Kt246

 • 42 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
42
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu...........................................................................................4 PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ h¸ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp...................................................................................................6 I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu..............6 1.Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu...........6 2.Ph©n lo¹i vËt liÖu ..................................................................6 3.TÝnh gi¸ vËt liÖu.....................................................................7 4.Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu.................................9 II.H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn...................................................................................................10 1.Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n.........................................10 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ.10 3.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp................15 III.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú..............................................................................................16 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông........................................16 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n........................................................17
 • 2. IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu..............................................................18 1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song.................................................19 2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn...........................19 3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d..........................................................20 PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ..................21 I.§Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ...........................................................21 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.....................................21 a. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ.............................................................................21 b. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.............................................................................23 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh........................................................................24 a. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty..............24 b. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh......................................................................................27 II.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh............................................................................29 1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ...............29 2. M« h×nh tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh........................................................................30
 • 3. III.H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh, tr×nh bµy h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu kho vµ t¹i phßng kÕ to¸n. ............................................................................................................31 IV. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.......................................................................45 PhÇn III:Ph¬ng híng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ............................................................................................................56 I. §¸nh gi¸ t×nh h×nh h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh...........................................................................................56 II.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh..................................................................58 KÕt luËn.............................................................................................61 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn thùc tËp
 • 4. Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, ®Êt níc ta ®· cã nh÷ng ®æi míi s©u s¾c vµ toµn diÖn vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ còng nh ®êng lèi chÝnh s¸ch XH. HiÖn nay víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, hÖ thèng kÕ to¸n VN ®· cã nh÷ng bíc ®æi míi vµ tiÕn bé vÒ chÊt lîng ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¬ chÕ qu¶n lý míi, kÕ to¸n ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña cña m×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh qu¶n lý vÜ m« cña nÒn kinh tÕ. X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng th- êng lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi vµ cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm x©y dùng cßn thÓ hiÖn b¶n s¾c v¨n hãa, thÈm mü vµ phong c¸ch kiÕn tróc cña mçi quèc gia mçi d©n téc. Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n còng ph¸t triÓn kh«ng ngõng , cïng víi nã th× sè vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n còng ®îc t¨ng lªn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc ®- îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ vµ thÊt tho¸t vèn trong x©y dùng c¬ b¶n nh lËp dù to¸n c«ng tr×nh…víi thêi gian kÐo dµi. Do vËy cÇn cã viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong c¸c c«ng ty x©y l¾p nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung, v× vËy nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng, lµ yÕu tè vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn c¸c s¶n phÈm míi , nã lµ mét trong nh÷ng tÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu vµ
 • 5. chÊt lîng s¶n phÈm phô thuéc chñ yÕu vµo lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ,chÊt lîng s¶n phÈm lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi mäi doanh nghiÖp .Tríc thùc tÕ ®ã ,em nhËn thÊy §éi XD vµ HUDS lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu v× nã ®ãng vai trß quan träng trong tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ( HUDS).Lµ häc sinh cña viÖn ®¹i häc më hµ néi , em chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu” v× em ®· nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n NLVL trong x©y dùng vµ ®îc sù gióp ®ì cña thµy gi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« chó ,anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty vµ c« kÕ to¸n ,chÞ thñ kho cña §éi XD em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy . Ngoµi phÇn më ®Çu , néi dung cña chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn: PhÇnI : C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp PhÇn II : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ PhÇnIII: Ph¬ng híng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ. MÆc dï em ®· rÊt cè g¾ng trong qu¸ tr×nh thùc tËp nhng do nhËn thøc vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong chuyªn ®Ò nµy, em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thµy gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty vµ c¸c
 • 6. c« chó ë §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty HUDS vµ cña ®éi XD . §Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ thñ kho vµ c¸c anh chÞ ë §éi XD ®· tËn t×nh chØ b¶o ,gióp ®ì trong thêi gian em thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Häc sinh Vò thÞ huÖ PHÇN I C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vËt liÖu VËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸, chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµ chi phÝ kinh doanh trong kú. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. díi t¸c ®éng cña lao ®éng, vËt liÖu bÞ hao toµn bé hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. 2. Ph©n lo¹i vËt liÖu Do vËt liÖu sö dông trong Doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau, nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i vËt liÖu. Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu víi nhau theo mét ®Æc trng nhÊt ®Þnh nh theo vai trß vµ t¸c dông cña vËt liÖu, theo nguån h×nh thµnh, theo quyÒn së h÷u vËt
 • 7. liÖu... trong ®ã, ph©n lo¹i vËt liÖu dùa vµo vai trß vµ t¸c dông cña vËt lÖu trong s¶n xuÊt ®îc sö dông phæ biÕn, theo c¸ch ph©n lo¹i nµy vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu sau qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ biÕn sÏ cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm (b«ng trong nhµ m¸y dÖt, thÐp trong nhµ m¸y c¬ khÝ chÕ t¹o, chÌ trong nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ, gç trong nhµ m¸y s¶n xuÊt gç...). Ngoµi ra, thuéc nguyªn vËt liÖu chÝnh cßn bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn. - VËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî trong s¶n xuÊt, ®îc sö dông kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c, h×nh d¸ng, mïi vÞ hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n, phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c t liÖu lao ®éng hay phôc vô cho lao ®éng cña c«ng nh©n viªn chøc (dÇu nhên, hå keo, thuèc nhuém, thuèc tÈy, thuèc chèng rØ, h¬ng liÖu, xµ phßng, giÎ lau...). - Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt lîng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh nh than cñi, x¨ng dÇu, h¬i ®èt, khÝ ®èt... - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt phu tïng dïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i... - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c vËt liÖu vµ thiÕt bÞ (cÇn l¾p, kh«ng cÇn l¾p, vËt kÕt cÊu, c«ng cô, khÝ cô...) mµ doanh nghÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n. - PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lý tµi s¶n, cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi (ph«i bµo v¶i vôn, g¹ch, s¾t...). - VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø ch- a kÓ trªn nh bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t ®Æc trng.
 • 8. 3. TÝnh gi¸ vËt liÖu Trong h¹ch to¸n, vËt liÖu ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc) cô thÓ: + VËt liÖu mua ngoµi: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi ®èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ VAT (thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n (gi¸ cha cã thuÕ VAT) céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t, lu kho, lu hµng, lu b·i...) trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng. + §èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ c¸c c¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc tÝnh trùc tiÕp trªn phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng nªn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n (gi¸ cã thuÕ VAT) céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t lu kho, lu b·i, lu hµng,...) trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng. + VËt liÖu tù s¶n xuÊt: TÝnh theo gÝa thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. + VËt liÖu thuª ngoµi, gia c«ng, chÕ biÕn: gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan (tiÒn thuª gia c«ng chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì...). + VËn chuyÓn nhËn ®ãng gãp tõ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia liªn doan: gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸c bªn x¸c ®Þnh. + VËt liÖu ®îc tÆng thëng: Gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gÝa thÞ trêng t¬ng ®¬ng do Héi ®ång giao nhËn x¸c ®Þnh.
 • 9. + PhÕ liÖu: gi¸ íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ sö dông ®îc hay gi¸ thu håi tèi thiÓu. §èi víi vËt liÖu xuÊt dïng trong kú, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng Doanh nghiÖp vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong h¹ch to¸n nÕu cã thay ®æi ph¶i gi¶i thÝch râ rµng. * Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc (FIFO- First in, First out): Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt r»ng sè vËt liÖu nµo nhËp tríc th× xuÊt tríc, xuÊt hÕt sè nhËp tríc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ së cña ph¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua tríc sÏ ®îc dïng lµm gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt tríc vµ do vËy gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt liÖu mua vµo sau cïng. Ph¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn gÝa c¶ æn ®Þnh. * Ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc (LifO: Last in, First in): ph¬ng ph¸p nµy gi¶ dÞnh nh÷ng vËt liÖu mua sau cïng sÏ ®îc xuÊt tríc tiªn, ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc ë trªn. Trong ®iÒu kiÖn l¹m ph¸t, ¸p dông ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc sÏ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®îc nguyªn t¾c thËn träng. * Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: theo ph¬ng pj¸p nµy, vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt dïng (Trõ trêng hîp ®iÒu chØnh) Khi xuÊt vËt liÖu nµo sÏ tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ ®Ých danh cña vËt liÖu ®ã. Do vËy, ph¬ng ph¸p nµy cßn cã tªn gäi lµ ph¬ng ph¸p ®Æc ®iÓm riªng hay ph- ¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh vµ thêng sö dông víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh t¸ch biÖt.
 • 10. * Ph¬ng ph¸p gÝa h¹ch to¸n: khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy, toµn bé vËt liÖu biÕn ®éng trong kú ®îc tÝnh theo gÝa h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét lo¹i gi¸ gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n san gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ cña Gi¸ h¹ch to¸n cña VL HÖ sè gi¸ VL xuÊtdïng trong kú = xuÊt dïng trong kú x vËt liÖu (hoÆc tån cuèi kú) ( hoÆc tån cuèi kú) Trong ®ã: Gi¸ thùc tÕ VL tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho trong kú HÖ sè = gi¸ vËt liÖu GÝa h¹ch to¸n VL tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho trong kú 4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu Yªu cÇu:Kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu x· héi ngµy cµng cao ®ßi hái s¶n phÈm nhiÒu h¬n, chÊt lîng cao h¬n vµ ph¶i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m·, mµu s¾c. ChÝnh v× vËy, vËt liÖu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm còng ph¶i kh«ng ngõng ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng vµ chñng lo¹i. Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, c¸c nghµnh s¶n xuÊt cña ta cha ®¸p øng ®îc dÇy ®ñ vËt vËt liÖu cho yªu cÇu s¶n xuÊt, nhiÒu lo¹i ph¶i nhËp ngo¹i, do vËy tèc ®é s¶n xuÊt cßn bÞ phô thuéc rÊt nhiÒu. Do vËy, viÖc sö dông vËt liÖu sao cho sao cho ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ ®iÒu ®iÒu hÕt søc quan träng NhiÖm vô: - Ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ c¶ vËt liÖu t¨ng, gi¶m, tån kho theo tõng lo¹i, tõng thø. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu thùc tÕ tiªu hao cho c¸c môc ®Ých nh»m gióp cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc nhanh chãng.
