Van luong.blogspot.com 17345

199
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
199
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17345

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Du lÞch ngµy nay ®· vµ ®ang trë thµnh nhu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi nhiÒutÇng líp x· héi cña mçi quèc gia, lµ hiÖn tîng quan träng nh t cña cuéc sèng hiÖn®¹i”. Theo trµo lu ph¸t triÓn cña du lÞch quèc tÕ, nhiÒu níc ®· ®Æt sù nghiÖpph¸t triÓn du lÞch lªn mét trong nh÷ng vÞ trÝ quan träng hµng ®Çu vµ ®· gÆth¸i ®îc nh÷ng thµnh c«ng ë lÜnh vùc nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Víi ViÖt Nam, thùc tÕ ®· cho th y du lÞch “ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi”®ang ngµy cµng kh¼ng ®Þnh v÷ng ch¾c vÞ trÝ quan träng cña m×nh trongnÒn kinh tÕ quèc d©n. Cã ®îc vai trß nµy lµ nhê sù ®ãng gãp kh«ng nhá cñahµng tr¨m, hµng ngµn c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc du lÞch kh¾p c¶ níc. Méttrong nh÷ng lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh«ng thÓ thiÕu vµ gãp phÇn quan träng chosù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch ®ã lµ c«ng ty du lÞch l÷ hµnh. N»m trong hÖ thèng c¸c c«ng ty l÷ hµnh, h¬n 5 n¨m qua HanoiFestival ®·kh«ng ngõng v¬n lªn ph¸t triÓn tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng du lÞchtrong níc vµ quèc tÕ. Víi nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch v¨n ho¸ - ®éc ®¸o vµ h pdÉn, phong phó c¶ vÒ ch t lîng lÉn lo¹i h×nh du lÞch,Trung t©m l÷ hµnh vµ hîpt¸c quèc tÕ HanoiFestival ®· ®Ó l¹i nhiÒu n tîng tèt ®Ñp víi kh¸ch du lÞch, sè l-îng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty ngµy cµng cao. Sau khi ®· ®i s©u nghiªn cøu thùc tÕ b»ng ph¬ng ph¸p quan s¸t cïng víi sèliÖu ®· thu thËp ®îc vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh cñaTrung t©m l÷ hµnh vµ hîp t¸c quèc tÕ HanoiFestival, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:“ Mét sè gi¶i ph¸p vµ khuyÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn ho¹ t ®éng kinh doanhdu lÞ ch l÷ hµnh cña Trung t©m l÷ hµnh vµ hîp t¸c quèc tÕ HanoiFestival “ Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1 - Lý luËn tæng quan v“ ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh. Ch¬ng 2 - Thùc tr¹ ng ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña HanoiFestival Ch¬ng 3 - Mét sè gi¶i ph¸p vµ khuyÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña HanoiFestival Ch¬ng 1 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lý luËn tæng quan v“ ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh1.1-/ kh¸i ni÷m, §Æc ®iÓm cña du lÞ ch l÷ hµnh vµ vai tr§ cña c¸c c«ng ty du lÞ ch l÷ hµnh.1.1.1-/ Kh¸i ni÷m, ®Æc ®iÓm cña du lÞ ch l÷ hµnh. Theo T æng c ôc D u lÞch ViÖ t nam (Q uy chÕ qu ¶n lý l÷ h µnh ng µy29/4/ 995) th ×: 1 "Kinh doanh L÷ hµnh (Tour Operators Business) lµ viÖc thùc hiÖn c¸cho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng, thiÕt lËp c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trängãi hay tõng phÇn, qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c ch¬ng tr×nh nµy trùc tiÕp hay gi¸ntiÕp qua c¸c trung gian hoÆc v¨n phßng ®¹i diÖn, tæ chøc thùc hiÖn ch¬ngtr×nh vµ híng dÉn du lÞch. C¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ®¬ng nhiªn ®îcphÐp tæ chøc m¹ng líi ®¹i lý l÷ hµnh". Nh÷ng doanh nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ®ã lµ c¸cC«ng ty l÷ hµnh, theo Quy chÕ qu¶n lý l÷ hµnh cña Tæng côc du lÞch th×: "Doanh nghiÖp l÷ hµnh lµ ®¬n vÞ cã t c¸ch ph¸p nhËn, h¹ch to¸n®éc lËp ®îc thµnh lËp nh»m môc ®Ých sinh lîi b»ng viÖc giao dÞch, kýkÕt hîp ®ång du lÞch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®·b¸n cho kh¸ch du lÞch". Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh lµ ho¹t ®éng ®Æc tr ng næi bËt vµrâ nÐt nh t trong ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch nãi chung. Mét quèc gia, mét vïngnµo ®ã muèn ph¸t triÓn du lÞch th× viÖc n©ng cao ch t vµ lîng cña c¸c ho¹t®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh lµ mét ®iÒu r t quan träng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, nhiÒu c«ng ty l÷ hµnh cã ph¹m vi ho¹t ®éng rénglín mang tÝnh khu vùc vµ toµn cÇu trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña ho¹t ®éng dulÞch. C¸c c«ng ty l÷ hµnh ®ång thêi së h÷u c¸c tËp ®oµn kh¸ch s¹n, c¸c h·ng hµngkh«ng tÇu biÓn, ng©n hµng, phôc vô chñ yÕu kh¸ch du lÞch cña c«ng ty l÷ hµnh.KiÓu tæ chøc c¸c c«ng ty l÷ hµnh nãi trªn r t phæ biÕn ë Ch©u ¢u, Ch©u ¸ vµ ®·trë thµnh nh÷ng tËp ®oµn kinh doanh du lÞch cã kh¶ n¨ng chi phèi m¹nh mÏ thÞ tr-êng du lÞch quèc tÕ. ë giai ®o¹n nµy th× c¸c c«ng ty l÷ hµnh kh«ng chØ lµ ngêi b¸n(ph©n phèi), ngêi mua s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung c p du lÞch mµ trë thµnh ngêi s¶nxu t trùc tiÕp ra c¸c s¶n phÈm du lÞch. Kinh doanh du lÞch l÷ hµnh lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùctæ chøc x©y dùng, b¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cho kh¸chdu lÞch. Ngoµi ra cßn cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng trung gian b¸n s¶n phÈm 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c ña c ¸c nh µ cung c p du lÞch ho Æc th ùc hiÖn c ¸c ho ¹t ®éng kinh doanh tæng h îpkh ¸c ®¶m b ¶o ph ôc vô cho nhu c Çu du lÞch c ña kh ¸ch tõ kh ©u ®Çu ti ªn ®Õ nkh ©ucu èi c ïng.1.1.2-/ Vai tr§ cña c¸c c«ng ty kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh. §Ó hiÓu râ vai trß cña c«ng ty du lÞch l÷ hµnh, tríc hÕt cÇn hiÓu râ mèiquan hÖ gi÷a cung vµ cÇu trong du lÞch. Quan hÖ gi÷a cung - cÇu trong du lÞch lµ mèi quan hÖ t¬ng ®èi phøc t¹p,chÞu ¶nh hëng cña r t nhiÒu yÕu tè bªn trong còng nh bªn ngoµi. Mèi quan hÖ nµycã kh¸ nhiÒu ®iÓm b t lîi cho c¶ nh÷ng ngêi kinh doanh du lÞch (cung) còng nhkh¸ch du lÞch (cÇu). a, Nh÷ng m©u thuÉn xung quanh quan hÖ cung - cÇu. * TÝnh cè ®Þnh cña cung vµ sù ph©n t¸n cña cÇu du lÞch ®· gãp phÇnh×nh thµnh c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh. TÝnh cè ®Þnh cña cung thÓ hiÖn métc¸ch hiÓn nhiªn ë tµi nguyªn du lÞch, nã kh«ng thÓ di chuyÓn ®îc mµ kh¸ch dulÞch ph¶i tù t×m kiÕm ®Õn víi nã. Còng nh c¸c dÞch vô lu tró chØ cã thÓ mäc lªnë xung quanh c¸c tµi nguyªn du lÞch vµ n»m chê kh¸ch du lÞch tíi. TÝnh cè ®Þnhcña cung dÉn tíi mét ®iÒu lµ kh¸ch du lÞch dï kh«ng muèn hä còng ph¶i bá ra métkho¶n chi phÝ dµnh cho vËn chuyÓn ®Õn c¸c ®iÓm du lÞch tríc khi hä ®îc tiªu dïngtrong thëng thøc chóng, nã thÓ hiÖn mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ dÔ hiÓu qua mét cômtõ chØ ho¹t ®éng cña kh¸ch, ®ã lµ “®i du lÞch”. MÆt kh¸c, cÇu vÒ du lÞch l¹i ph©n t¸n ë kh¾p n¬i v× chóng n»m trong mçicon ngêi. Khi mét c¸ nh©n muèn ®i du lÞch hä ph¶i biÕt c¸c dÞch vô hµng ho¸, ®iÓmdu lÞch mµ hä sÏ lùa chän cã ch t lîng nh thÕ nµo ? hä ph¶i qua c¸c ph¬ng tiÖnvËn chuyÓn ®Ó ®Õn víi ®iÓm du lÞch. Ngoµi c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu ®îc phôc vônh ¨n, ë cßn cã r t nhiÒu c¸c nhu cÇu bæ sng kh¸c n¶y sinh trong qu¸ tr×nh dulÞch nhng hä khã cã thÓ biÕt v× sù ph©n t¸n vµ c¸ch biÖt cña cÇu so víi cung. Nhê cã ®Æc ®iÓm trªn mµ c«ng ty l÷ hµnh ra ®êi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇucña c¶ cung vµ cÇu vÒ du lÞch. C¸c c«ng ty l÷ hµnh sÏ kh¾c phôc nh÷ng m©u thuÉn trªn b»ng c¸ch ghÐp nèicung cÇu du lÞch kh«ng chØ th«ng qua vËn chuyÓn kh¸ch tíi tµi nguyªn du lÞch(hä cÇn tíi) mµ cÇn b¸n c¸c s¶n phÈm cã thÓ cã cña ch¬ng tr×nh du lÞch chokh¸ch hµng. T t nhiªn, c¸c s¶n phÈm nµy cã thÓ lµ cña hä vµ còng cã thÓ cña c¸cnhµ cung c p kh¸c. Mét lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty l÷ hµnh ®ã lµ c¸c ch¬ng tr×nhdu lÞch trän gãi. C¸c ch¬ng tr×nh nµy lµ mét trung gian ghÐp nèi nhiÒu nhu cÇuriªng lÎ thµnh mét s¶n phÈm hoµn thiÖn nh t. Sù thuËn tiÖn vµ hiÖu qu¶ nµy cñach¬ng tr×nh ®· khiÕn cho dï cung du lÞch cã ®øng yªn mét chç vµ cÇu du lÞch cãph©n t¸n kh¾p n¬i th× chóng vÉn t×m ®Õn nhau trong sù thuËn tiÖn vµ hiÖu qu¶cho c¶ cung vµ cÇu th«ng qua nhµ trung gian: C«ng ty du lÞch l÷ hµnh. * TÝnh bé phËn cña cung vµ tÝnh tæng hîp cña nhu cÇu. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C Çu vÒ du lÞch ch Ýnh lµ nhu c Çu trong su èt chuyÕ ndu lÞch c ña kh ¸ch h µng.N ã bao g åm hai lo ¹i c ¬ b ¶n lµ c ¸c nhu c Çu chung nh ¨n, u èng, ngñ, ®i l¹i, ngh Øng ¬i, gi¶i trÝ vµ c ¸c nhu c Çu ®Æc tr ng khiÕ nh ä ®i du lÞch. Nh vËy, kh ã c ã th Óc ã m ét nh µ cung c p s ¶n ph Èm n µo c ã th Ó c ã ®ñ m äi lo ¹i h µng ho ¸ d Þch vô ph ôcvô cho h ä. §ã lµ cha xÐ t ®Õ n s ù ph ¸t sinh r t ph øc t¹p trong c ¸c ch¬ng tr×nh dulÞch qu èc t khi s ù kh ¸c nhau vÒ vÞ trÝ ®Þa lý vµ viÖc vî t qua biªn giíi c Çn Õnh ÷ng th ñ tôc h µnh ch Ýnh m ang tÝnh ph ¸p lý m µ ch óng kh «ng thu éc th Èm quyÒnc ña m ét h ·ng du lÞch n µo. VËy c Çn c ã m ét tæ ch øc ®øng ra ghÐ p n èi c ¸c cungri ªng lÎ tõ c ¸c th ñ tôc: Visa h é chiÕ u,ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn (m ¸y bay, « t«...).C ¸c nh µ cung c p d Þch vô ph ôc vô c ¸c nhu c Çu chung nh kh ¸ch s ¹n, nh µ h µng vµ c ¸c®iÓm th am quan du lÞch... C «ng ty l÷ h µnh ra ®êi ®Ó lµm to µn b é viÖc ghÐ p n èiph øc t¹p trªn m ét c ¸ch c ã hiÖu qu ¶ nh t. ViÖc ra ®êi c ña n ã gióp cho viÖc ph ©nc «ng lao ®éng trong du lÞch gi÷a c ¸c b é ph Ën ng µy m ét ho µn th iÖn h ¬n m µ tÝnhph ©n t¸n c ña ch óng l¹ i kh «ng h Ò ¶nh hëng tíi nhu c Çu vÒ du lÞch m ang tÝnhtæng h îp cao vµ ®èi lËp râ nÐ t. C «ng ty l÷ h µnh ra ®êi nh m ét t t yÕ u kh «ngth Ó the ie ó ®îc trong s ù ph ¸t tri Ón nh ÷ng ghÐ p n èi ®Çu ti ªn c ña to µn b é nhu c Çuc ña kh ¸ch du lÞch trong m ét chuyÕ ndu lÞch. b, Kh¶ n¨ng th«ng tin qu¶ng c¸o cña cung ®èi víi cÇu. Xu t ph¸t tõ nh÷ng c¸ch biÖt vÒ kho¶ng c¸ch mµ th«ng tin qu¶ng c¸o cña c¸cnhµ cung c p ®Þa ph¬ng hoÆc vÒ c¸c tµi nguyªn du lÞch r t tèn kÐm míi cã thÓ®Õn ®îc víi kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra, tÝnh tæng hîp cña c¸c nhu cÇu vµ tÝnh béphËn cña cung còng cã ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ cña th«ng tin qu¶ng c¸o.Cã thÓ cho mét vÝ dô ®¬n gi¶n khi kh¸ch du lÞch sÏ ®Õn vïng du lÞch víi kh¸ch s¹n®ang tån t¹i, ®iÒu nµy vÉn kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ g× nhiÒu v× kh«ng du lÞch®©u chØ cÇn mét thø dÞch vô lu tró ®ã. §ã kh«ng ph¶i lµ mét chuyÕn du lÞchvµ còng thËt v t v¶ cho hä ®Ó t×m kiÕm c¸c th«ng tin kh¸c trªn nh÷ng trangqu¶ng c¸o, trªn nh÷ng ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o khiÕn hä thËt mÖt mái khi muèn ®imét chuyÕn du lÞch. Trªn thùc tÕ mäi viÖc diÔn ra ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu v× c«ng ty l÷ hµnh ra®êi vµ kh¸ch du lÞch cã thÓ cã mäi th«ng tin vÒ cung du lÞch qua c¸c ch¬ngtr×nh du lÞch trän gãi cã s½n. Ch¬ng tr×nh nµy sÏ kh¾c phôc ®îc sù chËm trÔvÒ kh¶ n¨ng th«ng tin cña cung ®èi víi cÇu còng nh kh¶ n¨ng th«ng tin cña cÇu®èi víi cung. C«ng ty l÷ hµnh lµm nhiÒu phÇn viÖc cña cung vµ cÇu, ®ã lµ cungc p th«ng tin vµ t×m kiÕm th«ng tin. c, Nh÷ng ¶nh hëng do së thÝch t©m lý vµ thu nhËp cña kh¸ch. Mçi kh¸ch du lÞch ®Òu muèn ®i du lÞch ®Ó tho¶ m·n ® îc nh÷ng ®Æc ®iÓmriªng vÒ t©m lý x· héi cña m×nh, ®ång thêi ®¸p l¹i lµ nh÷ng yÕu tè khã thay ®æinhng r t quan träng cña mçi kh¸ch du lÞch ¶nh hëng ®Õn chuyÕn ®i. Khi mét nhãmkh¸ch quyÕt ®Þnh ®i du lÞch th× c¸c ®Æc ®iÓm trªn khiÕn cho mâi ngêi sÏ chänmét ch¬ng tr×nh du lÞch riªng cho m×nh. Nh vËy sÏ r t khã tæ chøc mét chuyÕn ®idu lÞch. Tuy nhiªn, xÐt toµn bé kh¸ch ®i du lÞch trªn mét khu vùc nh t ®Þnh th×l¹i cã thÓ t×m th y r t nhiÒu ngêi cã quyÕt ®Þnh ®i du lÞch gièng nhau. C«ng tyl÷ hµnh sÏ lµ n¬i ®øng ra gom c¸c kh¸ch du lÞch cã cïng nhu cÇu ®Ó cã thÓ cã 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m ét s ã lîng ®ñ lín cho m ét ch¬ng tr×nh du lÞch. ViÖc qu ¶ng c ¸o m ét ch¬ng tr×nhdu lÞch trän g ãi n µo ®ã c òng ch Ýnh lµ viÖc ®øng ra gom nh ÷ng kh ¸ch du lÞchc ã quyÕ t®Þnh du lÞch gièng nhau, nh ê vËy m µ c ¸c ¶nh h ëng c ña s ë th Ých t©m lývµ thu nh Ëp kh ¸c nhau c òng kh «ng th µnh v n ®Ò c ã th Ó c ¶n trë viÖc ®i du lÞchc ña du kh ¸ch. Ngo µi ra, thu nh Ëp c ña tõng kh ¸ch c òng c ã s ù kh ¸c nhau t¬ng ®èi lín, chon ªn yÕ u tè n µy g Çn nh quan träng vµ quyÕ t®Þnh ®Õ n h µnh vi ®i du lÞch c ñakh ¸ch. V× vËy, m µ tu ú thu éc vµo kh ¶ n ¨ng tµi ch Ýnh c ña m ×nh, kh ¸ch du lÞch s Ï®i nh ÷ng chuyÕ ndu lÞch ph ï h îp víi h ä nh t, vµ t t nhiªn c «ng ty l÷ h µnh s Ï quant©m tíi yÕ utè n µy.1.2-/ H÷ thèng s¶n phém vµ ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh.1.2.1- / H÷ thèng s¶n phém cña c¸c c«n g ty du lÞ ch l÷ hµnh. C«ng ty du lÞch l÷ hµnh kinh doanh chñ yÕu b»ng c¸c ho¹t ®éng trung gianghÐp nèi cung - cÇu du lÞch, c¸c dÞch vô tæng hîp phôc vô kh¸ch du lÞch vµ kinhdoanh c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. Nh vËy ta cã thÓ ph©n lo¹i c¸c s¶n phÈmcña c«ng ty l÷ hµnh bao gßm c¸c lo¹i c¬ b¶n lµ c¸c dÞch vô trung gian vµ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. a, C¸ch dÞch vô trung gian. §èi víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh, tû träng vÒ lo¹i dÞch vô nµy chiÕm phÇn kh«nglín nhng nã l¹i t¬ng ®èi quan träng ®èi víi nhiÒu ®¹i lý, v¨n phßng du lÞch. C¸cdÞch vô du lÞch mµ c«ng ty cã thÓ lµm trung gian m«i giíi r t ®a d¹ng, phæ biÕnnh t lµ c¸c dÞch vô b¸n vÐ m¸y bay, cho thuª xe « t«, ®Æt phßng... Lîi nhuËn tõc¸c dÞch vô m«i giíi nµy lµ chªnh lÖch gi¸ hay hoa hång mµ c¸c nhµ cung c p dµnhcho hä nhê mèi quan hÖ thêng xuyªn hoÆc nh÷ng tho¶ thuËn tríc cña hä víi nµhcung c p. Ngoµi ra, hoa hång cã ®îc cßn do sù hiÓu biÕt vÒ chuyªn ngµnh, vÒ thÞtrêng du lÞch còng nh c¸c mèi quan hÖ réng r·i ®îc thiÕt lËp qua nh÷ng kho¶ngthêi gian nh t ®Þnh cña m×nh. Muèn b¸n ®îc c¸c s¶n phÈm nµy ®ßi hái c«ng ty kh«ng nh÷ng cã mèi quan hÖch¾c ch¾n víi nhµ cung c p mµ cßn cÇn tíi sù nh¹y bÐn vµ n¨ng ®éng ®Ó cã thÓt×m ra mét trong sè nhiÒu nhµ cung c p nh÷ng ®Þa chØ tin cËy vµ møc gi¸ hîplý. Ngoµi ra, quan hÖ réng r·i còng cho c«ng ty nh÷ng c¬ héi ®Ó lùa chännh÷ng møc gi¸ ®Çu vµo hîp lý nh»m n©ng cao lîi nhuËn. b, C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. * Kh¸i niÖm. Ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi lµ c¸c nguyªn mÉu ®Ó c¨n cø vµo ®ã ngêi tatæ chøc nªn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch víi møc gi¸ ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc. Néi dungcña ch¬ng tr×nh bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh vËn chuyÓn, lu tró, tham quan, gi¶itrÝ... 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T rong nh ÷ng ®iÒu kiÖn nh t®Þnh nh gi¸ c ¸c s ¶n ph Èm d Þch vô trong ch¬ngtr×nh kh «ng th ay ®æi, lÞch tr×nh chuyÕ n®i kh «ng th ay ®æi, kh «ng c ã c ¸c th ay®æi kh ¸c vÒ ®iÒu kiÖn giao th «ng ®i l¹i th × m ét ch¬ng tr×nh du lÞch ®Þnh s ½nc ã th Ó lµm nguyªn m Éu cho r t nhiÒu chuyÕ n du lÞch. Tuy nhiªn, trong th ùc t , ÕtÝnh æn ®Þnh vµ tÝnh nguyªn m Éu c ña m ét ch¬ng tr×nh du lÞch ch Ø m angtÝnh t¬ng ®èi, n ã ch Ø lµ nguyªn m Éu cho m ét th êi gian nh t®Þnh. Khi x ¶y rac ¸c th ay ®æi d ï do ch ñ quan hay kh ¸ch quan ®em l¹i, ngêi ta ph ¶i tÝnh to ¸n s ¾pxÕ p l¹i ch¬ng tr×nh du lÞch cho ph ï h îp h ¬n. Nh ÷ng th ay ®æi k Þp th êi n µy c ã ýngh Üa r t quan träng v× nÕ ukh «ng th ùc hiÖn c ¸c th ay ®æi k Þp th êi, c ¸c chuyÕ ndu lÞch c ã th Ó kh «ng th ùc hiÖn ®îc vµ ®«i khi c «ng ty s Ï ph ¶i m tnh ÷ng kho ¶nchi ph Ý ph ô th ªm ho Æc cp ph ¹t cho c «ng ty g öi kh ¸ch du lÞch , ®ång th êi ¶nh hëngtíi uy tÝn c ña c «ng ty. * Ph©n lo¹i c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. C¨n cø vµo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau, ngêi ta cã thÓ ph©n lo¹i c¸c ch¬ngtr×nh du lÞch trän gãi thµnh nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. Díi ®©y lµ mét sè c¸ch ph©nlo¹i cã ý nghÜa h¬n c¶ víi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh. - C¨n cø vµo nguån gèc ph¸t sinh. + Ch¬ng tr×nh du lÞch chñ ®éng. Du lÞch chñ ®éng lµ h×nh thøc du lÞch mµ ë ®ã c«ng ty l÷ hµnh chñ ®énghoµn toµn trong viÖc tæ chøc vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. Ch¬ng tr×nh du lÞch chñ ®éng ®îc thùc hiÖn nh sau: C«ng ty l÷ hµnh  Nghiªn cøu thÞ trêng  X©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh dulÞch  Ê ®Þnh ngµy thùc hiÖn  Qu¶ng c¸o vµ b¸n ch¬ng tr×nh  Kh¸ch du nlÞch  Thùc hiÖn. Ch¬ng tr×nh nµy thêng thÝch hîp víi c¸c c«ng ty cã thÞ tr êng kh¸ch t¬ng®èi æn ®Þnh. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ c¸ch x©y dùng ch ¬ng tr×nh kiÓu nµy kh«ngcã hiÖu qu¶ vµ kh«ng mét c«ng ty nµo d¸m ®¶m b¶o mét sè l îng kh¸ch ®ñ ®em l¹imøc lîi nhuËn cho hä sau khi qu¶ng c¸o. + Ch¬ng tr×nh du lÞch bÞ ®éng. Du lÞch bÞ ®éng lµ h×nh thøc du lÞch ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch göi c«ngd©n cña níc m×nh ra níc ngoµi du lÞch. Hay nãi c¸ch kh¸c lµ ®îc thùc hiÖn theoyªu cÇu cña kh¸ch. Kh¸ch du lÞch  Yªu cÇu  C«ng ty l÷ hµnh  X©y dùng ch¬ng tr×nh dulÞch  Tho¶ thuËn  Thùc hiÖn. C¸c c«ng ty l÷ hµnh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch kiÓu nµy ®¶m b¶o®é an toµn cao, Ýt m¹o hiÓm nhng cã mét nhîc ®iÓm lín lµ kinh doanh theo kiÓungåi chê kh¸ch, ngoµi ra cßn g©y b t tiÖn cho kh¸ch v× hä ph¶i chê ®îi míi cã ® îc 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c ©u tr¶ lê i ch Ýnh x ¸c vÒ gi¸ c ¶, lÞch tr×nh chi tiÕ tvµ ®«i khi c ©u tr¶ lê i kh «ngc ã tÝnh thuyÕ tph ôc. §Ó kh ¾c ph ôc nhîc ®iÓm c ña hai lo ¹i ch¬ng tr×nh du lÞch trªn ngêi ta x ©yd ùng ch¬ng tr×nh du lÞch kÕ th îp. + Ch¬ng tr×nh du lÞch kÕ th îp. C «ng ty l÷ h µnh  Nghiªn c øu th Þ tr êng  X ©y d ùng ch¬ng tr×nh du lÞchnhng kh «ng n ®Þnh ngµy th ùc hiÖn  Kh ¸ch du lÞch  Tho ¶ thu Ën  Th ùchiÖn. Lo ¹i ch¬ng tr×nh n µy ®· kÕ th õa ®îc nh ÷ng u ®iÓm vµ kh ¾c ph ôc nh ÷ng nhîc®iÓm c ña hai lo ¹i ch¬ng tr×nh du lÞch n ãi trªn. Nhng theo c ¸ch x ©y d ùng n µy th ×c «ng ty l÷ h µnh ph ¶i x ©y d ùng m ét lîng c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch th Ë t ®a d ¹ng®Ó kh ¸ch du lÞch c ã th Ó t×m ngay cho m ×nh m ét ch¬ng tr×nh du lÞch ph ï h îp. - C ¨n c ø vµo m øc gi¸. + Ch¬ng tr×nh du lÞch c ã gi¸ to µn ph Çn: lµ gi¸ bao g åm h Çu hÕ tc ¸c d Þch vôh µng ho ¸ ph ¸t sinh trong qu ¸ tr×nh th ùc hiÖn. §©y lµ h ×nh th øc ch ñ yÕ u c ña c ¸cch¬ng tr×nh du lÞch do c ¸c c «ng ty l÷ h µnh du lÞch tæ ch øc. G i¸ c ña ch¬ng tr×nh ®îc tÝnh: G = D 1 +D2+D 3+.....