Kt240

340 views
226 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt240

 1. 1. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc tiªu t×m kiÕm lîi nhuËn vÉn lu«n lµ môc tiªu c¬ b¶n nhÊt cña doanh nghiÖp, nã chÞu sù chi phèi ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. BÊt kú doanh nghiÖp còng lu«n t×m vµ thùc thi nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Nhng ®Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th× kh«ng hÒ ®¬n gi¶n, nã ®ßi hái ph¶i t×m ®îc h- íng ®i ®óng cho doanh nghiÖp cña m×nh vµ mét chÕ ®é kÕ to¸n hîp lý. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ viÖc t¨ng hay gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kh¸c. ThÊy râ tÇm quan träng trªn cïng víi qu¸ tr×nh häc t¹i trêng, em ®· tËp trung ph©n tÝch vµ nghiªn cøu ®Ò tµi: "KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y dùng Binh ®oµn 11". Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung chuyªn ®Ò chia thµnh 3 phÇn nh sau: PhÇn I: Lý luËn chuyªn vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, x©y l¾p. PhÇn II: T×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p - Binh ®oµn 11. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y dùng - Binh ®oµn 11. V× thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò, em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong thÇy c« gãp ý ®Ó Cao Thuú Anh - 38A2 1
 2. 2. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n. §ång thêi em xin c¶m ¬n c« Lª ThÞ B×nh ®· gióp em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy. Cao Thuú Anh - 38A2 2
 3. 3. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn thø nhÊt Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p I. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p t¸c ®éng ®Õn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p trong ngµnh x©y dùng X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt TSC§ cho tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã lµm t¨ng søc m¹nh vÒ kinh tÕ, qu«c phßng, t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho x· héi. Mét ®Êt níc cã mét c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× ®Êt níc ®ã míi cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. Nh vËy viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng bao giê còng ph¶i tiÕn hµnh tríc mét bíc so víi c¸c ngµnh kh¸c. Muèn c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× x©y dùng lµ mét ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc. V× thÕ mét bé phËn lín cña thu nhËp quèc d©n nãi chung vµ quü tÝch lòy nãi riªng, cïng víi vèn ®Çu t tµi trî tõ níc ngoµi cã trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. S¶n phÈm x©y dùng lµ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh d©n dông cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lu«n ®îc g¾n liÒn víi mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh nµo ®ã. §Þa ®iÓm ®ã lµ ®Êt liÒn, mÆt níc, mÆt biÓn vµ cã c¶ thÒm lôc ®Þa. V× vËy ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh kh¸c h¼n víi c¸c ngµnh kh¸c. C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt ®Æc trng ®îc thÓ hiÖn rÊt râ ë s¶n phÈm x©y l¾p vµ qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm cña ngµnh. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng ®îc thÓ hiÖn cô thÓ nh sau: Cao Thuú Anh - 38A2 3
 4. 4. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¶n phÈm x©y dùng cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian x©y dùng dµi, cã gi¸ trÞ rÊt lín. Nã mang tÝnh cè ®Þnh, n¬i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ång thêi lµ n¬i s¶n phÈm hoµn thµnh ®a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. Nã mang tÝnh ®¬n chiÕc, mçi c«ng tr×nh ®îc x©y dùng theo mét thiÕt kÕ kü thuËt riªng, cã gi¸ trÞ dù ®o¸n riªng biÖt vµ t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh. §iÒu ®Æc biÖt s¶n phÈm x©y dùng mang nhiÒu ý nghÜa tæng hîp vÒ nhiÒu mÆt: kinh tÕ, chÝnh trÞ, kü thuËt, mü thuËt... Qu¸ tr×nh tõ khëi c«ng x©y dùng cho ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông thêng lµ dµi, nã phô thuéc vµo quy m« vµ tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt cña tõng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng th- êng ®îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n thi c«ng bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. Khi ®i vµo tõng c«ng tr×nh cô thÓ, do chÞu ¶nh hëng lín cña thêi tiÕt khÝ hËu lµm ngõng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµm gi¶m tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. Së dÜ cã hiÖn tîng nµy v× phÇn lín cã c¸c c«ng tr×nh ®Òu thùc hiÖn ë ngoµi trêi do vËy mµ ®iÒu kiÖn thi c«ng kh«ng cã tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®éng theo ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ theo tõng giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh. C¸c c«ng tr×nh ®îc ký kÕt tiÕn hµnh ®Òu ®îc dùa trªn ®¬n ®Æt hµng, hîp ®ång cô thÓ cña bªn giao thÇu x©y l¾p. Cho nªn phô thuéc vµo nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh ®ã. Khi cã khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh ®¬n vÞ x©y l¾p ph¶i ®¶m b¶o bµn giao ®óng tiÕn ®é, ®óng thiÕt kÕ kü thuËt, ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh. 2. Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Do ®Æc thï cña x©y dùng vµ cña s¶n phÈm x©y dùng nªn viÖc qu¶n lý vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cã khã kh¨n phøc t¹p h¬n mét sè Cao Thuú Anh - 38A2 4
 5. 5. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ngµnh kh¸c. ChÝnh v× thÕ trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ph¶i ®¸p øng yªu cÇu sau: - C«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng c¬ b¶n ph¶i ®¶m b¶o t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô ®îc x· héi vµ thÞ trêng chÊp nhËn vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng, ®¸p øng c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ. - Thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n. - Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt c¸c nguån ®Çu t trong níc còng nh níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam, khai th¸c tèt tiÒm n¨ng lao ®éng, tµi nguyªn ®Êt ®ai vµ mäi tiÒm lùc kh¸c nh»m khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña ®Êt níc phôc vô cho qu¸ tr×nh t¨ng trëng, ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång thêi ®¶m b¶o bÒn v÷ng mü quan. Thùc hiÖn c¹nh tranh trong x©y dùng nh»m ®¸p øng c«ng nghÖ tiªn tiÕn b¶o ®¶m chÊt lîng vµ thêi gian x©y dùng víi chi phÝ vµ viÖc thùc hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh. (TrÝch ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 42/CP ngµy 16/7/1996 cña ChÝnh phñ). Tõ tríc tíi nay, XDCB lµ mét “Lç hæng lín” lµm thÊt tho¸t nguån vèn ®Çu t cña nhµ níc. §Ó h¹n chÕ sù thÊt tho¸t nµy nhµ níc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý gi¸ x©y dùng th«ng qua ban hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ gi¸, c¸c ph¬ng ph¸p nguyªn t¾c lËp dù to¸n vµ c¸c c¨n cø (®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ®¬n gi¸ XDCB, xuÊt vèn ®Çu t) ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc vèn ®Çu t, tæng dù to¸n c«ng tr×nh vµ cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Gi¸ thµnh c«ng tr×nh lµ gi¸ tróng thÇu, c¸c ®iÒu kiÖn ghi trong hîp ®ång gi÷a chñ ®Çu t vµ ®¬n vÞ x©y dùng. Gi¸ tróng thÇu kh«ng vît qu¸ tæng dù ®o¸n ®îc duyÖt. Cao Thuú Anh - 38A2 5
 6. 6. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §èi víi doanh nghiÖp x©y dùng, ®¶m b¶o thi c«ng ®óng tiÕn ®é, kü thuËt, ®¶m b¶o chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh víi chi phÝ hîp lý. B¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt chÆt chÏ hîp lý cã hiÖu qu¶. HiÖn nay trong lÜnh vùc XDCB chñ yÕu ¸p dông ph¬ng ph¸p ®Êu thÇu, giao nhËn thÇu x©y dùng. §Ó tróng thÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng mét gi¸ ®Êu thÇu hîp lý cho c«ng tr×nh dùa trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ XDCB do nhµ níc ban hµnh trªn c¬ së gi¸ c¶ thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. §Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c- êng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®Æc biÖt lµ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt – gi¸ thµnh, trong ®ã träng t©m lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ th¸nh s¶n phÈm. 3. NhiÖm vô cña c«ng t¸c qu¶n lý, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. X¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp, tho¶ m·n yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra, vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p tËp hîp, chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch khoa häc kü thuËt hîp lý ®¶m b¶o cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý. Cô thÓ lµ: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. - Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh. - KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ, vËt t, nh©n c«ng sö dông m¸y thi c«ng... vµ c¸c dù to¸n chi phÝ kh¸c. Ph¸t Cao Thuú Anh - 38A2 6
 7. 7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp hiÖn kÞp thêi c¸c kho¶n chªnh lÖch so víi ®Þnh møc dù to¸n c¸c kho¶n chi phÝ ngoµi kÕ ho¹ch, c¸c kho¶n thiÖt h¹i, mÊt m¸t, h háng trong s¶n xuÊt ®Ó ng¨n chÆn kÞp thêi. - TÝnh to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p c¸c s¶n phÈm lµ lao vô hoµn thµnh cña doanh nghiÖp. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng lo¹i s¶n phÈm... v¹ch ra kh¶ n¨ng vµ c¸c møc h¹ gi¸ thµnh hîp lý, hiÖu qu¶. - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n, bµn giao thanh to¸n kÞp thêi khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh. §Þnh kú kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ khèi lîng thi c«ng dë dang theo quy ®Þnh. - §¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng bé phËn thi c«ng, tæ ®éi s¶n xuÊt... trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. KÞp thêi lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p. Cung cÊp chÝnh x¸c, nhanh chãng c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp. 4.Vai trß, ý nghÜa cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong doanh nghiÖp x©y dùng hiÖn nay 4.1. Vai trß H¹ch to¸n kinh tÕ thóc ®Èy tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng, ®éng viªn c¸c nguån dù tr÷ néi bé cña doanh nghiÖp vµ ®¶m b¶o tÝch luü t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh«ng ngõng s¶n xuÊt trªn c¬ së ¸p dông kü thuËt tiªn tiÕn nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vµ n©ng cao phóc lîi cña quÇn chóng lao ®éng. H¹ch to¸n kinh tÕ ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm vÒ mÆt hiÖn vËt còng Cao Thuú Anh - 38A2 7
 8. 8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nh vÒ mÆt gi¸ trÞ, chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh. §èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p viÖc h¹ch to¸n sÏ cung cÊp c¸c sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Çy ®ñ phôc vô cho viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi yªu cÇu h¹ch to¸n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ vÊn ®Ò trung t©m cña c«ng t¸c h¹ch to¸n trong x©y l¾p. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt gióp doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch lµ bao nhiªu, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®- îc møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ ®Ó cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh thÓ hiÖn toµn bé chÊt lîng ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. 4.2. ý nghÜa Gióp cho viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t cña nhµ níc.§¸p øng yªu cÇu qu¶n lý th«ng qua viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. II. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1. Kh¸i niÖm – ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt 1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi kú nhÊt ®Þnh, ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm x©y l¾p ®îc biÓu hiÖn: GXL = C + V + m Trong ®ã: Cao Thuú Anh - 38A2 8