 • 11. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao, sö dông vµ dù tr÷ vËt liÖu ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c trêng hîp sö dông l·ng phÝ vËt liÖu hay thÊt tho¸t vËt liÖu còng nh c¸c nguyªn nh©n thõa, thiÕu ø ®äng, mÊt phÈm chÊt… Tõ ®ã, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, h¹n chÕ c¸c thiÖt h¹i cã thÓ x¶ ra. II. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n - Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m hµng tån kho mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho vµ nã ®îc sö dông réng r·i ë níc ta. - Tµi kho¶n sö dông: §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: + Tµi kho¶n 152 nguyªn liÖu, vËt liÖu: tµi kho¶n nµy dïng theo dâi chØ sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, tån kho cña c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu cña doanh nghÞªp theo gi¸ thùc tÕ. + Tµi kho¶n 151Hµng mua ®i ®êng:tµi kho¶n nµy ®îc dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu, c«ng cô, hang ho¸... mµ doanh nghiÖp ®· mua hay chÊp nhËn mua, ®· thuéc quyÔn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng cuèi th¸ng cha vÒ nhËp kho (kÓ c¶ sè ®ang göi kho ngêi b¸n) Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh 331, 311, 111, 112... 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÑpp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. a. Trêng hîp mua ngoµi vÒ nhËp kho a.1 NÕu hµng ho¸ vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, biªn b¶n kiÓm nhËn, phiÕu nhËp kho ghi:
 • 12. Nî TK152: (chi tiÕt tõng lo¹i)- trÞ gi¸ vËt liÖu mua ngoµi Nî Tk 133(1331)- thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK (331, 111, 112...): Tæng gi¸ thanh to¸n a.2 NÕu hµng mua vÒ tríc ho¸ ®¬n vÒ sau: KÕ to¸n lu phiÕu nhËp kho vµo tËp hå s¬ "Hµng cha cã ho¸ ®¬n". NÕu trong th¸ng cã ho¸ ®¬n vÒ th× ghi sæ b×nh thêng nh bót to¸n a.1. NÕu cuèi th¸ng ho¸ ®¬n cha vÒ th× ghi sæ theo gi¸ t¹m tÝnh nh sau: Nî TK152: (chi tiÕt)- trÞ gi¸ vËt liÖu mua ngoµi (gi¸ t¹m tÝnh) Cã TK331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n (gi¸ t¹m tÝnh) Sang th¸ng sau khi ho¸ ®¬n vÒ kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh theo mét trong c¸c trêng hîp sau: * Trêng hîp gi¸ ho¸ ®¬n b»ng gi¸ t¹m tÝnh, kÐ to¸n ghi thªm bót to¸n bæ sung thuÕ: Nî TK133(1331) Cã TK331 * Trêng hîp gi¸ ho¸ ®¬n khcs gi¸ t¹m tÝnh, kÕ to¸n cã thÓ dïng bót to¸n ®ã hoÆc bót to¸n ngîc l¹i ®Ó xo¸ bót to¸n t¹m tÝnh, sau ®ã ghi l¹i bót to¸n nh trêng hîp a.1 hoÆc tÝnh møc chªnh lÖch: TrÞ gÝa chªnh lÖch = Tæng gi¸ thùc tÕ - Tæng gi¸ t¹m tÝnh sau ®ã kÕ to¸n ghi bót to¸n ®iÒu chØnh: +§iÒu chØnh t¨ng: Gi¸ t¹m tÝnh < Gi¸ thùc tÕ Nî TK152- trÞ gi¸ chªnh lÖch Nî TK133(1331)- ThuÕ GTGT cña hµng Cã TK331- TrÞ gi¸ chªnh lÖch huÕ GTGT
 • 13. + §iÒu chØnh gi¶m: Gi¸ t¹m tÝnh > Gi¸ thùc tÕ KÕ to¸n dïng bót to¸n ®á hoÆc bót to¸n ngîc l¹i ghi gi¶m trÞ gi¸ vËt t, sau ®ã ghi thªm bót to¸n bæ sung thuÕ GTGT dÇu vµo: Nî TK133(1331) Cã TK331 a.3 NÕu ho¸ d¬n vÒ tríc hµng vÒ sau: KÕ to¸n lu ho¸ ®¬n, nÕu trong th¸ng hµng vÒ, lµm thñ tôc nhËp kho vµ ghi bót to¸n nh trêng hîp a.1. NÕu cuèi th¸ng hµng cha vÒ kÕ to¸n ghi t¨ng hµng ®ang ®i trªn ®êng Nî TK151- TrÞ gi¸ hµng ®ang ®i ®êng Nî TK133(1331)- ThuÕ GTGT cña hµng mua Cã TK liªn quan (331, 111, 112, 141) Th¸ng sau hµng vÒ nhËp kho ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK152 Cã TK151 a.4 Xö lý c¸c trêng hîp thõa thiÕu so víi ho¸ ®¬n * Trêng hîp hµng thõa so víi ho¸ ®¬n: vÒ nguyªn t¾c khi ph¸t hiÖn thõa, ph¶i lµm v¨n b¶n b¸o c¸o c¸c bªn liªn quan biÕt ®Ó cïng xö lý vÒ mÆt kÕ to¸n ghi nh sau; - NÕu nhËp toµn bé kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK152: TrÞ gi¸ toµn bé sè hµng Nî TK 133(1331): ThuÕ GTGT tÝnh theo sè ho¸ ®¬n Cã TK331: TrÞ gÝa thanh to¸n theo ho¸ ®¬n Cã TK3381: TrÞ gÝa sè hµng thõa cha cã thuÕ GTGT Sau ®ã c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý kÕ to¸n ghi: + NÕu tr¶ l¹i cho ngêi b¸n: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa ®· xö lý
 • 14. Cã TK152: TrÞ gi¸ vËt t thõa chê xö lý + NÕu ®ång ý mua tiÕp sè thõa, kÕ to¸n ghi: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa (cha cã thuÕ GTGT) Nî TK133(1331): ThuÕ GTGT cña sè hµng thõa + NÕu thõa kh«ng ®¸ng kÓ do c©n ®o, vËn chuyÓn ghi t¨ng thu nhËp: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕ Cã TK721: Thu nhËp bÊt thêng - NÕu nhËp theo sè ho¸ d¬n: kÕ to¸n ghi nhËn sè nhËp nh trêng hîp a.1 sè thõa coi nh gi÷ hé ngêi b¸n vµ ghi: Nî TK002: TrÞ gi¸ hµng gi÷ hé Cã TK002: TrÞ gi¸ hµng gi÷ hé - NÕu ®ång ý mua tiÕp sè thõa: Nî TK 152: nhËp kho sè hµng thõa Nî Tk 133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thõa Cã TK331: tæng gi¸ thanh to¸n sè hµng thõa - NÕu thõa do c©n, ®o, vËn chuyÓn ghi t¨ng thu nhËp Nî TK152: TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕ Cã TK721: thu nhËp bÊt thêng * Trêng hîp hµng thiÕu so víi ho¸ ®¬n KÕ to¸n chØ ph¶n ¸nh sè hµng thùc nhËp, sè thiÕu c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËp, th«ng b¸o cho bªn b¸n biÕt vµ ghi sæ - Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng nhËp: Nî TK152: trÞ gi¸ sè vËt t thùc nhËp Nî TK 1381: trÞ gi¸ sè thiÕu (kh«ng thuÕ GTGT) Cã TK331: TrÞ gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n - Sau ®ã c¨n cø vµo xö lý kÕ to¸n ®Þnh kho¶n + NÕu ngêi bµn giao tiÕp sè hµng thiÕu:
 • 15. Nî TK152: TrÞ gi¸ sè vËt t thiÕu nhËp tiÕp Cã TK1381: xö lý sè thiÕu + NÕu ngêi b¸n kh«ng cßn hµng, trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ Nî TK331: Ghi gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ Cã TK1381: xö lý trÞ gÝa hµng thiÕu Cã TK133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu + NÕu c¸ nh©n lµm mÊt ph¶i båi thêng: Nî TK 1388, 334: c¸ nh©n ph¶i båi thêng Cã TK 133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu Cã TK 1381: xö lý sã thiÕu + NÕu thõa kh«ng ®¸ng kÓ(o vËn chuyÓn, c©n, ®o...) ghi t¨ng chi phÝ bÊt thêng: Nî TK : chi phÝ bÊt thêng Cã TK1381: xö lý sè thiÕu a.5 Tr¬ng hîp hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, ai quy c¸ch, kh«ng ®¶m b¶o nh hîp ®ång, tuú theo c¸ch xö lý cña hai bªn: - Víi hµng ho¸ kÐm ph¶m chÊt, tr¶ l¹i ngêi b¸n ghi: Nî TK331, 111, 112,... Cã TK 152: trÞ gi¸ vËt t tr¶ l¹i Cã TK133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng giao tr¶ - Tr¬ng hîp ngêi b¸n gi¶m gi¸ hoÆc cho hëng chiÕt khÊu, kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK331, 111, 112,... Cã TK152
 • 16. b. Trêng hîp vËt liÖu tù chÕ nhËp kho hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, c¨n cø trªn c¸c chøng tõ liªn quan ®Þnh kho¶n: Nî TK152: gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ Cã TK154: VËt t thuª ngoµi gia c«ng hoÆc tù chÕ biÕn c. C¸c trêng hîp t¨ng vËt liÖu kh¸c: Nî TK152: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu t¨ng thªm Cã TK411: nhËn cÊp ph¸t, viÖn trî, tÆng biÕu Cã TK412: ®¸nh gi¸ t¨ng vËt t Cã TK336: vay lÉn nhau trong c¸c ®¬n vÞ néi bé Cã TK642: thõa trong ®Þnh møc t¹i kho Cã TK3381: thõa ngoµi ®Þnh møc chê xö lý Cã TK621, 641, 642, 154: dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i, phÕ liÖu thu håi Cã TK241: nhËp kho thiÕt bÞ XDCB hoÆc thu phÕ liÖu tõ XDCB Cã TK222, 128: nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh 3. H¹ch to¸n lµm t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p trc tiÕp VËt liÖu trong doanh nghiÖp gi¶m chñ yÕu do xuÊt sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh, phÇn cßn l¹i cã thÓ xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh... Mäi trêng hîp gi¶m vËt liÖu ®Òu ghi theo gi¸ thùc tÕ ë bªn cã cña TK152. a. XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh NîTK621(chitiÕt®èitîng): Nî TK627(6272): xuÊt dïng chung cho ph©n xëng s¶n xuÊt Nî TK642(6422): xuÊt cho nhu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp NîTK241 : xuÊt cho XDCB hoÆc söa ch÷a TSC§ Cã TK152(chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng
 • 17. b. XuÊt gãp vèn liªn doanh: phÇn chªnh lÑch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ vèn gãp sÏ ®îc ph¶n ¸nh vµo TK 412"chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n" NîTK222:gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh dµi h¹n Nî TK128: gi¸ trÞ gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n Nî (Cã)TK412 : phÇn chªnh lÖch Cã TK152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt. c. XuÊt thuª ngoµi, gia c«ng, chÕ biÕn: Nî TK154 : gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn Cã TK152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ d. Gi¶m do vay t¹m thêi Nî TK1388, 1368 Cã TK152 e. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c (nhîng b¸n,ph¸t hiÖn thiÕu...) Nî TK632: nhîng b¸n Nî TK642: thiÕu trong ®Þnh møc t¹i kho Nî TK1381: thiÕu kh«ng râ nguyªn nh©n, chê xö lý Nî TK1388, 334: thiÕu c¸c nh©n ph¶i båi thêng Cã TK152: gi¸ thùc tÕ c¸ nh©n ph¶i båi thêng III. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông Kh¸i niÖm; ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p kh«ng theo dâi mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt t hµng ho¸, s¶n phÈm trªn c¸c tµi kho¶n, ph¶n ¸nh tõng lo¹ihµng tån kho mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú cña vËt
 • 18. liÖu trªn c¬ së kiÓm kª kiÓm kª cuèi kú, x¸c ®Þnh ®îc lîng tån kho thùc tÕ tõ ®ã cã thÓ x¸c ®îc lîng xuÊt dïng trong kú Gi¸ trÞ vËt Gi¸ trÞ VL Tæng gÝa trÞ Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng = tån kho + vËt liÖu t¨ng - liÖu tån kho trong kú ®Çu kú thªm trong kú cuèi kú - Tµi kho¶n sö dông: Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n sö dông nh÷ng tµi kho¶n sau; + TK611(6111) Mua hµng: dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh thu mua, t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ (gèm c¶ gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua) Bªn nî: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú vµ t¨ng thªm trong kú Bªn cã: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng, xuÊt b¸n, thiÕu hôt ... trong kú vµ tån kho cuèi kú. TK611 cuèi kú kh«ng cã sè d vµ ®îc chi tiÕt thµnh 2 tiÓu kho¶n: 6111- Mua nguyªn vËt liÖu 6112- Mua hµng ho¸ + TK152-"Nguyªn vËt liÖu" dïng ®Î ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån kho, chi tiÕt theo tõng lo¹i Bªn nî: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho cuèi kú Bªn cã: kÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho ®Çu kú D nî: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho + TK151-"Hµng mua ®ang ®i ®êng": dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ sè hµng mua nhng ®ang ®i ®êng hay ®ang göi t¹i kho ngêi b¸n, chi tiÕt theo tõng lo¹i hµng, tõng ngêi b¸n Bªn nî: gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i trªn ®êng cuèi kú Bªn cã: kÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i trªn ®êng ®Çu kú D nî: gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i ®êng
 • 19. 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n + §Çu kú, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng tån kho theo tõng lo¹i Nî TK 611(6111) Cã TK152: nguyªn vËt liÖu tån kho Cã TK151: hµng ®i ®êng + Trong kú c¨n cø vÇo c¸c ho¸ d¬n mua hµng (víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) Nî TK 611(6111): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thu mua Nî TK133(1331): thuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TKliªn quan (111, 112, 331,...) + C¸c nghiÖp vô kh¸c lµm t¨ng vËt liÖu trong kú Nî TK611(6111) Cã TK411: nhËn vèn liªn doanh, cÊp ph¸t, tÆng thëng Cã TK331, 336, 338: t¨ng do ®i vay Cã TK128: nhËn l¹i gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n Cã TK222: nhËn lai gãp vèn liªn doanh dµi h¹n + Sè chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ mua hµng vµ hµng mua tr¶ l¹i trong kú (víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nÕu cã Nî TK 331, 111, 112...sè chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua, hµng mua tr¶ l¹i(tæng sè) Cã TK133(1331): thuÕ VAT kh«ng ®îc khÊu trõ Cã TK611(6111): trÞ gi¸ thùc tÕ + Cuèi kú c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª vËt liÖu tån kho vµ biªn b¶n xö lý sè mÊt m¸t thiÕu Nî TK152: nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú Nî TK151: hµng ®i ®êng cuèi Nî TK138,334: sè c¸ nh©n ph¶i båi thêng Nî TK1381: sè thiÕu hôt chê xö lý
