Van luong.blogspot.com a7182

330 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a7182

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ò c¬g ®Ò ¸ kinh tÕ chÝnh trÞ n n §Ò tµi: Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam lÝ luËnvµ thùc tiÔn Më ®Çu I. Nghiª n cøu lÝ luËn vÒ doanh nghiÖp Nhµ níc vµ cæ phÇnhãa doanh nghiÖp Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam 1. Doanh nghiÖp Nhµ níc a. Kh¸i niÖm b. VÞ trÝ vµ vai trß 2. Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc a. Kh¸i niÖm b. VÞ trÝ vµ vai trß II.Thùc tr¹ ng doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam 1. Tríc thêi k× ®æi míi (tríc 1986) 2. Tõ thêi k× ®æi míi ®Õn nay (tõ 1986->nay) 3. §¸nh gi¸ thµnh tùu, h¹n chÕ cña doanh nghiÖp Nhµ níc 4. Nh÷ng v n ®Ò ®Æt ra trong viÖc cñng cè s¾p xÕp c¸c doanhnghiÖp Nhµ níc III. Nghiª n cøu quan ®iÓm vµ c¸c gi¶i ph¸p tiÕn hµnh cæ phÇnhãa doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam 1. C¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n íc vÒ v n ®Ò cæ phÇn hãa doanhnghiÖp Nhµ níc 2. C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n tiÕn hµnh cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc KÕt luËn - ý nghÜa lÝ luËn vµ thùc tiÔn cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Më ®Çu Nh ®· biÕt ®Êt níc ta lµ mét níc nghÌo, c¸c trang thiÕt bÞ l¹c hËu,nguån tµi chÝnh h¹n hÑpnªn c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hÇu nh kh«ng cã kh¶n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr êng vµ ®æi míi c«ng nghÖ còng nh s¶n phÈm.Ng©n s¸ch Nhµ níc kh«ng cã kh¶ n¨ng cÊpvèn vµ bao cÊpc¸c doanh nghiÖpNhµ níc nh tr íc ®©y. C¸c ng©n hµng cho vay còng ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖnb¶o ®¶m nh tµi s¶n thÕchÊp, kh¶ n¨ng kinh doanh ®Ó tÝnh kh¶ n¨ng thu håivèn. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë trong t×nh tr¹ng kh«ng cã vèn nhng còngkh«ng cã c¸ch nµo ®Ó huy ®éng. §èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n ®ã, cæ phÇnhãa ®îc coi lµ mét gi¶i ph¸p nh»mt¹o ra m«i tr êng huy ®éng vèn dµi h¹n choc¸c doanh nghiÖp ®Ó ®Çu t chiÒu s©u ®æi míi c«ng nghÖ. V× vËy ®©y lµlùa chän tÊt yÕucã tÝnh kh¸ch quan. Cæ phÇn hãa lµ mét néi dung quanträng trong c«ng cuéc ®æi míi. Cæ phÇn hãa thu hót ®îc mét nguån vènnhÊt ®Þnh trong c«ng nh©n viªn t¹i doanh nghiÖp vµ ngoµi x· héi, t¹o ra mét®éng lùc trong qu¶n lý vµ ph¸t huy tèt h¬n tÝnh s¸ng t¹o, cÇn cï cña ngêilao ®éng viÖc lµm cña ngêi lao ®éng ®¶m b¶o tèt h¬n nªn doanh thu lîinhuËn vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, tÝch lòy vèn cña doanh nghiÖp vµchÝnh thu nhËp cña ngêi lao ®éng sÏ t¨ng lªn chuyÓn®æi h×nh thøc së h÷uvíi quy chÕqu¶n lý míi,ngêi lao ®éng sÏ ph¸t huy ý thøc kû luËt, tù gi¸c, chñ®éng tinh thÇn tiÕt kiÖm trong lao ®éng gãp phÇn lµm cho hiÖu qu¶ trongs¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao, mang lîi Ých thiÕt thùc cho b¶n th©nm×nh, c«ng ty Nhµ níc vµ x· héi. 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dungI. Nghiª n cøu lÝ luËn vÒ doanh nghiÖp Nhµ n íc vµ cæ phÇn hãa doanh nghiÖpNhµ níc trong nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam 1. Doanh nghiÖp Nhµ níc a. Kh ¸i niÖm : Theo ®iÒu 1 c ña lu Ë t doanh nghiÖp Nh µ níc quy ®Þnh. D oanh nghiÖp Nh µ níc lµ tæ ch øc kinh t do Nh µ níc ®Çu t vèn, th µnh ÕlËp vµ tæ ch øc qu ¶n lý , ho ¹t ®éng kinh doanh ho Æc ho ¹t ®éng c «n g Ých,nh »m th ùc hiÖn m ôc ti ªu kinh t x · h éi do Nh µ níc gia… . Õ - D oanh nghiÖp Nh µ níc, c ã t c ¸ch ph ¸p nh ©n, ph ¸p quyÒn vµ ngh Üa vôd ©n s ù, tù ch Þu tr¸ch nhiÖm vÒ to µn b é ho ¹t ®éng, kinh doanh trong ph ¹mvi s è vèn do doanh nghiÖp qu ¶n lý. b. VÞ trÝ vµ vai trß c ña doanh nghiÖp Nh µ níc trong n Òn kinh t ÕnhiÒu th µnh ph Çn. S ù h ×nh th µnh vµ ph ¸t triÓ n doanh nghiÖp Nh µ níc c ña m çi qu èc giatu y c ã nh ÷ng ®Æc ®iÓ m ri ªng nh t®Þnh, song c ã ®Æc ®iÓ m chung lµ th êngtËp tru ng vµo nh ÷ng ngµnh, nh ÷ng lÜnh vùc then ch èt, gi÷ vÞ trÝ vai trßch ñ ®¹o trong n Òn kinh t qu