Van luong.blogspot.com 17296

686 views
589 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17296

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn më ®Çu
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. TÝnhcÊp thiÕt cña ®Ò tµi T sùnghi pc«ngnghi pho¸, hi n®¹i ho¸®tníc hi nnµyngµnh du l chcso métv tÝquant äng. N rong Ö Ö Ö Ö Þ Þr r ãkh«ng ch l m mét ngµnh mang l¹i hi u qu¶ kinh tÕ cµo mµ cßn l ßnb u thóc ® yc¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t ص Ö µ® È Èt Ón. Bªn c¹nh ® sùph¸t t Óncñ du l ch ®· kÝch th ch nç l c® utv to c«ng ¨n vi cl m cho x· héi. ChÝnhri ã ri a Þ Ý ù Ç µ¹ Ö µv× v y §¹i häi ®¹i bi u toµn quèc l nthaVIII §¶ng t ® r môc tiªu ph n ® u “T ng bíc ® nc t tëthµnh mét Ë, Ó Ç a Òa õ a í art t mdu l ch,th¬ng m¹i, dÞch v cãt mcì khu v c”, nga trongth pniªn ® ucñ thÕ kûXXI.rung © Þ ô Ç ù y Ë Ç a Nh÷ng n¨m v aqua, ngµnh du l chníc t ®· cso nh÷ng bíc ph¸t t Ón® khÝch l .Tuynhiªn, so vi ti m õ Þ a ri ang Ö í Òn¨ng v ßi hái cñ ®t níc th× ngµnh du l ch cßnnhi v n ® ph¶i gi ¶i quyÕt, trong ® cãv n ® x©ydùng v µ® a Þ Ò Ò ã Ò µqu¶n l khai th¸c dÞch v kh¸ch s¹n. ý ô Du l ch HµN i ®· v angph¸t t Ónmétc¸ch nhanh chãngcng vi c¸c t t mdu l chkh¸c trong c¶ n- Þ é µ® ri ï í rung © Þíc. T nh÷ng n¨m v aqua hot ® ng kinh doanh cñ c¸c doanh nghi p du l ch t ªn ® abµn cã nh÷ng chuy n rong õ ¹ é a Ö Þ r Þ ÓbiÕn m¹nh m, ® cvi tl sùph¸t t Ónnhanh chãngh l èngc¬ sël t ótrongthêi giang n® y Ï Æ Öµ ri Ö th ur Ç ©. T hot ® ngkinh doanh du l ch, kinh doanh kh¸ch s¹n cso v tßvµv tÝquan täng. Tuynhiªn, trong rong ¹ é Þ ai r Þ r rxu hng dßng kh¸ch du l ch quèc tÕ cã ph n ch÷ng l¹i vµ suy tho¸i tm thêi hi n na (n¨m 1996 ® n 358.00 lît í Þ Ç ¹ Ö y ã 0kh¸ch, n¨m 1997® n352.00 lt kh¸ch)th× quanh cung c uv dÞch v l t ól chat¬ng x ng. §Òunµyd n®Õn ã 0î Ö Ç Ò ôu r µ ø i Ét×nh t ¹ c¹nh tanh ga g tgi÷a c¸c doanh nghi p kh¸ch s¹n t ªn ® abµn. xem xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i thùct ¹ hot rng r y¾ Ö r Þ rng ¹® ng kinh doanh v t×m r nh÷ng gi ¶i ph¸p hp lý® é µ a î Ó®¶m b¶o t n t¹i v ph¸t t Ón hot ® ng kinh doanh v å µ ri ¹ é µt×m r nh÷ng gi ¶i ph¸p hp l Ó®¶m b¶o t nt¹i v ph¸t t Ónhot® ngkinh doanh cñ m×nh trong thêi gian a î ý® å µ ri ¹ é ati l métvi cl mc p thiÕt hi nna ® tr cho mçi doanh nghi pkh¸ch s¹n. íµ Ö µ Ö y Æa Ö Xu t ph¸t t v n ® bøc xóc t ªn, t«i quyÕt ® nh chän ® t i “Thùc t ¹ kinh doanh v ph¬ng híng n ng õ Ò r Þ Òµ rng µ ©caohi uqu¶ kinh doanh cñ kh¸ch s¹n GuomanHµN i ” Ö a é II. Môc ®Ých , nhiÖm vô vµ giíi h¹ n cña ®Ò tµi
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681. Môc tiª u T ªn c¬ së l lu nv hot ® ng kinh doanh cñ kh¸ch s¹n, lu nvn ®i s©u ph©n t ch thùc t ¹ hot ® ng r ý Ë Ò ¹ é a Ë ¨ Ý rng ¹ ékinh doanh cñ kh¸ch s¹n GuomanHµN i, th«ngqua® ar métsègi ¶i ph¸p côth nh»m gióp cho kh¸ch s¹n tham a é ã® a Óka av ndông v oqu¶n lý® hot ® ngkinh doanh cñ kh¸ch s¹n ngµycµng ph¸t t Ón, mangl¹i hi uqu¶ kinh tÕ á Ë µ Ó ¹ é a ri Öcao.2. NhiÖm vô - Tæng c¬ sëlýluËn Ò ¸chs¹nvµkinhdoanhkh¸chs¹n quan v kh - Ph©ntÝchtæ øckinhdoanhcñakh¸chs¹n:vÒ ånkh¸ch,ho¹t®éngkinhdoanhcñakh¸chs¹n ch ngu (kinhdoanhbuångvµ¨n uèng) - Nªuranh÷ng®Ómm¹nh®ÓmyÕu kÕt hîpvíi ®¸nhgi¸ doanhthuvµnh÷ngh¹nchÕ cÇnkh¾c i i phôc®Óõ®ã® ranh÷ngbiÖnph¸pbètrÝ lýho¹t®éng ña ¸cbéphËn kh¸chs¹n t a î c c trong - §aranh÷ngchiÕn lckinhdoanhmíi,dÞchvôbæsungthÝchhîp®Ó ¸chs¹ncãsøch p hÉn ¬n, î kh h søcc¹nhtranh ¹nh. m3. Giíi h¹ n cña ®Ò tµi: §ÒµitËp ®¸nhgi¸ tiÒmn¨ng,thùctr¹ngph¸ttriÓn ¸chs¹ntronghÖthèngkh¸chs¹nëHµNéitõ®ã t trung khcãnh÷ngthay®æinh»msödônghîplýc¸cnguånlùchiÖncã,n©ngcaohiÖuqu¶ kinhdoanh,t¨ngthÞphÇncñakh¸chs¹ntrong Þ êngdu lÞch µNéi. th tr H III. §èitngvµph¬ngph¸pnghiªncøu î 1. §èitîng §èitîng nghiªncøu:toµnbého¹t®éng doanhcña ¸chs¹nGuoman µNéi kinh kh H 2. Ph ngph¸pnghiªncøu. ¬ Trong lµmluËn ¨n®· södông c¸cph¬ngph¸pnghiªncøuchÝnh: khi v
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ph ngph¸p®Òu thùc®Þa: ¬ i tra §Ó ùchiÖnluËn ¨n,em ®· tiÕn hµnh®Òu kh¶o s¸tthùuctÕ t¹®Þa µnnghiªncøu.Södôngph¬ng th v i tra, bph¸pnµy®Ó thËp, ÝchluütµiliÖu ùctÕ. KÕt qu¶ ®Òu thùctÕ nµylµc¬ sëban®Çu µthÈm nh ¹imét thu t th i tra v ®Þ lsènhË®Þnh qu¸tr×nhnghiªncøu. n trong - Ph ngph¸pph©ntÝchtæng îpsos¸nh: ¬ h Ph ngph¸p®csödông®ÓölýtliÖu,sèliÖuvÒ ×nhh×nhkinhdoanhcñakh¸chs¹ntrongnh÷ngn¨m ¬ î x tqua®Óãnh÷ng®¸nhgi¸ x¸cthùc Ò Òmn¨ngvµnh÷ngh¹nchÕ cña ¸chs¹n c v ti kh - Ph ngph¸pdùb¸o:tiÒmn¨ngcñakh¸chs¹n®·®cph©ntÝchvµdùb¸o ph¸ttriÓn lÞchViÖt ¬ î du Nam,HµNéitrongt¬nglai®Ó aranh÷ngdùb¸ovÒùph¸ttriÓn ñakh¸chs¹ntrongt¬nglai, ® s c x¸c®Þnh kh¸chs¹nméttÇmcaomíi,métc¸i ®Ých kh¸chs¹ntheo®uæi. cho ®Ó VI.Nh÷ngv n®Ò xu thoÆc ¶i ph¸pcña ¸luËn ®Ò gi kho - Giópng i®äc Óu®cnh÷ngkh¸i niÖmc¬ b¶n vÒ ¸chs¹nvµkinhdoanhkh¸chs¹n ê hi î kh - §aranh÷ngth«ngtin,sèliÖuvµph©ntÝchcËpnhËt ÒtiÒmn¨ngvµthùctr¹ngph¸ttriÓn v kinh doanhcña ¸chs¹nGuoman kh - §Ò nh÷nggi¶i ph¸p®Ó¨ngcêngkh¶ n¨ngthuhótvèntõkh¸chs¹nGuoman t¬nglai. ra t trong V.KÕtc ucña Ën ¨nbaogåm lu v Néidungcña Ën ¨nbaogåmnh÷ngnéidungchÝnhsau®©y: lu v Ch ng1: C¬sëlýluËn Ò doanhkh¸chs¹n ¬ v kinh Ch ng2:Thùc ¹ngkinhdoanhcña ¸chs¹nGuoman ¬ tr kh Ch ng3:Ph nghíngn©ngcaohiÖuqu¶ kinhdoanhcña ¸chs¹nGuoman ¬ ¬ kh
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I I. ®Óm ¬ b¶n vÒ doanhkh¸chs¹n i c kinh 1. Kh¸IniÖmvÒ ¸chs¹n kh Kh¸chs¹nlµmétlo¹ih×nhtæ øcu tró, µmétkh©u®ãng trß träng kinhdoanhdu lÞch.Khi ch l l vai quan trongnãi®Õn kh¸chs¹nng i tasÏ hiÓuc¬ b¶n r»ngkh¸chs¹nlµc¬ sëkinhdoanhvÒÞchvôu tró.DonhucÇukh¸ch ê d lngµycµngcaovµ®ad¹ng,®ång êic¸cchñdoanhnghiÖp ènmëréng ¹mvicña ×nhnªnngoµIdÞchvôu tró th mu ph m lkh¸chs¹ncßnkinhdoanhc¸cdÞchvô¨n uèngvµc¸cdÞchvôbæsungkh¸c. NhvËy ¸chs¹nlµc¬ sëkinhdoanhphôcvôkh¸chlu tró métthêigianng¾n,®¸pøngc¸c nhucÇu “kh trongvÒ ¸cmƨn uèngnghØ ¬i,vuich¬Igi¶I trÝ µc¸cdÞchvôcÇn kh¸c.ch tlîngvµ sù®a ¹ngcña Þchvô c t ng v thiÕt d dho¹t®éngtrongkh¸chs¹nx¸c ®Þnhthøh¹ngcñanã.Môc®Ýchho¹t®éngcñakinhdoanhkh¸chs¹n lµthu®c lîi înhuËn”.(NguyÔn ¬ngAnh.Gi¸otr×nhgi¶ngd¹yM«nqu¶n trÞ ¸chs¹n§L) Ph Kh CãthÓ ãikh¸chs¹nchÝnhlµmétlo¹ic¬ sëlu trókh«ngnh÷ng®¸pøngnhucÇunghØ ¬i,¨n uèngmµ n ngcßnlµmtho¶ m·n c¸cnhucÇu®ad¹ngkh¸ccñac¸clo¹ikh¸chdu lÞchtõc¸cníckh¸cnhau,tr×nh®énghÒ Öp nghivíic¸cmôc®Ých ¸cnhau. kh 2.§Æ®Óm ¬ b¶n vÒ doanhkh¸chs¹n ci c kinh 2.1.1. Kh¸IniÖmkinhdoanhlµmétho¹t®éng®cméthoÆc étnhãmng ithùchiÖnvíimôc®Ýcht¹oralîi î m ênhuËn. ¹t®éng doanhcãnghÜaµs¶n xu thoÆc hµngho¸vµdÞchvô®Ó kh¸chhµng(Khëisùdoanh Ho kinh l mua chonghiÖp) Trongho¹t®éngkinhdoanhcãhailo¹i l th«ng( l th«nghµngho¸,l th«ngtiÒntÖ).V×môc®Ýchkinh u u udoanhlµt¹olîinhuËn ªntiÒn ®cph¶I lính¬ntiÒnbárakinhdoanh.Mét «ngviÖc ¶I tr¶I quaqu¸ tr×nh n thu î c phkinhdoanhmétc¸chliªntôc,cãhiÖuqu¶ vµtiÕp tôcho¹t®éng ¶n xu tmuab¸ntrong Òu ¨m. s nhi n 2.1.2.Kinhdoanhkh¸chs¹n
