Kt231

284 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt231

 1. 1. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi qui luËt c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng ph¶i tù vËn ®éng v¬n lªn t×m chç ®øng trªn thÞ trêng. Muèn vËy c¸c Doanh nghiÖp ph¶i t×m tßi mét híng ®i phï hîp cho m×nh ®ång thêi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. C¸c Doanh nghiÖp kh«ng thÓ lu«n b»ng lßng víi c¸i m×nh ®· cã mµ ph¶i liªn tôc ®æi míi , n©ng cao chÊt lîng vµ nhÊt lµ ph¶i t×m mäi c¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh. Bëi v× chi phi s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng yÕu tè quan träng t¸c ®éng tíi chÝnh s¸ch vÒ gi¸ b¸n, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . XÐt trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c Doanh nghiÖp ®· gãp phÇn tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi, tÝch luü cho nÒn kinh tÕ vµ t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc .Nh vËy, vÊn ®Ò h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò riªng cña Doanh nghiÖp mµ cßn mang tÝnh x· héi. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai trß ®Æc biÖt trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ cña tÊt c¶ c¸c Doanh nghiÖp . Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ, t«i nhËn thÊy râ vai trß vµ vÞ trÝ v« cïng quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. Do ®ã t«i lùa chän ®Ò tµi “Tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm” t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 ch¬ng: 1
 2. 2. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ. Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l- êng c¬ khÝ. Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.1 §Æc diÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. NÕu tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc s¶n xuÊt lµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô trong xÝ nghiÖp ®ãng tµu biÓn th× tõng con tµu lµ mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. NÕu Doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t th× tõng lo¹i s¶n phÈm lµ mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô trong xÝ nghiÖp c¬ khÝ s¶n xuÊt m¸y c«ng cô th× tõng lo¹i m¸y c«ng cô lµ mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. NÕu tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu khèi lîng lín th× mçi lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh.VÝ dô trong xÝ nghiÖp dÖt th× ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i sîi, v¶i... 1.2 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu 1.2.1 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt Theo c¸c nhµ nghiªn cøu kinh tÕ thÕ giíi: “Mäi ho¹t ®éng cña con ngêi mµ t¹o ra thu nhËp lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt”, nÒn s¶n xuÊt cña mét quèc gia bao gåm c¸c ngµnh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vËt chÊt vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån lao ®éng, 2
 3. 3. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn vËt t, tµi s¶n, tiÒn vèn ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm cung cÊp dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ®ã, doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú. 1.2.2 C¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu 1.2.2.1 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ (yÕu tè chi phÝ) Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ ban ®Çu gièng nhau ®îc s¾p xÕp vµo cïng mét yÕu tè chi phÝ. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chia thµnh 5 yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n sau: - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú b¸o c¸o. - Chi phÝ nh©n c«ng : bao gåm toµn bé chi phÝ tr¶ cho ngêi lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp tr¬ cÊp cã tÝnh chÊt l- ¬ng trong kú b¸o c¸o, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (KPC§, BHXH, BHYT). - Chi phÝ khÊu hao TSC§ : bao gåm toµn bé chi phÝ khÊu hao toµn bé TSC§ cña doanh nghiÖp dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh kú b¸o c¸o. 3
 4. 4. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : bao gåm toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp chi tr¶ vÒ c¸c lo¹i dÞch vô mua ngoµi nh : tiÒn ®iÖn, tiÒn n- íc...phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cha ®îc ph¶n ¸nh ë c¸c chØ tiªu trªn, ®· chi b»ng tiÒn trong kú b¸o c¸o nh tiÕp kh¸ch, héi häp, thuª qu¶ng c¸o... Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cã t¸c dông: - Trong ph¹m vi doanh nghiÖp : phôc vô qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n CPSX, lµm c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o CPSX theo yÕu tè, lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t, tiÒn vèn sö dông lao ®éng cho kú sau. - Trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ : cung cÊp tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n thu nhËp quèc d©n do cã sù t¸ch biÖt gi÷a hao phÝ lao ®éng vËt ho¸ vµ chi phÝ lao ®éng sèng. 1.2.2.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ (kho¶n môc chi phÝ) Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®îc chia thµnh 3 kho¶n môc chi phÝ sau: - Kho¶n môc chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp : bao gåm c¸c lo¹i chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. - Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶, c¸c kho¶n trÝch KPC§,BHXH,BHYT trªn tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt theo quy ®Þnh. - Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung : gåm nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i bé phËn s¶n xuÊt (ph©n xëng, ®éi, tr¹i s¶n xuÊt...). Kho¶n môc chi phÝ s¶n chung gåm c¸c néi dung kinh tÕ sau : 4
 5. 5. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn + Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng : gåm c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, tiÒn ¨n ca cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng, ®éi, bé phËn s¶n xuÊt. + Chi phÝ vËt liÖu: gåm nh÷ng chi phÝ vËt liÖu dïng chung cho ph©n xëng nh vËt liÖu dïng ®Ó söa ch÷a, b¶o dìng TSC§, dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý t¹i ph©n xëng. + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: gåm nh÷ng chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña ph©n xëng nh khu«n mÉu, dông cô g¸ l¾p, dông cô cÇm tay... + Chi phÝ khÊu hao TSC§: gåm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao TSC§ sö dông trong ph©n xëng nh m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn, nhµ xëng... + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ c¸c kho¶n dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi ®Ó sö dông cho nhu cÇu s¶n xuÊt chung ë ph©n xëng s¶n xuÊt nh: chi phÝ ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i... + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: gåm c¸c chi phÝ b»ng tiÒn ngoµi c¸c kho¶n ®· kÓ trªn. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ cã t¸c dông phôc vô cho viÖc qu¶n lý chi phÝ theo ®Þnh møc, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gÝa thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. 1.2.2.3 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt víi khèi lîng s¶n phÈm, lao vô s¶n xuÊt trong kú. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt chia thµnh hai lo¹i: - Chi phÝ biÕn ®æi ( biÕn phÝ ): Lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay ®æi vÒ lîng t¬ng quan tØ lÖ thuËn víi sù thay ®æi cña khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú nh : chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp... 5
 6. 6. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn - Chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ) : lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè khi cã sù thay ®æi khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong møc ®é nhÊt ®Þnh. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông lín trong c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn vµ phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. Ngoµi ra cßn cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ mèi quan hÖ víi ®èi tîng chÞu chi phÝ; ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung cÊu thµnh chi phÝ. 1.3. ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Chi phÝ s¶n xuÊt cã ý nghÜa quan träng g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c Doanh nghiÖp. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc chÊt lµ sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t lao ®éng, tiÒn vèn cña Doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô dÞch vô hoµn thµnh nªn viÖc qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngîc l¹i, nÕu c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm nhiÒu sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm ®éi lªn cao. 1.4. Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.4.1 Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, dÞch vô lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi lîng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh trong ®iÒu kiÖn c«ng suÊt b×nh thêng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp , ph¶n ¸nh chÊt lîng s¶n xuÊt, lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. 6
 7. 7. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 1.4.2. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ biÖn chøng víi nhau, võa lµ tiÒn ®Ò cña nhau võa lµ kÕt qu¶ cña nhau. XÐt vÒ b¶n chÊt : chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai kh¸i niÖm gièng nhau : chóng ®Òu lµ hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ c¸c chØ tiªu kh¸c cña doanh nghiÖp ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. XÐt vÒ néi dung : chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Tuy nhiªn gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã sù kh¸c nhau : VÒ ph¹m vi : chi phÝ s¶n xuÊt lu«n g¾n víi thêi kú ph¸t sinh chi phÝ, cßn gi¸ thµnh l¹i g¾n víi khèi lîng s¶n phÈm dÞch vô ®· hoµn thµnh. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ kh¸c nhau vÒ lîng do ®ã cã sù chªnh lÖch vÒ trÞ gi¸ s¶n phÈm s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú hoÆc cuèi kú. Gi¸ thµnh s¶n phÈm = TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú + ChÝ phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú - Chi phÝ lo¹i trõ Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cßn gi¸ thµnh lµ c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ b¸n . V× vËy trong ®iÒu kiÖn gi¸ b¸n kh«ng thay ®æi th× viÖc gi¶m gi¸ thµnh sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn . Do ®ã phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh lµ nhiÖm vô quan träng vµ thêng xuyªn cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. 1.4.3. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm Dùa vµo tiªu thøc kh¸c nhau ta ph©n tÝch c¸c lo¹i gi¸ thµnh kh¸c nhau. 7
