Van luong.blogspot.com 50734

378 views
322 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 50734

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A - ®Æt vÊn ®Ò Trong thêi k× ®Çu cña x· héi loµi ngêi do sù l¹c hËu cña lùc lîngs¶n xuÊt,nªn s¶n xuÊt x· héi mang tÝnh tù cung tù cÊp khiÕn nhu cÇu cñacon ngêi bÞ bã hÑp trong mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh. Khi lùc lîng s¶n xuÊtph¸t triÓn vµ cã nhiÒu thµnh tùu míi, con ngêi dÇn tho¸t khái nÒn khinh tÕtù nhiªn vµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸. NÒn kinh tÕ hµngho¸ ph¸t triÓn cµng m¹nh mÏ vµ ®Õn ®Ønh cao cña nã lµ nÒn kinh tÕ thÞtrêng. Kinh tÕ thÞ trêng cã nh÷ng u viÖt cña nã , ®ã lµ sù tho¶ m·n tèi®a nhu cÇu cña con ngêi vãi mét khèi lîng hµng ho¸ khæng lå. Tuy nhiªnnã còng béc lé nh÷ng h¹n chÕ , nhÊt lµ trong chÕ ®é x· héi TBCN , mét chÕ®é x· héi ë ®ã chØ cã lîi nhuËn ®îc chó träng hµng ®Çu dÉn ®Õn sùph©n ho¸ x· héi s©u s¾c vµ quyÒn b×nh ®¼ng trong x· héi bÞ xem nhÑ. NhËn biÕt tríc t×nh h×nh ®ã, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vÒ h×nhth¸i kinh tÕ x· héi Mac vµ Anghen ®· ®a ra dù ®o¸n: CNTB sím muén còngbÞ thay thÕ bëi mét chÕ ®é x· héi cao h¬n , chÕ ®é x· héi trong ®ã con ng-êi hoµn toµn tù do, v¨n minh vµ b×nh ®¼ng, cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒnv÷ng, x· h«Þ c«ng b»ng. §ã lµ chñ nghÜa céng x¶n mµ giai ®o¹n thÊpcña nã lµ CNXH - thêi k× chuyªn chÝnh cña giai cÊp v« s¶n. Níc ta sau khi giµnh ®îc ®éc lËp ë miÒn b¾c , §¶ng ®· x¸c ®Þnh®a ®Êt níc lªn tiÕn lªn CNXH bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN. Khi miÒnb¾c hoµn toµn ®îc gi¶I phãng th× c¶ níc bíc vµo thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH.§¹i héi §¶ng VI (1986) lµ mét bíc ngoÆt lÞch sö cña nÒn kinh tÕ vãi ®-êng lèi míi cña §¶ng ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc. Theo ®ã ta x©y dùng vµph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêngcã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. T tëng Êy cµng ®îcnhÊn m¹nh trong c¸c k× ®¹i héi tiÕp theo cña §¶ng. Cho tíi nay, sau h¬n mêi n¨m ®æi míi ta ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒuthµnh tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cßn cã kh¸ nhiÒu nh÷ng mÆtcÇn ®iªï chØnh. Mét sè suy nghÜ vµ gi¶i ph¸p qua nghiªn cøu kinh tÕ hµng ho¸, kinhtÕ thÞ trêng ®ang diÔn ra ë níc ta hiÖn nay sÏ phÇn nµo gióp ta hiÓu râh¬n vÒ thùc tr¹ng cña níc ta trong thêi k× qu¸ ®é nµy. Do h¹n chÕ vÒ hiÓu biÕt nªn trong bµi viÕt nµy cña em sÏ khã tr¸nh®ù¬c nh÷ng sai sãt. KÝnh mong ®îc c¸c thÇy c« chØ b¶o ®Ó bµi viÕtthªm phÇn s©u s¾c. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B - néi dung: phÇn ®Ò c¬ng kh¸I qu¸t I - Lý luËn Mac - Lªnin vÒ kinh tÕ hµng ho¸ vµ kinh tÕ thÞ trêng vµ thùctiÔn vÊn ®Ò nµy ë ViÖt Nam trong thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH hiÖn nay. 1- Kinh tÕ hµng ho¸: a. §iÒu kiÖn ra ®êi : Th ùc t n Òn kinh t thÕ giíi cho th Êy kh «ng níc n µo m µ n Òn kinh Õ Õt h µng ho ¸ hay kinh t th Þ tr êng l¹ i vËn ®éng ho µn to µn díi s ù ®iÒuÕ ÕkhiÓn “v« h ×nh”c ña c ¸c quy lu Ë t kinh t kh ¸ch quan. M µ ch óng ®Òu vËn Õ®éng theo c ¬ chÕ th Þ tr êng c ã s ù ®iÒu tiÕ tc ña c ¸c doanh nghiÖp vµ nh µníc vµ víi m øc ®é vµ ph ¹m vi kh ¸c nhau tu ú thu éc ®iÒu kiÖn lÞch s ö c ñam çi níc. Kinh t h µng ho ¸ lµ m « h ×nh kinh t trong ®ã h Çu hÕ tc ¸c quan Õ Õh Ö kinh t ®îc th ùc hiÖn trªn th Þ tr êng díi h ×nh th ¸i h µng ho ¸ vµ d Þch vô, ÕvËn ®éng theo c ¬ chÕ th Þ tr êng c ã s ù qu ¶n lÝ c ña nh µ níc . Kinh t h µng ho ¸ ra ®êi vµ tån t¹i trong nhiÒu h ×nh th ¸i kinh t Õ Õx · h éi g ¾n li Òn víi hai ®iÒu kiÖn ti Òn ®Ò: Mét lµ: Cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi. Ph©n c«ng lao ®éng x·héi lµ sù chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt, mçi ng¬× chØ s¶n xuÊt mét hay métsè lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Nh÷ng nhu cÇu cuéc sèng ®ßi hái ph¶i cãnhiÒu lo¹i s¶n phÈm. V× vËy ngêi s¶n xuÊt nµy ph¶i dùa vµo ngêi s¶nxuÊt kh¸c ph¶i trao ®æi s¶n phÈm cho nhau. Nh vËy ph©n c«ng lao ®éngx· héi lµ biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn cña lùc lù¬ng s¶n xuÊt lµm cho n¨ngsuÊt lao ®éng t¨ng lªn vµ lµm cho trao ®æi s¶n phÈm trë thµnh tÊt yÕu.Nã lµ c¬ së cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Hai lµ: Cã chÕ ®é t h÷u hoÆc c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒt liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm. ®IÒu nµy lµm cho ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸®éc lËp víi nhau vµ mçi ngêi cã quyÒn chi phèi s¶n phÈm cña m×nh, cãquyÒn ®em s¶n phÈm cña m×nh trao ®æi víi ngêi kh¸c. Nh vËy : Ph©n c«ng lao ®éng x· héi lµm ngêi s¶n xuÊt phô thuécvµo nhau cßn chÕ ®é t h÷u l¹i chia rÏ hä lµm hä ®éc lËp víi nhau ®©y lµmét m©u thuÉn. M©u thuÉn nµy chØ ®îc gi¶i quyÕt th«ng qua trao ®æi,mua b¸n s¶n phÈm cña nhau. S¶n xuÊt hµng ho¸ ra ®êi b¾t nguån tõ yªucÇu cña cuéc sèng. * S¬ lîc vÒ lÞ ch sö ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸: S¶n xuÊt hµng ho¸ ra ®êi tõ s¶n xuÊt tù cÊp tù tóc vµ thay thÕ nãtrong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi. 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ë c ¸c x · h éi tr íc ch ñ ngh Üa t b ¶n, s ¶n xu Êt h µng ho ¸ lµ s ¶n xu Êtgi¶n ®¬n ch Ø gi÷ vai trß ph ô thu éc. Tuy nhiªn ch Ýnh s ¶n xu Êt h µng ho ¸gi¶n ®¬n ®· t¹o kh ¶ n ¨ng ph ¸t tri Ón lùc lîng s ¶n xu Êt th iÕ t lËp c ¸c m èili ªn h Ö kinh t gi÷a c ¸c ®¬n vÞ kinh t tr íc ®ã vèn t¸ch biÖt nhau. Õ Õ Q uan h Ö h µng ho ¸ ph ¸t tri Ón nhanh ch ãng ë th êi k ú chÕ ®é phongkiÕ ntan r· vµ g ãp ph Çn th óc ®Èy qu ¸ tr×nh ®ã d iÔn ra m ¹nh m Ï h ¬n. H ×nh th øc ®iÓn h ×nh nh Êt, cao nh Êt, ph æ biÕ n nh Êt c ña s ¶nxu Êt h µng ho ¸ lµ s ¶n xu Êt h µng ho ¸ TBCN. Díi CNTB quan h Ö h µng ho ¸th ©m nh Ëp vµo m äi lÜnh vùc, m äi ch øc n ¨ng c ña n Òn s ¶n xu Êt x · h éi,h µng ho ¸ trë th µnh t b µo c ña n Òn s ¶n xu Êt x · h éi . N ã m ang ®Æc ®iÓm : ÕD ùa trªn s ù t¸ch rêi t li Öu s ¶n xu Êt víi s øc lao ®éng trªn c ¬ s ë b ãc lé tlao ®éng lµm thu ª díi h ×nh th øc chiÕ m®o ¹t gi¸ trÞ th Æng d. S ¶n xu Êt h µng ho ¸ tiÕ p tôc tån t¹i vµ ph ¸t tri Ón d íi CNXH. §Æc®iÓm c ña s ¶n xu Êt h µng ho ¸ XHCN lµ n ã kh «ng d ùa trªn c ¬ s ë chÕ ®é ng-êi b ãc lé t ngêi vµ n ã nh »m m ôc ®Ých tho ¶ m ·n nhu c Çu vËt ch Êt, tinhth Çn c ña m äi th µnh viªn x · h éi trªn c ¬ s ë s ¶n xu Êt kinh doanh . * TÝ nh u viÖt cña s¶n xuÊt hµng ho¸: S¶n xuÊt hµng ho¸ tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë nhiÒu x· héi lµs¶n phÈm cña lÞch sö ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña loµi ngêi. Bëi vËy nã cãnhiÒu u thÕ, vµ lµ mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng kinh tÕ tiÕn bé h¬n h¼n so víis¶n xuÊt tù cÊp tù tóc : Nã lµm thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, n©ngcao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi .Nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊtnhanh trãng lµm cho sù ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt ngµy cµngs©u s¾c, hîp t¸c ho¸ chÆt chÏ h×nh thµnh c¸c mèi liªn hÖ kinh tÕ vµ sù phôthuéc lÉn nhau cña nh÷ng ngêi s¶n xuÊt h×nh thµnh thÞ trêng trong nícvµ thÕ giíi. Nã thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt,®ã lµ c¬ së ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸, b×nh ®¼ng vµ tiÕn béx· héi. * ë ViÖt Nam: Trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn CNXH, ë níc ta nh÷ng ®IÒu kiÖnchung cña kinh tÕ hµng ho¸ vÉn cßn bëi vËy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tån t¹ilµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan: Ph©n c«ng lao ®éng x· héi víi t c¸ch lµ c¬ së cña trao ®æich¼ng nh÷ng kh«ng mÊt ®i, tr¸i l¹i ngµy mét ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒuréng lÉn chiÒu s©u. sù chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c ho¸ lao ®éng ®· v îtkhái biªn giíi quèc gia vµ ngµy cµng mang tÝnh quèc tÕ. Ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®· ph¸ vì c¸c mèi quan hÖ truyÒnthèng cña nÒn kinh tÕ tù nhiªn khÐp kÝn, t¹o c¬ së thèng nhÊt, phô thuéclÉn nhau gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt vµo hÖ thèng cña hîp t¸c lao ®éng.Sù ph©n c«ng lao ®éng cña ta ®· ngµy cµng chi tiÕt h¬n ®Õn tõng ngµnh,tõng c¬ së vµ ë ph¹m vi réng h¬n n÷a lµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368hiÖn nay ta ®· c ã h µng lo ¹ t c ¸c th Þ tr êng ®îc h ×nh th µnh tõ s ù phanc «ng lao ®éng ®ã lµ: Th Þ tr êng c «ng ngh Ö, th Þ tr êng c ¸c yÕ u tè s ¶nxu Êt,É T ¹o ®µ cho n Òn kinh t h µng ho ¸ nhiÒu th µnh ph Çn ph ¸t tri Ón gióp Õta nhanh ch ãng ho µ nh Ëp ®îc víi kinh t trong khu vùc vµ thÕ giíi. Õ Trong n Òn kinh t ®· vµ ®ang tån t¹i nhiÒu h ×nh th øc s ë h ÷u Õkh ¸c nhau vÒ t li Öu s ¶n xu Êt vµ s ¶n ph Èm lao ®éng. S ë h ÷u to µn d ©n,s ë h ÷u tËp th Ó c ña nh ÷ng ngêi s ¶n xu Êt h µng ho ¸ nh á, s ë h ÷u t nh ©nTBCN, s ë h ÷u h çn h îp, ®ång s ë h ÷u,É ChÕ ®é x · h éi ho ¸ s ¶n xu Êt gi÷a c ¸cng µnh, c ¸c x Ý nghiÖp trong c ïng m ét h ×nh th øc s ë h ÷u vÉn cha ®Òunhau. S ë d Ü nh vËy lµ do c ¬ c Êu kinh t c ña ta giê lµ c ¬ c Êu kinh t Õ ÕnhiÒu th µnh ph Çn, s ù tån t¹i c ña c ¸c th µnh ph Çn kinh t lµ m ét tÊ t yÕ u Õkh ¸ch quan . S ¶n xu Êt h µng ho ¸ lµ ®Ó trao ®æi ®¸p øng nhu c Çu c ña x · h éin ªn ngêi s ¶n xu Êt c ã ®iÒu kiÖn ®Ó chuyªn m «n ho ¸ cao. Tr×nh ®é tayngh Ò ®îc n ©ng lªn do tÝch lu ü kinh nghiÖm , tiÕ p thu ®îc tri th øc m íi.C «ng c ô chuyªn d ïng ®îc c ¶i tiÕ n, k ü thu Ët m íi ®îc ¸p d ông do ®ã c ¹nh c ¹nhtranh ngµy c µng gay g ¾t khiÕ n cho n ¨ng su Êt lao ®éng ®îc n ©ng lªn,ch Êt lîng s ¶n ph Èm ng µy c µng ®îc c ¶i th iÖn vµ tè t h ¬n. H iÖu qu ¶ kinh t Õ®îc tró träng lµm m ôc ti ªu ®¸nh gi¸ s ù ho ¹t ®éng c ña c ¸c th µnh ph Çn kinht . ViÖc trao ®æi h µng ho ¸ d ùa trªn nguyªn t¾c ngang gi¸ khiÕ ncho ngêi Õs ¶n xu Êt lu «n t×m c ¸ch tiÕ t kiÖm gi¶m ®Õ n m øc tèi ®a nh ÷ng chi ph Ý c ¸biÖt, gi¶m gi¸ trÞ h µng ho ¸ c ¸ biÖt ®Ó c ã lîi nhu Ën khi trao ®æi. Trªn c ¬s ë ph ©n c «ng lao ®éng, s ¶n xu Êt h µng ho ¸ ph ¸t tri Ón. Khi s ¶n xu Êt h µngho ¸ ph ¸t tri Ón s Ï lµm ph ©n c «ng lao ®éng ngµy c µng cao h ¬n, s ©u h ¬n.Q uan h Ö h µng ho ¸, ti Òn tÖ, quan h Ö th Þ tr êng ng µy c µng ®îc ch ñ th Ós ¶n xu Êt h µng ho ¸ vËn d ông c ã hiÖu qu ¶ h ¬n vµ tõ ®ã ngo µi c ¸c quan h Ökinh t ph ¸t tri Ón m µ c ¸c quan h Ö ph ¸p lý xÉ h éi, tËp qu ¸n, t¸c phong c òng Õth ay ®æi. Ch Ýnh tõ tÝnh u viÖ t rÊ t ri ªng, rÊ t c ã lîi ( tu y b ªn c ¹nh ®ãvÉn c ßn c ã nh ÷ng khuyÕ ttË t ) c ña s ¶n x Êt h µng ho ¸ m µ t¹i ®¹i h éi VII§¶ng ta ®· x ¸c ®Þnh ph¬ng híng : Ph ¸t tri Ón kinh t h µng ho ¸ nhiÒu th µnh Õph Çn theo ®Þnh híng XHCN vËn ®éng theo c ¬ chÕ th Þ tr êng c ã s ù qu ¶nlý c ña nh µ níc. b. §Æc ®iÓm cña kinh tÕ hµng ho¸ trong thêi k× qu¸ ®élªn CNXH bá qua chÕ ®é TBCN ë níc ta: Níc ta tiÕn lªn CNXH tõ mét nÒn kinh tÕ tiÓu n«ng l¹c hËu, lùclîng s¶n xuÊt cha ph¸t triÓn, l¹i bá qua giai ®o¹n TBCN nªn nÒn kinh tÕhµng ho¸ cña ta kh«ng gièng víi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cña c¸c níc kh¸c trªnthÕ giíi víi nh÷ng ®Æc trng tiªu biÓu: Thø nhÊt:_NÒn kinh tÕ níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓnbiÕn tõ mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ kÐm ph¸t triÓn mang nÆng tÝnh tù cÊptù tóc sang mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn tõ thÊp ®Õn cao. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Xu Êt ph ¸t tõ th ùc tr¹ng c ã th Ó n ãi lµ rÊ t ti ªu ®iÒu c ña n Ònkinh t níc ta: KÕ tc Êu h ¹ tÇng vË t ch Êt vµ x · h éi kÐ m , tr×nh ®é c ¬ s ë ÕvË t ch Êt vµ c «ng ngh Ö trong c ¸c doanh nghiÖp l¹c h Ëu, kh ¶ n ¨ng c ¹nhtranh g Çn nh kh «ng c ã, ®éi ngò nh µ doanh nghiÖp tÇm c ì th iÕ u trÇmträng, b ªn c ¹nh ®ã th × thu nh Ëp c ña ngêi lµm c «ng ¨n l¬ng c òng nh c ñan «ng d ©n th Êp kÐ m khiÕ n dung lîng h µng ho ¸ trªn th Þ tr êng c ã s ù th ay®æi rÊ t ch Ëm ch ¹p, kh ¶ n ¨ng c ¹nh tranh c ña h µng ho ¸ trªn th Þ tr êngth Êp. T õ s ù th Ë t kh «ng m Êy s ¸ng s ña n µy, bu éc ta ph ¶i c ã chiÕ nlîc ph ¸ttri Ón ®Ó vî t qua th ùc tr¹ng c ña n Òn kinh t , ®a n Òn kinh t h µng ho ¸ Õ Õph ¸t tri Ón c ¶ vÒ s è lîng lÉn ch Êt lîng vµ n ©ng cao kh ¶ n ¨ng c ¹nh tranhc ña n Òn kinh t h µng ho ¸ ë níc ta. Õ Thø hai:_NÒn kinh tÕ hµng ho¸ dùa trªn c¬ së nÒn kinh tÕ tånt¹i nhiÒu thµnh phÇn. Tõ thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ kÐm ph¸t triÓn donhiÒu nh©n tè song nh©n tè g©y hËu qu¶ nÆng nÒ nhÊt lµ sù nhËnthøc kh«ng ®óng ®¾n dÉn ®Õn n«n nãng xo¸ bá nhanh c¸c thµnh phÇnkinh tÕ, thùc chÊt lµ xo¸ bá ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµngho¸, lµm mÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ t¸c dông tÝch cùc cña nÒn kinh tÕhµng ho¸. NÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ nguån lùc tæng hîp to lín vÒnhiÒu mÆt cã kh¶ n¨ng ®a nÒn kinh tÕ vît khái thùc tr¹ng thÊp kÐm. C¬cÊu ngµnh theo híng ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô ®ang dÇn chiÕm u thÕ caotrong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ thu hót mét sè lîng lín lao ®éng. Tõ ®ã c¬cÊu c«ng- n«ng nghiÖp vµ dÞch vô sím h×nh thµnh theo ®Þnh híngchuyÓn dÞch kinh tÕ mµ §¹i héi §¶ng VIII ®· ®Ò ra. Nã ®¶m b¶o cho mäingêi, mäi doanh nghiÖp ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ® îc tù do kinh doanhtheo ph¸p luËt vµ ®îc ph¸p luËt b¶o hé quyÒn së h÷u vµ quyÒn thu nhËphîp ph¸p. Nã cßn lµm cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®îc ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tùchñ, hîp t¸c c¹nh tranh vµ b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt. Thø ba:_NÒn kinh tÕ hµng ho¸ theo c¬ cÊu kinh tÕ “më”gi÷a nícta víi c¸c níc trªn thÕ giíi. Tríc kia víi c¬ cÊu kinh tÕ “khÐp kÝn”, víi t×nh tr¹ng “bÕ quan to¶c¶ng”, luÈn quÈn sau luü tre lµng nªn kinh tÕ níc ta l©m vµo bÕ t¾c, kÐmph¸t triÓn cã thÓ nãi lµ l¹c hËu nhÊt thÕ giíi. V× vËy sù ra ®êi cña nÒnkinh tÕ hµng ho¸ TBCN ®· lµm cho thÞ trêng d©n téc ho¹t ®éng trong sùg¾n bã víi thÞ trêng thÕ giíi. Do sù ph©n bè ph¸t triÓn kh«ng ®Òu vÒ tµinguyªn thiªn nhiªn, søc lao ®éng vµ thÕ m¹nh gi÷a c¸c níc tõ quy luËtph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng quèc tÕ, ®êi sèng mang tÝnh quèc tÕ ho¸ ÉdÉn ®Õn nhu cÇu kh¸ch quan lµ më cöa nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®Ó ®¹t ®îchiÖu qu¶ cao vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh nÒn kinh tÕ. Thø t: Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ theo ®Þnh híng XHCN víi vaitrß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ níc vµ sù qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña nhµ níc. Trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ th× kinh tÕ nhµ níc gi÷ vai trß chñ®¹o do b¶n chÊt vèn cã vµ l¹i n¾m gi÷ c¸c ngµnh, lÜnh vùc then chèt vµträng yÕu, nªn ®¶m b¶o cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn theo 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368®Þnh híng XHCN. Tuy nhiªn vai trß c ña n ã ch Ø ®îc kh ¼ng ®Þnh khi n ãph ¸t huy ®îc s øc m ¹nh tæng h îp c ña c ¸c th µnh ph Çn kinh t kh ¸c, n ã s ím ÕchuyÓn ®æi c ¬ chÕ qu ¶n lý theo híng n ¨ng su Êt, ch Êt lîng vµ hiÖu qu ¶®Ó ®øng v÷ng vµ chiÕ n th ¾ng trong m «i tr êng h îp t¸c vµ c ¹nh tranhgi÷a c ¸c th µnh ph Çn kinh t . Õ N Òn kinh t h µng ho ¸ b ªn c ¹nh m Æt tÝch c ùc lµ lµm th ay ®æi Õb é m Æt c ña ®Êt níc kh «ng tr¸nh kh ái nh ÷ng khuyÕ ttË t nh Êt ®Þnh vÒm Æt x · h éi nh: ph ¸ s ¶n, kh ñng ho ¶ng , ¸p b øc b Êt c «ng, tµn ph ¸ m «i tr êng,ph ©n ho ¸ giÇu ngh Ìo... Ch Ýnh v× vËy c Çn ph ¶i c ã s ù qu ¶n lý vÜ m « c ñaNh µ níc. Níc ta do ch Þu ¶nh hëng l©u d µi c ña c ¬ chÕ kÕ ho ¹ch ho ¸ tËptrung quan li ªu , bao c Êp n ªn nh ÷ng c «ng c ô ®Ó Nh µ níc ®IÒu h µnh vÜm « n Òn kinh t h µng ho ¸ nh : h Ö th èng ng ©n h µng, tÝn d ông É c ßn th Êp ÕkÐ m .Níc ta ®ang x ©y d ùng ph ¸p lu Ë t vÒ kinh t nhng l¹ i cha ®ång b é, x · Õh éi cha quen víi viÖc ch Êp h µnh lu Ë t ph ¸p trong kinh doanh. Tr×nh ®éhiÓu biÕ tc ña nh µ níc vÒ c ¬ chÕ th Þ tr êng c ßn nhiÒu h ¹n chÕ ,th iÕ u tÝnhkhoa h äc, th ùc t c ßn lóng tóng trong qu ¶n lý kinh t vÜ m «. Trong ®iÒu Õ ÕkiÖn ®ã xu híng vËn ®éng kh ¸ch quancña níc ta tr íc m ¾t vµ l©u d µi lµph Ên ®Êu n ©ng cao n ¨ng lùc vµ t¨ng cêng c ¸c c «ng c ô vµ do ®ã n ©ngcao tr×nh ®é qu ¶n lý vÜ m « c ña nh µ níc. T õ ®Þnh híng ®ã ®¶ng ®· kiªn®Þnh chiÕ n lîc ph ¸t tri Ón n Òn kinh t h µng ho ¸ nhiÒu th µnh ph Çn vËn Õ®éng theo c ¬ chÕ th Þ tr êng c ã s ù qu ¶n lý c ña nh µ níc theo ®Þnh híngXHCN. M µ nh µ níc lµ c ña d ©n, do d ©n vµ v× d ©n díi s ù l·nh ®¹o c ña ®¶nglµ nh ©n tè quyÕ t®Þnh nh Êt ®¶m b ¶o tÝnh ®Þnh híng XHCN. S au h ¬n mêi n ¨m ®æi m íi ta ®· ®¹ t ®îc m ét s è th µnh tùu ®¸ngk Ó lµm vai trß qu ¶n lý c ña nh µ níc ®îc t¨ng cêng. B »ng c ¸c c «ng c ô rÊ tri ªng: ph ¸p lu Ë t kÕ ho ¹ch, th iÕ tchÕ vÒ tµi ch Ýnh, ti Òn tÖ vµ nh ÷ng ph¬ngti Ön vË t ch Êt kh ¸c. Nh µ níc t¹o ®IÒu kiÖn khuyÕ nkh Ých, ph ¸t huy nh ÷ngm Æt tÝch c ùc c ña kinh t h µng ho ¸, ng ¨n ng õa, h ¹n chÕ tÝnh tù ph ¸t vµ c ¸c ÕkhuyÕ ttË t c ña c ¬ chÕ th Þ tr êng. NhËn xÐt: C¸c ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ë trªn cã quan hÖmËt thiÕt víi nhau ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña sù ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ xu h -íng vËn ®éng néi t¹i cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµngho¸ ë níc ta hiÖn nay vµ t¬ng lai. C¸c ®Æc ®IÓm nµy b¾t nguån tõ sù chi phèi cña c¸c quy luËtkinh tÕ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ( quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu, quyluËt c¹nh tranh vµ quy luËt lu th«ng tiÒn tÖ ) b¾t nguån tõ vai trß®Þnh híng cña kinh tÕ nhµ níc vµ vai trß qu¶n lý cña nhµ níc ë níc ta.Nhµ níc lµ cña d©n vµ v× d©n quyÕt ®Þnh. c. Ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë níc ta: Trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ chiÕn l îc æn ®Þnh vÒ kinh tÕ,chÝnh trÞ, x· héi ®· ®îc x¸c ®Þnh râ, kÕt cÊu h¹ tÇng vËt chÊt vµ h¹ 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368tÇng x · h éi ®îc x ©y d ùng ngµy c µng ®¸p øng tè t nhu c Çu s ¶n xu Êt vµti ªu d ïng, h Ö th èng ph ¸p lu Ë t vµ b é m ¸y nh µ níc ®îc c ñng c è vµ trong s ¹chho ¸, s è lîng c ¸c nh µ qu ¶n lý , nh µ kinh doanh giái th Ých nghi víi c ¬ chÕ th Þtr êng ngµy c µng ®«ng ®¶o, tay ngh Ò kh ¸ cao. §¶ng ®· x ¸c ®Þnh h íng ®ic ña n Òn kinh t cho ph ï h îp víi c ¸c ®iÒu kiÖn ti Òn ®Ò hiÖn c ã: Õ Tríc hÕ tph ¶i th ùc hiÖn nh Êt qu ¸n vµ l©u d µi ch Ýnh s ¸ch kinh t ÕnhiÒu th µnh ph Çn theo ®Þnh híng XHCN víi c ¸c h ×nh th øc s ë h ÷u ®a d ¹ng:s ë h ÷u nh µ níc, s ë h ÷u tËp th Ó, s ë h ÷u h çn h îp É Th ø ®Õ n: c Çn s ¾p xÕ pl¹ i khu vùc kinh t nh µ níc theo híng n ¾m Õkh ©u m Æt h µng träng yÕ u chuyÓn d Çn sang h ¹ch to ¸n kinh doanh, tù ch ñvÒ m äi m Æt ®ñ s øc ®øng v÷ng vµ giµnh th ¾ng lîi trong c ¹nh tranh. Ba lµ: s ö d ông réng r·i c ¸c h ×nh th øc kinh t c ña kinh t t b ¶n Õ Õnh µ níc ®Ó ph ¸t huy s øc m ¹nh h çn h îp c ña t b ¶n trong vµ ngo µi níc víi nh µníc vÒ c ¸c m Æt vèn, c «ng ngh Ö vµ tµi n ¨ng qu ¶n lý. Bèn lµ: ®Èy m¹nh ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c lao ®éngtheo híng chuyªn m«n ho¸ kÕt hîp ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng c-êng vµ ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt phi vËt chÊt, coi träng lao ®éng trÝtuÖ. N¨m lµ: ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ coiträng viÖc øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ cña loµi ng -êi. DÉn ®Õn ®Èy m¹nh kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉnchiÒu s©u vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ cña níc ta trªn thÞtrêng khu vùc vµ quèc tÕ. S¸u lµ: x©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng híng ngo¹i nhng ph¶ilÊy thÞ trêng trong níc lµm c¬ së, ph¶i cã mÆt hµng mòi nhän cã kh¶n¨ng c¹nh tranh dùa trªn c¬ së thÕ m¹nh vµ lîi thÕ so s¸nh. Bëi v× ng êi tachØ nhËp khÈu nh÷ng g× lµ thÕ yÕu cña m×nh vµ lµ thÕ m¹nh cña ng êi kh¸ctøc lµ b¸n hay xuÊt caÝ mµ thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i c¸i mµ m×nhcã. B¶y lµ: thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cã lîi cho sù ph¸t triÓncña kinh tÕ hµng ho¸. Më réng quan hÖ theo híng ®a d¹ng ho¸ vÒ h×nhthøc, ®a ph¬ng ho¸ vÒ nguån vµ hai bªn cïng cã lîi, kh«ng can thiÖp vµoc«ng viÖc néi bé cña nhau vµ kh«ng ph©n biÖt chÕ ®é chÝnh trÞ. KÕt LuËn: ThÊy r»ng viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ëníc ta lµ mét qu¸ tr×nh võa cã tÝnh cÊp b¸ch l¹i võa cã tÝnh chiÕn lîcl©u dµi. Trong tõng bíc ®i cña qu¸ tr×nh võa cã nh÷ng khã kh¨n do sùxuÊt ph¸t thÊp cña nÒn kinh tÕ nhng l¹i cã nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®ÞnhcÇn ®îc khai th¸c: ®ã lµ nguån lao ®éng dåi dµo, m«i trêng vµ con ngêiviÖt nam n¨ng ®éng, cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¬ chÕ thÞ trêng nhanh, ta l¹in»m trong khu Ch©u ¸ - Th¸i b×nh d¬ng; vïng trung t©m cña nÒn v¨n minhloµi ngêi ®ang ®îc di chuyÓn ®Õn, vïng kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt hiÖn nay. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch Ýnh v× thÕ ngay tõ bu æi ®Çu c ña ch Ýnh s ¸ch ®æi m íi kinh t Õta ®· x ¸c ®Þnh ngay viÖc ®æi m íi ph ¶i theo híng c ã lî i cho s ù ph ¸t tri Ónc ña n Òn kinh t h µng ho ¸.Trong m Êy th Ëp niªn g Çn ®©, kinh t h µng ho ¸ Õ Õph ¸t tri Ón m ¹nh m Ï nh ê s ù t¸c ®éng vµ th óc ®Èy c ña c «ng ngh Ö m íi vµlùc lîng s ¶n xu Êt m íi, cho n ªn n Òn kinh t h µng ho ¸ ®ang c ã su h íng ÕchuyÓn sang kinh t th Þ tr êng. T èc ®é ph ¸t tri Ón cao c ña kinh t h µng Õ Õho ¸ t¹o s ù h Êp d Én m ¹nh ®èi víi c ¸c nh µ ho ¹ch ®Þnh chiÕ nlîc ph ¸t tri Ónkinh t Ð x · h éi hiÖn nay ë c ¸c níc XHCN. Õ 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2- Kinh tÕ thÞ trêng: a- ThÞ trêng vµ vai trß thÞ trêng: -Th Þ tr êng lµ m ét ph ¹m trï kinh t c ña s ¶n xu Êt h µng ho ¸ ®îc ÕbiÓu hiÖn c ¸c ho ¹t ®éng m ua b ¸n, trao ®æi c ïng víi c ¸c m èi quan h Ö doch óng g ©y ra ®îc d iÔn ra trong m ét kh «ng gian vµ th êi gian nh Êt®Þnh . -Vai trß : Th Þ tr êng g ¾n li Òn víi qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt vµ luth «ng h µng ho ¸, n ¬i ra ®êi vµ ph ¸t tri Ón c ïng q óa tr×nh ra ®êi vµ ph ¸ttri Ón c ña s ¶n xu Êt vµ lu th «ng h µng ho ¸, s ¶n xu Êt h µng ho ¸ ph ¸t tri Ón,lîng s ¶n h Èm lu th «ng trªn th Þ tr têng ngµy c µng d åi d µo phong ph ó-th Þtr êng m ë réng- kh ¸i niÖm th Þ tr êng ®îc m ë réng h ¬n. §ã lµ lÜnh vùctrao ®æi h µng ho ¸ th «ng qua ti Òn tÖ lµm m «i giíi. ë ®©y ngêi m ua vµngêi b ¸n t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x ¸c ®Þnh gi¸ c ¶ vµ lîng h µng ho ¸lu th «ng trªn th Þ tr êng. Th Þ tr êng lµ trung t©m c ña to µn b é qu ¸ tr×nh t¸i s ¶n xu Êt h µng h ãa. Nh ÷ng vÊn ®Ò c ¬ b ¶n c ña n Òn s ¶n xu Êt h µng ho ¸ lµ s ¶n xu Êt c ¸i g ×? s ¶n xu Êt nh thÕ n µo?vµ cho ai? ®Òu ph ¶i th «ng qua th Þ tr êng. V× vËy, th Þ tr êng ®ãng vai trß ho ¹t ®éng vµ ph¬ng ¸n s ¶n xu Êt, kinh doanh c ã hiÖu qu ¶. - Th Þ tr êng c ¸c yÕ u tè s ¶n xu Êt hay th Þ tr êng ®Çu vµo lµ n ¬i m ua b ¸n c ¸c yÕ u tè s ¶n xu Êt. Th «ng qua th Þ tr êng n µy m µ nh µ kinh doanh m ua ®îc c ¸c yÕ u tè s ¶n xu Êt nh t li Öu s ¶n xu Êt, s øc lao ®éng, c ã vèn ®Ó s ¶n xu Êt kinh doanh. Ngîc l¹i, ngêi c ã t li Öu s ¶n xu Êt, s øc lao ®éng vèn, th ùc hiÖn ®îc viÖc m ua b ¸n, c ã thu nh Ëp ®Ó t¸i s ¶n xu Êt ra c ¸c yÕ u tè ®ã. Th «ng qua viÖc trao ®æi m ua b ¸n trªn th Þ tr êng c ¸c ch ñ th Ó kinh t c ã ®îc thu Õ nh Ëp,lîng thu nh Ëp n µy c ã th Ó nhiÒu hay Ý t lµ tu ú thu éc vµo tÝnh ch Êt c ña c «ng viÖc vµ th Ó hiÖn ë s ù ph ©n ph èi cho ai ? Ch Ýnh v× vËy th Þ tr êng th ùc hiÖn ch øc n ¨ng ph ©n ph èi c ña qu ¸ tr×nh t¸I s ¶n xu Êt. - Th Þ tr êng lµ n ¬i cu èi c ïng ®Ó chuyÓn lao ®éng t nh ©n, c ¸ biÖt th µnh lao ®éng x · h éi. Chi ph Ý c ¸ biÖt c ã ®îc x · h éi ch Êp nh Ën hay kh «ng s Ï quyÕ t®Þnh s ù th µnh b ¹i c ña doanh nghiÖp. b - TÝnh tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã ®Þnh híngXHCN ë níc ta : Ngay tõ th¸ng 8 n¨m 1979, Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng ph¸t triÓns¶n xuÊt hµng ho¸. ChØ thÞ 1000 cña ban bÝ th trung ¬ng vµ quyÕt®Þnh sè 25/CP cña chÝnh phñ n¨m 1981 ®· ®Ó cho c¸c hîp t¸c x· tù chñtrong s¶n xuÊt kinh doanh. §¹i héi §¶ng VI, th¸ng 12 n¨m 1986 ®· kh¼ng ®Þnh qu¸ tr×nh tõs¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín ë níc ta lµ qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn kinhtÕ tù cung tù cÊp thµnh nÒn kinh tÕ hµng ho¸. §iÒu quan träng lµ ë ®©y 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368ch óng ta kh «ng ch Ø th õa nh Ën tõng kh ©u, tõng ph Çn s ¶n ph Èm lµ s ¶nxu Êt h µng ho ¸ m µ lµ c ¶ m ét n Òn kinh t h µng ho ¸ coi ®ã lµ m ét qu ¸ tr×nh Õc ã tÝnh quy lu Ë t ®i lªn s ¶n xu Êt lín XHCN ë níc ta. Tuy nhiªn, lóc n µy vÉn coi kÕ ho ¹ch lµ ®Æc tr ng s è m ét, quan h Öh µng ho ¸ ti Òn tÖ ë vÞ trÝ s è hai. §¹i h éi VII c ña §¶ng ®· tiÕ xa h ¬n, cho r»ng “Th Þ tr êng c ã vai trßtrùc tiÕ p híng d Én c ¸c ®¬n vÞ kinh t lùa ch än linh ho ¹t c ¸c m Æt h µng quy Õm «, c «ng ngh Ö vµ h ×nh th øc s ¶n xu Êt kinh doanh nh »m ®¹ t ®îc hiÖu qu ¶cao nh Êt trong h îp t¸c vµ c ¹nh tranh ”. R åi “C ¬ chÕ th Þ tr êng c ã s ù qu ¶nlý c ña nh µ níc theo ®Þnh híng XHCN ®ang trë th µnh c ¬ chÕ vËn h µnhn Òn kinh t . ” Õ N Òn kinh t ViÖ t Nam ®ang bíc sang m ét trang m íi, m ét qu ¸ tr×nh Õph ¸t tri Ón lÞch s ö m íi. D o vËy viÖc lù a ch än kinh t th Þ tr êng lµ ®óng Õ®¾n v× n Òn kinh t th Þ tr êng kh «ng ph ¶i lµ s ¶n ph Èm ri ªng c ã c ña ch ñ Õngh Üa t b ¶n. N ã lµ h ×nh th øc ph ¸t tri Ón cao c ña kinh t h µng ho ¸. Theo ÕM ¸c: “s ¶n xu Êt vµ trao ®æi h µng ho ¸ lµ m ét nÐ t chung cho h ×nh th ¸i kinht x · h éi hÕ t s øc kh ¸c nhau ”. M Æt kh ¸c ë níc ta ®· c ã nh ÷ng bíc x ©y d ùng Õvµ ®¹ t ®îc m ét s è th µnh tùu trong qu ¸ tr×nh ph ¸t tri Ón kinh t h µng ho ¸. ÕN ªn viÖc chuyÓn sang kinh t th Þ tr êng lµ m ét ®IÒu ®¬ng nhiªn. Õ M Æt kh ¸c, kinh t th Þ tr êng vµ ch ñ ngh Üa x · h éi c ã th Ó dung ho µ. ÕChÕ ®é s ë h ÷u kh «ng quyÕ t®Þnh trùc tiÕ p th Ó chÕ kinh t , th «ng qua c ¬ Õc Êu quyÒn s ë h ÷u tµi s ¶n ®îc h ×nh th µnh b ëi m ét chÕ ®é s ë h ÷u n µo ®ã,t¸c ®éng gi¸n tiÕ p ®Õ n th Ó chÐ kinh t . V× vËy, trong ®iÒu kiÖn chÕ ®é Õc «ng h ÷u XHCN, x · h éi c ã th Ó th ùc hiÖn ®îcth Ó chÕ kinh t th Þ tr êng, nÕ u Õs ë h ÷u nh µ níc ®îc ph ©n gi¶I th µnh c ¸c quyÒn chiÕ m h ÷u, quyÒn s ö d ông,quyÒn ®Þnh ®o ¹t ( Trong ®ã nh µ níc ®¹i d iÖn cho ch ñ s ë h ÷u n ¾m gi÷quyÒn chiÕ mh ÷u c ßn quyÒn s ö d ông kinh doanh trao cho doanh nghiÖp ) s Ïh ×nh th µnh n Òn kinh t th Þ tr êng. Tuy vËy, trong viÖc ph ¸t tri Ón n Òn Õkinh t th Þ tr êng ë níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò ®Æ t ra lµ gi¶i quyÕ ttè t Õm èi quan h Ö gi÷a t¨ng tr ëng kinh t víi c «ng b »ng x · h éi, ró t ng ¾n kho ¶ng Õc ¸ch ph ©n ho ¸ giÇu ngh Ìo, gi¶m b ít th Êt nghiÖpÉ N Òn kinh t th Þ tr êng ë ViÖt Nam s Ï ®îc ph ¸t tri Ón theo ®Þnh híng ÕXHCN. S ù ®Þnh híng c ña x · h éi h ïng m ¹nh lÊ y c ¬ s ë “nh ©n d ©n lao ®énglµm ch ñ, con ngêi ®îc gi¶i ph ãng kh ái ¸p b øc b ãc lé t, b Êt c «ng, lµm theon ¨ng lùc, hëng theo lao ®éng, c ã cu éc s èng Êm no, h ¹nh ph óc, c ã ®IÒukiÖn ph ¸t tri Ón to µn d iÖn c ¸ nh ©n”. X · h éi c ã n Òn kinh t ph ¸t tri Ón cao Õtrªn c ¬ s ë khoa h äc c «ng ngh Ö vµ lùc lîng s ¶n xu Êt hiÖn ®¹i. S ù ®Þnh híng XHCN c ña n Òn kinh t th Þ tr êng ë níc ta lµ c Çn th iÕ t Õvµ c ã tÝnh kh ¸ch quan. X ©y d ùng n Òn kinh t th Þ tr êng kh «ng c ã g × m ©u Õthu Én víi ®Þnh híng XHCN. §¹i h éi ®¶ng VIII ®· kh ¼ng ®Þnh: “ c ¬ chÕthÞ trêng ®· ph¸t huy t¸c dông ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Nã ch¼ngnh÷ng kh«ng ®èi lËp mµ cßn lµ mét nh©n tè kh¸ch quan cÇn thiÕt cñaviÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc theo con ®êng XHCN ” 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c.Thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam khi chuyÓn sang kinhtÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN: Khi chuyÓn sang kinh t th Þ tr êng, ch óng ta ®øng tr íc th ùc Õtr¹ng lµ: ®Êt níc ®ang tõng bíc qu ¸ ®é lªn CNXH tõ m ét x · h éi vèn lµthu éc ®Þa n öa phong kiÕ nvíi tr×nh ®é ph ¸t tri Ón c ña lùc lîng s ¶n xu Êtx · h éi rÊ t th Êp. §Ê t níc l¹i ph ¶i tr¶i qua h µng ch ôc n ¨m chiÕ ntranh, tµn dth ùc d ©n phong kiÕ n c ßn nhiÒu, l¹i ch Þu ¶nh hëng n Æng n Ò c ña c ¬ chÕtËp trung quan li ªu bao c Êp. Víi ®iÓm xu Êt ph ¸t Êy c ã th Ó th Êy r»ng: n Òn kinh t níc taÕkh «ng ho µn to µn lµ n Òn kinh t tù nhiªn n ÷a nhng c òng cha ph ¶i lµ kinh t Õ Õh µng ho ¸ theo ngh Üa ®Çy ®ñ. M Æt kh ¸c do ®æi m íi kinh t n ªn n Òn kinh t Õ Õníc ta kh «ng c ßn lµ n Òn kinh t ch Ø huy. C ã th Ó n ãi n Òn kinh t níc ta khi Õ ÕchuyÓn sang kinh t th Þ tr êng, lµ n Òn kinh t h µng ho ¸ kÐ m ph ¸t tri Ón, Õ Õc ßn m ang n Æng tÝnh tù c Êp tù tóc vµ ch Þu ¶nh hëng n Æng n Ò c ña c ¬chÕ tËp tru ng quan li ªu bao c Êp. Th ùc tr¹ng ®ã ®îc th Ó hiÖn ë c ¸c m Æt sau: Thø nhÊt: Kinh tÕ hµng ho¸ cßn kÐm ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ cßnmang nÆng tÝnh chÊt tù nhiªn. sù yÕu kÐm cña kinh tÕ hµng ho¸ ë níc tathÓ hiÖn ë : Tr×nh ®é c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊtcßn thÊp kÐm ( do chiÕn tranh kÐo dµi, c¬ së h¹ tÇng bÞ ph¸ huû nÆng nÒ,mÆt kh¸c mäi chi phÝ thêi bÊy giê tËp trung cho chiÕn tranh nªn ch a cã®IÒu kiÖn tËp trung cho s¶n xuÊt ) HÖ thèng kÕt cÊu hÇng, phôc vô s¶n xuÊt vµ phôc vô x· héi ch -a ®ñ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng trong níc vµ cha cã kh¶ n¨ng mëréng giao lu víi thÞ trêng thÕ giíi. C¬ cÊu kinh tÕ cßn mÊt c©n ®èi vµ kÐm hiÖu qu¶. Tõ ®iÓmxuÊt ph¸t thÊp, nÒn kinh tÕ cßn phæ biÕn lµ s¶n xuÊt nhá cho nªn c¬ cÊukinh tÕ níc ta cßn mang nÆng ®Æc trng cña mét c¬ cÊu kinh tÕ n«ngnghiÖp. Trong n«ng nghiÖp l¹i cã hiÖn tîng ®éc canh c©y lóa, ngµnhnghÒ cha ph¸t triÓn. Tõ sau §¹I héi §¶ng VI ®Õn nay tuy c¬ cÊu kinh tÕngµnh vµ c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ ®· cã nhiÒu thay ®æi nh ng vÉn chah×nh thµnh mét c¬ cÊu kinh tÕ míi hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. (Mét c¬ cÊu kinh tÕ ®îc coi lµ hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ khi nã ph¶n ¸nh®óng yªu cÇu cña quy luËt kh¸ch quan, khi nã cho phÐp khai th¸c mäi tiÒmn¨ng cña ®Êt níc vµ thùc hiÖn ®îc sù ph©n c«ng vµ hîp t¸c quèc tÕ) Cha cã thÞ trêng theo ®óng nghÜa cña nã _Trong nh÷ng n¨mqua thÞ trêng ë níc ta cßn ë tr×nh ®é thÊp víi tÝnh chÊt cßn hoang s¬,dung lîng thÞ trêng cßn thiÕu vµ cã phÇn rèi lo¹n, míi tõng bíc cã thÞ tr-êng nãi chung, tríc hÕt lµ thÞ trêng hµng tiªu dïng th«ng thêng víi hÖ sègi¸ c¶ vµ quan hÖ mua b¸n b×nh thêng theo c¬ chÕ thÞ trêng. Mµ vÒ c¬b¶n níc ta vÉn cha cã thÞ trêng søc lao ®éng hoÆc míi chØ cã thÞ tr-êng nµy ë khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh víi h×nh thøc thuª mín cßn th« 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368s ¬ m µ ph Çn lín s ö d ông chÕ ®é lao ®éng theo biªn chÕ .Ta c òng cha cãth Þ tr êng ti Òn tÖ vµ th Þ tr êng vèn ho Æc ®· c ã nhng m íi ch Ø ë m øc ®éth « s ¬. S ë d Ü nh vËy lµ do nhiÒu nguyªn nh ©n kh ¸c nhau. VÒ kh ¸chquan tr×nh ®é ph ¸t tri Ón c ña ph ©n c «ng lao ®éng th Êp. VÒ m Æt ch ñquan lµ do nh Ën th øc cha ®óng ®¾n vÒ n Òn kinh t XHCN, do s ù ph ©n ÕbiÖt duy ý ch Ý gi÷a th Þ tr êng c ã tæ ch øc vµ th Þ tr êng tù do. Víinh ÷ng quan niÖm quy t li Öu s ¶n xu Êt lu chuyÓn trong n éi b é c ¸c x ÝnghiÖp qu èc doanh lµ h µng ho ¸ ®Æc biÖt kh «ng ®îc m ua b ¸n tù do, l¹ i doqu ¶n lý theo chiÒu d äc Ð theo ch øc n ¨ng kinh doanh c ña tõng ng µnh m étc ¸ch m ¸y m ãc d Én ®Õ nhiÖn tîng c öa quyÒn c ¾t ®ø t m èi quan h Ö tù nhiªngi÷a c ¸c ngµnh, d Én ®Õ nth Þ tr êng b Þ chai c ¾t, m anh m ón. T õ ®ã ta th Êy víi tÊ t c ¶ tÝnh ph øc t¹p vµ c ¸c m Æt ti ªu c ùcx ¶y ra trªn th Þ tr êng, viÖc chuyÓn sang n Òn kinh t th Þ tr êng vÉn cha Õtíi bíc tiÕ n b é vÒ kinh t h ¬n h ¼n tr íc ®©y vµ t¹o ra kh ¶ n ¨ng d Én tíi c ¸c Õbíc ngo Æt quyÕ t®Þnh. V× vËy ph ¶i tiÕ p tôc th óc ®Èy qu ¸ tr×nh h ×nhth µnh vµ ph ¸t tri Ón c ña th Þ tr êng ngµy c µng th «ng su èt, ®Çy ®ñ vµth èng nh Êt trªn c ¶ ní, g ¾n li Òn c íi th Þ tr êng níc ngo µi. N ¨ng su Êt lao ®éng vµ thu nh Ëp qu èc d ©n theo ®Çu ngêi c ßnth Êp, nh vËy râ rµng l¸ n Òn kinh t h µng ho ¸ c ßn kÐ m ph ¸t tri Ón, c ¬ c Êu Õkinh t c ßn m Êt c ©n ®èi, th Þ tr êng trong níc cha ph ¸t tri Ón. Õ Theo s è li Öu th èng k ª c ña ng ©n h µng thÕ giíi n ¨m 1 991 th × m øcthu nh Ëp b ×nh qu ©n ®Çu ngêi ë níc ta so víi c ¸c níc ®ang ph ¸t tri Ón 맫ng N am ¸ vµo lo ¹i th Êp nh Êt. Theo s ù d ù ®o ¸n c ña c ¸c nh µ kinh t ViÖ t ÕNam th × GNP/ êi, n ¨m 96Õ lµ 250 USD trong khi ®ã S ingapore lµ 22520 ngUSD , Th ¸i Lan lµ 231 5 USD , Th ôy S ü > 40000 USD . Thø hai: ¶nh hëng cña m« h×nh kinh tÕ chØ huy víi c¬ chÕ tËp trungquan liªu bao cÊp. ChÝnh nh÷ng nhîc ®iÓm l¹c hËu cña c¬ chÕ nµy ®· k×m h·m sùph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, nã xo¸ bá quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ lµm nÒnkinh tÕ bÞ “ hiÖn vËt ho¸ ”. Mét c¬ chÕ lÖnh kÕ ho¹ch, lÖnh gi¸ c¶, tµichÝnh tiÒn tÖ theo quy t¾c cÊp ph¸t giao nép nh»m thùc hiÖn kÕ ho¹ch,mét c¬ chÕ mµ ph¹m trï gi¸ c¶, tµi chÝnh, lu th«ng tiÒn tÖ lµ nh÷ng ph¹mtrï vèn cã cña kinh tÕ hµng ho¸ mµ dï cã ®îc sö dông th× còng chØ lµh×nh thøc Ð gÇn nh ®èi lËp víi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vËn ®éng theo c¬ chÕthÞ trêng. ë mÆt quan hÖ tæ chøc hµnh chÝnh c¬ chÕ kinh tÕ Êy lµ c¬chÕ qu¶n lý chñ yÕu theo lÖnh tËp trung nhng l¹i ®iÒu hµnh bëi nhiÒu®Çu mèi cña c¸c ngµnh chøc n¨ng ( c«ng nghiÖp , n«ng nghiÖp É), kiÓumét dµn nh¹c cã nhiÒu nh¹c trëng nªn mang tÝnh chÊt ph©n t¸n. ë mÆt quan hÖ kinh tÕ, c¬ chÕ Êy thÓ hiÖn quan hÖ giao nép,thu mua cÊp ph¸t. S¶n xuÊt vµ kinh doanh ®îc tiÕn hµnh gÇn nh lµ ë khuvùc hµnh chÝnh sù nghiÖp hay hËu cÇn qu©n ®éi t¹o ®IÒu kiÖn cho sùph¸t triÓn kinh tÕ, suy yÕu, triÖt tiªu ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ, g©y 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368hiÖn tîng Ø n ¹i, d ùa d Ém , lêi biÕ ng,t¹o m «i tr êng cho l·ng ph Ý th Ê t tho ¸ttµi s ¶n qu èc gia, c ¶n trë viÖc c ¶i th iÖn ®êi s èng vµ ph ¸t tri Ón s ¶n xu Êt. V× vËy §¹i h éi §¶ng VII ®· kh ¼ng ®Þnh : “Xo ¸ b á tri Ö t ®Óc ¬ chÕ tËp tru ng quan li ªu bao c Êp, h ×nh th µnh c ¬ chÕ th Þ tr êng c ã s ùqu ¶n lý c ña nh µ níc b »ng ph ¸p lu Ë t, kÕ ho ¹ch, ch Ýnh s ¸ch vµ c ¸c c «ng c ôkh ¸c. X ©y d ùng vµ ph ¸t tri Ón ®ång b é c ¸c th Þ tr êng h µng ti ªu d ïng, vË tt, d Þch vô, ti Òn vèn, s øc lao ®éng É Th ùc hiÖn giao lu kinh t th «ng su èt Õtrong níc vµ víi th Þ tr êng thÕ giíi”. d. Thùc chÊt cña qu¸ tr×nh chuyÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Namsang kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN: XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña nÒn kÞnh tÕ n íc ta khi chuyÓnsang kinh tÕ thÞ trêng theo ta thÊy thùc chÊt cña qu¸ tr×nh chuyÓn nÒnkinh tÕ níc ta sang kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN lµ qu¸ tr×nh kÕthîp gi÷a chuûªn nÒn kinh tÕ cßn mang nÆng tÝnh chÊt tù cÊp tù tócsang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tiÕn tíi nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ qu¸ tr×nhchuyÓn c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sùqu¶n lý cña nhµ níc. LÞch sö ®· chøng minh r»ng kh«ng thÓ chuyÓn nÒn s¶n xuÊtnhá lªn s¶n xuÊt lín “®ßn xeo” lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸. ChÝnh M¸c ®· coisù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸ lµ xuÊt ph¸t ®iÓm vµ lµ ®iÒu kiÖnquan träng nhÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cñanÒn s¶n xuÊt lín TBCN. VÒ sau khi néi chiÕn kÕt thóc Lª Nin còng chñ tr-¬ng thi hµnh chÝnh s¸ch kinh tÕ míi ( NEP ) ®Ó khëi ®éng sù sèng ®éngcña nÒn kinh tÕ, më réng giao lu hµng ho¸ gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n,thùc hiÖn c¸c quan hÖ kinh tÕ b»ng h×nh thøc quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖtrªn thÞ trêng. §èi víi níc ta qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cãnhìng ®Æc ®iÓm kh¸c víi c¸c níc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò. Trong khi hä ®ilªn tõ mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®· ®îc c¬ khÝ ho¸, tho¸t khái tÝnh chÊttù nhiªn th× chóng ta ®i lªn tõ mét nÒn kinh tÕ cßn mang nÆng tÝnhchÊt tù cÊp tù tóc, ®ã còng lµ m« h×nh nÒn kinh tÕ chØ huy víi c¬ chÕ kÕho¹ch ho¸ tËp trung ®èi lËp víi thÞ trêng. Do vËy qu¸ tr×nh chuyÓn nÒnkinh tÕ níc ta sang kinh tÕ thÞ trêng ®ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh thùchiÖn nÒn kinh tÕ më, nh»m hoµ nhËp víi thÞ trêng thÕ giíi. Trong bèi c¶nh hiÖn nay, bµi häc vÒ sù kÕt hîp søc m¹nh ®©ntéc víi søc m¹nh cña thêi ®¹i trong c«ng cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËptù do tríc ®©y l¹i mét lÇn n÷a sèng ®éng trong c«ng cuéc ph¸t triÓn®Êt níc. Quan hÖ quèc tÕ cña ta ®· cã nhiÒu ®æi míi quan träng, tachuyÓn tõ quan hÖ ®¬n ph¬ng sang ®a ph¬ng, quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c níckh«ng chØ víi c¸c níc XHCN nh tríc n÷a. V× vËy mµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®·cã nh÷ng tiÕn bé lín. XuÊt khÈu hµng ho¸ t¨ng nhanh víi nhÞp ®é 20%/n¨m( 1986-1992 ) b¶o ®¶m nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t vµ c«nh nghÖ chñ yÕu, 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368c ¶i th iÖn c ¸n c ©n th anh to ¸n qu èc t . Ta ®· nhanh ch ãng ®iÒu ch Ønh vµ Õkh ¾c ph ôc ®îc nh ÷ng h ôt h Éng vÒ ngu ån vèn vµ th Þ tr êng tõ c ¸c nícS NG vµ §«ng ¢u. H µng ho ¸ xu Êt kh Èu c ña ta ®É t×m ®îc nh ÷ng th Þ tr -êng m íi trong khu vùc §«ng N am ¸ vµ T ©y ¢u. ngu ån vèn n íc ngo µi vµoViÖ t N am c òng t¨ng nhanh. Trong khi ho µ nh Ëp vµo th Þ tr êng thÕ giíi vµ ®Èy m ¹nh ho ¹t®éng th ¬ng m ¹i c Çn ¸p d ông c ã hiÖu qu ¶ nguyªn t¾c lîi thÕ so s ¸nh. T õ ®ã®Ó x ¸c ®Þnh râ c Çn s ¶n xu Êt vµ cung øng cho th Þ tr êng lo ¹i h µng ho ¸n µo, vµ s è lîng bao nhiªu ®Ó tõ ®ã x ¸c ®Þnh quy m « s ¶n xu Êt. Nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y, lîi thÕ so ss ¸nh c ña ta ®· vµ ®ang ch ó ývµ ph ¸t huy: ®ã lµ s ù phong ph ó c ña tµi nguyªn th iªn nhiªn ( vÒ s è lînglo ¹i ), nhu ån nh ©n lùc d åi d µo víi ti Òn c «ng th Êp vµ vÞ trÝ l·nh th æthu Ën lî i. B ªn c ¹nh ®ã nh µ níc l¹ i c ã ch Ýnh s ¸ch ®Çu t h Êp d Én, t¹o ®IÒukiÖn thu Ën lî i cho c ¸c nh µ ®Çu t níc ngo µi. Ta tiÕ p tôc coi träng c ¸c th Þtr êng tru úªn th èng, nhanh ch ãng th ©m nh Ëp vµo c ¸c th Þ tr êng m íi, m ëréng th Þ tr êng khu vùc c ¶i tiÕ n c ¬ c Êu su Êt kh Èu theo h íng t¨ng tØ trängc ¸c chÕ biÕ n, gi¶m tØ träng xu Êt kh Èu nguyªn li Öu t¹o ra c ¸c s ¶n ph Èmxu Êt kh Èu ch ñ lùc nh d Çu m á, n «ng-l©m -thu û-h ¶i s ¶nÉ ph ¸t tri Ón d Þchvô vËn t¶i h µng kh «ng, th «ng tin li ªn l¹cÉ §Ó lµm ®îc nh ÷ng vÊn ®Ò ®ã Nh µ Níc c Çn c ã nh ÷ng ch Ýnhs ¸ch b ¶o h é m Ëu d Þch h îp lý nh »m khuyÕ n kh Ých c ¸c ng µnh kinh t ph ¸t Õtri Ón, thu h ót nh ÷ng s ¶n ph Èm qu ý hiÕ m vµ s ¶n ph Èm khoa h äc tõ b ªnngo µi, ng¨n ch Æn nh Ëp kh Èu nh ÷ng m Æt h µng ta c ã kh ¶ n ¨ng s ¶n xu Êt.§ång th êi c Çn duy tr× æn ®Þnh vÒ ch Ýnh trÞ , kinh t vµ x · h éi nh »m t¹o Õra m «i tr êng vµ h µnh lang c Çn th iÕ tcho tÊ t c ¶ c ¸c doanh nghiÖp trongc ¸c th µnh ph Çn kinh t ho ¹t ®éng-th óc ®Èy kinh t h µng ho ¸ ph ¸t tri Ón. Õ Õ 2 - C¸c giai ®o¹ n vµ biÖn ph¸ p h × nh thµnh kinh tÕ th Þ tr êngtheo ® Þ nh h íng XHCN ë ViÖt Nam: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ theo®Þnh híng XHCN ë níc ta lµ mét quan hÖ phøc t¹p, nhiÒu khã kh¨n, kh«ngnªn quan niÖm gi¶n ®¬n vµ nãng véi cÇn ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy luËtcña qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinhtÕ thÞ trêng. Gåm c¸c giai®o¹n sau: + Giai ®o¹n qu¸ ®é chuyÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnhphÇntheo ®Þnh híng XHCN: VÒ mÆt lÞch sö giai ®o¹n nµy b¾t ®Çu tõ n¨m 1979 víi mèclÞch sö rÊt quan träng lµ nghÞ quyÕt BCHTW lÇn VI ( kho¸ IV ), th¸ng 9n¨m 1979. VÒ mÆt logic th× b¾t ®Çu tõ viÖc h×nh thµnh vµ cñng cènh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ theo ®óng nghÜa nh»m t¹o ra mèi quanhÖ võa tù chñ võa lÖ thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt. Giai®o¹n n»y mang néi dung chñ yÕu lµ kh¾c phôc tÝnh hiÖn vËt trong quanhÖ trao ®æi, h×nh thµnh quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ. cïng víi néi dung Êylµ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu sau: 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - H×nh thµnh vµ cñng cè nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ nh»mchuyÓn quan hÖ trao ®æi cã tÝnh hiÖn vËt sang quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ. - ChuyÓn quan hÖ së h÷u cã tÝnh ®¬n nhÊt sang quan hÖ së h÷u cã tÝnh ®a d¹ng víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau. - §æi míi chÝnh s¸ch kinh tÕnh»m chuyÓn c¸c quan hÖ kinh tÕtheo chiÒu däc sang c¸c quan hÖ kinh tÕtheo chiÒu ngang. + Giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo®Þnh híng XHCN: §¹i héi III cña §¶ng n¨m 1986 ®· ®Æt nÒn mãng v÷ng ch¾c choquan ®IÓm ph¸t triÓn kinh tÕhµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híngXHCN ë níc ta. Quan ®IÓm nµy ®· ®îc t¸i kh¼ng ®Þnh râ h¬n ë §¹i héilÇn thø VII, VIII cña §¶ng ta. G¾n víi giai ®o¹n nµy lµ néi dung : ph¸ttriÓn vµ më réng quan hÖ hµng ho¸, tiÒn tÖ t¹o ®IÒu kiÖn cho kinh tÕhµng ho¸ ph¸t triÓn. Cïng nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu: - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ®Þnh híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. §Ó ®¶m b¶o sù t¨ng tr ëng vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕhµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn æn ®Þnh cña hÖ thèng kinh tÕ quèc d©n còng nh æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi. Thóc ®Èy ngµnh träng ®IÓm mòi nhän t¹o sù tÝch luü ®ång bé ®Ó thu hót ®îc nguån vèn ®Çu t tõ bªn ngoµi vµo t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. - Chñ ®éng t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®ång bé c¸c yÕutè cña thÞ tr êng, ph¸t huy nh÷ng u thÕvµ ®éng lùc cña thÞ tr êng ®ång thêi h¹n chÕnh÷ng mÆt tiªu cùc cña c¬ chÕthÞ tr - êng. HiÖn nay ë níc ta thÞ tr êng ®Çu ra cña s¶n xuÊt, kh¶ n¨ngc¹nh tranh cña hµng néi ®Þa cßn kÐmnªn cÇn n©ng cao chÊt l îng s¶nphÈm vµ phÊn ®Êu gi¶m gi¸ c¶ hµng ho¸.cßn ë thÞ tr êng ®Çu vµo cñas¶n xuÊt cÇn h×nh thµnh nhanh chãng thÞ tr êng tiÒn vèn vµ thÞ tr ênglao ®éng. Së dÜ cÇn nh vËy lµ v× tr×nh ®é thÞ tr êng lµ ph¶n ¸nhtr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¬ chÕhµng ho¸, thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ph¸t triÓn h¬n. Nã võa lµ ®IÒu kiÖn võa lµ m«i tr êng cña s¶n xuÊt - Hoµn thÞªn vµ t¨ng cõng vËn dông c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµtiÒn tÖ. - Båi dìng vµ ®µo t¹o cµn bé qu¶n lý doanh nghiÖp theo yªu cÇucña kinh tÕthÞ tr êng. - T¨ng cêng vai trß qu¶n lý cña Nhµ níc nh»m ph¸t huy nh÷ng a thÕkh¾c phôc nh÷ng khuyÕttËt cña c¬ chÕ thÞ tr êng. + Giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕthÞ tr êng theo ®Þnhhíng XHCN: Néi dung chñ yÕucña giai ®o¹n nµy lµ tiÒn tÖ hoÆc c¸c quanhÖ kinh tÕ, t¹o lËp c¬ së kinh tÕcho c¸c quy luËt kinh tÕcña kinh tÕthÞ tr - 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368êng ph ¸t huy t¸c d ông m ét c ¸ch ®Çy ®ñ, ph ¸t tri Ón kinh t trong n íc vµ Õho µ nh Ëp víi kinh t thÕ giíi v¬Ý c ¸c gi¶i ph ¸p lµ: Õ - Ph ¸t tri Ón c ¬ c Êu kinh t m ë nh »m hiÖn ®¹I ho ¸ n Òn kinh t qu èc Õ Õd ©n.