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kinhdoanhkh¸chs¹nlµmétngµnhkinhdoanhchñtyÕ trongkinhdoanhdu lÞch.Khinãi®Õn kinhdoanhdulÞchkh«ngthÓ «ngcãkinhdoanhkh¸chs¹n.Kinhdoanhkh¸chs¹nthùcch tlµkinhdoanhc¸cdÞchvô¨n uèng, khnghØ ¬i,gi¶I trÝ kh¸chtrongthêigiankh¸ch®Õn du lÞchhaylµmviÖc ¹i mét®Óm,métvïnghoÆc ét® t ng cho t i mnc. CãthÓ ãilo¹i h×nhkinhdoanhnµylµméth×nhthøckinhdoanhtrongmétnÒnc«ngnghiÖpmangtÝnhch t í nc¹nhtranhlín.Do®ãviÖc ¶n lýr tquanträng µmangtÝnhquyÕt®Þnh®èivíisùthµnhc«ng.Cãnh÷ngkh¸ch qu vs¹nlµnh÷ngc«ngtr×nhlín,hiÖn®¹inhngv n®Ò träng ¬nc¶ ®èivíingµnhkh¸chs¹nvÉnµphôcvôkh¸ch. quan h lHo¹t®éng ¸chs¹nr t®ad¹ng,®«Ilóccãcêng®écao,nhngcãlócl¹iv¾ng ¸ch. kh kh 2.1.3.Néidungcña doanhkh¸chs¹n kinh KhixemxÐtb¶n ch tkh¸chs¹ncÇn ©nbiÖt âhailo¹iho¹t®éng doanhc¬ b¶n cña ¸chs¹n: ph r kinh kh - KinhdoanhdÞchvôu tró l - KinhdoanhvÒÞchvô¨n uèng d Hailo¹ih×nhdÞchvônµy®cgäichunglµdÞchvôc¬ b¶n. NgoµIracßnc¸clo¹ih×nhbæsung: î §èivíilo¹ih×nhdÞchvôthønh tkh¸chs¹ncungc p trùc chokh¸chc¸cnhucÇuvÒÞchvôlu tiÕp d tró ãtÝnhphi vËt t.Trong ¸ tr×n“t¹ora”vµ“cungc p”chokh¸chlo¹ih×nhnµykh¸chs¹nkh«ngt¹o c ch qu ras¶n phÈmmíi vµgi¸ trÞ íi. Sùkh¸cnhaugi÷agi¸ trÞ µgi¸ c¶ cñac¸cdÞchvônµylµsùph©nchia m v nguånthunhËpx· héi®c t¹oratõc¸cngµnhkh¸c(c¸cngµnhs¶n xu tvËt t).Nõu®èitîngphôcvôlµ î ch kh¸chníc ngoµIth× ngµnhkh¸chs¹nthùhiÖnt¸cph©nchianguånthunhËpgi÷ac¸cníc vµlµmt¨ngthu nhËp ® tníc®ã.V×lýdonµymµkh¸chs¹n®ccoilµc¸cngµnhphi s¶n xu tvËt t.(1) cho î ch Cßn®èivíilo¹ih×nhdÞchvô¨n uèngcñakh¸chs¹n:thùchiÖns¶n xu tmãn¨n,®åuèngphôcvôkh¸ch.Lo¹ih×nhnµythùc Ön®ång êi3chøc ¨ngc¬ b¶n” hi th n - Chøcn¨ngs¶n xu tvËt t:s¶n xu tchÕ biÕn rac¸cmãn¨n,®åuèngphôcvôkh¸ch.Trongqu¸ tr×nh ch nµy®· t¹oragi¸ trÞ íi vµs¶n phÈmmíi. m
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chøcn¨ngl th«ng:thùchiÖnb¸nc¸cs¶n phÈmdo chÝnhkh¸chs¹ns¶n xu trahoÆc ¸nnh÷ngs¶n u b phÈm ña ¸cngµnh:hoaqu¶, b¸nhngät, ruchokh¸ch c c bia î - Chøcn¨ngtæ øctiªuthôs¶n phÈmt¹ora®òukiÖncÇnthiÕt vítiÖnnghi®Ç®ñ,ch tlng phôcvô ch I y î cao®Ó ¸chtiªuthôs¶n phÈmt¹ichç. kh Bachøcn¨ngg¾nbãchÆt ÏvµphôthuéclÉn thiÕu méttrongbachøcn¨ng®ãsÏ dÉn Õn viÖc ch nhau, ® thay®æihoµntoµnch tlngcña ¹t®éng ¸chs¹n(lo¹iho¹t®éng ¬ b¶n thø ).VÝ ô:kh«ngcãchøcn¨ngs¶n xu t î ho kh c hai dth×kh«ngcãmãn¨n ®åuèngphôcvôkh¸ch,kh«ngcãchøcn¨nglu th«ngth×nãchصho¹t®éng tÝnhx· héi l mangnhviÖc c p c¸cmãn¨n ëbÖnhviÖn,nhµtËp Ó...Kh«ng ãchøcn¨ngtæ øcth×nãchصn¬I b¸nc¸cthø¨n cung th c ch l c®åuèngnhëc¸ccöa µng... h - KinhdoanhdÞchvôbæsung:lo¹ih×nhdÞchvônµyngµycµngph¸ttriÓn Òèlng,thÓ ¹ivµch tlng vs î lo î ®Ó pøngc¸cnhucÇungµycµngph¸ttriÓn µ®ad¹ngcña ¸chdu lÞch.C¸cdÞchvôbæsungcãthÓ ®¸ v kh ®cchiara: î • DÞchvô®¸pøngnhucÇucÇn chosinhho¹tth ngngµycña ¸ch: thiÕt ê kh - Th«ngtinc¸clo¹i:c¬ sëvuich¬I gi¶I trÝ, b¸nhµngho¸,®åu niÖm,th«ngtinvÒ ÝnhtrÞ, mua l ch kinh tÕ, x· héi... - DÞchvôsinhho¹t:giÆtµ,ch÷agiµy,dÐp,may®oquÇn o,®æingo¹ItÖ... l ¸ - DÞchvôm«Igiíi:®¨ngkývÐ m¸ybay,tµuxe... - DÞchvôgiaoth«ng:chothuª«t«,tr«ng ph¬ngtiÖn µc¸cph¬ngtiÖn th«ng ¸c... coi v giao kh - ChothuªvËtông,®Çu d video,®µI,castle, ôngcôthÓ d thao. • DÞchvôphôcvôkh¸chcãkh¶ n¨ngthanhto¸ncao - ChothuªhíngdÉn, kýriªng,phiªndÞchriªng th - Chothuªc¸c lo¹inh¹ccô.
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • DÞchvôn©ngcaonhËn øc kh¸cvÒ a ¬ng,® tníc th cho ®Þ ph - Tæ øc quankh¸chs¹n,®Þa ¬ng ch tham ph - Tæ øc éith¶o,triÓm ·m tr bµy ch h l ng - Tæ øc phim,video,qu¶ngc¸o... ch chiÕu • DÞchvôn©ngcaotiÖn sinhho¹tchokh¸chnghعikh¸chs¹n nghi t - Phôcvô¨n uèngt¹iphßng - Tæ øc ¸ccuéctiÕp xóc,giaodÞchcña ¸ch ch c kh - Tæ øc ÷abÖnh,thÈm ü,massaget¹iphßngthuªcña ¸ch ch ch m kh - §Æt ßngc¸ctiÖn nhtivi,minibar, ¸yfax,vitÝnh... ph nghi m - C¸cphßngch¬IthÓôcthÓ ×nh,t¾mh¬I,bÓb¬i... d h • DÞchvô®Æc Öt bi - DÞchvôphôcvông itµntËt: ®Èy, m¸y,tolet êiphôcvô,phßngngñ,giêng. ê xe thang ng ChóngtacãthÓ Ën ymét®òugi÷adÞchvôc¬ b¶n vµdÞchvôbæsungcãmèiquanhÖmËt víi nh th I thiÕtnhau,dÞchvônµyph¸ttriÓn theosùph¸ttriÓn ñadÞchvôkiavµtûlÖ ÷ahailo¹ih×nhdÞchvônµylµyÕu tè kÐo c giquanträng viÖc ©ntÝchchitiªucña ¸chtõ®ãmíi cãthÓ nhgi¸®chiÖuqu¶ kinhdoanhcña ¸chs¹n. trong ph kh ®¸ î kh Quaph©ntÝchtrªnchoth ykÕt qu¶ ho¹t®éng doanhkh¸chs¹nkh«ngchØ nthuÇnµkÕt qu¶ kinh kinh ®¬ ldoanhdÞchvôu tró µ¨n uèngmµlµhiÖuqu¶ tæng îpbaogåmc¶ dÞchvôbæsung. l v h 2.2.§Æ®Óm Ò doanhkh¸chs¹n c i v kinh Kinhdoanhkh¸chs¹nlµmétho¹t®éng doanhdu lÞchdo ®ãnãcòngmangnh÷ng®Æ®Óm kinh c i chungcñakinhdoanhdu lÞch. S¶n phÈmdu lÞch®ct¹obëisùtæng îpcña Òungµnhkinhdoanhkh¸cnhaunhngµnhkinhdoanhl tró, î h nhi udÞchvô¨n uèng,bu chÝnhviÔnth«ng,thñc«ngmÜnghÖ, th«ngvËn ¶I ...Haynãic¸chkh¸c“du lÞchlµmét giao t
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ngµnhkinhtÕ tæng îp”.S¶n phÈmdu lÞch Þchvôvµhµngho¸)dokh¸chs¹ns¶n xu trakh«ngthÎlu khomµlaith h (d -êngëc¸chxan¬I kh¸chhµngth ngtrónªnkh«ngthÓ ®itiªuthô hayqu¶ngc¸oën¬i kh¸cmµchØ ãthÓ ê mang ctiªuthôt¹i chç®ångthêivíi thêigians¶n xu trachóng.ThËt Ëy ¶n phÈmcñakinhdoanhkh¸chs¹nlµv«h×nh V sbëikh¸chth ng®Õn níi chóng®cb¸nvµs¶n xu trac¸chµngho¸dÞchvônh phßngngñ®«uèng,c¸cdÞchvôvui ê î ,ch¬Igi¶i trÝ...Song ¸cdÞchvônµylµv«h×nhvµkh¸trõuîngnªnkh¸chkh«ngthÓ Ómtra tlnghµngho¸tr c t ki ch î -íckhi tiªudïng.VÝ ôkh¸chtrckhi ®Õnëkh¸chs¹nsÏkh«ngthÓ nhgi¸ haynhËn trc®cc¶m gi¸cvÒ ßng d í ®¸ biÕt í î phkh¸chs¹n,n¬i häëhaynhËn ®csùth©nthiÖn ñanh©nviªn.Bªnc¹nh®ãch tlngcñac¸cho¹t®éng Þchvô biÕt î c î dr tkhãthÈm nh ØãthÓ nhgi¸ th«ngquakh¸chhµng.§èivíis¶n phÈmkinhdoanhkh¸chs¹ncãsùkh¸cnhau ®Þ ch c ®¸gi÷anãvµs¶n phÈmvËt tlµsùthamgiacña êisödông.Mét ¶n phÈmvËt tcãthÓ î t¹oramµkh«ngcÇn ch ng s ch ®csùthamgiacñakh¸chhµngcßn®èivíi s¶n phÈmkinhdoanhkh¸chs¹nth×kh«ngthÓ¹oramµkh«ngcÇnsùtham tgiacña ¸chdu lÞch. kh Ngoµirakh¸chs¹ncßncãnh÷ng ®Æ®Óm æibËt ªng. ci n ri - lngvènlín,tûträng èncè®Þnh ªntæng ènlíndo Dung î v tr v + ChiphÝ®Çu x©ydùngc¬ b¶n cao t + C¬ sëvËt t,trangthiÕt bÞ®ßihái lu«nph¶I hiÖn®¹i sangträngtrªntiÖnnghi ®c duytr×,th ng ch î êxuyªnph¶i n©ngc pb¶o tr×chonªnchiphÝcao. + Ho¹t®éng ãtÝnhthêivôdo®ã®ßiháichiphÝphôchåi,chiphÝb¶o qu¶n vµvËn µnhchotõngmïavô: c h • Ph¶I södôngnhiÒunh©nc«ngv× ho¹t®éngchñyÕu lµho¹t®éngdÞchvô,lao®éng sèngtrongkh¸chs¹nchiÕm tØ äng Ýnh,cãnhiÒungµnhnghÒ, Ömvôkh¸cnhaunh: tr ch nhi kÕ to¸n,thký,thî®Ön, îmay,quÐtdän,...h¹nchÕ trongviÖc p dôngtiÕn békhoahäc i th ¸ küthuËt, ªucÇuphôcvôcao. y • TÝnh tphôcvôtrong ¸chs¹n®ßiháiliªntôctrong äithê®Óm ªnt¾c ôcvô ch kh m i i nguy ph lµ24/24 êtrongmétngµy,vµho¹t®éngt tc¶ c¸cngµytrongn¨m (trõ ¸chs¹nmïa gi kh vô).
