Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                   Lêi nãi ®Çu  ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ch¬ng III: øng dông m¸y vi tÝnh trong hiÖn ®¹i ho...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                    Ch¬ng 1  lý...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368   - Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Q uan h Ö th anh to ¸n b ¾t ®Çu ph ¸t sinh khi h...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368   3.2.5.Thanh to ¸n b »ng u û nhiÖm thu.  Theo...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368d ¹ng ho ¸ c ¬ c u ngu ån vèn kinh doanh.  D uy tr...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ng©n hµng.  Trong tr êng hîp thanh to¸n cho ngêi cu...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Bªn Cã:  +Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n vËt t hµ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368        Nî Tk 152,153,156.. hoÆc 611 Tæng gi¸...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  +Trêng hîp ®¬n vÞ cã tiÕn hµnh ®Çu t x©y dùng c¬...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368       Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n.      ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tæng qu¸t h¹ch to¸n tµi kho¶n 331-Ph¶i tr¶ n...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                 14
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    1 .4.S æ k Õ to ¸n   Theo ch Õ ®é k Õ to ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ngoµi ra trong c¸c tr êng hîp kh¸ch hµng thanh to...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368   2.3.Tr×nh tù kÕ to¸n.  +Khi nhËn ®îc chøng tõ ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368       Nî Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng.     ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368        Cã Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng.  §ång...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  S¬ ®å tæng qu¸t h¹ch to¸n Tµi kho¶n 131-Ph¶i thu ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tÖ.  Theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ: Ph¶n ¸nh vµo ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368D oanh nghiÖp:             Sæ chi tiÕt t...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy   C h øng tõ              T µi ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                    Ch¬ng 2   ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nh©t,Hµn Quèc, Singapore, Trung Quèc ,SNG trong ®ã ®...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ty vµ cã tr¸ch nhiÖm gióp cho ban gi¸m ®èc tæ chøc c...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c ¸c ®¬n vÞ trùc thu éc.  K Õ to ¸n tæng h îp: X ¸...
Chøng tõ gèc      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    Sæ nhËt ký      ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368n «ng s ¶n qua ch Õ biÕn vµ h µng th ñ c «ng m ü ngh...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §Þa ch Ø : M ª linh,VÜnh ph óc  T µi kho ¶n tiÒ ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ngµy 18/12/1999 C«ng ty Honda ViÖt nam giao hµng ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                HO¸ §¥N (GTGT)   ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Óph¶n ¸nh:  + Sè nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n vÒ hµng ho¸,...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Khi hµng vÒ ®Õn c¶ng, lµm thñ tôc h¶i quan, c¨n ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368       Nî Tk 111hoÆc 112        Cã Tk ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368C«ng t y dÞch vô du l Þch vµ t h¬ng m¹i       ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2   Honda ViÖt nam            2.963....
LuËn v¨n tèt nghiÖp          Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i   2.2.K Õ to ¸n th anh to ¸n víi ngêi m ua.    2.2.1 ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp            Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i1    ¤ t« Hyundai         ChiÕ    2   ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp       Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i        Cã Tk 131   VÝ dô : Ngµy 15/12/1999 b¸n xe Hyunda...
LuËn v¨n tèt nghiÖp       Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i   2.2.4.Sæ kÕ to¸n.  Víi h×nh thøc nhËt ký chung mµ c«ng ty ¸...
LuËn v¨n tèt nghiÖp             Trêng §¹i häc Th¬ng m¹ic«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i         ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp      Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i3   Cty Liªn doanh GMN         3.121.159.427  5.182.901.7...
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Van luong.blogspot.com 17379
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Van luong.blogspot.com 17379

244

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
244
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17379

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tr¶i qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi vµ më cöa cña §¶ng vµNhµ níc, nÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn m¹nh mÏ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËptrung sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ ®· ®¹t ®îcnh÷ng thµnh tùu cã ý nghÜa quan träng trªn nhiÒu lÜnh vùc. C¬ chÕ thÞ tr -êng lu«n tån t¹i nh÷ng quy luËt riªng cña nã cho nªn mçi mét doanh nghiÖpmuèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i thÝch øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng,ph¶i n¾m ch¾c vµ vËn dông ®óng c¸c quy luËt cña nã. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong c¬ chÕ thÞ trêng lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xu tvµ tiªu dïng, gi÷a s¶n xu t víi s¶n xu t, gi÷a c¸c thÞ trêng víi nhau. Th«ng quaho¹t ®éng th¬ng m¹i mµ hµng ho¸ ®i tõ s¶n xu t sang lÜnh vùc tiªu dïng, gi¸trÞ sö dông cña hµng ho¸ ®îc thõa nhËn. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã lµ c¶mét qu¸ tr×nh gåm nhiÒu giai ®o¹n nhng ®èi víi doanh nghiÖp th× quan trängnh t lµ mua vµ b¸n hµng ho¸. B¸n nh÷ng mÆt hµng mµ ng êi mua cÇn chø kh«ngph¶i b¸n c¸i g× mµ m×nh cã, tõ chç x¸c ®Þnh b¸n c¸i g× doanh nghiÖp th¬ng m¹ix¸c ®Þnh m×nh cÇn mua c¸i g× cña ngêi s¶n xu t. Thanh to¸n lµ mét kh©utrong qu¸ tr×nh mua b¸n hµng ho¸, lµ dßng vËn ®éng ngîc chiÒu víi dßng vËn®éng vËt lý cña hµng ho¸ tõ ngêi tiªu dïng quay trë l¹i ngêi s¶n xu t. Thanhto¸n lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xu t vµ t¸i s¶n xu t më réng. §Ó qu¶n lý sù h×nh thµnh c«ng nî vµ t×nh h×nh thanh to¸n trong mua b¸nhµng ho¸ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i cã l îng th«ng tin chÝnh x¸c, kÞpthêi . Yªu cÇu nµy khiÕn c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸nvíi ngêi muangêi b¸n kh«ng ®¬n gi¶n lµ cung c p ®Çy ®ñ chÝnh x¸c th«ng tin mµ cßn ph¶ikÞp thêi cung c p th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lý vÒ t×nh h×nh c«ng nî ®Ó cãbiÖn ph¸p qu¶n lý mét c¸ch khoa häc ®ång thêi cã kÕ ho¹ch huy ®éng c¸cnguån vèn mét c¸ch hîp lý. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ th«ng tinngµy cµng ®ãng vai trß to lín trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi, víi nh÷ng u thÕnh tèc ®é nhanh, chÝnh x¸c m¸y vi tÝnh ngµy cµng ®îc øng dông réng r·i nh tlµ trong qu¶n lý vµ kinh doanh. Sù x©m nhËp cña tin häc vµo kÕ to¸n ®· lµmthay ®æi h×nh ¶nh cña ngêi kÕ to¸n, gióp hä gi¶m bít c«ng viÖc ghi chÐptÝnh to¸n ®Ó tËp trung vµo c¸c c«ng viÖc mµ m¸y mãc kh«ng thÓ thay thÕ ®-îc. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th ¬ng m¹iTST,qua xem xÐt quy tr×nh, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, quy tr×nh h¹chto¸n ®Æc biÖt lµ quy tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi mua, ngêib¸n cïng víi kiÕn thøc tÝch luü ®îc trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng em ®·chän ®Ò tµi Ò ¦ng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n víi ngêicung c p vµ kh¸ch hµng t¹i c«ng ty DÞch vô Du lÞch vµ Th¬ng M¹i TSTÓ lµm néidung b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. LuËn v¨n ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm c¸c néi dung chÝnh sau ®©y: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi cung c pvµ kh¸ch hµng trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ng êi cung c p vµkh¸ch hµng t¹i c«ng ty DÞch vô Du lÞch vµ Th¬ng m¹i -TST vµ mét sè ®Ò xu tnh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô nµy t¹i c«ng ty. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III: øng dông m¸y vi tÝnh trong hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n thanhto¸n víi ngêi cung cÊpvµ kh¸ch hµng t¹i C«ng ty TST. 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸ch hµng trong doanh nghiÖp th¬ng m¹ i I.C¬ së h× nh thµnh quan hÖ thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸chhµng 1.Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n 1.1.Thanh to¸n lµ g×? Mét doanh nghiÖp còng nh mét c¬ thÓ sèng, nã lu«n ph¶i tån t¹i c¸c mèiquan hÖ víi m«i trêng bªn ngoµi, sù tån t¹i nµy lµ t t yÕu bëi nÕu kh«ng cãmèi quan hÖ víi bªn ngoµi còng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i.Doanh nghiÖp tån t¹i ®îc cÇn ph¶i cã c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh tiÒn vèn, søclao ®éng, nguyªn vËt liÖu, dÞch vô..., nh÷ng yÕu tè nµy doanh nghiÖp cã®îc tõ m«i trêng bªn ngoµi : tiÒn vèn tõ c¸c chñ ®Çu t, ng©n hµng vµ c¸c tæchøc tµi chÝnh kh¸c, søc lao ®éng tõ ngêi lao ®éng, vËt t hµng ho¸, dÞch vôtõ ngêi cung c p. Tõ c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®ã doanh nghiÖp s¶n xu t ra hµngho¸ dÞch vô vµ cung c p ra thÞ trêng. ViÖc nhËn ®îc c¸c yÕu tè ®Çu vµophôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xu t kinh doanh bao giê còng ®i kÌm víi viÖc doanhnghiÖp ph¶i tr¶ cho ngêi cung c p sè tiÒn cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ cñac¸c yÕu tè mµ doanh nghiÖp ®· nhËn ®îc. ViÖc cung c p ra thÞ trêng c¸c s¶nphÈm dÞch vô bao giê còng g¾n liÒn víi viÖc doanh nghiÖp cã quyÒn ®îc nhËnl¹i sè tiÒn cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ cña s¶n phÈm hµng ho¸ mµ m×nh ®·cung c p. Nh vËy quan hÖ thanh to¸n lu«n tån t¹i cïng víi c¸c quan hÖ kinh tÕph¸t sinh trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i cña doanh nghiÖp. Theo c«ng thøc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n su t : T -H - T’ ®Çu tiªn ng êi kinhdoanh bá tiÒn ra mua hµng vµo(h×nh th¸i gi¸ trÞ ®· chuyÓn tõ tiÒn sang hµng),Sau ®ã b¸n hµng vµ thu l¹i tiÒn( h×nh th¸i gi¸ trÞ l¹i chuyÓn tõ hµng sangtiÒn). Lóc nµy nhµ kinh doanh thu l¹i mét kho¶n chªnh lÖch ∆T= T’-T chÝnh lµphÇn lîi nhuËn mµ nhµ kinh doanh thu ®îc. Trong qu¸ tr×nh T chuyÓn sang Hnhµ kinh doanh nhËn hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ång thêi víi viÖc ph¶i tr¶ cho nhµcung c p mét kho¶n tiÒn t¬ng øng vµ khi b¸n hµng ra hä l¹i thu vÒ l îng tiÒn T’tõ lîng tiÒn T’ nµy l¹i tiÕp tôc mét chu kú kinh doanh míi. Nh vËy thanh to¸ng¾n liÒn víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xu t vµ t¸i s¶n xu t më réng, mäi trôc trÆctrong thanh to¸n sÏ ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xu t cña doanh nghiÖp. Quan hÖ thanh to¸n trong doanh nghiÖp chÝnh lµ quan hÖ kinh tÕ ph¸tsinh khi doanh nghiÖp cã quyÒn thu hay nghÜa vô ph¶i tr¶ víi c¸c con nî haychñ nî vÒ mét kho¶n vay, nî tiÒn vèn trong kinh doanh. 1.2.Ph©n lo¹i thanh to¸n 1.2.1.C¨n cø vµo c¸c ®èi t¸c tham gia quan hÖ thanh to¸n 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi cung c p, víi kh ¸ch h µngtrong quan h Ö m ua b ¸n h µng ho ¸, vË t t, s ¶n ph Èm d Þch vô. -Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi lao ®éng vÒ c ¸c kho ¶ntiÒ n l¬ng, tiÒ n th ëng ,tiÒ n trî c p vµ c ¸c kho ¶n thu nh Ëp kh ¸c ph ©n ph èi cho h ä. -Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi c ¸c ®èi t¸c th am gia li ªn doanhli ªn k Õt trong quan h Ö li ªn doanh, li ªn k Õt. -Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ng ©n s ¸ch nh µ níc vÒ c ¸c kho ¶nthu Õ, ph Ý,lÖ ph Ý vµ c ¸c kho ¶n trî c p trî gi¸ m µ doanh nghiÖp ®îc hëng. -Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ng ©n h µng vµ c ¸c tæ ch øc tµich Ýnh tÝn d ông trong quan h Ö vay vèn vµ c ¸c d Þch vô th anh to ¸n. -Q uan h Ö th anh to ¸n gi÷a doanh nghiÖp víi c ¸c b ªn trong n éi b é doanhnghiÖp vÒ c ¸c kho ¶n ph ¶i thu ph ¶i tr¶ n éi b é... - Q uan h Ö th anh to ¸n kh ¸c: quan h Ö th anh to ¸n d iÔ n ra khi doanh nghiÖp c ãquan h Ö th anh to ¸n vÒ k ý qu ü, k ý cîc vµ c ¸c quan h Ö th anh to ¸n kh ¸c. 1 .2.2.C ¨n c ø vµo th êi h ¹n th anh to ¸n -N î ng¾n h ¹n lµ c ¸c kho ¶n n î m µ th êi gian th anh to ¸n díi m ét n ¨m ho Æc m étchu k ú kinh doanh b ×nh th êng. -N î d µi h ¹n lµ c ¸c kho ¶n n î m µ th êi gian th anh to ¸n trªn m ét n ¨m ho Æc saum ét chu k ú kinh doanh b ×nh th êng. 1 .2.3.C ¨n c ø vµo th êi ®iÓ m th anh to ¸n: -Thanh to ¸n tr íc lµ th anh to ¸n tr íc th êi ®iÓ m giao h µng -Thanh to ¸n ngay lµ th anh to ¸n khi giao h µng -Thanh to ¸n sau lµ th anh to ¸n sau khi viÖc giao h µng ®· ho µn th µnh. 1 .2.4.C ¨n c ø vµo ph¬ng th øc th anh to ¸n: -Thanh to ¸n trùc ti Õp b »ng tiÒ n m Æt - Thanh to ¸n th «ng qua ng ©n h µng : b »ng s Ðc, ®iÖn chuyÓ n tiÒ n, th chuyÓ ntiÒ n, th tÝn d ông... 2.C¬ së h×nh thµnh vµ néi dung quan hÖ thanh to¸n víi ngêi cungcÊp vµ kh¸ch hµng. C¬ së cña viÖc h×nh thµnh quan hÖ thanh to¸n víi ngêi cung c p vµ kh¸chhµng chÝnh lµ quan hÖ mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô. Quan hÖ nµy baogåm viÖc ngêi b¸n cung c p s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cho ngêi mua ®ång thêilµ viÖc ngêi mua tr¶ tiÒn (thanh to¸n) cho ngêi b¸n. Khi quan hÖ mua b¸n hµngho¸ diÔn ra ngêi mua ®îc quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ vµ m t quyÒn së h÷u vÒ tiÒntÖ,ngîc l¹i ngêi b¸n m t quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ vµ ®îc quyÒn së h÷u vÒ tiÒntÖ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh thøc mua b¸n th× c¸c h×nh thøc thanhto¸n còng ph¸t triÓn ®a d¹ng vµ phøc t¹p. ViÖc ®ång thêi giao hµng vµ tr¶tiÒn gÇn nh chØ tån t¹i trong b¸n lÎ vµ mét sè lo¹i h×nh dÞch vô. Giao nhËnhµng ®· t¸ch rêi viÖc thanh to¸n tiÒn hµng, thanh to¸n cã thÓ s¶y ra tríc,trong vµ sau khi giao hµng. ChÝnh sù phong phó cña c¸c h×nh thøc thanh to¸n®· t¹o ®iÒu kiÖn cho mua b¸n ph¸t triÓn, bªn nµo cã ®iÒu kiÖn tµi chÝnh tèth¬n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn kia tiªu thô hµng tèt h¬n hoÆc cã kh¶ n¨ng cungc p hµng theo yªu cÇu cña m×nh. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Q uan h Ö th anh to ¸n b ¾t ®Çu ph ¸t sinh khi h îp ®ång kinh tÕ c ã hiÖu lùc vµngêi b ¸n b ¾t ®Çu giao h µng cho ngêi m ua vµ k Õt th óc khi ngêi m ua ho µnth µnh viÖc th anh to ¸n cho ngêi b ¸n. T rong b ¸n lÎ th × quan h Ö th anh to ¸n th êngch Ø k Ðo d µi trong th êi gian m ua b ¸n h µng t¹i qu Çy h µng,c öa h µng song ®èi víib ¸n bu «n th × quan h Ö th anh to ¸n k Ðo d µi trong m ét kho ¶ng th êi gian d µi nhiÒ ukhi b ¾t ®Çu tr íc khi giao h µng vµ k Ðo d µi r t l©u sau khi viÖc giao h µng ®·ho µn th µnh. Trong m ét s è quan h Ö m ua b ¸n d iÔ nra th êng xuyªn th × viÖc cungc p h µng ho ¸ vµ th anh to ¸n tiÒ n h µng d iÔ nra theo k Õ ho ¹ch vµ ch Ø ®Õn cu èik ú c ¸c b ªn m íi ti Õn h µnh ®èi chiÕu, b ï trõ trÞ gi¸ c ña s è h µng ®· giao vµ s ètiÒ n ®· nh Ën. 3.C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n trong mua b¸n hµng ho¸: 3.1.Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: Lµ ph¬ng thøc thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. Khi bªn b¸nchuyÓn giao hµng hãa, dÞch vô cho bªn mua th× bªn mua xu t tiÒn ®Ó tr¶ t¬ngøng víi gi¸ mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn, thanh to¸n theo ph¬ng thøc nµy ®¶mb¶o kh¶ n¨ng thu tiÒn nhanh, tr¸nh ®îc rñi ro trong thanh to¸n. 3.2.Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: 3.2.1.Thanh to¸n b»ng sÐc Theo ph¬ng thøc nµy ngêi b¸n viÕt mét tê lÖnh thanh to¸n cho ng©n hµngmµ m×nh cã tµi kho¶n trÝch tiÒn trªn tµi kho¶n cña m×nh thanh to¸n cho ngêicÇm tê sÐc hoÆc ngêi ®îc chØ ®Þnh trªn tê sÐc. Cã c¸c lo¹i sÐc sau: -SÐc chuyÓn kho¶n -SÐc b¶o chi -SÐc ®Þnh møc 3.2.2.Thanh to¸n ch p nhËn Lµ ph¬ng thøc thanh to¸n theo ph¬ng thøc nhê thu chËm tr¶, tøc lµ ngêib¸n chØ ®îc thanh to¸n khi cã sù ch p nhËn cña bªn mua. Khi bªn b¸n göi hµngcho bªn mua ®ång thêi ph¶i lµ gi y nhê thu göi cho ng©n hµng nhê ng©n hµngthu hé sè tiÒn hµng ®· göi. Ng©n hµng khi nhËn ®îc chøng tõ vµ sù ®ång ýcña bªn mua sÏ thanh to¸n cho bªn b¸n th«ng qua ng©n hµng bªn b¸n. H×nh thøcnµy ¸p dông khi c¸c bªn cã sù tin tëng lÉn nhau trong lÜnh vùc thanh to¸n. 3.2.3.Thanh to¸n theo kÕ ho¹ch: Ph¬ng thøc thanh to¸n nµy ¸p dông trong trêng hîp hai bªn cã quan hÖ muab¸n thêng xuyªn vµ cã tÝn nhiÖm lÉn nhau. Theo h×nh thøc nµy c¨n cø vµohîp ®ång kinh tÕ bªn b¸n ®Þnh kú chuyÓn cho bªn mua hµng hãa hoÆc cungc p dÞch vô vµ bªn mua ®Þnh kú thanh to¸n cho bªn b¸n. Cuèi kú hai bªn tiÕnhµnh ®èi chiÕu ®iÒu chØnh theo sè liÖu thùc tÕ ®· cung c p vµ ®· thanhto¸n. 3.2.4.Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi. Thùc ch t cña ph¬ng ph¸p nµy lµ bªn mua uû quyÒn cho ng©n hµng phôc vôm×nh trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n cña m×nh thanh to¸n cho bªn b¸n. Uû nhiÖm chi®îc ¸p dông thanh to¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ cã sù tÝn nhiÖm lÉn nhau tronglÜnh vùc thanh to¸n. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc nµy lµ cã thÓ s¶y ra t×nhtr¹ng chiÕm dông vèn cña ®¬n vÞ b¸n. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2.5.Thanh to ¸n b »ng u û nhiÖm thu. Theo ph¬ng th øc n µy b ªn b ¸n u û nhiÖm cho ng ©n h µng ph ôc vô m ×nh thu h ém ét kho ¶n tiÒ n nh t ®Þnh tõ m ét kh ¸ch h µng n µo ®ã. U û nhiÖm thu ® îc ¸pd ông ®Ó th anh to ¸n c ¸c kho ¶n tiÒ n d Þch vô m µ viÖc cung c p m ang tÝnh ch tth êng xuyªn vµ c ã c ¸c ph¬ng ti Ön ®o lêng ch Ýnh x ¸c ho Æc d ïng ®Ó ®ßi n î. ¦u®iÓ m c ña ph¬ng th øc n µy lµ ngêi b ¸n ch ñ ®éng ®ßi tiÒ n n ªn th êi gian th anhto ¸n nhanh. Tuy nhiªn n Õu ®¬n vÞ m ua kh «ng c ã kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n th ×quyÒ n lîi c ña ngêi b ¸n kh «ng ®îc b ¶o ®¶m . 3.2.6.Thanh to ¸n b »ng th tÝn d ông. Th tÝn d ông lµ m ét s ù cam k Õt c ña ng ©n h µng ®èi víi ®¬n vÞ cung c ph µng ho ¸ ho Æc d Þch vô khi ®¬n vÞ cung c p ho µn th µnh ngh Üa vô quy ®Þnhtrong m ét v¨n b ¶n ®îc g äi lµ th tÝn d ông. Ph¬ng th øc n µy ®îc ¸p d ông ®èi víic ¸c ®¬n vÞ m ua th êng xuyªn vi ph ¹m k û lu Ë t th anh to ¸n vµ ®îc ¸p d ông ph æbiÕn trong m ua b ¸n qu èc tÕ. 3.3.Thanh to ¸n h µng ®æi h µng. Thanh to ¸n h µng ®æi h µng s ¶y ra khi c ¸c b ªn th am gia quan h Ö th anh to ¸nc ã quan h Ö m ua b ¸n víi nhau b ªn n µy lµ kh ¸ch h µng c ña b ªn kia vµ ngîc l¹ i.Thanh to ¸n ®æi h µng c ã thÓ d iÔ n ra theo tõng h îp ®ång kinh tÕ ho Æc ® îcti Õn h µnh th êng xuyªn gi÷a c ¸c b ªn. II.Vai trß cña kÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸c h hµng 1.TÇm quan träng cña qu¶n lý c«ng nî víi ngêi cung cÊp vµ kh¸chhµng. Nh ®· tr×nh bµy ë trªn thanh to¸n ®ãng vai trß quan träng trong qu¸tr×nh s¶n xu t kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp, mäi trôc trÆc trong qu¸ tr×nhthanh to¸n ®Òu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xu t kinh doanh cñadoanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp c¸c nghiÖp vô thanh to¸n diÔn ra th êngxuyªn vµ liªn tôc, bao gåm thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ c¸c kho¶n nîph¶i tr¶. Nî ph¶i thu kh¸ch hµng lµ mét bé phËn thuéc vÒ tµi s¶n cña doanh nghiÖp®ang bÞ c¸c doanh nghiÖp kh¸c chiÕm dông hîp ph¸p (mua chÞu) hoÆc b t hîpph¸p( qu¸ h¹n thanh to¸n mµ vÉn cha thanh to¸n). Doanh nghiÖp cã nghÜa vôph¶i thu håi c¸c kho¶n nî nµy, doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn ®«n ®èc kiÓmtra viÖc thu håi nî. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n lµ mét bé phËn thuéc vÒ nguån vèn cña doanh nghiÖp ®-îc tµi trî tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ doanh nghiÖp cã nghÜa vô ph¶i hoµntr¶ trong mét kho¶n thêi gian nh t ®Þnh theo tho¶ thuËn. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay nguån vèn tù cã cña c¸cdoanh nghiÖp r t h¹n chÕ do ®ã viÖc mua b¸n chÞu sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªuthô hµng ho¸. Tuy nhiªn viÖc mua b¸n chÞu sÏ dÉn ®Õn hiÖn tîng chiÕm dôngvèn, th t tho¸t vèn. Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu kh¸ch hµng mét c¸ch hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn choviÖc tiªu thô tèt hµng ho¸ ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o viÖc thu håi vèn ®Ó kinhdoanh. Tr¶ ngêi b¸n ®óng h¹n sÏ lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp vµ cïng víi nãlµ viÖc tiÕt kiÖm mét kho¶n chi phÝ do ®îc sö dông vèn cña ngêi b¸n vµ ®a 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368d ¹ng ho ¸ c ¬ c u ngu ån vèn kinh doanh. D uy tr× tû lÖ N î ph ¶i thu kh ¸ch h µng/ N î ph ¶i tr¶ ngêi b ¸n m ét c ¸ch h îp lýs Ï ®¶m b ¶o kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n vµ nhu c Çu vèn cho ho ¹t ®éng s ¶n xu tkinhdoanh c ña doanh nghiÖp. N Õu tû lÖ n µy qu ¸ cao doanh nghiÖp b Þ chiÕm d ôngvèn lín s Ï ¶nh hëng ®Õn ho ¹t ®éng s ¶n xu tkinh doanh c ña m ×nh. N Õu tû lÖn µy qu ¸ nh á ch øng tá doanh nghiÖp chiÕm d ông vèn c ña c ¸c doanh nghiÖpkh ¸c, doanh nghiÖp s Ï giÆp kh ã kh ¨n trong viÖc ti Õp tôc huy ®éng c ¸c ngu ånvèn. D uy tr× tû lÖ n µy nh th Õ n µo c ßn ph ô thu éc vµo nhiÒ u yÕu tè nh tiÒ mlùc doanh nghiÖp, lîng h µng ho ¸ tån kho vµ nhiÒ u yÕu tè kh ¸c. 2.NhiÖm vô cña kÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸ch hµng. +Theo dâi, ghi chÐp ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi c¸ckho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®ã. Qua ®ãkiÓm tra kiÓm so¸t t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n trong s¶n xu t kinhdoanh nh»m ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn t×nh h×nh chiÕm dông vµ bÞ chiÕm dôngvèn, t×nh tr¹ng vi ph¹m kû luËt thanh to¸n. +Cung c p kÞp thêi nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng nî vµ t×nh h×nh thanh to¸n chochñ doanh nghiÖp hoÆc qu¶n lý doanh nghiÖp lµm c¬ së ®Ò ra nh÷ng quyÕt®Þnh hîp lý trong s¶n xu t kinh doanh vµ qu¶n lý tµi s¶n. +Theo dâi chi tiÕt cho tõng ®èi tîng ph¶i thu, ph¶i tr¶. Víi nh÷ng kh¸ch hµngcã sè d nî lín hoÆc cã quan hÖ thêng xuyªn th× ®Þnh kú kiÓm tra ®èi chiÕutõng kho¶n nî ®· ph¸t sinh, ®· thu håi vµ sè cßn nî, nÕu cÇn thiÕt th× ph¶iyªu cÇu kh¸ch hµng ký x¸c nhËn nî. +Theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ trªn sæ chi tiÕt ®ång thêivíi viÖc ph¶i quy ®æi ra ra ViÖt Nam §ång ®Ó h¹ch to¸n . III.KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸ch hµng. 1.Thanh to¸n víi ngêi cung cÊp . 1.1.Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh ®Òu ph¶i®îc lËp chøng tõ ®Ó lµm c¬ së ph¸p lý cho mäi sè liÖu trªn tµi kho¶n, sæ kÕto¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®îc lËp kÞp thêi, theo ®óngnéi dung vµ ph¬ng ph¸p lËp. Trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh banhµnh theo quy ®Þnh taÞ quyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung kÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî víi ngêi cung c psö dông c¸c chøng tõ sau: C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng nî. + Ho¸ ®¬n(GTGT ), ho¸ ®¬n b¸n hµng. + Biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. + Invoice(Dïng cho hµng nhËp khÈu) C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n : + NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: PhiÕu chi tiÒn mÆt + NÕu thanh to¸n b»ng sÐc: B¶ng kª nép sÐc + NÕu thanh to¸n qua Ng©n hµng: Gi y b¸o cã kÌm biªn b¶n sao kª cña 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ng©n hµng. Trong tr êng hîp thanh to¸n cho ngêi cung cÊpkh«ng ph¶i b»ng tiÒn nh trongc¸c tr êng hîp thanh to¸n b»ng hµng ho¸, bï trõ c«ng nî th× cÇn ph¶i cã c¸cgiÊy tê hîp lÖ nh biªn b¶n bï trõ c«ng nî ,hîp ®ång ®æi hµng, phiÕu xuÊt khohµng ®i ®æi, ho¸ ®¬n b¸n hµng cho ngêi cung cÊp.... C«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu, xö lý chøng tõ lµ kh©u tèn nhiÒuc«ng søc vµlµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸ntrong doanh nghiÖp ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ cña sè liÖukÕ to¸n do vËy cÇn ph¶i tæ chøc mét c¸ch khoa häc, hîp lý vµ ®óng víi c¸cquy ®Þnh, nguyªn t¾c chung vÒchÕ ®é chøng tõ mµ Nhµ níc ban hµnh. 1.2.VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. §Ó h¹ch to¸n sù h×nh thµnh vµ t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi cung cÊpkÕto¸n sö dông tµi kho¶n 331 ”Ph¶i tr¶ ngêi b¸n” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶itr¶ cña doanh nghiÖp cho ngêi b¸n vËt t hµng ho¸, ngêi cung cÊpdÞch vô laovô theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. Tµi kho¶n nµy còng ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nht×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ngêi nhËn thÇu x©y dùng c¬b¶n. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n tµi kho¶n 331” Ph¶i tr¶ ng¬i b¸n” + Nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊplao vô dÞch vô cÇn ®îc më chotõng ®èi t îng ph¶i tr¶. §èi t îng ph¶i tr¶ lµ ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, ngêi nhËnthÇu x©y dùng c¬ b¶n cã quan hÖ chñ yÕu víi doanh nghiÖp vÒ b¸n vËt thµng ho¸, cung cÊplao vô dÞch vô. Trong chi tiÕt tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh c¶sè tiÒn ®· øng tr íc cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, ngêi nhËn thÇu nhng cha nhËn®îc hµng ho¸ dÞch vô. +Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c nghiÖp vô mua vËt t hµng ho¸ dÞchvô tr¶ tiÒn ngay(tiÒn mÆt, sÐc hoÆc tr¶ qua ng©n hµng). +Nh÷ng vËt t hµng ho¸ ®· nhËn, ®· nhËp kho nhng ®Õn cuèi th¸ng vÉn chacã ho¸ ®¬n th× sö dông gi¸ t¹m tÝnh ®Óghi sæ vµ ®iÒuchØnh l¹i khi nhËn ®-îc ho¸ ®¬n hoÆc th«ng b¸o gi¸ chÝnh thøc cña ngêi b¸n. +Khi h¹ch to¸n chi tiÕt tµi kho¶n nµy, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i ®Óx¸c ®Þnh nh÷ng ngêi b¸n, ngêi cung cÊpchÊpnhËn gi¶m gi¸ hµng b¸n ngoµi ho¸®¬n. KÕt cÊuvµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 331 Bªn Nî: +Sè tiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n vËt t hµng ho¸, ngêi cung cÊplao vô, dÞch vô,ngêi nhËn thÇu x©y dùng c¬ b¶n. +Sè tiÒn øng tr íc cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp,ngêi nhËn thÇu nhng cha nhËn®îc hµng ho¸ dÞchvô, c«ng tr×nh x©y dùng. +Sè tiÒn ngêi b¸n chÊpnhËn gi¶m gi¸ sè hµng ho¸ hoÆc lao vô dÞch vô ®·giao theo hîp ®ång. +Sè tiÒn kÕt chuyÓnvÒ phÇn gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ thiÕu hôt, kÐm phÈmchÊt ph¸t hiÖn khi kiÓmnhËn vµ tr¶ l¹i ngêi b¸n. +ChiÕt khÊumua hµng ®îc hëng. +Sè tiÒn kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ nî hoÆc chñ nî kh«ng ®ßi. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn Cã: +Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n vËt t hµng ho¸, ngêi cung cÊplao vô dÞch vô,ngêi nhËn thÇu x©y dùng. +§iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh vÒ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt t hµng ho¸, lao vôdÞch vô ®· nhËn khi cã ho¸ ®¬n hoÆc th«ng b¸o gi¸ chÝnh thøc. Sè d bªn Cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp,ngêi nhËn thÇu. Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d bªn Nî. Sè d bªn Nî (nÕu cã) ph¶n ¸nh sè tiÒn®· øng tr íc cho ngêi b¸n hoÆc ®· tr¶ nhiÒuh¬n sè ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n theotõng ®èi t îng cô thÓ. Trong tr êng hîp cã sè d bªn Nî th× kh«ng ®îc bï trõ chonhau khi lªn b¸o c¸o tµi chÝnh mµ ph¶i c¨n cø vµo sæ chi tiÕt ®Ó lÊy sè d bªnCã lªn cho chØ tiªu Ph¶i tr¶ ngêi b¸n vµ Sè d bªn Nî lªn cho chØ tiªu Tr¶ tr íccho ngêi b¸n. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n cã liªn quan: Tµi kho¶n 151- µng mua ®ang ®i ®êng H Tµi kho¶n 152-Nguyªn vËt liÖu Tµi kho¶n 156-Hµng ho¸ Tµi kho¶n 211- µi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. T Tµi kho¶n 241-X©y dùng c¬ b¶n dë dang(2412) ...... Tµi kho¶n 611- Mua hµng(ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸pkiÓmkª ®Þnh kú) Tµi kho¶n 141-T¹møng Tµi kho¶n 111 -TiÒnmÆt. Tµi kho¶n 112- TiÒngöi ng©n hµng. Vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c. 1.3. Tr×nh tù kÕ to¸n. +Mua vËt t hµng ho¸, TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞchvô chÞu thuÕ GTGTtheo ph¬ng ph¸p khÊutrõ kÕ to¸n ghi: Nî Tk 152,153,156,211..hoÆc 611 Nî Tk 133 -ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +Mua hµng ho¸ giao b¸n ngay cho kh¸ch hµng hoÆc göi b¸n(Thuéc ®èi t îngchÞu thuÕ GTGTtheo ph¬ng ph¸p khÊutrõ) kÕ to¸n ghi Nî Tk 632- Gi¸ vèn hang b¸n. Nî Tk 157- Hµng göi b¸n. Nî Tk 133- ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 331 -Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +Khi mua vËt t hµng ho¸ dÞch vô, tµi s¶n cè ®Þnh dïng vµo s¶n xuÊt hµngho¸ dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸ptrùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt t hµng ho¸ theo tæng gi¸ thanh to¸n. 