Van luong.blogspot.com 17844

421 views
294 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17844

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu 1. TÝ nh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Trongm«i tr ngc¹nhtranhngµycµnggayg¾t,muèntånt¹i v÷ng,ph¸ttriÓnvµcñngcèuy tÝncña êm×nh,mçidoanhnghiÖp ¶i vË®éng Ýchcùc,ph¸thuyt×mtßimäibiÖnph¸pgi¶m thiÓu phÝvµkh«ng ph n t chingõngn©ngcaohiÖuqu¶ kinhdoanh.Bë®Óånt¹i vµph¸ttriÓn ®ÒukiÖnc¹nhtranhnhhiÖnnayc¸c i t trong idoanhnghiÖp ¶i n¾mb¾t®cth«ng vÒ Þ êngvÒ ånkh¸chtrªnc¬ sëc¸cth«ngtinvÒ cÇuvµ ph î tin th tr ngu cung,gi¸ c¶ trªnthÞtr nggiópchodoanhnghiÖpt×mrac¬ c u s¶n phÈmtèu,x¸c®Þnh®cgi¸ b¸nhîplý®¶m ê i îb¶o võaËn ông®cnguånlùchiÖncã,võa l¹ilîinhuËn §Ó ùchiÖnt tc¶ c¸c®Òu ãitrªnyÕu è t d î mang cao. th i n tconng i ®ãngvaitrßquanträngh¬n c¶, v n ®Ò ©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®énglu«n®c c¸cdoanh ê n înghiÖpquant©mthÝch®¸ng.V×vËy t i"N©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éngt¹i C«ngtykh¸chs¹ndu ®ÒµlÞch Liªn"lµ®Òµiem lùa änchokho¸luËn ¨ntèt Öp". Kim t ch v nghi 2. Môc ®Ý ch vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi. * Môc®Ých:§ÒµitËptrungnghiªncøuküh¬n®Æ®Ómcñalao®éngtrongkh¸chs¹n,hiÖuqu¶ sö t cidônglao®éngt¹i kh¸chs¹ncñaKh¸chs¹ndu lÞchKim Liªn,tõ®ã®Ò tc¸cgi¶i ph¸pnh»mn©ngcaohiÖu xuqu¶ södônglao®éng ¹iC«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn. t Kim * NhiÖm ô: v 1. Nghiªncøuv n®ÒýluËn Ò ®éng µhiÖuqu¶ södônglao®éng kinhdoanhkh¸chs¹n. l v lao v trong 2.Ph©ntÝchv n®ÒÒ ®éng µhiÖuqu¶ södônglao®éng ¹i C«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn. v lao v t Kim 3.§aranh÷ngbiÖnph¸p®Ó »mn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éngt¹i C«ngtykh¸chs¹ndu lÞch nhKimLiªn. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. §èi tîng ph¹ m vi vµ ph¬ng ph¸p nghiª n cøu. * §èitîngnghiªncøucña ªn®Òµ:v n®Ò ®éng µsödônglao®éng kinhdoanhkh¸chs¹n, chuy l lao v trongvíic¸c®Æ®Óm µgi¶i ph¸pn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng. ci v * Ph¹mvi:ChØ ªncøunh÷ngv n®Ò ®éng µhiÖuqu¶ södônglao®éng ph¹mvi vim«tøc µ nghi lao v ë lëmétdoanhnghiÖp ôthÓ y µC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKimLiªn.VÒ×nhh×nhsèliÖu ¸chs¹nchuyªn c 뮩 l t kh®ÒòngchØ íi h¹ntrong étthêigiannh t®Þnh ¨m1999,2000 µ1 vµin¨mtíi. c gi m n v * Ph ngph¸pnghiªncøu: ¬ + Ph ngph¸pph©ntÝch: ¬ Nghiªncøus¸chb¸o,t¹pchÝchuyªnngµnh,c¸cb¸oc¸ovÒ ùctr¹ngsödônglao®éng t×nhh×nh th trongph¸ttriÓn ¹t®éng lÞch õ®ãrót c¸chíng®Ò t. ho du t ra xu + Ph ngph¸pthèng ª: ¬ k TõviÖc ªncøuchØ ªugi÷ac¸cn¨mem södôngph¬ngph¸pthèng ª®Ó s¸nhvÒèt¬ng®èivµ nghi ti k so ssètuyÖ®èitõ®ã® rakÕt Ën ×nhh×nhsödônglao®éng ¹iC«ngty. t a lu t t Ngoµic¸c ph¬ng ph¸p trªn®Òµicßn¸p dôngph¬ng ph¸p ®èichiÕuso s¸nhhÖthèngc¸c th«ngtin t®Òu thùc ÕÕt îpc¸cph¬ngph¸pnghiªncøusÏlµmt¨ngthªmtÝnhchÝnhx¸cvµthuyÕt ôccho®Òµi. i tra t k h ph t 4. KÕt cÊu cña chuyª n ®Ò: Ch ngI: C¬sëlýluËn Ò ®éng µhiÖuqu¶ södônglao®éng kinhdoanhkh¸chs¹n. ¬ v lao v trong Ch ngII: §¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ¹iC«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn. ¬ t Kim Ch ngIII: Mét èbiÖnph¸pnh»mn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng. ¬ s 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹ n 1. §Æc ®iîm cña ho¹ t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹ n. 1.1. Kinhdoanhkh¸chs¹n. NhucÇucña ng ilµv«tËn métnhucÇunµo®ãcña ä®ctho¶ m·n th×trong äl¹in¶y sØnh con ê khi h î h ramétnhucÇukh¸cëmøc®écaoh¬n. V×vËy §¼ngc p nhucÇu"cñaMaslonlµméttrongnh÷nghäcthuyÕt "nhËnthøcvÒ ngc¬ thóc®Èy ng i.Nãchor»ngkh¸chhµngsuynghÜ íc khi hµnh®éng,th«ngquaqu¸ ®é con ê trtr×nhraquyÕ®Þnh îplý.Maslow c ptíin¨mph¹mtrïvÒ cÇu: t h ®ÒË nhu 1. Sinhlý 2.Antoµn 3.QuanhÖx· héi 4.SùkÝnhträng 5.TùthÓ Ön. hi Trongc¸cnhucÇutrªnnhucÇusinhlýlµnhucÇuthiÕt Õuv× conng i muèntånt¹i vµph¸ttriÓn × y ê thph¶i cÇnnhucÇu¨n uèng,ë,mÆc, gi·n vÒ Óôc.Do®ãconng idï cãcã®idu lÞch kh«ngth×hä®Òu th th d ê hayph¶i ¨n uèngvµnghØ ¬i.V×vËy doanhkh¸chs¹ntheonghÜa ÑplµkinhdoanhdÞchvôu tró gåm ng kinh h l baodÞchvôbuångngñvµmétsèdÞchvôbæsungkÌm theocßntheonghÜa éngth×kinhdoanhkh¸chs¹nlµmét rh×nhthøc doanhdÞchvôu tró gåmdÞchvôbuångngñ,dÞchvô¨n uèngvµdÞchvôbæsung. kinh l bao QuanniÖmmétc¸ch®Ç®ñnh tth×kinhdoanhkh¸chs¹nlµméth×nhthøckinhdoanhdÞchvônh»m y®¸pøngc¸cnhucÇuvÒ Ø ¬i,¨n uèng,vuich¬i,gi¶i trÝ µc¸cnhucÇukh¸ccñakh¸chdu lÞch thêi ngh ng v tronggianl l¹it¹mthêingoµin¬i ëth ngxuyªncña ät¹ic¸c®Óm lÞch µmangl¹ilîiÝchkinhtÕ c¬ sëkinh u ê h i du v chodoanh. Tõ®Þnh Üa ªntath ykinhdoanhkh¸chs¹ncãbachøc ¨ngc¬ b¶n: ngh tr n Chøc ¨ngs¶n xu t:Trùc Õpt¹oras¶n phÈmdíi d¹ngvËt t.Chøc ¨ngl th«ng:B¸ns¶n phÈmcã® n ti ch n u -îccña ×nhhoÆcña êikh¸c. m c ng Chøc ¨ngtiªuthôs¶n phÈm:T¹orac¸c®Òu Ön®Óæ øc ªudïngs¶n phÈm t¹ikh¸chs¹n. n i ki t ch ti ngay 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. §Æ®Óm ña ¹t®éng doanhkh¸chs¹n. c i c ho kinh Ho¹t®éng doanhkh¸chs¹nchÞuphôthuéc µo®Òu Öntµinguyªndu lÞch c¸cvïngdu lÞch. kinh v i ki ë Tµinguyªndu lÞchlµméttrongnh÷ngyÕu èc¬ së®Ó¹onªnvngdu lÞch.V×kh¸chdu lÞchvíimôc t t ï®Ýchsödông"tµinguyªn"du lÞchmµ n¬i ëth ngxuyªnkh«ngcã.Sèlngtµinguyªnvèncã,ch tlngcña ê î îchóngvµmøc®ékÕt îpvíilo¹itµinguyªntrªnl·nhthæãýnghÜa ®Æc Öt viÖc ×nhthµnhvµph¸t h c bi trong htriÓn lÞchcñamétvïnghaymétquècgia.V×vËy, doanhkh¸chs¹nmuèncãkh¸ch®Ó µphôcvôtõ®ã du kinh mthulîinhuËn ×b¶n th©n ¸chs¹nph¶i "g¾nliÒn" íitµinguyªndu lÞch.Nãic¸chkh¸tµinguyªndu lÞch µ th kh v l®Òu ÖntiªnquyÕ®Çu ªnmµc¸cnhµkinhdoanhkh¸chs¹ncÇnchóý®Õn.VÝdônhquym«cñakh¸chs¹n i ki t tit¹i métthê®Ómphôthuécvµosøch p dÉn ñatµinguyªn,thøh¹ngkh¸chs¹nchÞusùt¸c®éngcñagi¸ trÞµi i i c tnguyªn,lo¹i kh¸chs¹nphôthuécvµolo¹i tµinguyªn.Nh nh vËy ¾nliÒn"kh«ngcãnghÜaµë®©ucãtµi ng "g lnguyªnth×ë®ãmäclªnnh÷ngkh¸chs¹nvíi nh÷ngkiÕntróchiÖn®¹i,mµnãcßnphôthuécvµo®Æ®Óm cicñatµinguyªndu lÞch®ã®Ó Õt Õ,x©ydùngkh¸chs¹nchophïhîp,nãkh«ngchØ ïhîpvíi tµinguyªndu thi k phlÞch, µnãcßnph¶i phïhîpvíinhucÇucña ¸chkhihä®Õ®Óm lÞch . m kh n i du ®ã -Ho¹t®éng doanhkh¸chs¹n®ßiháidunglngvèn®Çu ban®Çu µ®Çu c¬ b¶n t¬ng®èicao. kinh î t v t §Æ®Ómnµyxu tph¸ttõtÝnhcaoc p cñanhucÇuvÒ lÞchvµtÝnh®ångbécñanhucÇudu lÞch. c i duCïngvíi nh÷ngnhucÇu®Æc ngcñadu lÞchnh nghØ ¬i,ch÷abÖnh,héihäp,gi¶i trÝ...