 • 20. Nî TK642: sè thiÕu hôt trong ®Þnh møc Cã TK611(6111): trÞ gi¸ hµng tån kho cuèi kú vµ thiÕu hôt + Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè ph¸t sinh bªn nî TK611 trõ ®i sè ph¸t sinh cã (bao gåm sè tån kho cuèi kú, sè mÊt m¸t, sè tr¶ l¹i, chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua,..) råi ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông (dùa vµo môc ®Ých sö dông hoÆc tû lÖ ®Þnh møc) Nî TK liªn quan (621, 627, 641, 642) Cã TK611(6111) Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ®èi víi vËt liÖu mua ngoµi gi¸ thùc tÕ gåm c¶ thÕ VAT ®Çu vµo, do vËy kÕ to¸n ghi: Nî TK611(6111): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi Cã TK liªn quan (331, 111, 112...) tæng gi¸ thanh to¸n C¸c kho¶n chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua vµ hµng mua tr¶ l¹i (nÕu cã) Nî TK 331, 111, 112 Cã TK611(6111) Tãm l¹i, theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú khi xuÊt vËt liÖu cho c¸c môc ®Ých th× kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh theo tõng chøng tõ mµ cuèi kú míi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª hµng tån kho IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu - Kh¸i niÖm: h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu lµ viÖc theo dâi cho tõng thø vËt t ë tõng kho tõng doanh nghiÖp theo c¶ thíc ®o gi¸ trÞ vµ thíc ®o hiÖn vËt. Trªn thùc tÕ cã 3 ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n sau: 1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song
 • 21. 2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: PhiÕu nhËp ThÎ kho PhiÕu xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng kª xuÊt sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm (5) ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ tæng hîp Sæ chi tiÕt VL B¶ng tæng hîp N_X_T Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra
 • 22. 3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Ghi ®èi chiÕu ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp B¶n giao nhËn chøng tõ nhËp sæ sè d­ B¶n giao nhËn chøng tõ xuÊt Sæ tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån B¶ng luü kÕ NhËp - XuÊt - Tån B¶ng luü kÕ nhËp B¶ng luü kÕ xuÊt
 • 23. PhÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc c«ng ty dÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ i.§¨c ®iÓm kinh tÕ kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hoat ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh . 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. a.Mét sè nÐt kh¸i qu¸t giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ: C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ lµ doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Tæng c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ khu ®« thÞ- Bé X©y Dùng, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 823/QD-BXD ngµy 19/6/2000 cña BXD víi tªn gäi lµ C«ng ty DÞch vô tæng hîp vui ch¬i gi¶i trÝ trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i xÝ nghiÖp dÞch vô tæng hîp vui ch¬i gi¶i trÝ. Ngµy 16/10/2001, Bé trëng Bé X©y dùng ra quyÕt ®Þnh sè 1678/Q§-BXD ®æi tªn thµnh C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ vµ chuyÓn doanh nghiÖp võa ho¹t ®éng dÞch vô c«ng võa ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty ®îc Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô qu¶n lý khai th¸c , cung cÊp c¸c dÞch vô trong c¸c khu ®« thÞ míi, khu d©n c tËp trung vÒ ®êng s¸, cÊp thoat níc, vÖ sinh m«i trêng, trång vµ ch¨m sãc c©y xanh, kinh doanh c¸c dÞch vô thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ, ¨n uèng gi¶i kh¸t, söa ch÷a c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh x©y dùng… KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004. N¨m 2001: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi So víi
 • 24. n¨m 2001 n¨m 2001 n¨m 2001 kÕ ho¹ch n¨m 2000 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 6.400 7.500 8.703 116 136 2 Doanh thu Tr.® 4.736 7.150 7.421 104 157 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 110 115 122,4 106 111 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 210 320 492 154 234 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ngêi / th¸ng 1000 ® 625 700 803 115 128 6 Tæng sè CBCNV trong danh s¸ch Ngêi 156 205 230 112 147 N¨m 2002: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi kÕ ho¹ch So víi n¨m 2000 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 8.703 13.507 16.481 122 189 2 Doanh thu Tr.® 7.421 12.100 14.800 122 199 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 122,4 415 597,2 144 488 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 492 495 498 101 101 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ngêi / th¸ng 1000 ® 803 960 970 101 121 6 Tæng sè CBCNV trong danh s¸ch Ngêi 230 306 350 114 152 N¨m 2003: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi kÕ ho¹ch So víi n¨m 2000 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 16.481 22.629 29.202 129 177 2 Doanh thu Tr.® 14.800 18.518 22.800 123 154 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 597,2 650 887,8 137 149 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 498 503 610 121 122 5 Thu nhËp b×nh qu©n 1000 970 1.150 1.200 104 124
 • 25. ®/ngêi / th¸ng ® 6 Tæng sè CBCNV trong danh s¸ch Ngêi 350 405 418 103 119 N¨n 2004: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi kÕ ho¹ch So víi n¨m 2000 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 29.202 38.586 49.821 129 171 2 Doanh thu Tr.® 22.800 33.038 44.843 136 197 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 887,8 900 1.471, 5 164 166 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 610 650 780 120 128 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ngêi / th¸ng 1000 ® 1.200 1.350 1.400 104 117 6 Tæng sè CBCNV trong danh s¸ch Ngêi 418 641 654 102 156 - Nh vËy c¸c chØ tiªu thùc hiÖn n¨m 2004 so víi thùc hiÖn n¨m 2000 nh sau: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®· t¨ng 43.421 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 678%, doanh thu ®· t¨ng 40.107 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 847%, nép ng©n s¸ch ®· t¨ng 1.361,5 triÖu ®ång t¬ng øng víi 1.238% ,lîi nhuËn tríc thuÕ ®· t¨ng 570 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ 271%, thu nhËp b×nh qu©n ®· t¨ng 775.000 ®/ngêi/th¸ng t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 124%, sè CBCNV trong danh s¸ch ®· t¨ng 498 ngêi t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 319%. b.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ . §©y lµ §éi ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch trong c«ng viÖc. Trô së chÝnh n»m ë khu §Þnh C«ng – QuËn Hoµng Mai – Hµ Néi §éi ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông ,c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng trong c¸c khu ®«
 • 26. thÞ . Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, §éi ngµy cµng nhËn ®îc nhiÒu c«ng tr×nh do C«ng ty giao cho. §ång thêi ®îc sù quan t©m chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ Tæng c«ng ty trong c¸c linh vùc ,nhê ®ã §éi ®· ngµy mét kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu nh vÒ vèn ,vÒ trang thiÕt bÞ kü thuËt .Víi sù cè g¾ng cña m×nh §éi lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao nªn ®· t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi C«ng ty ,Tæng c«ng ty vµ c¸c b¹n hµng ,®ång thêi gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh n©ng cao uy tÝn th¬ng hiÖu HUD. 2.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh a.Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty DÞch vô: Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m ®èc Phßng Tµi chÝnh – kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Phßng kinh doanh tiÕp thÞ Chi nh¸nh miÒn nam XNQL nhµ ë cao tÇng §éi c©y xanh m«i tr­ êng XNQL vµ DV§T sè 2 §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh §éi b¶o vÖ ViÖt H­ng §éi b¶o vÖ Linh §µm §éi DV§T §Þnh C«ng §éi KDDV Linh §µm Phßng tæ chøc hµnh chÝnh
 • 27. phßng tæ chøc hµnh chÝnh: -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc s¾p xÕp, c¶i tiÕn tæ chøc, qu¶n lý lao ®éng thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch nhµ níc, quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty ®èi víi ngêi lao ®éng. Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n Lµ ®¬n vÞ tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n. §¶m b¶o ph¬ng ¸n kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c nhiÖm vô kiÓm tra ph¸t sinh trong C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm trong C«ng ty, tríc Gi¸m ®èc C«ng ty, c¬ quan tæ chøc cÊp trªn vµ ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng kinh doanh tiÕp thÞ. C¬ quan tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty x¸c ®Þnh ph¬ng híng, môc tiªu kinh doanh, x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n SXKD, ngµnh nghÒ theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cu¶ C«ng ty dichô vô nhµ ë & khu ®« thÞ vµ ®¨ng ký kinh doanh cña C«ng ty, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c¸c dù ¸n thuéc Tæng c«ng ty phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý ky thuËt, chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt c©y trång, nu«i trång thuû s¶n, qu¶n lý chÊt lîng vµ quy tr×nh vËn hµnh m¸y, thiÕt bÞ sö dông trong thi c«ng vµ x©y dùng kÕ hoach duy tu b¶o dìng thiÕt bÞ, chèng xuèng cÊp cña nhµ chung c, c¸c tr¹m níc s¹ch. Chøc n¨ng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty. 1. C¸c xÝ nghiÖp qu¶n lý nhµ ë cao tÇng.
 • 28. C¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn theo c¬ chÕ h¹ch to¸n néi bé cã quyÒn ®iÒu hµnh c«ng viÖc theo quy chÕ ph©n cÊp cña C«ng ty. C¸c xÝ nghiÖp ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ l·nh ®¹o cã sù ph©n c«ng, ph©n nhiÖm vô cô thÓ cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp tæ chøc ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tËp thÓ xÝ nghiÖp, Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. 2. C¸c ®éi tæ kinh doanh dÞch vô. §éi tæ cã nhiÖm vô qu¶n lý, ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ cao víi c¸c lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô, ¨n uèng gi¶i kh¸t vµ vui ch¬i gi¶i trÝ trong c¸c dù ¸n do Tæng c«ng ty giao cho C«ng ty qu¶n lý bao gåm:dÞch vô v¨n ho¸ vµ dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ. Kinh doanh dÞch vô tr«ng gi÷ «t«,xe m¸y, xe ®¹p , dÞch vô söa ch÷a b¶o dìng «t« xe m¸y, vËt lý trÞ liÖu, nhµ nghØ cuèi tuÇn. C¸c ®éi tæ kinh doanh dÞch vô ho¹t ®éng theo quy chÕ ph©n cÊp cña C«ng ty. 3. C¸c ®éi tæ c©y xanh m«i trêng. §éi cã nhiÖm vô :S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i c©y( Bãng m¸t,c©y c¶nh). Qu¶n lý trång vµ ch¨m sãc vên hoa, th¶m cá, c«ng viªn c©y xanh vµ ch¨m sãc c©y bãng m¸t, c©y c¶nh theo quy ho¹ch cña dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ ®îc Tæng c«ng ty giao cho. 4. §éi x©y dùng vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. - Tæ chc ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng x©y dùng , duy tu vµ söa ch÷a c«ng tr×nh, trang thiÕt bÞ t¹i c¸c dù ¸n do Tæng c«ng ty giao cho C«ng ty qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. - B¶o tr×, söa ch÷a hÖ thèng thang m¸y t¹i c¸c nhµ chung c cao tÇng .
 • 29. - Duy tu b¶o dìng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt bao gåm tr¹m cÊp níc, chiÕu s¸ng c«ng céng hÌ vµ ®êng giao th«ng trong khu ®« thÞ. - C¶i t¹o söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh do C«ng ty qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao cho §éi. - Thùc hiÖn viÖc x©y míi, c¶i t¹o söa ch÷a c«ng tr×nh theo c¸c hîp ®ång C«ng ty giao vµ do §éi tù tim kiÕm. - Trùc tiÕp x©y dùng kÕ ho¹ch kü thuËt, cung øng vËt t cho c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc giao nhiÖm vô x©y dùng. - Söa ch÷a duy tu c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña nhµ chung c cao tÇng do C«ng ty qu¶n lý giao cho §éi. 5. §éi b¶o vÖ : §éi cã nhiÖm vô b¶o vÖ mèc giíi dù ¸n, hµng rµo dù ¸n , c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c¸c t¸i s¶n kh¸c thuéc dù ¸n ®îc giao . Phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®ia ph¬ng nh c«ng an, d©n phßng ®Ó duy tr× an ninh trËt tù, an toµn x· héi trong dù ¸n vµ khu vùc cã liªn quan. 6. C©u l¹c bé- nhµ v¨n ho¸. Cã chøc n¨ng chÝnh lµ cung cÊp c¸c dÞch vô v¨n ho¸, thÓ thao phôc vô d©n c sinh sèng trong vµ xung quanh dù ¸n nh: thÓ h×nh, thÓ dôc, thÈm mü, phßng chiÕu .phim, th viÖn, c©u l¹c bé ©m nh¸c, héi ho¹, ngo¹i ngø , nhµ thi ®Êu, sµn tËp vâ, ®Êu kiÕm vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ ph©n cÊp cña C«ng ty. 2.b.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña §éi: C¸c c«ng tr×nh do §éi thi c«ng bao gåm c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty tù khai th¸c vµ c¸c c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô cho c«ng ty sau ®ã c«ng ty giao cho §éi .Nh×n chung tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña HUDS ®îc thùc hiÖn theo c¸c c«ng viÖc nh sau : -Tæ chøc tham gia ®Êu thÇu hoÆc nhËn thÇu trùc tiÕp tõ Tæng c«ng ty . - Ký hîp ®ång giao nhËn thÇu . - Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh . - Bµn giao c«ng tr×nh .
