Van luong.blogspot.com 17166
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Van luong.blogspot.com 17166

on

 • 793 views

 

Statistics

Views

Total Views
793
Views on SlideShare
793
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Van luong.blogspot.com 17166 Document Transcript

 • 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu. NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay ®ang trªn ®µ t¨ng trëng, ®êi sèng cña nh©nd©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ngµy cµng cã xuhíng t¨ng lªn. §ã lµ mét trong nh÷ng lý do ®Ó gi¶i thÝch t¹ sao trong nh÷ngn¨m gÇn ®©y ngêi ViÖt Nam ®i ra níc ngoµi du lÞch ngµy cµng nhiÒu. §©ychÝnh lµ c¬ héi mµ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ cÇn ph¶i n¾m l y. MÆt kh¸c, ®îc Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, víi c¬ chÕ chÝnh s¸chth«ng tho¸ng, ngµnh du lÞch níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng ghi nhËn.¦íc tÝnh n¨m 2002: lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®¹t 2628000 lît ngêi, lîng kh¸chdu lÞch néi ®Þa ®¹t kho¶ng 13000000 lît ngêi. Sè lîng c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh kh«ng ngõng t¨ng lªn. TÝnh ®Õn n¨m2002, c¶ níc ®· cã 130 c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ, 900 c«ng ty l÷ hµnh néi ®Þa.Cã thÓ nãi, kinh doanh l÷ hµnh nãi chung hay kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ®éng nãi riªng ®ang ë trong m«i trêng c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t. Sè lîngkh¸ch ViÖt nam ®i ra níc ngoµi du lÞch t¨ng víi tèc ®é chËm h¬n vµ kh«ngthÓ theo kÞp tèc ®é t¨ng cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ. ChÝnh v× vËy ho¹t®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng hiÖn t¹i ®ang ph¶i ®èi mÆt víikh«ng Ýt khã kh¨n. Víi nh÷ng lý do ®ã, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “ Tæ chøc ho¹t ®éng kinhdoanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña Chi nh¸nh C«ng ty DÞch Vô Du LÞch BÕnThµnh t¹i Hµ Néi.” Trong qua tr×nh nghiªn cøu, em ®· sö dông ph¬ng ph¸p: thu thËp xö lýth«ng tin, ph¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, ph¬ng ph¸pthèng kª, ph¬ng ph¸p ®å thÞ vµ mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éngcña chi nh¸nh c«ng ty DÞch Vô Du LÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnhquèc tÕ bÞ ®éng t¹i chi nh¸nh 1
 • 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2
 • 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒkinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng (outbound).1.1. C¸ Kh¸ niÖ C¬ b¶ n c I m1.1.1. Kinh doanh l÷ hµnh: Theo nghÜa réng: D ùa vµo c ¸ch tiÕ p c Ën “ l÷ h µnh” lµ th ùc hiÖn viÖc d i chuyÓn tõ n ¬i n µy®Õ n n ¬i kh ¸c b »ng b t k ú ph¬ng ti Ön g ×, víi b t k ú lý do n µo, b t k ú th êi giann µo, c ã hay kh «ng trë vÒ n ¬i xu tph ¸t lóc ®Çu, th × kinh doanh l÷ h µnh ®îchiÓu lµ tæ ch øc c ¸c ho ¹t ®éng nh »m cung c p c ¸c d Þch vô ®· ®îc s ¾p ®Ættr íc theo ®óng yªu c Çu c ña con ngêi trong s ù d i chuyÓn ®ã. Theo nghÜa hÑp: Trong thùc tÕ ®Ó tiÖn lîi, dÔ dµng trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®Ó ph©nbiÖt kinh doanh l÷ hµnh víi c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c trong du lÞch th× ng êita ®Þnh nghÜa kinh doanh l÷ hµnh lµ kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch. ë ViÖt Nam trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, qu¶n lý nhµ n íc vÒ dulÞch ngêi ta ®Þnh nghÜa kinh doanh l÷ hµnh nh sau: Kinh doanh l÷ hµnh lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch -¬ng tr×nh du lÞch nh»m môc ®Ých sinh lîi.1.1.2. C¸c lo¹ i h× nh vµ ®iÒu ki÷n kinh doanh l÷ hµnh:1.1.2.1. C¸c lo¹i h×nh kinh doanh l÷ hµnh: Th«ng t sè 04/2001/tt- tcdl ngµy 24-12-2001 cña Tæng côc Du lÞchph©n lo¹i kinh doanh l÷ hµnh thµnh 2 lo¹i chÝnh, ®ã lµ: + Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. + Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ. • Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa: lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch néi ®Þa. • Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ: lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ.1.1.2.2. §iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh: Th«ng t sè 04/2001/TT-TCDL ngµy 24-12-2001 cña Tæng côc Du lÞchquy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh nh sau: + §èi víi kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cÇn: 3
 • 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ã ph¬ng ¸n kinh doanh l÷ h µnh n éi ®Þa. Ph¬ng ¸n kinh doanh th ùc hiÖn theo m Éu ë ph ô lôc 01 . N ép ti Òn k ý qu ü 50 000 000 ®ång ViÖt Nam §¨ng k ý kinh doanh theo quy ®Þnh c ña ph ¸p lu Ë t. + §èi víi kinh doanh l÷ h µnh qu èc t c Çn: Õ 1 . C ã gi yphÐ pkinh doanh l÷ h µnh qu èc t . Õ 2. N ép ti Òn k ý qu ü 250 000 000 ®ång ViÖt N am . 3. §¨ng k ý kinh doanh theo quy ®Þnh c ña ph ¸p lu Ë t. 4. C ã Ý t nh t03 híng d Én viªn ®îc c p th Î híng d Én viªn du lÞch.1.1.3. Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng :1.1.3.1. Kh¸i niÖm: Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøcthùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc ngêi nícngoµi c tró t¹i ViÖt Nam ®i ra níc ngoµi du lÞch.1.1.3.2. ý nghÜa cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng: ý nghÜa tÝch cùc: + T¹o c«ng ¨n viÖc lµm. + T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn mét sè ngµnh cã liªn quan ®Õn du lÞch nh :giao th«ng vËn t¶i, bu chÝnh viÔn th«ng, ng©n hµngÉ + N©ng cao d©n trÝ cña ngêi d©n khi hä thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn du lÞchra níc ngoµi. + T¨ng cêng giao lu gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c mèiquan hÖ chÝnh trÞ - x· héi. ý nghÜa tiªu cùc: + Cã thÓ coi ®©y lµ lÜnh vùc nhËp khÈu t¹i chç, dÉn ®Õn hiÖn tîng ngo¹itÖ “ch¶y” ra níc ngoµi. + Khi ngêi d©n ®i ra níc ngoµi du lÞch hä cã thÓ tiÕp nhËn nh÷ng th«ngtin kh«ng cã lîi, kh«ng phï hîp víi v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc. + Sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cãthÓ g©y ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa.1.2. c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña chi nh¸nh: Trong ho¹t ®éng kinh doanh c¸c c«ng ty l÷ hµnh th êng chÞu t¸c ®éngcña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Nh÷ng nh©n tè ®ã ®îc gäi lµ m«i trêng kinhdoanh cña doanh nghiÖp, ngêi ta thêng nghiªn cøu díi ba gãc ®é nh sau:1.2.1. M«i trêng vÜ m«: 4
 • 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bao g åm nh ÷ng yÕ u tè b ªn ngo µi ph ¹m vi c ña doanh nghiÖp nhng c ã th Óg ©y ra nh ÷ng ¶nh hëng lín ®èi víi ho ¹t ®éng c ña doanh nghiÖp. C ¸c doanhnghiÖp kh «ng th Ó kiÓm so ¸t ®îc m «i tr êng vÜ m «, h ¬n n ÷a s ù th ay ®æi ph ¸ttri Ón c ña m «i rt êng vÜ m « lµ kh ã c ã th Ó d ù ®o ¸n tr íc vÝ d ô nh tû g Ýa, c «ngngh Ö.. M Æt kh ¸c ¶nh hëng c ña nh ÷ng th ay ®æi trong m «i tr êng ho µn to µnkh ¸c nhau ®èi víi tõng doanh nghiÖp. C ¸c t¸c ®éng ph ô thu éc r t nhiÒu vµo vaitrß , vÞ trÝ , kh ¶ n ¨ng c ña doanh nghiÖp vµ kh «ng ph ¶i m çi th ay ®æi c ña m «itr êng ®Òu ¶nh hëng tíi ho ¹t ®éng c ña doanh nghiÖp.1.2.2. M«i trêng c¹ nh tranh trùc tiÕp :Chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè cã t¸c ®éng t¬ng ®èi trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cñadoanh nghiÖp. M«i trêng nµy gåm ba thµnh phÇn chñ yÕu lµ kh¸ch hµng, c¸cnhµ cung c p vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §Ó nghiªn cøu t¸c ®éng cña m«i tr -êng c¹nh tranh trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp, Michael Porter ®· ®a ra 5 thÕ lùcc¬ b¶n: Sù x©m nhËp thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp míi. C¸c doanh nghiÖp míith©m nhËp vµo thÞ trêng sÏ trë thµnh ®èi thñ c¹nh tranh cña c¸c doanhnghiÖp ®ang ho¹t ®éng. Sù c¹nh tranh diÔn ra trªn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc tõph©n chia thÞ trêng ®Õn c¸c nguån cung c p, c¸c ho¹t ®éng khuyÕn m¹i. ThÕ lùc cña c¸c nhµ cung c p. C¸c nhµ cung c p cã thÓ t¸c ®éng tíi t¬nglai vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ c¶ ngµnh c«ng nghiÖp nãichung. Hä cã thÓ t¨ng gi¸ b¸n hoÆc h¹ th p ch t lîng ®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn caoh¬n. Tuú vµo hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn cô thÓ, doanh nghiÖp cã thÓ h¹n chÕ bítsøc Ðp cña c¸c nhµ cung c p. ThÕ lùc cña ngêi mua ( kh¸ch du lÞch, hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm ) ng-êi mua cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nh Ðp gi¸, gi¶m khèi lîng mua hoÆc ®ßihái víi ch t lîng cao h¬n. Cêng ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ : Møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èithñ trong mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ( bao gåm c¶ l÷ hµnh du lÞch ) ngµy cµngt¨ng, thÓ hÞªn ë nh÷ng cuéc chiÕn tranh vÒ gi¸, c¸c chiÕn dÞch khuyÕn m¹i, c¸cs¶n phÈm míi liªn tôc ®îc tung ra. Kh¶ n¨ng cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ: C¸c s¶n phÈm nµy lµ c¸c s¶n phÈmcña c¸c doanh nghiÖp sÏ lµm ¶nh hëng ®Õn møc gi¸, thÞ trêng cña c¸c s¶n phÈmhiÖn cã. §Ó chèng chäi l¹i c¸c s¶n phÈm thay thÕ, c¸c doanh nghiÖp thêng lùachän c¸c ph¬ng ¸n nh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm hoÆc t¹ ra nh÷ng c¶n trë ®èi víikh¸ch hµng ( ngêi mua ) khi thay ®æi c¸c nhµ cung c p. S¶n phÈm du lÞch mangnh÷ng nÐt ®éc ®¸o riªng vµ hiÖn nay s¶n phÈm thay thÕ cßn r t h¹n chÕ. TuyvËy nÕu xÐt theo quan ®iÓm cña mét vïng, mét tuyÕn hoÆc mét lo¹i h×nh dulÞch th× kh¶ n¨ng thay thÕ còng cã thÓ kh«ng ph¶i lµ nhá.1.2.3. M«i trêng bª n trong doanh nghi÷p : T t c¶ c¸c chiÕn lîc, chÝnh s¸ch cã hiÖu qu¶ ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ sëph©n tÝch kü lìng t×nh h×nh néi bé doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®iÓm 5
 • 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m ¹nh ®iÓm yÕ u.ViÖc ph ©n tÝch th êng g Æp kh ã kh ¨n, th iÕ ukh ¸ch quan v× nhiÒulý do kh ¸c nhau. ®Ó c ã th Ó khai thh ¸c tè t th êi c ¬ vµ h ¹n chÕ ®Õ nm øc th p nh tnh ÷ng rñi ro , c ¸c nh µ qu ¶n lý c Çn th iÕ tph ¶i vËn d ông tèi ®a s øc m ¹nh vµ kh ¾cph ôc nh ÷ng ®iÓm yÕ uc ña ch Ýnh b ¶n th ©n doanh nghiÖp.1.3. Quy tr× nh kinh doanh ch¬ng tr× nh du lÞ ch trän gãi: Q u ¸ tr×nh kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi g åm 5 giai ®o ¹n sau®©y: G iai ®o ¹n 1 : ThiÕ tkÕ ch¬ng tr×nh G iai ®o ¹n 2: X ¸c ®Þnh gi¸ th µnh vµ gi¸ b ¸n c ña ch¬ng tr×nh G iai ®o ¹n 3: T æ ch øc qu ¶ng c ¸o vµ x óc tiÕ n c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch G iai ®o ¹n 4: T æ ch øc k ªnh ti ªu th ô (ph ©n ph èi) c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch G iai ®o ¹n 5: T æ ch øc th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch C ¸c ho ¹t ®éng h ç trî sau khi th ùc hiÖn xong c ¸c ch ¬ng tr×nh du lÞch. ThiÕt kÕ TÝ nhto¸n Tæchøc Tæchøc Tæ chøc ch¬ng tr× nh chi phÝ xóc tiÕn kª nhtiª uth thùc hi÷n ô - Nghiªn cøu - X¸c ®Þnh - Tuyªn - Tháa thÞ trêng gi¸ thµnh. truyÒn thuËn - X©y dùng - Lùa chän môc ®Ých - X¸c ®Þnh - Qu¶ng c¸o c¸c kªnh - ChuÈn bÞ cña ch¬ng gi¸ b¸n. tiªu thô. thùc tr×nh du - KÝch hiÖn lÞch. - X¸c ®Þnh thÝch ngêi - Qu¶n lý c¸c - ThiÕt kÕ ch- ®iÓm tiªu dïng. kªnh tiªu - Thùc ¬ng tr×nh du hßa vèn. thô. hiÖn lÞch. - KÝch - Chi tiÕt hãa thÝch ngêi - KÕt thuc. S ¬ ¬ng tr×nhQ uy tr × nh kinh ch®å 1- doanh ªc h¬ng ti u thô tr × nh du l Þ c h trä n gãi. du lÞch.1. 3. 1. G iai ®o ¹ n 1: ThiÕ t kÕ c h¬ng tr × nh du l Þ c h • Nghiªn c øu th Þ tr êng M ét c «ng ty l÷ h µnh m u èn b ¸n ® îc s ¶n ph Èm c ña m ×nh th × s ¶n ph Èm ®ã ph ¶i ®¸p øng nh ÷ng nhu c Çu m ong m u èn c ña kh ¸ch h µng m ôc ti ªu vµ ph ¶i ph ï h îp víi ®Æc ®iÓm ti ªu d ïng c ña h ä. V× vËy, khi b ¾t tay vµo viÖc x ©y d ùng m ét ch¬ng tr×nh du lÞch , ta ph ¶i th iÕ tlËp ®îc m èi quan h Ö gi÷a n éi dung c ¬ b ¶n c ña chuyÕ nvíi ®Æc ®iÓm c ña th Þ tr êng kh ¸ch m µ ta híng ®Õ n, c ô th Ó c ã n ¨m m èi quan h Ö sau: + Q uan h Ö 1 : C ¸c tu yÕ n®iÓm c ã trong ch¬ng tr×nh ph ¶i nh »m ph ôc vô chom ôc ®Ých ®i du lÞch c ña kh ¸ch. + Q uan h Ö 2: §é d µi ch¬ng tr×nh du lÞch ph ¶i ph ï h îp víi th êi gian rçigiµnh cho du lÞch . + Q uan h Ö 3 : Th êi ®iÓm b ¾t ®Çu ngh Ø ng¬i c ña kh ¸ch s Ï c ã ¶nh h ëng®Õ n quyÕ t ®Þnh tæ ch øc chuyÕ n ®i vµo th êi gian n µo c ña nh µ th iÕ t kÕ . Tuy 6
 • 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nhiªn, quyÕt ®Þnh nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i sau thêi ®iÓm mµ cã thÓ tr íc nhngkh«ng qu¸ l©u. + Quan hÖ 4: Møc gi¸ cña ch¬ng tr×nh ph¶i lµm sao phï hîp víi thu nhËpvµ kh¶ n¨ng chi tiªu cho c¸c nhu cÇu vui ch¬i, gi¶i trÝ, ®i du lÞch... cña ®a sèkh¸ch. + Quan hÖ 5: C¬ cÊu, sè l îng, chñng lo¹i c¸c dÞch vô l u tró, vËn chuyÓn,¨n uèng... ®îc lùa chän ph¶i phï hîp ®Æc ®iÓm tËp qu¸n tiªu dïng cña tõng lo¹ikh¸ch. • Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ®¸p øng Kh¶ n¨ng ®¸p øng thêng thÓ hiÖn ë hai yÕutè c¬ b¶n lµ: tµi nguyªndu lÞch vµ kh¶ n¨ng s½n sµng ®ãn tiÕpphôc vô kh¸ch du lÞch. V× vËy, nghiªncøu kh¶ n¨ng ®¸p øng chÝnh lµ viÖc xemxÐt hai vÊn®Ò sau: + Nghiªn cøu c¸c tµi nguyªn du lÞch §Ó lùa chän ®îc chÝnh x¸c, ta ph¶i c¨n cø vµo gi¸ trÞ ®Ých thùc cña tµinguyªn gåm: - Uy tÝn vµ sù næi tiÕngcña tµi nguyªn. - Gi¸ trÞ v¨n hãa, tinh thÇn, thÈm mü... mµ tµi nguyªn ®ã cã thÓ ®eml¹i cho kh¸ch du lÞch. - §iÒu kiÖn giao th«ng, an ninh trËt tù vµ m«i tr îng tù nhiªn ë n¬i cã tµi nguyªn du lÞch. - Tµi nguyªn ®îc lùa chän ph¶i phï hîp víi môc ®Ých vµ ý t ëng cña ch¬ng tr×nh du lÞch. + Nghiªn cøu c¸c nhµ cung øng dÞch vô cho chuyÕn: Th«ng qua viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ trªn c¸c mÆt uy tÝn, chÊt l îng, gi¸ c¶cña tõng lo¹i dÞch vô vµ mèi quan hÖ víi chÝnh c«ng ty l÷ hµnh, x¸c ®Þnhkh¶ n¨ng vµ vÞ trÝ cña c«ng ty. Sau khi ®· nghiªn cøu cung vµ cÇu trªn thÞtr êng du lÞch, c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng kÕt hîp hai nh©n tè trªn nh thÕnµo ®Ó cã thÓ x©y dùng mét chuyÕndu lÞch ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt c¨n cø vµovèn (chi phÝ), c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®éi ngò nh©n viªn. • ThiÕtkÕch¬ng tr×nh du lÞch: + X©y dùng ý t ëng cña ch¬ng tr×nh du lÞch: §©y lµ bíc khã kh¨n nhÊt cñaquy tr×nh, ®ång thêi lµ bíc quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh ®ã cãthµnh c«ng, cã hÊpdÉn ®îc kh¸ch mua hay kh«ng? Th«ng thêng, mét ý t ëngs¸ng t¹o ®îc thÓ hiÖn ë mét tªn gäi l«i cuèn sù chó ý vµ nhÊt thiÕt trong néidung chuyÕnph¶i thÓ hiÖn ®îc mét sè míi l¹ nh: tuyÕn®iÓm míi, h×nh thøc dulÞch míi, dÞch vô ®éc ®¸o... + X¸c ®Þnh giíi h¹n cña gi¸ vµ thêi gian: Sau khi thùc hiÖn c¸c bíc 1, 2, 3;ph¶i ®a ra ®îc kho¶ng gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n cho phÐpcòng nh kho¶ng thêi gian 7
