Jss 2011-3-010

554 views
494 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jss 2011-3-010

 1. 1. Journal of Social Science, Volume 3, Sept 2011, Page 206-225/ ISSN: 2231-7333 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia (Spk, Spt Dan Spp) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said1, Janarthini A/P Krishnan1 1 Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MalaysiaAbstrak: Tujuan utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhipenggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar tahun akhir Jabatan Multimedia (SPK, SPT, danSPP), Fakulti Pendidikan, UTM dan mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajarsemasa menggunakan e-pembelajaran. Seramai 79 responden dipilih daripada pelajar tahun akhirJabatan Multimedia (SPK, SPT, dan SPP) Fakulti Pendidikan, UTM untuk tujuan kajian ini.Instrumen kajian yang digunakan adalah terdiri daripada satu set soal selidik yang mengandungi 36item soalan dan menggunakan skala Likert. Dalam kajian rintis, nilai alpha yang diperolehi adalah0.889. Faktor pengajar dan faktor kandungan kursus berada pada tahap yang tinggi manakala faktorpersekitaran pembelajaran, faktor peralatan pembelajaran dan proses pembelajaran berada pada tahapsederhana. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa kebanyakkan pelajar menggunakan e-pembelajaran disebabkan oleh kandungan kursus yang disediakan adalah sesuai, bersistematikdanjuga membantu pelajar dalam kerja mereka (tugasan, kuiz, ujian dan lain-lain).Kata kunci: e-pembelajaran, jabatan multimediaAbstract: The purpose of this study is to determine the factors which influence the usage of e-learningamong final year student of Multimedia Department (SPK, SPT, and SPP), Faculty of Education,UTM and also to determine the problem face by the student using e-learning. 79 respondents werechoosing among the final year student of Multimedia Department (SPK, SPT, and SPP), Faculty ofEducation, UTM for the purpose of research. The instrument used was a set of questionnaire with 36items and based on Likert scale. The value of alpha for the pilot test conducted was 0.889.Facilitator’s role and course content has the result of high level, meanwhile learning instrument,learning environment and learning process at a moderate level. The finding of this research showedthat most of the student use e-learning because of the course content in e-learning is suitable,systematic and also it guide students in their work such as assignment, quiz, test and others.Keywords: e-elearning, multimedia department1.0 PENGENALANLee Ann (2003) turut menyatakan bahawa pelaksanaan e-pembelajaran juga menampakkan bebarapakelebihan. Antaranya, pelaksanaan e-pembelajaran kurang melibatkan kos atau belanjawan yangtinggi, proses pembelajaran melalui epembelajaran juga cepat dan konsisten, pembelajaran e-
 2. 2. 207 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011)pembelajaran boleh diadakan pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat, dan maklumatpembelajaran secara epembelajaran mudah diurus dan dikemaskini. Sistem pengurusan e-pembelajaran juga dapat membantu para pengajar untuk menyesuaikanbahan pengajaran dengan keperluan pembelajaran pengajar, contohnya bahan pengajaran berasaskankepada masalah problem based learning. Epembelajaran membolehkan para pelajar mengikutipembelajaran secara berdikari dan berkomunikasi dengan pengajar melalui e-mail. E-pembelajaranjuga member peluang kepada setiap individu berhubung sesama untuk berkongsi pengalaman melaluiinternet walaupun terdapat jarak di antara mereka. Di samping itu, para pengajar juga bolehmemampatkan bahan pengajaran atau kursus seperti modul di laman web manakala pelajar pulaboleh menghantar tugasan individu kepada pengajar dengan melalui e-mail atau dalam bentuk yanglebih interaktif di laman web (Mutula, 2002). Kementerian Pelajaran Malaysia menyeru semua Institut Pengajian Tinggi Awam mahupunswasta mengeluarkan siswazah yang mempunyai berpengetahuan dalam bidang perkomputeran.Justeru itu, permintaan servis yang canggih bagi tujuan pembelajaran dari segi perkakasan komputer,perisian komputer, makmal komputer dan sebagainya perlu disediakan terutamanya bagi peringkatpengajian tinggi.2.0 LATAR BELAKANG MASALAHE-pembelajaran adalah sebuah aplikasi yang dibangunkan untuk kegunaan projek kampus siber UTMdan dirasmikan oleh Menteri Pendidikan pada tahun 1997. Bermula pada semester II, sesi 2001/2002,UTM telah memulakan inisiatif ke arah pelaksanaan pembelajaran elektronik sebagai salah satukaedah pembelajaran baru khusus untuk pelajar-pelajar sarjana muda. Melalui projek ini bahanpegajaran dan pembelajaran boleh dicapai pada bila-bila masa melalui rangkaian meluas UTM.Antara tujuan perlaksanaan projek ini ialah untuk memudahkan pelajar mencapai maklumatmengenai sesuatu mata pelajaran yang mereka ambil, meningkatkan minat serta kefahaman pelajar,menyediakan kemudahan untuk pelajar belajar mengikut kemampuan sendiri dan pendedahan kepadapelajar, konsep pendidikan tanpa batas. Perlaksanaannya dikendalikan oleh suatu task force yang dianggotai oleh wakilwakil fakultiyang fungsinya antara lain untuk menyediakan garis panduan, mengendalikan kursus dan memantauperjalanan projek ini di peringkat university dan peringkat fakulti. Kursus dan latihan dikendalikanoleh Unit Pengajaran dan Pembelajaran (UNIPEN). Pengaplikasian konsep e-Pembelajaran masihberada pada tahap awal. Konsep e-Pembelajaran di Malaysia masih merupakan suatu cabaran, danwarga Malaysia memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan konsep ini pada masahadapan. Dengan ini boleh dikatakan UTM juga menghadapi cabaran dalam merealisasikan e-pembelajaran dan pihak tertentu perlu mengambil inisiatif untuk mengembangkan lagi penggunaan e-pembelajaran. Oleh itu, pengkaji akan mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhipenggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar tahun akhir, Jabatan Multimedia (SPK, SPT danSPP), Fakulti Pendidikan. Di samping itu pengkaji juga akan mendapatkan maklumat mengenai masalah-masalah yangdihadapi pelajar semasa menggunakan e-pembelajaran. Faktor-faktor yang dikaji adalah perananpengajar, kandungan kursus, peralatan pembelajaran, persekitaran pembelajaran dan proses e-pembelajaran. Dapatan kajian ini dapat dijadikan panduan untuk memperbaiki kelemahan e-pembelajaran di UTM.
