Van luong.blogspot.com 50737

287 views
239 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 50737

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ngµy nay khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, giao th«ng ®· trë thµnh métvÊn ®Ò v« cïng quan träng cña ViÖt nam. §Æc biÖt ë c¸c thµnh phè lín nhHµ néi, H¶i phßng , TP Hå ChÝ Minh..C¸c ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ngµycµng nhiÒu trong khi c¸c tuyÕn ®êng ®ang trë nªn xuèng cÊp trÇm träng. V×vËy sè lîng c¸c tai n¹n giao th«ng ngµy cµng gia t¨ng. Vµo c¸c giê cao ®iÓmt¾c ®êng x¶y ra liªn tôc ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn ®êi sèng x· héi. VËy lµmthÕ nµo ®Ó h¹n chÕ t×nh tr¹ng t¾c nghÏn giao th«ng hiÖn nay? Xe buýt trëthµnh mét gi¶i ph¸p ®¸ng tin cËy. Trong bµi tiÓu luËn nµy cña m×nh, b»ng c¸c kiÕn thøc triÕt häc em xintr×nh bµy ®Ò tµi “Qua nguyªn lý ph¸t triÓn ph©n tÝ ch vai trß cña xebuý t víi thùc tr¹ ng giao th«ng ë Hµ néi hiÖn nayÓ. §Ò tµi trªn tuy ®· ®îc nghiªn cøu , song do thêi gian h¹n hÑp vµtr×nh ®é cña em cha chuyªn s©u nªn ®Ò tµi cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt . Mongc¸c thÇy c« gióp ®ì , chØ b¶o tËn t×nh ®Ó ®Ò tµi ®îc më réng vµ hoµnthiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n . Néi dung chÝ nh 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng I: Xe bu ý t, vai trß quan träng cña nã víi thùc tr¹ ng giaoth« ngë Hµ néi hiÖn nay. I. Kh¸i niÖm xe buýt: Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña xe buýt . 1. Nguyªn lý ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn lµ mét cÆp ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó kh¸i qu¸t xu híng vËn®éng tiÕn lªn tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ kÐm hoµn thiÖn®Õn hoµn thiÖn h¬n. Néi dung cña nguyªn lÝ ph¸t triÓn: VËn ®éng cã thÓ diÔn ra theonhiÒu khuynh híng kh¸c nhau, cßn ph¸t triÓn lµ mét khuynh híng cña sù vËn®éng trong ®ã c¸c sù vËt hiÖn tîng n¶y sinh nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ chÊt. Sù ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt, hiÖn tîng lµ qu¸ tr×nh tù th©n vµ kh¸chquan. §ã lµ sù ph¸t triÓn cña c¸c d¹ng vËt chÊt. Sù ph¸t triÓn cña ý thøc, tduy lµ mét qu¸ tr×nh chñ quan, ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn kh¸ch quan. Sù ph¸ttriÓn cã tÝnh phæ biÕn c¶ trong tù nhiªn, x· héi vµ trong c¶ t duy. Nguyªn lÝ ph¸t triÓn lµ c¬ së lÝ luËn cho quan ®iÓm lÞch sö cô thÓkhi xem xÐt sù vËt. Quan ®iÓm lÞch sö ®ßi hái ph¶i xem xÐt sù vËt trong c¶qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ë mçi thêi ®iÓm cô thÓ víi nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ. X¸clËp quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vÒ sù ph¸t triÓn lµm c¬ së cho nhËnthøc vµ hµnh ®éng ®óng vÒ sù ph¸t triÓn 2. Kh¸i niÖm xe buý t: Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn . a.Kh¸i niÖm Xe buýt lµ mét ph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng, ®îc sö dông ®Óphôc vô cho viÖc ®i l¹i cña mäi tÇng líp nh©n d©n. Nã ®i theo nh÷ng tuyÕn ®-êng nhÊt ®Þnh . Mäi ngêi cã thÓ ®i xe buýt b»ng hai h×nh thøc: vÐ th¸ng hoÆc tr¶tiÒn trùc tiÕp .b.Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña xe buýt. Xe buýt ra ®êi vµo nh÷ng n¨m cuèi thÕ kØ 17 t¹i Anh. Ban ®Çu nã ® îcsö dông cho viÖc ®i l¹i cña c¸c c«ng nh©n trong c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp. Saunµy xe buýt ®uîc n©ng cÊp hoµn thiÖn vµ tiÖn Ých h¬n. Nã trë thµnh métph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng . Tríc ®©y nã chØ lµ mét chiÕc xe cßn th« s¬ cò kÜ, cïng víi sù ph¸ttriÓn cña khoa häc kÜ thuËt c¸c nhµ s¸ng chÕ ®· tõng bíc hoµn thiÖn h¬n chiÕcxe buýt ®Ó nã ®¸p øng ®îc nhu cÇu giao th«ng cña mäi ngêi. ChiÕc xe buýt hai 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368tÇng víi trang th iÕ tb Þ tù ®éng ®ang lµ chiÕ cxe bu ýt c ¶i tiÕ n nh Êt vµ hiÖn®¹i nh Êt. Xe bu ýt du nh Ëp vµo ViÖt nam nh ÷ng n ¨m cu èi thÕ k Ø 20, xu Êt hiÖn®Çu ti ªn ë th µnh ph è H å Ch Ý Minh. Ban ®µu xe bu ýt cha nh Ën ®îc s ù quant©m c ña ngêi d ©n v× n ã cha th ùc s ù c Çn th iÕ tvíi nhu c Çu ®i l¹ i c ña ngêi d ©nViÖt Nam trong giai ®o ¹n n µy. Trong nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y khi kinh t x · h éi ®· c ã nhiÒu th ay ®æi. ÕM Ët ®é th am gia giao th «ng ng µy c µng nhiÒu trong khi c ¸c ®êng ph è c ßnch Ët hÑ p th × xe bu ýt trë th µnh m ét ph¬ng ti Ön ®i l¹i ti Ön Ých. H iÖn nay Nh µ níc ®ang khuyÕ n kh Ých m äi ngêi th am gia giao th «ngc «ng c éng ®Ó gi¶m b ít viÖc s ö d ông xe c ¸ nh ©n g ©y ¸ch t¾c giao th «ng m çingêi ë c ¸c ®êng ph è H µ n éi. H µ n éi c ã 41 tu yÕ n xe bu ýt ph ôc li ªn tôc tõ 5h-22h h µng ng µy, c ø 1 5ph ót l¹ i c ã m ét tu yÕ n xe tíi bÕ n.§èi tîng ph ôc vô ch ñ yÕ u lµ h äc sinh, sinh viªn,c «ng nh ©n viªn ch øc. M çi ng µy xe bu ýt H µ n éi ph ôc vô cho h µng tr¨m l î t ngêi.Ngo µi xe ch ¹y trong n éi b é th µnh ph è, c «ng ty xe bu ýt H µ n éi ®· m ë th ªm nhiÒutu yÕ n ch ¹y ®Õ n m ét s è tØnh l©n c Ën nh H µ n éi ÐH µ T ©y. H µ n éi Ð B ¾c Ninh.H µ n éi ÐHng Yªn … .vµ c ¶ nh ÷ng tu yÕ nxe bu ýt b ¾c- nam ph ôc vô nhu c Çu ®i l¹ingµy c µng t¨ng c ña ngêi d ©n. Xe bu ýt H µ n éi ng µy nay ®· ®îc trang b Þ nh ÷ng