 • 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368h îp lý ®Ó th ùc hiÖn m ét chuyÕ ndu lÞch. §©y lµ c ¨n c ø ®Ó qua ®ã, lù a ch änc ¸c ph¬ng ¸n vÒ vËn chuyÓn, lu tró , ¨n u èng, th am quan... + X ©y d ùng tu yÕ n h µnh tr×nh c ¬ b ¶n: S au khi ®· qua 5 bíc kh ¸i qu ¸t n ªutrªn , ta b ¾t ®Çu ®i vµo x ©y d ùng m ét lé tr×nh , lÞch tr×nh víi kh «ng gianvµ th êi gian c ô th Ó. Kh «ng gian vµ th êi gian n µy ph ¶i n èivíi nhau theo m éttu yÕ n h µnh tr×nh nh t®Þnh t¹o th µnh b é khung trong ®ã ®· ®îc c µi ®Æt c ¸cd Þch vô. + X ©y d ùng ph¬ng ¸n vËn chuyÓn: Ph ¶i tÝnh ®îc s è km d i chuyÓn, ®Þah ×nh ph ¶i ®i qua. T õ ®ã lùa ch än ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn th Ých h îp cho m çich Æng. Ngêi x ©y d ùng ch¬ng tr×nh du lÞch ph ¶i lu ý ®Õ nkho ¶ng c ¸ch gi÷a c ¸c®iÓm du lÞch c ã trong ch¬ng tr×nh , x ¸c ®Þnh ®îc n ¬i d õng ch ©n ë ®©u,trong th êi gian bao l©u ... Ngo µi ra c Çn lu ý ®Õ n tèc ®é, s ù an to µn, ti Ön lîivµ m øc gi¸ c ña c ¸c ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn lùa ch än. B ªn c ¹nh ®ã, trong m éts è tr êng h îp, giíi h ¹n vÒ qu ü th êi gian lµ yÕ u tè quyÕ t ®Þnh ph¬ng ¸n vËnchuyÓn. + X ©y d ùng ph¬ng ¸n lu tró , ¨n u èng: ViÖc quyÕ t®Þnh lù a ch än kh ¸ch s ¹nvµ nh µ h µng ph ¶i c ¨n c ø vµo c ¸c yÕ utè ch ñ yÕ u:vÞ trÝ vµ th ø h ¹ng c ña c ¬ s ë,m øc gi¸, ch tlîng ph ôc vô, s è lîng d Þch vô vµ m èi quan h Ö c ña c ¬ s ë lu tróvµ ¨n u èng ®ã víi ch Ýnh b ¶n th ©n doanh nghiÖp l÷ h µnh. M Æt kh ¸c, m ét yÕ utè quan träng n ÷a lµ s ù thu Ën ti Ön: Kh ¸ch s ¹n vµ nh µh µng ph ¶i ë g Çn ®iÓm du lÞch ch ø kh «ng th Ó s ¾p xÕ p cho kh ¸ch du lÞch ®iHoa L nhng l¹ i tè ch øc ¨n tr a ë nh µ h µng Hoa S ÷a ë H µ N éi. S au khi ®· ho µn t t viÖc lù a ch än nh ÷ng d Þch vô ch ñ yÕ u, ph ¶i b æ sungth ªm c ¸c ho ¹t ®éng vui ch ¬i gi¶i trÝ , m ua s ¾m vµ c ¸c d Þch vô kh ¸c nh »m t¹o n ªns ù phong ph ó h pd Én c ña ch¬ng tr×nh; chi tiÕ th ãa lÞch tr×nh theo tõng bu æi,tõng ng µy.1. 3. 2. G iai ®o ¹ n 2: X¸ c ® Þ nh gi¸ thµnh, gi¸ b¸ n c ña c h¬ng tr × nh du l Þ c h.1.3.2.1. X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch: Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc sù mµc«ng ty l÷ hµnh ph¶i chi tr¶ ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. Chi phÝ ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh cña chuyÕn ®I ®îc chia lµm hai lo¹I : _ Chi phÝ biÕn ®æi: lµ c¸c chi phÝ g¾n trùc tiÕp víi sù tiªu dïng riªng biÖtvµ cã thÓ tÝnh riªng cho tõng kh¸ch gåm: chi phÝ buång ngñ, vÐ tham quan, É _ Chi phÝ cè ®Þnh: Bao gåm tæng chi phÝ vµ c¸c dÞch vô mµ mäi thµnhviªn trong ®oµn tiªu dïng chung, kh«ng bãc t¸ch cho tõng kh¸ch riªng lÎ. C«ng thøc tÝ nh gi¸ thµnh: • Cho c¶ ®oµn kh¸ch: Z = NCv + Fc Trong ®ã: Z: Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch 8
 • 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cv: Chi phÝ biÕn ®æi trªn mét kh¸ch Fc: Chi phÝ cè ®Þnh cña ch¬ng tr×nh. N: Sè lîng kh¸ch tham quan ch¬ng t×nh du lÞch. • Cho mét kh¸ch: Fc * Zk = Cv + N Trong ®ã: Zk: Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh trªn mét kh¸ch. Cv: Chi phÝ biÕn ®æi trªn mét kh¸ch Fc: Chi phÝ cè ®Þnh cña ch¬ng tr×nh. N: Sè lîng kh¸ch tham gia ch¬ng tr×nh du lÞch1.4.2.2. X¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña ch¬ng tr×nh du lÞch. Gi¸ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®i ®îc c u thµnh bëi c¸c yÕu tè,thµnh phÇn nh: gi¸ thµnh, chi phÝ kh¸ch, chi phÝ b¸n, lîi nhuËn vµ thuÕ VAT É Gi¸ b¸n ®îc thÓ hiÖn b»ng c«ng thøc sau: G = Z + Ck + Cb + P +T Trong ®ã: G: Gi¸ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®i tÝnh cho mét kh¸ch. Z: Gi¸ thµnh ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®I tÝnh cho mét kh¸ch. Ck: Chi phÝ kh¸c (kh u hao tµi s¶n, qu¶n lý, x©y dùng ch¬ng tr×nh, É). Cb: Chi phÝ b¸n. P: Lîi nhuËn. T: ThuÕ VAT.1.3.3. Giai ®o¹ n 3: Tæ chøc xóc tiÕn B¶n ch t cña ho¹t ®éng xóc tiÕn chÝnh lµ truyÒn tin vÒ ch¬ng tr×nh dulÞch trän gãi cña kinh doanh vµ thuyÕt phôc kh¸hc mua ch¬ng tr×nh du lÞchträn gãi. §Ó truyÒn tin vµ thuyÕt phôc kh¸ch mua ch¬ng tr×nh du lÞch trängãi, doanh nghiÖp l÷ hµnh cã thÓ tæ chøc hçn hîp c¸c ho¹t ®éng sau ®©y: + Tuyªn truyÒn + Qu¶ng c¸o + KÝch thÝch ngêi tiªu dïng (kh¸ch du lÞch) + KÝch thÝch ngêi tiªu dïng (c¸c ®¹i lý b¸n bu«n, ®¹i lý b¸n lÎ, b¸n hµng c¸nh©n). Do ®Æc tÝnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch nhµ kinh doanh l÷ hµnh cÇn tËptrung nguån lùc vµo viÖc sö dông phèi hîp c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o b»ng in n,tham gia c¸c héi trî triÓn l·m, võa sö dông chiÕn lîc ®Èy (tøc lµ më c¸c ®îtkÝch thÝch ngêi tiªu dïng), võa sö dông chiÕn lîc kÐo (tøc lµ më c¸c ®ît kÝchthÝch kh¸ch du lÞch). 9
 • 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cÇn ®îc qu¶ng c¸o b»ng in Êntrªn c¸c tËp gÊp(brochure) mét c¸ch kÞp thêi cho c¸c thÞ tr êng môc tiªu tr íc khi ch¬ng tr×nh dulÞch ®îc thùc hiÖn tõ 3 ®Õn4 th¸ng. VÝ dô: Ngay sau ngµy lÔ N«-en c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ë V¬ng QuècAnh ®· ®Çu qu¶ng c¸o c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch mïa hÌ n¨m sau ®Õntõng thÞtr êng môc tiªu.1.3.4. Giai ®o¹n 4: Tæ chøc c¸c k ª n h tiªu th ô ch¬ ng tr × n h du lÞch. §©y lµ mét trong nh÷ng giai ®o¹n c¬ b¶n nhÊt vµ ®ãng vai trß quyÕt®Þnh ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp l÷ hµnh, do ®ã cÇnlùa chän ®îc c¸c ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn tèt nhÊt cã thÓ nh»m tiªu thô ®îckhèi l îng s¶n phÈm tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu. Giai ®o¹n nµy bao gåm c¸cc«ng viÖc chÝng nh lµ lùa chän kªnh tiªu thô vµ qu¶n lý c¸c kªnh tiªu thô ch-¬ng tr×nh du lÞch. Kh¸c víi hµng ho¸ th«ng thêng, hµng trao ®æi gi÷a hai bªncung vµ cÇu trong du lÞch kh«ng ph¶i lµ vËt thÓ mµ phÇn lín lµ dÞch vô.Trong qu¸ tr×nh trao ®æi s¶n phÈmdu lÞch vµ tiÒn tÖ kh«ng lµm thay ®æiquyÒn së h÷u vµ còng kh«ng x¶y ra sù dÞch chuyÓn s¶n phÈm. Ngêi tiªu dïng(kh¸ch du lÞch) cã quyÒn sö dông trong cïng mét kh«ng gian vµ thêi gian nhÊtdÞnh cïng mét s¶n phÈmdu lÞch vÉn b¸n ®îc nhiÒu lÇn cho nhiÒu l ît ngêi tiªudïng chØ kh¸c nhau vÒ thêi ®iÓm diÔn ra sù s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. S¶n phÈmdu lÞch chØ t¹m thêi chuyÓn dÞch quyÒn sö dông, cßn quyÒn së h÷u tr íc saucÇn vËn ®éng trong tay nhµ kinh doanh du lÞch sù vËn ®éng b×nh thêngcña ho¹t ®éng kinh tÕ du lÞch kh«ng chØ ®îc quyÕt ®Þnh bëi c«ng viÖc muacña ngêi tiªu dïng du lÞch vµ viÖc tiªu thô cña ngêi cung øng mµ cßn ®îc quyÕt®Þnh bëi ho¹t ®éng tæ hîp nh»m kÕt nèi cung cÇu du lÞch cña ho¹t ®éngtrung gian. Nhµ kinh doanh l÷ hµnh trë thµnh trung gian cña trung gian, sau®ã b¸n nhiÒu lÇn, tõ ®ã lµm cho viÖc mua vµ b¸n s¶n phÈm du lÞch t¸chthµnh hai kh©u t ¬ng ®èi ®éc lËp víi nhau. Ch¬ng tr×nh du lÞch víi ý nghÜa lµ s¶n phÈm hoµn chØnh do nhµ kinhdoanh l÷ hµnh s¶n xuÊt ra vµ ®îc chuyÓn ®Õnkh¸ch du lÞch th«ng qua c¸c ®¹ilý du lÞch. Nh vËy trong tr êng hîp nµy c¸c c«ng ty l÷ hµnh võa ®ãng vai lµngêi mua s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt du lÞch ®¬n lÎ, võa lµ ngêi s¶n xuÊt rach¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch th«ng quan ®¹i lý cña m×nh hoÆc cãquan hÖ lµm ¨n mét m×nh. C¨n cø vµo mèi quan hÖ víi du lÞch mµ c¸c kªnh tiªuthô ®îc ph©n thµnh 2 lo¹i: Kªnh tiªu thô s¶n phÈmtrùc tiÕpvµ kªnh tiªu thô s¶nphÈm gi¸m tiÕp. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm nguån kh¸ch cña doanh nghiÖp mµlùa chän kªnh tiªu thô thÝch hîp. Doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh cã thÓ lùachän c¸c kªnh tiªu thô s¶n phÈmcho phï hîp víi tõng thÞ tr êng môc tiªu. 10
 • 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (1) Doanh ngêi tiªu nghiÖp s¶n Chi nh¸nh, v¨n (2) dïng ch¬ng xuÊt ch¬ng phßng ®¹i diÖn tr×nh du tr×nh du lÞch lÞch (3) §¹i §¹i l ý lý du (4) du l Þch l Þc b¸n l Î h C«ng b¸n (5) ty göi bu«n (6) kh¸ch (6) S¬ ® å 2: HÖ thèng k ª n h tiªu th ô ch¬ ng tr × n h du l Þch. • Kªnh tiªu thô s¶n phÈmtrùc tiÕp:Kªnh (1), (2) Doanh nghiÖp l÷ hµnh giao dÞch trùc tiÕpvíi kh¸ch th«ng qua bÊt cø méttrung gian nµo. Sö dông nguån lùc cña doanh nghiÖp ®Õn chµo vµ b¸n hµngtrùc tiÕpcho kh¸ch du lÞch, hoÆc trùc tiÕpsö dông v¨n phßng lµm c¬ së b¸n ch-¬ng tr×nh du lÞch sö dông hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, ®Æc biÖt lµ hÖ thèngnèi m¹ng tæ chøc b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cho du kh¸ch t¹i nhµ (th¬ng m¹i ®iÖntö). • Kªnh tiªu thô s¶n phÈmgi¸n tiÕp:Kªnh (3), (4), (5), (6). §Æc biÖt cña lo¹i kªnh nµy lµ qu¸ tr×nh mua b¸n s¶n phÈm cña doanhnghiÖp l÷ hµnh ®îc uû nhiÖm cho c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ®éc lËp kh¸c lµm®¹i lý tiªu thô hoÆc víi t c¸ch lµ doanh nghiÖp l÷ hµnh göi kh¸ch. DoanhnghiÖp s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh du lÞch sÏ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ s¶nphÈm mµ m×nh uû th¸c, vÒ chÊt l îng c¸c dÞch vô cã trong ch¬ng tr×nh sÏ b¸ncho kh¸ch. Bªn c¹nh viÖc tæ chøc c¸c kªnh tiªu thô, doanh nghiÖp cßn ph¶i ®Èym¹nh c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn ®Ó hç trî thªm cho qu¸ tr×nh b¸n hµng nhtuyªn truyÒn trªn b¸o chÝ, b¸o nãi, b¸o viÕt vÒ c¸c ®iÓm du lÞch míi, c¸c ch¬ngtr×nh du lÞch míi. §èi víi kªnh tiªu thô gi¸n tiÕpho¹t ®éng víi t c¸ch lµ ngêi mua cho kh¸chhµng cña hä. Hä lµ nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh ®éc lËp, hä cã quyÒn h¹nvµ chiÕm îc kinh doanh riªng, trong nhiÒu tr êng hîp quan ®iÓm cña c¸c doanh lnghiÖp l÷ hµnh göi kh¸ch, c¸c ®¹i lý l÷ hµnh rÊt kh¸c víi quan ®iÓm cña doanh 11
 • 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nghiÖp l÷ h µng nh Ën kh ¸ch m u èn ti ªu th ô ®îc nhiÒu ch¬ng tr×nh du lÞch träng ãi th × doanh nghiÖp l÷ h µng nh Ën kh ¸ch c Çn d µnh nhiÒu u ®·i cho doanhnghiÖp l÷ h µnh g öi kh ¸ch, c ¸c ®¹i lý tøc lµ th ùc hiÖn chiÕ nlîc ®Èy.1. 3. 5. Tæ c høc thùc hi÷ n c h¬ng tr × nh du l Þ c h:1.3.5.1. Tho¶ thuËn víi kh¸ch hoÆc c«ng ty göi kh¸ch: Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ ph¶i ®¹t ®îc sù thèng nh t vÒ néi dungch¬ng tr×nh cña chuyÕn ®i lµ gi¸ c¶ víi kh¸ch du lÞch. Trong trêng hîp c«ng tyl÷ hµnh quan hÖ víi c«ng ty göi kh¸ch hoÆc ®¹i lý b¸n th× ph¶i nhËn ® îc"th«ng b¸o kh¸ch" gåm c¸c th«ng tin vÒ danh s¸ch c¸c ®oµn kh¸ch, sè l îngkh¸ch, sè visa, hé chiÕu, thêi gian, ®Þa ®iÓm xu t vµ nhËp c¶nh, tuyÕn th¨mquan, yªu cÇu vÒ dÞch vô híng dÉn, xe, kh¸ch s¹n, h×nh thøc thanh to¸n vµ c¸cyªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c nh ®ãn tiÕp quµ tÆng, tiÖc chia tay.1.3.5.2. ChuÈn bÞ néi dung ch¬ng tr×nh theo yªu cÇu, lËp hå s¬ ®oµngiao cho híng dÉn. Bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: + X©y dùng lÞch tr×nh, lé tr×nh chi tiÕt cô thÓ víi ®Çy ®ñ ho¹t ®éng,thêi gian vµ ®Æc ®iÓm tiÕn hµnh. + ChuÈn bÞ c¸c dÞch vô nh: §Æt chç ngñ, ®Æt ¨n víi c¸c nhµ cung c pdÞch vô lu tró vµ ¨n uèng. Khi tiÕn hµnh cÇn nªu râ c¸c yªu cÇu vÒ sè lîngkh¸ch, thêi gian lu tró ë kh¸ch s¹n, sè l¬ng phßng ngñ theo tõng lo¹i É chuÈnbÞ c¸c ph¬ng ¸n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c n ®Ò cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nhthùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch. Bªn c¹nh ®ã, cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nh÷ngc«ng viÖc sau theo yªu cÇu cña kh¸ch, ®Æt chç, mua vÐ m¸y bay cho kh¸ch,®Æt chç, mua vÐ tµu ho¶. §iÒu ®éng vµ giao nhiÖm vô cho híng dÉn: Bµn giao hå s¬ ®oµn gåmc¸c gi y tê cÇn thiÕt, c¸c lo¹i vÐ, håi phiÕu, tiÒn mÆt t¹m øng É ®¶m b¶o yªucÇu giao nhiÖm vô râ rµng trªn sæ s¸ch.1.3.5.3. TriÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch: C«ng viÖc chñ yÕu cña giai ®o¹n nµy do híng dÉn viªn vµ c¸c nhµ cungc p ®¶m nhiÖm cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi phßng ®iÒu hµnh bao gåm: - §ãn tiÕp kh¸ch: §èi víi nh÷ng ®oµn kh¸ch quan träng (VIP) th× bªn c¹nhhíng dÉn cßn cã nh©n viªn phßng ®iÒu hµnh. C¸c yªu cÇu ®Æt ra lµ: NhiÖtt×nh, vui vÎ, lÞch sù, g©y ®îc n tîng ban ®Çu cho kh¸ch. - Híng dÉn th¨m quan: Theo ®óng lÞch tr×nh ®· quy ®Þnh, nÕu cã nh÷ngt×nh huèng b t thêng x¶y ra nh chËm m¸y bay, kh¸ch èm, tai n¹n É. Híng dÉnviªn ph¶i nhanh chãng xö lý theo c¸c ph¬ng ¸n cã s½n vµ b¸o c¸o vÒ phßng®iÒu hµnh. 12
