Van luong.blogspot.com a7146
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Van luong.blogspot.com a7146

on

 • 202 views

 

Statistics

Views

Total Views
202
Views on SlideShare
202
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Van luong.blogspot.com a7146 Van luong.blogspot.com a7146 Document Transcript

 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I. PhÇn më ®Çu Loµi ngêi ®· tr¶i qua c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt: céng s¶n nguyªn thñy,chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa, x· héi chñ nghÜa. Mçi mét x·héi ®Òu cã nh÷ng mèi quan hÖ s¶n xuÊt riªng t¬ng øng víi mçi lùc lîng s¶nxuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ vµ víi mét kiÕn tróc thîng tÇng ®îcx©y dùng nªn. Tõ khi chñ nghÜa x· héi trªn thÕ giíi l©m vµo tho¸i trµo, chÕ®é x· héi chñ nghÜa ë Liªn X«, §«ng ¢u sôp ®æ, c¸c thÕ lùc ®èi nghÞchcña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, cña chñ nghÜa x· héi cµng cã dÞp vô c¸o, xuyªnt¹c hßng b¸c bá chñ nghÜa M¸c - Lªnin, trong ®ã lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x·héi lµ mét ®iÓm lý luËn bÞ c«ng kÝch tõ nhiÒu phÝa. H¬n lóc nµo hÕtnh÷ng ngêi c¸ch m¹ng ph¶i ®Êu tranh víi c¸c quan ®iÓm thï ®Þch nh»m b¶ovÖ sù ®óng ®¾n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin nãi chung vµ lý luËn M¸c vÒh×nh th¸i kinh tÕ x· héi nãi riªng. Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung 1
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T ×m hiÓ u vÒ h äc thuyÕ tM ¸c - L ªnin vÒ h ×nh th ¸i x · h éi ch óng ta ph ¶ix Ðt trªn quan ®iÓ m c ña ch ñ ngh Üa duy vË t biÖn ch øng vÒ ngu ån g èc ®énglùc c ña s ù vË t. T rong triÕ t h äc ph¬ng §«ng th × ngêi ta ®· n ãi ®Õ n yÕ u tèbiÖn ch øng khi n ãi ®Õ ns ù chuyÓ n biÕ nho ¸ c ña hai c ùc ®èi lËp ©m d¬ng, ®ùcvµ c ¸i, trêi vµ ®Ê t, s ¸ng vµ tèi, n ãng vµ l¹nh... Thu Ët ng ÷ ph Ðp biÖn ch øngch Ø ®îc h ×nh th µnh th ùc s ù khi m µ H ªraclit ®a ra khi m µ «ng coi s ù vËn®éng ph ¸t triÓ n c ña thÕ giíi c òng gièng nh m ét d ßng s «ng lu «n lu «n ch ¶y. Ph ¸p biÖn ch øng duy vËt lµ khoa h äc vÒ m èi li ªn h Ö ph æ biÕ n,c òng lµkhoa h äc vÒ s ù ph ¸t triÓ n vµ ph Ðp biÖn ch øng ch ¼ng qua c òng ch Ø lµ m «nkhoa h äc vÒ nh ÷ng qui lu Ë t ph æ biÕ n c ña s ù vËt vµ s ù ph ¸t triÓ n c ña tùnhiªn c ña x · h éi lo µi ngêi, c ña t duy. Ph Ðp biÖn ch øng duy vË t víi t c ¸ch lµph¬ng ph ¸p lu Ën c ña nh Ën th øc khoa h äc n ªn n ã ®ßi h ái ph ¶i xem x Ðt c ¸c s ùvËn hiÖn tîng trong s ù t¸c ®éng qua l¹ i, ¶nh hëng lÉn nhau gi÷a ch óngtrong s ù vËn ®éng ph ¸t triÓ n.M ¸c ®· nghiªn c øu lý lu Ën h ×nh th ¸i kinh t - x · h éi d ùa trªn nh ÷ng kÕ tqu ¶ Õnghiªn c øu lý lu Ën vµ tæng kÕ tqu ¸ tr×nh lÞch s ö. M ¸c ®· n ªu ra quan ®iÓ mduy vË t vÒ lÞch s ö vµ h ×nh th µnh h äc thuyÕ tvÒ h ×nh th ¸i kinh t - x · h éi víi Õnh ÷ng quan ®iÓ m sau: 1. Quan ®iÓm thõa nhËn s¶n xuÊt vËt chÊt lµ c¬ së cña sù tån t¹ ivµ ph¸t triÓn x· héi. Sù s¶n xuÊt x· héi lµ ho¹t ®éng cã ®Æc trng riªng cña con ngêi vµ x·héi loµi ngêi, ®ã lµ c¸i ®Ó ph©n biÖt: sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a x· héi loµingêi víi loµi sóc vËt. S¶n xuÊt x· héi bao gåm s¶n xuÊt vËt chÊt, s¶n xuÊttinh thÇn vµ s¶n xuÊt ra b¶n th©n con ngêi. Trong hiÖn thùc th× c¸c qu¸tr×nh cña s¶n xuÊt, kh«ng t¸ch biÖt nhau, trong ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt gi÷vai trß nÒn t¶ng, lµ c¬ së cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn x· héi xÐt cho cïngth× s¶n xuÊt vËt chÊt quy ®Þnh vÒ quyÕt ®Þnh ®Õn toµn bé ®êi sèng x·héi2. Quam ®iÓm vÒ mËi quan hÖ biÖn chøng giÖa lùc lîng s¶n xuÊt vµquan hÖ s¶n xuÊt. M¸c viÕt: Nh÷ng quan hÖ x· héi ®Òu g¾n liÒn mËt thiÕt víi nh÷ng lùc l -îng s¶n xuÊt. Do cã ®îc nh÷ng lùc lîng s¶n xuÊt míi mµ loµi ngêi thay ®æiph¬ng thøc s¶n xuÊt cña m×nh vµ do thay ®æi ph¬ng thøc s¶n xuÊt, c¸chkiÕm sèng cña m×nh, loµi ngêi ®· thay ®æi tÊt c¶ c¸c quan hÖ x· héi cñam×nh. C¸i cèi xay quay b»ng tay ®a l¹i x· héi cã l·nh chóa, c¸i cèi xay ch¹yb»ng h¬i níc ®a l¹i x· héi cã nhµ t b¶n c«ng nghiÖp. 2
