Van luong.blogspot.com a7103

164 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
164
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a7103

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Díi chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa, giai cÊp c«ng nh©n cßn ®îc gäi lµ giaicÊp v« s¶n, lµ giai cÊp hoµn toµn kh«ng cã t liÖu s¶n xu¸t, ph¶i b¸n søclao ®éng cho nhµ t b¶n ®Ó kiÕm sèng. Lµ giai cÊp g¾n liÒn víi s¶n xuÊt®¹i c«ng nghiÖp vµ ®îc nÒn c«ng nghiÖp rÌn luyÖn, giai cÊp c«ng nh©n cãtÝnh tæ chøc, kû luËt cao vµ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi tËp hîp lùc lîng,biÓu thÞ søc m¹nh cña m×nh. Lµ giai cÊp bÞ ¸p bøc, bãc lét, cã lîi Ých ®èilËp trùc tiÕp víi giai cÊp t s¶n, giai cÊp c«ng nh©n kiªn quyÕt ®Êu tranhchèng giai cÊp t s¶n, cã kh¶ n¨ng ®oµn kÕt víi quÇn chóng lao ®éng bÞ ¸pbøc bãc lét trong cuéc ®Êu tranh chung. Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp,giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng lín lªn vÒ mÆt sè lîng vµ chÊt lîng. Dolîi Ých ®èi lËp cña giai cÊp t s¶n, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng ®Êutranh chèng giai cÊp t s¶n. Cuéc ®Êu tranh Êy dÉn ®Õn h×nh thµnh ý thøcgiai cÊp vµ chÝnh ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Th«ng qua chÝnh ®¶ngtiªn phong cña m×nh, giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh giµnhchÝnh quyÒn tiÕn hµnh cuéc c¶i biÕn c¸ch m¹ng ®èi víi x· héi kh«ng cã giaicÊp, do ®ã, giai cÊp c«ng nh©n tù xo¸ bá víi t c¸ch lµ mét giai cÊp. Trong t¸c phÈm “Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n” C.M¸c vµ ¡ngghencã viÕt: “Sù ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp ®· ph¸ sËp d íi ch©n giaicÊp t s¶n chÝnh ngay c¸i nÒn t¶ng trªn ®ã giai cÊp t s¶n ®· x©ydùng lªn chÕ ®é s¶n xuÊt vµ chiÕm h÷u nã… Sù sôp ®Ê cña giai cÊpt s¶n vµ th¾ng lîi cña giai cÊp v« s¶n lµ tÊt yÕu nh nhau…” I. C¬ së lý luËn 1. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h× nh th¸i kinh tÕ - x· héi lµ mét qu¸ tr× nhlÞ ch sö tù nhiªn. LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n nèi tiÕpnhau tõ thÊp ®Õn cao. T¬ng øng víi mçi giai ®o¹n lµ mét h×nh th¸i kinh tÕ -x· héi. Sù vËn ®éng thay thÕ nhau cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi trong 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lÞch sö ®Òu do t¸c ®éng cña quy luËt kh¸ch quan, ®ã lµ qu¸ tr×nh lÞchsö tù nhiªn cña x· héi. Marx viÕt "T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸ikinh tÕ - x· héi lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn". C¸c mÆt c¬ b¶n hîp thµnh mét h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi: lùc l îng s¶nxuÊt quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕntróc thîng tÇng t¸ch rêi nhau, mµ liªn hÖbiÖn chøng víi nhau h×nh thµnh nªn nh÷ng quy luËt phæ biÕncña x· héi. Dot¸c ®éng cña quy luËt kh¸ch quan ®ã, mµ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi vËn®éng vµ ph¸t triÓn thay thÕnhau tõ thÊp lªn cao trong lÞch sö nh mét qu¸tr×nh lÞch sö tù nhiªn kh«ng phô thuéc vµ ý trÝ, nguyÖn väng chñ quancña con ngêi. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö tù nhiªn cña x· héi cã nguån gèc s©u xaë sù ph¸t triÓn cña lùc l îng s¶n xuÊt. Lùc l îng s¶n xuÊt, mét mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt, lµ yÕutè b¶o®¶m tÝnh kÕthõa trong sù ph¸t triÓn lªn cña x· héi qui ®Þnh khuynh híngph¸t triÓn tõ thÊp. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ mÆt thø hai cña ph¬ng thøc s¶nxuÊt biÓu hiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n trong sù ph¸t triÓn cña lÞch sö. Nh÷ngquan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi ®îc xo¸ bá vµ ®îc thay thÕb»ng nh÷ng kiÓu quanhÖ s¶n xuÊt míi cao h¬n vµ h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi míi cao h¬n ra ®êi. NhvËy, sù xuÊt hiÖn, sù ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, sù chuyÓnbiÕntõ h×nh th¸i ®ã lªn h×nh th¸i cao h¬n ®îc gi¶i thÝch tr íc hÕt b»ng sùt¸c ®éng cña quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊtvµ tr×nh ®é cña lùc l îng s¶n xuÊt. Quy luËt ®ã lµ khuynh híng tù t×m ®-êng cho m×nh trong sù ph¸t triÓn thay thÕc¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi.Nghiªn cøu con ®êng tæng qu¸t cña sù ph¸t triÓn lÞch sö ®îc quy ®Þnhbëi quy luËt chung cña sù vËn ®éng cña nÒn s¶n xuÊt vËt chÊt chóng tanh×n thÊy logic cña lÞch sö thÕgiíi. Thùc tÕlÞch sö loµi ngêi ®· tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕx· héi: céngs¶n nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn,t b¶n chñ nghÜa. Sau khi x©ydùng häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, C.M¸c ®· vËn dông häc thuyÕt ®ãvµo ph©n tÝch x· héi t b¶n, v¹ch râ c¸c quy luËt vËn ®éng, ph¸t triÓn cñax· héi vµ ®· ®i ®Õndù b¸o sù ra ®êi cïa h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cao h¬n,h×nh th¸i céng s¶n chñ nghÜa mµ giai ®o¹n ®Çu lµ chñ nghÜa x· héi. V¹ch ra con ®êng tæng qu¸t cña lÞch sö, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ gi¶ithÝch ®îc râ rµng sù ph¸t triÓn x· héi trong mçi thêi ®iÓm cña qu¸ tr×nhlÞch sö. LÞch sö cô thÓ v« cïng phong phó, cã hµng lo¹t nh÷ng yÕutè lµmcho qu¸ tr×nh lÞch sö ®a d¹ng vµ thêng xuyªn biÕn®æi, kh«ng thÓ xemxÐtqu¸ tr×nh lÞch sö nh mét ®êng th¼ng. Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö, nh©n tè quyÕt®Þnh qu¸ tr×nh lÞch sö, xÐt ®Õncïng lµ nÒn s¶n xuÊt ®êi sèng thùc hiÖn.Nhng nh©n tè kinh tÕkh«ng ph¶i lµ nh©n tè duy nhÊt quyÕt ®Þnh c¸c nh©ntè kh¸c nhau cña kiÕntróc thîng tÇng ®Òu cã ¶nh hëng ®Õnqu¸ tr×nh lÞchsö. NÕukh«ng tÝnh ®Õn sù t¸c ®éng lÉn nhau cña c¸c nh©n tè ®ã th×kh«ng thÊy hµng lo¹t nh÷ng sù ngÉu nhiªn mµ tÝnh tÊt yÕukinh tÕ xuyªn 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368qua ®Ó tù v¹ch ra ®êng ®i cho m ×nh. V× vËy ®Ó hiÓu lÞch s ö c ô th Óth × c Çn th iÕ tph ¶i tÝnh ®Õ ntÊ t c ¶ c ¸c nh ©n tè b ¶n ch Êt c ã th am gia trongqu ¸ tr×nh t¸c ®éng lÉn nhau ®ã. C ã nhiÒu nguyªn nh ©n lµm cho qu ¸ tr×nh chung c ña lÞch s ö thÕ giíic ã tÝnh ®a d ¹ng, ®iÒu kiÖn c ña m «i tr êng ®Þa lý c ã ¶nh hëng nh Êt®Þnh ®Õ n s ù ph ¸t tri Ón x · h éi. §Æc biÖt ë bu æi ban ®Çu c ña s ù ph ¸ttri Ón x · h éi, th × ®iÒu kiÖn c ña m «i tr êng ®Þa lý lµ m ét trong nh ÷ngnguyªn nh ©n quy ®Þnh qu ¸ tr×nh kh «ng ®ång ®Òu c ña lÞch s ö thÕ giíi, c ãd ©n téc ®i lªn , c ã d ©n téc trÝ tu Ö l¹c h Ëu. C òng kh «ng th Ó kh «ng tÝnh®Õ n s ù t¸c ®éng c ña nh ÷ng yÕ u tè nh Nh µ níc, tÝnh ®éc ®¸o c ña n Òn v¨nho ¸ c ña tru yÒn th èng c ña h Ö t tëng vµ t©m lý x · h éi vvÉ ®èi víi tiÕ ntr×nh lÞch s ö. §iÒu quan träng trong lÞch s ö lµ s ù ¶nh hëng lÉn nhau gi÷a c ¸cd ©n téc. S ù ¶nh hëng ®ã c ã th Ó d iÔn ra díi nh ÷ng h ×nh th øc rÊ t kh ¸cnhau tõ chiÕ ntr¸nh vµ cíp ®o ¹t ®Õ nviÖc trao ®æi h µng ho ¸ vµ giao lu v¨nho ¸. N ã c ã th Ó ®îc th ùc hiÖn trong tÊ t c ¶ c ¸c lÜnh vùc c ña ®êi s èng x ·h éi tõ kinh t , khao h äc - k ü thu Ët ®Õ n h Ö t tëng. Trong ®iÒu kiÖn c ña Õth êi ®¹i ngµy nay, c ã nh ÷ng níc ph ¸t tri Ón k ü thu Ët rÊ t nhanh ch ãng, nh ên ¾m v÷ng vµ s ö d ông nh ÷ng th µnh tùu khoa h äc - k ü thu Ët c ña c ¸c níckh ¸c. ¶nh hëng c ña ý th øc ®· c ã m ét ý ngh Üa lín lao trong lÞch s ö. Kh «ng th Ó hiÓu ®îc tÝnh ®éc ®¸o c ña c ¸c ri ªng biÖt nÕ ukh «ng tÝnh®Õ n s ù ph ¸t tri Ón kh «ng ®ång ®Òu c ña s ù ph ¸t tri Ón lÞch s ö thÕ giíi m étd ©n téc n µy tiÕ n lªn ph Ýa tr íc, m ét s è d ©n téc kh ¸c l¹ i ng õng trÖ , m ét s èníc do h µng lo ¹ t nh ÷ng nguyªn nh ©n c ô th Ó l¹ i b á qua m ét h ×nh th ¸i kinh t - Õx · h éi n µo ®ã. §iÒu ®ã ch øng tá lµ s ù kÕ tôc th ay thÕ c ¸c h ×nh th ¸i kinh t - Õx · h éi kh «ng gièng nhau ë tÊ t c ¶ c ¸c d ©n téc. Tuy nhiªn, trong to µn b é tÝnh ®a d ¹ng c ña lÞch s ö c ña c ¸c d ©n téckh ¸c nhau th × trong m çi th êi