Kt235

275 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt235

 1. 1. Lêi më ®Çu §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t, ®ßi hái c¸c dn ph¶i lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®æi míi vµ thÝch øng víi nhu cÇu ph¸t sinh trªn thÞ trêng khi c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh ®Ó t×m chç ®øng trªn thÞ trêng th× th«ng tin vÒ thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ kÕt qu¶ tiªu thô cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ viÖc xem xÐt th«ng tin ra c¸c yÕu tè bÊt hîp lý trong viÖc sö dông tµi s¶n, vèn, vËt t, do ®ã cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong t¬ng lai. V× vËy, h¬n bao giê hÕt, hä ph¶i n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c vÒ thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. Mçi doanh nghiÖp cã ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý kh¸c nhau dÉn tíi ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kinh doanh tiªu thô còng kh¸c nhau. H¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®óng, ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi sÏ gióp c«ng t¸c chi phÝ, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý cña viÖt tiªu thô thµnh phÈm trong qu¸ tr×nh kinh doanh, cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý, tõ ®ã phÊn ®Êu n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiªu thô thµnh phÈm ngµy cµng nhiÒu, ®¶m b¶o thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm, vËn dông lý luËn ®· häc vµ nghiªn cøu t¹i trêng, kÕt hîp víi thùc tÕ thu nhËn tõ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i (TMT) , em ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô
 2. 2. t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ GTVT" cho chuyªn ®Ò cña m×nh. Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I: T×m hiÓu chung vÒ t×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty TMT. PhÇn III: T×m hiÓu chung c¸c mÆt kÕ to¸n trong C«ng ty. Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ lÝ luËn còng nh thùc tÕ, nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong chuyªn ®Ò nµy. Em mong ®îc sù gãp ý tËn t×nh vµ sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa KTVT - Trêng Cao ®¼ng GTVT vµ c¸c c¸n bé c«ng t¸c t¹i C«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
 3. 3. PhÇn I T×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TMT C«ng ty th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i Tªn giao dÞch lµ: TRADING AND MANUFAC TURING EQUIPMENT MATERIALS FOR TRANSPORTATION COMPANY. ViÕt t¾t lµ T.M.T lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 410 Q§/TCCB-L§ ngµy 27/10/1976 víi tªn ban ®Çu lµ " C«ng ty vËt t thiÕt bÞ c¬ khÝ GTVT" §Õn n¨m 1993 do cã sù s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, Bé GTVT ra quyÕt ®Þnh sè 602/Q§/TCCB-L§ ngµy 5/4/1993 thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ níc: :"C«ng ty vËt t thiÕt bÞ c¬ khÝ GTVT" trùc thuéc liªn hiÖp xÝ nghiÖp c¬ khÝ GTVT, trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 83 phè TriÒu Khóc quËn Thanh Xu©n thµnh phè Hµ Néi, giÊy phÐp kinh doanh sè 108563. M· sè kinh doanh 0704 Tæng sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ: 190.000.000® Nhµ níc cÊp lµ: 115.000.000® Vèn doanh nghiÖp tù bæ xung lµ: 75.000.000® Trong ®ã Vèn cè ®Þnh lµ: 114.000.000® Vèn lu ®éng lµ: 76.000.000® Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t thiÕt bÞ GTVT. Ngµy 1/9/1998 theo quyÕt ®Þnh sè 2195/1998/Q§-BGTVT cña bé trëng Bé GTVT ®æi tªn C«ng ty thµnh: "C«ng ty th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i". Tõ ngµy 28/02/2000 C«ng ty chuyÓn trô së chÝnh vÒ 199B - Minh Khai - Hai Bµ Trng - Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh rÊt kh¶ quan vµ ®· ®îc bé
 4. 4. Giao th«ng vËn t¶i tÆng b»ng khen t¹i quyÕt ®Þnh sè 663/Q§-BGTVT ngµy 22/03/2000. Ngµy 25/12/2001 C«ng ty ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh"phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p « t« vËn t¶i n«ng dông Cöu Long" t¹i huyÖn V¨n L©m tØnh Hng Yªn. HiÖn nay C«ng ty cã bèn ®¬n vÞ trùc thuéc lµ: - Nhµ m¸y s¶n xuÊt l¾p r¸p xe g¾n m¸y t¹i Hng Yªn. - Nhµ m¸y s¶n xuÊt l¾p r¸p ®éng c¬ xe g¾n m¸y t¹i Hng Yªn. - Nhµ m¸y s¶n xuÊt « t« vËn t¶i n«ng dông Cöu Long t¹i Hng Yªn. - Nhµ xëng s¶n xuÊt mét sè chi tiÕt ®éng c¬ xe m¸y t¹i 199B Minh Khai. Víi tuæi ®êi gÇn 30 n¨m, trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®· cã nhiÒu th¨ng trÇm, nhiÒu khã kh¨n vµ thuËn lîi. Nh÷ng n¨m ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng lµ thêi kú v« cïng khã kh¨n cña C«ng ty. Do c¬ chÕ cña Nhµ níc chuyÓn ®æi tõ quan niªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ trêng C«ng ty kh«ng chuyÓn ®æi kÞp ®· dÉn ®Õn yÕu kÐm vµ tôt hËu, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh bÞ thu hÑp, t×nh tr¹ng nî ®äng c¸c kho¶n nî ng©n s¸ch, nî kh¸ch hµng vµ nî cÊp trªn gia t¨ng, kh«ng cã híng gi¶i quyÕt C«ng ty ®· l©m vµo t×nh tr¹ng coi nh ph¸ s¶n. Víi thùc tr¹ng cña C«ng ty nh vËy ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ c«ng nh©n viªn vµ ®Æc biÖt lµ sù hç trî cña tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong tæng C«ng ty t×m ph¬ng híng kh¾c phôc khã kh¨n nh»m ®a C«ng ty ph¸t triÓn. Cïng víi viÖc cñng cè bé m¸y l·nh ®¹o vµ ph¸t triÓn kinh doanh theo môc tiªu lÊy nhu cÇu cña thÞ trêng lµm träng yÕu. Víi ngµnh nghÒ phong phó vµ ®a d¹ng, cïng víi sù nç lùc cña toµn thÓ ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh m×nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn.
 5. 5. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong nh÷ng n¨m qua ®îc sù gióp ®ì cña bé Giao th«ng vËn t¶i vµ sù chØ ®¹o tËp trung trùc tiÕp cña tæng C«ng ty c¬ khÝ Giao th«ng vËn t¶i, cñng cè, æn ®Þnh bè trÝ hîp lÝ c¸n bé lao ®éng cña C«ng ty. C«ng ty TMT ®· phÊn ®Êu v¬n lªn vît qua mäi khã kh¨n thö th¸ch, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, khai th¸c néi lùc vµ tËp trung cao vÒ trÝ tuÖ, vËn dông tæng hîp sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ theo híng kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a s¶n xuÊt vµ kinh doanh, cñng cè ph¸t triÓn vÒ s¶n xuÊt t¨ng cêng më réng c¸c kh¶ n¨ng vÒ th¬ng m¹i dÞch vô, chó träng ®Çu t chiÒu s©u trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ. KÞp thêi n©ng cao chÊt lîng vµ trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh theo ph¬ng thøc míi phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ChÝnh nhê sù cè g¾ng ®ã, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty TMT ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: §¬n vÞ: Ngh×n ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh Chªnh lÖch % Tæng doanh thu 325760984 152671829 - 173089155 -53,13 Doanh thu thuÇn 325547912 151799287 - 173748625 -53.37 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 5000516 1000272 -4000244 -80.0 Tæng lîi nhuËn sau thuÕ 3400351 680185 -2720166 -80.0 Vèn kinh doanh b×nh qu©n 134228646 123416228 -10832418 -8.07 Nép ng©n s¸ch 64676836 54997920 -9678916 -14.97 Tæng sè lao ®éng 96 122 28 29.79 Thu nhËp b×nh qu©n 2407 2043 364 15.12
 6. 6. N¨m 2003 do C«ng ty ®ang ®Èy m¹nh viÖc ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho nhµ m¸y l¾p r¸p « t« vËn t¶i n«ng dông Cöu Long t¹i H- ng Yªn, ®ång thêi sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty còng t¨ng lªn, do vËy mét sè chØ tiªu cha ®¹t ®îc kÕ ho¹ch ®Ò ra. Tuy nhiªn ®©y lµ sù høa hÑn ®¸ng mõng cña C«ng ty, víi nguån nh©n lùc còng nh c¬ së h¹ tÇng ®ang ®îc ®Çu t nh vËy ch¾c ch¾n C«ng ty sÏ ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. II. C¬ cÊu tæ chøc vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TMT. 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty TMT HiÖn nay C«ng ty cã tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 250 ngêi, trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 90 ngêi, C«ng ty ®· ¸p dông hÖ thèng tiªu chuÈn ISO 9000 trong tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña m×nh bªn c¹nh tæ chøc qu¶n lý theo hµnh chÝnh. S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty TMT. S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý theo ISO 9000 S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý hµnh chÝnh S¬ ®å 1. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã Gi¸m ®èc Kü thuËt Tr­ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh Tr­ëng phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Tr­ëng phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Tr­ëng phßng c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng C¸c xÝ nghiÖp vµ s¶n xuÊt xe g¾n m¸y Gi¸m ®èc chi nh¸nh C«ng ty t¹i TP Hå ChÝ Minh
 7. 7. Theo s¬ ®å trªn ta thÊy viÖc bè trÝ c¬ cÊu qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: - §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc: lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt trong C«ng ty, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh C«ng ty theo ®óng quyÒn h¹n chøc n¨ng ®· ®îc giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc gi¸m ®èc, ®iÒu hµnh qu¶n lý mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty theo sù ph©n c«ng uû quyÒn cña gi¸m ®èc. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc giao. - Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: Tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c«ng t¸c kinh doanh xuÊt khÈu hîp t¸c ®Çu t, liªn doanh liªn kÕt, khai th¸c thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: tham mu, gióp viÖc Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, thèng kª. Thùc hiÖn vai trß kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc t¹i C«ng ty. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l¬ng, c«ng t¸c ®µo t¹o, thanh tra ph¸p chÕ, c«ng t¸c b¶o vÖ, hµnh chÝnh, qu¶n trÞ. - Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, tæ chøc khai th¸c thÞ trêng xe m¸y vµ « t«. - Phßng c«ng nghÖ vµ thÞ trêng: Tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, c«ng nghÖ, ®Þnh møc vËt t kü thuËt vµ c«ng t¸c thÞ trêng. - C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe g¾n m¸y: lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña C«ng ty, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc, cã t c¸ch
 8. 8. ph¸p nh©n. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p r¸p xe g¾n m¸y, s¶n xuÊt phô tïng linh kiÖn, qu¶n lý kho tµng bÕn b·i. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty TMT. a. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty TMT gåm 13 ngêi, ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®îc ph©n c«ng t¸ch biÖt cho tõng ngêi phô tr¸ch, tuy nhiªn mét ngêi cã thÓ kiªm hai vÞ trÝ vµ ngîc l¹i mét vÞ trÝ cã thÓ cã hai ngêi phô tr¸ch. Tr­ëng phßng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n ng©n hµng theo dâi thanh to¸n quèc tÕ KÕ to¸n trong n­íc thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l­¬ng KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n doanh thu chi phÝ KÕ to¸n b¸n hµng theo dâi cÊp ph¸t h¶i quan KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, quü C¸c nh©n viªn kÕ to¸n kho, x­ëng…
 9. 9. S¬ ®å 2. S¬ ®å tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Chøc n¨ng nhiÖm vô cña mçi phÇn hµnh kÕ to¸n: - kÕ to¸n trëng: Tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, thèng kª cña C«ng ty, thùc hiÖn vai trß kiÓm so¸t kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc t¹i C«ng ty, chØ ®¹o chung c¸c mÆt c«ng t¸c tµi chÝnh, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ c«ng t¸c nh©n sù phßng kÕ to¸n. - KÕ to¸n tæng hîp: Gióp kÕ to¸n trëng tæng hîp sè liÖu lªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú th¸ng, quý, n¨m theo chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh vµ quy ®Þnh cô thÓ cña C«ng ty trong tõng thêi kú. - KÕ to¸n thanh to¸n trong níc: Më sæ s¸ch theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n víi ngêi b¸n, ngêi mua trong níc vµ thanh quyÕt to¸n. - KÕ to¸n thanh to¸n níc ngoµi kiªm kÕ to¸n ng©n hµng: Gióp kÕ to¸n trëng trong viÖc më L/C, lËp hå s¬ më L/C vµ giao dÞch víi ng©n hµng më L/C, thanh to¸n víi ngêi b¸n, ngêi mua níc ngoµi. Theo dâi c¸c kho¶n tiÒn göi tiÒn vay t¹i ng©n hµng. - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm: cËp nhËt theo dâi phÇn nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ tÝnh gi¸ thµnh phÈm. - KÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî ph¶i thu: Theo dâi b¸n hµng, viÕt ho¸ ®¬n GTGT. Më sæ theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n l¬ng vµ trÝch lËp theo l¬ng, thanh quyÕt to¸n t¹m øng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé kh¸c. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng l« hµng. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ kho: Theo dâi sù t¨ng gi¶m khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh, theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp kho nguyªn vËt liÖu thµnh phÈm.
 10. 10. - Thñ quü: Qu¶n lý thu chi tiÒn mÆt: CËp nhËt sæ s¸ch b¸o c¸o quü thêng xuyªn hµng ngµy, b¸o c¸o sè d tiÒn mÆt t¹i kÐt tríc 8h30 ngµy h«m sau. b. Tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty TMT. C«ng ty TMT ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chung ®Ó ghi sæ Ghi hµng ngµy §èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng S¬ ®å 3: S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung t¹i C«ng ty TMT TÊt c¶ c¸c chøng tõ gèc ban ®Çu ®îc nhËp vµo c¸c sæ ®· ®îc thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh, sau ®ã ®a vµo sæ tæng hîp NhËt ký chung ®Ó kÕ to¸n tæng hîp lµm c¨n cø ghi vµo c¸c sæ c¸i vµ tæng hîp c¸c b¸o c¸o. Chøng tõ gèc M¸y tÝnh (Excel) Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ nhËt ký chuyªn dïng Sæ quü
 11. 11. PhÇn II Thùc tr¹ng kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ Giao th«ng vËn t¶i (TMT) A. Thùc tr¹ng kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty TMT I. KÕ to¸n thµnh phÈm t¹i C«ng ty TMT - Thµnh phÈm cña C«ng ty TMT bao gåm: c¸c lo¹i xe g¾n m¸y, c¸c lo¹i xe n«ng dông. - ViÖc thùc hiÖn qu¶n lý thµnh phÈm ®îc thùc hiÖn t¹i ph©n x- ëng s¶n xuÊt cho ®Õn khi hµng ®îc giao cho kh¸ch hµng, cã sù gi¸m s¸t cña thñ kho cña phßng c«ng nghÖ vµ thÞ trêng. - H¹ch to¸n thµnh phÈm ®îc thùc hiÖn tËp trung trªn phßng kÕ to¸n, ®îc theo dâi trªn c¶ 2 chØ tiªu sè lîng vµ chØ tiªu gi¸ trÞ. Nhng chñ yÕu, quan träng h¬n lµ chØ tiªu gi¸ trÞ v× nã cho phÐp C«ng ty x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Víi viÖc h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn nªn kÕ to¸n dïng gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n thµnh phÈm + Thµnh phÈm nhËp kho - TÊt c¶ c¸c thµnh phÈm nhËp kho ®Òu ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ s¶n xuÊt bao gåm: chi phÝ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Cuèi quÝ sau khi tËp hîp ®îc chi phÝ s¶n xuÊt trong k× dùa vµo gi¸ thùc tÕ ®Ó nhËp kho thµnh phÈm.