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh vËy theo M ¸c lîng s ¶n xu Êt ®ãng vai trß quyÕ t®Þnh trong viÖcth ay ®æi ph¬ng th øc s ¶n xu Êt d Én ®Õ n th ay ®æi to µn b é c ¸c quan h Ö x ·h éi. 3. Quan ®iÓm vÒ mËi quan hÖ biÖn chøng giÖa c¬ së h¹ tÇng vµkiÕn tróc thîng tÇng. Quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc thîng tÇng thÓhiÖn ë chç c¬ së h¹ tÇng quyÕt ®Þnh kiÕn tróc thîng tÇng, mÆc dï kiÕn trócthîng tÇng cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi c¬ së h¹ tÇng. M¸c viÕt:"Kh«ng thÓ lÊy b¶n th©n nh÷ng quan hÖ ph¸p quyÒn còng nh nh÷ng h×nhth¸i Nhµ níc, hay lÊy c¸i gäi lµ sù ph¸t triÓn chung cña tinh thÇn cña conngêi, ®Ó gi¶i thÝch quan hÖ h×nh th¸i ®ã b¾t nguån tõ nh÷ng ®iÒu kiÖnsinh ho¹t vËt chÊt... NÕu ta kh«ng thÓ nhËn ®Þnh ®îc vÒ mét con ngêi mµchØ c¨n cø vµo ý kiÕn cña chÝnh ngêi ®ã ®èi víi b¶n th©n th× ta còngkh«ng thÓ nhËn ®Þnh ®îc vÒ mét thêi ®¹i ®¶o lén nh thÕ mµ chØ c¨n cøvµo ý thøc cña thêi ®¹i Êy. Tr¸i l¹i ph¶i gi¶i thÝch ý thÝch Êy b»ng nh÷ngm©u thuÉn cña ®êi sèng vËt chÊt b»ng sù xung ®ét hiÖn cã gi÷a c¸c lùclîng s¶n xuÊt x· héi". Tõ nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n trªn, M¸c ®· ®i ®Õn mét kÕt luËn hÕt søckh¸i qu¸t lµ: "Trong sù s¶n xuÊt x· héi ra ®êi sèng cña m×nh, con ng êi cãnh÷ng quan hÖ nhÊt ®Þnh, tÊt yÕu kh«ng tuú thuéc vµo ý muèn cña hä tøclµ nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt nµy phï hîp víi mét tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt®Þnh cña lùc lîng s¶n xuÊt. Toµn bé nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt Êy phï hîpthµnh c¬ cÊu kinh tÕ cña x· héi, tøc lµ c¸i c¬ së hiÖn thùc trªn ®ã dùng lªnmét kiÕn tróc thîng tÇng ph¸p lý vµ chÝnh trÞ vµ nh÷ng h×nh th¸i ý thøc x·héi nhÊt ®Þnh t¬ng øng víi c¬ së hiÖn thùc ®ã". Tõ ®ã cã thÓ ®i tíi ®Þnh nghÜa h×nh th¸i kinh tÕ x· héi lµ mét kh¸iniÖm cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. H×nh th¸i kinh tÕ x· héi lµ mét ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch södïng ®Ó chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh, víi nh÷ng quan hÖs¶n xuÊt cña nã thÝch øng víi lùc lîng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt®Þnh vµ víi mét kiÕn tróc thîng tÇng ®îc x©y dùng lªn trªn nh÷ng quan hÖs¶n xuÊt ®ã. M¸c ®· x©y dùng t tëng v« s¶n ®ã b»ng c¸ch lµ trong c¸c lÜnh vùckh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi, «ng ®· lµm næi bËt riªng lÜnh vùc kinh tÕ,nghÜa lµ trong tÊt c¶ mäi quan hÖ x· héi «ng ®· lµm næi bËt riªng nh÷ngquan hÖ s¶n xuÊt coi ®ã lµ nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n ®Çu tiªn vµ quyÕt ®Þnh®Õn mäi quan hÖ kh¸c khi gi¶i phÉu x· héi t b¶n chñ nghÜa. M¸c ®· ph¸t hiÖnra nh÷ng mèi quan hÖ b¶n chÊt, nh÷ng quan hÖ cã tÝnh lÆp l¹i trong métx· héi, tõ ®ã t×m ra tÝnh qui luËt trong sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña x· héi. 3 View slide
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh÷ng yÕutè c¬ b¶n cña h×nh th¸i kinh tÕ x· héi lµ: lùc l îng s¶n xuÊtvµ quan hÖ s¶n xuÊt, kiÕntróc thîng tÇng cña x· héi. Mçi mét h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cã mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt riªng. C¸ccuéc c¸ch m¹ng x· héi ®Òu g¾n víi sù thay thÕph¬ng thøc s¶n xuÊt nµyb»ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt tiÕn bé h¬n. LÞch sö x· héi loµi ngêi lµ lÞch söph¸t triÓn kÕtiÕpnhau cña c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt; c«ng x· nguyªnthñy, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn,t b¶n chñ nghÜa vµ céng s¶n chñ nghÜa.Hai mÆt thèng nhÊt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt lµ lùc l îng s¶n xuÊt vµ quanhÖ s¶n xuÊt. Lùc l îng s¶n xuÊt biÓuhiÖn mèi quan hÖ cña con ngêi vãi tùnhiªn. Tr×nh ®é lùc l îng s¶n xuÊt cßn thÓ hiÖn ë tr×nh ®é chinh phôc tùnhiªn cña con ngêi trong tõng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh. Lùc l îng s¶n xuÊt tr íc hÕt lµ kÕt hîp gi÷a ngêi lao ®éng vµ t liÖu s¶nxuÊt. Ngêi lao ®éng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh hµng ®Çu cña lùc l îng s¶nxuÊt v× con ngêi dïng søc lao ®éng, kinh nghiÖm, thãi quen tri thøc khoahäc kü thuËt cña m×nh ®Ó sö dông t liÖu lao ®éng. Ngµy nay khoa häc ®·ph¸t triÓn con ngêi ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh lao ®éng c«ng nghÖ t¹o ranh÷ng ngµnh s¶n xuÊt míi hiÖn ®¹i ¸p dông tiÕnbé khoa häc kü thuËt cha baogiê tri thøc khoa häc ®îc vËt ho¸, kÕt tinh th©m nhËp vµo yÕutè cña lùc l -îng s¶n xuÊt vµ c¶ quan hÖ s¶n xuÊt nhanh nh ngµy nay. Lùc l îng s¶n xuÊt lµ mÆt c¬ b¶n nhÊt cña bÊt cø mét x· héi nµo, lµyÕutè quyÕt ®Þnh ®èi víi ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vËt chÊt. Sù h×nh thµnhcña mçi h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi xÐt ®Õncïng lµ do mét lùc l îng s¶n xuÊtquyÕt ®Þnh. Lùc l îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nèitiÕpnhau tõ thÊp lªn cao thÓ hiÖn tÝnh liªn tôc trong sù ph¸t triÓn cña x·héi loµi ngêi.Nh vËy, còng lµ yÕutè ph¸t triÓn cña mét h×nh th¸i kinh tÕ x·héi, quan hÖ s¶n xuÊt - quan hÖ gi÷a ngêi vµ ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊtlµ nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n ®Çu tiªn trong toµn bé c¸c quan hÖ x· héi vµquyÕt ®Þnh tÊt c¶ mäi quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c, kh«ng cã nh÷ng mèi quan hÖ®ã th× kh«ng thµnh x· héi vµ kh«ng cã qui luËt x· héi. Mçi h×nh th¸i kinh tÕx· héi cã mét kiÓuquan hÖ s¶n xuÊt cña nã t ¬ng øng ví mét tr×nh ®é nhÊt®Þnh cña lùc l îng s¶n xuÊt.Quan hÖ s¶n xuÊt ®ã lµ tiªu chuÈn kh¸ch quan®Ó ph©n biÖt x· héi cô thÓ nµy víi x· héi cô thÓ kh¸c, ®ång thêi tiªu biÓuchomét giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña lÞch sö. M¸c ®· kh«ng chØ nghiªn cøu quan hÖ s¶n xuÊt mét c¸ch biÖt lËp lµlu«n ®Æt nã trong mèi quan hÖ víi c¸c quan hÖ x· héi kh¸c vµ coi quan hÖs¶n xuÊt h×nh thµnh trªn mét lùc l îng s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh lµ tiªu chuÈnkh¸ch quan, c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a h×nh th¸i kinh tÕ x· héinµy víi h×nh th¸i kinh tÕx· héi kh¸c vµ cßn quan hÖ s¶n xuÊt lµ bé x¬ng cñac¬ chÕx· héi. M¸c cßn chØ ra r»ng nh÷ng quan ®iÓmchÝnh trÞ, ®¹o ®øc,ph¸p lý, triÕt häc... cïng víi nh÷ng thÓ chÕt ¬ng øng ®îc h×nh thµnh trªnnh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt ®ã. Nh÷ng quan hÖ nµy ®îc hîp thµnh c¬ së h¹tÇng cña mét x· héi tøc lµ c¬ së nhËn thøc trªn ®©y x©y dùng mét kiÕn 4 View slide
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368tróc thîng tÇng. Nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt nµy tån t¹i trªn mét tr×nh ®énhÊt ®Þnh cña lùc l îng s¶n xuÊt. Hai mÆt nµy thèng nhÊt trong mét ph-¬ng thøc s¶n xuÊt vµ chÝnh nã lµ nÒn t¶ng vËt chÊt cña mäi h×nh th¸ikinh tÕx· héi. C¸c mÆt c¬ b¶n trªn ®©y: lùc l îng s¶n xuÊt quan hÖ s¶n xuÊt, kiÕntróc thîng tÇng ®Òu cã nh÷ng mèi liªn hÖ biÖn chøng vµ t¸c ®éng qua l¹ivíi nhau thµnh viªn nh÷ng quy luËt, quy luËt sù ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinhtÕ- x· héi. §ã chÝnh lµ quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt ®èi víitÝnh chÊt, tr×nh ®é cña lùc l îng s ¶n xuÊt, quy luËt c¬ së h¹ tÇng quyÕt®Þnh kiÕntróc thîng tÇng cña x· héi, quy luËt vÒ sù t¸c ®éng qua l¹i cñaquan hÖ s¶n xuÊt ®èi víi lùc l îng s¶n xuÊt, cña kiÕntróc thîng tÇng ®èi víic¬ së h¹ tÇng. Qui luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh®é cña lùc l îng s¶n xuÊt lµ qui luËt quan träng vµ c¬ b¶n nhÊt, lµ yªucÇu tÊt yÕucña sù ph¸t triÓn, ®ã lµ sù kÕt hîp ®óng ®¾n cña yÕutè: CÊuthµnh quan hÖ s¶n xuÊt, cÊu thµnh lùc l îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊtvíi lùc l îng s¶n xuÊt ®em l¹i nh÷ng ph¬ng thøc cã hiÖu qu¶ cao. §ã