LêI NãI §ÇU
Nh÷ng n¨m qua, cïng víi chÝnh s¸ch ®æi míi nÒn kinh tÕ theo c¬
chÕ thÞ trêng ë níc ta th× hµng lo¹t c¸c doanh ...
doanh. V× thÕ, khi ®· cã lùc lîng lao ®éng giái cïng víi d©y truyÒn s¶n
xuÊt hiÖn ®¹i th× ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊ...
3
3
PhÇn I
§Æc ®iÓm CHUNG
CñA XÝ NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I
1 - qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi
hån...
STT chØ tiªu ®vt Quý IV/2002
Th 3 th¸ng ®Çu
n¨m 2003
1 Tæng doanh thu VN§ 2.257.723.806 2.915.658.110
2 Lîi nhuËn thùc hiÖ...
a – Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp
- Gi¸m ®èc: Võa ®¹i diÖn cho Nhµ níc, võa ®¹i diÖn cho ...
- Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô giao dÞch, t×m nguån tiªu thô s¶n phÈm
cho xÝ nghiÖp, thùc hiÖn chøc n¨ng Marketing, më rén...
b.3.Ph©n xëng ra lß: §îc chia thµnh 2 tæ:
- Tæ ra lß: Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn thµnh phÈm tõ trªn goßng ®Õn xÕp
theo quy ®in...
vËt t, gi¸m s¸t viÖc sö dông vËt t. Hµng ngµy më sæ chi tiÕt vËt t theo dâi t×nh
h×nh nhËp – xuÊt – tån c¸c lo¹i nguyªn vË...
Ghi chó:
Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n lËp
chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ ®¨ng ký c...
a - §Æc ®iÓm, yªu cÇu.
XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp s¶n suÊt g¹ch. V× vËy
c¸c nguyªn liÖu vËt liÖu ch...
HiÖn nay xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i chñ yÕu nhËp kho Nguyªn vËt liÖu
– c«ng cô dông cô tõ mua ngoµi do ®ã gi¸ thùc tÕ N...
Sau ®©y lµ mÉu Ho¸ ®¬n (GTGT) mµ hiÖn nay XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i
®ang sö dông.
BiÓu sè 1a: Ho¸ ®¬n (gtgt)
Liªn 2: (...
vËt t. ViÖc kiÓm nhËn do thñ kho thùc hiÖn. C¬ së kiÓm nhËn lµ ho¸ ®¬n cña ng-
êi cung cÊp.
BiÓu sè 2a:
Céng hoµ x· héi ch...
§¬n vÞ: XÝ nghiÖp phiÕu nhËp kho MÉu sè 01 - VT
g¹ch ngãi Hång Th¸i Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 (Q§ sè1141
§Þa chØ: B¾c Gian...
Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n P & V
§Þa chØ: 7B Ng« Th× NhËm - Hµ Néi. Sè tµi kho...
BiÓu sè 2b:
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
biªn b¶n
Giao nhËn vËt t
H«m nay vµo håi: 14h n...
BiÓu sè 3b:
§¬n vÞ: XÝ nghiÖp phiÕu nhËp kho Sè 09 MÉu sè 01 - VT
g¹ch Hång Th¸i Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002 (Q§ sè 1141 -
§...
Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng) GTJT - 3LL DU/01 - B
Ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002
§¬n vÞ b¸n hµng: Doanh nghiÖp t nh©n TuyÕt Ly...
H«m nay vµo håi: 9h ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002
I. §¹i diÖn bªn giao:
1. ¤ng: Hoµng Minh Qu©n - doanh nghiÖp t nh©n TuyÕt Ly...
BiÓu sè 3C:
§¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch phiÕu nhËp kho Sè 06 MÉu sè 01 - VT
ngãi Hång Th¸i Ngµy 07 th¸ng10 n¨m 2002 (Q§ sè 1141...
XÝ nghiÖp g¹ch ngãi phiÕu ®Ò xuÊt vËt t
Hång Th¸i KÝnh göi: gi¸m ®èc xÝ nghiÖp
Bé phËn: Ph©n xëng nung sÊy
§Ò nghÞ Gi¸m ®è...
BiÓu sè 4b:
XN g¹ch ngãi phiÕu ®Ò xuÊt vËt t
Hång th¸i KÝnh göi: gi¸m ®èc xÝ nghiÖp
Bé phËn: Ph©n xëng ra lß (tæ bèc xÕp)
...
BiÓu sè 4c:
XN g¹ch ngãi phiÕu ®Ò xuÊt vËt t
Hång Th¸i KÝnh göi: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp
Bé phËn: §éi xe m¸y
§Ò nghÞ Gi¸m ®èc x...
ë xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i, c¸c phÕ liÖu thu håi gåm: c¸c lo¹i g¹ch vì,
… xÝ nghiÖp kh«ng lµm c¸c thñ tôc nhËp kho ph...
Trong thùc tÕ hiÖn nay, tuú theo t×nh h×nh kinh doanh cô thÓ, yªu cÇu
qu¶n lý vµ tr×nh ®é mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dô...
Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu N - X ®Ó tÝnh ra sè tån kho b»ng viÖc ghi vµo
thÎ kho (thÎ kho ®îc më chi tiÕt cho tõng thø vËt...
LËp thÎ ngµy: 01 th¸ng 11 n¨m 2002
- Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t: QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng
- §¬n vÞ tÝnh: Bé
Ngµy
nhËp,
x...
riªng cho c¸c tµi kho¶n. §èi víi t×nh h×nh nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô
dông cô cã c¸c b¶ng kª sau:
- B¶ng kª ph©n ...
KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
BiÓu sè 8a:
Së x©y dùng B¾c Giang B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n……nî TK 152
XN g¹ch ngãi Hång Th¸i Th¸ng 10 n¨m 2002 Tê sè: 0...
Ghi cã TK
152
Ngµy,
th¸ng
Sè
hiÖ
u
TK 627 TK 1422 TK 141 TK 111 TK 1543 TK 241 TK 621
03/10/02 01 XuÊt cho Anh Kiªn 96.840...
Ngµy th¸ng
Sè
hiÖu
TK 133 TK 153 TK 111 TK 331 TK ... TK ...
04/10 01 Anh Tuyªn nhËp 69.000 69.000
05/10 02 Anh Phïng nhËp...
10/10 06 XuÊt cho Anh Hïng 54.000 54.000
15/10 07 XuÊt cho Anh Hng 166.800 166.800
20/10 08 XuÊt cho Anh Tïng 149.500 149....
08/10/02 07 XuÊt cho Anh N«ng 331 0,6 260.000 156.000 1,79 645.400
13/10/02 12 XuÊt cho Anh Hïng 331 0,84 260.000 218.400 ...
23/10/02 27 XuÊt cho Anh H¶i 331 154 3755 578.270 1.250 4.693.750
31/10/02 XuÊt cho Anh Tïng 331 18 3755 67.590 1.232 4.62...
KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
3 - kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi
hång th¸i.
a - KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu- c«...
S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p KKTX
(tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ)
a - Tk sö dung
TK152
TK 331, 11...
XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ¸p dông ph¬ng ph¸p KKTX ®Ó h¹ch to¸n nhËp,
xuÊt NVL- CCDC vµ c«ng ty thuéc ®èi tîng nép thuÕ...
+ Trêng hîp xÝ nghiÖp nhËp kho vËt liÖu nhng cha thanh to¸n víi ngêi b¸n
VÝ dô: Ngµy 15/10/2002 xÝ nghiÖp nhËp kho vËt liÖ...
VËt liÖu, c«ng cô dông cô ë xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®îc nhËp tõ
nhiÒu nguån kh¸c nhau. Tõ c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n l...
111 312.000
154.3 564.000
241 6.310.376
621 70.638.758
152 99.420.609
Céng 99.420.609 99.420.609
Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trë...
NguyÔn ThÞ HiÒn §Æng Nam
Tríc khi ghi sæ vµo Chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n ph¶i më ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ
®Ó ®¨ng ký sè hiÖu c...
621 70.638.758
152 99.420.609
03 NhËp c«ng cô 153 1.159.593
111 852.493
331 370.100
04 XuÊt c«ng cô 627 2.430.000
642 76.0...
Cã TK 152 (1521- VL, NLC)
- Trêng hîp xuÊt b¸n phÕ liÖu
KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng kiªm phiÕu XK ®Ó ghi trÞ gi¸ v...
TK152 kh«ng quy ®Þnh c¸c TK cÊp 2. Tuy nhiªn, tuú thuéc yªu cÇu qu¶n lý cña
doanh nghiÖp, TK152 cã thÓ ®îc më thµnh c¸c TK...
49
Tõ Chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n 152, 153,
621.
BiÓu sè 12a:
sæ c¸i
N¨m 2002
Tªn TK: Ngu...
Sè hiÖu: 153
Ngµy th¸ng
ghi sæ
Chøng tõ ghi
sæ
DiÔn gi¶i
Sè
hiÖu
TK §¦
Sè tiÒn
Ghi
chóSè
liÖu
N/Th¸ng Nî cã
1 2 3 4 5 6 7 ...
- NÕu kiÓm kª thiÕu vËt t:
Nî TK 138
Cã TK 152, 153
NÕu vËt t hao hôt trong kiÓm kª quyÕt ®Þnh ghi t¨ng chi phÝ:
Nî TK 621...
Tõ Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n.
BiÓu sè 13:
B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸...
1 - u, nhîc ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ
nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i.
a - ¦u ®iÓm:
XÝ nghiÖ...
XuÊt c«ng cô vµo B¶ng kª ph©n loai tµi kho¶n. Cã TK 153
Ngoµi ra, mçi b¶ng kª nµy cßn ®îc dïng cho tÊt c¶ c¸c TK trong toµ...
mÆc dï ®éi ngò kÕ to¸n lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é nhng hä cha cã ®iÒu kiÖn ph¸t
huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh trong viÖc sö dôn...
BiÓu sè 14a:
XN g¹ch ngãi Hång Th¸i B¶ng tæng hîp nhËp vËt liÖu
(...)
Th¸ng ...... N¨m ......
Ngµy
th¸ng
Sè
phiÕu
nhËp
N¬i...
BiÓu sè 15
XN g¹ch ngãi Hång Th¸i b¶ng tæng hîp xuÊt vËt liÖu
Th¸ng ...... n¨m ......
Ngµy
th¸ng
Sè
phiÕu
N - X
N¬i
giao
n...
LËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô: §©y lµ sæ tËp hîp toµn bé
c¸c lo¹i vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô mµ xÝ nghiÖp ...
- Nhãm vËt liÖu kim lo¹i:1525 - 1
- Nhãm vËt liÖu gç: 1525 - 2
- Nhãm vËt liÖu kh¸c: 1525 - 8
BiÓu sè 16:
së x©y dùng b¾c ...
kiÓm so¸t néi bé. §iÒu cÇn thiÕt ®Ó bé phËn qu¶n lý thùc hiÖn ®îc bèn phÇn lµ
cung cÊp cho c¸c cæ ®«ng (thêng lµ kh¸ch hµn...
kÕt luËn
KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong
c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊ...
TrÇn ThÞ HuyÒn
63
NhËn xÐt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i:
.................................................................................