èc d ©n. Õ Tr¶ qua nhiÒu n ¨m x ©y d ùng vµ ph ¸t triÓ n, doanh nghiÖp Nh µ níc ë nícta ®· trë th µnh m ét lùc lîng kinh t h ïng h Ëu, nh tlµ trong c ¸c ng µnh s ¶n Õxu tvµ d Þch vô quan träng. T rong n Òn kinh t h µng h ãa nhiÒu th µnh ph Çn Õc ña níc ta doanh nghiÖp Nh µ níc gi÷ vÞ trÝ h µng ®Çu vµ vai trß ch ñ ®¹o®îc thÓ hiÖn ë c ¸c m Æt sau: - D oanh nghiÖp Nh µ níc lµ lùc lîng vË t ch tquan träng, vµ lµ c «ngc ô qu ¶n lý ®Ó Nh µ níc ®Þnh híng vµ ®iÒu tiÕ tvÜ m « n Òn kinh t qu èc d ©n. ÕNh µ níc ®iÒu tiÕ t ph ¸t triÓ n c ña c ¸c th µnh ph Çn kinh t th «ng qua c ¸c h Ö Õth èng ph ¸p lu Ë t, kÕ ho ¹ch vµ ch Ýnh s ¸ch, ®ång th êi s ö d ông doanh nghiÖpNh µ níc nh lµ m ét th ùc lùc kinh t , lµm c ¬ s ë ®¶m b ¶o cho nh ÷ng c ©n ®èi Õch ñ yÕ utrong qu ¸ tr×nh ph ¸t triÓ n n Òn kinh t qu èc d ©n. Õ - D oanh nghiÖp Nh µ níc lµ m ét trong s è c ¸c ngu ån ch ñ yÕ ucung c p tµich Ýnh cho ng ©n s ¸ch Nh µ níc. Nh ê c ã ®ãng g ãp to lín vÒ tµi ch Ýnh c ña c ¸cdoanh nghiÖp Nh µ níc cho ng©n s ¸ch, Nh µ níc c ã th ªm vèn ®Çu t vµo lÜnhvùc kÕ tc u h ¹ tÇng kinh t k ü thu Ët nh »m b ¶o ®¶m cung c p c ¸c lo ¹i h µng h ãa Õvµ d Þch vô c «ng c éng cho x · h éi, g ãp ph Çn tÝch c ùc vµo n ©ng cao tèc ®évµ hiÖu qu ¶ ph ¸t triÓ n n Òn kinh t qu èc d ©n. Õ - D oanh nghiÖp Nh µ níc lµ n ¬i ®Æc biÖt quan träng thu h ót viÖn trîvèn ®Çu t níc ngo µi cho ph ¸t triÓ n kinh t x · h éi c ña ® t níc: §Ó ®¸p øng nhu Õc Çu to lín vÒ vèn cho c «ng nghiÖp h ãa, hiÖn ®¹i h ãa, c Çn tËn lùc khaith ¸c c ¸c ngu ån lùc tµi ch Ýnh b ªn trong níc kÕ th îp thu h ót ngu ån nh ©n lùc 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368b ªn ngo µi. Thu h ót tµi trî c ¸c ngu ån vèn b ªn ngo µi vµo c ¸c lÜnh vùc nh khaith ¸c th an, d Çu kh Ý, chÕ t¹o h µng ®iÖn tö, « t«, xe m ¸y… - D oanh nghiÖp Nh µ níc g ¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm n Æng n Ò trong qu ¸tr×nh ph ¸t triÓ n kinh t - x · h éi. Õ Nh vËy, doanh nghiÖp Nh µ níc lµ trung t©m ti ªu biÓ u c ña khoa h äc,c «ng ngh Ö, lµ t m g¬ng s ¸ng vÒ qu ¶n lý , c ¸c doanh nghiÖp kh «ng ch Ø ch Þuph ôc vô ri ªng cho m ×nh, m µ c ßn g ãp ph Çn ph æ biÕ ntrang b Þ khoa h äc, c «ngngh Ö m íi… . D oanh nghiÖp Nh µ níc c ßn t¹o ra c «ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao®éng, c ¶i th iÖn cu éc s èng, n ©ng cao v¨n h ãa gi¸o d ôc, gi¶m s ù ch ªnh lÖchth µnh th Þ vµ n «ng th «n… 2. Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc a. Kh¸i niÖm Tríc xu thÕ ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña thÞ trêng thÕ giíi vµ nh÷ngyªu cÇu cña nÒn kinh tÕ "më" th× m« h×nh ho¹t ®éng cøng nh¾c cña c¸cdoanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng cßn phï hîp ®Æc biÖt lµ ë c¸c níc ®ang ph¸ttriÓn nh ViÖt Nam. Trªn thÕ giíi, xu thÕ cæ phÇn hãa ®· diÔn ra m¹nh mÏ tõnh÷ng n¨m 80, cæ phÇn hãa cã thÓ hiÓu lµ viÖc chuyÓn mét doanh nghiÖpNhµ níc thuéc së h÷u Nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn thuéc së h÷u tËp thÓnh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ huy ®éng vèn ®¸p øng cho nhu cÇu®Çu t vµ ph¸t triÓn. Nh vËy, cæ phÇn hãa chÝnh lµ ph¬ng thøc thùc hiÖn x· héi hãa sëh÷u, chuyÓn ®æi tõ së h÷u toµn d©n sang së h÷u tËp thÓ. §©y lµ mét c«ngcô huy ®éng vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng thùcsù lµm chñ doanh nghiÖp. b. VÞ trÝ vµ vai trß cña cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc lµ lèi ra phï hîp víi khu vùc kinh tÕNhµ níc, nã cã vÞ trÝ vai trß trªn nhiÒu mÆt sau: - Cæ phÇn hãa gi¶i táa ®îc bÕ t¾c khñng ho¶ng vÒ vèn cho doanhnghiÖp cæ phÇn hãa ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nã më réng s¶n xu t kinh doanh,gi¶m nhÑ g¸nh nÆng tµi chÝnh cho Nhµ níc, Nhµ níc cã thÓ thu håi vèn ®Çut ë doanh nghiÖp ®Ó chuyÓn sang ®Çu t c¸c ho¹t ®éng u tiªn h¬n nh»m t¹o®ßn bÈy sang ®Çu t cho c¸c ho¹t ®éng u tiªn h¬n nh»m t¹o ®ßn bÈy thóc®Èy ph¸t triÓn cña toµn bé x· héi, nh ®Çu t cho kÕt c u h¹ tÇng kü thuËtc«ng tr×nh phóc lîi, gi¸o dôc khoa häc.. - Cæ phÇn hãa th«ng qua ®a d¹ng hãa së h÷u t¹o ®éng lùc cho ng êilao ®éng. Cæ phÇn hãa b¶o ®¶m së h÷u hãa cho ngêi lao ®éng t¹i c«ngty, xÝ nghiÖp b»ng c¸ch cho hä tham gia ®Çu t mua cæ phiÕu, thùc hiÖnquyÒn lµm chñ thùc sù, cã tÝnh vËt ch t trªn phÇn vèn ®ãng gãp cña hävµ thùc sù ph n ® u h¨ng h¸i cho n©ng cao hiÖu qu¶ ®ång vèn cã. - Cæ phÇn hãa cho phÐp døt bá ®îc chÕ ®é bao c p ng©n s¸ch cña Nhµníc, g¹t bá chØ ®¹o nhiÒu chi phÝ kinh tÕ cña c¸c c¬ quan chñ qu¶n bªn trªn.