lµ quiluËt chung phæ biÕnt¸c ®éng trong toµn bé lÞch sö nh©n lo¹i lµm cho lÞchsö chuyÓntõ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nµy lªn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi kh¸c caoh¬n. Thùc vËy, lùc l îng s¶n xuÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi quan hÖs¶n xuÊt v× nã quyÕt®Þnh tÝnh chÊt, sù ra ®êi vµ biÕn®æi c¸c h×nh thøccña quan hÖ s¶n xuÊt. Nh vËy, quan hÖ s¶n xuÊt lµ h×nh thøc ph¸t triÓncña lùc l îng s¶n xuÊt (phï hîp), nhng do tÝnh n¨ng ®éng cña lùc l îng s¶nxuÊt m©u thuÉn víi tÝnh æn ®Þnh t ¬ng ®èi cña quan hÖ s¶n xuÊt nªnquan hÖ s¶n xuÊt tõ chç phï hîp víi lùc l îng s¶n xuÊt l¹i trë nªn kh«ng phïhîp víi lùc l îng s¶n xuÊt l¹i trë nªn kh«ng phï hîp víi lùc l îng s¶n xuÊt vµtrë thµnh xiÒng xÝch k×m h·msù ph¸t triÓn cña lùc l îng s¶n xuÊt (kh«ng phïhîp). Sù phï hîp vµ kh«ng phï hîp lµ biÓu hiÖn cña m©u thuÉn biÖn chønggi÷a lùc l îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt tøc lµ phï hîp trong m©u thuÉnvµ bao hµmm©u thuÉn, viÖc ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕtm©u thuÉn gi÷a hai yÕutè nµy phô thuéc vµo nh©n tè chñ quan cña con ngêi. Sù ph¸t triÓn ®i lªncña chñ nghÜa x· héi loµi ngêi, qua 5 h×nh th¸i kinh tÕx· héi lµ do t¸c ®éngcña hÖ thèng c¸c qui luËt x· héi trong ®ã qui luËt quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùcl îng s¶n xuÊt lµ qui luËt x· héi trong ®ã qui luËt quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùcl îng s¶n xuÊt lµ qui luËt c¬ b¶n nhÊt. M¸c viÕt: "T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi lµ métqu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn". Lªnin gi¶i thÝch thªm "... ChØ cã ®emqui nh÷ngquan hÖ x· héi vµo nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt th× ngêi ta míi cã ®îc mét c¬së v÷ng ch¾c ®Ó quan niÖm sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i x· héi lµ métqu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. Vµ dÜ nhiªn lµ kh«ng cã mét quan ®iÓmnh thÕth× kh«ng cã mét khoa häc x· héi ®îc". 5
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i x· héi lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn®ã lµ ®iÒu quan träng nhÊt cña h×nh th¸i kinh tÕx· héi. Trong c¸c qui luËtkh¸ch quan qui ®Þnh sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕx· héi th× qui luËtvÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt ®èi víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùcl îng s¶n xuÊt cã vai trß quan träng nhÊt bëi chÝnh quy luËt nµy qui ®Þnhsù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vËt chÊt cña x· héi. S¶n xuÊt vËt chÊta chØtån t¹i th«ng qua nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Trong mét ph¬ngthøc s¶n xuÊt th× c¸c lùc l îng s¶n xuÊt lµ mÆt n¨ng ®éng, lu«n ph¸t triÓn,chóng thÓ hiÖn tÝnh liªn tôc trong sù ph¸t triÓn cña x· héi cßn c¸c quan hÖs¶n xuÊt lµ mÆt b¶o thñ t ¬ng ®èi æn ®Þnh. Chóng chØ thay ®æi khi ®·trë thµnh l¹c hËu, m©u thuÉn vµ xung ®ét víi lùc l îng s¶n xuÊt. Sù thay®æi cña c¸c quan hÖ s¶n xuÊt thÓ hiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n trong sù ph¸t triÓncña x· héi. Khi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt thay ®æi (c¬ së h¹ tÇng thay ®æi)th× kiÕnthøc thîng tÇng cña x· héi còng thay ®æi theo. KÕtqu¶ lµ mét h×nhth¸i kinh tÕx· héi nµy sÏ ®îc thay thÕb»ng mét h×nh th¸i kinh tÕx· héi kh¸c caoh¬n vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi diÔnra mét qu¸ tr×nhlÞch sö tù nhiªn. TÊt nhiªn chóng ta nãi lùc l îng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt, kiÕntrócthîng tÇng chØ lµ c¸c mÆt c¬ b¶n nhÊt cña mét h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi, dovËy sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi còng chØ lµ con ®êngtæng qu¸t cña sù ph¸t triÓn lÞch sö do s¶n xuÊt vËt chÊt qui ®Þnh, v¹ch racon ®êng ®Çy ®ñ cô thÓ chi tiÕt vÒ lÞch sö. LÞch sö hiÖn thùc lµ lÞch söcña c¸c d©n téc quèc gia sinh