 12. 12. BiÓu sè 1. B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho quý 3 n¨m 2003 ST T Tªn S¶n phÈm M· sè S¶n l- îng (chiÕ c) Tæng gi¸ thµnh (®ång) Gi¸ 1 chiÕc (®ång) 1 Xe JL 2515 PD 1A 4 7 658.003.862 94.000.551 2 Xe JL 5840 PD 1A 6 11 121.227.503 121.227.503 3 Xe JL 5830 PD 1A 8 1 113.480.954 113.480.954 4 Xe JL 5840 PD 1A 10 12 1.492.642.284 124.386.857 5 Xe JL 5840 PD 1A 11 1 127.982.256 127.982.256 6 Xe JL 5830 PD 1A 12 5 163.818.730 122.763.674 + Thµnh phÈm xuÊt kho ë C«ng ty : Thµnh phÈm ë C«ng ty kÕ to¸n sö dông ph¬ng ph¸p xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. thùc tÕ xuÊt kho th¸ng 9 n¨m 2004. Xe m¸y tån ®Çu k×: 72 xe x 5.44.981 = 392.254.632 (®) Xe m¸y nhËp trong k×: 2.071 xe x 5.711.994 = 11.829.536.024 (®) Xe m¸y xuÊt trong k×: 1993 xe x 5.711.994 = 11.384.004.042 (®) Xe m¸y tån cuèi k×: 150 xe x 5.711.994 = 856.799.100 (®) 1. KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm ë C«ng ty a. Chøng tõ sö dông nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm C¨n cø vµo sè lîng xe ®îc s¶n xuÊt hoµn thµnh theo tõng l«, tõng hîp ®ång ®· ký kÕt, kÕ to¸n nhËp kho thµnh phÈm theo sè lîng thùc tÕ s¶n xuÊt ®îc.
 13. 13. BiÓu sè 2 Cty TM&SX vËt t thiÕt bÞ GTVT XuÊt kho thµnh phÈm Ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 MÉu sè: 01-VT Q§ sè: 1141 Sè 10 Nî 155 Cã 154 TC/Q§/C§kÕ to¸n Ngµy 1-11-1995 cña BTC Hä vµ tªn ngêi giao hµng: NguyÔn V¨n Minh Theo giÊy nhËp kho ngµy 30/9/2004 NhËp t¹i kho : XN l¾p r¸p xe m¸y STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt sp, hµng ho¸ M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn C.tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 ARROW 6110 Xe 30 30 5.711.994 171.359.820 Tæng 171.359.820 Céng thµnh tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m b¶y mèt triÖu ba tr¨m n¨m chÝn ngh×n t¸m tr¨m hai m¬i ®ång. NhËp ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ §· kÝ KÕ to¸n trëng §· kÝ Ngêi giao hµng §· kÝ Thñ kho §· kÝ Thñ tôc xuÊt kho thµnh phÈm + C¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng vµ hîp ®ång ®· kÝ kÕt gi÷a kh¸ch hµng vµ C«ng ty khi ®Õn thêi h¹n giao hµng. Phßng kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n (GTGT) vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc thu tiÒn hµng nh phiÕu thu tiÒn mÆt, uû nhiÖm chi, sÐc, chuyÓn kho¶n… ho¸ ®¬n GTGT.
 14. 14. + Thñ kho sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña ho¸ ®¬n GTGT, giao s¶n phÈm cho kh¸ch hµng theo ®óng sè lîng, chñng lo¹i ghi trong ho¸ ®¬n. BiÓu sè 3 Ho¸ ®¬n (Gtgt) Liªn 3: Néi bé MÉu sè: 01-GTKT-3LL Ký hiÖu: G/2004B Sè ho¸ ®¬n: 0034801 Ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2004 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TMT §Þa chØ: 199B Minh Khai - Hai Bµ Trng - Hµ Néi. Sè tµi kho¶n §iÖn tho¹i: M· sè: Hä tªn ngêi mua hµng: Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH Phóc Trêng An §Þa chØ: 57 T«n §øc Th¾ng - Hµ Néi. Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt M· sè: STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B D 3 4 1 Xe m¸y hiÖu ARROW 6 -110 ChiÕc 48 6.850.000 328.800.000 céng tiÒn hµng 328.800.000 tiÒn thuÕ GTGT % thuÕGTGT: 10% 328.800.000 ∑ tiÒn thanh to¸n 361.680.000
 15. 15. Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Ba tr¨m s¸u mèt triÖu s¸u tr¨m t¸m m¬i ngh×n ®ång. Ngêi mua hµng (KÝ, ghi râ hä tªn) Ngêi b¸n hµng (KÝ, ghi râ hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (KÝ, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n sö dông TK 155 ®Ó theo dâi chi tiÕt thµnh phÈm xuÊt ra hµng ngµy theo chØ tiªu sè lîng b. Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n GTGT, thñ kho vµo b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ ho¸ ®¬n, dÞch vô b¸n ra. Sau ®ã chØ lªn phßng kÕ to¸n cho kÕ to¸n thµnh phÈm. Khi xuÊt thµnh phÈm, nhËp thµnh phÈm thñ kho c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ®Ó tiÕn hµnh lËp thÎ kho. BiÓu sè 4 C«ng ty TM&SX vËt t thiÕt bÞ GTVT thÎ kho Tªn sp: xe m¸y MÉu sè: 06-VT Ban hµnh theo Q§/1141-TC/Q§/C§KT Kho: Ngµy 1/11/1995 cña BTC Ngµy lËp thÎ: Ngµy 30/9/2004 Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch vËt t : xe m¸y §¬n vÞ tÝnh: Xe M· sè ST T Chøng tõ DiÔn gi¶i M· nhËp, xuÊt Sè lîng SH NT NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 150 1 H§ 56 15/9 Cty TNHH Phóc Tr- êng An 32 58 2 0056 4/9 L« 11 L« 11 28 3 0057 7/9 L« 12 L« 12 150
 16. 16. 4 H§13 NguyÔn Phi Hïng 37 1 5 Q§ 10 11/9 Cty TNHH H¶i D¬ng 15 30 ……….. ∑ 178 89 239 Ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 Ngêi lËp biÓu NguyÔn ThÞ TuyÕt T¹i phßng kÕ to¸n: Cuèi th¸ng khi nhËn chøng tõ vµ b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra tõ thñ kho ®a lªn, kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm kiÓm tra ®èi chiÕu l¹i 1 lÇn n÷a gi÷a chøng tõ vµ b¶ng kª ho¸ ®¬n, dÞch vô hµng ho¸ b¸n ra vÒ tÝnh hîp lÖ, hîp lÝ. kÕ to¸n thµnh phÈm më sæ chi tiÕt TK 155 "thµnh phÈm" ®Ó ghi tõng thø thµnh phÈm theo chØ tiªu sè lîng. cuèi quÝ c¨n cø vµo b¶ng kª chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra hµng th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp sè lîng nhËp, xuÊt thµnh phÈm trong quý ®Ó tÝnh chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi quÝ c¨n cø vµo sæ chi tiÕt cña tõng lo¹i thµnh phÈm, kÕ to¸n thµnh phÈm lËp b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån thµnh phÈm.
 17. 17. B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho thµnh phÈm Th¸ng 9 n¨m 2004 ST T Lo¹i xe M· sè §¬n gi¸ D ®Çu k× NhËp XuÊt Tån SL TT SL TT SL TT SL TT 1 JL 100 09/0 1 5.392.00 1 1 5.392.001 0 0 0 0 1 5.392.001 2 JL 100-A 0/03 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 JL 110 06/0 3 5.102.48 0 2 10.204.96 0 0 0 0 0 2 10.204.960 4 JL 100-4A 07/0 3 5.538.71 8 93 515.100.7 74 0 0 1 5.538.718 92 509.562.056 5 JL 110-4A 10/0 4 5.711.99 4 11 62.831.93 4 0 0 0 0 11 62.831.934 6 ARROW.6 phanh c¬ 2.000 11/0 4 5.890.90 6 2.00 0 11.781.812.0 00 1.88 2 11.086.685.0 92 11 8 695.126.908 7 ARROW.6 phanh c¬ 1.000 11/0 4 5.777.45 4 243 1.403.921.32 2 0 0 24 3 1.403.921.32 2 …………… Tæng 10 7 593.529.6 69 2.24 3 13.185.733.3 22 1.88 3 11.092.223.8 10 46 7 2.687.039.18 1 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng
 18. 18. Mai Thu HiÒn Ph¹m V¨n C«ng Sæ chi tiÕt TK 155 Th¸ng 9 n¨m 2004 Tªn thµnh phÈm: xe m¸y Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT SL TT SL TT SL TT 171 4/9 Nhµ m¸y sx IR xe m¸y 154 5.711.994 71 405.551.574 0 005883 1 5/9 Cty TNHH Thu Trang 632 5.711.994 0 50 285.599.700 005883 2 5/9 Cty TNHH Phóc Trêng An 632 5.711.994 0 55 314.159.670 172 6/9 Nhµ m¸y Sx IR xe m¸y 154 5.711.994 15 85.679.910 173 7/9 Nhµ m¸y Sx IR xe m¸y 154 5.711.994 25 142.799.850 005883 3 10/ 9 §inh TiÕn LÖ 632 5.711.994 1 5.711.994 005883 4 10/ 9 Tr¹m VTNN Hng Yªn 632 5.711.994 30 171.359.820 005883 5 10/ 9 DN t nh©n §«ng TuyÕt 632 5.711.994 190 1.085.278.860
 19. 19. ….. ∑ PS T9 2.07 1 11.829.536.0 24 1.99 3 11.384.004.04 2 D ®Õn ngµy 30/9/2004 15 0 856.799.100 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Mai Thu HiÒn Ph¹m V¨n C«ng
 20. 20. Vµo cuèi mçi th¸ng thñ kho thµnh phÈm cïng kÕ to¸n c¸c ph©n x- ëng tiÕn hµnh kiÓm kª s¶n phÈm tån kho. C¨n cø vµo sè lîng tån thùc tÕ tiÕn hµnh lËp biªn b¶n kiÓm kª. BiÓu sè 7 Biªn b¶n kiÓm kª tån kho thµnh phÈm H«m nay ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 t¹i Nhµ m¸y l¾p r¸p xe m¸y t¹i Hng Yªn chóng t«i gåm: I. Phßng TC - kÕ to¸n 1. Bµ: NguyÔn Ngäc Lan 2. ¤ng: D¬ng Thµnh Vò II. Phßng KH - KD 1. ¤ng: TrÇn ThÕ B¹o III. Bé phËn cña Nhµ m¸y l¾p r¸p xe g¾n m¸y 1. Thñ kho: ¤ng NguyÔn L¬ng Linh IV. Bé phËn kÕ to¸n cña Nhµ m¸y l¾p r¸p xe g¾n m¸y 1. ¤ng: NguyÔn H÷u Nam §· cïng nhau tiÕn hµnh kiÓm kª vËt t tån kho t¹i nhµ m¸y ®Õn hÕt ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2004. ST T Tªn TP §VT L« Tån sæ s¸ch TT kiÓm kª CL sæ s¸ch thÞ trêng SL TT SL TT SL TT 1 Xe JL 1010G xe 14 5 275.491.735 5 275.491.735 0 0 2 Xe JL 1010 GA xe 15 7 416.167.519 7 416.167.519 0 0 3 Xe JL4012D xe 17 2 206.845.648 2 206.845.648 0 4 XeJL4012D (LT) xe 18 24 2.629.492.32 0 24 2.629.492.329 0 0 ……… 0 0 ∑ 33 3.527.997.22 2 33 3.527.997.222 0 0 C¸c bªn ®· thèng nhÊt theo biªn b¶n kiÓm kª trªn, biªn b¶n ®îc lËp thµnh 03 b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau: Nhµ m¸y l¾p r¸p
 21. 21. KÕ to¸n trëng (kÝ, ghi râ hä tªn) Phßng KH - KD (kÝ, ghi râ hä tªn) Xe g¾n m¸y (kÝ, ghi râ hä tªn) 2. KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm t¹i C«ng ty TMT a. Qu¸ tr×nh nhËp kho thµnh phÈm: C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån trong k× kÕ to¸n tæng hîp lªn b¶ng kª ph©n lo¹i tõ b¶ng kª ph©n lo¹i kÕ to¸n vµo sæ nhËt kÝ c¸c tµi kho¶n liªn quan. BiÓu sè 8 TrÝch b¶ng kª ph©n lo¹i ghi cã TK: 154 ST T Néi dung Tæng sè Ghi nî TK 155 1 NhËp kho TP th¸ng 9/2004 11.829.536.0 24 11.829.536.0 24 ………………….. ∑ 11.829.536.0 24 11.829.536.0 24 BiÓu sè 9 TrÝch nhËp kÝ chung Th¸ng 9 n¨m 2004 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i SHT K SPS SH NT Nî Cã 30/9 110 30/9 NhËp kho TP x 155 154 11.780.531.60 1 …….. 11.780.531.60 1
 22. 22. BiÓu sè 10 C«ng ty TM&SX Sæ c¸i Tk 154 VËt t thiÕt bÞ GTVT Tªn Tk: Chi phÝ sxkd dë dang Sè hiÖu: 154 Th¸ng 9 n¨m 2004 SD §K: 2332000753 NT CT DiÔn gi¶i Tran g NKC TK §U Sè tiÒn S N Nî Cã 30/ 9 137 30/ 9 Kc CP NVL TT 32 62 1 10.963.122.4 36 30/ 9 137 30/ 9 Kc CP NVL TT 32 62 2 15.869.154 30/ 9 137 30/ 9 Kc CPSX chung 32 62 7 169.749.221 30/ 9 137 30/ 9 Chi phÝ kh¸c 32 33 1 631.790.790 30/ 9 137 30/ 9 Gi¸ TP nhËp kho 32 15 5 11.829.536.0 24 ∑ PS th¸ng 9 11.780.531.6 01 11.829.536.0 24 D 30/9/2004 2.381.005.17 6 b. Qu¸ tr×nh xuÊt kho thµnh phÈm Khi cã lÖnh xuÊt kho thµnh phÈm thñ kho c¨n cø vµo nh÷ng ho¸ ®¬n chøng tõ thÝch hîp ®Ó tiÕn hµnh xuÊt kho thµnh phÈm. BiÓu sè 11: B¶ng kª thµnh phÈm Th¸ng 9 n¨m 2004 Ghi Cã Tk: 155 STT Néi dung Tæng sè Ghi nî TK 155 1 XuÊt kho thµnh 11.384.004.04 11.384.004.0
 23. 23. phÈm th¸ng 9/2004 2 42 ∑ 11.384.004.04 2 11.384.004.0 42 BiÓu sè 12 C«ng ty TM & SX VËt t thiÕt bÞ GTVT TrÝch nhËt ký chung Th¸ng 9 n¨m 2004 NTGS C.tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i SHTK SPS S N Nî Cã 30/9 111 XuÊt kho TP x 157 11.384.004.04 2 11.384.004.0 42 BiÓu sè 13 C«ng ty TM & SX vËt t thiÕt bÞ GTVT Sæ c¸i Tk 155 Tªn TK: Thµnh phÈm Sè hiÖu: 155 Th¸ng 9 n¨m 2004 NTGS C.tõ DiÔn gi¶n Tran g NKC TK §¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 30/9 120 30/ 9 Nkho TP 28 154 11.780.531.6 01 30/9 121 30/ 9 Xkho TP 29 157 11.384.004.0 42 ………. ∑ PS T9 11.780.531.6 01 11.384.004.0 42 D 30/9/2004 856.799.100 II. KÕ to¸n tæng hîp tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô
 24. 24. 1. C¸c ph¬ng thøc tiªu thô vµ ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng a. Ph¬ng thøc b¸n hµng: C«ng ty TMT ¸p dông ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp vµ ph¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý ký göi kh¸ch hµng cã nhu cÇu cã thÓ ®Õn mua trùc tiÕp t¹i C«ng ty ngêi ký kÕt hîp ®ång víi C«ng ty ®Õn thêi h¹n giao hµng C«ng ty sÏ giao hµng tËn n¬i nhËn kh¸ch hµng ®Õn nhËn hµng tuú theo néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt. b. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng: ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi viÖc HTKD ®éc lËp lÊy doanh thu bï ®¾p chi phÝ vµ ph¶i c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i. V× vËy, cïng víi c¸c h×nh thøc b¸n hµng kh¸c nhau còng cã c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng kh¸ch hµng ®a trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a kh¸ch hµng víi C«ng ty. Ph¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu cña C«ng ty lµ ph¬ng thøc tr¶ tiÒn ngay. - Ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ tiÒn ngay theo ph¬ng thøc nµy thêi ®iÓm thu tiÒn trïng víi thêi ®iÓm xuÊt giao hµng ph¬ng thøc nµy ¸p dông víi nh÷ng kh¸ch hµng mua khèi lîng lín chñ yÕu lµ c¸c ®¹i lý. C«ng ty chñ yÕu ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n nµy, ®©y lµ mét lîi thÕ cña C«ng ty v× ph¬ng thøc nµy ®¶m b¶o cho C«ng ty thu håi vèn nhanh ®Ó ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh, ph¬ng thøc nµy còngd ®¶m b¶o kh«ng bÞ chiÕm dông vèn. - Ph¬ng thøc thanh to¸n sau: theo ph¬ng thøc nµy thêi ®iÓm thu tiÒn kh«ng trïn víi thêi ®iÓm giao hµng, ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi nh÷ng kh¸ch hµng cã quan hÖ thêng xuyªn, sßng ph¼ng, cã suy tÝnh víi C«ng ty ph¬ng thøc nµy Ýt ®îc ¸p dông t¹i C«ng ty, chØ ¸p dông ®èi víi mét sè kh¸ch hµng ®Æc biÖt.