Lêi nãi ®Çu
PhÇn i: ®Æc ®iÓm chung cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång
th¸i
1 - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kt230

261 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt230

 1. 1. LêI NãI §ÇU Nh÷ng n¨m qua, cïng víi chÝnh s¸ch ®æi míi nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng ë níc ta th× hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt kinh doanh ®· ra ®êi. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån vèn kinh doanh, c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶i khoa häc, chÝnh x¸c kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu thÞ trêng nh»m t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®ang lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®Ó phôc vô cho nhu cÇu x©y dùng cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng còng nh trong c¶ níc. XÝ nghiÖp còng cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, tÝch cùc s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao kü thuËt, chÊt lîng, kiÓu d¸ng, mÉu m· s¶n phÈm, ®ång thêi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng nªn vÉn gi÷ ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng theo ®óng thêi gian vµ hîp ®ång ký kÕt. XÝ nghiÖp ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng tuy còng cã nh÷ng lóc khã kh¨n do nÒn kinh tÕ ®em ®Õn. Nh»m ph¸t huy tèt h¬n n÷a nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc, xÝ nghiÖp ®· ®Çu t t¨ng quy m« s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt, ®· tuyÓn dông thªm nh÷ng c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt giái víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, ®¸p øng víi yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña Nhµ Níc giao cho, ®ã còng lµ gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn vµ liªn tôc th× c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. §©y lµ c¬ së vËt liÖu cÊu thµnh lªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ vÒ vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ x¶n suÊt ra s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn cã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
 2. 2. doanh. V× thÕ, khi ®· cã lùc lîng lao ®éng giái cïng víi d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th× ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i nãi riªng cÇn ph¶i quan t©m lµ vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô, tõ kh©u thu mua, b¶o qu¶n, sö dông, dù tr÷, ®ã lµ ®Ó nh»m võa ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, võa lµ ®Ó chèng mäi hiÖn tîng x©m ph¹m t¸i s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. §Ó thùc hiªn ®îc th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö dông kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý. XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, lµ mét sinh viªn trêng Cao §¼ng Kinh TÕ – Kü ThuËt C«ng nghiÖp I, ®¬c thùc tËp t¹i bé phËn kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i, em ®· lùa chän chuyªn ®Ò: “Tæ CHøC C¤NG T¸C KÕ TO¸N VËT LIÖU Vµ C¤NG Cô, DôNG Cô T¹I XÝ NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I” nh»m ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô, dung cô cña mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ®ång thêi rót ra bµi häc kinh nghiÖm cho b¶n th©n. KÕt cÊu b¶n chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I: ®Æc ®iÓm chung cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸I PhÇn II: thùc tr¹ng chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i PhÇn III: mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸, kiÕn nghÞ, ®Ò suÊt vµ kÕt luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i 2 2
 3. 3. 3 3
 4. 4. PhÇn I §Æc ®iÓm CHUNG CñA XÝ NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I 1 - qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1972, theo quyÕt ®Þnh sè 80/Q§-UB ngµy 27/04/1972 cña UBHC tØnh Hµ B¾c. Víi vÞ trÝ t¬ng ®èi thuËn lîi, n»m c¹nh ®êng quèc lé 1A vµ tuyÕn ®êng s¾t Hµ Néi – L¹ng S¬n, phÝa nam c¸ch thÞ x· B¾c Ninh 15km, phÝa b¾c c¸ch thÞ x· B¾c Giang 5km. §©y lµ vïng ngo¹i « cña thÞ x· B¾c Giang – n¬i tËp chung 1 sè c¬ së c«ng nghiÖp cña tØnh B¾c Giang. N»m trªn vïng ®Êt ®· ®îc ho¹ch ®Þnh ®Þa giíi cÊp ph¸t phi n«ng nghiÖp – n¬i tËp chung 1 sè má ®Êt sÐt cã tr÷ lîng lín, thuËn lîi cho c«ng nghiÖp vËt liÖu ph¸t triÓn. H¬n n÷a, n»m c¹nh trôc ®êng giao th«ng quan träng cña c¶ n- íc, xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸I cã ®iÒu kiÖn hîp t¸c kinh tÕ, cung øng vËt t, tiªu thô s¶n phÈm vµ hîp t¸c khoa häc kÕ to¸n. 2 – ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngµnh nghÒ CñA XÝ NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®éc lËp, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, s¶n phÈm chñ yÕu lµ g¹ch ngãi nung. N¨m 1994, víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt lß ®øng. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸I ®· ®i vµo x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt g¹ch theo c«ng nghÖ míi víi c«ng suÊt kho¶ng 24 triÖu viªn / 1 n¨m ( g¹ch ®· quy ®æi ). Mét sè chØ tiªu cña xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i trong 3 th¸ng cuèi n¨m 2002 4 4
 5. 5. STT chØ tiªu ®vt Quý IV/2002 Th 3 th¸ng ®Çu n¨m 2003 1 Tæng doanh thu VN§ 2.257.723.806 2.915.658.110 2 Lîi nhuËn thùc hiÖn VN§ 314.384.600 330.123.887 3 Nép ng©n s¸ch VN§ 258.859.000 258.865.000 4 Lao ®éng Ngêi 288 290 5 Thu nhËp b×nh qu©n/ngêi/th¸ng VN§ 413.240 445.900 Quy m« vèn cña xÝ nghiÖp hiÖn nay lµ: Quý IV n¨m 2002, víi tæng sè vèn: 18.389.142.300 ® Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 11.576.459.529 ® Vèn lu ®éng: 6.830.682.771 ® C¸c tµi s¶n cè ®Þnh chñ yÕu cña doanh nghiÖp tæng trÞ gi¸ 11.567.459.529 ® bao gåm: - 1 m¸y t¹o h×nh: 3.458.785.452 ® - 1 nhµ c¸ng kÝnh: 1.645.218.316 ® - 1 lß nung Tuynel: 3.214.147.245 ® - Kho chøa than vµ kho chøa ®Êt: 175.060.400 ® - 1 HÇm sÊy Tuynel: 2.889.795.353 ® - V¨n phßng lµm viÖc: 184.452.763 ® VÒ lao ®éng:Tæng sè c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp: 288 ngêi. Trong ®ã: Lao ®éng trùc tiÕp: 270 ngêi Lao ®éng gi¸n tiÕp: 18 ngêi (Trong ®ã cã 11 ®¹i häc vµ 7 trung cÊp) 3 – c¬ cÊu s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i 5 5 Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc Phßng KÕ to¸n Phßng Kü thuËt Phßng Kinh doanh §éi xe - m¸y Ph©n x­ ëng ra lß Ph©n x­ ëng nung sÊy Ph©n x­ ëng t¹o h×nh Tæ t¹o h×n h 1 Tæ t¹o h×n h 2 Tæ ®¶o c¸ng Tæ c¬ khÝ t¹o h×n Tæ xÕp goßng Tæ lß Tæ than Tæ c¬ khÝ nun g Tæ ra lß Tæ bèc xÕp Tæ khai th¸c Tæ vËn chuyÓ n
 6. 6. a – Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp - Gi¸m ®èc: Võa ®¹i diÖn cho Nhµ níc, võa ®¹i diÖn cho c«ng nh©n, Gi¸m ®èc qu¶n lý xÝ nghiÖp theo chÕ ®é mét thñ trëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp theo ®óng chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o khu vùc s¶n suÊt, phßng kÕ to¸n, thèng kª, phßng tæ chøc vµ ®iÒu hµnh toµn xÝ nghiÖp. - Phã gi¸m ®èc: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, trùc tiÕp qu¶n lý phßng kinh doanh, phßng kü thuËt, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp khi gi¸m ®èc v¾ng. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô bè trÝ, ph©n c«ng lao ®éng trong ph¹m vi xÝ nghiÖp, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ch¨m lo ®êi sèng tinh thÇn v¨n minh, trong s¹ch, trùc tiÕp ®iÒu hµnh tæ b¶o vÖ, tæ nhµ ¨n, nhµ trÎ, tham gia x©y dùng, gi¸o dôc, phæ biÕn néi quy, quy chÕ lµm viÖc, sinh ho¹t, híng dÉn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp, thùc hiªn nghiªm chØnh chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc vµ quy chÕ, néi quy cña xÝ nghiÖp. 6 6
 7. 7. - Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô giao dÞch, t×m nguån tiªu thô s¶n phÈm cho xÝ nghiÖp, thùc hiÖn chøc n¨ng Marketing, më réng m¹ng líi tiªu thô, qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp, cung cÊp th«ng tin cho Gi¸m ®èc vÒ gi¸ c¶ thÞ tr- êng vËt liÖu x©y dùng, ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, cung øng c¸c lo¹i vËt t phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô gi¸m s¸t vµ ®¶m b¶o chÊt lîng, kü thuËt cña s¶n phÈm, cung cÊp th«ng tin cho Gi¸m ®èc ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n phÈm s¶n xuÊt, kÝch thíc, mÉu m· ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ trêng. - Phßng kÕ to¸n, thèng kª: Thùc hiÖn c¶ ba chøc n¨ng: KÕ ho¹ch, kÕ to¸n, thèng kª vµ lao ®éng tiÒn l¬ng, chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. Cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh vÒ s¶n xuÊt, cung øng vËt t, kÕ ho¹ch tµi chÝnh… thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, th«ng tin kinh tÕ, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh ghi chÐp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú cña xÝ nghiÖp. Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm kÞp thêi, chÝnh x¸c, phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc ®îc chÝnh x¸c. b – §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n suÊt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i b.1. Ph©n xëng t¹o h×nh: ®îc chia thµnh 4 tæ: - Hai tæ t¹o h×nh: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra g¹ch méc (b¸n thµnh phÈm) chÞu tr¸ch nhiÖm tõ kh©u ®a ®Êt vµo m¸y cÊp liÖu ®Õn khi g¹ch méc ®îc xÕp theo quy ®Þnh trong nhµ c¸ng kÝnh. - Tæ ®¶o c¸ng: Cã nhiÖm vô ®¶o cho g¹ch méc kh« ®Òu vµ thu gom g¹ch kh« vµo n¬i quy ®Þnh. - Tæ c¬ khÝ t¹o h×nh: Cã nhiÖm vô söa ch÷a, b¶o dìng c¸c thiÕt bÞ t¹o h×nh vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan thuéc ph©n xëng t¹o h×nh. b.2. Ph©n xëng nung sÊy: §îc chia thµnh 4 tæ: - Tæ xÕp goßng: Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn g¹ch méc kh« tõ trong nhµ c¸ng kÝnh xÕp lªn goßng theo ®óng kü thuËt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ. - Tæ lß: Cã nhiÖm vô vµo lß vµ ra lß, phô tr¸ch tõ kh©u g¹ch méc ë trªn goßng, vµo hÇm sÊy, vµo lß Tuynel ®Õn khi g¹ch ra lß thµnh phÈm (g¹ch chÝn). - Tæ than: Cã nhiÖm vô nghiÒn than, vËn chuyÓn than pha vµ g¹ch méc ë kh©u t¹o h×nh vµ vËn chuyÓn lªn lß phôc vô cho c«ng viÖc nung s¶n phÈm. - Tæ c¬ khÝ nung sÊy: Cã nhiÖm vô b¶o dìng, söa ch÷a toµn bé hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ khu vùc lß nung, hÇm sÊy vµ c¸c thiÕt bÞ thuéc sù qu¶n lý cña ph©n xëng m×nh. 7 7
 8. 8. b.3.Ph©n xëng ra lß: §îc chia thµnh 2 tæ: - Tæ ra lß: Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn thµnh phÈm tõ trªn goßng ®Õn xÕp theo quy ®inh trong khu vùc kho thµnh phÈm, vÖ sinh toµn bé goßng ra lß vµ khu vùc kho thµnh phÈm. - Tæ bèc xÕp: Cã nhiÖm vô bèc xÕp g¹ch lªn ph¬ng tiÖn cña ngêi mua hµng, xuèng g¹ch khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, vÖ sinh khu vùc bèc xÕp s¶n phÈm. b.4.§éi xe, m¸y: §îc chia thµnh 2 tæ: - Tæ khai th¸c ®Êt: §îc trang bÞ mét m¸y xóc, mét m¸y ñi, mét « t« bß Mazben cã nhiÖm vô khai th¸c vËn chuyÓn ®Êt tõ vïng nguyªn liÖu cña xÝ nghiÖp. - Tæ xe vËn chuyÓn: Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn thµnh phÈm ®i tiªu thô. Phô tr¸ch ®éi xe lµ ®éi trëng, cã nhiÖm vô nh qu¶n ®èc ph©n xëng. 4 – T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. a – S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. b – Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mçi nh©n viªn kÕ to¸n trong xÝ nghiÖp - Trëng phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung, kiÓm tra c¸c c«ng viÖc cña nh©n viªn v¨n phßng. Hµng ngµy duyÖt c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt, thu, chi, vay… quan hÖ víi ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. Trùc tiÕp phô tr¸ch phÇn hµnh kÕ to¸n ng©n hµng vµ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. - KÕ to¸n vËt t, c«ng cô lao ®éng nhá: Hµng ngµy c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, dù trï vËt t, giÊy xin cÊp vËt t ®· ®îc duyÖt tiÕn hµnh viÕt phiÕu nhËp, xuÊt 8 8 Tr­ëng phßng KÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn l­ ¬ng b¶o hiÓm x· héi KÕ to¸n vËt t­ c«ng cô dông cô KÕ to¸n tæng hîp kÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n b¸n hµng, c«ng nî Quü tiÒn mÆt Kho thµnh phÈm, vËt t­, c«ng cô, dông cô
