Van luong.blogspot.com 17379

362 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17379

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tr¶i qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi vµ më cöa cña §¶ng vµNhµ níc, nÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn m¹nh mÏ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËptrung sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ ®· ®¹t ®îcnh÷ng thµnh tùu cã ý nghÜa quan träng trªn nhiÒu lÜnh vùc. C¬ chÕ thÞ tr -êng lu«n tån t¹i nh÷ng quy luËt riªng cña nã cho nªn mçi mét doanh nghiÖpmuèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i thÝch øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng,ph¶i n¾m ch¾c vµ vËn dông ®óng c¸c quy luËt cña nã. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong c¬ chÕ thÞ trêng lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xu tvµ tiªu dïng, gi÷a s¶n xu t víi s¶n xu t, gi÷a c¸c thÞ trêng víi nhau. Th«ng quaho¹t ®éng th¬ng m¹i mµ hµng ho¸ ®i tõ s¶n xu t sang lÜnh vùc tiªu dïng, gi¸trÞ sö dông cña hµng ho¸ ®îc thõa nhËn. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã lµ c¶mét qu¸ tr×nh gåm nhiÒu giai ®o¹n nhng ®èi víi doanh nghiÖp th× quan trängnh t lµ mua vµ b¸n hµng ho¸. B¸n nh÷ng mÆt hµng mµ ng êi mua cÇn chø kh«ngph¶i b¸n c¸i g× mµ m×nh cã, tõ chç x¸c ®Þnh b¸n c¸i g× doanh nghiÖp th¬ng m¹ix¸c ®Þnh m×nh cÇn mua c¸i g× cña ngêi s¶n xu t. Thanh to¸n lµ mét kh©utrong qu¸ tr×nh mua b¸n hµng ho¸, lµ dßng vËn ®éng ngîc chiÒu víi dßng vËn®éng vËt lý cña hµng ho¸ tõ ngêi tiªu dïng quay trë l¹i ngêi s¶n xu t. Thanhto¸n lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xu t vµ t¸i s¶n xu t më réng. §Ó qu¶n lý sù h×nh thµnh c«ng nî vµ t×nh h×nh thanh to¸n trong mua b¸nhµng ho¸ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i cã l îng th«ng tin chÝnh x¸c, kÞpthêi . Yªu cÇu nµy khiÕn c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸nvíi ngêi muangêi b¸n kh«ng ®¬n gi¶n lµ cung c p ®Çy ®ñ chÝnh x¸c th«ng tin mµ cßn ph¶ikÞp thêi cung c p th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lý vÒ t×nh h×nh c«ng nî ®Ó cãbiÖn ph¸p qu¶n lý mét c¸ch khoa häc ®ång thêi cã kÕ ho¹ch huy ®éng c¸cnguån vèn mét c¸ch hîp lý. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ th«ng tinngµy cµng ®ãng vai trß to lín trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi, víi nh÷ng u thÕnh tèc ®é nhanh, chÝnh x¸c m¸y vi tÝnh ngµy cµng ®îc øng dông réng r·i nh tlµ trong qu¶n lý vµ kinh doanh. Sù x©m nhËp cña tin häc vµo kÕ to¸n ®· lµmthay ®æi h×nh ¶nh cña ngêi kÕ to¸n, gióp hä gi¶m bít c«ng viÖc ghi chÐptÝnh to¸n ®Ó tËp trung vµo c¸c c«ng viÖc mµ m¸y mãc kh«ng thÓ thay thÕ ®-îc. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th ¬ng m¹iTST,qua xem xÐt quy tr×nh, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, quy tr×nh h¹chto¸n ®Æc biÖt lµ quy tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi mua, ngêib¸n cïng víi kiÕn thøc tÝch luü ®îc trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng em ®·chän ®Ò tµi Ò ¦ng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n víi ngêicung c p vµ kh¸ch hµng t¹i c«ng ty DÞch vô Du lÞch vµ Th¬ng M¹i TSTÓ lµm néidung b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. LuËn v¨n ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm c¸c néi dung chÝnh sau ®©y: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi cung c pvµ kh¸ch hµng trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ng êi cung c p vµkh¸ch hµng t¹i c«ng ty DÞch vô Du lÞch vµ Th¬ng m¹i -TST vµ mét sè ®Ò xu tnh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô nµy t¹i c«ng ty. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III: øng dông m¸y vi tÝnh trong hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n thanhto¸n víi ngêi cung cÊpvµ kh¸ch hµng t¹i C«ng ty TST. 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸ch hµng trong doanh nghiÖp th¬ng m¹ i I.C¬ së h× nh thµnh quan hÖ thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸chhµng 1.Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n 1.1.Thanh to¸n lµ g×? Mét doanh nghiÖp còng nh mét c¬ thÓ sèng, nã lu«n ph¶i tån t¹i c¸c mèiquan hÖ víi m«i trêng bªn ngoµi, sù tån t¹i nµy lµ t t yÕu bëi nÕu kh«ng cãmèi quan hÖ víi bªn ngoµi còng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i.Doanh nghiÖp tån t¹i ®îc cÇn ph¶i cã c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh tiÒn vèn, søclao ®éng, nguyªn vËt liÖu, dÞch vô..., nh÷ng yÕu tè nµy doanh nghiÖp cã®îc tõ m«i trêng bªn ngoµi : tiÒn vèn tõ c¸c chñ ®Çu t, ng©n hµng vµ c¸c tæchøc tµi chÝnh kh¸c, søc lao ®éng tõ ngêi lao ®éng, vËt t hµng ho¸, dÞch vôtõ ngêi cung c p. Tõ c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®ã doanh nghiÖp s¶n xu t ra hµngho¸ dÞch vô vµ cung c p ra thÞ trêng. ViÖc nhËn ®îc c¸c yÕu tè ®Çu vµophôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xu t kinh doanh bao giê còng ®i kÌm víi viÖc doanhnghiÖp ph¶i tr¶ cho ngêi cung c p sè tiÒn cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ cñac¸c yÕu tè mµ doanh nghiÖp ®· nhËn ®îc. ViÖc cung c p ra thÞ trêng c¸c s¶nphÈm dÞch vô bao giê còng g¾n liÒn víi viÖc doanh nghiÖp cã quyÒn ®îc nhËnl¹i sè tiÒn cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ cña s¶n phÈm hµng ho¸ mµ m×nh ®·cung c p. Nh vËy quan hÖ thanh to¸n lu«n tån t¹i cïng víi c¸c quan hÖ kinh tÕph¸t sinh trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i cña doanh nghiÖp. Theo c«ng thøc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n su t : T -H - T’ ®Çu tiªn ng êi kinhdoanh bá tiÒn ra mua hµng vµo(h×nh th¸i gi¸ trÞ ®· chuyÓn tõ tiÒn sang hµng),Sau ®ã b¸n hµng vµ thu l¹i tiÒn( h×nh th¸i gi¸ trÞ l¹i chuyÓn tõ hµng sangtiÒn). Lóc nµy nhµ kinh doanh thu l¹i mét kho¶n chªnh lÖch ∆T= T’-T chÝnh lµphÇn lîi nhuËn mµ nhµ kinh doanh thu ®îc. Trong qu¸ tr×nh T chuyÓn sang Hnhµ kinh doanh nhËn hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ång thêi víi viÖc ph¶i tr¶ cho nhµcung c p mét kho¶n tiÒn t¬ng øng vµ khi b¸n hµng ra hä l¹i thu vÒ l îng tiÒn T’tõ lîng tiÒn T’ nµy l¹i tiÕp tôc mét chu kú kinh doanh míi. Nh vËy thanh to¸ng¾n liÒn víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xu t vµ t¸i s¶n xu t më réng, mäi trôc trÆctrong thanh to¸n sÏ ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xu t cña doanh nghiÖp. Quan hÖ thanh to¸n trong doanh nghiÖp chÝnh lµ quan hÖ kinh tÕ ph¸tsinh khi doanh nghiÖp cã quyÒn thu hay nghÜa vô ph¶i tr¶ víi c¸c con nî haychñ nî vÒ mét kho¶n vay, nî tiÒn vèn trong kinh doanh. 1.2.Ph©n lo¹i thanh to¸n 1.2.1.C¨n cø vµo c¸c ®èi t¸c tham gia quan hÖ thanh to¸n 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi cung c p, víi kh ¸ch h µngtrong quan h Ö m ua b ¸n h µng ho ¸, vË t t, s ¶n ph Èm d Þch vô. -Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi lao ®éng vÒ c ¸c kho ¶ntiÒ n l¬ng, tiÒ n th ëng ,tiÒ n trî c p vµ c ¸c kho ¶n thu nh Ëp kh ¸c ph ©n ph èi cho h ä. -Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi c ¸c ®èi t¸c th am gia li ªn doanhli ªn k Õt trong quan h Ö li ªn doanh, li ªn k Õt. -Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ng ©n s ¸ch nh µ níc vÒ c ¸c kho ¶nthu Õ, ph Ý,lÖ ph Ý vµ c ¸c kho ¶n trî c p trî gi¸ m µ doanh nghiÖp ®îc hëng. -Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ng ©n h µng vµ c ¸c tæ ch øc tµich Ýnh tÝn d ông trong quan h Ö vay vèn vµ c ¸c d Þch vô th anh to ¸n. -Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi c ¸c b ªn trong n éi b é doanhnghiÖp vÒ c ¸c kho ¶n ph ¶i thu ph ¶i tr¶ n éi b é... - Q uan h Ö th anh to ¸n kh ¸c: quan h Ö th anh to ¸n d iÔ n ra khi doanh nghiÖp c ãquan h Ö th anh to ¸n vÒ k ý qu ü, k ý cîc vµ c ¸c quan h Ö th anh to ¸n kh ¸c. 1 .2.2.C ¨n c ø vµo th êi h ¹n th anh to ¸n -N î ng¾n h ¹n lµ c ¸c kho ¶n n î m µ th êi gian th anh to ¸n díi m ét n ¨m ho Æc m étchu k ú kinh doanh b ×nh th êng. -N î d µi h ¹n lµ c ¸c kho ¶n n î m µ th êi gian th anh to ¸n trªn m ét n ¨m ho Æc saum ét chu k ú kinh doanh b ×nh th êng. 1 .2.3.C ¨n c ø vµo th êi ®iÓ m th anh to ¸n: -Thanh to ¸n tr íc lµ th anh to ¸n tr íc th êi ®iÓ m giao h µng -Thanh to ¸n ngay lµ th anh to ¸n khi giao h µng -Thanh to ¸n sau lµ th anh to ¸n sau khi viÖc giao h µng ®· ho µn th µnh. 1 .2.4.C ¨n c ø vµo ph¬ng th øc th anh to ¸n: -Thanh to ¸n trùc ti Õp b »ng tiÒ n m Æt - Thanh to ¸n th «ng qua ng ©n h µng : b »ng s Ðc, ®iÖn chuyÓ n tiÒ n, th chuyÓ ntiÒ n, th tÝn d ông... 2.C¬ së h×nh thµnh vµ néi dung quan hÖ thanh to¸n víi ngêi cungcÊp vµ kh¸ch hµng. C¬ së cña viÖc h×nh thµnh quan hÖ thanh to¸n víi ngêi cung c p vµ kh¸chhµng chÝnh lµ quan hÖ mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô. Quan hÖ nµy baogåm viÖc ngêi b¸n cung c p s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cho ngêi mua ®ång thêilµ viÖc ngêi mua tr¶ tiÒn (thanh to¸n) cho ngêi b¸n. Khi quan hÖ mua b¸n hµngho¸ diÔn ra ngêi mua ®îc quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ vµ m t quyÒn së h÷u vÒ tiÒntÖ,ngîc l¹i ngêi b¸n m t quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ vµ ®îc quyÒn së h÷u vÒ tiÒntÖ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh thøc mua b¸n th× c¸c h×nh thøc thanhto¸n còng ph¸t triÓn ®a d¹ng vµ phøc t¹p. ViÖc ®ång thêi giao hµng vµ tr¶tiÒn gÇn nh chØ tån t¹i trong b¸n lÎ vµ mét sè lo¹i h×nh dÞch vô. Giao nhËnhµng ®· t¸ch rêi viÖc thanh to¸n tiÒn hµng, thanh to¸n cã thÓ s¶y ra tríc,trong vµ sau khi giao hµng. ChÝnh sù phong phó cña c¸c h×nh thøc thanh to¸n®· t¹o ®iÒu kiÖn cho mua b¸n ph¸t triÓn, bªn nµo cã ®iÒu kiÖn tµi chÝnh tèth¬n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn kia tiªu thô hµng tèt h¬n hoÆc cã kh¶ n¨ng cungc p hµng theo yªu cÇu cña m×nh. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Q uan h Ö th anh to ¸n b ¾t ®Çu ph ¸t sinh khi h îp ®ång kinh tÕ c ã hiÖu lùc vµngêi b ¸n b ¾t ®Çu giao h µng cho ngêi m ua vµ k Õt th óc khi ngêi m ua ho µnth µnh viÖc th anh to ¸n cho ngêi b ¸n. T rong b ¸n lÎ th × quan h Ö th anh to ¸n th êngch Ø k Ðo d µi trong th êi gian m ua b ¸n h µng t¹i qu Çy h µng,c öa h µng song ®èi víib ¸n bu «n th × quan h Ö th anh to ¸n k Ðo d µi trong m ét kho ¶ng th êi gian d µi nhiÒ ukhi b ¾t ®Çu tr íc khi giao h µng vµ k Ðo d µi r t l©u sau khi viÖc giao h µng ®·ho µn th µnh. Trong m ét s è quan h Ö m ua b ¸n d iÔ nra th êng xuyªn th × viÖc cungc p h µng ho ¸ vµ th anh to ¸n tiÒ n h µng d iÔ nra theo k Õ ho ¹ch vµ ch Ø ®Õn cu èik ú c ¸c b ªn m íi ti Õn h µnh ®èi chiÕu, b ï trõ trÞ gi¸ c ña s è h µng ®· giao vµ s ètiÒ n ®· nh Ën. 3.C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n trong mua b¸n hµng ho¸: 3.1.Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: Lµ ph¬ng thøc thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. Khi bªn b¸nchuyÓn giao hµng hãa, dÞch vô cho bªn mua th× bªn mua xu t tiÒn ®Ó tr¶ t¬ngøng víi gi¸ mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn, thanh to¸n theo ph¬ng thøc nµy ®¶mb¶o kh¶ n¨ng thu tiÒn nhanh, tr¸nh ®îc rñi ro trong thanh to¸n. 3.2.Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: 3.2.1.Thanh to¸n b»ng sÐc Theo ph¬ng thøc nµy ngêi b¸n viÕt mét tê lÖnh thanh to¸n cho ng©n hµngmµ m×nh cã tµi kho¶n trÝch tiÒn trªn tµi kho¶n cña m×nh thanh to¸n cho ngêicÇm tê sÐc hoÆc ngêi ®îc chØ ®Þnh trªn tê sÐc. Cã c¸c lo¹i sÐc sau: -SÐc chuyÓn kho¶n -SÐc b¶o chi -SÐc ®Þnh møc 3.2.2.Thanh to¸n ch p nhËn Lµ ph¬ng thøc thanh to¸n theo ph¬ng thøc nhê thu chËm tr¶, tøc lµ ngêib¸n chØ ®îc thanh to¸n khi cã sù ch p nhËn cña bªn mua. Khi bªn b¸n göi hµngcho bªn mua ®ång thêi ph¶i lµ gi y nhê thu göi cho ng©n hµng nhê ng©n hµngthu hé sè tiÒn hµng ®· göi. Ng©n hµng khi nhËn ®îc chøng tõ vµ sù ®ång ýcña bªn mua sÏ thanh to¸n cho bªn b¸n th«ng qua ng©n hµng bªn b¸n. H×nh thøcnµy ¸p dông khi c¸c bªn cã sù tin tëng lÉn nhau trong lÜnh vùc thanh to¸n. 3.2.3.Thanh to¸n theo kÕ ho¹ch: Ph¬ng thøc thanh to¸n nµy ¸p dông trong trêng hîp hai bªn cã quan hÖ muab¸n thêng xuyªn vµ cã tÝn nhiÖm lÉn nhau. Theo h×nh thøc nµy c¨n cø vµohîp ®ång kinh tÕ bªn b¸n ®Þnh kú chuyÓn cho bªn mua hµng hãa hoÆc cungc p dÞch vô vµ bªn mua ®Þnh kú thanh to¸n cho bªn b¸n. Cuèi kú hai bªn tiÕnhµnh ®èi chiÕu ®iÒu chØnh theo sè liÖu thùc tÕ ®· cung c p vµ ®· thanhto¸n. 3.2.4.Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi. Thùc ch t cña ph¬ng ph¸p nµy lµ bªn mua uû quyÒn cho ng©n hµng phôc vôm×nh trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n cña m×nh thanh to¸n cho bªn b¸n. Uû nhiÖm chi®îc ¸p dông thanh to¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ cã sù tÝn nhiÖm lÉn nhau tronglÜnh vùc thanh to¸n. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc nµy lµ cã thÓ s¶y ra t×nhtr¹ng chiÕm dông vèn cña ®¬n vÞ b¸n. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2.5.Thanh to ¸n b »ng u û nhiÖm thu. Theo ph¬ng th øc n µy b ªn b ¸n u û nhiÖm cho ng ©n h µng ph ôc vô m ×nh thu h ém ét kho ¶n tiÒ n nh t ®Þnh tõ m ét kh ¸ch h µng n µo ®ã. U û nhiÖm thu ® îc ¸pd ông ®Ó th anh to ¸n c ¸c kho ¶n tiÒ n d Þch vô m µ viÖc cung c p m ang tÝnh ch tth êng xuyªn vµ c ã c ¸c ph¬ng ti Ön ®o lêng ch Ýnh x ¸c ho Æc d ïng ®Ó ®ßi n î. ¦u®iÓ m c ña ph¬ng th øc n µy lµ ngêi b ¸n ch ñ ®éng ®ßi tiÒ n n ªn th êi gian th anhto ¸n nhanh. Tuy nhiªn n Õu ®¬n vÞ m ua kh «ng c ã kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n th ×quyÒ n lîi c ña ngêi b ¸n kh «ng ®îc b ¶o ®¶m . 3.2.6.Thanh to ¸n b »ng th tÝn d ông. Th tÝn d ông lµ m ét s ù cam k Õt c ña ng ©n h µng ®èi víi ®¬n vÞ cung c ph µng ho ¸ ho Æc d Þch vô khi ®¬n vÞ cung c p ho µn th µnh ngh Üa vô quy ®Þnhtrong m ét v¨n b ¶n ®îc g äi lµ th tÝn d ông. Ph¬ng th øc n µy ®îc ¸p d ông ®èi víic ¸c ®¬n vÞ m ua th êng xuyªn vi ph ¹m k û lu Ë t th anh to ¸n vµ ®îc ¸p d ông ph æbiÕn trong m ua b ¸n qu èc tÕ. 3.3.Thanh to ¸n h µng ®æi h µng. Thanh to ¸n h µng ®æi h µng s ¶y ra khi c ¸c b ªn th am gia quan h Ö th anh to ¸nc ã quan h Ö m ua b ¸n víi nhau b ªn n µy lµ kh ¸ch h µng c ña b ªn kia vµ ngîc l¹ i.Thanh to ¸n ®æi h µng c ã thÓ d iÔ n ra theo tõng h îp ®ång kinh tÕ ho Æc ® îcti Õn h µnh th êng xuyªn gi÷a c ¸c b ªn. II.Vai trß cña kÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸c h hµng 1.TÇm quan träng cña qu¶n lý c«ng nî víi ngêi cung cÊp vµ kh¸chhµng. Nh ®· tr×nh bµy ë trªn thanh to¸n ®ãng vai trß quan träng trong qu¸tr×nh s¶n xu t kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp, mäi trôc trÆc trong qu¸ tr×nhthanh to¸n ®Òu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xu t kinh doanh cñadoanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp c¸c nghiÖp vô thanh to¸n diÔn ra th êngxuyªn vµ liªn tôc, bao gåm thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ c¸c kho¶n nîph¶i tr¶. Nî ph¶i thu kh¸ch hµng lµ mét bé phËn thuéc vÒ tµi s¶n cña doanh nghiÖp®ang bÞ c¸c doanh nghiÖp kh¸c chiÕm dông hîp ph¸p (mua chÞu) hoÆc b t hîpph¸p( qu¸ h¹n thanh to¸n mµ vÉn cha thanh to¸n). Doanh nghiÖp cã nghÜa vôph¶i thu håi c¸c kho¶n nî nµy, doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn ®«n ®èc kiÓmtra viÖc thu håi nî. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n lµ mét bé phËn thuéc vÒ nguån vèn cña doanh nghiÖp ®-îc tµi trî tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ doanh nghiÖp cã nghÜa vô ph¶i hoµntr¶ trong mét kho¶n thêi gian nh t ®Þnh theo tho¶ thuËn. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay nguån vèn tù cã cña c¸cdoanh nghiÖp r t h¹n chÕ do ®ã viÖc mua b¸n chÞu sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªuthô hµng ho¸. Tuy nhiªn viÖc mua b¸n chÞu sÏ dÉn ®Õn hiÖn tîng chiÕm dôngvèn, th t tho¸t vèn. Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu kh¸ch hµng mét c¸ch hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn choviÖc tiªu thô tèt hµng ho¸ ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o viÖc thu håi vèn ®Ó kinhdoanh. Tr¶ ngêi b¸n ®óng h¹n sÏ lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp vµ cïng víi nãlµ viÖc tiÕt kiÖm mét kho¶n chi phÝ do ®îc sö dông vèn cña ngêi b¸n vµ ®a 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368d ¹ng ho ¸ c ¬ c u ngu ån vèn kinh doanh. D uy tr× tû lÖ N î ph ¶i thu kh ¸ch h µng/ N î ph ¶i tr¶ ngêi b ¸n m ét c ¸ch h îp lýs Ï ®¶m b ¶o kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n vµ nhu c Çu vèn cho ho ¹t ®éng s ¶n xu tkinhdoanh c ña doanh nghiÖp. N Õu tû lÖ n µy qu ¸ cao doanh nghiÖp b Þ chiÕm d ôngvèn lín s Ï ¶nh hëng ®Õn ho ¹t ®éng s ¶n xu tkinh doanh c ña m ×nh. N Õu tû lÖn µy qu ¸ nh á ch øng tá doanh nghiÖp chiÕm d ông vèn c ña c ¸c doanh nghiÖpkh ¸c, doanh nghiÖp s Ï giÆp kh ã kh ¨n trong viÖc ti Õp tôc huy ®éng c ¸c ngu ånvèn. D uy tr× tû lÖ n µy nh th Õ n µo c ßn ph ô thu éc vµo nhiÒ u yÕu tè nh tiÒ mlùc doanh nghiÖp, lîng h µng ho ¸ tån kho vµ nhiÒ u yÕu tè kh ¸c. 2.NhiÖm vô cña kÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸ch hµng. +Theo dâi, ghi chÐp ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi c¸ckho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®ã. Qua ®ãkiÓm tra kiÓm so¸t t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n trong s¶n xu t kinhdoanh nh»m ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn t×nh h×nh chiÕm dông vµ bÞ chiÕm dôngvèn, t×nh tr¹ng vi ph¹m kû luËt thanh to¸n. +Cung c p kÞp thêi nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng nî vµ t×nh h×nh thanh to¸n chochñ doanh nghiÖp hoÆc qu¶n lý doanh nghiÖp lµm c¬ së ®Ò ra nh÷ng quyÕt®Þnh hîp lý trong s¶n xu t kinh doanh vµ qu¶n lý tµi s¶n. +Theo dâi chi tiÕt cho tõng ®èi tîng ph¶i thu, ph¶i tr¶. Víi nh÷ng kh¸ch hµngcã sè d nî lín hoÆc cã quan hÖ thêng xuyªn th× ®Þnh kú kiÓm tra ®èi chiÕutõng kho¶n nî ®· ph¸t sinh, ®· thu håi vµ sè cßn nî, nÕu cÇn thiÕt th× ph¶iyªu cÇu kh¸ch hµng ký x¸c nhËn nî. +Theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ trªn sæ chi tiÕt ®ång thêivíi viÖc ph¶i quy ®æi ra ra ViÖt Nam §ång ®Ó h¹ch to¸n . III.KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸ch hµng. 1.Thanh to¸n víi ngêi cung cÊp . 1.1.Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh ®Òu ph¶i®îc lËp chøng tõ ®Ó lµm c¬ së ph¸p lý cho mäi sè liÖu trªn tµi kho¶n, sæ kÕto¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®îc lËp kÞp thêi, theo ®óngnéi dung vµ ph¬ng ph¸p lËp. Trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh banhµnh theo quy ®Þnh taÞ quyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung kÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî víi ngêi cung c psö dông c¸c chøng tõ sau: C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng nî. + Ho¸ ®¬n(GTGT ), ho¸ ®¬n b¸n hµng. + Biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. + Invoice(Dïng cho hµng nhËp khÈu) C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n : + NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: PhiÕu chi tiÒn mÆt + NÕu thanh to¸n b»ng sÐc: B¶ng kª nép sÐc + NÕu thanh to¸n qua Ng©n hµng: Gi y b¸o cã kÌm biªn b¶n sao kª cña 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ng©n hµng. Trong tr êng hîp thanh to¸n cho ngêi cung cÊpkh«ng ph¶i b»ng tiÒn nh trongc¸c tr êng hîp thanh to¸n b»ng hµng ho¸, bï trõ c«ng nî th× cÇn ph¶i cã c¸cgiÊy tê hîp lÖ nh biªn b¶n bï trõ c«ng nî ,hîp ®ång ®æi hµng, phiÕu xuÊt khohµng ®i ®æi, ho¸ ®¬n b¸n hµng cho ngêi cung cÊp.... C«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu, xö lý chøng tõ lµ kh©u tèn nhiÒuc«ng søc vµlµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸ntrong doanh nghiÖp ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ cña sè liÖukÕ to¸n do vËy cÇn ph¶i tæ chøc mét c¸ch khoa häc, hîp lý vµ ®óng víi c¸cquy ®Þnh, nguyªn t¾c chung vÒchÕ ®é chøng tõ mµ Nhµ níc ban hµnh. 1.2.VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. §Ó h¹ch to¸n sù h×nh thµnh vµ t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi cung cÊpkÕto¸n sö dông tµi kho¶n 331 ”Ph¶i tr¶ ngêi b¸n” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶itr¶ cña doanh nghiÖp cho ngêi b¸n vËt t hµng ho¸, ngêi cung cÊpdÞch vô laovô theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. Tµi kho¶n nµy còng ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nht×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ngêi nhËn thÇu x©y dùng c¬b¶n. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n tµi kho¶n 331” Ph¶i tr¶ ng¬i b¸n” + Nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊplao vô dÞch vô cÇn ®îc më chotõng ®èi t îng ph¶i tr¶. §èi t îng ph¶i tr¶ lµ ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, ngêi nhËnthÇu x©y dùng c¬ b¶n cã quan hÖ chñ yÕu víi doanh nghiÖp vÒ b¸n vËt thµng ho¸, cung cÊplao vô dÞch vô. Trong chi tiÕt tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh c¶sè tiÒn ®· øng tr íc cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, ngêi nhËn thÇu nhng cha nhËn®îc hµng ho¸ dÞch vô. +Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c nghiÖp vô mua vËt t hµng ho¸ dÞchvô tr¶ tiÒn ngay(tiÒn mÆt, sÐc hoÆc tr¶ qua ng©n hµng). +Nh÷ng vËt t hµng ho¸ ®· nhËn, ®· nhËp kho nhng ®Õn cuèi th¸ng vÉn chacã ho¸ ®¬n th× sö dông gi¸ t¹m tÝnh ®Óghi sæ vµ ®iÒuchØnh l¹i khi nhËn ®-îc ho¸ ®¬n hoÆc th«ng b¸o gi¸ chÝnh thøc cña ngêi b¸n. +Khi h¹ch to¸n chi tiÕt tµi kho¶n nµy, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i ®Óx¸c ®Þnh nh÷ng ngêi b¸n, ngêi cung cÊpchÊpnhËn gi¶m gi¸ hµng b¸n ngoµi ho¸®¬n. KÕt cÊuvµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 331 Bªn Nî: +Sè tiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n vËt t hµng ho¸, ngêi cung cÊplao vô, dÞch vô,ngêi nhËn thÇu x©y dùng c¬ b¶n. +Sè tiÒn øng tr íc cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp,ngêi nhËn thÇu nhng cha nhËn®îc hµng ho¸ dÞchvô, c«ng tr×nh x©y dùng. +Sè tiÒn ngêi b¸n chÊpnhËn gi¶m gi¸ sè hµng ho¸ hoÆc lao vô dÞch vô ®·giao theo hîp ®ång. +Sè tiÒn kÕt chuyÓnvÒ phÇn gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ thiÕu hôt, kÐm phÈmchÊt ph¸t hiÖn khi kiÓmnhËn vµ tr¶ l¹i ngêi b¸n. +ChiÕt khÊumua hµng ®îc hëng. +Sè tiÒn kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ nî hoÆc chñ nî kh«ng ®ßi. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn Cã: +Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n vËt t hµng ho¸, ngêi cung cÊplao vô dÞch vô,ngêi nhËn thÇu x©y dùng. +§iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh vÒ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt t hµng ho¸, lao vôdÞch vô ®· nhËn khi cã ho¸ ®¬n hoÆc th«ng b¸o gi¸ chÝnh thøc. Sè d bªn Cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp,ngêi nhËn thÇu. Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d bªn Nî. Sè d bªn Nî (nÕu cã) ph¶n ¸nh sè tiÒn®· øng tr íc cho ngêi b¸n hoÆc ®· tr¶ nhiÒuh¬n sè ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n theotõng ®èi t îng cô thÓ. Trong tr êng hîp cã sè d bªn Nî th× kh«ng ®îc bï trõ chonhau khi lªn b¸o c¸o tµi chÝnh mµ ph¶i c¨n cø vµo sæ chi tiÕt ®Ó lÊy sè d bªnCã lªn cho chØ tiªu Ph¶i tr¶ ngêi b¸n vµ Sè d bªn Nî lªn cho chØ tiªu Tr¶ tr íccho ngêi b¸n. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n cã liªn quan: Tµi kho¶n 151- µng mua ®ang ®i ®êng H Tµi kho¶n 152-Nguyªn vËt liÖu Tµi kho¶n 156-Hµng ho¸ Tµi kho¶n 211- µi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. T Tµi kho¶n 241-X©y dùng c¬ b¶n dë dang(2412) ...... Tµi kho¶n 611- Mua hµng(ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸pkiÓmkª ®Þnh kú) Tµi kho¶n 141-T¹møng Tµi kho¶n 111 -TiÒnmÆt. Tµi kho¶n 112- TiÒngöi ng©n hµng. Vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c. 1.3. Tr×nh tù kÕ to¸n. +Mua vËt t hµng ho¸, TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞchvô chÞu thuÕ GTGTtheo ph¬ng ph¸p khÊutrõ kÕ to¸n ghi: Nî Tk 152,153,156,211..hoÆc 611 Nî Tk 133 -ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +Mua hµng ho¸ giao b¸n ngay cho kh¸ch hµng hoÆc göi b¸n(Thuéc ®èi t îngchÞu thuÕ GTGTtheo ph¬ng ph¸p khÊutrõ) kÕ to¸n ghi Nî Tk 632- Gi¸ vèn hang b¸n. Nî Tk 157- Hµng göi b¸n. Nî Tk 133- ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 331 -Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +Khi mua vËt t hµng ho¸ dÞch vô, tµi s¶n cè ®Þnh dïng vµo s¶n xuÊt hµngho¸ dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸ptrùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt t hµng ho¸ theo tæng gi¸ thanh to¸n. 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî Tk 152,153,156.. hoÆc 611 Tæng gi¸ thanh to¸n Cã Tk 311 + Khi nhËp khÈu vËt t hµng ho¸, thiÕt bÞ, sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ngêib¸n b»ng ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi ra VND theo tû gi¸ h¹ch to¸n hoÆc tû gi¸ thùctÕ, ®ång thêi ph¶i theo dâi trªn sæ chi tiÕt theo nguyªn tÖ. - §èi víi doanh nghiÖp ¸p dông tû gi¸ thùc tÕ th× trÞ gi¸ thiÕt bÞ, hµngho¸ vµ sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n ®îc quy ®æi theo tû gi¸ giao dÞch b×nhqu©n trªn thÞ tr êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng nhµ níc c«ng bèhoÆc theo tû gi¸ cña ng©n hµng giao dÞch. Nî Tk 152,156,211... Cã Tk 331 -Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Khi thanh to¸n : Nî Tk 331-Theotû gi¸ thùc tÕ tai thêi ®iÓmph¸t sinh c«ng nî Nî Tk 413-Chªnh lÖch tû gi¸ (NÕu tû gi¸ t¨ng) Cã Tk 112(2)-Theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓmthanh to¸n NÕu tû gi¸ gi¶m th× ghi vµo bªn Cã Tµi kho¶n 413 §Õn cuèi kú nÕu cßn sè d th× tiÕn hµnh ®iÒuchØnh tû gi¸ cña sè c«ng nîph¶i tr¶ vÒ tû gi¸ thùc tÕ cuèi kú, PhÇn chªnh lÖch ®îc ghi vµo bªn Nî cña tµikho¶n 413 (NÕu tû gi¸ t¨ng) hoÆc ghi vµo bªn Cã cña tµi kho¶n nµy (NÕu tûgi¸ gi¶m) . - §èi víi doanh nghiÖp ¸p dông tû gi¸ h¹ch to¸n th× trÞ gi¸ thiÕt bÞ, hµngho¸ ®îc quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ cßn sè tiÒn ph¶i tr¶ hoÆc tr¶ ngay ®îcquy ®æi theo tû gi¸ h¹ch to¸n, phÇn chªnh lÖch ®îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n413’Chªnh lÖch tû gi¸’. Nî Tk 156,211- heo tû gi¸ thùc tÕ T Cã Tk 112,331-Theotû gi¸ h¹ch to¸n Cã Tk 413- Chªnh lÖch tû gi¸(NÕu tû gi¸ thùc tÕ lín h¬n tû gi¸h¹ch to¸n) NÕu tû gi¸ h¹ch to¸n lín h¬n tû gi¸ thùc tÕ th× phÇn chªnh lÖc ®îc ghi vµobªn Nî Tµi kho¶n 413. Khi thanh to¸n tiÒn hµng,ghi Nî Tk 331 Tû gi¸ h¹ch to¸n Cã Tk 112(2) §Õn cuèi kú cßn sè d mµ tû gi¸ thùc tÕ trªn thÞ tr êng cña lo¹i ngo¹i tÖ®ã cã sù chªnh lÖch lín víi tû gi¸ thùc tÕ th× cÇn ®iÒuchØnh l¹i tû gi¸ h¹chto¸n cho phï hîp NÕu tû gi¸ t¨ng: Nî Tk 413 Cã Tk 331 NÕu tû gi¸ gi¶m Nî Tk 331 Cã Tk 413 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Trêng hîp ®¬n vÞ cã tiÕn hµnh ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n theo ph¬ng thøcgiao thÇu. Khi nhËn ®îc biªn b¶n bµn giao cña bªn nhËn thÇu x©y l¾p, c¨n cøvµo hîp ®ång giao thÇu vµ biªn b¶n bµn giao khèi l îng x©y l¾p, ho¸ ®¬n khèil îng XDCBhoµn thµnh, ghi: Nî Tk 241-X©y dùng c¬ b¶n dë dang Nî Tk 133-ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +NhËn bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng t¹m thêi hoµn thµnh bµn giao cña bªnnhËn thÇu theo hîp ®ång, ghi: Nî Tk 142 -Chi phÝ tr¶ tr íc(1421). Nî Tk 133- ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +NhËn lao vô, dÞch vô cña ngêi cung cÊp,ghi: Nî Tk 156-Hµng ho¸(1562). Nî Tk 241-XDCBdë dang. Nî Tk 142-Chi phÝ tr¶ tr íc. Nî Tk 641- Chi phÝ b¸n hµng. Nî Tk 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî Tk 133- ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +Khi thanh to¸n tiÒn cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, ngêi nhËn thÇu kÕ to¸nghi: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 111- iÒnmÆt. T Cã Tk 112- TiÒngöi ng©n hµng. Cã Tk 311,314-Vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n. +Khi øng tr íc tiÒn cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp,ngêi nhËn thÇu, ghi: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 111,112 +ChiÕt khÊumua hµng ®¬n vÞ ®îc hëng do thanh to¸n sím, ghi: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 711- nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh. Thu +Trêng hîp vËt t hµng ho¸ mua vµo ph¶i tr¶ l¹i do sai quy c¸ch phÈm chÊt,ghi: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 152,153,156 .. hoÆc 611. Cã Tk 133-ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. +Trêng hîp ngêi b¸n chÊpnhËn gi¶m gi¸ cho sè hµng ®· mua kÐm phÈm chÊt,sai quy c¸ch,ghi: 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 152,153,156,211..hoÆc 611 +Ng b¸n hoµn l¹i sè tiÒn ®¬n vÞ ®· øng tr íc v× kh«ng cã hµng, ghi: êi Nî Tk 111,112 Cã Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +Trêng hîp thanh to¸n cho ngêi b¸n b»ng hµng ho¸,dÞch vô. Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 511- oanh thu b¸n hµng. D Cã Tk 333(1)-ThuÕ GTGT. +Trêng hîp c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng t×m ra chñ nî hoÆc chñ nî kh«ng®ßi ®îc xö lý ghi t¨ng thu nhËp bÊt thêng. Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 721-Thu nhËp bÊt thêng. Trong mét sè tr êng hîp kh¸c tµi kho¶n 331còng dïng ®Óph¶n ¸nh t×nh h×nhc«ng nî vµ thanh to¸n c«ng nî trong c¸c tr êng hîp kh¸c nh: ë bªn nhËn ®¹i lýph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ngêi giao ®¹i lý vÒ sè tiÒn hµng ®¹i lý ®·b¸n. Bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu ph¶n ¸nh sè tiÒn mµ ngêi uû th¸c nhËp khÈu®· giao ®Ó nhËp khÈu, sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ngêi b¸n ë níc ngoµi. BªnnhËn uû th¸c xuÊt khÈu ph¶n ¸nh sè tiÒn hµng xuÊt khÈu ph¶i tr¶ cho ngêi uûth¸c... 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tæng qu¸t h¹ch to¸n tµi kho¶n 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. 111,112,311,341 TK331 TK111,112 Thanh to¸n b»ng tiÒn m¨t, tiÒn göi, tiÒn vay(kÓ c¶ TiÒn ®Æt tr­íc ®Æt tr­íc) hoÆc tr¶ thõa ®­îc tr¶ l¹i TK511 Thanh to¸n b»ng hµng 152,153,156.. ,611 ho¸ s¶n phÈm d.vô GÝa trÞ NVL,hµng ho¸ TK 3331 mua chÞu VAT 211,213,241 TK131 Gi¸ trÞ TSC§,sè ph¶i Thanh to¸n bï trõ tr¶ ng­êi nhËn thÇu, söa ch÷a lín TSC§ (Ch­a thuÕ)811,156,157 TK133 ChiÕt kh u, gi¶m gi¸, tr¶ l¹i hµng ®· mua ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­ îc kh u trõ TK133 641,642 VAT t­¬ng øng DÞch vô mua chÞu kh¸c 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 .4.S æ k Õ to ¸n Theo ch Õ ®é k Õ to ¸n hiÖn h µnh c ã b èn h ×nh th øc k Õ to ¸n ®ã lµ: - H ×nh th øc Nh Ët k ý S æ c ¸i . -H ×nh th øc Ch øng tõ ghi s æ. -H ×nh th øc Nh Ët k ý Chung. -H ×nh th øc Nh Ët k ý ch øng tõ. M çi h ×nh th øc tæ ch øc s æ k Õ to ¸n n ãi trªn ®Ò u c ã nh ÷ng u, nhîc ®iÓ mri ªng vµ ch Ø th ùc s ù ph ¸t huy t¸c d ông trong nh ÷ng ®iÒ u kiÖn nh t®Þnh. M çi®¬n vÞ kinh tÕ ch Ø ®îc m ë m ét s æ k Õ to ¸n ch Ýnh th øc theo m ét trong c ¸ch ×nh th øc s æ k Õ to ¸n quy ®Þnh nh trªn.Tu ú theo m çi h ×nh th øc s æ k Õ to ¸n¸p d ông m µ c ¸c ®¬n vÞ m ë c ¸c lo ¹i s æ k Õ to ¸n kh ¸c nhau, nhng nh ×n chung®èi víi b t k ú h ×nh th øc s æ k Õ to ¸n n µo ®¬n vÞ c òng c ¬ b ¶n ph ¶i c ã 2 lo ¹is æ lµ s æ tæng h îp vµ s æ chi ti Õ t. §èi víi k Õ to ¸n nghiÖp vô th anh to ¸n víingêi cung c p vµ kh ¸ch h µng c òng ®îc ghi ch Ðp trªn hai lo ¹i s æ: + S æ T æng h îp Theo h ×nh th øc Nh Ët k ý chung th × t×nh h ×nh m ua h µng vµ th anh to ¸n tiÒ nh µng ®îc ph ¶n ¸nh trªn s æ Nh Ët k ý m ua h µng, s æ Nh Ët k ý chi tiÒ n, s æ c ¸i tµikho ¶n. Theo h ×nh th øc Nh Ët k ý s æ c ¸i th × s ù h ×nh th µnh c «ng n î vµ t×nh h ×nhth anh to ¸n c «ng n î víi kh ¸ch h µng ®îc ghi trªn Nh Ët k ý S æ c ¸i. Theo h ×nh th øc Ch øng tõ ghi s æ th × s ù h ×nh th µnh c «ng n î vµ t×nh h ×nhth anh to ¸n c «ng n î víi kh ¸ch h µng ®îc ghi ghi ch Ðp trªn s æ §¨ng k ý ch øng tõghi s æ theo tr×nh tù th êi gian vµ trªn s æ c ¸i c ¸c tµi kho ¶n theo n éi dung kinhtÕ Theo h ×nh th øc nh Ët k ý ch øng tõ: K Õ to ¸n nghiÖp vô th anh to ¸n víi ngêib ¸n ®îc ghi ch Ðp trªn nh Ët k ý ch øng tõ s è 5,C ¨n c ø vµo s æ chi ti Õ t th anhto ¸n víi ngêi b ¸n, cu èi th ¸ng c éng l y s è d ®Ó ghi vµo Nh Ët k ý Ch øng tõ s è 5,m çi ngêi b ¸n ®îc ghi vµo m ét d ßng. + S æ chi ti Õ t: Ngo µi viÖc ®îc ghi ch Ðp trªn c ¸c s æ tæng h îp th × s æ chi ti Õ t ®îc m ë chotõng ®èi tîng ngßi b ¸n vµ cho tõng lo ¹i tiÒ n, m çi m ét ngêi b ¸n ho Æc m ét lo ¹itiÒ n ®îc m ë m ét s æ ri ªng. 2.KÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng. 2.1.Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: §Ó h¹ch to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ ban®Çu: +C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh sù h×nh thµnh c«ng nî víi kh¸ch hµng. Ho¸ ®¬n (GTGT), Ho¸ ®¬n b¸n hµng, Invoivce +C¸c chøng tõ thanh to¸n PhiÕu thu, gi y b¸o cã cña ng©n hµng... 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra trong c¸c tr êng hîp kh¸ch hµng thanh to¸n cho doanh nghiÖp kh«ngph¶i b»ng tiÒn nh: Bï trõ c«ng nî, thanh to¸n b»ng hµng ho¸, xo¸ nî tõ kho¶n dùphßng ph¶i thu khã ®ßi, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gÝa, chiÕt khÊu... cÇn ph¶icã ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê hîp lÖ, hîp ph¸p nh: Biªn b¶n ®èi chiÕu c«ng nî, Biªnb¶n bï trõ c«ng nî, Biªn b¶n xo¸ nî,PhiÕu nhËp kho hµng ®æi vÒ.Biªn b¶n hµngho¸ sai hîp ®ång, thõa hoÆc thiÕu hµng hãa cña ngêi mua.GiÊy b¸o tõ chèitr¶ l¹i hµng cña ngêi mua... 2.2.VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n. §Ó h¹ch to¸n kho¶n nî ph¶i thu kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸ckho¶n nî nµy cña kh¸ch kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 131” Ph¶i thu kh¸ch hµng”. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n tµi kho¶n131” Ph¶i thu kh¸ch hµng”. +Nî ph¶i thu cÇn ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi t îng ph¶i thu vµ ghichÐp theo tõng lÇn thanh to¸n. §èi t îng ph¶i thu lµ c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖkinh tÕ chñ yÕu víi doanh nghiÖp vÒ mua b¸n s¶n phÈmhµng ho¸, nhËn lao vôdÞch vô. +Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c nghiÖp vô b¸n hµng, cung cÊplao vôdÞch vô thu tiÒn ngay( tiÒn mÆt, sÐc). +Trong h¹ch to¸n chi tiÕt tµi kho¶n nµy, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹ic¸c kho¶n nî, c¸c lo¹i nî cã thÓ tr¶ ®óng h¹n, nî khã ®ßi hoÆc kh«ng cã kh¶n¨ng thu håi ®Ó cã c¨n cø x¸c ®Þnh sè trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßihoÆc cã c¸c biÖn ph¸p xö lý. +Trong quan hÖ b¸n s¶n phÈm hµng ho¸, cung cÊplao vô dÞch vô theo sùtho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng nÕu hµng ho¸ ®· giao, lao vôdÞch vô ®· cung cÊpkh«ng ®óng theo hîp ®ång th× ngêi mua cã thÓ yªu cÇugi¶m gi¸ hoÆc nhËn l¹i sè hµng ®· giao. KÕt cÊuvµ néi dung tµi kho¶n 131” Ph¶i thu kh¸ch hµng”. Bªn Nî: +Sè tiÒn ph¶i thu kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈmhµng ho¸ ®· giao, lao vô dÞch vô®· cung cÊpvµ ®îc x¸c ®Þnh tiªu thô. +Sè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng. Bªn Cã: +Sè tiÕn kh¸ch hµng ®· tr¶ + Sè tiÒn nhËn øng tr íc, tr¶ tr íc cña kh¸ch hµng. +Sè tiÒn gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng sau khi ®· x¸c ®Þnh doanh thu. +Doanhthu cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. + ChiÕt khÊub¸n hµng cho ngêi mua. +Xö lý nî ph¶i thu khã ®ßi, bï trõ c«ng nî, nhËn hµng ho¸ cña kh¸ch. Sè d bªn Nî: Sè tiÒn cßn ph¶i thu kh¸ch hµng cuèi kú. Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d bªn Cã. Sè d bªn cã ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· nhËntr íc hoÆc sè ®· thu lín h¬n sè ph¶i thu theo chi tiÕt cho tõng ®èi t îng cô thÓ.Khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ph¶i lÊy sè d chi tiÕt cho tõng ®èi t îng cña tµikho¶n nµy ®Óghi c¶ hai chØ tiªu bªn Tµi s¶n vµ Nguån vèn. Sè d bªn Nî lªn chochØ tiªu Ph¶i thu kh¸ch hµng,sè d bªn Cã lªn cho chØ tiªu Ngêi mua tr¶ tr íc. 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.Tr×nh tù kÕ to¸n. +Khi nhËn ®îc chøng tõ ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng( tr êng hîp cha thanhto¸n) kÕ to¸n ghi: Nî Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã Tk 511- oanh thu b¸n hµng. D Cã Tk 333(1)- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. +Khi b¸n hµng tr¶ gãp: Nî Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã Tk 511- oanh thu b¸n hµng. D Cã Tk 333(1)-ThuÕ GTGT. Cã Tk 711- nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh(TiÒnl·i do b¸n tr¶ Thu gãp) +Hµng xuÊt khÈu ®· x¸c ®Þnh xuÊt khÈu. Doanh thu b¸n hµng hµng xuÊt khÈu®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së doanh thu b»ng ngo¹i tÖ quy ®æi ra VND. -NÕu doanh nghiÖp ¸p dông tû gi¸ thùc tÕ th× doanh thu vµ kho¶n ph¶i thukh¸ch hµng hoÆc tiÒn thu ®îc ®îc ph¶n ¸nh theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓmph¸t sinh. Nî Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã Tk 511-Doanh thu b¸n hµng. Khi kh¸ch hµng thanh to¸n,ghi: Nî Tk 112(2)-(Quy ®æi theo tû gi¸ t¹i thêi ®iÓmthanh to¸n) Cã Tk 131- (Quy ®æi theo tû gi¸ t¹i thêi ®iÓmx¸c ®Þnh doanhthu) Cã Tk 413-(NÕu tû gi¸ t¨ng so víi khi x¸c ®Þnh doanh thu) NÕu tû gi¸ gi¶m ghi Nî Tµi kho¶n 413 §Õn cuèi kú nÕu trªn tµi kho¶n cßn sè d th× ®iÒu chØnh theo tû gi¸ thùctÕ t¹i thêi ®iÓmcuèi kú: NÕu tû gi¸ t¨ng th× ghi Cã Tµi kho¶n 413 Cßn gi¶mth× ghi Nî Tµi kho¶n 413. -NÕu doanh nghiÖp ¸p dông tû gi¸ h¹ch to¸n th× doanh thu ®îc quy ®æitheo tû gi¸ thùc tÕ cßn kho¶n ph¶i thu hoÆc tiÒn thu ®îc ph¶n ¸nh theo tû gi¸h¹ch to¸n, phÇn chªnh lÖch ®îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 413. Nî Tk 131,112(2) Nî Tk 413(NÕu tû gi¸ thùc tÕ cao h¬n tû gi¸ h¹ch to¸n) Cã Tk 511- oanh thu D NÕu tû gi¸ thùc tÕ nhá h¬n tû gi¸ h¹ch to¸n th× ghi Cã Tk 413. Khi thanh to¸n ghi: Nî Tk 112(2)-TiÒngöi ng©n hµng. Cã Tk 131 -Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cuèi kú nÕu cã sù chªnh lÖch lín gi÷a tû gi¸ thùc tÕ vµ tû gi¸ h¹ch to¸ncÇn tiÕn hµnh ®iÒuchØnh l¹i cho phï hîp víi thùc tÕ NÕu ®iÒuchØnh t¨ng: 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã Tk 413-Chªnh lÖch tû gi¸. NÕu ®iÒuchØnh gi¶m: Nî Tk 413-Chªnh lÖch tû gi¸. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +Khi nhËn ®îc tiÒn do kh¸ch hµng tr¶, kÓ c¶ sè tiÒn l·i cña sè nî do nî qu¸h¹n, liªn quan ®Õn hµng ho¸ ®· tiªu thô. Nî Tk 112,112 Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã Tk 711- nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh(PhÇn tiÒn l·i) Thu +ChiÕt khÊub¸n hµng ngêi mua ®îc hëng do thanh to¸n sím. Nî Tk 811- Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +Doanhthu cña sè hµng bÞ tr¶ l¹i Nî Tk 532-Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Nî Tk 333(1)- ThuÕ GTGT. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +C¨n cø vµo biªn b¶n x¸c nhËn hµng bÞ kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch ngêimua yªu cÇu gi¶m gi¸,ghi: Nî Tk 532-Gi¶mgi¸ hµng b¸n. Nî Tk 333(1)-ThuÕ GTGT. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +Khi nhËn ®îc tiÒn øng tr íc, tr¶ tr íc cña kh¸ch hµng theo hîp ®ång, ghi: Nî Tk 111- iÒnmÆt. T Nî Tk 112-TiÒngöi ng©n hµng. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +NÕu kh¸ch hµng kh«ng thanh to¸n b»ng tiÒn mµ b¨ng hµng ho¸ c¨n cø vµogi¸ trÞ vËt t hµng hãa nhËp kho ®æi hµng( tÝnh theo gi¸ quy ®Þnh trong hîp®ång), ghi: Nî Tk 152-Nguyªn liÖu, vËt liÖu. Nî Tk 153-C«ng cô dông cô. Nî Tk 156-Hµng ho¸ hoÆc Nî Tk 611- Mua hµng. Nî Tk 133- ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +Khi doanh nghiÖp cã kho¶n nî ph¶i thu kh¸ch hµng khã ®o× vµ thùc sùkh«ng ®ßi ®îc ph¶i xñ lý xo¸ sæ, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý, ghi: Nî Tk 642-Chi phÝ QLDN( NÕu cha trÝch lËp dù phßng ). Nî Tk 139-Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. §ång thêi ghi vµo bªn Nî tµi kho¶n 004 -Nî khã ®ßi ®· xö lý. Tµi kho¶n nµy còng ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n ph¶i thu vÒ sè tiÒn ®·giao cho ngêi uû th¸c nhËp khÈu. 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tæng qu¸t h¹ch to¸n Tµi kho¶n 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. TK511,512 TK131 811,531,532 Doanh thu b¸n hµng ChiÕt kh u b¸n hµng, (kh«ng thuÕ) gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK3331 TK3331 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng VAT t­¬ng øng víi phÇn chiÕt kh u, gi¶m gi¸, TK711,811 hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK331 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thu nhËp b t th­êng( ch­a thuÕ) Bï trõ c«ng nî TK111,112 TK111,112 Sè chi hé hoÆc tiÒn Sè tiÒn ®· thu kÓ c¶ thõa tr¶ l¹i øng tr­íc TK139 Xö lý nî khã ®ßi 2.4.Sæ kÕ to¸n. Theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ vµ NhËt ký sæ c¸i th× sù h×nh thµnh vµt×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng ngoµi viÖc ®îc ghi trªn sæ tæng hîp( S殨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i ®èi víi h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ, NhËtký sæ c¸i ®èi víi h×nh thøc NhËt ký sæ c¸i) cßn ®îc ghi trªn sæ chi tiÕtthanh to¸n víi kh¸ch hµng. Theo h×nh thøc NhËt ký chung doanh thu b¸n hµng(b¸n chÞu) vµ t×nh h×nhthanh to¸n ®îc ph¶n ¸nh trªn NhËt ký b¸n hµng, NhËt ký thu tiÒn vµ sæ c¸i liªnquan. Sæ chi tiÕt ®îc më ®Ó theo dâi tõng ®èi tîng kh¸ch hµng, tõng lo¹i ngo¹i 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tÖ. Theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ: Ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n víingêi mua chi tiÕt víi tõng kh¸ch hµng vµ tõng lo¹i tiÒn. Cuèi kú chuyÓnsè liÖusang b¶ng kª sè 11, mçi kh¸ch hµng ®îc ghi trªn mét dßng, c¨n cø vµo b¶ng kªsè 11®Óghi cét ghi Cã tµi kho¶n 131trªn nhËt ký chøng tõ sè 8. 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368D oanh nghiÖp: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua (ngêi b¸n ) (Dng cho TK 1 31 ,331 ) ï T µi kho ¶n: §èi tîng: Lo ¹i tiÒ n : VND Ngµy Chøng tõ Tµi Thêi Sè ph¸t sinh Sè d th¸ng Sè Ngµy DiÔngØai kho¶n h¹n Nî Cã Nî Cã ghi sæ hiÖu th¸ng ®èi øng ®îc chiÕt kh u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.sè ®Çu kú 2.sè ph¸t sinh Céng sè ph¸t sinh X X 3.sè d cuèi kú Ngêi ghi sæ Ngµy th¸ng n¨m (Ký,hä tªn ) KÕ to¸n trëng (Ký,hä tªn)Doanh nghiÖp: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua (ngêi b¸n ) (Dïng cho TK 131,331 ) Tµi kho¶n: §èi tîng: Lo¹i ngo¹i tÖ: 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy C h øng tõ T µi Tû Th êi S è ph ¸t sinh Sèdth ¸ng Sè Ngµy DiÔngi¶i kho ¶n gi¸ h ¹n Nî Cã Nî Cãghi sæ hiÖu th ¸ng ®èi chiÕt Ngo ¹i Q uy Ngo ¹i Q uy Ngo ¹i Q uy Ngo ¹i Q uy øng kh u tÖ ra tÖ ra tÖ ra tÖ ra VND VND VND VND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.Sè ®Çu kú 2.Sè ph¸t sinh Céng sè ph¸t sinh X X X 3.Sè d cuèi kú Ngêi ghi sæ Ngµy th¸ng n¨m (Ký,hä tªn ) KÕ to¸n trëng (Ký,hä tªn) 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2 Thùc tr ¹ ng KÕ to¸ n nghiÖp vô thanh to¸ n víi ng êi cung cÊp vµ kh¸ c h hµng t ¹ i c«ng ty d Þ ch vô du l Þ ch vµ th ¬ng m ¹ i -TST vµ mét sË ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸ c kÕ to¸ n nghiÖp vô nµy. I. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸ ntµi chÝnh t¹ i c«ng ty. 1.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: Ò Tradeand service tourist companyÓ gäi t¾t lµ TST lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùcthuéc Tæng c«ng ty Ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ Du lÞch ®îc thµnh lËp theoQuyÕt ®Þnh sè 108/KHCNQG cña Trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖquèc gia n¨m 1993 Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i sè 1D L¸ng H¹,§èng §a,Hµ Néi, c«ng tylµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con d u riªng, ®îc mëtµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi níc. C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh sau: - Kinh doanh xu t nhËp khÈu trùc tiÕp . -Kinh doanh kh¸ch s¹n, lµm dÞch vô du lÞch l÷ hµnh trong níc vµ quèc tÕ -Kinh doanh vµ cho thuª v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi vµ Tp Hå chÝ Minh - Kinh doanh vµ mua b¸n c¸c trang thiÕt bÞ v¨n phßng. - Kinh doanh mua b¸n l¾p r¸p söa ch÷a vµ b¶o tr× xe g¾n maý. - Ngoµi ra c«ng ty cßn thùc hiÖn liªn doanh víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi ®Ókinh doanh kh¸ch s¹n, thùc hiÖn c¸c dÞch vô b¸n hµng vµ cho thuª v¨n phßng®¹i diÖn. 1.2.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TST *)Kinh doanh th¬ng m¹i C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i TST lµ ®¬n vÞ kinh doanh xu t nhËpkhÈu tæng hîp bao gåm hµng tiªu dïng, nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ ®¸pøng cho nhu cÇu kh¸c nhau cña s¶n xu t vµ ®êi sèng. Víi chøc n¨ng XNK trùctiÕp nªn c«ng ty kinh doanh trªn ®Þa bµn r t réng bao gåm c¶ thÞ trêngtrong níc vµ ngoµi níc. ThÞ trêng trong níc lµ nh÷ng c«ng ty th¬ng m¹i, s¶nxu t cung c p vµ tiªu thô nh÷ng mÆt hµng phôc vô kinh doanh néi ®Þa. ThÞtrêng ngoµi níc cña c«ng ty bao gåm ®Þa bµn kinh doanh ë mét sè níc nh 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nh©t,Hµn Quèc, Singapore, Trung Quèc ,SNG trong ®ã ®Æc biÖt lµ khu vôcASEAN vµ Trung quèc. KÓtõ khi míi thµnh lËp, ban gi¸m ®èc c«ng ty coi ho¹t ®éng kinh doanh XNKlµ mòi nhän kinh tÕ quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong toµn bého¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Ho¹t ®éng kinh doanh XNK lµ híng kinhdoanh chñ yÕu mang l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty trong thêi gian võa qua. NhËp khÈu lµ mÆt m¹nh cña c«ng ty do cã ®éi ngò c¸n bé cã nhiÒukinhnghiÖm trong kinh doanh nªn c«ng ty ®· t×m hiÓuvµ biÕt ®îc mÆt hµng nµomµ thÞ tr êng cÇn mµ s¶n xuÊt trong níc cha ®¸p øng ®îc, nh÷ng mÆt hµngchñ yÕu mµ c«ng ty vÉn nhËp lµ :Mú chÝnh,s÷a, b¸nh kÑo, m¸y giÆt, tñ l¹nh,«t«, m¸y x©y dùng .v.v. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ hµng thñ c«ng mü nghÖ vµ hµng n«ngl©m s¶n qua chÕ biÕn . ¥ trong níc c«ng ty chñ yÕu kinh doanh xe m¸y Dream cña c«ng ty HondaViÖt nam vµ c«ng ty Liªn doanh s¶n xuÊt phô tïng « t« xe m¸y(GMN). Ngoµi rac«ng ty cßn ký hîp ®ång cung cÊpxi m¨ng, s¾t thÐp cho mét sè c«ng ty x©ydùng. Do yªu cÇu ph¸t triÓn c«ng ty ®· h×nh thµnh thªm mét sè tæ chøc nh :Liªn doanh víi nhµ m¸y thuèc l¸ BÕn Thµnh tiªu thô thuèc l¸ Fine, liªn doanh víic«ng ty Ba son tiªu thô èng dÉn níc, më ®¹i lý vÐ m¸y bay. *) Kinh doanh du lÞch, kh¸ch s¹n : C«ng ty TST - Hµ néi cã 2 kh¸ch s¹n lín, ë Hµ néi lµ kh¸ch s¹n Nam§Õ vµ ëH¶i phßng lµ kh¸ch s¹n H¶i s¬n, víi 85 phßng trong ®ã 53%sè phßng ®¹t tiªuchuÈn quèc tÕ. C«ng ty cã nhiÒuho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô du lÞchnh: tæ chøc du lÞch l÷ hµnh quèc tÕ vµ trong níc, kinh doanh dÞch vô ¨nuèng, dÞch vô buång giêng, kinh doanh hµng ho¸, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, vuich¬i gi¶i trÝ, dÞch vô th«ng tin... 