Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                    Lêi më ®Çu ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Mét lÇn n÷a emxin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c¸c c«...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368     ch¬ng I: sù cÇn thiÕt ph¶i cã sù qu¶n lÝ c...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 Ph©n lo¹i theo môc ®Ých chuyÕn ®i:Bao g åm  ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc kh «i ph ôc c ¸c lÔ h éi tru yÒn th èng, viÖc ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  - Díi g ãc ®é x · h éi ngêi th µnh th Þ th Êy ngê...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368     kh«ng ph¶i vËn chuyÓn dÞch vô, hµng ho¸ ®Õ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cho x · h éi. Víi yªu c Çu ph ¸t tri Ón li ªn ng µnh...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lam næi tiÕngthÕgiíi. Kh¸ch du lÞch ®Õn®©y h¼n ph¶i ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368   b) C¬ Së H¹ TÇng Du LÞch  S o ví c ¸c vïng kh...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tÊm giß cch ¶, ph á B ¾c, b ón èc, b ón m äc, nem ch...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  H Ö th èng giao th «ng ®êng s ¾t vµ ®êng b é ph ¸...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh ×n chung, kh Ý h Ëu c ña vïng kh Ý h Ëu Nam T r...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H Ö th èng ®êng h µng kh «ng kh ¸ ph ¸t tri Ón víi...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  d©n tham gia phôc vô du lÞch nh th¬ng nghiÖp, dÞc...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368+ Kh¸ch s¹n trung chuyÓn du lÞch lµ c¸c c¬ së kinh d...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  hiÖu qu¶ sö dông cña kh¸ch s¹n, camping... vµ lµ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Ch¬ng II    T¸c ®éng cña nhµ níc trong ho¹t ®éng...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kinh t x · h éi c ña ho ¹t ®éng du lÞch nh ÷ng n ¨m ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368C- Nh÷ng chñ t r ¬ng vµ biÖ ph¸p t hùc hiÖ     ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trªn c¬ së quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch tr...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368• §Èy m ¹nh c «ng t¸c nghiªn c øu th Þ tr êng, tu yª...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b)TiÒ n¨ng du l Þch cña níc t a phong phó vµ ® d¹n...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368t×nh tr¹ng x ©y d ùng trµn lan, nhiÒu n ¬i, ®Æc biÖt...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tr×nh v¨n ho ¸ n æi tiÕ ng , tiÕ p thu c ã ch än läc...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  c ã d ù ¸n ®Çu t c ô th Ó. Níc ngo µi li ªn doanh...
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Van luong.blogspot.com 17482
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Van luong.blogspot.com 17482

264

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
264
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17482

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nhs¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Cïng víi qu¸ tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o ra cña c¶ivËt chÊt phôc vô cho ®êi sèng hµng ngµy th× nhu cÇu vÒ nghØ ng¬i gi¶i trÝcòng lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu. §êi sèng vËt chÊt vµ ®êi sèng tinh thÇn cña con ngêi ngµy cµng ®îc n©ngcao. Lóc nµy nhu cÇu vÒ nghØ ng¬i gi¶i trÝ cña con ngêi còng ®îc n©ng lªn ëtÇm cao h¬n ®ã lµ nhu cÇu du lÞch. Th«ng qua du lÞch, con ng êi cã thÓ gi÷g×n, håi phôc søc khoÎ vµ t¨ng cêng søc sèng. Trong chõng mùc nµo ®ã, dulÞch cã t¸c dông h¹n chÕ bÖnh tËt, kÐo dµi tuæi thä vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cñacon ngêi. Th«ng qua ho¹t ®éng du lÞch, ®«ng ®¶o quÇn chóng cã ®iÒu kiÖntiÕp xóc víi nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ phong phó vµ l©u ®êi cña c¸c d©n téc tõ®ã t¨ng thªm lßng yªu níc, tinh thÇn ®oµn kÕt quèc tÕ, h×nh thµnh nh÷ng phÈmchÊt tèt ®Ñp nh lßng yªu thiªn nhiªn, yªu lao ®éng, t×nh b¹n... Ho¹t ®éng s¶nxuÊt vËt chÊt lµ c¬ së tån t¹i cho mäi x· héi. ViÖc nghØ ng¬i du lÞch mét c¸chtÝch cùc vµ ®îc tæ chøc hîp lý sÏ ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Mét mÆt, nãgãp phÇn vµo viÖc phôc håi søc khoÎ còng nh kh¶ n¨ng lao ®éng, mÆt kh¸c®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng lùc lîng lao ®éng víi hiÖu qu¶ kinh tÕ râ rÖt.Trong thêi ®¹i hiÖn nay, dÞch vô du lÞch ¶nh hëng ®Õn c¶ c¬ cÊu ngµnh vµ c¬cÊu lao ®éng cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ, lµ nguån thu ngo¹i tÖ lín cña nhiÒu n íctrªn thÕ giíi trong ®ã cã ViÖt Nam. Du lÞch cã vÞ trÝ kinh tÕ,chÝnh trÞ, x· héi rÊt to lín trong tæng thÓ nÒnkinh tÕ- x· héi cña mçi níc, lµ môc tiªu ph¸t triÓn cña nhiÒu quèc gia. V× vËy, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· coi ph¸t triÓn du lÞch lµ mét híng chiÕn lîcquan träng trong ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi gãp phÇn thùc hiÖn c«ngnghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, lµm cho d©n giµu ,níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng,v¨n minh. Tuy nhiªn, vÞ trÝ, vai trß cña ngµnh Du lÞch cßn ch a ®îc nhËn thøc®Çy ®ñë nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp, ®Þa ph¬ng vµ kh«ng Ýt trong d luËn x· héi coi DulÞch chØ lµ ngµnh phôc vô phi s¶n xuÊt vËt chÊt, cha thÊy ®îc du lÞch lµmét ngµnh kinh tÕ ®Æc thï cã yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng mang tÝnh tænghîp liªn ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao. Tõ ®ã ®Æt ra vÊn ®Ò nghiªn cøu lµ cÇn ph¶i lµm g× ®Ó cã thÓ ph¸t triÓndu lÞch sao cho t¬ng xøng víi vÞ trÝ, vai trß to lín cña nã? CÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng Nhµ níc cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi ho¹t ®éng dulÞch cña níc ta. Qua ®©y, em xin m¹n phÐp ®îc ®Ò cËp tíi ®Ò tµi nghiªn cøu: “Vai trß cñaNhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng Du lÞch níc ta”. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng kh«ng chØ ®èi víiriªng b¶n th©n em mµ cßn cã ý nghÜa ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng sinh viªn ®ang thamgia ho¹t ®éng nghiªn cøu. Nã gióp chóng em hiÓu ®îc: - Sù cÇn thiÕt ph¶i cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng Du lÞch. - T¸c ®éng cña Nhµ níc trong ho¹t ®éng du lÞch trong thêi gian qua. - Mét sè gi¶i ph¸p cÇn thiÕt cña Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch. Do h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc nªn khi viÕt ®Ò tµi nµy, em kh«ng thÓ tr¸nh kháinh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em mong c¸c thÇy c« gi¸o xem xÐt vµ bæ sung nh÷ng®iÒu cßn h¹n chÕ trong bµi viÕt nµy. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Mét lÇn n÷a emxin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c¸c c«. 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng I: sù cÇn thiÕt ph¶i cã sù qu¶n lÝ cña nhµ N¦íc ®èi víi ho¹t ®éng du lÞchI I) Kh¸i niÖm vÒ du lÞch vµ c¸c lo¹i h×nh du lÞch 1. Kh¸i niÖm du lÞ ch:D u lÞch lµ m ét hiÖn tîng kinh t x · h éi ph æ biÕ nkh «ng ch Ø ë c ¸c n íc ph ¸t tri Ón Õm µ c ßn ë c ¸c níc ®ang ph ¸t tri Ón trong ®ã c ã ViÖt N am . Tuy nhiªn cho ®Õ nnay kh «ng ch Ø ë níc ta m µ c ßn ë c ¸c níc trªn thÕ giíi nh Ën th øc vÒ kh ¸i niÖm dulÞch vÉn cha th èng nh Êt. §· c ã nhiÒu h äc gi¶ trªn thÕ giíi nh: Gue r F reu l r, eAzar, Kaspar, Hunzike r, K raff... ®a ra nhiÒu ®Þnh ngh Üa vÒ du lÞch. M çi®Þnh ngh Üa ®Òu c ã m ét ý ngh Üa nh Êt ®Þnh. T æng h îp vµ ch ¾t läc c ¸c®Þnh ngh Üa c ña nh ÷ng h äc gi¶ trªn du lÞch ®îc hiÓu lµ: • S ù d i chuyÓn vµ lu tró qua ®ªm t¹m th êi trong th êi gian r¶nh rçi c ña c ¸ nh ©n hay tËp th Ó ng ßai n ¬i c tró nh »m m ôc ®Ých ph ôc h åi s øc kho Î, n ©ng cao t¹i ch ç nh Ën th øc vÒ thÕ giíi xung quanh, c ã hay kh «ng k Ìm theo s ù ti ªu th ô m ét s è gi¸ trÞ tù nhiªn, kinh t , v¨n ho ¸ vµ d Þch vô do c ¸c c ¬ s ë chuyªn Õ nghiÖp cung øng. • M ét lÜnh vùc kinh doanh c ¸c d Þch vô nh »m tho ¶ m ·n nhu c Çu n ¶y sinh trong qu ¸ tr×nh d i chuyÓn vµ lu tró qua ®ªm t¹m th êi trong th êi gian r¶nh rçi c ña c ¸c c ¸ nh ©n hay tËp th Ó ngo µi n ¬i c tró víi m ôc ®Ých ph ôc h åi s øc kho Î, n ©ng cao nh Ën th øc t¹i ch ç vÒ thÕ giíi xung quanh ViÖc ph ©n ®Þnh râ rµng hai n éi dung c ¬ b ¶n c ña kh ¸i niÖm c ã ý ngh Üa g ãp ph Çn th óc ®Èy s ù ph ¸t tri Ón c ña du lÞch. 2. C¸ clo ¹ i h× nh du l Þ ch: Ho ¹t ®éng du lÞch c ã th Ó ph ©n th µnh c ¸c nh ãm tu ú thu éc ti ªu ch Ý ®a ra.H iÖn nay ®a s è c ¸c chuyªn gia vÒ du lÞch ViÖ t Nam ph ©n chia c ¸c lo ¹i h ×nh dulÞch theo c ¸c ti ªu ch Ý c ¬ b ¶n díi ®©y. 2.1.Ph©n lo¹i theo m«i trêng tù nhiªn: Tuú vµo m«i trêng tµi nguyªn mµ ho¹t ®éng du lÞch ®îc chia thµnh hai nhãmlín lµ: du lÞch v¨n ho¸ vµ du lÞch thiªn nhiªn. * Du lÞch v¨n ho¸ lµ ho¹t ®éng du lÞch diÔn ra chñ yÕu trong m«i trêngnh©n v¨n hay ho¹t ®éng du lÞch ®ã tËp trung khai th¸c tµi nguyªn du lÞchnh©n v¨n. C¸c ®èi tîng v¨n ho¸- tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n lµ c¬ së ®Ó t¹onªn c¸c lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸ phong phó. Tµi nguyªn nh©n v¨n bao gåm c¸c di tÝch, c«ng tr×nh ®¬ng ®¹i, lÔ héi, phong tôc, tËp qu¸n... * Du lÞch thiªn nhiªn ( du lÞch sinh th¸i hay du lÞch xanh) lµ ho¹t ®éng dulÞch diÔn ra nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vÒ víi thiªn nhiªn cña con ngêi. Du lÞch thiªn nhiªn bao gåm c¸c lo¹i h×nh: du lÞch biÓn, du lÞch nói, du lÞchn«ng th«n...Vµ nÕu nh tµi nguyªn thiªn nhiªn hÊp dÉn du kh¸ch bëi sù hoang s¬, ®éc ®¸o vµhiÕm hoi cña nã tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n thu hót kh¸ch bëi tÝnh phong phó,®a d¹ng, ®éc ®¸o vµ tÝnh truyÒn thèng còng nh tÝnh ®Þa ph¬ng cña nã. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 Ph©n lo¹i theo môc ®Ých chuyÕn ®i:Bao g åm a) Du lÞch tham quan Tham quan lµ hµnh vi quan träng cña con ngêi ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt vÒ thÕgiíi xung quanh. §èi tîng tham quan cã thÓ lµ mét tµi nguyªn du lÞch tù nhiªnnh mét phong c¶nh k× thó hay tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n nh mét di tÝch haymét c«ng tr×nh ®¬ng ®¹i... VÒ mÆt ý nghÜa ho¹t ®éng tham quan lµ méttrong nh÷ng ho¹t ®éng ®Ó mét chuyÕn ®i ®îc coi lµ mét chuyÕn du lÞch. b) Du lÞch gi¶i trÝ Môc ®Ých cña chuyÕn ®i lµ th gi·n, x¶ h¬i, bøt ra khái c«ng viÖc thêng nhËtc¨ng th¼ng ®Ó phôc håi søc khoÎ. Du kh¸ch thêng chän mét m«i trêng yªn b×nhkh«ng ®i l¹i nhiÒu. ë ViÖt Nam, tuy c¸c khu vui ch¬i gi¶ trÝ cßn ch a hiÖn ®¹ido hoµn c¶nh cha cho phÐp song còng thu hót ®îc kh¸ ®«ng du kh¸ch trong vµngoµi níc. VÝ dô ®iÓn h×nh lµ khu du lÞch §Çm Sen thµnh phè HCM. Muèn thóc®Èy sù ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam ngay tö b©y giê cÇn quan t©m nhiÒuh¬n n÷a ®Õn viÖc kinh doanh lo¹i h×nh du lÞch nµy( x©y dùng dù ¸n ®Çu t,®µo t¹o c¸n bé nh©n viªn...) c)Du lÞch nghØ dìng Mét trong nh÷ng chøc n¨ng x· héi quan träng cña du lÞch lµ phôc håi søc khoÎcéng ®ång. §Þa chØ cho nh÷ng chuyÕn nghØ dìng lµ n¬i cã kh«ng khÝ tronglµnh, khÝ hËu dÔ chÞu, phong c¶nh ngo¹n môc nh c¸c b·i biÓn, c¸c vïng ven bêníc, vïng nói...HiÖn nay nghµnh du lÞch ViÖt Nam chñ yÕu kinh doanh lo¹i h×nhdu lÞch nµy. d) Du lÞch kh¸m ph¸ Môc ®Ých lµ n©ng cao hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi xung quanh. §Þa chØ lÝ thó chonh÷ng ngêi a m¹o hiÓm lµ nh÷ng con suèi ch¶y xiÕt, nh÷ng ngän nói cao chãtvãt, nh÷ng hang ®éng bÝ hiÓm ... §Ó kinh doanh lo¹i h×nh du lÞch nµy cÇn cã trang bÞ hç trî cÇn thiÕt vµ®Æc biÖt cÇn cã ch¬ng tr×nh vµ ®éi ngò øng cøu hÕt søc c¬ ®éng. N íc ta cãdiÖn tÝch lµ ®åi nói, nhiÒu nói cao, vùc s©u l¹i n»m ë vïng nhiÖt ®íi giã mïanªn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn t¹o ra c¸c vïng phï hîp cho du lÞch kh¸m ph¸. Tuy nhiªnmuèn khai th¸c lo¹i h×nh nµy cÇn mét nguån vèn kh«ng Ýt ®Ó ®Çu t, ®µo t¹onh©n viªn nªn so víi c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c trong thêi gian tríc m¾t du lÞchm¹o hiÓm cã Ýt c¬ héi thuËn lîi h¬n. e) Du lÞch thÓ thao Ch¬i thÓ thao nh»m môc ®Ých n©ng cao thÓ chÊt, phôc håi søc khoÎ... §©ylµ lo¹i h×nh xuÊt hiÖn ®Ó ®¸p øng lßng ham mª thÓ thao cña con ngêi. §Ó®¸p øng nhu cÇu du lÞch thÓ thao c¬ quan cung øng du lÞch ph¶i cã c¬ së vËtchÊt kÜ thuËt tèt, ®éi ngò nh©n viªn phôc vô ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ lo¹i h×nhthÓ thao cung øng. §iÓm du lÞch ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ phï hîp. f) Du lÞch lÔ héi Tham gia vµo lÔ héi du kh¸ch muèn hoµ m×nh vµo kh«ng khÝ tng bõng, vµo c¸ccuéc biÓu d¬ng lùc lîng, biÓu d¬ng t×nh ®oµn kÕt cña céng ®ång... 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc kh «i ph ôc c ¸c lÔ h éi tru yÒn th èng, viÖc tæ ch øc c ¸c lÔ h «i m íi kh «ngch Ø lµ m èi quan t©m c ña c ¸c c ¬ quan ®o µn th Ó, qu Çn ch óng x · h éi m µ c ßn lµhíng quan träng c ña ngh µnh du lÞch. 2.3 Ph©n lo¹i theo l·nh thæ ho¹t ®éng a) Du lÞch quèc tÕ - Du lÞch quèc tÕ ®Õn lµ chuyÕn ®i cña ngêi níc ngoµi ®Õn tham quan du lÞch. - Du lÞch ra níc ngoµi lµ chuyÕn ®i cña ngêi trong níc ra tham quan du lÞch ë níc ngoµi. Du lÞch quèc tÕ lµm biÕn ®æi c¸n c©n thu chi cña quèc gia cã tham gia du lÞchquèc tÕ. b)Du lÞch néi ®Þa Du lÞch néi ®Þa lµ c¸c ho¹t ®éng tæ chøc phôc vô ngêi trong níc ®i du lÞch,nghØ ng¬i vµ tham quan c¸c ®èi tîng du lÞch trªn l·nh thæ quèc gia. c) Du lÞch quèc gia Du lÞch quèc gia bao gåm tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng du lÞch cña mét quèc gia tõviÖc ®a kh¸ch ra níc ngoµi ®Õn viÖc phôc vô kh¸ch trong vµ ngoµi níc thamquan du lÞch trong ph¹m vi níc m×nh. 2.4 Ph©n lo¹i theo ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ cña ®iÓm du lÞch a) Du lÞch miÒn biÓn Môc tiªu chñ yÕu cña du kh¸ch lµ vÒ víi thiªn nhiªn, tham gia c¸c ho¹t ®éng dulÞch biÓn nh: t¾m biÓn, thÓ thao biÓn. b) Du lÞch nói §Æc tÝnh ®éc ®¸o vµ tÝnh t¬ng ph¶n cao, miÒn nói rÊt thÝch hîp cho viÖcx©y dùng c¸c lo¹i h×nh tham quan, c¾m tr¹i, m¹o hiÓm...C¸c ®iÓm nghØ m¸t Tam§¶o, Sa Pa, Ba V×, §µ L¹t... lµ nh÷ng ®iÓm nghØ nói ®· xuÊt hiÖn kh¸ l©u ëníc ta. c) Du lÞch ®« thÞ C¸c thµnh phè, trung t©m cã søc hÊp dÉn bëi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc lín cãtÇm cì quèc gia vµ quèc tÕ. MÆt kh¸c ®« thÞ còng lµ ®Çu mèi th¬ng m¹i línnhÊt cña ®Êt níc.V× vËy kh«ng chØ ngêi d©n ë vïng n«ng th«n bÞ hÊp dÉnmµ du kh¸ch tõ c¸c miÒn kh¸c, c¸c thµnh phè kh¸c còng cã nhu cÇu ®Ó chiªm ng -ìng phè x¸ vµ mua s¾m. d) Du lÞch th«n quª Lµng quª lµ n¬i cã kh«ng khÝ trong lµnh, c¶nh vËt thanh b×nh vµ cã kh«nggian tho¸ng ®·ng, nªn n«ng th«n cã thÓ gióp ngêi d©n c¸c ®« thÞ phôc håi søckhoÎ sau nh÷ng ngµy lµm viÖc c¨ng th¼ng. - VÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ, ngêi d©n ®« thÞ nhËn thÊy gi¸ c¶ nhiÒu mÆt hµng n«ng s¶n, thùc phÈm ë n«ng th«n rÎ h¬n, t¬i h¬n. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Díi g ãc ®é x · h éi ngêi th µnh th Þ th Êy ngêi d ©n ë lµng qu ª t×nh c ¶m ch ©n th µnh, mÕ nkh ¸ch vµ trung th ùc. T Êt c ¶ nh ÷ng lÝ do trªn gi¶i th Ých t¹i sao du lÞch n «ng th «n ng µy c µng ph ¸ttri Ón vµ c Çn ®îc quan t©m th Ých ®¸ng. §©y c òng lµ m ét trong nh ÷ng ®ãngg ãp th iÕ tth ùc c ña du lÞch vµo viÖc n ©ng cao m øc s èng c ña n «ng d ©n ViÖtNam . 2.5 Ph©n lo¹i theo ph¬ng tiÖn giao th«ng Bao gåm: du lÞch b»ng xe ®¹p, du lÞch b»ng « t«, du lÞch b»ng tµu ho¶, dulÞch b»ng tµu thuû, du lÞch b»ng m¸y bay... 2.6 Ph©n lo¹i theo lo¹i h×nh lu tró Lu tró lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu chÝnh cña du kh¸ch trong chuyÕn ®i dulÞch. Díi gãc ®é kinh doanh du lÞch, trong giai ®o¹n hiÖn nay, lu tró, vËnchuyÓn vµ ¨n uèng vÉn cßn chiÕm tØ träng kh¸ lín trong gi¸ thµnh cña c¸c s¶nphÈm du lÞch ViÖt Nam. MÆt kh¸c tuú theo kh¶ n¨ng chi tr¶, së thÝch cña dukh¸ch, hiÖn tr¹ng vµ kh¶ n¨ng cung øng cña ®èi t¸c mµ trong tõng chuyÕn ®i dulÞch cô thÓ víi hä, du kh¸ch cã thÓ ®îc bè trÝ nghØ l¹i c¬ së lu tró phï hîp.Cã thÓ lµ ë kh¸ch s¹n, motel, nhµ trä thanh niªn, camping, bungalow, lµng dulÞch. 2.7 Ph©n lo¹i theo h×nh thøc tæ chøc Theo tiªu chÝ nµy ngêi ta ph©n chia thµnh du lÞch tËp thÓ, du lÞch c¸ thÓvµ du lÞch gia ®×nh. 2.8Ph©n lo¹i theo ®é dµi chuyÕn ®i Cã du lich ng¾n ngµy vµ du lÞch dµi ngµy. 2.9Ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc hîp ®ång Cã du lÞch trän gãi vµ du lÞch tõng phÇn II sù cÇn thiÕt ph¶i cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc ®èi víi c¸c Ho¹t ®éng du lÞch1. Vai trß cña du lÞ ch ®èi víi tæng thÓ nÒn kinh tÕ- x· héi cña quècgia. Ngµnh du lÞch cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc vµ cña mét vïng th«ng qua viÖc tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch. Do vËy, ®Ó nhËn râ vai trß cña du lÞch trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, cÇn hiÓu kü nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña du lÞch. Nh÷ng ®Æc ®iÓm quan träng nhÊt lµ : 1. Nhu cÇu trong tiªu dïng du lÞch lµ nhu cÇu ®Æc biÖt: nhu cÇu hiÓu biÕt kho tµng v¨n ho¸, lÞch sö, nhu cÇu v¨n c¶nh thiªn nhiªn nh: b¬i vµ t¾m ë biÓn, hå, s«ng... cña con ngêi. 2. Tiªu dïng du lÞch tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ hµng ho¸ ( thøc ¨n, hµng hho¸ mua s½n, hµng lu niÖm...) vµ ®Æc biÖt chñ yÕu lµ c¸c nhu cÇu vÒ dÞch vô( lu tró, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, dÞch vô y tÕ, th«ng tin...) 3. ViÖc tiªu dïng dÞch vô vµ mét sè hµng ho¸ x¶y ra cïng mét thêi gian vµ cïng mét ®Þa ®iÓm víi viÖc s¶n xuÊt ra chóng. Trong du lÞch 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng ph¶i vËn chuyÓn dÞch vô, hµng ho¸ ®Õcho kh¸ch hµng mµ ngîc l¹i, tù kh¸ch du lÞch ph¶i ®i ®Õnn¬i cã hµng ho¸. 4. ViÖc tiªu dïng du lÞch chØ tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu thø yÕu, nh÷ng nhu cÇu kh«ng thiÕt yÕu®èi víi con ngêi. 5. Tiªu dïng du lÞch x¶y ra th«ng thêng theo thêi vô. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, c¸c mèi quan hÖ trong tiªu dïng du lÞch ®îc ph©nlµm 2 lo¹i : c¸c mèi quan hÖ vËt chÊt n¶y sinh khi kh¸ch ®Õnn¬i du lÞch vµ muadÞch vô, hµng ho¸ ë ®ã b»ng tiÒn tÖ; vµ c¸c mèi quan hÖ phi vËt chÊt n¶ysinh khi kh¸ch tiÕpxóc víi v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n cña d©n ®Þa ph¬ng. Th«ng qua tiªu dïng, du lÞch t¸c ®éng m¹nh lªn lÜnh vùc l u th«ng vµ do vËy¶nh hëng lín lªn nh÷ng lÜnh vùc kh¸c cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. Kinh tÕdu lÞch g©y biÕn®æi lín trong c¬ cÊu cña c¸n c©n thu chi cña ®Êt níc, cñavïng du lÞch. §èi víi ®u lÞch quèc tÕ, viÖc kh¸ch mang ngo¹i tÖ ®Õn®æi vµtiªu ë khu du lÞch lµm t¨ng tæng sè tiÒn trong c¸n c©n thu chi cña vïng vµcña ®Êt níc. Cßn ®èi víi du lÞch néi ®Þa, viÖc tiªu tiÒn cña d©n ë vïng dulÞch chØ g©y biÕn®éng trong c¬ cÊu c¸n c©n thu chi cña nh©n d©n theo vïngchø kh«ng lµm thay ®æi tæng sè nh t¸c ®éng du lÞch quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, du lÞch ®ßi hái sè l îng lín vËt t vµ hµng ho¸ ®ad¹ng. Ngoµi ra viÖc kh¸ch mang tiÒn ®Õntiªu ë vïng du lÞch gãp phÇn lµm sèng®éng kinh tÕ ë vïng du lÞch vµ ®Êt níc du lÞch. Du lÞch gãp phÇn huy ®éngnguån vèn rçi r·i trong nh©n d©n vµo vßng chu chuyÓn, v× chi phÝ cho hµnhtr×nh du lÞch lµ tõ tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n. Th«ng qua lÜnh vùc l u th«ng mµ du lÞch cã ¶nh hëng tÝch cùc lªn sù ph¸ttriÓn cña nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp (nh c«ng nghiÖp s¶n xuÊtvËt liÖu x©y dùng, c«ng nghiÖp thùc phÈm, c«ng nghiÖp gç, c«ng nghiÖp dÖt,nghµnh trång trät, nghµnh ch¨n nu«i...). Du lÞch lu«n ®ßi hái hµng ho¸ cã chÊtl îng cao, phong phó vÒ chñng lo¹i, mü thuËt vµ h×nh thøc. Do vËy, du lÞchgãp phÇn ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh Êy trªn mét sè mÆt: sèl îng, chÊt l îng, chñng lo¹i s¶n phÈm vµ viÖc chuyªn m«n ho¸ c¸c xÝ nghiÖptrong s¶n xuÊt. ¶nh hëng cña du lÞch lªn sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh trong nÒnkinh tÕquèc d©n nh: th«ng tin, x©y dùng, y tÕ, th¬ng nghiÖp, v¨n ho¸... còng rÊtlín. Sù s½n sµng ®ãn tiÕpkh¸ch du lÞch cu¶ mét vïng kh«ng chØ thÓ hiÖn ëchç nh÷ng n¬i ®ã cã tµi nguyªn du lÞch mµ bªn c¹nh chóng ph¶i cã c¶ c¬ së vËtchÊt kÜ thuËt, hÖ thèng ®êng s¸, nhµ ga, s©n bay, bu ®iÖn, ng©n hµnh, m¹nhl íi th¬ng nghiÖp... ViÖc tËn dông ®a nh÷ng n¬i cã tµi nguyªn du lÞch vµo södông, kinh doanh ®ßi hái ph¶i x©y dùng ë ®ã hÖ thèng ®êng s¸, mµng l íi th¬ngnghiÖp, bu ®iÖn... qua ®ã còng kÝch thÝch sù ph¸t triÓn t ¬ng øng cña c¸cnghµnh liªn quan. Ngoµi ra, du lÞch ph¸t triÓn cßn ®¸nh thøc mét sè ngµnh thñc«ng cæ truyÒn. Kinh tÕdu lÞch gãp phÇn lµm t¨ng thu nhËp quèc d©n trªn 2 mÆt s¸ng t¹o vµsö dông. Ho¹t ®éng du lÞch quèc tÕlµ nguån thu ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ cho ®Êt n-íc. Ngo¹i tÖ thu ®îc tõ du lÞch quèc tÕlµm sèng ®éng c¸n c©n thanh to¸n cña®Êt níc vµ thêng ®îc sö dông ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho qu¸tr×nh t¸i s¶n xuÊt héi. Do vËy du lÞch quèc tÕ gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËtchÊt kÜ thuËt cho ®Êt níc. Còng nh ngo¹i th¬ng, du lÞch quèc tÕt¹o ®iÒu kiÖncho ®Êt níc tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi khi xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng. Do ®ã,du lÞch cßn lµ mét nghµnh xuÊt khÈu (xuÊt khÈu t¹i chç). ViÖc xuÊt khÈu t¹ichç cã hiÖu qu¶ cao nhÊt v× nã tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ ®ãng gãi, b¶o qu¶n, vËnchuyÓn vµ tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro mÊt m¸t khi vËn chuyÓn ra níc ngoµi. §ångthêi, viÖc ph¸t triÓn du lÞch còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc më réngc¸c quan hÖ kinh tÕ cña c¸c th¬ng gia, c¸c nhµ ®Çu t trong níc vµ ngoµi nícth«ng qua viÖc kh¸ch du lÞch ®· kÕt hîp gi÷a viÖc tham quan du lÞch víi viÖct×m hiÓu thÞ tr êng, m«i tr êng ®Çu t kinh doanh. Du lÞch lµm thay ®æi s¾cth¸i kinh tÕcña mçi vïng, mçi ®Þa ph¬ng vµ mçi quèc gia. Víi vÞ trÝ kinh tÕ®ã,nhiÒu nhµ kinh tÕ®· gäi du lÞch lµ mét ngµnh “c«ng nghiÖp kh«ng khãi” hoÆcnghµnh “xuÊt khÈu v« h×nh’’. Còng tõ ®©y, du lÞch còng t¹o nhiÒu viÖc lµm 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cho x · h éi. Víi yªu c Çu ph ¸t tri Ón li ªn ng µnh, viÖc ph ¸t tri Ón du lÞch kh «ngch Ø t¹o ra viÖc lµm trùc tiÕ p cho ngµnh du lÞch m µ c ßn t¹o ra viÖc lµm ë c ¸cng µnh kinh t kh ¸c. Q ua ®ã, du lÞch ®· th am