Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368I. phÇn më ®Çu  LÞch sö kinh tÕ thÕ giíi ®· tõng b...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ nhµ níc trong nÒn...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, §¶ng t...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Th ø n ¨m , kinh t nh µ níc h ç trî , k Ých th Ý...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368vèn ®Çu t níc ngoµi t¨ng 21,8 %, c«ng nghiÖp ngoµi q...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3685    §Ç u t ph¸ t tri” n     - T æng ®Çu t p...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -  Tr×nh ®é k ü thu Ët, khoa h äc c «ng ngh Ö c ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368®¹i diÖn chñ së h÷u trùc tiÕpt¹i doanh nghiÖp, quyÒn...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  - §èi víi c¸c doanh nghhiÖp ho¹t ®éng v× lîi nhu...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  - CÇn x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n, sù ®iÒu...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368nh ©n d ©n c ïng tËp tru ng s øc ®Ó gi¶i quyÕ t Vµ c...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3684. §æi míi, n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý cña ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368              tµi liÖu tha m kh ¶ o1.V...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Van luong.blogspot.com 50738

313 views
254 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 50738

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368I. phÇn më ®Çu LÞch sö kinh tÕ thÕ giíi ®· tõng biÕt vµ tr¶i qua c¸c m« h×nh kinh tÕ :kinh tÕtù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸. Kinh tÕ thÞ trêng ®îc coi lµ bíc ph¸t triÓn caocña kinh tÕ hµng ho¸. Kinh tÕ thÞ trêng tá ra lµ mét nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng.HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c níc ®Òu theo m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng víi nh÷ng nÐt®Æc trng vµ mµu s¾c riªng cña mçi níc. ë níc ta, cuèi n¨m 1986, t¹i §¹i héi §¶ng VI víi tinh thÇn “Nh×n th¼ng vµosù thËt, ®¸nh gi¸ ®óng sù thËt, nãi râ sù thËt” §¶ng ta ®· nghiªm kh¾ckiÓm ®iÓm sù l·nh ®¹o cña m×nh, kh¼ng ®Þnh nh÷ng mÆt ®· lµm ®îc,ph©n tÝch nh÷ng sai lÇm, khuyÕt ®iÓm, vµ ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi toµndiÖn ®Êt níc, më ra mét bíc ngoÆt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong c«ngcuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta. Trong c«ng cuéc ®æi míi, §¶ng ta®· quyÕt ®Þnh x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. C¶ vÒ mÆt lý luËnvµ thùc tiÔn ®Òu ®· kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n cña ®êng lèi ph¸t triÓnnÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµníc x· héi chñ nghÜa. Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn nµy, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹iho¹t ®éng ®éc lËp, tù chñ nhÊt ®Þnh ®ång thêi cã sù t¸c ®éng ®an xenlÉn nhau, võa hîp t¸c, võa c¹nh tranh víi nhau, lu«n vËn ®éng vµ cã sùchuyÓn ho¸ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Mét c©u hái ®îc ®Æt ra: “TrongnÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, kinh tÕ nhµ níc cã cÇngi÷ vai trß chñ ®¹o kh«ng? ”. Trong 20 n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt níc, vai trß chñ ®¹o dÉn d¾t,®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cña kinh tÕ nhµ níc lu«n ®îc§¶ng quan t©m, coi träng vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu bíc ®Çu rÊt kh¶quan trong lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, c¶ ®êng lèi ®èi néi vµ ®èingo¹i cña ®Êt níc. §Ó ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña kinh tÕ nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞtrêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®ßi hái kinh tÕ nhµ níc ph¶i ®æi míi ®Ógi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o, thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c cïng ph¸ttriÓn. V× vËy viÖc nghiªn cøu vÒ kinh tÕ nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay lµ hÕt søc quanträng. Víi mong muèn hiÓu biÕt thªm vÒ vÊn ®Ò nµy, em tiÕn hµnh nghiªn cøu®Ò tµi: “Kinh tÕ nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þ nh híng x· héichñ nghÜa ë ViÖt Nam”. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þ nh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam.1. Quan niÖm vÒ kinh tÕ Nhµ níc T¹i ®¹i héi §¶ng VIII (6-1996), §¶ng ta lÇn ®Çu tiªn ®a ra ph¹mtrï kinhtÕNhµ níc thay v× c¸ch gäi kinh tÕquèc doanh tr íc ®©y, theo ®ã kinh tÕquècdoanh chØ lµ mét bé phËn cña kinh tÕ Nhµ níc. Khi bµn vÒ ph¹m trï kinh tÕNhµ níc, cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau. Cã ý kiÕncoi kinh tÕNhµ níc lµ métthµnh phÇn kinh tÕ, cã ý kiÕncho r»ng kinh tÕ Nhµ níc kh«ng ph¶i lµ métthµnh thµnh phÇn kinh tÕmµ lµ tµi s¶n cña mét quèc gia, mét c«ng cô kinh tÕcña Nhµ níc. Néi dung kinh tÕcña nã lµ toµn bé nh÷ng nguån lùc mµ Nhµ nícn¾m gi÷ nh ng©n s¸ch, tiÒn tÖ, c¸c quü quèc gia vµ së h÷u c¸c doanhnghiÖp Nhµ níc. Cã ý kiÕnl¹i cho r»ng: thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc lµ nh÷ng®¬n vÞ, tæ chøc trùc tiÕps¶n xuÊt kinh doanh hoÆc phôc vô s¶n xuÊt, kinhdoanh mµ toµn bé nguån lùc thuéc së h÷u Nhµ níc hoÆc mét phÇn phô thuécsë h÷u Nhµ níc chiÕm lÖ khèng chÕ.Theo c¸ch hiÓu chung nhÊt hiÖn nay, tûkinh tÕNhµ níc lµ thuËt ng÷ dïng ®Ó chØ phÇn tµi s¶n thuéc së h÷u Nhµ n-íc. PhÇn tµi s¶n ®ã gåm cã: - Tµi nguyªn kho¸ng s¶n, ®Êt ®ai… lµ tµi s¶n quèc gia do Nhµ níc ®¹i diÖn, toµn d©n lµm chñ së h÷u. - HÖ thèng c¸c quü b¶o hiÓm do Nhµ níc ®¶m nhiÖm vµ c¸c quü dù tr÷ quèc gia. - Ng©n hµng Nhµ níc, kho b¹c Nhµ níc, tµi chÝnh Nhµ níc - C¸c doanh nghiÖp 100 %vèn Nhµ níc ë tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc. - PhÇn vèn Nhµ níc ®Çu t vµo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c díi d¹ng c«ng ty cæ phÇn. Mçi bé phËn trªn ®©y cã chøc n¨ng, nhiÖmvô kh¸c nhau nhng ®Òu nh»mthùc hiÖn vai trß cña kinh tÕ Nhµ níc ë mét ph¹m vi, mét møc ®é nhÊt®Þnh. Nh vËy, kinh tÕNhµ níc lµ toµn bé c¸c lùc l îng kinh tÕdo Nhµ níc n¾mgi÷, bao gåm quyÒn së h÷u, quyÒn qu¶n lý vµ quyÒn sö dông kÕt qu¶ kinh tÕdo lùc l îng kinh tÕ ®ã mang l¹i. Nãi mét c¸ch kh¸c, kinh tÕ nhµ níc ®îc h×nhthµnh th«ng qua viÖc nhµ níc dÇu t vèn x©y dùng míi tõ vèn ng©n s¸ch nhµníc hoÆc th«ng qua quèc h÷u ho¸ c¸c xÝ nghiÖp t nh©n. H×nh thøc biÓu hiÖn cña thµnh phÇn kinh tÕNhµ níc: Kinh tÕNhµ níc ®îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanhnghiÖp Nhµ níc. Doanh nghiÖp Nhµ níc bao gåm doanh nghiÖp Nhµ níc gi÷100%vèn vµ doanh nghiÖp Nhµ níc gi÷ cæ phÇn chi phèi.2. Vai trß cña kinh tÕNhµ níc trong nÒn kinh tÕthÞ trêng ®Þnh híngx· héi chñ nghÜa 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, §¶ng ta ®· chñ tr ¬ng thùchiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. C¸cthµnh phÇn kinh tÕtån t¹i ho¹t ®éng ®an xen lÉn nhau, võa hîp t¸c võa c¹nhtranh víi nhau, lu«n vËn ®éng vµ cã sù chuyÓn ho¸ trong qu¸ tr×nh ph¸ttriÓn. Trong ®ã kinh tÕ nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o. VËy vai trß chñ ®¹ocña kinh tÕnhµ níc ®· ®îc ®Ò cËp ®Õnnh thÕnµo? Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕNhµ níc lµ quan ®iÓm lý luËn vµ ®· ®îc c¸cníc x· héi chñ nghÜa thõa nhËn réng r·i trong ho¹t ®éng l·nh ®¹o nÒn kinhtÕquèc d©n, coi ®ã lµ mét ®Æc tr ng c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt thÓ chÕkinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa víi kinh tÕ thÞ tr êng t b¶n chñnghÜa. NghÞ quyÕt §¹i héi VIII ( 6-1996 ) cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh kinh tÕNhµ níc cã bèn vai trß chñ yÕusau: - Lµm ®ßn bÈy ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr ëng nhanh vµ gi¶i quyÕtnh÷ng vÊn ®Ò x· héi. - Më ®êng, híng dÉn c¸c thµnh phÇn kinh tÕkh¸c cïng ph¸t triÓn. - Lµm lùc l îng vËt chÊt ®Ó Nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµqu¶n lý vÜ m«. - T¹o nÒn t¶ng cho chÕ x· héi míi. ®é Theo em, vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕnhµ níc víi bèn vai trß chñ yÕutrªncÇn ®îc hiÓu vµ thùc hiÖn trªn nh÷ng ph¬ng diÖn c¬ b¶n sau: Thø nhÊt, vai trß chñ ®¹o kh«ng ph¶i biÓu hiÖn ë sè l îng c¸c c¬ së kinhtÕcña nhµ níc nhiÒu hay Ýt vµ còng kh«ng ph¶i ë tû träng gi¸ trÞ s¶n l îngdo kinh