sèng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cãnh÷ng ®Æc ®iÓmriªng hÕtsøc phong phó vµ ®a d¹ng. MÆt kh¸c, nh×n chung cho ®Õnnay lÞch sö nh©n lo¹i ®· tr¶i qua bènh×nh th¸i kinh tÕ- x· héi kÕtiÕpnhau: céng s¶n nguyªn thñy, chiÕmh÷u n« lÖ,phong kiÕnt b¶n chñ nghÜa vµ ®ang qu¸ ®é sang x· héi, XHCN. Nhng nÕuxÐtriªng tõng quèc gia, tõng d©n téc do nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ lÞch sö th×kh«ng ph¶i quèc gia nµo còng ®Òu tr¶i qua tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ- x·héi theo mét s¬ ®å chung nh trªn. Nghiªn cøu lÞch sö c¸c níc cho thÊy, cãnh÷ng níc ®· bá qua mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi nµo ®ã trong tiÕn tr×nhph¸t triÓn cña m×nh. ThÝ dô nh c¸c níc Italia, Ph¸p, T©y Ban Nha... chÕ®éphong kiÕn®· b¾t ®Çu h×nh thµnh trong lßng chÕ®é n« lÖ, ë Mü do ®Æc®iÓmlÞch sö cña m×nh mµ chÕ®é t b¶n h×nh thµnh trong ®iÒu kiÖn x· héikh«ng tr¶i qua chÕ®é phong kiÕn, ngay ë ViÖt Nam ®· kh«ng tr¶i qua chÕ®é TBCN ý nghÜa khoa häc vµ c¸ch m¹ng cña häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ– x· héi. XÐt trong bèi c¶nh lÞch sö khoa häc x· héi nãi chung vµ triÕt häc nãiriªng cã thÓ nãi häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi cña M¸c ra ®êi lµmét cuéc c¸ch m¹ng thùc sù. Kh¸c víi tÊt c¶ c¸c lý luËn duy t©m, thµn bÝhay siªu h×nh tr íc ®ã nã chØ ra r»ng ®éng lùc cña lÞch sö kh«ng ph¶i lµ 6
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368mét thø tinh thÇn, thÇn bÝ nµo mµ chÝnh lµ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña conngêi mµ ho¹t ®éng ®ã l¹i xuÊt ph¸t tõ “C¸c sù thËt hiÓnnhiªn... lµ tr íc hÕtcon ngêi ph¶i ¨n, uèng, ë vµ mÆc nghÜa lµ ph¶i lao ®éng tr íc khi cã ®Êutranh ®Ó giµnh quyÒn thèng trÞ, tr íc khi cã thÓ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, t«ngi¸o, triÕt häc...”. Kh¸c víi c¸c lý luËn tr íc ®ã kh«ng thÊy ®îc tÝnh quy luËt nh÷ng biÓuhiÖn phæ biÕntån t¹i trong tÊt c¶ c¸c chÕ x· héi nhng häc thuyÕt cña M¸c ®é®· lµm næi bËt nh÷ng quan hÖ x· héi vËt chÊt tøc lµ nh÷ng quan hÖ s¶nxuÊt, nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n ban ®Çu vµ quyÕt ®Þnh tÊt c¶ mäi quan hÖkh¸c vµ b»ng c¸ch nµy ®· mang ®Õncho khoa häc x· héi mét tiªu chuÈn hoµntoµn kh¸ch quan ®Ó thÊy ®îc quy luËt x· héi vµ trë thµnh mét kh¸i niÖm duynhÊt: lµ h×nh th¸i x· héi. M¸c ®· ph©n tÝch tÝnh quy luËt vËn ®éng cña mét h×nh th¸i nhÊt®Þnh, häc thuyÕt nµy chØ ra nh÷ng m©u thuÉn bªn trong vµ chÝnh sù vËn®éng cña m©u thuÉn nµy tõ mét h×nh th¸i kinh tÕx· héi nµy sang mét h×nhth¸i kinh tÕx· héi kh¸c. Häc thuyÕt M¸c – Lªnin vÒ h×nh th¸i kinh tÕ– x· héi ®·®em®Õncho chóng ta ph¬ng ph¸p khoa häc ®Ó nghiªn cøu sù ph¸t triÓn x· héiqua c¸c chÕ®é kh¸c nhau hiÓurâ c¬ cÊu chung cña h×nh th¸i kinh tÕ– x· héivµ nh÷ng qui luËt phæ biÕnt¸c ®éng chi phèi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cñax· héi. 7
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch ¬ng II ViÖc vËn dông h×nh th¸i kinh tÕ x· héi trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë VN §Ó c ã thÓ ph ¸t triÓ n b á qua hay ró t ng ¾n lªn CNXH, c ¸c nh µ kinh ®iÓ nc ña ch ñ ngh Üa M ¸c – L ªnin cho r»ng ®èi víi c ¸c n íc ti Òn t b ¶n ch ñ ngh Üaph ¶i c ã tÊm g¬ng c ña m ét cu éc c ¸ch m ¹ng v« sn ¶ ®· th ¾ng lî i vµ ®èi víiViÖ t nam cho ®Õ n nay nh ÷ng b µi h äc vÒ th µnh c «ng c òng nh th Êt b ¹i c ñac ¸c cu éc c ¸ch m ¹ng v« s ¶n ®Òu hÕ ts øc b æ Ých. C ¸c nh µ kinh ®iÓ n c ña ch ñ ngh Üa M ¸c – L ªnin ch Ø ra r»ng c Çn ph ¶i c ãs ù gióp ®ì tÝch c ùc c ña c ¸c níc ti ªn tiÕ n ®· x ©y d ùng th µnh c «ng ch ñ ngh Üax · h éi th × c ¸c níc ti Òn TBCN m íi c ã thÓ ró t ng ¾n ®îc con ®êng ®i tíi CNXH,th × ViÖt Nam c òng c ã ®iÒu kiÖn n µy. T ríc ®©y, ch óng ta c ã s ù gióp ®ì c ña c ¸c níc XHCN ®Ó x ©y d ùng ®Ê tníc ta theo con ®êng XHCN. T õ sau khi chÕ ®é XHCN ë Liªn X « vµ c ¸c n íc§«ng ¢u b Þ s ôp ®æ tÝnh ch Êt c ña s ù gióp ®ì qu èc t Ý t c ã nhiÒu s ù th