Kt236

253 views
176 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt236

 1. 1. Lêi më ®Çu Cïng víi sù ®i lªn cña x· héi, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn cao vµ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. Trong ®iÒukiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc c¸c doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ trêng quy luËt cung cÇu vÒ hµng ho¸ cña x· héi. §Ó cã thÓ vît qua ®îc sù chän läc cña thÞ trêng, sù c¹nh tranh quyÕt liÖt, mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt kinh doanh sao cho v÷ng ch¾c vµ cã l îi nhÊt. ViÖc tæ chøc quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhng kÕ to¸n lu«n lµ c«ng cô quan träng vµ h÷u hiÖu nhÊt. V× kÕ to¸n lµ thu nhËn vµ sö lý, cung cÊp th«ng tin vÒ tµi s¶n - sù vËn ®éng cña tµi s¶n, vèn lµ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña vèn xem cã qu¶n lý tèt hay kh«ng tõ ®ã gióp cho c¸c chñ thÓ qu¶n lý ®a ra c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp cña m×nh. KÕ to¸n cßn cung cÊp th«ng tin vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan vµ chó ý tíi nh c¸c nhµ ®Çu t, Ng©n hµng, chñ doanh nghiÖp kh¸c vµ b¸o c¸o víi c¬ quan Nhµ níc. C«ng viÖc kÕ to¸n cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh vµ ®ßi hái sù chÝnh x¸c còng nh trung thùc cao, gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cã mèi quan hÖ h÷u c¬, chóng lu«n g¾n bã víi nhau t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt, mét hÖ thèng ®ång bé trong qu¶n lý. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc, hîp lý vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng cho viÖc chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u víi vèn kiÕn thøc ®· ®îc häc vµ nghiªn cøu, ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì cña thÇy Hoµng V¨n Tëng vµ c¸c c« chó c¸n bé trong c«ng ty. Víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña m×nh em xin ®îc tr×nh bµy b¸o c¸o tæng hîp vÒ qu¸ tr×nh thùc tËp cña m×nh. B¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 3 ch¬ng:
 2. 2. Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng th b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
 3. 3. Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty - C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, thuéc c«ng ty mÝa ®êng I cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Tríc ®©y lµ tiÒn th©n cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®îc hai tØnh Thîng H¶i vµ Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) gióp ®ì x©y dùng (v× vËy cã tªn lµ H¶i Ch©u) - C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u do Bé c«ng nghiÖp nhÑ quýªt ®Þnh thµh lËp ngµy 02/09/1965. QuyÕt ®Þnh sè 1355 NN - TCCDQ§ ngµy 29/10/1994 cña Bé trëng n«ng th«n vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n) vÒ viÖc ®æi tªn vµ bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh cña nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Ch©u. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u cã tªn giao dÞch lµ: Hai Chau COFECTIONERY COMPANY Tªn viÕt t¾t: Hai Chau COMPANY. Trô së cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ë 15 M¹c ThÞ Bëi - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi. DiÖn tÝch mÆt b»ng hiÖn nay lµ 55.000 m2 Trong ®ã: Nhµ xëng : 23.000 m2 V¨n phßng : 3.000 m2 Kho b·i : 5.000 m2 Phôc vô c«ng céng : 2.400 m2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®îc chi lµm c¸c giai ®o¹n sau: * Thêi kú ®Çu thµnh lËp (1965 - 1975)
 4. 4. - Vèn ®Çu t: Do ch¸nh thanh tra ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü nªn c«ng ty kh«ng cßn lu tr÷ sè liÖu ban ®Çu. NhiÖm vô d©n sinh kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty trong thêi kú nµy lµ phôc vô d©n sinh quèc phßng. - N¨ng lùc s¶n xuÊt gåm: + Ph©n xëng s¶n xuÊt m× sîi: gåm 6 d©y truyÒn b¸n c¬ giíi c«ng suÊt 2,5 - 3tÊn/ca. S¶n phÈm chÝnh lµ m× l¬ng thùc, m× thanh,m× hoa … + Ph©n xëng b¸nh: gåm 1 d©y chuyÒn m¸y c¬ giíi víi c«ng suÊt 2,5 tÊn/ca. S¶n phÈm chÝnh lµ b¸nh quy (h¬ng th¶o, quy døa, quy b¬, quýt…) b¸nh l¬ng kho (phôc vô quèc phßng). + Ph©n xëng kÑo: gåm 2 d©y truyÒn b¸n c¬ giíi, c«ng suÊt mçi d©y lµ 1,5 tÊn/ca. S¶n phÈm chÝnh lµ kÑo cøng, kÑo mÒm (chanh, cam, cµ phª) Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 850 ngêi/n¨m. Trong thêi kú nµy do chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü n¨m (1972) nªn ph©n xëng cña c«ng ty ®îc t¸ch ph©n xëng kÑo sang nhµ m¸y MiÕn Hµ Néi thµnh lËp nhµ m¸y H¶i Hµ (nay lµ C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ - Bé C«ng nghiÖp). Thêi kú nµy do tr×nh ®é c«ng nghÖ cßn thÊp, lao ®éng thñ c«ng lµ chñ yÕu, do vËy s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña nh©n d©n. * Thêi kú 1976-1985: - Sang thêi kú nµy c«ng ty ®· kh¾c phôc ®îc nh÷ng thiÖt h¹i sau chiÕn tranh vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt theo híng míi: s¶n xuÊt hµng ho¸. - N¨m 1976 Bé C«ng nghiÖp thùc phÈm cho kÕt hîp nhµ m¸y MÉu §¬n (L¹ng S¬n) thµnh lËp xëng sÊy phun. Ph©n xëng nµy s¶n xuÊt 2 mÆt hµng lµ: S÷a ®Ëu nµnh víi c«ng suÊt lµ 3,5 tÊn/ca. Sè c«ng nh©n lµ 1250 ngêi/n¨m.
 5. 5. Do nhu cÇu thÞ trêng, c«ng ty ®· thanh lý 2 d©y chuyÒn hiÖn nay t¹i c«ng ty ®· n©ng cÊp vµ ®a vµo ho¹t ®éng 1 d©y chuyÒn: - N¨m 1982 do khã kh¨n vÒ bét mú nhµ níc bá chÕ ®é m× sîi thay l¬ng thùc. C«ng ty ®îc Bé C«ng nghiÖp vµ thùc phÈm cho ngõng ho¹t ®éng ph©n xëng mú l¬ng thùc. §ång thêi còng trong giai ®o¹n nµy, nhËn biÕt ®îc nhu cÇu thÞ trêng, nhµ m¸y bæ xung thªm 2 lß thñ c«ng kem xèp, c«ng suÊt 240kg/ca vµ bét canh víi c«ng suÊt lµ 3,5 tÊn/ngµy. C¸c s¶n phÈm võa ®îc s¶n xuÊt ra ®Òu ®îc tiªu thô hÕt. * Thêi kú 1986-1991: - Cïng víi c¶ níc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, nhµ m¸y chuyÓn sang kinh doanh tù bï ®¾p chi phÝ kh«ng cßn sù bao cÊp cña nhµ níc. N¨m 1989-1990: TËn dông nhµ xëng cña ph©n xëng sÊy fun c«ng ty ®· l¾p ®Æt thªm 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia víi c«ng suÊt lµ 2000 lÝt/ngµy. N¨m 1990-1991: C«ng ty ®Æt thªm 2 d©y chuyÒn b¸nh quy §µi Loan níng b»ng lß ®iÖn t¹i khu nhµ xëng cò víi c«ng suÊt lµ 2,5 - 2,8 tÊn/ca. - Sè CNV b×nh qu©n lµ 950 ngêi/n¨m. * Thêi kú 1992 ®Õn nay: - Thêi kú nµy C«ng ty thùc hiÖn s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt theo chñ tr- ¬ng míi híng vµo ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng nh b¸nh kÑo. C«ng ty ®· mua thªm thiÕt bÞ míu, thay ®æi mÉu m· mÆt hµng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cho phï hîp víi ngêi tiªu dïng. - N¨m 1993 nhËn thÊy s¶n phÈm cña nhµ m¸y cßn ë cÊp trung b×nh vµ thÊp nªn gi¸m ®èc nhµ m¸y quyÕt ®Þnh t¹o ra mét s¶n phÈm cao cÊp cña ngµnh b¸nh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi thÞ trêng hiÖn t¹i vµ t- ¬ng lai. Trong n¨m nhµ m¸y ®Çu l¾p ®Æt d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem sèp cña T©y §øc (CHDC §øc) víi c«ng suÊt 1 tÊn/ca, thùc tÐ 0,75 tÊn/ca vµ cã thÓ n©ng cao c«ng suÊt h¬n nÕu tiªu thô tèt mua thªm l« lß
 6. 6. níng míi. S¶n phÈm nµy ®· ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ ®©y còng lµ mét s¶n phÈm cao cÊp trong ngµnh b¸nh. §©y lµ mét d©y chuyÒn dÇu tiªn xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam, cã thÓ nãi t¹i thêi ®iÓm l¾p ®Æt, d©y chuyÒn nµy lµ hiÖn ®¹i nhÊt §«ng Nam ¸. Khi l¾p ®Æt xong d©y chuyÒn nµy th× tæng gi¸ trÞ tµi s¶n vµo kho¶ng 40 tû ®ång. - N¨m 1994 nhµ m¸y ®Çu t thªm 1 d©y chuyÒn b¸nh kem xèp phñ s«c«la cña T©y §øc víi c«ng suÊt 0,5 tÊn.ca. §©y lµ d©y chuyÒn hiÖn ®¹i nh¸t vµ s¶n phÈm nµy còng lµ s¶n phÈm cao cÊp nhÊt cña ngµnh b¸nh kÑo ViÖt Nam. S¶n phÈm nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho C«ng ty. - Còng trong n¨m 1994 nhµ m¸y ®æi ten thµnh C«ng ty BKHC cho phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú míi. C«ng ty BKHC lµ thµnh viªn cña C«ng ty MÝa ®êng I trùc thuéc Bé NN vµ PTNT. - N¨m 1995 C«ng ty triÓn khai ph¬ng ¸n kinh doanh, t×m ®èi t¸c kinh doanh víi BØ s¶n xuÊt kÑo s«c«la. HiÖn nay s¶n phÈm nµy ®ang chiÕm u thÕ tren thÞ trêng trong vµ ngoµi níc (sè s¶n phÈm xuÊt khÈu lµ 70%), n¨m 1998 ®· chuyÓn thµnh 100% vèn níc ngoµi. - N¨m1996, C«ng ty ®· ph¸t triÓn s¶n phÈm truyÒn thèng lµ bét canh, C«ng ty ®· nghiªn cøu ®a ra c«ng nghÖ bét canh ièt vµo s¶n xuÊt. Ngoµi sù tµi trî cña ch¬ng tr×nh quèc gia PCRLI, vµ ®îc sù tµi trî cña AUSTRAYLIA trong ch¬ng tr×nh phßng chèng rèi lo¹n tiªu ho¸ do thiÕu ièt, C«ng ty ®· ®Çu t thiÕt bÞ trªn 500 tr® v× vËy mµ ®· n©ng cao s¶n l- îng s¶n xuÊt bét canh lªn gÊp hai lÇn so víi n¨m 1995. Cuèi n¨m 1996 ®Çu n¨m 1997 C«ng ty ®Çu t l¾p ®Æt 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cña CHLB §øc, trong ®ã cã 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng víi c«ng suÊt 2.400 kg/ca vµ 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm víi c«ng suÊt 3.000
 7. 7. kg/ca. Khi C«ng ty l¾p ®Æt xong 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo nµy, th× tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty lªn tíi 85 tû ®ång. - N¨m 1998 C«ng ty ®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh H¶i Ch©u víi c«ng suÊt lµ 4 tÊn/ca. - Gi÷a n¨m 2001, nhËn thÊy sù thµnh c«ng trªn thÞ trêng b¸nh kem xèp vµ møc sèng d©n c ngµy cµng cao, nhu cÇu ngµy cµng phong phó, C«ng ty ®Çu t thªm 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp cña CHLB §øc víi c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 1,6 tÊn.ca ®Ó n©ng gÊp ®«i d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp. Cuèi n¨m nµy C«ng ty ®Çu t thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt s«c«la víi c«ng suÊt 2000 kg/h, d©y chuyÒn nµy hiÖn ®ang ch¹y thö víi c«ng suÊt 10 tÊn cha nghiÖm thu. Trong nh÷ng n¨m qua cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé, sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ vµ quyÕt t©m cao cña t©p thÓ CBCNV ®· phÊn ®Êu kh¾c phôc mäi khã kh¨n tríc t×nh h×nh khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ nh÷ng biÕn ®éng cña s¶n xuÊt vÒ vËt t, NVL, gi¸ c¶ t¨ng... ®Ó v¬n lªn b»ng nç lùc cè g¾ng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña §¶ng ®Ò ra, Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng thu nhËp cña nh©n d©n lao ®éng. * Nh÷ng thµnh tÝch chung cña tËp thÓ trong nh÷ng n¨m qua. - Thêi kú 1965-1990: + Hu©n ch¬ng kh¸ng chiÕn h¹ng II n¨m 1973. + Hai hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III n¨m 1979-1981. + Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III cho tæ sÊy mú ca A n¨m 1980. + L·ng hoa cña Chñ tÞch T«n §øc Th¾ng n¨n 1979. + B»ng khen cña ChÝnh Phñ n¨m 1989. - Thêi kú 1991 - 2000: + Hai hu©n ch¬ng chiÕn c«ng h¹ng II vµ thµnh tÝch cña lùc lîng b¶o vÖ, tù vÖ C«ng ty n¨m 1995-1996.
 8. 8. + Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III vÒ thµhh tÝch th¬ng binh liÖt sü, phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa n¨m 1997. + Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng II n¨m 1998 vÒ thµnh tÝch s¶n xuÊt kinh doanh tõ 1993-1998. + Hu©n ch¬ng ChiÕn c«ng h¹ng II vÒ thµnh tÝch lùc lîng tù vÖ 1995-1999, n¨m 2000. + Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña ChÝnh phñ n¨m 1999. + Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Tæng L§L§ c¸c n¨m 1994, 1998 vµ n¨m 1999. + Cê thi ®ua lu©n lu: Phong trµo b¶o vÖ An ninh Tæ quèc n¨m 1998-2000. + Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Bé NN vµ PTNT n¨m 1996,1997 ,1998 vµ cê 10 n¨m hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1998-1999. + Danh hiÖu §¶ng bé trong s¹ch v ÷ng m¹nh 5 n¨m 1995-2000 vÒ thµnh tÝch nép thuÕ, DN tiªu biÓu TPHN. + Tæ chøc C«ng ®oµn vµ TN ®¹t danh hiÖu v÷ng m¹nh xuÊt s¾c ®· ®îc c¸c cÊp c¸c ngµnh tõ TW ®Õn ®Þa ph¬ng khen thëng. HiÖn nay C«ng ty ®· lËp ®Ò nghÞ Nhµ níc tÆng c¸c hu©n ch¬ng cao quý kh¸c. II. Chøc n¨ng vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 1. Chøc n¨ng - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo. - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm m× ¨n liÒn, bét canh c¸c lo¹i. - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm níc gi¶i kh¸t cã cån vµ kh«ng cã cån. - Kinh doanh c¸c vËt t, nguyªn liÖu, bao b× ngµnh c«ng nghiªp thùc phÈm. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi níc ngoµi nh÷ng mÆt hµng C«ng ty kinh doanh.