gia vµo qu ¸ tr×nh ph ©n c «ng lao Õ®éng trong níc vµ h îp t¸c lao ®éng qu èc t . C ïng víi s ù ph ¸t tri Ón c ña x · h éi, Õdu lÞch ng µy c µng trë th µnh m ét hiÖn tîng kinh t x · h éi ph æ biÕ n,lµ nhu c Çu Õkh «ng th Ó th iÕ u c ña nh ©n d ©n nhiÒu níc, ®Æc biÖt lµ c ¸c níc c ã n Òn kinh t Õph ¸t tri Ón. Khi x · h éi ph ¸t tri Ón, ®êi s èng vË t ch Êt t¨ng lªn th × nhu c Çu vÒ dulÞch c òng t¨ng lªn. C ã th Ó coi du lÞch lµ m ét ch Ø ti ªu ®¸nh gi¸ m øc s èng c ñanh ©n d ©n m çi níc. D u lÞch lµ chiÕ c c Çu n èi c ña t×nh h ÷u ngh Þ, t¹o s ù c ¶mth «ng gi÷a c ¸c d ©n téc, ®o µn kÕ t nh ©n d ©n c ¸c níc, t¹o n ªn m ét thÕ giíi ho µb ×nh, th Þnh vîng, t«n träng lÉn nhau. Ngo µi ra, s ù ph ¸t tri Ón du lÞch c ßn c ãý ngh Üa lín ®èi víi viÖc g ãp ph Çn khai th ¸c, b ¶o tån c ¸c d i s ¶n v¨n ho ¸ vµ d ©ntéc, g ãp ph Çn b ¶o vÖ vµ ph ¸t tri Ón m «i tr êng th iªn nhiªn x · h éi. Víi vÞ trÝ kinh t , ch Ýnh trÞ , x · h éi, du lÞch ®· vµ ®ang kh ¼ng ®Þnh vÞ ÕtrÝ c ña m ×nh trong tæng th Ó n Òn kinh t x · h éi c ña m çi níc, lµ m ôc ti ªu ph ¸t Õtri Ón c ña nhiÒu qu èc gia. Nh Ën th øc ®îc thÕ m ¹nh c ña du lÞch , §¶ng vµ Nh µ n-íc ®· d µnh cho du lÞch m ét vÞ trÝ x øng ®¸ng, coi ph ¸t tri Ón du lÞch lµ m ét®Þnh híng ph ¸t tri Ón quan träng trong ®êng lèi ph ¸t tri Ón kinh t x · h éi nh »m Õg ãp ph Çn th ùc hiÖn c «ng nghiÖp ho ¸, hiÖn ®¹i ho ¸ ®Ê t níc. TiÒm n ¨ng du lÞch níc ta lµ to lín, phong ph ó vµ ®a d ¹ng c ã s øc thu h ótkh ¸ch, ®iÒu n µy ®îc nghiªn c øu vµ kh ¼ng ®Þnh trong qui ho ¹ch tæng th Ó ph ¸ttri Ón D u L Þch ViÖ t Nam (1 995-201 0) ®· ®îc th ñ tíng ch Ýnh ph ñ ph ª duyÖt theoquyÕ t®Þnh 307/ TTg ngµy24 th ¸ng5 n ¨m 1 995. Tuy nhiªn, s ù ph ¸t tri Ón du lÞchViÖ t N am ch Ø m íi b ¾t ®Çu. S au 1 0 n ¨m ®æi m íi, du lÞch ViÖ t N am ®· ®¹ tnh ÷ng kÕ t qu ¶ ®¸ng k Ó. Trong nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y, doanh thu vµ n ép ng ©ns ¸ch nh µ níc c ña ngµnh du lÞch t¨ng tr ëng ë m øc ®é cao. Th êi k × 1 994-1 997c ã tèc ®é t¨ng tr ëng b ×nh qu ©n kho ¶ng 30% n ¨m . T Ø träng GD P tõ ng µnh dulÞch th êi k × n µy kho ¶ng1 2% ,m øc ®ãng g ãp c óa ngµnh du lÞch vµo ng ©n s ¸chnh µ níc b ×nh qu ©n g Çn 800 tØ ®ång/ ¨m . Ngµnh du lÞch ®· thu h ót lùc l îng nlao ®éng trùc tiÕ p trªn 1 50 ngh ×n ngêi ; ®©y lµ kÕ tqu ¶ bíc ®Çu c ña qu ¸ tr×nh®æi m íi ng µnh du lÞch ViÖt Nam . 2. TiÒm n®ng du lÞ ch níc ta 2.1 Vïng du lÞch B¾c BéII a)TiÒm n¨ng du lÞch Vïng du lÞch B¾c Bé cã tiÒm n¨ng du lÞch rÊt phong phó, ®a d¹ng vµ cã søchÊp dÉn thËt lín ch¼ng nh÷ng ®èi víi kh¸ch du lÞch trong níc mµ cßn ®èi víikh¸ch du lÞch níc ngoµi vµ bµ con ViÖt kiÒu ë xa tæ quèc, cã kh¶ n¨ng ®Êpøng yªu cÇu cña nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch víi c¸c lo¹i ®èi tîng kh¸c nhau vµ kh¶n¨ng tiÕp nhËn sè lîng lín kh¸ch du lÞch. VÒ mÆt tù nhiªn, tríc hÕt ë vïng nµy cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp. C¶nh thiªn nhiªnë ®©y cã nh÷ng nÐt hïng vÜ, th¬ méng cña nói rõng nh thÞ trÊn Sa Pa ë ®écao 1500m trªn mùc níc biÓn , mê ¶o trong s¬ng mï nh treo trªn sên cña d·yHoµng Liªn S¬n cao ngÊt, lµ mét trong nh÷ng n¬i nghØ m¸t næi tiÕng ë ViÖtNam, còng cã khi ån µo s«i ®éng nh ë c¸c th¸c níc B¶n Gièc, §Çu §¼ng( CaoB»ng) hoÆc c¶nh tÜnh mÞch trong nh÷ng c¸nh rõng giµ nguyªn sinh nh ë c¸c V-ên Quèc Gia Cóc Ph¬ng ( Ninh B×nh), Ba V×( Hµ T©y), ®¶o C¸t Bµ (H¶iPhßng) víi hÖ sinh th¸i rõng rËm nhiÖt ®íi rÊt ®iÓn h×nh, hoµn toµn lµm tho¶m·n trÝ tß mß cña c¸c du kh¸ch vµ lßng say mª nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoahäc; cã nh÷ng nÐt bÝ hiÓm, l¹ m¾t cña c¸c hang ®éng nh ë H¬ng S¬n( HµT©y) ®îc mÖnh danh lµ “ Nam thiªn ®Ö nhÊt ®éng” khiÕn kh¸ch du lÞch ai mµch¼ng muèn ®Õn ®ã dï chØ mét lÇn; cã nh÷ng b·i biÓn c¸t tr¾ng ph¼ng l×,chan hoµ ¸nh n¾ng vµ quanh n¨m léng giã nh Trµ Cæ( Qu¶ng Ninh), §å S¬n (H¶iPhßng), SÇm S¬n (Thanh Ho¸), Cöa Lß (NghÖ An)... cã søc thu hót ®Æc biÖt,mçi n¨m ®ãn hµng tr¨m ngh×n ngêi tíi nghØ m¸t, t¾m biÓn. §Æc biÖt c¶nh ®Ñpthiªn nhiªn vïng nµy tiªu biÓu nhÊt lµ VÞnh H¹ Long (Qu¶ng Ninh), mét danh 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lam næi tiÕngthÕgiíi. Kh¸ch du lÞch ®Õn®©y h¼n ph¶i s÷ng sê tr íc vÎ ®Ñp t¹oho¸ sinh ra, tha hå mµ kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu kú thó cña c¶ mét thÕgiíi ®¶o ®¸víi mu«n h×nh, mu«n vÎ, nöa næi, nöa ch×mtrong vÞnh biÓn. Cïng víi nh÷ng c¶nh ®Ñp, khÝ hËu vïng nµy Êm ¸p, trong lµnh rÊt thÝch hîp víimäi ho¹t ®éng du lÞch vµ cã thÓ khai th¸c ®îc quanh n¨m. Nh÷ng th¸ng hÌ nãngbøc cña vïng nhiÖt ®íi, ë vïng nµy thêng tõ th¸ng 5 ®Õnth¸ng 9 l¹i lµ ®iÒukiÖn kÝch thÝch m¹nh mÏ dßng ngêi ®i du lÞch, nghØ m¸t, t¾m biÓn. Vïng nóicao vµ c¸c b·i biÓn trong vïng ®· s½n sµng chê ®ãn hä. Kh¸ch du lÞch níc ngoµithêng khao kh¸t vµ tËn hëng ¸nh n¾ng nhiÖt ®íi chãi chang ë ®©y, nhÊt lµ®ang thêi kú mïa ®«ng ë xø cña hä. Thiªn nhiªn ë vïng nµy còng thËt hµo phãng, u ¸i dµnh cho kh¸ch du lÞch ®îc th-ëng thøc nhiÒu cña ngon, vËt l¹, tõ nh÷ng ®Æc s¶n díi biÓn nh c¸c lo¹i c¸ngon, t«m hïm, sß huyÕt, cua biÓn, bµo ng... ®Õnc¸c ®Æc s¶n cña nói rõng nhm¨ng, nÊm h¬ng, thÞt thó rõng ®îc phÐps¨n b¾n, ®Õnc¸c lo¹i dîc liÖu quý nhs©m, nhung, tam thÊt... ë ®©y cßn khai th¸c ®îc nguån níc kho¸ng theo c¸cm¹ch suèi tù nhiªn hay n»m s©u trong lßng ®Êt, ®îc chÕbiÕnlµm níc gi¶i kh¸thoÆc ®Ó ch÷a bÖnh, ®ñ søc tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Nguånníc kho¸ng KimB«i (Hoµ B×nh), Quang Hanh ( Qu¶ng Ninh), TiÒn H¶i (Th¸i B×nh),Tiªn L·ng (H¶i Phßng) ®¹t tiªu chuÈn chÊt l îng cao vµ cã kh¶ n¨ng khai th¸ctèt. VÒ mÆt v¨n ho¸- lÞch sö, vïng nµy chøa ®ùng toµn bé bÒ dµy lÞch sö ViÖtNam. Nh÷ng di tÝch kh¶o cæ häc chøng minh cho nÒn v¨n ho¸ §«ng S¬n, HoµB×nh næi tiÕng tõ håi tiÒn sö, nh÷ng di tÝch lÞch sö cßn ®îc b¶o tån nguyªnhiÖn tr¹ng hoÆc su tÇm ®îc qua c¸c triÒu ®¹i lÞch sö níc ta rÊt cã gi¸ trÞvÒ mÆt khoa häc vµ gi¸o dôc truyÒn thèng, truyÒn b¸ kiÕnthøc. Nh÷ng lÏ héitruyÒn thèng nh héi §Òn Hïng (VÜnh Phó), Héi Lim (Hµ B¾c), Héi Dãng (HµNéi), Héi ph¸o §ång Kþ (Hµ B¾c), Héi Chïa H¬ng (Hµ T©y), ®Ëm ®µ mµu s¾cd©n téc. ë vïng nµy lµ quª h¬ng cña nh÷ng lµn ®iÖu chÌo, khóc ca quan hä,c©u h¸t v¨n, c©u hß vÝ dÆm, cña nghÖ thuËt tuång, rèi níc, ©m nh¹c chiªngcång vµ c¸c ®iÖu móa cæ truyÒn cña nh÷ng d©n téc anh em.Vïng nµy cßn cãc¶ kho tµng kiÕntróc, mü thuËt ®éc ®¸o nh chïaT©y Ph¬ng (Hµ T©y), chïa Keo(Th¸i B×nh), th¸p Cæ LÔ (Nam Hµ), chïa Mét Cét (Hµ Néi). §¸ng chó ý lµ ëvïng nµy tËp trung hÇu hÕt nh÷ng viÖn b¶o tµng lín vµ cã gi¸ trÞ nhÊt ViÖtNam nh c¸c viÖn b¶o tµng LÞch Sö, ViÖn b¶o tµng C¸ch M¹ng, ViÖn b¶o tµngMü ThuËt, ViÖn b¶o tµng Qu©n §éi, ViÖn b¶o tµng Hå ChÝ Minh (ë Hµ Néi),ViÖn b¶o tµng c¸c d©n téc miÒn nói (ë B¾c Th¸i), t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch dulÞch tham quan, t×m hiÓu vµ nghiªn cøu. Nh÷ng di tÝch v¨n ho¸, lÞch sö ë vïngnµy thêng g¾n liÒn vµ rÊt hµi hoµ víi c¶nh ®Ñpthiªn nhiªn nªn cµng t¨ng thªmgi¸ trÞ cña nhiÒu ®iÓm du lÞch nh H¹ Long, H¬ng S¬n, Hoa L, L¹ng S¬n... VÒ kinh tÕ- x· héi, ®©y lµ vïng truyÒn thèng vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn®ang tiÕpcËn víi nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ, khoa häc kü thuËt tiªn tiÕntrªn thÕgiíi, tõng bíc di lªn x©y dùng nÒn kinh tÕ míi cã c¬ cÊu hîp lý vµ nhiÒu thµnhphÇn nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao ®Ó kh«ng ngõng c¶i thiÖn vµ n©ng cao møcsèng cña nh©n d©n. Nh÷ng n«ng s¶n nhiÖt ®íi quý gi¸ ®îc dµy c«ng chÕbiÕn,®¹t tiªu chuÈn chÊt l îng cao rÊt cÇn thiÕt vµ gióp Ých ®¾c lùc cho ho¹t ®éngdu lÞch ë vïng nµy còng rÊt s½n nh g¹o t¸m th¬m, nÕpc¸i, c¸c hoa qu¶ th¬mngon nøc tiÕng gÇn xa: ®µo Sa Pa, mËn B¾c Hµ, bëi §oan Hïng, cam Bè H¹,nh·n Hng Yªn, v¶i Thanh Hµ, chÌ Th¸i Nguyªn... cïng c¸c lo¹i thùc phÈmt ¬i sèngmïa nµo thøc Êy, võa ngon võa bæ, gi¸ c¶ l¹i rÎ. Hµng thñ c«ng mü nghÖ södông hÇu hÕt nguyªn liÖu trong níc gåm c¸c mÆt hµnh truyÒn thèng nh: m©ytre ®an, s¬n mµi, gèm sø, thªu ®an, ch¹m kh¾c, c¸c s¶n phÈm tõ cãi cña vïngnµy ®¹t tr×nh ®é thÈm mü cao, hoµn toµn cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸clo¹i kh¸ch du lÞch vµ xuÊt khÈu. Vïng nµy næi tiÕngbao ®êi lµ n¬i ®Êt lµnh chim ®Ëu, nh©n d©n ham chuéngcuéc sèng thanh b×nh, cÇn cï lao ®éng, th«ng minh, s¸ng t¹o vµ giµu kßng mÕnkh¸ch, t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho ho¹t ®éng du lÞch. 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b) C¬ Së H¹ TÇng Du LÞch S o ví c ¸c vïng kh ¸c trªn ®Ê t níc, vïng du lÞch B ¾c B é ®· c ã c ¬ s ë h ¹ tÇngph ôc vô du lÞch t¬ng ®èi ph ¸t tri Ón. H Ö th èng ®êng giao th «ng t¬ng ®èi tè t víi c ¸c trôc ®êng ch Ýnh tõ th ñ ®«H µ N éi to ¶ ®i kh ¾p c ¸c n ¬i trong vïng. T õ H µ N éi lªn c ¸c tØnh m iÒn n ói ph ÝaB ¾c c ã qu èc lé 6; ra biÓn c ã qu èc lé 5 vµ tíi c ¸c tØnh ph Ýa N am c ã qu èc lé 1 .C ¸c trôc ®êng s ¾t ch Ýnh c òng h Çu nh ch ¹y song song víi c ¸c trôc ®êng b é,b ¶o ®¶m kh ¶ n ¨ng vËn chuyÓn kh ¸ch du lÞch víi s è lîng lín. C ¸c ®iÓm du lÞchc ã ý ngh Üa qu èc gia vµ qu èc t ®Òu c ã th Ó ®i l¹i b µng c ¸c ph¬ng ti ªn giao Õth «ng kh ¸c nhau.M ét s è tu yÕ n du lÞch c ã th Ó s ö d ông c ¸c ph¬ng ti Ön li ªn vËn®êng s ¾t, ®êng b é, ®êng thu û vµ ®êng h µng kh «ng khÐ p k Ýn, b ¶o ®¶m chokh ¸ch du lÞch c ã th Ó ®i vÒ m ét lè i vµ trë vÒ m ét lè i, c ïng m ét chuyÕ n®i m µbiÕ t®îc nhiÒu n ¬i. Vïng du lÞch B ¾c B é c ã thu Ën lîi lín lµ c ã nhiÒu c öu kh Èuquan träng ®Ó ®a ®ãn kh ¸ch du lÞch nãc ngo µi. S ©n bay qu èc t N éi B µi ( H µ ÕN éi) ®ang ®îc n ©ng c Êp ®Ó c ã th Ó chuyÓn 2-3 tri Öu h µnh kh ¸ch / ¨m . C ¶ng nH ¶i Ph ßng lµ c ¶ng lín th ø hai trong c ¶ níc, sau c ¶ng S µi G ßn d kh ¸ch tiÕ p nh Ënvµ tiÕ p ®a h µng ch ôc ng µn kh ¸ch du lÞch s ö d ông ®êng biÓn. C öa kh Èu L ¹ngS ¬n, L µo C ai, H ¶i Ninh n »m trªn c ¸c tu yÕ n ®êng li ªn vËn qu èc t c ¶ vÒ ®êng Õs ¾t lÉn ®êng b é n èi li Òn gi÷a ViÖt Nam vµ lôc ®Þa Trung Hoa réng lín.Tuy vËy, viÖc ®i l¹i l¹i tíi c ¸c ®iÓm du lÞch xa nh Trµ C æ, Ba B Ó, S a Pa,§iÖn Biªn hiÖn nay c ßn kh ¸ vÊt v¶ v× ®êng x Êu vµ ¸ch t¾c vÒ c Çu ph µ. ViÖc®Çu t x ©y d ùng vµ c ¶i t¹o h ª th èng ®êng s ¸ nh »m t¹o ®iÒu kiÖn thu Ën lîi vµró t ng ¾n th êi gian ®i l¹i trªn ®êng cho kh ¸ch du lÞch ®Æc biÖt quan trängvµ rÊ t th iÕ tth ùc ®Ó ph ¸t tri Ón du lÞch ë vïng n µy. VÒ ®iÖn, ®©y lµ vïng tËp trung nhiÒu nh µ m ¸y ®iÖn lín nh Êt níc ta c ¶ vÒnhiÖt ®iÖn (Ph ¶ L ¹i) c òng nh thu û ®iÖn (H o µ B ×nh). Nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y c ¶nlîng ®iÖn ®îc t¨ng lªn kh «ng ngõng vµ ch Êt lîng ®iÖn cung c Êp c òng tè t h ¬n,c ïng víi viÖc ph ¸t tri Ón m ¹ng líi ®iÖn réng kh ¾p ®· ®¶m b ¶o v÷ng ch ¾c ngu ån®iÖn ph ôc vô cho c ¸c ng µnh vµ c ¸c ®Þa ph¬ng trong vïng trong ®ã c ã ho ¹t®éng du lÞch. Vïng n µy c ã kh ¶ n ¨ng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶i quyÕ ttè t nhu c Çuníc ph ôc vô du lÞch trªn c ¬ s ë c ã ngu ån cung c Êp níc d åi d µo. NÕ ukÕ th îp ®ångb é viÖc s ö d ông ngu ån ®iÖn vµ c ¸c trang b Þ khoan, b ¬m , läc, d Én níc th × c ãth Ó b ¶o ®¶m ngu ån níc m ét c ¸ch ch ñ ®éng vµ kh «ng m Êy tèn kÐ m nh ë nhiÒukkhu vc kh ¸c. VÒ th «ng tin li ªn l¹c, ®Æc biÖt trong nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y ®· c ã s ù tiÕ n b 鮸ng k Ó. ë vïng n µy ®· x ©y d ùng ®îc c ¸c tr¹m viÔn th «ng vµ l¾p ®Æt nh ÷ngph¬ng ti Ön th «ng tin hiÖn ®¹i do Liªn X «, ¤xtr©ylia, Ph ¸p...gióp ®ì, n ªn vÒ c ¬b ¶n ®· b ¶o ®¶m ®îc viÖc th «ng tin lie n l¹c trong níc vµ qu èc t ®îc thu Ën Õti Ön, nhanh ch ãng vµ k Þp th êi, ®¸p øng ng µy m ét tè t h ¬n m äi yªu c Çu c ñaho ¹t ®éng du lÞch. c) C¬ Së VËt ChÊt- Kü ThuËt Du LÞch Trªn c¬ së kÕ thõa c¸ c¬ sá vËt Ð vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞc ®· ® îcx©y dùng tõ nh÷ng n¨m tríc ®©y, ë vïng du lÞch B¾c Bé cßn cÇn ph¶i tiÕp tôcc¶i t¹o, x©y dùng vµ tõng bíc hoµn thiÖn c¸c c¬ së nµy míi cã thÓ ®¸p øng ®îcnhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch du lÞch. GÇn ®©y ë Hµ Néi, H¶i Phßng,Qu¶ng Ninh vµ Thanh Ho¸ ®· n©ng cÊp vµ x©y dùng míi ® îc nhiÒu kh¸ch s¹n.Còng cÇn ph¶i c©n nh¾c, tÝnh to¸n cô thÓ ®Ó gi¶i bµi to¸n” võa thõa võathiÕu” chç ¨n nghØ cho kh¸ch du lÞch mét c¸ch hîp lý, tr¸nh x©y dùng kh¸ch s¹ntrµn lan, kh«ng ®óng chç, kh«ng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh v× hÖ sè södông qu¸ thÊp, cha kÓ ®Õn viÖc lµm ¶nh hëng xÊu tíi c¶nh quan du lÞch vènrÊt ®Ñp cña vïng. VÒ phôc vô ¨n uèng, ë ®©y còng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt thu¹n lîi. Víinguån l¬ng thùc, thùc phÈm dåi dµo vµ ®a d¹ng, ®éi ngò nh©n viªn phôc vôlµnh nghÒ, ®· s¸ng t¹o ra nhiÒu mãn ¨n, ®å uèng ngon lµnh, ®Æc s¾c nh c¬m 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tÊm giß cch ¶, ph á B ¾c, b ón èc, b ón m äc, nem chua, ch ¶ c ¸, rîu lµng V©n, c èmVßng, b ¸nh ®Ëu xanh H ¶i D¬ng... ®îc kh ¸ch du lÞch rÊ t t¸n th ëng. VÒ vui ch ¬i gi¶i trÝ , vïng n µy c òng c ã nhiÒu th ø, nhiÒu n ¬i m µ kh ¸ch du lÞchh »ng th Ých th ó. §ã lµ c ¸c trß th ¶ chim , ch äi g µ, ch äi tr©u , ®i ch î hoa ng µy TÕ tho Æc th am d ù c ¸c ng µy lÔ h éi, xem rèi níc, b ¬i ch ¶i, ®Êu vË t, ®¸nh ®u, nÐ mc ßn. C ©u c ¸, ®i s ¨n c òng lµ th ó ti ªu khiÓn ®îc nhiÒu ngêi u th Ých. ë m ét s è®iÓm du lÞch ®· x ©y d ùng ®îc ch ç ch ¬i th Ó th ao, b Ó b ¬i, tæ ch øc vò h éi,biÓu d iÔn ngh Ö thu Ët, tr×nh b µy trang ph ôc d ©n téc vµ m èt th êi trang... thh ót ®îc ®«ng ®¶o kh ¸ch du lÞch. 2.2 Vïng Du LÞch B¾c Trung Bé. a) Tµi nguyªn du lÞch NÐt ®Æc s¾c, ®a d¹ng cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªnmét m¶nh ®Êt chÞu nhiÒu thö th¸ch qua c¸c biÕn cè lÞch sö cña d©n téc, ®·t¹o ra cho vïng du lÞch B¾c Trung Bé mét tiÒm n¨ng du lÞch phong phó, cã gi¸trÞ thu hót kh¸ch cao vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®ñ c¸c lo¹i h×nh du lÞch tõtham quan, nghØ m¸t, ®iÒu dìng, t¾m biÓn, thÓ thao ®Õn nghiªn cøu khoahäc...PhÇn lín c¸c nguån tµi nguyªn du lÞch cña vïng nµy ®Òu tËp trung víimËt ®é t¬ng ®èi cao däc theo quèc lé 1A vµ ph¸t triÓn thµnh côm víi b¸n kÝnhkh«ng ®Çy 100km xung quanh trung t©m HuÕ, §µ N½ng. Vïng du lÞch B¾c Trung Bé cã nh÷ng ®èi tîng du lÞch næi tiÕng kh«ng chØmang ý nghÜa quèc gia mµ cßn lµ ®èi tîng tham quan, nghien cøu cña kh¸ch dulÞch quèc tÕ: §éng Phong Nha, ®« thÞ cæ Héi An, cè ®o HuÕ, b¶o tµng Chµm,B¹ch M·, L¨ngC«. Ngoµi c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸- nghÖ thuËt, kiÕn tróc..., nh÷ng tµi nguyªnkinh tÕ, x· héi kh¸c còng cã gi¸ trÞ thu hót kh¸ch cao nÕu trong viÖc tæ chøc dulÞch biÕt kÕt hîp trong hµnh tr×nh cña kh¸ch ®Ó lµm phong phó thªm nhËn thøcvµ hiÓu biÕt cho kh¸ch vÒ phong tôc, tËp qu¸n, sinh ho¹t cña c d©n ®Þa ph¬ngnh thªu ren, dÖt th¶m len, t¬ t»m (Qu¶ng Nam- §µ N½ng), nghÒ ch¹m kh¾c ®¸ë ch©n nói Ngò Hµnh ( Qu¶ng Nam - §µ N½ng)... c¸c b¶n d©n téc ë miÒn nói,nghÒ thñ c«ng ë Héi An. b) C¬ së h¹ tÇng N»m ¸n ng÷ gi÷a tuyÕn ®êng s¾t vµ ®êng bé huyÕt m¹ch B¾c- Nam, trungt©m cña vïng HuÕ- §µ N½ng t¬ng ®èi c¸ch ®Òu Hµ Néi vµ Tp Hå ChÝ Minh xÊpxØ tõ 700km ®Õn 900km. Vïng du lÞch B¾c Trung Bé cã ®Çy ®r ®iÒu kiÖn®Ó ph¸t triÓn m¹ng líi giao th«ng vËn t¶i víi tÊt c¶ c¸c hÖ thèng giao th«ngtõ ®êng bé, ®êng biÓn, ®êng s¾t, ®êng hµng kh«ng. Cangr quèc tÕ §µ N½ngdÔ dµng th«nh th¬ng víi c¸c c¶ng thuéc khu vùc ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng vµ c¸cc¶ng kh¸c däc theo bê biÓn trong níc. Nh÷ng hµng ho¸ vËn chuyÓn cho níc Cénghoµ nh©n d©n Lµo còng ®Òu th«ng qua c¶ng nµy, tõ 1-4-1989 theo quyÕt®Þnh cña héi ®ång bé trëng, s©n bay §µ N½ng ®· trë thµnh s©n bay quèc tÕ.Víi hÖ thèng ®êng b¨ng s½n cã, nh÷ng m¸y bay cã trong t¶i lín nh Boing 747(tõ 300 ®Õn 400 kh¸ch/ chuyÕn) cã thÓ h¹ c¸nh dÔ dµng. Nh vËy lµ ngoµi NéiBµi, T©n S¬n NhÊt, s©n bay §µ N½ng lµ cöa ngâ thø 3 cña c¶ níc ®îc trùctiÕp ®a ®ãn kh¸ch quèc tÕ vµ lµ mét ®iÓm dõng thuËn lîi trªn dêng bay cñamét sè h·ng hµng kh«ng quèc tÕ vÉn bay ngang qua bÇu trêi §µ N½ng (gÇn100 lît chiÕc/ ngµy). Cïng víi c¶ng biÓn quèc tÕ §µ N½ng, giao th«ng ®êng bésang Lµo vµ xa h¬n lµ Th¸i Lan qua cöa khÈu Lao B¶o. Sù kiÖn më s©n bayquèc tÕ §µ N½ng lµ mét bíc ngoÆt quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn dulÞch quèc tÕ cña ®Þa ph¬ng vµ gióp ®i¹ ph¬ng trë thµnh mét trung t©m giaolu quèc tÕ cña miÒn Trung, më ra mét triÓn väng ph¸t triÓn tèt ®Ñp cho nÒnkinh tÕ cña khu vùc. Ngoµi s©n bay quèc tÕ §µ N½ng, s©n bay Phó Bµi (Hóª),mét s©n bay qu©n sù cò ë Qu¶ng TrÞ, Qu¶ng Ng·i trong mét møc ®é nhÊt®Þnh cã thÓ hç trî tÝch cùc cho ho¹t ®éng du lÞch ®i theo nh÷ng ®oµn nhá,kh«ng cã thêi gian ®Ó ®i theo lé tr×nh b»ng ®êng bé. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H Ö th èng giao th «ng ®êng s ¾t vµ ®êng b é ph ¸t tri Ón ch ñ yÕ utheo híng songsong víi ®êng biÓn. Q u èc lé 1 A víi ch Êt lîng ®êng t¬ng ®èi tè t tõ HuÕ vµo ®Õ nQ u ¶ng Ng·i. C ßn ®o ¹n tõ Q u ¶ng B ×nh ®Õ n HuÕ do ¶nh hëng c ña vïng chiÕ ns ù ¸cli Ö t trong th êi gian chiÕ ntranh hiÖn xu èng c Êp nhiÒu, ng µy nay ®ang ®îc nh µníc vµ ®Þa ph¬ng ®Çu t b ¶o dìng. §êng qu èc lé s è 9 d µi 89km tõ Q u ¶ng TrÞ®Õ n c öa kh Èu Lao B ¶o ®Ó th «ng qua Xav¨n Na khe t c ña L µo. C öa kh Èu LaoB ¶o ®· ®îc n ©ng c Êp th µnh c öa kh Èu qu èc t vµo n ¨m 1 993 c µng t¹o thu Ën lîi Õcho viÖc ®ãn du kh ¸ch theo ®êng b é tõ Th ¸i Lan sang. §êng giao th «ng ®Õ n c ¸c huyÖn lþ trong vïng ®ang ®îc ch ó ý n ©ng c Êp. §-êng s ¾t xuyªn ViÖ t ch ¹y song song víi qu èc lé 1 A vµ ®i qua ph Çn lín c ¸c ®iÓmdu lÞch ch ñ yÕ utrong vïng, t¹o ®iÒu kiÖn thu Ën lîi cho viÖc ph ¸t tri Ón du lÞchk Ó c ¶ ®êng s ¾t vµ ®êng « t«. H Ö th èng cung c Êp ®iÖn vµ níc cho to µn vïng g Æp rÊ t nhiÒu kh ã kh ¨n. S ¶nlîng tÝnh theo ®Çu ngêi th Êp. to µn vïng kh «ng c ã m ét nh µ m ¸y ®iÖn c ì tru ngb ×nh. Ngay nh tru ng t©m c «ng nghiÖp §µ N ½ng s ¶n lîng ®iÖn h µng n ¨m ch Ø®¹ t 1 00 tri Öu kwh. B ×nh qu ©n ®Çu ngêi ch Ø ®¹ t 58 kwh thua m øc b ×nh qu ©nc ¶ níc. H iÖn nay, m ¹ng líi ®iÖn qu èc gia víi ®êng d ©y 500 kv ®· ®Õ n,trong t-¬ng lai nh µ m ¸y ®iÖn Yaly x ©y d ùng xong, ngu ån ®iÖn trong vïng n µy kh «ngc ßn lµ vÊn ®Ò gay g ¾t. M ¹ng líi th «ng tin li ªn l¹c ®iÖn tho ¹i, ®iÖn b ¸o trong tØnh, trong n íc vµ li ªnl¹c qu èc t giao d Þch ®îc, nhng cha ph ¶i thu Ën ti Ön vµ th «ng su èt ë m äi n ¬i. S o Õvíi yªu c Çu hiÖn nay th × c ßn ë m øc th Êp. Trong t¬ng lai vÊn ®Ò c Êp vµ tho ¸tníc ë c ¸c ®o th Þ vµ c ¸c ®iÓm du lÞch quan träng c ßn ph ¶i ®Çu t nhiÒu ®Ókh ¾c ph ôc t×nh tr¹ng c Êp vµ tho ¸t níc hiÖn nay, k Ó c ¶ vÒ s è lîng vµ ch Êt l-îng. c) C¬ së vËt chÊt- kü thuËt So víi hai vïng du lÞch kÓ trªn, vïng du lÞch B¾c Trung Bé cã hÖ thèng c¬së vËt chÊt Ð kü thuËt thÊp h¬n c¶. C¸c kh¸ch s¹n ®ang sö dông phÇn lín ®îcc¶i t¹o l¹i tõ c¸c cao èc dïng cho chøc n¨ng nh kh¸ch s¹n H¬ng GiangI, kh¸ch s¹nPh¬ng §«ng, kh¸ch s¹n Th¸i B×nh D¬ng tríc ®©y lµ c s¸ cña lÝnh Mü. Kh¸ch s¹nTrêng S¬n §«ng ®îc c¶i t¹o tõ mét trêng häc cña Lµo. Cã mét sè buång giêngcña c¸c nhµ kh¸ch, nhµ nghØ cã thÓ c¶i t¹o vµ phôc vô ®îc cho kh¸ch du lÞchtrong níc, c¸c nhµ hµng ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c ®« thÞ. Khu vùc vui ch¬i g¶i trÝcha ®îc chó ý ®óng møc. 2.3 Vïng Du LÞch Nam Trung Bé a) TiÒm n¨ng du lÞch Vïng du lÞch Nam Trung Bé vµ Nam Bé cã nhiÒu tiÒm n¨ng rÊt phong phó.VÒ ph¬ng diÖn tù nhiªn, l·nh thæ cña vïng tr¶i trªn phÇn cuèi ®ång b»ng venbiÓn trung bé, trªn c¸c cao nguyÔnÕp tÇng, mét phÇn gê nói Trêng S¬n Nam,toµn bé §«ng Nam Bé vµ ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Cöu Long.§iÒu ®ã t¹o nªnsù ®a d¹ng vÒ ®Þa h×nh cã søc thu hót kh¸ch du lÞch. §¸ng chó ý lµ khu vùcduyªn h¶i víi c¸c kiÓu ®Þa h×nh bê, b·i biÓn, trong ®ã cã nhiÒu b·i biÓn næitiÕng. B·i biÓn Nha Trang lµ mét b·i biÓn tuyÖt ®Ñp «m lÊy vßng ngoµi cñathµnh phè. Ngoµi ra, cßn cã thÓ kÓ thªm nhiÒu b·i biÓn ®Ñp kh¸c nh Quy Nh¬n,Long H¶i, Phíc H¶i, Vòng Tµu... Bªn c¹nh c¸c b·i t¾m, c¸c ®¶o còng cã thÓ lµ n¬i tham quan du lÞch, nhiÒu®¶o cã nhiÒu ®Æc s¶n næi tiÕng vÝ dô tõ mòi N¹y ®Õn vïng vÞnh Cam Ranh cãh¬n 20 ®¶o, trong ®ã 7 ®¶o cã nhiÒu tæ chim yÕn n»m cheo leo trªn v¸ch ®¸hoÆc trong nh÷ng hµnh lang dµi trªn nói. C¸c tØnh T©y Nguyªn n»m chñ yÕu trªn c¸c Cao nguyªn xÕp tÇng còng ccã gi¸trÞ vÒ du lÞch. §µ L¹t trong t¬ng lai cã thÓ trë thµnh thµnh phè du lÞch ®îca chuéng nhÊt ë miÒn nói níc ta. 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh ×n chung, kh Ý h Ëu c ña vïng kh Ý h Ëu Nam T rung B é vµ N am B é Ý t nhiÒuthu Ën lîi cho du lÞch. §Æc biÖt trªn c ¸c cao nguyªn, kh Ý h Ëu m ¸t m Î quanh n ¨m .NhiÖt ®é biÕ n®æi nhanh ch ãng trong ng µy nhng nhiÖt ®é c ùc ®¹i n ¨m cha bao o ogiê vî t qua 30 C vµ nhiÖt ®é cùc tiÓu kh«ng xuèng díi 4 9. Trong vïng cßn cã vïng níc kho¸ng ë T©y Nguyªn vµ ®ång b»ng Nam Bé víi uthÕ lµ c¸c bicacbonat natri, bicacbonat natri-canxi hoÆc clorua bicacbanat. Tµi nguyªn thùc ®éng vËt cña vïng kh¸ phong phó. ë ®©y cã mét sè khu vùcmang mµu s¾c cña hÖ sinh th¸i nhiÖt ®íi Èm víi sù cã mÆt cña th¶m thùc vËt,hÖ ®éng vËt hoÆc phong phó, hoÆc ®iÓn h×nh cña tµi nguyªn siinh vËtnhiÖt ®íi. §ã lµ khu dù tr÷ thiªn nhiªn suèi Trai thuéc huyÖn T©y S¬n(tØnhB×nh §Þnh), khu dù tr÷ thiªn nhiªn Kon Cha R¨ng thuéc huyÖn Kbang (tØnh GiaLai), tr¹m thuÇn dìng ®éng vËt Ea Keo thuéc thÞ x· Bu«n Ma Thuét, khu rõngcÊm Nam C¸t Tiªn, hÖ sinh th¸i rõng ngËp mÆn ®Êt mòi Cµ Mau... Nh mét lo¹i tµi nguyªn du lÞch, c¸c di tÝch v¨n ho¸- lÞch sö ë vïng du lÞchNam Trung Bé vµ Nam Bé t¬ng ®èi phong phó tuy ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu.Nh×n chung, ®a sè c¸c tØnh trong vïng ®Òu cã c¸c di tÝch ®· ®îc nhµ níc xÕph¹ng. §ã lµ cha kÓ mét khèi lîng lín c¸c di tÝch v¨n ho¸- lÞch sö do ®Þa ph¬ngtù xÕp h¹ng vµ c«ng nhËn. Trong vïng cã mét sè c¬ së kinh tÕ lµ n¬i tham quan cho kh¸ch du lÞch. Cïng víic¸c ®èi tîng kh¸c, c¸c c¬ së nµy cã thÓ ®îc khai th¸c trong lé tr×nh ccña méttuyÕn du lÞch. VÝ dô, theo tuyÕn Nha Trang- Phan Rang - §µ L¹t, du kh¸ch cãthÓ dõng ch©n tham quan c¬ së chÕ biÕn h¶i s¶n Nha Trang ( §¹i L·nh), tr¹mthuû ®iÖn Kr«ngpha- §anhim, khu vùc s¶n xuÊt muèi Cµ N¸, thµnh phè c¶ng c¸Ph©n ThiÕt. Theo c¸c tuyÕn du lÞch kh¸c, cÇn ph¶i kÓ ®Õn d¶i c«ng nghiÖp TamHiÖp- Biªn Hoµ, Xëng ®ãng tµu Ba Son, nhµ m¸y dÖt thµnh c«ng, xÝ nghiÖp®iÖn tö Tp Hå ChÝ Minh, nhµ m¸y in TrÇn Phó, liªn doanh ®Çu khÝ, xëng s¬nmµi Sµi Gßn, thuû ®iÖn TrÞ An, Liªn hiÖp chÌ- cµ phª B¶o Léc... b) C¬ së h¹ tÇng du lÞch Muèn ph¸t triÓn du lÞch, tríc hÕt cÇn ph¶i cã m¹ng líi giao th«ng. Trong vïngdu lÞch nµy hÖ thèng giao th«ng cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c lo¹i ® ênggiao th«ng víi nhau. HÖ thèng ®êng bé trong vïng cã tÇm quan träng hµng ®Çu. ë ®©y c¸c tuyÕn®êng chÝnh ch¹y theo híng b¾c nam nh: quèc lé 1A ch¹y theo r×a phÝa ®«ngcña vïng ®Õn gß DÇu H¹ (T©y Ninh, biªn giíi ViÖt Nam- Campuchi); quèc lé 14dµi 600km ch¹y dµi tõ HuÕ ®Õn Pl©ycu, Bu«n Ma Thuét, T©y Ninh, Biªn Hoµ.