• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
217
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu 1. TÝ nh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Trongm«i tr ngc¹nhtranhngµycµnggayg¾t,muèntånt¹i v÷ng,ph¸ttriÓnvµcñngcèuy tÝncña êm×nh,mçidoanhnghiÖp ¶i vË®éng Ýchcùc,ph¸thuyt×mtßimäibiÖnph¸pgi¶m thiÓu phÝvµkh«ng ph n t chingõngn©ngcaohiÖuqu¶ kinhdoanh.Bë®Óånt¹i vµph¸ttriÓn ®ÒukiÖnc¹nhtranhnhhiÖnnayc¸c i t trong idoanhnghiÖp ¶i n¾mb¾t®cth«ng vÒ Þ êngvÒ ånkh¸chtrªnc¬ sëc¸cth«ngtinvÒ cÇuvµ ph î tin th tr ngu cung,gi¸ c¶ trªnthÞtr nggiópchodoanhnghiÖpt×mrac¬ c u s¶n phÈmtèu,x¸c®Þnh®cgi¸ b¸nhîplý®¶m ê i îb¶o võaËn ông®cnguånlùchiÖncã,võa l¹ilîinhuËn §Ó ùchiÖnt tc¶ c¸c®Òu ãitrªnyÕu è t d î mang cao. th i n tconng i ®ãngvaitrßquanträngh¬n c¶, v n ®Ò ©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®énglu«n®c c¸cdoanh ê n înghiÖpquant©mthÝch®¸ng.V×vËy t i"N©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éngt¹i C«ngtykh¸chs¹ndu ®ÒµlÞch Liªn"lµ®Òµiem lùa änchokho¸luËn ¨ntèt Öp". Kim t ch v nghi 2. Môc ®Ý ch vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi. * Môc®Ých:§ÒµitËptrungnghiªncøuküh¬n®Æ®Ómcñalao®éngtrongkh¸chs¹n,hiÖuqu¶ sö t cidônglao®éngt¹i kh¸chs¹ncñaKh¸chs¹ndu lÞchKim Liªn,tõ®ã®Ò tc¸cgi¶i ph¸pnh»mn©ngcaohiÖu xuqu¶ södônglao®éng ¹iC«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn. t Kim * NhiÖm ô: v 1. Nghiªncøuv n®ÒýluËn Ò ®éng µhiÖuqu¶ södônglao®éng kinhdoanhkh¸chs¹n. l v lao v trong 2.Ph©ntÝchv n®ÒÒ ®éng µhiÖuqu¶ södônglao®éng ¹i C«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn. v lao v t Kim 3.§aranh÷ngbiÖnph¸p®Ó »mn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éngt¹i C«ngtykh¸chs¹ndu lÞch nhKimLiªn. 1
 • 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. §èi tîng ph¹ m vi vµ ph¬ng ph¸p nghiª n cøu. * §èitîngnghiªncøucña ªn®Òµ:v n®Ò ®éng µsödônglao®éng kinhdoanhkh¸chs¹n, chuy l lao v trongvíic¸c®Æ®Óm µgi¶i ph¸pn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng. ci v * Ph¹mvi:ChØ ªncøunh÷ngv n®Ò ®éng µhiÖuqu¶ södônglao®éng ph¹mvi vim«tøc µ nghi lao v ë lëmétdoanhnghiÖp ôthÓ y µC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKimLiªn.VÒ×nhh×nhsèliÖu ¸chs¹nchuyªn c 뮩 l t kh®ÒòngchØ íi h¹ntrong étthêigiannh t®Þnh ¨m1999,2000 µ1 vµin¨mtíi. c gi m n v * Ph ngph¸pnghiªncøu: ¬ + Ph ngph¸pph©ntÝch: ¬ Nghiªncøus¸chb¸o,t¹pchÝchuyªnngµnh,c¸cb¸oc¸ovÒ ùctr¹ngsödônglao®éng t×nhh×nh th trongph¸ttriÓn ¹t®éng lÞch õ®ãrót c¸chíng®Ò t. ho du t ra xu + Ph ngph¸pthèng ª: ¬ k TõviÖc ªncøuchØ ªugi÷ac¸cn¨mem södôngph¬ngph¸pthèng ª®Ó s¸nhvÒèt¬ng®èivµ nghi ti k so ssètuyÖ®èitõ®ã® rakÕt Ën ×nhh×nhsödônglao®éng ¹iC«ngty. t a lu t t Ngoµic¸c ph¬ng ph¸p trªn®Òµicßn¸p dôngph¬ng ph¸p ®èichiÕuso s¸nhhÖthèngc¸c th«ngtin t®Òu thùc ÕÕt îpc¸cph¬ngph¸pnghiªncøusÏlµmt¨ngthªmtÝnhchÝnhx¸cvµthuyÕt ôccho®Òµi. i tra t k h ph t 4. KÕt cÊu cña chuyª n ®Ò: Ch ngI: C¬sëlýluËn Ò ®éng µhiÖuqu¶ södônglao®éng kinhdoanhkh¸chs¹n. ¬ v lao v trong Ch ngII: §¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ¹iC«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn. ¬ t Kim Ch ngIII: Mét èbiÖnph¸pnh»mn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng. ¬ s 2
 • 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹ n 1. §Æc ®iîm cña ho¹ t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹ n. 1.1. Kinhdoanhkh¸chs¹n. NhucÇucña ng ilµv«tËn métnhucÇunµo®ãcña ä®ctho¶ m·n th×trong äl¹in¶y sØnh con ê khi h î h ramétnhucÇukh¸cëmøc®écaoh¬n. V×vËy §¼ngc p nhucÇu"cñaMaslonlµméttrongnh÷nghäcthuyÕt "nhËnthøcvÒ ngc¬ thóc®Èy ng i.Nãchor»ngkh¸chhµngsuynghÜ íc khi hµnh®éng,th«ngquaqu¸ ®é con ê trtr×nhraquyÕ®Þnh îplý.Maslow c ptíin¨mph¹mtrïvÒ cÇu: t h ®ÒË nhu 1. Sinhlý 2.Antoµn 3.QuanhÖx· héi 4.SùkÝnhträng 5.TùthÓ Ön. hi Trongc¸cnhucÇutrªnnhucÇusinhlýlµnhucÇuthiÕt Õuv× conng i muèntånt¹i vµph¸ttriÓn × y ê thph¶i cÇnnhucÇu¨n uèng,ë,mÆc, gi·n vÒ Óôc.Do®ãconng idï cãcã®idu lÞch kh«ngth×hä®Òu th th d ê hayph¶i ¨n uèngvµnghØ ¬i.V×vËy doanhkh¸chs¹ntheonghÜa ÑplµkinhdoanhdÞchvôu tró gåm ng kinh h l baodÞchvôbuångngñvµmétsèdÞchvôbæsungkÌm theocßntheonghÜa éngth×kinhdoanhkh¸chs¹nlµmét rh×nhthøc doanhdÞchvôu tró gåmdÞchvôbuångngñ,dÞchvô¨n uèngvµdÞchvôbæsung. kinh l bao QuanniÖmmétc¸ch®Ç®ñnh tth×kinhdoanhkh¸chs¹nlµméth×nhthøckinhdoanhdÞchvônh»m y®¸pøngc¸cnhucÇuvÒ Ø ¬i,¨n uèng,vuich¬i,gi¶i trÝ µc¸cnhucÇukh¸ccñakh¸chdu lÞch thêi ngh ng v tronggianl l¹it¹mthêingoµin¬i ëth ngxuyªncña ät¹ic¸c®Óm lÞch µmangl¹ilîiÝchkinhtÕ c¬ sëkinh u ê h i du v chodoanh. Tõ®Þnh Üa ªntath ykinhdoanhkh¸chs¹ncãbachøc ¨ngc¬ b¶n: ngh tr n Chøc ¨ngs¶n xu t:Trùc Õpt¹oras¶n phÈmdíi d¹ngvËt t.Chøc ¨ngl th«ng:B¸ns¶n phÈmcã® n ti ch n u -îccña ×nhhoÆcña êikh¸c. m c ng Chøc ¨ngtiªuthôs¶n phÈm:T¹orac¸c®Òu Ön®Óæ øc ªudïngs¶n phÈm t¹ikh¸chs¹n. n i ki t ch ti ngay 3
 • 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. §Æ®Óm ña ¹t®éng doanhkh¸chs¹n. c i c ho kinh Ho¹t®éng doanhkh¸chs¹nchÞuphôthuéc µo®Òu Öntµinguyªndu lÞch c¸cvïngdu lÞch. kinh v i ki ë Tµinguyªndu lÞchlµméttrongnh÷ngyÕu èc¬ së®Ó¹onªnvngdu lÞch.V×kh¸chdu lÞchvíimôc t t ï®Ýchsödông"tµinguyªn"du lÞchmµ n¬i ëth ngxuyªnkh«ngcã.Sèlngtµinguyªnvèncã,ch tlngcña ê î îchóngvµmøc®ékÕt îpvíilo¹itµinguyªntrªnl·nhthæãýnghÜa ®Æc Öt viÖc ×nhthµnhvµph¸t h c bi trong htriÓn lÞchcñamétvïnghaymétquècgia.V×vËy, doanhkh¸chs¹nmuèncãkh¸ch®Ó µphôcvôtõ®ã du kinh mthulîinhuËn ×b¶n th©n ¸chs¹nph¶i "g¾nliÒn" íitµinguyªndu lÞch.Nãic¸chkh¸tµinguyªndu lÞch µ th kh v l®Òu ÖntiªnquyÕ®Çu ªnmµc¸cnhµkinhdoanhkh¸chs¹ncÇnchóý®Õn.VÝdônhquym«cñakh¸chs¹n i ki t tit¹i métthê®Ómphôthuécvµosøch p dÉn ñatµinguyªn,thøh¹ngkh¸chs¹nchÞusùt¸c®éngcñagi¸ trÞµi i i c tnguyªn,lo¹i kh¸chs¹nphôthuécvµolo¹i tµinguyªn.Nh nh vËy ¾nliÒn"kh«ngcãnghÜaµë®©ucãtµi ng "g lnguyªnth×ë®ãmäclªnnh÷ngkh¸chs¹nvíi nh÷ngkiÕntróchiÖn®¹i,mµnãcßnphôthuécvµo®Æ®Óm cicñatµinguyªndu lÞch®ã®Ó Õt Õ,x©ydùngkh¸chs¹nchophïhîp,nãkh«ngchØ ïhîpvíi tµinguyªndu thi k phlÞch, µnãcßnph¶i phïhîpvíinhucÇucña ¸chkhihä®Õ®Óm lÞch . m kh n i du ®ã -Ho¹t®éng doanhkh¸chs¹n®ßiháidunglngvèn®Çu ban®Çu µ®Çu c¬ b¶n t¬ng®èicao. kinh î t v t §Æ®Ómnµyxu tph¸ttõtÝnhcaoc p cñanhucÇuvÒ lÞchvµtÝnh®ångbécñanhucÇudu lÞch. c i duCïngvíi nh÷ngnhucÇu®Æc ngcñadu lÞchnh nghØ ¬i,ch÷abÖnh,héihäp,gi¶i trÝ...®c ®¸pøngchñ tr ng îyÕubëitµinguyªndu lÞch,kh¸chdu lÞchhµngngµycßncÇntho¶ m·n c¸cnhucÇub×nhth ngthiÕt Õucho ê ycuécsèngcñam×nh.Ngoµiratrongthêigian®i du lÞchkh¸chdu lÞchcßntiªu dïngnh÷ngdÞchvôbæsungnh»mlµmphongphóchochuyÕ®ivµg©yhøngthóchohä.V×vË®Ó pøngnh÷ngnhucÇucÇnph¶i x©y n y ®¸dùngméthÖthèng ng éc¸cc«ngt×nh,c¬ sëphôcvô,c¸ctrang Õt Þcãch tlngcao.Ph¶i ®Çu kh¸ch ®å b thi b î ts¹nngaytõ®Ç®Ó ¸chs¹nkh«ngl¹chËutheothêigian,tho¶ m·n ®cnhucÇucñakh¸ch.Lµm®c®Òu u kh î î i ®ãth×kh¸chs¹nph¶i ®Çu métdunglngvènlín. t î Ngoµilngvèntrªn,kh¸chs¹ncßncÇnmétlngvènchochi phÝtiÒn® t,gi¶i phãngmÆt »ng,chi phÝ î î bx©ydùngc¬ sëh¹ tÇng, p tho¸tníc,bu chÝnhviÔn «ng,® ngx¸,kh¾cphôctÝnhthêivô(®èivíic¸ckh¸ch c th ês¹ncãtÝnhthêivô), åivèn®Ó tr×ho¹t®éng ®Çu tíikhithu®cl·i... r duy ban cho î §Çu c¬ b¶n thuéc phÝcè®Þnh åmsöach÷alín,söach÷anhá.Tûträng phÝc¬ b¶n cao.Chi t chi g chiphÝbiÕn®æitrongmét®ªmkh«nglínnhngchi phÝcè®Þnhëmäilóc,mäin¬i nãchÞusøcÐpcñac¹nhtranh.V×®Òu ÖnvËt tthamgiavµoqu¸tr×nhkinhdoanhkh«ng®csaisãtmµnãph¶i tuyÖt êingay õ®Çu. i ki ch î v t 4
 • 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VËy doanhkh¸chs¹n®ßiháichi phÝ®Çu c¬ b¶n liªntôcdo ®©ylµlo¹i chi phÝchoch tlîng. kinh tNgµnhkinhdoanhkh¸chs¹nph¶i lµmchoc¸i ¸o lu«nlu«nhîpmèttrong äitr nghîp. m ê -Ho¹t®éng doanhkh¸chs¹n®ßiháidunglnglao®éng ùc Õp¬ng®èicao. kinh î tr ti t Do nhucÇucñaconngêi r tphongphó,®ad¹ngvµcãtÝnhcaoc p, haynãimétc¸chkh¸cs¶n phÈmkh¸chs¹nkh«ngcãtÝnhkhu«nmÉu.Chonªn kh«ngthÓ ïngngêi m¸y®Ó thÕ ng i ®c mµph¶i sö d thay con ê îdôngchÝnhconng i®Ó ¶ m·n tè®anhucÇucñakh¸chvµmøc®éphôcvôph¶i cao.MµdÞchvôth×chñ ê tho iyÕu ïnglao®éng èng®ãµconngêi.DOyªucÇucaoc pcña ¸chchonªnc¸cnhµkinhdoanhkh¸chs¹nph¶i d s l khn©ngcaoch tlngs¶n phÈm®Æc Öt µth¸i®écñanh©nviªnphôcvô.V×sùtho¶ m·n b»ngsùc¶m nhËn, î bi lsùmongchê.Hay cãc«ngthøc¬ng® ng: ta t ¬ S= P-E Trong®ãElµmét®¹ilngt¬ng®èæn®ÞnhchÞu¶nh hëngcñanh©ntèkh¸chquanvµchØ ôthuéc î i phvµonh©ntèchñquan.VËy ènt¨ngSth×ph¶i ®Èy lªn.MµPlµsùc¶m nhËn. lµsùc¶m nhËn »ngc¬ mu P §ã bquangi¸cquancñakh¸chkhi b¾t®Ç®Õn ¸chs¹n.Muènt¨ngP th×c¸cnhµkinhdoanhkh¸chs¹ntËptrung u khvµo2 yÕu è:conng ivµc¬ sëvËt tküthuËt. nªnconng ilµméttrong ÷ngnh©ntè®Ó©ngcaoch t t ê ch Cho ê nh nlngs¶n phÈmcôthÓµth¸i®éphôcvôcñanh©nviªntrongqu¸ tr×nhkÓtõkhi kh¸ch®Õn ¸chs¹ncho®Õnî l khkhi kh¸chrêikháikh¸chs¹n.§Ó ¶ m·n nhucÇucñakh¸chdu lÞchth×cÇncãsùchuyªnm«nho¸trongph©n thoc«nglao®éng ®Õ®ßiháinhiÒulao®éng ùc Õph¬n.H¬nn÷athêigiankinhdoanhphôthuécvµotiªu dÉn n tr tidïngcñakh¸chdo ®ãlao®éngph¶i lµmviÖc24/24 êt¹othµnhnh÷ngcakÝplµmviÖcvµdo thiªnhínglµ gin©ngcaotÝnh®ad¹ngcña ¶n phÈm ªncãxuhíngsèlao®éng µycµngt¨ng. s n ng -Ho¹t®éng doanhkh¸chs¹nchÞusùt¸c®éng ña ÝnhquyluËt. kinh c t Dokh¸chs¹nx©ydùngth ngg¾nvíi tµinguyªndu lÞch,mµtµinguyªndu lÞchphôthuécvµothêitiÕt, êkhÝhËunªnviÖc doanhdiÔnratheomïa.VÝdô®èivíikh¸chs¹nx©ydùngëvïngvenbiÓnth×c«ngviÖc kinhkinhdoanhdiÔnrachñyÕu µomïahÌ.DoquyluËt©msinhlýcñaconngêinh: ¨n ngñchØ Ônraëmétsèthêi v t di®Óm ngµy,do ®ãyªucÇuvÒ ¸cdÞchvôcòngdiÔnraëmétsèthê®Óm ®ãyªucÇuc¸cnhµqu¶n lý i trong c i i doph¶i ch pnhËn luËt µcãc¸ch®èøngchophïhîp. quy m i 2. §Æc ®iîm lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹ n. 2.1. §Æ®Óm ña ¶n th©n ®éng kinhdoanhkh¸chs¹n. ci c b lao trong -Lao®éng kh¸chs¹nth nglµqu¸ tr×nhsödônglao®éngthñc«ng,chñyÕu µlao®éng ©ntay, trong ê l chtrùctiÕpphôcvôkh¸ch.C¸ckh©utrongqu¸ tr×nhphôcvôr tkhã¸p dôngc¸ctiÕnbékhoahäcküthuËt c¬ nh 5
 • 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368giíi ho¸,tù®éng ¸.NãinhvËy, ãnghÜaµngoµilao®éng ¶n xu tchÕ Õnmãn¨n lµlao®éng ¶n xu tvËt ho c l s bi sch t,lao®éng ¶n xu ttrongkh¸chs¹nchñyÕu µthùchiÖnc¸cdÞchvô.C¸cdÞchvônµy®ct¹oranh»mtho¶ s l îm·n nhucÇuthiÕt Õu òngnhnhucÇu®Æc ngcña ¸chdu lÞch.§Æc ngcña Þchvô®cbiÓuhiÖnrânÐë y c tr kh tr d î ts¶n phÈmlao®éng kh¸chs¹n.§Ó nhgi¸ ch tlngphôcvôcßnphôthuéc µong itiªudïng. trong ®¸ î v ê S¶n phÈmdíi d¹ngdÞchvôkh«ngph¶i lµs¶n phÈm®cthiÕtÕtõtrcvµkh«ngcãtÝnhlÆp¹i.Do®ã î k í lkhãkh¨ntrong®¸nhgi¸ kÕt ¶ lµmviÖc, êitakh«ngthÓ m î sèlngkh¸chhµngtrongmétcalµmviÖc qu ng ®Õ ®c îcñamétnh©nviªn®Ó nhgi¸ mµph¶i xemtrongsèkh¸chhµngmµnh©nviªnphôcvôcãbaonhiªungêihµi ®¸lßng. -Lao®éngtrongkh¸chs¹n®ßihái®échuyªnm«nho¸ t¬ng ®èicao.TÝnhchuyªnm«nho¸ hiÓutheoc¸ch1: §ãlµtÝnhchuyªnm«nho¸theoc¸cbéphËn.Trong ¸chs¹ncãnhiÒubéphËn çibéphËn ãchøcn¨ng, kh m cnhiÖmvôkh¸cnhau.Chonªn khi tuyÓn ôngnh©nviªn ph¶i theochuyªnngµnhvµ®c ®µot¹ochuyªns©u. d î§ÒunµydÉn n ãkh¨ntrongviÖc thÕ nhaugi÷ac¸cnh©nviªntrongc¸cbéphËn.VËy ãnghÜaµ i ®Õ kh thay lÉn c l®Þnh øclao®éng kh¸chs¹ncao. m trong Dov n®Ò ñquankh¸cmµg©yrathiÕuhôt®ét tcñakh¸chs¹n.Mµc¸cnhµkinhdoanhkh¸chs¹n ch xumongmuènchi phÝlao®énggi¶m. VËy ¸chs¹ncÇn®¶m b¶o métsèlngnh©nviªnhîplývµcãkh¶ n¨ng kh îl pchçtrèng kh¸chs¹nho¹t®éng µothê®Óm ng ¸ch. khi v i i ®« kh + TÝnhchuyªnm«nho¸theoc¸ch2: Theothaot¸cküthuËt: øc µngêitacãxuhíngchuyªnm«nho¸theo T lcung®o¹nphôcvô.V×muènch tlngphôcvôcaoth×kh¶ n¨ngm¾clçiph¶i gi¶m. Chonªnng inh©nviªn î êph¶i lµmquenvíi métc«ngviÖc.§Òunµyg©ykhãkh¨nchonhµkinhdoanhkh¸chs¹n khi mµnh©nviªn cø iph¶i lµm1 c«ngviÖc Ïr tnhµmch¸n. s KhitÝnhchuyªnm«nho¸cµngcaoth×®Þnh øclao®éng µngcao.§Òu µy¶nh hëng®Õn Öuqu¶ m c i n hikinhdoanh.Muèn ¨nghiÖuqu¶ kinhdoanhth×gi¶m chiphÝlao®éng. t -Thêigianlao®éng kh¸chs¹nphôthuéc µothêigiantiªudïngcña ¸ch. trong v kh ThêigianlµmviÖctrongkh¸chs¹nth ngt¬ngøngvíi viÖc®Õn µ®icñakh¸ch.Kh¸chs¹ndêngnhlµm ê vviÖc365ngµytrªn1 n¨m,24htrªn1 ngµyvµkh«ngcãthêigian®ãngcöa.§Æ®Ómnµyg©ykhãkh¨ntrong ciqu¶n trÞ ©nsù:®ßiháingènlnglao®énglínchonªnkhãkh¨ntrongc«ngt¸cph©nc«nglao®éng,¶nh h- nh îëngtíi viÖc Ýnhl ng,giêc«ngmétc¸chchÝnhx¸c,c«ngb»ng.Ngoµiracßn¶nh hëngtrùc Õp®Õ®êisèng t ¬ ti nriªngcña êilao®éng Õnhäkh«ngcã®Òu ÖnthamgianhiÒuvµoc¸cho¹t®éng · héi.Do®ã,kh¸chs¹n ng khi i ki x 6
 • 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ph¶i cãchÕ l ngth nghîplý®Ó m b¶o quyÒn îichongêilao®éng,gióphähoµnthµnhtètc«ngviÖc ®é¬ ë ®¶ l®cgiao. î -Cêng®élao®éng ®ång êiph¶i chÞum«itr ngt©mlýphøct¹p. cao th ê §¹i ®asèlao®éngtrongkh¸chs¹n®Òu ãquanhÖtrùctiÕpvíi kh¸ch,tõlÔ©ncho®Õn ¸cbéphËn c t cbuång,bµn,bar,häph¶i th ngxuyªntiÕpxócvíinhiÒu®èitîngkh¸chvíic¸c®Æ®Óm ¸cnhauvÒ©ntéc, ê c i kh dsëthÝch,c¬ c u x· héi(giíi tÝnh,tuæi,vÞtrÝ · héi),nhËn øc x th phongtôctËp ¸nvµlèisèng.KhitiÕpxócvíi qunhiÒud¹ngkh¸chkh¸cnhau,kh¸chkhãtÝnhcòngcã,kh¸chdÔtÝnhcòngcã,h¬nn÷akh«ngph¶i lócnµong i êlao®éng òngëtrongtr¹ngth¸itho¶i m¸i. DovË®Ó ôcvô®¹tch tlîngcaong ilao®éng ¶i cãsøcchÞu c y ph ê ph®ùng Ò©mlý®Ó «nlµmvõaßng ¸ch.NgoµiraëmétsènghiÖp ô®Òu Önlao®éng¬ng®èikhãkh¨n vt lu l kh v i ki thäph¶i lµmviÖc nh÷ngm«i tr ngc¸mdçvÒ Æt Ët tvµcãkh¶ n¨ngm¾cbÖnhtruyÒn Ômvao trong ê m v ch nhivÝdônhmassage,t¾mh¬i. TÝnhphøct¹p®ã®ßiháingêilao®éng ¶i rÌnluyÖn Èm tt©mlýx· héicÇn ph ph chthiÕt µcãlßngyªunghÒ ®ÒuchØnht×nhc¶m cñam×nhtrongqu¸ tr×nhphôcvôkh¸ch.NhËn øc®c v ®Ó i th î®Òu µyc¸cnhµqu¶n lýcÇncãchÝnhs¸chu ®·i vÒ¬ngth ng®èivíi nh÷ngng ilao®énglµmviÖctrong i n l ë êm«itr nglao®éng øct¹p®Ó óphäyªnt©mlµmviÖc. ê ph gi Tãml¹iyªucÇucña ¸ch®èivíic¸cdÞchvôkh¸chs¹ncòngr tkh¸cnhau.DovË®ßiháikh¸chs¹nph¶i kh ynghiªncøun¾mb¾t®cyªucÇucñakh¸ch®Óµmtho¶ m·n tè®anhucÇucñahä.NÕu «ngcoi träng n î l i kh v®Ò µysÏ dÉntíi viÖcsödôngl·ngphÝsøclao®éngvµc¬ sëvËt tküthuËt, ¶m sótch tlîngphôcvôvµ n ch gicòngchÝnhlµnguyªnnh©nlµmgi¶m hiÖuqu¶ kinhdoanh. 2.2.§Æ®Óm Ò ¬ c ulao®éng kh¸chs¹n. ci vc trong C¬ c u lao®éngtrongkh¸chs¹nlµtËphîpnh÷ngnhãmx· héicñangêi lao®éngtrongtËpthÓòngnh cc¸cmèiquanhÖgi÷ac¸cnhãm®ã.Cãhailo¹ic¬ c uc¬ b¶n trong Ëp Ó êilao®éng, l : t th ng ®ãµ C¬c ud©nc C¬c uvÒ ×nh®énghiÖp ô. tr v -§Æ®ÓmvÒ ¬ c u d©nc: C¬ c u d©nc lµtËphîpnhãmng ilao®éngtheotuæit¸c,giíi tÝnh,d©n ci c êtécvµthµnhphÇn · héi. x + C¬ c u lao®éng ®étuæi:Trongkh¸chs¹n®étuæitrungb×nhcñang ilao®éng¬ng®èith p. theo ê tLao®éngn÷ th ngëtÇmtuæitõ20- 0tuæi,tËptrungchñyÕuëc¸cbéphËnlÔ©n,bµn,bar.Namgiíi ë®é ê 3 ttuæi20- 0tuæith ng®cbètrÝ c¸cbéphËn ¸i xe,b¶o vÖ, Õp.Tuynhiªn®étuæilao®éngcßnphôthuéc 4 ê î ë l bvµotõngnghiÖp ôvµtõngchøc ôlao®éng ã®étuæitrungb×nhcaoth ng®cbètrÝ béphËn ¶n lýv× v v c ê î ë qu 7