 9. 9. 2. §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: - C«ng ty BKHC thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp c«ng nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm, nguyªn liÖu chñ yÕu mµ C«ng ty sö dông lµ c¸c lo¹i n«ng s¶n nh bét m×, ®êng, muèi ¨n vµ c¸c h- ¬ng liÖu kh¸c. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ c¸c lo¹i thùc phÈm kh« ®îc bao gãi theo c¸c mÉu m· nhÊt ®Þnh. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm nªn bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty BKHC ®îc chia lµm 5 PX. Mçi ph©n xëng thùc hiÖn mét quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn víi chu kú s¶n xuÊt ng¾n. C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Òu lµ b¸n tù ®éng m¸y mãc kÕt hîp víi thñ c«ng. Víi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã c¸c bíc c«ng nghÖ t¬ng ®èi ng¾n nªn cuèi th¸ng c«ng ty kh«ng cã s¶n phÈm dë dang, s¶n phÈm còng chÝnh lµ thµnh phÈm. III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty. 1. Bé m¸y qu¶n lý
 10. 10. 1.1 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý. Nh×n vµo s¬ ®å trªn ta thÊy tæ chøc qu¶n lý c«ng ty gåm 2 cÊp lµ cÊp ch¬ng tr×nh vµ cÊp ph©n xëng. ë cÊp c«ng ty, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ ®îc bè trÝ theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Do u ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ phï hîp víi c«ng ty cã quy m« võa vµ nhá, ®ång thêi nã kÕt hîp ®îc u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng víi nhau. Trong hÖ thèng trùc tuyÕn, chøc n¨ng ®êng qu¶n trÞ trªn xuèng díi vÉn tån t¹i nhng ë c¸c cÊp doanh nghiÖp ngêi ta bè trÝ x©y dùng thªm c¸c ®iÓm chøc n¨ng theo c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c. 1.2. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban: * Ban Gi¸m §èc: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kü thuËt Ban XDCB Phßng Hµnh chÝnh Phßng B¶o vÖ Phßng Tæ chøc Phßng KH - VT Phßng kÕ to¸n Ph©n xëng c¬ ®iÖn Ph©n xëng B¸nh II Ph©n xëng B¸nh I Ph©n xëng kÑo Ph©n xëng Bét canh
 11. 11. - Gi¸m §èc: phô tr¸ch chung vµ phô tr¸ch c¸c mÆt c«ng t¸c cô thÓ sau: + C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng (phßng tæ chøc lao ®éng). + C«ng t¸c kÕ to¸n - vËt t tiªu thô (phßng KH-VT) + C«ng t¸c tµi chÝnh - thèng kª - kÕ to¸n (phßng TC-TK-KT). + TiÕn bé kü thuËt vµ ®Çu t (phßng KT vµ Ban XDCB) - Phã G§ kü thuËt s¶n xuÊt: gióp viÖc cho Gi¸m §èc phô tr¸ch c«ng t¸c: + C«ng t¸c kü thuËt (phßng KT). + C«ng t¸c båi dìng n©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng (phßng TCL§). + §iÒu hµnh kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña c¸c ph©n xëng. - Phã § kinh doanh: gióp viÖc cho Gi¸m §èc phô tr¸ch c«ng t¸c: + C«ng t¸c kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm (phßng KH-VT). + C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ b¶o vÖ (Phßng HC vµ ban XDCB). * Phßng tæ chøc; - C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¸n bé: Nghiªn cøu x©y dùng c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý, quy chÕ ho¹t ®éng, chøc n¨ng, nhiÖm vô, néi dung ph©n cÊp qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch, quy ho¹ch c¸n bé ng¾n vµ dµi h¹n. Tæ chøc kiÓm ®iÓm, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¸n bé ®Þnh kú hµng n¨m. - C«ng t¸c d©n sù vµ chÕ ®é: Bæ xung, qu¶n lý hå s¬, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. KiÓm tra, gi¶i quyÕt x¸c minh, chøng nhËn lý lÞch CBCNV. - C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng: x¸c ®Þnh c¸c møc lao ®éng tæ chøc s¾p xÕp, ®iÒu ®éng lao ®éng vµ ®¸p øng nhiÖm vô s¶n xuÊt. X©y dùng c¸c quy chÕ qu¶n lý lao ®éng, c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng
 12. 12. cêng kû luËt lao ®éng. Qu¶n lý sö dông vµ ®iÒu ®éng lao ®éng kÞp thêi. - C«ng t¸c tiÒn l¬ng: x©y dùng vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, Quy chÕ tiÒn l¬ng sè: HC/TC ngµy. - C«ng t¸c ®µo t¹o: LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o, thùc hiÖn quy tr×nh ®µo t¹o theo quy chÕ ®µo t¹o. - C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng: LËp vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch BHL§. Thùc hiÖn quy chÕ BHL§ sè 271 HC/TC ngµy 15/8/2001. * Ban B¶o vÖ - Tù vÖ - thi ®ua: - Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua + Tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua, s¶n xuÊt, thi ®ua lao ®éng vµ c¸c phong trµo thi ®ua kh¸c. + Tham gia ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña c¸ nh©n, ®¬n vÞ, ph©n lo¹i ABC lµm c¬ së tiÒn l¬ng hµng th¸ng. + Tham gia xÐt duyÖt s¸ng kiÕn vµ ca chÝnh s¸ch danh hiÖu thi ®ua. - C«ng t¸c b¶o vÖ - tù vÖ. + X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn b¶o vÖ kü thuËt kÕ ho¹ch b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc, b¶o vÖ tµi s¶n vµ trËt tù an ninh trong c«ng ty. + X©y dùng néi quy vµ quy chÕ b¶o vÖ, mµng líi c¬ së ®Ó phßng ngõa ng¨n chÆn c¸c lo¹i téi ph¹m. + Híng dÉn nghiÖp vô cho nh©n viªn, thêng xuyªn s¬ kÕt rót kinh nghiÖm nh»m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuÇn tra canh g¸c. + N¾m vµ gi¶i quyÕt c¸c vô vi ph¹m tµi s¶n, kû luËt cña c«ng ty. + Tæ chøc huÊn luyÖn lùc lîng PCCC, lùc lîng tù vÖ. + Thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù ®Þa ph¬ng vµ c¸c ph¬ng ¸n quan sù. * Phßng kü thuËt:
 13. 13. - Qu¶n lý kü thuËt: Qu¶n lý toµn bé thiÕt bÞ kü thuËt, lý lÞch m¸y, thiÕt kÕ kü thuËt vµ c¸c th«ng sè cña kü thuËt s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ. hÖ thèng ®éng lùc, h¬i, ®iÖn, nhiÖt, ¸nh s¸ng... - X©y dùng kÕ ho¹ch tiÕn bé kü thuËt vµ c¸c bo thùc hiÖn: Tæng hîp c¸c kiÕn nghÞ, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt. - Qu¶n lý quy tr×nh c«ng nghÖ: X©y dùng vµ qu¶n lý d©y chuyÒn s¶n xuÊt quy tr×nh c«ng nghÖ. Theo dâi kiÓm tra vµ híng dÉn quy tr×nh quy ph¹m ®· ®Ò ra. - Nghiªn cøu s¶n phÈm míi: Nghiªn cøu chÕ ®é t¹o s¶n phÈm míi c¶i tiÕn quy c¸ch mÉu m·, bao b× s¶n phÈm. TËn dông NVL cã vµ phÕ liÖu lµm ra s¶n phÈm phô. - X©y dùng néi quy, quy tr×nh quy ph¹m: VËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toµn. - Gi¶i quyÕt c¸c sù cè trong s¶n xuÊt: Nh sù cè kü thuËt, sù cè c«ng nghÖ, trong ®iÒu kiÖn cã thÓ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc, söa ch÷a. - Qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, x©y dùng phÈm cÊp s¶n phÈm vµ tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng NVL, s¶n phÈm nhËp kho, xuÊt kho, phôc vô cho s¶n xuÊt vµ chuyªn ngµnh. - Phèi hîp víi phßng tæ chøc ®µo t¹o huÊn luyÖn CNV, quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt, bæ tóc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ vµ n©ng bËc hµng n¨m. - Phèi hîp x©y dùng tiªu chuÈn cÊp b©c«ng t¸c kü cho c¸c s¶n phÈm vµ ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt trong s¶n xuÊt. - NghiÖm thu ®¸nh gi¸ chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ phèi hîp thu håi thanh lý vËt t thiÕt bÞ. * Phßng kÕ ho¹ch - VËt t. - X©y dùng kÕ ho¹ch tæng hîp vÒ s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n vµ dµi h¹n gåm:
 14. 14. + KÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. + kÕ ho¹ch cung øng vËt t, kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n. - Ph©n bæ kÕ ho¹ch vµ lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp hµng th¸ng, quý, n¨m. + §Ó ®iÒu hµnh tæ chøc s¶n xuÊt. + §Ó ®iÒu ®é s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch x©y dùng vµ xö lý c¸c yªu cÇu ph¸t sinh trong s¶n xuÊt hµng ngµy, th¸ng, quý, n¨m. - LËp vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t, gia c«ng thiÕt bÞ, phô tïng, ph¬ng tiÖn, dông cô s¶n xuÊt. - Tæ chøc c¸c nghiÖp vô vÒ tiªu thô s¶n phÈm bao gåm: Ph¬ng thøc tiªu thô, gi¸ c¶, thÞ trêng, kh¸ch hµng Marketing vµ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm. - So¹n th¶o c¸c néi dung ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ trong lÜnh vùc cung øng vËt t, tiªu thô s¶n phÈm vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn, thanh lý hîp ®ång. - X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt. - Qu¶n lý vËt t, kho tµng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ xuÊt nhËp hµng ho¸. - X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t, ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vµ söa ch÷a lín, võa, nhá cïng XDCB. - CÊp ph¸t vËt t, trang thiÕt bÞ, dông cô s¶n xuÊt, thu håi phÕ liÖu, thanh lý tµi s¶n, thiÕt bÞ s¶n xuÊt. * Phßng kÕ to¸n thèng kª - tµi chÝnh (tµi vô). - LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ kÕ to¸n, thèng kª tµi chÝnh. - Theo dâi kÞp thêi, liªn tôc vµ cã hÖ thèng c¸c sè liÖu vÒ s¶n lîng, tµi s¶n, tiÒn vèn vµ c¸c quü vÒ xÝ nghiÖp.