§ång thêi lµm cho doanh nghiÖp thùc sù trë thµnh chñ thÓ kinh doanh, chØho¹t ®éng v× môc tiªu cña doanh nghiÖp. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C æ ph Çn h ãa t¹o ®iÒu kiÖn c ¶i tiÕ n, ®æi m íi c éng t¸c l·nh ®¹o qu ¶nlý doanh nghiÖp, tËp tru ng vµo ®ång b é th èng nh t th ùc s ù v× lîi Ýchchung vµ lîi Ých ri ªng trong doanh nghiÖp. - C æ ph Çn h ãa t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp c æ ph Çn ® îc tù ch ñ,ch ñ ®éng trong quan h Ö tù nguyÖn li ªn doanh, li ªn kÕ t kinh t víi c ¸c tæ Õch øc vµ c ¸ nh ©n trong vµ ngo µi níc, m ë ra kh ¶ n ¨ng tù nguyÖn h îp t¸c kinhdoanh. - Nh vËy, c æ ph Çn h ãa con ®êng ng ¾n nh t võa b ¶o tån vèn choNh µ níc, gióp c ¸c doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph ¸t triÓ n th ùc hiÖn nh ÷ng ch ñ tr -¬ng c ña §¶ng vµ Nh µ níc, thu h ót ®îc ngu ån vèn trong d ©n, c ßn t¹o m «i tr -êng c ¹nh tranh b ×nh ®¼ng, khuyÕ nkh Ých ®îc m äi th µnh ph Çn kinh t th amÕgia ®Çu t ph ¸t triÓ nII. Thùc tr¹ ng doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam 1. Tríc thêi k× ®æi míi (tríc 1986) Tõ n¨m 1986 trë vÒ tríc, khu vùc kinh tÕ Nhµ níc ë níc ta ho¹t ®éngtrong c¬ chÕ kÕ ho¹ch tËp trung quan liªu bao c p, t¨ng tr ëng víi tèc ®échËm, th t thêng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi th p. Do chñ quan duy ý chÝ vµ nãng véi ®i lªn chñ nghÜa x· héi, chóng ta®· ph¸t triÓn µo µo, trµn lan nÒn kinh tÕ quèc d©n lµm cho sè doanh nghiÖpNhµ níc tõ 7000 n¨m 1976 t¨ng lªn 12.000 n¨m 1986. §iÒu nµy ®· g©y rat×nh tr¹ng l·ng phÝ tiÒn cña cña Nhµ níc vµo x©y dùng vµ trang bÞ c¸cdoanh nghiÖp Nhµ níc. H¬n n÷a, qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc l¹i thùchiÖn theo c¬ chÕ bao c p trong mét thêi gian dµi, lµm cho hiÖu qu¶ sö dôngtµi s¶n trong khu vùc kinh tÕ Nhµ níc cßn th p, thiÕu vèn vµ chiÕm dông vènl…n nhau trë thµnh mét hiÖn tîng phæ biÕn. 2.Tõ thêi k× ®æi míi ®Õn nay (tõ 1986 ®Õn nay) §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng (th¸ng 12/1986) ®¸nhd u c¸c mèc quan träng trong tiÕn tr×nh ®æi míi kinh tÕ x· héi cña ® t níc. - Cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi vµ chuyÓn ®æi c¬ chÕ ®· lµm cho doanhnghiÖp Nhµ níc n¨ng ®éng h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. Sè lîng doanh nghiÖp Nhµ níctõ n¨m 1989 lµ 12.000, sau khi m¹nh tay s¾p xÕp l¹i ®· gi¶m ®i qu¸ nöa, nh ngtû träng GDP cña khu vùc kinh tÕ Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ quèc d©n l¹it¨ng lªn, tõ 37,6% n¨m 1986 t¨ng lªn 43,3% n¨m 1995, n¨m 2000 kho¶ng 39%;trong 5 n¨m 1991 - 1995 tèc ®é t¨ng tr ëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m cña khuvùc doanh nghiÖp Nhµ níc ®¹t 11,7%, trong ®ã cña toµn bé nÒn kinh tÕ quècd©n chØ lµ 8,2%. - Tuy ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶, nhiÒu tÝch cùc song tríc xu thÕ toµncÇu hãa, héi nhËp kinh tÕ mµ cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨nthua lç, lµm m t vèn cña Nhµ níc, kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c«ng nî.Theo b¸o c¸o cña Bé Tµi chÝnh t¹i héi nghÞ ngµnh tµi chÝnh toµn quèc häpt¹i Hµ Néi ngµy 9 ®Õn ngµy 10/11/1998 sè doanh nghiÖp Nhµ n íc thua lç cãgi¶m dÇn tõ 21% n¨m 1991 cßn 16% n¨m 1995 nhng ®Õn n¨m 1996 l¹i t¨ng lªn 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.36822% . N ¨m 1 997 c ã 1 923 doanh nghiÖp thua lç , chiÕ m 35% tæng s è doanhnghiÖp Nh µ níc. C ¸c doanh nghiÖp Nh µ níc c ã quy m « c ßn bÐ vµ kh «ng ®ång®Òu, th iÕ uvèn, th iÕ uk ü thu Ët, c «ng ngh Ö, tay ngh Ò kÐ m ,kinh nghiÖm , qu ¶nlý c ßn nhiÒu b t c Ëp ®· lµm cho c ¸c doanh nghiÖp Nh µ níc thua lç trÇmträng. 