+D i (D i: G i¸ c ña d Þch vô th ø i trong ch¬ng tr×nh). + C ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch m øc gi¸ tu ú trän: lµ c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch m µkh ¸ch c ã th Ó ch än l y m ét m øc b tk ú trong s è c ¸c m øc gi¸ ® îc ®a ra sao cho phïh îp víi s ë th Ých vµ kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n c ña h ä. T rªn th ùc t ch¬ng tr×nh du lÞch kiÓu n µy ch Ø ®îc ¸p d ông víi m ét lo ¹i d Þch Õvô h µng ho ¸ n µo ®ã v× nÕ uth ùc hiÖn cho t t c ¶ c ¸c h µng ho ¸ d Þch vô th × m øc rñiro c ña n ã lµ kh ¸ lín. Tuy nhiªn víi c ¸c c «ng ty l÷ h µnh ®ñ lín h ä vÉn c ã th Ó ¸pd ông c ¸ch n µy vµ kÕ th îp th ùc hiÖn ch óng víi c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch c ïng lo ¹i c ñah ·ng l÷ h µnh kh ¸c (qua quan h Ö g öi kh ¸ch). c, C¸c yÕu tè c u thµnh gi¸ mét ch¬ng tr×nh du lÞch. * C¸c yÕu tè c u thµnh gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh cña mét ch¬ng tr×nh bao gåm toµn bé nh÷ng chi phÝ thùc sù mµc«ng ty l÷ hµnh ph¶i chi tr¶ ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. Tr-íc hÕt cÇn nhËn th y r»ng gi¸ thµnh cña mét ch¬ng tr×nh du lÞch dï lµ x¸c ®Þnhcho mét kh¸ch du lÞch còng phô thuéc vµo sè lîng kh¸ch du lÞch trong ®oµn. V×vËy, ngêi ta nhãm toµn bé nh÷ng chi phÝ vµo hai lo¹i c¬ b¶n: - C¸c chi phÝ biÕn ®æi tÝnh cho mét kh¸ch du lÞch. Bao gåm chi phÝ cho t tc¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ ®¬n gi¸ cña chóng ®îc quy ®Þnh cho tõng 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kh ¸ch. §©y th êng lµ c ¸c chi ph Ý g ¾n li Òn trùc tiÕ p víi s ù ti ªu d ïng ri ªng biÖt c ñatõng kh ¸ch du lÞch. - C ¸c chi ph Ý c è ®Þnh cho c ¶ ®o µn: Bao h µm chi ph Ý c ña t t c ¶ c ¸c lo ¹i h µngho ¸ vµ d Þch vô m µ®¬n gi¸ c ña ch óng ®îc x ¸c ®Þnh cho c ¶ ®o µn kh ¸ch, kh «ng ph ôthu éc m ét c ¸ch t¬ng ®èi vµo s è lîng kh ¸ch trong ®o µn. Nh ãm n µy g åm c ¸c chi ph Ým µ m äi th µnh viªn trong ®o µn ®Òu ti ªu d ïng chung, kh «ng b ãc t¸ch ®îc cho tõngth µnh viªn m ét c ¸ch ri ªng lÎ. G i¸ th µnh cho m ét kh ¸ch du lÞch ®îc tÝnh nh sau: Z = b + A/N G i¸ th µnh cho c ¶ ®o µn kh ¸ch: Z = N.b + A T rong ®ã: N: S è th µnh viªn trong ®o µn. A: T æng chi ph Ý c è ®Þnh tÝnh cho c ¶ ®o µn kh ¸ch. b: T æng chi ph Ý biÕ n®æi tÝnh cho m ét kh ¸ch. * C¸c yÕu tè c u thµnh gi¸ b¸n. Gi¸ b¸n cña mét ch¬ng tr×nh du lÞch phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè sau: + Møc gi¸ phæ biÕn trªn thÞ trêng. + Vai trß, kh¶ n¨ng cña c«ng ty trªn thÞ trêng. + Môc tiªu cña c«ng ty. + Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh. C¨n cø vµo nh÷ng yÕu tè trªn, ta cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña mét ch¬ngtr×nh du lÞch theo c«ng thøc: G = Z + P + Cb + Ck + T Trong ®ã: P: Kho¶n lîi nhuËn dµnh cho c«ng ty l÷ hµnh. Cb: Chi phÝ b¸n bao gåm hoa hång cho c¸c ®¹i lý, chi phÝ khuÕch tr¬ng... Ck: C¸c chi phÝ kh¸c nh chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh, chi phÝdù phßng... T: C¸c kho¶n thuÕ. Ch¬ng 2 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thùc tr¹ ng ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña Trung t©m l÷ hµnh vµ hîp t¸c quèc tÕ hanoifestival2.1-/ Qu¸ tr× nh h× nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña trung t©m l÷ hµnh vµ hîp t¸c quèc tÕ HanoiFestival2.1.1-/ Sù h× nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trung t©m l÷ hµnh vµ hîp t¸c quèc tÕ HanoiFestival ®îc thµnh lËp th¸ng 8n¨m 1996, theo giÊy phÐpl÷ hµnh Quèc tÕ sè 91/LHQT, lµ mét trong nh÷ng trungt©m trùc thuéc C«ng ty ®Çu t th¬ng m¹i vµ dÞch vô Th¾ng Lîi. Trô së chÝnhcña trung t©m to¹ l¹c t¹i sè 21Nhµ Chung- Hoµn KiÕm-Hµ Néi. HiÖn nay, trung t©m lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng cã uy tÝn vÒl÷ hµnh du lÞch, ®· vµ ®ang mang ®Õncho du kh¸ch nh÷ng chuyÕndu lÞch lý thóvµ bæ Ých. Ho¹t ®éng l÷ hµnh lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc mµ trung t©m ®angtËp trung quan t©m vµ më réng kh«ng chØ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam mµ cßn nèitour sang c¸c níc l¸ng giÒng §«ng D¬ng, Trung Quèc vµ thÞ tr êng T©y ¢u- B¾cMü. S¶n phÈm Tour du lÞchcña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó kÓ c¶ inboundlÉn outbound.C¸c lo¹i h×nh tour ®îc tæ chøc trän gãi víi møc gi¸ c¹nh tranh. CôthÓ lµ: +Tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trong níc . +Tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ. +Tæ chøc ®ãn kh¸ch du lÞch quèc tÕvµo ViÖt Nam +Tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o, c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch theo chuyªn ®Ò +§¨ng ký vÐ m¸y bay, tÇu ho¶, tµu thuû +§¨ng ký vµ lµm thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh, visa, hé chiÕu +Chothuª ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch +DÞchvô th¬ng m¹i vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ t vÊn®Çu t +HÖ thèng ®Æt chç kh¸ch s¹n trong níc vµ quèc tÕ +In Ênvµ qu¶ng c¸o Trung tâm lữ hành HanoiFestival là một đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch cònrất trẻ, mới được thành lập nên khi bước vào hoạt động kinh doanh đã gặp không ítnhững khó khăn. Song, nhờ có đường lối kinh doanh đúng đắn của ban lãnh đạo kếthợp với đội ngũ nhân viên có trình độ học vấn cao, năng động sáng tạo trong côngviệc. Do đó, trong những năm qua trung tâm lữ hành HanoiFestival đã dần dần ổn 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368định, phát triển lớn mạnh và trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng đặcbiệt là khách du lịch.Sau hơn 5 năm trưởng thành và phát triển (1996-2001) HanoiFestival đã phục vụ: + Gần 55.000 lượt khách du lịch đến Việt Nam, trong đó số lượt khách nướcngoài & việt kiều chiếm gần 12% (6380 lượt khách) + Hơn 20.000 lượt khách Việt Nam đi du lịch, khảo sát và trao đổi kinhnghiệm ở nước ngoài như: Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore… + Số khách hàng quen thường sử dụng dịch vụ do HanoiFestival cung cấpquá 3 lần/1năm; bạn hàng thường xuyên từ 2 năm trở lên chiếm 38% + Số khách hàng khiếu nại và phàn nàn về dịch vụ do HanoiFestival cungcấp chiếm4,2% + Số khách hàng khiếu nại sau khi được giải thích và đáp ứng thoả đáng cácyêu cầu khiếu nại vẫn tín nhiệm sử dụng dịch vụ do HanoiFestival cung cấp chiếm78,8%. Trung tâm lữ hành HanoiFestival hoạt động theo phương thức tự chủ về tàichính, độc lập và chủ động trong kinh doanh, có những chương trình ưu đãi chokhách hàng. Trung tâm có mối quan hệ khá tốt và bền vững với nhiều hãng du lịchtrong nước và quốc tế. Chính vì những lẽ đó mà nguồn khách của trung tâm rấtphong phú và đa dạng không chỉ đơn thuần là khách nội địa mà khách quốc tế cũngtìm đến trung tâm ngày một nhiều hơn. Đi đôi với việc thu hút khách hàng, trungtâm lữ hành HanoiFestival luôn không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ kháchhàng; chất lượng các chương trình du lịch cũng ngày một được nâng cao, trung tâmđã đưa ra những chương trình độc đáo, hấp dẫn nhằm duy trì và nâng cao uy tín củamình trên thị trường.2.1.2./ Mô hình tổ chức bộ máy hoạt động của trung tâm Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của HanoiFestival tuân theo chế độ một thủtrưởng. Quyền hạn quản lý của các phòng ban được phân công rạch ròi không bị 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chồng chéo, vì vậy các cán bộ, nhân viên có thể phát huy được hết khả năng vềtrình độ chuyên môn. Khuyến khích tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ tập thểcuả từng người. Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức khá gọn nhẹ, năng độngphù hợp với cơ cấu kinh doanh của công ty. Các phòng ban chức năng có quan hệchặt chẽ với các cấp lãnh đạo trực tiếp điều hành trợ giúp giám đốc và các phógiám đốc thực hiện các kế hoạch về kinh doanh, giúp giám đốc có các định hướngkinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao. S¬ ® å bé m¸y tæ chøc c ña Trung t© m Gi¸m§èc Phã Gi¸m§èc Phã Gi¸m§ècPhßng Phßng Phßng Phßngt µi Phßng du du Phßng qu¶ng ChichÝnh t hÞ l Þch l Þch ®iÒu c¸o vµ §éi xe nh¸nhkÕ o¸n t t r ­êng quèc t Õ néi hµnh t hiÕ kÕ t ®Þa Hiện nay, tổng số cán bộ, công nhân viên biên chế chính thức của trung tâmlà 40 người, ngoài ra còn có một số nhân viên hợp đồng ngắn hạn và các cộng tácviên. Trong đó,số nhân viên có trình độ đại học chiếm 87,5%. Điều này, cho thấyrằng trình độ phổ cập chung của toàn bộ cán bộ công nhân viên của trung tâm kháđồng đều và tương đối cao so với các đơn vị khác. Tổ chức bộ máy quản lý của trung tâm được xây dựng theo mô hình quản lýtrực tuyến chức năng. Đứng đầu trung tâm là giám đốc, giám đốc là người lãnh đạo 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cao nhất phụ trách và chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động của trung tâm, nắm vữngtình hình kinh doanh của trung tâm, đề ra các biện pháp giải quyết công việc. Làngười quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự, cân nhắc, sa thải hay tuyển dụng laođộng, phân rõ quyền hạn và nghĩa vụ của từng bộ phận, từng phòng ban. Là ngườitrực tiếp ra các quyết định và chịu trách nhiệm giao phó, đốc thúc các phòng banchức năng thực hiện các quyết định đó. Đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệmvụ của trung tâm. Đồng thời, giám đốc là người chịu trách nhiệm trước luật pháphiện hành của Nhà nước về mọi hoạt động của trung tâm. Các phó giám đốc làngười gióp ®ì, hç trî gi¸m ®èc l·nh ®¹o c«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶. * Phòng tài chính - kế toán: Có nhiệm vụ thực hiện chế độ ghi chép định kỳ,phải hạch toán được lỗ, lãi, chi phí của các đoàn khách; xây dựng kế hoạch kinhdoanh , chỉ đạo hoạch toán kế toán của từng thời kỳ. Đề xuất các biện pháp xử lý đểgiúp lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động kinh doanh một cách kịp thời. Thường xuyêntheo dõi tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, tiền vốn, kết quả hoạt động củatrung tâm. *Phòng thị trường: Có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, phát triển thị trườngsẵn có và thị trường tiềm năng. Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, nghiên cứu thị hiếunhu cầu của khách du lịch. Căn cứ vào các thông tin kinh tế, nhu cầu của khách dulịch để xây dựng các chương trình du lịch với mức giá phù hợp cho từng đối tượngkhách. Đề xuất với ban giám đốc lập kế hoạch triển khai mở rộng các loại hình dulịch, các tuyến điểm du lịch mới sao cho đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Thiết lập mối quan hệ mật thiết với các cơ quan trong và ngoài nghành, cácphòng ban trong đơn vị để thực hiện tốt những hợp đồng đối khách và phối hợpgiải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng * Phòng điều hành: Có nhiệm vụ tổ chức, thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞchnh s¾p xÕpnơi ăn, chèn ngủ, nghỉ ngơi cho du lịch , ph©n c«ng híng dÉn viªn ®a,®ãn kh¸ch du lÞch, gi¶i quyÕt mäi yªu cÇu cña kh¸ch du lÞch ghi trong hîp ®ång.Cô thÓ lµ ch¬ng tr×nh du lÞch cña kh¸ch ®· mua vµ nh÷ng yªu cÇu kh¸c ph¸t sinhngoµi hîp ®ång nh: thay ®æi ch¬ng tr×nh, mua thªm dÞch vô, kÐodµi tour, gia h¹nvisa... 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S au khi nh Ën ®îc th «ng b ¸o kh ¸ch tõ ph ßng th Þ tr êng, ph ßng ®iÒu h µnh th ùchiÖn viÖc ®Æt ch ç t¹i c ¸c kh ¸ch s ¹n, nh µ h µng, m ua vÐ m ¸y bay, thu ª xe « t« ®Ótæ ch øc cung c p d Þch vô ph ôc kh ¸ch du lÞch theo ch¬ng tr×nh. §ång th êi nhanhch ãng th «ng b ¸o kÕ tqu ¶ chu Èn b Þ cho ch¬ng tr×nh, viÖc thu xÕ pc ¸c d Þch vô chokh ¸ch ®Ó ph ßng th Þ tr êng biÕ tvµ c ã ®iÒu kiÖn thu Ën lîi trong viÖc giao d Þchvíi c ¸c h ·ng g öi kh ¸ch khi h ä c Çn nh ÷ng th «ng tin ho Æc yªu c Çu c ô th Ó vÒ m étv n ®Ò g × ®ã trong ch¬ng tr×nh thu éc tou r du lÞch c ña kh ¸ch. *Tæ th«ng tin vµ Qu¶ng c¸o: Tæ míi ®îc thµnh lËp gåm7 nh©n viªn, t t c¶®Òu tèt nghiÖp ®¹i häc, lµm nhiÖm vô thiÕt kÕ mÉu th«ng tin qu¶ng c¸o cho trungt©m, x©y dùng c¸c c¬ së d÷ liÖu, qu¶n lý m¹ng m¸y tÝnh trong trung t©m, tæchøc vµ thu thËp th«ng tin c¶ trong vµ ngoµi n íc vÒ 3 m¶ng: thÞ trêng, th«ngtin vµ qu¶ng c¸o. *Phßng du lÞch quèc tÕ: Phô tr¸ch m¶ng du lÞch quèc tÕ, x©y dng vµ tæchøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch outbound. Híng dÉn du kh¸ch lµm thñ tôc xu tnhËp c¶nh khi di du lÞch níc ngoµi, th«ng b¸o cho kh¸ch nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕtvÒ ® t níc mµ du kh¸ch sÏ ®Õn nh con ngêi, khÝ hËu,®å ¨n gi¸ c¸c dÞch vô,hµngho¸... *Phßng du lÞch néi ®Þa: Phô tr¸ch m¶ng du lÞch trong níc. Phßng cãnhiÖm vô x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trong níc chokh¸ch du lÞch ViÖt Nam vµ kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam. * Đội xe: Có nhiệm vụ bố trí xe ®ãn, đưa khách đi du lịch trong vµ ngoµi níchay ®a kh¸ch ra sân bay để đi du lịch nước ngoài. * Chi nhánh : Trung tâm Lữ hành và hợp tác Quốc tế HanoiFestival có haichi nhánh được đặt tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng cả hai chi nhánh đều cónhiệm vụ như tổ chức đón tiếp khách du lịch vào khu vực miền trung và miền namHai chi nhánh đồng thời có nhiệm vụ lo thực hiện tất cả các dịch vụ khác về du lịchnhư tổ chức nơi ăn ngủ, nghỉ ngơi, sinh hoạt, cử hướng dẫn viên, cộng tác viênhướng dẫn khách đi du lịch .... Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty là cơ cấu chức năng tuân theo chế độ mộtthủ trưởng. Giám đốc có toàn quyền quyết định những công việc trong công ty, haiphó giám đốc có nhiệm vụ làm cố vấn tham mưu giúp đỡ cho giám đốc những côngviệc khó khăn. Các phòng, các ban trong công ty có mối liên hệ chặt chẽ với nhautrong công việc và trực tiếp báo cáo công việc lên giám đốc. Mỗi cán bộ nhân viên 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368trong công ty có thể báo cáo trực tiếp lên giám đốc những vấn đề cần bổ sung sửađổi trong công tác nhằm giúp công ty đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.2.1.3./Cơ sở vật chất kỹ thuật của trung tâm Có thể n ãi, chỉ qua một thời gian ngắn hình thành và phát triển hiện nay cơ sởvật chất kỹ thuật của trung tâm từ chỗ nghèo nàn thì đến nay đã tăng lên đáng kể cảvề số lượng và chất lượng. Từ chỗ yếu kém và trang thiết bị chắp vá, chưa đồng bộđến nay HanoiFestival đã có một cơ ngơi khá khang trang với hệ thống trang thiếtbị đồng bộ hiện đại như hệ thống máy tính nối mạng, máy in, máy fax,tổng đài điệnthoại, bàn ghế văn phòng và các trang thiết bị khác.2.2./Thùc tr¹ ng ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña hanoifestival2. 2. 1. / T × nh h × nh ho ¹ t ®éng kinh doanh du l Þ c h l÷ hµnh c ña HanoiF es tival * Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh bÞ ®éng: Ho¹t ®éng chñ yÕu cña m¶ng kinh doanh nµy lµ tæ chøc vµ b¸n c¸c ch¬ngtr×nh du lÞch ë níc ngoµi cho c«ng d©n ViÖt Nam. ThÞ trêng du lÞch l÷ hµnhquèc tÕ bÞ ®éng ë ViÖt Nam ®îc ph¸t triÓn c¸ch ®©y mét vµi n¨m nhng tõ n¨m1995 trë l¹i ®©y, do møc sèng cña ngêi d©n ngµy cµng cao céng thªm thñ tôcnhËp c¶nh ®îc ®¬n gi¶n ho¸ nªn cµng cã nhiÒu ngêi ViÖt Nam muèn ®i du lÞchquèc tÕ víi nhiÒu lý do: th¨m th©n nh©n, ®i du lÞch kÕt hîp mua b¸n hµng ho¸....N¾m ®îc nhu cÇu ®ã, HanoiFestival ®· chñ ®éng ®Æt quan hÖ lµm ¨n víi métsè h·ng du lÞch níc ngoµi (Th¸i Lan, Trung Quèc, c¸c níc trong khèi ASEAN). Trungt©m ®· x©y dùng mét sè ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ cho ho¹t ®éng kinh doanh dulÞch quèc tÕ bÞ ®éng nh - Ch¬ng tr×nh du lÞch Trung Quèc : 4ngµy, 6 ngµy, 10ngµy. - Ch¬ng tr×nh du lÞch Th¸i Lan : 4 ngµy, 5 ngµy, 7 ngµy. - Ch¬ng tr×nh du lÞch Malaysia : 8 ngµy. - Ch¬ng tr×nh du lÞch Singapore : 6 ngµy. Ngoµi ra, hiÖn nay trung t©m ®ang thùc hiÖn chiÕn lîc thu hót kh¸ch hµngb»ng chÝnh s¸ch gi¸ vµ chÝnh s¸ch s¶n phÈm ®Ó mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh vÞtrÝ cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. * Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh chñ ®éng: 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho¹t ®éng chÝnh cña Trung t©m vÒ m¶ng kinh doanh du lÞch quèc tÕ chñ ®éng lµ tæ chøc b¸n vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch trong níc cho kh¸ch du lÞch quèc tÕvµ kh¸ch trong níc ®i du lÞch ViÖt Nam. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do Nhµ níc cã sù thay ®æi lín vÒ ®êng lèi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕx· héi, do ®ã ®êi sèng cña ngêi d©n ngµy mét n©ng cao, thêi gian rçi cña hä t ¬ng ®èi dµi. §©y chÝnh lµ ®éng c¬ thóc ®Èy hä ®i du lÞch. MÆt kh¸c, do Nhµ níc ®· nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña du lÞch trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña quèc gia. Nhµ níc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch quan t©m vµ hç trî thóc ®Èy du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn nh tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m vÒ du lÞch nh»mqu¶ng b¸ cho du lÞch ViÖt Nam; ph¸t ®éng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch; ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh xuÊt nhËp c¶nh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam còng nh kh¸ch du lÞch ViÖt Nam®i du lÞch níc ngoµi... TÊt c¶ ®iÒu ®ã ®· dÉn ®Õnl îng kh¸ch quèc tÕ ®ÕnViÖt Nam ngµy mét gia t¨ng, cô thÓ lµ n¨m 2000 cã 2.140.100 l ît kh¸ch quèc tÕvµo ViÖt Nam; n¨m 2001 cã 2.330.050 l ît kh¸ch. §Ó ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt ®ã, HanoiFestival ®· x©y dùng ®îc mét sè ch¬ng trÞnh du lÞch kh¸ hÊpdÉn kh«ng nh÷ng ®èi du kh¸ch níc ngoµi mµ ngay ®èi víi du kh¸ch ViÖt Nam còng rÊt quan t©m: + Ch¬ng tr×nh Hµ néi - HuÕ §µ N½ng - Héi An : 6 ngµy - 5 ®ªm - + Ch¬ng tr×nh Hµ néi - Nha Trang - §µ L¹t : 8 ngµy - 7 ®ªm + Ch¬ng tr×nh Hµ néi - Phong nha - HuÕ : 6 ngµy - 5 ®ªm + Ch¬ng tr×nh Hµ néi - Sapa : 3 ngµy - 2 ®ªm ... §©y lµ m¶ng du lÞch mµ HanoiFestival rÊt cã u thÕchØ tÝnh riªng 4 th¸ng ®Çu n¨m 2002 Trung t©m ®· thu hót ®îc h¬n 2000 kh¸ch kÓ c¶ kh¸ch ViÖt Nam lÉn kh¸ch quèc tÕ ®i du lÞch ViÖt Nam. 2.2.2./ KÕt qu ¶ ho¹ t ®éng kinh doanh du l Þch l÷ hµnh c ña HanoiFestival §¬n vÞ: 1000VNDChØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 So s¸nh Sè tuyÖt ®èi tØ lÖ(%)Tæng doanh thu : VND 2.320.000 3.640.000 1320.000 36,26 - Kh¸ch quèc tÕ VND 696.000 1.130.000 434.000 38,4 VND 1.624.000 2.510.000 886.000 - Kh¸ch néi ®Þa 35,29Tæng lao ®éng Ngêi 35 40 5 12,5 - Trùc tiÕp _ 25 28 3 10,7 _ 10 12 2 16,7 - Gi¸n tiÕpTiÒn l ¬ng b×nh qu©n VND 1000 1200 200 16.7Nép ng©n s¸ch VND 139.200 218.400 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chi phÝ kh¸c VND 980.000 198.200Lîi nhuËn VND 1.199.800 3.222.200 2.022.400 62,76 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Theo b ¶ng ph ©n tÝch ho ¹t ®éng kinh doanh c ña Trung t©m ch óng ta th y: * VÒ doanh thu: Doanh thu n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 1.320.000VNDchiÕm 36,26%. Trong ®ã, doanh thu tõ du lÞch quèc tÕ t¨ng 434.000VND chiÕm38,4% ; doanh thu tõ du lÞch néi ®Þa t¨ng 886.000VND. *VÒ ®éi ngò lao ®éng :Cã thÓ nãi trung t©m L÷ hµnh HanoiFestival lµmét trung t©m cã ®éi ngò nh©n viªn ®Ò lµ nh÷ng con ngêi trÎ tuæi , n¨ng ®éngvµ s¸ng t¹o . Nªu chØ tÝnh riªng n¨m 2000 trung t©m cã 35 thµnh viªn th× ®Õnn¨m 2001 ®éi ngò lao ®éng ®· t¨ng lªn 40 thµnh t¨ng 12,5%. HÇu hÕt nh©n viªn ëtrung t©m cã tr×nh ®é nghiÖp vô ®¹i häc, cao ®¼ng ®îc ®µo t¹o chuyªn s©uvÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞch cïng víi sù nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc ,giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ quèc tÕ kh¸ thµnh th¹o , ®iÒu ®ã ®· vµ ®ang mang l¹i chotrung t©m mét lîi thÕ c¹nh tranh mµ it doanh nghiÖp nµo cã thÓ cã ®îc . Møc l¬ng trung b×nh cña mçi thµnh viªn trong trung t©m lµ1.000.000VND so víi n¨m 2000 th× n¨m 2001 ®· t¨ng lªn 1.200.000VND chiÕm16,7% . Møc l¬ng trung b×nh cña mçinh©n viªn t¨ng lµ do n¨ng su t lao ®éngt¨ng , cêng ®é lao ®éng t¨ng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña trung t©m ngµy mét cao .