Van luong.blogspot.com 50736
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Van luong.blogspot.com 50736

on

 • 386 views

 

Statistics

Views

Total Views
386
Views on SlideShare
386
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Van luong.blogspot.com 50736 Van luong.blogspot.com 50736 Document Transcript

  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu HiÖn nay níc ta ®ang tõng bíc thùc hiÖn qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héikh«ng qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa. Mét trong nh÷ng ®êng lèi mµ §¶ng vµNhµ níc ta ®Ò ra, ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é lµ sù ph¸ttriÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, trong ®ã cã thµnh phÇn kinh tÕ t b¶n nhµ n-íc. Nã lµ mét thµnh phÇn kinh tÕ tuy míi mÎ nhng cã vÞ trÝ quan träng vµ cãtÝnh quyÕt ®Þnh nÒn kinh tÕ cña ® t níc. V× vËy, khi nghiªn cøu vµ øngdông nã mét c¸ch phï hîp vµo t×nh h×nh níc ta hiÖn nay sÏ lµ ®éng lùc thóc®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, t¹o tiÒn ®Ò cho sù qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héië níc ta. Chñ ®Ò nµy gåm nh÷ng néi dung sau: PhÇn I : Nh÷ng v n ®Ò lý luËn cña kinh tÕ t b¶n nhµ níc vµ sù cÇn thiÕtph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x·héi ë níc ta. PhÇn II: Thùc tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níctrong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam. MÆc dï em ®· r t cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh bµi luËn nµy, song kh«ng thÓtr¸nh khái nh÷ng sai xãt. Mong c« gióp ®ì vµ gãp ý cho em. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n! Ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þ nh híng x· héi chñ nghÜa ë viÖt nam 1
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: nhÖng vÊn ®Ò lý luËn cña kinh tÕ t b¶n nhµ níc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong thêi kú qu¸ ®é lª n chñ nghÜa x· héi ë níc ta. I. lý luËn vÒ kinh tÕ t b¶n nhµ níc vµ vai trß cña nã trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi1. Lý luËn vÒ kinh tÕ t b¶n nhµ níc Kh¸i niÖm kinh tÕ t b¶n nhµ níc Ngay tõ khi L ªnin th ùc hiÖn ch Ýnh s ¸ch kinh tÕ m íi (NEP) ®· xu thiÖn kh ¸iniÖm “ch ñ ngh Üa t b ¶n nh µ níc” vµ ®· c ã nhiÒu c ¸ch hiÓu kh ¸c nhau. Nhng cãth Ó kh ¸i qu ¸t ho ¸ tõ c ¸c c ¸ch gi¶i th Ých c ña L ªnin vµ th ùc ti Ôn hiÖn nay ë nícta, cho ph Ðp ch óng ta ®Þnh ngh Üa vÒ ch ñ ngh Üa t b ¶n nh µ níc nh sau: Kinh tÕ t b¶n nhµ níc lµ h×nh thøc tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ tb¶n t nh©n, kinh tÕ t nh©n víi nhµ níc x· héi chñ nghÜa. §ã lµ h×nhthøc kinh tÕ hiÖn ®¹i ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn kinhtÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, lµ h×nh thøc kÕt hîp néi lùcvíi ngo¹i lùc trong thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp.Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña lý luËn kinh tÕ t b¶n nhµ nø¬c cña Lªnin: Lªnin ®· xu t ph¸t tõ quan niÖm: “kh«ng cã kü thuËt t b¶n chñ nghi· quy m« lín ®îc x©y dùng trªn nh÷ng ph¸t minh míi nh t cña khoa häc hiÖn ®¹i, kh«ng cã mét tæ chøc nhµ níc cã kÕ ho¹ch cã thÓ khiÕn cho hµng chôc triÖu ng- êi ph¶i tu©n theo hÕt søc nghiªm kh¾c mét tiªu chuÈn thèng nh t trong c«ng viÖc s¶n xu t vµ ph©n phèi s¶n phÈm th× kh«ng thÓ nãi ®Õn chñ nghÜa x· héi ®îc”. Chñ nghÜa t b¶n nhµ níc lµ mét nh©n tè kÕt hîp c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp trong mét níc l¹c hËu, nhê ®ã mµ: - Thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ mét c¸ch m¹nh mÏ. - Sím khai th¸c tiÒm n¨ng ® t níc, kh«i phôc vµ t¨ng thªm lùc lîng s¶n xu t cñax· héi. ë ®©y nh Lªnin ®· nãi, chñ nghÜa t b¶n nhµ níc lµ sù liªn hîp s¶n xu tnhá l¹i víi nhau. - T¹o thµnh c¬ së kinh tÕ cña liªn minh c«ng nh©n, n«ng d©n vµ trÝ thøc,ph¸t triÓn gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n. 2
