Van luong.blogspot.com a7069

100
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
100
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a7069

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n triÕt häcTªn ®Ò tµi : Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quanhÖ s¶n xuÊtA - Lêi nãi ®Çu Theo Chñ nghÜa Mac-Lªnin th× loµi ngêi tõ tríc ®Õn nay ®· tr¶iqua 5 h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Tõ thêi kú m«ng muéi ®Õn hiÖn ®¹i nh ngµynay, ®ã lµ : Thêi kú c«ng x· nguyªn thuû , thêi kú chiÕm h÷u n« lÖ , thêikú phong kiÕn , thêi kú t b¶n chñ nghÜa vµ thêi kú x· héi chñ nghÜa .Trong mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ®îc quy ®Þnh bëi mét ph¬ng thíc s¶nxuÊt nhÊt ®Þnh . ChÝnh nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt lµ yÕu tèquyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi . Vµ qua nghiªn cøu th×theo mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng ®Òu ph¶i cã sù phï hîp gi÷a lùc l-îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt . Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶nxuÊt lu«n song song tån t¹i vµ t¸c ®éng lÉn nhau ®Ó h×nh thµnh mét ph-¬ng thøc s¶n xuÊt . §©y lµ hai yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt, kÕt cÊu cña x· héi . Trong bÊt kú mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo quan hÖ s¶n xuÊt còngph¶i phï hîp víi lùc lîng s¶n xuÊt . Sù t¸c ®éng qua l¹i vµ mèi quan hÖ gi÷achóng ph¶i hµi hoµ vµ chÆt chÏ . Tuy nhiªn trong hai yÕu tè ®ã th× lùc l -îng s¶n xuÊt lu«n quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt . Mét h×nh th¸i kinh tÕ -x· héi cã æn ®Þnh vµ tån t¹i v÷ng ch¾c th× ph¶i cã mét ph¬ng thøc s¶nxuÊt hîp lý. ChÝnh bëi lÏ ®ã mµ lùc lîng s¶n xuÊt ph¶i t¬ng xøng phï hîpvíi quan hÖ s¶n xuÊt bëi v× xÐt ®Õn cïng th× quan hÖ s¶n xuÊt chÝnh lµh×nh thøc cña lùc lîng s¶n xuÊt . VËy nªn nÕu lùc lîng s¶n xuÊt ph¸ttriÓn trong khi ®ã quan hÖ s¶n xuÊt l¹c hËu th× sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓncña lùc lîng s¶n xuÊt . Ngîc l¹i quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé h¬n lùc lîng s¶nxuÊt th× kh«ng phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊtg©y ra sù bÊt æn cho x· héi . Do ®ã mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt hiÖu qu¶th× ph¶i cã mét quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp cíi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cñalùc lîng s¶n xuÊt . Qua phÇn lý luËn trªn ta cã thÓ thÊy viÖc nghiªn cøu mèi quan hÖbiÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hÕt søc cÇnthiÕt . §Æc biÖt trong thêi kú hiÖn nay Chñ nghÜa x· héi l¹i cã nhiÒuthay ®æi vµ biÕn ®éng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n tan r· cña hÖthèng X· héi chñ nghÜa lµ do c¸c níc Chñ nghÜa x· héi ®· x©y dùng m«h×nh Chñ nghÜa x· héi kh«ng cã sù phï hîp gi÷a lùc l îng s¶n xuÊt vµ quanhÖ s¶n xuÊt. ë níc ta còng vËy , sau 1954 miÒn b¾c tiÕn lªn Chñ nghÜax· héi vµ c¶ níc lµ sau 1975 . Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc , do nãngvéi nªn §¶ng ta ®· m¾c ph¶i sai lÇm lµ duy tr× qu¸ l©u quan hÖ s¶n xuÊt 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c è h ÷u ®ã lµ ch Ýnh s ¸ch bao c Êp tËp trung d ©n ch ñ . Ch Ýnh v× lÏ ®ã m µtrong su èt nh ÷ng n ¨m ®ã n Òn kinh tÕ níc ta ch Ëm ph ¸t triÓ n vµ r¬i vµot×nh tr¹ng kh ñng ho ¶ng trong nh ÷ng n ¨m ®Çu th Ëp k û 80. §iÒu quanträng h ¬n lµ §¶ng ta ®· nh Ën th øc ®îc ®iÒu ®ã vµ nhanh ch ãng ®æi m íith «ng qua ®¹i h éi §¶ng VI vµ c ¸c k ú ®¹i h éi ti Õp sau ®ã . Trong th êi k úqu ¸ ®é c ã nhiÒu vÊn ®Ò ph øc t¹p c Çn ph ¶i gi¶i quyÕt b ëi v× n ã lµ bícchuyÓ n ti Õp tõ m ét h ×nh th ¸i kinh tÕ - x · h éi n µy lªn m ét h ×nh th ¸i kinh tÕ-x · h éi kh ¸c. Cho n ªn em ch än ®Ò tµi “M èi quan h Ö biÖn ch øng gi÷a lùc l -îng s ¶n xu Êt vµ quan h Ö s ¶n xu Êt trong th êi k ú qu ¸ ®é lªn Ch ñ ngh Üa x ·h éi ë Viªt N am “®Ó nghiªn c øu . Trong b µi tiÓ u lu Ën n µy do tr×nh ®é kiÕnth øc c ßn cha s ©u vµ ®©y lµ b µi tiÓ u lu Ën khoa h äc ®Çu ti ªn n ªn s Ï c ãnhiÒu vÊn ®Ò th iÕu s ãt , v× vËy em m ong ®îc s ù ch Ø b ¶o vµ gióp ®ì c ñac ¸c th Çy c « b é m «n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Néi dungI - Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶nxuÊt 1. Lùc lîng s¶n xuÊt. a. Kh¸i niÖm. Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi giíi tù nhiªn .Tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt , thÓ hiÖn tr×nh ®é trinh phôc tù nhiªncña loµi ngêi trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng vµo tù nhiªn t¹o ra cña c¶i vËtchÊt ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ngêi . b. Néi dung Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm : - T liÖu s¶n xuÊt do x· héi t¹o ra , tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng. -Ngêi lao ®éng víi nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt thãi quen lao ®éng ,biÕt sö dông t liÖu s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. -T liÖu s¶nt xuÊt bao gåm : - §èi tîng lao ®éng - T liÖu lao ®éng : + C«ng cô lao®éng + Nh÷ng t liÖu lao ®éng kh¸c §èi tîng lao ®éng kh«ng ph¶i lµ toµn bé giíi tù nhiªn , mµ chØ cãmét bé phËn cña giíi tù nhiªn ®îc ®a vµo s¶n xuÊt . Con ngêi kh«ng chØt×m trong giíi tù nhiªn nh÷ng ®èi tîng lao ®éng cã s½n , mµ cßn s¸ng t¹ora b¶n th©n ®èi tîng lao ®éng. T liÖu lao ®éng lµ vËt thÓ hay phøc hîp vËt thÓ mµ con ng êi ®Ætgi÷a m×nh víi ®èi tîng lao ®éng , chóng dÉn chuyÒn sù t¸c ®éng cña con 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ngêi vµo ®èi tîng lao ®éng. §èi tîng lao ®éng vµ t li Öu lao ®éng lµnh ÷ng yÕu tè vËt ch Êt c ña qu ¸ tr×nh lao ®éng s ¶n xu Êt h îp th µnh t li Öus ¶n xu Êt . §èi víi m çi th Õ h Ö m íi nh ÷ng t li Öu lao ®éng do th Õ h Ö tr íc ®Ól¹i trë th µnh ®iÓ m xu Êt ph ¸t cho th Õ h Ö t¬ng lai . V× vËy nh ÷ng t li Öulao ®éng ®ã lµ c ¬ s ë s ù k Õ tôc c ña lÞch s ö . T li Öu lao ®éng ch Ø trëth µnh lùc lîng tÝch c ùc c ¶i biÕn ®èi tîng lao ®éng , khi ch óng k Õt h îp víi®êi s èng . T li Öu lao ®éng d ï c ã ý ngh Üa lín lao ®Õn ®©u , nhng n Õut¸ch kh ái ngêi lao ®éng th × c òng kh «ng thÓ ph ¸t huy ®îc t¸c d ông , kh ågthÓ trë th µnh lùc lîng s ¶n xu Êt c ña x · h éi. C ¸c yÕu tè h îp th µnh lùc lîng s ¶n xu Êt th êng xuyªn c ã quan h Öch Æt ch Ï víi nhau . T rong s ù ph ¸t triÓ n c ña h Ö th èng c «ng c ô lao ®éng vµtr×nh ®é khoa h äc-k Ü thu Ët , k Ü n ¨ng lao ®éng c ña con ngêi ®ãng vaitrß quyÕt ®Þnh . C on ngêi lµ nh ©n tè trung t©m vµ lµ m ôc ®Ých c ñan Òn s ¶n xu Êt x · h éi . L ªnin viÕ t : “L ùc lîng s ¶n xu Êt h µng ®Çu c ña to µnthÓ nh ©n lo ¹i lµ c «ng nh ©n , lµ ngêi lao ®éng “. D o khoa h äc trë th µnh lùc lîng s ¶n xu Êt trùc ti Õp m µ th µnh ph Çncon ngêi c Êu th µnh lùc lîng s ¶n xu Êt c òng th ay ®æi . Ngêi lao ®éngtrong lùc lîng s ¶n xu Êt kh «ng ch Ø g åm ngêi lao ®éng ch ©n tay m µ c ßnc ¶ k Ü thu Ët viªn , k Ü s vµ c ¸n b é khoa h äc ph ôc vô trùc ti Õp qu ¸ tr×nhs ¶n xu Êt. 2.Quan hÖ s¶n xuÊt a.Kh¸i niÖm Quan hÖ s¶n xuÊt x· héi lµ quan hÖ kinh tÕ gi÷a ng êi víi ngêi trongqu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt x· héi : S¶n xuÊt - ph©n phèi - trao®æi - tiªu dïng . Quan hÖ s¶n xuÊt bao gåm quan hÖ kinh tÕ - x· héi vµquan hÖ kinh tÕ tæ chøc . Quan hÖ s¶n xuÊt thuéc lÜnh vùc ®êi sèngvËt chÊt cña x· héi , nã tån t¹i kh¸ch quan , ®éc lËp víi ý thøc cña conngêi . Quan hÖ s¶n xuÊt lµ quan hÖ kinh tÕ c¬ b¶n cña mét h×nh th¸i kinhtÕ x· héi . Mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt tiªu biÓu cho b¶n chÊt kinh tÕ x· héinhÊt ®Þnh. b. Néi dung Quan hÖ s¶n xuÊt bao gåm nh÷ng mÆt c¬ b¶n sau : - Quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi ®æi viÖc vÒ t liÖus¶n xuÊt. - Quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi ®æi viÖc tæ chøc qu¶n lý - Quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi ®æi viÖc ph©n phèi s¶n phÈm lao®éng Ba mÆt nãi trªn cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau , trong ®ã quan hÖthø nhÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng mèi quan hÖ kh¸c .B¶n chÊt cña bÊt kú quan hÖ s¶n xuÊt nµo còng ®Òu phô thuéc vµo vÊn 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Ò nh ÷ng t li Öu s ¶n xu Êt ch ñ yÕu trong x · h éi ®îc gi¶i quyÕt nh th Õn µo. C ã hai h ×nh th øc s ë h ÷u c ¬ b ¶n vÒ t li Öu s ¶n xu Êt : + S ë h ÷u t nh ©n + S