Van luong.blogspot.com 17344

345 views
268 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17344

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam cã mét vÞ trÝ r t thuËn lîi ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch. Tµi nguyªndu lÞch ViÖt nam ®îc c¸c chuyªn gia thÕ giíi ®¸nh gi¸ lµ r t phong phó vµ ®a d¹ngc¶ tµi nguyªn tù nhiªn vµ tµi nguyªn nh©n v¨n. Nhê chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ngvµ Nhµ níc vÒ ®èi ngo¹i vµ kinh tÕ ®èi ngo¹i, ngµnh du lÞch thñ ®« ®· cã nh÷ngbíc tiÕn ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ. Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trong ®ã cã ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n®ang diÔn ra s«i ®éng víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng, ngµy cµngkh¼ng ®Þnh ®îc vai trß n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ cña mét ngµnh kinh tÕ míi ®ang cãtriÓn väng ®ãng gãp nhiÒu h¬n trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ c u kinh tÕ, gãp phÇnthóc ®Èy sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc QuËn §èng §a lµ mét trong nh÷ng quËn cã diÖn tÝch lín cña thµnh phè Hµnéi vµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng du lÞch. Tuy nhiªn thêi gian qua bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶,tiÕn bé ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn quËn cßn béc lé nh÷ng mÆth¹n chÕ nh v n ®Ò h×nh thøc kh¸ch s¹n phôc vô cßn nghÌo nµn, ch t l îng kÐm. §éingò c¸n bé, nh©n viªn cha ®îc ®µo t¹o tèt, tr×nh ®é nghiÖp vô vµ kiÕn thøc chacao. C¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt ch t kü thuËt cßn thiÕu thèn, l¹c hËu. ý thøc gi÷g×n b¶n s¾c d©n téc cha cao. Nh÷ng thiÕu sãt ®ã lµ do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã nguyªn nh©n quanträng nh t lµ sù nhËn thøc cha ®Çy ®ñ vÒ vÞ trÝ, tÝnh ch t vµ vai trß vÒkinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ xu thÕ héi nhËp hiÖn nay, ngµnh kinh doanhkh¸ch s¹n ®Æc biÖt lµ kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cÇncã nh÷ng ®Þnh híng ®óng vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé nh»m th¸o gì nh÷ng khãkh¨n hiÖn t¹i ®Ó híng tíi mét t¬ng lai ph¸t triÓn h¬n. Xu t ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn®Þa bµn quËn, lµ mét sinh viªn cïng víi nh÷ng mong muèn ®îc gãp søc m×nh vµoc«ng cuéc ph¸t triÓn ngµnh. Sau mét thêi gian kh¶o s¸t, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i ®Þabµn quËn §èng §a em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹t®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a” choluËn v¨n cña m×nh. KÕt c u luËn v¨n gåm 3 phÇn: 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: C ¬ s ë lý lu Ën PhÇn II: Kh¶o s¸t thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn®Þa bµn quËn §èng §a PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quècdoanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: C¬ së lý luËn1.1. Tæng quan vÒ du lÞ ch1.1.1. B¶n chÊt vµ c¸c bé phËn cÊu thµnh ho¹t ®éng du lÞch1.1.1.1. B¶n ch t cña du lÞch D u lÞch c ã nhiÒu c ¸ch tiÕ p c Ën kh ¸c nhau vµ víi m çi c ¸ch tiÕ p c Ën l¹ i th ÓhiÖn b ¶n ch tdu lÞch ë m ét g ãc ®é. Nhng khi tiÕ p c Ën du lÞch m ét c ¸ch tæng h îpth × du lÞch ®îc hiÓu lµ “T æng h îp c ¸c hiÖn tîng vµ c ¸c quan h Ö n ¶y sinh tõ s ùt¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau gi÷a kh ¸ch du lÞch , nh ÷ng nh µ kinh doanh du lÞch ,ch Ýnh quyÒn s ë t¹i vµ c éng ®ång d ©n c ®Þa ph¬ng trong qu ¸ tr×nh thu h ót vµlu gi÷ kh ¸ch”. Víi c ¸ch tiÕ p c Ën n µy th × kh ¸ch du lÞch ®îc coi lµ tru ng t©m lµmn ¶y sinh c ¸c m èi quan h Ö ®Ó trªn c ¬ s ë ®ã ®Ó tho ¶ m ·n m ôc ®Ých c ña ch ñ th Óth am gia vµo c ¸c ho ¹t ®éng, c ¸c m èi quan h Ö ®ã. 1.1.1.2. C¸c bé phËn c u thµnh cña ho¹t ®éng du lÞch Du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ mang tÝnh tæng hîp vµ ® îc thµnh lËp bëi nhiÒubé phËn kinh doanh nh»m ®¸p øng nhu cÇu phong phó cña du kh¸ch trong chuyÕn ®idu lÞch. C¸c bé phËn ®ã lµ: - VËn chuyÓn du lÞch - Lu tró - ¡n uèng - C¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ - L÷ hµnh vµ c¸c tæ chøc trung gianNhng trong ®ã bé phËn lu tró chiÕm tû träng cao tõ 70 - 80% trong toµn bé hÖthèng, lµ mét bé phËn quan träng trong ph¸t triÓn du lÞch1.1.1.3. Mèi quan hÖ gi÷a du lÞch vµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho ¹t ®éng kinh doanh kh ¸ch s ¹n vµ tæng th Ó kinh doanh du lÞch c ã m èi quan h Öm Ët th iÕ tvíi nhau. - Khi kinh doanh du lÞch ph ¸t tri Ón s Ï lµm cho kinh doanh kh ¸ch s ¹n c òng ph ¸t tri Ón b ëi b é ph Ën kinh doanh lu tró chiÕ m tû träng lín nh t trong c ¸c b é ph ©n j c u th µnh c ña ngµnh du lÞch. - Khi kinh doanh lu tró ph ¸t tri Ón c òng s Ï t¹o ®iÒu kiÖn cho ng µnh kinh doanh du lÞch ph ¸t tri Ón.1.2. Kh¸ch s¹ n vµ kinh doanh kh¸ch s¹ n1.2.1. Tæng quan vÒ ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n1.2.1.1. ThÕ nµo lµ kh¸ch s¹n vµ kinh doanh kh¸ch s¹n §Ó qu¶n lý