3. §¸n h gi¸ thµnh tùu, h¹ n chÕ cÒa doanh nghiÖp Nhµ n íc a. §¸nh gi¸ vÒ nh÷ng thµnh tùu cña doanh nghiÖp Nhµ níc Trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ chuyÓn ®æi c¬ chÕ ®· gióp cho c¸c doanhnghiÖp Nhµ níc cã hiÖu qu¶ kinh doanh ngµy cµng t¨ng vµ ®ãng gãp vai trßquan träng trong nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn. §Æc biÖt sù ph¸ttriÓn cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc trong lÜnh vùc kÕt c u h¹ tÇng kü thuËt,n¨ng lîng, dÇu khÝ, giao th«ng bu chÝnh.. ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho doanhnghiÖp Nhµ níc thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, ph¸t triÓn ®ång thêi thóc®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ c u kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn®¹i hãa. - C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®ãng gãp GDP hµng n¨m cho khu vùc kinhtÕ quèc d©n, t¹o ra nguån vèn lín cho Nhµ níc thùc hiÖn x©y dùng c¬ së h¹tÇng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x©y dùng trêng häc, ph¸t triÓn gi¸odôc, khoa häc, c«ng nghÖ… t¹o lËp b×nh ®¼ng trong x· héi, g©y dùng Nhµníc ViÖt Nam ngµy cµng v¨n minh giµu ®Ñp. - Nh÷ng thµnh tùu nµy gãp phÇn cñng cè vÞ thÕ cña c¸c doanh nghiÖpNhµ níc trªn trêng quèc tÕ. b. §¸nh gi¸ vÒ nh÷ng h¹n chÕ cña doanh nghiÖp Nhµ níc Cïng víi tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· lµm cho nhiÒu doanhnghiÖp Nhµ níc ë níc ta kinh doanh thua lç, ph¸ s¶n… chÝnh v× lÏ ®ã mµ lµmcho th©m hôt ng©n s¸ch Nhµ níc ph¶i bï lç cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, lµmcho n¹n th t nghiÖp ngµy cµng nhiÒu, thiÕu c«ng ¨n viÖc lµm, nhiÒu tÖ n¹ntrong x· héi gia t¨ng,nguån vèn vay níc ngoµi ngµy cµng lín - Nh÷ng h¹n chÕ cña doanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng chØ lµm th©m hôtng©n s¸ch Nhµ níc mµ nã cßn lµm cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa,hiÖn ®¹i hãa cña ® t níc bÞ chËm l¹i, kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn d…n ®Õn ngµycµng tôt hËu so víi nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. - Nh÷ng h¹n chÕ cña doanh nghiÖp Nhµ níc do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸chquan vµ chñ quan g©y ra. Nhng nguyªn nh©n cùc kú quan träng g©y rat×nh h×nh trªn lµ søc mua cña nh©n d©n, søc mua cña n«ng th«n cßn th p,thÞ trêng cha ®îc më réng, c¬ quan qu¶n lý cha ho¹t ®éng hiÖu qu¶, tr×nh®é øng dông khoa häc cßn non kÐm, thiÕu nguån vèn ®Çu t… Qua ®©y cã thÓ th y nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ cña doanh nghiÖpNhµ níc, nh÷ng t¸c ®éng cña nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ ®ã tíi nÒn kinh tÕ,tíi cuéc sèng, ®Þnh híng ph¸t triÓn vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕquèc d©n. 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc cñ ng cè s¾p xÕp c¸ doanh cnghiÖp Nhµ níc. Nh»m qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓmvµ yªu cÇu cña §¶ng vµ Nhµ níc ta,®· ®Ò ra nh÷ng vÊn ®Ò trong viÖc cñng cè s¾p xÕpc¸c doanh nghiÖp Nhµníc: - S¾p xÕpl¹i doanh nghiÖp Nhµ níc, duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng doanhnghiÖp Nhµ níc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, gi¶i thÓ vµ cho ph¸ s¶n c¸c doanh nghiÖpNhµ níc bÞ thua lç kÐodµi. - S¸t nhËp c¸c doanh nghiÖp nhá vµo c¸c c«ng ty lín, thµnh lËp c¸cc«ng ty ngµnh hµng nh»mt¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr êng trong vµ ngoµiníc, thÞ tr êng khu vùc vµ thÞ tr êng thÕgiíi. - §æi míi c¬ chÕqu¶n lý doanh nghiÖp theo híng giao quyÒn tù chñkinh doanh, tõng bíc xãa bá c¬ chÕBé chñ qu¶n, cÊp hµnh chÝnh chñ qu¶nnhiÖm vô lµ sù c¸ch biÖt gi÷a doanh nghiÖp Trung ¬ng vµ doanh nghiÖp®Þa ph¬ng, ®ång thêi t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓmtra kiÓmso¸t cña Nhµ níc. - Cæ phÇn hãa mét bé phËn doanh nghiÖp Nhµ níc theo yªu cÇu cñax· héi hãa nÒn s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ x· héi hãa vÒ vèn. S¾p xÕpl¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµ mét vÊn®Ò võa cã tÝnh bøcxóc, võa cã tÝnh c¬ b¶n. §©y lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, liªn quan ®ÕnnhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc vµ nhiÒu tÇng líp d©n c, nã ®ßi hái ph¶i chiphÝ nhiÒu nguån lùc vµ kh«ng thÓ gi¶i quyÕt mét c¸ch nhanh chãng. §Ó ®¹t®îc nh÷ng vÊn®Ò ®Æt ra trong viÖc cñng cè s¾p xÕpl¹i c¸c doanh nghiÖpth× c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕtmét sè vÊn®Ò chñ yÕunh sau: + Vai trß chñ ®¹o cña doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i ®îc kh¼ng ®Þnhdùa trªn c¬ së n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi vµ n¨ng lùc c¹nh tranh lµchñ yÕu.C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµ c«ng cô v« cïng quan träng cña Nhµ n-íc ®Ó dÉn d¾t nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñnghÜa. + C¸ch tiÕpcËn vÊn ®Ò s¾p xÕpl¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cÇn xuÊtph¸t tõ quan hÖ së h÷u, ph¶i cã quan ®iÓm®óng ®¾n vÒ c¬ cÊu së h÷utrong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. §Æc biÖt, coi träng quan hÖ gi÷a doanhnghiÖp Nhµ níc vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ®Ó t¹o lªn søc m¹nh tæng hîp cñatoµn bé nÒn kinh tÕ. + T¹o lËp m«i tr êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng trong s¶n xuÊt kinh doanhgi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. + X¸c ®Þnh ®¹i diÖn chñ së h÷u tµi s¶n cña Nhµ níc t¹i doanh nghiÖpNhµ níc trªn c¬ së ph©n biÖt quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông. + Hoµn thiÖn chøc n¨ng qu¶n lý cña Nhµ níc vÒ kinh tÕtrªn c¬ së t¸chquyÒn së h÷u Nhµ níc cña c¸c c¬ quan Nhµ níc víi quyÒn s¶n xuÊt kinh doanhcña doanh nghiÖp, xãa bá chÕ®é c¬ quan, cÊp hµnh chÝnh chñ qu¶n, víidoanh nghiÖp lµ chñ thÓ s¶n xuÊt vèn l©u nay ®· can thiÖp qu¸ s©u vµoho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, biÕn doanh nghiÖp trë 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thµnh vËt phô thuéc cña c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc, g©y nhiÒu phiÒn hµ,c¶n trë, nhng rót côc kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng hËu qu¶ xÊu®·x¶y ra, còng nh ®èi víi c¸c ph¸n quyÕtsai trÝ cña m×nh. + ThiÕt lËp mét c¬ quan ®éc lËp ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i c¸chdoanh nghiÖp Nhµ níc trong mét sè n¨m. Nh ®· biÕt, viÖc s¾p xÕpl¹i c¸cdoanh nghiÖp Nhµ níc lµ mét bé phËn quan träng cña lùc l îng s¶n xuÊt, dovËy c¸ch tiÕpcËn vÊn ®Ò còng ph¶i xuÊt ph¸t tõ c¸c quan hÖñ¬ h÷u, quanhÖ qu¶n lý vµ quan hÖ ph©n phèi; ®Æt toµn bé c¸c quan hÖ ®ã trong mèiquan hÖ t ¬ng t¸c gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕtrong qu¸ tr×nh vËn hµnh theoc¬ chÕthÞ tr êng díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñnghÜa.III. Nghiªn cøu quan ®iÓ vµ c¸ gi¶ i ph¸ tiÕn hµnh cæ phÇn hã doanh nghiÖp m c p aNhµ níc ë ViÖt Nam. 1. C¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n íc vÒ vÊn ®Ò cæ phÇn hãadoanh nghiÖp Nhµ n íc Nãi ®Õnquan ®iÓmvÒ cæ phÇn hãa, tr íc hÕtta ph¶i kh¼ng ®Þnh cæphÇn hãa kh«ng ph¶i lµ t nh©n hãa. Cæ phÇn hãa lµ mét néi dung ®a d¹nghãa së h÷u, lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u cña mét chñ thÓthµnh së h÷u cña nhiÒu chñ thÓ, trong ®ã Nhµ níc lµ mét chñ së h÷u. Cßnt nh©n hãa lµ chuyÓnsë h÷u Nhµ níc thµnh së h÷u t nh©n, Nhµ níc kh«ngtham gia lµ chñ së h÷u mét phÇn vèn vµ tµi s¶n nµo. Qua nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanhnghiÖp Nhµ níc s¶n xuÊt kÐmhiÖu qu¶, ta thÊy cæ phÇn hãa lµ con ®êng tèiu ®Ó c¸c doanh nghiÖp nµy tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ViÖc ®Èy m¹nh cæ phÇnhãa ®îc §¶ng vµ Nhµ níc kh¼ng ®Þnh t¹i ®¹i héi ®¹i biÓutoµn quèc lÇn thøVIII (1996) lµ "TriÓn khai v÷ng ch¾c vµ tÝch cùc cæ phÇn hãa doanhnghiÖp Nhµ níc ®Ó huy ®éng thªm vèn t¹o ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖpNhµ níc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, vèn huy ®éng ®îc dïng ®Ó ®Çu t më réng s¶nxuÊt kinh doanh". Cæ phÇn hãa lµ c«ng cô