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • §èitîngphôcvôcñakh¸chs¹nlµkh¸chdu lÞchvíi c¬ c u x· héikh¸cnhau(d©ntéc,giíi tÝnh,tuæit¸c,nghÒ Öp,vÞtrÝx· héi...)NhËn øcsëthÝchphongtôctËpqu¸n,lèi nghi th sèngkh¸c nhau.Do VËy ihái kh¸chs¹n ph¶I nghiªn cøun¾mb¾t®c yªu cÇucña ®ß î kh¸ch®Ó ¶ m·n c¸cnhucÇucña ä.Trong ¸chs¹ntõng éphËn Öp ôho¹t®éng tho h kh b nghi v cãtÝnhch t®éclËp¬ng®èitrongquytr×nhphôcvô§ÒunµychophÐp thùchiÖnc¸c t . i h×nhthøc ¸nvµh¹chto¸nëtõngkh©unghiÖpvônhng®ångthêicòngcÇncãsù®Òu kho i chØnh èihîpho¹t®éng îiÝchcñatõngbéphËn µmçithµnhviªncñakh¸chs¹n®Ó¹o ph l v t ho¹t®éng µnkh¸chs¹nhiÖuqu¶. to • Du lÞchcòngcãtÝnhmïavôcñanãth× kh¸chs¹ncòngVËy.TÝnhmïavôcñakh¸chs¹n kh«ngchØtheomïamµnãphôthuécvµotõngth¸ng,tõngtuÇn,tõngngµy,vµtõnggiê. Trong ¨mnãth ngtËp ®«ng ¸chtheoth¸ngtõth¸ng10 Ð 12, . Trong Çn ãthÓ n ê trung kh tu c ®Çu Çn ¾ngkh¸chcuèituÇn ¹i ®«ng.Hayngaytrongmétngµykh¸chtËptrung®«ng tu v l nh ttrongkho¶ngmétthêigianlóctr haymétlóctèi.Nh÷nglócnh VËy tc¶ nh©n a t viªnkh¸chs¹n®Òu ¶i lµmviÖc íisèlnglín.Cßnnh÷nglóckh¸cth×kh«ngcÇnph¶I ph v î nhiÒu ©nviªnnhVËy. nh 4.ph©nlo¹ikh¸chs¹nvµhÖthèng h¹ng xÕp 4.1.Ph©nlo¹itheokÝchcì Sùph©nlo¹ibëikÝchcìlµph¬ngthøc ¸chquannh ttrongmétvµIph¬ngthøc ¸cv× n㮬n kh khgi¶n vµrârµng.TuynhiªnvÉnßnnh÷ngv n®Ò ¶o luËn »ngchóngtanªnl t©mtíi: kÝchcìqu¶ng c th r uc¸ovµkÝchcì thùcsùcãthÓ thuªÝtkhi gièngnhau.Th«ngthêngnhiÒubuång®c nªu ranhiÒuh¬n cho înh÷ngphßngthùc ùcãkh¶ n¨ngchokh¸ch.NhiÒu ¸chs¹ncòcãnh÷ngphßngkh«ngphïhîp®Ó thuª s kh chothËmchÝnhiÒukh¸chs¹nmíi h¬n cãnh÷ngphßng®Æc Ötchonh÷ngviÖcsödôngkh¸cnhaubaogåm bichonh÷nggia®×nhqu¶n lý,c¸cphßng®Æc Öt, ÷ngphßngëtÇng p,cãthÓ î chuyÓ®æithµnh bi nh th ®c nv¨nphßngvµthuªdµIh¹n®Ó doanhvµc¸chiÖphéi.Nh÷ngBuång ¸cchuyÓn µnhnh÷ngn¬I chøa kinh kh thhµng,khuvùcb¶o qu¶n, s÷ach÷ahoÆcµnh÷ngho¹t®éngkh¸ckhi khiÕm khuyÕttrongthiÕt kÕ ban l
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Çu nh÷ngnhucÇukh«ngcãdùtr÷trctrë ªnrârÖt. ×nchungkh¸chs¹ncµngcòcµngÝtcãbuång hay í n Nhs½nsµngphôcvôsovíitæng èbuång. s 4.2.Hotels, Motels, Motor and Inns Kh¸chs¹n vµMotelsth ng®c ph©nbiÖttheokÝchcì. C¸ckh¸chs¹nth ngréngh¬n Motels.Tuy ê î ênhiªnsùkh¸cnhaunµykh«ngcßn®c¸p dôngn÷a.NhiÒu î Motels Önnaycãh¬nméttr¨mphßngvµnhiÒu hikh¸chs¹ncãÝth¬n25phßng.Mçimétc¬ sëkinhdoanhl tró®cphÐp chänsùxÕp h¹ngcñam×nhtheo u îthay ×mét®Þnh Üa ¸pluËt. éinghÞ lÞch v ngh ph H du Canada nghÞ ®Þnh ÜaµmviÖc: ®Ò ba ngh l • Kh¸chs¹ncãphßngravµo®ctõbªntrong ña µnhµ î c to • Motels ãphßngravµo®ctõbªnngoµItoµnhµ c î • Motor cãphßngravµo®ctõbªntrong µbªnngoµI inns î v Mét Motels ªuchuÈn ×cømétbuångkh¸chl¹icãmétn¬I ®çxe.Mét ti th Motels I nh×nhth ngcã ®ó êmétcon® ngdÉn íi® ngchÝnh,thuËn Ön, étb·I ®çxeréng,kh«ngcãdÞchvô¨n uèng. ê t ê ti m 4.3.Ph©nlo¹itheo®¼ng p: c Kh¸ch,nh©nviªn,mäing i nãichung®ÒËptíi métvµIkh¸chs¹nlµcaoc p hayth pc p. §©ylµ ê cmét®¸nhgi¸ chñquandùavµokinhnghiÖm ñac¸ nh©n.§«Ikhi biÓuhiÖncña Öc c p hayth pc p cã c vi caothÓ î ®ol ngvíiméttiªuchuÈn ¸chquannhiÒu ¬nvÝdônhgi¸ trungb×nhhµngngµy. ®c ê kh h 4.4.Ph©nlo¹itheomøc®éphôcvô C¬ sëvËt tküthuËt ¸ckh¸chs¹n®ad¹ngnhc¸clo¹idu kh¸ch.Mét Æt Òunhµkinhdoanh ch c m nhichor»ngkh¸chkh«ngcÇng× nhiÒu ¬nmétt m®Öm èt µnhµt¾ms¹ch.Kh¸chkh«ngcÇnbÓb¬I,tranh h t vtreotêngvµthËm Ýtivi.Do®ãtheoquan®Ómnµyhäcungc p dÞchvôcãgiíi h¹nvµgi¸ rÎ.MÆt ¸ccã ch i khnhµkinhdoanhchor»ngkh¸ch cÇndÞchvô®Ç®ñtrongkh¸chs¹n®¾t Òn.Nh÷ngkh¸chs¹nnµycãtiÖn y tinghicaoc pvµnh©nviªnphôcvô®Ç®ñ. y 4.5.Ph©nlo¹itheosènh©nviªn:
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©nlo¹itheosènh©nviªntrªnphßngkh¸chcòngchochóng th ybiÓuhiÖncña ng p. ta ®¼ c Nhkh¸chs¹nph¬ngt©ytrungb×nhcãtõ50-70nh©nviªn/100phßngkh¸ch.TûlÖ b×nh trungchoc¸ckh¸chs¹nMülµ52nh©nviªn/100phßngkh¸ch,cã400 ¸chs¹ntûlÖ b×nh118 nh©nviªn/ kh trung100 phßngkh¸ch. C¸c kh¸ch s¹n b×nh d©nkh«ngcãnhµhµng,kh«ngquÇybar,kh«ngcãdÞchvôt¹iphßng...th×tûÖ tth p,cã26nh©nviªn/ phßngkh¸ch,c¸ckh¸chs¹nch©u¸ cãsènh©nviªncaonh t lr 100thÕ giíi, vÝdôt¹i BangkokShangri-lacã1073nh©nviªnphôcvô697phßng(tûÖ nh©nviªn/100 l 1,54phßng).Kh¸chs¹nPeninsula H«ngKongcã600nh©nviªn/210phßng(tûÖ2,85nh©nviªn/100phßng). ë lNhiÒu ¸chs¹nlínëViÖt cãtûÖ nh©nviªn/ phßng. kh Nam l 2,00 100 4.6HÖ èng h¹ng th xÕp CãnhiÒuhÖthèngxÕp h¹ngkh¸cnhau.Mét ÖthèngxÕp h¹ngnhvËy ã5 lo¹i:kh¸chs¹ncaoc p, h ckh¸chs¹nh¹ngmét,h¹nghai,h¹ngba,h¹ngbèn.H¹ngbavµh¹ngbènkh«ngcãbuångt¾mriªng,lßsëivµth¶m. HÖ èng æ nh tlµxÕp h¹ngtõmét®Õn n¨msao.TiªuchuÈn h¹ngtheosaothay itõ th ph biÕn xÕp ®æncnµy®Õnníckh¸cthËm Ýthay itheoc¬ quanxÕp h¹ng. í ch ®æ TiªuchuÈn ñyÕu ®Ó nhgi¸ xÕp h¹ng(sao) c¸ckh¸chs¹nlµ:sùs¹chsÏ,duytr×b¶o qu¶n, ch ®¸ choch tlngtrang bÞ,c¸c®ÆcÝnhhîpch tvµmøc®ésangträng î cungc p. î thiÕt t ®c Tãml¹i lo¹i kh¸chs¹n®c xÕp h¹ng(sao)lµlo¹i kh¸chs¹ncãch tlîngphôcvôcao,phïhîpvíi tiªu îchuÈn èctÕ dùatrªntiªuthøc: qu 1 VÞ Ý tróc tr kiÕn 2 Trang bÞvµtiÖn phôcvô thiÕt nghi 3C¸cdÞchvôvµmøc®éphôcvô 4Nh©n ªnphôcvô vi
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4VÖsinh ëViÖt tiªuchuÈn h¹ngkh¸chs¹ntõmét®Õnn¨msao®cm«t¶ chitiÕt trong ®Þnh Nam, xÕp î “QuyvÒ ªuchuÈn h¹ngkh¸chs¹ndu lÞchbanhµnhkÌmtheoquyÕt®Þnhsè107ngµy22-6-1994”.Theo ti xÕpquy®Þnh µyc¸cgi¸m ®èccñakh¸chs¹ntõhai®Õn n¨msaoph¶i tètnghiÖp ihäcqu¶n lýkinhtÕ tµi n ®¹chÝnhhoÆc ¶n trÞ ¸chs¹n.c¸cnhµqu¶n lýkh¸chs¹nba®Õn n¨m saoph¶i th«ngth¹oÝtnh tmét qu khngo¹ing÷ th«ngdông.Quy®ÞnhnµygiópsùhiÓubiÕt cñachóngtavÒ ¸clo¹itrang bÞ,bµnghÕ vµ c thiÕtdÞchvôtrong ¸ckh¸chs¹nlín. c 4.7Ph©nlo¹itheomôc®Ých ña ¸ch c kh Theosùph©nlo¹inµycãbalo¹ikh¸chs¹n:th ngm¹i, l tró µnghØ ìng.Tuynhiªnsùph©nbiÖt ¬ u v dnµykh«ngrârµng. 4.7.1.Kh¸chth ngm¹i (Over ¬ view...). §©ylµlo¹ikh¸chs¹nréngnh tvµcònggäilµkh¸chs¹nl t¹mtró.Nãlµkh¸chs¹ndµnhchokh¸ch ung i®ikinhdoanh,ng¾mngµy.Kh¸chs¹nth ngm¹i ®cx©ygÇntrungt©m,xuhínglµvïngngo¹i«.Trong ê ¬ îmétsè® tníc cãxu híngphæbiÕn tåikhubu«nb¸n kinhdoanhravïngngo¹i«.C¸ckh¸chs¹nth ngm¹i ¬còngtheoxuhíng®ã,vµcãthÓ×mth ytrªn® ngcaotèc,khuc«ngnghÖ©nbay...ëngo¹i«(5) t ê , 4.7.2.Kh¸chs¹n®Þnh (ltró). c Mét ¹ih×nhkh¸chs¹n®Þnh ®cthiÕt kÕ ®Çu ªnchokh¸chëdµi ngµy.HÇu nh÷ngkh¸ch lo c î ti hÕts¹nnhthÕ ® ranh÷ngmøcgi¸ th pchoviÖc ªbuångtheotuÇn, th¸ngvµtheomïa. a thu theo Mét ¸chs¹n®Þnhc ®Ón ×nhcungc p buångëvíibuångt¾mriªngbiÖt,dÞchvôlÔ©nphôc kh i h tvôhµnhlývµanninh.HÇuhÕt c¸cbuång®Æc Öëkh¸chs¹nnµy®Òu ãbÕp trongbuång®ctrang Þ bi t c î b®Ç®ñ.(14) y 4.7.3.Kh¸chs¹nnghØ ìng d