 9. 9. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GXL : Gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p C : toµn bé gi¸ trÞ t liÖu s¶n xuÊt tiªu hao trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm V : Lµ chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng tham gia m : Lµ gi¸ trÞ míi do lao ®éng sèng t¹o ra trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm VÒ mÆt lîng chi phÝ s¶n xuÊt phô thuéc vµo 2 yÕu tè: - Khèi lîng lao ®éng vµ t liÖu s¶n xuÊt ®· bá ra trong qu¸ tr×nh x©y l¾p ë mét thêi kú nhÊt ®Þnh. - Gi¸ t liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiÒn l¬ng cña mét ®¬n vÞ lao ®éng ®· hao phÝ. Trong ®iÒu kiÖn gi¸ c¶ thêng xuyªn thay ®æi nh hiÖn nay th× viÖc tÝnh to¸n ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ®iÒu kh¸ quan träng. Nh©t lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kinh doanh ph¶i cã l·i vµ b¶o toµn ®îc vèn. 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Trong doanh nghiÖp x©y l¾p, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm cã néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông kh¸c nhau. Yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i còng kh¸c nhau, v× vËy viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt, tµi chÝnh, kh«ng nh÷ng dùa vµo sè liÖu tæng hîp mµ cßn c¨n cø vµo sè liÖu cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. Kh«ng ph©n lo¹i chi phÝ mét c¸ch chÝnh x¸c th× viÖc tÝnh gi¸ thµnh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc. ViÖc ph©n lo¹i ®ù¬c tiÕn hµnh theo c¸c tiªu thøc sau: 1.2.1. Ph©n lo¹i theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau: Cao Thuú Anh - 38A2 9
 10. 10. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu gåm toµn bé chi phÝ vÒ ®èi tîng lao ®éng nh: nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, vËt liÖu thiÕt bÞ x©y dùng. - Chi phÝ nh©n c«ng lµ toµn bé tiÒn c«ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, KPC§ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. - Chi phÝ khÊu hao TSC§ lµ toµn bé ph¶i trÝch khÊu hao, trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín trong th¸ng ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i TSC§ cã trong doanh nghiÖp. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ c¸c lo¹i dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt nh chi phÝ thuª m¸y, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn... - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn lµ chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ngoµi bèn yÕu tè chi phÝ nãi trªn nh chi phÝ b»ng tiÒn mÆt, chi phÝ tiÕp kh¸ch. Ph©n lo¹i theo tiªu thøc nµy gióp ta hiÓu ®îc kÕt cÊu, tû träng cña tõng lo¹i chi phÝ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gióp doanh nghiÖp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cho kú sau. 1.2.2. Ph©n lo¹i theo môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®ù¬c chia thµnh: * Chi phÝ s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm lµ toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc x©y l¾p, chÕ t¹o s¶n phÈm còng nh chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt trong c¸c ph©n xëng, tæ ®éi s¶n xuÊt. Nã ®îc chia thµnh chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. + Chi phÝ trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm x©y l¾p gåm chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Cao Thuú Anh - 38A2 10
 11. 11. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c¸c vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, vËt kÕt cÊu vËt liÖu lu©n chuyÓn (cèp pha, giµn gi¸o...) b¸n thµnh phÈm... cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. * Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gåm tiÒn l¬ng c¬ b¶n, c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng. Víi kho¶n chi phÝ tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh trong ®¬n gi¸ XDCB còng tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cßn chi phÝ tiÒn l¬ng cña c¸n bé qu¶n lý c«ng tr×nh (bé phËn gi¸n tiÕp) ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung chø kh«ng ph¶i lµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. *Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm tiÒn l¬ng c¬ b¶n, c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, KPC§ cho nh©n viªn qu¶n lý, c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn hoÆc c«ng cô, dông cô còng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung cña doanh nghiÖp. *Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng gåm tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l¬ng cña nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ khÊu hao m¸y vµ vËt liÖu. + Chi phÝ gi¸n tiÕp (chi phÝ s¶n xuÊt chung) lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô cho viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y l¾p t¹o ra s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn c¸c ®ßi hái ë bé phËn tæ ®éi s¶n xuÊt. * Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ toµn bé chi phÝ qu¶n lý chung c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh chi phÝ s¶n xuÊt, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c. * Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c lµ chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kh¸c ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp bao gåm: Chi phÝ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ ho¹t ®éng bÊt thêng. Ph©n lo¹i theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phã cã t¸c dông x¸c ®Þnh sè chi phÝ ®· chi cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh Cao Thuú Anh - 38A2 11
 12. 12. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nghiÖp, lµm c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× chi phÝ s¶n xuÊt chÕ t¹o ra s¶n phÈm sÏ lµ nh÷ng chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm khi hoµn thµnh. Ngoµi ra cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau nhng hai c¸ch ph©n lo¹i trªn ®îc sö dông nhiÒu h¬n c¶ bëi v× trong dù to¸n c«ng tr×nh x©y l¾p th× chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ph©n c«ng theo tõng kho¶n môc. 2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2.1. Gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng §Ó x©y dùng mét c«ng tr×nh hoµn thµnh th× doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i ®Çu t vµo qu¸ t×nh s¶n xuÊt thi c«ng mét lîng chi phÝ nhÊt ®Þnh, nh÷ng chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra sÏ tham gia cÊu thµnh qu¸ tr×nh ®ã. VËy gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ trùc tiÕp kh¸c... tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh ®Õn giai ®o¹n quy - íc ®· nghiÖm thu bµn giao vµ ®îc chÊp nhËn thanh to¸n th× gi¸ thµnh mang tÝnh chÊt c¸ biÖt. V× vËy mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng x©y l¾p sau khi hoµn thµnh ®Òu cã gi¸ thµnh riªng. BiÕt ®îc gi¸ b¸n tríc khi s¶n phÈm hoµn thµnh vµ gi¸ thµnh thùc tÕ quyÕt ®Þnh tíi lç l·i cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hienÑ nay ®Ó ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc sù cho phÐp cña nhµ níc, mét sè doanh nghiÖp ®· chñ ®éng x©y dùng mét sè c«ng tr×nh cã quy m« nhá sau ®ã b¸n l¹i víi mét gi¸ c¶ hîp lý th× gi¸ thµnh s¶n phÈm còng lµ mét yÕu tè quan träng x¸c ®Þnh nªn gi¸ b¸n. 2.2. B¶n chÊt – chøc n¨ng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm lu«n ®îc biÓu hiÖn ë mÆt ®Þnh tÝnh vµ mÆt ®Þnh lîng. Môc ®Ých bá ra chi phÝ cña doanh nghiÖp lµ t¹o nªn gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c Cao Thuú Anh - 38A2 12
 13. 13. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp doanh nghiÖp nãi chung, doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng lu«n quan t©m tíi hiÖu qu¶ cña chi phÝ bá ra lµ Ýt nhÊt, thu ®îc gi¸ trÞ lín nhÊt vµ lu«n t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh nh»m thu lîi nhuËn tèi ®a. Trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ thµnh lµ chØ tiªu ®¸p øng ®îc néi dung trªn. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n chøa ®ùng hai mÆt kh¸c nhau vèn cã cña nã lµ chi phÝ s¶n xuÊt ®· chi ra vµ lîng gi¸ trÞ sö dông thu håi ®îc cÊu thµnh trong khèi lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. Nh vËy b¶n chÊt cña gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ sù chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè chi phÝ vµo s¶n phÈm x©y l¾p nhÊt ®Þnh ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã hai chøc n¨ng chñ yÕu lµ chøc n¨ng thíc ®o bï ®¾p chi phÝ vµ chøc n¨ng lËp gi¸. Toµn bé chi phÝ mµ c¸c doanh nghiÖp chi ra sÏ hoµn thµnh mét khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p, mét c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i ®îc bï ®¾p b»ng chÝnh sè tiÒn thu vÒ do quyÕt to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. ViÖc bï ®¾p nµy nh»m b¶o ®¶m qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n. Môc ®Ých ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o trang tr¶i bï ®¾p mäi chi phÝ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i cã l·i.Trong c¬ chÕ thÞ trêng gi¸ b¸n s¶n phÈm phô thuéc nhiÒu vµo quy luËt cung cÇu vµ sù tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng. Gi¸ b¸n cña s¶n phÈm x©y dùng lµ gi¸ nhËn thÇu. VËy gi¸ nhËn thÇu lµ biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng trinh ph¶i dùa trªn c¬ së gi¸ thµnh dù to¸n ®Ó x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc b¸n s¶n phÈm. Cßn gi¸ b¸n s¶n phÈm lao vô lµ biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm ph¶i dùa trªn c¬ së gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh. Th«ng qua gi¸ b¸n s¶n phÈm mµ ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é bï ®¾p chi phÝ vµ hiÖu qu¶ chi phÝ. 2.3. C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng t¸c x©y l¾p. 2.3.1. Gi¸ thµnh dù to¸n. Cao Thuú Anh - 38A2 13
 14. 14. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¶n phÈm XDCB lµ thêi gian thi c«ng dµi do ®ã mçi c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh ®Òu cã gi¸ trÞ dù to¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh dù to¸n. = + L·i ®Þnh møc Gi¸ thµnh dù to¸n = Gi¸ trÞ dù to¸n – L·i ®Þnh møc Víi l·i ®Þnh møc lµ sè phÇn tr¨m trªn gi¸ thµnh x©y l¾p do nhµ n- íc quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i h×nh x©y l¾p kh¸c nhau, tõng s¶n phÈm x©y l¾p cô thÓ. Gi¸ trÞ dù ®o¸n cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc ®¸nh gi¸ cña c¬ quan thÈm quyÒn ban hµnh vµ dùa trªn mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ trêng. Nã chÝnh lµ gi¸ nhËn thÇu cña ®¬n vÞ x©y l¾p ®èi víi ®¬n vÞ chñ thÇu ®Çu t. 2.3.2. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch Dùa trªn nh÷ng ®Þnh møc cña néi bé xÝ nghiÖp, gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ c¬ së phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p trong giai ®o¹n kÕ ho¹ch. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. = - 2.3.3. Gi¸ thµnh thùc tÕ BiÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tÊt c¶ c¸c chi phÝ thùc tÕ mµ doanh nghiÖp x©y l¾p ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh mét ®èi tîng x©y l¾p nhÊt ®Þnh. Nã ®îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp. Gi¸ thµnh thùc tÕ kh«ng chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ trong ®Þnh møc mµ cßn bao gåm nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh kh«ng n»m trong kÕ ho¹ch do nguyªn nh©n chñ quan cña doanh nghiÖp. Gi÷a 3 lo¹i gi¸ thµnh trªn cã mèi quan hÖ vÒ mÆt sè lîng ®îc thÓ hiÖn nh sau: Gi¸ thµnh dù to¸n > gi¸ thµnh kÕ ho¹ch> gi¸ thµnh thùc tÕ. ViÖc so s¸nh nµy ®îc thÓ hiÖn trªn cïng mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh nhÊt ®Þnh. Cao Thuú Anh - 38A2 14