§iÒu ®ã ®· ph¶n ¸nh ®îc ®êi sèng c¸n bé nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn , thunhËp t¨ng lªn ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá trong viÖc tÝch cùc khuyÕnkhÝch hä g¾n bã víi trung t©m vµ c«ng viÖc hä lµm sÏ ngµy mét tèt h¬n, ®em l¹ihiÖu qu¶ kinh doanh ngµy mét cao h¬n . *VÒ vèn kinh doanh : Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nguån vèncña trung t©m kh«ng ngõng ®îc tÝch luü vµ bæ sung. NÕu chØ tÝnh riªng n¨m2000 vèn kinh doanh cña trung t©m lµ 542.000.000 VND th× ®Õn n¨m 2001 ®·t¨ng lªn 11.525.000 VND trong ®ã, vèn cè ®Þnh t¨ng 130.750.000 VND; vèn lu®éng t¨ng 479.750.000VND. §iÒu nµy thÓ hiÖn trung t©m cã chiÒu híng ph¸ttriÓn tèt , ®ang lín m¹nh dÇn vµ më réng ho¹t ®éng s¶n xu t kinh doanh , ngµymét lµm ¨n cã l·i , ®øng v÷ng trªn thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng quèc tÕ *VÒ thuÕ : Trung t©m L÷ hµnh HanoiFestival lu«n hoµn thµnh tèt c«ngt¸c nép ng©n s¸ch Nhµ Níc . *VÒ lîi nhuËn : Trung t©m L÷ hµnh HanoiFestival ra ®êi trong lóc ®angbïng næ c¸c cuéc khñng ho¶ng vÒ kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi . §iÒu nµy ¶nhhëng r t lín ®Õn v n ®Ò du lÞch . Ngoµi ra trung t©m cßn ph¶i chÞu r t nhiÒusøc c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c c«ng ty kh¸c trªn thÞ trêng ®ã lµ vÒ s¶nphÈm , vÒ møc gi¸... MÆc dï vËy, trung t©m vÉn ®¹t ®îc møc tæng lîi nhuËncao vµ t¬ng ®èi æn ®Þnh , n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 2.022.400VND t-¬ng øng t¨ng 67,76% ®iÒu ®ã chøng tá r»ng nh÷ng ®Þnh híng , chiÕn lîc kinhdoanh cña Ban gi¸m ®èc trung t©m lµ ®óng ®¾n , ®éi ngò nh©n viªn giµu kinhnghiÖm, n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc.Bªn c¹nh ®ã ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng nçlùc cña nghµnh du lÞch nãi riªng, cña Nhµ níc nãi chung ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËnlîi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp du lÞch. 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.2.3./ S¶n phém vµ thÞ trêng cña Trung t©m L÷ hµnh HanoiFestival C òng nh c ¸c c «ng ty L ÷ h µnh n ãi chung, s ¶n ph Èm ch ñ yÕ uc ña trung t©m L ÷h µnh H anoiFestival lµ c ¸c tou r trän g ãi ph ôc vô cho du kh ¸ch trong níc vµ qu èc t . Õ a, Ph©n lo¹i c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. Kh¸ch cã nhu cÇu ®i du lÞch ®Õn víi trung t©m hiÖn nay cã thÓ chän méttrong nhiÒu ch¬ng tr×nh du lÞch sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. Ngoµi ch-¬ng tr×nh du lÞch trong níc, trung t©m cßn chia c¸c ch¬ng tr×nh ra lµm hai lo¹i: * C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®a kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch níc ngoµi. 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch c ña Trung t©m L ÷ h µnh H anoiFestivalTT T ª n c h¬ng tr × nh Thêi gian 1 HN - Nam Ninh - B ¾c H ¶i 4 ng µy/ 3 ®ªm 2 HN - BangKok - Pattaya 5 ngµy/ 4 ®ªm , 6 ng µy/ 5 ®ªm 3 BangKok - Chiangm ai 7 ngµy/ 6 ®ªm 4 HN Bangkok-Phuke t -VÞnh Phang Nga 4 ng µy/ 2 ®ªm , 5 ngµy/ 4 ®ªm 5 C ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch T rung Q u èc 4 ngµy/3 ®ªm -1 4 ngµy/ 3 1 ®ªm 6 HN - S ingapore - Malaysia 6 ngµy/ 5 ®ªm 7 HN -Th ¸i Lan - Malaysia - S ingapore 8 ng µy/ 8 ®ªm 8 HN - B ¾c Kinh - Thîng H ¶i 7 ngµy/ 6 ®ªm Ngo µi nh ÷ng ch¬ng tr×nh trªn do n ¾m b ¾t ®îc nhu c Çu c ña ngêi ViÖt g ècHoa m u èn th ¨m l¹ i th ©n nh ©n c ña m ×nh, c «ng ty ®· k ý h îp ®ång víi m ét s è h ·ngl÷ h µnh b ªn Trung Q u èc ®Ó tæ ch øc nh ÷ng chuyÕ ndu lÞch h µnh h ¬ng b »ng tµuho ¶ víi gi¸ r t rÎ. - Ch¬ng tr×nh du lÞch: H µ N éi - Nam Ninh - Q u ¶ng Ch ©u - Thîng H ¶i - T «Ch ©u - Nam Kinh - B ¾c Kinh - H µ N éi (1 4 ngµy/ 1 3 ®ªm b »ng tµu ho ¶ víi gi¸ träng ãi 530USD / êi). ng - H µ N éi -B ¾c Kinh- Nam Ninh (9ng µy/ 8 ®ªm víi gi¸ trän g ãi 385USD / êi). ng * C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch dµnh riªng cho ngêi níc ngoµi vµo ViÖt Nam. Víi kh¶ n¨ng s½n cã cña Trung t©m vµ cung cÇu du lÞch vÒ c¸c ch¬ngtr×nh du lÞch nµy mµ Trung t©m cã thÓ ®a ra mét hÖ thèng t¬ng ®èi hoµnchØnh c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch lo¹i dµnh cho ngêi níc ngoµi vµo du lÞch ViÖtNam.§ã lµ: - Ch¬ng tr×nh du lÞch City Tour: lµ ch¬ng tr×nh du lÞch tham quan thµnhphè Hµ Néi (khu phè cæ, khu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸). Tïy theo nhu cÇu vµ kh¶n¨ng thanh to¸n cña du kh¸ch sÏ cã møc gi¸ kh¸c nhau cho ch¬ng tr×nh nµy. - Ch¬ng tr×nh du lÞch §ång B»ng S«ng Cöu Long - Thµnh phè Hå ChÝ Minh. - C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ng¾n ngµy kh¸c (Hµ Néi - Cæ Loa, Hµ Néi - MaiCh©u; Hµ Néi - Ninh B×nh...). - §Æc biÖt lµ ch¬ng tr×nh du lÞch dµi ngµy: Hµ Néi - H¹ Long - HuÕ - Héi An- Nha Trang - §µ L¹t - Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ngoµi nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch trªn, trung t©m cßn cã r t nhiÒu ch ¬ngtr×nh du lÞch phong phó ch t lîng cao, gi¸ c¶ l¹i rÎ cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c doanhnghiÖp kh¸c trªn thÞ trêng. Thêi gian tíi, trung t©m cè g¾ng x©y dùng thªm mét 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368s è ch¬ng tr×nh du lÞch m íi h p d Én h ¬n n ÷a ®Ó thu h ót th ªm kh ¸ch qu èc t vµo ÕViÖ t Nam nh du lÞch Phong Nha, du lÞch lµng ngh Ò tru yÒn th èng, du lÞch sinhth ¸i... b, ChiÕn lîc kinh doanh cña trung t©m ®èi víi du kh¸ch quèc tÕ. * C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch níc ngoµi. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó cã thÓ ®¸p øng mäi nhu cÇukh¸c nhau cña kh¸ch du lÞch, trung t©m ®· x©y dùng thªm mét sè ch¬ng tr×nh dulÞch ë c¸c níc trong khu vùc, ®ång thêi ®Ó n©ng cao uy tÝn cña trung t©mtrªn thÞ trêng. HiÖn nay, ch¬ng tr×nh du lÞch ®ang thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch nh t lµ ch¬ngtr×nh du lÞch Th¸i Lan (5 ngµy/ 4 ®ªm) vµ ch¬ng tr×nh du lÞch Trung Quèc b»ngm¸y bay hoÆc tµu ho¶. Cßn mét sè ch¬ng tr×nh du lÞch kh¸c nh ch¬ng tr×nh ®iMalaysia, Singapore... lµ cha thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch. Tríc m¾t trung t©m cÇnkÕt hîp giíi thiÖu s¶n phÈm víi c¸c kh¸c du lÞch cã kh¶ n¨ng ®i du lÞch n íc ngoµi, cèg¾ng t¹o lËp lßng tin vÒ trung t©m cho kh¸ch du lÞch tiÒm n¨ng, biÕn c¸c nhucÇu du lÞch tiÒm n¨ng thµnh c¸c nhu cÇu du lÞch thùc tÕ. Víi môc tiªu më réngthÞ trêng khuÕch tr¬ng vµ b¸n c¸c s¶n phÈm th× trong t¬ng lai trung t©m cÇntrÝch ra mét phÇn lîi nhuËn ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ nh»m®em l¹i kÕt qu¶ kinh doanh cao h¬n. ViÖc dµnh kinh phÝ cho qu¶ng c¸o ch¾c ch¾nsÏ ®em l¹i nguån kh¸ch t¬ng xøng cho tiÒm n¨ng cña trung t©m. * ChiÕn lîc kinh doanh cña trung t©m ®èi víi kh¸ch du lÞch lµ ngêi nícngoµi vµo ViÖt Nam. ViÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch dµnh cã ngêi níc ngoµi vµo ViÖtNam ®em l¹i c¶ lîi nhuËn vµ uy tÝn cña trung t©m trªn thÞ tr êng. V× vËy, môctiªu nµy lu«n ®îc trung t©m quan t©m vµ nghiªn cøu. Xu t ph¸t tõ yªu cÇu ph¸ttriÓn, trung t©m ®· quyÕt ®Þnh më réng nguån kh¸ch nµy b»ng c¸ch ®i nghiªncøu thùc tÕ ë thÞ trêng níc ngoµi vµ ký hîp ®ång trùc tiÕp víi c¸c h·ng l÷ hµnh göikh¸ch cã uy tÝn, ®¶m b¶o nguån kh¸ch cho trung t©m trong t¬ng lai. §Ó x©ydùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch víi møc gi¸ rÎ h¬n vµ ®¹t ch t lîng cao h¬n, trungt©m ®· dùa trªn c¸c th«ng tin cã s½n cña ®¬n vÞ b¹n. C¸c ch ¬ng tr×nh nµy ph¶icã sù c¹nh tranh víi nh÷ng ch¬ng tr×nh cïng lo¹i cña c«ng ty kh¸c vÒ sè lîngcòng nh vÒ gi¸ c¶. T t c¶ sù cè g¾ng trªn sÏ ®em l¹i nh÷ng chuyÓn biÕn míi tÝchcùc cho trung t©m vµo thêi ®iÓm hiÖn t¹i vµ t¬ng lai.2.2.4./ C«ng t¸c nghiª n cøu thÞ trêng vµ ho¹ t ®éng Marketing. a, C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng. Trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng, HanoiFestival x¸c ®Þnh néi dung chñyÕu lµ t×m hiÓu kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ trêng vµ më réng thÞ trêng ho¹t ®éngcña m×nh. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ ® îc ph©n ra lµm hai lo¹ic¬ b¶n lµ thÞ trêng quèc tÕ chñ ®éng vµ thÞ trêng quèc tÕ bÞ ®éng. 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - VÒ thÞ tr êng quèc tÕchñ ®éng: Trung t©m x¸c ®Þnh ®©y lµ thÞ tr êngcã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ cña c«ng ty.§Æc biÖt lµ thÞ tr êng kh¸ch cña Ph¸p, ®©y chÝnh lµ thÞ tr êng môc tiªu cñac«ng ty. - VÒ thÞ tr êng quèc tÕbÞ ®éng: Trung t©m x¸c ®Þnh thÞ tr êng ë ®©y lµc¸c thµnh phè lín, nh÷ng trung t©m ph¸t triÓn kinh tÕcña miÒn B¾c. ë thÞ tr êngnµy thu nhËp cña ngêi d©n cao, do ®ã hä cã nhu cÇu muèn ®îc ®i tham quan métsè níc kh¸c ®Ó më mang hiÓu biÕt®ång thêi häc tËp c¸ch lµm ¨n. 