Van luong.blogspot.com a7069
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Van luong.blogspot.com a7069

on

 • 155 views

 

Statistics

Views

Total Views
155
Views on SlideShare
155
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Van luong.blogspot.com a7069 Van luong.blogspot.com a7069 Document Transcript

 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n triÕt häcTªn ®Ò tµi : Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quanhÖ s¶n xuÊtA - Lêi nãi ®Çu Theo Chñ nghÜa Mac-Lªnin th× loµi ngêi tõ tríc ®Õn nay ®· tr¶iqua 5 h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Tõ thêi kú m«ng muéi ®Õn hiÖn ®¹i nh ngµynay, ®ã lµ : Thêi kú c«ng x· nguyªn thuû , thêi kú chiÕm h÷u n« lÖ , thêikú phong kiÕn , thêi kú t b¶n chñ nghÜa vµ thêi kú x· héi chñ nghÜa .Trong mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ®îc quy ®Þnh bëi mét ph¬ng thíc s¶nxuÊt nhÊt ®Þnh . ChÝnh nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt lµ yÕu tèquyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi . Vµ qua nghiªn cøu th×theo mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng ®Òu ph¶i cã sù phï hîp gi÷a lùc l-îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt . Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶nxuÊt lu«n song song tån t¹i vµ t¸c ®éng lÉn nhau ®Ó h×nh thµnh mét ph-¬ng thøc s¶n xuÊt . §©y lµ hai yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt, kÕt cÊu cña x· héi . Trong bÊt kú mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo quan hÖ s¶n xuÊt còngph¶i phï hîp víi lùc lîng s¶n xuÊt . Sù t¸c ®éng qua l¹i vµ mèi quan hÖ gi÷achóng ph¶i hµi hoµ vµ chÆt chÏ . Tuy nhiªn trong hai yÕu tè ®ã th× lùc l -îng s¶n xuÊt lu«n quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt . Mét h×nh th¸i kinh tÕ -x· héi cã æn ®Þnh vµ tån t¹i v÷ng ch¾c th× ph¶i cã mét ph¬ng thøc s¶nxuÊt hîp lý. ChÝnh bëi lÏ ®ã mµ lùc lîng s¶n xuÊt ph¶i t¬ng xøng phï hîpvíi quan hÖ s¶n xuÊt bëi v× xÐt ®Õn cïng th× quan hÖ s¶n xuÊt chÝnh lµh×nh thøc cña lùc lîng s¶n xuÊt . VËy nªn nÕu lùc lîng s¶n xuÊt ph¸ttriÓn trong khi ®ã quan hÖ s¶n xuÊt l¹c hËu th× sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓncña lùc lîng s¶n xuÊt . Ngîc l¹i quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé h¬n lùc lîng s¶nxuÊt th× kh«ng phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊtg©y ra sù bÊt æn cho x· héi . Do ®ã mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt hiÖu qu¶th× ph¶i cã mét quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp cíi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cñalùc lîng s¶n xuÊt . Qua phÇn lý luËn trªn ta cã thÓ thÊy viÖc nghiªn cøu mèi quan hÖbiÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hÕt søc cÇnthiÕt . §Æc biÖt trong thêi kú hiÖn nay Chñ nghÜa x· héi l¹i cã nhiÒuthay ®æi vµ biÕn ®éng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n tan r· cña hÖthèng X· héi chñ nghÜa lµ do c¸c níc Chñ nghÜa x· héi ®· x©y dùng m«h×nh Chñ nghÜa x· héi kh«ng cã sù phï hîp gi÷a lùc l îng s¶n xuÊt vµ quanhÖ s¶n xuÊt. ë níc ta còng vËy , sau 1954 miÒn b¾c tiÕn lªn Chñ nghÜax· héi vµ c¶ níc lµ sau 1975 . Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc , do nãngvéi nªn §¶ng ta ®· m¾c ph¶i sai lÇm lµ duy tr× qu¸ l©u quan hÖ s¶n xuÊt 1
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c è h ÷u ®ã lµ ch Ýnh s ¸ch bao c Êp tËp trung d ©n ch ñ . Ch Ýnh v× lÏ ®ã m µtrong su èt nh ÷ng n ¨m ®ã n Òn kinh tÕ níc ta ch Ëm ph ¸t triÓ n vµ r¬i vµot×nh tr¹ng kh ñng ho ¶ng trong nh ÷ng n ¨m ®Çu th Ëp k û 80. §iÒu quanträng h ¬n lµ §¶ng ta ®· nh Ën th øc ®îc ®iÒu ®ã vµ nhanh ch ãng ®æi m íith «ng qua ®¹i h éi §¶ng VI vµ c ¸c k ú ®¹i h éi ti Õp sau ®ã . Trong th êi k úqu ¸ ®é c ã nhiÒu vÊn ®Ò ph øc t¹p c Çn ph ¶i gi¶i quyÕt b ëi v× n ã lµ bícchuyÓ n ti Õp tõ m ét h ×nh th ¸i kinh tÕ - x · h éi n µy lªn m ét h ×nh th ¸i kinh tÕ-x · h éi kh ¸c. Cho n ªn em ch än ®Ò tµi “M èi quan h Ö biÖn ch øng gi÷a lùc l -îng s ¶n xu Êt vµ quan h Ö s ¶n xu Êt trong th êi k ú qu ¸ ®é lªn Ch ñ ngh Üa x ·h éi ë Viªt N am “®Ó nghiªn c øu . Trong b µi tiÓ u lu Ën n µy do tr×nh ®é kiÕnth øc c ßn cha s ©u vµ ®©y lµ b µi tiÓ u lu Ën khoa h äc ®Çu ti ªn n ªn s Ï c ãnhiÒu vÊn ®Ò th iÕu s ãt , v× vËy em m ong ®îc s ù ch Ø b ¶o vµ gióp ®ì c ñac ¸c th Çy c « b é m «n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Néi dungI - Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶nxuÊt 1. Lùc lîng s¶n xuÊt. a. Kh¸i niÖm. Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi giíi tù nhiªn .Tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt , thÓ hiÖn tr×nh ®é trinh phôc tù nhiªncña loµi ngêi trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng vµo tù nhiªn t¹o ra cña c¶i vËtchÊt ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ngêi . b. Néi dung Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm : - T liÖu s¶n xuÊt do x· héi t¹o ra , tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng. -Ngêi lao ®éng víi nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt thãi quen lao ®éng ,biÕt sö dông t liÖu s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. -T liÖu s¶nt xuÊt bao gåm : - §èi tîng lao ®éng - T liÖu lao ®éng : + C«ng cô lao®éng + Nh÷ng t liÖu lao ®éng kh¸c §èi tîng lao ®éng kh«ng ph¶i lµ toµn bé giíi tù nhiªn , mµ chØ cãmét bé phËn cña giíi tù nhiªn ®îc ®a vµo s¶n xuÊt . Con ngêi kh«ng chØt×m trong giíi tù nhiªn nh÷ng ®èi tîng lao ®éng cã s½n , mµ cßn s¸ng t¹ora b¶n th©n ®èi tîng lao ®éng. T liÖu lao ®éng lµ vËt thÓ hay phøc hîp vËt thÓ mµ con ng êi ®Ætgi÷a m×nh víi ®èi tîng lao ®éng , chóng dÉn chuyÒn sù t¸c ®éng cña con 2
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ngêi vµo ®èi tîng lao ®éng. §èi tîng lao ®éng vµ t li Öu lao ®éng lµnh ÷ng yÕu tè vËt ch Êt c ña qu ¸ tr×nh lao ®éng s ¶n xu Êt h îp th µnh t li Öus ¶n xu Êt . §èi víi m çi th Õ h Ö m íi nh ÷ng t li Öu lao ®éng do th Õ h Ö tr íc ®Ól¹i trë th µnh ®iÓ m xu Êt ph ¸t cho th Õ h Ö t¬ng lai . V× vËy nh ÷ng t li Öulao ®éng ®ã lµ c ¬ s ë s ù k Õ tôc c ña lÞch s ö . T li Öu lao ®éng ch Ø trëth µnh lùc lîng tÝch c ùc c ¶i biÕn ®èi tîng lao ®éng , khi ch óng k Õt h îp víi®êi s èng . T li Öu lao ®éng d ï c ã ý ngh Üa lín lao ®Õn ®©u , nhng n Õut¸ch kh ái ngêi lao ®éng th × c òng kh «ng thÓ ph ¸t huy ®îc t¸c d ông , kh ågthÓ trë th µnh lùc lîng s ¶n xu Êt c ña x · h éi. C ¸c yÕu tè h îp th µnh lùc lîng s ¶n xu Êt th êng xuyªn c ã quan h Öch Æt ch Ï víi nhau . T rong s ù ph ¸t triÓ n c ña h Ö th èng c «ng c ô lao ®éng vµtr×nh ®é khoa h äc-k Ü thu Ët , k Ü n ¨ng lao ®éng c ña con ngêi ®ãng vaitrß quyÕt ®Þnh . C on ngêi lµ nh ©n tè trung t©m vµ lµ m ôc ®Ých c ñan Òn s ¶n xu Êt x · h éi . L ªnin viÕ t : “L ùc lîng s ¶n xu Êt h µng ®Çu c ña to µnthÓ nh ©n lo ¹i lµ c «ng nh ©n , lµ ngêi lao ®éng “. D o khoa h äc trë th µnh lùc lîng s ¶n xu Êt trùc ti Õp m µ th µnh ph Çncon ngêi c Êu th µnh lùc lîng s ¶n xu Êt c òng th ay ®æi . Ngêi lao ®éngtrong lùc lîng s ¶n xu Êt kh «ng ch Ø g åm ngêi lao ®éng ch ©n tay m µ c ßnc ¶ k Ü thu Ët viªn , k Ü s vµ c ¸n b é khoa h äc ph ôc vô trùc ti Õp qu ¸ tr×nhs ¶n xu Êt. 2.Quan hÖ s¶n xuÊt a.Kh¸i niÖm Quan hÖ s¶n xuÊt x· héi lµ quan hÖ kinh tÕ gi÷a ng êi víi ngêi trongqu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt x· héi : S¶n xuÊt - ph©n phèi - trao®æi - tiªu dïng . Quan hÖ s¶n xuÊt bao gåm quan hÖ kinh tÕ - x· héi vµquan hÖ kinh tÕ tæ chøc . Quan hÖ s¶n xuÊt thuéc lÜnh vùc ®êi sèngvËt chÊt cña x· héi , nã tån t¹i kh¸ch quan , ®éc lËp víi ý thøc cña conngêi . Quan hÖ s¶n xuÊt lµ quan hÖ kinh tÕ c¬ b¶n cña mét h×nh th¸i kinhtÕ x· héi . Mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt tiªu biÓu cho b¶n chÊt kinh tÕ x· héinhÊt ®Þnh. b. Néi dung Quan hÖ s¶n xuÊt bao gåm nh÷ng mÆt c¬ b¶n sau : - Quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi ®æi viÖc vÒ t liÖus¶n xuÊt. - Quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi ®æi viÖc tæ chøc qu¶n lý - Quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi ®æi viÖc ph©n phèi s¶n phÈm lao®éng Ba mÆt nãi trªn cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau , trong ®ã quan hÖthø nhÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng mèi quan hÖ kh¸c .B¶n chÊt cña bÊt kú quan hÖ s¶n xuÊt nµo còng ®Òu phô thuéc vµo vÊn 3