ay Õ®æi, nhng s ù h îp t¸c vµ gióp ®ì qu èc t giõo ®©y trong kh Ýa c ¹nh n µo ®ã Õl¹ i ®a d ¹ng vµ c ã quy m « lín h ¬n tr íc. §©y ch Ýnh lµ m ét trong nh ÷ngnguyªn nh ©n ®· t¹o n ªn nh ÷ng th µnh tùu to lín trong s ù nghiÖp x ©y d ùngb ¶o vÖ ®Ê t níc ch óng ta. Ch óng ta ®ang s èng trong th êi ®¹i c ña c ¸ch m ¹ng khoa h äc vµ c «ngngh Ö hiÖn ®¹i, cu éc c ¸ch m ¹ng n µy võa t¹o ra th êi c ¬ thu Ën lîi cho ph Ðpm ét qu èc gia c ã thÓ ph ¸t triÓ n nh ¶y vä t trong m ét th êi gian kh ¸ ng¾n nhth ùc t nhiÒu qu èc gia ®· ch øng m inh. §ã lµ c «ng cu éc ®æi m íi c «ng nghiÖp Õho ¸ vµ hiÖn ®¹i ho ¸ ®Êt níc. N ãi ®Õ n tèc ®é c ña qu ¸ tr×nh tiÕ n h µnh c «ngnghiÖp ho ¸ vµ hiÖn ®¹i ho ¸ lµ n ãi ®Õ n cu éc ch ¹y ®ua vÒ m Æt th êi gian vµth êi ®¹i ngµy nay lµ th êi ®¹i qu ¸ ®é tõ CNTB tiÕ n lªn CNXH. C ¸c d ©n téc s ímhay m u én ®Òu tiÕ n lªn CNXH. §Þnh híng XHCN cho n Òn kinh t lµ bao h µm Õm ét s ù cam kÕ tvÒ tèc ®é, ph ¶i ®¶m b ¶o nhanh h ¬n m äi qu ¸ tr×nh tù ph ¸ttriÓ n tù ph ¸t vµ do ®ã lùc lîng s ¶n xu Êt ph ¶i ®îc ph ¸t triÓ n m ¹nh h ¬n. NÕ uch óng ta tËn d ông ®îc th êi c ¬ vµ vî t qua ®îc th ¸ch th øc th × c ã thÓ t¹o ra®îc nh ÷ng c ¬ s ë ®Ó th ùc hiÖn s ù ph ¸t triÓ n ró t ng ¾n b á qua chÕ ®é TBCNtrªn con ®êng ®i tíi CNXH. T ríc m ¾t ch óng ta ph ¶i ®Þnh híng vµ v¹ch ra m ét ch¬ng tr×nh c ô thÓtrªn tõng lÜnh vùc ®Þnh híng lªn CNXH lµ c ¶ m ét qu ¸ tr×nh l©u d µi n ªn§¶ng ta ®· x ¸c ®Þnh nhiÖm vô tr íc m ¾t lµ ®æi m íi n Òn kinh t , x ©y d ùng Õm ét n Òn kinh t s ¶n xu Êt h µng ho ¸ nhiÒu th µnh ph Èn vËn ®éng theo c ¬ chÕ Õth Þ tr êng c ã s ù qu ¶n lý c ña Nh µ níc (theo ®Þnh híng XHCN). 8
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®æi míi lµ c¶ mét qu¸ tr×nh l©u dµi nªn §¶ng vµNhµ níc ta chñ tr ¬ng thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë n«ng th«nlµ mét ph¬ng híng cÊp b¸ch. Nh chóng ta ®· biÕt, níc ta lµ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu v¬i s80%d©n c ®ang sinh sèng t¹i c¸c vïng n«ng th«n, ®©y lµ ®Þa bµn tËp trung®¹i bé phËn ngêi nghÌo trong x· héi, v× vËy ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinhtÕ n«ng th«n ®·, ®ang vµ sÏ cßn lµ mét quan t©m lín cña chóng ta. Songn«ng nghiÖp kh«ng thÓ tù m×nh ®æi míi c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ngnghÖ, kh«ng tù cã kh¶ n¨ng t¨ng tr ëng ®ñ nhanh, m¹nh ®Ó t¹o thªm c«ng ¨nviÖc lµm cho n«ng d©n mµ ph¶i cã t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c«ng nghiÖp, dÞchvô, ph¸t huy vai trß h¹t nh©n cña c¸c ®« thÞ trªn tõng vïng, tõng ®Þa ph-¬ng. ChØ cã nh vËy míi ph¸ vì ®îc t×nh tr¹ng tr× trÖ, l¹c hËu cña nÒn kinhtÕ n«ng nghiÖp s¶n xuÊt nhá, t¨ng nhanh s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quècd©n, thùc hiÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµm cho n«ng d©n ngµy cµng kh¸ gi¶.§¶ng vµ Nhµ níc ta ®· thùc hiÖn kho¸n 10 cho n«ng d©n, ®a tiÕn bé KHKTvµo n«ng th«n, v× thùc tÕ n«ng th«n ViÖt Nam ®ang ®øng tr íc hµng lo¹tc¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi cÇn gi¶i quyÕt ®ã lµ: sù h¹n chÕvÒ ®Êt ®ai, dthõa vÒ lao ®éng tuyÖt ®èi vµ t ¬ng ®«i, møc sèng vÒ vËt chÊt vµ tinhthÇn cßn thÊp kÐm. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy chØ cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng c¸c ch-¬ng tr×nh vµ biÖn ph¸p ®ång bé trong ®ã c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n cãvai trß ®Æc biÖt quan träng. Tõ ®©y qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng ®îcthùc hiÖn víi tèc ®é lín h¬n tr íc rÊt nhiÒu vµ kÕt qu¶ lµ c«ng nghÖ vµ küthuËt c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Thùc hiÖn c«ngnghiÖp ho¸ n«ng th«n cßn lµmn thay ®æi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña s¶nxuÊt n«ng nghiÖp, tõ ®ã c«ng nghiÖp n«ng th«n gãp phÇn tÝch cùc vµoviÖc thay ®æi, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ chÕs¶n xuÊt cña c¶ c«ngnghiÖp lÉn n«ng nghiÖp do b¶n chÊt hµng ho¸ cña