 • 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TiÔn kh ¸ch: Trng c Çu ý kiÕ nc ña kh ¸ch du lÞch th «ng qua c ¸c nh Ën xÐ t.NÕ u®iÒu kiÖn cho phÐ p,c ã th Ó tÆng m çi du kh ¸ch m ét m ãn qu µ nh á c ã biÓu t-îng vµ ®Þa ch Ø c ña c «ng ty.1.3.5.4.Ho¹t ®éng sau khi kÕt thóc ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®i: Bao gåm: + Híng dÉn viªn lµm b¸o c¸o tæng hîp vµ thanh to¸n + Gi¶i quyÕt nh÷ng phµn nµn, nh÷ng kiÕn nghÞ cña kh¸ch (nÕu cã). + Thanh to¸n víi C«ng ty göi kh¸ch vµ c¸c nhµ cung c p. + H¹ch to¸n chuyÕn ®i cña ch¬ng tr×nh du lÞch.1.4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu ¶ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnhquèc tÕ b Þ ®éng:1.4.1. C¸c chØ tiª u tuy÷t ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh tour1.4.1.1. ChØ tiªu tæng doanh thu tõ kinh doanh tour ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh quy m« vµ kÕt qu¶ kinh doanh tour cña doanh nghiÖp.Nã kh«ng chØ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh tour cña doanh nghiÖp mµ cßn dïng®Ó xem xÐt tõng lo¹i tour cña doanh nghiÖp ®ang ë giai ®o¹n nµo trong chukú sèng cña nã. MÆt kh¸c lµm c¬ së ®Ó tÝnh to¸n chØ tiªu lîi nhuËn thuÇnvµ c¸c chØ tiªu t¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ vÞ thÕ, hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanhnghiÖp. C«ng thøc tÝnh tæng doanh thu kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch: n tr = ∑ PiQi i =1tr lµ tæng doanh thu tõ c¸c chuyÕn du lÞch ®îc thùc hiÖn trong kú ph©n tÝchPi lµ gi¸ b¸n cho mét kh¸ch cña chuyÕn du lÞch thø iQi lµ sè lîng kh¸ch trong chuyÕn du lÞch thø1.4.1.2. ChØ tiªu tæng chi phÝ kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh t t c¶ c¸c phÝ tæn ®Ó thùc hiÖn kinh doanh c¸c tourtrong kú ph©n tÝch. C«ng thøc tÝnh tæng chi phÝ kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch: n tc = ∑ Ci i =1tc lµ t¨ng chi phÝ kinh doanh c¸c chuyÕn du lÞch trong kú ph©n tÝchCi lµ chi phÝ chuyÕn du lÞch thø i1.5.1.3. ChØ tiªu lîi nhuËn thuÇn tõ kinh doanh tour ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng tour th«ng qua c¸c chuyÕndu lÞch trong kú ph©n tÝch cña doanh nghiÖp. 13
 • 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng thøc lîi nhuËn kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch: π = tr Ð tc π lµ lîi nhuËn trong kú ph©n tÝch1.4.1.4. ChØ tiªu vÒ tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn ChØ tiªu tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn ph¶n ¸nh sè lîng s¶n phÈm tiªu thôcña doanh nghiÖp th«ng qua sè lîng ngµy kh¸ch. C«ng thøc tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch: n tnk = ∑ tiQi i =1tnk lµ tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch (®¬n vÞ tÝnh ngµykh¸ch)ti: ®é dµi cña tour thø iQi lµ sè lîng kh¸ch tham gia chuyÕn du lÞch thø i1.4.1.5. ChØ tiªu tæng sè lît kh¸ch §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sè lîng kh¸ch tham gia mua tour trong kú ph©ntÝch. C«ng thøc tÝnh tæng sè lît kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch: n tlk = ∑ QiNi i =1tlk: Tæng sè lît kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch (®¬n vÞ tÝnh lît kh¸ch)Qi: sè lîng kh¸ch tham gia chuyÕn du lich thø iNi: chuyÕn du lÞch thø i1.4.2. C¸c chØ tiª u t¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ hi÷u qu¶ ho¹ t ®éng kinh doanhl÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng: ChØ tiª u hi÷u qu¶: Tõ gi¸c ®é qu¶n trÞ kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh doanh ®îc hiÓu lµ mét ph¹mtrï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån nh©n tµi vËt lùc c¶u doanhnghiÖp ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nh t trong qu¸ tr×nh kinh doanh víi tæng chiphÝ th p nh t. §Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp, cÇn ph¶i dùavoµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinhdoanh l÷ hµnh, hÖ thèng chØ tiªu nµy bao gåm: chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng qu¸t,chØ tiªu doanh lîi. ChØ tiªu hiÖu qu¶ tæng qu¸t ChØ tiªu hiÖu qu¶ tæng qu¸t ph¶n ¸nh cø mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ chi phÝ bára, hoÆc ®¬n vÞ tiÒn tÖ vèn bá ra cho viÖc kinh doanh tour th× thu vµo ®-îc bao nhiªu ®¬n vÞ tiÒn tÖ. Do vËy, hÖ sè ph¶i lín h¬n 1 th× kinh doanh tour 14
 • 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m íi c ã hiÖu qu ¶ vµ h Ö s è c µng lín h ¬n 1 bao nhiªu th × hiÖu qu ¶ kinh doanh c ñadoanh nghiÖp c µng cao b ynhiªu vµ ngîc l¹ i. C «ng th øc tÝnh hiÖu qu ¶ tæng qu ¸t: H = tr ho Æc H = tr tc tvH : H iÖu qu ¶ chung (®¬n vÞ tÝnh lÇn ho Æc % )tr : T æng doanh thutc : T æng chi ph Ýtv : T æng vèn ChØ tiªu doanh lîi: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®¬n vÞ tiÒn tÖ chi phÝ bá ra hoÆc 1 ®¬nvÞ tiÒn tÖ vèn cho kinh doanh chuyÕn du lÞch th× ®em l¹i bao nhiªu phÇn tr¨mlîi nhuËn. NÕu chØ tÝnh chØ tiªu doanh lîi b»ng lîi nhuËn trªn chi phÝ th× ch aph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn kinh doanh tour mµ ch a ®îc tÝnh®Õn, v× chi phÝ cho kinh doanh lu«n nhá h¬n vèn ®Çu t cho kinh doanh tour.V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸ckh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn ®Çu t cho kinh doanhtour cÇn ph¶i tÝnh chØ tiªu nµy b»ng lîi nhuËn trªn vèn (bao gåm c¶ vèn cè®Þnh vµ vèn lu ®éng). C«ng thøc tÝnh doanh lîi: P = π x 100 hoÆc P = π x 100 hoÆc P = π x 100 tc tv trP : Tû su t lîi nhuËn trong kú ph©n tÝch (®¬n vÞ tÝnh %).π : Lîi nhuËn thuÇn trong kú ph©n tÝch.tc : Tæng chi phÝ kinh doanh tour.tv : Tæng vèn ®Çu t kinh doanh tour.tr : Tæng doanh thu tõ kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch. CH¦ ¥NG 2THùC TR¹ NG C¤NG T¸C Tæ CHøC KINH DOANH L÷ HµNH QuèC TÕ BÞ §éng CñA CHI NH¸NH C¤NG TY DÞ CH Vô DU LÞ CH BÕN THµNH T¹ I Hµ NéI2.1. Giíi thi÷u chung.2.1.1 Giíi thi÷u vÒ C«ng ty DÞ ch vô Du lÞ ch BÕn Thµnh. 15
 • 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty dÞch vô du lÞch BÕnThµnh (tªn giao dÞch lµ BÕnThµnh Tourist)lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc thµnh lËp tõ n¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh sè741/Q§ - UB. Cã trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 4 – 6 Hå HuÊnNghiÖp – QuËn 1 –Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Trong gÇn 15 n¨m ho¹t ®éng, BÕnThµnh lu«n lµ mét trong sè c¸c ®¬nvÞ l÷ hµnh quèc tÕhµng ®Çu ViÖt Nam. C«ng ty lµ thµnh viªn cña nhiÒu tæchøc du lÞch trªn thÕgiíi nh HiÖp héi du lÞch Ch©u ¸ Th¸i B×nh D ¬ng (PATA),HiÖp héi du lÞch NhËt B¶n (JATA), vµ HiÖp héi du lÞch MÜ (ASTA). BÕnThµnh Tourist ®· vinh dù ®ãn nhËn Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III(n¨m 1995) vµ h¹ng II (n¨m 1999). §Õnnay, c«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖvíi trªn 40 h·ng l÷ hµnh quèc tÕ cña 25 quèc gia vµ vïng l·nh thæ, cã v¨nphßng ®¹i diÖn t¹i Ph¸p, Australia vµ hiÖn ®ang xóc tiÕnthµnh lËp v¨n phßngt¹i thÞ tr êng NhËt B¶n. C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh réng r·i trªn nhiÒu lÜnh vùc víic¸c chøc n¨ng chÝnh sau: Tæ chøc c¸c tour du lÞch trong níc vµ quèc tÕ: c¸c tour ra níc ngoµi chñyÕutËp trung vµo c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN), HångK«ng, Trung Quèc, HµnQuèc, Anh, Ph¸p, §øc, Hµ Lan, MÜ … §èi víi c¸c tour kh¸ch níc ngoµi ®ÕnvíiViÖt Nam víi nhiÒu lo¹i h×nh ®a d¹ng phong phó nh: du lÞch v¨n ho¸, du lÞchsinh th¸i, du lÞch biÓn, ch¬ng tr×nh du lÞch cho cùu chiÕnbinh, ch¬ng tr×nh dulÞch kÕt hîp héi th¶o, … Cung cÊpc¸c dÞch vô vËn chuyÓn du lÞch, ®¹i lý hµng kh«ng, dÞch vôxuÊt khÈu lao ®éng vµ c¸c dÞch vô kh¸c phôc vô du lÞch, v¨n phßng cho thuª,kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vò tr êng, karaoke… Trùc tiÕpkinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ®¶m tr¸ch ho¹t ®éng nµy lµ phßngkinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ trung t©m th¬ng m¹i nhËp khÈu víi m¹ng l íi réngkh¾p. C«ng ty tiÕnhµnh c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i, cöa hµng phôc vô du kh¸ch,s¶n xuÊt chÕ Õnhµng ho¸ phôc vô du lÞch vµ xuÊt khÈu. bi DÞch vô kiÒu hèi, thu ®æi ngo¹i tÖ, thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ tÝn dông nhVISA CARD, MASTER CARD, JCB, Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµng b¹c, ®¸quý… DÞch vô ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch t¹i c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕnThµnhbao gåm hai lÜnh vùc chÝnh: ®Çu t trong níc vµ liªn doanh ®Çu t víi nícngoµi. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña BÕnThµnh Tourist ®îc ph©n bè réngkh¾p trªn 3 miÒn tæ quèc. C«ng ty ®· më v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §µ N½ng, chinh¸nh c«ng ty t¹i Hµ Néi, vµ trô së chÝnh ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau ®©y lµ mét sè tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ngty dÞch vô du lÞch BÕnThµnh: - Trô së chÝnh: 4 – 6 Hå HuÊnNghiÖp – QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 16
 • 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Trung t©m d Þch vô l÷ h µnh: 86 Ð L ý T ù Träng - Q u Ën 1 Ð Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. - V¨n ph ßng du lÞch: 45 Ð B ïi ViÖn - Q u Ën 1 Ð Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. - V¨n ph ßng du lÞch: 73 Ð 75 - §ång Kh ëi - Q u Ën 1 Ð Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. - V¨n ph ßng du lÞch: 89A Ð H µm Nghi - Q u Ën 1 Ð Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. - V¨n ph ßng du lÞch Ð ph ßng vÐ h µng kh «ng: 51 Ð NguyÔn Hu Ö - Q u Ën 1 Ð Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. - V¨n ph ßng ®¹i d iÖn t¹i §µ N ½ng: 21 0 Ð B ¹ch §»ng Ð Th µnh ph è §µ N ½ng. - Chi nh ¸nh BÕ nTh µnh Touris t t¹i H µ N éi: 42B Ð L ª §¹i H µnh Ð H ai B µ Trng Ð H µ N éi.2.1.2 Chi nh¸nh c«ng ty dÞ ch vô du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi. 2.1.2.1 Giíi thiÖu vÒ chi nh¸nh: Ngµy 2 th¸ng 5 n¨m 1994 Ban gi¸m ®èc cña BÕn Thµnh Tourist ®· cho banhµnh quy chÕ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. ViÖc thµnh lËp chi nh¸nh c«ngty t¹i Hµ Néi sÏ ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh: - KhuÕch tr¬ng tªn hiÖu cña c«ng ty t¹i miÒn B¾c. - ThuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn nèi ch¬ng tr×nh t¹i c¸c tuyÕn ®iÓm ë miÒn B¾c (®Æc biÖt lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch xuyªn ViÖt). - Chñ ®éng tæ chøc b¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ë miÒn B¾c. Së dÜ, Ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. §ã lµv× Hµ Néi lµ trung t©m V¨n Ho¸ - Kinh tÕ Ð ChÝnh trÞ ë miÒn B¾c. thuËn lîivÒ vÞ trÝ ®Þa lý, lµ ®Çu mèi giao th«ng cña c¸c tØnh phÝa B¾c, lµ ®iÓmdu lÞch h p dÉn. Ngµy 16/03/1994 Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ra quyÕt®Þnh sè 1832/Q§ - UB cho phÐp c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh ® îc më chinh¸nh t¹i Hµ Néi. Ngµy20/05/1995 Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®inhsè 922/Q§ - UB cho phÐp c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh ho¹t ®éng kinhdoanh l÷ hµnh trªn ®Þa bµn Hµ Néi, chi nh¸nh ®Æt t¹i 34 Hoµ M· - QuËn HaiBµ Trng. Ngµy 26/05/1994 Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Hµ Néi c p gi y phÐp ®¨ng ký kinhdoanh sè 303751 cho chi nh¸nh. Do kh«ng thuª ®îc mÆt b»ng t¹i 34 Hoµ M·.§Þa ®iÓm kinh doanh cña chi nh¸nh ®· ®îc chuyÓn tíi 95V Lý Nam §Õ Ð QuËnHoµn KiÕm theo quyÕt ®Þnh sè 2735/Q§ - UB ngµy 27/10/1994. HiÖn nay, chi nh¸nh ®îc ®Æt t¹i 42B Lª §¹i Hµnh. Chi nh¸nh ho¹t ®éngtheo ®iÒu lÖ c«ng ty, h¹ch to¸n mét c¸ch ®éc lËp vµ thùc hiÖn viÖc nèi tour 17
 • 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368víi trung t©m ë Th µnh ph è H å Ch Ý Minh. H µng n ¨m , chi nh ¸nh ®îc c «ng ty giaokÕ ho ¹ch th ùc hiÖn. D oanh thu c ña chi nh ¸nh thu ®îc nh ê viÖc n èi tou r ra B ¾cvµ viÖc ch ñ ®éng tù khai th ¸c, th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. 2.1.2.2 Tæ chøc bé m¸y t¹i Chi nh¸nh Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Outbound Phßng kÕ Hµnh chÝnh Phßng vÐ vµ N é i m¸y bay Ibound ®Þa to¸n Ph¸t Tæ triÓn §¶ng T¹p Out- Tæ thÞ C «n Tæ LÔ t©n bound néi trêng xe vô ®Þa g ®oµ n S¬ ®å 3: C¬ cÊu tæ chøc Chi nh¸nh C«ng ty dÞ ch vô du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi Ngµy 2/5/1994, Gi¸m ®èc C«ng ty ®· cho ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng Chinh¸nh, KÕ to¸n trëng Chi nh¸nh do Tæng C«ng ty bæ nhiÖm. HiÖn t¹i, toµn béChi nh¸nh gåm 28 ngêi:(1) Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Lµ ngêi l·nh ®¹o cao nh t cña Chi nh¸nh, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Chi nh¸nh; chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Tæng c«ng ty vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o hµng th¸nh, hµng quý, hµng n¨m vµ lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh cã quyÒn tuyÓn lùa, sa th¶i nh©n viªn díi quyÒn cã sù ch p nhËn cña Gi¸m ®èc C«ng ty.(2) Phã Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Lµ ngêi chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ trùc tiÕp qu¶n lÝ, §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong Chi nh¸nh. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c (c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµngÉ) trªn thÞ trêng, tham mu cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vÒ c¸c ho¹t ®éng chung cña Chi nh¸nh.(3) Ph§ng hµnh chÝ nh: Nh©n viªn cã nhiÖm vô qu¶n lÝ hµnh chÝnh, lu gi÷ c¸c v¨n b¶n, gi y tê liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. 18
 • 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368(4) Ph§ng kÕ to¸n: Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o ®Þnh k× vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty vµ b¸o c¸o phßng kÕ to¸n Ð Tµi vô cña C«ng ty. KÕ to¸n thùc hiÖn chøc n¨ng h¹ch to¸n l·i lç, hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, chi tr¶ l¬ng cho nh©n viªn, h¹ch to¸n thuÕ ®èng gãp, t¸ch b¹ch c¸c chi phÝ gi÷a trung t©m vµ Chi nh¸nh. Thñ quü lµ ng êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt tµi chÝnh cña Chi nh¸nh, cã nhiÖm vô thu, chi tiÒm mÆt còng nh c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c cña Chi nh¸nh.(5) Ph§ng Inbound: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi hoÆc kh«ng trän gãi vµo ViÖt Nam. V× Chi nh¸nh kh«ng cã bé phËn híng dÉn nªn híng dÉn viªn thuéc bé phËn nµy cã riªng còng nh bé phËn Outbound vµ néi ®Þa.(6) Ph§ng Outbound vµ néi ®Þ a: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi ra níc ngoµi vµ néi ®Þa. Nh©n viªn phô tr¸ch cã tr¸ch nhiÖm lµm dÞch vô Visa xu t nhËp c¶nh, th«ng tin t v n cho kh¸ch, göi bu phÈm hé kh¸chÉ(7) Ph§ng b¸n vÐ m¸y bay: Nh©n viªn cã nhiÖm vô nhËn, lu gi÷ th«ng tin, xö lý vÒ viÖc ®Æt vµ mua b¸n vÐ m¸y bay cho c¸c ®oµn kh¸ch cña Chi nh¸nh còng nh thùc hiÖn c¸c dÞch vô th¬ng m¹i kh¸c mµ C«ng ty ®ang kinh doanh. 19
