Van luong.blogspot.com 17690

702 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17690

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tõ ®¹i héi VI §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®Õn nay. C«ng cuéc ®æi míi do§¶ng ta ®Ò xíng ®· t¹o nªn nh÷ng chuyÓn biÕn quan träng trªn mäi lÜnh vùccña ®êi sèng kinh tÕ - x· héi. § t níc ta ®· ®ñ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®ÓchuyÓn ®æi sang mét thêi kú míi, thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn®¹i hãa . Cïng víi c¶ níc, du lÞch Qu¶ng Ninh ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc,víi nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh lµ mét tØnh, thµnh phè n»m bªn bê VÞnh H¹Long xinh ®Ñp. Mét trung t©m c«ng nghiÖp th¬ng m¹i - dÞch vô - lµ méttrong ba cùc cña tam gi¸c t¨ng trëng kinh tÕ phÝa B¾c (bao gåm Hµ Néi, H¶iPhßng, Qu¶ng Ninh) trong c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ Qu¶ngNinh ®· x¸c ®Þnh du lÞch lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän ®îcquan t©m, ph¸t triÓn. Gãp phÇn ®i s©u vµo nghiªn cøu ho¹t ®éng cña ngµnh du lÞch nãichung vµ kinh doanh ®ãn tiÕp kh¸ch nãi riªng trªn ®Þa bµn Qu¶ng Ninh nh»mhoµn thiÖn c¶ vÒ c¬ c u tæ chøc, ph¬ng thøc ho¹t ®éng mang l¹i hiÖu qu¶kinh tÕ cao lµ mét v n ®Ò ®îc r t nhiÒu c¸c nhµ kinh tÕ, c¸c nhµ kinh tÕ, c¸cnhµ nghiªn cøu vµ c¸n bé qu¶n lý trong ngµnh quan t©m. Kinh doanh du lÞch lµ mét ngµnh ra ®êi muén so víi nhiÒu ngµnh kinh tÕkh¸c trong lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi, nhng nã còng cã mét lÞch sö kh¸l©u ®êi. Cïng víi thêi gian, ngµnh du lÞch tõng b íc trëng thµnh vµ lín m¹nhvµ nh t lµ nh÷ng thËp kû cuèi cña thÕ kû XX. Du lÞch ®· cã nh÷ng b íc tiÕnnh¶y vät do cung vµ cÇu du lÞch cã sù t¨ng trëng m¹nh mÏ. Së dÜ cã sù ph¸ttriÓn m¹nh mÏ lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: - Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nhmÏ, møc sèng cña d©n c cao dÉn ®Õn n¶y sinh nhu cÇu cao c p lµ du lÞch. - Giao th«ng ®i l¹i thuËn tiÖn, nhanh chãng, an toµn. - D©n sè thÕ giíi t¨ng. - Sù liªn kÕt gi÷a c¸c níc vµ c¸c tæ chøc du lÞch ngµy cµng gia t¨ng. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµnh du lÞch hiÖn nay ®ang ®îc r t nhiÒu níc trªn thÕ giíi quan t©m®Çu t ph ¸t tri Ón v× ®©y lµ m ét ng µnh kinh t m ang l¹ i lîi nhu Ën kh ¸ cao, Õg ãp ph Çn th óc ®Èy c ¸c ngµnh kinh t kh ¸c ph ¸t tri Ón c ¶ vÒ s è l îng vµ ch tl- Õîng (m ét ® t níc ph ¸t tri Ón th × 80% nguyªn vËt li Öu d µnh cho du lÞch lµ don Òn kinh t n éi ®Þa ®¸p øng). Õ §Ó ®¶m b ¶o cho viÖc kinh doanh du lÞch ®¹ t hiÖu qu ¶ th × viÖc nghiªnc øu ®iÒu kiÖn s ½n s µng ®ãn tiÕ p kh ¸ch du lÞch lµ m ét s ù c Çn th iÕ t, t t yÕ u.B ëi v× ®iÒu kiÖn s ¾c bÐ n c ña ng µnh kinh doanh du lÞch nh tlµ trong c ¬ chÕth Þ tr êng c ã s ù c ¹nh tranh gay g ¾t quyÕ tli Ö t gi÷a c ¸c doanh nghiÖp kinhdoanh du lÞch hiÖn nay. §iÒu kiÖn s ½n s µng ®ãn tiÕ p kh ¸ch du lÞch qu èc t hiÖn nay ®ang lµ Õm ét v n ®Ò lín ®èi víi c ¸c ng µnh kinh doanh du lÞch ë níc ta. C ¸c c «ng tykinh doanh du lÞch Nh µ níc vµ t nh ©n m äc lªn t¬ng ®èi nhiÒu víi tèc ®énhanh ch ãng. Nhng hiÖn nay ë níc ta s è c ¸c c «ng ty kinh doanh du lÞch ®ñ®iÒu kiÖn s ½n s µng ®ãn tiÕ p kh ¸ch du lÞch qu èc t c ßn qu ¸ Ý t. §iÒu ®ã n ã Õ¶nh hëng r t lín ®Õ nv n ®Ò kinh doanh du lÞch ë níc ta. Trong giai ®o ¹n hiÖn nay víi ch Ýnh s ¸ch ®æi m íi c ña n Òn kinh t níc ta Õc ïng víi s ù hu û b á lÖnh c m vËn c ña M ü ®· th óc ®Èy kh ¸ch du lÞch Q u èc t Õvµo ViÖt Nam c ña qu èc gia trªn thÕ giíi ph ¸t tri Ón m ¹nh cho n ªn nhu c Çu ®idu lÞch c ña h ä ngµy c µng nhiÒu, m µ th Þ tr êng du lÞch ViÖ t N am m íi vµ h pd Én víi du kh ¸ch thÕ giíi. V× vËy giíi kinh doanh du lÞch c Çn ph ¶i ch ó träng®Çu t chiÒu s ©u ®Ó n ©ng cao ®iÒu kiÖn s ½n s µng ®ãn tiÕ p kh ¸ch du lÞchqu èc t . Õ Ch Ýnh v× ®iÒu kiÖn s ½n s µng ®ãn tiÕ p kh ¸ch du lÞch qu èc t c ã tÇm Õquan träng trong kinh doanh du lÞch nh vËy n ªn trong th êi gian th ùc tËp t¹iC «ng ty du lÞch H ¹ Long. Ngêi viÕ t®· m ¹nh d ¹n ®i s ©u vµo t×m hiÓu th ùc t Õ®iÒu kiÖn s ½n s µng ®ãn tiÕ p kh ¸ch du lÞch qu èc t c ña C «ng ty, ®· thu ® îc Õm ét s è kÕ tqu ¶ nh t ®Þnh. §îc s ù gióp ®ì c ña c ¸c th Çy c « gi¸o vµ c ¸n b é,nh ©n viªn c ña C «ng ty ngêi viÕ txin ®Ò c Ëp tíi v n ®Ò n µy víi ®Ò tµi: "§iÒu kiÖn s½n sµng ®ãn tiÕp kh¸ch du lÞch quèc tÕ t¹i C«ng tyDu lÞch H¹ Long. Thùc tr¹ng vµ khuyÕn nghÞ cña C«ng ty Du lÞch H¹Long" 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368KÕt cÊu gåm: 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu: Ch¬ng I: Néi dung - ý nghÜa cña ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ c¬ sëlý luËn vÒ ®iÒu kiÖn s½n sµng ®ãn tiÕpkh¸ch du lÞch quèc tÕcña C«ng ty. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ®iÒu kiÖn s½n sµng ®ãn tiÕpkh¸ch du lÞch quèc tÕcña C«ng ty DulÞch H¹ Long. 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty 2. Thùc tr¹ng ®iÒu kiÖn s½n sµng ®ãn tiÕpkh¸ch t¹i C«ng ty. 3. §iÒu kiÖn tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty 4. KÕtqu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Ch ¬ng III: Nh÷ng ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l îng ®iÒukiÖn s½n sµng ®ãn tiÕpkh¸ch du lÞch quèc tÕt¹i C«ng ty. KÕtluËn. Víi kiÕnthøc thùc tÕcßn Ýt bëi kinh nghiÖmvµ tr×nh ®é cã h¹n. Bµi viÕtch¾c sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ,thiÕusãt. KÝnh mong sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó bµi viÕt®îc hoµn chØnh. T«i xin tr©n träng c¶m ¬n. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I C¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò 1. Du lÞ ch vµ kinh doanh du lÞ ch. 1.1 Kh¸i niÖm vÒ du lÞch: Nh ch óng ta ®· th y, trong vµi th Ëp k û g Çn ®©y nh tlµ tõ sau chiÕ ntranh thÕ giíi th ø hai, du lÞch ®· trë th µnh m ét ti ªu th øc ®¸nh gi¸ cu éc s èngvíi ngêi d ©n. Kh «ng Ýt qu èc gia ph ¸t tri Ón n Òn kinh t c ña m ×nh ph Çn lín lµ Õnh ê vµo du lÞch. Th ªm vµo ®ã du lÞch ng µy c µng trë n ªn ®a d ¹ng phong ph ó.D o ®ã viÖc nghiªn c øu vµ ®a ra ®Þnh ngh Üa vÒ du lÞch lµ r t kh ã kh ¨n v×n ã ph ô thu éc vµo r t nhiÒu yÕ u tè nh ®iÒu kiÖn ph ¸t tri Ón du lÞch tõngqu èc gia, tµi nguyªn th iªn nhiªn, n Òn kinh t c ña tõng qu èc gia, vµ ®Æc biÖt ÕnÕ unh ×n nh Ën tõ nh ÷ng kh Ýa c ¹nh kh ¸c nhau nh tõ ngêi ®i du lÞch , ngêi kinhdoanh du lÞch. D u lÞch tõ kh Ýa c ¹nh ngêi ®i du lÞch th × "Du lÞch lµ cuéchµnh tr×nh lu tró t¹m thêi ë bªn ngoµi n¬i ë thêng xuyªn cña c¸ thÓnh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu kh¸c nhau víi môc ®Ých hoµ b×nh h÷unghÞ". Nãi réng h¬n ngêi ta coi du lÞch nh lµ mét c¬ héi ®Ó t×m kiÕm nh÷ngkinh nghiÖm sèng vµ sù tho¶ m·n mét sè nhu cÇu vËt ch t vµ tinh thÇn cñam×nh. Cßn nÕu chóng ta nh×n du lÞch tõ gãc ®é nh÷ng ngêi kinh doanh dulÞch th× "Du lÞch ph¸t sinh ra c¸c quan hÖ kinh tÕ vµ phi kinh tÕ, c¸cdoanh nghiÖp coi du lÞch nh lµ mét c¬ héi ®Ó b¸n s¶n ph»m cña hät¹o ra nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch víi môc ®Ých thu lÓinhuËn cao nh t vµ hä coi ®©y lµ c¬ héi ®Ó tiªu thô s¶n ph»m cñam×nh". Ngoµi hai gãc ®é trªn ngêi ta cßn nh×n gãc ®é tõ 2 phÝa kh¸c ®ã lµtõ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ d©n së t¹i. ChÝnh vÒ du lÞch cã nhiÒu khÝa c¹nh vµ gãc ®é nh vËy cã r t nhiÒu®Þnh nghÜa vÒ du lÞch, ë bµi viÕt nµy t¸c gi¶ chän ®Þnh nghÜa sau: "Du lÞch lµ tËp hÓp c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc cña con ngêi nh»mthùc hiÖn mét d¹ng hµnh tr×nh, lµ mét d¹ng c«ng nghiÖp liªn kÕt nh»mth¶o m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Du lÞch lµ mét cuéc hµnh 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tr×nh mµ mét bªn lµ ngêi khëi hµnh víi môc ®Ých ®· ®Óc chän trícvµ mét bªn lµ nh÷ng c«ng cô lµm tho¶ m·n yªu cÇu cña hä" L ý do t¸c gi¶ ch än ®Þnh ngh Üa n µy lµ ®Þnh ngh Üa n µy ®· ®a ra m étc ¸ch nh ×n kh ¸i qu ¸t tõ hai khi¸ c ¹nh ch Ýnh m ét b ªn lµ ngêi du lÞch vµ m ét b ªnlµ nh µ kinh doanh. H ä lµ hai b ªn ®¹i d iÖn cho th Þ tr êng du lÞch vµ ®ã c ònglµ nh ÷ng kh Ýa c ¹nh ch Ýnh m µ®Ò tµi c Çn quan t©m . * Ph©n lo¹i du lÞch: C¸c nhµ kinh doanh du lÞch muèn thµnh c«ng trªn thÞ tr êng cÇn ph¶it×m hiÓu nhu cÇu cña du kh¸ch vµ hä sÏ s¶n xu t kinh doanh nh÷ng dÞch vônµo mµ phï hîp víi nhu cÇu cña du kh¸ch. §iÒu nµy còng chÝnh lµ ý t ëng cñaMarketing hiÖn ®¹i ®ã lµ: chóng ta s¶n xu t vµ b¸n nh÷ng g× thÞ tr êng cÇnchø kh«ng ph¶i s¶n xu t vµ nh÷ng g× mµ chóng ta cã thÓ b¸n. ChÝnh v× vËykhi viÕt ®Ò tµi nµy t¸c gi¶ muèn ®a vµo ®©y dù ph©n lo¹i cña du lÞch v× sùcÇn thiÕt cña v n ®Ò nµy. Chóng ta cã 4 nhãm chÝnh trong ®ã lµ: - §éng c¬ vÒ thÓ lùc. - §éng c¬ vÒ v¨n ho¸. - §éng c¬ vÒ giao tiÕp. * ThÓ lo¹i du lÞch: cã r t nhiÒu thÓ lo¹i du lÞch. Theo ph¹m vi l·nh thæ ta cã du lÞch quèc tÕ, du lÞch néi ®Þa. + C¨n cø vµo nhu cÇu ®éng c¬: Du lÞch ch÷a bÖnh, du lÞch c«ng vô, du lÞch thuÇn tuý. + Theo ®é tuæi. - Du lÞch thanh niªn. - Du lÞch gia ®×nh. - Du lÞch giµnh cho ®é tuæi. 1.2. Kinh doanh du lÞch 1.2.1 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i: 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kinh doanh du lÞch lµ ho ¹t ®éng s ¶n xu tvµ b ¸n cho kh ¸ch du lÞch c ¸cd Þch vô vµ h µng ho ¸ c ña c ¸c doanh nghiÖp du lÞch nh »m ®¶m b ¶o viÖc ®il¹i, lu tró , ¨n u èng, gi¶i trÝ... ®¶m b ¶o lîi Ých cho qu èc gia vµ lîi nhu Ën chotæ ch øc kinh doanh ®ã. 1.2.2.S¶n ph»m du lÞch: S¶n phÈm cña kinh doanh du lÞch lµ nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô ®¸pøng nhu cÇu cña kh¸ch nh dÞch vô vËn chuyÓn, híng dÉn, lu tró, vui ch¬igi¶i trÝ, cô thÓ nh sau: - Kinh doanh lu tró: Phôc vô nhu cÇu ¨n uèng, nghØ ng¬i cña kh¸ch. Lo¹ih×nh kinh doanh kh«ng phôc vô nhu cÇu ®Æc trng cña kh¸ch trong qu¸ tr×nhdu lÞch (nhu cÇu du lÞch) mµ phôc vô nhu cÇu thiÕt yÕu hµng ngµy cña kh¸chtrong qu¸ tr×nh nµy. - Kinh doanh l÷ hµnh: Phôc vô nhu cÇu ®Æc trng cña kh¸ch du lÞch (sÏ®i s©u nghiªn cøu ë nh÷ng phÇn sau). - Kinh doanh c¸c dÞch vô bæ sung: §¸p øng nhu cÇu bæ sung cña kh¸chnh vui ch¬i gi¶i trÝ, mua hµng ho¸. CÇn chó ý ph©n biÖt khi nµo lµ c¬ b¶nc¨n cø vµo môc ®Ých du lÞch cña ngêi du lÞch. 1.2.3. §Æc ®iÓm cña s¶n ph»m du lÞch. Lµ mét ngµnh dÞch vô, tríc hÕt du lÞch cã ®Æc ®iÓm cña mét s¶nphÈm dÞch vô ®ã lµ: - Cã tÝnh v« h×nh, kh«ng thÓ sê th y c©n ®ong ®îc, chØ ®¸nh gi¸ ®îcth«ng qua c¶m nhËn sau khi ®· sö dông. - C¸c s¶n phÈm du lÞch nãi chung lµ gièng nhau vÒ néi dung (cïng lµ lutró, vËn chuyÓn, vui ch¬i gi¶i trÝ..., nhng ch t lîng r t kh¸c nhau, kh«ng®ång nh t. - S¶n phÈm du lÞch g¾n liÒn víi tµi nguyªn du lÞch nªn kh«ng cã sùph©n t¸ch gi÷a tiªu dïng vµ s¶n xu t, s¶n phÈm du lÞch chØ ®îc thùc hiÖn®ång thêi víi qu¸ tr×nh tiªu dïng cña kh¸ch. - S¶n phÈm du lÞch cã tÝnh "t¬i sèng" cao. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngo µi ra, do s ¶n ph Èm du lÞch g ¾n li Òn víi c ¸c tµi nguyªn du lÞch vµph ôc vô nhu c Çu ®a d ¹ng c ña kh ¸ch du lÞch n ªn s ¶n ph Èm du lÞch c ßn c ãnh ÷ng ®Æc ®iÓm sau: - C ã tÝnh t¬ng ®èi c è ®Þnh (cung c è ®Þnh), kh ¸ch ti ªu d ïng tíi n ¬i m íiti ªu d ïng ®îc n ã. Ngêi ti ªu d ïng l¹i th êng ë xa n ¬i b ¸n s ¶n ph Èm (c Çu ph ©nt¸n ) n ªn h ä ph ¶i th «ng qua tru ng gian ®Ó tíi s ¶n ph Èm . - C ã tÝnh tæng h îp cao, bao g åm nhiÒu s ¶n ph Èm c ña ngµnh ngh Ò kh ¸cnhau nh giao th «ng vËn t¶i, kh ¸ch s ¹n, nh µ h µng, h µng ho ¸... - D o ph ô thu éc vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, s ¶n ph Èm du lÞch c ã tÝnh th êivô cao, c ã s ù ch ªnh lÖch lín gi÷a c Çu trong vµ ngo µi th êi vô, c ßn cung th ×l¹i t¬ng ®èi c è ®Þnh. - S ¶n ph Èm du lÞch c ßn ph ô thu éc nhiÒu tíi an ninh ch Ýnh trÞ vµ trË ttù an to µn x · h éi c òng nh c ¸c yÕ u tè x · h éi kh ¸c nh m èt, th Þ hiÕ uvµ c ¸c ®Æc®iÓm c ¸ nh ©n nh thu nh Ëp, t©m lý... - §èi víi m çi kh ¸ch du lÞch, m ét s ¶n ph Èm du lÞch th êng c ã xu híng ch Øb ¸n ®îc m ét lÇn , ®iÒu n µy g ©y x ¸o ®éng trong c Çu. Trªn ®©y lµ nh ÷ng c ¸ch nh ×n tæng quan nh t vÒ du lÞch. S au ®©y®Ò tµi s Ï ®i chi tiÕ tc ô th Ó h ¬n vÒ du lÞch vµ cung du lÞch. 2. Kh¸ch du lÞ ch 2.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ kh¸ch du lÞ ch Kh¸ch du lÞch lµ ngêi mang l¹i doanh thu cho c¸c c¬ së kinh doanh do vËyb t cø nhµ kinh doanh du lÞch nµo còng cÇn biÕt vÒ kh¸ch du lÞch lµ g×? Kh¸ch du lÞch lµ mét hµnh kh¸ch xa hoa ë l¹i theo ý thÝch ngoµi n¬i ctró thêng xuyªn ®Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu sinh ho¹t cao c p nh ng mµ kh«ngtheo ®uæi c¸c môc ®Ých kinh tÕ. Cã nhiÒu lo¹i kh¸ch du lÞch nh kh¸ch du lÞch néi ®Þa, kh¸ch du lÞchquèc tÕ. Trong khu«n khæ ®Ò tµi nµy t¸c gi¶ ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ kh¸ch dulÞch quèc tÕ. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N ¨m 1 963 t¹i Rom a ngêi ta ®· xem xÐ t vµ ®a ra c ¸c kh ¸i niÖm vÒ kh ¸chdu lÞch qu èc t nh sau: Õ Kh ¸ch du lÞch qu èc t lµ kh ¸ch lu l¹i t¹m th êi ë níc ngo µi vµ s èng ngo µi Õn ¬i c tró th êng xuyªn c ña h ä trªn 24 giê ho Æc díi 24 giê th × ph ¶i ti ªu d ïngÝ t nh tm ét ®ªm lu tró. C ßn t¹i H éi ngh Þ qu èc t vÒ du lÞch t¹i H µ Lan n ¨m 1 989 ®· ®a ra Õ®Þnh ngh Üa vÒ kh ¸ch du lÞch qu èc t nh sau: Õ Kh ¸ch du lÞch qu èc t lµ nh ÷ng ngêi ®i th ¨m m ét ® t níc kh ¸c trong Õkho ¶ng th êi gian lµ nh á h ¬n 3 th ¸ng. Nh ÷ng ngêi kh ¸ch n µy kh «ng ®îc lµm g ×®Ó ®îc tr¶ th ï lao vµ sau th êi gian lu tró ®ã kh ¸ch ph ¶i trë vÒ n ¬i ë th -êng xuyªn c ña m ×nh. Nh vËy, hai ®Þnh ngh Üa trªn vÒ kh ¸ch du lÞch qu èc t m Æc d ï lµ kh ¸c Õnhau, nhng ch óng ta c ã th Ó nh Ën th y nh ÷ng ®Æc ®iÓm chung ®ã lµ: - L µ nh ÷ng ngêi níc ngo µi ho Æc ngo ¹i kiÒu kh «ng s èng ë níc h ä ®Õ nth ¨m . - Ph ¶i ti ªu d ïng Ýt nh tm ét ®ªm lu tró ë níc m µ h ä ®Õ nth ¨m . - H ä ®i du lÞch theo nh ÷ng ®éng c ¬ kh ¸c nhau nhng trõ ®éng c ¬ kiÕ mti Òn. 2.2. Nhu cÇu cña kh¸c h du lÞ ch: Kh¸i niÖm vÒ nhu cÇu cña du lÞch: Nhu cÇu du lÞch lµ mét lo¹i nhu cÇu ®Æc biÖt vµ tæng hîp cña conngêi, nhu cÇu nµy ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn nÒn t¶ng cña nhu cÇusinh lý (sù ®i l¹i) vµ nhu cÇu vÒ tinh thÇn (nhu cÇu nghØ ng¬i gi¶i trÝ, tùkh¼ng ®Þnh nhËn thøc giao tiÕp). Vµ chóng ta cã thÓ liÖt kª c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch thµnh hÖthèng nh sau: 1. Nhu cÇu vËn chuyÓn. 2. Nhu cÇu vÒ lu tró vµ ¨n uèng. 3. Nhu cÇu hëng thô c¸i ®Ñp vµ gi¶i trÝ. 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. C ¸c nhu c Çu kh ¸c. Theo h Ö th èng c ¸c nhu c Çu trªn th × nhu c Çu 1 vµ 2 lµ c ¸c nhu c Çu th iÕ tyÕ u vµ ph ¶i c ã nhu c Çu 1 vµ 2 th × m íi lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tho ¶ m ·n nhu c Çu 3lµ nhu c Çu ®Æc tr ng. Nhu c Çu 4 lµ nhu c Çu ph ¸t sinh tu ú chuyÕ n ®i c ñakh ¸ch du lÞch. §©y lµ nhu c Çu b æ sung. Díi ®©y ra xem xÐ t ®iÒu kiÖn ph ¸t sinh vµ ®Æc ®iÓm ti ªu d ïng c ña dukh ¸ch víi tõng lo ¹i nhu c Çu n µy. * Nhu cÇu vËn chuyÓn: Nhu cÇu nµy ph¸t sinh do ®Æc ®iÓm cña du lÞch nghÜa lµ du kh¸chph¶i rêi khái n¬i c tró cña m×nh ®Õn víi ®iÓm du lÞch n¬i mµ hä cÇn ®Õn ®Ótiªu dïng c¸c s¶n phÈm du lÞch. MÆt kh¸c tõ n¬i ë cña du kh¸ch tíi ®iÓm dulÞch thêng cã kho¶ng c¸ch do vËy viÖc sö dông ph¬ng tiÖn trong khi ®i dulÞch lµ t t yÕu vµ nã phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh kho¶ng c¸ch, kh¶ n¨ngthanh to¸n, môc ®Ých chuyÕn ®i, thãi quen tiªu dïng, x¸c xu t... Kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam hä thêng lu ý quan t©m ®Õn giêgi c, ®é an toµn, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vµ hä r t thÝch ®i xÝch l« hoÆcthuª xe ®¹p. * Nhu cÇu lu tró vµ ¨n uèng. §©y lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi con ngêi dï lµm viÖc g× vµ 뮩u. Tuy nhiªn khi ®i du lÞch nhu cÇu nµy cã mét sù kh¸c biÖt so víi ®êisèng thêng nhËt. Còng lµ ngñ, ¨n uèng th× ë nhµ theo mét nÒ nÕp, khu«nmÉu nh t ®Þnh trong ®iÒu kiÖn quen thuéc, nhng khi ®i du lÞch th× du kh¸ch®ßi hái nh÷ng ®iÒu kiÖn míi l¹, kh¸c biÖt so víi nh÷ng g× hä thêng tho¶ m·n.Nhu cÇu ¨n ë trong khi kh¸ch ®i du lÞch kh«ng nh÷ng tho¶ m·n sinh ho¹t mµcßn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu t©m lý kh¸c nh thëng thøc. C¸c yÕu tè chi phèi nhu cÇu nµy lµ: - Kh¶ n¨ng thanh to¸n. - H×nh thøc ®i du lÞch. - Thêi gian vµ hµnh tr×nh lu l¹i. - KhÈu vÞ ¨n uèng. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - L èi s èng, ®Æc ®iÓm c ¸ nh ©n. - G i¸ c ¶ ch tlîng. Khi ®Õ n ViÖ t Nam kh ¸ch du lÞch qu èc t th êng quan t©m ®Õ n vÖ sinh Õc ña ph ßng ng ñ c òng nh trong ¨n u èng, vµ h ä th êng th ëng th øc nh ÷ng m ãn ¨nh ¶i s ¶n biÓn, c ¬m HuÕ ,ch ¶ c ¸ L · Väng... * Nhu cÇu vÒ tham quan gi¶i trÝ §©y lµ nhu cÇu ®Æc trng cña du kh¸ch. Nã xu t ph¸t tõ nhu cÇu hëngthô c¸i ®Ñp vµ gi¶i trÝ. Kh¸ch du lÞch c¶m thô c¸i ®Ñp vµ c¸c gi¸ trÞ thÈmmü kh¸c b»ng dÞch vô tham quan gi¶i trÝ tiªu khiÓn... C¸c nhu cÇu nµy phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: - §Æc ®iÓm c¸ nh©n cña kh¸ch. - V¨n ho¸ vµ tiÓu v¨n ho¸. - Giai c p nghÒ nghiÖp. - Môc ®Ých chuyÕn ®i. - Kh¶ n¨ng thanh to¸n. - ThÞ hiÕu thÈm mü. Nh÷ng hiÖn tîng sù vËt ®iÓm tham quan ®îc kh¸ch quèc tÕ quan t©m khi®Õn ViÖt Nam lµ Sa Pa, H¹ Long, Tam §¶o, Trµ Cæ, §µ L¹t, Ngò Hµnh S¬n,Vòng Tµu, Nha Trang... ®ã lµ phong c¶nh thiªn nhiªn. - C¸c vên quèc gia nh C¸t tiªn, BÕn Ð C¸t Bµ. C¸c c«ng viªn nh §Çm Sen, n,Kú Hoµ, Böu Long, Thñ LÖ... - C¸c hå nh Hå T©y, Hå G¬m... - C¸c chïa nh Chïa Mét Cét, cè ®« HuÕ... - Phong tôc tËp qu¸n.... * C¸c nhu cÇu kh¸c C¸c nhu cÇu nµy ph¸t sinh do ®ßi hái ®a d¹ng mµ nã ph¸t sinh trong qu¸tr×nh du lÞch cña kh¸ch cô thÓ cã c¸c nhu cÇu sau: 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mua h µng lu niÖm . S ö d ông d Þch vô th «ng tin li ªn l¹c, lµm th ñ tôc Visa, ®Æ t ch ç, m ua vÐ ,giÆt lµ , ch ¨m s ãc s øc kho Î, th Ó th ao... D u kh ¸ch ®Õ nViÖt N am hiÖn nay r t th Ých m ua ®å lu niÖm . Trªn ®©y lµ to µn b é nh ÷ng kh ¸i niÖm h lý lu Ën c ¬ b ¶n vÒ kh ¸ch du lÞchvµ ®Æc ®iÓm nhu c Çu c ña h ä, ®¹i d iÖn cho c Çu vÒ du lÞch. TiÕ ptheo em xin tr×nh b µy nh ÷ng nÐ t c ¬ b ¶n vÒ cung du lÞch li ªn quan®Õ n®Ò tµi n µy®ã lµ ®iÒu kiÖn s ½n s µng ®ãn tiÕ p kh ¸ch c ña m ét C «ng ty. 3. §iÒu kiÖn s½ n sµng ®ãn tiÕp kh¸ch. Kinh doanh du lÞch lµ m ét ngµnh kinh doanh tæng h îp v× kinh doanh dulÞch xu t ph ¸t tõ nhu c Çu du lÞch c ña con ngêi, kh «ng ch Ø m ét nh µ kinhdoanh m ét c ¬ s ë kinh doanh c ã th Ó ®¸p øng ®îc t t c ¶ nhu c Çu c ña du kh ¸chm µ®ßi h ái s ù tæng h îp c ña nhiÒu nh µ kinh doanh nhiÒu ng µnh kinh doanh vµc ¸c ng µnh c ã li ªn qua kh ¸c th am gia vµo viÖc ph ôc vô nh ÷ng nhu c Çu c ña dukh ¸ch trong qu ¸ tr×nh h ä ®i du lÞch. Nh vËy ®Ó tho ¶ m ·n nhu c Çu c ña dukh ¸ch ®ßi h ái ph ¶i tæng h îp r t nhiÒu ngµnh, nhiÒu c p, nhiÒu lÜnh vùc kinhdoanh ®ã c òng ch Ýnh lµ ®iÒu kiÖn s ½n s µng ®ãn kh ¸ch. S au ®©y ch óng tah ·y t×m hiÓu ®iÒu kiÖn s ½n s µng tiÕ p kh ¸ch. §iÒu kiÖn s ½n s µng ®ãn tiÕ p kh ¸ch biÓu hiÖn ë nh ÷ng m Æt sau: 3. 