Kt258

384 views
269 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt258

 1. 1. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Tiªu thô hµng ho¸ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng. Thùc tiÔn cho thÊy thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý, c«ng t¸c tiªu thô ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung Nhµ níc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh can thiÖp s©u vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ trong thêi kú nµy chñ yÕu lµ giao nép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ níc ®Þnh s½n. Tãm l¹i trong nÒn kinh tÕ tËp trung khi mµ ba vÊn ®Ò trung t©m: S¶n xuÊt c¸i g×? B»ng c¸ch nµo? Cho ai? ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô chØ lµ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò nµy trë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®îc hµng ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng "l·i gi¶, lç thËt" th× sím muén còng sÏ bÞ ph¸ s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã. §Ó qu¶n lÝ ®îc tèt nghiÖp vô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B1
 2. 2. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn NguyÔn ThÞ Lîi cïng víi sù gióp ®ì cña c¸n bé kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, em ®· thùc hiÖn tèt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi: Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 phÇn: PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. PhÇn II: Néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. PhÇn III: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lÝ luËn vµ thùc tÕ. Do thêi gian cã h¹n nªn b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt. KÝnh mong sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó b¸o c¸o thùc tËp nµy cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B2
 3. 3. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¸o c¸o s¬ bé + Néi dung: KÕ to¸n b¸n hµng cña doanh nghiÖp + §Þa ®iÓm thùc tËp: C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c (Ha Bac Joint Stock Company) - §Þa chØ: sè 16/27 Lª Thanh NghÞ - Hai Bµ Trng - Hµ Néi I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c em ®îc biÕt C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c lµ mét doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Tªn giao dÞch lµ: C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c- Ha Bac Joint Stock company C«ng ty ®îc thµnh lËp vµ ®îc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Hµ Néi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Sè ®iÖn tho¹i: 04.683553 Fax: 04.8683553 E-mail: HaBac@fpt.vn Sè tµi kho¶n giao dÞch: 0100000049745 M· sè thuÕ C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c ®îc thµnh lËp dùa trªn luËt doanh nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo luËt ®Þnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong sè vèn do C«ng ty qu¶n lý, cã con dÊu riªng, cã tµi s¶n vµ c¸c quü tËp trung ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo qui ®Þnh cña Nhµ níc víi sè vèn ban ®Çu 2.589 triÖu ®ång, trong ®ã vèn cè ®Þnh cã kho¶ng 659 triÖu ®ång, vèn lu ®éng kho¶ng 1.589 triÖu ®ång, C«ng ty Hµ B¾c ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, C«ng ty ®· D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B3
 4. 4. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, tù trang tr¶i chi phÝ vµ kinh doanh cã l·i. Doanh thu ngµy cµng lín, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ngµy cµng t¨ng. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c lµ c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i th«ng qua qu¸ tr×nh kinh doanh c«ng ty nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, t¨ng tÝch luü cho ng©n s¸ch, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn. Víi ®Þnh híng ®óng ®¾n vµ môc tiªu phÊn ®Êu v× sù ph¸t triÓn chung, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ, n¨ng lùc cña m×nh trªn c¸c lÜnh vùc: "§iÖn, ®iÖn tö viÔn th«ng c¸c dù ¸n gi¶i ph¸p tæng thÓ hÖ thèng th«ng tin vµ cung cÊp c¸c linh kiÖn m¸y tÝnh, s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin". C¸c dù ¸n cña C«ng ty ®· thùc sù bao hµm ®îc tÊt c¶ c¸c yÕu tè quan träng, cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ mòi nhän hiÖn t¹i còng nh trong t¬ng lai. LÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu hiÖn nay cña C«ng ty Hµ B¾c bao gåm: - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, ®iÖn tö viÔn th«ng, v¨n phßng vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao. - Nghiªn cøu øng dông chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt kÕ c¸c phÇn mÒm øng dông, ®µo t¹o c«ng nghÖ th«ng tin. - T vÊn x©y dùng c¸c dù ¸n, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ ®iÖn tö viÔn th«ng, m¹ng m¸y tÝnh tæng thÓ, cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ CNTT, ®iÖn tö viÔn th«ng. Liªn doanh s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c lo¹i s¶n phÈm trªn. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B4
 5. 5. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc kinh doanh kh¸c khi ®îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh kinh tÕ, kÜ thuËt. Víi kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm vµ sù cè g¾ng hÕt m×nh, C«ng ty tin tëng r»ng trong t¬ng lai sÏ ®ãng gãp ®îc nhiÒu h¬n n÷a c«ng Ých cña m×nh trong sù nghiÖp ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n- íc nãi chung vµ ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam nãi chung. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c §Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lÝ tèt C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh: §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc - ngêi cã quyÒn lùc cao nhÊt, gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ mét phã gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n trëng vµ mét sè chuyªn viªn kh¸c vµ díi lµ mét hÖ thèng phßng ban chøc n¨ng. Chøc n¨ng cña tõng bé phËn ®îc tãm t¾t nh sau: D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B5 Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng Kinh doanh Phßng KÕ to¸n Phßng Ph¸t triÓn dù ¸n Phßng KÜ thuËt Kho quü
