Van luong.blogspot.com 17166
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Van luong.blogspot.com 17166

on

 • 768 views

 

Statistics

Views

Total Views
768
Views on SlideShare
768
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Van luong.blogspot.com 17166 Van luong.blogspot.com 17166 Document Transcript

 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu. NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay ®ang trªn ®µ t¨ng trëng, ®êi sèng cña nh©nd©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ngµy cµng cã xuhíng t¨ng lªn. §ã lµ mét trong nh÷ng lý do ®Ó gi¶i thÝch t¹ sao trong nh÷ngn¨m gÇn ®©y ngêi ViÖt Nam ®i ra níc ngoµi du lÞch ngµy cµng nhiÒu. §©ychÝnh lµ c¬ héi mµ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ cÇn ph¶i n¾m l y. MÆt kh¸c, ®îc Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, víi c¬ chÕ chÝnh s¸chth«ng tho¸ng, ngµnh du lÞch níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng ghi nhËn.¦íc tÝnh n¨m 2002: lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®¹t 2628000 lît ngêi, lîng kh¸chdu lÞch néi ®Þa ®¹t kho¶ng 13000000 lît ngêi. Sè lîng c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh kh«ng ngõng t¨ng lªn. TÝnh ®Õn n¨m2002, c¶ níc ®· cã 130 c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ, 900 c«ng ty l÷ hµnh néi ®Þa.Cã thÓ nãi, kinh doanh l÷ hµnh nãi chung hay kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ®éng nãi riªng ®ang ë trong m«i trêng c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t. Sè lîngkh¸ch ViÖt nam ®i ra níc ngoµi du lÞch t¨ng víi tèc ®é chËm h¬n vµ kh«ngthÓ theo kÞp tèc ®é t¨ng cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ. ChÝnh v× vËy ho¹t®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng hiÖn t¹i ®ang ph¶i ®èi mÆt víikh«ng Ýt khã kh¨n. Víi nh÷ng lý do ®ã, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “ Tæ chøc ho¹t ®éng kinhdoanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña Chi nh¸nh C«ng ty DÞch Vô Du LÞch BÕnThµnh t¹i Hµ Néi.” Trong qua tr×nh nghiªn cøu, em ®· sö dông ph¬ng ph¸p: thu thËp xö lýth«ng tin, ph¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, ph¬ng ph¸pthèng kª, ph¬ng ph¸p ®å thÞ vµ mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éngcña chi nh¸nh c«ng ty DÞch Vô Du LÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnhquèc tÕ bÞ ®éng t¹i chi nh¸nh 1
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒkinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng (outbound).1.1. C¸ Kh¸ niÖ C¬ b¶ n c I m1.1.1. Kinh doanh l÷ hµnh: Theo nghÜa réng: D ùa vµo c ¸ch tiÕ p c Ën “ l÷ h µnh” lµ th ùc hiÖn viÖc d i chuyÓn tõ n ¬i n µy®Õ n n ¬i kh ¸c b »ng b t k ú ph¬ng ti Ön g ×, víi b t k ú lý do n µo, b t k ú th êi giann µo, c ã hay kh «ng trë vÒ n ¬i xu tph ¸t lóc ®Çu, th × kinh doanh l÷ h µnh ®îchiÓu lµ tæ ch øc c ¸c ho ¹t ®éng nh »m cung c p c ¸c d Þch vô ®· ®îc s ¾p ®Ættr íc theo ®óng yªu c Çu c ña con ngêi trong s ù d i chuyÓn ®ã. Theo nghÜa hÑp: Trong thùc tÕ ®Ó tiÖn lîi, dÔ dµng trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®Ó ph©nbiÖt kinh doanh l÷ hµnh víi c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c trong du lÞch th× ng êita ®Þnh nghÜa kinh doanh l÷ hµnh lµ kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch. ë ViÖt Nam trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, qu¶n lý nhµ n íc vÒ dulÞch ngêi ta ®Þnh nghÜa kinh doanh l÷ hµnh nh sau: Kinh doanh l÷ hµnh lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch -¬ng tr×nh du lÞch nh»m môc ®Ých sinh lîi.1.1.2. C¸c lo¹ i h× nh vµ ®iÒu ki÷n kinh doanh l÷ hµnh:1.1.2.1. C¸c lo¹i h×nh kinh doanh l÷ hµnh: Th«ng t sè 04/2001/tt- tcdl ngµy 24-12-2001 cña Tæng côc Du lÞchph©n lo¹i kinh doanh l÷ hµnh thµnh 2 lo¹i chÝnh, ®ã lµ: + Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. + Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ. • Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa: lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch néi ®Þa. • Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ: lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ.1.1.2.2. §iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh: Th«ng t sè 04/2001/TT-TCDL ngµy 24-12-2001 cña Tæng côc Du lÞchquy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh nh sau: + §èi víi kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cÇn: 3 View slide
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ã ph¬ng ¸n kinh doanh l÷ h µnh n éi ®Þa. Ph¬ng ¸n kinh doanh th ùc hiÖn theo m Éu ë ph ô lôc 01 . N ép ti Òn k ý qu ü 50 000 000 ®ång ViÖt Nam §¨ng k ý kinh doanh theo quy ®Þnh c ña ph ¸p lu Ë t. + §èi víi kinh doanh l÷ h µnh qu èc t c Çn: Õ 1 . C ã gi yphÐ pkinh doanh l÷ h µnh qu èc t . Õ 2. N ép ti Òn k ý qu ü 250 000 000 ®ång ViÖt N am . 3. §¨ng k ý kinh doanh theo quy ®Þnh c ña ph ¸p lu Ë t. 4. C ã Ý t nh t03 híng d Én viªn ®îc c p th Î híng d Én viªn du lÞch.1.1.3. Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng :1.1.3.1. Kh¸i niÖm: Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøcthùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc ngêi nícngoµi c tró t¹i ViÖt Nam ®i ra níc ngoµi du lÞch.1.1.3.2. ý nghÜa cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng: ý nghÜa tÝch cùc: + T¹o c«ng ¨n viÖc lµm. + T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn mét sè ngµnh cã liªn quan ®Õn du lÞch nh :giao th«ng vËn t¶i, bu chÝnh viÔn th«ng, ng©n hµngÉ + N©ng cao d©n trÝ cña ngêi d©n khi hä thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn du lÞchra níc ngoµi. + T¨ng cêng giao lu gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c mèiquan hÖ chÝnh trÞ - x· héi. ý nghÜa tiªu cùc: + Cã thÓ coi ®©y lµ lÜnh vùc nhËp khÈu t¹i chç, dÉn ®Õn hiÖn tîng ngo¹itÖ “ch¶y” ra níc ngoµi. + Khi ngêi d©n ®i ra níc ngoµi du lÞch hä cã thÓ tiÕp nhËn nh÷ng th«ngtin kh«ng cã lîi, kh«ng phï hîp víi v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc. + Sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cãthÓ g©y ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa.1.2. c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña chi nh¸nh: Trong ho¹t ®éng kinh doanh c¸c c«ng ty l÷ hµnh th êng chÞu t¸c ®éngcña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Nh÷ng nh©n tè ®ã ®îc gäi lµ m«i trêng kinhdoanh cña doanh nghiÖp, ngêi ta thêng nghiªn cøu díi ba gãc ®é nh sau:1.2.1. M«i trêng vÜ m«: 4 View slide
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bao g åm nh ÷ng yÕ u tè b ªn ngo µi ph ¹m vi c ña doanh nghiÖp nhng c ã th Óg ©y ra nh ÷ng ¶nh hëng lín ®èi víi ho ¹t ®éng c ña doanh nghiÖp. C ¸c doanhnghiÖp kh «ng th Ó kiÓm so ¸t ®îc m «i tr êng vÜ m «, h ¬n n ÷a s ù th ay ®æi ph ¸ttri Ón c ña m «i rt êng vÜ m « lµ kh ã c ã th Ó d ù ®o ¸n tr íc vÝ d ô nh tû g Ýa, c «ngngh Ö.. M Æt kh ¸c ¶nh hëng c ña nh ÷ng th ay ®æi trong m «i tr êng ho µn to µnkh ¸c nhau ®èi víi tõng doanh nghiÖp. C ¸c t¸c ®éng ph ô thu éc r t nhiÒu vµo vaitrß , vÞ trÝ , kh ¶ n ¨ng c ña doanh nghiÖp vµ kh «ng ph ¶i m çi th ay ®æi c ña m «itr êng ®Òu ¶nh hëng tíi ho ¹t ®éng c ña doanh nghiÖp.1.2.2. M«i trêng c¹ nh tranh trùc tiÕp :Chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè cã t¸c ®éng t¬ng ®èi trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cñadoanh nghiÖp. M«i trêng nµy gåm ba thµnh phÇn chñ yÕu lµ kh¸ch hµng, c¸cnhµ cung c p vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §Ó nghiªn cøu t¸c ®éng cña m«i tr -êng c¹nh tranh trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp, Michael Porter ®· ®a ra 5 thÕ lùcc¬ b¶n: Sù x©m nhËp thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp míi. C¸c doanh nghiÖp míith©m nhËp vµo thÞ trêng sÏ trë thµnh ®èi thñ c¹nh tranh cña c¸c doanhnghiÖp ®ang ho¹t ®éng. Sù c¹nh tranh diÔn ra trªn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc tõph©n chia thÞ trêng ®Õn c¸c nguån cung c p, c¸c ho¹t ®éng khuyÕn m¹i. ThÕ lùc cña c¸c nhµ cung c p. C¸c nhµ cung c p cã thÓ t¸c ®éng tíi t¬nglai vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ c¶ ngµnh c«ng nghiÖp nãichung. Hä cã thÓ t¨ng gi¸ b¸n hoÆc h¹ th p ch t lîng ®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn caoh¬n. Tuú vµo hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn cô thÓ, doanh nghiÖp cã thÓ h¹n chÕ bítsøc Ðp cña c¸c nhµ cung c p. ThÕ lùc cña ngêi mua ( kh¸ch du lÞch, hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm ) ng-êi mua cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nh Ðp gi¸, gi¶m khèi lîng mua hoÆc ®ßihái víi ch t lîng cao h¬n. Cêng ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ : Møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èithñ trong mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ( bao gåm c¶ l÷ hµnh du lÞch ) ngµy cµngt¨ng, thÓ hÞªn ë nh÷ng cuéc chiÕn tranh vÒ gi¸, c¸c chiÕn dÞch khuyÕn m¹i, c¸cs¶n phÈm míi liªn tôc ®îc tung ra. Kh¶ n¨ng cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ: C¸c s¶n phÈm nµy lµ c¸c s¶n phÈmcña c¸c doanh nghiÖp sÏ lµm ¶nh hëng ®Õn møc gi¸, thÞ trêng cña c¸c s¶n phÈmhiÖn cã. §Ó chèng chäi l¹i c¸c s¶n phÈm thay thÕ, c¸c doanh nghiÖp thêng lùachän c¸c ph¬ng ¸n nh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm hoÆc t¹ ra nh÷ng c¶n trë ®èi víikh¸ch hµng ( ngêi mua ) khi thay ®æi c¸c nhµ cung c p. S¶n phÈm du lÞch mangnh÷ng nÐt ®éc ®¸o riªng vµ hiÖn nay s¶n phÈm thay thÕ cßn r t h¹n chÕ. TuyvËy nÕu xÐt theo quan ®iÓm cña mét vïng, mét tuyÕn hoÆc mét lo¹i h×nh dulÞch th× kh¶ n¨ng thay thÕ còng cã thÓ kh«ng ph¶i lµ nhá.1.2.3. M«i trêng bª n trong doanh nghi÷p : T t c¶ c¸c chiÕn lîc, chÝnh s¸ch cã hiÖu qu¶ ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ sëph©n tÝch kü lìng t×nh h×nh néi bé doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®iÓm 5
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m ¹nh ®iÓm yÕ u.ViÖc ph ©n tÝch th êng g Æp kh ã kh ¨n, th iÕ ukh ¸ch quan v× nhiÒulý do kh ¸c nhau. ®Ó c ã th Ó khai thh ¸c tè t th êi c ¬ vµ h ¹n chÕ ®Õ nm øc th p nh tnh ÷ng rñi ro , c ¸c nh µ qu ¶n lý c Çn th iÕ tph ¶i vËn d ông tèi ®a s øc m ¹nh vµ kh ¾cph ôc nh ÷ng ®iÓm yÕ uc ña ch Ýnh b ¶n th ©n doanh nghiÖp.1.3. Quy tr× nh kinh doanh ch¬ng tr× nh du lÞ ch trän gãi: Q u ¸ tr×nh kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi g åm 5 giai ®o ¹n sau®©y: G iai ®o ¹n 1 : ThiÕ tkÕ ch¬ng tr×nh G iai ®o ¹n 2: X ¸c ®Þnh gi¸ th µnh vµ gi¸ b ¸n c ña ch¬ng tr×nh G iai ®o ¹n 3: T æ ch øc qu ¶ng c ¸o vµ x óc tiÕ n c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch G iai ®o ¹n 4: T æ ch øc k ªnh ti ªu th ô (ph ©n ph èi) c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch G iai ®o ¹n 5: T æ ch øc th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch C ¸c ho ¹t ®éng h ç trî sau khi th ùc hiÖn xong c ¸c ch ¬ng tr×nh du lÞch. ThiÕt kÕ TÝ nhto¸n Tæchøc Tæchøc Tæ chøc ch¬ng tr× nh chi phÝ xóc tiÕn kª nhtiª uth thùc hi÷n ô - Nghiªn cøu - X¸c ®Þnh - Tuyªn - Tháa thÞ trêng gi¸ thµnh. truyÒn thuËn - X©y dùng - Lùa chän môc ®Ých - X¸c ®Þnh - Qu¶ng c¸o c¸c kªnh - ChuÈn bÞ cña ch¬ng gi¸ b¸n. tiªu thô. thùc tr×nh du - KÝch hiÖn lÞch. - X¸c ®Þnh thÝch ngêi - Qu¶n lý c¸c - ThiÕt kÕ ch- ®iÓm tiªu dïng. kªnh tiªu - Thùc ¬ng tr×nh du hßa vèn. thô. hiÖn lÞch. - KÝch - Chi tiÕt hãa thÝch ngêi - KÕt thuc. S ¬ ¬ng tr×nhQ uy tr × nh kinh ch®å 1- doanh ªc h¬ng ti u thô tr × nh du l Þ c h trä n gãi. du lÞch.1. 3. 1. G iai ®o ¹ n 1: ThiÕ t kÕ c h¬ng tr × nh du l Þ c h • Nghiªn c øu th Þ tr êng M ét c «ng ty l÷ h µnh m u èn b ¸n ® îc s ¶n ph Èm c ña m ×nh th × s ¶n ph Èm ®ã ph ¶i ®¸p øng nh ÷ng nhu c Çu m ong m u èn c ña kh ¸ch h µng m ôc ti ªu vµ ph ¶i ph ï h îp víi ®Æc ®iÓm ti ªu d ïng c ña h ä. V× vËy, khi b ¾t tay vµo viÖc x ©y d ùng m ét ch¬ng tr×nh du lÞch , ta ph ¶i th iÕ tlËp ®îc m èi quan h Ö gi÷a n éi dung c ¬ b ¶n c ña chuyÕ nvíi ®Æc ®iÓm c ña th Þ tr êng kh ¸ch m µ ta híng ®Õ n, c ô th Ó c ã n ¨m m èi quan h Ö sau: + Q uan h Ö 1 : C ¸c tu yÕ n®iÓm c ã trong ch¬ng tr×nh ph ¶i nh »m ph ôc vô chom ôc ®Ých ®i du lÞch c ña kh ¸ch. + Q uan h Ö 2: §é d µi ch¬ng tr×nh du lÞch ph ¶i ph ï h îp víi th êi gian rçigiµnh cho du lÞch . + Q uan h Ö 3 : Th êi ®iÓm b ¾t ®Çu ngh Ø ng¬i c ña kh ¸ch s Ï c ã ¶nh h ëng®Õ n quyÕ t ®Þnh tæ ch øc chuyÕ n ®i vµo th êi gian n µo c ña nh µ th iÕ t kÕ . Tuy 6
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nhiªn, quyÕt ®Þnh nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i sau thêi ®iÓm mµ cã thÓ tr íc nhngkh«ng qu¸ l©u. + Quan hÖ 4: Møc gi¸ cña ch¬ng tr×nh ph¶i lµm sao phï hîp víi thu nhËpvµ kh¶ n¨ng chi tiªu cho c¸c nhu cÇu vui ch¬i, gi¶i trÝ, ®i du lÞch... cña ®a sèkh¸ch. + Quan hÖ 5: C¬ cÊu, sè l îng, chñng lo¹i c¸c dÞch vô l u tró, vËn chuyÓn,¨n uèng... ®îc lùa chän ph¶i phï hîp ®Æc ®iÓm tËp qu¸n tiªu dïng cña tõng lo¹ikh¸ch. • Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ®¸p øng Kh¶ n¨ng ®¸p øng thêng thÓ hiÖn ë hai yÕutè c¬ b¶n lµ: tµi nguyªndu lÞch vµ kh¶ n¨ng s½n sµng ®ãn tiÕpphôc vô kh¸ch du lÞch. V× vËy, nghiªncøu kh¶ n¨ng ®¸p øng chÝnh lµ viÖc xemxÐt hai vÊn®Ò sau: + Nghiªn cøu c¸c tµi nguyªn du lÞch §Ó lùa chän ®îc chÝnh x¸c, ta ph¶i c¨n cø vµo gi¸ trÞ ®Ých thùc cña tµinguyªn gåm: - Uy tÝn vµ sù næi tiÕngcña tµi nguyªn. - Gi¸ trÞ v¨n hãa, tinh thÇn, thÈm mü... mµ tµi nguyªn ®ã cã thÓ ®eml¹i cho kh¸ch du lÞch. - §iÒu kiÖn giao th«ng, an ninh trËt tù vµ m«i tr îng tù nhiªn ë n¬i cã tµi nguyªn du lÞch. - Tµi nguyªn ®îc lùa chän ph¶i phï hîp víi môc ®Ých vµ ý t ëng cña ch¬ng tr×nh du lÞch. + Nghiªn cøu c¸c nhµ cung øng dÞch vô cho chuyÕn: Th«ng qua viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ trªn c¸c mÆt uy tÝn, chÊt l îng, gi¸ c¶cña tõng lo¹i dÞch vô vµ mèi quan hÖ víi chÝnh c«ng ty l÷ hµnh, x¸c ®Þnhkh¶ n¨ng vµ vÞ trÝ cña c«ng ty. Sau khi ®· nghiªn cøu cung vµ cÇu trªn thÞtr êng du lÞch, c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng kÕt hîp hai nh©n tè trªn nh thÕnµo ®Ó cã thÓ x©y dùng mét chuyÕndu lÞch ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt c¨n cø vµovèn (chi phÝ), c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®éi ngò nh©n viªn. • ThiÕtkÕch¬ng tr×nh du lÞch: + X©y dùng ý t ëng cña ch¬ng tr×nh du lÞch: §©y lµ bíc khã kh¨n nhÊt cñaquy tr×nh, ®ång thêi lµ bíc quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh ®ã cãthµnh c«ng, cã hÊpdÉn ®îc kh¸ch mua hay kh«ng? Th«ng thêng, mét ý t ëngs¸ng t¹o ®îc thÓ hiÖn ë mét tªn gäi l«i cuèn sù chó ý vµ nhÊt thiÕt trong néidung chuyÕnph¶i thÓ hiÖn ®îc mét sè míi l¹ nh: tuyÕn®iÓm míi, h×nh thøc dulÞch míi, dÞch vô ®éc ®¸o... + X¸c ®Þnh giíi h¹n cña gi¸ vµ thêi gian: Sau khi thùc hiÖn c¸c bíc 1, 2, 3;ph¶i ®a ra ®îc kho¶ng gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n cho phÐpcòng nh kho¶ng thêi gian 7