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b, C¸c ho¹t ®éng Marketing. §èi víi n Òn kinh t th Þ tr êng, m çi m ét ho ¹t ®éng kinh doanh ®Òu ph ¶i ch Þu Õs ù c ¹nh tranh gay g ¾t c ña c ¸c th µnh ph Çn kinh t , c ¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh ¸c. ÕTrong ho ¹t ®éng s ¶n xu tkinh doanh h µng ho ¸ n ãi chung, viÖc nghiªn c øu th Þ tr -êng, t×m hiÓu nhu c Çu th Þ hiÕ uc ña kh ¸ch h µng ®Ó tõ ®ã ®a ra ®îc m ét ch Ýnhs ¸ch Marke ting th Ých h îp ®· ®îc c ¸c doanh nghiÖp vËn d ông tõ r t l©u vµ ®em l¹ikÕ t qu ¶ tè t. C ßn trong ho ¹t ®éng kinh doanh d Þch vô du lÞch th × lÜnh vùcMarke ting l¹ i r t m íi m Î, nÕ uc ã c òng ch Ø d õng l¹i ë viÖc tu yªn tru yÒn qu ¶ng c ¸och ø cha tiÕ n h µnh c ¸c ho ¹t ®éng Marke ting víi ®Çy ®ñ n éi dung, ý ngh Üa c ña n ã.Trung t©m L ÷ h µnh H anoiFestival ®· tõng bíc ¸p d ông c ¸c c «ng c ô c ña ch Ýnh s ¸chMarke ting - Mix trong viÖc thu h ót kh ¸ch. Bíc 1: C h Ý nh s¸ ch s ¶n phé m. Nh ta ®· biÕ t, s ¶n ph Èm c ña H anoiFestival c òng nh s ¶n ph Èm c ña c ¸c c «ngty kinh doanh du lÞch l÷ h µnh n ãi chung lµ c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch “tou r”. M étc «ng ty du lÞch l÷ h µnh thu h ót ®îc nhiÒu hay Ýt kh ¸ch lµ ph ô thu éc r t lín vµos è lîng, ch tlîng vµ tÝnh ®éc ®¸o c ña c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. T rong viÖc x ©yd ùng ch¬ng tr×nh du lÞch trung t©m ®· ®Ò ra c ¸c nguyªn t¾c sau: - M çi m ét ch¬ng tr×nh ®îc x ©y d ùng ®Òu ph ¶i d ùa trªn c ¬ s ë nghiªn c øuth Þ tr êng m ét c ¸ch k ü lìng, ngêi x ©y d ùng ch¬ng tr×nh ph ¶i c ã Ý t nh tm ét lÇn®i kh ¶o s ¸t tu yÕ n®iÓm m µ m ×nh ®Þnh x ©y d ùng ch¬ng tr×nh. - C ¸c ch¬ng tr×nh ph ¶i ®¶m b ¶o tÝnh logic vÒ kh «ng gian, th êi gian, ph¬ngti Ön vËn chuyÓn vµ c ¸c d Þch vô k Ìm theo, ®ång th êi ph ¶i ®¶m b ¶o lîi Ých vËtch tcho du kh ¸ch vµ cho trung t©m - C è g ¾ng ®a ra nh ÷ng ch¬ng tr×nh m íi c ã s ù ®a d ¹ng vÒ h ×nh th øc vµtu yÕ n®iÓm , n éi dung phong ph ó, ®éc ®¸o c ã s øc h pd Én víi du kh ¸ch. Bíc 2: C h Ý nh s¸ ch gi¸ . ViÖc x ¸c ®Þnh gi¸ cho s ¶n ph Èm c ã ý ngh Üa c ùc k ú quan träng. G i¸ ch Ýnh lµm ét trong nh ÷ng ti ªu chu Èn th êng xuyªn vµ quan träng trong viÖc quyÕ t®Þnhm ua s ¶n ph Èm , do ®ã n ã s Ï t¸c ®éng ®Õ nkh èi l îng b ¸n. M ôc ti ªu c ña ch Ýnh s ¸ch gi¸ch Ýnh lµ lµm thÕ n µo ®Ó ®¹ t ®îc kh èi lîng b ¸n tèi ®a doanh thu lín nh tvµ lîinhu Ën cao nh t. M çi ch¬ng tr×nh du lÞch ®Òu ®îc tÝnh hai m øc gi¸ lµ m øc gi¸b ×nh th êng vµ m øc gi¸ h ¹ng nh t, tu ú theo ch tlîng kh ¸c nhau, t¹o ®iÒu kiÖn chodu kh ¸ch c ã ®ñ kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n víi tõng m øc gi¸. S è lîng kh ¸ch trong ®o µnc µng nhiÒu th × gi¸ b ¸n s Ï gi¶m xu èng, ®iÒu n µy t¹o ®iÒu kiÖn cho c «ng ty ¸p d ôngchiÕ nlîc gi¸ ph ©n biÖt theo s è lîng kh ¸ch. Bíc 3: C h Ý nh s¸ ch ph©n phèi. Ph ©n ph èi trong Marke ting kh «ng ch Ø lµ ®Þnh ra ph¬ng híng m ôc ti ªu m µc ßn bao g åm c ¶ n éi dung th ay ®æi c ña kh «ng gian, th êi gian, m Æt h µng, s è l îng 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hµng ho¸ vµ hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p thñ thuËt ®Ó ®a hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊtkh¸ch hµng cuèi cïng. §èi víi Marketing cã hai kªnh ph©n phèi chÝnh ®îc ¸p dông lµkªnh ph©n phèi ng¾n vµ kªnh ph©n phèi dµi, ngoµi ra cßn cã kªnh ph©n phèi trùctiÕpvµ gi¸n tiÕp. Trong du lÞch thêng sö dông kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕpnhng ng¾nh¬n so víi kªnh hµng ho¸ nãi chung. §øng trªn gãc ®é ®èi t îng kh¸ch, c«ng ty ®·sö dông c¸c h×nh thøc ph©n phèi vµo ho¹t ®éng kinh doanh nh sau: - §èi víi kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch níc ngoµi: Trung t©m ¸p dông h×nh thøcph©n phèi trùc tiÕpdo l îng nhu cÇu kh«ng lín, thêng tËp trung vµo c¸c thµnh phèlín nh Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn. - §èi víi kh¸ch níc ngoµi ®Õn ViÖt Nam du lÞch: Trung t©m ¸p dông h×nhthøc ph©n phèi gi¸n tiÕp qua trung gian lµ c¸c ®¬n vÞ göi kh¸ch. C¸c ®¬n vÞtrung gian vµ c¸c c«ng ty gëi kh¸ch sÏ ®îc hëng phÇn chªnh lÖch gi¸ b¸n cho kh¸chvµ gi¸ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch. Bíc 4: ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr ¬ ng. ChÝnh s¸ch giao tiÕpkhuÕchtr ¬ng lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó thùc hiÖnchiÕnl îc Marketing. Môc ®Ých cña nã lµ ®Ó cung cÇu gÆp nhau, ®Ó ngêi b¸ntho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu cña ngêi mua, gióp cho c¸c doanh nghiÖp b¸n ®îc nhiÒuhµng h¬n. Ngoµi ra, nã cßn cã t¸c dông lµm thay ®æi c¬ cÊutiªu dïng ®Ó ngêitiªu dïng tiÕpcËn h¬n víi s¶n phÈmmíi, ®Ó gîi më nhu cÇu cña hä. TÊt c¶ c¸c doanhnghiÖp trong nÒn kinh tÕthÞ tr êng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng thÓ kh«ngsö dông chÝnh s¸ch nµy. Giao tiÕpkhuÕchtr ¬ng bao gåm hai néi dung lµ qu¶ng c¸ovµ c¸c ho¹t ®éng yÓm trî xóc tiÕn b¸n, trong ®ã Trung t©m L÷ hµnhHanoiFestival chñ yÕudõng l¹i ë ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. Ho¹t ®éngnµy thÓ hiÖn ë c¸c h×nh thøc: - In c¸c tËp gÊpqu¶ng c¸o b»ng tiÕng Anh, tiÕng viÖt, trong ®ã cung cÊpchodu kh¸ch c¸c th«ng tin vÒ ViÖt Nam, vÒ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ c¸c ch¬ngtr×nh do c«ng ty x©y dùng. - §Æt pano, ¸p phÝch, biÓn qu¶ng c¸o, tªn vµ biÓu t îng cña c«ng ty t¹inhiÒu n¬i, in trªn c¸c ¸o, mò tÆng cho du kh¸ch. - Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh ®µi, b¸o nhng kh«ngliªn tôc, thêng xuyªn. - Thamgia héi chî l÷ hµnh quèc tÕ.Nh÷ng lÇn tham gia héi chî lµ mét dÞp rÊttèt ®Ó qu¶ng c¸o cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®ång thêi t×m kiÕm ®èi t¸c kinhdoanh.2.2.5/ §¸nh gi¸ vÒ ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh cña HanoiFestivalH¬n 5 n¨mtr ëng thµnh vµ ph¸t triÓn HanoiFestival ®· tr¶i qua kh«ng Ýt nh÷ngkhã kh¨n. KÕtqu¶ mµ HanoiFestival ®¹t ®îc ngµy h«mnay lµ nç lùc rÊt lín cñatoµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Trung t©m. Th«ng qua viÖc xemxÐt t×nhh×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m chóng ta nhËn thÊy r»ng ngoµi nh÷ng 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®iÓm m¹nh, nh÷ng c¬ héi mµ HanoiFestival cÇn ph¸t huy th× vÉn cßn nh÷ng®iÓm yÕuvµ th¸ch thøc mµ HanoiFestival cÇn kh¾c phôc vµ ®èi mÆt:§iÓm m ¹ n h + Trung t©m L÷ hµnh HanoiFestival lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ trùc thuécC«ng ty ®Çu t th¬ng m¹i vµ dÞch vô Th¾ng Lîi . §©y lµ mét c«ng ty rÊt cã uytÝn , trªn thÞ tr êng ho¹t ®éng t ¬ng ®èi m¹nhvµ æn ®Þnh trªn c¸ lÜnh vùc ho¹t®éng th¬ng m¹i , ho¹t ®éng ®Çu t vµ ho¹t ®éng dÞch vô. V× lÏ ®ã nªn Trungt©m L÷ hµnh HanoiFestival cã mèi quan hÖ réng lín trªn thÞ tr êng vµ ®· gÆpkh¸ nhiÒu thuËn lîi trong viÖc giíi thiÖu vÒ trung t©m, qu¸ tr×nh qu¶ng c¸o vµ®a c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch tíi tay kh¸ch hµng , thuËn lîi trong viÖc x©m nhËpthÞ tr êng , thu hót kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ångnhËn kh¸ch vµ göi kh¸ch . + S¶n phÈmcña trung t©m cã chÊt l îng rÊt cao , gi¸ c¶ l¹i hîp lý . + Lµ mét trung t©m cã vÞ trÝ vµ uy tÝn trªn thÞ tr êng , ®Æc biÖt lµtrong vÊn®Ò kinh doanh l÷ hµnh du lÞch . + Lµ mét trung t©m cã ®éi ngò lao ®éng trÎ, nhiÖt t×nh, cã tr×nh ®é häcvÊncao. + Cã quan hÖ réng r·i víi c¸c trung t©m l÷ hµnh trong níc vµ quèc tÕ. + Trung t©m ®· chó träng ®Õnc«ng t¸c qu¶ng c¸o , tiÕpthÞ cña m×nh ®Ótõ ®ã n©ng cao nhËn thøc cña nh©n viªn trong toµn trung t©m vÒ ph¸p luËtkinh doanh , ®Æc tr ng cña ngµnh du lÞch, n©ng cao ®îc uy tÝn cña trung t©mtrªn thÞ tr êng trong níc vµ quèc tÕ.§iÓm yÕu: +Trung t©m L÷ hµnh HanoiFestival lµ mét ®¬n vÞ cßn non trÎ do vËy gÆpkh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc kinh doanh du lÞch. + Bé m¸y qu¶n lý cña trung t©m cßn qu¸ ®¬n gi¶n , nh©n viªn chñ chèt l¹iÝt nªn hiÖu qu¶ c«ng viÖc mang l¹i kh«ng cao. + ThiÕu®éi ngò nh©n viªn Marketing giµu kinh nghiÖm. + Kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh cßn h¹n hÑp , nh÷ng ho¹t ®éng tµi chÝnh cñatrung t©m ®a ra cha ®îc hîp lý. Chi phÝ vµo viÖc ®Çu t vèn vµo c¬ së h¹tÇng , trang thiÕt bÞ nhiÒu nhng hiÖu qu¶ sö dông l¹i kh«ng cao. + ThiÕusù quan t©m cña c¸c c¬ quan h÷u quan. + S¶n phÈm du lÞch cña trung t©m cßn nhiÒu ®iÓm kh¸ch cha chÊpnhËn ,kh¸ch chñ yÕuchØ thuª xe vµ mua vÐ vËn chuyÓn , c¸c dÞch vô kh¸c vÉn cha ®îckh¸ch hµng hµi lßng.Nh÷ng c¬ héi : 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thamgia vµo c¸c héi nghÞ héi th¶o , héi chî vÒ du lÞch ®Ó cã ®iÒu kiÖntuyªn truyÒn , tiÕpthÞ nh÷ng s¶n phÈmdu lÞch mang tÝnh chÊt ®Æc s¾c , mangtÝnh chÊt cæ truyÓn cña d©n téc . §· vµ ®ang x©y dùng ph¸t in Êntê r¬i tËp gÊp, c¸c khÈu hiÖu , b¨ng r«n qu¶ng c¸o trªn thÞ tr êng nh»mt¨ng sù chó ý cña dukh¸ch vµthu hót dukh¸ch.Nh÷ng th¸ch thøc : HiÖn nay, du lÞch lµ ngµnh ®ãng gãp kh«ng nhá vµo thu nhËp kinh tÕquècd©n vµ lµ lÜnh vùc mang l¹i lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã,ngoµi nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc du lÞch cßn cã nh÷ng doanhnghiÖp kh«ng thuéc nghµnh du lÞch còng nh¶y vµo kinh doanh. §iÒu nµy, ®· lµmt¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr êng du lÞch, lµm cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanhdu lÞch thùc sù ph¶i chÞu mét søc Ðpqu¸ lín trong c¹nh tranh vµ HanoiFestivalcòng khong tr¸nh khái ®iÒu nµy.C¸cý kiÕn ®Ò xuÊt chung nh»m n©ng cao hiÖu qu ¶ kinh doanh: + Trung t©m cÇn ph¶i ®Çu t vµo viÖc xóc tiÕntuyªn truyÒn vµ qu¶ng c¸oc¸c ho¹t ®éng cña m×nh. + CÇn ph¶i cã nh÷ng th«ng tin vÒ du lÞch , cÇn cã nh÷ng ÊnphÈmcã chÊtl îng , c¸c ch¬ng tr×nh dulÞch cã chuyªn m«ncao ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch dulÞch biÕt + Trung t©m cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ th¾t chÆt sù hîp t¸c gi÷a c¸cphßng ban trong trung t©m . + Thèng nhÊt ®îc ®êng lèi kinh doanh cña c«ng ty , cÇn cã nh÷ng chÝnhs¸ch vµ chiÕnl îc l©u dµi phï hîp víi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã n©ng caohiÖu