 • 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cãsù®ßiháinhiÒukinhnghiÖmtrongnghÒ, ßnënh÷ngkhuvùccÇngiaotiÕptrùctiÕpvíi kh¸chngêi tasö cdônglao®éngcã®étuæit ng®èith p.Tuynhiªnkhi lùa änlao®éngng itath ngtuyÓn änlao®éngcã ¬ ch ê ê ch®étuæikh¸ chªnhlÖch®Ó ãkh¶ n¨ngxÕpxenkÏ trongqu¸ tr×nhlµmviÖcch¼ngh¹nnh÷ngngêi cãkinh cnghiÖm ©un¨mtrong Ò lµmviÖc íinh÷ngng itrÎtuæisÏtruyÒ®¹tkinhnghiÖm nh÷ngng itr. l ngh khi v ê n cho ê Î + C¬c ulao®éng giíi tÝnh:Trong doanhkh¸chs¹nlao®éng ÷ thêngchiÕmtûÖ h¬nlao theo kinh n l cao®éng nhngxuhínghiÖnnayviÖc ÓnãchiÒu íngngcl¹i. nam tuy c h î Còngnhc¬ c u lao®éngvÒ tuæi,c¬ c u giíi tÝnhcñalao®éngtrongkh¸chs¹ncòngthay itheo ®é ®ætõngnghiÖpvôvµtõngchøcvôëbéphËn ¹ic¶nh th×th ng100% lµn÷,ëtæ ¶o vÖ, ¶o dìngth×th . ngo ê b b -êng100% lµnam.NãichungtuútheotÝnhch tkinhdoanhcñakh¸chs¹nmµcãsùph©nchialao®éngtheogiíitÝnhkh¸cnhau.Xuhíngc¬ c u lao®énghiÖnnaycòngcãnhiÒuthay®æilµsùtrÎho¸ lùclînglao®éngtrongkh¸chs¹n,còngnhtr×nh®év¨nho¸vµngo¹ing÷ngµycµng®cn©ngcao.-C¬ c uvÒ ×nh®énghiÖp ô:lµ î tr vtËphîpnh÷ngnhãmng i lao®éngtheotr×nh®énghiÖpvô,theonghÒ Öp,theoth©mniªn c«ngt¸c.Xu t ê nghiph¸ttõnhucÇucñakh¸chdu lÞch,kinhdoanhkh¸chs¹nsödôngnhiÒungµnhnghÒ, ®ãmµc¬ c u nghiÖpvô dotrong ¸chs¹ncãthÓ thµnh2 nhãm: kh chia + NghiÖp ô®Æc ngchoho¹t®éng doanhkh¸chs¹nvµdu lÞch lÔ©n,buång,bµn,bÕp,bar. v tr kinh nh t + NghiÖp ôchuyªnm«ncña étsèngµnhkh¸ccãliªnquan®Õn ¹t®éng doanhdu lÞch:kÕto¸n, v m ho kinhng©nhµng,bu ®Ön, ¸csÜvµmétsèngµnhnghÒ ªnm«nküthuËt: ¸ixe,söa ÷a®Ön íc.Sovíic¸cho¹t i b chuy l ch i n®éng doanhkh¸c,c¬ c ux· héitheotr×nh®énghiÖp ôtrong doanhkh¸chs¹ncãmétsènÐt ¬ b¶n. kinh v kinh c Trongkinhdoanhkh¸chs¹ncãhainhãmx· héilínnh t®ãlµtrÝ øc µc«ngnh©n,trong®ãc«ngnh©n th vchiÕmtûträng ính¬n. l Tr×nh®év¨nho¸cñang ilao®éngtrongkh¸chs¹nkh«ng®ßiháicaol¾mv× kh¸chs¹nsödôngnhiÒu êlao®éng ©ntay µchñyÕu.Lao®éng ãtr×nh®é®¹ihäcth ngbètrÝ béphËnÔ©nvµqu¶n lý. ch l c ê ë lt RiªngvÒ ×nh®énghiÖpvôlu«n®ßiháing i lao®éngëmøc®éthuÇn ôccãphongc¸chøngxövµ tr ê thgiaotiÕp èt. t Tãml¹i,nghiªncøukünh÷ng®Æ®ÓmnµysÏ chophÐpkh¸chs¹nx©ydùng®cc¬ c ulao®éng îplý ci î htrongtoµnbého¹t®éng doanhcòngnhtrongtoµnkh©u,tõngbéphËn µ®ãcònglµ®Òu ÖntiÒn cho kinh v i ki ®Òc«ngt¸cqu¶n lývµsödônglao®éng thiÖuqu¶ cao. ®¹ 2.3.§Æ®Óm ña ¸tr×nhtæ øc µqu¶n lý. c i c qu ch v -TÝnhchukú 8
 • 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝnhchukúcñaqu¸ tr×nhtæchøcvµqu¶n lýlao®éngthÓ ÖnëchçlµviÖcph©nc«ngbètrÝlao hi®éngkh«ngph¶i lócnµocòngnh nhau,mµnãth ngdiÔnraëmétsèthê®Ómdu lÞchkhi ®ãkh¸chs¹nsÏ ê i iph¶i tuyÓn ªmnh©nviªnhoÆc òngcãthÓ nh©nviªnnghØ Öc Õu®ãkh«ngph¶i lµthêivôdu lÞch, th c cho vi n®Òu µy®Æc Öt yrâënh÷ngkh¸chs¹nvenbiÓn.H¬nn÷atÝnhthêivôcßnbÞ¶nh hëngt©mlýcña i n bi th conng i®ãlµconng itachØ ãthÓn,ngñ,vui,ch¬i gi¶i trÝ métsèthê®Ómtrongngµy,th¸ng,n¨m...do ®ã ê ê c ¨ ë i iviÖc ¶n lýlao®éng ¶i hÕtøc®cchóträng µ®¸ngquant©m. qu ph s î v -TÝnhlu©n Ón: chuy TÝnhlu©n Ón ®éng kh¸chs¹nthÓ Önëchç,métnh©nviªn®ctuyÓn µométbéphËn µo chuy lao trong hi î v n®ãvµsaumétsèn¨mc«ngt¸c,hayøngvíimétsètuæinh t®Þnh ×häsÏ ph¶i chuyÓn béphËn ¸c.VÝ th sang khdônhmétnh©nviªnlµmëbµn,bÕp®Õn ét®étuæinµo®ã(30tuæitrë ªn)th×häsÏ chuyÓnµmnh©nviªn m l lbuånghoÆc Õp.Tuynhiªn,øngvíi mçi lÇn ©nchuyÓn vËy äph¶i ®c®µot¹onghiÖpvômétc¸chkhoa b lu nh h îhäc®ÓãthÓ m b¶o ®cch tlngs¶n phÈm. c ®¶ î î 9
 • 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Ph©n lo¹ i lao ®éng trong kh¸ch s¹ n. Nhta®· biÕt tph¸t®Óm®Ó nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng µchi phÝvµkÕt ¶ lao®éng. xu i ®¸ l quQuanghiªncøu®Æ®Ómlao®éngëkh¸chs¹ntath y®cvíi tõngbéphËn,tõngho¹t®éngkinhdoanhcôthÓ ci îth×c¸cchiphÝlao®éng áravµkÕt ¶ ®¹t®clµkh¸cnhau. b qu î VË®Ó ãbiÖnph¸p n©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éngchungëkh¸chs¹n,taph¶i n©ngcaohiÖu y cqu¶ södônglao®éng tõngbéphËn.C¸cbéphËn µy®cph©nchiatheoc¸ctiªuthøc ë n î sau: -C¨ncøvµoho¹t®éng doanh,lao®éng kh¸chs¹n®cph©nchiathµnhc¸cbéphËn. kinh trong î + Lao®éng ùc Önho¹t®éng doanhl tró:baogåmc¸clao®éng ùc Önc¸cdÞchvôvÒu tró. th hi kinh u th hi l + Lao®éng ùc Önc¸cho¹t®éng doanh¨n uèng:baogåmlao®éng c¸cbéphËn Õp,bµn,bar... th hi kinh ë b + Lao®éng ùc Önho¹t®éng doanhdÞchvôkh¸cbaogåmmassage,karaoke... th hi kinh -C¨ncøvµomøc®ét¸c®éng µoqu¸tr×nhkinhdoanhcña ¸chs¹n.+ Lao®éng ¸ntiÕp:Gåmnh÷ng v kh gilao®énghçtrîchoqu¸ tr×nhs¶n xu tkinhdoanhnh c¸n béqu¶n lý:bangi¸m ®ècnh©nviªn hµnhchÝnh,thèng ª,tµivô,kÕho¹chkÕto¸n... k + Lao®éngtrùc Õp:gåmnh÷nglao®éngthuécbéphËn Öpvôtrongkh¸chs¹n,baogåmlao®éng ti nghitrong ¸ctæ. c TæÔ©n:baogåmnh©nviªntiÕpt©n,nh©nviªnqu¶n lýhµnhlý,nh©nviªnchØ lt dÉn... Tæ ång:nh©nviªnphôcvôphßng bu Tæµn:nh©nviªnphôcvôbµn b Tæ Õ Õn:nh©nviªnchÕ Õnmãn¨n,gi¶i kh¸t ch bi bi Tæöa ÷a:nh©nviªn®Ön íc s ch i n TæÞchvô:nh©nviªnphôcvôc¸cdÞchvôkh¸c d -C¨ncøvµoyªucÇucña «ngt¸cqu¶n lýlao®éng kh¸chs¹n. c trong + Lao®éng biªnchÕ trong + Lao®éng µibiªnchÕ. ngo 4. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹ n. 4.1.Kh¸iniÖm: 10
 • 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖuqu¶ södônglao®énglµmétchØ ªu ch tlngquanträng ho¹t®éngkinhtÕ ñamäingµnh ti î trong ckinhtÕ ècd©nnãichungvµngµnhkinhdoanhkh¸chs¹nnãiriªng.Nãph¶n ¸nhkÕt ¶ vµtr×nh®ésödông qu qulao®éng ña õng nvÞ,qua®ãmµth y®chiÖuqu¶ lao®éng c t ®¬ î chungcña õng µnhvµcña µnx· héi. t ng to HiÖu ¶ södônglao®éng î hiÓulµchØ ªubiÓuhiÖntr×nh®ésödônglao®éng «ng quanhÖ qu ®c ti th quasos¸nhgi÷akÕt ¶ ho¹t®éng ¶n xu tkinhdoanhvíichiphÝlao®éng ®¹t®ckÕt ¶ ®ãchØ ªunay qu s ®Ó î qu ticãthÓ î m«t¶ b»ngc«ngthøc ®c sau: KÕt ¶ ho¹t®éng ¶n xu tkinhdoanh qu s H= Trong :HlµhiÖuqu¶ södônglao®éng. ®ã KÕt ¶ ho¹t®éng ¶n xu tkinhdoanhbiÓuhiÖnëc¸cchØ ªuvÒèlîngs¶n phÈm,møcdoanhthu,lîi qu s ti snhuËn. ChiphÝlao®éng ÓuhiÖnëthêigianlao®éng, Òn¬ng... bi ti l VËy ¶n ch tcñaviÖc ödônglao®éng ãhiÖuqu¶ trongkinhdoanhkh¸chs¹nlµcïngvíimétchi phÝ b s clao®éng áralµmsaot¹ora®cnhiÒu îinhuËn ¨ngdoanhthuvµ®¶m b¶o ®cch tlngphôcvô.Haynãimét b î l t î îc¸chkh¸clµph¶i tiÕt Ömvµmäi sùtiÕt ÖmsuychocïnglµtiÕt Ömthêigian.Thêigianlao®éng뮩y ki ki kikh«ngchصthêigianlao®éngtrongdoanhnghiÖpmµcßntiÕt Ömthêigianlao®éngchotoµnx· héi.N©ng l kicaohiÖuqu¶ lao®éng ngµnhkinhdoanhkh¸chs¹n,kh«ngthÓ ôcvôkÐmngêitiªudïngkh«ng®Ó ¸ch trong ph khm t nhiÒuthêigianchê®îivíi ý nghÜa µnbénÒnkinhtÕquècd©n,n©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng totrongngµnhph¶i ®¶m b¶o tiÕt Ömchi phÝtiªudïngcñakh¸ch,tiÕt Ömthêigianchongêitiªudïngph¶i ki kiphïhîpvíilîiÝchcña · héi,nhngcòngph¶i ®¶m b¶o lîiÝchchodoanhnghiÖp øclµdoanhthuph¶i b﮾p x tchiphÝvµdoanhnghiÖp ãl·i. M©uthuÉn µythÓ Önmétc¸chkh¸chquan,®ßiháiph¶i cãph¬nghínggi¶i c n hiquyÕt tlµtrong ¬ chÕ Þ ênghiÖnnay. nh c th tr 4.2.C¸cchØ ªucôthÓ nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ti ®¸ * YªucÇu®èivíic¸cchØ ªu: tiViÖ®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södôngtrongmçidoanhnghiÖp µcÇnthiÕt, «ngquachØ ªuvÒ Öuqu¶ lao®éng c l th ti hicñadoanhnghiÖp ×nhsos¸nhvíikútrc,sos¸nhvíic¸cdoanhnghiÖp ¸ctrongngµnhc¸cdoanhnghiÖp m í kh trongcïng®Þa µn,®Ó yrâviÖc ödônglao®éng ñadoanhnghiÖpm×nh®· tèthaycha,tõ®ãph¸thuynh÷ng b th s c®Óm ¹nhkh¾cphôcnh÷ng®Óm Õu viÖcæ øc,qu¶n lývµsödônglao®éng ®¹t®chiÖuqu¶ i m i y trong t ch ®Ó îsödônglao®éng h¬n.§¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng tõngdoanhnghiÖp «ngthÓãimétc¸ch cao trong kh n 11
 • 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chungchungmµph¶i th«ngquaméthÖthèngc¸cchØtiªu ®¸nhgi¸ n¨ngsu tlao®éngb×nhqu©n,lîi nhuËnb×nhqu©ntrªnmétnh©nviªn,hiÖuqu¶ södôngthêigianlao®éng µic¸cchØ ªutrªn,dùatrªnc¬ sëchi ngo tiphÝlao®éng cßncãhiÖuqu¶ södônglao®éng c¸cchØtiªudoanhthutrªn1000® Òn¬ng,lîinhuËn ta qua ti lthu®ctrªn1000®tiÒn¬ng.Tuynhiªnc¸cchØ ªu®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ¶i ®¶m b¶o c¸c î l ti phyªucÇusau: + C¸cchØtiªu ph¶i ®c h×nhthµnhtrªnc¬ sënguyªnt¾cchungcñaph¹mtrïhiÖuqu¶ kinhtÕ.Nã îph¶i ph¶n ¸nh®ct×nhh×nhsödônglao®éng èngth«ngquaquanhÖsos¸nhvÒÕt ¶ kinhdoanhvíichi î s k quphÝvÒ ®éng èng. lao s + C¸cchØ ªuph¶i chophÐp®¸nhgi¸ métc¸chchungnh ttoµndiÖnnh t,baoqu¸tnh t,hiÖuqu¶ sö tidônglao®éng kh¸chs¹n.V×vËy ¶i cãchØ ªutæng îptronghÖthèng.MÆt ¸cnh»m®¸nhgi¸ mét trong ph ti h khc¸chcôthÓ ¬ns©us¾ch¬n®ßiháitrong Öthèng Ø ªuph¶i cãc¸cchØ ªubéphËn nh÷ngchØ ªu h h ch ti ti qua tinµycãthÓ nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ªntõngbéphËn.Tõ®ãrót ®cnh÷ngbiÖnph¸p®óng n ®¸ tr ra î ®¾®Ó©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng toµndoanhnghiÖp. n ë + HÖthèngc¸cchØtiªu ph¶i cãmèi quanhÖkh¨ngkhÝt®Ó «ngquahÖthèngchØtiªu ®ã,doanh thnghiÖp ãthÓót nh÷ngkÕt Ë®óng n Ò×nhh×nhsödônglao®éng. c r ra lu n ®¾ v t + HÖ èng ¸cchØ ªunµyph¶i thèng tvíinhau®Ó m b¶o tÝnhch tsos¸nh®chiÖuqu¶ sö th c ti nh ®¶ îdônglao®éng ÷ac¸cbéphËn métdoanhnghiÖp Æc ÷ac¸cdoanhnghiÖp ngµnhvíinhau. gi trong ho gi trong * C¸cchØ ªu®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng. ti -C¸cchØ ªu®¸nhgi¸ chung. ti + ChØ ªuvÒ ¨ngsu tlao®éng ti n (W) W= (1) Trong :W:N¨ngsu tlao®éng ®ã TR:Tæng doanhthu T:Tængèlao®éng s N¨ngsu tlao®éng ×nhqu©nlµmétchØ ªutæng îp,chophÐp®¸nhgi¸ métc¸chchungnh tcña Öu b ti h hiqu¶ södônglao®éng ña µnbédoanhnghiÖp.Quan¨ngsu tlao®éng ×nhqu©ntacãthÓ s¸nhgi÷ac¸c c to b sokúkinhdoanhvíinhau. 12
 • 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ ªun¨ngsu tlao®éng ×nhqu©nchotath y,trongmétthêigiannh t®Þnh(th¸ng,quý,n¨m)th× ti btrung ×nhmétlao®éng ¹oradoanhthulµbaonhiªu. b t + ChØ ªuvÒîinhuËn ×nhqu©n(N): ti l b N= (2) Trong :N:LîinhuËn ×nhqu©n1 lao®éng ®ã b LN:Tæng îinhuËn l T:Tængèlao®éng s §©ylµmétchØ ªuquanträng ®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng kh¸chs¹n,nãchotath ymét ti ®Ó ëlao®éng ña c doanhnghiÖp ¹ora®cbaonhiªu®ång îinhuËn ¸ng,quý,n¨m)nãph¶n ¸nhmøc®écènghiÕn t î l (thcña çing ilao®éng doanhnghiÖp viÖc ¹oralîinhuË®ÓÝchluüt¸is¶n xu tmëréng ®¬n m ê trong trong t n t trongvÞvµ®ãng ãpvµong©ns¸chnhµníc.ChØ ªunµycãthÓÝnhchotoµnbédoanhnghiÖp ÆcµtõngbéphËn g ti t ho l®ÓãthÓ nhgi¸,sos¸nhhiÖuqu¶ södônglao®éng tõngbéphËn, õ®ãcãbiÖnph¸pn©ngcaohiÖuqu¶ c ®¸ ë tsödônglao®éng tõngbéphËn. ë - NgoµibachØtiªu c¬ b¶n trªn,cßnmétsèchØtiªu bæsungnh»m®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng. = (3) ýnghÜa Ø ªunµychobiÕt ø1®chiphÝl ngbára®eml¹ibaonhiªu®ång ch ti c ¬ doanhthu = (4) ý nghÜa ñachØtiªu nµy:chobiÕtcø1® chi phÝl ngtrongkúmangl¹i baonhiªu ®ånglîi nhuËn c ¬ chodoanhnghiÖp.ChØ ªunµycµnglínnãph¶n ¸nhdoanhnghiÖp ödôngquül ngcµnghiÖuqu¶. ti s ¬ = (5) ý nghÜa Øtiªu nµychobiÕtøngvíi mét®ångdoanhthuth× sÏ cÇnbaonhiªu chi phÝl¬ng cholao ch®éng èng. s -C¸cchØ ªu®¸nhgi¸ëtõngbéphË: §Ó Ö®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng î côthÓ©us¾c ti n vi c ®c scÇn ¶i cãc¸cchitiÕt tÝnh®Æc ïchotõngbéphËn ®éng: ph mang th lao + BéphËn ¶n lý§¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södôngëbéphËn µyr tkhãkh¨nvµphøct¹pv× kÕt ¶ cña qu : n quho¹t®éngnµyphôthuécr tnhiÒuvµoc¸cnh©ntèkh¸c,vµsùbiÓuhiÖncñanãph¶i quamétthêigiandµi,chi 13
 • 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phÝlao®éngëbéphËnnµymangtÝnhtrÝ c.Do®ãhiÖuqu¶ södônglao®éng®c ®¸nhgi¸ trc tiªnëkÕt ã î íqu¶ cña ¹t®éng ¶n xu tkinhdoanhcña ho s doanhnghiÖp. + §èivíi tæ Õto¸n:HiÖuqu¶ lao®éng®c ®¸nhgi¸ quaviÖcthùchiÖnc«ngt¸ckÕho¹chthèngkª, k îph©ntÝchkÕt ¶ cñac¸cho¹t®éngs¶n xu tkinhdoanhtheo®óngnguyªnt¾c,chÕ thÓÖ Ò «ngt¸c qu ®é l v ckÕto¸ntµivôcña µníc. nh + TæÔ©n:Ch tlnglao®éngëtæ µy®c®¸nhgi¸ th«ngquatr×nh®ésödôngngo¹ing÷,th¸i ®é l t î n îphôcvôvµkh¶ n¨ngamhiÓut©mlýkh¸ch,n¨ngsu tlao®éng C«ngthøc:= (6) + Tæ ång,Tæ Ætµ§c®¸nhgi¸ th«ngquachØ ªuvÒèphßngtrªnmétnh©nviªnphôcvô,møc bu gi l : î ti s®évÖ s¹chsÏcña ßngvµn¨ngsu tlao®éng. sinh ph + Tæµn,babÕp:Ch t blngphôcvông itiªudïnglµchØ ªu®Ó nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ñatæ, ôthÓ Ó Önënh÷ngî ê ti ®¸ c c th hiviÖc sau:Cungc p chokh¸chhµngnh÷ngs¶n phÈm¨n uèng®ñvÒèlng,®¶m b¶o vÒ tlngvíigi¸ c¶ nh s î ch îhîplý.H×nhthøc ôcvônhanhchãngkÞpthêi,tiÕt Ömthêigian,th¸i ®ét c¸chnh©nviªnph¶i lÞchsö,vui ph kivÎ,nhiÖt ×nh,trang Õt Þph¶i ®¶m b¶o s¹chsÏ. t thi b + Tæ söa:Ch tlngcñac«ngviÖ®c®¸nhgi¸ quac¸cchØ ªuvÒègiêm¸ymãcch¹yantoµntrong tu î cî ti sngµnh,sèngµyantoµntrong ¨mvµtr×nh®éküthuËtña ©nviªntrong æ. n c nh t + TæÞchvôkh¸c:HiÖu ¶ södônglao®éng ña æ øc nhgi¸ th«ngquac¸c chØ ªu. d qu c t ch ®¸ ti = (7) = (8) 5.Mét ènh©ntèt¸c®éng n Öuqu¶ södônglao®éng ña étdoanhnghiÖp ¸chs¹n. s ®Õhi c m kh a. Nh©n tè bªn trong: -Tæ øc ¶n lýtrong ¸chs¹n. ch qu kh + Ph©nc«nglao®énghîplýtõngbéphËn®ångthê®icïngvíi ch tlngcñamçi nh©nviªnphïhîpvíi i î®ßihách tlngcñamçi c«ngviÖc,mçichøcdanh.V×vË®Óödônglao®éngcãhiÖuqu¶ c¸cnhµqu¶n lý î y sph¶i biÕtbètrÝ ngng i ®óngviÖcvµ®óngthê®ÓmcÇnthiÕt.Ph©nc«nglao®énghîplýtøclµ®èivíi ®ó ê i ic«ngviÖc øct¹p,nh÷ngc«ngviÖc ¸p dôngm¸ymãchiÖn®¹ith×cÇnnh÷nglao®éng ãtr×nh®écao, ph hay c 14
 • 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cßnnh÷nglao®éngch©ntay®¬ngi¶n kh«ngcÇnsùtrîgiópcñam¸ymãcth× chØcÇnnh÷nglao®éngcãtr×nh®éth pvµtrungb×nh. VËy ©nc«nglao®énghîplýsÏ giópkh¸chs¹ntr¸nh®c t×nhtr¹ngl·ngphÝnh©nlùc,tiÕt Ömchi ph î kiphÝsøclao®éngvµngcl¹i nÕukh«ngth×dÉn n ·ngphÝsøclao®éng,södônglao®éng «nghiÖuqu¶ î ®Õ l khdÉn n ¨ngsu tlao®éng ¶m. ®Õ n gi + §Þnhmøclao®éngph¶i lµ®Þnhmøclao®éngtrungb×nhtiªntiÕncãnghÜaµmøcc«ngviÖcmµ lmuènthùchiÖn®cph¶i cãchóÝts¸ngt¹o,cèg¾ngph n® utuynhiªnkh«ngqu¸khãnhngcòngkh«ngph¶i î taicònglµm®c,nhvËy ÏdÉn n ¸nn¶n hoÆc ©yêidÉn n Öuqu¶ södôngkh«ngcao.Tuynhiªn®Ó î s ®Õ ch tr l ®Õ hix©ydùngmét®Þnh øclao®éng îplýkh«ngph¶i lµdÔmµcßnphôthuéc µonhiÒu Õu è. m h v y t + Qu¶nlýlao®éng »ngc¸ch×nhthøc ¶ l ngkhuyÕn Ýchlao®éng µmviÖc »ngc¸cchÕ th b tr ¬ kh l b ®é -ëngph¹t.Qu¶nlýlao®éng h×nhthøc ©nc«nglao®éng cakÝp,theotæ i. theo ph theo ®é Trong ¸chs¹ntæ øc ¶ l ngth ngtheo2 h×nhthøc: kh ch tr ¬ ê L ngtheos¶n phÈm µtheoc pbËc êigian. ¬ v th + TuyÓn änvµ®µot¹olao®éng. ch Th«ngth ngth×®èivíi kh¸chs¹nmíi thµnhlËpviÖctuyÓn änlao®éngtõbªn ngoµilµ®Òukh«ng ê ch itr¸nhkhái.§èivíi c¸ckh¸chs¹n®angho¹t®éngth×viÖctuyÓn äntõbªn ngoµilµcÇnthiÕt tr nghîp ch trong êkh«ngcã®ñng ihoÆc «ngcãng i®ñkh¶ n¨ng®¶m nhiÖmchøcvôhoÆc ÞtrÝ µo®ã.NÕu Ón än ê kh ê v n tuy chkh«ngkütuyÓn änsai,tuyÓn c¶m tÝnhhoÆc métsøcÐpnµo®ãsÏ dÉn n Ëuqu¶ vÒ tÕ · ch theo theo ®Õ h kinh xhéi. §µot¹o®Ó bÞkiÕnthøchoÆc ªm kiÕnthøcvÒtr×nh®échuyªnm«n,nghiÖpvôchong i lao trang th ê®éng. + Quytr×nhc«ngnghÖ: ét ¸i m¸ymuènch¹ytèt ×c¸cbéphËn ña ãph¶i ho¹t®éng u n,n M c th c n ®Ò®Æ ¨khípvíinhaucãnghÜa »ng®Ó tlngphôcvôkh¸chs¹ncaoth×kh«ngcãnghÜaµc¸cbéphËn ¹t®éng êi r ch î l ho rr¹c,kh«ng¨n khípmµchóngph¶i phôthuéc µonhau,cãquanhÖmËt Õt íinhau,nhË®cmäith«ngtinkh¸c v thi v nîcñanhau.H¬nn÷ado ®Æ®Ómcñas¶n phÈmkh¸chs¹nmµmèi quanhÖmËtthiÕt ÷ac¸cbéphËntrong ci gikh¸chs¹nquyÕ®Þnh n ¨ngsu tlao®éng. t ®Õn + C¸cc«ngcô®ßn Èy tÕ. b kinh 15