 6. 6. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c kh©u träng yÕu, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - Phã gi¸m ®èc: tham mu cho gi¸m ®èc. - Phßng kÕ to¸n: cã nhiÖm vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý toµn diÖn vÒ tµi chÝnh, thu nhËp vµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c mÆt ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ th«ng tin kinh tÕ. ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch Nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, l·ng phÝ, vi ph¹m kÜ thuËt tµi chÝnh. - Phßng kinh doanh: cã nhiÖm vô vËn chuyÓn, giao hµng, lµ n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh mua b¸n vµ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c hîp ®ång cña C«ng ty. - Phßng ph¸t triÓn dù ¸n: cã nhiÖm vô nghiªn cøu khai th¸c nguån hµng vµ thÞ trêng tiªu thô, lµ n¬i quyÕt ®Þnh mua hµng, ®Æt hµng vµ tæ chøc ph©n phèi hµng ho¸. - Kho quü: cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu, chi ph¸t sinh trong ngµy, c¨n cø theo chøng tõ hîp lÖ, ghi sæ quü vµ lËp b¸o c¸o quü hµng ngµy. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, h×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty Hµ B¾c ®ang ¸p dông S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B6 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tr­ ëng KÕ to¸n b¸n hµng KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n c«ng nî Quü
 7. 7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ ë trªn phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý. C«ng ty Hµ B¾c ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c - bé m¸y kÕ to¸n tËp trung, hÇu hÕt mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n trung t©m, tõ kho¶n thu nhËp kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ ®Õn kh©u tæng hîp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, tõ kÕ to¸n chi tiÕt ®Õn kÕ to¸n tæng hîp. ë phßng kÕ to¸n mäi nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu ®Æt díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n trëng. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc bè trÝ 6 nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc, n¾m v÷ng nghiÖp vô chuyªn m«n. - KÕ to¸n trëng - trëng phßng kÕ to¸n: lµ ngêi tæ chøc, chØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ toµn bé c«ng t¸c cña phßng, lµ ngêi gióp viÖc phã gi¸m ®èc tµi chÝnh vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty. KÕ to¸n trëng cã quyÒn dù c¸c cuéc häp cña c«ng ty bµn vµ quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò thu, chi, kÕ ho¹ch kinh doanh, qu¶n lý tµi chÝnh, ®Çu t, më réng kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - KÕ to¸n tæng hîp: lµ ghi sæ tæng hîp ®èi chiÕu sè liÖu tæng hîp víi chi tiÕt, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n b¸n hµng: tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n b¸n hµng trong C«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng vµ biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng ho¸ hµng ngµy, gi¸ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. - KÕ to¸n thuÕ: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®Çu vµo ho¸ ®¬n GTGT theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c ho¸ ®¬n mua hµng, ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ lËp D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B7
 8. 8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp b¶ng kª chi tiÕt, tê khai b¸o thuÕ. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh vËt t hµng ho¸ cña C«ng ty. - Thñ quü: lµ ngêi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu chi ph¸t sinh trong ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ hîp lÖ, ghi râ quü vµ lËp b¸o c¸o quü hµng ngµy. - KÕ to¸n thanh to¸n vµ c«ng nî: cã nhiÖm vô lËp chøng tõ vµ ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt c«ng nî, thanh to¸n lËp b¸o c¸o c«ng nî vµ c¸c b¸o c¸o thanh to¸n. * HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông thèng nhÊt víi hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp võa vµ nhá ban hµnh kÌm theo qui ®Þnh 1177/TC/Q§-C§KT ngµy 23/12/1996 vµ quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§-BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh. 4. H×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p dông C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, dïng nhiÒu lo¹i chøng tõ nªn C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy hay ®Þnh k× c¨n cø c¸c chøng tõ gèc nh phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ®· kiÓm tra hîp lÖ ®Ó ph©n lo¹i råi lËp chøng tõ ghi sæ. C¸c chøng tõ gèc cÇn ghi chi tiÕt th× kÕ to¸n sÏ tËp hîp vµ ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu hµng ho¸ vµ më sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng theo tõng lo¹i vËt liÖu. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®· lËp vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ sau ®ã ghi vµo sæ c¸i. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chøng tõ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu, chi tiÕt c¸c chøng tõ vµo sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B8
