Kt246

350 views
227 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt246

 1. 1. môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu...........................................................................................4 PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ h¸ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp...................................................................................................6 I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu..............6 1.Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu...........6 2.Ph©n lo¹i vËt liÖu ..................................................................6 3.TÝnh gi¸ vËt liÖu.....................................................................7 4.Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu.................................9 II.H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn...................................................................................................10 1.Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n.........................................10 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ.10 3.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp................15 III.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú..............................................................................................16 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông........................................16 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n........................................................17
 2. 2. IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu..............................................................18 1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song.................................................19 2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn...........................19 3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d..........................................................20 PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ..................21 I.§Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ...........................................................21 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.....................................21 a. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ.............................................................................21 b. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.............................................................................23 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh........................................................................24 a. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty..............24 b. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh......................................................................................27 II.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh............................................................................29 1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ...............29 2. M« h×nh tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh........................................................................30
 3. 3. III.H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh, tr×nh bµy h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu kho vµ t¹i phßng kÕ to¸n. ............................................................................................................31 IV. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.......................................................................45 PhÇn III:Ph¬ng híng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ............................................................................................................56 I. §¸nh gi¸ t×nh h×nh h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh...........................................................................................56 II.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh..................................................................58 KÕt luËn.............................................................................................61 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn thùc tËp
 4. 4. Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, ®Êt níc ta ®· cã nh÷ng ®æi míi s©u s¾c vµ toµn diÖn vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ còng nh ®êng lèi chÝnh s¸ch XH. HiÖn nay víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, hÖ thèng kÕ to¸n VN ®· cã nh÷ng bíc ®æi míi vµ tiÕn bé vÒ chÊt lîng ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¬ chÕ qu¶n lý míi, kÕ to¸n ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña cña m×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh qu¶n lý vÜ m« cña nÒn kinh tÕ. X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng th- êng lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi vµ cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm x©y dùng cßn thÓ hiÖn b¶n s¾c v¨n hãa, thÈm mü vµ phong c¸ch kiÕn tróc cña mçi quèc gia mçi d©n téc. Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n còng ph¸t triÓn kh«ng ngõng , cïng víi nã th× sè vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n còng ®îc t¨ng lªn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc ®- îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ vµ thÊt tho¸t vèn trong x©y dùng c¬ b¶n nh lËp dù to¸n c«ng tr×nh…víi thêi gian kÐo dµi. Do vËy cÇn cã viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong c¸c c«ng ty x©y l¾p nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung, v× vËy nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng, lµ yÕu tè vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn c¸c s¶n phÈm míi , nã lµ mét trong nh÷ng tÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu vµ
 5. 5. chÊt lîng s¶n phÈm phô thuéc chñ yÕu vµo lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ,chÊt lîng s¶n phÈm lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi mäi doanh nghiÖp .Tríc thùc tÕ ®ã ,em nhËn thÊy §éi XD vµ HUDS lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu v× nã ®ãng vai trß quan träng trong tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ( HUDS).Lµ häc sinh cña viÖn ®¹i häc më hµ néi , em chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu” v× em ®· nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n NLVL trong x©y dùng vµ ®îc sù gióp ®ì cña thµy gi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« chó ,anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty vµ c« kÕ to¸n ,chÞ thñ kho cña §éi XD em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy . Ngoµi phÇn më ®Çu , néi dung cña chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn: PhÇnI : C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp PhÇn II : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ PhÇnIII: Ph¬ng híng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ. MÆc dï em ®· rÊt cè g¾ng trong qu¸ tr×nh thùc tËp nhng do nhËn thøc vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong chuyªn ®Ò nµy, em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thµy gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty vµ c¸c
 6. 6. c« chó ë §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty HUDS vµ cña ®éi XD . §Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ thñ kho vµ c¸c anh chÞ ë §éi XD ®· tËn t×nh chØ b¶o ,gióp ®ì trong thêi gian em thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Häc sinh Vò thÞ huÖ PHÇN I C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vËt liÖu VËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸, chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµ chi phÝ kinh doanh trong kú. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. díi t¸c ®éng cña lao ®éng, vËt liÖu bÞ hao toµn bé hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. 2. Ph©n lo¹i vËt liÖu Do vËt liÖu sö dông trong Doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau, nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i vËt liÖu. Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu víi nhau theo mét ®Æc trng nhÊt ®Þnh nh theo vai trß vµ t¸c dông cña vËt liÖu, theo nguån h×nh thµnh, theo quyÒn së h÷u vËt
 7. 7. liÖu... trong ®ã, ph©n lo¹i vËt liÖu dùa vµo vai trß vµ t¸c dông cña vËt lÖu trong s¶n xuÊt ®îc sö dông phæ biÕn, theo c¸ch ph©n lo¹i nµy vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu sau qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ biÕn sÏ cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm (b«ng trong nhµ m¸y dÖt, thÐp trong nhµ m¸y c¬ khÝ chÕ t¹o, chÌ trong nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ, gç trong nhµ m¸y s¶n xuÊt gç...). Ngoµi ra, thuéc nguyªn vËt liÖu chÝnh cßn bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn. - VËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî trong s¶n xuÊt, ®îc sö dông kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c, h×nh d¸ng, mïi vÞ hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n, phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c t liÖu lao ®éng hay phôc vô cho lao ®éng cña c«ng nh©n viªn chøc (dÇu nhên, hå keo, thuèc nhuém, thuèc tÈy, thuèc chèng rØ, h¬ng liÖu, xµ phßng, giÎ lau...). - Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt lîng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh nh than cñi, x¨ng dÇu, h¬i ®èt, khÝ ®èt... - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt phu tïng dïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i... - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c vËt liÖu vµ thiÕt bÞ (cÇn l¾p, kh«ng cÇn l¾p, vËt kÕt cÊu, c«ng cô, khÝ cô...) mµ doanh nghÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n. - PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lý tµi s¶n, cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi (ph«i bµo v¶i vôn, g¹ch, s¾t...). - VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø ch- a kÓ trªn nh bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t ®Æc trng.
 8. 8. 3. TÝnh gi¸ vËt liÖu Trong h¹ch to¸n, vËt liÖu ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc) cô thÓ: + VËt liÖu mua ngoµi: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi ®èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ VAT (thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n (gi¸ cha cã thuÕ VAT) céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t, lu kho, lu hµng, lu b·i...) trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng. + §èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ c¸c c¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc tÝnh trùc tiÕp trªn phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng nªn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n (gi¸ cã thuÕ VAT) céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t lu kho, lu b·i, lu hµng,...) trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng. + VËt liÖu tù s¶n xuÊt: TÝnh theo gÝa thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. + VËt liÖu thuª ngoµi, gia c«ng, chÕ biÕn: gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan (tiÒn thuª gia c«ng chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì...). + VËn chuyÓn nhËn ®ãng gãp tõ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia liªn doan: gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸c bªn x¸c ®Þnh. + VËt liÖu ®îc tÆng thëng: Gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gÝa thÞ trêng t¬ng ®¬ng do Héi ®ång giao nhËn x¸c ®Þnh.
 9. 9. + PhÕ liÖu: gi¸ íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ sö dông ®îc hay gi¸ thu håi tèi thiÓu. §èi víi vËt liÖu xuÊt dïng trong kú, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng Doanh nghiÖp vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong h¹ch to¸n nÕu cã thay ®æi ph¶i gi¶i thÝch râ rµng. * Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc (FIFO- First in, First out): Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt r»ng sè vËt liÖu nµo nhËp tríc th× xuÊt tríc, xuÊt hÕt sè nhËp tríc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ së cña ph¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua tríc sÏ ®îc dïng lµm gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt tríc vµ do vËy gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt liÖu mua vµo sau cïng. Ph¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn gÝa c¶ æn ®Þnh. * Ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc (LifO: Last in, First in): ph¬ng ph¸p nµy gi¶ dÞnh nh÷ng vËt liÖu mua sau cïng sÏ ®îc xuÊt tríc tiªn, ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc ë trªn. Trong ®iÒu kiÖn l¹m ph¸t, ¸p dông ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc sÏ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®îc nguyªn t¾c thËn träng. * Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: theo ph¬ng pj¸p nµy, vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt dïng (Trõ trêng hîp ®iÒu chØnh) Khi xuÊt vËt liÖu nµo sÏ tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ ®Ých danh cña vËt liÖu ®ã. Do vËy, ph¬ng ph¸p nµy cßn cã tªn gäi lµ ph¬ng ph¸p ®Æc ®iÓm riªng hay ph- ¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh vµ thêng sö dông víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh t¸ch biÖt.
 10. 10. * Ph¬ng ph¸p gÝa h¹ch to¸n: khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy, toµn bé vËt liÖu biÕn ®éng trong kú ®îc tÝnh theo gÝa h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét lo¹i gi¸ gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n san gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ cña Gi¸ h¹ch to¸n cña VL HÖ sè gi¸ VL xuÊtdïng trong kú = xuÊt dïng trong kú x vËt liÖu (hoÆc tån cuèi kú) ( hoÆc tån cuèi kú) Trong ®ã: Gi¸ thùc tÕ VL tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho trong kú HÖ sè = gi¸ vËt liÖu GÝa h¹ch to¸n VL tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho trong kú 4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu Yªu cÇu:Kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu x· héi ngµy cµng cao ®ßi hái s¶n phÈm nhiÒu h¬n, chÊt lîng cao h¬n vµ ph¶i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m·, mµu s¾c. ChÝnh v× vËy, vËt liÖu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm còng ph¶i kh«ng ngõng ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng vµ chñng lo¹i. Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, c¸c nghµnh s¶n xuÊt cña ta cha ®¸p øng ®îc dÇy ®ñ vËt vËt liÖu cho yªu cÇu s¶n xuÊt, nhiÒu lo¹i ph¶i nhËp ngo¹i, do vËy tèc ®é s¶n xuÊt cßn bÞ phô thuéc rÊt nhiÒu. Do vËy, viÖc sö dông vËt liÖu sao cho sao cho ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ ®iÒu ®iÒu hÕt søc quan träng NhiÖm vô: - Ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ c¶ vËt liÖu t¨ng, gi¶m, tån kho theo tõng lo¹i, tõng thø. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu thùc tÕ tiªu hao cho c¸c môc ®Ých nh»m gióp cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc nhanh chãng.