vµ kinh doanh tèt mét doanh nghiÖp kh¸ch s¹n ta ph¶i hiÓu kinhdoanh kh¸ch s¹n lµ mét h×nh thøc kinh doanh trong nÒn c«ng nghiÖp mang tÝnhc¹nh tranh cao. ChÝnh nÐt ®Æc trng nµy ®· phÇn nµo quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc tæchøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n.1.2.1.2. C¸c chøc n¨ng cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Chøc n¨ng s¶n xu t Chøc n¨ng tæ chøc tiªu dïng trong kinh doanh kh¸ch s¹n Tõ c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n ta cã nhËn ®Þnh: ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹nvõa mang s¾c th¸i cña ngµnh s¶n xu t vËt ch t cô thÓ võa mang tinhs ch t cñangµnh kinh doanh dÞch vô vµ ta cã m« h×nh:KDKS = Lu tró + ¡n uèng + DÞch vô kh¸c1.2.1.3. C¬ së h×nh thµnh vµ lÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanhkh¸ch s¹n*C¬ së h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn HiÖn nay, ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ®îc coi lµ mét ngµnh kinh doanh ®éclËp trong nÒn kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Qua thêi gian ngµnh kinh doanh lutró nãi chung vµ kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng ®· cã mét lÞch sö ph¸t triÓn dùatrªn mét c¬ së khoa häc nh t ®Þnh.* LÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho ¹t ®éng kinh doanh kh ¸ch s ¹n c ã ngu ån g èc tõ c ¸c nh µ trä ph ôc vô nh ÷ngkh ¸ch ®i xa nh µ. Cho ®Õ n ng µy nay, ngµnh kinh doanh kh ¸ch s ¹n ®· ph ¸t tri Ón víitèc ®é r t nhanh ch ãng trªn kh ¾p c ¸c níc, ®Æc biÖt lµ nh ÷ng níc c ã n Òn v¨nm inh c «ng nghiÖp ph ¸t tri Ón.1.2.1.4. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc kh«ng gian vµ thêi gian ho¹t ®éng: Trong thùc tiÔn kinh doanh kh¸ch s¹n cã hai nh©n tè cã thÓ ®a ®Õn nh÷ngkhã kh¨n: mét lµ do chÝnh chÝnh kh¸ch hµng g©y ra. Hai lµ do nh©n viªn kh¸ch s¹ng©y ra vÒ th¸i ®é phôc vô, tr×nh ®ä phôc vô...trong quan hÖ gi÷a nh©n viªn víikh¸ch hµng. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh®Æc thï. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n diÔn ra liªn tôc theo thêi gian.1.2.2. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Tæ chøc lµ thµnh lËp ra c¸c bé phËn cÇn thiÕt theo yªu cÇu c«ng t¸c vµx¸c lËp c¸c mèi quan hÖ vÒ nghiÖp vô vµ quyÒn hµnh gi÷a c¸c c¸ nh©n vµ ®¬nvÞ trong doanh nghiÖp nh»m thiÕt lËp mét m«i trêng thuËn lîi trong ho¹t ®éngvµ ®¹t ®Õn môc tiªu chung1.2.2.1. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n1.2.2.1.1. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm dÞch vô trong kinh doanh kh¸ch s¹n S¶n phÈm dÞch vô trong kinh doanh kh¸ch s¹n võa mang tÝnh h÷u h×nh®ång thêi còng béc lé tÝnh v« h×nh cao. - TÝnh ch t dÞch vô trong c¸c s¶n phÈm kh¸ch s¹n lµ sù phôc vô cña nh©n viªnkh¸ch s¹n ®èi víi du kh¸ch lµ s¶n phÈm cã tÝnh cÈm nhËn - “S¶n phÈm lu tró” cña kh¸ch s¹n nh mét s¶n phÈm ®Ô h háng, kh«ng lu gi÷ ®îcl©u1.2.2.1.2. ThÞ trêng trong kinh doanh kh¸ch s¹n*CÇu trong kinh doanh kh¸ch s¹n CÇu trong kinh doanh kh¸ch s¹n b¾t nguån trªn c¬ së sù h×nh thµnh c¸c nhuc©ï vÒ ®i l¹i, lu tró, ¨n uèng...trong c¸c chuyÕn ®i du lÞch cña du kh¸ch. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc ®iÓm c Çu trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: hÕ t s øc ®a d ¹ng vµ d iÔn ra®ßng th êi, c ã tÝnh th êi vô cao, võa lµ m ét nhu c Çu th iÕ t yÕ u, võa lµ m ét nhuc Çu th ø yÕ u*Cung trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: th Ó hiÖn lµ cung d Þch vô l u tró , d Þch vô ¨nu èng vµ cung d Þch vô kh ¸c §Æc ®iÓm c ña cung trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: m ang tÝnh ®a d ¹ng th ÓhiÖn qua c ¸c lo ¹i h ×nh c ¬ s ë, c ¸c lo ¹i h ×nh d Þch vô l u tró , cung øng c ¸c s ¶n ph Èm ,d Þch vô m ang tÝnh v« h ×nh cao*C ¹nh tranh trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: lµ m ét lo ¹i h ×nh kinh doanh trong ngµnhc «ng nghiÖp c ã tÝnh c ¹nh tranh gay g ¾t b »ng s è lîng, ch tlîng d Þch vô §Æc ®iÓm c ña c ¹nh tranh trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: c ¹nh tranh gi÷a c ¸ckh ¸ch s ¹n víi nhau, gi÷a c ¸c kh ¸ch s ¹n víi c ¸c lo ¹i h ×nh kinh doanh lu tró , c ¹nh tranhb »ng c ¸c d Þch vô b æ sung §Æc ®iÓm c ña gi¸ trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: lµ gi¸ m ang tÝnh ch tth êi vôb ëi nhu c Çu m ang tÝnh ch tm ïa vô C ¸c ph¬ng ph ¸p x ¸c ®Þnh gi¸: c ã ph¬ng ph ¸p chung vµ ph¬ng ph ¸p ri ªng1.2.2.2. Qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n §îc diÔn ra theo mét quy tr×nh, do vËy mµ c¸c kh©u ®Òu liªn quan ®Õnnhau, cã ¶nh hëng lín gi÷a c¸c bé phËn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp1.2.3. Tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n1.2.3.1. C¸c lo¹i h×nh së h÷u kh¸ch s¹n ë níc ta cã mét sè h×nh thøc së h÷u kh¸ch s¹n phæ biÕn nh c¸c kh¸ch s¹nthuéc së h÷u nhµ níc, së h÷u t nh©n, kh¸ch s¹n 100% vèn ®Çu t níc ngoµi, kh¸chs¹n liªn doanh gi÷a doanh nghiÖp ViÖt nam víi doanh nghiÖp níc ngoµi.1.2.3.2. Qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n C¸c h×nh thøc qu¶n lý kh¸ch s¹n: ngêi qu¶n lý võa lµ ngêi së h÷u kh¸ch s¹n,ngêi qu¶n lý lµ ngêi kh¸c kh«ng ®ång thêi lµ chñ së h÷u kh¸ch s¹n1.3.1. Xu híng ph¸t triÓn kinh doanh kh¸ch s¹n Xu híng ph¸t triÓn kinh doanh kh¸ch s¹n trªn thÕ giíi võa ®i vµo chiÒu réngvõa ®i vµo chiÒu s©u. Cßn ®èi víi ViÖt nam ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n mét mÆtvõa híng tíi, tiÕp cËn nh÷ng thµnh tùu v¨n minh cña thÕ giíi. MÆt kh¸c võa ®i s©u 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vµo khai th¸c bÒ dµy v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc nh»mt¹o ra nÐt ®Æc tr -ng riªng cho c¸c loaÞ h×nh s¶n phÈmkh¸ch s¹n cña ViÖt nam. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368PhÇnII: Kh¶o s¸t thùc tr¹ ng kinh doanh kh¸ ch s¹ n trª n ® Þ a bµn quËn §èng §a2. 1. Thùc tr ¹ ng ho ¹ t ®éng kinh doanh du l Þ c h c ña hµ néi2.1.1. TiÒm n¨ng du lÞch Hµ néi Hµ néi lµ mét trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ cña nhiÒu triÒu ®¹i,cña c¶ d©n téc ViÖt nam. Víi nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ tù nhiªn, v¨n ho¸, kinh tÕ, x·héi, lµ n¬i tËp trung nhiÒu nh©n tµi, tri thøc...nªn n¬i ®©y cã ®Çy ®ñ ®iÒukiÖn ®Ó ph¸t triÓn tèt vÒ du lÞch.2.1.2. HiÖn tr¹ng kinh doanh du lÞch Hµ néi trong nh÷ng n¨m qua Cïng víi sù khëi s¾c cña toµn ngµnh, du lÞch Thñ ®« Hµ néi trong thêigian qua ®· r t cè g¾ng ®Çu t, ph¸t triÓn vµ thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng.Tuy nhiªn ®Ó nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch Hµ néi tríc hÕtta cÇn xem xÐt lîng kh¸ch du lÞch ®Õn víi Hµ néi trong thêi gian qua.2.1.2.1. Tèc ®é t¨ng trëng kh¸ch ThÞ trêng kh¸ch du lÞch ®Õn víi Thñ ®« Hµ néi ngµy mét nhiÒu. Sè l îngkh¸ch trong níc còng nh kh¸ch quèc tÕ ®Òu t¨ng. NÕu n¨m 1996 lîng kh¸ch quèc tÕ®Õn víi Hµ néi lµ 352000 lît kh¸ch th× ®Õn n¨m 2000 ®· ®ãn ®îc 500400 lîtkh¸ch, t¨ng 42,2% so víi n¨m 1996 vµ t¨ng 31% so víi n¨m 1999. Tuy nhiªn, sè lîngkh¸ch quèc tÕ cã t¨ng nhng chËm vµ tû träng cã xu híng gi¶m xuèng.(xem chi tiÕtbiÓu 1 Trang 26 luËn v¨n) N¨m 2000 ngµnh du lÞchThñ ®« ®· tæ chøc thµnh c«ng liªn hoan du lÞchHµ néi n¨m 2000, nh©n dÞp kû niÖm Th¨ng Long Hµ néi 990 n¨m tuæi ®· thu hót®îc lîng lín kh¸ch du lÞch. Bªn c¹nh kh¸ch quèc tÕ t¨ng th× kh¸ch du lÞch néi ®Þa còng t¨ng lªn víi tèc®é r t nhanh vµ chiÕm tû träng ngµy cµng cao(80,75% n¨m 2000). §©y lµ méttÝn hiÖu ®¸ng mõng chøng tá nhu cÇu ®i du lÞch cña ngêi ViÖt nam cao, ®êisèng cña hä ®· ®îc n©ng cao. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.1.2.2. VÒ c¬ së vËt ch t kü thuËt §Ó tho ¶ m ·n nhu c Çu ngh Ø ng ¬i c ña du kh ¸ch, ngµnh du lÞch Th ñ ®« ®· r tc è g ¾ng trong viÖc ®Çu t n ©ng c p, c ¶i t¹o ho Æc x ©y m íi c ¸c kh ¸ch s ¹n, nh µkh ¸ch, nh µ ngh Ø....Nhng do s ù ph ¸t tri Ón th iÕ uquy ho ¹ch n ªn ®· d Én ®Õ nt×nh tr¹ngh µng lo ¹ t kh ¸ch s ¹n m ini c ña t nh ©n ra ®êi. Bíc ®Çu c ã gi¶i quyÕ t®îc nhu c Çu ¨nngh Ø cho kh ¸ch du lÞch nhng vÒ l©u d µi ®©y l¹i lµ m ét tån t¹i kh ã kh ¾c ph ôc.B ëi c ¸c kh ¸ch s ¹n n µy cha ch ó träng vµo viÖc n ©ng cao ch tlîng s ¶n ph Èm n ªn s èlîng kh ¸ch s ¹n trªn ®Þa b µn H µ n éi n ¨m 2000 c ã xu híng gi¶m xu èng.(xem biÓu 2lu Ën v¨n)2.1.2.3. VÒ ch t lÓng c¸c dÞch dÞch vô Cïng víi sù t¨ng lªn vÒ sè lîng th× ch t lîng s¶n phÈm kh¸ch s¹n Hµ néi còng§îc n©ng cao nh vÒ trang trÝ, t¹o b¶n s¾c riªng, khai th¸c nÐt v¨n ho¸ d©n téc,kÕt hîp víi kiÕn tróc hiÖn ®¹i mét c¸ch hµi hoµ, t¹o søc h p dÉn riªng cho kh¸ch s¹n.Tuy nhiªn ch t lîng kh¸ch s¹n quèc doanh chØ ®îc ®¸nh gi¸ vµo lo¹i trung b×nh. S¶nphÈm dÞch vô cha thËt sù ®a d¹ng vµ Ýt cã nÐt ®Æc s¾c. Do vËy cÇn thiÕt cãsù ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh.2.1.2.4. VÒ doanh thu Doanh thu ngµnh du lÞch nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã t¨ng lªn nhng chËm.Nguyªn nh©n lµ do sè lîng kh¸ch s¹n nhiÒu nhng sè lîng vµ ch t lîng c¸c s¶n phÈmdÞch vô cha ®îc quan t©m, gi¶m søc h p dÉn ®èi víi du kh¸ch nh t lµ kh¸ch quèc tÕ.Nhng n¨m 2000 víi nhiÒu ho¹t ®éng diÔn ra, s¶n phÈm du lÞch phong phó h¬n, l -îng kh¸ch t¨ng doanh thu tõ du lÞch t¨ng nhanh (xem chi tiÕt biÓu 3 Trang 31 luËnv¨n) Theo sè liÖu cña Së du lÞch th× tæng s¶n phÈm cña ngµnh du lÞch chiÕmcha ®Õn 5% GDP cña Thµnh phè, cha ®¹t môc tiªu ®Ò ra trong kÕ ho¹ch tõ n¨m1996. Nép ng©n s¸ch nhµ níc cha cao. §Ó cã thÓ t¨ng tû lÖ ®ãng gãp cho ng©ns¸ch nhµ níc vµ tæng s¶n phÈm ngµnh ®ãng gãp khoangr 10% GDP cña Thµnh phèn¨m 2005 th× cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnhnhanh h¬n n÷a.2.2. Thùc tr¹ ng ho¹ t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹ n trª n ®Þ a bµn quËn §èng§a2.2.1. VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña quËn §èng §a 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Q u Ën §èng §a víi d iÖn tÝch kho ¶ng 1 4km 2 lµ m ét trong ba qu Ën lín nh tTh µnh ph è H µ n éi. N »m ë ph Ýa T ©y N am c ña Th ñ ®«, qu Ën tiÕ p gi¸p gi÷a qu Ën Ba§×nh