 9. 9. vËt t, gi¸m s¸t viÖc sö dông vËt t. Hµng ngµy më sæ chi tiÕt vËt t theo dâi t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá, lËp b¶ng kÕ to¸n ph©n lo¹i lªn chøng tõ ghi sæ chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi: hµng ngµy x¸c ®Þnh sè lao ®éng ®i lµm, tiÕn hµnh nghiÖm thu s¶n phÈm tõng tæ, tõng ph©n xëng, x¸c ®Þnh sè c«ng ph¸t sinh, tiÕn hµnh tÝnh c«ng cho tõng tæ vµ l¬ng b×nh qu©n mét ngêi trong tæ (theo phiÕu nghiÖm thu s¶n phÈm, sè l¬ng lao ®éng vµ ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng cho tõng bé phËn). - Më sæ theo dâi tiÒn l¬ng (thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn) cho tõng tæ, cuèi kú lËp b¶ng tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú, tÝnh trÝch BHXH cña c«ng nh©n viªn, ph©n bæ vµo c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ, cuèi kú lËp b¸o c¸o thèng kª. - KÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n tiÒn mÆt: hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· ®îc duyÖt tiÕn hµnh viÕt phiÕu thu – chi vµ ®Þnh kho¶n c¸c tµi kho¶n theo ®óng néi dung kinh tÕ ph¸t sinh. - Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ cña kÕ to¸n viªn tËp hîp, ®¨ng ký vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ, sæ c¸i. Cuèi kú lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh, ®èi chiÕu víi c¸c b¸o c¸o chi tiÕt cña c¸c kÕ to¸n kh¸c. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú. - KÕ to¸n b¸n hµng, c«ng nî: Hµng ngµy viÕt phiÕu b¸n hµng, thu tiÒn, më sæ theo dâi c«ng nî ph¶i tr¶, ph¶i thu cña kh¸ch hµng. LËp b¶ng kª ph©n lo¹i, lªn chøng tõ ghi sæ cuèi kú, lËp b¸o c¸o nhËp - xuÊt - tån kho, tÝnh thuÕ VAT, theo dâi, ®èc thóc, thu tiÒn c«ng nî. - Thñ quü: Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi ®· cã ®Çy ®ñ ch÷ ký thµnh phÇn (ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt) tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tiÒn mÆt. - Thñ kho thµnh phÈm - vËt t - c«ng cô lao ®éng: Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu nhËp, xuÊt ®· ®îc duyÖt, tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt thµnh phÈm, nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng, më thÎ kho theo dâi NhËp - XuÊt - Tån kho c¸c lo¹i thµnh phÈm, nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá vÒ mÆt sè lîng, cuèi kú tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi kÕ to¸n vËt t vµ kÕ to¸n b¸n hµng vÒ mÆt sè lîng. 5 - sæ s¸ch kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ¸p dông lµ:Chøng tõ ghi sæ S¬ ®å vÒ h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i 9 9 Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ vµ thÎ chi tiÕt Sæ c¸i Sæ c©n ®èi ph¸t sinh B¶ng tæng hîp c©n ®èi B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 10. 10. Ghi chó: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ghi vµo sæ c¸i, c¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. - Cuèi th¸ng ®èi chiÕu, kho¸ sæ, tÝnh ra tæng sè tiÒn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ lËp b¶ng c©n ®èi ®èi chiÕu ph¸t sinh. - Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. - §èi chiÕu kiÓm tra. Tæng sè ph¸t sinh Nî = Tæng sè ph¸t sinh Cã. - Tæng d Nî = Tæng d Cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau. PhÇn II Thùc tr¹ng chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i 1 - §Æc ®iÓm, yªu cÇu, nhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. 10 10 §èi chiÕu kiÓm tra Ghi hµng ngµy Ghi hµng ngµy
 11. 11. a - §Æc ®iÓm, yªu cÇu. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp s¶n suÊt g¹ch. V× vËy c¸c nguyªn liÖu vËt liÖu chñ yÕu lµ: Than bïn, than c¸m vµ ®Êt sÐt. C¸c nguyªn liÖu phô, nhiªn liÖu: Than tæ ong, x¨ng, dÇu diegen, dÇu nhít H§ 40 + 50, dÇu c«ng nghiÖp 90, dÇu CS 32 mì IC 2, mì chÞu nhiÖt,… C¸c c«ng cô lao ®éng: KhÈu trang, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, g¨ng tay, xÎng, xe c¶i tiÕn,… §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi nhanh chãng, thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm còng lµ c¬ së ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho c¸c doanh nghiÖp th× ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ, thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, sö dông vËt t. MÆt kh¸c, tæ chøc qu¶n lý tèt vËt liÖu, c«ng cô dông cô sÏ h¹n chÕ ®îc h háng, hao hôt, lµm gi¶m bít nh÷ng rñi ro thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. b – NhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Tæ chøc ghi chÐp, ph©n lo¹i vµ tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua vËt t vµ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tæ chøc ¸p dông ®óng ®¾n c¸c ph¬ng ph¸p vÒ kü thuËt, h¹ch to¸n vËt liÖu, híng dÉn, kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu (lËp chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ), më sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, thùc hiÖn kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®óng chÕ ®é, theo ®óng ph- ¬ng ph¸p quy ®Þnh nh»m b¶o ®¶m sù thèng nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o trong doanh nghiÖp. TÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng, gi¸ thÞ vËt t tõ thùc tÕ ®a vµo sö dông vµ sè liÖu ®· tiªo hao ®Ó tõ ®ã ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®· tiªo hao vµo c¸c ®èi tîng sö dông, tøc lµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c bé phËn, ®¬n vÞ sö dông vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. 2 – KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i a – Chøng tõ. 11 11
 12. 12. HiÖn nay xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i chñ yÕu nhËp kho Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô tõ mua ngoµi do ®ã gi¸ thùc tÕ Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Gi¸ thùc tÕ nhËp = Gi¸ mua trªn + ThuÕ NK + CF thu – CK, GG kho 152,153 ho¸ ®¬n (nÕu cã) mua, v/c.. HBBT L¹i Víi Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô xuÊt kho theo gi¸ thùc tÕ: Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ thùc tÕ ®¬n vÞ 152, 153 x Sè lîng 152,153 XK trong kú 152,153 XK NK theo tõng lÇn nhËp thuéc tõng lÇn nhËp Tríc khi nhËp kho Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô, dông cô ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cho qu¸ tr×nh nhËp kho th× kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c Ho¸ ®¬n (GTGT), (Chøng tõ gèc), Sau ®ã míi c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo phiÕu NhËp kho (MÉu sè 01 - VT), XuÊt kho (MÉu sè 02 - VT) … 12 12
 13. 13. Sau ®©y lµ mÉu Ho¸ ®¬n (GTGT) mµ hiÖn nay XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®ang sö dông. BiÓu sè 1a: Ho¸ ®¬n (gtgt) Liªn 2: (Giao kh¸ch hµng) MÉu sè 01 – GTKT – 3LL Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 DU/01 - B §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Th¬ng m¹i TiÒn Phong §Þa chØ: B¾c giang. Sè tµi kho¶n: ………………… §iÖn tho¹i: ………M· sè: ……………………….. Hä vµ tªn ngêi mua hµng: NguyÔn ThÕ §iÒn. §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. §Þa chØ: B¾c giang. Sè TK:……………………….. H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm. M· sè: 2400152089 – 1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 Than c¸m 6 TÊn 143,368 247.619 35.500.640 Céng tiÒn hµng 35.500.640 ThuÕ suÊt GTGT: 5% tiÒn thuÕ GTGT 1.775.032 Tæng sè tiÒn thanh to¸n 37.275.672 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba m¬i b¶y triÖu, hai tr¨m b¶y m¬i n¨m ngh×n, s¸u tr¨m b¶y hai ®ång Ngêi mua hµng kÕ to¸n trëng thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn NguyÔn Hoµi Thu Hµ Huy Ph¬ng C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng (biÓu sè 1a), kÕ to¸n. Lµm c¨n cø ®Ó viÕt phiÕu nhËp kho. Tríc khi viÕt phiÕu nhËp kho th× hai bªn lµm biªn b¶n giao nhËn 13 13
 14. 14. vËt t. ViÖc kiÓm nhËn do thñ kho thùc hiÖn. C¬ së kiÓm nhËn lµ ho¸ ®¬n cña ng- êi cung cÊp. BiÓu sè 2a: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc biªn b¶n giao nhËn vËt t H«m nay vµo håi: 10h ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 I. §¹i diÖn bªn giao. 1. ¤ng: TriÖu §¨ng – C«ng ty th¬ng m¹i TiÒn Phong – B¾c giang. II. §¹i diÖn bªn nhËn 1. ¤ng: Lª HiÒn 2. ¤ng: D¬ng V¨n Hång - Thñ kho. 3. Bµ: NguyÔn ThÞ Håi - VËt t. Cïng nhau kiÓm tra giao nhËn sè lîng, chÊt lîng vËt t cô thÓ nh sau: III. Sè lîng, chñng lo¹i: Than c¸m 6. 22. ChuyÕn « t« = 143,368 tÊn. (Mét tr¨m bèn m¬i ba tÊn, ba tr¨m s¸u m¬i t¸m kg) IV. ChÊt lîng: ®¶m b¶o. Chóng t«i cïng nhau thèng nhÊt ký giao nhËn. §¹i diÖn bªn giao VËt t B¶o vÖ Thñ kho TriÖu §¨ng NguyÔn ThÞ Håi Lª HiÒn D¬ng V¨n Hång C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng vµ biªn b¶n giao nhËn vËt t, kÕ to¸n vËt t viÕt phiÕu nhËp kho theo sè vËt liÖu thùc tÕ. BiÓu sè 3a: 14 14
 15. 15. §¬n vÞ: XÝ nghiÖp phiÕu nhËp kho MÉu sè 01 - VT g¹ch ngãi Hång Th¸i Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 (Q§ sè1141 §Þa chØ: B¾c Giang Nî: TK 152 TC/Q§/C§KT ngµy Cã: TK 331 1 - 11 - 1995 BTC Hä vµ tªn ngêi mua hµng: NguyÔn ThÕ §iÒn Theo hîp ®ång sè: 18 - ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2002 NhËp t¹i kho: VËt liÖu chÝnh. Stt Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝn h Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 Than c¸m 6 TÊn 143.368 143.368 247.619 35.500.640 Céng tiÒn hµng 35.500.640 ThuÕ 5% 1.772.032 Céng 37.275.672 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m¬i b¶y triÖu, hai tr¨m b¶y m¬i n¨m ngh×n, s¸u tr¨m b¶y m¬i hai ®ång Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n trëng Ngêi giao hµng Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn §Æng Nam TriÖu §¨ng D¬ng V¨n Hång Hµ Phong BiÓu sè 1b: Ho¸ ®¬n b¸n hµng MÉu sè: 02 - GTGT 3 LL Liªn 2: (Giao kh¸ch hµng) BX/01 - B 15 15
 16. 16. Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n P & V §Þa chØ: 7B Ng« Th× NhËm - Hµ Néi. Sè tµi kho¶n:………………… §iÖn tho¹i: ………………………….. M· sè: 0100981645 - 1 Hä tªn ngêi mua hµng: Hoµng V¨n Tuyªn §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i §Þa chØ: B¾c Giang. Sè tµi kho¶n: …………………. H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm. M· sè: 2400152089 - 1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 1. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Bé 4 42.000 168.000 2. G¨ng tay v¶i §«i 29 2.800 81.200 3. KhÈu trang ChiÕ c 42 1.000 42.000 Céng tiÒn hµng ho¸, dÞch vô 291.200 Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m chÝn m¬i mèt ngh×n hai tr¨m ®ång. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) Hoµng V¨n Tuyªn NguyÔn ThÞ Thanh Hoµng Anh TuÊn 16 16