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368h îp lý ®Ó th ùc hiÖn m ét chuyÕ ndu lÞch. §©y lµ c ¨n c ø ®Ó qua ®ã, lù a ch änc ¸c ph¬ng ¸n vÒ vËn chuyÓn, lu tró , ¨n u èng, th am quan... + X ©y d ùng tu yÕ n h µnh tr×nh c ¬ b ¶n: S au khi ®· qua 5 bíc kh ¸i qu ¸t n ªutrªn , ta b ¾t ®Çu ®i vµo x ©y d ùng m ét lé tr×nh , lÞch tr×nh víi kh «ng gianvµ th êi gian c ô th Ó. Kh «ng gian vµ th êi gian n µy ph ¶i n èivíi nhau theo m éttu yÕ n h µnh tr×nh nh t®Þnh t¹o th µnh b é khung trong ®ã ®· ®îc c µi ®Æt c ¸cd Þch vô. + X ©y d ùng ph¬ng ¸n vËn chuyÓn: Ph ¶i tÝnh ®îc s è km d i chuyÓn, ®Þah ×nh ph ¶i ®i qua. T õ ®ã lùa ch än ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn th Ých h îp cho m çich Æng. Ngêi x ©y d ùng ch¬ng tr×nh du lÞch ph ¶i lu ý ®Õ nkho ¶ng c ¸ch gi÷a c ¸c®iÓm du lÞch c ã trong ch¬ng tr×nh , x ¸c ®Þnh ®îc n ¬i d õng ch ©n ë ®©u,trong th êi gian bao l©u ... Ngo µi ra c Çn lu ý ®Õ n tèc ®é, s ù an to µn, ti Ön lîivµ m øc gi¸ c ña c ¸c ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn lùa ch än. B ªn c ¹nh ®ã, trong m éts è tr êng h îp, giíi h ¹n vÒ qu ü th êi gian lµ yÕ u tè quyÕ t ®Þnh ph¬ng ¸n vËnchuyÓn. + X ©y d ùng ph¬ng ¸n lu tró , ¨n u èng: ViÖc quyÕ t®Þnh lù a ch än kh ¸ch s ¹nvµ nh µ h µng ph ¶i c ¨n c ø vµo c ¸c yÕ utè ch ñ yÕ u:vÞ trÝ vµ th ø h ¹ng c ña c ¬ s ë,m øc gi¸, ch tlîng ph ôc vô, s è lîng d Þch vô vµ m èi quan h Ö c ña c ¬ s ë lu tróvµ ¨n u èng ®ã víi ch Ýnh b ¶n th ©n doanh nghiÖp l÷ h µnh. M Æt kh ¸c, m ét yÕ utè quan träng n ÷a lµ s ù thu Ën ti Ön: Kh ¸ch s ¹n vµ nh µh µng ph ¶i ë g Çn ®iÓm du lÞch ch ø kh «ng th Ó s ¾p xÕ p cho kh ¸ch du lÞch ®iHoa L nhng l¹ i tè ch øc ¨n tr a ë nh µ h µng Hoa S ÷a ë H µ N éi. S au khi ®· ho µn t t viÖc lù a ch än nh ÷ng d Þch vô ch ñ yÕ u, ph ¶i b æ sungth ªm c ¸c ho ¹t ®éng vui ch ¬i gi¶i trÝ , m ua s ¾m vµ c ¸c d Þch vô kh ¸c nh »m t¹o n ªns ù phong ph ó h pd Én c ña ch¬ng tr×nh; chi tiÕ th ãa lÞch tr×nh theo tõng bu æi,tõng ng µy.1. 3. 2. G iai ®o ¹ n 2: X¸ c ® Þ nh gi¸ thµnh, gi¸ b¸ n c ña c h¬ng tr × nh du l Þ c h.1.3.2.1. X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch: Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc sù mµc«ng ty l÷ hµnh ph¶i chi tr¶ ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. Chi phÝ ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh cña chuyÕn ®I ®îc chia lµm hai lo¹I : _ Chi phÝ biÕn ®æi: lµ c¸c chi phÝ g¾n trùc tiÕp víi sù tiªu dïng riªng biÖtvµ cã thÓ tÝnh riªng cho tõng kh¸ch gåm: chi phÝ buång ngñ, vÐ tham quan, É _ Chi phÝ cè ®Þnh: Bao gåm tæng chi phÝ vµ c¸c dÞch vô mµ mäi thµnhviªn trong ®oµn tiªu dïng chung, kh«ng bãc t¸ch cho tõng kh¸ch riªng lÎ. C«ng thøc tÝ nh gi¸ thµnh: • Cho c¶ ®oµn kh¸ch: Z = NCv + Fc Trong ®ã: Z: Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch 8
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cv: Chi phÝ biÕn ®æi trªn mét kh¸ch Fc: Chi phÝ cè ®Þnh cña ch¬ng tr×nh. N: Sè lîng kh¸ch tham quan ch¬ng t×nh du lÞch. • Cho mét kh¸ch: Fc * Zk = Cv + N Trong ®ã: Zk: Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh trªn mét kh¸ch. Cv: Chi phÝ biÕn ®æi trªn mét kh¸ch Fc: Chi phÝ cè ®Þnh cña ch¬ng tr×nh. N: Sè lîng kh¸ch tham gia ch¬ng tr×nh du lÞch1.4.2.2. X¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña ch¬ng tr×nh du lÞch. Gi¸ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®i ®îc c u thµnh bëi c¸c yÕu tè,thµnh phÇn nh: gi¸ thµnh, chi phÝ kh¸ch, chi phÝ b¸n, lîi nhuËn vµ thuÕ VAT É Gi¸ b¸n ®îc thÓ hiÖn b»ng c«ng thøc sau: G = Z + Ck + Cb + P +T Trong ®ã: G: Gi¸ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®i tÝnh cho mét kh¸ch. Z: Gi¸ thµnh ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®I tÝnh cho mét kh¸ch. Ck: Chi phÝ kh¸c (kh u hao tµi s¶n, qu¶n lý, x©y dùng ch¬ng tr×nh, É). Cb: Chi phÝ b¸n. P: Lîi nhuËn. T: ThuÕ VAT.1.3.3. Giai ®o¹ n 3: Tæ chøc xóc tiÕn B¶n ch t cña ho¹t ®éng xóc tiÕn chÝnh lµ truyÒn tin vÒ ch¬ng tr×nh dulÞch trän gãi cña kinh doanh vµ thuyÕt phôc kh¸hc mua ch¬ng tr×nh du lÞchträn gãi. §Ó truyÒn tin vµ thuyÕt phôc kh¸ch mua ch¬ng tr×nh du lÞch trängãi, doanh nghiÖp l÷ hµnh cã thÓ tæ chøc hçn hîp c¸c ho¹t ®éng sau ®©y: + Tuyªn truyÒn + Qu¶ng c¸o + KÝch thÝch ngêi tiªu dïng (kh¸ch du lÞch) + KÝch thÝch ngêi tiªu dïng (c¸c ®¹i lý b¸n bu«n, ®¹i lý b¸n lÎ, b¸n hµng c¸nh©n). Do ®Æc tÝnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch nhµ kinh doanh l÷ hµnh cÇn tËptrung nguån lùc vµo viÖc sö dông phèi hîp c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o b»ng in n,tham gia c¸c héi trî triÓn l·m, võa sö dông chiÕn lîc ®Èy (tøc lµ më c¸c ®îtkÝch thÝch ngêi tiªu dïng), võa sö dông chiÕn lîc kÐo (tøc lµ më c¸c ®ît kÝchthÝch kh¸ch du lÞch). 9
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cÇn ®îc qu¶ng c¸o b»ng in Êntrªn c¸c tËp gÊp(brochure) mét c¸ch kÞp thêi cho c¸c thÞ tr êng môc tiªu tr íc khi ch¬ng tr×nh dulÞch ®îc thùc hiÖn tõ 3 ®Õn4 th¸ng. VÝ dô: Ngay sau ngµy lÔ N«-en c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ë V¬ng QuècAnh ®· ®Çu qu¶ng c¸o c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch mïa hÌ n¨m sau ®Õntõng thÞtr êng môc tiªu.1.3.4. Giai ®o¹n 4: Tæ chøc c¸c k ª n h tiªu th ô ch¬ ng tr × n h du lÞch. §©y lµ mét trong nh÷ng giai ®o¹n c¬ b¶n nhÊt vµ ®ãng vai trß quyÕt®Þnh ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp l÷ hµnh, do ®ã cÇnlùa chän ®îc c¸c ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn tèt nhÊt cã thÓ nh»m tiªu thô ®îckhèi l îng s¶n phÈm tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu. Giai ®o¹n nµy bao gåm c¸cc«ng viÖc chÝng nh lµ lùa chän kªnh tiªu thô vµ qu¶n lý c¸c kªnh tiªu thô ch-¬ng tr×nh du lÞch. Kh¸c víi hµng ho¸ th«ng thêng, hµng trao ®æi gi÷a hai bªncung vµ cÇu trong du lÞch kh«ng ph¶i lµ vËt thÓ mµ phÇn lín lµ dÞch vô.Trong qu¸ tr×nh trao ®æi s¶n phÈmdu lÞch vµ tiÒn tÖ kh«ng lµm thay ®æiquyÒn së h÷u vµ còng kh«ng x¶y ra sù dÞch chuyÓn s¶n phÈm. Ngêi tiªu dïng(kh¸ch du lÞch) cã quyÒn sö dông trong cïng mét kh«ng gian vµ thêi gian nhÊtdÞnh cïng mét s¶n phÈmdu lÞch vÉn b¸n ®îc nhiÒu lÇn cho nhiÒu l ît ngêi tiªudïng chØ kh¸c nhau vÒ thêi ®iÓm diÔn ra sù s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. S¶n phÈmdu lÞch chØ t¹m thêi chuyÓn dÞch quyÒn sö dông, cßn quyÒn së h÷u tr íc saucÇn vËn ®éng trong tay nhµ kinh doanh du lÞch sù vËn ®éng b×nh thêngcña ho¹t ®éng kinh tÕ du lÞch kh«ng chØ ®îc quyÕt ®Þnh bëi c«ng viÖc muacña ngêi tiªu dïng du lÞch vµ viÖc tiªu thô cña ngêi cung øng mµ cßn ®îc quyÕt®Þnh bëi ho¹t ®éng tæ hîp nh»m kÕt nèi cung cÇu du lÞch cña ho¹t ®éngtrung gian. Nhµ kinh doanh l÷ hµnh trë thµnh trung gian cña trung gian, sau®ã b¸n nhiÒu lÇn, tõ ®ã lµm cho viÖc mua vµ b¸n s¶n phÈm du lÞch t¸chthµnh hai kh©u t ¬ng ®èi ®éc lËp víi nhau. Ch¬ng tr×nh du lÞch víi ý nghÜa lµ s¶n phÈm hoµn chØnh do nhµ kinhdoanh l÷ hµnh s¶n xuÊt ra vµ ®îc chuyÓn ®Õnkh¸ch du lÞch th«ng qua c¸c ®¹ilý du lÞch. Nh vËy trong tr êng hîp nµy c¸c c«ng ty l÷ hµnh võa ®ãng vai lµngêi mua s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt du lÞch ®¬n lÎ, võa lµ ngêi s¶n xuÊt rach¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch th«ng quan ®¹i lý cña m×nh hoÆc cãquan hÖ lµm ¨n mét m×nh. C¨n cø vµo mèi quan hÖ víi du lÞch mµ c¸c kªnh tiªuthô ®îc ph©n thµnh 2 lo¹i: Kªnh tiªu thô s¶n phÈmtrùc tiÕpvµ kªnh tiªu thô s¶nphÈm gi¸m tiÕp. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm nguån kh¸ch cña doanh nghiÖp mµlùa chän kªnh tiªu thô thÝch hîp. Doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh cã thÓ lùachän c¸c kªnh tiªu thô s¶n phÈmcho phï hîp víi tõng thÞ tr êng môc tiªu. 10
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (1) Doanh ngêi tiªu nghiÖp s¶n Chi nh¸nh, v¨n (2) dïng ch¬ng xuÊt ch¬ng phßng ®¹i diÖn tr×nh du tr×nh du lÞch lÞch (3) §¹i §¹i l ý lý du (4) du l Þch l Þc b¸n l Î h C«ng b¸n (5) ty göi bu«n (6) kh¸ch (6) S¬ ® å 2: HÖ thèng k ª n h tiªu th ô ch¬ ng tr × n h du l Þch. • Kªnh tiªu thô s¶n phÈmtrùc tiÕp:Kªnh (1), (2) Doanh nghiÖp l÷ hµnh giao dÞch trùc tiÕpvíi kh¸ch th«ng qua bÊt cø méttrung gian nµo. Sö dông nguån lùc cña doanh nghiÖp ®Õn chµo vµ b¸n hµngtrùc tiÕpcho kh¸ch du lÞch, hoÆc trùc tiÕpsö dông v¨n phßng lµm c¬ së b¸n ch-¬ng tr×nh du lÞch sö dông hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, ®Æc biÖt lµ hÖ thèngnèi m¹ng tæ chøc b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cho du kh¸ch t¹i nhµ (th¬ng m¹i ®iÖntö). • Kªnh tiªu thô s¶n phÈmgi¸n tiÕp:Kªnh (3), (4), (5), (6). §Æc biÖt cña lo¹i kªnh nµy lµ qu¸ tr×nh mua b¸n s¶n phÈm cña doanhnghiÖp l÷ hµnh ®îc uû nhiÖm cho c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ®éc lËp kh¸c lµm®¹i lý tiªu thô hoÆc víi t c¸ch lµ doanh nghiÖp l÷ hµnh göi kh¸ch. DoanhnghiÖp s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh du lÞch sÏ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ s¶nphÈm mµ m×nh uû th¸c, vÒ chÊt l îng c¸c dÞch vô cã trong ch¬ng tr×nh sÏ b¸ncho kh¸ch. Bªn c¹nh viÖc tæ chøc c¸c kªnh tiªu thô, doanh nghiÖp cßn ph¶i ®Èym¹nh c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn ®Ó hç trî thªm cho qu¸ tr×nh b¸n hµng nhtuyªn truyÒn trªn b¸o chÝ, b¸o nãi, b¸o viÕt vÒ c¸c ®iÓm du lÞch míi, c¸c ch¬ngtr×nh du lÞch míi. §èi víi kªnh tiªu thô gi¸n tiÕpho¹t ®éng víi t c¸ch lµ ngêi mua cho kh¸chhµng cña hä. Hä lµ nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh ®éc lËp, hä cã quyÒn h¹nvµ chiÕm îc kinh doanh riªng, trong nhiÒu tr êng hîp quan ®iÓm cña c¸c doanh lnghiÖp l÷ hµnh göi kh¸ch, c¸c ®¹i lý l÷ hµnh rÊt kh¸c víi quan ®iÓm cña doanh 11
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nghiÖp l÷ h µng nh Ën kh ¸ch m u èn ti ªu th ô ®îc nhiÒu ch¬ng tr×nh du lÞch träng ãi th × doanh nghiÖp l÷ h µng nh Ën kh ¸ch c Çn d µnh nhiÒu u ®·i cho doanhnghiÖp l÷ h µnh g öi kh ¸ch, c ¸c ®¹i lý tøc lµ th ùc hiÖn chiÕ nlîc ®Èy.1. 3. 5. Tæ c høc thùc hi÷ n c h¬ng tr × nh du l Þ c h:1.3.5.1. Tho¶ thuËn víi kh¸ch hoÆc c«ng ty göi kh¸ch: Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ ph¶i ®¹t ®îc sù thèng nh t vÒ néi dungch¬ng tr×nh cña chuyÕn ®i lµ gi¸ c¶ víi kh¸ch du lÞch. Trong trêng hîp c«ng tyl÷ hµnh quan hÖ víi c«ng ty göi kh¸ch hoÆc ®¹i lý b¸n th× ph¶i nhËn ® îc"th«ng b¸o kh¸ch" gåm c¸c th«ng tin vÒ danh s¸ch c¸c ®oµn kh¸ch, sè l îngkh¸ch, sè visa, hé chiÕu, thêi gian, ®Þa ®iÓm xu t vµ nhËp c¶nh, tuyÕn th¨mquan, yªu cÇu vÒ dÞch vô híng dÉn, xe, kh¸ch s¹n, h×nh thøc thanh to¸n vµ c¸cyªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c nh ®ãn tiÕp quµ tÆng, tiÖc chia tay.1.3.5.2. ChuÈn bÞ néi dung ch¬ng tr×nh theo yªu cÇu, lËp hå s¬ ®oµngiao cho híng dÉn. Bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: + X©y dùng lÞch tr×nh, lé tr×nh chi tiÕt cô thÓ víi ®Çy ®ñ ho¹t ®éng,thêi gian vµ ®Æc ®iÓm tiÕn hµnh. + ChuÈn bÞ c¸c dÞch vô nh: §Æt chç ngñ, ®Æt ¨n víi c¸c nhµ cung c pdÞch vô lu tró vµ ¨n uèng. Khi tiÕn hµnh cÇn nªu râ c¸c yªu cÇu vÒ sè lîngkh¸ch, thêi gian lu tró ë kh¸ch s¹n, sè l¬ng phßng ngñ theo tõng lo¹i É chuÈnbÞ c¸c ph¬ng ¸n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c n ®Ò cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nhthùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch. Bªn c¹nh ®ã, cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nh÷ngc«ng viÖc sau theo yªu cÇu cña kh¸ch, ®Æt chç, mua vÐ m¸y bay cho kh¸ch,®Æt chç, mua vÐ tµu ho¶. §iÒu ®éng vµ giao nhiÖm vô cho híng dÉn: Bµn giao hå s¬ ®oµn gåmc¸c gi y tê cÇn thiÕt, c¸c lo¹i vÐ, håi phiÕu, tiÒn mÆt t¹m øng É ®¶m b¶o yªucÇu giao nhiÖm vô râ rµng trªn sæ s¸ch.1.3.5.3. TriÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch: C«ng viÖc chñ yÕu cña giai ®o¹n nµy do híng dÉn viªn vµ c¸c nhµ cungc p ®¶m nhiÖm cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi phßng ®iÒu hµnh bao gåm: - §ãn tiÕp kh¸ch: §èi víi nh÷ng ®oµn kh¸ch quan träng (VIP) th× bªn c¹nhhíng dÉn cßn cã nh©n viªn phßng ®iÒu hµnh. C¸c yªu cÇu ®Æt ra lµ: NhiÖtt×nh, vui vÎ, lÞch sù, g©y ®îc n tîng ban ®Çu cho kh¸ch. - Híng dÉn th¨m quan: Theo ®óng lÞch tr×nh ®· quy ®Þnh, nÕu cã nh÷ngt×nh huèng b t thêng x¶y ra nh chËm m¸y bay, kh¸ch èm, tai n¹n É. Híng dÉnviªn ph¶i nhanh chãng xö lý theo c¸c ph¬ng ¸n cã s½n vµ b¸o c¸o vÒ phßng®iÒu hµnh. 12
