• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Van luong.blogspot.com 17296
 

Van luong.blogspot.com 17296

on

 • 676 views

 

Statistics

Views

Total Views
676
Views on SlideShare
676
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Van luong.blogspot.com 17296 Van luong.blogspot.com 17296 Document Transcript

  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn më ®Çu
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. TÝnhcÊp thiÕt cña ®Ò tµi T sùnghi pc«ngnghi pho¸, hi n®¹i ho¸®tníc hi nnµyngµnh du l chcso métv tÝquant äng. N rong Ö Ö Ö Ö Þ Þr r ãkh«ng ch l m mét ngµnh mang l¹i hi u qu¶ kinh tÕ cµo mµ cßn l ßnb u thóc ® yc¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t ص Ö µ® È Èt Ón. Bªn c¹nh ® sùph¸t t Óncñ du l ch ®· kÝch th ch nç l c® utv to c«ng ¨n vi cl m cho x· héi. ChÝnhri ã ri a Þ Ý ù Ç µ¹ Ö µv× v y §¹i häi ®¹i bi u toµn quèc l nthaVIII §¶ng t ® r môc tiªu ph n ® u “T ng bíc ® nc t tëthµnh mét Ë, Ó Ç a Òa õ a í art t mdu l ch,th¬ng m¹i, dÞch v cãt mcì khu v c”, nga trongth pniªn ® ucñ thÕ kûXXI.rung © Þ ô Ç ù y Ë Ç a Nh÷ng n¨m v aqua, ngµnh du l chníc t ®· cso nh÷ng bíc ph¸t t Ón® khÝch l .Tuynhiªn, so vi ti m õ Þ a ri ang Ö í Òn¨ng v ßi hái cñ ®t níc th× ngµnh du l ch cßnnhi v n ® ph¶i gi ¶i quyÕt, trong ® cãv n ® x©ydùng v µ® a Þ Ò Ò ã Ò µqu¶n l khai th¸c dÞch v kh¸ch s¹n. ý ô Du l ch HµN i ®· v angph¸t t Ónmétc¸ch nhanh chãngcng vi c¸c t t mdu l chkh¸c trong c¶ n- Þ é µ® ri ï í rung © Þíc. T nh÷ng n¨m v aqua hot ® ng kinh doanh cñ c¸c doanh nghi p du l ch t ªn ® abµn cã nh÷ng chuy n rong õ ¹ é a Ö Þ r Þ ÓbiÕn m¹nh m, ® cvi tl sùph¸t t Ónnhanh chãngh l èngc¬ sël t ótrongthêi giang n® y Ï Æ Öµ ri Ö th ur Ç ©. T hot ® ngkinh doanh du l ch, kinh doanh kh¸ch s¹n cso v tßvµv tÝquan täng. Tuynhiªn, trong rong ¹ é Þ ai r Þ r rxu hng dßng kh¸ch du l ch quèc tÕ cã ph n ch÷ng l¹i vµ suy tho¸i tm thêi hi n na (n¨m 1996 ® n 358.00 lît í Þ Ç ¹ Ö y ã 0kh¸ch, n¨m 1997® n352.00 lt kh¸ch)th× quanh cung c uv dÞch v l t ól chat¬ng x ng. §Òunµyd n®Õn ã 0î Ö Ç Ò ôu r µ ø i Ét×nh t ¹ c¹nh tanh ga g tgi÷a c¸c doanh nghi p kh¸ch s¹n t ªn ® abµn. xem xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i thùct ¹ hot rng r y¾ Ö r Þ rng ¹® ng kinh doanh v t×m r nh÷ng gi ¶i ph¸p hp lý® é µ a î Ó®¶m b¶o t n t¹i v ph¸t t Ón hot ® ng kinh doanh v å µ ri ¹ é µt×m r nh÷ng gi ¶i ph¸p hp l Ó®¶m b¶o t nt¹i v ph¸t t Ónhot® ngkinh doanh cñ m×nh trong thêi gian a î ý® å µ ri ¹ é ati l métvi cl mc p thiÕt hi nna ® tr cho mçi doanh nghi pkh¸ch s¹n. íµ Ö µ Ö y Æa Ö Xu t ph¸t t v n ® bøc xóc t ªn, t«i quyÕt ® nh chän ® t i “Thùc t ¹ kinh doanh v ph¬ng híng n ng õ Ò r Þ Òµ rng µ ©caohi uqu¶ kinh doanh cñ kh¸ch s¹n GuomanHµN i ” Ö a é II. Môc ®Ých , nhiÖm vô vµ giíi h¹ n cña ®Ò tµi
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681. Môc tiª u T ªn c¬ së l lu nv hot ® ng kinh doanh cñ kh¸ch s¹n, lu nvn ®i s©u ph©n t ch thùc t ¹ hot ® ng r ý Ë Ò ¹ é a Ë ¨ Ý rng ¹ ékinh doanh cñ kh¸ch s¹n GuomanHµN i, th«ngqua® ar métsègi ¶i ph¸p côth nh»m gióp cho kh¸ch s¹n tham a é ã® a Óka av ndông v oqu¶n lý® hot ® ngkinh doanh cñ kh¸ch s¹n ngµycµng ph¸t t Ón, mangl¹i hi uqu¶ kinh tÕ á Ë µ Ó ¹ é a ri Öcao.2. NhiÖm vô - Tæng c¬ sëlýluËn Ò ¸chs¹nvµkinhdoanhkh¸chs¹n quan v kh - Ph©ntÝchtæ øckinhdoanhcñakh¸chs¹n:vÒ ånkh¸ch,ho¹t®éngkinhdoanhcñakh¸chs¹n ch ngu (kinhdoanhbuångvµ¨n uèng) - Nªuranh÷ng®Ómm¹nh®ÓmyÕu kÕt hîpvíi ®¸nhgi¸ doanhthuvµnh÷ngh¹nchÕ cÇnkh¾c i i phôc®Óõ®ã® ranh÷ngbiÖnph¸pbètrÝ lýho¹t®éng ña ¸cbéphËn kh¸chs¹n t a î c c trong - §aranh÷ngchiÕn lckinhdoanhmíi,dÞchvôbæsungthÝchhîp®Ó ¸chs¹ncãsøch p hÉn ¬n, î kh h søcc¹nhtranh ¹nh. m3. Giíi h¹ n cña ®Ò tµi: §ÒµitËp ®¸nhgi¸ tiÒmn¨ng,thùctr¹ngph¸ttriÓn ¸chs¹ntronghÖthèngkh¸chs¹nëHµNéitõ®ã t trung khcãnh÷ngthay®æinh»msödônghîplýc¸cnguånlùchiÖncã,n©ngcaohiÖuqu¶ kinhdoanh,t¨ngthÞphÇncñakh¸chs¹ntrong Þ êngdu lÞch µNéi. th tr H III. §èitngvµph¬ngph¸pnghiªncøu î 1. §èitîng §èitîng nghiªncøu:toµnbého¹t®éng doanhcña ¸chs¹nGuoman µNéi kinh kh H 2. Ph ngph¸pnghiªncøu. ¬ Trong lµmluËn ¨n®· södông c¸cph¬ngph¸pnghiªncøuchÝnh: khi v
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ph ngph¸p®Òu thùc®Þa: ¬ i tra §Ó ùchiÖnluËn ¨n,em ®· tiÕn hµnh®Òu kh¶o s¸tthùuctÕ t¹®Þa µnnghiªncøu.Södôngph¬ng th v i tra, bph¸pnµy®Ó thËp, ÝchluütµiliÖu ùctÕ. KÕt qu¶ ®Òu thùctÕ nµylµc¬ sëban®Çu µthÈm nh ¹imét thu t th i tra v ®Þ lsènhË®Þnh qu¸tr×nhnghiªncøu. n trong - Ph ngph¸pph©ntÝchtæng îpsos¸nh: ¬ h Ph ngph¸p®csödông®ÓölýtliÖu,sèliÖuvÒ ×nhh×nhkinhdoanhcñakh¸chs¹ntrongnh÷ngn¨m ¬ î x tqua®Óãnh÷ng®¸nhgi¸ x¸cthùc Ò Òmn¨ngvµnh÷ngh¹nchÕ cña ¸chs¹n c v ti kh - Ph ngph¸pdùb¸o:tiÒmn¨ngcñakh¸chs¹n®·®cph©ntÝchvµdùb¸o ph¸ttriÓn lÞchViÖt ¬ î du Nam,HµNéitrongt¬nglai®Ó aranh÷ngdùb¸ovÒùph¸ttriÓn ñakh¸chs¹ntrongt¬nglai, ® s c x¸c®Þnh kh¸chs¹nméttÇmcaomíi,métc¸i ®Ých kh¸chs¹ntheo®uæi. cho ®Ó VI.Nh÷ngv n®Ò xu thoÆc ¶i ph¸pcña ¸luËn ®Ò gi kho - Giópng i®äc Óu®cnh÷ngkh¸i niÖmc¬ b¶n vÒ ¸chs¹nvµkinhdoanhkh¸chs¹n ê hi î kh - §aranh÷ngth«ngtin,sèliÖuvµph©ntÝchcËpnhËt ÒtiÒmn¨ngvµthùctr¹ngph¸ttriÓn v kinh doanhcña ¸chs¹nGuoman kh - §Ò nh÷nggi¶i ph¸p®Ó¨ngcêngkh¶ n¨ngthuhótvèntõkh¸chs¹nGuoman t¬nglai. ra t trong V.KÕtc ucña Ën ¨nbaogåm lu v Néidungcña Ën ¨nbaogåmnh÷ngnéidungchÝnhsau®©y: lu v Ch ng1: C¬sëlýluËn Ò doanhkh¸chs¹n ¬ v kinh Ch ng2:Thùc ¹ngkinhdoanhcña ¸chs¹nGuoman ¬ tr kh Ch ng3:Ph nghíngn©ngcaohiÖuqu¶ kinhdoanhcña ¸chs¹nGuoman ¬ ¬ kh
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I I. ®Óm ¬ b¶n vÒ doanhkh¸chs¹n i c kinh 1. Kh¸IniÖmvÒ ¸chs¹n kh Kh¸chs¹nlµmétlo¹ih×nhtæ øcu tró, µmétkh©u®ãng trß träng kinhdoanhdu lÞch.Khi ch l l vai quan trongnãi®Õn kh¸chs¹nng i tasÏ hiÓuc¬ b¶n r»ngkh¸chs¹nlµc¬ sëkinhdoanhvÒÞchvôu tró.DonhucÇukh¸ch ê d lngµycµngcaovµ®ad¹ng,®ång êic¸cchñdoanhnghiÖp ènmëréng ¹mvicña ×nhnªnngoµIdÞchvôu tró th mu ph m lkh¸chs¹ncßnkinhdoanhc¸cdÞchvô¨n uèngvµc¸cdÞchvôbæsungkh¸c. NhvËy ¸chs¹nlµc¬ sëkinhdoanhphôcvôkh¸chlu tró métthêigianng¾n,®¸pøngc¸c nhucÇu “kh trongvÒ ¸cmƨn uèngnghØ ¬i,vuich¬Igi¶I trÝ µc¸cdÞchvôcÇn kh¸c.ch tlîngvµ sù®a ¹ngcña Þchvô c t ng v thiÕt d dho¹t®éngtrongkh¸chs¹nx¸c ®Þnhthøh¹ngcñanã.Môc®Ýchho¹t®éngcñakinhdoanhkh¸chs¹n lµthu®c lîi înhuËn”.(NguyÔn ¬ngAnh.Gi¸otr×nhgi¶ngd¹yM«nqu¶n trÞ ¸chs¹n§L) Ph Kh CãthÓ ãikh¸chs¹nchÝnhlµmétlo¹ic¬ sëlu trókh«ngnh÷ng®¸pøngnhucÇunghØ ¬i,¨n uèngmµ n ngcßnlµmtho¶ m·n c¸cnhucÇu®ad¹ngkh¸ccñac¸clo¹ikh¸chdu lÞchtõc¸cníckh¸cnhau,tr×nh®énghÒ Öp nghivíic¸cmôc®Ých ¸cnhau. kh 2.§Æ®Óm ¬ b¶n vÒ doanhkh¸chs¹n ci c kinh 2.1.1. Kh¸IniÖmkinhdoanhlµmétho¹t®éng®cméthoÆc étnhãmng ithùchiÖnvíimôc®Ýcht¹oralîi î m ênhuËn. ¹t®éng doanhcãnghÜaµs¶n xu thoÆc hµngho¸vµdÞchvô®Ó kh¸chhµng(Khëisùdoanh Ho kinh l mua chonghiÖp) Trongho¹t®éngkinhdoanhcãhailo¹i l th«ng( l th«nghµngho¸,l th«ngtiÒntÖ).V×môc®Ýchkinh u u udoanhlµt¹olîinhuËn ªntiÒn ®cph¶I lính¬ntiÒnbárakinhdoanh.Mét «ngviÖc ¶I tr¶I quaqu¸ tr×nh n thu î c phkinhdoanhmétc¸chliªntôc,cãhiÖuqu¶ vµtiÕp tôcho¹t®éng ¶n xu tmuab¸ntrong Òu ¨m. s nhi n 2.1.2.Kinhdoanhkh¸chs¹n