 15. 15. - TÝnh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó lËp biÓu gi¸ thµnh thùc hiÖn tÝnh to¸n lç l·i, c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch theo chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª vµ th«ng tin kinh tÕ cña Nhµ níc. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tõng kú: - LËp kÕ ho¹ch giao dÞch víi Ng©n hµng ®Ó cung øng tiÒn mÆt: Nh tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, BHXH tõng kú. - Thu chi tiÒn mÆt, thu chi tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ. - QuyÕt to¸n tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o hµng kú theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. * Phßng Hµnh chÝnh - §êi sèng: - C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Gåm c«ng t¸c v¨n th, lu tr÷, ®¸nh m¸y, cÊp ph¸t v¨n phßng phÈm. + TiÕp kh¸ch ®Õn lµm viÖc, giao dÞch víi c«ng ty. + S¾p xÕp n¬i lµm viÖc, héi häp, tiÕp t©n. + Mua s¾m vµ cÊp ph¸t vËt rÎ tiÒn, v¨n phßng, vÖ sinh n¬i lµn viÖc. - Tæ chøc nhµ ¨n tËp thÓ: Thu chi tiÒn ¨n c¬m ca, c¬m kh¸ch vµ tæ chøc nÊu ¨n cho CBCNV. + Tæ chøc båi dìng b»ng tiÒn mÆt theo chÕ ®é cho CNV. + Tæ chøc ch¨n nu«i, t¨ng gia, c¶i thiÖn ®êi sèng cña CBCNV. - Nhµ trÎ mÉu gi¸o: Tæ chøc viÖc tr«ng, dËy vµ nÊu ¨n cho c¸c ch¸u. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é do ngµnh GD-§T vµ UBBB thiÕu nhi, nhi ®ßng. - Y tÕ c«ng ty: Qu¶n lý søc khoÎ, tæ chøc, kh¸m ch÷a bÖnh cho CBCNV, lµm c¸c thñ tôc ®i kh¸m ch÷a bÖnh ë bÖnh viÖn. Gi¶i quyÕt thñ tôc nghØ èm, thai s¶n (nghØ ®Î) TNL§ cho CBCNV. 2. Tæ chøc s¶n xuÊt: * S¬ ®å quy t×nh c«ng nghÖ:
 16. 16. - C«ng ty BKHC cã 5 P.X, gåm 4 PXSX chÝnh vµ 1 ph©n xëng phï trî. - Ph©n xëng b¸nh I s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh quy: H¬ng th¶o, H¶i Ch©u, Híng d¬ng, L¬ng kh«, Qui b¬, Quy hoa qu¶, Quy kem. + Ph©n xëng b¸nh II s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh kem xèp: Kem xèp th- êng, kem xèp thái vµ kem xèp phñ s«c« la. - Quy tr×nh s¶n xuÊt b¸nh: + Ph©n xëng kÑo gåm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt tÊt c¶ c¸c lo¹i kÑo cña c«ng ty s¶n phÈm cña c«ng ty gåm cã: KÑo cøng, kÑo mÒm s«c«la, kÑo cøng nh©n s«c«la, kÑo tr¸i c©y, kÑo s÷a dõa. Quy tr×nh s¶n xuÊt kÑo ®îc th«ng qua c¸c giai ®o¹n sau: S¬ ®å:Quy tr×nh s¶n xuÊt kÑo: + Ph©n xëng bét canh s¶n xuÊt bét canh thêng vµ bét canh ièt. Hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt bét canh cã c«ng nghÖ ®¬n gi¶n, m¸y mãc th« s¬, c¸c c«ng ®o¹n chñ yÕu lµ thñ c«ng. Quy tr×nh s¶n xuÊt nh sau: Phèi liÖu Trén C¸n Thµnh h×nh Bao gãi Chän b¸nhPh©n lo¹i G¹t b¸nh Phèi liÖu Trén NÊu Lµm nguéi Bao gãi Chän b¸nhDËp viªn L¨n c«n
 17. 17. S¬ ®å: Quy tr×nh s¶n xuÊt bét canh: IV. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty BKHC 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 1.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ngêi: - KÕ to¸n trëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vÒ ho¹t ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty. Tæ chøc ®iÒu hµnh bé m¸y kÕ to¸n, kiÓm tra vµ thùc hiÖn ghi chÐp lu©n chuyÓn chøng tõ. Ngoµi ra kÕ to¸n trëng cßn híng dÉn, chØ ®¹o viÖc lu gi÷ tµi liÖu, sæ s¸ch kÕ to¸n, lùa chän vµ c¶i tiÕn h×nh thøc kÕ to¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Chøc n¨ng quan träng nhÊt cña kÕ to¸n trëng lµ tham mu cho ban gi¸m ®èc, gióp gi¸m ®èc ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. - Phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n gi¸ thµnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi tËp hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh ®Ó quyÕt ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Rang muèi Phèi liÖu Trén Bao gãi KÕ to¸n tr­ëng Tr­ëng phßng tµi vô Phã phßng tµi vô kÕ to¸n kiªm tÝnh gi¸ thµnh Phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n TSC§ Phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n TGNH KÕ to¸n TL & BH KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n NVL KÕ to¸n Tæng hîp Thñ quü
 18. 18. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n TSC§; theo dâi sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña tµi s¶n cè ®Þnh, tiÕn hµnh trÝch vµ ph©n bæ khÊu hai cho c¸c ®èi tîng sö dông. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tiªu thô: §¶m nhËn c«ng viÖc theo dâi ho¹t ®éng b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng b¸n hµng. - KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi quü tiÒn mÆt, TGNH, tiÕn hµnh thanh to¸n víi ngêi mua, ngêi b¸n thanh to¸n c¸c kho¶n l¬ng b¶o hiÓm, theo dâi thanh to¸n víi ng©n s¸ch vµ cÊp trªn. - KÕ to¸n c«ng nî: Theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n c«ng nî cña kh¸ch hµng khimua hµng ho¸ cña c«ng ty. - KÕ to¸n NVL: Ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông vËt t cña c¸c ph©n xëng, ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô cho s¶n xuÊt. - KÕ to¸n tæng hîp: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, tæng hîp mäi sè liÖu chøng tõ mµ kÕ to¸n viªn giao cho. KiÓm tra viÖc ghi chÐp, lu©n chuyÓn chøng tõ sau ®ã b¸o c¸o l¹i cho kÕ to¸n trëng. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: Phô tr¸ch viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng BHXH, BHYT, KPC§, tiÒn c«ng, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. - KÕ to¸n TGNH: Qu¶n lý c¸c lo¹i vèn ng©n hµng, phô tr¸ch viÖc vay tr¶ víi ng©n hµng, theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n c«ng nî cña c«ng ty khi mua hµng ho¸ cña c«ng ty kh¸c. - Thñ quü: Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t tiÒn mÆt t¹i c«ng ty hµng ngµy. 2.HÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ t¹i c«ng ty: Tríc n¨m 1996, c«ng ty BKHC tæ chøc ¸p dông ghi sæ kho¸n theo h×nh thøc NhËt ký - chøng tõ. C«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn hoµn toµn theo ph¬ng thøc thñ c«ng. Tuy nhiªn tõ sau khi Bé Tµi chÝnh ban hµnh “hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp” ¸p dông trong c¶ níc thùc hiÖn 1/1/1996. C«ng ty ®· chuyÓn sang ¸p dông ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh
 19. 19. thøc NhËt ký chung lµ hÕt søc phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy m« cña c«ng ty. V× viÖc ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung nµy lµ ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn cho sö dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. HÖ thèng gåm cã: - Sæ NhËt ký: ChØ tæ chøc sæ nhËt ký chung, kh«ng tæ chøc c¸c sæ NhËt ký ®Æc biÖt. - Sæ c¸i: gåm c¸c sæ c¸i c¸c tµi kho¶n mµ c«ng ty sö dông theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1/1/1995. - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: §îc tæ chøc phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu ®îc lËp chøng tõ lµm c¬ së ph¸p lý cho mäi sè liÖu ghi chÐp trªn c¸c tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®îc lËp kÞp thêi theo ®óng quy ®Þnh vÒ néi dung vµ ph¶i lËp theo hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n kÕ to¸n råi ghi vµo sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian. Sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ NKC ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c TK kÕ to¸n phï hîp. §ång thêi víi viÖc ghi sæ NKC c¸c nghiÖp vô ®îc ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. Cuèi th¸ng, cuèi quý, n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¨i, lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh sè ph¸t sinh. XuÊt ph¸t tõ viÖc ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung, c«ng t¸c ghi chÐp kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn hoµn toµn trªn m¸y vi tÝnh víi ch¬ng tr×nh h¹ch to¸n nèi m¹ng toµn bé phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty.
 20. 20. C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. §ång thêi c«ng ty thùc hiÖn kÕ to¸n gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ.
 21. 21. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty: Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu kiÓm tra. V. kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y: Sè TT C¸c chØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 2001 2002 1 GTTSL Tr.® 44.622 58.930 80.209 92.744 2 Tæng DT Tr.® 54.960 73.861 93.262 117.900 3 Nép NS Tr.® 6.750 7.169 9.657 8.438 4 Lîi nhuËn Tr.® 1.950 2.600 1.816 930 5 TNBQ Tr.® 600.000 650.000 750.000 850.000 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: - GTTSL cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng hµng n¨m. §©y lµ kÕt qu¶ cña c«ng viÖc da d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ chiÕn lîc gi¸ c¶ mµ c«ng ty Chøng tõ gèc NhËt ký chung Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NVL
 22. 22. ®ang ¸p dông. N¨m 2002 GTTSL cña c«ng ty so víi n¨m 1999 t¨ng 48.051 tr® t¬ng ®¬ng víi 106,5%. - Tæng doanh thu cña c«ng ty t¨ng ®Òu hµng n¨m. §©y lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. N¨m 2002 doanh thu cña c«ng ty so víi n¨m 1999 t¨ng 62.940tr® t¬ng ®¬ng víi møc t¨ng 114,5%. - Hµng n¨m c«ng ty nép ®Çy ®ñ ng©n s¸ch Nhµ níc. Riªng n¨m 2002 do c«ng ty ®· thay thÕ nguån NVL ngo¹i nhËp b»ng c¸c nguån NVL trong níc nªn ®· gi¶m ®îc thuÕ nhËp khÈu. Do ®ã c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 2002 gi¶m h¬n so víi n¨m tríc lµ 1.219 tr®. - Lîi nhuËn c«ng ty t¨ng kh«ng ®ång ®Òu vµ sù gi¶m sót cña n¨m 2002 lµ do 2 nguyªn nh©n chñ yÕu lµ: Tû gi¸ ngo¹i tÖ kh«ng æn ®Þnh vµ gi¸ thuÕ ®Êt t¨ng. - MÆc dï gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n nhng xt vÉn lu«n ®¶m b¶o vµ n©ng cao thu nhËp b×nh qu©n cña mçi c¸n bé CNV. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m 199 lµ 600.000®/ngêi/th¸ng ®Õn n¨m 2002 con sè nµy ®¹t ®îc lµ 850.000®/ngêi/th¸ng. §©y chÝnh lµ bíc ®¸ng kÓ khÝch lÖ c«ng ty.
 23. 23. C«ng ty BKHC MÉu sè 05- TSC§ Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2003 Sè: 0121 Nî: Cã: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 284 ngµy 28.05.2002 cña gi¸m ®èc c«ng ty BKHC vÒ viÖc thanh lý TSC§. I. Ban thanh lý gåm: - ¤ng (bµ) : NguyÔn H¶i Nam - ¤ng (bµ) : Bïi V¨n C¶nh - Ong (bµ) : TrÇn V¨n B¶o. II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§: - Tªn, ký hiÖu, quy c¸ch TSC§: M¸y quËt b¸nh, KH: Q023. - N¨m ®a vµo sö dông: 1980 - Nguyªn gi¸: 128.562.450® - Hao mßn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm thanh lý: 124.179.130® - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 4.283.320® III. KÕt luËn cña ban thanh lý: M¸y quËt b¸nh ®· cò, l¹c hËu, cÇn ph¶i thanh lý ®Ó ®Çu t míi. Biªn b¶n thanh lý ®îc lËp thµnh 2 b¶n: 1 b¶n giao cho phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra , theo dâi trªn sæ s¸ch, 1 b¶n giao n¬i sö dông - ph©n xëng b¸nh II ®Ó lu gi÷. Ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2003 Trëng ban thanh lý (Ký, hä, tªn)
 24. 24. Ch¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u I. KÕ to¸n TSC§ vµ khÊu hao TSC§ 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm TSC§ - TSC§ lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín h¬n 5.000.000 vµ thêi gian sö dông lín h¬n 1 n¨m. - Khi tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ kinh doanh (cña s¶n phÈm, dÞch vô míi s¸ng t¹o ra). - TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt, h×nh th¸i vËt chÊt tuy kh«ng thay ®æi tõ chu kú ®Çu tiªn cho tíi khi bÞ sa th¶i th¶i khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - TSC§ cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u bao gåm: TSC§ h÷u h×nh (d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, kho tµng, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc). ViÖc qu¶n lý, sö dông, tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty tu©n thñ theo quyÕt ®Þnh sè 166/1999/Q§-BTC cña Bé tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§. 1.1. C¸ch ®¸nh gi¸ TSC§ §¸nh gi¸ TSC§ lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña TSC§, TSC§ ®¸nh gi¸ lÇn ®Çu cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i trong qu¸ tr×nh sö dông. TSC§ ë c«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. * Nguyªn gi¸ TSC§ Bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng hoÆc mua s¾m TSC§ kÓ c¶ chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö vµ c¸c chi phÝ hîp lý cÇn thiÕt kh¸c tríc khi sö dông. C¸c x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ trong tõng trêng hîp cô thÓ nh sau:
 25. 25. - TSC§ mua s¾m (kÓ c¶ mua cò vµ míi): Nguyªn gi¸ TSC§ mua s¾m gåm gi¸ mua céng (+) c¸c chi phÝ tríc khi dïng (vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö,...) trõ (-) c¸c kho¶n gi¶m gi¸ nÕu cã. - §èi víi TSC§ x©y dùng: Nguyªn gi¸ TSC§ do x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh lµ gi¸ thùc tÕ cña c«ng tr×nh XDCB céng (+) c¸c chi phÝ liªn quan. - §èi víi TSC§ ®îc cÊp: Nguyªn gi¸ TSC§ ®îc cÊp lµ gi¸ trÞ TSC§ ®îc cÊp lµ gi¸ trÞ ghi sæ cña ®¬n vÞ cÊp céng (+) chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt... (nÕu cã). - §èi víi TSC§ nhËn gãp vèn liªn doanh: Nguyªn gi¸ TSC§ nhËn gãp vèn liªn doanh lµ gi¸ trÞ do héi ®ång liªn doanh ®¸nh gi¸. - §èi víi TSC§ ®îc tÆng, biÕu: Nguyªn gi¸ TSC§ ®îc tÆng biÕu lµ gi¸ trÞ thÞ trêng cña nh÷ng tµi s¶n t¬ng ®¬ng. Quy ®Þnh thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§ ë c«ng ty ®îc thùc hiÖn theo quy chÕ cña Nhµ níc, chØ thay ®æi trong c¸c trêng hîp sau: - §¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc. - N©ng cÊp TSC§. - Trang bÞ thªm hay th¸o bít mét sè bé phËn cña TSC§. - §iÒu chØnh l¹i do tÝnh to¸n tríc ®©y. * §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ trÞ cßn l¹i: Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thùc chÊt lµ vèn ®Çu t cho viÖc mua s¾m x©y dùng TSC§ cßn ph¶i tiÕp tôc thu håi trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së nguyªn gi¸ TSC§ vµ gi¸ trÞ hao mßn TSC§. = - 1.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n TSC§ ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u * H¹ch to¸n biÕn ®éng TSC§ - TK sö dông vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n  TK sö dông: TK 211 “Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh”
 26. 26. KÕt cÊu: • Bªn Nî: + TrÞ gi¸ cña TSC§ t¨ng do mua s¾m, XDCB hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông, nhËn vèn gãp bªn tham gia liªn doanh ®îc cÊp, biÕu tÆng, viÖn trî… + §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ do c¶i t¹o, n©ng cÊp, trang bÞ thªm. + §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i (kÓ c¶ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ sau ®Çu t vÒ mÆt b»ng, gi¸ ë thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo sö dông theo quyÕt ®Þnh cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn). • Bªn Cã: + Nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m do nhîng b¸n, thanh lý hoÆc mang gãp vèn liªn doanh ®iÒu chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c. + Nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m do th¸o gì 1 sè bé phËn. + §iÒu chØnh l¹i nguyªn gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. • D bªn Nî: + Nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã ë doanh nghiÖp  Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ TK 211TK 411 TK 214 Ng©n s¸ch cÊp bæ sung TSC§ TK 111, 112, 341, 331 Mua TSC§ b»ng TM, TGNH, NVKD, vèn KH, vèn vay TSC§ t¨ng do ®Çu t­ XDCB TK 411 Gi¶m HMTSC§ do c¸c nguyªn nh©n nh­: thanh lý, KH... TK 821 Chi phÝ thanh lý TSC§ (gi¸ trÞ cßn l¹i)