 15. 15. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng, ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng. Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p hoµn chØnh vµ gi¸ thµnh cña nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao ®ù¬c chñ ®Çu t nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n. ChØ tiªu nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c vµ toµn diÖn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, thi c«ng trän vÑn mét c«ng tr×nh hay mét h¹ng môc c«ng tr×nh. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt kÞp thêi ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thµnh khèi lîng x©y l¾p quy íc (nÕu quy ®Þnh thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh theo quy íc). Khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh quy íc lµ khèi lîng hoµn thµnh ®Õn mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh vµ ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i ®¶m b¶o theo thiÕt kÕ vµ chÊt lîng kü thuËt. - Khèi lîng nµy ph¶i ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ vµ ®îc bªn chñ ®Çu t nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n. - Ph¶i ®¹t ®îc ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý gi¸ thµnh khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh quy íc. Ph¶n ¸nh kÞp thêi chi phÝ s¶n xuÊt cho ®èi tîng x©y l¾p gióp cho doanh nghiÖp ph©n tÝch kÞp thêi chi phÝ ®· chi ra cho tõng ®èi tîng ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. 2.4. Ph©n biÖt gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së h×nh thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn gi÷a chóng còng cã sù kh¸c biÖt, sù kh¸c biÖt ®ã thÓ hiÖn nh sau: - VÒ ph¹m vi: chi phÝ s¶n xuÊt chØ t×nh trong tõng thêi kú, cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i bao gåm c¶ chi phÝ khèi lîng x©y l¾p dë dang kú tríc chuyÓn sang nhng l¹i trõ ®i chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú. Cao Thuú Anh - 38A2 15
 16. 16. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp theo tõng thêi kú nhÊt ®Þnh cßn gi¸ thµnh x©y dùng lµ chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tÝnh cho c«ng tr×nh h¹ng môc hay mét c«ng tr×nh hoµn thµnh. Nhng gi÷a chóng còng cã ®iÓm gièng nhau bëi v× chóng cã cïng b¶n chÊt ®ã lµ ®iÒu ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ hao phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh x©y l¾p vµ chi phÝ s¶n xuÊt thèng nhÊt vÒ mÆt lîng trong trêng hîp: ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc hoµn thµnh trong kú tÝnh gi¸ thµnh hay gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú b»ng gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. III. Néi dung kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 1. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. 1.1. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp Theo th«ng t sè 23 BXDNKT ngµy 15/12/1994 cña Bé x©y dùng th× dù to¸n x©y l¾p gåm c¸c kho¶n môc: chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng, chi phÝ chung, thuÕ vµ l·i. V× vËy khi x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ ë tõng doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt...C¨n cø vµo yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh, yªu cÇu qu¶n lý, kh¶ n¨ng tr×nh ®é qu¶n lý, h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp. Cho nªn viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®óng vµ phï hîp cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu ®Õn tæ chøc tæng hîp sè liÖu ghi chÐp trªn tµi kho¶n, sæ chi tiÕt. 1.2. §èi tîng gi¸ thµnh. Lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm, c«ng tr×nh... do DN x©y l¾p s¶n xuÊt ra ®ßi hái ph¶i tÝnh ®îc gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y l¾p lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc Cao Thuú Anh - 38A2 16
 17. 17. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp c«ng tr×nh, khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao c¸c s¶n phÈm kh¸c ®· hoµn thµnh (nÕu cã). 1.3. Ph©n biÖt ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. §èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ c¨n cø ®Ó më c¸c tµi kho¶n, sæ chi tiÕt, tæ ghi chÐp ban ®Çu tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chi tiÕt cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Cßn viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh l¹i lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lËp c¸c b¶ng biÓu chi tiÕt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ tæ chøc c«ng t¸c gi¸ thµnh theo ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. §ã lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau song gi÷a chóng l¹i cã mét mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. VÒ b¶n chÊt chóng ®Òu lµ ph¹m vi giíi h¹n ®Ó tËp hîp sè liÖu s¶n xuÊt trong kú, lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. Trong DN x©y l¾p chóng thêng phï hîp víi nhau. 2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. 2.1. C¸c ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 2.1.1. Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp §îc ¸p dông víi nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp, lµ nh÷ng chi phÝ chØ liªn quan ®Õn mét ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Khi cã chi phÝ ph¸t sinh th× c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ta tËp hîp tõng chi phÝ cho tõng ®èi tîng s¶n xuÊt. Trêng hîp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh th× hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp chi phÝ cho c«ng tr×nh ®ã. 2.1.2. Ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. Cao Thuú Anh - 38A2 17
 18. 18. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §îc ¸p dông víi nh÷ng chi phÝ gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. V× vËy ph¶i x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. §Ó ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng ph¶i chän tiªu thøc ph©n bæ vµ tÝnh hÖ sè ph©n bæ chi phÝ. C«ng thøc: H = C/T Trong ®ã: H: HÖ sè ph©n bæ chi phÝ C: Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ T: Tæng ®¹i lîng cña tiªu thøc ph©n bæ Møc chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi tîng tÝnh theo c«ng thøc sau: Ci = H x Ti Trong ®ã: Ci: Chi phÝ s¶n xuÊt ph©n bæ cho ®èi tîng i Ti: §¹i lîng cña tiªu chuÈn ph©n bæ cña ®èi tîng i Trêng hîp ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ®éi thi c«ng hay c«ng trêng th× chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i tËp hîp theo ®éi thi c«ng hay c«ng trêng. Cuèi kú tæng sè chi phÝ tËp hîp ph¶i ®îc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm riªng. 2.2. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. 2.2.1. KÕ to¸n chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu cho c«ng tr×nh gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu chÝnh (g¹ch, ®¸, v«i, c¸t, xi m¨ng...) vËt liÖu phô nh s¬n, c«ng cô dông cô... nã chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ trÞ h¹ch to¸n ®îc tÝnh vµo kho¶n môc nµy, ngoµi gi¸ trÞ thùc tÕ ngoµi ngêi b¸n cung cÊp cßn cã chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn tõ n¬i mua tíi n¬i nhËp kho hay xuÊt th¼ng tíi c«ng tr×nh. Cao Thuú Anh - 38A2 18
 19. 19. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp VËt liÖu sö dông cho x©y dùng c«ng tr×nh, HMCT nµo th× ph¶i tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã trªn c¬ së chøng tõ gèc, theo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu vµ theo sè lîng thùc tÕ vËt liÖu ®· sö dông. Trêng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th× kh«ng thÓ h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c ®èi tîng th× ph¶i ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan. Tiªu thøc ph©n bæ cã thÓ lµ ®Þnh møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc sè giê m¸y ch¹y hay theo khèi lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. = + - - Ph¬ng ph¸p ®îc h¹ch to¸n cô thÓ ®îc ph¶n ¸nh b»ng s¬ ®å: KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (1) : TËp hîp chi phÝ VLTT (2a) : VËt liÖu chê ph©n bæ (2b) : Ph©n bæ dÇn (3) : PhÕ liÖu thu håi, VL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho (4) : KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ VLTT ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Cao Thuú Anh - 38A2 19 152, 153 621 154 (1) 142 (2a) (2b) (4)
 20. 20. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2.2.2. KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, thi c«ng nh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n tiÒn phô cÊp... ViÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trong DN th× dùa trªn b¶ng chÊm c«ng, theo dâi cho tõng tæ s¶n xuÊt, ®éi x©y dùng. B¶ng chÊm c«ng cho biÕt ngµy giê lµm viÖc thùc tÕ, são ngµy nghØ cña tõng ngêi sau khi ®· ®îc kiÓm tra vµ chuyÓn lªn phßng lao ®éng ®Ó ghi chÐp, theo dâi sau ®ã ®Ó lµm cho phßng kÕ to¸n cã c¨n cø tÝnh l- ¬ng vµ ph©n bæ tiÒn l¬ng. VÒ nguyªn t¾c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp còng ®îc tËp hîp gièng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Trêng hîp cÇn ph©n bæ gi¸n tiÕp th× tiªu thøc ph©n bæ cã thÓ lµ tiÒn c«ng, giê c«ng, ®Þnh møc hîac giê c«ng thùc tÕ,. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (1) : TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt (2) : C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, CPC§ (3) : KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh Cao Thuú Anh - 38A2 20 154334 622 338 (2-4) (1) (2) (3)
 21. 21. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2.2.3. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Tµi kho¶n 623 dïng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p. Tµi kho¶n nµy chØ sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng ®èi víi doanh nghiÖp thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh theo ph¬ng thøc thi c«ng hçn hîp (võa thñ c«ng võa kÕt hîp m¸y mãc). Trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh hoµn toµn b»ng m¸y th× kh«ng sö dông tµi kho¶n 623 mµ doanh nghiÖp h¹ch to¸n c¸c chi phÝ x©y l¾p trùc tiÕp vµo c¸c TK 621, 622, 627. Kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 623 kho¶n trÝch vÒ BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y mãc thi c«ng Cao Thuú Anh - 38A2 21 111, 334 152, 153, 141, 111 214 111, 112, 331 623 TiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho CN ®iÒu khiÓn m¸y Khi xuÊt mua VL phô cho m¸y thi c«ng Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng Chi phÝ DV mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) 623 154 Kho¶n môc CPSDMC¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ SDM thi c«ng tÝnh cho tõng CT, HMCT Ghi chó : Tr­êng hîp thi c«ng hoµn toµn b»ng m¸y h¹ch to¸n toµn bé chi phÝ vµo TK 154. C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ trªn l­¬ng cña c«ng nh©n sö dông m¸y kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 623
 22. 22. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2.2.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn phôc vô, qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi c¸c ph©n xëng, tæ ®éi s¶n xuÊt nh chi phÝ tiÒn l¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng, khÊu hao TSC§... C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung thêng ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt riªng theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ ph©n xëng, tæ ®éi s¶n xuÊt sau ®ã míi tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ liªn quan. ViÖc ph©n bæ còng ®îc tiÕn hµnh dùa trªn c¸c tiªu thøc ph©n bæ hîp lý nh ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ trùc tiÕp ph©n bæ theo tõng lo¹i chi phÝ. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. (1) : Chi phÝ nh©n viªn (2) : Chi phÝ vËt liÖu, CCDC (3) : Chi phÝ khÊu hao TSC§, dÞch vô bªn ngoµi Cao Thuú Anh - 38A2 22 334, 338 152, 142 214, 331 111, 333 627 (1) (2) (3) (4) 154 (5)