 9. 9. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cuèi th¸ng kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i víi b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt, gi÷a b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n víi sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. Cuèi k× h¹ch to¸n, c¨n cø vµo sè liÖu c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc ghi vµo hai sæ kÕ to¸n tæng hîp mét c¸ch riªng rÏ: sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi vµo sæ c¸i. - Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ: sæ nµy dïng ®Ó ®¨ng kÝ c¸c chøng tõ ghi sæ, sæ ®· lËp theo thø tù thêi gian, t¸c dông cña nã lµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chøng tõ ghi sæ, tr¸nh bÞ thÊt l¹c hoÆc bá sãt kh«ng ghi sæ. §ång thêi sè liÖu cña sæ ®îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu cña b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. - Sæ c¸i: lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp, do cã nhiÒu nhiÖm vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ t¬ng ®èi phøc t¹p nªn C«ng ty dïng sæ c¸i nhiÒu cét, ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè sæ thÎ chi tiÕt kh¸c. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B9
 10. 10. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2004 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng Céng - Céng th¸ng - Luü kÕ tõ ®Çu quÝ Ngµy th¸ng n¨m Ngêi ghi sæ (KÝ, hä tªn) KÕ to¸n trëng (KÝ, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (KÝ, ®ãng dÊu) D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B10
 11. 11. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B11 Sæ quÜ Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng kÝ CTGS Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi SPS B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 12. 12. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ Tríc ®©y, trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty sö dông sæ nhËt kÝ chøng tõ. Nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu qu¶n lý chøng tõ ghi sæ ®îc lùa chän lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n. Víi ph¬ng thøc nµy th× viÖc tiÕn hµnh ®îc ®¬n gi¶n, dÔ lµm, phï hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, thuËn lîi cho viÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong kÕ to¸n. Mµ C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c l¹i cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc, cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh dïng lo¹i h×nh chøng tõu nªn viÖc ¸p dông h×nh thøc nµy lµ phï hîp. H¬n n÷a viÖc sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, c¸c chøng tõ tr¸nh ®îc viÖc bÞ thÊt l¹c hoÆc bá sãt kh«ng ghi sæ. §ång thêi sè liÖu cña sæ ®îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cuèi k× nªn ®é chÝnh x¸c ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Tuy nhiªn h×nh thøc chøng tõ ghi sæ nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n. V× cã nhiÒu lo¹i sæ s¸ch nªn viÖc ghi chÐp bÞ trïng lÆp mét nghiÖp vô ®îc ghi vµo nhiÒu sæ s¸ch kÕ to¸n, do ®ã khèi l- îng c«ng viÖc t¨ng lªn. II. néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1. Chøng tõ sæ s¸ch ®îc ¸p dông ¸p dông hÖ thèng chøng tõ ban ®Çu trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. Víi ho¹t ®éng kinh doanh ®iÖn, ®iÖn tö viÔn th«ng, c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh, c«ng nghÖ th«ng tin th× C«ng ty ®· sö dông c¸c chøng tõ sau: - Ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B12
 13. 13. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho - B¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n lÎ hµng ho¸ dÞch vô. - B¶ng chøng tõ kh¸c liªnq uan ®Õn nghiÖp vô b¸n hµng - Sæ, thÎ kho 2. HÖ thèng sæ kÕ to¸n. Sæ kÕ to¸n lµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, viÖc lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n phï hîp víi qui m« cña doanh nghiÖp, phï hîp víi tr×nh ®é kÕ to¸n, ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n. H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc kÕt hîp c¸c lo¹i sæ s¸ch cã kÕt cÊu kh¸c nhau theo mét tr×nh tù h¹ch to¸n nhÊt ®Þnh nh»m hÖ thèng ho¸ vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu theo yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh. T¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c, tríc ®©y trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt kÝ chøng tõ. Nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu qu¶n lý, chøng tõ ghi sæ ®îc lùa chän lµ h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ: c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kª sto¸n tæng hîp lµ "chøng tõ ghi sæ". HiÖn nay, C«ng ty ®ang sö dông hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®Ó gi¶m nhÑ søc lao ®éng cho bé m¸y kÕ to¸n. H×nh thøc chøng tõ ghi sæ bao gåm c¸c lo¹i sæ sau: - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 3. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña phßng kÕ to¸n C«ng ty nh sau: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B13
 14. 14. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng ph¶i khãa sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng trªn chøng tõ ghi sæ tÝnh tæng sè ph¸t sinh nî, tæng sè ph¸t sinh cã vµ sè d cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng víi sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh nî vµ tæng sè ph¸t sinh cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b»ng nhau vµ b»ng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. Tæng sè d nî vµ tæng sè d cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d cña tõng tµi kho¶n trªn t¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B14
 15. 15. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng t¹i doanh nghiÖp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B15 PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho Ho¸ ®¬n GTGT Sæ quü Sæ chi tiÕt - ThÎ kho - B¸o c¸o BH Chøng tõ ghi sæ TK 511 Sæ c¸i TK 511 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ ®¨ng ký GTGS B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 16. 16. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ sö dông h¹ch to¸n hµng ho¸ Chøng tõ ë C«ng ty sö dông lµ bé chøng tõ do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh nh: PhiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT. Khi nhËn ®îc phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho thñ kho sÏ ghi vµo sæ kho (thÎ kho) theo sè lîng hµng nhËp vµo b¸n ra (biÓu 2,3,4). Thñ kho cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt hµng ho¸ nhËp xuÊt tån vµ ghi vµo thÎ kho. §Õn cuèi th¸ng thñ kho tÝnh sè tån kho tõng lo¹i hµng ho¸ ®Ó ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n vµ ë phßng kÕ to¸n sau khi nhËn ®îc phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n nhËp vµo b¶ng kÕ to¸n, b¶ng kª nhËp theo m· cña tõng vËt t hµng ho¸ ®Ó theo dâi hµng ho¸ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. Tõ b¶ng kª nµy kÕ to¸n läc ra ®îc sæ chi tiÕt vËt t hµng ho¸ theo tõng mÆt hµng vµ sæ chi tiÕt doanh thu (b¸o c¸o doanh thu) theo tõng mÆt hµng. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B16