 27. 27.  TrÝch lËp mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh ë c«ng ty Quý I NghiÖp vô 1: Ngµy 15/1/2003 c«ng ty dïng tiÒn mÆt mua 4 m¸y vi tÝnh cña cöa hµng sè 38 - Lý Th¸i Tæ theo gi¸ mua tháa thuËn c¶ thuÕ lµ 8.800.000®/c, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö do c«ng ty chÞu 220.000®, m¸y ®îc ®Æt t¹i phßng tµi vô vµ ®a vµo sö dông ngµy 20/01/2003, d¨ng ký sö dông trong 4 n¨m. TSC§ nµy ®îc ®Çu t b»ng quü ®Çu t ph¸t triÓn. - C¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n, kÕ to¸n TSC§ lËp biªn b¶n giao nhËn: §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u MÉu sè 01 - TSC§ Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 15/01/2003 Sè 016 Nî TK 211 Cã TK 111 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 0011 ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u vÒ viÖc bµn giao TSC§. Ban giao nhËn gåm: ¤ng (bµ): TrÇn Xu©n §µo - kü s tin häc §¹i diÖn bªn nhËn ¤ng (bµ): Lª Thu H»ng §¹i diÖn bªn giao §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§ t¹i: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u X¸c nhËn viÖn giao nhËn TSC§ nh sau: STT Tªn, ký hiÖu, quy c¸ch, cÊp h¹ng Sè hiÖu TSC§ Níc s¶n xuÊt (XD) N¨m ®a vµo SD C.suÊt , d.tÝc h t.kÕ Nguyªn gi¸ Tû lÖ hao mß n Tµi liÖu KT kÌm theo Gi¸ mua (Gi¸ thµnh) CP vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö Nguyªn gi¸ TSC§ 1. M¸y vi tÝnh T318 NhËt 2003 8.000.000 55.000 8.055.000 25% 2. M¸y vi tÝnh T319 NhËt 2003 8.000.000 55.000 8.055.000 25% 3. M¸y vi tÝnh T140 NhËt 2003 8.000.000 55.000 8.055.000 25% 4. M¸y vi tÝnh T141 NhËt 2003 8.000.000 55.000 8.055.000 25%
 28. 28. §¹i diÖn bªn nhËn (Ký, hä tªn) §¹i diÖn bªn giao (Ký, hä tªn) Hãa ®¬n (GTGT) Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng sè 38 - Lý Th¸i Tæ §Þa chØ Sè tµi kho¶n: Sè ®iÖn tho¹i: Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u §¬n vÞ: §Þa chØ: Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TM STT Tªn hµng hãa, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1x2 1 M¸y vi tÝnh C¸i 04 8.000.00 0 32.000.00 0 2 Chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö 220.000 Céng tiÒn hµng: 32.220.000 ThuÕ GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 3.222.000 Tæng céng thanh to¸n: 35.442.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba m¬i l¨m triÖu, bèn tr¨m bèn m¬i hai ngµn ®ång NGêi mua hµng (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn)
 29. 29. C¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT sè 0822 bªn b¸n göi, thñ quü ®· viÕt phiÕu chi tiÒn mÆt sè 0131 ngµy 15/01/2003
 30. 30. §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u §Þa chØ: Minh Khai - Hai Bµ Trng - HN PhiÕu chi Ngµy 15/01/2003 Sè: 0240 Nî: Cã: 111 QuyÓn sè 10 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn: Hoµng ThÞ Th¸i §Þa chØ: Cöa hµng sè 38, Lý Th¸i Tæ Lý do chi: TT tiÒn mua m¸y vi tÝnh Sè tiÒn: 35.442.000® B»ng ch÷: Ba m¬i l¨m triÖu bèn tr¨m bèn m¬i hai ngµn ®ång. KÌm theo: 01 chõng tõ gèc hãa ®¬n sè 0822 §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m¬i l¨m triÖu, bèn tr¨m bèn m¬i hai ngµn ®ång Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) Ngêi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ: Vµng, b¹c, ®¸ quý... + Sè tiÒn quy ®æi: Khi kÕ to¸n nhËn ®îc biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè 041 vµ PhiÕu chi tiÒn mÆt sè 0131 kÌm theo Hãa ®¬n (GTGT) sè 0822, kÕ to¸n ®· ghi nhËp vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n sau: Nî TK 211: 32.220.000 Nî TK 1331: 3.222.000 Cã TK 111: 35.442.000 Vµ thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn nguån: Nî TK 414: 35.442.000 Cã TK 411:35.442.000
 31. 31. §ång thêi kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ theo dâi chi tiÕt TSC§ lµ lËp thÎ TSC§ ThÎ Tµi s¶n cè ®Þnh Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 lËp thÎ Sè 141 C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 sè 041. Tªn, ký m· hiÖu, quy c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§: MVT Sè hiÖu TSC§: T138 Níc s¶n xuÊt (XD) : NhËt N¨m s¶n xuÊt: Bé phËn qu¶n lý, sö dông: Phßng Tµi vô N¨m ®a vµo Sd: 2003 C«ng suÊt (diÖn tÝch) thiÕt kÕ: §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy…… th¸ng…… n¨m…… Lý do ®×nh chØ: Sè hiÖu ®×nh chØ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Ngµy, th¸ng, n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån A B C 1 2 3 4 041 15/1/03 Mua m¸y vi tÝnh cho Phßng Tµi vô 8.055.000 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
 32. 32. NghiÖp vô 2: Ngú 28/01/03 nhËn tÆng thëng 1 xe « t« c«ng ty ®· lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§: §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u MÉu sè 01 - TSC§ Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2003 Sè 042 Nî TK 211 Cã TK 111 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 0011 ngµy 19 th¸ng 01 n¨m 2003 cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u vÒ viÖc bµn giao TSC§. Ban giao nhËn gåm: ¤ng (bµ): TrÇn Xu©n §µo - kü s tin häc §¹i diÖn bªn nhËn ¤ng (bµ): Hoµng V¨n TuÊn §¹i diÖn bªn giao §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§ t¹i: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u X¸c nhËn viÖn giao nhËn TSC§ nh sau: STT Tªn, ký hiÖu, quy c¸ch, cÊp h¹ng Sè hiÖu TSC§ Níc s¶n xuÊt (XD) N¨m ®a vµo SD C.suÊt , d.tÝc h t.kÕ Nguyªn gi¸ Tû lÖ hao mß n Tµi liÖu KT kÌm theo Gi¸ mua (Gi¸ thµnh) CP vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö Nguyªn gi¸ TSC§ 1. Xe TOYOTA Anh 2003 130.000.000 25% §¹i diÖn bªn nhËn (Ký, hä tªn) §¹i diÖn bªn giao (Ký, hä tªn)
 33. 33. C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ nµy kÕ to¸n ®· ph¶n ¸nh t¨ng TSC§ vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n: Nî TK 211: 130.000.000 Cã TK 411:130.000.000 NghiÖp vô 3: Ngµy 10/03/03 n©ng cÊp thiÕt bÞ ®iÖn cña cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm hoµn thµnh bµn giao sè tiÒn ph¶i tr¶ xÝ nghiÖp lµ 27.500.000 (c¶ VAT 10%). C«ng vÞªc ®îc bï ®¾p b»ng nguån vèn XDCB. Chi phÝ ph¶i tr¶ ®îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n: Nî TK 241: 25.000.000 Nî TK 133: 2.500.000 Cã TK 331:27.500.000 Vµ kÕ to¸n ®· kÕt chuyÓn gi¸ trÞ Söa ch÷a lín hoµn thµnh: Nî TK 211: 25.000.000 Cã TK 241:25.000.000 KÕt chuyÓn nguån vèn: Nî TK 441: 27.500.000 Cã TK 441:27.500.000 NghiÖp vô 4: Ngµy 18/03/03 c«ng ty thanh lý 1 m¸y quËt b¸nh, nguyªn gi¸ 128.562.450®, hao mßn lòy kÕ: 85.025.800®, chi phÝ thanh lý chi b»ng tiÒn mÆt: 1.000.000®. PhÕ liÖu thu håi nhËp kho: 1.500.000®. KÕ to¸n TSC§ ®· ®Þnh kho¶n nghiÖp vô nµy nh sau: - C¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn mÆt sè 0134 ngµy 18/03/2003, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung sè tiÒn chi vÒ thanh lý TSC§ b»ng bót to¸n: Nî TK 821: 1.000.000 Cã TK 111:1.000.000
 34. 34. §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u §Þa chØ: Minh Khai - Hai Bµ Trng - HN PhiÕu chi Ngµy 18/03/2003 Sè: 0314 Nî: 6428 Cã: 111 QuyÓn sè 10 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn: NguyÔn Anh Tó §Þa chØ: Ph©n xëng c¬ ®iÖn Lý do chi: Chi thanh lý m¸y quËt b¸nh Sè tiÒn: 1.000.000® B»ng ch÷: Mét triÖu ®ång ch½n KÌm theo: chõng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu ®ång ch½n Ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2003 Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) Ngêi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ: Vµng, b¹c, ®¸ quý... + Sè tiÒn quy ®æi: C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý TSC§ sè 0121 ngµy 18/03/03 kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung bót to¸n gi¶m TSC§: Nî TK 821: 4.283.320 Nî TK 214: 124.279.130 Cã TK 211:128.562.450
 35. 35. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 1030 ngµy 18/2/03 kÕ to¸n ®· ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung sè thu vÒ thanh lý b»ng bót to¸n. Nî TK 152 - PhÕ liÖu: 1.500.000 Cã TK 721: 1.500.000 §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sè: 0132 MÉu sè 02 – VT Q§ sè 1141 TC/C§KT Ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh PhiÕu nhËp kho Ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2003 Hä tªn ngêi giao: NguyÔn V¨n Cêng NhËp t¹i kho: Kho C«ng ty STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (hµng hãa, s¶n phÈm) M· sè §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp 1. Khung m¸y C¸i 1.000.000 2. S¾t kg 258.000 3. PhÕ liÖu 242.000 Céng 1.500.000.00 0 Phô tr¸ch b¶o qu¶n (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) NGêi nhËn (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) THñ kho (Ký, hä tªn) Sau ®ã m¸y tÝnh ®· ghi nhËp vµo sæ chi tiÕt TSC§ vµ Sæ C¸i TK 211 vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan.
 36. 36. §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i TK 211 TSC§ H÷u h×nh Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 30/03/2003 SH Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 15/1 Mua m¸y vi tÝnh cho Phßng TV 1111 32.220.000 Céng ®èi øng 111 32.220.000 Céng ®èi øng TK 111 32.220.000 30/2 NhËn tÆng thëng « t« 411 125.000.000 Céng ®èi øng 411 125.000.000 Céng ®èi øng TK 411 125.000.000 18/3 Thanh lý m¸y quËt b¸nh 214 124.279.130 20/2 Nhîng b¸n m¸y phñ 214 124.000.000 Céng ®èi øng 214 248.279.000 Céng ®èi øng TK 214 248.279.000 18/3 Thanh lý m¸y quËt b¸nh 821 4.283.320 20/2 Nhîng b¸n m¸y phñ 821 116.000.000 Céng ®èi øng 821 120.283.320 Céng ®èi øng TK 821 120.283.320 ……………….. Céng ph¸t sinh 2.482.162.1 10 336.211.0 82 Sè d ®Çu kú: 30.556.445.080 Sè d cuèi kú: 31.858.894.450 1.3. Chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n TSC§ * ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u kÕ to¸n TSC§ cã nhiÖm vô: - Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi vÒ sè lîng hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã, t×nh tr¹ng t¨ng gi¶m vµ di chuyÓn TSC§.
 37. 37. - TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c sè liÖu khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - Tham gia lËp dù to¸n n©ng cÊp c¶i t¹o TSC§, söa ch÷a TSC§. - Híng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn ®¬n vÞ phô thuéc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é h¹ch to¸n TSC§, tham gia kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. - Ph¶n ¸nh víi gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn, dù to¸n chi phÝ, n©ng cÊp c¶i t¹o TSC§, söa ch÷a TSC§. * Chøng tõ sæ s¸ch TSC§ cña Bé tµi chÝnh mµ c«ng ty ®· ¸p dông: - Chøng tõ, thñ tôc kÕ to¸n: + Biªn b¶n giao nhËn TSC§. + ThÎ TSC§. + Biªn b¶n thanh lý TSC§ + Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh. + Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. - Sæ s¸ch kÕ to¸n. + Sæ theo dâi chi tiÕt TSC§ + Sæ NhËt ký chung + Sæ C¸i TK 211 + B¶ng ph©n bæ vµ tÝnh khÊu hao TSC§ …………… 2. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ 2.1. Kh¸i niÖm vµ ph¬ng ph¸p tÝnh * KhÊu hao TSC§ lµ viÖc x¸c ®Þnh tÝnh to¸n phÇn gi¸ trÞ hao mßn TSC§ ®Ó chuyÓn vµo chi phÝ x kinh doanh trong kú. VÞªc trÝch khÊu hao TSC§ cña xÝ nghiÖp ®îc tÝnh vµ trÝch theo quý, ®îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh chung lµ TSC§ t¨ng (hoÆc gi¶m) trong th¸ng nµy th× th¸ng sau míi trÝch khÊu hao (hoÆc th«i kh«ng trÝch khÊu hao), nh÷ng TSC§ ®· khÊu hao hÕt th× th«i kh«ng trÝch khÊu hao n÷a nhng
 38. 38. cã thÓ vÉn cßn tiÕp tôc tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. * C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u hiÖn nay ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao ®Òu theo thêi gian (theo QuyÕt ®Þnh sè 1062 TC/Q§/CSTC ban hµnh ngµy 14/11/1996 cña Bé tµi chÝnh). = x = = x = * Sè khÊu hao t¨ng gi¶m trong th¸ng c¨n cø vµo sù t¨ng gi¶m cña TSC§ theo nguyªn t¾c: - TSC§ t¨ng th¸ng nµy th¸ng sau míi t¨ng khÊu hao. - TSC§ gi¶m th¸ng nµy th¸ng sau míi th«i tÝnh khÊu hao. * Ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao. Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao theo c«ng thøc sau: Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy = Sè KH ®· trÝch trong th¸ng tríc - Sè KH cña nh÷ng TSC§ t¨ng thªm trong th¸ng tríc - Sè KH cña nh÷ng TSC§ gi¶m ®i trong th¸ng tríc §èi tîng ®Ó tÝnh khÊu hao cña c«ng ty lµ bé phËn s¶n xuÊt chung, bé phËn b¸n hµng, bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp. Khi cã biÕn ®éng t¨ng gi¶m vÒ TSC§ trong th¸ng kÕ to¸n lËp danh s¸ch TSC§ víi thêi gian sö dông vµ tû lÖ khÊu hao t¬ng øng nép lªn côc qu¶n lý vµ sö dông vèn nÕu ®îc chÊp nhËn th× ®ã sÏ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh khÊu hao. Trong th¸ng 01/2003 møc khÊu hao ph¶i trÝch ë c«ng ty lµ 287.153.465®. Trong th¸ng mau 04 m¸y vi tÝnh, tû lÖ khÊu hao 25% vµ 01 m¸y trén nguyªn gi¸ 150.000.000®, tû lÖ khÊu hao th¸ng lµ 2%. NhËn tÆng thëng 01 « t« nguyªn gi¸ 130.000000®, dù kiÕn sö dông 10 n¨m. B¸n 01 m¸y phñ nguyªn gi¸: 240.000.000®, TSC§ dù kiÕn sö dông 20n¨m Sè khÊu hao ph¶i trÝch 02/01: 287.153.465 + 150.000.000 x 2% + -
 39. 39. 2.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n * TK sö dông: §Ó cã h¹ch to¸n khÊu hao kÕ to¸n sö dông TK 214: Hao mßn TSC§ KÕt cÊu: • Bªn Nî Gi¸ trÞ hao mßn gi¶m do c¸c lý do: + Thanh lý nhîng b¸n + §iÒu ®éng gãp vèn liªn doanh • Bªn Cã: Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ t¨ng do: + TrÝch khÊu hao TSC§. + §¸nh gi¸ l¹i TSC§ + §iÒu chuyÓn TSC§ cña c«ng ty ®· sö dông gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña tæng c«ng ty hoÆc c«ng ty. • D Cã: + Gi¸ trÞ hao mßn hiÖn cã ë doanh nghiÖp * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch hao mßn TSC§ cña c«ng ty ®· ®¨ng ký víi côc qu¶n lý vèn, tµi s¶n cña Nhµ níc vµ c¬ quan cÊp trªn hµng th¸ng kÕ to¸n trÝch khÊu hao TSC§ vµ ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dùa trªn sã liÖu cña b¶ng ph©n bæ vµ trÝch khÊu hao TSC§. Nî TK 627 (6274): KhÊu hao TSC§ ®· sö dông ë tõng ph©n xëng Nî TK 642 (6424): KhÊu hao TSC§ dïng chung cho toµn DN. Nî TK 641 (6414): KhÊu hao TSC§ sö dông cho tiªu thô s¶n phÈm. Cã TK 214 (chi tiÕt): Tæng sè KH ph¶i trÝch
 40. 40. §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i TK 214 KhÊu hao TSC§ Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 30/03/2003 SH Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 20/1 TrÝch KH TSC§ th¸ng 1/2003 6274 20/2 TrÝch KH TSC§ th¸ng 2/2003 6274 20/3 TrÝch KH TSC§ th¸ng 3/2003 6274 Céng ®èi øng 6274 Céng ®èi øng TK 627 20/1 TrÝch KH TSC§ th¸ng 1/2003 6414 20/2 TrÝch KH TSC§ th¸ng 2/2003 6414 20/3 TrÝch KH TSC§ th¸ng 3/2003 6414 Céng ®èi øng 6414 Céng ®èi øng TK 641 ……………….. Céng ph¸t sinh Sè d ®Çu kú: Sè d cuèi kú: 3. KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ Trong qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ bÞ hao mßn vµ h háng cÇn ph¶i söa ch÷a, thay thÕ ®Ó kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng. C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u cã 2 h×nh thøc söa ch÷a TSC§. - Söa ch÷a thêng xuyªn TSC§: §©y lµ c«ng viÖc söa ch÷a lÆt vÆt mang tÝnh b¶o dìng thêng xuyªn nh: quÐt s¬n, lau dÇu mì... hay söa ch÷a nh÷ng bé phËn thø yÕu cña TSC§. C«ng viÖc söa ch÷a nµy thêng do ph©n xëng c¬ ®iÖn c«ng ty tiÕn hµnh: Nã kh«ng lµm t¨ng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña TSC§ nªn gi¸ trÞ söa ch÷a ®îc tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ ë bé phËn sö dông TSC§. - Söa ch÷a lín TSC§: §©y lµ c«ng vÞec söa ch÷a nh»m kh«i phôc, n©ng cÊp, lµm t¨ng l¹i ho¹t ®éng vµ kÐo dµi thêi gian sö dông cña TSC§.