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Ò nh ÷ng t li Öu s ¶n xu Êt ch ñ yÕu trong x · h éi ®îc gi¶i quyÕt nh th Õn µo. C ã hai h ×nh th øc s ë h ÷u c ¬ b ¶n vÒ t li Öu s ¶n xu Êt : + S ë h ÷u t nh ©n + S ë h ÷u x · h éi Nh ÷ng h ×nh th øc s ë h ÷u ®ã lµ nh ÷ng quan h Ö kinh tÕ hiÖn th ùcgi÷a ngêi víi ngêi trong x · h éi . §¬ng nhiªn ®Ó cho t li Öu s ¶n xu Êt kh «ngtrë th µnh “v« ch ñÓ ph ¶i c ã ch Ýnh s ¸ch vµ c ¬ ch Õ râ rµng ®Ó x ¸c ®Þnhch ñ thÓ s ë h ÷u vµ s ö d ông ®èi víi nh ÷ng t li Öu s ¶n xu Êt nh Êt ®Þnh. T rong s ù t¸c ®éng lÉn nhau c ña c ¸c yÕu tè c Êu th µnh quan h Ö s ¶nxu Êt, quan h Ö tæ ch øc qu ¶n lý vµ quan h Ö ph ©n ph èi c ã vai trß quanträng. Nh ÷ng quan n µy c ã thÓ g ãp ph Çn c ñng c è quan h Ö s ë h ÷u vµ c òngc ã thÓ lµm biÕn d ¹ng quan h Ö s ë h ÷u. C ¸c h Ö th èng quan h Ö s ¶n xu Êt ëm çi giai ®o ¹n lÞch s ö ®Òu tån t¹i trong m ét ph¬ng th øc s ¶n xu Êt nh Êt®Þnh . H Ö th èng quan h Ö s ¶n xu Êt th èng trÞ m çi h ×nh th ¸i kinh tÕ x · h éiÊy. V× vËy khi nghiªn c øu , xem xÐ t tÝnh ch Êt c ña m ét h ×nh th ¸i x · h éi th ×kh «ng thÓ n µo nh ×n ë tr×nh ®é c ña lùc lîng s ¶n xu Êt m µ c ßn ph ¶i xem xÐ t®Õn tÝnh ch Êt c ña c ¸c quan h Ö s ¶n xu Êt . Q uan h Ö kinh tÕ tæ ch øc xu Êt hiÖn trong qu ¸ tr×nh tæ ch øc s ¶nxu Êt . N ã võa biÓ u hiÖn quan h Ö gi÷a ngêi víi ngêi , võa biÓ u hiÖn tr¹ngth ¸i tù nhiªn k Ü thu Ët c ña n Òn s ¶n xu Êt . Q uan h Ö kinh tÕ tæ ch øc ph ¶n¸nh tr×nh ®é ph ©n c «ng lao ®éng x · h éi , chuyªn m «n ho ¸ vµ h îp t¸c ho ¸s ¶n xu Êt . N ã do tÝnh ch Êt vµ tr×nh ®é ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu Êtqui ®Þnh. 3. Quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶nxuÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt cña ph¬ng thøcs¶n xuÊt , chóng tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau mµ t¸c ®éng biÖn chøng lÉnnhau h×nh thµnh quy luËt phæ biÕn cña toµn bé lÞch sö loµi ngêi , quyluËt vÒ sù phï hîp quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùclîng s¶n xuÊt . Quy luËt nµy v¹ch râ tÝnh chÊt phô thuéc kh¸ch quan cñaquan hÖ s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . §Õn lît m×nh ,quan hÖ s¶n xuÊt t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt . Quy luËt vÒsù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîngs¶n xuÊt lµ quy luËt c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi . Sù t¸c®éng cña nã trong lÞch sö lµm cho x· héi chuyÓn tõ h×nh th¸i kinh tÕ x·héi thÊp lªn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cao h¬n. a. Nh÷ng t¸c ®éng cña lùc lîng s¶n xuÊt quan hÖ s¶n xuÊt. 4
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Q uan h Ö s ¶n xu Êt ®îc h ×nh th µnh, biÕn ®æi vµ ph ¸t triÓ n ®Òu dolùc lîng s ¶n xu Êt quyÕt ®Þnh. T rong qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt, ®Ó lao ®éng b ít n Æng nh äc vµ ®¹ t hiÖuqu ¶ cao h ¬n, con ngêi lu «n lu «n t×m c ¸ch c ¶i ti Õn, ho µn th iÖn c «ng c ô lao®éng m íi tinh x ¶o h ¬n.C ïng víi s ù ph ¸t triÓ n c ña c «ng c ô lao ®éng th × kinhnghiÖm s ¶n xu Êt, th ãi quen lao ®éng, k Ü n ¨ng s ¶n xu Êt, kiÕn th øc khoah äc c ña con ngêi c òng ti Õn b é. L ùc lîng s ¶n xu Êt trë th µnh yÕu tè c ¸chm ¹ng nh Êt. C ßn quan h Ö s ¶n xu Êt lµ yÕu tè t¬ng ®èi æn ®Þnh, c ãkhuynh híng l¹c h Ëu h ¬n lµ s ù ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu Êt. L ùc lîngs ¶n xu Êt lµ n éi dung c ña ph¬ng th øc s ¶n xu Êt, c ßn quan h Ö s ¶n xu Êt lµh ×nh th ¸i x · h éi c ña n ã. Trong m èi quan h Ö gi÷a n éi dung vµ h ×nh th øc th ×h ×nh th øc ph ô thu éc n éi dung, n éi dung quyÕt ®Þnh h ×nh th øc, n éi dungth ay ®æi tr íc, sau ®ã h ×nh th øc m íi biÕn ®æi theo. C ïng víi s ù ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu Êt, quan h Ö s ¶n xu Êt c òngh ×nh th µnh vµ biÕn ®æi ph ï h îp víi tÝnh ch Êt vµ tr×nh ®é c ña c ña lùc l -îng s ¶n xu Êt. S ù ph ï h îp ®ã lµ ®éng lùc s ¶n xu Êt ph ¸t triÓ n m ¹nh m Ï. Khilùc lîng s ¶n xu Êt ph ¸t triÓ n lªn m ét tr×nh ®é m íi , quan h Ö s ¶n xu Êt c òkh «ng c ßn ph ï h îp n òa n ªn bu éc ph ¶i th ay th Õ b »ng m èi quan h Ö m íi ph ï h îpvíi tÝnh ch Êt vµ tr×nh ®é c ña lùc lîng s ¶n xu Êt, m ë ®êng cho lùc lîngs ¶n xu Êt ph ¸t triÓ n. b. Sù t¸c ®éng trë l¹i cña quan hÖ s¶n xuÊt ®èi víi lùc lîngs¶n xuÊt