 23. 23. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp (4) : Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn (5) : K/c hoÆc ph©n bæ CFSXC ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. 3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang trong DN x©y l¾p S¶n phÈm dë dang trong doanh nghiÖp x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh dë dang cha hoµn thµnh hoÆc bªn chñ ®Çu t cha nghiÖm thu, chÊp nhËn thanh to¸n. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang lµ tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ s¶n xuÊt trong kú cho khèi lîng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú theo nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Muèn ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c tríc hÕt ph¶i tæ chøc kiÓm kª chÝnh x¸c khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh theo quy íc ë tõng giai ®o¹n thi c«ng ®Ó x¸c ®Þnh khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang, ph¸t hiÖn tæn thÊt trong qu¸ tr×nh thi c«ng. ChÊt lîng c«ng t¸c kiÓm kª khèi lîng x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë vµ tÝnh gi¸ thµnh. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p cã kÕt cÊu phøc t¹p nªn viÖc x¸c ®Þnh ®óng møc ®é hoµn thµnh cña nã rÊt khã. Khi ®¸nh gi¸ kÕ to¸n cÇn ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi bé phËn kü thuËt, bé phËn tæ chøc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh ®é hoµn thµnh cña khèi lîng x©y l¾p d¬ dang mét c¸ch chÝnh x¸c. Dùa trªn kÕt qu¶ kiÓm kª s¶n phÈm dë dang ®· tËp hîp ®îc kÕ to¸n tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thêng ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm sau: 3.1. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo chi phÝ dù to¸n Theo ph¬ng ph¸p nµy chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: = x + ++ 3.2. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo tû lÖ hoµn thµnh t¬ng ®¬ng Cao Thuú Anh - 38A2 23 CP thùc tÕ KLXL thùc hiÖn trong kú CPKLXLHT bµn giao trong kú CPKLXLDD cuèi kú theo dù to¸n +
 24. 24. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chñ yÕu ¸p dông ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cña c«ng t¸c l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ. Nã ®îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc: = + 3.3. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo trÞ gi¸ dù to¸n Theo ph¬ng ph¸p nµy chi phÝ thùc tÕ khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú ®îc x¸c ®Þnh nh sau: = Ngoµi ra ®èi víi mét sè c«ng viÖc söa ch÷a, hoµn thiÖn hoÆc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ nhá, thêi gian thi c«ng ng¾n theo hîp ®ång ®îc bªn chñ ®Çu t thanh to¸n sau khi hoµn thµnh. Lóc nµy gi¸ trÞ s¶n phÈm dë cuèi kú lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh tõ khi thi c«ng cho ®Õn thêi ®iÓm kiÓm kª ®¸nh gi¸. 4. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ ph¬ng ph¸p sö dông sè liÖu vÒ chi phÝ x©y l¾p ®Ó tÝnh ra tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh nµy sö dông cho nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh theo c¸c kho¶n môc gi¸ thµnh trong kú tÝnh gi¸ thµnh ®· ®îc x¸c ®Þnh. Trong ®ã thêi kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn ph¶i tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tïy theo ®Æc ®iÓm cña tõng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh mµ kÕ to¸n ph¶i lùa chän sö dông mét hoÆc kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho mét hay nhiÒu ®èi tîng vµ ngîc l¹i. Trong qu¸ tr×nh DN x©y l¾p thêng sö dông c¸c ph¬ng ph¸p sau: 4.1. Ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n (ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp) Cao Thuú Anh - 38A2 24 CPTTKLXL thùc hiÖn trong kú Gi¸ trÞ DTKLXLHT bµn giao trong kú Gi¸ trÞ DTKLXL DD cuèi kú + +
 25. 25. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ph¬ng ph¸p nµy ®îc phæ biÕn réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p hiÖn nay v× s¶n xuÊt thi c«ng mang tÝnh ®¬n chiÕc, ®èi tîng tËp hîp chi phÝ phï hîp víi ®èi tîng tÝnh. H¬n n÷a viÖc sö dông ph¬ng ph¸p cho phÐp cung cÊp kÞp thêi c¸c sè liÖu gi¸ thµnh cho mçi kú b¸o c¸o vµ c¸ch tÝnh th× ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu. Theo ph¬ng ph¸p nµy tËp hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp cho mét c«ng tr×nh hay HMCT tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña c«ng tr×nh hay HMCT ®ã. Cã thÓ c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña c¶ nhãm hoÆc hÖ sè kinh tÕ kü thuËt cho tõng c«ng tr×nh, HMCT nh»m tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho HMCT ®ã. Trong trêng hîp c«ng tr×nh, HMCT cha hoµn thµnh mµ cã khèi l- îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao th× cÇn ph¶i tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ. * = + - * = NÕu c¸c c«ng tr×nh, HMCT cã thiÕt kÕ, dù to¸n kh¸c nhau nhng cïng thi c«ng trªn cïng ®Þa ®iÓm do mét ®¬n vÞ c«ng tr×nh s¶n xuÊt ®¶m nhiÖm vµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý, theo dâi c«ng viÖc sö dông c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c nhau th× tõng lo¹i chi phÝ tËp hîp trªn toµn bé c«ng tr×nh ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng HMCT ®ã. Khi ®ã gi¸ thµnh thùc tÕ cña HMCT: ZH = Gdti x H Trong ®ã: H: Tû lÖ ph©n bæ gi¸ thµnh thùc tÕ H = [(TC, TGdt) x 100%] Gdt: Gi¸ thµnh dù to¸n cña h¹ng môc c«ng tr×nh TC: tæng chi phÝ thùc tÕ cña HMCT TGdt: Tæng dù to¸n cña tÊt c¶ HMCT. 4.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng Cao Thuú Anh - 38A2 25
 26. 26. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nhËn thÇu x©y l¾p theo ®¬n ®Æt hµng, ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ tõng ®¬n ®Æt hµng. Kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi kú b¸o c¸o mµ lµ khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. Theo ph¬ng ph¸p nµy hµng th¸ng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®îc tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng vµ khi hoµn thµnh th× chi phÝ s¶n xuÊt theo ®¬n tËp hîp ®îc còng chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng. NÕu ®¬n ®Æt hµng gåm nhiÒu HMCT, c«ng tr×nh ®¬n nguyªn kh¸c nhau th× ph¶i tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chi phÝ cña tõng HMCT, c«ng tr×nh ®¬n nguyªn liªn quan ®Õn ®¬n ®Æt hµng. Nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp ®îc tËp hîp th¼ng vµo HMCT, c«ng tr×nh ®¬n nguyªn th× cÇn ph¶i ph©n bæ theo tiªu thøc hîp lý. 4.3. Ph¬ng ph¸p tÝnh theo ®Þnh møc. Gåm 3 bíc: + Bíc 1: TÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc cña s¶n phÈm x©y l¾p. + Bíc 2: X¸c ®Þnh sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc = §Þnh møc cò - §Þnh møc míi. + Bíc 3: X¸c ®Þnh chªnh lÖch tho¸t ly ®Þnh møc, nguyªn nh©n g©y ra chªnh lÖch ®ã. = - ViÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy cã t¸c dông lín cho viÖc kiÓm tra t×nh h×nh ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh sö dông hîp lý tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ ngay c¶ khi cha cã s¶n phÈm hoµn thµnh. Ngoµi ra nh»m gi¶m bít khèi lîng tÝnh to¸n cña kÕ to¸n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c trong doanh nghiÖp. 5. Sæ kÕ to¸n 5.1. H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chung. Cao Thuú Anh - 38A2 26
 27. 27. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ph¶i ghi vµo sæ nhËt ký mµ träng t©m lµ sæ nhËt ký chung, theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n nghiÖp vô ®ã. Sau ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ nhËt ký ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo tng nghiÖp vô ph¸t sinh. - Sæ nhËt ký chung - Sæ c¸i - C¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt (thÎ nÕu cã) 5.2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ (tµi kho¶n kÕ to¸n) trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ nhËt ký sæ c¸i. C¨n cø ®Ó ghi vµo nhËt ký sæ c¸i lµ c¸c chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. - NhËt ký sæ c¸i. - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 5.3. H×nh thøc sæ nhËt ký chøng tõ ghi sæ. C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi lµ chøng tõ ghi sæ, viÖc ghi bao gåm: * ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ *Ghi theo néi dung kinh tÕ trªn sæ c¸i Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp cïng lo¹i cïng néi dung kinh tÕ. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Cao Thuú Anh - 38A2 27
 28. 28. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn thø hai Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp x©y dùng – Binh ®oµn 11 I. §Æc ®iÓm chung cña xÝ nghiÖp x©y dùng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy 7/7/1960 víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông trong ph¹m vi c¶ níc. §Õn ngµy 18/3/1977 c«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng sè 1 trùc thuéc Bé X©y dùng. NhiÖm vô chñ yÕu trong thêi gian nµy lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi vµ còng trong thêi gian nµy c«ng ty ®· ®îc nhµ níc trao hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba. C«ng ty bao gåm nhiÒu xÝ nghiÖp trùc thuéc cã quy m« lín. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng lín cña x©y dùng c«ng ty lÇn lît ra quyÕt ®Þnh t¸ch ba xÝ nghiÖp thuéc c«ng ty thµnh c¸c c«ng ty trùc thuéc. + N¨m 1984 t¸ch xÝ nghiÖp 104 thµnh c«ng ty x©y dùng sè 2 + N¨m 1986 t¸ch xÝ nghiÖp trùc thuéc 106 thµnh c«ng ty x©y dùng T©y Hå. + N¨m 1992 t¸ch xÝ nghiÖp hoµn thiÖn trùc thuéc thµnh c«ng ty x©y dùng sè 5. Lµ mét ®¬n vÞ thµnh lËp tõ sím, tõ khi cßn ®ãng ë t¹i trung t©m thñ ®« vµ gÇn c¬ quan chñ qu¶n nªn cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn, cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã quy m« vµ ¸p dông sím c¸c thµnh tùu KHKT, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cho nªn c«ng ty cã ®éi ngò kü thuËt v÷ng m¹nh, c«ng nh©n cã tay nghÒ cao. Tuy nhiªn khã kh¨n mµ c«ng ty gÆp còng kh«ng Ýt nh thêi bao cÊp kÐo dµi, c«ng ty kh«ng chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®«ng. Cao Thuú Anh - 38A2 28
 29. 29. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty thi c«ng vµ bµn giao nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp cã chÊt lîng cao, bµn giao ®óng tiÕn ®é. C«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ thÞ trêng vµ ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá cho ng©n s¸ch nhµ níc, t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµ ®· gióp ®êi sèng ngêi lao ®éng phÇn nµo n©ng cao. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty lu«n lµ mét ®¬n vÞ m¹nh vµ ®· nhËn ®îc nhiÒu hu©n huy ch¬ng cña nhµ níc. - Ngµy 21/8/1979 nhËn hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 3 - Ngµy 15/8/1983 nhËn hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 2 - Ngµy 17/11/1985 nhËn hu©n ch¬ng lao ®éng h ¹ng 1 - Ngµy 21/9/1994 theo quyÕt ®Þnh 1219 c«ng ty ®îc c«ng nhËn lµ doanh nghiÖp h¹ng 1 HiÖn nay c«ng ty ®· cã 16 xÝ nghiÖp ®éi trùc thuéc, trong ®ã xÝ nghiÖp binh ®oµn 11 lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ m¹nh nhÊt. Thµnh lËp tõ n¨m 1978 nhng chÝnh thøc ra ®êi vµo ngµy 13/7/1998 víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp trong ph¹m vi c¶ níc. XÝ nghiÖp ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn chung cña c«ng ty b»ng c¸c dù ¸n lín ®¹t chÊt lîng cao mµ xÝ nghiÖp ®· thi c«ng nh: ViÖn kiÓm so¸t nh©n d©n tèi cao, kh¸ch s¹n quèc tÕ... Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña xÝ nghiÖp nãi riªng vµ cña c«ng ty nãi chung nh ngµy h«m nay chÝnh lµ sù nh¹y bÐn víi c¸i míi, c¹nh tranh b»ng chÊt lîng vµ tiÕn ®é thi c«ng, ¸p dông c«ng nghÖ cao vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i cïng ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é lµnh nghÒ. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty HiÖn nay c«ng ty gåm 6 xÝ nghiÖp trùc thuéc.§©y lµ c«ng ty cã quy m« lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng réng nªn viÖc tæ chøc lao ®éng thµnh Cao Thuú Anh - 38A2 29