nã. Song ®i ®«i víi qu¸tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®ßi hái c¬ së h¹ tÇng vµ m«i tr êng kinh doanh ph¶i®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña viÖc ph¸t triÓn nhanh chãng, r«ng r·i c«ngnghiÖp n«ng th«n. V× vËy, trong nh÷ng n¨m tr íc m¾t §¶ng vµ Nhµ níc tacÇn ph¶i hç trî vµ khuyÕnkhÝch huy ®éng vèn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖpn«ng th«n, thùc hiÖn chÕ®é u ®·i vÒ thuÕvµ b¶o hé s¶n xuÊt mét c¸ch cãchän läc ®èi víi mét sè s¶n phÈmvµ mét ®Þa ph¬ng. Cã nh vËy th× chóngta míi cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë n«ng th«n vµ còng tõ®Êy míi cã thÓ t¸c ®éng nhanh nhÊt m¹ng l íi giao th«ng, bÕnb·i kho tµng( tøc c¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ) ®ÓthuËn tiÖn l u th«ng hµng ho¸. Nh×n l¹i qu¸ tr×nh tiÕnhµnh ®æi míi c«ng nghiÖp ho¸ mét trong nh÷ngt t ëng chØ ®¹o xuyªn suèt do Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp Hµnh Trung -¬ng Kho¸ VIII §¶ng ®· ®Ò ra: u tiªn ph¸t triÓn lùc l îng s¶n xuÊt ®i ®æi víix©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng XHCN. Nã b¾t nguån tõviÖc tÊt yÕuph¶i gi¶i phãng mét n¨ng lùc s¶n xuÊt, thóc ®Èy t¨ng tr ëngkinh tÕb»ng c¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕs¶n xuÊt hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇntheo c¬ chÕthÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, tõng bíc kinh tÕtËp thÓ sÏ 9
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368chiÕm thÕvÒ n¨ng suÊt, chÊt l îng hiÖu qu¶ vµ qua ®ã gi÷ vai trß chi phèi. uXÐt tõ quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc l îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊtth× lùc l îng s¶n xuÊt lu«n lµ yÕutè ®«ng nhÊt, quyÕt®Þnh nhÊt ®èi víi sùph¸t triÓn cña s¶nt xuÊt x· héi. Ngµy nay, lùc l îng s¶n xuÊt ®· m¹ng tÝnh quèc tÕho¸ v× vËy ®ßi háichóng ta ph¶i biÕt vËn dông s¸ng t¹o quy luËt sù phï hîp cña s¶n xuÊt víitÝnh chÊt vµ tr×nh ®é lùc l îng s¶n xuÊt chèng chñ nghÜa chñ quan duy ýchÝ trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Tríc m¾t ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ §¶ng vµ Nhµ nícta ph¶i tËp trung vµo vÊn ®Ò nh©n lùc lµ nh©n tè c¬ b¶n cña sù ph¸ttriÓn kinh tÕx· héi, ®ã lµ viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé khoa häc, c«ng nh©nlµnh nghÒ, c¸n bé qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã lùc l îng c¸n béKHKT ®ãng vµi trß lµ yÕutè chñ yÕucña lùc l îng s¶n xuÊt x· héi. Tèc ®ét¨ng tr ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕcña mét quèc gia chØ cã thÓ ®¹t ®îc tèc ®écao khi chóng ta gi¶i quyÕt tèt vµ thùc hiÖn ®ång bé c¶ hai nh©n tè cñaqu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ t liÖu s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ con ngêi hiÖn ®¹i chñthÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ngoµi ra, vÊn ®Ò vèn ®ãng vai trß quanträng trong c«ng cuéc ®æi míi ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt chonÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu vèn vµ vËt t kü thuËt, lùcl îng lao ®éng cã tri thøc khoa häc cao vµ tay nghÒ giái. Trong ®iÒu kiÖnhiÖn nay ®Óph¸t huy nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ vËt t , lao ®éng tÊt yÕuph¶i thùc hiÖn nhiÒu ngµnh nghÒ do ®ã ®ßi hái vèn lµ kh©u quan träng. §i ®«i víi viÖc ph¸t triÓn vÒ vèn chóng ta ph¶i x©y dùng mét c¬ së h¹tÇng thËt tèt. §èi víi níc ta lµ mét níc bÞ chiÕntranh ph¸ nÆng nÒ nayph¶i x©y sùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó phï hîp víi kiÕntróc thîng tÇng. C¬ së vËtchÊt cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i lµ mét trong nh÷ng kh©u quan trängnhÊt cña kÕt cÊu h¹ tÇng, nã lµ cöa më ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ x· héi.V× vËy sù yÕukÐm cña kÕt cÊu h¹ tÇnglµ nguyªn nh©n h¹n chÕsù ph¸t triÓnkinh tÕx· héi võa lµ hËu qu¶ c¶u mét nÒn c«ng nghiÖp cha ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã viÖc më réng thÞ tr êng giao l u quèc tÕ tiÕpcËn vµ tËndông nh÷ng gi¸ trÞ míi cña v¨n minhnh©n lo¹i còng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quanträng, nÒn kinh tÕníc ta thÞ tr êng chñ yÕu tr íc ®©y lµ c¸c níc §«ng ¢u vµLiªn X« cò nhng khi khèi c¸c níc XHCNtan r· th× chóng ta ®· mÊt ®i mét thÞtr êng lín ®ã lµ mét thiÖt thßi lín ®èi víi chóng ta nhÊt lµ trong thêi kúchuyÓn®æi nÒn kinh tÕnh hiÖn nay. V× vËy ®ßi hái Nhµ níc ph¶i cã chÝnhs¸ch u tiªn cho xuÊt khÈu vµ c¸c chÕ u ®·i ®èi víi hµng xuÊt khÈu. ®é T¹o m«i tr êng cho ho¹t ®éng tù do s¸ng t¹o cho mäi s¸ng kiÕnc¸ nh©n lµviÖc n©ng cao tr×nh ®é KHKTCNnghÜa lµ nãi ®Õntèc ®é cña qu¸ tr×nhtiÕnhµnh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ lµ nãi ®Õncuéc ch¹y ®ua vÒ mÆtthêi gian. Vµ thêi ®¹i ngµy nay lµ thêi ®¹i qu¸ ®é tõ CNTB tiÕnlªn CNXH.§Þnh híng XHCN bao hµm mét sù cam kÕt vÒ tèc ®é, ph¶i ®¶m b¶o nhanhh¬n mäi qu¸ tr×nh tù ph¸t, do ®ã lùc l îng s¶n xuÊt ph¶i ph¸t triÓn nhanh 10
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368h¬n. Khoa häc c«ng nghÖ cã vai trß quyÕt ®Þnh lîi thÕc¹nh tranh vµ tèc®é ph¸t triÓn c¶u c¸c quèc gia, chóng ta ph¶i dïng trÝ tuÖ, n¨ng lùc s¸ng t¹ovµ tri thøc ®Ó ®Ò ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp víi ®Êt níc trong hoµnc¶nh míi gi¶i quyÕt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi, c«ngnghÖ, kü thuËt vµ m«i tr êng. Cã thÓ nãi t×nh tr¹ng ngêi lao ®éng ë níc tahiÖn nay lµ thõa mµ nh thiÕu®iÒu ®ã cã nghÜa lµ nhiÒu (thõa) vÒ sè l îngnhng l¹i thiÕuvÒ chÊt l îng. V× vËy, Nhµ níc ta cÇn chó träng h¬n n÷a ®ÕnviÖc båi dìng vµ sö dông tèt nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é vµ kü n¨ng nghÒnghiÖp. §¶ng ta ®· l·nh ®¹o nh©n d©n bíc ®Çu ®· x¸c nhËn quan hÖ s¶n xuÊt,XHCNdùa trªn chÕ c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕudíi hai h×nh thøc ®équèc doanh vµ tËp thÓ, lùc l îng s¶n xuÊt ®· ph¸t triÓn thªm mét bíc theo h-íng ®i lªn s¶n xuÊt lín chuyÓndÞch c¬ cÊu tõng bíc theo híng c«ng nghÖho¸ tho¸t khái t×nh tr¹ng n«ng nghiÖp l¹c hËu. Kinh tÕ quèc doanh ®· ph¸ttriÓn trong ngµnh chñ ®¹o vµ lÜnh vùc then chèt. Quan hÖ s¶n xuÊt lu«nlu«n ®îc c¶i tiÕn®Ó tõng bíc phï hîp víi tÝnh chÊt va lùc l îng s¶n xuÊt. Lµmét §¶ng giµu tinh thÇn c¸ch m¹ng, s¸ng t¹o g¾n bã víi quÇn chóng trongnh÷ng thêi ®iÓmphong trµo XHCN, phong trµo céng s¶n va c«ng nh©n quèctÕ cã sù khñng ho¶ng §¶ng vÉn kiªn ®Þnh l·nh ®¹o nh©n d©n ta thùc hiÖnth¾ng lîi ®êng lèi ®æi míi vít qua nh÷ng hiÓmnghÌo ®a c«ng cuéc x©ydùng CNXH vµ b¶o vÖ ®Êt níc tiÕnlªn mét c¸ch v÷ng ch¾c. §¶ng lÊy chñnghÜa M¸c – Lªnin vµ t t ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t t ëng kim chØ namcho hµnh ®éng, ®ång thêi tÝch cùc tiÕpthu tinh hoa trÝ tuÖ cña d©n técvµ nh©n lo¹i ®Êu tranh baot vÖ vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, lµm phong phóthªm chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ t t ëng Hå ChÝ Minh. 11
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕt luËn X©y dùng h×nh th¸i kinh tÕ XHCN ë níc ta lµ x©y dùng mét hÖ thèngquan hÖ x· héi theo yªu cÇu ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña lùc l îng s¶n xuÊthiÖn ®¹i: x©y dùng mét hÖ thèng chÝnh trÞ lµm chñ cña nh©n d©n lao®éngho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tÊt c¶ con ngêi v× con ngêi. Häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cña M¸c lµ häc thuyÕt khoa häc mµchóng ta ®ang vËn dông vµ tin t ëng vµo chñ nghÜa M¸c – Lªnin, t t ëng HåChÝ Minhlµ ¸nh s¸ng soi ®êng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæquèc. Chóng ta tin t ëng r»ng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Namvµ sù nç lùc cè g¾ng cña toµn ®Êt níc ta sÏ v÷ng ch¾c trªn con ®êng tiÕnlªn CNXH, Tãm l¹i, chóng ta cã c¬ së khoa häc ®Ó nãi r»ng ViÖt Nam cã thÓ qu¸®é lªn CNXHbá qua chÕ®é TBCN®ã lµ con ®êng ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµphï hîp víi thêi ®¹i hiÖn nay. 13