 17. 17. BiÓu sè 2b: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc biªn b¶n Giao nhËn vËt t H«m nay vµo håi: 14h ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2002 I. §¹i diÖn bªn giao: 1. ¤ng: Hoµng V¨n Tuyªn - C¸n bé vËt t xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i II. §¹i diÖn bªn nhËn: 1. ¤ng: D¬ng V¨n Hång -Thñ kho 2. ¤ng: NguyÔn Trung S¬n - C¸n bé kü thuËt 3. Bµ: NguyÔn ThÞ Håi - VËt t Cïng nhau kiÓm tra giao nhËn sè lîng, chÊt lîng vËt t cô thÓ nh sau: III. Sè lîng, chñng lo¹i: 1. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng: Sè lîng: 4 bé 2. G¨ng tay v¶i: Sè lîng: 29 ®«i 3. KhÈu trang: Sè lîng: 42 chiÕc IV. ChÊt lîng: Tèt Chóng t«i cïng nhau thèng nhÊt ký giao nhËn. §¹i diÖn bªn giao ®¹i diÖn bªn nhËn §¹i diÖn bªn giao VËt t Kü thuËt Thñ kho Hoµng V¨n Tuyªn NguyÔn ThÞ Håi NguyÔn Trung S¬n D¬ng V¨n Hång 17 17
 18. 18. BiÓu sè 3b: §¬n vÞ: XÝ nghiÖp phiÕu nhËp kho Sè 09 MÉu sè 01 - VT g¹ch Hång Th¸i Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002 (Q§ sè 1141 - §Þa chØ: B¾c Giang Nî: TK 153 TC/QD/C§KT Cã: TK 331 Hä tªn ngêi mua hµng: Hoµng V¨n Tuyªn Theo hîp ®ång sè: 21 - ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002 NhËp t¹i kho: XÝ nghiÖp (c«ng cô dông cô) STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Bé 4 4 42.000 168.000 2. G¨ng tay v¶i §«i 29 29 2.800 81.200 3. KhÈu trang ChiÕc 42 42 1.000 42.000 Céng 291.200 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m chÝn mèt ngh×n hai tr¨m ®ång. Phô tr¸ch cung tiªu kÕ to¸n trëng thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn §Æng Nam Hµ Phong BiÓu sè 1C: ho¸ ®¬n (gtgt) MÉu sè 01 - 18 18
 19. 19. Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng) GTJT - 3LL DU/01 - B Ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002 §¬n vÞ b¸n hµng: Doanh nghiÖp t nh©n TuyÕt Ly §Þa chØ: B¾c Giang. Sè tµi kho¶n:………………… §iÖn tho¹i: M· sè: …………………………………. Hä tªn ngêi mua hµng: §oµn Ph¬ng H»ng. §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i. §Þa chØ: B¾c giang. Sè tµi kho¶n: ………………… H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm. M· sè: 2400152089 - 1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 DÇu nhít LÝt 45 10.910 490.950 DÇu c«ng nghiÖp LÝt 160 11.000 1.760.000 DÇu Diªgen lÝt 1604 3.755 6.023.020 Céng tiÒn hµng 8.273.970 ThuÕ suÊt GTGT: 10% tiÒn thuÕ GTGT 827.397 Tæng tiÒn thanh to¸n 9.101.367 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ChÝn triÖu mét tr¨m linh mét ngh×n ba tr¨m s¸u m¬i b¶y ®ång Ngêi mua hµng kÕ to¸n trëng thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) §oµn Ph¬ng H»ng Hoµng TuyÕt Nhung Hµ H¶i Nam BiÓu sè 2C: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc biªn b¶n giao nhËn vËt t 19 19
 20. 20. H«m nay vµo håi: 9h ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002 I. §¹i diÖn bªn giao: 1. ¤ng: Hoµng Minh Qu©n - doanh nghiÖp t nh©n TuyÕt Ly II. §¹i diÖn bªn nhËn: 1. ¤ng: D¬ng V¨n Hång - Thñ kho 2. ¤ng: NguyÔn Minh Kh¸nh - qu¶n ®èc ph©n xëng nung sÊy. 3. Bµ: NguyÔn ThÞ Håi - VËt t Cïng nhau kiÓm tra giao nhËn sè lîng, chÊt lîng vËt t cô thÓ nh sau: III. Sè lîng, chñng lo¹i: 1. DÇu nhít H§ 40 - 45 lÝt 2. DÇu c«ng nghiÖp 90 - 160 lÝt 3. DÇu diªgen - 1640 lÝt IV. ChÊt lîng: ®¶m b¶o Chóng t«i cïng nhau thèng nhÊt ký giao nhËn ®¹i diÖn bªn giao ®¹i diÖn bªn nhËn VËt t Qu¶n ®èc PX Thñ kho Hoµng Minh Qu©n NguyÔn ThÞ Håi NguyÔn Minh Kh¸nh D¬ng V¨n Hång 20 20
 21. 21. BiÓu sè 3C: §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch phiÕu nhËp kho Sè 06 MÉu sè 01 - VT ngãi Hång Th¸i Ngµy 07 th¸ng10 n¨m 2002 (Q§ sè 1141 - §Þa chØ: B¾c Giang Nî: TK 152 TC/Q§/C§KT) Cã: TK331 Ngµy 1 - 11 - 1995 BTC Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn ThÕ §iÒn Theo H§ sè 14 ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002 NhËp t¹i kho: Nhiªn liÖu STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1. DÇu nhít H§ 40 LÝt 45 45 10.910 490.950 2. DÇu c«ng nghiÖp 90 LÝt 160 160 11.000 1.760.000 3. DÇu ®iªzen LÝt 1640 1640 3.755 6.023.020 Céng tiÒn hµng 8.273.970 ThuÕ VAT 10% 827.390 Céng 9.101.367 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ChÝn triÖu mét tr¨m linh mét ngh×n ba tr¨m s¸u m¬i b¶y ®ång. Ngµy 07/01/2002 Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n trëng Ngêi giao hµng Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)(Ký, ghi râ hä tªn)(Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn §Æng Nam Hoµng Minh Qu©n D¬ng V¨n Hång Hµ Phong Tríc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt theo ®Þnh møc hay theo mét hîp ®ång kinh tÕ th× bé phËn phßng kü thuËt hay c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt sÏ viÕt “PhiÕu ®Ò xuÊt vËt t” theo ®óng sè lîng, chÊt lîng yªu cÇu cña hîp ®ång hay theo ®Þnh møc. C¸c phiÕu ®Ò xuÊt vËt t do c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ®a lªn phßng kü thuËt, phßng kü thuËt sÏ ®a lªn Gi¸m ®èc duyÖt, sau ®ã mang ®Õn phßng kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®îc chia thµnh 2 liªn: 1 liªn lu t¹i phßng vËt t, cßn liªn kia ®a lªn cho qu¶n ®èc ph©n xëng mang ®Õn kho lÜnh råi l¹i giao cho thñ kho. §Þnh kú kÕ to¸n xuèng kho ®Ó nhËn c¸c chøng tõ ®ã cïng víi c¸c chøng tõ nhËp kh¸c cã liªn quan. Gi¸ thùc tÕ vËt t xuÊt kho: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p: NhËp tríc - xuÊt tríc: xuÊt hÕt sè nhËp míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng l« hµng xuÊt. V× vËy, kÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô, dông cô xuÊt kho. BiÓu sè 4a: 21 21
 22. 22. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi phiÕu ®Ò xuÊt vËt t Hång Th¸i KÝnh göi: gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Bé phËn: Ph©n xëng nung sÊy §Ò nghÞ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cÊp duyÖt STT Tªn vËt t §VT Sè lîng Néi dung Ghi chó 1. Than c¸m 6 TÊn 81,5 Pha vµ nung g¹ch 2. … … … … Céng Ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2002 Phßng kü thu©t CNSX Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp NguyÔn Trung S¬n Hµ Phong BiÓu sè 5a: XN g¹ch ngãi PhiÕu xuÊt kho Sè 28 MÉu sè 02 - VT Hång Th¸i Ngµy 24 th¸ng10 n¨m 2002 Q§ sè 999TC/Q§/C§KT Nî: TK 621 Ngµy 02 - 11 - 1996 Cã: TK 152 cña BTC Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn V¨n N«ng Lý do xuÊt kho: Pha vµ nung g¹ch XuÊt t¹i kho: VËt liÖu chÝnh STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸chphÈm chÊt, vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1. Than c¸m 6 TÊn 81,5 81,5 247.619 20.180.984 Céng 20.180.984 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu mét tr¨m t¸m m¬i ngh×n chÝn tr¨m bèn m¬i t¸m ®ång. XuÊt, ngµy 24/10/2002 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñ kho (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn ) (Ký, ghi râ hä tªn)(Ký, ghi râ hä tªn) Hµ Phong §Æng Nam NguyÔn ThÕ §iÒn NguyÔn V¨n D¬ng V¨n N«ng Hång 22 22
 23. 23. BiÓu sè 4b: XN g¹ch ngãi phiÕu ®Ò xuÊt vËt t Hång th¸i KÝnh göi: gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Bé phËn: Ph©n xëng ra lß (tæ bèc xÕp) §Ò nghÞ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cÊp duyÖt STT Tªn vËt t §VT Sè lîng Néi dung Ghi chó 1. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Bé 4 XuÊt cho tæ bèc xÕp 2. G¨ng tay v¶i §«i 15 XuÊt cho tæ bèc xÕp 3. KhÈu trang ChiÕ c 15 XuÊt cho tæ bèc xÕp Céng Ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2002 Qu¶n ®èc ph©n xëng Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp NguyÔn V¨n Kiªn Hµ phong BiÓu sè 5b: PhiÕu xuÊt kho Sè 67 MÉu sè 02 - VT Q§ Ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2002 Nî TK 627 Sè 999 TC/Q§/C§KT Cã TK 153 Ngµy 02/11/1996 cña BTC Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Kiªn Lý do xuÊt kho: ChuyÓn, bèc xÕp g¹ch ra b·i thµnh phÈm XuÊt t¹i kho: C«ng cô dông cô STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Bé 4 4 42.000 168.000 2. G¨ng tay §«i 15 15 2.800 42.000 3. KhÈu trang ChiÕc 15 15 1.000 15.000 Céng 225.000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i n¨m ngh×n ®ång. XuÊt, ngµy 28/10/2002 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñ kho (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)(Ký, ghi râ hä tªn) Hµ Phong §Æng Nam NguyÔn ThÕ §iÒn NguyÔn V¨n D¬ng V¨n Kiªn Hång 23 23
 24. 24. BiÓu sè 4c: XN g¹ch ngãi phiÕu ®Ò xuÊt vËt t Hång Th¸i KÝnh göi: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Bé phËn: §éi xe m¸y §Ò nghÞ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cÊp duyÖt STT Tªn vËt t §VT Sè Lîng Néi dung Ghi chó 1. DÇu nhít H§ 40 LÝt 24 Bæ sung ®éng c¬ C100 2. DÇu §iªzen LÝt 200 ñi ®Êt phôc vô s¶n xuÊt Céng Ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2002 §éi trëng ®éi xe m¸y Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp TrÇn M¹nh Tïng Hµ Phong BiÓu sè 5c: PhiÕu xuÊt kho Sè 11 MÉu sè 02 - VT Q§ Ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2002 Nî TK 627 sè 999TC/Q§/C§KT Cã TK 152 Ngµy 02/11/1996 BTC Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn M¹nh Tïng Lý do xuÊt kho: Ch¹y m¸y ñi & ®éng c¬ C100 XuÊt t¹i kho: Nhiªn liÖu STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1. DÇu nhít H§ 40 LÝt 24 24 10.910 261.840 2. DÇu ®iªzen LÝt 200 200 3.755 751.000 Céng 1.012.840 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu kh«ng tr¨m mêi hai ngh×n t¸m tr¨m bèn m¬i ®ång. XuÊt, ngµy 28/10/2002 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñ kho (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký ghi râ hä tªn) Hµ Phong §Æng Nam NguyÔn ThÕ §iÒnNguyÔn M¹nh D¬ng V¨n Tïng Hång §èi víi phÕ liÖu thu håi: 24 24
 25. 25. ë xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i, c¸c phÕ liÖu thu håi gåm: c¸c lo¹i g¹ch vì, … xÝ nghiÖp kh«ng lµm c¸c thñ tôc nhËp kho phÕ liÖu thu håi. Sau mçi chu kú s¶n xuÊt, phÕ liÖu ®îc lÊy ra tõ ph©n xëng s¶n xuÊt råi nhËp th¼ng vµo kho (b·i) phÕ liÖu mµ kh«ng qua mét h×nh thøc kiÓm tra (c©n, ®Õm,…) nµo c¶. Tøc lµ kh«ng cã sæ s¸ch nµo ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp kho phÕ liÖu thu håi. * Thñ tôc xuÊt b¸n phÕ liÖu: Ngêi mua hµng vµo phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n tiÒn mÆt sÏ viÕt phiÕu thu, theo ®óng sè tiÒn cña sè phÕ liÖu cña ngêi mua hµng yªu cÇu. Sau ®ã kh¸ch hµng sÏ mang phiÕu thu sang phßng kinh doanh, kÕ to¸n b¸n hµng kiªm thñ quü sÏ viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng giao cho kh¸ch hµng (Liªn 2). Kh¸ch hµng sÏ cÇm ho¸ ®¬n nµy xuèng kho, thñ kho sÏ viÕt cho kh¸ch hµng ho¸ ®¬n ®á (Liªn 3) vµ suÊt phÕ liÖu cho kh¸ch hµng theo ®óng sè lîng trong ho¸ ®¬n. BiÓu sè 6: §¬n vÞ: XN g¹ch phiÕu thu QuyÓn sè 01 MÉu sè 01 - TT ngãi Hång Th¸i Ngµy 29 - 10 - 2002 Sè 218 Q§ sè 1141 - Nî:...... TC/Q§/C§KT Cã:...... Ngµy 01/11/1995 cña BTC Hä tªn ngêi nép tiÒn: Hoµng Ngäc Anh §Þa chØ: ViÖt Yªn - B¾c Giang Lý do nép: Mua phÕ liÖu cña xÝ nghiÖp Sè tiÒn: 1.200.000 ® (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m ngh×n ®ång. Kem theo 2 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m ngh×n ®ång. Ngµy 29/10/2002 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nép (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Hµ Phong §Æng Nam §ç thÞ Liªn NguyÔn Th¸i Hµ Hoµng Ngäc Anh b - KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i XN g¹ch Hång Th¸i. 25 25
 26. 26. Trong thùc tÕ hiÖn nay, tuú theo t×nh h×nh kinh doanh cô thÓ, yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét trong ba ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®· dïng ph¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. C«ng viÖc nµy ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi t¹i kho vµ c¶ bé phËn kÕ to¸n. ë kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè lîng, cßn bé phËn kÕ to¸n theo dâi c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ c¶ cña vËt t. - Ph¬ng ph¸p thÎ song song Theo ph¬ng ph¸p nµy, ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp - xuÊt - tån kho VL- CCDC ë kho ph¶i më thÎ kho ®Ó ghi chÐp vÒ mÆt sè lîng vµ ë phßng kÕ to¸n ph¶i më sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt VL- CCDC ®Ó ghi chÐp vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt NVL- CCDC theo ph¬ng ph¸p thÎ song song Ghi chó : Ghi hµng ngµy : §èi chiÕu : Ghi cuèi th¸ng - KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë kho: 26 26 ThÎ kho PXK PNK ThÎ (sæ) chi tiÕt B¶ng kª tæng hîp nhËp , xuÊt, tån Sæ kÕ to¸n tæng hîp liªn quan
