Van luong.blogspot.com 17344

 • 161 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
161
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam cã mét vÞ trÝ r t thuËn lîi ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch. Tµi nguyªndu lÞch ViÖt nam ®îc c¸c chuyªn gia thÕ giíi ®¸nh gi¸ lµ r t phong phó vµ ®a d¹ngc¶ tµi nguyªn tù nhiªn vµ tµi nguyªn nh©n v¨n. Nhê chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ngvµ Nhµ níc vÒ ®èi ngo¹i vµ kinh tÕ ®èi ngo¹i, ngµnh du lÞch thñ ®« ®· cã nh÷ngbíc tiÕn ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ. Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trong ®ã cã ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n®ang diÔn ra s«i ®éng víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng, ngµy cµngkh¼ng ®Þnh ®îc vai trß n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ cña mét ngµnh kinh tÕ míi ®ang cãtriÓn väng ®ãng gãp nhiÒu h¬n trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ c u kinh tÕ, gãp phÇnthóc ®Èy sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc QuËn §èng §a lµ mét trong nh÷ng quËn cã diÖn tÝch lín cña thµnh phè Hµnéi vµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng du lÞch. Tuy nhiªn thêi gian qua bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶,tiÕn bé ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn quËn cßn béc lé nh÷ng mÆth¹n chÕ nh v n ®Ò h×nh thøc kh¸ch s¹n phôc vô cßn nghÌo nµn, ch t l îng kÐm. §éingò c¸n bé, nh©n viªn cha ®îc ®µo t¹o tèt, tr×nh ®é nghiÖp vô vµ kiÕn thøc chacao. C¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt ch t kü thuËt cßn thiÕu thèn, l¹c hËu. ý thøc gi÷g×n b¶n s¾c d©n téc cha cao. Nh÷ng thiÕu sãt ®ã lµ do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã nguyªn nh©n quanträng nh t lµ sù nhËn thøc cha ®Çy ®ñ vÒ vÞ trÝ, tÝnh ch t vµ vai trß vÒkinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ xu thÕ héi nhËp hiÖn nay, ngµnh kinh doanhkh¸ch s¹n ®Æc biÖt lµ kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cÇncã nh÷ng ®Þnh híng ®óng vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé nh»m th¸o gì nh÷ng khãkh¨n hiÖn t¹i ®Ó híng tíi mét t¬ng lai ph¸t triÓn h¬n. Xu t ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn®Þa bµn quËn, lµ mét sinh viªn cïng víi nh÷ng mong muèn ®îc gãp søc m×nh vµoc«ng cuéc ph¸t triÓn ngµnh. Sau mét thêi gian kh¶o s¸t, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i ®Þabµn quËn §èng §a em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹t®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a” choluËn v¨n cña m×nh. KÕt c u luËn v¨n gåm 3 phÇn: 1
 • 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: C ¬ s ë lý lu Ën PhÇn II: Kh¶o s¸t thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn®Þa bµn quËn §èng §a PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quècdoanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a 2
 • 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: C¬ së lý luËn1.1. Tæng quan vÒ du lÞ ch1.1.1. B¶n chÊt vµ c¸c bé phËn cÊu thµnh ho¹t ®éng du lÞch1.1.1.1. B¶n ch t cña du lÞch D u lÞch c ã nhiÒu c ¸ch tiÕ p c Ën kh ¸c nhau vµ víi m çi c ¸ch tiÕ p c Ën l¹ i th ÓhiÖn b ¶n ch tdu lÞch ë m ét g ãc ®é. Nhng khi tiÕ p c Ën du lÞch m ét c ¸ch tæng h îpth × du lÞch ®îc hiÓu lµ “T æng h îp c ¸c hiÖn tîng vµ c ¸c quan h Ö n ¶y sinh tõ s ùt¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau gi÷a kh ¸ch du lÞch , nh ÷ng nh µ kinh doanh du lÞch ,ch Ýnh quyÒn s ë t¹i vµ c éng ®ång d ©n c ®Þa ph¬ng trong qu ¸ tr×nh thu h ót vµlu gi÷ kh ¸ch”. Víi c ¸ch tiÕ p c Ën n µy th × kh ¸ch du lÞch ®îc coi lµ tru ng t©m lµmn ¶y sinh c ¸c m èi quan h Ö ®Ó trªn c ¬ s ë ®ã ®Ó tho ¶ m ·n m ôc ®Ých c ña ch ñ th Óth am gia vµo c ¸c ho ¹t ®éng, c ¸c m èi quan h Ö ®ã. 1.1.1.2. C¸c bé phËn c u thµnh cña ho¹t ®éng du lÞch Du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ mang tÝnh tæng hîp vµ ® îc thµnh lËp bëi nhiÒubé phËn kinh doanh nh»m ®¸p øng nhu cÇu phong phó cña du kh¸ch trong chuyÕn ®idu lÞch. C¸c bé phËn ®ã lµ: - VËn chuyÓn du lÞch - Lu tró - ¡n uèng - C¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ - L÷ hµnh vµ c¸c tæ chøc trung gianNhng trong ®ã bé phËn lu tró chiÕm tû träng cao tõ 70 - 80% trong toµn bé hÖthèng, lµ mét bé phËn quan träng trong ph¸t triÓn du lÞch1.1.1.3. Mèi quan hÖ gi÷a du lÞch vµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n 3