k ú lÞch s ö c ô th Ó vÉn c ã khuynh h íng ch ñ ®änh Êt ®Þnh c ña s ù ph ¸t tri Ón x · h éi. §Ó x ¸c ®Þnh ®Æc tr ng c ña giai ®o ¹nn µy hay giai ®o ¹n kh ¸c c ña lÞch s ö thÕ giíi ph ï h îp víi khuynh h íng lÞch s öch ñ ®¹o ®ã lµ kh ¸i niÖm th êi ®¹i lÞch s ö. 2. §Êu tranh giai cÊp lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña x· héi cã c¸c giaicÊp ®Ëi kh¸ng Nghiªn cøu phÐp biÖn chøng nãi chung, quy luËt thèng nhÊt vµ ®Êutranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp nãi riªng, chóng ta thÊy r»ng, m©u thuÉn nãichung vµ ®Êu tranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp lµ nguån gèc, ®éng lùc cña sùph¸t triÓn. Nguån gèc cña sù ph¸t triÓn x· héi lµ do sù ph¸t triÓn cña s¶nxuÊt, lµ sù thay thÕ c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt khi lùc lîng s¶n xuÊt ph¸ttriÓn ®Õn møc m©u thuÉn gay g¾t víi quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi. Trong x· héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng, do lîi Ých cña m×nh, giai cÊpthèng trÞ ®· duy tr×, b¶o vÖ quan hÖ s¶n xuÊt cò b»ng tÊt c¶ søc m¹nh 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hiÖn c ã, ®Æc biÖt d ïng b é m ¸y nh µ níc th èng trÞ ®Ó ch èng l¹ i lùc lîngc ña c ¸c giai c Êp m íi ®¹i d iÖn cho lùc lîng s ¶n xu Êt ti ªn tiÕ n. V× vËy m u ènth ay ®æi quan h Ö s ¶n xu Êt c ò b »ng quan h Ö s ¶n xu Êt m íi m ë ®êng cholùc lîng s ¶n xu Êt tiÕ p tôc ph ¸t tri Ón ph ¶i g ¹t b á s ù c ¶n trë c ña giai c Êpth èng trÞ , ph ¶i th «ng qua cu éc ®Êu tranh giai c Êp. R â rµng, m ©u thu Éngi÷a lùc lîng s ¶n xu Êt vµ quan h Ö s ¶n xu Êt ®îc biÓu hiÖn vÒ m Æt x · h éilµ cu éc ®Êu tranh giai c Êp gi÷a giai c Êp ®¹i d iÖn cho lùc lîng s ¶n xu Êt m íivµ giai c Êp th èng trÞ m u èn duy tr× quan h Ö s ¶n xu Êt c ò, ®Ó b ¶o vÖ lîiÝch c ña ch óng. S ong, v× giai c Êp th èng trÞ c ã c ¶ b é m ¸y quyÒn lùc nh µníc ®Ó ch èng l¹i c ¸c lùc lîng tiÕ n b é, cho n ªn cu éc ®Êu tranh giai c Êp Êyd Én tíi c ¸ch m ¹ng x · h éi. C ¸ch m ¹ng x · h éi Ð “c ¸i ®Çu ti ªn c ña lÞch s ö Êy”d Én ®Õ nxo ¸ b á chÕ ®é x · h éi ch ò, xo ¸ b á giai c Êp th èng trÞ vµ quan h Ö s ¶nxu Êt th èng trÞ , th iÕ tlËp chÕ ®é m íi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó quan h Ö s ¶n xu Êtm íi ra ®êi ph ¸t tri Ón, trë th µnh quan h Ö s ¶n xu Êt chi ph èi, th èng trÞ , m ë®êng cho lùc lîng s ¶n xu Êt ph ¸t tri Ón. B ëi vËy, ®Êu tranh giai c Êp c ã ýngh Üa lµ ®éng lùc lín c ña s ù ph ¸t tri Ón x · h éi, n ã lµ m ét ph¬ng th øc c ¬b ¶n ®Ó gi¶i quyÕ tm ©u thu Én gi÷a lùc lîng s ¶n xu Êt vµ quan h Ö s ¶n xu Êt,x ¸c lËp ph¬ng th øc s ¶n xu Êt m íi, th óc ®Èy tiÕ n b é x · h éi. C ã th Ó n ãi r»ng,®Êu tranh giai c Êp trong m çi th êi k ú lÞch s ö c ã c ¸c giai c Êp ®èi kh ¸ng®Òu xu Êt ph ¸t tõ kinh t vµ nh »m gi¶i quyÕ tvÊn ®Ò kinh t , tõ ®ã kÐ o theo Õ Õnh ÷ng vÊn ®Ò kh ¸c vµ th «ng qua ®ã th óc ®Èy x · h éi ph ¸t tri Ón. §Êu tranh giai c Êp lµ ph¬ng ti Ön, ®iÒu kiÖn ch ø kh «ng ph ¶i lµ m ôc®Ých, m ôc ®Ých c ña ®Êu tranh giai c Êp lµ lµm cho s ¶n xu Êt ph ¸t tri Ón,kinh t ph ¸t tri Ón, x · h éi tiÕ n b é, x ¸c lËp m ét h ×nh th ¸i kinh t Ð x · h éi m íi tiÕ n Õ Õb é, th ay thÕ cho h ×nh th ¸i kinh t x · h éi c ò ®· lçi th êi. Õ §èi víi ngêi c éng s ¶n, lý tëng c ña h ä lµ ®Êu tranh nh »m tiÕ n tíi xo ¸b á giai c Êp b ãc lé t cu èi c ïng trong lÞch s ö, th ùc hiÖn tù do, b ×nh ®¼ng,b ¸c ¸i trªn th ùc t . S ong ®ã lµ m ét qu ¸ tr×nh lÞch s ö l©u d µi, tr¶ i qua c ¸c Õbíc g Ëp gh Ònh, quanh co, ch ø kh «ng ph ¶i lµ con ® êng th ¼ng t¾p , d Ôd µng. §Êu tranh giai c Êp lµ m ét trong nh ÷ng ®éng lùc ph ¸t tri Ón quanträng c ña x · h éi c ã giai c Êp, nh C .M ¸c vµ ¡ngghen n ãi, n ã lµ m ét ®ßn b ÈyvÜ ®¹i c ña cu éc c ¸ch m ¹ng x · h éi hiÖn ®¹iÉ . Nhu c Çu ng µy c µng t¨ng c ñacon ngêi, s ù ph ¸t tri Ón c ña khoa h äc, k ü thu Ët vµ c «ng ngh Ö, c ¶ nh ÷ngnh ©n tè, vÒ t tëng, ®¹o ®øc É . ®Òu