®c ®¸pøngchñ tr ng îyÕubëitµinguyªndu lÞch,kh¸chdu lÞchhµngngµycßncÇntho¶ m·n c¸cnhucÇub×nhth ngthiÕt Õucho ê ycuécsèngcñam×nh.Ngoµiratrongthêigian®i du lÞchkh¸chdu lÞchcßntiªu dïngnh÷ngdÞchvôbæsungnh»mlµmphongphóchochuyÕ®ivµg©yhøngthóchohä.V×vË®Ó pøngnh÷ngnhucÇucÇnph¶i x©y n y ®¸dùngméthÖthèng ng éc¸cc«ngt×nh,c¬ sëphôcvô,c¸ctrang Õt Þcãch tlngcao.Ph¶i ®Çu kh¸ch ®å b thi b î ts¹nngaytõ®Ç®Ó ¸chs¹nkh«ngl¹chËutheothêigian,tho¶ m·n ®cnhucÇucñakh¸ch.Lµm®c®Òu u kh î î i ®ãth×kh¸chs¹nph¶i ®Çu métdunglngvènlín. t î Ngoµilngvèntrªn,kh¸chs¹ncßncÇnmétlngvènchochi phÝtiÒn® t,gi¶i phãngmÆt »ng,chi phÝ î î bx©ydùngc¬ sëh¹ tÇng, p tho¸tníc,bu chÝnhviÔn «ng,® ngx¸,kh¾cphôctÝnhthêivô(®èivíic¸ckh¸ch c th ês¹ncãtÝnhthêivô), åivèn®Ó tr×ho¹t®éng ®Çu tíikhithu®cl·i... r duy ban cho î §Çu c¬ b¶n thuéc phÝcè®Þnh åmsöach÷alín,söach÷anhá.Tûträng phÝc¬ b¶n cao.Chi t chi g chiphÝbiÕn®æitrongmét®ªmkh«nglínnhngchi phÝcè®Þnhëmäilóc,mäin¬i nãchÞusøcÐpcñac¹nhtranh.V×®Òu ÖnvËt tthamgiavµoqu¸tr×nhkinhdoanhkh«ng®csaisãtmµnãph¶i tuyÖt êingay õ®Çu. i ki ch î v t 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VËy doanhkh¸chs¹n®ßiháichi phÝ®Çu c¬ b¶n liªntôcdo ®©ylµlo¹i chi phÝchoch tlîng. kinh tNgµnhkinhdoanhkh¸chs¹nph¶i lµmchoc¸i ¸o lu«nlu«nhîpmèttrong äitr nghîp. m ê -Ho¹t®éng doanhkh¸chs¹n®ßiháidunglnglao®éng ùc Õp¬ng®èicao. kinh î tr ti t Do nhucÇucñaconngêi r tphongphó,®ad¹ngvµcãtÝnhcaoc p, haynãimétc¸chkh¸cs¶n phÈmkh¸chs¹nkh«ngcãtÝnhkhu«nmÉu.Chonªn kh«ngthÓ ïngngêi m¸y®Ó thÕ ng i ®c mµph¶i sö d thay con ê îdôngchÝnhconng i®Ó ¶ m·n tè®anhucÇucñakh¸chvµmøc®éphôcvôph¶i cao.MµdÞchvôth×chñ ê tho iyÕu ïnglao®éng èng®ãµconngêi.DOyªucÇucaoc pcña ¸chchonªnc¸cnhµkinhdoanhkh¸chs¹nph¶i d s l khn©ngcaoch tlngs¶n phÈm®Æc Öt µth¸i®écñanh©nviªnphôcvô.V×sùtho¶ m·n b»ngsùc¶m nhËn, î bi lsùmongchê.Hay cãc«ngthøc¬ng® ng: ta t ¬ S= P-E Trong®ãElµmét®¹ilngt¬ng®èæn®ÞnhchÞu¶nh hëngcñanh©ntèkh¸chquanvµchØ ôthuéc î i phvµonh©ntèchñquan.VËy ènt¨ngSth×ph¶i ®Èy lªn.MµPlµsùc¶m nhËn. lµsùc¶m nhËn »ngc¬ mu P §ã bquangi¸cquancñakh¸chkhi b¾t®Ç®Õn ¸chs¹n.Muènt¨ngP th×c¸cnhµkinhdoanhkh¸chs¹ntËptrung u khvµo2 yÕu è:conng ivµc¬ sëvËt tküthuËt. nªnconng ilµméttrong ÷ngnh©ntè®Ó©ngcaoch t t ê ch Cho ê nh nlngs¶n phÈmcôthÓµth¸i®éphôcvôcñanh©nviªntrongqu¸ tr×nhkÓtõkhi kh¸ch®Õn ¸chs¹ncho®Õnî l khkhi kh¸chrêikháikh¸chs¹n.§Ó ¶ m·n nhucÇucñakh¸chdu lÞchth×cÇncãsùchuyªnm«nho¸trongph©n thoc«nglao®éng ®Õ®ßiháinhiÒulao®éng ùc Õph¬n.H¬nn÷athêigiankinhdoanhphôthuécvµotiªu dÉn n tr tidïngcñakh¸chdo ®ãlao®éngph¶i lµmviÖc24/24 êt¹othµnhnh÷ngcakÝplµmviÖcvµdo thiªnhínglµ gin©ngcaotÝnh®ad¹ngcña ¶n phÈm ªncãxuhíngsèlao®éng µycµngt¨ng. s n ng -Ho¹t®éng doanhkh¸chs¹nchÞusùt¸c®éng ña ÝnhquyluËt. kinh c t Dokh¸chs¹nx©ydùngth ngg¾nvíi tµinguyªndu lÞch,mµtµinguyªndu lÞchphôthuécvµothêitiÕt, êkhÝhËunªnviÖc doanhdiÔnratheomïa.VÝdô®èivíikh¸chs¹nx©ydùngëvïngvenbiÓnth×c«ngviÖc kinhkinhdoanhdiÔnrachñyÕu µomïahÌ.DoquyluËt©msinhlýcñaconngêinh: ¨n ngñchØ Ônraëmétsèthêi v t di®Óm ngµy,do ®ãyªucÇuvÒ ¸cdÞchvôcòngdiÔnraëmétsèthê®Óm ®ãyªucÇuc¸cnhµqu¶n lý i trong c i i doph¶i ch pnhËn luËt µcãc¸ch®èøngchophïhîp. quy m i 2. §Æc ®iîm lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹ n. 2.1. §Æ®Óm ña ¶n th©n ®éng kinhdoanhkh¸chs¹n. ci c b lao trong -Lao®éng kh¸chs¹nth nglµqu¸ tr×nhsödônglao®éngthñc«ng,chñyÕu µlao®éng ©ntay, trong ê l chtrùctiÕpphôcvôkh¸ch.C¸ckh©utrongqu¸ tr×nhphôcvôr tkhã¸p dôngc¸ctiÕnbékhoahäcküthuËt c¬ nh 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368giíi ho¸,tù®éng ¸.NãinhvËy, ãnghÜaµngoµilao®éng ¶n xu tchÕ Õnmãn¨n lµlao®éng ¶n xu tvËt ho c l s bi sch t,lao®éng ¶n xu ttrongkh¸chs¹nchñyÕu µthùchiÖnc¸cdÞchvô.C¸cdÞchvônµy®ct¹oranh»mtho¶ s l îm·n nhucÇuthiÕt Õu òngnhnhucÇu®Æc ngcña ¸chdu lÞch.§Æc ngcña Þchvô®cbiÓuhiÖnrânÐë y c tr kh tr d î ts¶n phÈmlao®éng kh¸chs¹n.§Ó nhgi¸ ch tlngphôcvôcßnphôthuéc µong itiªudïng. trong ®¸ î v ê S¶n phÈmdíi d¹ngdÞchvôkh«ngph¶i lµs¶n phÈm®cthiÕtÕtõtrcvµkh«ngcãtÝnhlÆp¹i.Do®ã î k í lkhãkh¨ntrong®¸nhgi¸ kÕt ¶ lµmviÖc, êitakh«ngthÓ m î sèlngkh¸chhµngtrongmétcalµmviÖc qu ng ®Õ ®c îcñamétnh©nviªn®Ó nhgi¸ mµph¶i xemtrongsèkh¸chhµngmµnh©nviªnphôcvôcãbaonhiªungêihµi ®¸lßng. -Lao®éngtrongkh¸chs¹n®ßihái®échuyªnm«nho¸ t¬ng ®èicao.TÝnhchuyªnm«nho¸ hiÓutheoc¸ch1: §ãlµtÝnhchuyªnm«nho¸theoc¸cbéphËn.Trong ¸chs¹ncãnhiÒubéphËn çibéphËn ãchøcn¨ng, kh m cnhiÖmvôkh¸cnhau.Chonªn khi tuyÓn ôngnh©nviªn ph¶i theochuyªnngµnhvµ®c ®µot¹ochuyªns©u. d î§ÒunµydÉn n ãkh¨ntrongviÖc thÕ nhaugi÷ac¸cnh©nviªntrongc¸cbéphËn.VËy ãnghÜaµ i ®Õ kh thay lÉn c l®Þnh øclao®éng kh¸chs¹ncao. m trong Dov n®Ò ñquankh¸cmµg©yrathiÕuhôt®ét tcñakh¸chs¹n.Mµc¸cnhµkinhdoanhkh¸chs¹n ch xumongmuènchi phÝlao®énggi¶m. VËy ¸chs¹ncÇn®¶m b¶o métsèlngnh©nviªnhîplývµcãkh¶ n¨ng kh îl pchçtrèng kh¸chs¹nho¹t®éng µothê®Óm ng ¸ch. khi v i i ®« kh + TÝnhchuyªnm«nho¸theoc¸ch2: Theothaot¸cküthuËt: øc µngêitacãxuhíngchuyªnm«nho¸theo T lcung®o¹nphôcvô.V×muènch tlngphôcvôcaoth×kh¶ n¨ngm¾clçiph¶i gi¶m. Chonªnng inh©nviªn î êph¶i lµmquenvíi métc«ngviÖc.§Òunµyg©ykhãkh¨nchonhµkinhdoanhkh¸chs¹n khi mµnh©nviªn cø iph¶i lµm1 c«ngviÖc Ïr tnhµmch¸n. s KhitÝnhchuyªnm«nho¸cµngcaoth×®Þnh øclao®éng µngcao.§Òu µy¶nh hëng®Õn Öuqu¶ m c i n hikinhdoanh.Muèn ¨nghiÖuqu¶ kinhdoanhth×gi¶m chiphÝlao®éng. t -Thêigianlao®éng kh¸chs¹nphôthuéc µothêigiantiªudïngcña ¸ch. trong v kh ThêigianlµmviÖctrongkh¸chs¹nth ngt¬ngøngvíi viÖc®Õn µ®icñakh¸ch.Kh¸chs¹ndêngnhlµm ê vviÖc365ngµytrªn1 n¨m,24htrªn1 ngµyvµkh«ngcãthêigian®ãngcöa.§Æ®Ómnµyg©ykhãkh¨ntrong ciqu¶n trÞ ©nsù:®ßiháingènlnglao®énglínchonªnkhãkh¨ntrongc«ngt¸cph©nc«nglao®éng,¶nh h- nh îëngtíi viÖc Ýnhl ng,giêc«ngmétc¸chchÝnhx¸c,c«ngb»ng.Ngoµiracßn¶nh hëngtrùc Õp®Õ®êisèng t ¬ ti nriªngcña êilao®éng Õnhäkh«ngcã®Òu ÖnthamgianhiÒuvµoc¸cho¹t®éng · héi.Do®ã,kh¸chs¹n ng khi i ki x 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ph¶i cãchÕ l ngth nghîplý®Ó m b¶o quyÒn îichongêilao®éng,gióphähoµnthµnhtètc«ngviÖc ®é¬ ë ®¶ l®cgiao. î -Cêng®élao®éng ®ång êiph¶i chÞum«itr ngt©mlýphøct¹p. cao th ê §¹i ®asèlao®éngtrongkh¸chs¹n®Òu ãquanhÖtrùctiÕpvíi kh¸ch,tõlÔ©ncho®Õn ¸cbéphËn c t cbuång,bµn,bar,häph¶i th ngxuyªntiÕpxócvíinhiÒu®èitîngkh¸chvíic¸c®Æ®Óm ¸cnhauvÒ©ntéc, ê c i kh dsëthÝch,c¬ c u x· héi(giíi tÝnh,tuæi,vÞtrÝ · héi),nhËn øc x th phongtôctËp ¸nvµlèisèng.KhitiÕpxócvíi qunhiÒud¹ngkh¸chkh¸cnhau,kh¸chkhãtÝnhcòngcã,kh¸chdÔtÝnhcòngcã,h¬nn÷akh«ngph¶i lócnµong i êlao®éng òngëtrongtr¹ngth¸itho¶i m¸i. DovË®Ó ôcvô®¹tch tlîngcaong ilao®éng ¶i cãsøcchÞu c y ph ê ph®ùng Ò©mlý®Ó «nlµmvõaßng ¸ch.NgoµiraëmétsènghiÖp ô®Òu Önlao®éng¬ng®èikhãkh¨n vt lu l kh v i ki thäph¶i lµmviÖc nh÷ngm«i tr ngc¸mdçvÒ Æt Ët tvµcãkh¶ n¨ngm¾cbÖnhtruyÒn Ômvao trong ê m v ch nhivÝdônhmassage,t¾mh¬i. TÝnhphøct¹p®ã®ßiháingêilao®éng ¶i rÌnluyÖn Èm tt©mlýx· héicÇn ph ph chthiÕt µcãlßngyªunghÒ ®ÒuchØnht×nhc¶m cñam×nhtrongqu¸ tr×nhphôcvôkh¸ch.NhËn øc®c v ®Ó i th î®Òu µyc¸cnhµqu¶n lýcÇncãchÝnhs¸chu ®·i vÒ¬ngth ng®èivíi nh÷ngng ilao®énglµmviÖctrong i n l ë êm«itr nglao®éng øct¹p®Ó óphäyªnt©mlµmviÖc. ê ph gi Tãml¹iyªucÇucña ¸ch®èivíic¸cdÞchvôkh¸chs¹ncòngr tkh¸cnhau.DovË®ßiháikh¸chs¹nph¶i kh ynghiªncøun¾mb¾t®cyªucÇucñakh¸ch®Óµmtho¶ m·n tè®anhucÇucñahä.NÕu «ngcoi träng n î l i kh v®Ò µysÏ dÉntíi viÖcsödôngl·ngphÝsøclao®éngvµc¬ sëvËt tküthuËt, ¶m sótch tlîngphôcvôvµ n ch gicòngchÝnhlµnguyªnnh©nlµmgi¶m hiÖuqu¶ kinhdoanh. 