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî Tk 152,153,156.. hoÆc 611 Tæng gi¸ thanh to¸n Cã Tk 311 + Khi nhËp khÈu vËt t hµng ho¸, thiÕt bÞ, sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ngêib¸n b»ng ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi ra VND theo tû gi¸ h¹ch to¸n hoÆc tû gi¸ thùctÕ, ®ång thêi ph¶i theo dâi trªn sæ chi tiÕt theo nguyªn tÖ. - §èi víi doanh nghiÖp ¸p dông tû gi¸ thùc tÕ th× trÞ gi¸ thiÕt bÞ, hµngho¸ vµ sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n ®îc quy ®æi theo tû gi¸ giao dÞch b×nhqu©n trªn thÞ tr êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng nhµ níc c«ng bèhoÆc theo tû gi¸ cña ng©n hµng giao dÞch. Nî Tk 152,156,211... Cã Tk 331 -Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Khi thanh to¸n : Nî Tk 331-Theotû gi¸ thùc tÕ tai thêi ®iÓmph¸t sinh c«ng nî Nî Tk 413-Chªnh lÖch tû gi¸ (NÕu tû gi¸ t¨ng) Cã Tk 112(2)-Theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓmthanh to¸n NÕu tû gi¸ gi¶m th× ghi vµo bªn Cã Tµi kho¶n 413 §Õn cuèi kú nÕu cßn sè d th× tiÕn hµnh ®iÒuchØnh tû gi¸ cña sè c«ng nîph¶i tr¶ vÒ tû gi¸ thùc tÕ cuèi kú, PhÇn chªnh lÖch ®îc ghi vµo bªn Nî cña tµikho¶n 413 (NÕu tû gi¸ t¨ng) hoÆc ghi vµo bªn Cã cña tµi kho¶n nµy (NÕu tûgi¸ gi¶m) . - §èi víi doanh nghiÖp ¸p dông tû gi¸ h¹ch to¸n th× trÞ gi¸ thiÕt bÞ, hµngho¸ ®îc quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ cßn sè tiÒn ph¶i tr¶ hoÆc tr¶ ngay ®îcquy ®æi theo tû gi¸ h¹ch to¸n, phÇn chªnh lÖch ®îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n413’Chªnh lÖch tû gi¸’. Nî Tk 156,211- heo tû gi¸ thùc tÕ T Cã Tk 112,331-Theotû gi¸ h¹ch to¸n Cã Tk 413- Chªnh lÖch tû gi¸(NÕu tû gi¸ thùc tÕ lín h¬n tû gi¸h¹ch to¸n) NÕu tû gi¸ h¹ch to¸n lín h¬n tû gi¸ thùc tÕ th× phÇn chªnh lÖc ®îc ghi vµobªn Nî Tµi kho¶n 413. Khi thanh to¸n tiÒn hµng,ghi Nî Tk 331 Tû gi¸ h¹ch to¸n Cã Tk 112(2) §Õn cuèi kú cßn sè d mµ tû gi¸ thùc tÕ trªn thÞ tr êng cña lo¹i ngo¹i tÖ®ã cã sù chªnh lÖch lín víi tû gi¸ thùc tÕ th× cÇn ®iÒuchØnh l¹i tû gi¸ h¹chto¸n cho phï hîp NÕu tû gi¸ t¨ng: Nî Tk 413 Cã Tk 331 NÕu tû gi¸ gi¶m Nî Tk 331 Cã Tk 413 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Trêng hîp ®¬n vÞ cã tiÕn hµnh ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n theo ph¬ng thøcgiao thÇu. Khi nhËn ®îc biªn b¶n bµn giao cña bªn nhËn thÇu x©y l¾p, c¨n cøvµo hîp ®ång giao thÇu vµ biªn b¶n bµn giao khèi l îng x©y l¾p, ho¸ ®¬n khèil îng XDCBhoµn thµnh, ghi: Nî Tk 241-X©y dùng c¬ b¶n dë dang Nî Tk 133-ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +NhËn bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng t¹m thêi hoµn thµnh bµn giao cña bªnnhËn thÇu theo hîp ®ång, ghi: Nî Tk 142 -Chi phÝ tr¶ tr íc(1421). Nî Tk 133- ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +NhËn lao vô, dÞch vô cña ngêi cung cÊp,ghi: Nî Tk 156-Hµng ho¸(1562). Nî Tk 241-XDCBdë dang. Nî Tk 142-Chi phÝ tr¶ tr íc. Nî Tk 641- Chi phÝ b¸n hµng. Nî Tk 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî Tk 133- ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +Khi thanh to¸n tiÒn cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, ngêi nhËn thÇu kÕ to¸nghi: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 111- iÒnmÆt. T Cã Tk 112- TiÒngöi ng©n hµng. Cã Tk 311,314-Vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n. +Khi øng tr íc tiÒn cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp,ngêi nhËn thÇu, ghi: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 111,112 +ChiÕt khÊumua hµng ®¬n vÞ ®îc hëng do thanh to¸n sím, ghi: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 711- nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh. Thu +Trêng hîp vËt t hµng ho¸ mua vµo ph¶i tr¶ l¹i do sai quy c¸ch phÈm chÊt,ghi: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 152,153,156 .. hoÆc 611. Cã Tk 133-ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. +Trêng hîp ngêi b¸n chÊpnhËn gi¶m gi¸ cho sè hµng ®· mua kÐm phÈm chÊt,sai quy c¸ch,ghi: 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 152,153,156,211..hoÆc 611 +Ng b¸n hoµn l¹i sè tiÒn ®¬n vÞ ®· øng tr íc v× kh«ng cã hµng, ghi: êi Nî Tk 111,112 Cã Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +Trêng hîp thanh to¸n cho ngêi b¸n b»ng hµng ho¸,dÞch vô. Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 511- oanh thu b¸n hµng. D Cã Tk 333(1)-ThuÕ GTGT. +Trêng hîp c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng t×m ra chñ nî hoÆc chñ nî kh«ng®ßi ®îc xö lý ghi t¨ng thu nhËp bÊt thêng. Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 721-Thu nhËp bÊt thêng. Trong mét sè tr êng hîp kh¸c tµi kho¶n 331còng dïng ®Óph¶n ¸nh t×nh h×nhc«ng nî vµ thanh to¸n c«ng nî trong c¸c tr êng hîp kh¸c nh: ë bªn nhËn ®¹i lýph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ngêi giao ®¹i lý vÒ sè tiÒn hµng ®¹i lý ®·b¸n. Bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu ph¶n ¸nh sè tiÒn mµ ngêi uû th¸c nhËp khÈu®· giao ®Ó nhËp khÈu, sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ngêi b¸n ë níc ngoµi. BªnnhËn uû th¸c xuÊt khÈu ph¶n ¸nh sè tiÒn hµng xuÊt khÈu ph¶i tr¶ cho ngêi uûth¸c... 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tæng qu¸t h¹ch to¸n tµi kho¶n 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. 111,112,311,341 TK331 TK111,112 Thanh to¸n b»ng tiÒn m¨t, tiÒn göi, tiÒn vay(kÓ c¶ TiÒn ®Æt tr­íc ®Æt tr­íc) hoÆc tr¶ thõa ®­îc tr¶ l¹i TK511 Thanh to¸n b»ng hµng 152,153,156.. ,611 ho¸ s¶n phÈm d.vô GÝa trÞ NVL,hµng ho¸ TK 3331 mua chÞu VAT 211,213,241 TK131 Gi¸ trÞ TSC§,sè ph¶i Thanh to¸n bï trõ tr¶ ng­êi nhËn thÇu, söa ch÷a lín TSC§ (Ch­a thuÕ)811,156,157 TK133 ChiÕt kh u, gi¶m gi¸, tr¶ l¹i hµng ®· mua ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­ îc kh u trõ TK133 641,642 VAT t­¬ng øng DÞch vô mua chÞu kh¸c 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 .4.S æ k Õ to ¸n Theo ch Õ ®é k Õ to ¸n hiÖn h µnh c ã b èn h ×nh th øc k Õ to ¸n ®ã lµ: - H ×nh th øc Nh Ët k ý S æ c ¸i . -H ×nh th øc Ch øng tõ ghi s æ. -H ×nh th øc Nh Ët k ý Chung. -H ×nh th øc Nh Ët k ý ch øng tõ. M çi h ×nh th øc tæ ch øc s æ k Õ to ¸n n ãi trªn ®Ò u c ã nh ÷ng u, nhîc ®iÓ mri ªng vµ ch Ø th ùc s ù ph ¸t huy t¸c d ông trong nh ÷ng ®iÒ u kiÖn nh t®Þnh. M çi®¬n vÞ kinh tÕ ch Ø ®îc m ë m ét s æ k Õ to ¸n ch Ýnh th øc theo m ét trong c ¸ch ×nh th øc s æ k Õ to ¸n quy ®Þnh nh trªn.Tu ú theo m çi h ×nh th øc s æ k Õ to ¸n¸p d ông m µ c ¸c ®¬n vÞ m ë c ¸c lo ¹i s æ k Õ to ¸n kh ¸c nhau, nhng nh ×n chung®èi víi b t k ú h ×nh th øc s æ k Õ to ¸n n µo ®¬n vÞ c òng c ¬ b ¶n ph ¶i c ã 2 lo ¹is æ lµ s æ tæng h îp vµ s æ chi ti Õ t. §èi víi k Õ to ¸n nghiÖp vô th anh to ¸n víingêi cung c p vµ kh ¸ch h µng c òng ®îc ghi ch Ðp trªn hai lo ¹i s æ: + S æ T æng h îp Theo h ×nh th øc Nh Ët k ý chung th × t×nh h ×nh m ua h µng vµ th anh to ¸n tiÒ nh µng ®îc ph ¶n ¸nh trªn s æ Nh Ët k ý m ua h µng, s æ Nh Ët k ý chi tiÒ n, s æ c ¸i tµikho ¶n. Theo h ×nh th øc Nh Ët k ý s æ c ¸i th × s ù h ×nh th µnh c «ng n î vµ t×nh h ×nhth anh to ¸n c «ng n î víi kh ¸ch h µng ®îc ghi trªn Nh Ët k ý S æ c ¸i. Theo h ×nh th øc Ch øng tõ ghi s æ th × s ù h ×nh th µnh c «ng n î vµ t×nh h ×nhth anh to ¸n c «ng n î víi kh ¸ch h µng ®îc ghi ghi ch Ðp trªn s æ §¨ng k ý ch øng tõghi s æ theo tr×nh tù th êi gian vµ trªn s æ c ¸i c ¸c tµi kho ¶n theo n éi dung kinhtÕ Theo h ×nh th øc nh Ët k ý ch øng tõ: K Õ to ¸n nghiÖp vô th anh to ¸n víi ngêib ¸n ®îc ghi ch Ðp trªn nh Ët k ý ch øng tõ s è 5,C ¨n c ø vµo s æ chi ti Õ t th anhto ¸n víi ngêi b ¸n, cu èi th ¸ng c éng l y s è d ®Ó ghi vµo Nh Ët k ý Ch øng tõ s è 5,m çi ngêi b ¸n ®îc ghi vµo m ét d ßng. + S æ chi ti Õ t: Ngo µi viÖc ®îc ghi ch Ðp trªn c ¸c s æ tæng h îp th × s æ chi ti Õ t ®îc m ë chotõng ®èi tîng ngßi b ¸n vµ cho tõng lo ¹i tiÒ n, m çi m ét ngêi b ¸n ho Æc m ét lo ¹itiÒ n ®îc m ë m ét s æ ri ªng. 2.KÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng. 2.1.Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: §Ó h¹ch to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ ban®Çu: +C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh sù h×nh thµnh c«ng nî víi kh¸ch hµng. Ho¸ ®¬n (GTGT), Ho¸ ®¬n b¸n hµng, Invoivce +C¸c chøng tõ thanh to¸n PhiÕu thu, gi y b¸o cã cña ng©n hµng... 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra trong c¸c tr êng hîp kh¸ch hµng thanh to¸n cho doanh nghiÖp kh«ngph¶i b»ng tiÒn nh: Bï trõ c«ng nî, thanh to¸n b»ng hµng ho¸, xo¸ nî tõ kho¶n dùphßng ph¶i thu khã ®ßi, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gÝa, chiÕt khÊu... cÇn ph¶icã ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê hîp lÖ, hîp ph¸p nh: Biªn b¶n ®èi chiÕu c«ng nî, Biªnb¶n bï trõ c«ng nî, Biªn b¶n xo¸ nî,PhiÕu nhËp kho hµng ®æi vÒ.Biªn b¶n hµngho¸ sai hîp ®ång, thõa hoÆc thiÕu hµng hãa cña ngêi mua.GiÊy b¸o tõ chèitr¶ l¹i hµng cña ngêi mua... 2.2.VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n. §Ó h¹ch to¸n kho¶n nî ph¶i thu kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸ckho¶n nî nµy cña kh¸ch kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 131” Ph¶i thu kh¸ch hµng”. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n tµi kho¶n131” Ph¶i thu kh¸ch hµng”. +Nî ph¶i thu cÇn ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi t îng ph¶i thu vµ ghichÐp theo tõng lÇn thanh to¸n. §èi t îng ph¶i thu lµ c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖkinh tÕ chñ yÕu víi doanh nghiÖp vÒ mua b¸n s¶n phÈmhµng ho¸, nhËn lao vôdÞch vô. +Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c nghiÖp vô b¸n hµng, cung cÊplao vôdÞch vô thu tiÒn ngay( tiÒn mÆt, sÐc). +Trong h¹ch to¸n chi tiÕt tµi kho¶n nµy, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹ic¸c kho¶n nî, c¸c lo¹i nî cã thÓ tr¶ ®óng h¹n, nî khã ®ßi hoÆc kh«ng cã kh¶n¨ng thu håi ®Ó cã c¨n cø x¸c ®Þnh sè trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßihoÆc cã c¸c biÖn ph¸p xö lý. +Trong quan hÖ b¸n s¶n phÈm hµng ho¸, cung cÊplao vô dÞch vô theo sùtho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng nÕu hµng ho¸ ®· giao, lao vôdÞch vô ®· cung cÊpkh«ng ®óng theo hîp ®ång th× ngêi mua cã thÓ yªu cÇugi¶m gi¸ hoÆc nhËn l¹i sè hµng ®· giao. KÕt cÊuvµ néi dung tµi kho¶n 131” Ph¶i thu kh¸ch hµng”. Bªn Nî: +Sè tiÒn ph¶i thu kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈmhµng ho¸ ®· giao, lao vô dÞch vô®· cung cÊpvµ ®îc x¸c ®Þnh tiªu thô. +Sè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng. Bªn Cã: +Sè tiÕn kh¸ch hµng ®· tr¶ + Sè tiÒn nhËn øng tr íc, tr¶ tr íc cña kh¸ch hµng. +Sè tiÒn gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng sau khi ®· x¸c ®Þnh doanh thu. +Doanhthu cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. + ChiÕt khÊub¸n hµng cho ngêi mua. +Xö lý nî ph¶i thu khã ®ßi, bï trõ c«ng nî, nhËn hµng ho¸ cña kh¸ch. Sè d bªn Nî: Sè tiÒn cßn ph¶i thu kh¸ch hµng cuèi kú. Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d bªn Cã. Sè d bªn cã ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· nhËntr íc hoÆc sè ®· thu lín h¬n sè ph¶i thu theo chi tiÕt cho tõng ®èi t îng cô thÓ.Khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ph¶i lÊy sè d chi tiÕt cho tõng ®èi t îng cña tµikho¶n nµy ®Óghi c¶ hai chØ tiªu bªn Tµi s¶n vµ Nguån vèn. Sè d bªn Nî lªn chochØ tiªu Ph¶i thu kh¸ch hµng,sè d bªn Cã lªn cho chØ tiªu Ngêi mua tr¶ tr íc. 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.Tr×nh tù kÕ to¸n. +Khi nhËn ®îc chøng tõ ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng( tr êng hîp cha thanhto¸n) kÕ to¸n ghi: Nî Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã Tk 511- oanh thu b¸n hµng. D Cã Tk 333(1)- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. +Khi b¸n hµng tr¶ gãp: Nî Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã Tk 511- oanh thu b¸n hµng. D Cã Tk 333(1)-ThuÕ GTGT. Cã Tk 711- nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh(TiÒnl·i do b¸n tr¶ Thu gãp) +Hµng xuÊt khÈu ®· x¸c ®Þnh xuÊt khÈu. Doanh thu b¸n hµng hµng xuÊt khÈu®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së doanh thu b»ng ngo¹i tÖ quy ®æi ra VND. -NÕu doanh nghiÖp ¸p dông tû gi¸ thùc tÕ th× doanh thu vµ kho¶n ph¶i thukh¸ch hµng hoÆc tiÒn thu ®îc ®îc ph¶n ¸nh theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓmph¸t sinh. Nî Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã Tk 511-Doanh thu b¸n hµng. Khi kh¸ch hµng thanh to¸n,ghi: Nî Tk 112(2)-(Quy ®æi theo tû gi¸ t¹i thêi ®iÓmthanh to¸n) Cã Tk 131- (Quy ®æi theo tû gi¸ t¹i thêi ®iÓmx¸c ®Þnh doanhthu) Cã Tk 413-(NÕu tû gi¸ t¨ng so víi khi x¸c ®Þnh doanh thu) NÕu tû gi¸ gi¶m ghi Nî Tµi kho¶n 413 §Õn cuèi kú nÕu trªn tµi kho¶n cßn sè d th× ®iÒu chØnh theo tû gi¸ thùctÕ t¹i thêi ®iÓmcuèi kú: NÕu tû gi¸ t¨ng th× ghi Cã Tµi kho¶n 413 Cßn gi¶mth× ghi Nî Tµi kho¶n 413. -NÕu doanh nghiÖp ¸p dông tû gi¸ h¹ch to¸n th× doanh thu ®îc quy ®æitheo tû gi¸ thùc tÕ cßn kho¶n ph¶i thu hoÆc tiÒn thu ®îc ph¶n ¸nh theo tû gi¸h¹ch to¸n, phÇn chªnh lÖch ®îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 413. Nî Tk 131,112(2) Nî Tk 413(NÕu tû gi¸ thùc tÕ cao h¬n tû gi¸ h¹ch to¸n) Cã Tk 511- oanh thu D NÕu tû gi¸ thùc tÕ nhá h¬n tû gi¸ h¹ch to¸n th× ghi Cã Tk 413. Khi thanh to¸n ghi: Nî Tk 112(2)-TiÒngöi ng©n hµng. Cã Tk 131 -Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cuèi kú nÕu cã sù chªnh lÖch lín gi÷a tû gi¸ thùc tÕ vµ tû gi¸ h¹ch to¸ncÇn tiÕn hµnh ®iÒuchØnh l¹i cho phï hîp víi thùc tÕ NÕu ®iÒuchØnh t¨ng: 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã Tk 413-Chªnh lÖch tû gi¸. NÕu ®iÒuchØnh gi¶m: Nî Tk 413-Chªnh lÖch tû gi¸. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +Khi nhËn ®îc tiÒn do kh¸ch hµng tr¶, kÓ c¶ sè tiÒn l·i cña sè nî do nî qu¸h¹n, liªn quan ®Õn hµng ho¸ ®· tiªu thô. Nî Tk 112,112 Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã Tk 711- nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh(PhÇn tiÒn l·i) Thu +ChiÕt khÊub¸n hµng ngêi mua ®îc hëng do thanh to¸n sím. Nî Tk 811- Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +Doanhthu cña sè hµng bÞ tr¶ l¹i Nî Tk 532-Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Nî Tk 333(1)- ThuÕ GTGT. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +C¨n cø vµo biªn b¶n x¸c nhËn hµng bÞ kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch ngêimua yªu cÇu gi¶m gi¸,ghi: Nî Tk 532-Gi¶mgi¸ hµng b¸n. Nî Tk 333(1)-ThuÕ GTGT. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +Khi nhËn ®îc tiÒn øng tr íc, tr¶ tr íc cña kh¸ch hµng theo hîp ®ång, ghi: Nî Tk 111- iÒnmÆt. T Nî Tk 112-TiÒngöi ng©n hµng. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +NÕu kh¸ch hµng kh«ng thanh to¸n b»ng tiÒn mµ b¨ng hµng ho¸ c¨n cø vµogi¸ trÞ vËt t hµng hãa nhËp kho ®æi hµng( tÝnh theo gi¸ quy ®Þnh trong hîp®ång), ghi: Nî Tk 152-Nguyªn liÖu, vËt liÖu. Nî Tk 153-C«ng cô dông cô. Nî Tk 156-Hµng ho¸ hoÆc Nî Tk 611- Mua hµng. Nî Tk 133- ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ. Cã Tk 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng. +Khi doanh nghiÖp cã kho¶n nî ph¶i thu kh¸ch hµng khã ®o× vµ thùc sùkh«ng ®ßi ®îc ph¶i xñ lý xo¸ sæ, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý, ghi: Nî Tk 642-Chi phÝ QLDN( NÕu cha trÝch lËp dù phßng ). Nî Tk 139-Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã Tk 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. §ång thêi ghi vµo bªn Nî tµi kho¶n 004 -Nî khã ®ßi ®· xö lý. Tµi kho¶n nµy còng ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n ph¶i thu vÒ sè tiÒn ®·giao cho ngêi uû th¸c nhËp khÈu. 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tæng qu¸t h¹ch to¸n Tµi kho¶n 131-Ph¶i thu kh¸ch hµng. TK511,512 TK131 811,531,532 Doanh thu b¸n hµng ChiÕt kh u b¸n hµng, (kh«ng thuÕ) gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK3331 TK3331 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng VAT t­¬ng øng víi phÇn chiÕt kh u, gi¶m gi¸, TK711,811 hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK331 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thu nhËp b t th­êng( ch­a thuÕ) Bï trõ c«ng nî TK111,112 TK111,112 Sè chi hé hoÆc tiÒn Sè tiÒn ®· thu kÓ c¶ thõa tr¶ l¹i øng tr­íc TK139 Xö lý nî khã ®ßi 2.4.Sæ kÕ to¸n. Theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ vµ NhËt ký sæ c¸i th× sù h×nh thµnh vµt×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng ngoµi viÖc ®îc ghi trªn sæ tæng hîp( S殨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i ®èi víi h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ, NhËtký sæ c¸i ®èi víi h×nh thøc NhËt ký sæ c¸i) cßn ®îc ghi trªn sæ chi tiÕtthanh to¸n víi kh¸ch hµng. Theo h×nh thøc NhËt ký chung doanh thu b¸n hµng(b¸n chÞu) vµ t×nh h×nhthanh to¸n ®îc ph¶n ¸nh trªn NhËt ký b¸n hµng, NhËt ký thu tiÒn vµ sæ c¸i liªnquan. Sæ chi tiÕt ®îc më ®Ó theo dâi tõng ®èi tîng kh¸ch hµng, tõng lo¹i ngo¹i 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tÖ. Theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ: Ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n víingêi mua chi tiÕt víi tõng kh¸ch hµng vµ tõng lo¹i tiÒn. Cuèi kú chuyÓnsè liÖusang b¶ng kª sè 11, mçi kh¸ch hµng ®îc ghi trªn mét dßng, c¨n cø vµo b¶ng kªsè 11®Óghi cét ghi Cã tµi kho¶n 131trªn nhËt ký chøng tõ sè 8. 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368D oanh nghiÖp: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua (ngêi b¸n ) (Dng cho TK 1 31 ,331 ) ï T µi kho ¶n: §èi tîng: Lo ¹i tiÒ n : VND Ngµy Chøng tõ Tµi Thêi Sè ph¸t sinh Sè d th¸ng Sè Ngµy DiÔngØai kho¶n h¹n Nî Cã Nî Cã ghi sæ hiÖu th¸ng ®èi øng ®îc chiÕt kh u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.sè ®Çu kú 2.sè ph¸t sinh Céng sè ph¸t sinh X X 3.sè d cuèi kú Ngêi ghi sæ Ngµy th¸ng n¨m (Ký,hä tªn ) KÕ to¸n trëng (Ký,hä tªn)Doanh nghiÖp: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua (ngêi b¸n ) (Dïng cho TK 131,331 ) Tµi kho¶n: §èi tîng: Lo¹i ngo¹i tÖ: 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy C h øng tõ T µi Tû Th êi S è ph ¸t sinh Sèdth ¸ng Sè Ngµy DiÔngi¶i kho ¶n gi¸ h ¹n Nî Cã Nî Cãghi sæ hiÖu th ¸ng ®èi chiÕt Ngo ¹i Q uy Ngo ¹i Q uy Ngo ¹i Q uy Ngo ¹i Q uy øng kh u tÖ ra tÖ ra tÖ ra tÖ ra VND VND VND VND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.Sè ®Çu kú 2.Sè ph¸t sinh Céng sè ph¸t sinh X X X 3.Sè d cuèi kú Ngêi ghi sæ Ngµy th¸ng n¨m (Ký,hä tªn ) KÕ to¸n trëng (Ký,hä tªn) 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2 Thùc tr ¹ ng KÕ to¸ n nghiÖp vô thanh to¸ n víi ng êi cung cÊp vµ kh¸ c h hµng t ¹ i c«ng ty d Þ ch vô du l Þ ch vµ th ¬ng m ¹ i -TST vµ mét sË ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸ c kÕ to¸ n nghiÖp vô nµy. I. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸ ntµi chÝnh t¹ i c«ng ty. 1.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: Ò Tradeand service tourist companyÓ gäi t¾t lµ TST lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùcthuéc Tæng c«ng ty Ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ Du lÞch ®îc thµnh lËp theoQuyÕt ®Þnh sè 108/KHCNQG cña Trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖquèc gia n¨m 1993 Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i sè 1D L¸ng H¹,§èng §a,Hµ Néi, c«ng tylµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con d u riªng, ®îc mëtµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi níc. C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh sau: - Kinh doanh xu t nhËp khÈu trùc tiÕp . -Kinh doanh kh¸ch s¹n, lµm dÞch vô du lÞch l÷ hµnh trong níc vµ quèc tÕ -Kinh doanh vµ cho thuª v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi vµ Tp Hå chÝ Minh - Kinh doanh vµ mua b¸n c¸c trang thiÕt bÞ v¨n phßng. - Kinh doanh mua b¸n l¾p r¸p söa ch÷a vµ b¶o tr× xe g¾n maý. - Ngoµi ra c«ng ty cßn thùc hiÖn liªn doanh víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi ®Ókinh doanh kh¸ch s¹n, thùc hiÖn c¸c dÞch vô b¸n hµng vµ cho thuª v¨n phßng®¹i diÖn. 1.2.