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong m ét níc c ßn tån t¹i ph æ biÕn n Òn s ¶n xu tnh á, th × “ch ñ ngh Üa t b ¶n nh µ níc lµ c ¸i g × c ã tÝnh ch ttËp tru ng, ®îc tÝnh to ¸n, ®îc kiÓm so ¸t vµ ®îc x · h éi ho ¸, th Õ m µ ch óng ta l¹ i th iÕu ch Ýnh c ¸i ®ã, ch óng ta b Þ ®e do ¹ b ëi tÝnh tù ph ¸t c ña c ¸i th ãi v« tæ ch øc ti Óu t s ¶n”. Nh vËy, ch ñ ngh Üa t b ¶n kh «ng nh ÷ng c ã vai trß th óc ®Èy s ù ph ¸t tri Ón kinh tÕ c «ng, n «ng nghiÖp ph ¸t tri Ón theo híng kinh tÕ th Þ tr êng, m µ c ßn c ã t¸c d ông li ªn k Õt s ¶n xu tnh á l¹i vµ kh ¾c ph ôc tÝnh tù ph ¸t v« ch Ýnh ph ñ c ña n ã, v× “tÝnh tù ph ¸t y®ang ng¨n c ¶n ch óng ta th ùc hiÖn ch Ýnh c ¸i bíc y, c ¸i bíc quyÕt ®Þnh s ù th µnh c «ng c ña ch ñ ngh Üa x · h éi”.2. Vai trß cña kinh tÕ t b¶n nhµ níc Trong ®iÒu kiÖn níc ta, kinh tÕ t b¶n nhµ níc mét khi ®îc ph¸t triÓn tètsÏ gãp phÇn quan träng trong ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®îc thÓ hiÖn qua: - Lµ lùc lîng s¶n xu t hiÖn ®¹i vµ c¸ch tæ chøc qu¶n lý tiªn tiÕn, nÒn kinhtÕ t b¶n nhµ níc cã tr×nh ®é x· héi ho¸ cao h¬n trong nÒn kinh tÕ nhiÒuthµnh phÇn. ¦u ®iÓm nµy cña kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong ®iÒu kiÖn nhµ nícqu¶n lý tèt, sÏ ph¸t huy vai trß ®Þnh híng tõ søc m¹nh kinh tÕ vµ tæ chøc cãhiÖu qu¶ cña nã. Mét ®iÒu t t yÕu lµ, trªn con ®êng x· héi ho¸ kinh tÕ ®i tíichñ nghÜa x· héi, bé phËn nµo cã tr×nh ®é x· héi ho¸ cao h¬n cµng gÇn chñnghÜa x· héi h¬n. Kinh tÕ t b¶n nhµ níc cã nhu cÇu liªn kÕt víi nÒn n«ng nghiÖp nhá, thócdÈy s¶n xu t hµng ho¸. V× vËy, kinh tÕ t b¶n nhµ níc cã vÞ trÝ trong qu¸tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. ChØ dõng l¹i ë kinh tÕ tnh©n, t b¶n t nh©n trong n«ng nghiÖp, kh«ng tiÕn tíi kinh tÕ t b¶n nhµ nícth× kh«ng thÓ cã vai trß ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®ã. - Ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc nh©n tè quan träng ®Ó kÕt hîp c«ngnghiÖp víi n«ng nghiÖp trªn ph¹m vi vïng, h×nh thµnh c¬ c u vïng kinh tÕ. Nhê®ã, cã c¬ së ®Ó kh¾c phôc dÇn chñ nghÜa ®Þa ph¬ng côc bé trong qu¶n lý®Þa ph¬ng, qu¶n lý ngµnh. Thùc tÕ cho th y: chØ ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n,t b¶n t nh©n vµ kinh tÕ nhµ níc th× sÏ chËm trÔ vµ mÐo mã trong t¹o vïngkinh tÕ. §iÒu nµy c¾t nghÜa v× sao chØ b»ng chñ tr ¬ng x©y dùng kinh tÕvïng, b»ng qu¶n lý hµnh chÝnh, cho ®Õn nay vÒ c¬ b¶n níc ta cha thùc sù cãvïng kinh tÕ. - C¸c h×nh thøc ®Çu t níc ngoµi vµo n¬c ta, dï tªn gäi lµ g×, th× vÒ thùcch t lµ nÒn kinh tÕ t b¶n nhµ níc (kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t nícngoµi 100%). C¸c tæ chøc kinh tÕ y h×nh thµnh sù kÕt hîp hai phÝa néi lùc vµngo¹i lùc vµ ho¹t ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt nhµ níc ta. ChÝnh nh÷ng®iÒu kiÖn y lµm cho lo¹i h×nh kinh tÕ t b¶n nhµ níc nµy cã ®îc vai trß gãpphÇn ®Þnh híng nÒn kinh tÕ theo ®êng lèi cña §¶ng b»ng nh©n tè kinh tÕ.Cïng víi thêi gian, khu vùc kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi cµng ph¸t triÓn vµcµng liªn kÕt s©u vµo kinh tÕ néi ®Þa th× vai trß ®Þnh híng y cµng m¹nh mÏh¬n. T t nhiªn, kinh tÕ t b¶n nhµ níc chØ ph¸t huy vai trß ®Þnh híng b»ng kinhtÕ víi ®iÒu kiÖn nhµ níc qu¶n lý tèt. 3
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kinh tÕ t b ¶n nh µ níc s Ï t¹o m «i tr êng thu Ën lî i cho qu ¶n lý nh µ níc c ã hiÖuqu ¶. §iÒu ®ã c ã ngh Üa lµ : kinh tÕ t b ¶n nh µ níc tù n ã s Ï m ang tÝnh tËp tru ngs ¶n xu tvµ qu ¶n lý hiÖn ®¹i c ña m ét h Ö th èng m ë. Nh ê s ù ph ¸t tri Ón c ña n ãm µ c ã th Ó kh ¾c ph ôc d Çn t×nh tr¹ng m anh m ón, ph ©n t¸n, chia c ¾t trong s ¶nxu tvµ trong qu ¶n lý nh µ níc ta. Ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n nh µ níc t¹o c ¬ s ë cho h ×nh th µnh m ét h Ö th èngkiÓm k ª, kiÓm so ¸t to µn b é n Òn kinh tÕ qu èc d ©n. N ã lµ nh ©n tè ®Ó kh ¾cph ôc xu híng tù ph ¸t v« ch Ýnh ph ñ trong kinh tÕ. N ã c òng t¹o c ¬ s ë cho viÖc®Èy lïi vµ ng ¨n ch Æn nh ÷ng ti ªu c ùc nh: h èi lé , th am nh òng, l·ng ph Ý…trongkinh tÕ , nh tlµ kinh tÕ nh µ níc. T rong khu vùc ®Çu t níc ngo µi kinh tÕ t b ¶nnh µ níc kh «ng ch Ø ®em l¹i ngu ån vèn, chuyÓn giao c «ng ngh Ö, m µ th Ëm ch Ýc ßn quan träng ®em vµo c ¸ch qu ¶n lý kinh tÕ th Þ tr êng hiÖn ®¹i (®iÓm yÕunh tc ña qu ¶n lý nh µ níc ta). Nh ê biÕt h äc h ái vµ vËn d ông s ¸ng t¹o c ¸ch qu ¶nlý hiÖn ®¹i trong ®iÒu kiÖn níc ta, nh µ níc s Ï ®æi m íi vµ n ©ng cao hiÖu qu ¶qu ¶n lý , t¹o ra nh ÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó qu ¶n lý qu ¸ tr×nh m ë c öa vµ h éi nh Ëp. T ãm l¹i, trong b èi c ¶nh n Òn kinh tÕ níc ta hiÖn nay, h ×nh th øc kinh tÕ tb ¶n nh µ níc c ã m ét vai trß quan träng trong ph ¸t tri Ón kinh tÕ th Þ tr êng,c òng nh trong viÖc g ãp ph Çn ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa n Òn kinh tÕ y. D otÝnh kh ¸ch quan c ña vai trß n µy n ªn s ù ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n nh µ níc c ã ýngh Üa s ©u s ¾c vÒ kinh tÕ vµ ch Ýnh trÞ trong th êi k ú qu ¸ ®é lªn ch ñ ngh Üax · h éi ë níc ta. Tuy vËy, nh Ën th øc vai trß n µy c ña kinh tÕ t b ¶n nh µ níc ë níc ta c ßnh Õt s øc m íi m Î, th Ëm ch Ý h Õt s øc l¹ lïng, b ëi v× ®èi víi nh ÷ng ngêi m ang th iªnkiÕn lÖch l¹c ®èi víi khu vùc kinh tÕ nh µ níc, ®èi víi nh ÷ng ngêi ch Ø m u èn ch Øc ã m ét m ×nh kinh tÕ nh µ níc trong x ©y d ùng ch ñ ngh Üa x · h éi th × h ä kh «ngth Ó ch p nh Ën ®îc. C ßn ®èi víi nh ÷ng ngêi th õa nh Ën kinh tÕ th Þ tr êng víi c ¶hai m Æt tÝch c ùc vµ ti ªu c ùc c ña n ã, th × lo s î ch Öch híng, n ªn h µnh ®éngtrong tr¹ng th ¸i “võa lµm võa lo , võa ti Õn võa lïi”, t¹o ra s ù ch ¾p v¸, ®èiph ã li ªn m iªn trong qu ¶n lý. §iÒu n µy gi¶i th Ých ®Çy ®ñ th ùc tr¹ng kinh tÕ tb ¶n nh µ níc trong ch ñ tr ¬ng c òng nh trong th ùc ti Ôn qu ¶n lý. II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµníc L ªnin cho r»ng: “ch ñ ngh Üa t b ¶n nh µ níc lµ m ét bíc ti Õn to lín d ï cho ph ¶itr¶ “h äc ph Ý” th × ®ã c òng lµ m ét viÖc lµm ®¸ng gi¸…tr¶ m ét kho ¶n lín h ¬ncho ch ñ ngh Üa t b ¶n nh µ níc th × ®iÒu ykh «ng nh ÷ng kh «ng lµm cho ch óng tab Þ d iÖt vong, tr¸ i l¹i, c ã th Ó ®a ch óng ta ®Õn ch ñ ngh Üa x · h éi b »ng con ®-êng ch ¾c ch ¾n nh t”. Ngày nay, kh «ng th ể nghi ngờ sự ph ¸t tri ển kinh tế th ị trường là con đườngduy nhất để tăng trưởng kinh tế, đem lại sự giàu cã cho x· hội. Muốn cã c«ngbằng (chứ kh«ng phải chủ nghĩa b×nh qu©n) th× trước hết phải tiến tới giàu cã. 4
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Nước ta đi theo con đường x · hội chủ nghĩa và đang qu ¸ độ lªn chủ nghĩa x · hộith × sẽ phải là một nước giàu c ã về vật chất và tinh th ần. V× vậy, tất yếu phảiph ¸t tri ển kinh tế th ị trường đÞnh hướng x · hội chủ nghĩa. §ảng ta qua th ực ti ễnnhiều năm với cả th ành c «ng và th ất bại mới kh ¼ng định được như th ế. Vấn đề đặt ra ở đ©y là ph ¸t tri ển kinh tế th ị trường như th ế nào th × ph ï h îpvới t×nh h ×nh đất nước ta hiện nay đang q óa độ lªn chủ nghĩa x · hội? §ã là sự ph ¸t tri ển kinh tế nhiều th ành phần mà kinh tế t bản nh µ nước là mộttrong những bộ phận ph ¸t tri ển cao nhất. ë ®ã c ã tr×nh độ ph ¸t tri ển lực lượngsản xuất cao nhất, c ã c ¸ch tổ chức kinh tế hiệu quả nhất. D o đã, n ã là một trongnhững động lực ch Ýnh của tăng trưởng và chuyÓn dịch cơ cấu kinh tế. Ngaytrong nền kinh tế th ị trường th ế giới, cũng chỉ đến giai đoạn cao mới ra đời kinhtế tư bản nhà nước của chủ nghĩa tư bản, ti ªu biÓu cho th ước đo tr×nh độ x · hộiho ¸ kinh tế tư bản chủ nghĩa. Sự ph ¸t tri ển của nớc ta tất yếu phải tu ©n theotÝnh quy lu ật của sự ph ¸t tri ển ró t ngắn đối với nước đi sau, nghĩa là phải tăngtrưởng kinh tế cao trong điều kiện c ã sức m ¹nh ngày càng tăng của cạnh tranhb ªn ngoài. V× vậy, một mặt, kh «ng th Ó ph ¸t tri Ón kinh tế theo con đường ró tngắn mà lại kh «ng c ã bộ phận kinh tế tư bản nhà nước ph ¸t tri