 25. 25. 2. Quy tr×nh b¸n hµng Quy tr×nh b¸n hµng t¹i C«ng ty - Yªu cÇu kh¸ch hµng: TÊt c¶ nh÷ng yªu cÇu kh¸ch hµng chØ ®Õn C«ng ty qua Fax, c«ng v¨n, ®iÖn tho¹i, giao dÞch trùc tiÕp. Ngêi tiÕp nhËn chØ yªu cÇu kh¸ch hµng vÒ bé phËn phô tr¸ch kinh doanh mÆt hµng. C¸c bé phËn phô tr¸ch sÏ ghi c¸c th«ng tin vµo sæ nhËn yªu cÇu kh¸ch hµng. Riªng víi mÆt hµng xe m¸y nÕu kh¸ch hµng lµ ®¹i lý ®· ®îc phª duyÖt th× c¸c yªu cÇu mua xe kh«ng cÇn ghi sæ ngêi yªu cÇu mµ thùc hiÖn b¸n theo môc (Víi mÆt hµng xe m¸y) Phßng kÕ ho¹ch KD §µm ph¸n Yªu cÇu KH NhËn yªu cÇu S¶n xuÊt l¾p r¸p Giao hµng Ký hîp ®ång Mua B¸n th¼ng Thanh to¸n thanh lý + +
 26. 26. BiÓu sè 14 Sæ nhËn yªu cÇu kh¸ch hµng Ngµ y KH, ®Þa chØ, Tel, Fax, ngêi liªn hÖ ND yªu cÇu Ngêi nhËn yªu cÇu KÕt qu¶ xem xÐt Ngêi xem xÐt Thùc hiÖn - Xem xÐt yªu cÇu kh¸ch hµng: Trëng bé phËn phô tr¸ch kinh doanh mÆt hµng (vµ ngêi ®îc uû quyÒn) xem xÐt yªu cÇu cña kh¸ch hµng. ViÖc xem xÐt th«ng qua so s¸nh nh÷ng yªu cÇu kh¸ch hµng víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cñ C«ng ty vµ lîng hµng tån kho. Ngêi xem xÐt ghi kÕt qu¶ xem xÐt vµ ký nhËn vµo sæ kÕt qu¶ xem xÐt x¶y ra 2 trêng hîp . + NÕu kh¶ n¨ng cña C«ng ty kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng, trëng bé phËn phô tr¸ch kinh doanh mÆt hµng liªn hÖ víi kh¸ch hµng theo c¸c bíc. +, NÕu kh¸ch hµng mua xe m¸y lµ c¸c ®¹i lý ®· ®îc Gi¸m ®èc phª duyÖt, gi¸ b¸n ¸p dông cho kh¸ch hµng theo quyÕt ®Þnh hiÖn hµnh cña C«ng ty kh¸ch hµng nép ®ñ 100% tiÒn vµo quü vµ nhËn phiÕu thu ®a ®Õn, bé phËn b¸n hµng viÕt phiÕu xuÊt kho tr×nh trëng phßng kinh doanh, trëng phßng tæ chøc kÕ to¸n Gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt, sau ®ã tr¶ kh¸ch hµng 2 liªn ®Ó ®i nhËn hµng. C¸c ®¹i lý ®îc hëng chÕ ®é khuyÕn m·i theo ®óng quyÕt ®Þnh hiÖn hµnh cña C«ng ty. Hîp ®ång ®îc lËp khi ®¹i lý lÊy ®ñ sè lîng xe ®Ó khuyÕn m·i.
 27. 27. +, NÕu kh¸ch hµng mua xe m¸y kh«ng thuéc danh s¸ch ®¹i lý cña C«ng ty ph¶i lµm ®¬n ®¨ng ký lµm ®¹i lý. ViÖc xem xÐt tuyÓn ®¹i lý thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh qu¶n lý Q§ - KD - 08. +, §èi víi c¸c mÆt hµng kh¸c. trëng bé phËn kinh doanh mÆt hµng tiÕn hµnh ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng tr×nh gi¸m ®èc xem xÐt ®Ó ký kÕt hîp ®ång. C¸c hîp ®ång mua b¸n ¸p dông theo kiÓu mÉu BM- KD-18. - Mua hµng: Trêng hîp kh¸ch hµng ®Æt s¶n phÈm mµ C«ng ty kh«ng cã s½n trong kho vµ kh«ng ®ñ vÒ sè lîng. Trëng bé phËn phô tr¸ch kinh doanh mÆt hµng cha thùc hiÖn viÖc mua vËt t s¶n phÈm theo quy tr×nh mua vËt t (Q§-07). Vµ viÕt lÖnh s¶n xuÊt cho xÝ nghiÖp l¾p r¸p ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt (Q§-KD - 04). - Giao hµng: §Õn thêi h¹n giao hµng, theo H§ b¸n hµng ®· ký kÕt, tiÕn hµnh giao hµng cho kh¸ch hµng. Bé phËn phô tr¸ch kinh doanh mÆt hµng cã tr¸ch nhiÖm viÕt lÖnh giao hµng (phiÕu xuÊt kho) tr×nh gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc ký duyÖt. Sau ®ã giao 1/2 liªn cho kh¸ch hµng xuèng kho nhËn hµng. Sau mçi ®ît giao hµng bé phËn b¸n hµng ghi kÕt qu¶ thùc hiÖn vµo sæ theo dâi b¸n hµng (MB-KD- 17). BiÓu sè 15: Sæ theo dâi b¸n hµng Tªn kh¸ch hµng TT NT PhiÕu xuÊt Lo¹i xe Hîp ®ång sè Giao hµngJL 100 JL 100 JL 110 - Thanh to¸n vµ thanh lý hîp ®ång:
 28. 28. C¨n cø vµo hîp ®ång vµ sè lîng ®· giao vµ biªn b¸n thanh lý kho kh¸ch hµng, phßng tæ chøc kÕ to¸n C«ng ty xuÊt ho¸ ®¬n yªu cÇu kh¸ch hµng thanh to¸n viÖc thanh to¸n ®îc thùc hiÖn theo 2 quyÕt ®Þnh: Q§ - TV - 03 vµ Q§ - TV - 04. Vµo ngµy 15 vµ ngµy 30 hµng th¸ng bé phËn b¸n hµng phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o lªn gi¸m ®èc C«ng ty sè lîng xe xuÊt b¸n cho c¸c ®¹i lý theo BM. 3. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng - Doanh thu b¸n hµng lµ sè tiÒn C«ng ty thu ®îc do b¸n hµng, C«ng ty TMT vµ s¶n xuÊt VTTBGTVT ¸p dông thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn DT b¸n hµng kh«ng bao gåm thuÕ GTGT. - §Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng kÕ to¸n C«ng ty sö dông TK 511 - doanh thu b¸n hµng ®Ó ph¶n ¸nh. - Tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp doanh thu b¸n hµng cô thÓ nh sau: kÕ to¸n lªn b¶ng kª tæng hîp doanh thu cho tõng lo¹i thµnh phÈm. Tõ b¶ng tæng hîp doanh thu cho tõng lo¹i thµnh phÈm kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp doanh thu b¸n thµnh phÈm trong th¸ng. BiÓu 17 B¶ng tæng hîp doanh thu xe m¸y Th¸ng 9 n¨m 2004 Sè ho¸ ®¬n NT Tªn ngêi mua MÆt hµng Sè l- îng Doanh sè b¸n cha thuÕ thuÕ GTGT 05883 1 5/9 Cty TNHH Thu Trang JL100 -4A 50 276.935.900 27.693.590 05883 2 5/9 Cty TNHH Phóc Trêng An JL100- 4A 55 304.629.490 30.462.949 05883 3 10/ 9 §inh TiÕn LÖ JL100- 4A 1 5.538.718 5.53872 05883 4 10/ 9 DN t nh©n §«ng TuyÕt JL100- 4A 190 1.052.356.42 0 105.235.642 ……….. Céng 583 3.229.072.59 5 322.907.260
 29. 29. Ngêi lËp biÓu Mai Thu HiÒn KÕ to¸n trëng Ph¹m V¨n C«ng
 30. 30. BiÓu sè 18 B¶ng tæng hîp doanh thu b¸n thµnh phÈm c¸c lo¹i Th¸ng 9 n¨m 2004 ST T Lo¹i sp §VT Sè l- îng Doanh sè b¸n cha thuÕ ThuÕ GTGT Tæng sè 1 Xe m¸y ChiÕ c 583 3.229.072.595 322.907.260 3.551.979.85 5 2 ¤ t« n«ng dông ChiÕ c 69 8.417.898.195 841.789.820 9.259.688.01 5 …………. Céng 11.646.970.79 0 1.164.697.0 80 12.811.667.8 70 Ngêi lËp biÓu Mai Thu HiÒn KÕ to¸n trëng Ph¹m V¨n C«ng C¨n cø vµo dßng tæng sè kÕ to¸n lªn b¶ng kª ph©n lo¹i theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 131: 12.811.667.870 (tæng gi¸ trÞ thanh to¸n) Cã TK: 511 11.646.970.790 (doanh sè b¸n kh«ng thuÕ) Cã TK 3331: 1.164.697.080 (thuÕ GTGT) Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ c¸i TK 511 TrÝch sæ c¸i TK 511 "Doanh thu b¸n hµng" BiÓu sè 19 Cty TMT vµ trÝch sæ nhËt ký chung VTTBGTVT Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS C.tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i SH TK SPS SH NT Nî Cã 30/ 9 12 1 30/ 9 D.thu b¸n hµng x 131 511 12.811.667.8 70 11.646.970.7 90 333 1 1.164.697.08 0
 31. 31. Céng 12.811.667.8 70 12.811.667.8 70
 32. 32. BiÓu sè 20 C«ng ty TM & SX vËt t thiÕt bÞ GTVT Sæ c¸i 511 Tªn TK: Doanh thu b¸n hµng Sè hiÖu: 511 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS C.tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/ 9 12 0 30/ 9 D. thu b¸n hµng 32 131 11.646.970.790 12 1 30/ 9 Kc DT->x®kq 32 911 11.646.970.7 90 céng th¸ng 9 11.646.970.7 90 11.646.970.790 Ngêi lËp biÓu Mai Thu HiÒn KÕ to¸n trëng Ph¹m V¨n C«ng III. KÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng ph¶n ¸nh kho¶n nî ph¶i thu vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña C«ng ty víi kh¸ch hµng vÒ tiÒn b¸n thµnh phÈm. §Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n sö dông TK 131 vµ c¸c lo¹i sæ: + Sæ theo dâi c«ng nî + Sæ chi tiÕt Tk 131 + B¶ng kª ph¶i thu cña kh¸ch hµng (tæng hîp chi tiÕt TK 131) - Sæ theo dâi c«ng nî: lµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®îc më ®Ó ph¶n ¸nh vµ theo dâi kho¶n ph¶i thu cña tõng kh¸ch hµng hay mçi 1 kh¸ch hµng ®îc më mét trang theo dâi c«ng nî riªng ghi hµng ngµy.
 33. 33. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT viÕt ra hµng ngµy kÕ to¸n ghi vµo sæ theo dâi ®Õn tõng ®èi tîng kh¸ch hµng, mçi ho¸ ®¬n ghi 1 dßng vµ ®îc ghi vµo cét phÇn nhËn hµng. C¨n cø vµo chøng tõ thanh to¸n (sè tiÒn tr¶ nî kÕ to¸n ghi vµo sæ theo dâi c«ng nî cét ®· thanh to¸n. C¨n cø vµo tõng hãa ®¬n ®· kÓ tiªu thô, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt theo tõng ®èi tîng kh¸ch hµng vµ ghi vµo bªn Nî. C¨n cø vµo chøng tõ thanh to¸n theo b¶ng kª thu chi quü tiÒn mÆt TGNH vµ trao ®æi hµng ghi vµo bªn cã vµ ®îc ghi vµo cuèi quÝ - B¶ng kª tæng hîp ph¶i thu cña kh¸ch hµng (tæng hîp sè d TK 131 c¨n cø vµo sè d cña tõng kh¸ch hµng trªn sæ chi tiÕt TK131, kÕ to¸n lªn b¶ng kª tæng hîp d cña kh¸ch hµng. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngµy cuèi quÝ dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sæ tæng hîp vµ ®èi chiÕu víi tõng kh¸ch hµng.