2.2.§Æ®Óm Ò ¬ c ulao®éng kh¸chs¹n. ci vc trong C¬ c u lao®éngtrongkh¸chs¹nlµtËphîpnh÷ngnhãmx· héicñangêi lao®éngtrongtËpthÓòngnh cc¸cmèiquanhÖgi÷ac¸cnhãm®ã.Cãhailo¹ic¬ c uc¬ b¶n trong Ëp Ó êilao®éng, l : t th ng ®ãµ C¬c ud©nc C¬c uvÒ ×nh®énghiÖp ô. tr v -§Æ®ÓmvÒ ¬ c u d©nc: C¬ c u d©nc lµtËphîpnhãmng ilao®éngtheotuæit¸c,giíi tÝnh,d©n ci c êtécvµthµnhphÇn · héi. x + C¬ c u lao®éng ®étuæi:Trongkh¸chs¹n®étuæitrungb×nhcñang ilao®éng¬ng®èith p. theo ê tLao®éngn÷ th ngëtÇmtuæitõ20- 0tuæi,tËptrungchñyÕuëc¸cbéphËnlÔ©n,bµn,bar.Namgiíi ë®é ê 3 ttuæi20- 0tuæith ng®cbètrÝ c¸cbéphËn ¸i xe,b¶o vÖ, Õp.Tuynhiªn®étuæilao®éngcßnphôthuéc 4 ê î ë l bvµotõngnghiÖp ôvµtõngchøc ôlao®éng ã®étuæitrungb×nhcaoth ng®cbètrÝ béphËn ¶n lýv× v v c ê î ë qu 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cãsù®ßiháinhiÒukinhnghiÖmtrongnghÒ, ßnënh÷ngkhuvùccÇngiaotiÕptrùctiÕpvíi kh¸chngêi tasö cdônglao®éngcã®étuæit ng®èith p.Tuynhiªnkhi lùa änlao®éngng itath ngtuyÓn änlao®éngcã ¬ ch ê ê ch®étuæikh¸ chªnhlÖch®Ó ãkh¶ n¨ngxÕpxenkÏ trongqu¸ tr×nhlµmviÖcch¼ngh¹nnh÷ngngêi cãkinh cnghiÖm ©un¨mtrong Ò lµmviÖc íinh÷ngng itrÎtuæisÏtruyÒ®¹tkinhnghiÖm nh÷ngng itr. l ngh khi v ê n cho ê Î + C¬c ulao®éng giíi tÝnh:Trong doanhkh¸chs¹nlao®éng ÷ thêngchiÕmtûÖ h¬nlao theo kinh n l cao®éng nhngxuhínghiÖnnayviÖc ÓnãchiÒu íngngcl¹i. nam tuy c h î Còngnhc¬ c u lao®éngvÒ tuæi,c¬ c u giíi tÝnhcñalao®éngtrongkh¸chs¹ncòngthay itheo ®é ®ætõngnghiÖpvôvµtõngchøcvôëbéphËn ¹ic¶nh th×th ng100% lµn÷,ëtæ ¶o vÖ, ¶o dìngth×th . ngo ê b b -êng100% lµnam.NãichungtuútheotÝnhch tkinhdoanhcñakh¸chs¹nmµcãsùph©nchialao®éngtheogiíitÝnhkh¸cnhau.Xuhíngc¬ c u lao®énghiÖnnaycòngcãnhiÒuthay®æilµsùtrÎho¸ lùclînglao®éngtrongkh¸chs¹n,còngnhtr×nh®év¨nho¸vµngo¹ing÷ngµycµng®cn©ngcao.-C¬ c uvÒ ×nh®énghiÖp ô:lµ î tr vtËphîpnh÷ngnhãmng i lao®éngtheotr×nh®énghiÖpvô,theonghÒ Öp,theoth©mniªn c«ngt¸c.Xu t ê nghiph¸ttõnhucÇucñakh¸chdu lÞch,kinhdoanhkh¸chs¹nsödôngnhiÒungµnhnghÒ, ®ãmµc¬ c u nghiÖpvô dotrong ¸chs¹ncãthÓ thµnh2 nhãm: kh chia + NghiÖp ô®Æc ngchoho¹t®éng doanhkh¸chs¹nvµdu lÞch lÔ©n,buång,bµn,bÕp,bar. v tr kinh nh t + NghiÖp ôchuyªnm«ncña étsèngµnhkh¸ccãliªnquan®Õn ¹t®éng doanhdu lÞch:kÕto¸n, v m ho kinhng©nhµng,bu ®Ön, ¸csÜvµmétsèngµnhnghÒ ªnm«nküthuËt: ¸ixe,söa ÷a®Ön íc.Sovíic¸cho¹t i b chuy l ch i n®éng doanhkh¸c,c¬ c ux· héitheotr×nh®énghiÖp ôtrong doanhkh¸chs¹ncãmétsènÐt ¬ b¶n. kinh v kinh c Trongkinhdoanhkh¸chs¹ncãhainhãmx· héilínnh t®ãlµtrÝ øc µc«ngnh©n,trong®ãc«ngnh©n th vchiÕmtûträng ính¬n. l Tr×nh®év¨nho¸cñang ilao®éngtrongkh¸chs¹nkh«ng®ßiháicaol¾mv× kh¸chs¹nsödôngnhiÒu êlao®éng ©ntay µchñyÕu.Lao®éng ãtr×nh®é®¹ihäcth ngbètrÝ béphËnÔ©nvµqu¶n lý. ch l c ê ë lt RiªngvÒ ×nh®énghiÖpvôlu«n®ßiháing i lao®éngëmøc®éthuÇn ôccãphongc¸chøngxövµ tr ê thgiaotiÕp èt. t Tãml¹i,nghiªncøukünh÷ng®Æ®ÓmnµysÏ chophÐpkh¸chs¹nx©ydùng®cc¬ c ulao®éng îplý ci î htrongtoµnbého¹t®éng doanhcòngnhtrongtoµnkh©u,tõngbéphËn µ®ãcònglµ®Òu ÖntiÒn cho kinh v i ki ®Òc«ngt¸cqu¶n lývµsödônglao®éng thiÖuqu¶ cao. ®¹ 2.3.§Æ®Óm ña ¸tr×nhtæ øc µqu¶n lý. c i c qu ch v -TÝnhchukú 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝnhchukúcñaqu¸ tr×nhtæchøcvµqu¶n lýlao®éngthÓ ÖnëchçlµviÖcph©nc«ngbètrÝlao hi®éngkh«ngph¶i lócnµocòngnh nhau,mµnãth ngdiÔnraëmétsèthê®Ómdu lÞchkhi ®ãkh¸chs¹nsÏ ê i iph¶i tuyÓn ªmnh©nviªnhoÆc òngcãthÓ nh©nviªnnghØ Öc Õu®ãkh«ngph¶i lµthêivôdu lÞch, th c cho vi n®Òu µy®Æc Öt yrâënh÷ngkh¸chs¹nvenbiÓn.H¬nn÷atÝnhthêivôcßnbÞ¶nh hëngt©mlýcña i n bi th conng i®ãlµconng itachØ ãthÓn,ngñ,vui,ch¬i gi¶i trÝ métsèthê®Ómtrongngµy,th¸ng,n¨m...do ®ã ê ê c ¨ ë i iviÖc ¶n lýlao®éng ¶i hÕtøc®cchóträng µ®¸ngquant©m. qu ph s î v -TÝnhlu©n Ón: chuy TÝnhlu©n Ón ®éng kh¸chs¹nthÓ Önëchç,métnh©nviªn®ctuyÓn µométbéphËn µo chuy lao trong hi î v n®ãvµsaumétsèn¨mc«ngt¸c,hayøngvíimétsètuæinh t®Þnh ×häsÏ ph¶i chuyÓn béphËn ¸c.VÝ th sang khdônhmétnh©nviªnlµmëbµn,bÕp®Õn ét®étuæinµo®ã(30tuæitrë ªn)th×häsÏ chuyÓnµmnh©nviªn m l lbuånghoÆc Õp.Tuynhiªn,øngvíi mçi lÇn ©nchuyÓn vËy äph¶i ®c®µot¹onghiÖpvômétc¸chkhoa b lu nh h îhäc®ÓãthÓ m b¶o ®cch tlngs¶n phÈm. c ®¶ î î 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Ph©n lo¹ i lao ®éng trong kh¸ch s¹ n. Nhta®· biÕt tph¸t®Óm®Ó nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng µchi phÝvµkÕt ¶ lao®éng. xu i ®¸ l quQuanghiªncøu®Æ®Ómlao®éngëkh¸chs¹ntath y®cvíi tõngbéphËn,tõngho¹t®éngkinhdoanhcôthÓ ci îth×c¸cchiphÝlao®éng áravµkÕt ¶ ®¹t®clµkh¸cnhau. b qu î VË®Ó ãbiÖnph¸p n©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éngchungëkh¸chs¹n,taph¶i n©ngcaohiÖu y cqu¶ södônglao®éng tõngbéphËn.C¸cbéphËn µy®cph©nchiatheoc¸ctiªuthøc ë n î sau: -C¨ncøvµoho¹t®éng doanh,lao®éng kh¸chs¹n®cph©nchiathµnhc¸cbéphËn. kinh trong î + Lao®éng ùc Önho¹t®éng doanhl tró:baogåmc¸clao®éng ùc Önc¸cdÞchvôvÒu tró. th hi kinh u th hi l + Lao®éng ùc Önc¸cho¹t®éng doanh¨n uèng:baogåmlao®éng c¸cbéphËn Õp,bµn,bar... th hi kinh ë b + Lao®éng ùc Önho¹t®éng doanhdÞchvôkh¸cbaogåmmassage,karaoke... th hi kinh -C¨ncøvµomøc®ét¸c®éng µoqu¸tr×nhkinhdoanhcña ¸chs¹n.+ Lao®éng ¸ntiÕp:Gåmnh÷ng v kh gilao®énghçtrîchoqu¸ tr×nhs¶n xu tkinhdoanhnh c¸n béqu¶n lý:bangi¸m ®ècnh©nviªn hµnhchÝnh,thèng ª,tµivô,kÕho¹chkÕto¸n... k + Lao®éngtrùc Õp:gåmnh÷nglao®éngthuécbéphËn Öpvôtrongkh¸chs¹n,baogåmlao®éng ti nghitrong ¸ctæ. c TæÔ©n:baogåmnh©nviªntiÕpt©n,nh©nviªnqu¶n lýhµnhlý,nh©nviªnchØ lt dÉn... Tæ ång:nh©nviªnphôcvôphßng bu Tæµn:nh©nviªnphôcvôbµn b Tæ Õ Õn:nh©nviªnchÕ Õnmãn¨n,gi¶i kh¸t ch bi bi Tæöa ÷a:nh©nviªn®Ön íc s ch i n TæÞchvô:nh©nviªnphôcvôc¸cdÞchvôkh¸c d -C¨ncøvµoyªucÇucña «ngt¸cqu¶n lýlao®éng kh¸chs¹n. c trong + Lao®éng biªnchÕ trong + Lao®éng µibiªnchÕ. ngo 4. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹ n. 4.1.Kh¸iniÖm: 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖuqu¶ södônglao®énglµmétchØ ªu ch tlngquanträng ho¹t®éngkinhtÕ ñamäingµnh ti î trong ckinhtÕ ècd©nnãichungvµngµnhkinhdoanhkh¸chs¹nnãiriªng.Nãph¶n ¸nhkÕt ¶ vµtr×nh®ésödông qu qulao®éng ña õng nvÞ,qua®ãmµth y®chiÖuqu¶ lao®éng c t ®¬ î chungcña õng µnhvµcña µnx· héi. t ng to HiÖu ¶ södônglao®éng î hiÓulµchØ ªubiÓuhiÖntr×nh®ésödônglao®éng «ng quanhÖ qu ®c ti th quasos¸nhgi÷akÕt ¶ ho¹t®éng ¶n xu tkinhdoanhvíichiphÝlao®éng ®¹t®ckÕt ¶ ®ãchØ ªunay qu s ®Ó î qu ticãthÓ î m«t¶ b»ngc«ngthøc ®c sau: KÕt ¶ ho¹t®éng ¶n xu tkinhdoanh qu s H= Trong :HlµhiÖuqu¶ södônglao®éng. ®ã KÕt ¶ ho¹t®éng ¶n xu tkinhdoanhbiÓuhiÖnëc¸cchØ ªuvÒèlîngs¶n phÈm,møcdoanhthu,lîi qu s ti snhuËn. ChiphÝlao®éng ÓuhiÖnëthêigianlao®éng, Òn¬ng... bi ti l VËy ¶n ch tcñaviÖc ödônglao®éng ãhiÖuqu¶ trongkinhdoanhkh¸chs¹nlµcïngvíimétchi phÝ b s clao®éng áralµmsaot¹ora®cnhiÒu îinhuËn ¨ngdoanhthuvµ®¶m b¶o ®cch tlngphôcvô.Haynãimét b î l t î îc¸chkh¸clµph¶i tiÕt Ömvµmäi sùtiÕt ÖmsuychocïnglµtiÕt Ömthêigian.Thêigianlao®éng뮩y ki ki kikh«ngchصthêigianlao®éngtrongdoanhnghiÖpmµcßntiÕt Ömthêigianlao®éngchotoµnx· héi.N©ng l kicaohiÖuqu¶ lao®éng ngµnhkinhdoanhkh¸chs¹n,kh«ngthÓ ôcvôkÐmngêitiªudïngkh«ng®Ó ¸ch trong ph khm t nhiÒuthêigianchê®îivíi ý nghÜa µnbénÒnkinhtÕquècd©n,n©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng totrongngµnhph¶i ®¶m b¶o tiÕt Ömchi phÝtiªudïngcñakh¸ch,tiÕt Ömthêigianchongêitiªudïngph¶i ki kiphïhîpvíilîiÝchcña · héi,nhngcòngph¶i ®¶m b¶o lîiÝchchodoanhnghiÖp øclµdoanhthuph¶i b﮾p x tchiphÝvµdoanhnghiÖp ãl·i. M©uthuÉn µythÓ Önmétc¸chkh¸chquan,®ßiháiph¶i cãph¬nghínggi¶i c n hiquyÕt tlµtrong ¬ chÕ Þ ênghiÖnnay. nh c th tr 4.2.C¸cchØ ªucôthÓ nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ti ®¸ * YªucÇu®èivíic¸cchØ ªu: tiViÖ®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södôngtrongmçidoanhnghiÖp µcÇnthiÕt, «ngquachØ ªuvÒ Öuqu¶ lao®éng c l th ti hicñadoanhnghiÖp ×nhsos¸nhvíikútrc,sos¸nhvíic¸cdoanhnghiÖp ¸ctrongngµnhc¸cdoanhnghiÖp m í kh trongcïng®Þa µn,®Ó yrâviÖc ödônglao®éng ñadoanhnghiÖpm×nh®· tèthaycha,tõ®ãph¸thuynh÷ng b th s c®Óm ¹nhkh¾cphôcnh÷ng®Óm Õu viÖcæ øc,qu¶n lývµsödônglao®éng ®¹t®chiÖuqu¶ i m i y trong t ch ®Ó îsödônglao®éng h¬n.§¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng tõngdoanhnghiÖp «ngthÓãimétc¸ch cao trong kh n 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chungchungmµph¶i th«ngquaméthÖthèngc¸cchØtiªu ®¸nhgi¸ n¨ngsu tlao®éngb×nhqu©n,lîi nhuËnb×nhqu©ntrªnmétnh©nviªn,hiÖuqu¶ södôngthêigianlao®éng µic¸cchØ ªutrªn,dùatrªnc¬ sëchi ngo tiphÝlao®éng cßncãhiÖuqu¶ södônglao®éng c¸cchØtiªudoanhthutrªn1000® Òn¬ng,lîinhuËn ta qua ti lthu®ctrªn1000®tiÒn¬ng.Tuynhiªnc¸cchØ ªu®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ¶i ®¶m b¶o c¸c î l ti phyªucÇusau: + C¸cchØtiªu ph¶i ®c h×nhthµnhtrªnc¬ sënguyªnt¾cchungcñaph¹mtrïhiÖuqu¶ kinhtÕ.Nã îph¶i ph¶n ¸nh®ct×nhh×nhsödônglao®éng èngth«ngquaquanhÖsos¸nhvÒÕt ¶ kinhdoanhvíichi î s k quphÝvÒ ®éng èng. lao s + C¸cchØ ªuph¶i chophÐp®¸nhgi¸ métc¸chchungnh ttoµndiÖnnh t,baoqu¸tnh t,hiÖuqu¶ sö tidônglao®éng kh¸chs¹n.V×vËy ¶i cãchØ ªutæng îptronghÖthèng.MÆt ¸cnh»m®¸nhgi¸ mét trong ph ti h khc¸chcôthÓ ¬ns©us¾ch¬n®ßiháitrong Öthèng Ø ªuph¶i cãc¸cchØ ªubéphËn nh÷ngchØ ªu h h ch ti ti qua tinµycãthÓ nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ªntõngbéphËn.Tõ®ãrót ®cnh÷ngbiÖnph¸p®óng n ®¸ tr ra î ®¾®Ó©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng toµndoanhnghiÖp. n ë + HÖthèngc¸cchØtiªu ph¶i cãmèi quanhÖkh¨ngkhÝt®Ó «ngquahÖthèngchØtiªu ®ã,doanh thnghiÖp ãthÓót nh÷ngkÕt Ë®óng n Ò×nhh×nhsödônglao®éng. c r ra lu n ®¾ v t + HÖ èng ¸cchØ ªunµyph¶i thèng tvíinhau®Ó m b¶o tÝnhch tsos¸nh®chiÖuqu¶ sö th c ti nh ®¶ îdônglao®éng ÷ac¸cbéphËn métdoanhnghiÖp Æc ÷ac¸cdoanhnghiÖp ngµnhvíinhau. gi trong ho gi trong * C¸cchØ ªu®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng. ti -C¸cchØ ªu®¸nhgi¸ chung. ti + ChØ ªuvÒ ¨ngsu tlao®éng ti n (W) W= (1) Trong :W:N¨ngsu tlao®éng ®ã TR:Tæng doanhthu T:Tængèlao®éng s N¨ngsu tlao®éng ×nhqu©nlµmétchØ ªutæng îp,chophÐp®¸nhgi¸ métc¸chchungnh tcña Öu b ti h hiqu¶ södônglao®éng ña µnbédoanhnghiÖp.Quan¨ngsu tlao®éng ×nhqu©ntacãthÓ s¸nhgi÷ac¸c c to b sokúkinhdoanhvíinhau. 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ ªun¨ngsu tlao®éng ×nhqu©nchotath y,trongmétthêigiannh t®Þnh(th¸ng,quý,n¨m)th× ti btrung ×nhmétlao®éng ¹oradoanhthulµbaonhiªu. b t + ChØ ªuvÒîinhuËn ×nhqu©n(N): ti l b N= (2) Trong :N:LîinhuËn ×nhqu©n1 lao®éng ®ã b LN:Tæng îinhuËn l T:Tængèlao®éng s §©ylµmétchØ ªuquanträng ®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng kh¸chs¹n,nãchotath ymét ti ®Ó ëlao®éng ña c doanhnghiÖp ¹ora®cbaonhiªu®ång îinhuËn ¸ng,quý,n¨m)nãph¶n ¸nhmøc®écènghiÕn t î l (thcña çing ilao®éng doanhnghiÖp viÖc ¹oralîinhuË®ÓÝchluüt¸is¶n xu tmëréng ®¬n m ê trong trong t n t trongvÞvµ®ãng ãpvµong©ns¸chnhµníc.ChØ ªunµycãthÓÝnhchotoµnbédoanhnghiÖp ÆcµtõngbéphËn g ti t ho l®ÓãthÓ nhgi¸,sos¸nhhiÖuqu¶ södônglao®éng tõngbéphËn, õ®ãcãbiÖnph¸pn©ngcaohiÖuqu¶ c ®¸ ë tsödônglao®éng tõngbéphËn. ë - NgoµibachØtiªu c¬ b¶n trªn,cßnmétsèchØtiªu bæsungnh»m®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng. = (3) ýnghÜa Ø ªunµychobiÕt ø1®chiphÝl ngbára®eml¹ibaonhiªu®ång ch ti c ¬ doanhthu = (4) ý nghÜa ñachØtiªu nµy:chobiÕtcø1® chi phÝl ngtrongkúmangl¹i baonhiªu ®ånglîi nhuËn c ¬ chodoanhnghiÖp.ChØ ªunµycµnglínnãph¶n ¸nhdoanhnghiÖp ödôngquül ngcµnghiÖuqu¶. ti s ¬ = (5) ý nghÜa Øtiªu nµychobiÕtøngvíi mét®ångdoanhthuth× sÏ cÇnbaonhiªu chi phÝl¬ng cholao ch®éng èng. s -C¸cchØ ªu®¸nhgi¸ëtõngbéphË: §Ó Ö®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng î côthÓ©us¾c ti n vi c ®c scÇn ¶i cãc¸cchitiÕt tÝnh®Æc ïchotõngbéphËn ®éng: ph mang th lao + BéphËn ¶n lý§¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södôngëbéphËn µyr tkhãkh¨nvµphøct¹pv× kÕt ¶ cña qu : n quho¹t®éngnµyphôthuécr tnhiÒuvµoc¸cnh©ntèkh¸c,vµsùbiÓuhiÖncñanãph¶i quamétthêigiandµi,chi 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phÝlao®éngëbéphËnnµymangtÝnhtrÝ c.Do®ãhiÖuqu¶ södônglao®éng®c ®¸nhgi¸ trc tiªnëkÕt ã î íqu¶ cña ¹t®éng ¶n xu tkinhdoanhcña ho s doanhnghiÖp. + §èivíi tæ Õto¸n:HiÖuqu¶ lao®éng®c ®¸nhgi¸ quaviÖcthùchiÖnc«ngt¸ckÕho¹chthèngkª, k îph©ntÝchkÕt ¶ cñac¸cho¹t®éngs¶n xu tkinhdoanhtheo®óngnguyªnt¾c,chÕ thÓÖ Ò «ngt¸c qu ®é l v ckÕto¸ntµivôcña µníc. nh + TæÔ©n:Ch tlnglao®éngëtæ µy®c®¸nhgi¸ th«ngquatr×nh®ésödôngngo¹ing÷,th¸i ®é l t î n îphôcvôvµkh¶ n¨ngamhiÓut©mlýkh¸ch,n¨ngsu tlao®éng C«ngthøc:= (6) + Tæ ång,Tæ Ætµ§c®¸nhgi¸ th«ngquachØ ªuvÒèphßngtrªnmétnh©nviªnphôcvô,møc bu gi l : î ti s®évÖ s¹chsÏcña ßngvµn¨ngsu tlao®éng. sinh ph + Tæµn,babÕp:Ch t blngphôcvông itiªudïnglµchØ ªu®Ó nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ñatæ, ôthÓ Ó Önënh÷ngî ê ti ®¸ c c th hiviÖc sau:Cungc p chokh¸chhµngnh÷ngs¶n phÈm¨n uèng®ñvÒèlng,®¶m b¶o vÒ tlngvíigi¸ c¶ nh s î ch îhîplý.H×nhthøc ôcvônhanhchãngkÞpthêi,tiÕt Ömthêigian,th¸i ®ét c¸chnh©nviªnph¶i lÞchsö,vui ph kivÎ,nhiÖt ×nh,trang Õt Þph¶i ®¶m b¶o s¹chsÏ. t thi b + Tæ söa:Ch tlngcñac«ngviÖ®c®¸nhgi¸ quac¸cchØ ªuvÒègiêm¸ymãcch¹yantoµntrong tu î cî ti