§©y lµ con ®êng xuyªn T©y Nguyªn cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt vÒ kinh tÕ... Trong hÖ thèng ®êng s¾t, quan träng nhÊt lµ hÖ thèng ®êng s¾t ThèngNhÊt ch¹y song song víi quèc lé1. Ngoµi ra cßn cã c¸c tuyÕn ®êng s¾t kh¸c songkh«ng cã ý nghÜa ®¸ng kÓ( th¸p Chµm - §µ L¹t, 84km; Sµi Gßn Ð Léc Ninh, !00km). M¹ng líi ®êng s«ng trong vïng t¬ng ®èi ph¸t triÓn. ë Nam Bé, nã bao gåmphÇn cuèi cña h¹ lu s«ng Cöu Long ch¶y trªn l·nh thæ níc ta (250km), h¹ lus«ng §ång Nai, c¸c phô lu vµ hÖ thèng kªnh r¹ch ch»ng chÞt t¹o nªn m¹ng líigiao th«ng rÊt thuËn lîi. HÖ thèng s«ng tù nhiªn, kªnh r¹ch ë ®©y kh«ng chØnèi liÒn c¸c thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn tong vïng, mµ cßn lµ mét bé phËnquan träng cña 2 níc anh em trong m¹ng líi giao th«ng phÇn nam b¸n ®¶o §«ngD¬ng Trong hÖ thèng ®êng biÓn, c¶ng Sµi Gßn cã gi¸ trÞ rÊt quan träng. Ngoµic¸c tuyÕn ®êng biÓn trong níc, tõ ®©y cßn cã c¸c tuyÕn ®êng ®i Hång K«ng(930 h¶i lý), Singapo (1117 h¶i lý), B¨ng c«c (1180 h¶i lý)... §¸ng lu ý nhÊt lµc¶ng Sµi Gßn n»m ngay trong Tp Hå ChÝ Minh. Ngoµi ra cßn cã c¸c c¶ng(h¶ic¶ng, giang c¶ng) kh¸c n÷a nh NHa Trang, R¹ch Gi¸, Hµ Tiªn. 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H Ö th èng ®êng h µng kh «ng kh ¸ ph ¸t tri Ón víi c ¸c tu yÕ n ® êng bay trong nícvµ qu èc t tíi trung t©m quan träng lµ Tp H å Ch Ý Minh. Trong níc, vïng du ÕlÞchn µy c ã th Ó li ªn h Ö víi c ¸c vïng kh ¸c th «ng qua c ¸c tu yÕ n ®êng bay: TpHCM- H µ N éi, TPHCM- Q uy Nh ¬n_ §µ N ½ng, Tp HCM- Bu «n Ma Thu ét- §µN ½ng, Tp HCM Ð HuÕ ,... T õ tp HCM c ã c ¸c tu yÕ nbay qu èc t ®Õ nB ¨ng C èc, Pari, ÕPhn «m p ªnh, Matxitc ¬va... c) C¬ së vËt chÊt- kü thuËt phôc vô du lÞch T¹i Tp HCM, mËt ®é c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng... rÊt dµy ®Æc. Ngoµi sè lîng,chÊt lîng nh÷ng c¬ së phôc vô cho viÖc ¨n, ë, gi¶i trÝ cña kh¸ch kh¸ tèt. VòngTµu còng lµ n¬i nghØ ng¬i, du lÞch nhén nhÞp víi c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt t -¬ng ®èi phong phó vÒ sè lîng, kh¸ vÒ chÊt lîng. Ngoµi ra, hÖ thèng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt phôc vô du lÞch cßn tËp trungë c¸c thµnh phè , thÞ x· duyªn h¶i, tuy qui m« vµ chÊt lîng kÐm h¬n ë tp HCM.§ã lµ c¸c thµnh phè Nha Trang, Quy Nh¬n, c¸c thÞ x· Phan Rang, Phan ThiÕt...ë c¸c n¬i kh¸c, hÖ thèng phôc vô nµy cßn kÐm h¬n, trõ mét vµi thµnh phè , thÞx· lín nh CÇn Th¬, §µ L¹t. ë T©y Nguyªn, n¬i tiÒm n¨ng du lÞch t¬ng ®èi phong phó nhng nãi chung c¬së vËt chÊt- phôc vô du lÞch nghÌo nµn. Tãm l¹i, vïng du lÞch Nam Trung Bé vµ Nam Bé cã nh÷ng s¾c th¸i riªng kh¸cvíi vïng du lÞc kh¸c cña ®Êt níc. Bªn c¹nh nh÷ng thÕ m¹nh to lín, trong vïngcòng béc lé nh÷ng ®iÓm yÕu c¶ vÒ ph¬ng diÖn tù nhiªn ( nhiÒu n¬i thiÕu níctrong mïa kh«) lÉn c¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt- kü thuËt phôc vô dulÞch ( sù ph©n bè kh«ng ®Òu vÒ hÖ thèng giao th«ng, hÖ thèng kh¸ch s¹n,nhµ hµng). ChÝnh ®iÓm nµy ®· gãp phÇn t¹o nªn sù ph©n ho¸ l·nh thæ trongho¹t ®éng du lÞch cña vïng. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i cã sù qu¶n lý cña nhµ n íc ®èi víi ho¹ t ®éng dulÞ ch. Víi sù ®ãng gãp to lín cña ngµnh du lÞch cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc nh ®· nãi ë phÇn trªn cïng víi tiÒm n¨ng to lín cña du lÞch níc ta, chóng takh¼ng ®Þnh r»ng du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp cã tÝnh liªn ngµnh, liªnvïng vµ x· héi ho¸ cao. V× vËy, ph¸t triÓn du lÞch lµ nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖmcña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi vµ sùqu¶n lý cña nhµ níc mang tÝnh quyÕt ®Þnh.• C¬ së vËt chÊt – kü thuËt. C¬ së vËt chÊt kü thuËt- du lÞch ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh t¹o ra vµ thùc hiÖn s¶n phÈm du lÞch còng nh quyÕt ®Þnh møc ®é khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng du lÞch nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. ChÝnh v× cã vai trß quan träng nh vËy nªn sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch bao giê còng g¾n liÒn víi viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt. Du lÞch lµ ngµnh s¶n xuÊt nhiÒu vµ ®a d¹ng vÒ thÓ lo¹i dÞch vô, hµng ho¸ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Do vËy, c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt bao gåm nhiÒu thµnh phÇn kh¸c nhau. ViÖc tiªu dïng dÞch vô, hµng ho¸ du lÞch ®ßi hái ph¶i cã mét hÖ thèng c¸c c¬ së, c«ng tr×nh ®Æc biÖt. Tµi nguyªn du lÞch chiÕm vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch. ViÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn ®ã ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh. C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm trªn, cã thÓ hiÓu c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt du lÞch bao gåm toµn bé c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt tham gia vµo viÖc t¹o ra vµ thùc hiÖn dÞch vô hµng ho¸ du lÞch nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. C¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt du lÞch bao gåm c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt cña ngµnh du lÞch vµ c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt cña mét sè ngµnh kinh tÕ quèc 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d©n tham gia phôc vô du lÞch nh th¬ng nghiÖp, dÞch vô,... ¬ së vËt chÊt – kü thuËt du lÞch vµ tµi nguyªn du lÞch (tµi nguyªn tù nhiªn vµ tµi nguyªn nh©n v¨n) cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Tµi nguyªn du lÞch ¶nh hëng tíi c«ng suÊt, thÓ lo¹i, thø h¹ng cña hÇu hÕt c¸c thµnh phÇn c¬ së vËt chÊt – kü thuËt du lÞch. Kh¶ n¨ng tiÕpnhËn cña tµi nguyªn du lÞch lµ c¬ së x¸c ®Þnh c«ng suÊt c¸c c«ng tr×nh dÞch vô du lÞch. Søc hÊp dÉn cña chóng ¶nh hëng tíi thø h¹ng cña c¸c c¬ së nµy. Nhµ níc kÕt hîp hµi hoµ gi÷a tµi nguyªn du lÞch vµ c¬ së vËt chÊt – kü thuËt gióp cho sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña c¬ së phôc vô du lÞch, kÐodµi thêi gian sö dông chóng trong n¨m. VÞ trÝ cña tµi nguyªn du lÞch lµ c¨n cø ®Ó bè trÝ hîp lý c¬ së vËt chÊt – kü thuËt trªn c¸c vïng l·nh thæ cña ®Êt níc vµ lµ tiÒn ®Ò c¨n b¶n ®Ó h×nh thµnh c¸c trung t©m du lÞch. Sù phô thuéc cña c¸c c¬ së vËt chÊt – kü thuËt vµo tµi nguyªn du lÞch kh«ng chØ diÔn ra theo mét chiÒu, mµ vÒ phÝa m×nh c¸c c«ng tr×nh, c¬ së phôc vô du lÞch còng cã t¸c ®éng nhÊt ®Þnh tíi møc ®ä sö dông tµi nguyªn du lÞch vµ viÖc gÜ g×n b¶o vÖ chóng. C¬ së vËt chÊt – kü thuËt du lÞch bao gåm nhiÒu thµnh phÇn, chóng mang nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau vµ cã ý nghÜa nhÊt ®Þnh ®iis víi viÖc t¹o ra, thùc hiÖn s¶n phÈmdu lÞch. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc tham quan du lÞch trªn qui m« lín cÇn ph¶i x©y dùng c¬ së vËt chÊt – kü thuËt t ¬ng øng nh c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, camping, cöa hiÖu, tr¹m cung øng x¨ng dÇu, tr¹m y tÕ, n¬i vui ch¬i thÓ thao,... Kh©u trung t©m cña c¬ së vËt chÊt – kü thuËt lµ ph¬ng tiÖn cho viÖc ¨n ngñ cña kh¸ch, tøc lµ nguån vèn cè ®Þnh cña du lÞch. ViÖc ®¸nh gi¸ c¬ së vËt chÊt – kü thuËt du lÞch ®îc c¨n cø vµo ba lo¹i tiªu chuÈn chñ yÕu: + §¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho nghØ ng¬i du lÞch. + §¹t hiÖu qu¶ kinh tÕtèi u trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ khai th¸c c¬ së vËt chÊt – kü thuËt. + ThuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i cña kh¸ch tõ c¸c n¬i ®Õn. §Ó ®i s©u t×m hiÓu nh»msö dông cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch, cÇn chó ý c¸c thµnh phÇn chñ yÕusau: • C¬ së phôc vô ¨n uèng, l u tró.- C¬ së phôc vô l u tró, ¨n uèng cña ngµnh du lÞch bao gåm c¸c c«ng tr×nh®Æc biÖt nh»m ®¶m b¶o n¬i ¨n, ngñ vµ gi¶i trÝ cho kh¸ch du lÞch. §©y lµthµnh phÇn ®Æc tr ng nhÊt trong toµn bé c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch.Chóng ®¸p øng nhu cÇu c¨n b¶n nhÊt cña con ngêi (¨n vµ ngñ) khi hä sèngngoµi n¬i thêng tró cu¶ hä. C¸c c¬ së nµy cã thÓ chÞu sù qu¶n lý cña tæchøc, xÝ nghiÖp du lÞch, hoÆc cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp. Chóng ®îc ph©nh¹ng tuú theo tiªu chuÈn vµ møc ®é ®ång bé cña dÞch vô trong ®ã. - C¸c c¬ së l u tró lµ c¸c c¬ së th¬ng m¹i kinh doanh buång giêng hay c¸c c¨n hé nh»m phôc vô kh¸ch v·ng lai hay kh¸ch ®ÕnnghØ ng¬i. Hä cã thÓ cho thuª ngµy, tuÇn hay th¸ng chø kh«ng h¼n l©u dµi nh nhµ cña hä. C¸c c¬ së l u tró cã thÓ bao gåm c¸c c¬ së ¨n uèng, kinh doanh quanh n¨m hay chØ mét sè th¸ng trong n¨m. C¸c c¬ së l u tró ®îc ph©n chia thµnh nhiÕu lo¹i.+ C¸c c¬ së l u tró du lÞch x· héi, chñ yÕu®ãn nhËn khchs du lÞch trong níc v×møc ®é tiÖn nghi vµ chÊt l îng phôc vô ë møc trung b×nh, kh«ng cho phÐptiÕp®ãn kh¸ch du lÞch quèc tÕ, nhÊt lµ tõ c¸c níc du lÞch ph¸t triÓn ®Õn.C¸c c¬ sënµy thêng n»më c¸c ®« thÞ vµ ®iÓm du lÞch.+ Nhµ kh¸ch lµ c¸c c¬ së kinh doanh nhá cã thÓ phôc vô c¶ vÊn ®Ò ¨n uèng chokh¸ch. Cã kho¶ng tõ 1®Õn6 phßng, cã kiÕntróc vµ thiÕt kÕnéi thÊt theo truyÒnthèng ®Þa ph¬ng. C¸c nhµ kh¸ch nµy thêng n»m ë n«ng th«n hoÆc ngo¹i vithµnh phè. 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368+ Kh¸ch s¹n trung chuyÓn du lÞch lµ c¸c c¬ së kinh doanh nhá, ®¸p øng c¸c tiªuchuÈn ph©n lo¹i kh¸ch s¹n, lµ mét m¾t xÝch trong c¸c s¶n phÈm du lÞch trängãi chµo b¸n cho kh¸ch du lÞch trong níc vµ quèc tÕ.Thêng n»m t¹i c¸c vïng n«ngth«n vµ ®îc x©y dùng theo s¾c th¸i kiÕntróc ®Þa ph¬ng. Th«ng thêng cã tõ 6®Õn16 phßng.+ Kh¸ch s¹n th«ng thêng lµ c¸c c¬ së kinh doanh qui m« trung b×nh. §èi t îngphôc vô lµ kh¸ch du lÞch, th¬ng nh©n hay kh¸ch c«ng vô. Cã kho¶ng tõ 6 ®Õn60 phßng. VÞ trÝ thêng n»m ë c¸c ®« thÞ hoÆc t¹i c¸c danh lam th¾ng c¶nhnæi tiÕng.+ Kh¸ch du lÞch lín vµ c¸c c¬ së kinh doanh qui m« lín. §èi t îng phôc vô lµ kh¸chdu lÞch nhiÒu tiÒn hay th¬ng nh©n. Cã trªn 60 phßng thêng n»m ë c¸c trungt©m ®« thÞ hoÆc t¹i c¸c khu du lÞch næi tiÕng. C¸c kh¸ch s¹n du lÞch lín gåmnhiÒu lo¹i, nh kh¸ch s¹n phôc vô c¸c th¬ng gia hay kh¸ch du lÞch qu¸ c¶nh, c¸ckh¸ch s¹n nghØ ng¬i (3 dÕn5 sao) nh»m ®ãn c¸c kh¸ch du lÞch ®ÕnnghØ trongthêi gian ng¾n, c¸c lµng du lÞch (tõ 3 ®Õn5 sao) nh»m phôc vô kh¸ch du lÞch®Õn nghØ trong tõng thêi gian ng¾n. Ngoµi c¸c c¬ së ¨n uèng, l u tró trªn,trong thµnh phÇn cña chóng cßn bao gåm c¶ hÖ thèng nhµ kho, nhµ b¶o qu¶n,nhµ bÕp.Trang thiÕt bÞ vµ trang trÝ néi thÊt ph¶i ®îc bè trÝ hîp lý, t¹o ®îcbÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i, dÔ chÞu cho kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra, c¸c c¬ së nµycßn lµ n¬i vui ch¬i gi¶i trÝ cho hä, v× vËy chóng cßn cã thÓ cã hÖ thèngc«ng tr×nh trang thiÕt bÞ phôc vô ch¬i gi¶i trÝ nh dµn nh¹c, sµn khiªu vò,phßng xemvideo, trß ch¬i ®iÖn tö ...