• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Van luong.blogspot.com a7102
 

Van luong.blogspot.com a7102

on

 • 239 views

 

Statistics

Views

Total Views
239
Views on SlideShare
239
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Van luong.blogspot.com a7102 Van luong.blogspot.com a7102 Document Transcript

  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin Bµi tËp: "PhÇn mÒmqu¶n lý tri thøc ®em ®Õnnh÷ng u thÕ®Æc thïnµo cho c¸c tæ chøc ho¹t ®éng trªn ph¹mvi toµn cÇu ". Bµi lµm HiÖn nay, viÖc qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin trë thµnh mét ®iÒukiÖn thiÕt yÕutrong mäi ho¹t ®éng cña toµn cÇu; t¹i n¬i lµm vÞªc th× q¶nlý c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh mét yÕutè t¹o ra lîi thÕc¹nh tranh. C¸c c«ng nghÖ hiÖn cã vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó thóc ®Èyth«ng tin gäi lµ qu¶n lý tri thøc. Cßn th«ng tin l¹i ®îc hiÓulµ nh÷ng trithøc míi lµm giµu kho tµng nhËn thøc cho ngêi nhËn tin. Nã ®îc thô c¶m vµ®¸nh gi¸ lµ cã Ých cho ngêi ra quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ kinh doanh. VËy th«ng tin lµ nh÷ng tri thøc míi, cßn qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tinlµ qu¶n lý tri thøc. Trong néi t¹i cña bÊt kú mét c«ng ty nµo, c«ng nghÖ th«ng tin ®Òucã thÓ ®îc sö dông ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. NhiÖm vô nh: th tÝn ®iÖn tö(e-mail) cho phÐp th«ng tin nhanh h¬n; c¸c c¬ së d÷ liÖu. ®îc chia sÎ chophÐp mäi ngêi cã thÓ tiÕpcËn tøc thêi vµ b×nh ®¼ng nh÷ng th«ng tin ®îcchuÈn ho¸ vµo bÊt kú thêi gian nµo. M¹ng néi bé (intranet) cho phÐp trao®æi ®ång bä vµ trß chuyÖn trùc tiÕp… tæ chøc mäi cong viÖc ®ã nh»mlµm cho c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n lµ c«ngviÖc cña nhµ qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin. Muèn biÕt ®îc phÇn mÒmqu¶n lý tri thøc ®em ®Õnnh÷ng u thÕ®Æcthï nµo cho c¸c tæ chøc ho¹t ®éng trªn ph¹mvi toµn cÇu th× tr íc hÕt chóngta h¶i hiÓu; tri thøc lµ g×, qu¶n lý tri thøc lµ thÕnµo vµ t¹i sao tri thøc l¹icã gi¸ trÞ. Tri thøc: ®ã lµ sù hiÓubiÕt cã ®îc qua chiªm nghiÖm hay sù ng¾n bãvíi vÊn ®Ò nµy. Tri thøc cßn ®îc m« t¶ nh mét tËp hîp nhiÒu m« h×nh m«t¶ nhiÒu ®Æc tÝnh vµ hµnh vi trong mäi lÜnh vùc. Tri thøc chÝnh lµ métkho b¸u kh«ng träng l äng mµ con ngêi ta cã thÓ lu«n mang trong ®Çum×nh. §ång thêi tri thøc cã thÓ ®îc l u gi÷ theo nhiÒu quy tr×nh cã tæchøc, hay b»ng c¸c s¶n phÈm, ph¬ng tiÖn. hÖ thèng hoÆc c¸c tµi liÖu. Trªn thùc tÕcã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa vÒ tri thø. Nhng ®Ó phôcbµi viÕt nµy ta cã thÓ ®Þnh nghÜa ®Þnh nghÜa nh sau: tri thøc lµ nh÷ng ýt ëng vµ nh÷ng hiÓubiÕt mµ nh÷ng quy tr×nh trong mét tæ chøc ®îc sö dông®Ó hµnh ®éng cã hiÖu qu¶ nh»mthùc hiÖn môc ®Ých cña t«t chøc ®ã. Lo¹itri thøc nµy rÊt cô thÓ®èi víi tá chøc ®· t¹o ra chóng. Tri thøc cã gi¸ trÞ g× kh«ng? nã gióp nhµ qu¶n trÞ kinh doanh nh÷ngg×? Chóng ta h·y ph©n tÝch ; nÒn kinh tÕ- x· héi toµn cÇu hiÖn nay ®angph¸t triÓn víi mét tèc ®é chãng mÆt; nh÷ng c¬ së tri thøccña c¸c tæ chøc®ang nhanh chãng trë thµnh thÕm¹nhc¹nh tranh bÒn v÷ng cña c¸c æ chøc®ã. chÝnh v× thÕmµ nguån tµi nghuyªn tri thøc nµy cÇn ®îc b¶o vÖ, nu«idìng vµ chia sÎ cho c¸c thµnh viªn trong tæ chøc ®Ó tiªu dïng nã t¹o nªn mét 1