sngµnh,sèngµyantoµntrong ¨mvµtr×nh®éküthuËtña ©nviªntrong æ. n c nh t + TæÞchvôkh¸c:HiÖu ¶ södônglao®éng ña æ øc nhgi¸ th«ngquac¸c chØ ªu. d qu c t ch ®¸ ti = (7) = (8) 5.Mét ènh©ntèt¸c®éng n Öuqu¶ södônglao®éng ña étdoanhnghiÖp ¸chs¹n. s ®Õhi c m kh a. Nh©n tè bªn trong: -Tæ øc ¶n lýtrong ¸chs¹n. ch qu kh + Ph©nc«nglao®énghîplýtõngbéphËn®ångthê®icïngvíi ch tlngcñamçi nh©nviªnphïhîpvíi i î®ßihách tlngcñamçi c«ngviÖc,mçichøcdanh.V×vË®Óödônglao®éngcãhiÖuqu¶ c¸cnhµqu¶n lý î y sph¶i biÕtbètrÝ ngng i ®óngviÖcvµ®óngthê®ÓmcÇnthiÕt.Ph©nc«nglao®énghîplýtøclµ®èivíi ®ó ê i ic«ngviÖc øct¹p,nh÷ngc«ngviÖc ¸p dôngm¸ymãchiÖn®¹ith×cÇnnh÷nglao®éng ãtr×nh®écao, ph hay c 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cßnnh÷nglao®éngch©ntay®¬ngi¶n kh«ngcÇnsùtrîgiópcñam¸ymãcth× chØcÇnnh÷nglao®éngcãtr×nh®éth pvµtrungb×nh. VËy ©nc«nglao®énghîplýsÏ giópkh¸chs¹ntr¸nh®c t×nhtr¹ngl·ngphÝnh©nlùc,tiÕt Ömchi ph î kiphÝsøclao®éngvµngcl¹i nÕukh«ngth×dÉn n ·ngphÝsøclao®éng,södônglao®éng «nghiÖuqu¶ î ®Õ l khdÉn n ¨ngsu tlao®éng ¶m. ®Õ n gi + §Þnhmøclao®éngph¶i lµ®Þnhmøclao®éngtrungb×nhtiªntiÕncãnghÜaµmøcc«ngviÖcmµ lmuènthùchiÖn®cph¶i cãchóÝts¸ngt¹o,cèg¾ngph n® utuynhiªnkh«ngqu¸khãnhngcòngkh«ngph¶i î taicònglµm®c,nhvËy ÏdÉn n ¸nn¶n hoÆc ©yêidÉn n Öuqu¶ södôngkh«ngcao.Tuynhiªn®Ó î s ®Õ ch tr l ®Õ hix©ydùngmét®Þnh øclao®éng îplýkh«ngph¶i lµdÔmµcßnphôthuéc µonhiÒu Õu è. m h v y t + Qu¶nlýlao®éng »ngc¸ch×nhthøc ¶ l ngkhuyÕn Ýchlao®éng µmviÖc »ngc¸cchÕ th b tr ¬ kh l b ®é -ëngph¹t.Qu¶nlýlao®éng h×nhthøc ©nc«nglao®éng cakÝp,theotæ i. theo ph theo ®é Trong ¸chs¹ntæ øc ¶ l ngth ngtheo2 h×nhthøc: kh ch tr ¬ ê L ngtheos¶n phÈm µtheoc pbËc êigian. ¬ v th + TuyÓn änvµ®µot¹olao®éng. ch Th«ngth ngth×®èivíi kh¸chs¹nmíi thµnhlËpviÖctuyÓn änlao®éngtõbªn ngoµilµ®Òukh«ng ê ch itr¸nhkhái.§èivíi c¸ckh¸chs¹n®angho¹t®éngth×viÖctuyÓn äntõbªn ngoµilµcÇnthiÕt tr nghîp ch trong êkh«ngcã®ñng ihoÆc «ngcãng i®ñkh¶ n¨ng®¶m nhiÖmchøcvôhoÆc ÞtrÝ µo®ã.NÕu Ón än ê kh ê v n tuy chkh«ngkütuyÓn änsai,tuyÓn c¶m tÝnhhoÆc métsøcÐpnµo®ãsÏ dÉn n Ëuqu¶ vÒ tÕ · ch theo theo ®Õ h kinh xhéi. §µot¹o®Ó bÞkiÕnthøchoÆc ªm kiÕnthøcvÒtr×nh®échuyªnm«n,nghiÖpvôchong i lao trang th ê®éng. + Quytr×nhc«ngnghÖ: ét ¸i m¸ymuènch¹ytèt ×c¸cbéphËn ña ãph¶i ho¹t®éng u n,n M c th c n ®Ò®Æ ¨khípvíinhaucãnghÜa »ng®Ó tlngphôcvôkh¸chs¹ncaoth×kh«ngcãnghÜaµc¸cbéphËn ¹t®éng êi r ch î l ho rr¹c,kh«ng¨n khípmµchóngph¶i phôthuéc µonhau,cãquanhÖmËt Õt íinhau,nhË®cmäith«ngtinkh¸c v thi v nîcñanhau.H¬nn÷ado ®Æ®Ómcñas¶n phÈmkh¸chs¹nmµmèi quanhÖmËtthiÕt ÷ac¸cbéphËntrong ci gikh¸chs¹nquyÕ®Þnh n ¨ngsu tlao®éng. t ®Õn + C¸cc«ngcô®ßn Èy tÕ. b kinh 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÒn¬nglµsèlngtiÒn µng ilao®éng Ë®csaumétthêigianlµmviÖc t®Þnh Æc khi ®· l î l ê nh n î nh ho sauhoµnthµnhmétkhèilngc«ngviÖc µo®ã.TiÒn¬nglµ®ßn Èy tÕ ¹nhmÏ nh t®èivíingêilao®éng × î n l b kinh m vtiÒnl nglµmétphÇnthunhËpquècd©ndµnhchotiªudïngc¸ nh©nbiÓuhiÖndíi d¹ngtiÒntÖ î ph©nphèi ¬ ®cchong i lao®éngc¨ncøvµosèlngmµmçi ng i ®· cènghiÕn.Nh ®Ó Ònl ngthùcsùtrëthµnh®ßnbÈy ê î ê ng ti ¬kinhtÕ ×c«ngt¸ctæ øc Òn¬ngph¶i ®cxÐt ªn2 khÝa ¹nh:quül ngvµph¬ng¸n ph©nphèil ng. th ch ti l î tr c ¬ ¬ • QuütiÒn¬ng:§©y µtæng ètiÒn µc¬ sëkinhdoanhdïng®Ó ¶ l ngchong ilao®éng mét l l s m tr ¬ ê sauthêigianlao®éngnh t®Þnh,quünµynhiÒuhayÝtphôthuécvµokÕtqu¶ s¶n xu tkinh doanhcñadoanhnghiÖp.V×®cx¸c®ÞnhtheochÕ l ngkho¸nbaogåm2 h×nhthøc ¸nlµkho¸ntheothunhËph¹chto¸n î ®é¬ khovµtheotæng nhËp. thu + §èivíih×nhthøc ¸ntheothunhËp. kho Tæng nhËp Tæng thu = doanhthu-Gi¸trÞ ªnvËt Öu µngho¸-ChiphÝkh¸cngoµil ng nguy li h ¬ Sau®ãæng nhË®cph©nchianhsau:Mét Çn ïng®Ó ¶ l ng®ãµquül ng. t thu p î ph d tr ¬ l ¬ QuütiÒn¬ngthùc Õ * Tæng nhËp ùc Õ l t= thu th t Trong : ngi¸ l ngkho¸n= ®ã§¬ ¬ PhÇn ßnl¹i ®cph©nphèichoc¸cquü:Népng©ns¸ch,népquütËptrungcñangµnh,lËpquüph¸ttriÓn c îs¶n xu t,quüphóclîikhenth ng.§èivíih×nhthøc ¸ntheothunhËp ¹chto¸n. ë kho h ThunhËp ¹chto¸n= Tæng nhËp Ých épng©ns¸ch-TrÝch épc¬ quanqu¶n lýc ptrªn. h thu tr n n QuütiÒn¬ngthùc Õ ThunhËp ¹chto¸nthùc Õ Quüph¸ttriÓn ¶n xu ttheo§M-Quüphóclîix· héi l t= h t- stheo§M ThùchiÖnc¬ chÕ ¸ntiÒnl ngtheohaiph¬ngph¸ptrªnlµphïhîpvíi thùctr¹ngnÒnkinhtÕ íc ta. kho ¬ nMçikh¸chs¹ntuútheot×nhh×nhcôthÓ µ®Æ®Ómcñam×nhmµ¸p dôngchÕ l¬ngkho¸nnµochophï v ci ®éhîp. • ChÕ ph©nphèitiÒn¬ng ®é l KhithùchiÖnviÖc ©nphèitiÒn¬ng®Ó m b¶o sùc«ngb»ngvµkhuyÕn Ýchngêilao®éng Çn ph l ®¶ kh cdùatrªnc¸cyÕu èc¬ b¶n: t * Tr×nh®étay Ò ngh * HÖèthµnhtÝch s 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong th ngtÝnh8giêilµmviÖc »ngmétngµyc«ng.Nh÷ngthêigianlµmviÖc ña êilao®éng ín ®ã ê b c ng lh¬n8giêth×ph¶i quy®æisèthêigianlµmviÖc µigiêrangµyc«ngtheohÖsèthÝch îp. ngo h CßnyÕu èbËcth,chøcvôlµc¨ncø®Ó©ydùngmøcl ngc¬ b¶n, møcl ngc¬ b¶n nµykh¸cnhau t î x ¬ ¬®èivíic¸cc pbËc øc ôkh¸cnhau. ch v HÖèthµnhtÝchlµyÕu 许nhgi¸ ch tlngc«ngviÖc ña êilao®éng.§Òu µyquanträng c¸ch s t î c ng i n trongtÝnhvµx¸c®ÞnhhÖsèthµnhtÝchvµsùchªnhlÖchgi÷ac¸chÖsènµykh«ngnªnqu¸ nhá®Ó ¸nhsùb×nh trqu©ntrong ©nphèil ngvµcòngkh«ngqu¸líng©yramøcchªnhlÖch Òu Ò nhËp ña êilao®éng. ph ¬ nhi v thu c ng NgoµiracÇnchóý:§èivíimétsèchøc cãvaitrß träng ho¹t®éng ¶n xu tkinhdoanhnh danh quan trong sgi¸m ®èckh¸chs¹n,kÕto¸ntr ng,®ãntiÕpviªntr ng,qu¶n ®ècbuång,bÕptr ngth× ph¶i ®c céngthªm ë ë ë îmétsèu ®·i. §èivíinh©nviªnlµmviÖc m«itr ng®éch¹i nhnh©nviªnbuång,bÕp,th×céngthªmmétsèu ®·i trong êtrong lµmviÖc. khi + Néiquyquy®Þnh ña c doanhnghiÖp ivíing ilao®éng:MäidoanhnghiÖp ranh÷ngnéiquyquy ®è ê ®Ò®Þnh®Òu ¶i ®¶m b¶o quyÒn îichongêilao®éng,c«ngt¸ctæ øclao®éngtrongkinhdoanhkh¸chs¹n ph l chdu lÞch òngph¶i ®¶m b¶o lîiÝchchong ilao®éng. c ê -Ph©nlo¹i lao®éngtrongkh¸chs¹n.