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kinhdoanhkh¸chs¹nlµmétngµnhkinhdoanhchñtyÕ trongkinhdoanhdu lÞch.Khinãi®Õn kinhdoanhdulÞchkh«ngthÓ «ngcãkinhdoanhkh¸chs¹n.Kinhdoanhkh¸chs¹nthùcch tlµkinhdoanhc¸cdÞchvô¨n uèng, khnghØ ¬i,gi¶I trÝ kh¸chtrongthêigiankh¸ch®Õn du lÞchhaylµmviÖc ¹i mét®Óm,métvïnghoÆc ét® t ng cho t i mnc. CãthÓ ãilo¹i h×nhkinhdoanhnµylµméth×nhthøckinhdoanhtrongmétnÒnc«ngnghiÖpmangtÝnhch t í nc¹nhtranhlín.Do®ãviÖc ¶n lýr tquanträng µmangtÝnhquyÕt®Þnh®èivíisùthµnhc«ng.Cãnh÷ngkh¸ch qu vs¹nlµnh÷ngc«ngtr×nhlín,hiÖn®¹inhngv n®Ò träng ¬nc¶ ®èivíingµnhkh¸chs¹nvÉnµphôcvôkh¸ch. quan h lHo¹t®éng ¸chs¹nr t®ad¹ng,®«Ilóccãcêng®écao,nhngcãlócl¹iv¾ng ¸ch. kh kh 2.1.3.Néidungcña doanhkh¸chs¹n kinh KhixemxÐtb¶n ch tkh¸chs¹ncÇn ©nbiÖt âhailo¹iho¹t®éng doanhc¬ b¶n cña ¸chs¹n: ph r kinh kh - KinhdoanhdÞchvôu tró l - KinhdoanhvÒÞchvô¨n uèng d Hailo¹ih×nhdÞchvônµy®cgäichunglµdÞchvôc¬ b¶n. NgoµIracßnc¸clo¹ih×nhbæsung: î §èivíilo¹ih×nhdÞchvôthønh tkh¸chs¹ncungc p trùc chokh¸chc¸cnhucÇuvÒÞchvôlu tiÕp d tró ãtÝnhphi vËt t.Trong ¸ tr×n“t¹ora”vµ“cungc p”chokh¸chlo¹ih×nhnµykh¸chs¹nkh«ngt¹o c ch qu ras¶n phÈmmíi vµgi¸ trÞ íi. Sùkh¸cnhaugi÷agi¸ trÞ µgi¸ c¶ cñac¸cdÞchvônµylµsùph©nchia m v nguånthunhËpx· héi®c t¹oratõc¸cngµnhkh¸c(c¸cngµnhs¶n xu tvËt t).Nõu®èitîngphôcvôlµ î ch kh¸chníc ngoµIth× ngµnhkh¸chs¹nthùhiÖnt¸cph©nchianguånthunhËpgi÷ac¸cníc vµlµmt¨ngthu nhËp ® tníc®ã.V×lýdonµymµkh¸chs¹n®ccoilµc¸cngµnhphi s¶n xu tvËt t.(1) cho î ch Cßn®èivíilo¹ih×nhdÞchvô¨n uèngcñakh¸chs¹n:thùchiÖns¶n xu tmãn¨n,®åuèngphôcvôkh¸ch.Lo¹ih×nhnµythùc Ön®ång êi3chøc ¨ngc¬ b¶n” hi th n - Chøcn¨ngs¶n xu tvËt t:s¶n xu tchÕ biÕn rac¸cmãn¨n,®åuèngphôcvôkh¸ch.Trongqu¸ tr×nh ch nµy®· t¹oragi¸ trÞ íi vµs¶n phÈmmíi. m
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chøcn¨ngl th«ng:thùchiÖnb¸nc¸cs¶n phÈmdo chÝnhkh¸chs¹ns¶n xu trahoÆc ¸nnh÷ngs¶n u b phÈm ña ¸cngµnh:hoaqu¶, b¸nhngät, ruchokh¸ch c c bia î - Chøcn¨ngtæ øctiªuthôs¶n phÈmt¹ora®òukiÖncÇnthiÕt vítiÖnnghi®Ç®ñ,ch tlng phôcvô ch I y î cao®Ó ¸chtiªuthôs¶n phÈmt¹ichç. kh Bachøcn¨ngg¾nbãchÆt ÏvµphôthuéclÉn thiÕu méttrongbachøcn¨ng®ãsÏ dÉn Õn viÖc ch nhau, ® thay®æihoµntoµnch tlngcña ¹t®éng ¸chs¹n(lo¹iho¹t®éng ¬ b¶n thø ).VÝ ô:kh«ngcãchøcn¨ngs¶n xu t î ho kh c hai dth×kh«ngcãmãn¨n ®åuèngphôcvôkh¸ch,kh«ngcãchøcn¨nglu th«ngth×nãchصho¹t®éng tÝnhx· héi l mangnhviÖc c p c¸cmãn¨n ëbÖnhviÖn,nhµtËp Ó...Kh«ng ãchøcn¨ngtæ øcth×nãchصn¬I b¸nc¸cthø¨n cung th c ch l c®åuèngnhëc¸ccöa µng... h - KinhdoanhdÞchvôbæsung:lo¹ih×nhdÞchvônµyngµycµngph¸ttriÓn Òèlng,thÓ ¹ivµch tlng vs î lo î ®Ó pøngc¸cnhucÇungµycµngph¸ttriÓn µ®ad¹ngcña ¸chdu lÞch.C¸cdÞchvôbæsungcãthÓ ®¸ v kh ®cchiara: î • DÞchvô®¸pøngnhucÇucÇn chosinhho¹tth ngngµycña ¸ch: thiÕt ê kh - Th«ngtinc¸clo¹i:c¬ sëvuich¬I gi¶I trÝ, b¸nhµngho¸,®åu niÖm,th«ngtinvÒ ÝnhtrÞ, mua l ch kinh tÕ, x· héi... - DÞchvôsinhho¹t:giÆtµ,ch÷agiµy,dÐp,may®oquÇn o,®æingo¹ItÖ... l ¸ - DÞchvôm«Igiíi:®¨ngkývÐ m¸ybay,tµuxe... - DÞchvôgiaoth«ng:chothuª«t«,tr«ng ph¬ngtiÖn µc¸cph¬ngtiÖn th«ng ¸c... coi v giao kh - ChothuªvËtông,®Çu d video,®µI,castle, ôngcôthÓ d thao. • DÞchvôphôcvôkh¸chcãkh¶ n¨ngthanhto¸ncao - ChothuªhíngdÉn, kýriªng,phiªndÞchriªng th - Chothuªc¸c lo¹inh¹ccô.
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • DÞchvôn©ngcaonhËn øc kh¸cvÒ a ¬ng,® tníc th cho ®Þ ph - Tæ øc quankh¸chs¹n,®Þa ¬ng ch tham ph - Tæ øc éith¶o,triÓm ·m tr bµy ch h l ng - Tæ øc phim,video,qu¶ngc¸o... ch chiÕu • DÞchvôn©ngcaotiÖn sinhho¹tchokh¸chnghعikh¸chs¹n nghi t - Phôcvô¨n uèngt¹iphßng - Tæ øc ¸ccuéctiÕp xóc,giaodÞchcña ¸ch ch c kh - Tæ øc ÷abÖnh,thÈm ü,massaget¹iphßngthuªcña ¸ch ch ch m kh - §Æt ßngc¸ctiÖn nhtivi,minibar, ¸yfax,vitÝnh... ph nghi m - C¸cphßngch¬IthÓôcthÓ ×nh,t¾mh¬I,bÓb¬i... d h • DÞchvô®Æc Öt bi - DÞchvôphôcvông itµntËt: ®Èy, m¸y,tolet êiphôcvô,phßngngñ,giêng. ê xe thang ng ChóngtacãthÓ Ën ymét®òugi÷adÞchvôc¬ b¶n vµdÞchvôbæsungcãmèiquanhÖmËt víi nh th I thiÕtnhau,dÞchvônµyph¸ttriÓn theosùph¸ttriÓn ñadÞchvôkiavµtûlÖ ÷ahailo¹ih×nhdÞchvônµylµyÕu tè kÐo c giquanträng viÖc ©ntÝchchitiªucña ¸chtõ®ãmíi cãthÓ nhgi¸®chiÖuqu¶ kinhdoanhcña ¸chs¹n. trong ph kh ®¸ î kh Quaph©ntÝchtrªnchoth ykÕt qu¶ ho¹t®éng doanhkh¸chs¹nkh«ngchØ nthuÇnµkÕt qu¶ kinh kinh ®¬ ldoanhdÞchvôu tró µ¨n uèngmµlµhiÖuqu¶ tæng îpbaogåmc¶ dÞchvôbæsung. l v h 2.2.§Æ®Óm Ò doanhkh¸chs¹n c i v kinh Kinhdoanhkh¸chs¹nlµmétho¹t®éng doanhdu lÞchdo ®ãnãcòngmangnh÷ng®Æ®Óm kinh c i chungcñakinhdoanhdu lÞch. S¶n phÈmdu lÞch®ct¹obëisùtæng îpcña Òungµnhkinhdoanhkh¸cnhaunhngµnhkinhdoanhl tró, î h nhi udÞchvô¨n uèng,bu chÝnhviÔnth«ng,thñc«ngmÜnghÖ, th«ngvËn ¶I ...Haynãic¸chkh¸c“du lÞchlµmét giao t
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ngµnhkinhtÕ tæng îp”.S¶n phÈmdu lÞch Þchvôvµhµngho¸)dokh¸chs¹ns¶n xu trakh«ngthÎlu khomµlaith h (d -êngëc¸chxan¬I kh¸chhµngth ngtrónªnkh«ngthÓ ®itiªuthô hayqu¶ngc¸oën¬i kh¸cmµchØ ãthÓ ê mang ctiªuthôt¹i chç®ångthêivíi thêigians¶n xu trachóng.ThËt Ëy ¶n phÈmcñakinhdoanhkh¸chs¹nlµv«h×nh V sbëikh¸chth ng®Õn níi chóng®cb¸nvµs¶n xu trac¸chµngho¸dÞchvônh phßngngñ®«uèng,c¸cdÞchvôvui ê î ,ch¬Igi¶i trÝ...Song ¸cdÞchvônµylµv«h×nhvµkh¸trõuîngnªnkh¸chkh«ngthÓ Ómtra tlnghµngho¸tr c t ki ch î -íckhi tiªudïng.VÝ ôkh¸chtrckhi ®Õnëkh¸chs¹nsÏkh«ngthÓ nhgi¸ haynhËn trc®cc¶m gi¸cvÒ ßng d í ®¸ biÕt í î phkh¸chs¹n,n¬i häëhaynhËn ®csùth©nthiÖn ñanh©nviªn.Bªnc¹nh®ãch tlngcñac¸cho¹t®éng Þchvô biÕt î c î dr tkhãthÈm nh ØãthÓ nhgi¸ th«ngquakh¸chhµng.§èivíis¶n phÈmkinhdoanhkh¸chs¹ncãsùkh¸cnhau ®Þ ch c ®¸gi÷anãvµs¶n phÈmvËt tlµsùthamgiacña êisödông.Mét ¶n phÈmvËt tcãthÓ î t¹oramµkh«ngcÇn ch ng s ch ®csùthamgiacñakh¸chhµngcßn®èivíi s¶n phÈmkinhdoanhkh¸chs¹nth×kh«ngthÓ¹oramµkh«ngcÇnsùtham tgiacña ¸chdu lÞch. kh Ngoµirakh¸chs¹ncßncãnh÷ng ®Æ®Óm æibËt ªng. ci n ri - lngvènlín,tûträng èncè®Þnh ªntæng ènlíndo Dung î v tr v + ChiphÝ®Çu x©ydùngc¬ b¶n cao t + C¬ sëvËt t,trangthiÕt bÞ®ßihái lu«nph¶I hiÖn®¹i sangträngtrªntiÖnnghi ®c duytr×,th ng ch î êxuyªnph¶i n©ngc pb¶o tr×chonªnchiphÝcao. + Ho¹t®éng ãtÝnhthêivôdo®ã®ßiháichiphÝphôchåi,chiphÝb¶o qu¶n vµvËn µnhchotõngmïavô: c h • Ph¶I södôngnhiÒunh©nc«ngv× ho¹t®éngchñyÕu lµho¹t®éngdÞchvô,lao®éng sèngtrongkh¸chs¹nchiÕm tØ äng Ýnh,cãnhiÒungµnhnghÒ, Ömvôkh¸cnhaunh: tr ch nhi kÕ to¸n,thký,thî®Ön, îmay,quÐtdän,...h¹nchÕ trongviÖc p dôngtiÕn békhoahäc i th ¸ küthuËt, ªucÇuphôcvôcao. y • TÝnh tphôcvôtrong ¸chs¹n®ßiháiliªntôctrong äithê®Óm ªnt¾c ôcvô ch kh m i i nguy ph lµ24/24 êtrongmétngµy,vµho¹t®éngt tc¶ c¸cngµytrongn¨m (trõ ¸chs¹nmïa gi kh vô).