huy ®éng vèn hiÖu qu¶ cao. ThùcchÊt cña vÊn®Ò CPHlµ tèi u hãa viÖc huy ®éng khã kh¨n hoÆc ®ang gi¶msót nh huy ®éng vèn qua ng©n hµng, ®Çu t níc ngoµi… quan ®iÓmnµy cÇn®îc phæ biÕnréng r·i ®Õnc¸c chñ thÓcã kh¶ n¨ng mua cæ phiÕu. §øng trªn gãc ®é ngêi lao ®éng th× Cæ phÇn hãa chÝnh lµ mét c¬héi ®Ó v¬n lªn lµm chñ s¶n xuÊt. §éng lùc nµy thóc ®Èy ngêi lao ®éng lµmviÖc h¨ng say h¬n, n¨ng suÊt vµ chÊt l îng cao h¬n. Do ®ã, cæ phÇn hãa ph¶it¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng thùc sù lµm chñ doanh nghiÖp cã nh vËyth× míi ph¸t triÓn ®îc s¶n xuÊt. Quan ®iÓmcña §¶ng vµ Nhµ níc chØ râ: " cæ phÇn hãa mét sè doanhnghiÖp Nhµ níc kh«ng ph¶i lµ t nh©n hãa nÒn kinh tÕ mµ lµ qu¸ tr×nh gi¶mbít së h÷u Nhµ níc trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ nícvµ ®a d¹ng hãa së h÷u.Nã t¹o c¬ së cho viÖc ®æi míi c¸c quan hÖ tæ chøc qu¶n lý vµ ph©n phèi 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368s¶n phÈm. thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn nh»mhiÖn ®¹i hãanÒn kinh tÕ, t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn trong doanh nghiÖp, n©ng cao hiÖu qu¶s¶n xuÊt kinh doanh". §¶ng vµ Nhµ níc còng kh¼ng ®Þnh "cæ phÇn hãadoanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng cã nghÜa lµ lµm suy yÕukhu vùc kinh tÕNhµ n-íc, mµ lµ mét trong c¸c gi¶i ph¸p quan träng ®Óth¸o gì nh÷ng víng m¾c, khãkh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hiÖn nay nh»mph¸t huy vai trß chñ ®¹o thùc sù cña chóng trong nÒn kinh tÕthÞ tr êng". Nh vËy, cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc §¶ng vµ Nhµ níckh¼ng ®Þnh vµ chØ râ nh lµ gi¶i ph¸p mang tÝnh chÊt bíc ngoÆt ®Ó doanhnghiÖp Nhµ níc tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong xu híng x· héi ho¸, héi nhËp kinh tÕkhu vùc vµ quèc tÕ. 2. C¸cgi¶i ph¸p c¬b¶n tiÕn hµnh cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ n -íc a. Gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp cßn gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh vµqu¶n lý - Nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, nh÷ng nhãm doanhnghiÖp cã khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, nh÷ng nhãm doanh nghiÖp cã khã kh¨n vÌqu¶n lý gi¸ thµnh s¶n xuÊt lªn cao th× ®Òu thuéc nhãm doanh nghiÖp cæphÇn hãa cßn nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç kÐodµi sÏ ph¶i ¸p dông c¸cbiÖn ph¸p s¸t nhËp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c råi cæ phÇn ho¸, hoÆc b¸n cho c¸nbé c«ng nh©n viªn chøc trong vµ ngoµi doanh nghiÖp hoÆc cho ph¸ s¶n.Hay cÇn ph¶i thµnh lËp c¸c quü hç trî ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ tµichÝnh,n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, lµm ¨n cã l·i. Khi tham gia vµo c¬ chÕthÞ tr êng th× ph¶i nhËn thøc râ kh©u qu¶nlý lµ kh©u cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Mét ngêi qu¶n lý tèt ph¶i n¾m b¾tchÝnh x¸c t×nh h×nh cña doanh nghiÖp, khi cã thua lç ph¶i biÕt c¸ch chuyÓnhíng s¶n xuÊt kinh doanh, kh«i phôc l¹i doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy viÖc lùachän ngêi qu¶n lý kh«ng ph¶i dÔ dµng. ë níc ta hiÖn nay c«ng t¸c ®µo t¹ongµnh qu¶n trÞ kinh doanh vÉn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ chÊt l îng. §©ylµ mét vÊn ®Ò cÇn ®îc xemxÐt, gi¶i quyÕt ®Ó cã thÓ theo kÞp sù ph¸t triÓncña nÒn kinh tÕ. b. Gi¶i ph¸p cho nh÷ng tån t¹i vÒ mÆt t t ëng Nh÷ng tån t¹i vÒ mÆt nhËn thøc t t ëng lµ mét trong nh÷ng trë lùclín, ®Çu tiªn trong viÖc tiÕnhµnh cæ phÇn hãa ë bÊt cø mét doanh nghiÖpnµo. - Qu¸n triÖt t t ëng xem cæ phÇn hãa lµ ph¬ng thøc huy ®éng vèntèi u vµ hiÖu qu¶ nhÊt: + XÐt ë gãc ®é doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, thiÕuvènkhiÕnc¸c ho¹t ®éng trë lªn cÇm chõng rÊt kÐmhiÖu qu¶, kh«ng cã kh¶ n¨ngmë réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng kÐmhiÖu qu¶ nªn c¸c nhµ ®Çu t cßn e dÌ sî ®ång tiÒn m×nh ®Çu t sÏ kh«ng cãhiÖu qu¶, kh«ng sinh lêi. §Ó vay ®îc vèn ng©n hµng doanh nghiÖp ph¶i gÆp 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368rÊt