 • 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÒn¬nglµsèlngtiÒn µng ilao®éng Ë®csaumétthêigianlµmviÖc t®Þnh Æc khi ®· l î l ê nh n î nh ho sauhoµnthµnhmétkhèilngc«ngviÖc µo®ã.TiÒn¬nglµ®ßn Èy tÕ ¹nhmÏ nh t®èivíingêilao®éng × î n l b kinh m vtiÒnl nglµmétphÇnthunhËpquècd©ndµnhchotiªudïngc¸ nh©nbiÓuhiÖndíi d¹ngtiÒntÖ î ph©nphèi ¬ ®cchong i lao®éngc¨ncøvµosèlngmµmçi ng i ®· cènghiÕn.Nh ®Ó Ònl ngthùcsùtrëthµnh®ßnbÈy ê î ê ng ti ¬kinhtÕ ×c«ngt¸ctæ øc Òn¬ngph¶i ®cxÐt ªn2 khÝa ¹nh:quül ngvµph¬ng¸n ph©nphèil ng. th ch ti l î tr c ¬ ¬ • QuütiÒn¬ng:§©y µtæng ètiÒn µc¬ sëkinhdoanhdïng®Ó ¶ l ngchong ilao®éng mét l l s m tr ¬ ê sauthêigianlao®éngnh t®Þnh,quünµynhiÒuhayÝtphôthuécvµokÕtqu¶ s¶n xu tkinh doanhcñadoanhnghiÖp.V×®cx¸c®ÞnhtheochÕ l ngkho¸nbaogåm2 h×nhthøc ¸nlµkho¸ntheothunhËph¹chto¸n î ®é¬ khovµtheotæng nhËp. thu + §èivíih×nhthøc ¸ntheothunhËp. kho Tæng nhËp Tæng thu = doanhthu-Gi¸trÞ ªnvËt Öu µngho¸-ChiphÝkh¸cngoµil ng nguy li h ¬ Sau®ãæng nhË®cph©nchianhsau:Mét Çn ïng®Ó ¶ l ng®ãµquül ng. t thu p î ph d tr ¬ l ¬ QuütiÒn¬ngthùc Õ * Tæng nhËp ùc Õ l t= thu th t Trong : ngi¸ l ngkho¸n= ®ã§¬ ¬ PhÇn ßnl¹i ®cph©nphèichoc¸cquü:Népng©ns¸ch,népquütËptrungcñangµnh,lËpquüph¸ttriÓn c îs¶n xu t,quüphóclîikhenth ng.§èivíih×nhthøc ¸ntheothunhËp ¹chto¸n. ë kho h ThunhËp ¹chto¸n= Tæng nhËp Ých épng©ns¸ch-TrÝch épc¬ quanqu¶n lýc ptrªn. h thu tr n n QuütiÒn¬ngthùc Õ ThunhËp ¹chto¸nthùc Õ Quüph¸ttriÓn ¶n xu ttheo§M-Quüphóclîix· héi l t= h t- stheo§M ThùchiÖnc¬ chÕ ¸ntiÒnl ngtheohaiph¬ngph¸ptrªnlµphïhîpvíi thùctr¹ngnÒnkinhtÕ íc ta. kho ¬ nMçikh¸chs¹ntuútheot×nhh×nhcôthÓ µ®Æ®Ómcñam×nhmµ¸p dôngchÕ l¬ngkho¸nnµochophï v ci ®éhîp. • ChÕ ph©nphèitiÒn¬ng ®é l KhithùchiÖnviÖc ©nphèitiÒn¬ng®Ó m b¶o sùc«ngb»ngvµkhuyÕn Ýchngêilao®éng Çn ph l ®¶ kh cdùatrªnc¸cyÕu èc¬ b¶n: t * Tr×nh®étay Ò ngh * HÖèthµnhtÝch s 16
 • 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong th ngtÝnh8giêilµmviÖc »ngmétngµyc«ng.Nh÷ngthêigianlµmviÖc ña êilao®éng ín ®ã ê b c ng lh¬n8giêth×ph¶i quy®æisèthêigianlµmviÖc µigiêrangµyc«ngtheohÖsèthÝch îp. ngo h CßnyÕu èbËcth,chøcvôlµc¨ncø®Ó©ydùngmøcl ngc¬ b¶n, møcl ngc¬ b¶n nµykh¸cnhau t î x ¬ ¬®èivíic¸cc pbËc øc ôkh¸cnhau. ch v HÖèthµnhtÝchlµyÕu 许nhgi¸ ch tlngc«ngviÖc ña êilao®éng.§Òu µyquanträng c¸ch s t î c ng i n trongtÝnhvµx¸c®ÞnhhÖsèthµnhtÝchvµsùchªnhlÖchgi÷ac¸chÖsènµykh«ngnªnqu¸ nhá®Ó ¸nhsùb×nh trqu©ntrong ©nphèil ngvµcòngkh«ngqu¸líng©yramøcchªnhlÖch Òu Ò nhËp ña êilao®éng. ph ¬ nhi v thu c ng NgoµiracÇnchóý:§èivíimétsèchøc cãvaitrß träng ho¹t®éng ¶n xu tkinhdoanhnh danh quan trong sgi¸m ®èckh¸chs¹n,kÕto¸ntr ng,®ãntiÕpviªntr ng,qu¶n ®ècbuång,bÕptr ngth× ph¶i ®c céngthªm ë ë ë îmétsèu ®·i. §èivíinh©nviªnlµmviÖc m«itr ng®éch¹i nhnh©nviªnbuång,bÕp,th×céngthªmmétsèu ®·i trong êtrong lµmviÖc. khi + Néiquyquy®Þnh ña c doanhnghiÖp ivíing ilao®éng:MäidoanhnghiÖp ranh÷ngnéiquyquy ®è ê ®Ò®Þnh®Òu ¶i ®¶m b¶o quyÒn îichongêilao®éng,c«ngt¸ctæ øclao®éngtrongkinhdoanhkh¸chs¹n ph l chdu lÞch òngph¶i ®¶m b¶o lîiÝchchong ilao®éng. c ê -Ph©nlo¹i lao®éngtrongkh¸chs¹n.§ãlµnh÷ngnhãmng i trongtËpthÓ ®éngcña®¬nvÞs¶n ê laoxu tkinhdoanh®cph©n®Þnh µtheonh÷ngtiªuthøc ôthÓ µmèiquanhÖgi÷anh÷ngnhãm®ã,nÕuph©n î v c vtheo®étuæith×®èivíi nh÷ngngµnhthuéclÜnhvùcs¶n xu tvËt tth×®étuæitrungb×nhcñang i lao ch ê®éngcµngcao®ãlµmétu thÕ, ëiv× ng ilao®éngcaotuæith ngcãnhiÒukinhnghiÖms¶n xu t.Nh ®èi b ê ê ngvíi ngµnhkinhdoanhdu lÞchnãichungvµc¸cngµnhkinhdoanhkh¸chs¹nnãiriªngth×®ãchah¼nlµu thÕ.NÕ®étuæitrungb×nhcña êilao®éng ¸trÎth×thÝchhîpvíitÝnhch tc«ngviÖc ôcvônhngl¹iÝtkinh u ng qu phnghiÖmnghÒ Öp,cßnnÕu®étuæitrungb×nhqu¸ caoth×nhiÒukinhnghiÖmnghÒ Öpnhngl¹i kh«ng nghi nghiphïhîpvíitÝnhch tc«ngviÖc ôcvô,nãichungtrong doanhkh¸chs¹nth×®étuæitrungb×nhhîplýlµtõ ph kinh20- 0tuæ®ãµ®étuæitrungb×nhchungcña µnbékh¸chs¹n,cßn®èivíitõngbéphËn µn,lÔ©n,®étuæi 3 i l to b ttrungb×nhth ph¬n so víi c¸cbéphËnbuång,bÕp,qu¶n lý,b¶o vÖ.NÕuph©ntheogiíi tÝnh®ãlµnh÷ngnhãmng itËp Ó ®éng î ph©n®Þnh tiªuthøc íi tÝnh.BëitÝnhch tcña ¹t®éng doanhkh¸ch ê th lao ®c theo gi ho kinhs¹nthuéc Ünh ùcs¶n xu tvËt tvµphi vËt ts¶n phÈm ñyÕu µdÞchvôvµn÷ giíi chiÕmtûÖíntrong l v ch ch ch l lltæng èlao®éng,ëtrongtõngbéphËntûlÖ giíi vµn÷ giíi lµkh¸cnhau.Th«ngth ngn÷ giíi chiÕmtûlÖ s nam êcaoëbéphËn ¶o vÖ, ¶n lý,b¶o dìngnhngkh«ngnªnv× thÕ µtuyÖ®èiho¸métbéphËn ×toµnn÷ b qu m t th 17
 • 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368giíi cßnbéphËnkh¸cth× toµnnamgiíi mµnªn x¸c®ÞnhtûlÖ vµn÷ thÝchhîpvíi tÝnhch tc«ngviÖcë namtõngbéphË®Ó m b¶o hiÖuqu¶ kinhtÕ n ®¶ cao. -§éingòlao®énglµméttrongnh÷ngnh©ntètiÒn®Ò qu¸ tr×nhs¶n xu tvµlµméttrongnh÷ng chonh©ntècãt¸c®éngtÝchcùcnh t®Õn Öuqu¶ s¶n xu tkinhdoanh.DovËy ©ydùngmét®éingòlao®éng hi xhîplývµcãhiÖuqu¶ lµmôctiªuquanträng ñac«ngt¸ctæ øcqu¶n lýlao®éng.Víimét®éingòlao®éng c chnhthÕµolµhîplývµcãhiÖuqu¶. Mé®éingòlao®éng giêcòngcÇn mÆtµsèlngvµch tlng. n t bao hai l î î + VÒèlnglao®éng:Mét n®Ò t lµph¶i c¨ncøvµo®©u®ÓÝnhto¸nsèlînglao®éng îplý. s î v ®Æra t hMé®éingòlao®éng ãsèlnglao®éng îplýtøc µsèlnglao®éng võa sovíikhèilngc«ngviÖc «ng t c î h l î ®ã ®ñ î khthõa «ngthiÕu,chØ ã®¶m b¶o ®cmøclao®éngnhvËy ×v n®Òödônglao®éngmíi ®¹thiÖuqu¶ kh c î th scao. + Ch tlnglao®éngthÓ Önkh¶ n¨ngcñang i lao®éngvÒ ×nh®éhäcv ntr×nh®échuyªnm«n î hi ê trnghiÖpvôtaynghÒ, ×nh®éngo¹ing÷,ngo¹ih×nh,kh¶ n¨nggiaotiÕpmµcßnphôthuécvµotÝnhch tcña trtõngc«ngviÖc µhäcãthÓ ¸thuymétc¸chtè®akh¶ n¨ngcñahä§Ó m b¶o hiÖuqu¶ c«ngviÖc m ph i . ®¶ caoth× ng i lao®éngph¶i ®¸pøng®c c¸cyªu cÇucñac«ngviÖc®èivíi ngêi lao®éngvÒtr×nh®éhäcv n, ê îchuyªnm«nnghiÖpvô,ngo¹ing÷,ngo¹ih×nh,kh¶ n¨nggiaotiÕp.Tuynhiªnëmçi kh¸chs¹nc¸cyªucÇunµylµkh¸cnhau. -C¬ sëvËt tküthuËt: ¸chs¹ncãc¬ sëvËt tküthuËt Ön®¹imíi. Sèlînglínth×cÇnsödôngÝt ch Kh ch hilao®éng ©ntay µsödôngnhiÒu ®éng ãtr×nh®éhäcv n,tay Ò ch v lao c ngh cao. Ngoµira®èivíitõng éphËn, ®éng kh¸chs¹nchñyÕu µlao®éng ùc Õp nhiªntrang Õt b lao trong l tr ti tuy thibÞm¸ymãcvÉn î ¸p dôngvµotrongqu¸ tr×nhlao®éngënh÷ngbéphËn µomµtrang Õt Þm¸ymãccã ®c n thi bthÓ thÕ î lao®éng ×béphË®ãsödôngÝtlao®éng ¬nvµviÖc ¶n lýsödônglao®éng béphËn thay ®c th n h qu ë®ã®¬ngi¶n h¬n(ëbéphËn Õpch¼ng ¹ncãbéphËn öa ¸tsÏ gi¶m ®clao®éng öa ¸t).NhvËënh÷ng b h r b î r b ybéphËn thÕ p dôngm¸ymãcvµoqu¸ tr×nhphôcvôkh¸chth×viÖc thÕ ®éng »ngm¸ymãclµcÇn nh ¸ thay lao bthiÕ®Ó©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng. t n -C¸c®Òu Önkh¸c: i ki + §èivíi nh©nviªnphôcvôtrùctiÕpth×viÖc¨n uèng,sinhho¹thaymäiu ®·i kh¸cngoµil ngth ng ¬ ëtrongkh¸chs¹nlµr tquanträng ãcòngcãvaitrß Õ®Þnh n tlngphôcvu.NÕu êilao®éng ãtinh n quy t ®Õ ch î ng cthÇnøckhoÎtèt ×hälµmviÖc ÏcãhiÖuqu¶, h¨ngh¸i nhiÖt ×nhtrong «ngviÖc ¬nvµngcl¹i. s th s t c h î b. Nh©n tè bªn ngoµi 18
 • 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nguånkh¸ch®èivíi kh¸chs¹n: Kh¸chvíi nh÷ng®Æ®ÓmvÒgiíi tÝnh,quèctÞch,tuæit¸c,nghÒ c inghiÖp, a Þx· héivµnh÷ng®Æ®Óm Ò©msinhlýlµmétyÕu ècãýnghÜa träng ivíiviÖc ©y ®Þ v ci vt t quan ®è xdùng®éingòlao®énghîplýth×cÇnph¶i nghiªncøut×mhiÓut©mlýd©ntéc,thµnhphÇnx· héi,®étuæi,nghÒ Öp, ¶ n¨ngthanhto¸nvµt©msinhlýcña ¸chdu lÞch x c®Þnh ÷ngyªucÇu®èivíingêilao nghi kh kh ®Ó¸ nh®éngvÒ tuæi,giíi tÝnh,tr×nh®échuyªnm«nnghiÖpvô,tr×nh®éngo¹ing÷,kh¶ n¨nggiaotiÕpvµx¸c ®é®Þnh ×nhthøc ôcvôküthuËt ôcvôthÝch îpmétc¸cht¬ngxøngvµ®¸pøng®c®óng µ®Ç®ñnhucÇu h ph ph h î v ycñakh¸ch,hiÓurâý muèncñakh¸chlµ®ÒukiÖntiÒn®Ò t chøclao®éngmétc¸chtètnh tvµnãquyÕt i ®Óæ®Þnhhíng®itrongthêigiantíi cñakh¸chs¹n.-C¸cchÝnhs¸ch,chÕ®écña§¶ngvµNhµníc ®èivíi ng i lao ê®éng:ChÝnhs¸chb¶o hiÓmx· héi,quüphóclîix· héichÕ b¶o hiÓmngêilao®éng »m®¶m b¶o lîiÝch ®é nhchong ilao®éng òngnhtr¸chnhiÖmcña çing ilao®éng ¶i ®ãng ãp.NãgiópchoviÖc ödônglao®éng ê c m ê ph g scãhiÖuqu¶ h¬n,lao®énglµmviÖcn¨ngsu th¬n,sùtrungthµnhlính¬n,tinhthÇn î n©ngcaoh¬n,lµm ®cgi¶m bítkhãkh¨nkhi bÞèm®au,bÖnhtËt, vÒu...§èivíit tc¶ nh÷ngng ichñ,lÉn «ngnh©n®Òu ¶i khi h ê c ph®ãng ãphµngth¸ngtrªnc¬ sëthunhËp µngth¸ngcña «ngnh©n. g h c -LuËt ¸p:Trongnh÷ngn¨m gÇn®©y µníc ®· banhµnhluËt ®éngvíi nh÷ngquychÕ ¶n lý ph Nh lao qunh»mb¶o vÖ Ònîichong ilao®éng.Do®ãviÖc phµnhc¸cquychÕ ph¶i ®cthùc Önëmäih×nh quy l ê ch ®ã î hithøcdoanhnghiÖp.DoanhnghiÖpnhµníc, doanhnghiÖpt nh©n,doanhnghiÖpliªn doanh...§Ótr¸nhnh÷ngdoanhnghiÖp Ø ×lîiÝchtrcm¾tmµlîidôngng ilao®éng ¾tng ilao®éng µmviÖc íicêng®écaog©y ch v í ê b ê l vch¸nn¶n kiÖt øcchong ilao®éng. s ê LuËt ¸plµcòng®Ó ¶o vÖ êilao®éng óphägi¶i quyÕt ÷ngm©uthuÉn, ch ptrong ¹m ph b ng gi nh tranh phvilµmviÖc ña ä.DovËy Ët ¸pph¶i rârµngvµc«ngminh,xölýc«ngb»ngvíimäing i. c h lu ph ê 6.ýnghÜaña ®éng µqu¶n lýsödônglao®éng kinhdoanhkh¸chs¹n. c lao v trong a. Con ngêilµ yÕutè hÕtsøc quan trängtrongho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. -Nh÷ngs¸ngkiÕncña ¸nbéqu¶n lýlµmcho®¬nvÞ doanhcãhiÖuqu¶. c kinh -Tay Ò áicña ¸cnh©nviªnlµmcho®¬nvÞ doanhcãhiÖuqu¶. ngh gi c kinh b. Chi phÝ cho lao ®éng th chiÕmmét phÇn ®¸ng kÓtrong gi¸thµnh du lÞch. V× êngvËy cÇnsö dông lao®éng tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. HiÖn tiÒn¬ngcaonh tlµngµnhdÇukhÝ,sau®ãlµbu chÝnhviÔn «ngrå®Õn µnhhµngkh«ng nay l th i ngvµ®Õn µnhdu lÞch.VËy Çnph¶i södônglao®éngkh«ngcãng i thõa,lùclngqu¶n lýph¶i cãchuyªn ng c ê îm«n. 19
 • 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 20
 • 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng IIThùc tr¹ ng sö dông lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹ i C«ng ty kh¸ch s¹ n du lÞ ch Kim Liª n 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty: 1.1. LÞch öh×nhthµnhvµmétsè®Æ®Óm ña «ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn s ci c C Kim 1.1.1. LÞch öh×nhthµnh s C«ngtykh¸chs¹ndu lÞch LiªnlµmétdoanhnghiÖp µníc,®cthµnhlËp QuyÕ®Þnh CCG Kim nh î theo t 49TC-ngµy12/05/1961vµquyÕ®Þnh itªndoanhnghiÖp §454/Q§- ngµy16/10/1996 ña æng ôcDulÞch. t ®æ Q TCDL c T c Cãtªn®Ç®ñ:C«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn. y Kim TªngiaodÞchquèctÕ: LiªntourismHotel Kim Company TªnviÕt¾t:kh«ngcã t §Þa Ø: è7-Ph觵oDuyAnh-khuAKimLiªn-Qu˧èng§a,HµNéi. ch S n Sè®Ön ¹i:84- - .522.522 i tho 48 Tr¶i qua40n¨mtr ngthµnhvµph¸ttriÓn «ngty®· 6lÇn ®æitªngäi:Kh¸chs¹nB¹chMai,Kh¸ch ë c thays¹n chuyªngiaKim Liªn,Kh¸chs¹n chuyªngiavµdu lÞchKim Liªn,C«ngtydu lÞchB«ngSenVµng,C«ngtykh¸chs¹nB«ngSenVµngvµngµynaylµC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKim Liªn.Vµon¨m 1961- 1990,c«ngty®c îgiaonhiÖmvôphôcvôchuyªngiaLiªnX«vµc¸cníc§«ng¢usanggióp®ình©nd©ntax©ydùngc¸cc«ngtr×nhkinhtÕ, ècphßnganninh,v¨nho¸,gi¸odôc,®µot¹o...§©y µc¬ sëphôcvôchuyªngialínnh tnícta,cïnglóc qu lcãthÓ ôcvôchu®¸ochohµngngh×nchuyªngiavµgia®×nhcñahä.NgoµiviÖcch¨mlo®êisèngchoc¸c phchuyªngia,c«ngtycßnph n® uv¬n lªn,gãpphÇn ngkÓvµoviÖc åidìng,hu nluyÖn Öp ôkh¸chs¹n ®¸ b nghi vchométs讬nvÞtrongvµngoµingµnh.Kh¸chs¹nKimLiªn®· trë µnh®¬nvޮǮµncña ôcchuyªngia th u Cnh÷ngn¨mth¸ng®ã.C¬ sëvËt tban®Çu Çn10 nhµc¨nhé4tÇng ¹i vng® ttròng, khi ® tnícthèng ch g t ï saunh tc«ngtyxinthªmnhµE5,c¶i t¹oN8®Õn ¨m1981- x©ythªmN9,N10,N11, c¶i t¹otrô® ngchÝnh. n 1985 cêTõn¨m1989trë ic«ngtymíi cã®Òu Önc¶i t¹oN4, N6thµnh32phßng®¬ntheokiÓukh¸chs¹nvµtrong ® i kivßng n¨mho¹t®éng «ngty®· thuhåi®ñvèn.N¨m1990c¶i t¹o®c60phßngkhÐpkÝn N1,tÇng N5,x©y 2 c î 1thªm1 nhµhµng+ vòtr ng.N¨m1991 c¶i t¹otoµnbéN9thµnhmétm«h×nhkh¸chs¹nkhÐpkÝnvµgi¶m êbiªntõ350ng ixuèngcßn200ng i.TiÕp c«ngtyl¾p®Ææng i200sè,x©ydùngnhµkho2 tÇng, ©ng ê ê ®ã t ®µ nc p vØa Ì c¸cnhµ,lµmmíi hÖthèngchiÕus¸ng.N¨m1994c¶i t¹oN4theotiªu chuÈn sao,c¶i t¹oN5,N9, h 3 21
 • 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368N10(®©yµcômphôcvôkh¸chquèctÕ). ¨m1997®Õn c«ngtykh«ngngõng®Èy ¹nhc¶i t¹on©ngc p l N nay, mnhµë,c¶i t¹oc¶nh quan,x©ys©ntennis,mëthªmnhµhµng¨n uèng,dÞchvôvuich¬i gi¶i trÝ, ×nhthµnh htrung ©mdu lÞch, t©mCNTT... t trung §Õn c«ngty®· cã373phßng®¹ttiªuchuÈn sao,kh¸chs¹n®cn©ngc p víi®Ç®ñthiÕt ÞhiÖn nay 3 î y b®¹i,®éingòc¸nbéc«ngnh©nviªncãtr×nh®énghiÖp ôcao,kinhnghiÖm v ®·®¸pøng®cyªucÇungµycµng îcaocñakh¸chdu lÞchtrongvµngoµiníc.DovËy ¨m2000 «ngsu tsödôngbuång®¹t80%vµtæng n c doanhthu®¹t36tû®ång ¨ng14% sovíin¨mtrcvµt¨ng9% sovíikÕho¹ch. t í 1.1.2.Mét è®Æ®Óm ña «ngtydu lÞch ¸chs¹nKimLiªn s ci c c kh -§Æ®Óm Ò ¶n phÈm ci vs Còngnh c¸ckh¸chs¹n kh¸clÜnhvùckinhdoanhchÝnhcñaC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKim Liªn lµkinhdoanhdÞchvôu tró µ¨n uèng.NgoµiracßnkinhdoanhmétsèdÞchvôkh¸cnh: l v + DÞchvôchothuªv¨nphßngtæ ø®¸mcíi,héinghÞ, éith¶otõ50- 00 ç®Ç®ñtiÖn ch c h 6 ch y nghi. + DÞchvô:tennis,giÆtµ,sauna, l massage,karaoke,bia,bÓb¬i, münghÖ, photocopy, ønglao®éng cungchoncngoµi. í + Th ngxuyªntæ øc ¸cch¬ngtr×nhdu lÞch, quantrong µngoµiníc. ê ch c tham v + LµmdÞchvôvisa,th«ngtin,vËn Ó®Æt çvÐm¸ybay. chuy n ch + LµmdÞchvôtrªnm¹ngInternet... -§Æ®Óm Ò ¸chhµng. c i v kh 뮩ychóngt«ixin nªu lªn®Æ®ÓmvÒkh¸chhµng®Õ®Ó ªu dïngdÞchvôlu tróvµdÞchvô¨n ci n tiuèng,cßnkh«ngnãivÒkh¸chhµngthuªv¨nphßng,kh¸chhµng®Õ®Ó ªu dïngc¸cdÞchvôtennis,bÓb¬i, n timassage,karaoke... + C¬ c u kh¸chtheoquèctÞch:Trckhi c«ngtymíi ® vµoho¹t®éngth×kh¸chs¹nphôcvôchñyÕu µ í a lchuyªngiavµgia®×nhchuyªngiavµkh¸chné®Þa, ng®Õn kh¸ch®Õn «ngtybaogåmc¶ kh¸chquèc i nh nay ctÕ µné®Þa. v i B¶ng1: Sèlngkh¸chquèctÕ µné®Þa î v iN¨mChØ ªu ti §V 1998 1999 1999/1998 (%) 2000 2000/1999 (%)Tængèkh¸ch s Ltkh¸ch î 101.285 105.241 3,91 130.000 23,5Kh¸chnéi®Þa - 95.188 97.830 2,8 115.000 17,6 22
 • 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Kh¸chquèctÕ - 6.097 7.411 21,55 15.000 102,4 ®ãTrong :-Kh¸ch§µiLoan - 3.717 840 77,4-Kh¸chTrungQuèc - 1.712 6.073 254,7 12.900-Kh¸chtõc¸cníckh¸c - 668 498 25,4 Nh×nvµob¶ngsèliÖu th ytæng èltkh¸chcãxuhíngt¨ngrârÖt: ¨m1999t¨ngsovíin¨m1998lµ ta s î N3956ltkh¸chhay3,9%,trong kh¸chné®Þa ¨ng2642ltkh¸chhay2,8%.Cßnkh¸chquèctÕ ¨m1999t¨ng î ®ã i t î nso víi n¨m 1998lµ1.314ltkh¸chhay21,55%. N¨m2000 ¨ngsovíi n¨m 1999lµ24.759lîtkh¸chhay23,5% î ttrong kh¸chné®Þa ¨ng17.170ltkh¸chhay17,6%,kh¸chquèctÕ ¨m2000 ¨ngsovíin¨m1999lµ7589- ®ã i t î n t lîtkh¸chhay102,4%.ëthÞtr ngkh¸chquèctÕth× cãlngkh¸chTrungQuècchiÕm®asèvµt¨ngnhiÒunh t. ê îCßnsèlngkh¸ch§µiLoanvµc¸cníckh¸cgi¶m cãthÓ nguyªnnh©ncña éc®éng tcña iLoanvµcòng î do cu ® §µcã¶nh hëngbëi cuéckhñngho¶ngtµichÝnhthÞtr ngkh¸chquèctÕn¨m 2000vÉn ñyÕulµkh¸chTrung ê chQuècchiÕmtûträng vµchñyÕulµkh¸ch®idu lÞchb»ngCMT.Ngµykh¸cht¨ngn¨m 1999lµ220.346 86% N/Ktrong®ãngµykh¸chquèctÕµ15.102N/K.N¨m2000 µ260.000 trong®ãngµykh¸chquèctÕµ20.000, l l N/K lsongthêigianl tró ×nhqu©ncñakh¸chquèctÕ ¨m 2000 Ø t1,3ngµy/khch()trongkhi n¨m 1999thêi u b n ch ®¹ ¸gianl tró ×nhqu©ncña ¸chquèctÕ t1,78ngµy/khch,n¨m1998lµ1,08ngµy/khch. u b kh ®¹ ¸ ¸ + VÒ ¬ c u chi tiªucñakh¸ch.Kh¸ch®Õn «ngtychñyÕu µdïngdÞchvôu tró ¸ l tró åmc¶ ¨n c c l l (gi u gs¸ng). + VÒ ånkh¸ch:HiÖnnaykh¸ch®Õn «ngtychñyÕulµtù®Õn ßnnguånkh¸chth«ngquac¸ch·ng ngu c cl÷ hµnhth× kh«ngnhiÒu.C«ngtynªn quant©m®Õn n®Ò µy®Ó ãthÓ th¸ctèth¬n kh¸chcñac¸c v n c khaih·ngl÷hµnh. * C¬c ubém¸ytæ øc,chøc ¨ngvµnhiÖmvôcña õng éphËn ch n t b S¬ ®å 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty kh¸ch s¹ n du lÞ ch KimLiª n (trang bª n) -Chøc ¨ngnhiÖmvôcña õng éphËn. n t b Kh¸chs¹nqu¶n lýtheochÕ métthñtr ngvµmangtÝnhch ttËptrung.Bangi¸m ®èctrùc Õp®Òu ®é ë ti ihµnhc«ngviÖckhiÕnchoth«ngtinph¶n håinhanhnh tæ i,béphËn,tõ®ãgiópgi¸m ®èc® rac¸cquyÕt ®é a®Þnh µgi¶i quyÕt«ngviÖ®cnhanhchãng. v c cî 23