Sù h×nh thµnh , biÕn ®æi , ph¸t triÓn cña quan hÖ s¶n xuÊt phôthuéc vµo tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt . Nhng quan hÖs¶n xuÊt lµ h×nh thøc x· héi mµ lùc lîng s¶n xuÊt dùa vµo ®ã ®Ó ph¸ttriÓn , nã t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt:Cã thÓ thóc ®ÈyhoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . Quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l îngs¶n xuÊt th× nã trë thµnh ®éng lùc c¬ b¶n thóc ®Èy më ®êng cho lùc l-îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn . Ngîc l¹i quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi kh«ng cßn phïhîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt , béc lé m©u thuÉngay g¾t víi lùc lîng s¶n xuÊt th× trë thµnh chíng ng¹i k×m h·m sù ph¸ttriÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . Song sù t¸c dông k×m h·m ®ã chØ lµ t¹mthêi , theo tÝnh chÊt tÊt yÕu kh¸ch quan th× nã sÏ bÞ thay thÕ b»ng kiÓuquan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶nxuÊt . Së dÜ quan hÖ s¶n xuÊt cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®èi víi lùc l îng s¶nxuÊt v× nã quy ®Þnh môc ®Ých cña s¶n xuÊt , quy ®Þnh hÖ thèng cñatæ chøc , qu¶n lý x· héi , quy ®Þnh ph¬ng thøc ph©n phèi cña c¶i Ýt haynhiÒu mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng . Do ®ã nã ¶nh hëng ®Õn th¸i ®é cña 5
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lùc lîng s ¶n xu Êt ch ñ yÕu c ña x · h éi ( con ngêi ) , n ã t¹o ra nh ÷ng ®iÒukiÖn ho Æc k Ých th Ých ho Æc h ¹n ch Õ viÖc c ¶i ti Õn c «ng c ô lao ®éng , ¸pd ông nh ÷ng th µnh tùu khoa h äc k Ü thu Ët vµo s ¶n xu Êt , h îp t¸c vµ ph ©nc «ng lao ®éng . M çi kiÓ u quan h Ö s ¶n xu Êt lµ m ét h Ö th èng , m ét ch ØnhthÓ h ÷u c ¬ g åm ba m Æt : Q uan h Ö s ë h ÷u , quan h Ö qu ¶n lý vµ quan h Öph ©n ph èi . Ch Ø trong ch Ønh thÓ ®ã quan h Ö s ¶n xu Êt m íi trë th µnh ®énglùc th óc ®Èy h µnh ®éng nh »m ph ¸t triÓ n s ¶n xu Êt. c. Mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊtqua sù t¸c ®éng lÉn nhau. Sù thèng nhÊt vµ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quanhÖ s¶n xuÊt x· héi hîp thµnh ph¬ng thøc s¶n xuÊt . Trong sù thèng nhÊtbiÖn chøng nµy , sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®ãng vai trß quyÕt®Þnh ®èi víi quan hÖ s¶n xuÊt . Quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnhchÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . Lùc lîng s¶n xuÊt th-êng xuyªn vËn ®éng , ph¸t triÓn nªn quan hÖ s¶n xuÊt còng lu«n lu«nthay ®æi nh»m ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . Tõ mèiquan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµm h×nhthµnh quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®éph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . §©y lµ quy luËt kinh tÕ chung cña mäiph¬ng thøc s¶n xuÊt . Quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµtr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ quy luËt c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn loµingêi . Sù t¸c ®éng cña nã trong lÞch sö lµm cho x· héi chuyÓn tõ h×nh th¸ikinh tÕ x· héi thÊp lªn h×nh th¸i x· héi cao h¬n. II - Sù biÓu hiÖn mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊtvµ quan hÖ s¶n xuÊt tõ tríc ®Õn nay nãi chung vµ tõ n¨m 1954 ®Õnnay ë ViÖt Nam . 1 . Sù biÓu hiÖn mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶nxuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt tõ tríc ®Õn nay. Theo Chñ nghÜa Mac-Lªnin th× loµi ngêi tõ tríc ®Õn nay ®· tr¶iqua 5 h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Tõ thêi kú m«ng muéi ®Õn hiÖn ®¹i nh ngµynay, ®ã lµ : Thêi kú c«ng x· nguyªn thuû , thêi kú chiÕm h÷u n« lÖ , thêikú phong kiÕn , thêi kú t b¶n chñ nghÜa vµ thêi kú x· héi chñ nghÜa.Trong mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ®îc quy ®Þnh bëi mét ph¬ng thøc s¶nxuÊt nhÊt ®Þnh . ChÝnh nh÷ng nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt lµyÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi . trong 6