 • 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.1.3 C¸c ®iÒu ki÷n kinh doanh cña chi nh¸nh1.3.1 C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña chi nh¸nh Víi ng µnh kinh doanh l÷ h µnh c ã ®Æc tr ng lµ kÕ tn èi c ¸c d Þch vô ®¬n lÎth µnh c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch vµ th ùc hiÖn ch óng v× c ¬ s ë vË t ch t quanträng nh tlµ h Ö th èng th «ng tin c ña doanh nghiÖp. Ta h ·y xem b ¶ng th èng k ª. B ¶ng 1 : C ¬ s ë vËt chÊ t kü thuËt c ña chi nh¸ nh c« ngty d Þ ch vô du l Þ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi S TT T ªn th iÕ tb Þ Nh ·n hiÖu S è lîng 1 M ¸y fax Panasonic 2 2 M ¸y vi tÝnh Pentium 13 3 M ¸y in Epson 6 4 M ¸y l¹nh National 8 5 §iÖn tho ¹i Panasonic 1 c è ®Þnh S im en 18 6 M ¸y Ph «t« copy FT- 42200 2 7 §iÖn tho ¹i Moto ro la 20 d i ®éng E ricson 4 8 Tivi S ony 1 9 §Çu Video S ony 1 10 M ¸y S canne r HP S canne r 1 Nguån : Chi nh¸nh c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi Trong phÇn th«ng tin viÔn th«ng, Chi nh¸nh ®· ®¨ng ký 19 sè thuª bao( 2 sè fax, 11 ®iÖn di ®éng vµ 6 ®iÖn tho¹i cè ®Þnh) nh÷ng ph ¬ng tiÖn nµy®¶m b¶o cho chi nh¸nh trong liªn l¹c vµ n¾m b¾t th«ng tin nhanh chãng, c«ngviÖc ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh hiÖu qu¶ kÞp thêi. Víi mét sè nh©nviªn cña chi nh¸nh mÆc dï kh«ng ®îc trang bÞ ®iÖn tho¹i di ®éng nhng th y ®-îc sù cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh giao dÞch ®· tù trang bÞ cho m×nh.Chi nh¸nh ®· hoµ m¹ng INTERNET nèi m¹ng víi Bé c«ng an, Côc qu¶n lý xu tnhËp c¶nh ®Ó trî gióp cho viÖc lµm thñ tôc xin Visa nhËp c¶nh cho kh¸ch quèctÕ vµo ViÖt Nam mét c¸ch thuËn tiÖn. Trong thêi gian tíi Chi nh¸nh C«ng ty dulÞch dÞch vô BÕn thµnh t¹i hµ Néi sÏ cã mét trang Web cho riªng m×nh.Tuy nhiªn víi nh÷ng g× hiÖn cã, hÖ thèng th«ng tin ®· gi¶i quyÕt nh÷ng v n ®Òc¬ b¶n cho chi nh¸n nhng ®Ó tiÕn tíi nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh cao h¬n n÷a viÖcchi nh¸nh trë thµnh c«ng ty con trùc thuéc c«ng ty mÑ th× cÇn ph¶i trang bÞy ®ñ h¬n n÷a vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt ch t kü thuËt. MÆt kh¸c mét sè thiÕtbÞ v¨n phßng ®· cò, do ®ã ®«i lóc vÉn gÆp sù cè trong khi lµm viÖc g©y¶nh hëng ®Õn ch t lîng dÞch vô. 20
 • 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368VÒ ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn : Nh »m t¹o thÕ ch ñ ®éng cho chi nh ¸nh vÒ ph¬ngti Ön vËn chuyÓn vµ gi¶m gi¸ th µnh s ¶n ph Èm c «ng ty ®· ®Çu t cho chi nh ¸nhm ét ®éi xe g åm : B¶ng 2 : Thèng kª ®éi xe cña chi nh¸nh C«ng ty dÞ ch vô du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi Lo¹i xe Sè chç Sè lîng Toyota 4 2 Ford 15 1 Nguån : Chi nh¸nh c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi2.1.3.2. Lao ®éng t¹i chi nh¸nh HiÖn nay, chi nh¸nh c«ng ty cã 28 lao ®éng trong biªn chÕ . §éi ngò lao®éng nµy cã ®é tuæi trung b×nh díi 30. Ngoµi ra , chi nh¸nh cßn cã ®éi ngòcéng t¸c viªn trÎ tuæi nhiÖt t×nh , n¨ng ®éng . Tr×nh ®é v¨n ho¸ cña nh©nviªn chi nh¸nhhÇu hÕt ®îc ®µo t¹o qua ®¹i häc hÖ chÝnh quy . Tuy nhiªn , sènh©n viªn cña chi nh¸nh ®îc ®µo t¹o qua ®¹i häc hÖ ch×nh quy chuyªn nghµnhdu lÞch cßn r t Ýt.2.1.3.3. S¶n phÈm cña chi nh¸nh S¶n phÈm chñ yÕu cña chi nh¸nh lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. §©ylµ s¶n phÈm mang l¹i nguån doanh thu chÝnh cho chi nh¸nh. Ch¬ng tr×nh du lÞchträn gãi cã thÓ lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trong níc, hoÆc ch¬ng tr×nh du lÞchra níc ngoµi ( chñ yÕu lµ c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸, Trung Quèc vµ mét sèníc trong khu vùc §«ng Nam ¸, Trung Quèc vµ mét sè níc Ch©u ¢u kh¸c. Nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch cña chi nh¸nh kh¸ phong phó, gi¸ c¶ hîp lý vµch t lîng phôc vô tèt. Mét sè chÝnh s¸ch du lÞch míi ®ang ®îc chi nh¸nh tiÕnhµnh x©y dùng, nh»m t¹o ra sù ®a d¹ng trong s¶n phÈm, ®¸p øng tèt h¬n c¸cnhu cÇu cña thÞ trêng kh¸ch.2.1.3.4. ThÞ trêng kh¸ch Khu vùc thÞ trêng kh¸ch cña chi nh¸nh cã thÓ chia lµm hai lo¹i sau : ThÞ trêng trong níc : Lµ nh÷ng ngêi ViÖt Nam hoÆc ngêi níc ngoµi®Þnh c ë ViÖt Nam. Chñ yÕu kh¸ch du lÞch thuéc lo¹i nµy ®Õn tõ c¸c c«ng ty,c¸c doanh nghiÖp trong níc hay liªn doanh. §©y ®îc coi lµ thÞ trêng môc tiªuchÝnh cña chi nh¸nh. ThÞ trêng ngoµi níc : ThÞ trêng kh¸ch chñ yÕu cña chi nh¸nh lµ NhËt, Ph¸p,Hµ Lanɧ©y lµ thÞ trêng kh¸ch r t ®îc chi nh¸nh quan t©m, chó trängÉ2.1.4. KÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh n¨m 2002 N¨m 2002, cïng víi nh÷ng khã kh¨n trong m«i trêng kinh doanh du lÞch,chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng v¬ng lªn vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nh t ®Þnh, 21
 • 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368g ãp ph Çn kh «ng nh á vµo s ù ph ¸t tri Ón c ña to µn c «ng ty, BÕ nTh µnh Touris t ®·vinh d ù nh Ën ®îc Cup TO PTEN c ña c ¸c ®¬n vÞ l÷ h µnh ViÖ t Nam . M ét s è ch Øti ªu sau s Ï ph ¶n ¸nh c ô th Ó h ¬n s ù ph ¸t tri Ón c ña chi nh ¸nh. B¶ng 3 : KÕt qu¶ kinh doanh l÷ hµnh cña chi nh¸ n h C«n g ty D Þ ch vô Du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi .STT ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn/kÕ ho¹ch (%) 1 Doanh thu triÖu ®ång 25580 22210 115,17 2 Tæng sè kh¸ch lît kh¸ch 12479 10500 118,85 3 Sè ngµy kh¸ch ngµy kh¸ch 61829 60000 103,05 4 Lîi nhuËn triÖu ®ång 1001,7 950 105,44Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty DÞch vô Du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi Theo kÕt qu¶ kinh doanh nh trªn ta th y trong n¨m 2002, mäi chØ tiªu kÕho¹ch chi nh¸nh ®Æt ra ®Òu thùc hiÖn ®îc, thËm chÝ cßn vît møc kÕ ho¹ch vÒdoanh thu ®¹t 25,58 tØ ®ång t¨ng 15,17% so víi kÕ ho¹ch. VÒ tæng sè kh¸cht¨ng 18,84% so víi kÕ ho¹ch. Doanh thu t¨ng cïng víi sè lîng kh¸ch chøng tá r»nguy tÝn cña chi nh¸nh ngµy mét n¨ng cao, ch t lîng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞchngµy cµng ®îc ®¶m b¶o, t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy, møc lîinhuËn mµ chi nh¸nh thu ®îc t¨ng lªn (h¬n 1 tØ ®ång). Nh×n chung, n¨m 2002 ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh t¹i chi nh¸nh diÔnra r t thuËn lîi. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã, mét phÇn lµ do ®éi ngò nh©n viªn cñachi nh¸nh ®· ph¶i cè g¾ng vµ nç lùc r t nhiÒu nh»m ngµy cµng n©ng cao ch tlîng phôc vô kh¸ch, ®· ®em l¹i thµnh c«ng lín cho chi nh¸nh. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ chñ ®éng(Inbound) trong n¨m2002 ®· mang l¹i nguån doanh thu chÝnh cho chi nh¸nh. KÕt qu¶ cô thÓ nh sau: B¶ng 4 : KÕt qu¶ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ chñ ®éng cña chi nh¸ n h C«n g ty dÞ ch vô du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi.STT ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn/kÕ ho¹ch (%) 1 Doanh thu triÖu ®ång 17680 16160 109,40 2 Tæng sè kh¸ch lît kh¸ch 7219 6600 109,38 3 Sè ngµy kh¸ch ngµy kh¸ch 40430 3900 103,67 4 Lîi nhuËn triÖu ®ång 702 700 100,28 Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch cho th y, m¶ng ho¹t ®éng nµy t¹i chi nh¸nh n¨m2002 cßn ë vÞ trÝ khiªm tèn. Nãi chung, míi chØ thùc hiÖn ®¹t so víi møc kÕho¹ch ®· ®Ò ra. §iÒu ®ã mét phÇn do ¶nh hëng cña thÕ giíi vµ trong níc. TrªnthÕ giíi, nguy c¬ khñng bè vµ xung ®ét gi÷a c¸c níc gia t¨ngÉNh÷ng v n ®Ò ®ã®· lµm cho lîng kh¸ch du lÞch toµn cÇu gi¶m, dÉn ®Õn viÖc thu hót kh¸ch du 22
 • 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lÞch qu èc t ®Õ n ViÖ t Nam n ãi chung vµ chi nh ¸nh n ãi ri ªng lµ v« c ïng kh ã Õkh ¨n. M Æt kh ¸c, n Òn kinh t thÕ giíi c ã ph Çn suy yÕ u, thu nh Ëp b ×nh qu ©n c òng Õv× thÕ m µ gi¶m xu èng, nhu c Çu ®i du lÞch lµ r t th p. Ngo µi ra, c ¸c c «ng tyViÖ t N am c ßn v p ph ¶i s ù c ¹nh tranh quyÕ tli Ö t víi c ¸c c «ng ty du lÞch kh ¸c ëTh ¸i Lan, T rung Q u èc. D o c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch c ña h ä phong ph ó h ¬n, gi¸ c ¶rÎ h ¬n, ch t lîng ch¬ng tr×nh cao h ¬n. N ¨m 2002 c òng lµ n ¨m World Cup ® îctæ ch øc t¹i H µn qu èc vµ Nh Ët b ¶n. D o vËy, lîng kh ¸ch qu èc t ®Õ n ViÖt Nam Õkh «ng nhiÒu. C ã ®îc kÕ tqu ¶ nh trªn, ®ã lµ m ét th µnh c «ng lín cho chi nh ¸nh. D oanh thu c ña m ¶ng ho ¹t ®éng n µy vî t m øc kÕ ho ¹ch 9,4% c ïng víi s ù giat¨ng vÒ s è kh ¸ch. Tuy nhiªn, m øc lî i nhu Ën ®îc th ùc hiÖn t¬ng øng víi ch Ø ti ªukÕ ho ¹ch. S ë d Ü nh vËy, ®ã lµ do chi nh ¸nh ®· c ã chiÕ nlîc gi¶m gi¸ cho c ¸c chongtr×nh du lÞch ®Ó n ©ng cao s øc c ¹nh tranh, thu h ót kh ¸ch nh »m th ùc hiÖn c ¸cch Ø ti ªu kÕ ho ¹ch trong n ¨m . Ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t b Þ ®éng (O utbound) c ña chi nh ¸nh Õn ¨m 2002 ®øng ë vÞ trÝ khiªm tèn. KÕ tqu ¶ c ô th Ó nh sau: B ¶ng 5 : KÕ t qu¶ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ ®éng c ña c hi nh¸ nh C« ng ty d Þ c h vô du l Þ c h BÕ n Thµnh t ¹ i Hµ Néi.S TT Ch Ø ti ªu §¬n vÞ Th ùc hiÖn KÕ ho ¹ch Th ùc hiÖn / ho ¹ch (% ) kÕ 1 D oanh thu tri Öu ®ång 51 00 4500 1 1 3,33 2 T æng s è kh ¸ch lî t kh ¸ch 41 0 400 1 02,50 3 S è ngµy kh ¸ch ng µy kh ¸ch 2650 2500 1 06,00 4 L îi nhu Ën tri Öu ®ång 57,2 50 1 1 4,40 Ngu ån : B ¸o c ¸o kÕ tqu ¶ ho ¹t ®éng kinh doanh c ña chi nh ¸nh c «ng ty d Þch vô du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi Qua b¶ng kÕt qu¶ trªn cho ta th y läng kh¸ch ®i du lÞch nuíc ngoµi quachi nh¸nh r t th p, míi chØ cã 410 lît kh¸ch(®¹t 102,5 % kÕ ho¹ch). Tuy kÕ ho¹ch cãhoµn thµnh, nhng m¶ng ho¹t ®éng nµy cÇn ®îc chi nh¸nh quan t©m h¬n n÷a. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña nÒn kinh tÕ ® t n íc, ngêi d©n ngµy cµngcã nhu cÇu ®i du lÞch ®Æc biÖt lµ c¸c chuyÕn du lÞch ra níc ngoµi. Nhng domøc thu nhËp cßn h¹n chÕ, c¸c níc trong khu vùc nh Trung quèc, Th¸i lan sÏ lµ®iÓm ®Õn lý tëng cho kh¸ch du lÞch. ThÞ trêng kh¸ch nµy cã tiÒm n¨ng kh¸ línnhng c«ng t¸c khai th¸c t¹i chi nh¸nh cha ®îc chó ý ®Õn nhiÒu. Do vËy, còng ¶nhhëng ®Õn sè lîng kh¸ch ®Õn tiªu dïng s¶n phÈm t¹i chi nh¸nh. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa n¨m 2002 t¹i chi nh¸nh ®îc coi lµm¶ng kinh doanh s«i ®éng nh t. T t c¶ c¸c chi tiªu kÕ ho¹ch ®Òu ®îc thùc hiÖntèt, vît xa chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. KÕt qu¶ cô thÓ nh sau: B¶ng 6 : KÕt qu¶ kinh doanh l÷ hµnh néi ® Þ a cña chi nh¸ n h C«n g ty dÞ ch vô du lÞ ch BÕn Thµnh t¹ i Hµ Néi 23
 • 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368STT ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn KÕho¹ch Thùc hiÖn/kÕho¹ch (%) 1 Doanh thu triÖu ®ång 2880 1550 180,06 2 Tæng sè kh¸ch l ît kh¸ch 4850 3500 138,57 3 Sè ngµy kh¸ch ngµy kh¸ch 18480 12000 154,00 4 Lîi nhuËn triÖu ®ång 242,5 200 121,25 Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕnThµnh t¹i Hµ Néi Tõ kÕt qu¶ trªn cho thÊy m¶ng kinh doanh nµy ®¹t nhiÒu thµnh c«ng vµth¾ng lîi. Møc doanh thu kÕho¹ch chØ lµ 1,55 tØ nhng chi nh¸nh ®· thùc hiÖnvît møc kÕho¹ch 80,06 %.Cïng víi sù gia t¨ng cña doanh thu, sè l îng kh¸ch muach¬ng tr×nh cña chi nh¸nh t¨ng kh¸ cao 38,57%(so víi kÕho¹ch lµ 3500 kh¸ch).Sè ngµy kh¸ch ®¹t 184800 trung b×nh 3,8 ngµy/kh¸ch. Víi nh÷ng kÕt qu¶ trªntheo ®ã lîi nhuËn tõ m¶ng ho¹t ®éng nµy t¨ng lªn, møc lîi nhuËn thu ®îc lµ242,5 triÖu ®ång(vît kÕho¹ch 21,25%). Cã ®îc kÕt qu¶ ®ã, bé phËn ®¶m nhËn m¶ng du lÞch néi ®Þa ®· thùchiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh, c«ng t¸c thÞ tr êng ®îc bé phËn ®Æc biÖtquan t©m l u ý. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr êng, qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c ch¬ngtr×nh du lÞch néi ®Þa t¹i chi nh¸nh trong n¨m 2002 ®Òu hoµn thµnh mét c¸chxuÊt s¾c. Chi nh¸nh ®· khai th¸c tèi ®a c¸c nguån kh¸ch cã thÓ cã. §iÒu ®ãgãp phÇn t¹o nªn nh÷ng thµnh c«ng rùc rì trong m¶ng du lÞch néi ®Þa t¹i chinh¸nh. Tãm l¹i, sau khi ph©n tÝch mét sè kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh c«ngty dÞch vô du lÞch BÕnThµnh cho thÊy: n¨m 2002 lµ mét n¨m mµ chi nh¸nh ®¹tnhiÒu thµnh tÝch. Kh«ng nh÷ng thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕho¹ch ®îc giao mµcßn hoµn thµnh vît møc. Qua nh÷ng thµnh c«ng ®ã, uy tÝn cña chi nh¸nh ngµycµng ®îc t¨ng thªm vµ ®îc nhiÒu ngêi biÕt®Õn.2.2. Thùc tr¹ ng C¤NG T¸C Tæ CHøC KINH DOANH L÷ HµNH QuèC TÕ BÞ§éng.2.2.1. Thùc tr ¹ ng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ ®éng Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng t¹i chi nh¸nh cßn ë vÞ trÝ,quy m« kh¸ nhá. Lîng kh¸ch du lÞch ®Õnvíi chi nh¸nh qua m¶ng ho¹t ®éng nµycßn thÊp. Do ®ã l îng doanh thu mang l¹i cho chi nh¸nh cha cao. §Ó thÊy râ h¬nvÊn ®Ò nµy, chóng ta h·y so s¸nh nã víi t×nh h×nh kinh doanh chung cña toµnchi nh¸nh qua b¶ng sau : 24
 • 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B ¶ng 7 : S o s¸ nh mé t s è c hØ ti ª u gi÷ a ho ¹ t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ ®éng víi ho ¹ t ®éng kinh doanh c hung c ña c ña c hi nh¸ nh c« ng ty d Þ c h vô du l Þ c h BÕ n Thµnh t¹ i Hµ Néi.S TT Ch Ø ti ªu §¬n vÞ O utbound T æng T û träng (% ) 1 D oanh thu tri Öu ®ång 51 00 25580 1 9,93 2 S è kh ¸ch lî t kh ¸ch 41 0 1 2479 3,28 3 S è ngµy kh ¸ch ng µy kh ¸ch 2650 61 560 4,3 4 L îi nhu Ën tri Öu ®ång 57,2 1 001 ,7 5,71 Ngu ån : Chi nh ¸nh c «ng ty d Þch vô du lÞch BÕ nTh µnh t¹i H µ N éi Q ua b ¶ng trªn cho th y lîng kh ¸ch du lÞch thu éc m ¶ng qu èc t b Þ ®éng ÕchiÕ mtû träng nh á so víi tæng s è kh ¸ch ®Õ nvíi chi nh ¸nh (ch Ø chiÕ m3,28% ). NÕ uch Ø nh ×n tõ g ãc ®é s è kh ¸ch m µ chi nh ¸nh ph ôc vô (41 0 kh ¸ch ) ta th y con s è®ã kh «ng c ã ý ngh Üa g × nhng ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t b Þ ®éng Õl¹ i ®ãng g ãp ®¸ng k Ó vµo doanh thu c ña to µn chi nh ¸nh. D oanh thu c ña ho ¹t®éng n µy chiÕ m tû träng kh ¸ lín trong tæng doanh thu c ña chi nh ¸nh chiÕ m tíi1 9,93% . L îi nhu Ën c ña m ¶ng kinh doanh n µy c ßn nh á so víi c ¸c ho ¹t ®éngInbound vµ n éi ®Þa, ch óng ta s Ï th y râ h ¬n ë biÓu ®å sau : BiÓ ® 1: Tû träng lî i nhuËn ho¹ t ® u å éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ® éng tr ª n tæ lî i nhuËn ng cña chi nh¸ nh. 5,71 % 24,21 % 70,08% O utbound I nbound N éi ® a Þ Nh ×n chung hiÖu qu ¶ ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t b Þ ®éng c ña Õchi nh ¸nh cha th Ë t lín so víi c ¸c m ¶ng ho ¹t ®éng kinh doanh kh ¸c. C «ng t¸c khaith ¸c kh ¸ch c ßn g Æp nhiÒu h ¹n chÕ c Çn ph ¶i gi¶i quyÕ t. D o vËy chi nh ¸nh c Çn c ãs ù ®Çu t h îp lý s Ï t¹o n ªn s ù æn ®Þnh c ña m ¶ng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t b Þ Õ®éng. §ãng g ãp vµo s ù ph ¸t tri Ón chung c ña chi nh ¸nh. 25