• Mµng l íi cöa hµng th¬ng nghiÖp: - Lµ mét thµnh phÇn trong c¬ cÊu c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch. Môc ®Ých cña chóng lµ ®¸p øng nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cña kh¸ch du lÞch (trong níc còng nh quèc tÕ) b»ng viÖc b¸n c¸c mÆt hµng ®Æc tr ng cho du lÞch, hµng thùc phÈmvµ c¸c hµng ho¸ kh¸c. - C¬ së vËt chÊt kü thuËt nµy bao gåm 2 phÇn: mét phÇn thuéc c¸c trung t©m dÞch vô du lÞch lµ chñ yÕu. PhÇn kh¸c thuéc m¹ng l íi th¬ng nghiÖp ®Þa ph¬ng víi nhiÖm vô phôc vô nh©n d©n ®Þa ph¬ng, ®ång thêi còng ®ãng vai trß quan träng ®èi víi viÖc phôc vô kh¸ch du lÞch, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng du lÞch ë n¬i ®ã. - Do kh¸ch du lÞch ®«ng, l¹i tõ nhiÒu n¬i ®Õnnªn nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cña hä rÊt phong phó, ®a d¹ng, tuú theo ®Æc ®iÓm tiªu dïng nh tÝnh truyÒn thèng, tÝnh d©n téc ... Tõ ®ã c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®¸p øng nhu cÇu trªn còng phong phó, ®a d¹ng, tõ cöa hµng b¸n thùc phÈm, rau qu¶, cöa hµng b¸n ®å l u niÖm ®Õnc¸c cöa hµng b¸n ®å chuyªn dïng cho du lÞch, b¸n hµng tiªu dïng (b»ng ngo¹i tÖ hay néi tÖ ...) - C¸c cöa hµng cã thÓ ®îc bè trÝ trong kh¸ch s¹n, t¹i khu du lÞch, ®Çu mèi giao th«ng.• C¬ së thÓ thao: - Lµ mét bé phËn cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch. Chóng cã t¸c dông t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kú nghØ cña kh¸ch du lÞch, lµm cho nã trë nªn tÝch cùc h¬n. C¸c c¬ së thÓ thao gåm cã c¸c c«ng tr×nh thÓ thao, c¸c phßng thÓ thao hay trung t©m thÓ thao víi nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng cho mçi lo¹i (bÓ b¬i, xe ®¹p níc, cÇu tr ît níc, cho thuª « t«...). - Ngµy nay, c«ng tr×nh thÓ thao lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi khái c¬ cÊu vËt chÊt kü thuËt cña c¸c trung t©m du lÞch. Chóng lµm t¨ng 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖu qu¶ sö dông cña kh¸ch s¹n, camping... vµ lµm phong phó thªm c¸c laäi h×nh ho¹t ®éng du lÞch.• C¬ së y tÕ: - Nh»mmôc®Ých phôc vô du lÞch ch÷a bÖnh vµ cung cÊp dÞch vô bæ sung t¹i c¸c ®iÓm du lÞch. C¬ së vËt chÊt kü thuËt ë ®©y bao gåm c¸c trung t©m ch÷a bÖnh (b»ng níc kho¸ng, ¸nh n¾ng mÆt trêi, bïn, c¸c mãn ¨n riªng ...), c¸c phßng y tÕ víi c¸c trang thiÕt bÞ trong ®ã (phßng t¾m h¬i, massage...). - C¸c c¬ së y tÕlu«n g¾n liÒn víi c¸c c«ng tr×nh thÓ thao vµ cã thÓ ®îc bè trÝ ngay trong kh¸ch s¹n.• C¸c c«ng tr×nh phôc vô ho¹t ®éng th«ng tin v¨n ho¸: phôc vô du lÞch nh»m môc ®Ých n©ng cao, më réng kiÕnthøc v¨n ho¸ x· héi cho kh¸ch du lÞch, t¹o ®iÒu kiÖn giao tiÕpx· héi, tuyªn truyÒn vÒ truyÒn thèng, thµnh tùu v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc. - C¸c c«ng tr×nh nµy bao gåm trung t©m v¨n , th«ng tin, phßng chiÕuphim, nhµ h¸t, c©u l¹c bé, phång triÓn l·m ... Chóng cã thÓ ®îc bè trÝ trong kh¸ch s¹n hoÆc ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp t¹i c¸c trung t©m du lÞch. - Ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin cã thÓ ®îc tæ chøc th«ng qua c¸c buæi d¹ héi h÷u nghÞ, héi ho¸ trang, ®ªm ca nh¹c, tuÇn lÔ biÓn, buæi gÆp gì trao ®æi gi÷a kh¸ch gi÷a nh÷ng kh¸ch du lÞch cã cïng mét nghÒ, buæi chiÕuphim, xemkÞch, tham quan viÖn b¶o tµng ... - Tuy c¸c c«ng tr×nh nµy cã ý nghÜa thø yÕu®èi víi qu¸ tr×nh phôc vô du lÞch, nhng chóng gióp cho kh¸ch du lÞch sö dông thêi gian rçi mét c¸ch hîp lý, lµm cho hä c¶m thÊy tho¶i m¸i trong kú nghØ cña m×nht¹i khu du lÞch.• C¬ së dÞch vô vµ c¸c dÞch vô bæ sung kh¸c: - C¸c c«ng tr×nh nµy lµ ®iÒu kiÖn bæ sung, gióp cho kh¸ch du lÞch sö dông triÖt ®Ó h¬n tµi nguyªn du lÞch, t¹o ra nh÷ng tiÖn nghi cho hä ®i l¹i vµ l u tró t¹i ®iÓm du lÞch. - Bé phËn nµy bao gå tr¹m x¨ng dÇu, thiÕt bÞ cÊp cøu (ë biÓn hoÆc nói), xëng söa ch÷a dông cô thÓ thao, phßng röa, tr¸ng phim ¶nh, hiÖu c¾t tãc, hiÖu söa ®ång hå, bu ®iÖn.... - C¸c c«ng tr×nh nµy ®îc x©y dùng thêng lµ ®Ó phôc vô nh©n d©n ®Þa ph¬ng lµ chñ yÕu, cßn ®èi víi du lÞch chóng cã vai trß thø yÕu. Nhng t¹i c¸c ®iÓm du lÞch chóng gãp phÇn lµm t¨ng tÝnh ®ång bé cña hÖ thèng dÞch vô du lÞch. C¸c bé phËn trong c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch cã ý nghÜa quan träng trong viÖc t¹o ra vµ thùc hiÖn toµn bé s¶n phÈm du lÞch. Chóng tån t¹i mét c¸ch ®éc lËp song ®ång thêi l¹i cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau, gãp phÇn n¨ng cao tÝnh ®ång bé cña s¶n phÈm du lÞch, tÝnh hÊp dÉn cña ®iÓm du lÞch.Trong nh÷ng n¨m qua nhê chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc, Sù cè g¾ngcña nh÷ng ngêi lµm du lÞch vµ sù phèi kÕt hîp cã hiÖu qu¶ cña c¸c ngµnh néivô, h¶i quan, hµng kh«ng, v¨n ho¸ ... du lÞch ViÖt Nam cã sù tiÕnbé rÊt nhanhc¶ vÒ sè l îng vµ chÊt l îng. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· t¹ora nh÷ng c¬ së cùc kú quan träng ®Ó hoµ nhËp du lÞch níc ta víi du lÞch vïngvµ du lÞch thÕgiíi. 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Ch¬ng II T¸c ®éng cña nhµ níc trong ho¹t ®éng du lÞch trong thêi gian quaI T¸c ®éng cña nhµ níc th«ng qua hÖ thèng v¨n b¶n hiÖn hµnh vÒqu¶n lý du lÞch.1- Ngh Þ quyÕt 45- CP cña Ch Ý nh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞ ch.T¹i phiªn häp ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 1993 ChÝnh phñ ®· quyÕt nghÞ vÒ nh÷ng chñtr¬ng biÖn ph¸p ®æi míi qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch trong thêi giantíi, theo ph¬ng híng, nhiÖm vô vµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi do §¹i héi§¶ng toµn quèc lÇn thø VII ®Ò ra.A- Du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt níc.Du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ mang tÝnh chÊt tæng hîp, cã t¸c dông gãp phÇntÝch cùc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cña; thóc ®Èy sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn cñanhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, më réng giao l u v¨n ho¸ vµ x·héi gi÷a c¸c vïng trong níc vµ gi÷a níc ta víi níc ngoµi, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng c-êng t×nh h÷u nghÞ, hoµ b×nh vµ sù hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc.Níc ta cã tiÒm n¨ng lín vÒ nhiÒu mÆt ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, cã ®iÒu kiÖnthiªn nhiªn phong phó, cã nhiÒ danh lam, th¾ng c¶nh næi tiÕng, cã truyÒnthèng v¨n ho¸ l©u ®êi víi nhiÒu lÔ héi, phong tôc, taq¹p qu¸n tèt ®Ñp vµ ®éc®¸o, nhiÒu di tÝch lÞch sö, tt«n gi¸o, kiÕn tróc nghÖ thuËt ®¹c s¾c, giµu b¶ns¾c nh©n v¨n, nguån lao ®éng dåi dµo, th«ng minh, cÇn cï vµ giµu lßng nh©n¸i.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh du lÞch ®· cã nh÷ng ®æi míi tõng bíc ph¸ttriÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, t¹o ®iÒu kiÖn bíc ®Çu thu hót kh¸ch níc ngoµivµ kiÒu bµo vÒ th¨m Tæ quèc; giíi thiÖu ®Êt níc, con ngêi, vµ tinh hoa cñad©n téc ViÖt Nam víi b¹n bÌ quèc tÕ; ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu tham quan,nghØ ng¬i, gi¶i trÝ cña nh©n d©n trong níc, bíc ®Çu ®· thu ®îc kÕt qu¶ nhÊt®Þnh vÒ kinh tÕ.Song do nhËn thøc cha ®Çy ®ñ vÒ vÞ trÝ, tÝnh chÊt vµ t¸c dông nhie4ÌumÆt vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ho¹t ®éng du lÞch, nªn c«ng t¸c qu¶n lýnhµ níc cßn bÞ bu«ng láng. §iÒu ®¸ng lu ý lµ chóng ta cha cã chiÕn lîc vµ quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch trong c¶ níc vµ tõng vïng, tõng ®i¹n ph¬ng;cha cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong sù nghiÖp ph¸t triÓndu lÞch; cha cã quy ®iÞnh cô thÓ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña tõng ngµnh; c¬së h¹ tÇng phôc vô du lÞch cßn yÕu kÐm, c¬ së vËt chÊt, trµng thiÕt bÞ trongngµnh du lÞch cßn thiÕu thèn, l¹c hËu; nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh, di tÝchlÞch sö cã gi¸ trÞ cha ®îc tu bæ, t«n t¹o, khai th¸c; néi dung ho¹t ®éng dulÞch cßn nghÌo nµn, chÊt lîng phôc vô kÐm, tr×nh ®é n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸nbé, nh©n viªn du lÞch cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu, nhiÖm vô. V× vËy hiÖu qu¶ 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kinh t x · h éi c ña ho ¹t ®éng du lÞch nh ÷ng n ¨m qua c ßn th Êp, cha t¬ng øng víi Õti Òm n ¨ng du lÞch vµ yªu c Çu c ña s ù nghiÖp x ©y d ùng ®Êt níc trong t×nhh ×nh m íi. T õng lóc, tõng n ¬i ®· c ã nh ÷ng t¸c ®éng x Êu vÒ trË t tù vµ an ninhx · h éi.B- Ph¬ng híng, môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch.Trong sù nghiÖp ®æi míi qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch theo ®Þnh híngmôc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ Ð x· héi do §¶ng vµ Nhµ n íc ®Ò ra, cÇn nhÊt qu¸nnh÷ng quan ®iÓm sau: - Lµ mét ngµnh kinh tÕ mang tÝnh chÊt tæng hîp, viÖc ph¸t triÓn ngµnh du lÞch ph¶i lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµm môc tiªu chÝnh. §ång thpêi, ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, gi÷u g×n vµ p¸ht huy truyÒn thèng v¨n ho¸, b¶n s¾c d©n téc vµ nh©n phÈm cña con ngêi ViÖt Nam. - TÝnh ®a ngµnh cña ho¹t ®éng du lÞch ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ vµ ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp díi sù chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña Nhµ níc. - Thùc hiÖn c¬ cÊu kinh tÕ cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia kinh doanh du lÞch nhng Nhµ níc lµm lµ chÝnh nh»m khai th¸c triÖt ®Ó mäi kh¶ n¨ng vÒ tiÒn vèn, kü thuËt, tri thøc vµ lao ®éng ë trong vµ ngoµi n íc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. - §Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ, coi ®ã lµ mét h íng chiÕn lîc, ®ång thêi chó träng ph¸t triÓn du lÞch néi ®Þa, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña nh©n d©n vÒ tham quan, du lÞch trong níc vµ ngoµi níc, gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, phôc håi søc khoÎ, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ta.+ Ph¬ng híng ph¸t triÓn du lÞch.Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm du lÞch, t¹o sùhÊp dÉn, thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Ó lµm cho ngµnh du lÞch ViÖt Namph¸t triÓn nhanh, sím ®uæi kÞp ngµnh du lÞch cña c¸c níc ph¸t triÓn ë trongvïng vµ trªn thÕ giíi, ®a du lÞch níc ta trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ quan träng,gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c trong níc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho x·héi, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña nh©n d©n vÒ tham quan, du lÞch. 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368C- Nh÷ng chñ t r ¬ng vµ biÖ ph¸p t hùc hiÖ n n.