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®ã h×nh th¸i kinh tÕ x· héi thêi k× c«ng x· nguyªn thuû lµ h×nh th¸i s¶nxuÊt tù cung tù cÊp . §©y lµ kiÓutæ chøc kinh tÕ ®Çu tiªn mµ loµi ngêisö dông . ë thêi k× nµy lùc l îng s¶n xuÊt cha ph¸t triÓn , nã chØ lµ s¶nxuÊt tù cung tù cÊp , khi mµ lao ®éng thñ c«ng chiÕmvÞ trÝ thèng trÞ .Vµ trong h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nµy do lùc l îng s¶n xuÊt cha ph¸t triÓnnªn kÐo theo sù chËm ph¸t triÓn cña quan hÖ s¶n xuÊt . §©y lµ mèi quanhÖ kiÓu tæ chøc s¶n xuÊt tù nhiªn , khÐpkÝn trong ph¹m vi nhá cña tõng®¬n vÞ , kh«ng cho phÐpmë réng mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c . H×nhth¸i kinh tÕ x· héi nµy cßn tån t¹i ®Õn thêi k× chiÕmh÷u n« lÖ . §Õn thêik× phong kiÕn s¶n xuÊt tù cung tù cÊp tån t¹i díi h×nh thøc ®iÒn trang ,th¸i Êp vµ kinh tÕ n«ng d©n gia tr ëng . V× vËy mµ ph¬ng thøc s¶n xuÊt ëc¸c thêi k× nµy cã tÝnh chÊt b¶o thñ , tr× trÖ vµ bÞ giíi h¹n ë nhu cÇuh¹n hÑptho¶ m·n tiªu dïng néi bé tõng gia ®×nh ..... Do mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nh vËy nªn quan hÖ s¶n xuÊt cña nãcòng t ¬ng øng víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc l îng s¶n xuÊt ®ångthêi tiªu biÓucho mét giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña lÞch sö loµi ng-êi . Trong c¸c quy luËt kh¸ch quan chi phèi sù vËn ®éng ph¸t triÓn c¸ch×nh th¸i kinh tÕ x· héi th× lùc l îng s¶n xuÊt b¶o ®¶m tÝnh kÕ thõa trongsù ph¸t triÓn tiÕn lªn cña x· héi , quy ®Þnh khuynh híng ph¸t triÓn tõ thÊp®Õn cao . Quan hÖ s¶n xuÊt lµ mÆt thø hai cña ph¬ng thøc s¶n xuÊtbiÓuhiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n trong sù ph¸t triÓn cña lÞch sö . Nh÷ng quan hÖs¶n xuÊt lçi thêi l¹c hËu ®îc xo¸ bá vµ thay thÕ b»ng nh÷ng kiÓus¶n xuÊtmíi cao h¬n trong thêi k× t b¶n chñ nghÜa . Trong thêi k× nµy , M¸c nhËn®Þnh r»ng : “ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa kh«ng thÓtån t¹i vÜnhviÔn, mµ chØ lµ sù qu¸ ®é t¹m thêi trong lÞch sö . Qu¸ tr×nh ph¸t sinh vµph¸t triÓn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµy . Nã kh«ng chØ t¹o ra tiÒn ®Ò x·héi mµ ®iÒu quan träng lµ ®· t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò vËt chÊt , kinh tÕcho sù phñ ®Þnh sù ra ®êi cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi .” ®· ®îc tr×nhbÇy trong t¸c phÈm “Chèng §uy-rinh” cña F.¡nghen . §ã lµ mét tÊt yÕukh¸ch quan theo ®óng yªu cÇu cña quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnhchÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l îng s¶n xuÊt . Tõ sù ph©n tÝch trªn cho thÊy l«gic tÊt yÕu cña sù thay thÕ ph-¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa vµ sù ra ®êi cña ph¬ng thøc s¶n xuÊtmíi - Céng s¶n chñ nghÜa vÒ mÆt lý thuyÕt lµ phï hîp víi quy luËt tiÕnho¸ cña lÞch sö loµi ngêi . Theo quan niÖm cña C.Mac giai ®o¹n nµy ph¶i lµ mét x· héi céng s¶nchñ nghÜa ®· ph¸t triÓn trªn c¬ së chÝnh nã . Do ®ã vÒ mäi ph¬ng diÖnkinh tÕ , ®¹o ®øc, tinh thÇn cßn mang dÊu vÕt cña x· héi cò . Trong giai®o¹n nµy quyÒn lîi kh«ng bao giê cã thÓ ë møc cao h¬n chÕ ®é kinh tÕ 7
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vµ s ù ph ¸t triÓ n v¨n ho ¸ c ña x · h éi do ch Õ ®é kinh tÕ ®ã quyÕt ®Þnh , chon ªn ph ©n ph èi theo lao ®éng lµ kh «ng tr¸nh kh ái . T õ nh ÷ng ®iÓ m n µy c ãthÓ th Êy giai ®o ¹n x · h éi ch ñ ngh Üa c ã nh ÷ng ®Æc tr ng kinh tÕ ch ñ yÕusau : T ×nh ®é x · h éi ho ¸ tu y c ã cao h ¬n ch ñ ngh Üa t b ¶n song c ßn th Êph ¬n so víi giai ®o ¹n cao c ña x · h éi c éng s ¶n . Q uan h Ö s ë h ÷u vÒ t li Öus ¶n xu Êt tån t¹i díi hai h ×nh th øc ch ñ yÕu : S ë h ÷u to µn d ©n vµ s ë h ÷utËp thÓ . Lao ®éng võa lµ quyÒn lîi vïa lµ ngh Üa vô , ph ©n ph èi theo lao®éng c ßn m ang d Êu vÕ t “ph ¸p quyÒn t s ¶nÓ. K Õt th óc giai ®o ¹n th Êp , x ·h éi c éng s ¶n bíc lªn giai ®o ¹n cao , giai ®o ¹n m µ s ù ph ô thu éc c ã tÝnhch Êt n « d Þch c ña h ä vµo s ù ph ©n c «ng lao ®éng kh «ng c ßn n ÷a , c ïng víis ù ph ô thu éc ®ã s ù ®èi lËp gi÷a lao ®éng trÝ ãc víi lao ®éng ch ©n taykh «ng c ßn n ÷a , khi m µ lao ®«ng kh «ng nh ÷ng lµ ph¬ng ti Ön ®Ó sinh s èngm µ b ¶n th ©n n ã c ßn lµ nhu c Çu b Ëc nh Êt c ña s ù sinh s èng , khi m µ c ïng víis ù ph ¸t triÓ n to µn d iÖn c ña c ¸c c ¸ nh ©n , n ¨ng xu Êt c ña h ä c òng ng µy m étt¨ng lªn vµ tÊ t c ¶ c ¸c ngu ån m íi c ã thÓ vî t h ¼n ra kh ái giíi h ¹n ch Ët hÑ pc ña c ¸c quyÒn t s ¶n . T ãm