§© lµ gi¶i ph ¸p m ang tÝnh th êi ®¹i.D ùa trªn lîi thÕ so s ¸nh vµ ch ñquyÒn níc ta. - Ho µn th iÖn vµ ph ¸t tri Ón kinh t th Þ tr êng vµ c ¸c yÕ utè s ¶n xu Êt Õnh »m ®¸p øng nhu c Çu vÒ vèn, s øc lao ®éng vµ c ¸c ®IÒu kiÖn vËt ch Êtkh ¸c cho s ¶n xu Êt. - ThiÕ tlËp c ¬ chÕ th Þ tr êng c ã s ù qu ¶n lý c ña nh µ níc-gi¶i ph ¸pquyÕ t®Þnh ®Õ ns ù h ×nh th anh vµ ph ¸t tri Ón n Òn kinh t th Þ tr ëng níc ta. Õ - L ùa ch än ch Ýnh s ¸ch khoa h äc, c «ng ngh Ö v× m ôc ti ªu ph ¸ttri Ónnh »m kh ¾c ph ôc s ù khan hiÕ m c ¸c ngu ån lùc ®a n Òn kinh t ph ¸t Õtri Ón theo chiÒu s ©u, trong ®ã lao ®äng trÝ tu Ö trë th µnh ®Æc tr ngn æi b Ët. Nh vËy ph ¶i ®ßi h ái c ã m ét ®éi ngò c ¸n b é khoa h äc k ü thu Ët®«ng ®¶o vµ tµi n ¨ng, tËn tu þ víi s ù nghiÖp x ©y d ùng ®Êt níc. N ãi tãm l¹i,®Ó th µnh c «ng trong qu ¸ tr×nh h ×nh th µnh x ©y d ùngvµ ph ¸t tri Ón n Òn kinh t th Þ tr êng vËn h µnh theo c ¬ chÕ th Þ tr êng ë níc Õta c Çn theo ®óng tr×nh tù c éng c ¸c giai ®o ¹n vµ gi¶i quyÕ ttè t c ¸c yªuc Çu ®Æt ra ®Ó ph ¸t tri Ón m ét c ¸ch to µn d iÖn, tr¸nh nh ÷ng th Ê t b ¹ikh «ng ®¸ng c ã. 3. Mé t s Ë kÕ tqu¶ ® ¹ t ® î tõ khi ®æ i mí i c ¬ c hÕ ë níc ta: c S au h ¬n 1 0 n ¨m th ùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi c ¬ chÕ kinh t tõ Õc ¬ chÕ kÕ ho ¹ch tËp trung sang c ¬ chÕ th Þ tr êng ®· lµm th ay ®æi vÒ m äim Æt c ña n Òn kinh t - · h éi níc ta. Õ x VÒ n«ng nghiÖp: Nh÷ng n¨m 80 s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bÞc¶n trë do kh«ng khuyÕn khÝch ®èi víi ho¹t ®éng t nh©n, c¸ thÓ vµ gi¸ c¶bÞ bãp mÐo. Tõ chØ thÞ 150 cña ban bÝ th (1981) ®Õn nghÞ quyÕt 10 cñabé chÝnh trÞ (1988), nghÞ quyÕt trung ¬ng V (kho¸ 7) th¸ng 6/1993 vµk× häp thø 3 quèc héi kho¸ IX ®· th«ng qua luËt ruéng ®Êt, giao quyÒnsö dông l©u dµi cho ngêi d©n, cïng víi c¬ chÕ mét gi¸ theo thÞ trêng víis¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ më réng h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt lµm thay®æi ph¬ng thøc canh t¸c, n©ng cao n¨ng suÊt. §Õn nay n«ng s¶n phÈm ®·cã phÇn d thõa vµ ®· trë thµnh mét níc xuÊt khÈu g¹o næi tiÕng trªn thÕgiíi cïng víi ng«, s¾n, mÝa, ®êng. Tãm l¹i, chóng ta ®· vµ ®ang tronggiai ®o¹n thay ®æi c¬ cÊu ngµnh. VÒ c«ng nghiÖp: §· cã sù thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ. N¨m 1990cã kho¶ng 60% s¶n lîng c«ng nghiÖp thuéc vÒ së h÷u nhµ níc cßn 40%thuéc vÒ khu vùc t nh©n vµ hîp trong khu vùc quèc doanh. Gi¸ trÞ xuÊtkhÈu hµng n¨m t¨ng trªn 60%,trong ®ã dÇu th« lµ mÆt hµng cã kim ng¹chlín nhÊt hiÖn nay. §Õn n¨m 2001 s¶n lîng dÇu khai th¸c ®îc lµ 17 triÖutÊn, víi kim ng¹ch 3,17 tû USD. Dù ®o¸n n¨m 2002 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t2,6 tû USD. Ngµnh dÖt may:®· x©m nh¹p vµo gÇn 30 níc- ®Æc biÖt c¶ 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368c ¸c th Þ tr êng kh ã tÝnh nh EU, M Ü, Nh Ët. N ¨m 2001 gi¸ trÞ ®¹ t 2,1 tûUSD .D ù kiÕ nn ¨m 2002 ®¹ t 2,4 tû USD . VÒ x©y dùng c¬ b¶n: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· t¨ng thªm. XÐtvÒ c¬ cÊu th× viÖc ®Çu t trong khu vùc Nhµ Níc còng cã nhiÒu ®iÒucha hîp lý, tû lÖ ®Çu t cho ngµnh n«ng nghiÖp cßn rÊt Ýt so víi nhu cÇucÇn thiÕt. Ta ph¶i vay vèn vµ cho níc ngoµi ®Çu t trùc tiÕp. C¸c dù ¸n®Çu t níc ngoµi chñ yÕu vµo lÜnh vùc th¨m dß vµ khai th¸c dµu khÝ, than,vµng, ®¸ quý, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, chÕ biÕn n«ng, l©m, h¶i, s¶n, x©ydùng kh¸c s¹n, nhµ ë, du lÞch,GTVT, bu chÝnh viÔn th«ng víi quy m«kh«ng lín l¾m. GÇn ®©y ®Çu t cho kÕt cÊu h¹ tÇng, y tÕ- gi¸o dôc ®îcquan t©m h¬n. Do vËy c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ®îc c¶i thiÖn. Tû lÖxuÊt khÈu so víi GDP t¨ng m¹nh trong thêi kú ®æi míi. PhÇn nhËp khÈucòng chØ nhËp nh÷ng mÆt hµng thiÕt yÕu phôc vô s¶n xuÊt lµ chÝnh, tõ®ã tû lÖ l¹m ph¸t gi¶m, ®ång tiÒn ViÖt Nam æn ®Þnh. Tuy l·i suÊt tiÒngöi cã gi¶m nhng kh«ng g©y sù ph¶n øng trong d©n chóng b»ng c¸ch róttiÒn göi khái ng©n hµng, b»ng chÝnh s¸ch thuÕ. Nhµ níc còng t¨ng ®îcnguån thu, kh¾c phôc th©m hôt ng©n s¸ch. Tuy vËy vÉn cßn mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ trêng míi xuÊt hiÖnnµy. §ã lµ sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo víi nh÷ng khã kh¨n trong viÖc ph©nphèi tµi nguyªn vµ s¶n phÈm lµm ra, nhiÒu hµnh vi tr¸i ®¹o ®øc, v¨n minh(lµm hµng gi¶, g©y « nhiÔm ) ®ang ph¸t triÓn nhng cha ®ù¬c ng¨nchÆn. Tãm laÞ: Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn c¬ chÕ thÞ trêng nÒn kinhtÕ cña chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ vît tréi trong tiÕn tr×nh ph¸ttriÓn kinh tÕ nh : gi¶i quyÕt ®îc n¹n nghÌo ®ãi, ®Ò cao vai trß tiÒn tÖ,gi¶m ®¸ng kÓ l¹m ph¸t, hµng ho¸, dÞch vô ®a d¹ng Ð phong phó cã kh¶n¨ng tÝch lòy tõ néi t¹i nÒn kinh tÕ, É Bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng biÓu hiÖn mÆt tr¸i cña nã ra nÒnkinh tÕ x· héi ®ã lµ sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo, chËy theo nhuËn mµ bÊt chÊp®¹o ®øc, sù tho¸i ho¸ biÕn chÊt vÒ lËp trêng t tëng cña mét sè l·nh®¹oÉ 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II - Mét sË gi¶i ph¸p ®Ó tiÕp tôc gi÷ v÷ng ®Þ nh híng XHCN trong ph¸t triÓnkinh tÕ cña níc ta trong giai ®äan tíi : 1 - C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ®Þ nh híng XHCN trong ph¸ttriÓn kinh tÕ: Ph ¸t tri Ón c ¬ chÕ th Þ tr êng theo ®Þnh híng XHCN lµ m ét tiÕ ntr×nh ph øc t¹p l©u d µi vµ kh ã kh ¨n. khi h ×nh th µnh n Òn kinh t th Þ tr êng Õc ¬ c Êu x · h éi trë n ªn ph øc t¹p vµ kh ã n ¾m b ¾t, ®ång th êi nÕ unh kh «ng®Þnh híng tè t th × c ¬ chÕ th Þ tr êng s Ï b Þ ch Öch híng. D o ®ã ®Ó tiÕ p tôcgi÷ v÷ng ®Þnh híng XHCN trong khi ®æi m íi c ¬ chÕ c Çn th ùc hiÖn m ét s ègi¶i ph ¸p c ¬ b ¶n nh »m ®¶m b ¶o s ù ph ¸t tri Ón b Òn v÷ng c ña to µn b é n Ònkinh t , ®ång th êi phaØ gi÷ ®óng híng ®i c ña n Òn kinh t . G i¶i ph ¸p quan Õ Õträng ®Ó th ùc hiÖn m ôc ti ªu trªn ch Ýnh lµ viÖc ®Ò cao vai trß c ñakinh t nh µ níc, b ªn c ¹nh ®ã lµ c ¸c th µnh ph Çn kinh t t nh ©n, c ¸ th Ó ®îc Õ Õph ¸t tri Ón m ¹nh, c Çn ph ¸t huy tÝnh tÝch c ùc ®Þnh h íng n Òn kinh t c ña Õc ¸c th µnh ph Çn kinh t nh µ níc. Õ Mu èn lµm ®îc nh ÷ng ®iÒu Êy c Çn: Mét lµ: Gi÷ v÷ng quyÒn së h÷u trong tay nhµ n íc- chØ nhµ n-íc lµ duy nhÊt cã chñ quyÒn së h÷u toµn bé l·nh thæ quèc gia. Hai lµ: Nhµ níc x¸c ®Þnh râ nh÷ng ngµnh kinh tÕ, nh÷ng lÜnhvùc mµ kinh tÕ quèc doanh cÇn d÷ vai trß chñ ®¹o. §ã lµ nh÷ng ngµnh,nh÷ng lÜnh vùc ®¶m b¶o sù chi phèi ho¹t ®éng thèng nhÊt cña toµn bénÒn kinh tÕ quèc d©n, ®¶m b¶o cho an ninh quèc gia vµ an toµn x· héi nh:hÖ thèng c¶ng biÓn, s©n bay, ®êng s¾t, qu¶n lý m¹ng líi ®êng quèc lé,hÖ thèng ph©n phèi ®IÖn quèc gia, liªn l¹c viÔn th«ng, hÖ thèng quü dùtr÷ quèc gia, c¸c c¬ së kinh tÕ phôc vô quèc phßng an ninh, nh÷ng c¬ sëphôc vô c«ng céng ®¶m b¶o nhu cÇu sinh ho¹t thêng xuyªn cña nh©nd©nÉ Ba lµ: Nhµ níc ®Çu t x©y dùng m¹nh c¸c xÝ nghiÖp quèc doanhkh¼ng ®Þnh cÇn tån t¹i ®Ó mau chãng vît lªn vµ ®øng v÷ng trªn thÞtrêng, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, tæ chøc qu¶n lý s¶nxuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh ®îc ®Çu t xøng ®¸ng tõ ®ã ®øngv÷ng trong c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n. Bèn lµ: Hç trî viÖc x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña kinh tÕ HTXtrong c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc kinh tÕ víi ®a d¹ng h×nh thøc tæ chøc vµho¹t ®éng b¶o ®¶m ®óng víi c¸c nguyªn t¾c hîp t¸c v× lîi Ých tËp thÓ. N¨m lµ: Tæ chøc l¹i hÖ thèng th¬ng nghiÖp quèc doanh vµHTX mua b¸n nh»m cung øng hµng ho¸ vµ tiªu thô s¶n phÈm cho c¸c vïngmiÒn nói vµ trung du, c¸c vïng ®ång bµo ®©n téc Ýt ngêi, xa x«i hÎolµnh, h¶i ®¶oÉ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi vµ c¸c môc tiªu kinh tÕ Ð x·héi Ð chÝnh trÞ trong ph¸t triÓn, b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¸u lµ: C ã