 34. 34. BiÓu sè 21 trÝch sæ chi tiÕt Tk 131 Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty XNK Phó Thä Th¸ng 9 n¨m 2004 C.tõ DiÔn gi¶i Ghi Nî TK 131, ghi cã c¸c TK Ghi cã TK 131 SDCK SH NT 511 33311 Tæng hîp Nî Cã 0058966 7/9 Mua 1 xe 4T, 1 xe 3 T thanh to¸n ngay 238.095.238 11.904.762 250.000.000 0058966 23/ 9 Mua 2 xe 4T, 1xe 3T thanh to¸n ngay 528.571.428 26.482.572 555.054.000 0058966 28/ 9 Hai xe 4 tÊn thanh to¸n ngay 266.666.666 13.333.334 280.000.000 NHTX 6/9 ChuyÓn tiÒn 1 xe 4T (l« 10), 1 xe 3T (l«12) 235.000.000 NHTX 15/ 9 ChuyÓn tiÒn 100% tiÒn gi¸ 1 xe 4T (l«10), 1 xe 3T (l«12) 275.000.000 NHTX 21/ 9 ChuyÓn 50% trÞ gi¸ 2 xe 4T (l«10) 140.000.000 NHTX 23/ 9 ChuyÓn 50% trÞ gi¸ 2 xe 4T (l«10) vµ 50% ®Ó lÊy 2 §K xe 4T(l« 10) 280.000.000 NHTX 28/ 9 2§K xe 4T (l« 10) 280.000.000 Céng PS th¸ng 9 1.033.333.3 32 51.720.668 1.085.054.00 0 1.210.000.0 00 124.946.00 0
 35. 35. Ngêi lËp biÓu Mai Thu HiÒn KÕ to¸n trëng Ph¹m V¨n C«ng
 36. 36. Cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 131, sæ nhËt kÝ chung tiÕn hµnh tæng hîp vµo sæ c¸i TK 131. BiÓu sè 22 C«ng ty TM & SX vËt t thiÕt bÞ GTVT Sæ c¸i 131 Tªn TK: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Sè hiÖu: 131 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS C.tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/ 9 94 30/ 9 KH tr¶ tiÒn 22 111 20.239.912.2 37 30/ 9 95 30/ 9 Thanh to¸n víi KH 22 111 20.000.000 86.000.000 30/ 9 96 KH tr¶ tiÒn 23 112 1.735.846.45 1 30/ 9 97 Thanh to¸n bï trõ 24 331 7.615.438.85 1 30/ 9 10 2 Dthu b¸n hµng 25 511 11.646.970.7 90 30/ 9 10 8 ThuÕ VAT ®Çu ra ph¶i nép 25 3331 1 1.164.697.08 0 …………. Céng 20.447.106.7 21 22.061.758.6 88 IV. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n. Gi¸ vèn hµng b¸n thùc chÊt lµ gi¸ trÞ gi¸ vèn (Gi¸ thµnh thùc tÕ) cña thµnh phÈm b¸n trong k×. ë C«ng ty TMT gi¸ vèn ®îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng kª TK göi b¸n, b¶ng kª tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm, sæ c¸i TK 632.
 37. 37. BiÓu sè 23: B¶ng kª hµng göi b¸n TK 157 - « t« t¶i n«ng dông Th¸ng 9 n¨m 2004 ST T Lo¹i xe M· sè §VT §¬n gi¸ D ®Çu k× NhËp XuÊt Tån SL TT SL TT SL TT SL TT 1 Xe JL 2515CD1 4 Xe 94.000.551 7 658.033.862 6 564.003.311 1 94.000.551 2 Xe JL5940PD1 6 Xe 121.227.503 1 121.227.503 1 121.227.503 3 Xe JL5930PD1 8 Xe 113.408.954 1 113.408.954 1 113.480.954 4 Xe JL 5840CD1 10 Xe 124.380.857 12 1.942.642.28 4 50 6.219.324.85 0 32 3.986.379.4 24 30 3.731.605.7 10 5 Xe JL 5840CD1 11 Xe 127.982.256 1 127.982.256 31 3.967.449.93 6 13 1.663.769.3 28 19 2.431.622.8 64 Xe JL 5840CD1 12 Xe 122.763.674 5 613.818.730 28 3.437.382.87 2 18 2.209.746.1 32 15 1.841.455.1 10 Tæng 27 3.127.155.22 9 109 13.624.175.6 58 69 8.417.898.1 95 67 8.333.432.6 92
 38. 38. BiÓu sè 24: B¶ng kª gi¸ vèn thµnh phÈm Th¸ng 9 n¨m 2004 ST T Lo¹i xe M· sè §¬n gi¸ D ®Çu k× NhËp XuÊt Tån SL TT SL TT SL TT SL TT 1 Xe JL100 09/01 5.392.001 1 5.392.001 0 0 0 0 1 5.392.001 2 Xe JL100-A 01/03 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Xe JL110 06/03 5.102.480 2 10.204.960 0 0 0 0 2 10.204.960 4 Xe JL 100-4A 07/03 5.538.718 93 515.100.774 0 0 1 5.538.718 92 509.562.056 5 Xe JL 110-4A 10/04 5.711.944 11 62.331.934 0 0 0 0 11 62.831.934 6 ARROW.6 phanh c¬ 2.000 11/04 5.890.906 2000 11.781.812.0 00 188 2 11.086.685.0 92 118 695.126.908 7 ARROW.6 phanh c¬ 1.000 11/04 5.777.454 243 1.403.921.32 2 0 0 243 1.403.921.3 22 ….. Tæng 107 593.029.669 2243 13.185.733.3 22 188 3 11.092.223.8 10 464 2.687.039.1 81 Ghi chó: NhËp kho thµnh phÈm XuÊt kho thµnh phÈm Nî TK 155 13.185.733.322 Nî TK632 11.092.223.810 Cã TK154 13.185.733.322 Cã TK155 11.092.223.810 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng
 39. 39. C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ ®îc chuyÓn vÒ, phßng kÕ to¸n phô tr¸ch lËp b¶ng kª gi¸ vèn thµnh phÈm. BiÓu sè 25 C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK632 TªnTK: Gi¸ vèn hµng b¸n Sè hiÖu: 632 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/9 120 30/9 Gi¸ vèn TP tiªu thô 32 155 11.092.223.81 0 30/9 121 30/9 KÕt chuyÓn gi¸ vèn sang x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 32 911 11.092.223.81 0 Céng th¸ng 9 11.092.223.81 0 11.092.223.81 0 V. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng C«ng ty T.M.T còng h¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nhng do ®Æc ®iÓm hµng ho¸ chñ yÕu lµ xe m¸y vµ « t« l¾p r¸p nªn cã c¸c c¬ së b¶o hµnh vµ do ph¬ng thøc tiªu thô chñ yÕu lµ xuÊt kho cho c¸c ®¹i lý, ë c«ng ty c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu chØ cã hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i mµ kh«ng cã gi¶m gi¸ hµng b¸n. §Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m doanh thu b¸n hµng kÕ to¸n sö dông TK: - TK 531: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Khi kh¸ch hµng tr¶ l¹i hµng mua, phßng c«ng nghÖ m«i trêng sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra, xÐt xÐt x¸c nhËn lÝ do tr¶ l¹i hµng cña kh¸ch, sau ®ã chuyÓn kÕt qu¶ kiÓm tra sang phßng KÕ ho¹ch - Kinh doanh, sau
 40. 40. ®ã phßng KÕ ho¹ch - kinh doanh lËp "Biªn b¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i". PhiÕu nhËp kho hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®îc lËp thµnh 3 liªn, 1 liªn lu, 1 liªn ®Ó kÕ to¸n h¹ch to¸n, 1 liªn do thñ kho gi÷ ®Ó ghi thÎ kho ®Þnh k×. C¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ®Þnh kho¶n. Ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 531 Nî TK 33311 Cã TK 131 Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cho nhËp kho thµnh phÈm. Nî TK 155 Gi¸ trÞ thµnh phÈm bÞ tr¶ l¹i nhËp kho Cã TK 632 Gi¸ vèn hµng bÞ tr¶ l¹i KÕ to¸n më Sæ C¸i ®Ó theo dâi c¸c kho¶n ph¸t sinh. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo Sæ C¸i TK 531 kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i sang TK511 ®Ó ghi gi¶m doanh thu b¸n hµng. T¹i C«ng ty T.M.T ta cã: BiÓu sè 26 C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK531 TªnTK: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Sè hiÖu: 531 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/9 102 30/9 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 24 131 16.470.790 30/9 121 30/9 KÕt chuyÓn gi¸m trõ doanh thu 32 511 16.470.790 Céng th¸ng 9 16.470.790 16.470.790 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng - KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nghiÖp vô hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i:
 41. 41. Ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 531 16.470.790 Nî TK 33311 1.647.079 Cã TK 131 18.117.869 Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng bÞ tr¶ l¹i Nî TK 10.218.335 Cã TK 632 10.218.335 Cuèi k× kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp DTT ®Ó x¸c ®Þnh DTT trong th¸ng. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp doanh thu, vµo sæ c¸i TK531 kÕ to¸n x¸c ®Þnh DTT cña th¸ng Doanh thu thuÇn = Doanh thu b¸n hµng - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Tõ ®ã ®a vµo sæ nhËt ký, sæ c¸i TK511, TK911 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 511 Cã TK 911 Cô thÓ t¹i C«ng ty T.M.T BiÓu sè 27 C«ng ty T.M.T B¶ng tæng hîp doanh thu thuÇn Th¸ng 9 n¨m 2004 ST T Tªn s¶n phÈm Doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ Sè tiÒnHµng tr¶ l¹i Gi¶m gi¸ 1 Xe m¸y 3.229.072.59 5 16.470.79 0 3.212.601.80 5 2 ¤ t« 8.417.898.19 5 8.417.898.19 5 …………. Tæng 11.646.970.7 16.470.79 11.630.500.0
 42. 42. 90 0 00 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng C¨n cø vµo dßng tæng sè tiÒn cßn l¹i kÕ to¸n vµo sæ c¸i, lªn b¶ng kª ph©n lo¹i theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 511 11.630.500.000 Cã TK 911 11.630.500.000 BiÓu sè 28 B¶ng kª 911 Ghi Cã TK911 ST T Néi dung Tæng sè tiÒn Ghi Nî c¸c tµi kho¶n 511 1 K/c doanh thu thuÇn 11.630.500.0 00 11.630.500.0 00 Tæng 11.630.500.0 00 11.630.500.0 00 B. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm I. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng ®îc tËp hîp vµo TK641 "Chi phÝ b¸n hµng" bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ tiÒn l¬ng, chi phÝ vËn chuyÓn, c¸c kho¶n lÖ phÝ, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm…) C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh chñ yÕu vµ tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng nh sau: - Khi cã c¸c c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh, kÕ to¸n lËp phiÕu chi, phiÕu xuÊt kho vËt liÖu… C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan vµo sæ chi tiÕt quÜ tiÒn mÆt, sæ chi tiÕt TK 131, TK 141, sæ chi tiÕt vËt t. Cuèi k× c¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt lªn b¶ng kª ph©n lo¹i ghi vµo nhËt kÝ theo ®Þnh kho¶n:
 43. 43. Nî TK 641 Cã TK 152, 153, 111… Cã TK 333, 334, 338 §ång thêi c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK641 chuyÓn sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. KÕ to¸n lªn b¶ng kª ph©n lo¹i vµo sæ nhËt ký theo ®Þnh kho¶n Nî TK911 Cã TK 641 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phiÕu chi, phiÕu xuÊt vËt liÖu, CCDC, giÊy thanh to¸n t¹m øng… kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 641, cuèi kú kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 641.
 44. 44. BiÓu sè 29 B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 641 "Chi phÝ b¸n hµng" Th¸ng 9 n¨m 2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Tæng sè Ghi Nî c¸c TK S N 6411 6412 6413 6414 6415 6417 118 7 7/9 TiÒn qu¶ng c¸o cho ®µi ph¸t thanh Hng Yªn 111 9.660.000 2.259.090 9.660.000 121 6 16/9 TiÒn mua dÇu Diezen ch¹y thö xe 111 2.259.090 125 4 18/9 TiÒn qu¶ng c¸o 111 18.000.000 18.000.00 0 125 4 18/9 T¹m øng 111 32.454.550 15.600.00 0 128 6 29/9 TiÒn chôp ¶nh thiÕt kÕ vµ in tê r¬i 111 15.600.000 01/9 4/9 Quang thanh to¸n t¹m øng 141 2.177.000 2.177.000 01/9 30/9 KH TSC§ ph©n bæ cho bé phËn b¸n hµng 214 5.218.257 5.218.257 ……… Tæng chi th¸ng 9 245.106.45 9 KÕt chuyÓn TK X§KQ 911 245.106.45 9 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng
 45. 45. BiÓu sè 30 C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK641 TªnTK: Chi phÝ b¸n hµng Sè hiÖu: 641 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/9 30/9 Chi tiÒn mÆt 28 111 77.973.640 30/9 30/9 Chi t¹m øng 29 141 2.177.000 30/9 30/9 KHTSC§ 32 214 5.218.257 …………. 30/9 30/9 Tæng chi th¸ng 9 245.106.459 K/c sang x¸c ®Þnh KQ 32 911 245.106.459 Céng th¸ng 9 245.106.459 245.106.459 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b»ng c¸ch ®Þnh kho¶n: Nî TK 911 245.106.459 Cã TK 641 245.106.459 2. KÕt qu¶ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ QLDN trong th¸ng ®îc tËp hîp vµo TK 642 "Chi phÝ QLDN" bao gåm c¸c kho¶n: chi phÝ tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lÝ, chi phÝ ®å dïng v¨n phßng, chi phÝ qu¶n lý, thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c (chi tiÕp kh¸ch, chi ®µo t¹o c¸n bé…) C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh chñ yÕu vµ tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ QLDN cña c«ng ty nh sau: - Khi cã c¸c chi phÝ ph¸t sinh kÕ to¸n sÏ lËp phiÕu chi, phiÕu xuÊt kho vËt liÖu, nhiªn liÖu… hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh
 46. 46. trªn kÕ to¸n vµo c¸c sæ chi tiÕt quÜ tiÒn mÆt, chi tiÕt tiÒn göi ng©n hµng, chi tiÕt TK131, 141, chi tiÕt xuÊt vËt t, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH… Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt kÕ to¸n lªn b¶ng kª ph©n lo¹i theo ®Þnh kho¶n Nî TK 642 Cã TK 334 Cã TK 152, 153 Cã TK 111, 112, 131, 141 NÕu cã ph¸t sinh c¸c kho¶n lµm gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112… Cã TK 642 §ång thêi c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn chi phÝ QLDN kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt TK642 ®Ó theo dâi tõng kho¶n chi phÝ. Cuèi kú c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 642 sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n gi¶m chi phÝ QLDN kÕ to¸n kÕt chuyÓn sè cßn l¹i vµo TK911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK 911 Cã TK 642 Trong quÝ 3 c¨n cø vµo c¸c phiÕu chi, phiÕu xuÊt vËt liÖu, ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, tiÒn níc… hµng ngµy kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TK 642. Cuèi k× kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK642.