l¹ i m èi quan h Ö biÖn ch øng gi÷a lùc lîng s ¶n xu Êt vµ quan h Ös ¶n xu Êt v¹ch ra quy lu Ë t kh ¸ch quan c ña s ù ph ¸t triÓ n x · h éi nh m ét qu ¸tr×nh lÞch s ö tù nhiªn . T rong ®ã s ù s ¶n xu Êt ra ®êi s èng x · h éi c ña m ×nh, con ngêi ta c ã nh ÷ng quan h Ö nh Êt ®Þnh , tÊ t yÕu kh «ng tu ú thu éc vµoý m u èn c ña h ä , tøc nh ÷ng quan h Ö s ¶n xu Êt , nh ÷ng quan h Ö n µy ph ï h îpvíi m ét tr×nh ®é ph ¸t triÓ n nh Êt ®Þnh c ña lùc lîng s ¶n xu Êt vË t ch Êtc ña h ä . To µn b é nh ÷ng quan h Ö s ¶n xu Êt Êy h îp th µnh c ¬ c Êu kinh tÕ c ñax · h éi tøc lµ c ¸i c ¬ s ë hiÖn th ùc , trªn ®ã x ©y d ùng lªn m ét kiÕn tróc th -îng tÇng ph ¸p lý vµ ch Ýnh trÞ t¬ng øng víi c ¬ s ë th ùc t¹i ®ã c ã nh ÷ngh ×nh th ¸i ý th øc x · h éi nh Êt ®Þnh . Ph¬ng th øc s ¶n xu Êt ch Ýnh trÞ vµ tinhth Çn n ãi chung . Kh «ng ph ¶i ý th øc con ngêi quyÕt ®Þnh s ù tån t¹i c ñah ä , tr¸ i l¹ i ch Ýnh s ù tån t¹i x · h éi c ña h ä quyÕt ®Þnh ý th øc c ña h ä . T íim ét giai ®o ¹n ph ¸t triÓ n n µo ®ã c ña ch óng , c ¸c lùc lîng s ¶n xu Êt vË tch Êt c ña x · h éi s Ï g ©y m ©u thu Én víi nh ÷ng quan h Ö s ¶n xu Êt hiÖn c ã ,hay ®©y ch Ø lµ biÓ u hiÖn ph ¸p lý c ña nh ÷ng quan h Ö s ë h ÷u , trong ®ãtõ tr íc tíi nay c ¸c lùc lîng s ¶n xu Êt vÉn ph ¸t triÓ n . T õ ch ç lµ nh ÷ng h ×nhth øc ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu Êt , khi ®ã b ¾t ®Çu th êi ®¹i c ña cu écc ¸ch m ¹ng x · h éi . 2. BiÓu hiÖn cña mèi quan hÖ tõ n¨m 1954 - 1975 ë ViÖt Nam. N¨m 1954 sau khi hoµ b×nh lËp l¹i ë miÒn B¾c , §¶ng ta ®· thùchiÖn chñ tr¬ng ®a ®Êt níc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi bá qua t b¶n chñnghÜa . MÆc dï chñ tr¬ng ®ua ®Êt níc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®· ®îcx¸c ®Þnh tõ ®Çu thÕ kû XX , nhng ®Õn thêi gian nµy míi cã ®iÒu kiÖn®Ó ®a ®Êt níc tiÕn lªn theo con ®êng nµy . Tuy nhiªn sau mét thêi gian 8
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368d µi níc ta ph ¶i ch Þu ¸ch th èng trÞ c ña th ùc d ©n Ph ¸p víi nh ÷ng ch Ýnh s ¸chth èng trÞ “ngu d ©nÓ c ña ch óng ®· lµm cho con ngêi c ña ®Ê t níc ch óng takÐ m ph ¸t triÓ n vµ b Þ tô t h Ëu , ®iÒu ®ã ¶nh hëng trùc ti Õp ®Õn lùc lîngs ¶n xu Êt , n ã lµm cho n Òn kinh tÕ níc ta b Þ tô t h Ëu rÊ t nhiÒu n ¨m so víith Õ giíi b ªn ngo µi . Ch óng ta ®Òu biÕt r»ng ph¬ng th øc s ¶n xu Êt lµ c ¸chcon ngêi th ùc hiÖn qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt vË t ch Êt ë nh ÷ng giai ®o ¹n lÞch s önh Êt ®Þnh . Ph¬ng th øc s ¶n xu Êt lµ s ù th èng nh Êt biÖn ch øng gi÷a quanh Ö s ¶n xu Êt vµ lùc lîng s ¶n xu Êt , trong ®ã lùc lîng s ¶n xu Êt lµ th èngnh Êt h ÷u c ¬ gi÷a t li Öu s ¶n xu Êt (tr íc h Õt lµ c «ng c ô lao ®éng) vµnh ÷ng ngêi s ö d ông nh ÷ng t li Öu n µy ®Ó s ¶n xu Êt ra c ña c ¶i vË t ch Êt .T rong lùc lîng s ¶n xu Êt yÕu tè con ngêi ®ãng vai trß ch ñ thÓ vµ quyÕt®Þnh . C on ngêi ch ¼ng nh ÷ng lµ ch ñ thÓ th am gia trùc ti Õp vµo qu ¸ tr×nhlao ®éng s ¶n xu Êt b »ng s øc m ¹nh c ¬ b ¾p , trÝ tu Ö c ña m ×nh , m µ c ßnkh «ng ngõng s ¸ng t¹o ra nh ÷ng c «ng c ô lao ®éng ®Ó s ¶n xu Êt . T õ t×nhh ×nh lùc lîng s ¶n xu Êt nh vËy n ªn quan h Ö s ¶n xu Êt trong th êi k × n µy tånt¹i nhiÒu h ×nh th øc s ë h ÷u kh ¸c nhau ®ã lµ : S ë h ÷u c ¸ nh ©n , s ë h ÷u tËpthÓ vµ s ë h ÷u t b ¶n t nh ©n . T rong ho µn c ¶nh ph¬ng th øc s ¶n xu Êt d iÔ nranh vËy n ªn §¶ng ta ®· ch ñ tr ¬ng c ¶i t¹o : ë th µnh ph è lµ c «ng t h îp doanhc ßn ë n «ng th «n lµ c ¶i c ¸ch ru éng ®Êt . §¶ng ta ®· quyÕt t©m ®a m iÒn B ¾c qu ¸ ®é lªn ch ñ ngh Üa x · h éi .T õ nh ÷ng ch ñ tr ¬ng ®æi m íi c ña §¶ng ta m µ ®Õn n ¨m 1 960 quan h Ö s ¶nxu Êt ®· c ã s ù th ay ®æi c ¬ b ¶n tõ h ×nh th øc s ë h ÷u t nh ©n ®a lªn h ×nhth øc s ë h ÷u tËp thÓ , h ×nh th øc s ë h ÷u tËp thÓ ®a lªn h ×nh th øc qu ècdoanh , c ßn h ×nh th øc t b ¶n t nh ©n th × vËn ®éng lªn h ×nh th øc c «ng t h îpdoanh . Nh ÷ng ch ñ tr ¬ng trªn ®· ®îc §¶ng ta kh ¼ng ®Þnh trong ®¹i h éi§¶ng III. M Æc d ï quan h Ö s ¶n xu Êt lóc n µy kh «ng c ßn ®îc ph ï h îp ch Æt ch Ïvíi lùc lîng s ¶n xu Êt , nhng trong ho µn c ¶nh ®Ê t níc c ã chiÕn tranh th ×tµi s ¶n tËp tru ng trong tay nh µ níc vµ quan h Ö ph ©n ph èi theo lao ®éngl¹i lµ ch Ýnh s ¸ch c ã hiÖu qu ¶ ®Ó th óc ®Èy ®Êt níc ®i lªn d µnh th ¾ng lî ilÞch s ö m ïa xu ©n n ¨m 1 975vµ th ùc hiÖn c ¶i c ¸ch m iÒn B ¾c th µnh c «ng . 3. Qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mèi quan hÖ biÖn chønggi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ë ViÖt nam tõ n¨m 1975®Õn tríc 1986. Mïa xu©n n¨m 1975 víi chiÕn dÞch Hå chÝ minh lÞch sö n íc ta ®·hoµn toµn gi¶i phãng . §¶ng ta chñ tr¬ng ®a c¶ níc theo con ®êng qu¸ ®élªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa . Tuy nhiªn do qu¸ véiv· trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc nªn §¶ng ta ®· m¾c ph¶i mét sè sailÇm . Nh÷ng sai lÇm lóc nµy lµ : Duy tr× qu¸ l©u c¬ chÕ tËp trung quan 9
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368li ªu bao c Êp , ch Ø tån t¹i hai h ×nh th øc s ë h ÷u lµ tËp thÓ vµ qu èc doanhvíi c ¬ ch Õ “xin cho , c Êp ph ¸tÓ. T õ nh ÷ng sai lÇm trªn ®· d Én ®Õn nh ÷ngh Ëu qu ¶ vÒ kinh tÕ x · h éi : C ¸c th µnh ph Çn kinh tÕ kÐ m ph ¸t triÓ n vµ l©mvµo t×nh trng j kh ñng ho ¶ng kinh tÕ nh ÷ng n ¨m ®Çu th Ëp k û 80 . §iÒu ®ãc òng ch øng tá r»ng m èi quan h Ö gi÷a lùc lîng s ¶n xu Êt vµ quan h Ö s ¶nxu Êt lµ kh «ng ph ï h îp . M ét m èi quan h Ö s ¶n xu Êt ti Õn b é kh «ng thÓ ¸p®Æ t cho m ét lùc lîng s ¶n xu Êt th Êp kÐ m . §ã ch Ýnh lµ b µi h äc cho §¶ngta trong c «ng cu éc ®æi m íi ®Ê t níc . 4. Sù biÓu hiÖn cña mèi quan hÖ tõ n¨m 1986 ®Õn nay §øng tríc t×nh h×nh khã kh¨n vµ nh÷ng sai lÇm ®· m¾c ph¶i tríc ®ã, ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc khãa VI cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam ®· ®a ra®êng lèi ®æi míi ®Êt níc . §æi míi kh«ng ph¶i lµ thay ®æi môc tiªu x· héichñ nghÜa mµ lµ nhËn thøc cho ®óng môc tiªu vµ con ®êng tiÕn lªn chñnghÜa x· héi ë níc ta . Chóng ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa, ®ã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng bíc ®i tÊt yÕu , hîp quy luËt . Tõ ®ã §¶ngcæng s¶n ViÖt nam ®· quy ®Þnh ra ®êng lèi chuyÓn tõ m« h×nh kÕ ho¹chho¸ tËp trung sang x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ phï hîp víi®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖnnay . Nã cho phÐp khai th¸c tèt nhÊt c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n íc , thóc®Èy qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng trong níc víi quèc tÕ vµ khu vùc ,thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh chãng . Trong c¸c thµnh phÇnkinh tÕ , §¶ng kh¼ng ®Þnh kinh tÕ n«ng nghiÖp ®ãng vai trß chñ ®¹o .Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc vÒ mÆt kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua ®· chøngminh ®iÒu ®ã . §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc kho¸ VIII cña §¶ng céng s¶n ViÖt namnhËn ®Þnh “Níc ta chuyÓn thêi kú ph¸t triÓn míi , thêi kú thóc ®Èy m¹nhc«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc . . . . . Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ kµ x©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËtchÊt kÜ thuËt hiÖn ®¹i , c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý , quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn béphï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . . . “§¶ng ta cßn kh¼ng ®Þnh : “NÒn c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ t¹o nªnlùc lîng s¶n xuÊt cÇn thiÕt cho chÕ ®é x· héi míi , th× viÖc ph¸t triÓnnÒn hµnh ho¸ nhiÒu thµnh phÇn chÝnh lµ ®Ó x©y dùng hÖ thèng quan hÖs¶n xuÊt phï hîp . . .Ó NÒn kinh tÕ hµnh ho¸ nhiÒu thµnh phÇn mµ §n¶g ta chñ tr ¬ng lµnÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh h¬ngs x· héi chñ nghÜa . Do ®ã ph¶i ch¨mlo ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ hîp t¸c , lµm chonÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp thËt sù lµm ¨n cã hiÖu qu¶ , ph¸t huy vai trß chñ 10
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®¹o , cïng víi kinh tÕ hîp t¸c x· phÊn ®Êu dÇn trë thµnh nÒn t¶ng cñanÒn kinh tÕ quèc d©n. 11