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ón¾mb¾t®c nhucÇuthay®æicñakh¸chdu lÞchnghØ ¬i, c¸ckh¸chs¹n®· mëthªmc¸c î ng dÞchvônh: bÓb¬i, s©nquÇn î s©ng«n,phßngtËp µc©ul¹cbésøckhoÎ.Khic¸ckh¸chs¹nmëréngc¸c vt, v dÞchvôth×métlo¹ih×nhc¬ sëu tró íi ra®ê®ãµkh¸chs¹nnghØ ìng(14) l m i l d 4.8Ph©nlo¹itheoph¬ngthøc ¶n trÞ µsëh÷u qu v Sùt¨ngtr ngcña çikh¸chs¹n:xuthÕ thÕ giíi lµmgi¶m dÇnsèkh¸chs¹nnhá.X©ydùngnh÷ng ë chu kh¸chs¹nlín®¾t Ònvµc¹nhtranhtrªnthÞtr ngquèctÕ ®ßiháitµin¨ngqu¶n lývµnguånvènlínmµ ti ê chØ ÷ngc«ngtylínmíi cãthÓ c p. §Òunµy® ®Õn métxu thÕ míi, ®ãlµchuçikh¸chs¹n.Chuçi nh cung i a kh¸chs¹ncãnhiÒuu ®Óm.ChÝnhv× VËy µnãgiat¨ngr tnhanh.VÝdô métsè®Ómm¹nhmµchuçi i m i kh¸chs¹n®eml¹i: 1. Kün¨nglùa än®Þ®Óm èt. ch ai t 2. DÔt×mnguånvèn. 3. Gi¸thµnh®¬nvÞ ¹ do sèlnglínvÒ hµngvµo,qu¶ngc¸o. h î mua 4. Thuhótc¸ctµin¨ngqu¶n trÞ ái. gi 4.9. NhËn ¹ngtªnhiÖu. d V׮ƮÓm ùnhiªncña kh¸chkhi ®idu lÞch µgÆp ¶i sùxal¹khixanhµ,tíimétm«itr ci t du l ph -êngmµhächahÒbiÕt nªnhäkh«ngbiÕt lùa änkh¸chs¹nnµolµphïhîpchom×nh.ChÝnhv× VËy, Öc ¹othµnh ch vi tchuçikh¸chs¹nvíi nh÷ngtiªuchuÈn Þchvômµkh¸chu södôngsÏ giópkh¸chdÔdµnglùa än.Mét ¸i tªnkh¸ch d ch cs¹nquenthuéëmétn¬i xal¹sÏt¹ochokh¸chsùyªnt©mkhi ®Õnvµchänn¬i ®ã. c §Æc ÒnödôngtªnhiÖu quy s §Æc ÒnödôngtªnhiÖuchophÐp c¸cdoanhnghiÖp ávõa ã®csùhçtrîcña çikh¸chs¹n,võa quy s nh c î chu duytr×sùtùlËp ña ªngm×nh.Ng i®cnhË®Æc ÒnödôngtªnhiÖu®cphÐp södôngtªnvµnh·nhiÖucña - c ri ê î n quy s î ngêichosödôngtªnhiÖuvµ®cnhËn ÷nghçtrînh: nghiªncøukh¶ thi,lùa än®Þa i m,thiÕt kÕ lËp ho¹ch, î nh ch ®Ó kÕt×mnguåntµitrîkhi x©ydùngkh¸chs¹n.Ngoµira,ng i®cnhË®Æc Òn ödôngtªnhiÖucßnnhË®cmétsè ê î n quy s nî
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hçtrîtrongqu¸tr×nhkinhdoanhnh: tv nqu¶n lý,qu¶ngc¸o®ång ¹t,muahµng(thùc ÈmvËt ôngcÇnthiÕt...) lo ph d®c gi¶m gi¸, ®c nhËnkh¸chtõnh÷ngkh¸chs¹nkh¸ctrongchuçi.§æil¹i,ng i ®c nhËn®Æc Òn ödôngtªn î î ê î quy shiÖuph¶i tr¶ chi phÝsödôngtªnhiÖu,tiÕp tôctr¶ métkho¶n tiÒntrªnmçi phßngchothuª,tiÒnthuªb¶nghiÖu,trÝch éttûlÖ nh t®Þnhtrªntæng nhËpchohÖthèng®Æt ßngvµchi phÝchomçiphßng®c®Æt m (%) thu ph îquahÖthèng µy. n Hîp®ångqu¶n trÞ:lµsùtho¶ thuËn ÷achñkh¸chs¹n vµc«ngtyqu¶n lý.C«ngtyqu¶n lý®ångý gi®¶m nhËn ¸cchøcn¨ngqu¶n lývµho¹t®éng ñakh¸chs¹n,cßnphÝa ñkh¸chs¹ntr¶ tiÒncho dÞchvôqu¶n c c chlý. C¨nhéchothuªvµchothuªphßngtheo®Þnh ú:C¸cphßngcãbÕp, cãphßngngñ...®cb¸nchokh¸chnhlµ k înhµcña ä.Phßng thuªcãthÓ î kh¸ch®Æt ícthËm Ýtrcmétn¨m.C¨nhéchothuªcãthÓµmétphÇncña h cho ®c tr ch í lkh¸chs¹nnghØ ìngho¹t®éngdíi sù®Òuhµnhcñamétc«ngtyqu¶n lýhoÆc ÷ngnh©nviªndo chñkh¸chs¹n d i nhtuyÓn é.Chothuªphßngtheo®ÞnhkúÝttènkÐm h¬n bëi kh¸chhµngthuªvµothêigiannh t®Þnhcø®Õn thêi mgian®ãkh¸chs¹ndµnhphßng®ãchokh¸chcßntrc®ãcãthÓ ng ikh¸cthuª. í cho ê 5. Vaitrßña doanhkh¸chs¹n c kinh §èivíi kh¸ch:kh¸chs¹nlµn¬i l tró,phôcvôvµ®¸pøngtho¶ m·n mäinhucÇucñakh¸chkh«ng u nh÷ngvÒ çnghØ ¬i ¨n uèngmµcßncãc¸cdÞchvôkh¸cnh: vuich¬i gi¶i trÝ,c¸ccuéchéihäp,ph- ch ng ¬ngtiÖn...trongsuètthêigianhälu tró.ChÝnhv×VËy ¸chs¹n®ãng trß tquanträng sùthµnh kh vai r trong b¹i cñachuyÕndu lÞch.Kh¸chs¹nsϮӹi chokh¸chnh÷ng n tîngtè®Ñp tamtrÝ ñahämétc¸ch l t trong c m¹nhmÏtõnh÷ngth¸i®écu¶ nh©nviªn,c¸chphôcvô... §èivíikinhdoanhdu lÞch,thÓ Önqua®ãng ãph¬n75% vµodoanhthucñatoµnnganhdu lÞch. hi g §©y ÝnhlµnguånthuchñyÕu cña µnh.Kinhdoanhkh¸chs¹nph¶i ph¸ttriÓn ãsÏ gãpphÇn «ngnhë ch ng n kh chosùph¸ttriÓn ña µnhdu lÞch. c ng
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èivíi nÒnkinhtÕ: kinhdoanhkh¸chs¹ncòngsÏ kÐo theosùph¸ttriÓn ñanhiÒungµnhkinhtÕ ckh¸c.v×thÕ muènph¸ttriÓ®cngµnhdu lÞch ãph¶i dùavµoc¸cngµnhkinhtÕ kh¸c.DovËy, trßña nî n vai cnãgãpphÇn µokinhtÕ trong Öc µmt¨ngthunhËp ècd©nchuyÓnÞchc¬ c ukinhtÕ. v vi l qu d Ngoµirakinhdoanhkh¸chs¹ncßncãvaitrß viÖc ¹oc«ng¨n viÖc µm,gi¶i quyÕtmétsèl trong t l -înglao®éng íntrong · héi. l x II. Tæ øc doanh ch kinh 1. C¬sëvËt tküthuËt µc¸cdÞchvôtrong ¸chs¹n ch v kh 1.1. C¬sëvËt tküthuËt: ch C¬ sëvËt tküthuËt kh¸chs¹ngåmcãc¸cc«ngtr×nhphôcvôu tró µ¨n uèngchokh¸ch. ch trong l vNãimétc¸chcôthÓ l c¸ctoµnhµvµhÖthèng thiÕtbÞtrong®ã. ®ãµ trang a. C¸ctoµnhµgåmcã:tÇng ntiÕp kh¸ch,tÇng ¸chë,c¸cphßngdµnhchosödôngc«ng ®ã kh céng,phßng¨n,hÖthèng thiÕtbÞvµc¸ckhuvùcbætr. trang î - TÇng ntiÕp kh¸chcãvaitrß t©mtrong ¸chs¹n,chøcn¨ngcña ãlµmèiquanhÖ ®ã trung kh n víit tc¶ c¸cphßng,banvµc¸ckhuvùctrong ¸chs¹n.Khuvùcnµybaogåmc¸cbéphËn, kh c¸cphßngbansau:giantiÕp t©n,quÇy tiÒn,c¸cquÇy Þchvô,phßnghµnhchÝnh,hÖ thu d thèng Ö c«ngcéng. v sinh - TÇngkh¸chëchÝnhlµkhu vùcchÝnhcñakh¸chs¹n. C¸chÖthèngtrangthiÕt bÞtrong phßngkh¸ch®Òuphôthuécvµothøh¹ngcñakh¸chs¹n,cñaphßngvµc¸chbètrÝcña kh¸chs¹n. Ngoµic¸c phßngëcñakh¸chcßncãc¸c buångriªngchonh©nviªn phôcvô, ®ång êicònglµn¬i ®Ó ¨nmµn,kh¨ntr¶i giêng®Ó ôcvôkh¸ch. th ch ph - Khuvùcbætrîlµkhuvùccãý nghÜa ópchokh¸chs¹nho¹t®éngcãhiÖuqu¶ h¬n.Nã gi baogåm:n¬i giÆtµ(chñyÕu cãëtrongc¸ckh¸chs¹nlín)trungt©m®Ön íc,n¬i ®çxe, l i n nhµkho...