 41. 41. ViÖc söa ch÷a lín TSC§ thêng lµ cã kÕ ho¹hc vµ chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ mµ khi gi¸ trÞ thùc tÕ söa ch÷a lín hoµn thµnh kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo TK 142 - “Chi phÝ tr¶ tríc” ®Ó ph©n bæ dÇn cho nh÷ng th¸ng sau (kÕ tiÕp). Trong qu¸ tr×nh söa ch÷a kÕ to¸n dïng TK 241 “XDCB dë dang’ ®Ó theo dâi. VÝ dô: Ngµy 15/03 söa ch÷a lín TSC§ cña QLDN hoµn thµnh bµn giao, chi phÝ ph¶i tr¶ vÒ Söa ch÷a lín TSC§ cña QLDN (c¶ thuÕ VAT 10%) 266.000.000®, s¶n phÈm söa ch÷a ph©n bæ trong 10 kú. C¨n cø vµo hîp ®ång vµ biªn b¶n giao nhËn kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n: + Chi phÝ ph¶i tr¶ vÒ Söa ch÷a lín TSC§ cña QLDN: Nî TK 241: 242.000.000 Nî TK 1331: 24.200.000 Cã TK 331:266.000.000 + KÕt chuyÓn Chi phÝ Söa ch÷a lín hoµn thµnh bµn giao: Nî TK 142: 242.000.000 Cã TK 241:242.000.000 + Ph©n bæ chi phÝ Söa ch÷ lín cho QLDN: Nî TK 642: 24.200.000 Cã TK 142:24.200.000 Tõ NhËt ký chung m¸y tÝnh ®· xö lý vµ tù ®éng ghi vµo Sæ C¸i c¸c TK liªn quan. II. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô - VËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng - mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú.
 42. 42. - C«ng cô lao ®éng lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng kh«ng cã tiªu chuÈn quy ®Þnh vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông cña TSC§, tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kh¸c nhau vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu vµ gi¸ trÞ th× bÞ hao mßn dÇn, chuyÓn dÞch tõng ph©n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. 2. HÖ thèng tµi kho¶n, chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty. 2.1. HÖ thèng tµi kho¶n * C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u hµng n¨m ®Ìu s¶n xuÊt 1 khèi lîng s¶n phÈm lín ®a d¹ng vµ phong phó h¬n 30 lo¹i b¸nh, kÑo, bét canh nªn nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt ë c«ng ty rÊt phong phó. Chóng ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - NVL chÝnh. - NVL phô. - Nhiªn liÖu - VËt liÖu kh¸c - Phô tïng thay thÕ - ThiÕt bÞ dông cô, vËt liÖu XDCB - Bao b× c¸c lo¹i - PhÕ liÖu thu håi. * §Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã t×nh h×nh biÕn ®éng NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kÕ to¸n c«ng ty sö dông TK 152 “NVL” víi c¸c TK cÊp hai t¬ng øng cho tõng lo¹i NVL: - TK 1521 - NVL chÝnh. - TK 1522 - NVL phô - TK 1523 - Nhiªn liÖu - TK 1524 - VËt liÖu kh¸c - TK 1525 - Phô tïng thay thÕ - TK 1526 - ThiÕt bÞ dông cô, vËt liÖu XDCB
 43. 43. - TK 1527 - Bao b× c¸c lo¹i. - TK 1528 - PhÕ liÖu thu håi * §Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý c«ng cô dông cô ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u ®îc chia thµnh 2 lo¹i: C«ng cô dông cô vµ vËt rÎ tiÒn mau háng. - C«ng cô dông cô dïng cho s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng lµ c¸c m¸y c«ng cô nhá phôc vô s¶n xuÊt nh m¸y d¸n tói, m¸y c¨ng mµng nylon, chæi ®ång... quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng... - VËt rÎ tiÒn mau háng ë c«ng ty lµ: giÊy bót v¨n phßng, PX xµ phßng, giÎ lau m¸y. * TK sö dông ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c«ng cô dông cô lµ TK 153 - "C«ng cô dông cô” chØ víi 1 TK cÊp hai: TK 1531 “CCDC vµ vËt rÎ tiÒn mau háng”. 2.2. Chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n NVL - CCDC * NghiÖp vô nhËp kho - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t - PhiÕu nhËp kho - ThÎ kho * NghiÖp vô xuÊt kho: - PhiÕu xuÊt kho. - ThÎ kho. - B¸o c¸o sö dông vËt t - B¸o c¸o tæng hîp nhËp - xuÊt – tån - Sæ C¸i TK 152, TK 153... 3. KÕ to¸n NVL, CCDC ë c«ng ty 3.1. KÕ to¸n NVL 3.1.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nhËp, xuÊt NVL * Gi¸ nhËp kho:
 44. 44. C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u tÝnh gi¸ vËt t nhËp kho theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc) v× c«ng ty tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn khi nhËp kho vËt t, gi¸ ®Ó ghi sæ lµ gi¸ gèc trªn hãa ®¬n (gi¸ kh«ng thuÕ VAT) céng víi chi phÝ thu mua, cô thÓ: + §èi víi vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho: Gi¸ vËt liÖu nhËp kho = Gi¸ gèc ghi trªn H§ + CP thu mua (vËn chuyÓn, bèc dì…) - ChiÕt khÊu, gi¶m gi¸, bít gi¸ (nÕu cã) + §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: Gi¸ vËt liÖu nhËp kho = Gi¸ vËt t xuÊt gia c«ng + CP gia c«ng vµ CP kh¸c cã liªn quan * Gi¸ xuÊt kho §¬n gi¸ bq lo¹i vËt liÖu i = Gi¸ trÞ thùc thÕ cña NVLi tån ®Çu th¸ng + Gi¸ trÞ thùc tÕ cña NVL i nhËp trong th¸ng Sè lîng NVL i tån ®Çu th¸ng + Sè lîng NVL i nhËp trong th¸ng => Gi¸ trÞ thùc tÕ VLi xuÊt kho = Sè lîng thùc tÕ VLi xuÊt kho + §¬n gi¸ b×nh qu©n cña lo¹i VL i 3.1.2. H¹ch to¸n NVL * H¹ch to¸n chi tiÕt NVL - T¹i kho. - Phßng kÕ to¸n
 45. 45. S¬ ®å h¹ch to¸n ph¬ng ph¸p thÎ song song * NghiÖp vô nhËp kho. VÝ dô: Ngµy 09/02 hµng cña C«ng ty TNHH Cêng ThÞnh vÒ tíi kho c«ng ty. C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t thñ kho c«ng ty ®· viÕt phiÕu nhËp kho sè 1035. Chøng tõ PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho Sæ chi tiÕt VL, CCDC B¸o c¸o N-X-T vËt liÖu Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu ThÎ kho
 46. 46. §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sè: 1035 PhiÕu nhËp kho Ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 2003 Nî TK 152 (1521) Cã TK 112 Hä tªn ngêi giao hµng: TrÇn Quang Long NhËp cña: C«ng ty TNHH Cêng ThÞnh NhËp t¹i kho: Kho c«ng ty STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (hµng hãa, s¶n phÈm) M· sè §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp 1. Bét s÷a gÇy 01004 kg 2.000 2.000 38.879 77.758.000 2. Bét ca cao 02104 kg 1.000 1.000 30.000 30.000.000 3. Bét mú 01001 kg 10.000 10.000 3.550 35.500.000 Céng 143.258.00 0 Céng thµnh tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m bèn m¬i ba triÖu, hai tr¨m n¨m m¬i t¸m ngh×n ®ång Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) NGêi nhËp (Ký, hä tªn) THñ kho (Ký, hä tªn) Sau ®ã vµo thÎ kho.
 47. 47. §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Tªn kho: Kho C«ng ty ThÎ kho Ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2003 Tªn vËt t: Bét s÷a gÇy §¬n vÞ tÝnh: kg M· sè: 01004 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng Tån Ký x¸c nhËn cña KT Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhË p XuÊt NhË p XuÊt Tån ®Çu th¸ng 1.700 1 1035 09/02 NhËp cña CT 2.00 0 2 1332 08/02 XuÊt cho b¸nh I 16.28 2
 48. 48. * NghiÖp vô xuÊt kho: §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sè: 1332 MÉu sè 02 – VT Q§ sè 1141 TC/C§KT Ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh PhiÕu XuÊt kho Ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2003 Hä tªn ngêi nhËn: Hoµng V¨n TuÊn Bé phËn: Ph©n xëng b¸nh I XuÊt t¹i kho: Kho c«ng ty STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (hµng hãa, s¶n phÈm) M· sè §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp 1. Bét mú 0100 1 C¸i 16.000 16.000 58.000.000 2. §êng 0100 2 kg 4.200 3.500 13.440.000 Céng 71.440.000 Céng thµnh tiÒn (viÕt b»ng ch÷): B¶y m¬i mèt triÖu bèn tr¨m bèn m¬i bèn ngµn ®ång Phô tr¸ch b¶o qu¶n (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) NGêi nhËn (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) THñ kho (Ký, hä tªn)
 49. 49. * H¹ch to¸n tæng hîp NVL Tr×nh tù h¹ch to¸n: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u kh«ng sö dông TK 151 - “Hµng mua ®ang ®i ®êng” ®Ó h¹ch to¸n NVL khi hãa ®¬n vÒ phßng kÕ ho¹ch vËt t mµ hµng hãa cha vÒ khoa th× hãa ®¬n ®ã sÏ ®îc lu riªng cho ®Õn khi hµng vÒ sÏ ®îc xö lý b×nh thêng. VÝ dô: Ngµy 09/02 c«ng ty mua thªm vËt liÖu cña C«ng ty TNHH Cêng ThÞnh, phiÕu nhËp kho sè 1035 trÞ gi¸ mua 143.258.000, thuÕ VAT 10%, tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng, giÊy b¸o nî sè 458 ngµy 10/02. TK 152 TK 621TK 331, 111, 112, 141 NVL mua ngoµi nhËp kho TK 641 TK 1331 VAT khÊu trõ TK 411 NhËn cÊp ph¸t, tÆng th­ëng, vèn gãp liªn doanh TK 642, 3381 Thõa khi kiÓm kª (trong ®Þnh møc vµ ngoµi ®Þnh møcTK 128, 222 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh XuÊt NVL ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm TK 627, 642 XuÊt cho SXC, cho b¸n hµng, qu¶n lý… TK 128, 222 XuÊt gãp vèn liªn doanh TK 154 XuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn TK 1381, 642 ThiÕu ph¸t hiÖn trong kiÓm kª TK 154 §¸nh gi¸ gi¶m §¸nh gi¸ t¨ng
 50. 50. Hãa ®¬n (GTGT) Ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 2003 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Cêng ThÞnh §Þa chØ 28 §Æng Dung Sè tµi kho¶n: Sè ®iÖn tho¹i: Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u §¬n vÞ: §Þa chØ: Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TGNH STT Tªn hµng hãa, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1x2 1 Bét ca cao kg 1.000 30.000 30.000.00 0 2 Bét s÷a gÇy kg 200 38.879 77.758.00 0 3 Bét mú kg 10.000 3.550 35.500.00 0 Céng tiÒn hµng: 143.258.000 ThuÕ GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 4.325.800 Tæng céng thanh to¸n: 157.583.800 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m n¨m m¬i b¶y triÖu n¨m tr¨m t¸m ba ngµn t¸m tr¨m ®ång NGêi mua hµng (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn)
 51. 51. GiÊy b¸o cã Sè chøng tõ A. 458 C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Ngµy 10/02/03 Tµi kho¶n nî: Sè d ®Çu kú: 854.865.429 Sè d cuèi kú: 747.18.529 Sè tiÒn (b»ng ch÷): Mét tr¨m n¨m m¬i b¶y triÖu n¨m tr¨m t¸m ba ngh×n, t¸m tr¨m ®ång. DiÔn gi¶i: Thanh to¸n vËt t cho C«ng ty TNHH Cêng ThÞnh KÕ to¸n (Ký, hä tªn) KiÓm so¸t (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 52. 52. §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i TK 152 Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 30/03/2003 SH C.tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã 09/2 NhËp kho NVL mua cña CT 112 143.258.000 ………. Céng ®èi øng TK 112 09/2 NhËp kho NVL mua cña QN 331 1.089.780.000 ……………. Céng ®èi øng TK 331 18/2 XuÊt cho SXSP ph©n xëng b¸nh I th¸ng 2 621 235.110.998 31/2 Thu håi phÕ liÖu ë PX b¸nh I 621 2.100.400 Céng ®èi øng TK 621 2.100.400 235.110.998 ………… Céng ®èi øng TK 621 04/2 XuÊt cho SXC ph©n xëng b¸nh I th¸ng 2 6272 1.479.822 ………….. Céng ®èi øng TK 6272 8.765.698 …………… Céng ph¸t sinh 3.316.870.7 67 3.479.304.4 90 Sè d ®Çu kú: 1.531.146.209 Sè d cuèi kú: 1.327.708.458 3.2. H¹ch to¸n tæng hîp c«ng cô dông cô - Trêng hîp t¨ng c«ng cô dông cô ®îc h¹ch to¸n t¬ng tù nh NVL Trêng hîp xuÊt CCDC, ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u tÊt c¶ c¸c lo¹i CCDC khi xuÊt dïng ®Òu chØ ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ mét lÇn 100% gi¸ trÞ xuÊt dïng. Khi xuÊt kÕ to¸n ghi:
 53. 53. Nî TK 627: Gi¸ thùc tÕ CCDC xuÊt dïng cho SXC Nî TK 641: Gi¸ thùc tÕ CCDC xuÊt dïng cho BP BH Nî TK 642: Gi¸ thùc tÕ CCDC xuÊt dïng cho QLDN Cã TK 135: Gi¸ thùc tÕ CCDC xuÊt dïng kho. Víi CCDC xuÊt cho SXC th× sÏ ®îc tËp hîp riªng cho tõng PX vµ sÏ ®îc ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm cña PX theo tiªu thøc s¶n lîng, lîng s¶n phÈm trùc tiÕp s¶n xuÊt ®îc trong kú. Hµng ngµy, kÕ to¸n tËp hîp c¸c chøng tõ gèc vµ ghi vµo NhËt ký b»ng bót to¸n t¬ng øng víi tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. VÝ dô: Th¸ng 2, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 1678 ngµy 04/02/03 xuÊt cho ph©n xëng b¸nh I. KÕ to¸n ghi bót to¸n: Nî TK 6273: 1.250.000 Cã TK 153: 1.250.000 §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sè: 1332 MÉu sè 02 – VT Q§ sè 1141 TC/C§KT Ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh PhiÕu XuÊt kho Ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2003 Hä tªn ngêi nhËn: §µo Duy Anh Bé phËn: Ph©n xëng b¸nh I Lý do xuÊt kho: XuÊt t¹i kho: Kho c«ng ty STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (hµng hãa, s¶n phÈm) M· sè §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp 1. Dông cô kh¸c 153 C¸i 25 25 8.200 205.000 2. QuÇn ¸o b¸o hé 153a Bé 25 25 41.80 0 1.045.000 Céng 1.250.000 Phô tr¸ch b¶o qu¶n Phô tr¸ch cung tiªu NGêi nhËn KÕ to¸n trëng THñ kho
 54. 54. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ c¸i TK 153 - CCDC SH C.tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã 09/3 NhËp kho CCDC mua cña XH HH 111 8.282.000 …………. Céng ®èi øng TK 111 04/2 XuÊt cho SXC ph©n xëng b¸nh I 6273 1.250.000 …………….. Céng TK ®èi øng 6273 59.768.415 ………………. Céng ph¸t sinh 141.172.72 4 156.432.89 9 Sè d ®Çu kú: 132.632.549 Sè d cuèi kú: 238.894.457 III. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt kinh tÕ cña tiÒn l¬ng Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp, ®ång thêi còng lµ yÕu tè c¬ b¶n cña lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng nh»m phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. §Ó ®¶m b¶o tiÕn hµnh liªn tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tríc hÕt cÇn ph¶i ®¶m b¶o søc lao ®éng, nghÜa lµ søc lao ®éng mµ con ngêi bá ra ph¶i båi hoµn díi d¹ng thï lao, søc lao ®éng cã nghÜa lµ tiÒn l- ¬ng. TiÒn l¬ng chÝnh lµ phÇn lao ®éng ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ c«ng ty tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian, khèi lîng vµ chÊt lîng céng viÖc cña hä. VÒ chÊt tiÒn l¬ng chÝnh lµ phÇn lao ®éng ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng. MÆt kh¸c, tiÒn l¬ng chÝnh cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng, kÝch thÝch vµ t¹o mèi l¬ng chÝnh lµ mét nh©n tè thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng. Do ®ã h¹ch to¸n tiÒn l¬ng ph¶i thËt chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ.