 • 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho ¹t ®éng kinh doanh kh ¸ch s ¹n vµ tæng th Ó kinh doanh du lÞch c ã m èi quan h Öm Ët th iÕ tvíi nhau. - Khi kinh doanh du lÞch ph ¸t tri Ón s Ï lµm cho kinh doanh kh ¸ch s ¹n c òng ph ¸t tri Ón b ëi b é ph Ën kinh doanh lu tró chiÕ m tû träng lín nh t trong c ¸c b é ph ©n j c u th µnh c ña ngµnh du lÞch. - Khi kinh doanh lu tró ph ¸t tri Ón c òng s Ï t¹o ®iÒu kiÖn cho ng µnh kinh doanh du lÞch ph ¸t tri Ón.1.2. Kh¸ch s¹ n vµ kinh doanh kh¸ch s¹ n1.2.1. Tæng quan vÒ ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n1.2.1.1. ThÕ nµo lµ kh¸ch s¹n vµ kinh doanh kh¸ch s¹n §Ó qu¶n lý vµ kinh doanh tèt mét doanh nghiÖp kh¸ch s¹n ta ph¶i hiÓu kinhdoanh kh¸ch s¹n lµ mét h×nh thøc kinh doanh trong nÒn c«ng nghiÖp mang tÝnhc¹nh tranh cao. ChÝnh nÐt ®Æc trng nµy ®· phÇn nµo quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc tæchøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n.1.2.1.2. C¸c chøc n¨ng cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Chøc n¨ng s¶n xu t Chøc n¨ng tæ chøc tiªu dïng trong kinh doanh kh¸ch s¹n Tõ c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n ta cã nhËn ®Þnh: ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹nvõa mang s¾c th¸i cña ngµnh s¶n xu t vËt ch t cô thÓ võa mang tinhs ch t cñangµnh kinh doanh dÞch vô vµ ta cã m« h×nh:KDKS = Lu tró + ¡n uèng + DÞch vô kh¸c1.2.1.3. C¬ së h×nh thµnh vµ lÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanhkh¸ch s¹n*C¬ së h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn HiÖn nay, ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ®îc coi lµ mét ngµnh kinh doanh ®éclËp trong nÒn kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Qua thêi gian ngµnh kinh doanh lutró nãi chung vµ kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng ®· cã mét lÞch sö ph¸t triÓn dùatrªn mét c¬ së khoa häc nh t ®Þnh.* LÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n 4
 • 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho ¹t ®éng kinh doanh kh ¸ch s ¹n c ã ngu ån g èc tõ c ¸c nh µ trä ph ôc vô nh ÷ngkh ¸ch ®i xa nh µ. Cho ®Õ n ng µy nay, ngµnh kinh doanh kh ¸ch s ¹n ®· ph ¸t tri Ón víitèc ®é r t nhanh ch ãng trªn kh ¾p c ¸c níc, ®Æc biÖt lµ nh ÷ng níc c ã n Òn v¨nm inh c «ng nghiÖp ph ¸t tri Ón.1.2.1.4. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc kh«ng gian vµ thêi gian ho¹t ®éng: Trong thùc tiÔn kinh doanh kh¸ch s¹n cã hai nh©n tè cã thÓ ®a ®Õn nh÷ngkhã kh¨n: mét lµ do chÝnh chÝnh kh¸ch hµng g©y ra. Hai lµ do nh©n viªn kh¸ch s¹ng©y ra vÒ th¸i ®é phôc vô, tr×nh ®ä phôc vô...trong quan hÖ gi÷a nh©n viªn víikh¸ch hµng. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh®Æc thï. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n diÔn ra liªn tôc theo thêi gian.1.2.2. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Tæ chøc lµ thµnh lËp ra c¸c bé phËn cÇn thiÕt theo yªu cÇu c«ng t¸c vµx¸c lËp c¸c mèi quan hÖ vÒ nghiÖp vô vµ quyÒn hµnh gi÷a c¸c c¸ nh©n vµ ®¬nvÞ trong doanh nghiÖp nh»m thiÕt lËp mét m«i trêng thuËn lîi trong ho¹t ®éngvµ ®¹t ®Õn môc tiªu chung1.2.2.1. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n1.2.2.1.1. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm dÞch vô trong kinh doanh kh¸ch s¹n S¶n phÈm dÞch vô trong kinh doanh kh¸ch s¹n võa mang tÝnh h÷u h×nh®ång thêi còng béc lé tÝnh v« h×nh cao. - TÝnh ch t dÞch vô trong c¸c s¶n phÈm kh¸ch s¹n lµ sù phôc vô cña nh©n viªnkh¸ch s¹n ®èi víi du kh¸ch lµ s¶n phÈm cã tÝnh cÈm nhËn - “S¶n phÈm lu tró” cña kh¸ch s¹n nh mét s¶n phÈm ®Ô h háng, kh«ng lu gi÷ ®îcl©u1.2.2.1.2. ThÞ trêng trong kinh doanh kh¸ch s¹n*CÇu trong kinh doanh kh¸ch s¹n CÇu trong kinh doanh kh¸ch s¹n b¾t nguån trªn c¬ së sù h×nh thµnh c¸c nhuc©ï vÒ ®i l¹i, lu tró, ¨n uèng...trong c¸c chuyÕn ®i du lÞch cña du kh¸ch. 5
 • 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc ®iÓm c Çu trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: hÕ t s øc ®a d ¹ng vµ d iÔn ra®ßng th êi, c ã tÝnh th êi vô cao, võa lµ m ét nhu c Çu th iÕ t yÕ u, võa lµ m ét nhuc Çu th ø yÕ u*Cung trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: th Ó hiÖn lµ cung d Þch vô l u tró , d Þch vô ¨nu èng vµ cung d Þch vô kh ¸c §Æc ®iÓm c ña cung trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: m ang tÝnh ®a d ¹ng th ÓhiÖn qua c ¸c lo ¹i h ×nh c ¬ s ë, c ¸c lo ¹i h ×nh d Þch vô l u tró , cung øng c ¸c s ¶n ph Èm ,d Þch vô m ang tÝnh v« h ×nh cao*C ¹nh tranh trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: lµ m ét lo ¹i h ×nh kinh doanh trong ngµnhc «ng nghiÖp c ã tÝnh c ¹nh tranh gay g ¾t b »ng s è lîng, ch tlîng d Þch vô §Æc ®iÓm c ña c ¹nh tranh trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: c ¹nh tranh gi÷a c ¸ckh ¸ch s ¹n víi nhau, gi÷a c ¸c kh ¸ch s ¹n víi c ¸c lo ¹i h ×nh kinh doanh lu tró , c ¹nh tranhb »ng c ¸c d Þch vô b æ sung §Æc ®iÓm c ña gi¸ trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n: lµ gi¸ m ang tÝnh ch tth êi vôb ëi nhu c Çu m ang tÝnh ch tm ïa vô C ¸c ph¬ng ph ¸p x ¸c ®Þnh gi¸: c ã ph¬ng ph ¸p chung vµ ph¬ng ph ¸p ri ªng1.2.2.2. Qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n §îc diÔn ra theo mét quy tr×nh, do vËy mµ c¸c kh©u ®Òu liªn quan ®Õnnhau, cã ¶nh hëng lín gi÷a c¸c bé phËn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp1.2.3. Tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n1.2.3.1. C¸c lo¹i h×nh së h÷u kh¸ch s¹n ë níc ta cã mét sè h×nh thøc së h÷u kh¸ch s¹n phæ biÕn nh c¸c kh¸ch s¹nthuéc së h÷u nhµ níc, së h÷u t nh©n, kh¸ch s¹n 100% vèn ®Çu t níc ngoµi, kh¸chs¹n liªn doanh gi÷a doanh nghiÖp ViÖt nam víi doanh nghiÖp níc ngoµi.1.2.3.2. Qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n C¸c h×nh thøc qu¶n lý kh¸ch s¹n: ngêi qu¶n lý võa lµ ngêi së h÷u kh¸ch s¹n,ngêi qu¶n lý lµ ngêi kh¸c kh«ng ®ång thêi lµ chñ së h÷u kh¸ch s¹n1.3.1. Xu híng ph¸t triÓn kinh doanh kh¸ch s¹n Xu híng ph¸t triÓn kinh doanh kh¸ch s¹n trªn thÕ giíi võa ®i vµo chiÒu réngvõa ®i vµo chiÒu s©u. Cßn ®èi víi ViÖt nam ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n mét mÆtvõa híng tíi, tiÕp cËn nh÷ng thµnh tùu v¨n minh cña thÕ giíi. MÆt kh¸c võa ®i s©u 6