 3. 3. 208 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011)3.0 PERNYATAAN MASALAHE-pembelajaran merupakan satu kaedah pembelajaran yang baru dewasa ini dan didapati masihdalam perkembangan. Dapatan kajian Mohd Koharuddin et.al. (2003), menyatakan bahawa e-pembelajaran telah diterima oleh pelajar UTM, pengetahuan pelajar terhadap e-pembelajaran adalahpada tahap sederhana dan pelajar bersetuju dengan penggunaan e-pembelajaran sebagai kaedahpembelajaran di UTM. Selain itu, dapatan kajian Suhaimi (2004) juga menunjukkan tahap persediaanpelajar terhadap pembelajaran elektronik dalam pembelajaran berada pada tahap sederhana. Walaupun penggunaan e-pembelajaran masih lagi pada peringkat awal di UTM, ia bolehdiperkembangkan lagi dan dapat menarik minat pelajar. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan untukmelihat dan mengenalpati faktorfaktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran di kalanganpelajar Jabatan Multimedia (SPK, SPT dan SPP) Fakulti Pendidikan. Pelajar daripada kursus SPK,SPT dan SPP, Jabatan Multimedia, Fakulti Pendidikan dipilih sebagai responden kerana mereka aktifmenggunakan e-pembelajaran sebagai kaedah pembelajaran.4.0 OBJEKTIF KAJIANa). Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar tahun akhir Jabatan Multimedia (SPK,SPT, dan SPP), Fakulti Pendidikan, UTM menggunakan epemebelajaran dari segi lima aspek iaituperanan pengajar, persekitaran pembelajaran, peralatan pembelajaran, kandungan kursus, dan prosesepembelajaran.b). Mengenalpasti perbandingan min diantara demografi seperti jantina, kursus dan bangsa denganfaktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan epembelajaran kalangan pelajar tahun akhir, JabatanMultimedia, (SPK, SPT, dan SPP), Fakulti Pendidikan, UTM.c). Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar tahun akhir, Jabatan Multimedia,(SPK, SPT, dan SPP), Fakulti Pendidikan, UTM semasa menggunakan e-pembelajaran.5.0 SKOP KAJIANKajian ini merupakan suatu kajian tinjauan yang dijalankan di UTM yang berpusat di Skudai, Johor.Pengkaji memilih organisasi ini sebagai tempat kajian kerana ia menyelaraskan dan menyediakan e-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini adalah dikalangan pelajar-pelajar dibawah Jabatan Multimedia (SPK, SPT dan SPP) di Fakulti Pendidikan.6.0 SOROTAN KAJIANDapatan kajian Shirley (2001), menunjukkan peranan pengajar yang kurang berkemahiran dalammenghasilkan bahan pengajaran secara elektronik yang berkualiti tinggi serta sukar untukmembentuk pengajaran berdasarkan tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar yang pelbagaimenyebabkan penyampaian dalam e-pembelajaran gagal mencapai keberkesanannya. Kajian Roziana et. al. (2005), mendapati keberkesanan sesuatu program epembelajaranadalah dipengaruhi oleh pelaksanaan e-pembelajaran yang berdasarkan kelima-lima elemen yangdikenalpasti, iaitu peranan pengajar, persekitaran pembelajaran, peralatan pembelajaran, kandungankursus dan proses e-pembelajaran. Kajian Noor Azean et. al. (2006), terhadap 169 pelajar tahun limaFakulti Pendidikan UTM mendapati faktor isi kandungan paling mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran dikalangan pelajar dimana ia mencatat min yang tinggi. Selain itu, hasil kajian
 4. 4. 209 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011)menunjukkan bahawa kebanyakkan pelajar suka menggunakan epembelajaran keranapenggunaannya lebih fleksibel dan mudah untuk berinteraksi dengan pensyarah dan rakan lain disamping perkongsian maklumat dan bahan pembelajaran.7.0 METOD7.1 Reka Bentuk KajianKajian ini adalah satu tinjauan deskriptif yang berbentuk soal selidik sebagai alat kajian yangdigunakan untuk mendapat ukuran kuantitatif. Rasional menggunakan kaedah soal selidik adalahmudah mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat yang diperlukan berdasarkan item soalankajian. Ini memudahkan responden menjawab soal selidik berbanding soalan jenis terbuka disamping dapat menjawab dengan lebih selesa dimana responden bebas memilih dan menjawab tanparasa segan serta malu berbanding kaedah temu duga. Rahsia tentang diri seseorang responden adalahterjamin sepenuhnya. Perisian SPSS (Statistical Packages For Social Science) akan digunakan bagi memproses danmenganalisis data. Terdapat dua bahagian dalam borang soal selidik, iaitu Bahagian A yangmengandungi demografi responden, bahagian B mengandungi item-item bagi faktor-faktor yangmempengaruhi penggunaan epembelajaran. Kesemua persoalan kajian yang dinyatakan dalam Bab 1digunakan untuk membentuk item-item soalan dalam borang soal selidik. . Manakala data sekunderpula didapati daripada jurnal, majalah, buku, kajian ilmiah dan akhbar juga digunakan oleh pengkaji.7.2 Tempat KajianKajian ini dijalankan di UTM yang berpusat di Skudai, Johor. Borang soal selidik akan diedarkankepada pelajar tahun akhir Jabatan Multimedia (SPT, SPK dan SPP) Fakulti Pendidikan.7.2 Sampel KajianPopulasi kajian adalah seramai 100 orang pelajar Jabatan Multimedia (4SPK, 4SPT dan 4SPP)Fakulti Pendidikan. Manakala sampel kajian terdiri daripada pelajar tahun akhir Jabatan Multimedia(4SPK, 4SPT, 4SPP) iatu seramai 79 orang. Jadual 1: Pecahan responden mengikut kursus KURSUS POPULASI PELAJAR TAHUN AKHIR 4SPK 26 22 4SPT 56 39 4SPP 18 18 Jumlah 100 79
 5. 5. 210 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011)7.2 Instrumen KajianPenyelidikan ini berbentuk penyelidikan deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah berbentuk soalselidik. Instrumen kajian ini berpandukan kepada kajian-kajian lepas, iaitu Roziana et.al. (2005), Waiet. al. (2004) dan Lim et. al. (2005). Pada asasnya soal selidik yang digunakan terbahagi kepada 3bahagian iaitu :1. Bahagian A – DemografiMengandungi 3 item bertujuan untuk mengumpul data berkenaan latar belakang responden sepertijantina, bangsa, dan kursus.2. Bahagian B - Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajaranTerdiri daripada 28 item bertujuan menjawab persoalan kajian. Pada Bahagian ini responden telahdisediakan dengan pilihan jawapan mengikut Skala Likert yang merupakan set kenyataan berbentukpositif atau negatif.3. Bahagian C- Masalah yang dihadapi semasa menggunakan e-pembelajaranTerdiri daripada 8 item bertujuan menjawab persoalan kajian. Pada bahagian ini responden telahdisediakan dengan pilihan jawapan mengikut Skala Likert yang merupakan set kenyataan berbentukpositif atau negatif.7.3 Kajian RintisKajian rintis dilakukan bagi memastikan soalan-soalan memenuhi criteria objektiviti, kesahan dankebolehpercayaan. Menurut Mohd Najib (1999), saiz 79 sampel untuk kajian rintis adalah memadai 6hingga 10 orang sahaja serta mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kumpulan sebenar yang akandigunakan dalam penyelidikan. Oleh itu, penyelidik memilih seramai 10 orang responden dari kursus(SPK, SPT dan SPP) sebagai sampel kajian rintis. Data dianalisis dengan menggunakan pakej SPSS(Statistical Packages for Social Science) versi 13.0. Menurut Mohd Najib (1999), kebolehpercayaanitem soalan boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah Pekali Alpha Cronbach. Melalui kajianrintis memperolehi nilai sebanyak 0.889, menunjukkan kebolehpercayaan item soalan adalah tinggidan kuat serta sesuai dijadikan soal selidik.7.4 Analisis DataMenurut Mohd Majid (2005), pemprosesan data merupakan teknik untuk pengumpulan, pengolahan,penganalisian, penyimpanan dan pengeluaran data. Datadata yang diperoleh daripada borang soalselidik merupakan maklumat untuk dianalisis mendapat ilmu dan maklumat yang berguna. Data yangdiperolehi daripada borang soal selidik akan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS v13.0(Statistical Package for Social Sciences version 13.0). Item-item di bahagian A akan dianalisis berdasarkan kekerapan dan peratusan. Manakalaitem-item di bahagian B dan bahagian C , data dianalisis berdasarkan kekerapan dan peratusanberpandukan Skala Likert. Alat ukur perlu digunakan untuk mengumpul maklumat mengenai konsepdan gagasan penyelidikan. Sebahagian alat ukur mungkin telah ada sebelum penyelidikan dijalankandan sebahagian alat ukur pula perlu dibina dan dibentuk sendiri olehpenyelidik (Mohd Majid, 2005).Takrifan terhadap data yang dikumpul merupakan hak individu pengkaji sahaja dan hanya digunakanuntuk kajian ini sahaja serta tidak tertakluk kepada kajian lain (Mohd Najib, 1999). Berikut adalah