 30. 30. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc qu¶n lý vµ ph©n c«ng lao ®éng ë nhiÒu ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau víi nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau mét c¸ch hiÖu qu¶. Tõ tríc 1/1/1995 c«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ph©n t¸n, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc tæ chøc h¹ch to¸n riªng, c¸c c«ng ty kÕ to¸n xö lý chøng tõ ban ®Çu ®Õn lËp b¸o c¸o göi vÒ c«ng ty do bé phËn kÕ to¸n xÝ nghiÖp thùc hiÖn, trªn c¬ së ®ã phßng kÕ to¸n tËp hîp b¸o c¸o chung toµn c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty gåm cã: Gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. - §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc chØ ®¹o ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tríc ph¸p luËt, ... Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ hai phã gi¸m ®èc: phô tr¸ch kÕ ho¹ch tiÕp thÞ vµ hai phã gi¸m ®èc kü thuËt thi c«ng cã ®iÖn. Trong trêng hîp gi¸m ®èc ®i v¾ng phã gi¸m ®èc thay mÆt ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty. - BÝ th §¶ng uû, chñ tÞch c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn gióp cho ban gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. - C¸c phßng chøc n¨ng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn ®«n ®èc thùc hiÖn thi c«ng, ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh, lËp vµ kiÓm tra c¸c ®Þnh møc kü thuËt, chÕ ®é b¶o qu¶n cña c«ng ty. §ång thêi lËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu thÞ trêng, t×m b¹n hµng cung cÊp sè liÖu, ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt gióp gi¸m ®èc cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. MÆt kh¸c gi¶i quyÕt mäi c«ng t¸c liªn quan ®Õn nh©n sù, chÝnh s¸ch lao ®éng tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. Díi ®©y lµ c¸c phßng ban trong c«ng ty vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña tõng phßng: Cao Thuú Anh - 38A2 30
 31. 31. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + Phßng kü thuËt thi c«ng c¬ ®iÖn cã nhiÖm vô gi¸m s¸t chÊt l- îng mü thuËt, an toµn, tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Tham gia nghiªn cøu tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, tÝnh khèi lîng söa ch÷a, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh néi bé.Theo dâi sè lîng, chÊt lîng toµn bé thiÕt bÞ, thu thap¹ th«ng tin vµ phæ biÕn c¸c quy tr×nh toµn bé thiÕt bÞ, thu thËp th«ng tin vµ phæ biÕn c¸c quy tr×nh quy ph¹m míi... + Phßng kÕ to¸n t×a chÝnh thèng kª gåm 4 nhiÖm vô chÝnh: * NhiÖm vô c«ng t¸c tµi chÝnh tham mu cho l·nh ®¹o. * NhiÖm vô c«ng t¸c thèng kª. * NhiÖm vô gióp gi¸m ®èc so¹n th¶o hîp ®ång giao kho¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ x©y dùng quy chÕ ph©n cÊp vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty cho c¸c ®¬n vÞ. * NhiÖm vô kiÓm tra, kiÓm so¸t. + Phßng kÕ ho¹ch vËt t tiÕp thÞ gåm 3 nhiÖm vô chÝnh: * C«ng t¸c kÕ ho¹ch gåm lËp kÕ ho¹ch, giao kÕ ho¹ch triÓn khai, híng dÉn vµ kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch. * C«ng t¸c vËt t gåm x¸c ®Þnh mÆt b»ng gi¸ chuÈn cho tõng lo¹i vËt liÖu ë tõng thêi ®iÓm, t×m nguån hµng, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý vËt liÖu. * C«ng t¸c tiÕp thÞ: Cã c¸c c¬ quan thêng xuyªn víi c¬ quan cÊp trªn, c¸c c¬ quan h÷u quan, kh¸ch hµng... + Phßng qu¶n lý khèi lîng cã nhiÖm vô tÝnh to¸n khèi lîng c¸c c«ng tr×nh. LËp tæng dù ¸n thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, phèi hîp víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh thèng kª, phßng kÕ ho¹ch vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, thùc hiÖn c«ng t¸c thanh quyÕt thu håi vèn ®èi víi A. + Phßng hµnh chÝnh y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, v¨n th vµ ®êi sèng y tÕ. Cao Thuú Anh - 38A2 31
 32. 32. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Díi c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc l¹i ph©n ra thµnh c¸c bé phËn chøc n¨ng: kü thuËt, tµi vô, lao ®éng tiÒn l¬ng, an toµn c¸c ®éi s¶n xuÊt. Trong c¸c ®éi s¶n xuÊt ph©n ra thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt chuyªn m«n hãa nh tæ s¾t, tæ méc... §øng ®Çu xÝ nghiÖp lµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp m×nh. Cao Thuú Anh - 38A2 32
 33. 33. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt ë c«ng ty x©y dùng binh ®oµn 11 Víi c¸ch tæ chøc lao ®éng, qu¶n lý ë c«ng ty x©y dùng t¹o ®iÒu kiÖn qu¶n lý chÆt chÏ c¸c mÆt kinh tÕ kü thuËt ë tõng xÝ nghiÖp ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh liªn tôc, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p cã ¶nh hëng lín ®Õn tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng thêng cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, s¶n phÈm ®¬n chiÕc thêi gian thi c«ng l©u dµi ®ßi hái mét quy m« lín c¸c yÕu tè ®Çu vµo. C¸c c«ng tr×nh ®Òu ®ßi hái ph¶i lËp dù to¸n c«ng tr×nh, c¸c c«ng tr×nh cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt nªn chÞu ¶nh hëng cña n¬i ®Æt c«ng tr×nh nh ®Þa h×nh, thêi tiÕt, gi¸ c¶ thÞ trêng... c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh m¸y mãc thiÕt bÞ, ngêi lao ®éng ph¶i di chuyÓn tíi ®Þa ®iÓm s¶n Cao Thuú Anh - 38A2 33 Gi¸m ®èc c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng Phã gi¸m ®èc kinh tÕ Phã gi¸m ®èc KH tiÕp thÞ Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phã gi¸m ®èc dù ¸n Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch Phßng QL dù ¸n vµ ®Êu thÇu Phßng Kü thuËt XÝ nghiÖp XD – B§ 11 XÝ nghiÖp XD – B§ 12 XÝ nghiÖp XD – B§ 13 XÝ nghiÖp XD – B§ 14 XÝ nghiÖp XD – B§ 15 XNXL Méc Néi thÊt XNXL ®iÖn n­íc XD XN gia c«ng c¬ khÝ C¸c ®éi XD trùc thuéc CT
 34. 34. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp phÈm, ®iÒu nµy, lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý sö dông tµi s¶n cña c«ng ty rÊt khã kh¨n. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty lu«n tu©n thñ theo quy tr×nh c«ng nghÖ x©y l¾p sau: 3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¬ chÕ qu¶n lý gi÷a c«ng ty víi c¸c xÝ nghiÖp. 3.1. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ cña s¶n phÈm x©y dùng nªn quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm: s¶n xuÊt liªn tôc, phøc t¹p, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau (®iÓm dõng kü thuËt) mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng vµ thi c«ng ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Do vËy qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c¸c c«ng tr×nh thêng nh nhau: giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ, giai ®o¹n san nÒn, gi¶i quyÕt mÆt b»ng thi c«ng, ®µo ®Êt, lµm mãng, gi©y ®o¹n x©y tr¸t, trang trÝ néi thÊt. Mçi giai ®o¹n tiªu hao ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu hao phÝ ph©n c«ng lµ kh¸c nhau. 3.2. C¬ chÕ qu¶n lý gi÷a c«ng ty vµ xÝ nghiÖp. Cao Thuú Anh - 38A2 34 Mua vËt t­, tæ chøc nh©n c«ng NhËn thÇu Tæ chøc thi c«ng NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh LËp kÕ ho¹ch thi c«ng
 35. 35. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khi nhËn thÇu mét c«ng tr×nh, do c«ng ty hay xÝ nghiÖp t×m kiÕm ®îc thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n th«ng qua hîp ®ång giao kho¸n gi÷a c«ng ty vµ xÝ nghiÖp trùc thuéc theo quy chÕ t¹m thêi cã néi dung sau: + Møc kho¸n víi tû lÖ 97,5 ®Õn 98% gi¸ trÞ quyÕt to¸n ®îc duyÖt. + Sè cßn l¹i c«ng ty chi cho c¸c kho¶n sau: * Nép thuÕ doanh thu thuÕ lîi tøc. *TiÒn sö dông vèn ng©n s¸ch vµ l·i vay ng©n hµng cña sè vèn c«ng ty ®Þnh møc cho xÝ nghiÖp. * Phô cÊp trªn vµ c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý c«ng vµ trÝch lËp c¸c quü cña xÝ nghiÖp. + C¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau sÏ cã møc kho¸n kh¸c nhau. + Trong tû lÖ kho¸n nÕu xÝ nghiÖp cã l·i ®îc ph©n phèi nh sau: * Nép 25% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp *XÝ nghiÖp ®îc sö dông 75%lËp quü khen thëng. Trong ®ã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ phô tr¸ch kÕ to¸n ®îc hëng 10%. + NÕu bÞ lç xÝ nghiÖp ph¶i tù bï ®¾p, gi¸m ®èc vµ phô tr¸ch kÕ to¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty. C¬ chÕ kho¸n trªn ®· t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nhÊt lµ ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty, gãp phÇn n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. 4. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty x©y dùng binh ®oµn 11. HiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. Phßng kÕ to¸n ®îc trang bÞ m¸y vi tÝnh, toµn bé kÕ to¸n tæng hîp vµ mét phÇn kÕ to¸n ph©n tÝch ®Òu ®îc thùc hiÖn trªn m¸y. Víi phÇn mÒm kÕ to¸n ®· ®îc n©ng cÊp vµ Cao Thuú Anh - 38A2 35
 36. 36. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã tay nghÒ, tr×nh ®é cao, c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã 11 ngêi ®îc tæ chøc theo s¬ ®å sau ®ã mçi ngêi ®Òu ®îc ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ. Cao Thuú Anh - 38A2 36
 37. 37. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + KÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn chØ ®¹o, kiÓm tra c«ng viÖc do nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn. Tæ chøc lËp b¸o c¸o theo yªu cÇu qu¶n lý, tæ chøc nh©n viªn ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng ngêi. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, cÊp trªn vµ nhµ níc vÒ c¸c th«ng tin kÕ to¸n. + KÕ to¸n trëng (phßng) gi÷ vai trß trî lý gióp ®ì kÕ to¸n trëng phô tr¸ch c«ng t¸c tæng hîp, kÕ to¸n tµi chÝnh. + KÕ to¸n tæng hîp vËt t kiªm thñ quü qu¶n lý tiÒn mÆt c¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ ®Ó ghi sæ ®ång thêi ghi chÐp sæ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu. Cao Thuú Anh - 38A2 37 KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng kÕ to¸n vµ kÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n tæng hîp Phô tr¸ch thèng kª thu håi vèn KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n l­ ¬ng vµ BHXH KÕ to¸n TGNH KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu vµ DT Thñ quü KÕ to¸n vËt t­ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ KÕ to¸n TSC§ Bé phËn kÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp
 38. 38. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + KÕ to¸n thèng kª thu vèn c¨n cø chøng tõ b¸o c¸o s¶n lîng cña c¸c xÝ nghiÖp ®Ó thèng kª toµn bé s¶n lîng cña c«ng ty. C¨n cø vµo quyÕt to¸n ®îc A chÊp nhËn thanh to¸n, lµm thñ tôc thu vèn. + KÕ to¸n ng©n hµng vµ BHXH dùa vµo chøng tõ, giÊy b¸o nî cã, b¶ng sao kª ng©n hµng ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung. ChÞ tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c kho¶n BHXH, thanh to¸n c¸c kho¶n chÕ ®é... hµng th¸ng, cuèi quý tæng hîp quyÕt to¸n víi ®¬n vÞ cÊp trªn. + KÕ to¸n TSC§ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh sè lîng hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã. Ph¶n ¸nh kÞp thêi hao mßn TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông. + KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp c¨n cø vµo chi phÝ thùc tÕ vµ chi phÝ dù to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn lç l·i cña qu¸ tr×nh kinh doanh (gåm 2 ngêi). + KÕ to¸n thanh to¸n vµ tiÒn l¬ng cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng tiÕn hµnh ph©n bæ vµo c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ. C¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó viÕt phiÕu thu chi (gåm 2 ngêi). HÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông lµ hÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông chung cho c¸c doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141 TC/C§KT ngµy 1/11/1995. Hµng th¸ng kÕ to¸n c¨n cø chøng tõ gèc, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p ghi vµo sè nhËt ký chung, sè vµ thÎ chi tiÕt theo tr×nh tù thêi gian. Tõ nhËt ký chung tæng hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo sæ c¸i, cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu ë sæ c¸i lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. Cao Thuú Anh - 38A2 38