trang th iÕ tb Þ hiÖn®¹i nh: c öa ®ãng m ë tù ®éng, ®iÒu h ßa kh «ng kh Ý..D o c ¸c bÕ n xe bu ýt ® îcx ©y d ùng ë h Çu kh ¾p c ¸c ®êng ph è n ªn giao th «ng xe bu ýt kh ¸ thu Ën ti Ön víingêi d ©n ®Æc biÖt lµ h äc sinh, sinh viªn. H Çu nh ë tÊ t c ¶ c ¸c tr êng ®¹i h äccao ®¼ng trªn ®Þa b µn H µ n éi ®Òu c ã c ¸c tu yÕ nxe bu ýt. V× vËy sinh viªn lµlîng kh ¸ch ch ñ yÕ u. C ã kho ¶ng g Çn 1 6% sinh viªn ®i h äc b »ng ph¬ng ti Ön n µy.Theo tæng c «ng ty VËn t¶i H µ n éi n ¨m 2000 m íi c ã 1 2 tri Öu l î t kh ¸ch ®i xebu ýt, song con s è n µy ®· t¨ng lªn 285 tri Öu lî t vµo n ¨m 2004. §©y lµ m inhch øng râ rµng nh Êt ®Ó th Êy r»ng xe bu ýt ®ang ng µy c µng trë n ªn ph æ biÕ n. C ïng víi m øc gi¸ kh ¸ ph ï h îp : 3000® ( d íi 25km ), 4000® (tõ25km - 30km ), vµ 5000®( trªn 30km ) . VÐ th ¸ng 50000® víi sinh viªn, 80000®víi c «ng nh ©n viªn ch øc. Víi viÖc t¨ng 66,7% m øc gi¸ nh trªn ®· t¹o ra nhiÒu ýkiÕ nkh ¸c nhau, song trong th êi ®iÓm gi¸ ti ªu d ïng t¨ng cao nh hiÖn nay, ®ã lµm ét th ay ®æi ®óng. §©y lµ th êi c Çn th iÕ t®Ó t¨ng gi¸ m íi. Ngh µnh tµi ch Ýnh®· tÝnh to ¸n m øc ®iÒu ch Ønh theo thu nh Ëp c ña ngêi d ©n ®Ó t¹o ra m øc gi¸ph ï h îp víi tõng lo ¹i ®èi tîng. ViÖc t¨ng gi¸ xe bu ýt ®· gi¶m b ï lç cho th µnh ph è.B ×nh qu ©n m çi n ¨m H µ n éi b ï lç tõ 50-90 tû ®ång, n ¨m 2004 lµ 1 09 tû ®ång. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch Êt lîng ph ôc vô c ña xe bu ýt ®ang ng µy c µng ®îc n ©ng cao. Víi ®éingò nh ©n viªn kinh nghiÖm tËn t×nh xe bu ýt H µ n éi ®ang trë n ªn ho µn th iÖnh ¬n. Ch Ýnh quyÒn th µnh ph è H µ n éi ®ang cho kh ëi c «ng x ©y d ùng nh ÷ngtu yÕ n ®êng d µnh ri ªng cho xe bu ýt ®Ó h ¹n chÕ t¾c ngh Ïn giao th «ng vµo giêcao ®iÓm nh : Kim M ·, C Çu G iÊy, NguyÔn T r·i. Trong nh ÷ng s ù kiÖn quan träng c ña ®Êt níc th êi gian qua xe bu ýt ®·g ãp m ét ph Çn kh «ng nh á nh t¹i S eagam es 22, AS EM 5 c ¸c tu yÕ n xe bu ýt ®îct¨ng cêng ph ôc vô ®a ®ãn h µnh kh ¸ch. H ¹n chÕ ®Õ n m øc th Êp nh Êt t×nh tr¹ngt¾c ®êng t¹o n ªn m ét h ×nh ¶nh ®Ñ p vÒ xe bu ýt ViÖ t nam , con ngêi ViÖ t namtrong th êi k × h éi nh Ëp.II. ý nghÜa cña xe buýt víi t×nh tr¹ng giao th«ng ë Hµ néi hiÖn nay Theo b¸o c¸o cña ñy ban an toµn giao th«ng quèc gia, trong 4 th¸ng®Çu n¨m 2005 c¶ níc x¶y ra 5400 vô tai n¹n giao th«ng, lµm chÕt 3951 ngêivµ bÞ th¬ng 4835 ngêi. Tuy sè ngêi chÕt gi¶m so víi cïng k× n¨m ngo¸i nhngv…n cßn ë møc cao. Tê tr×nh sè 091II C«ng an Thµnh phè ngµy 2/9/2004 göi lªn ñy bannh©n d©n thµnh phè Hµ néi nªu râ thùc tr¹ng giao th«ng ë Hµ néi ®Ò ®¹t c¸cgi¶i ph¸p kiÒm chÕ ïn t¾c vµ tai n¹n giao th«ng b»ng viÖc t¹m ngõng ®¨ng kÝxe m¸y” Tæ chøc ®iÒu tiÕt hîp lÝ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng h¹n chÕ vµ tiÕn tíikh«ng ®Ó c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng th« s¬ vµ xe hai b¸nh g¾n m¸y ®i trongnéi thµnh ®Ó kh¾c phôc ïn t¾c giao th«ng vµ ¶nh hëng m«i trêng” N¨m 2003 c¶ Hµ néi chØ cã 14 ngêi chÕt v× tai n¹n khi ngåi « t«, vµichôc ngêi chÕt khi ®i bé nhng cã tíi 300 ngêi chÕt khi ®i xe m¸y. Tõ thùc tr¹ng trªn ph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng nh xe buýt trëthµnh mét gi¶i ph¸p kh¶ thi. •§i xe buýt ®Ó hßa nhËp céng ®ång, ®Ó tiÕp thu nh÷ng v¨n minh x· héi, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt h¹i vÒ ngêi vµ cña. • Gi¶m chi phÝ x· héi. 50000® khi ®i xe buýt thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi chi phÝ ph¶i bá ra khi sö dông ph¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n trong mét th¸ng. • Khi lîng giao th«ng xe m¸y gi¶m xuèng, t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr- êng gi¶m do kh«ng bÞ t¸c ®éng bëi khãi bôi, chÊt th¶i cña hµng triÖu chiÕc xe m¸y mçi ngµy . 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 • Vµo c ¸c giê cao ®iÓm t×nh tr¹ng t¾c ngh Ïn giao th «ng gi¶m râ rÖ t . • Xe bu ýt ®· gi¶i quyÕ t®îc vÊn ®Ò giao th «ng ®i l¹ i c ña nh ÷ng ngêi thu nh Ëp th Êp nh c «ng nh ©n, lao ®éng th ñ c «ng, h äc sinh, sinh viªn . H iÖn nay ë c ¸c níc ph ¸t tri Ón giao th «ng c «ng c éng nh xe bu ýt lµ ph-¬ng ti Ön giao th «ng ch ñ yÕ u. Ngêi d ©n h Çu hÕ ts ö d ông c ¸c ph¬ng ti Ön n µytrong ®i l¹ i. §êng ph è, kh «ng kh Ý trë n ªn trong lµnh h ¬n. ïn t¾c giao th «ngkh «ng c ßn d iÔn ra th êng xuyªn. ViÖt nam ®ang tõng bíc kh ¾c ph ôc kh ã kh ¨n®Ó x ©y d ùng ho µn ch Ønh c Êu tróc h ¹ tÇng giao th «ng ®« th Þ, s ö d ôngnh ÷ng ph¬ng ti Ön giao th «ng ti ªn tiÕ n nh Êt trong ®i l¹i, tõng b íc h ßa nh Ëp víithÕ giíi v¨n m inh hiÖn ®¹i. Ch¬ng II Nh÷ng mÆt cßn h¹ n chÕ cña xe buý t ë ViÖt Nam I. Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña xe buýt ë ViÖt nam 1. T× nh tr¹ ng qu¸ t¶i cña xe buý t hiÖn nay. Sù viÖc g× còng cã hai mÆt cña nã. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc, xebuýt ë Hµ néi v…n cßn béc lé mét sè h¹n chÕ cßn tån t¹i.Tiªu biÓu nh t×nhtr¹ng qu¸ t¶i vµo c¸c giê cao ®iÓm. Trung b×nh mçi xe buýt ë Hµ néi chøakho¶ng 50 ngêi c¶ chç ®øng, nhng c¸c xe v…n chë qu¸ lîng kh¸ch quy ®Þnh( thêng gÊp ®«i 100 ngêi ). Khi xe ®· ®«ng kh¸ch nhng xe buýt v·n tiÕp tôcdõng ë c¸c bÕn vµ ®ãn thªm kh¸ch. Xe buýt trë thµnh” lß nung di ®éng”. §©ylµ mét hiÖn tîng v« cïng nguy hiÓm, ¶nh hëng ®Õn tÝnh m¹ng con ngêi. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong kh «ng kh Ý ch Ët hÑ p n ãng b øc s è ngêi trªn xe ng µy c µng nhiÒulªn s Ï g ©y øc chÕ h µnh kh ¸ch. C ¸c tÖ n ¹n x · h éi ®îc d Þp ho µnh h µnh. §Æc biÖtlµ n ¹n trém c ¾p, cíp giËt. Nh ÷ng k Î chuyªn m ãc tói trµ trén vµo ®¸m ®«ng®Ó h µnh ngh Ò. V¨n m inh xe bu ýt d Çn b Þ m Êt ®i. C òng b ëi t×nh tr¹ng qu ¸ t¶i th êng xuyªn x ¶y ra n ªn nh ©n viªn xe bu ýtkh «ng th Ó kiÓm so ¸t ®îc tinh h ×nh.Nh ÷ng chiÕ cvÐ xe bu ýt gi¶ xu Êt hiÖn, lµmgi¶ ngµy c µng nhiÒu . Ch Ø trong ng µy 1 9/ / 5 2005 trªn tu yÕ n xe s è 32 nh ©nviªn xe bu ýt ®· ph ¸t hiÖn vµ thu gi÷ 1 2 chiÕ cvÐ xe gi¶. T rong vßng 4 th ¸ng ®Çun ¨m nay g Çn 600 chiÕ cvÐ xe gi¶ ®· b Þ thu gi÷. Nhng ch ¾c ch ¾n con s è n µykh «ng c ßn d õng ë ®©y. 2. ChÊt lîng phôc vô cña xe bu ý t ngµy nay . MÆc dï ®· ®¬c quan t©m tËp trung ph¸t triÓn, nhng chÊt lîng phôcvô cña xe buýt Hµ néi v…n cha thùc sù tèt. ThiÕt bÞ m¸y mãc cßn h¹n chÕ. TiªubiÓu lµ sù viÖc 36 chiÕc xe kÐm chÊt lîng ho¹t ®éng kÐm ®· ®îc ®a vµo luhµnh n¨m 2004. 36 chiÕc xe ®ã ®îc ®ãng míi t¹i c«ng ty « t« 10-10 . Cha sö dông ®îcbao l©u nh÷ng chiÕc xe nµy ®· xuÊt hiÖn nh÷ng sù cè trªn ®ßng ch¹y nh: cöa®iÖn kh«ng ho¹t ®éng, háng lãc ®iÒu hßa, ®øt d©y curoa, háng ®Çu hépacquy. Nguyªn nh©n ®îc ®a ra lµ do sù véi vµng, c«ng viÖc qu¸ t¶i vµ thêigian giao hµng qu¸ gÊp. Dï sao ®i n÷a ®©y còng lµ mét bµi häc kinh nghiÖmcho c«ng ty xe buýt Hµ néi . Ph¬ng tiÖn giao th«ng xe buýt lµ chñ tr¬ng lín cña Nhµ níc nhng nãcòng ®ang ph¸t sinh nh÷ng vÊn dÒ lín, l¸i xe bóyt v…n cßn cßn gÆp nh÷ngtrë ng¹i bëi mét bé phËn ngêi tham gia giao th«ng kh«ng tu©n thñ quy t¾cluËt lÖ. Ngoµi ra sù kh¸c biÖt vÒ tèc ®é kÝch cì cña nhiÒu ph ¬ng tiÖn giaoth«ng kh¸c nhau ®i trªn cïng mét tuyÕn ®êng còng lµ trë ng¹i cho xe buýt. Doanh nghiÖp xe buýt ®· ®a ra lÝ do nÕu kh«ng cho lu th«ng xe buýtvµo lµn xe 2 b¸nh khi ïn t¾c sÏ kh«ng ®¶m b¶o biÓu ®å s¶n lîng giê kho¸n trªn40 tuyÕn. Nhng cho lu th«ng th× nhiÒu tµi xÕ l¹m dông g©y bÊt b×nh trong dluËn, nh t×nh tr¹ng phãng nhanh vît Èu. Tèc ®é xe buýt lªn ®Õn 70 km/h,kh«ng ®ãng cöa xe khi ch¹y. Tuy nhiªn hiÖn tr¹ng ®ang thiÕu nh÷ng l¸i xe buýtb»ng D (cã thÓ l¸i xe buýt ) nªn nhiÒu tµi xÕ û l¹i, thiÕu ý thøc tr¸ch nhiÖmtrong l¸i xe g©y ra nh÷ng nguy hiÓm cho hµnh kh¸ch. §Ó gi¶m bít t×nh tr¹ngnµy biÓu ®å c¸c tuyÕn xe ®îc rµ so¸t kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ®Ó hîp lÝh¬n, kiÕn nghÞ c¶nh s¸t giao th«ng ph¹t nghiªm c¸c t×nh tr¹ng ®i xe vît Èu. YªucÇu c¸c ®¬n vÞ sa th¶i vÜnh viÔn c¸c l¸i xe phãng nhanh vît Èu vi ph¹m giaoth«ng. 