 8. 8. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 1.4.3.1. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chia thµnh 3 lo¹i: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch : lµ gi¸ thµnh ®îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n lîng kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc : lµ gi¸ thµnh ®îc tÝnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc cña doanh nghiÖp, lµ thíc ®o chÝnh x¸c ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t lao ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Gi¸ thµnh thùc tÕ : lµ gi¸ thµnh ®îc x¸c ®Þnh sau khi ®· hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.4.3.2.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (gi¸ thµnh c«ng xëng) : bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®îc sö dông ®Ó ghi sæ kÕ to¸n thµnh phÈm nhËp kho hoÆc giao cho kh¸ch hµng vµ lµ c¨n cø ®Ó doanh nghiÖp tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n, tÝnh l·i gép. - Gi¸ thµnh toµn bé : bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho s¶n phÈm ®ã. Gi¸ thµnh toµn bé lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh = Gi¸ thµnh + Chi phÝ + Chi phÝ qu¶n 8
 9. 9. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn toµn bé s¶n xuÊt b¸n hµng lý doanh nghiÖp 1.5. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.5.1. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ph¶i tËp hîp nh»m ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ ®èi tîng chÞu chi phÝ. X¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo c¨n cø sau: - §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt , chÕ t¹o s¶n phÈm. - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm (®Æc tÝnh kü thuËt, ®Æc ®iÓm sö dông, ®Æc ®iÓm th¬ng phÈm...). - Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. 1.5.2. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm dÞch vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra, cÇn ph¶i tÝnh ®îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó kÕ to¸n tæ chøc c¸c thÎ (b¶ng) tÝnh gi¸ thµnh, lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp vµ tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh. 9
 10. 10. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ : ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp sè liÖu cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp. Mèi quan hÖ gi÷a ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ë mçi doanh nghiÖp cô thÓ sÏ quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ë doanh nghiÖp vµ kü thuËt tÝnh gi¸ thµnh ë doanh nghiÖp. 1.6. NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. -Tæ chøc tËp hîp vµ ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph¬ng ph¸p thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i chi phÝ, tËp hîp chi phÝ theo kho¶n môc chi phÝ vµ theo yÕu tè chi phÝ quy ®Þnh. -Tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ph¬ng ph¸p hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ®· lùa chän. - §Þnh kú cung cÊp c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c cÊp qu¶n lý doanh nghiÖp, tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph¸t hiÖn kh¶ n¨ng tiÒm tµng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.7. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 1.7.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông 10
 11. 11. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 1.7.1.1.TK621-Chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, x©y l¾p,n«ng l©m, ng nghiÖp... KÕt cÊu vµ néi dung cña TK621 Bªn Nî : TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trong kú h¹ch to¸n. Bªn Cã : -TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp kho. - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ph¸t sinh trªn møc b×nh thêng ®îc kÕt chuyÓn vµo TK632- Gi¸ vèn hµng b¸n. - KÕt chuyÓn chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ph¸t sinh ë møc b×nh thêng vµo bªn Nî TK154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (hoÆc bªn Nî TK631-Gi¸ thµnh s¶n xuÊt). TK621 kh«ng cã sèd cuèi kú vµ ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : (1) C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho NL,VL, phiÕu b¸o vËt liÖu cßn l¹i cuèi kú tríc ®Ó l¹i sö dông cho kú nµy hoÆc kÕt qu¶ kiÓm kª NL,VL cßn l¹i cuèi kú ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ thùc tÕ NL,VL sö dông trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm (kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p KK§K ), kÕ to¸n ghi sæ : Nî TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ( Chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 152 - Nguyªn liÖu ,vËt liÖu (Ph¬ng ph¸p KKTX) Cã TK 611 - Mua hµng ( Ph¬ng ph¸p KK§K) (2) Trêng hîp mua NL,VL sö dông ngay cho s¶n xuÊt Nî TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp 11
 12. 12. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn ( chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 133 - thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ ( nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331 (3.1) Trêng hîp NL,VL cßn l¹i cuèi kú kh«ng sö dông hÕt, nhng ®Ó l¹i ë bé phËn s¶n xuÊt. Cuèi kú, kÕ to¸n ghi gi¶m chi phÝ NL,VL trùc tiÕp kú nµy b»ng bót to¸n ®á. Nî TK 621- Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp (xxx) ( Chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu (xxx) (3.2) §Çu kú kÕ to¸n sau, kÕ to¸n ghi t¨ng chi phÝ Nl,VL trùc tiÕp Nî TK 621 - Chi phÝ NL,Vl trùc tiÕp ( Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) CãTK 152 - nguyªn liÖu ,vËt liÖu (4)Cuèi kú, trÞ gi¸ NL,VL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho( nÕu cã) Nî TK 152 - Nguyªn liÖu ,vËt liÖu Cã TK 621 - Chi phÝ NL,Vl trùc tiÕp ( Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (5) Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ NL,VL trùc tiÕp tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: Nî Tk 154 - CPSXKDDD ( PPKKTX - theo møc b×nh thêng) (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ( PP KK§K) (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 632- gi¸ vèn hµng b¸n( sè vît trªn møc b×nh thêng) (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp CP NL, VL trùc tiÕp 12
 13. 13. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 1.7.1.2. TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng l©m, ng nghiÖp, XDCB, dÞch vô. KÕt cÊu vµ néi dung Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm Bªn cã: -CP NCTT trªn møc b×nh thêng ®îc kÕt chuyÓn vµo TK 632. -KÕt chuyÓn CP NCTT ë møc b×nh thêng vµo bªn Nî TK 154 (hoÆc bªn Nî TK 631) ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, dÞch vô. TK 622 kh«ng cã sè d cuèi kú vµ ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu: (1) Sè tiÒn l¬ng, phô cÊp l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cã tÝnh chÊt l- ¬ng, tiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú. 13 TK111,112,331 TK632 TK154(631 ) TK621TK611 TK152 (1 ) (4) (3.2 ) (5) (2) TK133 (2) (3.1 )
 14. 14. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (2)TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 338- Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (Chi tiÕt TK 3382- KPC§, TK 3383- BHXH; TK 3384- BHYT) (3)TÝnh tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt Nî TK 622- Chi phÝ NCTT (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (4)Cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng. Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dd (PP KKTX - theo møc b×nh thêng) (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (PP KK§K- Theo møc b×nh thêng) (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n (sè vît trªn møc b×nh thêng) (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK622 - Chi phÝ NCTT (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) 14
 15. 15. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 1.7.1.3. TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh chung ph¸t sinh ë ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt, ®éi, c«ng trêng... KÕt cÊu vµ néi dung Bªn Nî: - C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã; - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh ë møc b×nh thêng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ®îc kÕt chuyÓn vµo TK 154- ChiphÝ SXKD dd (TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt) - Chi phi s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh trªn møc b×nh thêng ®- îc kÕt chuyÓn vµo TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n. TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung khong cã sè d cuèi kú TK 627 cã 6 TK cÊp II : 6271- Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng 6272- Chi phÝ vËt liÖu 6273- Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt. 6274- Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6277- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. 15 TK622 TK338 TK154(631) TK632 TK335 TK334 (4) (3) (2) (1)
 16. 16. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 6278- Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu: (1) TiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng, tiÒn ¨n ca gi÷a ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n xëng: Nî TK 627 (6271) - Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng Cã TK 334- Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (2) C¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x- ëng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt: Nî TK 627 (6271)- Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng Cã TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3382, 3383, 3384) (3) TrÞ gi¸ thùc tÕ NL,VL xuÊt dïng cho qu¶n lý, phôc vô s¶n xuÊt ë ph©n xëng: Nî TK 627 (6272) - Chi phÝ vËt liÖu Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu (4) TrÞ gi¸ c«ng cô dông cô sö dông trong ph©n xëng Nî TK 627 (6273) - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt Cã TK 153- TrÞ gi¸ CCDC xuÊt kho cã gi¸ trÞ kh«ng lín Cã TK 142 (1421), 242 - Ph©n bæ gi¸ trÞ CCDC cã gi¸ trÞ lín. (5) TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ph©n x- ëng. Nî TK 627 (6274) - Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214 - KhÊu hao TSC§ (6) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho ho¹t ®éng t¹i ph©n x- ëng, bé phËn s¶n xuÊt. Nî TK 627 (6277) - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 133 - ThuÕ GTGT dîc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331.... 16
 17. 17. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn (7) C¸c kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt. Nî TK 627 (6278) - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Cã TK 111, 112, 141 : Tæng gi¸ thanh to¸n (8) C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh Nî TK 111, 112, 138 Cã TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung (9) Cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi tîng tËp hîp chi phÝ Nî TK 154- Chi phÝ SXKD dd (PP KKTX - CP SXC cè ®Þnh theo møc b×nh thêng vµ CP SXC biÕn ®æi) (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (PP KK§K- CP SCX cè ®Þnh theo møc b×nh thêng vµ CP SXC biÕn ®æi) (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n (CPSXC cè ®Þnh vît trªn møc b×nh thêng) (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung 17
 18. 18. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung 1.7.1.4. TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô ë doanh nghiÖp ¸p dông h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. KÕt cÊu vµ néi dung TK 154 18 TK154(631 ) TK632 TK111,112,138TK627 TK214 TK153,14 2 TK334 TK338 TK152 TK331,335 TK133 (1 ) (5) (4) (2) (7) (1) (3) (9) (6) TK111,112,14 11