 39. 39. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ nh phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu thu chi... Tríc hÕt kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung, sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu ®· ghi trªn sæ nhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. Do ®¬n vÞ cã më sæ kÕ to¸n chi tiÕt nªn ®ång thêi víi viÖc ghi sæ nhËt ký chung, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. Cao Thuú Anh - 38A2 39 Chøng tõ gèc NhËt ký chung C¸c sè nhËt ký ®Æc biÖt Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi B¸o c¸o kÕ to¸n
 40. 40. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, kÕ to¸n ghi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký ®Æc biÖt cã liªn quan. §Þnh kú 5 ngµy tæng hîp tõng sæ nhËt ký ®Æc biÖt, lÊy sè liÖu ®Ó ghi l¹i vµo c¸c tµi kho¶n phï hîp trªn sæ c¸i. Cuèi th¸ng, (quý hay n¨m) céng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Sau khi ®· kiÓm tra, ®èi chiÕu khíp ®óng víi sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt), kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Ngoµi ra c«ng ty cßn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é b¸o c¸o do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh bao gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lËp hµng quý. - KÕt qu¶ s¶n xuÊt ho¹t ®éng kinh doanh lËp hµng quÝ. - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ lËp 6 th¸ng 1lÇn - B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lËp hµng n¨m. §Ó phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh t¬ng ®èi lín, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh thêng xuyªn, liªn tôc. Do vËy c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh sn¶ phÈm ®· ®îc c«ng ty ph©n lo¹i thµnh 4 kho¶n môc chi phÝ nh sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (TK 621) - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (TK 622) - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (TK 623) - Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 627) Ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i chi phÝ theo tõng kho¶n môc cña c«ng ty nh»m qu¶n lý chÆt chÏ toµn diÖn, liªn tôc mäi kho¶n vËt t, tµi s¶n, lao ®éng, tiÒn vèn... §ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh vµ ®Þnh møc s¶n xuÊt cho kú sau. II.Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë binh ®oµn 11 – c«ng ty x©y dùng Cao Thuú Anh - 38A2 40
 41. 41. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp A. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt §Ó cã thÓ nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ cao nghiÖp vô kinh tÕ kÕ to¸n mét c¸ch cô thÓ. Trong bµi viÕt nµy em xin ®îc chän c«ng tr×nh: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, nh vËy c«ng tr×nh nµy chÝnh lµ ®èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y lµ c«ng tr×nh tiªu biÓu do xÝ nghiÖp x©y dùng binh ®oµn 11 thuéc c«ng ty x©y dùng thi c«ng. Díi ®©y em xin tr×nh bµy c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt ë giai ®o¹n cuèi (quý 4/2004) 1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Th«ng thêng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ lo¹i chi phÝ chiÕm tû träng lín, thêng tõ 70% ®Õn 80% (tïy theo kÕt cÊu c«ng tr×nh) trong gi¸ thµnh s¶n phÈm.Tõ thùc tÕ ph¶i ®ßi hái t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý vËt t, c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu gãp phÇn ®¶m b¶o sö dông hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm vËt t nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng, tr¸nh viÖc vËn chuyÓn tèn kÐm nªn hiÖn nay xÝ nghiÖp tæ chøc më kho vËt liÖu ngay ë mçi c«ng tr×nh, nh©n viªn ®éi v¸c, thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra vÒ sè lîng vµ chÊt lîng.Sau ®ã lËp phiÕu nhËp kho lµm 2 liªn (1 liªn thñ kho gi÷ vµ 1 liªn lu t¹i ë phßng kÕ to¸n). Khi cã nhu cÇu sö dông vËt t chñ nhiÖm c«ng tr×nh (®éi trëng) viÕt phiÕu xuÊt kho cã ch÷ ký cña thñ trëng ®¬n vÞ chuyÓn cho thñ kho xuÊt vËt t thi c«ng gi¸ vËt t xuÊt kho ®îc xÝ nghiÖp sö dông theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc. Trêng hîp vËt t mua vÒ kh«ng th«ng qua kho mµ chuyÓn th¼ng tíi ch©n c«ng tr×nh theo tiÕn ®é thi c«ng th× gi¸ vËt t sö dông cho viÖc tÝnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng tr×nh chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu. Cao Thuú Anh - 38A2 41
 42. 42. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cã thÓ nãi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cã vÞ trÝ chñ chèt vµ rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh thi c«ng còng nh tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh. ChÝnhv× vËy kÕ to¸n xÝ nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ®Çy ®ñ sè lîng vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i vËt t nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho bé phËn qu¶n lý tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m tiªu hao nguyªn vËt liÖu vµ ®Þnh møc tiªu hao, ®Þnh møc dù tr÷ vËt liÖu. §ã chÝnh lµ yªu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra cho xÝ nghiÖp. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¹i xÝ nghiÖp Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, xuÊt kho vËt t ®Ó ghi vß sæ NhËt ký chung vµ Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. - §èi víi vËt t mua vÒ nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 Nî TK 153 Cã TK 111, 112, 331… - VËt t xuÊt th¼ng ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh Nî TK 621 (chi tiÕt tõng ®èi tîng) Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331… C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc lµ phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, c¸c giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng… kÕ to¸n vËt liÖu lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t c«ng cô, dông cô trong th¸ng. Cao Thuú Anh - 38A2 42 TK111,141,331… TK152 TK621 VËt t nhËp kho (cha thuÕ) XuÊt NVL ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ TK133
 43. 43. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Ngµy 1/5/2005 KÝnh göi: Gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng - Binh ®oµn 11 Tªn t«i lµ: Lª ViÖt Hoµ §Þa chØ: §éi cÇu §Ò nghÞ t¹m øng sè tiÒn lµ: 100.000.000 B»ng ch÷: Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n. Lý do t¹m øng: Mua vËt liÖu thi c«ng c«ng tr×nh. Thêi h¹n thanh to¸n: Trõ vµo s¶n lîng. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch bé phËn Ngêi ®Ò nghÞ t¹m øng T¹i C«ng ty hÇu hÕt vËt liÖu mua vÒ ®îc xuÊt th¼ng ®Õn c«ng tr×nh kh«ng qua kho nhng khi vËt t mua vÒ h¹ch to¸n vÉn h¹ch to¸n l- îng vËt liÖu nµy nhËp kho, sau l¹i lËp phiÕu xuÊt kho. §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng binh ®oµn 11 §Þa chØ: MÉu sè: 01 QuyÕt ®Þnh: 1141-TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC PhiÕu nhËp kho Ngµy 45/2005 Tªn ngêi giao hµng: Lª ViÖt Hoµ- §éi CÇu Theo 01 ho¸ ®¬n + H§077181 ngµy 20-5-2005 cña C«ng ty thÐp vµ vËt t c«ng nghÖ SIMCO. NhËp t¹i kho: Lµm QL 1A (gåm hîp ®ång ®á - TLH§/®á - ®en) ST T Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 ThÐp trßn gai LD D12 - L = 11,7m Kg 3117 4300 13.091.40 0 D10 - L = 11,7m Kg 267 4200 1.121.400 D19 - L = 11,7m Kg 6028 4152,3 8 25.030.54 7 D16 - L = 11,7m Kg 7764 4152,3 8 32.239.07 8 Cao Thuú Anh - 38A2 43
 44. 44. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp D20 - L = 11,7m Kg 4290 4152,3 8 17.813.71 0 89.296.13 5 ThuÕ GTGT = 5% 4.464.807 Céng 93.760.94 2 Céng tiÒn b»ng ch÷: ChÝn ba triÖu b¶y tr¨m s¸u m¬i ngµn chÝn tr¨m bèn m¬i hai ®ång. MÉu sè 01/GTKT-3CL CS/99-13 Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2 (giao kh¸ch hµng) Th¸ng 5/2005 No: 077181 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty thÐp vµ vËt t c«ng ty SIMCO §Þa chØ: 198 TrÇn Phó - Hµ TÜnh Sè TK 431130 000 50 §iÖn tho¹i: 039885546 - M· sè: 01.009029225 Hä tªn ngêi mua hµng: Lª ViÖt Hoµ §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng binh ®oµn 11 §Þa chØ: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt 0100193211 ST T Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = (1x2) 1 ThÐp trßn gai LD D12 - L = 11,7m Kg 3117 4300 13.091.400 D10 - L = 11,7m Kg 267 4200 1.121.400 D19 - L = 11,7m Kg 6028 4152,38 25.030.547 D16 - L = 11,7m Kg 7764 4152,38 32.239.078 D20 - L = 11,7m Kg 4290 4152,38 17.813.710 Céng thµnh tiÒn 89.296.135 ThuÕ VAT: 5% 4.464.807 Cao Thuú Anh - 38A2 44
 45. 45. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 93.760.942 ViÕt b»ng ch÷: ChÝn ba triÖu b¶y tr¨m s¸u m¬i ngµn chÝn tr¨m bèn m¬i hai ®ång. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Binh ®oµn 11 §Þa chØ: MÉu sè: 01 QuyÕt ®Þnh 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC phiÕu xuÊt kho Sè 212/VT Th¸ng 5/2005 Hä tªn ngêi nép tiÒn: Lª ViÖt Hoµ - §éi CÇu Lý do xuÊt kho: Lµm quèc lé 1A XuÊt t¹i kho: DN220/VT + 01BC + 01H§ ST T Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch, vËt t M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 ThÐp trßn gai LD D12 - L = 11,7m Kg 3117 4300 13.091.40 0 D10 - L = 11,7m Kg 267 4200 1.121.400 D19 - L = 11,7m Kg 6028 4152,38 25.030.54 7 D16 - L = 11,7m Kg 7764 4152,38 32.239.07 8 D20 - L = 11,7m Kg 4290 4152,38 17.813.71 0 Céng tiÒn hµng 89.296.13 Cao Thuú Anh - 38A2 45
 46. 46. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 5 Céng tiÒn b»ng ch÷: ChÝn ba triÖu b¶y tr¨m s¸u m¬i ngµn chÝn tr¨m bèn m¬i hai ®ång. Cô thÓ lµm c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n GTGT mµ kÕ to¸n ghi vµo NhËt ký chung nh sau: Nî TK 152: 89.296.135 Nî TK 133 (1331): 4.464.807 Cã TK 111: 93.760.942 Sau ®ã ph¶n ¸nh hµng xuÊt kho nh sau: Nî TK 621: 89.296.135 Cã TK 152: 89.296.135 §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Binh ®oµn 11 §éi CÇu MÉu sè: 01 QuyÕt ®Þnh 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC TrÝch sæ nhËt ký chung Quý II/2005 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi Sæ C¸i TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè Ngµ y Nî Cã … … … … … … … … 04/ 6 212 04/6 XuÊt kho vËt liÖu lµm ®êng QL1A x x 621 152 89.296.13 5 82.296.13 5 05/ 6 222 05/6 XuÊt kho vËt liÖu (c¸t ®en) lµm ®êng QL1A x x 621 152 55.052.40 0 55.052.40 0 30/ 6 351 30/6 XuÊt kho vËt liÖu (®¸) lµm ®êng QL1A x x 621 152 18.815.53 4 18.815.53 4 30/ 6 385 30/6 XuÊt kho vËt liÖu lµm ®êng QK91 H¬ng S¬n x x 621 152 50.000.00 0 50.000.00 Cao Thuú Anh - 38A2 46
 47. 47. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 0 §ång thêi m¸y còng lùa chän sè liÖu vµo sæ c¸i TK621 vµ sæ chi tiÕt TK621. Chi phÝ vËt liÖu ph¸t sinh ë c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp ghi vµo sæ chi tiÕt TK621 cña c«ng tr×nh ®ã. Sè ®îc më riªng cho tõng c«ng tr×nh vµ ghi theo thø tù cña chøng tõ ghi sæ. Tríc tiªn c¨n cø vµo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh mµ vµo Sæ C¸i dùa trªn sæ NhËt ký chung. Cao Thuú Anh - 38A2 47