 55. 55. 2. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u XuÊt ph¸t tõ lo¹i h×nh s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty ®ang ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l¬ng: - L¬ng thêi gian: ®îc ¸p dông chñ yÕu ®èi víi nh©n viªn qu¶n lý cña c«ng ty (kÓ c¶ nh©n viªn qu¶n lý PX), c«ng nh©n s¶n xuÊt phô trî (nh lß h¬i, c¬ ®iÖn). Ngoµi ra c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ®èi víi mét sè s¶n phÈm kh«ng ®Þnh møc ®îc hoÆc khã ®Þnh møc còng ®îc hëng l¬ng theo thêi gian. - L¬ng s¶n phÈm: ®îc ¸p dông cho nh÷ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cã t¸c dông khuyÕn khÝch c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng s¶n lîng, ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt. C¬ së ®Ó tÝnh l¬ng lµ b¶ng chÊm c«ng, b¶ng kª khèi lîng s¶n phÈm (c«ng viÖc) h×nh htµnh vµ b¶ng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. Qui tr×nh ghi sæ, h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kháan trÝch theo l¬ng 3. C¸c chÕ ®é sö dông khi h¹ch to¸n tiÒn l¬ng 3.1. H¹ch to¸n sè lîng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng §Ó qu¶n lý lao ®éng vÒ mÆt sè lîng c«ng ty sö dông sæ lao ®éng. Sæ nµy ®îc lËp riªng cho tõng ngêi lao ®éng. HiÖn nay sè CBCNV cña c«ng ty gåm 1.000 lao ®éng trùc tiÕp, chiÕm 85% so víi tæng lao ®éng. * H¹ch to¸n l¬ng theo thêi gian. L¬ng thêi gian cña c«ng nh©n = Møc l¬ng thêi gian b×nh qu©n 1 ngµy 1 c«ng x Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n TL ë mçi PX Phßng tæ chøc Phßng kÕ to¸n Gi¸m ®èc duyÖt chi Thñ quü ph¸t tiÒn KÕ to¸n tæng hîp L­u chøng tõ
 56. 56. nh©n Trong ®ã: Møc l¬ng thêi gian b×nh qu©n 1 ngµy = HÖ sè cÊp bËc x HÖ sè l- ¬ng 22 (sè ngµy lµm viÖc theo C§) VÝ dô: Th¸ng 02/03 c«ng nh©n NguyÔn Quúnh Giang lµ c«ng nh©n gi¸n tiÕp ë bé phËn b¸nh H¬ng Th¶o (ph©n xëng b¸nh I) cã hÖ sè cÊp bËc 2,78, sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ lµ 20 ngµy, hÖ sè thëng lµ 2. VËy tiÒn l¬ng thêi gian tr¶ cho c«ng nh©n Giang th¸ng 02/03 lµ: 2,78 x 2 x 20 = 920.769® 22 * H¹ch to¸n l¬ng theo sp: L¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n SX SP i thuéc tæ SX a = §¬n gi¸ l¬ng SP i thuéc tæ SX a x S¶n lîng SP (i) SX x Ht Trong ®ã: Ht lµ hÖ sè l¬ng do Gi¸m ®èc duyÖt chi. HÖ sè nµy ®îc quyÕt ®Þnh c¨n cø theo s¶n lîng s¶n xuÊt tiªu thô trong th¸ng. §©y lµ h×nh thøc thëng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng (thëng thêng xuyªn) ®îc lÊy tõ quü vµ ®îc tÝnh ch×m vµo trong l¬ng. C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u cßn cã h×nh thøc thëng thi ®ua (thëng ®ét xuÊt) lo¹i nµy 6 th¸ng hoÆc 1 n¨m xÐt thëng vµ b×nh bÇu 1 lÇn, gåm cã: c¸ nh©n lao ®éng giái, tæ lao ®éng giái. - Ph¬ng ph¸p lËp c¸c b¶ng l¬ng: + Thèng kª ph©n xëng cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ®¬n gi¸ l¬ng theo c«ng ®o¹n, b¶ng kª khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh ®Ó tÝnh ra l¬ng s¶n phÈm tr¶ cho c¸c tæ s¶n xuÊt trong ph©n xëng. Cßn l¬ng s¶n phÈm cña tõng c«ng nh©n ®îc tÝnh theo khèi lîng s¶n phÈm ngêi c«ng nh©n ®ã hoµn thµnh hoÆc sè sè ngµy c«ng thùc tÕ trªn b¶ng chÊm c«ng. Tõ ®ã, thèng kª ph©n xëng lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho c¸c tæ SX trong
 57. 57. PX. B¶ng thanh to¸n l¬ng ®îc lËp cho c¶ 2 chØ tiªu: c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ c«gn nh©n kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt. B¶ng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo c«ng ®o¹n PX B¸nh I C«ng ®o¹n Lo¹i SP Trén (®/kg) Lß (®/kg) Bao gãi (®/kg) …… Tæng (®/kg) L¬ng kh« DD 147 65 178 ……. 911,2 L¬ng kho CC 149 63 182 ……. 917 H¬ng th¶o 124 68 244 ……. 1.185 Quy hoa qu¶ 129 67 241 ……. 1.185 ……… ……. B¶ng khèi lîng s¶n phÈm (c«ng viÖc) hoµn thµnh th¸ng 02/03 Ph©n xëng B¸nh I NhËp kho c«ng ty Tªn s¶n phÈm S¶n lîng thùc tÕ (kg) L¬ng kh« DD 7.242 L¬ng kh« CC 1.435 H¬ng th¶o 23.884 B¸nh quy hoa qu¶ 13.983 Tæng céng Thñ kho Qu¶n ®èc ph©n xëng C¨n cø vµo 2 b¶ng nµy thèng kª ph©n xëng tÝnh ra l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n tæ bao gãi ph©n xëng b¸nh i lµ (Ht: ®îc gi¸m ®èc duyÖt chi lµ 2) (7.242 x 178 + 1.435 x 182 + 23.884 x 244 + 13.983 x 244) x 2 = 21.579.588 ® 2.2. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng, trÝch BHYT, BHXH, KPC§ vµ ph©n bæ tiÒn l¬ng vµo CPSX * ViÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u ®îc kÕ to¸n sö dông c¸c TK: TK 622 - Chi phÝ c«ng nh©n trùc tiÕp, chi tiÕt thµnh c¸c TK cÊp II + TK 6221: Chi phÝ c«ng nh©n trùc tiÕp PX b¸nh I + TK 6222: Chi phÝ c«ng nh©n trùc tiÕp PX b¸nh II
 58. 58. + TK 6223: Chi phÝ c«ng nh©n trùc tiÕp PX b¸nh III + TK 6224: Chi phÝ c«ng nh©n trùc tiÕp PX kÑo + TK 6225: Chi phÝ c«ng nh©n trùc tiÕp PX bét canh TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi tiÕt thµnh c¸c TK cÊp II + TK 6272: Chi phÝ nh©n viªn PX - TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng - TK 642 - Chi phÝ QLDN - TK 334 - Ph¶i tr¶ CNV - TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c, chi tiÕt thµnh TK cÊp II: + TK 3382: KPC§ + TK 3383: BHXH + TK 3384: BHYT
 59. 59. vµ c¸c TK liªn quan kh¸c * §èi víi c«ng nh©n ®îc nghØ phÐp, c«ng ty kh«ng thùc hiÖn trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nªn kÕ to¸n kh«ng më TK 335 ®Ó theo dâi tiÒn l¬ng nghØ phÐp mµ ph¶n ¸nh ngay trªn b¶ng thanh to¸n l¬ng tõng bé phËn. S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n víi CNV - Theo chÕ ®é hiÖn hµnh c«ng ty thùc hiÖn trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ: + BHXH: 20% cña l¬ng c¬ b¶: Trong ®ã 15% tÝnh vµo CPSX, 5% do CBCNV ®ãng gãp trõ vµo l¬ng. + BHYT: 3% l¬ng c¬ b¶n: Trong ®ã 2% tÝnh vµo CPSX, 1% do c¸n bé CNV ®ãng gãp trõ vµo l¬ng. + CPC§: 2% cña tiÒn l¬ng thùc tÕ vµo ®îc tÝnh vµo CPSX. TK 334TK 141, 138, 333 TK 622, 6271, 641, 642 C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña CNV (T¦, båi th­êng…) TK 3383, 3384 PhÇn ®ãng gãp cho quü BHXH, BHYT TK 111, 112 Thanh to¸n l­¬ng, th­ëng BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CNV TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ CNTTSX, NVBH, NV QLDN, NVPX TK 4311 TiÒn th­ëng TK 3383 BHXH ph¶i tr¶ cho lao ®éng
 60. 60. S¬ ®å h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ C¨n cø vµo b¶ng nµy kÕ to¸n l¬ng nhËp vµo NhËt ký chung b»ng c¸c bót to¸n: Bót to¸n 1: Nî TK 622: 899.157.765 Nî TK 627: 35.182.488 Nî TK 641: 32.648.673 Nî TK 642: 37.902.940 Cã TK 334: 1.004.891.967 Bót to¸n 2: Nî TK 622: 24.357.202 Nî TK 627: 4.249.263 Nî TK 641: 2.743.676 Nî TK 642: 3.255.102 Nî TK 334: 13.326.632 Cã TK 338 (3382, 3383, 3384): 47.931.875 Cuèi cïng kÕ to¸n l¬ng tÝnh ra tiÒn l¬ng phô, tiÒn ¨n ca, c¸c kho¶n phô cÊp, khÊu trõ (t¹m øng l¬ng kú I, BHXH, BHYT…) ®Ó lËp ra b¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng cho c¸c bé phËn. Sau khi ®îc Gi¸m ®èc duyÖt, c¨n cø vµo b¶ng nµy thñ quü sÏ ph¸t l¬ng. TK 338 TK 622, 627, 641, 642 Sè BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho CNV TK 111, 112 Nép BHXH, BHYT, KPC§ TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo CPSX TK 334 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ trõ vµo thu nhËp cña CNV TK 111, 112 Sè BHXH, KPC§ v­ît chi ®­îc cÊp TK 334
 61. 61. Ngµy 10/02/02 sau kh Gi¸m ®èc duyÖt chi thñ quü ®· chi t¹m øng l- ¬ng kú I cho c«ng nh©n viªn c«ng ty (PhiÕu chi sè 248 ngµy 10/02/03) §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u §Þa chØ: Minh Khai - Hai Bµ Trng - HN PhiÕu chi Ngµy 10/02/2003 Sè: 0248 Nî: 334 Cã: 111 QuyÓn sè 10 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn: NguyÔn Ph¬ng Nam §Þa chØ: Ph©n xëng B¸nh I Lý do chi: T¹m øng l¬ng kú I Sè tiÒn: 412.081.700® B»ng ch÷: Bèn tr¨m mêi hai triÖu kh«ng tr¨m t¸m m¬i mèn ngµn b¶y tr¨m ®ång KÌm theo: 01 chõng tõ gèc B¶ng tæng hîp vµ thanh to¸n l- ¬ng §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m mêi hai triÖu kh«ng tr¨m t¸m m¬i mèn ngµn b¶y tr¨m ®ång Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003 Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) Ngêi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ: Vµng, b¹c, ®¸ quý... + Sè tiÒn quy ®æi: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng vµ phiÕu chi nµy kÕ to¸n ®· ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n. Nî TK 334: 412.081.700 Cã TK 111:421.081.700 Sau ®ã m¸y sÏ xö lý vµ tù ®éng da vµo Sæ C¸i liªn quan.