 • 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vµo khai th¸c bÒ dµy v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc nh»mt¹o ra nÐt ®Æc tr -ng riªng cho c¸c loaÞ h×nh s¶n phÈmkh¸ch s¹n cña ViÖt nam. 7
 • 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368PhÇnII: Kh¶o s¸t thùc tr¹ ng kinh doanh kh¸ ch s¹ n trª n ® Þ a bµn quËn §èng §a2. 1. Thùc tr ¹ ng ho ¹ t ®éng kinh doanh du l Þ c h c ña hµ néi2.1.1. TiÒm n¨ng du lÞch Hµ néi Hµ néi lµ mét trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ cña nhiÒu triÒu ®¹i,cña c¶ d©n téc ViÖt nam. Víi nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ tù nhiªn, v¨n ho¸, kinh tÕ, x·héi, lµ n¬i tËp trung nhiÒu nh©n tµi, tri thøc...nªn n¬i ®©y cã ®Çy ®ñ ®iÒukiÖn ®Ó ph¸t triÓn tèt vÒ du lÞch.2.1.2. HiÖn tr¹ng kinh doanh du lÞch Hµ néi trong nh÷ng n¨m qua Cïng víi sù khëi s¾c cña toµn ngµnh, du lÞch Thñ ®« Hµ néi trong thêigian qua ®· r t cè g¾ng ®Çu t, ph¸t triÓn vµ thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng.Tuy nhiªn ®Ó nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch Hµ néi tríc hÕtta cÇn xem xÐt lîng kh¸ch du lÞch ®Õn víi Hµ néi trong thêi gian qua.2.1.2.1. Tèc ®é t¨ng trëng kh¸ch ThÞ trêng kh¸ch du lÞch ®Õn víi Thñ ®« Hµ néi ngµy mét nhiÒu. Sè l îngkh¸ch trong níc còng nh kh¸ch quèc tÕ ®Òu t¨ng. NÕu n¨m 1996 lîng kh¸ch quèc tÕ®Õn víi Hµ néi lµ 352000 lît kh¸ch th× ®Õn n¨m 2000 ®· ®ãn ®îc 500400 lîtkh¸ch, t¨ng 42,2% so víi n¨m 1996 vµ t¨ng 31% so víi n¨m 1999. Tuy nhiªn, sè lîngkh¸ch quèc tÕ cã t¨ng nhng chËm vµ tû träng cã xu híng gi¶m xuèng.(xem chi tiÕtbiÓu 1 Trang 26 luËn v¨n) N¨m 2000 ngµnh du lÞchThñ ®« ®· tæ chøc thµnh c«ng liªn hoan du lÞchHµ néi n¨m 2000, nh©n dÞp kû niÖm Th¨ng Long Hµ néi 990 n¨m tuæi ®· thu hót®îc lîng lín kh¸ch du lÞch. Bªn c¹nh kh¸ch quèc tÕ t¨ng th× kh¸ch du lÞch néi ®Þa còng t¨ng lªn víi tèc®é r t nhanh vµ chiÕm tû träng ngµy cµng cao(80,75% n¨m 2000). §©y lµ méttÝn hiÖu ®¸ng mõng chøng tá nhu cÇu ®i du lÞch cña ngêi ViÖt nam cao, ®êisèng cña hä ®· ®îc n©ng cao. 8
 • 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.1.2.2. VÒ c¬ së vËt ch t kü thuËt §Ó tho ¶ m ·n nhu c Çu ngh Ø ng ¬i c ña du kh ¸ch, ngµnh du lÞch Th ñ ®« ®· r tc è g ¾ng trong viÖc ®Çu t n ©ng c p, c ¶i t¹o ho Æc x ©y m íi c ¸c kh ¸ch s ¹n, nh µkh ¸ch, nh µ ngh Ø....Nhng do s ù ph ¸t tri Ón th iÕ uquy ho ¹ch n ªn ®· d Én ®Õ nt×nh tr¹ngh µng lo ¹ t kh ¸ch s ¹n m ini c ña t nh ©n ra ®êi. Bíc ®Çu c ã gi¶i quyÕ t®îc nhu c Çu ¨nngh Ø cho kh ¸ch du lÞch nhng vÒ l©u d µi ®©y l¹i lµ m ét tån t¹i kh ã kh ¾c ph ôc.B ëi c ¸c kh ¸ch s ¹n n µy cha ch ó träng vµo viÖc n ©ng cao ch tlîng s ¶n ph Èm n ªn s èlîng kh ¸ch s ¹n trªn ®Þa b µn H µ n éi n ¨m 2000 c ã xu híng gi¶m xu èng.(xem biÓu 2lu Ën v¨n)2.1.2.3. VÒ ch t lÓng c¸c dÞch dÞch vô Cïng víi sù t¨ng lªn vÒ sè lîng th× ch t lîng s¶n phÈm kh¸ch s¹n Hµ néi còng§îc n©ng cao nh vÒ trang trÝ, t¹o b¶n s¾c riªng, khai th¸c nÐt v¨n ho¸ d©n téc,kÕt hîp víi kiÕn tróc hiÖn ®¹i mét c¸ch hµi hoµ, t¹o søc h p dÉn riªng cho kh¸ch s¹n.Tuy nhiªn ch t lîng kh¸ch s¹n quèc doanh chØ ®îc ®¸nh gi¸ vµo lo¹i trung b×nh. S¶nphÈm dÞch vô cha thËt sù ®a d¹ng vµ Ýt cã nÐt ®Æc s¾c. Do vËy cÇn thiÕt cãsù ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh.2.1.2.4. VÒ doanh thu Doanh thu ngµnh du lÞch nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã t¨ng lªn nhng chËm.Nguyªn nh©n lµ do sè lîng kh¸ch s¹n nhiÒu nhng sè lîng vµ ch t lîng c¸c s¶n phÈmdÞch vô cha ®îc quan t©m, gi¶m søc h p dÉn ®èi víi du kh¸ch nh t lµ kh¸ch quèc tÕ.Nhng n¨m 2000 víi nhiÒu ho¹t ®éng diÔn ra, s¶n phÈm du lÞch phong phó h¬n, l -îng kh¸ch t¨ng doanh thu tõ du lÞch t¨ng nhanh (xem chi tiÕt biÓu 3 Trang 31 luËnv¨n) Theo sè liÖu cña Së du lÞch th× tæng s¶n phÈm cña ngµnh du lÞch chiÕmcha ®Õn 5% GDP cña Thµnh phè, cha ®¹t môc tiªu ®Ò ra trong kÕ ho¹ch tõ n¨m1996. Nép ng©n s¸ch nhµ níc cha cao. §Ó cã thÓ t¨ng tû lÖ ®ãng gãp cho ng©ns¸ch nhµ níc vµ tæng s¶n phÈm ngµnh ®ãng gãp khoangr 10% GDP cña Thµnh phèn¨m 2005 th× cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnhnhanh h¬n n÷a.2.2. Thùc tr¹ ng ho¹ t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹ n trª n ®Þ a bµn quËn §èng§a2.2.1. VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña quËn §èng §a 9