 • 30. - B¶o hµnh c«ng tr×nh . Hå s¬ nhËn thÇu ,hîp ®ång giao nhËn thÇu chØ ®îc lËp cho c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty tù khai th¸c vµ c¸c c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô ,c¸c hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng c«ng tr×nh cña Tæng c«ng ty. Sau khi lËp hîp ®ång giao nhËn thÇu hoÆc nhËn giÊy giao nhËn nhiÖm vô tõ Tæng c«ng ty ,c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo sù ph©n c«ng cña c«ng ty .C«ng ty sö dông kÕt hîp lao ®éng thñ c«ng vµ m¸y mãc trong thi c«ng x©y l¾p . b. Tæ chc bé m¸y ho¹t ®éng cña §éi S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh NhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong §éi : * §éi trëng : trùc tiÕp ®iÒu hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô theo quy chÕ ho¹t ®éng cña ®éi . Thêng xuyªn b¸o c¸o Gi¸m ®èc c«ng ty diÔn biÕn trªn c«ng trêng vµ phèi hîp víi c¸c phßng ban trùc thuéc c«ng ty ,c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c ,khã kh¨n ®Ó c«ng tr×nh ®¶m b¶o an toµn lao ®éng ,chÊt lîng vµ tiÕn ®é . ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ gi¸m ®èc c«ng ty vÒ nh÷ng vi ph¹m trong c«ng viÖc ,... §éi X©y dùng §éi tr­ëng KÕ to¸n ®éi C¸n bé kü thuËt C¸n bé ATL§ Thñ kho c«ng tr×nh B¶o vÖ Thî ®iÖn, m¸y C¸c tæ thî thi c«ng
 • 31. * KÕ to¸n ®éi : Më sæ kÕ to¸n ,kiÓm tra gi¸ c¶ vËt t hîp lý tríc khi ký hîp ®ång Theo dâi ,ghi chÐp ,®èi chiÕu c«ng nî hµng th¸ng víi kh¸ch hµng ®Ó ®éi trëng duyÖt . KÕt hîp víi thñ kho ®Ó më thÎ kho cho tõng lo¹i vËt t ,theo dâi nhËp xuÊt vËt t . LËp kÕ ho¹ch t¹m øng vèn thi c«ng ,thanh to¸n nî nh©n c«ng ,nî kh¸ch hµng . Qu¶n lý nguån vèn theo dâi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i c¸c c«ng tr×nh do ®éi thi c«ng ,... * C¸n bé kü thuËt : Híng dÉn ,kiÓm tra vÒ kü thuËt ,chÊt lîng ,tiÕn ®é ë c«ng trêng . TÝnh to¸n kiÓm tra khèi lîng quyÕt to¸n ,... * C¸n bé an toµn lao ®éng : hoµn tÊt c¸c hå s¬ ,thñ tôc vÒ an toµn lao ®éng, ®Ò suÊt mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng ,lËp biªn b¶n xö ph¹t c¸c c«ng nh©n vi ph¹m an toµn lao ®éng ,... * Thñ kho :+TËp hîp sè liÖu gióp kÕ to¸n +Hµng ngµy theo dâi ,ghi chÐp xuÊt ,nhËp vËt t ,vËt liÖu ë c«ng trêng. +KÕt hîp víi c¸n bé kü thuËt lªn kÕ ho¹ch dù trï cung cÊp vËt t ,vËt liÖu,... * B¶o vÖ : b¶o vÖ tµi s¶n c«ng tr×nh ,®Ò xuÊt ph¬ng ¸n b¶o vÖ vËt t , vËt liÖu c«ng tr×nh ®îc an toµn vµ hiÖu qu¶ ,... *Thî ®iÖn,m¸y : VËn hµnh m¸y vËn th¨ng ,söa ch÷a nh÷ng háng hãc cña m¸y vµ ®iÖn ë c¸c chung c. II. §Æc ®iÓm tæ chøc cña bé m¸y kÕ to¸n. 1.M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty
 • 32. + KÕ to¸n trëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung chØ ®¹o trùc tiÕp toµn bé kh©u kÕ to¸n cña C«ng ty, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh, kiÓm tra, kiÓm duyÖt c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o c¸c bé phËn kÕ to¸n trong phßng, ph©n tÝch c¸c hîp ®ång kinh tÕ. ChØ ®¹o lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh tÝn dông vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ toµn bé c«ng t¸c TCKT. +Phã phßng TCKT: Tæng hîp chung c¸c kh©u nh: kkiÓm tra t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc vµ cïng KÕ to¸n trëng kiÓm tra t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. + KÕ to¸n TGNH: LËp sÐc uû nhiÖm chi, lËp kÕ ho¹ch tÝn dông vËt liÖu, kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, c¸c tê khai vÒ thuÕ vµ thanh to¸n ng©n s¸ch. LËp phiÕu thu chi,tham gia c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh.Hµng th¸ng lÊy chøng tõ sao kª hµng ho¸, theo dâi sè d hµng ngµy ®Ó kÞp thêi b¸o c¸o t×nh h×nh hiÖn cã cña C«ng ty. +KÕ to¸n thanh to¸n KDDV: Theo dâi c¸c kho¶n vay, ®ång thêi theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ néi bé ®èi víi kh¸ch hµng. Phô tr¸ch c¸c m¶ng kinh doanh dÞch vô thu chi tiÒn mÆt vµ lµm viÖc víi c¸c kÕ to¸n ®éi kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. Phã phßng TCKT KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n KDDV KÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh Thñ quü KÕ to¸n TGNH
 • 33. Thanh to¸n víi ng©n s¸ch néi bé, ngêi cung cÊp Theo dâi qu¸ tr×nh thu vèn cña c¸c m¶ng KDDV trong C«ng ty quyÕt to¸n chi phÝ vµ lËp b¸o c¸o thu vèn toµn C«ng ty. LËp b¸o c¸o kinh doanh träng ®iÓm khi cã ph¸t sinh. + KÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh: Më sæ chi tiÕt tõng h¹ng môc vÒ KDDV, XDCB cña c¸c ®éi trong C«ng ty. +Thñ quü: Theo dâi thu chi tiÒn mÆt hµng ngµy, b¶o qu¶n theo dâi SD§K vµ SDCK cña quü, thanh to¸n c¸c kho¶n b»ng c¸c ng©n phiÕu hoÆc tiÒn mÆt, ngoµi ra cßn b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD trong C«ng ty. 2. M« h×nh tæ chøc kÕ to¸n cña §éi. §éi x©y dùng : gåm cã 1 kÕ to¸n ®éi vµ 1 thñ kho , do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nªn bé m¸y kÕ to¸n cña §éi XD ®îc x©y dùng theo m« h×nh ph©n t¸n ,chøc n¨ng cña hä ®· ®îc tr×nh bÇy trong c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña §éi .H×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i §éi x©y dùng HiÖn nay ,c«ng ty HUDS thèng nhÊt viÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chung " cho bé m¸y kÕ to¸n trªn c«ng ty còng nh c¸c ®éi trùc thuéc vµ còng thèng nhÊt sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n CADS ,khi ®a phÇn mÒm nµy vµo sö dông ,bé phËn kÕ to¸n kh«ng cßn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch thñ c«ng mét sè kh©u trong c«ng viÖc nh ghi sæ chi tiÕt ,sæ tæng hîp ,lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ,mµ chØ cÇn ph©n lo¹i ,bæ sung th«ng tin chi tiÕt vµo chøng tõ gèc ,nhËp d÷ liÖu tõ chøng tõ vµo m¸y ,kiÓm tra ,ph©n tÝch sè liÖu trªn c¸c sæ ,b¸o c¸o kÕ to¸n ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c quy ®Þnh phï hîp .PhÇn mÒm nµy cung cÊp th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng ,®é chÝnh x¸c cao ,phôc vô kÞp thêi cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghÞªp .Ngoµi chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh ,c«ng ty cßn sö dông mét hÖ thèng chøng tõ híng dÉn ®îc sö dông linh ho¹t phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña c«ng ty Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ theo h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chung "
 • 34. III. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu t¹i kho vµ t¹i phßng kÕ to¸n cña §éi. 1. H¹ch to¸n chi tiÕt Nguyªn LiÖu ,VËt LiÖu ë ®éi x©y dùng. Thñ tôc NhËp - XuÊt nguyªn LiÖu ,VËt LiÖu a .Chøng tõ kÕ to¸n sö dông KÕ to¸n sö dông chøng tõ ®îc quy ®Þnh theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ,ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan ,bao gåm : -PhiÕu NhËp kho :mÉu 01_VT -PhiÕu XuÊt kho :mÉu 02_VT -PhiÕu xuÊt kiªm vËn chuyÓn néi bé :mÉu 03_VT -Biªn b¶n kiÓm kª vËt t ,s¶n phÈm hµng ho¸ :mÉu 08_VT -Ho¸ ®¬n kiªm PhiÕu xuÊt kho :mÉu 02_BH Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra
 • 35. -Ho¸ ®¬n cíc vËn chuyÓn :mÉu 03_BH Ngoµi ra §éi cßn sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n : -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t :mÉu 05_VT -ThÎ kho :06_VT -PhiÕu b¸o vËt t cßn cuèi kú :mÉu 07_VT b .Thñ tôc nhËp kho C¨n cø vµo giÊy b¸o nhËn hµng ,khi hµng vÒ ®Õn n¬i xÐt thÊy cÇn thiÕt cã thÓ cã thÓ lËp b¶n kiÓm nghiÖm ®Ó kiÓm nhËn vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu mua vÒ ,c¶ vÒ sè lîng ,chÊt lîng vµ quy c¸ch tõng mÆt hµng . §éi thu mua vµ nhËp kho NL,VL theo chÕ ®é ban ®Çu chøng tõ gåm cã : + Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt + PhiÕu nhËp vËt t + Khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n b¸n hµng , giÊy b¸o nhËn hµng cña ngêi b¸n hµng göi .§éi lËp ban kiÓm nghiÖm ®Ó kiÓm nghiªm sè luîng ,chÊt lîng ,quy c¸ch vËt t .Cïng víi ho¸ ®¬n GTGT ,Thñ kho tiÕn hµnh nhËp kho sau khi kiÓm nghiÖm c .Thñ tôc xuÊt kho C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ,c¸c bé phËn s¶n xuÊt viÕt phiÕu xin lÜnh vËt t ,c¨n cø vµo ®ã thñ kho viÕt phiÕu xuÊt Chøng tõ xuÊt kho cã nhiÒu lo¹i ,phô thuéc vµo môc ®Ých xuÊt kho ë §éi x©y dùng .Khi c¸c tæ cã nhu cÇu sö dông vËt t th× ®Õn gÆp thñ kho xin cÊp vËt t ,khi nhËn vËt t thñ kho viÕt phiÕu xuÊt kho :1liªn thñ kho gi÷ ,1 liªn cho tæ xin cÊp vËt t gi÷ ,®ång thêi göi lªn c¸c bé phËn liªn quan ký duyÖt d .Thu thËp m«t sè chøng tõ :
 • 36. VD :Trªn phiÕu nhËp kho ngµy 4/2/2004 §éi x©y dùng mua mét sè vËt liÖu vÒ cho c«ng tr×nh OCT2-X1 Ho¸ ®¬n gtgt MÉu sè 01 GTKT_3LL Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng 02B Ngµy 4/2/2004 AV 084678 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n §Þa chØ : §an Phîng - Hµ T©y Sè tµi kho¶n : 0500389183 - Ng©n Hµng N«ng Nghiªp PTNT- HT Hä vµ tªn ngêi mua hµng : NguyÔn V¨n Ngù Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §Þa chØ : §¹i Kim – Hoµng Mai – Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n : TM MS :0101042990 ST T Tªn hµng ho¸ ,dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 =1x2 Xi m¨ng BS 4 677000 2708000 Céng tiÒn hµng 2708000 ThuÕ GTGT : 10% 270800 Tæng tiÒn thanh to¸n : 2978800 ViÕt b»ng ch÷ : Hai triÖu chÝn tr¨m b¶y t¸m ng×n t¸m tr¨m ®ång Ngêi mua hµng KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,ghi râ hä tªn) (ký,ghi râ hä tªn) (ký,ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu) Sau khi ®· cã ho¸ ®¬n b¸n hµng ,giÊy b¸o nhËn hµng vÒ §éi tiÕn hµnh nhËp kho vµ kiÓm nghiÖm vËt t .Ban kiÓm nghiÖm gåm cã ngêi phô tr¸ch vËt t trªn c«ng ty ,kÕ to¸n vµ thñ kho cña §éi