tÕ nhµ níc t¹o ra chiÕm bao nhiªu trong GDP mµ vai trß chñ ®¹o tr íchÕt ph¶i ®îc thÓ hiÖn ë tr×nh ®é c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, n¨ng suÊthiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cao. Thø hai, kinh tÕ nhµ níc ph¶i ®ãng vai trß hµng ®Çu trong viÖc kh¾cphôc, h¹n chÕ nh÷ng khuyÕttËt cña c¬ chÕ thÞ tr êng. Thø ba, kinh tÕ nhµ níc ®éc quyÒn trong nh÷ng lÜnh vùc cã quan hÖtrùc tiÕp ®Õn an ninh quèc gia vµ ph¶i n¾m ®îc nh÷ng ngµnh then chèt,nh÷ng lÜnh vù quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nh c«ng nghiÖpnÆng, ng©n hµng, giao th«ng vËn t¶i…Tuy vËy cÇn l u ý r»ng ph¹mvi ®écquyÒn cña kinh tÕ nhµ níc cµng réng bao nhiªu th× t¸c ®éng tÝch cùc cñac¹nh tranh cµng bÞ thu hÑpbÊy nhiªu. Thø t , kinh tÕnhµ níc ®Þnh híng, híng dÉn ho¹t ®éng cña c¸c thµnh phÇnkinh tÕ kh¸c ®Ó mäi thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng theo môc tiªu ®Þnh s½ncña nhµ níc th«ng qua hai c¸ch thøc ®îc thùc hiÖn ®ång thêi lµ: - Quy ho¹ch, chiÕnl îc ph¸t triÓn ngµnh, vïng, s¶n phÈm cña b¶n th©nkinh tÕnhµ níc còng nh cña toµn bé nÒn kinh tÕquèc d©n. Trªn c¬ së ®ã, c¸cthµnh phÇn kinh tÕkh¸c x©y dùng chiÕnl îc kinh doanh cña m×nh. - Cung cÊp c¬ së h¹ tÇng vµ nh÷ng dÞch vô c«ng céng víi chÊt l îng cao, gi¸ rÎ cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕkh¸c ë nh÷ng lÜnh vùc mµ nhµ níc muèn khuyÕnkhÝch hä ®Çu t . 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Th ø n ¨m , kinh t nh µ níc h ç trî , k Ých th Ých c ¸c th µnh ph Çn kinh t kh ¸c Õ Õph ¸t tri Ón. C ã th Ó hiÓu s ù h ç trî , k Ých th Ých c ña kinh t nh µ níc ®èi víi c ¸c Õth µnh ph Çn kinh t kh ¸c bao g åm : Õ - u ®·i vÒ vay vèn, l·i su Êt, thuÕ ,ti Òn thu ª ®Ê t cho ho ¹t ®éng c ña c ¸c th µnh ph Çn kinh t . Õ - T ×m kiÕ m vµ m ë réng th Þ tr êng, bao g åm c ¶ th Þ tr êng ®Çu vµo lÉn th Þ tr êng ®Çu ra cho c ¸c th µnh ph Çn kinh t . Õ - Trî gi¸ h µng xu Êt kh Èu cho c ¸c th µnh ph Çn kinh t kh ¸c khi c Çn th iÕ t. Õ - H ç trî , khuyÕ nkh Ých c ¸c th µnh ph Çn kinh t ®æi m íi c «ng ngh Ö vµ Õ ®µo t¹o ngu ån nh ©n lùc, n ©ng cao n ¨ng lùc c ¹nh tranh. - D uy tr× vµ k Ých th Ých c ¹nh tranh b ×nh ®¼ng gi÷a c ¸c th µnh ph Çn kinh t . Õ T ãm l¹i,th µnh ph Çn kinh t nh µ níc c ã vai trß m ë®êng, d Én d ¾t cho n Òn Õkinh t ViÖ t Nam ph ¸t tri Ón theo ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa. N ã lµ nh ©n Õtè ch Ýnh th óc ®Èy t¨ng tr ëng kinh t nhanh vµ l©u b Òn. Kinh t nh µ níc c ã Õ Õch øc n ¨ng t¹o lËp c ¬ s ë vËt ch Êt h ¹ tÇng, s ¶n xu Êt c ¸c h µng ho ¸ d Þch vôc «ng c éng, h ç trî vµ chi ph èi c ¸c th µnh ph Çn kinh t kh ¸c. S ë d Ü kinh t nh µ n- Õ Õíc c ã ®îc ch øc n ¨ng ®ã lµ v× n ã c ã lîi thÕ ngu ån vèn lín tõ ng©n s ¸ch, lùclîng ®µo t¹o chuyªn s ©u vÒ tr×nh ®é qu ¶n lý , tr×nh ®é k ü thu Ët, c «ngngh Ö hiÖn ®¹i, c ã quan h Ö kinh t réng trong vµ ngo µi níc. Õ T õ th ùc t nh ÷ng n ¨m ®æi m íi ë níc ta ®· cho th Êy th µnh ph Çn kinh t nh µ Õ Õníc ®· th ùc s ù ch øng tá vai trß ch ñ ®¹o chi ph èi vµ th óc ®Èy to µn b é n Ònkinh t qu èc d ©n ph ¸t tri Ón theo ®óng qu ü ®¹o ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa. ÕIII. Thùc tr¹ng cña kinh tÕnhµ níc trong nÒn kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x·héi chñ nghÜa ë níc ta hiÖn nay.1. Nh÷ n g thµnh tùu ®¹ t ® îc sau 20 n®m ®æi míi Thùc hiÖn theo ®óng ®êng lèi vµ chñ tr¬ng chØ ®¹o cña §¶ng, sau 20n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, chóng ta ®· thu ®îc mét sè thµnh tùu bíc ®Çu rÊtkh¶ quan. Theo sè liÖu thèng kª cña v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng IX : * VÒ N«ng Ð L©m Ð Ng nghiÖp: Trong 5 n¨m tõ 1996 ®Õn 2000 s¶n lîng N«ng Ð L©m Ð Ng nghiÖp t¨nghµng n¨m lµ 5,7 % trong ®ã n«ng nghiÖp t¨ng 5,6 %, L©m nghiÖp 4 %, ngnghiÖp 8,4 %. XuÊt khÈu N«ng Ð L©m Ð Thuû s¶n n¨m 2000 ®¹t 4,3 tû USD gÊp 2,7lÇm so víi 1995. B×nh qu©n hµng n¨m chiÕm kho¶ng 30 % kim ng¹ch xuÊt khÈucña c¶ níc. * C«ng nghiÖp vµ x©y dùng: C«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®· vît qua nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc, ®¹t®îc nhiÒu tiÕn bé. NhÞp ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp b×nh qu©nhµng n¨m 