 • 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Q u Ën §èng §a víi d iÖn tÝch kho ¶ng 1 4km 2 lµ m ét trong ba qu Ën lín nh tTh µnh ph è H µ n éi. N »m ë ph Ýa T ©y N am c ña Th ñ ®«, qu Ën tiÕ p gi¸p gi÷a qu Ën Ba§×nh vµ Ho µn KiÕ m ,g åm 21 phêng.Q u Ën §èng §a c ã 2 ®iÓm du lÞch n æi b Ët lµ V¨n MiÕ u- Q u èc T ö G i¸m ®¹i d iÖncho n Òn v¨n ho ¸ kinh k ú vµ G ß §èng §a m ét d i tÝch lÞch s ö ®¹i d iÖn cho tinhth Çn ®éc l©p j tù cêng c ña d ©n téc ViÖ t nam vµ nhiÒu ®iÓm kh ¸c m ang nhiÒuti Òm n ¨ng du lÞch.2.2.2. T×nh h×nh kinh doanh kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn quËn §èng §a Víi 40 ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n- nhµ hµng chiÕm 12,1% tængsè ®¬n vÞ kinh doanh toµn Thµnh phè, vµ ®øng thø vÒ sè ®¬n vÞ kinh doanhkh¸ch s¹n nhµ hµng. VÒ lao ®éng ®øng thø 2 víi 1.847 ng êi chiÕm 18,4% tæng sèlao ®éng. (xem chi tiÕt phô lôc 1 luËn v¨n) Qua ph©n tÝch c¬ c u doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng (xem chitiÕt biÓu 1 phô lôc) ta th y trªn ®Þa bµn quËn cã 40 ®on vÞ kinh doanh kh¸ch s¹nnhµ hµng bao gåm 1.847 lao ®éng. N¨m 2000 t¹o ra doanh thu lµ 192.906 triÖu®ång, møc thuÕ ph¶i nép lµ 16.608 triÖu ®ång vµ ®· nép cho nhµ níc 11.993triÖu ®ång. Víi 6 doanh nghiÖp Nhµ níc chiÕm tû träng 15%, c¸c chØ tiªu cñadoanh nghiÖp Nhµ níc t¬ng ®èi lín, nhng ho¹t ®éng kinh doanh cha thËt sù cãhiÖu qu¶. C¸c c«ng ty cæ phÇn tá ra cã hiÖu qu¶ h¬n sè doanh nghiÖp chiÕm 10% ,c¸c chØ tiªu lîi nhuËn tríc thuÕ vµ t×nh h×nh nép thuÕ ®Òu ®¹t. §©y lµ mét híngmíi ®Ó c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh t¨ng hiªôqu¶ kinh doanh cña ngµnh.2.2.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµnquËn §èng §a2.2.3.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh S¶n phÈm kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a thêng ®îc xÕpvµo lo¹i trung b×nh trong hÖ thèng kh¸ch s¹n Hµ néi vÒ c¶ quy m« vµ ch t lîng.S¶n phÈm thiÕu sù phong phó ®a d¹ng. C¸c kh¸ch s¹n nµy thêng chØ chó träng vµos¶n phÈm lu tró, ¨n uèng cßn c¸c dÞch vô bæ sung th× h¹n chÕ h¬n. Nh kh¸ch s¹nHolydays-Hµ néi chñ yÕu lµ kinh doanh ¨n uèng vµ lu tró. Trong sè kh¸ch s¹n quècdoanh trªn ®Þa bµn quËn th× cã c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim liªn lµ kinh doanhnhiÒu dÞch vô h¬n. T×nh tr¹ng c¹nh tranh b»ng gi¸ thuª phßng vÉn lµ phæ biÕnnhng ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh viÖc më réng dÞch vô bæ sung l¹i lµ métgi¶i ph¸p tèt ®Ó c¹nh tranh lµnh m¹nh h¬n.2.2.3.2. C¬ c u tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh 10
 • 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi b t k ú m ét doanh nghiÖp n µo th × b é m ¸y tæ ch øc c ã vai trß r tquan träng vµ c ã ý ngh Üa to lín trong viÖc quyÕ t®Þnh ho ¹t ®éng kinh doanhc ña doanh nghiÖpTu ú theo quy m « vµ ®iÒu kiÖn c ô th Ó, m çi kh ¸ch s ¹n c ã m ét m « h ×nh tæ ch øcqu ¶n lts ri ªng. Nhng nh ×n chung m « h ×nh tæ ch øc qu ¶n lý c ña kh ¸ch s ¹n qu ècdoanh trªn ®Þa b µn qu Ën c ã c ¸c c ¬ c u (nh m « h ×nh trang 38 lu Ën v¨n)2.2.2.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þabµn quËn §èng §a Víi 6 doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n-nhµ hµng, trong ®ã cã 3 doanhnghiÖp quy m« lín (trªn 100 phßng) vµ 3 doanh nghiÖp víi quy m« võa vµ nhá(xem chi tiÕt biÓu 2 phô lôc) vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Kim liªn chiÕm53,14% tæng sè phßng kh¸ch s¹n vµ lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖuqu¶ lîi nhuËn tríc thuÕ chiÕm 84,6%. Cßn c¸c doanh nghiÖp quy m« võa vµ nhá th×kh¸ch s¹n Holydays-Hµ néi víi 60 phßng kh¸ch s¹n vµ chñ yÕu lµ kinh doanh ¨n uèng,lu tró, ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ tuy doanh thu chØ chiÕm 5,06% nh ng lîinhuËn tríc thuÕ l¹i chiÕm 11,78% tæng lîi nhuËn tríc thuÕ cu¶ c¸c doanh nghiÖp. Bªnc¹nh ®ã trªn ®Þa bµn quËn cßn cã hai doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç lµ c«ng tydÞch vô du lÞch Sao mai víi 116 phßng kh¸ch s¹n lç 488 triÖu, c«ng ty ViÖt hµ cã19 phßng lç 253 triÖu ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh c¸c kh¸ch s¹n quèc doanhtrªn ®Þa bµn quËn2.2.4. Thùc tr¹ng kinh doanh kh¸ch s¹n Holydays-Hµ néi2.2.4.1. S¬ lÓc sù h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n Holydays-Hµ néi tríc kia lµ c«ng ty dÞch vô ¨n uèng Quèc TöGi¸m trùc thuéc së th¬ng m¹i. N¨m 1996 liªn doanh víi c«ng ty th¬ng m¹i Gi¶ng vâtrùc thuéc së du lÞch thµnh c«ng ty Th¬ng m¹i Tæng hîp Th¨ng long, kh¸ch s¹nQuèc Tö Gi¸m lµ mét ®¬n vÞ thuéc c«ng ty. N¨m 1998 ®îc n©ng c p tõ 20 lªn 60phßng.2.2.4.2. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Holydays-Hµnéi Víi sù ®Çu t n©ng c p sè phßng kh¸ch s¹n, c«ng su t sö dông buång phßngt¨ng gãp phÇn t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp. Doanh thu ¨n uèng chiÕm tØ tränglín chøng tá doanh nghiÖp ®· ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh cña m×nh. Tuy nhiªn qua hain¨m thùc hiÖn tØ träng doanh thu ¨n uèng gi¶m xuèng 16,6% nh ng doanh thu lu tró 11