lµ nh ÷ng ®éng lùc c ña s ù ph ¸ttri Ón x · h éi. §Êu tranh giai c Êp lµ m ét ®éng lùc c ¬ b ¶n c ña s ù ph ¸t tri Ónc ña x · h éi c ã c ¸c giai c Êp ®èi kh ¸ng 3. Sø mÖnh lÞ ch sö cña giai cÊp c«ng nh©n Chñ nghÜa M¸c Lªnin kh«ng coi giai cÊp c«ng nh©n chØ lµ giai cÊpchÞu nhiÒu ®au khæ, “®¸ng ®îc cøu vít” mµ chÝnh lµ giai cÊp cã sù mÖnhlÞch sö hÕt søc to lín lµ xo¸ bá chÕ ®é bãc lét t b¶n chñ nghÜa Ð chÕ ®é 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368bãc lét cuèi cïng trong x· héi loµi ngêi, thùc hiÖn sù chuyÓn ho¸ tõ x· héit b¶n lªn x· héi x· héi chñ nghÜa. Theo M¸c vµ ¡ngghen, sø mÖnh lÞch sö Êy kh«ng ph¶i do ý muèn chñquan cña giai cÊp c«ng nh©n hoÆc do sù ¸p ®Æt cña c¸c nhµ t t ëng, mµdo nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan quy ®Þnh. Hai «ng viÕt: “VÊn ®Ò kh«ngph¶i ë chç hiÖn nay ngêi v« s¶n nµo ®ã, thËm chÝ toµn bé giai cÊp v«s¶n, coi c¸i g× lµ môc ®Ých cña m×nh. VÊn ®Ò lµ ë chç giai cÊp v« s¶nthùc ra lµ g×, vµ phï hîp víi sù tån t¹i Êy cña b¶n th©n nã, giai cÊp v«s¶n buéc ph¶i lµm g× vÒ mÆt lÞch sö” Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp ®îc nÒn ®¹i c«ng nghiÖp “tuyÓnlùa” tµ tÊt c¶ c¸c giai cÊp vµ tÇng líp lao ®éng trong d©n c mµ chñ yÕulµ n«ng d©n. Sù ra ®êi cña giai cÊp c«ng nh©n g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt®¹i c«ng nghiÖp vµ chØ trë thµnh mét giai cÊp æn ®Þnh khi s¶n xuÊt ®¹ic«ng nghiÖp ®· thay thÕvÒ c¬ b¶n nÒn s¶n xuÊt thñ c«ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp,giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng lín lªn vÒ mÆt sè l îng vµ chÊt l îng. Dolîi Ých ®èi lËp cña giai cÊp t s¶n, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng ®Êutranh chèng giai cÊp t s¶n. Cuéc ®Êu tranh Êy dÉn ®Õnh×nh thµnh ý thøcgiai cÊp vµ chÝnh ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Th«ng qua chÝnh ®¶ngtiªn phong cña m×nh, giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh giµnhchÝnh quyÒn tiÕn hµnh cuéc c¶i biÕnc¸ch m¹ng ®èi víi x· héi kh«ng cã giaicÊp, do ®ã, giai cÊp c«ng nh©n tù xo¸ bá víi t c¸ch lµ mét giai cÊp. Khi nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh ý thøc giai cÊp v« s¶n, chñnghÜa M¸c – Lªnin cho r»ng cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n ®Çutiªn n¶y sinh mét c¸ch tù ph¸t theo b¶n n¨ng. §iÒu ®ã cÇn thiÕt nh Lªnin nãi:“NÕuc«ng nh©n kh«ng tù gi¶i phãng m×nh th× ch¼ng ai gi¶i phãng cho häc¶. Nhng … chØ cã b¶n n¨ng th«i th× ch¼ng ®i ®îc xa. Cho nªn ph¶i n©ngb¶n n¨ng ®ã thµnh ý thøc”. V× vËy, viÖc rÌn luyÖn ý thøc giai cÊp ch©n chÝnh cña giai cÊpc«ng nh©n lµ qu¸ tr×nh ®Êu tranh thêng xuyªn vµ quyÕt liÖt gi÷a hai hÖt t ëng t s¶n vµ v« s¶n. Muèn th¾ng lîi ®îc trong sù nghiÖp nµy, ph¶i lµmcho giai cÊp c«ng nh©n vµ phong trµo c«ng nh©n thÊm nhuÇn lý luËn khoahäc cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin. NhiÖm vô nµy ph¶i do ®¶ng cña giai cÊpc«ng nh©n lÊy chñ nghÜa M¸c – Lªnin lµm hÖ t t ëng cña m×nh ®¶m nhËn.ChØ cã mét ®¶ng nh vËy míi cã kh¶ n¨ng “® a vµo trong phong trµo c«ngnh©n tù ph¸t nh÷ng ý t ëng x· héi chñ nghÜa thËt râ rÖt, g¾n phong trµo®ã víi nh÷ng t t ëng x· héi x· h«i chñ nghÜa… nh÷ng t t ëng nµy ph¶i ®¹t tíitr×nh ®é hiÖn ®¹i. Trong cuéc ®Êu tranh ®Ó giµnh chÝnh quyÒn vµ l·nh ®¹o x·y dùngx· héi míi, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng cã vò khÝ nµo quan träng h¬n lµ tæchøc. H×nh thøc tæ chøc cao nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n lµ ®¶ng céngs¶n.Khi kh«ng cã mét ®¶ng theo häc thuyÕt c¸ch m¹ng vµ khoa häc cña chñnghÜa M¸c Lªnin th× kh«ng nh÷ng giai cÊp c«ng nh©n kh«ng v¬n tíi cuéc 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Êu tranh giai c Êp c ã ý th øc, m µ c òng kh «ng th Ó trë th µnh giai c Êp l·nh®¹o qu Çn ch óng lao ®éng b Þ ¸p b øc, b ãc lé t lË t ®æ giai c Êp t s ¶n, c ¶it¹o x · h éi theo ch ñ ngh Üa x · h éi. 4. Sù ph¸t triÓn biÖn chøng