ë h ÷u x · h éi Nh ÷ng h ×nh th øc s ë h ÷u ®ã lµ nh ÷ng quan h Ö kinh tÕ hiÖn th ùcgi÷a ngêi víi ngêi trong x · h éi . §¬ng nhiªn ®Ó cho t li Öu s ¶n xu Êt kh «ngtrë th µnh “v« ch ñÓ ph ¶i c ã ch Ýnh s ¸ch vµ c ¬ ch Õ râ rµng ®Ó x ¸c ®Þnhch ñ thÓ s ë h ÷u vµ s ö d ông ®èi víi nh ÷ng t li Öu s ¶n xu Êt nh Êt ®Þnh. T rong s ù t¸c ®éng lÉn nhau c ña c ¸c yÕu tè c Êu th µnh quan h Ö s ¶nxu Êt, quan h Ö tæ ch øc qu ¶n lý vµ quan h Ö ph ©n ph èi c ã vai trß quanträng. Nh ÷ng quan n µy c ã thÓ g ãp ph Çn c ñng c è quan h Ö s ë h ÷u vµ c òngc ã thÓ lµm biÕn d ¹ng quan h Ö s ë h ÷u. C ¸c h Ö th èng quan h Ö s ¶n xu Êt ëm çi giai ®o ¹n lÞch s ö ®Òu tån t¹i trong m ét ph¬ng th øc s ¶n xu Êt nh Êt®Þnh . H Ö th èng quan h Ö s ¶n xu Êt th èng trÞ m çi h ×nh th ¸i kinh tÕ x · h éiÊy. V× vËy khi nghiªn c øu , xem xÐ t tÝnh ch Êt c ña m ét h ×nh th ¸i x · h éi th ×kh «ng thÓ n µo nh ×n ë tr×nh ®é c ña lùc lîng s ¶n xu Êt m µ c ßn ph ¶i xem xÐ t®Õn tÝnh ch Êt c ña c ¸c quan h Ö s ¶n xu Êt . Q uan h Ö kinh tÕ tæ ch øc xu Êt hiÖn trong qu ¸ tr×nh tæ ch øc s ¶nxu Êt . N ã võa biÓ u hiÖn quan h Ö gi÷a ngêi víi ngêi , võa biÓ u hiÖn tr¹ngth ¸i tù nhiªn k Ü thu Ët c ña n Òn s ¶n xu Êt . Q uan h Ö kinh tÕ tæ ch øc ph ¶n¸nh tr×nh ®é ph ©n c «ng lao ®éng x · h éi , chuyªn m «n ho ¸ vµ h îp t¸c ho ¸s ¶n xu Êt . N ã do tÝnh ch Êt vµ tr×nh ®é ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu Êtqui ®Þnh. 3. Quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶nxuÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt cña ph¬ng thøcs¶n xuÊt , chóng tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau mµ t¸c ®éng biÖn chøng lÉnnhau h×nh thµnh quy luËt phæ biÕn cña toµn bé lÞch sö loµi ngêi , quyluËt vÒ sù phï hîp quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùclîng s¶n xuÊt . Quy luËt nµy v¹ch râ tÝnh chÊt phô thuéc kh¸ch quan cñaquan hÖ s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . §Õn lît m×nh ,quan hÖ s¶n xuÊt t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt . Quy luËt vÒsù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîngs¶n xuÊt lµ quy luËt c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi . Sù t¸c®éng cña nã trong lÞch sö lµm cho x· héi chuyÓn tõ h×nh th¸i kinh tÕ x·héi thÊp lªn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cao h¬n. a. Nh÷ng t¸c ®éng cña lùc lîng s¶n xuÊt quan hÖ s¶n xuÊt. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Q uan h Ö s ¶n xu Êt ®îc h ×nh th µnh, biÕn ®æi vµ ph ¸t triÓ n ®Òu dolùc lîng s ¶n xu Êt quyÕt ®Þnh. T rong qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt, ®Ó lao ®éng b ít n Æng nh äc vµ ®¹ t hiÖuqu ¶ cao h ¬n, con ngêi lu «n lu «n t×m c ¸ch c ¶i ti Õn, ho µn th iÖn c «ng c ô lao®éng m íi tinh x ¶o h ¬n.C ïng víi s ù ph ¸t triÓ n c ña c «ng c ô lao ®éng th × kinhnghiÖm s ¶n xu Êt, th ãi quen lao ®éng, k Ü n ¨ng s ¶n xu Êt, kiÕn th øc khoah äc c ña con ngêi c òng ti Õn b é. L ùc lîng s ¶n xu Êt trë th µnh yÕu tè c ¸chm ¹ng nh Êt. C ßn quan h Ö s ¶n xu Êt lµ yÕu tè t¬ng ®èi æn ®Þnh, c ãkhuynh híng l¹c h Ëu h ¬n lµ s ù ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu Êt. L ùc lîngs ¶n xu Êt lµ n éi dung c ña ph¬ng th øc s ¶n xu Êt, c ßn quan h Ö s ¶n xu Êt lµh ×nh th ¸i x · h éi c ña n ã. Trong m èi quan h Ö gi÷a n éi dung vµ h ×nh th øc th ×h ×nh th øc ph ô thu éc n éi dung, n éi dung quyÕt ®Þnh h ×nh th øc, n éi dungth ay ®æi tr íc, sau ®ã h ×nh th øc m íi biÕn ®æi theo. C ïng víi s ù ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu Êt, quan h Ö s ¶n xu Êt c òngh ×nh th µnh vµ biÕn ®æi ph ï h îp víi tÝnh ch Êt vµ tr×nh ®é c ña c ña lùc l -îng s ¶n xu Êt. S ù ph ï h îp ®ã lµ ®éng lùc s ¶n xu Êt ph ¸t triÓ n m ¹nh m Ï. Khilùc lîng s ¶n xu Êt ph ¸t triÓ n lªn m ét tr×nh ®é m íi , quan h Ö s ¶n xu Êt c òkh «ng c ßn ph ï h îp n òa n ªn bu éc ph ¶i th ay th Õ b »ng m èi quan h Ö m íi ph ï h îpvíi tÝnh ch Êt vµ tr×nh ®é c ña lùc lîng s ¶n xu Êt, m ë ®êng cho lùc lîngs ¶n xu Êt ph ¸t triÓ n. b. Sù t¸c ®éng trë l¹i cña quan hÖ s¶n xuÊt ®èi víi lùc lîngs¶n xuÊt Sù h×nh thµnh , biÕn ®æi , ph¸t triÓn cña quan hÖ s¶n xuÊt phôthuéc vµo tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt . Nhng quan hÖs¶n xuÊt lµ h×nh thøc x· héi mµ lùc lîng s¶n xuÊt dùa vµo ®ã ®Ó ph¸ttriÓn , nã t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt:Cã thÓ thóc ®ÈyhoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . Quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l îngs¶n xuÊt th× nã trë thµnh ®éng lùc c¬ b¶n thóc ®Èy më ®êng cho lùc l-îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn . Ngîc l¹i quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi kh«ng cßn phïhîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt , béc lé m©u thuÉngay g¾t víi lùc lîng s¶n xuÊt th× trë thµnh chíng ng¹i k×m h·m sù ph¸ttriÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . Song sù t¸c dông k×m h·m ®ã chØ lµ t¹mthêi , theo tÝnh chÊt tÊt yÕu kh¸ch quan th× nã sÏ bÞ thay thÕ b»ng kiÓuquan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶nxuÊt . Së dÜ quan hÖ s¶n xuÊt cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®èi víi lùc l îng s¶nxuÊt v× nã quy ®Þnh môc ®Ých cña s¶n xuÊt , quy ®Þnh hÖ thèng cñatæ chøc , qu¶n lý x· héi , quy ®Þnh ph¬ng thøc ph©n phèi cña c¶i Ýt haynhiÒu mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng . Do ®ã nã ¶nh hëng ®Õn th¸i ®é cña 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lùc lîng s ¶n xu Êt ch ñ yÕu c ña x · h éi ( con ngêi ) , n ã t¹o ra nh ÷ng ®iÒukiÖn ho Æc k Ých th Ých ho Æc h ¹n ch Õ viÖc c ¶i ti Õn c «ng c ô lao ®éng , ¸pd ông nh ÷ng th µnh tùu khoa h äc k Ü thu Ët vµo s ¶n xu Êt , h îp t¸c vµ ph ©nc «ng lao ®éng . M çi kiÓ u quan h Ö s ¶n xu Êt lµ m ét h Ö th èng , m ét ch ØnhthÓ h ÷u c ¬ g åm ba m Æt : Q uan h Ö s ë h ÷u , quan h Ö qu ¶n lý vµ quan h Öph ©n ph èi . Ch Ø trong ch Ønh thÓ ®ã quan h Ö s ¶n xu Êt m íi trë th µnh ®énglùc th óc ®Èy h µnh ®éng nh »m ph ¸t triÓ n s ¶n xu Êt. c. Mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊtqua sù t¸c ®éng lÉn nhau. Sù thèng nhÊt vµ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quanhÖ s¶n xuÊt x· héi hîp thµnh ph¬ng thøc s¶n xuÊt . Trong sù thèng nhÊtbiÖn chøng nµy , sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®ãng vai trß quyÕt®Þnh ®èi víi quan hÖ s¶n xuÊt . Quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnhchÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . Lùc lîng s¶n xuÊt th-êng xuyªn vËn ®éng , ph¸t triÓn nªn quan hÖ s¶n xuÊt còng lu«n lu«nthay ®æi nh»m ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . Tõ mèiquan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµm h×nhthµnh quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®éph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . §©y lµ quy luËt kinh tÕ chung cña mäiph¬ng thøc s¶n xuÊt . Quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµtr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ quy luËt c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn loµingêi . Sù t¸c ®éng cña nã trong lÞch sö lµm cho x· héi chuyÓn tõ h×nh th¸ikinh tÕ x· héi thÊp lªn h×nh th¸i x· héi cao h¬n. II - Sù biÓu hiÖn mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊtvµ quan hÖ s¶n xuÊt tõ tríc ®Õn nay nãi chung vµ tõ n¨m 1954 ®Õnnay ë ViÖt Nam . 1 . Sù biÓu hiÖn mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶nxuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt tõ tríc ®Õn nay. Theo Chñ nghÜa Mac-Lªnin th× loµi ngêi tõ tríc ®Õn nay ®· tr¶iqua 5 h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Tõ thêi kú m«ng muéi ®Õn hiÖn ®¹i nh ngµynay, ®ã lµ : Thêi kú c«ng x· nguyªn thuû , thêi kú chiÕm h÷u n« lÖ , thêikú phong kiÕn , thêi kú t b¶n chñ nghÜa vµ thêi kú x· héi chñ nghÜa.Trong mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ®îc quy ®Þnh bëi mét ph¬ng thøc s¶nxuÊt nhÊt ®Þnh . ChÝnh nh÷ng nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt lµyÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi . trong 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®ã h×nh th¸i kinh tÕ x· héi thêi k× c«ng x· nguyªn thuû lµ h×nh th¸i s¶nxuÊt tù cung tù cÊp . §©y lµ kiÓutæ chøc kinh tÕ ®Çu tiªn mµ loµi ngêisö dông . ë thêi k× nµy lùc l îng s¶n xuÊt cha ph¸t triÓn , nã chØ lµ s¶nxuÊt tù cung tù cÊp , khi mµ lao ®éng thñ c«ng chiÕmvÞ trÝ thèng trÞ .Vµ trong h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nµy do lùc l îng s¶n xuÊt cha ph¸t triÓnnªn kÐo theo sù chËm ph¸t triÓn cña quan hÖ s¶n xuÊt . §©y lµ mèi quanhÖ kiÓu tæ chøc s¶n xuÊt tù nhiªn , khÐpkÝn trong ph¹m vi nhá cña tõng®¬n vÞ , kh«ng cho phÐpmë réng mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c . H×nhth¸i kinh tÕ x· héi nµy cßn tån t¹i ®Õn thêi k× chiÕmh÷u n« lÖ . §Õn thêik× phong kiÕn s¶n xuÊt tù cung tù cÊp tån t¹i díi h×nh thøc ®iÒn trang ,th¸i Êp vµ kinh tÕ n«ng d©n gia tr ëng . V× vËy mµ ph¬ng thøc s¶n xuÊt ëc¸c thêi k× nµy cã tÝnh chÊt b¶o thñ , tr× trÖ vµ bÞ giíi h¹n ë nhu cÇuh¹n hÑptho¶ m·n tiªu dïng néi bé tõng gia ®×nh ..... Do mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nh vËy nªn quan hÖ s¶n xuÊt cña nãcòng t ¬ng øng víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc l îng s¶n xuÊt ®ångthêi tiªu biÓucho mét giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña lÞch sö loµi ng-êi . Trong c¸c quy luËt kh¸ch quan chi phèi sù vËn ®éng ph¸t triÓn c¸ch×nh th¸i kinh tÕ x· héi th× lùc l îng s¶n xuÊt b¶o ®¶m tÝnh kÕ thõa trongsù ph¸t triÓn tiÕn lªn cña x· héi , quy ®Þnh khuynh híng ph¸t triÓn tõ thÊp®Õn cao . Quan hÖ s¶n xuÊt lµ mÆt thø hai cña ph¬ng thøc s¶n xuÊtbiÓuhiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n trong sù ph¸t triÓn cña lÞch sö . Nh÷ng quan hÖs¶n xuÊt lçi thêi l¹c hËu ®îc xo¸ bá vµ thay thÕ b»ng nh÷ng kiÓus¶n xuÊtmíi cao h¬n trong thêi k× t b¶n chñ nghÜa . Trong thêi k× nµy , M¸c nhËn®Þnh r»ng : “ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa kh«ng thÓtån t¹i vÜnhviÔn, mµ chØ lµ sù qu¸ ®é t¹m thêi trong lÞch sö . Qu¸ tr×nh ph¸t sinh vµph¸t triÓn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµy . Nã kh«ng chØ t¹o ra tiÒn ®Ò x·héi mµ ®iÒu quan träng lµ ®· t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò vËt chÊt , kinh tÕcho sù phñ ®Þnh sù ra ®êi cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi .” ®· ®îc tr×nhbÇy trong t¸c phÈm “Chèng §uy-rinh” cña F.¡nghen . §ã lµ mét tÊt yÕukh¸ch quan theo ®óng yªu cÇu cña quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnhchÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l îng s¶n xuÊt . Tõ sù ph©n tÝch trªn cho thÊy l«gic tÊt yÕu cña sù thay thÕ ph-¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa vµ sù ra ®êi cña ph¬ng thøc s¶n xuÊtmíi - Céng s¶n chñ nghÜa vÒ mÆt lý thuyÕt lµ phï hîp víi quy luËt tiÕnho¸ cña lÞch sö loµi ngêi . Theo quan niÖm cña C.Mac giai ®o¹n nµy ph¶i lµ mét x· héi céng s¶nchñ nghÜa ®· ph¸t triÓn trªn c¬ së chÝnh nã . Do ®ã vÒ mäi ph¬ng diÖnkinh tÕ , ®¹o ®øc, tinh thÇn cßn mang dÊu vÕt cña x· héi cò . Trong giai®o¹n nµy quyÒn lîi kh«ng bao giê cã thÓ ë møc cao h¬n chÕ ®é kinh tÕ 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vµ s ù ph ¸t triÓ n v¨n ho ¸ c ña x · h éi do ch Õ ®é kinh tÕ ®ã quyÕt ®Þnh , chon ªn ph ©n ph èi theo lao ®éng lµ kh «ng tr¸nh kh ái . T õ nh ÷ng ®iÓ m n µy c ãthÓ th Êy giai ®o ¹n x · h éi ch ñ ngh Üa c ã nh ÷ng ®Æc tr ng kinh tÕ ch ñ yÕusau : T ×nh ®é x · h éi ho ¸ tu y c ã cao h ¬n ch ñ ngh Üa t b ¶n song c ßn th Êph ¬n so víi giai ®o ¹n cao c ña x · h éi c éng s ¶n . Q uan h Ö s ë h ÷u vÒ t li Öus ¶n xu Êt tån t¹i díi hai h ×nh th øc ch ñ yÕu : S ë h ÷u to µn d ©n vµ s ë h ÷utËp thÓ . Lao ®éng võa lµ quyÒn lîi vïa lµ ngh Üa vô , ph ©n ph èi theo lao®éng c ßn m ang d Êu vÕ t “ph ¸p quyÒn t s ¶nÓ. K Õt th óc giai ®o ¹n th Êp , x ·h éi c éng s ¶n bíc lªn giai ®o ¹n cao , giai ®o ¹n m µ s ù ph ô thu éc c ã tÝnhch Êt n « d Þch c ña h ä vµo s ù ph ©n c «ng lao ®éng kh «ng c ßn n ÷a , c ïng víis ù ph ô thu éc ®ã s ù ®èi lËp gi÷a lao ®éng trÝ ãc víi lao ®éng ch ©n taykh «ng c ßn n ÷a , khi m µ lao ®«ng kh «ng nh ÷ng lµ ph¬ng ti Ön ®Ó sinh s èngm µ b ¶n th ©n n ã c ßn lµ nhu c Çu b Ëc nh Êt c ña s ù sinh s èng , khi m µ c ïng víis ù ph ¸t triÓ n to µn d iÖn c ña c ¸c c ¸ nh ©n , n ¨ng xu Êt c ña h ä c òng ng µy m étt¨ng lªn vµ tÊ t c ¶ c ¸c ngu ån m íi c ã thÓ vî t h ¼n ra kh ái giíi h ¹n ch Ët hÑ pc ña c ¸c quyÒn t s ¶n . T ãm l¹ i m èi quan h Ö biÖn ch øng gi÷a lùc lîng s ¶n xu Êt vµ quan