ển. Mặt kh ¸c, kinhtế tư bản nhà nước do tr×nh độ và ph ¹m vi ph ¸t tri Ón của n ã, sẽ th óc ®Èy mạnhmẽ ph ©n c «ng lao động x · hội mới, nhờ đã th óc đẩy sự ph ¸t tri ển cơ cấu x · h éi-d ©n cư mới làm cơ sở cho mọi ti ến bộ x · hội. Tất cả c ¸c bộ phận của nền kinh tế th ịtrường đều c ã t¸c động đến tăng trưởng và ti ến bộ x · hội, nhưng kinh tế tư bảnnhà nước với lực lượng lao động hiện đại, c ã mức sống vật chất và văn ho ¸ caohơn, được tổ chức lao động ti Õn ti ến hơn, n ªn sẽ ®ãng g ãp nhiều hơn cho tăngtrưởng và ti ến bộ x · hội. v× vËy, ®Ó qu ¸ ®é lªn ch ñ ngh Üa x · h éi ë níc ta d iÔnra m ét c ¸ch thu Ën lîi theo ý m u èn th × viÖc ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n nh µ níc lµm ét viÖc lµm c Çn th iÕt vµ ph ¶i ®îc th ùc hiÖn ngay tõ b ©y giê. 5
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn II: thùc tr¹ ng vµ nhÖng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong thêi kú qu¸ ®é lª n chñ nghÜa x· héi ë ViÖt nam I. thùc tr¹ng §Æc ®iÓm lín nh tc ña kinh tÕ t b ¶n nh µ níc lµ võa tr¶i qua qu ¸ tr×nhchuyÓn ®æi th Ó ch Õ kinh tÕ: tõ th Ó ch Õ k Õ ho ¹ch ho ¸ tËp trung, bao c psang th Ó ch Õ kinh tÕ th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa. §iÒu ®ã c ãngh Üa lµ tõ vÞ trÝ ®éc t«n trong n Òn kinh tÕ ®· ®îc nh µ níc ho ¸ sang vÞtrÝ , vai trß m íi trong n Òn kinh tÕ nhiÒu th µnh ph Çn, lµ b é ph Ën n Òn kinh tÕm íi. Cho ®Õn nay, sau 20 n ¨m chuyÓn ®æi th Ó ch Õ, kinh tÕ nh µ níc n ãi chungvµ doanh nghiÖp nh µ níc n ãi ri ªng xem ra vÉn c ßn “lu yÕn ti Õc” th Ó ch Õ c ò,cha tù gi¸c ch p nh Ën th Ó ch Õ m íi ®ang tån t¹i (c ¶ vÒ m Æt t duy, tæ ch øc,c ¬ ch Õ ho ¹t ®éng). Th ùc tr¹ng níc ta ®ang n æi lªn hai v n ®Ò c Çn gi¶iquyÕt: Kinh tÕ nh µ níc, nh tlµ doanh nghiÖp nh µ níc ph ¶i trë th µnh b é ph Ën quan träng c ña kinh tÕ th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa, ch Þu t¸c ®éng c ña c ¸c quy lu Ë t kinh tÕ m µ b é m ¸y qu ¶n lý nh Ën th øc ®îc, ch ø kh «ng ph ¶i do chi ph èi c ña kiÓu qu ¶n lý quan li ªu , duy ý ch Ý. Kinh tÕ nh µ níc ph ¶i ch ñ ®éng th iÕ t lËp c ¸c m èi quan h Ö b ×nh ®¼ng víi c ¸c th µnh ph Çn kh ¸c, nh »m th ùc hiÖn vai trß “b µ ®ì” cho n Òn kinh tÕ m íi ra ®êi. Ch õng n µo kinh tÕ nh µ níc ch Ø s èng v× n ã, ch ø kh «ng ph ¶i v× s ù ph ¸t tri Ón n Òn kinh tÕ qu èc d ©n th × n ã cha th Ó c ã vai trß x øng ®¸ng. II. chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ViÖc x ©y d ùng vµ th ùc hiÖn ch Ýnh s ¸ch ®Òu ph ¶i nh tqu ¸n, th Ó hiÖn c ¸cn éi dung ch Ýnh s ¸ch. §©y lµ v n ®Ò kh «ng m íi vÒ nh Ën th øc, nhng l¹ i lµ v n®Ò yÕu k Ðm trong c «ng t¸c qu ¶n lý hiÖn nay. C ¸c ch Ýnh s ¸ch ®ã c ã t¸c d ôngto lín , lµm ti Òn ®Ò cho th ùc ti Ôn, n Õu nh Ën th øc ®óng ®¾n c ¸c ch Ýnh s ¸ch®ã vµ vËn d ông h îp lý vµo qu ¸ tr×nh th ùc hiÖn th × n ã s Ï th óc ®Èy nhanh qu ¸tr×nh th ùc hiÖn, t¹o ti Òn ®Ò cho qu ¸ ®é lªn ch ñ ngh Üa x · h éi hiÖn nay ë n ícta. C ô th Ó c ¸c ch Ýnh s ¸ch n ªu râ: Ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n nh µ níc ph ¶i g ¾n li Òn víi n Òn kinh tÕ nhiÒu th µnh ph Çn, th óc ®Èy vµ ®Þnh híng ph ¸t tri Ón cho kinh tÕ t nh ©n, t b ¶n t nh ©n. C ¸c th µnh ph Çn kinh tÕ tån t¹i m ét c ¸ch kh ¸ch quan, ph ¶n ¸nh n cth ang x ·h éi ho ¸ tõ th p ®Õn cao. C ¸c n c th ang ®ã quy ®Þnh vÞ trÝ c ña m çi th µnhph Çn, quy ®Þnh xu híng ph ¸t tri Ón c ña ch óng. T Ýnh ch tti Õn b é c ña m çi h ×nh 6
