Van luong.blogspot.com a8002

172
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
172
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a8002

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Sau 1986 níc ta ®· chuyÓn m« h×nh kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quanliªu bao c p sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §ã lµmét qu¸ tr×nh thÓ hiÖn sù ®æi míi vÒ t duy vµ ngµy cµng hoµn thiÖn c¶ vÒlÝ luËn còng nh thùc tiÔn x©y dùng chñ nghÜa x· héi chñ nghÜa ë níc ta.§©y còng lµ mét qu¸ tr×nh vÒ sù nhËn thøc ®óng h¬n c¸c quy luËt kh¸chquan, chuyÓn tõ mét nÒn kinh tÕ mang nÆng tÝnh ch t hiÖn vËt sang nÒnkinh tÕ hµng ho¸ víi nhiÒu thµnh phÇn, kh«i phôc c¸c thÞ trêng ®Ó tõ ®ã c¸cquy luËt thÞ trêng ph¸t huy t¸c dông ®iÒu tiÕt hµnh vi c¸c t¸c nh©n trongnÒn kinh tÕ thay cho ph¬ng ph¸p qu¶n lÝ b»ng c¸c c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ trùctiÕp mang tÝnh ph¸p lÖnh, xo¸ bá bao c p trµn lan cña nhµ n íc ®Ó c¸c doanhnghiÖp tù chñ, tù chÞu trong s¶n xu t kinh doanh. Nhµ n íc thùc hiÖn qu¶n lÝnÒn kinh tÕ th«ng qua ph¸p luËt vµ ®iÒu tiÕt th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vµc¸c c«ng cô kinh tÕ vØ m« ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ n¨ng®éng, cã c¬ chÕ ®iÒu chØnh linh ho¹t h¬n, thóc ®Èy sù ph©n phèi, sö dôngc¸c nguån lùc vµ c¸c t¸c nh©n cña nÒn kinh tÕ ho¹t ®émg hiÖu qu¶ MÆt kh¸c sù chuyÓn tõ m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒnkinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ v n ®Ò cßn míi trong lÞchsö kinh tÕ níc ta. Nªn viÖc nghiªn cøu nh÷ng v n ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ thÞtrêng lµ sù cÇn thiÕt. Néi dungI > . Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ thêng®Þnh híng x·héi chñ nghÜa1 . Kh¸i niÖm Kinh tÕ thÞ trêng lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸trong ®ã tõ s¶n xu t ®Õn tiªu dïng ®Òu th«ng qua thÞ trêng. Nãi mét c¸chkh¸c kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn trong ®ã mäi quan hÖ kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒntÖ ho¸ .2 . Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa2.1 §iÒu kiÖn ra ®êi cña s¶n xu t hµng ho¸. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n c«ng lao ®éng:Theo LªNin “ hÔ ë ®©u vµ khi nµo cã ph©n c«nglao ®éng x· héi vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êycã thÞ tr êng “ –VILªNin toµn tËp nhµ xuÊt b¶n tiÕnbé Matcova 1974 . Nh÷ng lao ®éng t nh©n ®éc lËp vµ kh«ng phô thuéc vµo nhau. Mµmuèn cã ®îc nh vËy th× nh÷ng ngêi, nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ph¶i ®éc lËp vµ kh«ng phô thuéc vµo nhau .Tãm l¹i ph©n c«ng lao ®éng x· héi t¹o ra sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a nh÷ngngêi, nh÷ng doanh nghiÖp x¶n xuÊt hµng ho¸ ®éc lËp, hä lµm viÖc cho nhauth«ng qua nh÷ng trao ®æi hµng ho¸. Cßn víi t c¸ch lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊthµng ho¸ ®éc lËp lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ cña hä l¹i mang tÝnh lao®éng t nh©n ( c¸ biÖt , ®éc lËp kh«ng phô thuéc ). M©u thuÉn nµy ®îc gi¶iquyÕtb»ng trao ®æi .2.2 §Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta lµ mét sù lùa chän ®óng ®¾n Tríc ®©y trong qu¸ tr×nh x©y dùng x· héi chñ nghÜa Liªn X« , §«ng ¢uhay ë ViÖt Nam còng cã quan ®iÓmkinh tÕcho r»ng: Kinh tÕhµng ho¸ lµ s¶nphÈm riªng cña chñ nghÜa t b¶n. Tõ ®ã nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ®îcvËn hµnh theo c¬ chÕtËp trung quan liªu bao cÊp. §©y lµ mét trong nh÷ngnguyªn nh©n khñng ho¶ngcña x· héi chñ nghÜa. Theo quan ®iÓmcña ®¶ngta hiÖn nay x©y dùng “s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng ®èi lËp víi chñ nghÜa x· héi, mµ cßn lµ thµnh tùu ph¸t triÓn cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i, tån t¹i kh¸chquan, cÇn thiÕt cho c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa vµ c¶ khi chñnghÜa x· héi ®· ®îc x©y dùng. –V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓutoµn quèc lÇn thøVIII Ngoµi ra còng cã quan ®iÓmcho r»ng kinh tÕthÞ tr êng kh«ng thÓ dunghîp víi chñ nghÜa x· héi. Cßn theo CacMac kinh tÕ hµng ho¸ tån t¹i trongnhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau cã thÓ kh¸c nhau vÒ quy m« vµ h×nh thøc ph¸ttriÓn .2.3 Kinh tÕthÞ tr êng kh«ng nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan mµ cÇn thiÕt cho c«ngcuéc x©y dùng chñ nghi· x· héi . Nã tån t¹i kh¸ch quan v× vÉn cßn c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §ã lµsù ph©n c«ng lao ®éng x· héi kh«ng mÊt ®i mµ cßn chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊtngµy cµng s©u. Nã diÔn ra kh«ng nh÷ng trong tõng ®Þa ph¬ng, mét níc mµcßn trong sù ph©n c«ng hîp t¸c quèc tÕ. Trong thêi kú qu¸ ®é vµ ngay c¶ díi chñ nghÜa x· héi vÉn tån t¹i nh÷ngh×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt tøc lµ vÉn cßn sùt¸ch biÖt nhÊt ®Þnh vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ. Ngay c¶ c¸c doanhnghiÖp cïng dùa trªn mét quan hÖ së h÷u nh doanh nghiÖp nhµ níc, nhngcòng cha thÓ ph©n phèi s¶n phÈmcho nhau mµ kh«ng tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinhtÕ vÉn ph¶i sö dông quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶kinh tÕbëi v× : Kinh tÕph¸t triÓn t¹o sù t¸ch biÖt quyÒn sö dông vµ quyÒn së h÷u t liÖus¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp nhµ níccã cïng së h÷u nhng quyÒn sö dông l¹i kh¸cnhau. V× vËy c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cã sù t¸ch biÖt t ¬ng ®èi vÒ kinh tÕ,cã quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do nhiÒu yÕutè t¸c ®éng ( tr×nh ®é , c¬ së vËt chÊt – kü thuËt , tr×nh®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng ) mµ gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cã sùkh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy gi÷a doanh nghiÑpnhµ níccã sù t¸ch biÖt vÒ kinh tÕ. V× vËy sö dông quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ lµcÇn thiÕt . Nã còng cÇn thiÕt cho c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa v× chñ nghÜat b¶n ®· biÕtsö dông vai trß to lín cña nÒn kinh tÕthÞ tr êng ®Ó t¨ng tr ëngvµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Chóng ta còng ph¶i biÕtkhai th¸c, sö dông vai trß to líncña kinh tÕthÞ tr êng hay nh÷ng mÆt tÝch cùc cña nã nh thóc ®Èy c¶i tiÕnkü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, thóc ®Èyph©n c«ng lao ®énh x· héi vµ h¹n chÕc¸c mÆt tr¸i, khuyÕt tËt cña kinh tÕthÞ tr êng ®Ó t¨ng tr ëng ph¸t triÓn kinh tÕ. sù h×nh thµnh nµy cßn phï hîp víithêi kú qu¸ ®é víi nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh tÕmang tÝnh chÊt qu¸ ®é .II > . Nh÷ng ®Æc ®iÓmc¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñnghÜa ë níc ta .1 . Kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ m« h×nh tæng qu¸t cñathêi kú qu¸ ®é. XÐt vÒ thùc chÊt lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lÝ vÜ m« cñanhµ níc. Nã võa mang nh÷ng ®Æc tÝnh chung cña kinh tÕ thÞ tr êng võamang nh÷ng ®Æc thï riªng cña chñ nghÜa x· héi . Nh÷ng ®Æc tÝnh chung thÓ hiÖn ë chç: Kinh tÕthÞ tr êng ë níc ta vÉnchÞu sù chi phèi cña nh÷ng quy luËt kinh tÕ vèn cã cña kinh tÕ hµng ho¸ nhquy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, quy luËt l u th«ngtiÒn tÖ . . .C¸c ph¹mtrï cña kinh tÕhµng ho¸ - kinh tÕthÞ tr êng vèn cã cñanã vÉn cßn ph¸t huy t¸c dông nh gi¸ trÞ, gi¸ c¶, lîi nhuËn . C¸c ®Æc thï riªng cña kinh tÕthÞ tr êng ViÖt Nam . §ã lµ nÒn kinh