 • 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.2.2. §Æc ®iÓm thÞ trêng kh¸ch du lÞ ch quèc tÕ bÞ ®éng t¹ i chinh¸nh: Th Þ tr êng kh ¸ch du lÞch qu èc t b Þ ®éng nh ®· biÕ t®ã lµ nh ÷ng ngêi ÕViÖ t N am ho Æc nh ÷ng ngêi níc ngo µi sinh s èng t¹i ViÖt N am , chi nh ¸nh c «ng tyd Þch vô du lÞch BÕ nTh µnh t¹i H µ N éi ®· x ¸c ®Þnh th Þ tr êng m ôc ti ªu lµ c ¸cc ¸n b é, c «ng nh ©n viªn thu éc c ¸c c ¬ quan, c ¸c doanh nghiÖp, c ¸c tæ ch øc ®o µnth Ó ®· c ã m èi quan h Ö l©u d µi víi c «ng ty. Ch Ýnh v× vËy m µ kh ¸ch du lÞch®Õ nvíi chi nh ¸nh ®Òu ®i theo ®o µn, th ø nh tlµ v× ®i nh vËy h ä s Ï ®îc hëng u®·i vÒ gi¸, th ø hai lµ do tËp tÝnh c éng ®ång c ña ngêi ViÖt Nam : h ä s Ï c ã c ¶mgi¸c tho ¶i m ¸i h ¬n khi ®i du lÞch víi nh ÷ng ngêi ®· th ©n quen ho Æc ®· biÕ tnhautõ tr íc. C ¬ c u kh ¸ch du lÞch c ña chi nh ¸nh c ã th Ó ®îc ph ©n tÝch theo m ét s è ti ªuth øc sau: • Theo m ôc ®Ých chuyÕ n®i: Ý BiÓ ®å2: C ¬ cÊu kh¸ ch theo môc ®ch u chuyÕ ®i. n 1 2.20% 57.32% 30.49% Du lÞ thuÇ tuý ch n Du lÞ c«ng vô ch Môc ®ch kh¸ c Ý BiÓu ®å 2 cho th y, s è lîng kh ¸ch ou tbound ®i ra níc ngo µi víi m ôc ®Ýchdu lÞch thu Çn tu ý vµ du lÞch c «ng vô chiÕ mtû träng lín trong tæng s è kh ¸chc ña ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t b Þ ®éng . C ô th Ó: ®i víi m ôc ®Ých Õdu lÞch thu Çn tu ý lµ 235 lî t (chiÕ m 57,3% ), víi m ôc ®Ých du lÞch c «ng vô lµ1 25 lî t (chiÕ m30,5% ) vµ víi m ôc ®Ých kh ¸c lµ 50 lî t (chiÕ m1 2,2% ). • Theo ®é tu æi, giíi tÝnh: Kh ¸ch du lÞch c ña chi nh ¸nh th êng ë ®é tu æi tru ng b ×nh trªn 30, thunh Ëp c ña nh ÷ng ®èi tîng n µy so víi ngêi ViÖt N am lµ kh ¸ cao. D o vËy m øc chiti ªu c ña h ä so víi ngêi ViÖ t N am lµ t¬ng ®èi lín. S è lîng kh ¸ch du lÞch c ña chi nh ¸nh lµ nam giíi nhiÒu h ¬n so víi n ÷ giíi, b ëi®a ph Çn nh ÷ng vÞ trÝ ch ñ ch èt trong c «ng ty lµ do nam giíi n ¾m gi÷, h ä raníc ngo µi ®Ó t×m th Þ tr êng, ®Ó t×m b ¹n h µng, t×m ®èi t¸c lµm ¨n. Tuy nhiªn 26
 • 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368sè l îng kh¸ch du lÞch lµ n÷ giíi còng chiÕm träng kh«ng nhá (chiÕm tû 42%), häthêng ®i víi môc ®Ých tham quan, vui ch¬i vµ mua s¾m hµng hãa, mét sè th×còng kÕt hîp víi c«ng viÖc. HÇu hÕtc¸c chuyÕndu lÞch ra níc ngoµi cña ®èi t îngnµy ®Òu ®îc c«ng ty n¬i hä c«ng t¸c ®µi thä, bao tiªu toµn bé chi phÝ. V×vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n cho c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ë møc kh¸ cao, ®i kÌm víi®ã lµ c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l îng cña c¸c dÞch vô cã trong ch¬ng tr×nh. • VÒ thêi ®iÓm ®i du lÞch: Sè l îng kh¸ch Outbound ®Õnvíi chi nh¸nh biÕn®éng theo thêi gian, ®iÒunµy ®îc thÓ hiÖn qua biÓu ®å sau: BiÓ ®å 3: Sè l­ î t kh¸ ch theo quÝ u . 200 180 160 140 120 SÕl­ ôt 185 kh¸ch 100 80 136 60 40 47 42 20 0 I II III IV QuÝ Nh vËy, kh¸ch du lÞch ®Õnvíi chi nh¸nh tËp trung chñ yÕuvµo c¸c th¸ng®Çu n¨m vµ vµo c¸c th¸ng hÌ. Bëi trong dÞp nµy thêi gian rçi cña hä t ¬ng ®èinhiÒu. Ngoµi ra, vµo nh÷ng th¸ng kh¸c, vÉn cã mét sè l îng kh¸ch ®Õnvíi chinh¸nh, nhng sè l îng nµy kh«ng nhiÒu. Nh vËy cã thÓ thÊy, ho¹t ®éng kinhdoanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña chi nh¸nh còng ph¶i chÞu ¶nh hëng cñatÝnh thêi vô trong du lÞch. V× vËy, ®Ó kh¾c phôc tÝnh thêi vô, chi nh¸nh ®·rÊt chó träng ®Õnc«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuyÕnm¹i, thùc hiÖn gi¶m gi¸ cho c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch nh»mthu hót kh¸ch. Cã thÓ ph©n tÝch mét sè ®Æc ®iÓm tiªu dïng c¸c lo¹i dÞch vô cña thÞtr êng kh¸ch mµ chi nh¸nh ®ang phôc vô theo mét sè tiªu thøc sau: • C¸c ®iÓm ®Õn®íc yªu thÝch: 27
 • 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §iÓm ®Õ n ch ñ yÕ u c ña kh ¸ch ou tbound t¹i chi nh ¸nh laf c ¸c qu èc gia trongkhu vùc nh: T rung Q u èc, Th ¸i Lan, S ingapore , Malaysia, É §©y lµ nh ÷ng qu ècgia c ã ng µnh du lÞch t¬ng ®èi ph ¸t tri Ón, c ã tµi nguyªn du lÞch r t phong ph ó,h p d Én, kh «ng nh ÷ng thÕ gi¸ c ¶ c ña c ¸c lo ¹i d Þch vô l¹ i ph ï h îp víi kh ¶ n ¨ngth anh to ¸n lµ ngêi ViÖt Nam . Díi ®©y lµ b ¶ng th èng k ª vÒ s è lîng kh ¸chou tbound c ña chi nh ¸nh theo tu yÕ ndu lÞch : B ¶ng 8: S è lîng kh¸ ch outbound theo tuyÕ n ®iÓ m. S TT TuyÕ ndu lÞch S è lî t kh ¸ch T û träng (% ) 1 Vi÷ t Na m Ð Trung 1 56 38,05 Q uèc 2 ViÖt Nam Ð Th ¸i Lan 1 26 30,73 3 ViÖt Nam - S ingapore 41 10 4 ViÖt Nam Ð Malaysia 44 1 0,73 5 ViÖt Nam Ð níc kh ¸c 43 1 0,49 Ngu ån: Chi nh ¸nh c «ng ty D Þch vô D u lÞch BÕ nTh µnh. Nh vËy s è lîng kh ¸ch ou tbound c ña chi nh ¸nh ®i du lÞch sang T rung Q u ècvµ Th ¸i Lan chiÕ mtû träng lín. C ô th Ó: sang Trung qu èc chiÕ m30,8% , sang Th ¸iLan chiÕ m30,73% , sang Malaysia vµ S ingapore ch Ø chiÕ m20,73% . Ngo µi ra chinh ¸nh c ßn th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®Õ nc ¸c níc ch ©u ¢u, nhng s è lîngkh ¸ch du lÞch th am gia c ¸c ch¬ng tr×nh n µy cha nhiÒu, ch Ø chiÕ m c ã 1 0,49% .S ë d Ü, s è lîng kh ¸ch du lÞch ®Õ nT rung Q u èc vµ Th ¸i Lan lµ ch ñ yÕ ub ëi ®©y lµnh ÷ng qu èc gia c ã th Ó cung c p d Þch vô víi ch tl îng tè t, ®¸p øng ®îc nhu c Çuc ña kh ¸ch du lÞch lµ ngêi ViÖt N am vµ gi¸ c ¶ l¹i ph ï h îp víi kh ¶ n ¨ng th anhto ¸n c ña h ä. • VÒ dÞch vô lu tró: Do kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ mét sè thãi quen trong tiªu dïng, kh¸ch du lÞch lµ ngêi ViÖt Nam thêng ë kh¸ch s¹n 3 sao, víi møc gi¸ kho¶ng 25 USD/1 ngêi/1 ®ªm phßng. • VÒ dÞch vô vËn chuyÓn: §èi víi c¸c chuyÕn du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn chñ yÕu lµ tµu ho¶ vµ m¸y bay. ViÖc lùa chän ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn thêng phô thuéc vµo lé tr×nh cña chuyÕn ®i du lÞch. • VÒ dÞch vô ¨n uèng: Møc gi¸ phï hîp cho b÷a ¨n chÝnh ®èi víi kh¸ch du lÞch lµ ngêi ViÖt Nam kho¶ng 5 USD/1 su t ¨n. B÷a ¨n thêng kÐo dµi kho¶ng 1 giê ®ång hå, ngêi ViÖt Nam thêng cã thãi quen nãi chuyÖn trong b÷a ¨n. • VÒ dÞch vô bæ sung: Kh¸ch du lÞch lµ ngêi ViÖt Nam thêng mua s¾m hµng ho¸ trong chuyÕn ®i do ®Æc tÝnh t©m lý “ thÝch dïng ®å ngo¹i “. MÆt kh¸c hÇu hÕt kh¸ch du lÞch ®i ra níc ngoµi ®Ó mua hµng ho¸ vÒ b¸n, ®iÒu ®ã phÇn nµo trang tr¶i ®îc chi phÝ cho chuyÕn ®i du lÞch.2.2.3. Quy tr × nh kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng t¹ i Chi nh¸ n h2.2.3.1. X©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng t¹i chi nh¸nh: 28
 • 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc chi nh¸nh x©y dùng theo quy tr×nh bao gåm c¸cbíc sau: Nghiªn c øu nhu c Çu th Þ tr êng kh ¸ch: ViÖc nghiªn c øu th Þ tr êng kh ¸ch ®i du lÞch ra níc ngo µi, ®îc th ùc hiÖnb ëi ph ßng th Þ tr êng trong níc, th «ng qua c ¸c tµi li Öu th «ng tin th ø c p lµ c ¸cs è li Öu tõ b ¸o c ¸o c ña chi nh ¸nh, tõ c ¸c s è li Öu c ña T æng c ôc du lÞch , qua c ¸cph¬ng ti Ön th «ng tin ®¹i ch óng nh b ¸o, ®µi É c òng nh c ¸c tµi li Öu th «ng tin s ¬c p lµ c ¸c s è li Öu ®îc ph ßng th Þ tr êng trong níc thu nh Ëp qua viÖc kh ¶o s ¸tth Þ tr êng b »ng c ¸c b ¶n b ¸o c ¸o kh ¸ch h µng. Víi s ù trî gióp c ña c ¸c c «ng t¸c viªnnhiÖt t×nh, n ¨ng ®éng, khi chi nh ¸nh c ã c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ra níc ngo µim íi ®îc x ©y d ùng ho Æc khi th ùc hiÖn c ¸c ch Ýnh s ¸ch khuyÕ nm ¹i, gi¶m gi¸(nh ®î tgi¶m gi¸ ngµy 30/4 & 1 / chi nh ¸nh s Ï g öi th m êi c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch n µy 5)tíi c ¸c kh ¸ch h µng, th êng lµ c ¸c c «ng ty, c ¸c tæ ch øc ®o µn th Ó, c ¸c doanhnghiÖpÉ trªn ®Þa b µn H µ n éi. §éi ng ò c éng t¸c viªn n µy s Ï c ã nhiÖm vô t v ncho c ¸c kh ¸ch h µng nÕ u h ä c ã nhu c Çu, vµ th am kh ¶o m ét s è ý kiÕ n tõ ph Ýakh ¸ch. C ¸c ý kiÕ nn µy s Ï ®îc tËp h îp trong b ¶n b ¸o c ¸o, t¹o thu Ën lîi cho viÖc x ¸c®Þnh kh ¶ n ¨ng ti ªu th ô, t×m kiÕ mth ªm kh ¸ch h µng m íi vµ lµ c ¬ s ë n ¾m b ¾t ®îcnhu c Çu th Þ tr êng kh ¸ch h µng trong t¬ng lai. ThiÕ tkÕ c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch: Trong qu ¸ tr×nh n µy, chi nh ¸nh ®îc xem nh m ét nh ©n vË t trung gian gi÷akh ¸ch h µng vµ c ¸c c «ng ty l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch. D ùa trªn nh ÷ng c ¬ s ë vÒ ®o µnkh ¸ch nh: s è lîng kh ¸ch trong ®o µn, th êi gian th ùc hiÖn chuyÕ n®i, c ¸c ®iÓm dulÞch m µ kh ¸ch m u èn tíi, c ¸c yªu c Çu vÒ ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn, híng d Énviªn(tiÕ ng ViÖ t, tiÕ ng AnhÉ ) chi nh ¸nh s Ï th «ng b ¸o víi c «ng ty l÷ h µnh nh Ënkh ¸ch. C «ng ty l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch d ùa trªn nh ÷ng th «ng tin c ã ® îc s Ï x ©yd ùng n ªn m ét ch¬ng tr×nh du lÞch ho µn ch Ønh, ®¸p øng ®Çy ®ñ c ¸c yªu c Çutrªn (yªu c Çu vÒ híng d Én viªn, th êi gian th ùc hiÖn, c ¸c ®iÓm du lÞch..c ãtrong ch¬ng tr×nh) vµ lu «n ®¶m b ¶o tÝnh h îp lý cho ch¬ng tr×nh. S au khi x ©yd ùng xong, c ¸c c «ng ty l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch s Ï g öi c ¸c ch¬ng tr×nhn µy(Land tour) tíi chi nh ¸nh k Ìm theo gi¸ b ¸n cho m çi ch¬ng tr×nh. §©y ch Ýnh lµc ¬ s ë ®Ó chi nh ¸nh x ¸c ®Þnh gi¸ b ¸n ch Ýnh th øc cho c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞchqu èc t b Þ ®éng. Õ X ¸c ®Þnh gi¸ th µnh vµ gi¸ b ¸n: G i¸ th µnh c ña c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch qu èc t b Þ ®éng ®îc tÝnh theo Õgi¸ b ¸n c ña c ¸c Land tour k Ìm theo m ét s è chi ph Ý kh ¸c nh ph Ý vËn chuyÓn (tíis ©n bay hay tíi c ¸c c öa kh Èu biªn giíi) ph Ý híng d Én viªn chi nh ¸nh ®i theo®o µn, c ¸c lo ¹i ph Ý trong th ñ tôc xu tnh Ëp c ¶nh (thuÕ s ©n bay É ) G i¸ b ¸n c ña ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc tÝnh nh sau: G = Z + P + Cb + Ck + T + G vÐ m¸y bay (nÕu cã)Trong ®ã:Z : Gi¸ thµnh ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng.G : Gi¸ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng. 29
 • 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Cb : Chi phÝ b¸nCk : Chi phÝ kh¸cP : Lîi nhuËn thu ®îc tõ ch¬ng tr×nh.T : ThuÕ ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc.2.2.3.4. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, xóc tiÕn: §©y lµ ho¹t ®éng r t quan träng, liªn quan tíi kh¶ n¨ng tiªu thô s¶nphÈm cña chi nh¸nh. V× vËy, chi nh¸nh lu«n quan t©m vµ thóc ®Èy ho¹t ®éngnµy ®Ó n©ng cao uy tÝn, vµ ngµy cµng thu hót kh¸ch ®Õn víi m×nh. Chi nh¸nh kÕt hîp cïng víi c«ng ty thùc hiÖn viÖc t¹o ra c¸c tËp g p mángr t h p dÉn, l«i cuèn, dÔ ®äc, dÔ xem. Cïng víi ®ã lµ viÖc qu¶ng c¸o nh·n hiÖucña c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh trªn c¸c b¸o vµ trªn c¸c t¹p chÝ nh t¹pchÝ du lÞch ViÖt Nam, t¹p chÝ du lÞch Thµnh phè Hå ChÝ Minh, b¸o du lÞch,b¸o lao ®éng É Ngoµi ra, chi nh¸nh ®¹i diÖn cho c«ng ty më gian hµng t¹i c¸c héi chî,triÓn l·m vÒ du lÞch. §©y lµ c¬ héi cho chi nh¸nh n©ng cao th¬ng hiÖu, uytÝn ®Õn víi kh¸ch hµng. §Ó thóc ®Èy kh¸ch hµng mua c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch, chi nh¸nh ®· thùchiÖn c¸c ®ît khuyÕn m¹i gi¶m gi¸ ®Æc biÖt trong c¸c ngµy lÔ lín.2.2.3.5 Tæ chøc b¸n: §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng, ho¹t ®éng tæ chøc b¸nchñ yÕu ®îc thùc hiÖn qua kªnh ph©n phèi trùc tiÕp. Chi nh¸nh thêng xuyªn göi th mêi c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch tíi c¸c c«ng tyxÝ nghiÖp. §ång thêi cö c¸c nh©n viªn, c¸c céng t¸c viªn ®Õn tËn n¬i ®Ó chµob¸n c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch, t v n cho kh¸ch hµng, kh¬i dËy nhu cÇu tõ ®ãthuyÕt phôc hä mua s¶n phÈm cña m×nh. Ngoµi ra, ®èi víi mét sè c«ng ty ®· quen thuéc víi nh·n hiÖu cña “C«ngty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh” do ®· tõng mua ch¬ng tr×nh du lÞch t¹i chinh¸nh, hä c¶m th y tho¶i m¸i víi sù phôc vô tËn t×nh chu ®¸o cña nh©n viªn chinh¸nh. Tõ ®ã, chñ ®éng ®Õn víi chi nh¸nh ®Ó mua c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch.Nh÷ng c«ng ty nµy ®îc chi nh¸nh coi lµ b¹n hµng trung thµnh; th©n thiÕt l©udµi, do vËy chi nh¸nh lu«n thÓ hiÖn sù quan t©m h¬n c¶.2.2.3.6 Tæ chøc thùc hiÖn: G iai ®o ¹n tho ¶ thu Ën: 30