cña lÞ ch sö LÞch sö thÕ giíi ®· tr¶i qua nh÷ng bíc tiÕn lín, vÜ ®¹i vµ c¶ nh÷ng bíclïi lín lµ mét sù thËt, lµ biÖn chøng, ®óng víi quan ®iÓm cña chñ nghÜaduy vËt. Kh«ng chØ cã chñ nghÜa x· héi tr¶i qua bíc lïi lín mµ chñ nghÜa tb¶n còng cã nh÷ng bíc lïi tëng nh kh«ng thÓ tiÕn lªn ®îc. Sau th¾ng lîi cñacuéc c¸ch m¹ng t s¶n Ph¸p 1789, sau nh÷ng th¾ng lîi nh»m ph¸t triÓn chñnghÜa t b¶n ra toµn ch©u ¢u, c¸ch m¹ng t s¶n tho¸i trµo, triÒu ®¹iBuèc®«ng ®· phôc tÝch. N¨m 1830, råi n¨m 1848 laÞo tiÕp tôc cuéc c¸chm¹ng t s¶n. Råi l¹i ®Õn Lui B«nap¸ct¬ lªn ng«i hoµng ®Õ níc Ph¸p. Nhng råichÕ ®é phong kiÕn còng kh«ng thÓ kÐo lïi ®îc lÞch sö. §Õn 1870, rèt cuécc¸ch m¹ng t s¶n Ph¸p ®· th¾ng lîi hoµn toµn. Nh÷ng quan hÖ t b¶n chñnghÜa ®· chiÕn th¾ng quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn. Ngµy nay còng vËy, nh÷ng thµnh tùu cña chñ nghÜa x· héi më ®Çutõ C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Nga vÜ ®¹i n¨m 1971, sÏ m·i m·i më ®Çu mét thêi ®¹imíi, thêi ®¹i th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi, cña nh÷ng t tëng tù do Ð b×nh®¼ng Ð b¸c ¸i thùc sù chø kh«ng cßn trªn danh nghÜa nh díi thêi cña chñnghÜa t b¶n. Du quanh co, phøc t¹p, nh÷ng t tëng cña C¸ch m¹ng Th¸ng Mêivµ cña Lªnin vÒ quyÒn tù quyÕt cña c¸c d©n téc vµ sù gi¶i phãng con ngêikhái ¸p bøc, bãc lét cña chñ nghÜa t b¶n sÏ nhÊt ®Þnh chiÕn th¾ng. Nh©nlo¹i sÏ tù nguyÖn lùa chän nhiÒu con ®êng ®i tíi tù do Ð b×nh ®¼ng Ð b¸c ¸ithËt sù. Cã nh×n nhËn lÞch sö nh vËy th× dï thÊy Exin h¹ l¸ cê ®á bóaliÒm thay b»ng l¸ cê ba s¾c thêi Nga hoµng, phñ ®Þnh C¸ch m¹ng Th¸ng M-êi, du thÊy tríc nµy 7-11-1991, con ch¸u dßng hä vua Nga cã trë vÒ chóngta còng kh«ng bµng hoµng. Ph¶i ch¨ng ®ã lµ nh÷ng diÔn biÕn lÞch sö, nhngråi tríc sau lÞch sö vÇn t×m thÊy con ®êng ®i cña nã. Ph¶i ch¨ng lÞch sövÉn l¾p l¹i quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh l¹i diÔn ra. L«gÝch cña sùph¸t triÓn lµ nh vËy. II. C¬ së thùc tiÔn 1. C¬ së thùc tiÔn Thùc tiÔn chñ nghÜa t b¶n vÉn kh«ng gi¶i quyÕt ®îc c¸c tÖ n¹n cçh÷u cña nã, nh¸t lµ n¹n thÊt nghiÖpp vµ nÕu tÖ ph©n biÖt chñng téc vèn 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lµ ung nhät cña x· héi hiÖn ®¹i, chñ ngh·i t b¶n kh«ng t×m c¸ch tiªu diÖtnã, mµ tr¸i l¹i trong nhiÒu lóc nã vÉn dïng ®Ó phôc vô cho quyÒn lîi vÞkû cña giai cÊp t s¶n. Ngay c¶ quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ vÉn ®angl©m vµo t×nh tr¹ng tåi tÖ nhÊt ®Æc biÖt lµ ë c¸c lÜnh vùc tiÒn c«ng,viÖc lµm vµ c¸c quan hÖ x· héi vµ c¸c ®iÒu kiÖn sinh ho¹t. Mét t×nh tr¹ngn÷a lµ sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt lµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin®¹i chóng hiÖn ®aÞ vèn lµ s¶n phÈmcña v¨n minh - v¨n ho¸ th× kh«ng hiÕmn¬i ®· ®îc sö dông ®Ó chèng l¹i v¨n ho¸ v¨n minh v× môc ®Ých th¬ng m¹i.Ngêi ta còng lµm t ëng vÒ lßng tõ thiÖn cña c¸c chÝnh quyÒn t s¶n vµ giíichñ khi thÊy ®©u ®ã ë hä cã nh÷ng c¶i c¸ch vÒ mÆt phóc lîi, nhng kúthùc ®ã lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng cuéc ®Êu tranh ngµy cµng cã ý thøc cñagiai cÊp c«ng nh©n, thêng lµ do c¸c chÝnh ®¶ng c¸nh t¶ lµm nßng cèt vµh¬n n÷a ®ã chÝnh lµ ®iÒu mµ giai cÊp t s¶n b¾t buéc ph¶i lµm ®Ó b¶ovÖ lîi Ých l©u dµi cña hä. NÕutrªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ- x· héi chñ nghÜa t b¶n hiÖn ®¹i lu«nt×m ®ñ c¸ch ®Ó ®iÒu chØnh vµ thÝch nghi víi nh÷ng ®iÒu kiÖn míi nh»mvît qua nh÷ng cuéc khñng ho¶ng, t×m con ®êng ph¸t triÓn, th× trong lÜnhvùc chÝnh trÞ còng vËy. Bµi häc lÞch sö cho thÊy, vÊn ®Ò lín nhÊt ®èivíi c¸c Nhµ níc t s¶n lµ ng¨n chÆn ®îc c¸c c¬n b·o t¸p c¸ch m¹ng thêng ph¸tsinh do sù bÊt m·n cao ®é cña giai c©p c«ng nh©n, hoÆc tiÕptheo nh÷ngthêi kú hçn lo¹n cña x· héi, mµ trong ®ã giai cÊp t s¶n x©u xÐ lÉn nhau®Ó bßn rót x¬ng tuû cña nh©n d©n lao ®éng. Giai cÊp t s¶n vµ ®ang cèg¾ng xoa dÞu m©u thuÉn c¬ b¶n nµy b»ng mäi thñ ®o¹n. Mét khi quyÒn