 6. 6. 211 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011)jadual tahap penilaian responden berdasarkan peratus yang dibuat oleh pengkaji dan hanyadigunakan di dalam kajian ini sahaja.8.0 HASIL DAPATAN KAJIAN1. Dapatan Persoalan Kajian 1Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar tahun akhir Jabatan Multimedia, FakultiPendidikan, UTM menggunakan e-pemebelajaran dari segi lima aspek iaitu peranan pengajar,kandungan kursus, peralatan pembelajaran, persekitaran pembelajaran dan proses e-pembelajaran. Jadual 2: Data analisis peratusan, kekerapan dan min bagi persoalan kajian (faktor peranan pengajar). Bil. Item Peratus % Min (Kekerapan) AS S TP TS ATS 1 Pengajar menyediakan 13.9 65.8 7.6 12.7 - 3.81 bahan pengajaran dengan (11) (52) (6) (10) penggunaan bahasa yang berkesan dalam epembelajaran. 2 Bahan pengajaran yang 16.5 67.0 6.3 8.9 1.3 3.89 dimuatkan oleh pengajar (13) (53) (5) (7) (1) dalam laman web epembelajaran dapat membantu pelajar memahami subjek tertentu. 3 Pengajar menyediakan 12.7 58.1 20.3 8.9 - 3.75 pengetahuan dan sumber (10) (46) (16) (7) maklumat dalam proses pembelajaran secara berterusan dalam epembelajaran. 4 Pengajar seorang yang 11.4 50.6 25.3 12.7 - 3.61 ramah mesra dan mudah (9) (40) (20) (10) dihubungi dalam epembelajaran. 5 Pengajar sentiasa 8.9 60.8 20.2 10.1 - 3.68 menerima pandangan, idea (7) (48) (16) (8) dan soalan pelajar serta memberikan maklum balas dengan kadar yang cepat. 6 Pengajar seorang yang 12.7 64.5 17.7 5.1 - 3.85 berpengalaman dan (10) (51) (14) (4) berpengetahuan berkaitan subjek yang dikendalikan
 7. 7. 212 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011) dalam e-pembelajaran. Purata Peratus dan min 12.68 61.14 16.23 9.73 0.22 3.76Berdasarkan Jadual 2, item soalan 1 menunjukkan seramai 11 orang responden (13.9%) amat setujudengan pernyataan pengajar menyediakan bahan pengajaran dengan penggunaan bahasa yangberkesan dalam e-pembelajaran. Manakala seramai 52 orang responden (65.8 %) menyatakan setuju,seramai 6 orang responden iaitu (7.6%) menyatakan tidak pasti dan 10 orang responden (12.7%)tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi item soalan 2 adalah didapati bahawa seramai 13 orangresponden (16.5%) amat setuju dengan pernyataan bahawa bahan pengajaran yang dimuatkan olehpengajar dalam laman web e-pembelajaran dapat membantu pelajar memahami subjek tertentu..Manakala 53 orang responden iaitu (67.0 %) setuju, 5 orang responden iaitu (6.3%) tidak pastidengan penyataan, 7 orang responden iaitu (8.9%) tidak setuju dan seorang responden (1.3%) amattidak setuju dengan penyataan tersebut. item soalan 3 pula menunjukkan bahawa seramai 10 orang responden (12.7%) amat setujudengan pernyataan menyatakan bahawa pengajar menyediakan pengetahuan dan sumber maklumatdalam proses pembelajaran secara berterusan dalam e-pembelajaran. Seramai 46 orang respondensetuju dengan penyataan iaitu (58.1%), 16 orang responden (20.3%) pula menyatakan tidak pasti,manakala 7 orang responden iaitu (8.9%) tidak setuju. dengan penyataan tersebut. Bagi item soalan 4pula, menunjukkan peratusan 11.4% mewakili 9 orang responden yang amat setuju denganpernyataan pengajar seorang yang ramah mesra dan mudah dihubungi dalam e-pembelajaran.Seramai 40 orang responden (50.6%) setuju dengan penyataan, 20 orang responden atau (25.3%)menyatakan tidak pasti dengan pernyataan tersebut, manakala 10 orang responden (12.7%) tidaksetuju dengan penyataan tersebut. Berdasarkan item soalan 5 menunjukkan bahawa, responden amatsetuju dengan pengajar sentiasa menerima pandangan, idea dan soalan pelajar serta memberikanmaklum balas dengan kadar yang cepat adalah seramai 7 orang responden atau 8.9 %. Seramai 48orang responden (60.8%) setuju dengan penyataan, 16 orang responden (20.2%) pula menyatakantidak pasti dan seramai 8 orang responden iaitu (10%) pula tidak setuju dengan penyataan tersebut. Bagi item soalan 6 didapati responden yang amat setuju dengan penyataan pengajar seorangyang berpengalaman dan berpengetahuan berkaitan subjek yang dikendalikan dalam e-pembelajaranadalah seramai 10 orang iaitu dengan peratus 12.7%, Seramai 51 orang responden setuju denganpenyataan iaitu (64.5%), 17.5 % iaitu 14 orang responden tidak pasti dengan penyataan tersebut,manakala 4 orang responden (4.1%) pula menyatakan tidak setuju. Jadual 3: Data analisis peratusan, kekerapan dan min bagi persoalan kajian (faktor persekitaran pembelajaran). Bil. Item Peratus % Min (Kekerapan) AS S TP TS ATS 7 Persekitaran makmal 13.9 53.2 25.3 7.6 - 3.73 epembelajaran adalah (11) (42) (20) (6) selesa untuk e pembelajaran iaitu tidak terlalu bising atau senyap. 8 Kemudahan-kemudahan 6.3 44.3 34.2 11.4 3.8 3.38 lain yang disediakan (5) (35) (27) (9) (3) adalah
 8. 8. 213 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011) sesuai dan mencukupi (bakul sampah, CD dan lain-lain).. 9 Suhu makmal 17.7 48.1 24.1 10.1 - 3.73 epembelajaran (14) (38) (19) (8) adalah selesa dan sesuai bagi proses pembelajaran. 10 Susunan 8.9 54.4 29.1 7.6 - 3.65 kemudahankemudahan (7) (43) (23) (6) dalam makmal pembelajaran adalah sesuai dan tidak mengganggu pergerakan. 11 Cahaya cukup terang dan 17.7 50.7 25.3 6.3 - 3.80 tidak mengganggu (14) (40) (20) (5) penglihatan pelajar. Purata Peratus dan min 12.9 50.14 27.6 8.6 0.76 3.66Berdasarkan Jadual 3, item soalan 7 menunjukkan seramai 11 orang responden (13.9%) amat setujudengan pernyataan persekitaran makmal epembelajaran adalah selesa untuk e-pembelajaran iaitutidak terlalu bising atau senyap. Manakala seramai 42 orang responden (53.2 %) menyatakan setuju,seramai 20 orang responden iaitu (25.3%) menyatakan tidak pasti dan 6 orang responden (7.6%)tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi item soalan 8 adalah didapati bahawa seramai 5 orangresponden (6.3%) amat setuju dengan pernyataan iaitu kemudahan-kemudahan lain yang disediakanadalah sesuai dan mencukupi (bakul sampah, CD dan lain-lain). Manakala 35 orang responden iaitu(44.3 %) setuju, 27 orang responden iaitu (34.2%) tidak pasti dengan penyataan, 9 orang respondeniaitu (11.4%) tidak setuju dan 3 orang responden amat tidak setuju (3.8%) dengan penyataan tersebut. item soalan 9 pula menunjukkan bahawa seramai 14 orang responden (17.7%) amat setujudengan pernyataan bahawa suhu makmal e-pembelajaran adalah selesa dan sesuai bagi prosespembelajaran. Seramai 38 orang responden (48.1%) setuju dengan penyataan, 19 orang responden(24.1%) pula menyatakan tidak pasti, manakala 8 orang responden iaitu (10.1%) tidak setuju. denganpenyataan tersebut. Bagi item soalan 10 pula, menunjukkan peratusan 8.9% mewakili 7 orangresponden yang amat setuju dengan dengan penyataan susunan kemudahankemudahan dalammakmal pembelajaran adalah sesuai dan tidak mengganggu pergerakan. Seramai 43 orang respondensetuju dengan penyataan iaitu (54.4%), 23 orang responden atau (29.1%) menyatakan tidak pastidengan pernyataan tersebut manakala 6 orang responden (7.6%) tidak setuju dengan penyataan. Berdasarkan item soalan 11, responden amat setuju dengan cahaya cukup terang dan tidakmengganggu penglihatan pelajar adalah seramai 14 orang responden atau 17.7 %. Seramai 40 orangresponden (50.7%) setuju dengan penyataan, 20 orang responden (25.3%) pula menyatakan tidakpasti dan seramai 5 orang responden iaitu (6.3%) pula menyatakan tidak setuju dengan penyataan.