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Mét Çn ÷akh«ngthÓ ®ccña ¸chs¹n®ãlµkhuvùcgi¶i trÝ µc¬ sëphôcvô ph n thiÕu î kh v ¨n uèng.ChÝnhyÕu tèthøh¹ngsaocñakh¸chs¹n,quyÕt®Þnh èlîng,h×nhthøc ôcvô. s ph C¬ sëphôcvô¨n uèngcñakh¸chs¹ngåmcãphßng¨n,nhµbÕp, nhµkho.Bªnc¹nhphßng ¨n chÝnh,trong ¸chs¹ncßncãquÇy qu¸ncµphª gi¶i kh¸t. kh bar, b. Trang bÞtrong ¸chs¹n thiÕt kh - Ph ngtiÖn bÞ. ¬ thiÕt Ho¹t®éng doanhcñakh¸chs¹nngµynay®· cãnh÷ngbíctiÕn quanträngtrongviÖc ödông kinh sc¸cph¬ngtiÖnthiÕt bÞ.§ÒunµychophÐp tËptrungvµoc¸cho¹t®éngcñakh¸chs¹nnh: cungøngvËt i tnguyªnliÖu,b¸ndÞchvôhµngho¸,võa ãthÓ¹onªnnhiÒudÞchvôkh¸ccñakh¸chs¹n.Ph¬ngtiÖn,thiÕt c tbÞ®csödôngtrong ¸chs¹nbaogåmnhiÒu ¹ivµ®cchiathµnhc¸cnhãmkh¸cnhau. î kh lo î + Ph ng tiÖnvËnchuyÓn ópcho c«ngviÖcchuyªnchënh©nviªn, kh¸chcòngnh hµngho¸, ¬ ginguyªnliÖu,s¶n phÈm.§Ónh×nhcñaph¬ng tiÖnvËnchuyÓn kh¸chs¹n lµthangm¸y ®c bètrÝ i trong îriªngchokh¸chvµnh©nviªn. + ThiÕtbÞghi nhËn «ngtinbaogåmnh÷ngm¸ymãcgiópchoviÖ®¨ngkýchçkh¸chs¹n,th«ng th ctinvÒ ×nhh×nhsödôngbuånggiê,t×nhh×nhphôcvôc¸cdÞchvôkh¸c.Ngµynayc¸cthiÕt bÞnµychñ tyÕu lµm¸yvitÝnh. + C¸cph¬ngtiÖn bÞkh¸cnh: nhµl¹nh,m¸yl¹nhtrongkho,thiÕt bÞ®Òu µnhiÖ®é,thiÕt thiÕt i ho tbÞ®Ön, bÞ®ong®okiÓmtra...ViÖcùa änvµbètrÝ, ¾p®Ætödôngc¸cph¬ngtiÖn, bÞty i thiÕt l ch l s thiÕt ïthuéc µokÝchthc,thø ¹ngcña ¸chs¹n. v í h kh - Trang bÞtrong ¸chs¹n®cchialµmhailo¹i:trang bÞth ngxuyªncè®Þnh µ thiÕt kh î thiÕt ê v trang bÞkh«ngcè®Þnh. thiÕt TrangthiÕt bÞth ngxuyªncè®Þnhbaogåm:giêng,tñ,bµn,ghÕ, gi¸ ®å®¹c,v«tuyÕn,tñl¹nh, ꮵi...CÇ®Æc Ötu ýtíiviÖc ödôngtrang bÞtrong µhµng,khugi¶i trÝ. n bi l s thiÕt nh
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÝdô:nhµhµngcãthÓ trÝtheophongc¸chc¸cd©ntéc,cãthÓ ètrÝthªmc¸ct¸cphÈm trang bnghÖ Ët. thu C¬sëvËt ttrong ¸chs¹nth ngcãgi¸ trÞín,lÞch ù,sangträng, ªucÇulu«n®cbæsungvµ ch kh ê l s y î®æimíi. 1.2. C¸cdÞchvôtrong ¸chs¹n. kh a. C¸cdÞchvôchÝnh: - DÞchvôu tró:cungc p chokh¸chnh÷ngphßngë®·®cchuÈn Þs½ntiÖn §©ylµ l î b nghi. dÞchvôc¬ b¶n nh t,sùph¸ttriÓn ñakh¸chs¹nphôthuéctrchÕt vµosùph¸ttriÓn ña c í c dÞchvônµy. - DÞchvô¨n uèng:s¶n xu t,b¸nvµtrao kh¸chc¸cmãn¨n,thøc èng. cho u b. DÞchvôbæsung: - Nh÷ngdÞchvô®¸pøngnhucÇubøcthiÕt hµngngµycñakh¸ch,th«ngtinvÒ i ukiÖn ®Ò gi¶i trÝ, Þchvôsinhho¹t,dÞchvôm«igiíi tr«ng ,b¸nhµng... d ®å - Nh÷ngdÞchvôn©ngcaonhËn øccñakh¸chvÒ a ¬ng,® tníc:chiÕu phim,triÓn th ®Þ ph l·m,qu¶ngc¸o... - DÞchvô®¸pøngyªucÇucñakh¸chcãkh¶ n¨ngthanhto¸ncao.HíngdÉndu lÞch,phiªn dÞch,thkýriªng... - Nh÷ngdÞchvô®Æc Öt:phôcvông itµntËt ®Èy),Þchvôgi÷ tr. bi ê (xe d Î 2. Bém¸ytæ øc doanhnghiÖp ¸chs¹n ch trong kh 2.1. Kh¸iniÖmc¬ c utæ øc ch Trongkh¸chs¹n,qu¸ tr×nhphôcvôdo nhiÒubéphËn ôcvôkh¸cnhau®¶m nhiÖm.C¸cbéphËn phnµyvõa ãtÝnh®écËp¬ng®èi,võa hÖmËt víinhautrong étqu¸tr×nhphôcvôliªntôcnh»m c l t quan thiÕt m
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tho¶ m·n nhucÇucñakh¸ch.Sùh×nhthµnhc¸cbéphËn,mèi quanhÖgi÷achóngcòngnh ph¹mvi tr¸chnhiÖmgi÷ac¸cc¸nh©nvµbéphË®chiÓulµc¬ c utæ øc ña nî ch c doanhnghiÖp ¸chs¹n. kh 2.2. Tæ øc ém¸ycña ¸chs¹n: ch b kh 2.2.1. HÖ èng ¶n xu tkinhdoanh th s a. Khèimét:kinhdoanhdÞchvôu tróvµc¸cdÞchvôbæsungkÌm theo.Khèinµy®c chia l î thµnhc¸cbéphËn sau: - BéphËn®ãntiÕp: lµn¬i thùchiÖnnh÷ngnhiÖmvô®¨ngký®ãntiÕp vµbètrÝcho kh¸ch,phôcvôc¸cdÞchvôtrongthêigiankh¸chl tró,thanhto¸nvµtiÔnkh¸ch.Ngoµira u béphËn®ãntiÕp cßnkinhdoanhc¸cdÞchvôbæsungkh¸cnhaunh muavÐ tµu,xe cho kh¸ch,muahoa,göith ... - BéphËnbuång:ch¨m lon¬i nghØ ñakh¸ch,ch¨m loviÖcnghØng¬i trongqu¸ tr×nh c kh¸chl l¹ikh¸chs¹n u - BéphËnkinhdoanhvµc¸cdÞchvôbæsung:b¸n hµngkünghÖ, Ætµ®Öntho¹i...C¸c gi l , i dÞchvôbæsungnhiÒuhayÝttuúthuécvµoc p h¹ng,quym« vµnhucÇuthùctÕ cña kh¸ch. - BéphËn ¶o dìng,söach÷a:söach÷atrang bÞtrongkh¸chs¹n,®¸pøngchokh¸ch b thiÕt s¹nho¹t®éng èt. t b. Khèihai:kinhdoanhdÞchvô¨n uèng.Baogåmc¸cbéphËn sau: - BéphËn s¶n xu tc¸cmãn¨n phôcvôkh¸ch. bÕp: - BéphËn µn:phôcvôc¸cmãn¨n,®åuèngvµc¸chµngho¸kh¸c. b - BéphËn chuyªnchÕ biÕn s¶n xu tc¸c®åuèng,®å¨n nhÑ ãng Æc éi). bar: (n ho ngu - BéphËn æsungkÌmtheo:dµnnh¹c,casÜ,vòtr ng... b ê 2.2.2. HÖ èng ¶n lý th qu
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Gi¸m®èc Æcæng ¸m®èc ho t gi - C¸c phãgi¸m®èc Æc ãtæng ¸m®èc ho ph gi - C¸cbéphËn øc ¨ng:kÕ to¸ntµivô,tæ øc µnhchÝnh,cungøngvËt, kÕ ho¹ch. ch n ch h t 2.3. C¬c utæ øc: ch Doquym«,møc®éphøct¹pcòngnhyªucÇu,nhiÖmvôvµ®Þnh íngkinhdoanhcñamçikh¸chs¹n h kh¸cnhaunªnc¬ c utæ øc êngkh«ng®ång t.Mét èm«h×nhtæ øc ênggÆp: ch th nh s ch th a. C¬c utæ øc chøc ¨ng ch theo n -C¬ c u chøcn¨ng:do lngqu¶n lýlínvµdÇndÇnh×nhthµnhc¸ckhèiviÖc ªnm«nho¸ theo î chuy chøcn¨ngcñatõngkhèi-nh chøcn¨ngkÕ ho¹ch,chøcn¨ngnghiÖpvô...C¬c u tæ øcnµyt¹o®ÒukiÖn ch i chol·nh®¹o®is©uvµotõnglo¹ichøcn¨ng.Tuynhiªnc¬ c u nµylµmchongêibÞl·nh®¹ohoÆ®¬nvÞ c bÞl·nh®¹onhË®cqu¸ nhiÒuchØ Þ,mÖnhlÖnh ñanhiÒung il·nh®¹o,cãkhi mÖnhlÖnh, Ø Þ ña nî th c ê ch th c gi¸m®èc µng i®øng u èinghiÖp ôcãm©uthuÉn nhau. v ê ®Ç kh v lÉn - Nguyªnt¾c:ng il·nh®¹olµnh÷ngchuyªngiaëc¸clÜnh ùccôthÓ µmçibéphËn ãtõ ê v v c hai®Õnbang il·nh®¹o,mçing ichÞutr¸chnhiÖmëtõng Ünh ùccôthÓ. ê ê l v G¸m ® c i è PhãG¸m ® c i è PhãG¸m ® c i è T r­ën g b ar T r­ën g b Õ p T r­ën g b u ång T r­ën g lÔ t©nTrëng b µ n S¬®åc¬ c utæ øc chøc ¨ng ch theo n
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ¦u®Óm:chØÇnnh÷ngnhµchuyªnm«ngiáitõnglÜnhvùcgiópgi¸m®èc(ng il·nh®¹o i c ê caonh t)thay × méthoÆc ng i ph¶i hiÓubiÕt toµndiÖnvÒ ªnm«nmµ trong v hai ê chuy thùc r tkhãt×m®cng inhvËy tÕ î ê - Nhc®Óm:ng i l·nh®¹oëc¸cc p th ph¬nhoÆc ©nviªncãtõhaing i l·nh®¹otrë î i ê nh ê lªnnªnr t khãph©n®Þnh giíi c«ngviÖc µtr¸chnhiÖmcôthÓ ranh v b. C¬c utæ øc ùc ch tr tuyÕn: C¬ c utrùc tuyÕn:lµc¬ c umµng il·nh®¹otrùc tiÕn hµnhvµqu¶n lýnh©nviªndíi quyÒn ê tiÕpcña ×nhkh«ngquab tcømétkh©utrung nµo. m gian - Nguyªnt¾cmçibéphËn Æc çing ithõa µnhchØãmétng il·nh®¹otrùc Ng i ho m ê h c ê tiÕp. ê nµyph¶i biÕt râvµlµm®cc«ngviÖc ñanh©nviªndíi quyÒn, êngmétng il·nh®¹o î c th ê cãsèlngnh©nviªnnh t®Þnh î G¸m ® c i èPhãG¸m ® c i è PhãG¸m ® c i èS¬®åc¬ c utæ øc ùc ch tr tuyÕn - ¦u ®Óm:nh©nviªn biÕt râng i l·nh ®¹otrùctiÕp vµduynh tcñam×nh,®¶m b¶o i ê gi¶i quyÕt c«ngviÖcnhanhchãngtõtrªnxuèngdíi, x¸c ®Þnhrâtr¸chnhiÖmvµquyÒn h¹ncña õng êi. t ng