§ãlµnh÷ngnhãmng i trongtËpthÓ ®éngcña®¬nvÞs¶n ê laoxu tkinhdoanh®cph©n®Þnh µtheonh÷ngtiªuthøc ôthÓ µmèiquanhÖgi÷anh÷ngnhãm®ã,nÕuph©n î v c vtheo®étuæith×®èivíi nh÷ngngµnhthuéclÜnhvùcs¶n xu tvËt tth×®étuæitrungb×nhcñang i lao ch ê®éngcµngcao®ãlµmétu thÕ, ëiv× ng ilao®éngcaotuæith ngcãnhiÒukinhnghiÖms¶n xu t.Nh ®èi b ê ê ngvíi ngµnhkinhdoanhdu lÞchnãichungvµc¸cngµnhkinhdoanhkh¸chs¹nnãiriªngth×®ãchah¼nlµu thÕ.NÕ®étuæitrungb×nhcña êilao®éng ¸trÎth×thÝchhîpvíitÝnhch tc«ngviÖc ôcvônhngl¹iÝtkinh u ng qu phnghiÖmnghÒ Öp,cßnnÕu®étuæitrungb×nhqu¸ caoth×nhiÒukinhnghiÖmnghÒ Öpnhngl¹i kh«ng nghi nghiphïhîpvíitÝnhch tc«ngviÖc ôcvô,nãichungtrong doanhkh¸chs¹nth×®étuæitrungb×nhhîplýlµtõ ph kinh20- 0tuæ®ãµ®étuæitrungb×nhchungcña µnbékh¸chs¹n,cßn®èivíitõngbéphËn µn,lÔ©n,®étuæi 3 i l to b ttrungb×nhth ph¬n so víi c¸cbéphËnbuång,bÕp,qu¶n lý,b¶o vÖ.NÕuph©ntheogiíi tÝnh®ãlµnh÷ngnhãmng itËp Ó ®éng î ph©n®Þnh tiªuthøc íi tÝnh.BëitÝnhch tcña ¹t®éng doanhkh¸ch ê th lao ®c theo gi ho kinhs¹nthuéc Ünh ùcs¶n xu tvËt tvµphi vËt ts¶n phÈm ñyÕu µdÞchvôvµn÷ giíi chiÕmtûÖíntrong l v ch ch ch l lltæng èlao®éng,ëtrongtõngbéphËntûlÖ giíi vµn÷ giíi lµkh¸cnhau.Th«ngth ngn÷ giíi chiÕmtûlÖ s nam êcaoëbéphËn ¶o vÖ, ¶n lý,b¶o dìngnhngkh«ngnªnv× thÕ µtuyÖ®èiho¸métbéphËn ×toµnn÷ b qu m t th 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368giíi cßnbéphËnkh¸cth× toµnnamgiíi mµnªn x¸c®ÞnhtûlÖ vµn÷ thÝchhîpvíi tÝnhch tc«ngviÖcë namtõngbéphË®Ó m b¶o hiÖuqu¶ kinhtÕ n ®¶ cao. -§éingòlao®énglµméttrongnh÷ngnh©ntètiÒn®Ò qu¸ tr×nhs¶n xu tvµlµméttrongnh÷ng chonh©ntècãt¸c®éngtÝchcùcnh t®Õn Öuqu¶ s¶n xu tkinhdoanh.DovËy ©ydùngmét®éingòlao®éng hi xhîplývµcãhiÖuqu¶ lµmôctiªuquanträng ñac«ngt¸ctæ øcqu¶n lýlao®éng.Víimét®éingòlao®éng c chnhthÕµolµhîplývµcãhiÖuqu¶. Mé®éingòlao®éng giêcòngcÇn mÆtµsèlngvµch tlng. n t bao hai l î î + VÒèlnglao®éng:Mét n®Ò t lµph¶i c¨ncøvµo®©u®ÓÝnhto¸nsèlînglao®éng îplý. s î v ®Æra t hMé®éingòlao®éng ãsèlnglao®éng îplýtøc µsèlnglao®éng võa sovíikhèilngc«ngviÖc «ng t c î h l î ®ã ®ñ î khthõa «ngthiÕu,chØ ã®¶m b¶o ®cmøclao®éngnhvËy ×v n®Òödônglao®éngmíi ®¹thiÖuqu¶ kh c î th scao. + Ch tlnglao®éngthÓ Önkh¶ n¨ngcñang i lao®éngvÒ ×nh®éhäcv ntr×nh®échuyªnm«n î hi ê trnghiÖpvôtaynghÒ, ×nh®éngo¹ing÷,ngo¹ih×nh,kh¶ n¨nggiaotiÕpmµcßnphôthuécvµotÝnhch tcña trtõngc«ngviÖc µhäcãthÓ ¸thuymétc¸chtè®akh¶ n¨ngcñahä§Ó m b¶o hiÖuqu¶ c«ngviÖc m ph i . ®¶ caoth× ng i lao®éngph¶i ®¸pøng®c c¸cyªu cÇucñac«ngviÖc®èivíi ngêi lao®éngvÒtr×nh®éhäcv n, ê îchuyªnm«nnghiÖpvô,ngo¹ing÷,ngo¹ih×nh,kh¶ n¨nggiaotiÕp.Tuynhiªnëmçi kh¸chs¹nc¸cyªucÇunµylµkh¸cnhau. -C¬ sëvËt tküthuËt: ¸chs¹ncãc¬ sëvËt tküthuËt Ön®¹imíi. Sèlînglínth×cÇnsödôngÝt ch Kh ch hilao®éng ©ntay µsödôngnhiÒu ®éng ãtr×nh®éhäcv n,tay Ò ch v lao c ngh cao. Ngoµira®èivíitõng éphËn, ®éng kh¸chs¹nchñyÕu µlao®éng ùc Õp nhiªntrang Õt b lao trong l tr ti tuy thibÞm¸ymãcvÉn î ¸p dôngvµotrongqu¸ tr×nhlao®éngënh÷ngbéphËn µomµtrang Õt Þm¸ymãccã ®c n thi bthÓ thÕ î lao®éng ×béphË®ãsödôngÝtlao®éng ¬nvµviÖc ¶n lýsödônglao®éng béphËn thay ®c th n h qu ë®ã®¬ngi¶n h¬n(ëbéphËn Õpch¼ng ¹ncãbéphËn öa ¸tsÏ gi¶m ®clao®éng öa ¸t).NhvËënh÷ng b h r b î r b ybéphËn thÕ p dôngm¸ymãcvµoqu¸ tr×nhphôcvôkh¸chth×viÖc thÕ ®éng »ngm¸ymãclµcÇn nh ¸ thay lao bthiÕ®Ó©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng. t n -C¸c®Òu Önkh¸c: i ki + §èivíi nh©nviªnphôcvôtrùctiÕpth×viÖc¨n uèng,sinhho¹thaymäiu ®·i kh¸cngoµil ngth ng ¬ ëtrongkh¸chs¹nlµr tquanträng ãcòngcãvaitrß Õ®Þnh n tlngphôcvu.NÕu êilao®éng ãtinh n quy t ®Õ ch î ng cthÇnøckhoÎtèt ×hälµmviÖc ÏcãhiÖuqu¶, h¨ngh¸i nhiÖt ×nhtrong «ngviÖc ¬nvµngcl¹i. s th s t c h î b. Nh©n tè bªn ngoµi 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nguånkh¸ch®èivíi kh¸chs¹n: Kh¸chvíi nh÷ng®Æ®ÓmvÒgiíi tÝnh,quèctÞch,tuæit¸c,nghÒ c inghiÖp, a Þx· héivµnh÷ng®Æ®Óm Ò©msinhlýlµmétyÕu ècãýnghÜa träng ivíiviÖc ©y ®Þ v ci vt t quan ®è xdùng®éingòlao®énghîplýth×cÇnph¶i nghiªncøut×mhiÓut©mlýd©ntéc,thµnhphÇnx· héi,®étuæi,nghÒ Öp, ¶ n¨ngthanhto¸nvµt©msinhlýcña ¸chdu lÞch x c®Þnh ÷ngyªucÇu®èivíingêilao nghi kh kh ®Ó¸ nh®éngvÒ tuæi,giíi tÝnh,tr×nh®échuyªnm«nnghiÖpvô,tr×nh®éngo¹ing÷,kh¶ n¨nggiaotiÕpvµx¸c ®é®Þnh ×nhthøc ôcvôküthuËt ôcvôthÝch îpmétc¸cht¬ngxøngvµ®¸pøng®c®óng µ®Ç®ñnhucÇu h ph ph h î v ycñakh¸ch,hiÓurâý muèncñakh¸chlµ®ÒukiÖntiÒn®Ò t chøclao®éngmétc¸chtètnh tvµnãquyÕt i ®Óæ®Þnhhíng®itrongthêigiantíi cñakh¸chs¹n.-C¸cchÝnhs¸ch,chÕ®écña§¶ngvµNhµníc ®èivíi ng i lao ê®éng:ChÝnhs¸chb¶o hiÓmx· héi,quüphóclîix· héichÕ b¶o hiÓmngêilao®éng »m®¶m b¶o lîiÝch ®é nhchong ilao®éng òngnhtr¸chnhiÖmcña çing ilao®éng ¶i ®ãng ãp.NãgiópchoviÖc ödônglao®éng ê c m ê ph g scãhiÖuqu¶ h¬n,lao®énglµmviÖcn¨ngsu th¬n,sùtrungthµnhlính¬n,tinhthÇn î n©ngcaoh¬n,lµm ®cgi¶m bítkhãkh¨nkhi bÞèm®au,bÖnhtËt, vÒu...§èivíit tc¶ nh÷ngng ichñ,lÉn «ngnh©n®Òu ¶i khi h ê c ph®ãng ãphµngth¸ngtrªnc¬ sëthunhËp µngth¸ngcña «ngnh©n. g h c -LuËt ¸p:Trongnh÷ngn¨m gÇn®©y µníc ®· banhµnhluËt ®éngvíi nh÷ngquychÕ ¶n lý ph Nh lao qunh»mb¶o vÖ Ònîichong ilao®éng.Do®ãviÖc phµnhc¸cquychÕ ph¶i ®cthùc Önëmäih×nh quy l ê ch ®ã î hithøcdoanhnghiÖp.DoanhnghiÖpnhµníc, doanhnghiÖpt nh©n,doanhnghiÖpliªn doanh...§Ótr¸nhnh÷ngdoanhnghiÖp Ø ×lîiÝchtrcm¾tmµlîidôngng ilao®éng ¾tng ilao®éng µmviÖc íicêng®écaog©y ch v í ê b ê l vch¸nn¶n kiÖt øcchong ilao®éng. s ê LuËt ¸plµcòng®Ó ¶o vÖ êilao®éng óphägi¶i quyÕt ÷ngm©uthuÉn, ch ptrong ¹m ph b ng gi nh tranh phvilµmviÖc ña ä.DovËy Ët ¸pph¶i rârµngvµc«ngminh,xölýc«ngb»ngvíimäing i. c h lu ph ê 6.ýnghÜaña ®éng µqu¶n lýsödônglao®éng kinhdoanhkh¸chs¹n. c lao v trong a. Con ngêilµ yÕutè hÕtsøc quan trängtrongho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. -Nh÷ngs¸ngkiÕncña ¸nbéqu¶n lýlµmcho®¬nvÞ doanhcãhiÖuqu¶. c kinh -Tay Ò áicña ¸cnh©nviªnlµmcho®¬nvÞ doanhcãhiÖuqu¶. ngh gi c kinh b. Chi phÝ cho lao ®éng th chiÕmmét phÇn ®¸ng kÓtrong gi¸thµnh du lÞch. V× êngvËy cÇnsö dông lao®éng tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. HiÖn tiÒn¬ngcaonh tlµngµnhdÇukhÝ,sau®ãlµbu chÝnhviÔn «ngrå®Õn µnhhµngkh«ng nay l th i ngvµ®Õn µnhdu lÞch.VËy Çnph¶i södônglao®éngkh«ngcãng i thõa,lùclngqu¶n lýph¶i cãchuyªn ng c ê îm«n. 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng IIThùc tr¹ ng sö dông lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹ i C«ng ty kh¸ch s¹ n du lÞ ch Kim Liª n 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty: 1.1. LÞch öh×nhthµnhvµmétsè®Æ®Óm ña «ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn s ci c C Kim 1.1.1. LÞch öh×nhthµnh s C«ngtykh¸chs¹ndu lÞch LiªnlµmétdoanhnghiÖp µníc,®cthµnhlËp QuyÕ®Þnh CCG Kim nh î theo t 49TC-ngµy12/05/1961vµquyÕ®Þnh itªndoanhnghiÖp §454/Q§- ngµy16/10/1996 ña æng ôcDulÞch. t ®æ Q TCDL c T c Cãtªn®Ç®ñ:C«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn. y Kim TªngiaodÞchquèctÕ: LiªntourismHotel Kim Company TªnviÕt¾t:kh«ngcã t §Þa Ø: è7-Ph觵oDuyAnh-khuAKimLiªn-Qu˧èng§a,HµNéi. ch S n Sè®Ön ¹i:84- - .522.522 i tho 48 Tr¶i qua40n¨mtr ngthµnhvµph¸ttriÓn «ngty®· 6lÇn ®æitªngäi:Kh¸chs¹nB¹chMai,Kh¸ch ë c thays¹n chuyªngiaKim Liªn,Kh¸chs¹n chuyªngiavµdu lÞchKim Liªn,C«ngtydu lÞchB«ngSenVµng,C«ngtykh¸chs¹nB«ngSenVµngvµngµynaylµC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKim Liªn.Vµon¨m 1961- 1990,c«ngty®c îgiaonhiÖmvôphôcvôchuyªngiaLiªnX«vµc¸cníc§«ng¢usanggióp®ình©nd©ntax©ydùngc¸cc«ngtr×nhkinhtÕ, ècphßnganninh,v¨nho¸,gi¸odôc,®µot¹o...