 9. 9. 214 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011) Jadual 4: Data analisis peratusan, kekerapan dan min bagi persoalan kajian (faktor peralatan pembelajaran). Bil. Item Peratus % Min (Kekerapan) AS S TP TS ATS 12 Pelajar dapat melayari 15.2 54.4 20.3 10.1 - 3.75 internet dengan mudah. (12) (43) (16) (8) 13 Jarang berlaku gangguan 10.1 40.5 21.5 22.8 5.1 3.28 atau masalah mencapai (8) (32) (17) (18) (4) internet semasa proses pembelajaran. 14 Peralatan seperti 8.9 30.4 46.7 8.9 5.1 3.29 Headphone dan (7) (24) (37) (7) (4) Microphone yang disediakan dapat membantu dalam proses pembelajaran e pembelajaran. 15 Skrin komputer yang 16.4 62.0 16.5 3.8 1.3 3.89 disediakan adalah sesuai (13) (49) (13) (3) (1) untuk e-pembelajaran. 16 Pelajar dapat melihat 19.0 62.0 13.9 3.8 1.3 3.94 dengan jelas kandungan (15) (49) (11) (3) (1) yang dipaparkan oleh komputer. Purata Peratus dan min 13.92 49.86 23.78 9.88 2.56 3.63Berdasarkan Jadual 4, item soalan 12 menunjukkan seramai 12 orang responden (15.2%) amat setujudengan pernyataan pelajar dapat melayari internet dengan mudah. Manakala seramai 43 orangresponden (54.4%) menyatakan setuju, 16 orang responden iaitu (20.3%) menyatakan tidak pasti dan8 orang responden (10.1%) tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi item soalan 13 adalahdidapati bahawa seramai 8 orang responden (10.1%) amat setuju dengan pernyataan iaitu jarangberlaku gangguan atau masalah mencapai internet semasa proses pembelajaran. Manakala 32 orangresponden iaitu (40.5 %) setuju, 17 orang responden iaitu (21.5%) tidak pasti dengan penyataan, 18orang responden iaitu (22.8%) tidak setuju dan 4 orang responden (5.1%) amat tidak setuju denganpenyataan tersebut. Dalam item soalan 14 pula menunjukkan bahawa seramai 7 orang responden (8.9%) amatsetuju dengan pernyataan bahawa peralatan seperti headphone dan microphone yang disediakandapat membantu dalam proses pembelajaran epembelajaran. Seramai 24 orang responden setujudengan penyataan iaitu (30.4%), 37 orang responden (46.7%) pula menyatakan tidak pasti, 7 orangresponden iaitu (8.9%) tidak setuju dan 4 orang responden amat tidak setuju (5.1%) denganpenyataan tersebut. Bagi item soalan 15 pula, menunjukkan peratusan 16.4% mewakili 13 orang responden yangamat setuju dengan dengan penyataan skrin komputer yang disediakan adalah sesuai untuk epembelajaran. Seramai 49 orang responden (62.0%) setuju dengan penyataan, 13 orang respondenatau (16.5%) menyatakan tidak pasti dengan pernyataan tersebut, 3 orang responden iaitu (3.8%)tidak setuju dan seorang responden amat tidak setuju (1.3%) dengan penyataan tersebut.
 10. 10. 215 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011)Berdasarkan item soalan 16, responden yang amat setuju dengan pelajar dapat melihat dengan jelaskandungan yang dipaparkan oleh komputer. adalah seramai 15 orang responden atau 19.0%. Seramai49 orang responden (62.0%) setuju dengan penyataan, 11 orang responden (13.9%) pula menyatakantidak pasti, 3 orang responden iaitu (3.8%) tidak setuju dan seorang responden amat tidak setuju(1.3%) dengan penyataan tersebut Jadual 5: Data analisis peratusan, kekerapan dan min bagi persoalan kajian (faktor kandungan kursus). Bil. Item Peratus % Min (Kekerapan) AS S TP TS ATS 17 Kandungan kursus adalah 16.5 70.9 10.1 2.5 - 4.01 sesuai dalam (13) (56) (8) (2) epembelajaran. 18 Kandungan kursus yang 15.2 57.0 21.5 6.3 - 3.81 disediakan dalam (12) (45) (17) (5) epembelajaran dapat menarik minat dan memberikan motivasi kepada pelajar. 19 Kepelbagaian elemen 11.4 54.4 25.3 7.6 1.3 3.67 multimedia yang (9) (43) (20) (6) (1) digunakan bagi tujuan menyampaikan kandungan kursus dalam epembelajaran adalah berkesan. 20 Kandungan kursus dalam 11.4 58.2 19 11.4 - 3.70 e-pembelajaran tidak (9) (46) (15) (9) menyusahkan ataupun mengelirukan pelajar. 21 Kandungan kursus yang 12.7 65.7 12.7 7.6 1.3 3.81 disediakan bersistematik (10) (52) (10) (6) (1) dan terdapatnya hubungkait antara satu sama lain. 22 Kandungan kursus yang 16.5 60.7 16.5 6.3 - 3.87 disediakan dapat (13) (48) (13) (5) membantu pelajar dalam kerja mereka (tugasan, kuiz, ujian dan lain-lain). Purata Peratus dan min 13.95 61.15 17.52 6.95 0.43 3.81 Berdasarkan Jadual 6, item soalan 17 menunjukkan seramai 13 orang responden (16.5%)amat setuju dengan pernyataan bahawa kandungan kursus adalah sesuai dalam e-pembelajaran.Manakala seramai 56 orang responden (70.9%) menyatakan setuju, seramai 8 orang responden iaitu(10.1%) menyatakan tidak pasti dan 2 orang responden (2.5%) tidak setuju dengan pernyataan
 11. 11. 216 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011)tersebut. Bagi item soalan 18 adalah didapati bahawa seramai 12 orang responden (15.2%) amatsetuju dengan pernyataan bahawa kandungan kursus yang disediakan dalam e-pembelajaran dapatmenarik minat dan memberikan motivasi kepada pelajar. Manakala 45 orang responden iaitu (57.0%)setuju, 17 orang responden iaitu (21.5%) tidak pasti dengan penyataan, 5 orang responden iaitu(8.9%) tidak setuju dengan penyataan tersebut. Dalam item soalan 19 pula menunjukkan bahawa seramai 9 orang responden (11.4%) amatsetuju dengan pernyataan bahawa kepelbagaian elemen multimedia yang digunakan bagi tujuanmenyampaikan kandungan kursus dalam e-pembelajaran adalah berkesan. Seramai 43 orangresponden (54.4%) setuju dengan penyataan, 20 orang responden (25.3%) pula menyatakan tidakpasti, manakala 6 orang responden iaitu (7.6%) tidak setuju dan seorang responden (1.3%) amat tidaksetuju dengan penyataan tersebut. Berdasarkan item soalan 20 menunjukkan bahawa, 9 orang responden iaitu (11.4%) amatsetuju dengan penyataan kandungan kursus dalam e-pembelajaran tidak menyusahkan ataupunmengelirukan pelajar. Seramai 46 orang rsponden (58.2%) setuju dengan penyataan, 15 orangresponden (19%) pula menyatakan tidak pasti dan seramai 9 orang responden iaitu (11.4%) pulamenyatakan tidak setuju dengan penyataan tersebut. Dalam item soalan 21 pula menunjukkanbahawa seramai 10 orang responden (12.7%) amat setuju dengan pernyataan bahawa kandungankursus yang disediakan bersistematik dan terdapatnya hubungkait antara satu sama lain. Seramai 52orang responden iaitu (65.7%) setuju dengan penyataan tersebut, 12.7% iaitu 10 orang respondentidak pasti dengan penyataan tersebut, 6 orang responden (7.6%) menyatakan tidak setuju manakalaseorang responden amat tidak setuju (1.3%) dengan penyataan tersebut. Berdasarkan item soalan 22, responden yang amat setuju dengan penyataan bahawakandungan kursus yang disediakan dapat membantu pelajar dalam kerja mereka (tugasan, kuiz, ujiandan lain-lain) adalah seramai 13 orang iaitu (16.5%). Seramai 48 orang responden (60.7%) setujudengan penyataan tersebut, 13 orang responden (16.5%) pula menyatakan tidak pasti dan seramai 5orang responden iaitu (6.3%) pula menyatakan tidak setuju dengan penyataan. Jadual 6: Data analisis peratusan, kekerapan dan min bagi persoalan kajian (faktor proses pembelajaran). Bil. Item Peratus % Min (Kekerapan) AS S TP TS ATS 23 E-pembelajaran 13.9 62.1 17.7 6.3 - 3.84 membolehkan pengguna (11) (49) (14) (5) mempelajari kandungan dengan fleksibel. 24 Proses e-pembelajaran 5.1 48.1 32.9 11.4 2.5 3.42 membantu pelajar (4) (38) (26) (9) (2) memberikan tumpuan yang penuh. 25 Pengguna dapat 6.3 48.1 25.4 17.7 2.5 3.38 memahami konsep yang (5) (38) (20) (14) (2) sukar dengan adanya e- pembelajaran. 26 Pelajar berasa selesa 10.1 48.1 27.9 10.1 3.8 3.51 belajar menghadap (8) (38) (22) (8) (3) komputer dalam