 11. 11. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao, sö dông vµ dù tr÷ vËt liÖu ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c trêng hîp sö dông l·ng phÝ vËt liÖu hay thÊt tho¸t vËt liÖu còng nh c¸c nguyªn nh©n thõa, thiÕu ø ®äng, mÊt phÈm chÊt… Tõ ®ã, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, h¹n chÕ c¸c thiÖt h¹i cã thÓ x¶ ra. II. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n - Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m hµng tån kho mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho vµ nã ®îc sö dông réng r·i ë níc ta. - Tµi kho¶n sö dông: §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: + Tµi kho¶n 152 nguyªn liÖu, vËt liÖu: tµi kho¶n nµy dïng theo dâi chØ sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, tån kho cña c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu cña doanh nghÞªp theo gi¸ thùc tÕ. + Tµi kho¶n 151Hµng mua ®i ®êng:tµi kho¶n nµy ®îc dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu, c«ng cô, hang ho¸... mµ doanh nghiÖp ®· mua hay chÊp nhËn mua, ®· thuéc quyÔn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng cuèi th¸ng cha vÒ nhËp kho (kÓ c¶ sè ®ang göi kho ngêi b¸n) Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh 331, 311, 111, 112... 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÑpp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. a. Trêng hîp mua ngoµi vÒ nhËp kho a.1 NÕu hµng ho¸ vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, biªn b¶n kiÓm nhËn, phiÕu nhËp kho ghi:
 12. 12. Nî TK152: (chi tiÕt tõng lo¹i)- trÞ gi¸ vËt liÖu mua ngoµi Nî Tk 133(1331)- thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK (331, 111, 112...): Tæng gi¸ thanh to¸n a.2 NÕu hµng mua vÒ tríc ho¸ ®¬n vÒ sau: KÕ to¸n lu phiÕu nhËp kho vµo tËp hå s¬ "Hµng cha cã ho¸ ®¬n". NÕu trong th¸ng cã ho¸ ®¬n vÒ th× ghi sæ b×nh thêng nh bót to¸n a.1. NÕu cuèi th¸ng ho¸ ®¬n cha vÒ th× ghi sæ theo gi¸ t¹m tÝnh nh sau: Nî TK152: (chi tiÕt)- trÞ gi¸ vËt liÖu mua ngoµi (gi¸ t¹m tÝnh) Cã TK331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n (gi¸ t¹m tÝnh) Sang th¸ng sau khi ho¸ ®¬n vÒ kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh theo mét trong c¸c trêng hîp sau: * Trêng hîp gi¸ ho¸ ®¬n b»ng gi¸ t¹m tÝnh, kÐ to¸n ghi thªm bót to¸n bæ sung thuÕ: Nî TK133(1331) Cã TK331 * Trêng hîp gi¸ ho¸ ®¬n khcs gi¸ t¹m tÝnh, kÕ to¸n cã thÓ dïng bót to¸n ®ã hoÆc bót to¸n ngîc l¹i ®Ó xo¸ bót to¸n t¹m tÝnh, sau ®ã ghi l¹i bót to¸n nh trêng hîp a.1 hoÆc tÝnh møc chªnh lÖch: TrÞ gÝa chªnh lÖch = Tæng gi¸ thùc tÕ - Tæng gi¸ t¹m tÝnh sau ®ã kÕ to¸n ghi bót to¸n ®iÒu chØnh: +§iÒu chØnh t¨ng: Gi¸ t¹m tÝnh < Gi¸ thùc tÕ Nî TK152- trÞ gi¸ chªnh lÖch Nî TK133(1331)- ThuÕ GTGT cña hµng Cã TK331- TrÞ gi¸ chªnh lÖch huÕ GTGT
 13. 13. + §iÒu chØnh gi¶m: Gi¸ t¹m tÝnh > Gi¸ thùc tÕ KÕ to¸n dïng bót to¸n ®á hoÆc bót to¸n ngîc l¹i ghi gi¶m trÞ gi¸ vËt t, sau ®ã ghi thªm bót to¸n bæ sung thuÕ GTGT dÇu vµo: Nî TK133(1331) Cã TK331 a.3 NÕu ho¸ d¬n vÒ tríc hµng vÒ sau: KÕ to¸n lu ho¸ ®¬n, nÕu trong th¸ng hµng vÒ, lµm thñ tôc nhËp kho vµ ghi bót to¸n nh trêng hîp a.1. NÕu cuèi th¸ng hµng cha vÒ kÕ to¸n ghi t¨ng hµng ®ang ®i trªn ®êng Nî TK151- TrÞ gi¸ hµng ®ang ®i ®êng Nî TK133(1331)- ThuÕ GTGT cña hµng mua Cã TK liªn quan (331, 111, 112, 141) Th¸ng sau hµng vÒ nhËp kho ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK152 Cã TK151 a.4 Xö lý c¸c trêng hîp thõa thiÕu so víi ho¸ ®¬n * Trêng hîp hµng thõa so víi ho¸ ®¬n: vÒ nguyªn t¾c khi ph¸t hiÖn thõa, ph¶i lµm v¨n b¶n b¸o c¸o c¸c bªn liªn quan biÕt ®Ó cïng xö lý vÒ mÆt kÕ to¸n ghi nh sau; - NÕu nhËp toµn bé kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK152: TrÞ gi¸ toµn bé sè hµng Nî TK 133(1331): ThuÕ GTGT tÝnh theo sè ho¸ ®¬n Cã TK331: TrÞ gÝa thanh to¸n theo ho¸ ®¬n Cã TK3381: TrÞ gÝa sè hµng thõa cha cã thuÕ GTGT Sau ®ã c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý kÕ to¸n ghi: + NÕu tr¶ l¹i cho ngêi b¸n: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa ®· xö lý
 14. 14. Cã TK152: TrÞ gi¸ vËt t thõa chê xö lý + NÕu ®ång ý mua tiÕp sè thõa, kÕ to¸n ghi: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa (cha cã thuÕ GTGT) Nî TK133(1331): ThuÕ GTGT cña sè hµng thõa + NÕu thõa kh«ng ®¸ng kÓ do c©n ®o, vËn chuyÓn ghi t¨ng thu nhËp: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕ Cã TK721: Thu nhËp bÊt thêng - NÕu nhËp theo sè ho¸ d¬n: kÕ to¸n ghi nhËn sè nhËp nh trêng hîp a.1 sè thõa coi nh gi÷ hé ngêi b¸n vµ ghi: Nî TK002: TrÞ gi¸ hµng gi÷ hé Cã TK002: TrÞ gi¸ hµng gi÷ hé - NÕu ®ång ý mua tiÕp sè thõa: Nî TK 152: nhËp kho sè hµng thõa Nî Tk 133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thõa Cã TK331: tæng gi¸ thanh to¸n sè hµng thõa - NÕu thõa do c©n, ®o, vËn chuyÓn ghi t¨ng thu nhËp Nî TK152: TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕ Cã TK721: thu nhËp bÊt thêng * Trêng hîp hµng thiÕu so víi ho¸ ®¬n KÕ to¸n chØ ph¶n ¸nh sè hµng thùc nhËp, sè thiÕu c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËp, th«ng b¸o cho bªn b¸n biÕt vµ ghi sæ - Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng nhËp: Nî TK152: trÞ gi¸ sè vËt t thùc nhËp Nî TK 1381: trÞ gi¸ sè thiÕu (kh«ng thuÕ GTGT) Cã TK331: TrÞ gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n - Sau ®ã c¨n cø vµo xö lý kÕ to¸n ®Þnh kho¶n + NÕu ngêi bµn giao tiÕp sè hµng thiÕu:
 15. 15. Nî TK152: TrÞ gi¸ sè vËt t thiÕu nhËp tiÕp Cã TK1381: xö lý sè thiÕu + NÕu ngêi b¸n kh«ng cßn hµng, trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ Nî TK331: Ghi gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ Cã TK1381: xö lý trÞ gÝa hµng thiÕu Cã TK133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu + NÕu c¸ nh©n lµm mÊt ph¶i båi thêng: Nî TK 1388, 334: c¸ nh©n ph¶i båi thêng Cã TK 133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu Cã TK 1381: xö lý sã thiÕu + NÕu thõa kh«ng ®¸ng kÓ(o vËn chuyÓn, c©n, ®o...) ghi t¨ng chi phÝ bÊt thêng: Nî TK : chi phÝ bÊt thêng Cã TK1381: xö lý sè thiÕu a.5 Tr¬ng hîp hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, ai quy c¸ch, kh«ng ®¶m b¶o nh hîp ®ång, tuú theo c¸ch xö lý cña hai bªn: - Víi hµng ho¸ kÐm ph¶m chÊt, tr¶ l¹i ngêi b¸n ghi: Nî TK331, 111, 112,... Cã TK 152: trÞ gi¸ vËt t tr¶ l¹i Cã TK133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng giao tr¶ - Tr¬ng hîp ngêi b¸n gi¶m gi¸ hoÆc cho hëng chiÕt khÊu, kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK331, 111, 112,... Cã TK152
 16. 16. b. Trêng hîp vËt liÖu tù chÕ nhËp kho hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, c¨n cø trªn c¸c chøng tõ liªn quan ®Þnh kho¶n: Nî TK152: gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ Cã TK154: VËt t thuª ngoµi gia c«ng hoÆc tù chÕ biÕn c. C¸c trêng hîp t¨ng vËt liÖu kh¸c: Nî TK152: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu t¨ng thªm Cã TK411: nhËn cÊp ph¸t, viÖn trî, tÆng biÕu Cã TK412: ®¸nh gi¸ t¨ng vËt t Cã TK336: vay lÉn nhau trong c¸c ®¬n vÞ néi bé Cã TK642: thõa trong ®Þnh møc t¹i kho Cã TK3381: thõa ngoµi ®Þnh møc chê xö lý Cã TK621, 641, 642, 154: dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i, phÕ liÖu thu håi Cã TK241: nhËp kho thiÕt bÞ XDCB hoÆc thu phÕ liÖu tõ XDCB Cã TK222, 128: nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh 3. H¹ch to¸n lµm t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p trc tiÕp VËt liÖu trong doanh nghiÖp gi¶m chñ yÕu do xuÊt sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh, phÇn cßn l¹i cã thÓ xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh... Mäi trêng hîp gi¶m vËt liÖu ®Òu ghi theo gi¸ thùc tÕ ë bªn cã cña TK152. a. XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh NîTK621(chitiÕt®èitîng): Nî TK627(6272): xuÊt dïng chung cho ph©n xëng s¶n xuÊt Nî TK642(6422): xuÊt cho nhu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp NîTK241 : xuÊt cho XDCB hoÆc söa ch÷a TSC§ Cã TK152(chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng
 17. 17. b. XuÊt gãp vèn liªn doanh: phÇn chªnh lÑch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ vèn gãp sÏ ®îc ph¶n ¸nh vµo TK 412"chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n" NîTK222:gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh dµi h¹n Nî TK128: gi¸ trÞ gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n Nî (Cã)TK412 : phÇn chªnh lÖch Cã TK152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt. c. XuÊt thuª ngoµi, gia c«ng, chÕ biÕn: Nî TK154 : gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn Cã TK152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ d. Gi¶m do vay t¹m thêi Nî TK1388, 1368 Cã TK152 e. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c (nhîng b¸n,ph¸t hiÖn thiÕu...) Nî TK632: nhîng b¸n Nî TK642: thiÕu trong ®Þnh møc t¹i kho Nî TK1381: thiÕu kh«ng râ nguyªn nh©n, chê xö lý Nî TK1388, 334: thiÕu c¸c nh©n ph¶i båi thêng Cã TK152: gi¸ thùc tÕ c¸ nh©n ph¶i båi thêng III. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông Kh¸i niÖm; ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p kh«ng theo dâi mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt t hµng ho¸, s¶n phÈm trªn c¸c tµi kho¶n, ph¶n ¸nh tõng lo¹ihµng tån kho mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú cña vËt
 18. 18. liÖu trªn c¬ së kiÓm kª kiÓm kª cuèi kú, x¸c ®Þnh ®îc lîng tån kho thùc tÕ tõ ®ã cã thÓ x¸c ®îc lîng xuÊt dïng trong kú Gi¸ trÞ vËt Gi¸ trÞ VL Tæng gÝa trÞ Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng = tån kho + vËt liÖu t¨ng - liÖu tån kho trong kú ®Çu kú thªm trong kú cuèi kú - Tµi kho¶n sö dông: Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n sö dông nh÷ng tµi kho¶n sau; + TK611(6111) Mua hµng: dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh thu mua, t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ (gèm c¶ gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua) Bªn nî: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú vµ t¨ng thªm trong kú Bªn cã: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng, xuÊt b¸n, thiÕu hôt ... trong kú vµ tån kho cuèi kú. TK611 cuèi kú kh«ng cã sè d vµ ®îc chi tiÕt thµnh 2 tiÓu kho¶n: 6111- Mua nguyªn vËt liÖu 6112- Mua hµng ho¸ + TK152-"Nguyªn vËt liÖu" dïng ®Î ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån kho, chi tiÕt theo tõng lo¹i Bªn nî: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho cuèi kú Bªn cã: kÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho ®Çu kú D nî: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho + TK151-"Hµng mua ®ang ®i ®êng": dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ sè hµng mua nhng ®ang ®i ®êng hay ®ang göi t¹i kho ngêi b¸n, chi tiÕt theo tõng lo¹i hµng, tõng ngêi b¸n Bªn nî: gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i trªn ®êng cuèi kú Bªn cã: kÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i trªn ®êng ®Çu kú D nî: gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i ®êng
 19. 19. 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n + §Çu kú, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng tån kho theo tõng lo¹i Nî TK 611(6111) Cã TK152: nguyªn vËt liÖu tån kho Cã TK151: hµng ®i ®êng + Trong kú c¨n cø vÇo c¸c ho¸ d¬n mua hµng (víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) Nî TK 611(6111): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thu mua Nî TK133(1331): thuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TKliªn quan (111, 112, 331,...) + C¸c nghiÖp vô kh¸c lµm t¨ng vËt liÖu trong kú Nî TK611(6111) Cã TK411: nhËn vèn liªn doanh, cÊp ph¸t, tÆng thëng Cã TK331, 336, 338: t¨ng do ®i vay Cã TK128: nhËn l¹i gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n Cã TK222: nhËn lai gãp vèn liªn doanh dµi h¹n + Sè chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ mua hµng vµ hµng mua tr¶ l¹i trong kú (víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nÕu cã Nî TK 331, 111, 112...sè chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua, hµng mua tr¶ l¹i(tæng sè) Cã TK133(1331): thuÕ VAT kh«ng ®îc khÊu trõ Cã TK611(6111): trÞ gi¸ thùc tÕ + Cuèi kú c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª vËt liÖu tån kho vµ biªn b¶n xö lý sè mÊt m¸t thiÕu Nî TK152: nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú Nî TK151: hµng ®i ®êng cuèi Nî TK138,334: sè c¸ nh©n ph¶i båi thêng Nî TK1381: sè thiÕu hôt chê xö lý