 • 37. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña §éi lµ x©y dùng nªn hÇu hÕt c¸c vËt t mua vÒ ®Õn ®©u sö dông hÕt ®Õn ®ã . §éi lu«n h¹n chÕ tèi ®a viÖc tån vËt liÖu. PhiÕu nhËp kho MÉu sè 01 - VT ngµy 4/2/04 Q§ sè 1141 - CT / C§KT (Ngµy 1/11/1995 ) sè : Nî :152 Nî :133 Cã :331 Hä vµ tªn ngêi giao hµng :c«ng ty TNHH HuyÒn Anh Theo ho¸ ®¬n sè : 084678 ngµy 4 th¸ng 2 n¨m 2004 cña : C«ng ty Xi m¨ng NhËp t¹i kho :¤ng Dòng - X1 ST T Tªn nh·n hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt liÖu MÉ sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn the o CT Thùc nhË p Xi m¨ng BS tÊn 4 4 67700 0 2708000 Tæng céng 2708000 ViÕt b»ng ch÷ : Hai triÖu b¶y tr¨m linh t¸m ngh×n ®ång ch½n Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ tr- ëng (ký ,hä tªn ) (Ký ,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký ,hä tªn) (Ký,hä tªn)
 • 38. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & vµ khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t Ngµy 4/2/2004 Ban kiÓm nghiÖm gåm : «ng : A C¸n bé phßng kÕ ho¹ch - Trëng ban Bµ : B KÕ to¸n ®éi - thµnh viªn Bµ : C Thñ kho - thµnh viªn STT Tªn mÆt hµng ,quy c¸ch ,phÈm chÊt §VT Sè lîng NhËn xÐt Theo CT Thùc nhËp §óng q c 1 Xi m¨ng BS tÊn 4 4 4 Thµnh viªn Thµnh viªn Trëng ban C B A Sau khi kiÓm nghiÖm thÊy vËt t ®ñ vÒ sè lîng ,®óng vÒ quy c¸ch .Ban kiÓm nghiÖm chÊp nhËn cho nhËp kho l« hµng . Sau khi kiÓm nghiÖm thÊy vËt t ®ñ sè lîng ,®óng quy c¸ch .Ban kiÓm nghiÖm ®ång ý cho nhËp kho l« hµng Khi Ban kiÓm nghiªm vËt t chÊp nhËn l« hµng vµ ®éng ý cho nhËp kho . §éi tiÕn hµnh xuÊt kho cho tõng bé phËn ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng cho ®óng tiÕn ®é cña c«ng tr×nh
 • 39. PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 02 - VT ngµy 5/2/04 Q§ sè 1141- CT / C§KT (Ngµy 1/11/1995 ) sè : Nî :621 Cã :152 Hä vµ tªn ngêi nhËn hµng : NguyÔn V¨n Ngù Lý do xuÊt kho : phôc vô c«ng tr×nh X1 XuÊt t¹i kho : ¤ng Dòng - X1 §¬n vÞ : ®ång ST T Tªn nh·n hiÖu , quy c¸ch , phÈm chÊt vËt t M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc xuÊt 1 Xi m¨ng BS tÊn 4 4 67700 0 270800 0 Tæng céng 270800 0 ViÕt b»ng ch÷ : Hai trÖu b¶y tr¨m linh t¸m ngµn ®ång ch½n Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ tr- ëng (ký ,hä tªn ) (Ký ,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký ,hä tªn) (Ký,hä tªn) 2 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gèc NL ,VL xuÊt kho ¸p dông t¹i §éi x©y dùng a .Néi dung cÊu thµnh gi¸ gèc Nl ,VL PhÇn lín c¸c NL ,VL ë ®éi x©y dùng ®Òu lµ mua ngoµi råi nhËp kho nªn gi¸ gèc ®îc tÝnh nh sau : Gi¸ mua ghi trªn C¸c lo¹i thuÕ CF cã liªn
 • 40. Gi¸ gèc NL ,VL = ho¸ ®¬n sau khi trõ ®i + Kh«ng ®îc + quan trùc tiÕp mua ngoµi NK c¸c kho¶n CKTM , hoµn l¹i ®Õn mua hµng gi¶m gi¸ hµng b¸n b .Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NL ,VL t¹i §éi x©y dùng §Ó phï hîp víi c«ng viÖc cña m×nh §éi x©y dùng ®· ¸p dông ph- ¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh cho NL ,VL xuÊt kho : Gi¸ trÞ thùc tÕ = Sè lîng NL ,VL x §¬n gÝa cña NL ,VL xuÊt kho xuÊt kho vËt liÖu Tõ sè liÖu trªn sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt ®· thu thËp ®îc ë trªn ta sÏ tÝnh ®îc gi¸ NL ,VL xuÊt kho : Gi¸ trÞ thùc tÕ = 4 x 677000 = 2708000 ® Xi m¨ng BS xuÊt kho Gi¸ tri thùc tÕ = 2900 x 58181 = 168724900 ® g¹ch l¸t 300x300 XK Gi¸ trÞ thùc tÕ = 1027 x 56363 = 57884801 ® g¹ch èp 200x300 XK Gi¸ trÞ thùc tÕ = 311 x 58181 = 18092491 ® g¹ch l¸t 200x200 XK Gi¸ trÞ thùc tÕ g¹ch = 374 x 54545 = 20399830 ® ch©n têng 100x300 XK Tø ®ã ta ®iÒn gi¸ tiÒn vËt liÖu vµo c¸c chøng tõ d· thu thËp ë trªn . 3 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liÖu ë §éi x©y dùng . Bé m¸y kÕ to¸n cña §éi x©y dùng rÊt gon nhÑ ,chØ gåm 1 kÕ to¸n vµ 1 thñ kho .KÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ kÕ to¸n nhËp - xuÊt
 • 41. vËt liÖu mét c¸ch hîp lý trong viÖc ghi chÐp vµo thÎ kho cña thñ kho vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o phï hîp sè liÖu trªn thÎ kho víi sæ kÕ to¸n ,®ång thêi tr¸nh sù ghi chÐp trïng lÆp .V× vËy ,®Ó lùa chän ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cho phï hîp víi yªu cÇu vµ tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n ,bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty thèng nhÊt sö dông " ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song" ë trªn c«ng ty vµ c¸c ®éi trùc thuéc S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n - ë Kho :Thñ kho sö dông thÎ kho tiÕn hµnh ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh NhËp -XuÊt - Tån vËt liÖu trªn thÎ kho vµ ghi chØ tiªu sè l- îng vËt liÖu vµo thÎ kho .Khi nhËn ®îc chøng tõ NhËp - XuÊt thñ kho ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lý ,hîp ph¸p cña chøng tõ råi míi tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËp - xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho ,cuèi th¸ng tÝnh sè tån ghi vµo thÎ kho .§Þnh kú thñ kho göi lªn lªn cho kÕ to¸n c¸c chøng tõ nhËp - xuÊt ®· ®îc ph©n lo¹i theo tõng thø NVL ThÎ kho Chøng tõ xuÊtChøng tõ nhËp Sæ tæng hîp Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª tæng hîp N_X_T Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra
 • 42. - ë phßng kÕ to¸n ®éi : KÕ to¸n sö dông sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh NhËp - XuÊt - Tån cña tõng thø vËt liÖu vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ hµng ngµy nhËn c¸c chøng tõ cña thñ kho ,kÕ to¸n tiÕn hµnh ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ chi tiÕt .Cuèi th¸ng c¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp b¶ng tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån nguyªn vËt liÖu Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song : ( 1 ) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ NhËp - XuÊt kho vËt liÖu hîp ph¸p ,hîp lÖ thñ kho tiÕn hµnh nËp ,xuÊt kho vµ ghi sæ sè lîng VL ,VL thùc nhËp ,thùc xuÊt vµo chøng tõ ,sau ®ã ghi vµo thÎ kho vµ tÝnh sè tån sau mçi lÇn nhËp ,xuÊt vµ hµng ngµy thñ kho chuyÓn nh÷ng chøng tõ nhËp ,xuÊt cho kÕ to¸n. ( 2 ) NhËn chøng tõ NhËp - XuÊt - Tån theo ®Þnh kú ,kÕ to¸n kiÓm tra vµ hoµn chØnh chøng tõ :ghi ®¬n gi¸ ,thµnh tiÒn ,ph©n lo¹i chøng tõ råi ghi vµo sæ (thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt . ( 3 ) Cuèi th¸ng kÕ to¸n vµ thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a thÎ kho víi sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt . ( 4 ) C¨n cø vµo sè liÖu tæng hîp tõ c¸c sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån . ( 5 ) §èi chiÕu ,kiÓm tra víi sè liÖu cña kÕ to¸n tæng hîp . C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh ThÎ kho MÉu 06 VT Ngµy lËp: 29/2/2004 BHQ§ sè 1141 TC/C§KT Tê sè : ( Ngµy 1/11/1995_BTC) Tªn nh·n hiÖu ,quy c¸ch vËt t : Xi m¨ng BS §¬n vÞ tÝnh :tÊn M· sè : ST T Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµ y N- X Sè lîng Ký x¸c nhËn cña kÕ SH NT NhË p XuÊ t Tå n
 • 43. to¸n 1 .Tån ®Çu th¸ng 5 2 .Sè ph¸t sinh 1 1/2 XuÊt kho Xi m¨ng BS 1/2 5 2 4/2 NhËp kho Xi m¨ng BS 4/2 4 3 5/2 XuÊt kho Xi m¨ng BS 5/2 4 3 .Céng ph¸t sinh 4 9 4 .Tån cuèi th¸ng 0 Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Thñ trëng (Ký ,hä tªn ) (Ký ,hä tªn) (Ký,hä tªn) Song song víi thÎ kho , kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu xi m¨ng, g¹ch èp ,l¸t
 • 44. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh sæ chi tiÕt vËt liÖu Tªn tµi kho¶n : 152 Tªn vËt liÖu : Xi m¨ng BS Ngµy lËp 29/2/2004 §VT :®ång Ngµy th¸ng ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i §VT TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån S H NT Sè l- îng Thµnh tiÒn Sè l- îng Thµnh tiÒn Sè l- îng Thµnh tiÒn 1 .Tån ®Çu th¸ng 5 270800 0 2 .Sè ph¸t sinh 1/2 1/2 XuÊt kho xi m¨ng BS tÊn 62 1 67700 0 5 3385000 4/2 4/2 NhËp kho Xi m¨ng BS tÊn 33 1 67700 0 4 2708000 5/2 5/2 XuÊt kho Xi m¨ng BS tÊn 62 1 67700 0 4 2708000 3 .Céng ph¸t sinh 4 2708000 9 6093000 4 .Tån cuèi th¸ng 0 0