 48. 48. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty x©y dùng Binh ®oµn 11 §¬n vÞ: §éi CÇu TrÝch sæ c¸i - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Quý II/2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn ph¸t sinh Sè Ngµ y Nî Cã … … … … … … 212 04/6 XuÊt vËt liÖu lµm ®êng QL1A 152 89.296.13 5 222 05/6 XuÊt kho vËt liÖu lµm ®- êng QL1A 152 55.052.40 0 351 30/6 XuÊt kho vËt liÖu lµm ®- êng QL1A 152 18.815.53 4 31/6 … … … … KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp quý II/2004 sang chi phÝ SXKKDD 1541 4.591.716.7 89 C¨n cø vµo sè liÖu trªn c¸c chøng tõ ghi sæ mµ sè liÖu cho sæ chi tiÕt TK621, tËp hîp theo tõng c«ng tr×nh. Ta cã sæ chi tiÕt TK621 - chi tiÕt lµm ®êng quèc lé 1A nh sau: Cao Thuú Anh - 38A2 48
 49. 49. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt TK621 C«ng tr×nh: §êng quèc lé 1A Quý II/2005 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè Ngµ y Nî Cã … … … … … … … 04/ 6 21 2 04/6 XuÊt vËt liÖu lµm ®- êng QL1A 152 89.296.135 05/ 6 22 2 05/6 XuÊt vËt liÖu lµm ®- êng QL1A 152 55.052.400 30/ 6 35 1 30/6 XuÊt vËt liÖu lµm ®- êng QL1A 152 18.815.534 … … … … … … … 31/ 6 31/6 KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu quý II/2005 vµo s¶n phÈm dë dang 1541 3.017.331.9 17 Tæng céng 3.017.331.9 17 3.017.331.9 17 Cuèi kú c¨n cø vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 154 (1541): 3.017.331.917 Cã TK 621: 3.017.331.917 2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ kho¶n chi phÝ trùc tiÕp ë xÝ nghiÖp vµ g¾n liÒn víi lîi Ých cña ngêi lao ®éng. Do vËy viÖc h¹ch to¸n ®óng, ®ñ, chi phÝ nh©n c«ng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc tÝnh l¬ng, tr¶ l¬ng chÝnh x¸c, kÞp thêi cho ngêi lao ®éng. Nã cã t¸c Cao Thuú Anh - 38A2 49
 50. 50. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp dông tÝch cùc gãp phÇn khÝch lÖ ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm… Chi phÝ nh©n c«ng ë xÝ nghiÖp gåm: + TiÒn l¬ng c«ng nh©n trong danh s¸ch + TiÒn l¬ng c«ng nh©n thuª ngoµi + C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§. HiÖn nay lùc lîng lao ®éng ë xÝ nghiÖp gåm 2 lo¹i: c«ng nh©n viªn chøc trong danh s¸ch (trong biªn chÕ) vµ c«ng nh©n viªn chøc ngoµi danh s¸ch. C«ng nh©n viªn chøc trong biªn chÕ chiÕm tû träng nhá nhng lµ lùc lîng nßng cèt, thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt cao cßn l¹i lµ lao ®éng theo hîp ®ång. §iÒu nµy lµm cho c¬ cÊu cña xÝ nghiÖp trë nªn gän nhÑ, gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý. Bé phËn c«ng nh©n viªn chøc ngoµi danh s¸ch gåm c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ lao ®éng gi¸n tiÕp (nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý hµnh chÝnh). + §èi víi c«ng nh©n lao ®éng gi¸n tiÕp ¸p dông tr¶ l¬ng kho¸n theo c«ng viÖc cña tõng ngêi (cã quy chÕ tr¶ l¬ng theo cÊp bËc, n¨ng lùc, c«ng viÖc thùc tÕ cña mçi ngêi). + §èi víi c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp xÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. + §èi víi bé phËn CNVC trong danh s¸ch xÝ nghiÖp tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Cô thÓ lµ: - 15% BHXH tÝnh theo l¬ng c¬ b¶n - 2% BHYT tÝnh theo l¬ng c¬ b¶n - 2% KPC§ tÝnh theo l¬ng thùc tÕ + §èi víi bé phËn CNVC ngoµi danh s¸ch xÝ nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT theo th¸ng (quý) mµ tÝnh trong ®¬n gi¸ nh©n Cao Thuú Anh - 38A2 50
 51. 51. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp c«ng tr¶ trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng. Cßn kho¶n KPC§ th× xÝ nghiÖp vÉn trÝch nh CNVC trong danh s¸ch. Cao Thuú Anh - 38A2 51
 52. 52. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chøng tõ ban ®Çu ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng lµ b¶ng chÊm c«ng, c¸c hîp ®ång lµm kho¸n…Hîp ®ång lµm kho¸n ®îc ký theo tõng c«ng viÖc hay tæ hîp c«ng viÖc vµ thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. Do vËy, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tr¶ l¬ng theo tõng th¸ng mµ cã thÓ tr¶ theo khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh trong hîp ®ång. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ______________ Hîp ®ång giao kho¸n Tªn c«ng tr×nh: §êng quèc lé 1A Tªn ®éi trëng: Lª ViÖt Hoµ Tªn tæ trëng: NguyÔn TiÕn Dòng Tªn kÕ to¸n trëng:Phan Hång Nga ST T Néi dung c«ng viÖc §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 §µo ®Êt VËn chuyÓn m2 m3 1500 300 4500 3000 6.750.000 900.000 Céng 7.650.000 Cao Thuú Anh - 38A2 52 TK334(1), 338 (2,3,4) TK622 TK334(2), 338 (4) L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp (biªn chÕ) TiÒn l­¬ng vµ trÝch KPC§ (2%) cho c«ng nh©n thuª ngoµi
 53. 53. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Nh vËy theo biªn b¶n cña hîp ®ång giao kho¸n th× tÝnh tiÒn c«ng ®µo ®Êt cho c«ng nh©n sÏ lµ: §¬n gi¸ :4500®/m2 Khèi lîng thi c«ng:1.500m 2 VËy tiÒn c«ng ®µo ®Êt sÏ lµ:4500x1500 =6.750.000 Cã nghÜa lµ l¬ng c«ng nh©n ®µo ®Êt vµ vËn chuyÓn sÏ ®îc tÝnh trªn c¬ së b¶ng chÊm c«ng vµ hîp ®ång chÝnh kho¸n - øng víi sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng ®Ó quy ra sè c«ng ®îc hëng l¬ng theo s¶n phÈm råi trªn c¬ së kÕt hîp víi hîp ®ång giao kho¸n vµ thanh to¸n. B¶ng chÊm c«ng vµ chia l¬ng vµ hîp ®ång thuª ngoµi cã d¹ng nh sau. Hîp ®ång thuª kho¸n ngoµi - sè 7 C«ng tr×nh: Quèc lé 1A Tªn ®éi trëng: Lª ViÖt Hoµ - ®éi cÇu Néi dung c«ng viÖc §VT Giao kho¸n Khèi lîng Thµnh tiÒn KÕt thóc Ký x¸c nhËn K lîng §¬n gi¸ B¾t ®Çu kÕt thóc Bèc xóc®Êt m2 740,3 10.00 0 5/6 20/6 740,3 7403159 20/6 17/6 §æ bª t«ng m2 100 45.00 0 8/6 20/6 100 4500.00 0 céng 1190315 9 Cao Thuú Anh - 38A2 53
 54. 54. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng chÊm c«ng vµ chia l¬ng Th¸ng 5/2005. ST T Hä vµ tªn Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng Tæng sè ngµy céng Tæng sè tiÒn ®îc lÜnh1 2 3 … 31 1 2 3 NguyÔn §×nh C- êng Vò V¨n Hoµn Ph¹m Danh Lam x x x x x x x x x … … … 30 30 29 925,116 925,116 894,279 … … … … … … … … … Céng 386 11.903,15 9 Tõ c«ng thøc: = §¬n gi¸ kho¸n x Suy ra: = x Nªn theo b¶ng cã: = x 30 = 925,116 ®ång NÕu hîp ®ång lµm kho¸n cha ®îc thanh to¸n ngay th× kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo TK 622 qua TK ®èi øng 331 Nî TK 622: 11.903,159 Cã TK 331: 11.903,159 Cuèi th¸ng c¸c hîp ®ång lµm kho¸n cha ®îc thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt sÏ ®îc tËp hîp vµo b¶ng kª hîp ®ång lµm kho¸n. Cao Thuú Anh - 38A2 54
 55. 55. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng kª hîp ®ång lµm kho¸n Th¸ng 5/2005 C«ng tr×nh: Quèc lé 1A §éi trëng: Bïi Quèc Th¾ng Sè hîp ®ång DiÔn gi¶i Chi phÝ s¶n xuÊt - TK622 Hîp ®ång lµm kho¸n sè 7 §µo ®Êt, vËn chuyÓn ®Êt ®¸, ®æ bª t«ng 11.903,159 … … … Hîp ®ång lµm kho¸n sè 11 §æ bª t«ng 2.973,145 Céng 17.482,170 Tõ b¶ng kª hîp ®ång lµm kho¸n kÕ to¸n sÏ lËp chøng tõ ghi sæ cho phÇn nî c«ng nh©n lao ®éng thuª ngoµi mµ c«ng ty ph¶i tr¶. Chøng tõ ghi sæ MS: 01.SKT Ngµy 31/5/2005 KÌm theo 01 chøng tõ gèc ST T TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã K/c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th¸ng 5/2005 cho c«ng tr×nh QL1A 622 331 17.482,17 0 17.482,17 0 Céng 17.482,17 0 17.482,17 0 NÕu hîp ®ång lµm kho¸n thanh to¸n ngay b»ng tiÒn t¹m øng cña ®éi th× kÕ to¸n sÏ h¹ch to¸n vµo TK622 qua TK ®èi øng 141 Nî TK 622: … Cã TK 141: … Cao Thuú Anh - 38A2 55
 56. 56. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cïng víi chøng tõ ghi sæ, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l¬ng cïng c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ nhËt ký chung. NhËt ký chung Quý II/2005 NTG S Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi vµo sæ TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµ y Nî Cã 31/6 231 31/6 Thanh to¸n tiÒn c«ng nh©n thuª ngoµi QL1A x x 622 141 17.842,17 0 17.84217 0 Sau ®ã m¸y sÏ chuyÓn sè liÖu vµo sæ TK 622 vµ ghi sæ chi tiÕt chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh. Sæ C¸i TK622 Quý II/2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã … … … … … … 231 31/6 Chi phÝ nh©n c«ng thuª ngoµi QL1A 331 17.842,170 K/c chi phÝ NCTT vµo s¶n phÈm dë dang 1542 309.277.43 2 Céng sè ph¸t sinh 309.277.432 309.277.43 2 Sæ chi tiÕt TK 622 C«ng tr×nh: Quèc lé 1A STT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè Ngµ y Nî Cã Cao Thuú Anh - 38A2 56
 57. 57. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 31/6 31/6 31/6 31/6 Thanh to¸n tiÒn nh©n c«ng thuª ngoµi K/c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo s¶n phÈm dë dang 331 1542 17.482,170 309.277.43 2 309.277.43 2 Sau khi lªn sæ chi tiÕt TK 621 - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tõng c«ng tr×nh m¸y sÏ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo TK 154 theo ®iÒu kho¶n. Nî TK (1542) :309.277.462 (§êng QL 1A) Cã TK 622 : 309.277.432 (§êng QL 1A) 3- KÕ to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng Theo chÕ ®é ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®îc bé tµi chÝnh bn hµnh chÝnh thøc quyÕt ®Þnh s« 1864 Q§/BTS ngµy 16/12/98, xÝ nghiÖp ®· më thªm TK 623 dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Còng nh c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c m¸y thi c«ng bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh thi c«ng. §©y lµ mét trong nh÷ng bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ chiÕm mét tØ lÖ kh«ng nhá trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn gióp c«ng ty ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh còng nh gi¶m mét lîng hao phÝ nh©n c«ng ®¸ng kÓ. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cao Thuú Anh - 38A2 57 TK2141 TK623 TK111,112 TrÝch khÊu hao TSC§ Chi phÝ m¸y thi c«ng thuª ngoµi
 58. 58. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngoµi ra TSC§ cña C«ng ty gåm mét sè thiÕt bÞ, dông cô phôc vô cho qu¶n lý vµ nhµ xëng kh¸c. Trong mét th¸ng m¸y thi c«ng cã thÓ phôc vô ho¹t ®éng cho nhiÒu c«ng tr×nh do vËy c«ng ty giao m¸y cho c¸c tæ ®éi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn chñ ®éng còng nh n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý. §ång thêi c¸c ®éi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n m¸y mãc th«ng qua c¸c chøng tõ ban ®Çu lµ "qui ®Þnh ®iÒu ®éng xe (m¸y). §Õn cuèi th¸ng phiÕu nµy cïng c¸c giÊy tê cã liªn quan sÏ ®îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ vµ ph©n bæ cho tõng ®èi tîng sö dông. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n cho c«ng tr×nh ®ã. Trêng hîp ph¶i thuª m¸y th× ®éi trëng ®éi thi c«ng vµ ®¬n vÞ cho thuª ph¶i lµm hîp ®ång thuª m¸y nh sau: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hîp ®ång thuª m¸y thiÕt bÞ H«m naylµ ngµy ……. hai bªn chóng t«i gåm: Bªn cho thuª m¸y (bªn A): C«ng ty vËt t thiÕt bÞ giao th«ng §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Bªn thuª m¸y (bªn B) : C«ng ty x©y dùng …. §Þa chØ §iÖn tho¹i: Hai bªn cïng tho¶ thuËn thuª thiÕt bÞ víi nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: Cao Thuú Anh - 38A2 58
 59. 59. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §iÒu 1: Bªn A ®ång ý cho bªn B thuª mét m¸y trén bª t«ng phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh quèc lé 1A. - Thêi gian: tõ ngµy 20/5/2005 ®Õn khi xong - §Þa ®iÓm: t¹i quèc gia 1A §iÒu 2: §¬n gi¸ vµ h×nh thøc thanh to¸n - §¬n gi¸: 300.000®ång/1 giê m¸y - H×nh thøc thanh to¸n: Hµng th¸ng hai bªn x¸c nhËn vµ thanh to¸n theo sè giê m¸y thùc tÕ ho¹t ®éng, tr¶ b»ng tiÒn mÆt. §iÒu 3: Tr¸ch nhiÖm bªn A §iÒu 4: Tr¸ch nhiÖm bªn B Cao Thuú Anh - 38A2 59
 60. 60. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng ph©n bæ chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng M¸y san - Quý II/2005 Tæng nguyªn gi¸ Thêi gian sö dông Thêi sö dông Møc thu kho¸n 144.000.000 3 1,5 1 0,5 §éi 2=72.000.000 §éi 3= 48.000.000 §éi cÇu=24.000.000 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng kÕ to¸n ph©n bæ nh sau: M¸y san: - Nguyªn gi¸: 24.000.000 - Sè th¸ng sö dông: 3 th¸ng trong ®ã: + §éi 2 sö dông lµ 1,5 th¸ng + §éi 3 sö dông lµ 1 th¸ng + §éi cÇu lµ 0,5 th¸ng VËy ta cã: Møc thu kho¸n cña ®éi 2 = = 12.000.000® Møc thu kho¸n cña ®éi 3 = = 8.000.000® Møc thu kho¸n cña ®éi cÇu = = 4.000.000® Sau khi thi c«ng xong ®éi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm lËp b¶n thanh to¸n giao kho¸n thiÕt bÞ xe, m¸y n¨m 2005 nh sau: C«ng ty x©y dùng cÇu ®êngCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Binh ®oµn 11 §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc B¶n thanh to¸n giao kho¸n thiÕt bÞ xe, m¸y thiÖt bÞ cña c«ng ty XDC§ cho ®éi cÇu. Hai bªn thèng nhÊt thanh to¸n sö dông thiÕt bÞ quý II/2005 ®êng quèc lé 1A nh sau: Cao Thuú Anh - 38A2 60