qu¶ kinh doanh vµ ng¨n ngõa nhøng rñi ro x¶y ra. + CÇn cã nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh míi , më réng dÞch vô , t¹o thªm nhiÒuviÖc lµm cho nh©n viªn , t¨ng møc thu nhËp cña c¸n bé vµ nh©n viªn . + Trung t©m kh«ng nªn x©y dùng nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch dùa vµonh÷ng n¨mtr íc mµ nªn thiÕt lËp nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch míi l¹ , hÊpdÉn ®Ó thuhót kh¸ch hµng. + Trung t©m còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶ sao cho hîp lý , ®ñ®iÒu kiÖn ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr êng , nªn x©y dùng c¸c møc gi¸ kh¸c nhau®Ó ®¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 3Mét sè kiÕn ngh Þ vµ gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña trung t©m l÷ hµnh vµ hîp t¸c quèc tÕ hanoifestival3.1/ xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng du lÞ ch quèc tÕ ë vi÷t nam N»m trong khu vùc cã tèc ®é t¨ng tráng kinh tÕ còng nh du lÞch vµo lo¹inhanh nh t trªn thÕ giíi, l¹i cã tiÒm n¨ng to lín vÒ du lÞch nªn trong nh÷ng n¨mqua du lÞch ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc t¨ng trëng nhanh, tõng bíc kh¼ng ®Þngvai trß cña m×nh trong nÒn khinh tÕ quèc d©n. Tõ chç chØ ®ãn ® îc kh«ng qu¸5.000 kh¸ch quèc tÕ vµo n¨m 1996 ®Õn nay níc ta ®· ®ãn ®îc kho¶ng 1,7 triÖuluît kh¸ch quèc tÕ mét n¨m. C¸c chØ tiªu kh¸c, doanh thu tiÒn ViÖt, ngo¹i tÖ vµ 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368n ép ng ©n s ¸ch ®Òu c ã m øc t¨ng tr ëng cao, n ¨m sau cao h ¬n n ¨m tr íc kho ¶ng 20 -30 % . BiÓu sè 5 - Dù b¸ kh¸ h du lÞch c¸ n¨ o c c m Thu nhËp tõ DLQT Møc t¨ng Lu tró trung N¨m Sè kh¸ch (kh«ng kÓ vËn trëng (%) b× nh chuyÓn) 1999 20 3.300.000 4.5 1.039,5 2000 15 3.800.000 5.0 1.330,0 2005 10 6.200.000 5.5 4.092,0 2010 7 8.700.000 6.0 8.352,0 (Nguån: B¸o c¸o tãm t¾t dù ¸n quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch ViÖtNam tíi 2010 - Tæng côc du lÞch ) Theo quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, dù ®o¸n n¨m 2000sÏ ®ãn tiÕp vµ phôc vô kho¶ng 3.4 - 4 triÖu lît kh¸ch quèc tÕ, cßn ®Õn n¨m 2010 sÏph n ® u thu hót 9 triÖu lît kh¸ch quèc tÕ. Nhng b¶n dù b¸o nµy ra ®êi tríc cuéckhñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc nªn c¸c sè nªu ra ®Òu cao h¬n r tnhiÒu so víi thùc tÕ cã thÓ ®¹t ®îc. V× vËy, cÇn cã mét b¶n dù b¸o míi phï hîp víit×nh h×nh hiÖn t¹i. Trªn thùc tÕ, dù b¸o n¨m 2000, ®îc l y lµ n¨m du lÞch ViÖtNam ®¹t kho¶ng 2 triÖu lît kh¸ch quèc tÕ. Trong t¬ng lai c¸c thÞ trêng du lÞch môc tiªu cña ViÖt Nam sÏ bao gåm: - Khu vùc thø nh t: Khu vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng: + NhËt B¶n: N¨m 1997 cã 56.055 lît kh¸ch NhËt tíiViÖt Nam chiÕm 6,4% tængsè kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. + §µi Loan: N¨m 1997 cã 35.072 lît kh¸ch vµo ViÖt Nam, chiÕm 4.5% kh¸chquèc tÕ vµo ViÖt Nam. + Hång K«ng: N¨m 1997 cã 23.186 lît kh¸ch quèc tÕ tíi ViÖt Nam, chiÕm 2.5%tæng sè kh¸ch . + Trung Quèc: §©y lµ mét thÞ trêng réng lín gÇn víi ViÖt Nam vµ cã sè l -îng kh¸ch r t dåi dµo. + C¸c níc trong khèi ASEAN - Khu vùc thø hai: T©y B¾c ¢u gåm: Ph¸p, Anh, §øc..... - Khu vùc thø ba: B¾c Mü gåm: Mü, Canada....... Trong níc sÏ h×nh thµnh hai ®iÓm du lÞch th¬ng m¹i lµ n¬i ®ãn tiÕp lh¸ch®Çu tiªn tríc khi kh¸ch ®i th¨m ViÖt Nam ®ã lµ Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh. Vïngdu lÞch chÝnh sÏ lµ §µ L¹t, Nha Trang. 27
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * C ¬ c u kh ¸ch du lÞch vµo ViÖt N am trong nh ÷ng n ¨m tíi: - Ngo ¹i kiÒu: M ü, Nh Ët, Ph ¸p,§µi Loan..., ph Çn lín lµ nh ÷ng doanh nh ©n kÕ th îp du lÞch ®Ó t×m kiÕ mc ¬ h éi ®Çu t kinh doanh. - ViÖ t kiÒu: Ch ñ yÕ u s èng ë M ü, Ph ¸p, m ôc ®Ých ®i du lÞch ;µ th ¨m th ©nnh ©n, du lÞch vµ lµm ¨n. - C ùu chiÕ nbinh: C ã kho ¶ng 1 / tri Öu c ùu chiÕ nbinh c ña c ¸c n íc qua hai cu éc 2chiÕ ntranh ch èng Ph ¸p vµ ch èng M ü. M ôc ®Ých dÕ nViÖ t Nam ch ñ yÕ u lµ th ¨m l¹ichiÕ ntr êng xa, du lÞch t×m hiÓu v¨n ho ¸ ViÖt Nam . * C ßn vÒ kh ¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch níc ngo µi trong nh ÷ng n ¨m tíi, c ¸c níc c ãs øc h p d Én lµ c ¸c níc thu éc khu vùc §«ng Nam ¸, m ét s è níc thu éc Ch ©u ¢u (nhPh ¸p, Anh, ý...) vµ ®Æc biÖt lµ níc g Çn níc ta nh tc ã r t nhiÒu c ¶nh ®Ñp ®ã lµTrung Q u èc. ë níc ta hiÖn nay, lÜnh vùc kinh doanh l÷ h µnh qu èc t tu y c ßn m íi m Î nhng Õch Ýnh n ã l¹i ®em ®Õ ncho ng©n s ¸ch nh µ níc n ãi chung vµ cho c ¸c c «ng ty du lÞchn ãi ri ªng m ét ngu ån thu ®¸ng k Ó. V× vËy d Én ®Õ ns ù c ¹nh tranh v« c ïng gay g ¾tgi÷a c ¸c c «ng ty du lÞch víi nhau. Kh «ng nh ÷ng thÕ , v× ngu ån lîi nhu Ën n µy ®·g ©y ra t×nh tr¹ng lµ nhiÒu c «ng ty du lÞch kh «ng c ã ch øc n ¨ng kinh doanh l÷h µnh qu èc t c òng nh ¶y vµo lµm x ¸o trén th Þ tr êng vµ nhiÒu khi m ang ®Õ n s ù Õkh «ng h µi lßng cho du kh ¸ch, ¶nh hëng kh «ng nh á ®Õ nuy tÝn c ña ngµnh khi m µ c ¸cc «ng ty n µy kh «ng h éi ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kinh doanh l÷ h µnh qu èc t . V× vËy, c ¸c Õban ngµnh c ã ch øc n ¨ng c Çn c ã biÖn ph ¸p nghiªm kh ¾c vµ k Þp th êi ®Ó kh ¾c ph ôct×nh tr¹ng n µy.3.2./ Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña hanoifestival3.2.1-/ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña HanoiFestival * Hoµn thiÖn c¬ c u tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Tríc kia c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi cã bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh,qu¶n lý theo chøc n¨ng, gÇn ®©y do cã sù s¾p xÕp hîp lý víi h×nh thøc qu¶n lýtrùc tuyÕn - chøc n¨ng mµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bé phËn cña c«ng ty®· cã sù râ rµng vµ ®¹t ®îc mét sè hiÖu qu¶ nh t ®Þnh. Mçi mét bé phËn phßngban ®Çu cã ngêi l·nh ®¹o trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ th êng xuyªn víiban gi¸m ®èc c«ng ty. Tuy nhiªn trong mét sè bé phËn c¸c c«ng viÖc cßn chångchÐo lªn nhau. V× vËy, trong thêi gian tíi c«ng ty nªn cã biÖn ph¸p s¾p xÕp l¹i hîplý ®éi ngò lao ®éng h¬n n÷a, ph©n c«ng râ rµng tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnhviªn trong c«ng ty. * C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao ch t lîng s¶n ph»m. 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S ¶n ph Èm ch Ýnh c ña m ét c «ng ty chuyªn kinh doanh du lÞch trong lÜnh vùc l÷h µnh lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. §Ó c ã ®îc m ét ch¬ng tr×nh du lÞch trän vÑn,ho µn h ¶o th × c «ng t¸c ®iÒu h µnh, híng d Én vµ ch tlîng c ¸c d Þch vô ph ôc vô kh ¸chph ¶i ®îc th ùc hiÖn tè t. §Ó n ©ng cao hiÖu qu ¶ kinh doanh vµ ch t l îng ph ôc vôkh ¸ch, c«ng ty c Çn t¨ng cêng h ¬n n ÷a c «ng t¸c n µy. §©y lµ viÖc lµm thiÕ tth ùc ®Óth ùc hiÖn tuyªn tru yÒn qu ¶ng c¸o t¹i ch ç tè t nh t. - C «ng t¸c ®iÒu h µnh: hiÖn nay c «ng ty c ã 8 ngêi ph ô tr¸ch c «ng t¸c ®iÒuh µnh vµ x ©y d ùng ch¬ng tr×nh n ªn c «ng viÖc r t b Ën rén. + C «ng ty c Çn c ã s ù ®iÒu ch Ønh, m ë réng h ¬n n ÷a c ¸c ®Çu m èi ®iÒu h µnhkh ¸ch. ViÖc n µy s Ï gióp cho l·nh ®¹o c «ng ty c ã ®iÒu kiÖn lù a ch än ph¬ng ¸nth Ých h îp vµ t×m ®îc ®èi t¸c, h îp ®ång ph ôc vô kh ¸ch tè t h ¬n. + Ph ©n b æ râ ch øc n ¨ng c ña m çi nh ©n viªn, kh «ng kÕ th îp qu ¸ nhiÒu cho nh ©nviªn ®iÒu h µnh. + §Ó ®¶m b ¶o ch¬ng tr×nh ®îc th ùc hiÖn tè t, c «ng t¸c ®iÒu h µnh ph ¶ich Æt ch Ï, ch Ýnh x ¸c vµ theo d âi s ¸t ch¬ng tr×nh h ¬n n ÷a. - VÒ c«ng t¸c híng d Én: cã th Ó n ãi s ù th µnh c«ng trong viÖc th ùc hiÖn ch¬ngtr×nh du lÞch ph ô thu éc vµo c «ng t¸c n µy tíi 60-70% . V× vËy ®éi ngò híng d Én viªnph ¶i kh «ng ngõng n ©ng cao tr×nh ®é vµ ch tlîng ph ôc vô kh ¸ch. + H iÖn nay ®éi ng ò híng d Én viªn c ña c «ng ty cha nhiÒu. V× vËy trong t-¬ng lai c «ng ty n ªn tu yÓn th ªm híng d Én viªn ®Ó c ã th Ó ch ñ ®éng h ¬n trongc «ng t¸c nh tlµ vµo m ïa du lÞch. + C «ng ty c Çn c ã nh ÷ng biÖn ph ¸p khen th ëng, m øc th ï lao tho ¶ ®¸ng cho®éi ngò híng d Én viªn ®Ó h ä ngµy c µng g ¾n b ã víi c «ng viÖc. + B é ph Ën híng d Én cÇn t¨ng cêng th ªm m èi quan h Ö víi c ¸c b é ph Ën kh ¸c trongc«ng ty nh b é ph Ën ®iÒu h µnh, ®éi xe, ®Ó cïng nhau ph èi h îp c «ng t¸c ph ôc vô kh ¸ch®îc chu ®¸o, g ©y ®îc thiÖn c ¶m vµ uy tÝn ®èi víi kh ¸ch. - N ©ng cao ch tlîng d Þch vô ph ôc vô kh ¸ch. T rung t©m c Çn n ©ng cao ch t lîng, ®a d ¹ng ho ¸ s ¶n ph Èm c ña m ×nh b »ngc ¸ch x ©y d ùng c ¸c tou r du lÞch ®éc ®¸o, h p d Én m ang ®Ëm nÐ t tru yÒn th èngv¨n ho ¸ lÞch s ö d ©n téc vµ b ¶n s ¾c c ña con ngêi ViÖ t N am . Khai th ¸c c ¸c tu yÕ n®iÓm du lÞch , c ¸c lo ¹i h ×nh du lÞch m íi nh »m ph ¸t huy kh ¶ n ¨ng hiÖn c ã c ña m ×nhc òng nh c ña ng µnh du lÞch ViÖ t Nam . T rong c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch , c «ng ty n ªn c è g ¾ng khai th ¸c c ¸c d Þch vôb æ sung, ph ¸t tri Ón c ¸c d Þch vô cao c p nh »m khai th ¸c tèi ®a kh ¶ n ¨ng th anhto ¸n c ña kh ¸ch, ®ång th êi ph ¶i khai th ¸c tri Ö t ®Ó m äi kh Ýa c ¹nh c ña u thÕ n Ònv¨n ho ¸ ViÖt Nam vµo kinh doanh du lÞch. * Khai th¸c thËt tèt thÞ trêng truyÒn thèng ®ång thêi më réng ®Õnc¸c thÞ trêng kh¸c. 