 • 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C «ng viÖc n µy ®îc ®¶m nh Ën b ëi b é ph Ën Marke ting trùc thu éc ph ßngth Þ tr êng trong níc nh »m c ã ®îc s ù th èng nh tc ña ch¬ng tr×nh du lÞch qu èct b Þ ®éng. Õ Khi nh Ën ®îc yªu c Çu tõ ph Ýa kh ¸ch h µng, chi nh ¸nh s Ï c ö nh ©n viªn c ñam ×nh tíi tËn n ¬i ®Ó giíi th iÖu vÒ c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch vµ tr¶ lêi nh ÷ngth «ng tin h ä c Çn. M Æt kh ¸c, nÕ uthu Ën lîi, nh ©n viªn s Ï thu th Ëp c ¸c th «ng tinvÒ h å s ¬ kh ¸ch h µng nh: s è lîng kh ¸ch trong ®o µn, d anh s ¸ch ®o µn kh ¸ch, ch-¬ng tr×nh th ¨m quan du lÞch , vµ m ét s è yªu c Çu (c ¸c d Þch vô ®Æc biÖt, th øh ¹ng kh ¸ch s ¹n, chÕ ®é ¨n kiªng, h ×nh th øc th anh to ¸n É ). Trªn c ¬ s ë c ¸c th «ng tin c ã ®îc tõ ph Ýa kh ¸ch h µng, chi nh ¸nh s Ï th ùchiÖn viÖc giao d Þch li ªn l¹c víi c ¸c h ·ng l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch ®Ó xem xÐ t kh ¶n ¨ng ®¸p øng c ña h ä. NÕ uc ã th ay ®æi, nh ©n viªn chi nh ¸nh ngay lËp tøc g Æpm Æt kh ¸ch h µng ®Ó th «ng b ¸o vÒ nh ÷ng th ay ®æi ®ã, thuyÕ tph ôc h ä ®Ó®¶m b ¶o cho chuyÕ n®i d iÔn ra m ét c ¸ch h îp lý, ho µn h ¶o nh t. C «ng viÖc tho ¶ thu Ën víi kh ¸ch h µng s Ï kÕ tth óc b »ng b ¶n h îp ®ång gi÷achi nh ¸nh víi kh ¸ch h µng (N éi dung trong b ¶n h îp ®ång bao g åm c ¸c th «ng tin vÒph Ýa kh ¸ch (nh ®· n ªu ë trªn ) vµ c ¸c ®iÒu kho ¶n li ªn quan nh ®iÒu kho ¶n vÒtr¸ch nhiÖm c ña chi nh ¸nh víi kh ¸ch, ®iÒu kho ¶n vÒ th anh to ¸n É ) Chu Èn b Þ th ùc hiÖn: ViÖc chu Èn b Þ cho ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc chi nh ¸nh r t ch ó träng, saukhi c ã c ¸c th «ng tin vÒ kh ¸ch h µng m ét c ¸ch ch Ýnh x ¸c m ét lÇn n ÷a, chi nh ¸nhth «ng b ¸o kh ¼ng ®Þnh víi c «ng ty l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch vÒ c ¸c d Þch vô c ãtrong ch¬ng tr×nh nh: - §Æt ph ßng: S è lîng ph ßng, ch ñng lo ¹i ph ßng, s è lîng kh ¸ch, th êi gian lu tró c ña kh ¸ch, yªu c Çu ®Æc biÖt c ña kh ¸ch vÒ d Þch vô lu tró. - §Æt, b ¸o c ¸c su t ¨n t¹i nh µ h µng: c ¸c b ÷a ¨n, m ãn ¨n, c ¸c yªu c Çu ®Æc biÖt nh ¨n kiªng, ¨n chay É - Ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn: «t«, tµu ho ¶, m ¸y bay. - C ¸c giao d Þch víi ®Þa ®iÓm ®o µn kh ¸ch s Ï tíi nh: vÐ th am quan, vÐ xem xiÕ cÉ M Æt kh ¸c, chi nh ¸nh ®ång th êi th ùc hiÖn m ét s è c ¸c c «ng viÖc sau: - Thu ti Òn c ña kh ¸ch h µng: th «ng th êng, kh ¸ch h µng ph ¶i tr¶ tr íc cho chi nh ¸nh tõ 40 ®Õ n50% tæng s è ti Òn m µ kh ¸ch h µng ph ¶i th anh to ¸n. - Híng dÉn lµm hé chiÕu (híng dÉn vÒ thñ tôc, lÖ phÝ É) ®èi víi kh¸ch cha cã hé chiÕu. - §iÒu xe cho ®oµn: b¸o c¸o víi bé phËn vËn chuyÓn thêi gian tiÔn ®ãn ®oµn hoÆc thuª xe ë bªn ngoµi. - §iÒu ®éng, giao nhiÖm vô vµ bµn giao ch¬ng tr×nh cho híng dÉn viªn (c¸c gi y tê cÇn thiÕt, vÐ m¸y bay, tiÒn mÆt É) T t c¶ mäi c«ng viÖc trªn chñ yÕu do bé phËn ®iÒu hµnh cña phßng thÞ trêng trong níc thùc hiÖn. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch: 31
 • 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T ríc khi ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc d iÔn ra, chi nh ¸nh s Ï tæ ch øc m ét bu æih äp m Æt tr íc chuyÕ n ®i. Bu æi h äp m Æt n µy r t quan träng, ®ã lµ d Þp chokh ¸ch du lÞch c ã th Ó g Æp m Æt vµ lµm quen víi híng d Én viªn, ®ã c òng lµ d Þp®Ó ®a ra nh ÷ng ®iÒu c Çn lu ý trong chuyÕ n®i cho kh ¸ch. Ngêi ®¹i d iÖn choc «ng ty (th êng lµ tr ëng ph ßng th Þ tr êng trong níc) th ay m Æt chi nh ¸nh c ¶m¬n s ù tÝn nhiÖm c ña kh ¸ch h µng víi chi nh ¸nh BÕ n Th µnh vµ ch óc h ä c ã m étchuyÕ n®i tho ¶i m ¸i vµ vui vÎ. Trong bu æi h äp m Æt n µy t t c ¶ c ¸c c ©u h ái c ñakh ¸ch h µng c ã li ªn quan tíi chuyÕ n ®i s Ï ®îc nh ©n viªn chi nh ¸nh gi¶i ®¸p m étc ¸ch tËn t×nh. §Ó cho chuyÕ ndu lÞch d iÔn ra su «n s Î, thu Ën lîi, trong bu æi h äp m Æt h -íng d Én viªn lµm quen vµ giíi th iÖu m ×nh víi kh ¸ch. T õ ®ã, t¹o n ªn b Çu kh «ngkh Ý c ëi m ë th ©n th iÖn, lµm cho kh ¸ch c ¶m th y yªn t©m vµ tin t ëng h ¬n vµokinh nghiÖm tæ ch øc c ña chi nh ¸nh c òng nh vµo híng d Én viªn. Trong giai ®o ¹n n µy, c «ng viÖc ch ñ yÕ udo híng d Én viªn ®¶m tr¸ch. Híngd Én viªn th ay m Æt chi nh ¸nh tæ ch øc th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch , theod âi kiÓm tra c ¸c d Þch vô ®îc cung c p theo ®óng h îp ®ång, vµ x ö lý k Þp th êinh ÷ng t×nh hu èng b tth êng x ¶y ra. Nh ÷ng c «ng viÖc m µ híng d Én viªn s Ï th ùchiÖn trong chuyÕ n®i:Tríc chuyÕn ®i: VÒ c¸ nh©n: híng dÉn viªn cÇn chuÈn bÞ vÒ t trang cña m×nh (hµnhlý, quÇn ¸o, giÇy dÐpÉ)chuÈn bÞ vÒ kiÕn thøc vµ t©m lý.Ngoµi ra,cÇn chuÈnbÞ ®©ú ®ñ c¸c lo¹i gi y tê nh:gi y c«ng t¸c,thÎ híng dÉnÉ NhËn ch¬ng tr×nh tõ bé phËn ®iÒu hµnh: híng dÉn viªn sau khi nhËn ch-¬ng tr×nh tõ bé phËn ®iÒu hµnh bµn giao ch ¬ng tr×nh,cÇn n¾m mét sè th«ngtin chÝnh sau: - Danh s¸ch ®oµn kh¸ch: hä tªn, ngµy sinh, nhu c©u ®Æc biÖt cña kh¸chtrong ®oµn. - LÞch tr×nh chi tiÕt trong chuyÕn ®i. - Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn. - §Þa ®iÓm, thêi gian ®ãn Ð tiÔn ®oµn . - Danh s¸ch phßng ngñ. - Tªn kh¸ch s¹n, nhµ hµng (víi ®Çy ®ñ th«ng tin nh sè ®iÖn tho¹i, tªnngêi cÇn liªn hÖ). - ChÕ ®é thanh to¸n cña ®oµn.Ngoµi ra,híng dÉn viªn cÇn nhËn nh÷ng th«ng tin vµ c¸c ®å vËt sau: - PhiÕu ®iÒu ®éng híng dÉn hoÆc gi y c«ng t¸c. - C¸c phiÕu nhËn xÐt - TiÒn t¹m øng cho chuyÕn ®i. - VÐ m¸y bay(nÕu cã)Trong chuyÕn ®i: §ãn kh¸ch: phèi hîp cïng l¸i xe tíi ®iÓm hÑn ®óng giê. KiÓm tra l¹i sè l-îng kh¸ch theo danh s¸ch ®oµn, nh¾c nhë kh¸ch kiÓm tra l¹i hµnh lý t trangcÇn thiÕt. Mêi kh¸ch lªn xe ra s©n bay hoÆc ra cöa khÈu biªn giíi. 32
 • 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T ¹i s ©n bay ho Æc c öa kh Èu, híng d Én viªn gióp kh ¸ch ho µn th µnh c ¸c th ñtôc c Çn th iÕ tkhi xu tnh Ëp c ¶nh. T ¹i c ¸c kh ¸ch s ¹n: Híng d Én viªn chi nh ¸nh ph èi h îp víi híng d Én viªn ®Þaph¬ng h ç trî kh ¸ch lµm th ñ tôc check - in. T æ ch øc bu æi h äp m Æt (th êng vµob ÷a ¨n ®Çu ti ªn) ®Ó th «ng b ¸o cho kh ¸ch vÒ ch¬ng tr×nh c ña ®o µn t¹o n ªn s ùth èng nh t, tr¸nh t×nh tr¹ng m tth êi gian ch ê ®îi nhau. Ngo µi ra, c Çn th «ngb ¸o cho kh ¸ch nh ÷ng th «ng tin vÒ c ¸c ®iÒu kiÖn ¨n ë, kh ¸i qu ¸t vÒ nh ÷ng ®Þa®iÓm th am quan vµ ph ¸t cho kh ¸ch th Î c ña c «ng ty c ïng víi th Î c ña kh ¸ch s ¹n c ãghi râ rµng ®Þa ch Ø, ®iÖn tho ¹i ®Ó thu Ën lî i cho kh ¸ch li ªn l¹c khi c Çn th iÕ t.Trong th êi gian lu tró t¹i kh ¸ch s ¹n híng d Én viªn chi nh ¸nh gi¶i quyªt m äi t×nhhu èng, v n d Ò b t thu êng c ã th Ó x ¶y ra nh th ay ®æi vÒ ph ßng ë, m ãn ¨nkh «ng ®¸p øng theo yªu c Çu ®· ®Æt tr ícÉ Khi rêi kh ¸ch s ¹n, ®Ó th ñ tôc checkÐ ou t ®îc th ùc hiÖn nhanh ch ãng, híng d Én viªn chi nh ¸nh ph èi h îp c ïng víi kh ¸chs ¹n trong viÖc th anh to ¸n. §ång th êi ®Ò ngh Þ kh ¸ch kiÓm tra l¹i t trang, h µnhlý xem ®· ®Çy ®ñ cha vµ nh ¾c kh ¸ch th ùc hiÖn viÖc th anh to ¸n víi kh ¸chs ¹n( ®èi víi nh ÷ng kho ¶n do kh ¸ch tù tr¶ , kh «ng n »m trong gi¸ b ¸n ch¬ng tr×nh ). T ¹i c ¸c ®iÓm th am quan m ua s ¾m : T ríc khi c ¸c ho ¹t ®éng n µy ®îc d iÔnra h¬ng d Én viªn th «ng b ¸o cho to µn b é ®o µn kh ¸ch vÒ th êi gian th am quan t¹ic ¸c ®iÓm du lÞch , n ¬i ®ç xe c ña ®o µn, nh ¾c nh ë kh ¸ch ph ¶i lu «n ®i theo ®o µnvµ h Ñn ch Ýnh x ¸c th êi gian kÕ tth óc ®Ó ®¶m b ¶o lÞch tr×nh ®îc th ùc hiÖn®óng.Sau chuyÕn ®i: Híng dÉn viªn chi nh¸nh gióp kh¸ch lµm thñ tôc xu t nhËp c¶nh vÒ níc, xecña chi nh¸nh sÏ tíi ®ãn ®oµn t¹i s©n bay hoÆc cöa khÈu. Ph¸t phiÕu nhËn xÐt cho kh¸ch, ®Ò nghÞ kh¸ch ®iÒn th«ng tin cÇn thiÕtvµ thu l¹i ngay. Gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc tån ®äng cã liªn quan nh thanh to¸n nèt phÇncßn l¹i víi kh¸ch hµng, gi¶i quyÕt c¸c phµn nµn, hoµn thµnh c¸c b¸o c¸o tæng hîpvµ b¸o c¸o tµi chÝnh vÒ ch¬n tr×nh võa thùc hiÖn.2.2.4 Quan h÷ víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch: HiÖn nay, chi nh¸nh cã quan hÖ víi trªn 20 c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸chcña c¸c quèc gia kh¸c nhau. Díi ®©y lµ tªn mét sè c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch:T¹i Trung Quèc: - C«ng ty du lÞch h¶i ngo¹i Qu¶ng T©y. - C«ng ty du lÞch Trung L÷ - B¾c Kinh. - C«ng ty du lÞch Trung L÷ - Nam Ninh. - C«ng ty du lÞch Quèc tÕ - Qu¶ng T©y. - C«ng ty dÞch vô du lÞch Quèc tÕ Kunming China.T¹i Th¸i Lan: - Campbell tour Company. 33
 • 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - S om Lak vasinsan ThaiLand Trave l C om pany.T ¹i S ingapore: - S al Fore rank T rave l C om pany. esNgo µi ra, chi nh ¸nh c ßn th iÕ t lËp m èi quan h Ö víi c ¸c c «ng ty l÷ h µnh nh Ënkh ¸ch t¹i H µn Q u èc, Nh Ët B ¶n vµ m ét s è qu èc gia ë Ch ©u ¢u.2.3. §¸nh gi¸ vi÷c tæ chøc kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng t¹ i chinh¸nh2.3.1 Nh÷ng thµnh c«ng: C¸c chong tr×nh du lich t¹i chi nh¸nh ngµy cµng ®a d¹ng phong phó h¬n.§ã lµ do chi nh¸nh thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr êng. C¸c ch¬ngtr×nh du lÞch ®îc chµo b¸n phï hîp víi ®«ng ®¶o kh¸ch hµng trªn thÞ trßngmôc tiªu cña chi nh¸nh ®¸p øng c¸c nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. Chi nh¸nh cã quan hÖ thêng xuyªn vµ æn ®Þnh víi c¸c c«ng ty l÷ hµnhnhËn kh¸ch, t¹i ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch ¬ngtr×nh du lÞch ra níc ngoµi. T×m kiÕm vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c míi th«ng qua viÖctham gia c¸c héi chî, triÓn l·m trong vµ ngoµi níc. Tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng lùachän b¹n hµng cho chi nh¸nh vµ ngµy cµng n©ng cao ch t lîng cho ch¬ng tr×nhdu lÞch. Cïng víi viÖc qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o, t¹p chÝÉHo¹t ®éng xóc tiÕn t¹i chinh¸nh còng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, kh¸ch du lÞch ®Õn víi chi nh¸nh t¨ng lªn ®¸ngkÓ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyÕn ®i, híng dÉn viªn cña chi nh¸nh hoµnthµnh r t tèt c«ng viÖc, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao uy tÝn, danh hiÖu cho c«ngty. §Ó cã ®îc thµnh c«ng nµy, chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn chänvµ båi dìng cho ®éi ngò híng dÉn viªn. Chi nh¸nh ®· xö lý tèt c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. Sau mçi chuyÕn ®ichi nh¸nh göi quµ kû niÖm vµ göi thiÖp chóc mõng ®Õn kh¸ch hµng vµo c¸c dÞplÔ, tÕt. PhiÕu nhËn xÐt vÒ ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc chi nh¸nh x©y dùng mang néidung phong phó ®Çy ®ñ th«ng tin, c¸c c©u hái thuËn tiÖn dÔ dµng cho kh¸chtr¶ lêi. M«i trêng lµm viÖc trong chi nh¸nh æn ®Þnh, mèi quan hÖ gi÷a c¸cnh©n viªn hßa ®ång, ®oµn kÕt trªn tinh thÇn hîp t¸c. Do vËy ®· gãp phÇnn©ng cao ®îc hiÖu qu¶ lµm viÖc còng nh quy tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc nhêvËy mµ trë nªn th«ng suèt.2.3.2. Nh÷ng h¹ n chÕ cÇn gi¶i quyÕt: T×nh h×nh thÕ giíi vµ trong níc cã nhiÒu biÕn ®éng khã lêng, do vËy dù®o¸n ®îc nhu cÇu thÞ trßng lµ mét ®iÒu v« cïng khã kh¨n cho c¸c nhµ qu¶n 34
 • 35. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lý. §iÒu nµy ®· ¶nh hëng ®Õn viÖc x©y dùng c¸c chiÕnl îc kinh doanh t¹i chinh¸nh. Ngoµi ra khi cã nh÷ng thay ®æi bÊt ngê, viÖc ®a ra c¸c ®èi s¸ch hîp lý,®óng ®¾n lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m gi¶m thiÓu c¸c rñi ro, g©y trë ng¹i cho ho¹t®éng kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng, nh©n viªn chi nh¸nh phô tr¸chm¶ng c«ng viÖc nµy tá ra thiÕutr¸ch nhiÖm khi cho r»ng: kh¸ch hµng chØ hái®Ó tham kh¶o gi¸ c¶ vµ ch¬ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ khi tho¶ thuËn víi nh÷ngkh¸ch hµng míi lÇn ®Çu ®îc chi nh¸nh chµo b¸n ch¬ng tr×nh. Chi nh¸nh cßn chÞu sù phô thuéc lín vµo c¸c c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch.T×nh tr¹ng Ðpgi¸ vÉn x¶y ra, do vËy ®· g©y nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nhx©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕbÞ ®éng. §éi ngò híng dÉn viªn cho c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ra níc ngoµi t¹i chinh¸nh cßn thiÕuvÒ mÆt sè l îng. HiÖn nay, t¹i bé phËn thÞ tr êng trong níccña chi nh¸nh míi chØ cã hai híng dÉn viªn. V× vËy chi nh¸nh gÆp nhiÒu h¹n chÕkhi nhu cÇu thÞ tr êng kh¸ch t¨ng cao. Trô së v¨n phßng cña chi nh¸nh cha thËt æn ®Þnh, thêng xuyªn ph¶i didêi ®Þa ®iÓm dÉn tíi viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tån t¹i nhiÒubÊt cËp. M«i tr êng kinh doanh kh¾c nghiÖt, c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gayg¾t, dÉn tíi gi¸ c¶ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cã xu híng gi¶m xuèng nhng chÊt l -îng cña ch¬ng tr×nh du lÞch ph¶i ®îc b¶o ®¶m. §iÒu nµy thùc sù g©y khãkh¨n cho chi nh¸nh khi gi¸ c¸c dÞch vô buång phßng, gi¸ vÐ kh«ng gi¶m thËm chÝcßn t¨ng ®Æc biÖt vµo mïa du lÞch. 35
 • 36. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 3 Mét sè gi¶ i ph¸ thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh bÞ p ®éng t¹i chi nh¸ h c« g ty dÞch vô du lÞch BÕn thµnh hµ néi n n3.1. Xu híng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh: Trong thêi gian tíi, t×nh h×nh thÕgiíi sÏ cßn nhiÒu biÕn®éng Èn chøanhiÒu bÊt tr¾c. NÒn kinh tÕ toµn cÇu cã bíc phôc håi chËm ch¹p, kh«ng æn®Þnh, khñng ho¶ng kinh tÕ, xung ®ét vµ c¸c vô khñng bè cã chiÒu híng giat¨ng ë nhiÒu n¬i(kÓ tõ sau sù kiÖn 11/9 t¹i Mü). Ngoµi ra, cuéc chiÕngi÷a liªnqu©n Mü – Anh víi Ir¾c ®ang tiÕp diÔn, sù l©y lan nhanh chãng trªn diÖnréng cña c¨n bÖnh viªm ®êng h« hÊp cÊp (SARS) ®ang g©y t©m lý hoangmang, lo l¾ng cho thÕgiíi. Tõ cuèi th¸ng Hai ®Õn®Çu th¸ng T, SARS ®· xuÊthiÖn trªn 30 quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam. Nh÷ng sù kiÖn trªn ®· lµm cho ngµnh du lÞch cña nhiÒu níc trªn thÕgiíibÞ ¶nh hëng nghiªmträng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng quèc gia Ch©u ¸ vµ ViÖt Nam.C¸c doanh nghiÖp du lÞch trong níc ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng c¸ckh¸ch hµng huû bá hîp ®ång do hä lo sî dÞch bÖnh SARS. §iÓn h×nh lµ c«ng tydich vô du lÞch BÕnThµnh. Theo «ng Lu §øc KÕ,gi¸m ®èc chi nh¸nh t¹i Hµ Néicho biÕt: Tõ 26/2 ®Õn18/4, c¸c hîp ®ång cña c«ng ty bÞ huû bá ®· lªn tíi 80%,sè l îng kh¸ch mµ c«ng ty ®· mÊt lµ 530 ngêi, íc tÝnh thiÖt h¹i kho¶ng1.590.000.000 ®ång. Trong khi ®ã mét sè c«ng ty lín nh Vietravel,Hanoitourism…còng r¬i vµo t×nh tr¹ng t ¬ng tù. Do ¶nh hëng cña c¨n bÖnh SARS, nhiÒu quèc gia trªn thÕgiíi cã nh÷ngbiÖn ph¸p kiÒm chÕ,ng¨n chÆn dÞch nh Malaysia(cã thêi gian thùc hiÖn viÖcngõng cÊpthÞ thùc); Trung quèc, Th¸i lan, Hång k«ng…thùc hiÖn viÖc kª khaisøc khoÎ ®èi víi kh¸ch du lÞch. Nh÷ng vÊn®Ò trªn ®· g©y ra sù ®×nh trÖ choho¹t ®éng du lÞch ra níc ngoµi cña c«ng d©n ViÖt Nam. Nhng nh×n chung, nhucÇu cña ngêi ViÖt Nam®i du lÞch níc ngoµi nhÊt lµ sang Trung quèc, Th¸i lan,Hµn quèc, Xinh-ga-po, Ma-lay- xia, Ph¸p, Hµ lan…ngµy mét t¨ng m¹nh (n¨m2002 gÊp4-5 lÇn so víi n¨m 1999). Mét phÇn lµ do t×nh h×nh kinh tÕníc ta kh¸æn ®Þnh, víi møc t¨ng tr ëng n¨m 2002 lµ 7,04% (®øng thø hai sau Trungquèc), thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng ®¸ng kÓ, ngêi d©n cã xu híng thÝch®i du lÞch h¬n mçi khi hä cã thêi gian rçi. Víi nh÷ng biÕn®éng trªn thÕgiíi vµ t×nh h×nh chung ë ViÖt Nam cã thÓ®a ra dù b¸o mét sè xu híng trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng t¸c ®éng ®Õn ho¹t®éng kinh doanh l÷ hµnh: C¸c c«ng ty l÷ hµnh sÏ tËp trung vµo khai th¸c ho¹t ®éng thu hót nguånkh¸ch trong níc ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn kÕho¹ch cña c«ng ty. Do vËy søc c¹nhtranh trªn thÞ tr êng lµ rÊt gay g¾t. 36