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TiÔn kh ¸ch: Trng c Çu ý kiÕ nc ña kh ¸ch du lÞch th «ng qua c ¸c nh Ën xÐ t.NÕ u®iÒu kiÖn cho phÐ p,c ã th Ó tÆng m çi du kh ¸ch m ét m ãn qu µ nh á c ã biÓu t-îng vµ ®Þa ch Ø c ña c «ng ty.1.3.5.4.Ho¹t ®éng sau khi kÕt thóc ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®i: Bao gåm: + Híng dÉn viªn lµm b¸o c¸o tæng hîp vµ thanh to¸n + Gi¶i quyÕt nh÷ng phµn nµn, nh÷ng kiÕn nghÞ cña kh¸ch (nÕu cã). + Thanh to¸n víi C«ng ty göi kh¸ch vµ c¸c nhµ cung c p. + H¹ch to¸n chuyÕn ®i cña ch¬ng tr×nh du lÞch.1.4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu ¶ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnhquèc tÕ b Þ ®éng:1.4.1. C¸c chØ tiª u tuy÷t ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh tour1.4.1.1. ChØ tiªu tæng doanh thu tõ kinh doanh tour ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh quy m« vµ kÕt qu¶ kinh doanh tour cña doanh nghiÖp.Nã kh«ng chØ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh tour cña doanh nghiÖp mµ cßn dïng®Ó xem xÐt tõng lo¹i tour cña doanh nghiÖp ®ang ë giai ®o¹n nµo trong chukú sèng cña nã. MÆt kh¸c lµm c¬ së ®Ó tÝnh to¸n chØ tiªu lîi nhuËn thuÇnvµ c¸c chØ tiªu t¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ vÞ thÕ, hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanhnghiÖp. C«ng thøc tÝnh tæng doanh thu kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch: n tr = ∑ PiQi i =1tr lµ tæng doanh thu tõ c¸c chuyÕn du lÞch ®îc thùc hiÖn trong kú ph©n tÝchPi lµ gi¸ b¸n cho mét kh¸ch cña chuyÕn du lÞch thø iQi lµ sè lîng kh¸ch trong chuyÕn du lÞch thø1.4.1.2. ChØ tiªu tæng chi phÝ kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh t t c¶ c¸c phÝ tæn ®Ó thùc hiÖn kinh doanh c¸c tourtrong kú ph©n tÝch. C«ng thøc tÝnh tæng chi phÝ kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch: n tc = ∑ Ci i =1tc lµ t¨ng chi phÝ kinh doanh c¸c chuyÕn du lÞch trong kú ph©n tÝchCi lµ chi phÝ chuyÕn du lÞch thø i1.5.1.3. ChØ tiªu lîi nhuËn thuÇn tõ kinh doanh tour ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng tour th«ng qua c¸c chuyÕndu lÞch trong kú ph©n tÝch cña doanh nghiÖp. 13
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng thøc lîi nhuËn kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch: π = tr Ð tc π lµ lîi nhuËn trong kú ph©n tÝch1.4.1.4. ChØ tiªu vÒ tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn ChØ tiªu tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn ph¶n ¸nh sè lîng s¶n phÈm tiªu thôcña doanh nghiÖp th«ng qua sè lîng ngµy kh¸ch. C«ng thøc tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch: n tnk = ∑ tiQi i =1tnk lµ tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch (®¬n vÞ tÝnh ngµykh¸ch)ti: ®é dµi cña tour thø iQi lµ sè lîng kh¸ch tham gia chuyÕn du lÞch thø i1.4.1.5. ChØ tiªu tæng sè lît kh¸ch §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sè lîng kh¸ch tham gia mua tour trong kú ph©ntÝch. C«ng thøc tÝnh tæng sè lît kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch: n tlk = ∑ QiNi i =1tlk: Tæng sè lît kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch (®¬n vÞ tÝnh lît kh¸ch)Qi: sè lîng kh¸ch tham gia chuyÕn du lich thø iNi: chuyÕn du lÞch thø i1.4.2. C¸c chØ tiª u t¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ hi÷u qu¶ ho¹ t ®éng kinh doanhl÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng: ChØ tiª u hi÷u qu¶: Tõ gi¸c ®é qu¶n trÞ kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh doanh ®îc hiÓu lµ mét ph¹mtrï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån nh©n tµi vËt lùc c¶u doanhnghiÖp ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nh t trong qu¸ tr×nh kinh doanh víi tæng chiphÝ th p nh t. §Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp, cÇn ph¶i dùavoµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinhdoanh l÷ hµnh, hÖ thèng chØ tiªu nµy bao gåm: chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng qu¸t,chØ tiªu doanh lîi. ChØ tiªu hiÖu qu¶ tæng qu¸t ChØ tiªu hiÖu qu¶ tæng qu¸t ph¶n ¸nh cø mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ chi phÝ bára, hoÆc ®¬n vÞ tiÒn tÖ vèn bá ra cho viÖc kinh doanh tour th× thu vµo ®-îc bao nhiªu ®¬n vÞ tiÒn tÖ. Do vËy, hÖ sè ph¶i lín h¬n 1 th× kinh doanh tour 14
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m íi c ã hiÖu qu ¶ vµ h Ö s è c µng lín h ¬n 1 bao nhiªu th × hiÖu qu ¶ kinh doanh c ñadoanh nghiÖp c µng cao b ynhiªu vµ ngîc l¹ i. C «ng th øc tÝnh hiÖu qu ¶ tæng qu ¸t: H = tr ho Æc H = tr tc tvH : H iÖu qu ¶ chung (®¬n vÞ tÝnh lÇn ho Æc % )tr : T æng doanh thutc : T æng chi ph Ýtv : T æng vèn ChØ tiªu doanh lîi: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®¬n vÞ tiÒn tÖ chi phÝ bá ra hoÆc 1 ®¬nvÞ tiÒn tÖ vèn cho kinh doanh chuyÕn du lÞch th× ®em l¹i bao nhiªu phÇn tr¨mlîi nhuËn. NÕu chØ tÝnh chØ tiªu doanh lîi b»ng lîi nhuËn trªn chi phÝ th× ch aph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn kinh doanh tour mµ ch a ®îc tÝnh®Õn, v× chi phÝ cho kinh doanh lu«n nhá h¬n vèn ®Çu t cho kinh doanh tour.V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸ckh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn ®Çu t cho kinh doanhtour cÇn ph¶i tÝnh chØ tiªu nµy b»ng lîi nhuËn trªn vèn (bao gåm c¶ vèn cè®Þnh vµ vèn lu ®éng). C«ng thøc tÝnh doanh lîi: P = π x 100 hoÆc P = π x 100 hoÆc P = π x 100 tc tv trP : Tû su t lîi nhuËn trong kú ph©n tÝch (®¬n vÞ tÝnh %).π : Lîi nhuËn thuÇn trong kú ph©n tÝch.tc : Tæng chi phÝ kinh doanh tour.tv : Tæng vèn ®Çu t kinh doanh tour.tr : Tæng doanh thu tõ kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch. CH¦ ¥NG 2THùC TR¹ NG C¤NG T¸C Tæ CHøC KINH DOANH L÷ HµNH QuèC TÕ BÞ §éng CñA CHI NH¸NH C¤NG TY DÞ CH Vô DU LÞ CH BÕN THµNH T¹ I Hµ NéI2.1. Giíi thi÷u chung.2.1.1 Giíi thi÷u vÒ C«ng ty DÞ ch vô Du lÞ ch BÕn Thµnh. 15
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty dÞch vô du lÞch BÕnThµnh (tªn giao dÞch lµ BÕnThµnh Tourist)lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc thµnh lËp tõ n¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh sè741/Q§ - UB. Cã trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 4 – 6 Hå HuÊnNghiÖp – QuËn 1 –Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Trong gÇn 15 n¨m ho¹t ®éng, BÕnThµnh lu«n lµ mét trong sè c¸c ®¬nvÞ l÷ hµnh quèc tÕhµng ®Çu ViÖt Nam. C«ng ty lµ thµnh viªn cña nhiÒu tæchøc du lÞch trªn thÕgiíi nh HiÖp héi du lÞch Ch©u ¸ Th¸i B×nh D ¬ng (PATA),HiÖp héi du lÞch NhËt B¶n (JATA), vµ HiÖp héi du lÞch MÜ (ASTA). BÕnThµnh Tourist ®· vinh dù ®ãn nhËn Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III(n¨m 1995) vµ h¹ng II (n¨m 1999). §Õnnay, c«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖvíi trªn 40 h·ng l÷ hµnh quèc tÕ cña 25 quèc gia vµ vïng l·nh thæ, cã v¨nphßng ®¹i diÖn t¹i Ph¸p, Australia vµ hiÖn ®ang xóc tiÕnthµnh lËp v¨n phßngt¹i thÞ tr êng NhËt B¶n. C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh réng r·i trªn nhiÒu lÜnh vùc víic¸c chøc n¨ng chÝnh sau: Tæ chøc c¸c tour du lÞch trong níc vµ quèc tÕ: c¸c tour ra níc ngoµi chñyÕutËp trung vµo c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN), HångK«ng, Trung Quèc, HµnQuèc, Anh, Ph¸p, §øc, Hµ Lan, MÜ … §èi víi c¸c tour kh¸ch níc ngoµi ®ÕnvíiViÖt Nam víi nhiÒu lo¹i h×nh ®a d¹ng phong phó nh: du lÞch v¨n ho¸, du lÞchsinh th¸i, du lÞch biÓn, ch¬ng tr×nh du lÞch cho cùu chiÕnbinh, ch¬ng tr×nh dulÞch kÕt hîp héi th¶o, … Cung cÊpc¸c dÞch vô vËn chuyÓn du lÞch, ®¹i lý hµng kh«ng, dÞch vôxuÊt khÈu lao ®éng vµ c¸c dÞch vô kh¸c phôc vô du lÞch, v¨n phßng cho thuª,kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vò tr êng, karaoke… Trùc tiÕpkinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ®¶m tr¸ch ho¹t ®éng nµy lµ phßngkinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ trung t©m th¬ng m¹i nhËp khÈu víi m¹ng l íi réngkh¾p. C«ng ty tiÕnhµnh c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i, cöa hµng phôc vô du kh¸ch,s¶n xuÊt chÕ Õnhµng ho¸ phôc vô du lÞch vµ xuÊt khÈu. bi DÞch vô kiÒu hèi, thu ®æi ngo¹i tÖ, thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ tÝn dông nhVISA CARD, MASTER CARD, JCB, Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµng b¹c, ®¸quý… DÞch vô ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch t¹i c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕnThµnhbao gåm hai lÜnh vùc chÝnh: ®Çu t trong níc vµ liªn doanh ®Çu t víi nícngoµi. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña BÕnThµnh Tourist ®îc ph©n bè réngkh¾p trªn 3 miÒn tæ quèc. C«ng ty ®· më v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §µ N½ng, chinh¸nh c«ng ty t¹i Hµ Néi, vµ trô së chÝnh ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau ®©y lµ mét sè tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ngty dÞch vô du lÞch BÕnThµnh: - Trô së chÝnh: 4 – 6 Hå HuÊnNghiÖp – QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 16
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Trung t©m d Þch vô l÷ h µnh: 86 Ð L ý T ù Träng - Q u Ën 1 Ð Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. - V¨n ph ßng du lÞch: 45 Ð B ïi ViÖn - Q u Ën 1 Ð Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. - V¨n ph ßng du lÞch: 73 Ð 75 - §ång Kh ëi - Q u Ën 1 Ð Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. - V¨n ph ßng du lÞch: 89A Ð H µm Nghi - Q u Ën 1 Ð Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. - V¨n ph ßng du lÞch Ð ph ßng vÐ h µng kh «ng: 51 Ð NguyÔn Hu Ö - Q u Ën 1 Ð Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. - V¨n ph ßng ®¹i d iÖn t¹i §µ N ½ng: 21 0 Ð B ¹ch §»ng Ð Th µnh ph è §µ N ½ng. - Chi nh ¸nh BÕ nTh µnh Touris t t¹i H µ N éi: 42B Ð L ª §¹i H µnh Ð H ai B µ Trng Ð H µ N éi.2.1.2 Chi nh¸nh c«ng ty dÞ ch vô du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi. 2.1.2.1 Giíi thiÖu vÒ chi nh¸nh: Ngµy 2 th¸ng 5 n¨m 1994 Ban gi¸m ®èc cña BÕn Thµnh Tourist ®· cho banhµnh quy chÕ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. ViÖc thµnh lËp chi nh¸nh c«ngty t¹i Hµ Néi sÏ ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh: - KhuÕch tr¬ng tªn hiÖu cña c«ng ty t¹i miÒn B¾c. - ThuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn nèi ch¬ng tr×nh t¹i c¸c tuyÕn ®iÓm ë miÒn B¾c (®Æc biÖt lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch xuyªn ViÖt). - Chñ ®éng tæ chøc b¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ë miÒn B¾c. Së dÜ, Ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. §ã lµv× Hµ Néi lµ trung t©m V¨n Ho¸ - Kinh tÕ Ð ChÝnh trÞ ë miÒn B¾c. thuËn lîivÒ vÞ trÝ ®Þa lý, lµ ®Çu mèi giao th«ng cña c¸c tØnh phÝa B¾c, lµ ®iÓmdu lÞch h p dÉn. Ngµy 16/03/1994 Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ra quyÕt®Þnh sè 1832/Q§ - UB cho phÐp c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh ® îc më chinh¸nh t¹i Hµ Néi. Ngµy20/05/1995 Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®inhsè 922/Q§ - UB cho phÐp c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh ho¹t ®éng kinhdoanh l÷ hµnh trªn ®Þa bµn Hµ Néi, chi nh¸nh ®Æt t¹i 34 Hoµ M· - QuËn HaiBµ Trng. Ngµy 26/05/1994 Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Hµ Néi c p gi y phÐp ®¨ng ký kinhdoanh sè 303751 cho chi nh¸nh. Do kh«ng thuª ®îc mÆt b»ng t¹i 34 Hoµ M·.§Þa ®iÓm kinh doanh cña chi nh¸nh ®· ®îc chuyÓn tíi 95V Lý Nam §Õ Ð QuËnHoµn KiÕm theo quyÕt ®Þnh sè 2735/Q§ - UB ngµy 27/10/1994. HiÖn nay, chi nh¸nh ®îc ®Æt t¹i 42B Lª §¹i Hµnh. Chi nh¸nh ho¹t ®éngtheo ®iÒu lÖ c«ng ty, h¹ch to¸n mét c¸ch ®éc lËp vµ thùc hiÖn viÖc nèi tour 17
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368víi trung t©m ë Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. H µng n ¨m , chi nh ¸nh ®îc c «ng ty giaokÕ ho ¹ch th ùc hiÖn. D oanh thu c ña chi nh ¸nh thu ®îc nh ê viÖc n èi tou r ra B ¾cvµ viÖc ch ñ ®éng tù khai th ¸c, th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. 2.1.2.2 Tæ chøc bé m¸y t¹i Chi nh¸nh Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Outbound Phßng kÕ Hµnh chÝnh Phßng vÐ vµ N é i m¸y bay Ibound ®Þa to¸n Ph¸t Tæ triÓn §¶ng T¹p Out- Tæ thÞ C «n Tæ LÔ t©n bound néi trêng xe vô ®Þa g ®oµ n S¬ ®å 3: C¬ cÊu tæ chøc Chi nh¸nh C«ng ty dÞ ch vô du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi Ngµy 2/5/1994, Gi¸m ®èc C«ng ty ®· cho ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng Chinh¸nh, KÕ to¸n trëng Chi nh¸nh do Tæng C«ng ty bæ nhiÖm. HiÖn t¹i, toµn béChi nh¸nh gåm 28 ngêi:(1) Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Lµ ngêi l·nh ®¹o cao nh t cña Chi nh¸nh, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Chi nh¸nh; chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Tæng c«ng ty vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o hµng th¸nh, hµng quý, hµng n¨m vµ lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh cã quyÒn tuyÓn lùa, sa th¶i nh©n viªn díi quyÒn cã sù ch p nhËn cña Gi¸m ®èc C«ng ty.(2) Phã Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Lµ ngêi chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ trùc tiÕp qu¶n lÝ, §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong Chi nh¸nh. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c (c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµngÉ) trªn thÞ trêng, tham mu cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vÒ c¸c ho¹t ®éng chung cña Chi nh¸nh.(3) Ph§ng hµnh chÝ nh: Nh©n viªn cã nhiÖm vô qu¶n lÝ hµnh chÝnh, lu gi÷ c¸c v¨n b¶n, gi y tê liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. 18
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368(4) Ph§ng kÕ to¸n: Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o ®Þnh k× vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty vµ b¸o c¸o phßng kÕ to¸n Ð Tµi vô cña C«ng ty. KÕ to¸n thùc hiÖn chøc n¨ng h¹ch to¸n l·i lç, hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, chi tr¶ l¬ng cho nh©n viªn, h¹ch to¸n thuÕ ®èng gãp, t¸ch b¹ch c¸c chi phÝ gi÷a trung t©m vµ Chi nh¸nh. Thñ quü lµ ng êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt tµi chÝnh cña Chi nh¸nh, cã nhiÖm vô thu, chi tiÒm mÆt còng nh c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c cña Chi nh¸nh.(5) Ph§ng Inbound: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi hoÆc kh«ng trän gãi vµo ViÖt Nam. V× Chi nh¸nh kh«ng cã bé phËn híng dÉn nªn híng dÉn viªn thuéc bé phËn nµy cã riªng còng nh bé phËn Outbound vµ néi ®Þa.(6) Ph§ng Outbound vµ néi ®Þ a: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi ra níc ngoµi vµ néi ®Þa. Nh©n viªn phô tr¸ch cã tr¸ch nhiÖm lµm dÞch vô Visa xu t nhËp c¶nh, th«ng tin t v n cho kh¸ch, göi bu phÈm hé kh¸chÉ(7) Ph§ng b¸n vÐ m¸y bay: Nh©n viªn cã nhiÖm vô nhËn, lu gi÷ th«ng tin, xö lý vÒ viÖc ®Æt vµ mua b¸n vÐ m¸y bay cho c¸c ®oµn kh¸ch cña Chi nh¸nh còng nh thùc hiÖn c¸c dÞch vô th¬ng m¹i kh¸c mµ C«ng ty ®ang kinh doanh. 19