 12. 12. 217 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011) epembelajaran. 27 Proses pembelajaran 11.4 58.2 21.5 8.9 - 3.72 menggunakan (9) (46) (17) (7) epembelajaran dapat menambahkan pengetahuan pelajar. 28 E-pembelajaran dapat 10.1 46.8 26.7 13.9 2.5 3.48 membantu pelajar (8) (37) (21) (11) (2) menguruskan jadual waktu belajar dengan baik. Purata Peratus dan min 9.49 51.9 25.35 11.4 1.88 3.56Berdasarkan Jadual 6, item soalan 23 menunjukkan seramai 11 orang responden (13.9%) amat setujudengan pernyataan bahawa e-pembelajaran membolehkan pengguna mempelajari kandungan denganfleksibel. Seramai 49 orang responden iaitu (62.1%) setuju dengan penyataan tersebut, 17.7% iaitu14 orang responden tidak pasti dengan penyataan tersebut, manakala 5 orang responden (6.3%) tidaksetuju dengan penyataan tersebut. Bagi item soalan 24 adalah didapati bahawa seramai 4 orangresponden (5.1%) amat setuju dengan pernyataan proses e-pembelajaran membantu pelajarmemberikan tumpuan yang penuh. Manakala 38 orang responden iaitu (48.1%) setuju, 26 orangresponden iaitu (32.9%) tidak pasti dengan penyataan tersebut, 9 orang responden (11.4%)menyatakan tidak setuju dan 2 orang responden (2.5%) amat tidak setuju dengan penyataan tersebut. Bagi item soalan 25 adalah didapati bahawa seramai 5 orang responden (6.3%) amat setujudengan pernyataan pengguna dapat memahami konsep yang sukar dengan adanya e-pembelajaran.Seramai 38 orang rsponden (48.1%) setuju dengan penyataan tersebut, 20 orang responden (25.4%)pula menyatakan tidak pasti. Manakala 14 orang responden (17.7%) menyatakan tidak setuju dan 2orang responden (2.5%) amat tidak setuju dengan penyataan tersebut. Dalam item soalan 26 pulamenunjukkan bahawa seramai 8 orang responden (10.1%) amat setuju dengan penyataan bahawapelajar berasa selesa belajar menghadap komputer dalam e-pembelajaran. Seramai 38 orangresponden iaitu (48.1%) setuju dengan penyataan tersebut, 27.9% iaitu 22 orang responden tidakpasti dengan penyataan tersebut, 8 orang responden (10.1%) menyatakan tidak setuju manakala 3orang responden (3.8%) amat tidak setuju dengan penyataan tersebut. Berdasarkan item soalan 27 menunjukkan bahawa, responden amat setuju dengan penyataanbahawa proses pembelajaran menggunakan e-pembelajaran dapat menambahkan pengetahuan pelajaradalah seramai 9 orang responden atau (11.4%). Seramai 46 orang responden (58.2%) setuju denganpenyataan tersebut, 17 orang responden (21.5%) pula menyatakan tidak pasti dan seramai 7 orangresponden iaitu (8.9%) pula menyatakan tidak setuju dengan penyataan. Berdasarkan item soalan 28,responden yang amat setuju dengan penyataan bahawa e-pembelajaran dapat membantu pelajarmenguruskan jadual waktu belajar dengan baik adalah seramai 8 orang iaitu (10.1%). Manakala 37orang responden iaitu (46.8%) setuju, 21 orang responden iaitu (26.7%) tidak pasti dengan penyataantersebut. 11 orang responden (13.9%) menyatakan tidak setuju dan 2 orang responden (2.5%) amattidak setuju dengan penyataan tersebut.2. Dapatan Persoalan Kajian 2Apakah terdapat perbandingan min diantara demografi seperti jantina, kursus dan bangsa denganfaktor-faktor penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar tahun akhir, Jabatan Multimedia,Fakulti Pendidikan, UTM.
 13. 13. 218 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011) Jadual 7: Data analisis perbandingan min bagi persoalan kajian (jantina) Jantina Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor pengajar persekitaran peralatan kandungan Proses pembelajaran pembelajaran kursus Pembelajaran Lelaki 3.5833 3.6200 3.7200 3.7333 3.4000 Perempuan 3.7899 3.6638 3.6145 3.8237 3.5797 Jadual 7 di atas merupakan data analisis perbandingan min bagi jantina dengan faktor-faktor yangmempengaruhi penggunaan e-pembelajaran. Didapati responden perempuan mencatat min yang tinggibagi faktor pengajar iaitu 3.7899, factor persekitaran pembelajaran sebanyak 3.6638, faktor kandungansebanyak 3.8237 dan proses pembelajaran mencatat min 3.5797. Manakala responden lelaki mencatat minyang tinggi untuk faktor peralatan pembelajaran iaitu sebanyak 3.7200. Kesimpulannya kedua-dua lelakidan perempuan mencatat min yang tinggi bagi faktor kandungan kursus iaitu masing-masing mencatatmin 3.7333 dan 3.8237. Jadual 8: Data analisis perbandingan min bagi persoalan kajian (bangsa) Jantina Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor pengajar persekitaran peralatan kandungan Proses pembelajaran pembelajaran kursus Pembelajaran Melayu 3.8490 3.7000 3.6875 3.9089 3.6484 Cina 3.3718 3.4308 3.2615 3.3077 3.1154 Lain-lain 3.5833 3.8000 4.1000 4.0000 3.5000 Jadual 8 di atas merupakan data analisis perbandingan min bagi bangsa dengan faktor-faktor yangmempengaruhi penggunaan e-pembelajaran. Didapati responden berbangsa Melayu mencatat min yangtinggi bagi faktor pengajar iaitu 3.8490 diikuti Lain-lain sebanyak 3.5833 dan bangsa Cina sebanyak3.3718. Bagi factor persekitaran pembelajaran responden Lain-lain mencatat min sebanyak 3.8000manakala bangsa Melayu sebanyak 3.7000 dan bangsa Cina sebanyak 3.4308. Responden lain-lain bangsamencatat min yang tinggi bagi faktor peralatan pembelajaran sebanyak 4.1000 diikuti dengan bangsaMelayu dan Cina masing-masing 3.6875 dan 3.2615. Bagi factor kandungan kursus lain-lain bangsamencatat min sebanyak 4.0000 yang tertinggi. Manakala bangsa Melayu mencatat min sebanyak 3.9089dan bangsa Cina sebanyak 3.3077. Bangsa Melayu mencatat min yang tinggi bagi faktor prosespembelajaran iaitu sebanyak 3.6484 dan diikuti dengan lain-lain bangsa dan Cina masing-masingmencatat min sebanyak 3.5000 dan 3.1154. Bagi responden lain-lain bangsa min yang didapati tidak bagimemuaskan. Ini kerana bilangan responden lain-lain bangsa adalah hanya 2 orang dan tidak seimbang jikadibandingkan dengan responden Melayu dan Cina. Jadual 9: Data analisis perbandingan min bagi persoalan kajian (kursus) Jantina Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor pengajar persekitaran peralatan kandungan Proses pembelajaran pembelajaran kursus Pembelajaran SPK 3.7955 3.5000 3.4636 3.7348 3.4924 SPT 3.8077 3.7231 3.7487 3.8675 3.6111
 14. 14. 219 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011) SPP 3.6296 3.7111 3.5667 3.7870 3.5185 Jadual 9 di atas merupakan data analisis perbandingan min bagi kursus dengan faktor-faktor yangmempengaruhi penggunaan e-pembelajaran. Didapati responden kursus SPT mencatat min yang tertinggibagi kesemua faktor. Min bagi factor pengajar adalah sebanyak 3.8077, faktor persekitaran pembelajaranadalah sebanyak 3.7231, faktor peralatan pembelajaran pula sebanyak 3.7487, faktor kangungankursus sebanyak 3.8675 dan faktor proses pembelajaran mencatat min sebanyak 3.6111. Kursus SPPpula mencatat min sebanyak 3.6296 bagi faktor pengajar diikuti dengan faktor persekitaranpembelajaran min adalah sebanyak 3.7111, factor peralatan pembelajaran pula sebanyak 3.5667,faktor kangungan kursus sebanyak 3.7870 dan faktor proses pembelajaran mencatat min 3.5185.Manakala kursus SPK mencatat min yang terendah bagi faktor persekitaran pembelajaran iaitu3.5000, faktor peralatan sebanyak 3.4636, faktor kandungan kursus sebanyak 3.7348 dan faktorproses pembelajaran sebanyak 3.4924. Bagi faktor pengajar kursus SPK mencatat min sebanyak3.7955 iaitu lebih tinggi daripada kursus SPP tetapi kurang daripada kursus SPT.3. Dapatan Persoalan Kajian 3Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar tahun akhir, Jabatan Multimedia, FakultiPendidikan, UTM semasa menggunakan e-pembelajaran. Jadual 10: Data analisis min bagi persoalan kajian (Masalah dalaman) Bil. Item Peratus % Min (Kekerapan) AS S TP TS ATS 29 Pelajar berminat untuk 19.0 51.9 13.9 12.7 2.5 3.72 mengakses laman web (15) (41) (11) (10) (2) epembelajaran bagi tujuan proses pembelajaran. 30 Pelajar dapat 12.7 41.7 22.8 20.3 2.5 3.42 membahagikan masa yang (10) (33) (18) (18) (2) secukupnya untuk mengakses laman web epembelajaran. 31 Pelajar sentiasa 10.1 39.3 22.8 21.5 6.3 3.25 menghadapi masalah login (8) (31) (18) (17) (5) semasa mengakses laman web e-pembelajaran. 32 Pelajar jarang mengakses 7.6 27.8 20.3 34.2 10.1 2.89 laman web e-pembelajaran (6) (22) (16) (27) (8) disebabkan maklum balas yang negatif diberikan oleh rakan-rakan dalam aktiviti peer. Purata Peratus dan min 12.35 40.18 19.95 22.2 5.35 3.32
 15. 15. 220 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011) Berdasarkan Jadual 10, item soalan 29 menunjukkan seramai 15 orang responden (19.0%)amat setuju dengan pernyataan bahawa pelajar berminat untuk mengakses laman web e-pembelajaranbagi tujuan proses pembelajaran. Seramai 41 orang responden (51.9%) pula menyatakan setuju, 11orang responden iaitu (13.9%) menyatakan tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Manakla 10 orangresponden (12.7%) tidak setuju dan 2 orang responden (2.5%) pula amat tidak setuju denganpenyataan tersebut. Ini menunjukkan bahawa minat tidak menjadi satu masalah bagi respondenmenggunakan e-pembelajaran. Seramai 30 orang responden iaitu (12.7%) amat setuju denganpenyataan pelajar dapat membahagikan masa yang secukupnya untuk mengakses laman webepembelajaran. Seramai 33 orang responden iaitu (41.7%) menyatakan setuju, 18 orang responden(22.8%) pula tidak pasti dengan penyataan tersebut. Manakala 16 orang responden (20.3%) tidaksetuju dan 2 orang lagi responden (2.5%) amat tidak setuju dengan penyataan tersebut. Ini jugamenunjukkan bahawa pembahagian masa tidak menjadi masalah kepada pelajar menggunakan e-pembelajaran. Item soalan 31 menunjukkan bahawa responden yang amat setuju dengan penyataan pelajarsentiasa menghadapi masalah login semasa mengakses laman web e-pembelajaran adalah seramai 8orang responden atau (10.1%). Seramai 31 orang responden (39.3%) pula menyatakan setuju, 18orang responden iaitu (22.8%) menyatakan tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Manakala 17orang responden (21.5%) tidak setuju dan 5 orang responden (6.3%) pula amat tidak setuju denganpenyataan tersebut. Ini menunjukkan bahawa masalah login tidak menjadi satu masalah bagiresponden menggunakan e-pembelajaran. Bagi item soalan 32 adalah didapati bahawa seramai 6orang responden (7.6%) amat setuju dengan pernyataan iaitu pelajar jarang mengakses laman webepembelajaran disebabkan maklum balas yang negatif diberikan oleh rakan-rakan dalam aktivitipeer. Manakala 22 orang responden iaitu (27.8%) setuju dengan penyataan, 16 orang responden iaitu(20.3%) tidak pasti dengan penyataan tersebut. Seramai 27 orang responden iaitu (34.2%)menyatakan tidak setuju, dan 8 orang responden (10.1%) pula amat tidak setuju dengan penyataantersebut. Maklum balas yang negatif diberikan oleh rakan-rakan dalam aktiviti peer tidak menjadimasalah pelajar menggunakan e-pembelajaran. Jadual 11: Data analisis min bagi persoalan kajian (Masalah luaran) Bil. Item Peratus % Min (Kekerapan) AS S TP TS ATS 33 Pelajar berasa serik 15.3 50.6 17.7 13.9 2.5 3.62 menggunakan laman web (12) (40) (14) (11) (2) e-pembelajaran disebabkan kerap berlaku masalah Server down. 34 Pelajar berasa serik 16.5 45.6 21.5 13.9 2.5 3.59 menggunakan laman web (13) (36) (17) (11) (2) e-pembelajaran disebabkan kerap berlaku masalah Database Error. 35 Masalah virus melalui 21.5 40.6 17.7 17.7 2.5 3.61 internet menyebabkan (17) (32) (14) (14) (2) anda berasa was-was mengakses laman web e- pembelajaran.
 16. 16. 221 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011) 36 Pelajar tidak berminat 19.0 44.3 19.0 15.2 2.5 3.62 untuk mengakses laman (15) (35) (15) (12) (2) web e-pembelajaran disebabkan oleh pengajar jarang mengemaskini nota bagi subjek tertentu. Purata Peratus dan min 18.07 45.28 18.97 15.2 2.5 3.61 Berdasarkan Jadual 11, item soalan 33 menunjukkan seramai 12 orang responden (15.3%)amat setuju dengan pernyataan bahawa pelajar berasa serik menggunakan laman web e-pembelajarandisebabkan kerap berlaku masalah Server down. Seramai 40 orang responden (50.6%) pulamenyatakan setuju, 14 orang responden iaitu (17.7%) menyatakan tidak pasti dengan pernyataantersebut. Manakala 11 orang responden (13.9%) tidak setuju dan 2 orang responden (2.5%) pula amattidak setuju dengan penyataan tersebut. Masalah Server down merupakan salah satu masalah pelajarjarang mengakses e-pembelajaran. Bagi item soalan 34 adalah didapati bahawa seramai 13 orang responden (16.5%) amat setujudengan pernyataan iaitu pelajar berasa serik menggunakan laman web e-pembelajaran disebabkankerap berlaku masalah Database Error. Seramai 36 orang responden iaitu (45.6%) menyatakansetuju, 17 orang responden (21.5%) pula tidak pasti dengan penyataan tersebut. Manakala 11 orangresponden (13.9%) tidak setuju dan 2 orang lagi responden (2.5%) amat tidak setuju denganpenyataan tersebut. Masalah Database Error juga merupakan salah satu masalah pelajar jarangmengakses e-pembelajaran. Item soalan 35 menunjukkan bahawa responden yang amat setuju dengan penyataan masalahvirus melalui internet menyebabkan anda berasa was-was mengakses laman web e-pembelajaranadalah seramai 16 orang responden (21.5%). Seramai 32 orang responden (40.6%) pula menyatakansetuju, 14 orang responden iaitu (17.7%) menyatakan tidak pasti dengan pernyataan tersebut.Manakala 14 orang responden (17.7%) tidak setuju dan 2 orang responden (2.5%) pula amat tidaksetuju dengan penyataan tersebut. Masalah virus juga merupakan salah satu sebab pelajar was-wasmengakses e-pembelajaran. Bagi item soalan 36 adalah didapati bahawa seramai 15 orang responden (19.0%) amat setujudengan pernyataan pelajar tidak berminat untuk mengakses laman web e-pembelajaran disebabkanoleh pengajar jarang mengemaskini nota bagi subjek tertentu. Manakala 35 orang responden iaitu(44.3%) setuju dengan penyataan, 15 orang responden iaitu (19.0%) tidak pasti dengan penyataantersebut. Seramai 12 orang responden iaitu (15.2%) menyatakan tidak setuju, dan 2 orang responden(2.5%) pula amat tidak setuju dengan penyataan tersebut. Boleh disimpulkan bahawa pelajar tidakberminat mengakses laman web e-pembelajaran disebabkan oleh pengajar jarang mengemaskini nota.9.0 PERBINCANGAN1. Perbincangan Dapatan Persoalan Kajian 1Analisis kajian menunjukkan daripada lima faktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajarandidapati faktor kandungan kursus mencatat min yang paling tinggi iaitu 3.81. Adalah didapati item-item yang mengandungi kenyataan bahawa responden mengakses e-pembelajaran disebabkan olehkandungan kursus berada pada tahap tinggi. Kebanyakkan pelajar menggunakan e-pembelajarandisebabkan oleh kandungan kursus yang disediakan adalah sesuai, bersistematik dan juga membantupelajar dalam kerja mereka (tugasan, kuiz, ujian dan lain-lain).