 • 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368t¨ng víi tØ lÖ t¬ng øng ®· lµm th ay ®æi c ¬ c u doanh thu nhng kh «ng ¶nh hëng®Õ ntèc ®é t¨ng tæng doanh thu D oanh thu t¨ng 44,5% nhng chi ph Ý t¨ng 71 ,7% n ªn lîi nh Ën c ña doanh nghiÖpch Ø t¨ng ®îc 6,1 2% lµm hiÖu qu ¶ kinh doanh c ña kh ¸ch s ¹n n ¨m 2000 kÐ m ®i quac ¸c ch Ø ti ªu lîi nhu Ën / oanh thu, lîi nhu Ën/ ph Ý (xem chi tiÕ tbiÓu 3 ph ô lôc) d chiVÒ hiÖu qu ¶ s ö d ông lao ®éng c ña kh ¸ch s ¹n (xem biÓu 4 ph ô lôc) qua biÓu tath y doanh thu t¨ng víi tØ lÖ kh ¸ cao nhng n ¨ng su tlao ®éng b ×nh qu ©n ch Øt¨ng ®îc 3,25% . S è lao ®éng trùc tiÕ p chiÕ m tØ träng lín trªn 70% nhng l¹ i t¨ngnhanh lµm gi¶m n ¨ng su tlao ®éng trùc tiÕ p 3,63% .2.2.5. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kimliªn C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim liªn n»m t¹i phè §µo Duy Anh gi¸p víi ng· t §¹iCå ViÖt vµ tuyÕn ®êng Gi¶i Phãng 1A. Qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty thu ® îckÕt qu¶ ®¸ng mõng, doanh thu t¨ng, lîi nhuËn t¨ng, tØ su t chi phÝ cã gi¶m (xem chitiÕt biÓu 8 Trang 45 luËn v¨n) Tõ ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña hai doanh nghiÖp ta th y c¸c doanhnghiÖp ®Òu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô doanh thu t¨ng, lîi nhuËn t¨ng nhng c«ng tyKh¸ch s¹n Du lÞch Kim liªn cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao h¬n, cã lîi thÕ h¬n kh¸ch s¹nHolydays-Hµ néi vÒ nhiÒu mÆt (chi tiÕt xem phÇn phô lôc 2 luËn v¨n)2.2.6. §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þabµn quËn §èng §a C¸c kh¸ch s¹n cã thuËn lîi vÒ m«i trêng kinh doanh, nguån vèn, c¶ nh÷ng nçlùc, cè g¾ng cña b¶n th©n mçi doanh nghiÖp, ho¹t ®éng kinh doanh ®· mang l¹ihiÖu qu¶ cao Bªn c¹nh ®ã c¸c kh¸ch s¹n nµy cßn bÞ h¹n chÕ vÒ s¶n phÈm, chuyªn m«nnghiÖp vô, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña ®éi ngò lao ®éng. C«ng t¸c Marketing ch ®îc chó träng, cha tÝch cùc khai th¸c, t×m kiÕm nhucÇu míi ®Ó cã s¶n phÈm h p dÉn h¬n C«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c kh¸ch s¹n cha chÆt chÏ nªn dÉn ®Õn mét sè tiªucùc vÉn x¶y ra trong qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng, chi phÝ, gi¸, vèn... lµm gi¶mhiÖu qu¶ kinh doanh C¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cha thËt sù ®ãng vai trßnßng cèt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc 12
 • 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹ t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹ n quèc doanh trª n ®Þ a bµn quËn §èng §a3. 1. S ù cÇ n thiÕ t ph¶i ®æ i míi ho ¹ t ®éng kinh doanh kh¸ ch s ¹ n quècdoanh tr ª n ® Þ a bµn quËn §èng §aTrªn ph¬ng diÖn chñ quan Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hiÖu qu¶ cña ngµnh du lÞch cha xøng víi tiÒmn¨ng cña ® t níc. Do sù ph¸t triÓn thiÕu quy ho¹ch nªn sè lîng kh¸ch s¹n vît qu¸ xaso víi nhu cÇu, céng víi ch t lîng s¶n phÈm kh«ng ®îc chó träng. C¸c kh¸ch s¹n ®uanhau gi¶m gi¸ cho thuª phßng ®Ó c¹nh tranh mµ kh«ng chó träng vµo c¸c thuéctÝnh cña s¶n phÈm gi¶m søc h p dÉn. C¸c kh¸ch s¹n quèc doanh còng r¬i vµo t×nhtr¹ng nµy. T×nh tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng cña c¸c kh¸ch s¹n quèc doanhtrªn ®Þa bµn cha thËt sù cã hiÖu qu¶, sè lîng lao ®éng nhiÒu nhng ch t lîng ch-a cao, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, chuyªn m«n nghiÖp vô cßn h¹n chÕ, tû lÖ lao ®éng líntuæi cao kh«ng phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n VÒ mÆt chñ quan ®Ó ph¸t triÓn mét ngµnh kh¸ch s¹n-du lÞch cã hiÖu qu¶,gãp phÇn quan träng vµo t¨ng trëng kinh tÕ quèc d©n, gi÷ v÷ng ®Þnh híng XHCNth× c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cÇn cã nh÷ng chuyÓn biÕn, ®æimíi theo chiÒu híng tèt h¬n, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña m×nh trong nÒnkinh tÕ quèc d©nTrªn ph¬ng diÖn kh¸ch quan §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong c¹nh tranh, kh«ng bÞ hoµ tan trong xu thÕtoµn cÇu ho¸, khu vùc hãa mét mÆt thÓ hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn, quan ®iÓmv÷ng ch¾c cña m×nh, ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕc¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cÇn ph¶i t×m cho m×nh mét híng ®iriªng, thÓ hiÖn b¶n s¾c riªng, lîi thÕ riªng nh ng vÉn gi÷ ®îc tÝnh truyÒn thèngd©n téc trong kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi3.2. C¨ n cø ®æi míi ho¹ t ®éng kinh doanh kh¸c h s¹ n quèc doanh trª n ® Þ abµn quËn §èng §a 13