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • §èitîngphôcvôcñakh¸chs¹nlµkh¸chdu lÞchvíi c¬ c u x· héikh¸cnhau(d©ntéc,giíi tÝnh,tuæit¸c,nghÒ Öp,vÞtrÝx· héi...)NhËn øcsëthÝchphongtôctËpqu¸n,lèi nghi th sèngkh¸c nhau.Do VËy ihái kh¸chs¹n ph¶I nghiªn cøun¾mb¾t®c yªu cÇucña ®ß î kh¸ch®Ó ¶ m·n c¸cnhucÇucña ä.Trong ¸chs¹ntõng éphËn Öp ôho¹t®éng tho h kh b nghi v cãtÝnhch t®éclËp¬ng®èitrongquytr×nhphôcvô§ÒunµychophÐp thùchiÖnc¸c t . i h×nhthøc ¸nvµh¹chto¸nëtõngkh©unghiÖpvônhng®ångthêicòngcÇncãsù®Òu kho i chØnh èihîpho¹t®éng îiÝchcñatõngbéphËn µmçithµnhviªncñakh¸chs¹n®Ó¹o ph l v t ho¹t®éng µnkh¸chs¹nhiÖuqu¶. to • Du lÞchcòngcãtÝnhmïavôcñanãth× kh¸chs¹ncòngVËy.TÝnhmïavôcñakh¸chs¹n kh«ngchØtheomïamµnãphôthuécvµotõngth¸ng,tõngtuÇn,tõngngµy,vµtõnggiê. Trong ¨mnãth ngtËp ®«ng ¸chtheoth¸ngtõth¸ng10 Ð 12, . Trong Çn ãthÓ n ê trung kh tu c ®Çu Çn ¾ngkh¸chcuèituÇn ¹i ®«ng.Hayngaytrongmétngµykh¸chtËptrung®«ng tu v l nh ttrongkho¶ngmétthêigianlóctr haymétlóctèi.Nh÷nglócnh VËy tc¶ nh©n a t viªnkh¸chs¹n®Òu ¶i lµmviÖc íisèlnglín.Cßnnh÷nglóckh¸cth×kh«ngcÇnph¶I ph v î nhiÒu ©nviªnnhVËy. nh 4.ph©nlo¹ikh¸chs¹nvµhÖthèng h¹ng xÕp 4.1.Ph©nlo¹itheokÝchcì Sùph©nlo¹ibëikÝchcìlµph¬ngthøc ¸chquannh ttrongmétvµIph¬ngthøc ¸cv× n㮬n kh khgi¶n vµrârµng.TuynhiªnvÉnßnnh÷ngv n®Ò ¶o luËn »ngchóngtanªnl t©mtíi: kÝchcìqu¶ng c th r uc¸ovµkÝchcì thùcsùcãthÓ thuªÝtkhi gièngnhau.Th«ngthêngnhiÒubuång®c nªu ranhiÒuh¬n cho înh÷ngphßngthùc ùcãkh¶ n¨ngchokh¸ch.NhiÒu ¸chs¹ncòcãnh÷ngphßngkh«ngphïhîp®Ó thuª s kh chothËmchÝnhiÒukh¸chs¹nmíi h¬n cãnh÷ngphßng®Æc Ötchonh÷ngviÖcsödôngkh¸cnhaubaogåm bichonh÷nggia®×nhqu¶n lý,c¸cphßng®Æc Öt, ÷ngphßngëtÇng p,cãthÓ î chuyÓ®æithµnh bi nh th ®c nv¨nphßngvµthuªdµIh¹n®Ó doanhvµc¸chiÖphéi.Nh÷ngBuång ¸cchuyÓn µnhnh÷ngn¬I chøa kinh kh thhµng,khuvùcb¶o qu¶n, s÷ach÷ahoÆcµnh÷ngho¹t®éngkh¸ckhi khiÕm khuyÕttrongthiÕt kÕ ban l
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Çu nh÷ngnhucÇukh«ngcãdùtr÷trctrë ªnrârÖt. ×nchungkh¸chs¹ncµngcòcµngÝtcãbuång hay í n Nhs½nsµngphôcvôsovíitæng èbuång. s 4.2.Hotels, Motels, Motor and Inns Kh¸chs¹n vµMotelsth ng®c ph©nbiÖttheokÝchcì. C¸ckh¸chs¹nth ngréngh¬n Motels.Tuy ê î ênhiªnsùkh¸cnhaunµykh«ngcßn®c¸p dôngn÷a.NhiÒu î Motels Önnaycãh¬nméttr¨mphßngvµnhiÒu hikh¸chs¹ncãÝth¬n25phßng.Mçimétc¬ sëkinhdoanhl tró®cphÐp chänsùxÕp h¹ngcñam×nhtheo u îthay ×mét®Þnh Üa ¸pluËt. éinghÞ lÞch v ngh ph H du Canada nghÞ ®Þnh ÜaµmviÖc: ®Ò ba ngh l • Kh¸chs¹ncãphßngravµo®ctõbªntrong ña µnhµ î c to • Motels ãphßngravµo®ctõbªnngoµItoµnhµ c î • Motor cãphßngravµo®ctõbªntrong µbªnngoµI inns î v Mét Motels ªuchuÈn ×cømétbuångkh¸chl¹icãmétn¬I ®çxe.Mét ti th Motels I nh×nhth ngcã ®ó êmétcon® ngdÉn íi® ngchÝnh,thuËn Ön, étb·I ®çxeréng,kh«ngcãdÞchvô¨n uèng. ê t ê ti m 4.3.Ph©nlo¹itheo®¼ng p: c Kh¸ch,nh©nviªn,mäing i nãichung®ÒËptíi métvµIkh¸chs¹nlµcaoc p hayth pc p. §©ylµ ê cmét®¸nhgi¸ chñquandùavµokinhnghiÖm ñac¸ nh©n.§«Ikhi biÓuhiÖncña Öc c p hayth pc p cã c vi caothÓ î ®ol ngvíiméttiªuchuÈn ¸chquannhiÒu ¬nvÝdônhgi¸ trungb×nhhµngngµy. ®c ê kh h 4.4.Ph©nlo¹itheomøc®éphôcvô C¬ sëvËt tküthuËt ¸ckh¸chs¹n®ad¹ngnhc¸clo¹idu kh¸ch.Mét Æt Òunhµkinhdoanh ch c m nhichor»ngkh¸chkh«ngcÇng× nhiÒu ¬nmétt m®Öm èt µnhµt¾ms¹ch.Kh¸chkh«ngcÇnbÓb¬I,tranh h t vtreotêngvµthËm Ýtivi.Do®ãtheoquan®Ómnµyhäcungc p dÞchvôcãgiíi h¹nvµgi¸ rÎ.MÆt ¸ccã ch i khnhµkinhdoanhchor»ngkh¸ch cÇndÞchvô®Ç®ñtrongkh¸chs¹n®¾t Òn.Nh÷ngkh¸chs¹nnµycãtiÖn y tinghicaoc pvµnh©nviªnphôcvô®Ç®ñ. y 4.5.Ph©nlo¹itheosènh©nviªn:
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©nlo¹itheosènh©nviªntrªnphßngkh¸chcòngchochóng th ybiÓuhiÖncña ng p. ta ®¼ c Nhkh¸chs¹nph¬ngt©ytrungb×nhcãtõ50-70nh©nviªn/100phßngkh¸ch.TûlÖ b×nh trungchoc¸ckh¸chs¹nMülµ52nh©nviªn/100phßngkh¸ch,cã400 ¸chs¹ntûlÖ b×nh118 nh©nviªn/ kh trung100 phßngkh¸ch. C¸c kh¸ch s¹n b×nh d©nkh«ngcãnhµhµng,kh«ngquÇybar,kh«ngcãdÞchvôt¹iphßng...th×tûÖ tth p,cã26nh©nviªn/ phßngkh¸ch,c¸ckh¸chs¹nch©u¸ cãsènh©nviªncaonh t lr 100thÕ giíi, vÝdôt¹i BangkokShangri-lacã1073nh©nviªnphôcvô697phßng(tûÖ nh©nviªn/100 l 1,54phßng).Kh¸chs¹nPeninsula H«ngKongcã600nh©nviªn/210phßng(tûÖ2,85nh©nviªn/100phßng). ë lNhiÒu ¸chs¹nlínëViÖt cãtûÖ nh©nviªn/ phßng. kh Nam l 2,00 100 4.6HÖ èng h¹ng th xÕp CãnhiÒuhÖthèngxÕp h¹ngkh¸cnhau.Mét ÖthèngxÕp h¹ngnhvËy ã5 lo¹i:kh¸chs¹ncaoc p, h ckh¸chs¹nh¹ngmét,h¹nghai,h¹ngba,h¹ngbèn.H¹ngbavµh¹ngbènkh«ngcãbuångt¾mriªng,lßsëivµth¶m. HÖ èng æ nh tlµxÕp h¹ngtõmét®Õn n¨msao.TiªuchuÈn h¹ngtheosaothay itõ th ph biÕn xÕp ®æncnµy®Õnníckh¸cthËm Ýthay itheoc¬ quanxÕp h¹ng. í ch ®æ TiªuchuÈn ñyÕu ®Ó nhgi¸ xÕp h¹ng(sao) c¸ckh¸chs¹nlµ:sùs¹chsÏ,duytr×b¶o qu¶n, ch ®¸ choch tlngtrang bÞ,c¸c®ÆcÝnhhîpch tvµmøc®ésangträng î cungc p. î thiÕt t ®c Tãml¹i lo¹i kh¸chs¹n®c xÕp h¹ng(sao)lµlo¹i kh¸chs¹ncãch tlîngphôcvôcao,phïhîpvíi tiªu îchuÈn èctÕ dùatrªntiªuthøc: qu 1 VÞ Ý tróc tr kiÕn 2 Trang bÞvµtiÖn phôcvô thiÕt nghi 3C¸cdÞchvôvµmøc®éphôcvô 4Nh©n ªnphôcvô vi
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4VÖsinh ëViÖt tiªuchuÈn h¹ngkh¸chs¹ntõmét®Õnn¨msao®cm«t¶ chitiÕt trong ®Þnh Nam, xÕp î “QuyvÒ ªuchuÈn h¹ngkh¸chs¹ndu lÞchbanhµnhkÌmtheoquyÕt®Þnhsè107ngµy22-6-1994”.Theo ti xÕpquy®Þnh µyc¸cgi¸m ®èccñakh¸chs¹ntõhai®Õn n¨msaoph¶i tètnghiÖp ihäcqu¶n lýkinhtÕ tµi n ®¹chÝnhhoÆc ¶n trÞ ¸chs¹n.c¸cnhµqu¶n lýkh¸chs¹nba®Õn n¨m saoph¶i th«ngth¹oÝtnh tmét qu khngo¹ing÷ th«ngdông.Quy®ÞnhnµygiópsùhiÓubiÕt cñachóngtavÒ ¸clo¹itrang bÞ,bµnghÕ vµ c thiÕtdÞchvôtrong ¸ckh¸chs¹nlín. c 4.7Ph©nlo¹itheomôc®Ých ña ¸ch c kh Theosùph©nlo¹inµycãbalo¹ikh¸chs¹n:th ngm¹i, l tró µnghØ ìng.Tuynhiªnsùph©nbiÖt ¬ u v dnµykh«ngrârµng. 4.7.1.Kh¸chth ngm¹i (Over ¬ view...). §©ylµlo¹ikh¸chs¹nréngnh tvµcònggäilµkh¸chs¹nl t¹mtró.Nãlµkh¸chs¹ndµnhchokh¸ch ung i®ikinhdoanh,ng¾mngµy.Kh¸chs¹nth ngm¹i ®cx©ygÇntrungt©m,xuhínglµvïngngo¹i«.Trong ê ¬ îmétsè® tníc cãxu híngphæbiÕn tåikhubu«nb¸n kinhdoanhravïngngo¹i«.C¸ckh¸chs¹nth ngm¹i ¬còngtheoxuhíng®ã,vµcãthÓ×mth ytrªn® ngcaotèc,khuc«ngnghÖ©nbay...ëngo¹i«(5) t ê , 4.7.2.Kh¸chs¹n®Þnh (ltró). c Mét ¹ih×nhkh¸chs¹n®Þnh ®cthiÕt kÕ ®Çu ªnchokh¸chëdµi ngµy.HÇu nh÷ngkh¸ch lo c î ti hÕts¹nnhthÕ ® ranh÷ngmøcgi¸ th pchoviÖc ªbuångtheotuÇn, th¸ngvµtheomïa. a thu theo Mét ¸chs¹n®Þnhc ®Ón ×nhcungc p buångëvíibuångt¾mriªngbiÖt,dÞchvôlÔ©nphôc kh i h tvôhµnhlývµanninh.HÇuhÕt c¸cbuång®Æc Öëkh¸chs¹nnµy®Òu ãbÕp trongbuång®ctrang Þ bi t c î b®Ç®ñ.(14) y 4.7.3.Kh¸chs¹nnghØ ìng d