 19. 19. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ NL,VL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. Bªn Cã: - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi, trÞ gi¸ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc. - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ gia c«ng xong nhËp l¹i kho. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· chÕ t¹o xong nhËp l¹i kho hoÆc chuyÓn ®i b¸n. - Chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng dÞch vô ®· hoµn thµnh cung cÊp cho kh¸ch hµng. Sè d : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn dë dang cuèi kú. TK 154 ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.7.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 1.7.2.1. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp theo ph- ¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp CPSX toµn doanh nghiÖp theo ph- ¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ( 1 ) Cuèi kú , kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ NL,VL trùc tiÕp theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ . Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang Chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ ( chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ ) Cã TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp. ( chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (2) Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang . (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) 19
 20. 20. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Cã TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (1) Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ cã liªn quan Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (2) TrÞ gi¸ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc, ngêi g©y ra thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ph¶i båi thêng Nî TK 138 (1388) ,334 Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (3) TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi cña s¶n phÈm háng Nî TK 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (4) S¶n phÈm s¶n xuÊt xong, nhËp kho thµnh phÈm, chuyÓn giao th¼ng cho ngêi mua hµng Nî TK 155,157,632 Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) 20
 21. 21. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp (Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ) 1.7.2.2. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp theo ph- ¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Theo ph¬ng ph¸p nµy : c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®îc h¹ch to¸n t¬ng tù ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn cuèi kú kh«ng kÕt chuyÓn sang TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang mµ kÕt chuyÓn sang TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt; tõ ®ã tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trªn toµn doanh nghiÖp trong kú. Tµi kho¶n sö dông : TK631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt KÕt cÊu vµ néi dung : Bªn Nî: -Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú. - chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: - Gi¸ trÞ s¶n dë dang cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK 154. - Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· b¸n, dÞch vô hoµn thµnh kÕt chuyÓn vµo 21 TK155,157,632 TK154 TK627 TK622 TK621 TK152 TK138 (1) (5) (4) (3) (2) (6)
 22. 22. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n. TK 631 kh«ng cã sè d cuèi kú vµ ®îc chi tiÕt cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô c¬ b¶n: (1) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (2) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NL,VL trùc tiÕp thùc tÕ ph¸t sinh trong kú cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 621- Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (3) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi t- îng chÞu chi phÝ Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (4) Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung (5) Trêng hîp ph¸t sinh s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn, kÕ to¸n ghi Nî TK 611- Mua hµng PhÕ liÖu thu håi 22
 23. 23. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Nî TK 138- Ph¶i thu kh¸c Båi thêng vËt chÊt ph¶i thu håi Nî TK 811- Chi phÝ kh¸c TÝnh vµo chi phÝ kh¸c Cã Tk 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (6) Cuèi kú tiÕn hµnh kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) (7) Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh trong kú Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Cã Tk 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ) S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp (Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) 23 TK631 (1) TK627 TK622 TK621 TK154 TK154 TK611 TK632 TK138,811 TK157 (4) (3) (2) (6) (5) (7)
 24. 24. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 1.8. C¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang cuèi kú S¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng s¶n phÈm ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn, ®ang n»m trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ hoÆc ®ang hoµn thµnh mét vµi quy tr×nh chÕ biÕn nhng vÉn cßn ph¶i gia c«ng tiÕp míi trë thµnh thµnh phÈm. §Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm chÝnh x¸c tríc hÕt ph¶i tæ chøc kiÓm kª chÝnh x¸c khèi lîng s¶n phÈm lµm dë thùc tÕ ®ång thêi x¸c ®Þnh ®îc møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm lµm dë. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thêng ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: 1.8.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. -§iÒu kiÖn ¸p dông : ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi trêng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh ®îc bá hÕt mét lÇn ngay tõ ®Çu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ; chi phÝ vËt liÖu chiÕm tû träng lín. -Theo ph¬ng ph¸p nµy, chi phÝ cho s¶n phÈm dë cuèi kú chØ tÝnh phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc vËt liÖu chÝnh, cßn c¸c chi phÝ kh¸c tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. C«ng thøc tÝnh: Trong ®ã: - D§K ; DCK : Chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú. - Cn : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú - QSP ; QD : S¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n lîng s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 24 D§K + Cn DCK = × QD QSP + QD
 25. 25. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn -Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n nhng l¹i kh«ng chÝnh x¸c nªn chØ ¸p dông thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp mµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm , sè lîng s¶n phÈm dë dang cuèi kú Ýt, æn ®Þnh. 25
 26. 26. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 1.8.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo s¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chñ yÕu ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy, vµ doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc kiÓm kª, ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh cña khèi lîng s¶n phÈm lµm dë. Néi dung: - ¨n cø s¶n lîng cña s¶n phÈm dë dang vµ møc ®é hoµn thµnh ®Ó quy ®æi s¶n lîng s¶n phÈm dë dang thµnh s¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng. C«ng thøc : Trong ®ã: + QT§ : S¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng + %HT : TØ lÖ chÕ biÕn hoµn thµnh -TÝnh to¸n x¸c ®Þnh tõng kho¶n môc chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang theo nguyªn t¾c: + PSX bá ngay mét lÇn tõ ®Çu quy tr×nh c«ng nghÖ nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp th×: + §«Ý víi chi phÝ bá dÇn trong qóa tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt chung th× : 26 QT§ = QD + %HT D§K + Cn DCK = × QDck QTP + QDck D§K + CCB DCK = × QT§ QSP + QT§
 27. 27. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã khèi lîng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú nhiÒu, biÕn ®éng lín so víi ®Çu kú, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tØ träng kh«ng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ ®¶m b¶o sè liÖu hîp lý vµ ®é tin cËy cao song viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm dë dang trªn c¸c c«ng ®o¹n cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸ phøc t¹p vµ mang tÝnh chñ quan. §¸nh gi¸ s¶n phÈm d¬ dang theochi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc §iÒu kiÖn ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy lµ: s¶n phÈm ®· x©y dùng ®îc ®Þnh møc chi phÝ hîp lý hoÆc ®· thùc hiÖn ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ theo quy ®Þnh. Chi phÝ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ ®Þnh møc cßn bao nhiªu sÏ tÝnh hÕt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. 1.9. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ øng dông trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp chñ yÕu. 1.9.1. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph¬ng ph¸p sö dông sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®îc trong kú vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm, lao vô ®· hoµn thµnh theo ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh vµ kho¶n môc gi¸ thµnh. a) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n khÐp kÝn, tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu, chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ, liªn tôc. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh t¬ng øng phï hîp víi ®èi tîng tËp hîp chi phÝ thêng lµ c¸c s¶n phÈm, kú tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh kú hµng th¸ng, quý phï hîp víi kú b¸o c¸o. 27
 28. 28. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: Trong ®ã: - Z : Tæng gi¸ thµnh - Z : Gi¸ thµnh ®¬n vÞ tõng ®èi tîng tÝnh gi¸ - C : Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong kú - D§K ; DCK : chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú, cuèi kú - Q: S¶n lîng s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh. b) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi nh÷ng doanh nghiÖp trong cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, cïng sö dông mét lo¹i vËt liÖu, kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®îc nhiÒu s¶n phÈm chÝnh kh¸c nhau. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh : • Quy ®æi s¶n lîng thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm theo hÖ sè tÝnh gi¸ thµnh ®· chän lµm tiªu thøc ph©n bæ: Tæng s¶n l- îng quy ®æi = Tæng s¶n lîng thùc tÕ cña lo¹i s¶n phÈm i * HÖ sè quy ®Þnh cho s¶n phÈm * TÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm 28 Z = D§K + C - DCK Z = Z Q Q = Σ Qi Hi D§K + C - DCk Zi = * Qi Hi Q Zi Zi = Q
 29. 29. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn c) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tØ lÖ Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ trong cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®îc lµ mét nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i, víi chñng lo¹i s¶n phÈm quy c¸ch kh¸c nhau. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng quy c¸ch s¶n phÈm trong nhãm s¶n phÈm ®ã. Kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o kÕ to¸n. 29