 • 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683.2.1. Quan ®iÓm, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng Ngh Þ quyÕ t®¹i h éi VIII ®Ò ra: th ùc hiÖn ®êng lèi ®æi m íi to µn d iÖn ®êis èng x · h éi, tiÕ p tôc kiªn tr× ®êng lèi ®èi ngo ¹i, ®éc lËp , tù ch ñ, tiÕ n tíi h éi ch Ëpvµo quan h Ö to µn c Çu ho ¸, khu vùc ho ¸ b »ng quan ®iÓm “H o µ nh Ëp nhng kh «ngho µ tan ” §Ó ®¹ t ®îc m ôc ti ªu , quan ®iÓm , ch Ýnh s ¸ch c ña §¶ng vµ Nh µ níc th × c Çnc ã s ù ®æi m íi lín trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n qu èc doanh3. 2. 2. Môc ti ª u, ® Þ nh h íng ph¸ t triÓ n hÖ thè ng kh¸ ch s ¹ n ViÖ t na m nãic hung vµ hÖ thè ng kinh doanh kh¸ ch s ¹ n nãi ri ª ng c ña thµnh phè Hµ néi M ôc ti ªu vÒ kinh t : Khai th ¸c c ã hiÖu qu ¶ h Ö th èng kh ¸ch s ¹n hiÖn c ã, ®¶m Õb ¶o c «ng su ts ö d ông ph ßng ®¹ t trªn 65% , ®Çu t x ©y d ùng th ªm m ét s è kh ¸ch s ¹nc ã quy m « lín , ch tlîng ë m ét s è tru ng t©m du lÞch , ®Çu t trang th iÕ tb Þ, c ¬ s ëvË t ch tk ü thu Ët ng µnh du lÞch Môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn du lÞch Thñ ®« tõ nay ®Õn n¨m 2020: Môc tiªu ®a ngµnh du lÞch thñ ®« xøng ®¸ng víi vÞ trÝ lµ trung t©m dulÞch lín cña c¶ níc gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thµnh phè vµ chuyÓndÞch c¬ c u kinh tÕ, t¨ng nhanh tû träng GDP du lÞch §Þnh híng ph¸t triÓn du lÞch thñ ®« Ph¸t triÓn du lÞch theo chÝnh s¸ch kinh tÕ më cña Nhµ níc Ph¸t triÓn ngµnh du lÞch thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp trong chiÕn lîc c«ngnghiÖp ho¸, hiªn ®¹i ho¸ ® t níc Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch g¾n liÒn víi tæ chøc qu¶n lý, ®¶mb¶o an ninh quèc gia, trËt tù an toµn x· héi. Khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng ®iÒukiÖn thuËn lîi, thêi c¬ trong níc vµ quèc tÕ3.2.3. §Þnh híng ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµnquËn §èng §a §Ó quËn thùc hiÖn ®îc môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña§¶ng còng nh ®Þnh híng ph¸t triÓn du lÞch Thñ ®«. Theo em trªn ®Þa bµn quËncÇn cã nh÷ng ®Þnh híng ph¸t triÓn qua ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch: 14
 • 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Q u Ën c Çn ph ¶i ph ¸t tri Ón c ¸c lo ¹i h ×nh kinh doanh du lÞch nh kinh doanh l÷h µnh, kinh doanh vËn chuyÓn, lu tró vµ ¨n u èng, d Þch vô th «ng tin qu ¶ng c ¸o, tv n, vui ch ¬i gi¶i trÝ - C Çn khai th ¸c c ¸c tµi nguyªn du lÞch nh ©n v¨n ®Ó tæ ch øc c ¸c tu a du lÞchg ¾n víi 2 ®iÓm d i tÝch lÞch s ö v¨n ho ¸ n æi b Ët c ña qu Ën lµ V¨n MiÕ u- u èc T ö QG i¸m vµ g ß §èng §a - C Çn c ã s ù li ªn kÕ tch Æt ch Ï gi÷a c ¸c doanh nghiÖp, c ¸c lo ¹i h ×nh kinh doanh dulÞch trªn ®Þa b µn qu Ën3. 3. Mé t s è gi¶i ph¸ p c ô thÓ nh» m ®æ i míi ho ¹ t ®éng kinh doanh kh¸ ch s ¹ nquèc doanh tr ª n ® Þ a bµn quËn §èng §a3.3.1. VÒ c«ng t¸c Marketing Cho ®Õn nay c«ng t¸c Marketing vÉn cha ®îc quan t©m coi träng trongkinh doanh kh¸ch s¹n ë níc ta ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh. V× c¸ckh¸ch s¹n nµy cã nguån kh¸ch chÝnh æn ®Þnh tõ c¸c c¬ quan chñ qu¶n th«ng quac¸c cuéc héi nghÞ, héi th¶o vµ tõ c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh ®a ®Õn. Do chi phÝcho ho¹t ®éng Marketing trong viÖc qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn trªn th«ng tin ®¹ichóng lín mµ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ nh mong muèn Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng ho¹t ®éng cña c«ng t¸c Marketing tõ l©u ®·trë thµnh mét c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu, lµ ho¹t ®éng quan träng ®ãng vai trßchñ ®¹o trong viÖc gióp kh¸ch s¹n cã kh¶ n¨ng ®¬ng ®Çu víi nh÷ng thay ®æi cñathÞ trêng vµ dµnh ®îc lîi thÕ trong kinh doanh. §a sè c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh ch acã phßng Marketing riªng biÖt, g©y khã kh¨n trong c«ng cuéc c¹nh tranh cñakh¸ch s¹n VÒ l©u dµi ®Ó thu hót vµ gi÷ v÷ng nguån kh¸ch c¸c kh¸ch s¹n cã quy m«®ñ lín nªn cã 1 phßng Marketing riªng biÖt. Cßn ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n cã quy m«nhá cã thÓ tæ chøc kÕt hîp bé phËn Marketing víi lÔ t©n. Ho¹t ®ong Marketingcña kh¸ch s¹n ph¶i ®îc thùc hiÖn phæ biÕn, réng r·i trong toµn thÓ c¸c nh©n viªn,cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a nh©n viªn tiÕp xóc víi phßng Marketing. Nh©nviªn lÔ t©n cã ®iÒu kiÖn biÕt râ h¬n ai hÕt nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch, sù hµilßng hay kh«ng hµi lßng vÒ hµng ho¸, dÞch vô nµo ®ã nªn hä lµ mét bé phËntham mu tèt cho phßng Marketing G¾n trong 1 kh¸ch s¹n cô thÓ-Holydays-Hµ néi lµ mét kh¸ch s¹n míi ® îcn©ng c p, sè lao ®éng trùc tiÕp cã t¨ng nhng t¨ng nhiÒu nªn hiÖu qu¶ sö dông lao®éng cha cao. V× quy m« kh¸ch s¹n ®îc më räng nªn c«ng t¸c Marketing lµ r tcÇn thiÕt ®Ó qu¶ng b¸, thu hót nguån kh¸ch míi cho kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n nªn kÕt hîpbé phËn Marketing víi lÔ t©n ®Ó võa tËn dông ®îc lao ®éng võa cã ®iÒu 15