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ón¾mb¾t®c nhucÇuthay®æicñakh¸chdu lÞchnghØ ¬i, c¸ckh¸chs¹n®· mëthªmc¸c î ng dÞchvônh: bÓb¬i, s©nquÇn î s©ng«n,phßngtËp µc©ul¹cbésøckhoÎ.Khic¸ckh¸chs¹nmëréngc¸c vt, v dÞchvôth×métlo¹ih×nhc¬ sëu tró íi ra®ê®ãµkh¸chs¹nnghØ ìng(14) l m i l d 4.8Ph©nlo¹itheoph¬ngthøc ¶n trÞ µsëh÷u qu v Sùt¨ngtr ngcña çikh¸chs¹n:xuthÕ thÕ giíi lµmgi¶m dÇnsèkh¸chs¹nnhá.X©ydùngnh÷ng ë chu kh¸chs¹nlín®¾t Ònvµc¹nhtranhtrªnthÞtr ngquèctÕ ®ßiháitµin¨ngqu¶n lývµnguånvènlínmµ ti ê chØ ÷ngc«ngtylínmíi cãthÓ c p. §Òunµy® ®Õn métxu thÕ míi, ®ãlµchuçikh¸chs¹n.Chuçi nh cung i a kh¸chs¹ncãnhiÒuu ®Óm.ChÝnhv× VËy µnãgiat¨ngr tnhanh.VÝdô métsè®Ómm¹nhmµchuçi i m i kh¸chs¹n®eml¹i: 1. Kün¨nglùa än®Þ®Óm èt. ch ai t 2. DÔt×mnguånvèn. 3. Gi¸thµnh®¬nvÞ ¹ do sèlnglínvÒ hµngvµo,qu¶ngc¸o. h î mua 4. Thuhótc¸ctµin¨ngqu¶n trÞ ái. gi 4.9. NhËn ¹ngtªnhiÖu. d V׮ƮÓm ùnhiªncña kh¸chkhi ®idu lÞch µgÆp ¶i sùxal¹khixanhµ,tíimétm«itr ci t du l ph -êngmµhächahÒbiÕt nªnhäkh«ngbiÕt lùa änkh¸chs¹nnµolµphïhîpchom×nh.ChÝnhv× VËy, Öc ¹othµnh ch vi tchuçikh¸chs¹nvíi nh÷ngtiªuchuÈn Þchvômµkh¸chu södôngsÏ giópkh¸chdÔdµnglùa än.Mét ¸i tªnkh¸ch d ch cs¹nquenthuéëmétn¬i xal¹sÏt¹ochokh¸chsùyªnt©mkhi ®Õnvµchänn¬i ®ã. c §Æc ÒnödôngtªnhiÖu quy s §Æc ÒnödôngtªnhiÖuchophÐp c¸cdoanhnghiÖp ávõa ã®csùhçtrîcña çikh¸chs¹n,võa quy s nh c î chu duytr×sùtùlËp ña ªngm×nh.Ng i®cnhË®Æc ÒnödôngtªnhiÖu®cphÐp södôngtªnvµnh·nhiÖucña - c ri ê î n quy s î ngêichosödôngtªnhiÖuvµ®cnhËn ÷nghçtrînh: nghiªncøukh¶ thi,lùa än®Þa i m,thiÕt kÕ lËp ho¹ch, î nh ch ®Ó kÕt×mnguåntµitrîkhi x©ydùngkh¸chs¹n.Ngoµira,ng i®cnhË®Æc Òn ödôngtªnhiÖucßnnhË®cmétsè ê î n quy s nî
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hçtrîtrongqu¸tr×nhkinhdoanhnh: tv nqu¶n lý,qu¶ngc¸o®ång ¹t,muahµng(thùc ÈmvËt ôngcÇnthiÕt...) lo ph d®c gi¶m gi¸, ®c nhËnkh¸chtõnh÷ngkh¸chs¹nkh¸ctrongchuçi.§æil¹i,ng i ®c nhËn®Æc Òn ödôngtªn î î ê î quy shiÖuph¶i tr¶ chi phÝsödôngtªnhiÖu,tiÕp tôctr¶ métkho¶n tiÒntrªnmçi phßngchothuª,tiÒnthuªb¶nghiÖu,trÝch éttûlÖ nh t®Þnhtrªntæng nhËpchohÖthèng®Æt ßngvµchi phÝchomçiphßng®c®Æt m (%) thu ph îquahÖthèng µy. n Hîp®ångqu¶n trÞ:lµsùtho¶ thuËn ÷achñkh¸chs¹n vµc«ngtyqu¶n lý.C«ngtyqu¶n lý®ångý gi®¶m nhËn ¸cchøcn¨ngqu¶n lývµho¹t®éng ñakh¸chs¹n,cßnphÝa ñkh¸chs¹ntr¶ tiÒncho dÞchvôqu¶n c c chlý. C¨nhéchothuªvµchothuªphßngtheo®Þnh ú:C¸cphßngcãbÕp, cãphßngngñ...®cb¸nchokh¸chnhlµ k înhµcña ä.Phßng thuªcãthÓ î kh¸ch®Æt ícthËm Ýtrcmétn¨m.C¨nhéchothuªcãthÓµmétphÇncña h cho ®c tr ch í lkh¸chs¹nnghØ ìngho¹t®éngdíi sù®Òuhµnhcñamétc«ngtyqu¶n lýhoÆc ÷ngnh©nviªndo chñkh¸chs¹n d i nhtuyÓn é.Chothuªphßngtheo®ÞnhkúÝttènkÐm h¬n bëi kh¸chhµngthuªvµothêigiannh t®Þnhcø®Õn thêi mgian®ãkh¸chs¹ndµnhphßng®ãchokh¸chcßntrc®ãcãthÓ ng ikh¸cthuª. í cho ê 5. Vaitrßña doanhkh¸chs¹n c kinh §èivíi kh¸ch:kh¸chs¹nlµn¬i l tró,phôcvôvµ®¸pøngtho¶ m·n mäinhucÇucñakh¸chkh«ng u nh÷ngvÒ çnghØ ¬i ¨n uèngmµcßncãc¸cdÞchvôkh¸cnh: vuich¬i gi¶i trÝ,c¸ccuéchéihäp,ph- ch ng ¬ngtiÖn...trongsuètthêigianhälu tró.ChÝnhv×VËy ¸chs¹n®ãng trß tquanträng sùthµnh kh vai r trong b¹i cñachuyÕndu lÞch.Kh¸chs¹nsϮӹi chokh¸chnh÷ng n tîngtè®Ñp tamtrÝ ñahämétc¸ch l t trong c m¹nhmÏtõnh÷ngth¸i®écu¶ nh©nviªn,c¸chphôcvô... §èivíikinhdoanhdu lÞch,thÓ Önqua®ãng ãph¬n75% vµodoanhthucñatoµnnganhdu lÞch. hi g §©y ÝnhlµnguånthuchñyÕu cña µnh.Kinhdoanhkh¸chs¹nph¶i ph¸ttriÓn ãsÏ gãpphÇn «ngnhë ch ng n kh chosùph¸ttriÓn ña µnhdu lÞch. c ng
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èivíi nÒnkinhtÕ: kinhdoanhkh¸chs¹ncòngsÏ kÐo theosùph¸ttriÓn ñanhiÒungµnhkinhtÕ ckh¸c.v×thÕ muènph¸ttriÓ®cngµnhdu lÞch ãph¶i dùavµoc¸cngµnhkinhtÕ kh¸c.DovËy, trßña nî n vai cnãgãpphÇn µokinhtÕ trong Öc µmt¨ngthunhËp ècd©nchuyÓnÞchc¬ c ukinhtÕ. v vi l qu d Ngoµirakinhdoanhkh¸chs¹ncßncãvaitrß viÖc ¹oc«ng¨n viÖc µm,gi¶i quyÕtmétsèl trong t l -înglao®éng íntrong · héi. l x II. Tæ øc doanh ch kinh 1. C¬sëvËt tküthuËt µc¸cdÞchvôtrong ¸chs¹n ch v kh 1.1. C¬sëvËt tküthuËt: ch C¬ sëvËt tküthuËt kh¸chs¹ngåmcãc¸cc«ngtr×nhphôcvôu tró µ¨n uèngchokh¸ch. ch trong l vNãimétc¸chcôthÓ l c¸ctoµnhµvµhÖthèng thiÕtbÞtrong®ã. ®ãµ trang a. C¸ctoµnhµgåmcã:tÇng ntiÕp kh¸ch,tÇng ¸chë,c¸cphßngdµnhchosödôngc«ng ®ã kh céng,phßng¨n,hÖthèng thiÕtbÞvµc¸ckhuvùcbætr. trang î - TÇng ntiÕp kh¸chcãvaitrß t©mtrong ¸chs¹n,chøcn¨ngcña ãlµmèiquanhÖ ®ã trung kh n víit tc¶ c¸cphßng,banvµc¸ckhuvùctrong ¸chs¹n.Khuvùcnµybaogåmc¸cbéphËn, kh c¸cphßngbansau:giantiÕp t©n,quÇy tiÒn,c¸cquÇy Þchvô,phßnghµnhchÝnh,hÖ thu d thèng Ö c«ngcéng. v sinh - TÇngkh¸chëchÝnhlµkhu vùcchÝnhcñakh¸chs¹n. C¸chÖthèngtrangthiÕt bÞtrong phßngkh¸ch®Òuphôthuécvµothøh¹ngcñakh¸chs¹n,cñaphßngvµc¸chbètrÝcña kh¸chs¹n. Ngoµic¸c phßngëcñakh¸chcßncãc¸c buångriªngchonh©nviªn phôcvô, ®ång êicònglµn¬i ®Ó ¨nmµn,kh¨ntr¶i giêng®Ó ôcvôkh¸ch. th ch ph - Khuvùcbætrîlµkhuvùccãý nghÜa ópchokh¸chs¹nho¹t®éngcãhiÖuqu¶ h¬n.Nã gi baogåm:n¬i giÆtµ(chñyÕu cãëtrongc¸ckh¸chs¹nlín)trungt©m®Ön íc,n¬i ®çxe, l i n nhµkho...