 61. 61. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ST T Tªn tµi s¶n §Þnh møc sö dông Thêi gian ngõng viÖc Thêi gian ho¹t ®éng Thµnh tiÒn Sè ca Lý do Sè ca §G/ca 1 M¸y lu 22 ca/T 22 ca B·o lôt 280.000 - 2 M¸y ñi 22 ca/T 60 ca B·o lôt 400.000 17.000.00 0 3 M¸y san 22 ca/T 22 ca B·o lôt 500.000 24.000.00 0 Céng 41.600.00 0 Dùa trªn c¬ së b¶n thanh to¸n giao kho¸n thiÕt bÞ xe, m¸y n¨m 2005kÕ to¸n ®iÒu khiÓn tiÒn khÊu hao m¸y thi c«ng nh sau: Nî TK 623(4) : 41.600.000 Cã TK 141 (3) : 41.600.000 §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó vµo nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK 623 vµ TK cã liªn quan ®ång thêi vµo sæ chi tiÕt TK 623 vµ kÕt chuyÓn vµo TK 154. NhËt ký chung Quý II/2005 NTG S Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµ y Nî Cã 15/6 230 15/6 XuÊt vËt liÖu ch¹y m¸y ®êng 8 – H¬ng S¬n x x 6232 152 143.600 143.600 15/6 231 15/6 XuÊt vËt liÖu ch¹y m¸y ®êng quèc lé 1 x x 6232 152 125.000 125.000 30/6 35 30/6 Thanh to¸n tiÒn thuª m¸y trén bª t«ng ®êng QL1A TGTGT dån vµo tr¶ b»ng tiÒn t¹m øng x x x x 6237 141 1331 141 8.500.000 850.000 8.500.000 850.000 31/6 214 31/6 Sè tiÒn thuª CN x 6231 2.228.500 Cao Thuú Anh - 38A2 61
 62. 62. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®iÒu khiÓn m¸y ®- êng QL1A x 331 2.228.500 31/6 TiÒn khÊu hao m¸y TC thanh to¸n b»ng tiÒn t¹m øng x x 6234 1413 14.470.75 0 14.470.75 0 Sæ c¸i tµi kho¶n 623 Quý II/2005 NTG S Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµ y Nî Cã 15/6 23 0 15/6 XuÊt vËt liÖu lµm ®êng 8 – H- ¬ng s¬n 152 143.600 15/6 23 1 15/6 XuÊt vËt liÖu ch¹y m¸y QL 1A 152 125.300 30/6 35 30/6 Thanh to¸n tiÒn trén bª t«ng ®- êng 1A – t¹m øng 141 8.500.000 31/6 21 4 31/6 Thanh to¸n tiÒn CN ®iÒu khiÓn m¸y ®êng QL1A 331 2.228.500 31/6 31/6 TiÒn khÊu hao m¸y thi cong QL1A 1413 11.600.00 0 K/c chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo s¶n phÈm dë dang 154 3563465.87 8 Céng 356.465.8 78 356.465.87 8 Cao Thuú Anh - 38A2 62
 63. 63. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt TK623 C«ng tr×nh: §êng quèc lé 1A Quý II/2005 NTG S Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµ y Nî Cã 15/6 231 15/6 XuÊt vËt liÖu ch¹y m¸y 152 125.300 30/6 35 30/6 Thanh to¸n tiÒn thuª m¸y 141 8.500.000 31/6 44 31/6 Thanh to¸n tiÒn CN ®iÒu khiÓn m¸y 331 2.228.500 31/6 31/6 TiÒn KH m¸y thi c«ng 1413 11.600.00 0 K/C chi phÝ m¸y thi c«ng vµo s¶n phÈm dë dang 1543 206.582.6 21 Céng sè ph¸t sinh 206.582.6 21 206.582.6 21 Ta cã ®iÒu khiÓn nh sau víi viÖc kÕt chuyÓn chi phÝ m¸y thi c«ng vµo s¶n phÈm dë dang sau khi lªn sæ: Nî TK 154 : 206.582.621 Cã TK 623 : 206.582.621 4. Chi phÝ s¶n xuÊt chung §i thi c«ng c«ng tr×nh ngoµi nh÷ng kho¶n chi phÝ trªn cßn c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung phôc vô s¶n xuÊt, c¸c kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh võa ®îc h¹ch to¸n vµo TK 627 bao gåm chi phÝ sau: + TiÒn l¬ng,c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh©n viªn phôc vô nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh (TK 6271) +Chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng cho c«ng t¸c phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt chung cña c«ng tr×nh (TK 6272) + Chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt (TK 6273) Cao Thuú Anh - 38A2 63
 64. 64. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ViÖc trÝch BHXH, BHYT, KPC§ còng ®îc thùc hiÖn t¬ng tù nh c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. Nh÷ng c«ng cô cã gi¸ trÞ lín nhng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ TSC§ ®îc sö dông nhiÒu lÇn th× tiÕn hµnh ph©n bå dÇn cßn nh÷ng dông cô cã gi¸ trÞ nhá nh cuèc, xÎng... th× tiÕn hµnh ph©n bæ 1 lÇn cho c«ng tr×nh ®ã. + Chi phÝ khÊu hao TSC§ kh«ng ph¶i m¸y thi c«ng phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt chung (TK 6274) + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh tiÒn ®iÖn, níc... (TK6277) + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c nh chi phÝ giao dÞch, tiÕp kh¸ch (TK 6278) XÝ nghiÖp ®· më ®ñ 6 tiÓu kho¶n cÊp 2 nh»m theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh cã liªn quan tíi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× sÏ ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. Cßn trêng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cã liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh th× kÕ to¸n sÏ tËp hîp chung vµ tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc nh©n c«ng trùc tiÕp. Cao Thuú Anh - 38A2 64
 65. 65. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Cao Thuú Anh - 38A2 65 TK 334, 338 TK 627 TK 152 TK 153, 111 TK 214 Chi phÝ thi c«ng, qu¶n lý thi c«ng c«ng tr×nh VËt liÖu xuÊt dïng Chi phÝ c«ng cô dông cô TK 142 (1) TËp hîp CP tr¶ tr­íc FS trong kú Ph©n bæ CP tr¶ tr­íc vµo CP chung Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 111,112 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn
 66. 66. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TK 6274 ®îc c«ng ty sö dông dïng ®Ó h¹ch to¸n toµn bé chi phÝ khÊu hao TSC§ bé phËn qu¶n lý tæ, ®éi. Hµng quý tiÕn hµnh tÝnh khÊu hao ®Ó h×nh thµnh vèn vµ quü söa ch÷a TSC§. B¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/03 c«ng ty ¸p dông tÝnh khÊu hao theo quy ®Þnh 116/1999 Q§ - BTC ngµy 30/12/1999 cña Bé Tµi chÝnh B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Quý II/2005 Sè TT Tªn TS Sè n¨m SD Tæng NG Nguyªn gi¸ KHTSC§ n¨m 2004 Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Õn 31/5/05 NVNS NVBS NV vay 1 M¸y ñi 5 17.600.000 17.600.00 0 3.520.000 14.080.000 2 M¸y TBT 5 16.830.000 16.830.00 0 4.207.500 12.622.500 3 M¸y san 4 24.000.000 24.000.00 0 4.800.000 19.200.000 Tæng céng 41.600.000 56.322.512 B¶ng tÝnh trÝch ngang KH TSC§ Quý II/2005 ST T Tªn tµi s¶n Sè th¸ng sö dông Ho¹t ®éng KhÊu hao c¬ b¶n II/2005 Sè ca §¬n gi¸ 1 M¸y ñi 3 44 400.000 880.000 2 M¸y trén bª t«ng 3 66 255.000 1.051.815 3 M¸y san 3 48 500.000 1.200.000 Ngoµi ra cßn cã c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ tiÒn ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i, tiÒn thuª nhµ, chi phÝ tiÕp kh¸ch... Chi phÝ ph¸t sinh cho Cao Thuú Anh - 38A2 66
 67. 67. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp c«ng tr×nh nµo th× thanh to¸n cho c«ng tr×nh ®ã. C¸c chøng tõ lµ c¸c ho¸ ®¬n thanh to¸n. Cao Thuú Anh - 38A2 67
 68. 68. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty XDC§ Binh ®oµn 11 NhËt ký chung Quý II/2005 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã 10/6 230 10/6 XuÊt dông cô cho qu¶n lý ®éi, xëng x 6272 153 2.105.000 2.105.000 31/6 31/6 Chi phÝ khÊu hao TSC§ x 6274 214 11.201.50 0 11.201.50 0 31/6 36 31/6 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i x 6278 133 141 850.000 85.000 935.000 31/6 31/6 TiÒn l¬ng NVQL trong biªn chÕ x 6271 141 6.472.660 6.472.660 TrÝch sæ c¸i TK 627 – Quý II/2005 (Sæ chi tiÕt) NTG S Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµ y Nî Cã 10/6 10/6 XuÊt dông cô VLQL ®éi 153 2.105.000 31/6 31/6 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 214 11.201.50 0 31/6 31/6 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i 141 935.000 TiÒn l¬ng NVQL trong biªn chÕ 141 6.472.660 K/c chi phÝ SXC quý II sang TK chi phÝ SXDD 1544 502.212.48 8 Céng ph¸t sinh 502.212.4 502.212.48 Cao Thuú Anh - 38A2 68
 69. 69. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 88 8 Vµ kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu kho¶n bót to¸n sau: Nî TK 154 (1544): 502.212.488 Cã TK 627: 5023.212.488 TrÝch sæ c¸i TK 627 – Quý II/2005 NTG S Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµ y Nî Cã 10/6 230 10/6 XuÊt dông cho cho qu¶n lý ®éi –QL1A 153 2.105.000 31/6 31/6 Chi phÝ KHTSC§ - QL1A 214 11.291.50 0 31/6 36 1/6 Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho NLQL ®éi K/C chi phÝ SXC quý II/2005 141 6.472.600 782.093.00 0 Céng ph¸t sinh 782.093.0 00 782.093.00 0 TrÝch sæ c¸i TK 154 – Quý II/2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d Sè ngµ y Nî Cã Nî Cã 1 31/6 Sè d ®Çu kú 382.262.287 §êng QL1A 382.262.287 §êng 8- H¬ng S¬n - K/c CPNVL TT 4.904.697.707 5.286.959.994 §êng QL 1A 3.017.331.917 3.399.594.204 §êng 8 – H¬ng S¬n 1.887.365.787 1887.365.787 K/c CPNC TT 539.914.942 5.286.874.936 §êng QL 1A 309.277.432 3.708.865.636 §êng 8 – H¬ng S¬n 230.637.510 2.118.003.297 KC CP m¸y thi c«ng 234.629.357 6.061.504.293 §êng QL 1A 206.582.621 3.915.398.257 §êng 8 – H¬ng s¬n 28.046.736 2.146.050.033 K/C CPSXC 669.733.296 6.731.237.589 Cao Thuú Anh - 38A2 69
 70. 70. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §êng QL 1A 502.212.488 4.417.610.742 §êng 8 – H¬ng s¬n 167.520.808 2.313.570.841 K/c CP thùc tÕ 6.348.975.299 6.731.237.589 §êng QL 1A 4.035.404.458 4.417.610.742 §êng 8 – H¬ng s¬n 2.313.570.841 2.313.570.841 Sè d cuèi kú §êng QL 1A 0 §êng 8 – H¬ng s¬n 2.313.57 Gi¸ thµnh s¶n phÈm 0.841 §êng QL 1A 4.417.61 §êng 8 – H¬ng s¬n 0.472 Sæ chi tiÕt TK154 C«ng tr×nh: Quèc lé 1A Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã 31/6 Sè d ®Çu kú 382.262.287 K/c CP NVL trùc tiÕp 621 3.017.331.9 17 3.017.331.9 17 K/c CPCNTT 622 309.277.432 309.277.432 K/c CP MTC 623 206.582.621 206.582.621 K/c CPSXC 627 502.212.488 502.212.488 Céng chi phÝ thùc tÕ 4.635.404.4 58 4.417.666.7 45 Sè d cuèi kú Gi¸ thµnh s¶n phÈm Céng 4.417.666.7 45 5. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Kú tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty XDC§ - binh ®oµn 11 ®îc x¸c ®Þnh lµ hµng quý vµo thêi ®iÓm cuèi quý. C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n cho mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao lµ gi¸ thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Ta tÝnh ®îc gi¸ thùc tÕ Cao Thuú Anh - 38A2 70
 71. 71. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú theo c«ng thøc sau: = + - VËy t¹i c«ng tr×nh quèc lé 1A t¹i thêi ®iÓm cuèi kú c«ng ty x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ KLXL hoµn thµnh bµn giao trong kú lµ: 382.262.287 + (3.017.331.917 + 309.277.432 + 206.582.621 + 502.212.488) - 0 = 4.417.666.745 Tõ ®ã ta cã thÓ tæng hîp kh¸i qu¸t chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña c«ng ty b»ng s¬ ®å sau: Cao Thuú Anh - 38A2 71
 72. 72. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty t¹i c«ng tr×nh quèc lé 1A Cuèi quý tõ sè liÖu trªn c¸c sè chi tiÕt TK621, 622, 6271, 6273, 6278, 104 kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Cao Thuú Anh - 38A2 72 TK621 TK154 TK632 TK622 TK623 TK623 338.574.396® 226.151.600® 4.417.666.745® K/c chi phÝ vµo gi¸ thµnh 568.025.232®
 73. 73. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng tr×nh quèc lé 1A Quý II/2005 ST T Kho¶n môc chi phÝ Sè d ®Çu kú Chi phÝ ph¸t sinh trong kú Sè d cuèi kú Gi¸ thµnh s¶n phÈm 1 NVL trùc tiÕp 267.583.6 00 3.017.337.9 17 - 2.284.915.5 17 2 NC trùc tiÕp 29.296.96 4 309.277.432 - 338.574.396 3 M¸y thi c«ng 19.568.87 9 206.582.621 - 226.151.600 4 S¶n xuÊt chung 65.812.74 4 502.212.488 - 568.025.232 Céng 382.262.2 87 4.035.404.4 58 4.417.666.7 45 S¬ ®å tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña CTXL Cao Thuú Anh - 38A2 73 TK621 TK154 TK621 TK911 K/c chi phÝ NVLTT TK622 TK623 TK627 K/c chi phÝ NCTT Gi¸ thµnh SXSPXL thùc tÕ hoµn thµnh bµn giao K/c gi¸ thµnh SXSPXL ®· nghiÖm thu bµn giao ®Ó X§KQKD K/c CP sö dông MTC K/c CP SXC
 74. 74. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cao Thuú Anh - 38A2 74

×