 27. 27. Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu N - X ®Ó tÝnh ra sè tån kho b»ng viÖc ghi vµo thÎ kho (thÎ kho ®îc më chi tiÕt cho tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô). §Þnh kú 5- 7 ngµy, thñ kho chuyÓn toµn bé phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt kho cho kÕ to¸n vËt t. ë ®©y, thñ kho cã nhiÖm vô b¶o qu¶n toµn vÑn sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i cña tõng thø vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ó s½n sµng cÊp ph¸t kÞp thêi cho ph©n xëng vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong xÝ nghiÖp. BiÓu sè 7a: §¬n vÞ: XN g¹ch ThÎ kho MÉu sè: 06 - VT ngãi Hång Th¸i Q§ sè 1141 - TC/C§KT Tªn kho: VËt liÖu chÝnh ngµy 01/11/1995 cña BTC Tê sè: 01………… LËp thÎ ngµy: 01 th¸ng 11 n¨m 2002 - Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t: Than c¸m 6 - §¬n vÞ tÝnh: TÊn Ngµy nhËp, xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng X¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè phiÕu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt Quý III mang sang 2,99 04/10/02 02 04/10 XuÊt cho Anh N«ng 0,6 08/10/02 07 08/10 XuÊt cho Anh N«ng 0,6 13/10/02 12 13/10 XuÊt cho Anh Hïng 0,84 15/10/02 10 15/10 CTy TM TiÒn Phong nhËp 143,368 19/10/02 20 19/10 XuÊt cho Anh M¹nh 0,95 24/10/02 24 24/10 XuÊt cho Anh N«ng 81,5 Céng 143,368 84,49 61,868 BiÓu sè 7b: §¬n vÞ: XN g¹ch ngãi thÎ kho MÉu sè: 06 - VT Hång Th¸i Q§ sè 1141 - TC/C§KT Tªn kho: C«ng cô dông cô ngµy 01/11/1995 cña BTC Tê sè: 01…….. 27 27
 28. 28. LËp thÎ ngµy: 01 th¸ng 11 n¨m 2002 - Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t: QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng - §¬n vÞ tÝnh: Bé Ngµy nhËp, xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng X¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè phiÕu Ngµy th¸ng NhËp XuÊ t Tån NhËp XuÊ t Quý III mang sang 3 27/10 09 27/10 Anh Tuyªn 4 28/10 67 28/10 Anh Kiªn 4 Céng 4 4 3 BiÓu sè 7c: §¬n vÞ: XN g¹ch ngãi thÎ kho MÉu sè: 06 - VT Hång Th¸i Q§ sè 1141 - TC/C§KT Tªn kho: Nhiªn liÖu ngµy 01/11/1995 cña BTC Tê sè: 01………. LËp thÎ ngµy: 01 th¸ng 11 n¨m 2002 - Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t: DÇu §iªzen - §¬n vÞ tÝnh: LÝt Ngµy nhËp, xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng X¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè phiÕu Ngµy th¸ng NhË p XuÊ t TånNhË p XuÊt Quý III mang sang 45 05/10 03 XuÊt cho Anh B¾c 25 06/10 05 XuÊt cho ChÞ §¸ng 20 07/10 06 07/10 DN t nh©n TuyÕt Ly 1640 12/10 11 12/10 Anh Tïng 200 23/10 27 23/10 Anh H¶i 154 31/10 47 31/10 Anh TuÊn 18 Céng 1640 417 1232 - KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë bé phËn kÕ to¸n. §Þnh kú, kÕ to¸n vËt t xuèng kho lÊy chøng tõ gèc (phiÕu nhËp, xuÊt kho vËt t) ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo sæ chi tiÕt. Sæ nµy ®îc më ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh NhËp - XuÊt - Tån cña tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo tõng kho cho c¶ n¨m. Ngoµi ra, tríc khi vµo “sæ chi tiÕt vËt t “ ph¶i lËp b¶ng kª nhËp, xuÊt theo tõng thø vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Tuy nhiªn ë xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i kh«ng dïng mÉu “B¶ng kª NhËp, B¶ng kª XuÊt” nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô mµ dïng mét mÉu riªng lµ: “B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n”. MÉu b¶ng kª nµy ®îc më 28 28
 29. 29. riªng cho c¸c tµi kho¶n. §èi víi t×nh h×nh nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã c¸c b¶ng kª sau: - B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n. Nî TK 152 (NhËp nguyªn vËt liÖu). - B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n. Cã TK 152 (XuÊt nguyªn vËt liÖu). - B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n. Nî TK 153 (NhËp c«ng cô, dông cô). - B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n. Cã TK 153 (XuÊt c«ng cô, dô 29 29
 30. 30. KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
 31. 31. KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
 32. 32. BiÓu sè 8a: Së x©y dùng B¾c Giang B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n……nî TK 152 XN g¹ch ngãi Hång Th¸i Th¸ng 10 n¨m 2002 Tê sè: 01 Chøng tõ Néi dung Ghi Nî Ghi Cã … c¸c tµi kho¶n Ngµy th¸ng Sè hiÖu TK 133 TK152 TK 111 TK 331 TK … TK … 03 - 10 - 02 01 C«ng ty Xi m¨ng BG nhËp 285.715 5.714.285 6.000.000 06 - 10 - 02 02 C«ng ty Lª Phong nhËp 1.100.000 22.000.000 23.100.000 06 - 10 - 02 03 XN c¬ khÝ L¹ng Giang nhËp 72.500 1.450.000 1.522.500 06 - 10 - 02 04 ¤ng sö nhËp 24.000 480.000 504.000 06 - 10 - 02 05 Anh Tuyªn nhËp 19.020 614.980 634.000 07 - 10 - 02 06 DN t nh©n TuyÕt Ly nhËp 827.397 8.273.970 9.101.367 07 - 10 - 02 07 Anh Phïng nhËp 75.540 816.460 892.000 09 - 10 - 02 08 DN TrÇn §øc Anh nhËp 418.380 4.603.620 5.022.000 10 - 10 - 02 09 Anh Tuyªn nhËp 13.440 434.560 448.000 15 - 10 - 02 10 C«ng ty KDTM TiÒn Phong nhËp 1.775.032 35.500.640 37.275.672 16 - 10 - 02 11 Anh Tuyªn nhËp 230.455 2.304.545 2.535.000 23 - 10 - 02 12 Anh Tuyªn nhËp 136.364 1.363.640 1.500.004 … … … … … … … 31 - 10 - 02 34 DN t nh©n KhiÕt Phong nhËp 1.415.371 28.308.449 29.723.820 Céng 31 / 10 / 02 6.148.497 115.126.812 40.609.307 80.666.002 BiÓu sè 8b: Së x©y dùng B¾c giang b¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n…Cã TK 152 XÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i Th¸ng 10 n¨m 2002 Tê sè: 01 Chøng tõ Néi dung Ghi Nî KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
 33. 33. Ghi cã TK 152 Ngµy, th¸ng Sè hiÖ u TK 627 TK 1422 TK 141 TK 111 TK 1543 TK 241 TK 621 03/10/02 01 XuÊt cho Anh Kiªn 96.840 96.840 04/10/02 02 XuÊt cho Anh N«ng 156.000 156.000 05/10/02 03 XuÊt cho Anh B¾c 109.100 109.100 06/10/02 04 XuÊt cho Anh Xu©n 564.000 564.000 06/10/02 05 XuÊt cho ChÞ §¸ng 75.600 75.600 07/10/02 06 XuÊt cho Anh Kiªn 1.267.132 767.132 500.000 08/10/02 07 XuÊt cho Anh N«ng 156.000 156.000 … … … … … … … ... ... ... ... 12/10/02 11 XuÊt cho Anh Tïng 1.012.840 1.012.840 13/10/02 12 XuÊt cho Anh Hïng 207.999 207.999 … … … … … … ... ... ... ... ... 19/10/02 20 XuÊt cho Anh M¹nh 235.238 235.238 23/10/02 27 XuÊt cho Anh H¶i 578.270 578.270 24/10/02 28 XuÊt cho Anh N«ng 20.180.984 20.180.948 26/10/02 29 XuÊt cho Anh Kiªn 300.000 300.000 27/10/02 30 XuÊt cho Anh H¶i 6.310.376 6.310.376 28/10/02 31 XuÊt cho Anh HiÒn 18.870.500 08.807.500 30/10/02 32 XuÊt cho ChÞ §¸ng 156.000 156.000 … … … … … ... ... ... ... 31/10/02 47 XuÊt cho Anh Tïng 67.590 67.590 Céng 99.420.609 16.104.945 1.000.000 4.490.530 312.000 564.000 6.310.376 70.638.758 BiÓu sè 8c: së x©y dùng tØnh b¾c giang b¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n...Nî Tk 153 XN g¹ch ngãi Hång Th¸i Th¸ng 10 n¨m 2002 Tê sè: 01 Chøng tõ Néi dung Ghi Nî Ghi cã ... c¸c tµi kho¶n 33
 34. 34. Ngµy th¸ng Sè hiÖu TK 133 TK 153 TK 111 TK 331 TK ... TK ... 04/10 01 Anh Tuyªn nhËp 69.000 69.000 05/10 02 Anh Phïng nhËp 175.000 175.000 07/10 03 Anh §iÒn nhËp 30.000 30.000 09/10 04 Anh TuÊn nhËp 76.000 76.000 15/10 05 Anh Linh nhËp 15.900 15.900 16/10 06 Anh Phïng nhËp 198.300 198.300 19/10 07 Anh Tuyªn nhËp 181.293 181.293 24/10 08 Anh TuÊn nhËp 122.900 122.900 27/10 09 Anh Tuyªn nhËp 291.200 291.200 Céng 31/10/2002 1.159.593 852.493 307.100 BiÓu sè 8d: së x©y dùng tØnh b¾c giang b¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n ... cã tk 153 XN g¹ch ngãi Hång Th¸i Th¸ng 10 n¨m 2002 Tê sè: 01 Chøng tõ Néi dung Ghi cã Ghi Nî ... c¸c tµi kho¶n Ngµy th¸ng Sè hiÖu TK 153 TK 627 TK 642 TK 241 TK ... 05/10 01 XuÊt cho Anh Kiªn 106.800 106.800 07/10 02 XuÊt cho Anh B¾c 76.000 76.000 08/10 03 XuÊt cho Anh B¾c 48.000 48.000 08/10 04 XuÊt cho Anh N«ng 45.550 45.550 09/10 05 XuÊt cho Anh M¹nh 47.800 47.800 34
 35. 35. 10/10 06 XuÊt cho Anh Hïng 54.000 54.000 15/10 07 XuÊt cho Anh Hng 166.800 166.800 20/10 08 XuÊt cho Anh Tïng 149.500 149.500 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28/10 67 XuÊt cho Anh Kiªn 225.000 225.000 31/10 68 XuÊt cho ChÞ §¸ng 207.800 207.800 3.057.550 2.430.000 76.000 551.550 BiÓu sè 9a: §¬n vÞ: XN g¹ch ngãi sæ chi tiÕt vËt t MÉu sè: 17 - VT Hång Th¸i TK152: Nguyªn liÖu - VËt liÖu Q§ liªn bé TCKT - TG Tõ ngµy 01/10/ ®Õn 30/10/02 Sè 583 - LB Danh ®iÓm vËt t: ......................................................Sè thÎ:................ Tªn vËt t: Than c¸m 6 Sè tê: ................. Nh·n hiÖu quy c¸ch: ............................................................................. §¬n vÞ tÝnh: TÊn .........................Gi¸ kÕ ho¹ch:........................... Kho: VËt liÖu chÝnh Chøng tõ TrÝch yÕu Tµi kho¶n ®èi øng NhËp XuÊt Tån Ghi chóNgµy Sè Sè lîng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Sè l- îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Sè lîng Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Quý III mang sang 2,99 770.400 04/10/02 02 XuÊt cho Anh N«ng 331 0,6 260.000 156.000 2,39 621.400 35
 36. 36. 08/10/02 07 XuÊt cho Anh N«ng 331 0,6 260.000 156.000 1,79 645.400 13/10/02 12 XuÊt cho Anh Hïng 331 0,84 260.000 218.400 0,95 247.000 15/10/02 10 Cty TM TiÒn Phong nhËp 621 143,368 247.619 35.500.640 144,318 35.747.640 19/10/02 20 XuÊt cho Anh M¹nh 331 0,95 260.000 247.000 143,368 35.500.640 24/10/02 XuÊt cho Anh N«ng 331 81,5 247.619 20.180.948 61,868 15.319.692 BiÓu sè 9b: §¬n vÞ: XN g¹ch ngãi sæ chi tiÕt vËt t MÉu sè 17 - VT Hång Th¸i TK152:Nguyªn liÖu - VËt liÖu Q§ liªn bé TC TK - TG Tõ ngµy 01/10 ®Õn 30/10/02 Sè 583 - LB Danh ®iÓm vËt t: ................................................... Sè thÎ: ............. Tªn vËt t: ...............DÇu ®iªzen Sè tê: 03 Nh·n hiÖu quy c¸ch: ......................................................................... §¬n vÞ tÝnh: LÝt Gi¸ kÕ ho¹ch: ......................... Kho: Nhiªn liÖu Chøng tõ TrÝch yÕu Tµi kho¶n ®èi øng NhËp XuÊt Tån Ghi chó Ngµy Sè Sè l- îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Sè l- îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Sè l- îng Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Quý III mang sang 45 170.100 05/10/02 03 XuÊt cho Anh B¾c 331 25 3780 94.500 20 75.600 06/10/02 05 XuÊt cho ChÞ §¸ng 331 20 3780 75.600 0 0 07/10/02 06 DN t nh©n TuyÕt Ly nhËp 621 1604 3755 6.023.020 1.604 6.023.020 12/10/02 11 XuÊt cho Anh Tïng 331 200 3755 751.000 1.404 5.272.020 36
 37. 37. 23/10/02 27 XuÊt cho Anh H¶i 331 154 3755 578.270 1.250 4.693.750 31/10/02 XuÊt cho Anh Tïng 331 18 3755 67.590 1.232 4.626.160 BiÓu sè 9c: §¬n vÞ: XN g¹ch ngãi Sæ chi tiÕt vËt t MÉu sè 17 - VT Hång Th¸i TK152: Nguyªn liÖu - vËt liÖu Q§ liªn bé TC TK - TG Tõ ngµy 01/10 ®Õn 30/10/02 Sè 583 - LB Danh ®iÓm vËt t: ......................................................Sè thÎ:............ Tªn vËt t: ................QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Sè tê: .............. Nh·n hiÖu quy c¸ch: ......................................................................... §¬n vÞ tÝnh: Bé Gi¸ kÕ ho¹ch: .............................. Kho: C«ng cô dông cô. Chøng tõ TrÝch yÕu Tµi kho¶n ®èi øng NhËp XuÊt Tån Ghi chó Ngµy Sè Sè l- îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Sè l- îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Sè l- îng Thµnh tiÒn 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Quý III mang sang 3 126.000 27/10/02 12 Anh Tuyªn nhËp 621 4 42.000 168.000 7 294.000 28/10/02 67 XuÊt cho Anh Kiªn 331 4 42.000 168.000 3 126.000 37