 • 45. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Ngêi lËp sæ KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 • 46. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt 4. B¶ng tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån kho nguyªn liÖu ,vËt liÖu Hµng th¸ng §éi thêng lËp b¶ng kª nhËp ,xuÊt vËt t ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t trong th¸ng C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh b¶ng kª nhËp vËt t Tªn tµi kho¶n :152 - NLVL Th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ :®ång NT Tªn vËt t §VT SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn TiÒn thuÕ Tæng tiÒn 2/2 G¹ch ®Æc 200x105x60 viªn 2900 3200 9280000 928000 10208000 C¸t ®en m3 450 30690 13810500 690525 14501025 C¸t vµng m3 350 55000 19250000 962500 20212500 4/2 Xi m¨ng BS tÊn 4 677000 2708000 270800 2978800 §¸ d¨m 1x2 m3 150 110000 16500000 825000 17325000 §¸ d¨m 4x6 m3 145 98000 14210000 710500 14920500 5/2 ThÐp gai φ 18 LD kg 3877. 3 4800 18611040 930552 19541592 ThÐp gai φ 22 LD kg 417 4924 2053308 102665.4 2155973.4 ThÐp gai φ 6TN_8TN kg 4364 5172 22570608 1128530.4 23699138.4 6/2 G¹ch l¸t 300x300 hép 2900 58181 16872490 0 16872490 185597390 G¹ch èp 200x300 hép 1027 56363 57884801 5788480.1 63673281.1 G¹ch l¸t 200x200 hép 311 58181 18094291 1809429.1 19903720.1 G¹ch ch©n têng 100x300 hép 374 54545 20399830 2039983 22439813 8/2 Xi m¨ng BS tÊn 33 677000 22341000 2234100 24575100 Gç kª m3 4.1 140000 0 5740000 574000 6314000 Gç nÑp ,Gi»ng chèng m3 4.7 140000 0 6580000 658000 7238000 Xµ gå 8x12 m3 8.6 140000 0 12040000 1204000 13244000 9/2 èng nhùa TP φ 110 md 208 25128 5226624 522662.4 5749286.4 èng nhùa TP φ 140 md 40 40546 1621840 162184 1784024 èng nhùa TP φ 42 md 56 6455 361480 36148 397628 11/ 2 ChËu röa INOX bé 15 195000 2925000 292500 3217500 Chôp ®Ìn hoa d©u 0,6m c¸i 25 22000 550000 55000 605000 Chôp ®Ìn hoa d©u 0,2m c¸i 42 32500 1365000 136500 2730000 §Ìn ®¬n 1,2m bé 8 47000 376000 37600 413600
 • 47. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt 22/ 2 M¨ng s«ng TP φ 140 c¸i 15 9727 145905 14590,5 160495,5 M¨ng s«ng TP φ 110 c¸i 52 5000 260000 26000 286000 M¨ng s«ng TP φ 42 c¸i 14 2727 38178 38178 28/ 2 Xi m¨ng BS tÊn 30 677000 20310000 2031000 22341000 Van cöa ®ång φ 15 c¸i 6 229000 137400 13740 151140 Van 1 chiÒu ®ångφ 26 c¸i 6 43000 258000 25800 283800 Tæng céng 46437370 5 41121457. 9 505456984. 9 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh b¶ng kª xuÊt vËt t Tªn tµi kho¶n :152 - NLVL Th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ : ®ång NT Tªn vËt t §VT SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1/2 Xi m¨ng BS tÊn 5 677000 3385000 3/2 G¹ch ®Æc 200x105x60 viªn 290 0 3200 9280000 C¸t ®en m3 450 30690 13810500 C¸t vµng m3 350 55000 19250000 5/2 Xi m¨ng BS tÊn 4 677000 2708000 §¸ d¨m 1x2 m3 150 110000 16500000 §¸ d¨m 4x6 m3 145 98000 14210000 9/2 Xi m¨ng BS tÊn 33 677000 22341000 Gç kª m3 4.1 140000 0 5740000 Xµ gå 8x12 m3 8.6 140000 0 12040000 Gç nÑp ,Gi»ng chèng m3 4.7 140000 0 6580000 10/ 2 G¹ch l¸t 300x300 hép 290 0 58181 16872490 0 G¹ch èp 200x300 hép 102 7 56363 57884801 G¹ch l¸t 200x200 hép 311 58181 18094291
 • 48. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt G¹ch ch©n têng 100x300 hép 374 54545 20399830 15/ 2 èng nhùa TPφ110 md 208 25128 5226624 èng nhùa TP φ140 md 40 40546 1621840 èng nhùa TP φ 42 md 56 6455 361480 18/ 2 ChÕch TP φ 90 c¸i 81 6182 500742 ChÕch TP φ110 c¸i 68 8636 587248 Cót TP φ 60 m 36 3273 117828 23/ 2 M¨ng s«ng TP φ140 c¸i 15 9727 145905 M¨ng s«ng TP φ110 c¸i 52 5000 260000 M¨ng s«ng TP φ42 c¸i 14 2727 38178 24/ 2 Khu©n kÐp lim 60x250 m 648 270017 17497101 6 Khu©n kÐp lim 60x250 vßm m 39 489257 19081023 Khu©n lim 60x140 m 156 9 160030 25108707 0 29/ 2 Xi m¨ng BS tÊn 30 677000 20310000 Van cöa ®ång φ 15 c¸i 6 229000 137400 Van 1 chiÒu ®ång φ 26 c¸i 6 43000 258000 Tæng céng 86565267 6 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 • 49. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh b¶ng tæng hîp t×nh h×nh nhËp ,xuÊt ,tån VËt liÖu Tªn tµi kho¶n :152 - NLVL Th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ : ®ång ST T Tªn vËt t §VT Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng SL thµnh tiÒn SL thµnh tiÒn SL thµnh tiÒn SL thµnh tiÒn 1 G¹ch ®Æc 200x105x60 viªn 2900 9280000 2900 9280000 2 C¸t ®en m3 450 13810500 450 13810500 3 C¸t vµng m3 350 19250000 350 19250000 4 Xi m¨ng BS tÊn 5 3385000 67 45359000 72 48744000 5 §¸ d¨m 1x2 m3 150 16500000 150 16500000 6 §¸ d¨m 4x6 m3 145 14210000 145 14210000 7 ThÐp gai φ 18 LD kg 3877.3 18611040 3877. 3 18611040 8 ThÐp gai φ 22 LD kg 417 2053308 417 2053308 9 ThÐp gai φ 6 TN_ φ 8 TN kg 4364 22570608 4364 22570608 10 Khu©n kÐp lim 60x250 m 648 17497101 6 648 17497101 6 11 Khu©n kÐp lim 60x250 vßm m 39 19081023 39 19081023 12 Khu©n lim 60x140 m 156 9 25108707 0 1569 25108707 0
 • 50. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt 13 Gç kª m3 4.1 5740000 4.1 5740000 14 Xµ gå 8x12 m3 8.6 12040000 8.6 12040000 15 Gç nÑp ,Gi»ng chèng m3 4.7 6580000 4.7 6580000 16 G¹ch l¸t 300x300 hép 2900 16872490 0 2900 16872490 0 17 G¹ch èp 200x300 hép 1027 57884801 1027 57884801 18 G¹ch l¸t 200x200 hép 311 18094291 311 18094291 19 G¹ch ch©n têng 100x300 hép 374 20399830 374 20399830 20 èng nhùa TPφ 110 md 208 5226624 208 5226624 21 èng nhùa TP φ 140 md 40 1621840 40 1621840 22 èng nhùa TP φ 42 md 56 361480 56 361480 23 ChÕch TP φ 90 c¸i 81 500742 81 500742 24 ChÕch TP φ 110 c¸i 68 587248 68 587248 25 Cót TP φ 60 m 36 117828 36 117828 26 ChËu röa INOX bé 15 2925000 15 2925000 27 Chôp ®Ìn hoa d©u 0,6m c¸i 25 550000 25 550000 28 Chôp ®Ìn hoa d©u 0,2m c¸i 42 1365000 42 1365000 29 §Ìn ®¬n 1,2m bé 8 376000 8 376000 30 M¨ng s«ng TP φ140 c¸i 15 145905 15 145905 31 M¨ng s«ng TP φ110 c¸i 52 260000 52 260000 32 M¨ng s«ng TP φ 42 c¸i 14 38178 14 38178 33 Van cöa ®ång φ 15 c¸i 6 137400 6 137400 34 Van 1 chiÒu ®ång φ 26 c¸i 6 258000 6 258000 Tæng céng 17836. 7 46437370 5 11534. 4 86565267 6 8748. 3 48450956
 • 51. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2004 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 • 52. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt IV. h¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng Nguyªn LiÖu ,VËt LiÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. 1 Tµi kho¶n kÕ to¸n §éi thùc tÕ sö dông . §Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña NL ,VL kÕ to¸n sö dông chñ yÕu lµ tµi kho¶n 152 .C«ng dông ,néi dung vµ kÕt cÊu cña tµi kho¶n : - C«ng dông :§îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ tri hiÖn cã ,t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng ,gi¶m c¸c lo¹i NL ,VL trong kho cña §éi - Néi dung - kÕt cÊu TK152 - NL ,VL : + Bªn nî : -ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ NL ,VL do mua ngoµi -ph¶n ¸nh trÞ gi¸ NL ,VL thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª + Bªn cã : -ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ NL ,VL xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh -ph¶n ¸nh trÞ gi¸ NL ,VL thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª TK152 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2 : -Tk1521 :NL ,VL chÝnh gåm :g¹ch ,c¸t ,®¸ ,s¾t ... -Tk1522 :NL ,VL phô gåm :®inh vÝt ,then chèt ,èng nhùa ,... -Tk1523 :phô tïng thay thÕ Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh Tk 111 ,112, 133 ,331 ,621 ,642 ,... 2. H¹ch to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu a. KÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp nhËp kho nguyªn liÖu, vËt liÖu VËt liÖu cña §éi x©y dùng hÇu hÕt lµ mua ngoµi råi nhËp kho nªn ®èi víi nh÷ng l« hµng víi sè lîng Ýt ,cã gi¸ trÞ nhá th× §éi cã thÓ thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt ,cßn ®èi víi nh÷ng l« hµng lín th× kÕ to¸n theo dâi nî ph¶i tr¶ ngêi cung cÊp ,®Õn khi cã ®iÒu kiÖn thanh to¸n th× hoµn tr¶ . Khi mua vËt liÖu vÒ s¶n xuÊt th× vËt liÖu ®îc ®a vÒ §éi bao giê còng cã ho¸ ®¬n kem theo ,kh«ng cã trêng hîp nµo vËt t ®· vÒ ®Õn n¬i mµ cha cã ho¸ ®¬n. Vµ hÇu hÕt vËt liÖu nhËp kho lµ mÆt hµng ë trong níc. ViÖc h¹ch to¸n ®îc thùc hiÖn nh sau : Trong th¸ng khi vËt liªu ®îc mua nhËp kho ,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng biªn b¶n kiÓm nghiÖm ,phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ,kÕ to¸n ghi : Nî TK152 Nî TK113
 • 53. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Cã TK111,112,331 VD : ngµy 6 /2/2004 §éi x©y dùng ®· mua c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp cña c«ng ty VTTHHN vµ nhËp kho ,§éi cha thanh to¸n cho ngêi b¸n .KÕ to¸n ghi : Nî TK152 : 265103822 Nî TK133 : 26510382,2 Cã TK331: 291614204 ( chi tiÕt :ph¶i tr¶ cho c«ng ty VTTHHN ) Khi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ®· tiÕn hµnh thanh to¸n cho ngêi b¸n .kÕ to¸n ghi : Nî TK331 Cã TK111,112 Cô thÓ c¨n cø vµo phiÕu chi sè 84 ngµy 12/ 2/ 2004 §éi x©y dùng ®· thanh to¸n cho ngêi b¸n sè hµng ®· mua ngµy 6/ 2/2004 b»ng TiÒn mÆt . C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh MÉu 02 TT BHQ§ sè 1864 Q§/BTC ( Ngµy 16/12/1998_BTC) phiÕu chi ngµy 12/ 2/ 2004 Sè : 84 Nî TK331 Cã TK111 Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn : C«ng ty VTTHHN §Þa chØ : Thanh Xu©n - Hµ Néi Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn mua NVL Sè tiÒn : 291614204 B»ng ch÷ : Hai tr¨m chÝn mèt triÖu s¸u tr¨m mêi bèn ngµn hai tr¨m linh t ®ång .