 30. 30. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Tr×nh tù tÝnh gi¸: = × 100% Gi¸ thµnh thùc tÕ tõng quy c¸ch s¶n phÈm (Theo tõng KM) = Tiªu chuÈn ph©n bæ cña tõng quy c¸ch s¶n phÈm (theo tõng KM) × TØ lÖ tÝnh gi¸ thµnh (Theo tõng KM) d) Ph¬ng ph¸p lo¹i trõ chi phÝ Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mµ 1 quy tr×nh s¶n xuÊt ngoµi s¶n xuÊt chÝnh cßn thu ®îc s¶n phÈm phô, c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt phô cã cung cÊp s¶n phÈm hoÆc lao vô lÉn nhau hoÆc trêng hîp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cã s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc mµ kho¶n thiÖt h¹i nµy kh«ng ®îc tÝnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh. C«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c trêng hîp nµy nh sau: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh = Chi phÝ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú - Chi phÝ lo¹i trõ Th«ng thêng chi phÝ lo¹i trõ ®îc tÝnh theo gi¸ thµnh kÕ ho¹ch hoÆc lÊy gi¸ b¸n trõ l·i ®Þnh møc. e) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh céng chi phÝ 30 TØ lÖ tÝnh gi¸ thµnh (Theo tõng kho¶n môc) Gi¸ thµnh thùc tÕ c¶ nhãm s¶n phÈm (Theo tõng KM) Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ (Theo tõng kho¶n môc) Z = D§K + C - DCK - CLT
 31. 31. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn s¶n phÈm qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh : - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng bé phËn s¶n xuÊt. - Céng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt theo c«ng thøc: f) Ph¬ng ph¸p liªn hîp: Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông trong nh÷ng doanh nghiÖp cã tæ chøc s¶n xuÊt, tÝnh chÊt qui tr×nh c«ng nghÖ vµ tÝnh chÊt s¶n phÈm lµm ra ®ßi hái viÖc tÝnh gi¸ thµnh ph¶i kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau (nh doanh nghiÖp ho¸ chÊt, dÖt kim, ®ãng giÇy ...) Trªn thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n víi ph¬ng ph¸p céng chi phÝ, ph¬ng ph¸p céng chi phÝ víi ph- ¬ng ph¸p tØ lÖ.... g) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc: Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®îc ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt hoµn chØnh vµ æn ®Þnh. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh : - C¨n cø vµo ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ dù to¸n chi phÝ hiÖn hµnh ®îc duyÖt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc cña s¶n phÈm. - Tæ chøc h¹ch to¸n râ rµng chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ phï hîp víi ®Þnh møc vµ sè chi phÝ s¶n xuÊt chªnh lÖch tho¸t ly ®Þnh møc. - Khi cã thay ®æi ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, cÇn kÞp thêi tÝnh to¸n ®îc sè chªnh lÖch CFSX do thay ®æi ®Þnh møc. - Trªn c¬ së gi¸ thµnh ®Þnh møc,sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc, sè chªnh lÖch do tho¸t ly ®Þnh møc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú theo c«ng thøc sau: 31 Z = ∑ Ci
 32. 32. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ = Gi¸ thµnh ®Þnh møc + - Chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc + - Chªnh lÖch do tho¸t ly ®Þnh møc 1.9.2. øng dông c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. 1.9.2.1. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi s¶n phÈm cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu song song, tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, hµng lo¹t nhá vµ võa theo ®¬n ®Æt hµng. §èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ tõng ph©n xëng s¶n xuÊt, tõng ®¬n ®Æt hµng. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm ®· hoµn thµnh cña tõng ®¬n ®Æt hµng hoÆc hµng lo¹t hµng. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tæ chøc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng s¶n phÈm, tõng l« hµng hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng. Tuú theo tÝnh chÊt, sè lîng s¶n phÈm cña tõng ®¬n vÞ sÏ ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. §èi víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh th× tæng chi phÝ tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng ®ã chÝnh lµ chi phÝ tËp hîp ®îc trong b¶ng tÝnh gi¸ thµnh lµ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm dë dang. 1.9.2.2. Doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu liªn tôc. §èi víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn liªn tôc, kÕ tiÕp nhau. Nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n tríc lµ ®èi tîng chÕ biÕn cña giai ®o¹n sau vµ tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn khi t¹o ra thµnh phÈm. Do cã sù kh¸c nhau vÒ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh nªn ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®îc chia thµnh hai ph¬ng ¸n nh sau: * Ph¬ng ¸n tÝnh gi¸ thµnh cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm 32
 33. 33. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn §èi tîng tÝnh gi¸ cña ph¬ng ¸n nµy lµ nöa thµnh phÈm hoµn thµnh ë tõng giai ®o¹n vµ thµnh phÈm. KÕ to¸n ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh : ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n vµ ph¬ng ph¸p céng chi phÝ. KÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®îc theo tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt, lÇn lît tÝnh tæng gi¸ thµnh, gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña NTP giai ®o¹n tríc kÕt chuyÓn sang giai ®o¹n sau mét c¸ch tuÇn tù cho ®Õn khi tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm giai ®o¹n cuèi. C«ng thøc tÝnh: Trong ®ã: Z1; z1 lµ tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña NTP giai ®o¹n 1. - C1 lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ë giai ®o¹n 1 - D®k1 ; Dck1 : chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú, cuèi kú giai ®o¹n 1 - Q1 :S¶n lîng NTP hoµn thµnh giai ®o¹n 1 KÕ to¸n ghi sæ nh sau: Nî TK154 (Chi tiÕt : giai ®o¹n 2) TrÞ gi¸ NTP G§1 chuyÓn sang Nî TK 155, 157, 632 TrÞ gi¸ NTP G§1 nhËp kho hoÆc b¸n ngoµi Cã TK 154 (Chi tiÕt G§1 ) TrÞ gi¸ NTP G§1 s¶n xuÊt hoµn thµnh TiÕp theo c¨n cø vµo gi¸ thµnh thùc tÕ NTP cña G§1 chuyÓn sang G§2 vµ c¸c chi phÝ chÕ biÕn cña G§2 ®Ó tÝnh tæng gi¸ thµnh NTP hoµn thµnh G§2. 33 Z1 = D®k1 + C1 - Dck1 Z1 z1 = Q1 Z2 = D®k2 + Z1 + C2 - Dck2 ZTP zTP = QTP
 34. 34. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn KÕ to¸n ghi sæ nh sau: Nî TK 154 (Chi tiÕt G§3): TrÞ gi¸ NTP G§2 chuyÓn sang G§3. Nî TK 155, 157, 632 TrÞ gi¸ NTP G§2 nhËp kho hoÆc b¸n ra ngoµi. Cã TK 154 (Chi tiÕt G§2): TrÞ gi¸ NTP G§2 s¶n xuÊt hoµn thµnh. Cø tuÇn tù tõng bíc nh vËy cho ®Õn khi tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm. KÕ to¸n ghi sæ nh sau: Nî TK 155 TrÞ gi¸ thµnh phÈm nhËp kho Nî TK 157, 632 TrÞ gi¸ thµnh phÈm nhËp kho hoÆc b¸n ra ngoµi. Cã TK 154 (Chi tiÕt G§ n) TrÞ gi¸ TP s¶n xuÊt hoµn thµnh. ViÖc kÕt chuyÓn tuÇn tù gi¸ thµnh NTP tõ giai ®o¹n tríc sang giai ®o¹n sau cã thÓ theo sè tæng hîp hoÆc theo tõng kh¶n môc chi phÝ. * TÝnh gi¸ thµnh theo ph¬ng ¸n kh«ng tÝnh gi¸ thµnh NTP. Trong ph¬ng ¸n nµy, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh øng dông lµ ph¬ng ph¸p céng chi phÝ. Tríc hÕt, kÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®îc trong kú theo tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ra chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt n»m trong gi¸ thµnh thµnh phÈm theo tõng kho¶n môc chi phÝ, sau ®ã céng song song tõng kho¶n môc chi phÝ cña c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh thµnh phÈm. 34 ZTP = D§Kn + Zn -1 + Cn - DCKn ZTP JTP = QTP
 35. 35. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn V× c¸ch kÕt chuyÓn chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh nh vËy nªn ph¬ng ¸n nµy gäi lµ ph¬ng ph¸p ph©n bíc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh NTP hay cßn gäi lµ ph¬ng ph¸p kÕt chuyÓn song song. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh theo ph¬ng ph¸p kÕt chuyÓn song song Bíc 1: X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n n»m trong gi¸ thµnh thµnh phÈm. TÝnh chi phÝ NL,VL trùc tiÕp tõng giai ®o¹n n»m trong gi¸ thµnh thµnh phÈm Trong ®ã: CZn : Chi phÝ s¶n xuÊt cña G§ n trong gi¸ thµnh thµnh phÈm D§Kn : chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú cña G§ n Cn : chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë G§ n QTPp : S¶n lîng thµnh phÈm hoµn thµnh ë G§ cuèi TÝnh chi phÝ chÕ biÕn (CPNCTT, CPSXC) vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm TH1: §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo CPNVLTT TH2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo s¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng 35 D§Kn + Cn CZn = × QTP QTP + QDn D§Kn + Cn CZn = × QTP QTP + QDSn D§Kn + Cn CZn = × QTPp QTP + Q’ Dn +QDSn
 36. 36. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Trong ®ã: Q’ Dn Khèi lîng s¶n phÈm dë dang cuèi kú G§ n quy ®æi ra s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng GD n. *KÕt chuyÓn song song chi phÝ s¶n xuÊt tõng G§ n»m trong thµnh phÈm theo tõng kho¶n môc chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña thµnh phÈm. 36 ZTP = ∑ CZn
 37. 37. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn ch¬ng II thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ 2.1. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ tiÒn th©n tõ mét ph©n x- ëng dông cô cña c«ng ty c¬ khÝ. C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy 25/03/1968 theo QuyÕt ®Þnh sè 74/Q§/KB2 do Bé trëng Bé c«ng nghiÖp nÆng ký, khi ®ã cã tªn gäi lµ Nhµ m¸y Dông cô c¾t gät thuéc Bé c¬ khÝ luyÖn kim, víi sè c«ng nh©n ban ®Çu lµ 600 ngêi. Tr¶i qua h¬n 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· 3 lÇn ®æi tªn gäi: Ngµy 17/08/1970 : Nhµ m¸y Dông cô c¾t gät ®îc ®æi tªn lµ Nhµ m¸y dông cô sè 1. Ngµy 22/05/1993 : Bé trëng Bé c«ng nghiÖp nÆng quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i nhµ m¸y dông cô sè 1 theo quyÕt ®Þnh sè 292 Q§/ TCCB§T. Ngµy 12/07/1995 :Nhµ m¸y ®îc ®æi tªn thµnh c«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ thuéc Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp_Bé c«ng nghiÖp. Tªn viÕt t¾t cña c«ng ty lµ DUPUDOCO, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Cutting and Mensuring Tools Co. HiÖn nay, C«ng ty ®ang n»m tren ®Þa bµn ®êng NguyÔn Tr·i, phêng Thîng §×nh, quËn Thanh xu©n, Hµ néi. Theo quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn, C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ cã nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i dông cô c¾t gät kim lo¹i (Nh Bµn ren, Taro...) c¸c lo¹i dông cô ®o (Thíc cÆp, ban me...), c¸c lo¹i dông cô kh¸c (thanh trît, neo cÇu...); c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ thiÕt bÞ 37