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368søc m¹nh céng hëng thËt lín, ®a tæ chøc ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnhmét c¸ch mü m·n. GÇn ®©y, c¸c c«ng ty cã thÓ thµnh c«ng trªn c¬ së trithøc c¸ nh©n cña mét nhãmnh÷ng c¸ nh©n ®îc ®Æt ®óng chç vÒ chiÕnl îc.Tuy vËy, khÝ ®èi thñ c¹nh tranh høa hÑn nhiÒu dÞch vô cã hµm l îng trithøc h¬n th× sù c¹nh tranh sÏ mÊt ®i. T¹i sao nh vËy? Bëi v×, tri thøc cñamét tæ chøc kh«ng hÒ thay thÕtri thøc c¸ nh©n, mµ nã l¹i bæ sung cho trithøc c¸ nh©n, lµm cho tri thøc c¸ nh©n réng h¬n vµ m¹nh mÏ h¬n. Do vËyviÖc sö dông c¬ së tri thøc cña tæ chøc cïng víi nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ c¸c kün¨ng, n¨ng lùc, sù suy nghÜ, ãc s¸ng t¹o vµ ý t ëng cña c¸c c¸ nh©n sÏ chophÐp c«ng ty c¹nh tranh hiÖu qu¶ h¬n trong t ¬ng lai. VËy gi¸ trÞ cña trithøc thÓhiÖn ë ®ã. Tri thøc cã gi¸ trÞ, cßn qu¶n lý nh÷ng gi¸ trÞ ®ã hay qu¶n lý trithøc ®ã lµ thÕnµo? Chóng ta cã thÓ hiÓu:Qu¶n lý tri thøc lµ mét tiÕntr×nhcã tÝnh hÖ thèng ®Ó t×m tßi, chän lùa, tæ chøc, ch¾t läc vµ tr×nh bµynh÷ng th«ng tin theo c¸ch cã thÓ ph¸t triÓn ®îc sù hiÓu biÕt cña nh©n viªntrong c«ng ty trong mét lÜnh vùc cô thÓ ®îc quan t©m. Qu¶n lý tri thøcgióp cho tæ chøc thu ®îc sù hiÓubiÕts©u s¾c tõ kinh nghiÖmcña chÝnh b¶nth©n tæ chøc ®ã. C¸c ho¹t ®éng qu¶n lý tri thøc cô thÓ sÏ gióp cho tæchøc tËp trung vµo viÖc thu ®îc, l u tr÷ vµ sö dông tri thøc ®Ó thùc hiÖnc¸c ho¹t ®éng nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, lËp kÕho¹ch chiÕnl îc, vµ ra quyÕt®Þnh. §iÒu nµy còng b¶o vÖ tµi s¶n tri thøc cña tæ chøc khái bÞ mai mét,t¨ng cêng sù hiÓubiÕt vµ tin tøc cho c«ng ty vµ lµm cho c«ng ty ngµy métn¨ng ®éng, linh ho¹t h¬n. ThËt khã cã thÓ nãi mét c¸ch râ rµng vÒ nguån tµi s¶n tri thøc cñachóng ta gåm cã nh÷ng g×, cô thÓ ra sao, vµ c¸ch thøc sö dông nã nh thÕnµo ®Ó ®¶m b¶o thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt tõ nguån ®ã. Mµ ta ph¶i dùavµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty chóng ta; dùa vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô,dùa vµo môc tiªu chiÕnl îc cña c«ng ty; dùa vµo lo¹i h×nh tæ chøc, v¨n ho¸nhu cÇu cña c«ng ty ®ã. Mµ ta ph¶i dùa vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tychóng ta; dùa vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô, dùa vµo môc tiªu chiÕnl îc cña c«ngty; dùa vµo lo¹i h×nh tæ chøc, v¨n ho¸ vµ nhu cÇu cña c«ng ty ®ã. Tuy nhiªn qu¶n lý tri thøc rÊt