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.1.3 C¸c ®iÒu ki÷n kinh doanh cña chi nh¸nh1.3.1 C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña chi nh¸nh Víi ng µnh kinh doanh l÷ h µnh c ã ®Æc tr ng lµ kÕ tn èi c ¸c d Þch vô ®¬n lÎth µnh c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch vµ th ùc hiÖn ch óng v× c ¬ s ë vË t ch t quanträng nh tlµ h Ö th èng th «ng tin c ña doanh nghiÖp. Ta h ·y xem b ¶ng th èng k ª. B ¶ng 1 : C ¬ s ë vËt chÊ t kü thuËt c ña chi nh¸ nh c« ngty d Þ ch vô du l Þ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi S TT T ªn th iÕ tb Þ Nh ·n hiÖu S è lîng 1 M ¸y fax Panasonic 2 2 M ¸y vi tÝnh Pentium 13 3 M ¸y in Epson 6 4 M ¸y l¹nh National 8 5 §iÖn tho ¹i Panasonic 1 c è ®Þnh S im en 18 6 M ¸y Ph «t« copy FT- 42200 2 7 §iÖn tho ¹i Moto ro la 20 d i ®éng E ricson 4 8 Tivi S ony 1 9 §Çu Video S ony 1 10 M ¸y S canne r HP S canne r 1 Nguån : Chi nh¸nh c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi Trong phÇn th«ng tin viÔn th«ng, Chi nh¸nh ®· ®¨ng ký 19 sè thuª bao( 2 sè fax, 11 ®iÖn di ®éng vµ 6 ®iÖn tho¹i cè ®Þnh) nh÷ng ph ¬ng tiÖn nµy®¶m b¶o cho chi nh¸nh trong liªn l¹c vµ n¾m b¾t th«ng tin nhanh chãng, c«ngviÖc ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh hiÖu qu¶ kÞp thêi. Víi mét sè nh©nviªn cña chi nh¸nh mÆc dï kh«ng ®îc trang bÞ ®iÖn tho¹i di ®éng nhng th y ®-îc sù cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh giao dÞch ®· tù trang bÞ cho m×nh.Chi nh¸nh ®· hoµ m¹ng INTERNET nèi m¹ng víi Bé c«ng an, Côc qu¶n lý xu tnhËp c¶nh ®Ó trî gióp cho viÖc lµm thñ tôc xin Visa nhËp c¶nh cho kh¸ch quèctÕ vµo ViÖt Nam mét c¸ch thuËn tiÖn. Trong thêi gian tíi Chi nh¸nh C«ng ty dulÞch dÞch vô BÕn thµnh t¹i hµ Néi sÏ cã mét trang Web cho riªng m×nh.Tuy nhiªn víi nh÷ng g× hiÖn cã, hÖ thèng th«ng tin ®· gi¶i quyÕt nh÷ng v n ®Òc¬ b¶n cho chi nh¸n nhng ®Ó tiÕn tíi nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh cao h¬n n÷a viÖcchi nh¸nh trë thµnh c«ng ty con trùc thuéc c«ng ty mÑ th× cÇn ph¶i trang bÞy ®ñ h¬n n÷a vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt ch t kü thuËt. MÆt kh¸c mét sè thiÕtbÞ v¨n phßng ®· cò, do ®ã ®«i lóc vÉn gÆp sù cè trong khi lµm viÖc g©y¶nh hëng ®Õn ch t lîng dÞch vô. 20
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368VÒ ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn : Nh »m t¹o thÕ ch ñ ®éng cho chi nh ¸nh vÒ ph¬ngti Ön vËn chuyÓn vµ gi¶m gi¸ th µnh s ¶n ph Èm c «ng ty ®· ®Çu t cho chi nh ¸nhm ét ®éi xe g åm : B¶ng 2 : Thèng kª ®éi xe cña chi nh¸nh C«ng ty dÞ ch vô du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi Lo¹i xe Sè chç Sè lîng Toyota 4 2 Ford 15 1 Nguån : Chi nh¸nh c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi2.1.3.2. Lao ®éng t¹i chi nh¸nh HiÖn nay, chi nh¸nh c«ng ty cã 28 lao ®éng trong biªn chÕ . §éi ngò lao®éng nµy cã ®é tuæi trung b×nh díi 30. Ngoµi ra , chi nh¸nh cßn cã ®éi ngòcéng t¸c viªn trÎ tuæi nhiÖt t×nh , n¨ng ®éng . Tr×nh ®é v¨n ho¸ cña nh©nviªn chi nh¸nhhÇu hÕt ®îc ®µo t¹o qua ®¹i häc hÖ chÝnh quy . Tuy nhiªn , sènh©n viªn cña chi nh¸nh ®îc ®µo t¹o qua ®¹i häc hÖ ch×nh quy chuyªn nghµnhdu lÞch cßn r t Ýt.2.1.3.3. S¶n phÈm cña chi nh¸nh S¶n phÈm chñ yÕu cña chi nh¸nh lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. §©ylµ s¶n phÈm mang l¹i nguån doanh thu chÝnh cho chi nh¸nh. Ch¬ng tr×nh du lÞchträn gãi cã thÓ lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trong níc, hoÆc ch¬ng tr×nh du lÞchra níc ngoµi ( chñ yÕu lµ c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸, Trung Quèc vµ mét sèníc trong khu vùc §«ng Nam ¸, Trung Quèc vµ mét sè níc Ch©u ¢u kh¸c. Nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch cña chi nh¸nh kh¸ phong phó, gi¸ c¶ hîp lý vµch t lîng phôc vô tèt. Mét sè chÝnh s¸ch du lÞch míi ®ang ®îc chi nh¸nh tiÕnhµnh x©y dùng, nh»m t¹o ra sù ®a d¹ng trong s¶n phÈm, ®¸p øng tèt h¬n c¸cnhu cÇu cña thÞ trêng kh¸ch.2.1.3.4. ThÞ trêng kh¸ch Khu vùc thÞ trêng kh¸ch cña chi nh¸nh cã thÓ chia lµm hai lo¹i sau : ThÞ trêng trong níc : Lµ nh÷ng ngêi ViÖt Nam hoÆc ngêi níc ngoµi®Þnh c ë ViÖt Nam. Chñ yÕu kh¸ch du lÞch thuéc lo¹i nµy ®Õn tõ c¸c c«ng ty,c¸c doanh nghiÖp trong níc hay liªn doanh. §©y ®îc coi lµ thÞ trêng môc tiªuchÝnh cña chi nh¸nh. ThÞ trêng ngoµi níc : ThÞ trêng kh¸ch chñ yÕu cña chi nh¸nh lµ NhËt, Ph¸p,Hµ Lanɧ©y lµ thÞ trêng kh¸ch r t ®îc chi nh¸nh quan t©m, chó trängÉ2.1.4. KÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh n¨m 2002 N¨m 2002, cïng víi nh÷ng khã kh¨n trong m«i trêng kinh doanh du lÞch,chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng v¬ng lªn vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nh t ®Þnh, 21
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368g ãp ph Çn kh «ng nh á vµo s ù ph ¸t tri Ón c ña to µn c «ng ty, BÕ nTh µnh Touris t ®·vinh d ù nh Ën ®îc Cup TO PTEN c ña c ¸c ®¬n vÞ l÷ h µnh ViÖ t Nam . M ét s è ch Øti ªu sau s Ï ph ¶n ¸nh c ô th Ó h ¬n s ù ph ¸t tri Ón c ña chi nh ¸nh. B¶ng 3 : KÕt qu¶ kinh doanh l÷ hµnh cña chi nh¸ n h C«n g ty D Þ ch vô Du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi .STT ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn/kÕ ho¹ch (%) 1 Doanh thu triÖu ®ång 25580 22210 115,17 2 Tæng sè kh¸ch lît kh¸ch 12479 10500 118,85 3 Sè ngµy kh¸ch ngµy kh¸ch 61829 60000 103,05 4 Lîi nhuËn triÖu ®ång 1001,7 950 105,44Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty DÞch vô Du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi Theo kÕt qu¶ kinh doanh nh trªn ta th y trong n¨m 2002, mäi chØ tiªu kÕho¹ch chi nh¸nh ®Æt ra ®Òu thùc hiÖn ®îc, thËm chÝ cßn vît møc kÕ ho¹ch vÒdoanh thu ®¹t 25,58 tØ ®ång t¨ng 15,17% so víi kÕ ho¹ch. VÒ tæng sè kh¸cht¨ng 18,84% so víi kÕ ho¹ch. Doanh thu t¨ng cïng víi sè lîng kh¸ch chøng tá r»nguy tÝn cña chi nh¸nh ngµy mét n¨ng cao, ch t lîng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞchngµy cµng ®îc ®¶m b¶o, t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy, møc lîinhuËn mµ chi nh¸nh thu ®îc t¨ng lªn (h¬n 1 tØ ®ång). Nh×n chung, n¨m 2002 ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh t¹i chi nh¸nh diÔnra r t thuËn lîi. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã, mét phÇn lµ do ®éi ngò nh©n viªn cñachi nh¸nh ®· ph¶i cè g¾ng vµ nç lùc r t nhiÒu nh»m ngµy cµng n©ng cao ch tlîng phôc vô kh¸ch, ®· ®em l¹i thµnh c«ng lín cho chi nh¸nh. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ chñ ®éng(Inbound) trong n¨m2002 ®· mang l¹i nguån doanh thu chÝnh cho chi nh¸nh. KÕt qu¶ cô thÓ nh sau: B¶ng 4 : KÕt qu¶ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ chñ ®éng cña chi nh¸ n h C«n g ty dÞ ch vô du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi.STT ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn/kÕ ho¹ch (%) 1 Doanh thu triÖu ®ång 17680 16160 109,40 2 Tæng sè kh¸ch lît kh¸ch 7219 6600 109,38 3 Sè ngµy kh¸ch ngµy kh¸ch 40430 3900 103,67 4 Lîi nhuËn triÖu ®ång 702 700 100,28 Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch cho th y, m¶ng ho¹t ®éng nµy t¹i chi nh¸nh n¨m2002 cßn ë vÞ trÝ khiªm tèn. Nãi chung, míi chØ thùc hiÖn ®¹t so víi møc kÕho¹ch ®· ®Ò ra. §iÒu ®ã mét phÇn do ¶nh hëng cña thÕ giíi vµ trong níc. TrªnthÕ giíi, nguy c¬ khñng bè vµ xung ®ét gi÷a c¸c níc gia t¨ngÉNh÷ng v n ®Ò ®ã®· lµm cho lîng kh¸ch du lÞch toµn cÇu gi¶m, dÉn ®Õn viÖc thu hót kh¸ch du 22
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lÞch qu èc t ®Õ n ViÖ t Nam n ãi chung vµ chi nh ¸nh n ãi ri ªng lµ v« c ïng kh ã Õkh ¨n. M Æt kh ¸c, n Òn kinh t thÕ giíi c ã ph Çn suy yÕ u, thu nh Ëp b ×nh qu ©n c òng Õv× thÕ m µ gi¶m xu èng, nhu c Çu ®i du lÞch lµ r t th p. Ngo µi ra, c ¸c c «ng tyViÖ t N am c ßn v p ph ¶i s ù c ¹nh tranh quyÕ tli Ö t víi c ¸c c «ng ty du lÞch kh ¸c ëTh ¸i Lan, T rung Q u èc. D o c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch c ña h ä phong ph ó h ¬n, gi¸ c ¶rÎ h ¬n, ch t lîng ch¬ng tr×nh cao h ¬n. N ¨m 2002 c òng lµ n ¨m World Cup ® îctæ ch øc t¹i H µn qu èc vµ Nh Ët b ¶n. D o vËy, lîng kh ¸ch qu èc t ®Õ n ViÖt Nam Õkh «ng nhiÒu. C ã ®îc kÕ tqu ¶ nh trªn, ®ã lµ m ét th µnh c «ng lín cho chi nh ¸nh. D oanh thu c ña m ¶ng ho ¹t ®éng n µy vî t m øc kÕ ho ¹ch 9,4% c ïng víi s ù giat¨ng vÒ s è kh ¸ch. Tuy nhiªn, m øc lî i nhu Ën ®îc th ùc hiÖn t¬ng øng víi ch Ø ti ªukÕ ho ¹ch. S ë d Ü nh vËy, ®ã lµ do chi nh ¸nh ®· c ã chiÕ nlîc gi¶m gi¸ cho c ¸c chongtr×nh du lÞch ®Ó n ©ng cao s øc c ¹nh tranh, thu h ót kh ¸ch nh »m th ùc hiÖn c ¸cch Ø ti ªu kÕ ho ¹ch trong n ¨m . Ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t b Þ ®éng (O utbound) c ña chi nh ¸nh Õn ¨m 2002 ®øng ë vÞ trÝ khiªm tèn. KÕ tqu ¶ c ô th Ó nh sau: B ¶ng 5 : KÕ t qu¶ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ ®éng c ña c hi nh¸ nh C« ng ty d Þ c h vô du l Þ c h BÕ n Thµnh t ¹ i Hµ Néi.S TT Ch Ø ti ªu §¬n vÞ Th ùc hiÖn KÕ ho ¹ch Th ùc hiÖn / ho ¹ch (% ) kÕ 1 D oanh thu tri Öu ®ång 51 00 4500 1 1 3,33 2 T æng s è kh ¸ch lî t kh ¸ch 41 0 400 1 02,50 3 S è ngµy kh ¸ch ng µy kh ¸ch 2650 2500 1 06,00 4 L îi nhu Ën tri Öu ®ång 57,2 50 1 1 4,40 Ngu ån : B ¸o c ¸o kÕ tqu ¶ ho ¹t ®éng kinh doanh c ña chi nh ¸nh c «ng ty d Þch vô du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi Qua b¶ng kÕt qu¶ trªn cho ta th y läng kh¸ch ®i du lÞch nuíc ngoµi quachi nh¸nh r t th p, míi chØ cã 410 lît kh¸ch(®¹t 102,5 % kÕ ho¹ch). Tuy kÕ ho¹ch cãhoµn thµnh, nhng m¶ng ho¹t ®éng nµy cÇn ®îc chi nh¸nh quan t©m h¬n n÷a. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña nÒn kinh tÕ ® t n íc, ngêi d©n ngµy cµngcã nhu cÇu ®i du lÞch ®Æc biÖt lµ c¸c chuyÕn du lÞch ra níc ngoµi. Nhng domøc thu nhËp cßn h¹n chÕ, c¸c níc trong khu vùc nh Trung quèc, Th¸i lan sÏ lµ®iÓm ®Õn lý tëng cho kh¸ch du lÞch. ThÞ trêng kh¸ch nµy cã tiÒm n¨ng kh¸ línnhng c«ng t¸c khai th¸c t¹i chi nh¸nh cha ®îc chó ý ®Õn nhiÒu. Do vËy, còng ¶nhhëng ®Õn sè lîng kh¸ch ®Õn tiªu dïng s¶n phÈm t¹i chi nh¸nh. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa n¨m 2002 t¹i chi nh¸nh ®îc coi lµm¶ng kinh doanh s«i ®éng nh t. T t c¶ c¸c chi tiªu kÕ ho¹ch ®Òu ®îc thùc hiÖntèt, vît xa chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. KÕt qu¶ cô thÓ nh sau: B¶ng 6 : KÕt qu¶ kinh doanh l÷ hµnh néi ® Þ a cña chi nh¸ n h C«n g ty dÞ ch vô du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi 23
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368STT ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn KÕho¹ch Thùc hiÖn/kÕho¹ch (%) 1 Doanh thu triÖu ®ång 2880 1550 180,06 2 Tæng sè kh¸ch l ît kh¸ch 4850 3500 138,57 3 Sè ngµy kh¸ch ngµy kh¸ch 18480 12000 154,00 4 Lîi nhuËn triÖu ®ång 242,5 200 121,25 Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕnThµnh t¹i Hµ Néi Tõ kÕt qu¶ trªn cho thÊy m¶ng kinh doanh nµy ®¹t nhiÒu thµnh c«ng vµth¾ng lîi. Møc doanh thu kÕho¹ch chØ lµ 1,55 tØ nhng chi nh¸nh ®· thùc hiÖnvît møc kÕho¹ch 80,06 %.Cïng víi sù gia t¨ng cña doanh thu, sè l îng kh¸ch muach¬ng tr×nh cña chi nh¸nh t¨ng kh¸ cao 38,57%(so víi kÕho¹ch lµ 3500 kh¸ch).Sè ngµy kh¸ch ®¹t 184800 trung b×nh 3,8 ngµy/kh¸ch. Víi nh÷ng kÕt qu¶ trªntheo ®ã lîi nhuËn tõ m¶ng ho¹t ®éng nµy t¨ng lªn, møc lîi nhuËn thu ®îc lµ242,5 triÖu ®ång(vît kÕho¹ch 21,25%). Cã ®îc kÕt qu¶ ®ã, bé phËn ®¶m nhËn m¶ng du lÞch néi ®Þa ®· thùchiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh, c«ng t¸c thÞ tr êng ®îc bé phËn ®Æc biÖtquan t©m l u ý. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr êng, qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c ch¬ngtr×nh du lÞch néi ®Þa t¹i chi nh¸nh trong n¨m 2002 ®Òu hoµn thµnh mét c¸chxuÊt s¾c. Chi nh¸nh ®· khai th¸c tèi ®a c¸c nguån kh¸ch cã thÓ cã. §iÒu ®ãgãp phÇn t¹o nªn nh÷ng thµnh c«ng rùc rì trong m¶ng du lÞch néi ®Þa t¹i chinh¸nh. Tãm l¹i, sau khi ph©n tÝch mét sè kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh c«ngty dÞch vô du lÞch BÕnThµnh cho thÊy: n¨m 2002 lµ mét n¨m mµ chi nh¸nh ®¹tnhiÒu thµnh tÝch. Kh«ng nh÷ng thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕho¹ch ®îc giao mµcßn hoµn thµnh vît møc. Qua nh÷ng thµnh c«ng ®ã, uy tÝn cña chi nh¸nh ngµycµng ®îc t¨ng thªm vµ ®îc nhiÒu ngêi biÕt®Õn.2.2. Thùc tr¹ ng C¤NG T¸C Tæ CHøC KINH DOANH L÷ HµNH QuèC TÕ BÞ§éng.2.2.1. Thùc tr ¹ ng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ ®éng Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng t¹i chi nh¸nh cßn ë vÞ trÝ,quy m« kh¸ nhá. Lîng kh¸ch du lÞch ®Õnvíi chi nh¸nh qua m¶ng ho¹t ®éng nµycßn thÊp. Do ®ã l îng doanh thu mang l¹i cho chi nh¸nh cha cao. §Ó thÊy râ h¬nvÊn ®Ò nµy, chóng ta h·y so s¸nh nã víi t×nh h×nh kinh doanh chung cña toµnchi nh¸nh qua b¶ng sau : 24
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B ¶ng 7 : S o s¸ nh mé t s è c hØ ti ª u gi÷ a ho ¹ t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ ®éng víi ho ¹ t ®éng kinh doanh c hung c ña c ña c hi nh¸ nh c« ng ty d Þ c h vô du l Þ c h BÕ n Thµnh t¹ i Hµ Néi.S TT Ch Ø ti ªu §¬n vÞ O utbound T æng T û träng (% ) 1 D oanh thu tri Öu ®ång 51 00 25580 1 9,93 2 S è kh ¸ch lî t kh ¸ch 41 0 1 2479 3,28 3 S è ngµy kh ¸ch ng µy kh ¸ch 2650 61 560 4,3 4 L îi nhu Ën tri Öu ®ång 57,2 1 001 ,7 5,71 Ngu ån : Chi nh ¸nh c «ng ty d Þch vô du lÞch BÕ nTh µnh t¹i H µ N éi Q ua b ¶ng trªn cho th y lîng kh ¸ch du lÞch thu éc m ¶ng qu èc t b Þ ®éng ÕchiÕ mtû träng nh á so víi tæng s è kh ¸ch ®Õ nvíi chi nh ¸nh (ch Ø chiÕ m3,28% ). NÕ uch Ø nh ×n tõ g ãc ®é s è kh ¸ch m µ chi nh ¸nh ph ôc vô (41 0 kh ¸ch ) ta th y con s è®ã kh «ng c ã ý ngh Üa g × nhng ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t b Þ ®éng Õl¹ i ®ãng g ãp ®¸ng k Ó vµo doanh thu c ña to µn chi nh ¸nh. D oanh thu c ña ho ¹t®éng n µy chiÕ m tû träng kh ¸ lín trong tæng doanh thu c ña chi nh ¸nh chiÕ m tíi1 9,93% . L îi nhu Ën c ña m ¶ng kinh doanh n µy c ßn nh á so víi c ¸c ho ¹t ®éngInbound vµ n éi ®Þa, ch óng ta s Ï th y râ h ¬n ë biÓu ®å sau : BiÓ ® 1: Tû träng lî i nhuËn ho¹ t ® u å éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ® éng tr ª n tæ lî i nhuËn ng cña chi nh¸ nh. 5,71 % 24,21 % 70,08% O utbound I nbound N éi ® a Þ Nh ×n chung hiÖu qu ¶ ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t b Þ ®éng c ña Õchi nh ¸nh cha th Ë t lín so víi c ¸c m ¶ng ho ¹t ®éng kinh doanh kh ¸c. C «ng t¸c khaith ¸c kh ¸ch c ßn g Æp nhiÒu h ¹n chÕ c Çn ph ¶i gi¶i quyÕ t. D o vËy chi nh ¸nh c Çn c ãs ù ®Çu t h îp lý s Ï t¹o n ªn s ù æn ®Þnh c ña m ¶ng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t b Þ Õ®éng. §ãng g ãp vµo s ù ph ¸t tri Ón chung c ña chi nh ¸nh. 25