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th Þ tr êng tru yÒn th èng c ña c «ng ty D u lÞch ViÖt Nam - H µ N éi lµ th Þ tr -êng níc Ph ¸p, th Þ tr êng n µy c ã uy tÝn nhiÒu n ¨m nay, s è lîng kh ¸ch kh «ng ng õngt¨ng tr ëng. V× vËy c «ng ty n ªn c ã ph¬ng ph ¸p ph ôc vô cho th Ët tè t ®Ó gi÷ v÷nglßng tin c ña kh ¸ch du lÞch trong th Þ tr êng n µy. S o s ¸nh víi c ¸c th Þ tr êng kh ¸c,viÖc th anh to ¸n n î ë th Þ tr êng Ph ¸p l¹i r t ch Ëm trÔ , g ©y t©m lý lo ng ¹i khi ph ôcvô. V× ®ã c «ng ty n ªn c ã gi¶i ph ¸p ph ï h îp cho v n ®Ò n µy. C «ng ty c Çn ch ó ý m ë réng th ªm c ¸c th Þ tr êng kh ¸c c ô th Ó lµ c ¸c níc §«ngNam ¸ v× khu vùc n µy c ã tèc ®é t¨ng tr ëng kh ¸ch du lÞch t¬ng ®èi lín. Ngo µi raViÖ t Nam lµ m ét th µnh viªn c ña AS E AN s Ï ®îc tù do ®i l¹i trong khu vùc m µkh «ng c Çn visa, h é chiÕ u.Nh vËy trong t¬ng lai c ¸c níc AS E AN s Ï lµ n ¬i trùc tiÕ pg öi kh ¸ch, võa lµ chiÕ cc Çu n èi kh ¸ch du lÞch qu èc t tíi ViÖt N am . D o c ã nhiÒu Õ®iÓm t¬ng ®ång vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, phong tôc tËp qu ¸n, d ùa trªn ®iÒu kiÖnkinh ph Ý vµ tr×nh ®é kinh doanh c ña c «ng ty th × viÖc ®ãn tiÕ p vµ ph ôc vô ®èitîng kh ¸ch tõ c ¸c níc §«ng Nam ¸ lµ t¬ng ®èi ph ï h îp. T rong t¬ng lai, víi s ù ph ¸t tri Ón m ¹nh m Ï c ña n Òn kinh t ®êi s èng c ña ngêi Õd ©n ®îc n ©ng cao th × nhu c Çu ®i du lÞch sang c ¸c níc ®Ó m ë réng tÇm hiÓu biÕ tng µy c µng ®«ng. V× vËy c «ng ty n ªn t¨ng cêng qu ¶ng c ¸o, khuÕ ch ch¬ng m ét s èch¬ng tr×nh du lÞch ng ¾n ngµy m øc gi¸ ph ï h îp víi kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n c ña nh ãmkh ¸ch du lÞch n µy. VÒ ph Ýa c ¸c h ·ng l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch, c «ng ty c Çn nghiªn c øu lù a ch än chom ×nh ®èi t¸c ph ï h îp b ëi lÏ ®©y ch Ýnh lµ ngêi ®¹i d iÖn cho c «ng ty th ùc hiÖn c ¸cch¬ng tr×nh du lÞch c ïng kh ¸ch. T rong khi cha c ã ®ñ ®iÒu kiÖn lËp v¨n ph ßng®¹i d iÖn ë níc ngo µi th × viÖc lù a ch än n µy c ã ý ngh Ü ®Æc biÖt quan träng. N ãph ¶i d ùa trªn c ¬ s ë uy tÝn c ña h ·ng nh Ën kh ¸ch, kh ¶ n ¨ng ®¶m b ¶o ch tl îng ch-¬ng tr×nh, gi¸ c ¶ h îp lý ,... ViÖc t×m hiÓu c ¸c h ·ng n µy c ã th Ó th «ng qua c ¸c viÖctiÕ p x óc t¹i c ¸c h éi ch î du lÞch qu èc t ë c ¸c níc m µ c «ng ty th am gia, qua c ¸c h éi Õth ¶o, qua c ¸c ®¹i lý c ña h ·ng du lÞch níc ngo µi t¹i ViÖ t N am . C «ng ty c Çn ®ÆcbiÖt t×m hiÓu kh ¶ n ¨ng tæ ch øc c ¸c ch¬ng tr×nh trong níc c ña c ¸c h ·ng l÷ h µnhth êng xuyªn g öi kh ¸ch cho c «ng ty. B ëi vËy, nÕ u ch än c ¸c h ·ng n µy lµm ngêi ®¹id iÖn nh Ën kh ¸ch cho m ×nh th × s Ï th ¾ t ch Æt m èi quan h Ö c ïng h îp t¸c c ¶ hai c ïngc ã lîi, ®ång th êi t¹o m ét s îi d ©y rµng bu éc gi÷ hai b ªn.2-/ Mét sè khuyÕn ngh Þ víi Nhµ n íc vµ ngµnh du lÞ ch. ViÖt Nam lµ mét ® t níc víi nÒn v¨n minh lóa níc, víi mét nguån tµi nguyªnthiªn nhiªn v« cïng phong phó vµ ®éc ®¸o. §iÒu nµy mang l¹i cho n íc ta søc h pdÉn lín ®èi víi kh¸ch du lÞch. Nh÷ng c¶nh ®Ñp ë mäi ®Þa h×nh kh¸c nhau víinh÷ng c¶nh quan h p dÉn trong ®ã cã VÞnh H¹ Long (di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi);Yªn Tö (thñ ®« phËt gi¸o ViÖt Nam ®îc x©y dùng tõ thÐ kû thø 13), cè ®« HuÕ,...ViÖt Nam víi 3.260 km bê biÓn tr¶i dµi theo ® t níc ®· t¹o nªn nhiÒu b·i t¾m ®Ñpvµ næi tiÕng (Trµ Cæ, SÇm S¬n, Cöa Lß,...). Bªn c¹nh ®ã lµ hµng tr¨m lÔ héitruyÒn thèng víi nh÷ng phong tôc tËp qu¸n ®éc ®¸o vµ ®Æc s¾c. T t c¶, t¹o nªnnh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng cho ph¸t triÓn du lÞch, nh t lµ du lÞch v¨n ho¸. VËy t¹i sao du lÞch ViÖt Nam cha ph¸t triÓn m¹nh khi níc ta cã s¶n phÈm dulÞch hÕt søc phong phó? §ã lµ: 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - D u lÞch ViÖ t N am ®ang ë d ¹ng ti Òm n ¨ng cha ®îc khai th ¸c tri Ö t ®Ó, c ¸ctµi nguyªn ch Ø khai th ¸c ë d ¹ng th «, kh «ng c ã s ù ®Çu t ch tx ¸m vµo tµi nguyªn dulÞch n ªn cha t¹o ra nh ÷ng s ¶n ph Èm du lÞch ®éc ®¸o, h pd Én. - C ¬ chÕ qu ¶n lý vÜ m « c ña Nh µ níc vµ ngµnh du lÞch c ßn nhiÒu b tc Ëp, chath ùc s ù t¹o ®µ cho du lÞch ViÖt Nam ph ¸t tri Ón. Trong vµi n ¨m nay tu y ®· c ãs öa ®æi, th ¸o g ì nhng cha tri Ö t ®Ó. - H iÖn tîng th iÕ u b ×nh ®¼ng trong kinh doanh gi÷a c ¸c ®¬n vÞ thu éc c ¸cth µnh ph Çn kinh t . Õ - Chuyªn m «n ho ¸ trong du lÞch c ßn cha cao, m èi quan h Ö gi÷a c ¸c ®¬n vÞkinh doanh du lÞch kh «ng ®îc c ¶i th iÖn g ãp ph Çn h ¹ th p ch t lîng d Þch vô dulÞch. - Tranh ch pb tb ×nh ®¼ng gi÷a c ¸c ®¬n vÞ kinh doanh l÷ h µnh. - Tr×nh ®é qu ¶n lý cña c¸c c ¸n b é cßnyÕ uvµ thiÕ udo ¶nh h ëng cña c¬ chÕ baoc p, nhiÒu c ¸n b é cha th Ých øng k Þp th êi víi c ¬ chÕ th Þ tr êng, b Þ ®éng trong kinhdoanh vµ ®ßi h ái c ña kh ¸ch du lÞch lµm ¶nh hëng tíi ch tlîng. - C ¬ s ë h ¹ tÇng, khu vui ch ¬i gi¶i trÝ c ßn ngh Ìo n µn, l¹c h Ëu. - ThiÕ uvèn ®Çu t x ©y d ùng c ¬ s ë h ¹ tÇng,... * Gi¶i ph¸p. - N©ng cao nhËn thøc trong c¸c c p, c¸c ngµnh, nh©n d©n vÒ hiÖu qu¶nhiÒu mÆt cña du lÞch, ®Ó mäi ngêi hiÓu biÕt h¬n vÒ ngµnh du lÞch ®Ó cïng c¶itiÕn b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i trêng, v¨n ho¸,... - C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó kh¸ch ra vµo du lÞch thuËn tiÖn. - T¹o m«i trêng ph¸p lý thuËn lîi, æn ®Þnh cho ngêi kinh doanh du lÞch. - Gi÷ v÷ng an ninh trËt tù, an toµn x· héi, b¶o vÖ m«i trêng, c¶nh quanthiªn nhiªn. - Ph¸t triÓn nhanh c¬ së vËt ch t kü thuËt ngµnh du lÞch. - §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch, quan t©m båi dìng ®µo t¹ovµ sö dông tèt nguån nh©n lùc du lÞch. H×nh thµnh mét ®éi ngò c¸n bé cã ®¹o®øc, cã tµi, thµnh th¹o nghÒ vµ ®ñ n¨ng lùc qu¶n lý kinh doanh. - Nhµ níc cÇn xem xÐt l¹i chÝnh s¸ch thuÕ cho riªng ngµnh du lÞch, v× víi møcthuÕ nµy lµ qu¸ cao ®èi víi ngµnh ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty nhá. - Nhµ níc cïng ngµnh du lÞch cÇn t¨ng cêng qu¶ng c¸o vµ tham gia héi chî®Ó qu¶ng b¸ cho du lÞch ViÖt Nam. - §Ó ®¶m b¶o m«i trêng lµnh m¹nh trong kinh doanh du lÞch l÷ hµnh th× Nhµníc mµ träng t©m ë ®©y lµ Tæng côc Du lÞch cÇn nhanh chãng triÓn khai, s¾pxÕp l¹i hÖ thèng kinh doanh du lÞch quèc tÕ ®èi víi tõng ®¬n vÞ, trong ®ã cã 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368viÖc xemxÐt thu håi giÊy phÐpcña nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanhdu lÞch quèc tÕ®Ó ®¶m b¶o uy tÝn cho du lÞch ViÖt Nam.C¸c ý kiÕn®Ò xuÊt chung nh»mn©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh: + Trung t©m cÇn ph¶i ®Çu t vµo viÖc xóc tiÕntuyªn truyÒn vµ qu¶ng c¸oc¸c ho¹t ®éng cña m×nh. + CÇn ph¶i cã nh÷ng th«ng tin vÒ du lÞch , cÇn cã nh÷ng ÊnphÈmcã chÊtl îng , c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cã chuyªn m«n cao ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch du lÞchbiÕt. + Trung t©m cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ th¾t chÆt sù hîp t¸c gi÷a c¸cphßng ban trong trung t©m . + Thèng nhÊt ®îc ®êng lèi kinh doanh cña c«ng ty , cÇn cã nh÷ng chÝnhs¸ch vµ chiÕnl îc l©u dµi phï hîp víi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã n©ng caohiÖu qu¶ kinh doanh vµ ng¨n ngõa nhøng rñi ro x¶y ra. + CÇn cã nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh míi , më réng dÞch vô , t¹o thªm nhiÒuviÖc lµm cho nh©n viªn , t¨ng møc thu nhËp cña c¸n bé vµ nh©n viªn . + Trung t©m kh«ng nªn x©y dùng nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch dùa vµonh÷ng n¨mtr íc mµ nªn thiÕt lËp nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch míi l¹ , hÊpdÉn ®Ó thuhót kh¸ch hµng. + Trung t©m còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶ sao cho hîp lý , ®ñ®iÒu kiÖn ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr êng , nªn x©y dùng c¸c møc gi¸ kh¸c nhau®Ó ®¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. 32
 33. 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕt luËn Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh lµ ho¹t ®éng ®Æc tr ng næi bËt vµrâ nÐt nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch nãi chung. Mét quèc gia, mét vïngnµo ®ã muèn ph¸t triÓn du lÞch th× viÖc n©ng cao chÊt l îng c¸c doanh nghiÖpkinh doanh du lÞch l÷ hµnh lµ mét tÊt yÕukh¸ch quan. §èi víi c«ng ty du lÞch ViÖtNam - Hµ Néi, víi nh÷ng kÕt qu¶ thu ®îc ®iÒu ®ã ®· t¹o cho c«ng ty mét chç®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr êng du lÞch ViÖt Nam. Víi viÖc nªu lªn thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh cña c«ngty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi, chuyªn ®Ò ®· cung cÊp mét sè nÐt trong ho¹t®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh cña c«ng ty, ®ång thêi còng nªu ra mét vµi gi¶iph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh t ¬ng xøng víitÇm vãc cña c«ng ty. Do sù h¹n chÕtrong hiÓu biÕt vµ thêi gian häc tËp, nghiªn cøu cã h¹n, ch¾cch¾n chuyÒn ®Ò nµy cßn nhiÒu thiÕusãt vµ cã nh÷ng vÊn ®Ò cha ®Ò cËp tíi.Em mong nhËn ®îc ý kiÕn®ãng gãp cña c¸c thÇy, c¸c c«, c¸c b¹n, c¸c c¸n bé lµmc«ng t¸c du lÞch ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn thÇy gi¸o NguyÔnThanh Cõ cïng c¸c c« chó, anh chÞ t¹i c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi vÒ sùgióp ®ì tËn t×nh, nh÷ng ý kiÕn®ãng gãp quÝ b¸u, còng nh viÖc chØnh lý, bæsung ®Ó emcã thÓ hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. 33
 34. 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tµi liÖu tham kh¶o 1. PGSNguyÔn V¨n §Ýnh vµ NguyÔn V¨n M¹nh. T©m lý vµ nghÖ thuËt giaotiÕpøng xö trong kinh doanh du lÞch - NXB Thèng Kª 1995. 2. Tæng côc du lÞch ViÖt Nam: HÖ thèng c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh vÒ qu¶n lýdu lÞch - NXB ChÝnh trÞ quèc gia 1997. 3. Tæng Côc du lÞch - Thùc tr¹ng vµ chñ tr ¬ng biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh t¹i ViÖt Nam- NXB thèng kª 1996. 4 NghÖ thuËt híng dÉn du lÞch - NXB V¨n Ho¸ 1993. 5 Qu¶n trÞ kinh doanh du lÞch l÷ hµnh - Th¹c sÜ Ph¹m Hång Ch¬ng - NXBThèng kª 1998. 6 Mét sè tµi liÖu kh¸c. 34

×