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Mét Çn ÷akh«ngthÓ ®ccña ¸chs¹n®ãlµkhuvùcgi¶i trÝ µc¬ sëphôcvô ph n thiÕu î kh v ¨n uèng.ChÝnhyÕu tèthøh¹ngsaocñakh¸chs¹n,quyÕt®Þnh èlîng,h×nhthøc ôcvô. s ph C¬ sëphôcvô¨n uèngcñakh¸chs¹ngåmcãphßng¨n,nhµbÕp, nhµkho.Bªnc¹nhphßng ¨n chÝnh,trong ¸chs¹ncßncãquÇy qu¸ncµphª gi¶i kh¸t. kh bar, b. Trang bÞtrong ¸chs¹n thiÕt kh - Ph ngtiÖn bÞ. ¬ thiÕt Ho¹t®éng doanhcñakh¸chs¹nngµynay®· cãnh÷ngbíctiÕn quanträngtrongviÖc ödông kinh sc¸cph¬ngtiÖnthiÕt bÞ.§ÒunµychophÐp tËptrungvµoc¸cho¹t®éngcñakh¸chs¹nnh: cungøngvËt i tnguyªnliÖu,b¸ndÞchvôhµngho¸,võa ãthÓ¹onªnnhiÒudÞchvôkh¸ccñakh¸chs¹n.Ph¬ngtiÖn,thiÕt c tbÞ®csödôngtrong ¸chs¹nbaogåmnhiÒu ¹ivµ®cchiathµnhc¸cnhãmkh¸cnhau. î kh lo î + Ph ng tiÖnvËnchuyÓn ópcho c«ngviÖcchuyªnchënh©nviªn, kh¸chcòngnh hµngho¸, ¬ ginguyªnliÖu,s¶n phÈm.§Ónh×nhcñaph¬ng tiÖnvËnchuyÓn kh¸chs¹n lµthangm¸y ®c bètrÝ i trong îriªngchokh¸chvµnh©nviªn. + ThiÕtbÞghi nhËn «ngtinbaogåmnh÷ngm¸ymãcgiópchoviÖ®¨ngkýchçkh¸chs¹n,th«ng th ctinvÒ ×nhh×nhsödôngbuånggiê,t×nhh×nhphôcvôc¸cdÞchvôkh¸c.Ngµynayc¸cthiÕt bÞnµychñ tyÕu lµm¸yvitÝnh. + C¸cph¬ngtiÖn bÞkh¸cnh: nhµl¹nh,m¸yl¹nhtrongkho,thiÕt bÞ®Òu µnhiÖ®é,thiÕt thiÕt i ho tbÞ®Ön, bÞ®ong®okiÓmtra...ViÖcùa änvµbètrÝ, ¾p®Ætödôngc¸cph¬ngtiÖn, bÞty i thiÕt l ch l s thiÕt ïthuéc µokÝchthc,thø ¹ngcña ¸chs¹n. v í h kh - Trang bÞtrong ¸chs¹n®cchialµmhailo¹i:trang bÞth ngxuyªncè®Þnh µ thiÕt kh î thiÕt ê v trang bÞkh«ngcè®Þnh. thiÕt TrangthiÕt bÞth ngxuyªncè®Þnhbaogåm:giêng,tñ,bµn,ghÕ, gi¸ ®å®¹c,v«tuyÕn,tñl¹nh, ꮵi...CÇ®Æc Ötu ýtíiviÖc ödôngtrang bÞtrong µhµng,khugi¶i trÝ. n bi l s thiÕt nh
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÝdô:nhµhµngcãthÓ trÝtheophongc¸chc¸cd©ntéc,cãthÓ ètrÝthªmc¸ct¸cphÈm trang bnghÖ Ët. thu C¬sëvËt ttrong ¸chs¹nth ngcãgi¸ trÞín,lÞch ù,sangträng, ªucÇulu«n®cbæsungvµ ch kh ê l s y î®æimíi. 1.2. C¸cdÞchvôtrong ¸chs¹n. kh a. C¸cdÞchvôchÝnh: - DÞchvôu tró:cungc p chokh¸chnh÷ngphßngë®·®cchuÈn Þs½ntiÖn §©ylµ l î b nghi. dÞchvôc¬ b¶n nh t,sùph¸ttriÓn ñakh¸chs¹nphôthuéctrchÕt vµosùph¸ttriÓn ña c í c dÞchvônµy. - DÞchvô¨n uèng:s¶n xu t,b¸nvµtrao kh¸chc¸cmãn¨n,thøc èng. cho u b. DÞchvôbæsung: - Nh÷ngdÞchvô®¸pøngnhucÇubøcthiÕt hµngngµycñakh¸ch,th«ngtinvÒ i ukiÖn ®Ò gi¶i trÝ, Þchvôsinhho¹t,dÞchvôm«igiíi tr«ng ,b¸nhµng... d ®å - Nh÷ngdÞchvôn©ngcaonhËn øccñakh¸chvÒ a ¬ng,® tníc:chiÕu phim,triÓn th ®Þ ph l·m,qu¶ngc¸o... - DÞchvô®¸pøngyªucÇucñakh¸chcãkh¶ n¨ngthanhto¸ncao.HíngdÉndu lÞch,phiªn dÞch,thkýriªng... - Nh÷ngdÞchvô®Æc Öt:phôcvông itµntËt ®Èy),Þchvôgi÷ tr. bi ê (xe d Î 2. Bém¸ytæ øc doanhnghiÖp ¸chs¹n ch trong kh 2.1. Kh¸iniÖmc¬ c utæ øc ch Trongkh¸chs¹n,qu¸ tr×nhphôcvôdo nhiÒubéphËn ôcvôkh¸cnhau®¶m nhiÖm.C¸cbéphËn phnµyvõa ãtÝnh®écËp¬ng®èi,võa hÖmËt víinhautrong étqu¸tr×nhphôcvôliªntôcnh»m c l t quan thiÕt m
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tho¶ m·n nhucÇucñakh¸ch.Sùh×nhthµnhc¸cbéphËn,mèi quanhÖgi÷achóngcòngnh ph¹mvi tr¸chnhiÖmgi÷ac¸cc¸nh©nvµbéphË®chiÓulµc¬ c utæ øc ña nî ch c doanhnghiÖp ¸chs¹n. kh 2.2. Tæ øc ém¸ycña ¸chs¹n: ch b kh 2.2.1. HÖ èng ¶n xu tkinhdoanh th s a. Khèimét:kinhdoanhdÞchvôu tróvµc¸cdÞchvôbæsungkÌm theo.Khèinµy®c chia l î thµnhc¸cbéphËn sau: - BéphËn®ãntiÕp: lµn¬i thùchiÖnnh÷ngnhiÖmvô®¨ngký®ãntiÕp vµbètrÝcho kh¸ch,phôcvôc¸cdÞchvôtrongthêigiankh¸chl tró,thanhto¸nvµtiÔnkh¸ch.Ngoµira u béphËn®ãntiÕp cßnkinhdoanhc¸cdÞchvôbæsungkh¸cnhaunh muavÐ tµu,xe cho kh¸ch,muahoa,göith ... - BéphËnbuång:ch¨m lon¬i nghØ ñakh¸ch,ch¨m loviÖcnghØng¬i trongqu¸ tr×nh c kh¸chl l¹ikh¸chs¹n u - BéphËnkinhdoanhvµc¸cdÞchvôbæsung:b¸n hµngkünghÖ, Ætµ®Öntho¹i...C¸c gi l , i dÞchvôbæsungnhiÒuhayÝttuúthuécvµoc p h¹ng,quym« vµnhucÇuthùctÕ cña kh¸ch. - BéphËn ¶o dìng,söach÷a:söach÷atrang bÞtrongkh¸chs¹n,®¸pøngchokh¸ch b thiÕt s¹nho¹t®éng èt. t b. Khèihai:kinhdoanhdÞchvô¨n uèng.Baogåmc¸cbéphËn sau: - BéphËn s¶n xu tc¸cmãn¨n phôcvôkh¸ch. bÕp: - BéphËn µn:phôcvôc¸cmãn¨n,®åuèngvµc¸chµngho¸kh¸c. b - BéphËn chuyªnchÕ biÕn s¶n xu tc¸c®åuèng,®å¨n nhÑ ãng Æc éi). bar: (n ho ngu - BéphËn æsungkÌmtheo:dµnnh¹c,casÜ,vòtr ng... b ê 2.2.2. HÖ èng ¶n lý th qu
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Gi¸m®èc Æcæng ¸m®èc ho t gi - C¸c phãgi¸m®èc Æc ãtæng ¸m®èc ho ph gi - C¸cbéphËn øc ¨ng:kÕ to¸ntµivô,tæ øc µnhchÝnh,cungøngvËt, kÕ ho¹ch. ch n ch h t 2.3. C¬c utæ øc: ch Doquym«,møc®éphøct¹pcòngnhyªucÇu,nhiÖmvôvµ®Þnh íngkinhdoanhcñamçikh¸chs¹n h kh¸cnhaunªnc¬ c utæ øc êngkh«ng®ång t.Mét èm«h×nhtæ øc ênggÆp: ch th nh s ch th a. C¬c utæ øc chøc ¨ng ch theo n -C¬ c u chøcn¨ng:do lngqu¶n lýlínvµdÇndÇnh×nhthµnhc¸ckhèiviÖc ªnm«nho¸ theo î chuy chøcn¨ngcñatõngkhèi-nh chøcn¨ngkÕ ho¹ch,chøcn¨ngnghiÖpvô...C¬c u tæ øcnµyt¹o®ÒukiÖn ch i chol·nh®¹o®is©uvµotõnglo¹ichøcn¨ng.Tuynhiªnc¬ c u nµylµmchongêibÞl·nh®¹ohoÆ®¬nvÞ c bÞl·nh®¹onhË®cqu¸ nhiÒuchØ Þ,mÖnhlÖnh ñanhiÒung il·nh®¹o,cãkhi mÖnhlÖnh, Ø Þ ña nî th c ê ch th c gi¸m®èc µng i®øng u èinghiÖp ôcãm©uthuÉn nhau. v ê ®Ç kh v lÉn - Nguyªnt¾c:ng il·nh®¹olµnh÷ngchuyªngiaëc¸clÜnh ùccôthÓ µmçibéphËn ãtõ ê v v c hai®Õnbang il·nh®¹o,mçing ichÞutr¸chnhiÖmëtõng Ünh ùccôthÓ. ê ê l v G¸m ® c i è PhãG¸m ® c i è PhãG¸m ® c i è T r­ën g b ar T r­ën g b Õ p T r­ën g b u ång T r­ën g lÔ t©nTrëng b µ n S¬®åc¬ c utæ øc chøc ¨ng ch theo n
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ¦u®Óm:chØÇnnh÷ngnhµchuyªnm«ngiáitõnglÜnhvùcgiópgi¸m®èc(ng il·nh®¹o i c ê caonh t)thay × méthoÆc ng i ph¶i hiÓubiÕt toµndiÖnvÒ ªnm«nmµ trong v hai ê chuy thùc r tkhãt×m®cng inhvËy tÕ î ê - Nhc®Óm:ng i l·nh®¹oëc¸cc p th ph¬nhoÆc ©nviªncãtõhaing i l·nh®¹otrë î i ê nh ê lªnnªnr t khãph©n®Þnh giíi c«ngviÖc µtr¸chnhiÖmcôthÓ ranh v b. C¬c utæ øc ùc ch tr tuyÕn: C¬ c utrùc tuyÕn:lµc¬ c umµng il·nh®¹otrùc tiÕn hµnhvµqu¶n lýnh©nviªndíi quyÒn ê tiÕpcña ×nhkh«ngquab tcømétkh©utrung nµo. m gian - Nguyªnt¾cmçibéphËn Æc çing ithõa µnhchØãmétng il·nh®¹otrùc Ng i ho m ê h c ê tiÕp. ê nµyph¶i biÕt râvµlµm®cc«ngviÖc ñanh©nviªndíi quyÒn, êngmétng il·nh®¹o î c th ê cãsèlngnh©nviªnnh t®Þnh î G¸m ® c i èPhãG¸m ® c i è PhãG¸m ® c i èS¬®åc¬ c utæ øc ùc ch tr tuyÕn - ¦u ®Óm:nh©nviªn biÕt râng i l·nh ®¹otrùctiÕp vµduynh tcñam×nh,®¶m b¶o i ê gi¶i quyÕt c«ngviÖcnhanhchãngtõtrªnxuèngdíi, x¸c ®Þnhrâtr¸chnhiÖmvµquyÒn h¹ncña õng êi. t ng