 • 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kiÖn ®Ó t¹o ra s ¶n ph Èm ®ång b é. Khi kh ¸ch c ¶m th y h µi lßng vÒ s ¶n ph Èmd Þch vô th × c «ng t¸c Marke ting ®Ët hiÖu qu ¶ HiÖu qu¶ dù kiÕn cña gi¶i ph¸p: - Kh¸ch s¹n võa lµm ®îc c«ng t¸c Marketing, võa tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ nhng l¹iyªu cÇu møc ®é tËp trung tinh thÇn cña nh©n viªn cao - TÇm qu¶n lý cña c¸c nhµ l·mh ®¹o réng h¬n, th«ng tin gi÷a l·nh ®Ëo víi nh©nviªn ph¶i thêng xuyªn h¬n nhng c¸c chiÕn lîc kinh doanh ®a ra ®îc quan t©m h¬n,ch t lîng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng h¬n3.3.2. VÒ chÊt lîng s¶n phÈm Tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµnquËn hiªn nay cho th y s¶n phÈm kh¸ch s¹n cßn ®¬n ®iÖu, ch t lîng cha cao, chacã chiÒu s©u. Trong khi nhu cÇu cña kh¸ch ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng, møcnhu cÇu ®ßi hái ch t lîng cao. VËy c¸c kh¸ch s¹n cÇn cã sù ®Çu t n©ng c p kh¸chs¹n, n©ng cao ch t lîng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô §Ó n©ng cao ch t lîng s¶n phÈm cÇn cã sù ®æi míi c¶ hai thuéc tÝnh h÷uh×nh vµ v« h×nh cña s¶n phÈm kh¸ch s¹n. §Çu t n©ng c p c¬ së vËt ch t kü thuËtnh»m n©ng cao ch t lîng phôc vô, ®¸p øng nhu cÇu cñ kh¸ch. C¸c kh¸ch s¹n nªn tËptrung vµo c¬ së vËt ch t kü thuËt trong néi th t kh¸ch s¹n, kÕt hîp hµi hoµ kiÕntróc hiÖn ®¹i vµ dan téc ®Î võa gi÷ ®îc nh÷ng s¾c th¸i v¨n ho¸ d©n téc, võa t¹onÐt ®Æc s¾c trong s¶n phÈm kh¸ch s¹n. C¸c kh¸ch s¹n cÇn n©ng c p sè lîng, ch tlîng dÞch vô bæ sung ®Ó kÐo dµi thêi gian lu tró cña kh¸ch. Nh kh¸ch s¹nHolydays-Hµ néi cã thÓ më réng c¸c dÞch vô Massage, Dancing, VËt lý trÞ liÖuthay v× chØ kinh doanh lu tró vµ ¨n uèng Bªn c¹nh ®ã l·nh ®¹o doanh nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn ch t lîng, ®¶m b¶otÝnh an toµn cho du kh¸ch. C¸c doanh nghiÖp cÇn cã sù ®æi míi thuéc tÝnh v«h×nh cña s¶n phÈm, thuéc tÝnh phi vËt ch t, ®æi míi ch t l îng phôc vô, yªu cÇunh©n viªn ph¶i ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ v¨n ho¸, lÞch sö, ®Þa lý, kinh tÕ x· héibªn c¹nh nh÷ng kü n¨ng nghiÖp vun ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ trong giao tiÕp3.3.3. §éi ngò lao ®éng vµ qu¶n lý Trong c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh sè lîng lao ®éng lín nhng ch t lîng cha caonªn c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh cÇn cã sù ®µo t¹o míi, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng Ngoµi sù tù gi¸c cè g¾ng cña mçi nh©n viªn cÇn cã c¸c quy ®Þnh cô thÓb¨ng h×nh thøc ch m ®iÓm, sù gãp ý cña kh¸ch hµng vµ c¸c h×nh thøc thëng, ph¹trâ rµng ®Ó ngêi lao ®éng n©ng cao ch t lîng 16
 • 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ¸c doanh nghiÖp th êng xuyªn ch ñ ®éng t¸c ®éng n ©ng cao tr×nh ®é tayngh Ò, khiÕ n th øc c ña nh ©n viªn b »ng c ¸ch tæ ch øc ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ngu ånnh ©n lùc. §©y lµ viÖc lµm hÕ ts øc c µn th iÕ t b ëi khoa h äc k ü thu Ët c «ng ngh Ötrªn thÕ giíi ®æi m íi víi tèc ®é nhanh n ªn c ¸c kh ¸ch s ¹n ®Çu t vµ ®éi ngò lao®éng th × hiÖu qu ¶ ®éi ng ò lao ®éng ®îc n ©ng cao §Ó t¹o cho kh ¸ch s ¹n m ×nh c ã nÐ t ®Æc s ¾c ri ªng th × l·nh ®¹o kh ¸ch s ¹nph ¶i ch ó ý ®Õ nb ¶n s ¾c d ©n téc nh ©n viªn kh ¸ch s ¹n ph ¶i c ã s ù nh Ën th øc vµ tinhth Çn ®o µn kÕ t®Ó ñng h é c ¸c ch ñ tr ¬ng c ña l·nh ®¹o, c ña Nh µ níc §éi ng ò l·nh ®¹o ngo µi kiÕ nth øc vÒ qu ¶n trÞ kinh doanh h ä ph ¶i n ¾m v÷ngc ¸c ®êng lèi ch Ýnh s ¸ch c ña §¶ng, Nh µ níc c Çn c ã s ù nhanh nh Ëy, s ¾c bÐ n, c ãtr×nh ®é qu ¶n lý cao. T r¸nh t tëng b ¶o th ñ ®Ò cao d ©n ch ñ ®Ó ph thuy tÝnhs ¸ng t¹o c ña ®éi ngò lao ®éng M çi kh ¸ch s ¹n c Çn c ã ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ph ï h îp víi kinh ph Ý nh kh ¸ch s ¹nKim li ªn, Holyd ays-H µ n éi ho ¹t ®éng c ã hiÖu qu ¶ n ªn c ã th Ó thu ª c ¸c chuyªn gianíc ngo µi vÒ gi¶ng d ¹y c «ng ngh Ö k ü thu Ët ph ôc vô m íi, hay c ö c ¸n b é ®i h äc c ¸ckho ¸ ®µo t¹o t¹i níc ngo µi Nh vËy ngu ån nh ©n lùc trong kinh doanh kh ¸ch s ¹n lµ yÕ u tè v« c ïng quanträng quyÕ t®Þnh ®Õ n ch t lîng s ¶n ph Èm n ªn c Çn th iÕ t ph ¶i th êng xuyªn n ©ngcao, ®æi m íi3.3.4. VÒ tæ chøc qu¶n lý vµ kinh doanh Bé m¸y qu¶n lý cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cñadoanh nghiÖp. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ lµ bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh, khèi qu¶n lývµ khèi kinh doanh t¬ng ®èi ®éc lËp c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËncÇn cã sù ®iÒu chØnh bé maý qu¶n lý cho phï hîp h¬n, cô thÓ: - X©y dùng bé m¸y cã sù kÕt hîp gi÷a khèi qu¶n lý vµ khèi kinh doanh nhng vÉn díisù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc (Xem chi tiÕt m« h×nh ®Ò xu t trang 70 luËnv¨n)- Chän lùa kü cµng vÒ tiªu chuÈn nh nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý, phÈm ch t®¹o ®øc khi bæ nhiÖm gi¸m ®èc kh¸ch s¹n - TriÖt ®Ó vµ ph¸t huy thÕ m¹nh cña chÕ ®é d©n chñ, t¹o ®iÒu kiªn thuËn lîi chogi¸m ®èc khi ®a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh nhng vÉn tu©n thñ nguyªn t¾c 1 thñtrëng - C¸n bé thuéc khèi qu¶n lý vµ khèi kinh doanh kh«ng chØ giái vÒ chuyªn m«nnghiÖp vô cßn ph¶i cã ®¹o ®øc 17