 • 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Gi¸m®ècc«ngty:Lµng i ®øng u «ngty,chÞutr¸chnhiÖmchung,thùchiÖnc«ngt¸c®èinéivµ ê ®Ç c®èingo¹i ho¹t®éngkinhdoanhcñac«ngty.C«ngt¸ctæchøcc¸n bé,lao®éngtiÒnl¬ng,kÕho¹chho¸,tµichÝnh,du lÞch,th ngm¹i,tinhäc,phôtr¸chc¸cphßng,trung ©mcña «ngty. ¬ t c + Phãgi¸m®èc «ngty(2ng i) c ê Giópgi¸m®èc µchÞutr¸chnhiÖmvÒ «ngt¸cthi®ua,khenth ng,kûluËt. «ngt¸c®Çu x©ydùngc¬ v c ë C tb¶n, c«ngt¸c®¶m b¶o antoµn.Theodâi muas¾mthay®æitrang Õt Þ,tæ øckiÓmtrathùchiÖnc¸c thi b chnéiquy,quychÕ ©nchñlao®éng,thi®uakhenth ng,n©ngbËc...phôtr¸chc¸c®¬nvÞtusöa,giÆtµ,b¶o d ë lvÖ µhµng,c¸ckiètchothuª(c¸cdÞchvôbªnngoµic«ngty). nh Giópgi¸m ®ècvµchÞutr¸chnhiÖmvÒ «ngt¸chîpt¸c®Çu liªndoanh,liªnkÕt,tiªuchuÈ®Þnhmøc c t ns¶n phÈm,vËt, nguyªnliÖu,c«ngt¸cb¶o hé,b¶o hiÓm,vÖ vuich¬i gi¶i trÝ®µot¹ovµviÖc æphÇn t sinh, , cho¸.Gi¶i quyÕtëh÷unhµëchoc¸nbéc«ngnh©nviªndo c«ngty®ang ¶n lývµsëh÷unhµ® tcña «ng s qu ctydo ng iníc ngoµithuªnhµë,v¨nphßnglµmviÖc.Phôtr¸chc«ngt¸cphßngkh¸chs¹n,c¸c®¬nvÞkh¸chs¹n êKimLiªnI, II,dÞchvôvËtýtrÞ Öu ¹inhµ4. l li t + Phßng æ øc µnhchÝnh t ch h Lµmc«ngt¸clao®éng Òn¬ng,qu¶n lýhµnhchÝnh4xe«t«.Lµmc«ngt¸cqu¶n lýc¸nbéc«ngnh©n ti lviªn,hås¬...§¸nhgi¸ khenth ng,kûluËt ¸nbé,thùchiÖnchÕ ë c ®é®échÝnhs¸ch,tuyÓnônglao®éng yªu d theocÇucña ¸cphßngban,c¸cbéphËn c«ngty. c trong + Phßng Õho¹ch: k Thammu chobangi¸m ®ècc«ngtyvÒ ©ydùngkÕho¹chkinhdoanhhµngn¨m,x©ydùngchØtiªu kÕ xho¹ch,c¬ c u doanhsè,®Þnh øcchi phÝ®Þnhmøcvµ®Òu Ønh ¸ métc¸chlinhho¹tthùchiÖnkiÕnthiÕt m , i ch gix©ydùngc¬ b¶n cña «ngty. c + Phßng Õto¸n: k Theodâi,ghi chÐpchi tiªucñac«ngtytheo®ónghÖthèngtµikho¶n vµchÕ kÕto¸nhiÖnhµnhcña ®éNhµníc,qu¶n lýthèngnh tvènb¶o qu¶n södôngvµph¸ttriÓn ånvèn®ã.Hµngn¨m tÝnhkh u haoxem nguxÐt îinhuË®Ó avµoc¸cquücña «ngty. l n ® c + Phßng Þ êngDulÞch: th tr 24
 • 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thammu chobangi¸m®ècc«ngtyvÒ «ngt¸cthÞ êngdu lÞchchÝnhs¸chkhuyÕn Ýchkinhdoanhvµ c tr khc¸cbiÖnph¸pthuhótkh¸ch,tæ øcc¸ctourchokh¸ch,kýkÕt ¸chîp®ång,® ®ãn,híngdÉn ¸chthamquan ch c a khc¸ctuyÕn, i m lÞch. ®Ó du Nghiªncøu,®Ò tvíibangi¸m®èc Ò Õnîc,s¸chlckinhdoanhcña «ngtytrong çigiai®o¹n. xu v chi l î c m ThùchiÖnviÖct×m hiÓuthÞtr ng,tuyªntruyÒn ¶ngb¸ vµgiíi thiÖus¶n phÈmcñac«ngtyvíi c¸c ê qu®¹ilýl÷hµnhtrong µngoµinícnh»mthuhótkh¸ch,tè®aho¸lîinhuËn µb¸nc¸cs¶n phÈmdÞchvôkh¸ccña v i vc«ngty. NghiªncøuthÞ Õukh¸chhµng,mëréng èiquanhÖb¹nhµngtrªnph¬ngch©m®ad¹ngho¸b¹nhµng. hi m Thùc Önhîp®ång ªnkÕt íic¸cc«ngtydu lÞch Æc ¸chs¹ntrongc¶ níc®Ó th¸cc¸ctournéi hi li v ho kh khai®Þa ÷a3miÒnB¾c,Trung,NamtrªnquanhÖhaichiÒu öikh¸chvµnhËn ¸ch). gi (g kh Giíi thiÖu íic¸cc«ngtyhiÖn®ang îpt¸cvíim×nh®Ó th¸cm¶ngdu lÞchvµc¸cdÞchvôphôcvô v h khaikh¸chdu lÞch c¸c®èitîngnhtourgãikhÐpkÝntõng Çn. theo ph Tæ øc doanhl÷hµnhné®Þa, ¸cch¬ngtr×nhdu lÞch µingµy. ch kinh i c d LiªnkÕt ïhîpvíic¸c®¬nvÞchothuªxe «t«®¨ngkývisavµu tró ®¶m b¶o phôcvôtè®ac¸c ph , l ®Ó inhucÇucña ¸ch. kh LiªnkÕt íic¸c®¹ilýb¸nvÐ ¸ybay. v m Thùc Öncïngmétlóchaic«ngt¸c. hi §èinéi:t×mhiÓut©mlýkh¸chhµng. §èingo¹i:T×mhiÓuthÞtr ngdu lÞch,n¾mb¾tth«ngtinkh¸chdu lÞchquèctÕ µoViÖt gi¸ c¶, ê v Nam,sèlngkh¸chtheotõngthê®Óm. î i i + Trungt©mc«ngnghÖ «ngtin:Qu¶n lýb¶o dìng,sö¨ch÷avµhíngdÉnsödôngc¸ctrang Õt Þ th thi b®Ön ötrong ¸chs¹n. i t kh + Phßngkinhdoanh:Thammu chobangi¸m ®ècvÒho¹t®éngkinhdoanhgiópbangi¸m ®ècchØ®¹okinhdoanhvµ®Ò c¸cph¬nghíngbiÖnph¸pkh¾cphôcnhîc®Óm. ra i + §éib¶o vÖ:B¶o ®¶m trËtù,anninhtrongc«ngty,tr«nggi÷ xe chokh¸chvµc¸nbéc«ngnh©nviªnc«ngty. 25
 • 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + §éitusöa:S÷ach÷at tc¶ c¬ sëvËt tküthuËtñakh¸chs¹n.+ TæÔ©n:Khikh¸ch®Õn ¸ch ch c lt khs¹n,hoÆc ä®Ö®Õn ¸chs¹n®Æt çtrc,th×ng i®Çu ªnmµhätiÕptôclµnh÷ngnh©nviªnlÔ©n,do g i i n kh ch í ê ti t®ãhäcã¶nh hëngr tlín®Õnùc¶m nhË®Çu ªncña ¸ch( ntîngban®Çu). c«ngviÖc ×hä®ãng s n ti kh Trong thvaitrß tquanträng,lµm®¹idiÖnchokh¸chtrongviÖcmëréngc¸cmèiliªndoanh,liªnkÕt,lµcÇunèigi÷a rkh¸chdu lÞchvíic¸cbéphËn ¸ctrongkh¸chs¹n,thay Æt kh¸chs¹n®¸pøngmäinhucÇucñakh¸ch,hälµ kh m chotrungt©mphèihîpc¸cho¹t®éng ñac¸cbéphËn ¸cnhau,giópchoc¸cbéphËn ¹t®éng étc¸ch®Ò®Æn c kh ho m uvµcãkÕho¹ch. + Tæ ôcvô¨n uèng(bµn,bar,bÕp):Cãchøcn¨ngtho¶ m·n tè®anhucÇu¨n uèngcñakh¸chtrong ph iph¹mvi cãthÓ, ®ãhäcãtr¸chnhiÖmcôthÓ ph¶i x©ydùngthùc®¬nthËt do sau: phongphó,tæ øctètc¸c chkh©umuahµng,nhËp,l khoc ttr÷,®Ó ¸nhtr nghîpthiÕu ªnvËt Öutrongqu¸ tr×nhchÕ Õnmãn¨n u tr ê nguy li bihoÆc ªnvËt Öu õa ®Õn ángnhvËy ©ynªnl·ngphݧÆc Öt ¶i quant©m®Õn ©uchÕ Õn nguy li th dÉn h g . bi ph kh bithøc¨n vµtæ øcphôcvôkh¸chv× qua®ãnãquyÕ®Þnh®Õn tlîngcñas¶n phÈm¨n uèngvµgi÷ ®c ch t ch îkh¸chhµng. + Tæ ôcvôc¸cdÞchvôbæsung:Tæ µycãnhiÖmvô®¸pøngnhucÇucñakhachsvÒ ph n Marketing,bÓb¬i,tennis,karaoke,chothuªv¨nphßng®¹idiÖn. 1.2. C¸c®Òu Ön®¶m b¶o choqu¸tr×nhho¹t®éng doanh i ki kinh 1.2.1. §Òu ÖnvÒ ¬ sëvËt tküthuËt. i ki c ch VíidiÖntÝch3,6ha, ®ãdiÖntÝch®ang ödôngkinhdoanhlµ3,3ha.VíidiÖntÝchnhvËy «ngty trong s cchialµm2 khu. Kh¸chs¹nKim LiªnI gåmN4,N5,N9víi tæng è167phßng,dïn®Ó ôcvôkh¸chquèctÕ µkh¸chnéi s ph v®Þaãkh¶ n¨ngthanhto¸ncao. c Kh¸chs¹nKimLiªnII gåmN1,N2,N6,N10víi206phßngchñyÕu ôcvôkh¸chné®Þa. ph i -§èivíibéphË®ãntiÕp:gåmlÔ©nAvµlÔ©nB. n t t + LÔ©nA:thuécN4cãtiÒns¶nh 50mdiÖntÝchquÇy µ13m2 vµc¸ctrang Õt ÞcòngnhlÔ©nB. t l thi b tNh do khulÔ©nAchñyÕu nkh¸chquèctÕ ªncãkh¸c.QuÇyÔ©n®cèpb»nggç,mÆt Çy »ng®¸. ng t ®ã n lt î qu bTrang Õt Þgåmcã:3m¸ytÝnhnèim¹ng,Fax,telextrùc Õpgäiranícngoµi,m¸yphotocopy, ng åtreot- thi b ti ®å hêngcñamétsèníc trªnthÕ íi, tiviSonyb¾t®c 8kªnhcñaníc ngoµi,nÒntr¶i th¶m. Bªnc¹nh®ãcßncã gi îphßngkh¸ch,quÇyl niÖmvµqu¸nbarréng17m2, kª 2 d·y ghÕsofa®èidiÖnnhaucïngmétsèbÓc¸, c©y uc¶nh. 26
 • 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + LÔ©nBthuécnhµ5, cãdiÖntÝchs¶nh lµ35m, quÇy Ô©n8m, quÇy ãchiÒudµi 2,6mvµréng t 2 l t 2 c0,6m®c lµmb»nggç,mÆt µnb»ngfoocmicamµutr¾ng.PhÝa laméttñcaob»nggçvíi nh÷ng« vu«ng î b saunh᮸nhsè®Ó ngch×akho¸ phßng.TrangthiÕt Þgåm:2 m¸yvi tÝnhnèim¹ngliªn kÕtvíi c¸cbéphËn ®ù bkh¸c,2 m¸y®Òu µnhiÖ®é2 chiÒu,®Ön ¹i,1 tivimµu,métb¶n ®åthµnhphè,métm¸y®Õm Òn µhÖ i ho t i tho ti vthèng nchïm,®ÌntreonhácïngmétsèbµnghÕ ètrÝ kÏ víichËu ©yc¶nh. ®Ì b xen c -§èivíibéphËn ång:gåmkh¸chs¹nKimLiªnI, II víi7toµnhµ(373 ßng,789giêng). bu ph + Kh¸chs¹nKimLiªnI: c¸cphßng®ctrang ÞhiÖn®¹i,d¹ttiªuchuÈn sao,ëmçiphßng®Òu ã®Önt î b 3 c iho¹i gäitrùc Õpranícngoµi,tivimµu24in b¾t®c8kªnh,tñl¹nhmini,®Òu µnhiÖ®é,hÖthèng ícnãng ti î i ho t nl¹nh. + Kh¸chs¹nKim LiªnII, chñyÕuphôcvôkh¸chnéi®Þa, ¸ rÎh¬nnªntrang Õt Þtrongphßngcha gi thi b®Ç®ñ. y -§èivíibéphËn ôcvô¨nuèng. ph C«ngtycã5 c¬ sëphôcvôBéphËn Õp:Cã3khuvùc. b Restaurant CãdiÖntÝch50m, cã2 bÕpga,1 lßníngb¸nh,bµnsöaso¹nthùcphÈmb»nggçbäcnh«m N9: 2dµy,bånröa, éttñl¹nh. m KimLiªnI: CãdiÖntÝch50m, cã4bÕpgato,2 bÕpganhá,6bÕp¨n ¸, 6bÕp¢u,lßlµmnãngthø¨n,lß 2 cr¸n,lßh p h¬i,1 tñl¹nh,2 m¸yhótgiã,4bånröa, ñlµmm¸t,1 lßníngb¸nh,hÖthèng óth¬i nãng,têngbÕpl¸t t hg¹chmentr¾ng, µkho®ùng kh«vµgiavÞ. nh ®å NhµkÝnh:Cã2 bÕpthanh,1 bÕpga,2 tñ®«ngl¹nh,2 bµn®ùngnguyªnvËt ÖuchÕ Õn,g¹tgiã,bån li biröa. -§èivíibéphËn ôcvôdÞchvôbæxung: ph DÞchvôthÓ 2 bµnbãngbµn,1 s©ntennis,1 bÓb¬i. thao: Cöa µngkiètb¸nt¹pphÈm,®åu niÖm. h l Phßngmassage,t¾mh¬i víitrang Õt ÞhiÖn®¹i. thi b DÞchvôgiÆtµcãkhuvùcriªngvíidiÖntÝch70m l 2 Phßngkaraoke,vòtr ng. ê §éixe:2 Toyota 27
 • 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.2.§Òu ÖnvÒ ®éng i ki lao B¶ng2.T×nhh×nhnh©nlùccña «ngtyn¨m2000 c TT ChØ ªu ti §¬nvÞ N¨m2000 1 Tængèlao®éng s ê Ng i 448 2 Lµng iViÖt ê Nam - 448 3 Lµng inícngoµi ê - 0 4 Hîp®ång µih¹n d - 400 5 Hîp®ång ¾n ¹n ng h - 48 6 Lµlao®éng ùc Õpphôcvô tr ti - 383 7 Lµc¸nbéqu¶n lý,gi¸ntiÕp - 65 8 Tr×nh®é®¹ihäc - 170 9 Tr×nh®étrung p c - 278 10 Tr×nh®éngo¹ing÷ - 189 11 §étuæitrungb×nh - 35,42 Tr×nh®échuyªnm«nnghiÖpvôcñac«ngtynãichunglµnhiÒutuæinªnhä®Òu µnh÷ngngêicãkinh lnghiÖml©un¨m vµ®c®µot¹onghiÖpvôt¹i c¸clípdu lÞchtõ3- th¸ngnªntr×nh®échuyªnm«nnghiÖpvô î 8cña ¸nbéc«ngnh©nviªntrong ¸chs¹nnãichunglµt¬ng®èicao. c kh Tr×nh®étay Òña ©nviªn®cchiatheotõng Öp ô: ngh c nh î nghi v Nh©n ªnbuång:bËc chiÕmtûÖ vi 5/5 l 70% Nh©n ªnbµn,bar,bÕpbËc chiÕmtûÖ vi 7/7 l 75% Nãichungtr×nh®éhäcv ncñanh©nviªn뮩ychacaosongnh©nviªn뮩y®Òu ãkinhnghiÖm c®óckÕttõnhiÒun¨m lµmviÖcphôcvôc¸c®oµnkh¸chquanträngvµphôcvôkh¸chquèctÕ(c¸cchuyªngia).H¬nn÷atrongqu¸ tr×nhlµmviÖc älu«nhächáithªmnh÷ngngêi®c®µot¹oquatr nghäcvµthamgiavµo h î êc¸clíp®µot¹onghiÖp ông¾nh¹n. v Tr×nh®éngo¹ing÷vitÝnh:Trong µnhdu lÞch ×tr×nh®éngo¹ing÷cña «ngnh©nviªn®Æc Öt ng th c biquanträng.§ãlµ®Òu ÖncÇnv× häph¶i tiÕpxócnhiÒuvíikh¸chdu lÞchquèctÕ giaotiÕp.Häph¶i i ki trongcãtr×nh®éngo¹ing÷®Ó pøngyªucÇutrªnvµcÇnph¶i hiÓu®cphongtôctËp ¸ncòngnht©mlýng«n ®¸ î qung÷m×nhnãi. 28
 • 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.3.§Òu ÖnvÒ èn: i ki v Tæng èvèncñac«ngty®Õn ¨m 2000 µ14 tû102 triÖ®ångViÖt trong®ãvènlu ®éngchiÕm s n l u Nam,30%tæng èvèn4.782.000.000 vèncè®ÞnhchiÕm70%:9.320.000.000 Trong®ãvènng©ns¸chlµ s VND, VND.9.110.000.000 vµvèntùbæsunglµ4.992.000.000 VND VND. 1.2.4.§Òu ÖnvÞtrÝ aý: i ki ®Þ l C«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKim Liªnn»mngaytrªntrô® nggiaoth«ngquanträng, êngcaot«cxuyªn cê ®suètB¾cTh¨ngLong-NéiBµi,gÇn® ngquèclé1AxuyªnsuètB¾cNam,ng· t®Çu èigiaoth«ngcñaHµNéi ê mr tthuËn Ön viÖ®il¹icòngnhthuhótkh¸chvµkh¸chdu lÞch ãthÓ ¶ bévµoc«ngviªnLªNinc¸ch® y ti cho c c thkh«ngxa.§©y µ®Òu ÖnthuËnîinh tcña «ngtytrong Öc hótkh¸ch. l i ki l c vi thu 1.3.KÕt ¶ ho¹t®éng doanhcña «ngty. qu kinh c KÕt ¶ s¶n xu tkinhdoanhcñac«ngty®cthÓ Önquac¸cchØ ªunhlµdoanhthu,lîinhuËn, èlt qu î hi ti s îkh¸ch,sèngµykh¸ch,c«ngsu tsödôngbuångphßng...QuaviÖc s¸nhkÕt ¶ s¶n xu tkinhdoanhquac¸c so qun¨m,chóngtachóngtarót nh÷ngh¹nchÕ, ÷ngmÆ®ccñac«ngt¸ctæ øckinhdoanh,tõ®ãcãnh÷ng ra nh tî chbiÖnph¸p kh¾cphôcnh»mt¨nghiÖuqu¶ s¶n xu tkinhdoanh,®¸pøngmôctiªu mµdoanhnghiÖp®Æt ra,®ång êicãthÓ ¶ m·n møccaonh tnhucÇucña ¸chhµng.CôthÓ xÐt ¸cchØ ªusau: th tho kh ta c ti -T×nhh×nhcña ¸chs¹ntõn¨m1988-000 kh 2 Tiªudoanhthucña õnglo¹idÞchvôtrong ¸chs¹ntõn¨m1998®Õn t kh 2000 -ChØ ªuvÒ ènvµkÕt ¶ södôngkinhdoanhcña ¸chs¹ntõn¨m1998-000 ti v qu kh 2 * VÒ ×nhh×nhkh¸chcñakh¸chs¹n: T×nhh×nhkh¸chcñakh¸chs¹n ®c thÓ Önquac¸csèliÖuë t î hib¶ngsau: B¶ng3.T×nhh×nhkh¸chcña ¸chs¹n(tõ ¨m1998®Õn kh n 2000)ChØ ªu ti §¬nvÞ 1998 1999 1999/1998% 2000 2000/1999 (%)1. Tængèkh¸ch s Ltkh¸ch î 101.285 105.179 +3,8 130.000 + 23,6Kh¸chquèctÕ - 6.097 8.469 +38,9 15.000 + 77,1Kh¸chnéi®Þa - 95.188 98.710 +3,7 115.000 + 16,52.Tængèngµykh¸ch s Ngµy ¸ch kh 204.368 220.346 +7,8 260.000 + 17,99Kh¸chquèctÕ - 10.686 15.102 +41,3 20.000 + 32,4Kh¸chnéi®Þa - 193.682 205..244 +5,97 240.000 + 16,93 29
 • 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Thêigianlu trób×nh Ngµy/khch ¸ 2 2,1 +5 2 -4,76 qu©n Kh¸chquèctÕ - 1,75 1,78 +1,714 1,3 -26,9 Kh¸chnéi®Þa - 2,0 2,1 +5 2,1 +1 TõsèliÖu ªntath y:Tængèlîtkh¸cht¨nglªnrârÖt c¸cn¨m.N¨m1999t¨ngsovíin¨m1998vÒè tr s qua s tuyÖ®èi3.894îtkh¸chhay3,8%trong kh¸chquèctÕ¨ng2.372ltkh¸chhay38,9%vµkh¸chné®Þa ¨ng t l ®ã t î i t 3.522ltkh¸chhay3,7%.N¨m2000 ¨ngsovíin¨m1999vÒètuyÖ®èilµ22.821lîtkh¸chhay23,6%trong î t s t ®ã kh¸chquèctÕ¨ng6.531ltkh¸chhay77,1% vµkh¸chné®Þa ¨ng16.290îtkh¸chhay16,5%. t î i t l Tæng èngµykh¸chcòngt¨ngtheo,côthÓ: ¨m1999t¨ng15.978ngµykh¸chhay7,8%sovíin¨m1998, s n trong®ãkh¸chquèctÕ ¨ng4416ngµykh¸ch(41,3%)vµkh¸chnéi®Þa ¨ng11562ngµykh¸ch(5,97%).N¨m t t 2000 ¨ngsovíin¨m1999vÒètuyÖ®èilµ39.654 µykh¸chhay(17,99%)trong kh¸chquèctÕ¨ng4898 t s t ng ®ã t ngµykh¸ch(32,4%),vµkh¸chné®Þa ¨ng34.756 µykh¸ch(16,93%). i t ng NhvËy n¨m2000îngkh¸chquèctÕ Õmtûträng trong l chi x 100%= 12%. Songthêigianl tró ×nhqu©ncñakh¸chquèctÕ Ø t = 1,3ngµy/khchmµngµy u b ch ®¹ ¸ kh¸chvÉn¨ng. t N¨m1999lngkh¸chquèctÕ Õmtûträng: 100%= 7,9% î chi x Thêigianl tró ×nhqu©ncña ¸chquèctÕ t= 2 ngµy/khch u b kh ®¹ ¸ NhvËy ènt¨ngthêigianl trób×nhqu©ncñakh¸chth×kh¸chs¹ncÇncãthªmc¸cdÞchvôbæsung mu u kh¸cnhvòtr ng,tennis,CasinoÉ®ÓÐodµi thêigianl trócñakh¸ch,mÆt ¸ckh¸chs¹nkh«ngngõngc¶i ê k u kh thiÖn Ò ¬ sëvËt tküthuËt, ©nlng®éingònh©nviªnphôcvôtronggiaotiÕp®Æc Ötlµnh©nviªnë v c ch ph î bi nh÷ngbéphËn ùc Õp Çn dåingo¹ing÷Anh-Trung®ÓãthÓ tiÕp®cvíikh¸chnícngoµ®Æc Öt tr ti c trau c giao î i bi lµkh¸chTrungQuèc.KÐodµi thêigianlu tró ñakh¸chlµmôctiªul©udµi mµkh¸chs¹ncÇnph¶i lµm®Ó¨ng c t doanhthuchokh¸chs¹n. * VÒ¬ c udoanhthucña õng ¹idÞchvôtrong «ngty. c t lo c B¶ng4.C¬c udoanhthucña õng ¹idÞchvôtrong ¸chs¹n t lo khSt ChØ tiªu §¬n vÞ 1998 Tû 1999 Tû 2000 Tû täng t träng träng1 Tæng TriÖu 26.821 100% 31.540 100% 36.000 100% doanh thu ®ång ,8 30
 • 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682 Doanh thu - 15.552 58%(2: 14.251, 45% 15.000 42% buång ,6 1) 454 (2:1)3 Doanh thu - 7.514, 28%(3: 12.563, 40% 14504 40% ¨n uèng 6 1) 0994 Doanh thu - 3.754, 14%(4: 4726 15% 6496 18% dÞch vô 6 1) kh¸c Nguån:B¸oc¸oc«ngt¸ckinhdoanhn¨m1999,2000 Trongb¶ng trªntath y;doanhthu®ct¨ngëhÇuhÕt ¸cdÞchvô,trong®ãdÞchvôu tróvÉn Õmu î c l chi thÕ§Æc Öt ¨ngcaoëdÞchvô¨n uèngdo nhµ¨n héitr ng2 ®c® vµosödông(chiÕm tæng . bi t ê î a 40%) doanhthu víi14504 Ö®ång ¨m2000). ûträng Þchvôgi÷ac¸cn¨mtuykh«ngt¨nggi¶m ®ång u ng®Ò®ã Tri u (n T d ®Ò nh i u vÉn ãilªnmøcchi tiªucña ¸ch®Õn ¸chs¹nngµycµngt¨ngv×häkh«ngchØ ªudïngdÞchvôchÝnhlµlu n kh kh ti tró µcßntiªudïngc¸cdÞchvôkh¸c. m N¨m2000æng t doanhthuíc36tût¨ng14% sovíin¨mtrc.DoanhthudÞchvôchothuªv¨nphßnggi¶m í nhiÒudo kh«ngcãkh¸chthuªvµ®Çu c¶i t¹osöach÷a.Sovíin¨mtrcchØ t20%.Doanhthukh¸ct¨ngcao t í ®¹ do c«ngtymëdÞchvôth ngm¹i vµøngdông®Çu c«ngnghÖ «ngtin.HaidÞchvônµyíc thùchiÖn2 tûvµ ¬ t th chiÕm40%doanhsècñadoanhthukh¸c.§©ylµcèg¾nglíncñac«ngtytrongviÖc®Çu mëréngngµnhnghÒ t kinhdoanht¹onguånthu,t¹oviÖc µmvµt¨ngnépng©n ¸chnhµníc. l s * ChØ ªuvÒ ènkÕt ¶ ho¹t®éng doanhcña «ngty. ti v qu kinh c B¶ng5.ChØ ªuvÒ ènvµkÕt ¶ ho¹t®éng doanhcña «ngtytõ1998®Õn ti v qu kinh c 2000 So s¸nh St 2000/1998 C¸c chØ tiªu §¬n vÞ 1998 1999 2000 t T¨ng % gi¶m 1 Vèn cè ®Þnh TriÖu ®ång 8.875 9.190 13.797 4.922 55,4 2 Vèn lu ®éng - 4.287 4.380 4.519 232 5,41 3 C«ng suÊt Ngµy/ 134.685 136.145 138.518 3.833 2,85 thiÕt kÕ Phßng 4 C«ng suÊt sö - 73,3 75,45 80 6,7 9,14 dông 5 Tæng doanh thu TriÖu ®ång 26.821 31.540 36.000 9.179 34,2 6 Tæng chi phÝ - 21.997 30.140 34.300 12.303 55,9 7 L·i thuÇn - 2.218 2.300 2.600 282 17,22 8 Nép ng©n s¸ch - 4.451 5.071 5.400 949 21,32 9 N¨ng suÊt lao - 71,52 71,85 80,36 8,84 12,36 ®éng b×nh qu©n 10 §Þnh møc lao Ngêi /phßng 1,0 1,18 1,2 0,2 20 ®éng b×nh qu©n 11 Thu nhËp b×nh TriÖu ®ång 1.020.0 1.263.0 1.300.0 300 44,44 qu©n ngêi trªn 00 00 00 th¸ng NhËn Ðt: x 31