13,5 % trong ®ã c«ng nghiÖp quèc doanh t¨ng 9,5 %, khu vùc cã 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368vèn ®Çu t níc ngoµi t¨ng 21,8 %, c«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh t¨ng 21,8 %,s¶n l îng mét sè s¶n phÈmquan träng t¨ng nhanh. N¨m 2000 so víi 1995, s¶nl îng dÇu th« gÊp 2,1 lÇn, ®iÖn gÊp 1,8 lÇn, than s¹ch vît ngìng 10 triÖutÊn… XuÊt khÈu s¶n phÈmc«ng ngiÖp ( KÓ c¶ tiÓu, thñ c«ng nghiÖp) t¨ngnhanh n¨m 2000 ®¹t 10,0 tû USD gÊp h¬n 3,4 lÇn so víi n¨m 1995, chiÕmkho¶ng 70 %tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¶ níc. * C¸c ngµnh dÞch vô tiÕptôc ph¸t triÓn gãp phÇn tÝch cùc cho t¨ng tr ëngph¸t triÓn kinh tÕvµ phôc vô ®êi sèng. Gi¸ trÞ c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 6,8%/ n¨m(1995- 2000). * VÒ gi¶i quyÕtviÖc lµm cho ngêi lao ®éng tõ 1996 ®Õn2000 ®· cã thªmkho¶ng 6,1 triÖu lao ®éng ®îc thu hót vµo viÖc lµm vµ t¹o thªm viÖc lµmtrong c¸c ngµnh kinh tÕ, x· héi. * C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: §· ®îc triÓn khai m¹nh mÏ ë hÇu hÕt c¸ctØnh nhÊt lµ ë c¸c vïng nghÌo, x· nghÌo. Tû lÖ hé ®ãi nghÌo trªn tæng sèhé trong c¶ nøoc ®· tõ 20 %n¨m1995 gi¶m xuèng cßn 10 %n¨m2000. §êi sèng d©n c nhiÒu vïng ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. Møc tiªu dïng b×nhqu©n ®Çu ngêi tÝnh theo gi¸ hiÖn hµnh t¨ng tõ 2,6 triÖu ®«ng n¨m1995 lªn4,3 triÖu ®ång n¨m2000. * Thµnh tùu ®¹t ®îc trong n¨m2005 : B¸o c¸o ChÝnh phñ vÒ t×nh h×nh kinh tÕ– x· héi n¨m 2005 tr×nh t¹i kúhäp thø 8, Quèc héi kho¸ XI khai m¹c ngµy 18/10/2005 kh¼ng ®Þnh ®©y lµn¨m cã tèc ®é t¨ng tr ëng ®¹t møc cao nhÊt trong 5 n¨m qua, c¬ cÊu kinh tÕchuyÓn dÞch ®óng híng, chÊt l îng vµ hiÖu qu¶ ®îc n©ng lªn. Cã thÓ tãmt¾t mét sè thµnh tùu kinh tÕchñ yÕutrong n¨m 2005 qua mét sè chØ tiªu nhb¶ng sau:STT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh íc thùc hiÖn1 Tèc ®é t ¨ n g tr ëng % 8,4 Trong ®ã: - N«ng, l©m , ng nghiÖp % 4,1 - C«ng nghiÖp vµ x©y dùng % 10,7 - DÞch vô % 8,42 GDP theo gi¸ thùc tÕ Tæng GDPtheo VN§ Ngh×n tû ®ång 838,5 Tæng GDPtheo USD Tû USD 53,0 GDPb×nh qu©n ®Çu ngêi USD 640,03 C¬ cÊu kinh tÕ - N«ng, l©m, ng nghiÖp % 20,7 - C«ng nghiÖp vµ x©y dùng % 40,8 - DÞch vô % 38,54 XuÊt nhËp khÈu - Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu TriÖu USD 31.800 - Tèc ®é t¨ng xuÊt khÈu % 20,0 - Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu TriÖu USD 37.300 - Tèc ®é t¨ng nhËp khÈu % 16,7 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3685 §Ç u t ph¸ t tri” n - T æng ®Çu t ph ¸t tri Ón Ngh ×n tû ®ång 320,0 - T æng ®Çu t ph ¸t tri Ón / GD P % 38,2 (Nguån: Th«ng tin vµ dù b¸o kinh tÕ – x· héi _ Trang 3) VÒ doanh nghiÖp nhµ níc: Nh÷ng thµnh tùu bíc ®Çu cña ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ níc: TÝnh ®Õn ngµy 31th¸ng 12 n¨m 2002 c¶ níc cã 4.722 doanh nghiÖp nhµ níc(100 % vèn) vµ tÝnh cho ®Õn th¸ng 6 n¨m 2005, doanh nghiÖp nhµ n íc chØcßn l¹i kho¶ng 2.980 doanh nghiÖp (d¹ng 100% vèn nhµ níc), ngoµi ra cßn cã670 c«ng ty cæ phÇn. Sau 20 n¨m s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt, ®æi míi tæ chøc qu¶n lý ®· gi¶m bít®¸ng kÓ sè doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ vµ kh«ng cÇnthiÕt duy tr× mµ vÉn ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng trëng cao, gi¶m ®îc h¬n mét nöasè lîng c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kinh doanh thua lç. NhiÒu doanh nghiÖp nhµníc ®· thùc hiÖn c¸c h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ së hu trong thùc tÕ,®en nay, ®·cã h¬n 600 doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ nhiÒudoanh nghiÖp dang tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸vµ ®a d¹ng ho¸ së h÷u. Theo b¸o c¸o tæng hîp cña Bé KÕ ho¹ch ®Çu t th¸ng 5 n¨m 2005 t×nh h×nhcña nguån vèn tõ n¨m 2001 ®Õn 2005 ®îc tæng kÕt nh sau: Nguån vèn Vèn ( Tû ®ång ) Tû träng (%) Tæng sè 975900 Vèn ng©n s¸ch Nhµ níc 222600 22,8 Vèn cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc 172800 17,7 Vèn cña d©n c vµ t nh©n 256100 26,2 Vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi 166300 17,0 Nguån kh¸c 27900 2,92. Nh÷ n g tån t¹ i vµ h¹ n chÕ cña kinh tÕ nhµ n