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368th øc s ë h ÷u do tr×nh ®é x · h éi ho ¸ quy ®Þnh th Ó hiÖn ë n ¨ng su tlao ®éng,ch t lîng vµ hiÖu qu ¶, kh «ng do ý m u èn ch ñ quan c ña ngíi qu ¶n lý. D o ®ã,kh «ng th Ó c ¨n c ø vµo c ã b ãc lé t hay kh «ng ®Ó x Õp lo ¹i h ×nh cao hay th p,c µng kh «ng th Ó tu ú ti Ön s ö d ông hay kh «ng, cho ph Ðp m ë réng hay h ¹n ch Õm ét c ¸ch ch ñ quan. Theo l«gich kinh tÕ th Þ tr êng, kinh tÕ t nh ©n c ã nhiÒu kh ¶ n ¨ng ®i víikinh tÕ t b ¶n t nh ©n. S ù ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n t nh ©n c ã xu híng ®i ®Õnkinh tÕ t b ¶n nh µ níc. V× vËy, m ét khi s ù ph ¸t tri Ón kinh tÕ nhiÒu th µnh ph Çnvµ m ë c öa lµ kh «ng th Ó tr¸nh kh ái, th × c Çn s ½n s µng chu Èn b Þ th ùc hiÖn tè tviÖc x ©y d ùng vµ th ùc hiÖn ch Ýnh s ¸ch kinh tÕ t b ¶n nh µ níc. S ù g ¾n b ã trong s ù ph ¸t tri Ón c ¸c th µnh ph Çn kinh tÕ t b ¶n nh µ níc s Ïcho ph Ðp th óc ®Èy nhanh qu ¸ tr×nh x · h éi ho ¸ trong giai ®o ¹n c «ng nghiÖp ho ¸,hiÖn ®¹i ho ¸ ® tníc theo ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa. Kinh tÕ t b ¶n nh µ níc ch Ø ph ¸t tri Ón nhanh, v÷ng ch ¾c, ®óng híng trong m ét c ¬ c u kinh tÕ h îp lý. C ¸c b é ph Ën c ña kinh tÕ th Þ tr êng (vÒ lùc lîng s ¶n xu tc òng nh quanh Ö s ¶n xu t) ch Ø tån t¹i vµ ph ¸t tri Ón trong m ét h Ö th èng kinh tÕ m ë. H Öth èng n µy vËn ®éng th «ng qua c ¬ c u kinh tÕ, tõ s ¶n xu t- ph ©n ph èi - trao®æi - ti ªu d ïng. Trong th ùc tÕ, ®ã lµ m ét c ¬ c u t¸i s ¶n xu tm ë réng. Nhîc ®iÓm c ña c ¸c ch Ýnh s ¸ch kinh tÕ tõ tr íc tíi nay lµ kh «ng ®Æ t m çib é ph Ën trong h Ö th èng, g Æp kh ã kh ¨n n µo th × ®a ra ch ñ tr ¬ng, ch Ýnh s ¸chgi¶i quyÕt kh ã kh ¨n ®ã, theo ch Ýnh s ¸ch “s ai ®©u s öa ® y” th iÕu m ét tÇmnh ×n t¸i s ¶n xu t, n ªn ch óng ta ®· g Æp kh «ng Ýt nh ÷ng kh ã kh ¨n, th ¸ch th øcm µ b ¸o chi g Çn ®©y ®· ®Ò c Ëp ®Õn. Nh ÷ng kh ã kh ¨n ys Ï gi¶m d Çn n Õu c ã c ¬ c u kinh tÕ h îp lý , ph ï h îp víi quylu Ë t vËn ®éng c ña kinh tÕ th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa. Q uan s ¸tth ùc ti Ôn kinh tÕ th i tr êng th Õ giíi vµ trong níc, ph ©n tÝch kinh nghiÖm qu ¶nlý vÒ hai m Æt th µnh c «ng vµ sai lÇm , c ã th Ó nh Ën th øc bíc ®Çu vÒ m ét c ¬c u kinh tÕ h îp lý trong d iÒu kiÖn níc ta. Ch Ø trong c ¬ c u y, kinh tÕ t b ¶nnh µ níc m íi ph ¸t tri Ón ®óng híng. D o ®ã, ph¬ng híng ch Ýnh s ¸ch ®èi víi kinh tÕt b ¶n nh µ níc trong s ù h ×nh th µnh c ¬ c u kinh tÕ h îp lý ph ¶i lµ:a. Liª n kÕt c«ng nghiÖp, dÞ ch vô víi n«ng nghiÖp Sù ph¸t triÓn hç trî, thóc ®Èy nhau gi÷a n«ng nghiÖp víi c«ng nghiÖp,trong ®ã c«ng nghiÖp b¸m s¸t nhu cÇu n«ng nghiÖp vµ ë giai ®o¹n ®Çu c«ngnghiÖp ph¸t triÓn dùa trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu cña n«ng nghiÖp. Trong mèiquan hÖ gi÷a n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp, dÞch vô lµ kh©u ngµy cµng t¨ngvÒ sè lîng vµ ch t lîng. C¬ chÕ thÞ trêng vµ vai trß cña nhµ níc ®Òu th«ngqua kh©u ®Çu t vÒ dÞch vô ®Ó thóc ®Èy vµ ®iÒu chØnh mèi quan hÖ hailÜnh vùc s¶n xu t c¬ b¶n cña x· héi, cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng,viÖc lµm æn ®Þnh x· héi cña ®a sè d©n c níc ta. V× vËy, qu¸ tr×nh chuyÓndÞch c¬ c u kinh tÕ còng lµ nh©n tè thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, qua®ã chóng ta ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh c¬ c u kinh tÕ cho phï hîp 7
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368víi t×nh h ×nh ® t níc ta hiÖn nay khi ch óng ta ®ang vËn d ông n Òn kinh tÕth Þ tr êng ®Þnh h¬ng x · h éi ch ñ ngh Üa.b. KÕt hÓp hµi hoµ qu¸ tr× nh ®« th Þ ho¸ víi c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp,n«ng th«n. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ, còng nh kinh tÕ t b¶n nhµ níc nãi riªng sÏ ph¸t triÓn®óng híng khi x¸c lËp ®îc quy ho¹ch kÕt hîp hai qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ c«ngnghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Nhê thiÕt lËp quan hÖ t¬ng t¸c tÝch cùc gi÷a ®« thÞ víi n«ng th«n, nh»mh¹n chÕ sù ph©n ho¸ qu¸ ®¸ng, dÇn dÇn xo¸ bá quan hÖ cò (thµnh thÞ bãc létn«ng th«n) trong c¬ chÕ thÞ trêng tù ph¸t t b¶n chñ nghÜa. Mèi quan hÖgi÷a ®« thÞ víi n«ng th«n kiÓu míi lµ mét chØ sè cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.c. Tõng bíc ®iÒu chØnh mèi quan hÖ giÖa yª u cÇu t®ng tr ëng kinh tÕ víiyª u cÇu b¶o vÖ m« i trêng . §©y lµ khÝa c¹nh míi cña kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i