• T¨ng cêng qu¶n lý Nhµ níc vÒ du lÞch trªn ph¹mvi c¶ níc vµ tõng vïng l·nh thæ. - Bæ sung vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, chÕ®é, chÝnh s¸ch vÒ du lÞch ®Ó b¶o ®¶m qu¶n lý nhµ níc chÆt chÏ, thèng nhÊt, ®ång bé trªn ph¹mvi c¶ níc. - Nhanh chãng kiÓn toµn Tæng côc du lÞch; xóc tiÕn thµnh lËp c¸c së du lÞch ë c¸c tØnh, thµnh phè lµ trung t©m du lÞch; quy ®Þng râ chøc n¨ng, nhiÖmvô vµ tiªu chuÈn c¸n bé cña ngµnh du lÞch. - S¾p xÕpl¹i hÖ thèng kinh doanh du lÞch theo híng chuyªn m«n ho¸ nghÒ nghiÖp du lÞch vµ kh¸ch s¹n ®Ó nang cao chÊt l îng c¸c dÞch vô du lÞch; - Thùc hiÖn ®Êu thÇu hoÆc cæ phÇn ho¸ mét sè kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ... nh»m khuyÕnkhÝch vµ huy ®éng vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong níc tham gia ho¹t ®éng du lÞch • TriÓn khai quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch trong c¶ níc vµ quy ho¹ch ba vïng du lÞch träng ®iÓm. Tæng côc du lÞch cïng Uû ban kÕho¹ch nhµ níc, Bé x©y dùng vµ c¸c Bé,Ngµnh cã liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè tiÕnhµnh ngay viÖclËp quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch trong c¶ níc vµ tõng vïng, tr íc tiªnlµ vïng thµnh phè Hå ChÝ Minh – Biªn hoµ - Vòng tµu, vïng Thõa thiªn HuÕ–Qu¶ng nam - §µ n½ng vµ vïng Hµ néi – H¶i phßng – Qu¶ng ninh; lËp kÕho¹ch®Çu t , c¶i t¹o, n©ng cÊp, x©y míi c¸c c¬ së h¹ tÇng vµ kh¸ch s¹n trong c¶ nícvµ tõng ®Þa ph¬ng, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn du lÞch tr íc m¾t vµ l©u dµi. • §æi míi c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé vµ nghiªn cøu khoa häc ph¸t triÓn du lÞch. Tæng côc du lÞch chñ tr× Uû ban kÕho¹ch nhµ níc, Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Békhoa häc – c«ng nghÖ vµ m«i tr êng phèi hîp x©y dùng ®Ò ¸n vÒ ®µo t¹o, båidìng c¸n bé vµ nghiªn cøu khoa häc cho ngµnh du lÞch theo híng sau ®©y: - C¨n cø vµo yªu cÇu, nhiÖm vô vµ chøc danh tiªu chuÈn, c«ng chøc, viªn chøc ®Ó tiÕnhµnh so¸t xÐt, x¸c ®Þnh sè c¸n bé, nh©n viªn cÇn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nhµ níc, c¸n bé qu¶n lý vµ nghiÖp vô kinh doanh vÒ nghiÖp vô, kü thuËt, ngaäi ng÷ b»ng nhiÒu h×nh thøc phï hîp nh»m sím øng dông ®îc kiÕnthøc khoa häc, kü thuËt, nghiÖp vô vµ qu¶n lý hiÖn ®¹i vµo ngµnh du lÞch. - Nhanh chãng cñng cè, s¾p xÕpkiÖn toµn l¹i c¸c tr êng du lÞch, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn giái lý thuyÕt, thùc hµnh, nghiªn cøu hoµn chØnh néi dung ch¬ng tr×nh, tõng bíc x©y dùng m« h×nh ®µo t¹o “tr êng – kh¸ch s¹n” ®Ó g¾n qu¸ tr×nh ®µo t¹o víi thùc hµnh, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn du lÞch cña ®Êt níc tr íc m¾t vµ l©u dµi. - Tranh thñ sù gióp ®ì, tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ trong níc ®Ó x©y dùng c¸c dù ¸n, ®Ò tµi nghiªn cøu khao häc cÊp nhµ níc, cÊp ngµnh vµ chän chö c¸n bé, nh©n viªn, häc sinh ®i ®µo t¹o, båi dìng ë níc ngoµi.• Ph¸t triÓn nhanh c¬ së vËt chÊt, kü thuÊt vµ c¬ së h¹ tÇng ®¸p øng yªu cÇu, nhiÖmvô ph¸t triÓn du lÞch. 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trªn c¬ së quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch trong c¶ níc vµ tõng vïngdu lÞch, Tæng côc du lÞch phèi hîp cïng víi Uû ban kÕho¹ch nhµ níc, Uû ban nhµníc vÒ hîp t¸c ®Çu t , Bé tµi chÝnh, Ng©n hµng nhµ níc, vµ mét sè Bé, Ngµnhliªn quan lËp ®Ò ¸n huy ®éng nguån vèn cña mäi thµnh phÇn kinh tÕtrong nícvµ níc ngoµi tham gia ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt chongµnh du lÞch theo híng sau ®©y: - Tæng côc du lÞch cïng c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè sím lËp ®Ò ¸n tr×nh chÝnh phñ phª duyÖt kÕho¹ch ®Çu t x©y dùng mét sè c¬ së h¹ tÇng, kh¸ch s¹n lín ë nh÷ng vïng träng ®iÓm du lÞch. - Tæng côc du lÞch phèi hîp víi Bé tµi chÝnh, Bé x©y dùng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña ngµnh du lÞch (bao gåm c¶ c¸c c¬ së thuéc c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ vµ ®Þa ph¬ng) ®Ó cã ®iÒu kiÖn tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ trong h¹ch to¸n, tÝnh ®óng khÊu hao theo thùc tÕvµ cã kÕho¹ch söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh. - Tæng côc du lÞch phèi hîp víi Bé tµi chÝnh, Bé x©y dùng, c¸c Bé, Ngµnh liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phåa so¸t c¸c nhµ kh¸ch, nhµ nghØ, c«ng së cña c¸c c¬ quan nhµ níc, c¸c ®oµn thÓ cã thÓ sö dông ngay hoÆc cã thÓ söa ch÷a n©ng cÊp thµnh kh¸ch s¹n ®ãn kh¸ch du lÞch – chuyÓn c¸c c¬ së nµy sang kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ níc. - Bé giao th«ng vËn t¶i phèi hîp víi Tæng côc du lÞch x©y dùng ®Ò ¸n tõng bíc viÖc më réng, n©ng cÊp mét sè s©n bay, n©ng cÊp ®êng quèc lé 1A vµ mét sè trôc ®êng quan träng trªn cac tuyÕn du lÞch träng ®iÓm, c¶i t¹o n©ng cÊp tuyÕn®êng s¾t B¾c – Nam, më réng c¸c tuyÕn®- êng s¾t liªn vËn quèc tÕ, më réng, n©ng cÊp mét sè c¶ng biÓn, c¶ng s«ng vµ më mét sè tuyÕntµu biÓn chë kh¸ch du lÞch; tõng bíc h×nh thµnh nh÷ng cöa khÈu quèc tÕhiÖn ®¹i cña ®Êt níc ®Ó ®ãn kh¸ch du lÞch quèc tÕ. - Tæng côc Bu ®iÖn x©y dùng ®Ò ¸n hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c trong níc vµ hÖ thèng viÔn th«ng quèc tÕ phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt níc, trong ®ã cã nhu cÇu ph¸t triÓn du lÞch. - Bé v¨n ho¸ - th«ng tin, Bé x©y dùng vµ Bé tµi chÝnh cïng Tæng côc du lÞch vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè phèi hîp x©y dùng tr×nh chÝnh phñ ®Ò ¸n t«n t¹o, b¶o dìng c¸c di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh, t¹o ra c¸c ®iÓm hÊp dÉn kh¸ch du lÞch. - Bé v¨n ho¸ - th«ng tin, Bé quèc phßng, Tæng côc thÓ dôc thÓ thao cïng Tæng côc x©y dùng ®Ò ¸n ®a c¸c lo¹i h×nh v¨n ho¸, nghÖ thuËt d©n téc, thÓ thao truyÒn thèng phôc vô c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ trong du lÞch ®Ó lo¹i bá nh÷ng tiªu cùc t¸c ®éng vµo ®êi sèng kinh tÕx· héi. • C¶i tiÕnc¸c thñ tôc xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh. Bé ngo¹i giao, Bé néi vô, Tæng côc h¶i quan phèi hîp cïng Tæng côc du lÞchsöa ®æi, bæ sung c¸c thñ tôc xuÊt, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh cña kh¸ch du lÞch chophï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ta vµ th«ng lÖ quèc tÕ, võa t¹o ®iÒu kiÖnthuËn lîi ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch vµo níc ta, ®ång thêi ®¶m b¶o an ninhchÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ m«i tr êng sinh th¸i.Bé v¨n ho¸ - th«ng tin, Tæng côc h¶i quan cïng Tæng côc du lÞch tr×nh chÝnhphñ nh÷ng qui ®Þnh vÒ qu¶n lý kinh doanh trong néi ®Þa vµ xuÊt, nhËp v¨nhãa phÈm, ®å gi¶ cæ... t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch du lÞch mua, b¸n vµ mang ra,mang vµo nh÷ng phÈmvËt nµy mét c¸ch thuËn tiÖn, ®óng ph¸p luËt. 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368• §Èy m ¹nh c «ng t¸c nghiªn c øu th Þ tr êng, tu yªn tru yÒn qu ¶ng c ¸o du lÞch. - X óc tiÕ n viÖc k ý c ¸c hiÖp ®Þnh h îp t¸c du lÞch víi c ¸c n íc, nh Êt lµ c ¸c níc trong khu vùc ch ©u ¸ - Th ¸i b ×nh d¬ng, c ã kÕ ho ¹ch h îp t¸c ch Æt ch Ï víi c ¸c níc c ã chung biªn giíi víi níc ta ®Ó x ©y d ùng vµ ph ¸t tri Ón tu yÕ n du lÞch li ªn ho µn gi÷a níc ta víi nh ÷ng níc ®ã. - T æ ch øc viÖc m ë ®¹i d iÖn du lÞch c ña níc ta ë níc ngo µi, tr íc hÕ tch ó träng nh ÷ng níc hiÖn ®ang lµ ®Çu m èi giao lu au qu èc t ; ®ång th êi ch ñ Õ ®éng x ©y c Êt nh µ cho c ¸c h ·ng du lÞch níc ngo µi thu ª ®Ó m ë v¨n ph ßng ®¹i d iÖn ViÖ t Nam nh »m m ë réng tu yªn tru yÒn qu èc t , thu h ót kh ¸ch du Õ lÞch vµ vèn ®Çu t níc ngo µi, tranh th ñ vèn, c «ng ngh Ö vµ kinh nghiÖm qu ¶n lý tõ nhiÒu ngu ån vµ b »ng nhiÒu h ×nh th øc. - B é th ¬ng m ¹i, B é v¨n ho ¸ - th «ng tin ph èi h îp víi tæng c ôc du lÞch vµ c ¸c ngµnh c ã li ªn quan ®Èy m ¹nh viÖc tu yªn tru yÒn qu ¶ng c ¸o cho du lÞch ViÖt Nam trªn c ¸c ph¬ng ti Ön th «ng tin ®¹i ch óng vµ nhiÒu h ×nh th øc kh ¸c.23456 2)Quy ho¹ ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞ ch ViÖt Nam thêi kú 1995 – 2010. 2.1Bèi c¶nh ph¸t triÓn. N»m ë khu vøc §«ng nam ¸ - mét khu vùc ®ang diÔn ra nh÷ng ho¹t ®éng dulÞch s«i ®éng, ViÖt Nam cã mét vÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ vµ giao lu quèc tÕthuËn lîi ®Ó sím hoµ nhËp víi trµo lu ph¸t triÓn du lÞch cña khu vùc vµ thÕgiíi. a)§Çu t ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam lµ phï hîp víi xu thÕ chung,phï hîp víi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc. Trªn ph¹m vi thÕ giíi, du lÞch ®· trë thµnh mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu®îc trong ®êi sèng x· héi vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é ngµy cµng nhanh. Trong vßng 30 n¨m (1960 Ð 1991) sè kh¸ch du lÞch trªn thÕ giíi t¨ngkho¶ng 64 lÇn, thu nhËp tõ du lÞch ®· t¨ng kho¶ng 38 lÇn. Víi nguån thunhËp gia t¨ng nh vËy, nhiÒu níc nh Singapore, Th¸i lan, Malaysia... ®· coi dulÞch nh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, híng chñ yÕu trong chiÕn lîc khai th¸c tiÒmn¨ng, t¹o viÖc lµm, më réng giao lu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ Ð x· héi cña m×nh. HiÖn nay, nhÞp ®é t¨ng trëng vÒ sè kh¸ch quèc tÕ vµ thu nhËp tõ dulÞch cña khu vùc §«ng ¸ - Th¸i b×nh d¬ng thuéc lo¹i hµng ®Çu thÕ giíi. Dù kiÕn®Õn n¨m 2010 sè kh¸ch du lÞch ®ªn §«ng Nam ¸ sÏ ®¹t kho¶ng 72 triÖu ngêi; thunhËp tï du lÞch t¨ng kho¶ng 15,6%. Vai trß, vÞ trÝ cña ngµnh du lÞch trongnÒn kinh tÕ quèc d©n còng ngµy cµng t¨ng vµ ®îc kh¼ng ®Þnh. Víi nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn hiÖn cã vµ sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ngngõng cña toµn §¶ng, toµn d©n, chóng ta hoµn toµn cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖnthuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn, sím ®a du lÞch cña níc ta hoµ nhËp vµo trµo lu ph¸ttriÓn du lÞch cña khu vùc vµ thÕ giíi. 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b)TiÒ n¨ng du l Þch cña níc t a phong phó vµ ® d¹ng. m a N»m ë vÞ trÝ cöa ngâ giao l u quèc tÕ, ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸ttriÓn giao th«ng c¶ vÒ ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng biÓn, ®êng hµng kh«ngnèi víi c¸c quèc gia trªn thÕgiíi. Tµi nguyªn du lÞch ViÖt Nam ®a d¹ng, giµu b¶n s¾c c¶ vÒ thiªn nhiªn (b·ibiÓn, hang ®éng, níc nãng, níc kho¸ng, ®¶o, líp phñ thùc vËt vµ thÒ giíi®éng vËt quÝ hiÕm,nhiÒu c¶nh quan tù nhiªn ®éc ®¸o, ®iÓn h×nh... ) lÉnnh©n v¨n (c¸c di tÝch lÞch sö, nghÖ thuËt, kiÕntróc, nh÷ng phong tôc tËpqu¸n, c¸c lµng nghÒ vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Æc s¾c cña c¸c d©n téc...) T¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch phong phó,hÊp dÉn nh: nghØ dìng, thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc, héi chî, héi nghÞ,festival... dµi ngµy vµ ng¾n ngµy. Tµi nguyªn du lÞch níc ta ®îc ph©n bè thµnh tõng côm, h×nh thµnh c¸c m«itr ¬ng du lÞch ®iÓn h×nh trong toµn quèc. Mçi vïng, mçi khu vùc du lÞch cãmét s¾c th¸i riªng, t¹o nªn c¸c tuyÕn du lÞch xuyªn quèc gia, kh«ng lÆp l¹igi÷a c¸c vïng lµm nhµm ch¸n kh¸ch du lÞch. Nh÷ng tµi nguyªn du lÞch nµy n»mgÇn c¸c ®« thÞ lín, c¸c cöa khÈu quèc tÕquan träng, thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i,tham quan vµ ¨n nghØ cña du kh¸ch. NhiÒu vïng nh Hµ néi, thµnh phè Hå ChÝMinh vµ vïng phô cËn Hµ T©y, Ninh B×nh, VÜnh Phó, Hoµ B×nh..., vïng biÓnH¹ Long – C¸t Bµ - §å S¬n (Qu¶ng Ninh – H¶i Phßng) vïng §¹i L·nh – V¨n Phong,Nha Trang (Kh¸nh Hoµ), §¶o Phó Quèc (Kiªn Giang), HuÕ §µ N½ng, thµnh phè -HCM, L©m §ång - §µ L¹t vµ vïng ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Cöu Long..., nÕu®îc qui ho¹ch vµ ®Çu t thÝch ®¸ng sÏ trë thµnh nh÷ng trung t©m du lÞch líncã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c níc kh¸c trong khu vùc vµ thÕgiíi. Trong t ¬ng lai kh«ng xa, viÖc nèi tour ®êng bé tíi Malaysia – Singaporevµ Mianma víi tuyÕndu lÞch ®«ng d¬ng (ViÖt Nam – Lµo – Campuchia) thùchiÖn sÏ khÐpkÝn lé tr×nh cña kh¸ch du lÞch quèc tÓ §«ng Nam ¸ vµ sÏ t¹o ratuyÕndu lÞch hÊp dÉn trong khu vùc, më ra cho níc ta nhiÒu c¬ héi ®Ó khaith¸c vµ ph¸t triÓn du lÞch víi nhiÒu h×nh thøc hÊp dÉn theo phong c¸ch vµtruyÒn thèng v¨n ho¸ ViÖt