íc Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc, kinh tÕ nhµ níc cßn cã nh÷ng tån t¹i vµh¹n chÕ, biÓu hiÖn chñ yÕu ë nh÷ng mÆt sau: - Sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ Nhµ níc vµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cßn bÐ vÒ quy m« vµ dµn tr¶i vÒ ngµnh nghÒ. NhiÒu doanh nghiÖp cïng lo¹i ho¹t ®éng chång chÐo vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh, cÊp qu¶n lý vµ trªn cïng mét ®Þa bµn t¹o ra sù c¹nh tranh kh«ng ®¸ng cã trong chÝnh khu vùc kinh tÕ Nhµ n íc víi nhau. Doanh nghiÖp Nhµ níc cßn dµn tr¶i trªn tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ tõ s¶n xuÊt ®Õn th¬ng m¹i, du lÞch, dÞch vô g©y t×nh tr¹ng ph©n t¸n, manh món vÒ vèn trong khi vèn ®Çu t nhµ níc rÊt h¹n chÕ, g©y chi phèi, xÐ lÎ c¸c nguån lùc kÓ c¶ ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc, kh«ng thÓ tËp trung vµo nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc chñ yÕu, then chèt. 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tr×nh ®é k ü thu Ët, khoa h äc c «ng ngh Ö c ßn l¹c h Ëu d Én ®Õ n n ¨ng lùc c ¹nh tranh kÐ m vµ thua th iÖ t trong h éi nh Ëp vÒ kinh t víi khu Õ vùc vµ qu èc t . H Çu hÕ ttrong khu vùc kinh t Nh µ n íc m µ ®Æc biÖt Õ Õ lµ c ¸c doanh nghiÖp Nh µ níc c ã m ¸y m ãc, th iÕ tb Þ nh Ëp kh Èu tõ nhiÒu níc, thu éc nhiÒu thÕ h Ö, ch ñng lo ¹i kh ¸c nhau. C ã nhiÒu ý kiÕ n cho r»ng nhiÒu h Ö th èng d ©y chuyÒn s ¶n xu Êt, m ¸y m ãc th iÕ tb Þ c ña n- íc ta l¹c h Ëu so víi khu vùc vµ thÕ giíi tõ 1 0 Ð 30 n ¨m . - Trong khu vùc kinh t Nh µ níc ®ang tån t¹i hiÖn tîng th iÕ u viÖc lµm , Õ s è lao ®éng d th õa lín. Th ùc tr¹ng ho ¹t ®éng c ¸c doanh nghiÖp c ßn nhiÒu yÕ u kÐ m , s è doanh nghiÖp ho ¹t ®éng kinh doanh c ã hiÖu qu ¶ chiÕ mtû lÖ th Êp trong tæng s è c ¸c doanh nghiÖp Nh µ n íc, s è doanh nghiÖp c ßn l¹i li ªn tôc lç trong nhiÒu n ¨m , ho Æc c ã l·i m ang tÝnh ch Êt tîng tr ng vÒ s è li Öu , l·i gi¶ lç th Ët (Theo s è li Öu n ¨m 2005, s è doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç t¨ng lªn chiÕ m kho ¶ng 1 / 3, c ã ®Þa ph¬ng chiÕ mtíi 50% ). M ét ®ång vèn ®Çu t vµo doanh nghiÖp Nh µ níc t¹o ra tû lÖ lîi nhu Ën th Êp h ¬n so víi ®Çu t vµo c ¸c doanh nghiÖp thu éc c ¸c th µnh ph Çn kinh t kh ¸c. T û lÖ t¨ng tr ëng ®ãng g ãp c ña Õ h Ö th èng doanh nghiÖp Nh µ níc vµo GD P t¨ng kh «ng ®¸ng k Ó trong th êi gian võa qua trong khi ®ã ng ©n s ¸ch Nh µ níc li ªn tôc ph ¶i c Êp vèn cho ®Çu t x ©y d ùng, c Êp b æ sung vèn lu ®éng, b ï lç , h ç trî gi¶m b ít kh ã kh ¨n vÒ tµi ch Ýnh cho c ¸c doanh nghiÖp Nh µ níc. §ång th êi Nh µ níc c ßn ph ¶i m iÔn gi¶m thuÕ ,xo ¸ n î, khoanh n î, m iÕ ngi¶m l·i cho c ¸c doanh nghiÖp Nh µ níc.3. Nguy ª nh©n c ña thùc tr ¹ ng kinh tÕ tr ª n na. Nguyªn nh©n cña nh÷ng thµnh qu¶ §¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®ã lµ nhê: §¶ng vµ Nhµ níc ®· ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch ®êng lèi ®óng ®¾n, kÞp thêi®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn. §îc sù ®ång t×nh ñng hé cña nh©n d©n.b. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ - Trong qua tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, c¬ chÕ míi ®ang h×nhthµnh, c¬ chÕ cò cha ®îc xo¸ bá triÖt ®Ó vµ nhiÒu vÊn ®Ò do lÞch sö ®Ól¹i kh«ng thÓ gi¶i quyÕt trong mét sím mét chiÒu ®ã lµ: §Êt n íc ta ®angph¶i g¸nh chÞu hËu qu¶ nÆng nÒ cña hai cuéc chiÕn tranh tµn khèc cïng víihËu qu¶ cña c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, chóng ®· h¹n chÕ sù ph¸ttriÓn cña kinh tÕ níc ta. - NhËn thøc cha thèng nhÊt vµ cha ®Çy ®ñ vÒ chñ tr¬ng s¾p xÕp,®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Nhµ níc. NhiÒu vÊn ®Ò cßn cha râ, ch-a ®îc tæng kÕt ®Ó cã gi¶i ph¸p kÞp thêi vµ nhÊt qu¸n nh: QuyÒn qu¶n lýNhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc, quyÒn chñ së h÷u Nhµ níc, quyÒn cña 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368®¹i diÖn chñ së h÷u trùc tiÕpt¹i doanh nghiÖp, quyÒn sö dông vèn vµ chñ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp… - C¬ chÕ,chÝnh s¸ch cßn nhiÒu bÊt cËp, cha ®ång bé, cßn nhiÒu ®iÓmcha phï hîp víi kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, cha t¹o ra ®îc®äng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy c¸n bé, ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp Nhµníc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. - C¶i c¸ch hµnh chÝnh tiÕn hµnh chËm, cha theo kÞp ®ßi hái cña thùctiÔn trong tiÕn tr×nh ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ níc. ViÖc n©ng cao hiÖuqu¶, hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp cßn kÐm,cßn g©y nhiÒuphiÒn hµ cho doanh nghiÖp, cha ph¸t huy quyÒn tù chñ, tÝnh n¨ng ®éng cñadoanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr êng. - §éi ngò c¸n bé chñ chèt trong doanh nghiÖp Nhµ níc nãi chung cßn cha®¸p øng ®îc yªu cÇu, mét bé phËn kh«ng nhá kÐmn¨ng lùc, phÈm chÊt vµthiÕutinh thÇn tr¸ch nhiÖm, thªm vµo ®ã c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n béqu¶n lý kinh tÕcßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp. - Sù thiÕukiªn quyÕt trong thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng trong®æi míi vµ ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ níc. TiÕntr×nh cæ phÇn ho¸doanh nghiÖp, h¹ cÊp së h÷u th«ng qua giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanhnghiÖp Nhµ nuíc cßn chËm. VÉn cßn tån t¹i hµng ngh×n doanh nghiÖp cãvèn së h÷u rÊt nhá, cßn rÊt nhiÒu doanh nghiÖp “ChÕtmµ cha ch«n” ®· lµmtr× trÖ nÒn kinh tÕ.IV.Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®” t®ng cêng vai trß cña kinh tÕ nhµ níctrong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þ nh híng x· héi chñ nghÜa Víi thùc tÕhiÖn nay, kinh tÕnhµ níc cha thËt sù ®¸p øng ®îc vai trß nµytrªn c¸c mÆt s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n lý tæ chøc còng nh ph-¬ng thøc ph©n phèi. Kinh tÕnhµ níc ®ang ®øng tr íc nh÷ng th¸ch thøc gayg¾t cña yªu cÇu ®æi míi, ph¸t triÓn vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕquèc tÕ. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕnhµ níc.1. §Þnh h íng ph¸t triÓn vµ chÊn chØnh l¹i mét b íc viÖc ph©n lo¹idoanh nghiÖp nhµ n íc ho ¹t ®éng c«ng Ých vµ häat ®éng kinh doanh - X¸c ®Þnh l¹i c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých cÇn thiÕt ho¹t ®éng kh«ng v×môc ®Ých lîi nhuËn lµ chÝnh, dï thua lç vÉn cÇn duy tr×, tån t¹i ®Ó cãchÝnh s¸ch c¬ chÕ hîp bï lç, t¨ng cêng qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c phïnguån lùc ®îc ®Çu t , ®¶m b¶o môc tiªu chÝnh trÞ – x· héi, ®Þnh híng x· héichñ nghÜa. Trong tõng thêi kú Nhµ níc xem xÐt, ®iÒu chØnh, ®Þnh híng,ph©n lo¹i cho phï hhîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ– x· héi. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §èi víi c¸c doanh nghhiÖp ho¹t ®éng v× lîi nhuËn cÇn tËp trung ®Çut , n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, h×nh thµnh doanh nghiÖp m¹nh toµn diÖn,lµm nßng cèt c¹nh tranh trªn thÞ tr êng quèc tÕ vµ trong níc nh dÇu khÝ,®iÖn, than, hµng kh«ng, ng©n hµng…C¸c doanh nghiÖp nµy ®i ®Çu vÒ b¶o®¶m x· héi, ph¸t huy gióp ®ì c¸c thµnh phÇn kinh tÕvµ ¶nh hëng ®Õnsù ph¸ttriÓn kinh tÕ – x· héi b»ng tÝnh chÊt x· héi chñ nghÜa cña m×nh, t¹o ranh÷ng biÕnchuyÓn v÷ng ch¾c theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.2. §æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu ¶ ho ¹t ®éng cña c¸c tæng c«ng ty Nhµn íc, h × n h thµnh mét sè tËp ®oµn kinh tÕm ¹ n h. Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy nh»mmôc ®Ých tËp trung nguån lùc ®Ó chi phèinh÷ng ngµnh, lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ nh: Bu ®iÖn, ®iÖn lùc,ng©n hµng, tµi chÝnh, b¶o hiÓm, c¸c trung t©m th¬ng m¹i, dÞch vô lín, dulÞch…lµm lùc l îng chñ ®¹o ®Ó ®¶m b¶o c¸c c©n ®èi lín vµ æn ®Þnh kinhtÕ vÜ m«; cung øng n÷n s¶n phÈm träng yÕucho nÒn kinh tÕ vµ xuÊt khÈu,®ãn gãp lín cho ng©n s¸ch Nhµ níc ; lµm nßng cèt thóc ®Èy t¨ng tr ëng kinhtÕvµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕquèc tÕcã hiÖu qu¶. H×nh thµnh mét sè tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh trªn c¬ së c¸c tæng c«ng tyNhµ níc cã sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kinh doanh ®a ngµnh,trong ®ã cã ngµnh kinh doanh chÝnh, chuyªn m«n ho¸ cao vµ gi÷ vai trß chiphèi lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, cã quy m« lín vÒ vèn, ho¹t ®éng c¶trong vµ ngoµi níc, cã tr×nh ®é c«ng nghÖ cao vµ qu¶n lý hiÖn ®¹i. §©y lµ gi¶i ph¸p cã tÝnh bíc ngoÆt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éngcña khu vùc kinh tÕNhµ níc.3. §Èy m ¹ n h cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n íc, thùc hiÖn giao, b¸n,kho¸n kinh doanh, cho thu ª , s¸t nhËp, gi ¶i thÓ, ph¸ s¶n doanh nghiÖpNhµ n íc. - §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ doanhnghiÖp Nhµ níc theonhiÒu møc ®é, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ së h÷u t¹o ®éng lùc cho c¸c chñ thÓkinh tÕ, t¨ng vèn më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Song cæ phÇn ho¸doanhnghiÖp Nhµ níc kh«ng ®îc biÕnthµnh t nh©n ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá, nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cã vai trßquan träng, lµm ¨n thua lç, cÇn døt ®iÓm xö lý nh chuyÓn h×nh thøc sëh÷u, b¸n, giao, kho¸n kinh doanh, cho thuª, s¸t nhËp, gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶ntheo luËt ph¸ s¶n c«ng ty.4. §æi míi, n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu ¶ qu ¶ n lý cña Nhµ n íc vµ söa®æi bæ sung vÒ c¬ chÕchÝnh s¸ch. 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - CÇn x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n, sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc cãtÝnh chÊt ®éc quyÒn, hoÆc c¬ quan chøc n¨ng æn ®Þnh thÞ tr êng, gi¸ c¶®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng, t¹o m«i tr êng c¹nh tranh , phôc vô cho sù ph¸ttriÓn nÒn kinh tÕ. Nghiªn cøu, ¸p dông c¸c h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý trongdoanh nghiÖp Nhµ níc. T¨ng cêng ho¹t ®éng cña kinh tÕ Nhµ níc trong ph©nphèi l u th«ng, x©y dùng v¨n minh th¬ng nghiÖp vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi chongêi tiªu dïng. - Ph©n ®Þnh râ quyÒn cña c¸c c¬ quan Nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ngchñ së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc . - §µo t¹o nguån nh©n lùc trong khu vùc kinh tÕ Nhµ níc cÇn cã c¬ chÕ,chÝnh s¸ch vµ ®Çu tu tho¶ ®¸ng cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i, tuyÓndông vµ ®·i ngé hîp lý ®Ó sím h×nh thµnh ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ,c¸n bé qu¶n lý l·nh ®¹o doanh nghiÖp giái, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ®¸p øng ®îcyªu cÇu cña c«ng nghiÖp hho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ ho¹t ®éng kinhdoanh trong m«i tr êng quèc gia vµ quèc tÕlu«n lu«n biÕn®éng. - Tõng bíc bæ sung, söa ®æi c¬ chÕ,chÝnh s¸ch, h×nh thµnh khung ph¸plý ®ång bé, t¹o lËp m«i tr êng kinh tÕ b×nh ®¼ng trong c¬ chÕthÞ tr êngcho doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã doanh nghiÖp Nhµníc ph¸t huy ®îc ®Çy ®ñ quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm, lµnh m¹nh tµichÝnh doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt c¬ b¶n nî toßn ®äng kh«ng cã kh¶ n¨ngthanh to¸n vµ lao ®éng d«i d, ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ mét bíc quan trängc«ng nghÖ vµ qu¶n lý cña ®¹i bé phËn doanh nghiÖp Nhµ níc. V. KÕt luËn Qua thùc tiÔn 20 n¨m ®æi míi ë níc ta, víi nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµosù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, kinh tÕ Nhµ níc ®· thËt sùn¾m gi÷ nh÷ng huyÕt m¹ch chñ yÕucña nÒn kinh tÕvµ dÞch vô x· héi, t¹o ravµ qu¶n lý mét lùc l îng vËt chÊt ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ ®iÒu tiÕt ®îc thÞtr êng lµm nßng cèt trong viÖc øng dông tiÕn bé kü thuËt vµ c«ng nghÖhiÖn ®¹i, t¹o nguån thu lín cho ng©n s¸ch Nhµ níc. Kinh tÕ Nhµ níc ®· thÓhiÖn râ vai trß chñ ®¹o cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa chóng ta ®· cã nh÷ng thµnh tùu vµ nh÷ng h¹nchÕcßn tån t¹i. Tõ ®ã ®ßi hái ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu, t×m hiÓu ®Ó cãnh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch thóc ®Èy h¬n n÷a vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕNhµ níc ®a kinh tÕ ®Êt níc ph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh híng x· héi chñnghÜa mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· lùa chän. Trong kho¶ng thêi gian lÞch sö ng¾n ngñi, chóng ta cha