 20. 20. Nî TK642: sè thiÕu hôt trong ®Þnh møc Cã TK611(6111): trÞ gi¸ hµng tån kho cuèi kú vµ thiÕu hôt + Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè ph¸t sinh bªn nî TK611 trõ ®i sè ph¸t sinh cã (bao gåm sè tån kho cuèi kú, sè mÊt m¸t, sè tr¶ l¹i, chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua,..) råi ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông (dùa vµo môc ®Ých sö dông hoÆc tû lÖ ®Þnh møc) Nî TK liªn quan (621, 627, 641, 642) Cã TK611(6111) Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ®èi víi vËt liÖu mua ngoµi gi¸ thùc tÕ gåm c¶ thÕ VAT ®Çu vµo, do vËy kÕ to¸n ghi: Nî TK611(6111): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi Cã TK liªn quan (331, 111, 112...) tæng gi¸ thanh to¸n C¸c kho¶n chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua vµ hµng mua tr¶ l¹i (nÕu cã) Nî TK 331, 111, 112 Cã TK611(6111) Tãm l¹i, theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú khi xuÊt vËt liÖu cho c¸c môc ®Ých th× kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh theo tõng chøng tõ mµ cuèi kú míi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª hµng tån kho IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu - Kh¸i niÖm: h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu lµ viÖc theo dâi cho tõng thø vËt t ë tõng kho tõng doanh nghiÖp theo c¶ thíc ®o gi¸ trÞ vµ thíc ®o hiÖn vËt. Trªn thùc tÕ cã 3 ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n sau: 1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song
 21. 21. 2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: PhiÕu nhËp ThÎ kho PhiÕu xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng kª xuÊt sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm (5) ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ tæng hîp Sæ chi tiÕt VL B¶ng tæng hîp N_X_T Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra
 22. 22. 3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Ghi ®èi chiÕu ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp B¶n giao nhËn chøng tõ nhËp sæ sè d­ B¶n giao nhËn chøng tõ xuÊt Sæ tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån B¶ng luü kÕ NhËp - XuÊt - Tån B¶ng luü kÕ nhËp B¶ng luü kÕ xuÊt
 23. 23. PhÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc c«ng ty dÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ i.§¨c ®iÓm kinh tÕ kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hoat ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh . 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. a.Mét sè nÐt kh¸i qu¸t giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ: C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ lµ doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Tæng c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ khu ®« thÞ- Bé X©y Dùng, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 823/QD-BXD ngµy 19/6/2000 cña BXD víi tªn gäi lµ C«ng ty DÞch vô tæng hîp vui ch¬i gi¶i trÝ trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i xÝ nghiÖp dÞch vô tæng hîp vui ch¬i gi¶i trÝ. Ngµy 16/10/2001, Bé trëng Bé X©y dùng ra quyÕt ®Þnh sè 1678/Q§-BXD ®æi tªn thµnh C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ vµ chuyÓn doanh nghiÖp võa ho¹t ®éng dÞch vô c«ng võa ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty ®îc Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô qu¶n lý khai th¸c , cung cÊp c¸c dÞch vô trong c¸c khu ®« thÞ míi, khu d©n c tËp trung vÒ ®êng s¸, cÊp thoat níc, vÖ sinh m«i trêng, trång vµ ch¨m sãc c©y xanh, kinh doanh c¸c dÞch vô thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ, ¨n uèng gi¶i kh¸t, söa ch÷a c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh x©y dùng… KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004. N¨m 2001: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi So víi
 24. 24. n¨m 2001 n¨m 2001 n¨m 2001 kÕ ho¹ch n¨m 2000 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 6.400 7.500 8.703 116 136 2 Doanh thu Tr.® 4.736 7.150 7.421 104 157 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 110 115 122,4 106 111 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 210 320 492 154 234 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ngêi / th¸ng 1000 ® 625 700 803 115 128 6 Tæng sè CBCNV trong danh s¸ch Ngêi 156 205 230 112 147 N¨m 2002: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi kÕ ho¹ch So víi n¨m 2000 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 8.703 13.507 16.481 122 189 2 Doanh thu Tr.® 7.421 12.100 14.800 122 199 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 122,4 415 597,2 144 488 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 492 495 498 101 101 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ngêi / th¸ng 1000 ® 803 960 970 101 121 6 Tæng sè CBCNV trong danh s¸ch Ngêi 230 306 350 114 152 N¨m 2003: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi kÕ ho¹ch So víi n¨m 2000 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 16.481 22.629 29.202 129 177 2 Doanh thu Tr.® 14.800 18.518 22.800 123 154 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 597,2 650 887,8 137 149 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 498 503 610 121 122 5 Thu nhËp b×nh qu©n 1000 970 1.150 1.200 104 124
 25. 25. ®/ngêi / th¸ng ® 6 Tæng sè CBCNV trong danh s¸ch Ngêi 350 405 418 103 119 N¨n 2004: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi kÕ ho¹ch So víi n¨m 2000 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 29.202 38.586 49.821 129 171 2 Doanh thu Tr.® 22.800 33.038 44.843 136 197 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 887,8 900 1.471, 5 164 166 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 610 650 780 120 128 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ngêi / th¸ng 1000 ® 1.200 1.350 1.400 104 117 6 Tæng sè CBCNV trong danh s¸ch Ngêi 418 641 654 102 156 - Nh vËy c¸c chØ tiªu thùc hiÖn n¨m 2004 so víi thùc hiÖn n¨m 2000 nh sau: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®· t¨ng 43.421 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 678%, doanh thu ®· t¨ng 40.107 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 847%, nép ng©n s¸ch ®· t¨ng 1.361,5 triÖu ®ång t¬ng øng víi 1.238% ,lîi nhuËn tríc thuÕ ®· t¨ng 570 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ 271%, thu nhËp b×nh qu©n ®· t¨ng 775.000 ®/ngêi/th¸ng t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 124%, sè CBCNV trong danh s¸ch ®· t¨ng 498 ngêi t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 319%. b.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ . §©y lµ §éi ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch trong c«ng viÖc. Trô së chÝnh n»m ë khu §Þnh C«ng – QuËn Hoµng Mai – Hµ Néi §éi ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông ,c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng trong c¸c khu ®«
 26. 26. thÞ . Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, §éi ngµy cµng nhËn ®îc nhiÒu c«ng tr×nh do C«ng ty giao cho. §ång thêi ®îc sù quan t©m chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ Tæng c«ng ty trong c¸c linh vùc ,nhê ®ã §éi ®· ngµy mét kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu nh vÒ vèn ,vÒ trang thiÕt bÞ kü thuËt .Víi sù cè g¾ng cña m×nh §éi lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao nªn ®· t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi C«ng ty ,Tæng c«ng ty vµ c¸c b¹n hµng ,®ång thêi gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh n©ng cao uy tÝn th¬ng hiÖu HUD. 2.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh a.Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty DÞch vô: Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m ®èc Phßng Tµi chÝnh – kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Phßng kinh doanh tiÕp thÞ Chi nh¸nh miÒn nam XNQL nhµ ë cao tÇng §éi c©y xanh m«i tr­ êng XNQL vµ DV§T sè 2 §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh §éi b¶o vÖ ViÖt H­ng §éi b¶o vÖ Linh §µm §éi DV§T §Þnh C«ng §éi KDDV Linh §µm Phßng tæ chøc hµnh chÝnh
 27. 27. phßng tæ chøc hµnh chÝnh: -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc s¾p xÕp, c¶i tiÕn tæ chøc, qu¶n lý lao ®éng thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch nhµ níc, quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty ®èi víi ngêi lao ®éng. Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n Lµ ®¬n vÞ tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n. §¶m b¶o ph¬ng ¸n kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c nhiÖm vô kiÓm tra ph¸t sinh trong C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm trong C«ng ty, tríc Gi¸m ®èc C«ng ty, c¬ quan tæ chøc cÊp trªn vµ ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng kinh doanh tiÕp thÞ. C¬ quan tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty x¸c ®Þnh ph¬ng híng, môc tiªu kinh doanh, x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n SXKD, ngµnh nghÒ theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cu¶ C«ng ty dichô vô nhµ ë & khu ®« thÞ vµ ®¨ng ký kinh doanh cña C«ng ty, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c¸c dù ¸n thuéc Tæng c«ng ty phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý ky thuËt, chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt c©y trång, nu«i trång thuû s¶n, qu¶n lý chÊt lîng vµ quy tr×nh vËn hµnh m¸y, thiÕt bÞ sö dông trong thi c«ng vµ x©y dùng kÕ hoach duy tu b¶o dìng thiÕt bÞ, chèng xuèng cÊp cña nhµ chung c, c¸c tr¹m níc s¹ch. Chøc n¨ng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty. 1. C¸c xÝ nghiÖp qu¶n lý nhµ ë cao tÇng.
 28. 28. C¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn theo c¬ chÕ h¹ch to¸n néi bé cã quyÒn ®iÒu hµnh c«ng viÖc theo quy chÕ ph©n cÊp cña C«ng ty. C¸c xÝ nghiÖp ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ l·nh ®¹o cã sù ph©n c«ng, ph©n nhiÖm vô cô thÓ cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp tæ chøc ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tËp thÓ xÝ nghiÖp, Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. 2. C¸c ®éi tæ kinh doanh dÞch vô. §éi tæ cã nhiÖm vô qu¶n lý, ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ cao víi c¸c lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô, ¨n uèng gi¶i kh¸t vµ vui ch¬i gi¶i trÝ trong c¸c dù ¸n do Tæng c«ng ty giao cho C«ng ty qu¶n lý bao gåm:dÞch vô v¨n ho¸ vµ dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ. Kinh doanh dÞch vô tr«ng gi÷ «t«,xe m¸y, xe ®¹p , dÞch vô söa ch÷a b¶o dìng «t« xe m¸y, vËt lý trÞ liÖu, nhµ nghØ cuèi tuÇn. C¸c ®éi tæ kinh doanh dÞch vô ho¹t ®éng theo quy chÕ ph©n cÊp cña C«ng ty. 3. C¸c ®éi tæ c©y xanh m«i trêng. §éi cã nhiÖm vô :S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i c©y( Bãng m¸t,c©y c¶nh). Qu¶n lý trång vµ ch¨m sãc vên hoa, th¶m cá, c«ng viªn c©y xanh vµ ch¨m sãc c©y bãng m¸t, c©y c¶nh theo quy ho¹ch cña dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ ®îc Tæng c«ng ty giao cho. 4. §éi x©y dùng vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. - Tæ chc ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng x©y dùng , duy tu vµ söa ch÷a c«ng tr×nh, trang thiÕt bÞ t¹i c¸c dù ¸n do Tæng c«ng ty giao cho C«ng ty qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. - B¶o tr×, söa ch÷a hÖ thèng thang m¸y t¹i c¸c nhµ chung c cao tÇng .
 29. 29. - Duy tu b¶o dìng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt bao gåm tr¹m cÊp níc, chiÕu s¸ng c«ng céng hÌ vµ ®êng giao th«ng trong khu ®« thÞ. - C¶i t¹o söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh do C«ng ty qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao cho §éi. - Thùc hiÖn viÖc x©y míi, c¶i t¹o söa ch÷a c«ng tr×nh theo c¸c hîp ®ång C«ng ty giao vµ do §éi tù tim kiÕm. - Trùc tiÕp x©y dùng kÕ ho¹ch kü thuËt, cung øng vËt t cho c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc giao nhiÖm vô x©y dùng. - Söa ch÷a duy tu c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña nhµ chung c cao tÇng do C«ng ty qu¶n lý giao cho §éi. 5. §éi b¶o vÖ : §éi cã nhiÖm vô b¶o vÖ mèc giíi dù ¸n, hµng rµo dù ¸n , c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c¸c t¸i s¶n kh¸c thuéc dù ¸n ®îc giao . Phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®ia ph¬ng nh c«ng an, d©n phßng ®Ó duy tr× an ninh trËt tù, an toµn x· héi trong dù ¸n vµ khu vùc cã liªn quan. 6. C©u l¹c bé- nhµ v¨n ho¸. Cã chøc n¨ng chÝnh lµ cung cÊp c¸c dÞch vô v¨n ho¸, thÓ thao phôc vô d©n c sinh sèng trong vµ xung quanh dù ¸n nh: thÓ h×nh, thÓ dôc, thÈm mü, phßng chiÕu .phim, th viÖn, c©u l¹c bé ©m nh¸c, héi ho¹, ngo¹i ngø , nhµ thi ®Êu, sµn tËp vâ, ®Êu kiÕm vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ ph©n cÊp cña C«ng ty. 2.b.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña §éi: C¸c c«ng tr×nh do §éi thi c«ng bao gåm c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty tù khai th¸c vµ c¸c c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô cho c«ng ty sau ®ã c«ng ty giao cho §éi .Nh×n chung tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña HUDS ®îc thùc hiÖn theo c¸c c«ng viÖc nh sau : -Tæ chøc tham gia ®Êu thÇu hoÆc nhËn thÇu trùc tiÕp tõ Tæng c«ng ty . - Ký hîp ®ång giao nhËn thÇu . - Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh . - Bµn giao c«ng tr×nh .