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.2.2. §Æc ®iÓm thÞ trêng kh¸ch du lÞ ch quèc tÕ bÞ ®éng t¹ i chinh¸nh: Th Þ tr êng kh ¸ch du lÞch qu èc t b Þ ®éng nh ®· biÕ t®ã lµ nh ÷ng ngêi ÕViÖ t N am ho Æc nh ÷ng ngêi níc ngo µi sinh s èng t¹i ViÖt N am , chi nh ¸nh c «ng tyd Þch vô du lÞch BÕ nTh µnh t¹i H µ N éi ®· x ¸c ®Þnh th Þ tr êng m ôc ti ªu lµ c ¸cc ¸n b é, c «ng nh ©n viªn thu éc c ¸c c ¬ quan, c ¸c doanh nghiÖp, c ¸c tæ ch øc ®o µnth Ó ®· c ã m èi quan h Ö l©u d µi víi c «ng ty. Ch Ýnh v× vËy m µ kh ¸ch du lÞch®Õ nvíi chi nh ¸nh ®Òu ®i theo ®o µn, th ø nh tlµ v× ®i nh vËy h ä s Ï ®îc hëng u®·i vÒ gi¸, th ø hai lµ do tËp tÝnh c éng ®ång c ña ngêi ViÖt Nam : h ä s Ï c ã c ¶mgi¸c tho ¶i m ¸i h ¬n khi ®i du lÞch víi nh ÷ng ngêi ®· th ©n quen ho Æc ®· biÕ tnhautõ tr íc. C ¬ c u kh ¸ch du lÞch c ña chi nh ¸nh c ã th Ó ®îc ph ©n tÝch theo m ét s è ti ªuth øc sau: • Theo m ôc ®Ých chuyÕ n®i: Ý BiÓ ®å2: C ¬ cÊu kh¸ ch theo môc ®ch u chuyÕ ®i. n 1 2.20% 57.32% 30.49% Du lÞ thuÇ tuý ch n Du lÞ c«ng vô ch Môc ®ch kh¸ c Ý BiÓu ®å 2 cho th y, s è lîng kh ¸ch ou tbound ®i ra níc ngo µi víi m ôc ®Ýchdu lÞch thu Çn tu ý vµ du lÞch c «ng vô chiÕ mtû träng lín trong tæng s è kh ¸chc ña ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t b Þ ®éng . C ô th Ó: ®i víi m ôc ®Ých Õdu lÞch thu Çn tu ý lµ 235 lî t (chiÕ m 57,3% ), víi m ôc ®Ých du lÞch c «ng vô lµ1 25 lî t (chiÕ m30,5% ) vµ víi m ôc ®Ých kh ¸c lµ 50 lî t (chiÕ m1 2,2% ). • Theo ®é tu æi, giíi tÝnh: Kh ¸ch du lÞch c ña chi nh ¸nh th êng ë ®é tu æi tru ng b ×nh trªn 30, thunh Ëp c ña nh ÷ng ®èi tîng n µy so víi ngêi ViÖt N am lµ kh ¸ cao. D o vËy m øc chiti ªu c ña h ä so víi ngêi ViÖ t N am lµ t¬ng ®èi lín. S è lîng kh ¸ch du lÞch c ña chi nh ¸nh lµ nam giíi nhiÒu h ¬n so víi n ÷ giíi, b ëi®a ph Çn nh ÷ng vÞ trÝ ch ñ ch èt trong c «ng ty lµ do nam giíi n ¾m gi÷, h ä raníc ngo µi ®Ó t×m th Þ tr êng, ®Ó t×m b ¹n h µng, t×m ®èi t¸c lµm ¨n. Tuy nhiªn 26
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368sè l îng kh¸ch du lÞch lµ n÷ giíi còng chiÕm träng kh«ng nhá (chiÕm tû 42%), häthêng ®i víi môc ®Ých tham quan, vui ch¬i vµ mua s¾m hµng hãa, mét sè th×còng kÕt hîp víi c«ng viÖc. HÇu hÕtc¸c chuyÕndu lÞch ra níc ngoµi cña ®èi t îngnµy ®Òu ®îc c«ng ty n¬i hä c«ng t¸c ®µi thä, bao tiªu toµn bé chi phÝ. V×vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n cho c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ë møc kh¸ cao, ®i kÌm víi®ã lµ c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l îng cña c¸c dÞch vô cã trong ch¬ng tr×nh. • VÒ thêi ®iÓm ®i du lÞch: Sè l îng kh¸ch Outbound ®Õnvíi chi nh¸nh biÕn®éng theo thêi gian, ®iÒunµy ®îc thÓ hiÖn qua biÓu ®å sau: BiÓ ®å 3: Sè l­ î t kh¸ ch theo quÝ u . 200 180 160 140 120 SÕl­ ôt 185 kh¸ch 100 80 136 60 40 47 42 20 0 I II III IV QuÝ Nh vËy, kh¸ch du lÞch ®Õnvíi chi nh¸nh tËp trung chñ yÕuvµo c¸c th¸ng®Çu n¨m vµ vµo c¸c th¸ng hÌ. Bëi trong dÞp nµy thêi gian rçi cña hä t ¬ng ®èinhiÒu. Ngoµi ra, vµo nh÷ng th¸ng kh¸c, vÉn cã mét sè l îng kh¸ch ®Õnvíi chinh¸nh, nhng sè l îng nµy kh«ng nhiÒu. Nh vËy cã thÓ thÊy, ho¹t ®éng kinhdoanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña chi nh¸nh còng ph¶i chÞu ¶nh hëng cñatÝnh thêi vô trong du lÞch. V× vËy, ®Ó kh¾c phôc tÝnh thêi vô, chi nh¸nh ®·rÊt chó träng ®Õnc«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuyÕnm¹i, thùc hiÖn gi¶m gi¸ cho c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch nh»mthu hót kh¸ch. Cã thÓ ph©n tÝch mét sè ®Æc ®iÓm tiªu dïng c¸c lo¹i dÞch vô cña thÞtr êng kh¸ch mµ chi nh¸nh ®ang phôc vô theo mét sè tiªu thøc sau: • C¸c ®iÓm ®Õn®íc yªu thÝch: 27
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §iÓm ®Õ n ch ñ yÕ u c ña kh ¸ch ou tbound t¹i chi nh ¸nh laf c ¸c qu èc gia trongkhu vùc nh: T rung Q u èc, Th ¸i Lan, S ingapore , Malaysia, É §©y lµ nh ÷ng qu ècgia c ã ng µnh du lÞch t¬ng ®èi ph ¸t tri Ón, c ã tµi nguyªn du lÞch r t phong ph ó,h p d Én, kh «ng nh ÷ng thÕ gi¸ c ¶ c ña c ¸c lo ¹i d Þch vô l¹ i ph ï h îp víi kh ¶ n ¨ngth anh to ¸n lµ ngêi ViÖt Nam . Díi ®©y lµ b ¶ng th èng k ª vÒ s è lîng kh ¸chou tbound c ña chi nh ¸nh theo tu yÕ ndu lÞch : B ¶ng 8: S è lîng kh¸ ch outbound theo tuyÕ n ®iÓ m. S TT TuyÕ ndu lÞch S è lî t kh ¸ch T û träng (% ) 1 Vi÷ t Na m Ð Trung 1 56 38,05 Q uèc 2 ViÖt Nam Ð Th ¸i Lan 1 26 30,73 3 ViÖt Nam - S ingapore 41 10 4 ViÖt Nam Ð Malaysia 44 1 0,73 5 ViÖt Nam Ð níc kh ¸c 43 1 0,49 Ngu ån: Chi nh ¸nh c «ng ty D Þch vô D u lÞch BÕ nTh µnh. Nh vËy s è lîng kh ¸ch ou tbound c ña chi nh ¸nh ®i du lÞch sang T rung Q u ècvµ Th ¸i Lan chiÕ mtû träng lín. C ô th Ó: sang Trung qu èc chiÕ m30,8% , sang Th ¸iLan chiÕ m30,73% , sang Malaysia vµ S ingapore ch Ø chiÕ m20,73% . Ngo µi ra chinh ¸nh c ßn th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®Õ nc ¸c níc ch ©u ¢u, nhng s è lîngkh ¸ch du lÞch th am gia c ¸c ch¬ng tr×nh n µy cha nhiÒu, ch Ø chiÕ m c ã 1 0,49% .S ë d Ü, s è lîng kh ¸ch du lÞch ®Õ nT rung Q u èc vµ Th ¸i Lan lµ ch ñ yÕ ub ëi ®©y lµnh ÷ng qu èc gia c ã th Ó cung c p d Þch vô víi ch tl îng tè t, ®¸p øng ®îc nhu c Çuc ña kh ¸ch du lÞch lµ ngêi ViÖt N am vµ gi¸ c ¶ l¹i ph ï h îp víi kh ¶ n ¨ng th anhto ¸n c ña h ä. • VÒ dÞch vô lu tró: Do kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ mét sè thãi quen trong tiªu dïng, kh¸ch du lÞch lµ ngêi ViÖt Nam thêng ë kh¸ch s¹n 3 sao, víi møc gi¸ kho¶ng 25 USD/1 ngêi/1 ®ªm phßng. • VÒ dÞch vô vËn chuyÓn: §èi víi c¸c chuyÕn du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn chñ yÕu lµ tµu ho¶ vµ m¸y bay. ViÖc lùa chän ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn thêng phô thuéc vµo lé tr×nh cña chuyÕn ®i du lÞch. • VÒ dÞch vô ¨n uèng: Møc gi¸ phï hîp cho b÷a ¨n chÝnh ®èi víi kh¸ch du lÞch lµ ngêi ViÖt Nam kho¶ng 5 USD/1 su t ¨n. B÷a ¨n thêng kÐo dµi kho¶ng 1 giê ®ång hå, ngêi ViÖt Nam thêng cã thãi quen nãi chuyÖn trong b÷a ¨n. • VÒ dÞch vô bæ sung: Kh¸ch du lÞch lµ ngêi ViÖt Nam thêng mua s¾m hµng ho¸ trong chuyÕn ®i do ®Æc tÝnh t©m lý “ thÝch dïng ®å ngo¹i “. MÆt kh¸c hÇu hÕt kh¸ch du lÞch ®i ra níc ngoµi ®Ó mua hµng ho¸ vÒ b¸n, ®iÒu ®ã phÇn nµo trang tr¶i ®îc chi phÝ cho chuyÕn ®i du lÞch.2.2.3. Quy tr × nh kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng t¹ i Chi nh¸ n h2.2.3.1. X©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng t¹i chi nh¸nh: 28
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc chi nh¸nh x©y dùng theo quy tr×nh bao gåm c¸cbíc sau: Nghiªn c øu nhu c Çu th Þ tr êng kh ¸ch: ViÖc nghiªn c øu th Þ tr êng kh ¸ch ®i du lÞch ra níc ngo µi, ®îc th ùc hiÖnb ëi ph ßng th Þ tr êng trong níc, th «ng qua c ¸c tµi li Öu th «ng tin th ø c p lµ c ¸cs è li Öu tõ b ¸o c ¸o c ña chi nh ¸nh, tõ c ¸c s è li Öu c ña T æng c ôc du lÞch , qua c ¸cph¬ng ti Ön th «ng tin ®¹i ch óng nh b ¸o, ®µi É c òng nh c ¸c tµi li Öu th «ng tin s ¬c p lµ c ¸c s è li Öu ®îc ph ßng th Þ tr êng trong níc thu nh Ëp qua viÖc kh ¶o s ¸tth Þ tr êng b »ng c ¸c b ¶n b ¸o c ¸o kh ¸ch h µng. Víi s ù trî gióp c ña c ¸c c «ng t¸c viªnnhiÖt t×nh, n ¨ng ®éng, khi chi nh ¸nh c ã c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ra níc ngo µim íi ®îc x ©y d ùng ho Æc khi th ùc hiÖn c ¸c ch Ýnh s ¸ch khuyÕ nm ¹i, gi¶m gi¸(nh ®î tgi¶m gi¸ ngµy 30/4 & 1 / chi nh ¸nh s Ï g öi th m êi c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch n µy 5)tíi c ¸c kh ¸ch h µng, th êng lµ c ¸c c «ng ty, c ¸c tæ ch øc ®o µn th Ó, c ¸c doanhnghiÖpÉ trªn ®Þa b µn H µ n éi. §éi ng ò c éng t¸c viªn n µy s Ï c ã nhiÖm vô t v ncho c ¸c kh ¸ch h µng nÕ u h ä c ã nhu c Çu, vµ th am kh ¶o m ét s è ý kiÕ n tõ ph Ýakh ¸ch. C ¸c ý kiÕ nn µy s Ï ®îc tËp h îp trong b ¶n b ¸o c ¸o, t¹o thu Ën lîi cho viÖc x ¸c®Þnh kh ¶ n ¨ng ti ªu th ô, t×m kiÕ mth ªm kh ¸ch h µng m íi vµ lµ c ¬ s ë n ¾m b ¾t ®îcnhu c Çu th Þ tr êng kh ¸ch h µng trong t¬ng lai. ThiÕ tkÕ c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch: Trong qu ¸ tr×nh n µy, chi nh ¸nh ®îc xem nh m ét nh ©n vË t trung gian gi÷akh ¸ch h µng vµ c ¸c c «ng ty l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch. D ùa trªn nh ÷ng c ¬ s ë vÒ ®o µnkh ¸ch nh: s è lîng kh ¸ch trong ®o µn, th êi gian th ùc hiÖn chuyÕ n®i, c ¸c ®iÓm dulÞch m µ kh ¸ch m u èn tíi, c ¸c yªu c Çu vÒ ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn, híng d Énviªn(tiÕ ng ViÖ t, tiÕ ng AnhÉ ) chi nh ¸nh s Ï th «ng b ¸o víi c «ng ty l÷ h µnh nh Ënkh ¸ch. C «ng ty l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch d ùa trªn nh ÷ng th «ng tin c ã ® îc s Ï x ©yd ùng n ªn m ét ch¬ng tr×nh du lÞch ho µn ch Ønh, ®¸p øng ®Çy ®ñ c ¸c yªu c Çutrªn (yªu c Çu vÒ híng d Én viªn, th êi gian th ùc hiÖn, c ¸c ®iÓm du lÞch..c ãtrong ch¬ng tr×nh) vµ lu «n ®¶m b ¶o tÝnh h îp lý cho ch¬ng tr×nh. S au khi x ©yd ùng xong, c ¸c c «ng ty l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch s Ï g öi c ¸c ch¬ng tr×nhn µy(Land tour) tíi chi nh ¸nh k Ìm theo gi¸ b ¸n cho m çi ch¬ng tr×nh. §©y ch Ýnh lµc ¬ s ë ®Ó chi nh ¸nh x ¸c ®Þnh gi¸ b ¸n ch Ýnh th øc cho c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞchqu èc t b Þ ®éng. Õ X ¸c ®Þnh gi¸ th µnh vµ gi¸ b ¸n: G i¸ th µnh c ña c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch qu èc t b Þ ®éng ®îc tÝnh theo Õgi¸ b ¸n c ña c ¸c Land tour k Ìm theo m ét s è chi ph Ý kh ¸c nh ph Ý vËn chuyÓn (tíis ©n bay hay tíi c ¸c c öa kh Èu biªn giíi) ph Ý híng d Én viªn chi nh ¸nh ®i theo®o µn, c ¸c lo ¹i ph Ý trong th ñ tôc xu tnh Ëp c ¶nh (thuÕ s ©n bay É ) G i¸ b ¸n c ña ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc tÝnh nh sau: G = Z + P + Cb + Ck + T + G vÐ m¸y bay (nÕu cã)Trong ®ã:Z : Gi¸ thµnh ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng.G : Gi¸ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng. 29
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Cb : Chi phÝ b¸nCk : Chi phÝ kh¸cP : Lîi nhuËn thu ®îc tõ ch¬ng tr×nh.T : ThuÕ ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc.2.2.3.4. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, xóc tiÕn: §©y lµ ho¹t ®éng r t quan träng, liªn quan tíi kh¶ n¨ng tiªu thô s¶nphÈm cña chi nh¸nh. V× vËy, chi nh¸nh lu«n quan t©m vµ thóc ®Èy ho¹t ®éngnµy ®Ó n©ng cao uy tÝn, vµ ngµy cµng thu hót kh¸ch ®Õn víi m×nh. Chi nh¸nh kÕt hîp cïng víi c«ng ty thùc hiÖn viÖc t¹o ra c¸c tËp g p mángr t h p dÉn, l«i cuèn, dÔ ®äc, dÔ xem. Cïng víi ®ã lµ viÖc qu¶ng c¸o nh·n hiÖucña c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh trªn c¸c b¸o vµ trªn c¸c t¹p chÝ nh t¹pchÝ du lÞch ViÖt Nam, t¹p chÝ du lÞch Thµnh phè Hå ChÝ Minh, b¸o du lÞch,b¸o lao ®éng É Ngoµi ra, chi nh¸nh ®¹i diÖn cho c«ng ty më gian hµng t¹i c¸c héi chî,triÓn l·m vÒ du lÞch. §©y lµ c¬ héi cho chi nh¸nh n©ng cao th¬ng hiÖu, uytÝn ®Õn víi kh¸ch hµng. §Ó thóc ®Èy kh¸ch hµng mua c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch, chi nh¸nh ®· thùchiÖn c¸c ®ît khuyÕn m¹i gi¶m gi¸ ®Æc biÖt trong c¸c ngµy lÔ lín.2.2.3.5 Tæ chøc b¸n: §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng, ho¹t ®éng tæ chøc b¸nchñ yÕu ®îc thùc hiÖn qua kªnh ph©n phèi trùc tiÕp. Chi nh¸nh thêng xuyªn göi th mêi c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch tíi c¸c c«ng tyxÝ nghiÖp. §ång thêi cö c¸c nh©n viªn, c¸c céng t¸c viªn ®Õn tËn n¬i ®Ó chµob¸n c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch, t v n cho kh¸ch hµng, kh¬i dËy nhu cÇu tõ ®ãthuyÕt phôc hä mua s¶n phÈm cña m×nh. Ngoµi ra, ®èi víi mét sè c«ng ty ®· quen thuéc víi nh·n hiÖu cña “C«ngty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh” do ®· tõng mua ch¬ng tr×nh du lÞch t¹i chinh¸nh, hä c¶m th y tho¶i m¸i víi sù phôc vô tËn t×nh chu ®¸o cña nh©n viªn chinh¸nh. Tõ ®ã, chñ ®éng ®Õn víi chi nh¸nh ®Ó mua c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch.Nh÷ng c«ng ty nµy ®îc chi nh¸nh coi lµ b¹n hµng trung thµnh; th©n thiÕt l©udµi, do vËy chi nh¸nh lu«n thÓ hiÖn sù quan t©m h¬n c¶.2.2.3.6 Tæ chøc thùc hiÖn: G iai ®o ¹n tho ¶ thu Ën: 30