 17. 17. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu nhËp kho Sè: Ngµy: 10/10/04 MÉu sè: 01-VT Ban hµnh theo Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña Bé TC Hä tªn ngêi giao hµng: C«ng ty TNHH Hoµng Minh NhËp t¹i kho: Lª Thanh NghÞ STT Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch hµng ho¸ §VT M· sè Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 Mone Misumi ChiÕ c 512421 2000 16.800 33.600.000 2 Qu¹t CPU pen IV ChiÕ c 512432 1500 20.800 31.200.000 3 Qu¹t CPU pen III ChiÕ c 512426 1000 25.600 25.600.000 4 Pin CMDS C¸i 512429 100 48245 4.824.500 Tæng tiÒn 95.224.5000 ThuÕ GTGT 9.522.450 Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n 104.756.950 Ngµy…. th¸ng…… n¨m Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n Thñ kho Ngêi giao hµng D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B17
 18. 18. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu nhËp kho: - Môc ®Ých: PhiÕu nhËp kho ®îc sö dông ë kho, do thñ kho ghi chÐp theo c¸c mÆt hµng ®îc nhËp hµng ngµy. - Yªu cÇu: Ghi ®óng tr×nh tù c¶u phiÕu nhËp kho bao gåm: + Sè thø tù + Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch hµng ho¸ + §¬n vÞ tÝnh + Sè lîng + §¬n gi¸ + Thµnh tiÒn - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp. +Dßng thø nhÊt: ghi tªn, ®Þa chØ tæ chøc, c¸ nh©n b¸n hµng. + Dßng thø hai: ghi nhËp t¹i kho hoÆc ®¬n vÞ nµo + Cét A:ghi sè thø tù 1,2,3, 4 + Cét B: ghi tªn hµng ho¸ dÞch vô: Mouse Misumi Qu¹t CPU pen IV Qu¹t CPU pen III Pin CMOS + Cét 3: ghi ®¬n vÞ tÝnh: chiÕc hoÆc c¸i + Cét 1: ghi sè lîng cô thÓ cña nh÷ng bé phËn m¸y tÝnh + Cét 2: ghi ®¬n gi¸ b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô cha cã thuÕ VAT. + Cét 3: b¶ng cét 1 nh©n cét 2 + C¸c d¹ng c¨n thõa phÝa díi c¸c cét: A, B, C,, 1, 2, 3, ®îc g¹ch bá phÇn bá tr¾ng + Dßng céng tiÒn hµng ghi sè tiÒn céng ®îc ë cét 3. Nî TK 156: 95.224.500 Nî TK 133: 9.524.500 D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B18
 19. 19. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cã TK 331: 104.746.950 Ho¸ ®¬n GTGT (kiªm phiÕu XK) Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: giao cho kh¸ch hµng Ngµy 10/10/04 §¬n vÞ b¸n hµng: §Þa chØ: Sè TK Hä tªn ngêi mua hµng: ChÞ Lan Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty DP Ba §×nh §Þa chØ: 22/C9 Ngäc Kh¸nh. H×nh thøc thanh to¸n: TM MS: 0100596869-1 ST T Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1+2 1 Mouse Misumi ChiÕc 30 16.800 251.640 2 Qu¹t CPU pen III ChiÕc 30 25.600 288.000 3 Loa Microlab 1.1 bé 6 80.182 107.273 Céng tiÒn hµng 1.753.092 TiÒn thuÕ GTGT 10% 175.309 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 1.928.401 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu chÝn tr¨m hai m¬i t¸m ngµn bèn tr¨m linh mét ®ång Ngêi muahµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B19 C«ng ty Cæ phÇn Hµ B¾c 16/27 Lª Thanh NghÞ - HBT- HN Tel: 8683553
 20. 20. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ho¸ ®¬n GTGT (kiªm phiÕu xuÊt kho). - Môc ®Ých: xuÊt kho kh¸ch hµng - Yªu cÇu: ghi ®óng tr×nh tù cña ho¸ ®¬n GTGT + Sè thø tù + Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch hµng ho¸ + §¬n vÞ tÝnh + Sè lîng + §¬n gi¸ + Thµnh tiÒn. - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp + Ghi râ tªn, ®Þa chØ, m· sè thuÕ, tæ chøc c¸ nh©n b¸n hµng, mua hµng, h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc, TM. + Cét A, B: ghi sè thø tù, tªn hµng ho¸, dÞch vô cung øng thu tiÒn: 1, 2, 3, 4…. + Cét C: ghi ®¬n vÞ tÝnh: chiÕc hoÆc bé + Cét 1: ghi râ sè lîng cña nh÷ng bé phËn m¸y tÝnh + Cét 2: ghi ®¬n gi¸ b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸ dÞch vô cha cã thuÕ VAT. + Cét 3: b»ng cét 1 nh©n cét 2 + C¸c dßng cßn thõa phÝa díi c¸c cét A, B, C, 1, 2, 3 ®îc g¹ch bá phÇn bá trèng. + Dßng céng tiÒn hµng ghi sè tiÒn céng ®îc ë cét 3. + Dßng thuÕ suÊt GTGT: ghi thuÕ suÊt cña linh kiÖn m¸y tÝnh lµ: 5% + Dßng tiÒn thuÕ GTGT: ghi sè tiÒn thuÕ cña linh kiÖn m¸y tÝnh ghi trong ho¸ ®¬n b»ng céng tiÒn hµng nh©n thuÕ % GTGT. + Dßng tæng céng tiÒn thanh to¸n ghi b»ng sè tiÒn hµng cégn sè tiÒn thuÕ GTGT, D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B20
 21. 21. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + Dßng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ ghi b»ng ch÷ sè tiÒn tæng céng tiÒn thanh to¸n. Nî TK 131: 1.928.401 Cã TK 511: 1.753.092 Cã TK 333: 175.309 D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B21
 22. 22. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ThÎ kho Tªn hµng ho¸: chuét Misumi Tõ ngµy: 01/10/04->31/10/2004 §¬n vÞ tÝnh: ChiÕc Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng Ghi chóNhË p XuÊt NhËp XuÊt Tån A B C D 1 2 3 4 1/10 Th¸ng 9 2.000 3/10 21/10 XuÊt b¸n Lan 2 hµng ®êng 500 1.500 3/10 2/10 NhËp mua 10.000 11.500 …. 30/10 505/1 0 XuÊt b¸n tiÒn H.D¬ng 300 800 Tæng 43.800 45.000 800 Ngµy….. th¸ng…. n¨m Ngêi lËp sæ (KÝ, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n trëng (KÝ, ghi râ hä tªn) D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B22