1. C¸ c ®iÒ u kiÖ n vÒ tæ c høc: 3.1.1. §iÒu kiÖn vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý cña nhµ níc. HiÖn nay ë ViÖt Nam cã thÓ chia thµnh 2 c p trung ¬ng: Cã ChÝnh phñ, Tæng côc du lÞch c¸c Bé ngµnh liªn quan nh h¶i quan,c«ng an, giao th«ng, bu ®iÖn. C¸c tæ chøc trªn thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ níc vµ du lÞch cã c¸c chøc n¨ngsau: Ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ du lÞch, x©y dùng vµ thùc hiÖnhµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ lín ®Ó ph¸t triÓn du lÞch vµ x©y dùng mét 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c ¬ chÕ c ã hiÖu lùc ®Ó ®a ch Ýnh s ¸ch vµ th Ó chÕ qu ¶n lý vµo ho ¹t ®éng kinhdoanh du lÞch. T æ ch øc híng d Én th ùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc th ùc hiÖn c ¸c v¨n b ¶nph ¸p lu Ë t c ¸c qui chÕ c ¸c chÕ ®é ti ªu chu Èn ®Þnh m øc k ü thu Ët, qui tr×nh quiph ¹m trong ho ¹t ®éng du lÞch. - Tuyªn tru yÒn qu ¶ng c ¸o ho ¹t ®éng du lÞch , nghiªn c øu øng d ông khoah äc, ®µo t¹o b åi dìng c ¸n b é h îp t¸c qu èc t b ¶o vÖ m Æt trËn du lÞch. Õ - G i¶i quyÕ tc ¸c khiÕ un ¹i tè c ¸o vµ x ö lý c ¸c vi ph ¹m lu Ë t trong kinh doanhc ña ® t níc, h ¹n chÕ ®i ®Õ nxo ¸ b á c ¸c hiÖn tîng kh «ng lµnh m ¹nh m µ m Æt tr¸ ido h Ö th èng qu ¶n lý trùc tiÕ p ho ¹t ®éng kinh doanh g ©y ra. 3.1.2. CÊp ®Þa ph¬ng: C p nµy gåm cã UBND tØnh thµnh phè, quËn huyÖn, cïng víi tæ chøckinh doanh du lÞch, UBND thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ níc, cßn c¸c tæchøc kinh doanh thùc hiÖn qu¶n lý trùc tiÕp vÒ kinh doanh du lÞch ë tÇm vim«, thùc hiÖn quyÒn tù chñ vµ tr¸ch nhiÖm trong kinh doanh. Qu¶n lý trùctiÕp kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn kinh doanh mét sè hay toµn bé dÞch vôphôc vô kh¸ch du lÞch víi môc ®Ých sinh lîi, nh»m ph¸t huy c¸c ®iÒu kiÖn vµtiÒm n¨ng du lÞch vÒ mÆt kinh tÕ còng nh x· héi. QuyÒn h¹n vµ chøc n¨ng cña c¸c tæ chøc kinh doanh du lÞch ®îc qui®Þnh trong quyÒn h¹n chøc n¨ng cña doanh nghiÖp du lÞch. C¸c tæ chøc nµy cã thÓ kinh doanh c¸c lo¹i h×nh phôc vô du kh¸ch nhkinh doanh lu tró, kinh doanh vËn chuyÓn, kinh doanh l÷ hµnh, kinh doanh c¸cdÞch vô bæ xung kh¸c. 3.2. C¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Kh¸i niÖm c¬ së vËt ch t kü thuËt lµ toµn bé nh÷ng ph ¬ng tiÖn ®îc huy®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xu t x· héi nh»m t¹o ra c¬ së vËt ch t küthuËt cho x· héi. 3.2.1. C¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch: C¬ së vËt ch t kü thuËt dulÞch do c¸c tæ chøc du lÞch t¹o ra nh»m phôc vô kinh doanh trong ngµnh dulÞch. Nã ®îc ph©n lo¹i nh sau: 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c¸c tæ chøc trung gian thêng do c¸c chinh¸nh, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc c¸c c«ng ty l÷ hµnh qu¶n lý. §©y lµh×nh thøc c¸c v¨n phßng hoÆc c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng. - C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña bé phËn vËn t¶i (giao th«ng vËn t¶i)qu¶n lý chñ yÕulµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn c¸c h×nh thøc ®¶m b¶o, ®iÒuphèi c¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn ®ã. NhiÖm vô cña c¬ së nµy lµ ®¸p øngnh÷ng nhu cÇu ®i l¹i cña kh¸ch du lÞch. Chó ý: ®èi víi ph¬ng tiÖn b»ng tµu thuû lµ nh÷ng cuéc hµnh tr×nh dµivµi th¸ng v× kh¸ch cã quü thêi gian lín do ®ã ph¶i ®¸p øng ®îc c¬ së vËtchÊt kü thuËt ®¶m b¶o t ¬ng ®¬ng nh mét ®iÓm du lÞch nh phßng nghØ, béphËn phôc vô. - C¬ së phôc vô l u tró vËt chÊt kü thuËt: kh¸ch s¹n, nhµ hµng... nhiÖmvô cña c¬ së nµy lµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ¨n uèng nghØ ng¬i l u tró vµ lµthµnh phÇn ®Æc tr ng nhÊt trong toµn bé c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Thêngg¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng dÞch vô bæ sung, vui ch¬i, gi¶i trÝ. - C¬ së vËt chÊt cña c¸c dÞch vô bæ sung: C¬ së nµy lµ c¸c c«ng tr×nh nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn gióp kh¸ch dulÞch sö dông triÖt ®Ó tµi nguyªn vµ thuËn tiÖn trong suèt cuéc hµnhtr×nh. VD: c¬ së y tÕ, giÆt lµ, ph¬ng tiÖn th«ng tin ®iÖn tho¹i t¹o ra dÞchvô bæ sung. - C¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ: lµ c¸c trung t©m thÓ thao vµ mét sè c«ngtr×nh ®Æc biÖt kh¸c nh»m®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch. * C¸c ®Æc ®iÓm cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch - TÝnh phô thuéc: C¬ së vËt chÊt kü thuËt trong du lÞch phô thuéc vµo tµi nguyªn dulÞch: ®Æc ®iÓm, qui m«, tÝnh chÊt cña tµi nguyªn du lÞch. Kh¶ n¨ng tiÕpnhËn cña tµi nguyªn du lÞch qui ®Þnh ®Õnqui m« thø h¹ngcña c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch vµ søc hÊpdÉn cña tµi nguyªn du lÞchqui ®Þnh ®Õnc«ng suÊt sö dông. - TÝnh ®ång bé trong x©y dùng vµ sö dông cao: 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc ®iÓm n µy xu tph ¸t tõ tÝnh tæng h îp c ña nhu c Çu du lÞch. Kh ¸chdu lÞch lu «n ®ßi h ái tho ¶ m ·n ®ång th êi c ¸c nhu c Çu ®ßi h ái c ¬ s ë vË t ch tk ü thu Ët ®ång b é c ¸c yÕ utè nh »m t¹o ra vµ tho ¶ m ·n nhu c Çu c ña kh ¸ch. - G i¸ trÞ ®¬n vÞ c «ng su ts ö d ông cao. V× kh ¸ch du lÞch kh «ng ch Ø ®ßi h ái vÒ h ×nh th øc ti Ön nghi m µ c ßn®ßi h ái c ¶nh quan m «i tr êng s ¹ch ®Ñp. Nhu c Çu trong du lÞch lµ nhu c Çucao c p ph ¶i c ã nh ÷ng c «ng tr×nh , to µ nh µ sang träng c p cao ph ôc vô d Þchvô ®Çy ®ñ. §Ó t¹o ra nh ÷ng c «ng tr×nh ®ã ®ßi h ái vèn ®Çu t r t lín t¹ora gi¸ trÞ ®¬n vÞ cao. M Æt kh ¸c trong du lÞch c ã ®Æc ®iÓm lµ tÝnh th êivô lµ nh ©n tè g ©y n ªn gi¸ trÞ ®¬n vÞ c «ng su ts ö d ông cao. - Th êi gian hao m ßn th µnh ph Çn ch Ýnh c ña c ¬ s ë c ¬ s ë vË t ch ttrongdu lÞch t¬ng ®èi l©u , tÝnh s ö d ông r t d µi (1 0-> 20 n ¨m ). T ¸c ®éng c ña th iªn nhiªn g ©y ra hao m ßn h ¬n lµ qu ¸ tr×nh s ö d ông. C ¬ c u c ña ngêi ti ªu d ïng du lÞch m µ s ¶n ph Èm d Þch vô chiÕ m tû tränglín h ¬n -> do con ngêi t¹o ra l¹i hao m ßn r t Ýt. Th µnh ph Çn ch Ýnh c ña n ã hao m ßn ch Ëm h ¬n vµ s ù th am gia tÝch c ùcc ña th iªn nhiªn lµm hao m ßn lín h ¬n. 3.2.2 C¬ së vËt chÊt x· héi: Nh÷ng ph¬ng tiÖn vËt ch t kh«ng ph¶i do tæ chøc du lÞch x©y dùng nªnmµ lµ cña toµn x· héi bao gåm hÖ thèng ®êng x¸, nhµ ga, s©n bay, bÕn c¶ng,®êng s¾t, c«ng viªn c«ng céng, hÖ thèng th«ng tin viÔn th«ng c p tho¸t n-íc, m¹ng líi ®iÖn, nhµ chiÕu phim, nhµ hµng. C¬ së h¹ tÇng kü thuËt cña x· héi lµ ®ßn b¶y thóc ®Èy sù ph¸t triÓnho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi cña ® t níc ®èi víi ngµnh du lÞch c¬ së h¹ tÇng küthuËt cña x· héi lµ yÕu tè quan träng trong viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng du lÞchvµ n©ng cao ch t lîng s¶n phÈm du lÞch. - C¬ së ¶nh hëng nhiÒu nh t ®Õn du lÞch lµ. - HÖ thèng giao th«ng vËn t¶i, ®êng bé, ®êng kh«ng, ®êng thuû. - HÖ thèng th«ng tin viÔn th«ng: ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - HÖ thèng cÊptho¸t níc - HÖ thèng cung cÊp®iÖn 3.3. §iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ. C¸c ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ biÓu hiÖn ë sù cung øng vËt t cña c¸c tæchøc du lÞch, ®iÒu nµy chÝnh lµ mèi quan hÖ gi÷a tæ chøc du lÞch víi nhµcung cÊpkh¸c. ViÖc cung øng nµy ph¶i ®îc duy tr× mét c¸ch thêng xuyªn vµph¶i ®¶m b¶o chÊt l îng. - §iÒu kiÖn vÒ kinh tÕkh¸c ®ã lµ biÓu hiÖn ë nguån vèn cña C«ng ty,tû lÖ vèn cè ®Þnh vµ vèn l u ®éng cña C«ng ty nãi lªn sù s½n sµng ®ãntiÕpkh¸ch nÕutû lÖ vèn l u ®éng trªn vèn cè dÞnh lín, cã nghÜa lµ kh¶ n¨ngdi chuyÓn rót lui cña vèn lín viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu ®îc tèt h¬n. NÕuvèn tù cã lín th× ®iÒu nµy còng rÊt tèt v× c«ng ty cã thÓ chñ®éng h¬n vµ kh¶ n¨ng ®ãn tiÕpkh¸ch cao h¬n. 4. ý nghÜa: - §iÒu kiÖn s½n sµng ®ãn kh¸ch lµ mét trong yÕutè quan träng t¹o ras¶n phÈm du lÞch do ®ã nÕu®iÒu kiÖn s½n sµng ®ãn tiÕp tèt coi nh s¶nphÈmdu lÞch tèt. - Lµ tiªu thøc ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn du lÞch cña mét c¬ së, métvïng. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho chÊt l îng phôc vô tèt. - Lµ c«ng cô qu¶ng c¸o h÷u hiÖu ®Æc biÖt ®èi víi du kh¸ch. - Nh»mt¨ng cêng thu hót kh¸ch quèc tÕ. 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ ng ®iÒu kiÖn s½ n sµng ®ãn tiÕp kh¸ch du lÞ ch quèc tÕ t¹ i C«ng ty du lÞ ch H¹ Long. 1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty: 1.1. Vµi nÐt vÒ ho ¹t ®éng kinh doanh du l Þch ë Qu ¶ng Ninh. * §iÒ kiÖ t ù nhiªn - x· héi: u n Qu¶ng Ninh lµ mét tØnh n»m ë phÝa §«ng B¾c cña Tæ Quèc. Méttrong nh÷ng trung t©m c«ng nghiÖp th¬ng m¹i du lÞch vµ dÞch vô... lµ méttrong ba cùc cña tam gi¸c t¨ng tr ëng kinh tÕ (Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ngNinh). §îc thiªn nhiªn u ®·i, l¹i cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u ®êi. Qu¶ng Ninh thùcsù lµ mét ®Þa danh hÊpdÉn cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Mét trong nh÷ng®iÓm s¸ng trªn b¶n ®å du lÞch cña ViÖt Nam víi nh÷ng th¾ng c¶nh næitiÕng thÕgiíi nh VÞnh H¹ Long, B¸i Tö Long, B·i t¾m b·i Ch¸y, Trµ Cæ (MãngC¸i)... cïng víi c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ x· héi d©n téc cµng t¹o cho dulÞch Qu¶ng Ninh nh÷ng nÐt thiªn t¹o vµ nh©n v¨n ®éc ®¸o. Nguån tµi nguyªndu lÞch nh©n v¨n Qu¶ng Ninh cßn ph¶i kÓ ®Õnc¸c lÔ héi truyÒn thèng nhHéi chïa Yªn Tö, §Òn Cöa ¤ng, héi vît s«ng B¹ch §»ng (Qu¶ng Yªn) ®Ó t ëngnhí ®Õnnh÷ng ngêi anh hïng ®· lËp nªn nh÷ng trang sö hµo hïng cña d©ntéc. Híng c¸c lÔ héi ngµy cµng ®îc chó träng c¶ vÒ quy m« lÉn h×nh thøc¹o nªn nh÷ng b¶n s¾c rÊt riªng cña tõng ®Þa ph¬ng. V× thÕc¸c lÔ héi ngµycµng l«i cuèi rÊt ®«ng kh¸ch du lÞch quèc tÕ®Õntham quan. PhÊn®Êu®a Qu¶ng Ninh thùc sù trë thµnh mét trung t©m du lÞch cñac¶ níc, trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa lµ nguyÖn väng quyÕtt©m cña nh©n d©n vïng má. Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi vµ më cöa do §¶ngta ®Ò xíng, Qu¶ng Ninh ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß vÞ trÝ xøng ®¸ngcña m×nh qua viÖc ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr ëng kinh tÕ- x· héi, tiÕptôc c¶ithiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Qu¶ng Ninh nãichung vµ cña thµnh phè H¹ Long nãi riªng ch¾c ch¾c sÏ t¹o ®µ cho sù ®i lªncña ngµnh du lÞch. 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. Qu¸ tr × n h h × n h thµnh vµ ph¸t triÓn c ña C«ng ty Du lÞch H¹Long. 1.2.1. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Du lÞch H¹ Long - C «ng ty D u lÞch H ¹ Long Q u ¶ng Ninh n »m b ªn b ê vÞnh H ¹ Long xinh®Ñp, m ét trong nh ÷ng d i s ¶n v¨n ho ¸ th iªn nhiªn b Ëc nh tc ña thÕ giíi ®· ®îcUNESCOc «ng nh Ën vµ ghi vµo d anh m ôc d i s ¶n thÕ giíi. C «ng ty n »m ngay c ¹nh bÕ n ph µ B ·i Ch ¸y vµ ®Çu ® êng H ¹ Long. Q u ¸tr×nh kinh doanh c ña C «ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu th ¨ng trÇm tõ c ¬ chÕ c òsang c ¬ chÕ m íi. C ïng víi th êi gian C «ng ty ®· c ã nhiÒu th ay ®æi tõ c ¬ s ëvË t ch tk ü thu Ët, ®éi ng ò lao ®éng tíi ph¬ng ph ¸p qu ¶n lý vµ ph¬ng th øckinh doanh. Tríc n ¨m 1 976 C «ng ty D u lÞch H ¹ Long do tru ng ¬ng trùc tiÕ p qu ¶n lý víihai nhiÖm vô lµ khai th ¸c du lÞch vµ cung øng tµu biÓn. N ¨m 1 977 ph Çn cungøng ®îc t¸ch ra vµ giao vÒ cho ®Þa ph¬ng qu ¶n lý. §Õ n n ¨m 1 981 tØnh s ¸tnh Ëp nh µ giao t víi C «ng ty cung øng tµu biÓn th µnh C «ng ty du lÞch vµ Õcung øng tµu biÓn. N ¨m 1 984 tØnh ra quyÕ t®Þnh t¸ch nh µ kh ¸ch vên ®µo rakh ái C «ng ty du lÞch vµ cung øng tµu biÓn ®Ó nh Ëp víi C «ng ty ¨n u èngph ôc vô, ®Õ nth ¸ng C «ng ty D u lÞch H ¹ Long n ¨m 1 986 chuyÓn th µnh C «ng tydu lÞch H ¹ Long. C «ng ty du lÞch vµ cung øng tµu biÓn ®æi th µnh C «ng tycung øng tµu biÓn. Theo quyÕ t ®Þnh s è 1 66Q §/ B ng µy 1 6/ 1 988 c ña U 3/UBND tØnh Q u ¶ng Ninh h îp nh t C «ng ty D u lÞch H ¹ Long vµ C «ng ty cungøng tµu biÓn th µnh C «ng ty du lÞch vµ d Þch vô tµu biÓn. §Õ nn ¨m 1 989 ®æitªn th µnh C «ng ty D u lÞch vµ cung øng tµu biÓn. Th ¸ng 1 n ¨m 1 993 UBNDtØnh quyÕ t®Þnh t¸ch C «ng ty D u lÞch vµ cung øng tµu biÓn ®Ó th µnh lËpC «ng ty du lÞch H ¹ Long vµ C «ng ty cung øng tµu biÓn Q u ¶ng Ninh. T õ ®ã®Õ n nay c «ng ty ®· ®i vµo ho ¹t ®éng ®îc trªn 1 4 n ¨m , C «ng ty ®· nhanhch ãng c ¶i t¹o vµ n ©ng c p c ¬ s ë vË t ch tk ü thu Ët, trang b Þ th ªm c ¸c ph¬ngti Ön ®µo t¹o n ©ng cao tr×nh ®é qu ¶n lý c òng nh n ©ng cao tr×nh ®é qu ¶nlý c òng nh n ©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ tay ngh Ò c ña C BCNV. V× thÕc ¬ s ë vË t ch t k ü thu Ët ®îc m ë réng, khang trang h ¬n vµ tay ngh Ò c ñac «ng nh ©n ®îc n ©ng cao tõng bíc. Ho ¹t ®éng kinh doanh ng µy c µng ®îc m ëréng, ®i vµo n Ò nÕ p®· vµ ®ang m ang l¹i nhiÒu hiÖu qu ¶ th iÕ tth ùc. 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n sö dông cña C«ng ty DulÞch H¹ Long. 1.2.2.1. Chøc n¨ng: Th ùc hiÖn ch ñ tr ¬ng s ¾p xÕ p l¹i c «ng viÖc theo quyÕ t ®Þnh s è 388HD D BT ngµy 20 th ¸ng 1 n ¨m 1 991 c ña Ch Ýnh ph ñ, C «ng ty du lÞch H ¹ Long tiÕ ptôc ®¨ng k ý ho ¹t ®éng kinh doanh víi ch øc n ¨ng ch ñ yÕ u lµ kinh doanh xu tnh Ëp kh Èu. C «ng ty D u lÞch H ¹ Long lµ doanh nghiÖp Nh µ níc th ùc hiÖn chÕ®é h ¹ch to ¸n ®éc lËp , C «ng ty ho ¹t ®éng theo ph ¸p lu Ë t c ña Nh µ níc vµtheo ®iÒu lÖ c ña C «ng ty, th «ng qua c ¸c ho ¹t ®éng kinh doanh nh »m khaith ¸c c ã hiÖu qu ¶ ngµy c µng cao, ti Òm n ¨ng vµ c ¸c lîi thÕ vÒ du lÞch c ñatØnh Q u ¶ng Ninh. 1 .2.2.2. NhiÖ m vô: §èi tîng ph ôc vô ch ñ yÕ uc ña C «ng ty D u lÞch H ¹ Long lµ ®ãn tiÕ p kh ¸chdu lÞch qu èc t , kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa vµ s ü quan thuyÒn viªn tµu níc Õngo µi ®Õ nc ¶ng Q u ¶ng Ninh. Ngo µi viÖc ph ôc vô t¹i ch ç, C «ng ty c ßn tæ ch øc®a ®ãn kh ¸ch ®i th am quan trong viÖc ngo µi níc (kinh doanh l÷ h µnh). C «ngty D u lÞch H ¹ Long lµ m ét doanh nghiÖp Nh µ níc thu éc tØnh Q u ¶ng Ninh ho ¹t®éng trªn m äi lÜnh vùc kinh doanh du lÞch , vµ kinh doanh tæng h îp. C ¸c n ¨mqua trong ®iÒu kiÖn kinh t th Þ tr êng, C «ng ty D u lÞch H ¹ Long ®· c ã nhiÒu Õc è g ¾ng, n ¨ng ®éng kh ¾c ph ôc m äi kh ã kh ¨n, t×m nhiÒu gi¶i ph ¸p ®Ó nh »mph ¸t tri Ón kinh doanh vµ ho µn th µnh vî t m øc kÕ ho ¹ch, n ép ngh Üa vô ®èi víiNh µ níc, ph ¸t tri Ón c ¬ s ë vË t ch t, k ü thu Ët h ¹ tÇng nh »m ®¸p øng nhiÖm vôkinh doanh ®¹ t hiÖu qu ¶ cao. 1 .2.2.3. Q uyÒ n h¹n: C «ng ty ®îc phÐ p li ªn doanh, li ªn kÕ tvµ k ý h îp ®ång kinh t víi c ¸c tæ Õch øc vµ c ¸ nh ©n thu éc c ¸c th µnh ph Çn kinh t trong vµ ngo µi níc theo nguyªn Õt¾c tù nguyÖn, b ×nh ®¼ng, c ïng c ã lîi, ®óng ph ¸p lu Ët. C «ng ty ®îc vay vèn t¹i ng ©n h µng (k Ó c ¶ ngo ¹i tÖ) vµ ®îc huy ®éngm äi ngu ån vèn ph ôc vô cho ho ¹t ®éng kinh doanh theo ph ¸p lu Ë t vµ theo quy®Þnh hiÖn h µnh c ña Nh µ níc. 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §îc phÐ p kinh doanh du lÞch ph ôc vô ®ãn tiÕ p kh ¸ch trong vµ ngo µi níc.T æ ch øc c ¸c d Þch vô th ¬ng m ¹i theo yªu c Çu c ña kh ¸ch h µng, c ã quyÒn tùch ñ vÒ tµi ch Ýnh trong c ¸c ho ¹t ®éng kinh doanh c ña C «ng ty. C «ng ty ®îc th µnh lËp c ¸c qu ü vµ s ö d ông theo nguyªn t¾c chÕ ®é tµich Ýnh hiÖn h µnh c ña Nh µ níc. C ¨n c ø vµo ch øc n ¨ng nhiÖm vô, quyÒn h ¹n c ña C «ng ty du lÞch H ¹ Longn ªu trªn , nh »m m ôc ®Ých t¹o ngu ån kinh ph Ý b æ sung cho c ¸c ho ¹t ®éng c «ngt¸c ®o µn nh »m gi¶i quyÕ tc «ng ¨n viÖc lµm cho b é ph Ën ®o µn viªn c ña c «ngty vµ ngêi lao ®éng, t¹o th ªm thu nh Ëp g ãp ph Çn gi¶i quyÕ t®êi s èng vËtch ttinh th Çn cho c ¸n b é c «ng nh ©n viªn, t¨ng ngu ån thu ng ©n s ¸ch qu èc gia.§ã c òng ch Ýnh lµ m ôc ti ªu kinh t - x · h éi m µ c «ng ty ph ¶i th ùc hiÖn d ùa trªn Õnguyªn t¾c: th µnh lËp vµ ho ¹t ®éng theo ®óng lu Ë t doanh nghiÖp c ña Nh µníc, theo ®óng ph ¸p lu Ë t vµ qui ®Þnh, th ùc hiÖn chÕ ®é h ¹ch to ¸n kinh t ®écÕlËp , b ¶o to µn ph ¸t tri Ón ngu ån vèn kinh doanh c ã l·i. 1.2.2.4. C¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh: N»m gi÷a trung t©m du lÞch B·i Ch¸y C«ng ty Du lÞch H¹ Long hiÖn 2®ang qu¶n lý gåm 53.145 m ® t. Trô së chÝnh cña c«ng ty lµ mét toµ nhµ 23 tÇng, diÖn tÝch sö dông lµ 3000m n»m ngay ®Çu bÕn phµ B·i Ch¸y. C«ngty Du lÞch H¹ Long bao gåm 3 kh¸ch s¹n chÝnh lµ: Kh¸ch s¹n Vên §µo, Kh¸chs¹n Suèi M¬ vµ Kh¸ch s¹n V©n H¶i vµ XÝ nghiÖp GiÆt Lµ. Trung t©m ®iÒuhµnh híng dÉn vµ vËn chuyÓn kh¸ch, cöa hµng lu niÖm, hiÖu c¾t tãc, nhµhµng ¨n uèng gi¶i kh¸t, c¸c ®iÓm gi¶i trÝ (karaoke, Disco) c¸c ®iÓm phôc håisøc khoÎ (Massage). 2. ThuËn lîi vµ khã kh¨n. 2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty DulÞ ch H¹ Long. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty bao gåm: 1 Gi¸m ®èc; 2 phã gi¸m ®èc, 4phßng ban gåm: Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh, Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh,Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, Phßng §Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ n¨m ®¬n vÞ c¬ sëtrùc thuéc lµ kh¸ch s¹n Vên §µo, Kh¸ch s¹n V©n H¶i, Kh¸ch s¹n Suèi M¬,trung t©m ®iÒu hµnh híng dÉn vµ vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch, XÝ nghiÖp 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368giÆt lµ, 2 tr¹m ®¹i diÖn (1 Mãng C¸i, 1ë Hµ Néi), c¸c ®¬n vÞ c¬ së h¹ch to¸nb¸o sæ. §øng ®Çu C«ng ty lµ gi¸m ®èc do UBNDtØnh bæ nhiÖm, Gi¸m ®èc tæchøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo chÕ®é mét thñ tr ëng vµ®¹i diÖn cho mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña C«ng ty tr íc ph¸p luËt vµ c¸cc¬ quan qu¶n lý cña Nhµ níc, gi¸m ®èc cã thÓ uû quyÒn cho c¸c ®¬n vÞ c¬së thuéc ký kÕt. Gióp cho gi¸m ®èc lµ 2 phã gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc do gi¸m ®èc ®ÒnghÞ vµ ®îc tØnh bæ nhiÖm, mçi phã gi¸m ®èc ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch métsè lÜnh vùc c«ng t¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc ®iv¾ng. Trong ho¹t ®éng cña m×nh gi¸m ®èc ph¶i t«n träng sù l·nh ®¹o cña tæchøc §¶ng vµ héi ®ång xÝ nghiÖp (Do ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc bÇu ra),t«n träng vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc quÇn chóng, C«ng®oµn, §oµn thanh niªn... ho¹t ®éng theo ®óng ph¸p luËt vµ c¸c ®iÒu lÖ ®·®îc quèc héi vµ Nhµ níc th«ng qua, §¶ng uû l·nh ®¹o C«ng ty, ban chÊphµnhC«ng ®oµn vµ ban chÊphµnh cña tæ chøc quÇn chóng kh¸c tham gia qu¶n lýC«ng ty song kh«ng trùc tiÕpquyÕt ®Þnh c«ng viÖc kinh doanh thuéc thÈmquyÒn cña ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc, héi ®ång xÝ nghiÖp vµ gi¸m ®èc.C¸c phßng ban chøc n¨ng tham m cho gi¸m ®èc phÇn viÖc theo chøc n¨ng unhiÖmvô cña m×nh. Ta cã s¬ ®å tæ chøc nh sau: Gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Phßng Tæ chøc §Çu t x©y KÕto¸n KÕho¹ch hµnh chÝnh dùng c¬ b¶n tµi vô kinh doanh Kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n Trung XÝ Tr¹m Vên §µo Suèi m¬ V©n H¶i t©m DHHD nghiÖp ®¹i diÖn 21 & VCK giÆt lµ