 • 37. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhu cÇu du lÞch ®Õnc¸c níc ASEAN, Trung quèc, NhËt b¶n, Nga, vµ c¸cníc §«ng ¢u, kÕt hîp víi c¸c môc ®Ých kh¸c vÉn sÏ ®îc ph¸t triÓn. C¸c chuyÕndu lÞch tuÇn tr¨ng mËt ë trong níc vµ níc ngoµi sÏ gia t¨ng. Gi¸ c¶ cña ch¬ng tr×nh du lÞch vÉn lµ vÊn ®Ò ngêi ViÖt Nam quant©m. Do ®ã, gi¸ rÎ vÉn lµ mét yÕutè quan träng quyÕt ®Þnh tíi viÖc tiªu dïngdu lÞch. Kh¸ch du lÞch sÏ cã nh÷ng ®ßi hái cao h¬n trong phôc vô bëi hä ®· cãkh¸ nhiÒu kinh nghiÖmtrong khi ®i du lÞch. ChuyÕndu lÞch sÏ thêng ®îc tæ chøc trong dÞp hÌ, bëi trong thêi giannµy hä cã thÓ ®i du lÞch cïng gia ®×nh cña m×nh.3.2. § Þ n h h íng kinh doanh c ña chi nh¸nh3.2.1. VÒc¸c chi tiªu kinh doanh: Bíc vµo n¨m 2003, ®©y lµ n¨m cña nhiÒu sù kiÖn lín sÏ diÔn ra nhSEAGAMES ®îc tæ chøc t¹i ViÖt Nam, n¨m du lÞch H¹ Long…§©y lµ c¬ héituyÖt vêi cho du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn chi nh¸nh BÕnThµnh Tourist t¹i HµNéi cïng víi quyÕt t©m chung cña c¶ níc, ngµnh du lÞch cè g¾ng , nç lùc thùchiÖn c¸c chØ tiªu kÕho¹ch sau ®©y B¶ng 9 : ChØ tiªu kÕ ho¹ch cña n¨m 2003 c ña chi nh¸nh c«ng ty d Þch v ô du lÞch BÕn Thµnh t ¹i Hµ Néi ChØ tiªu §¬n vÞ Inbound Outbound Néi ®Þa Tæng Doanh thu triªu 18350 6000 3000 27350 ®ång Sè kh¸ch l ît kh¸ch 7500 500 5000 13000 Lîi nhuËn triÖu 750 70 293 1113 ®ång Nguån: Chi nh¸nh C«ng ty DÞch vô DulÞch BÕnThµnh t¹i Hµ Néi N¨m 2003 víi c¸c thuËn lîi nh ®· nªu, song còng cßn cã nhiÒu khã kh¨n vµth¸ch thøc ®ßi Hái chi nh¸nh cÇn ph¶i vît qua. Do vËy môc tiªu cña chi nh¸nh lµgi÷ v÷ng vµ t¨ng cêng chÊt l îng c¸c dÞch vô, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn mèi quanhÖ víi c¸c b¹n hµng, ®èi t¸c truyÒn thèng víi chi nh¸nh. Ngoµi ra, chi nh¸nh sÏ chó träng h¬n n÷a tíi c«ng t¸c më réng thÞ tr êngmíi, tËp trung vµo thÞ tr êng quen thuéc nh Trung Quèc, c¸c níc ASEAN, vµmét sè níc ë Ch©u ¢u.3.2.2. C«ng t¸c th Þ tr êng, qu ¶ ng b¸ du l Þch: Nghiªn cøu s©u h¬n, chi tiÕt h¬n nh÷ng thÞ tr êng truyÒn thèng gi÷ mèiquan hÖ thêng xuyªn víi nh÷ng kh¸ch hµng th©n quen. Thay ®æi c¸ch tiÕpcËnvíi c¸c h·ng, tÝch cùc t×m thªm c¸c ®èi t¸c míi. 37
 • 38. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChuÈn bÞ chu ®¸o tham gia c¸c héi chî vÒ du lÞch trong vµ ngoµi níc.Mét mÆt lµ nh÷ng c¬ héi t×m ®èi t¸c míi, mÆt kh¸c ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ón©ng cao uy tÝn th¬ng hiÖu BÕnThµnh Tourist. Båi dìng, ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô, tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c¸nbé thÞ tr êng, t¹o nªn hiÖu qu¶ cho c«ng viÖc. Hoµn chØnh c¸c lo¹i ÊnphÈmqu¶ng c¸o, thiÕt kÕc¸c tËp gÊp. §Èy m¹nhh¬n n÷a c«ng t¸c qu¶ng b¸ b¸n tour qua m¹ng Internet3.2.3. VÒc¬ cÊu tæ chøc : Hoµn thiÖn h¬n c¬ cÊutæ chøc bé m¸y hiÖn cã, xemxÐt viÖc h×nh thµnhmíi c¸c bé phËn cÇn thiÕt cho viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,s¾p xÕpl¹i c¸c bé phËn kÐmhiÖu qu¶. §iÒu nµy sÏ gãp phÇn t¹o nªn sù thµnhc«ng cho chi nh¸nh.3.2.4. C¸cc«ng t¸c kh¸c : - N©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng vËt chÊt, tinh thµn cho nh©n viªn - T¨ng cêng ®Çu t thªm c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh t¹i chi nh¸nh. - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi3.3. Mét sè Gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnhquèc tÕ b Þ ®éng cña chi nh¸nh.3.3.1. VÒc¬ cÊu tæ chøc vµ lao ®éng: BÊt cø mét tæ chøc kinh doanh nµo muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× ph¶ithiÕt lËp ®îc mét bé m¸y hîp lý. Cã nh vËy míi n©ng cao ®îc kh¶ n¨ng c¹nhtranh, møc ®é thùc hiÖn c«ng viÖc cña tæ chøc ®ã. §Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña chi nh¸nh, ban gi¸m ®èc ®· cã mét sè thay®æi trong c¬ cÊubé m¸y: Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ®îc thùc hiÖn chñ yÕubëi hai phßng: thÞtr êng trong níc (néi ®Þa vµ Outbound) vµ thÞ tr êng níc ngoµi. Hai phßng nµyho¹t ®éng ®éc lËp trªn c¬ së ®iÒu lÖ chi nh¸nh vµ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕpcña ban gi¸m ®èc. Víi c¬ cÊutæ chøc hiÖn nay tÝnh ®éc lËp trong kinh doanh ®îc n©ngcao. Mçi m¶ng kinh doanh sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc khai th¸c c¸c nguånkh¸ch. Ban gi¸m ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t®éng trong chi nh¸nh. C¸c kÕho¸ch kinh doanh cña c¸c phßng ban ®Òu ®îc bangi¸m ®èc xemxÐt, quyÕt®Þnh th«ng qua vµ ký duyÖt. Theo em, ®Ó cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o tÝnh nhanh chãng vµkÞp thêi, nªn më réng thÈm quyÒn cho c¸c tr ëng phßng trong viÖc xö lýnh÷ng thay ®æi trong giao dÞch, tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng,tr¸nh ®Ó hä ph¶Ichê ®îi l©u. 38
 • 39. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong th êi gian tíi chi nh ¸nh c Çn x ©y d ùng n éi quy ®Ó ph ©n ®Þnh râ h ¬nnhiÖm vô vµ quyÒn h ¹n c ña tõng c ¸ nh ©n, tõng b é ph Ën. T õ ®ã, h ç trî choviÖc qu ¶n lý nh ©n viªn, t¹o d ùng th ¸i ®é ®óng ®¾n khi tiÕ p x óc víi kh ¸ch h µng.Th ùc hiÖn ®îc ®iÒu n µy s Ï gióp chi nh ¸nh c ã ®îc v¨n ho ¸ ri ªng, r t c Çn th iÕ tchom ét ®¬n vÞ kinh doanh qu èc t . C Çn ph ©n b æ c «ng viÖc m ét c ¸ch khoa h äc, Õtr¸nh tr êng h îp kh èi lîng c «ng viÖc ®Ì n Æng lªn m ét s è ngêi. Ph ßng th Þ tr êng trong níc hiÖn nay, víi ®éi ng ò lao ®éng g åm 8 ngêith ùc hiÖn c ¸c c «ng viÖc c ña ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh n éi ®Þa vµO utbound. Ph ßng ch Ø c ã 2 híng d Én viªn kiªm ®iÒu h µnh 4 ngêi lµm c «ng t¸cth Þ tr êng, giao d Þch víi ®èi t¸c. Ch tlîng c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ph ô thu écr t lín vµo tr×nh ®é chuyªn m «n c ña c ¸c nh ©n viªn, nh ÷ng ngêi th am gia trùctiÕ p vµ gi¸n tiÕ p vµo viÖc th ùc hiÖn c «ng viÖc. H iÖn t¹i, ®éi ngò h íng d Én viªnc ña ph ßng c ßn qu ¸ Ýt. §iÒu n µy d Én ®Õ n nh ÷ng kh ã kh ¨n cho chi nh ¸nh vµonh ÷ng th ¸ng cao ®iÓm . V× vËy, chi nh ¸nh ph ¶i c ã kÕ ho ¹ch ®Ó b æ sung ngu ånnh ©n lùc. Vµo m ïa du lÞch , kh èi lîng c «ng viÖc c Çn th ùc hiªn s Ï r t lín. Víi lùclîng lao ®éng hiÖn c ã e r»ng s Ï g ©y ra s ù qu ¸ t¶i, ®Æc biÖt lµ ®èi víi lao®éng híng d Én. §Ó kh ¾c ph ôc v n ®Ò n µy, chi nh ¸nh n ªn s ö d ông th ªm m ét s èc éng t¸c viªn cho viÖc híng d Én c ¸c ®o µn kh ¸ch. Tuy nhiªn viÖc s ö d ông ®éing ò n µy c òng c ã nh ÷ng m Æt lîi h ¹i nh t®Þnh. V× vËy chi nh ¸nh c Çn hÕ ts øcquan t©m tíi viÖc lùa ch än c ¸c ®èi tîng n µy. ViÖc tu yÓn ch än nh ©n viªn c Çn ph ¶i ®îc th ùc hiÖn b ëi nh ÷ng ngêi c ã kinhnghiÖm . Chi nh ¸nh c òng n ªn th êng xuyªn m ë c ¸c líp tËp hu n n ©ng cao nghiÖpvô, khuyÕ nkh Ých nh ©n viªn tù ®µo t¹o, tù ho µn th iÖn vµ n ©ng cao tr×nh ®é®¸p øng nhu c Çu ph ¸t tri Ón chung c ña to µn chi nh ¸nh. Ban l·nh ®¹o c Çn th ùc hiÖn chÕ ®é vÒ khen th ëng, x ö ph ¹t. T õ ®ã,n ©ng cao h ¬n n ÷a tr¸ch nhiÖm c ña nh ©n viªn víi c «ng viÖc. T ¨ng cêng ph æ biÕ n c ¸c kiÕ n th øc vÒ du lÞch cho nh ©n viªn. D o h Çu hÕ tlao ®éng t¹i chi nh ¸nh ®îc ®µo t¹o c ¸c tr êng §¹i h äc kh «ng thu éc chuyªn ng µnhdu lÞch. V× thÕ ,viÖc ph æ biÕ nnh ÷ng hiÓu biÕ tvÒ du lÞch s Ï to ¹ cho h ä ý th øc®îc vai trß c ña m ×nh trong c «ng viÖc. Chi nh ¸nh c Çn x ©y d ùng n ªn ®éi ng ò nh ©n viªn c ã chuyªn m «n giái, c 㮹o ®øc ngh Ò nghiÖp, c ã ý th øc ch ¨m s ãc kh ¸ch h µng(th Ó hiÖn s ù quan t©mgi÷ m èi li ªn h Ö víi kh ¸ch, ®Æ t m ×nh vµo vÞ trÝ c ña h ä ®Ó x ö lý c «ng viÖc)nh »m ngµy c µng n ©ng cao ch tlîng ph ôc vô kh ¸ch t¹i chi nh ¸nh.3. 3. 2. VÒ c ¬ s ë vËt c hÊ t kü thuËt: Trô s ë v¨n ph ßng lu «n th ay ®æi, ®· g ©y ra nh ÷ng kh ã kh ¨n cho m äiho ¹t ®éng c ña chi nh ¸nh. D o vËy, ban gi¸m ®èc c Çn c ã nh ÷ng biÖn ph ¸p nh »mæn ®Þnh ®Þa ®iÓm , g ãp ph Çn th óc ®Èy s ù ph ¸t tri Ón ho ¹t ®éng kinh doanhchung c ña chi nh ¸nh. C ¸c trang th iÕ tb Þ c ßn ngh Ìo n µn, l¹c h Ëu. Trong th êi gian tíi chi nh ¸nhn ªn quan t©m tíi viÖc m ua s ¾m c ¸c th iÕ tb Þ m íi, ®Ó c ã th Ó c Ëp nh Ët k Þp th êinh ÷ng th «ng tin c Çn th iÕ tt¹o s ù thu Ën ti Ön trong qu ¸ tr×nh giao d Þch víi kh ¸chh µng.3. 3. 3. VÒ kü thuËt:3.3.3.1. C«ng t¸c thÞ trêng: 39
 • 40. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T rong m «i tr êng c ã s ù c ¹nh tranh gay g ¾t nh hiÖn nay, c ïng víi t×nhtr¹ng th Þ tr êng ngµy c µng thu nh á(c ¸ch ®©y 5 n ¨m m íi ch Ø c ã 56 c «ng ty l÷h µnh qu èc t , hiÖn t¹i con s è n µy ®· t¨ng lªn g Çn 200). Chi nh ¸nh c Çn ®Èy Õm ¹nh viÖc khai th ¸c vµ m ë réng ra c ¸c ®o ¹n th Þ tr êng kh ¸c. T ¹i nh ÷ng ®o ¹nth Þ tr êng m µ chi nh ¸nh cho r»ng lµ th Þ tr êng ti Òm n ¨ng, c ã ý ®Þnh khai th ¸c,c Çn tæ ch øc tè t viÖc nghiªn c øu c ¸c th Þ tr êng n µy ®Ó n ¾m b ¾t ®îc nhuc Çu, xu híng ti ªu d ïng. T õ ®ã c ã th Ó x ©y d ùng c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch h pd Én, ®¸p øng ®óng nhu c Çu. L ùc lîng th ùc hiÖn c «ng t¸c c ßn m áng, th iÕ u nh ÷ng nh ©n viªn th ùc hiÖnviÖc nghiªn c øu th Þ tr êng. T rong th êi gian tíi, chi nh ¸nh c ã th Ó tu yÓn ch änm ét s è c éng t¸c viªn trÎ tu æi th am gia vµo c «ng viÖc n µy. PhiÕ unh Ën xÐ t ®îc coi lµ m ét trong s è c ¸c ph¬ng ph ¸p thu th Ëp th «ng tinph ôc vô ho ¹t ®éng nghiªn c øu th Þ tr êng kh ¸ tè t. Nhng c ¸c phiÕ unh Ën xÐ t c ñachi nh ¸nh vÉn cha ®¶m b ¶o tÝnh n Æc d anh d Én tíi tÝnh kh ¸ch quan trongnghiªn c øu cha cao.3.3.3.2. C«ng t¸c x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch: Chi nh¸nh nªn cã sù quan t©m thêng xuyªn h¬n tíi viÖc kh¶o s¸t c¸c tuyÕn®iÓm du lÞch míi. C«ng viÖc nµy cÇn cã sù phèi hîp víi c¸c ®èi t¸c lµ c¸c c«ngty l÷ hµnh nhËn kh¸ch. ViÖc kh¶o s¸t c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch míi sÏ gióp chinh¸nh cã ®îc nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch h p dÉn h¬n ®èi thñ c¹nh tranh, n©ngcao vÞ thÕ s¶n phÈm cña chi nh¸nh trªn thÞ trêng. §èi víi ngêi ViÖt Nam, ®îc coi lµ nh÷ng kh¸ch hµng nh¹y c¶m víi gi¸ c¶.Do vËy, khi x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ra níc ngoµi chi nh¸nh nªn chó ýtíi v n ®Ò nµy. Ch¬ng tr×nh du lÞch x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o ®îc hai yÕu tè: gi¸rÎ vµ phï hîp yªu cÇu.3.3.3.3. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch: T¨ng cêng qu¶ng c¸o b»ng c¸c tËp g p, qua b¸o vµ t¹p chÝ, göi th mêi tíikh¸ch hµng. Tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m, Festival vÒ du lÞch. Chi nh¸nh cÇn cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ tèt viÖc qu¶ng c¸o, ®a ra c¸c chÝnhs¸ch khuyÕn m¹i nh gi¶m gi¸ tour trong c¸c ngµy nghØ, ngµy lÔ línÉnh»m chípthêi c¬ thu hót kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng nh©n viªn phô tr¸ch m¶ng c«ng viÖc b¸n hµng cÇn ph¶i cãsù chia sÎ th«ng tin vµ kinh nghiÖm víi kh¸ch hµng. Thùc hiÖn viÖc t v n chokh¸ch hµng vÒ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch mµ chi nh¸nh cung c p ®Ó hä cã kh¶n¨ng lùa chän vµ ra quyÕt ®Þnh mua.3.3.3.4. C«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch: Tríc chuyÕn ®i, chi nh¸nh cÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ cho híng dÉn viªn vÒt©m lý còng nh vËt ch t, tr¸nh cho híng dÉn viªn bÞ c¨ng th¼ng trong qu¸tr×nh phôc vô kh¸ch. Ngoµi ra, chi nh¸nh nªn cã phiÕu ®iÒu ®éng hay gi y c«ngt¸c ®Ó t¹o thuËn lîi cho híng dÉn viªn khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. Chi nh¸nh nªn thiÕt kÕ c¸c b¶ng híng dÉn cña ch¬ng tr×nh du lÞch vµ ph¸tcho kh¸ch trong buæi häp ®oµn tríc chuyÕn ®i. Víi b¶ng híng dÉn nµy, kh¸ch cãthÓ biÕt ®«i chót vÒ c¸c ®iÓm du lÞch mµ hä sÏ tíi trong ch¬ng tr×nh, t¹o nªn 40
 • 41. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368sù høng thó phÊnkhëi tr íc khi ®i. Néi dung b¶ng híng dÉn cã thÓ bao gåm: lÞchtr×nh chuyÕn®i, thêi gian tiÔn ®ãn ®oµn, danh s¸ch kh¸ch s¹n cã trong ch¬ngtr×nh, ng«n ng÷, tiÒn tÖ, thêi tiÕt khÝ hËu t¹i c¸c níc… Nh÷ng th«ng tin trªnsÏ gióp kh¸ch chñ ®éng h¬n trong chuyÕn®i. Sau khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, viÖc thu thËp nh÷ng phiÕunhËn xÐt tõphÝa kh¸ch rÊt quan träng. Qua ®ã, chi nh¸nh cã thÓ biÕt ®îc t×nh h×nh phôcvô kh¸ch cña nhµ cung cÊpvµ ®©y lµ nguån th«ng tin h÷u Ých cho c«ng t¸cnghiªn cøu thÞ tr êng. Tuy nhiªn, c¸c phiÕunhËn xÐt cña chi nh¸nh cßn tån t¹imét sè vÊn ®Ò nh: cha ®¶m b¶o tÝnh nÆc danh, kh¸ch cho phiÕuvµo phong b×vµ göi tíi chi nh¸nh (®iÒu nµy ®· g©y mét sè trë ng¹i cho kh¸ch) do vËy phiÕunhËn xÐt cña kh¸ch cÇn ph¶i ®îc chi nh¸nh thiÕt kÕhîp lý h¬n, híng dÉn viªn nªnph¸t c¸c phiÕucho kh¸ch, sau khi kh¸ch ®iÒn th«ng tin xong th× thu l¹i ngay. ViÖc tÆng quµ l u niÖm cho kh¸ch nªn ®îc thùc hiÖn ngay sau chuyÕn®i(®©y lµ lóc kh¸ch cã Ênt îng vÒ chuyÕn®i nhÊt) t¹o ra kh¶ n¨ng kh¸ch sÏ quaytrë l¹i víi chi nh¸nh.3.4. Mét sè kiÕn ngh Þ víi c¸c c¬ quan nhµ n íc §Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh nãi chung vµ ho¹t ®éng kinhdoanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng nãi riªng, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cÇn t¹ora m«i tr êng kinh doanh lµnh m¹nh, hÊpdÉn. ViÖc ban hµnh c¸c c¬ chÕchÝnhs¸ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cao nh»m ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ cñachóng.3.4.1. §èi víi chÝnh ph ñ: • §Èy m¹nh viÖc ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh liªn quan ®Õndu lÞch, hîp t¸c song ph¬ng víi nh÷ng quèc gia kh¸c. Tõ ®ã t¹o ®IÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Namcòng nh ngêi ViÖt Namra níc ngoµi. • Nªn u tiªn ®Çu t x©y dùng kÕt cÊuh¹ tÇng giao th«ng ®êng kh«ng, ®- êng bé ®êng thuû, n©ng cÊphÖ thèng cöa khÈu, s©n bay quèc tÕ.3.4.2. §èi víi Tæng côc du lÞch: ë níc ta Tæng côc du lÞch lµ c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n cao nhÊt vÒdu lÞch, cã nhiÖmvô so¹n th¶o c¸c dù ¸n, luËt, ph¸p lÖnh, dù th¶o, nghÞ quyÕt,nghÞ ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õndu lÞch theo sù ph©n c«ngcña cÊptrªn. C¸c v¨n b¶n nµy ph¶i ®îc ®Ö tr×nh lªn chÝnh phñ hoÆc thñ t íngchÝnh phñ phª duyÖt. HiÖn nay, v¨n b¶n ph¸p lý cao nhÊt vÒ du lÞch lµ “Ph¸p lÖnh du lÞch”®îc ban hµnh ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 1999 (®©y lµ v¨n b¶n ph¸p quy ®Çu tiªn®Æt nÒn t¶ng ph¸p lý cho c¸c ho¹t ®éng vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh). KÓ tõkhi ph¸p lÖnh du lÞch ®îc thùc thi ®· tao ra sù thèng nhÊt vÒ c¸c quan ®iÓm,chñ tr ¬ng, ph¬ng híng ph¸t triÓn cña ngµnh. Tõ ®ã n©ng cao ®îc nhËn thøccña c¸c ban ngµnh, c¸c c¬ quan cã liªn quan … trong viÖc ph¸t huy vai trßcòng nh hiÖu qu¶ mµ ngµnh du lÞch mang l¹i. Tuy nhiªn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ 41