vµ Ho µn KiÕ m ,g åm 21 phêng.Q u Ën §èng §a c ã 2 ®iÓm du lÞch n æi b Ët lµ V¨n MiÕ u- Q u èc T ö G i¸m ®¹i d iÖncho n Òn v¨n ho ¸ kinh k ú vµ G ß §èng §a m ét d i tÝch lÞch s ö ®¹i d iÖn cho tinhth Çn ®éc l©p j tù cêng c ña d ©n téc ViÖ t nam vµ nhiÒu ®iÓm kh ¸c m ang nhiÒuti Òm n ¨ng du lÞch.2.2.2. T×nh h×nh kinh doanh kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn quËn §èng §a Víi 40 ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n- nhµ hµng chiÕm 12,1% tængsè ®¬n vÞ kinh doanh toµn Thµnh phè, vµ ®øng thø vÒ sè ®¬n vÞ kinh doanhkh¸ch s¹n nhµ hµng. VÒ lao ®éng ®øng thø 2 víi 1.847 ng êi chiÕm 18,4% tæng sèlao ®éng. (xem chi tiÕt phô lôc 1 luËn v¨n) Qua ph©n tÝch c¬ c u doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng (xem chitiÕt biÓu 1 phô lôc) ta th y trªn ®Þa bµn quËn cã 40 ®on vÞ kinh doanh kh¸ch s¹nnhµ hµng bao gåm 1.847 lao ®éng. N¨m 2000 t¹o ra doanh thu lµ 192.906 triÖu®ång, møc thuÕ ph¶i nép lµ 16.608 triÖu ®ång vµ ®· nép cho nhµ níc 11.993triÖu ®ång. Víi 6 doanh nghiÖp Nhµ níc chiÕm tû träng 15%, c¸c chØ tiªu cñadoanh nghiÖp Nhµ níc t¬ng ®èi lín, nhng ho¹t ®éng kinh doanh cha thËt sù cãhiÖu qu¶. C¸c c«ng ty cæ phÇn tá ra cã hiÖu qu¶ h¬n sè doanh nghiÖp chiÕm 10% ,c¸c chØ tiªu lîi nhuËn tríc thuÕ vµ t×nh h×nh nép thuÕ ®Òu ®¹t. §©y lµ mét híngmíi ®Ó c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh t¨ng hiªôqu¶ kinh doanh cña ngµnh.2.2.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµnquËn §èng §a2.2.3.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh S¶n phÈm kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a thêng ®îc xÕpvµo lo¹i trung b×nh trong hÖ thèng kh¸ch s¹n Hµ néi vÒ c¶ quy m« vµ ch t lîng.S¶n phÈm thiÕu sù phong phó ®a d¹ng. C¸c kh¸ch s¹n nµy thêng chØ chó träng vµos¶n phÈm lu tró, ¨n uèng cßn c¸c dÞch vô bæ sung th× h¹n chÕ h¬n. Nh kh¸ch s¹nHolydays-Hµ néi chñ yÕu lµ kinh doanh ¨n uèng vµ lu tró. Trong sè kh¸ch s¹n quècdoanh trªn ®Þa bµn quËn th× cã c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim liªn lµ kinh doanhnhiÒu dÞch vô h¬n. T×nh tr¹ng c¹nh tranh b»ng gi¸ thuª phßng vÉn lµ phæ biÕnnhng ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh viÖc më réng dÞch vô bæ sung l¹i lµ métgi¶i ph¸p tèt ®Ó c¹nh tranh lµnh m¹nh h¬n.2.2.3.2. C¬ c u tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi b t k ú m ét doanh nghiÖp n µo th × b é m ¸y tæ ch øc c ã vai trß r tquan träng vµ c ã ý ngh Üa to lín trong viÖc quyÕ t®Þnh ho ¹t ®éng kinh doanhc ña doanh nghiÖpTu ú theo quy m « vµ ®iÒu kiÖn c ô th Ó, m çi kh ¸ch s ¹n c ã m ét m « h ×nh tæ ch øcqu ¶n lts ri ªng. Nhng nh ×n chung m « h ×nh tæ ch øc qu ¶n lý c ña kh ¸ch s ¹n qu ècdoanh trªn ®Þa b µn qu Ën c ã c ¸c c ¬ c u (nh m « h ×nh trang 38 lu Ën v¨n)2.2.2.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þabµn quËn §èng §a Víi 6 doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n-nhµ hµng, trong ®ã cã 3 doanhnghiÖp quy m« lín (trªn 100 phßng) vµ 3 doanh nghiÖp víi quy m« võa vµ nhá(xem chi tiÕt biÓu 2 phô lôc) vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Kim liªn chiÕm53,14% tæng sè phßng kh¸ch s¹n vµ lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖuqu¶ lîi nhuËn tríc thuÕ chiÕm 84,6%. Cßn c¸c doanh nghiÖp quy m« võa vµ nhá th×kh¸ch s¹n Holydays-Hµ néi víi 60 phßng kh¸ch s¹n vµ chñ yÕu lµ kinh doanh ¨n uèng,lu tró, ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ tuy doanh thu chØ chiÕm 5,06% nh ng lîinhuËn tríc thuÕ l¹i chiÕm 11,78% tæng lîi nhuËn tríc thuÕ cu¶ c¸c doanh nghiÖp. Bªnc¹nh ®ã trªn ®Þa bµn quËn cßn cã hai doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç lµ c«ng tydÞch vô du lÞch Sao mai víi 116 phßng kh¸ch s¹n lç 488 triÖu, c«ng ty ViÖt hµ cã19 phßng lç 253 triÖu ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh c¸c kh¸ch s¹n quèc doanhtrªn ®Þa bµn quËn2.2.4. Thùc tr¹ng kinh doanh kh¸ch s¹n Holydays-Hµ néi2.2.4.1. S¬ lÓc sù h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n Holydays-Hµ néi tríc kia lµ c«ng ty dÞch vô ¨n uèng Quèc TöGi¸m trùc thuéc së th¬ng m¹i. N¨m 1996 liªn doanh víi c«ng ty th¬ng m¹i Gi¶ng vâtrùc thuéc së du lÞch thµnh c«ng ty Th¬ng m¹i Tæng hîp Th¨ng long, kh¸ch s¹nQuèc Tö Gi¸m lµ mét ®¬n vÞ thuéc c«ng ty. N¨m 1998 ®îc n©ng c p tõ 20 lªn 60phßng.2.2.4.2. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Holydays-Hµnéi Víi sù ®Çu t n©ng c p sè phßng kh¸ch s¹n, c«ng su t sö dông buång phßngt¨ng gãp phÇn t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp. Doanh thu ¨n uèng chiÕm tØ tränglín chøng tá doanh nghiÖp ®· ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh cña m×nh. Tuy nhiªn qua hain¨m thùc hiÖn tØ träng doanh thu ¨n uèng gi¶m xuèng 16,6% nh ng doanh thu lu tró 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368t¨ng víi tØ lÖ t¬ng øng ®· lµm th ay ®æi c ¬ c u doanh thu nhng kh «ng ¶nh hëng®Õ ntèc ®é t¨ng tæng doanh thu D oanh thu t¨ng 44,5% nhng chi ph Ý t¨ng 71 ,7% n ªn lîi nh Ën c ña doanh nghiÖpch Ø t¨ng ®îc 6,1 2% lµm hiÖu qu ¶ kinh doanh c ña kh ¸ch s ¹n n ¨m 2000 kÐ m ®i quac ¸c ch Ø ti ªu lîi nhu Ën / oanh thu, lîi nhu Ën/ ph Ý (xem chi tiÕ tbiÓu 3 ph ô lôc) d chiVÒ hiÖu qu ¶ s ö d ông lao ®éng c ña kh ¸ch s ¹n (xem biÓu 4 ph ô lôc) qua biÓu tath y doanh thu t¨ng víi tØ lÖ kh ¸ cao nhng n ¨ng su tlao ®éng b ×nh qu ©n ch Øt¨ng ®îc 3,25% . S è lao ®éng trùc tiÕ p chiÕ m tØ träng lín trªn 70% nhng l¹ i t¨ngnhanh lµm gi¶m n ¨ng su tlao ®éng trùc tiÕ p 3,63% .2.2.5. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kimliªn C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim liªn n»m t¹i phè §µo Duy Anh gi¸p víi ng· t §¹iCå ViÖt vµ tuyÕn ®êng Gi¶i Phãng 1A. Qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty thu ® îckÕt qu¶ ®¸ng mõng, doanh thu t¨ng, lîi nhuËn t¨ng, tØ su t chi phÝ cã gi¶m (xem chitiÕt biÓu 8 Trang 45 luËn v¨n) Tõ ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña hai doanh nghiÖp ta th y c¸c doanhnghiÖp ®Òu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô doanh thu t¨ng, lîi nhuËn t¨ng nhng c«ng tyKh¸ch s¹n Du lÞch Kim liªn cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao h¬n, cã lîi thÕ h¬n kh¸ch s¹nHolydays-Hµ néi vÒ nhiÒu mÆt (chi tiÕt xem phÇn phô lôc 2 luËn v¨n)2.2.6. §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þabµn quËn §èng §a C¸c kh¸ch s¹n cã thuËn lîi vÒ m«i trêng kinh doanh, nguån vèn, c¶ nh÷ng nçlùc, cè g¾ng cña b¶n th©n mçi doanh nghiÖp, ho¹t ®éng kinh doanh ®· mang l¹ihiÖu qu¶ cao Bªn c¹nh ®ã c¸c kh¸ch s¹n nµy cßn bÞ h¹n chÕ vÒ s¶n phÈm, chuyªn m«nnghiÖp vô, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña ®éi ngò lao ®éng. C«ng t¸c Marketing ch ®îc chó träng, cha tÝch cùc khai th¸c, t×m kiÕm nhucÇu míi ®Ó cã s¶n phÈm h p dÉn h¬n C«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c kh¸ch s¹n cha chÆt chÏ nªn dÉn ®Õn mét sè tiªucùc vÉn x¶y ra trong qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng, chi phÝ, gi¸, vèn... lµm gi¶mhiÖu qu¶ kinh doanh C¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cha thËt sù ®ãng vai trßnßng cèt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹ t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹ n quèc doanh trª n ®Þ a bµn quËn §èng §a3. 1. S ù cÇ n thiÕ t ph¶i ®æ i míi ho ¹ t ®éng kinh doanh kh¸ ch s ¹ n quècdoanh tr ª n ® Þ a bµn quËn §èng §aTrªn ph¬ng diÖn chñ quan Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hiÖu qu¶ cña ngµnh du lÞch cha xøng víi tiÒmn¨ng cña ® t níc. Do sù ph¸t triÓn thiÕu quy ho¹ch nªn sè lîng kh¸ch s¹n vît qu¸ xaso víi nhu cÇu, céng víi ch t lîng s¶n phÈm kh«ng ®îc chó träng. C¸c kh¸ch s¹n ®uanhau gi¶m gi¸ cho thuª phßng ®Ó c¹nh tranh mµ kh«ng chó träng vµo c¸c thuéctÝnh cña s¶n phÈm gi¶m søc h p dÉn. C¸c kh¸ch s¹n quèc doanh còng r¬i vµo t×nhtr¹ng nµy. T×nh tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng cña c¸c kh¸ch s¹n quèc doanhtrªn ®Þa bµn cha thËt sù cã hiÖu qu¶, sè lîng lao ®éng nhiÒu nhng ch t lîng ch-a cao, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, chuyªn m«n nghiÖp vô cßn h¹n chÕ, tû lÖ lao ®éng líntuæi cao kh«ng phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n VÒ mÆt chñ quan ®Ó ph¸t triÓn mét ngµnh kh¸ch s¹n-du lÞch cã hiÖu qu¶,gãp phÇn quan träng vµo t¨ng trëng kinh tÕ quèc d©n, gi÷ v÷ng ®Þnh híng XHCNth× c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cÇn cã nh÷ng chuyÓn biÕn, ®æimíi theo chiÒu híng tèt h¬n, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña m×nh trong nÒnkinh tÕ quèc d©nTrªn ph¬ng diÖn kh¸ch quan §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong c¹nh tranh, kh«ng bÞ hoµ tan trong xu thÕtoµn cÇu ho¸, khu vùc hãa mét mÆt thÓ hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn, quan ®iÓmv÷ng ch¾c cña m×nh, ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕc¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cÇn ph¶i t×m cho m×nh mét híng ®iriªng, thÓ hiÖn b¶n s¾c riªng, lîi thÕ riªng nh ng vÉn gi÷ ®îc tÝnh truyÒn thèngd©n téc trong kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi3.2. C¨ n cø ®æi míi ho¹ t ®éng kinh doanh kh¸c h s¹ n quèc doanh trª n ® Þ abµn quËn §èng §a 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683.2.1. Quan ®iÓm, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng Ngh Þ quyÕ t®¹i h éi VIII ®Ò ra: th ùc hiÖn ®êng lèi ®æi m íi to µn d iÖn ®êis èng x · h éi, tiÕ p tôc kiªn tr× ®êng lèi ®èi ngo ¹i, ®éc lËp , tù ch ñ, tiÕ n tíi h éi ch Ëpvµo quan h Ö to µn c Çu ho ¸, khu vùc ho ¸ b »ng quan ®iÓm “H o µ nh Ëp nhng kh «ngho µ tan ” §Ó ®¹ t ®îc m ôc ti ªu , quan ®iÓm , ch Ýnh s ¸ch c ña §¶ng vµ Nh µ níc th × c Çnc ã s ù ®æi m íi lín trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n qu èc doanh3. 2. 