Nam. Tuy nhiªn, do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan, du lÞch ViÖt Namcßn kÐmph¸t triÓn. NÕuso s¸nh víi 5 níc §«ng Nam ¸ trong cïng thêi ®iÓm n¨m1988, ViÖt Nam chØ ®ãn ®îc l îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ b»ng 1/10 Philipin,1/15 In®onesia vµ xÊp xû 1/40 Malaysia, Th¸i Lan hoÆc Singapore. MÊy n¨m gÇn ®©y nhê sù ®æi míi ®Êt níc thu ®îc kÕt qu¶ quan träng: kinhtÕ, t t ëng, chÝnh trÞ æn ®Þnh, ®êng lèi ngo¹i giao ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ngho¸, ngµnh du lÞch ViÖt Nam cã nh÷ng bíc tiÕnbé. NhÞp ®é t¨ng tr ëng kh¸chdu lÞch quèc tÕ®ÕnViÖt Nam hµng n¨m ®¹t trªn díi 40%. N¨m 1990 ViÖt Nammíi ®ãn 250 ngh×n kh¸ch quèc tÕ, th× n¨m1994 ®· ®¹t trªn 1triÖu, thu hÑpdÇnkho¶ng c¸ch ®ãn kh¸ch quèc tÕso víi 5 níc §«ng Nam¸. Sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ®Õn ViÖt Nam n¨m 1994 ®· b»ng 2/3 sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn Philipin,b»ng 1/4 Indonesia vµ xÊp xû b»ng 1/6 sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®ÕnTh¸i lan,Singapore hoÆc Malaysia. Lùc l îng lao ®éng trùc tiÕptrong ngµnh dulÞch t¨ng nhanh (1992 cã 21.510ngêi lao ®éng trong khu vùc nhµ níc, ®Õnn¨m 1993 ®· cã 36 851 lao ®éng,t¨ng 72%so víi 1992). Nh×n chung lao ®éng trong ngµnh du lÞch cha ®îc ®µot¹o chuyªn m«n, nghiÖp vô mét c¸ch hÑthèng. Mét sè liªn doanh ®· tù ®µo t¹od¬cÝ h×nh thøc t¹i chç hoÆc ë níc ngoµi. HiÖn nay ®· cã nh÷ng m¹ng l íi ®µot¹o du lÞch tõ c«ng nh©n kü thuËt ®Õn®¹i häc, tuy nhiªn cßn thiÕunh÷ng cã s뮵o t¹o cã quy m« hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh. KÕt cÊu h¹ tÇng tuy ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh, song nh×nchung cßn ë t×nh tr¹ng thÊp kÐm, cha ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn du lÞch.HiÖn nay viÖc ph¸t triÓn du lÞch níc ta cßn ph©n t¸n vµ ®¬n ®iÖu, míi chØtËp trung vµo viÖc x©y dùng kh¸ch s¹n. ViÖc x©y dùng c¸c khu du lÞch, c¸ckh¸ch s¹n cha ®îc tÝnh to¸n kü l ìng c¶ vÒ qui hoach vµ thiÕt kÕnªn dÉn ®Õn 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368t×nh tr¹ng x ©y d ùng trµn lan, nhiÒu n ¬i, ®Æc biÖt lµ ë c ¸c vïng ven biÓn,vïng c ã kh ¶ n ¨ng x ©y d ùng ph ¸t tri Ón c ¸c lo ¹i h ×nh du lÞch , ®· g ©y lªn nh ÷ngt¸c ®éng ti ªu c ùc ®èi víi c ¶nh quan, m «i tr êng. M Æt kh ¸c, s ù chu Èn b Þ ®Óho µ nh Ëp víi du lÞch thÕ giíi vÒ nh Ën th øc, tæ ch øc b é m ¸y, con ngêi, c ã s ëvË t ch Êt k ü thu Ët, kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕ tvÒ q ñan lý ®iÒu h µnh du lÞchcha ®¸p øng yªu c Çu, c ã m Æt cha tè t; s ù ph èi, kÕ th îp gi÷a c ¸c c Êp, c ¸c ng µnhtrong qu ¶n lý, th óc ®Èy ph ¸t tri Ón du lÞch cha ch Æt ch Ï, trong khi s ù c ¹nhtranh du lÞch trong vïng l¹ i ngµy c µng gay g ¾t. M ©u thu Én gi÷a s ù t¨ng tr -ëng kh ¸ch du lÞch víi n ¨ng lùc ph ôc vô nh: kh ¸ch s ¹n, c ¬ s ë lu tró , d Þch vô k üthu Ët, gi÷a ph ¸t tri Ón du lÞch víi ph ¸t tri Ón kÕ tc Êu h ¹ tÇng, gi÷a m ë c öa thuh ót kh ¸ch víi viÖc ®¶m b ¶o an ninh qu èc gia vµ trË t tù, an to µn x · h éi ®anglµ nh ÷ng trë ng ¹i vµ th ¸ch th øc ®èi víi ngµnh du lÞch. c)VÞ trÝ, vai trß cña du lÞch trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x·héi. Trong sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt níc, du lÞch ®îc x¸c ®Þnh lµ “ngµnh kinh tÕ quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ Ð x· héi cña ®Êt níc” (nghÞ quyÕt sè 45-CP ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1993 cña chÝnh phñ) vµ “lµ mét híng chiÕn lîc quan träng trong ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ Ð x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc” (chØ thÞ sè 46-CP/TW ngµy 14/10/94). V× vËy ®ßi hái mçi ngµnh, mçi cÊp, mçi ®Þa ph¬ng vµ tæ chøc x· héi, víi tr¸ch nhiÖm cña m×nh, trong ®ã ngµnh du lÞch lµ nßng cèt, ph¶i cã nhËn thøc vµ t duy míi nh»m huy ®éng tèi ®a mäi nguån lùc cña ®Êt níc ®Ó “ph¸t triÓn m¹nh du lÞch, h×nh thµnh ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch cã quy m« ngµy cµng t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng du lÞch to lín cña níc ta” mµ nghÞ quyÕt lÇn thø VII cña BCHTW §¶ng kho¸ VII ®Ò ra. Tríc t×nh h×nh ®ã, viÖc x©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch ®· trë nªn cÊp thiÕt ®Ó ®Ò xuÊt mét sù tiÕp cËn quèc gia ®èi víi t¬ng lai cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. 2.2 Nh÷ng môc tiªu vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam thêi kú 1995 – 2010. a)Nh÷ng môc tiªu. + Môc tiªu vÒ kinh tÕ: Tèi u ho¸ sù ®ãng gãp cña ngµnh du lÞch vµo thu nhËp quèc d©n, gãpphÇn vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o viÖc lµm ®Ó b íc vµo thËp kû®Çu cña thÕ kû 21 du lÞch trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp t¬ng xøng víitiÒm n¨ng du lÞch to lín cña ®Êt níc. + Môc tiªu an ninh quèc gia, trËt tù an toµn x· héi. Quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch nh»m thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch dulÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam, nhng kh«ng lµm ph¬ng h¹i ®Õn an ninh quèc gia,trËt tù an toµn x· héi. + Môc tiªu vÒ m«i trêng. Quy ho¹ch du lÞch g¾n liÒn víi b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i bÒn v÷ng, víichÕ qu¶n lý phï hîp võa t«n t¹o, võa b¶o vÖ ®îc c¸c di s¶n thiªn nhiªn, c¶nhquan, m«i trêng. + Môc tiªu v¨n ho¸ - x· héi Quy ho¹ch du lÞch ph¶i g¾n liÒn víi viÖc gi÷ g×n ph¸t huy truyÒn thèng v¨nho¸, nh©n phÈm cña con ngêi ViÖt Nam, ®ång thêi khai th¸c c¸c di s¶n v¨n ho¸nghÖ thuËt cã gi¸ trÞ, giµu b¶n s¾c d©n téc, c¸c di tÝch lÞch sö, c¸c c«ng 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tr×nh v¨n ho ¸ n æi tiÕ ng , tiÕ p thu c ã ch än läc kinh nghiÖm ph ¸t tri Ón du lÞch vµv¨n ho ¸ c ã ch Êt lîng cao c ña c ¸c níc, naang cao c ¸c ti ªu chu Èn c ña ngµnh ®Ó®a d ¹nh ho ¸ c ¸c s ¶n ph Èm du lÞch ViÖ t Nam . S ong song víi ph ¸t tri Ón du lÞchqu èc t , ®Èy m ¹nh ph ¸t tri Ón du lÞch trong níc nh »m ®¸p øng nhu c Çu ®i l¹i, Õth am quan du lÞch c ña nh ©n d ©n, g ãp ph Çn tõng bíc c ¶i th iÖn ®êi s èng vË tch Êt, tinh th Çn cho nh ©n d ©n, ®Æc biÖt ë c ¸c vïng xa x «i h Îo l¸nh, vïng ®ångb µo c ¸c d ©n téc Ý t ngêi. + M ôc ti ªu h ç trî ph ¸t tri Ón Cung c Êp th «ng tin t li Öu , nh ÷ng ®Þnh híng chiÕ nlîc c ¬ b ¶n ®Ó h ç trî choviÖc lËp kÕ ho ¹ch, x óc tiÕ n, ph ¸t tri Ón, s ù ph èi kÕ th îp, nghiªn c øu, th èng k ª...gióp cho s ù ph ¸t tri Ón c ña ngµnh ë tru ng ¬ng c òng nh ®Þa ph¬ng. Nh÷ ng môc ti ª c ô thÓ : Q uy ho ¹ch ph ¸t tri Ón du lÞch ViÖ t N am x ¸c ®Þnh uc ¸c m ôc ti ªu cho c ¸c kÕ ho ¹ch ch Ø ®¹o ph ¸t ri Ón ng ¾n h ¹n, trung h ¹n vµ d µi h ¹n®Õ n n ¨m 201 0 kho ¶ng 9 tri Öu kh ¸ch qu èc t vµ 25 tri Öu kh ¸ch trong níc, doanh Õthu ®¹ t kho ¶ng 1 1 ,80 tØ USD . N ¨m 1 994 tû lÖ GD P du lÞch m íi chiÕ m 3,5% GD Pc ña c ¶ níc. D ù kiÕ n®Õ n n ¨m 201 0 lµ 1 2% .NÕ utÝnh c ¶ tû lÖ GD P c ña ng µnh dulÞch vµ c ¸c ng µnh d Þch vô li ªn quan ®Õ n ho ¹t ®éng du lÞch th × n ¨m 1 994 ®¹ t1 0,02% .D ù kiÕ n®Õ nn ¨m 201 0 ®¹t ®Õ n27,0% GD P c ña c ¶ níc. b) C¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn du lÞch: + ChiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch Tæ chøc ®µo t¹o l¹i vµ ®µo t¹o míi ngµy cµng tèt h¬n c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ngµnh du lÞch díi h×nh thøc t¹i chç, chÝnh quy ë trong níc vµ níc ngoµi, ®¸p øng yªu cÇu tríc m¾t vµ l©u dµi cña ngµnh du lÞch. Chó träng gi¸o dôc du lÞch toµn d©n. + ChiÕn lîc s¶n phÈm §a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt s¶n phÈm du lÞch phï hîp víi thÞ trêng du lÞch. §èi víi tõng vïng du lÞch ph¶i t¹o ra ®îc s¶n phÈm du lÞch ®Æc thï vµ ph¶i kÕt hîp víi níc ngoµi, nhÊt lµ c¸c níc trong khu vùc vµ c¸c níc cã chung biªn giíi ®Ó nèi tour du lÞch t¹o thªm kh¶ n¨ng tiªu thô c¸c s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam. T¹o s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o, dÆc tr ng giµu b¶n s¾c d©n téc, ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm du lÞch mang truyÒn thèng v¨n ho¸, lÞch sö, nghÖ thuËt, phong tôc, tËp qu¸n cña ViÖt Nam... ®Ó t¹o u thÕ c¹nh tranh, thu hót kh¸ch, chiÕm lÜnh, më réng thÞ trêng. T¹o s¶n phÈm du lÞch chuyªn ®Ò nh: du lÞch båi dìng søc khoÎ, nghØ biÓn, du lÞch hang ®éng, du lÞch ch¬i golf, thÓ thao, c©u c¸, s«ng níc, du lÞch cho ngêi ham thÝch thñ c«ng mü nghÖ, lµng nghÒ truyÒn thèng, sinh vËt c¶nh, lÔ héi, sinh ho¹t v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc, du lÞch héi nghÞ, festival... + ChiÕn lîc n©ng cao chÊt lîng c¸c dÞch vô du lÞch T¨ng cêng chÊt lîng dÞch vô trªn c¶ 3 gãc ®é: th¸i ®é phôc vô, tÝnh ®a d¹ng, tiÖn nghi hµng ho¸, dÞch vô vµ kh¶ n¨ng s½n sµng phôc vô tiÕp ®ãn kh¸ch. + ChiÕn lîc vÒ gi÷ g×n, t«n t¹o vµ ph¸t triÓn tµi nguyªn du lÞch, m«i tr êng (c¶ t¶i nguyªn thiªn nhiªn vµ tµi nguyªn nh©n v¨n). TiÕn hµnh ph©n vïng chøc n¨ng trªn ®Þa bµn du lÞch lín, x¸c ®Þnh c¸c khu vùc cÇn b¶o vÖ nguyªn vÑn, khu vùc quy ho¹ch dù tr÷ ®Êt ®ai, c¸c khu cÇn phôc håi. X©y dùng quy chÕ xÕp h¹ng vµ khai th¸c b¶o vÖ th¾ng c¶nh, tµi nguyªn du lÞch. + ChiÕn lîc vÒ ®Çu t du lÞch KhuyÕn khÝch c¶ ®Çu t níc ngoµi, ®Çu t trong níc ( c¶ khu vùc nhµ níc lÉn t nh©n) tham gia ®Çu t x©y dùng ph¸t triÓn du lÞch theo quy ho¹ch vµ 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c ã d ù ¸n ®Çu t c ô th Ó. Níc ngo µi li ªn doanh ®Çu t c ¸c kh ¸ch s ¹n lín, cao c Êp, c ¸c khu du lÞch. B »ng nhiÒu h ×nh th øc huy ®éng vèn ®Ó g ãp vµo c ¸c li ªn doanh n ©ng tû lÖ g ãp vèn ph Ýa ViÖt N am trong c ¸c li ªn doanh. + ChiÕ nlîc vÒ th Þ tr êng Nghiªn c øu, ph ©n tÝch, ®¸nh gi¸ c ¸c th Þ tr êng hiÖn t¹i vµ th Þ tr êng ti Òm n ¨ng. X ©y d ùng chiÕ nlîc vµ kÕ ho ¹ch ph ¸t tri Ón, m ë réng th Þ tr êng du lÞch c ña ViÖ t Nam ®Ó s ím ho µ nh Ëp vµo th Þ tr êng du lÞch c ña khu vùc vµ thÕ giíi. T rong giai ®o ¹n ®Çu n ªn tËp tru ng vµo c ¸c níc §«ng Nam ¸, ch ©u ¸- Th ¸i B ×nh D¬ng, tiÕ p ®ã lµ c ¸c th Þ tr êng T ©y ¢u vµ B ¾c M ü. 2.3) C¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn chñ yÕu a)§Þnh híng vÒ tÊ chøc kh«ng gian l·nh thÊ du lÞch. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch níc ta ®îc chia thµnh 3 vïng du lÞchvíi nh÷ng chØ tiªu vµ s¶n phÈm du lÞch ®Æc trng. *Vïng du lÞch B¾c Bé. Bao gåm 23 vïng tõ Hµ Giang ®Õn Hµ TÜnh víi thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©mcña vïng vµ tam gi¸c ®éng lùc t¨ng trëng du lÞch Hµ Néi- H¶i Phßng- H¹ Long. S¶n phÈm du lÞch ®Æc trng cña vïng lµ du lÞch v¨n ho¸ kÕt hîp víi du lÞchtham quan, nghiªn cøu. C¸c ®Þa bµn ho¹t ®éng du lÞch chñ yÕu: - §Þa bµn c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, nghÖ thuËt, lÔ héi truyÒn thèng, lµng nghÒ, chñ yÕu ë Hµ Néi, Hµ T©y, Ninh B×nh, Hµ B¾c, VÜnh Phó, Nam Hµ, H¶i Hng... - §Þa bµn cña nÒn v¨n ho¸ c¸c d©n téc Tµy- Nïng (Cao B»ng- L¹ng S¬n), HÕM«ng ( Hµ Giang- Lµo Cai), Th¸i ( Lai Ch©u- S¬n La), Mêng( hoµ B×nh). - §Þa bµn c¶nh quan, nghØ dìng: vïng biÓn vµ ven biÓn H¹ Long, B¸i Tö Long, C¸t Bµ, §å S¬n, SÇm S¬n, Cöa Lß...C¸c c¶nh quan vïng hå Hoµ B×nh, hå T©y, hå Ba BÓ, Yªn LËp... c¸c c¶nh quan vïng nói: Tam §¶o, Ba V×, Sa Pa, Yªn Tö, MÉu S¬n, Phansipan.• Vïng du lÞch B¾c Trung Bé. Bao gåm 5 tØnh tõ Qu¶ng B×nh ®Õn Qu¶ng Ng·i víi HuÕ vµ §€

×