 • 42. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368du lÞch cßn chøa ®ùng nhiÒu mÆt h¹n chÕ,cha ®¶m b¶o chÆt chÏ, thiÕusù®ång bé. §iÒu ®ã ®· g©y c¶n trë lín cho sù ph¸t triÓn vµ ®i lªn cña ngµnh. • §Ó ®em l¹i sù æn ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý, Tæng côc du lÞch cÇn nhanh chãng thùc hiÖn viÖc hoµn chØnh Ph¸p lÖnh du lÞch ®Ó tiÕn tíi so¹n th¶o “LuËt du lÞch”. ViÖc ra ®êi cña LuËt du lÞch sÏ gãp phÇn to lín vµo sù t¨ng tr ëng vµ ph¸t triÓn cña ngµnh. Nã sÏ t¹o ra m«i tr êng ph¸p lý æn ®Þnh h¬n dÉn tíi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa vµ quèc tÕ(trong ®ã cã ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng). • MÆt kh¸c Tæng côc du lÞch cÇn ph¶i x©y dùng c¸c chiÕnl îc, kÕho¹ch ph¸t triÓn du lÞch mét c¸ch l©u dµi vµ so¹n th¶o c¸c dù ¸n ®Ö tr×nh lªn ChÝnh phñ ®Ó cã sù ®Çu t thÝch ®¸ng cho ngµnh du lÞch. Tõ ®ã t¹o nªn søc hÊpdÉn trong m«i tr êng kinh doanh cña ngµnh. • Thêng xuyªn ®¨ng ký tham gia c¸c héi chî du lÞch ë níc ngoµi sÏ t¹o c¬ héi ®Ó qu¶ng b¸ vÓ h×nh ¶nh ®Êt níc vµ con ngêi ViÖt Namvíi c¸c n- íc b¹n. §©y còng lµ c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch trong níc t×m kiÕm®èi t¸c b¹n hµng ë níc ngoµi. Trong nh÷ng n¨m võa qua, c¸c níc trªn thÕgiíi ®i theo xu híng hîp t¸c ho¸ b×nh ®¼ng cïng cã lîi. Ngµnh du lÞch níc ta ®· cã quan hÖ b¹n hµng víi trªn 1000 h·ng cña h¬n 50 quèc gia, vïng l·nh thæ. GÇn ®©y, níc ta thiÕt lËp vµ më réng mèi quan hÖ víi c¸c níc §«ng Nam ¸, Trung Quèc, c¸c níc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D ¬ng… §Æc biÖt lµ sù tham gia vµo viÖc ph¸t triÓn du lÞch víi c¸c níc thuéc tiÓu vïng s«ng Mª k«ng më réng. • Tæng côc du lÞch t¨ng cêng h¬n n÷a vai trß chñ ®¹o trong c¸c ho¹t ®éng thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ. Sù liªn kÕt gi÷a c¸c quèc gia vµ c¸c tæ chøc du lÞch næi tiÕng (PATA, ASTA, WTO…) trªn thÕgiíi sÏ ®em l¹i lîi Ých lín cho ngµnh du lÞch nãi chung vµ cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch nãi riªng. ViÖc liªn kÕthîp t¸c sÏ ®¶m b¶o cã ®îc nguån kh¸ch æn ®Þnh, thu hót ®Çu t , chia sÎ rñi ro vµ häc hái ®îc nhiÒu kinh nghiÖmquý b¸u tõ phÝa ®èi t¸c. • Tæng côc du lÞch cÇn x©y dùng c¸c chi nl îc cho viÖc ®µo t¹o vµ Õ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho ngµnh. §©y lµ nh©n tè rÊt quan träng vµ mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn ngµnh du lÞch trong t ¬ng lai. ë níc ta hiÖn nay víi 24 tr êng §ai häc, Cao ®¼ng cã kho¸ du lÞch hoÆc tæ bé m«n cã chuyªn nghµnh du lÞch vµ 22 tr êng trung häc chuyªn nghiÖp vµ trung t©m d¹y nghÒ du lÞch th× n¨ng lùc ®µo t¹o cña c¸c c¬ së nãi trªn chØ ®µo t¹o ®îc kho¶ng 3000 ng- êi/n¨m. Trong khi ®ã, t¹i Th¸i lan cã ®iÒu kiÖn vÒ nhiÒu mÆt kh¸ gièng níc ta nhng ®· cã nÒn c«ng nghiÖp du lÞch t ¬ng ®èi ph¸t triÓn, cã tíi 83 häc viÖn ®µo t¹o du lÞch, lÔ t©n vµ dÞch vô cã tíi 42
 • 43. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 9 tr êng §ai h äc nh µ níc, 26 tr êng §¹i h äc, C ao ®¼ng t nh ©n, m çi n ¨m cho ra tr êng kho ¶ng 8.300 ngêi. Nh ×n chung, h Çu hÕ tc ¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ë níc ta c ßn th iÕ us ù th èng nh t, cha c Ëp nh Ët víi t×nh h ×nh thÕ giíi vµ khu vùc, hiÖn ®ang c ßn nhiÒu b tc Ëp c Çn ph ¶i x ö lý. H äc viªn ®îc nghiªn c øu lý thuyÕ tr t k ü lìng nhng h ä Ý t c ã c ¬ h éi ®i vµo th ùc ti Ôn. M Æt kh ¸c, c ¬ s ë vË t ch t, trang th iÕ tb Þ ph ôc vô cho viÖc ®µo t¹o c ßn ngh Ìo n µn, th iÕ u th èn. §iÒu ®ã ph Çn n µo ®· lµm gi¶m ch tlîng c ña ngu ån nh ©n lùc cho du lÞch. • Ho µn th iÖn c «ng t¸c c p vµ thu h åi gi y ph ¸p kinh doanh l÷ h µnh qu èc t , th Î híng d Én viªn du lÞch qu èc t nh »m ®¶m b ¶o m «i tr êng kinh Õ Õ doanh lµnh m ¹nh vµ ®¶m b ¶o cung c p ®éi ngò híng d Én viªn du lÞch qu è t c ã tr×nh ®é chuyªn m «n nghiÖp vô cao. T õ ®ã ng µy c µng Õ c ñng c è h ×nh ¶nh c ña du lÞch ViÖ t Nam trong t©m trÝ c ña du kh ¸ch níc ngo µi.3. 4. 3. §èi víi Tæ ng c ôc h¶i quan, bé c« ng an, bé ngo ¹ i giao: C Çn t¹o ®iÒu kiÖn h ¬n n ÷a trong viÖc lµm th ñ tôc xu tnh Ëp c ¶nh chokh ¸ch du lÞch ra vµo ViÖ t N am qua c ¸c c öa kh Èu. §iÒu n µy t¹o thu Ën lî i chokh ¸ch du lÞch ®i ra níc ngo µi ho Æc cho kh ¸ch du lÞch lµ ngêi níc ngo µi vµoViÖ t Nam . Kh ¸ch du lÞch s Ï c ¶m th y tho ¶i m ¸i h ¬n, thu Ën ti Ön d Ô d µng h ¬ntrong viÖc lµm c ¸c th ñ gi y tê c Çn th iÕ t, tr¸nh cho h ä g Æp ph ¶i nh ÷ng phiÒnto ¸i vÒ an ninh.3.4.4. §èi víi Bé giao th«n g vËn t¶i: CÇn quan t©m víi viÖc qu¶n lý, vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch ®Ó ®¶m b¶oan toµn tuyÖt ®èi cho du kh¸ch. Ngoµi ra, cÇn x©y dùng c¸c chiÕn lîc nh»m c¶it¹o c¬ së h¹ tÇng, hÖ thèng ®êng x¸, cÇu cèng. Tõ ®ã t¹o sù thuËn lîi vµtho¶i m¸i cho du kh¸ch khi tíi c¸c ®iÓm du lÞch.3.4.5. §èi víi Côc hµng kh« n g d©n dông Vi÷t Nam: CÇn ph¸t huy vai trß cña h·ng hµng kh«ng quèc gia trong viÖc t¹o ®iÒukiÖn thuËn lîi cho c¸c h·ng l÷ hµnh nh viÖc ®¨ng ký ®Æt chç, gi¶m gi¸ vÐ khimua sè lîng lín (chÝnh s¸ch gi¸ c¶). MÆt kh¸c, h·ng hµng kh«ng cÇn lu«n thùchiÖn qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm du lÞch, qu¶ng b¸ vÒ h×nh ¶nh ® t n íc ViÖt Namcho kh¸ch níc ngoµi. Ngoµi ra, viÖc thay ®æi giå bay, trÔ giê bay cÇn ® îch¹n chÕ mét c¸ch th p nh t, ®iÒu nµy sÏ lµm thay ®æi lÞch tr×nh cña chuyÕn ®idÉn ®Õn ¶nh hëng tíi ch t lîng cña ch¬ng tr×nh. 43
 • 44. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368KÕt luËn Tõ viÖc nghiªn cøu ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng cña chinh¸nh c«ng ty DÞch Vô Du LÞch BÕnThµnh t¹i Hµ Néi cho thÊy: m¶ng kinh doanhnµy ë ®©y cha thùc sù ph¸t triÓn, sè l îng kh¸ch c«ng ty phôc vô cha nhiÒu,c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cha thùc sù ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch. Ho¹t®éng x©y dùng ch¬ng tr×nh cßn phô thuéc nhiÒu vµo c«ng ty l÷ hµnh nhËnkh¸ch bªn níc b¹n. Bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh cha chñ ®éng trong viÖc thu hót kh¸chhµng ®Õnvíi c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn còng thËt dÔ hiÓu, bëi xu híng chung vÒ ho¹t®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng ë ViÖt Nam cßn kh¸ nhiÒu bÊt cËp.ThÞ tr êng kh¸ch th× cã giíi h¹n trong khi sè l îng c¸c c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ®ã l¹i qu¸ nhiÒu. §iÒu ®ã dÉn ®Õnsøc c¹nh tranh trªn thÞ tr êng lµ qu¸ lín. Víi chuyªn ®Ò nµy, em hy väng sÏ gióp Ých ®îc phÇn nµo c«ng t¸c kinhdoanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña chi nh¸nh, ®Ó cho ho¹t ®éng nµy ngµycµng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, do mét sè h¹n chÕvÒ tr×nh ®é còng nh thêi giannªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Mong thÇy c« vµ c¸c b¹n gãp ýthªm ®Ó emcã thÓ hoµn chØnh h¬n chuyªn ®Ò nµy. 44
 • 45. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368TµI li÷u tham kh¶o 1 . PGS .TS NguyÔn V¨n §Ýnh vµ ThS . Ph ¹m H ång Ch¬ng Ð G i¸o tr×nh Q u ¶n trÞ kinh doanh l÷ h µnh, NXB Th èng k ª, H µ N éi, 2000. 2. PGS .TS NguyÔn V¨n §Ýnh vµ ThS . Ph ¹m H ång Ch¬ng Ð G i¸o tr×nh Híng d Én du lÞch , NXB Th èng k ª, H µ N éi, 2000. 3. NguyÔn V¨n M ¹nh Ð Lu Ën ¸n TiÕ n s ü “Nh ÷ng gi¶i ph ¸p nh »m ph ¸t tri Ón ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh trªn ®Þa b µn H µ N éi”, H µ N éi, 2002. 4. Ngh Þ ®Þnh 27/ 2001 / §-CP ng µy 05-6-2001 c ña Ch Ýnh ph ñ vÒ kinh N doanh l÷ h µnh, híng d Én du lÞch. 5. Th «ng t s è 04/2 001 / TT-TCD L ng µy 24-1 2- 2001 c ña T æng c ô du lÞch , híng d Én th ùc hiÖn ngh Þ ®Þnh s è 27/ 2001 / §-CP.N T ¹p ch Ý D u lÞch ViÖ t N am , c ¸c s è 2003. 45
 • 46. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôcTrang Lêi më ®Çu ..................................................................... 1 Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ ®éng (outbound)1.1.Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n ................................................................... 31.1.1.Kimhdoanh l÷ hµnh ......................................................................... 31.1.2. C¸c lo¹i h×nh vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh ................................ 31.1.3. Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng ............................................... 41.2. C¸c yÕutè ¶nh hëng ®Õnsù ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ®éng .................................................................................................... 51.2.1.M«i tr êng vÜ m« ........................................................................... 51.2.2. M«i tr êng c¹nh tranh trùc tiÕp....................................................... 51.2.3. M«i tr êng bªn trong doanh nghiÖp ................................................. 61.3. Quy tr×nh kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi ........................... 71.3.1. Giai ®o¹n 1: ThiÕtkÕch¬ng tr×nh du lÞch ......................................... 71.3.2. Giai ®o¹n 2: X¸c ®Þnh gi¸ thµnh, gi¸ b¸n cña ch¬ng tr×nh du lÞch .... 101.3.3. Giai ®o¹n 3: Tæ chøc xóc tiÕn....................................................... 121.3.4. Giai ®o¹n 4: Tæ chøc c¸c kªnh tiªu thô ch¬ng tr×nh du lÞch ........... 121.3.5. Giai ®o¹n 5: Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch ..................... 151.4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng ............................................................................................... 161.4.1. Mét sè chØ tiªu tuyÖt ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ kÕtqu¶ kinh doanh tour ....... 161.4.2. Mét sè chØ tiªu t ¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ kÕtqu¶ kinh doanh l÷ hµnh quèctÕbÞ ®éng ........................................................................................... 18 Ch¬ ng 2 Thùc tr ¹ ng c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ®éng c ña chi nh¸nh c«ng ty Du l Þch BÕn Thµnh t ¹i Hµ Néi.2.1. Giíi thiÖu chung ...............................................................................202.1.1.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕnThµnh ............................202.1.2. Vµi nÐt vÒ chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ......................................................22 46
 • 47. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.1.3. C¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh ..............................................................252.1.4. KÕtqu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh n¨m2002 ......................................272.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng ...... 312.2.1. Thùc tr¹ng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng .............................. 312.2.2. §Æc ®iÓm thÞ tr êng kh¸ch du lÞch quèc tÕbÞ ®éng..................... 332.2.3. Quy tr×nh kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng .............................. 372.2.4. Quan hÖ víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch ................................... 442.3. §¸nh gi¸ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕbÞ ®éng442.3.1. Nh÷ng thµnh c«ng ......................................................................... 442.3.2 Nh÷ng h¹n chÕ cÇn gi¶i quyÕt.......................................................... 45 Ch¬ ng 3 Mét sè gi ¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ b Þ ®éng.3.1. Xu híng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ............................................... 473.2. §Þnh híng kinh doanh cña chi nh¸nh .................................................. 483.2.1. VÒ chØ tiªu kinh doanh .................................................................483.2.2. C«ng t¸c thÞ tr êng qu¶ng b¸ du lÞch .............................................493.2.3. VÒ c¬ cÊutæ chøc ......................................................................493.2.4. C¸c c«ng t¸c kh¸c .........................................................................503.3. Mét sè gi¶i ph¸pnhawmf thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèctÕbÞ ®éng ...........................................................................................503.3.1. VÒ c¬ cÊutæ chøc vµ lao ®éng...................................................503.3.2. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt.........................................................523.3.3. VÒ kü thuËt...............................................................................523.4. Mét sè kiÕnnghÞ víi c¬ quan nhµ níc ................................................543.4.1.§èi víi ChÝnh phñ...........................................................................54 47
 • 48. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683.4.2.§èi víi tæng côc du lÞch ...............................................................553.4.3. §èi víi tæng cô h¶I quan. Bé c«ng an, Bé ngo¹I giao ......................573.4.4. §èi víi Bé giao th«ng vËn t¶I .......................................................573.4.5. §èi víi Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam...................................57KÕtluËn ...............................................................................................59 48
 • 49. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 49