2. Môc ti ª u, ® Þ nh h íng ph¸ t triÓ n hÖ thè ng kh¸ ch s ¹ n ViÖ t na m nãic hung vµ hÖ thè ng kinh doanh kh¸ ch s ¹ n nãi ri ª ng c ña thµnh phè Hµ néi M ôc ti ªu vÒ kinh t : Khai th ¸c c ã hiÖu qu ¶ h Ö th èng kh ¸ch s ¹n hiÖn c ã, ®¶m Õb ¶o c «ng su ts ö d ông ph ßng ®¹ t trªn 65% , ®Çu t x ©y d ùng th ªm m ét s è kh ¸ch s ¹nc ã quy m « lín , ch tlîng ë m ét s è tru ng t©m du lÞch , ®Çu t trang th iÕ tb Þ, c ¬ s ëvË t ch tk ü thu Ët ng µnh du lÞch Môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn du lÞch Thñ ®« tõ nay ®Õn n¨m 2020: Môc tiªu ®a ngµnh du lÞch thñ ®« xøng ®¸ng víi vÞ trÝ lµ trung t©m dulÞch lín cña c¶ níc gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thµnh phè vµ chuyÓndÞch c¬ c u kinh tÕ, t¨ng nhanh tû träng GDP du lÞch §Þnh híng ph¸t triÓn du lÞch thñ ®« Ph¸t triÓn du lÞch theo chÝnh s¸ch kinh tÕ më cña Nhµ níc Ph¸t triÓn ngµnh du lÞch thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp trong chiÕn lîc c«ngnghiÖp ho¸, hiªn ®¹i ho¸ ® t níc Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch g¾n liÒn víi tæ chøc qu¶n lý, ®¶mb¶o an ninh quèc gia, trËt tù an toµn x· héi. Khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng ®iÒukiÖn thuËn lîi, thêi c¬ trong níc vµ quèc tÕ3.2.3. §Þnh híng ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµnquËn §èng §a §Ó quËn thùc hiÖn ®îc môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña§¶ng còng nh ®Þnh híng ph¸t triÓn du lÞch Thñ ®«. Theo em trªn ®Þa bµn quËncÇn cã nh÷ng ®Þnh híng ph¸t triÓn qua ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch: 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Q u Ën c Çn ph ¶i ph ¸t tri Ón c ¸c lo ¹i h ×nh kinh doanh du lÞch nh kinh doanh l÷h µnh, kinh doanh vËn chuyÓn, lu tró vµ ¨n u èng, d Þch vô th «ng tin qu ¶ng c ¸o, tv n, vui ch ¬i gi¶i trÝ - C Çn khai th ¸c c ¸c tµi nguyªn du lÞch nh ©n v¨n ®Ó tæ ch øc c ¸c tu a du lÞchg ¾n víi 2 ®iÓm d i tÝch lÞch s ö v¨n ho ¸ n æi b Ët c ña qu Ën lµ V¨n MiÕ u- u èc T ö QG i¸m vµ g ß §èng §a - C Çn c ã s ù li ªn kÕ tch Æt ch Ï gi÷a c ¸c doanh nghiÖp, c ¸c lo ¹i h ×nh kinh doanh dulÞch trªn ®Þa b µn qu Ën3. 3. Mé t s è gi¶i ph¸ p c ô thÓ nh» m ®æ i míi ho ¹ t ®éng kinh doanh kh¸ ch s ¹ nquèc doanh tr ª n ® Þ a bµn quËn §èng §a3.3.1. VÒ c«ng t¸c Marketing Cho ®Õn nay c«ng t¸c Marketing vÉn cha ®îc quan t©m coi träng trongkinh doanh kh¸ch s¹n ë níc ta ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh. V× c¸ckh¸ch s¹n nµy cã nguån kh¸ch chÝnh æn ®Þnh tõ c¸c c¬ quan chñ qu¶n th«ng quac¸c cuéc héi nghÞ, héi th¶o vµ tõ c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh ®a ®Õn. Do chi phÝcho ho¹t ®éng Marketing trong viÖc qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn trªn th«ng tin ®¹ichóng lín mµ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ nh mong muèn Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng ho¹t ®éng cña c«ng t¸c Marketing tõ l©u ®·trë thµnh mét c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu, lµ ho¹t ®éng quan träng ®ãng vai trßchñ ®¹o trong viÖc gióp kh¸ch s¹n cã kh¶ n¨ng ®¬ng ®Çu víi nh÷ng thay ®æi cñathÞ trêng vµ dµnh ®îc lîi thÕ trong kinh doanh. §a sè c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh ch acã phßng Marketing riªng biÖt, g©y khã kh¨n trong c«ng cuéc c¹nh tranh cñakh¸ch s¹n VÒ l©u dµi ®Ó thu hót vµ gi÷ v÷ng nguån kh¸ch c¸c kh¸ch s¹n cã quy m«®ñ lín nªn cã 1 phßng Marketing riªng biÖt. Cßn ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n cã quy m«nhá cã thÓ tæ chøc kÕt hîp bé phËn Marketing víi lÔ t©n. Ho¹t ®ong Marketingcña kh¸ch s¹n ph¶i ®îc thùc hiÖn phæ biÕn, réng r·i trong toµn thÓ c¸c nh©n viªn,cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a nh©n viªn tiÕp xóc víi phßng Marketing. Nh©nviªn lÔ t©n cã ®iÒu kiÖn biÕt râ h¬n ai hÕt nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch, sù hµilßng hay kh«ng hµi lßng vÒ hµng ho¸, dÞch vô nµo ®ã nªn hä lµ mét bé phËntham mu tèt cho phßng Marketing G¾n trong 1 kh¸ch s¹n cô thÓ-Holydays-Hµ néi lµ mét kh¸ch s¹n míi ® îcn©ng c p, sè lao ®éng trùc tiÕp cã t¨ng nhng t¨ng nhiÒu nªn hiÖu qu¶ sö dông lao®éng cha cao. V× quy m« kh¸ch s¹n ®îc më räng nªn c«ng t¸c Marketing lµ r tcÇn thiÕt ®Ó qu¶ng b¸, thu hót nguån kh¸ch míi cho kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n nªn kÕt hîpbé phËn Marketing víi lÔ t©n ®Ó võa tËn dông ®îc lao ®éng võa cã ®iÒu 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kiÖn ®Ó t¹o ra s ¶n ph Èm ®ång b é. Khi kh ¸ch c ¶m th y h µi lßng vÒ s ¶n ph Èmd Þch vô th × c «ng t¸c Marke ting ®Ët hiÖu qu ¶ HiÖu qu¶ dù kiÕn cña gi¶i ph¸p: - Kh¸ch s¹n võa lµm ®îc c«ng t¸c Marketing, võa tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ nhng l¹iyªu cÇu møc ®é tËp trung tinh thÇn cña nh©n viªn cao - TÇm qu¶n lý cña c¸c nhµ l·mh ®¹o réng h¬n, th«ng tin gi÷a l·nh ®Ëo víi nh©nviªn ph¶i thêng xuyªn h¬n nhng c¸c chiÕn lîc kinh doanh ®a ra ®îc quan t©m h¬n,ch t lîng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng h¬n3.3.2. VÒ chÊt lîng s¶n phÈm Tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµnquËn hiªn nay cho th y s¶n phÈm kh¸ch s¹n cßn ®¬n ®iÖu, ch t lîng cha cao, chacã chiÒu s©u. Trong khi