tÕph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa thÓ hiÖnë chç . Ph¸t triÓn kinh tÕthÞ tr êng cã sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinhtÕ víi sù ®a d¹ng ho¸ cña c¸c h×nh thøc së h÷u c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kinhdoanh trong ®ã kinh tÕnhµ níc cã vai trß chñ ®¹o. Kinh tÕthÞ tr êng ph¸t triÓn theo c¬ chÕthÞ tr êng cã sù qu¶n lÝ cñanhµ níc ®¶m b¶o thèng nhÊt gi÷a sù ph¸t triÓn, t¨ng tr ëngkinh tÕ víi c«ngb»ng x· héi . X©y dùng kinh tÕthÞ tr êng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕkhu vùc vµ thÕgiíivíi nhiÒu h×nh thøc quan hÖ vµ liªn kÕtphong phó. 2 . Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕthÞ tr êng ë ViÖt Nam. §ã lµ sù ph¸t triÓn lùc l îng s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËtcho chñ nghÜa x· héi vµ thiÕt lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi trªn c¶ ba mÆt :Quan hÖ së h÷u, quan hÖ qu¶n lÝ, quan hÖ ph©n phèi. Nãi mét c¸ch kh¸c lµx©y dùng níc ta thµnh x· héi : d©n giÇu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng, d©n chñ ,v¨n minh . 3 .ThÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1 NÕunÒn kinh tÕthÞ tr êng t b¶n chñ nghÜa còng dùa trªn nhiÒu sùsë hò kh¸c vÒ t liÖu s¶n xuÊt trong ®ã së h÷u t nh©n lµ nÒn t¶ng th× tr¸il¹i kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Namcòng dùa trªnnhiÒu quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt nhng së h÷u cña nhµ níc – së h÷uc«ng céng lµm nÒn t¶ng. Bëi v× së h÷u nhµ níc lµ ®¹i diÖn cho nh©n d©n sëh÷u nh÷ng tµi nguyªn , tµi s¶n , nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕuvµ nh÷ng cñac¶i cña ®Êt níc. 3.2 NhiÒu thµnh phÇn kinh tÕcïng nhau ph¸t triÓn . Trªn c¬ së nhiÒu quan hÖ së h÷u cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕtham giavµo s¶n xuÊt vµ l u th«ng hµng ho¸ trªn thÞ tr êng tøc lµ cã nhiÒu chñ thÓkinh tÕ víi nhiÒu nguån lùc nh søc lao ®éng, vèn, kü thuËt, kinh nghiÖmqu¶n lÝ tham gia vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ l u th«ng trªn thÞ tr êng. Mçi thµnhphÇn kinh tÕ chØ lµ mét bé phËn cÊuthµnh kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x·héi chñ nghÜa mµ trong ®ã kinh tÕnhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o. Bëi v× . Mçi chÕ®é x· héi ®Òu ph¶i dùa trªn mét c¬ së kinh tÕnhÊt ®Þnh , nÒnkinh tÕníc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa nh vËy kinh tÕnhµníc gi÷ vai trß chñ ®¹o nh»mt¹o nÒn t¶ng Kinh tÕ nhµ níc n¾m gi÷ nh÷ng ngµnh , nh÷ng vÞ trÝ träng yªó trongnÒn kinh tÕnªn viÖc x¸c lËp vai trß cña kinh tÕ nhµ níc lµ vÊn®Ò cã tÝnhnguyªn t¾c ®Ó ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þng híng x· héi chñnghÜa . Kinh tÕnhµ níc ®¹i diÖn ch mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt tiÕntiÕncho nÒn kinhtÕdùa trªn chÕ c«ng h÷u . ®é Tãml¹i:Trong thêi k× qu¸ ®é lªn CNXHë ViÖt Namtån t¹i nhiÒu thµnhphÇn kinh tÕtrong ®ã kinh tÕnhµ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o vµ cïng víi c¸cthµnh phÇn kinh tÕkh¸c ph¸t triÓn . 3.3 NhiÒu h×nh thøc ph©n phèi . NÕukinh tÕ thÞ tr êng trong chñ nghÜa t b¶n cã nhiÒu h×nh thøc ph©nphèi trong ®ã ph©n phèi cho t b¶n lµ chñ yÕuth× trong nÒn kinh tÕthÞ tr -êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Namdo cã nhiªï quan hÖ së h÷u kh¸cnhau nªn còng cã nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi nh ph©n phèi theo lao ®éng,ph©n phèi ngoµi thï lao lao ®éng th«ng qua c¸c quü phóc lîi x· héi vµ tËpthÓ vµ ph©n phèi theo nguån lùc ®ãng gãp. Trong ®ã ph©n phèi theo lao®éng lµ chñ yÕubëi v× . Ph©n phèi theo lao ®éng lµ viÖc tr¶ c«ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµosè l îng vµ chÊt l îng lao ®éng v× sè l îng nã biÓuhiÖn ë thêi gian lao ®éngvµ sè l îng s¶n phÈm. ChÊt l îng lao ®éng thÓ hiÖn ë tr×nh ®é thµnh th¹ocña ngêi lao ®éng vµ tÝnh chÊt phøc t¹p cu¶ c«ng viÖc .Còng cã thÓ nãi ph©n phèi theo lao ®énglµ ai lµm nhiÒu hëng nhiÒu, ai lµmÝt hëng Ýt. Cã søc lao ®éng kh«ng lµm kh«ng hëng . Ph©n phèi theo lao ®éng lµ cÇn thiÕt . Khi ngêi lao ®éng ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc bãc lét trë thµnh ngêi lµmchñ vÒ kinh tÕth× viÖc ph©n phèi ph¶i v× quyÒn lîi ngêi lao ®éng 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngay c¶ díi chñ nghÜa x· héi lao déng võa lµ nghÜa vô võa lµ quyÒnlîi. §Þa vÞ vµ quyÒn lîi cña mçi ngêi lµ do kÕt qu¶ lao ®éng gi¶i quýªt. Do®ã ph¶i ph©n phèi theo lao ®éng . Trong thêi kú qu¸ ®é vµ ngay c¶ chñ nghÜa x· héi vÉn cßn cã sù kh¸cnhau gi÷a lao ®éng gi¶m ®¬n vµ lao ®éng phøc t¹p, gi÷a lao ®éng trÝtuÖ vµ lao ®éng c¬ b¾p. Vµ cßn kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é quan ®iÓmlao®éng. Do ®ã x· héi ph¶i kiÓmtra, kiÓmso¸t møc ®é lao ®éng vµ hëng thôlao ®éng cña mçi ngêi. TheoLªNin ph¶i thùc hiÖn mét ch©n lÝ gi¶m ®¬n nh-ng l¹i ®¶m b¶o cho trËt tù x· héi míi (x· héi chñ nghÜa ) ch©n lÝ dã lµ “kÎlµo kh«ng lµm th× kh«ng ¨n “ .Tãm l¹i ph©n phèi theo lao ®éng lµ phï hîp víi quan hÖ x· héi chñ nghÜa vµtr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l îng s¶n xuÊt. Nã trë thµnh mét tÊt yÕuphæ biÕn-do ®ã lµ mét ®Æc thï cña x· héi chñ nghÜa . Ph©n phèi theo lao ®éng lµ mét néi dung cña c«ng b»ng x· héi . Ngoµi ph©n phèi theo lao ®éng cßn c¸c h×nh thøc ph©n phèi kh¸c nhph©n phèi ngoµi thï lao lao ®éng nh»m söa ch÷a nh÷ng khuyÕt tËt cñaph©n phèi theo lao ®éng. Vµ ph©n phèi theo nguån lùc ®ãng gãp nh»mthóc®Èy quan hÖ tÝn dông ph¸t triÓn .3.4 Sù t¨ng tr ëng, ph¸t triÓn kinh tÕg¾n liÒn víi c«ng b»ng x· héi, víi viÖcph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc ®Ó n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nguån lùc x©ydùng mét nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc.3.5 Kinh tÕ thÞ tr êng ëViÖt Nam ph¸t triÓn theo híng më réng quan hÖhîp t¸c kinh tÕ víi níc.ngoµi. §ã lµ lµ tÊt yÕuv× s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ trao®æi hµng ho¸ tÊt yÕuvît khái ph¹mvi quèc gia mang tÝnh chÊt quèc tÕ, ®ångthêi ®ã còng lµ tÊt yÕucña sù ph¸t triÓn nhu cÇu . Th«ng qua më réng quan hÖ kinh tÕvíi níc ngoµi ®Ó biÕnnguån lùc bªnngoµi thµnh nguån lùc bªn trong t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn ph¸t triÓn rótng¾n . Mëi réng quan hÖ díi nhiÒu h×nh thøc nh hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt nhngph¶i dùa trªn nguyªn t¾c gi÷ v÷ng ®éc lËp vµ tù chñ hai bªn cïng cã lîi . 3.6 NÒn kinh tÕ hµng ho¸ níc ta vËn ®éng theo c¬ chÕthÞ tr êng cã sùqu¶n lÝ cña nhµ níc .§ã lµ sù kÕt hîp c¶ sù ®iÒu tiÕt cña c¶ bµn tay v«h×nh lÉn bµn tay h÷u h×nh nh»m tËn dông ®îc u ®iÓmcña c¶ hai sù ®iÒutiÕt . §ång thêi kh¾c phôc ®îc h¹n chÕ cña c¶ hai m« h×nh ®iÒu tiÕt . * NÒn kinh tÕhµng ho¸ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng . Tríc ®©y chóng ta vËn ®éng theo c¬ chÕtËp trung quan liªu bao cÊp.§Æc tr ng cña c¬ chÕtËp trung quan liªu bao cÊplµ: nhµ níc giao kÕho¹chcho c¸c doanh nghiÖp víi mét hÖ thèng chØ tiªu mang tÝnh ph¸p lÖnh, nhµ n-íc cÊpph¸t vËt t , tiÒn vèn theo chØ tiªu. Nh vËy, nhµ níc cho phÐpph©n bænguån lao ®éng theo kÕho¹ch. C¸c c¬ quan cÊp trªn qu¶nlý chØ ®¹o kinhdoanh nhng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c khuyÕt ®iÓmcña m×nh. CÊpph¸tgiao nép theo qu¶n lý, l·i nhµ níc thu, lç nhµ níc bï. Nhµ níc thùc hiÖn baocÊpqua gi¸ vµ ph©n phèi nÒn kinh tÕb»ng hiÖn vËt ho¸, tøc lµ quan hÖ hµngho¸, tiÒn tÖ bÞ xemthêng, bé m¸yqu¶n lý cång kÒnh kÐmhiÖu qu¶. Tãm l¹i, 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nÒn kinh tÕtheo c¬ chÕ nµy lµm cho nÒn kinh