 • 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thêng xuyªn tæ ch øc líp ®µo t¹o vÒ tr×nh ®é qu ¶n lý cho c ¸c tr ëng b é ph Ën®Ó h ä c ã ®iÒu kiÖn h äc h ái kinh nghiÖm qu ¶n lý tõ c ¸c doanh nghiÖp kh ¸c trongvµ ngo µi níc3. 4. Mé t s è kiÕ n nghÞ3.4.1. C¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n - C¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n cÇn ph¸t huy nh÷ng tiÒm lùc vèn cã cña m×nh ®Óph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh- Kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ua nhau h¹ gi¸ phßng - Quan t©m ®µo t¹o, n©ng cao ch t lîng ®éi ngò lao ®éng cña m×nh 1 nguån lùcv« gi¸ cña doanh nghiÖp - C¸c l·nh ®¹o doanh nghiÖp kh¸ch s¹n nªn liªn kÕt víi nhau, trao ®æi häc hái kinhnghiÖm qu¶n lý Ngoµi sù nç løc cña b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanhcã hiÖu qu¶ h¬n cÇn cã sù trî gióp cña c¸c c¬ quan qu¶n lý c p trªn3.4.2. C¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt ®èi víi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn3.4.2.1. §èi víi UBND quËn §èng §a §Ó ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh trong viÖc ph¸t triÓn du lÞch UBNDquËn cÇn x©y dùng l¹i bé m¸y qu¶n lý, thµnh lËp phßng du lÞch hoÆc cã béphËn theo dâi du lÞch quËn nh»m theo dâi trùc tiÕp t×nh h×nh ho¹t ®éng kinhdoanh tõ ®ã cã nh÷ng con sè thèng kª chÝnh x¸c, cô thÓ ®Ó ®Ò xu t ph¬ng híngph¸t triÓn víi c¬ quan c p trªn vµ cã nh÷ng dù b¸o cho n¨m tíi ®Ó cã gi¶i ph¸p h÷uhiÖu UBND quËn nªn khèng chÕ sè lîng kh¸ch s¹n, sè buång phßng sÏ x©y dùngtrong thêi gian tíi, t¹o ®iÒu kiªn cho kh¸ch s¹n quèc doanh ho¹t ®éng kinh doanh,khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch s¹n ®i vµo c¶i tiÕn, ®Çu t trang thiÕt bÞ, n©ng cao ch t l-îng s¶n phÈm3.4.2.2. §èi víi së du lÞch Cïng víi c¸c ngµnh cã liªn quan nh Së giao th«ng c«ng chÝnh v¨n phßng kiÕntróc s Thµnh phè hoµn thµnh quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng du lÞch. Cô thÓlµ v n ®Ò giao th«ng, kiÕn tróc kh¸ch s¹n, kiÕn tróc thµnh phè... ®Èy m¹nh viÖchiªn ®¹i ho¸ c¬ së vËt ch t kü thuËt vµ phong c¸ch phôc vô 18
 • 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ th îp ch Æt ch Ï c ïng c ¸c Ban, Ngµnh, B é c ã kh ¸ch s ¹n qu èc doanh ®Ó tæch øc tè t c ¸c ho ¹t ®éng kinh doanh nh »m ph ¸t huy tèi ®a ngu ån lùc trong ho ¹t®éng kinh doanh du lÞch T ¨ng cêng ho ¹t ®éng tiÕ p th Þ, qu ¶ng b ¸ vµ m ë réng th Þ tr êng3.4.2.3. §èi víi Tæng côc Du lÞch Lµ c¬ quan trùc thuéc chÝnh phñ, tæng côc du lÞch ®Ò xu t víi chÝnh phñc¸c gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng cña ngµnh du lÞch nãi chung vµ c¸c kh¸ch s¹n quècdoanh nãi riªng trªn c¬ së b¸o c¸o xin ý kiÕn cña c¸c së du lÞch Tæng côc du lÞch chØ ®¹o së du lÞch, viªn nghiªn cøu ph¸t triÓn du lÞchnªn nghiªn cøu tr¬ng tr×nh thuª phßng theo ®Þnh kú vµ viÖc thµnh lËp trungt©m trao ®æi phßng trªn thÕ giíi, trong khu vùc Tæ chøc thµnh lËp hiÖp héi c¸c kh¸ch s¹n-n¬i diÔn ra sù gÆp gì trao ®æith«ng tin, kinh nghiÖm gi÷a c¸c nhµ qu¶n lý, t¹o sù thèng nh t trong kinh doanhcña kh¸ch s¹n nh»m thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶ng b¸, xóc tiÕn du lÞch tæng hîp 19
 • 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Trong c¬ chÕthi tr êng hiÖn nay cïng víi chÝnh s¸ch më cöa, du lÞchlµ mét ngµnh kinh tÕ ®îc nhiÒu ngêi quan t©m ®Õn. ViÖc nghiªn cøu t×mhiÓu thùc t r¹ng ho¹t ®éng kinh doanh c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þabµn QuËn §èng §a t rong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy mét bøc t ranh ho¹t®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh . Thuéc khèi doanh nghiÖp quèc doanh nªn c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh cãvai t rß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®æi míi ®Êt níc. Nhngkinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn thêi gian qua cßn gÆpnhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc. Do vËy tÊt yÕucÇn cã sù ®æi míi mét c¸ch toµndiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l îng cña ngµnh. Trong suèt qu¸ t r×nh nghiªn cøu ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æimíi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh t rªn ®Þa bµn quËn §èng§a vµ kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i ®Þa bµn quËn, luËn v¨n ®· cè g¾ng vËn dông®îc kiÕnthøc ®îc trang bÞ ®Ó ®a ra c¬ së lý luËn, c¬ së khoa häc choviÖc kh¶o s¸t, ph©n tÝch hiÖn tr¹ng cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹nquèc doanh. Víi sù ®¸nh gi¸ chung thùc nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña c¸ckh¸ch s¹n quèc doanh ®Ó t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña sù tån t¹i, t rªn c¬së ®ã rót kinh nghiÖm ®Ó ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹t ®éngkinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n nµy. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ t«i ®· nhËn thÊy gi÷a c¬ së lý luËn vµ khoa häcnã hoµn toµn cã mèi liªn hÖ h÷u c¬ víi thùc tÕ. §Ó cã ®îc thµnh c«ng trongkinh doanh th× mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕnl îc, nh÷ng chÝnhs¸ch hîp lý cã c¬ së khoa häc, ph¶i cã sù nç lùc cè g¾ng, ®oµn kÕt nhÊttrÝ cña toµn bé l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n, ®Ò tµi nµy chØ ®îc kh¶o s¸t,nghiªn cøu trong thêi gian ng¾n nªn kh«ng thÓ ph¶n ¸nh hÕt ®îc sù ®ad¹ng, phøc t¹p t rong kinh doanh nh trªn thùc tÕ, h¬n n÷a lµ lÇn ®Çu tiªnnghiªn cøu mét ®Ò tµi cã quy m« réng nh thÕnµy nªn khã tr¸nh khái nh÷ngthiÕusãt vÒ néi dung vµ sù t r×nh bµy. 20