 38. 38. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn c«ng t¸c phôc vô c¸c ngµnh nh dÇu khÝ, chÕ biÕn l¬ng thùc, x©y dùng, y tÕ... C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®îc h×nh thµnh trong thêi kú bao cÊp nªn khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN th× C«ng ty gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n: - M¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ®a phÇn do Liªn X« vµ Trung Quèc gióp ®ì thêi bao cÊp nay ®· l¹c hËu vµ kh«ng cßn phï hîp. - Khã kh¨n vÒ ®Çu ra cña ngµnh c¬ khÝ nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng lµ nhu cÇu vÒ s¶n phÈm c¬ khÝ cßn Ýt, thÞ trêng nhá bÐ. - Nh÷ng yÕu kÕm tån t¹i cña c¬ chÕ bao cÊp ®Ó l¹i: Mét bé m¸y cång kÒnh, mét thãi quen lµm viÖc bÞ ®éng... Tuy vËy, tr¶i qua 35 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi nhiÒu biÕn ®éng cña c¬ chÕ thÞ trêng, C«ng ty vÉn lu«n tËp trung lùc lîng khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm lùc cã s½n, biÕt tËn dông nh÷ng c¬ may vµ thuËn lîi, kh«ng ngõng nghiªn cøu thay thÕ dÇn mét sè thiÕt bÞ cò, c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh. Do ®ã ho¹t ®éng cña C«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh. S¶n phÈm cu¶ c«ng ty cã tÝn nhiÖm trong vµ ngoµi níc nh: Dµn m¸y s¶n xuÊt kÑo cøng vµ mÒm, dông cô phô tïng cho ngµnh khai th¸c dÇu khÝ...§Æc biÖt lµ s¶n phÈm dao phay d¹ng ghÐp M20 ®îc tÆng b»ng AUTNOM cña UBCH nhµ níc. Bªn c¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c s¶n phÈm trªn c«ng ty ®· tËn dông tèi ®a mÆt b»ng cña m×nh ®Ó t¹o thªm thu nhËp cho c«ng ty nh ho¹t ®éng cho thuª nhµ, kinh doanh vËt t. Nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c cña C«ng ty ®ùoc thÓ hiÖn râ nÐt qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: STT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 38
 39. 39. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 1 Gi¸ trÞ s¶n lîng TriÖu 9970,9 11062 12175 2 Doanh thu TriÖu 14743 18800 20035 3 Nép NSNN TriÖu 699,84 780,8 836,7 4 Lîi tøc sau thuÕ TriÖu 147,2 180 185 5 TNBQ cña CBCNV trong th¸ng Ngh×n 774 875 919 Víi môc tiªu ph¸t triÓn kh«ng ngõng, C«ng ty cè g¾ng phÊn ®Êu n©ng cao c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t huy h¬n n÷a tiÒm lùc vµ thÕ m¹nh cña m×nh trªn thÞ trêng, ®¸p øng ngµy cµng cao nhu cÇu cña x· héi. 2.1.2. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty. 2.1.2.1..§Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã quy m« s¶n xuÊt lín. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty chñ yÕu ®îc thùc hiÖn trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp, s¶n phÈm cña C«ng ty lµ nh÷ng dông cô ®a d¹ng vÒ lo¹i, phong phó vÒ chñng lo¹i. VÒ s¶n phÈm truyÒn thèng cã: - Lo¹i Tar«: trong lo¹i nµy cã tar« tay, Tar« m¸y, c¸c lo¹i ren vµ kÝch thíc kh¸c nhau. - Lo¹i mòi khoan: Mòi khoan c«n, mòi khoan ®u«i trô, mòi khoan t©m.Trong mçi lo¹i mòi khoan l¹i cã nh÷ng quy c¸ch kh¸c nhau. - Lo¹i bµn ren: bµn ren anh, bµn ren trßn hÖ mÐt... - Dao tiÖn c¸c lo¹i, lìi ca c¸c lo¹i. C¸c lo¹i s¶n phÈm míi cña c«ng ty nh: M¸y s¶n xuÊt kÑo, c¸c chi tiÕt vÒ m¸y l¨n c«n kÑo mÒm, chi tiÕt phôc vô ngµnh dÇu khÝ... Mçi lo¹i s¶n phÈm cã mét quy tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau vµ tr¶i qua Ýt nhÊt 3 ph©n xëng. Quy tr×nh c«ng nghÖ vµi lo¹i s¶n phÈm truyÒn thèng cña C«ng ty: Tar« m¸y vµ bµn ren ®îc tr×nh bµy qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 2.1.2 : Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Tar« 39
 40. 40. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bµn ren 2.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo kiÓu chuyªn m«n ho¸ c«ng nghÖ. KÕt cÊu s¶n xuÊt chÝnh lµ sù h×nh thµnh nªn bé phËn s¶n xuÊt,h×nh thµnh nªn c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh, ph©n xëng s¶n xuÊt phô, ph©n xëng phô trî vµ c¸c mèi quan hÖ qua l¹i lÉn nhau trong c¸c bé phËn s¶n xuÊt. C«ng ty cã 8 ph©n xëng, mçi ph©n xëng ®¶m nhËn mét nhiÖm vô s¶n xuÊt kh¸c nhau: -Ph©n xëng khëi phÈm: cã nhiÖm vô t¹o ph«i ban ®Çu cho s¶n phÈm. -Ph©n xëng c¬khÝ I : cã chøc n¨ng s¶n xuÊt hoµn chØnh c¸c lo¹i bµn ren, tar«, mòi khoan... 40 ThÐp M¸y tiÖn M¸y phay v¹n n¨ng M¸y phay chuyÓn ®éng L¨n sè NhiÖ t luyÖ n TÈy röaMµi l­ìi c¾t NhËp kho ThÐp M¸y mµi M¸y khoa n M¸y phay M¸y c¾t ren Mµi hai mÆt Nhuém ®en TÈy röa NhiÖt luyÖn §ãng sæ Mµi l­ìi c¾t §¸nh bãng Chèng rØ NhËp kho
 41. 41. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn -Ph©n xëng c¬ khÝ II : chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm dao phay, doa, xo¸y, dao tiÖn, lìi ca, dao chuèt... -Ph©n xëng dông cô : s¶n xuÊt dông cô c¾t, dông cô g¸ l¾p ®Ó phôc vô cho c¸c ph©n xëng kh¸c. -Ph©n xëng c¬ ®iÖn: chuyªn söa ch÷ac¬ ®iÖn cho m¸y mãc thiÕt bÞ ë tÊt c¶ c¸c ph©n xëng, s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt thay thÕ phôc vô trong C«ng ty. -Ph©n xëng m¹: cã nhiÖm vô m¹ c¸c s¶n phÈm cã sè lîng s¶n phÈm Ýt. -Ph©n xëng nhiÖt luyÖn : cã nhiÖm vô t«i, ram, tÈy röa, nhuém ®en s¶n phÈm,s¬n... -Ph©n xëng bao gãi : Bao gãi ®ãng thïng gç, ®ãng hép catt«ng cho c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh. 2.1.3. §Æc ®iÓm c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty HiÖn nay, tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty bao gåm cã 435 ngêi, trong ®ã cã 133 ngêi lµ n÷. Tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 74 ngêi, tæng c«ng nh©n kü thuËt cã 300 ngêi. §Ó qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty, hoµn thµnh c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, bé m¸y cña C«ng ty ®îc tæ chøc t¬ng ®èi chÆt chÏ, khoa häc gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty cã thÓ n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin kÞp thêi vµ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®óng ®¾n. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty nh sau: * Khèi l·nh ®¹o C«ng ty bao gåm: - Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tríc ph¸p luËt, lµ ngêi cã quyÒn hµnh cao nhÊt, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. 41
 42. 42. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn - Gióp gi¸m ®èc cã 3 phã gi¸m ®èc : Phã gi¸m ®èc kü thuËt, phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt vµ phã gi¸m ®èc kinh doanh. - Thêng trùc §¶ng uû vµ c«ng ®oµn gióp cho Ban gi¸m ®èc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. * Khèi phßng ban C«ng ty gåm: - Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh gåm cã 11 ngêi, cã chøc n¨ng ®iÒu ra nghiªn cøu thÞ trêng dù ®o¸n t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm, t×m nguån hµng vµ ®èi t¸c kinh doanh ®Ó ký kÕt c¸c hîp ®ång. - Phßng thiÕt kÕ gåm cã 5 ngêi vµ 4 ngêi thµnh lËp chi nh¸nh riªng, tiÕn hµnh thiÕt kÕ s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch thiÕt kÕ, hiÖu chØnh c¸c thiÕt kÕ cò cho phï hîp ®ång thêi còng theo dâi qu¸ 5r×nh thùc hiÖn. - Phßng c«ng nghÖ gåm cã 14 ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban gi¸m ®èc vÒ mÆt lËp quy tr×nh chuÈn bÞ dông cô g¸ l¾p, gi¸m s¸t kü thuËt c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt t. - Phßng c¬ ®iÖn gåm cã 11 ngêi cã nhiÖmvô kiÓm tra, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt ®ång thêi cã chøc n¨ng qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn. - Phßng KCS gåm coc 15 ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm cña tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm tõ ®Çu ®Õn cuèi quy tr×nh s¶n xuÊt. - Phßng kiÕn thiÕt c¬ b¶n gåm cã 11 ngêi, tiÕn hµnh söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh trong c«ng ty vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá. - Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm cã 14 ngêi cã nhiÖm vô th¶o c«ng v¨n, lu tr÷ vµ vËn chuyÓn c¸c c«ng v¨n, qu¶n lý tµi s¶n thuéc vÒ hµnh chÝnh, héi häp, tiÕp kh¸ch, qu¶n lý xe con. - Phßng tæ chøc lao ®éng gåm 6 ngêi : cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù, c¸c chÕ ®é tõ kh©u tuyÓn dông ®Õn khi hu trÝ. 42
 43. 43. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn - Phßng b¶o vÖ : gåm 12 ngêi cã nhiÖm vô b¶o vÖ tµi s¶n cña toµn c«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ c«ng t¸c nghÜa vô qu©n sù. - Phßng vËt t gåm 15 ngêi cã nhiÖm vô thu mua vËt t, cung cÊp vËt t cho s¶n xuÊt. - Phßng tµi vô gåm 8 ngêi cã chøc n¨ng qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, h¹ch to¸n lç l·i cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o cho ban gi¸m ®èc ®Ó tõ ®ã ®a ra kÕ ho¹ch kinh doanh hîp lý. 43
 44. 44. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 44
 45. 45. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 2.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 2.1.4.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu cña phßng kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty th× bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. C¸c ph©n xëng kh«ng cã bé phËn kÕ to¸n t¸ch riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô híng dÉn h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp th«ng tin kiÓm tra chøng tõ ®Þnh kú göi vÒ phßng tµi vô tËp trung cña C«ng ty. * C¬ cÊu bé m¸y Phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh cña C«ng ty gäi t¾t lµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n bao gåm 2 bé phËn chÝnh: Tæ kÕ to¸n, tæ tµi vô. S¬ ®å : M« h×nh tæ chøc kÕ to¸n * NhiÖm vô cô thÓ cña phßng kÕ to¸n HiÖn nay, phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cã 7 c¸n bé kÕ to¸n. Mçi ngêi mét phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nhau. 45 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thanh to¸n KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n N.hµng KÕ to¸n NVL chÝnh kho hh vµ TSC§ KÕ to¸n tiÒn l­ ¬ng kiªm kho kh¸c Thñ quü kiªm KT thµnh phÈm Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng
 46. 46. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn -Trëng phßng tµi vô (KÕ to¸n trëng): lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn thèng nhÊt c«ng t¸c kÕ to¸n vµ thèng kª th«ng tin kinh tÕ cña C«ng ty, cã nhiÖm vô kiÓm tra, kiÓm so¸t kinh tÕ tµi chÝnh trong C«ng ty. -KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh (phã phßng) : x¸c ®Þnh ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng giai ®o¹n, tõng ph©n xëng phôc vô cho viÖc tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Hµng quý b¸o c¸o, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹chgi¸ thµnh, ph©n tÝch c¸c yÕu tè chi phÝ vµ kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. -KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thanh to¸n: KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p vµ chÝnh x¸c cña c¸c chøng tõ tríc khi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu chi tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh h¹ch to¸n kÕ to¸n toµn bé c¸c nghiÖp vô trong ph¹m vi ®èi tîng thanh to¸n. Thùc hiÖn giao dÞch tiÒn mÆt víi ng©n hµng ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trªn c¬ së c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n hµng th¸ng. -KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu chÝnh kho hµng ho¸ vµ TSC§ : Tæ chøc ghi chÐp vµ tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua vËn chuyÓn nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu, x¸c ®Þnh vËt liÖu trùc tiÕp dïng trong tõng th¸ng ®Ó ph©n bæ vµo chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tæng hîp sè liÖu vÒ sè lîng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§, tÝnh to¸n ph©n bæ khÊu hao TSC§ hµng th¸ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt. -KÕ to¸n tiÒn l¬ng, BHXH kiªm kho kh¸c : Tæ chøc ghi chÐp tæng hîp sè liÖu h¹ch to¸n vÒ lao ®éng, thêi gian lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t vµ quyÕt to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ BHXH, c¸c kho¶n phô cÊp cho ngêi lao ®éng, tÝnh to¸n ph©nbæ tiÒn l¬ng, trÝch BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l¬ng, x¸c ®Þnh vËt liÖu phô trùc tiÕp trong tõng th¸ng ®Ó ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 46