 30. 30. - B¶o hµnh c«ng tr×nh . Hå s¬ nhËn thÇu ,hîp ®ång giao nhËn thÇu chØ ®îc lËp cho c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty tù khai th¸c vµ c¸c c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô ,c¸c hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng c«ng tr×nh cña Tæng c«ng ty. Sau khi lËp hîp ®ång giao nhËn thÇu hoÆc nhËn giÊy giao nhËn nhiÖm vô tõ Tæng c«ng ty ,c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo sù ph©n c«ng cña c«ng ty .C«ng ty sö dông kÕt hîp lao ®éng thñ c«ng vµ m¸y mãc trong thi c«ng x©y l¾p . b. Tæ chc bé m¸y ho¹t ®éng cña §éi S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh NhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong §éi : * §éi trëng : trùc tiÕp ®iÒu hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô theo quy chÕ ho¹t ®éng cña ®éi . Thêng xuyªn b¸o c¸o Gi¸m ®èc c«ng ty diÔn biÕn trªn c«ng trêng vµ phèi hîp víi c¸c phßng ban trùc thuéc c«ng ty ,c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c ,khã kh¨n ®Ó c«ng tr×nh ®¶m b¶o an toµn lao ®éng ,chÊt lîng vµ tiÕn ®é . ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ gi¸m ®èc c«ng ty vÒ nh÷ng vi ph¹m trong c«ng viÖc ,... §éi X©y dùng §éi tr­ëng KÕ to¸n ®éi C¸n bé kü thuËt C¸n bé ATL§ Thñ kho c«ng tr×nh B¶o vÖ Thî ®iÖn, m¸y C¸c tæ thî thi c«ng
 31. 31. * KÕ to¸n ®éi : Më sæ kÕ to¸n ,kiÓm tra gi¸ c¶ vËt t hîp lý tríc khi ký hîp ®ång Theo dâi ,ghi chÐp ,®èi chiÕu c«ng nî hµng th¸ng víi kh¸ch hµng ®Ó ®éi trëng duyÖt . KÕt hîp víi thñ kho ®Ó më thÎ kho cho tõng lo¹i vËt t ,theo dâi nhËp xuÊt vËt t . LËp kÕ ho¹ch t¹m øng vèn thi c«ng ,thanh to¸n nî nh©n c«ng ,nî kh¸ch hµng . Qu¶n lý nguån vèn theo dâi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i c¸c c«ng tr×nh do ®éi thi c«ng ,... * C¸n bé kü thuËt : Híng dÉn ,kiÓm tra vÒ kü thuËt ,chÊt lîng ,tiÕn ®é ë c«ng trêng . TÝnh to¸n kiÓm tra khèi lîng quyÕt to¸n ,... * C¸n bé an toµn lao ®éng : hoµn tÊt c¸c hå s¬ ,thñ tôc vÒ an toµn lao ®éng, ®Ò suÊt mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng ,lËp biªn b¶n xö ph¹t c¸c c«ng nh©n vi ph¹m an toµn lao ®éng ,... * Thñ kho :+TËp hîp sè liÖu gióp kÕ to¸n +Hµng ngµy theo dâi ,ghi chÐp xuÊt ,nhËp vËt t ,vËt liÖu ë c«ng trêng. +KÕt hîp víi c¸n bé kü thuËt lªn kÕ ho¹ch dù trï cung cÊp vËt t ,vËt liÖu,... * B¶o vÖ : b¶o vÖ tµi s¶n c«ng tr×nh ,®Ò xuÊt ph¬ng ¸n b¶o vÖ vËt t , vËt liÖu c«ng tr×nh ®îc an toµn vµ hiÖu qu¶ ,... *Thî ®iÖn,m¸y : VËn hµnh m¸y vËn th¨ng ,söa ch÷a nh÷ng háng hãc cña m¸y vµ ®iÖn ë c¸c chung c. II. §Æc ®iÓm tæ chøc cña bé m¸y kÕ to¸n. 1.M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty
 32. 32. + KÕ to¸n trëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung chØ ®¹o trùc tiÕp toµn bé kh©u kÕ to¸n cña C«ng ty, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh, kiÓm tra, kiÓm duyÖt c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o c¸c bé phËn kÕ to¸n trong phßng, ph©n tÝch c¸c hîp ®ång kinh tÕ. ChØ ®¹o lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh tÝn dông vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ toµn bé c«ng t¸c TCKT. +Phã phßng TCKT: Tæng hîp chung c¸c kh©u nh: kkiÓm tra t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc vµ cïng KÕ to¸n trëng kiÓm tra t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. + KÕ to¸n TGNH: LËp sÐc uû nhiÖm chi, lËp kÕ ho¹ch tÝn dông vËt liÖu, kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, c¸c tê khai vÒ thuÕ vµ thanh to¸n ng©n s¸ch. LËp phiÕu thu chi,tham gia c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh.Hµng th¸ng lÊy chøng tõ sao kª hµng ho¸, theo dâi sè d hµng ngµy ®Ó kÞp thêi b¸o c¸o t×nh h×nh hiÖn cã cña C«ng ty. +KÕ to¸n thanh to¸n KDDV: Theo dâi c¸c kho¶n vay, ®ång thêi theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ néi bé ®èi víi kh¸ch hµng. Phô tr¸ch c¸c m¶ng kinh doanh dÞch vô thu chi tiÒn mÆt vµ lµm viÖc víi c¸c kÕ to¸n ®éi kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. Phã phßng TCKT KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n KDDV KÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh Thñ quü KÕ to¸n TGNH
 33. 33. Thanh to¸n víi ng©n s¸ch néi bé, ngêi cung cÊp Theo dâi qu¸ tr×nh thu vèn cña c¸c m¶ng KDDV trong C«ng ty quyÕt to¸n chi phÝ vµ lËp b¸o c¸o thu vèn toµn C«ng ty. LËp b¸o c¸o kinh doanh träng ®iÓm khi cã ph¸t sinh. + KÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh: Më sæ chi tiÕt tõng h¹ng môc vÒ KDDV, XDCB cña c¸c ®éi trong C«ng ty. +Thñ quü: Theo dâi thu chi tiÒn mÆt hµng ngµy, b¶o qu¶n theo dâi SD§K vµ SDCK cña quü, thanh to¸n c¸c kho¶n b»ng c¸c ng©n phiÕu hoÆc tiÒn mÆt, ngoµi ra cßn b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD trong C«ng ty. 2. M« h×nh tæ chøc kÕ to¸n cña §éi. §éi x©y dùng : gåm cã 1 kÕ to¸n ®éi vµ 1 thñ kho , do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nªn bé m¸y kÕ to¸n cña §éi XD ®îc x©y dùng theo m« h×nh ph©n t¸n ,chøc n¨ng cña hä ®· ®îc tr×nh bÇy trong c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña §éi .H×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i §éi x©y dùng HiÖn nay ,c«ng ty HUDS thèng nhÊt viÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chung " cho bé m¸y kÕ to¸n trªn c«ng ty còng nh c¸c ®éi trùc thuéc vµ còng thèng nhÊt sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n CADS ,khi ®a phÇn mÒm nµy vµo sö dông ,bé phËn kÕ to¸n kh«ng cßn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch thñ c«ng mét sè kh©u trong c«ng viÖc nh ghi sæ chi tiÕt ,sæ tæng hîp ,lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ,mµ chØ cÇn ph©n lo¹i ,bæ sung th«ng tin chi tiÕt vµo chøng tõ gèc ,nhËp d÷ liÖu tõ chøng tõ vµo m¸y ,kiÓm tra ,ph©n tÝch sè liÖu trªn c¸c sæ ,b¸o c¸o kÕ to¸n ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c quy ®Þnh phï hîp .PhÇn mÒm nµy cung cÊp th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng ,®é chÝnh x¸c cao ,phôc vô kÞp thêi cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghÞªp .Ngoµi chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh ,c«ng ty cßn sö dông mét hÖ thèng chøng tõ híng dÉn ®îc sö dông linh ho¹t phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña c«ng ty Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ theo h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chung "
 34. 34. III. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu t¹i kho vµ t¹i phßng kÕ to¸n cña §éi. 1. H¹ch to¸n chi tiÕt Nguyªn LiÖu ,VËt LiÖu ë ®éi x©y dùng. Thñ tôc NhËp - XuÊt nguyªn LiÖu ,VËt LiÖu a .Chøng tõ kÕ to¸n sö dông KÕ to¸n sö dông chøng tõ ®îc quy ®Þnh theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ,ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan ,bao gåm : -PhiÕu NhËp kho :mÉu 01_VT -PhiÕu XuÊt kho :mÉu 02_VT -PhiÕu xuÊt kiªm vËn chuyÓn néi bé :mÉu 03_VT -Biªn b¶n kiÓm kª vËt t ,s¶n phÈm hµng ho¸ :mÉu 08_VT -Ho¸ ®¬n kiªm PhiÕu xuÊt kho :mÉu 02_BH Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra
 35. 35. -Ho¸ ®¬n cíc vËn chuyÓn :mÉu 03_BH Ngoµi ra §éi cßn sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n : -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t :mÉu 05_VT -ThÎ kho :06_VT -PhiÕu b¸o vËt t cßn cuèi kú :mÉu 07_VT b .Thñ tôc nhËp kho C¨n cø vµo giÊy b¸o nhËn hµng ,khi hµng vÒ ®Õn n¬i xÐt thÊy cÇn thiÕt cã thÓ cã thÓ lËp b¶n kiÓm nghiÖm ®Ó kiÓm nhËn vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu mua vÒ ,c¶ vÒ sè lîng ,chÊt lîng vµ quy c¸ch tõng mÆt hµng . §éi thu mua vµ nhËp kho NL,VL theo chÕ ®é ban ®Çu chøng tõ gåm cã : + Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt + PhiÕu nhËp vËt t + Khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n b¸n hµng , giÊy b¸o nhËn hµng cña ngêi b¸n hµng göi .§éi lËp ban kiÓm nghiÖm ®Ó kiÓm nghiªm sè luîng ,chÊt lîng ,quy c¸ch vËt t .Cïng víi ho¸ ®¬n GTGT ,Thñ kho tiÕn hµnh nhËp kho sau khi kiÓm nghiÖm c .Thñ tôc xuÊt kho C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ,c¸c bé phËn s¶n xuÊt viÕt phiÕu xin lÜnh vËt t ,c¨n cø vµo ®ã thñ kho viÕt phiÕu xuÊt Chøng tõ xuÊt kho cã nhiÒu lo¹i ,phô thuéc vµo môc ®Ých xuÊt kho ë §éi x©y dùng .Khi c¸c tæ cã nhu cÇu sö dông vËt t th× ®Õn gÆp thñ kho xin cÊp vËt t ,khi nhËn vËt t thñ kho viÕt phiÕu xuÊt kho :1liªn thñ kho gi÷ ,1 liªn cho tæ xin cÊp vËt t gi÷ ,®ång thêi göi lªn c¸c bé phËn liªn quan ký duyÖt d .Thu thËp m«t sè chøng tõ :
 36. 36. VD :Trªn phiÕu nhËp kho ngµy 4/2/2004 §éi x©y dùng mua mét sè vËt liÖu vÒ cho c«ng tr×nh OCT2-X1 Ho¸ ®¬n gtgt MÉu sè 01 GTKT_3LL Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng 02B Ngµy 4/2/2004 AV 084678 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n §Þa chØ : §an Phîng - Hµ T©y Sè tµi kho¶n : 0500389183 - Ng©n Hµng N«ng Nghiªp PTNT- HT Hä vµ tªn ngêi mua hµng : NguyÔn V¨n Ngù Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §Þa chØ : §¹i Kim – Hoµng Mai – Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n : TM MS :0101042990 ST T Tªn hµng ho¸ ,dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 =1x2 Xi m¨ng BS 4 677000 2708000 Céng tiÒn hµng 2708000 ThuÕ GTGT : 10% 270800 Tæng tiÒn thanh to¸n : 2978800 ViÕt b»ng ch÷ : Hai triÖu chÝn tr¨m b¶y t¸m ng×n t¸m tr¨m ®ång Ngêi mua hµng KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,ghi râ hä tªn) (ký,ghi râ hä tªn) (ký,ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu) Sau khi ®· cã ho¸ ®¬n b¸n hµng ,giÊy b¸o nhËn hµng vÒ §éi tiÕn hµnh nhËp kho vµ kiÓm nghiÖm vËt t .Ban kiÓm nghiÖm gåm cã ngêi phô tr¸ch vËt t trªn c«ng ty ,kÕ to¸n vµ thñ kho cña §éi
 37. 37. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña §éi lµ x©y dùng nªn hÇu hÕt c¸c vËt t mua vÒ ®Õn ®©u sö dông hÕt ®Õn ®ã . §éi lu«n h¹n chÕ tèi ®a viÖc tån vËt liÖu. PhiÕu nhËp kho MÉu sè 01 - VT ngµy 4/2/04 Q§ sè 1141 - CT / C§KT (Ngµy 1/11/1995 ) sè : Nî :152 Nî :133 Cã :331 Hä vµ tªn ngêi giao hµng :c«ng ty TNHH HuyÒn Anh Theo ho¸ ®¬n sè : 084678 ngµy 4 th¸ng 2 n¨m 2004 cña : C«ng ty Xi m¨ng NhËp t¹i kho :¤ng Dòng - X1 ST T Tªn nh·n hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt liÖu MÉ sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn the o CT Thùc nhË p Xi m¨ng BS tÊn 4 4 67700 0 2708000 Tæng céng 2708000 ViÕt b»ng ch÷ : Hai triÖu b¶y tr¨m linh t¸m ngh×n ®ång ch½n Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ tr- ëng (ký ,hä tªn ) (Ký ,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký ,hä tªn) (Ký,hä tªn)
 38. 38. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & vµ khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t Ngµy 4/2/2004 Ban kiÓm nghiÖm gåm : «ng : A C¸n bé phßng kÕ ho¹ch - Trëng ban Bµ : B KÕ to¸n ®éi - thµnh viªn Bµ : C Thñ kho - thµnh viªn STT Tªn mÆt hµng ,quy c¸ch ,phÈm chÊt §VT Sè lîng NhËn xÐt Theo CT Thùc nhËp §óng q c 1 Xi m¨ng BS tÊn 4 4 4 Thµnh viªn Thµnh viªn Trëng ban C B A Sau khi kiÓm nghiÖm thÊy vËt t ®ñ vÒ sè lîng ,®óng vÒ quy c¸ch .Ban kiÓm nghiÖm chÊp nhËn cho nhËp kho l« hµng . Sau khi kiÓm nghiÖm thÊy vËt t ®ñ sè lîng ,®óng quy c¸ch .Ban kiÓm nghiÖm ®ång ý cho nhËp kho l« hµng Khi Ban kiÓm nghiªm vËt t chÊp nhËn l« hµng vµ ®éng ý cho nhËp kho . §éi tiÕn hµnh xuÊt kho cho tõng bé phËn ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng cho ®óng tiÕn ®é cña c«ng tr×nh
 39. 39. PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 02 - VT ngµy 5/2/04 Q§ sè 1141- CT / C§KT (Ngµy 1/11/1995 ) sè : Nî :621 Cã :152 Hä vµ tªn ngêi nhËn hµng : NguyÔn V¨n Ngù Lý do xuÊt kho : phôc vô c«ng tr×nh X1 XuÊt t¹i kho : ¤ng Dòng - X1 §¬n vÞ : ®ång ST T Tªn nh·n hiÖu , quy c¸ch , phÈm chÊt vËt t M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc xuÊt 1 Xi m¨ng BS tÊn 4 4 67700 0 270800 0 Tæng céng 270800 0 ViÕt b»ng ch÷ : Hai trÖu b¶y tr¨m linh t¸m ngµn ®ång ch½n Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ tr- ëng (ký ,hä tªn ) (Ký ,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký ,hä tªn) (Ký,hä tªn) 2 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gèc NL ,VL xuÊt kho ¸p dông t¹i §éi x©y dùng a .Néi dung cÊu thµnh gi¸ gèc Nl ,VL PhÇn lín c¸c NL ,VL ë ®éi x©y dùng ®Òu lµ mua ngoµi råi nhËp kho nªn gi¸ gèc ®îc tÝnh nh sau : Gi¸ mua ghi trªn C¸c lo¹i thuÕ CF cã liªn
 40. 40. Gi¸ gèc NL ,VL = ho¸ ®¬n sau khi trõ ®i + Kh«ng ®îc + quan trùc tiÕp mua ngoµi NK c¸c kho¶n CKTM , hoµn l¹i ®Õn mua hµng gi¶m gi¸ hµng b¸n b .Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NL ,VL t¹i §éi x©y dùng §Ó phï hîp víi c«ng viÖc cña m×nh §éi x©y dùng ®· ¸p dông ph- ¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh cho NL ,VL xuÊt kho : Gi¸ trÞ thùc tÕ = Sè lîng NL ,VL x §¬n gÝa cña NL ,VL xuÊt kho xuÊt kho vËt liÖu Tõ sè liÖu trªn sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt ®· thu thËp ®îc ë trªn ta sÏ tÝnh ®îc gi¸ NL ,VL xuÊt kho : Gi¸ trÞ thùc tÕ = 4 x 677000 = 2708000 ® Xi m¨ng BS xuÊt kho Gi¸ tri thùc tÕ = 2900 x 58181 = 168724900 ® g¹ch l¸t 300x300 XK Gi¸ trÞ thùc tÕ = 1027 x 56363 = 57884801 ® g¹ch èp 200x300 XK Gi¸ trÞ thùc tÕ = 311 x 58181 = 18092491 ® g¹ch l¸t 200x200 XK Gi¸ trÞ thùc tÕ g¹ch = 374 x 54545 = 20399830 ® ch©n têng 100x300 XK Tø ®ã ta ®iÒn gi¸ tiÒn vËt liÖu vµo c¸c chøng tõ d· thu thËp ë trªn . 3 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liÖu ë §éi x©y dùng . Bé m¸y kÕ to¸n cña §éi x©y dùng rÊt gon nhÑ ,chØ gåm 1 kÕ to¸n vµ 1 thñ kho .KÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ kÕ to¸n nhËp - xuÊt
 41. 41. vËt liÖu mét c¸ch hîp lý trong viÖc ghi chÐp vµo thÎ kho cña thñ kho vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o phï hîp sè liÖu trªn thÎ kho víi sæ kÕ to¸n ,®ång thêi tr¸nh sù ghi chÐp trïng lÆp .V× vËy ,®Ó lùa chän ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cho phï hîp víi yªu cÇu vµ tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n ,bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty thèng nhÊt sö dông " ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song" ë trªn c«ng ty vµ c¸c ®éi trùc thuéc S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n - ë Kho :Thñ kho sö dông thÎ kho tiÕn hµnh ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh NhËp -XuÊt - Tån vËt liÖu trªn thÎ kho vµ ghi chØ tiªu sè l- îng vËt liÖu vµo thÎ kho .Khi nhËn ®îc chøng tõ NhËp - XuÊt thñ kho ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lý ,hîp ph¸p cña chøng tõ råi míi tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËp - xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho ,cuèi th¸ng tÝnh sè tån ghi vµo thÎ kho .§Þnh kú thñ kho göi lªn lªn cho kÕ to¸n c¸c chøng tõ nhËp - xuÊt ®· ®îc ph©n lo¹i theo tõng thø NVL ThÎ kho Chøng tõ xuÊtChøng tõ nhËp Sæ tæng hîp Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª tæng hîp N_X_T Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra
 42. 42. - ë phßng kÕ to¸n ®éi : KÕ to¸n sö dông sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh NhËp - XuÊt - Tån cña tõng thø vËt liÖu vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ hµng ngµy nhËn c¸c chøng tõ cña thñ kho ,kÕ to¸n tiÕn hµnh ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ chi tiÕt .Cuèi th¸ng c¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp b¶ng tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån nguyªn vËt liÖu Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song : ( 1 ) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ NhËp - XuÊt kho vËt liÖu hîp ph¸p ,hîp lÖ thñ kho tiÕn hµnh nËp ,xuÊt kho vµ ghi sæ sè lîng VL ,VL thùc nhËp ,thùc xuÊt vµo chøng tõ ,sau ®ã ghi vµo thÎ kho vµ tÝnh sè tån sau mçi lÇn nhËp ,xuÊt vµ hµng ngµy thñ kho chuyÓn nh÷ng chøng tõ nhËp ,xuÊt cho kÕ to¸n. ( 2 ) NhËn chøng tõ NhËp - XuÊt - Tån theo ®Þnh kú ,kÕ to¸n kiÓm tra vµ hoµn chØnh chøng tõ :ghi ®¬n gi¸ ,thµnh tiÒn ,ph©n lo¹i chøng tõ råi ghi vµo sæ (thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt . ( 3 ) Cuèi th¸ng kÕ to¸n vµ thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a thÎ kho víi sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt . ( 4 ) C¨n cø vµo sè liÖu tæng hîp tõ c¸c sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån . ( 5 ) §èi chiÕu ,kiÓm tra víi sè liÖu cña kÕ to¸n tæng hîp . C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh ThÎ kho MÉu 06 VT Ngµy lËp: 29/2/2004 BHQ§ sè 1141 TC/C§KT Tê sè : ( Ngµy 1/11/1995_BTC) Tªn nh·n hiÖu ,quy c¸ch vËt t : Xi m¨ng BS §¬n vÞ tÝnh :tÊn M· sè : ST T Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµ y N- X Sè lîng Ký x¸c nhËn cña kÕ SH NT NhË p XuÊ t Tå n
 43. 43. to¸n 1 .Tån ®Çu th¸ng 5 2 .Sè ph¸t sinh 1 1/2 XuÊt kho Xi m¨ng BS 1/2 5 2 4/2 NhËp kho Xi m¨ng BS 4/2 4 3 5/2 XuÊt kho Xi m¨ng BS 5/2 4 3 .Céng ph¸t sinh 4 9 4 .Tån cuèi th¸ng 0 Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Thñ trëng (Ký ,hä tªn ) (Ký ,hä tªn) (Ký,hä tªn) Song song víi thÎ kho , kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu xi m¨ng, g¹ch èp ,l¸t
 44. 44. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh sæ chi tiÕt vËt liÖu Tªn tµi kho¶n : 152 Tªn vËt liÖu : Xi m¨ng BS Ngµy lËp 29/2/2004 §VT :®ång Ngµy th¸ng ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i §VT TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån S H NT Sè l- îng Thµnh tiÒn Sè l- îng Thµnh tiÒn Sè l- îng Thµnh tiÒn 1 .Tån ®Çu th¸ng 5 270800 0 2 .Sè ph¸t sinh 1/2 1/2 XuÊt kho xi m¨ng BS tÊn 62 1 67700 0 5 3385000 4/2 4/2 NhËp kho Xi m¨ng BS tÊn 33 1 67700 0 4 2708000 5/2 5/2 XuÊt kho Xi m¨ng BS tÊn 62 1 67700 0 4 2708000 3 .Céng ph¸t sinh 4 2708000 9 6093000 4 .Tån cuèi th¸ng 0 0