cã hiÖu qu¶ khi tËp trung vµo c¸c gi¶iph¸p bao trïm toµn bé hÖ thèng nh: Tæ chøc, con ngêi vµ c«ng nghÖ ®îc södông. ë ®©y, m¸y tÝnh vµo c¸c hÖ thèng th«ng tin lµ nh÷ng c«ng cô rÊth÷u Ých cho viÖc tiÕpnhËn, chuyÓn ®æi vµ ph©n phèi tri thøc ®· ®îc tæchøc ë møc ®é cao vµ thay ®æi nhanh chãng. Mét sè c«ng ty ®· sö dôngnh÷ng hÖ thèng ph©n tÝch, x©y dùng kÕho¹ch vµ hÖ thèng m¸y tÝnh hç trîc«ng viÖc ®Ó c¶i thiÖn c¬ b¶n tiÕntr×nh ra quyÕt ®Þnh, ®Çu t nguån lùc,c¸c hÖ thèng qu¶n lý tiÕpcËn vµ x©y dùng quy tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖvµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn chung c¸c chøc n¨n. §ã lµ mét c¸ch ®Ó ph¸t triÓn n¨nglùc chiÕnl îc c¬ b¶n cu¶ c«ng ty. BÊt cø mét tæ chøc nµo còng cÇn ph¶i sö dông qu¶n lý tri thøc métc¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó x©y dùng vµ c¶i tiÕn kh¶ n¨ng kiÓmso¸t hiÖu qu¶ ho¹t 2
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®éng. VÝ dô nh: H·ng Hew lett Packard ®· ph¸t triÓn hÖ thèng ®îc biÕt ®Õnvíi tªn gäi lµ: " c¸c chuçi kÕt nèi tri thøc" ®îc sö dông ®Ó m· ho¸, x¸c ®Þnhvµ l u tr÷ nh÷ng tri thøc quan träng cña c«ng ty. Nh÷ng th«ng tin ®ã cãthÓ ®îc mäi nh©n viªn trong C«ng ty tiÕpcËn mét c¸ch nhanh chãng vµ ®Çy®ñ t¹i n¬i lµm viÖc. PhÇn mÒmqu¶n lý tri thøc ®em ®Õnnh÷ng u thÕ®Æc thï nµo cho c¸ctæ chøc ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu. §©y chÝnh lµ c©u tr¶ lêi cñac©u hái: T¹i sao ph¶i qu¶n lý tri thøc?. T¹i v×: BÊt kú c«ng ty nµo khi cãthÓ x¸c ®Þnh ®îc c¸ch thøc cung cÊp th«ng tin cã tæ chøccho nh÷ng ngêicÇn tin vµo thêi kh¾c hä cÇn, ®Òu cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc vÞ thÕcña m×nh®Ó c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ h¬n vµ thµnh c«ng h¬n. §· cã rÊt nhiÒu c«ng tycã trong tay nh÷ng th«ng tin thiÕt yÕu,song v× ngêi n¾m gi÷ nã chØ cã méthoÆc mét vµi ngêi, ®ång thêi ngêi ®ã l¹i kh«ng hay Ýt nç lùc truyÒn ®¹tth«ng tin ®ã ®ÕnnhiÒu ngêi kh¸c. hay cã thÓ lµ do sù tiÕt kiÖm chi phÝ choc«ng ty mµ kh«ng sö dông th«ng tin tri thøc mét c¸ch réng r·i toµn diÖn. Do®ã mµ viÖc sö dông hÖ thèng qu¶n lý tri thøc lµ thËt cÇn thiÕt, nÕuc«ngty nµo khai th¸c tèt vèn tri thøc cña m×nh sÏ cã thÓ sö dông thµnh c«ng tµis¶n ®ã t¹o ra ca cs th¸ch thøc vµ c¬ héi lµm ¨n cho c«ng ty m×nh. PhÇn mÒmqu¶n lý tri thøc cÇn ph¶i ®îc chia sÎ. Cã vËy nh÷ng c«ngty ho¹t ®éng trªn ph¹mvi toan cÇu sÏ thu ®îc nhiÒu lîi Ých. VD: Tæng gi¸m ®èc Robert buckman cña h·ng Buckman Labartories ®·chia sÎ tri thøc b»ng c¸ch: göi mét th ®iÖn tö e - mail tíi mäi ngêi trªn toµncÇu kªu gäi gióp ®ì ®Ó gi¶i quyÕt mét ®Ò nghÞ kh¸ phøc t¹p cña mét kh¸chhµng. ChØ sau vµi giê c¸c c©u tr¶ lêi ®· tíi tÊp ®Õn v¨n phßng «ng, råinhiÒu ý biÕn®îc göi ®Õntõ C©nda, Thuþ §iÓn, Nui Di L©n, T©y Ban Nha,Men Phig, Mexico, Nam Phi… KÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ «ng ®· b¸n ®îc mét lóc 6triÖu UDS. Râ rµng: PhÇn mÒm qu¶n lý tri thøc ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊtcao, dÔ nhËn ®îc sù trî gióp nhanh chãng c¶u rÊt nhiÒu ®ång nghiÖp tõ mäin¬i trªn tr¸i ®Êt. C©u chuyÖn nay lµ mét minh chøng cô thÓ coh sù hîp t¸ccã tæ chøc cña "nh÷ng con ngêi m¹ch mÏ nhÊt, lµ nh÷ng ngêi trë thµnh métnguån tri thøc th«ng qua viÖc chia sÎ nh÷ng ®iÌu hä hiÓubiÕt®îc". Chia sÎ tri thøc lµ c¬ së cña mäi hÖ thèng qu¶n lý tri thøc, bëi v×,nÕukh«ng cã mét phÇn mÒmvµ mét c¬ chÕ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho lùc l înglao ®éng trªn toµn cÇu chuyÓngiao nh÷ng ®iÒu hä biÕtqua l¹i cho nhau th×viÖc qu¶n lý tri thøc trë lªn v« Ých. T¹o ra mét phÇn mÒmvµ sö dông c¬ chÕqu¶n lý phÇn mÒmtri thøc®ã ®ßi hái mét sù s¸ng t¹o vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña nhµ qu¶n trÞkinh doanh. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇucÇn ph¶i vËn ®éng mäi ngêi trªn tr¸i ®Êt h·y tham gia chia sÎ tri thøc, hîpt¸c, giao l u, ®oµn kÕt, nh vËy phÇn thëng cho sù chia sÎ lµ thµnh c«ng cñac¸c b¹n ®Êy. 3
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuy nhiªn, ®Ó cã ®îc viÔnc¶nh trªn kh«ng ph¶i dÔdµng, ®iÒu nµy ®ßihái c¸c c«n ty cÇn ph¶i cã sù tÝnh to¸n, s¾p xÕpkÕho¹ch cña m×nh cÇnrthËn víi c¸c môc tiªu, víi mét lo¹i kü thuËt t ¬ng t¸c quen thuéc víi mäi ngêivíi th¸i ®é vµ kh¶ n¨ng chia sÎ th«ng tin, tri thøc tõ l·nh ®¹o cao cÊp ®Õnmäi ngêi. §ång thêi ph¶i cã mét sù ®Çu t lín vÒ trang thiÕt bÞ, ®Çu t líncoh nh÷ng con ngêi biÕt sö dông phÇn mÒmcña qu¶n lý th«ng tin tri thøc.Cã nh vËy th× c¸c c«ng ty kh«ng ph¶i lo g× vÒ vÊn ®Ò n¨ng suÊt, c¶i tiÕntõ c¸c ®iÓmmÊu chèt cho ®Õnnh÷ng gi¸ trÞ néi t¹i cña m×nh. Chóng ta h·y xemviÖc c«ng ty dÞch vô chuyªn nghiÖp Deloitte ToucheTohmatsu ®· x©y dùng mét ma trËn dÞch vô kh¸ch hµng trong viÖc xö lýthuÕcña c«ng ty - Theo lêi cña mét céng sù tªn lµ Jerry Leamon: "Chóngt«i tËp hîp ý t ëng tõ kh¾p thÕgiíi vµ göi chóng cho c¸c nhµ chuyªn m«n cñachóng t«i hµng th¸ng, vµ do vËy hä ®îc trang bÞ c¸c ý t ëng ®Ólµm viÖc víikh¸ch hµng, còng nh tµi liÖu kü thuËt vµ mét ®éi ngò nh©n viªn chuyªn hçtrî cho mçi ý t ëng ®ã. NÕumét ý t ëng nµo ®ã, phï hîp víi nh÷ng quan t©m®Æc biÖt cña kh¸ch hµng th× hä sÏ cã ®îc nã nh mét thø s½n cã. §¬ngnhiªn, chóng còng cÇn ®îc thay ®æi ®«i chót v× kh«ng cã g× cã thÓ phï hîpchÝnh x¸c ngay ®îc. §iÒu nµy cñng cè thªm lßng tin vµo viÖc chia sÎ tµi s¶ntrÝ tuÖ vµ hç trî cho hä thµnh c«ng h¬n trong viÖc phôc vô kh¸ch hµng" Cµng ngµy cµng cã thªm nhiÒu c«ng ty ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµncÇu tham gia vµo viÖc ®¸nh gi¸ vµ chia sÎ vèn trÝ tuÖ, bëi thùc tÕ ®·chøng minh r»ng: chia sÎ còngcã nghÜa lµ nhËn nhiÒu h¬n. §iÒu nµy thËtcã ý nghÜa. §Ó ®¹t ®îc ý nghÜa chÝnh ®ãng cña vÊn ®Ò nµy th× ph¶ilµmthÕnµo cho th«ng tin ®Õntay ngêi sö dông thËt kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. Cãnh vËy, ngêi dïng tin míi võa sö dông, võa ®ãng gèp lµm giµu thªm kho tµngtri thøc toµn cÇu. Tãm l¹i, thÕluû mµ chóng ta ®ang sèng lµ thÕluû mµ th«ng tin ®angchiÕmthÐ th¬ng phong. Th«ng tin vµ tri thøc ®ong lµ nh÷ng vò khÝ c¹nhtranh nguyªn tö c¶u thêi ®¹i chóng ta. Vèn tri thøc chÝnh lµ sù giµu cã míicña c¸c thÓ chÕ.Tri thøc ®ang cã gi¸ trÞ gÊp béi lÇn c¸c nguån tµi nguyªnthiªn nhiªn, gÊp béi lÇn c¸c nhµ m¸y lín, gÊp béi lÇn nh÷ng sæ s¸ch vµnh÷ng sÊp tiÒn dµy cép. Nh÷ng u thÕvµ nh÷ng gi¸ trÞ mµ phÇn mÒmqu¶n lý tri thøc ®em ®Õncho nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu qu¶ lµ kh«ng l êng tr íc®îc. Cã ®iÒu qu¶n lý vµ sö dông nã nh thÕnµo ®Óvõa t¹o ra lîi nhuËn, võat¹o ra mét bÇu sinh th¸i c«ng ty. Vµ tr íc khi lµm ®iÒu nµy th× ph¶i hiÓuchÝnh x¸c ®îc vèn tri thøc lµ g× vµ b»ng c¸ch nµo ®Ó nã chØ cã thÓ c¶ithiÖn c¸c hiÖu n¨ng cña mét tæ chøc, mµ cßn dÉn tíi c¸c ý t ëng tiÕnbé. 4
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 3: qu¶n lý rñi ro Bµi tËp t×nh huèng;4 lo¹i rñi ro…. bµi lµm Rñi ro lµ mét bé phËn cña kinh doanh. Mäi ngêi tham gia kinh doanhch¶ng trï ai, ®Òu gÆp ph¶i rñi do. C¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh ®Òu ph¶ihäc c¸ch ch¬i víi rñi ro vµ xö lý nã. rñi ro lµ mét vÊn ®Ò võa ngÉu nhiªn,võa thùc tÕ, khã ®o¸n, khã l êng. Bëi thÕmµ ®· cã rÊt nhiÒu nghien cøu vÒnã. chÝnh v× vËy, c¸c häc gi¶ ®· nghiªn cøu vÒ nã vµ x©y dùng ®îc métlo¹t c¸c mÉu vÒ rñi ro. trong khu«n khæ cña bµi nµy, chóng ta chØ ®Ò cËp ®ÕnvÊn ®Ò rñiro nh lµ mét bé phËn thiÕt yÕutrong thùc tiÔnkinh doanh. Vµ nhËn diÖn râ 4lo¹i rñi ro vµ t¸c ®éng cña chóng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Mü khi th©mnhËp thÞ tr êng ViÖt Nam. muèn nhËn diÖn ®îc rñi ro, tr íc hÕt chóng ta ph¶i biÕt rñi ro lµ g×/qu¶n lý rñi ro lµ g×? t¸c ®éng cña nã ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ra sao? Rñi ro lµ ®é bÊt ®Þnh mµ c¸c doanh nghiÖp gÆp ph¶i trong qu¸ t×nhkinh doanh cña m×nh, nã cã thÓ lµ nguy c¬ g©y tæn thÊt lín cho doanhngiÖp tuú theo ®é bÊt ®Þnh cña nã. rñi ro lµ ®iÒu mµ kh«ng ai mongmuènc¶, nã ph¸t sinh mét c¸ch kh¸ch quan trong mäi hoµn c¶nh vµ mäi tr êng hîp. qu¶n lý rñi ro lµ mäi nç lùc ph¸t hiÖn vµ qu¶n lý nguy c¬ cã thÓ gÊyt¸c ®éng lín hoÆc khiÕnc¸c doanh nghiÖp thÊt b¹i. qu¶n lý rñi ro ®îc coi lµviÖc x¸c lËp mét chiÕnl îc b¶o hiÎm cã hiÖu qu¶. B¶o hiÓmthêng bao qu¸t métph¹mvi tieu chuÈn nhÊt ®Þnh vµ ngêi ta kh«ng cÇn ph¶i qu¶n lý rñi ro liªnqan ®ÕnviÖc ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc, ph¸t hiÖn c¸c nguy c¬tiÒm n¨ng ®èi víi tæ chøc, kh¶ n¨ng x¶y ra cña chóng vµ cã nh÷ng biÖnph¸p xölý chóng. Mét danh s¸ch ®Çy ®ñ c¸c rñi ro sÏ cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc®¸nh gi¸ nhanh c¸c vÊn ®Ò cña tæ chøc. Danh s¸ch cña rñi ro lµ vÊn ®ÒcÇn quan t©m ®Ó b¶o ®¶m cho mét doanh nghiÖp cã thÓ ho¹t ®éng tèt vµ®îc b¶o ®¶m chÆt chÏ. Rñi ro thêng nóp díi hai h×nh thøc. 5