 • 54. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Ngêi lËp phiÕu KÕ to¸n §éi trëng ( ký ,hä tªn ) ( ký ,hä tªn ) ( ký ,hä tªn ) §· nhËn ®ñ sè tiÒn : Hai tr¨m chÝn mèt triÖu s¸u tr¨m mêi bèn ngµn hai tr¨m linh t ®ång . khi ®ã ®ång thêi kÕ to¸n ghi sæ : Nî TK331 : 291614204 Cã TK111 : :291614204 ( chi tiÕt : ®· tr¶ cho c«ng ty VTTHHN ) Trêng hîp hµng vÒ nhËp kho nhng ph¸t hiÖn thÊy kh«ng ®óng chñng lo¹i , quy c¸ch ,chÊt lîng th× tr¶ l¹i cho ngêi b¸n : Nî TK331 Cã TK152 Cã TK133 VD :ngµy 5/ 2/ 2004 §éi mua mét sè lo¹i thÐp cho c«ng tr×nh X1 theo ho¸ ®¬n sè 011874 vµ khi kiÓm kª ®· ph¸t hiÖn thÊy mét sè thÐp kh«ng ®óng chÊt lîng nªn ®· tr¶ l¹i cho ngêi b¸n .KÕ to¸n ghi : Nî TK331 : 1341901 Cã TK152 : 1219910 Cã TK133 : 121991 b KÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu VËt liÖu ë §éi ®îc mua vÒ chñ yÕu ®Ó dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm ,nhng bªn c¹nh ®ã còng cã mét sè vËt lÖu ®îc dïng cho CFQLDN ,CFSXC .TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ ®Ých danh .KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu ,ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó cuèi th¸ng lËp b¶ng ph©n bæ cho cho ®èi tîng sö dông ®óng theo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n : -Khi xuÊt vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt .KÕ to¸n ghi : Nî TK621 Cã TK152
 • 55. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt VD : c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ngµy 10/ 2/ 2004 .XuÊt kho c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp ®Ó s¶n xuÊt .KÕ to¸n ghi : Nî TK621 : 265103822 Cã TK152 265103822 ( chi tiÕt : xuÊt kho c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp ) -Khi xuÊt vËt liÖu cho QLDN ,SXC kÕ to¸n ghi : Nî TK642 ,627 Cã TK152 VD :c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 74 xuÊt vËt t ngµy 26/ 2/ 2004 xuÊt kho vËt liÖu cho QLDN .KÕ to¸n ghi : Nî TK642 : 750420 Cã TK152 : 750420 ( chi tiÕt : xuÊt nhiªn liÖu ) - Trêng hîp xuÊt b¸n vËt t t¹i §éi lµ kh«ng cã Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp c¸c phiÕu xuÊt kho vËt liÖu ®Ó tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ tæng hîp .Sau ®ã ghi vµo b¶ng ph©n bæ NL ,VL .§Ó lËp b¶ng nµy ta c¨n cø vµo b¶ng kª xuÊt ®îc tËp hîp vµo cuèi th¸ng b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu Th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ : ®ång ST T Ghi cã c¸c tµi kho¶n Ghi nî c¸c tµi kho¶n TK 152 Nguyªn liÖu ,vËt liÖu HT TT 1 TK 621 - CFNLVL VLC 85639743 1 VLP 9255245 2 TK 642 - CFQLDN 750420 Céng 86640309 6 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ
 • 56. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) Cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp sæ nhËt ký chung ,kho¸ sæ kÕ to¸n
 • 57. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh sæ nhËt ký chung Th¸ng 2 n¨m 2004 §VT : ®ång NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i SHTK Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 1/2 1/2 XuÊt xi m¨ng 621 3385000 152 3385000 2/2 2/2 Mua g¹ch 200x105x60 1521 92800000 133 9280000 331 102080000 Mua c¸t ®en ,c¸t vµng 1521 33060500 133 1653025 111 34713525 3/2 3/2 XuÊt g¹ch ®Æc 200x105x60 621 9280000 1521 9280000 xuÊt c¸t ®en ,c¸t vµng 621 34713525 1521 34713525 4/2 4/2 Mua xi m¨ng BS 1521 2708000 133 270800 331 2978800 Mua c¸c lo¹i ®¸ d¨m 1521 37010000
 • 58. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt 133 3701000 111 40711000 Céng chuyÓn trang sau 227861850 227861850 sè trang tríc chuyÓn sang 227861850 227861850 5/2 5/2 Mua c¸c lo¹i thÐp 1521 43234956 133 2161747.8 111 45396703.8 XuÊt xi m¨ng BS 621 2978800 331 2978800 XuÊt c¸c lo¹i ®¸ d¨m 621 32245500 111 32245500 6/2 6/2 Mua c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp 1521 265103822 133 26510382.2 331 291614204.2 8/2 8/2 Mua xi m¨ng ,gç kª ,gç nÑp ,xµ gå 8x12 1521 46701000 133 4670100 331 51371100 9/2 9/2 Mua c¸c lo¹i èng nhùa 1522 7221176 133 722117.6 111 7943293.6 XuÊt xi m¨ng ,gç kª ,gç nÑp ,xµ gå 8x12 621 51371100 1521 51371100 10/2 10/2 XuÊt c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp 621 291614204.2 1521 291614204.2 11/2 11/2 Mua chËu röa .c¸c lo¹i chôp ®Ìn ,®en ®¬n 1522 3987000 133 398700 111 4385700
 • 59. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt 15/2 15/2 XuÊt c¸c lo¹i èng nhùa 621 7943293.6 1522 7943293.6 Céng chuyÓn trang sau 1014725749 1014725749 Sè trang trícchuyÓn sang 1014725749 1014725749 18/2 18/2 XuÊt kho c¸c lo¹i chÕch ,cót 621 1205818 1522 1205818 22/2 22/2 Mua c¸c lo¹i m¨ng s«ng 1522 444082 133 40590.5 111 484672.5 23/2 23/2 XuÊt c¸c lo¹i m¨ng s«ng 621 484672.5 1522 484672.5 24/2 24/2 XuÊt kho khu©n kÐp lim 621 445139109 1521 445139109 26/2 26/2 xuÊt VL dïng cho QLDN 642 750420 152 750420 28/2 28/2 mua c¸c lo¹i van cöa 1522 395400 133 39540 111 434940 Mua xi m¨ng BS 1521 203101000 133 20310100 331 223411100 29/2 29/2 XuÊt xi m¨ng 621 22341000 1521 22341000 XuÊt c¸c lo¹i van cöa 621 434940 1522 434940 1709412421 1709412421
 • 60. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 • 61. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n : NLV chÝnh Trang sè : 2.01 Sè hiÖu :1521 §VT :®ång NT ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK §¦ Sè tiÒn S H NT Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 1/2 1/2 XuÊt xi m¨ng BS 621 3385000 2/2 2/2 Mua g¹ch ®Æc ,c¸t ®en ,c¸t vµng 111 42340500 3/2 3/2 XuÊt g¹ch ®Æc c¸t ®en ,c¸t vµng 621 42340500 4/2 4/2 Mua xi m¨ng 331 2708000 Mua c¸c lo¹i ®¸ d¨m 111 37010000 5/2 5/2 XuÊt xi m¨ng 621 2708000 XuÊt c¸c lo¹i ®¸ d¨m 621 30710000 Mua c¸c lo¹i thÐp gai 111 2161747.8 6/2 6/2 Mua c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp 111 265103822 8/2 8/2 Mua xi m¨ng ,c¸c lo¹i gç ,xµ gå 331 46701000 9/2 9/2 XuÊt xi m¨ng ,c¸ lo¹i gç ,xµ gå 621 46701000 10/2 10/2 XuÊt c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp 621 26510382 2 24/2 24/2 XuÊt khu«n cöa gç lim 621 44513910 9 28/2 28/2 Mua xi m¨ng 111 20310000 29/2 29/2 XuÊt xi m¨ng 621 20310000 Céng chuyÓn trang sau 416335069 .8 85639743 1 Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m2004 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 • 62. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n : NLV phô Trang sè : 2.02 Sè hiÖu :1522 §VT :®ång NT ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK §¦ Sè tiÒn S H NT Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 9/2 9/2 Mua c¸c lo¹i èng nhùa 11 1 7209944 11/2 11/ 2 Mua chËu röa ,chôp ®Ìn ,®Ìn ®¬n 11 1 3987000 15-/2 15/ 2 XuÊt c¸c lo¹i èng nhùa 62 1 720994 4 18/2 18/ 2 XuÊt c¸c lo¹i chÕch vµ cót 62 1 120581 8 22/2 22/ 2 Mua c¸c lo¹i m¨ng s«ng 11 1 444083 23/2 23/ 2 XuÊt c¸c lo¹i m¨ng s«ng 62 1 444083 28/2 28/ 2 Mua c¸c lo¹i van cöa 11 1 395400 29/2 29/ 2 XuÊt c¸c lo¹i van cöa 62 1 395400 Céng chuyÓn trang sau 1203642 7 925524 5 Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2004 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 • 63. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n : TiÒn mÆt Trang sè : 2.03 Sè hiÖu : 111 §VT : ®ång NT ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 1213108 4 271322 2/2 2/2 Mua c¸t ®en ,c¸t vµng 1521 92800000 133 9280000 4/2 4/2 Mua c¸c lo¹i ®¸ d¨m 1521 37010000 133 3701000 5/2 5/2 Mua c¸c lo¹i thÐp 1521 43234956 133 2161747.8 9/2 9/2 Mua c¸c lo¹i èng nhùa 1522 7221176 133 722117.6 11/2 11/ 2 Mua chËu röa .c¸c lo¹i chôp ®Ìn ,®en ®¬n 1522 3987000 133 398700 22/2 22/ 2 Mua c¸c lo¹i m¨ng s«ng 1522 444082 133 40590.5 28/2 28/ 2 Mua c¸c lo¹i van cöa 1522 395400 133 39540 Céng chuyÓn trang sau 1213108 4 201707631. 9 Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2004 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 • 64. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Trang sè : 2.05 Sè hiÖu : 133 §VT: ®ång NT ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK §¦ Sè tiÒn S H NT Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 4051174 2/2 2/2 Mua g¹ch 200x105x60 112 9280000 Mua c¸t ®en ,c¸t vµng 111 1653025 4/2 4/2 Mua xi m¨ng BS 331 270800 Mua c¸c lo¹i ®¸ d¨m 111 3701000 5/2 5/2 Mua c¸c lo¹i thÐp 111 2161747.8 6/2 6/2 Mua c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp 112 26510382. 2 8/2 8/2 Mua xi m¨ng ,gç kª ,gç nÑp ,xµ gå 8x12 112 4670100 9/2 9/2 Mua c¸c lo¹i èng nhùa 111 722117.6 11/2 11/2 Mua chËu röa ,c¸c lo¹i chôp ®Ìn ,®Ìn ®¬n 111 398700 22/2 22/2 Mua c¸c lo¹i m¨ng s«ng 111 40590.5 28/2 28/2 Mua c¸c lo¹i van cöa 111 39540 Mua xi m¨ng BS 331 20310100 Sè tiÒn c«ng ty chi cho c«ng tr×nh trong th¸ng 2 11005117 4
 • 65. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Céng ph¸t sinh 73809277. 1 ThuÕ GTGT ®Çu ra 36241896. 9 Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2004 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 • 66. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt PhÇn III Ph¬ng híng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc c«ng ty dÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ I.§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®o thÞ (HUDS) lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc vµ ®îc Tæng c«ng ty giao cho nhiÖm vô qu¶n lý vµ n©ng cÊp khu ®« thÞ . Do míi thµnh lËp nªn lao ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty cßn rÊt trÎ .Víi søc trÎ cña m×nh ,bé m¸y kÕ to¸n ®· t¹o nªn sù n¨ng ®éng ,linh ho¹t trong c«ng viÖc §éi x©y dùng lµ mét trong nh÷ng ®éi trùc thuéc c«ng ty ,víi c«ng viÖc chÝnh lµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë chung c cao tÇng .Trong mÊy n¨m gÇn ®©y §éi ®· x©y dùng ®îc nhiÒu c¬ së h¹ tÇng vµ nhËn mét sè c«ng tr×nh do C«ng ty giao phã. chÊt lîng cao ,t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi c«ng ty vµ Tæng c«ng ty. Víi m« h×nh kÕ to¸n theo kiÓu tËp trung dùa trªn mèi quan hÖ trùc tuyÕn ,phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ m« h×nh tæ chøc bé m¸y QLDN theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng cña c«ng ty t¹o nªn sù thèng nhÊt trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ gióp kÕ to¸n trëng C«ng ty n¾m b¾t ,chØ ®¹o c«ng viÖc cña c¸c kÕ to¸n viªn vµ kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc . Do khèi lîng c«ng viÖc lín nªn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n theo chÕ ®é b¸o sæ . Qua thêi gian thùc tËp t¹i §éi x©y dùng ,nghiªn cøu vÒ lý luËn vµ vËn dông vµo thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë §éi x©y dùng cã nh÷ng - u ,nhîc ®iÓm sau : - Sù thèng nhÊt trong bé m¸y kÕ to¸n tõ C«ng ty ®Õn §éi ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc truyÒn t¶i c¸c chøng tõ vÒ NVL lªn C«ng ty