 45. 45. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Ngêi lËp sæ KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 46. 46. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt 4. B¶ng tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån kho nguyªn liÖu ,vËt liÖu Hµng th¸ng §éi thêng lËp b¶ng kª nhËp ,xuÊt vËt t ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t trong th¸ng C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh b¶ng kª nhËp vËt t Tªn tµi kho¶n :152 - NLVL Th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ :®ång NT Tªn vËt t §VT SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn TiÒn thuÕ Tæng tiÒn 2/2 G¹ch ®Æc 200x105x60 viªn 2900 3200 9280000 928000 10208000 C¸t ®en m3 450 30690 13810500 690525 14501025 C¸t vµng m3 350 55000 19250000 962500 20212500 4/2 Xi m¨ng BS tÊn 4 677000 2708000 270800 2978800 §¸ d¨m 1x2 m3 150 110000 16500000 825000 17325000 §¸ d¨m 4x6 m3 145 98000 14210000 710500 14920500 5/2 ThÐp gai φ 18 LD kg 3877. 3 4800 18611040 930552 19541592 ThÐp gai φ 22 LD kg 417 4924 2053308 102665.4 2155973.4 ThÐp gai φ 6TN_8TN kg 4364 5172 22570608 1128530.4 23699138.4 6/2 G¹ch l¸t 300x300 hép 2900 58181 16872490 0 16872490 185597390 G¹ch èp 200x300 hép 1027 56363 57884801 5788480.1 63673281.1 G¹ch l¸t 200x200 hép 311 58181 18094291 1809429.1 19903720.1 G¹ch ch©n têng 100x300 hép 374 54545 20399830 2039983 22439813 8/2 Xi m¨ng BS tÊn 33 677000 22341000 2234100 24575100 Gç kª m3 4.1 140000 0 5740000 574000 6314000 Gç nÑp ,Gi»ng chèng m3 4.7 140000 0 6580000 658000 7238000 Xµ gå 8x12 m3 8.6 140000 0 12040000 1204000 13244000 9/2 èng nhùa TP φ 110 md 208 25128 5226624 522662.4 5749286.4 èng nhùa TP φ 140 md 40 40546 1621840 162184 1784024 èng nhùa TP φ 42 md 56 6455 361480 36148 397628 11/ 2 ChËu röa INOX bé 15 195000 2925000 292500 3217500 Chôp ®Ìn hoa d©u 0,6m c¸i 25 22000 550000 55000 605000 Chôp ®Ìn hoa d©u 0,2m c¸i 42 32500 1365000 136500 2730000 §Ìn ®¬n 1,2m bé 8 47000 376000 37600 413600
 47. 47. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt 22/ 2 M¨ng s«ng TP φ 140 c¸i 15 9727 145905 14590,5 160495,5 M¨ng s«ng TP φ 110 c¸i 52 5000 260000 26000 286000 M¨ng s«ng TP φ 42 c¸i 14 2727 38178 38178 28/ 2 Xi m¨ng BS tÊn 30 677000 20310000 2031000 22341000 Van cöa ®ång φ 15 c¸i 6 229000 137400 13740 151140 Van 1 chiÒu ®ångφ 26 c¸i 6 43000 258000 25800 283800 Tæng céng 46437370 5 41121457. 9 505456984. 9 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh b¶ng kª xuÊt vËt t Tªn tµi kho¶n :152 - NLVL Th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ : ®ång NT Tªn vËt t §VT SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1/2 Xi m¨ng BS tÊn 5 677000 3385000 3/2 G¹ch ®Æc 200x105x60 viªn 290 0 3200 9280000 C¸t ®en m3 450 30690 13810500 C¸t vµng m3 350 55000 19250000 5/2 Xi m¨ng BS tÊn 4 677000 2708000 §¸ d¨m 1x2 m3 150 110000 16500000 §¸ d¨m 4x6 m3 145 98000 14210000 9/2 Xi m¨ng BS tÊn 33 677000 22341000 Gç kª m3 4.1 140000 0 5740000 Xµ gå 8x12 m3 8.6 140000 0 12040000 Gç nÑp ,Gi»ng chèng m3 4.7 140000 0 6580000 10/ 2 G¹ch l¸t 300x300 hép 290 0 58181 16872490 0 G¹ch èp 200x300 hép 102 7 56363 57884801 G¹ch l¸t 200x200 hép 311 58181 18094291
 48. 48. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt G¹ch ch©n têng 100x300 hép 374 54545 20399830 15/ 2 èng nhùa TPφ110 md 208 25128 5226624 èng nhùa TP φ140 md 40 40546 1621840 èng nhùa TP φ 42 md 56 6455 361480 18/ 2 ChÕch TP φ 90 c¸i 81 6182 500742 ChÕch TP φ110 c¸i 68 8636 587248 Cót TP φ 60 m 36 3273 117828 23/ 2 M¨ng s«ng TP φ140 c¸i 15 9727 145905 M¨ng s«ng TP φ110 c¸i 52 5000 260000 M¨ng s«ng TP φ42 c¸i 14 2727 38178 24/ 2 Khu©n kÐp lim 60x250 m 648 270017 17497101 6 Khu©n kÐp lim 60x250 vßm m 39 489257 19081023 Khu©n lim 60x140 m 156 9 160030 25108707 0 29/ 2 Xi m¨ng BS tÊn 30 677000 20310000 Van cöa ®ång φ 15 c¸i 6 229000 137400 Van 1 chiÒu ®ång φ 26 c¸i 6 43000 258000 Tæng céng 86565267 6 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 49. 49. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh b¶ng tæng hîp t×nh h×nh nhËp ,xuÊt ,tån VËt liÖu Tªn tµi kho¶n :152 - NLVL Th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ : ®ång ST T Tªn vËt t §VT Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng SL thµnh tiÒn SL thµnh tiÒn SL thµnh tiÒn SL thµnh tiÒn 1 G¹ch ®Æc 200x105x60 viªn 2900 9280000 2900 9280000 2 C¸t ®en m3 450 13810500 450 13810500 3 C¸t vµng m3 350 19250000 350 19250000 4 Xi m¨ng BS tÊn 5 3385000 67 45359000 72 48744000 5 §¸ d¨m 1x2 m3 150 16500000 150 16500000 6 §¸ d¨m 4x6 m3 145 14210000 145 14210000 7 ThÐp gai φ 18 LD kg 3877.3 18611040 3877. 3 18611040 8 ThÐp gai φ 22 LD kg 417 2053308 417 2053308 9 ThÐp gai φ 6 TN_ φ 8 TN kg 4364 22570608 4364 22570608 10 Khu©n kÐp lim 60x250 m 648 17497101 6 648 17497101 6 11 Khu©n kÐp lim 60x250 vßm m 39 19081023 39 19081023 12 Khu©n lim 60x140 m 156 9 25108707 0 1569 25108707 0
 50. 50. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt 13 Gç kª m3 4.1 5740000 4.1 5740000 14 Xµ gå 8x12 m3 8.6 12040000 8.6 12040000 15 Gç nÑp ,Gi»ng chèng m3 4.7 6580000 4.7 6580000 16 G¹ch l¸t 300x300 hép 2900 16872490 0 2900 16872490 0 17 G¹ch èp 200x300 hép 1027 57884801 1027 57884801 18 G¹ch l¸t 200x200 hép 311 18094291 311 18094291 19 G¹ch ch©n têng 100x300 hép 374 20399830 374 20399830 20 èng nhùa TPφ 110 md 208 5226624 208 5226624 21 èng nhùa TP φ 140 md 40 1621840 40 1621840 22 èng nhùa TP φ 42 md 56 361480 56 361480 23 ChÕch TP φ 90 c¸i 81 500742 81 500742 24 ChÕch TP φ 110 c¸i 68 587248 68 587248 25 Cót TP φ 60 m 36 117828 36 117828 26 ChËu röa INOX bé 15 2925000 15 2925000 27 Chôp ®Ìn hoa d©u 0,6m c¸i 25 550000 25 550000 28 Chôp ®Ìn hoa d©u 0,2m c¸i 42 1365000 42 1365000 29 §Ìn ®¬n 1,2m bé 8 376000 8 376000 30 M¨ng s«ng TP φ140 c¸i 15 145905 15 145905 31 M¨ng s«ng TP φ110 c¸i 52 260000 52 260000 32 M¨ng s«ng TP φ 42 c¸i 14 38178 14 38178 33 Van cöa ®ång φ 15 c¸i 6 137400 6 137400 34 Van 1 chiÒu ®ång φ 26 c¸i 6 258000 6 258000 Tæng céng 17836. 7 46437370 5 11534. 4 86565267 6 8748. 3 48450956
 51. 51. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2004 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 52. 52. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt IV. h¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng Nguyªn LiÖu ,VËt LiÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. 1 Tµi kho¶n kÕ to¸n §éi thùc tÕ sö dông . §Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña NL ,VL kÕ to¸n sö dông chñ yÕu lµ tµi kho¶n 152 .C«ng dông ,néi dung vµ kÕt cÊu cña tµi kho¶n : - C«ng dông :§îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ tri hiÖn cã ,t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng ,gi¶m c¸c lo¹i NL ,VL trong kho cña §éi - Néi dung - kÕt cÊu TK152 - NL ,VL : + Bªn nî : -ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ NL ,VL do mua ngoµi -ph¶n ¸nh trÞ gi¸ NL ,VL thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª + Bªn cã : -ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ NL ,VL xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh -ph¶n ¸nh trÞ gi¸ NL ,VL thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª TK152 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2 : -Tk1521 :NL ,VL chÝnh gåm :g¹ch ,c¸t ,®¸ ,s¾t ... -Tk1522 :NL ,VL phô gåm :®inh vÝt ,then chèt ,èng nhùa ,... -Tk1523 :phô tïng thay thÕ Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh Tk 111 ,112, 133 ,331 ,621 ,642 ,... 2. H¹ch to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu a. KÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp nhËp kho nguyªn liÖu, vËt liÖu VËt liÖu cña §éi x©y dùng hÇu hÕt lµ mua ngoµi råi nhËp kho nªn ®èi víi nh÷ng l« hµng víi sè lîng Ýt ,cã gi¸ trÞ nhá th× §éi cã thÓ thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt ,cßn ®èi víi nh÷ng l« hµng lín th× kÕ to¸n theo dâi nî ph¶i tr¶ ngêi cung cÊp ,®Õn khi cã ®iÒu kiÖn thanh to¸n th× hoµn tr¶ . Khi mua vËt liÖu vÒ s¶n xuÊt th× vËt liÖu ®îc ®a vÒ §éi bao giê còng cã ho¸ ®¬n kem theo ,kh«ng cã trêng hîp nµo vËt t ®· vÒ ®Õn n¬i mµ cha cã ho¸ ®¬n. Vµ hÇu hÕt vËt liÖu nhËp kho lµ mÆt hµng ë trong níc. ViÖc h¹ch to¸n ®îc thùc hiÖn nh sau : Trong th¸ng khi vËt liªu ®îc mua nhËp kho ,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng biªn b¶n kiÓm nghiÖm ,phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ,kÕ to¸n ghi : Nî TK152 Nî TK113
 53. 53. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Cã TK111,112,331 VD : ngµy 6 /2/2004 §éi x©y dùng ®· mua c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp cña c«ng ty VTTHHN vµ nhËp kho ,§éi cha thanh to¸n cho ngêi b¸n .KÕ to¸n ghi : Nî TK152 : 265103822 Nî TK133 : 26510382,2 Cã TK331: 291614204 ( chi tiÕt :ph¶i tr¶ cho c«ng ty VTTHHN ) Khi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ®· tiÕn hµnh thanh to¸n cho ngêi b¸n .kÕ to¸n ghi : Nî TK331 Cã TK111,112 Cô thÓ c¨n cø vµo phiÕu chi sè 84 ngµy 12/ 2/ 2004 §éi x©y dùng ®· thanh to¸n cho ngêi b¸n sè hµng ®· mua ngµy 6/ 2/2004 b»ng TiÒn mÆt . C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh MÉu 02 TT BHQ§ sè 1864 Q§/BTC ( Ngµy 16/12/1998_BTC) phiÕu chi ngµy 12/ 2/ 2004 Sè : 84 Nî TK331 Cã TK111 Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn : C«ng ty VTTHHN §Þa chØ : Thanh Xu©n - Hµ Néi Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn mua NVL Sè tiÒn : 291614204 B»ng ch÷ : Hai tr¨m chÝn mèt triÖu s¸u tr¨m mêi bèn ngµn hai tr¨m linh t ®ång .