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nhc ®Óm:ng i l·nh®¹oph¶i amhiÓuvµth«ngth¹ochuyªnm«n®¬nvÞm×nh phô î i ê tr¸ch.§Òunµyr tkhãthùchiÖntrong®ÒukiÖnc¸c ho¹t®éngkinh doanhcãquym« i i c«ngnghÖ øct¹p.DovËy ¬ c unµychØ p dôngchonh÷ngkh¸chs¹nquym«nhá. ph c ¸ c. C¬c utæ øc ùc ch tr tuyÕn-chøc ¨ng(c¬c uhçnhîp). n C¬ c u trùctuyÕn-chøcn¨ng:c¬ c u nµyhiÖnnay®c¸p dôngréngr·i trªnthÕ giíi vµëníc ta, î v×nãkÕt hîp®ct tc¶ nh÷ngu ®Óm ña ¸clo¹i qu¶n lýnãitrªn.ThÓ Ön®cnguyªnt¾cmétthñtr î i c c hi î - ëngtrongl·nh®¹ovµqu¶n lý(c¬ c u trùctuyÕn),®ångthêic¸c®¬nvÞchøcn¨nggiópthñtr ngso¹n ë th¶oc¸cquyÕt®Þnhqu¶n lýthuécchøcn¨ngcñam×nhnhngkh«ngcãquÒn c¸cquyÕt®Þnh ¶n lý. ra qu Chóngtath ng¸p dôngc¬ c u tæ øcnµytrongviÖc kÕ bém¸ycñac¸cc«ngtydu lÞchvµc¸ckh¸ch ê ch thiÕt s¹nvíi quym«línnh kh¸chs¹nRex,kh¸chs¹nSofitel,kh¸chs¹nHiltonHµNéiOpera...Mét nh÷ngv n trong ®Ò träng x©ydùngc¬ c utæ øc ña ¸chs¹nlµviÖc ©ydùngquychÕ ho¹t®éng. quan khi ch c kh x - Nguyªnt¾c:c¸cbéphËn p th phoÆc êithõa µnhchØ ãmétng il·nh®¹otrùc c ng h c ê tiÕp cßnc¸cbéphËn giancãmétsèng il·nh®¹olµchuyªngiavÒõng Ünh ùccôthÓ. trung ê t l v G¸m ® c i èPhãG¸m ® c i è PhãG¸m ® c i è T r­ën g b ar T r­ën g b Õ p T r­ën g b u ång T r­ën g lÔ t©n S¬®åc¬ c utæ øc ùc ch tr tuyÕn-chøc ¨ng n
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ¦u®Óm:chuyªnm«nho¸ c¸cbéphËnl·nh®¹oc p trunggianvµ®¶m b¶o nguyªnt¾c i métng i l·nh®¹o®èivíi nh÷ngng i trùctiÕp thùchiÖn,chophÐp södông®óngquyÒn ê ê h¹ncñac¸nbél·nh®¹o,ph©n®ÞnhrânghÜa ôvµtr¸chnhiÖmcñatõngbéphËntrong v ®¬nvÞ.C¬c unµy®c¸p dôngréng ·i trong ¶n lýkh¸chs¹ncãquym«lín. î r qu 2.4. Mét èm«h×nhvÒ ¬ c utæ øc ña ¸chs¹nquèctÕ s c ch c kh Gi ¸ m ®èc Th kýLÔ t©n Nhµ ¡n u è ng Nh © n sù K Õ to¸n BÕp bu å ng S¬®åæ øc ña ¸chs¹nquym«nhá(díi 80phßng) t ch c kh
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368S¬®åæ øc ña ¸chs¹nquym«lín(tõ ®Õn200phßng) t ch c kh 150 II.2. Qu¸tr×nhphôcbôkh¸ch Th«ngth ngëb t c métkh¸chs¹nnµodï línhaynhá®Òu ãchungmétquytr×nhphôcvôkh¸ch. ê cQuytr×nh®ã®cph©nchiaralµmc¸cgiai®o¹nsau: î II.2.1. Trckhi kh¸ch®Õn” í Giai®o¹nnµyb¾t®Çu õkhi kh¸chlùa änkh¸chs¹nvµ®Æt ßng.Kh¸chquyÕt®Þnh t¹i mét t ch ph ëkh¸chs¹n,phôthuéc µonhiÒu tè: v yÕu - §cgiíi thiÖu õmét®¹ilýl÷hµnhhayquab¹nbÌ î t - §· cãnh÷ngtr¶i nghiÖm ícvíikh¸chs¹n tr - Trªnqu¶ngc¸o - VÞ Ýña ¸chs¹nhaysùnæitiÕngcña ã tr c kh n - Gi¸phßng - DÔ dµng®Ó t ßngvµnh©nviªn®Æt ßngph¶i m«t¶ nhthÕ nµochokh¸chs¹n ®Æph ph vµgiíi thiÖu ¬ sëvËt ttrong ¸chs¹n. c ch kh Nõunhkh¸ch®ångý ch p nhËn,nh©nviªn®Æt ßngsÏ cãtr¸chnhiÖmlµm®¬n®Æt ßngcho ph phkh¸ch. II.2.2. Khi kh¸ch ®Õn: giai ®o¹nnµybaogåmc¶ viÖclµmthñtôccho kh¸ch thuª phßng.Nh©nviªn lÔ©nsÏ x¸c ®Þnht×nhtr¹ng®Æt ßngcñakh¸ch(cãhay t ph kh«ngc㮬n®Æt ßng) íckhi b¾t®Çuµmthñtôcchokh¸chthuªphßng. ph tr l Qu¸tr×nhtiÕn hµnhlµmthñtôcchokh¸chbaogåm:
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a. X¸c®Þnh ×nhtr¹ng®Æt ßngcña ¸ch t ph kh + Víikh¸chc㮬n®Æt ßngnh©nviªnlÔ©nsÏ x¸c®Þnhb¶ngth«ngb¸o®Æt ßngvµxem ph t phl¹i.Thñôcthuªphßngdùavµoth«ngb¸o®cghitrong ¶ngth«ngb¸o®Æt ßng t î b ph + Víikh¸ckh«ngc㮬n®Ætphßngnh©nviªnlÔ©nkiÓmtra ¶ngth«ngtinvÒ ßngvµl y t b phth«ngtinvÒ cÇucña ¸ch. nhu kh b. Ph©nlo¹iphßngvµgi¸ phßng + Ph©nlo¹igi¸: khi kh¸chc㮬n®Æt ßng,nh©nviªn®Æt ßngsÏ ph©n1 lo¹igi¸ chokh¸ch, ph phtrong èt ¸tr×nh®Æt ßng. su qu ph Ph©nlo¹i gi¸ phßngchokh¸chtù®Õn kh«ngc㮬n®Æt ßng, ®«ikhi nh©nviªn cãthÓ î ph ®cphÐpcungc pphßngvíimÞgi¸ th ph¬ngi¸ chuÈn hä. cho + Ph©nlo¹i phßng:khi ph©nphßngchokh¸chnh©nviªn lÔ©nph¶i nhËnbiÕt ®c ®Æ®Óm t î citõnglo¹iphßng.B¶n ®åphßng®c® ra®Ó ©nlo¹iphßngthÝchhîplµmtho¶ m·n nh÷ngyªucÇucña î a phkh¸ch.M¸ytÝnhcòngcãthÓ Önramétb¶n ®åphßngchØ ¸ctÇng, ÞtrÝ ñac¸cphßngkh«ngcãkh¸ch hi c v cvµ®· cãkh¸ch. c. Ph ngthøc to¸n ¬ thanh ViÖc quyÕtto¸nmétc¸chcãhiÖuqu¶ lóckh¸chrê®iphôthuéc µo c¸cbíc®· lµmtrongsuètqu¸ i vtr×nhlµmthñtôcchokh¸chthuªphßng®Ó¸c®Þnh ¬ngthøc to¸ncña ¸ch. x ph thanh kh d. §ach×akho¸phßngchokh¸ch Saukhi nh©nviªn lÔt©n®Ònc¸c th«ngtinvµoho¸®¬nkh¸chhµng,häsÏ ® ch×akho¸ cho i akh¸ch.Kh¸chsÏ®c chØdÉnc¸chsödôngch×akho¸phßng.§Óantoµnchoc¶ kh¸chvµkh¸chs¹n,ch×a îkho¸phßngph¶i ®ckiÓmso¸tchÆt Ï. î ch II.2.3. Khikh¸chëtrong ¸chs¹n kh
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trongsuètthêigiankh¸chl tró ¸chs¹nsÏ cungc p c¸cdÞchvôchokh¸chkh«ngchØ cÇuvÒ u kh nhuphßngmµcßnc¸cdÞchvôkh¸chnh: phôcvô¨n uèngt¹iphßng,phôcvôvÒ ¸c®å¨n uèng,giÆtµ,vuich¬i c lgi¶i trÝ, ¬ngtiÖn th«ng.T tc¶ c¸cdÞchvônµy®Òu ôcvôtheoýmuèncñakh¸chhµng.V×thÕ ph giao phkhikh¸chcãnhucÇu¨n uèngngay ¹iphßng,häsÏ®cphôcvôngay tcøkhi nµohämuèn. t î b Khinh©nviªnt¹inhµhµngtiÕp nhËn ªucÇucña ¸chqua®Ön ¹i,häsÏháirâsèphßngkh¸ch, y kh i thosèng i¨n,tªnc¸cmãn¨n,thêigianchokh¸ch¨n. ê - Nõunhkh¸chkh«ngx¸c®Þnh î mãn¨n chÝnhth×nh©nviªnphôcvôph¶i giíi thiÖu íi ®c v kh¸ch - Nh¾c ¹inéidung®Æt÷avµyªucÇucña ¸ch l b kh - Saukhi lµmbiªn lai,nh©nviªnsÏ chuyÓn èngnhµbÕp, quÇyîu vµvµos殨ngký® xu r a ®å¨n tíiphßngchokh¸ch - KhichuÈn Þxong,nh©nviªnmangtíitrccña ßngkh¸chgâcöa lÇn µnãi b í ph ba v - Kh¸chramëcöa, Ô chµokh¸ch l phÐp - X¸c®ÞnhvÞtrÝ ïngb÷atheoyªucÇucñakh¸ch,bÇyrabµn®ådïng®Ó n uèngtheo d ¨ quy®Þnh - Nõukh¸chyªucÇuth×ph¶i ël¹iphßngkh¸ch®Ó ôcvôchokh¸ch ph - Trao ¸®¬nthutiÒn kh¸ch,®Ò Þ ¸chghisèphßngvµlýnhËn µoho¸®¬n ho cho ngh kh v - Háixem kh¸chcßncãyªu cÇug× n÷akh«ng.Nõukh«ngcãyªu cÇug× n÷alÔphÐp chµokh¸ch... Nõunh kh¸chmuèn¨n uèngt¹i nhµhµnghayquÇybar,khi hätíi nhµhµng:nh©nviªn nhµhµng®øng ëcöa Çy khi hätíinhµhµng:nh©nviªnnhµhµng®øng µyëcöa vµo niÒmnët¬i cêi ngay qu bar, ng ra®ãnchµokh¸ch.Sau®ãmêikh¸chvµobµn,® thùc®¬nchokh¸chvµphiÕu gä®åuèngmétc¸chlÔ a i phÐp.Sau®ãnh©nviªnhÇubµnnh¾cl¹i néidungtrongphiÕu råiviÕt vµobiªn laichuyÓ quÇy îu.Khiphôc cho r