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TST *)Kinh doanh th¬ng m¹i C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i TST lµ ®¬n vÞ kinh doanh xu t nhËpkhÈu tæng hîp bao gåm hµng tiªu dïng, nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ ®¸pøng cho nhu cÇu kh¸c nhau cña s¶n xu t vµ ®êi sèng. Víi chøc n¨ng XNK trùctiÕp nªn c«ng ty kinh doanh trªn ®Þa bµn r t réng bao gåm c¶ thÞ trêngtrong níc vµ ngoµi níc. ThÞ trêng trong níc lµ nh÷ng c«ng ty th¬ng m¹i, s¶nxu t cung c p vµ tiªu thô nh÷ng mÆt hµng phôc vô kinh doanh néi ®Þa. ThÞtrêng ngoµi níc cña c«ng ty bao gåm ®Þa bµn kinh doanh ë mét sè níc nh 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nh©t,Hµn Quèc, Singapore, Trung Quèc ,SNG trong ®ã ®Æc biÖt lµ khu vôcASEAN vµ Trung quèc. KÓtõ khi míi thµnh lËp, ban gi¸m ®èc c«ng ty coi ho¹t ®éng kinh doanh XNKlµ mòi nhän kinh tÕ quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong toµn bého¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Ho¹t ®éng kinh doanh XNK lµ híng kinhdoanh chñ yÕu mang l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty trong thêi gian võa qua. NhËp khÈu lµ mÆt m¹nh cña c«ng ty do cã ®éi ngò c¸n bé cã nhiÒukinhnghiÖm trong kinh doanh nªn c«ng ty ®· t×m hiÓuvµ biÕt ®îc mÆt hµng nµomµ thÞ tr êng cÇn mµ s¶n xuÊt trong níc cha ®¸p øng ®îc, nh÷ng mÆt hµngchñ yÕu mµ c«ng ty vÉn nhËp lµ :Mú chÝnh,s÷a, b¸nh kÑo, m¸y giÆt, tñ l¹nh,«t«, m¸y x©y dùng .v.v. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ hµng thñ c«ng mü nghÖ vµ hµng n«ngl©m s¶n qua chÕ biÕn . ¥ trong níc c«ng ty chñ yÕu kinh doanh xe m¸y Dream cña c«ng ty HondaViÖt nam vµ c«ng ty Liªn doanh s¶n xuÊt phô tïng « t« xe m¸y(GMN). Ngoµi rac«ng ty cßn ký hîp ®ång cung cÊpxi m¨ng, s¾t thÐp cho mét sè c«ng ty x©ydùng. Do yªu cÇu ph¸t triÓn c«ng ty ®· h×nh thµnh thªm mét sè tæ chøc nh :Liªn doanh víi nhµ m¸y thuèc l¸ BÕn Thµnh tiªu thô thuèc l¸ Fine, liªn doanh víic«ng ty Ba son tiªu thô èng dÉn níc, më ®¹i lý vÐ m¸y bay. *) Kinh doanh du lÞch, kh¸ch s¹n : C«ng ty TST - Hµ néi cã 2 kh¸ch s¹n lín, ë Hµ néi lµ kh¸ch s¹n Nam§Õ vµ ëH¶i phßng lµ kh¸ch s¹n H¶i s¬n, víi 85 phßng trong ®ã 53%sè phßng ®¹t tiªuchuÈn quèc tÕ. C«ng ty cã nhiÒuho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô du lÞchnh: tæ chøc du lÞch l÷ hµnh quèc tÕ vµ trong níc, kinh doanh dÞch vô ¨nuèng, dÞch vô buång giêng, kinh doanh hµng ho¸, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, vuich¬i gi¶i trÝ, dÞch vô th«ng tin... 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh: Ban gi¸m ®èc Phßng Phßng Cöa Tr ung t ©m Phßng t æ chøc Phßng KÕ hµng dÞch vô C¸c kinh l ao ®éng hµnh t o¸n 301 du l Þch chi doanh vµ t iÒ l ­ chÝnh n Tµi §éi vµ nh¸nh ¬ng chÝnh CÊn kh¸ch s¹n §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc do Trung t©m KHTN&CNQGbæ nhiÖm, gi¸m®èc ®¹i diÖn cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, tiÕn hµnh®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ph¶i chÞu trr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t®éng cña c«ng ty tr íc ph¸p luËt. Gióp viÖc gi¸m ®èc cã mét phã gi¸m ®èc. -Phßng kinh doanh XNK : Cã nhiÖm vô kinh doanh XNK tæng hîp, kinh doanht¹m nhËp t¸i xuÊt, XNK qu¸ c¶nh, liªn doanh liªn kÕt thùc hiÖn uû th¸c XNK choc¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi níc. - Phßng Hµnh chÝnh : Gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc c¸c ho¹t ®énghµnh chÝnh, qu¶n lý tµi s¶n vµ phôc vô c¬ quan. - Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh : ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ty vµ cã tr¸ch nhiÖm gióp cho ban gi¸m ®èc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiªn toµnbé c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª, th«ng tin kinh tÕ, h¹ch to¸n kinh tÕ ë c«ng tygióp cho gi¸m ®èc ®Þnh híng chiÕn l îc kinh doanh. -Phßng tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn l ¬ng: Tham m gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng ut¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l ¬ng ®ång thêi tham gia gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é,nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng. -Cöa hµng 301 §éi CÊn: Lµ n¬i tæ chøc viÖc giao nhËn hµng ho¸ ,b¸n hµngvµ qu¶n lý hµng. - Trung t©m dÞch vô du lÞch vµ kh¸ch s¹n : Thamm ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô uliªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng du lÞch kh¸ch s¹n ®Ó gi¸m ®èc xem xÐt gi¶iquyÕt . -C¸c chi nh¸nh :Ho¹t ®éng kinh doanh theo chøc n¨ng cña c«ng ty vµ thùchiÖn nghÜa vô víi c«ng ty. 2.§Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty TST: §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xu t kinh doanh cña c«ng ty vµ phï hîp víi t×nhh×nh ph©n c p qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh néi bé doanh nghiÖp. C«ng ty TST ®·¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n,theo h×nh thøc tæ chøc nµy ë c«ng ty cã Phßng kÕ to¸n Tµi chÝnh, ë c¸c®¬n vÞ phô thuéc cã ®ñ ®é lín th× tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng cßn nh÷ng®¬n vÞ phô thuéc nhá th× chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn kinh tÕ thùc hiÖn métsè phÇn kÕ to¸n chi tiÕt theo sù ph©n c«ng cña kÕ to¸n trëng hµng ngµyhoÆc ®Þnh kú ng¾n h¹n chuyÓn chøng tõ ban ®Çu vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty.Phßng kÕ to¸n chØ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ th ¬ng m¹i ,XNK cßnc¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nh kh¸ch s¹n, dÞch vô du lÞch .v.v. do c¸c ®¬nvÞ phô thuéc chÞu tr¸ch nhiÖm. Hµng th¸ng c¸c ®¬n vÞ nµy ph¶i lËp b¸o c¸okÕ to¸n-tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña c«ng ty vµ nhµ n íc göi vÒ phßng kÕto¸n c«ng ty ®Ó kiÓm tra tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o chung toµn c«ng ty. S¬ ¨å tæ chøc kÕ to¸n tµi KÕ to¸n trt¹ing chÝnh ­ë c«ng ty TST *KÕ to¸n KÕ KÕ to¸n KÕ to¸n c«ng nî to¸n hµng ho¸ tiÒn mÆt *KÕ to¸n Thñ t«ng & KÕ to¸n & KÕ to¸n TGNH, *KÕ to¸n hîp TSC§ tiÒnl­¬ng tiÒn vay quü Nh©n viªn kinh tÕ Ban kÕ to¸n tµi ë ®¬n vÞ phô chÝnh thuéc ë ®¬n vÞ phô thuéc K Õ to ¸n tr ëng lµ ngêi ch Þu tr¸ch nhiÖm tæ ch øc ®iÒ u h µnh, híng d Én, kiÓ mtra c «ng t¸c k Õ to ¸n tµi ch Ýnh c ña c «ng ty. H µng n ¨m k Õ to ¸n tr ëng c ã c ãtr¸ch nhiÖm lËp k Õ ho ¹ch tµi ch Ýnh cho to µn c «ng ty, c ïng víi gi¸m ®èc ra c ¸cquyÕt ®Þnh tµi ch Ýnh. H µng th ¸ng ph ¶i b ¸o c ¸o t×nh h ×nh k Õt qu ¶ kinh doanhs ¬ b é tr íc gi¸m ®èc. Thu nh Ën vµ x Ðt duyÖt b ¸o c ¸o tµi ch Ýnh qu ý, n ¨m c ña 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c ¸c ®¬n vÞ trùc thu éc. K Õ to ¸n tæng h îp: X ¸c ®Þnh doanh thu vµ k Õt qu ¶ kinh doanh to µn c «ngty, ph ô tr¸ch th anh to ¸n n éi b é, th anh to ¸n víi ng©n s ¸ch, k ª khai thu Õ, k Õto ¸n c ¸c kho ¶n thu, chi c ¸c qu ü doanh nghiÖp. Híng d Én, kiÓ m tra c ¸c ®¬n vÞn éi b é tæ ch øc c «ng t¸c h ¹ch to ¸n k Õ to ¸n. K Õ to ¸n h µng ho ¸, tµi s ¶n c è ®Þnh: Theo d âi ghi ch Ðp t×nh h ×nh xu t, nh Ëp,tån kho h µng ho ¸, x ¸c ®Þnh gi¸ xu tkho, gi¸ vèn h µng b ¸n. Theo d âi, ghi ch Ðp s ùbiÕn ®éng c ña tµi s ¶n c è ®Þnh, c «ng c ô d ông c ô, tÝnh kh u hao tµi s ¶n c è®Þnh, ph ©n b æ chi ph Ý c «ng c ô d ông c ô. K Õ to ¸n tiÒ n m Æt vµ tiÒ n l¬ng: Theo d âi ghi ch Ðp s ù biÕn ®éng c ña qu ütiÒ n m Æt c ña c «ng ty. T Ýnh to ¸n, trÝch vµ tr¶ l ¬ng, th ëng cho c ¸n b é c «ngnh ©n viªn, n ép BHXH,BHYT,KPC §. Theo d âi c ¸c kho ¶n t¹m øng. K Õ to ¸n c «ng n î, tiÒ n g öi, tiÒ n vay: Th ùc hiÖn c ¸c giao d Þch trùc ti Õp víing ©n h µng. Theo d âi s ù h ×nh th µnh vµ t×nh h ×nh th anh to ¸n c ¸c kho ¶n c «ng n îvíi ngêi m ua, ngêi b ¸n, víi ng ©n h µng vµ c ¸c tæ ch øc tÝn d ông. Theo d âi c ¸ckho ¶n chi tõ tµi kho ¶n tiÒ n g öi ng ©n h µng vµ c ¸c kho ¶n vay ph ôc vô ho ¹t ®éngs ¶n xu tkinh doanh. Th ñ qu ü: T rùc ti Õp qu ¶n lý qu ü tiÒ n m Æt, vµng b ¹c, ngo ¹i tÖ, vµ c ¸c ch øngtõ c ã g Ýa kh ¸c c ña c «ng ty. Nh Ëp vµ xu ttiÒ n m Ët theo lÖnh c ña gi¸m ®èc. C «ng ty ¸p d ông h ×nh th øc s æ k Õ to ¸n nh Ët k ý chung t t c ¶ c ¸c nghiÖp vôkinh tÕ tµi ch Ýnh ph ¸t sinh ®Ò u ®îc ghi ch Ðp vµo s æ nh Ët k ý m µ träng t©mlµ s æ nh Ët k ý chung ,theo tr×nh tù th êi gian ph ¸t sinh vµ ®Þnh kho ¶n k Õ to ¸nc ¸c nghiÖp vô ®ã ,sau ®ã l y s è li Öu trªn c ¸c s æ nh Ët k ý ®Ó ghi vµo s æ c ¸itheo tõng nghiÖp vô ph ¸t sinh. C «ng ty TS T ¸p d ông ph¬ng ph ¸p qu ¶n lý h µngtån kho theo ph¬ng ph ¸p k ª khai th êng xuyªn ,n ép thu Õ gi¸ trÞ gia t¨ng theoph¬ng ph ¸p kh utrõ , h ¹ch to ¸n ngo ¹i tÖ theo tû gi¸ th ùc tÕ. S¬ ¨å quy tr×nh h¹ch to¸n t¹i c«ng ty dÞch vô du lÞch vµth¬ng m¹i. 27
 28. 28. Chøng tõ gèc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sæ nhËt ký Sæ nhËt ký Sæ thÎ kÕ ®Æc biÖt chung to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt II. Thùc tr ¹ ng kÕ to¸ n nghiÖ¶ng c©n ®èi to¸ n víi ng êi c ung cÊ p vµ kh¸ ch B p vô tha nh sè ph¸t sinhhµng t ¹ i c« ng ty TS T. 1.Néi dung ph¬ng thøc thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸ch hµng. B¸ o c¸ o chó: tµ chÝ Ghi éi dung ph¬ng thøc thanh ito¸n nhi ngêi cung c p. 1.1.N ví Trong doanh nghiÖp ngµy m¹i mua hµng lµ kh©u më ®Çu cña qu¸ tr×nh Ghi hµng th¬ngkinh doanh, mua hµng inh»m phôÆvô cho dkútr÷ vµ b¸n ra ®îc b×nh thêng, nã Ghi cuè th¸ng ho c c ®Þnh ù¶nh hëng trùc Quan hÖ ®èiÕt quu ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ tiÕp ®Õn k chiÕ ¶kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy ban gi¸m ®ècvµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc t×m kiÕmnguån hµng æn ®Þnh, phï hîp víi nhu cÇu vµ cã uy tÝn.Víi nh÷ng hµng ho¸ thumua ®Ó xu t khÈu doanh nghiÖp thêng cö c¸n bé ®i thu mua trùc tiÕp tõ ngêis¶n xu t, hoÆc ®i ®Æt hµng t¹i c¸c c¬ së gia c«ng h¹n chÕ ®Õn møc th p nh tviÖc thu mua qua trung gian. Víi hµng ho¸ kh¸c c«ng ty th êng mua trùc tiÕpcña c¬ së s¶n xu t vµ vËn chuyÓn vÒ kho b¨ng ph¬ng tiÖn cña c«ng ty hoÆcthuª ngoµi. Víi hµng ho¸ nhËp khÈu thêng ®îc c«ng ty mua theo ®iÒu kiÖn CIF ,c¸n bé c«ng ty xuèng trùc tiÕp nhËn hµng t¹i c¶ng, lµm thñ tôc h¶i quan vµvËn chuyÓn hµng vÒ kho cña c«ng ty. ¦ng víi mçi ph¬ng thøc mua hµng th× cã c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸cnhau. ¥ c«ng ty TST thanh to¸n trong mua hµng ®îc thùc hiÖn chñ yÕu nh sau: -Víi hµng ho¸ thu mua ®Ó xu t khÈu c«ng ty thêng t¹m øng tiÒn cho c¸n bé®i thu mua , thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt cho ngêi s¶n xu©t. Víi hµngho¸ kh¸c th× ®îc thanh to¸n chñ yÕu b»ng sÐc hoÆc uû nhiÖm chi. - Víi hµng ho¸ nhËp khÈu th× c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ th tÝndông hoÆc ®iÖn chuyÓn tiÒn. Quy tr×nh thanh to¸n b»ng th tÝn dông: Sau khi ký hîp ®ång, c«ng ty lµm thñ tôc mua ngo¹i tÖ hoÆc dïng ngo¹itÖ tù cã ®Ó ký quü më L/C. Do lîng vèn cã h¹n nªn c«ng ty thêng vay ng¾nh¹n ng©n hµng ®Ó thanh to¸n khi bé chøng tõ vÒ ®Õn ng©n hµng. 1.2.Néi dung ph¬ng thøc thanh to¸n víi kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ lµ ®Æc trng chñ yÕu cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, lµ kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xu t kinh doanh. Qua ®ã hµngho¸ ®îc chuyÓn thµnh tiÒn, thùc hiÖn vßng chu chuyÓn vèn trong doanh nghiÖpth¬ng m¹i, vßng chu chuyÓn tiÒn tÖ trong x· héi, ®¸p øng nhu cÇu cu¶ s¶n xu tvµ ®êi sèng. Tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thùc hiÖnmôc tiªu vµ chiÕn lîc mµ doanh nghiÖp theo ®uæi. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµyban l·nh ®¹o c«ng ty r t chó träng c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸ch×nh thøc b¸n hµng. ¥ trong níc c«ng ty nhËn lµm ®¹i lý vÐ m¸y bay, b¸n lÎ xem¸y, b¸n bu«n vËt liÖu x©y dùng, m¸y x©y dùng,m¸y c«ng cô... xu t khÈu hµng 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368n «ng s ¶n qua ch Õ biÕn vµ h µng th ñ c «ng m ü ngh Ö. §Ó th óc ®Èy ti ªu th ôh µng ho ¸ c «ng ty t×m nhiÒ u biÖn ph ¸p ph ôc vô m äi yªu c Çu c ña kh ¸ch h µng, t¹ouy tÝn cho m ×nh t¨ng nhanh doanh thu ®Æc biÖt lµ doanh thu h µng xu tkh Èu.Tuy nhiªn trong ®iÒ u kiÖn c ¹nh tranh quyÕt li Ö t th × ho ¹t ®éng xu tkh Èu c ñac «ng ty vÉn c ßn nhiÒ u h ¹n ch Õ, m ét s è s ¶n ph Èm ph ¶i nh ê u û th ¸c xu tkh Èulµm ¶nh hëng ®Õn lîi nhu Ën c ña c «ng ty. §Ó th óc ®Èy ti ªu th ô ngo µi viÖc ®a d ¹ng ho ¸ c ¸c h ×nh th øc b ¸n h µng c ßnph ¶i ®a d ¹ng ho ¸ c ¸c h ×nh th øc th anh to ¸n tiÒ n h µng. Ngo µi b ¸n lÎ thu tiÒ nngay, ®èi víi b ¸n bu «n c «ng ty th êng ¸p d ông c ¸c ph¬ng th øc th anh to ¸n kh ¸cnhau. Víi h µng ho ¸ m µ c «ng ty c ã ngu ån cung c p æn ®Þnh vµ b ªn cung c p c ãkh ¶ n ¨ng tµi ch Ýnh c «ng ty t¹o ®iÒ u kiÖn cho b ªn m ua m ét kho ¶ng th êi gian h îplý ®Ó th anh to ¸n. §èi víi h µng nh Ëp kh Èu ®Ó b ¸n do c «ng ty ph ¶i ®i vay ng ¾n h ¹n ®Ó nh Ëpkh Èu do ®ã c «ng ty h ¹n ch Õ b ¸n ch Þu ho Æc yªu c Çu kh ¸ch h µng ®Æt tiÒ n tr íckhi nh Ëp kh Èu.Víi ho ¹t ®éng xu tkh Èu ph¬ng th øc th anh to ¸n ch ñ yÕu b »ngth tÝn d ông. 2.KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi cung cÊp vµ kh¸ch hµng t¹ic«ng ty TST. 2.1.KÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi cung c p. 2.1.1.Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu : C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¶n ¸nh quan hÖ thanh to¸n víi ng êi cung c p ph¸tsinh t¹i c¸c bé phËn c¸c phßng ban chøc n¨ng cña doanh nghiÖp. §Ó thu nhËnvµ xö lý tèt th«ng tin kÕ to¸n ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu t¹i c¸c béphËn cã ph¸t sinh quan hÖ kinh tÕ. VÒ chøng tõ sö dông: C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ theo mÉu quy ®Þnhcña Bé tµi chÝnh nh: Ho¸ ®¬n(GTGT), ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu chi, vµ c¸c ho¸®¬n hîp ph¸p kh¸c nh Invoice( ®èi víi hµng nhËp khÈu), uû nhiÖm chi, gi y b¸onî.. vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c. ViÖc ghi chÐp c¸c th«ng tin vµo c¸c chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu ® îc ph©nc«ng cô thÓ cho tõng ®èi tîng cã liªn quan. Ho¸ ®¬n(GTGT), ho¸ ®¬n b¸nhµng, Invoice cïng víi phiÕu nhËp kho ®îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n sau khi ghivµo sæ nhËt ký chung ®îc chuyÓn cho kÕ to¸n hµng ho¸ ghi chÐp, theo dâi trÞgÝa hµng nhËp kho sÏ ®îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n c«ng nî ®Ó theo dâi viÖc thanhto¸n. C¸c chøng tõ thanh to¸n ®îc lËp tõ trong doanh nghiÖp( phiÕu chi, uûnhiÖm chi) hay tõ bªn ngoµi (b¸o nî) ®îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n c«ng nî ®Ó ghichÐp vµo sæ kÕ to¸n cã liªn quan. VÝ dô: Ngµy 8/12/1999 c«ng ty ký hîp ®ång mua xe m¸y cña c«ng tyHonda ViÖt nam. Hîp ®ång kinh tÕ Sè N/18 ngµy 8/12/1999 C¨n cø ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 cña Héi ®ång Nhµ nícvµ nghÞ ®Þnh sè 17/H§BT cña Héi ®ång Bé trëng(nay lµ ChÝnh phñ) quy®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖch Hîp ®ång kinh tÕ. H«m nay ngµy 8/12/1999 chóng t«i gåm Bªn A: C«ng ty Honda ViÖtnam. 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Þa ch Ø : M ª linh,VÜnh ph óc T µi kho ¶n tiÒ n ViÖt s è : 71 0B-001 20 t¹i Ng©n h µng c «ng th ¬ng chi nh ¸nhPh óc yªn tØnh VÜnh Ph óc. D o «ng: lµm ®¹i d iÖn B ªn B: C «ng ty d Þch vô du lÞch vµ th ¬ng m ¹i TS T. §Þa ch Ø : 1 D L ¸ng H ¹, §èng §a, H µ N éi T µi kho ¶n tiÒ n ViÖt: 01 3A-001 71 T ¹i ng ©n h µng c «ng th ¬ng §èng §a. D o «ng Phan ch Ý T rung gi¸m ®èc lµm ®¹i d iÖn. C ïng tho ¶ thu Ën: B ªn A b ¸n cho b ªn B 1 9 xe S uper D re am víi gi¸ cha thu Õ GTGT lµ24.530.000 ®ång m ét chiÕc (H ai m¬i b èn tri Öu n ¨m tr¨m ba m¬i ng µn ®ång). Ngµy giao h µng 1 8/ 2/ 999 t¹i c öa h µng xe 301 §éi C n,th anh to ¸n b »ng u û 1 1nhiÖm chi ch Ëm nh tm ét ng µy tr íc ngµy giao h µng. §¹i d iÖn b ªn b ¸n §¹i d iÖn b ªn m ua C ¨n c ø vµo h îp ®ång ng µy 1 6/ 2/ 999 C «ng ty viÕt U û nhiÖm chi cho ng ©n 1 1h µng c «ng th ¬ng §èng §a th anh to ¸n cho Honda ViÖt N am . Uû nhiÖm chi sËchuyÓ kho¶n,chuyÓ t iÒ t h,®iÖn n n n L Ëp ng µy PhÇn do NH ghiT ªn ®¬n vÞ tr¶ tiÒ n: C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i Tµi kho¶n nîSè tµi kho¶n : 013A-00171T¹i Ng©n hµng: CT §èng §a TØnh,TP Hµ néiTªn ®¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty Honda ViÖt nam Tµi kho¶n cãSè tµi kho¶n: 710B-00120T¹i ng©n hµng: CTCN PhócYªn TØnh,TP VÜnh Phóc Sè tiÒn b»ng sèSè tiÒn b»ng ch÷: N¨m tr¨m mêi hai triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i b¶y ngµy ®ång 512.677.000 ®Néi dung thanh to¸n: ChuyÓn tiÒn mua 19 xe m¸y theo hîp ®ångN-018 ngµy 8/12/1999 cho ®ît giao hµng ngµy 18/12/1999 cña cöa hµng 301 §éiCÊn- m· cöa hµng 14005§¬n vÞ tr¶ tiÒn Ng©n hµng A Ng©n hµng BKÕ to¸n Chñ tµi kho¶n Ghi sæ ngµy:17/12/1999 Ghi sæ ngµy KÕ to¸n Trëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n Trëng phßng kÕ to¸n 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy 18/12/1999 C«ng ty Honda ViÖt nam giao hµng t¹i cöa hµng 301 §éiC n. Ngµy 19/12/1999 Phßng kÕ to¸n nhËn ®îc Ho¸ ®¬n. 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HO¸ §¥N (GTGT) Liªn 2: G iao cho kh ¸ch h µng o Ngµy 1 8 th ¸ng 1 2 n ¨m 1 999 N 00786§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Honda ViÖt nam§Þa chØ : Mª linh, VÜnh phóc Tµi kho¶n 710B-00120 NHCTP.yªn§iÖn tho¹i: MS:§¬n vÞ mua hµng: C«ng ty DV-DL &TM§Þa chØ :1DL¸ngH¹,§èng§a, Hµ néi.Tµi kho¶n 013A-00171NHCT§§aH×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS: 01 001 07878-1STT Tªn hµng §¬n Sè l- §¬n gi¸ Thµnh tiÒn vÞ îng tÝnhA B C 1 2 3=1x21 Xe m¸ySuperDream ChiÕ 19 24.530.000 466.070.000 c Céng tiÒn hµng: 466.070.000®ThuÕ su t 10% ThuÕGTGT : 46.607.000® Gi¸ thanh to¸n: 512.677.000®ViÕt b»ng ch÷: N¨m tr¨m mêi hai triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i ngµy ®ångNgêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ(Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä tªn) ( Ký, ®ãng d u, ghi râ hä tªn) 2.1.2.VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph¸t sinh c¸c kho¶n c«ng nî vµ t×nh h×nh thanh to¸nvíi ngêi cung c p kÕ to¸n c«ng ty sö dông tµi kho¶n 331ÒPh¶i tr¶ ngêi b¸nÓ. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp tµi kho¶n 331 ®îc dïng 32
 33. 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Óph¶n ¸nh: + Sè nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n vÒ hµng ho¸, dÞch vô mua chÞu, kÓ c¶ c¸c kho¶nmua tr¶ tiÒn ngay ®èi víi c¸c ®èi t îng cã quan hÖ thêng xuyªn, c¸c kho¶n mµngêi b¸n chi hé, nép hé. +Kho¶n ph¶i tr¶ ngêi göi ®¹i lý vÒ sè tiÒn b¸n ®ai lý vµ trÝch hoa hång ®¹ilý ®îc hëng. +T×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t îng ( kh¸ch hµng, th¬ng vô). Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan111,112,141,156,133.. 2.1.3.Tr×nh tù kÕ to¸n. + Khi mua hµng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n(GTGT) hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng cña bªnb¸n, kÕ to¸n ghi: Nî Tk 156-Hµng ho¸ Nî Tk 133-ThuÕ GTGT®îc khÊutrõ(§èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGTtheo ph¬ng ph¸p khÊutrõ) Cã Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. +Khi thanh to¸n tiÒn hµng(kÓc¶ øng tr íc), kÕ to¸n ghi: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. Cã Tk 111,112,311 VÝ dô: Ngµy 16 th¸ng 12c«ng ty viÕt uû nhiÖmchi cho ng©n hµng c«ng th-¬ng §èng §a thanh to¸n tiÒn hµng cho Honda Viªt nam sè hµng nhËp ngµy18/12. Nî Tk 331 512.677.000 ® Cã Tk 112 Ngµy 19/12 nhËn ®îc ho¸ ®¬n hµng ®· nhËp kho ngµy 18/12. Nî Tk 156 : 466.070.000 Nî Tk 133 : 46.607.000 Cã Tk 331 : 512.677.000 Ngµy15/12 nhËn l« hµng phô tïng xe m¸y cña Honda Viªt nam Nî Tk 156 : 10.363.200 Nî Tk 133 : 1.036.620 Cã Tk 331: 11.399.520 Ngµy 20 th¸ng 12 viÕt uû nhiÖm chi cho Ng©n hµng c«ng th¬ng §èng §athanh to¸n cho Honda ViÖt nam qua Citibank,Hµ néi. Nî Tk 331 11.399.520 Cã Tk 112 + Khi nhËp khÈu hµng ho¸ C«ng ty TST chñ yÕu nhËp hµng ho¸ theo gi¸ CIF, thanh to¸n b»ng L/ChoÆc ®iÖn chuyÓntiÒn. 33