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nhc ®Óm:ng i l·nh®¹oph¶i amhiÓuvµth«ngth¹ochuyªnm«n®¬nvÞm×nh phô î i ê tr¸ch.§Òunµyr tkhãthùchiÖntrong®ÒukiÖnc¸c ho¹t®éngkinh doanhcãquym« i i c«ngnghÖ øct¹p.DovËy ¬ c unµychØ p dôngchonh÷ngkh¸chs¹nquym«nhá. ph c ¸ c. C¬c utæ øc ùc ch tr tuyÕn-chøc ¨ng(c¬c uhçnhîp). n C¬ c u trùctuyÕn-chøcn¨ng:c¬ c u nµyhiÖnnay®c¸p dôngréngr·i trªnthÕ giíi vµëníc ta, î v×nãkÕt hîp®ct tc¶ nh÷ngu ®Óm ña ¸clo¹i qu¶n lýnãitrªn.ThÓ Ön®cnguyªnt¾cmétthñtr î i c c hi î - ëngtrongl·nh®¹ovµqu¶n lý(c¬ c u trùctuyÕn),®ångthêic¸c®¬nvÞchøcn¨nggiópthñtr ngso¹n ë th¶oc¸cquyÕt®Þnhqu¶n lýthuécchøcn¨ngcñam×nhnhngkh«ngcãquÒn c¸cquyÕt®Þnh ¶n lý. ra qu Chóngtath ng¸p dôngc¬ c u tæ øcnµytrongviÖc kÕ bém¸ycñac¸cc«ngtydu lÞchvµc¸ckh¸ch ê ch thiÕt s¹nvíi quym«línnh kh¸chs¹nRex,kh¸chs¹nSofitel,kh¸chs¹nHiltonHµNéiOpera...Mét nh÷ngv n trong ®Ò träng x©ydùngc¬ c utæ øc ña ¸chs¹nlµviÖc ©ydùngquychÕ ho¹t®éng. quan khi ch c kh x - Nguyªnt¾c:c¸cbéphËn p th phoÆc êithõa µnhchØ ãmétng il·nh®¹otrùc c ng h c ê tiÕp cßnc¸cbéphËn giancãmétsèng il·nh®¹olµchuyªngiavÒõng Ünh ùccôthÓ. trung ê t l v G¸m ® c i èPhãG¸m ® c i è PhãG¸m ® c i è T r­ën g b ar T r­ën g b Õ p T r­ën g b u ång T r­ën g lÔ t©n S¬®åc¬ c utæ øc ùc ch tr tuyÕn-chøc ¨ng n
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ¦u®Óm:chuyªnm«nho¸ c¸cbéphËnl·nh®¹oc p trunggianvµ®¶m b¶o nguyªnt¾c i métng i l·nh®¹o®èivíi nh÷ngng i trùctiÕp thùchiÖn,chophÐp södông®óngquyÒn ê ê h¹ncñac¸nbél·nh®¹o,ph©n®ÞnhrânghÜa ôvµtr¸chnhiÖmcñatõngbéphËntrong v ®¬nvÞ.C¬c unµy®c¸p dôngréng ·i trong ¶n lýkh¸chs¹ncãquym«lín. î r qu 2.4. Mét èm«h×nhvÒ ¬ c utæ øc ña ¸chs¹nquèctÕ s c ch c kh Gi ¸ m ®èc Th kýLÔ t©n Nhµ ¡n u è ng Nh © n sù K Õ to¸n BÕp bu å ng S¬®åæ øc ña ¸chs¹nquym«nhá(díi 80phßng) t ch c kh
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368S¬®åæ øc ña ¸chs¹nquym«lín(tõ ®Õn200phßng) t ch c kh 150 II.2. Qu¸tr×nhphôcbôkh¸ch Th«ngth ngëb t c métkh¸chs¹nnµodï línhaynhá®Òu ãchungmétquytr×nhphôcvôkh¸ch. ê cQuytr×nh®ã®cph©nchiaralµmc¸cgiai®o¹nsau: î II.2.1. Trckhi kh¸ch®Õn” í Giai®o¹nnµyb¾t®Çu õkhi kh¸chlùa änkh¸chs¹nvµ®Æt ßng.Kh¸chquyÕt®Þnh t¹i mét t ch ph ëkh¸chs¹n,phôthuéc µonhiÒu tè: v yÕu - §cgiíi thiÖu õmét®¹ilýl÷hµnhhayquab¹nbÌ î t - §· cãnh÷ngtr¶i nghiÖm ícvíikh¸chs¹n tr - Trªnqu¶ngc¸o - VÞ Ýña ¸chs¹nhaysùnæitiÕngcña ã tr c kh n - Gi¸phßng - DÔ dµng®Ó t ßngvµnh©nviªn®Æt ßngph¶i m«t¶ nhthÕ nµochokh¸chs¹n ®Æph ph vµgiíi thiÖu ¬ sëvËt ttrong ¸chs¹n. c ch kh Nõunhkh¸ch®ångý ch p nhËn,nh©nviªn®Æt ßngsÏ cãtr¸chnhiÖmlµm®¬n®Æt ßngcho ph phkh¸ch. II.2.2. Khi kh¸ch ®Õn: giai ®o¹nnµybaogåmc¶ viÖclµmthñtôccho kh¸ch thuª phßng.Nh©nviªn lÔ©nsÏ x¸c ®Þnht×nhtr¹ng®Æt ßngcñakh¸ch(cãhay t ph kh«ngc㮬n®Æt ßng) íckhi b¾t®Çuµmthñtôcchokh¸chthuªphßng. ph tr l Qu¸tr×nhtiÕn hµnhlµmthñtôcchokh¸chbaogåm:
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a. X¸c®Þnh ×nhtr¹ng®Æt ßngcña ¸ch t ph kh + Víikh¸chc㮬n®Æt ßngnh©nviªnlÔ©nsÏ x¸c®Þnhb¶ngth«ngb¸o®Æt ßngvµxem ph t phl¹i.Thñôcthuªphßngdùavµoth«ngb¸o®cghitrong ¶ngth«ngb¸o®Æt ßng t î b ph + Víikh¸ckh«ngc㮬n®Ætphßngnh©nviªnlÔ©nkiÓmtra ¶ngth«ngtinvÒ ßngvµl y t b phth«ngtinvÒ cÇucña ¸ch. nhu kh b. Ph©nlo¹iphßngvµgi¸ phßng + Ph©nlo¹igi¸: khi kh¸chc㮬n®Æt ßng,nh©nviªn®Æt ßngsÏ ph©n1 lo¹igi¸ chokh¸ch, ph phtrong èt ¸tr×nh®Æt ßng. su qu ph Ph©nlo¹i gi¸ phßngchokh¸chtù®Õn kh«ngc㮬n®Æt ßng, ®«ikhi nh©nviªn cãthÓ î ph ®cphÐpcungc pphßngvíimÞgi¸ th ph¬ngi¸ chuÈn hä. cho + Ph©nlo¹i phßng:khi ph©nphßngchokh¸chnh©nviªn lÔ©nph¶i nhËnbiÕt ®c ®Æ®Óm t î citõnglo¹iphßng.B¶n ®åphßng®c® ra®Ó ©nlo¹iphßngthÝchhîplµmtho¶ m·n nh÷ngyªucÇucña î a phkh¸ch.M¸ytÝnhcòngcãthÓ Önramétb¶n ®åphßngchØ ¸ctÇng, ÞtrÝ ñac¸cphßngkh«ngcãkh¸ch hi c v cvµ®· cãkh¸ch. c. Ph ngthøc to¸n ¬ thanh ViÖc quyÕtto¸nmétc¸chcãhiÖuqu¶ lóckh¸chrê®iphôthuéc µo c¸cbíc®· lµmtrongsuètqu¸ i vtr×nhlµmthñtôcchokh¸chthuªphßng®Ó¸c®Þnh ¬ngthøc to¸ncña ¸ch. x ph thanh kh d. §ach×akho¸phßngchokh¸ch Saukhi nh©nviªn lÔt©n®Ònc¸c th«ngtinvµoho¸®¬nkh¸chhµng,häsÏ ® ch×akho¸ cho i akh¸ch.Kh¸chsÏ®c chØdÉnc¸chsödôngch×akho¸phßng.§Óantoµnchoc¶ kh¸chvµkh¸chs¹n,ch×a îkho¸phßngph¶i ®ckiÓmso¸tchÆt Ï. î ch II.2.3. Khikh¸chëtrong ¸chs¹n kh
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trongsuètthêigiankh¸chl tró ¸chs¹nsÏ cungc p c¸cdÞchvôchokh¸chkh«ngchØ cÇuvÒ u kh nhuphßngmµcßnc¸cdÞchvôkh¸chnh: phôcvô¨n uèngt¹iphßng,phôcvôvÒ ¸c®å¨n uèng,giÆtµ,vuich¬i c lgi¶i trÝ, ¬ngtiÖn th«ng.T tc¶ c¸cdÞchvônµy®Òu ôcvôtheoýmuèncñakh¸chhµng.V×thÕ ph giao phkhikh¸chcãnhucÇu¨n uèngngay ¹iphßng,häsÏ®cphôcvôngay tcøkhi nµohämuèn. t î b Khinh©nviªnt¹inhµhµngtiÕp nhËn ªucÇucña ¸chqua®Ön ¹i,häsÏháirâsèphßngkh¸ch, y kh i thosèng i¨n,tªnc¸cmãn¨n,thêigianchokh¸ch¨n. ê - Nõunhkh¸chkh«ngx¸c®Þnh î mãn¨n chÝnhth×nh©nviªnphôcvôph¶i giíi thiÖu íi ®c v kh¸ch - Nh¾c ¹inéidung®Æt÷avµyªucÇucña ¸ch l b kh - Saukhi lµmbiªn lai,nh©nviªnsÏ chuyÓn èngnhµbÕp, quÇyîu vµvµos殨ngký® xu r a ®å¨n tíiphßngchokh¸ch - KhichuÈn Þxong,nh©nviªnmangtíitrccña ßngkh¸chgâcöa lÇn µnãi b í ph ba v - Kh¸chramëcöa, Ô chµokh¸ch l phÐp - X¸c®ÞnhvÞtrÝ ïngb÷atheoyªucÇucñakh¸ch,bÇyrabµn®ådïng®Ó n uèngtheo d ¨ quy®Þnh - Nõukh¸chyªucÇuth×ph¶i ël¹iphßngkh¸ch®Ó ôcvôchokh¸ch ph - Trao ¸®¬nthutiÒn kh¸ch,®Ò Þ ¸chghisèphßngvµlýnhËn µoho¸®¬n ho cho ngh kh v - Háixem kh¸chcßncãyªu cÇug× n÷akh«ng.Nõukh«ngcãyªu cÇug× n÷alÔphÐp chµokh¸ch... Nõunh kh¸chmuèn¨n uèngt¹i nhµhµnghayquÇybar,khi hätíi nhµhµng:nh©nviªn nhµhµng®øng ëcöa Çy khi hätíinhµhµng:nh©nviªnnhµhµng®øng µyëcöa vµo niÒmnët¬i cêi ngay qu bar, ng ra®ãnchµokh¸ch.Sau®ãmêikh¸chvµobµn,® thùc®¬nchokh¸chvµphiÕu gä®åuèngmétc¸chlÔ a i phÐp.Sau®ãnh©nviªnhÇubµnnh¾cl¹i néidungtrongphiÕu råiviÕt vµobiªn laichuyÓ quÇy îu.Khiphôc cho r