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C «ng viÖc n µy ®îc ®¶m nh Ën b ëi b é ph Ën Marke ting trùc thu éc ph ßngth Þ tr êng trong níc nh »m c ã ®îc s ù th èng nh tc ña ch¬ng tr×nh du lÞch qu èct b Þ ®éng. Õ Khi nh Ën ®îc yªu c Çu tõ ph Ýa kh ¸ch h µng, chi nh ¸nh s Ï c ö nh ©n viªn c ñam ×nh tíi tËn n ¬i ®Ó giíi th iÖu vÒ c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch vµ tr¶ lêi nh ÷ngth «ng tin h ä c Çn. M Æt kh ¸c, nÕ uthu Ën lîi, nh ©n viªn s Ï thu th Ëp c ¸c th «ng tinvÒ h å s ¬ kh ¸ch h µng nh: s è lîng kh ¸ch trong ®o µn, d anh s ¸ch ®o µn kh ¸ch, ch-¬ng tr×nh th ¨m quan du lÞch , vµ m ét s è yªu c Çu (c ¸c d Þch vô ®Æc biÖt, th øh ¹ng kh ¸ch s ¹n, chÕ ®é ¨n kiªng, h ×nh th øc th anh to ¸n É ). Trªn c ¬ s ë c ¸c th «ng tin c ã ®îc tõ ph Ýa kh ¸ch h µng, chi nh ¸nh s Ï th ùchiÖn viÖc giao d Þch li ªn l¹c víi c ¸c h ·ng l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch ®Ó xem xÐ t kh ¶n ¨ng ®¸p øng c ña h ä. NÕ uc ã th ay ®æi, nh ©n viªn chi nh ¸nh ngay lËp tøc g Æpm Æt kh ¸ch h µng ®Ó th «ng b ¸o vÒ nh ÷ng th ay ®æi ®ã, thuyÕ tph ôc h ä ®Ó®¶m b ¶o cho chuyÕ n®i d iÔn ra m ét c ¸ch h îp lý, ho µn h ¶o nh t. C «ng viÖc tho ¶ thu Ën víi kh ¸ch h µng s Ï kÕ tth óc b »ng b ¶n h îp ®ång gi÷achi nh ¸nh víi kh ¸ch h µng (N éi dung trong b ¶n h îp ®ång bao g åm c ¸c th «ng tin vÒph Ýa kh ¸ch (nh ®· n ªu ë trªn ) vµ c ¸c ®iÒu kho ¶n li ªn quan nh ®iÒu kho ¶n vÒtr¸ch nhiÖm c ña chi nh ¸nh víi kh ¸ch, ®iÒu kho ¶n vÒ th anh to ¸n É ) Chu Èn b Þ th ùc hiÖn: ViÖc chu Èn b Þ cho ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc chi nh ¸nh r t ch ó träng, saukhi c ã c ¸c th «ng tin vÒ kh ¸ch h µng m ét c ¸ch ch Ýnh x ¸c m ét lÇn n ÷a, chi nh ¸nhth «ng b ¸o kh ¼ng ®Þnh víi c «ng ty l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch vÒ c ¸c d Þch vô c ãtrong ch¬ng tr×nh nh: - §Æt ph ßng: S è lîng ph ßng, ch ñng lo ¹i ph ßng, s è lîng kh ¸ch, th êi gian lu tró c ña kh ¸ch, yªu c Çu ®Æc biÖt c ña kh ¸ch vÒ d Þch vô lu tró. - §Æt, b ¸o c ¸c su t ¨n t¹i nh µ h µng: c ¸c b ÷a ¨n, m ãn ¨n, c ¸c yªu c Çu ®Æc biÖt nh ¨n kiªng, ¨n chay É - Ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn: «t«, tµu ho ¶, m ¸y bay. - C ¸c giao d Þch víi ®Þa ®iÓm ®o µn kh ¸ch s Ï tíi nh: vÐ th am quan, vÐ xem xiÕ cÉ M Æt kh ¸c, chi nh ¸nh ®ång th êi th ùc hiÖn m ét s è c ¸c c «ng viÖc sau: - Thu ti Òn c ña kh ¸ch h µng: th «ng th êng, kh ¸ch h µng ph ¶i tr¶ tr íc cho chi nh ¸nh tõ 40 ®Õ n50% tæng s è ti Òn m µ kh ¸ch h µng ph ¶i th anh to ¸n. - Híng dÉn lµm hé chiÕu (híng dÉn vÒ thñ tôc, lÖ phÝ É) ®èi víi kh¸ch cha cã hé chiÕu. - §iÒu xe cho ®oµn: b¸o c¸o víi bé phËn vËn chuyÓn thêi gian tiÔn ®ãn ®oµn hoÆc thuª xe ë bªn ngoµi. - §iÒu ®éng, giao nhiÖm vô vµ bµn giao ch¬ng tr×nh cho híng dÉn viªn (c¸c gi y tê cÇn thiÕt, vÐ m¸y bay, tiÒn mÆt É) T t c¶ mäi c«ng viÖc trªn chñ yÕu do bé phËn ®iÒu hµnh cña phßng thÞ trêng trong níc thùc hiÖn. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch: 31
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T ríc khi ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc d iÔn ra, chi nh ¸nh s Ï tæ ch øc m ét bu æih äp m Æt tr íc chuyÕ n ®i. Bu æi h äp m Æt n µy r t quan träng, ®ã lµ d Þp chokh ¸ch du lÞch c ã th Ó g Æp m Æt vµ lµm quen víi híng d Én viªn, ®ã c òng lµ d Þp®Ó ®a ra nh ÷ng ®iÒu c Çn lu ý trong chuyÕ n®i cho kh ¸ch. Ngêi ®¹i d iÖn choc «ng ty (th êng lµ tr ëng ph ßng th Þ tr êng trong níc) th ay m Æt chi nh ¸nh c ¶m¬n s ù tÝn nhiÖm c ña kh ¸ch h µng víi chi nh ¸nh BÕ n Th µnh vµ ch óc h ä c ã m étchuyÕ n®i tho ¶i m ¸i vµ vui vÎ. Trong bu æi h äp m Æt n µy t t c ¶ c ¸c c ©u h ái c ñakh ¸ch h µng c ã li ªn quan tíi chuyÕ n ®i s Ï ®îc nh ©n viªn chi nh ¸nh gi¶i ®¸p m étc ¸ch tËn t×nh. §Ó cho chuyÕ ndu lÞch d iÔn ra su «n s Î, thu Ën lîi, trong bu æi h äp m Æt h -íng d Én viªn lµm quen vµ giíi th iÖu m ×nh víi kh ¸ch. T õ ®ã, t¹o n ªn b Çu kh «ngkh Ý c ëi m ë th ©n th iÖn, lµm cho kh ¸ch c ¶m th y yªn t©m vµ tin t ëng h ¬n vµokinh nghiÖm tæ ch øc c ña chi nh ¸nh c òng nh vµo híng d Én viªn. Trong giai ®o ¹n n µy, c «ng viÖc ch ñ yÕ udo híng d Én viªn ®¶m tr¸ch. Híngd Én viªn th ay m Æt chi nh ¸nh tæ ch øc th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch , theod âi kiÓm tra c ¸c d Þch vô ®îc cung c p theo ®óng h îp ®ång, vµ x ö lý k Þp th êinh ÷ng t×nh hu èng b tth êng x ¶y ra. Nh ÷ng c «ng viÖc m µ híng d Én viªn s Ï th ùchiÖn trong chuyÕ n®i:Tríc chuyÕn ®i: VÒ c¸ nh©n: híng dÉn viªn cÇn chuÈn bÞ vÒ t trang cña m×nh (hµnhlý, quÇn ¸o, giÇy dÐpÉ)chuÈn bÞ vÒ kiÕn thøc vµ t©m lý.Ngoµi ra,cÇn chuÈnbÞ ®©ú ®ñ c¸c lo¹i gi y tê nh:gi y c«ng t¸c,thÎ híng dÉnÉ NhËn ch¬ng tr×nh tõ bé phËn ®iÒu hµnh: híng dÉn viªn sau khi nhËn ch-¬ng tr×nh tõ bé phËn ®iÒu hµnh bµn giao ch ¬ng tr×nh,cÇn n¾m mét sè th«ngtin chÝnh sau: - Danh s¸ch ®oµn kh¸ch: hä tªn, ngµy sinh, nhu c©u ®Æc biÖt cña kh¸chtrong ®oµn. - LÞch tr×nh chi tiÕt trong chuyÕn ®i. - Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn. - §Þa ®iÓm, thêi gian ®ãn Ð tiÔn ®oµn . - Danh s¸ch phßng ngñ. - Tªn kh¸ch s¹n, nhµ hµng (víi ®Çy ®ñ th«ng tin nh sè ®iÖn tho¹i, tªnngêi cÇn liªn hÖ). - ChÕ ®é thanh to¸n cña ®oµn.Ngoµi ra,híng dÉn viªn cÇn nhËn nh÷ng th«ng tin vµ c¸c ®å vËt sau: - PhiÕu ®iÒu ®éng híng dÉn hoÆc gi y c«ng t¸c. - C¸c phiÕu nhËn xÐt - TiÒn t¹m øng cho chuyÕn ®i. - VÐ m¸y bay(nÕu cã)Trong chuyÕn ®i: §ãn kh¸ch: phèi hîp cïng l¸i xe tíi ®iÓm hÑn ®óng giê. KiÓm tra l¹i sè l-îng kh¸ch theo danh s¸ch ®oµn, nh¾c nhë kh¸ch kiÓm tra l¹i hµnh lý t trangcÇn thiÕt. Mêi kh¸ch lªn xe ra s©n bay hoÆc ra cöa khÈu biªn giíi. 32
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T ¹i s ©n bay ho Æc c öa kh Èu, híng d Én viªn gióp kh ¸ch ho µn th µnh c ¸c th ñtôc c Çn th iÕ tkhi xu tnh Ëp c ¶nh. T ¹i c ¸c kh ¸ch s ¹n: Híng d Én viªn chi nh ¸nh ph èi h îp víi híng d Én viªn ®Þaph¬ng h ç trî kh ¸ch lµm th ñ tôc check - in. T æ ch øc bu æi h äp m Æt (th êng vµob ÷a ¨n ®Çu ti ªn) ®Ó th «ng b ¸o cho kh ¸ch vÒ ch¬ng tr×nh c ña ®o µn t¹o n ªn s ùth èng nh t, tr¸nh t×nh tr¹ng m tth êi gian ch ê ®îi nhau. Ngo µi ra, c Çn th «ngb ¸o cho kh ¸ch nh ÷ng th «ng tin vÒ c ¸c ®iÒu kiÖn ¨n ë, kh ¸i qu ¸t vÒ nh ÷ng ®Þa®iÓm th am quan vµ ph ¸t cho kh ¸ch th Î c ña c «ng ty c ïng víi th Î c ña kh ¸ch s ¹n c ãghi râ rµng ®Þa ch Ø, ®iÖn tho ¹i ®Ó thu Ën lî i cho kh ¸ch li ªn l¹c khi c Çn th iÕ t.Trong th êi gian lu tró t¹i kh ¸ch s ¹n híng d Én viªn chi nh ¸nh gi¶i quyªt m äi t×nhhu èng, v n d Ò b t thu êng c ã th Ó x ¶y ra nh th ay ®æi vÒ ph ßng ë, m ãn ¨nkh «ng ®¸p øng theo yªu c Çu ®· ®Æt tr ícÉ Khi rêi kh ¸ch s ¹n, ®Ó th ñ tôc checkÐ ou t ®îc th ùc hiÖn nhanh ch ãng, híng d Én viªn chi nh ¸nh ph èi h îp c ïng víi kh ¸chs ¹n trong viÖc th anh to ¸n. §ång th êi ®Ò ngh Þ kh ¸ch kiÓm tra l¹i t trang, h µnhlý xem ®· ®Çy ®ñ cha vµ nh ¾c kh ¸ch th ùc hiÖn viÖc th anh to ¸n víi kh ¸chs ¹n( ®èi víi nh ÷ng kho ¶n do kh ¸ch tù tr¶ , kh «ng n »m trong gi¸ b ¸n ch¬ng tr×nh ). T ¹i c ¸c ®iÓm th am quan m ua s ¾m : T ríc khi c ¸c ho ¹t ®éng n µy ®îc d iÔnra h¬ng d Én viªn th «ng b ¸o cho to µn b é ®o µn kh ¸ch vÒ th êi gian th am quan t¹ic ¸c ®iÓm du lÞch , n ¬i ®ç xe c ña ®o µn, nh ¾c nh ë kh ¸ch ph ¶i lu «n ®i theo ®o µnvµ h Ñn ch Ýnh x ¸c th êi gian kÕ tth óc ®Ó ®¶m b ¶o lÞch tr×nh ®îc th ùc hiÖn®óng.Sau chuyÕn ®i: Híng dÉn viªn chi nh¸nh gióp kh¸ch lµm thñ tôc xu t nhËp c¶nh vÒ níc, xecña chi nh¸nh sÏ tíi ®ãn ®oµn t¹i s©n bay hoÆc cöa khÈu. Ph¸t phiÕu nhËn xÐt cho kh¸ch, ®Ò nghÞ kh¸ch ®iÒn th«ng tin cÇn thiÕtvµ thu l¹i ngay. Gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc tån ®äng cã liªn quan nh thanh to¸n nèt phÇncßn l¹i víi kh¸ch hµng, gi¶i quyÕt c¸c phµn nµn, hoµn thµnh c¸c b¸o c¸o tæng hîpvµ b¸o c¸o tµi chÝnh vÒ ch¬n tr×nh võa thùc hiÖn.2.2.4 Quan h÷ víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch: HiÖn nay, chi nh¸nh cã quan hÖ víi trªn 20 c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸chcña c¸c quèc gia kh¸c nhau. Díi ®©y lµ tªn mét sè c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch:T¹i Trung Quèc: - C«ng ty du lÞch h¶i ngo¹i Qu¶ng T©y. - C«ng ty du lÞch Trung L÷ - B¾c Kinh. - C«ng ty du lÞch Trung L÷ - Nam Ninh. - C«ng ty du lÞch Quèc tÕ - Qu¶ng T©y. - C«ng ty dÞch vô du lÞch Quèc tÕ Kunming China.T¹i Th¸i Lan: - Campbell tour Company. 33
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - S om Lak vasinsan ThaiLand Trave l C om pany.T ¹i S ingapore: - S al Fore rank T rave l C om pany. esNgo µi ra, chi nh ¸nh c ßn th iÕ t lËp m èi quan h Ö víi c ¸c c «ng ty l÷ h µnh nh Ënkh ¸ch t¹i H µn Q u èc, Nh Ët B ¶n vµ m ét s è qu èc gia ë Ch ©u ¢u.2.3. §¸nh gi¸ vi÷c tæ chøc kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng t¹ i chinh¸nh2.3.1 Nh÷ng thµnh c«ng: C¸c chong tr×nh du lich t¹i chi nh¸nh ngµy cµng ®a d¹ng phong phó h¬n.§ã lµ do chi nh¸nh thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr êng. C¸c ch¬ngtr×nh du lÞch ®îc chµo b¸n phï hîp víi ®«ng ®¶o kh¸ch hµng trªn thÞ trßngmôc tiªu cña chi nh¸nh ®¸p øng c¸c nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. Chi nh¸nh cã quan hÖ thêng xuyªn vµ æn ®Þnh víi c¸c c«ng ty l÷ hµnhnhËn kh¸ch, t¹i ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch ¬ngtr×nh du lÞch ra níc ngoµi. T×m kiÕm vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c míi th«ng qua viÖctham gia c¸c héi chî, triÓn l·m trong vµ ngoµi níc. Tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng lùachän b¹n hµng cho chi nh¸nh vµ ngµy cµng n©ng cao ch t lîng cho ch¬ng tr×nhdu lÞch. Cïng víi viÖc qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o, t¹p chÝÉHo¹t ®éng xóc tiÕn t¹i chinh¸nh còng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, kh¸ch du lÞch ®Õn víi chi nh¸nh t¨ng lªn ®¸ngkÓ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyÕn ®i, híng dÉn viªn cña chi nh¸nh hoµnthµnh r t tèt c«ng viÖc, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao uy tÝn, danh hiÖu cho c«ngty. §Ó cã ®îc thµnh c«ng nµy, chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn chänvµ båi dìng cho ®éi ngò híng dÉn viªn. Chi nh¸nh ®· xö lý tèt c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. Sau mçi chuyÕn ®ichi nh¸nh göi quµ kû niÖm vµ göi thiÖp chóc mõng ®Õn kh¸ch hµng vµo c¸c dÞplÔ, tÕt. PhiÕu nhËn xÐt vÒ ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc chi nh¸nh x©y dùng mang néidung phong phó ®Çy ®ñ th«ng tin, c¸c c©u hái thuËn tiÖn dÔ dµng cho kh¸chtr¶ lêi. M«i trêng lµm viÖc trong chi nh¸nh æn ®Þnh, mèi quan hÖ gi÷a c¸cnh©n viªn hßa ®ång, ®oµn kÕt trªn tinh thÇn hîp t¸c. Do vËy ®· gãp phÇnn©ng cao ®îc hiÖu qu¶ lµm viÖc còng nh quy tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc nhêvËy mµ trë nªn th«ng suèt.2.3.2. Nh÷ng h¹ n chÕ cÇn gi¶i quyÕt: T×nh h×nh thÕ giíi vµ trong níc cã nhiÒu biÕn ®éng khã lêng, do vËy dù®o¸n ®îc nhu cÇu thÞ trßng lµ mét ®iÒu v« cïng khã kh¨n cho c¸c nhµ qu¶n 34
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lý. §iÒu nµy ®· ¶nh hëng ®Õn viÖc x©y dùng c¸c chiÕnl îc kinh doanh t¹i chinh¸nh. Ngoµi ra khi cã nh÷ng thay ®æi bÊt ngê, viÖc ®a ra c¸c ®èi s¸ch hîp lý,®óng ®¾n lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m gi¶m thiÓu c¸c rñi ro, g©y trë ng¹i cho ho¹t®éng kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng, nh©n viªn chi nh¸nh phô tr¸chm¶ng c«ng viÖc nµy tá ra thiÕutr¸ch nhiÖm khi cho r»ng: kh¸ch hµng chØ hái®Ó tham kh¶o gi¸ c¶ vµ ch¬ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ khi tho¶ thuËn víi nh÷ngkh¸ch hµng míi lÇn ®Çu ®îc chi nh¸nh chµo b¸n ch¬ng tr×nh. Chi nh¸nh cßn chÞu sù phô thuéc lín vµo c¸c c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch.T×nh tr¹ng Ðpgi¸ vÉn x¶y ra, do vËy ®· g©y nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nhx©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕbÞ ®éng. §éi ngò híng dÉn viªn cho c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ra níc ngoµi t¹i chinh¸nh cßn thiÕuvÒ mÆt sè l îng. HiÖn nay, t¹i bé phËn thÞ tr êng trong níccña chi nh¸nh míi chØ cã hai híng dÉn viªn. V× vËy chi nh¸nh gÆp nhiÒu h¹n chÕkhi nhu cÇu thÞ tr êng kh¸ch t¨ng cao. Trô së v¨n phßng cña chi nh¸nh cha thËt æn ®Þnh, thêng xuyªn ph¶i didêi ®Þa ®iÓm dÉn tíi viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tån t¹i nhiÒubÊt cËp. M«i tr êng kinh doanh kh¾c nghiÖt, c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gayg¾t, dÉn tíi gi¸ c¶ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cã xu híng gi¶m xuèng nhng chÊt l -îng cña ch¬ng tr×nh du lÞch ph¶i ®îc b¶o ®¶m. §iÒu nµy thùc sù g©y khãkh¨n cho chi nh¸nh khi gi¸ c¸c dÞch vô buång phßng, gi¸ vÐ kh«ng gi¶m thËm chÝcßn t¨ng ®Æc biÖt vµo mïa du lÞch. 35
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 3 Mét sè gi¶ i ph¸ thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh bÞ p ®éng t¹i chi nh¸ h c« g ty dÞch vô du lÞch BÕn thµnh hµ néi n n3.1. Xu híng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh: Trong thêi gian tíi, t×nh h×nh thÕgiíi sÏ cßn nhiÒu biÕn®éng Èn chøanhiÒu bÊt tr¾c. NÒn kinh tÕ toµn cÇu cã bíc phôc håi chËm ch¹p, kh«ng æn®Þnh, khñng ho¶ng kinh tÕ, xung ®ét vµ c¸c vô khñng bè cã chiÒu híng giat¨ng ë nhiÒu n¬i(kÓ tõ sau sù kiÖn 11/9 t¹i Mü). Ngoµi ra, cuéc chiÕngi÷a liªnqu©n Mü – Anh víi Ir¾c ®ang tiÕp diÔn, sù l©y lan nhanh chãng trªn diÖnréng cña c¨n bÖnh viªm ®êng h« hÊp cÊp (SARS) ®ang g©y t©m lý hoangmang, lo l¾ng cho thÕgiíi. Tõ cuèi th¸ng Hai ®Õn®Çu th¸ng T, SARS ®· xuÊthiÖn trªn 30 quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam. Nh÷ng sù kiÖn trªn ®· lµm cho ngµnh du lÞch cña nhiÒu níc trªn thÕgiíibÞ ¶nh hëng nghiªmträng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng quèc gia Ch©u ¸ vµ ViÖt Nam.C¸c doanh nghiÖp du lÞch trong níc ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng c¸ckh¸ch hµng huû bá hîp ®ång do hä lo sî dÞch bÖnh SARS. §iÓn h×nh lµ c«ng tydich vô du lÞch BÕnThµnh. Theo «ng Lu §øc KÕ,gi¸m ®èc chi nh¸nh t¹i Hµ Néicho biÕt: Tõ 26/2 ®Õn18/4, c¸c hîp ®ång cña c«ng ty bÞ huû bá ®· lªn tíi 80%,sè l îng kh¸ch mµ c«ng ty ®· mÊt lµ 530 ngêi, íc tÝnh thiÖt h¹i kho¶ng1.590.000.000 ®ång. Trong khi ®ã mét sè c«ng ty lín nh Vietravel,Hanoitourism…còng r¬i vµo t×nh tr¹ng t ¬ng tù. Do ¶nh hëng cña c¨n bÖnh SARS, nhiÒu quèc gia trªn thÕgiíi cã nh÷ngbiÖn ph¸p kiÒm chÕ,ng¨n chÆn dÞch nh Malaysia(cã thêi gian thùc hiÖn viÖcngõng cÊpthÞ thùc); Trung quèc, Th¸i lan, Hång k«ng…thùc hiÖn viÖc kª khaisøc khoÎ ®èi víi kh¸ch du lÞch. Nh÷ng vÊn®Ò trªn ®· g©y ra sù ®×nh trÖ choho¹t ®éng du lÞch ra níc ngoµi cña c«ng d©n ViÖt Nam. Nhng nh×n chung, nhucÇu cña ngêi ViÖt Nam®i du lÞch níc ngoµi nhÊt lµ sang Trung quèc, Th¸i lan,Hµn quèc, Xinh-ga-po, Ma-lay- xia, Ph¸p, Hµ lan…ngµy mét t¨ng m¹nh (n¨m2002 gÊp4-5 lÇn so víi n¨m 1999). Mét phÇn lµ do t×nh h×nh kinh tÕníc ta kh¸æn ®Þnh, víi møc t¨ng tr ëng n¨m 2002 lµ 7,04% (®øng thø hai sau Trungquèc), thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng ®¸ng kÓ, ngêi d©n cã xu híng thÝch®i du lÞch h¬n mçi khi hä cã thêi gian rçi. Víi nh÷ng biÕn®éng trªn thÕgiíi vµ t×nh h×nh chung ë ViÖt Nam cã thÓ®a ra dù b¸o mét sè xu híng trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng t¸c ®éng ®Õn ho¹t®éng kinh doanh l÷ hµnh: C¸c c«ng ty l÷ hµnh sÏ tËp trung vµo khai th¸c ho¹t ®éng thu hót nguånkh¸ch trong níc ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn kÕho¹ch cña c«ng ty. Do vËy søc c¹nhtranh trªn thÞ tr êng lµ rÊt gay g¾t. 36