lîivÞ kû cña giai cÊp t s¶n bÞ ®ông ch¹mth× kÓ c¶ chñ nghÜa t b¶n Nhµ níchay c¸c mÆt trËn liªn minh díi c¸c tªn gäi kh¸c, cuèi cïng ®Òu tan vì. Rârµng vÊn ®Ò kh«ng thÓ ®îc gi¶i quyÕt nÕunh mÉu thuÉn c¬ b¶n Êy kh«ng®îc gi¶i quyÕt. Trong t×nh h×nh ®ã chñ nghÜa t b¶n cØa l ¬ng l¹i xuÊt ®Çu lédiÖn. NhiÒu chÝnh trÞ gia, häc gi¶ t s¶n thêng nªu ra chiªu bµi x· héi sÏ biÕn®æi vÒ c¬ b¶n kh«ng ph¶i bµng ®Êu tranh c¸ch m¹ng mµ b»ng sù chuyÓnbiÕndÇn nhËn thøc vµ lßng ch¾c Èn cña giai cÊp t s¶n, sè kh¸c th× rªurao vÒ c¸c kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn gi÷a t b¶n vµ lao ®éngn»m ngay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô s¶n xuÊt. NghÜa lµ,theo hä cÇn ph¶i tiÕnhµnh "cuéc c¶i c¸ch trÝ tuÖ vµ ®¹o ®øc" ngay tr íckhi giµnh ®îc chÝnh quyÒn tõ giai cÊp t s¶n. TÊt c¶ chØ lµ mÞ d©n bëitrong t×nh h×nh hiÖn nay mµ giai cÊp t s¶n ®ang lµm ra søc cñng cè lùcl îng vµ s½n sµng tiªu diÖt bÊt cø mét sù ph¶n kh¸ng nµo hay mét ý ®å nµo®ông tíi sù tån vong cu¶ chÝnh quyÒn t s¶n. GÇn ®©y, ngêi ta còng lu«n bµn luËn nhiÒu vÒ mét yÕutè trongnÒn chÝnh trÞ cña c¸c níc chñ nghÜa t b¶n ph¸t triÓn lµ chÕ x· héi d©n ®échñ ë mét sè níc tõng ®îc coi lµ kiÓu mÉu chÝnh trÞ cho c¸c níc t b¶n.§óng lµ kh«ng ai phñ nhËn ®îc mét sè thµnh tùu quan träng vÒ kinh tÕ- x·héi mµ c¸c níc µy ®¹t ®îc vµ mét thêi t¹o ra c¸i ¶o t ëng vÒ mét lèi tho¸t 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cho chñ nghÜa t b¶n lµ cã thÓ thay ®æi ®îc hoµn toµn thùc tr¹ng mµkh«ng thay ®æi thùc chÊt nhng hiÖn nay t×nh h×nh ®· kh«ng nh ngêi tamong muèn. Nhng vÊn ®Ò cè h÷u cña chñ nghÜa t b¶n mét thêi ®îc kho¶lÊp nay l¹i næi lªn. Cuèi cïng nÕuquan s¸t mét c¸c c¸ch kh¸ch quan trªn b×nh diÖn c¸c mèiquan hÖ quèc tÕ, ngêi ta kh«ng thÓ thÊy râ sè phËn cña c¸c níc t b¶n chñnghÜa ph¸t triÓn nãi riªng vµ vËn mÖnh cña chñ nghÜa t b¶n nãi chung.Chñ nghÜa t b¶n kh«ng thÓ sö dông m·i nh÷ng biÖn ph¸p ®µn ¸p, khai th¸chay lîi dông nh tr íc ®©y ®èi víi c¸c níc thuéc thÕgiíi thø ba. VÞ trÝ vµquyÒn lîi cua rhä ë c¸c níc thø ba lu«n bÞ ®e do¹. Nh÷ng mãn nî cò liÖu cãm·i lµ xÝch xiÒng ®èi víi c¸c níc thÕgiíi thø ba, khi ngµy cµng nhiÒu níc ®ãixo¸ nî gi¶m nî hoÆc ho·n tr¶ nî v« thêi h¹n? vµ c¸c Nhµ níc thÕgiíi thø baliÖu cã cam chÞu m·i nh÷ng cuéc trao ®æi bÊt b×nh ®¼ng víi c¸c níc t b¶ntrong khi hä kh«ng thiÕuc¬ héi trong trao ®æi víi c¸c níc kh¸c vµ gi÷a hävíi nhau? ®iÒu nµy ®· trùc tiÕplµm lung lay ®Þa vÞ vµ chi phèi sè phËncña chñ nghÜa t b¶n. ThËm chÝ, ngay sau sù sôp ®æ cña chñ nghÜa x· héi ë Liªn X« vµ§«ng ¢u, liÖu sù æn ®Þnh cña chñ nghÜa t b¶n cã ®ñ søc chøng tá chñnghÜa t b¶n lµ con ®êng ph¸t triÓn tèi u cña nh©n lo¹i ? kh«ng bëi v× chñnghÜa t b¶n vÉn kh«ng tho¸t khái nh÷ng c¨n bÖnh "th©m c¨n cè ®Õ" cñanã, dï "mèi ®e do¹ céng s¶n" t ëng nh nhÑ®i. Chñ nghÜa t b¶n vÉn kh«ngkh¸t väng x©m ph¹mnÒn ®éc lËp cña c¸c quèc gia, trµ ®¹p quyÒn lîi tù docña c¸c d©n téc b»ng ®ñ h×nh thøc can thiÖp vò trang th« b¹o cuéc chiÕnK«s«v« - hay ©m m diÔn biÕnhoµ m×nhvíi nh÷ng cuéc chiÕntrah nhung lôa ukÝch ®éng vµ x« ®Çy c¸c níc vµ chÐmgiÕt ®Ém mÊu ë kh¾p c¸c ch©u lôc.Vµ ngêi ta còng ®ang chøc thùc khèi m©u thuÉn ngµy cµng lín vµ c¨ngth»ng gi÷a c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn trong cuéc xÊu xÐ giµnh vÞ trÝ hµng®Çu trong trËt tù thÕgiíi hiÖn nay, m©u thuÉn ®ã ®ang trë thµnh nguyc¬ ®e do¹ kh«ng nh÷ng chÝnh sè phËn hä mµ cßn c¶ nh©n lo¹i. §ã lµ b»ngchøng kh«ng g× chèi bá ®îc. Sù ®æ vì cña §«ng ¢u x· héi chñ nghÜa vµ cña Liªn X« lµ sù ®æ vìcña mät m« h×nh x· héi chñ nghÜa cã mét sè mÆt thÝch hîp ë mét thêi kúthÝch hîp nhng chËm ®æi míi cho phï hîp víi sù tiÕnho¸. §©y kh«ng ph¶i lµsù ph¸ s¶n cña chñ nghÜa x· héi. NÕuchóng ta cho r»ng ®©y lµ sù ®æ vìcña chñ nghÜa x· héi nãi chung, lµ sù ph¸ s¶n cña häc thuyÕt x· héi chñnghÜa th× ph¶i ch¨ng chóng ta cho r»ng lÞch sö ®· ®i tíi sù kÕt thóc vËn®éng. Thùc ra, lÞch