theo xu thÕ ph¸ttriÓn bÒn v÷ng, ®ång thêi phï hîp víi yªu cÇu x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta. §©y lµ v n ®Ò míi vµ r t khã kh¨n®èi víi qu¶n lý nhµ níc trong khi ® t níc cßn nghÌo. T×nh tr¹ng ph¶i chi phÝngµy cµng nhiÒu cho hËu qu¶ n¹n chÆt ph¸ rõng nghiªm träng, « nhiÔm m«i tr-êng nÆng nÒ kh«ng nh÷ng lµm cho møc t¨ng trëng thùc tÕ gi¶m dÇn, mµ lµmcho m t dÇn kh¶ n¨ng tù phôc håi cña thiªn nhiªn.d. Mèi quan hÖ giÖa ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta víi héi nhËp thÕ giíi . Xö lý mèi quan hÖ nµy kh«ng chØ vÒ mÆt chÝnh trÞ mµ cßn cã ¶nh hënglín vÒ kinh tÕ. Nªn chóng ta ph¶i nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch cho më cöa vµ héinhËp kinh tÕ hiÖn nay.III. Gi¶i ph¸p Sù kÕt hîp nhµ níc víi chñ nghÜa t b¶n t¹o thµnh chñ nghÜa t b¶n nhµ níctrong x©y dùng chñ nghÜa x· héi cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, cuèi cïng sÏ phôthuéc vµo tr×nh ®é cña nhµ níc trong viÖc sö dông nã ë “nh÷ng giíi h¹n nh t®Þnh, c¶ vÒ thêi gian lÉn ph¹m vi ¸p dông còng nh nh÷ng ®iÒu kiÖn ¸p dôngnã, ph¬ng thøc gi¸m s¸t nã”. ViÖc lùa chän v n ®Ò vµ gi¶i ph¸p ®Òu ph¶i dùa tren thùc tr¹ng kinh tÕníc ta hiÖn nay nãi chung vµ kinh tÕ t b¶n nhµ níc nãi riªng. Ta cã thÓ ®a ramét sè gi¶i ph¸p sau:1. Ph©n bè c«ng nghiÖp mét gi¶i ph¸ p chñ yÕu vµ cÊp b¸ch hiÖn naya. KhuyÕn khÝch ®Çu t vµo c«ng nghiÖp h¬n lµ vµo th¬ng m¹i Trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay, c¸c nghµnh th¬ng m¹i cã u thÕ h¬n s¶nxu t c«ng nghiÖp. Tõ ®ã n¶y sinh c¸c tÖ n¹n nh : bu«n lËu, trèn thuÕ, gian lËn 8
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368th ¬ng m ¹…n Õu c ø ®Ó t×nh tr¹ng n µy k Ðo d µi m µ kh «ng s ím n ©ng cao kinh tÕ ic «ng nghiÖp lªn tÇm ch ñ ®¹o, th × n Òn kinh tÕ s Ï ®øng tr íc nguy c ¬ lín trongquan h Ö kinh tÕ ®èi ngo ¹i. V× vËy, ph ¶i n ªn ph ¸t tri Ón kinh tÕ nh µ n íc, kinh tÕ t b ¶n nh µ níc, kinh tÕt nh ©n th × trong lÜnh vùc c «ng nghiÖp m íi c ¶i t¹o ®îc b é m Æt th ¬ng m ¹i hiÖnnay c ßn nhiÒu d u tÝch c ña n Òn th ¬ng m ¹i tr íc c «ng nghiÖp ho ¸. BiÕn th ¬ngm ¹i víi c «ng nghiÖp th µnh m ét c ¬ c u híng vµo n «ng nghiÖp n «ng th «n. Ch Ø c ãn Òn c «ng nghiÖp hiÖn ®¹i m íi lµ c ¬ s ë cho viÖc kh ¾c ph ôc tÖ bu «n lËu trµnlan , lµm trong s ¹ch b é m ¸y nh µ níc.b. KhuyÕn khÝch ®Çu t vµo khai th¸c lao ®éng vµ khoa häc c«ng nghÖnhiÒu h¬n lµ vµo khai th¸c tµi nguyªn Híng ph©n bæ nµy mang tinh quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §èi víilÜnh vùc n«ng, l©m, ng nghiÖp th× ®©y lµ v n ®Ò b¶o vÖ m«i trêng, ®èi víilÜnh vùc khai kho¸ng th× ®©y cßn lµ v n ®Ò b¶o vÖ tµi nguyªn. Theo ®ã, c¸c nhµ ®Çu t coi träng n©ng cao ch t lîng, hiÖu qu¶ s¶n xu t,tham gia ®µo t¹o nh©n lùc cho phï hîp víi yªu cÇu. ®ång thêi, còng thóc ®Èy®æi míi hÖ thèng ®µo t¹o, gi¸o dôc ë níc ta. c. KhuyÕn khÝch t¨ng ®µu t kinh tÕ vµo c¸c ngµnh dÞch vô trùc tiÕpcho sù liªn kÕt c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp. Níc ta lµ vèn lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ chñ yÕu dùa vµo s¶n xu t n«ngnghiÖp. V× vËy, viÖc kiªn kÕt c«ng - n«ng nghiÖp hîp lý sÏ thóc ®Èy nÒnkinh tÕ ph¸t triÓn. Nã lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t sinh dÞch vô (vÒ khoa häc-c«ng nghÖ, vÒ tiÒn tÖ tÝn dông, vÒ th¬ng m¹i, vÒ x©y dùng…) kh¸c nhiÒuvíi nhu cÇu dÞch vô khi c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp t¸ch rêi nhau. DÞch vô®ãng vai trß quan träng trong toµn bé c¸c kh©u ho¹t ®éng cña liªn kÕtc«ng nghiÖp- n«ng nghiÖp. Nã sÏ thóc ®Èy hiÖu qu¶ chung cña hÖ thèng haynã k×m h·m, chia c¾t ®Ó kiÕm lêi cho riªng nã. Sù liªn kÕt cµng t¨ng, cµng cãhiÖu qu¶ th× míi bµi trõ bít c¸c thñ ®o¹n kinh doanh lçi thêi. Híng ph©n bæ nhvËy lµ híng tiÕn bé cña qu¸ tr×nh t¨ng trëng bÒn v÷ng mµ níc ta ph¶i híngtíi.2. N©ng cao tr× nh ®é qu¶n lý nhµ níc vÊn ®Ò quyÕt ®Þ nh cña sù ph¸ttriÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc ®óng híng Qu¶n lý nhµ níc trong mét nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕkÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao c p sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héichñ nghÜa lµ mét ho¹t ®éng míi mÎ, nhiÒu khã kh¨n, ph¶i gi¶i quyÕt c¸c v n ®Ò®a d¹ng, ®Çy m©u thuÉn vµ lu«n biÕn ®æi cña ®êi sèng h»ng ngµy ®Ætra. Do ®ã, qu¶n lý ë níc ta kh«ng chØ lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn, mµ 9