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ s¬ ®å ta thÊy c¸c phßng ban vµ c¸c c¬ së ho¹t ®éng nh sau: Chia lµm 2 nhãmchÝnh: C¸c phßng ban qu¶n lý gióp viÖc cho gi¸m ®èc gåm 4 phßng ban: - Tæ chøc hµnh chÝnh chuyªn gióp viÖc vÒ vÊn ®Ò hµnh chÝnh tuyÓnmé vµ tuyÓn chän nh©n lùc båi dìng c¸n bé nh©n viªn ®µo t¹o huÊnluyÖnnh©n viªn ®µo t¹o huÊnluyÖn nh©n viªn tæ chøc khen thëng kû luËt vµthùc hiÖn tr¶ l ¬ng cho ngêi lao ®éng gióp tham m cho gi¸m ®èc chiÕnl îc uvÒ nh©n sù trong c«ng ty. - Phßng §Çu t x©y dùng c¬ b¶n, gióp nghiªn cøu ®Çu t ph¸t triÓn c¬ sëh¹ tÇng qu¶n lý c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty ®Çu t mua s½mtrang thiÕt bÞ kü thuËt trùc tiÕpcho s¶n xuÊt kinh doanh nghiªn cøu c¸c dù ¸n®Çu t , quy ho¹ch, kiÕmt×m ®èi t¸c ®Çu t víi c«ng ty vÒ mÆt c¬ së vËt chÊtkü thuËt. - Phßng KÕto¸n tµi vô chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c nghiÖp vô kÕto¸n tµichÝnh gióp gi¸m ®èc qu¶n lý doanh thu, chi phÝ cña c«ng ty h¹ch to¸n lç l·i,nép ng©n s¸ch vµ c¸c kho¶n thuÕkh¸c, ho¹ch ®Þnh vÒ vèn vµ tiÒm n¨ng tµichÝnh, ®a ra c¸c chiÕnl îc vÒ tµi chÝnh cho gi¸m ®èc. - Phßng KÕho¹ch kinh doanh, lËp chiÕnl îc kinh doanh chung cho c«ng tytrong thêi gian ng¾n vµ dµi h¹n ®a ra c¸c môc tiªu, ph¬ng híng ho¹t ®éngkinh doanh nh»m ph¸t triÓn c«ng ty. C¸c phßng ban nµy cã mèi quan hÖngang chÆt chÏ víi nhau ®Ó cã mèi quan hÖ ®Ó cã thÓ ®a ra mét bøctranh toµn c¶nh cña c«ng ty vÒ nh©n lùc, tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt küthuËt, tõ ®ã ®a ra nh÷ng ph¬ng híng môc tiªu cho tõng ho¹t ®éng cñaC«ng ty. C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trùc tiÕp: Gåm3 kh¸ch s¹n: Vên §µo, Suèi m¬, V©n H¶i chuyªn kinh doanh dÞch vôl u tró vµ c¸c dÞch vô bæ sung kh¸c, phôc vô kh¸ch theo hîp ®ång cña C«ngty, nhËn kh¸ch tõ phßng thÞ tr êng tõ trung t©m ®iÒu hµnh híng dÉn vËnchuyÓn kh¸ch vµ tù khai th¸c phôc vô nh÷ng ®oµn kh¸ch kh¸c h¹ch to¸n b¸osæ víi c«ng ty, liªn kÕt víi ®éi thuyÒn., ®éi xe cña trung t©m ®iÒu hµnh 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vËn chuyÓn, víi xÝ nghiÖp giÆt lµ ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu cña kh¸ch trongthêi gian l u tró t¹i c¸c kh¸ch s¹n trªn. - Trung t©m ®iÒu hµnh híng dÉn vËn chuyÓn kh¸ch chuyªn ho¹t ®éngkhai th¸c kh¸ch ®a kh¸ch ®i du lÞch ë H¹ Long vµ trong c¶ níc sö dông c¸c c¬së cung cÊpcña c«ng ty nh kh¸ch s¹n, giÆt lµ, ®éi thuyÒn tæ chøc ký kÕthîp ®ång víi tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cña trung t©mvµ cho thuª xe cung cÊpdÞch vô vËn chuyÓn cho kh¸ch du lÞch. Tr¹m ®¹i diÖn t¹i thÞ x· Mãng C¸i chÞu tr¸ch nhiÖm khai th¸c ký kÕt hîp®ång du lÞch cho C«ng ty chñ yÕuvíi kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®a hä vµo dulÞch ViÖt Nam. Tr¹m ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi lµ ®¹i diÖn C«ng ty khai th¸ kh¸chtrªn ®Þa bµn Hµ Néi ®a hä ®i du lÞch H¹ Long. Ngoµi ra cßn cã xÝ nghiÖpgiÆt lµ vµ ®éi thuyÒn chuyªn cung cÊpc¸c dÞch vô bæ sung cho kh¸ch dulÞch. Tõ sù ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng trªn ta thÊy mèi quan hÖ trong c¸c béphËn nh sau: Gi¸m ®èc víi c¸c phßng ban vµ c¸c c¬ së trùc tiÕps¶n xuÊt lµ quan hÖl·nh ®¹o. C¸c phßng ban víi c¸c c¬ së trùc tiÕps¶n xuÊt lµ quan hÖ l·nh ®¹o c¸cphßng ban ph¶i hiÓu chi tiÕt, cô thÓ t×nh h×nh cña tõng c¬ së ®Ó tõ ®ãcïng víi gi¸m ®èc ®a ra nh÷ng ph¬ng híng môc tiªu biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖnph¸t triÓn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c¸c c¬ së cho phï hîp víi thùc tÕë tõng c¬së. Cßn c¸c c¬ së ph¶i hiÓu ®îc nh÷ng ph¬ng híng môc tiªu nh÷ng ý t ëng kinhdoanh cña cÊpl·nh ®¹o ®Ó tõ ®ã ®a c¬ së m×nhkinh doanh ®óng híng. C¸c c¬ së s¶n xuÊt trùc tiÕpcã mèi quan hÖ hç trî lÉn nhau cïng phôcvô kh¸ch cho chñ ®éng nhÞp nhµng. Trªn ®©y lµ t×nh h×nh vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty tiÕptheo ®©y lµ t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty: 2.2.T×nh h × n h lao ®éng c ña C«ng ty: C¬ cÊu®éi ngò lao ®éng kinh doanh du lÞch bao gåm nh÷ng nhãm lao®éng nhng c¸c nhãm lao ®éng nµy ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau,hç trî nhau vµ cïng nhau hoµn thµnh tèt kÕho¹ch ®¹t kÕt qu¶ kinh doanh cao. 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368§èi víi c¬ cÊucña mét ®éi ngò trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty baogåm lao ®éng trùc tiÕpvµ gi¸n tiÕp. + Lao ®éng trùc tiÕp/ Lao ®éng gi¸n tiÕplµ : 353/50 + Lao ®éng biªn chÕ Lao ®éng hîp ®ång lµ: 403/6 / + §é tuæi trung b×nh trong C«ng ty lµ: 26 + Tr×nh ®é lao ®éng: Tæng sè CBCNV trong C«ng ty Du lÞch H¹ Long n¨m 1997 lµ 403 lao®éng. Trong ®ã: + §¹i häc cao ®¼ng lµ 48 ngêi + Trung häc lµ 49 ngêi + C«ng nh©n kü thuËt, s¬ cÊplµ 20 ngêi + Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: * Anh v¨n: - §¹i häc: 2 - B»ng A: 25 - B»ng B: 47 - B»ng C: 62 * Ph¸p v¨n: - §¹i häc: 1 - B»ng A: 2 * Trung v¨n: - §¹i häc: 2 - B»ng A: 6 - B»ng B: 6 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - B»ng C: 5 Sè l îng lao ®éng ë tõng bé phËn vµ t×nh h×nh tæ chøc lao ®éng cñaC«ng ty. B¶ng 1: Lùc l îng lao ®éng trong c«ng ty DiÔn gi¶i §¬n vÞ tÝnh Tæng sè L§ n÷* Tæng sè CBCNV Ngêi 403 248Trong ®ã: ,,Trªn ®¹i häc ,, 01§¹i häc, cao ®¼ng ,, 48Trung cÊp ,, 49CNKT, s¬ cÊp ,, 280 98* Nh©n viªn trùc tiÕps¶n xuÊt ,, 353 216Phôc vô bµn ,, 70 60Phôc vô buång ,, 75 75ChÕ Õn¨n uèng bi ,, 35 27Lao ®éng b¸n hµng ,, 15 15Lao ®éng lÔ t©n ,, 20 12Lao ®éng híng dÉn du lÞch ,, 20 12Lao ®éng tÇu thuyÒn ,, 8 0Lao ®éng ®iÖn níc ,, 15 0Lao ®éng b¶o vÖ ,, 33 0Lao ®éng giÆt lµ ,, 15 10Lao ®éng l¸i xe ,, 12 0Lao ®éng c¾t tãc ,, 5 5Lao ®éng phï trî ,, 30 10* Lao ®éng qu¶n lý ,, 50 22Chuyªn viªn ,, 4 2Trëng phßng ,, 8 3Phã phßng ,, 16 7C¸n bé nghiÖp vô ,, 22 10 Qua b¶ng diÔn gi¶i t×nh h×nh lao ®éng trªn ta thÊy c«ng ty cã ®éi ngòCBCNV t ¬ng ®èi nhiÒu nhng lùc l îng chñ chèt cã ®µo t¹o t ¬ng ®èi nghÌonµn. VÒ c¬ cÊugi÷a nam vµ n÷ nh vËy t ¬ng ®èi phï hîp. 2.3. Mèi quan hÖ c ña c«ng ty víi tæ chøc qu ¶ n lý bé m¸y du l Þch. 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 D o c «ng ty lµ ®¬n vÞ thu éc UBND tØnh Q u ¶ng Ninh n ªn ®îc UBND tØnh®Æc biÖt quan t©m ®©y lµ thu Ën lîi lín nh tc ña C «ng ty vµ c «ng ty c ãquan h Ö ch Æt ch Ï víi c ¸c ng µnh nh c «ng an, biªn ph ßng, ban qu ¶n lý VÞnh H ¹Long ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho C «ng ty ph ¸t tri Ón tè t. Víi c ¸c tæ ch øc k ý h îp ®ång víi m ét s è h ·ng du lÞch c ña L µo, Th ¸i Lan,S ingapo, Malaixia. H iÖn nay th Þ tr êng T rung Q u èc lµ th Þ tr êng réng lín ,C «ng ty ®· k ý c ¸c h îp ®ång víi c ¸c h ·ng du lÞch nh N am Ninh, B ¾c H ¶i, Q u ¶ngT ©y trong viÖc ®a ®ãn kh ¸ch du lÞch qua hai níc. 2. 4. §iÒ u kiÖ n vÒ c ¬ s ë vËt c hÊ t kü thuËt: 2.4.1. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty: B¶ng 2:§îc biÓu hiÖn qua b¶ng c¬ së vËt ch t trang thiÕt bÞ cña C«ng ty:STT §¬n vÞ Sè phßng Trang thiÕt bÞ01 Kh¸ch s¹n Vên 86 Lµ kh¸ch s¹n n©ng c p söa ch÷a ®¹t tiªu ®µo chuÈn 2 sao sè lîng giêng quèc tÕ lµ 156. - Phßng ®Æc 10 Cã phßng kh¸ch riªng, phßng ngñ riªng, biÖt trong phßng cã mini Bar, cã bµn ghÕ m©y ®ång bé, trong phßng ngñ cã 1 giêng lín, giêng ®Öm ®¾t tiÒn, diÖn tÝch phßng lín cã trang trÝ néi th t tranh ¶nh, nÒn nhµ tr¶i th¶m, cã ®iÖn tho¹i cã thÓ liªn l¹c víi c¸c níc trªn thÕ giíi, c¸c thiÕt bÞ gåm cã: ®iÒu hoµ 2 chiÒu, ti vi, tñ l¹nh..., phßng t¾m gåm thiÕt bÞ WC cña NhËt, cã bån t¾m, vßi hoa sen, b×nh níc nãng l¹nh... - Phßng lo¹i 1 56 ThiÕt bÞ ®iÖn cã ®iÒu hoµ 2 chiÒu, ti vi, tñ l¹nh, phßng nhá h¬n phßng ®Æc biÖt, bªn trong phßng cã giêng, bµn ghÕ ®ång bé, mét phßng cã 2 giêng, thiÕt bÞ WC cña NhËt (xÝ, chËu röa mÆt, vßi t¾m hoa sen)... 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phßng lo¹i 2 20 ThiÕt bÞ ®iÖn gåm cã ®iÒu hoµ NhËt 1 (khu B,D) chiÒu, b×nh nãng l¹nh cña Italya, bµn ghÕgiêng tñ cha ®ång bé, thiÕt bÞ WC cña Th¸i (vßi t¾m, xÝ, chËu röa mÆt...) phßng ë khu nhµ cÊp4). C¸c c¬ së vËt Kh¸ch s¹n cã 01 nhµ hµng Trung Hoa, 01 chÊt kh¸c nhµ hµng phôc vô c¸c mãn ¨n ¢u, mét nhµ hµng cã thÓ phôc vô 300 thùc kh¸ch ¨n cïng mét lóc, cã khu vui ch¬i gi¶i trÝ vµ phôc vô søc khoÎ (Karaoke, khu tr ît patanh, massge), cã hÖ thèng viÔn th«ng quèc tÕgåm nhiÒu kªnh kh¸c nhau.02 Kh¸ch s¹n V©n 70 Lµ Kh¸ch s¹n 1 sao. Sè l îng giêng quèc tÕ H¶i lµ 197. Phßng §Æc biÖt 6 Phßng réng h¬n phßng lo¹i 1, bµn ghÕ ®ång bé, trong phßng ngñ cã 1 giêng ®«i, giêng ®Öm ®¾t tiÒn, diÖn tÝch phßng lín, cã trang trÝ néi thÊt b»ng tranh ¶nh, nÒn nhµ tr¶i th¶m, cã ®iÖn tho¹i cã thÓ liªn l¹c víi c¸c níc trªn thÕ giíi. Phßng lo¹i 1 42 Phßng cã 2 giêng, bµn ghÕtñ ®ång bé, trong phßng cã tivi, tñ l¹nh, ®iÖn tho¹i, thiÕt bÞ WC cña Th¸i, diÖn tÝch phßng nhá h¬n phßng ®Æc biÖt. Phßng lo¹i 2 22 Phßng cã 1 giêng nhá h¬n phßng lo¹i 1. c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh phßng lo¹i 1 C¸c c¬ së vËt Kh¸ch s¹n cã 01 nhµ hµng Hµn Quèc, 01 chÊt kh¸c nhµ hµng phôc vô c¸c mãn ¨n ¢u, mét nhµ hµng cã thÓ phôc vô cho 200 thùc kh¸ch cïng ¨n mét lóc, cã khu vui ch¬i gi¶i trÝ (karaoke, tiÖm c¾t tãc géi ®Çu...) cã hÖ thèng viÔn th«ng quèc tÕ gåm nhiÒu 27