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhu cÇu du lÞch ®Õnc¸c níc ASEAN, Trung quèc, NhËt b¶n, Nga, vµ c¸cníc §«ng ¢u, kÕt hîp víi c¸c môc ®Ých kh¸c vÉn sÏ ®îc ph¸t triÓn. C¸c chuyÕndu lÞch tuÇn tr¨ng mËt ë trong níc vµ níc ngoµi sÏ gia t¨ng. Gi¸ c¶ cña ch¬ng tr×nh du lÞch vÉn lµ vÊn ®Ò ngêi ViÖt Nam quant©m. Do ®ã, gi¸ rÎ vÉn lµ mét yÕutè quan träng quyÕt ®Þnh tíi viÖc tiªu dïngdu lÞch. Kh¸ch du lÞch sÏ cã nh÷ng ®ßi hái cao h¬n trong phôc vô bëi hä ®· cãkh¸ nhiÒu kinh nghiÖmtrong khi ®i du lÞch. ChuyÕndu lÞch sÏ thêng ®îc tæ chøc trong dÞp hÌ, bëi trong thêi giannµy hä cã thÓ ®i du lÞch cïng gia ®×nh cña m×nh.3.2. § Þ n h h íng kinh doanh c ña chi nh¸nh3.2.1. VÒc¸c chi tiªu kinh doanh: Bíc vµo n¨m 2003, ®©y lµ n¨m cña nhiÒu sù kiÖn lín sÏ diÔn ra nhSEAGAMES ®îc tæ chøc t¹i ViÖt Nam, n¨m du lÞch H¹ Long…§©y lµ c¬ héituyÖt vêi cho du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn chi nh¸nh BÕnThµnh Tourist t¹i HµNéi cïng víi quyÕt t©m chung cña c¶ níc, ngµnh du lÞch cè g¾ng , nç lùc thùchiÖn c¸c chØ tiªu kÕho¹ch sau ®©y B¶ng 9 : ChØ tiªu kÕ ho¹ch cña n¨m 2003 c ña chi nh¸nh c«ng ty d Þch v ô du lÞch BÕn Thµnh t ¹i Hµ Néi ChØ tiªu §¬n vÞ Inbound Outbound Néi ®Þa Tæng Doanh thu triªu 18350 6000 3000 27350 ®ång Sè kh¸ch l ît kh¸ch 7500 500 5000 13000 Lîi nhuËn triÖu 750 70 293 1113 ®ång Nguån: Chi nh¸nh C«ng ty DÞch vô DulÞch BÕnThµnh t¹i Hµ Néi N¨m 2003 víi c¸c thuËn lîi nh ®· nªu, song còng cßn cã nhiÒu khã kh¨n vµth¸ch thøc ®ßi Hái chi nh¸nh cÇn ph¶i vît qua. Do vËy môc tiªu cña chi nh¸nh lµgi÷ v÷ng vµ t¨ng cêng chÊt l îng c¸c dÞch vô, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn mèi quanhÖ víi c¸c b¹n hµng, ®èi t¸c truyÒn thèng víi chi nh¸nh. Ngoµi ra, chi nh¸nh sÏ chó träng h¬n n÷a tíi c«ng t¸c më réng thÞ tr êngmíi, tËp trung vµo thÞ tr êng quen thuéc nh Trung Quèc, c¸c níc ASEAN, vµmét sè níc ë Ch©u ¢u.3.2.2. C«ng t¸c th Þ tr êng, qu ¶ ng b¸ du l Þch: Nghiªn cøu s©u h¬n, chi tiÕt h¬n nh÷ng thÞ tr êng truyÒn thèng gi÷ mèiquan hÖ thêng xuyªn víi nh÷ng kh¸ch hµng th©n quen. Thay ®æi c¸ch tiÕpcËnvíi c¸c h·ng, tÝch cùc t×m thªm c¸c ®èi t¸c míi. 37
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChuÈn bÞ chu ®¸o tham gia c¸c héi chî vÒ du lÞch trong vµ ngoµi níc.Mét mÆt lµ nh÷ng c¬ héi t×m ®èi t¸c míi, mÆt kh¸c ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ón©ng cao uy tÝn th¬ng hiÖu BÕnThµnh Tourist. Båi dìng, ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô, tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c¸nbé thÞ tr êng, t¹o nªn hiÖu qu¶ cho c«ng viÖc. Hoµn chØnh c¸c lo¹i ÊnphÈmqu¶ng c¸o, thiÕt kÕc¸c tËp gÊp. §Èy m¹nhh¬n n÷a c«ng t¸c qu¶ng b¸ b¸n tour qua m¹ng Internet3.2.3. VÒc¬ cÊu tæ chøc : Hoµn thiÖn h¬n c¬ cÊutæ chøc bé m¸y hiÖn cã, xemxÐt viÖc h×nh thµnhmíi c¸c bé phËn cÇn thiÕt cho viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,s¾p xÕpl¹i c¸c bé phËn kÐmhiÖu qu¶. §iÒu nµy sÏ gãp phÇn t¹o nªn sù thµnhc«ng cho chi nh¸nh.3.2.4. C¸cc«ng t¸c kh¸c : - N©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng vËt chÊt, tinh thµn cho nh©n viªn - T¨ng cêng ®Çu t thªm c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh t¹i chi nh¸nh. - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi3.3. Mét sè Gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnhquèc tÕ b Þ ®éng cña chi nh¸nh.3.3.1. VÒc¬ cÊu tæ chøc vµ lao ®éng: BÊt cø mét tæ chøc kinh doanh nµo muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× ph¶ithiÕt lËp ®îc mét bé m¸y hîp lý. Cã nh vËy míi n©ng cao ®îc kh¶ n¨ng c¹nhtranh, møc ®é thùc hiÖn c«ng viÖc cña tæ chøc ®ã. §Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña chi nh¸nh, ban gi¸m ®èc ®· cã mét sè thay®æi trong c¬ cÊubé m¸y: Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ®îc thùc hiÖn chñ yÕubëi hai phßng: thÞtr êng trong níc (néi ®Þa vµ Outbound) vµ thÞ tr êng níc ngoµi. Hai phßng nµyho¹t ®éng ®éc lËp trªn c¬ së ®iÒu lÖ chi nh¸nh vµ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕpcña ban gi¸m ®èc. Víi c¬ cÊutæ chøc hiÖn nay tÝnh ®éc lËp trong kinh doanh ®îc n©ngcao. Mçi m¶ng kinh doanh sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc khai th¸c c¸c nguånkh¸ch. Ban gi¸m ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t®éng trong chi nh¸nh. C¸c kÕho¸ch kinh doanh cña c¸c phßng ban ®Òu ®îc bangi¸m ®èc xemxÐt, quyÕt®Þnh th«ng qua vµ ký duyÖt. Theo em, ®Ó cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o tÝnh nhanh chãng vµkÞp thêi, nªn më réng thÈm quyÒn cho c¸c tr ëng phßng trong viÖc xö lýnh÷ng thay ®æi trong giao dÞch, tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng,tr¸nh ®Ó hä ph¶Ichê ®îi l©u. 38
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong th êi gian tíi chi nh ¸nh c Çn x ©y d ùng n éi quy ®Ó ph ©n ®Þnh râ h ¬nnhiÖm vô vµ quyÒn h ¹n c ña tõng c ¸ nh ©n, tõng b é ph Ën. T õ ®ã, h ç trî choviÖc qu ¶n lý nh ©n viªn, t¹o d ùng th ¸i ®é ®óng ®¾n khi tiÕ p x óc víi kh ¸ch h µng.Th ùc hiÖn ®îc ®iÒu n µy s Ï gióp chi nh ¸nh c ã ®îc v¨n ho ¸ ri ªng, r t c Çn th iÕ tchom ét ®¬n vÞ kinh doanh qu èc t . C Çn ph ©n b æ c «ng viÖc m ét c ¸ch khoa h äc, Õtr¸nh tr êng h îp kh èi lîng c «ng viÖc ®Ì n Æng lªn m ét s è ngêi. Ph ßng th Þ tr êng trong níc hiÖn nay, víi ®éi ng ò lao ®éng g åm 8 ngêith ùc hiÖn c ¸c c «ng viÖc c ña ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh n éi ®Þa vµO utbound. Ph ßng ch Ø c ã 2 híng d Én viªn kiªm ®iÒu h µnh 4 ngêi lµm c «ng t¸cth Þ tr êng, giao d Þch víi ®èi t¸c. Ch tlîng c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ph ô thu écr t lín vµo tr×nh ®é chuyªn m «n c ña c ¸c nh ©n viªn, nh ÷ng ngêi th am gia trùctiÕ p vµ gi¸n tiÕ p vµo viÖc th ùc hiÖn c «ng viÖc. H iÖn t¹i, ®éi ngò h íng d Én viªnc ña ph ßng c ßn qu ¸ Ýt. §iÒu n µy d Én ®Õ n nh ÷ng kh ã kh ¨n cho chi nh ¸nh vµonh ÷ng th ¸ng cao ®iÓm . V× vËy, chi nh ¸nh ph ¶i c ã kÕ ho ¹ch ®Ó b æ sung ngu ånnh ©n lùc. Vµo m ïa du lÞch , kh èi lîng c «ng viÖc c Çn th ùc hiªn s Ï r t lín. Víi lùclîng lao ®éng hiÖn c ã e r»ng s Ï g ©y ra s ù qu ¸ t¶i, ®Æc biÖt lµ ®èi víi lao®éng híng d Én. §Ó kh ¾c ph ôc v n ®Ò n µy, chi nh ¸nh n ªn s ö d ông th ªm m ét s èc éng t¸c viªn cho viÖc híng d Én c ¸c ®o µn kh ¸ch. Tuy nhiªn viÖc s ö d ông ®éing ò n µy c òng c ã nh ÷ng m Æt lîi h ¹i nh t®Þnh. V× vËy chi nh ¸nh c Çn hÕ ts øcquan t©m tíi viÖc lùa ch än c ¸c ®èi tîng n µy. ViÖc tu yÓn ch än nh ©n viªn c Çn ph ¶i ®îc th ùc hiÖn b ëi nh ÷ng ngêi c ã kinhnghiÖm . Chi nh ¸nh c òng n ªn th êng xuyªn m ë c ¸c líp tËp hu n n ©ng cao nghiÖpvô, khuyÕ nkh Ých nh ©n viªn tù ®µo t¹o, tù ho µn th iÖn vµ n ©ng cao tr×nh ®é®¸p øng nhu c Çu ph ¸t tri Ón chung c ña to µn chi nh ¸nh. Ban l·nh ®¹o c Çn th ùc hiÖn chÕ ®é vÒ khen th ëng, x ö ph ¹t. T õ ®ã,n ©ng cao h ¬n n ÷a tr¸ch nhiÖm c ña nh ©n viªn víi c «ng viÖc. T ¨ng cêng ph æ biÕ n c ¸c kiÕ n th øc vÒ du lÞch cho nh ©n viªn. D o h Çu hÕ tlao ®éng t¹i chi nh ¸nh ®îc ®µo t¹o c ¸c tr êng §¹i h äc kh «ng thu éc chuyªn ng µnhdu lÞch. V× thÕ ,viÖc ph æ biÕ nnh ÷ng hiÓu biÕ tvÒ du lÞch s Ï to ¹ cho h ä ý th øc®îc vai trß c ña m ×nh trong c «ng viÖc. Chi nh ¸nh c Çn x ©y d ùng n ªn ®éi ng ò nh ©n viªn c ã chuyªn m «n giái, c 㮹o ®øc ngh Ò nghiÖp, c ã ý th øc ch ¨m s ãc kh ¸ch h µng(th Ó hiÖn s ù quan t©mgi÷ m èi li ªn h Ö víi kh ¸ch, ®Æ t m ×nh vµo vÞ trÝ c ña h ä ®Ó x ö lý c «ng viÖc)nh »m ngµy c µng n ©ng cao ch tlîng ph ôc vô kh ¸ch t¹i chi nh ¸nh.3. 3. 2. VÒ c ¬ s ë vËt c hÊ t kü thuËt: Trô s ë v¨n ph ßng lu «n th ay ®æi, ®· g ©y ra nh ÷ng kh ã kh ¨n cho m äiho ¹t ®éng c ña chi nh ¸nh. D o vËy, ban gi¸m ®èc c Çn c ã nh ÷ng biÖn ph ¸p nh »mæn ®Þnh ®Þa ®iÓm , g ãp ph Çn th óc ®Èy s ù ph ¸t tri Ón ho ¹t ®éng kinh doanhchung c ña chi nh ¸nh. C ¸c trang th iÕ tb Þ c ßn ngh Ìo n µn, l¹c h Ëu. Trong th êi gian tíi chi nh ¸nhn ªn quan t©m tíi viÖc m ua s ¾m c ¸c th iÕ tb Þ m íi, ®Ó c ã th Ó c Ëp nh Ët k Þp th êinh ÷ng th «ng tin c Çn th iÕ tt¹o s ù thu Ën ti Ön trong qu ¸ tr×nh giao d Þch víi kh ¸chh µng.3. 3. 3. VÒ kü thuËt:3.3.3.1. C«ng t¸c thÞ trêng: 39
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T rong m «i tr êng c ã s ù c ¹nh tranh gay g ¾t nh hiÖn nay, c ïng víi t×nhtr¹ng th Þ tr êng ngµy c µng thu nh á(c ¸ch ®©y 5 n ¨m m íi ch Ø c ã 56 c «ng ty l÷h µnh qu èc t , hiÖn t¹i con s è n µy ®· t¨ng lªn g Çn 200). Chi nh ¸nh c Çn ®Èy Õm ¹nh viÖc khai th ¸c vµ m ë réng ra c ¸c ®o ¹n th Þ tr êng kh ¸c. T ¹i nh ÷ng ®o ¹nth Þ tr êng m µ chi nh ¸nh cho r»ng lµ th Þ tr êng ti Òm n ¨ng, c ã ý ®Þnh khai th ¸c,c Çn tæ ch øc tè t viÖc nghiªn c øu c ¸c th Þ tr êng n µy ®Ó n ¾m b ¾t ®îc nhuc Çu, xu híng ti ªu d ïng. T õ ®ã c ã th Ó x ©y d ùng c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch h pd Én, ®¸p øng ®óng nhu c Çu. L ùc lîng th ùc hiÖn c «ng t¸c c ßn m áng, th iÕ u nh ÷ng nh ©n viªn th ùc hiÖnviÖc nghiªn c øu th Þ tr êng. T rong th êi gian tíi, chi nh ¸nh c ã th Ó tu yÓn ch änm ét s è c éng t¸c viªn trÎ tu æi th am gia vµo c «ng viÖc n µy. PhiÕ unh Ën xÐ t ®îc coi lµ m ét trong s è c ¸c ph¬ng ph ¸p thu th Ëp th «ng tinph ôc vô ho ¹t ®éng nghiªn c øu th Þ tr êng kh ¸ tè t. Nhng c ¸c phiÕ unh Ën xÐ t c ñachi nh ¸nh vÉn cha ®¶m b ¶o tÝnh n Æc d anh d Én tíi tÝnh kh ¸ch quan trongnghiªn c øu cha cao.3.3.3.2. C«ng t¸c x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch: Chi nh¸nh nªn cã sù quan t©m thêng xuyªn h¬n tíi viÖc kh¶o s¸t c¸c tuyÕn®iÓm du lÞch míi. C«ng viÖc nµy cÇn cã sù phèi hîp víi c¸c ®èi t¸c lµ c¸c c«ngty l÷ hµnh nhËn kh¸ch. ViÖc kh¶o s¸t c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch míi sÏ gióp chinh¸nh cã ®îc nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch h p dÉn h¬n ®èi thñ c¹nh tranh, n©ngcao vÞ thÕ s¶n phÈm cña chi nh¸nh trªn thÞ trêng. §èi víi ngêi ViÖt Nam, ®îc coi lµ nh÷ng kh¸ch hµng nh¹y c¶m víi gi¸ c¶.Do vËy, khi x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ra níc ngoµi chi nh¸nh nªn chó ýtíi v n ®Ò nµy. Ch¬ng tr×nh du lÞch x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o ®îc hai yÕu tè: gi¸rÎ vµ phï hîp yªu cÇu.3.3.3.3. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch: T¨ng cêng qu¶ng c¸o b»ng c¸c tËp g p, qua b¸o vµ t¹p chÝ, göi th mêi tíikh¸ch hµng. Tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m, Festival vÒ du lÞch. Chi nh¸nh cÇn cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ tèt viÖc qu¶ng c¸o, ®a ra c¸c chÝnhs¸ch khuyÕn m¹i nh gi¶m gi¸ tour trong c¸c ngµy nghØ, ngµy lÔ línÉnh»m chípthêi c¬ thu hót kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng nh©n viªn phô tr¸ch m¶ng c«ng viÖc b¸n hµng cÇn ph¶i cãsù chia sÎ th«ng tin vµ kinh nghiÖm víi kh¸ch hµng. Thùc hiÖn viÖc t v n chokh¸ch hµng vÒ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch mµ chi nh¸nh cung c p ®Ó hä cã kh¶n¨ng lùa chän vµ ra quyÕt ®Þnh mua.3.3.3.4. C«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch: Tríc chuyÕn ®i, chi nh¸nh cÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ cho híng dÉn viªn vÒt©m lý còng nh vËt ch t, tr¸nh cho híng dÉn viªn bÞ c¨ng th¼ng trong qu¸tr×nh phôc vô kh¸ch. Ngoµi ra, chi nh¸nh nªn cã phiÕu ®iÒu ®éng hay gi y c«ngt¸c ®Ó t¹o thuËn lîi cho híng dÉn viªn khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. Chi nh¸nh nªn thiÕt kÕ c¸c b¶ng híng dÉn cña ch¬ng tr×nh du lÞch vµ ph¸tcho kh¸ch trong buæi häp ®oµn tríc chuyÕn ®i. Víi b¶ng híng dÉn nµy, kh¸ch cãthÓ biÕt ®«i chót vÒ c¸c ®iÓm du lÞch mµ hä sÏ tíi trong ch¬ng tr×nh, t¹o nªn 40
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368sù høng thó phÊnkhëi tr íc khi ®i. Néi dung b¶ng híng dÉn cã thÓ bao gåm: lÞchtr×nh chuyÕn®i, thêi gian tiÔn ®ãn ®oµn, danh s¸ch kh¸ch s¹n cã trong ch¬ngtr×nh, ng«n ng÷, tiÒn tÖ, thêi tiÕt khÝ hËu t¹i c¸c níc… Nh÷ng th«ng tin trªnsÏ gióp kh¸ch chñ ®éng h¬n trong chuyÕn®i. Sau khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, viÖc thu thËp nh÷ng phiÕunhËn xÐt tõphÝa kh¸ch rÊt quan träng. Qua ®ã, chi nh¸nh cã thÓ biÕt ®îc t×nh h×nh phôcvô kh¸ch cña nhµ cung cÊpvµ ®©y lµ nguån th«ng tin h÷u Ých cho c«ng t¸cnghiªn cøu thÞ tr êng. Tuy nhiªn, c¸c phiÕunhËn xÐt cña chi nh¸nh cßn tån t¹imét sè vÊn ®Ò nh: cha ®¶m b¶o tÝnh nÆc danh, kh¸ch cho phiÕuvµo phong b×vµ göi tíi chi nh¸nh (®iÒu nµy ®· g©y mét sè trë ng¹i cho kh¸ch) do vËy phiÕunhËn xÐt cña kh¸ch cÇn ph¶i ®îc chi nh¸nh thiÕt kÕhîp lý h¬n, híng dÉn viªn nªnph¸t c¸c phiÕucho kh¸ch, sau khi kh¸ch ®iÒn th«ng tin xong th× thu l¹i ngay. ViÖc tÆng quµ l u niÖm cho kh¸ch nªn ®îc thùc hiÖn ngay sau chuyÕn®i(®©y lµ lóc kh¸ch cã Ênt îng vÒ chuyÕn®i nhÊt) t¹o ra kh¶ n¨ng kh¸ch sÏ quaytrë l¹i víi chi nh¸nh.3.4. Mét sè kiÕn ngh Þ víi c¸c c¬ quan nhµ n íc §Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh nãi chung vµ ho¹t ®éng kinhdoanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng nãi riªng, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cÇn t¹ora m«i tr êng kinh doanh lµnh m¹nh, hÊpdÉn. ViÖc ban hµnh c¸c c¬ chÕchÝnhs¸ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cao nh»m ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ cñachóng.3.4.1. §èi víi chÝnh ph ñ: • §Èy m¹nh viÖc ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh liªn quan ®Õndu lÞch, hîp t¸c song ph¬ng víi nh÷ng quèc gia kh¸c. Tõ ®ã t¹o ®IÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Namcòng nh ngêi ViÖt Namra níc ngoµi. • Nªn u tiªn ®Çu t x©y dùng kÕt cÊuh¹ tÇng giao th«ng ®êng kh«ng, ®- êng bé ®êng thuû, n©ng cÊphÖ thèng cöa khÈu, s©n bay quèc tÕ.3.4.2. §èi víi Tæng côc du lÞch: ë níc ta Tæng côc du lÞch lµ c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n cao nhÊt vÒdu lÞch, cã nhiÖmvô so¹n th¶o c¸c dù ¸n, luËt, ph¸p lÖnh, dù th¶o, nghÞ quyÕt,nghÞ ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õndu lÞch theo sù ph©n c«ngcña cÊptrªn. C¸c v¨n b¶n nµy ph¶i ®îc ®Ö tr×nh lªn chÝnh phñ hoÆc thñ t íngchÝnh phñ phª duyÖt. HiÖn nay, v¨n b¶n ph¸p lý cao nhÊt vÒ du lÞch lµ “Ph¸p lÖnh du lÞch”®îc ban hµnh ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 1999 (®©y lµ v¨n b¶n ph¸p quy ®Çu tiªn®Æt nÒn t¶ng ph¸p lý cho c¸c ho¹t ®éng vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh). KÓ tõkhi ph¸p lÖnh du lÞch ®îc thùc thi ®· tao ra sù thèng nhÊt vÒ c¸c quan ®iÓm,chñ tr ¬ng, ph¬ng híng ph¸t triÓn cña ngµnh. Tõ ®ã n©ng cao ®îc nhËn thøccña c¸c ban ngµnh, c¸c c¬ quan cã liªn quan … trong viÖc ph¸t huy vai trßcòng nh hiÖu qu¶ mµ ngµnh du lÞch mang l¹i. Tuy nhiªn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ 41