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368c ßn lµ qu ¸ tr×nh h äc tËp , ®iÒu ch Ønh, s öa sai nh ®· d iÔn ra trong th êi gianqua. §¸nh gi¸ m ét c ¸ch kh ¸ch quan, ró t ra b µi h äc ®Ó ti Õp tôc ti Õn lªn lu «nlu «n lµ nhu c Çu c ña m ét nh µ níc c ¸ch m ¹ng. §©y lµ m ét gi¶i ph ¸p tr íc m ¾t vµc ã ý ngh Üa l©u d µi, b ëi vµ ho ¹t ®éng qu ¶n lý c ña nh µ níc lµ nh ©n tè quyÕt®Þnh hai yªu c Çu c ¬ b ¶n c ña c ¸c ho ¹t ®éng ®Çu t trong n Òn kinh tÕ hiÒuth µnh ph Çn vµ m ë c öa h éi nh Ëp, ®ã lµ: - Q u ¶n lý nh µ níc quyÕt ®Þnh ch ñ yÕu vÒ hiÖu qu ¶ c ña c ¸c ngu ån vèn ®Çut. - Q u ¶n lý nh µ níc trong b èi c ¶nh kinh tÕ qu èc tÕ vµ trong níc hiÖn nay lµnh ©n tè ®inh híng ph ¸t tri Ón kinh tÕ th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa,do ®ã ®Þnh híng ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n nh µ níc.C ã c ¸c nh ©n tè ¶nh hëng tíi s ù qu ¶n lý vµ ®iÒu h µnh c ña nh µ níc: a. N©ng cao n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña bé m¸y nhµ níc- C¶i c¸ch hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý cña bé m¸y nhµ níc- X©y dùng ®äi ngò c«ng chøc nhµ níc vµ ®æi míi c¬ c u tæ chøc bé m¸y Thùc tÕ cho th y sù thµnh c«ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ c¸c n íc trªn thÕgiíi phÇn lín dùa vµo t ch t vµ n¨ng lùc cña c«ng chøc nhµ níc. Do vËy, chóngta còng nªn ¸p dông nh÷ng kinh nghiÖm ®ã vµo níc ta ®Ó cã ®éi ngò c«ngchøc nhµ níc u tó cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã t ch t, ®¹o ®øc tèt, ®îctuyÓn chän qua c¸c kú thi quèc gia vµ ®µo t¹o båi dìng thêng xuyªn c¶ vÒchuyªn m«n nghiÖp vô lÉn ®¹o ®øc. Phª b×nh, khai trõ nh÷ng phÇn tö thiÕutinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc; cã t tëng ph¶n ®éng, ph¸ rèi nÒn kinhtÕ cña ® t níc. Chèng c¸c tiªu cùc trong kinh tÕ nh: tham «, hèi lé, bu«n lËu,gian lËn th¬ng m¹i…b. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn quy m« vµ hiÖu qu¶ ®Çu t Trong níc HiÖn nay, nguån vèn ®Çu t trong níc ngµy cµng ®îc ®a d¹ng ho¸, bao gåmtõ vèn ng©n s¸ch nhµ níc, tõ doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµd©n c, tõ vèn huy ®éng tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, tõ vèn cæ phÇn ho¸ doanhnghiÖp nhµ níc. H×nh thøc còng cã biÕn ®æi, ®· cã c¸c dù ¸n theo h×nh thøc:hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao; hîp ®ång x©y dùng - chuyÓngiao - kinh doanh; hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao c¶ trong n íc vµ ngoµi n-íc… Xu thÕ hiÖn nay vèn ®Çu t ®ang nghiªng vÒ th¬ng m¹i, dÞch vô, nh÷nglÜnh vùc cã lîi nhuËn cao, thu håi vèn nhanh. MÆt kh¸c, vèn ®Çu t trong khu vùc kinh tÕ t b¶n nhµ níc kh«ng ngõngt¨ng lµ xu híng t t yÕu. Xu híng nµy g©y ra lo ng¹i cho mét sè ngêi sî xu t hiÖnsù chÖch híng vÒ kinh tÕ, nhng l¹i kh«ng nhËn ra vai trß ®Þnh híng b»ngkinh tÕ th«ng qua ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc. Râ rµng, khi bé m¸y cha tinvµo c¸c doanh nghiÖp trong níc (ngoµi quèc doanh) th× ch¾c ch¾n hä kh«ngthÓ tin cËy nhµ níc thËt sù, cha yªn t©m ph n khëi ph¸t triÓn kinh tÕ. chÝnh 10