 23. 23. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ThÎ kho: - Môc ®Ých: ghi chÐp vÒ mÆt sè lîng, ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng danh ®iÓm, linh kiÖn m¸y tÝnh trªn c¬ së c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho. - Yªu cÇu: Cuèi ngµy hoÆc sau mçi nghiÖp vô nhËp, xuÊt, thñ kho ph¶i tÝnh ra sè tån trªn tõng thÎ kho. - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp. + Dßng 1: ghi tªn nh·n hiÖu hµng ho¸: chuét + Dßng 2: ghi ngµy lËp thÎ: tõ 01/10/2004 ®Õn 31/10/2004 + Dßng 3: ghi ®¬n vÞ tÝnh: chiÕc + Cét A: ghi ngµy th¸ng + Cét B, C: ghi sè liÖu chøng tõ c¨n cø theo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho + Cét D: ghi diÔn gi¶i chi tiÕt: xuÊt b¸n cho ai hoÆc lµ nhËp vµo cña ai + Cét 1: ghi sè lîng nhËp + Cét 2: ghi sè lîng xuÊt + Cét 3: ghi sè lîng cßn tån + Cét 4: ghi chó + Dßng tæng céng: ghi tæng sè lîng nhËp, xuÊt vµ cßn tån. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B23
 24. 24. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt hµng ho¸ Tªn hµng ho¸: Chuét Misumi Tõ ngµy 01/10/2004 -> 31/10/2004 §¬n vÞ tÝnh: chiÕc Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Sè NT SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tån ®Çu k× 16.00 0 2.000 32.000 21./10 3/10 XuÊt b¸n 63 2 16.00 0 5.000 8.000 2/10 3/10 NhËp mua 33 1 16.00 0 10.00 0 160.00 Céng 43.80 0 700.80 0 45.00 0 720.00 0 800 12.800 Ngµy….. th¸ng…. n¨m Ngêi lËp sæ (KÝ, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n trëng (KÝ, ghi râ hä tªn) D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B24
 25. 25. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt hµng ho¸ - Môc ®Ých: Sæ chi tiÕt hµng ho¸ ®îc më theo tõng danh môc hµng ho¸ t¬ng øng víi thÎ kho më ë kho. Sæ chi tiÕt hµng ho¸ theo dâi c¶ mÆt gi¸ trÞ cña hµng ho¸ - Yªu cÇu: hµng ngµy hoÆc ®Þnh k×, nh©n viªn kÕ to¸n sau khi nhËn chøng tõ tõ thñ kho, tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho víi c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan (ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n kiÓm nhËn…..), tÝnh thµnh tiÒn theo ®¬n gi¸ h¹ch to¸n vµ ghi vµo tõng chøng tõ nhËp, xuÊt kho -> tõ ®ã ghi vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸. - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp. + Dßng ®Çu tiªn: Ghi tªn danh môc hµng ho¸: chuét Misumi ®¬n vÞ tÝnh: chiÕc + Cét 1, cét 2: ghi sè chøng tõ vµ ngµy th¸ng xuÊt hoÆc nhËp hµng. + Cét 3: ghi diÔn gi¶i xuÊt b¸n cho ai hoÆc nhËp cña ai + Cét 4: ghi tµi kho¶n ®èi øng: TK 632; TK 331 + Cét 5: ghi ®¬n gi¸ (cha cã thuÕ) + Cét 6: ghi sè lîng nhËp + Cét 7: ghi sè tiÒn cña sè hµng nhËp ë cét 6 + Cét 8: ghi sè lîng xuÊt + Cét 9: ghi sè tiÒn cña sè hµng xuÊt ë cét 8 + Cét 10: ghi sè lîng cßn tån + Cét 11: ghi sè tiÒn cña hµng cßn tån ë cét 10 D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B25
 26. 26. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt tµi kho¶n doanh thu b¸n hµng Tªn hµng ho¸: Qu¹t CPU pen III Tõ ngµy 01/10/2004 ®Õn 31/10/2004 §¬n vÞ tÝnh: chiÕc Chøng tõ Tªn vËt t hµng ho¸ §¬n gi¸ Sè l- îng Doanh thu cha thuÕ ThuÕ 10% Tæng thanh to¸nNgµy Sè 1/10/04 1512 5 25.600 300 7.680.000 768.000 1.408.000 1/10/04 1512 6 25.600 50 1.280.000 128.000 1.408.000 18/10/0 4 1562 1 25.600 100 2.560.000 256.000 2.816.000 18/10/0 4 1562 4 25.600 120 2.072.000 307.200 3.379.200 18/10/0 4 1562 5 25.600 60 1.536.000 153.600 1.689.600 18/10/0 4 1562 6 25.600 30 768.000 76.800 844.800 19/10/0 4 1563 0 25.600 150 3.840.000 384.000 4.224.000 28/10/0 4 2022 25.600 60 1.536.000 153.600 1.689.600 Céng 2.203.421.6 00 Ngµy……th¸ng….n¨m Ngêi lËp sæ KÕ to¸n trëng D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B26
 27. 27. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Ngµy 1/10/2004: Chøng tõ sè 15125 Nî TK 131: 8.448.000 Cã TK 511: 7.680.000 Cã TK 333: 768.000 - Ngµy 1/10/2004: Chøng tõ sè 15126 Nî TK 131: 1.408.000 Cã TK511: 1.280.000 Cã TK 333: 128.000 - Ngµy 18/10/2004: Chøng tõ sè 15621 Nî TK 131: 2.816.000 Cã TK 511: 2.560.000 Cã TK 333: 256.000 - Ngµy 18/10/2004: Cã TK 15624 Nî TK 131: 3.379.200 Cã TK 511: 3.072.000 Cã TK 333: 307.200 - Ngµy 18/10/2004: Chøng tõ sè 15625 Nî TK 131: 1.689.600 Cã TK 511: 1.536.000 Cã TK333: 153.600 - Ngµy 18/10/2004: Chøng tõ sè 15626 Nî TK 131: 844.800 Cã TK 511: 768.000 Cã TK 333: 76.800 - Ngµy 19/10/2004: Chøng tõ sè 15630 Nî TK 131:4.224.000 Cã TK 511: 3.840.000 Cã TK 333: 384.000 - Ngµy 28/10/2004: Chøng tõ sè 2022 Nî TK 131: 1.689.600 Cã TK 511: 1.536.000 Cã TK 333: 153.600 D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B27
 28. 28. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp KÕ to¸n gi¸ vèn b»ng hµng ho¸ t¹i C«ng ty Cæ phÇn Hµ B¾c §Ó tæng hîp gi¸ vèn hµng ®· xuÊt b¸n, kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ ghi trªn b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån cña hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña sè hµng ®· xuÊt kho. Gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho tiªu thô ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tr- íc. Theo ph¬ng ph¸p nµy, hµng ho¸ nµo nhËp tríc thi cho xuÊt tríc xuÊt hÕt sè nhËp tríc th× míi xuÊt sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña sè hµng xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c gi¸ thùc tÕ cña hµng mua tríc sÏ ®îc dïng lµm gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt tríc vµ do vËy gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi k× sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè hµng mua vµo vµ sau cïng. Mäi chi phÝ ph¸t sinh khi mua hµng ®îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n. Gi¸ vèn cña hµng ®· tiªu thô ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh l·i gép cña hµng ®· b¸n. §Ó h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng ho¸, kÕ to¸n C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n sau: - TK 156: hµng ho¸ - TK 632: gi¸ vèn hµng b¸n - B¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån hµng ho¸, chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i TK 632. KÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo chøng tõ ghi sæ D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B28