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -H×nh thøc thø nhÊt lµ: rñi ro do c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan mang l¹i:lo¹i rñi ro nµy n»m ngoµi tÇm kiÎm so¸t cña con ngêi, ngoµi ý muèn cña conngêi. Nã cã thÓ x¶y ra ë mäi n¬i, mäi lóc, mäi hoµn c¶nh ®iÒu kiÖn cña conngêi vµ x¶y ra trong mäi tr êng hîp. -H×nh thøc thø hai lµ: rñi ro ph¸t sinh ra ngay trong laong mçi doanhnghiÖp: laäi rñi ro nµy x¶y ra hay kh«ng? møc ®é nh thÕnµo hoµn toµn phôthuéc vµo doanh nghiÖp, phô thuéc vµo tµi n¨ng, trÝ tuÖ, tÇm kiÎm so¸t cñanhµ l·nh ®¹o, cña nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, chiÕnl îc cña riªng tõng doanhnghiÖp; phô thuéc vµo c¬ cÊu bé m¸y, chøc n¨ng ho¹t ®éng, nhiÖm vj vµnh÷ng c«ng cô sö dông cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. víi c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp cña Mü, khi th©m nhËp thÞ tr êng ViÖtNam, sau khi ®· t×m hiÓukü l ìng thÞ tr êng ViÖt Nam vµ quyÕt ®Þnh ®Çut , x©m nhËp vµo, th× lo¹i rñi ro vÊp ph¶i thêng lµ lo¹i rñi ro xuÊt ph¸t tõ®iÒu kiÖn kh¸ch quan. Bèn laäi rñi ro ®iÓn h×nh mµ doanh nghiÖp Mü f¶i ®èi mÆt khi thamgia xam nhËp thÞ tr êng ViÖt Namlµ nh÷ng lo¹i sau. *Thø nhÊt: Lo¹i rñi ro mµ m«i tr êng ph¸p lý ViÖt Nam®em ®Õn; Tríc khi ®Õnvíi thÞ tr êng ViÖt Nam, ch¾c r»ng c¸c doanh nghiÖpMü ®· t×m hiÓu ®é æn ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; t×m hiÓunh÷ng c¬héi vµ nh÷ng th¸ch thøc mµ hä sÏ ph¶i ®èi mÆt. Nhng luËt xuÊt th©n tõ®êi sèng kinh tÕ- x· héi mµ ra, råi luËt l¹i quay vÒ phôc vô cuéc sèng vµlµm viÖc theo lÏ ®êi; góp ®iÒu chØnh nh÷ng hµnh vi kh«ng hîp lÏ ®êi. LuËtcòng sÏ thay ®æi theo ®êi sèng kinh tÕ- x· héi cña con ngêi. LuËt ph¸p ViÖt Nam lµ kh¸ æn ®Þnh; téi ph¹m, khñng bè ë ViÖt NamhÇu nh kh«ng cã; m«i tr êng an ninh chÝnh trÞ t ¬n ®èi t«t. Nhng ai d¸mkh¼ng ®Þnh luËt ViÖt Namlµ vÜnh h»ng. Mét vÝ dô cô thÓ minhchøng cho ®iÒu nµy: VD: c«ng ty TNHHNam Thµnh - H¶i Phßng: mét c«ng ty chuyÓnt¶i ®-êng bé, sau khi ®· tÝnh to¸n xem xÐt ®iÒu kiÖn chuyªn chë nguån hµng,kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng hoµn vèn… ®· vay víi ng©n hµng. Mua vÒ 100xe « t« t¶i tù träng 15 tÊn/ 1 xe cña hµn Quèc vÒ nh»m môc ®Ých vËnchuyÓ. theo nh th«ng lÑ vËn chuyÓ vµ gi¸ cíc thÞ tr êng, dù kiÕnmçi xe sÏchuyÓn 50 tÊn trªn mét chuyÕnchë hµng. ¦íc tÝnh víi møc khÊu hao ®Þnhtr íc vµ NamThµnh sÏ thu håi vèn mua 100 xe trªn. - Nhng ¸c thay, xe mua míi khai th¸c ®îc 8 th¸ng, th× Bé giao th«ngvËn t¶i ®a ra ngay quy ®Þnh mçi xe lo¹i ®ã chØ ®îc phÐp chë 1 chuyÕnhµng khèi l îng b»ng 30 tÊn/ 1 xe kÓc¶ tù träng. Nh vËy th× l îng hµng ho¸chuyªn chë ph¶i t¨ng h¬n gÊp 3 lÇn; thêi gian khÊu hao, thu håi vèn còngt¨ng lªn cïng víi sè lÇn Êy; l¹i cßn háng hãc, tu bæ , söa ch÷a v× thêi giansö dông l©u h¬n. Lóc nµy doanh nghiÖp r¬i vµo t×nh tr¹ng: hµng ho¸ vËnchuyÓncho kh¸ch hµng chËm tiÕn®é; doanh thu vµ l·i suÊt gi¶m ®i, trong 6