 62. 62. Sæ c¸i TK 334 - Ph¶i tr¶ cNV SH NT DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNTT SX ph©n xëng B¸nh I th¸ng 02 6221 44.858.807 …….. Céng ®èi øng TK 622 799.157.766 Chi t¹m øng l¬ng kú I th¸ng 2 111 412.081.700 Chi tiÒn mÆt tr¶ nèt l¬ng CNV 111 514.475.799 Th¸ng 1 ………… Céng ®èi øng TK ……….. Céng ph¸t sinh 1.445.407.0 82 1.425.340.7 31 Sè d ®Çu kú: Sè d cuèi kú: IV. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm 1. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty 1.1. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 111. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng läat, chu kú s¶n xuÊt ng¾n, s¶n phÈm dë dang hÇu nh kh«ng cã trong ca, trong ngµy. Mçi lo¹i, mçi nhãm s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trªn 1 d©y chuyÒn c«ng nghÖ riªng biÖt vµ ë c¸c ph©n xëng kh¸c nhau. Ho¹t ®éng cña tõng PX trong c«ng ty mang tÝnh ®éc lËp, kh«ng liªn quan ®Õn víi nhau trong mçi PX cã c¸c tæ ®éi ®¶m nhiÖm tõng kh©u viÖc trong toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. NVL ®a vµo chÕ biÕn theo 1 quy tr×nh c«ng nghÖ ®îc lËp s½n kh«ng cã sù gi¸n ®o¹n vÒ mÆt kü
 63. 63. thuËt vµ thêi gian. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh g¾n liÒn trùc tiÕp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm trong PX. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm ®îc chÝnh x¸c ®¶m b¶o yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u ®· x¸c ®Þnh ®èi t- îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng PX. 1.1.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp CPSX Do c«ng ty lùa chän ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng PX cho nªn chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp lo¹i s¶n phÈm nµo, PX nµo ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho s¶n phÈm, PX ®ã. Nh vËy, kÕ to¸n sö dông ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi tîng sö dông chi phÝ. Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty bao gåm 3 kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh lµ: - Chi phÝ NVL trùc tiÕp: lµ nh÷ng TK chi vÒ NVL s¶n xuÊt, thùc tÕ ®· chi ra trong kú, ®îc tËp hîp vµo TK 627- Chi phÝ NVL trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: lµ nh÷ng TK ph¶i chi tr¶ cho nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm trong kú, ®îc tËp hîp vµo TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ nh÷ng chi phÝ kh¸c ngoµi 2 kho¶n chi phÝ trªn mµ doanh nghiÖp ph¶i chi tr¶ ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, ®îc tËp hîp vµo TK 627 - “Chi phÝ s¶n xuÊt chung”, c¸c kho¶n chi phÝ nµy bao gåm: + Chi phÝ NVL, CCDC + Chi phÝ nh©n viªn PX + Chi phÝ khÊu hao TSC§ + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung, nÕu cã nh÷ng chi phÝ nµo kh«ng h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng ®èi îng kÕ to¸n th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc s¶n lîng.
 64. 64. 1.2. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt. 1.2.1. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ NVL trùc tiÕp * Chi phÝ NVL trùc tiÕp ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u bao gåm: - Chi phÝ NVL chÝnh. - Chi phÝ NVL phô. - Chi phÝ nhiªn liÖu - Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp kh¸c. * §Ó h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp c«ng ty sö dông TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp” víi c¸c TK cÊp II - TK 6211: Chi phÝ NVL trùc tiÕp PX b¸nh I - TK 6212: Chi phÝ NVL trùc tiÕp PX b¸nh II - TK 6213: Chi phÝ NVL trùc tiÕp PX b¸nh III - TK 6214: Chi phÝ NVL trùc tiÕp PX kÑo - TK 6215: Chi phÝ NVL trùc tiÕp PX Bét canh * Tr×nh tù h¹ch to¸n NVL trùc tiÕp ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Hµng ngµy c¸c chøng tõ gèc (PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho, Hãa ®¬n mua hµng…) kÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh ghi chÐp sù biÕn ®éng vËt t vµo NhËt ký chung b»ng c¸ch gâ nhËp bót to¸n kÕ to¸n t¬ng øng víi tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Bót to¸n 1: Khi xuÊt kho vËt liÖu ®Ó sö dông trùc tiÕp vµo viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm Nî TK 621: Chi phÝ NVL trùc tiÕp Cã TK 152: NVL Bót to¸n 2: Trêng hîp vËt liÖu vÒ kh«ng nhËp kho mµ giao ngay cho bé phËn chÕ t¹o s¶n phÈm, kÕ to¸n ghi: Nî TK 621: Chi phÝ NVL trùc tiÕp Cã TK 111, 112, 113; Tr¶ b»ng tiÒn mÆt, TGNH… Bót to¸n 3: Khi thu håi phÕ liÖu tõ s¶n xuÊt trùc tiÕp s¶n phÈm: Nî TK 152: NVL
 65. 65. Cã TK 621: Chi phÝ NVL trùc tiÕp Bót to¸n 4: Cuèi kú kÕt chuyÓn Chi phÝ NVL trùc tiÕp cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan ®Ó tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm, kÕ to¸n ghi: Nî TK 154: Chi phÝ kinh doanh dë dang Cã TK 621: NVL trùc tiÕp. Tõ NhËt ký chung sè liÖu sÏ ®îc m¸y xö lý vµ tù ®éng chuyÓn vµo Sæ C¸i c¸c TK liªn quan. §èi víi PX b¸nh I, th¸ng 2/03 kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n sau: Nî TK 1541: 130.322.615 Cã TK 6211: 130.322.615 Sau ®ã m¸y tÝnh sÏ tù ®éng ghi nhËp vµo Sæ C¸i TK 1541 vµ 6211 §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i NVL TT - Ph©n xëng B¸nh I Sè hiÖu TK 621 SH Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 04/02 XuÊt than cho s¶n xuÊt quy Hoa Qu¶ 1523 201.852 XuÊt than cho s¶n xuÊt HT 1523 1.285.479 Céng ®èi øng 1523 1.487.321 XuÊt bao b× hao qu¶ 1256 409.637 XuÊt bao b× cho quy HT 1256 376.153 …….. Céng ®èi øng 1526 28.277.887 PhÕ liÖu thu håi PX b¸nh I 1528 2.024.587 Céng ®èi øng 1528 2.024.587 Céng ®èi øng TK 152 2.024.587 XuÊt b¨ng dÝnh cho quy HQ 1531 23.000 ……. Céng ®èi øng 1531 870.600 Céng ®èi øng TK 153 870.600 KÕt chuyÓn CP NVL-QHQ 1541 8.063.705 KÕt chuyÓn CP NVL – QHT 1541 44.071.213 Céng ®èi øng 1541 52.134.918 Céng ®èi øng 154 52.134.918
 66. 66. Céng §¦ TK 52.134.918 Céng PS 53.103.809 53.103.809 Sè d ®Çu kú: 0 Sè d cuèi kú: 0
 67. 67. 1.2.2. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp * Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u bao gåm: chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. Ngoµi ra cßn bao gåm c¸c kháan tiÒn phô cÊp, trî cÊp… Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi m¸y mãc s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ th× chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vÉn chiÕm 1 tû träng lín trong gi¸ thµnh. Nh vËy tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt lµ 1 bé phËn quan träng trong chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty. * §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n c«ng ty sö dông TK 622 - “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” víi c¸c TK cÊp II: - TK 6221: Chi phÝ NCTT trùc tiÕp PX b¸nh I - TK 6222: Chi phÝ NCTT trùc tiÕp PX b¸nh II - TK 6223: Chi phÝ NCTT trùc tiÕp PX b¸nh III - TK 6224: Chi phÝ NCTT trùc tiÕp PX kÑo - TK 6225: Chi phÝ NCTT trùc tiÕp PX Bét canh * Tr×nh tù h¹ch to¸n Chi phÝ NCTT ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u - C¨n cø vµo B¶ng chÊm c«ng, B¶ng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ c¸c chØ tiªu liªn quan thèng kª ph©n xëng ghi vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt tõng bé phËn trong tõng ph©n xëng. Sau khi ®· ®îc phßng tµi chÝnh xÐt duyÖt kÕ to¸n tiÒn l¬ng c¨n cø theo s¶n lîng thùc tÕ nhËp kho vµ ®¬n gi¸ l¬ng CNTT s¶n xuÊt cho tõng s¶n phÈm ®Ó tÝnh ra chi phÝ NCTT cho tõng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt trong th¸ng. Khi nhËn ®îc b¶ng thanh to¸n l¬ng tõ c¸c PX, kÕ to¸n l¬ng tÝnh tæng quü l- ¬ng vµ thÓ hiÖn trªn b¶ng tÝnh l¬ng. C¨n cø vµo b¶ng nµy kÕ to¸n l¬ng nhËp vµo NhËt ký chung bót to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ tiÒn c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tõng PX. Bót to¸n 1: Hµng th¸ng tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho CNSX. Nî TK 622: CPNCTT Cã TK 334: Ph¶i tr¶ CNV §èi víi PX b¸nh I th¸ng 2/03 kÕ to¸n ghi:
 68. 68. Nî TK 6221 (chi tiÕt theo s¶n phÈm): 45.858.807 Cã TK 334: 45.858.807 - TÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u, c¸c kháan trÝch theo l¬ng bao gåm: BHXH, BHYT, KPC§ trong ®ã ®îc tÝnh vµo chi phÝ nh sau: BHXH: 15% cña l¬ng c¬ b¶n BHYT: 2% l¬ng c¬ b¶n KPC§: 2% cña tiÒn l¬ng thùc tÕ Thùc tÕ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®îc thèng kª PX tÝnh to¸n vµ kÕ tãan l¬ng tiÕn tra l¹i. Sau ®ã kÕ to¸n l¬ng sÏ tæng hîp sè liÖu vÒ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng vµo chi phÝ NCTT cña toµn PX. TiÕp theo c¨n cø s¶n lîng thùc tÕ kÕ to¸n l¬ng sÏ ph©n bæ kháan chi phÝ nµy cho c¸c lo¹i s¶n phÈm ë PX. ViÖc tÝnh to¸n nµy ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ l¬ng vµ c¸c kháan trÝch theo l¬ng. Cuèi cïng, c¨n cø vµo b¶ng nµy kÕ to¸n l¬ng nhËp vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n: Bót to¸n 2: Kháan trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh: Nî TK 622: Chi phÝ NCTT Cã TK 338 (3382, 3383, 3384…): c¸c kháan ph¶i tr¶ kh¸c. §èi víi PX b¸nh I th¸ng 2/01 kÕ to¸n ghi: Nî TK 6221: 354.182 H.Th¶o: 55.701 Quy HQ: 13.531 LKDD: 176.202 LKCC: 108.748 Cã TK 3382: 354.182 Nî TK 6221: 1.310.440 H.Th¶o: 286.014 Quy HQ: 187.780
 69. 69. LKDD: 389.840 LKCC: 446.815 Cã TK 3383: 1.310.449
 70. 70. Nî TK 6221: H.Th¶o: 64.345 Quy HQ: 41.240 LKDD: 93.014 LKCC: 120.820 Cã TK 3384: 319.419 Cuèi th¸ng thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn CP NCTT ë tõng PX, ®èi víi PX b¸nh I, kÕ to¸n ghi vµo m¸y bót to¸n sau: Bót to¸n 3: Cuèi kú kÕt chuyÓn CPNCTT vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm theo tõng ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 154: CPSXKD dë dang Cã TK 622: CPNCTT §èi víi PX b¸nh I th¸ng 2/01 kÕ to¸n ghi: Nî TK 1541: 57.159.052 Cã TK 6221: 57.159.052 Sau ®ã m¸y sÏ trùc tiÕp tù ®éng ghi nhËp tÊt c¶ c¸c bót to¸n trªn vµo Sæ C¸i TK liªn quan.