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh: Ban gi¸m ®èc Phßng Phßng Cöa Tr ung t ©m Phßng t æ chøc Phßng KÕ hµng dÞch vô C¸c kinh l ao ®éng hµnh t o¸n 301 du l Þch chi doanh vµ t iÒ l ­ chÝnh n Tµi §éi vµ nh¸nh ¬ng chÝnh CÊn kh¸ch s¹n §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc do Trung t©m KHTN&CNQGbæ nhiÖm, gi¸m®èc ®¹i diÖn cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, tiÕn hµnh®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ph¶i chÞu trr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t®éng cña c«ng ty tr íc ph¸p luËt. Gióp viÖc gi¸m ®èc cã mét phã gi¸m ®èc. -Phßng kinh doanh XNK : Cã nhiÖm vô kinh doanh XNK tæng hîp, kinh doanht¹m nhËp t¸i xuÊt, XNK qu¸ c¶nh, liªn doanh liªn kÕt thùc hiÖn uû th¸c XNK choc¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi níc. - Phßng Hµnh chÝnh : Gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc c¸c ho¹t ®énghµnh chÝnh, qu¶n lý tµi s¶n vµ phôc vô c¬ quan. - Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh : ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ty vµ cã tr¸ch nhiÖm gióp cho ban gi¸m ®èc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiªn toµnbé c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª, th«ng tin kinh tÕ, h¹ch to¸n kinh tÕ ë c«ng tygióp cho gi¸m ®èc ®Þnh híng chiÕn l îc kinh doanh. -Phßng tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn l ¬ng: Tham m gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng ut¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l ¬ng ®ång thêi tham gia gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é,nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng. -Cöa hµng 301 §éi CÊn: Lµ n¬i tæ chøc viÖc giao nhËn hµng ho¸ ,b¸n hµngvµ qu¶n lý hµng. - Trung t©m dÞch vô du lÞch vµ kh¸ch s¹n : Thamm ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô uliªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng du lÞch kh¸ch s¹n ®Ó gi¸m ®èc xem xÐt gi¶iquyÕt . -C¸c chi nh¸nh :Ho¹t ®éng kinh doanh theo chøc n¨ng cña c«ng ty vµ thùchiÖn nghÜa vô víi c«ng ty. 2.§Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty TST: §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xu t kinh doanh cña c«ng ty vµ phï hîp víi t×nhh×nh ph©n c p qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh néi bé doanh nghiÖp. C«ng ty TST ®·¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n,theo h×nh thøc tæ chøc nµy ë c«ng ty cã Phßng kÕ to¸n Tµi chÝnh, ë c¸c®¬n vÞ phô thuéc cã ®ñ ®é lín th× tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng cßn nh÷ng®¬n vÞ phô thuéc nhá th× chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn kinh tÕ thùc hiÖn métsè phÇn kÕ to¸n chi tiÕt theo sù ph©n c«ng cña kÕ to¸n trëng hµng ngµyhoÆc ®Þnh kú ng¾n h¹n chuyÓn chøng tõ ban ®Çu vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty.Phßng kÕ to¸n chØ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ th ¬ng m¹i ,XNK cßnc¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nh kh¸ch s¹n, dÞch vô du lÞch .v.v. do c¸c ®¬nvÞ phô thuéc chÞu tr¸ch nhiÖm. Hµng th¸ng c¸c ®¬n vÞ nµy ph¶i lËp b¸o c¸okÕ to¸n-tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña c«ng ty vµ nhµ n íc göi vÒ phßng kÕto¸n c«ng ty ®Ó kiÓm tra tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o chung toµn c«ng ty. S¬ ¨å tæ chøc kÕ to¸n tµi KÕ to¸n trt¹ing chÝnh ­ë c«ng ty TST *KÕ to¸n KÕ KÕ to¸n KÕ to¸n c«ng nî to¸n hµng ho¸ tiÒn mÆt *KÕ to¸n Thñ t«ng & KÕ to¸n & KÕ to¸n TGNH, *KÕ to¸n hîp TSC§ tiÒnl­¬ng tiÒn vay quü Nh©n viªn kinh tÕ Ban kÕ to¸n tµi ë ®¬n vÞ phô chÝnh thuéc ë ®¬n vÞ phô thuéc K Õ to ¸n tr ëng lµ ngêi ch Þu tr¸ch nhiÖm tæ ch øc ®iÒ u h µnh, híng d Én, kiÓ mtra c «ng t¸c k Õ to ¸n tµi ch Ýnh c ña c «ng ty. H µng n ¨m k Õ to ¸n tr ëng c ã c ãtr¸ch nhiÖm lËp k Õ ho ¹ch tµi ch Ýnh cho to µn c «ng ty, c ïng víi gi¸m ®èc ra c ¸cquyÕt ®Þnh tµi ch Ýnh. H µng th ¸ng ph ¶i b ¸o c ¸o t×nh h ×nh k Õt qu ¶ kinh doanhs ¬ b é tr íc gi¸m ®èc. Thu nh Ën vµ x Ðt duyÖt b ¸o c ¸o tµi ch Ýnh qu ý, n ¨m c ña 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c ¸c ®¬n vÞ trùc thu éc. K Õ to ¸n tæng h îp: X ¸c ®Þnh doanh thu vµ k Õt qu ¶ kinh doanh to µn c «ngty, ph ô tr¸ch th anh to ¸n n éi b é, th anh to ¸n víi ng©n s ¸ch, k ª khai thu Õ, k Õto ¸n c ¸c kho ¶n thu, chi c ¸c qu ü doanh nghiÖp. Híng d Én, kiÓ m tra c ¸c ®¬n vÞn éi b é tæ ch øc c «ng t¸c h ¹ch to ¸n k Õ to ¸n. K Õ to ¸n h µng ho ¸, tµi s ¶n c è ®Þnh: Theo d âi ghi ch Ðp t×nh h ×nh xu t, nh Ëp,tån kho h µng ho ¸, x ¸c ®Þnh gi¸ xu tkho, gi¸ vèn h µng b ¸n. Theo d âi, ghi ch Ðp s ùbiÕn ®éng c ña tµi s ¶n c è ®Þnh, c «ng c ô d ông c ô, tÝnh kh u hao tµi s ¶n c è®Þnh, ph ©n b æ chi ph Ý c «ng c ô d ông c ô. K Õ to ¸n tiÒ n m Æt vµ tiÒ n l¬ng: Theo d âi ghi ch Ðp s ù biÕn ®éng c ña qu ütiÒ n m Æt c ña c «ng ty. T Ýnh to ¸n, trÝch vµ tr¶ l ¬ng, th ëng cho c ¸n b é c «ngnh ©n viªn, n ép BHXH,BHYT,KPC §. Theo d âi c ¸c kho ¶n t¹m øng. K Õ to ¸n c «ng n î, tiÒ n g öi, tiÒ n vay: Th ùc hiÖn c ¸c giao d Þch trùc ti Õp víing ©n h µng. Theo d âi s ù h ×nh th µnh vµ t×nh h ×nh th anh to ¸n c ¸c kho ¶n c «ng n îvíi ngêi m ua, ngêi b ¸n, víi ng ©n h µng vµ c ¸c tæ ch øc tÝn d ông. Theo d âi c ¸ckho ¶n chi tõ tµi kho ¶n tiÒ n g öi ng ©n h µng vµ c ¸c kho ¶n vay ph ôc vô ho ¹t ®éngs ¶n xu tkinh doanh. Th ñ qu ü: T rùc ti Õp qu ¶n lý qu ü tiÒ n m Æt, vµng b ¹c, ngo ¹i tÖ, vµ c ¸c ch øngtõ c ã g Ýa kh ¸c c ña c «ng ty. Nh Ëp vµ xu ttiÒ n m Ët theo lÖnh c ña gi¸m ®èc. C «ng ty ¸p d ông h ×nh th øc s æ k Õ to ¸n nh Ët k ý chung t t c ¶ c ¸c nghiÖp vôkinh tÕ tµi ch Ýnh ph ¸t sinh ®Ò u ®îc ghi ch Ðp vµo s æ nh Ët k ý m µ träng t©mlµ s æ nh Ët k ý chung ,theo tr×nh tù th êi gian ph ¸t sinh vµ ®Þnh kho ¶n k Õ to ¸nc ¸c nghiÖp vô ®ã ,sau ®ã l y s è li Öu trªn c ¸c s æ nh Ët k ý ®Ó ghi vµo s æ c ¸itheo tõng nghiÖp vô ph ¸t sinh. C «ng ty TS T ¸p d ông ph¬ng ph ¸p qu ¶n lý h µngtån kho theo ph¬ng ph ¸p k ª khai th êng xuyªn ,n ép thu Õ gi¸ trÞ gia t¨ng theoph¬ng ph ¸p kh utrõ , h ¹ch to ¸n ngo ¹i tÖ theo tû gi¸ th ùc tÕ. S¬ ¨å quy tr×nh h¹ch to¸n t¹i c«ng ty dÞch vô du lÞch vµth¬ng m¹i. 27
 28. 28. Chøng tõ gèc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sæ nhËt ký Sæ nhËt ký Sæ thÎ kÕ ®Æc biÖt chung to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt II. Thùc tr ¹ ng kÕ to¸ n nghiÖ¶ng c©n ®èi to¸ n víi ng êi c ung cÊ p vµ kh¸ ch B p vô tha nh sè ph¸t sinhhµng t ¹ i c« ng ty TS T. 1.Néi dung ph¬ng thøc thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸ch hµng. B¸ o c¸ o chó: tµ chÝ Ghi éi dung ph¬ng thøc thanh ito¸n nhi ngêi cung c p. 1.1.N ví Trong doanh nghiÖp ngµy m¹i mua hµng lµ kh©u më ®Çu cña qu¸ tr×nh Ghi hµng th¬ngkinh doanh, mua hµng inh»m phôÆvô cho dkútr÷ vµ b¸n ra ®îc b×nh thêng, nã Ghi cuè th¸ng ho c c ®Þnh ù¶nh hëng trùc Quan hÖ ®èiÕt quu ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ tiÕp ®Õn k chiÕ ¶kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy ban gi¸m ®ècvµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc t×m kiÕmnguån hµng æn ®Þnh, phï hîp víi nhu cÇu vµ cã uy tÝn.Víi nh÷ng hµng ho¸ thumua ®Ó xu t khÈu doanh nghiÖp thêng cö c¸n bé ®i thu mua trùc tiÕp tõ ngêis¶n xu t, hoÆc ®i ®Æt hµng t¹i c¸c c¬ së gia c«ng h¹n chÕ ®Õn møc th p nh tviÖc thu mua qua trung gian. Víi hµng ho¸ kh¸c c«ng ty th êng mua trùc tiÕpcña c¬ së s¶n xu t vµ vËn chuyÓn vÒ kho b¨ng ph¬ng tiÖn cña c«ng ty hoÆcthuª ngoµi. Víi hµng ho¸ nhËp khÈu thêng ®îc c«ng ty mua theo ®iÒu kiÖn CIF ,c¸n bé c«ng ty xuèng trùc tiÕp nhËn hµng t¹i c¶ng, lµm thñ tôc h¶i quan vµvËn chuyÓn hµng vÒ kho cña c«ng ty. ¦ng víi mçi ph¬ng thøc mua hµng th× cã c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸cnhau. ¥ c«ng ty TST thanh to¸n trong mua hµng ®îc thùc hiÖn chñ yÕu nh sau: -Víi hµng ho¸ thu mua ®Ó xu t khÈu c«ng ty thêng t¹m øng tiÒn cho c¸n bé®i thu mua , thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt cho ngêi s¶n xu©t. Víi hµngho¸ kh¸c th× ®îc thanh to¸n chñ yÕu b»ng sÐc hoÆc uû nhiÖm chi. - Víi hµng ho¸ nhËp khÈu th× c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ th tÝndông hoÆc ®iÖn chuyÓn tiÒn. Quy tr×nh thanh to¸n b»ng th tÝn dông: Sau khi ký hîp ®ång, c«ng ty lµm thñ tôc mua ngo¹i tÖ hoÆc dïng ngo¹itÖ tù cã ®Ó ký quü më L/C. Do lîng vèn cã h¹n nªn c«ng ty thêng vay ng¾nh¹n ng©n hµng ®Ó thanh to¸n khi bé chøng tõ vÒ ®Õn ng©n hµng. 1.2.Néi dung ph¬ng thøc thanh to¸n víi kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ lµ ®Æc trng chñ yÕu cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, lµ kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xu t kinh doanh. Qua ®ã hµngho¸ ®îc chuyÓn thµnh tiÒn, thùc hiÖn vßng chu chuyÓn vèn trong doanh nghiÖpth¬ng m¹i, vßng chu chuyÓn tiÒn tÖ trong x· héi, ®¸p øng nhu cÇu cu¶ s¶n xu tvµ ®êi sèng. Tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thùc hiÖnmôc tiªu vµ chiÕn lîc mµ doanh nghiÖp theo ®uæi. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµyban l·nh ®¹o c«ng ty r t chó träng c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸ch×nh thøc b¸n hµng. ¥ trong níc c«ng ty nhËn lµm ®¹i lý vÐ m¸y bay, b¸n lÎ xem¸y, b¸n bu«n vËt liÖu x©y dùng, m¸y x©y dùng,m¸y c«ng cô... xu t khÈu hµng 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368n «ng s ¶n qua ch Õ biÕn vµ h µng th ñ c «ng m ü ngh Ö. §Ó th óc ®Èy ti ªu th ôh µng ho ¸ c «ng ty t×m nhiÒ u biÖn ph ¸p ph ôc vô m äi yªu c Çu c ña kh ¸ch h µng, t¹ouy tÝn cho m ×nh t¨ng nhanh doanh thu ®Æc biÖt lµ doanh thu h µng xu tkh Èu.Tuy nhiªn trong ®iÒ u kiÖn c ¹nh tranh quyÕt li Ö t th × ho ¹t ®éng xu tkh Èu c ñac «ng ty vÉn c ßn nhiÒ u h ¹n ch Õ, m ét s è s ¶n ph Èm ph ¶i nh ê u û th ¸c xu tkh Èulµm ¶nh hëng ®Õn lîi nhu Ën c ña c «ng ty. §Ó th óc ®Èy ti ªu th ô ngo µi viÖc ®a d ¹ng ho ¸ c ¸c h ×nh th øc b ¸n h µng c ßnph ¶i ®a d ¹ng ho ¸ c ¸c h ×nh th øc th anh to ¸n tiÒ n h µng. Ngo µi b ¸n lÎ thu tiÒ nngay, ®èi víi b ¸n bu «n c «ng ty th êng ¸p d ông c ¸c ph¬ng th øc th anh to ¸n kh ¸cnhau. Víi h µng ho ¸ m µ c «ng ty c ã ngu ån cung c p æn ®Þnh vµ b ªn cung c p c ãkh ¶ n ¨ng tµi ch Ýnh c «ng ty t¹o ®iÒ u kiÖn cho b ªn m ua m ét kho ¶ng th êi gian h îplý ®Ó th anh to ¸n. §èi víi h µng nh Ëp kh Èu ®Ó b ¸n do c «ng ty ph ¶i ®i vay ng ¾n h ¹n ®Ó nh Ëpkh Èu do ®ã c «ng ty h ¹n ch Õ b ¸n ch Þu ho Æc yªu c Çu kh ¸ch h µng ®Æt tiÒ n tr íckhi nh Ëp kh Èu.Víi ho ¹t ®éng xu tkh Èu ph¬ng th øc th anh to ¸n ch ñ yÕu b »ngth tÝn d ông. 2.KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸ch hµng t¹ic«ng ty TST. 2.1.KÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi cung c p. 2.1.1.Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu : C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¶n ¸nh quan hÖ thanh to¸n víi ng êi cung c p ph¸tsinh t¹i c¸c bé phËn c¸c phßng ban chøc n¨ng cña doanh nghiÖp. §Ó thu nhËnvµ xö lý tèt th«ng tin kÕ to¸n ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu t¹i c¸c béphËn cã ph¸t sinh quan hÖ kinh tÕ. VÒ chøng tõ sö dông: C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ theo mÉu quy ®Þnhcña Bé tµi chÝnh nh: Ho¸ ®¬n(GTGT), ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu chi, vµ c¸c ho¸®¬n hîp ph¸p kh¸c nh Invoice( ®èi víi hµng nhËp khÈu), uû nhiÖm chi, gi y b¸onî.. vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c. ViÖc ghi chÐp c¸c th«ng tin vµo c¸c chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu ® îc ph©nc«ng cô thÓ cho tõng ®èi tîng cã liªn quan. Ho¸ ®¬n(GTGT), ho¸ ®¬n b¸nhµng, Invoice cïng víi phiÕu nhËp kho ®îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n sau khi ghivµo sæ nhËt ký chung ®îc chuyÓn cho kÕ to¸n hµng ho¸ ghi chÐp, theo dâi trÞgÝa hµng nhËp kho sÏ ®îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n c«ng nî ®Ó theo dâi viÖc thanhto¸n. C¸c chøng tõ thanh to¸n ®îc lËp tõ trong doanh nghiÖp( phiÕu chi, uûnhiÖm chi) hay tõ bªn ngoµi (b¸o nî) ®îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n c«ng nî ®Ó ghichÐp vµo sæ kÕ to¸n cã liªn quan. VÝ dô: Ngµy 8/12/1999 c«ng ty ký hîp ®ång mua xe m¸y cña c«ng tyHonda ViÖt nam. Hîp ®ång kinh tÕ Sè N/18 ngµy 8/12/1999 C¨n cø ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 cña Héi ®ång Nhµ nícvµ nghÞ ®Þnh sè 17/H§BT cña Héi ®ång Bé trëng(nay lµ ChÝnh phñ) quy®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖch Hîp ®ång kinh tÕ. H«m nay ngµy 8/12/1999 chóng t«i gåm Bªn A: C«ng ty Honda ViÖtnam. 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Þa ch Ø : M ª linh,VÜnh ph óc T µi kho ¶n tiÒ n ViÖt s è : 71 0B-001 20 t¹i Ng©n h µng c «ng th ¬ng chi nh ¸nhPh óc yªn tØnh VÜnh Ph óc. D o «ng: lµm ®¹i d iÖn B ªn B: C «ng ty d Þch vô du lÞch vµ th ¬ng m ¹i TS T. §Þa ch Ø : 1 D L ¸ng H ¹, §èng §a, H µ N éi T µi kho ¶n tiÒ n ViÖt: 01 3A-001 71 T ¹i ng ©n h µng c «ng th ¬ng §èng §a. D o «ng Phan ch Ý T rung gi¸m ®èc lµm ®¹i d iÖn. C ïng tho ¶ thu Ën: B ªn A b ¸n cho b ªn B 1 9 xe S uper D re am víi gi¸ cha thu Õ GTGT lµ24.530.000 ®ång m ét chiÕc (H ai m¬i b èn tri Öu n ¨m tr¨m ba m¬i ng µn ®ång). Ngµy giao h µng 1 8/ 2/ 999 t¹i c öa h µng xe 301 §éi C n,th anh to ¸n b »ng u û 1 1nhiÖm chi ch Ëm nh tm ét ng µy tr íc ngµy giao h µng. §¹i d iÖn b ªn b ¸n §¹i d iÖn b ªn m ua C ¨n c ø vµo h îp ®ång ng µy 1 6/ 2/ 999 C «ng ty viÕt U û nhiÖm chi cho ng ©n 1 1h µng c «ng th ¬ng §èng §a th anh to ¸n cho Honda ViÖt N am . Uû nhiÖm chi sËchuyÓ kho¶n,chuyÓ t iÒ t h,®iÖn n n n L Ëp ng µy PhÇn do NH ghiT ªn ®¬n vÞ tr¶ tiÒ n: C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i Tµi kho¶n nîSè tµi kho¶n : 013A-00171T¹i Ng©n hµng: CT §èng §a TØnh,TP Hµ néiTªn ®¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty Honda ViÖt nam Tµi kho¶n cãSè tµi kho¶n: 710B-00120T¹i ng©n hµng: CTCN PhócYªn TØnh,TP VÜnh Phóc Sè tiÒn b»ng sèSè tiÒn b»ng ch÷: N¨m tr¨m mêi hai triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i b¶y ngµy ®ång 512.677.000 ®Néi dung thanh to¸n: ChuyÓn tiÒn mua 19 xe m¸y theo hîp ®ångN-018 ngµy 8/12/1999 cho ®ît giao hµng ngµy 18/12/1999 cña cöa hµng 301 §éiCÊn- m· cöa hµng 14005§¬n vÞ tr¶ tiÒn Ng©n hµng A Ng©n hµng BKÕ to¸n Chñ tµi kho¶n Ghi sæ ngµy:17/12/1999 Ghi sæ ngµy KÕ to¸n Trëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n Trëng phßng kÕ to¸n 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy 18/12/1999 C«ng ty Honda ViÖt nam giao hµng t¹i cöa hµng 301 §éiC n. Ngµy 19/12/1999 Phßng kÕ to¸n nhËn ®îc Ho¸ ®¬n. 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HO¸ §¥N (GTGT) Liªn 2: G iao cho kh ¸ch h µng o Ngµy 1 8 th ¸ng 1 2 n ¨m 1 999 N 00786§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Honda ViÖt nam§Þa chØ : Mª linh, VÜnh phóc Tµi kho¶n 710B-00120 NHCTP.yªn§iÖn tho¹i: MS:§¬n vÞ mua hµng: C«ng ty DV-DL &TM§Þa chØ :1DL¸ngH¹,§èng§a, Hµ néi.Tµi kho¶n 013A-00171NHCT§§aH×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS: 01 001 07878-1STT Tªn hµng §¬n Sè l- §¬n gi¸ Thµnh tiÒn vÞ îng tÝnhA B C 1 2 3=1x21 Xe m¸ySuperDream ChiÕ 19 24.530.000 466.070.000 c Céng tiÒn hµng: 466.070.000®ThuÕ su t 10% ThuÕGTGT : 46.607.000® Gi¸ thanh to¸n: 512.677.000®ViÕt b»ng ch÷: N¨m tr¨m mêi hai triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i ngµy ®ångNgêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ(Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä tªn) ( Ký, ®ãng d u, ghi râ hä tªn) 2.1.2.VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph¸t sinh c¸c kho¶n c«ng nî vµ t×nh h×nh thanh to¸nvíi ngêi cung c p kÕ to¸n c«ng ty sö dông tµi kho¶n 331ÒPh¶i tr¶ ngêi b¸nÓ. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp tµi kho¶n 331 ®îc dïng 32
 33. 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Óph¶n ¸nh: + Sè nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n vÒ hµng ho¸, dÞch vô mua chÞu, kÓ c¶ c¸c kho¶nmua tr¶ tiÒn ngay ®èi víi c¸c ®èi t îng cã quan hÖ thêng xuyªn, c¸c kho¶n mµngêi b¸n chi hé, nép hé. +Kho¶n ph¶i tr¶ ngêi göi ®¹i lý vÒ sè tiÒn b¸n ®ai lý vµ trÝch hoa hång ®¹ilý ®îc hëng. +T×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t îng ( kh¸ch hµng, th¬ng vô). Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan111,112,141,156,133.. 2.1.3.Tr×nh tù kÕ to¸n. + Khi mua hµng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n(GTGT) hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng cña bªnb¸n, kÕ to¸n ghi: Nî Tk 156-Hµng ho¸ Nî Tk 133-ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ(§èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGTtheo ph¬ng ph¸p khÊutrõ) Cã Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +Khi thanh to¸n tiÒn hµng(kÓc¶ øng tr íc), kÕ to¸n ghi: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 111,112,311 VÝ dô: Ngµy 16 th¸ng 12c«ng ty viÕt uû nhiÖmchi cho ng©n hµng c«ng th-¬ng §èng §a thanh to¸n tiÒn hµng cho Honda Viªt nam sè hµng nhËp ngµy18/12. Nî Tk 331 512.677.000 ® Cã Tk 112 Ngµy 19/12 nhËn ®îc ho¸ ®¬n hµng ®· nhËp kho ngµy 18/12. Nî Tk 156 : 466.070.000 Nî Tk 133 : 46.607.000 Cã Tk 331 : 512.677.000 Ngµy15/12 nhËn l« hµng phô tïng xe m¸y cña Honda Viªt nam Nî Tk 156 : 10.363.200 Nî Tk 133 : 1.036.620 Cã Tk 331: 11.399.520 Ngµy 20 th¸ng 12 viÕt uû nhiÖm chi cho Ng©n hµng c«ng th¬ng §èng §athanh to¸n cho Honda ViÖt nam qua Citibank,Hµ néi. Nî Tk 331 11.399.520 Cã Tk 112 + Khi nhËp khÈu hµng ho¸ C«ng ty TST chñ yÕu nhËp hµng ho¸ theo gi¸ CIF, thanh to¸n b»ng L/ChoÆc ®iÖn chuyÓntiÒn. 33
 34. 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi hµng vÒ ®Õn c¶ng, lµm thñ tôc h¶i quan, c¨n cø vµo Invoice, kÕ to¸nghi: Nî Tk 156 Quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ Cã Tk 331 Khi thanh to¸n cho ®èi t¸c níc ngoµi kÕ to¸n ghi: Nî Tk 331 Quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ Cã Tk 112,141 NÕu ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh trùc tiÕp vµo trÞgi¸ hµng mua ®Ó c«ng ty nhanh chãng x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ kinh doanh(ëc«ng ty c¸c nghiÖp vô vÒ XNK Ýt nªn kh«ng më tµi kho¶n 413 ) Nî Tk 156 Tû gi¸ t¨ng Cã Tk 331 hoÆc Nî Tk 331 Tû gi¸ gi¶m Cã Tk 156 VÝ dô: Ngµy 10/8/1999 C«ng ty ký hîp ®ång nhËp khÈu 20 xe t¶i Hyundai cñaHµn Quèc, gi¸ 5750 USDmét xe theo gi¸ CIF H¶i Phßng. Thanh to¸n b»ng L/Ctr¶ chËm, 50% thanh to¸n ngay khi bé chøng tõ vÒ ®Õn ng©n hµng, 50%thanh to¸n sau 2 th¸ng. Ngµy 19/8 c«ng ty lµm thñ tôc më L/C trÝch tiÒn göi t¹i Ng©n hµng muaUSD®Ó ký quü , Tû gi¸ 13.950 VND/USD.Theoyªu cÇu cña ng©n hµng c«ng typh¶i ký quü 23.000 USD. Nî Tk 144 : 320.850.000 Cã Tk 112(1):320.850.000 Ngµy 19/8 bé chøng tõ vÒ ®Õn ng©n hµng, ng©n hµng yªu cÇu c«ng tynép 34.500 USD®Óthanh to¸n, tû gi¸ 13.965VND/USD. Nî Tk 331 802.642.500 Cã Tk 111(2) 481.792.500 Cã Tk 144 320.850.000 Ngµy 10/9 hµng vÒ nhËp kho, tû gi¸ 13.970 VND/USD. Nî Tk 156 1.606.550.000 Cã Tk 331 Ngµy 1/12 thanh to¸n nèt tiÒn hµng(57.500 USD),tû gi¸ 13.990®/USD Nî Tk 331 804.425.000 Cã Tk 112 §ång thêi ®iÒuchØnh tû gi¸. Nî Tk 156 517.500 Cã Tk 331 + C«ng ty më ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cho Vietnam Airlines. Khi b¸n vÐ, cuèituÇn tæng hîp tõ b¶ng kª b¸n vÐ kÕ to¸n ghi: 34