 17. 17. 222 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011) Dapatan kajian ini disokong oleh Kearsley, Greg (2000) yang menyatakan bahawakandungan bagi sebarang kursus yang dilaksanakan atas talian merupakan aspek yang paling pentinguntuk menarik minat pelajar. Isi kandungan dalam laman epembelajaran merupakan salah satukriteria yang penting dan memberi kesan dalam pembelajaran, (Ismail Zain, 2002). Selain itu, kajianini juga disokong oleh A.Y.K. Chan et. al. (2003) yang menyatakan pengajar menggunakan kursusonline untuk memaparkan bahan pengajaran semata-mata maka didapati pelajar lebih berminat untukmengakses kursus online untuk mendapatkan kandungan kursus. Seterusnya faktor peranan pengajar,mempunyai min keseluruhan pada tahap yang tinggi iaitu 3.77. Ini menunjukkan bahawa pengajarmemainkan peranan yang penting dalam memotivasikan pelajar menggunakan e-pembelajaran.Dapatan kajian ini disokong oleh penyataan Kearsley, Greg (2000) bahawa penglibatan pengajarmerupakan salah satu faktor yang kuat mempengaruhi penyertaan pelajar dalam kursus online. Bagi faktor persekitaran pembelajaran min keseluruhan adalah berada pada tahap sederhanaiaitu nilai minnya 3.66. Daripada item-item bagi faktor persekitaran didapati pelajar kurangmengambil berat terhadap persekitaran pembelajaran semasa mereka mengakses e-pembelajaran dimakmal. Faktor peralatan pembelajaran mencatat min keseluruhan iaitu 3.63 yang berada pada tahapsederhana. Merujuk kepada item-item bagi faktor peralatan didapati pelajar mengahadapi masalahmencapai internet dan juga peralatan seperti headphone dan microphone. Maka faktor peralatan tidakmenjadi pilihan utama mereka menggunakan e-pembelajaran. Faktor yang mempunyai min terendahdalam kajian ini adalah proses pembelajaran iaitu hanya 3.56. Walaupun nilai min faktor inimerupakan min terendah tetapi ia masih berada pada tahap sederhana yang mendekati tahap tinggi.Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan e-pembelajaran membolehkan pelajar mempelajarikandungan dengan fleksibel dan juga ia dapat menambahkan pengetahuan pelajar.2. Perbincangan Dapatan Persoalan Kajian 2Berdasarkan jadual 7, didapati bahawa pelajar lelaki dan pelajar perempuan mencatat min yangtertinggi bagi faktor kandungan kursus iaitu 3.7333 dan 3.8237. Bagi faktor pengajar pula pelajarperempuan mencatat min 3.7899 iaitu pada tahap yang tinggi manakala pelajar lelaki hanya mencatatmin 3.5833 iaitu pada tahap sederhana. Ini menunjukkan pelajar lelaki kurang setuju dengan factorpengajar mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran. Pelajar lelaki dan perempuan mencatat minpada tahap sederhana bagi faktor persekitaran pembelajaran Manakala bagi faktor peralatanpembelajaran didapati pelajar lelaki mencatat min 3.72 iaitu pada tahap tinggi dan pelajar perempuanpula mencatat min 3.6145 iaitu pada tahap sederhana. Ini menunjukkan pelajar perempuan kurangsetuju dengan factor peralatan pembelajaran mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran. Faktor proses pembelajaran pula mencatat min yang terendah bagi kedua-dua jantina lelakidan perempuan. Kesimpulannya perbandingan min tertinggi adalah bagi factor kandungan kursus danmin terendah adalah bagi faktor proses pembelajaran. Bagi kedua-dua jantina lelaki dan perempuan.Daripada jadual 4.8 iaitu perbandingan min bagi bangsa dengan faktorfaktor yang mempengaruhipenggunaan e-pembelajaran didapati responden berbangsa Melayu mencatat min yang tertinggi bagifaktor kandungan kursus iaitu 3.9089 dan min yang terendah bagi faktor proses pembelajaran. Bagipelajar berbangsa Cina dapatan kajian menunjukkan min berada pada tahap sederhana bagi kesemuafaktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran. Manakala bagi pelajar lain-lain bangsa min yang didapati tidak memuaskan. Ini keranabilangan responden lain-lain bangsa adalah hanya 2 orang dan tidak seimbang jika dibandingkandengan responden Melayu dan Cina. Kesimpulannya pelajar Melayu lebih berminat menggunakan e-pembelajaran berbanding dengan pelajar Cina. Jadual 9 menunjukkan perbandingan min bagi kursusdengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran. Hasil kajian menunjukkankursus SPT dan SPP mencatat min yang tertinggi bagi faktor kandungan kursus manakala kursusSPK mencatat min yang tertinggi bagi faktor peranan pengajar. Kesemua kursus iaitu SPK, SPT, dan
 18. 18. 223 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011)SPP mencatat min yang terendah bagi faktor proses pembelajaran. Ini menunjukkan pelajar-pelajarkursus SPK, SPT, dan SPP mempunyai bandingan min yang lebih kurang sama terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran.3. Perbincangan Dapatan Persoalan Kajian 3Analisis kajian menunjukkan bahawa masalah luaran seperti server down, database error, virus danjuga pengajar jarang mengemaskini nota merupakan masalah-masalah yang sering dihadapi olehpelajar SPK, SPT, dan SPP menggunakan e-pembelajaran. Manakala masalah dalaman seperti minat,pembahagian masa, masalah login, dan maklum balas yang negatif diberikan oleh rakan-rakan dalamaktiviti peer tidak menjadi satu masalah serius bagi responden menggunakan e-pembelajaran.10.0 KESIMPULANPembelajaran berasaskan teknologi adalah sesuai bagi proses pembelajaran yang menggunakanteknologi multimedia untuk membantu dan memudahkan pelajar, sambil pengajar sebagai fasilitator.Bagi menjayakan penggunaan teknologi komputer dalam pembelajaran seperti e-pembelajaran makakajian seperti faktorfaktor yang mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran harus dikendalikanmengikut peredaran masa agar pihak tertentu dapat megenalpasti kelemahan e-pembelajaran danmengambil langkah yang sewajarnya Selain itu kajian seperti ini juga dapat mengenalpasti masalah-masalah pelajar semasa menggunakan e-pembelajaran. Ini boleh dijadikan landasan kepada pihak-pihak tertentu mengetahui perkembangan terkini agar membaiki kelemahan dan meningkatkankeberkesanan penggunaan epembelajaran di kalangan pelajar.RUJUKANAlan Y.K. Chan, K.O. Chow, dan Weijia Jia, 2003. A Framework for Evaluation of Learning Effectiveness in Online Courses, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Hong Kong, 383–395.Al-Ghadyan, A.A., 2004. The attitudes of university academic staff towards elearning and in-service training in Saudi Arabia: An analytical study. Durham, 54-593Alhabshi, A.O. (2002), E-learning – a Malaysia case study, paper presented at the Africa-Asia Workshop on Promoting Co-operation in Information and Communication Technologies , National Institute of PublicAdministration (INTAN), Bukit Kiara Main Campus, Kuala Lumpur, Malaysia.Ancis, J.R. (1998), Cultural competency training at a distance: challenges and strategies, Journal of Counseling and Development, Vol. 76 No. 2, pp. 134-43.Boersema, J.J., Barendse, G. W. T. , and Bertels, J. (2001), An Analysis of the Content and Scope of 12 Environmental Science Books. International Journal of Sustainability in Higher Education. 12 Num 4, 349-368.Borger, R. and Seeborne, A.E.M (1996). The Psychology of Learning. Harmonds – Worth: Penguin.Cheng, Khoo (1994). Matematik Tambahan Tingkatan 4 & 5. Johor : Pelangi Sdn. Bhd.Collete, E. (2002). Electronic Education System Model. Computers & Education. Vol: 36, 171-182.Comacchio, A. and Scalpolan, A. C. (2004). The Adoption Process of Corporate Elearning in Italy. Educational and Training. Vol 46um 6/715-325.Eisinger, J. (2000). Education Evoluation. Association Management, 52, 10.