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phôc vô cho nhiÒu ®èi t îng kh¸ch kh¸c nhau...03 Kh¸ch s¹n Suèi 45 Sè l îng giêng quèc tÕlµ 92 M¬ Phßng ®Æc 4 Bµn ghÕtñ ®ång bé vµ míi, trong phßng biÖt cã 0,1 giêng ®«i, ®iÒu hoµ 2 chiÒu, cã ti vi tñ l¹nh, ®iÖn tho¹i, thiÕt bÞ WC cña Th¸i, cã bån t¾m, cã vßi hoµ sen, phßng réng. Phßng lo¹i 1 23 ë tÇng 2 vµ 3, c¸c thiÕt bÞ ®å gç cò h¬n, ®iÒu hoµ NhËt mét chiÒu, phßng cã 2 giêng, cßn c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh phßng ®Æc biÖt. Phßng lo¹i 2 18 ë tÇng 1 vµ nhµ cÊp4, thiÕt bÞ ®iÖn cã: §iÒu hoµ Liªn X«, b×nh nãng l¹nh Italya, cã vßi t¾m hoa sen, trong phßng cã ti vi tñ l¹nh, ®iÖn tho¹i.04 Trung t©m §HHD Trung t©m cã 08 phßng lµm viÖc, ®îc & VCK trang bÞ 03 m¸y vi tÝnh ®îc nèi m¹ng côc bé, 01 m¸y Fax, trung t©m cã 01 ®éi xe gåm 07 chiÕctrong ®ã cã: 02 chiÕcxe 31 chç cña Hµn Quèc, 01 xe 4 chç ngåi cña NhËt, 04 xe 15chç ngåi cña NhËt.05 XÝ nghiÖp giÆt Gåm 01 d©y truyÒn giÆt lµ c«ng lµ nghiÖp06 Khu v¨n phßng Bao gåm 10 phßng lµm viÖc, 02 héi tr - c«ng ty êng, trang bÞ cho c¸c v¨n phßng bao gåm 03 m¸y vi tÝnh, 01 m¸y Photocopy, 01 m¸y Fax, 02 xe 4 chç ngåi Tæng sè phßng kh¸ch s¹n cña C«ng ty chiÕm12%sè phßng kh¸ch trongtoµn tØnh. Qua sè liÖu trªn ta thÊy c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty t ¬ng ®èihoµn chØnh nhng cßn nhá bÐso víi yªu cÇu cña tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch. 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nh ÷ng n ¨m qua C «ng ty ®· c ¶i t¹o n ©ng c p vµ m ua s ¾m th ªm trang th iÕ tb Þph ôc vô cho kinh doanh. G i¸ trÞ ®· c ¶i t¹o n ©ng c p vµ m ua s ¾m th ªm trangth iÕ t b Þ ph ôc vô cho kinh doanh. G i¸ trÞ tµi s ¶n c ña C «ng ty n ¨m 1 995 lµ1 7.842 tri Öu ®ång trong ®ã ®Çu t n ©ng c p kh ¸ch s ¹n V©n h ¶i lµ 3.500tri Öu ®ång b »ng vèn tù c ã vµ vèn vay ng ©n h µng vµ x ©y d ùng th ªm m étkh ¸ch s ¹n 20 ph ßng (Kh ¸ch s ¹n Vên §µo 2) b »ng vèn g ãp c ña C BCNV. Ngo µira C «ng ty c ßn vay vèn ®Çu t x ©y d ùng th ªm 01 d ©y chuyÒn giÆt lµ c «ngnghiÖp võa ®Ó gi¶i quyÕ tc «ng ¨n viÖc lµm c ña nh ©n viªn trong C «ng ty,võa ®Ó kinh doanh. §iÒu ®ã ch øng tá qui m « s ¶n xu tkinh doanh c ña C «ngty ngµy c µng ®îc m ë réng c ¶ vÒ chiÒu s ©u vµ chiÒu réng, ®ã c òng lµ yÕ utè c ¬ b ¶n quyÕ t®Þnh ®Õ nkÕ tqu ¶ kinh doanh c ña C «ng ty. 2.4.2. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ngµnh vµ x· héi. Do lîi thÕ n»m trong khu vùc cã tµi nguyªn du lÞch giµu tiÒm n¨ng ®ã lµVÞnh H¹ Long, nªn c«ng ty còng ®îc hëng lîi thÕ vÒ c¬ së vËt ch t kü thuËtcña ngµnh du lÞch nãi chung vµ cña H¹ Long nãi riªng. §ã lµ dÞch vô thuyÒn ®a kh¸ch th¨m vÞnh. HiÖn nay VÞnh H¹ Long cãkho¶ng 400 chiÕc thuyÒn th¨m VÞnh ®îc trang trÝ vµ thiÕt kÕ t¬ng ®èi®Ñp hµng ngµy ®a kh¸ch tõ ven trung t©m du lÞch b·i Ch¸y ®i th¨m VÞnh.BÕn thuyÒn míi ®îc ®Çu t x©y míi vµ tæ chøc x¾p xÕp l¹i ®éi thuyÒn giaovÒ thèng nh t cho ban qu¶n lý VÞnh H¹ Long. §©y lµ ®iÒu kiÖn r t thuËnlîi cho c«ng ty. C¸c c¶nh quan VÞnh H¹ Long còng ®îc ®Çu t cña ngµnh còng nh tæchøc UNESCO vµ mét sè ®èi t¸c kh¸c vÒ mÆt gi÷ g×n vÖ sinh ë c¸c hang®éng, trang bÞ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng, lµm l¹i ®êng ®i vµo c¸c hang®éng vµ hiÖn nay du kh¸ch cã thÓ ®i mét c¸ch tho¶i m¸i vµ an toµn, ®îcng¾m nh×n vÎ ®Ñp thiªn nhiªn cña c¸c hang ®éng. §Æc biÖt vµo ngµy30-4-1998 §éng Thiªn cung vµ Hang §Çu Gç ®· ®îc hoµn thµnh n©ng c p c¶it¹o. T¹i ®©y du lÞch Qu¶ng Ninh cïng víi ®èi t¸c cña Trung Quèc ®· ®Çu tvµo 4 tû ®ång ®Ó x©y dùng mét con ®êng tõ hang ®Çu gç ®Õn ®éng ThiªnCung lµm kh¸ch ®i l¹i dÔ dµng. Trong ®éng Thiªn Cung ®· më ®êng r t to®Ñp víi hÖ thèng chiÕu s¸ng mµu tù ®éng ®· lµm cho vÎ ®Ñp cña VÞnh H¹Long ngµy cµng rùc râ thu hót h p dÉn kh¸ch ®Õn víi H¹ Long mét ®«ng h¬n. 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét c«ng tr×nh kh¸c ®ã lµ b·i t¾m khu c«ng viªn gi¶i trÝ Hoµng Gia ®·hoµn thµnh vµ ®a vµo sö dông. §©y lµ b·i t¾m nh©n t¹o hiÖn nay ®ang ®îckh¸ch du lÞch ®Õnt¾m rÊt ®«ng bëi v× vÖ sinh khu b·i t¾m vµ cã khu«n viªn®Ñp. Ngoµi nh÷ng c«ng tr×nh nªu trªn cßn cã mét sè c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝkh¸c ®îc kh¸ch quèc tÕquan t©m ®ã lµ dÞch vô m« t« níc, sea cano giµnh chonh÷ng kh¸ch du lÞch a thÝch thÓ thao thÝch m¹o hiÓm. * C¬ së vËt chÊt cña x· héi: Qu¶ng Ninh lµ mét tØnh giµu tiÒm n¨ng vÒ kinh tÕ víi khu c«ng nghiÖpthan lín nhÊt c¶ níc víi trung tam du lÞch bªn VÞnh H¹ Long vµ víi biªn giíiMãng C¸i c¶ng níc s©u C¸i L©n ®· lµm cho Qu¶ng Ninh cã thÕm¹nh vÒ c«ngnghiÖp du lÞch, Th¬ng m¹i. H¬n n÷a n»m trong vïng tam gi¸c kinh tÕ nªuQu¶ng Ninh ®ang ®îc Nhµ níc quan t©m ®Çu t c¬ së vËt chÊt kü thuËt rÊtlín. HiÖn nay quèc lé 18 ®ang ®îc khÈn tr ¬ng n©ng cÊpthµnh ®êng quèclé 4 lµn xe ch¹y víi hÖ thèng cÇu cèng ®ang ®îc x©y dùng l¹i dù ®Þnh cuèin¨m 1999 hoµn thµnh quèc lé 18 ®©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho du lÞchQu¶ng Ninh nãi chung vµ C«ng ty DulÞch H¹ Long nãi riªng. V× khi quèc lé 18hoµn thµnh th× sÏ rót thêi gian tõ Hµ Néi xuèng h¹ Long vµ du kh¸ch sÏ antoµn h¬n vµ yªn t©m h¬n khi ®i du lÞch H¹ Long. - HÖ thèng ®iÖn níc còng ®ang ®îc qui ho¹ch l¹i toµn bé nh»m®¶m b¶ocung cÊpthêng xuyªn liªn tôc cho c«ng nghiÖp vµ du lÞch. - HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c ®· ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ hiÖn ®¹i nhviÖc phñ sãng ®iÖn tho¹i di ®éng, c¸c dÞch vô th«ng tin kh¸c. 2.5. §iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ: C«ng ty Du lÞch H¹ Long lµ mét c«ng ty thuéc së h÷u Nhµ níc, do vËytæng sè vèn do ng©n s¸ch cÊp vÉn chiÕmtû lÖ lín nhÊt chiÕmh¬n mét nöatæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty, ngoµi ra c«ng ty cßn cã vèn ®Çu t cãchiÕm tæng sè vèn kinh doanh vµ vèn liªn doanh chiÕm 1/3 1/10 tæng sè vènkinh doanh. Vèn tù cã cña c«ng ty do c«ng ty vay ng©n hµng vµ trÝch tõquü ph¸t triÓn kinh doanh víi sè vèn tù cã chiÕm1/3 trong tæng vèn kinh 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368doanh phÇn nµo lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong híng tù chñ kinhdoanh. Vèn cè ®Þnh cña C«ng ty chiÕm ¬ng ®èi kh¸c lín tõ nh÷ng tµi s¶n cè t®Þnh chiÕm 8/10 tæng sè vèn kinh doanh vµ vèn l u ®éng C«ng ty chØ chiÕm1/10, ®©y lµ sè vèn liªn quan ®Õnsù s½n sµng hay nãi c¸ch kh¸c lµ kh¶ n¨nglinh ho¹t trong sö dông vèn cña c«ng ty, tû lÖ vèn l u ®éng lµ nhá do vËyc«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc sö dông vèn, ®Ó mua s¾m nguyªn vËtliÖu cung øng vËt t phôc vô cho kinh doanh. Ta cã b¶ng sau: B¶ng 3: Tæng vèn ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty DulÞch H¹ Long tõ n¨m1995 ®Õnn¨m1997 ChØ tiªu N¨m 1995 N¨m 1996 N¨m 1997Tæng vèn kinh 8.811.618. 9.894.003. 10.000.819doanh 305 096 .180Trong ®ã: Vèn cè 7.815.100. 8.933.488. 8.640.304.®Þnh 854 645 729 V 960.514.45 960.514.45 1.360.514.èn lu ®éng 1 1 451Ph©n theo nguånh×nh thµnhNguån vèn tù cã 4.564.216. 3.371.218. 3.371.218. 962 128 128Nguån vèn ng©n 2.795.158. 5.230.796. 5.542.078.s¸ch 128 595 812Vèn liªn doanh 1.452.243. 1.291.988. 1.087.522. 215 373 240 Trªn ®©y lµ b¶ng t×nh h×nh vèn kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch H¹Long trong 3 n¨m ta thÊy nguån vèn ngµy cµng t¨ng do vËy ®ßi hái viÖc kinhdoanh ph¶i ®îc thùc hiÖn nh thÕnµo ®Ó cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, võa 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Ó tËn d ông tèi ®a ngu ån kinh doanh hiÖn c ã, võa ®¸p øng tè t nhiÖm vôc ña Nh µ níc giao. Trªn ®©y lµ t×nh h ×nh vÒ th ùc tr¹ng vÒ c ¸c ®iÒu kiÖn s ½n s µng ®ãntiÕ p kh ¸ch c ña C «ng ty D u lÞch H ¹ Long m µ em ®· tr×nh b µy. T õ th ùc tr¹ngn µy em xin ®a ra nh ÷ng nh Ën xÐ tvÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh. 3. NhËn xÐt ®¸n h gi¸ vÒ ®iÒu kiÖn s ½ n sµng ®ãn tiÕp kh¸c h ë C«ng ty Du lÞ chH¹ Long. 3. 1. VÒ tæ c høc: 3.1a. ThuËn lîi: - §îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña UBND tØnh Qu¶ng Ninh - §îc sù gióp ®ì c¸c ngµnh h÷u quan trong tØnh nh bé ®éi biªn phßng,c«ng an vµ ban qu¶n lý VÞnh H¹ Long, h¶i quan... - Cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ - Hîp t¸c ký hîp ®ång víi mét sè h·ng níc ngoµi khai th¸c thu hót kh¸ch. - C¸c ®¬n vÞ phßng ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt chÆt chÏ, néi béC«ng ty ®oµn kÕt. - Lùc lîng lao ®éng kh¸ dåi dµo vµ ®é tuæi trung b×nh trÎ. 3.1b. Khã kh¨n: - Lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty tuy dåi dµo nhng lao ®éng cã kinhnghiÖm, tr×nh ®é r t Ýt ®Æc biÖt vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ víi Ph¸p v¨n vµTrung v¨n lµ r t Ýt víi sè lîng kh¸ch cña 2 quèc gia mµ C«ng ty ®· phôc vô. - VÒ quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c ®ãi t¸c vÉn chñ yÕu trong ®Þa bµntØnh cha më ra c¸c ®iÓm cã nguån kh¸ch nh Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minhvµ ë níc ngoµi ®Æc biÖt lµ Ph¸p. 3.2. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt: 3.2a. ThuËn lîi: - §· ®îc ®Çu t mét c¸ch thÝch ®¸ng ®Æc biÖt lµ c¬ së vËt ch t küthuËt cho viÖc ®ãn kh¸ch quèc tÕ. 32
 33. 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc biÖt lµ vÒ kh ¸ch s ¹n c «ng ty ®· c ã 2 kh ¸ch s ¹n ®îc xÕ ph ¹ng lµ Vên§µo vµ V©n H ¶i c ã 2 kh ¸ch s ¹n víi tû lÖ ph ßng ch tlîng cao chiÕ mtû lÖ lín1 41 / . 201 - §· ch ó ý ®Çu t ®Õ nd Þch vô b æ sung nh nh µ h µng, karaoke , m assage,x Ý nghiÖp giÆt lµ , khu tr î t patanh. - §iÒu kiÖn vÒ c ¬ s ë vË t ch t c òng r t thu Ën lî i nh ®êng x ¸, ph¬ngti Ön th ¨m vÞnh, th «ng tin li ªn l¹c... 3.2b. Khã kh¨n: C«ng ty cßn nh÷ng khã kh¨n nh: - MÆc dï ®Çu t c¬ së vËt ch t kü thuËt nhng cha c©n ®èi chñ yÕu®Çu t vµo dÞch vô lu tró Ýt quan t©m ®Õn l÷ hµnh, vËn chuyÓn, vui ch¬i,gi¶i trÝ. - C¸c trang thiÕt bÞ thiÕu ®ång bé - C¸c c¬ së vËt ch t kü thuËt cña ngµnh vµ x· héi còng cßn thiÕu vµ ch a®îc c¶i t¹o nh hÖ thèng giao th«ng ®êng bé hiÖn nay ®ang söa ch÷a, hÖthèng ®iÖn níc ®ang cã dù ¸n qui ho¹ch. - Ng©n hµng cha ®îc quan t©m ë ®©y. - C¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ cßn nghÌo nµn cha phong phó. 3.3. §iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ 3.3a. ThuËn lîi: - Lµ C«ng ty Nhµ níc do vËy C«ng ty Du lÞch H¹ Long ®îc Nhµ níc cungc p sè lîng vèn t¬ng ®èi lín phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh. - Lµ c«ng ty cña UBND tØnh Qu¶ng Ninh nªn C«ng ty cã mèi quan hÖtèt víi c¸c nhµ cung øng trong tØnh. 3.3b. Khã kh¨n: - Tû lÖ c¬ c u vèn cha c©n ®èi gi÷a vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh - Vèn tù cã cña C«ng ty cßn chiÕm tû lÖ nhá vµ cßn vay Ng©n hµngnhiÒu. 33