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368khi tiÒn tr¶ l·i ng©n hµng kh«ng ®æi… rÊt cã kh¶ n¨ng ®a doanh nghiÖp®Õnbªn bê vùc ph¸ s¶n. VËy mét doanh nghiÖp cña Mü, nÕuho¹t ®éng trong m«i tr êng ViÖtNam, th× rñi ro nµy thËt khã ®o¸n, khã l êng. §©y cã thÓ coi lµ lo¹i rñi roë møc ®é cao. * .Thø hai Lo¹i rñi ro thø hai lµ lo¹i rñi ro do ®iÒu kiÖn kinh tÕchÝnh trÞ quècgia, hay thÕgiíi ®em ®Õn: §©y còng lµ lo¹i rñi ro khã ®o¸n, còng thuécmøc ®é cao ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh. VD: Mét doanh nghiÖp cña c«ng ty ký kÕt hîp ®ång x©y dùng choViÖt Nam mét nhµ m¸y c¸n thÐp víi c«ng nghÖ chuyÓn giao tõ Mü; nhËncung cÊp thÐp ph«i cho ViÖt Nam trong vßng 10 n¨m víi gi¸ 4200®/ 1 kgthÐp ph«i, víi khèi l îng cung cÊp 1,35 triÖu tÊn/ 1 n¨m. Sau khi hîp ®ång ®·®îc ký kÕt; c¸c ho¹t ®éng b¾t ®Çu ®îc triÓn khai x¶y ra chiÕntranh IRAQ.Gi¸ thÐp ph«i cña c¶ thÕ giíi ®ång lo¹t t¨ng lªn vµ gi¸ t¹i ViÖt Namlµ4800®/1 kg. §ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn chuyªn chë ®ÕnViÖt NamgÆp nhiÒukhã kh¨n. Nh vËy c«ng ty cña Mü kia nªn båi thêng hîp ®ång do ph¸ hîp®ång, hay chÊp nhËn ph¸ s¶n. VËy rñi ro nµy cã thÓxÕpvµ lo¹i rñi ro cao. * Thø ba: ViÖt Namlµ níc cã thÞ tr êng chøng kho¸n v« cïng non trÎ, hÇu hÕtc¸cgiao dÞch trong d©n c diÔnra ë thÞ tr êng tù do. ChØ cã c¸c c«ng ty, doanhnghiÖp míi cã giao dÞch víi ngËn hµng nhng ë møc ®é cßn cÇm chõng. HÖthèng ng©n hµng t¹i ViÖt Nam cßn rÊt Ýt vµ ho¹t ®éng cha bao giê hÕtc«ng suÊt: c«ng t¸c kiÓmto¸n cßn míi mÎ, ViÖt Nam cha x©y dùng ®îc mèiquan hÖ giao dÞch th©n thiÖt gi÷a c¸c c«ng ty víi c¸c ng©n hµng, víi c¸cchuyªn gia bªn ngoµi vµ c¸c kiÓmto¸n viªn. C¸c c«ng cô mµ hÖ thèng ng©nhµng viÑt Nam sö dông cha ®ång bé; lo¹i ®ång tiÒn chuyÓn ®æi cßn qu¸Ýt ái vµ gi¸ c¶ cha thùc sù hÊp dÉn kh¸ch hµng. Víi c¸c doanh nghiÖp Mü th× hä ®· quen giao dÞch mäi thø th«ng quang©n hµng, th«ng qua c¸c lo¹i thÎ ®iÖn tö; vµ t¸c phong lµm ¨n giao dÞchkiÎu c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. VËy khi ®Õnvíi ViÖt Nam hä ch¾c ch¾n sÏ vÊpph¶i phong c¸ch lµm ¨n chËm ch¹, cæ hñ, tµn d cña x· héi qan liªu kiÓucò…,nh vËy sÏ ®eml¹i nhiÒu ®iÒu bùc m×nhvµ phiÒn to¸i. * Thø t : §ã lµ vÊn ®Ò ®Çu ra cña s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp Mü díithÞ tr êng ViÖt Nam: viÖc lµm quen víi ngêi tiªu dïng ViÖt Nam kh«ng ph¶ilµ mét bíc ®i ng¾n ®èi víi c¸c c«ng ty toµn cÇu ®ang quan t©m ®ÕnviÖckhai th¸c c¸c thÞ tr êng míi xuÊt hiÖn. ViÖt Nam lµ níc ®«ng d©n thø ba 맫ng Nam ¸ sau Indonexia vµ Philipin. Tuy nhiªn c¸c th¬ng nh©n ph¶i biÕtr»ng do tæng s¶n phÈm quèc d©n theo ®Çu ngêi ë ViÖt Nam chØ b»ng400óD/1 n¨m( víi kho¶ng 35%d©n sè nghÌo) th× theo c¸c chuyªn gia, môc tiªuban ®Çu rÊt cã thÓ lµ l ¬ng vµo 15 ®Õn20 triÑu ngêi tiuª dïng ViÖt Namthuéc tÇng líp trung l u víi thu nhËp sau thuÕlµ 100 USD/ 1n¨mvµ cã thÓ lµ 7