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C - KÕt luËn §¶ng ta ®· vËn dông sù phï hîp cña mèi quan hÖ gi÷a quan hÖ s¶nxuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l îng s¶n xuÊt ë níc ta hiÖn nayvµ t ¬ng lai .Trong ®¹i héi ®¹i biÓutoµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnhlµ : “X©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kÜthuËt hiÖn ®¹i , c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý , quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé phï hîpvíi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l îng s¶n xuÊt , ®êi sèng vËt chÊt vµtinh thÇn cao , quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c , d©n giµu níc m¹nh x· héic«ng b»ng , v¨n minh” Chóng ta ®Òu biÕt r»ng tõ tr íc tíi nay c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹iho¸ lµ khuynh híng tÊt yÕu cña tÊt c¶ c¸c níc . §èi víi níc ta , tõ mét nÒnkinh tÕ tiÓu n«ng , muèn tho¸t khái nghÌo nµn , l¹c hËu vµ nhanh chãng ®¹t®Õn tr×nh ®é cña mét níc ph¸t triÓn th× tÊt yÕu còng ph¶i ®Èy m¹nhc«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nh lµ : “Mét cuéc c¸ch m¹ng toµn diÖn vµ s©us¾c trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi “. Tríc nh÷ng n¨m tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi chóng ta ®· x¸c ®Þnhc«ng nghiÖp ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m cña c¸c thêi k× qu¸ ®é lªn chñnghÜa x· héi . Song vÒ mÆt nhËn thøc chóng ta ®· ®Æt c«ng nghiÖp ho¸x· héi chñ nghÜa ë vÞ trÝ gÇn nh ®èi lËp hoµn toµn víi c«ng nghiÖp ho¸t b¶n chñ nghÜa . Trong lùa chän bíc ®i ®· cã lóc chóng ta thiªn vÒ ph¸ttriÓn c«ng nghiÖp nÆng , coi ®ã lµ gi¶i ph¸p x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜthuËt cho chñ nghÜa x· héi , nµ kh«ng coi träng ®óng møc viÖc ph¸t triÓnn«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ. C«ng nghiÖp ho¸ còng ®îc hiÓumét c¸ch®¬n gi¶n lµ qu¸ tr×ng x©y dùng mét nÒn s¶n xuÊt ®îc khÝ ho¸ trong tÊtc¶ c¸c nghµnh kinh tÕ quèc d©n. C«ng nghiÖp ho¸ ph¶i ®i ®«i víi hiÖn ®¹i ho¸ , kÕt hîp nh÷ng bíc tiÕntuÇn tù vÒ c«nh nghiÖp víi viÖc tranh thñ c¸c c¬ héi ®i t¾t , ®ãn ®Çu ,h×hn thµnh nh÷ng mòi nhän ph¸t triÓn theo tr×nh ®é tiªn tiÕn cña khoahäc c«ng nghÖ thÕ giíi . MÆt kh¸c chóng ta ph¶i chó träng x©y dùng nÒnkinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn , vËn hµnh theo thÞ tr êng , cã sù ®iÒutiÕt cña nhµ níc vµ theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa . §©y lµ hai nhiÖmvô ®îc thùc hiÖn ®ång thêi , chóng lu«n t¸c ®éng thóc ®Èy hç trî lÉnnhau cïng ph¸t triÓn . Bëi lÏ “NÕu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ t¹o lªn lùcl îng s¶n xuÊt cÇn thiÕt cho chÕ ®é x· héi míi , th× viÖc ph¸t triÓn nÒnkinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn chÝnh lµ ®Ó x©y dùng hÖ thèng quanhÖ s¶n xuÊt phï hîp”. 12
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôcA. Lêi nãi ®Çu.........................................................................................................1B. Néi dung.............................................................................................................3I. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶nxuÊt .........................................................................................................31 . L ùc lîng s ¶n xu Êt ...........................................................................32. Q uan h Ö s ¶n xu Êt ..........................................................................43. Q uy lu Ë t vÒ s ù ph ï h îp gi÷a lùc lîng s ¶n xu Êt vµ quan h Ö s ¶n xu Êt 6II. Sù biÓu hiÖn mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµquan hÖ s¶n xuÊt tõ tríc ®Õn nay nãi chung vµ tõ n¨m 1954 ®Õn ëViÖt Nam................................................................................................81. Sù biÓu hiÖn mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖs¶n xuÊt tõ tríc ®Õn nay........................................................................82. BiÓu hiÖn cña mèi quan hÖ tõ n¨m 1954 - 1975 ë ViÖt Nam ................113. Qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc l -îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ë ViÖt Nam tõ 1975 - tríc 1986........134. Sù biÓu hiÖn cña mèi quan hÖ tõ 1986 ®Õn nay.................................13C. KÕt luËn.............................................................................................................15 13