 29. 29. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ ghi sæ Sè: 36 Ngµy 08/10/2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÝch yÕu Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Gi¸ vèn hµng b¸n cho C«ng ty CPTM 632 156 2.130.564 2.130.564 Chøng tõ ghi sæ: Ph¬ng ph¸p lËp Chøng tõ ghi sæ ®îc lËp khi cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh x¶y ra. KÕ to¸n c¨n cø vµo sè hiÖu tµi kho¶n sè tiÒn ph¸t sinh ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i theo chøng tõ cïng néi dung, tÝnh chÊt nghiÖp vô ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ. ViÖc ghi sæ t¸ch rêi gi÷a viÖc theo thø tù thêi gian, ghi nhËt ký vµ ghi theo hÖ thèng, gi÷ viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B29
 30. 30. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp sæ c¸i tµi kho¶n TK632 -"Gi¸ vèn hµng b¸n" Tõ ngµy 01/10/2004 →31/10/2004 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ngµy Sè Nî Cã 3/10/04 150 0 Lan 2 Hµng §êng 156 4.516.700 3/10/04 150 1 1. Hµng C¸ 156 1.539.042 6/10/04 153 0 Cty CPTM B. Hoµ 156 2.130.564 31/10/0 4 ST sao tr¶ l¹i hµng NK 156 1.300.000 31/10/0 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 156 5.643.891 31/10/0 4 K/c gi¸ vèn hµng b¸n 911 5.216.44.50 0 Céng sè ph¸t sinh 5.219.700.0 00 5.219.700.0 00 Sè d cuèi k× 0 LËp, Ngµy th¸ng n¨m Ngêi lËp sæ KÕ to¸n trëng D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B30
 31. 31. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Ngµy 3/10/2004: Chøng tõ sè 1500 Nî TK 632: 4.516.700 Cã TK 156: 4.516.700 - Ngµy 3/10/2004: Chøng tõ sè 1501 Nî TK 632: 1.539.042 Cã TK 156: 1.539.042 - Ngµy 6/10/2004: Nî TK 632: 2.130.564 Cã TK 156: 2.130.564 - Ngµy 31/10/2004 Nî TK 156: 1.300.000 Cã TK 632: 1.300.000 - Ngµy 31/10: Chøng tõ sè 1822 Nî TK 632: 5.643.891 Cã TK 156: 5.643.891 - Ngµy 31/10/2004: KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 911: 5.216.443.500 Cã TK 632: 5.216.443.500 KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c Khi ph¸t sinh nghiÖp vô tiªu thô vµ ®· x¸c ®Þnh ®îc doanh thu th× ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô hµng ho¸ kÕ to¸n sö dông TK511. §Ó theo dâi doanh thu tiªu thô th× kÕ to¸n c«ng ty sö dông sæ chi tiÕt tµi kho¶n doanh thu, sæ c¸i tµi kho¶n doanh thu lµ mét doanh nghiÖp ¸p dông nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn doanh thu tiªu thô kh«ng bao gåm thuÕ VAT. Hµng ngµy c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT (Ho¸ ®¬n b¸n hµng) kÕ to¸n tiÕn hµnh ph¶n ¸nh nghiÖp vô vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n doanh thu vµo chøng tõ ghi sæ ®Õn cuèi th¸ng vµo sæ c¸i. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B31
 32. 32. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt tµi kho¶n TK 511: " Doanh thu b¸n hµng" Tõ ngµy: 01/10/2004-> 31/10/2004 §¬n vÞ: ®ång Chøng tõ Tªn kh¸ch hµng TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè Ngµy PS Nî PS Cã 1505 3/10/04 Lan 2 hµng §êng 131 4.832.800 1506 3/10/04 1. Hµng c¸ 131 1.646.800 1515 4/10/04 ST Marko 131 1.871.500 1516 4/10/04 ChÞ Hoa-43 Chïa Béc 131 5.325.600 1527 5/10/04 Cty Phó Thµnh 131 36.754.000 1528 5/10/04 Siªu thÞ Intimex 131 6.750.000 1529 5/10/04 Anh Th¾ng-Sè5 Nam Bé 131 6.512.000 1530 6/10/04 Cty CPTM ®Çu t Long Biªn 131 2.258.000 1531 6/10/04 B¾c K¹n 131 2.400.000 1532 6/10/04 Siªu thÞ Marko 131 4.037.800 1533 6/10/04 Anh Trung-43 Trµng Thi 131 2.400.000 1534 6/10/04 B¾c K¹n 131 28.807.400 1826 30/10/04 H¹ Long 131 36.926.500 …. Céng ph¸t sinh Sè d cuèi th¸ng LËp, ngµy th¸ng n¨m Ngêi lËp sæ KÕ to¸n trëng D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B32
 33. 33. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt tµi kho¶n: TK 511 - doanh thu b¸n hµng - Dïng ®Ó ph¶n ¸nh tæng sè doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn vµ c¸c kho¶n gi¶m doanh thu. Tõ ®ã tÝnh ra doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô hµng ho¸ trong kú. - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp: + Cét 1, 2: Ghi ngµy th¸ng ph¸t sinh vµ sè hiÖu chøng tõ. + Cét 3: Ghi tªn ngêi mua + Cét 4: Ghi tµi kho¶n ®èi øng. - NÕu ngêi mua ngay b»ng tiÒn mÆt th× ghi sè liÖu tµi kho¶n 111. - NÕu ngêi mua cßn nî th× ghi sè hiÖu TK 131 + Cét 5: ph¸t sinh nî Ghi kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô + Cét 6: ph¸t sinh cã Ghi tæng sè doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô thùc tÕ ph¸t sinh trong k×. + Dßng céng ph¸t sinh: ghi tæng sè doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô theo tõng cét Nî vµ Cã + Sæ nµy kh«ng cã sè d cuèi k× - Ngµy 3/10/2004: Chøng tõ sè 1505 Nî TK 131: 4.832.800 Cã TK 511: 4.832.800 - Ngµy 3/10/2004: Chøng tõ sè 1506 Nî TK 131: 1.646.800 Cã TK 511: 1.646.800 - Ngµy 4/10/2004: Chøng tõ sè 1515 Nî TK131: 1.871.500 Cã TK 511: 1.871.500 D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B33
 34. 34. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Ngµy 4/10/2004: Chøng tõ sè 1516 Nî TK 131: 5.325.600 Cã TK 511: 5.325.600 - Ngµy 5/10/2004: Chøng tõ sè 1527 Nî TK 131: 36.754.000 Cã TK 511: 36.754.000 - Ngµy 5/10/2004: Chøng tõ sè 1528 Nî TK 131: 6.750.000 Cã TK 511: 6.750.000 - Ngµy 5/10/2004: Chøng tõ sè 1529 Nî TK 131: 6.512.000 Cã TK 511: 6.512.000 - Ngµy 6/10/2004: Chøng tõ sè 1530 Nî TK 131: 2.258.000 Cã TK 511:2.258.000 - Ngµy 6/10/2004: Chøng tõ sè 1531 Nî TK 131: 28.807.000 Cã TK 511: 28.807.000 - Ngµy 6/10/2004: Chøng tõ sè1532 Nî TK 131: 4.037.800 Cã TK 511: 4.037.800 - Ngµy 6/10/2004: Chøng tõ sè 1533 Nî TK 131: 2.400.000 Cã TK 511: 2.400.000 - Ngµy 6/10/2004: Chøng tõ sè 1534 Nî TK 131: 28.807.400 Cã TK 511: 28.807.400 D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B34
 35. 35. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Ngµy 30/10/2004: Chøng tõ sè 1826 Nî TK 131: 36.926.500 Cã TK 511: 36.926.500 D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B35