 • 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh×nvµob¶ngkÕt ¶ ho¹t®éng doanhcñac«ngtytath yt×nhh×nhho¹t®éng doanhr t qu kinh kinhkh¶ quan.C«ngsu tsödôngn¨m 2000t¨ng9,14% so víi n¨m 1998vµc«ngsu tthiÕt Õcòngt¨ng2,85%. kDoanhthucñac«ngtyn¨m 2000 ¨ng9.179triÖu ngso víi n¨m 1998,nhng®Òu®¸ngchóý뮩y µmøc t ®å i lt¨ngdoanhthu34,2%nháh¬nmøct¨ngchi phÝ55,9%®©y µ®Òu µc«ngtyquant©m®ÓãbiÖnph¸pxö l i m clý®Òu Ønh thÝch îp. , i ch cho h N¨ngsu tlao®éngb×nhqu©ncñac«ngtyn¨m 2000 ¨nglªnso víi n¨m 1998víi ®Þnhmøclao®éng tb×nhqu©ncòngt¨ngtheonhngc¶ 2 ®Òu ¨ngkh«ng®Òu, øng ác«ngtychasödônglao®éng ãhiÖuqu¶. t ch t cH¬nn÷amøct¨ngn¨ngsu tlao®éng ¨m2000 víi1998lµ12,36%l¹i t¨ngÝth¬nsovíimøct¨ngthunhËp n sob×nhqu©nlµ44,44%,®©y µmét®Òuchahîplývµnãcònglµmétnguyªnnh©nlµmgi¶m hiÖuqu¶ kinh l idoanh. 2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹ i C«ng ty kh¸ch s¹ n du lÞ chKim Liª n. 2.1. T×nhh×nhsödônglao®éng: §éingòlao®éngtrongmétkh¸chs¹ngi÷ métvaitrß Õt øcquanträng ho¹t®éngs¶n xu tkinh h s trongdoanh,nh©ntèquyÕ®Þnh®Õn Öuqu¶ lao®éngcòngnh hiÖuqu¶ kinhdoanhcñakh¸chs¹n.Nh©nviªn t hikh¸chs¹nchÝnhlµbémÆt ña ¸chs¹ngãpphÇn träng ¹oradoanhthu,lîinhuËn kh¸chs¹n.Mét ¸ch c kh quan t cho khs¹ncãthÓånt¹i vµph¸ttriÓ®chaykh«ngphôthuéctrùc ÕpvµohiÖuqu¶ lao®éng ñatõngbéphËn ©n t nî ti c nhviªntrong ¸chs¹n. kh TaxÐttÝnhto¸nsödônglao®éngcñakh¸chs¹nquac¸cchØ ªu sau:ChØ ªu vÒèlînglao®éng,vÒ ti ti sch tlnglao®éng,viÖc ©nc«ngs¾pxÕplao®éng ¹i c¸cbéphËn µh×nhthøc ¶ l¬nglao®éng ¹ikh¸ch î ph t v tr ts¹n. 2.1.1. ChØ ªuvÒèlnglao®éng. ti s î Tæng èlao®énghiÖnnaycñac«ngtylµ448ngêi víi sèbuånghiÖncãlµ372phßng.NhvËy ûlÖ s t lao®éng ×nhqu©ntrªn1 phßnglµ: b 448:372= 1,2:1 Kh¸chs¹nT©y åtûÖµ:175:114 = 1,5:1 H ll Kh¸chs¹nSµiGßn ûÖµ96:44= 2,1: 1 tll Kh¸chs¹nph¬ng§«ngtûÖµ:55:32= 1,7:1 ll 32
 • 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh¸chs¹nHµNéitûÖµ:366:78= 4,88:1 ll Tath ytûlÖ µyëC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKimLiªnlµnhánh t.NÕu ÐttûlÖ µyvíithøh¹ngvµc«ng n x nsu tsödôngbuånggiêngcña ¸chs¹nth×sèlnglao®éng ña «ngtynhvËyµphïhîp. kh î c c lTuyvËy, ®¸nhgi¸ s©us¾ch¬n vÒèlînglao®éngcñac«ngtynh»m® ranh÷nggi¶i ph¸phoµnthiÖn ®Ó s achóng cÇn®is©uvµoph©ntÝchsèlnglao®éng c¸ctiªuthøc ta î theo sau: * C¬c ulao®éng h×nhthøc ®éng. theo lao B¶ng6.C¬c ulao®éng h×nhthøc ®éng theo laoTT ChØ ªu ti §¬nvÞ 1998 1999 20001 Tængèlao®éng s ê ng i 375 439 4482 Sèlao®éng ùc Õp tr ti ê ng i 327 341 382 Tûträng(2:1) % 87,2 77,68 85,263 Sèlao®éng ¸ntiÕp gi ê ng i 48 58 66 Tûträng(3:1) % 12,8 13,21 14,734 Sèlao®éng biªnchÕ trong ê ng i 340 399 400 Tûträng(4:1) % 90,67 90,89 89,2865 Sèlao®éng hîp®ång theo ê ng i 25 40 48 Tûträng(5:1) % 6,67 9,11 10,71 Nh×nvµob¶ngtrªntath ylao®éng c«ngtychñyÕu µlao®éng biªnchÕ µníc:N¨m1998lµ ë l trong nh90,67%,n¨m1999lµ90,89%vµn¨m2000 µ89,286%,cßnsèlao®énglµmtheohîp®ångchiÕmtûlÖ tnhá l r6,67%(1998);9,11% (1999);10,71% (2000). Ýnhh×nhthøc µykh«ngphïhîpvíi®Æ®Ómkinhdoanhcña Ch n cikh¸chs¹n,v× khi vµochÝnhvôdu lÞch,lngkh¸ch®«ngkhi ®ãsÏ cÇnnhiÒunh©nviªn h¬n,cßnkhi kh«ng îph¶i thêivôdu lÞchth×th ngsèÝtlao®éng »mtrongbiªn chÕ Æc îp®ång µi h¹n,sècßnl¹i lµlµmtheo ê n ho h dhîp®ång.Nh ®©y µ®Òu ênggÆëhÇuhÕt ¸ckh¸chs¹nnhµnícnãichungvµhÖthèng ¸ckh¸chs¹ntrùc ng l i th p c cthuéc «ngtydu lÞch µNéinãiriªng. c H Sèlao®éng ùc Õpvµlao®éng ¸ntiÕpt¨ngquac¸cn¨m,sèlao®éng ùc Õpn¨m1998t¨nglªn14 tr ti gi tr ting i sovíi n¨m 1998hay4,28%n¨m 2000 ¨ngsovíi n¨m 1999lµ41 ng i hay12,02%. Sèlao®énggi¸ntiÕp ê t ên¨m1999t¨ngh¬nn¨m1998lµ10 ng ihay20,83%,n¨m2000 ¨nglªn8ng isovíin¨m1999hay13,79%.Nh ê t êvËy s¸nhvÒèt¬ng®èith×møct¨nglao®éng ¸ntiÕplính¬nmøct¨nglao®éng ùc Õp,cßnnÕumuèn so s gi tr tikh¼ng nh øct¨nglao®éng thÕµhîplýhaychath×tal¹iph¶i cãsùsos¸nhvíiquym«cña ¸chs¹ncã ®Þ m nh l khmëréng kh«ngkh¸chs¹ncãt¨ng(gi¶m)dÞchvônµokh«ng. hay * C¬c ulao®éng giíi tÝnh. theo B¶ng7:C¬c ulao®éng giíi tÝnh theo 33
 • 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1998 1999 2000 ChØ ªu ti SL Nam æ TT/t (%) SL Nam æ TT/t (%) SL Nam æ TT/t (%)Banl·nh®¹o 3 2 66,67 3 2 66,67 3 2 66,67Phßng tæ chøc - hµnh 13 7 53,85 13 7 53,85 15 8 53,33chÝnhPhßng Õho¹ch k 12 1 8,33 12 1 8,33 12 1 8,33Phßng Õto¸n k 20 3 15 21 4 19,05 22 4 18,18Phßng Þ êng th tr 4 2 50 4 2 50 4 2 50Trungt©mCNTT 15 6 40 20 10 50 25 10 40§éitusöa 22 18 81,82 22 18 81,82 22 18 81,82Tæ ¶o vÖ b 49 46 93,88 51 48 94,12 50 49 98TæÔ©n l t 21 6 28,57 22 7 31,8 23 9 39,13Buång GiÆtµ + l 113 13 11,5 113 13 11,5 120 19 15,83Bµn+ bµn+ bÕp 52 24 46,15 92 25 27,17 102 26 25,49BéphËn ¸c kh 51 17 33,33 66 21 31,82 50 23 46Tængè s 375 135 529,1 439 158 526,13 448 171 524,78 NhËn Ðt:NÕu Ðt ¬ c ulao®éng giíi tÝnh,th×nh×nchungc¬ c ulao®éng mçitæ sèliÖu x x c theo ë theoëb¶ngtrªnlµhîplý,bëiv×®èivíilao®éng c¸cbéphËn béphËn ¸ntiÕp,lÔ©n,bµn,c¸cdÞchvôkh¸c, ë nh gi tbÕp,barth× lao®énglµn÷ haylµnam®Òu®c c¶ miÔnlµhäph¶i lµnh÷ngng i thùcsùcãtr×nh®é î ênghiÖpvôcao®Ó äcãthÓ µnthµnhtètc«ngviÖc®c giao.Cßn®èivíi nh©nviªntæ ång+ giÆtµdo h ho î bu ltÝnhch tcña «ngviÖc ×lao®éng ÷ l¹iphïhîph¬nsovíilao®éng giíi.N¨m1998sèlao®éng giíi c th n nam namëtæ µylµ13 ng i(chiÕm n ê 11,50%),n¨m1999lµ17 ngêi(chiÕm15,04%),n¨m2000 µ19 ngêi(chiÕm l 15,83%)do ®ãc¬ c u vÒ íi tÝnhëtæ ång+ giÆtµcha®chîplýl¾m.Nh ®èivíitæ ¶o vÖ µ®éitusöath× gi bu l î ng b vc«ngviÖc µyl¹i phïhîpvíinamgiíi h¬n.Do®ã,viÖc ètrÝ ®éng 2 tæ µyqua3n¨m 1998,1999,2000 n b lao ë nnhsèliÖu b¶ngtrªnlµhîplý. ë §èivíisèlnglao®éng c¸ctæ th ykh«ngcãsùbiÕn®éng ínquac¸cn¨m.Sèlînglao®éng ¸ntiÕp î ë ta l gin¨m2000 Ø ¨nglªn8ng isovíin¨m1999haytØ äng ®éng béphËn µysovíitoµnc«ngtyt¨ng.§©y ch t ê tr lao ë nlµmétd u hiÖutètchøngtác«ngty®angtrongqu¸ tr×nhhoµnchØnhthªmbém¸yqu¶n lýt¨ngsèlao®énggi¸ntiÕp møcnhthÕãthÓ d ndÇnh×nhthµnhmétc¬ c ulao®éng îplýh¬n. ë c ®ÓÇ h * C¬c ulao®éng ®étuæi. theo B¶ng8.C¬c ulao®éng ®étuæi theo TT Tªntæ/cc éphËn ¸b Sèlng î §étuæitrung ×nh b 1 Banl·nh®¹o 3 57 2 Phßng HC TC- 15 44 3 Phßng Õho¹ch k 12 41 34
 • 35. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4 Phßng Õto¸n k 22 32 5 Phßng Þ êng th tr 4 36 6 Trung ©mCNTT t 25 25 7 §éitusöa 22 38 8 Tæ ¶o vÖ b 50 32 9 TæÔ©n lt 23 25 10 Buång giÆtµ + l 120 40 11 Bµn+ bar+ bÕp 102 26 12 BéphËn ¸c kh 50 29 13 Tængès 448 35,42 Nguån:B¸oc¸otæng Õt µngn¨m. k h §étuæitrungb×nhcñang i lao®éngtrongC«ngtylµ35,42tuæivíi ®étuæinµycãthÓ ãiC«ngty ê nthuécvµolo¹ic¬ sëcã®étuæitrungb×nhcñanh©nviªnlµcaosovíitÝnhch tc«ngviÖc ôcvô§Òunµylý ph . igi¶i v×sao®étuæitrungb×nhëC«ngtylµcaodo C«ngty®· ho¹t®éng î gÇn40n¨m,méithêigiant¬ng ®c®èidµisovíikh¸chs¹nkh¸cëViÖt hiÖnnay.H¬nn÷a,trckialao®éng C«ngtychØã®Çu µochø®Çu Nam í ë c vrakh«ngcã,nghÜaµC«ngtych p nhËn ®éngtõc p trªnhoÆc µnhkh¸ch® ®Õn økh«ng®c phÐp l lao ng a ch îbuécth«iviÖcchonªnng ilao®éngkh«ngcÇnthÝchhîpvíi tÝnhch tc«ng®cgiao.MÆt ¸c,chÕ nghØ ê î kh ®éviÖëC«ngtyl¹i tu©ntheoquy®ÞnhcñaluËt ®éng,n÷ lµ55tuæi,namlµ60tuæi.Ngµy mÆc ï C«ng c lao nay dtycãquyÒn Ónông,kÝkÕt îp®ång,bètrÝ i u ng «ngnh©nviªntrongC«ngtysongcòngkh«ngthÓ tuy d h ®Ò®é cmétsímmétchiÒu ®æ®c. thay i î Mé®éingòlao®éngvíi ®étuæitrungb×nht¬ng®èicao,hälµmviÖccãkinhnghiÖm,dÔchiÕm®c t îc¶m t×nhcñakh¸ch,mét®éingòlao®éngdåi dµotuæ®êiv÷ngch¾cthùcsùtrëthµnhmétthÕ ¹nhcña i mC«ngtytrongviÖc ¹nhtranhvíic¸cc¬ sëkh¸c,nh÷ngc¬ sëmíi thµnhlËp Ónôngå¹tnh÷nglao®éng t c tuy d Ýtuæi,tay Ò p.Tuynhiªn,ëmétsèbéphËn lÔ©n,bµn,baryªucÇuph¶i cãngo¹ih×nh®Ñp, ¶ n¨ng ngh th nh t khgiaotiÕptèt,tr×nh®éngo¹i ng÷ kh¸ mµC«ngtyvÉn m b¶o ®c tuæitrungb×nhëbéphËnnµylµth p ®¶ înh tsovíitoµnC«ngty.CãthÓ㮩y µmétcèg¾nglínlaocña pqu¶n lýC«ngtynh»mt¹oramét®éingò ni l clao®éng ¨ng®éng ¸ngt¹o,tr×nh®échuyªnm«ngiái. n s Víic¬ c ulao®éng ®étuæinhtrªnC«ngtynªns¾pxÕpxenkÏ nh÷ngngêitrÎtuæivµng inhiÒu theo êtuæënh÷ngbéphËn ®éng ùc Õp®ÓäcãthÓ ächáilÉn vµh¹nchÕè®anh÷ngnhîc®Ómcña i lao tr ti h h nhau ti inhau. 2.1.2.C¸cchØ ªuvÒ tlnglao®éng ti ch î 35
 • 36. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch tlnglao®éng µph¹mtrïkinhtÕ ÓuhiÖnc¸cthuéctÝnh®Æc Öt ña®éingòlao®éng.Ch tlîng î l bi bi clao®éngcñanh©nviªntrongC«ngtykh«ngchØ ÓuhiÖnëtr×nh®éhäcv n,tr×nh®échuyªnm«nnghiÖp bivô,tr×nh®éngo¹ing÷vitÝnhmµcßnthÓ Önëkh¶ n¨nggiaotiÕp,th¸i®é,tinhthÇn ôcvôkh¸ch.T tc¶ hi phc¸cyÕu ètrªn®ãng trß träng Õ®Þnh n tlîngs¶n phÈm.Songdo ph¹mvicãh¹ncña Ën ¨n t vai quan quy t ®Õ ch lu vtètnghiÖpëphÇnnµytachØxÐtch tlnglao®éngbiÓuhiÖnquatr×nh®éhäcv n,tr×nh®échuyªnm«n înghiÖp ô,tr×nh®éngo¹ing÷vitÝnh. v * Tr×nh®éhäcv n: B¶ng9:Thèng ª sèlnglao®éng tr×nh®éhäcv nn¨m2000 k î theo §¹i häc S¬ c p vµtrungc pChØ ªu/c¸cbéphËn ti Sèlng î TØÖ l (%) Sèlng î TØÖ l (%)Banl·nh®¹o 3 100 0 0PhßngTC- C H 9 60,0 6 40PhßngkÕho¹ch 8 66,7 4 33,3PhßngkÕto¸n 14 63,64 8 36,4PhßngthÞtr ng ê 4 100 0 0Trungt©mCNTT 25 100 0 0§éitusöa 4 18,2 18 81,8Tæ ¶o vÖ b 2 3,64 48 96,0Buång+ giÆtµ l 39 32,5 81 67,5Bµn+ bar+ bÕp 32 31,37 70 68,62TæÔ©n l t 23 100 0 0BéphËn ¸c kh 8 15,4 42 84,0Tæng è s 171 38(%) 277 62(%) NhËn Ðt:QuasèliÖu b¶ngtrªntath ytæng èlao®éng ¹i C«ngty448 êitrong®ãcã171 ng icã x ë s t ng êtr×nh®é®¹ihäcchiÕm38%,sèlao®éng ãtr×nh®és¬ c pvµtrung plµ62%. c c -§èivíinh÷ngng ilµmviÖëbéphËn ¸ntiÕpth×sèngêicãtr×nh®é®¹ihäcchiÕmtØÖ nh ttõ ê c gi l cao(60-00%).Qua®ãtath y®éingòc¸nbéqu¶n lýëC«ngtythùcsùlµnh÷ngng icãtr×nh®écao,cãthÓ 1 ê ranh÷ngquyÕ®Þnh µph¬ng¸n kinhdoanh®óng n. t v ®¾ -§èivíibéphËnÔ©n:cã23ng ivµ100%sèng icãtr×nh®é®¹ihäc. lt ê ê 36
 • 37. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -§èivíibéphËn ång,bµn,bar,bÕp,tr×nh®éhäcv nëbéphËn µycßnth p,víi1 tûlÖ ®éng î bu n lao ®c®µot¹oquac¸ctr nglípth pnhvËy ×liÖuch tlngc«ngviÖc ãcaokh«ngnh tlµsèlngkh¸ch®Õn ¸ch ê th î c î khs¹nngµycµngt¨ngtrong®ãkh¸chquèctÕ µkh¸chnéi®Þa ãkh¶ n¨ngchi tiªuchiÕmtØÖ hälu«nyªu v c l cao,cÇucaoëch tlngdÞchvô. î Nh×nchungtr×nh®éhäcv ncñac¸nbéc«ngnh©nviªntrongC«ngtylµth psovíi c¸cdoanhnghiÖptrongngµnh.Tuylao®éng ngµnhdu lÞchnãichungkh«ng®ßiháilao®éng ¶i cãtr×nh®éhäcv ncao trong phmµ®ßiháichuyªnm«nnghiÖpvôcaonhng®Ó ©ngcaohiÖuqu¶ kinhdoanhcñaC«ngtyvµh¬n n÷atheo nkÞpvíixuhíngph¸ttriÓn ña® tníccòngnhtrªnthÕ íi,C«ngtynªnt¹o®Òu ÖnthuËn îi®Ó ópngêilao c gi i ki l gi®éng ãthÓ giahäctËp ¹ic¸ctr ng,líp,kho¸häcng¾n ¹n®Ó©ngcaotr×nh®éhäcv nh¬nn÷a. c tham t ê h n * Tr×nh®échuyªnm«nnghiÖp ô: v C¸nbéc«ngnh©nviªncñaC«ngtynãichunglµnhiÒutuæinªn hä®Òu µnh÷ngngêi cãkinhnghiÖm ll©un¨mvµ®c®µot¹onghiÖp ôt¹ic¸clípdu lÞch õ3- th¸ngnªntr×nh®échuyªnm«nnghiÖp ôcña ¸nbé î v t 8 v cc«ngnh©nviªntrongkh¸chs¹nnãichunglµt¬ng®èicao.§Òunµy®c ®¸nhgi¸ quahiÖuqu¶ vµkÕtqu¶ i îkinhdoanhcñaC«ngtytrongn¨m2000 æng èkh¸ch®¹t130.000ît,t¨ng8% sovíikÕho¹ch,t¨ng24% sovíi t s ln¨m 1999vµdoanhthut¨nglªnr tnhiÒu40.366.000.000 §,t¨ng24% sovíi kÕho¹ch,t¨ng20% sovíi n¨m VN1999. ëc¸cbéphËn µn,bar,bÕp,buång100% ®· qua®µot¹onghiÖpvô.Tr×nh®étaynghÒñanh©nviªn b c®cchiatheotõngnghiÖp ô: î v Nh©n ªnbuång:bËc chiÕmtØÖ vi 5/5 l 70% Nh©n ªnbµn,bar,bÕp7/7 ÕmtØÖ: vi chi l 75% Nãichungtr×nh®éhäcv ncñanh©nviªn뮩ychacaosongnh©nviªn뮩y®Òu ãkinhnghiÖm c®óckÕttõnhiÒun¨m lµmviÖcphôcvôc¸c®oµnkh¸chquanträngvµphôcvôkh¸chquèctÕ(c¸cchuyªngia).H¬nn÷atrongqu¸ tr×nhlµmviÖchälu«nhächáithªmnh÷ngng i®c®µot¹oquatr nglípvµthamgiavµo ê î êc¸clíp®µot¹onghiÖp ông¾nh¹n. v §©y ùcsùlµnЮ¸ngquýcña êilao®éng C«ngtytrongviÖc ¸thuynçlùccñab¶n th©n vît th t ng ë ph ®Óquanh÷ngkhãkh¨ndo tr×nh®éhäcv ncßnth pg©yra. * Tr×nh®éngo¹ing÷,vitÝnh: 37
 • 38. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trongngµnhdu lÞchth× tr×nh®éngo¹i ng÷ cñac¸n béc«ngnh©nviªn ®Æc Ötquanträng.§ãlµ bi®Òu ÖncÇnv×häph¶i tiÕpxócnhiÒuvíikh¸chdu lÞchquèctÕ giaotiÕp.Häph¶i cãtr×nh®éngo¹i i ki trongng÷®ñ®Ó pøngyªucÇutrªnvµcÇn ¶i hiÓu®cphongtôctËp ¸ncòngnht©mlýng«nng÷m×nhnãi. ®¸ ph î qu Víitæng è448 ©nviªncã189ng icãtr×nh®éngo¹ing÷tõb»ngBtrë ªn(chiÕm42,18%tæng è s nh ê l slao®éng), nªntr×nh®éngo¹ing÷cñac¸nbéc«ngnh©nviªncñaC«ngtyt ng®èith p(riªngbéphËnÔ cho ¬ lt©ncãtr×nh®éngo¹ing÷100%).§©y µ®Óm µC«ngtycÇn ¾cphôc. l i m kh ThêigianquaC«ngty®· th ngxuyªnmëc¸c kho¸ häcngo¹i ng÷ nh»mt¨ngkh¶ n¨nggiaotiÕpcña ênh©nviªnvíikh¸ch.§©y µméttrongnh÷ngyÕu èg©y n tîngnh tvíikh¸chvµkÐokh¸chtrë¹i kh¸chs¹nlÇn l t lsau.Nh C«ngtynªnkhuyÕn Ých®éngviªnnh©nviªnhäcthªmngo¹ing÷ kh¸cngoµitiÕng b»ngviÖc ng kh Anhmëc¸clípëc¸ctrungt©mngo¹ing÷t¹i C«ngtyhoÆc p kinhphÝcho®ihäct¹i c¸ctrungt©mngo¹ing÷.§Æc cbiÖtthÞtr ngkh¸chquèctÕ ñyÕucñakh¸chs¹nlµkh¸chTrungQuèc(chiÕmtûträng nªnviÖckhuyÕn ê ch 86%)khÝchc¸cnh©nviªn®ihäctiÕng lµ1 viÖc µmc p b¸ch. Trung l DonhucÇux· héingµycµngph¸ttriÓn, ªnc¹nhtr×nh®éngo¹ing÷nh©nviªnc¸nbéc«ngnh©nviªn btrongC«ngtycßnbiÕtsödôngthµnhth¹ovi tÝnhv¨nphßngnh lËpch¬ng tr×nhdu lÞch,b¶ng biÓu®oµnkh¸ch,lËp ¸chîp®ång...gãpphÇnvµoviÖc Õt Ömthêigian,tiÕt Ömlao®éng µlu gi÷ c¸cch¬ngtr×nh c ti ki ki vdu lÞch étc¸chkhoahäc. m 2.2.§¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ña «ngty c C 2.2.1.§¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ña µnC«ngtynãichungquamétsèchØ ªu c to ti a) ChØ tiªu n¨ngsuÊtlao®éng b×nh qu©n B¶ng10:HiÖu ¶ södônglao®éng ña µnkh¸chs¹n qu c to ChØ ªu ti §¬nvÞ 1998 1999 1999/1998 (%) 2000 2000/1999 (%)1. Tæng doanhthu Tr.® 26821 31.540 25,9 36.000 19,532.Sèlao®éng ê ng i 375 439 17,1 448 2,1Lao®éngtrùctiÕpt¹ora - 327 341 4,3 382 12,02lîinhuËn3. N¨ng su t lao ®éng Tr.® 71,523 76,927 7,56 90,103 17,13b×nhqu©n4.NSL§ ñalao®éngtrùc c - 82,02 99,035 20,74 105,67 6,7tiÕp ¹oralîinhuËn t NhËn Ðt: x 38
 • 39. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 QuasèliÖu Ýnhto¸nëtrªntath yn¨m1998cãn¨ngsu tlao®éng ×nhqu©nnhánh txÐëtoµnC«ng t b t tyvµchoriªngbéphËnlao®éngt¹oralîi nhuËn.Tængdoanhthun¨m 1999t¨ngh¬nsovíi n¨m 1998lµ6950 triÖ®ånghay25,9%vµsèlnglao®éngcòngt¨nglµ64ng i hay17,1% do ®ãlµmt¨ngn¨ngsu tlao®éng. u î ê N¨m2000 æng t doanhthulµ40366 Ö®ångt¨ngh¬nn¨m1999lµ6.595triÖ®ånghay19,53%sèlnglao tri u u î ®éng òngt¨nglªn9ng ihay2,1%. §Òu µylµmchon¨ngsu tlao®éng òngt¨ngtheo. c ê i n c N¨m 2000cãn¨ngsu tlao®éngb×nh qu©nlµ90,103triÖu®ånglính¬n n¨m 1999lµ13,176triÖu ®ång 17,13% n¨ngsu tlao®éng ùc Õp ¹oralîinhuËn ính¬n6,635 Öu 6,7%. hay tr ti t l tri hay N¨m1999cãn¨ngsu tlao®éngb×nhqu©nt¨ng5,404 Ö®ångsovíin¨m1998hay7,56%cßnn¨ng tri u su tlao®éngtrùctiÕpt¹oralîi nhuËn ¨ng17,015triÖu®ånghay20,74%.VËy øct¨ngn¨ngsu tlao®éng t m b×nhqu©nn¨m 2000so víi n¨m 1999lính¬n møct¨ngn¨ngsu tlao®éngb×nhqu©nn¨m 1999so víi n¨m 1998.Nh møct¨ngn¨ngsu tlao®éng ùc Õp ¹oralîinhuËn ¨m2000/1999¹inháh¬nsovíimøct¨ngn¨ng ng tr ti t n l su tlao®éng ùc Õpt¹oralîinhuËn ¨m1999/1998. Ëy ènt¨ngn¨ngsu tlao®éngcao,métmÆt «ngty tr ti n V mu C ph¶i dÇnh×nhthµnhc¬ c u lao®éngtèiu, gi¶m tíi møctè®asèlînglao®éngkh«ngtrùc Õpt¹oras¶n i ti phÈm,mÆt ¸cC«ngtyph¶i cãnh÷ngbiÖnph¸p®Ó t®cmøcdoanhthucaonh t. kh ®¹ î b. ChØ tiªu lîinhuËn b×nh qu©n. HiÖuqu¶ södônglao®éng kh¸chs¹n®cph¶n ¸nhrânÐtquachØ ªulîinhuËn ×nhqu©ntrªnmét ë î ti b nh©nviªn,v×vËyîinhuËnµchØ ªuquanträng ¶n ¸nhkÕt ¶ kinhdoanhcña «ngty.T¨nglîinhuËn ét l l ti ph qu C m c¸chhîplýlµmôc®Ých ña étdoanhnghiÖ®ång êitho¶ m·n lîiÝchcña µnícvµng ilao®éng. c m p th nh ê B¶ng11: HiÖu ¶ södônglao®éng chØ ªulîinhuËn ×nhqu©n qu qua ti bC¸cchØ ªu ti §¬nvÞ 1998 1999 1999/1998 (%) 2000 2000/1999 (%)1. Tængdoanhthu Tr.® 26821,8 33771,493 25,9 40.366 19,532.ThuÕ doanhthu - 2682,18 3377,1493 25,9 4036,6 19,533.DoanhthuthuÇn - 24139,62 30394,34 25,9 36329,4 19,534.Tæng phÝ chi - 21997 27200 23,65 36000 1,325.Tæng îinhuËn l - 4824,8 6571,5 68,42 4366 -33,566.Tængèlao®éng s ê ng i 375 439 17,1 448 2,17.LîinhuËn ×nhqu©n b Tr.®/ngi ê 12,87 14,97 43,94 9,75 -34,868.NSL§ ×nhqu©n b Tr.® 71,523 76,927 7,56 90,103 17,13 NhËn Ðt:Sos¸nhlîi nhuËn ×nhqu©n3n¨m 1998,1999,2000 × n¨m 1999®¹tmøccaonh t,h¬n x b th n¨m2000 µ5,22triÖ®ång/ngi,h¬nn¨m1998lµ2,1 triÖ®ång/ngi.CôthÓ s¸nhgi÷an¨m1999vµn¨m l u ê u ê so 2000. TØ tphÝ= su 39