nhu cÇu cña kh¸ch ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng, møcnhu cÇu ®ßi hái ch t lîng cao. VËy c¸c kh¸ch s¹n cÇn cã sù ®Çu t n©ng c p kh¸chs¹n, n©ng cao ch t lîng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô §Ó n©ng cao ch t lîng s¶n phÈm cÇn cã sù ®æi míi c¶ hai thuéc tÝnh h÷uh×nh vµ v« h×nh cña s¶n phÈm kh¸ch s¹n. §Çu t n©ng c p c¬ së vËt ch t kü thuËtnh»m n©ng cao ch t lîng phôc vô, ®¸p øng nhu cÇu cñ kh¸ch. C¸c kh¸ch s¹n nªn tËptrung vµo c¬ së vËt ch t kü thuËt trong néi th t kh¸ch s¹n, kÕt hîp hµi hoµ kiÕntróc hiÖn ®¹i vµ dan téc ®Î võa gi÷ ®îc nh÷ng s¾c th¸i v¨n ho¸ d©n téc, võa t¹onÐt ®Æc s¾c trong s¶n phÈm kh¸ch s¹n. C¸c kh¸ch s¹n cÇn n©ng c p sè lîng, ch tlîng dÞch vô bæ sung ®Ó kÐo dµi thêi gian lu tró cña kh¸ch. Nh kh¸ch s¹nHolydays-Hµ néi cã thÓ më réng c¸c dÞch vô Massage, Dancing, VËt lý trÞ liÖuthay v× chØ kinh doanh lu tró vµ ¨n uèng Bªn c¹nh ®ã l·nh ®¹o doanh nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn ch t lîng, ®¶m b¶otÝnh an toµn cho du kh¸ch. C¸c doanh nghiÖp cÇn cã sù ®æi míi thuéc tÝnh v«h×nh cña s¶n phÈm, thuéc tÝnh phi vËt ch t, ®æi míi ch t l îng phôc vô, yªu cÇunh©n viªn ph¶i ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ v¨n ho¸, lÞch sö, ®Þa lý, kinh tÕ x· héibªn c¹nh nh÷ng kü n¨ng nghiÖp vun ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ trong giao tiÕp3.3.3. §éi ngò lao ®éng vµ qu¶n lý Trong c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh sè lîng lao ®éng lín nhng ch t lîng cha caonªn c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh cÇn cã sù ®µo t¹o míi, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng Ngoµi sù tù gi¸c cè g¾ng cña mçi nh©n viªn cÇn cã c¸c quy ®Þnh cô thÓb¨ng h×nh thøc ch m ®iÓm, sù gãp ý cña kh¸ch hµng vµ c¸c h×nh thøc thëng, ph¹trâ rµng ®Ó ngêi lao ®éng n©ng cao ch t lîng 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ¸c doanh nghiÖp th êng xuyªn ch ñ ®éng t¸c ®éng n ©ng cao tr×nh ®é tayngh Ò, khiÕ n th øc c ña nh ©n viªn b »ng c ¸ch tæ ch øc ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ngu ånnh ©n lùc. §©y lµ viÖc lµm hÕ ts øc c µn th iÕ t b ëi khoa h äc k ü thu Ët c «ng ngh Ötrªn thÕ giíi ®æi m íi víi tèc ®é nhanh n ªn c ¸c kh ¸ch s ¹n ®Çu t vµ ®éi ngò lao®éng th × hiÖu qu ¶ ®éi ng ò lao ®éng ®îc n ©ng cao §Ó t¹o cho kh ¸ch s ¹n m ×nh c ã nÐ t ®Æc s ¾c ri ªng th × l·nh ®¹o kh ¸ch s ¹nph ¶i ch ó ý ®Õ nb ¶n s ¾c d ©n téc nh ©n viªn kh ¸ch s ¹n ph ¶i c ã s ù nh Ën th øc vµ tinhth Çn ®o µn kÕ t®Ó ñng h é c ¸c ch ñ tr ¬ng c ña l·nh ®¹o, c ña Nh µ níc §éi ng ò l·nh ®¹o ngo µi kiÕ nth øc vÒ qu ¶n trÞ kinh doanh h ä ph ¶i n ¾m v÷ngc ¸c ®êng lèi ch Ýnh s ¸ch c ña §¶ng, Nh µ níc c Çn c ã s ù nhanh nh Ëy, s ¾c bÐ n, c ãtr×nh ®é qu ¶n lý cao. T r¸nh t tëng b ¶o th ñ ®Ò cao d ©n ch ñ ®Ó ph thuy tÝnhs ¸ng t¹o c ña ®éi ngò lao ®éng M çi kh ¸ch s ¹n c Çn c ã ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ph ï h îp víi kinh ph Ý nh kh ¸ch s ¹nKim li ªn, Holyd ays-H µ n éi ho ¹t ®éng c ã hiÖu qu ¶ n ªn c ã th Ó thu ª c ¸c chuyªn gianíc ngo µi vÒ gi¶ng d ¹y c «ng ngh Ö k ü thu Ët ph ôc vô m íi, hay c ö c ¸n b é ®i h äc c ¸ckho ¸ ®µo t¹o t¹i níc ngo µi Nh vËy ngu ån nh ©n lùc trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n lµ yÕ u tè v« c ïng quanträng quyÕ t®Þnh ®Õ n ch t lîng s ¶n ph Èm n ªn c Çn th iÕ t ph ¶i th êng xuyªn n ©ngcao, ®æi m íi3.3.4. VÒ tæ chøc qu¶n lý vµ kinh doanh Bé m¸y qu¶n lý cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cñadoanh nghiÖp. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ lµ bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh, khèi qu¶n lývµ khèi kinh doanh t¬ng ®èi ®éc lËp c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËncÇn cã sù ®iÒu chØnh bé maý qu¶n lý cho phï hîp h¬n, cô thÓ: - X©y dùng bé m¸y cã sù kÕt hîp gi÷a khèi qu¶n lý vµ khèi kinh doanh nhng vÉn díisù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc (Xem chi tiÕt m« h×nh ®Ò xu t trang 70 luËnv¨n)- Chän lùa kü cµng vÒ tiªu chuÈn nh nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý, phÈm ch t®¹o ®øc khi bæ nhiÖm gi¸m ®èc kh¸ch s¹n - TriÖt ®Ó vµ ph¸t huy thÕ m¹nh cña chÕ ®é d©n chñ, t¹o ®iÒu kiªn thuËn lîi chogi¸m ®èc khi ®a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh nhng vÉn tu©n thñ nguyªn t¾c 1 thñtrëng - C¸n bé thuéc khèi qu¶n lý vµ khèi kinh doanh kh«ng chØ giái vÒ chuyªn m«nnghiÖp vô cßn ph¶i cã ®¹o ®øc 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thêng xuyªn tæ ch øc líp ®µo t¹o vÒ tr×nh ®é qu ¶n lý cho c ¸c tr ëng b é ph Ën®Ó h ä c ã ®iÒu kiÖn h äc h ái kinh nghiÖm qu ¶n lý tõ c ¸c doanh nghiÖp kh ¸c trongvµ ngo µi níc3. 