 • 67. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt -KÕ to¸n §éi lu«n chñ ®éng t×m kiÕm vµ th¨m dß c¸c th«ng tin vÒ sù biÕn ®éng cña vËt liÖu ®Ó tõ ®ã tiÕn hµnh thu mua ,®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng ,gi¶m chi phÝ vËt liÖu . -KÕ to¸n §éi cã chøc n¨ng lµ mét kÕ to¸n tæng hîp ,chÝnh v× vËy kÕ to¸n §éi x©y dùng còng nh c¸c §éi kh¸c lu«n tù cè g¾ng n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh vµ ®îc sù chØ ®¹o s¸t sao ,sù hç trî ®¾c lùc cña C«ng ty vÒ vèn còng nh vÒ c«ng viÖc Víi bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ ,chØ gåm 1kÕ to¸n vµ 1 thñ kho ,thùc hiÖn theo ®óng chøc n¨ng cña m×nh nªn kÕ to¸n NVL "thñ kho " lu«n ®¶m b¶o ®îc chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh NhËp - XuÊt - Tån NVL ,cung cÊp nhanh chãng ,®Çy ®ñ ,chÝnh x¸c ,kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ NVL -§éi x©y dùng thùc hiÖn tèt c«ng viÖc thu mua vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt ,gi¸m s¸t chÆt chÏ NVL,nªn viÖc cung cÊp NVL lu«n ®óng vµ ®ñ ,kh«ng g©y ra t×nh tr¹ng d thõa hay thiÕu hôt vËt liÖu g©y gi¸n ®o¹n trong s¶n xuÊt .§éi lu«n mua ®Õn ®©u sö dông hÕt ®Õn ®Êy ,h¹n chÕ tèi ®a viÖc ®Ó tån NVL v× hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh lu«n ë xa nhau ,viÖc tån sÏ g©y thÞªt h¹i vÒ vËt chÊt cho §éi trong viÖc ph¶i di rêi chóng . -ViÖc thèng nhÊt sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n CADS tõ trªn C«ng ty xuèng ®Õn §éi ®· gi¶m ®îc rÊt nhiÒu thao t¸c kÕ to¸n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n ,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong c«ng viÖc qu¶n lý NVL . Th«ng qua viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y ,kÕ to¸n cã thÓ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng ,chÝnh x¸c vµ nã còng t¹o nªn sù thuËn lîi trong viÖc kiÓm tra ,ph¸t hiªn ,söa ch÷a sai sè ®îc ®Ô dµng khi ph¸t hiÖn. - Sù lùa chän h×nh thøc sæ NhËt ký chung ®îc ¸p dông cho bé m¸y kÕ to¸n trong to¸n bé C«ng ty .§©y lµ mét h×nh thøc sæ ®¬n gi¶n ,phï hîp víi tr×nh ®é kÕ to¸n vµ nã t¬ng ®èi gän nhÑ,ghi chÐp ®¬n gi¶n ,thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y cña C«ng ty còng nh cña §éi . -Th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ vËt liÖu nhËp ,xuÊt biÕt ®îc sè lîng vËt liÖu nhËp ,xuÊt ,tån lµ bao nhiªu ,lo¹i vËt liÖu nµo thêng xuyªn sö dông vµ
 • 68. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt sö dông víi sè lîng lµ bao nhiªu ,tõ ®ã gióp cho §éi cã kÕ ho¹ch thu mua vËt liÖu ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ Th«ng qua gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu biÕt ®îc chi phÝ thùc tÕ cña vËt liÖu trong s¶n xuÊt ,ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chi phÝ vËt liÖu ë tõng c«ng tr×nh ,x¸c ®Þnh ®óng chi phÝ ®Çu vµo ,biÕt ®îc t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu ,qua ®ã biÕt ®îc hao phÝ lao ®éng trong gi¸ thµnh cña s¶n phÈm . Nh×n chung c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n NVL ë §éi x©y dùng t¬ng ®èi tèt ,c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n NVL nãi riªng ®îc thùc hiÖn tèt theo ®óng quy ®Þnh ban hµnh Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm ,c«ng t¸c kÕ to¸n NVL cßn cã nh÷ng nhîc ®iÓm cÇn kh¾c phôc : -C¸c c«ng tr×nh thi c«ng ë ®Þa bµn xa do ®ã ¶nh hëng tíi c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ cho viÖc ¨n ë ,sinh ho¹t cho ngêi lao ®éng lµ t¬ng ®èi lín -Cïng mét lóc thi c«ng 2 c«ng tr×nh n»m ë hai ®Þa bµn kh¸c nhau g©y khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu . -ViÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu cßn cÇn ph¶i kh¾c phôc -Do kÕ to¸n ®éi cã chøc n¨ng nh mét kÕ to¸n tæng hîp nªn khèi lîng c«ng viÖc rÊt nhiÒu v× vËy ®ßi hái kÕ to¸n cÇn ph¶i cã nghiÖp vô v÷ng . II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. KhuyÕn khÝch vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi ngêi lao ®éng nh tiÒn thëng c¸c chÕ ®é quy ®Þnh ,tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng nhiÖt t×nh vµ g¾n bã víi c«ng viÖc ®Ó c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ ®ång thêi ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o ,båi dìng vÒ chuyªn m«n ,nghiÖp vô . Sau mét thêi gian t×m hiÓu,®¸nh gi¸ ph©n tÝch CFNLVL em xin ®a ra mét sè ®Ò suÊt ®Ó gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n NLVL ,n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông NLVL ë §éi x©y dùng
 • 69. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt - Sö dông hîp lý nguån nguyªn liÖu ,tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n lµm cho viÖc sö dông vèn lu ®éng cña §éi cã hiÖu qu¶ ,gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn v× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông NLVL lµ môc tiªu cña §éi .§Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy §éi ph¶i kh«ng ngõng t×m ra ph¬ng ph¸p sö dông NLVL hiÖu qu¶ ,tr¸nh l·ng phÝ trong sö dông NLVL . ViÖc qu¶n lý vËt t hiÖn nay ë §éi x©y dùng lµ t¬ng ®èi chÆt chÏ vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c nhËp ,xuÊt NLVL.Tuy nhiªn ,trong thùc tÕ ta nhËn thÊy mét sè ®iÓm thiÕu sãt g©y l·ng phÝ vËt t nhÊt lµ c¸t ,sái ,®¸ ,... Do ®ã ,®Ó thuËn tiÖn trong viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nªn vËt liÖu thêng ®a ®Õn ch©n c«ng tr×nh vµ ®Ó ë b·i kh«ng cã kho chøa g©y thÊt tho¸t ,l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n .V× vËy §éi nªn cã kho chøa t¹i c¸c c«ng tr×nh ®Ó chøa NVL võa thuËn tiÖn trong viÖc sö dông ,võa h¹n chÕ thÊt tho¸t .Vµ theo em th× viÖc ®o ®Õm còng nªn tiÕn hµnh chÆt chÏ ®Ó tr¸nh thÊt tho¸t NVL . - §éi cÇn ph¶i tham kh¶o kü gi¸ v× gÝa c¶ thêng kh«ng thèng nhÊt ,®ång thêi khai th¸c nguån cung cÊp võa cã gi¸ hîp lý ,võa ®¶m b¶o chÊt l- îng vµ nªn chon c¸c nhµ cung cÊp dåi dµo vÒ NVL lÉn vÊn ®Ò t¸i chÝnh v× nh vËy chóng ta cã thÓ thanh to¸n sau ®èi víi nh÷ng l« hµng cã gi¸ trÞ lín ,qu¸ tr×nh thi c«ng l©u dµi . -§ång thêi nªn nhËp c¸c b¸o c¸o nhËp ,xuÊt ,tån vËt hµng th¸ng ,b¸o c¸o vËt liÖu tån vµ b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t ,v× qua b¸o c¸o nµy cho biÕt sè lîng vËt t tån bao nhiªu ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh,tr¸nh l·ng phÝ . -Sö dông chøng tõ ,tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ ghi chÐp ®¶m b¶o chøng tõ lËp ra lµ c¬ së ph¸p lý gióp cho c«ng t¸c gi¸m s¸t t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu ®îc kÞp thêi vµ cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan . -X¸c ®Þnh møc dù tr÷ vËt liÖu cÇn thiÕt ,hîp lý ,®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ ngng trÖ ,kh«ng l·ng phÝ vèn .HÖ thèng kho sÏ thuËn tiÖn h¬n trong viÖc b¶o qu¶n vËt liÖu trong qu¸ tr×nh
 • 70. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt thi c«ng vµ gióp cho qu¸ tr×nh h¹ch to¸n còng thuËn tiÖn ,vµ vËt liÖu sö dông ®óng môc ®Ých - Theo em §éi nªn sö dông sæ danh ®iÓm trong viÖc qu¶n lý vËt t v× NVL dïng cho s¶n xuÊt cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nªn viÖc lËp lµ rÊt thuËn lîi .Sæ danh ®iÓm ®îc x©y dùng trªn c¬ së sè liÖu cña c¸c lo¹i vËt liÖu,mçi nhãm ®îc m· ho¸ theo sè hiÖu riªng .Em xin minh ho¹ cho ý kiÕn cña m×nh nh sau :
 • 71. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu ,vËt liÖu Danh ®iÓm Tªn nh·n hiÖu ,quy c¸ch VL §VT Gi¸ HT Ghi chóLo¹i Nhãm Thø 1521 Nguyªn liÖu ,vËt liÖu chÝnh 1 §¸ d¨m 1 §¸ d¨m 1x2 m3 2 §¸ d¨m 4x6 m3 ... Céng nhãm 1 2 ThÐp gai 1 ThÐp gai φ 6 kg 2 ThÐp gai φ 8 kg ... Céng nhãm 2 ... ... ... Céng lo¹i 1521 1522 Nguyªn liÖu, vËt liÖu phô 1 èng nhùa 1 èng nhùa f 42 md 2 èng nhùa f 110 md ... Céng nhãm 1 ... ... ... Céng lo¹i 1522 Tæng céng nguyªn liÖu ,vËt liÖu -Song song víi biÖn ph¸p trªn th× viÖc n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt ,kü thuËn lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu vµ cÇn quan t©m ,®©y còng lµ mét nh©n tè quan trong gióp doanh nghiÖp thµnh c«ng trong c¹nh tranh . §ång thêi më réng s¶n xuÊt kinh doanh ,t¹o lßng tin ë kh¸ch hµng , hÊp dÉn chñ ®Çu t Qua ®ã §éi XD nãi riªng sÏ nhËn ®îc nhiÒu c«ng tr×nh h¬n ,t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ ,duy tr× vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m qua .§ång thêi ph¶i ®Èy m¹nh viÖc thu håi nî vµ thanh to¸n nî .
 • 72. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t ,®Ó tho¶ m·n ®îc thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng th× doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn s¶n phÈm ,vµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mäi doanh nghiÖp lµ viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp .V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng lµ ph¶i tiÕt kiÖm tõ nh÷ng thø nguyªn vËt liÖu .§Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®· vµ ®ang gi÷ mét vai trß quan träng . Toµn bé nh÷ng néi dung tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ®· ®îc ®Ò cËp ë chuyªn ®Ò nµy ®· chøng minh ý nghÜa ,vai trß ®Æc biÖt quan träng cña chØ tiªu chi phÝ nguyªn liÖu ,vËt liÖu ®èi víi mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n . Sau nhiÒu n¨m thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më ,kinh tÕ níc ta ®· cã nhiÒu biÕn chuyÓn râ rÖt .Trong ®iÒu kiÖn ®ã ,mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i coi viÖc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm nguyªn liÖu ,vËt liÖu lµ mét môc tiªu ,nhiÖm vô ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh. Nh÷ng ph©n tÝch ,®Ò xuÊt trªn ®©y víi gãc ®é lµ mét häc sinh kÕ to¸n thùc tËp t¹i §éi XD thuéc C«ng ty thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ,gi÷a kiÕn thøc häc tËp vµ thùc tiÔn cßn cã mét kho¶ng c¸ch ,do vËy nh÷ng thiÕu sãt trong chuyªn ®Ò nµy khã tr¸nh khái . §Ó hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò nµy ,em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c c« chó ,anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« vµ c¸c anh chÞ trong §éi XD . Víi tr×nh ®é lý luËn vµ kiÕn thøc cã h¹n ,em rÊt mong tiÕp tôc nhËn ®- îc sù gióp ®ì cña thÇy .
 • 73. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Hµ néi ,ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2005 häc sinh Vò ThÞ HuÖ NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................
 • 74. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... . .