 • 40. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TØ tphÝ1999= x 100= 80,54% su TØ tphÝn¨m2000 x 100= 89,18% su = TØ tphÝcña ¨m1999lµ80,54%nháh¬nn¨m2000µ89,18%chÝnhsùchªnhlÖch µylµmchomøc su n l nlîinhuËn ùc Õ ¨m2000 ¶m ®isovíin¨m1999lµ: th t n gi (36329,4 40366 0,8054) (36329,4 40366 0,8918)= 3818,624 331,002= 4149,626(triÖu - x + - x +®ång) HaymøclîinhuËn ×nhqu©ngi¶m ®i b 4149,626: = 9,26triÖ®ång/ngi 448 u ê NhvËy n¨m1999,2000 ×chiphÝcña «ngtyn¨m2000µhîplýh¬nn¨m1999nÕu®emsos¸nh trong th C lvíidoanhthu®Ò®ãcòngcãthÓ ¶i thÝch î lµdo c«ngsu tsödôngc¬ sëvËt tküthuË®éingòc¸nbé i u gi ®c ch t,c«ngnh©nviªnn¨m2000 ãhiÖuqu¶ h¬nn¨m1999. c CßnnÕuso s¸nhgi÷an¨m 1998vµ1999tath ykh«ngcãsùkh¸cbiÖtlínl¾mgi÷atØsu tphÝ(n¨m1998lµ82,01%)vµn¨m 1999lµ80,54%).Sùkh¸cbiÖtnµychصmgi¶m lîi nhuËn ×nhqu©nn¨m 1998víi l bn¨m 1999lµ1,3 triÖu®ång/ngi nhngtheosèliÖuëb¶ng th× lîi nhuËnb×nhqu©nn¨m 1998nháh¬n n¨m ê1999lµ:14,97-12,87= 2,1 triÖ®ång/ngi.SùchªnhlÖch µycãthÓµdo n¨ngsu tlao®éng ×nhqu©nn¨m u ê n l b1998nháh¬nn¨m1999mµchóngta®· ph©ntÝchëmôc2.11 th×c¬ c ulao®éng «nghîplý®·¶nh hëng kh®Õn ¨ngsu tlao®éng.VËy éttrongnh÷ngmôctiªucñaC«ngtylµph¶i h×nhthµnhmétc¬ c u lao®éng n mhîplýtrong êigiantíi. th 2.2.2.§¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng métsèbéphËn ë Dolao®éng kh¸chs¹nchialµmc¸cbéphËn çibéphËn ã®Æ®ÓmkinhdoanhriªngvµyªucÇu trong m c cikh¸cnhau®èivíi ng i lao®éng,hiÖuqu¶ södônglao®éngëmétsèbéphËntiªu biÓunh béphËnbuång,bé êphËn ôcvô¨n uèng,c¸cdÞchvôbæsung...do ®ãtaxÐthiÖuqu¶ södônglao®éng béphËn ªubiÓu®ãlµ ph ë tikinhdoanhl tró µkinhdoanh¨nuèng. u v a) §¸nhgi¸hiÖu qu¶ sö dông lao®éng ë bé phËn kinh doanh l tró. u B¶ng12: HiÖu ¶ södônglao®éng béphËn doanhl tró qu ë kinh u C¸cchØ ªu ti §¬nvÞ 1998 1999 1999/1998 (%) 2000 2000/1999 (%)1. Doanhthubuång Tr.® 15552,6 14251,454 -91,6 15000 5,25 40
 • 41. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.Sèngµykh¸ch Ngµy 204368 220346 7,8 260.000 17,993.Sèlao®éng ê Ng i 113 113 9,7 120 6,194.ChiphÝl¬ng Tr.® 1118,016 1110,077 0,99 1112,02 0,1755.TiÒn¬ngb×nhqu©n l Tr.®/ngi ê 0,904 0,819 0,90 1,100 34,36.NSL§ ×nhqu©n b Tr.®/ngi ê 137,63 126,119 91,64 125,000 99,17. Sè ngµy kh¸ch/nh©n Ngµy 1984,16 1949,965 -98,3 2166.67 11,1viªn ê /ng i8.Doanhthutrªn1® tiÒn 1000® 13,91 12,84 0,92 13,49 4,9l¬ng9.LîinhuËn TriÖ®ång u 1454,31 169,61 16,32 1170 -0,31 ¬10.LN/Lng 1000® 1,300 1,523 17,15 1,052 -0,309 NhËn Ðt:n¨m 1999doanhthubuånggi¶m 1031,1 triÖu®ångso víi n¨m 1998haygi¶m 8,37%,cßn xn¨m 2000doanhthubuånggi¶m 52,6triÖ®ångsovíi n¨m 1998hay3,5% lµmchon¨ngsu tlao®éngb×nh uqu©n1 nh©nviªnbuånggi¶m 8,37%n¨m1999vµ3,5%n¨m2000.N¨ngsu tlao®éng ×nhqu©nc¶ 2 n¨m b(1999,2000) i u®ãchøngtáC«ngtysödônglao®éngkÐmhiÖuqu¶. CôthÓµnÕuøngvíi doanhthun¨m ®Ò l1999,2000 µvíin¨ngsu tlao®éng ¨m1998th×sèlao®éng Çn µ: v n c l N¨m1998:14251,45:137,63 104(ng i) = ê N¨m2000: ê 15000:137,63 109(ng i) = Trong ®ãthùctÕ ¨m1999C«ngty®· södông113 ngêinhvËyµl·ngphÝ9ngêivµn¨m2000 ùc khi n l thtÕödông120ng i,dÉn n ·ngphÝ12 ng i. s ê ®Õ l ê VÒ Øtiªu sèngµykh¸chmétnh©nviªn phôcvôn¨m 2000lµcaonh tvµth p nh tlµn¨m 1999,víi chtæng èphßngcñac«ngtyn¨m 1998,1999,2000Çnîtlµ369;373;375phßngth×trungb×nh1 ngµynh©n s l lviªnph¶i dänvÖ sèphßngt¬ngønglµ3,2phßng;3,3phßng;3,1 phßng.NÕu®emsos¸nhvíi ®Þnhmøc sinhth«ngth ngmµmétnh©nviªnbuångph¶i phôcvôtõ4- phßng,tath ykhèilngc«ngviÖc µmétnh©nviªn ê 5 î mbuångëC«ngtykh¸chs¹nDulÞch Liªnph¶i thùc Öntrong ngµylµh¹nchÕ. ×vËy «ngtycÇn ãbiÖn Kim hi 1 V C cph¸p thuhótkh¸ch,nh»mt¨nglngkh¸ch,sèngµykh¸chtrªnc¬ së®ãmµsödông®éingòlao®éngcãhiÖu îqu¶. Doanhthutrªn1000®chi phÝl¬nggi¶m quac¸cn¨m,®Òu chøngtáC«ngtysödôngchi phÝl¬ng i ®ãkÐmhiÖuqu¶ do tèc®égi¶m cñadoanhthubuångnhanhh¬ntèc®égi¶m cña phÝl ng. chi ¬ 41
 • 42. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m1998lao®éngt¹ora®c137,63triÖ®ångdoanhthul tró,n¨m 1999lao®éngt¹oralµ126,119 î u u triÖ®ångdoanhthul tró,n¨m 2000 µ125,000 Ö®ångkÐotheodoanhthuvµlîinhuËn chochi phÝ- u u l tri u chi l ¬ngcònggi¶m ®i®¸ngkÓ. Tãml¹ihiÖuqu¶ lao®éng tæ ångcñaC«ngtyth«ngquachØ ªun¨ngsu tlao®éng ×nhqu©nvµ ë bu ti b sèbuång1 nh©nviªnphôcvô®¹thiÖuqu¶ chacao. b) HiÖu qu¶ sö dông lao®éng ë bé phËn kinh doanh ¨nuèng Kinhdoanh¨n uèngnh»mtho¶ m·n méttrongc¸cnhucÇuthiÕt Õucñaconng i,víi sùph¸ttriÓn ña y ê c nÒnkinhtÕ Þtr ngth×kh«ngnh÷ngchØ ãkh¸chdu lÞchmµngayc¶ d©n®Þa ¬ngnh÷ngng icãnhu th ê c ph ê cÇuvµkh¶ n¨ngthanhto¸ncòngcãthÓ n ¸chs¹n®Ó «ngnh÷ng®cth ngthøc ¸cmãn¨n ngonmµcßn ®Õ kh kh î ë c ®cngåitrongc¨nphßngvíi trang Õt ÞhiÖn®¹ivµsùphôcvôtËn ×nhcña®éingòc¸nbéc«ngnh©nviªn. î thi b t TronglÜnhvùckinhdoanh¨n uènglîinhuËn µC«ngtythu®ctrong3n¨m 1998,1999,2000 ÕmtûlÖ m î chi cao, caonh tlµn¨m 2000doanhthu¨n uèngchiÕm41% tængdoanhthu.§©ylµ®Òu®¸ngmõngv× ngoµinguån i kh¸chl tró ªudïngdÞchvô¨n uèngcßncãnguånkh¸chtõc¸ckh¸chs¹n,d©n®Þa ¬ng...®Õn ªudïngc¸c u ti ph ti dÞchvô¨n uèng.§©y µmétph¬nghíngkinhdoanhcãtriÓn ängtrongt¬nglai®èivíiC«ngtyv×vËy «ngty l v C nªnn©ngc p c¬ sëvËt tküthuËëbéphËn µy,södôngc¸cbiÖnph¸pthuhótkh¸chnh»m®eml¹ihiÖuqu¶ ch t n kinhdoanhcaoh¬ntõ®ãn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng. B¶ng13:HiÖu ¶ södônglao®éng ¹ibéphËn doanh¨n uèng qu t kinh C¸cchØ ªu ti §¬nvÞ 1998 1999 1999/1998 (%) 2000 2000/1999 (%)1. Doanhthu¨n uèng Tr.® 7514,6 12563,099 67,18 16504,293 31,372.Sèlao®éng ê Ng i 52 92 76,9 102 10,873.ChiphÝl¬ng Tr.® 672,98 903,779 34,3 1113,22 23,174.TiÒn¬ngb×nhqu©n l - 0,904 0,819 0,91 0,952 16,245.NSL§ ×nhqu©n b Tr.®/ngi ê 144,51 136,56 0,945 161,807 18,56.Doanhthu/1®tiÒn¬ng l 1000® 11,17 13,901 24,45 14,826 6,657.LîinhuËn TriÖ®ång u 669,24 1377,24 105,79 994,5 -0,278 ¬8.LN/Lng 1000® 0,994 1,524 53,32 0,893 -0,414 NhËn Ðt:NÕusos¸nhn¨ngsu tlao®éngb×nhqu©nvµdoanhthutrªn1000®ångl¬ngëbéphËn¨n x uèngtath yn¨ngsu tlao®éngb×nhqu©nn¨m 1998lµth p nh t125,03(triÖ®ång/ng i)vµcaonh tn¨m u ê 2000:161,807triÖu®ång/ngi cßndoanhthutrªn1000®ångchi phÝl¬ng caonh tlµn¨m 2000víi 14,826 ê ®ång µnhánh tlµn¨m1998:11,17 ®ång. v 42
 • 43. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NÕu ¨m1999,2000 ãn¨ngsu tlao®éng ×nhqu©ngièngn¨m1998th×øngvíimøcdoanhthu®ãta n c bchØÇnsèlao®éng µ: c l N¨m2000: 16504,293: ê 144,51= 114 (ng i) N¨m1999:12563,099: ê 144,51= 87(ng i) NhvËy Õusos¸nhvíi n¨m 1998th×C«ngty®· thiÕu5 lao®éngvµon¨m 1999vµthiÕu12 lao®éng nn¨m2000. ChØ ªulîinhuËn ªn1® tiÒn¬ngn¨m2000 ¶m sovíin¨m1999lµ0,414%®Òu µychøng áviÖc ti tr l gi i n tsödôngquül ngchacãhiÖuqu¶ ¬ c. HiÖu qu¶ sö dông lao®éng ë dÞch vô bæ sung DÞchvôbæsunglµmétm¶ngkh«ngthÓ Õ®c®èivíib tkúmétkh¸chs¹nnµo.Mëréng ¸cdÞchvô thi u î cbæsungkh«ngnh÷ngkÐodµi thêigianl tró ña ¸chmµcßnlµmt¨ngdoanhthuchokh¸chs¹n.Kh¸chs¹nKim u c khLiªn lµméttrongnh÷ngkh¸chs¹ncãnhiÒuc¸cdÞchvôbæsungnh dÞchvôbÓb¬i, dÞchvôthuª héitr ng, êKaraokª,tennis,giÆtµÉ l B¶ng14:HiÖu ¶ södônglao®éng m¶ngdÞchvôbæsung qu ë C¸cchØ ªu ti §¬nvÞ 1999 2000 2000/1999 (%)1. DoanhthudÞchvôbæsung TriÖ®ång u 4.736 6.496 37,452.Sèlao®éng ê Ng i 30 40 33,333.ChiphÝl¬ng TriÖ®ång u 816,67 1013,21 24,15.N¨ngsu tlao®éng BQ TriÖ®ång/ngi u ê 157,5 162,4 3,116.LîinhuËn TriÖ®ång u 449,1 390 -13,167.LN/CP¬ng l 1000® 0,55 0,3849 -308.Doanhthu/1®tiÒn¬ng l 1000® 5,78 6,411 10,9 NÕu s¸nhc¶ 3béphËn ùavµoc¸cchØ ªuhiÖuqu¶ (doanhthu/¬ng, lîinhuËn l ng,doanhthu/ so d ti l /¬sèlnglao®éng) ×dÞchvôbæsungsödônglao®éngcãhiÖuqu¶ nh t.VËyÇnt¨ngcêngdÞchvôbæsung î th c®Ó ©nbælùclnglao®éng hîplý,sau®ã®Õn éphËn n uèng,cßnbéphËn ångsödônglao®éng a ph î cho b ¨ bu chhiÖuqu¶. TuynhiªnnÕuxÐt t×nhh×nhhiÖnnayth×®ãµmétcèg¾ngtÝchcùccña ¸chs¹n. trong l kh 3. Mét sè nh©n tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cñaC«ng ty 3.1.Ph©n «ng,s¾pxÕplao®éng ¹ic¸cbéphËn c t Do®Æ®Óm ña ¹t®éng doanhkh¸chs¹n,lao®éng î ph©nthµnhc¸ctæ, c¸ctæ¹icãsù c i c ho kinh ®c trong lph©nc«ngtheocalµmviÖc, ôthÓ sau: c nh 43
 • 44. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -T¹ibéphËnÔ©n(lÔ©n1 vµlÔ©n2) lt t t Ca1: tõ6giê30-14 giê30 Ca2:tõ14 giê30-22giê30 Ca3:tõ22giê30-6giê30 Th«ngth ngc¸cngµycãtõ2- ng ilµmviÖc úvµomË®ékh¸chtrongngµymµtæ ëng®Ò®éng è ê 4 ê tu t tr i u snh©nviªnchophïhîp.Riªngca3chØ ãtõ1-2 ngêi.Mçicahä®Òu ¶i ®¶m nhiÖmt tc¶ c¸cc«ngviÖc : c ph nhnhËn t ç,nhËn pøngc¸cyªucÇucñakh¸chs¹n®ãb¸o choc¸cbéphËn bµn,bÕp,® ch×akho¸cho ®Æch ®¸ nh akh¸chkhi kh¸chlªnphßngvµnhËn ¹ich×akho¸khikh¸chrêikháikh¸chs¹n,tiÕn µnhthanhto¸n. l h -T¹ibéphËn ång: bu Ca1: tõ6h -14 h Ca2:tõ14 h -22h Ca3:tõ22h -6h ChñyÕunh©nviªn tæbuånglµmviÖcëca1 vµca2 chonªn thêigiannµysèlnglao®éngcñatæµ î l®«ngnh t70ng i(cho2 kh¸chs¹nKimLiªnI vµII).Ca3th ng10 ng i.Tæ ëngtæ ångvµc¸cnh©nviªncßn ê ê ê tr bul¹i lµmviÖctheogiêhµnhchÝnh.NhvËy víi c¸cbéphËnkh¸ctrongC«ngtyth× thêigianlµmviÖccñatæ sobuångÝth¬nr tnhiÒu.§©y µ®Òu îplývíitÝnhch tc«ngviÖëbéphËn µybëiv×hächØ î phÐplµmvÖ l i h c n ®csinhkhi kh¸ch®iv¾ng Æc ¶ phßngvµobuæis¸nghaychiÒu. ho tr -T¹ibéphËn ôcvô¨n uèng: ph + Tæµn:ThêigianlµmviÖc ña æ µnlµkhípvíitæÕp.Th ngchialµm2 ca: b c t b b ê Ca1: 6h-14h Ca2:14h-22h Trungb×nh1 cacã20ng ilµmviÖc ªntôc,ng inµotrù®ªmsÏ®cnghØ µyh«msau.Th«ngth ng ê li ê c î ng êbÕptr nglµmtheogiêhµnhchÝnhnh÷nglóc®«ngkh¸chcãthÓ l¹i®Õn èicasau.Trong ÷ngngµycãtiÖc ë ë cu nhlínviÖc æ øc ®éng òngthay itheosùs¾pxÕpcña ¸m®èc éphËn µbÕptr nghoÆcæ ëng. t ch lao c ®æ gi b v ë t tr -T¹itæ ¶o vÖ: èlao®éng tæ µyph©nlµm3ca,mçica7ng i. b S ë n ê Ca1: tõ6h-14h Ca2:14h-22h 44
 • 45. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ca3:tõ22h-6hs¸ngh«msau -T¹i®éitusöa:nh©nviªnlµmtheogiêhµnhchÝnh Tãml¹i thêigianlµmviÖccñac¸cbéphËntrongC«ngtyKh¸chs¹ndu lÞchKim LiªnnhvËyµhîplý,tuy lnhiªn ®èivíi béphËnlµmviÖctheocath× thêigianlµmviÖc¶nh hëngr tlíntíi hiÖuqu¶ c«ngviÖc.MÆtkh¸c,C«ngtycÇnph¶i u tiªnvµcãchÕ khuyÕn Ýchlao®éng ÷ khi häph¶i lµmca®ªm,lµmsaochohä ®é kh nc¶m th ytho¶i m¸i yªuthÝchc«ngviÖc ñam×nh,cãnhvËy tlngphôcvôvµhiÖuqu¶ södônglao®éng c ch îmíi cao. 3.2.V n®Ò ¶ l ngt¹iC«ngty tr ¬ C«ngty¸p dôngh×nhthøctr¶ l¬ng theothêigianvµcãth ng®èivíi c¸n béc«ngnh©nviªn trong ëkh¸chs¹n. §Ó nhgi¸ viÖc ¶ l ng,h×nhthøc ¶ l ngcña «ngtytaxÐt «ngthøc ®©y: ®¸ tr ¬ tr ¬ C c sau TiÒn¬ngthùc Õ TiÒn¬ngc¬ b¶n + TiÒn ëng l t= l th ®ã Trong : TiÒn¬ngc¬ b¶n: ThêigianlµmviÖc ùc Õ §¬ngi¸ tiÒn¬ngtrung ×nhx HÖèc pbËc l th t x l b s TiÒn ëng= TiÒn¬ngb×nhqu©nmétlao®éng HÖèxÕplo¹i th l x s HÖèxÕplo¹i뮩y ùavµon¨ngsu tcñang ilao®éng,møc®éhoµnthµnhc«ngviÖc µy «ngthùc s d ê (ng ctÕ µb×nhbÇuëtæ). íibiÖnph¸p¸p dônghÖsèxÕplo¹il¬ngc¸nbéc«ngnh©nviªn®· kÝchthÝchngêilao v V®éng ãýthøc ¸chnhiÖm,lßng Öt ×nhlµmviÖc ªmtóc,ph¸thuyn¨nglùccña ×nh. c tr nhi t nghi m B¶ng15: T×nhh×nhtr¶ l ngchoc«ngnh©nviªntrong n¨m1998-000. ¬ 3 2 N¨m Tæng ®éng lao Tæng doanhthu Tæng l¬ng(Tr.®) chi Tæng¬ng/doanh l thu TiÒn¬ngb×nhqu©n l (%) (®ång/thng) ¸ 1998 375 26822 3961,9 14,77 1.020.000 1999 439 33771,493 4312,6 12,77 1.263.000 2000 448 40366,000 4532,5 11,23 1.300.000 3.3.V n®Ò th ngkûluËt khen ë HÇuhÕtc¸ckh¸chs¹n®Òu ãquy®ÞnhvÒ ×nhthøckhenth nghaykûluËt ªng.Trongqu¶n lýlao c h ë ri®éng,ngoµic¸cbiÖnph¸p hµnhchÝnhmangtÝnhch tb¾tbuéc,ng i lao®éngtu©ntheonh÷ngnéidungkü ê 45
 • 46. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thuËt ®éng.Ngoµira,cßncãh×nhthøckhenth ngb»ngvËt t®Ó Õn Ýchng i lao®énglµmviÖc lao ë ch khuy kh êtèt ¬ngãpphÇn ©ngcaon¨ngsu tlao®éng. h n -ëchÕ khenth ngt¹i kh¸chs¹nKim Liªn,ngoµiviÖcc¨ncøvµolngkh¸ch,hoµnthµnhkÕho¹chvÒ ®é ë îdoanhthuvµlîinhuËn,kh¸chs¹nKim LiªncßncãchÕ khenth ng®étxu tth ngchoc¸cnh©nviªncãs¸ng ®é ë ëkiÕnc¶i tiÕnlao®éng,n©ngcaon¨ngsu tlao®éngnh÷ngnh©nviªnlµmviÖctètsÏ®c khenngîi...Nh÷ng îkho¶n th ngnµytrÝchratõquükhenth ng,tuynhiªnkh«ngnhiÒunhngcãt¸cdônghÕtsøctolíntrongviÖc ë ëkhuyÕn Ýchng ilao®éng µmviÖc èt. kh ê l t Tãml¹i c¸ch×nhthøckhenth ngvµkûluËt Ø »mmôc®ÝchkhuyÕn Ýchng i lao®énglµmviÖc ë ch nh kh ênghiªmtóc,ch¨mchØ, ¸thuy®cn¨nglùccña ×nhvµ®c®·i ngét¬ngxøngvíikÕt ¶ lao®éng ña ä. ph î m î qu c h 3.4.V n®Ò Ón än®µot¹o tuy ch a) VÊn ®Ò tuyÓnchän DoyªucÇuchuyªnm«nho¸caotronglao®éng ¹i c¸cbéphËn Ýnhchuyªnm«nho¸cñalao®éng ¸ch t (t khs¹ndu lÞchlµnguyªnnh©nlµmchométsèho¹t®éngphôcvô®éclËp íinhau)®ßiháic«ngt¸ctuyÓn änlao v ch®éngtrongkinhdoanhkh¸chs¹nph¶i ®¶m b¶o ®óngngµnhnghÒ, ªucÇuchuyªnm«nmµc¸cbéphËn t y ®Æra.Do®ã,c«ngt¸ctuyÓn änvµsödônglao®éng c¸cbéphËn ¸cnhau®cs¾pxÕpkh¸cnhaunh»mn©ng ch ë kh îcaohiÖuqu¶ lao®éng kh¸chs¹n. trong HoµnhËpvµoc¬ chÕ Þtr ngC«ngtykh¸chs¹nDulÞchKim Liªncãr tnhiÒu®æimíi trongc¸chthøc th êqu¶n lýtrong®ãcãc«ngt¸ctuyÓn änlao®éng.Lao®éng î chänvµoc«ngtychñyÕu µhîp®ång.ViÖc ý ch ®c l kkÕt îp®ång y êngtheoc¸chthøc h 뮩 th sau: Trc hÕtký1 hîp®ångng¾nh¹n,saumétthêigianlµmviÖchÕthîp ®ångcò,xÐtth yng i ®c tuyÓn í ê îdôngcãn¨nglùcth×C«ngtysÏkýkÕt îp®ång µi h¹n.Sù®æimíi trong ×nhthøc Ónônglao®éng lµ h d h tuy d ®·méttiÕn é.SùtiÕn énµygiópn©ngcaométc¸ch®¸ngkÓch tlng®éingòlao®éng C«ngtybëiv×nã b b î tronggiópchoC«ngtylùa än®cnh÷ngng icã®ñn¨nglùc,phÈmch t®Ó pøngnhucÇuc«ngviÖc.Song,nhiÒu ch î ê ®¸khi tuyÓnôngc«ngviÖc íi h×nhthøc îp®ång ãnh÷ngh¹nchÕ t®Þnh Öu ¸chs¹ncã"gi÷ ch©n"®c d d h c nh li kh înhiÒu ¸nbéc«ngnh©nviªnu tókh«ng.V«h×nhchungC«ngtychصn¬i ®µot¹ohä,lµ"bµn®¹p"nh÷ngng c l -êinµyhíngtíimét®Òu Öntèt ¬n.V×vËy, ªnc¹nhv n®Ò Ónông,v n®Ò Õn Ýchvµ®·i ngélµ i ki h b tuy d khuy khméttrong ÷ngv n®Ò ngl t©mnh»m®¹ttíimôc®Ých tlngnguån ©nlùc. nh ®¸ u ch î nh VÒ ¬ngph¸ptuyÓn ông:§èivíi c¸cbéphËnkh¸cnhauth׸p dôngc¸cph¬ngph¸pkh¸cnhau.HÇu ph dhÕt ®éng béphËnÔ©n®ctuyÓnôngquac¸ccuécphángv ntrùc Õp.§©y µmétph¬ngph¸phiÖn®¹i lao ë lt î d ti l 46
 • 47. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vµkh¸ cãhiÖuqu¶, ®cc¸cC«ngtyvµc¸cdoanhnghiÖp¸p dôngréngr·i hiÖn®¹i.C«ngty®· cãbiÖnph¸p îtÝchcùc®Ó hótc¸clao®éng ãch tlîngcaonhliªnhÖvíic¸cc¬ s뮵ot¹ochuyªnngµnhdu lÞchnhËn - thu c ngêithùc Ëp, Õu y®cviÖc ãthÓ Ën µolµmviÖc. t n th î c nh v b) C«ng t¸c®µo t¹o §µot¹o®éingòc¸nbénh©nviªnlµho¹t®éng®Çut®eml¹i lîi Ýchtolínvµl©udµi nh t,ý thøc®c î®Òu µynªnC«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªntõl©u®· chóträng íic«ngt¸c®µot¹olao®éng.Khimíi thµnh i n Kim tlËp,nh©nviªntrongkh¸chs¹ncha®c tuyÓn änkücµng,chacãnghiÖpvôchuyªnm«ncao.V n®Ò t î ch ®Æra®èivíiC«ngtyvµnhµ®Òu µnhlµph¶i lµmsao®Óã®cmét®éingòlao®éng ïhîpvíit×nhh×nhmíi mµ i h c î phvÉn m b¶o c«ng¨n viÖc µmchong ilao®éng.Gi¶i ph¸pduynh thîplýmµC«ngty®· chänlµ®µot¹ol¹i ®¶ l ê :lµchÝnhvµtuyÓn änbæsungnÕuth ycÇnthiÕt.§Ó®¸pøngnhucÇungµycµngcaocñadu kh¸ch,C«ngty chkh«ngngõngtiÕnhµnhc¸cbiÖnph¸pn©ngcaoch tlîng®éingòc¸nbénh©nviªncñam×nh.C«ngty®· mënhiÒulípbåidìngnghiÖpvôchuyªnm«nt¹i C«ngty®Ó100% c¸nbénh©nviªncÇnhäccãthÓ gianh: Líp thambåidìngchuyªnm«nnghiÖp ô,lÔ©n,phôcvôbµn,södôngm¸ytÝnhtrong ¶n lý... v t qu MÆt ¸cC«ngtyvÉn Õptôctæ øcchonh©nviªnnhiÒu®îtthamquanhäctËp Öp ôtrongnícvµ kh ti ch nghi vngoµiníc.Song,®Ó pøngyªucÇucñathÞtr ngth×C«ngtycÇnph¶i tiÕptôc®Çu thªmvµ®Çu phïhîp ®¸ ê t th¬nn÷a,®Æc Öttr×nh®éngo¹ing÷nh©nviªnkh¸chs¹ncßnchacao.V×vËy «ngty®· mëc¸clípngo¹i bi Cng÷ngay ¹iC«ngty®ÓãthÓ dâiqu¸tr×nhhäctËp ña ©nviªn. t c theo c nh C«ngty®· cöramétsènh©nviªncãtr×nh®éngo¹ing÷ëbéphËnÔ©nd¹ychoc¸cbéphËn ¸c,th lt kh -êngxuyªntæ øc Ómtra ®¸nhgi¸ lùchäccña ©nviªn. ch ki ®Ó nh 4. §¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cñakh¸ch s¹ n Kim Liª n 4.1.§¸nhgi¸ gi¶i ph¸pn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng Muèn®Èy ¹nhho¹t®éng doanhkh¸chs¹nthuhótkh¸ch®Õn íikh¸chs¹ncñam×nhth×kh«ngcã m kinh vcon® ngnµokh¸clµph¶i n©ngcaoch tlngphôcvô§©y µgi¶i ph¸pchungmµC«ngtycÇnph¶i thùchiÖn ê î . lvµquant©mhµng®Çu. ©ng ch tlngphôcvôC«ngtykh¸chs¹ndu lÞch LiªntËp vµo2 yÕu è:c¬ N cao î Kim trung tsëvËt tküthuËt µconng i. ch v ê §Ó ©ngcaoch tlngc¬ sëvËt tküthuËt ¸ng5 n¨m1999kh¸chs¹nKim LiªnI ®·®cg¾nbiÓn3 n î ch th îsaovµ31 phßngcñaN3®c®Çu n©ngc p ®¸pøngphôcvôkh¸chquèctÕ§Æc Öt ¨m 2000 Õptôc®Çu î t . bi n ti tc¶i t¹onhµ¨n sè2 víi 400chçng容ttiªu chuÈn ôcvôc¸chéinghÞ-c¶i t¹onhµsè9,quÇy ®¹ttiªu i ph bar 47