 47. 47. BiÓu sè 31 B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 642 "Chi phÝ QLDN" Th¸ng 9 n¨m 2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Tæng sè Ghi Nî C¸c TK SH NT 6421 6422 6423 6424 6427 723 6/9 Thu l¹i tiÒn ¨n ca 111 (40.000) (40.000) 114 9 3/9 Thanh to¸n CF tiÕp kh¸ch 111 96.000 96.000 115 8 4/9 Thanh to¸n l¬ng ho¹t ®éng kú II T8/2004 111 2.250.000 2.250.000 116 7 4/9 CF qu¶n lý v¨n phßng 111 15.450.00 0 15.450.00 0 116 8 4/9 KhÊu hao TSC§ 214 39.564.21 5 39.564.21 5 117 0 4/9 T¹m øng 141 3.490.845 3.490.845 121 4 16/9 Thanh to¸n CF x¨ng dÇu vµ vÐ cÇu ®êng 111 5.302.728 5.302.728 …. Tæng chi T9/2004 127.587.5 99 K/c sang x¸c ®Þnh KQ 911 127.587.5
 48. 48. 99 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng
 49. 49. BiÓu sè 32 C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK642 TªnTK: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Sè hiÖu: 642 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/9 30/9 Chi tiÒn mÆt 28 111 38.508.728 30/9 30/9 T¹m øng 29 141 3.490.3845 30/9 30/9 KHTSC§ 32 214 39.465.215 …………. 30/9 30/9 Tæng chi th¸ng 9 127.587.599 Céng th¸ng 9 127.587.599 127.587.599 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b»ng c¸ch ®Þnh kho¶n: Nî TK 911 127.587.599 Cã TK 642 127.587.599 II. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm Thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ thu nhËp chÝnh cña c«ng ty ®îc x¸c ®Þnh nh sau: = - - - Trong ®ã: = - T¹i C«ng ty T.M.T kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh quý III nh sau: C¨n cø vµo sæ b¶ng tæng hîp DTT kÕ to¸n kÕt chuyÓn DTT b»ng ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK511 11.630.500.000
 50. 50. Cã TK 911 11.630.500.000 C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 11 11.092.223.810 Cã TK 632 11.092.223.810 Nî TK 911 372.694.058 Cã TK 641 245.106.459 Cã TK 642. 127.587.599 KÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm trong k× ®îc ghi vµo sæ nhËt kÝ: Nî TK 911 165.582.132 Cã TK 421 165.582.132 BiÓu sè 33 C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK911 TªnTK: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Sè hiÖu: 911 QuÝ III n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/9 30/9 K/c gi¸ vèn 33 632 11.092.223.81 0 30/9 30/9 K/c chi phÝ b¸n hµng 33 641 245.106.459 30/9 30/9 K/c chi phÝ QLDN 33 642 127.587.599 30/9 30/9 K/c doanh thu 33 511 11.630.500.00 0 30/9 30/9 K/c l·i tõ ho¹t ®éng 33 421 165.582.132 Tæng céng 11.630.500.00 0 11.630.500.00 0 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng C. Mét sè ý kiÕn gãp ý vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty T.M.T
 51. 51. I. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng ty T.M.T C«ng ty T.M.T lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt l¾p r¸p xe m¸y cã nguån gèc tõ Trung Quèc. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, nhiÒu DNNN còng nh t nh©n cïng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy. Do vËy, vÊn ®Ò c¹nh tranh vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶ rÊt gay g¾t, g©y cho c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i trong viÖc tÝnh tõ kh©u thu mua vËt liÖu ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Bëi vËy, s¶n phÈm cña c«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ trêng lµ mét sù cè g¾ng nç lùc cña CBCNV trong toµn C«ng ty. Trong nh÷ng c«ng lao ®ã th× ph¶i kÓ ®Õn sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña c¸n bé phßng Tµi chÝnh lµ ngêi thay mÆt gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 1. ¦u ®iÓm Lµ mét C«ng ty cã quy m« t¬ng ®èi lín, qua mét thêi gian dµi c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®· cã nhiÒu ®æi míi theo híng tÝch cùc, nh×n chung ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t huy vai trß gi¸m ®èc b»ng tiÒn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng diÔn ra ë doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty lu«n cè g¾ng thùc hiÖn tèt ®óng qui ®Þnh, ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, chuÈn mùc ®· ban hµnh, ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t s¸ng t¹o, lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n gän nhÑ nhng vÉn hiÖu qu¶, khoa häc, hîp lÝ. Nh÷ng u ®iÓm næi bËt ®¸ng chó ý: * Thø nhÊt: VÒ t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty nh×n chung lµ hîp lÝ. Bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n, cã kinh nghiÖm, cã tinh thÇn ®oµn kÕt. Mçi c¸n bé kÕ to¸n ®îc ph©n c«ng viÖc phï hîp víi tr×nh ®é n¨ng lùc cña mçi ngêi.
 52. 52. * Thø hai: C«ng ty ¸p dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña C«ng ty, tu©n thñ mäi chÕ ®é chÝnh s¸ch kÕ to¸n ban hµnh. * Thø ba: Kª khai thuÕ râ rµng ®óng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. * Thø t: HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt kÝ chung, h×nh thøc nµy ®¶m b¶o cho C«ng ty dÔ dµng theo dâi mäi ho¹t ®éng, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai sãt ®Ó söa ®æi bæ sung. 2. Nhîc ®iÓm Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm kÓ trªn, c«ng t¸ckÕ to¸n thµnh phÈm cña C«ng ty vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: - KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm: +) KÕ to¸n sö dông TK 511 - "Doanh thu b¸n hµng" víi nh÷ng mÆt hµng tiªu thô néi bé. +) KÕ to¸n sö dông TK 131 -"Ph¶i thu kh¸ch hµng" ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n ph¶i thu néi bé. +) KÕ to¸n sö dông TK 811 - "Chi phÝ kh¸c" ®Ó ph¶n ¸nh hoa hång ®¹i lý. Qua phÇn ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t trªn vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty T.M.T, em xin ®a ra mét sè gi¶i ph¸p gãp ý vÒ phÇn hµnh kÕ to¸n nµy. II. Mét sè gi¶i ph¸p gãp ý vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty T.M.T 1. Gi¶i ph¸p 1: Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô néi bé t¹i C«ng ty T.M.T C«ng ty sö dông bót to¸n sau khi ph¶n ¸nh tiªu thô néibé: Nî TK 131 Cã TK 511 Cô thÓ th¸ng 9 n¨m 2004 t¹i C«ng ty cã nghiÖp vô sau:
 53. 53. XuÊt 5 xe « t« hiÖu JL5830 PD1 theo lÖnh cña cÊp trªn cho xÝ nghiÖp trong cïng tæng c«ng ty víi trÞ gi¸ mçi xe lµ 122.763.674, thuÕ GTGT 5%. C«ng ty ®· ph¶n ¸nh: Tæng sè tiÒn ph¶i thu lµ: 5 x 122.763.674 = 613.818.730 (®) Nî TK 131 613.818.730 Cã TK 511 613.818.730 - ViÖc kÕ to¸n ph¶n ¸nh tiªu thô néi bé vµo TK 511 lµ cha phï hîp v× theo chÕ ®é kÕ to¸n cña TK 511 - "Doanh thu b¸n hµng" th×: TK nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong mét k× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô mµ doanh nghiÖp ®· b¸n, ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng (®· ®- îc thùc hiÖn). Gi¸ trÞ cña hµng b¸n ®îc tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång kinh tÕ vÒ mua b¸n hµng, hoÆc ghi trªn c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan. Nh vËy, TK 511 chØ ph¶n ¸nh doanh thu sè hµng tiªu thô ph¹m vi ngoµi doanh nghiÖp cßn ®Ó ph¶n ¸nh sè s¶n phÈm tiªu thô trong néi bé kÕ to¸n dïng TK512 - "Doanh thu b¸n hµng néi bé" ®Ó ph¶n ¸nh. Nh vËy bót to¸n phï hîp sÏ lµ: - ViÖc ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé vµo TK 136 lµ cha phï hîp v× theo ®Þnh nghÜa TK136 - "Ph¶i thu néi bé" dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña ®¬n vÞ víi ®¬n vÞ cÊp trªn hoÆc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc hoÆc c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong 1 doanh nghiÖp ®éc lËp, mét tæng c«ng ty vÒ c¸c kho¶n ®· chi hé tr¶ hé, thu hé, c¸c kho¶n mµ ®¬n vÞ cÊp díi cã nghÜa vô nép lªn cÊp trªn hoÆc cÊp trªn ph¶i cÊp cho cÊp díi. Nh vËy 131 chØ dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i thu víi c¸c ®èi tîng bªn ngoµi: c¸c doanh nghiÖp ®éc lËp kh«ng thuéc tæng c«ng ty…
 54. 54. Doanh nghiÖp còng ph¶n ¸nh thuÕ GTGT khi xuÊt thµnh phÈm hµng ho¸ tiªu thô néi bé. ThuÕ GTGT khi tiªu thô néi bé ph¶n ¸nh vµo TK3331. Khi xuÊt thµnh hÈm ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ thuéc tæng c«ng ty ph¶n ¸nh Nî TK 136 Cã TK512 Cã TK 3331 Cô thÓ t¹i C«ng ty T.M.T Nî TK136 644.509.667 Cã TK512 613.818.730 Cã TK3331 30.690.937 ViÖc ph¶n ¸nh kh«ng chÝnh s¸ch cña c«ng ty lµm ¶nh hëng tíi: +) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp +) B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh PhÇn I vµ PhÇn II cña doanh nghiÖp 2. Gi¶i ph¸p 2: Hoµn thiÖn viÖc h¹ch to¸n hoa hång t¹i C«ng ty T.M.T §Ó ph¶n ¸nh phÇn chi phÝ hoa hång tr¶ cho ®¹i lý c«ng ty dïng TK 811 ®Ó ph¶n ¸nh. NghiÖp vô tÝnh hoa hång tr¶ cho ®¹i lý ®îc ph¶n ¸nh: Nî TK 811 Cã TK111,112… Cô thÓ t¹i C«ng ty T.M.T th¸ng 9 n¨m 2004. Sè hoa hång ph¶i tr¶ lµ 65.924.783® c«ng ty ®· ph¶n ¸nh: Nî TK 811 65.924.783 Cã TK111 65.924.783 ViÖc ph¶n ¸nh hoa hång vµo TK 811 lµ kh«ng chÝnh x¸c v× theo chÕ ®é kÕ to¸n TK811 - "Chi phÝ kh¸c" ®îc nªu râ theo chÕ ®é kÕ
 55. 55. to¸n "TK nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n lç vµ nh÷ng chi phÝ do c¸c sù kiÖn hay c¸c nghiÖp vô riªng biÖt víi ho¹t ®éng th«ng thêng cña doanh nghiÖp". Chi phÝ kh¸c cã thÓ do chñ quan hay kh¸ch quan mang l¹i gåm cã: - Chi phÝ thanh lý nhîng b¸n TSC§ - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ khi thanh lÝ vµ nhîng b¸n TSC§ - TiÒn ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång - BÞ ph¹t thuÕ, truy nép thuÕ - C¸c kho¶n chi phÝ do kÕ to¸n bÞ nhÇm hay bá sãt khi vµo sæ… Khi ghi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c sæ kÕ to¸n ph¶i cã biªn b¶n cña héi ®ång xö lý vµ ph¶i ®îc gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng phª duyÖt. Nh vËy, theo ®Þnh nghÜa ta cã thÓ thÊy viÖc ph¶n ¸nh sè hoa hång ®¹i lý ®îc hëng vµ TK811 lµ kh«ng phï hîp v× thùc chÊt ®©y lµ chi phÝ b¾t buéc khi doanh nghiÖp muèn ®¹i lý b¸n hµng cho m×nh, viÖc nµy kh«ng ph¶i th«ng qua bÊt k× biªn b¶n nµo, nªn ®©y ®îc coi nh chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm vµ ®îc ph¶n ¸nh vµo TK641, chi tiÕt TK6417 (chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho ho¹t ®éng b¸n hµng nh: chi phÝ thuª ngoµi söa ch÷a TSC§, tiÒn thuª kho b·i, tiÒn thuª bèc v¸c vËn chuyÓn hµng ho¸ ®i tiªu thô, hoa hång ®¹i lý vµ c¸c ®¬n vÞ nhËp uû th¸c xuÊt khÈu). VËy bót to¸n phï hîp sÏ lµ: Nî TK 641 - Hoa hång ®¹i lý Cã TK 111, 112… T¹i C«ng ty viÖc ph¶n ¸nh cÇn ®iÒu chØnh l¹i. Nî TK 641 65.924.783 Cã TK111 65.924.783
 56. 56. ViÖc ph¶n ¸nh cha chÝnh x¸c bót to¸n nµy kÕ to¸n g©y ¶nh hëng ®Õn. B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh phÇn I.
 57. 57. PhÇn III T×m hiÓu chung c¸c mÆt kÕ to¸n trong doanh nghiÖp A. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu, øng vµ tr¶ tríc I. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 1. KÕ to¸n tiÒn mÆt: a. Chøng tõ sö dông - PhiÕu thu, phiÕu chi - B¶ng kª vµng, b¹c, kim lo¹i quÝ, ®¸ quÝ… - Biªn lai thu tiÒn. b. HÖ thèng sæ s¸ch: - B¶ng kª thu tiÒn mÆt - B¶ng kª chi tiÒn mÆt - Sæ quÜ tiÒn mÆt c. Tµi kho¶n sö dông: TK 111 - TiÒn mÆt - Cã 3 TK cÊp 2: + TK 1111 - TiÒn ViÖt Nam + TK 1112 - ngo¹i tÖ + TK 1113 - kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ… d. Tr×nh tù h¹ch to¸n C¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ dïng ®Ó thu, chi, thñ quÜ tiÕn hµnh vµo sæ quÜ, kÕ to¸n sau khi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ vµ sæ quÜ sÏ sö dông sæ quÜ nh mét chøng tõ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Sæ quÜ ®îc ghi thµnh 2 niªn, ghi chÐp vµ kho¸ sæ hµng ngµy vµ ®îc më chi tiÕt theo dâi riªng tõng lo¹i tiÒn mÆt nh tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim lo¹i quÝ, ®¸ quÝ. Cuèi ngµy sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu víi sè liÖu tån thùc tÕ sæ quÜ sÏ ®îc chuyÓn cïng víi c¸c chøng tõ thu chi cho kÕ to¸n.