 47. 47. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn -Thñ quü kiªm kÕ to¸n thµnh phÈm : Thùc hiÖn viÖc cËp nhËt thu chi vµo cuèi ngµy ®Ó x¸c ®Þnh tæng thu chi, tån quü trong ngµy vµ ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n thanh to¸n. Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Cuèi th¸ng thùc hiÖn ®èi chiÕu sè liÖu nhËp xuÊt cña phßng s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n gi¸ thµnh nhËp kho theo gi¸ h¹ch to¸n vµ cung cÊp cho kÕ to¸n gi¸ thµnh vµ tÝnh gi¸ thµnh nhËp kho. -Thñ kho vµ c¸c nh©n viªn thèng kª ph©n xëng : thùc hiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËn kiÓm tra, s¾p xÕp chøng tõ, chuyÓn c¸c chøng tõ ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n. 2.1.4.2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ, víi hÖ thèng sæ s¸ch t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ Ghi chó Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng 47 Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i NhËt ký chøng tõ B¶ng kª Sæ KT chi tiÕt B¸o c¸i tµi chÝnh
 48. 48. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn §èi chiÕu kiÓm tra 2.2. T×nh h×nh thùc tÕ vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ 2.2.1. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp 2.2.1.1 §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Còng nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, ®Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ còng ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ... HiÖn nay, chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty bao gåm c¸c kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : Kho¶n môc chi phÝ nµy cña C«ng ty chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®îc xuÊt ra tõ nh÷ng kho vËt liÖu cña c«ng ty, sö dông trùc tiÕp ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm. - Chi phÝ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu ®i gia c«ng ngoµi ®îc chuyÓn th¼ng ®Õn n¬i s¶n xuÊt kh«ng qua kho. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ tõng ph©n xëng (8 ph©n xëng). ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nh vËy lµ hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña C«ng ty. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ liªn tôc, bao gåm nhiÒu c«ng nghÖ hoµn thµnh. C«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt theo c¸c ph©n xëng, mçi ph©n xëng ®¶m nhËn mét hoÆc mét sè quy tr×nh c«ng nghÖ, mçi lo¹i s¶n phÈm tr¶i qua Ýt nhÊt 2 ph©n xëng. H¬n n÷a, s¶n phÈm cña c«ng ty l¹i ®a d¹ng vÒ lo¹i, phong 48
 49. 49. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn phó vÒ chñng lo¹i (h¬n 3000 chñng lo¹i) ®ång thêi s¶n phÈm yªu cÇu ®é chÝnh x¸c vµ phøc t¹p cao. 2.2.1.2. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh : Do quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty lµ liªn tôc tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ ë c¸c ph©n xëng, b¸n thµnh phÈm kh«ng b¸n ra ngoµi nªn C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ë giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt cuèi cïng. §ã lµ c¸c s¶n phÈm nh : Tar«, bµn ren, dao phay... Mét ph©n xëng cã thÓ s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm. Nh vËy ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty bao gåm nhiÒu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. - Kú tÝnh gi¸ thµnh : V× s¶n phÈm cña C«ng ty cã chu kú s¶n xuÊt ng¾n xen kÏ liªn tôc nªn tÝnh gi¸ thµnh ph©n thµnh thµnh phÈm cña c«ng ty lµ hµng th¸ng vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng. ViÖc x¸c ®Þnh kú t×nh gi¸ thµnh nh vËy phï hîp víi kú b¸o c¸o cña c«ng ty, cung cÊp kÞp thêi tµi liÖu vÒ gi¸ thµnh, phôc vô cho c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty. 2.2.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 2.2.2.1 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty bao gåm: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh gåm : ThÐp c¸c lo¹i nh thÐp giã, thÐp CT3 , thÐp CT4 , thÐp ¸nh b¹c, thÐp ®en... - Chi phÝ vËt liÖu phô: §îc sö dông kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh nh d©y ®ai, keo d¸n, c¸c lo¹i axit HCL, H2SO4 , dÇu... - Chi phÝ phô tïng thay thÕ : vßng bi, bãng ®Ìn, phô tïng c¬ ®iÖn... 49
 50. 50. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn - Bao b× dïng cho c«ng t¸c ®ãng gãi, b¶o qu¶n s¶n phÈm. * §Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, C«ng ty sö dông tµi kho¶n 621 “ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ”. TK 621 ®îc chi tiÕt cho tõng ph©n xëng TK 6211- CPNVLTT ph©n xëng khëi phÈm TK 6212- CPNVLTT ph©n xëng c¬ khÝ I TK 6213- CPNVLTT ph©n xëng c¬ khÝ II TK 6214- CPNVLTT ph©n xëng nhiÖt luyÖn TK 6215- CPNVLTT ph©n xëng bao gãi TK 6216- CPNVLTT ph©n xëng c¬ ®iÖn TK 6217- CPNVLTT ph©n xëng dông cô TK 6218- CPNVLTT ph©n xëng m¹ * Quy tr×nh kÕ to¸n Khi cã nhu cÇu vÒ vËt t, ph©n xëng sÏ viÕt giÊy ®Ò nghÞ cÊp vËt t vµ chuyÓn lªn phßng vËt t. C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ cÊp vËt t, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, phßng vËt t ký duyÖt vµ viÕt phiÕu cÊp ghi râ vËt t xuÊt dïng cho s¶n xuÊt chi tiÕt s¶n phÈm nµo. T¹i kho khi giao nhËn vËt t thñ kho ghi râ sè lîng thùc cÊp vµo phiÕu vËy t vµ ®Þnh kú göi lªn phßng kÕ to¸n. PhiÕu xuÊt kho vËt t ®îc viÕt thµnh 3 liªn göi c¸c bé phËn cã liªn quan: - 1 liªn do thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã göi lªn phßng tµi vô. - 1 liªn do ngêi lÜnh vËt t gi÷ - 1 liªn phßng cung tiªu gi÷ PhiÕu xuÊt kho cã mÉu sau: §¬n vÞ : C«ng ty DCC vµ §LCK PhiÕu xuÊt kho Ngµy 08/02/2003 Sè 10 MÉu sè 02/VT Q§ 114TC/ C§K Ngµy 01/11/95 BTC Nî TK 6211 Cã TK 1521 50
 51. 51. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Tªn ngêi nhËn hµng : Lª Minh LÝ do xuÊt kho : XuÊt ®Ó t¹o ph«i bµn ren XuÊt vËt t : VËt liÖu chÝnh (1521) STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµn h tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 ThÐp CT3- ∅16 Kg 2000 0 20000 Cén g 20000 20000 Céng thµnh tiÒn ( B»ng ch÷ ): XuÊt ngµy 08/02/2003 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn §Þnh kú kÕ to¸n vËt liÖu xuèng kho kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ, ®èi chiÕu gi÷a xuÊt kho, nhËp kho, víi c¸c thÎ kho. Sau ®ã kÕ to¸n c¨n cø vµo hÖ thèng gi¸ h¹ch to¸n mµ c«ng ty ®· x©y dùng ®èi víi tõng thø nguyªn vËt liÖu ®Ó tiÕn hµnh ghi gi¸ h¹ch to¸n trªn tõng phiÕu xuÊt kho, tæng hîp vµ ph©n lo¹i theo tõng ®èi tîng sö dông vµ tÝnh gi¸ thùc tÕ cña lo¹i nguyªn vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt vµ nhu cÇu kh¸c. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, cuèi th¸ng kÕ to¸n vËt liÖu lËp c¸c b¶ng tæng hîp phiÕu xuÊt ( xem mÉu biÓu 01). C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp phiÕu xuÊt kho vµ hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ h¹ch to¸n vµ gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu lÊy tõ b¶ng kª 3 kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, CCDC: Nî TK 621 93.730.879 PX Khëi phÈm 33.637.575 PX C¬ khÝ I 6.981.266 PX C¬ khÝ II 11.647.185 PX nhiÖt luyÖn 1.926.710 51
 52. 52. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn PX Bao gãi 7.411.250 ..... PX M¹ 685.832 Cã TK 152 93.730.879 * ViÖc tÝnh to¸n trÞ gi¸ hµng xuÊt kho ®îc tiÕn hµnh nh sau: C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. C«ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng; TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng = TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt trong th¸ng theo gi¸ h¹ch to¸n × HÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ víi gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong th¸ng + = Trong th¸ng 02/2003 cã t×nh h×nh tån vµ nhËp vËt t chÝnh ®îc theo dâi vµ tæng hîp trªn b¶ng kª sè 3 ( BiÓu 02 ). Khi vËt liÖu nhËp kho, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ghi vµo nhËt ký chøng tõ råi míi tõ nhËt ký chøng tõ ghi vµo b¶ng kª 3. KÕ to¸n lÊy gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho ®Ó ghi vµo cét 2 cña b¶ng kª 3. Tõ b¶ng kª 3, b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª 4, NKCT sè 7, sæ c¸i TK621. 2.2.2.2. Chi phÝ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi vËt liÖu ®i gia c«ng ®îc chuyÓn th¼ng tíi ph©n xëng 52 HÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ víi gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong th¸ng TrÞ gi¸ vËt liÖu tån ®Çu th¸ng theo gi¸ h¹ch to¸n TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho trong th¸ng TrÞ gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu tån kho ®Çu th¸ng TrÞ gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu nhËp trong th¸ng + + =
 53. 53. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn HiÖn nay, C«ng ty ph¶i mua ngoµi mét sè b¸n thµnh phÈm (Th©n m¸y l¨n c«n, m¸y vuèt kÑo) vµ còng ®i gia c«ng ngoµi nh÷ng nguyªn vËt liÖu DK8, DK9, thÐp gãc LCT3. Nhng C«ng ty kh«ng h¹ch to¸n chi phÝ nµy vµo TK621 mµ h¹ch to¸n th¼ng TK154- Chi phÝ SXKD dd. Khi b¸n thµnh phÈm mua ngoµi vµ nguyªn vËt liÖu gia c«ng xong ®îc chuyÓn th¼ng ®Õn ph©n xëng. Cô thÓ t×nh h×nh trong th¸ng 02/2003 nh sau: * B¸n thµnh phÈm mua ngoµi: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ : chi tiÒn mÆt, ho¸ ®¬n quyÕt to¸n t¹m øng...liªn quan ®Õn mua b¸n thµnh phÈm mµ b¸n thµnh phÈm nµy chuyÓn th¼ng ®Õn ph©n Nî TK 133 3.076.200 Cã TK 111 33.838.200 * Nguyªn vËt liÖu ®i gia c«ng ®îc chuyÓn th¼ng tíi ph©n xëng C«ng ty ®i gia c«ng ngoµi vËt liÖu nh DK8, DK9, thÐp c¾t CT3 , thÐp gãc LCT3 ( S = 1,5 * 310 *122.105 ) Nî TK 154 22.531.639 Px c¬ khÝ I 10.000.000 53
 54. 54. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn BiÓu 01 C«ng ty DCC& §LCK B¶ng tæng hîp phiÕu xuÊt Kho nguyªn vËt liÖu chÝnh Ngµy 05/02/2003 §VT: V N§ STT §¬n vÞ sö dông Sè chøng tõ Gi¸ trÞ H¹ch to¸n Thùc tÕ 1. 2. 3. TK621 621- PXKP 6212 - PXCKI 6213 - PXCKII 6214 - PXNL 6215 - PXBG 6216 - PXC§ 6217 - PXDC 6212 - PXM¹ TK627 6271 - PXKP 6272 - PXCKI 6273 - PXCKII 6274 - PXNL 6275 - PXBG 6276 - PXC§ 6277 - PXDC 6272 - PXM¹ TK642 08 (sè 2,4,5) 02 (sè7,8) 03 (sè 1,3,9) 01 (sè 25) 01 (sè 20) 01 (sè 18) 41.479.429 28.566.372 3.687.900 6.820.165 123.000 1.494.610 787.382 5.289.422 922.639 4.366.783 41.603.837 28.652.071 3.698.964 6.840.625 123.369 1.499.094 789.744 5.305.290 925.407 4.379.883 ....... .... .... ..... Céng 113.237.828 113.378.135 Px Dông cô 12.531.639 Cã TK 152 22.531.639 C¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn mÆt, giÊy quyÕt ®Þnh t¹m øng cña ph©n xëng ®i gia c«ng vÒ chi phÝ gia c«ng ngoµi nguyªn vËt liÖu, chi phÝ vËn chuyÓn....KÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 1, sè 10... theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 154 ( PX c¬ khÝ I ) 944.780 Cã TK 111 944.780 54
 55. 55. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Nî TK 154 ( PX Dông cô ) 5.619.048 Cã TK 141 5.619.048 55
 56. 56. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 56
 57. 57. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 57