c ¸c ch Ýnh s ¸ch k Ých th Ých c ¹nh tranh lµnh m ¹nh,khuyÕ nkh Ých c ¸c doanh nghiÖp ®Çu t ®æi m íi trang th iÕ tb Þ c «ng ngh Ö.T õ ®ã n ©ng cao ch Êt lîng s ¶n ph Èm , d Þch vô. §ång th êi c ã nh ÷ng ch Ýnhs ¸ch ng ¨n ch Æn nh ÷ng ho ¹t ®éng lµm h µng gi¶, h µng kÐ m ph Èm ch Êt c Êmnh Ëp th iÕ tb Þ c «ng ngh Ö c ò Ð thu éc d iÖn ®µo th ¶i c ña níc ngo µi. B¶y lµ: Thùc hiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch x· héi ®Ó h¹n chÕ bítnh÷ng t¸c ®éng xÊu cña kinh tÕ thÞ trêng ®Õn ®êi sèng cña c¸c tÇng lípnh©n d©n, ®¶m b¶o x· héi ®èi víi tõng ®èi tîng lao ®éng, chÝnh s¸ch u®·i víi nh÷ng ngêi cã c«ng víi ®Êt níc, chÝnh s¸ch b¶o trî x· héi víi nh÷ngngêi cã nhiÒu khã kh¨n thua thiÖt v× tËt nguyÒn,c« ®¬n v« gia c ,nh÷ngd©n téc Ýt ngêiÉ T¸m lµ: X©y dng vµ tuyªn truyÒn gi¸o dôc thù hiÖn c¸c hµnh vivµ th¸i ®é øng xö cã v¨n ho¸, ®¹o ®øc lµnh m¹nh trong c¸c ho¹t ®éng s¶nxuÊt, kinh doanh, dÞch vô, phôc vô, qu¶n lÝ ®êi sèng x· héi. Nh÷ng biÖn ph¸p võa ®¶m b¶o yªu cÇu trong ® êng lèi l·nh ®¹ocña §¶ng, trong chøc n¨ng qu¶n lý cña nhµ n íc võa ®¸p øng ®îc mongmuèn cña mäi ngêi d©n ®îc sèng ngµy cµng h¹nh phóc trong x· héi cã kinhtÕ ph¸t triÓn, d©n giµu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh ®Þnh híng XHCN®îc gi÷ v÷ng. Tuy nhiªn ®Ó c¸c biÖn ph¸p nµy ®îc thùc hiÖn mét c¸ch triÖt®Ó vµ cã hiÖu qu¶ th× cÇn ®Ò cao vai trß qu¶n lý cña nhµ n íc trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Þnh híng XHCN. 2. Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þ nh híng XHCN: Tríc ®©y do sai lÇm vÒ nhËn thøc, ta g¾n kinh tÕ thÞ trêngvíi CNTB lµ ®èi lËp víi kÕ ho¹ch ho¸ vµ ¸p dông m¸y mãc m« h×nh qu¶n lýkinh tÕ tËp trung, bá qua con ®êng s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ duy tr× kh¸ dµikiÓu s¶n xuÊt tù cung tù cÊp. ViÖc trao ®æi hµng ho¸ bÞ h¹n chÕ trongph¹m vi quèc gia vµ gi÷a c¸c níc XHCN víi nhau dÉn ®Õn khñng ho¶ng kinhtÕ. §ã chÝnh lµ lý do v× sao ta cÇn ph¶i ®æi míi vµ kÕt qu¶ ban ®Çu cñasù ®æi míi kh¼ng ®Þnh sù s¸ng t¹o cña toµn d©n ta vµ t duy cña §¶ng. CNXH lµ íc m¬ cña d©n ta tõ l©u vµ lµ ý tëng cña §¶ng, nãbao trïm trong cÊu tróc vÒ chÝnh trÞ Ð kinh tÕ Ð x· héi, kh«ng ®Ó t¸chb¹ch nh÷ng ®Æc trng cña nã trong hÖ thèng môc tiªu, c¬ cÊu vµ c¬ chÕkinh tÕ mµ chóng ta híng tíi: ®ã lµ d©n giµu, níc m¹nh x· héi c«ng b»ng, v¨nminh vµ d©n chñ. Giai ®o¹n hiÖn nay ë n íc ta võa ph¶i cã tèc ®é t¨ng trëngkinh tÕ võa ph¶i gi¶i quyÕt chèng nghÌo nµn vµ thÊt nghiÖp. Do ®ã c¸cnh©n tè x· héi ph¶i thêng xuyªn gi¶i quyÕt ®i liÒn víi c¸c nh©n tè kinh tÕ®Ó ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ. Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nguån gèccña cho sù ph¸t triÓn x· héi vµ ngîc l¹i, ph¸t triÓn x· héi chÝnh lµ ®énglùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhµ níc cÇn ®IÒu chØnh c¸c h×nh thøc së h÷u vµ c¸ch ph©nphèi sÏ t¹o ra mét c¬ chÕ kinh tÕmíi trong nÒn kinh tÕníc ta. §ång thêi ph¶i®Çu t ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cïng c¸c thµnh phÇn kinh tÕkh¸c ®Ó hçtrî, gi¶I quyÕt viÖc lµm gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ lµm ph¸t triÓnkinh tÕ.HTX ph¶i ®îc ph¸t triÓn trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn, céng ®ång d-íi d¹ng cæ phÇn vµ liªn doanh…, kinh tÕt nh©n ®îc ph¸t triÓn b×nh ®¼ngvµ cã thÓ ®an xen vµo c¸c thµnh phÇn kinh tÕkh¸c. Qu¸ tr×nh vËn nÒn kinh tÕë níc ta sÏ t¹o mét c¬ cÊu kinh tÕmíi,c¬ cÊu ®ã cã mét phÇn do tù ®IÒu chØnh vµ mét phÇn do Nhµ Níc ®IÒutiÕt ®Ó cã sù æn ®Þnh vµ c©n b»ng míi. §Æc tÝnh cña c¬ cÊu kinh tÕnµy lµ nã ph¶i thÓ hiÖn ®îc tÝnh x· héi ho¸ ngµy cµng cao, tÝnh céng®ång trong s¶n xuÊt, kinh doanh ngµy cµng më réng, quy m« c¸c lo¹i vµc«ng tr×nh c«ng céng ngµy cµng lín vµ ®îc sö dông cã hiÖu qu¶ g¾nchÆt víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh» Níc víi chøc n¨ng cña m×nh sÏ gãp phÇn tÝch cùc t¹o lËp,nu«i dìng vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ lµ ®Æc tr ng quan träng trong c¬ chÕthÞ kinh tÕtr êng ë níc ta, ®¶m b¶o c«ng b»ng, æn ®Þnh vµ t¨ng tr ëng. C¬ chÕthÞ tr êng cã kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕph¸ttriÓn nhng nã cã nh÷ng khuyÕttËt lµ sù ph©n biÖt giµu nghÌo, m«i tr êngvµ phóc lîi x· héi. Bëi vËy cÇn cã sù can thiÖp cña nhµ níc ®Ó kinh tÕph¸t triÓn theo ®óng híng cña nã. Nhµ níc ta ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn do qu¸ tr×nh ®Êutranh c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta, nhµ níc ®ã ph¶i m cÇu h¹nh phóc cho ud©n téc. Bëi vËy nã ph¶i ®ãng vai trß bµ ®ì gióp cho thÞ tr êng ph¸ttriÓn ®óng híng b»ng hÖ thèng ph¸p luËt b¶o vÖ quyÒn tù do, d©nchñ,sù c«ng b»ng x· héi. Chóng ta ®i vµo nÒn kinh tÕthÞ tr êng cã nhiÒu thö th¸ch nhngcòng cã nh÷ng thuËn lîi vµ c¬ héi tèt. HiÖn t¹i sù c¸ch biÖt trong nÒnkinh tÕníc ta gi÷a c¸c tÇng líp d©n c lµ kh«ng qu¸ lín, kho¶ng ch¸ch gi÷agiµu vµ nghÌo lµ kh«ng qu¸ xa. CÇn khuyÕnkhÝch mäi ngêi lµm giµu métc¸ch ch©n chÝnh, cÊm sù phi ®¹o ®øc ¶nh hëng ®Õn®êi sèng cña toµn x·héi. Qu¸ tr×nh chuyÓn nÒn kinh tÕta vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr -êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc theo ®Þnh híng XHCNlµ kÕt qu¶ lao ®éngtrÝ tuÖ do quÇn chóng nh©n d©n s¸ng t¹o díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ta.Con ®êng ®I lªn cßn ph¶i tr¶i qua nhiÒu thö th¸ch vµ cam go nhng ®oµnkÕt trong céng ®ång ®©n téc sÏ t¹o ra sù ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh vÒ mäimÆt. §ã lµ nh©n tè ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Êt níc ta. III - KÕt luËn chung : ViÖt Nam hiÖn nay trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn CNXH ®ã lµmét thêi kú phøc t¹p vµ ®Çy biÕn®éng, mét thêi kú x©y dùng c¬ së vËtchÊt h¹ tÇng cho CNXH®Ó hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n d©n chñ. 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Víi ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, ®iÒu kiÖn kinh tÕ khã kh¨n vµ cãnhiÒu trë ng¹i. Muèn ph¸t triÓn kinh tÕbÒn v÷ng ta thùc hiÖn nÒn kinh tÕhµng ho¸ lµ mét bíc ngoÆtquan träng trong chiÕnl îc ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi lµ mét tÊt yÕuvµ cÇn thiÕt. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖnnÒn kinh tÕhµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®· xuÊt hiÖn nhiÒu khã kh¨n, phøct¹p vµ ®· t¸c ®éng ®ÕnmÆt x· héi nãi chung. §Ó h¹n chÕnh÷ng t¸c ®énhtiªu cùc nµy ta cÇn ®Þnh híng cho nÒn kinh tÕph¸t triÓn, buéc nã ph¶i ®itheo con ®êng mµ chóng ta lùa chän lµ x©y dùng CNXH. ChÝnh v× vËychÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cã sù®Þnh híng XHCN lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt vµ hîp lý cña quy luËt ph¸ttriÓn, nã thÓ hiÖn t t ëng tiÕn bé, s¸ng suèt cña §¶ng. Trong khi thùchiÖn tõng bíc sù chuyÓn ®æi nµy chóng ta ph¶i gi÷ v÷ng ®Þnh híngXHCN, ®øng ngang tÇm víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ.Muèn vËy cÇn ph¶ingµy cµng hoµn chØnh bé m¸y Nhµ Níc, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt,®¶m b¶o ®a níc ta ®i theo con ®êng XHCNnh ®· chän. Lµ mét sinh viªn kinh tÕ – mét cö nh©n kinh tÕ t ¬ng lai, em tùnhËn thÊy r»ng cÇn ph¶i häc tËp tèt m«n KTCT ®Ó nhËn thøc tèt qu¸tr×nh h×nh thµnh, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng -nÒn kinh tÕcña chóng ta hiÖn nay. 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 22

×