 58. 58. §¬n vÞ: ….. §Þa chØ: ….. Tele- fax: PhiÕu thu Ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2005 QuyÓn sè : Sè: 364 MÉu sè 01-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Bé Tµi chÝnh Nî: Cã: Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn Quang Huy §Þa chØ: Ban qu¶n lÝ dù ¸n Lý do nép: Nép hoµn øng b»ng tiÒn mÆt Sè tiÒn: 10.000.000® (viÕt b»ng ch÷): Mêi triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……. chøng tõ gèc……………………………………… ………………………. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) ………… ………………………………………………………………………. Ngµy …. th¸ng ….. n¨m ….. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ngêi nép (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) §¬n vÞ: ….. §Þa chØ: ….. Tele- fax: PhiÕu chi Ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2005 QuyÓn sè : Sè: 1019 MÉu sè 02-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Bé Tµi chÝnh Nî: Cã: Hä tªn ngêi nép tiÒn: Bïi V¨n An §Þa chØ: Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Lý do chi: Thanh to¸n chi phÝ x¨ng dÇu, cÇu phµ Sè tiÒn: 5.036.400® (viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu ba m¬i s¸u ngh×n bèn tr¨m ®ång….. KÌm theo: 24 chøng tõ gèc ………………………. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) …………
 59. 59. ………………………………………………………………………. Ngµy …. th¸ng ….. n¨m ….. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ngêi nép (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Tõ c¸c phiÕu thu, phiÕu chi ta lµm c¨n cø ®Ó vµo b¶ng kª thu, chi tiÒn mÆt vµ sæ quü tiÒn mÆt. C«ng ty T.M.T B¶ng kª thu tiÒn mÆt th¸ng 1/2005 Sè NT DiÔn gi¶i Sè tiÒn TK ghi Cã 131 141 138 338 1 3/1 C«ng ty H¶i D- ¬ng tr¶ nî tiÒn hµng 290.000.000 290.000.000 2 4/1 NguyÔn V¨n Nam hoµn t¹m øng 487.500 487.500 3 5/1 Thu tiÒn do C«ng ty TiÕn §¹t båi thêng 2.178.000 2.178.00 0 …. ∑ 3.005.965.60 0 2.449.648.60 0 545.487.5 00 3.378.00 0 7.451.50 0 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp biÓu
 60. 60. C«ng ty T.M.T B¶ng kª chi tiÒn mÆt th¸ng 1/2005 D 31/12/2004: 2.012.089.027 C.tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn TK ghi Cã Sè NT 131 141 138 338 1 4/ 1 Chi mua v¨n phßng phÈm 1.307.000 80.182 1.226.818 2 5/ 1 XuÊt quü tiÒn mÆt nép vµo ng©n hµng 750.000.000 750.000.000 3 6/ 1 Chi tiÒn vËn chuyÓn s¶n phÈm ®em b¸n 16.205.000 16.205.000 …. Tæng chi T1/2005 2.882.002.92 4 13.147.73 2 136.205.01 7 125.650.17 5 2.607.000.00 0 D 31/1/2005: 2.136.051.703 Hµ Néi, ngµy 31/1/2005 Ngêi lËp
 61. 61. C«ng ty T.M.T Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 1 n¨m 2005 TK111 - TiÒn mÆt D nî ®Çu k×: 2.012.089.027 Ph¸t sinh Nî: 3.005.965.600 Ph¸t sinh Cã: 2.882.002.924 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Th u Chi Thu Chi Tån Sè d ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng C«ng ty H¶i D¬ng tr¶ nî tiÒn hµng 131 290.000.000 NguyÔn V¨n Nam hoµn T¦ 141 487.500 Chi mua v¨n phßng phÈm 642 133 1.307.000 Thu tiÒn do C«ng ty TiÕn §¹t båi thêng 138 2.178.000 XuÊt quü tiÒn mÆt nép vµo ng©n hµng 112 750.000.000 Chi tiÒn vËn chuyÓn s¶n phÈm ®em b¸n 641 16.205.000 ….. Céng sè ph¸t sinh 3.005.965.6 00 2.882.002.9 24 Sè d cuèi th¸ng 2.136.051.7 03 Tån quÜ cuèi th¸ng: 2.136.051.703 §· nhËn ®ñ chøng tõ. Ngµy …. th¸ng …. n¨m ….. KÕ to¸n (Ký, hä tªn) Thñ quÜ (Ký, hä tªn)
 62. 62. 2. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: a. Chøng tõ sö dông: - GiÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã - B¶ng sao kª: Uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi… b. Tµi kho¶n sö dông: TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng - Cã 3 TK cÊp 2: + TK 1121 - TiÒn ViÖt Nam + TK 1122 - Ngo¹i tÖ + TK 1123 - Vµng, b¹c, kim lo¹i quý… c. HÖ thèng sæ: - Sæ C¸i TK 112 - Sæ chi tiÕt TK 112 - Sæ NhËt ký thu, NhËt ký chi
 63. 63. C«ng ty T.M.T Sæ chi tiÕt TK 112/2005 Th¸ng 1 n¨m 2005 D 31/12/2004 (VND): 5.893.450.905 Chi tiÕt Chøng tõ DiÔn gi¶i §èi øng TK112 Ghi chó S N Nî Cã I Ng©n hµng C«ng th- ¬ng Thanh Xu©n Tån 31/12/2004 1.803.451.22 5 4/1 Nép thuÕ NKTK: 9770/NKD 3333 57.048.630 4/1 Nép thuÕ GTGT: 9770/NKD (8/12/04) 33312 43.858.251 12701550 50 NH thu phÝ chuyÓn thanh to¸n ®iÖn tö 642 423.139 4/1 VAT ®Çu vµo 133 42.314 4/1 C«ng ty kh©u mÉu chÝnh x¸c vµ m¸y CNC tr¶ tiÒn gãp vèn 331 16.760.000 … Céng PS T1/2005 656.734.525 618.213.355 … … Tæng PS T1/2005 26.704.696.6 67 26.555.334.6 33 ∑ d nî ®Õn 31/1/2005 6.042.812.93 9 3. KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn a. Chøng tõ sö dông - PhiÕu chi - GiÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã - B¶ng sao kª…
 64. 64. b. Tµi kho¶n sö dông: TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn - Cã 2 TK cÊp 2: +) TK1131 - tiÒn ViÖt Nam +) TK1132 - ngo¹i tÖ II. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi mua 1. Chøng tõ sö dông: - GiÊy b¸o nî - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Sæ chi tiÕt thanh to¸n - Sæ C¸i… 2. TK sö dông - TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - TK 511, 3331, 111, 112… III. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi b¸n 1. Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n mua hµng - GiÊy nhËn nî - PhiÕu chi… 2. Tµi kho¶n sö dông: - TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n - TK 111, 112, 1331, 211, 642, 627, 621… B. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) I. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty T.M.T ViÖc qu¶n lý vµ sö dông TSC§ cña C«ng ty T.M.T tu©n theo quyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003 vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ tÝnh khÊu hao TSC§. 1. §Æc ®iÓm TSC§ cña C«ng ty T.M.T C«ng ty T.M.T víi ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i; thµnh phÈm cña c«ng ty
 65. 65. bao gåm: c¸c lo¹i xe g¾n m¸y, c¸c lo¹i xe n«ng dông, nªn TSC§ cña c«ng ty chiÕm mét tØ träng lín trong t liÖu s¶n xuÊt cña c«ng ty. PhÇn lín TSC§ cña c«ng ty chñ yÕu lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i… nªn TSC§ cña c«ng ty chñ yÕu lµ TSC§ h÷u h×nh. 2. §¸nh gi¸ TSC§ XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý TSC§ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ cña c«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. - Nguyªn gi¸ TSC§ lµ toµn bé chi phÝ mµ c«ng ty ph¶i bá ra ®Ó cã ®îc TSC§ ®a vµo sö dông. - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ lµ nguyªn gi¸ sau khi ®· trõ ®i sè khÊu hao luü kÕ cña TS ®ã. 3. Ph©n lo¹i TSC§ cña C«ng ty T.M.T C«ng ty T.M.T ph©n lo¹i TSC§ theo ®Æc trng kü thuËt: * TSC§ h÷u h×nh ®îc chia thµnh: - Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc: bao gåm nh÷ng TSC§ h×nh thµnh do qu¸ tr×nh x©y dùng, thi c«ng nh trô së lµm viÖc, nhµ kho, bÕn b·i… - M¸y mãc thiÕt bÞ: bao gåm nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ chuyªn dïng, thiªt bÞ ®éng lùc… - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn: gåm c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû hoÆc c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn nh hÖ thèng ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i, b¨ng t¶i… - ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý: gåm c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp nh m¸y vi tÝnh, thiÕt bÞ ®iÖn tö, m¸y ®iÒu hoµ, m¸y in laze, m¸y photo… * TSC§ v« h×nh ®îc ph©n thµnh: nh·n hiÖu hµng ho¸, giÊy phÐp vµ giÊy phÐp nhîng quyÒn…
 66. 66. 4. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty a. Chøng tõ thñ tôc kÕ to¸n: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ (mÉu sè 01-TSC§) - Ho¸ ®¬n mua hµng (GTGT) - Biªn b¶n thanh lý TSC§ (mÉu sè 03-TSC§) - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ TSC§ (mÉu sè 05-TSC§) - ThÎ TSC§ (mÉu sè 02-TSC§) - B¶ng trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ - Biªn b¶n kiÓm kª TSC§ - C¸c chøng tõ liªn quan kh¸c. b. Sæ kÕ to¸n sö dông: - Sæ chi tiÕt (Sæ TSC§) - Sæ C¸i TK 211, 214… c. C¸c tµi kho¶n sö dông: - TK 211 - TSC§ h÷u h×nh - TK 214 - Hao mßn TSC§ - TK 133, 111, 112, 627, 642… II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt TSC§ * H¹ch to¸n ban ®Çu: - Trong th¸ng kÕ to¸n TSC§ khi ngêi ®îc quyÕt ®Þnh TSC§ cho mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt hoÆc mét phßng ban nµo ®ã. KÕ to¸n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu víi phiÕu chi tiÒn mua TSC§ vµ c¸c chi phÝ kh¸c kÌm theo: chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, l¾p ®Æt ch¹y thö… - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu xuÊt kho, hoÆc biªn b¶n bµn giao TSC§ kÕ to¸n ph©n lo¹i, ®¸nh sè vµ lËp thÎ tµi s¶n. §ång thêi vµo sæ chi tiÕt vÒ TS vÒ nguyªn gi¸, sè khÊu hao vµ b¾t tÝnh khÊu hao tµi s¶n ®ã.
 67. 67. NÕu kÕ to¸n nhËn ®îc quyÕt ®Þnh cho phÐp thanh lÝ, nhîng b¸n tµi s¶n th× kÕ to¸n cã nhiÖm vô ghi gi¶m tµi s¶n trªn sæ chi tiÕt vÒ nguyªn gi¸, gi¶m khÊu hao trong th¸ng. * Cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n: - KÕ to¸n tæng hîp cïng phßng vËt t thiÕt bÞ tiÕn hµnh kiÓm kª vÒ sè lîng, ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ h÷u dông cña tõng tµi s¶n ®Ó lµm c¨n cø lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a cho n¨m míi. - Hoµn tÊt sæ s¸ch, kiÓm tra ®é chÝnh x¸c, tËp hîp tæng sè t¨ng, gi¶m vÒ tµi s¶n vÒ nguyªn gi¸, khÊu hao, ph©n nguån ®Ó lµm c¨n cø lËp c¸c b¸o c¸o tæng hîp tµi s¶n. 1. KÕ to¸n t¨ng TSC§ - Khi cã TSC§ míi t¨ng thªm ®a vµo sö dông doanh nghiÖp ph¶i lËp Héi ®ång bµn giao tµi s¶n. Héi ®ång bµn giao cã nhiÖm vô nghiÖm thu vµ lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ cã thÓ lËp riªng cho tõng TSC§ hoÆc lËp chung cho nhiÒu TSC§ giao nhËn cïng mét lóc. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n vµ ®îc lu vµo hå s¬ TSC§. - Hå s¬ TSC§ bao gåm: biªn b¶n giao nhËn TSC§, c¸c b¶n sao tµi liÖu kÜ thuËt, c¸c ho¸ ®¬n, giÊy vËn chuyÓn… - Mçi TSC§ ®îc g¾n cho mét sè hiÖu riªng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n lý, sö dông TSC§, sè hiÖu nµy kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh sö dông vµ b¶o qu¶n TSC§. Trong trêng hîp thanh lÝ vµ nh- îng b¸n TSC§ th× kh«ng dïng l¹i sè hiÖu TSC§ ®ã cho TSC§ kh¸c. - C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n kh¸c nh biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, b¶ng tÝnh vµ phæ biÕn khÊu hao TSC§, biªn b¶n thanh lÝ TSC§, c¸c tµi liÖu kÜ thuËt cã liªn quan, kÕ to¸n lËp thÎ TSC§ më cho tõng lo¹i TSC§. Ngoµi ra ®Ó theo dâi TSC§ ngêi ta cßn sö dông TSC§ ®Ó theo dâi chung cho tõng lo¹i, tõng nhãm TSC§.
 68. 68. B¶ng tËp hîp nguyªn gi¸ TSC§ 1. Tªn tµi s¶n: Nhµ hiÖu chØnh s¬n, hiÖu chØnh xe 2. Nguån gèc: X©y dùng míi 3. Ngµy hoµn thµnh tæng thÓ ®a vµo sö dông: 2/2/2005 - PhÇn kÕt cÊu thÐp: hoµn thµn: 28/12/2004 - PhÇn x©y dùng, ®iÖn, khÝ, hoµn thµnh: 2/2/2005 4. §Þa ®iÓm sö dông: Nhµ m¸y s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« Cöu Long 5. Thêi gian sö dông: 10 n¨m (theo Q§ 206/2003-BTC ngµy 12/12/2003) 6. Møc khÊu hao: N¨m: 157.810.842 Th¸ng: 13.150.904 Ngµy: 438.363 Chøng tõ Chi tiÕt Sè tiÒn Nguån Sè Ngµy Ho¸ ®¬n A- PhÇn kÕt cÊu thÐp 728.432.423 UNC 24/5/05 0059400 CF thiÕt kÕ vµ lËp dù to¸n nhµ HC 18.136.364 T¹m tÝnh theo thÈm ®Þnh CF thÈm ®Þnh TK KT+DT nhµ HC 2.216.364 T¹m tÝnh theo thÈm ®Þnh CF gi¸m s¸t thi c«ng 9.433.636 07/4/05 0084553 Gi¸ trÞ x©y l¾p theo H§ giao thÇu 659.513.289 07/4/05 0084554 Gi¸ trÞ x©y l¾p theo H§ giao thÇu 39.132.761 B. PhÇn x©y dùng 849.675.999 UNC 24/5/05 0059400 CF thiÕt kÕ vµ lËp dù to¸n nhµ HC 21.316.363 T¹m tÝnh theo thÈm ®Þnh CF thÈm ®Þnh TKKT+DT nhµ HC 2.495.454 22/6/05 0032257 CF gi¸m s¸t thi c«ng 10.523.636 30/12/0 4 0051739 Gi¸ trÞ x©y l¾p theo H§ giao thÇu 532.147.273 15/4/05 0051775 Gi¸ trÞ x©y l¾p theo H§ giao thÇu 283.193.273 Tæng nguyªn gi¸ 1.578.108.42 2 (B»ng ch÷: Mét tû, n¨m tr¨m b¶y m¬i t¸m triÖu mét tr¨m lÎ t¸m ngh×n bèn tr¨m hai hai ®ång).