 58. 58. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 2.2.2.3. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp HiÖn nay, C«ng ty ph©n lo¹i lao ®éng díi 2 d¹ng : lao ®éng trong danh s¸ch vµ lao ®éng ngoµi danh s¸ch ( lao ®éng theo thêi vô, thêi gian lao ®éng díi 1 n¨m, thö viÖc ). C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo khèi lîng, chÊt lîng s¶n phÈm nhËp kho th«ng qua ®¬n gi¸ ®Þnh møc, hoÆc ®¬n gi¸ kho¸n gän theo nguyªn c«ng vµ tr¶ l¬ng thêi gian( ngµy lÔ, ®i häp. ®i häc...). Nh vËy tiÒn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i c«ng ty gåm : - TiÒn l¬ng tr¶ theo s¶n phÈm - Tiªn l¬ng tr¶ theo thêi gian - BHXH ph¶i thanh to¸n cho ngêi lao ®éng. * C«ng ty trùc tiÕp sö dông TK 622 ®Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 622 ®îc chi tiÕt cho tõng ph©n xëng TK 6221- CPNCTT Ph©n xëng khëi phÈm TK 6222- CPNCTT ph©n xëng c¬ khÝ I TK 6223- CPNCTT ph©n xëng c¬ khÝ II TK 6224- CPNCTT ph©n xëng nhiÖt luyÖn TK6225- CPNCTT ph©n xëng bao gãi TK 6226- CPNCTT ph©n xëng c¬ ®iÖn TK 6227- CPNCTT ph©n xëng dông cô TK 6228- CPNCTT ph©n xëng m¹ * ViÖc tËp hîp CPNCTT t¹i c«ng ty ®îc h¹ch to¸n nh sau : Dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mµ c«ng ty giao cho c¸c ph©n xëng, c¸c ph©n xëng giao chi tiÕt cho tõng tæ. Qu¶n ®èc, ®èc c«ng, tæ trëng ®«n ®èc lao ®éng thùc hiÖn phÇn c«ng viÖc ®îc giao, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, yªu cÇu kü thuËt. §ång thêi nh©n viªn kinh tÕ ph©n xëng theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña tõng c«ng nh©n trong tæ lµm c¨n cø tÝnh tiÒn c«ng sau nµy. 58
 59. 59. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Cô thÓ, hµng ngµy tæ trëng s¶n xuÊt cã nhiÖm vô theo dâi thêi gian s¶n xuÊt, chÊm c«ng cho tõng c«ng nh©n trong ngµy ghi vµo c¸c ngµy t¬ng øng víi c¸c cét ( Tõ cét 1 ®Õn cét 31) theo c¸c ký hiÖu quy ®Þnh ë b¶ng chÊm c«ng ( BiÓu 04), KCS, nh©n viªn kinh tÕ theo dâi sè lîng s¶n phÈm mçi c«ng nh©n lµm ra trªn giÊy b¸o ca ( BiÓu 04). * C¸ch tÝnh l¬ng t¹i c«ng ty ( §èi víi s¶n phÈm truyÒn thèng ). L¬ng s¶n phÈm = ∑= n i 1 Ni x Dgi Trong ®ã : - Ni : Sè lîng s¶n phÈm i lµm ®îc - Dgi : §¬n gi¸ ®Þnh møc nguyªn c«ng s¶n phÈm i ( quy ®Þnh cña c«ng ty) L¬ng thêi gian = Sè c«ng nh©n cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc × TiÒn l¬ng cÊp bËc Ngoµi ra c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c nh nghØ phÐp, ®i häc ( hëng 100% l- ¬ng cÊp bËc ®îc x¸c ®Þnh: = Sè ngµy ngõng v¾ng x Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, giÊy b¸o ca, nh©n viªn kinh tÕ ph©n xëng sÏ tÝnh l¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thÓ hiÖn trªn b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho tõng tæ, toµn ph©n xëng ( BiÓu 05, 06). VÝ dô : Cuèi th¸ng nh©n viªn kinh tÕ ph©n xëng tÝnh l¬ng cho NguyÔn V¨n Minh ph©n xëng khëi phÈm. Trong th¸ng 2/2003 C«ng nh©n NguyÔn V¨n Minh hoµn thµnh 180 s¶n phÈm bµn ren (trong tØ lÖ sai háng cho phÐp). §¬n gi¸ ®Þnh møc s¶n phÈm bµn ren M4 lµ 8,313 L¬ng s¶n phÈm tr¶ cho c«ng nh©n NguyÔn V¨n Minh lµ : 180 × 8,313 = 1.496.340 59
 60. 60. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Trong th¸ng 2/2003, «ng NguyÔn V¨n Minh cã 3 ngµy nghØ èm. C«ng ty thanh to¸n BHXH cho «ng lµ 20.000® Sau khi tÝnh to¸n l¬ng ph¶i tr¶ cho c«nh nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, nh©n viªn kinh tÕ ph©n xëng göi b¶n thanh to¸n tiÒn l¬ng kÌm theo b¶ng chÊm c«ng lªn phßng tæ chøc lao ®éng. T¹i ®©y, phßng tæ chøc lao ®éng tiÕn hµnh kiÓm tra sè liÖu trªn b¶ng thanh to¸n l¬ng tõng ph©n x- ëng vµ lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho toµn c«ng ty ( BiÓu 06) Sau ®ã b¶ng thanh to¸n l¬ng tõng ph©n xëng, toµn c«ng ty ®îc göi lªn phßng tµi vô. T¹i ®©y, kÕ to¸n h¹ch to¸n tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n xëng, tiÒn l¬ng cña bé phËn qu¶n lý ph©n x- ëng m¹ cïng víi b¶ng thanh to¸n BHXH cho c¸n bé CNV vµo TK 622 - CPNCTT theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 262.987.500 PX khëi phÈm 26.880.200 PX c¬ khÝ I 43.641.000 ..... PX m¹ 10.119.000 Cã TK 334 262.987.500 C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng cña tõng ph©n xëng, toµn doanh nghiÖp, kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH theo c¸c dßng phï hîp cét cã ghi TK 334. Sè liÖu tõ b¶ng ph©n bæ ®îc sö dông ghi vµo b¶ng kª sè 4, NKCT sè 7, sæ c¸i TK 622. Toµn bé sè liÖu cô thÓ trong th¸ng 02/2003 dîc thÓ hiÖn trªn biÓu 07- B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. *ViÖc trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ cña bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt kh¸c nh sau : 60
 61. 61. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Hµng th¸ng, c«ng ty trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cµ cña qu¶n lý ph©n xëng m¹ tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo tõng ph©n xëng. Hµng n¨m, c«ng ty nép BHXH, BHYT, KPC§ lµ 25% trong ®ã 6% khÊu trõ vµo l¬ng cña CNV, 19% tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cô thÓ : BHXH 15%, BHYT 2% tÝnh trªn l¬ng c¬ b¶n vµ phô cÊp (nÕu cã), KPC§ 2% tÝnh trªn l¬ng thùc tÕ trong ®ã 1% gi÷ l¹i c«ng ty; 0,2% nép cho c«ng ®oµn ®Þa ph¬ng; 0,8% nép lªn tæng c«ng ty ( C«ng ®oµn cÊp trªn). Nhng hµng th¸ng c«ng ty l¹i kh«ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh mµ kÕ to¸n c«ng ty trÝch t¹m tÝnh. Sau ®ã hµng quý kÕ to¸n tÝnh to¸n cô thÓ ®Ó trÝch bæ xung nÕu thiÕu hoÆc gi¶m trÝch nÕu thõa. Ch¼ng h¹n : nh th¸ng 20/2003 toµn bé sè liÖu vÒ BHXH, BHYT tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®îc thÓ hiÖn ë cét BHXH, BHYT tæng céng trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 622 37.035.000 Px khëi phÈm 4.146.000 Px c¬ khÝ I 5.634.000 .... Px m¹ 2.301.000 Cã TK 338 37.035.000 (Chi tiÕt cho 3382, 3383 3384) 61
 62. 62. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 62
 63. 63. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 63
 64. 64. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 64
 65. 65. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 2.2.2.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung T¹i c«ng ty DCC vµ §LCK, kÕ to¸n tËp hîp vµo kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung nh÷ng chi phÝ cã tÝnh chÊt phôc vô vµ qu¶n lý t¹i c¸c ph©n xëng nh chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng, chi phÝ CCDC, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c : chi phÝ söa ch÷a lín TSC§, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Nh÷ng chi phÝ nµy ®îc h¹ch to¸n vµo TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tõng yÕu tè cô thÓ vµ ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho c¸c ph©n x- ëng (®èi víi chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng, chi phÝ vËt liÖu CCDC dïng cho s¶n xuÊt chung) hoÆc ph©n bæ gi¸n tiÕp cho c¸c ph©n xëng (®èi víi dÞch vô mua ngoµi). Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ chung t¹i c«ng ty nh sau: a. Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng Nguyªn t¾c tr¶ l¬ng cho c¸n bé qu¶n lý gi¸n tiÕp cho tõng ph©n x- ëng vµ c«ng nh©n phôc vô ph©n xëng lµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ thu nhËp tiÒn l¬ng cña bé phËn qu¶n lý phôc vô s¶n xuÊt, hiÖu suÊt c«ng viÖc cña tõng ngêi L¬ng nh©n viªn ph©n xëng = l¬ng cÊp bËc * K1*K2 Trong ®ã: - K1: hÖ sè ph©n phèi tiÒn l¬ng ®¬n vÞ NÕu K1=1 th× kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña ph©n xëng ®¹t 100%. NÕu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt t¨ng hoÆc gi¶m 1% th× K1 ®îc c«ng thªm hoÆc trõ ®i 0,01 - K2: HÖ sè tr¸ch nhiÖm qu¶n lý do c«ng ty quy ®Þnh. VÝ dô: §èi víi ph©n xëng c¬ khÝ 1 L¬ng cÊp bËc qu¶n ®èc ph©n xëng lµ 522900®; K1=1; K2=1,25 L¬ng qu¶n ®èc ph©n xëng c¬ khÝ 1= 522900*1*1,25 = 623625® 65
 66. 66. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn T¬ng tù tÝnh tiÒn l¬ng cho c¸c nh©n viªn, tæng tiÒn l¬ng nh©n viªn ph©n xëng c¬ khÝ 1 trong th¸ng lµ 8436500®.( b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - BiÓu 07) TiÒn l¬ng cña c¸c ph©n xëng kh¸c tÝnh t¬ng tù nh vËy. KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng cña 7 ph©n xëng vµ tµi kho¶n 627 chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 627: 46841500 ( chi tiÕt cho tõng ph©n xëng ) Cã TK 334: 46841500 C¸c kho¶n trÝch BHXH trªn tiÒn l¬ng còng tÝnh t¬ng tù nh ®èi víi CPNCTT. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 627: 10971000 ( Chi tiÕt cho tõng ph©n xëng ) Cã TK 338: 1097100 Toµn bé sè liÖu nµy ®îc ph¶n ¸nh chi tiÕt ë b¶ng ph©n bæ tiÒn l- ¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ( Xem biÓu 07). Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®Ó ghi vµo b¶ng kª sè 4 ë « t¬ng øng gi÷a dßng TK 627 víi cét TK 334 vµ TK 338( Xem biÓu 12). b. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu,CCDC §èi víi tÊt c¶ dông cô cña c«ng ty nh viªn ®¸ mµi, dông cô g¸ l¾p, thíc ®o, banme... cã thÓ sö dông nhiÒu kú s¶n xuÊt. Nhng kÕ to¸n ph©n bæ gi¸ trÞ dông cô mét lÇn cho ph©n xëng sö dông chóng lÇn ®Çu tiªn. Chi phÝ nµy ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho ph©n xëng sö dông chóng. Thñ tôc xuÊt dïng, tÝnh gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, CCDC dïng cho qu¶n lý ph©n xëng còng gièng nh vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. VÝ dô : Trong th¸ng 02/2003 ph©n xëng c¬ khÝ I cã sö dông 1 sè dông cô cã gi¸ trÞ h¹ch to¸n 7.323.348®; gi¸ thùc tÕ lµ 7.433.235® . C¨n 66
 67. 67. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn cø vµo phiÕu xuÊt kho vËt liÖu, CCDC ( xªm b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu - BiÓu 03) ®Þnh kho¶n : Nî TK 627 7.433.235 P X c¬ khÝ I 7.433.235 Cã TK 1531 7.433.235 Sè liÖu nµy ®îc thÓ hiÖn trªn b¶ng kª sè 4 (biÓu 12) ®ång thêi sè liÖu nµy còng ®îc ghi vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo yÕu tè ( biÓu 11). c. Chi phÝ khÊu hao TSC§ TSC§ cña c«ng ty bao gåm thiÕt bÞ , nhµ xëng, nhµ cöa. ThiÕt bÞ bao gåm c¸c hä m¸y : M¸y tiÖn, m¸y phay, hä m¸y mµi, m¸y khoan... TrÝch khÊu hao TSC§ lµ viÖc tÝnh to¸n ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng nguyªn gi¸ TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ trÞ s¶n phÈm qua thêi gian sö dông TSC§, ®Ó t¹o nguån t¸i s¶n xuÊt cho TSC§ ®ã. TSC§ trong c«ng ty ®îc tÝnh khÊu hao theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh tøc lµ : Nguyªn gi¸ TSC§ × TØ lÖ khÊu hao Møc khÊu hao trong th¸ng = 12 vÝ dô : ë ph©n xëng c¬ khÝ II ®ang sö dông m¸y tiÖn T6P16L cã nguyªn gi¸ 24.250.000® ; tØ lÖ khÊu hao 10%. 24.250.000 × 10% Sè khÊu hao tÝnh trong th¸ng = = 202.038,33 ® 12 T¬ng tù nh vËy, kÕ to¸n c«ng ty tÝnh khÊu hao TSC§ hµng th¸ng cho c¸c TSC§ kh¸c. Hµng th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo khÊu hao TSC§ th¸ng tríc, TSC§ t¨ng gi¶m trong th¸ng tríc ®Ó tÝnh khÊu hao TSC§ tõng 67
 68. 68. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn ph©n xëng, toµn doanh nghiÖp. Sè liÖu nµy ®îc thÓ hiÖn trªn b¶ng trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ ( biÓu 10). Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng nµy ®Ó ghi vµo b¶ng kª sè 4 ( biÓu 12) theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 627 16.935.000 Ph©n xëng khëi phÈm 1.580.000 Ph©n xëng c¬ khÝ I 2.050.000 ...... Cã TK 214 16.935.000 Tõ b¶ng kª sè 4, kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký chøng tõ sè 7 ®ång thêi ghi vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè. d. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi bao gåm : §iÖn níc dïng cho toµn c«ng ty. Kho¶n chi phÝ nµy ®îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n vµ NKCT sè 5 ( Xem mÉu biÓu 08) Nî TK 627 56.574.134 Ph©n xëng khëi phÈm 5.780.200 Ph©n xëng c¬ khÝ I 9.400.165 Cã TK331 56.574.134 §ång thêi ghi vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo yÕu tè. e. Chi phÝ kh¸c Kho¶n môc chi phÝ nµy t¹i c«ng ty gåm : - Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn * Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ §Ó gi¸m s¸t chÆt chÏ chi phÝ vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh söa ch÷a lín, c«ng ty tËp hîp c¸c chi phÝ nµy vµo TK 2413- Söa ch÷a lín TSC§, chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, tõng c«ng t¸c söa ch÷a g¾n liÒn trong ph¹m vi tõng ph©n xëng. 68