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Th ¸i ®é ph ôc vô vña c ¸c nh ©n viªn bu ýt c òng c Çn ®îc th ay ®æi. T ×nhtr¹ng ph ô xe qu ¸t m ¾ng, nhiªu s ¸ch, d ïng nh ÷ng tõ ng ÷ th iÕ u v¨n h ãa ®Ó ch öim ¾ng h µnh kh ¸ch v…n c ßn rÊ t ph æ biÕ n.C ßn kh «ng Ý t t×nh tr¹ng h µnh hungh µnh kh ¸ch g ©y kh ã ch Þu víi ngêi ®i trªn xe. D ï r»ng trong nh ÷ng giê cao®iÓm lîng kh ¸ch rÊ t ®«ng, nh ÷ng ngêi l¸ i vµ ph ô xe ph ¶i lµm viÖc v« c ïngvÊ t v¶nhng kh «ng ph ¶i v× thÕ lµm m Êt ®i v¨n h ãa xe bu ýt m µ xe bu ýt ViÖt Nam ®angc è g ¾ng ®¹ t ®îc. Ch Êt lîng ph ôc vô c ña xe bu ýt c ßn m ét s è h ¹n chÕ kh ¸c nh: ch Êt lîng vµs è lîng nh µ ch ê c ßn th Êp., cha ®¸p øng ®ñ nhu c Çu c ña h µnh kh ¸ch . C ¸c h ×nhth øc kinh doan d Þch vô c ña xe bu ýt c ßn cha ph ¸t tri Ón … Hy väng trong th êigian tíi nh ÷ng h ¹n chÕ n µy s Ï ®ùoc kh ¾c ph ôc nhanh ch ãng ®Ó xe bu ýt ViÖtnam trë n ªn ho µn th iÖn h ¬n n ÷a. II.Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i cña xebuýt ë ViÖt nam. Ngµy 14/1/2005 Hµ néi ®· tæ chøc ch¬ng tr×nh v¨n minh xe buýt. H¬n1500 l¸i xe buýt vµ 100 gi¸m s¸t viªn ®îc tham gia vµo c¸c líp tËp huÊn chuyªnm«n vµ v¨n hãa giao tiÕp trªn xe. §©y lµ ch ¬ng tr×nh do t æng c«ng ty vËnt¶i Hµ néi vµ c¸c c¬ quan hîp t¸c quèc tÕ NhËt B¶n (Jica) tæ chøc lÇn ®Çutiªn ë Hµ néi. Ngoµi chuÈn hãa chuyªn m«n, c¸c bµi häc gióp cho ngêi l¸i xe n©ng caoý thøc chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng vµ giao tiÕp lÞch sù víi kh¸ch hµng. Tríc®ã hµng tr¨m t×nh nguyÖn viªn ®· ®îc tham gia c¸c líp tËp huÊn híng d…nngêi d©n ®i xe buýt trªn c¸c tuyÕn ®êng nh: Kim M·, CÇu GiÊy ®i l¹i trªn tuyÕn®êng nµy khi cã sù thay ®æi lµn ®êng. • §Ó h¹n chÕ t×nh tr¹ng qu¸ t¶i trong giê cao ®iÓm sè l îng xe buýt cÇn ®îc bæ sung thªm. • X©y dùng hÖ thèng nhµ chê cã m¸i che , cã bãng r©m, chç ngåi hîp lÝ, nhµ vÖ sinh, c¸c dÞch vô kinh doanh nh : diÖn tho¹i, …. • T¹o lËp mét khu b¸n hµng rong gÇn ®iÓm ®ç xe. • X©y dùng thªm nhiÒu c¸c diÓm b¸n vÐ xe buýt. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo kh ¶o s ¸t s ¬ b é ý kiÕ n nh ÷ng ngêi th êng xuyªn ®i xe bu ýt, c ã th Óth Êy r»ng ®a s è ngêi ñng h é viÖc t¨ng gi¸ vµ ñng h é ng ÷ng ®iÒu ch Ønh vÒm øc gi¸. M øc gi¸ kh ¶o s ¸t ®îc ®a ra nh sau:  G i¸ vÐ 3000® víi lo ¹i xe hiÖn nay, kh «ng ®iÒu h ßa nhiÖt ®é.  G i¸ vÐ 4000® víi lo ¹i xe m íi , kh «ng c ã ®iÒu h ßa nhiÖt ®é.  