 69. 69. B¶ng kª chi tiÕt TK 331 th¸ng 4/2005 Cã TK 331 Chøng tõ Tªn tµi s¶n Tæng sè tiÒn Chi tiÕt Ghi chó Sè Ngµy 133 211 241 004135 2 21/4/0 5 M¸y tÝnh x¸ch tay IBM 28.054.262 1.335.917 26.718.34 5 005595 2 13/4/0 5 ThÈm ®Þnh d©y chuyÒn s¬n sÊy 8.881.000 807.370 8.073.630 006205 4 14/4/0 5 M¸y ®o ®é dÇy s¬n 14.271.012 679.572 13.591.44 0 005177 5 15/4/0 5 Nhµ hiÖu chØnh s¬n, xe (phÇn x©y dùng 331.512.600 28.319.32 7 283.193.2 73 008455 3 7/4/05 PhÇn thÐp nhµ hiÖu chØnh xe 692.488.963 32.975.66 5 659.513.2 98 008455 4 7/4/05 PhÇn thÐp nhµ hiÖu chØnh xe 43.046.037 3.913.276 39.132.76 1 Tæng céng 1.203.719.8 87 173.497.1 40 48.383.41 5 981.839.3 32 Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp
 70. 70. 2. KÕ to¸n gi¶m TSC§ - Trong mäi trêng hîp gi¶m TSC§ ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc x¸c ®Þnh ®óng c¸c kho¶n chi phÝ vµ thu nhËp nÕu cã. Tuú theo tõng trêng hîp gi¶m TSC§ mµ lËp c¸c chøng tõ kÕ to¸n vµ ghi chuyÓn sæ kÕ to¸n phï hîp. +) Thanh lÝ TSC§: ph¬ng ph¸p c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh thanh lý TSC§ ®Ó lËp ban thanh lý TSC§. Ban thanh lý TSC§ sÏ tæ chøc viÖc thanh lý TSC§ vµ lËp biªn b¶n thanh lý TSC§ ®Ó tæng hîp chi phÝ thanh lý vµ gi¸ trÞ thu håi khi c«ng viÖc thanh lý hoµn thµnh. Biªn b¶n thanh lý ®îc lËp thµnh 2 b¶n: 1 b¶n chuyÓn cho phßng kÕ to¸n, 1 b¶n chuyÓn cho bé phËn ®· qu¶n lý sö dông TSC§. +) Nhîng b¸n: KÕ to¸n ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n TSC§. Khi bµngiao ph¬ng ph¸p lËp biªn b¶n bµn giao. Khi kiÓm kª ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm kª. 3. KÕ to¸n hao mßn TSC§ §Ó tÝnh to¸n, ph©n bæ chÝnh x¸c lîng khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c k× kÕ to¸n, c¸c nguyªn t¾c vÒ khÊu hao TSC§ ®îc thùc hiÖn theo th¸ng. TSC§ t¨ng hoÆc gi¶m trong th¸ng th× th¸ng sau míi trÝch hoÆc kh«ng trÝch khÊu hao. §ång thêi ®Ó theo dâi gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ c«ng ty tÝnh trÝch khÊu hao cho tõng TSC§ trªn c¬ së ®ã tÝnh b¶ng khÊu hao vµ ®¬n vÞ ph¶i trÝch cho toµn bé TSC§ ®ang sö dông t¹i C«ng ty.
 71. 71. C«ng ty T.M.T B¶ng ph©n bæ sè 3 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 1 n¨m 2005 ST T ChØ tiªu Thêi gian sö dông N¬i sö dông (Ghi Nî c¸c TK) toµn doanh nghiÖp TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" TK 642 "CF QLDN" møc KH Nguyªn gi¸ TSC§ Sè KH (th¸ng) XN xe m¸y møc KH XN « t« møc KH 1 I. Sè KH ®· trÝch th¸ng tríc 72.199.220.92 5 1.498.273.376 973.506.790 450.434.701 74.331.885 2 II. Sè KH TSC§ t¨ng th¸ng nµy 88.880.900 344.565.894 114.059.328 229.881.989 624.577 1 C¶i t¹o nÒn nhµ d©y chuyÒn s¬n 5N 82.629.000 1.377.150 1.377.150 2 C¶i t¹o khu vÖ sinh nhµ sè 6 5N 23.170.909 386.182 386.182 …… 3 III. Sè KH TSC§ gi¶m th¸ng nµy 7.771.238.363 815.109.069 618.035.299 197.073.770 1 Bé khu«n ®óc 3N 6.300.000.692 175.000.020 175.000.000 2 Cæng, têng rµo bæ sung 5N 1.471.217.671 24.520.295 24.520.295 …… 4 IV. Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy 72.288.101.82 5 1.027.730.201 469.530.820 483.242.919 74.956.462 1 Nhµ xëng 38.475.629.88 4 143.410.953 63.918.974 66.823.814 12.668.165 …… Trong ®ã: - TSC§HH: 52.895.369.607 1.007.916.159
 72. 72. - TSC§VH: 19.392.732.218 19.814.042 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2005 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp
 73. 73. C. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô I. Ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô - VËt liÖu sö dông c«ng ty gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau vÒ c«ng dông, phÈm cÊp, chøc n¨ng… ë C«ng ty T.M.T ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu c¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý, c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông cña tõng lo¹i NVL trong s¶n xuÊt kinh doanh. +) NVL chÝnh (dïng l¾p r¸p xe m¸y): c¸c linh kiÖn phô tïng xe m¸y, linh kiÖn phô tïng « t«… +) VËt liÖu phô: dÇu mì dïng b«i tr¬n m¸y, giÊy gi¸p ®¸nh bãng, c¸c dông cô l¾p r¸p nh cê lª, má lÕt, ªt«… +) Nhiªn liÖu dïng trùc tiÕp s¶n xuÊt: x¨ng, dÇu ch¹y d©y chuyÒn l¾p r¸p… - C«ng cô dông cô trong c«ng ty lµ c¸c dông cô dïng ®Ó l¾p r¸p, c¸c tiªu chuÈn ph©n lo¹i c«ng cô gåm cã: +) C¨n cø vµo c¸ch ph©n bæ chi phÝ +) C¨n cø theo c«ng dông +) C¨n cø theo yªu cÇu qu¶n lý, yªu cÇu ghi chÐp sæ s¸ch CCDC II. §¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1. Gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho - C¸c vËt liÖu, CCDC cña c«ng ty ®Òu ®îc nhËp tõ nguån mua ngoµi. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu, CCDC nhËp kho ®îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ ®¬n + CF mua (bao gåm CF thuª vËn chuyÓn tõ n¬i mua vÒ tíi kho cña c«ng ty). 2. Gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho - HiÖn nay t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh cho viÖc xuÊt kho NVL. Tøc lµ vËt liÖu mua vÒ nhËp kho hay trùc tiÕp ®a ngay vµo s¶n xuÊt th× gi¸ xuÊt kho chÝnh b»ng gi¸ trÞ cña hµng mua vµo, víi cïng 1 ®¬n gi¸ lµ gi¸ nhËp b»ng gi¸ xuÊt ra.
 74. 74. III. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n 1. C¸c chøng tõ sö dông - PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé - Ho¸ ®¬n ®á cña kh¸ch hµng. - Hîp ®ång, phô lôc hîp ®ång mua hµng… 2. TK sö dông: - TK 152, 153 - TK 133, 141, 131… 3. C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt CCDC, vËt liÖu - Thùc tÕ C«ng ty T.M.T sö dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, CCDC lµ ph¬ng ph¸p thÎ song song. IV. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, c«ng cô dông cô - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng göi lªn phßng vËt t, phßng kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña ho¸ ®¬n còng nh vÒ chñng lo¹i, qui c¸ch vËt t, sè lîng, khèi lîng ghi trªn ho¸ ®¬n. NÕu thÊy hîp lý th× lµm thñ tôc nhËp kho. NVL sö dông cho s¶n xuÊt ®îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ. = + - Tõ phiÕu nhËp kho kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng kª xuÊt nhËp vËt liÖu. - HiÖn nay nguån NVL cña c«ng ty nhËp chñ yÕu tõ nhËp khÈu vµ mua tõ néi ®Þa. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ tÝnh trÞ gi¸ cña thµnh phÈm xuÊt giao cho kh¸ch hµng lµ theo gi¸ h¹ch to¸n. V× vËy ta cã thªm b¶ng h¹ch to¸n gi¸ nhËp kho vËt liÖu.
 75. 75. §¬n vÞ: C«ng ty T.M.T §Þa chØ: 199B MK-Hµ Néi PhiÕu nhËp kho Ngµy 27 th¸ng 1 n¨m 2005 Sè 01/1NK Hä vµ tªn ngêi xuÊt khÈu: Lý do nhËp: NhËp theo TK79/NK/KD/HN, L/C 01-2005 (1.500 bé LK ®éng c¬ 110cc, Arrow) NhËp t¹i kho: C«ng ty ST T Tªn, nh·n hiÖu (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l- îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Linh kiÖn ®éng c¬ Arrow 110 1 bé 1.500 2.499.99 5 3.749.993.0 38 Céng 3.749.993.0 38 B»ng ch÷: Ba tû, b¶y tr¨m bèn m¬i chÝn triÖu, chÝn tr¨m chÝn m¬i ban ngh×n, kh«ng tr¨m ba m¬i t¸m ®ång. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr- ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn hµng Thñ kho
 76. 76. B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ nguyªn vËt liÖu mua vµo - phÇn néi ®Þa ho¸ Th¸ng 1 n¨m 2005 ST T Chøng tõ Tªn ®¬n vÞ Gi¸ cha thuÕ Thu Õ suÊt VAT ®Çu vµo Gi¸ cã VAT FN S N 1 3162 3/1 C«ng ty TNHH Boramtek 36-00249795-1 31.796.000 10% 3.179.600 34.975.600 14/1 2 3807 4 51 C«ng ty s¶n xuÊt &TM Thiªn Phó 01- 0109403 29.362.600 10% 3.092.000 32.454.600 18/1 3 9975 3 8/1 C«ng ty TNHH TiÕn §¹t 37-00426920 122.850.000 5% 6.142.500 128.992.500 19/1 …… Tæng céng 9.302.117.66 4 676.634.64 2 9.978.752.30 6 Trong ®ã: Nî 152 7.573.789.430 338.331 1.036.763.379 Nî 151 550.191.805 338/151 141.373.050 Nî 338 1.178.136.429 152/338 724.629.200 Cã 151 2.032.127.852 151/331 550.191.805 Cã 338 724.629.200 152.151 1.890.754.802 Ngêi lËp KÕ to¸n trëng
 77. 77. B¶ng kª NVL - PhÇn nhËp khÈu Th¸ng 1 n¨m 2005 ST T Lo¹i xe M· sè §¬n gi¸ D ®Çu kú NhËp XuÊt Tån SL TT SL TT SL TT SL TT 1 Linh kiÖn ®éng c¬ 100 61.148 52 3.179.700 0 52 3.179.700 2 Bé nhùa 110 191.53 1 4.800 919.350.518 95 18.195.479 4.705 901.155.039 3 Bé ly hîp 100 347.01 9 2.717 …. Tæng 13.40 8 6.935.438.7 68 1.500 3.023.209.6 38 2.36 7 3.312.802.8 89 12.54 1 6.645.845.5 17 Ghi chó: Trong ®ã: 152/331 2.376.975.000 152/333.3 610.984.638 152/338 35.250.000 621/152 2.367 3.312.802.889 Ngêi lËp KÕ to¸n trëng
 78. 78. B¶ng h¹ch to¸n nhËp nhËp kho nguyªn vËt liÖu (NK) Th¸ng 1 n¨m 2005 Sè phiÕ u nhËp NhËp ngo¹i sè tê khai Lo¹i linh kiÖn Sè l- îng §VT Gi¸ nhËp kho ThuÕ NK Tæng Gi¸ mua USD TGTB VND TK79/NK/KD/HY Linh kiÖn ®éng c¬ 1.500 Bé 195.864 15.846,5 3.103.758.4 00 610.984.6 38 3.714.743.0 38 CF vËn chuyÓn 35.250.000 35.250.000 Tæng 1.500 195.864 3.139.008.4 00 610.984.6 38 3.749.993.0 38 H¹ch to¸n: Nî TK 152.1 3.749.993.038 Cã TK331 3.103.758.400 Cã TK 333.3 610.984.638 Cã TK 338 35.250.000 Ghi chó: - Tû gi¸ KQ 15.780 9.800 154.644.000 - Tû gi¸ t¹m tÝnh 15.850 186.064 610.984.638 Céng 15.864,50 195.864 3.103.758.400
 79. 79. D. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i doanh nghiÖp I. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - Tæ chøc h¹ch to¸n ®óng thêi gian, sè lîng, chÊt lîng vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña ngêi lao ®éng. TÝnh ®óng vµ tÝnh to¸n kÞp thêi tiÒn l- ¬ng c¸c kho¶n liªn quan kh¸c cho ngêi lao ®éng. - TÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c, hîp lý chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c ®èi tîng sö dông cã liªn quan. - §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng, t×nh h×nh qu¶n lý vµ chi tiªu quü l¬ng, cung cÊp th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. II. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 1. TÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trî cÊp x· héi a. Chøng tõ - B¶ng chÊm c«ng - PhiÕu nghØ hëng BHXH - PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh - PhiÕu b¸o lµm ®ªm, lµm thªm giê - Hîp ®ång giao kho¸n - Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng… b. Thñ tôc tÝnh l¬ng, trî cÊp BHXH vµ thanh to¸n víi CNV - HiÖn nay t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc tÝnh l¬ng cho CNSX lµ theo thêi gian. Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ theo dâi thêi gian lao ®éng, cÊp bËc l¬ng cña tõng ngêi (b¶ng chÊm c«ng), chÝnh s¸ch, chÕ ®é tiÒn l¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp ®iÒu tra. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh l¬ng cho tõng bé phËn, råi tæng hîp toµn c«ng ty (b¶ng thanh to¸n l¬ng).
 80. 80. - C¸c kho¶n trî cÊp BHXH ®îc hëng thay l¬ng ®îc tÝnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn BHXH, c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ BHXH. KÕ to¸n tæng hîp møc trî cÊp BHXH cho tõng nh©n viªn, tõng bé phËn råi tæng hîp toµn c«ng ty (b¶ng thanh to¸n BHXH, b¶ng tæng hîp thanh to¸n BHXH). 2. Qui tr×nh kÕ to¸n - Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®èi chiÕu tõ b¶ng chÊm c«ng cña tõng phßng ban, xÝ nghÖp cã x¸c nhËn cña trëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®Ó lªn b¶ng thanh to¸n l¬ng vµ b¶ng thanh to¸n l¬ng t¨ng thªm. - L¬ng CNTTSX ®îc tÝnh nh sau: L¬ng th¸ng = Møc l¬ng 1 ngµy x Sè ngµy c«ng Møc l¬ng 1 ngµy = B¶ng tæng hîp th¸ng 1/2005 C«ng nh©n xÝ nghiÖp TT Hä tªn L¬ng c¬ b¶n ¡n ca Thª m giê Tæng céng C¸c kho¶n gi¶m trõ Thùc lÜnh Ký nhË n H Ö sè L¬ng PX l¾p r¸p 33.459.00 0 4.616.000 38.075.00 0 1.922.20 0 36.152.80 0 1 Ph¹m ThÕ Hïng 416.680 350.000 766.680 25.000 741.680 2 Ph¹m Minh Hng 441.800 288.000 729.800 26.508 703.292 3 Vò Ngäc Phan 492.600 344.000 836.600 29.556 807.044 ….