 71. 71. §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp SH NT DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã Ph©n bæ l¬ng th¸ng 2/01 - Quy hoa qu¶ 334 - H¬ng th¶o 334 - LK dinh dìng 334 - LK ca cao 334 Céng ®èi øng TK 334 45.808.857 TrÝch chi c«ng ®oµn th¸ng 02/03 3382 - Quy hoa qu¶ 3382 13.531 - Quy h¬ng th¶o 3382 55.701 - LK dinh dìng 3382 176.202 - LK ca cao 3382 108.748 Céng ®èi øng 3382 354.182 TrÝch BHXH th¸ng 2/03 3383 187.780 - Quy hoa qu¶ 3383 286.014 - H¬ng th¶o 3383 … Céng ®èi øng 3383 1.433.660 Céng ®èi øng TK 3383 1.433.660 KÕt chuyÓn chi phÝ 338 34.468.213 Céng ®èi øng TK 1541 Céng PS 154 57.159.052 Céng PS 57.159.05 2 Sè d ®Çu kú: 0 Sè d cuèi kú: 0 1.2.3. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung - ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u chi phÝ s¶n xuÊt chung + Chi phÝ nh©n viªn PX + Chi phÝ vËt liÖu, CCDC + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho s¶n xuÊt. + C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. - §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n c«ng ty sö dông TK 627 - "CPSXC” vµ më c¸c TK cÊp II sau:
 72. 72. + TK 6271: Chi phÝ nh©n viªn PX. + TK 6272: Chi phÝ NVL dïng cho qu¶n lý PX + TK 6273: Chi phÝ CCDC, dïng cho PXSX + TK 6274: Chi phÝ khÊu hao TSC§ + TK 6277: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. + TK 6278: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. C¬ së d÷ liÖu ®Ó ghi Sæ C¸i TK 627 lµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, chi tiÕt chøng tõ - bót to¸n, c¸c phiÕu xuÊt kho vËt liÖu CCDC, c¸c H§ thanh to¸n víi ngêi b¸n... Sau khi tËp hîp toµn bé chi phÝ SXC theo tõng PX cuèi kú kÕ to¸n chi phÝ - gi¸ thµnh sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ nµy cho tõng lo¹i chi phÝ chÞ phÝ, víi tiªu thøc ph©n bæ lµ sè lîng - tÊn s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt trong th¸ng. Cô thÓ c«ng t¸c tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc thùc hiÖn ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u nh sau: * Chi phÝ nh©n viªn PX: - Nh©n viªn qu¶n lý ë C«ng ty bao gåm 4 ngêi: Qu¶n ®èc, thñ kho PX, nh©n viªn thèng kª PX vµ c¸n bé kü thuËt PX. - L¬ng cña nh©n viªn QLPX lµ l¬ng thêi gian T¬ng tù nh ®èi víi tiÒn l¬ng vµ CPNCSX, kÕ to¸n còng tÝnh ra chi phÝ NVQL PX vµ tæng CPNCTT phôc vô s¶n xuÊt chung ë PX. KÕ to¸n tiÒn l¬ng ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung theo bót to¸n: Nî TK 6271 - PX b¸nh I: 8.084.008 Cã TK 334: 8.084.008 Chi phÝ nµy ®îc ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm cña PX theo tiªu thøc s¶n lîng thùc tÕ sau ®ã m¸y tÝnh tù ®éng nhËp vµo bót to¸n trªn vµo Sæ C¸i TK 6271 vµ sæ C¸i TK 334 §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i TK 6271 - CPNVPX
 73. 73. SH NT DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 29/2 CP tiÒn c«ng NVPX – PX b¸nh I 334 8.084.008 CP tiÒn c«ng NVPX - PX b¸nh II 334 12.211.301 ……. 334 Céng TK ®èi øng 334 135.182.488 29/2 TrÝch KPC§ th¸ng 2/03-CP chung 3382 1.316.142 Céng §¦ 3382 1.316.142 TrÝch BH th¸ng 02/03 - CPC 3383 3.360.300 Céng ®èi øng 3383 3.360.300 Céng TK ®èi øng 338 5.250.263 29/2 KÕt chuyÓn CP - PX b¸nh I 1541 8.084.908 KÕt chuyÓn CP - PX b¸nh II 1542 12.708.842 Céng ®èi øng TK 154 150.542.861 Céng PS 140.542.86 1 140.542.8 61 Sè d ®Çu kú: 0 Sè d cuèi kú: 0 Sau ®ã tËp hîp c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng vµo c¸c chi phÝ NVQLPX vµo b¶ng tÝnh l¬ng vµ ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm theo s¶n l- îng thùc tÕ. Bót to¸n nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng vµo chi phÝ NVQL PX: Nî TK 6271 - PX B¸nh I (chi tiÕt theo SP): 225.128 Cã TK 3383: 225.128 Nî TK 6271 - PX B¸nh I (chi tiÕt theo SP): 30.837 Cã TK 3384: 30.837 Nî TK 6271 - PX B¸nh I (chi tiÕt theo SP): 87.087 Cã TK 3382: 87.087 Cuèi th¸ng kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn CPNVPX ë tõng PX. §èi víi PX b¸nh I kÕ to¸n ghi vµo TK chung b»ng bót to¸n: Nî TK 1541: 8.884.908 Cã TK 6271: 8.884.908
 74. 74. Sau ®ã m¸y sÏ tù ®éng ghi nhËp bót to¸n trªn vµo Sæ C¸i TK 154 vµ TK 6271. * Chi phÝ NVL dïng chung cho PX. - NVL dïng chung cho PX chñ yÕu lµ phôc vô thay thÕ nh: d©y m¸y d¸n kem xèp, trôc m¸y d©y chuyÒn kÑo… vµ nhiªn liÖu nh x¨ng, dÇu, than… c¸c lo¹i nguyªn nhiªn liÖu nµy ®îc dïng cho viÖc söa ch÷a, b¶o dìng m¸y mãc, thiÕt bÞ cña c¸c PX s¶n xuÊt. C«ng viÖc nµy do c¸c tæ thuéc PX c¬ ®iÖn ®¶m nhiÖm. Chi phÝ c¸c lo¹i nguyªn nhiªn vËt liÖu dïng cho söa ch÷a, b¶o dìng m¸y mãc, thiÕt bÞ ph¸t sinh ë PX s¶n xuÊt nµo ®îc tËp hîp ngay cho chÝnh PX s¶n xuÊt ®ã. T¬ng tù nh c¸c lo¹i NVL kh¸c, kÕ to¸n vËt t chØ cÇn nhËp sè lîng vµ m· sè cña NVL m¸y sÏ tù ®éng ¸p gi¸ cho vËt liÖu vµ tÝnh thµnh tiÒn. Sau ®ã, m¸y sÏ tù ®éng nhËp bót to¸n trªn vµo Sæ C¸i TK 6272 vµ Sæ C¸i TK 152 còng nh sæ chi tiÕt NVL ®Ó cuèi cïng tù ®éng tÝnh vµ ®a ra b¶ng tæng hîp N-X-T NVL. Trong th¸ng 2/03 sè liÖu tËp hîp ë c¸c PX vÒ CPNVL dïng chung cho PX nh sau: + PX B¸nh I: 1.478.072 + PX B¸nh II: 2.403.100 + PX B¸nh III: 1.803.101 + PX kÑo: 2.586.403 + PX bét canh: 2.643.003 Tæng céng: 10.913.679 Cuèi th¸ng kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ NVL dïng chung ë PX. §èi víi PX B¸nh I kÕ to¸n ghi vµo NhËt kÕ chung b»ng bót to¸n: Nî TK 1541: 1.478.072 Cã TK 6272: 1.478.072
 75. 75. Sau ®ã m¸y tÝnh sÏ tù ®éng ghi nhËp bót to¸n trªn vµo Sæ C¸i TK 1541 vµ TK 6272.
 76. 76. §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i NVL TT - Ph©n xëng B¸nh I Sè hiÖu TK 621 SH NT DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 4/02 XuÊt vËt t cho SXC - PX B¸nh I 1522 38.158 XuÊt vËt t cho PX c¬ ®iÖn 1522 85.145 XuÊt v©t t cho PX b¸nh II 1522 84.054 XuÊt vËt t cho PX b¸nh III 1522 51.021 Céng ®èi øng 1522 361.023 8/02 XuÊt cho PX c¬ ®iÖn 1523 102.312 XuÊt dÇu Mazut cho PX c¬ ®iÖn 1523 76.010 Céng ®èi øng 1523 170.432 28/2 XuÊt d©y m¸y LK cho PX B¸nh I 1524 31.030 …… Céng TK§¦ 152 10.913.679 31/2 KÕt chuyÓn CP PX b¸nh I 1541 1.478.072 KÕt chuyÓn CPPX b¸nh II 1542 2.403.100 KÕt chuyÓn CPPX b¸nh III 1543 1.803.101 KÕt chuyÓn CP PX kÑo 1544 2.568.403 KÕt chuyÓn CPPX bét canh 1545 2.643.003 Céng §¦TK 154 10.913.679 Céng PS 10.913.679 10.913.67 9 Sè d ®Çu kú: 0 Sè d cuèi kú: 0 * Chi phÝ CCDC dïng chung ë PX. T¬ng tù nh CPNVL, vËt liÖu, CPCCDC dïng chung cho PX ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng PX c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho. Cuèi th¸ng ®Ó ph¶n ¸nh CPCCDC dïng chung ë PX, kÕ to¸n vËt t nhËp vµo NhËt ký chung theo bót to¸n: Nî TK 6273: (Chi tiÕt theo PX)
 77. 77. Cã TK 1531 - M· sè CCDC Chi phÝ CCDC dïng chung cho PX trong th¸ng 2/2003 t¹i c«ng ty ®îc tËp hîp nh sau: - PX b¸nh I: 3.108.816® - PX b¸nh II: 3.108.816® … Tæng céng: 10.458.015® Cuèi th¸ng kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ CCDC dïng chung cho PX, ®èi víi PX b¸nh I, kÕ to¸n ghi NhËt ký chung b»ng bót to¸n: Nî TK 1541: 3.108.816 Cã TK 6237: 3.108.816 Sau ®ã m¸y tÝnh sÏ tù ®éng ghi nhËp bót to¸n trªn vµo Sæ C¸i TK 1541, TK 6273. §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i TK 6273 S H NT DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 04/02 XuÊt CCDC cho SXC-PX B¸nh I 153 1.230.800 XuÊt CCDC cho PX c¬ ®iÖn 153 1.435.125 05/02 XuÊt CCDC cho PX B¸nh II 153 130.647 XuÊt CCDC cho PX B¸nh III 153 770.041 …….. Céng ®èi øng TK 153 10.458.015 KÕt chuyÓn CPPX B¸nh I 1541 3.108.816 KÕt chuyÓn CPPX B¸nh II 1542 …… KÕt chuyÓn CPPX B¸nh II 1543 …… KÕt chuyÓn CPPX kÑo 1544 …… KÕt chuyÓn CPPX Bét canh 1545 …… Céng ®èi øng TK 154 …… Céng PS 10.458.015 10.458.01 5 Sè d ®Çu kú: 0 Sè d cuèi kú: 0
 78. 78. * Chi phÝ khÊu hao TSC§ Trong th¸ng PX nµo sö dông TSC§ cña c«ng ty th× sè khÊu hao vµ sè tiÒn söa ch÷a lín TSC§ (nÕu cã) sÏ ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña PX ®ã, s¶n phÈm ®ã. C¨n cø vµo sè tiÒn khÊu hao, kÕ to¸n TSC§ ghi vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n: Nî TK 6274 - PX b¸nh I: 25.042.375 Cã TK 214: 25.042.375 Sau ®ã m¸y tÝnh sÏ tù ®éng ghi nhËp bót to¸n trªn vµo Sæ C¸i TK 214, TK 6274. Cuèi th¸ng kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ khÊu hao TSC§ ë tõng PX, ®èi víi PX b¸nh I, kÕ to¸n ghi vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n: Nî TK 1541: 25.042.375 Cã TK 6274: 25.042.375 Sau ®ã m¸y tÝnh tù ®éng ghi nhËp bót to¸n vµo Sæ C¸i TK 1541 vµ TK 6274 §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i TK 6274 (CPSXC-CKHTSC§. PX) SH Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 30/2 TrÝch KH m¸y c¸n b¸nh quy 214 110.300 TrÝch KH m¸y quËt b¸nh 214 150.312 TrÝch KH m¸y trén. 214 3.000.000 ……….. Céng TK ®èi øng 214 132.006.055 31/02 KÕt chuyÓn CPPX B¸nh I 1541 25.042.375 KÕt chuyÓn CPPX B¸nh II 1542 ……. KÕt chuyÓn CPPX B¸nh III 1543 …….. KÕt chuyÓn CPPX kÑo 1544 …… KÕt chuyÓn CPPX Bét canh 1545 …… Céng ®èi øng TK 154 …… Céng PS 132.006.05 132.006.0
 79. 79. 5 55 Sè d ®Çu kú: 0 Sè d cuèi kú: 0 * Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi chñ yÕu lµ chi phÝ vÒ ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i cho ®Õn nay, t¹i mçi PX, nhµ lµm viÖc ®Òu l¾p c«ng t¬ ®iÖn, ®ång hå ®o níc. Nhng v× cha cã ®ång hå ®o ®iÖn, níc cho tõng bé phËn sö dông nªn kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh tiÕn hµnh ph©n bæ kho¶n môc nµy nh sau: C¨n cø vµo sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt thùc tÕ t¹i PX, ®Þnh møc tiªu hao ®iÖn, níc cña tõng lo¹i s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ ®iÖn, níc (riªng ®èi víi ®iÖn lµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n), tÝnh ra chi phÝ ®iÖn, níc tiªu hao cña tõng lo¹i s¶n phÈm, cña tõng PX vµ cña s¶n xuÊt trùc tiÕp trong toµn c«ng ty: CP ®iÖn (níc) tÝnh cho SXSP i = S¶n lîng thùc tÕ SPi x §Þnh møc tiªu hao ®iÖn (n- íc) x §¬n gi¸ V× ®Õn gi÷a th¸ng 5 c«ng ty míi nhËn ®îc giÊy b¸o thu tiÒn ®iÑn vµ tiÒn níc mµ hai kho¶n nµy thêng rÊt lín vµ cÇn ®îc h¹ch to¸n theo tõng th¸ng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, nªn kÕ to¸n c«ng ty ®· tiÕn hµnh trÝch tríc tiÒn níc vµ tiÒn ®iÖn theo tõng th¸ng vµ ghi sæ NhËt ký chung b»ng bót to¸n: Nî TK 6277 (chi tiÕt theo s¶n phÈm): 143.124.573 Cã TK 335: 143.124.573 Nî TK 6277 (chi tiÕt theo s¶n phÈm) níc: 2.534.125 Cã TK 335: 2.534.125 Sang th¸ng sau khi sè liÖu thùc tÕ PS vÒ sè ph¶i tr¶ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 335: 10.351.300 Nî TK 133: 1.254.230
 80. 80. Cã TK 111: 11.605.530 Trêng hîp chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh lín h¬n chi phÝ ph¶i tr¶ ®· ghi nhËn th× kho¶n chªnh lÖch ®îc ghi bæ sung t¨ng CPKD. Nî TK 627: Sè chªnh lÖch Cã TK 335: Sè chªnh lÖch NÕu chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh nhá h¬n chi phÝ tr¶ tríc: Nî TK 335: Sè chªnh lÖch Cã TK 627: Sè chªnh lÖch Cuèi th¸ng, kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn CPDV mua ngoµi ë tõng PX. §èi víi PX B¸nh I, kÕ to¸n ghi vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n: Nî TK 1541: 7.641.118 Cã TK 6277 - PX B¸nh I: 7.641.118 Sau ®ã m¸y tÝnh sÏ tù ®éng ghi nhËn bót to¸n trªn vµo Sæ C¸i TK 1541 vµ TK 6277 §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i TK 6277 (CPSXC-CPDV mua ngoµi) S H NT DiÔn gi¶i trang sæ nkc TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 10/02 TiÒn söa lß h¬i 111 550.000 31/02 TiÒn níc ph¶i tr¶ 335 1.145.234 …. 31/02 KÕt chuyÓn CPPX kÑo 1544 7.752.229 KÕt chuyÓn PX PX bét canh 1545 ……… Céng PS 82.145.156 82.145.15 6 Sè d ®Çu kú: 0 Sè d cuèi kú: 0 * C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn bao gåm chi phÝ söa ch÷a nhá ph¶i thuª ngoµi, thuª lao ®éng bªn ngoµi thùc hiÖn c¸c lao vô nhá phôc vô cho s¶n phÈm PX... c¸c chi phÝ nµy ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng PXSX.
 81. 81. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ vÒ CPSXC nh phiÕu chi tiÒn mÆt, giÊy t¹m øng... kÕ to¸n tÝnh ®îc chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c cña ph©n xëng B¸nh I lµ 537.000, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n: Nî TK 6278: 1.170.000 (PX b¸nh I): 537.000 Cã TK 1111: 1.170.000 Cuèi th¸ng kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ë tõng PX, ®èi víi PX b¸nh I kÕ to¸n ghi vµo NhËt ký chung b»ng bót to¸n: Nî TK 1541: 537.000 Cã TK 6278, PX b¸nh I: 537.000 Sau ®ã m¸y tÝnh sÏ tù ®éng ghi nhËp bót to¸n trªn vµo Sæ c¸i TK 1541 vµ TK 6278 §¬n vÞ: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Sæ c¸i TK 6278 (CPSXC-CPB»ng tiÒn kh¸c) S H NT DiÔn gi¶i trang sæ nkc TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 05/02 Mua bµn cho PX B¸nh I 111 300.100 16/02 Ch¹y thö m¸y 111 500.400 …….. 31/02 KÕt chuyÓn CP PX B¸nh I 1541 537.000 KÕt chuyÓn CP PX B¸nh II 1542 ….. Céng PS 25.024.175 25.024.17 5 Sè d ®Çu kú: 0 Sè d cuèi kú: 0 Tæng chi phÝ ph¸t sinh do söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ cho PX do tæ s¶n xuÊt c¬ ®iÖn tiÕn hµnh sÏ ®îc tËp hîp ngay cho chÝnh PX ®ã. V× vËy chi phÝ söa ch÷a, b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ do PX c¬ ®iÖn

×