sö lu«n vËn ®éng, kh«ng tuú thuéc vµo ý muèn cñaai. Mét sè chÝnh kh¸ch, häc gi¶ t s¶n muèn kÐolïi lÞch sö, muèn chñ nghÜat b¶n tån t¹i vÜnh viÔn nhng lÞch sö vÉn t×m ra con ®êng ph¸t triÓn cñanã ®Ó tiÕn tíi mét x· héi c«ng b»ng, b¸c ¸i thùc sù thay thÕchñ nghÜa tb¶n. §ã lµ chñ nghÜa x· héi. Mé h×nh chñ nghÜa x· héi cña Liªn X« tr íc®©y lµ mét m« h×nh ®îc thÓ nghiÖm, kh«ng ®ång nhÊt víi chñ nghÜa x·héi khoa häc. Tõ khi Liªn X« sôp ®æ ®Õnnay, phong trµo x· héi chñ nghÜa 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368víi nh÷ng m« h×nh míi nh m« h×nh cña chñ nghÜa x· héi mang ®Æc s¾cTrung Quèc, m« h×nh chñ nghÜa x· héi cña ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn.Nh÷ng t×m tßi s¸ng t¹o míi ®ang thóc ®Èy phong trµo x· héi chñ nghÜa ®ilªn, kh«ng bÞ gß bã bëi nh÷ng c«ng thøc cã s½n. Trong thêi ®¹i ngµy nay, nh©n tè kinh tÕ sù ph¸t triÓn cao cña lùcl îng s¶n xuÊt suy cho cïng lµ nh©n tè quyÕt®Þnh th¾ng lîi cña chñ nghÜax· héi. Song nh©n tè chÝnh trÞ xÐt vÒ mÆt chñ thÓ (chñ quan ) cña lÞchsö l¹i trë thµnh nh©n tè quyÕt ®Þnh trong bíc ®êng ph¸t triÓn cña d©ntéc. Vµo gi÷a nh÷ng n¨m 80, kinh tÕ x· héi níc ta lÇm vµo cuéc khïngho¶ng trÇm träng, chÕ x· héi ë Liªn X« vµ §«ng ¢u ®ang chao ®¶o. Nh- ®éng còng chÝnh vµo lóc Êy, §¶ng ta ®· quyÕt ®Þnh ®êng lèi ®æi míi, chñtr ¬ng x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕnhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theoc¬ chÕthÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñnghÜa, héi nhËp vµ më cöa víi bªn ngoµi. Mét lÇn n÷a sù kh¼ng ®Þnhcña §¶ng ta vÒ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ®· ®îc thùc tiÔn x¸cnhËn lµ ®óng ®¾n. Cã thÓ nãi, nh÷ng quyÕts¸ch cña §¶ng ta ë thêi kú nµy thÓ hiÖn sùn¨ng ®éng vÒ t duy lý luËn g¾n liÒn víi sù mÉn c¶m vÒ thùc tiÔn cïngb¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. §ã lµ sù kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕucña sù®æi míi theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®æi míi ®Ó ph¸t triÓn, ®Ótho¸t khái t×nh tr¹ng khïng ho¶ng, ®Ó vît qua nh÷ng k×m h·m cña m« h×nhcò - m« h×nh hµnh chÝnh bao cÊp, ®Ó gi¶i phãng vµ khia th¸c mäi tiÒmn¨ng ph¸t triÓn cña x· héi nh»m thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x·héi c«ng b»ng v¨n minh. §æi míi kh«ng ph¶i lµ tõ bá chñ nghÜa x· héi, mµ lµkh¼ng ®Þnh tÝnh quy luËt cña con ®êng ph¸t triÓn ®ã lµm cho c«ngcuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi c«ng bõng v¨n minh, ®óng víi quy luËtkh¸ch quan h¬n phï hîp víi hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn thùc tÕcña ®Êt níc víi xuthÕ,®Æc ®iÓm cña thÕgiíi hiÖn ®¹i. §æi míi lµ ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x·héi hiÖu qu¶ h¬n lµm cho chñ nghÜa x· héi héc lé vµ kh¼ng ®Þnh b¶nchÊt u viÖt cña nã, tõng bíc ®Þnh h×nh vµ ph¸t triÓn trong thùc tÕ, lµm,cho ®êi sèng vËt chÊt ngµy cµng t¨ng, ®êi sèng tinh thÇn ngµy cµng tèt,x· héi ngµy cµng v¨n minh, tiÕnbé", ®Ó cho nh©n d©n ta cã cuéc sèng Êmno, h¹nh phóc ®îc häc hµnh tiÕnbé vµ ph¸t triÓn mäi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cñam×nh" ®Ó cho "d©n thùc sù lµ chñ vµ lµm chñ lÉy vµ cuéc xèng cñam×nh?Nh Hå ChÝ Minh ®· nhÊn m¹nh. MÆc dï xuÊt ph¸t ®iÓm khi bíc vµo thêi kú qu¸ ®é ë níc ta cßn rÊtthÊp, nhiÒu yÕutè cßn ë møc tiÒn thêi kú qu¸ ®é. Song, trong nh÷ng n¨mqua, chóng ta ®· x©y dùng ®îc mét sè c¬ së vËt chÊt kü thuËt bíc ®ÇurÊt quan träng (tuy cßn non yÕu). H¬n n÷a, b»ng vai trß l·nh ®¹o cña§¶ng vµ vai trß qu¶n lý cña Nhµ níc, chóng ta cã thÓ ®a ra ®êng lèi®óng vµ cã kÕho¹ch, biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó gi¶i phãng vµ khai th¸c mäitiÒm n¨ng vÒ søc s¶n xuÊt hiÖn cã; ®éng viªn tèi ®a mäi nguån lùc vËt 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chÊt, trÝ tuÖ cña d©n téc; kÕt hîp tèi u søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi®¹i. Tranh thñ øng dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng thµnh tùu khoa häc - kü thuËtvµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i do qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ t¹o ra. §ã lµ c¸ch ®i tètnhÊt ®Ó ph¸p triÓn lùc l îng s¶n xuÊt nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng l¹c hËuvÒ kinh tÕ vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi,®Ó rót ng¾n qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn, bá qua chÕ®é t b¶n chñ nghÜa,tõng bíc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh, hîp t¸c vµ h÷u nghÞ víi tÊtc¶ c¸c níc. Më réng quan hÖ kinh tÕvíi c¸c níc, c¸c tæ chøc quèc tÕ, kÓ c¶t nh©n níc ngoµi trªn nguyªn t¾c gi÷ v÷ng ®éc lËp chñ quyÒn, b×nh®¼ng cïng cã lîi ®Ó khai th¸c tèt nhÊt mäi nguån lùc bªn ngoµi: thµnh tùukhoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ, vèn vµ kinh nghiÖm tæ chøc qu¶nlý..v.v.. Nh vËy, ®i lªn x· héi chñ nghÜa lµ tÊt yÕukh¸ch quan, vµ nã ®îcthÓ hiÖn trong cuéc sèng ®æi míi cña §¶ng ta, ®æi míi ®Ó x¸c lËp métsù æn ®Þnh míi nh»m lµm cho ®Êt níc ®¹t tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. ChÕ®é x· héi chñ nghÜa mµ chóng ta ®a x©y dùng sÏ lµ chÕ®é ph¸t triÓn vµsö dông tèt nhÊt nh÷ng nguån lùc cña chÝnh m×nh, trong ®ã søc m¹nhquyÕt ®Þnh chÝnh lµ lµ nguån lùc con ngêi. §ã lµ môc tiªu quan trängnhÊt cña chñ nghÜa x· héi. 2. Li ª n hÖ b ¶ n th©n Trong hoµn c¶nh hiÖn nay khi mµ hÖ thèng c¸c níc x· héi chñ nghÜabÞ thu hÑp, kÎ ®Þch ®ang tÊn c«ng quyÕt liÖt b»ng nhiÒu h×nh thøc vµthñ ®o¹n, mÆt tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ tr êng, nh÷ng tÖ n¹n x· héi hµngngµy hµng giê ®ang t¸c ®éng nhng t«i vÉn gi÷ niÒm tin, phÊn ®Êu kh«ngmÖt mái ®Ó gãp mét phÇn nhá trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héië níc ta mµ §¶ng ta ®· v¹ch ra, tham gia tÝch cùc vµo c«ng cuéc ®æi míi®Êt níc, hoµn thµnh tèt nhiÖmvô ®îc giao, chÊp hµnh nghiÖp chØnh C¬nglÜnh, ®êng lèi, nghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ níc, cãmét cuéc sèng lµnh m¹nhvui t ¬i kh«ng chÞu ¶nh hëng cña c¸c tÖ n¹n x· héi. §Êt níc ta ®· chuyÓn sang thêi kú ph¸t triÓn míi, víi nhiÖmvô trängt©m lµ x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ. V× vËy t«i lu«n cè g¾ng phÊn ®Êuhäc tËp, nghiªn cøu khoa häc, ngoµi ra t«i vÉn tham gia tiÕptôc c¸c kho¸häc nh tin häc, ngo¹i ng÷ ®Õcã ®iÒu kiÖn tiÕpcËn víi nh÷ng tri thøc cñathÕgiíi, ngoµi ra t«i cßn thêng xuyªn ®äc thªm c¸c tµi liÖu s¸ch b¸o, theodâi c¸c sù kiÖn trong níc vµ quèc tÕ®Ó trau dåi kiÕnthøc gãp phÇn, phôcvô c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. Lu«n lu«n cè g¾ng hoµnthµnh tèt nhiÖmvô ®îc giao 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt LuËn §i lªn chñ nghÜa x· héi lµ con ®êng tÊt yÕu®èi víi tÊt c¶ nh©n lo¹i.Chóng ta ph¶i nhËn thÊy r»ng con ®êng mµ chóng ta ®ang ®i tíi lµ métcon ®êng gian lao, thö th¸ch, ®ßi hái toµn §¶ng - toµn d©n - toµn qu©nta ph¶i cïng ®ång lßng, chung søc vµ cïng cè g¾ng, th× míi cã thÓ thµnhc«ng. Chóng ta bíc ®îc tíi ®Ønh vinh quang hay kh«ng, cã bíc ®îc ®ÕnCNXH-CNCShay kh«ng, ®iÒu ®ã cßn ph¶i tuú thuéc vµo tÊt c¶ mäi ngêicã cè g¾ng, nç lùc hay kh«ng. TÊt c¶ chóng ta sÏ cïng cè g¾ng ®Ó cãthÓ thùc hiÖn ®îc íc m¬ vµ nguyÖn väng cña ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©nd©n, bëi qu¸ ®é ®îc ®ÕnCNXH, chóng ta sÏ t×m ®îc thÊy h¹nh phóc, Êm novµ c«ng b»ng, chóng ta sÏ thÊy ®îc ¸nh s¸ng cña v¨n minh nh©n lo¹i, c¸i mµbÊy l©u nay chóng ta t×m kiÕm nã. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi LiÖu Tha m Kh ¶ o1. Gi¸o tr×nh TriÕt häc2. Gi¸o tr×nh Chñ nghÜa x· héi khoa häc3. Gi¸o tr×nh Kinh tÕchÝnh trÞ4. V¨n kiªn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX - NXB CTQG.5. "VÒ CNXH vµ con ®êng ®i lªn CNXH ë ViÖt Nam " T¸c gi¶ :GS.NguyÔn §øc B×nh . NXB CTQG.6. T¹p chÝ Céng s¶n7. T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ 12

×