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368du lÞch cßn chøa ®ùng nhiÒu mÆt h¹n chÕ,cha ®¶m b¶o chÆt chÏ, thiÕusù®ång bé. §iÒu ®ã ®· g©y c¶n trë lín cho sù ph¸t triÓn vµ ®i lªn cña ngµnh. • §Ó ®em l¹i sù æn ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý, Tæng côc du lÞch cÇn nhanh chãng thùc hiÖn viÖc hoµn chØnh Ph¸p lÖnh du lÞch ®Ó tiÕn tíi so¹n th¶o “LuËt du lÞch”. ViÖc ra ®êi cña LuËt du lÞch sÏ gãp phÇn to lín vµo sù t¨ng tr ëng vµ ph¸t triÓn cña ngµnh. Nã sÏ t¹o ra m«i tr êng ph¸p lý æn ®Þnh h¬n dÉn tíi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa vµ quèc tÕ(trong ®ã cã ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng). • MÆt kh¸c Tæng côc du lÞch cÇn ph¶i x©y dùng c¸c chiÕnl îc, kÕho¹ch ph¸t triÓn du lÞch mét c¸ch l©u dµi vµ so¹n th¶o c¸c dù ¸n ®Ö tr×nh lªn ChÝnh phñ ®Ó cã sù ®Çu t thÝch ®¸ng cho ngµnh du lÞch. Tõ ®ã t¹o nªn søc hÊpdÉn trong m«i tr êng kinh doanh cña ngµnh. • Thêng xuyªn ®¨ng ký tham gia c¸c héi chî du lÞch ë níc ngoµi sÏ t¹o c¬ héi ®Ó qu¶ng b¸ vÓ h×nh ¶nh ®Êt níc vµ con ngêi ViÖt Namvíi c¸c n- íc b¹n. §©y còng lµ c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch trong níc t×m kiÕm®èi t¸c b¹n hµng ë níc ngoµi. Trong nh÷ng n¨m võa qua, c¸c níc trªn thÕgiíi ®i theo xu híng hîp t¸c ho¸ b×nh ®¼ng cïng cã lîi. Ngµnh du lÞch níc ta ®· cã quan hÖ b¹n hµng víi trªn 1000 h·ng cña h¬n 50 quèc gia, vïng l·nh thæ. GÇn ®©y, níc ta thiÕt lËp vµ më réng mèi quan hÖ víi c¸c níc §«ng Nam ¸, Trung Quèc, c¸c níc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D ¬ng… §Æc biÖt lµ sù tham gia vµo viÖc ph¸t triÓn du lÞch víi c¸c níc thuéc tiÓu vïng s«ng Mª k«ng më réng. • Tæng côc du lÞch t¨ng cêng h¬n n÷a vai trß chñ ®¹o trong c¸c ho¹t ®éng thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ. Sù liªn kÕt gi÷a c¸c quèc gia vµ c¸c tæ chøc du lÞch næi tiÕng (PATA, ASTA, WTO…) trªn thÕgiíi sÏ ®em l¹i lîi Ých lín cho ngµnh du lÞch nãi chung vµ cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch nãi riªng. ViÖc liªn kÕthîp t¸c sÏ ®¶m b¶o cã ®îc nguån kh¸ch æn ®Þnh, thu hót ®Çu t , chia sÎ rñi ro vµ häc hái ®îc nhiÒu kinh nghiÖmquý b¸u tõ phÝa ®èi t¸c. • Tæng côc du lÞch cÇn x©y dùng c¸c chi nl îc cho viÖc ®µo t¹o vµ Õ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho ngµnh. §©y lµ nh©n tè rÊt quan träng vµ mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn ngµnh du lÞch trong t ¬ng lai. ë níc ta hiÖn nay víi 24 tr êng §ai häc, Cao ®¼ng cã kho¸ du lÞch hoÆc tæ bé m«n cã chuyªn nghµnh du lÞch vµ 22 tr êng trung häc chuyªn nghiÖp vµ trung t©m d¹y nghÒ du lÞch th× n¨ng lùc ®µo t¹o cña c¸c c¬ së nãi trªn chØ ®µo t¹o ®îc kho¶ng 3000 ng- êi/n¨m. Trong khi ®ã, t¹i Th¸i lan cã ®iÒu kiÖn vÒ nhiÒu mÆt kh¸ gièng níc ta nhng ®· cã nÒn c«ng nghiÖp du lÞch t ¬ng ®èi ph¸t triÓn, cã tíi 83 häc viÖn ®µo t¹o du lÞch, lÔ t©n vµ dÞch vô cã tíi 42
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 9 tr êng §ai h äc nh µ níc, 26 tr êng §¹i h äc, C ao ®¼ng t nh ©n, m çi n ¨m cho ra tr êng kho ¶ng 8.300 ngêi. Nh ×n chung, h Çu hÕ tc ¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ë níc ta c ßn th iÕ us ù th èng nh t, cha c Ëp nh Ët víi t×nh h ×nh thÕ giíi vµ khu vùc, hiÖn ®ang c ßn nhiÒu b tc Ëp c Çn ph ¶i x ö lý. H äc viªn ®îc nghiªn c øu lý thuyÕ tr t k ü lìng nhng h ä Ý t c ã c ¬ h éi ®i vµo th ùc ti Ôn. M Æt kh ¸c, c ¬ s ë vË t ch t, trang th iÕ tb Þ ph ôc vô cho viÖc ®µo t¹o c ßn ngh Ìo n µn, th iÕ u th èn. §iÒu ®ã ph Çn n µo ®· lµm gi¶m ch tlîng c ña ngu ån nh ©n lùc cho du lÞch. • Ho µn th iÖn c «ng t¸c c p vµ thu h åi gi y ph ¸p kinh doanh l÷ h µnh qu èc t , th Î híng d Én viªn du lÞch qu èc t nh »m ®¶m b ¶o m «i tr êng kinh Õ Õ doanh lµnh m ¹nh vµ ®¶m b ¶o cung c p ®éi ngò híng d Én viªn du lÞch qu è t c ã tr×nh ®é chuyªn m «n nghiÖp vô cao. T õ ®ã ng µy c µng Õ c ñng c è h ×nh ¶nh c ña du lÞch ViÖ t Nam trong t©m trÝ c ña du kh ¸ch níc ngo µi.3. 4. 3. §èi víi Tæ ng c ôc h¶i quan, bé c« ng an, bé ngo ¹ i giao: C Çn t¹o ®iÒu kiÖn h ¬n n ÷a trong viÖc lµm th ñ tôc xu tnh Ëp c ¶nh chokh ¸ch du lÞch ra vµo ViÖ t N am qua c ¸c c öa kh Èu. §iÒu n µy t¹o thu Ën lî i chokh ¸ch du lÞch ®i ra níc ngo µi ho Æc cho kh ¸ch du lÞch lµ ngêi níc ngo µi vµoViÖ t Nam . Kh ¸ch du lÞch s Ï c ¶m th y tho ¶i m ¸i h ¬n, thu Ën ti Ön d Ô d µng h ¬ntrong viÖc lµm c ¸c th ñ gi y tê c Çn th iÕ t, tr¸nh cho h ä g Æp ph ¶i nh ÷ng phiÒnto ¸i vÒ an ninh.3.4.4. §èi víi Bé giao th«n g vËn t¶i: CÇn quan t©m víi viÖc qu¶n lý, vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch ®Ó ®¶m b¶oan toµn tuyÖt ®èi cho du kh¸ch. Ngoµi ra, cÇn x©y dùng c¸c chiÕn lîc nh»m c¶it¹o c¬ së h¹ tÇng, hÖ thèng ®êng x¸, cÇu cèng. Tõ ®ã t¹o sù thuËn lîi vµtho¶i m¸i cho du kh¸ch khi tíi c¸c ®iÓm du lÞch.3.4.5. §èi víi Côc hµng kh« n g d©n dông Vi÷t Nam: CÇn ph¸t huy vai trß cña h·ng hµng kh«ng quèc gia trong viÖc t¹o ®iÒukiÖn thuËn lîi cho c¸c h·ng l÷ hµnh nh viÖc ®¨ng ký ®Æt chç, gi¶m gi¸ vÐ khimua sè lîng lín (chÝnh s¸ch gi¸ c¶). MÆt kh¸c, h·ng hµng kh«ng cÇn lu«n thùchiÖn qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm du lÞch, qu¶ng b¸ vÒ h×nh ¶nh ® t n íc ViÖt Namcho kh¸ch níc ngoµi. Ngoµi ra, viÖc thay ®æi giå bay, trÔ giê bay cÇn ® îch¹n chÕ mét c¸ch th p nh t, ®iÒu nµy sÏ lµm thay ®æi lÞch tr×nh cña chuyÕn ®idÉn ®Õn ¶nh hëng tíi ch t lîng cña ch¬ng tr×nh. 43
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368KÕt luËn Tõ viÖc nghiªn cøu ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng cña chinh¸nh c«ng ty DÞch Vô Du LÞch BÕnThµnh t¹i Hµ Néi cho thÊy: m¶ng kinh doanhnµy ë ®©y cha thùc sù ph¸t triÓn, sè l îng kh¸ch c«ng ty phôc vô cha nhiÒu,c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cha thùc sù ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch. Ho¹t®éng x©y dùng ch¬ng tr×nh cßn phô thuéc nhiÒu vµo c«ng ty l÷ hµnh nhËnkh¸ch bªn níc b¹n. Bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh cha chñ ®éng trong viÖc thu hót kh¸chhµng ®Õnvíi c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn còng thËt dÔ hiÓu, bëi xu híng chung vÒ ho¹t®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng ë ViÖt Nam cßn kh¸ nhiÒu bÊt cËp.ThÞ tr êng kh¸ch th× cã giíi h¹n trong khi sè l îng c¸c c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ®ã l¹i qu¸ nhiÒu. §iÒu ®ã dÉn ®Õnsøc c¹nh tranh trªn thÞ tr êng lµ qu¸ lín. Víi chuyªn ®Ò nµy, em hy väng sÏ gióp Ých ®îc phÇn nµo c«ng t¸c kinhdoanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña chi nh¸nh, ®Ó cho ho¹t ®éng nµy ngµycµng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, do mét sè h¹n chÕvÒ tr×nh ®é còng nh thêi giannªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Mong thÇy c« vµ c¸c b¹n gãp ýthªm ®Ó emcã thÓ hoµn chØnh h¬n chuyªn ®Ò nµy. 44
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368TµI li÷u tham kh¶o 1 . PGS .TS NguyÔn V¨n §Ýnh vµ ThS . Ph ¹m H ång Ch¬ng Ð G i¸o tr×nh Q u ¶n trÞ kinh doanh l÷ h µnh, NXB Th èng k ª, H µ N éi, 2000. 2. PGS .TS NguyÔn V¨n §Ýnh vµ ThS . Ph ¹m H ång Ch¬ng Ð G i¸o tr×nh Híng d Én du lÞch , NXB Th èng k ª, H µ N éi, 2000. 3. NguyÔn V¨n M ¹nh Ð Lu Ën ¸n TiÕ n s ü “Nh ÷ng gi¶i ph ¸p nh »m ph ¸t tri Ón ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh trªn ®Þa b µn H µ N éi”, H µ N éi, 2002. 4. Ngh Þ ®Þnh 27/ 2001 / §-CP ng µy 05-6-2001 c ña Ch Ýnh ph ñ vÒ kinh N doanh l÷ h µnh, híng d Én du lÞch. 5. Th «ng t s è 04/2 001 / TT-TCD L ng µy 24-1 2- 2001 c ña T æng c ô du lÞch , híng d Én th ùc hiÖn ngh Þ ®Þnh s è 27/ 2001 / §-CP.N T ¹p ch Ý D u lÞch ViÖ t N am , c ¸c s è 2003. 45
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôcTrang Lêi më ®Çu ..................................................................... 1 Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ ®éng (outbound)1.1.Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n ................................................................... 31.1.1.Kimhdoanh l÷ hµnh ......................................................................... 31.1.2. C¸c lo¹i h×nh vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh ................................ 31.1.3. Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng ............................................... 41.2. C¸c yÕutè ¶nh hëng ®Õnsù ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ®éng .................................................................................................... 51.2.1.M«i tr êng vÜ m« ........................................................................... 51.2.2. M«i tr êng c¹nh tranh trùc tiÕp....................................................... 51.2.3. M«i tr êng bªn trong doanh nghiÖp ................................................. 61.3. Quy tr×nh kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi ........................... 71.3.1. Giai ®o¹n 1: ThiÕtkÕch¬ng tr×nh du lÞch ......................................... 71.3.2. Giai ®o¹n 2: X¸c ®Þnh gi¸ thµnh, gi¸ b¸n cña ch¬ng tr×nh du lÞch .... 101.3.3. Giai ®o¹n 3: Tæ chøc xóc tiÕn....................................................... 121.3.4. Giai ®o¹n 4: Tæ chøc c¸c kªnh tiªu thô ch¬ng tr×nh du lÞch ........... 121.3.5. Giai ®o¹n 5: Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch ..................... 151.4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng ............................................................................................... 161.4.1. Mét sè chØ tiªu tuyÖt ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ kÕtqu¶ kinh doanh tour ....... 161.4.2. Mét sè chØ tiªu t ¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ kÕtqu¶ kinh doanh l÷ hµnh quèctÕbÞ ®éng ........................................................................................... 18 Ch¬ ng 2 Thùc tr ¹ ng c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ®éng c ña chi nh¸nh c«ng ty Du l Þch BÕn Thµnh t ¹i Hµ Néi.2.1. Giíi thiÖu chung ...............................................................................202.1.1.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕnThµnh ............................202.1.2. Vµi nÐt vÒ chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ......................................................22 46
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.1.3. C¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh ..............................................................252.1.4. KÕtqu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh n¨m2002 ......................................272.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng ...... 312.2.1. Thùc tr¹ng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng .............................. 312.2.2. §Æc ®iÓm thÞ tr êng kh¸ch du lÞch quèc tÕbÞ ®éng..................... 332.2.3. Quy tr×nh kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng .............................. 372.2.4. Quan hÖ víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch ................................... 442.3. §¸nh gi¸ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng442.3.1. Nh÷ng thµnh c«ng ......................................................................... 442.3.2 Nh÷ng h¹n chÕ cÇn gi¶i quyÕt.......................................................... 45 Ch¬ ng 3 Mét sè gi ¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ ®éng.3.1. Xu híng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ............................................... 473.2. §Þnh híng kinh doanh cña chi nh¸nh .................................................. 483.2.1. VÒ chØ tiªu kinh doanh .................................................................483.2.2. C«ng t¸c thÞ tr êng qu¶ng b¸ du lÞch .............................................493.2.3. VÒ c¬ cÊutæ chøc ......................................................................493.2.4. C¸c c«ng t¸c kh¸c .........................................................................503.3. Mét sè gi¶i ph¸pnhawmf thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèctÕbÞ ®éng ...........................................................................................503.3.1. VÒ c¬ cÊutæ chøc vµ lao ®éng...................................................503.3.2. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt.........................................................523.3.3. VÒ kü thuËt...............................................................................523.4. Mét sè kiÕnnghÞ víi c¬ quan nhµ níc ................................................543.4.1.§èi víi ChÝnh phñ...........................................................................54 47
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683.4.2.§èi víi tæng côc du lÞch ...............................................................553.4.3. §èi víi tæng cô h¶I quan. Bé c«ng an, Bé ngo¹I giao ......................573.4.4. §èi víi Bé giao th«ng vËn t¶I .......................................................573.4.5. §èi víi Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam...................................57KÕtluËn ...............................................................................................59 48
 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 49