 19. 19. 224 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011)Gan, S.L. (1998), Online distance education program: problems and issues, Proceedings of the International Conference on Information Technology and Multimedia at UNITEN (ICIMU ’98), Malaysia.Gatot (2002). E-learning Saranan Untuk Mempercepatkan Proses Pendidikan. Dalam Talian http://www.kompas.com/kompascetak/0207/03/dikbud/elea09.htmHarvis and Chris (2002). Lesson From The E-Learning Experience. Training Strategies For Tomorrow. Vol 16 Num 1, 19-21.Hilgard, E.R. and Atkinson, R. C. (1967). Introduction to Psychology. 4th Edition. New York: Harcout Brace and World, Inc.Ibrahim bin Mamat (1996). Rekabentuk dan Pengurusan Latihan: Konsep dan Amalan. Dewan Bahasa dan Pustaka. 61Ismail Zain (2003). Pelajar Cemerlang: Melangkah Ke Alam Siber. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.Jacoba, R. and Ruurd (2003). Assessing Life Skills In Young Working Adults – Part 1: The Developmentof An Alternative Instrument. Education and Training. Vol 45 Num 3, 139-151.Jamaludin Badusah, Muhamad Hussin dan Abd Rashid Johar (2000), Inovasi dan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran . AJM Publishing Enterprise.Jamaludin Mohaiadin. 2000. Isu dan Implikasi E-learning Terhadap Sistem Pendidikan. Potensi dan Cabaran Dalam Pembelajaran Maya dan Elektronik. Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke- 13, Kuala Lumpur, 245-252.Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.Kearsley, Greg., Lynch, William. & Wizer, David. (1995). The Effective & Impact of Online Learning in Graduate Education. Educational Technology, pp. 37-42.Lantz, A. and Friedrich, P. (2003). Learning in the workplace – an instrument for competence assessment. The learning Organisition. Vol 10 Num 3, 185-194.Learnframe (2001). Dalam Talian. http://www.elearningshowcase.com/elearnfagLee Ann (2003). The Whole Picture of E-learning. Dalam Talian http://www.elearnspace.org/Articles/wholepicture.htmLee, M.G. (2001), Profiling students’ adaptation styles in Web-based learning. Computers & Education, Vol 36 Num 2, 121-32.Leidner, D.E. and Jarvenpaa, S.L. (1995), The use of information technology to enhance management school education: a theoretical view, MIS Quarterly, Vol. 19 No. 3, pp. 265-91.Lim Pei Pei, Loh Yieng Chew and Tan Lai Ling (2005). Pelaksanaan E-learning: Satu kajian kes di Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR), Project Paper (Sarjana Muda Saians Pembangunan Sumber Manusia UTM), UTM Skudai, Johor.Machuca, J. A. D. and Luque, R.A. (2003). An Empirical Study of POM Teaching in Spanish Universities (1) Content of POM Courses. International Journal of Operations and Production Management. Vol 23 Num 1, 15-43.Mazimah bt. Hj Samin (2003). Kajian literature : Pengajaran Sumber dan Teknologi Maklumat, Seminar Aliran Terkini dalam Pengajaran Sumber dan Teknologi Maklumat. UKM, Kuala Lumpur.Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor : UTM.Mohamed Noor Hassan , Perkembangan E-learning UTM, Pusat Pengajaran dan Pembelajaran Dalam talian http://www.ctl.utm.my/downloads/moodle/utmmoodle. pdfMohd Koharuddin Mohd Balwi, Adanan Mat Junoh, Mohd Fauzi Othman et.al. (2003). The readiness of Malaysian University students to use E-Learning as a learning tool: A case study at University of Technology Malaysia (UTM), Skudai, Johor Malaysia.Mohd. Majid Konting (2005). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka
 20. 20. 225 Mohd Nihra Haruzuan B. Mohamad Said & Janarthini A/P Krishnan / Journal of Social Science (2011)Moore, D.T. (2004). An Educational Perspective on The Workplace as A Learning Environment. Journal of Workplace Learning. Vol 16 Num 6, 325-340.Mutula S.M. (2002). E-learning Initiate at The University of Botswana: Challenges and Opportunities. Campus-Wide Information Systems. Vol 19 Num 3, 99-109.Noor Azeaz Atan, Hiew Yee Fun, Baharuddin Aris dan Norah Md. Noor. 2006, Rekabentuk Pembangunan Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional, Jilid 1, Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19, UTM Skudai, Johor.Pui On Au, Leung Cheng, Weijia Jia, dan K.O. Chow. 2003, A Web-Based Platform for E-learning Based on Information Management System, Springer-Verlag Berlin Heidelberg pp. 46–54Rosenberg, M.J. (2001), E-learning: strategies for delivering knowledge in the digital age, available at: http://reach.ucf.edu/,eme6457/main.html (accessed 22 December 2002).Roy Sembel (2003). Yang Perlu Anda Tahu Tentang E-learning. Dalam talian http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2004/0217/man01.htmlRoziana Shaari, Lily Suriani Mohd Arif, Siti Fatimah Bahari, dan Azizah Rajab (2005). Employees Perception towards E-learning : A case Study at XYZ Sdn. Bhd. E-commerce unit, Department of Audit and Information Systems, Faculty of Accountancy Universiti Utara Malaysia.Samsiah bt. Mustafa, Tan Mei Ping, Andong Rohaya bt. Muhammad Amin (2001). Isu dan Trend Pengintergrasian Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik.DalamTalian http://www.geocities.com/neptunestewart/sinopsisisu.htmSimamora, L. (2002). Infrastruktur E-elerning TELKOM dalam Upaya Mendukung Pengembangan Kompetensi Kompetitif Sumber Daya Manusia. Dalam Talian http://www.gematel.com/Edisi36/Artikel Lepas/lepas1.htmlSuhaimi Mohd Arraji (2004). Tahap kesediaan pelajar terhadap pembelajaran elektronik (E- learning) dalam proses pembelajaran: Satu kajian di UTM, Skudai. Project Paper (Sarjana Muda Saians Pembangunan Sumber Manusia UTM), Skudai, Johor.Suhanom bt. Muhamad Zaki (2004). Hubungan antara Tahap Kefahaman terhadap E-pembelajaran dan Kesediaan Pembelajaran Arahan Kendiri di kalangan Staf Akademik UTM Skudai, Johor. UTM.Urdan, T. & Weggen, C. (2000). Corporate e-learning: Exploring a New Frontier, A research paper from WR Hambrecht & Co, Dalam Talian http://www.wrhambrecht.com/research/coverage/elearning/Volery, T. and Lord, D. (2000), Critical success factors in online education, The International Journal of Educational Management, Vol. 14 No. 5, pp. 216-23.Wai-Ching Poon Kevin Lock-Teng Low dan David Gun-Fie Yong. 2004, A study of Web-based learning (WBL) environment in Malaysia, The International Journal of Educational Management, Vol 18, 6, pp. 374–385Webster, J. and Hackley, P. (1997), Teaching effectiveness in technology-mediated distance learning, Academy of Management Journal, Vol. 40 No. 6, pp. 1282-310.

×