tÕph¸t triÓn tr× trÖ, lµ nguyªnnh©n cho chñ nghÜa x· héi l©m vµo khñng ho¶ng. V× thÕph¶i xo¸ bá c¬ chÕquan liªu bao cÊp, sö dông c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lÝ vÜ m« cña nhµ níc. C¬ chÕthÞ tr êng lµ tæng thÓ c¸c nh©n tè c¸c mèi quan hÖ , c¸c quyluËt kinh tÕ, m«i tr êng vµ ®éng lùc nã chi phèi sù vËn ®éng cña kinh tÕhµng ho¸ . C¸c nh©n tè hµng ho¸ vµ dÞch vô,®»ng sau lµ ngêi lao ®éng, ngêis¶n xuÊt, ngêi tiªu dïng tõ ®ã h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ C¸c mèi quan hÖ: quan hÖ hµng ho¸- tiÒn tÖ ,quan hÖ mua b¸n biÓuhiÖn trªn thÞ tr êng lµ quan hÖ cung- cÇu liªn quan ®Õngi¸ c¶ C¸c quy luËt vèn cã cña kinh tÕhµng ho¸ mµ chóng ta ®· nghiªn cøu ®ãlµ quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ trÞ ,quy luËt l uth«ng tiÒn tÖ. Nã t¸c ®éng vµ chi ph«i sù vËn ®éng cña kÝnh tÕhµng ho¸ M«i tr êng c¹nh tranh: ë ViÖt Namchóng ta chñ tr ¬ng c¹nh tranh lµnhm¹nh, kh«ng sö dông nh÷ng biÖn ph¸p c¹nh tranh dÉn ®Õnsù ph¸ s¶n §éng lùc ph¸t triÓn ®ã lµ lµ lîi nhuËn. Trong c¬ chÕthÞ tr êng nãcuèn hót c¸c doanh nghiÖp vµo nh÷ng ngµnh , nh÷ng lÜnh vùc cã l·i cao ,thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp c¶i tiÕnkü thuËt ,n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng,lîi Ých ngêi tiªu dïng ®îc ®Ò cao . C¬ chÕ thÞ tr êng cã vai trß to lín . Lµ mét c¬ chÕ ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ, th«ng qua biÕn®éng cña cung – tùcÇu – gi¸ c¶ thÞ tr êng, mét c¬ chÕtinh vi ph©n phèi kh«ng tù gi¸c gi÷a ngêis¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng nã cã vai trß to lín trùc tiÕpdÉn d¾t c¸c ®¬n vÞkinh tÕchän lÜnh vùc vµ h×nh thøc kinh doanh . C¬ chÕthÞ tr êng thóc ®Èy, t¨ng tr ëng kinh tÕsù gia t¨ng thu nhËp quècd©n, quèc néi thêi kú sau, n¨m sau so víi thêi kú tr íc n¨m tr íc ph¸t triÓn kinhtÕchÝnh lµ t¨ng tr ëng kinh tÕvµ thay ®«Ø c¬ cÊukinh tÕvµ møc sèng t¨nglªn.* Sù qu¶n lý cña nhµ níc. Nhµ níc ®iÒu tiÕt thÞ tr êng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ vÜ m« niÒnkinh tÕ cÇn ph¶i: T«n träng tÝnh kh¸ch quan cña c¬ chÕthÞ tr êng vµ coiträng tÝnh tù chñ vÒ kinh tÕcua c¸c chñ thÓ kinh tÕ,sù h×nh thµnh cña gi¸c¶ thÞ tr êng . Nhµ níc qu¶n lý vÜ m« ®ã lµ mét sù cÇn thiÕt v× c¬ chÕthÞ tr êng ngoµinh÷ng u ®iÓmcßn cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm sù qu¶n lý cña nhµ níc nh»m ph¸thuy nh÷ng mÆt tÝch cùc cña kinh tÕ thÞ tr êng vµ kh¾c phôc nh÷ng mÆttr¸i cña nã. §©y lµ môc tiªu cña nhµ níc. Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc rÊt quan träng ®îc thÓ hiÖn ë c¸c chøcn¨ng. Chøc n¨ng ®Þnh híng cho kinh tÕthÞ tr êng ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x·héi chñ nghÜa. ViÖc ®Þnh híng nµy th«ng qua c¸c chiÕnl îc, quy ho¹ch, kÕho¹ch ph¸t triÓn. §©ï t c¸c dù ¸n ®ÓnÒn kinh tÕph¸t triÓn ®óng ®Þnh híng. 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« v× thÞ tr êng hay bÞ khñng ho¶ng g©y thÊtnghiÖp vµ l¹m ph¸t. Nhµ níc ph¶i söa ch÷a nh÷ng thÊt b¹i cña kinh tÕ thÞ tr êng vµ kh¾cphôc nã . Nhµ níc ph¶i ®øng ra ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n. Qu¶n lÝ tµi s¶n quèc gia nh ®Êt ®ai, rõng, biÓn… nh»mkhai th¸c nã hîplÝ . Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt ®Ó t¹ora m«i tr êng ph¸p lý cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕho¹t ®éng . §Óthùc hiÖn c¸c chøc n¨ng trªn th× nhµ níc ph¶i sö dông mét hÖ thèngc¸c c«ng cô nh : Sö dômgph¸p luËt ®Ó qu¶n lÝ kinh tÕ- x· héi ,kiÓmtra viÖc thi hµnh luËt Sö dông hÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ Sö dông chÝnh s¸ch tµi chÝnh, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.Coi ®ã lµ hai c«ng cô qu¶n lý vÜ m« m¹nhmÏ .3.6 Kinh tÕthÞ tr êng níc ta tõ mét tr×nh ®é kinh tÕkÐmph¸t triÓn . Níc ta ®i nªn chñ nghÜa bá qua sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n , cãnghÜa lµ bá qua mét c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, tõ mét níc nöathuéc ®Þa phong kiÕnl¹i bÞ ¶nh hëng cña chiÕntranh kÐodµi ..III. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híngx· héi chñ nghÜa . 1.> Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕníc ta hiÖn nay . Kinh tÕthÞ tr êng ë níc ta hiÖn nay cßn kÐmph¸t triÓn thÓ hiÖn trªnnhiÒu mÆt, Sù ph©n c«ng lao ®éng cha ph¸t triÓn , c¸c lo¹i thÞ tr êng chah×nh thµnh ®ång bé, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn l¹c hËu, c¬ së h¹ tÇngcßn yÕukÐm, søc c¹nh tranh hµng ho¸ cßn yÕu. 2 .> Môc tiªu phÊn®Êu. * Môc tiªu phÊn®Êu®Õn2010. Theo v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓutoµn quèclÇn thø 9 nªu ra môc tiªu phÊn®Êunh sau . Môc tiªu tæng qu¸t ®Õn 2010 : §a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐmph¸ttriÓn.Ph¸t triÓn nguån lùc con ngêi , n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, n©ngcao kÕtcÊuh¹ tÇng vµ ph¸t triÓn tiÒm lùc kinh tÕ. Môc tiªu cô thÓ n¨m 2010 §a G§P n¨m 2010 lªn Ýt nhÊt gÊp®«i n¨m2000 N¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng øngdông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiÕp cËn tr×nh ®é cña thÕgiíi vµ sù ph¸t triÓntrªn mét sè lÜnh vùc nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, c«ngnghÖ vËt liÖu míi – c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ . X©y dùng kÕt cÊuh¹ tÇng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña kinh tÕ N©ng cao vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕnhµ níc cïng c¸c thµnh phÇnkinh tÕkh¸c ph¸t triÓn lµnh m¹nhvµ l©u dµi . * Môc tiªuphÊn®Êun¨m 2005. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Suy tõ kÕho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ®Õnn¨m 2010 . §¶ng ta ®· x©ydùng kÕho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ®Õnn¨m 2005 nh sau : T¨ng tr ëng kinh tÕnhanh vµ bÒn v÷ng, chuyÓndÞch m¹nh c¬ cÊukinhtÕ, c¬ cÊulao ®éng theo híng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i hãa. N©ng cao rârÖt hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Më réng kinh tÕ®èi ngo¹i,®Èy m¹nhgi¸o dôc, ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ. T¨ng cêng x©y dùng kÕtcÊuh¹ tÇng kinh tÕgi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ ®éc lËp d©n téc Cô thÓ ho¸ lµ : PhÊn®Êu®¹t nhÞp ®é t¨ng tr ëng kinh tÕb×nh qu©n hµng n¨mcaoh¬n 5 n¨m tr íc vµ cã bíc chuÈn bÞ cho n¨mn¨m tiÕptheo . Ph¸t triÓn kinh tÕnhiÒu thµnh phÇn trong ®ã kinh tÕnhµ níc gi÷vai trß chñ ®aä, cñng cè kinh tÕtËp thÓ, h×nh thµnh mét bíc quan träng thÓchÕkinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ChuyÓndÞch c¬ cÊukinhtÕ, c¬ cÊulao ®éng theo híng t¨ng tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, t¨ngnhanh hµml îng c«ng nghÖ trong s¶n phÈm. T¨ng nhanh vèn ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, x©y dùng c¬ cÊukinh tÕcã hiÖu qu¶ vµ n©ng cao søc c¹nh tranh. Hoµn chØnh mét bíc c¬ b¶n hÖthèng kÕt cÊuh¹ tÇng. §Çu t thÝch ®¸ng cho c¸c vïng kinh tÕträng ®iÓm, hçtrî ®Çu t nhiÒu h¬n cho c¸c vïng cßn nhiÒu khã kh¨n . Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ®èi ngo¹i. Cñng cè thÞ tr êng®· cã vµ më réng thªm thÞ tr êng míi. T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¨ngnhanh xuÊt khÈu, thu hót vèn, c«ng nghÖ tõ bªn ngoµi. Chñ ®éng héi nhËpkinh tÕquèc tÕcã hiÖu qu¶, thùc hiÖn c¸c cam kÕt song ph¬ng vµ ®a ph¬ng . TiÕptôc ®æi míi vµ lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh – tiÒn tÖ, t¨ngtiÒm lùc vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh quèc gia , thùc hµnh triÖt ®Ó tiÕt kiÖm ;t¨ng tû lÖ chi ng©n s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn, duy tr× æn ®Þnh c¸c c©n ®èivÜ m«, ph¸t triÓn thÞ tr êng vèn ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ– x· héi . TiÕptôc ®æi míi , t¹o chuyÓnbiÕnc¬ b¶n, toµn diÖn vÒ ph¸t triÓn gi¸odôc ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l îng nguån nh©n lùc víic¬ cÊuhîp lÝ, triÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh phæ cËp trung häc c¬ së,øng dông nhanh c«ng nghÖ tiÕn, hiÖn ®¹i, tõng bíc ph¸t triÓn kinh tÕtri thøc §Èy m¹nh c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ®æi míi vµ n©ng cao hiiªôlùc cña bé m¸y nhµ níc. §Èy lïi t×nh tr¹ng quan liªu, tham nhòng. Thùc hiÖntèt d©n chñ, nhÊt lµ d©n chñ ë x·, phêng vµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së . Thùc hiÖn nhiÖm vô cñng cè cuèc phßng vµ an ninh, b¶o ®¶m trËttù kû c¬ng trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi . C¸c chØ tiªu ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕchñ yÕu. §a GDPn¨m2005 gÊphai lÇn so víi n¨m 1995 . NhÞp ®é t¨ng tr ëng GDPb×nhqu©n hµng n¨m thêi kú n¨m n¨m 2001 – 2005 lµ 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m,ng nghiÖp t¨ng 4,3%, c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,8%, dÞch vô t¨ng6.2%. Gi¸ trÞ s¶n xuÊtn«ng, l©m ,ng nghiÖp t¨ng 4,8%/n¨m . Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÞep t¨ng 13%/n¨m. Gi¸ trÞ dÞch vô t¨ng 7,5%/n¨m. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 16%/n¨m. C¬ cÊungµnh kinh tÕtrong GDP®Õn2005 dù kiÕn: Tû träng n«ng , l©m ng nghiÖp 20-21%. Tû träng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng kho¶ng 38-39%. Tû träng c¸c ngµnh dÞch vô 41-42%. 3 .> ¦u thÕvµ h¹n chÕ cña kinh tÕthÞ tr êng . ¦u thÕ. Thóc®Èy qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt nhanh chãng, lµm cho ph©nc«ng lao ®éng ph¸t triÓn, chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt ngµy cµng s©u s¾c, h×nhthµnh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ vµ sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c doanhnghiÖp vµ ngêi s¶n xuÊt t¹o tiÒn ®Ò cho sù hîp t¸c lao ®éng ph¸t triÓn . Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc l îng s¶n xuÊt . H¹n chÕ cña kinh tÕthÞ tr êng ë . Kinh tÕthÞ tr êng cã nh÷ng khuyÕttËt nh t×nh tr¹ng khñng ho¶ng ,thÊt nghiÖp bÊt b×nh ®¼ng , huû ho¹i m«i tr êng ….4.> Tõ nh÷ng thùc tr¹ng vµ nh÷ng u nhîc ®iÓmcña kinh tÕ thÞ tr êngchóng ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕtmét c¸ch hîp lÝ . Cô thÓlµ . * §Èy m¹nh ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøcsë h÷u v× ®©y lµ hai ®iÒu kiÖn ra ®êi vµ tån t¹i s¶n xuÊt hµng ho¸ . §Èy m¹nhph©n c«ng lao ®éng x· héi ®ång nghÜa víi qu¸ tr×nh ®Èym¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. HiÖn nay c«ng nghiÖp ho¸ ë nícta ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ hai chiÕnl îc c«ng nghiÖp theo híng xuÊt khÈu, ®ångthêi thay thÕnhËp khÈu. §Ó thùc hiÖn chiÕnl îc nµy cÇn ph¶i ph©n c«ng lao®éng ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng nghµnh, nh÷ng lÜnh vùc mµ ®Êt níc cã lîi thÕsos¸nh nh, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp c«ng nghiÖp dÖt may ….. ®ång thê ph¶i c¶itiÕnc«ng nghÖ vµ kü thuËt s¶n xuÊt . * Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u. §èi víi níc ta qu¸ tr×nh®a d¹ng ho¸ ®îc thÓ hiÖn b»ng viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnhphÇn. Cô thÓ n©ng cao vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ nhµ níc, ph¸t triÓnnÒn kinh tÕ tËp thÓ ®Ó cïng kinh tÕ níc nhµ t¹o nÒn t¶ng cho chñ nghÜa x·héi. §ång thê t¹o m«i tr êng ph¸p lÝ lµnh m¹nh, thóc ®Èy c¸c thµnh phÇnkinh tÕkh¸c cïng ph¸t triÓn. * H×nh thµnh ®ång bé c¶c lo¹i thÞ tr êng nh»mx©y dùng vµ ph¸t triÓnkinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa . Trong nh÷ng n¨mgÇn ®©y th× ph¶i . Ph¸t triÓn thÞ tr êng hµng ho¸ vµ dÞch vô th«ng qua viÖc ®Èy m¹nhs¶n xuÊt, thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊukinh tÕ vµ ph¸t triÓn hÖ thèng giaoth«ng vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ómë réng thÞ tr êng . H×nh thµnh thÞ tr êng søc lao ®éng . X©y dùng thÞ tr êng vèn, tõng bíc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr -êng chøng kho¸n nh»mhuy ®éng vèn . Qu¶n lÝ chÆt chÏ thÞ tr êng ®Êt ®ai vµ thÞ tr êng nhµ ë . X©ydùng thÞ tr êng th«ng tin, thÞ t êng khoa häc c«ng nghÖ. ViÖc hoµn thiÖn 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c¸c thÞ tr êng ph¶i ®i ®«i víi x©y dùng khu«n khæ ph¸p lÝ vµ thÓ chÕ,t¨ngsù kiÓmtra, gi¸m s¸t cña nhµ níc . * Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ®èi ngo¹i , chØ cã më cöa vµ héinhËp nÒn kinh tÕ míi thu hót ®îc vèn, kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ókhai th¸c thÕm¹nh®Êt níc . Thùc hiÖn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, gi¶m nhËp siªu, u tiªn nhËp t liÖu s¶nxuÊt. Thu hót vèn níc ngoµi híng vµo nh÷ng ngµnh, nh÷ng lÜnh vùc, nh÷ngs¶n phÈmcã c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã tû träng xuÊt khÈu cao . * Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt . Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ nh»mt¹o sù yªn t©m ®Çu t cho c¸c nhµkinh doanh. Muèn nh vËy ph¶i n©ng cao sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, vai trß chØ®¹o cña kinh tÕnhµ níc, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt võa lµm c«ng cô cho nhµ níc qu¶n lÝnÒn kinh tÕ võa t¹o hµnh lang ph¸p lÝ cho c¸c nhµ kinh doanh, buéc hä chÊpnhËn sù ®iiªï tiiÕt cña nhµ níc. * Xo¸ bá triÖt ®Ó c¬ chÕtËp trung quan liªu, bao cÊphoµn thiÖn c¬ chÕqu¶n lÝ kinh tÕcña nhµ níc. N©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lÝ cña nhµ níc cÇn , n©ng cao n¨nglùc cña c¸c c¬ quan hµnh ph¸p, lËp ph¸p t ph¸p. C¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnhquèc gia. Nhµ níc thùc hiÖn ph¸t triÓn ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ, cã chÝnhs¸ch thèng nhÊt, h¹n chÕ kh¾c phôc nh÷ng tiªu cùc cña c¬ chÕthÞ tr êng, qu¶nlÝ tµi s¶n c«ng céng, t«n träng quyÒn tù chñ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinhdoanh, c¶i tæ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch tiÒn l ¬ng vµgi¸ c¶. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Sau n¨m 1986 níi ta ®· chuyÓntõ nÒn kinh tÕtËp trung quan liªu baocÊpsang nÒn kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Sù chuyÓn®æim« h×nh kinh tÕnµy lµ tÊt yÕukh¸ch quan. Nã phï hîp víi xu thÕph¸t triÓn cñathêi ®¹i, ®ång thêi nã còng phï hîp víi thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ëViÖt Nam Chñ nghÜa t b¶n ®· biÕtvËn dông vai trß to lín cña kinh tÕthÞ tr êng®Ó ph¸t triÓn kinh tÕth× chóng ta còng ph¶i biÕt vËn dông vai trß to lín ®ã®Óph¸t triÓn niÒn kinh tÕcña chÝnh m×nh. Còng gièng víi c¸c níc t b¶n chñ nghÜa kh¸c níc ta còng sö dông sù®iÒu tiÕt cña c¬ chÕthÞ tr êng cïng víi sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. Nhng kh¸cvíi c¸c níc ®ã lµ chóng ta ph¸t triÓn kinh tÕtheo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜanh»m môc tiªu d©n giµu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh ®¶m b¶ocho mäi ngêi cã cuéc sèng Êm h¹nh phóc. ChÝnh v× vËy vai trß cña nhµ n- noíc ngoµi vai trß ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ nh»m söa ch÷a nh÷ng khuyÕt tËt cñac¬ chÕthÞ tr êng cïng víi vai trß t¹o m«i tr êng æn ®Þnh cho c¬ chÕthÞ tr -êng ph¸t triÓn th× nhµ níc cßn ph¶i ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®óng®Þnh híng x· héi chñ nghÜa 11

×