 35. 35. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî Tk 111hoÆc 112 Cã Tk 331 §Þnh kú(hµng tuÇn) chuyÓntiÒn vÐ tr¶ cho Vietnam Airlines. Nî Tk 331 Cã Tk 112 Cuèi th¸ng x¸c ®Þnh tæng doanh thu b¸n vÐ x¸c ®Þnh hoa hång ®îc hëng: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Cã Tk 511(3)-Doanh thu b¸n hµng(dÞch vô) 2.1.4. Sæ kÕ to¸n: Tõ c¸c chøng tõ gèc ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n kÕ to¸n ghi vµosæ nhËt ký mua hµng(nÕu cha thanh to¸n hoÆc thanh to¸n tr íc) hoÆc sænhËt ký chi tiÒn(tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi). Vµ chuyÓnsè liÖu sang sæ c¸i tµikho¶n 331. §ång thêi víi viÖc ghi chÐp vµo sæ nhËt ký, chøng tõ gèc ®îcchuyÓnsang ghi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng ( ®îc më cho tõngngêi b¸n hoÆc tõng th¬ng vô) vµ cuèi th¸ng tæng hîp tõ c¸c sæ chi tiÕt nµylªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331. Cuèi kú kÕ to¸n , tæng hîp tõ sæ chi tiÕt tµikho¶n 331 ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu “Ph¶i tr¶ ngêi b¸n” vµ chØ tiªu “Tr¶ tr íc chongêi b¸n” ®Ólªn b¸o c¸o tµi chÝnh. 35
 36. 36. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368C«ng t y dÞch vô du l Þch vµ t h¬ng m¹i Sæ theo dâi chi tiÕt Tµi kho¶n 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Th¸ng 12n¨m1999 §¬n vÞ : Honda ViÖtnamNgµy-th¸ng-n¨m SHTK diÔngi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn n c ®èi øng nî cã Sè ®Çu kú 2.963.740 .............. ...... ...... ............................ ....... .. .. .. .. .. .. .......... 15-12-1999 00175 NhËp l« phô tïng xe m¸y 156 10.363.200 15-12-1999 00175 VAT L« phô tïng 133 1.036.020 17-12-1999 37 Tr¶ tiÒn mua 19 xe 112 512.677.000 18-12-1999 00780 NhËn 19 xe 156 466.070.000 18-12-1999 00780 VAT 19 xe 133 46.607.000 20-12-1999 38 Tr¶ tiÒn phô tïng 112 11.399.520 ........ .... .... .............. ...... ........ .......... Sè ph¸t sinh x 6.115.946.870 6.133.537.410 Sè cuèi kú 20.554.280C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Th¸ng 12n¨m1999STT Tªn ®¬n vÞ §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi kú nî cã nî cã nî cã 1 Trung t©m ®iÖn lùc 989.389.600 1.468.560.433 479.170.833 36
 37. 37. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 Honda ViÖt nam 2.963.740 6.115.946.870 6.133.537.410 20.554.2803 Vietnam airlines 107.095.051 2.228.331.237 2.230.354 109.117.9324 Cty th¬ng m¹i §µ n»ng 3.930.000 3..930.000 Tæng céng 397.482.50 4.966.204.72 11.148.377.134 15.107.880.505 490.845.973 8.037.379.62 0 7 5 37
 38. 38. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i 2.2.K Õ to ¸n th anh to ¸n víi ngêi m ua. 2.2.1 H ¹ch to ¸n ban ®Çu. Ch øng tõ ban ®Çu bao g åm : Ho ¸ ®¬n(GTGT), ho ¸ ®¬n b ¸n h µng, Invoice doc «ng ty lËp t¹i n ¬i b ¸n h µng ho Æc t¹i c ¶ng. C ¸c ch øng tõ n µy ® îc lËp th µnh3 li ªn: Liªn 1 - u, Liªn 2- G iao cho kh ¸ch h µng, Liªn 3- D ïng ®Ó th anh to ¸n. C ¸c Lch øng tõ n µy khi chuyÓ n vÒ ph ßng k Õ to ¸n ®îc giao cho k Õ to ¸n tæng h îp ph ¶n¸nh doanh thu vµ ghi vµo s æ nh Ët k ý, giao cho k Õ to ¸n h µng ho ¸ ®Ó x ¸c ®Þnhgi¸ vèn vµ k Õ to ¸n c «ng n î ®Ó ghi ch Ðp, theo d âi t×nh h ×nh th anh to ¸n (n Õucha ®îc th anh to ¸n). C ¸c ch øng tõ th anh to ¸n nh phiÕu thu, gi y b ¸o n î ng ©nh µng, u û nhiÖm chi (c ña kh ¸ch h µng) ®îc chuyÓ n ®Õn k Õ to ¸n tæng h îp ®Óghi vµo s æ nh Ët k ý sau ®ã ®îc k Õ to ¸n c «ng n î ghi vµo s æ theo d âi chi ti Õ t. VÝ d ô: ngµy 1 5/ 2/ 999 C «ng ty b ¸n 2 xe H yundai cho c «ng ty Th ¨ng Long. 1 1BQ P hO¸ §¥N (GTGT) Liªn3: D ïng ®Ó th anh to ¸n o Ngµy 1 8 th ¸ng 1 2 n ¨m 1 999 N 04836§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i§Þa chØ : 1D L¸ng H¹,Hµ néi Tµi kho¶n 013A-00171 NHCT §.§a§iÖn tho¹i: MS: 01 001 07878-1§¬n vÞ mua hµng: C«ng ty Th¨ng long BQP§Þa chØ : 99 LªDuÈn, Hµ néi. Tµi kho¶nH×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS: 01 001 08992-1STT Tªn hµng §¬n Sè l- §¬n gi¸ Thµnh tiÒn vÞ îng tÝnh A B C 1 2 3=1x2 38
 39. 39. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i1 ¤ t« Hyundai ChiÕ 2 128.800.00 257.600.000 c 0 C éng tiÒ n h µng: 257.600.000 ®ThuÕ su t 5% ThuÕ GTGT : 12.880.000 ® Gi¸ thanh to¸n : 270.480.000 ®ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m bÈy m¬i triÖu bèn tr¨m t¸m m¬i ngµn ®ångNgêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ(K ý,ghi râ h ä tªn) (K ý,ghi râ h ä tªn ) ( K ý, ®ãng d u,ghi râ h ä tªn) 2.2.2.VËn d ông h Ö th èng tµi kho ¶n. §Ó ph ¶n ¸nh t×nh h ×nh ph ¸t sinh c ¸c kho ¶n c «ng n î ph ¶i thu kh ¸ch h µng vµt×nh h ×nh th anh to ¸n tiÒ n h µng k Õ to ¸n s ö d ông tµi kho ¶n 1 31 - Ph ¶i thu kh ¸ch Òh µngÓ. §Ó ph ï h îp víi t×nh h ×nh th ùc tÕ ®¬n vÞ tµi kho ¶n 1 31 ë c «ng ty TS T ® îcs ö d ông ®Ó ph ¶n ¸nh: + C ¸c kho ¶n ph ¶i thu kh ¸ch h µng vÒ gi¸ trÞ h µng ho ¸ ®· cung c p, ph ¶i thu vÒc ¸c kho ¶n ®· n ép h é, chi h é kh ¸ch h µng. + T ×nh h ×nh th anh to ¸n c ¸c kho ¶n ph ¶i thu kh ¸ch h µng. T µi kho ¶n ®îc m ë chi ti Õ t cho tõng ®èi tîng(kh ¸ch h µng, th ¬ng vô) Ngo µi ra k Õ to ¸n c ßn s ö d ông c ¸c tµi kho ¶n c ã li ªn quan: 1 11 ,1 1 2,51 1 ,3331 ... 2.2.3. Tr×nh tù k Õ to ¸n. Khi b ¸n h µng c ¨n c ø vµo Ho ¸ ®¬n(GTGT) ho Æc ho ¸ ®¬n b ¸n h µng, ghi: N î Tk 1 31 - T æng s è tiÒ n ph ¶i thu C ã Tk 51 1 - oanh thu b ¸n h µng D C ã Tk 333(1 ) -Thu Õ GTGT Khi kh ¸ch h µng th anh to ¸n tiÒ n h µng: N î Tk 1 11 ,11 2 39
 40. 40. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i Cã Tk 131 VÝ dô : Ngµy 15/12/1999 b¸n xe Hyundai cho c«ng ty Th¨ng long BQP, ghi: Nî Tk 131 270.480.000 Cã Tk 511 257.600.000 Cã Tk 333(1) 12.880.000 Ngµy 20/10/1999 NhËn ®îc b¸o nî cña ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a vÒsè tiÒn mua xe C«ng ty Th¨ng Long tr¶: Nî Tk 112 270.480.000 Cã Tk 131 +Khi hµng ho¸ xuÊt khÈu ®· x¸c ®Þnh xuÊt khÈu, c¨n cø vµo Invoice, kÕ to¸nghi: Nî Tk 131 Quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ. Cã Tk 511 Khi nhËn ®îc b¸o cã cña ng©n hµng vÒsè tiÒn hµng ®· thanh to¸n Nî Tk 112 Quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ. Cã Tk 131 NÕu cã chªnh lÖch tû gi¸ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh trùc tiÕp doanh thu( doho¹t ®éng Xnk kh«ng diÔnra thêng xuyªn nªn c«ng ty kh«ng më tµi kho¶n 413) Nî Tk 131 Tû gi¸ t¨ng Cã Tk 511 HoÆc Nî Tk 511 Tû gi¸ gi¶m Cã Tk 131 VÝ dô : Ngµy 15/9/1999 C«ng ty ký hîp ®ång xuÊt khÈu 150 tÊn cafe choc«ng ty GRANDSUN- ANADA, gi¸ 1220USD/tÊn theo gi¸ FOB c¶ng Sµi Gßn. CTæng gi¸ thanh to¸n: 183.000USD. Ngµy 15/10 Giao hµng xuèng tµu, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kÕ to¸n ghi(Tû gi¸thùc tÕ 1USD=13980VND. Nî Tk 131 2.558.340.000 Cã Tk 511 Ngµy 28/10 nhËn ®îc b¸o cã cña ng©n hµng ngo¹i th¬ng vÒ sè ngo¹i tÖGRANDSUN- ANADA thanh to¸n, tû gi¸ 13.995VND/USD. C Nî Tk 112 2.561.085.000 Cã Tk 131 Dotû gi¸ t¨ng nªn ®iÒuchØnh t¨ng doanh thu Nî Tk 131 2.745.000 Cã Tk 511 40
 41. 41. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i 2.2.4.Sæ kÕ to¸n. Víi h×nh thøc nhËt ký chung mµ c«ng ty ¸p dông, tõ c¸c chøng tõ gèc: Ho¸®¬n(GTGT),ho¸ ®¬n b¸n hµng, invoice kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký b¸nhµng(b¸n chÞu) vµ sæ nhËt ký thu tiÒn(tiÒn m¨t, tiÒn göi) sau ®ã chuyÓnsangsæ c¸i tµi kho¶n131.§ång thêi víi viÖc ghi chÐp trªn sæ tæng hîp kÕ to¸n ghitrªn sæ theo dâi chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng (®îc më cho tõng kh¸chhµng, tõng th¬ng vô). Cuèi kú tõ c¸c sæ theo dâi chi tiÕt nµy chuyÓnsè liÖulªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 131vµ lÊy sè liªu tõ sæ nµy ®Ólªn b¶ng c©n ®èi kÕto¸n cho hai chØ tiªu “Ph¶i thu kh¸ch hµng” vµ “Ngêi mua tr¶ tr íc”. 41
 42. 42. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹ic«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i Sæ theo dâi chi tiÕt Tµi kho¶n 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng Th¸ng 12n¨m1999 §¬n vÞ : C«ng ty liªn doanh GMNNgµy-th¸ng-n¨m SHTK diÔngi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn n c ®èi øng nî cã Sè ®Çu kú 3.121.159.427 03-12-1999 2 øng tiÒn phô tïng xe m¸y 112 382.661.591 5-12-1999 42 øng tiÒn xe 112 2.834.580.000 9-12-1999 10235 Phô tïng xe 511 1.217.714.592 9-12-1999 10235 VAT phô tõng 3331 121.771.460........ .... .... .............. ...... ........ .......... Sè ph¸t sinh x 5.182.901.733 1.858.353.815 Sè cuèi kú 203.388.491C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng Th¸ng 12n¨m1999STT Tªn ®¬n vÞ §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi kú nî cã nî cã nî cã 1 Cty TNHHH¶i ¢u 27.354.939 170.700.000 198.054.939 2 Cty Vt-Kü thuËt xim¨ng 236.300.000 170.700.000 407.000.000 42
 43. 43. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i3 Cty Liªn doanh GMN 3.121.159.427 5.182.901.733 1.858.353.815 203.388.49140 CANADOMIC®Öm mót 140.000.000 140.000.000 Tæng céng 3.710.695.78 3.765.638.05 6.527.954.177 4.825.458.56 2.747.434.15 1.099.925.823 0 6 7 7 43

×