§©y µc¬ sëphôcvôchuyªngialínnh tnícta,cïnglóc qu lcãthÓ ôcvôchu®¸ochohµngngh×nchuyªngiavµgia®×nhcñahä.NgoµiviÖcch¨mlo®êisèngchoc¸c phchuyªngia,c«ngtycßnph n® uv¬n lªn,gãpphÇn ngkÓvµoviÖc åidìng,hu nluyÖn Öp ôkh¸chs¹n ®¸ b nghi vchométs讬nvÞtrongvµngoµingµnh.Kh¸chs¹nKimLiªn®· trë µnh®¬nvޮǮµncña ôcchuyªngia th u Cnh÷ngn¨mth¸ng®ã.C¬ sëvËt tban®Çu Çn10 nhµc¨nhé4tÇng ¹i vng® ttròng, khi ® tnícthèng ch g t ï saunh tc«ngtyxinthªmnhµE5,c¶i t¹oN8®Õn ¨m1981- x©ythªmN9,N10,N11, c¶i t¹otrô® ngchÝnh. n 1985 cêTõn¨m1989trë ic«ngtymíi cã®Òu Önc¶i t¹oN4, N6thµnh32phßng®¬ntheokiÓukh¸chs¹nvµtrong ® i kivßng n¨mho¹t®éng «ngty®· thuhåi®ñvèn.N¨m1990c¶i t¹o®c60phßngkhÐpkÝn N1,tÇng N5,x©y 2 c î 1thªm1 nhµhµng+ vòtr ng.N¨m1991 c¶i t¹otoµnbéN9thµnhmétm«h×nhkh¸chs¹nkhÐpkÝnvµgi¶m êbiªntõ350ng ixuèngcßn200ng i.TiÕp c«ngtyl¾p®Ææng i200sè,x©ydùngnhµkho2 tÇng, ©ng ê ê ®ã t ®µ nc p vØa Ì c¸cnhµ,lµmmíi hÖthèngchiÕus¸ng.N¨m1994c¶i t¹oN4theotiªu chuÈn sao,c¶i t¹oN5,N9, h 3 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368N10(®©yµcômphôcvôkh¸chquèctÕ). ¨m1997®Õn c«ngtykh«ngngõng®Èy ¹nhc¶i t¹on©ngc p l N nay, mnhµë,c¶i t¹oc¶nh quan,x©ys©ntennis,mëthªmnhµhµng¨n uèng,dÞchvôvuich¬i gi¶i trÝ, ×nhthµnh htrung ©mdu lÞch, t©mCNTT... t trung §Õn c«ngty®· cã373phßng®¹ttiªuchuÈn sao,kh¸chs¹n®cn©ngc p víi®Ç®ñthiÕt ÞhiÖn nay 3 î y b®¹i,®éingòc¸nbéc«ngnh©nviªncãtr×nh®énghiÖp ôcao,kinhnghiÖm v ®·®¸pøng®cyªucÇungµycµng îcaocñakh¸chdu lÞchtrongvµngoµiníc.DovËy ¨m2000 «ngsu tsödôngbuång®¹t80%vµtæng n c doanhthu®¹t36tû®ång ¨ng14% sovíin¨mtrcvµt¨ng9% sovíikÕho¹ch. t í 1.1.2.Mét è®Æ®Óm ña «ngtydu lÞch ¸chs¹nKimLiªn s ci c c kh -§Æ®Óm Ò ¶n phÈm ci vs Còngnh c¸ckh¸chs¹n kh¸clÜnhvùckinhdoanhchÝnhcñaC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKim Liªn lµkinhdoanhdÞchvôu tró µ¨n uèng.NgoµiracßnkinhdoanhmétsèdÞchvôkh¸cnh: l v + DÞchvôchothuªv¨nphßngtæ ø®¸mcíi,héinghÞ, éith¶otõ50- 00 ç®Ç®ñtiÖn ch c h 6 ch y nghi. + DÞchvô:tennis,giÆtµ,sauna, l massage,karaoke,bia,bÓb¬i, münghÖ, photocopy, ønglao®éng cungchoncngoµi. í + Th ngxuyªntæ øc ¸cch¬ngtr×nhdu lÞch, quantrong µngoµiníc. ê ch c tham v + LµmdÞchvôvisa,th«ngtin,vËn Ó®Æt çvÐm¸ybay. chuy n ch + LµmdÞchvôtrªnm¹ngInternet... -§Æ®Óm Ò ¸chhµng. c i v kh 뮩ychóngt«ixin nªu lªn®Æ®ÓmvÒkh¸chhµng®Õ®Ó ªu dïngdÞchvôlu tróvµdÞchvô¨n ci n tiuèng,cßnkh«ngnãivÒkh¸chhµngthuªv¨nphßng,kh¸chhµng®Õ®Ó ªu dïngc¸cdÞchvôtennis,bÓb¬i, n timassage,karaoke... + C¬ c u kh¸chtheoquèctÞch:Trckhi c«ngtymíi ® vµoho¹t®éngth×kh¸chs¹nphôcvôchñyÕu µ í a lchuyªngiavµgia®×nhchuyªngiavµkh¸chné®Þa, ng®Õn kh¸ch®Õn «ngtybaogåmc¶ kh¸chquèc i nh nay ctÕ µné®Þa. v i B¶ng1: Sèlngkh¸chquèctÕ µné®Þa î v iN¨mChØ ªu ti §V 1998 1999 1999/1998 (%) 2000 2000/1999 (%)Tængèkh¸ch s Ltkh¸ch î 101.285 105.241 3,91 130.000 23,5Kh¸chnéi®Þa - 95.188 97.830 2,8 115.000 17,6 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Kh¸chquèctÕ - 6.097 7.411 21,55 15.000 102,4 ®ãTrong :-Kh¸ch§µiLoan - 3.717 840 77,4-Kh¸chTrungQuèc - 1.712 6.073 254,7 12.900-Kh¸chtõc¸cníckh¸c - 668 498 25,4 Nh×nvµob¶ngsèliÖu th ytæng èltkh¸chcãxuhíngt¨ngrârÖt: ¨m1999t¨ngsovíin¨m1998lµ ta s î N3956ltkh¸chhay3,9%,trong kh¸chné®Þa ¨ng2642ltkh¸chhay2,8%.Cßnkh¸chquèctÕ ¨m1999t¨ng î ®ã i t î nso víi n¨m 1998lµ1.314ltkh¸chhay21,55%. N¨m2000 ¨ngsovíi n¨m 1999lµ24.759lîtkh¸chhay23,5% î ttrong kh¸chné®Þa ¨ng17.170ltkh¸chhay17,6%,kh¸chquèctÕ ¨m2000 ¨ngsovíin¨m1999lµ7589- ®ã i t î n t lîtkh¸chhay102,4%.ëthÞtr ngkh¸chquèctÕth× cãlngkh¸chTrungQuècchiÕm®asèvµt¨ngnhiÒunh t. ê îCßnsèlngkh¸ch§µiLoanvµc¸cníckh¸cgi¶m cãthÓ nguyªnnh©ncña éc®éng tcña iLoanvµcòng î do cu ® §µcã¶nh hëngbëi cuéckhñngho¶ngtµichÝnhthÞtr ngkh¸chquèctÕn¨m 2000vÉn ñyÕulµkh¸chTrung ê chQuècchiÕmtûträng vµchñyÕulµkh¸ch®idu lÞchb»ngCMT.Ngµykh¸cht¨ngn¨m 1999lµ220.346 86% N/Ktrong®ãngµykh¸chquèctÕµ15.102N/K.N¨m2000 µ260.000 trong®ãngµykh¸chquèctÕµ20.000, l l N/K lsongthêigianl tró ×nhqu©ncñakh¸chquèctÕ ¨m 2000 Ø t1,3ngµy/khch()trongkhi n¨m 1999thêi u b n ch ®¹ ¸gianl tró ×nhqu©ncña ¸chquèctÕ t1,78ngµy/khch,n¨m1998lµ1,08ngµy/khch. u b kh ®¹ ¸ ¸ + VÒ ¬ c u chi tiªucñakh¸ch.Kh¸ch®Õn «ngtychñyÕu µdïngdÞchvôu tró ¸ l tró åmc¶ ¨n c c l l (gi u gs¸ng). + VÒ ånkh¸ch:HiÖnnaykh¸ch®Õn «ngtychñyÕulµtù®Õn ßnnguånkh¸chth«ngquac¸ch·ng ngu c cl÷ hµnhth× kh«ngnhiÒu.C«ngtynªn quant©m®Õn n®Ò µy®Ó ãthÓ th¸ctèth¬n kh¸chcñac¸c v n c khaih·ngl÷hµnh. * C¬c ubém¸ytæ øc,chøc ¨ngvµnhiÖmvôcña õng éphËn ch n t b S¬ ®å 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty kh¸ch s¹ n du lÞ ch KimLiª n (trang bª n) -Chøc ¨ngnhiÖmvôcña õng éphËn. n t b Kh¸chs¹nqu¶n lýtheochÕ métthñtr ngvµmangtÝnhch ttËptrung.Bangi¸m ®èctrùc Õp®Òu ®é ë ti ihµnhc«ngviÖckhiÕnchoth«ngtinph¶n håinhanhnh tæ i,béphËn,tõ®ãgiópgi¸m ®èc® rac¸cquyÕt ®é a®Þnh µgi¶i quyÕt«ngviÖ®cnhanhchãng. v c cî 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Gi¸m®ècc«ngty:Lµng i ®øng u «ngty,chÞutr¸chnhiÖmchung,thùchiÖnc«ngt¸c®èinéivµ ê ®Ç c®èingo¹i ho¹t®éngkinhdoanhcñac«ngty.C«ngt¸ctæchøcc¸n bé,lao®éngtiÒnl¬ng,kÕho¹chho¸,tµichÝnh,du lÞch,th ngm¹i,tinhäc,phôtr¸chc¸cphßng,trung ©mcña «ngty. ¬ t c + Phãgi¸m®èc «ngty(2ng i) c ê Giópgi¸m®èc µchÞutr¸chnhiÖmvÒ «ngt¸cthi®ua,khenth ng,kûluËt. «ngt¸c®Çu x©ydùngc¬ v c ë C tb¶n, c«ngt¸c®¶m b¶o antoµn.Theodâi muas¾mthay®æitrang Õt Þ,tæ øckiÓmtrathùchiÖnc¸c thi b chnéiquy,quychÕ ©nchñlao®éng,thi®uakhenth ng,n©ngbËc...phôtr¸chc¸c®¬nvÞtusöa,giÆtµ,b¶o d ë lvÖ µhµng,c¸ckiètchothuª(c¸cdÞchvôbªnngoµic«ngty). nh Giópgi¸m ®ècvµchÞutr¸chnhiÖmvÒ «ngt¸chîpt¸c®Çu liªndoanh,liªnkÕt,tiªuchuÈ®Þnhmøc c t ns¶n phÈm,vËt, nguyªnliÖu,c«ngt¸cb¶o hé,b¶o hiÓm,vÖ vuich¬i gi¶i trÝ®µot¹ovµviÖc æphÇn t sinh, , cho¸.Gi¶i quyÕtëh÷unhµëchoc¸nbéc«ngnh©nviªndo c«ngty®ang ¶n lývµsëh÷unhµ® tcña «ng s qu ctydo ng iníc ngoµithuªnhµë,v¨nphßnglµmviÖc.Phôtr¸chc«ngt¸cphßngkh¸chs¹n,c¸c®¬nvÞkh¸chs¹n êKimLiªnI, II,dÞchvôvËtýtrÞ Öu ¹inhµ4. l li t + Phßng æ øc µnhchÝnh t ch h Lµmc«ngt¸clao®éng Òn¬ng,qu¶n lýhµnhchÝnh4xe«t«.Lµmc«ngt¸cqu¶n lýc¸nbéc«ngnh©n ti lviªn,hås¬...