G i¸ vÐ 5000® víi xe m íi , c ã ®iÒu h ßa nhiÖt ®é. C «ng ty xe bu ýt H µ n éi ®ang tõng bíc kh ¾c ph ôc kh ã kh ¨n, h ¹n chÕ ®Óho µn th iÖn h ¬n d Þch vô xe bu ýt c «ng c éng. KÕt luËn 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tríc kia, khi b é giao th «ng ®Ò d ù ¸n xe bu ýt tr×nh lªn Ch Ýnh ph ñ th ×nhiÒu ý kiÕ ncho r»ng d ù ¸n n µy s Ï kh «ng kh ¶ th i. Nhng th ùc t qua m ét s è n ¨m Õho ¹t ®éng ®Õ n nay cho th Êy xe bu ýt ®· g ãp m ét ph Çn quan träng trong viÖcgi¶i quyÕ tvÊn ®Ò giao th «ng c «ng c éng. Lîng xe bu ýt hiÖn nay kh «ng ®¸pøng ®ñ nhu c Çu c ña ngêi s ö d ông ®ång ngh Üa víi viÖc xe bu ýt ®· th ùc s ùtrë n ªn c Çn th iÕ tvíi m äi ngêi vµ giao th «ng ®« th Þ H µ n éi. C «ng ty xe bu ýtH µ n éi ®ang tõng bíc ®a th ªm nhiÒu xe bu ýt vµo ho ¹t ®éng d Çn th ay thÕnh ÷ng ph¬ng ti Ön giao th «ng c ¸ nh ©n ngµy nay. V¨n m inh xe bu ýt ng µy c µng®ù¬c ch ó träng ®Ó ch Êt lîng ph ôc vô ng µy c µng ®îc n ©ng cao h ¬n, gi¶mth iÓu t×nh tr¹ng qu ¸ t¶i. Trong xu thÕ ph ¸t tri Ón ng µy nay §¶ng vµ Nh µ n íc ta ®ang khuyÕ nkh Ých viÖc s ö d ông c ¸c ph¬ng ti Ön giao th «ng c «ng c éng nh xe bu ýt, b ëi v×khi s ñ d ông c ¸c phong ti Ön giao th «ng c «ng c éng n µy kh «ng nh ÷ng ch Ø gi¶mt¶i ¸ch t¾c giao th «ng, tai n ¹n giao th «ng,« nhiÔm m «i tr êng m µ c ßn t¹o n ªnnh ÷ng nÐ t®Ñ p trong v¨n m inh x · h éi, tiÕ tkiÖm ng ©n s ¸ch qu èc gia Nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o 1 . T µi li Öu T riÕ th äc M ¸c-L ªnin tr êng §H Q u ¶n lÝ kinh doanh H µ n éi 2. h ttp ://www.googl .com e 3. §iÒu tra x· héi häc vÒ xe buýt Hµ néi ( ViÖn x· héi häc) 4. B¸o an ninh nh©n d©n 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi cam ®oan Em xin cam ®oan ®©y lµ b µi ti Óu lu Ën do em tù t×m tµi li Öu trªn th viÖn,m ¹ng in te rne t, s ¸ch b ¸o… .kh «ng sao chÐ p ti Óu lu Ën ,kh «ng nh ê viÕ th é vµ thu ªviÕ t. Trong qu ¸ tr×nh ph ©n tÝch vµ lµm b µi ch ¾c ch ¾n s Ï kh «ng tr¸nh kh ái nh ÷ngth iÕ ux ãt k Ýnh m ong c ¸c th Çy c « gióp ®ì vµ ch Ø b ¶o ®Ó b µi ti Óu lu Ën c ña em®îc tè t h ¬n. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mô c lô c C h¬ng I. Xe bu ýt vai trß quan träng c ña n ã víi th ùc trang giao th «ngë H µ n éi hiÖn nay. I. Kh ¸i niÖm xe bu ýt : S ù ra ®êi vµ ph ¸t tri Ón c ña xe bu ýt. 1. Nguyªn lÝ ph¸t triÓn……………………………………..T 2 2. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña xe buýt………………………T 3 II. ý nghÜa cña xe buýt víi vÊn ®Ò giao th«ng ë Hµ néi hiÖn nay…T 4 Ch ¬ng II . Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña xe buýt ë ViÖt Nam . I. Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña xe buýt ë ViÖt Nam. 1. T×nh tr¹ng qu¸ t¶I cña xe buýt hiÖn nay…………………T 5 2. ChÊt lîng phôc vô cña xe buýt hiÖn nay………………..T 6 II. Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i cña xe buýt ë ViÖt Nam…………………………………………………………T 7 11

×