 38. 38. KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
 39. 39. 3 - kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. a - KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu- c«ng cô dông cô a.1 - KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu §Ó theo dâi tæng qu¸t t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n më TK 152 - "Nguyªn liÖu, vËt liÖu". KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK nµy nh sau: - TK 152 "Nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bªn Nî: ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm t¨ng nguyªn vËt liÖu t¹i kho trong kú (mua ngoµi tù s¶n xuÊt, ngêi gãp vèn, ph¸t hiÖn thõa ®¸nh gi¸ t¨ng...) Bªn Cã: ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm gi¶m nguyªn vËt liÖu t¹i kho trong kú (xuÊt dïng, xuÊt b¸n, xuÊt gãp liªn doanh, thiÕu hôt, chiÕt khÊu ®îc hëng...) D Nî: gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho TK152 kh«ng quy ®Þnh c¸c TK cÊp 2. Tuy nhiªn, tuú thuéc yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, TK152 cã thÓ ®îc më thµnh c¸c TK chi tiÕt theo tõng lo¹i, nhãm, thø vËt liÖu. + TK1521 - nguyªn vËt liÖu chÝnh. + TK1522 - vËt liÖu phô + TK1523 - nhiªn liÖu + TK1524 - phô tïng thay thÕ + TK1525 - vËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n + TK1528 - vËt liÖu kh¸c Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n nh: TK 331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n, TK 151- Hµng mua ®ang ®i ®êng, TK 141- T¹m øng, TK 133- ThuÕ VAT khÊu trõ,... Cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nhËp - xuÊt NVL theo s¬ ®å sau: KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
 40. 40. S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p KKTX (tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) a - Tk sö dung TK152 TK 331, 111, 112, 141, 311… Dxxx T¨ng do mua ngoµi TK1331 ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ TK151 TK441 Hµng ®i ®­êng kú tr­íc NhËn cÊp ph¸t, tÆng th­ ëng vèn gãp liªn doanh...TK 642,338 Thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª TK 128,222 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh TK412 §¸nh gi¸ t¨ng XuÊt ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm TK 621 TK 627,641,642…XuÊt cho chi phÝ s¶n xuÊt chung, b¸n hµng,qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n TK 128,222 XuÊt gãp vèn liªn doanh TK 154 XuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn TK 1381,642... TK 412 ThiÕu ph¸t hiÖn qua kiÓm kª §¸nh gi¸ gi¶m 40
 41. 41. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ¸p dông ph¬ng ph¸p KKTX ®Ó h¹ch to¸n nhËp, xuÊt NVL- CCDC vµ c«ng ty thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. §Ó kÕ to¸n tæng hîp NVL- CCDC, XÝ nghiÖp sö dông chñ yÕu c¸c tµi kho¶n sau: - TK152- Nguyªn liÖu vËt liÖu (TK1521 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh): Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ. - TK331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n : Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña XÝ nghiÖp. - TK133- ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (TK1331-ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô): ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ khi mua hµng, dÞch vô phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p ®îc khÊu trõ . - TK621- Chi phÝ NVL- CCDC trùc tiÕp: ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông cho viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm . Ngoµi ra, kÕ to¸n vËt t cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c nh : TK138- Ph¶i thu kh¸c; TK623- Chi phÝ NVL- CCDC phôc vô m¸y thi c«ng; TK642- Chi phÝ qu¶n lý XÝ nghiÖp... b) Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n * KÕ to¸n tæng hîp nhËp NVL- CCDC - §èi víi vËt liÖu vÒ nhËp kho xÝ nghiÖp tõ nguån mua ngoµi Mçi khi xÝ nghiÖp cã nhu cÇu mua vËt t, ®¬n vÞ b¸n sÏ göi phiÕu b¸o gi¸ ®Õn tríc. C¨n cø vµo phiÕu b¸o gi¸ nµy xÝ nghiÖp chuÈn bÞ tiÒn ®Ó cã thÓ chuyÓn tr¶ tríc tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng xÝ nghiÖp. NÕu tr¶ sau hoÆc ®ång thêi th× c¨n cø vµo ho¸ ®¬n do ®¬n vÞ b¸n cïng lóc hµng vÒ nhËp kho xÝ nghiÖp. Nh vËy lµ kh«ng cã trêng hîp hµng vÒ mµ ho¸ ®¬n cha vÒ hoÆc ngîc l¹i. KÕ to¸n ghi sæ mét trêng hîp duy nhÊt lµ hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ. Do ®ã c«ng t¸c ghi sæ kÕ to¸n cã ®¬n gi¶n h¬n. §Ó theo dâi quan hÖ thanh to¸n víi nh÷ng ngêi b¸n, xÝ nghiÖp sö dông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n- tõ kho¶n 311 "ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n". §©y lµ sæ dïng ®Ó theo dâi chi tiÕt c¸c nghiÖp vô nhËp vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh thanh to¸n víi tõng ngêi b¸n cña xÝ nghiÖp. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nhËp vËt liÖu ë phÇn kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c chøng tõ gèc trong th¸ng 04 n¨m 2001, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh nhËp kho vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n. 41
 42. 42. + Trêng hîp xÝ nghiÖp nhËp kho vËt liÖu nhng cha thanh to¸n víi ngêi b¸n VÝ dô: Ngµy 15/10/2002 xÝ nghiÖp nhËp kho vËt liÖu chÝnh (Than c¸m 6) cña C«ng ty Th¬ng m¹i TiÒn Phong theo phiÕu nhËp kho ngµy 15/10/2002 trÞ gi¸ 35.500.640® kÌm theo ho¸ ®¬n (BiÓu sè 1a) ngµy 15/10/2002 sè tiÒn 37.275.627 (thuÕ GTGT 5%). C¨n cø 2 chøng tõ trªn kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK152 theo ®Þnh kho¶n. Nî TK152 : 35.500.640® Nî TK133 : 1.775.032® Cã TK 331 : 37.275.672® §Õn ngµy 27/10/02 hµng vÒ kÌm theo ho¸ ®¬n (BiÓu sè 1a) ngµy 27/10/02 sè tiÒn vËt liÖu nhËp vÒ lµ 35.500.640®. C¨n cø vµo chøng tõ nµy kÕ to¸n ghi nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK152 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 152 : 35.500.640® Nî TK 1331 : 1.772.032® Cã TK331 : 37.275.672® Ngµy 28/10/20002 xÝ nghiÖp nhËn giÊy b¸o nî cña ng©n hµng ngµy 27/10/02 b¸o ®· chuyÓn tr¶ tiÒn ng©n hµng cho C«ng ty Th¬ng m¹i TiÒn Phong sè tiÒn 17.380.000 ®ång. C¨n cø vµo giÊy b¸o nî ng©n hµng kÕ to¸n ghi nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK331 : 37.275.672® Cã TK 112 : 37.275.627® Trong th¸ng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ b¸n göi ®Õn vµ phiÕu nhËp kho. KÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp theo tõng ngêi b¸n sau ®ã kÕ to¸n ghi vµo c¸c cét phï hîp trªn sæ chi tiÕt - TK331 theo c¸c ®Þnh kho¶n trªn. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh céng sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331 theo tõng ngêi b¸n, sè liÖu ë sæ chi tiÕt TK331 lµ c¬ së ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung th¸ng 10/2002. Sè d cuèi th¸ng (ë sæ chi tiÕt) b»ng sè d ®Çu th¸ng céng víi sè ph¶i thanh to¸n trõ ®i sè ®· thanh to¸n. TrÝch sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu TrÝch sæ Tæng hîp nguyªn vËt liÖu 42
 43. 43. VËt liÖu, c«ng cô dông cô ë xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Tõ c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ.Chøng tõ ghi sæ ®îc lËp dùa trªn b¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n. Khi c¸c c«ng viÖc lËp chøng tõ ghi sæ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô NhËp - XuÊt vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, kÕ to¸n tæng hîp lËp sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. BiÓu sè 10a: së x©y dùng b¾c giang chøng tõ ghi sæ Sè: 01 XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2002 KÌm theo 34 chøng tõ gèc Hång Th¸i TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã NhËp vËt t th¸ng 10/2002 152 115.126.812 133 6.148.497 111 40.609.307 331 80.609.307 Céng 121.275.309 121.275.309 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÞ Håi §Æng Nam BiÓu sè 10b: Së x©y dùng b¾c giang chøng tõ ghi sæ Sè: 02 XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2002 KÌm theo 47 chøng tõ gèc Hång Th¸i TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã XuÊt vËt t th¸ng 10/2002 627 16.104.945 142.2 1.000.000 141 4.490.530 43
 44. 44. 111 312.000 154.3 564.000 241 6.310.376 621 70.638.758 152 99.420.609 Céng 99.420.609 99.420.609 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÞ Håi §Æng Nam BiÓu sè 10c: Së x©y dùng b¾c giang chøng tõ ghi sæ Sè: 03 XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2002 KÌm theo 09 chøng tõ gèc Hång Th¸i TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã NhËp c«ng cô dông cô th¸ng 10/02 153 1.159.593 111 852.493 331 307.100 Céng 1.159.593 1.159.593 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng (Ký,ghi râ hä vµ tªn) (Ký, ghi râ hä vµ tªn) NguyÔn ThÞ Håi §Æng Nam BiÓu sè 10d: së x©y dùng b¾c giang chøng tõ ghi sæ Sè: 04 XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2002 KÌm theo 68 chøng tõ gèc Hång Th¸i TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã XuÊt c«ng cô dông cô th¸ng 10/02 627 2.430.000 642 76.000 241 551.000 153 3.057.550 Céng 3.057.550 3.057.550 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) 44
 45. 45. NguyÔn ThÞ HiÒn §Æng Nam Tríc khi ghi sæ vµo Chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n ph¶i më ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®Ó ®¨ng ký sè hiÖu cña Chøng tõ ghi sæ. V× vËy, sè hiÖu trªn Chøng tõ ghi sæ lµ sè ®· ®¨ng ký trªn “Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ”. BiÓu sè 11: sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2002 Ngµy th¸ng Chøng tõ ghi sæ Néi dung TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 10/02 01 NhËp vËt t 152 115.126.821 133 6.148.497 111 40.609.307 331 80.666.002 02 XuÊt vËt t 627 16.104.945 142.3 1.000.000 141 4.490.530 111 312.000 154.3 564.000 241 6.310.376 45
 46. 46. 621 70.638.758 152 99.420.609 03 NhËp c«ng cô 153 1.159.593 111 852.493 331 370.100 04 XuÊt c«ng cô 627 2.430.000 642 76.000 241 551.550 153 3.057.550 c - KÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i vËt liÖu xuÊt kho chñ yÕu sö dông ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, ®¸p øng ®îc tiÕn ®é thi c«ng. Bëi vËy kÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi theo tõng ®éi, tæ trong xÝ nghiÖp, ®¶m b¶o chÝnh x¸c chi phÝ vËt liÖu trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt. - KÕ to¸n xuÊt vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt Khi tiÕn hµnh xuÊt vËt liÖu c¨n cø vµo sè lîng vËt t yªu cÇu ®îc tÝnh to¸n theo ®Þnh møc sö dông cña c¸n bé kÜ thuËt, bé phËn vËt t lËp phiÕu xuÊt vËt t nh sau: Sau khi xuÊt kho vËt liÖu phiÕu xuÊt kho ®îc chuyÓn cho kÕ to¸n gi÷ vµ ghi vµo sæ nhËt kÝ chung. C¨n cø vµo sè thùc xuÊt ghi trong phiÕu kho vµ gi¸ b¸n ®¬n vÞ cña vËt liÖu xuÊt dïng. C¨n cø vµo dßng céng thµnh tiÒn trªn phiÕu xuÊt kho ®Ó ghi sæ nhËt ký chung theo chøng tõ sè 28 ngµy 24/10/02 xuÊt vËt liÖu ®Ó pha vµ nung g¹ch Nî TK621 : 20.180.984 Cã TK152 : 20.180.984 Cïng víi viÖc ghi sæ nhËt ký chung, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK621 "chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" t¹i xÝ nghiÖp. Theo chøng tõ xuÊt kho sè 67 ngµy 28/10/2002 xuÊt ®Ó chuyÓn, bèc xÕp g¹ch ra b·i thµnh phÈm. NghiÖp vô ®îc thÓ hiÖn trªn nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK152 kÕ to¸n ghi: Nî TK627 : 225.000 Cã TK153 : 225.000 Sè liÖu trªn ®îc ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan, b¶ng biÓu… theo quy ®Þnh ®· ®Ò cËp ë trªn. - Trêng hîp xuÊt NVL- CCDC cho c¸c ®¬n vÞ trong cïng tæng c«ng ty vay mîn t¹m thêi C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm chuyÓn néi bé kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 138 (1388- Ph¶i thu kh¸c) 46