 • 48. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chuÈn sao.ViÖ¸p dôngc¬ chÕ ¸ hîplý®èivíic¸c®oµn,tour,kh¸chhéinghÞ µkh¸ch®oµn ªnt¹o®cthÞ 3 c gi v n îtr ngæn nh, ëréng µgi÷ v÷ng®cthÞ êngtruyÒn èng.§Òu µykh¼ng nh Õt©mcña µnthÓ ê ®Þ m v î tr th i n ®Þ quy toc¸nbéc«ngnh©nviªnC«ngtylµngµycµngn©ngcaoch tlîngphôcvôcña ¸chs¹nnh»mgi÷ vÞthÕña «ng kh c CtytrªnthÞ êng. tr TËp c«ngt¸c®Çu c¬ b¶n nhc¶i t¹on©ngc p nhµ3,m¸yph¸t®Ön KVA, Öthèngsödông trung t i 650 hnc,bÓb¬i, nhµbÕpnhµ9,10 kiot,nhµ1 vµnhµ2 víitrÞ ¸ 6500 Ö®ång.C¸cc«ngtr×nhx©ydùng,®Çu í gi tri utnãichungcãch tlngvµ®·®c® vµosödôngtrcthêih¹ngãpphÇn ôcvôkinhdoanhcãhiÖuqu¶ cao,tiÕt î î a í phkiÖm®chµngtr¨mtriÖ®ång s¾m®Ó u chiÒu ©uvíigi¸ trÞ ªn2 tû®ång.§Æc Öt Öc µnhlËp î u mua ®Ç t s tr bi vi thtrung ©møngdôngc«ngnghÖ «ngtinvµth ngm¹i mëthªmdÞchvô,t¹oviÖc µmvµt¨ngnguån t th ¬ l thu. -Banl·nh®¹ocßn®¶m b¶o chÕ l¬ngbæng,phóclîi,b¶o hiÓm,khenth ngvµkûluËt ùchiÖn ®é ë ththeoquy®Þnh ña Ët ®éng Ën ôngphïhîpvíi®Òu Ön®¬nvÞm×nh®ang ôcvô,t¹osùtùgi¸cnhiÖt c lu lao v d i ki pht×nh,tùtincñanh©nviªn,banl·nh®¹othùcsùlµniÒmtincËy, µ®énglùcthóc®Èy ©nviªnhoµnthµnhtèt l nhnhiÖmvôcña ×nhcôthÓ : m nh + VÒ ¶o hiÓmx· héivµb¶o hiÓmytÕ ùchiÖn®óngluËt b th 100% c¸nbéc«ngnh©nviªntrongC«ngty®Ò®cmuab¶o hiÓm®Ç®ñhµngn¨m. uî y + VÒ óclîi: t tc¶ mäi ng i ngoµitiÒnl ng hµngn¨m cßn®c tiÒnth ngvµoc¸cdÞpLÔ,TÕt.Ban ph ê ¬ î ël·nh®¹ocßnbètrÝ ¨mháinh©nviªnkhi èm®au,gia®×nhcãviÖc ÕuhØvµtrîc p chonh÷nggia®×nh th hikhãkh¨n. + C«ngt¸c®µot¹onghÒ, äctËpngo¹ing÷®ctæ øcth ngxuyªnchotrªn150ng ivíi 4líphäct¹i h î ch ê ꮬnvÞ®¸pøngnhucÇuph¸ttriÓn ñas¶n xu tvµn©ngcaoch tlîngphôcvô.Tæ øccho70c¸nbéc«ng c chnh©nviªn®ithamquanhäctËp Öpvôëtrongvµngoµiníc.MêichuyªngiavÒ ¶ngd¹ytrongC«ngtycho nghi gigÇn c¸nbéc«ngnh©nviªnhäctËp. 100 + VÒ Õ®ékhenth ng:§©ylµbiÖnph¸pquanträng®Ó ©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng,thóc ch ë n®Èy kinhdoanhcãhiÖuqu¶ caotiÕt Ömtètvµ®Ó©ydùng®¬nvÞv÷ngm¹nh.Hîp®ång ®uath ng do ki x thi êxuyªnph¸t®éng ¸c®îtthi®ua ¾nngµycãs¬ kÕt Óud¬ngkhenth ngc¸cc¸ nh©ntËp Ó »mthóc®Èy c ng bi ë th nhs¶n xu tkinhdoanhvµph¸thuytètc¸cmÆt «ngt¸ccña®¬nvÞ.N¨m2000 ãtrªn500ltc¸nbéc«ngnh©n c c îviªnvµtËpthÓ î C«ngtykhenth ng®étxu tvíi sètiÒnkhenth ngtrÞ ¸ gÇn100triÖu®ång.16 c¸nbé ®c ë ë gic«ngnh©nviªn ®c bév¨nho¸ tÆng ch¬ng v× sùnghiÖpv¨nho¸ quÇnchóng.Tæng Õtn¨m 2000toµn î huy kC«ngtycã250c¸ nh©n®¹tlao®éng áitrong®ãcã120c¸ nh©n®¹tdanhhiÖuxu ts¾c,13 c¸nbéc«ngnh©n ginªnvµ6tËp Ó î b×nhxÐ®Ò Þ p Tæng ôcdu lÞch th ng,21 c¸ nh©n®cb×nhchänlµchiÕn Ü th ®c t ngh c c khen ë î sthi®ua p c¬ sëvµtæng ôc. c c 48
 • 49. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §ãlµbiÖnph¸pmµC«ngtyKh¸chs¹ndu lÞchKim Liªn®· lµm®ÓÝchthÝchngêi lao®éngn©ngcao kn¨ngsu tlao®éng.Tuynhiªn®éingòlao®éng C«ngtycã®étuæitrungb×nhkh¸caosovíic¸ckh¸chs¹n trongkh¸c.DoC«ngtyho¹t®éng î gÇn40n¨mmétthêigiant ng®èidµi sovíic¸ckh¸chs¹nkh¸cëViÖt hiÖn ®c ¬ Namnay.H¬nn÷a,trckialao®éng C«ngtychØ ã®Çu µochø®Çu kh«ngcã.MÆt ¸c,chÕ nghØ Öë í ë c v ra kh ®é vi cC«ngtyl¹itu©ntheoquy®Þnh ña Ët ®éng,n÷ lµ50tuæi,namlµ60tuæ§ãlµmÆt ¹nchÕña «ngty c lu lao i. h c CnhngëmétmétsèbéphËn lÔ©n,bµnbaryªucÇuph¶i cãngo¹ih×nh®Ñp,kh¶ n¨nggiaotiÕptèt,tr×nh nh t®éngo¹ing÷kh¸,C«ngtyvÉn m b¶o ®ctuæitrung ×nhëbéphËn µylµth pnh tsovíitoµnC«ngty.Cã ®¶ î b nthÓ ãi®©y µmétcèg¾nglíncña p qu¶n lýC«ngtynh»mt¹oramét®éingòlao®éng ¨ng®éng ¸ngt¹o, n l c n str×nh®échuyªnm«ngiái. 4.2.§¸nhgi¸ tæng ¸tt×nhh×nhsödônglao®éng ¹iC«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn qu t Kim QuaviÖ®¸nhgi¸ thùctr¹ngsödônglao®éng ¹i C«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKimLiªnem cãmétsè®ãng c tgãpsau: * §iÓm m¹nh: -§étuæitrungb×nhcña®éingòlao®éngC«ngtyt¬ng®èicao,chÝnhv× vËy ä®· tÝchluü®cr t h înhiÒu nghiÖm qu¶n lýcòngnhphôcvôkh¸ch. kinh trong -§éingòlao®éng C«ngtychñyÕu µn»mtrongbiªnchÕ µníc,do ®ãcòngcãthuËn îikhi C«ng trong l nh ltytæ øc ot¹onghiÖp ông¾nh¹nchong ilao®éng ªnchi phÝbáracãthÓãnhngkh«ngbÞl·ngphÝ.- ch ®µ v ê n cNÕu ÐtvÒ ¬ c u lao®éng giíi tÝnh,cãsùph©nc«ngsèlao®éng n÷ëtõngtæ¬ng®èilµphïhîp x c theo nam, tvíi®Æ®ÓmyªucÇucñac«ngviÖc µtõngtæ ªucÇucôthÓ: æ ång,bar,bÕplao®éng ñyÕu µn÷ lµ ci m y t bu ch lphïhîpcßnëtæ ¶o vÖ,æ söa,trung ©mc«ngnghÖ «ngtinth×lao®éng lµphïhîp. b t tu t th nam -§asèc¸nbéc«ngnh©nviªntrong «ngty®Òu ãthÓödông®cngo¹ing÷ëmøc®écãthÓ tiÕp C c s î giao®c:§Æc Öt ®éng c¸ctæ: Ô©n,bar,trung ©mc«ngnghÖ «ng cãtr×nh®éngo¹ing÷100%. î bi lao ë lt t th tin * §iÓm yÕu: - §étuæitrungb×nhëC«ngtykh¸ caonªn kh«ngphï hîp víi ho¹t®éngkinh doanhkh¸chs¹n nh tlµnh÷ngbéphËn ®éng ùc Õp. lao tr ti - Tr×nh®écñac«ngnh©nviªn nãi chungcßnth p,®asèlµtr×nh®étrungc p, södôngngo¹i ng÷kh«ngthµnhth¹ol¾mtrõ ÷nglao®éng béphËnÔ©n,barvµtrungt©mc«ngnghÖ «ngtin. nh ë lt th -Tay Òña ingòc«ngnh©nviªnphôcvô®·®cbåidìngsongcha®¸pøngnhucÇuphôcvôkh¸ch ngh c ®é îs¹n3sao. -HiÖu ¶ södônglao®éng «ngcaovµcòngkh«ngcãxuhíngt¨nghaygi¶m rârÖt. qu kh -ëmétsèbéphËn «ngviÖc êngdånhÕt µong itæ ëngcßnnh÷ngng ikh¸cth×nhµnrçi. c th v ê tr ê 49
 • 50. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Víi®éingòlao®éngcãtr×nh®échuyªnm«nnghiÖpvô®·®¸pøng®ctiªuchuÈn ña1 kh¸chs¹n2 î csao.Tuynhiªndo thÞ êngkh¸chchñyÕu µkh¸chTrungQuècchonªn®ßiháinh©nviªnëbéphËn ùc ÕpcÇn tr l tr tiph¶i biÕt Õng ti Trung.MµviÖc äcngo¹ing÷kh«ngchØ étsímmétchiÒu,h¬nn÷ac¸cnh©nviªn®Ò®· cã h m ugia®×nhchonªnviÖc Õn Ýchhäcngo¹ing÷t¹osùh¨ngsay®ang µv n®Ò t chonhµqu¶n lý. khuy kh l ®Æra 50
 • 51. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 3.Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹ i C«ng ty kh¸ch s¹ n du lÞ ch Kim Liª n I. Ph¬ng híng ph¸t triîn cña C«ng ty trong thêi gian s¾p tíi 1. Ph¬ng híng §Óph¸thuytètc¸cthµnhtÝch®¹t®c trongn¨m 2000,c¨ncøkh¶ n¨ngvµc¬ sëvËt thiÖncãcña î ch®¬nvÞ.C¨ncønhiÖmvô,ph¬nghíng;môctiªucñanghÞ Õ§¶ngbéC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKimLiªn- quy tN¨m2001,C«ngtyDulÞch Liªnx©ydùngnh÷ngph¬nghíngsau: Kim a)TËptrungmëréng®æimíi c«ngt¸cthÞtr ngb»ngsödôngcãhiÖuqu¶ nh÷nglîi thÕ ña®¬nvÞ, ê cph¸thuynçlùc,®æimíi vµmëréng ¸cdÞchvôbæxung. c b)§ad¹ngho¸n©ngcaoch tlngs¶n phÈmt¹oc¸cyÕutèh p dÉn thuhótkh¸chnéi®Þa µt¨ngtû î ®Ó vträng ¸chquèctÕ. kh c)§æimíi c¬ chÕ ¶n lý,t¨ngcêngkØc¬ng,kûluË®¶m b¶o antoµnvµANTT ®¬nvÞ,n©ng qu t trongcaotr×nh®équ¶n lý. d)§¶m b¶o æn®Þnhnéibé,kinhdoanhcãhiÖuqu¶, n¨ngsu tch tlîng.§¶m b¶o ®êisèngchoc¸nbéc«ngnh©nviªn. 2. Môc tiª u: a)ThÞ êngvµkh¸ch tr ThÞ êngkh¸chquèctÕ ñyÕu µkh¸chTrung èc(chiÕm ûträng vµchñyÕu µkh¸ch®idu lÞch tr ch l Qu t 86%) lb»ngchøng th minh ). ThÞtr ngkh¸chnéi®Þa ñyÕulµkh¸ch®i dùhéinghÞtõc¸ctØnhkh¸c®Õn.§ãlµnguånkh¸chæn ê ch®Þnh. N¨m2000 æng èlngkh¸chícthùchiÖn130.000 ®ãltkh¸chquèctÕ t s î trong î 15.000 ×n¨m 2001môc thtiªuph n® ucña «ngtylµ: C 51
 • 52. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b)Duytr×vµph¸ttriÓn tlîngdÞchvôcña ¸chs¹n3sao.N¾mv÷ngkhaith¸ctriÖ®Ó ÷ng®Òu ch kh t nh ikiÖnthuËn îi,södôngcãhiÖuqu¶ c¬ sëvËt t,ph n® u®¹tmøct¨ngtr ngvÒ l ch ë doanhthu8®Õn sovíi 10%thùc Önn¨m2000. hi N¨m2000æng t doanhthu:36tû,ph n® un¨m2001tæng doanhthu:39tû C«ngsu tbuångn¨m2001:80% L·i népng©ns¸chnhµníct¨ng5% sovíithùc Önn¨m2000. hi ThunhËp ×nhqu©n:1 triÖu b ê ¸ 200/ngi/thng c)TËp ®Çu n©ngc p c¬ sëvËt tnhn©ngc p trang Õt Þphßngngñ,trang Þchonhµ¨n vµ trung t ch thi b bc¸cdÞchvônh»mgãpphÇn ÝchcùcvµosùnghiÖp «ngnghiÖp ¸,hiÖn®¹iho¸thñ®«. t c ho II. C¸c gi¶i ph¸p ®î n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng 1. Gi¶i ph¸p tõ phÝ a C«ng ty §Ó®øngv÷ngvµ®¶m b¶o ph¸ttriÓnc¹nhtranhC«ngtykh¸chs¹n du lÞchKim Liªn cÇnph¶i cãnh÷ngchiÕnlc c¹nhtranh®óng®¾n®Ó ¹orasøcm¹nhc¹nhtranhtrong®ÒukiÖnkinhdoanhkhãkh¨nnh î t ivËy. ®Òuquanträng u ªnmµkh¸chs¹ncÇnph¶i lµm®ãlµviÖc ödônglao®éngsaochohîplý,cã Song i ®Ç ti shiÖuqu¶ ®Ó ¶m chi phÝsøclao®éng ·ngphÝ,gãpphÇnn©ngcaohiÖuqu¶ kinhtÕ, ¹orasøcc¹nhtranh gi l tvÒ ¸ vÒ tlngphôcvôsovíikh¸chs¹nkh¸c.Trong ¸ tr×nhthùctËp ¹i C«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKimLiªn, gi ch î qu tem th yviÖc ödônglao®éng y. s 뮩 Sau®©yµmétsègi¶i ph¸pnh»mn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng C«ngty: l trong -Mét µ:Muèn®Èy ¹nhho¹t®éng doanhKh¸chs¹n,thuhótkh¸ch®Õn íikh¸chs¹ncñam×nhth× l m kinh vkh«ngcãcon® ngnµokh¸clµph¶i n©ngcaoch tlngphôcvô®Ó pøngnhucÇucña ¸ch. ê î ®¸ kh N©ngcaoch tlngphôcvôlµv n®Ò Õ®Þnh øcb¸chnh t,lµth¸chthø®èivíing iqu¶n lýkh¸ch î quy t b c ês¹nph n ® usaochoch tlngcao,gi¸ thµnhh¹ lµmôctiªu cñangµnhkh¸chs¹n.Th«ngquach tlîngphôcvô îC«ngtythùchiÖnc«ngt¸ctuyªntruyÒn, ¶ngc¸ométc¸chtètnh tvíi hiÖuqu¶ caomµchi phÝl¹i Ýt(v× quchÝnhkh¸chdu lÞchtrë µnhnêituyªntruyÒnÝchcùcchom×nh).Bªnc¹nh®ã,ch tlngphôcvôcaocßngãp th t îphÇnt¨ng®ÒukiÖnnghØ ¬i tÝchcùcchong i lao®éng,n©ngcaomøcsèngvÒ ¨nho¸ chong i lao®éng. i ng ê v ê 52
 • 53. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368NhvËy tlngqu¶ lµhµng®Çu Õuchóngtamuèn®¹ttèc®égiat¨ngkh¸chquèctÕ µngn¨m lµ30- 0%. ch î n h 4VËy èn®¶m b¶o ch tlngphôcvôtètth× trc hÕtng i lao®éngcÇnph¶i cãtr×nh®échuyªnm«ncao mu î í êhiÓubiÕt éng,sau®ãmíi ®Õn Õu èc¬ sëvËt tküthu˧Æc Öt ¹t®éng doanhkh¸chs¹n®ßihái r y t ch t. bi ho kinhdunglnglao®éng ùc Õpt¬ng®èicaotøclµ®ßiháinh©nviªnphôcvôtrùc ÕpcãnghiÖp ôt¬ng®èicao. î tr ti ti vBëiv× Sùtho¶ m·n = Sùc¶m nhËn Sùmongchê - S= P-E Plµmét®¹ilngt¬ng®èæn®Þnh µchÞu¶nh hëngnh©ntèkh¸chquanvµÝtphôthuécvµonh©ntè î i vchñquan.Elµsùmongchêcµnglíntøclµkhi kh¸chcãkinhnghiÖm idÞchvôvµkhi th«ngtintruyÒn Öngtèt ® mith×Ecµngcaovµngcl¹i.VËy ènt¨ngS th×chØ ãc¸chlµt¨ngP.§ãlµt¨ngsùc¶m nhËn ñakh¸chb»ng î mu c cc¸cc¬ quanc¶m gi¸c.Mµt¨ngPth×chبng2 yÕu èlµconng ivµc¬ sëvËt tküthuËt. t t ê ch Nh "v n®Ò thiÕt ÞhiÖn®¹i chaph¶i lµyÕutèquyÕ®Þnhchosùthµnhc«ngcñakh¸chs¹n, ng trang b tc¸i quanträng tvÉnµyÕu èconng i". nh l t ê VËyµmthÕ µo®Ó©ngcaoch tlngphôcvô? èn Ëy óngtaph¶i kh«ngngõngquant©m®Õn l n n î Mu v ch haiyÕu èconng ivµyÕu èc¬ sëvËt tküthuËt ®ãyÕu èconng ilµquanträng ¬nc¶. t ê t ch trong t ê h §èitîngphôcvôcña µnhdu lÞchlµconng ivíid©ntéc,giíi tÝnh,sëthÝch,phongtôctËp ¸nvµnhËn ng ê quthøc ¸cnhau,ch tlngphôcvôkh¸chvµuytÝncña ¬ sëdu lÞchlµyÕu è quyÕ®Þnh nùph¸ttriÓn. n kh î c t t ®Õ s V®Ò tÝnhc p b¸chlµph¶i ®µot¹ovµbåidìngc¸nbé, nh©nviªnphôcvô.Nãkh«ngchØ ot¹ovµbåid- mang ®µìngc¸nbéchongµnhdu lÞchmµchoc¶ nh÷ngngµnhtrùc Õpliªnquantíiho¹t®éngdu lÞchnh»mn©ngcao tidanhtiÕng ¨nminh,lÞchsùvµlßnghiÕukh¸chcñad©ntécViÖt ®èivíi thÕ íi. §©ylµmétv n®Ò v Nam gi thenchèt sùnghiÖp ¸ttriÓn lÞchnãiriªngvµph¸ttriÓn tÕ ngo¹icña tnícnoÝchung.Bëiv×ho¹t cho ph du kinh ®è ®®éng doanhkh¸chs¹nphÇnlínlµsùquanhÖtrùc Õpgi÷anh©nviªnkh¸chs¹nvíikh¸chdu lÞchthÕ ng kinh ti nhtr×nh®échuyªnm«nnghiÖp ôcña äcßnyÕu.NhiÒu êikÓc¶ c¸nbétrήc®µot¹ovµlµmviÖc c¬ v h ng î trongchÕbaoc p còchuyÓn c¬ chÕmíi nªn cßnkhãkh¨n,lóngtóng.Ngµnhdu lÞchnãi chungvµc«ngnghÖ sangkh¸chs¹nnãiriªng®angthiÕunh÷ngc¸nbéqu¶n lý, c¸cnhµdoanhnghiÖpgiáikiÕnthøc tÕ ingo¹i, kinh ®ètinhth«ngluËt ¸p vµth«ngth¹ongoaihng÷ biÕtlµm¨n cãhiÖuqu¶ trongc¬ chÕthÞtr ng,thiÕunh÷ng ph ê 53
 • 54. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chuyªngia®Ç®µngiáiküthuËt ÖpvôvÒ lÞchvµkh¸chs¹n.Kh¸chs¹ncÇnph¶i n¾mrâph¬ngch©m u nghi du"thiÕu ng ic㮵ot¹olµthiÕu ùthµnhc«ng". con ê s Thùc Õ th y®¹i®asèlao®éng ña ¸chs¹nKimLiªnsèngvµlµmviÖëthêikúbaoc p v×vËyøc t cho c kh c s× kh¸lín,tr×nh®éngo¹ing÷th p,tr×nh®échuyªnm«ntay Ò nhngthùcra®asècha®c®µot¹os©u ngh cao îvµtinhth«ngnghÒ ÖpchñyÕuhäcëc¸ctr ngdu lichViÖt t¸cphongkün¨ngnghÒ Öpvµphong nghi ê Nam, nghic¸chgiaotiÕp ßnëtr×nh®échacao. c Hailµ:§µot¹ovµn©ngcaotr×nh®échong ilao®éng µmétv n®Ò î nhiÒukh¸chs¹nquant©mvµ ê l ®cchñyÕu.Kh¸chs¹ncÇnph¶i n¾mb¾trâph¬ngch©m"ThiÕu ng ic㮵ot¹olµthiÕu µnhc«ng". con ê th ThùctÕ th y®¹i ®asèlao®éngcñaC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKim LiªnsèngvµlµmviÖcëthêikú chobaoc p v× vËy øc kh¸ línvµcãtr×nh®é®¹i häcchacao,trongtæng è448nh©nviªnchØ ã170ng i tèt s s c ênghiÖp®¹ihäc(chiÕm37%),trong®ãlao®éngtètnghiÖpchuyªnngµnhth×cãÝt.V×vËy ivíi nh©nviªn ®è®· tètnghiÖp®¹ihäc,®Æc Öt µc¸nbéqu¶n lý,C«ngtynªnkhuyÕn Ýchhähäcthªmchuyªnngµnh2 vÒ bi l khqu¶n lývµkinhdoanhkh¸chs¹ndu lÞchnh»mt¨ngcêngch tlng®éingòqu¶n lýkinhdoanhkh¸chs¹n.§èivíi înh©nviªnkh¸ctrongkh¸chs¹nth× nªn khuyÕn Ýchhähäcc¸clípt¹i chøcbuæitè®Ó ©ngcaotr×nh®é kh i nhäcv nchung.NgoµiraC«ngtynªnmëc¸clípbåidìnghµngn¨mvÒ Öp ôchuyªnm«nchonh©nviªnvµc¸c nghi vlß®µot¹ochuyªns©u(mang Ýnhtæng îp).§©y µh×nhthø®µot¹or tquanträng ×nÕu ©nviªnphôcvô t h l c v nhchØ ot¹onghiÖp ôhäcchØ Õt ¸cthaot¸cküthuËt khi ®ãkh¸chs¹ndu lÞchyªucÇunh©nviªnphôc ®µ v bi c trongvôph¶i cãnghÖ Ët ®ãyªucÇunh©nviªnph¶i cãkiÕnthøc æng îp.MÆt ¸c,®éingòqu¶n lýkh¸ch thu do t h khs¹ncã®étuæitrungb×nhkh¸ cao,C«ngtycÇncã®ÞnhhíngtuyÓn änvµ®µot¹oc¸nbétrÎngaytõb©ygiê ch®ÓßnkÕthõa «ngviÖc. c c Métv n®Ò ÷alµtr×nh®éngo¹i ng÷ cñanh©nviªntrongC«ngtycßnyÕu,sèngêi biÕtngo¹i ng÷ nn¨m 2000 ØchiÕm43,05%.V×vËy, «ngtynªn mëc¸clíp®µot¹ongo¹i ng÷ vµonh÷nglócÝtkh¸chcho ch Ctoµnc¸nbéc«ngnh©nviªnhoÆc òngcãthÓæ øchäcchotõngtæ Æc ¹o®ÒukiÖnthuËn îi chohäcã c t ch ho t i l®ÒukiÖnthamgiahäcëc¸ctrungt©mngo¹ing÷®Ó i 100% c¸nbéc«ngnh©nviªncãthÓödôngtiÕng s Anh,Trungthµnhth¹o.§èivíimétsèbéphËn ¶i tiÕpxóctrùc Õpvíikh¸chnhbµn,bar,buång,lÔ©n...nh©nviªn ph ti tph¶i södông®cÝtnh thaingo¹ing÷ th«ngdôngtrªnthÕ íi. HiÖnnaynguånkh¸chTrungQuèc®Õn ¸ch î gi kh 54