 36. 36. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ång thêi víi viÖc ghi vµo sæ chi tiÕt TK 511, kÕ to¸n tiÒn hµnh ghi vµo chøng tõ ghi sæ. §ång thêi víi viÖc ghi vµo sæ chi tiÕt kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT ngµy 06/10/2004, C«ng ty b¸n hµng céng nî cho C«ng ty Cæ phÇn Th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn gi¸ b¸n lµ: 2.130.565®, kÕ to¸n ghi. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B36
 37. 37. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ ghi sæ Sè: 36B Ngµy 06/10/2004 §¬n vÞ: ®ång TrÝch yÕu Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng 131 2.130.565 511 2.130.564 Ph¶n ¸nh GTGT ph¶i nép 33311 213.056 Ngµy th¸ng n¨m D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B37
 38. 38. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sau khi ®· vµo chøng tõ ghi sæ th× kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi tiÕp vµo sæ c¸i. Chøng tõ ghi sæ: - §îc lËp khi cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh x¶y ra - KÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu tµi kho¶n, sè tiÒn ph¸t sinh ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ. - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp + Cét 1: ghi diÔn gi¶i doanh thu b¸n hµng vµ thuÕ GTGT Ph¶i nép + Cét 2 vµ 3: ghi tªn tµi kho¶n Cét 2: ghi nî Cét 3: ghi cã + Cét 4 vµ 5: ghi sè tiÒn thùc tÕ ph¸t sinh Cét 4: ghi Nî Cét 5: ghi Cã VÝ dô: B¸n cho kh¸ch hµng bé m¸y vi tÝnh, gi¸ tiÒn ®· cã thuÕ VAT lµ: 7.350.000 thuÕ suÊt 5%, ngêi mua cha thanh to¸n Ghi Nî TK 131 : 7.350.000 Cã TK 511 : 7.000.000 Cã TK 33311 : 350.000 D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B38
 39. 39. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ c¸i tµi kho¶n TK 511 - "Doanh thu b¸n hµng" Tõ ngµy 01/10/2004 -> 31/10/2004 §¬n vÞ: ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/10/0 4 Tæng hîp sè liÖu tõ sæ CTTK 511 131 31/10/0 4 KÕt chuyÓn chiÕt khÊu TM 5211 166.868.950 31/10/0 4 KÕt chuyÓn hµng b¸n tr¶ l¹i 5213 3.256.500 31/10/0 4 KÕt chuyÓn sang TK 911 911 5.338.428.5 50 Céng ph¸t sinh 5.508.554.0 00 5.508.554.0 00 Sè d cuèi th¸ng 0 Ngµy……th¸ng…..n¨m Ngêi lËp sæ KÕ to¸n trëng D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B39
 40. 40. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp * Sæ c¸i - Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp , dïng ®Ó ghi chÐp nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong niªn ®é kÕ to¸n, ®îc qui ®Þnh trong tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông chi doanh nghiÖp. - Mçi tµi kho¶n ®îc më mét hoÆc mét sè trang liªn tiÕp ®ñ ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong niªn ®é kÕ to¸n. - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp + Cét 1, 2: ghi ngµy th¸ng vµ sè liÖu chøng tõ + Cét 3: ghi diÔn gi¶i: - Tæng hîp sè liÖu tõ Sæ chi tiÕt TK 511 - KÕt chuyÓn sang TK 911 + Cét 4: Ghi tµi kho¶n ®èi øng: TK 131; TK 911 + Cét 5: ghi ph¸t sinh Nî ghi kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô + Cét 6: ghi ph¸t sinh Cã ghi tæng sè doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô + Dßng céng ph¸t sinh: Céng cét bªn Nî vµ bªn Cã cña TK 511 - Ngµy 31/10/2004 Nî TK 131: 5.508.554.000 Cã TK 511: 5.508.554.000 - Ngµy 31/10/2004: KÕt chuyÓn CKTM Nî TK 511: 166.868.950 Cã TK 5211: 166.868.950 - Ngµy 31/10/2004: KÕt chuyÓn hµng b¸n tr¶ l¹i NîTK 511: 3.256.500 Cã TK 5213: 3.256.500 - Ngµy 31/10/2004: KÕt chuyÓn sang TK 911 D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B40
 41. 41. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Nî TK 911: 5.338.428.550 Cã TK 511: 5.338.428.550 III. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lÝ luËn vµ thùc tÕ Trong nh÷ng n¨m võa qua, C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c ®· tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n thuËn lîi vµ khã kh¨n, nh÷ng bíc th¨ng trÇm vµ nhiÒu biÕn ®éng cña thÞ trêng. Tuy nhiªn C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c vÉn gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh tÝch to lín, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc kinh doanh, tiªu thô hµng ho¸, doanh thu vÒ tiªu thô hµng ho¸ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. Cã ®îc nh÷ng thµnh tùu nh trªn, C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng thÞ trêng tiªu thô, khai th¸c triÖt ®Ó c¸c vïng thÞ trêng tiÒm n¨ng, ®ång thêi cã c¸c biÖn ph¸p tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc nh»m t¹o ra sù g¾n bã h¬n n÷a ®Ó t¹o ra nguån cung cÊp hµng ho¸ dåi dµo vµ mét thÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ lu«n æn ®Þnh. Ngoµi ra, ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh trªn ph¶i cã sù cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong C«ng ty, trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Víi c¸ch bè trÝ c«ng viÖc khoa häc hîp lÝ nh hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c ®· ®i vµo nÒ nÕp vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. - KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty ®· ®îc tiÕn hµnh t¬ng ®èi hoµn chØnh. * §èi víi kh©u tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: - C¸c chøng tõ ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu ®Ìu phï hîp víi yªu cÇu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ cã c¬ së ph¸p lý cña nghiÖp vô. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B41