 47. 47. Cã TK 152 (1521- VL, NLC) - Trêng hîp xuÊt b¸n phÕ liÖu KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng kiªm phiÕu XK ®Ó ghi trÞ gi¸ vèn hµng ho¸ vµo TK 821- Chi phÝ bÊt thêng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK821- Chi phÝ bÊt thêng Cã TK 152 (1521-VL, NLC) - Trêng hîp xuÊt NVL- CCDC cho c¸c ®éi gia c«ng, kÕ to¸n cËp nhËt néi dung nghiÖp vô vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 621-Chi phÝ NVL- CCDC trùc tiÕp. Cã TK 152- NL, VL Sau khi cËp nhËt ®óng th× m¸y sÏ ghi vµo b¶ng kª chøng tõ nhËp vËt t, b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån vËt t; sæ chi tiÕt vËt t, sæ chi tiÕt TK 154 (phÇn gia c«ng) vµ cuèi th¸ng trªn c¬ së kÕ to¸n vËt t läc d÷ liÖu theo nghiÖp vô ®Ó ghi vµo sæ c¸i liªn quan a. 2 - KÕ to¸n tæng hîp c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i T¹i XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i, kÕ to¸n tæng hîp CCDC hoµn toµn gièng kÕ to¸n tæng hîp NVL. §èi víi c¸c trêng hîp ph©n bæ c«ng cô dông cô, c¸c CCDC cã gi¸ trÞ nhá, sö dông cho nhiÒu kú vÉn ®îc h¹ch to¸n th¼ng vµo c¸c tµi kho¶n chi phÝ mµ kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 142 ®Ó ph©n bæ dÇn cho nhiÒu kú, ngay c¶ víi mét sè lo¹i c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ t¬ng ®èi lín XÜ nghiÖp vÉn cho phÐp tÝnh lu«n 1 lÇn gi¸ trÞ cña chóng vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng cña c«ng tr×nh. §iÒu nµy ph¶n ¸nh kh«ng chÝnh x¸c chi phÝ ph¸t sinh vµ kh«ng ®óng nguyªn t¾c. §©y chÝnh lµ ®iÓm h¹n chÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n CCDC t¹i XÝ nghiÖp. a - Tµi kho¶n sö dông §Ó theo dâi tæng qu¸t t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n më TK 152 - "Nguyªn liÖu, vËt liÖu". KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK nµy nh sau: - TK 152 "Nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bªn Nî: ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm t¨ng nguyªn vËt liÖu t¹i kho trong kú (mua ngoµi tù s¶n xuÊt, ngêi gãp vèn, ph¸t hiÖn thõa ®¸nh gi¸ t¨ng...) Bªn Cã: ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm gi¶m nguyªn vËt liÖu t¹i kho trong kú (xuÊt dïng, xuÊt b¸n, xuÊt gãp liªn doanh, thiÕu hôt, chiÕt khÊu ®îc hëng...) D Nî: gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho 47
 48. 48. TK152 kh«ng quy ®Þnh c¸c TK cÊp 2. Tuy nhiªn, tuú thuéc yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, TK152 cã thÓ ®îc më thµnh c¸c TK chi tiÕt theo tõng lo¹i, nhãm, thø vËt liÖu. + TK1521 - nguyªn vËt liÖu chÝnh. + TK1522 - vËt liÖu phô + TK1523 - nhiªn liÖu + TK1524 - phô tïng thay thÕ + TK1525 - vËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n + TK1528 - vËt liÖu kh¸c Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n nh: TK 331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n, TK 151- Hµng mua ®ang ®i ®êng, TK 141- T¹m øng, TK 133- ThuÕ VAT khÊu trõ,... b - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n Cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nhËp - xuÊt NVL theo s¬ ®å sau: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p KKTX (tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) TK152 TK 331, 111, 112, 141, 311… Dxxx T¨ng do mua ngoµi TK1331 ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ TK151 TK441 Hµng ®i ®­êng kú tr­íc NhËn cÊp ph¸t, tÆng th­ ëng vèn gãp liªn doanh...TK 642,338 Thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª TK 128,222 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh TK412 §¸nh gi¸ t¨ng XuÊt ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm TK 621 TK 627,641,642…XuÊt cho chi phÝ s¶n xuÊt chung, b¸n hµng,qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n TK 128,222 XuÊt gãp vèn liªn doanh TK 154 XuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn TK 1381,642... TK 412 ThiÕu ph¸t hiÖn qua kiÓm kª §¸nh gi¸ gi¶m48
 49. 49. 49
 50. 50. Tõ Chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n 152, 153, 621. BiÓu sè 12a: sæ c¸i N¨m 2002 Tªn TK: Nguyªn liÖu vËt liÖu Sè hiÖu: 152 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK §¦ Sè tiÒn Ghi chóSè liÖu N/Th¸ng Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 D quý III 47.608.580 02/11/2002 01 01/11/02 NhËp VT T10/02 111 40.609.307 XuÊt VT T10/02 331 74.517.505 02/11/2002 02 01/11/02 627 16.104.945 142.3 1.000.000 141 4.490.590 111 312.000 154.3 564.000 241 6.310.376 621 70.638.758 Céng ph¸t sinh 115.126.812 99.420.609 Sè d cuèi th¸ng 63.314.783 BiÓu sè 12b: sæ c¸i N¨m 2002 Tªn TK: C«ng cô dông cô 50
 51. 51. Sè hiÖu: 153 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK §¦ Sè tiÒn Ghi chóSè liÖu N/Th¸ng Nî cã 1 2 3 4 5 6 7 8 D quý III 9.602.500 02/11/2002 03 01/11/02 NhËp CC T1/02 111 852.493 331 307.100 02/11/2002 04 01/11/02 XuÊt CC T1/02 627 2.430.000 642 76.000 241 551.550 Céng ph¸t sinh 1.159.593 3.057.550 Sè d cuèi th¸ng 7.704.543 BiÓu sè 12c: sæ c¸i N¨m 2002 Tªn TK: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Sè hiªu: 621 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK §¦ Sè tiÒn Ghi chóSè liÖu N/Th¸ng Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 02 10/02 XuÊt vËt t 152 70.638.758 b.4 - C«ng t¸c kiÓm kª nguyªn vËt liÖu- c«ng cô dông cô ë C«ng ty Chi phÝ NVL- CCDC chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËt, ®Ó gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý tèt h¬n, C«ng ty ®· tiÕn hµnh kiÓm kª NVL- CCDC vµo cuèi mçi n¨m ®Ó ®èi chiÕu sè tån trªn sæ s¸ch vµ thùc tÕ. Dùa vµo kÕt qu¶ kiÓm kª vµ c¸c quyÕt ®Þnh xö lý sè vËt liÖu, c«ng cô dông cô thõa hay thiÕu mµ kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c bót to¸n cô thÓ. Thùc tÕ t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i cã c¸c nghiÖp vô kiÓm kª sau: 51
 52. 52. - NÕu kiÓm kª thiÕu vËt t: Nî TK 138 Cã TK 152, 153 NÕu vËt t hao hôt trong kiÓm kª quyÕt ®Þnh ghi t¨ng chi phÝ: Nî TK 621, 627 Cã TK 152, 153 - NÕu kiÓm kª thÊy vËt liÖu thõa: Nî TK 152, 153 Cã TK 138 Nh vËy kÕ to¸n kiÓm kª kho NVL- CCDC ®îc ph¶n ¸nh trªn TK 138 nhng l¹i cha râ nguyªn nh©n thõa thiÕu vËt t ®Ó ®¶m b¶o h¹ch to¸n cho chÝnh x¸c. XÝ nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy. Mçi cuéc kiÓm kª ®Òu cã biªn b¶n kiÓm kª, sau khi kiÓm kª xong c¸c bªn ®¹i diÖn ph¶i ký nhËn x¸c ®Þnh sè thùc tÕ trong kho vµ thùc tr¹ng cña t×nh h×nh thõa, thiÕu NVL- CCDC. Trªn c¬ s¬ ®ã l·nh ®¹o xÝ nghiÖp vµ kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh xö lý c¸c trêng dÉn tíi thõa- thiÕu vËt t mét c¸ch hîp lý nhÊt. 52
 53. 53. Tõ Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. BiÓu sè 13: B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n Th¸ng 10/2002 Tµi kho¶n Sè d ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng Sè d cuèi th¸ng Nî Cã Nî Cã Nî Cã 152 47.608.580 115.126.812 99.420.609 63.314.783 153 9.602.500 1.159.593 3.057.550 7.704.543 ... ... ... ... ... ... ... PhÇn III mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vµ kÕt luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i 53
 54. 54. 1 - u, nhîc ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. a - ¦u ®iÓm: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®ang ngµy cµng lín m¹nh vÒ nhiÒu mÆt. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nãi riªng còng ngµy cµng ®îc cñng cè hoµn thiÖn, ®¸p øng nhu cÇu ngµy mét cao cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña níc ta. ¦u ®iÓm ®Çu tiªn ph¶i kÓ ®Õn ë xÝ nghiÖp mµ theo em Ýt doanh nghiÖp nµo cã thÓ cã ®îc lµ tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò kÕ to¸n. C¸c c¸n bé kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®Òu lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, l¹i cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong nghÒ. Do vËy, mÆc dï xÝ nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i g¹ch víi nhiÒu quy c¸ch kh¸c nhau, viÖc h¹ch to¸n ghi chÐp sæ s¸ch diÔn ra thêng xuyªn vµ t¬ng ®èi nhiÒu, phßng kÕ to¸n l¹i ®îc bè trÝ cã ba ngêi, mçi ngêi ph¶i kiªm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau nhng hä vÉn lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña m×nh, viÖc h¹ch to¸n ghi chÐp ®îc thùc hiÖn chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ, thêng xuyªn, cung cÊp nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë xÝ nghiÖp, tõ ®ã gióp cho ban l·nh ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra víi bé phËn kÕ to¸n ®îc bè trÝ tinh gän nµy, gióp cho xÝ nghiÖp gi¶m ®îc kho¶n chi tr¶ cho bé phËn hµnh chÝnh. ViÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tån kho ®îc kÕ to¸n sö dông theo gi¸ thùc tÕ, do vËy mµ cuèi th¸ng kh«ng ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸, tõ ®ã gióp cho viÖc ghi chÐp sæ s¸ch ®îc nhanh chãng, thuËn lîi. Ngoµi ra, ë xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i, kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã phÇn kh¸c víi chóng em ®îc häc ë trªn lý thuyÕt, ®ã lµ tõ c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n kh«ng vµo c¸c b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt mµ kÕ to¸n tËp hîp tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô nhËp vËt liÖu vµo mét b¶ng kª, xuÊt vËt liÖu vµo mét b¶ng kª, nhËp c«ng cô dông cô vµo mét b¶ng kª, xuÊt c«ng cô dông cô vµo mét b¶ng kª, gäi chung lµ “B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n”. VD: NhËp vËt liÖu vµo B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n. Nî TK 152 XuÊt vËt liÖu vµo B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n. Cã TK 152 NhËp c«ng cô vµo B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n. Nî TK 153 54
 55. 55. XuÊt c«ng cô vµo B¶ng kª ph©n loai tµi kho¶n. Cã TK 153 Ngoµi ra, mçi b¶ng kª nµy cßn ®îc dïng cho tÊt c¶ c¸c TK trong toµn doanh nghiÖp. VD: Thu tiÒn mÆt vµo B¶ng kª ph©n lo¹i. Nî TK 111 Chi tiÒn mÆt vµo B¶ng kª ph©n lo¹i. Cã TK 111 §©y còng chÝnh lµ u ®iÓm cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô nãi riªng. Bëi v× chØ cÇn cã bèn “B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n” ®· ph¶n ¸nh ®îc ®Êy ®ñ tæng sè nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt trong kú. H¬n n÷a, dïng mÉu b¶ng kª nµy tr¸nh ®îc viÖc lËp nhiÒu b¶ng kª, gi¶m bít ®îc viÖc ghi chÐp trïng lÆp gi÷a b¶ng kª nhËp, xuÊt víi “Sæ chi tiÕt vËt t” (biÓu sè 9a, 9b, 9c). Ngoµi ra, dïng mÉu b¶ng kª nµy sÏ lµ c¬ së cho viÖc ®a m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n. b - Nhîc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, em thÊy cßn mét sè tån t¹i sau: Tõ c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n kh«ng vµo “B¶ng tæng hîp nhËp” vµ “B¶ng tæng hîp xuÊt” vËt liÖu, c«ng cô dông cô mµ kÕ to¸n vµo b¶ng kª sau ®ã vµo lu«n “Chøng tõ ghi sæ”. §©y còng chÝnh l¸ ®iÓm kh¸c biÖt so víi lý thuyÕt chóng em ®îc häc. NÕu dïng mÉu “B¶ng tæng hîp NhËp - XuÊt” vËt liÖu, c«ng cô dông cô th× nh×n vµo ®ã ta cã thÓ biÕt ®îc hÕt c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô nh: Tªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, gi¸ ®¬n vÞ, sè lîng, thµnh tiÒn vµ sù ph©n bæ cña tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho c¸c ®èi tîng sö dông. §©y chÝnh lµ u ®iÓm cña “B¶ng tæng hîp NhËp - XuÊt vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô”. V× vËy, nÕu kh«ng dïng mÉu “B¶ng tæng hîp NhËp - XuÊt vËt liªu c«ng cô dông cô”, th× khi ta cÇn biÕt c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ vËt liÖu c«ng cô dông cô th× tõ “Sæ chi tiÕt vËt t” ta l¹i tra l¹i sang “B¶ng kª ph©n lo¹i tµi kho¶n” ®Ó cã ®îc nh÷ng th«ng tin ®ã. MÆt kh¸c, xÝ nghiÖp cha sö dông vµ cha t¹o lËp bé m· vËt t ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý vµ theo dâi vËt t ®îc chÆt chÏ vµ thuËn tiÖn h¬n trong khi vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cña xÝ nghiÖp cã nhiÒu lo¹i, nhiÒu quy c¸ch kh¸c nhau khã mµ nhí hÕt ®îc. H¬n n÷a, xÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc ghi sæ lµ Chøng tõ ghi sæ, viÖc ghi chÐp h¹ch to¸n trªn nhiÒu lo¹i sæ s¸ch kh¸c nhau mµ viÖc ghi chÐp ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p thñ c«ng lµ chÝnh, cha ®îc sö dông trªn m¸y vi tÝnh, v× vËy mµ 55
