Van luong.blogspot.com a7067

134
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
134
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a7067

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu C«ng cuéc x©y dùng x· héi míi ph¶i ®îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¸cmÆt: quan hÖ s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vµ nh÷ng con ngêicña x· héi. C«ng nghiÖp hãa chÝnh lµ con ®êng vµ bíc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o rac¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i lµmét quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ c¸c níc. Tuy nhiªn, tuú tõng níckh¸c nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau c¸ch thøc tiÕn hµnhx©y dùng c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i sÏ kh«nggièng nhau. Níc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét nÒn kinh tÕ phæ biÕn lµ s¶nxuÊt nhá, lao ®éng thñ c«ng lµ phæ biÕn. C¸i thiÕu thèn nhÊt cña chóng talµ mét nÒn ®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ngnghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Trong thêi ®¹i ngµy nay, c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾nvíi hiÖn ®¹i ho¸. C«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta lµ nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊtkü thuËt cho chñ nghÜa x· héi. §ã lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêikú qu¸ ®é tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta. Tõ n¨m 1996, ®Êt níc ta ®· chuyÓn sang giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ngnghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n trë thµnh mét n ícc«ng nghiÖp. Sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta chØ thùc sùthµnh c«ng chõng nµo thù hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn®¹i ho¸ ®Êt níc. Tõ nh÷ng lý do trªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "C¬ së lý luËn triÕthäc cña ®êng lèi c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam trong thêikú qu¸ ®é" V× thêi gian hoµn thµnh cã h¹n còng nh vèn hiÓu biÕt cßn n«ng c¹n vµÝt ái cña m×nh, bµi tiÓu luËn cña em khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khuyÕt®iÓm cßn ph¶i söa ®æi vµ bæ sung. V× vËy em rÊt mong vµ tr©n trängmäi ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy ®Ó tõ ®ã em cã thÓ cñng cè ® îc vèn hiÓubiÕt cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy.I. Néi dung vµ môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹ i ho¸ ë ViÖt Nam thêikú qu¸ ®é. 1. Néi dung cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹ i ho¸ ë ViÖt Nam thêi kúqu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi a) Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ C«ng nghiÖp ho¸ ®îc ®Þnh nghÜa vµ cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhausong nã thêng ®îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh g¾n liÒn víi viÖc x¸c ®Þnh métc¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, trang bÞ kü thuËt ngµy cµng hiÖn ®¹i cho c¸c ngµnh 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kinh tÕnh»m thñ tiªu t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕx· héi, khai th¸c tèi u c¸cnguån lùc vµ lîi thÕ,®¶m b¶o nhÞp ®é t¨ng tr ëng nhanh vµ æn ®Þnh. ë thÕkû XVII, XVIII khi c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®îc tiÕnhµnh ë T©y ¢u,c«ng nghiÖp ho¸ ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh thay thÕlao ®éng thñ c«ng b»ng lao®éng sö dông m¸y mãc. Nh÷ng kh¸i niÖm kinh tÕnãi chung vµ kh¸i niÖm c«ngnghiÖp ho¸ nãi riªng mang tÝnh lÞch sö, tøc lµ lu«n cã sù thay ®æi cïngvíi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, cña khoa häc c«ng nghÖ. Do ®ã,viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n kh¸i niÖm nµy trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓncña nÒn s¶n xuÊt x· héi cã ý nghÜa to lín c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. KÕthõa vµ chän läc nh÷ng tri thøc v¨n minh cña nh©n lo¹i, rót nh÷ngkinh nghiÖm trong lÞch sö tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ tõthùc tiÔn c«ng nghiÖp ho¸ ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi, Héi nghÞ banchÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø 7 kho¸ VI vµ ®¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇnthø VII §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nhchuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vôvµ qu¶n lý kinh tÕ- x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sangsö dông mét c¸ch phæ biÕnsøc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vµph¬ng ph¸p tiªn tiÕnhiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕnbé khoa häc c«ng nghÖ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. Song dï muèn hay kh«ng c«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta hiÖn nay tr íc m¾tnh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt b¶o ®¶m t¨ng tr ëng kinh tÕ nhanhvµ bÒn v÷ng. Song cã lÏ sÏ lµ thiÕusãt nÕuchóng ta kh«ng quan t©m gi¶iquyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi. Thùc tiÔn níc ta vµ kinh nghiÖm cña mét sè níc®ang ph¸t triÓn cho thÊy ngay tõ bíc ®Çu tiªn cña viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕnl îc vµ ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhÊt thiÕt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé gi÷akinh tÕ x· héi, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i x©y dùng nh÷ng mÆt thuéch¹ tÇng cña ®êi sèng x· héi, t¨ng tr ëng kinh tÕph¶i g¾n víi tiÕnbé vµ c«ngb»ng x· héi, ph¸t triÓn v¨n ho¸ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. Nh vËy c«ng nghiÖp ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tÊt yÕunh»mt¹o nªnnh÷ng chuyÓn biÕnc¨n b¶n vÒ kinh tÕx· héi cña ®Êt níc trªn c¬ së khai th¸ccã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vµ lîi thÕtrong níc, më réng quan hÖ kinh tÕquèctÕ. X©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu ngµnh víi tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖngµy cµng hiÖn ®¹i. Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸ trªn ®©y ®îc §¶ng ta x¸c ®Þnh réng h¬nnh÷ng quan niÖm tr íc ®ã, bao hµmc¶ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¶vÒ dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕx· héi. Nh vËy c«ng nghiÖp ho¸ theo t t ëng míilµ kh«ng bã hÑptrong ph¹m vi tr×nh ®é c¸c lùc l îng s¶n xuÊt ®¬n thuÇn,kü thuËt ®¬n thuÇn ®Ó chuyÓn lao ®éng thñ c«ng thµnh lao ®éng c¬khÝ nh quan niÖm tr íc ®©y. Khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ nh©n tè then chèt cña hiÖn ®¹i ho¸.HiÖn ®¹i ho¸ cã néi dung lín vµ phong phó, bao gåm c¸c mÆt kinh tÕ, chÝnhtrÞ vµ v¨n ho¸. HiÖn ®¹i ho¸ thêng ®îc ®Þnh nghÜa lµ mét qu¸ tr×nh mµnhê ®ã c¸c níc ®ang ph¸t triÓn t×m c¸ch ®¹t ®îc sù t¨ng tr ëng vµ ph¸ttriÓn kinh tÕ, tiÕnhµnh c¶i c¸ch chÝnh trÞ vµ cñng cè c¬ cÊu x· héi nh»mtiÕn 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tíi m ét h Ö th èng kinh t , x · h éi vµ ch Ýnh trÞ gièng h Ö th èng c ña nh ÷ng níc Õph ¸t tri Ón. H iÖn ®¹i ho ¸ cìng b øc d Ëp khu «n s Ï lµm b ¹i ho ¹i cho qu èc gia v×n ã ®èi ngh Þch víi b ¶n s ¾c d ©n téc, th ï ®Þch víi d ©n ch ñ. b. Ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña chñnghÜa x· héi trªn c¬ së thùc hiÖn c¬ khÝ ho¸ nÒn s¶n xuÊt x· héi, ¸p dôngnh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa tríc hÕt lµ qu¸ tr×nh c¶i biÕnlao ®éng thñ c«ng, l¹c hËu thµnh lao ®éng sö dông m¸y mãc, tøc lµ ph¶ic¬ khÝ ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n. §ã lµ bíc chuyÓn ®æi c¨n b¶n tõ nÒn kinhtÕ n«ng nghiÖp sang nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp. §i liÒn víi c¬ khÝ ho¸ lµ ®iÖn khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt tõngbíc vµ trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn®¹i ho¸ ®ßi hái ph¶i x©y dùng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp,trong ®ã then chèt lµ ngµnh chÕ t¹o t liÖu s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña c¸cngµnh chÕ t¹o t liÖu s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó c¶i t¹o, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕquèc d©n, ph¸t triÓn khu vùc n«ng - l©m ng nghiÖp. §ång thêi, môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cßn lµ sö dôngkü thuËt, c«ng ngµy cµng tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i nh»m ®¹t n¨ng suÊt lao ®éngcao. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã chØ cã thÓ ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së mét nÒnkhoa häc, c«ng nghÖ ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. Khi mµ nÒn khoa häc cña thÕ giíi ®ang cã sù ph¸t triÓn nh vò b·o,khoa häc ®ang trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp, khi mµ c«ng nghÖ®ang trë thµnh nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm, chi phÝ s¶n xuÊt… tøc lµ ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸, hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt, kinhdoanh th× khoa häc c«ng nghÖ ph¶i lµ ®éng lùc cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn®¹i ho¸. T¹i Héi nghÞ lÇn thø hai ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VIII, §¶ngta ®· x¸c ®Þnh râ: "C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ph¶i b»ng vµdùa vµo khoa häc vµ c«ng nghÖ" [§¶ng céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn héinghÞ lÇn thø hai Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VIII. NXB ChÝnh trÞ quècgia, Hµ Néi, 1997.tr59], "Khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¶i trë thµnh nÒn t¶ngvµ ®éng lùc cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸" [§¶ng céng s¶n ViÖt NamV¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø hai Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VIII. NXBChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi, 1997. tr 48] Ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn naycÇn chó ý tíi nh÷ng vÊn ®Ò sau: Thø nhÊt, ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng ph¬ng híng ®óng ®¾n cho sù ph¸ttriÓn khoa häc - c«ng nghÖ. Khoa häc - c«ng nghÖ lµ lÜnh vùc hÕt søcréng lín, trong khi ®ã ®éi ngò c¸n bé khoa häc n íc ta cßn nhá bÐ, chÊt lîngthÊp, kh¶ n¨ng cña níc ta vÒ vèn liÕng, ph¬ng tiÖn nghiªn cøu cßn rÊt h¹nhÑp. Do ®ã chóng ta kh«ng thÓ cïng mét lóc ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn tÊt c¶c¸c lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ mµ ph¶i lùa chän nh÷ng lÜnh vùc nhÊt®Þnh ®Ó ®Çu t. ViÖc lùa chän ®óng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho khoa häc c«ng 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ngh Ö ph ¸t tri Ón vµ ngîc l¹ i, viÖc lùa ch än sai th × kh «ng nh ÷ng ¶nh hëngx Êu tíi s ù ph ¸t tri Ón c ña khoa h äc c «ng ngh Ö m µ c ßn ¶nh hëng kh «ng tè t®Õ n c «ng nghiÖp ho ¸, hiÖn ®¹i ho ¸. Ph¬ng híng chung cho s ù ph ¸t tri Ón khoah äc c «ng ngh Ö ë níc ta lµ : ph ¸t huy nh ÷ng lî i thÕ c ña ®Êt níc, tËn d ông m äikh ¶ n ¨ng ®Ó ®¹ t tr×nh ®é c «ng ngh Ö ti ªn tiÕ n, ®Æc biÖt lµ c «ng ngh Öth «ng tin vµ c «ng ngh Ö sinh h äc, tranh th ñ øng d ông ng µy c µng nhiÒu h ¬n,ë m øc cao h ¬n vµ ph æ biÕ nnhiÒu h ¬n nh ÷ng th µnh tùu m íi vÒ khoa h äc vµc «ng ngh Ö, tõng bíc ph ¸t tri Ón kinh t tri th øc. Õ Ngµy nay, xu híng vËn ®éng chung c ña lùc lîng s ¶n xu Êt hiÖn ®¹i lµkh «ng ngõng th ay thÕ d Çn c ¸c trang th iÕ t b Þ k ü thu Ët, c ¸c quy tr×nh, h Öth èng c «ng ngh Ö cha ho µn th iÖn b »ng nh ÷ng th iÕ tb Þ, nh ÷ng h Ö th èng c «ngngh Ö cao, c «ng ngh Ö s ¹ch, m ang nhiÒu h µm lîng tri th øc: ®iÒu n µy ch Ø c ãth Ó th ùc hiÖn ®îc b »ng con ®êng ph ¸t tri Ón khoa h äc vµ c «ng ngh Ö. NhvËy, khoa h äc vµ c «ng ngh Ö ®· th óc ®Èy s ù ph ¸t tri Ón c ña lùc l îng s ¶nxu Êt theo híng hiÖn ®¹i, vµ ®ã lµ ti Òn ®Ò, lµ c ¬ s ë c ña hiÖn ®¹i ho ¸ n Òns ¶n xu Êt x · h éi, v× lùc lîng s ¶n xu Êt lµ yÕ utè quyÕ t®Þnh trong m ét ph¬ngth øc s ¶n xu Êt. Thø hai, ph¶i t¹o dùng ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù ph¸ttriÓn khoa häc c«ng nghÖ. ViÖc x¸c ®Þnh nh÷ng ph¬ng híng ®óng cho sùph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ lµ cÇn thiÕt nhng cha ®ñ, mµ khoa häc c«ngnghÖ chØ ph¸t triÓn khi ®îc ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cÇnthiÕt. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã lµ: ®éi ngò c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ cã sè l-îng ®ñ lín, chÊt lîng cao, ®Çu t ë møc cÇn thiÕt, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ - x·héi phï hîp, con ngêi víi tri thøc nghÒ nghiÖp, kü n¨ng, kü x¶o vµ kinhnghiÖm s¶n xuÊt lµ mét yÕu tè cùc kú quan träng cña lùc lîng s¶n xuÊt.Khoa häc vµ c«ng nghÖ còng cã vai trß to lín, quyÕt ®Þnh trong viÖc biÕn®æi yÕu tè con ngêi trong lùc lîng s¶n xuÊt theo chiÒu híng hiÖn ®¹i. Khoahäc c«ng nghÖ ®· trang bÞ cho con ngêi th«ng qua gi¸o dôc ®µo t¹o nh÷ngtri thøc lý luËn vµ kinh nghiÖm cÇn thiÕt ®Ó hä cã thÓ nhanh chãng vËnhµnh tèt vµ thÝch nghi víi c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i, tiªn tiÕntrong s¶n xuÊt, còng nh cã ®ñ n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng t×nh huèng phøct¹p, cã vÊn ®Ò trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ngêi lao ®éng lùc lîngs¶n xuÊt thø nhÊt - kh«ng nh÷ng ph¶i ®îc n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ vµkhoa häc - c«ng nghÖ mµ cßn ph¶i ®îc trang bÞ c¶ c¬ së vËt chÊt - küthuËt tiªn tiÕn. Hä võa lµ kÕt qu¶ sù ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, võa lµngêi t¹o ra sù ph¸t triÓn ®ã. c. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo híng hiÖn ®¹i ho¸, hîp lý vµhiÖu qu¶ cao Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ còng lµ qu¸ tr×nh chuyÓn®æi c¬ cÊu kinh tÕ. C¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ cÊu t¹o hay cÊutróc cña nÒn kinh tÕ bao gåm c¸c ngµnh kinh tÕ c¸c vïng kinh tÕ, c¸c thµnh 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phÇn kinh tÕ…vµ mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a chóng. Trong c¬ cÊu cña nÒnkinh tÕ, c¬ cÊu c¸c ngµnh kinh tÕ lµ quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh c¸c h×nhthøc c¬ cÊu kinh tÕkh¸c. C¬ cÊu kinh tÕhîp lý lµ ®iÒu kiÖn ®Ó nÒn kinh tÕt¨ng tr ëng, ph¸t triÓn. V× vËy, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®ßi hái ph¶ix©y dùng c¬ cÊu kinh tÕhîp lý, hiÖn ®¹i. C¬ cÊu kinh tÕkh«ng ngõng biÕn®æi, vËn ®éng do sù vËn ®éng, biÕn®æi cña lùc l îng s¶n xuÊt vµ cña quan hÖ s¶n xuÊt. Xu híng chuyÓn dÞchc¬ cÊu kinh tÕ®îc coi lµ hîp lý, tiÕnbé lµ tû träng khu vùc c«ng nghiÖp vµx©y dùng, ®Æc biÖt lµ tû träng khu vùc dÞch vô t¨ng; tû träng khu vùcn«ng, l©m, ng nghiÖp vµ khai kho¸ng ngµy cµng gi¶m trong tæng gi¸ trÞs¶n phÈmx· héi. C¬ cÊu kinh tÕhîp lý trong mét nÒn kinh tÕthÞ tr êng hiÖn ®¹i ®ßi háic«ng - n«ng nghiÖp - dÞch vô ph¸t triÓn m¹nh mÏ, hîp lý vµ ®ång bé. M¹ngl íi dÞch vô víi t c¸ch lµ mét ngµnh kinh tÕph¸t triÓn nã cã thÓ phôc vô tètcho sù ph¸t triÓn m¹nhmÏ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp. X©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ cÇn thiÕt lµ yªu cÇu kh¸ch quan cña mçi níctrong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸. VÊn ®Ò quan träng lµ t¹o ra mét c¬ cÊukinh tÕhîp lý. Mét c¬ cÊu kinh tÕ®îc coi lµ hîp lý khi nã ®¸p øng c¸c yªu cÇusau ®©y: - N«ng nghiÖp ph¶i gi¶m dÇn vÒ tû träng; c«ng nghiÖp, x©y dùng vµdÞch vô ph¶i t¨ng dÇn vÒ tØ träng. - Tr×nh ®é kü thuËt cña nÒn kinh tÕkh«ng ngõng tiÕnbé, phï hîp víixu híng cña sù tiÕnbé khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· vµ ®ang diÔn ra nh vò b·otrªn thÕgiíi. -Cho phÐpkhai th¸c tèi ®a mäi tiÒm n¨ng cña ®Êt níc, cña c¸c ngµnh,c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ - Thùc hiÖn sù ph©n c«ng vµ hîp t¸c quèc tÕ theo xu thÕtoµn cÇu ho¸kinh tÕ, do vËy c¬ cÊu kinh tÕ®îc t¹o dùng ph¶i lµ c¬ cÊu më. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë níc ta trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñnghÜa x· héi ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ch©m; kÕt hîp c«ng nghÖ víi nhiÒutr×nh ®é, tranh thñ c«ng nghÖ mòi nhän tiªn tiÕnvõa tËn dông ®îc nguånlao ®éng dåi dµo, cho phÐprót ng¾n kho¶ng c¸ch l¹c hËu, võa phï hîp víinguån vèn cã h¹n ë trong níc; lÊy quy m« võa vµ nhá lµ chñ yÕu; cã tÝnh®Õnquy m« lín nh÷ng ph¶i hîp lý vµ cã ®iÒu kiÖn, gi÷ ®îc tèc ®é t¨ng tr -ëng hîp lý, t¹o ra sù c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc kinh tÕ vµ c¸cvïng trong nÒn kinh tÕ. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë níc ta trong nh÷ng n¨m tr íc m¾t cÇnthùc hiÖn theo ®Þnh híng chung sau ®©y: chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬cÊu ®Çu t dùa trªn c¬ së ph¸t huy c¸c thÕm¹nhvµ c¸c lîi thÕso s¸nh cña ®Êtníc, t¨ng søc c¹nh tranh, g¾n víi nhu cÇu thÞ tr êng trong vµ ngoµi níc, nhucÇu ®êi sèng nh©n d©n vµ quèc phßng, an ninh. T¹o thªm søc mua cña thÞtr êng trong níc vµ më réng thÞ tr êng ngoµi níc, ®Èy m¹nhxuÊt khÈu. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d) ThiÕt lËp quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng x· héi chñnghÜa C «ng nghiÖp ho ¸ ë níc ta nh »m m ôc ti ªu x ©y d ùng ch ñ ngh Üa x · h éi. D o®ã c «ng nghiÖp ho ¸ kh «ng ch Ø lµ ph ¸t tri Ón lùc lîng s ¶n xu Êt, m µ c ßn lµqu ¸ tr×nh th iÕ t lËp , c ñng c è vµ ho µn th iÖn quan h Ö s ¶n xu Êt ph ï h îp theo®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa. L ùc lîng s ¶n xu Êt vµ quan h Ö s ¶n xu Êt lµ hai m Æt th èng nh Êt vµ t¸c®éng l…n nhau trong m ét ph¬ng th øc s ¶n xu Êt x · h éi: ch Ýnh s ù th èng nh Êtvµ t¸c ®éng ®ã ®· h ×nh th µnh n ªn quy lu Ë t vÒ s ù ph ï h îp gi÷a quan h Ö s ¶nxu Êt víi tr×nh ®é ph ¸t tri Ón c ña lùc lîng s ¶n xu Êt. Q uy lu Ë t n µy v¹ch râtÝnh ch Êt ph ô thu éc kh ¸ch quan c ña quan h Ö s ¶n xu Êt vµo tr×nh ®é ph ¸ttri Ón c ña lùc lîng s ¶n xu Êt c òng nh s ù t¸c ®éng trë l¹i c ña quan h Ö s ¶nxu Êt trong qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt vµ ph ¸t tri Ón x · h éi. B Êt c ø s ù th ay ®æi n µo c ña quan h Ö s ¶n xu Êt, nh Êt lµ quan h Ö s ëh ÷u vÒ t li Öu s ¶n xu Êt, c òng ®Òu lµ kÕ tqu ¶ tÊ t yÕ uc ña s ù ph ¸t tri Ón lùclîng s ¶n xu Êt. C «ng nghiÖp ho ¸ hiÖn ®¹i ho ¸ kh «ng ch Ø lµ ph ¸t tri Ón m ¹nhlùc lîng s ¶n xu Êt, kh ¬i d Ëy vµ khai th ¸c m äi ti Òm n ¨ng kinh t , m äi ngu ån lùc Õ®Ó th óc ®Èy t¨ng tr ëng kinh t vµ tu ú theo tr×nh ®é ph ¸t tri Ón c ña lùc Õlîng s ¶n xu Êt m µ quan h Ö s ¶n xu Êt s Ï tõng bíc ®îc c ¶i biÕ ncho ph ï h îp. Tr×nh ®é x · h éi ho ¸ cao c ña lùc lîng s ¶n xu Êt hiÖn ®¹i tÊ t yÕ u ®ßih ái ph ¶i x ¸c lËp chÕ ®é c «ng h ÷u vÒ nh ÷ng t li Öu s ¶n xu Êt ch ñ yÕ u. ChÕ ®éc «ng h ÷u vÒ t li Öu s ¶n xu Êt s Ï chiÕ mu thÕ tu yÖ t ®èi khi c ¬ s ë vËt ch Êt k üthu Ët c ña ch ñ ngh Üa x · h éi ®îc x ©y d ùng xong vÒ c ¨n b ¶n. §Ó ®¹ t tíitr×nh ®é ®ã ph ¶i tr¶i qua qu ¸ tr×nh ph ¸t tri Ón kinh t - x · h éi l©u d µi, Õtrong ®ã quan h Ö s ¶n xu Êt ®îc c ¶i biÕ nd Çn tõ th Êp ®Õ ncao theo tr×nh ®éph ¸t tri Ón c ña lùc lîng s ¶n xu Êt. 2. Néi dung cô thÓ cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹ i ho¸ trong nh÷ngn®m tríc m¾ t. a) §Æc biÖt coi träng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ngnghiÖp vµ n«ng th«n. T¨ng cêng chØ ®¹o vµ huy ®éng c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®Èynhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. Ph¸t triÓntoµn diÖn n«ng, l©m, ng nghiÖp gÇn víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m,thuû s¶n nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng ®a d¹ng cña n«ng, l©m, ngnghiÖp, b¶o ®¶m v÷ng ch¾c yªu cÇu an toµn l¬ng thùc cho x· héi, t¹onguån nguyªn liÖu cã khèi lîng lín chÊt lîng cao, ®ñ tiªu chuÈn ®¸p øng yªucÇu cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn, t¨ng thªm viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng êi lao®éng, t¨ng gi¸ trÞ vµ khèi lîng hµng xuÊt khÈu. TiÕp tôc ph¸t triÓn vµ ®a c«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp lªnmét tr×nh ®é míi b»ng øng dông tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, nhÊt lµ 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c «ng ngh Ö sinh h äc; ®Èy m ¹nh thu û lîi ho ¸, c ¬ giíi ho ¸, ®i Ön kh Ý ho ¸; quyho ¹ch s ö d ông ®Êt h îp lý , ®æi m íi c ¬ c Êu c ©y trång, vËt nu «i, gi¶i quyÕ ttè t vÊn ®Ò ti ªu th ô n «ng s ¶n h µng ho ¸. §Çu t nhiÒu h ¬n cho ph ¸t tri Ón kÕ tc Êu h ¹ tÇng kinh t vµ x · h éi ë n «ng th «n. Ph ¸t tri Ón c «ng nghiÖp d Þch vô, Õc ¸c ng µnh ngh Ò ®a d ¹ng, ch ó träng c «ng nghiÖp chÕ biÕ n c ¬ kh Ý ph ôc vôn «ng nghiÖp, c ¸c lµng ngh Ò, chuyÓn m ét b é ph Ën quan träng lao ®éngn «ng nghiÖp sang khu vùc c «ng nghiÖp vµ d Þch vô, t¹o nhiÒu viÖc lµm m íi;n ©ng cao ch Êt lîng ngu ån nh ©n lùc, c ¶i th iÖn ®êi s èng n «ng d ©n vµ d ©n cë n «ng th «n. b) Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp C«ng nghiÖp võa ph¸t triÓn c¸c ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng võa dinhanh vµo mét sè ngµnh, lÜnh vùc cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ cao.Ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, thuû s¶n, may mÆc, da -giÇy; mét sè s¶n phÈm c¬ khÝ, ®iÖn tö, c«ng nghiÖp phÇn mÒm… X©ydùng cã chän läc mét sè c¬ së c«ng nghiÖp nÆng quan träng s¶n xuÊt tliÖu s¶n xuÊt cÇn thiÕt ®Ó trang bÞ cho c¸c ngµnh kinh tÕ vµ quèc phßng.Khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn dÇu khÝ, kho¸ng s¶n, vËt liÖux©y dùng. Chó träng ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá; x©y dùngmét sè tËp ®oµn doanh nghiÖp lín ®i ®Çu trong c¹nh tranh vµ hiÖn ®¹iho¸. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c) X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng Trong c ¬ chÕ th Þ tr êng, kÕ tc Êu h ¹ tÇng c ã vai trß hÕ ts øc quan träng®èi víi s ù ph ¸t tri Ón c ña s ¶n xu Êt, kinh doanh vµ ®êi s èng c ña d ©n c . Tõm ét n Òn kinh t ngh Ìo n µn, l¹c h Ëu ®i lªn ch ñ ngh Üa x · h éi, kÕ t c Êu ë h ¹ ÕtÇng c ña n Òn kinh t níc ta hÕ ts øc th Êp kÐ m , kh «ng ®¸p øng ®îc yªu c Çu Õc ña s ¶n xu Êt kinh doanh vµ c ña ®êi s èng d ©n c. D o vËy, trong nh ÷ng n ¨mtr íc m Æt, viÖc x ©y d ùng kÕ tc Êu h ¹ tÇng c ña n Òn kinh t ®îc coi lµ m ét n éi Õdung c ña c «ng nghiÖp ho ¸, hiÖn ®¹i ho ¸. D o kh ¶ n ¨ng tµi ch Ýnh h ¹n hÑ p, viÖcx ©y d ùng kÕ tc Êu h ¹ tÇng ph ¶i tËp tru ng vµo c ¶i t¹o, m ë réng vµ n ©ng c Êp.Kh ¾c ph ôc t×nh tr¹ng xu èng c Êp c ña h Ö th èng giao th «ng hiÖn c ã b »ngc ¸ch kh «i ph ôc n ©ng c Êp vµ m ë réng nh ÷ng tu yÕ n giao th «ng träng yÕ u. M ëth ªm c ¶ng s «ng, c ¶ng biÕ n,s ©n bay. TiÕ ptôc ph ¸t tri Ón vµ hiÖn ®¹i ho ¸ m ¹ngth «ng tin li ªn l¹c qu èc gia, m ë réng m ¹ng líi ®iÖn ®¸p øng nhu c Çu vµ cungc Êp ®iÖn æn ®Þnh. C ¶i th iÖn viÖc c Êp tho ¸t níc ë ®« th Þ, th ªm ngu ån nícs ¹ch cho n «ng th «n. d) Ph¸t triÓn nhanh du lÞch, c¸c ngµnh du lÞch Ph¸t triÓn m¹nh vµ n©ng cao chÊt lîng c¸c ngµnh dÞch vô, th¬ng m¹i,kÓ c¶ th¬ng m¹i ®iÖn tö, c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i, bu chÝnh - viÔn th«ng, dulÞch, tµi chÝnh, ng©n hµng, kiÓm to¸n, b¶o hiÓm, chuyÓn giao c«ng nghÖ,t vÊn ph¸p lý, th«ng tin thÞ trêng… sím phæ cËp sö dông tin häc vµ m¹ngth«ng tin quèc tÕ trong nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi. Ph¸t triÓn dÞch vôtrùc tiÕp gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña d©n c. Ph¸t triÓndÞchvô cßn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh. Sù ph¸t triÓncñac¸c ngµnh ng©n hµng, th«ng tin bu ®iÖn, th¬ng m¹i, giao th«ng vËn t¶i,trùc tiÕp quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu, kinh doanh. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch cho phÐp khai th¸c tiÒm n¨ng du lÞch,t¨ng thu nhËp, t¹o viÖc lµm, ®ång thêi cßn gãp phÇn më réng giao lu, mëcöa nÒn kinh tÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i. e) Ph¸t triÓn hîp lý c¸c vïng l·nh thæ ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vïng, l·nh thæ trªn c¬ së khai th¸c triÖt®Ó c¸c lîi thÕ, tiÒm n¨ng cña tõng vïng, liªn kÕt hç trî nhau, lµm co tÊt c¶c¸c vïng cïng nhau ph¸t triÓn. TËp trung nguån lùc cho c¸c ®Þa bµn träng®iÓm mang l¹i hiÖu qu¶ cao, ®Èy m¹nh hîp t¸c ph¸t triÓn, hç trî nh÷ng n¬ikhã kh¨n. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam x¸c ®Þnh ph¸t huy vai trß cña c¸c vïngkinh tÕ träng ®iÓm cã møc t¨ng trëng cao, tÝch luü lín, ®ång thêi t¹o ®iÒukiÖn ph¸t triÓn c¸c vïng kh¸c trªn c¬ së ph¸t huy thÕ m¹nh cña tõng vïng.Quan t©m ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi g¾n víi t¨ng c êng quèc phßng - an ninh.Hç trî cho nh÷ng vïng khã kh¨n ®Ó ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng, nguån nh©nlùc, n©ng cao d©n trÝ, ®a c¸c vïng nµy vît qua t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. g) Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh tÕ ®èi ngo¹i Trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸, më cöa nÒn kinh tÕ lµ cÇn thiÕt víi tÊtc¶ c¸c níc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ kh«ng thÓ thµnh c«ng nÕu kh«ng 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m ë c öa n Òn kinh t . T rong viÖc m ë c öa h éi nh Ëp, ph ¶i ®Èy m ¹nh xu Êt kh Èu, Õcoi xu Êt kh Èu lµ híng u ti ªn vµ lµ träng ®iÓm c ña kinh t ®èi ngo ¹i: T ¹o th ªm Õc ¸c m Æt h µng xu Êt kh Èu ch ñ lùc. G i¶m tØ träng s ¶n ph Èm th « vµ c ¬ chÕt¨ng tØ träng s ¶n ph Èm chÕ biÕ ns ©u vµ t×nh tr¹ng h µng xu Êt kh Èu. N ©ngcao tØ träng ph Çn gi¸ trÞ gia t¨ng trong qu ¸ tr×nh h µng nh Ëp kh Èu. G i¶md Çn nh Ëp siªu, c ã ch Ýnh s ¸ch b ¶o h é h îp lý s ¶n xu Êt trong níc. §iÒu ch Ønhc ¬ c Êu th Þ tr êng ®Ó võa h éi nh Ëp khu vùc, võa h éi nh Ëp to µn c Çu x ö lý®óng ®¾n lîi Ých gi÷a ta víi ®èi t¸c, t¨ng d ù tr÷ ngo ¹i tÖ… 3. Môc tiªu cña c«n g nghiÖp ho¸, hiÖn ® ¹ i ho¸ ë ViÖt Nam thêik× qu¸ ®é Môc tiªu tæng qu¸t cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ cña níc ta ®îc§¶ng céng s¶n ViÖt Nam x¸c ®Þnh t¹i §¹i héi lÇn thø VIII vµ tiÕp tôc kh¼ng®Þnh t¹i ®¹i héi lÇn thø IX lµ:"§a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn,n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒnt¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµh mét níc c«ng nghiÖp theo h-íng hiÖn ®¹i [§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèclÇn thø IX. Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2001, tr. 89]. Níc c«ng nghiÖp ë ®©y cÇn ®îc hiÓu lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ mµtrong ®ã lao ®éng c«ng nghiÖp trë thµnh phæ biÕn trong c¸c ngµnh vµ c¸clÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ. TØ träng c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ c¶ vÒGDP c¶ vÒ lùc lîng lao ®éng ®Òu vît tréi so víi n«ng nghiÖp. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010, tæng s¶n phÈm trong n íc (GDP) t¨ng Ýt nhÊtgÊp ®«i so víi n¨m 2000, chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao®éng, gi¶m tØ lÖ lao ®éng n«ng nghiÖp xuèng cßn kho¶ng 50%. §Ó thùc hiÖn môc tiªu tæng qu¸t trªn trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓncña nÒn kinh tÕ, c«ng nghiÖp ho¸ cÇn ph¶i thùc hiÖn ®îc nh÷ng môc tiªu côthÓ nhÊt ®Þnh. Trong nh÷ng n¨m tríc m¾t, trong ®iÒu kiÖn vÒ vèn cßnh¹n hÑp; ®êi sèng nh©n d©n cßn nhiÒu khã kh¨n, t×nh h×nh kinh tÕ - x· héiph¸t triÓn, t¨ng trëng cha thËt æn ®Þnh, chóng ta cÇn tËp trung, nç lùc®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n, ra søc ph¸t triÓn c¸cngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng - l©m - thuû s¶n.II. C¬ së lÝ luËn triÕt häc cña ®êng lËi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹ i ho¸ ë ViÖtNam thêi k× qu¸ ®é 1. C« n g nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹ i ho¸ h íng ®Õn sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt Theo quan niÖm cña c¸c nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c, lÞch sö s¶nxuÊt vËt chÊt cña nh©n lo¹i ®· h×nh thµnh mèi quan hÖ kh¸ch quan, phæbiÕn. Mét mÆt, con ngêi ph¶i quan hÖ víi giíi tù nhiªn nh»m biÕn ®æi giíi tùnhiªn ®ã, quan hÖ nµy ®îc biÓu hiÖn ë lùc lìng, mÆt kh¸c, con ngêi ph¶iquan hÖ víi nhau ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, mÆt kh¸c, con ngêi ph¶i quan hÖ 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368víi nhau ®Ó tiÕnhµnh s¶n xuÊt, quan hÖ nµy ®îc biÓu hiÖn ë quan hÖ s¶nxuÊt. Lùc l îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt ®èi lËp biÖnchøng cña mét thÓ thèng nhÊt kh«ng thÓ t¸ch rêi. Trong mçi ph¬ng thøcs¶n xuÊt th× lùc l îng s¶n xuÊt ®ãng vai trß quyÕt®Þnh. Lùc l îng s¶n xuÊtch¼ng nh÷ng lµ thíc ®o thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o tùnhiªn nh»m®¶m b¶o sù tßn t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi mµ cßn lµmthay ®æi quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong s¶n xuÊt, thay ®æi c¸c quan hÖx· héi. C¸c M¸c ®· ®a ra kÕt luËn r»ng: x· héi loµi ngêi ph¸t triÓn tr¶i quanhiÒu giai ®o¹n cña sù ph¸t triÓn ®ã lµ sù vËn ®éng theo híng tiÕnlªn cñac¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, lµ sù thay thÕh×nh th¸i kinh tÕ nµy b»ng h×nhth¸i kinh tÕ x· héi kh¸c cao h¬n mµ gèc rÔ s©u xa cña nã lµ sù ph¸t triÓnkh«ng ngõng cña lùc l îng s¶n xuÊt. 2. C¬ së l Ý luËn x¸c ® Þ n h c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ® ¹i ho¸ lµ nhiÖmv ô trung t© m cña thêi k × qu¸ ®é ë ViÖt Nam a) C«ng nghiÖp ho¸ lµ xu híng mang tÝnh quy luËt cña c¸c níc ®i lªntõ nÒn s¶n xuÊt nhá lªn mét nÒn s¶n xuÊt lín. §Ó cã mét x· héi nh ngµynay kh«ng ph¶i do tù nhiªn mµ cã, nã do qu¸ tr×nh tÝch luü vÒ l îng ngay tõkhi loµi ngêi xuÊt hiÖn th× s¶n xuÊt th« s¬, ®êi sèng kh«ng æn ®Þnh, c¬së vËt chÊt hÇu nh kh«ng cã g×, nhng tr¶i qua sù nç lùc cña con ngêi t¸c®éng vµo giíi tù nhiªn, c¶i biÕnnã th«ng qua lao ®éng. Tr¶i qua bao th¨ngtrÇm cña lÞch sö, giê ®©y con ngêi ®· t¹o ra ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ngkÓ. Ngµy nay trong c«ng cuéc x©y dùng, c¸c níc ®· cè g¾ng rÊt nhiÒutrong cuéc ch¹y ®ua c¹nh tranh vÒ nÒn kinh tÕ.ThÓ hiÖn lµ c¸c chÝnh s¸ch,®êng lèi vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy mét toµn diÖn h¬n, vÒ c¸c mÆt quanhÖ s¶n xuÊt, lùc l ìng, nÒn v¨n ho¸ con ngêi cña x· héi ®ã, C«ng nghiÖp ho¸chÝnh lµ con ®êng vµ bíc ®i tÊt yÕu®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt kÜ thuËtcho nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn tuú tõng níc kh¸c nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕnlªn kh¸c nhau,môc tiªu ph¸t triÓn kh«ng gièng nhau nªn c¸ch thøc tiÕnhµnh x©y dùng c¬ sëvËt chÊt kü thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín, hiÖn ®¹i kh«ng gièng nhau. §èi víinh÷ng níc cã nÒn kinh tÕkÐmph¸t triÓn nh níc ta hiÖn nay, c«ng nghiÖp ho¸lµ qu¸ tr×nh mang tÝnh quy luËt, tÊt yÕu®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh»mt¹ora c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho nÒn s¶n xuÊt. Cã tiÕnhµnh c«ng nghiÖpho¸ chóng ta míi cã thÓ : - X©y dùng ®îc c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi ë nícta. - TiÕnhµnh t¸i s¶n xuÊt më réng, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinhthÇn cña nh©n d©n, tÝch luü vÒ l îng nh»m x©y dùng thµnh c«ng nÒn s¶nxuÊt lín x· héi chñ nghÜa. - T¨ng cêng, ph¸t triÓn lùc l îng giai cÊp c«ng nh©n. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C ñng c è qu èc ph ßng, gi÷ v÷ng an ninh ch Ýnh trÞ , trË t tù an to µnx · h éi. - G ãp ph Çn x ©y d ùng vµ ph ¸t tri Ón n Òn v¨n ho ¸ d ©n téc, x ©y d ùngcon ngêi m íi ë ViÖt Nam . Nh vËy, c «ng nghiÖp ho ¸ lµ xu híng m ang tÝnh quy lu Ë t c ña c ¸c níc®i tõ m ét n Òn s ¶n xu Êt nh á sang n Òn s ¶n xu Êt lín. b) TÝnh tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ cña níc ta Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, c¸c níc tham chiÕn dï th¾ng hay b¹i®Òu trë thµnh nh÷ng níc kiÖt quÖ vÒ kinh tÕ. §©y lµ mét trong nh÷ngnguyªn nh©n cho bíc khëi ®éng cña cuéc khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. CãthÓ chia cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i thµnh hai giai ®o¹n: - Giai ®o¹n thø nhÊt b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 40 ®Õn nh÷ng n¨m 70.Thùc chÊt ®©y lµ giai ®o¹n b¾t ®Çu ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt c¶vÒ con ngêi vµ c«ng cô s¶n xuÊt. - Giai ®o¹n thø hai b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 70 ®Õn nay. Giai ®o¹n nµythùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng víi quy m« lín vµ toµn diÖn lùc lîng s¶n xuÊt trªnc¬ së ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt. §©y lµ giai ®o¹n biÕn ®æih¼n vÒ chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt. ë c¸c níc t b¶n chñ nghÜa th× ®©y lµthêi kú m©u thu…n cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt, t¹o ®iÒukiÖn cho sù ra ®êi cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi. Qu¸ tr×nh diÔn ra kh«ng ®ång ®Òu ë c¸c níc do nhiÒu nguyªn nh©n®· d…n ®Õn sù chªnh lÖch vÒ kinh tÕ. Trªn thÕ giíi h×nh thµnh 3 nhãm n íc ®ãlµ c¸c cêng quèc vÒ kinh tÕ, c¸c níc ph¸t triÓn vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.ViÖt Nam lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ nhá, l¹c hËu vÒ khoa häc kÜ thuËt, lùclîng s¶n xuÊt cßn non nít cha phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt cña chñ nghÜa x·héi. §Ó cã ®îc c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cña mét nÒn s¶n xuÊt lín, kh«ngcßn con ®¬ng nµo kh¸c lµ c«ng nghiÖp ho¸, c¬ khÝ ho¸ c©n ®èi vµ hiÖn ®¹idùa trªn tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn cao. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Tãm l¹i, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam lµ méttÊt yÕulÞch sö. Nã nh»mtíi nh÷ng môc tiªu cô thÓ vµ mang tÝnh c¸ch m¹ng.Nã ®æi míi hµng lo¹t vÊn ®Ò c¶ vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÔn, c¶ vÒ kinh tÕvµ chÝnh trÞ - x· héi. Nã b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t t -ëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh míi. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp lµ nh»m môc tiªu biÕn®æi níc tathµnh níc c«ng nghiÖp, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕhîplÝ, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕnbé, phï hîp víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt, nguån lùccon ngêi ®îc ph¸t huy, møc sèng vËt chÊt, tinh thÇn ®îc n©ng cao, quècphßng vµ an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Nh vËy c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh l©u dµi ®Ó t¹ora sù chuyÓn ®æi c¬ b¶n toµn bé bé mÆt níc ta vÒ chÝnh trÞ - kinh tÕ-quèc phßng - an ninh. ViÖc §¶ng vµ Nhµ níc ta chän con ®êng tiÕn hµnhc«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hã lµ hÕt søc ®óng ®¾n. Qu¸ tr×nh nµy míi chØlµ bíc ®Çu song níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ trªncon ®êng tiÕnlªn chñ nghÜa x· héi. 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Danh m ô c tµi liÖu tha m kh ¶ o1. Gi¸o tr×nh kinh tÕchÝnh trÞ M¸c - Lªnin2. Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c - Lªnin3. T¹p chÝ céng s¶n "sè ra th¸ng 1- 2002"4. T¹p chÝ "triÕt häc sè 7 (134), th¸ng 7 - 2002"5. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX 13

×