4. Mé t s è kiÕ n nghÞ3.4.1. C¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n - C¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n cÇn ph¸t huy nh÷ng tiÒm lùc vèn cã cña m×nh ®Óph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh- Kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ua nhau h¹ gi¸ phßng - Quan t©m ®µo t¹o, n©ng cao ch t lîng ®éi ngò lao ®éng cña m×nh 1 nguån lùcv« gi¸ cña doanh nghiÖp - C¸c l·nh ®¹o doanh nghiÖp kh¸ch s¹n nªn liªn kÕt víi nhau, trao ®æi häc hái kinhnghiÖm qu¶n lý Ngoµi sù nç løc cña b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanhcã hiÖu qu¶ h¬n cÇn cã sù trî gióp cña c¸c c¬ quan qu¶n lý c p trªn3.4.2. C¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt ®èi víi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn3.4.2.1. §èi víi UBND quËn §èng §a §Ó ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh trong viÖc ph¸t triÓn du lÞch UBNDquËn cÇn x©y dùng l¹i bé m¸y qu¶n lý, thµnh lËp phßng du lÞch hoÆc cã béphËn theo dâi du lÞch quËn nh»m theo dâi trùc tiÕp t×nh h×nh ho¹t ®éng kinhdoanh tõ ®ã cã nh÷ng con sè thèng kª chÝnh x¸c, cô thÓ ®Ó ®Ò xu t ph¬ng híngph¸t triÓn víi c¬ quan c p trªn vµ cã nh÷ng dù b¸o cho n¨m tíi ®Ó cã gi¶i ph¸p h÷uhiÖu UBND quËn nªn khèng chÕ sè lîng kh¸ch s¹n, sè buång phßng sÏ x©y dùngtrong thêi gian tíi, t¹o ®iÒu kiªn cho kh¸ch s¹n quèc doanh ho¹t ®éng kinh doanh,khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch s¹n ®i vµo c¶i tiÕn, ®Çu t trang thiÕt bÞ, n©ng cao ch t l-îng s¶n phÈm3.4.2.2. §èi víi së du lÞch Cïng víi c¸c ngµnh cã liªn quan nh Së giao th«ng c«ng chÝnh v¨n phßng kiÕntróc s Thµnh phè hoµn thµnh quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng du lÞch. Cô thÓlµ v n ®Ò giao th«ng, kiÕn tróc kh¸ch s¹n, kiÕn tróc thµnh phè... ®Èy m¹nh viÖchiªn ®¹i ho¸ c¬ së vËt ch t kü thuËt vµ phong c¸ch phôc vô 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ th îp ch Æt ch Ï c ïng c ¸c Ban, Ngµnh, B é c ã kh ¸ch s ¹n qu èc doanh ®Ó tæch øc tè t c ¸c ho ¹t ®éng kinh doanh nh »m ph ¸t huy tèi ®a ngu ån lùc trong ho ¹t®éng kinh doanh du lÞch T ¨ng cêng ho ¹t ®éng tiÕ p th Þ, qu ¶ng b ¸ vµ m ë réng th Þ tr êng3.4.2.3. §èi víi Tæng côc Du lÞch Lµ c¬ quan trùc thuéc chÝnh phñ, tæng côc du lÞch ®Ò xu t víi chÝnh phñc¸c gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng cña ngµnh du lÞch nãi chung vµ c¸c kh¸ch s¹n quècdoanh nãi riªng trªn c¬ së b¸o c¸o xin ý kiÕn cña c¸c së du lÞch Tæng côc du lÞch chØ ®¹o së du lÞch, viªn nghiªn cøu ph¸t triÓn du lÞchnªn nghiªn cøu tr¬ng tr×nh thuª phßng theo ®Þnh kú vµ viÖc thµnh lËp trungt©m trao ®æi phßng trªn thÕ giíi, trong khu vùc Tæ chøc thµnh lËp hiÖp héi c¸c kh¸ch s¹n-n¬i diÔn ra sù gÆp gì trao ®æith«ng tin, kinh nghiÖm gi÷a c¸c nhµ qu¶n lý, t¹o sù thèng nh t trong kinh doanhcña kh¸ch s¹n nh»m thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶ng b¸, xóc tiÕn du lÞch tæng hîp 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Trong c¬ chÕthi tr êng hiÖn nay cïng víi chÝnh s¸ch më cöa, du lÞchlµ mét ngµnh kinh tÕ ®îc nhiÒu ngêi quan t©m ®Õn. ViÖc nghiªn cøu t×mhiÓu thùc t r¹ng ho¹t ®éng kinh doanh c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þabµn QuËn §èng §a t rong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy mét bøc t ranh ho¹t®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh . Thuéc khèi doanh nghiÖp quèc doanh nªn c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh cãvai t rß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®æi míi ®Êt níc. Nhngkinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn thêi gian qua cßn gÆpnhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc. Do vËy tÊt yÕucÇn cã sù ®æi míi mét c¸ch toµndiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l îng cña ngµnh. Trong suèt qu¸ t r×nh nghiªn cøu ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æimíi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh t rªn ®Þa bµn quËn §èng§a vµ kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i ®Þa bµn quËn, luËn v¨n ®· cè g¾ng vËn dông®îc kiÕnthøc ®îc trang bÞ ®Ó ®a ra c¬ së lý luËn, c¬ së khoa häc choviÖc kh¶o s¸t, ph©n tÝch hiÖn tr¹ng cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹nquèc doanh. Víi sù ®¸nh gi¸ chung thùc nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña c¸ckh¸ch s¹n quèc doanh ®Ó t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña sù tån t¹i, t rªn c¬së ®ã rót kinh nghiÖm ®Ó ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹t ®éngkinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n nµy. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ t«i ®· nhËn thÊy gi÷a c¬ së lý luËn vµ khoa häcnã hoµn toµn cã mèi liªn hÖ h÷u c¬ víi thùc tÕ. §Ó cã ®îc thµnh c«ng trongkinh doanh th× mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕnl îc, nh÷ng chÝnhs¸ch hîp lý cã c¬ së khoa häc, ph¶i cã sù nç lùc cè g¾ng, ®oµn kÕt nhÊttrÝ cña toµn bé l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n, ®Ò tµi nµy chØ ®îc kh¶o s¸t,nghiªn cøu trong thêi gian ng¾n nªn kh«ng thÓ ph¶n ¸nh hÕt ®îc sù ®ad¹ng, phøc t¹p t rong kinh doanh nh trªn thùc tÕ, h¬n n÷a lµ lÇn ®Çu tiªnnghiªn cøu mét ®Ò tµi cã quy m« réng nh thÕnµy nªn khã tr¸nh khái nh÷ngthiÕusãt vÒ néi dung vµ sù t r×nh bµy. 20

×