 56. 56. mÆc dï ®éi ngò kÕ to¸n lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é nhng hä cha cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh trong viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y mµ hiÖn nay ®ang ®îc mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ¸p dông rÊt cã hiÖu qu¶. 2 - mét sè nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i Víi tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ, qua thêi gian t×m hiÓu c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i, em nhËn thÊy cã mét sè khã kh¨n (nhîc ®iÓm) nh trªn vµ theo quan ®iÓm cña c¸ nh©n m×nh, em m¹nh d¹n ®a ra mét sè kiÕn nghÞ sau mong ThÇy (C«) gi¸o cïng bé phËn kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i xem xÐt vµ cho em ý kiÕn, nhËn xÐt, phª b×nh ®Ó cho em cã ®iÒu kiÖn hiÓu thªm vÒ t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Tõ nh÷ng u ®iÓm cña B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®· nªu, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi nªn dïng mÉu b¶ng nµy ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý, theo dâi vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. MÉu b¶ng nµy ®îc ph©n thµnh nhiÒu b¶ng kh¸c nhau. VD: B¶ng tæng hîp nhËp vËt liÖu (vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ). 56
 57. 57. BiÓu sè 14a: XN g¹ch ngãi Hång Th¸i B¶ng tæng hîp nhËp vËt liÖu (...) Th¸ng ...... N¨m ...... Ngµy th¸ng Sè phiÕu nhËp N¬i giao nhËn Tªn quy c¸ch VL §¬n vÞ tÝnh Gi¸ ®¬n vÞ Ghi Nî TK 152 Ghi Cã c¸c TK liªn quan Sè l- îng Thµnh tiÒn TK 111 TK 112 TK 331 BiÓu sè 14b: XN g¹ch ngãi Hång Th¸i B¶ng tæng hîp nhËp c«ng cô dông cô Th¸ng ...... n¨m ...... Ngµy th¸ng Sè phiÕu nhËp N¬i giao nhËn Tªn quy c¸ch VL §¬n vÞ tÝnh Gi¸ ®¬n vÞ Ghi Nî TK 153 Ghi Cã c¸c TK liªn quan Sè l- îng Thµnh tiÒn TK 111 TK 112 TK 331 KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
 58. 58. BiÓu sè 15 XN g¹ch ngãi Hång Th¸i b¶ng tæng hîp xuÊt vËt liÖu Th¸ng ...... n¨m ...... Ngµy th¸ng Sè phiÕu N - X N¬i giao nhË n Tªn, quy c¸ch vËt liÖu CCDC §VT Gi¸ ®¬ n vÞ Ghi Cã TK 152 Ghi N Sè l- îng Thµn h tiÒn TK 627 TK 1422 TK 141 T¬ng tù nh vËy ta lËp B¶ng tæng hîp xuÊt CCDC (ghi Cã TK 153) 58
 59. 59. LËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô: §©y lµ sæ tËp hîp toµn bé c¸c lo¹i vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô mµ xÝ nghiÖp ®· vµ ®ang dïng. Sæ nµy ®îc theo dâi cho tõng nhãm, tõng lo¹i, tõng thø vµ tõng quy c¸ch vËt t, nã sÏ gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®îc thèng nhÊt vµ thuËn lîi. Tõng lo¹i, tõng thø nhãm vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®îc quy ®Þnh bé m· riªng s¾p xÕp cã khoa häc, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kh«ng trïng lÆp, cã dù tr÷ cho nh÷ng m· vËt liÖu, c«ng cô dông cô míi sÏ t¹o nh÷ng thuËn tiÖn khi muèn biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ chóng. §ã chÝnh lµ c¬ së cho xÝ nghiÖp cã thÓ ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n, xÝ nghiÖp cã thÓ dùa vµo mét sè ®Æc ®iÓm sau ®Ó x©y dùng bé m·, ®ã lµ: - Dùa vµo vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - Dùa vµo sè nhãm vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong mçi lo¹i. - Dùa vµo thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong mçi nhãm. - Dùa vµo sæ quy c¸ch vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong mçi thø. §Çu tiªn bé m· vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c tµi kho¶n cÊp II, cô thÓ: + §èi víi vËt liÖu (VËt liÖu chÝnh: 152.1; VËt liÖu phô: 153.1; Bao b× lu©n chuyÓn: 153.2; §å dïng cho thuª: 153.3). Sau ®ã trong mçi lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph©n thµnh c¸c nhãm vµ lËp m· cho tõng nhãm. VÝ dô: + VËt liÖu chÝnh: Ta ph©n thµnh c¸c nhãm vµ ®Æt m· sè nh sau: - §Êt sÐt: 1521 - 1 - Than bïn: 1521 - 2 - Than c¸m: 1521 - 3 - VËt liÖu chÝnh kh¸c: 1521 - 8 + Nhiªn liÖu: - Nhãm x¨ng: 1523 - 1 - Nhãm dÇu: 1523 - 2 - Nhãm mì: 1523 - 3 - Nhãm phô tïng c¬ khÝ: 1524 - 1 - Nhãm phô tïng ®iÖn: 1524 - 2 + ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
 60. 60. - Nhãm vËt liÖu kim lo¹i:1525 - 1 - Nhãm vËt liÖu gç: 1525 - 2 - Nhãm vËt liÖu kh¸c: 1525 - 8 BiÓu sè 16: së x©y dùng b¾c giang sæ danh ®iÓm XN g¹ch ngãi Hång Th¸i vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lo¹i vËt liÖu: Nhiªn liÖu: ký hiÖu 1523 Ký hiÖu Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt liÖu c«ng cô dông cô §VT Nhãm Danh ®iÓm vËt liÖu ... ... ... ... 152 1523 - 1 - 001 - 01 X¨ng A83 LÝt 1523 - 1 - 001 - 02 X¨ng A90 LÝt 1523 - 1 - 001 - 03 X¨ng A92 LÝt ... ... ... 1523 - 2 - 002 - 01 DÇu §iªzen LÝt 1523 - 2 - 002 - 02 DÇu nhít H§ 40 LÝt 1523 - 2 - 002 - 03 DÇu nhít H§ 50 LÝt 1523 - 2 - 002 - 04 DÇu c«ng nghiÖp 90 LÝt 1523 - 2 - 002 - 05 DÇu CS32 LÝt ... ... ... 1523 - 3 - 003 - 01 Mì IC2 LÝt 1523 - 3 - 003 - 02 Mì chÞu nhiÖt LÝt ... ... ... Chó ý: Khi cã c¸c chøng tõ nhËp - xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¸t sinh, kÕ to¸n vËt t ph¶i x¸c ®Þnh ®îc 5 ch÷ sè ®Çu, tøc lµ: X¸c ®Þnh lo¹i vµ nhãm vËt liÖu ®ã. Råi c¨n cø vµo sæ danh ®iÓm vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ch÷ sè cßn l¹i mµ lËp danh s¸ch. S¾p tíi, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i chuyÓn tõ mét doanh nghiÖp Nhµ Níc thµnh c«ng ty cæ phÇn. Bëi vËy, xÝ nghiÖp cµng cµng ph¶i cã mét sè chÝnh s¸ch nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý, còng nh trong s¶n xuÊt kinh doanh, nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, xÝ nghiÖp cÇn ph¶i sö dông hÖ thèng 60
 61. 61. kiÓm so¸t néi bé. §iÒu cÇn thiÕt ®Ó bé phËn qu¶n lý thùc hiÖn ®îc bèn phÇn lµ cung cÊp cho c¸c cæ ®«ng (thêng lµ kh¸ch hµng vµ chÝnh phñ) mét sù ®¶m b¶o r»ng c«ng viÖc kinh doanh cña xÝ nghiÖp kiÓm so¸t. H¬n n÷a, nã cßn gióp cho nh÷ng nguån ®Çu t tiÒm tµng (nh: ng©n hµng, ngêi liªn doanh, c«ng ty...) cã ®îc nh÷ng th«ng tin ®¸ng tin cËy ®Ó hä ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh. Môc ®Ých cña hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé chÝnh lµ nh»m: - Qu¶n lý kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶: Mang l¹i sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n lµ c¸c quyÕt ®Þnh vµ chÕ ®é qu¶n lý ®îc thùc hiÖn ®óng thÓ thøc vµ gi¸m s¸t nã. - Ph¸t hiªn vµ ng¨n chÆn c¸c sai ph¹m vµ gian lËn trong s¶n xuÊt kinh doanh. - KÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng r¾c rèi, khã kh¨n trong kinh doanh ®Ó cã thÓ ho¹ch ®Þnh, thùc hiªn c¸c biÖn ph¸p ®è phã, kh¾c phôc. - Ghi chÐp kÕ to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, ®óng theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. - B¶o vÖ tµi s¶n vµ th«ng tin kh«ng bÞ l¹m dông vµ sö dông sai môc ®Ých. Qua ®ît thùc tËp t×nh h×nh thùc tÕ ë xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i vµ víi môc ®Ých cô thÓ nªu trªn. Em thÊy viÖc thiÕt lËp mét hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi viÖc qu¶n lý kinh doanh cña xÝ nghiÖp nãi chung vµ viÖc qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô dông cô nãi riªng ®Ó vÉn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ mµ l¹i tr¸nh ®îc nh÷ng sai ph¹m ®¸ng tiÕc x¶y ra. 61
 62. 62. kÕt luËn KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Lµ mét sinh viªn cña Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp I, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®· gióp em cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ®Ó vËn dông vµo thùc tÕ, qua ®ã gióp em cã mét nghiÖp vô v÷ng vµng khi ra trêng bíc vµo nghÒ mét c¸ch tù tin bëi v× thùc tÕ vµ lý thuyÕt lu«n lu«n cã nh÷ng khã kh¨n vµ víng m¾c nhÊt ®inh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp, b»ng viÖc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc cïng víi viÖc t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i em ®· hoµn thµnh B¶n b¸o c¸o thùc tËp kÕ to¸n víi ®Ò tµi: “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i”. Qua B¶n b¸o thùc tËp kÕ to¸n nµy, cho phÐp em göi lêi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c¸c thÇy c« gi¸o trong trêng - nh÷ng ngêi ®· d×u d¾t em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ Ban l·nh ®¹o cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®· nhËn em vµo thùc tËp, cung cÊp sè liÖu vµ tËn t×nh gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp. §Æc biÖt lµ tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi C« Phîng - ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn em hoµn thµnh B¶n b¸o c¸o nµy . Víi thêi gian cã h¹n, tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ tõ lý thuyÕt ®i vµo thùc tÕ cßn nhiÒu bì ngì nªn b¶n chuyªn ®Ò nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù quan t©m, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®Ó b¶n B¸o c¸o nµy hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! B¾c Ninh, Ngµy12 th¸ng 3 n¨m 2003 Häc viªn 62
 63. 63. TrÇn ThÞ HuyÒn 63
 64. 64. NhËn xÐt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................... kÕ to¸n trëng gi¸m ®èc (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) môc lôc 64
 65. 65. Lêi nãi ®Çu PhÇn i: ®Æc ®iÓm chung cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i 1 - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. 2 - ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngµnh nghÒ cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. 3 - c¬ cÊu s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. a - Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. b - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. 4 - t×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång th¸i. a - S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. b - Chøc n¨ng vµ nhiªm vô cña mçi nh©n viªn kÕ to¸n trong xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. 5 - sæ s¸ch kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. phÇn II: thùc tr¹ng chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. 1 - ®Æc ®iÓm, yªu cÇu, nhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. a - §Æc ®iÓm, yªu cÇu. b - NhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i 2 - kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i xi nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. a - Chøng tõ b - kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. 3 - kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch hång th¸i phÇn III: mét sè nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ vµ kÕt luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. 1 - ¦u, nhîc ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. a - ¦u ®iÓm b - Nhîc ®iÓm 2 - mét sè nhËn xÐt, ®¸nh gi¸,kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vµ kÕt luËn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu , c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. KÕt luËn nhËn xÐt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i 65

×