 54. 54. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Ngêi lËp phiÕu KÕ to¸n §éi trëng ( ký ,hä tªn ) ( ký ,hä tªn ) ( ký ,hä tªn ) §· nhËn ®ñ sè tiÒn : Hai tr¨m chÝn mèt triÖu s¸u tr¨m mêi bèn ngµn hai tr¨m linh t ®ång . khi ®ã ®ång thêi kÕ to¸n ghi sæ : Nî TK331 : 291614204 Cã TK111 : :291614204 ( chi tiÕt : ®· tr¶ cho c«ng ty VTTHHN ) Trêng hîp hµng vÒ nhËp kho nhng ph¸t hiÖn thÊy kh«ng ®óng chñng lo¹i , quy c¸ch ,chÊt lîng th× tr¶ l¹i cho ngêi b¸n : Nî TK331 Cã TK152 Cã TK133 VD :ngµy 5/ 2/ 2004 §éi mua mét sè lo¹i thÐp cho c«ng tr×nh X1 theo ho¸ ®¬n sè 011874 vµ khi kiÓm kª ®· ph¸t hiÖn thÊy mét sè thÐp kh«ng ®óng chÊt lîng nªn ®· tr¶ l¹i cho ngêi b¸n .KÕ to¸n ghi : Nî TK331 : 1341901 Cã TK152 : 1219910 Cã TK133 : 121991 b KÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu VËt liÖu ë §éi ®îc mua vÒ chñ yÕu ®Ó dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm ,nhng bªn c¹nh ®ã còng cã mét sè vËt lÖu ®îc dïng cho CFQLDN ,CFSXC .TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ ®Ých danh .KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu ,ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó cuèi th¸ng lËp b¶ng ph©n bæ cho cho ®èi tîng sö dông ®óng theo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n : -Khi xuÊt vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt .KÕ to¸n ghi : Nî TK621 Cã TK152
 55. 55. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt VD : c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ngµy 10/ 2/ 2004 .XuÊt kho c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp ®Ó s¶n xuÊt .KÕ to¸n ghi : Nî TK621 : 265103822 Cã TK152 265103822 ( chi tiÕt : xuÊt kho c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp ) -Khi xuÊt vËt liÖu cho QLDN ,SXC kÕ to¸n ghi : Nî TK642 ,627 Cã TK152 VD :c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 74 xuÊt vËt t ngµy 26/ 2/ 2004 xuÊt kho vËt liÖu cho QLDN .KÕ to¸n ghi : Nî TK642 : 750420 Cã TK152 : 750420 ( chi tiÕt : xuÊt nhiªn liÖu ) - Trêng hîp xuÊt b¸n vËt t t¹i §éi lµ kh«ng cã Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp c¸c phiÕu xuÊt kho vËt liÖu ®Ó tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ tæng hîp .Sau ®ã ghi vµo b¶ng ph©n bæ NL ,VL .§Ó lËp b¶ng nµy ta c¨n cø vµo b¶ng kª xuÊt ®îc tËp hîp vµo cuèi th¸ng b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu Th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ : ®ång ST T Ghi cã c¸c tµi kho¶n Ghi nî c¸c tµi kho¶n TK 152 Nguyªn liÖu ,vËt liÖu HT TT 1 TK 621 - CFNLVL VLC 85639743 1 VLP 9255245 2 TK 642 - CFQLDN 750420 Céng 86640309 6 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ
 56. 56. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) Cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp sæ nhËt ký chung ,kho¸ sæ kÕ to¸n
 57. 57. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh sæ nhËt ký chung Th¸ng 2 n¨m 2004 §VT : ®ång NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i SHTK Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 1/2 1/2 XuÊt xi m¨ng 621 3385000 152 3385000 2/2 2/2 Mua g¹ch 200x105x60 1521 92800000 133 9280000 331 102080000 Mua c¸t ®en ,c¸t vµng 1521 33060500 133 1653025 111 34713525 3/2 3/2 XuÊt g¹ch ®Æc 200x105x60 621 9280000 1521 9280000 xuÊt c¸t ®en ,c¸t vµng 621 34713525 1521 34713525 4/2 4/2 Mua xi m¨ng BS 1521 2708000 133 270800 331 2978800 Mua c¸c lo¹i ®¸ d¨m 1521 37010000
 58. 58. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt 133 3701000 111 40711000 Céng chuyÓn trang sau 227861850 227861850 sè trang tríc chuyÓn sang 227861850 227861850 5/2 5/2 Mua c¸c lo¹i thÐp 1521 43234956 133 2161747.8 111 45396703.8 XuÊt xi m¨ng BS 621 2978800 331 2978800 XuÊt c¸c lo¹i ®¸ d¨m 621 32245500 111 32245500 6/2 6/2 Mua c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp 1521 265103822 133 26510382.2 331 291614204.2 8/2 8/2 Mua xi m¨ng ,gç kª ,gç nÑp ,xµ gå 8x12 1521 46701000 133 4670100 331 51371100 9/2 9/2 Mua c¸c lo¹i èng nhùa 1522 7221176 133 722117.6 111 7943293.6 XuÊt xi m¨ng ,gç kª ,gç nÑp ,xµ gå 8x12 621 51371100 1521 51371100 10/2 10/2 XuÊt c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp 621 291614204.2 1521 291614204.2 11/2 11/2 Mua chËu röa .c¸c lo¹i chôp ®Ìn ,®en ®¬n 1522 3987000 133 398700 111 4385700
 59. 59. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt 15/2 15/2 XuÊt c¸c lo¹i èng nhùa 621 7943293.6 1522 7943293.6 Céng chuyÓn trang sau 1014725749 1014725749 Sè trang trícchuyÓn sang 1014725749 1014725749 18/2 18/2 XuÊt kho c¸c lo¹i chÕch ,cót 621 1205818 1522 1205818 22/2 22/2 Mua c¸c lo¹i m¨ng s«ng 1522 444082 133 40590.5 111 484672.5 23/2 23/2 XuÊt c¸c lo¹i m¨ng s«ng 621 484672.5 1522 484672.5 24/2 24/2 XuÊt kho khu©n kÐp lim 621 445139109 1521 445139109 26/2 26/2 xuÊt VL dïng cho QLDN 642 750420 152 750420 28/2 28/2 mua c¸c lo¹i van cöa 1522 395400 133 39540 111 434940 Mua xi m¨ng BS 1521 203101000 133 20310100 331 223411100 29/2 29/2 XuÊt xi m¨ng 621 22341000 1521 22341000 XuÊt c¸c lo¹i van cöa 621 434940 1522 434940 1709412421 1709412421
 60. 60. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 61. 61. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n : NLV chÝnh Trang sè : 2.01 Sè hiÖu :1521 §VT :®ång NT ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK §¦ Sè tiÒn S H NT Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 1/2 1/2 XuÊt xi m¨ng BS 621 3385000 2/2 2/2 Mua g¹ch ®Æc ,c¸t ®en ,c¸t vµng 111 42340500 3/2 3/2 XuÊt g¹ch ®Æc c¸t ®en ,c¸t vµng 621 42340500 4/2 4/2 Mua xi m¨ng 331 2708000 Mua c¸c lo¹i ®¸ d¨m 111 37010000 5/2 5/2 XuÊt xi m¨ng 621 2708000 XuÊt c¸c lo¹i ®¸ d¨m 621 30710000 Mua c¸c lo¹i thÐp gai 111 2161747.8 6/2 6/2 Mua c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp 111 265103822 8/2 8/2 Mua xi m¨ng ,c¸c lo¹i gç ,xµ gå 331 46701000 9/2 9/2 XuÊt xi m¨ng ,c¸ lo¹i gç ,xµ gå 621 46701000 10/2 10/2 XuÊt c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp 621 26510382 2 24/2 24/2 XuÊt khu«n cöa gç lim 621 44513910 9 28/2 28/2 Mua xi m¨ng 111 20310000 29/2 29/2 XuÊt xi m¨ng 621 20310000 Céng chuyÓn trang sau 416335069 .8 85639743 1 Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m2004 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 62. 62. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n : NLV phô Trang sè : 2.02 Sè hiÖu :1522 §VT :®ång NT ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK §¦ Sè tiÒn S H NT Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 9/2 9/2 Mua c¸c lo¹i èng nhùa 11 1 7209944 11/2 11/ 2 Mua chËu röa ,chôp ®Ìn ,®Ìn ®¬n 11 1 3987000 15-/2 15/ 2 XuÊt c¸c lo¹i èng nhùa 62 1 720994 4 18/2 18/ 2 XuÊt c¸c lo¹i chÕch vµ cót 62 1 120581 8 22/2 22/ 2 Mua c¸c lo¹i m¨ng s«ng 11 1 444083 23/2 23/ 2 XuÊt c¸c lo¹i m¨ng s«ng 62 1 444083 28/2 28/ 2 Mua c¸c lo¹i van cöa 11 1 395400 29/2 29/ 2 XuÊt c¸c lo¹i van cöa 62 1 395400 Céng chuyÓn trang sau 1203642 7 925524 5 Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2004 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 63. 63. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n : TiÒn mÆt Trang sè : 2.03 Sè hiÖu : 111 §VT : ®ång NT ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 1213108 4 271322 2/2 2/2 Mua c¸t ®en ,c¸t vµng 1521 92800000 133 9280000 4/2 4/2 Mua c¸c lo¹i ®¸ d¨m 1521 37010000 133 3701000 5/2 5/2 Mua c¸c lo¹i thÐp 1521 43234956 133 2161747.8 9/2 9/2 Mua c¸c lo¹i èng nhùa 1522 7221176 133 722117.6 11/2 11/ 2 Mua chËu röa .c¸c lo¹i chôp ®Ìn ,®en ®¬n 1522 3987000 133 398700 22/2 22/ 2 Mua c¸c lo¹i m¨ng s«ng 1522 444082 133 40590.5 28/2 28/ 2 Mua c¸c lo¹i van cöa 1522 395400 133 39540 Céng chuyÓn trang sau 1213108 4 201707631. 9 Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2004 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 64. 64. C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Trang sè : 2.05 Sè hiÖu : 133 §VT: ®ång NT ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK §¦ Sè tiÒn S H NT Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 4051174 2/2 2/2 Mua g¹ch 200x105x60 112 9280000 Mua c¸t ®en ,c¸t vµng 111 1653025 4/2 4/2 Mua xi m¨ng BS 331 270800 Mua c¸c lo¹i ®¸ d¨m 111 3701000 5/2 5/2 Mua c¸c lo¹i thÐp 111 2161747.8 6/2 6/2 Mua c¸c lo¹i g¹ch l¸t ,g¹ch èp 112 26510382. 2 8/2 8/2 Mua xi m¨ng ,gç kª ,gç nÑp ,xµ gå 8x12 112 4670100 9/2 9/2 Mua c¸c lo¹i èng nhùa 111 722117.6 11/2 11/2 Mua chËu röa ,c¸c lo¹i chôp ®Ìn ,®Ìn ®¬n 111 398700 22/2 22/2 Mua c¸c lo¹i m¨ng s«ng 111 40590.5 28/2 28/2 Mua c¸c lo¹i van cöa 111 39540 Mua xi m¨ng BS 331 20310100 Sè tiÒn c«ng ty chi cho c«ng tr×nh trong th¸ng 2 11005117 4
 65. 65. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Céng ph¸t sinh 73809277. 1 ThuÕ GTGT ®Çu ra 36241896. 9 Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2004 Ngêi lËp KÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)
 66. 66. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt PhÇn III Ph¬ng híng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc c«ng ty dÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ I.§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®o thÞ (HUDS) lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc vµ ®îc Tæng c«ng ty giao cho nhiÖm vô qu¶n lý vµ n©ng cÊp khu ®« thÞ . Do míi thµnh lËp nªn lao ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty cßn rÊt trÎ .Víi søc trÎ cña m×nh ,bé m¸y kÕ to¸n ®· t¹o nªn sù n¨ng ®éng ,linh ho¹t trong c«ng viÖc §éi x©y dùng lµ mét trong nh÷ng ®éi trùc thuéc c«ng ty ,víi c«ng viÖc chÝnh lµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë chung c cao tÇng .Trong mÊy n¨m gÇn ®©y §éi ®· x©y dùng ®îc nhiÒu c¬ së h¹ tÇng vµ nhËn mét sè c«ng tr×nh do C«ng ty giao phã. chÊt lîng cao ,t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi c«ng ty vµ Tæng c«ng ty. Víi m« h×nh kÕ to¸n theo kiÓu tËp trung dùa trªn mèi quan hÖ trùc tuyÕn ,phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ m« h×nh tæ chøc bé m¸y QLDN theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng cña c«ng ty t¹o nªn sù thèng nhÊt trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ gióp kÕ to¸n trëng C«ng ty n¾m b¾t ,chØ ®¹o c«ng viÖc cña c¸c kÕ to¸n viªn vµ kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc . Do khèi lîng c«ng viÖc lín nªn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n theo chÕ ®é b¸o sæ . Qua thêi gian thùc tËp t¹i §éi x©y dùng ,nghiªn cøu vÒ lý luËn vµ vËn dông vµo thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë §éi x©y dùng cã nh÷ng - u ,nhîc ®iÓm sau : - Sù thèng nhÊt trong bé m¸y kÕ to¸n tõ C«ng ty ®Õn §éi ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc truyÒn t¶i c¸c chøng tõ vÒ NVL lªn C«ng ty