 • 55. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368s¹nlµchñyÕu Õm ûträng chonªnviÖc äctiÕng lµr tquanträng µcÇn ¹obÇukh«ngkhÝhäc (chi t 86%) h Trung v ttËp C«ngtytõc p trªn®Õn p díi. §ångthêinªntæ øcchoc¸nbéc«ngnh©nviªn®ithamquanhäctËp trong c chnghiÖp ôëtrong µngoµiníchoÆc êichuyªngiavÒ ¶ngd¹ychoc¸nbéc«ngnh©nviªn. v v m gi Balµ:HoµnthiÖn «ngt¸ctuyÓn änlao®éng,c«ngt¸ctuyÓn änlao®éngcãý nghÜa tlín®èivíi c ch ch rch tlnglao®éng ñac¸cbéphËn nµycñakh¸chs¹n.ThùchiÖntètc«ngt¸ctuyÓn änsÏ gi¶m bít®cthêi î c sau ch îgian,chi phÝ®µot¹osaunµy,lµ®ÒukiÖn®Çu ªn®Ó ©ngcaoch tlîng®éingòlao®éngtrªnkhÝa ¹nh i ti n cnghiÖp ôchuyªnm«n,ngo¹ing÷,kh¶ n¨nghoµnhËp,b¶o ®¶m cho®éingòlao®éng ãmét®étuæihîplý, v cngo¹ih×nhphïhîp®Æc ÖtlµbéphËn ntiÕp.V×vËy «ngt¸ctuyÓn änlao®éngr tquanträng µcãý bi ®ã c ch vnghÜaín®èivíi viÖcbètrÝ ingòlao®éngëtõngbéphËntrongkh¸chs¹n.C«ngt¸ctuyÓn änlao®éngë l ®é chC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKim Liªncßnchakh¸chquan,phÇnlínlµu tiªnconem c¸nbétrongngµnh,lao®éngcha®c®µot¹ocãbµi b¶n vµchuyªns©u.V×vËy, ¸chs¹ncÇncãh×nhthøctuyÓn änc«ngkhaivíi®Çy î kh ch®ñc¸cyªucÇu®èivíing idùthi®Ó tc¶ cãthÓ ©mgiathituyÓn. ê t th H×nhthøctuyÓn änmµC«ngtycãthÓ p dônglµc¸ckiÓukiÓmtra,phángv ntrùc Õp,cholµmc¸c ch ¸ tibµithit×nhhuèng.§ãlµh×nhthø®·®cnhiÒudoanhnghiÖp nícvµliªndoanhnícngoµ¸p dôngv×nã c î trong ivõa tÝnhkh¸chquanvõa tÝnhkhoahäc. mang mang Bènlµ:¸p dôngnhiÒuh¬n n÷achÕ lao®énghîp®ångng¾nh¹n.Méttrongnh÷ng®Æ®Ómcña ®é ci®éingòlao®éng «ngtykh¸chs¹ndu lÞchKimLiªnlµlµmtheobiªnchÕ µnícvµhîp®ång µi h¹ndo ®ãr t C Nh dkhãkh¨ntrongviÖcc¾tgi¶m lao®éng,sùtrÎho¸®éingòlao®éng.ChÝnhv× vËy ¸cnhµqu¶n lýcÇncã cnh÷nggi¶i ph¸pchÝnhs¸chkhuyÕn Ýchmétsèlao®éng ãtr×nh®énghiÖp ôkh«ngcao,kh«ngcßntrήi kh c vt×mviÖc ¸chaynghØu sím,chØ ÷ l¹i mçibéphËn étsèÝtnh÷ngngêicãkinhnghiÖm,taynghÒ vµ kh h gi m caotheométchukús¶n xu tkinhdoanhtiÕnhµnhc«ngt¸ctuyÓn änlao®éng,sèlînglao®éng®ctuyÓn än ch î chvµomçibéphËnphôthuécvµonhucÇuvÒ ©nlùccñakh¸chs¹n(dùatrªnb¸o c¸ot×nhh×nhnh©nlùctrong nhkh¸chs¹n),®Þnh øclao®éng èilngc«ngviÖc µmétnh©nviªnph¶i lµmtrong ét®¬nvÞ êigian). m (kh î m m th Méttrongnh÷ngkhãkh¨n®èivíi c¸cnhµqu¶n lýkhi cãmétsèlînglínnh©nviªnlµmtheohîp®ångng¾nh¹nnh÷nglao®éngnµychñyÕulµlao®éngtrÎnªnkinhnghiÖmcñahäkh«ngnhiÒu,h¬nn÷atrongsèhäcòngcãng icoi®©y صc«ngviÖc ¹mthêi,c«ngviÖc µmthªmgiêchonªnr tkhãkh¨nchoviÖ®¶m ê ch l t l c 55
 • 56. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368b¶o ch tlngphôcvô.ChÝnhv× thÕcÇncãsùbètrÝxen kÏ gi÷anh÷ngng i míi vµnh÷ngng i cãkinh î ê ênghiÖm kh¾cphôcnh÷ngnhîc®Óm. ®Ó i N¨mlµ:§¸nhgi¸ lao®éng µméttrongnh÷ngc¸chgiópchokh¸chs¹ncãthÓ©ngcaohiÖuqu¶ södông l nlao®éng, ôthÓµth«ngqua®¸nhgi¸ mµcãchÝnhs¸chth ngthÝch îp,tõ®ãkhuyÕn Ýchng ilao®éng µm c l ë h kh ê lviÖc Ýchcùch¬n,vµcòngth«ngqua®¸nhgi¸ cãthÓ s¸nhkÕt ¶ gi÷ac¸ck×,c¸cn¨mvíinhau,tõ®ãc¸c t so qunhµqu¶n lýcãnh÷nggi¶i ph¸pthÝch îpnh»m® hiÖuqu¶ södônglao®éng ªnmøccaonh t. h a l V×vËy «ngtynªnthµnhlËp étbéphËn ªnquans¸tnh÷ngviÖc µmcñanh©nviªn®Ó nhgi¸, C m chuy l ®¸nÕunh©nviªnnµosaisãt,sÏ bÞ®¸nhd u vµcuèingµynh©nviªn®ãsÏ bÞnh¾cnhëngay,tr¸nhsaisãtlÆp¹i. lNÕuvÉn Õptôcm¾cph¶i saisãtth× sÏ cãh×nhthøcph¹tb»ngvËt ttrõvµol¬ng,th ng.HoÆc ¸cnhµ ti ch ë cqu¶n trÞ ©nlùcso¹nth¶oramétb¶nghÖthèng ¸cc©uhái,víic¸ct×nhhuèngtr¶ lêikh¸cnhau,dùavµo nh ckÕtqu¶ tr¶ lêicñanh©nviªnmµbanqu¶n trÞ nhgi¸ n¨nglùccñamçi ngêi.NgoµiracßncãthÓödông ®¸ sthªmc¸chßmthgãpýcña ¸chhµngvÒ tlîngphôcvô®Æënh÷ngn¬i ®«ng êiqual¹inh thoÆëngay kh ch t ng ctrong ßngkh¸chl tró. ph u §èivíiC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKimLiªnviÖ®¸nhgi¸ lao®éng òng®ctiÕn µnhquac¸cn¨m,®ãlµ c c î hsùth ngxuyªngiaobanbµnb¹ctæ øcthùchiÖnc¸cc«ngviÖcgi÷angêiqu¶n lývµng ilao®éngtrªnc¸c ê ch êlÜnh ùc®ãµsùb×nhbÇugi÷ac¸cthµnhviªntrong ïngméttæ i.Theoc¸chnµycãu ®Óm µng iqu¶n lý v l c ®é i l êcãthÓ nhgi¸ vµxölýtr nghîpkh«ng®¹tyªucÇungay óc®ã.Nhc®Óm µcãthÓ ÷ac¸cthµnhviªntrong ®¸ ê l î i l gicïngméttæ isÏcãnh÷ng®¸nhgi¸ tèt nhau. ®é cho S¸ulµ:HoµnthiÖn Ýnhs¸chkÝchthÝch Ët t®èivíing ilao®éng. ch v ch ê KÝchthÝchvËt t®èivíi ng ilao®éng «ngquachÝnhs¸chtiÒnl ng,th ng,phôc p. GãpphÇnlµm ch ê th ¬ ët¨ngthunhËp ng ilao®éng µméttrongnh÷ng®ßnbÈy ÝchthÝchnh©nviªnlµmviÖc Ýchcùch¬n.ChØ cho ê l k tkhi nµoconng i quant©m®Õn Öcn©ngcaohiÖuqu¶ lao®éngcñam×nh th× hiÖuqu¶ lao®éngtrong ê vidoanhnghiÖp,trongx· héimíi thùcsù®cn©ngcao.HiÖn C«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKimLiªn®ang tr× î nay duymøcl ng1.200.000 /thng/ngi,víimøcl ngnµy®êisèngcña êilao®éng î ®¶m b¶o tèt ¬n. ¬ ® ¸ ê ¬ ng ®c h Nh c¸chtÝnhl ngth ngcña «ngtycha®chîplýl ngcña «ngnh©nviªntÝnhtheoc pbËc µníc, ng ¬ ë C î ¬ c nhdo ®ãcãthÓ äing ilµmviÖc íi n¨ngsu tnhnhauth×nh÷ngng ilao®éng ©un¨mtrongkh¸chs¹nl¹i cãl- m ê v ê l 56
 • 57. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368¬ngcaoh¬n,do ®ãchØ Õn Ýchng ilao®éng ¸thuyhÕt µin¨ngcña ×nh.Cßnvíic¸chtÝnhtiÒn - khuy kh ê ph t m thëngdùavµob×nhbÇuëtæ, thÕ ¸cthµnhviªntrongtæÏ cãxuhíngbaochenh÷ngnhîc®Óm ñanhau®Ó nh c s i chäcïng®chëng,®Ó Ýnhs¸chl ngth ngthùcsùlµ®ßn Èy tÕ, ÝchthÝchng ilao®éng µmviÖc Ých î ch ¬ ë b kinh k ê l tcùch¬nth×viÖc ÝnhtiÒn¬ng,th ngnªntÝnhnhsau: t l ë -§èivíi nh÷ngbéphËngi¸ntiÕpth×l¬ngsÏ tÝnhtheoquy®ÞnhcñaNhµníc. CßntiÒnth ngdùavµo ëkÕtqu¶ s¶n xu t kinh doanhchungcñatoµndoanhnghiÖp.NgoµiracÇnph¶i chóý nªn thënghîp lýchonh÷ngng i cãý tëngkinhdoanhhay,nh÷ngng i t×m ®c nh÷ngnguånkh¸ch,t×m ®c nguåncungc p ®Çu ê ê î îvµo(nguyªnvËt Öu chÕ Õnthø¨n,®ådïnghµngngµytrong ångngñ) íigi¸ c¶ hîplý. li cho bi c bu v §èivíinh÷ngng ilµmëbéphËn ùc Õpt¹oras¶n phÈm ×c¸chtÝnhl ngnhsau: ê tr ti th ¬ L ng= sègiêc«ngx tiÒn «ngcña étgiêc«ng ¬ c m ®ã -Trong : TiÒn «ngcña étgiêc«ng= c m CßnvÒ Ònth ngëbéphËn µydùavµodoanhthuhaylîinhuËn tæ ¹onªncôthÓµ:theoquy®Þnh ti ë n do t ltrongk×, tæ ¶i t¹ora®cmétmøcdoanhthu(linhuËn)µbaonhiªu,nÕudíi consè®ãth×häsÏ kh«ng®c ph î î l îth ng,cßntrªnmøc®ãth×quül ngcñatæ Ï tÝnhtheophÇntr¨msovíi doanhthu(linhuËn). ªnquüth ng ë ¬ s î Tr ë®ã,tæ ëngsÏ tiÕnhµnhtÝnhchoc¸cnh©nviªn,tæùatrªnc¬ sëb×nhbÇugi÷ac¸cthµnhviªntrongtæ tr d nhvËy íi thùcsùph¶n ¸nh®cch tlnglao®éng µhä®· báravµhäsÏ tÝchcùclµmviÖc ¬n®Ó î møcth m î î m h ®c -ëngcaoh¬n. Bèy µ:HoµnthiÖn tr×nhc«ngnghÖ µph©nc«ngbètrÝ ®éng îplý. l quy v lao h CÇncãsùphèihîpchÆt Ïgi÷ac¸cbéphËntrongkh¸chs¹nt¹othµnhsùthèngnh tliªnhoµn.Mµchñ chyÕu µbéphËnÔ©nlµbémÆt ña ¸chs¹nsÏ phèihîpvíibéphËn ång,bµn,bar,bÕpÉ ngcl¹i th«ngtin l lt c kh bu va îsÏ®cph¶n håitíibéphËnÔ©n®Ó pøngnhucÇucña ¸chmétc¸chtèt t. î lt ®¸ kh nh * Mét sè gi¶i ph¸p ®èi víi mét sè bé phËn: + ëtæÔ©n:do chÕ lµmviÖc canhhiÖnnayth×c«ngviÖc ñatæ ØËp chñyÕu µohai lt ®é 3 c ch t trung vcangµylµs¸ngvµchiÒu.DovËy Çnt¨ngcêngsèlao®éngtronghaicanµy,cßncatèido c«ngviÖctËptrung c 57
 • 58. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kh«ngnhiÒunªnchØÇnhainh©nviªnlµ®ñ§Ó m b¶o tÝnhhîplýtr¸nht×nhtr¹ngsödônglao®éng ét c . ®¶ mc¸chv«Ýchtrongkho¶ngthêigiancãkhèilngc«ngviÖÝtvµgiópchonh©nviªnn÷ tho¸tkháisùnÆng äc î c nhcña «ngviÖc ù®ªmnªncatèichØ ètrÝ nh©nviªnnam. c tr c b 2 + ëtæ Õp: C«ngviÖcchñyÕutËptrungvµo2 cas¸ngvµchiÒucßncatèichØ ¶ng2 ®Õn ngêi b kho 3trùc, ôcvôchonh÷ngtr nghîp®ét tcña ¸ch. ph ê su kh Tæ DùavµotÝnhch tc«ngviÖcphôcvôbarth× cãnhiÒunh©nviªn n÷ trong®ãlµhîp lý,nhng bar:tuyÖ®èiho¸n÷ëbéphËn µylµ®Òu ahîplý.Mét ªucÇucñang itrùc Çy ph¶i sµnhvÒîuvµc¸c t n i ch y ê qu bar rlo¹i®åuèng.C«ngviÖc µyphïhîpvíinamgiíi h¬n.V×vËëtæ µycÇnmétnh©nviªnnamlµquÇy ëngthêi n y n trgianlµmviÖëtæ µychialµm3ca. c n + CÇn p dôngchÝnhs¸chkhenth ng,kiÓmtra ivíing ilao®éng: ¸ ë ®è ê §Ó Õn Ýchng ilao®éng µmviÖc Õt ¶ n¨ngvµlßng Öt ×nh,kh¸chs¹ncÇn ãh×nhthøc khuy kh ê l h kh nhi t ckhenth ngc¨ncøvµomøc®éhoµnthµnhtètc«ngviÖc ra.NÕu ©nviªnnµo®ilµm®Ò®Æn, nggiê, ë ®Ò nh u ®ókh«ngnghØ µynµotheoquy®Þnh,ch p hµnhtètnéi quyvµkh«ng®Ó ¶y rasai sãtvíi kh¸chth× hµng ng xth¸ng,hµngquýsÏ®cth ngthªmnh÷ngkho¶ntiÒn ëngtheophÇn ¨ml nghoÆc ÷ngnh©nviªnnµocã î ë th tr ¬ nhtr×nh®énhngl¹isödôngthµnhth¹ohaingo¹ing÷sÏ®cth ngmøcl ngcaoh¬n.MÆt ¸ckh¸chs¹ncÇnt¨ng î ë ¬ khcêngnh÷ngkho¶n th ng®ét tchonh©nviªn®ckh¸chhµngkhenngîi,nh÷ngnh©nviªncãs¸ngkiÕnlµm ë su ît¨ngn¨ngsu tlao®éng. §Ó m b¶o ch tlngkh¸chs¹nnªnthµnhlËp étnhãmnh©nviªnchØ ªnquans¸ttõxath¸i®ét¸c ®¶ î m chuyphonglµmviÖc ñanh©nviªnnÕunh©nviªnnµo®Ó sãtbÞ®¸nhd u vµocuèingµynh©nviªn®ãbÞnh¾c c sainhëngay,tr¸nhsaisãtlÆp ¹i.NÕu ©nviªntiÕptôcsaisãtth×sÔcãh×nhthøc ¹tb»ngvËt ttrõvµol- l nh ph ch¬ng,th ng.§èivíinh÷ngnh©nviªngiáikh¸chs¹ncÇn ãnh÷ngrµngbuécvíihävÒ Æt Ó t,tinhthÇ®Ó ë c m th ch ntr¸nhnh÷ngnh©nviªnnµy®it×mviÖën¬i kh¸ccãthunhËp h¬n.H¬nn÷akh¸chs¹nnªncôthÓ ¸c¸c c cao hotiªuthø®¸nhgi¸ kiÓmtra, nhgi¸ ch tlîngc«ngviÖc õngngµycña õngnhãmhoÆcõngngêilao®éng c ®¸ t t t trongkh¸chs¹n.§Õn èith¸ngtæng Õ®¸nhgi¸ vµxölýc¸ctr nghîpkh«ng®¹tyªucÇu.NgoµiracãthÓödông cu k t ê sthªmc¸chßmthgãpýcñakh¸chhµng®Æënh÷ngn¬i ®«ngng iqual¹i nh thoÆëngaytrongphßngkh¸ch t ê cl tró.u 58
 • 59. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Kh¸chs¹nnªnmëréngkinhdoanhc¸clo¹ih×nhdÞchvôbæsung®Ó étphÇn pøngnhucÇungµy m ®¸cµngcaocñakh¸ch,métphÇn®Ó ètrÝ ©nviªntuæicaokh«ngcßnphïhîpvíi tÝnhch tc«ngviÖcphôcvô b nhtrongkinhdoanhkh¸chs¹nsang®ãlµmvõa m b¶o chosènh©nviªnnµycãc«ng¨n viÖc µmphïhîpvíihä ®¶ l®ång êikh¸chs¹ncãthÓ Ónôngthªmnh©nviªnmíi thay ÕäphïhîpvíiyªucÇuc«ngviÖc ¬n. th tiuy d th h h + §èivíi béphËnbuångvíi tæng èphßngcñaC«ngty,n¨m 1998,1999,2000 µ369,372,375phßng s lth×trungb×nh1 ngµynh©nviªnph¶i dänvÖ sèphßngt¬ngøng3,2phßng;3,3phßng;3,1 phßng.NÕu sinh®emsos¸nh®Þnh øcth«ngth ngmµmétnh©nviªnbuångph¶i phôcvôtõ4- buång,tath ykhèilngmµmét m ê 5 înh©nviªnbuångëC«ngtykh¸chs¹ndu lÞchKimLiªnph¶i thùchiÖntrongmétngµylµh¹nchÕ.V×vËy «ng CtycÇncãc¸cdÞchvôbæsung®Ó hótkh¸ch®Õn ¸chs¹nnh»mt¨nglngkh¸ch,tõ®ãt¨ngsèngµykh¸ch thu kh îtrªnc¬ së®ãmµsödông®éingòlao®éng ãhiÖuqu¶. c + HiÖn tr×nh®éngo¹ing÷cña ©nviªnlµv n®Ò µkh¸chs¹ncÇn t©mtrongc«ngt¸c®µo nay nh m quant¹olao®éng.LµmthÕ µo®Ó ©nviªnëbéphËn ùc ÕpbiÕt tiÕpb»ngtiÕng khi thÞ êngkh¸ch n nh tr ti giao Trung trcñakh¸chs¹nhiÖnnaychñyÕu µkh¸chTrungQuèc.VËy «ngtynªncãkÕho¹chtæ øcc¸clípngo¹ing÷cho l C chnh©nviªnt¹i ngaychÝnhC«ngtyvµoc¸cbuæi;®Æc Öt ªntËn ôngngaychÝnhnh©nviªncñaC«ngtyëbé bi n dphËnÔ©n®Ó¹ychoc¸cbéphËn ång,bar,bÕp,b¶o vÖ.BiÖn ¸pnµymétmÆt ópchoC«ngtygi¸m s¸t lt d bu ph giqu¸tr×nhhäctËp ña ©nviªn,métmÆt ¹othªmviÖc µmchonh©nviªntrong ¸chs¹nt¨ngthªmthunhËp. c nh t l kh 2. Mét sè khuyÕn nghÞ víi Nhµ níc: Trong ×nhh×nhkinhdoanhhiÖnnay,viÖ®Çu n©ngc psöach÷akh¸chs¹ncÇncãnguånvènlín,thêi t c tgianthuhåivènl©u,v×vË®Ò Þ ÝnhphñcÇncãchÝnhs¸chtÝndông®Çu cholo¹ih×nhkinhdoanhnµy y ngh ch tvµchophÐpc¸ckh¸chs¹n®cvay ènl·i su tu ®·i nh»mn©ngcaoch tlngphôcvôkh¸ch.Bªnc¹nh®ã,Nhµn- î v îíc cÇncãchÝnhs¸chthuÕ ×nh®¼nggi÷ac¸c kh¸chs¹n thuécdoanhnghiÖpNhµníc víi c¸ckh¸chs¹n liªn bdoanhvµchÝnhphñxemxÐt ¹imøcthuÕ t®èivíic¸cdoanhnghiÖp doanhkh¸chs¹n. l ® kinh ChophÐpthµnhlËp Öphéikh¸chs¹n,th«ngqua®ã,hÖthèng ¸chs¹nViÖt cãtiÕng ãichung,cã hi kh Nam n®Òu Ön®Ó ®æith«ngtinhäctËp nghiÖmlÉn n©ngcaoch tlîngphôcvô,b¶o vÖ Ònîivµ i ki trao kinh nhau, quy luytÝncña µnhÖthèng, ¶o vÖîiÝchcña ¸chdu lÞch,t¹othµnhsøcm¹nhtæng îp,gi÷ gi¸ trong «itr ng to b l kh h m êc¹nhtranh µnhm¹nh. l 59
 • 60. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lao®éngtrongkh¸chs¹nchñyÕu µtiÕpxóctrùc Õpvíikh¸chv× vËy ¹ih×nhcñanh©nviªnlµr t l ti ngoquanträng. µníccÇn ãquy®Þnh Õ nghØu. Nh c ch ®é h 60
 • 61. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn QuaviÖc ªncøut×nhh×nhlao®éng ¹iC«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn,em th ybªnc¹nhnh÷ng nghi t Kimu ®Ómcña®éingòc¸nbéc«ngnh©nviªn,còngnh c¸chph©nc«ngbètrÝ ®éngcßncãnh÷ngnhîc®Óm i lao ikh«ngthuËnîichoqu¸tr×nhs¶n xu tkinhdoanhmµc¸cnhµqu¶n lýcòngnhmçinh©nviªnph¶i nhËn ®Ó l ramçi ng i hoµnthiÖnm×nhh¬n n÷a,banqu¶n lýcãgi¶i ph¸p thiÕt ùc®Ó ¾cphôcnh÷ngnhîc ®Óm, ê th kh inh»mn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng µhiÖuqu¶ kinhdoanht¹iC«ngty. v Xu tph¸ttõt×nhh×nhthùctÕ ña®éingòc¸nbéc«ngnh©nviªntrongC«ngtytheoem ®Ó ©ngcao c nhiÖuqu¶ södônglao®éng, «ngtycãthÓ Õn µnhmétsèbiÖnph¸psau: C ti h 1. N©ng ch tlngphôcvô cao î 2.§µot¹ovµn©ngcaotr×nh®échong ilao®éng ê 3.HoµnthiÖn «ngt¸ctuyÓn än c ch 4.¸p dôngnhiÒu ¬nn÷achÕ hîp®ång ¾n ¹n h ®é ng h 5.Th ngxuyªn®¸nhgi¸ lao®éng C«ngty ê trong 6.HoµnthiÖn Ýnhs¸chkÝchthÝch Ët t®èivíing ilao®éng. ch v ch ê Emxin tr©n äng öilêic¶m ¬n s©us¾ctíi PGS,TSNguyÔn ¨n§ÝnhcïngtoµnthÓ ¸cthÇy «gi¸o tr g V c ctrongkhoaDulÞchvµkh¸chs¹n,Bangi¸m®èc,Phßng æ øc,Phßng Õ ¹ch,phßngthÞtr ng,c¸cnh©nviªn T ch K ho êC«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn®· tËn ×nhgióp®ìem hoµnthµnhluËn ¨nnµy Kim t v 61
 • 62. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o1. Bµigi¶ngkinhtÕ lÞch. du Tr ng§¹ihäcKinhtÕ ècd©nHµNéi1999. ê Qu2.Gi¸otr×nht©mlývµnghÖ Ët tiÕpøngxötrong doanhdu lÞch. thu giao kinh Chñbiªn:PTS-NguyÔn ¨n§Ýnh-NguyÔn ¨nM¹nh. V V NXBThèng ª HµNéi1996. k3.Gi¸otr×nhluËt ®éng Öt lao Vi Nam Nhµxu tb¶n C«ngannh©nd©n4.Gi¸otr×nhKinhtÕ ®éng Öt tËp lao Vi Nam 1,2 Chñbiªn:Ph¹m§øc µnh Th5.Qu¶nlýkh¸chs¹nhiÖn®¹i LôcBéiMinh-Nhµxu tb¶n ChÝnhtrÞ ècgiavµViÖn ªncøuph¸ttriÓn lÞch,1998,1111pgs Qu nghi du6.Qu¶nlýkh¸chs¹n-Tr ng®µot¹onghiÖp ôdu lÞch µiGßn ê v S Nhµxu tb¶n tr,1996,549trang. Î7.T¹pchÝdu lÞch Öt : Sè5,Sè8,Sè12 n¨m1999 Vi Nam 62
 • 63. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc TrangLêi nãi ®Çu 1 Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao 3 ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹ n1. §Æ®Óm ña ¹t®éng doanhkh¸chs¹n c i c ho kinh 31.1. Kinhdoanhkh¸chs¹n 31.2. §Æ®Óm ña ¹t®éng doanhkh¸chs¹n c i c ho kinh 42.§Æ®Óm ®éng kinhdoanhkh¸chs¹n c i lao trong 62.1. §Æ®Óm ña ¶n th©n ®éng kinhdoanhkh¸chs¹n ci c b lao trong 62.2.§Æ®Óm Ò ¬ c ulao®éng kh¸chs¹n ci vc trong 82.3.§Æ®Óm ña ¸tr×nhtæ øc µqu¶n lý c i c qu ch v 103.Ph©n ¹ilao®éng kh¸chs¹n lo trong 114.HiÖu ¶ södônglao®éng kinhdoanhkh¸chs¹n qu trong 124.1.Kh¸iniÖm 124.2.C¸cchØ ªucôthÓ nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ti ®¸ 135.Mét ènh©ntèt¸c®éng n Öuqu¶ södônglao®éng ña étdoanhnghiÖp ¸chs¹n s ®Õhi c m kh 166.ýnghÜaña ®éng µqu¶n lýsödônglao®éng kinhdoanhkh¸chs¹n c lao v trong 22 Ch¬ng II. Thùc tr¹ ng sö dông lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông 24 lao ®éng t¹ i C«ng ty kh¸ch s¹ n du lÞ ch Kim Liª n1. GiíithiÖu Ò «ngty vC 241.1. LÞchsöh×nhthµnhvµmétsè®Æ®Óm ña «ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn ci c C Kim 241.2. C¸c®Òu Ön®¶m b¶o choqu¸tr×nhho¹t®éng doanh i ki kinh 301.3.KÕt ¶ ho¹t®éng doanhcña «ngty qu kinh C 332.§¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ¹iC«ngtykh¸chs¹ndu lÞch Liªn t Kim 372.1. T×nhh×nhsödônglao®éng 372.2.§¸nhgi¸ hiÖuqu¶ södônglao®éng ña «ngty c C 453.Mét ènh©ntèt¸c®éng n Öuqu¶ södônglao®éng ña «ngty s ®Õhi c C 52 63
 • 64. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683.1.Ph©nc«ng,s¾pxÕplao®éng ¹ic¸cbéphËn t 523.2.V n®Ò ¶ l ngt¹iC«ngty tr ¬ 533.3.V n®Ò th ngkûluËt khen ë 543.4.V n®Ò Ón änlao®éng tuy ch 554.§¸nhgi¸ c¸cgi¶i ph¸pn©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng ña «ngtykh¸chs¹ndu lÞch c C Kim 56Liªn Ch¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö 60 dông lao ®éng t¹ i C«ng ty kh¸ch s¹ n du lÞ ch Kim Liª nI. Ph nghíngph¸ttriÓn ña «ngtytrong êigians¾ptíi ¬ c C th 601. Ph nghíng ¬ 602.Môc ªu ti 60II. C¸cgi¶i ph¸p®Ó©ngcaohiÖuqu¶ södônglao®éng n 611. Gi¶i ph¸ptõphÝa «ngty C 612.Mét èkhuyÕn Þ ivíiNhµníc s ngh ®è 71KÕt luËn 72Tµi liÖu tham kh¶o 73 64