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vô®ßngchokh¸chph¶i dïngkhay,vµ®øng ªn ph¶i rã®åuèngchokh¸ch.Haykhi kh¸chgäimãn¨n, í b tkhachkh«ngx¸c®Þnh®cgäimãnnµoth×nh©nviªnphôcvôbµnph¶i giíi thiÖuvíi kh¸chthùc®¬n,h- î¬ngvÞcña õngmãn¨n ®Ó ¸chchän.Kh¸chgäimãnxongnh©nviªnhÇubµnnh¾cl¹i néidungghitrong t khbiªn lai®Ó ¸chx¸c nhËn.Khi chuyÓn ãn¨n chokh¸chph¶i kiÓmtraxem cã®ónglµnh÷ngmãn¨n kh mkh¸chgäikh«ng.Trong phôcvôkh¸chn quans¸tkÞpthêitiÕp thªm®åuèng,thub¸t®Üa®· hÕt thø¨n khi cdän®ivµlu«nthay ¹ttµnthuèc ¸. g l Khi kh¸ch®Ò Þthanhto¸n,vµ®øng ËyravÒ ©nviªnhÇubµnph¶i chµokh¸chtáý hoµn ngh d nhnghªnhkh¸chlÇn l¹itíi. sau II.2.4. Khikh¸chrêikháikh¸chs¹n §©y µgiai®o¹ncuèicïngphôcvôkh¸cht¹ikh¸chs¹n.HÇu hä®Òu êikh¸chs¹nvµobuæis¸ng. l hÕt rThñôccña Öc ¸chrê®ibaogåmc¸cbícsau: t vi kh i - KiÓmtra tÝnlêinh¾n th - Ghil¹ivµoho¸®¬nkh¸chnh÷ngkho¶nph¶i tr¶ hiÖnt¹ivµkiÓmtra ¸cth«ngtintrªn c ho¸®¬nkh¸ch - Háikh¸chxemvÒ ÷ngkho¶nph¶i tr¶ míi ®©y nh - Tr×nhho¸®¬nchokh¸ch - KiÓmtra étlÇn ÷aph¬ngthøc to¸ncña ¸ch m n thanh kh - TiÕn hµnhthanhto¸nho¸®¬nkh¸ch - NhËn ¹ich×akho¸phßng l - CËp Ët «ngtint×nhtr¹ngphßng nh th T¹ométb¶ngl th«ngtinkh¸chlµméttrong ÷ngbíccuèicïngcña Öc µmthñtôcrå®ivµqu¸ u nh vi l itr×nhtÝnhho¸®¬n.Th«ngtintrªnb¶n l th«ngtinkh¸chcãthÓ î thuthËp õthή¨ngkýt¹mtró µho¸ u ®c t v
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®¬nkh¸ch.§ãlµnh÷ngsèliÖu µichÝnh,th«ng c¸ nh©nvÒ ¸ch,ng i®·ëtrong ¸chs¹ntrong êng t tin kh ê kh trhîpcÇnthiÕt. BéphËnmuab¸n cãthÓödôngb¶n l th«ngtinkh¸chchochiÕn lc qu¶ngc¸o.Môc®Ýchcña s u îviÖc ¹ob¸ul th«ngtinkh¸ch®ãµ: t u l - §Ó Óu®cc¸c®Æ®Óm ña ¸ch,x¸c®Þnh híngchiÕn lc hi î c i c kh xu î - §Ó ¸ttriÓn, t¸cqu¶ngc¸onh»mthuhótc¸clo¹ikh¸chmµkh¸chs¹nmuènhíngtíi ph ®Æc - Nãnhlµmétnguån môcthtõ danh - §Ó vÒ cÇuc¸cdÞchvômíi,c¸cdÞchvôbæsung,c¸cdÞchvôn©ngcao biÕt nhu III. HiÖu ¶ kinhtÕ trong doanhkh¸chs¹n qu kinh 1. Kh¸iniÖmhiÖuqu¶ kinhtÕ trong doanhkh¸chs¹n kinh - HiÖu ¶ kinhtÕ lµmétchØ ªuph¶n ¸nhtr×nh®ésödôngc¸cyÕu tèthamgiavµoqu¸ qu ti tr×nhkinhdoanhcñadoanhnghiÖp ¸chs¹n®Ó t®cl¬i ÝchkinhtÕ caonh tsaukhi kh ®¹ î ®· b﮾p®cc¸ckho¶nhoaphÝcÇn trong ¸tr×nhkinhdoanh. î thiÕt qu - HiÖuqu¶ kinhtÕ ®cx¸c®Þnhth«ngquamèiquanhÖsos¸nhgi÷ac¸cchØ ªuph¶n î ti ¸nhkÕt qu¶ kinhdoanhvíichiphÝbára®Ó tkÕt qu¶. MèiquanhÖnµybiÓuhiÖncô ®¹ thÓ Òquym« (khèilng)hiÖuqu¶ trongho¹t®éngkinhdoanh.C¸cquanniÖmnµycã v î nhiÒuh¹nchÕ trongviÖcso s¸nhhiÖuqu¶ kinhtÕ gi÷ac¸c®¬nvÞ,cha®¸nhgi¸ ®c î tr×nh®ésödôngyÕu tèchi phÝtrongqu¸ tr×nhkinhdoanh,còngnh mangtÝnh®ång nh tgi÷ahai®¹ilngkÕt qu¶ vµhiÖuqu¶. î - DovË®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ ng itath ngsödôngmèiquanhÖ: y ê ê HiÖu ¶ = qu KÕtqu¶ ChiphÝ
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MèiquanhÖnµyph¶n ¸nh ®óngb¶n ch tcñahiÖuqu¶ kinhtÕ, ®ãlµbiÓuhiÖntr×nh®ésödôngc¸cyÕu tèchiphÝ,nãcãthÓ s¸nhgi÷ac¸cthêkúhoÆc ÷ac¸c®¬nvÞkinhdoanhvíinhau. so gi C¸cmèiquanhÖtrªnph¶n ¸nhnÕu kÕt qu¶ kinhdoanh®¹t®ccµngnhiÒuv¬i víichi phÝbára îcµngÝtth×doanhnghiÖ®¹t®chiÖuqu¶ kinhtÕ cµngcao. p î KÕt qu¶ ®¹t®c trongdoanhnghiÖpkh¸chs¹nlµdoanhthu, lîi nhuËn.ChØ ªu chi phÝ®c x¸c î ti î®Þnhbaogåmtoµnbénh÷ngchi phÝkinhdoanhhoÆcõnglo¹ihaophÝtrongdoanhnghiÖptuúthuécvµo tmôc®Ých, ªucÇuvµ®èitîngph©ntÝch. y 2. ý nghÜa ñaviÖcn©ngcaohiÖuqu¶ kinhtÕ trongkinhdoanh kh¸chs¹nlµph¬ngtiÖn c ®ÓËn ôngtiÒmn¨ng,thÕ m¹nhnh»mph¸ttriÓn, t d chiÕm lÜnhthÞtr ng,t¸i s¶n xu tmë ê réngtheochiÒus©uvµn©ngcao®êisèngphóclîichoc¸cthµnhviªntrongdoanhnghiÖp kh¸chs¹n. - N©ngcaohiÖuqu¶ kinhtÕ trongtõngdoanhnghiÖp ¸chs¹ncònglµtiÒn n ngcao kh ®Ò© hiÖuqu¶ kinhtÕ x· héichotoµnx· héi,v×du lÞchlµmétngµnhkinhtÕ magntÝnhch t tæng îpph¸ttriÓn lÞchcãt¸cdônggãpphÇntÝchcùcthùchiÖnchÝnhs¸chmëcöa, h du thóc®Èyù®áimíi vµph¸ttriÓn ÒungµnhkinhtÕ kh¸c,t¹oc«ng¨n viÖc µm,mëréng s nhi l giaol v¨nho¸ -x· héigi÷ac¸cvïngtrongnuíc,gi÷aníc tavíi níc ngoµit¹o®ÒukiÖn u i t¨ngcêngt×nhh÷unghÞ, µb×nhvµsùhiÓubiÕt lÉn gi÷ac¸cd©ntéc. ho nhau 3. HÖ èng ¸cchØ ªu®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ kinhtÕ trong doanhkh¸chs¹n th c ti kinh 3.1. C¸cchØtiªu hiÖuqu¶ kinh tÕ tænghîp: chØtiªu hiÖuqu¶ kinh tÕ tænghîp ph¶n ¸nhtæng ¸thiÖuqu¶ kinhtÕ cñatoµnbéqu¸ tr×nh södôngc¸cnguån qu lùctrongs¶n xu t - kinh doanhcñadoanhnghiÖp.ChØtiªu nµyr tcÇnthiÐt trong ¸tr×nh®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ kinhtÕ v×cãt×nhtr¹nghiÖuqu¶ mÆt µy qu n t¨ngnhnghiÖuqu¶ mÆt ¸ccñacïngqu¸tr×nh®ãl¹igi¶m xuèng,do ®ãcÇn kh
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã®ñchØ ªuhiÖuqu¶ tæng îp®Ó óptaph©ntÝch®¸nhgi¸®óng n µ ti h gi ®¾ v chÝnhx¸ch¬n. - VÒ Ø ªutuyÖ®èi ch ti t LîinhuËn D -Mv -F-T = b Trong :D lµtæng ®ã doanhthu M lµtrÞ ¸ nguån ènnguyªnliÖu, µngho¸ v gi v h F:tæng phÝ chi T thuÕ ëkh©ub¸n. b: ChØ ªulîinhuËn µngcaocµngtèt, lµnguånthu®Ó ëréng m«kinhdoanh,n©ngcaoch t ti c ®ã m quylngphôcvô,lµc¬ së®Ó ¶i thiÖ®êisèngvËt tchoc¸nbénh©nviªn,cònglµthíc®okh¶ n¨ngc¹nhî c n chtranh ña c doanhnghiÖp + Gi¸phßngtrungb×nh: HÇuhÕt c¸c gi¸m ®ècbéphËnlÔt©nchiagi¸ phßngtrungb×nh thËmchÝgi¸ phßngtrongmétkh¸chs¹nthay itõphßng®¬ntíiphßng®¾t ttõkh¸ch®éclËp íic¸cnhãm,vµc¸chéinghÞ, õtõng ®æ nh t tngµytíicuèituÇn, µtõmïa®«ngkh¸chtíilócv¾ng ¸ch. v kh Gi¸phßngtrung ×nh= Tængèphßng b s Sèphßng®· b¸n 3.2 ChØ ªuph¶n ¸nhhiÖuqu¶ södôngvèn ti Trongkinhdoanhl tró,chØtiªu nµyph¶n ¸nh doanhthuhoÆc îi nhuË®¹t®c trªnmétphßng u l n îkh¸chhoÆc étgiêngkh¸ch. m Trong doanh¨n uèngchØ ªunµyph¶n ¸nhdoanhthuhoÆcîinhuËn ªnmétghÕ ngåi hoÆc kinh ti l trmétm2dïngkinhdoanh¨n uèng.