 42. 42. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - C¸c chøng tõ ®îc sö dông ®óng mÉu cña bé tµi chÝnh ban hµnh nh÷ng th«ng tin kinh tÕ vÒ néi dung cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµo chøng tõ. - C¸c chøng tõ ®Òu ®îc kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ, hoµn chØnh vµ xö lý kÞp thêi - C«ng ty cã kÕ ho¹ch lu chuyÓn chøng tõ t¬ng ®èi tèt, c¸c chøng tõ ®îc ph©n lo¹i, hÖ thèng ho¸ theo c¸c nghiÖp vô, tr×nh ®é thêi gian tríc khi ®i vµo lu tr÷. + §èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n tæng hîp - C«ng ty ®· ¸p dông ®Çy ®ñ chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n cña Bé tµi chÝnh ban hµnh. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty, kÕ to¸n ®· më c¸c tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3 nh»m ph¶n ¸nh mét c¸ch chi tiÕt cô thÓ h¬n t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i tµi s¶n, cña C«ng ty vµ gióp cho kÕ to¸n thuËn tiÖn h¬n cho viÖc ghi chÐp mét c¸ch ®¬n gi¶n, râ rµng vµ mang tÝnh thuyÕt phôc, gi¶m nhÑ ®îc phÇn nµo khèi lîng cña c«ng viÖc kÕ to¸n, tr¸nh ®îc sù chång chÐo trong c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n. - C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho lµ hîp lý v× C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c lµ C«ng ty kinh doanh nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan nhiÒu ®Õn hµng ho¸, do ®ã kh«ng thÓ ®Þnh kú míi kiÓm tra h¹ch to¸n ®îc. - C«ng ty sö dông h×nh thøc ghi sæ lµ "chøng tõ ghi sæ". Tuy nhiªn h×nh thøc nµy còng ®îc kÕ to¸n C«ng ty thay ®æi, c¶i tiÕn cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty. Nãi tãm l¹i, tæ chøc h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ lµ néi dung quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ cña C«ng ty. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B42
 43. 43. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Nã liªn quan ®Õn c¸c kho¶n thu nhËp thùc tÕ vµ nép cho ng©n s¸ch Nhµ níc, ®ång thêi nã ph¶n ¸nh sù vËn ®éng cña tµi s¶n, tiÒn vèn cña C«ng ty trong lu th«ng. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ trong c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ mµ kÕ to¸n C«ng ty ®· ®¹t ®îc cßn cã nh÷ng tån t¹i mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng tèt h¬n n÷a yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng m¹i, ®Ó tiÕn hµnh kinh doanh th× C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh mua hµng ho¸ nhËp kho råi sau ®ã míi ®em ®i tiªu thô. §iÒu nµy kh«ng tr¸nh khái sù gi¶m gÝ thêng xuyªn cña hµng trong kho. Hµng ho¸ C«ng ty kinh doanh gåm nhiÒu chñng lo¹i, mçi lo¹i mang l¹i møc lîi nhuËn kh¸c nhau. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn lµ ph¶i chó träng n©ng cao doanh thu cña mÆt hµng cho møc l·i suÊt cao. MÆc dï trong qu¸ tr×nh häc tËp chóng em ®· ®îc trang bÞ rÊt nhiÒu kiÕn thøc, qua sù d¹y b¶o cña thÇy c« gi¸o. Nhng khi bíc ra thùc tÕ chóng em kh«ng khái bì ngì, bÊt ngê. Còng vÉn nh÷ng c«ng thøc vµ ph¬ng ph¸p Êy nhng ë trêng häc chóng em lµm quen trªn giÊy tê vµ bµi tËp. ChÝnh v× vËy kh«ng nh¹y bÐn trong c¸ch xö lý nh÷ng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. NhiÒu khi chóng em thµnh lËp khu«n mÉu nªn khi va ch¹m thùc tÕ nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t sinh vÉn cha gi¶i quyÕt ®îc. Trong thêi gian thùc tËp thùc tÕ, dï lµ ng¾n ngñi nhng ®îc sù chØ d¹y cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Lîi, em ®· hiÓu râ h¬n vÒ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng trong C«ng ty. Mçi C«ng ty, mçi ngµnh kinh doanh ®Òu cã mét qui ®Þnh kh¸c nhau vÒ kÕ to¸n b¸n hµng. NÕu kh«ng ®îc ra thùc tÕ t×m hiÓu vµ häc tËp chóng em sÏ m¸y mãc vµ cã nhiÒu sai sãt khi bíc vµo ®êi. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B43
 44. 44. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Nh vËy, sau h¬n 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty vµ thùc tÕ b¶n th©n em ®· ®îc nhµ trêng ®µo t¹o, trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc, lý luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, ®îc thÇy c« gi¸o trong tæ bé m«n híng dÉn tËn t×nh ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò "Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng" nµy. Víi néi dung tr×nh bµy trªn ch¾c ch¾n b¶n chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Nhng ®ã chØ lµ bíc khëi ®Çu nhê ®ã chóng em sÏ tù tin h¬n khi chÝnh thøc ®îc thùc hµnh c«ng viÖc vµ ngµnh nghÒ mµ m×nh ®· lùa chän. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m ®èc C«ng ty, phßng kÕ to¸n c¸c phßng ban C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c vµ c« gi¸o híng dÉn ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B44
 45. 45. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu...........................................................................................1 B¸o c¸o s¬ bé.........................................................................................3 I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c.....................................................................................................3 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c..............3 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh .................................................3 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c....................................................................4 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c......5 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, h×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty Hµ B¾c ®ang ¸p dông.......................................................................6 4. H×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p dông...................................................7 5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ ............................................................................................................11 II. Néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c.11 1. Chøng tõ sæ s¸ch ®îc ¸p dông........................................................11 2. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n..............................................................12 3. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña phßng kÕ to¸n C«ng ty nh sau.......................................................................12 III. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lý luËn vµ thùc tÕ.........38 D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B45
 46. 46. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B46

×