 67. 67. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt -KÕ to¸n §éi lu«n chñ ®éng t×m kiÕm vµ th¨m dß c¸c th«ng tin vÒ sù biÕn ®éng cña vËt liÖu ®Ó tõ ®ã tiÕn hµnh thu mua ,®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng ,gi¶m chi phÝ vËt liÖu . -KÕ to¸n §éi cã chøc n¨ng lµ mét kÕ to¸n tæng hîp ,chÝnh v× vËy kÕ to¸n §éi x©y dùng còng nh c¸c §éi kh¸c lu«n tù cè g¾ng n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh vµ ®îc sù chØ ®¹o s¸t sao ,sù hç trî ®¾c lùc cña C«ng ty vÒ vèn còng nh vÒ c«ng viÖc Víi bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ ,chØ gåm 1kÕ to¸n vµ 1 thñ kho ,thùc hiÖn theo ®óng chøc n¨ng cña m×nh nªn kÕ to¸n NVL "thñ kho " lu«n ®¶m b¶o ®îc chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh NhËp - XuÊt - Tån NVL ,cung cÊp nhanh chãng ,®Çy ®ñ ,chÝnh x¸c ,kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ NVL -§éi x©y dùng thùc hiÖn tèt c«ng viÖc thu mua vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt ,gi¸m s¸t chÆt chÏ NVL,nªn viÖc cung cÊp NVL lu«n ®óng vµ ®ñ ,kh«ng g©y ra t×nh tr¹ng d thõa hay thiÕu hôt vËt liÖu g©y gi¸n ®o¹n trong s¶n xuÊt .§éi lu«n mua ®Õn ®©u sö dông hÕt ®Õn ®Êy ,h¹n chÕ tèi ®a viÖc ®Ó tån NVL v× hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh lu«n ë xa nhau ,viÖc tån sÏ g©y thÞªt h¹i vÒ vËt chÊt cho §éi trong viÖc ph¶i di rêi chóng . -ViÖc thèng nhÊt sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n CADS tõ trªn C«ng ty xuèng ®Õn §éi ®· gi¶m ®îc rÊt nhiÒu thao t¸c kÕ to¸n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n ,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong c«ng viÖc qu¶n lý NVL . Th«ng qua viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y ,kÕ to¸n cã thÓ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng ,chÝnh x¸c vµ nã còng t¹o nªn sù thuËn lîi trong viÖc kiÓm tra ,ph¸t hiªn ,söa ch÷a sai sè ®îc ®Ô dµng khi ph¸t hiÖn. - Sù lùa chän h×nh thøc sæ NhËt ký chung ®îc ¸p dông cho bé m¸y kÕ to¸n trong to¸n bé C«ng ty .§©y lµ mét h×nh thøc sæ ®¬n gi¶n ,phï hîp víi tr×nh ®é kÕ to¸n vµ nã t¬ng ®èi gän nhÑ,ghi chÐp ®¬n gi¶n ,thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y cña C«ng ty còng nh cña §éi . -Th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ vËt liÖu nhËp ,xuÊt biÕt ®îc sè lîng vËt liÖu nhËp ,xuÊt ,tån lµ bao nhiªu ,lo¹i vËt liÖu nµo thêng xuyªn sö dông vµ
 68. 68. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt sö dông víi sè lîng lµ bao nhiªu ,tõ ®ã gióp cho §éi cã kÕ ho¹ch thu mua vËt liÖu ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ Th«ng qua gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu biÕt ®îc chi phÝ thùc tÕ cña vËt liÖu trong s¶n xuÊt ,ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chi phÝ vËt liÖu ë tõng c«ng tr×nh ,x¸c ®Þnh ®óng chi phÝ ®Çu vµo ,biÕt ®îc t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu ,qua ®ã biÕt ®îc hao phÝ lao ®éng trong gi¸ thµnh cña s¶n phÈm . Nh×n chung c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n NVL ë §éi x©y dùng t¬ng ®èi tèt ,c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n NVL nãi riªng ®îc thùc hiÖn tèt theo ®óng quy ®Þnh ban hµnh Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm ,c«ng t¸c kÕ to¸n NVL cßn cã nh÷ng nhîc ®iÓm cÇn kh¾c phôc : -C¸c c«ng tr×nh thi c«ng ë ®Þa bµn xa do ®ã ¶nh hëng tíi c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ cho viÖc ¨n ë ,sinh ho¹t cho ngêi lao ®éng lµ t¬ng ®èi lín -Cïng mét lóc thi c«ng 2 c«ng tr×nh n»m ë hai ®Þa bµn kh¸c nhau g©y khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu . -ViÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu cßn cÇn ph¶i kh¾c phôc -Do kÕ to¸n ®éi cã chøc n¨ng nh mét kÕ to¸n tæng hîp nªn khèi lîng c«ng viÖc rÊt nhiÒu v× vËy ®ßi hái kÕ to¸n cÇn ph¶i cã nghiÖp vô v÷ng . II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. KhuyÕn khÝch vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi ngêi lao ®éng nh tiÒn thëng c¸c chÕ ®é quy ®Þnh ,tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng nhiÖt t×nh vµ g¾n bã víi c«ng viÖc ®Ó c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ ®ång thêi ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o ,båi dìng vÒ chuyªn m«n ,nghiÖp vô . Sau mét thêi gian t×m hiÓu,®¸nh gi¸ ph©n tÝch CFNLVL em xin ®a ra mét sè ®Ò suÊt ®Ó gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n NLVL ,n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông NLVL ë §éi x©y dùng
 69. 69. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt - Sö dông hîp lý nguån nguyªn liÖu ,tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n lµm cho viÖc sö dông vèn lu ®éng cña §éi cã hiÖu qu¶ ,gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn v× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông NLVL lµ môc tiªu cña §éi .§Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy §éi ph¶i kh«ng ngõng t×m ra ph¬ng ph¸p sö dông NLVL hiÖu qu¶ ,tr¸nh l·ng phÝ trong sö dông NLVL . ViÖc qu¶n lý vËt t hiÖn nay ë §éi x©y dùng lµ t¬ng ®èi chÆt chÏ vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c nhËp ,xuÊt NLVL.Tuy nhiªn ,trong thùc tÕ ta nhËn thÊy mét sè ®iÓm thiÕu sãt g©y l·ng phÝ vËt t nhÊt lµ c¸t ,sái ,®¸ ,... Do ®ã ,®Ó thuËn tiÖn trong viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nªn vËt liÖu thêng ®a ®Õn ch©n c«ng tr×nh vµ ®Ó ë b·i kh«ng cã kho chøa g©y thÊt tho¸t ,l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n .V× vËy §éi nªn cã kho chøa t¹i c¸c c«ng tr×nh ®Ó chøa NVL võa thuËn tiÖn trong viÖc sö dông ,võa h¹n chÕ thÊt tho¸t .Vµ theo em th× viÖc ®o ®Õm còng nªn tiÕn hµnh chÆt chÏ ®Ó tr¸nh thÊt tho¸t NVL . - §éi cÇn ph¶i tham kh¶o kü gi¸ v× gÝa c¶ thêng kh«ng thèng nhÊt ,®ång thêi khai th¸c nguån cung cÊp võa cã gi¸ hîp lý ,võa ®¶m b¶o chÊt l- îng vµ nªn chon c¸c nhµ cung cÊp dåi dµo vÒ NVL lÉn vÊn ®Ò t¸i chÝnh v× nh vËy chóng ta cã thÓ thanh to¸n sau ®èi víi nh÷ng l« hµng cã gi¸ trÞ lín ,qu¸ tr×nh thi c«ng l©u dµi . -§ång thêi nªn nhËp c¸c b¸o c¸o nhËp ,xuÊt ,tån vËt hµng th¸ng ,b¸o c¸o vËt liÖu tån vµ b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t ,v× qua b¸o c¸o nµy cho biÕt sè lîng vËt t tån bao nhiªu ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh,tr¸nh l·ng phÝ . -Sö dông chøng tõ ,tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ ghi chÐp ®¶m b¶o chøng tõ lËp ra lµ c¬ së ph¸p lý gióp cho c«ng t¸c gi¸m s¸t t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu ®îc kÞp thêi vµ cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan . -X¸c ®Þnh møc dù tr÷ vËt liÖu cÇn thiÕt ,hîp lý ,®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ ngng trÖ ,kh«ng l·ng phÝ vèn .HÖ thèng kho sÏ thuËn tiÖn h¬n trong viÖc b¶o qu¶n vËt liÖu trong qu¸ tr×nh
 70. 70. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt thi c«ng vµ gióp cho qu¸ tr×nh h¹ch to¸n còng thuËn tiÖn ,vµ vËt liÖu sö dông ®óng môc ®Ých - Theo em §éi nªn sö dông sæ danh ®iÓm trong viÖc qu¶n lý vËt t v× NVL dïng cho s¶n xuÊt cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nªn viÖc lËp lµ rÊt thuËn lîi .Sæ danh ®iÓm ®îc x©y dùng trªn c¬ së sè liÖu cña c¸c lo¹i vËt liÖu,mçi nhãm ®îc m· ho¸ theo sè hiÖu riªng .Em xin minh ho¹ cho ý kiÕn cña m×nh nh sau :
 71. 71. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu ,vËt liÖu Danh ®iÓm Tªn nh·n hiÖu ,quy c¸ch VL §VT Gi¸ HT Ghi chóLo¹i Nhãm Thø 1521 Nguyªn liÖu ,vËt liÖu chÝnh 1 §¸ d¨m 1 §¸ d¨m 1x2 m3 2 §¸ d¨m 4x6 m3 ... Céng nhãm 1 2 ThÐp gai 1 ThÐp gai φ 6 kg 2 ThÐp gai φ 8 kg ... Céng nhãm 2 ... ... ... Céng lo¹i 1521 1522 Nguyªn liÖu, vËt liÖu phô 1 èng nhùa 1 èng nhùa f 42 md 2 èng nhùa f 110 md ... Céng nhãm 1 ... ... ... Céng lo¹i 1522 Tæng céng nguyªn liÖu ,vËt liÖu -Song song víi biÖn ph¸p trªn th× viÖc n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt ,kü thuËn lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu vµ cÇn quan t©m ,®©y còng lµ mét nh©n tè quan trong gióp doanh nghiÖp thµnh c«ng trong c¹nh tranh . §ång thêi më réng s¶n xuÊt kinh doanh ,t¹o lßng tin ë kh¸ch hµng , hÊp dÉn chñ ®Çu t Qua ®ã §éi XD nãi riªng sÏ nhËn ®îc nhiÒu c«ng tr×nh h¬n ,t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ ,duy tr× vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m qua .§ång thêi ph¶i ®Èy m¹nh viÖc thu håi nî vµ thanh to¸n nî .
 72. 72. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t ,®Ó tho¶ m·n ®îc thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng th× doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn s¶n phÈm ,vµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mäi doanh nghiÖp lµ viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp .V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng lµ ph¶i tiÕt kiÖm tõ nh÷ng thø nguyªn vËt liÖu .§Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®· vµ ®ang gi÷ mét vai trß quan träng . Toµn bé nh÷ng néi dung tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ®· ®îc ®Ò cËp ë chuyªn ®Ò nµy ®· chøng minh ý nghÜa ,vai trß ®Æc biÖt quan träng cña chØ tiªu chi phÝ nguyªn liÖu ,vËt liÖu ®èi víi mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n . Sau nhiÒu n¨m thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më ,kinh tÕ níc ta ®· cã nhiÒu biÕn chuyÓn râ rÖt .Trong ®iÒu kiÖn ®ã ,mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i coi viÖc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm nguyªn liÖu ,vËt liÖu lµ mét môc tiªu ,nhiÖm vô ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh. Nh÷ng ph©n tÝch ,®Ò xuÊt trªn ®©y víi gãc ®é lµ mét häc sinh kÕ to¸n thùc tËp t¹i §éi XD thuéc C«ng ty thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ,gi÷a kiÕn thøc häc tËp vµ thùc tiÔn cßn cã mét kho¶ng c¸ch ,do vËy nh÷ng thiÕu sãt trong chuyªn ®Ò nµy khã tr¸nh khái . §Ó hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò nµy ,em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c c« chó ,anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« vµ c¸c anh chÞ trong §éi XD . Víi tr×nh ®é lý luËn vµ kiÕn thøc cã h¹n ,em rÊt mong tiÕp tôc nhËn ®- îc sù gióp ®ì cña thÇy .
 73. 73. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt Hµ néi ,ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2005 häc sinh Vò ThÞ HuÖ NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................
 74. 74. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vò thÞ huÖ - k6_kt NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... . .

×