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cao h¬n v× sè tiÒn göi ë ng©n hµng ngoµi níc ngoµi kh«ng ®îc kh«ng ®îcc«ng bè íc tÝnh lµ 1 ®Õn2 tû USD/1 n¨m. H¬n n÷a «ng Peterson, §¹i sø Mü®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam sau chiÕntranh nhiÖmkú (1997-2001) nhËn xÐt r»ngmét bé phËn d©n c ViÖt Nam ®· cÊt giÊu mét kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm kho¶ng25 tû USD vµ cã thÓ nhiÒu h¬n ë ®©u ®ã bÝ mËt chø kh«ng ph¶i ë c¸cng©n hµng thuéc së h÷u nhµ níc. MÆt kh¸c, ngµnh qu¶ng c¸o lµ mét ngµnh chÞu sù quy ®Þnh chÆt chÏcña ph¸p luËt ViÖt Nam, c¸c ho¹t ®éng tiÕpthÞ cña c¸c doanh nghiÑp Mütrªn l·nh thæ còng gÆp kh«ng Ýt trë ng¹i v× m«i tr êng tiªu thô ®Çu racña hä lµ ViÖt Nam, lµ mét m«i tr êng kh¸ míi mÎ ®èi víi viÖc kinh doanh-«ng Peterson nãi - nã ®ßi hái sù kiªn tr×, b¹n kh«ng thÓ nghÜ nh c¸ch nghÜcña ngêi Mü ®îc. vËy, rñi ro tiÕptheo cña doanh nghiÖp Mü khi th©m nhËp thÞ tr êngViÖt Nam lµ vÊn ®Ò thêi gian, mÊt thêi gian ®Çu ®Ó thÝch nghi, ®Ó t×mhiÓuthÞ tr êng tiªu dïng, ®Ó cho ngêi tiªu dïng ViÖt Nam quen vµ thÝch thótiªu dïng s¶n phÈmcña hä. Víi kho¶ng thêi gian nµy hä ph¶i mÊt nhiÒu kho¶nchi phÝ cho tiÒn thuª c¬ së kinh doanh, chi phÝ cho ho¹t ®éng tæ chøc bäm¸y, chi phÝ cho viÖc qu¶ng c¸o tiÕpthÞ s¶n phÈmcña m×nh. Nhng lo¹i rñi ronµy hoµn toµn cã thÓ tÝnh to¸n vµ xö lý ®îc, ®ång thêi t©m lý ngêi tiªudïng ViÖt Nam còng rÊt a chuéng s¶n phÈm cña Mü vµ thÝch dïng nh÷nghµng ho¸ ®¾t tiÒn, chÊt l îng cao. §©y chØ lµ lo¹i rñi ro trung b×nh kh«ng®¸ng ng¹i l¾m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Mü. Tãml¹i: Rñi ro lµ mét ®iÒu kh«ng tr¸nh khái ®èi víi mäitor chøc s¶n xuÊt,kinh doanh hay th¬ng m¹i dÞch vô. Cã ®iÒu: lµm thÕnµo ®ÓnhËn biÕt®îc rñiro sím, qu¶n lý nã, dù ®o¸n ®îc møc ®é vµ ph¹m vi g©y h¹i cña nã ®èi víidoanh nghiÖp, t×m ra nh÷ng nguy c¬ tiÒm n¨ng mµ nã cã thÓ g©y ra chodoanh nghiÖp. Tõ ®ã x©y dùng c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa hay xö lý nã saocho tr¸nh ®îc nh÷ng nguy c¬ kh«ng ®¸ng x¶y ra; sao cho møc ®é thiÖt h¹igi¶m tíi møc tèi thiÓuvµ tËn dông nh÷ng c¬ héi mµ ®é bÊt ®Þnh cña rñi romang ®Õnë møc ®é cao nhÊt. Muèn vËy, viÖc qu¶n lý rñi ro ph¶i ®îc coi träng, ®Æt nã nganghµng víi viÖc qu¶n lý, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch chiÕnl îc cña doanh nghiÖp.C¸c doanh nghiÖp ph¶i nªn thêng xuyªn thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ mét c¸ch tËptrung, nghiªm tóc vµ toµn diÖn vÒ c¸c vÊn ®Ò rñi ro tiÒm n¨ng cña doanhnghiÖp. C«ng viÖc nµy ph¶i do nhãm c¸c nh©n viªn ®¹i diÖn cho tÊt c¶ c¸cbé phËn chøc n¨ng cña tæ chøc. B¶n ®¸nh gi¸ ph¶i ®îc chuÈn bÞ kü cµng,cã b»ng chøng x¸c thùc vµ ®îc thùc hiÖn theo ®Þnh kú. 8