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ ªuhiÖusu tsödôngvèncè®Þnh ti (K) K= Tængèngµyphßng s 365x sèphßnghÖsèsödôngbuång®¬n 4. C¸cnh©ntè¶nh hëng®ÕnhiÖuqu¶ kinhtÕ trong ¸tr×nhkinhdoanhkh¸chs¹n qu Trong ¸ tr×nhkinhdoanhcãr tnhiÒunh©ntè¶nh hëng®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ cñadoanhnghiÖp ¸ch qu khs¹n.Cãnh©ntèlµchñquanvµcãnh©ntèlµkh¸chquan,cãnh©ntèt¸c®éngtrùctiÕp, cãnh©ntèt¸c®énggi¸ntiÕp. Cãnh©ntè¶nh hëngchñyÕu,cãnh©ntè¶nh hëngthø Vµ®èivíimçidoanhnghiÖp ¸chs¹nsù¶nh h- yÕu. khëngcña çinh©ntècãthÓ møc®ékh¸cnhau. m ë §Ó ópchoqu¸tr×nhqu¶n lýkinhtÕ, ng itath ngchiathµnhhainhãmnh©ntè¶nh hëng: gi ê ê 4.1.Nhãmnh©ntèkh¸chquan - Gi¸c¶: lµmétnh©ntèkh¸chquanan¶hhëngtrùc ®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ cña tiÕp doanh nghiÖp,nãt¸c®éng Õn c¶ ®Çu lµdoanhthub¸nhµngho¸,dÞchvôvµt¸c®éng Õn ® ra ® ®Çu µolµgi¸ trÞ ènnguyªnliÖu µngho¸vµchiphݮӹorakÕt qu¶ ®ã. v v h t - ChÕ ®échÝnhs¸chcña µníc Nh Chñtr ng® nglèicñaNhµníc t¸c®éngkh«ngnhá®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ cñac¸cdoanhnghiÖp ¬ ê nãichungvµ®Æc Öt µc¸cdoanhnghiÖpkh¸chs¹n.Sùt¸c®éng µyquanhiÒukªnhnh: chÕ ®éthuÕ, l·i bi l n su tng©nhµng,chÝnhs¸ch®Çu...Ngoµira,kinhdoanhkh¸chs¹ndu lÞchcßnphôthuéc µochÝnhs¸chmë t v cöa Ò tÕ ®Ó nnhËn ù®Çu ncngoµivµthuhótkh¸chdu lÞch. n kinh ®ã s tí - Sùph¸ttriÓn Òns¶n xu tx· héivµm«itr ngkinhdoanh,뮩y ènnã®Õn c¸c®Òu n ê mu i i kiÖnkinhtÕ x· héi: nÒn ¶n xu tx· héiph¸ttriÓn «ngngõngt¹oranhucÇuph¸tsinh s kh ngµycµnglínmµcßncungc p chokh¸chs¹nnh÷ngph¬ngtiÖn,tiÖnnghi,trang bÞ thiÕt phôcvôvµsù®Çut ngµymétthªm hiÖn®¹i. §Òu®ã®Æc Ötcãý nghÜa c¹nh i bi trong tranh èctÕ khi c¬ sëh¹ tÇng ña óng cßnr tth pkÐm. qu c ch ta
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TÝnhthêivô:nh©ntènµymangtÝnhkh¸chquanvµ¶nh hëng®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ cña c¸cdoanhnghiÖpkh¸chs¹n.§Æc Ötlµc¸cdoanhnghiÖpvµqu¸ tr×nhkinhdoanhg¾n bi liÒn íi®Òu Öntùnhiªnnhc¸ckh¸chs¹n,nhµnghØ SÇmS¬n,§åS¬n,... v i ki ë C¸ckhuvùcnµychØ phÐpkinhdoanhtrong ÷ngthêigiannh t®Þnh ña ¨m cho nh c n 4.2 Nhãmc¸cnh©ntèchñquan 4.2.1.§Æ®Óm ÞtrÝña ¸chs¹n c i v c kh Yõutènµycãvaitrß tquanträng lÜnh ùckinhdoanhkh¸chs¹n. r trong v - Thønh tviÖcxÕp h¹ngchokh¸chs¹ncòngphôcthuécvµoyÕu tènµy.viÖctiªu thôs¶n phÈm Òu kh«ngth×nãcònglµyÕu tèquyÕt®Þnh. nhi hay - Mét ÞtrÝ î gäilµmét®Þa thuËn îi,®Ñp®Ïcñakh¸chs¹nkhi nãph¶i cãnh÷ng v ®c thÕ l ®Óm i sau: - ThuËn Ön viÖ®il¹i,liªnhÖvµsödôngdÞchvôcña ¸chs¹n. ti cho c kh - ThuËn Ön viÖc th«ng,liªnl¹c,cungc p ®Ön ícvµchoc¸cho¹t®éng ñakh¸ch ti cho giao i n c s¹n - GÇn µthuËnîitrong Öc ödôngvµkhaith¸ctùnhiªn. v l vi s Tãml¹ikhi kh¸chs¹ncãnhiÒu îithÕ vÒ Þ Ý ×viÖc hóth p dÉn ¸chdÔdµngh¬n l v tr th thu kh 4.2.2.Ch tlngdÞchvôvµphôcvôcña ¸chs¹n î kh Nhchóngta®· biÕt,hiÖnnaych tlngdÞchvô®·®cc¸cdoanhnghiÖp ¸c®Þnh lµlîithÕ c¹nh î î x nhtranh,lµcon® ng®óng nnh t®Ó ¸cdoanhnghiÖp ng ÷ngtrªnthÞ êng.Trongkinhdoanhkh¸ch ê ®¾ c ®ø v trs¹ns¶n phÈmmµchóngtacungnh÷ngchokh¸chhµngchÝnhlµdÞchvô.Ch tlngdÞchvôlµmøcphïhîp îcña ¶n phÈmdÞchvôtho¶ m·n c¸cyªucÇu®Ò hoÆ®Þnh íccña êimua. s ra c tr ng
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÝnhv× vËy µch tlngdÞchvô®c coi lµnh÷ngtiªu chuÈn ãb¸n ®Ó nhgi¸ toµnbého¹t m î î c ®¸®éng ña ¬ sëkinhdoanh,du lÞch®ång êinãcònglµthc®oquanträng ph©nh¹ngkh¸chs¹nt¨ngc- c c th í ®ÓêngviÖc hótnªnuytÝncña ¸chs¹n. thu kh DovËy ¸ tr×nhqu¶n trÞ tlîngdÞchvôtrongkh¸chs¹nchÝnhlµviÖc µmphïhîpgi÷atrong qu ch l®éicña ¸chhµngvµviÖc c pdÞchvô kh cung Ch tlngphôcvôtrong doanhkh¸chs¹n®cquyÕt®Þnh ëibayÕu tè:Nh©n ªnphôcvô,s¶n î kinh î b viphÈmhµngho¸dÞchvô,c¬ sëvËt tvµphi vËt t(dÞchvô) kh¸chdu lÞch.Nh©n ènµyt¸c®éng ¸n ch ch chi t gitiÕp ®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ cñadoanhnghiÖp.N©ngcaoch tlngphôcvôsÏ lµmt¨ngchi phÝkinhdoanh, îsongnÕu ch tlngphôcvôtètsÏ lµyÕu tèquyÕt®Þnh®Õn khèilnghµngho¸ vµdÞchvô®ctiªu thô.Do î î îvËy, ©ngcaoch tlngphôcvôlµméttrongnh÷ngbiÖnph¸pn©ngcaohiÖuqu¶ kinhtÕ trongc¸cdoanh n înghiÖp doanhkh¸chs¹n. kinh - Bªnc¹nh®ã:NõutõngdoanhnghiÖp khaith¸chÕt toµnn¨ng,nghiªncøuthÞ êng®Ó biÕt tr ® ramétlo¹ih×nhkinhdoanhvµc¬ c u s¶n phÈm,dÞchvôhîplýchophÐp södôngcã a hiÖuqu¶ caoc¸cnguånlùc.Nh©ntènµyt¸c®éng®Õn c¶ haiyÕu tècñachØ ªuhiÖu ti qu¶ lµkÕt qu¶ vµchiphÝ. 4.2.6.UytÝncña ¸chs¹n kh Trong ¹t®éng doanhcãtÝnhch tc¹nhtranh nhhiÖnnay,th×niÒmtincñakh¸ch®èivíi ho kinh caokh¸chs¹nlµr tquanträng.UytÝncñakh¸chs¹ncãthÓ uytÝncñah·ngqu¶n lýkh¸chs¹n.Ch¼ngh¹n dokh¸chcãthÓ ¶m th yhoµntoµnyªnt©mkhi ¨n nghØ ¹i kh¸chs¹n.ch¼ngh¹n kh¸chcãthÓ ¶m th y c t choµntoµnyªnt©mkhi ¨n nghعi kh¸chs¹n.ch¼ngh¹nkh¸chcãthÓ ¶m th yhoµntoµnyªnt©mkhi ¨n t cnghعi kh¸chs¹ndo tËp oµnHiltonhayAccor ¶n lýdï nãcã®c®ÆëCh©u¢uhaych©u¸...§ãlµdo t ® qu î tbiÓutînghaytªngäicñanã®· trë ªnquenthuécvµcãniÒmtinvíikh¸chdu lÞch.Haikh¸chs¹ncãthÓ- n t¬ng® ngvíi nhauvÒ tlng,chñnglo¹i,thøh¹ngnhngkh¸chs¹nnµol©u®êivµcãuytÝnh¬nth×sÏ ¬ ch îthuhót®cnhiÒukh¸chh¬n.§ångthêiuytÝncñakh¸chs¹ncßnlµméttrongnh÷ngtiªuchuÈn µh·ngmµ î m
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368h·ngl÷ hµnh(hay®¹ilýdu lÞch) änlµmn¬i cungc p dÞchvôu tró kh¸chcñah·ng®ã.V×vËy ch l cho uytÝnlµméttrong tèquanträng ópchokh¸chs¹nt¨ngkh¶ n¨ngthuhótkh¸ch. yÕu gi 2.2.3. Ch tlng®éingònh©nviªnphôcvô î Trongkinhdoanhkh¸chs¹n,dÞchvôchiÕm lµchñyÕu, ng i phôcvôph¶i trùc phôcvôkh¸ch ê tiÕpv×vËy tèconng itrongho¹t®éng doanhkh¸chs¹n®ãng trß «cïngquanträng viÖc ¹o yÕu ê kinh vai v trong trasùhµilßng,t¹ot×nhc¶m, n tînghaysùtho¶ m·n nhucÇucñac¸clo¹idu kh¸chvíic¸c®Æ®Óm ©m ci tlý,c¬ c ux· héiphøct¹p. Do®Æ®Óm ôcvôkh¸chs¹n,ch tlîng®éingòlao®éng ña ¸chs¹n®c®¸nhgi¸ quac¸ctiªu c i ph c kh îthøc sau: - Sèlnglao®éng µc¬ c ulao®éng òngnhgiíi tÝnhtrong ïngbéphËn î v c c - §étuæitrung ×nhvµc¬ c u®étuæicña õngbéphËn b t - Tr×nh®éhäcv nvµc¬ c utr×nh®éhäcv nëtõngbéphËn - Tr×nh®échuyªnm«nnghiÖp ô v - Tr×nh®éngo¹ing÷... Ngoµiv n®Ò tlngcña®éingònh©nviªncÇnph¶i nh nm¹nhvµotr×nh®é cñang iqu¶n ch î êlý.
  • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.2.4.Ngµnhdu lÞchmangtÝnh®Æc ïlµn¬i vuich¬i gi¶i trÝ, biÓuhiÖnv¨nho¸,v¨nminh th noicñamétd©ntéc,c¸ckh¸chs¹n,nhµhµng,c¸ctrungt©mgi¶i trÝ,trungt©mdu lÞchdÇndÇntiÕn tíi ®¹ttiªuchuÈn èctÕ víic¸ckiÓuc¸chthiÕt kÕ, c¸ctrang bÞdôngcô,m¸ymãcvµc¸cph¬ngtiÖnhoµn qu thiÕth¶o, sangträng,lÞchsù.Do®ã®ßihëmétc¬ sëvËt tküthuËt µkhèilîngvènlínsödôngtrongkinh ch vdoanh.Nh©ntènµy¶nh hëng®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ theoc¸cmøc®évµchiÒu íngkh¸cnhau,th ngth ng h ê êviÖ®Çu ban®Çu Ï lµmgi¶m hiÖuqu¶ kinhtÕ ®¹t®c.Song®Çu lµ®ßiháicña ôctiªukh«ngngõng c t s î t mn©ngcaov¨nminhphôcvông itiªudïng,thuhótkh¸chdu lÞchvµcònglµmôctiªuchiÕn lîcn©ngcaohiÖu êqu¶ kinhtÕ vÒ©udµi.Tuynhiªn,trongqu¸ tr×nhkinhdoanh,viÖc ¸c®Þnhkhèilng,c¬ c u vèn,tr×nh l x î®équ¶n lývµsödôngvènlu«nlµyÕu tè¶nh hëngtrùc ®ÕnhiÖuqu¶ kinhtÕ cña tiÕp doanhnghiÖp.