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368v× vËy nh µ níc ph ¶i c ã biÖn ph ¸p h îp lý nh »m n ©ng cao hiÖu qu ¶ vèn ®Çu tsao cho võa c ã lîi cho nh µ ®Çu t, võa c ã lîi cho t¨ng tr ëng n Òn kinh tÕ ® tn-íc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã nh µ níc n ªn c ã c ¸c biÖn ph ¸p trong lÜnh vùc n µy nh: * X ©y d ùng chiÕn lîc kinh tÕ – x · h éi h îp lý , lµm c ¨n c ø cho x ¸c ®Þnh ph¬nghíng ®Çu t. S ím kh ¾c ph ôc ®Çu t d µn tr¶i vµ ®Çu t kiÓu “phong trµo ” ë c ¸c®Þa ph¬ng ch ång ch Ðo nhau. * N ©ng cao vÞ th Õ c ña doanh nghiÖp ViÖ t nam . D o ®ã, c Çn c ã biÖn ph ¸pkinh tÕ k Ých th Ých qu ¸ tr×nh tÝch tô vèn, m ë réng quy m «, t¨ng nhanh ti Òmlùc, ch tlîng s ¶n ph Èm vµ tr×nh ®é qu ¶n lý. Ph ¸t huy n éi lùc hiÖn nay ph ¶icoi träng th óc ®Èy h Ö th èng doanh nghiÖp võa vµ nh á ph ¸t tri Ón. * Nh µ níc ch ñ ®äng trong viÖc b åi dìng ®µo t¹o nh ©n lùc chop doanh nghiÖpt nh ©n, nh tlµ b åi dìng n ©ng cao tr×nh ®é c ¸c gi¸m ®èc víi chi ph Ý lín.  Ngoµi níc Ngo µi viÖc th ùc hiÖn tè t c ¸c ch Ýnh s ¸ch trong níc, nh µ níc ta c òng ph ¶in ªn c ã c ¸c ch ñ tr ¬ng, ch Ýnh s ¸ch m íi, c ã nhiÒu ph¬ng th øc ®a d ¹ng h ¬n trong®Çu t níc ngo µi. ¸p d ông nhiÒu h ×nh th øc ®Çu t, vµ ®Ó c ¸c nh µ ®Çu t ®îcquyÒn ch än h ×nh th øc ®Çu t, c ¸c c ¬ quan nh µ níc ch Ø c ã th Ó n ªu khuyÕnngh Þ, nhng kh «ng can th iÖp vµo viÖc lùa ch än c ña h ä nh »m t¹o s ù ®a d ¹ngtrong ®Çu t; khuyÕn kh Ých viÖc lËp c ¸c qu ü ®Çu t ®Ó c ã th Ó thu h ót th ªmvèn c ña c ¸c c ¸ nh ©n vµ c ¸c doanh nghiÖp nh á ë níc ngo µ…c ¸c ch Ýnh s ¸ch li ªn iquan ®Õn ®Çu t níc ngo µi c Çn ®îc x ©y d ùng ph ï h îp víi xu híng tù do th ¬ng m ¹ivµ ®Çu t trong khu vùc vµ trªn th Õ giíi, nh tlµ khi ®· vµ ®ang th am gia vµoAFTA, APEC . WTO…th × níc ta ph ¶i chu Èn b Þ nhanh c ¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph ï h îpvíi xu híng ®ã. 11
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn V n®Ò kinh tÕ t b ¶n nh µ níc lµ m ét trong nh ÷ng v n ®Ò ch ñ yÕu vµ kh ãkh ¨n trong x ©y d ùng quan h Ö s ¶n xu të níc ta.T rong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖnnay, th × viÖc ph ¸t tri Ón kinh tÕ víi m ét h Ö th èng quan h Ö s ¶n xu tph ï h îp lµr t quan träng vµ c Çn th iÕt. N ã ®· trë th µnh th êi c ¬ vµ th ¸ch th øc. ViÖc gi¶iquyÕt v n ®Ò ®ã c Çn th iÕt ph ¶i ph ¸t tri Ón n Òn kinh tÕ nhiÒu th µnh ph Çnnghi· lÇ ph ¶i ph ¸t tri Ón th µnh ph Çn kinh tÕ t nh ©n, vµ khi ®ßi h ái ®Þnh híngx · h éi ch ñ ngh Üa ®èi víi n Òn kinh tÕ nhiÒu th µnh ph Çn, th × c òng c ã ngh Üa lµph ¶i x ¸c ®Þnh ®óng vai trß , vÞ trÝ kinh tÕ t b ¶n nh µ níc. X ©y d ùng h Ö th èng quan h Ö s ¶n xu t(trong ®ã c ã kinh tÕ t b ¶n nh µ níc)trong n Òn kinh tÕ th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa, th × ph ¶i ®îc vaitrß c ña kinh tÕ nh µ n ø¬c. nh Ën th øc m íi vÒ vai trß kinh tÕ nh µ níc lµ “b µ®ì” cho n Òn kinh tÕ th Þ tr êng x · h éi ch ñ ngh Üa ra ®êi. Kh «ng c ã n ã kh «ngth Ó t¹o lËp c ¬ s ë kinh tÕ c ña ch ñ ngh Üa x · h éi.Nhng kinh tÕ t b ¶n nh µ níc ch Ø ph ¸t huy®îc vai trß khi n ã lµ b é ph Ën c ña kinhtÕ th Þ tru êng, ch ø kh «ng ®øng ngo µi kinh tÕ th Þ tr êng, ngh Üa lµ m u èn ph ¸ttri Ón n ã th × ph ¶i ph ¸t tri Ón m ¹nh m Ï to µn b é n Òn kinh tÕ n ãi chung, c ña c ¸cth µnh ph Çn hay n ãi c ¸ch kh ¸c lµ ph ¶i ph ¸t tri Ón m ét c ¸ch ®ång b é. Nh ÷ng v n ®Ò n ªu trªn lµ c ¬ s ë c ña to µn b é nh ÷ng th ùc tr¹ng c òng nh c ¸cch Ýnh s ¸ch vµ gi¶i ph ¸p ®èi víi kinh tÕ t b ¶n nh µ níc trong ®iÒu kiÖn níc tahiÖn nay. Khi nghiªn c øu ®Ò tµi n µy c Çn ph ¶i hiÓu r»ng, m ét khi t duy lý lu Ënkinh tÕ ch Ýnh trÞ ti Õp tôc ®æi m íi vµ n ©ng cao; ®ång th êi vËn d ông ®æi m íivÒ tæ ch øc b é m ¸y qu ¶n lý vµ ®éi ng ò c ¸n b é, th × n Òn kinh tÕ níc ta khi ®ãs Ï c ã ®iÓm xu t ph ¸t m íi, s Ï ®¹ t tíi t¨ng tr ëng b Òn v÷ng t¹o ti Òn ®Ò v÷ngch ¾c khi qu ¸ ®é ®i lªn ch ñ ngh Üa x · h éi. 12
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi liÖu tha m kh ¶ o - G i¸o tr×nh kinh tÕ ch Ýnh trÞ Mac- L ªnin_ nh µ xu t b ¶n ch Ýnh trÞ qu èc gia. - G i¸o tr×nh kinh tÕ ch Ýnh trÞ Mac- L ªnin vÒ th êi k ú qu ¸ ®é lªn ch ñ ngh Üa x · h éi ë ViÖt N am .- VÒ thµnh phÇn kinh tÕ t b¶n nhµ níc - GS.TS. TrÇn Ngäc Hiªn.- T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn. 13