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vô®ßngchokh¸chph¶i dïngkhay,vµ®øng ªn ph¶i rã®åuèngchokh¸ch.Haykhi kh¸chgäimãn¨n, í b tkhachkh«ngx¸c®Þnh®cgäimãnnµoth×nh©nviªnphôcvôbµnph¶i giíi thiÖuvíi kh¸chthùc®¬n,h- î¬ngvÞcña õngmãn¨n ®Ó ¸chchän.Kh¸chgäimãnxongnh©nviªnhÇubµnnh¾cl¹i néidungghitrong t khbiªn lai®Ó ¸chx¸c nhËn.Khi chuyÓn ãn¨n chokh¸chph¶i kiÓmtraxem cã®ónglµnh÷ngmãn¨n kh mkh¸chgäikh«ng.Trong phôcvôkh¸chn quans¸tkÞpthêitiÕp thªm®åuèng,thub¸t®Üa®· hÕt thø¨n khi cdän®ivµlu«nthay ¹ttµnthuèc ¸. g l Khi kh¸ch®Ò Þthanhto¸n,vµ®øng ËyravÒ ©nviªnhÇubµnph¶i chµokh¸chtáý hoµn ngh d nhnghªnhkh¸chlÇn l¹itíi. sau II.2.4. Khikh¸chrêikháikh¸chs¹n §©y µgiai®o¹ncuèicïngphôcvôkh¸cht¹ikh¸chs¹n.HÇu hä®Òu êikh¸chs¹nvµobuæis¸ng. l hÕt rThñôccña Öc ¸chrê®ibaogåmc¸cbícsau: t vi kh i - KiÓmtra tÝnlêinh¾n th - Ghil¹ivµoho¸®¬nkh¸chnh÷ngkho¶nph¶i tr¶ hiÖnt¹ivµkiÓmtra ¸cth«ngtintrªn c ho¸®¬nkh¸ch - Háikh¸chxemvÒ ÷ngkho¶nph¶i tr¶ míi ®©y nh - Tr×nhho¸®¬nchokh¸ch - KiÓmtra étlÇn ÷aph¬ngthøc to¸ncña ¸ch m n thanh kh - TiÕn hµnhthanhto¸nho¸®¬nkh¸ch - NhËn ¹ich×akho¸phßng l - CËp Ët «ngtint×nhtr¹ngphßng nh th T¹ométb¶ngl th«ngtinkh¸chlµméttrong ÷ngbíccuèicïngcña Öc µmthñtôcrå®ivµqu¸ u nh vi l itr×nhtÝnhho¸®¬n.Th«ngtintrªnb¶n l th«ngtinkh¸chcãthÓ î thuthËp õthή¨ngkýt¹mtró µho¸ u ®c t v
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®¬nkh¸ch.§ãlµnh÷ngsèliÖu µichÝnh,th«ng c¸ nh©nvÒ ¸ch,ng i®·ëtrong ¸chs¹ntrong êng t tin kh ê kh trhîpcÇnthiÕt. BéphËnmuab¸n cãthÓödôngb¶n l th«ngtinkh¸chchochiÕn lc qu¶ngc¸o.Môc®Ýchcña s u îviÖc ¹ob¸ul th«ngtinkh¸ch®ãµ: t u l - §Ó Óu®cc¸c®Æ®Óm ña ¸ch,x¸c®Þnh híngchiÕn lc hi î c i c kh xu î - §Ó ¸ttriÓn, t¸cqu¶ngc¸onh»mthuhótc¸clo¹ikh¸chmµkh¸chs¹nmuènhíngtíi ph ®Æc - Nãnhlµmétnguån môcthtõ danh - §Ó vÒ cÇuc¸cdÞchvômíi,c¸cdÞchvôbæsung,c¸cdÞchvôn©ngcao biÕt nhu III. HiÖu ¶ kinhtÕ trong doanhkh¸chs¹n qu kinh 1. Kh¸iniÖmhiÖuqu¶ kinhtÕ trong doanhkh¸chs¹n kinh - HiÖu ¶ kinhtÕ lµmétchØ ªuph¶n ¸nhtr×nh®ésödôngc¸cyÕu tèthamgiavµoqu¸ qu ti tr×nhkinhdoanhcñadoanhnghiÖp ¸chs¹n®Ó t®cl¬i ÝchkinhtÕ caonh tsaukhi kh ®¹ î ®· b﮾p®cc¸ckho¶nhoaphÝcÇn trong ¸tr×nhkinhdoanh. î thiÕt qu - HiÖuqu¶ kinhtÕ ®cx¸c®Þnhth«ngquamèiquanhÖsos¸nhgi÷ac¸cchØ ªuph¶n î ti ¸nhkÕt qu¶ kinhdoanhvíichiphÝbára®Ó tkÕt qu¶. MèiquanhÖnµybiÓuhiÖncô ®¹ thÓ Òquym« (khèilng)hiÖuqu¶ trongho¹t®éngkinhdoanh.C¸cquanniÖmnµycã v î nhiÒuh¹nchÕ trongviÖcso s¸nhhiÖuqu¶ kinhtÕ gi÷ac¸c®¬nvÞ,cha®¸nhgi¸ ®c î tr×nh®ésödôngyÕu tèchi phÝtrongqu¸ tr×nhkinhdoanh,còngnh mangtÝnh®ång nh tgi÷ahai®¹ilngkÕt qu¶ vµhiÖuqu¶. î - DovË®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ ng itath ngsödôngmèiquanhÖ: y ê ê HiÖu ¶ = qu KÕtqu¶ ChiphÝ
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MèiquanhÖnµyph¶n ¸nh ®óngb¶n ch tcñahiÖuqu¶ kinhtÕ, ®ãlµbiÓuhiÖntr×nh®ésödôngc¸cyÕu tèchiphÝ,nãcãthÓ s¸nhgi÷ac¸cthêkúhoÆc ÷ac¸c®¬nvÞkinhdoanhvíinhau. so gi C¸cmèiquanhÖtrªnph¶n ¸nhnÕu kÕt qu¶ kinhdoanh®¹t®ccµngnhiÒuv¬i víichi phÝbára îcµngÝtth×doanhnghiÖ®¹t®chiÖuqu¶ kinhtÕ cµngcao. p î KÕt qu¶ ®¹t®c trongdoanhnghiÖpkh¸chs¹nlµdoanhthu, lîi nhuËn.ChØ ªu chi phÝ®c x¸c î ti î®Þnhbaogåmtoµnbénh÷ngchi phÝkinhdoanhhoÆcõnglo¹ihaophÝtrongdoanhnghiÖptuúthuécvµo tmôc®Ých, ªucÇuvµ®èitîngph©ntÝch. y 2. ý nghÜa ñaviÖcn©ngcaohiÖuqu¶ kinhtÕ trongkinhdoanh kh¸chs¹nlµph¬ngtiÖn c ®ÓËn ôngtiÒmn¨ng,thÕ m¹nhnh»mph¸ttriÓn, t d chiÕm lÜnhthÞtr ng,t¸i s¶n xu tmë ê réngtheochiÒus©uvµn©ngcao®êisèngphóclîichoc¸cthµnhviªntrongdoanhnghiÖp kh¸chs¹n. - N©ngcaohiÖuqu¶ kinhtÕ trongtõngdoanhnghiÖp ¸chs¹ncònglµtiÒn n ngcao kh ®Ò© hiÖuqu¶ kinhtÕ x· héichotoµnx· héi,v×du lÞchlµmétngµnhkinhtÕ magntÝnhch t tæng îpph¸ttriÓn lÞchcãt¸cdônggãpphÇntÝchcùcthùchiÖnchÝnhs¸chmëcöa, h du thóc®Èyù®áimíi vµph¸ttriÓn ÒungµnhkinhtÕ kh¸c,t¹oc«ng¨n viÖc µm,mëréng s nhi l giaol v¨nho¸ -x· héigi÷ac¸cvïngtrongnuíc,gi÷aníc tavíi níc ngoµit¹o®ÒukiÖn u i t¨ngcêngt×nhh÷unghÞ, µb×nhvµsùhiÓubiÕt lÉn gi÷ac¸cd©ntéc. ho nhau 3. HÖ èng ¸cchØ ªu®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ kinhtÕ trong doanhkh¸chs¹n th c ti kinh 3.1. C¸cchØtiªu hiÖuqu¶ kinh tÕ tænghîp: chØtiªu hiÖuqu¶ kinh tÕ tænghîp ph¶n ¸nhtæng ¸thiÖuqu¶ kinhtÕ cñatoµnbéqu¸ tr×nh södôngc¸cnguån qu lùctrongs¶n xu t - kinh doanhcñadoanhnghiÖp.ChØtiªu nµyr tcÇnthiÐt trong ¸tr×nh®¸nhgi¸ hiÖuqu¶ kinhtÕ v×cãt×nhtr¹nghiÖuqu¶ mÆt µy qu n t¨ngnhnghiÖuqu¶ mÆt ¸ccñacïngqu¸tr×nh®ãl¹igi¶m xuèng,do ®ãcÇn kh
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã®ñchØ ªuhiÖuqu¶ tæng îp®Ó óptaph©ntÝch®¸nhgi¸®óng n µ ti h gi ®¾ v chÝnhx¸ch¬n. - VÒ Ø ªutuyÖ®èi ch ti t LîinhuËn D -Mv -F-T = b Trong :D lµtæng ®ã doanhthu M lµtrÞ ¸ nguån ènnguyªnliÖu, µngho¸ v gi v h F:tæng phÝ chi T thuÕ ëkh©ub¸n. b: ChØ ªulîinhuËn µngcaocµngtèt, lµnguånthu®Ó ëréng m«kinhdoanh,n©ngcaoch t ti c ®ã m quylngphôcvô,lµc¬ së®Ó ¶i thiÖ®êisèngvËt tchoc¸nbénh©nviªn,cònglµthíc®okh¶ n¨ngc¹nhî c n chtranh ña c doanhnghiÖp + Gi¸phßngtrungb×nh: HÇuhÕt c¸c gi¸m ®ècbéphËnlÔt©nchiagi¸ phßngtrungb×nh thËmchÝgi¸ phßngtrongmétkh¸chs¹nthay itõphßng®¬ntíiphßng®¾t ttõkh¸ch®éclËp íic¸cnhãm,vµc¸chéinghÞ, õtõng ®æ nh t tngµytíicuèituÇn, µtõmïa®«ngkh¸chtíilócv¾ng ¸ch. v kh Gi¸phßngtrung ×nh= Tængèphßng b s Sèphßng®· b¸n 3.2 ChØ ªuph¶n ¸nhhiÖuqu¶ södôngvèn ti Trongkinhdoanhl tró,chØtiªu nµyph¶n ¸nh doanhthuhoÆc îi nhuË®¹t®c trªnmétphßng u l n îkh¸chhoÆc étgiêngkh¸ch. m Trong doanh¨n uèngchØ ªunµyph¶n ¸nhdoanhthuhoÆcîinhuËn ªnmétghÕ ngåi hoÆc kinh ti l trmétm2dïngkinhdoanh¨n uèng.