 34. 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi hµng vÒ ®Õn c¶ng, lµm thñ tôc h¶i quan, c¨n cø vµo Invoice, kÕ to¸nghi: Nî Tk 156 Quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ Cã Tk 331 Khi thanh to¸n cho ®èi t¸c níc ngoµi kÕ to¸n ghi: Nî Tk 331 Quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ Cã Tk 112,141 NÕu ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh trùc tiÕp vµo trÞgi¸ hµng mua ®Ó c«ng ty nhanh chãng x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ kinh doanh(ëc«ng ty c¸c nghiÖp vô vÒ XNK Ýt nªn kh«ng më tµi kho¶n 413 ) Nî Tk 156 Tû gi¸ t¨ng Cã Tk 331 hoÆc Nî Tk 331 Tû gi¸ gi¶m Cã Tk 156 VÝ dô: Ngµy 10/8/1999 C«ng ty ký hîp ®ång nhËp khÈu 20 xe t¶i Hyundai cñaHµn Quèc, gi¸ 5750 USDmét xe theo gi¸ CIF H¶i Phßng. Thanh to¸n b»ng L/Ctr¶ chËm, 50% thanh to¸n ngay khi bé chøng tõ vÒ ®Õn ng©n hµng, 50%thanh to¸n sau 2 th¸ng. Ngµy 19/8 c«ng ty lµm thñ tôc më L/C trÝch tiÒn göi t¹i Ng©n hµng muaUSD®Ó ký quü , Tû gi¸ 13.950 VND/USD.Theoyªu cÇu cña ng©n hµng c«ng typh¶i ký quü 23.000 USD. Nî Tk 144 : 320.850.000 Cã Tk 112(1):320.850.000 Ngµy 19/8 bé chøng tõ vÒ ®Õn ng©n hµng, ng©n hµng yªu cÇu c«ng tynép 34.500 USD®Óthanh to¸n, tû gi¸ 13.965VND/USD. Nî Tk 331 802.642.500 Cã Tk 111(2) 481.792.500 Cã Tk 144 320.850.000 Ngµy 10/9 hµng vÒ nhËp kho, tû gi¸ 13.970 VND/USD. Nî Tk 156 1.606.550.000 Cã Tk 331 Ngµy 1/12 thanh to¸n nèt tiÒn hµng(57.500 USD),tû gi¸ 13.990®/USD Nî Tk 331 804.425.000 Cã Tk 112 §ång thêi ®iÒuchØnh tû gi¸. Nî Tk 156 517.500 Cã Tk 331 + C«ng ty më ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cho Vietnam Airlines. Khi b¸n vÐ, cuèituÇn tæng hîp tõ b¶ng kª b¸n vÐ kÕ to¸n ghi: 34
 35. 35. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî Tk 111hoÆc 112 Cã Tk 331 §Þnh kú(hµng tuÇn) chuyÓntiÒn vÐ tr¶ cho Vietnam Airlines. Nî Tk 331 Cã Tk 112 Cuèi th¸ng x¸c ®Þnh tæng doanh thu b¸n vÐ x¸c ®Þnh hoa hång ®îc hëng: Nî Tk 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Cã Tk 511(3)-Doanh thu b¸n hµng(dÞch vô) 2.1.4. Sæ kÕ to¸n: Tõ c¸c chøng tõ gèc ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n kÕ to¸n ghi vµosæ nhËt ký mua hµng(nÕu cha thanh to¸n hoÆc thanh to¸n tr íc) hoÆc sænhËt ký chi tiÒn(tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi). Vµ chuyÓnsè liÖu sang sæ c¸i tµikho¶n 331. §ång thêi víi viÖc ghi chÐp vµo sæ nhËt ký, chøng tõ gèc ®îcchuyÓnsang ghi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng ( ®îc më cho tõngngêi b¸n hoÆc tõng th¬ng vô) vµ cuèi th¸ng tæng hîp tõ c¸c sæ chi tiÕt nµylªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331. Cuèi kú kÕ to¸n , tæng hîp tõ sæ chi tiÕt tµikho¶n 331 ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu “Ph¶i tr¶ ngêi b¸n” vµ chØ tiªu “Tr¶ tr íc chongêi b¸n” ®Ólªn b¸o c¸o tµi chÝnh. 35
 36. 36. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368C«ng t y dÞch vô du l Þch vµ t h¬ng m¹i Sæ theo dâi chi tiÕt Tµi kho¶n 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Th¸ng 12n¨m1999 §¬n vÞ : Honda ViÖtnamNgµy-th¸ng-n¨m SHTK diÔngi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn n c ®èi øng nî cã Sè ®Çu kú 2.963.740 .............. ...... ...... ............................ ....... .. .. .. .. .. .. .......... 15-12-1999 00175 NhËp l« phô tïng xe m¸y 156 10.363.200 15-12-1999 00175 VAT L« phô tïng 133 1.036.020 17-12-1999 37 Tr¶ tiÒn mua 19 xe 112 512.677.000 18-12-1999 00780 NhËn 19 xe 156 466.070.000 18-12-1999 00780 VAT 19 xe 133 46.607.000 20-12-1999 38 Tr¶ tiÒn phô tïng 112 11.399.520 ........ .... .... .............. ...... ........ .......... Sè ph¸t sinh x 6.115.946.870 6.133.537.410 Sè cuèi kú 20.554.280C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 331-Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Th¸ng 12n¨m1999STT Tªn ®¬n vÞ §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi kú nî cã nî cã nî cã 1 Trung t©m ®iÖn lùc 989.389.600 1.468.560.433 479.170.833 36
 37. 37. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 Honda ViÖt nam 2.963.740 6.115.946.870 6.133.537.410 20.554.2803 Vietnam airlines 107.095.051 2.228.331.237 2.230.354 109.117.9324 Cty th¬ng m¹i §µ n»ng 3.930.000 3..930.000 Tæng céng 397.482.50 4.966.204.72 11.148.377.134 15.107.880.505 490.845.973 8.037.379.62 0 7 5 37
 38. 38. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i 2.2.K Õ to ¸n th anh to ¸n víi ngêi m ua. 2.2.1 H ¹ch to ¸n ban ®Çu. Ch øng tõ ban ®Çu bao g åm : Ho ¸ ®¬n(GTGT), ho ¸ ®¬n b ¸n h µng, Invoice doc «ng ty lËp t¹i n ¬i b ¸n h µng ho Æc t¹i c ¶ng. C ¸c ch øng tõ n µy ® îc lËp th µnh3 li ªn: Liªn 1 - u, Liªn 2- G iao cho kh ¸ch h µng, Liªn 3- D ïng ®Ó th anh to ¸n. C ¸c Lch øng tõ n µy khi chuyÓ n vÒ ph ßng k Õ to ¸n ®îc giao cho k Õ to ¸n tæng h îp ph ¶n¸nh doanh thu vµ ghi vµo s æ nh Ët k ý, giao cho k Õ to ¸n h µng ho ¸ ®Ó x ¸c ®Þnhgi¸ vèn vµ k Õ to ¸n c «ng n î ®Ó ghi ch Ðp, theo d âi t×nh h ×nh th anh to ¸n (n Õucha ®îc th anh to ¸n). C ¸c ch øng tõ th anh to ¸n nh phiÕu thu, gi y b ¸o n î ng ©nh µng, u û nhiÖm chi (c ña kh ¸ch h µng) ®îc chuyÓ n ®Õn k Õ to ¸n tæng h îp ®Óghi vµo s æ nh Ët k ý sau ®ã ®îc k Õ to ¸n c «ng n î ghi vµo s æ theo d âi chi ti Õ t. VÝ d ô: ngµy 1 5/ 2/ 999 C «ng ty b ¸n 2 xe H yundai cho c «ng ty Th ¨ng Long. 1 1BQ P hO¸ §¥N (GTGT) Liªn3: D ïng ®Ó th anh to ¸n o Ngµy 1 8 th ¸ng 1 2 n ¨m 1 999 N 04836§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i§Þa chØ : 1D L¸ng H¹,Hµ néi Tµi kho¶n 013A-00171 NHCT §.§a§iÖn tho¹i: MS: 01 001 07878-1§¬n vÞ mua hµng: C«ng ty Th¨ng long BQP§Þa chØ : 99 LªDuÈn, Hµ néi. Tµi kho¶nH×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS: 01 001 08992-1STT Tªn hµng §¬n Sè l- §¬n gi¸ Thµnh tiÒn vÞ îng tÝnh A B C 1 2 3=1x2 38
 39. 39. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i1 ¤ t« Hyundai ChiÕ 2 128.800.00 257.600.000 c 0 C éng tiÒ n h µng: 257.600.000 ®ThuÕ su t 5% ThuÕ GTGT : 12.880.000 ® Gi¸ thanh to¸n : 270.480.000 ®ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m bÈy m¬i triÖu bèn tr¨m t¸m m¬i ngµn ®ångNgêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ(K ý,ghi râ h ä tªn) (K ý,ghi râ h ä tªn ) ( K ý, ®ãng d u,ghi râ h ä tªn) 2.2.2.VËn d ông h Ö th èng tµi kho ¶n. §Ó ph ¶n ¸nh t×nh h ×nh ph ¸t sinh c ¸c kho ¶n c «ng n î ph ¶i thu kh ¸ch h µng vµt×nh h ×nh th anh to ¸n tiÒ n h µng k Õ to ¸n s ö d ông tµi kho ¶n 1 31 - Ph ¶i thu kh ¸ch Òh µngÓ. §Ó ph ï h îp víi t×nh h ×nh th ùc tÕ ®¬n vÞ tµi kho ¶n 1 31 ë c «ng ty TS T ® îcs ö d ông ®Ó ph ¶n ¸nh: + C ¸c kho ¶n ph ¶i thu kh ¸ch h µng vÒ gi¸ trÞ h µng ho ¸ ®· cung c p, ph ¶i thu vÒc ¸c kho ¶n ®· n ép h é, chi h é kh ¸ch h µng. + T ×nh h ×nh th anh to ¸n c ¸c kho ¶n ph ¶i thu kh ¸ch h µng. T µi kho ¶n ®îc m ë chi ti Õ t cho tõng ®èi tîng(kh ¸ch h µng, th ¬ng vô) Ngo µi ra k Õ to ¸n c ßn s ö d ông c ¸c tµi kho ¶n c ã li ªn quan: 1 11 ,1 1 2,51 1 ,3331 ... 2.2.3. Tr×nh tù k Õ to ¸n. Khi b ¸n h µng c ¨n c ø vµo Ho ¸ ®¬n(GTGT) ho Æc ho ¸ ®¬n b ¸n h µng, ghi: N î Tk 1 31 - T æng s è tiÒ n ph ¶i thu C ã Tk 51 1 - oanh thu b ¸n h µng D C ã Tk 333(1 ) -Thu Õ GTGT Khi kh ¸ch h µng th anh to ¸n tiÒ n h µng: N î Tk 1 11 ,11 2 39
 40. 40. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i Cã Tk 131 VÝ dô : Ngµy 15/12/1999 b¸n xe Hyundai cho c«ng ty Th¨ng long BQP, ghi: Nî Tk 131 270.480.000 Cã Tk 511 257.600.000 Cã Tk 333(1) 12.880.000 Ngµy 20/10/1999 NhËn ®îc b¸o nî cña ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a vÒsè tiÒn mua xe C«ng ty Th¨ng Long tr¶: Nî Tk 112 270.480.000 Cã Tk 131 +Khi hµng ho¸ xuÊt khÈu ®· x¸c ®Þnh xuÊt khÈu, c¨n cø vµo Invoice, kÕ to¸nghi: Nî Tk 131 Quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ. Cã Tk 511 Khi nhËn ®îc b¸o cã cña ng©n hµng vÒsè tiÒn hµng ®· thanh to¸n Nî Tk 112 Quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ. Cã Tk 131 NÕu cã chªnh lÖch tû gi¸ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh trùc tiÕp doanh thu( doho¹t ®éng Xnk kh«ng diÔnra thêng xuyªn nªn c«ng ty kh«ng më tµi kho¶n 413) Nî Tk 131 Tû gi¸ t¨ng Cã Tk 511 HoÆc Nî Tk 511 Tû gi¸ gi¶m Cã Tk 131 VÝ dô : Ngµy 15/9/1999 C«ng ty ký hîp ®ång xuÊt khÈu 150 tÊn cafe choc«ng ty GRANDSUN- ANADA, gi¸ 1220USD/tÊn theo gi¸ FOB c¶ng Sµi Gßn. CTæng gi¸ thanh to¸n: 183.000USD. Ngµy 15/10 Giao hµng xuèng tµu, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kÕ to¸n ghi(Tû gi¸thùc tÕ 1USD=13980VND. Nî Tk 131 2.558.340.000 Cã Tk 511 Ngµy 28/10 nhËn ®îc b¸o cã cña ng©n hµng ngo¹i th¬ng vÒ sè ngo¹i tÖGRANDSUN- ANADA thanh to¸n, tû gi¸ 13.995VND/USD. C Nî Tk 112 2.561.085.000 Cã Tk 131 Dotû gi¸ t¨ng nªn ®iÒuchØnh t¨ng doanh thu Nî Tk 131 2.745.000 Cã Tk 511 40
 41. 41. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i 2.2.4.Sæ kÕ to¸n. Víi h×nh thøc nhËt ký chung mµ c«ng ty ¸p dông, tõ c¸c chøng tõ gèc: Ho¸®¬n(GTGT),ho¸ ®¬n b¸n hµng, invoice kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký b¸nhµng(b¸n chÞu) vµ sæ nhËt ký thu tiÒn(tiÒn m¨t, tiÒn göi) sau ®ã chuyÓnsangsæ c¸i tµi kho¶n131.§ång thêi víi viÖc ghi chÐp trªn sæ tæng hîp kÕ to¸n ghitrªn sæ theo dâi chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng (®îc më cho tõng kh¸chhµng, tõng th¬ng vô). Cuèi kú tõ c¸c sæ theo dâi chi tiÕt nµy chuyÓnsè liÖulªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 131vµ lÊy sè liªu tõ sæ nµy ®Ólªn b¶ng c©n ®èi kÕto¸n cho hai chØ tiªu “Ph¶i thu kh¸ch hµng” vµ “Ngêi mua tr¶ tr íc”. 41
 42. 42. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹ic«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i Sæ theo dâi chi tiÕt Tµi kho¶n 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng Th¸ng 12n¨m1999 §¬n vÞ : C«ng ty liªn doanh GMNNgµy-th¸ng-n¨m SHTK diÔngi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn n c ®èi øng nî cã Sè ®Çu kú 3.121.159.427 03-12-1999 2 øng tiÒn phô tïng xe m¸y 112 382.661.591 5-12-1999 42 øng tiÒn xe 112 2.834.580.000 9-12-1999 10235 Phô tïng xe 511 1.217.714.592 9-12-1999 10235 VAT phô tõng 3331 121.771.460........ .... .... .............. ...... ........ .......... Sè ph¸t sinh x 5.182.901.733 1.858.353.815 Sè cuèi kú 203.388.491C«ng ty dÞch vô du lÞch vµ th¬ng m¹i Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng Th¸ng 12n¨m1999STT Tªn ®¬n vÞ §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi kú nî cã nî cã nî cã 1 Cty TNHHH¶i ¢u 27.354.939 170.700.000 198.054.939 2 Cty Vt-Kü thuËt xim¨ng 236.300.000 170.700.000 407.000.000 42
 43. 43. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i3 Cty Liªn doanh GMN 3.121.159.427 5.182.901.733 1.858.353.815 203.388.49140 CANADOMIC®Öm mót 140.000.000 140.000.000 Tæng céng 3.710.695.78 3.765.638.05 6.527.954.177 4.825.458.56 2.747.434.15 1.099.925.823 0 6 7 7 43

×