 34. 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3684. KÕt qu¶ ho¹ t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Du lÞ ch H¹ Long 34
 35. 35. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 4: Tæng hîp chØ tiªu kinh doanh cña C«ng ty du lÞch H¹ Long N¨m doanh thu Nép Lîi nhuËn ThuÕdoanh ng©n Tæng Kinh Kinh s¸ch tr íc thuÕ thu + lîi doanh doanh doanh du lîi tøc tøc thu th¬ng m¹i lÞch (Tr.®) (Tr®) (Tr®)1995 34.868 20.019 14.849 7.023 4.200 7.1651996 22.058 9.287 12.771 4.869 1.400 3.3771997 13.406 769 12.637 1.524 249 586 B¶ng 5: l îng kh¸ch (tõ 1995 - 1997) STT N¨m tæng sè l ît kh¸ch du Kh¸ch Kh¸ch lÞch quèc tÕ néi ®Þa 1 1995 65.241 59.236 6.005 2 1996 50.466 42.137 8.293 3 1997 48.661 39.172 8.439 Qua c¸c sè liÖu kinh doanh cña c¸c n¨m ta cã thÓ thÊy ®îc t×nh h×nhkinh doanh cña C«ng ty. N¨m 1995 tæng doanh thu ®¹t 34.868 triÖu ®ång,trong ®ã kinh doanh du lÞch ®¹t 14.849 triÖu ®ång = 100,5%kÕho¹ch c¶ n¨mvµ 74,2%so víi n¨m 1994 ( kh¸ch quèc tÕlµ 59.236, t¨ng 21%so víi n¨m 1994).Kinh doanh kh¸c (gåm t¹m nhËp t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu) ®¹t 20.019 triÖu®ång. §· nép ng©n s¸ch 7.023 triÖu ®ång = 148%kÕho¹ch n¨m = 165,4%so víi1994. VÒ qu¶n lý kinh tÕtµi chÝnh ®i vµo nÒ nÕpchÆt chÏ, b¶o ®¶m ®óngthñ tôc, nguyªn t¾c chÕ vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc, kh«ng cã biÓu hiÖn vi ®éph¹m. Trong lóc n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp, C«ng ty ®· cã biÖn ph¸p tiÕtkiÖm triÖt ®Ó trong chi tiªu, gi¶m phÝ l u th«ng, gi¶m chi phÝ hµnh chÝnh...®ång thêi g¾n víi ®Êu tranh chèng tÖ n¹n tham nhòng. ViÖc lµm trªn ®·mang l¹i hiÖu qña thiÕt thùc t¨ng thªm lîi nhuËn vµ thu nhËp cao cho c¸n béc«ng nh©n viªn. VÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt C«ng ty ®· tËp trung vèn c¶it¹o, n©ng cÊp®æi míi vµ ®Çu t thªm chiÒu s©u ë c¸c kh¸ch s¹n, mua thªm 01xe 12 chç ngåi cña NhËt ®Ó chë kh¸ch, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp20 phßng kh¸chquèc tÕ. Tæng vèn ®Çu t trªn 2 tû ®ång trong ®ã trªn 800 triÖu lµ vèncña c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Õnn¨m 1995 C«ng ty ®· cã kh¸ch s¹n Vên §µo ®- 35
 36. 36. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368îc xÕplo¹i 2 sao, kh¸ch s¹n V©n h¶i ®ùîc xÕph¹ng 01 sao. C«ng ty ®· xóc tiÕnkªu gäi vèn ®Çu t lµm viÖc víi mét sè ®èi t¸c níc ngoµi cã nguyÖn väng®Çu t vèn x©y dùng míi mét sè kh¸ch s¹n cao cÊp;hoµn thµnh dù ¸n kinh doanhkh¸ch s¹n næi 4 sao ®· Nhµ níc phª duyÖt cÊpgiÊy phÐp.VÒ c«ng t¸c tæ chøcC«ng ty ®· ®Çu t ®éi ngò c¸n bé chñ chèt tõ C«ng ty ®Õnc¬ së nghiiÖp vôqu¶n lý vµ cö c¸n bé ®i tham quan häc hái kinh nghiÖm ë mét sè níc trongkhu vùc. §éi ngò nh©n viªn ®îc tiÕptôc ®µo t¹o míi, th«ng qua c¸c ®ît kiÓmtra thi tay nghÒ, chÊt l îng phôc vô kh¸ch tinh thÇn th¸i ®é giao tiÕpvíi kh¸ch®îc n©ng lªn, tõng bíc ®i vµo chuyªn m«n ho¸. Tæ chøc bé m¸y kiÖn toµn®¸p øng ho¹t ®éng cña C«ng ty ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ngnh©n viªn, ®êi sèng ®îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn cßn nh÷ng tån t¹i nh vèn ®Çut thiÕukh«ng ®¸p øng kÞp thêi víi yªu cÇu ph¸t triÓn. C¸c kh¸ch s¹n hiÖntrang thiÕt bÞ thiÕu®ång bé, cha më mang c¸c dÞch vô theo yªu cÇu cñakh¸ch. ViÖc tiÕpthÞ më réng thÞ tr êng du lÞch trong níc vµ thÞ tr êng dulÞch níc ngoµi cßn nhiÒu h¹n chÕ.Tr×nh ®é qu¶n lý chuyªn ngµnh, tr×nh ®é®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyÓn biÕnnhng cßn ë møc thÊp. Ngoµi sùc¹nh tranh, mÊttrËt tù trªn ®Þa bµn ngµy cµng phøc t¹p, vÖ sinh m«i tr êngcha ®îc tèt nªn l îng kh¸ch du lÞch ®ÕnQu¶ng Ninh cã t¨ng nhng t¨ng Ýt. HiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty DulÞch H¹ Long n¨m1996 nh sau. + Tæng doanh thu c¶ n¨m®¹t 22.058 triÖu ®ång trong ®ã: - Kinh doanh du lÞch ®¹t : 12.771triÖu - Kh¸ch du lÞch nghØ t¹i kh¸ch s¹n lµ 50.466 l ît ( trong ®ã cã 42.173kh¸ch níc ngoµi). + C«ng suÊt sö dông buång phßng ®¹t 50%thÊph¬n 1995 11% Kinh doanh kh¸c ®¹t 9.278 triÖu ®ång ®¹t 48% kÕho¹ch n¨m = 54%so víin¨mtr íc. (chñ yÕulµ hµng chuyÓn khÈu vµ t¹m nhËp t¸i xuÊt). VÒ qu¶n lý tµi s¶n, qu¶n lý kinh tÕtµi chÝnh b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¸c chitiªu ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. Thùc hiÖn tiÕt kiªm gi¶m chi phÝ trong s¶nxuÊt kinh doanh, gi¶m chi tiªu hµnh chÝnh thùc hiÖn nép ng©n s¸ch cho Nhµ nícc¶ n¨mlµ 4.896 triÖu ®ång. 36
 37. 37. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty ®· chó träng tíi c«ng t¸c duy tu b¶o tr× c¸c kh¸ch s¹n, kh¾cphôc t×nh tr¹ng xuèng cÊp, ®Çu t thªm vèn ®Ó n©ng cÊpkh¸ch s¹n Vên §µob¶o ®¶m tiªu chuÈn 2 sao, x©y dùng ph©n xëng giÆt lµ, mua thªm ph¬ngtiÖn xe chë kh¸ch. C«ng ty tæ chøc ®îc kiÖn toµn bè trÝ c¸n bé vµ nh©n viªn phï hîp víin¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô. Tr×nh ®é nghiÖp vô cña nh©n viªn tõng bíc®îc chuyªn m«n ho¸ th«ng qua ph©n c«ng c«ng viÖc vµ qua c¸c líp ®µo t¹ong¾n h¹n. C¸c chÝnh s¸ch x· héi ®îc triÓn khai thêng xuyªn, ®Çy ®ñ th«ng quahéi ý giao ban trong C«ng ty tõng tuÇn víi l·nh ®¹o c¸c phßng ban tõ ®ãtriÓn khai xuèng c¸c phßng, bé phËn. L·nh ®¹o C«ng ty l¾ng nghe ý kiÕncñaquÇn chóng, cã vÊn®Ò g× víng m¾c gi¶i quyÕttho¶ ®¸ng ®¶m b¶o quyÒn lîicho ngêi lao ®éng. C«ng ty còng lµ mét ®¬n vÞ tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng tõthiÖn. N¨m 1996 ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, C«ngty ®· tËp trung lµm tèt c«ng t¸c tiÕpthÞ, më réng thÞ tr êng thu hót kh¸chdu lÞch vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh ®Ó t¨ng nguånthu. N¨m 1996 b»ng sè vèn tù cã vµ vèn C«ng ty ®· ®Çu t mua s¾m c¬ sëvËt chÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i lµ 3 tû ®ång. C«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ngc¸o xóc tiÕndu lÞch tèt h¬n n¨m 1995, më réng thÞ tr êng du lÞch trong vµngoµi níc, C«ng ty ®· tæ chøc ®îc mét sè ®oµn kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞchníc ngoµi vµ ®ãn c¸c ®oµn kh¸ch tour tõ níc ngßai vµo ViÖt Nam. C¸c ®oµnkh¸ch do C«ng ty ®a ®ãn ®Òu ®¶m b¶o an toµn, trong lßng kh¸ch ®Ó l¹inhiÒu Ênt îng tèt ®Ñp vÒ th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn C«ng ty. Tãm l¹i, n¨m1996 do ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn hµ kh¾c, lò lôt x¶y ra nhiÒun¬i trong c¶ níc lµm h¹n chÕkh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam c¶ ®êng hµngkh«ng còng nh ®êng bé, ®iÒu nµy ¶nh hëng trùc tiÕp®Õnc«ng t¸c kinh doanhdu lÞch t¹i Qu¶ng Ninh. C¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng cña Nhµ níc còng nh t nh©nngµy cµng nhiÒu, kh«ng khÝ c¹nh tranh s«i ®éng vµ quyÕt liÖt. TÊt c¶ c¸c 37
 38. 38. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368yÕutè trªn ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õnc«ng t¸c kinh doanh cña C«ng ty. C«ngsuÊt sö dông buång, phßng gi¶m. Do ®iÒu kiÖn vËt chÊt cña C«ng ty cßn khã kh¨n, kh«ng thÓ ®Çu t ®Óx©y dùng c¸c kh¸ch s¹n míi, t©n trang l¹i toµn bé c¸c phßng ®· xuèng cÊp.§éingò c¸n bé nh©n viªn cña C«ng ty cã tiÕnbé vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n, nhng sovíi c¸c yªu cÇu, nhiÖm vô kinh doanh du lÞch trong thêi kú ®æi míi cña ®Êtníc, ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi nhiÒu th× cha ®¹t. Cha cã biÖn ph¸p tèt ®Ókhai th¸c tèt c¸c tiÒm n¨ng thÕm¹nhcña chÝnh m×nh. N¨m 1997, ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cña C«ng ty cã møc t¨ng ®¸ngkÓ. Lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ®i theo ®êng Tour do C«ng ty ®ãn t¨ng 78%so víi n¨m tr íc. Kh¸ch trong níc vµo nghØ t¹i c¸c kh¸ch s¹n cña C«ng ty t¨ng7%, mét sè c«ng t¸c kinh doanh du lÞch dÞch vô cã tiÕnbé so víi n¨m tr íc. C¸ckÕt qu¶ cô thÓ nh sau: + Kinh doanh kh¸ch s¹n: C«ng ty cã 3 kh¸ch s¹n ®· ®îc n©ng cÊptõ n¨m1990. Kh¸ch s¹n Vên ®µo cã vÞ trÝ thuËn lîi n»m ë gi÷a khu du lÞch, c¸cphßng cña kh¸ch s¹n nµy ®îc C«ng ty tËp trung n©ng cÊp, do ®ã n¨m 1997c«ng suÊt sö dông buång phßng ®¹t 60%. C¸c kh¸ch s¹n kh¸c cña C«ng ty ë c¸cvÞ trÝ kh«ng ®îc thuËn lîi nh Vên ®µo c«ng suÊt sö dông buång phßng b×nhqu©n ®¹t 45%. Kh¸ch níc ngoµi ®Õnc¸c kh¸ch s¹n nµy chñ yÕulµ kh¸ch Ph¸p,§µi Loan, Trung Quèc vµ mét sè quèc tÞch kh¸c. Kh¸ch néi ®Þa chØ cã 22%trªn tæng sè kh¸ch. + Ho¹t ®éng l÷ hµnh: N¨m 1997 C«ng ty tËp trung chØ ®¹o ho¹t ®éngl÷ hµnh, cñng cè ®éi ngò híng dÉn viªn, t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒnqu¶ng c¸o tham gia mét sè héi chî ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm du lÞch. C«ng ty®· thiÕt lËp vµ ký hîp ®ång víi mét sè h·ng du lÞch cña Lµo, Th¸i lan,Singapore, Malaysia..., ®· tæ chøc ®a kh¸ch ®i du lÞch ë c¸c níc trªn. HiÖn nay thÞ tr êng Trung Quèc lµ thÞ tr êng réng lín, C«ng ty ®· kýc¸c hîp ®ång víi c¸c h·ng du lÞch nh Nam ninh, B¾c h¶i, Qu¶ng T©y trongviÖc ®a ®ãn kh¸ch du lÞch qua hai níc. §îc Së Du lÞch vµ UBNDtØnh cho phÐp, C«ng ty ®· phèi hîp víi mét sèngµnh lµm ®iÓm ®ãn kh¸ch du lÞch Trung Quèc du lÞch vµo H¹ Long b»ng ®-êng biÓn víi c¸c thñ tôc nhanh chãng. Tæng sè kh¸ch du lÞch b»ng ®êng 38