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ ªuhiÖusu tsödôngvèncè®Þnh ti (K) K= Tængèngµyphßng s 365x sèphßnghÖsèsödôngbuång®¬n 4. C¸cnh©ntè¶nh hëng®ÕnhiÖuqu¶ kinhtÕ trong ¸tr×nhkinhdoanhkh¸chs¹n qu Trong ¸ tr×nhkinhdoanhcãr tnhiÒunh©ntè¶nh hëng®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ cñadoanhnghiÖp ¸ch qu khs¹n.Cãnh©ntèlµchñquanvµcãnh©ntèlµkh¸chquan,cãnh©ntèt¸c®éngtrùctiÕp, cãnh©ntèt¸c®énggi¸ntiÕp. Cãnh©ntè¶nh hëngchñyÕu,cãnh©ntè¶nh hëngthø Vµ®èivíimçidoanhnghiÖp ¸chs¹nsù¶nh h- yÕu. khëngcña çinh©ntècãthÓ møc®ékh¸cnhau. m ë §Ó ópchoqu¸tr×nhqu¶n lýkinhtÕ, ng itath ngchiathµnhhainhãmnh©ntè¶nh hëng: gi ê ê 4.1.Nhãmnh©ntèkh¸chquan - Gi¸c¶: lµmétnh©ntèkh¸chquanan¶hhëngtrùc ®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ cña tiÕp doanh nghiÖp,nãt¸c®éng Õn c¶ ®Çu lµdoanhthub¸nhµngho¸,dÞchvôvµt¸c®éng Õn ® ra ® ®Çu µolµgi¸ trÞ ènnguyªnliÖu µngho¸vµchiphݮӹorakÕt qu¶ ®ã. v v h t - ChÕ ®échÝnhs¸chcña µníc Nh Chñtr ng® nglèicñaNhµníc t¸c®éngkh«ngnhá®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ cñac¸cdoanhnghiÖp ¬ ê nãichungvµ®Æc Öt µc¸cdoanhnghiÖpkh¸chs¹n.Sùt¸c®éng µyquanhiÒukªnhnh: chÕ ®éthuÕ, l·i bi l n su tng©nhµng,chÝnhs¸ch®Çu...Ngoµira,kinhdoanhkh¸chs¹ndu lÞchcßnphôthuéc µochÝnhs¸chmë t v cöa Ò tÕ ®Ó nnhËn ù®Çu ncngoµivµthuhótkh¸chdu lÞch. n kinh ®ã s tí - Sùph¸ttriÓn Òns¶n xu tx· héivµm«itr ngkinhdoanh,뮩y ènnã®Õn c¸c®Òu n ê mu i i kiÖnkinhtÕ x· héi: nÒn ¶n xu tx· héiph¸ttriÓn «ngngõngt¹oranhucÇuph¸tsinh s kh ngµycµnglínmµcßncungc p chokh¸chs¹nnh÷ngph¬ngtiÖn,tiÖnnghi,trang bÞ thiÕt phôcvôvµsù®Çut ngµymétthªm hiÖn®¹i. §Òu®ã®Æc Ötcãý nghÜa c¹nh i bi trong tranh èctÕ khi c¬ sëh¹ tÇng ña óng cßnr tth pkÐm. qu c ch ta
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TÝnhthêivô:nh©ntènµymangtÝnhkh¸chquanvµ¶nh hëng®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ cña c¸cdoanhnghiÖpkh¸chs¹n.§Æc Ötlµc¸cdoanhnghiÖpvµqu¸ tr×nhkinhdoanhg¾n bi liÒn íi®Òu Öntùnhiªnnhc¸ckh¸chs¹n,nhµnghØ SÇmS¬n,§åS¬n,... v i ki ë C¸ckhuvùcnµychØ phÐpkinhdoanhtrong ÷ngthêigiannh t®Þnh ña ¨m cho nh c n 4.2 Nhãmc¸cnh©ntèchñquan 4.2.1.§Æ®Óm ÞtrÝña ¸chs¹n c i v c kh Yõutènµycãvaitrß tquanträng lÜnh ùckinhdoanhkh¸chs¹n. r trong v - Thønh tviÖcxÕp h¹ngchokh¸chs¹ncòngphôcthuécvµoyÕu tènµy.viÖctiªu thôs¶n phÈm Òu kh«ngth×nãcònglµyÕu tèquyÕt®Þnh. nhi hay - Mét ÞtrÝ î gäilµmét®Þa thuËn îi,®Ñp®Ïcñakh¸chs¹nkhi nãph¶i cãnh÷ng v ®c thÕ l ®Óm i sau: - ThuËn Ön viÖ®il¹i,liªnhÖvµsödôngdÞchvôcña ¸chs¹n. ti cho c kh - ThuËn Ön viÖc th«ng,liªnl¹c,cungc p ®Ön ícvµchoc¸cho¹t®éng ñakh¸ch ti cho giao i n c s¹n - GÇn µthuËnîitrong Öc ödôngvµkhaith¸ctùnhiªn. v l vi s Tãml¹ikhi kh¸chs¹ncãnhiÒu îithÕ vÒ Þ Ý ×viÖc hóth p dÉn ¸chdÔdµngh¬n l v tr th thu kh 4.2.2.Ch tlngdÞchvôvµphôcvôcña ¸chs¹n î kh Nhchóngta®· biÕt,hiÖnnaych tlngdÞchvô®·®cc¸cdoanhnghiÖp ¸c®Þnh lµlîithÕ c¹nh î î x nhtranh,lµcon® ng®óng nnh t®Ó ¸cdoanhnghiÖp ng ÷ngtrªnthÞ êng.Trongkinhdoanhkh¸ch ê ®¾ c ®ø v trs¹ns¶n phÈmmµchóngtacungnh÷ngchokh¸chhµngchÝnhlµdÞchvô.Ch tlngdÞchvôlµmøcphïhîp îcña ¶n phÈmdÞchvôtho¶ m·n c¸cyªucÇu®Ò hoÆ®Þnh íccña êimua. s ra c tr ng
 33. 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÝnhv× vËy µch tlngdÞchvô®c coi lµnh÷ngtiªu chuÈn ãb¸n ®Ó nhgi¸ toµnbého¹t m î î c ®¸®éng ña ¬ sëkinhdoanh,du lÞch®ång êinãcònglµthc®oquanträng ph©nh¹ngkh¸chs¹nt¨ngc- c c th í ®ÓêngviÖc hótnªnuytÝncña ¸chs¹n. thu kh DovËy ¸ tr×nhqu¶n trÞ tlîngdÞchvôtrongkh¸chs¹nchÝnhlµviÖc µmphïhîpgi÷atrong qu ch l®éicña ¸chhµngvµviÖc c pdÞchvô kh cung Ch tlngphôcvôtrong doanhkh¸chs¹n®cquyÕt®Þnh ëibayÕu tè:Nh©n ªnphôcvô,s¶n î kinh î b viphÈmhµngho¸dÞchvô,c¬ sëvËt tvµphi vËt t(dÞchvô) kh¸chdu lÞch.Nh©n ènµyt¸c®éng ¸n ch ch chi t gitiÕp ®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ cñadoanhnghiÖp.N©ngcaoch tlngphôcvôsÏ lµmt¨ngchi phÝkinhdoanh, îsongnÕu ch tlngphôcvôtètsÏ lµyÕu tèquyÕt®Þnh®Õn khèilnghµngho¸ vµdÞchvô®ctiªu thô.Do î î îvËy, ©ngcaoch tlngphôcvôlµméttrongnh÷ngbiÖnph¸pn©ngcaohiÖuqu¶ kinhtÕ trongc¸cdoanh n înghiÖp doanhkh¸chs¹n. kinh - Bªnc¹nh®ã:NõutõngdoanhnghiÖp khaith¸chÕt toµnn¨ng,nghiªncøuthÞ êng®Ó biÕt tr ® ramétlo¹ih×nhkinhdoanhvµc¬ c u s¶n phÈm,dÞchvôhîplýchophÐp södôngcã a hiÖuqu¶ caoc¸cnguånlùc.Nh©ntènµyt¸c®éng®Õn c¶ haiyÕu tècñachØ ªuhiÖu ti qu¶ lµkÕt qu¶ vµchiphÝ. 4.2.6.UytÝncña ¸chs¹n kh Trong ¹t®éng doanhcãtÝnhch tc¹nhtranh nhhiÖnnay,th×niÒmtincñakh¸ch®èivíi ho kinh caokh¸chs¹nlµr tquanträng.UytÝncñakh¸chs¹ncãthÓ uytÝncñah·ngqu¶n lýkh¸chs¹n.Ch¼ngh¹n dokh¸chcãthÓ ¶m th yhoµntoµnyªnt©mkhi ¨n nghØ ¹i kh¸chs¹n.ch¼ngh¹n kh¸chcãthÓ ¶m th y c t choµntoµnyªnt©mkhi ¨n nghعi kh¸chs¹n.ch¼ngh¹nkh¸chcãthÓ ¶m th yhoµntoµnyªnt©mkhi ¨n t cnghعi kh¸chs¹ndo tËp oµnHiltonhayAccor ¶n lýdï nãcã®c®ÆëCh©u¢uhaych©u¸...§ãlµdo t ® qu î tbiÓutînghaytªngäicñanã®· trë ªnquenthuécvµcãniÒmtinvíikh¸chdu lÞch.Haikh¸chs¹ncãthÓ- n t¬ng® ngvíi nhauvÒ tlng,chñnglo¹i,thøh¹ngnhngkh¸chs¹nnµol©u®êivµcãuytÝnh¬nth×sÏ ¬ ch îthuhót®cnhiÒukh¸chh¬n.§ångthêiuytÝncñakh¸chs¹ncßnlµméttrongnh÷ngtiªuchuÈn µh·ngmµ î m
 34. 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368h·ngl÷ hµnh(hay®¹ilýdu lÞch) änlµmn¬i cungc p dÞchvôu tró kh¸chcñah·ng®ã.V×vËy ch l cho uytÝnlµméttrong tèquanträng ópchokh¸chs¹nt¨ngkh¶ n¨ngthuhótkh¸ch. yÕu gi 2.2.3. Ch tlng®éingònh©nviªnphôcvô î Trongkinhdoanhkh¸chs¹n,dÞchvôchiÕm lµchñyÕu, ng i phôcvôph¶i trùc phôcvôkh¸ch ê tiÕpv×vËy tèconng itrongho¹t®éng doanhkh¸chs¹n®ãng trß «cïngquanträng viÖc ¹o yÕu ê kinh vai v trong trasùhµilßng,t¹ot×nhc¶m, n tînghaysùtho¶ m·n nhucÇucñac¸clo¹idu kh¸chvíic¸c®Æ®Óm ©m ci tlý,c¬ c ux· héiphøct¹p. Do®Æ®Óm ôcvôkh¸chs¹n,ch tlîng®éingòlao®éng ña ¸chs¹n®c®¸nhgi¸ quac¸ctiªu c i ph c kh îthøc sau: - Sèlnglao®éng µc¬ c ulao®éng òngnhgiíi tÝnhtrong ïngbéphËn î v c c - §étuæitrung ×nhvµc¬ c u®étuæicña õngbéphËn b t - Tr×nh®éhäcv nvµc¬ c utr×nh®éhäcv nëtõngbéphËn - Tr×nh®échuyªnm«nnghiÖp ô v - Tr×nh®éngo¹ing÷... Ngoµiv n®Ò tlngcña®éingònh©nviªncÇnph¶i nh nm¹nhvµotr×nh®é cñang iqu¶n ch î êlý.
 35. 35. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.2.4.Ngµnhdu lÞchmangtÝnh®Æc ïlµn¬i vuich¬i gi¶i trÝ, biÓuhiÖnv¨nho¸,v¨nminh th noicñamétd©ntéc,c¸ckh¸chs¹n,nhµhµng,c¸ctrungt©mgi¶i trÝ,trungt©mdu lÞchdÇndÇntiÕn tíi ®¹ttiªuchuÈn èctÕ víic¸ckiÓuc¸chthiÕt kÕ, c¸ctrang bÞdôngcô,m¸ymãcvµc¸cph¬ngtiÖnhoµn qu thiÕth¶o, sangträng,lÞchsù.Do®ã®ßihëmétc¬ sëvËt tküthuËt µkhèilîngvènlínsödôngtrongkinh ch vdoanh.Nh©ntènµy¶nh hëng®Õn hiÖuqu¶ kinhtÕ theoc¸cmøc®évµchiÒu íngkh¸cnhau,th ngth ng h ê êviÖ®Çu ban®Çu Ï lµmgi¶m hiÖuqu¶ kinhtÕ ®¹t®c.Song®Çu lµ®ßiháicña ôctiªukh«ngngõng c t s î t mn©ngcaov¨nminhphôcvông itiªudïng,thuhótkh¸chdu lÞchvµcònglµmôctiªuchiÕn lîcn©ngcaohiÖu êqu¶ kinhtÕ vÒ©udµi.Tuynhiªn,trongqu¸ tr×nhkinhdoanh,viÖc ¸c®Þnhkhèilng,c¬ c u vèn,tr×nh l x î®équ¶n lývµsödôngvènlu«nlµyÕu tè¶nh hëngtrùc ®ÕnhiÖuqu¶ kinhtÕ cña tiÕp doanhnghiÖp.

×