 81. 81. B¶ng ph©n bæ sè 1 TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Th¸ng 1 n¨m 2005 20.906.500 ST T Ghi Cã c¸c TK §èi tîng sö dông (Ghi Nî c¸c TK) TK334- "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" TK338 L¬ng chÝnh L¬ng phô C¸c kho¶n kh¸c Céng Cã TK334 338.2 C§ (2%) 338 (17%) (XD+YT) Céng cã TK338 PC tr¸ch nhiÖm T¨ng thªm 1 TK622 "CFNCTT" 69.025.700 29.000 103.853.50 0 172.908.20 0 3.458.164 29.394.394 32.852.558 - PX l¾p r¸p xe m¸y 12.523.500 29.000 20.906.500 33.459.000 669.180 5.688.030 6.357.210 - PX l¾p r¸p « t« (BH) 3.335.800 2.000.000 5.335.800 106.716 907.086 1.013.802 - PX l¾p r¸p « t« 53.166.400 80.947.000 134.113.40 0 2.682.268 22.799.278 25.481.546 2 TK 627 "CFSXC" 13.832.700 261.000 14.666.000 18.000.000 46.759.700 935.194 7.949.149 8.884.343 - XN l¾p r¸p xe m¸y 8.640.800 174.000 9.034.700 12.000.000 29.849.500 596.000 5.074.415 5.671.405 - XN l¾p r¸p « t« 5.191.900 87.000 5.631.300 6.000.000 16.910.200 338.204 2.874.734 3.212.938 3 TK 642 "CF QLDN" 43.449.300 580.000 45.458.500 70.819.500 160.307.30 0 3.206.146 27.252.241 30.458.387 - VP c«ng ty 36.893.700 580.000 45.458.500 60.819.500 143.751.70 0 2.875.034 27.252.241 30.127.275 - Hîp ®ång ng¾n h¹n 6.555.600 10.000.000 16.555.600 331.112 331.112 4 TK 334 "ngêi L§ ph¶i nép" 3.634.196 18.170.980 21.805.176 - VP C«ng ty 1.603.073 8.015.365 9.618.438 - XN l¾p r¸p xe m¸y 633.085 3.165.425 3.798.510 - XN l¾p r¸p « t« 1.563.394 7.817.9707 9.381.564 ∑ (268 ngêi) 126.307.70 870.000 60.124.500 192.673.00 379.975.00 11.233.700 82.766.764 94.000.464
 82. 82. 0 0 0
 83. 83. E. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm I. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt - Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe m¸y, c«ng ty T.M.T x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phøc t¹p, h¬n n÷a mËt ®é chi phÝ ph¸t sinh nhiÒu nªn c«ng ty T.M.T tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p KKTX. II. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty T.M.T - HiÖn nay trong c«ng ty do viÖc lËp dù to¸n cho tõng ®¬n ®Æt hµng, theo l« hµng, nªn trong gi¸ thµnh s¶n phÈm l¾p r¸p hoµn thµnh cña c«ng ty còng tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ. +) Chi phÝ NVLTT +) Chi phÝ NCTT +) Chi phÝ SXC - C¸c TK ®îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n bao gåm: TK 621, TK 622, TK 627, TK 154… +) TK 621, 622, 627 dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong k×, c¸c TK nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng l« hµng. +) TK 154 ®îc sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh +) TK 632 ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ thµnh s¶n phÈm +) Ngoµi ra ®Ó phôc vô h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt c«ng ty cßn sö dông c¸c TK cã liªn quan: TK 111, TK 112, TK 141, TK 334, TK 338… III. Néi dung kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i C«ng ty T.M.T 1. Tr×nh tù h¹ch to¸n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt - §Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm nh xe g¾n m¸y 2 b¸nh vµ « t« nguyªn chiÕc, c«ng ty ®· ph¶i bá ra rÊt nhiÒu c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c
 84. 84. nhau nh chi phÝ NVL chÝnh, vËt liÖu phô, nh©n c«ng trùc tiÕp… Môc ®Ých vµ c«ng dông cña tõng lo¹i chi phÝ kh¸c nhau. V× vËy, ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, C«ng ty T.M.T ®· ph©n lo¹i chi phÝ theo c«ng dông vµ môc ®Ých cña chóng. * H¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp - Chi phÝ NVL trùc tiÕp ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo ®èi tîng sö dông (tõng ®¬n hµng, l« hµng) theo gi¸ thùc tÕ tõng lo¹i vËt liÖu. - §èi víi mçi chñng lo¹i xe m¸y míi c«ng ty ®Òu ký hîp ®ång nguyªn t¾c chung. Sau ®ã, ®èi víi mçi l« hµng c«ng ty l¹i ký phô lôc chi tiÕt kÌm theo hîp ®ång chÝnh. - Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng vÒ kho giao liªn tôc, sè lîng kh«ng ®ång nhÊt víi hîp ®ång nªn bé phËn kÕ to¸n c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc: khi nµo kh¸ch hµng xuÊt ho¸ ®¬n vÒ c«ng ty, hµng nhËp kho ®¶m b¶o chÊt lîng vµ cã biªn b¶n nhËn hµng cña nhµ m¸y míi lµm phiÕu nhËp kho trªn c«ng ty. V× vËy, hµng theo dâi trªn sæ kÕ to¸n lu«n Ýt h¬n so víi hµng thùc tÕ xu¸t ®i l¾p r¸p xe. - Bé phËn thñ kho t¹i nhµ m¸y xe m¸y më sæ kho theo dâi chi tiÕt hµng nhËp kho thùc tÕ song song víi sæ kho hµng ®· lµm phiÕu (sæ nµy lµ c¬ së ®èi chiÕu hµng tån kho ®èi víi kÕ to¸n trªn c«ng ty). - Víi tÝnh chÊt c«ng viÖc ®Æc thï nªn mét biªn b¶n giao nhËn thñ kho cã thÓ lµ tæng hîp cña nhiÒu lÇn giao hµng thùc tÕ. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¸o c¸o lîng xe l¾p r¸p ®îc thùc tÕ nhËp kho thµnh phÈm, kÕ to¸n lµm phiÕu xuÊt kho tæng NVL t¬ng øng.
 85. 85. §¬n vÞ: C«ng ty T.M.T PhiÕu xuÊt kho §Þa chØ: 199B MK-HN Ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 2005 Sè 06/02 Nî: Cã: Hä tªn ngêi nhËn hµng: ….. N¬i nhËn hµng: tr¹m 14 Lý do xuÊt kho: XuÊt ®Ó l¾p r¸p XuÊt t¹i kho: V¨n L©m - Hng Yªn ST T Tªn, qui c¸ch, nh·n hiÖu, phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸…) M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 Ch©n chèng JL 110 JL110 Bé 50 50 31.818 1.590.900 ….. Céng 58.999.95 0 B»ng ch÷: N¨m m¬i t¸m triÖu, chÝn tr¨m chÝn m¬i chÝn ngh×n chÝn tr¨m n¨m m¬i ®ång. Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n tr- ëng Ngêi nhËn Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ Sæ C¸i TK 621 (xe m¸y) Th¸ng2/2005 (l« 36) NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK §¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 29/ 2 10 29/ 2 NVL chÝnh XK SXSP 04 1521 27.258.354.0 00 29/ 2 11 29/ 2 §éng c¬ thµnh phÈm xuÊt kho 04 155 8.036.790.47 1 29/ 2 12 29/ 2 NVL phô XK theo NVL 04 1522 125.114.650 29/ 2 13 29/ 2 CF kh¸c XK theo NVL 04 1528 11.007.249
 86. 86. 29/ 2 14 29/ 2 K/c CF NVLTT → tËp hîp CFSX 04 154 35.458.266.3 70 Tæng 35.458.266.3 70 35.458.266.3 70 * §èi víi viÖc h¹ch to¸n c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c: Chi phÝ NCTT, chi phÝ SXC ta còng tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng, l« hµng ®ã t¬ng tù nh chi phÝ NVLTT.
 87. 87. Sæ C¸i TK 622 (xe m¸y) Th¸ng2/2005 (l« 36) NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK §¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 29/ 2 11 29/ 2 Thanh to¸n tiÒn ¨n ca CN 01 111 4.616.000 29/ 2 12 29/ 2 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNSX 01 334 11.159.200 29/ 2 13 29/ 2 Kho¶n ph¶i tr¶ cho CNTTSX 02 338 2.120.248 29/ 2 14 29/ 2 K/c CF NCTT → TËp hîp CFSX 04 154 17.895.44 8 Tæng 17.895.448 17.895.44 8 Sæ C¸i TK 627 (xe m¸y) Th¸ng2/2005 (l« 36) NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK §¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 29/ 2 02 29/ 2 C¸c kho¶n CFSXC 01 111 9.457.727 29/ 2 05 29/ 2 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ bé phËn QLPX 02 334 25.848.500 29/ 2 07 29/ 2 Kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cho QLPX 02 338 2.022.762 29/ 2 10 29/ 2 Chi phÝ KH cho BP QLPX 03 214 117.466.45 3 29/ 12 29/ CCDC xuÊt dïng cho BP 03 142 2.218.454
 88. 88. 2 2 QLPX 29/ 2 13 29/ 2 K/c CF SCC → tËp hîp CFSX 04 154 157.013.89 6 Tæng 157.013.89 6 157.013.89 6
 89. 89. 2. C¸c kho¶n chi phÝ l¾p r¸p xe - §Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe g¾n m¸y hoµn thµnh bµn giao cho kh¸ch hµng th× ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ trªn, c«ng ty cßn cã c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c trong ®ã cã chi phÝ l¾p r¸p xe. PhÇn chi phÝ nµy c«ng ty thuª mua ngoµi, ®Æc biÖt lµ « t«, phÇn l¾p r¸p thuª ngoµi gÇn nh chiÕm 100%. Cuèi th¸ng c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®îc kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt. - Trong th¸ng 2/2005 c¸c kho¶n chi phÝ l¾p r¸p xe bao gåm: CF l¾p r¸p xe m¸y: 146.699.952 CF l¾p r¸p « t«: 753.302.096 Céng: 900.001.748 KÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK 154 (xe m¸y - l« 36) 146.699.652 Cã TK 331 (xe m¸y - l« 36) 146.699.652 Nî TK 154 (« t«) 753.302.096 Cã TK 331 (« t«) 753.302.096 3. TËp hîp chi phÝ toµn C«ng ty - Sau khi ®· tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng theo c¸c kho¶n môc ë c¸c TK 621, 622, 627, 154… Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ l¹i toµn bé chi phÝ ph¸t sinh theo ®èi tîng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - §èi víi xe m¸y sè liÖu trªn sæ c¸i TK 621, 622, 627… ®îc kÕt chuyÓn nh sau: +) K/c CF NVLTT Nî TK 154 (xe m¸y) 35.458.266.370 Cã TK 621 (xe m¸y) 35.458.266.370 +) K/c CF NCTT Nî TK 154 (xe m¸y) 17.895.448 Cã TK 622 (xe m¸y) 17.895.448
 90. 90. +) K/c CFSXC Nî TK 154 (xe m¸y) 157.013.896 Cã TK 627 (xe m¸y) 157.013.896 - §èi víi « t« viÖc tËp hîp chi phÝ còng dùa trªn c¸c Sæ C¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt cña c¸c TK 621, 622, 627… ®Ó kÕt chuyÓn sang TK 154. Trong th¸ng 2/2005 c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®îc tÝnh vµ kÕt chuyÓn nh sau: +) KÕt chuyÓn CF NVLTT: Nî TK 154 (« t«) 5.110.575.650 Cã TK 621 (« t«) 5.110.575.650 +) KÕt chuyÓn CF NCTT Nî TK 154 (« t«) 106.152.183 Cã TK 622 (« t«) 106.152.183 +) KÕt chuyÓn CFSXC Nî TK 154 (« t«) 96.973.561 Cã TK 627 (« t«) 96.973.561 - C¸c sè liÖu nµy ®îc ph¶n ¸nh trªn sæ chi tiÕt TK 154
 91. 91. Sæ chi tiÕt TK 154 - "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" Th¸ng 2 n¨m 2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ L« Sè l- îng Sè ph¸t sinh Sè d Ghi chóS N Nî Cã Nî Cã D 31/1/2005 129.058.579 Xe m¸y 29/2 TiÒn c«ng l¾p r¸p xe 331 146.669.652 29/2 CF NVL k/c vµo gi¸ thµnh 621 35.458.266.3 70 29/2 CF NC k/c vµo gi¸ thµnh 622 17.895.448 29/2 CF SXC k/c vµo gi¸ thµnh 627 157.013.896 29/2 NhËp kho NVL tù s¶n xuÊt 152 316.755.612 29/2 Tæng trÞ gi¸ TP nhËp kho 155 29.125.145.1 47 ¤ t« 29/2 L¾p r¸p « t« 331 753.302.096 29/2 CF NVL k/c vµo gi¸ thµnh 621 5.110.575.65 0 29/2 CF NC k/c vµo gi¸ thµnh 622 106.152.183 29/2 CF SXC k/c vµo gi¸ thµnh 627 96.973.561 29/2 ¤ t« TP xuÊt kho göi ®¹i lý 157 5.767.045.29 6 6.766.991.38 0 Céng PS T2/2005 41.648.878.8 56 35.208.946.0 55 6.766.991.38 0
 92. 92. Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2005 Ngêi gi÷ sæ KÕ to¸n trëng
 93. 93. 4. C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh: Tõ c¸c ®¬n ®Æt hµng, phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ®a ra c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, dù kiÕn ký hîp ®ång mua c¸c chi tiÕt phô tïng xe. Sau ®ã ®a ra mét b¶ng tÝnh gi¸ thµnh t¹m tÝnh (gi¸ h¹ch to¸n) cho tõng lo¹i xe trong ®¬n ®Æt hµng. B¶ng tÝnh gi¸ thµnh h¹ch to¸n Xe WARE (l« 36) ST T Tªn NVL §VT §¬n gi¸ T¹m tÝnh theo ph¬ng ¸n SL TT 1 ¾c qui chiÕc 50.000 5.000 250.000.000 2 Bé ®å nhùa bé 186.364 5.000 931.818.182 …………….. 57 XÝch sîi 18.182 5.000 90.910.000 58 Yªn chiÕc 52.727 5.000 263.636.364 Tæng 25.064.164.9 09 Tæng hîp: - NVL chÝnh: 5.012.833 5.000 25.064.165.909 - TiÒn l¾p r¸p: 81.818 5.000 409.090.909 - CF kh¸c: 150.000 5.000 750.000.000 - CF gia c«ng ®å nhùa:172.727 5.000 863.636.364 Céng: 5.417.378 5.000 27.086.893.182 - Sau ®ã khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong th¸ng c¸c chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi chÐp vµo c¸c sæ liªn quan. Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn sang TK 154. C¸c kho¶n chªnh lÖch gi÷a chi phÝ t¹m tÝnh vµ chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ®îc céng dÇn, ®Õn cuèi n¨m c«ng ty míi tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ vèn thùc tÕ cña s¶n phÈm s¶n xuÊt. Nh vËy, mçi lÇn thùc hiÖn xong 1 ®¬n vÞ ®Æt hµng thµnh phÈm giao cho kh¸ch hµng vÉn lÊy gi¸ h¹ch to¸n.
 94. 94. KÕt luËn Trong c«ng t¸c ®iªu hµnh vµ qu¶n lÝ doanh nghiÖp, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi hung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh ph¶m, tiªu thô thµnh ph¶m vµ x¸c ®Þnh Õt qu¶ tiªu thô nãi riªng gi÷ vai trß lµ c«ng cô qu¶n lÝ cã hiÖu qu¶ lín. KÕ to¸n ph¶n ¸nh thùc tÕ t×nh h×nh x¶n xuÊt kinh doanh, cã quan hÖ rùc tiÕp tíi lîi Ých cña ngêi lao ®éng, doanh nghiÖp vµ nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh ngiªn cøu vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty T.M.T th«ng qua chuyªn ®Ò nµy, em ®· tr×nh bµy cã hÖ thèng, lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu liªn quan ®Õn kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nãi riªng vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung ®îc hoµn thiÖn h¬n, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cung cÊp th«ng tin tµi chÝnh kÕ to¸n nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc réng lín , vµ phøc t¹p vËy trong chuyªn ®Ò cha thÓ bao qu¸t hÕt vµ gi¶i quyÕt triÖt ®Ó, toµn diÖn mµ míi chØ tiÕp cËn nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng ty T.M.T. Qua ®ã mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nãi riªng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o, híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó, anh, chÞ trong phßng KÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty T.M.T, còng nh sù híng dÉn gãp ý tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n kÕ to¸n Khoa Kinh tÕ vËn t¶i - Trêng Cao ®¼ng Giao th«ng vËn t¶i Hµ Néi, ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn cña thÇy gi¸o Vò §¨ng D ®· gióp em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh chuyªn ®À

×