 69. 69. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n liªn quan ®Õn söa ch÷a lín TSC§ kÕ to¸n ghi vµo b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, CCDC theo ®Þnh kho¶n : ( Xem biÓu 03) Nî TK 2413 2.400.534 Cã TK 152 2.400.534 Chi tiÕt : TK 1522 2.128.099 TK 1524 272.525 - Ghi vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng theo ®Þnh kho¶n Nî TK 2413 1.335.000 Cã TK 334 1.335.000 Cuèi th¸ng tõ b¶ng ph©n bæ, NKCT vµo b¶ng kª 4 víi c¸c dßng c¸c cét t¬ng øng víi ®Þnh kho¶n trªn. §ång thêi c¸cchi tiÕt nªu trªn ®îc theo dâi chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, tõng c«ng t¸c söa ch÷a lín TSC§ ë tõng ph©n xëng trªn c¸c sæ chi tiÕt c«ng viÖc b¾t ®Çu ®Õn khi hoµn thµnh. Khi c«ng viÖc söa ch÷a hoµn thµnh, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt trªn kÕ to¸n h¹ch to¸n toµn bé chi phÝ söa ch÷a lín vµo TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung. * Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ë c«ng ty bao gåm : c¸c chi phÝ phôc vô qu¶n lý ph©n xëng ngoµi c¸c kho¶n ®· nªu trªn nh : Chi phÝ an toµn viªn, chi phÝ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ thêng xuyªn, chi phÝ h¹ch to¸n ph©n xëng chÕ biÕn thö s¶n phÈm. C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung nh phiÕu chi tiÒn mÆt, phiÕu thanh to¸n t¹m øng trong th¸ng 2/2003, kÕ to¸n ghi vµo NKC sè 1, sè 2, sè 10 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 627 1.902.909 Ph©n xëng khëi phÈm 371.636 Ph©n xëng c¬ khÝ I 94.545 69
 70. 70. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn .... Cã TK 112 1.902.909 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo NKCT trªn ®Ó ghi vµo b¶ng kª 4. BiÓu 09 sæ chi tiÕt söa ch÷a lín tsc® C«ng tr×nh söa ch÷a nhµ xëng t¹i PX c¬ khÝ I Ngµy b¾t ®Çu 7/2 Ngµy hoµn thµnh 25/2 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK 1525 - VCSC TK 334 112 Céng S N HT TT 22 7/2 XuÊt kho VL söa ch÷a 718.791 721.666 721.666 225 20/2 TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho CN nhËn söa ch÷a 13.350.000 13.350.000 Céng 718.791 721.666 13.350.000 2.056.666 70
 71. 71. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn BiÓu 11 Chi phÝ s¶n xuÊt chung th¸ng 2/2003 STT YÕu tè Th¸ng 1 Th¸ng 2 1 L¬ng QLPX (334) 40.714.600 46.841.500 2 BHXH (338) 8.975.400 10.971.000 3 VËt liÖu trong CPSXC 47.735.552 38.201.004 4 Chi phÝ söa ch÷a thêng xuyªn vµ b¶o dìng MMTB 8972.250 5 Chi phÝ söa ch÷a lín 6 Ph©n bæ vËt liÖu RTMH 7 §éc h¹i ATV 2.615.000 8 KhÊu hao c¬ b¶n 18.610.000 16.935.000 9 §iÖn níc s¶n xuÊt 80.014.000 83.865.542 - §iÖn 73.050.000 75.414.042 - Níc 6.963.900 8.451.500 10 Chi phÝ kh¸c 7.600.000 35.348.800 0 - h¹ch to¸n PX - ChÕ thö s¶n phÈm - KiÓm nghiÖm s¶n phÈm - Chi kh¸c 215.236.80 2 232.162.84 6 71
 72. 72. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 72
 73. 73. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 73
 74. 74. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 2.2.2.5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp ViÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®îc c¨n cø vµo c¸c ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn nªn c«ng ty sö dông TK154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh dë dang ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp. TK154 ®- îc më chi tiÕt cho tõng ph©n xëng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø sè liÖu trªn b¶ng kª 4, NKCT sè 7 kÕt chuyÓn tõ TK 621, 622, 627 sang TK154. Sè liÖu ®îc thÓ hiÖn cô thÓ trªn b¶ng kª 4, NKCT sè7, sæ c¸i TK621, 622, 627, 154 ( BiÓu 14, 15) * Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty DCC vµ §LCK ®îc tiÕn hµnh nh sau: - Tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp C¨n cø vµo dßng TK621 tæng céng trªn b¶ng kª 4 ®Ó ghi vµo c¸c dßng TK 154, cét TK621 t¬ng øng trªn b¶ng kª 4 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 154 93.730.879 Ph©n xëng khëi phÈm 33.367.575 Ph©n xëng c¬ khÝ I 6.981.266 ..... Cã TK 621 93.730.879 - Tæng hîp chi phÝ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu gia c«ng ngoµi chuyÓn th¼ng tíi ph©n xëng. C¨n cø vµo NKCT sè 1, sè 10... ®Ó ghi vµo dßng TK 154 cét NKCT sè 1, sè 10 t¬ng øng Nî TK 154 17.767.610 P x c¬ ®iÖn 12.148.562 P X dông cô 5.619.048 Cã TK 141 17.767.610 Nî TK 154 35.485.900 74
 75. 75. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn P X c¬ khÝ I 944.780 P X bao gãi 30.762.000 P X c¬ ®iÖn 3.779.120 Cã TK 111 35.485.900 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, CCDC ®Ó ghi vµo TK1521 dßng TK154 t¬ng øng theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 154 22.531.639 P X c¬ khÝ I 10.000.000 P X dông cô 12.231.639 Cã TK 1521 22.531.639 - Tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C¨n cø vµo dßng TK622 cét tæng céng ë b¶ng kª 4 dßng TK154 cét TK622 t¬ng øng theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 154 300.022.500 P X khëi phÈm 31.026.000 P X c¬ khÝ I 49.275.000 .......... Cã TK 622 300.022.500 - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung C¨n cø vµo dßngtK627 cét tæng céng ë b¶ng kª 4 ( biÓu 12) ghi c¸c dßng TK 154 cét TK627 t¬ng øng theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 154 207.454.344 P X khëi phÈm 21.308.626 P X c¬ khÝ I 32.152.645 ...... Cã TK 627 207.454.344 Sau khi tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng 2, sè liÖu trªn b¶ng kª 4 ®îc chuyÓn sang NKCT sè 7 gåm 3 phÇn ( BiÓu 13). PhÇn I : TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp. 75
 76. 76. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn PhÇn II : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè PhÇn III : Lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TiÕp ®Õn c¨n cø vµo NKCT sè 7 ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK621, TK622, TK627, TK154... 76
 77. 77. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 77
 78. 78. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 78
 79. 79. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 79
 80. 80. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 80
 81. 81. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn 2.2.4. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú ( SPLD ) S¶n phÈm lµm dë cña c«ng ty lµ c¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn s¶n phÈm ®ang ë trong quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, b¸n thµnh phÈm hoµn thµnh giai ®o¹n s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng nhËp kho ®Ó chuyÓn ®i c¸c ph©n xëng kh¸c tiÕp tôc chÕ biÕn. ViÖc tÝnh gi¸ SPLD do kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc hiÖn. C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ SPLD theo khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng. §a sè s¶n phÈm cña c«ng ty lµ s¶n phÈm truyÒn thèng nªn c«ng ty quy ®Þnh møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm lµ 50%. C«ng ty tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ SPLD ë tõng ph©n xëng sau ®ã tæng hîp gi¸ trÞ SPLD cña c¸c ph©n xëng ®îc trÞ gi¸ SPLD cña toµn c«ng ty. Cô thÓ: - Hµng th¸ng c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª khèi lîng b¸n thµnh phÈm cña tõng ph©n xëng biÕt ®îc sè lîng SPLD tõng ph©n xëng . - C¨n cø vµo khèi lîng thµnh phÈm nhËp kho, chi phÝ s¶n phÈm dë dang ®Çu th¸ng, chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng cña tõng ph©n xëng; kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ SPLD cña tõng ph©n xëng i vµo cuèi th¸ng theo c«ng thøc: + §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi vµ vËt liÖu gia c«ng ®îc chuyÓn th¼ng tíi ph©n xëng + §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung 81 D§Ki + Cni DCKi = × QDi QTPi + QDi D§Ki + Cni DCKi = × 50% QDi QTPi + 50% QDi
 82. 82. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn Trong ®ã : QDi = ∑= n i 1 QDi × hJ QTPi = ∑= n i 1 QTPi × hJ QDi : Lµ sè s¶n phÈm lµm dë lo¹i i cña ph©n xëng j QTPi : lµ sè lîng thµnh phÈm nhËp kho lo¹i j Hj : lµ hÖ sè quy ®æi D§Ki , DCKi : Chi phÝ lµm dë ®Çu th¸ng vµ cuèi th¸ng ph©n xëng i Cni : chi phÝ s¶n xuÊt phat sinh trong th¸ngcña ph©n xëng i Trong th¸ng 2, gi¸ trÞ SPLD cuèi th¸ng cña ph©n xëng ®îc x¸c ®Þnh nh sau * Ph©n xëng c¬ khÝ I - Sè liÖu ®¸nh gi¸ SPLD cuèi th¸ng 1/2003 , chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng 2/2003 ®îc c¨n cø vµo b¶ng kª 4 ( biÓu 12) Kho¶n môc Gi¸ trÞ SPLD cuèi th¸ng 1 Chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng 2 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 32.704.801® 6.981.266 Chi phÝ BTPMN vµ VLGC 13.088.000 ® 944.780 ® Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 48.850.000 ® 49.275.000 ® Chi phÝ s¶n xuÊt chung 26.272.790 ® 32.152.645 ® Céng 120.951.591 ® 86.353.691 ® - QTP = 36541,5 c¸i ( BiÓu 19- Thµnh phÈm nhËp kho ph©n xëng c¬ khÝ I) - C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª b¸n thµnh phÈm ( Xem biÓu 16) kÕ to¸n tÝnh ra ®îc QD vµ 50% QD Suy ra QD = 317911,5 c¸i 50% QD = 158955,175 VËy s¶n phÈm lµm dë cuèi th¸ng 2 cña ph©n xëng c¬ khÝ I : 82 13.088.000 + 944.780 Chi phÝ BTPMN vµ VLGC = × 317911,5 = 12586103 36541,5 + 317911,5
 83. 83. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn * Ph©n xëng nhiÖt luyÖn tÝnh t¬ng tù nh ph©n xëng c¬ khÝ I, kÕt qu¶ lµ : Chi phÝ N V L T T = 12.722.771 ® Chi phÝ BTPMN vµ VLGC = 0 ® Chi phÝ NCTT = 47.432.550 ® Chi phÝ SXC = 25.560.626 ® Tæng céng : 85.715.947 ® * Ph©n xëng bao gãi kh«ng cã SPLD cuèi th¸ng C¸c ph©n xëng kh¸c, c«ng ty tÝnh t¬ng tù nh trªn, sau ®ã t«ng céng chi phÝ s¶n phÈm lµm dë cña c¸c ph©n xëng ®îc gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cña toµn c«ng ty cuèi th¸ng 2 lµ : 1.755.233.398 ® 83 32.704.801 + 6.981.780 Chi phÝ NLTT = × 317911,5 = 35595186 36541,5 + 317911,5 48.850.000 + 49.275.000 Chi phÝ NCTT = × 158955,175 = 79781406 36541,5 + 158955,175 26.272.790 + 32.152.645 Chi phÝ S X chung = × 158955,175 = 47504767 36541,5 + 158955,175
 84. 84. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn BiÓu 16 Biªn b¶n kiÓm kª b¸n thµnh phÈm Ph©n xëng c¬ khÝ I Th¸ng 02/2003 Quy c¸ch s¶n phÈm Sè lîng SPLD (QDj ) HÖ sè quy ®æi SPLD quy ®æi (1) (2) (3) (4) I.Bµn ren M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M20 85000 43003 40000 25100 15000 15005 10500 15 0,84 0,85 0,86 0,91 1 1 1,02 2,19 71400 36552,55 34400 22841 15000 15005 10710 32,85 II.Tar« 1.Tar« tay M5 M8 M16 M20 M22 2.Tar« m¸y 2,5 × 1 15000 49500 50050 9875 16491 100 0,42 0,45 1,01 1,05 1,35 2,13 6300 22275 50550,5 10368,75 22368,75 213 Céng 317911,5 2.2.5 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty lµ ph¬ng ph¸p hÖ sè. Cô thÓ nh sau: - C¨n cø vµo sè chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng ®· tËp hîp ®îc vµo bªn Nî TK154 theo tõng ph©n xëng ë b¶ng kª sè 4, c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu th¸ng vµ cuèi th¸ng, kÕ to¸n tÝnh : Chi phÝ s¶n xuÊt P Xi n»m = Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu + Chi phÝ ph¸t sinh trong - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi 84

×