thÓ cã nhiÒukinh nghiÖm vÒ qu¶n lý kinh tÕthÞ tr êng còng nh vÒ vai trß chñ ®¹o cñakinh tÕNhµ níc, nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi míi cßn m¾c ph¶i nh÷ngsai sãt lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. §©y lµ bµi to¸n khã ®ßi hái Nhµ níc vµ 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368nh ©n d ©n c ïng tËp tru ng s øc ®Ó gi¶i quyÕ t Vµ ch óng ta tin tëng r»ng, víi .s ù l·nh ®¹o c ña §¶ng c éng s ¶n ViÖ t Nam , víi tru yÒn th èng c ña d ©n téc tavµ víi nh ÷ng con ngêi ViÖ t N am c Çn c ï, s ¸ng t¹o, c ã tinh th Çn yªu níc n «ngn µn, ch ¾c ch ¾n ch óng ta s Ï th µnh c «ng trªn con ®êng x ©y d ùng ch ñ ngh Üax · h éi ë ViÖ t Nam , x ©y d ùng ®Êt níc ViÖ t Nam h ïng m ¹nh, v¨n m inh, c ã n Ònkinh t ph ¸t tri Ón v÷ng ch ¾c. Õ m l ôc ôcI. phÇn më ®Çu........................................................................................1II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. .................................................2 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 . Q uan niÖm vÒ kinh t Nh µ níc.................................................................2 Õ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Vai trß c ña kinh t Nh µ níc trong n Òn kinh t th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi Õ Õch ñ ngh Üa..............................................................................................3................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Thùc tr¹ng cña kinh tÕnhµ níc trong nÒn kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x·héi chñ nghÜa ë níc ta hiÖn nay..............................................................6................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 . Nh ÷ng th µnh tùu ®¹ t ®îc sau 20 n ¨m ®æi m í.........................................6 i................................................................................................................2. Nh ÷ng tån t¹i vµ h ¹n chÕ c ña kinh t nh µ níc...........................................9 Õ3. Nguyªn nh ©n c ña th ùc tr¹ng kinh t trªn ..............................................1 0 Õa. Nguyªn nh©n cña nh÷ng thµnh qu¶.................................................................10b. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ........................................................................11IV.Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu®Ó t¨ng cêng vai trß cña kinh tÕ nhµ níc trongnÒn kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa....................................121. §Þnh híng ph¸t triÓn vµ chÊn chØnh l¹i mét bíc viÖc ph©n lo¹i doanhnghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých vµ häat ®éng kinh doanh.....................122. §æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tæng c«ng ty Nhµ níc,h×nh thµnh mét sè tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh.....................................................133. §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc, thùc hiÖn giao, b¸n, kho¸nkinh doanh, cho thuª, s¸t nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n doanh nghiÖp Nhµ níc........13 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3684. §æi míi, n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý cña Nhµ níc vµ söa ®æibæ sung vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch.................................................................14 V. KÕtluËn........................................................................................15 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tµi liÖu tha m kh ¶ o1.V¨n kiÖn ®¹i héi ®¶ng IX.2.V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng VIII3.Tæng côc thèng kª 2003.4.Lý luËn chÝnh trÞ sè 4 -2002.5.T¹p chÝ kinh tÕvµ ph¸t triÓn sè 99-th¸ng 9-2005.6.T¹p chÝ triÕt häc sè 8(171) th¸ng8-2005.7.T¹p chÝ nghiªn cøu & ph¸t triÓn.8.B¸o c¸o tæng hîp cña Bé KÕHo¹ch §Çu T th¸ng 5-2005.9.Th«ng tin vµ dù b¸o kinh tÕx· héi.10.B¸o c¸o chÝnh phñ vÒ t×nh h×nh kinh tÕx· héi n¨m2005.11.Gi¸o tr×nh Kinh TÕChÝnh TrÞ12.Gi¸o tr×nh LÞch Sö Kinh TÕcña tr êng §¹i Häc Kinh TÕQuèc D©n. 13

×