h Ös ¶n xu Êt v¹ch ra quy lu Ë t kh ¸ch quan c ña s ù ph ¸t triÓ n x · h éi nh m ét qu ¸tr×nh lÞch s ö tù nhiªn . T rong ®ã s ù s ¶n xu Êt ra ®êi s èng x · h éi c ña m ×nh, con ngêi ta c ã nh ÷ng quan h Ö nh Êt ®Þnh , tÊ t yÕu kh «ng tu ú thu éc vµoý m u èn c ña h ä , tøc nh ÷ng quan h Ö s ¶n xu Êt , nh ÷ng quan h Ö n µy ph ï h îpvíi m ét tr×nh ®é ph ¸t triÓ n nh Êt ®Þnh c ña lùc lîng s ¶n xu Êt vË t ch Êtc ña h ä . To µn b é nh ÷ng quan h Ö s ¶n xu Êt Êy h îp th µnh c ¬ c Êu kinh tÕ c ñax · h éi tøc lµ c ¸i c ¬ s ë hiÖn th ùc , trªn ®ã x ©y d ùng lªn m ét kiÕn tróc th -îng tÇng ph ¸p lý vµ ch Ýnh trÞ t¬ng øng víi c ¬ s ë th ùc t¹i ®ã c ã nh ÷ngh ×nh th ¸i ý th øc x · h éi nh Êt ®Þnh . Ph¬ng th øc s ¶n xu Êt ch Ýnh trÞ vµ tinhth Çn n ãi chung . Kh «ng ph ¶i ý th øc con ngêi quyÕt ®Þnh s ù tån t¹i c ñah ä , tr¸ i l¹ i ch Ýnh s ù tån t¹i x · h éi c ña h ä quyÕt ®Þnh ý th øc c ña h ä . T íim ét giai ®o ¹n ph ¸t triÓ n n µo ®ã c ña ch óng , c ¸c lùc lîng s ¶n xu Êt vË tch Êt c ña x · h éi s Ï g ©y m ©u thu Én víi nh ÷ng quan h Ö s ¶n xu Êt hiÖn c ã ,hay ®©y ch Ø lµ biÓ u hiÖn ph ¸p lý c ña nh ÷ng quan h Ö s ë h ÷u , trong ®ãtõ tr íc tíi nay c ¸c lùc lîng s ¶n xu Êt vÉn ph ¸t triÓ n . T õ ch ç lµ nh ÷ng h ×nhth øc ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu Êt , khi ®ã b ¾t ®Çu th êi ®¹i c ña cu écc ¸ch m ¹ng x · h éi . 2. BiÓu hiÖn cña mèi quan hÖ tõ n¨m 1954 - 1975 ë ViÖt Nam. N¨m 1954 sau khi hoµ b×nh lËp l¹i ë miÒn B¾c , §¶ng ta ®· thùchiÖn chñ tr¬ng ®a ®Êt níc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi bá qua t b¶n chñnghÜa . MÆc dï chñ tr¬ng ®ua ®Êt níc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®· ®îcx¸c ®Þnh tõ ®Çu thÕ kû XX , nhng ®Õn thêi gian nµy míi cã ®iÒu kiÖn®Ó ®a ®Êt níc tiÕn lªn theo con ®êng nµy . Tuy nhiªn sau mét thêi gian 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368d µi níc ta ph ¶i ch Þu ¸ch th èng trÞ c ña th ùc d ©n Ph ¸p víi nh ÷ng ch Ýnh s ¸chth èng trÞ “ngu d ©nÓ c ña ch óng ®· lµm cho con ngêi c ña ®Ê t níc ch óng takÐ m ph ¸t triÓ n vµ b Þ tô t h Ëu , ®iÒu ®ã ¶nh hëng trùc ti Õp ®Õn lùc lîngs ¶n xu Êt , n ã lµm cho n Òn kinh tÕ níc ta b Þ tô t h Ëu rÊ t nhiÒu n ¨m so víith Õ giíi b ªn ngo µi . Ch óng ta ®Òu biÕt r»ng ph¬ng th øc s ¶n xu Êt lµ c ¸chcon ngêi th ùc hiÖn qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt vË t ch Êt ë nh ÷ng giai ®o ¹n lÞch s önh Êt ®Þnh . Ph¬ng th øc s ¶n xu Êt lµ s ù th èng nh Êt biÖn ch øng gi÷a quanh Ö s ¶n xu Êt vµ lùc lîng s ¶n xu Êt , trong ®ã lùc lîng s ¶n xu Êt lµ th èngnh Êt h ÷u c ¬ gi÷a t li Öu s ¶n xu Êt (tr íc h Õt lµ c «ng c ô lao ®éng) vµnh ÷ng ngêi s ö d ông nh ÷ng t li Öu n µy ®Ó s ¶n xu Êt ra c ña c ¶i vË t ch Êt .T rong lùc lîng s ¶n xu Êt yÕu tè con ngêi ®ãng vai trß ch ñ thÓ vµ quyÕt®Þnh . C on ngêi ch ¼ng nh ÷ng lµ ch ñ thÓ th am gia trùc ti Õp vµo qu ¸ tr×nhlao ®éng s ¶n xu Êt b »ng s øc m ¹nh c ¬ b ¾p , trÝ tu Ö c ña m ×nh , m µ c ßnkh «ng ngõng s ¸ng t¹o ra nh ÷ng c «ng c ô lao ®éng ®Ó s ¶n xu Êt . T õ t×nhh ×nh lùc lîng s ¶n xu Êt nh vËy n ªn quan h Ö s ¶n xu Êt trong th êi k × n µy tånt¹i nhiÒu h ×nh th øc s ë h ÷u kh ¸c nhau ®ã lµ : S ë h ÷u c ¸ nh ©n , s ë h ÷u tËpthÓ vµ s ë h ÷u t b ¶n t nh ©n . T rong ho µn c ¶nh ph¬ng th øc s ¶n xu Êt d iÔ nranh vËy n ªn §¶ng ta ®· ch ñ tr ¬ng c ¶i t¹o : ë th µnh ph è lµ c «ng t h îp doanhc ßn ë n «ng th «n lµ c ¶i c ¸ch ru éng ®Êt . §¶ng ta ®· quyÕt t©m ®a m iÒn B ¾c qu ¸ ®é lªn ch ñ ngh Üa x · h éi .T õ nh ÷ng ch ñ tr ¬ng ®æi m íi c ña §¶ng ta m µ ®Õn n ¨m 1 960 quan h Ö s ¶nxu Êt ®· c ã s ù th ay ®æi c ¬ b ¶n tõ h ×nh th øc s ë h ÷u t nh ©n ®a lªn h ×nhth øc s ë h ÷u tËp thÓ , h ×nh th øc s ë h ÷u tËp thÓ ®a lªn h ×nh th øc qu ècdoanh , c ßn h ×nh th øc t b ¶n t nh ©n th × vËn ®éng lªn h ×nh th øc c «ng t h îpdoanh . Nh ÷ng ch ñ tr ¬ng trªn ®· ®îc §¶ng ta kh ¼ng ®Þnh trong ®¹i h éi§¶ng III. M Æc d ï quan h Ö s ¶n xu Êt lóc n µy kh «ng c ßn ®îc ph ï h îp ch Æt ch Ïvíi lùc lîng s ¶n xu Êt , nhng trong ho µn c ¶nh ®Ê t níc c ã chiÕn tranh th ×tµi s ¶n tËp tru ng trong tay nh µ níc vµ quan h Ö ph ©n ph èi theo lao ®éngl¹i lµ ch Ýnh s ¸ch c ã hiÖu qu ¶ ®Ó th óc ®Èy ®Êt níc ®i lªn d µnh th ¾ng lî ilÞch s ö m ïa xu ©n n ¨m 1 975vµ th ùc hiÖn c ¶i c ¸ch m iÒn B ¾c th µnh c «ng . 3. Qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mèi quan hÖ biÖn chønggi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ë ViÖt nam tõ n¨m 1975®Õn tríc 1986. Mïa xu©n n¨m 1975 víi chiÕn dÞch Hå chÝ minh lÞch sö n íc ta ®·hoµn toµn gi¶i phãng . §¶ng ta chñ tr¬ng ®a c¶ níc theo con ®êng qu¸ ®élªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa . Tuy nhiªn do qu¸ véiv· trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc nªn §¶ng ta ®· m¾c ph¶i mét sè sailÇm . Nh÷ng sai lÇm lóc nµy lµ : Duy tr× qu¸ l©u c¬ chÕ tËp trung quan 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368li ªu bao c Êp , ch Ø tån t¹i hai h ×nh th øc s ë h ÷u lµ tËp thÓ vµ qu èc doanhvíi c ¬ ch Õ “xin cho , c Êp ph ¸tÓ. T õ nh ÷ng sai lÇm trªn ®· d Én ®Õn nh ÷ngh Ëu qu ¶ vÒ kinh tÕ x · h éi : C ¸c th µnh ph Çn kinh tÕ kÐ m ph ¸t triÓ n vµ l©mvµo t×nh trng j kh ñng ho ¶ng kinh tÕ nh ÷ng n ¨m ®Çu th Ëp k û 80 . §iÒu ®ãc òng ch øng tá r»ng m èi quan h Ö gi÷a lùc lîng s ¶n xu Êt vµ quan h Ö s ¶nxu Êt lµ kh «ng ph ï h îp . M ét m èi quan h Ö s ¶n xu Êt ti Õn b é kh «ng thÓ ¸p®Æ t cho m ét lùc lîng s ¶n xu Êt th Êp kÐ m . §ã ch Ýnh lµ b µi h äc cho §¶ngta trong c «ng cu éc ®æi m íi ®Ê t níc . 4. Sù biÓu hiÖn cña mèi quan hÖ tõ n¨m 1986 ®Õn nay §øng tríc t×nh h×nh khã kh¨n vµ nh÷ng sai lÇm ®· m¾c ph¶i tríc ®ã, ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc khãa VI cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam ®· ®a ra®êng lèi ®æi míi ®Êt níc . §æi míi kh«ng ph¶i lµ thay ®æi môc tiªu x· héichñ nghÜa mµ lµ nhËn thøc cho ®óng môc tiªu vµ con ®êng tiÕn lªn chñnghÜa x· héi ë níc ta . Chóng ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa, ®ã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng bíc ®i tÊt yÕu , hîp quy luËt . Tõ ®ã §¶ngcæng s¶n ViÖt nam ®· quy ®Þnh ra ®êng lèi chuyÓn tõ m« h×nh kÕ ho¹chho¸ tËp trung sang x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ phï hîp víi®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖnnay . Nã cho phÐp khai th¸c tèt nhÊt c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n íc , thóc®Èy qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng trong níc víi quèc tÕ vµ khu vùc ,thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh chãng . Trong c¸c thµnh phÇnkinh tÕ , §¶ng kh¼ng ®Þnh kinh tÕ n«ng nghiÖp ®ãng vai trß chñ ®¹o .Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc vÒ mÆt kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua ®· chøngminh ®iÒu ®ã . §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc kho¸ VIII cña §¶ng céng s¶n ViÖt namnhËn ®Þnh “Níc ta chuyÓn thêi kú ph¸t triÓn míi , thêi kú thóc ®Èy m¹nhc«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc . . . . . Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ kµ x©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËtchÊt kÜ thuËt hiÖn ®¹i , c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý , quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn béphï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . . . “§¶ng ta cßn kh¼ng ®Þnh : “NÒn c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ t¹o nªnlùc lîng s¶n xuÊt cÇn thiÕt cho chÕ ®é x· héi míi , th× viÖc ph¸t triÓnnÒn hµnh ho¸ nhiÒu thµnh phÇn chÝnh lµ ®Ó x©y dùng hÖ thèng quan hÖs¶n xuÊt phï hîp . . .Ó NÒn kinh tÕ hµnh ho¸ nhiÒu thµnh phÇn mµ §n¶g ta chñ tr ¬ng lµnÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh h¬ngs x· héi chñ nghÜa . Do ®ã ph¶i ch¨mlo ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ hîp t¸c , lµm chonÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp thËt sù lµm ¨n cã hiÖu qu¶ , ph¸t huy vai trß chñ 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®¹o , cïng víi kinh tÕ hîp t¸c x· phÊn ®Êu dÇn trë thµnh nÒn t¶ng cñanÒn kinh tÕ quèc d©n. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C - KÕt luËn §¶ng ta ®· vËn dông sù phï hîp cña mèi quan hÖ gi÷a quan hÖ s¶nxuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l îng s¶n xuÊt ë níc ta hiÖn nayvµ t ¬ng lai .Trong ®¹i héi ®¹i biÓutoµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnhlµ : “X©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kÜthuËt hiÖn ®¹i , c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý , quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé phï hîpvíi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l îng s¶n xuÊt , ®êi sèng vËt chÊt vµtinh thÇn cao , quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c , d©n giµu níc m¹nh x· héic«ng b»ng , v¨n minh” Chóng ta ®Òu biÕt r»ng tõ tr íc tíi nay c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹iho¸ lµ khuynh híng tÊt yÕu cña tÊt c¶ c¸c níc . §èi víi níc ta , tõ mét nÒnkinh tÕ tiÓu n«ng , muèn tho¸t khái nghÌo nµn , l¹c hËu vµ nhanh chãng ®¹t®Õn tr×nh ®é cña mét níc ph¸t triÓn th× tÊt yÕu còng ph¶i ®Èy m¹nhc«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nh lµ : “Mét cuéc c¸ch m¹ng toµn diÖn vµ s©us¾c trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi “. Tríc nh÷ng n¨m tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi chóng ta ®· x¸c ®Þnhc«ng nghiÖp ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m cña c¸c thêi k× qu¸ ®é lªn chñnghÜa x· héi . Song vÒ mÆt nhËn thøc chóng ta ®· ®Æt c«ng nghiÖp ho¸x· héi chñ nghÜa ë vÞ trÝ gÇn nh ®èi lËp hoµn toµn víi c«ng nghiÖp ho¸t b¶n chñ nghÜa . Trong lùa chän bíc ®i ®· cã lóc chóng ta thiªn vÒ ph¸ttriÓn c«ng nghiÖp nÆng , coi ®ã lµ gi¶i ph¸p x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜthuËt cho chñ nghÜa x· héi , nµ kh«ng coi träng ®óng møc viÖc ph¸t triÓnn«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ. C«ng nghiÖp ho¸ còng ®îc hiÓumét c¸ch®¬n gi¶n lµ qu¸ tr×ng x©y dùng mét nÒn s¶n xuÊt ®îc khÝ ho¸ trong tÊtc¶ c¸c nghµnh kinh tÕ quèc d©n. C«ng nghiÖp ho¸ ph¶i ®i ®«i víi hiÖn ®¹i ho¸ , kÕt hîp nh÷ng bíc tiÕntuÇn tù vÒ c«nh nghiÖp víi viÖc tranh thñ c¸c c¬ héi ®i t¾t , ®ãn ®Çu ,h×hn thµnh nh÷ng mòi nhän ph¸t triÓn theo tr×nh ®é tiªn tiÕn cña khoahäc c«ng nghÖ thÕ giíi . MÆt kh¸c chóng ta ph¶i chó träng x©y dùng nÒnkinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn , vËn hµnh theo thÞ tr êng , cã sù ®iÒutiÕt cña nhµ níc vµ theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa . §©y lµ hai nhiÖmvô ®îc thùc hiÖn ®ång thêi , chóng lu«n t¸c ®éng thóc ®Èy hç trî lÉnnhau cïng ph¸t triÓn . Bëi lÏ “NÕu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ t¹o lªn lùcl îng s¶n xuÊt cÇn thiÕt cho chÕ ®é x· héi míi , th× viÖc ph¸t triÓn nÒnkinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn chÝnh lµ ®Ó x©y dùng hÖ thèng quanhÖ s¶n xuÊt phï hîp”. 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôcA. Lêi nãi ®Çu.........................................................................................................1B. Néi dung.............................................................................................................3I. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶nxuÊt .........................................................................................................31 . L ùc lîng s ¶n xu Êt ...........................................................................32. Q uan h Ö s ¶n xu Êt ..........................................................................43. Q uy lu Ë t vÒ s ù ph ï h îp gi÷a lùc lîng s ¶n xu Êt vµ quan h Ö s ¶n xu Êt 6II. Sù biÓu hiÖn mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµquan hÖ s¶n xuÊt tõ tríc ®Õn nay nãi chung vµ tõ n¨m 1954 ®Õn ëViÖt Nam................................................................................................81. Sù biÓu hiÖn mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖs¶n xuÊt tõ tríc ®Õn nay........................................................................82. BiÓu hiÖn cña mèi quan hÖ tõ n¨m 1954 - 1975 ë ViÖt Nam ................113. Qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc l -îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ë ViÖt Nam tõ 1975 - tríc 1986........134. Sù biÓu hiÖn cña mèi quan hÖ tõ 1986 ®Õn nay.................................13C. KÕt luËn.............................................................................................................15 13

×