§¸nhgi¸ khenth ng,kûluËt ¸nbé,thùchiÖnchÕ ë c ®é®échÝnhs¸ch,tuyÓnônglao®éng yªu d theocÇucña ¸cphßngban,c¸cbéphËn c«ngty. c trong + Phßng Õho¹ch: k Thammu chobangi¸m ®ècc«ngtyvÒ ©ydùngkÕho¹chkinhdoanhhµngn¨m,x©ydùngchØtiªu kÕ xho¹ch,c¬ c u doanhsè,®Þnh øcchi phÝ®Þnhmøcvµ®Òu Ønh ¸ métc¸chlinhho¹tthùchiÖnkiÕnthiÕt m , i ch gix©ydùngc¬ b¶n cña «ngty. c + Phßng Õto¸n: k Theodâi,ghi chÐpchi tiªucñac«ngtytheo®ónghÖthèngtµikho¶n vµchÕ kÕto¸nhiÖnhµnhcña ®éNhµníc,qu¶n lýthèngnh tvènb¶o qu¶n södôngvµph¸ttriÓn ånvèn®ã.Hµngn¨m tÝnhkh u haoxem nguxÐt îinhuË®Ó avµoc¸cquücña «ngty. l n ® c + Phßng Þ êngDulÞch: th tr 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thammu chobangi¸m®ècc«ngtyvÒ «ngt¸cthÞ êngdu lÞchchÝnhs¸chkhuyÕn Ýchkinhdoanhvµ c tr khc¸cbiÖnph¸pthuhótkh¸ch,tæ øcc¸ctourchokh¸ch,kýkÕt ¸chîp®ång,® ®ãn,híngdÉn ¸chthamquan ch c a khc¸ctuyÕn, i m lÞch. ®Ó du Nghiªncøu,®Ò tvíibangi¸m®èc Ò Õnîc,s¸chlckinhdoanhcña «ngtytrong çigiai®o¹n. xu v chi l î c m ThùchiÖnviÖct×m hiÓuthÞtr ng,tuyªntruyÒn ¶ngb¸ vµgiíi thiÖus¶n phÈmcñac«ngtyvíi c¸c ê qu®¹ilýl÷hµnhtrong µngoµinícnh»mthuhótkh¸ch,tè®aho¸lîinhuËn µb¸nc¸cs¶n phÈmdÞchvôkh¸ccña v i vc«ngty. NghiªncøuthÞ Õukh¸chhµng,mëréng èiquanhÖb¹nhµngtrªnph¬ngch©m®ad¹ngho¸b¹nhµng. hi m Thùc Önhîp®ång ªnkÕt íic¸cc«ngtydu lÞch Æc ¸chs¹ntrongc¶ níc®Ó th¸cc¸ctournéi hi li v ho kh khai®Þa ÷a3miÒnB¾c,Trung,NamtrªnquanhÖhaichiÒu öikh¸chvµnhËn ¸ch). gi (g kh Giíi thiÖu íic¸cc«ngtyhiÖn®ang îpt¸cvíim×nh®Ó th¸cm¶ngdu lÞchvµc¸cdÞchvôphôcvô v h khaikh¸chdu lÞch c¸c®èitîngnhtourgãikhÐpkÝntõng Çn. theo ph Tæ øc doanhl÷hµnhné®Þa, ¸cch¬ngtr×nhdu lÞch µingµy. ch kinh i c d LiªnkÕt ïhîpvíic¸c®¬nvÞchothuªxe «t«®¨ngkývisavµu tró ®¶m b¶o phôcvôtè®ac¸c ph , l ®Ó inhucÇucña ¸ch. kh LiªnkÕt íic¸c®¹ilýb¸nvÐ ¸ybay. v m Thùc Öncïngmétlóchaic«ngt¸c. hi §èinéi:t×mhiÓut©mlýkh¸chhµng. §èingo¹i:T×mhiÓuthÞtr ngdu lÞch,n¾mb¾tth«ngtinkh¸chdu lÞchquèctÕ µoViÖt gi¸ c¶, ê v Nam,sèlngkh¸chtheotõngthê®Óm. î i i + Trungt©mc«ngnghÖ «ngtin:Qu¶n lýb¶o dìng,sö¨ch÷avµhíngdÉnsödôngc¸ctrang Õt Þ th thi b®Ön ötrong ¸chs¹n. i t kh + Phßngkinhdoanh:Thammu chobangi¸m ®ècvÒho¹t®éngkinhdoanhgiópbangi¸m ®ècchØ®¹okinhdoanhvµ®Ò c¸cph¬nghíngbiÖnph¸pkh¾cphôcnhîc®Óm. ra i + §éib¶o vÖ:B¶o ®¶m trËtù,anninhtrongc«ngty,tr«nggi÷ xe chokh¸chvµc¸nbéc«ngnh©nviªnc«ngty. 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + §éitusöa:S÷ach÷at tc¶ c¬ sëvËt tküthuËtñakh¸chs¹n.+ TæÔ©n:Khikh¸ch®Õn ¸ch ch c lt khs¹n,hoÆc ä®Ö®Õn ¸chs¹n®Æt çtrc,th×ng i®Çu ªnmµhätiÕptôclµnh÷ngnh©nviªnlÔ©n,do g i i n kh ch í ê ti t®ãhäcã¶nh hëngr tlín®Õnùc¶m nhË®Çu ªncña ¸ch( ntîngban®Çu). c«ngviÖc ×hä®ãng s n ti kh Trong thvaitrß tquanträng,lµm®¹idiÖnchokh¸chtrongviÖcmëréngc¸cmèiliªndoanh,liªnkÕt,lµcÇunèigi÷a rkh¸chdu lÞchvíic¸cbéphËn ¸ctrongkh¸chs¹n,thay Æt kh¸chs¹n®¸pøngmäinhucÇucñakh¸ch,hälµ kh m chotrungt©mphèihîpc¸cho¹t®éng ñac¸cbéphËn ¸cnhau,giópchoc¸cbéphËn ¹t®éng étc¸ch®Ò®Æn c kh ho m uvµcãkÕho¹ch. + Tæ ôcvô¨n uèng(bµn,bar,bÕp):Cãchøcn¨ngtho¶ m·n tè®anhucÇu¨n uèngcñakh¸chtrong ph iph¹mvi cãthÓ, ®ãhäcãtr¸chnhiÖmcôthÓ ph¶i x©ydùngthùc®¬nthËt do sau: phongphó,tæ øctètc¸c chkh©umuahµng,nhËp,l khoc ttr÷,®Ó ¸nhtr nghîpthiÕu ªnvËt Öutrongqu¸ tr×nhchÕ Õnmãn¨n u tr ê nguy li bihoÆc ªnvËt Öu õa ®Õn ángnhvËy ©ynªnl·ngphݧÆc Öt ¶i quant©m®Õn ©uchÕ Õn nguy li th dÉn h g . bi ph kh bithøc¨n vµtæ øcphôcvôkh¸chv× qua®ãnãquyÕ®Þnh®Õn tlîngcñas¶n phÈm¨n uèngvµgi÷ ®c ch t ch îkh¸chhµng. + Tæ ôcvôc¸cdÞchvôbæsung:Tæ µycãnhiÖmvô®¸pøngnhucÇucñakhachsvÒ ph n Marketing,bÓb¬i,tennis,karaoke,chothuªv¨nphßng®¹idiÖn. 1.2. C¸c®Òu Ön®¶m b¶o choqu¸tr×nhho¹t®éng doanh i ki kinh 1.2.1. §Òu ÖnvÒ ¬ sëvËt tküthuËt. i ki c ch VíidiÖntÝch3,6ha, ®ãdiÖntÝch®ang ödôngkinhdoanhlµ3,3ha.VíidiÖntÝchnhvËy «ngty trong s cchialµm2 khu. Kh¸chs¹nKim LiªnI gåmN4,N5,N9víi tæng è167phßng,dïn®Ó ôcvôkh¸chquèctÕ µkh¸chnéi s ph v®Þaãkh¶ n¨ngthanhto¸ncao. c Kh¸chs¹nKimLiªnII gåmN1,N2,N6,N10víi206phßngchñyÕu ôcvôkh¸chné®Þa. ph i -§èivíibéphË®ãntiÕp:gåmlÔ©nAvµlÔ©nB. n t t + LÔ©nA:thuécN4cãtiÒns¶nh 50mdiÖntÝchquÇy µ13m2 vµc¸ctrang Õt ÞcòngnhlÔ©nB. t l thi b tNh do khulÔ©nAchñyÕu nkh¸chquèctÕ ªncãkh¸c.QuÇyÔ©n®cèpb»nggç,mÆt Çy »ng®¸. ng t ®ã n lt î qu bTrang Õt Þgåmcã:3m¸ytÝnhnèim¹ng,Fax,telextrùc Õpgäiranícngoµi,m¸yphotocopy, ng åtreot- thi b ti ®å hêngcñamétsèníc trªnthÕ íi, tiviSonyb¾t®c 8kªnhcñaníc ngoµi,nÒntr¶i th¶m. Bªnc¹nh®ãcßncã gi îphßngkh¸ch,quÇyl niÖmvµqu¸nbarréng17m2, kª 2 d·y ghÕsofa®èidiÖnnhaucïngmétsèbÓc¸, c©y uc¶nh. 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + LÔ©nBthuécnhµ5, cãdiÖntÝchs¶nh lµ35m, quÇy Ô©n8m, quÇy ãchiÒudµi 2,6mvµréng t 2 l t 2 c0,6m®c lµmb»nggç,mÆt µnb»ngfoocmicamµutr¾ng.PhÝa laméttñcaob»nggçvíi nh÷ng« vu«ng î b saunh᮸nhsè®Ó ngch×akho¸ phßng.TrangthiÕt Þgåm:2 m¸yvi tÝnhnèim¹ngliªn kÕtvíi c¸cbéphËn ®ù bkh¸c,2 m¸y®Òu µnhiÖ®é2 chiÒu,®Ön ¹i,1 tivimµu,métb¶n ®åthµnhphè,métm¸y®Õm Òn µhÖ i ho t i tho ti vthèng nchïm,®ÌntreonhácïngmétsèbµnghÕ ètrÝ kÏ víichËu ©yc¶nh. ®Ì b xen c -§èivíibéphËn ång:gåmkh¸chs¹nKimLiªnI, II víi7toµnhµ(373 ßng,789giêng). bu ph + Kh¸chs¹nKimLiªnI: c¸cphßng®ctrang ÞhiÖn®¹i,d¹ttiªuchuÈn sao,ëmçiphßng®Òu ã®Önt î b 3 c iho¹i gäitrùc Õpranícngoµi,tivimµu24in b¾t®c8kªnh,tñl¹nhmini,®Òu µnhiÖ®é,hÖthèng ícnãng ti î i ho t nl¹nh. + Kh¸chs¹nKim LiªnII, chñyÕuphôcvôkh¸chnéi®Þa, ¸ rÎh¬nnªntrang Õt Þtrongphßngcha gi thi b®Ç®ñ. y -§èivíibéphËn ôcvô¨nuèng. ph C«ngtycã5 c¬ sëphôcvôBéphËn Õp:Cã3khuvùc. b Restaurant CãdiÖntÝch50m, cã2 bÕpga,1 lßníngb¸nh,bµnsöaso¹nthùcphÈmb»nggçbäcnh«m N9: 2dµy,bånröa, éttñl¹nh. m KimLiªnI: CãdiÖntÝch50m, cã4bÕpgato,2 bÕpganhá,6bÕp¨n ¸, 6bÕp¢u,lßlµmnãngthø¨n,lß 2 cr¸n,lßh p h¬i,1 tñl¹nh,2 m¸yhótgiã,4bånröa, ñlµmm¸t,1 lßníngb¸nh,hÖthèng óth¬i nãng,têngbÕpl¸t t hg¹chmentr¾ng, µkho®ùng kh«vµgiavÞ. nh ®å NhµkÝnh:Cã2 bÕpthanh,1 bÕpga,2 tñ®«ngl¹nh,2 bµn®ùngnguyªnvËt ÖuchÕ Õn,g¹tgiã,bån li biröa. -§èivíibéphËn ôcvôdÞchvôbæxung: ph DÞchvôthÓ 2 bµnbãngbµn,1 s©ntennis,1 bÓb¬i. thao: Cöa µngkiètb¸nt¹pphÈm,®åu niÖm. h l Phßngmassage,t¾mh¬i víitrang Õt ÞhiÖn®¹i. thi b DÞchvôgiÆtµcãkhuvùcriªngvíidiÖntÝch70m l 2 Phßngkaraoke,vòtr ng. ê §éixe:2 Toyota 27
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.2.§Òu ÖnvÒ ®éng i ki lao B¶ng2.T×nhh×nhnh©nlùccña «ngtyn¨m2000 c TT ChØ ªu ti §¬nvÞ N¨m2000 1 Tængèlao®éng s ê Ng i 448 2 Lµng iViÖt ê Nam - 448 3 Lµng inícngoµi ê - 0 4 Hîp®ång µih¹n d - 400 5 Hîp®ång ¾n ¹n ng h - 48 6 Lµlao®éng ùc Õpphôcvô tr ti - 383 7 Lµc¸nbéqu¶n lý,gi¸ntiÕp - 65 8 Tr×nh®é®¹ihäc - 170 9 Tr×nh®étrung p c - 278 10 Tr×nh®éngo¹ing÷ - 189 11 §étuæitrungb×nh - 35,42 Tr×nh®échuyªnm«nnghiÖpvôcñac«ngtynãichunglµnhiÒutuæinªnhä®Òu µnh÷ngngêicãkinh lnghiÖml©un¨m vµ®c®µot¹onghiÖpvôt¹i c¸clípdu lÞchtõ3- th¸ngnªntr×nh®échuyªnm«nnghiÖpvô î 8cña ¸nbéc«ngnh©nviªntrong ¸chs¹nnãichunglµt¬ng®èicao. c kh Tr×nh®étay Òña ©nviªn®cchiatheotõng Öp ô: ngh c nh î nghi v Nh©n ªnbuång:bËc chiÕmtûÖ vi 5/5 l 70% Nh©n ªnbµn,bar,bÕpbËc chiÕmtûÖ vi 7/7 l 75% Nãichungtr×nh®éhäcv ncñanh©nviªn뮩ychacaosongnh©nviªn뮩y®Òu ãkinhnghiÖm c®óckÕttõnhiÒun¨m lµmviÖcphôcvôc¸c®oµnkh¸chquanträngvµphôcvôkh¸chquèctÕ(c¸cchuyªngia).H¬nn÷atrongqu¸ tr×nhlµmviÖc älu«nhächáithªmnh÷ngngêi®c®µot¹oquatr nghäcvµthamgiavµo h î êc¸clíp®µot¹onghiÖp ông¾nh¹n. v Tr×nh®éngo¹ing÷vitÝnh:Trong µnhdu lÞch ×tr×nh®éngo¹ing÷cña «ngnh©nviªn®Æc Öt ng th c biquanträng.§ãlµ®Òu ÖncÇnv× häph¶i tiÕpxócnhiÒuvíikh¸chdu lÞchquèctÕ giaotiÕp.Häph¶i i ki trongcãtr×nh®éngo¹ing÷®Ó pøngyªucÇutrªnvµcÇnph¶i hiÓu®cphongtôctËp ¸ncòngnht©mlýng«n ®¸ î qung÷m×nhnãi. 28

×