nhiÒu khã kh¨n nh: ph¶i thÕchÊpc¸c kho¶n cho vay thêng ng¾n h¹n, l·i suÊtcao nªn sau khi kinh doanh vµ tr¶ l·i ng©n hµng th× l·i thùc kh«ng cßn baonhiªu. Trong khi ®ã, viÖc më réng liªn doanh víi níc ngoµi còng cßn nhiÒu bÊtcËp do nh÷ng bÊt ®ång vÒ ng«n ng÷, quyÒn lîi vµ c¸c thñ tôc giÊy gê. V×vËy ph¶i qu¸n triÖt t t ëng. Xemcæ phÇn hãa lµ ph¬ng thøc huy ®éng vèntèi u vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Cæ phÇn hãa më ra mét c¸nh cöa ®Çu t thuËn lîi vµdÔ dµng huy ®éng ®îc mét l îng vèn kh«ng l·i suÊt, kh«ng kú h¹n. C¸c doanhnghiÖp nªn chñ ®éng ®¨ng ký cæ phÇn hãa ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dôngvèn n©ng cao tr¸ch nhiÖmcña ngêi lao ®éng t¹o c¬ së cho sù ph¸t triÓn æn®Þnh vµ bÒn v÷ng. - Gi¶i ph¸p nh÷ng th¾c m¾c cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanhnghiÖp vµ nh÷ng ngêi cã liªn quan tr íc khi cæ phÇn hãa: + C¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp ph¶i cã ý thøc mét c¸chrâ rµng cæ phÇn hãa lµ mét tÊt yÕukh¸ch quan. Hä cÇn ph¶i hiÓu, cæ phÇnhãa lµ v× lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp cña chÝnh hä. Sau khi tiÕnhµnh cæphÇn hãa hä sÏ hoµn toµn ®éc lËp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµc¬ héi cho nh÷ng ngêi cã thùc lùc, nh÷ng doanh nghiÖp v¬n lªn kh¼ng®Þnh m×nh. Cßn ®èi víi nh÷ng ngêi kÐmn¨ng lùc, nh÷ng doanh nghiÖp yÕuth× ph¶i nhËn ra lµ ®· ®Õnlóc ph¶i tù v¬n lªn hoµn thiÖn m×nh nªn kh«ngmuèn bÞ ®µo th¶i theo quy luËt c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕthÞ tr êng. C¸cc¬ quan chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm lµm râ cho ngêi lao ®éng hiÓurâ nh÷nglîi Ých mµ hä ®îc hëng khi tiÕnhµnh cæ phÇn hãa. §ång thêi ph¶i lµm râ chohä thÊy ®îc nh÷ng tr¸ch nhiÖm mµ hä sÏ ph¶i g¸nh vµo, nh÷ng rñi ro cã thÓx¶y ra ®Óhä cã nç lùc, quyÕtt©m h¬n. + C¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng gãp phÇn rÊt ®¾c lùc ®Ó hç trîviÖc tuyªn truyÒn c¸c môc tiªu trªn. Tuyªn truyÒn qua ®µi, b¸o, ti vi ®ÆcbiÖt ë nh÷ng tê b¸o uy tÝn, truyÒn h×nh trung ¬ng. Tuyªn truyÒn qua c¸cch¬ng tr×nh thêi sù, nh÷ng bé phim, nh÷ng c©u chuyÖn… lµ nh÷ng ch¬ngtr×nh thu hót ®îc nhiÒu kh¸n gi¶. ViÖc ®a tin vÒ c¸c c«ng ty cæ phÇn lµm¨n cã hiÖu qu¶, nh÷ng buæi pháng vÊn trùc tiÕp trªn ®µi truyÒn thanh,truyÒn h×nh vÒ chñ tr ¬ng cæ phÇn hãa ch¾c ch¾n sÏ ®ãng gãp vµo viÖctuyªn truyÒn cho ®«ng ®¶o quÇn chóng vÒ quan ®iÓmcña §¶ng vµ Nhµ n-íc. Qua ®©y, doanh nghiÖp còng t¸c ®éng ®Õnc¸c cæ ®«ng tiÒm n¨ng ngoµidoanh nghiÖp. + Ngoµi ra, c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i nhËn thøc râ vµ hiÓu nh÷ngchñ tr ¬ng chÝnh s¸ch míi cña ChÝnh phñ vÒ cæ phÇn hãa "truyÒn b¸ cho®«ng ®¶o quÇn chóng nh÷ng chñ tr ¬ng míi cña ChÝnh phñ vÒ cæ phÇnhãa. - §èi víi nh÷ng hµnh ®éng ch©n lý cã ý c¶n trë viÖc thùc hiÖn chñtr ¬ng cæ phÇn hãa cÇn cã nh÷ng chÕtµi xö lý nghiªm minh. Nh÷ng thµnhphÇn nµy chñ yÕulµ nh÷ng c¸n bé l·nh ®¹o sî mÊt chøc hoÆc nh÷ng ngêi cãn¨ng lùc kÐmsî mÊt chç lµm. CÇn xö lý nghiªm minh nh÷ng tr êng hîp nµy, cã 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nh vËy vai trß chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan, tæ chøc míi ®îc ®¶m b¶o, trªn c¬së ®ã tiÕnhµnh ®Èy nhanh c¸c c«ng ®o¹n cña quy tr×nh cæ phÇn hãa. - Phª ph¸n vµ kh¾c phôc triÖt ®Ó t t ëng û l¹i vµo bao cÊpcña Nhµ n-íc: + Tríc kia, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc h×nh thµnh mét c¸ch å ¹tkh«ng quan t©m ®ÕnviÖc cã ho¹t ®éng hiÖu qu¶ hay kh«ng. ChÝnh c«ng t¸cqu¶n lý láng lÎo, thiÕu®ång bé, kh«ng ®i s©u ®i s¸t t×nh h×nh t¹o ra métbé m¸y cång kÒnh ú ¹ch chuyªn dùa vµo bao cÊpcña ng©n s¸ch. T t ëng ngµy®· ¨n s©u vµo mét bé phËn lín doanh nghiÖp. V× vËy cÇn cã nh÷ng c¶i c¸chkÞp thêi vµ ®óng ®¾n ®Ó xãa dÇn t t ëng trªn. ChÝnh v× vËy cÇn ph¶inhanh chãng lµm cho hä hiÓu®îc cæ phÇn hãa lµ mét biÖn ph¸p gióp hä v¬nlªn, tù ®øng ra chÞu tr¸ch nhiÖmvÒ quyÕt®Þnh cña m×nh. c. Gi¶i ph¸p cho vÊn®Ò d«i d lao ®éng trong doanh nghiÖp sau khi tiÕnhµnh cæ phÇn hãa - D«i d lao ®éng sau cæ phÇn hãa lµ mét trong nh÷ng mÆt tr¸i cñaqu¸ tr×nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp, nã lµ vÊn®Ò cùc kú phøc t¹p. V× vËy c¸cdoanh nghiÖp ph¶i trùc tiÕp®a ra híng gi¶i quyÕt, c¸c c¬ quan Nhµ níc chØhç trî gióp ®ì vµ th¸o gì nh÷ng víng m¾c gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi lao®éng. *§èi víi doanh nghiÖp: + Ph©n lo¹i lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh sè lao ®éng d«i d: §èi víi sè lao®éng cßn l¹i cã nhiÒu híng gi¶i quyÕt nh: sö dông sau khi ®µo t¹o, ®µo t¹ol¹i, hç trî chuyÓnsang ngµnh nghÒ míi. + X¸c ®Þnh nguån vèn ®Ó gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d hiÖn cã t¹i doanhnghiÖp cã thÓ lÊy tõ: quü hç trî mÊtviÖc lµm, quü trî cÊpth«i viÖc, quü ®µot¹o cña ®¬n vÞ… * §èi víi Nhµ níc nªn h¹n chÕ trî trùc tiÕpt¨ng cêng hç trî gi¸n tiÕp. hç + Hç trî trùc tiÕp: hç trî mét phÇn kinh phÝ cho doanh nghiÖp cã thÓlÊy quü cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc. Nh÷ng hç trî nªn tËp trung vµo®µo t¹o, d¹y nghÒ cho ngêi lao ®éng, hç trî trong thêi gian mÊtviÖc. + Hç trî gi¸n tiÕp: lµ hç trî vÒ c¬ chÕchÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng,tÝn dông, thuÕs¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc ®µo t¹o cho ngêi lao ®éng mang tÝnh s¸ch l îc, võa mang tÝnhchiÕnl îc. Khi doanh nghiÖp cæ phÇn hãa sau khi ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnhth× cÇn më réng quy m« s¶n xuÊt nªn tuyÓn thªm lao ®éng nh÷ng lao ®éng®ã ph¶i lµ lao ®éng cã tay nghÒ cao ®· qua ®µo t¹o. Nh vËy, nh÷ng gi¶i ph¸p nªu trªn tuy cha ph¶i lµ nh÷ng gi¶i ph¸p tètnhÊt nhng nªn thùc hiÖn tèt th× chóng sÏ ®Èy nhanh ®îc qu¸ tr×nh cæ phÇnhãa doanh nghiÖp Nhµ níc, thuËn lîi cho tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanhnghiÖp Nhµ níc ë níc ta hiÖn t¹i vµ trong t ¬ng lai. Nh»m®¸p øng nh÷ng nhucÇu tÊt yÕuthay ®æi cña thÞ tr êng còng nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. T¹o®éng lùc cho nÒn kinh tÕc¹nh tranh víi c¸c nÒn kinh tÕtrªn thÕgiíi. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕt luËn Chóng ta ®ang b¾t ®Çu mét thiªn niªn kû míi, mét thiªn niªn kû héinhËp vµ t¨ng tr ëng kinh tÕ. Khi tham gia vµo thÞ tr êng thÕgiíi, c¸c doanhnghiÖp ViÖt Nam®Æc biÖt doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i chÊpnhËn c¹nh tranhkhèc liÖt. §Ó cã chç ®øng, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc buéc ph¶i c¶i c¸ch. CæphÇn hãa ra ®êi thËt ®óng lóc chøng tá ®©y lµ mét biÖn ph¸p ®óng®¾n, phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan. Nghiªn cøu cæ phÇn hãa nã cã c¶ ý nghÜa lÝ luËn vµ thùc tiÔn thÓhiÖn mét c¸ch s©u s¾c. Cæ phÇn hãa thÓ hiÖn ®îc t t ëng quan ®iÓmnhËnthøc cña §¶ng vµ Nhµ níc trong nÒn kinh tÕthÞ tr êng héi nhËp khu vùc vµquèc tÕ. Gióp chóng ta hiÓu ®îc nh÷ng nhu cÇu tÊt yÕutrong tiÕn tr×nh cæphÇn hãa ®Óx©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi. Cæ phÇn hãa mét vÊn®Ò phøc t¹p vµ ®a d¹ng hãa së h÷u lµ ®i ngîcl¹i víi nh÷ng chÝnh s¸ch cña chóng ta tr íc ®©y. Quèc h÷u hãa mét doanhnghiÖp t nh©n cã khi chØ cÇn mét s¾c lÖnh nhng cæ phÇn hãa mét doanhnghiÖp Nhµ níc th× kh«ng ®¬n gi¶n mét chót nµo. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ngcæ phÇn hãa ch¾c ch¾n chóng ta sÏ cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n tr íc xuthÕtoµn cÇu hãa. Tuy nhiªn, chóng ta kh«ng ®îc nãng véi, chñ quan ®èi víisù nghiÖp cæ phÇn hãa ®Ó tr¸nh gÆp ph¶i nh÷ng c¹m bÉy cña thÞ tr êng.§iÒu quan träng ë ®©y lµ chóng ta ph¶i kÕt hîp hµi hßa gi÷a yÕutè chñquan vµ yÕutè kh¸ch quan. Nãi ®ÕnyÕutè chñ quan lµ nãi ®Õnt t ëng, kh¶n¨ng cña con ngêi, sù nç lùc cña c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, bèi c¶nh kinh tÕ, x·héi m«i tr êng ph¸p lý. Ngoµi ra, chóng ta cã thÓ tham kh¶o kinh nghiÖm cæ phÇn hãa cñac¸c níc ®i tr íc. TiÕpnhËn cã chän läc c¸c bµi häc kinh nghiÖm sÏ gióp chóngta rÊt nhiÒu, tr¸nh ®îc nh÷ng sai lÇm cã thÓm¾c ph¶i. Cæ phÇn hãa lµ gi¶i ph¸p mang tÝnh quyÕt®Þnh cho c¸c doanh nghiÖpNhµ níc trong tiÕntr×nh héi nhËp kinh tÕquèc tÕ. 12

×