 39. 39. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tour vµo ViÖt Nam do C«ng ty ®ãn íc tÝnh 7.600 l ît (n¨m 1996 lµ 4.200).Kh¸ch ViÖt Nam®i du lÞch níc ngoµi lµ 172 ngêi. C«ng ty ®· ®a d©y chuyÒn giÆt lµ c«ng nghiÖp trÞ gi¸ gÇn 1 tû®ång vµo ho¹t ®éng kinh doanh. X©y dùng mét s©n patin phôc vô thiÕuniªntrong khu vùc. TiÕptôc vay 1.500 triÖu ®ång n©ng cÊpkh¸ch s¹n Vên ®µo.§· chuÈn bÞ xong thñ tôc ký hîp ®ång vay vèn x©y dùng kh¸ch s¹n Mãng c¸ivíi tæng trÞ gi¸ 4.200 triÖu ®ång. Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch n¨m1997 C«ng ty ®¹t ®îc lµ: - Tæng doanh nghiÖp ®¹t ®îc 13.406 triÖu ®ång, trong ®ã: * Kinh doanh du lÞch ®¹t 12.637 triÖu ®ång. Thu hót kh¸ch du lÞch c¶n¨m®¹t 48.661 (trong ®ã kh¸ch quèc tÕlµ 39.172). • Kinh doanh kh¸c ®¹t 769 triÖu ®ång. • §· nép ng©n s¸ch Nhµ níc 1.524 triÖu ®ång. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y l îng kh¸ch ®Õn C«ng ty chñ yÕu lµ kh¸chPh¸p, Trung Quèc, Hµn Quèc, NhËt vµ mét sè níc Ch©u ¢u kh¸c cô thÓ nhsau: B¶ng 6: c¬ cÊul îng kh¸ch ®Õnc«ng ty qua 2 n¨m. Tªn níc §¬n vÞ tÝnh N¨m1996 N¨m1997§µi Loan Ngêi 18.576 9.683Ph¸p Ngêi 11.792 15.738Trung Quèc Ngêi 7.953 10.400NhËt B¶n Ngêi 282 357Thôy Sü Ngêi 305 448 Qua b¶ng trªn ta thÊy l îng kh¸ch §µi Loan vµ Trung Quèc lµ lín nhÊt®iÒu nµy gi¶i thÝch nh sau do Qu¶ng Ninh cã cöa khÈu lµ Mãng C¸i nªn l îngkh¸ch du lÞch Trung Quèc ®ÕnViÖt Namchñ yÕu®Òu qua cöa khÈu nµy. Lîng kh¸ch Ph¸p chiÕm lÖ ®«ng thø hai v× kh¸ch du lÞch quèc tÕ®ÕnH¹ tûLong 80%lµ kh¸ch Ph¸p. 39
 40. 40. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 7: ChØ tiªu tæng hîp kÕtqu¶ kinh doanh l u tró cña C«ng ty TT ChØ tiªu tæng hîp §¬n vÞ N¨m 1996 N¨m 1997 kÕt qu¶ kinh doanh 1 Tæng sè ngµy kh¸ch Ngµy/ph 39.036 35.905 lu tró ßng 2 Sè ngµy lu tró b×nh Kh¸ch/n 1,4 1,4 qu©n cña 1 kh¸ch gµy quèc tÕ 3 Sè ngµy lu tró b×nh ,, 2 2 qu©n cña 1 kh¸ch néi ®Þa 4 Doanh thu buång ngñ ® 8.554.962 7.308.795. .487 246 5 C«ng suÊt phßng b×nh % 50 45 qu©n 6 Gi¸ b×nh qu©n phßng Ngh×n 270 250 kh¸ch quèc tÕ 7 Gi¸ b×nh qu©n phßng ,, 140 130 kh¸ch néi ®Þa Do t×nh h×nh chung cña l îng kh¸ch ®ÕnH¹ Long gi¶m dÉn ®Õnl îng kh¸ch®ÕnC«ng ty còng gi¶m kÐotheo doanh thu gi¶m, c«ng suÊt gi¶m 5%.Gi¸ gi¶m doc«ng ty ph¶i h¹ gi¸ ®Ó c¹nh tranh. 40
 41. 41. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ ng III Nh÷ng gi ¶i ph¸p vµ kiÕn ngh Þ Tríc khi ®a ra c¸c gi¶i ph¸p kiÕnnghÞ em ®a ra c¸c gi¶i ph¸p kiÕnnghÞ,emxin ph©n tÝch qua mét sè xu híng hiÖn nay cña du kh¸ch vµ c«ng nghiÖpdu lÞch. 1. Xu h íng tiªu d ï n g c ña kh¸ch du lÞch. 1a. Xu h íng tiªu d ï n g chung c ña kh¸ch du l Þch. - Ngµy nay do ®iÒu kiÖn kinh tÕph¸t triÓn hoµ b×nh æn ®Þnh, sù giaol u quan hÖ gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng më réng dÉn ®Õnngêi d©n ®i dulÞch ngµy cµng nhiÒu vµ du lÞch ®îc ®¸nh gi¸ lµ tiªu chuÈn cho cuéc sènghiÖn ®¹i. Sè l îng kh¸ch du lÞch ngµy mét t¨ng c¶ vÕsè l îng vµ chÊt l îng. - Xu híng luång kh¸ch thay ®æi tõ ch©u ¢u sang ch©u ¸ - Th¸i B×nh D -¬ng. NÕunh tr íc ®©y sau chiÕntranh thÕgiíi lÇn 2 víi cuéc c¸ch m¹ng c«ngnghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®· lµm thay ®æi toµn bé nÒn kinh tÕ thÕgiíi, c¸cthµnh phè tr¸ng lÖ cña ch©u ¢u víi toµ nhµ cao chäc trêi víi ¸nh ®Ìn chãiläi ®· trë thµnh biÓu t îng vµ du kh¸ch thÝch ®i du lÞch thµnh phè víi c¸ctiÖn nghi ®Çy ®ñ. Du kh¸ch tËp trung chñ yÕuvµo vïng §Þa Trung H¶i, mïa®«ng ®Õnc¸c vïng nói ë ch©u ¢u nh d·y Anp¬ ®Õnnay nhiÒu nguån kh¸c ®·thay ®æi do qu¸ mÖt mái víi cuéc sèng hiÖn ®¹i, víi « nhiÔm m«i tr êng, lµmviÖc c¨ng th¼ng nh ¨n c¬m hép, ®i xe hép, ë nhµ hép, luång kh¸ch hiÖn naydi chuyÓn vÒ vïng ch©u ¸ - Th¸i B×nh D ¬ng víi môc ®Ých ®Õnn¬i thiªn nhiªnhoang d· gÇn gòi thiªn nhiªn, t×m hiÓu nÐt v¨n ho¸, phong tôc huyÒn bÝ cñaph¬ng §«ng. - ChØ tiªu cña du kh¸ch thay ®æi nÕunh nh÷ng n¨m tr íc ®©y dÞch vôc¬ b¶n trªn dÞch vô bæ sung lµ 7/3 th× ngµy nay tû lÖ nµy ngîc l¹i víinghÜa lµ khi ®i du lÞch kh¸ch tiªu dïng c¸c dÞch vô bæ sung nhiÒu h¬n nh vuich¬i gi¶i trÝ tham quan, mua s¾m®å l u niÖm... - HiÖn nay kh¸ch du lÞch quèc tÕthÝch ®i du lÞch tù do nhiÒu h¬n nhÊtlµ kh¸ch ch©u ¢u, ®Æc biÖt ®èi víi løa tuæi thanh niªn v× hä cßn trÎ vµ ®itù do tho¶i m¸i h¬n ®i theo ®oµn vµ theo ch¬ng tr×nh. 41
 42. 42. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kh ¸ch du lÞch hiÖn nay hay d ïng sÐ c du lÞch vµ th Î tÝn d ông ®Óth anh to ¸n v× theo h ä th anh to ¸n b »ng th Î tÝn d ông vµ sÐ c du lÞch lµ t¬ng®èi an to µn tr¸nh ®îc m tc ¾p khi ®i du lÞch. §ã lµ nh ÷ng xu híng ti ªu d ïng chung c ña kh ¸ch du lÞch. §Ó ®a ra c ¸c gi¶i ph ¸p th iÕ tth ùc h ¬n em xin tr×nh b µy xu híng ti ªu d ïngc ña kh ¸ch du lÞch qu èc t t¹i H ¹ Long vµ ®Æc ®iÓm ti ªu d ïng ngu ån kh ¸ch Õch Ýnh t¹i C «ng ty. 1b. Xu híng ti ª u d ï g kh¸ ch du l Þ c h quèc tÕ t ¹ i H ¹ L ong. n D o ®Æc ®iÓm c ña VÞnh H ¹ Long lµ c ¸c c ¶nh quan n »m ë VÞnh ngo µibiÓn do vËy h Çu nh t t c ¶ thuyÒn ra vÞnh ®Ó th ¨m c ¶nh vÞnh. - Kh ¸ch ®Õ n H ¹ Long ch ñ yÕ u d ïng h ¶i s ¶n v× VÞnh H ¹ Long r t giµu h ¶is ¶n vµ lµ n ¬i cung c p h ¶i s ¶n ch Ýnh cho d ©n ®Þa ph¬ng vµ kh ¸ch du lÞch. - Kh ¸ch qu èc t th êng th Ých ra vÞnh t¾m ë nh ÷ng b ·i t¾m nh á gi÷a ÕvÞnh v× theo h ä nh ÷ng b ·i t¾m ë ven b ê kh «ng ®ñ ®iÒu kiÖn vÖ sinh. 1.c. Nguån kh¸ch chÝnh cña C«ng ty Du lÞch H¹ Long vµ ®Æc®iÓm tiªu dïng cña hä. Nh ta ®· th y qua kÕt qu¶ lîng kh¸ch C«ng ty phôcvô n¨m 1996 vµ 1997 kh¸ch Ph¸p, kh¸ch §µi Loan vµ Trung Quèc chiÕm tû lÖcao nh t. Sau ®©y em ®a ra ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña 2 luång kh¸ch ®ã nh sau: * §Æc ®iÓm tiªu dïng kh¸ch Ph¸p: Khi ®i du lÞch ngêi Ph¸p cã ®Æc®iÓm sau ®©y: - Môc ®Ých chÝnh cña chuyÕn ®i lµ nghØ ng¬i vµ t×m hiÓu. Hä cã t tlêi nãi tiÕng ngíc ngoµi. - Hä cã thãi quen cho tiÒn thªm ®Ó bµy tá sù hµi lßng ®èi víi ng êiphôc vô. - Kh«ng thÝch con sè 13 - Ph¬ng tiÖn giao th«ng thÝch sö dông: « t«, m¸y bay - ThÝch nghØ t¹i c¸c kh¸ch s¹n tõ 3 - 4 sao vµ c¸c kiÓu nhµ nghØ gi¶itrÝ 42
 43. 43. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §am mª tr íc phong c¶nh VÞnh H¹ Long cña ViÖt Nam - RÊt a thÝch c¸c mãn ¨n ViÖt Nam vµ r îu quèc lñi cña ViÖt Nam,thÝch phô vô ¨n uèng t¹i phßng. - Yªu cÇu chÊt l îng phôc vô cao. Hä kh«ng thÝch "ng¹i" ngåi ¨n cïng bµnvíi nh÷ng ngêi kh«ng quen biÕt. Hä ¨n hÕtmãn ¨n trªn ®Üa lµ biÓu thÞ sù võalßng víi ngêi lµm mãn ¨n ngon. * §Æc ®iÓm tiªu dïng kh¸ch §µi Loan + Trung Quèc: Kh¸ch §µi Loan cãmøc ®é hiÓu biÕtkh¸ ®Çy ®ñ vÒ 5 tæ chøc quèc gia nh. C¬ quan xóc tiÕndulÞch Singapore. C¬ quan du lÞch Th¸i Lan, C«ng ty du lÞch quèc gia HµnQuèc, tæ chøc du lÞch quèc gia NhËt, v¨n phßng du lÞch Céng hoµ Nh©nd©n Trung Hoa. Nãi chung hä cã nhiÒu kinh nghiÖmkhi ®i du lÞch ë níc ngoµi. - Phô n÷ §µi Loan cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh trong viÖc lùa chän ®ÞachØ du lÞch nµo ®ã. Tù kh¸ch t×m hiÓu vµ quyÕt ®Þnh chuyÕn®i. Hä chuÈnbÞ cho viÖc gi÷ chç Ýt nhÊt 1 th¸ng. Hä thÝch ®i th¨m nhiÒu níc trong métchuyÕn®i, thêi gian ®i nghØ tõ 1 tuÇn ®Õn 3 tuÇn, thêi gian ®i du lÞchthÝch chän vµo mïa xu©n vµ mïa hÌ. - Lo¹i du lÞch trän gãi ®îc ngêi §µi Loan rÊt a chuéng. - Qu¶ng c¸o du lÞch cho kh¸ch §µi Loan cÇn nhÊnm¹nh "gi¸ thµnh rÎ" nh-ng gi¸ trÞ cña chuyÕn®i th× cao. - PhÇn lín kh¸ch du lÞch §µi Loan ë c¸c kh¸ch s¹n trung b×nh tõ 2-3 sao. - An toµn vµ yªn æn ë n¬i du lÞch lµ ®iÒu quan t©m tr íc tiªn cñakh¸ch du lÞch §µi Loan. ThÝch t×m hiÓu c¸c phong tôc l¹, thÝch cã bÇukh«ng khÝ vñi vÎ khoan kho¸i nh trong ®¹i gia ®×nh. Tuy nhiªn cÇn chó ýkhuynh híng cña kh¸ch Trung Quèc sö dông thang m¸y kh¸ch s¹n quen thuéc nhdïng xe buýt, thêng nÐmtµn thuèc ®ang ch¸y lªn th¶m lãt. - Thñ tôc dÔ nhÊt vµ nhanh nhÊt vÒ pasport sÏ chiÕm u thÕt¹i thÞ tr - ®îcêng nµy. - Ngêi §µi Loan, Trung Quèc kiªng cÇm ®òa tay tr¸i. 2. Xu h íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp du lÞch - Xu híng ®a d¹ng hãa s¶n phÈm: 43
 44. 44. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy nay trªn thÕgiíi do c¹nh tranh gay g¾t vÒ thu hót c¸c nguån kh¸cvµ chÊt l îng phôc vô cho nªn c¸c nhµ doanh nghiÖp t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó lµmcho phong phó thªm s¶n phÈmcña m×nh. - C¸c tæ chøc l÷ hµnh lín trªn thÕgiíi vÉn tiÕp tôc gi÷ vÞ trÝ quanträng trong viÖc tæ chøc vµ b¸n c¸c s¶n phÈm du lÞch sÏ tiªu thô lo¹i h×nhb¸n c¸c ch¬ng tr×nh ®i du lÞch ®Õn tËn nhµ. Xu híng c¸c doanh nghiÖp dulÞch kÕthîp tæ chøc ®ãn kh¸ch tõ níc thø 3 ngµy cµng æn ®Þnh. - Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa trong ho¹t ®éng du lÞch trªnthÕgiíi ngµy cµng ®îc n©ng cao. - C«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn dÉn ®Õn sù c¹nh tranhngµy cµng s©u s¾c gi÷a c¸c doanh nghiÖp du lÞch vµ gi÷a c¸c níc lªn dulÞch trong viÖc thu hót vµ phôc vô kh¸ch du lÞch nh×n chung kh¸ch du lÞchtrªn thÕgiíi vÉn cã thãi quen ®Õnnh÷ng n¬i ®îc nghe vµ ®îc xemqu¶ng c¸o tíinhiÒu. Do vËy theo nhËn xÐt vÒ du lÞch cña c¸c chuyªn gia trªn thÕgiíi th×vai trß cña tuyªn truyÒn vµ qu¶ng c¸o ngµy cµng ®îc n©ng cao. - C¸c níc du lÞch tiªn tiÕn trªn thÕgiíi ngµy cµng mét tiÕn hµnh nhiÒubiÖn ph¸p h÷u hiÖu h¬n nh»m h¹n chÕc¸c t¸c ®éng bÊt lîi cña tÝnh thêi vôtrong du lÞch vµ kÐodµi thêi vô du lÞch. - C¸c nhµ kinh doanh hiÖn nay cã xu híng x©y dùng quÇn thÓ du lÞch,khu du lÞch khÐpkÝn víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i h×nh trong ®ã: - C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®éc ®¸o ®Æc biÖt lµ ch¬ng tr×nh g©y c¶mgi¸c m¹nh®ang ®îc a chuéng nh nh¶y dï, lÆn biÓn th¨m thÕgiíi ®Þa ngôc... 3. M ôc tiªu cña C«ng ty: 44

×