Kt226

235 views
130 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
235
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt226

 1. 1. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Môc Lôc Lêi Më ®Çu...............................................................................................................3 PhÇn I : §Æc ®iÓm C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi:..........................................5 I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ...............................5 1 . Giai ®äan 1..............................................................................5 2 . Giai ®o¹n 2 ..............................................................................5 3 . Giai ®o¹n 3 ..............................................................................6 II. Chøc n¨ng, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ...........7 1 . Chøc n¨ng ...............................................................................7 2 . VÞ trÝ ......................................................................................9 3 . NhiÖm vô ..............................................................................10 III : C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ...............................11 1 . M« h×nh qu¶n lý tæ chøc cña C«ng ty ...................................11 2 . Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ...............................13 3. Tæ chøc bé m¸y, kÕ to¸n cña C«ng ty ....................................14 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty......................................16 IV . Mét sè ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty ................................19 1 . §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh ............................................................................................................19 2 . §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn ......................................................20 3. C¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ mét sè kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®îc cña C«ng ty ..............................................21 PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c Qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i C«ng ty.. .22 I . Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ......22 1. Quan niÖm vÒ tiªu thô ............................................................22 2. Vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hang ho¸ ......................22 3. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng t¸c tiªu thô ............................23 4. Ph¬ng thc tiªu thô s¶n phÈm ....................................................23 II . Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty ............................................................................................................23 1 . thÞ trêng tiªu thô .......................................................................23 2 . Ph©n tÝch c«ng t¸c nghiªn cøu vµ x¸c ®Þnh thÞ tr¬ng môc tiªu . ............................................................................................................25 2.1 C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr¬ng ................................................25 2.2 X¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu ph©n ®o¹n thÞ trêng .................26 ........ 3 . Ph©n tÝch c«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc vµ kª ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ..................................................................................................27 NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 2. 2. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ 3.1 C«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc ...................................................27 3.2 X©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ....................................28 4 . Ph©n tÝch tæ chøc m¹ng líi tiªu thô .........................................28 4.1.Lùa chän kªnh ph©n phèi ........................................................28 4.2 Lùa chän c¸c phÇn tö trong kªnh ph©n phèi ...........................30 4.3. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng ...........................................30 4.4. Quan hÖ quÇn chóng vµ khuyÕch tr¬ng kh¸c .......................31 5.Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm ........................................................31 5.1. Tæ chøc m¹ng líi b¸n hµng .....................................................31 5.2. Tæ chc lùa chän nh©n viªn ....................................................32 III . §¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm ...........................................32 1 . Ph©n tÝch khèi l¬ng tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c n¨m ...............32 2 . Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu doanh thu tiªu thô lîi nhuËn ...............34 PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®Èy M¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ......................................37 I . §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ...........37 1 . ThuËn lîi ....................................................................................37 2 . Khã kh¨n vµ thö th¸ch ................................................................38 II . §Þnh híng ph¸t triÓn ......................................................................39 1. Môc tiªu ......................................................................................39 2. Ph¬ng híng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty .39 3. KÕ ho¹ch, môc tiªu phÊn ®Êu n¨m 2003....................................40 III . Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tèc ®é ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng cña C«ng ty................................................................................40 1.Tæ chøc ¸p dông chiÕn lîc Marketing vµ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr- êng..................................................................................................40 2. Ph¸t triÓn m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm hîp lý ................................41 3.Tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, phæ biÕn kiÕn thøc liªn quan ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸...................................................................................................42 4. Hoµn thiÖn chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm.................42 IV. Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty...................................................43 1. NhËn xÐt chung..........................................................................43 2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thµnh h¬n n÷a c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ..............................................................................44 2.1. VÒ phÝa Nhµ níc. ...................................................................44 2.2. VÒ phÝa C«ng ty . ..................................................................44 KÕt luËn.................................................................................................................46 NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 3. 3. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Lêi Më §Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay, cïng víi xu thÕ vËn ®éng cña thÕ giíi, héi nhËp hîp t¸c liªn minh trªn mäi lÜnh vc: ®êi sèng, kinh tÕ, x· héi ®Ó cïng ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang tõng bíc “ thay da ®æi thÞt” dÇn hoµ nhËp vµo céng ®ång nÒn kinh tÕ thÕ giíi, kh¾c phôc nguy c¬ tôt hËu xa h¬n nÒn kinh tÕ so víi c¸c níc xung quanh. §Æc biÖt víi ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ta, duy tr× c¬ chÕ thÞ trêng, nh»m thóc ®Èy tËn dông tèi ®a c¸c nguån lùc trong nuíc vµ ngoµi níc ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu tiªu dïng, ®êi sèng nh©n d©n tÝch luü trong níc vµ xuÊt khÈu t¨ng thu nhËp quèc d©n kÝch thÝch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Ngay tõ khi luËt doanh nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu lùc (th¸ng 1/2002) ®· kh¼ng ®Þnh mét bíc ®æi míi trong hÖ thèng ph¸p lý t¹o ra m«i trêng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, nh»m ph¸t huy søc m¹nh nÒn kinh tÕ. Tõ thùc tÕ cho ta thÊy, sè lîng doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh ngµy cµng t¨ng, bªn c¹nh ®ã viÖc tiªu thô c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Bëi vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cã nhiÖm vô thu mua gia c«ng chÕ biÕn, s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ ph¶i tæ chøc tèt kh©u tiªu thô hµng ho¸. Môc tiªu hµng ®Çu hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp lµ theo ®uæi lîi nhuËn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó doanh nghiÖp theo ®uæi ho¹t ®éng kinh doanh thµnh c«ng vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, tµi nguyªn khan hiÕm nh hiÖn nay. §iÒu nµy phô thuéc hoµn toµn vµo ho¹t ®éng qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ sÏ ®¶m b¶o yªu cÇu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc, nã lµ tÊm g¬ng ph¶n chiÕu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu nh doanh nghiÖp cã mét chiÕn lîc tiªu thô hµng ho¸ hîp NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 4. 4. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ lý, hµng ho¸ ®îc tiªu thô nhiÒu trªn thÞ trêng th× doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng ®óng ®¾n, doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi vèn, cã thÓ l©m vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n vµ tõ ®ã dÉn ®Õn ph¸ s¶n . NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng qu¶n lý tiªu thô ®èi víi C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi em nhËn thÊy vÊn ®Ò qu¶n lý tiªu thô lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®îc toµn thÓ c«ng ty quan t©m ®Õn. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi b¸o c¸o cña m×nh lµ : “Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi”. Víi môc ®Ých kh¶o s¸t thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty . Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng ®ã , em sÏ rót ra nh÷ng tån t¹i khã kh¨n cña C«ng ty ®Ó tõ ®ã ®a ra mét sè kiÕn nghÞ vÒ phÝa doanh nghiÖp vµ vÒ phÝa Nhµ níc nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty , gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Néi dung cña phÇn b¸o c¸o ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn ®îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh sau: PhÇn I : Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò qu¶n lý cña m×nh em ®· hÕt søc cè g¾ng, mÆc dï vËy chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh. V× vËy em mong ®îc c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c chó c¸n bé n¬i C«ng ty em thùc tËp ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n . NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 5. 5. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o phô tr¸ch: TrÇn Hoµng Long, c« gi¸o chñ nhiÖm: Phïng ThÞ Lan H¬ng cïng c¸c ThÇy c« gi¸o trong khoa, c¸c c« chó, anh chÞ c¸n bé trong C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi, n¬i em thùc tËp ®· gióp ®ì chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò qu¶n lý nµy. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 6. 6. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ PHÇn I : ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty th¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu hµ néi I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty : Vµo gi÷a nh÷ng n¨m 80, nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp ®ßi hái ph¶i ®îc ph¸t triÓn vµ më réng ®Ó ®¸p øng, tho¶ m¶n nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu ®ang gia t¨ng cña ngêi d©n. Tríc t×nh h×nh nh vËy, cïng víi sù ra ®êi cña nhiÒu c«ng ty dÞch vô kh¸c. C«ng ty dÞch vô Hai Bµ Tr- ng ®· ®îc thµnh lËp dùa trªn quyÕt ®Þnh sè 316/Q§ - UB ngµy 19 – 05 – 1983 cña Nhµ níc . ®Õn ngµy 01/05/1985, C«ng ty dÞch vô Hai Bµ Trng chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, trô së ®îc ®Æt t¹i 53 L¹c Trung - Hµ néi, kinh doanh c¸c mÆt hµng nh : ®å dïng gia ®×nh , n«ng s¶n thùc phÈm vµ ®iÖn tö ®iÖn l¹nh. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty ®îc chia lµm 3 giai ®o¹n: Sau h¬n 15 n¨m ho¹t ®éng ®Ó phï hîp víi tÝnh chÊt vµ nhiÖm vô kinh doanh, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hai Bµ Trng ®îc ®æi thµnh C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi. C«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: HANOI COMMER CICAL AND IMPORT EXPORT COMPATY. Tªn viÕt t¾t: HACIMEX. §iÖn tho¹i : 04 9434753 – 04 9434746 . fax : 04 9434754. Trô së giao dÞch t¹i 142 – Phè HuÕ – Hai Bµ Trng – Hµ Néi. Tµi kho¶n : 001000673- 1. 1/ Giai ®o¹n thø nhÊt( tõ 1985 → 1987) : C«ng ty ho¹t ®éng dùa trªn sù cung øng hµng ho¸, vèn cña Nhµ níc. Qóa tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh dùa trªn chØ tiªu, ph¸p lÖnh cña Nhµ níc. ViÖc h¹ch to¸n kinh doanh chØ lµ xa vêi cha ®îc thùc hiÖn. 2/ Giai ®o¹n thø hai (tõ 1987 → 1993) : NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 7. 7. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ NÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp bÕ quan to¶ c¶ng ®· béc lé nh÷ng mÆt tr¸i cña nã, ®×nh trÖ sù ph¸p triÓn ®ßi hái sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®Ó phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i. ViÖc ho¹t ®éng dùa trªn sù bao tiªu toµn bé ®Çu vµo cña nhµ níc kh«ng cßn ®îc thùc hiÖn n÷a. C«ng ty ph¶i tù chñ trong ho¹t ®«ng kinh doanh cña m×nh dùa trªn nguån vèn ban ®Çu ®îc cÊp. Ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty trong thêi gian nµy lµ mua hµng s¶n xuÊt trong níc vµ b¸n ra níc ngoµi vµ b¸n ra thÞ trêng c¸c s¶n phÈm: ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, ®å dïng gia ®×nh. Sù chuyÓn ®æi ho¹t ®éng nh vËy khiÕn C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, C«ng ty kh«ng nh÷ng ph¶i t×m nguån hµng, thÞ trêng phï hîp mµ cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c cã cïng lo¹i h×nh ho¹t ®éng. 3/ Giai ®o¹n thø 3(tõ 1993 → ®Õn nay ): Xu thÕ héi nhËp , giao lu ®Ó ®ãn nhËn tinh hoa, c«ng nghª hiÖn ®¹i giíi thiÖu nhng s¶n phÈm cña m×nh ra bªn ngoµi sÏ lµ c¬ héi ®Ó ®Êt níc ph¸t triÓn, t¹o søc sèng cho nÒn kinh tÕ, “ ®i t¾t , ®ãn ®Çu” b¾t kÞp víi thÕ giíi. Cïng víi sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ vµ ®îc sù tÝn nhiÖm cña Nhµ níc n¨m 1993 theo quyÕt ®Þnh cu¶ Nhµ níc, C«ng ty dÞch vô Hai Bµ Trng (tªn giao dÞch HABAMEX CO ). Nh- ng ph¶i ®Õn n¨m 2001 theo quyªt ®Þnh sè 812/Q§ - UB C«ng ty míi ®- îc mang tªn chÝnh thøc lµ C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ( HACIMEX) . Sù ra ®êi cña c«ng ty ®· gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu vª hµng ho¸ tiªu dïng, nguyªn liÖu m¸y mãc cho s¶n xuÊt trong níc, khai th¸c mäi tiÒm n¨ng s½n cã , mÆt m¹nh cña quèc gia, v¬n m×nh ra thÞ tr- êng quèc tÕ, gãp phÇn cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc . NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 8. 8. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Trong ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty chñ ®éng t¹o vèn t nguån vèn bæ xung vµ vay ng©n hµng.§Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, C«ng ty ®· cho phÐp c¸c cöa hµng chñ ®éng t×m kiÕm thÞ trêng vµ tù ký c¸c hîp ®ång ®¹i lý víi b¹n hµng. Ngoµi ra C«ng ty còng chñ ®éng ký c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu víi níc ngoµi, thùc hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ do b¹n hµng uû th¸c, tÝch cùc ®Çu t víi c¸c bªn liªn doanh kh¸c. Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn gåm 106 ngêi cã tr×nh ®é n¨ng lùc phï hîp víi nhiÖm vô cña m×nh, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c cïng víi nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh cã hiÖu qu¶ C«ng ty ®· thùc hiÖn vµ hoµn thµnh môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ ®· trë thµnh mét ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã doanh thu vµ cã kim ng¹ch lín nhÊt ë Hµ Néi. §iÒu nµy cã thÓ thÊy th«ng qua c¸c chØ tiªu trÝch tõ b¸o kÕt qu¶ kinh doanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh sau II . Chøc n¨ng, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ: 1. Chøc n¨ng : - Chøc n¨ng vÒ mÆt qu¶n lý: víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ ý thøc tù gi¸c trong c«ng viÖc nªn c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty th¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi t¬ng ®èi chÆt chÏ . Chøc n¨ng qu¶n lý cña c«ng ty lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cã vai trß ®iÒu hµnh c«ng ty còng nh viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu mµ c«ng ty sÏ ®¹t tíi vµ nh÷ng ph¬ng híng, biÖn ph¸p, hµnh ®éng cô thÓ nh»m ®a ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh cña c«ng ty ®i vµo nÒ nÕp . §iÒu nµy t¸c ®éng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh»m ®a lîi nhuËn cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. - Chøc n¨ng cña kÕ to¸n lu chuyÓn hµng nhËp khÈu: NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 9. 9. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Ho¹t ®éng lu chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu th¬ng gåm 2 giai ®o¹n : mua hµng nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµ b¸n hµng nhËp khÈu ë trong n¬c. Do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n lu chuyÓn hµng nhËp khÈu cã chøc n¨ng : ghi chÐp, ph¶n ¸nh, kiÓm tra thêng xuyªn viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸, sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vÊn ®Ò thóc ®Èy tèc ®é lu chuyÓn hµng ho¸ , gi¶m chi phÝ lu th«ng , ph¸t hiÖn ng¨n ngõa nh÷ng sai ph¹m trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña nhµ níc . - Chøc n¨ng cña bé m¸y cña C«ng ty : Víi chøc n¨ng lu tr÷ , xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho Ban gi¸m ®èc cña C«ng ty vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ t×nh h×nh lu chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu nãi riªng ®· thùc hiÖn kh¸c tèt ®îc nhiÖm vô cña m×nh, c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn (tiÕn hµnh) ®óng tiÕn ®é vµ chÝnh x¸c. §©y lµ yÕu tè quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo nhng thµnh c«ng cña C«ng ty trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai - Chøc n¨ng b¶o qu¶n s¶n phÈm hµng ho¸ nhËp khÈu: Khi C«ng ty nhËp khÈu s¶n phÈm hµng ho¸, s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty ®îc b¶o qu¶n hîp lý kh«ng cã trêng hîp nµo bÞ háng hay bÞ biÕn d¹ng khi ®em ra tiªu thô .§©y còng lµ lµ mét yÕu tè quan träng lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng l¬n. - Chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù : viÖc qu¶n lý vª nh©n sù r©t ®îc ban l·nh ®¹o cña C«ng ty quan t©m, t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn yªn t©m c«ng t¸c vµ lu«n cã chÕ ®é chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Chøc n¨ng vÒ tµi chÝnh : C«ng ty cã sè vèn ®Çu t ban ®Çu kh«ng ®îc lín k×m h·m sù ph¸t triÓn phÇn nµo cña C«ng ty. V× vËy ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i huy ®éng vèn nhiÒu h¬n vµ Nhµ níc cÇn cã sù NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 10. 10. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ quan t©m h¬n ®Ó t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t¨ng nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ cao h¬n. - Chøc n¨ng cña viÖc tiªu thô hµng ho¸: Tiªu thô hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc chuyÓn ho¸ vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh tõ h×nh th¸i hµng ho¸ sang h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ h×nh thµnh kÕt qu¶ tiªu thô. §©y lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Nh vËy, tiªu thô cã chøc n¨ng thùc hiÖn môc ®Ých cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®a hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng.Tiªu thô lµ kh©u lu th«ng hµng ho¸ lµ cÇu nèi trung gian gi÷a mét bªn s¶n xuÊt ph©n phèi vµ mét bªn lµ tiªu dïng. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng th× tiªu thô cßn cã chøc n¨ng réng h¬n lµ qu¸ tr×nh kinh tÕ bao gåm nhiÒu kh©u tõ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, x¸c ®Þnh nhu cÇc kh¸ch hµng tæ chøc mua hµng ho¸ vµ xuÊt b¸n theo yªu cÇu cu¶ kh¸ch hµng nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt . 2/ VÞ trÝ cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi . C«ng Ty Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu Hµ Néi lµ mét c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp . Dï míi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu trong h¬n 10 n¨m qua – lµ mét kho¶ng thêi gian kh«ng dµi nhng c«ng ty dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong mét lÜnh vùc kh¸ míi mÎ, l¹i ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹ch tranh quyÕt liÖt kh«ng ngõng cña c¬ chÕ thÞ tr- êng, c«ng ty hiÓu râ ®îc r»ng “ Th¬ng trêng lµ chiÕn trêng” vµ ph¶i nç lùc b»ng chÝnh søc lùc cña m×nh víi mét quyÕt t©m cao ®é míi cã thÓ n¨ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. §iÒu nµy khiÕn c«ng ty ®· ph¶i ®¹t ra chiÕn lîc kinh doanh tríc m¾t vµ l©u dµi cho phï hîp v¬Ý t×nh h×nh NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 11. 11. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ míi, ®ång thêi x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã n¨ng lùc nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. V× vËy cho ®Õn nay, c«ng ty ®· më réng m¹ng líi tiªu thô ë nhiÒu n¬i cña Hµ Néi vµ mét sè tØnh kh¸c. MÆt hµng cña c«ng ty ngµy cµng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng c¶ vÒ chñng lo¹i vµ chÊt lîng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng thiÕt lËp vµ më réng quan hÖ víi nhiÒu nhµ cung cÊp níc ngoµi vµ t¹o ®îc uy tÝn víi b¹n hµng. Lµ mét c«ng ty cung cÊp nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh x©y dùng vËt chÊt kü thuËt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn tõ lao ®éng thñ c«ng sang lao ®éng m¸y mãc, tõ ®ã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c«ng cuéc CNH – H§H ®Êt níc. V× vËy C«ng ty cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong nÒn kinh tÐ thÞ trêng ë ViÖt Nam hiÖn nay. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 12. 12. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ 3/ NhiÖm Vô Cña C«ng Ty Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu Hµ Néi : C«ng ty Th¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu Hµ Néi lµ mét c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ dÞch vô tæng hîp cã t c¸ch ph¸p nh©n, tù chñ vÒ nguån vèn kinh doanh . C«ng ty ra ®êi cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c mÆt hµng phôc vô cho nh©n d©n thùc néi thÊt, hµng ho¸ n«ng s¶n thùc phÈm, h¶i s¶n quý, ho¸ chÊt, ®iÖn tö ,« t«, xe hiÖn xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ nh : ®å dïng gia ®×nh trang trÝ m¸y…víi sè lîng lín, chÊt lîng cao. §Ó n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng, C«ng ty th¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi cã bèn cöa hµng trùc thuéc C«ng ty ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi thùc hiÖn lu chuyÓn hµng ho¸ néi ®Þa. C«ng ty th¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi cã nhiÖm vô x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch nhiÖm vô cña C«ng ty theo c¬ chÕ hiÖn hµnh, khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn do Nhµ níc cÊp,tù t¹o nguån vèn tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh qu¶n lý sö dông ®óng chÕ ®é vµ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ã, ®ång thêi tu©n thñ ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña nhµ níc cã liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®· ký kÕt. MÆc dï cßn nhiÒu bì ngì víi lo¹i h×nh ho¹t ®éng míi nhng ®îc sù gióp ®ì cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ sù tÝn nhiÖm víi nhiÒu b¹n hµng trong níc, C«ng ty còng kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n . §Æc biÖt tõ khi Mü xo¸ bá chÕ ®é cÊm vËn víi ViÖt Nam , ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn cña khèi ASEAN ra nhËp khèi SPEC vµ trong t¬ng lai sÏ cßn nhiÒu tæ chøc kinh tÕ kh¸c th× thÞ trêng ViÖt Nam ngµy cµng s«i ®éng, lÜnh vùc ngo¹i th¬ng ®îc më réng. Bíc ph¸t triÓn nµy t¸c NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 13. 13. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ ®éng ®Õn mäi ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ trong ®ã cã C«ng ty Th- ¬ng M¹i XNK Hµ Néi. C«ng ty ®· nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ trêng vµ ®a ra kÕt qu¶ kinh doanh phï hîp .Ho¹t ®éng XNK chiÕm tû träng l¬n trong tæng doanh thu cña C«ng ty Víi ph¬ng ch©m duy tr× , æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn néi ®Þa, ®Èy m¹nh kim ng¹ch XNK më réng thÞ trêng níc ngoµi , ph¸t ttriÓn mèi quan hÖ víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi b»ng mäi c¸ch, c«ng ty ®· v¬n tÇm ho¹t ®éng ra kh¾p n¬i ë Hµ Néi vµ tÊt c¶ c¸c tØnh trong c¶ níc, cã thªm ®îc nhiÒu kh¸ch hµng, ®ång thêi còng më réng ngµnh nghÒ kinh doanh nh: - Kinh doanh hµng ®iÖn tö d©n dông (tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, m¸y giÆt), ®iÖn l¹nh, v¶i sîi, l¬ng thùc thùc phÈm. - Kinh doanh XNK m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng (m¸y c«ng cô, m¸y nÐn khÝ, m¸y xóc), VLXD, xi m¨ng, s¾t thÐp, ho¸ chÊt hµng ®iÖn m¸y, xe m¸y, c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n vµ ®Æc s¶n rõng … Sù ra ®êi cña c«ng ty ®· gãp phÇn ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu vÒ hµng ho¸ tiªu dïng, NVL m¸y mãc cho s¶n xuÊt trong níc , më réng sù hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm níc ngoµi. §ång thêi ®Èy m¹nh s¶n xuÊt trong níc, khai th¸c mäi tiÒm n¨ng s½n cã , mÆt m¹nh cña quèc gia v¬n m×nh ra thÞ trêng quèc tÕ gãp phÇn cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.Cöa hµng, tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn míi cã tr×nh ®é, n¨ng lùc, ®µo t¹o trong ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty chñ ®éng t¹o vèn tõ nguån vèn bæ sung vµ vay Ng©n hµng. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, C«ng ty ®· cho phÐp c¸c cöa hµng chñ ®éng t×m kiÕm víi thÞ trêng vµ tù ký c¸c hîp ®ång ®¹i lý víi b¹n hµng. Ngoµi ra, C«ng ty còng chñ ®éng ký c¸c hîp ®ång XNK víi níc ngoµi, thùc NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 14. 14. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ do b¹n hµng uû th¸c, tÝch cùc ®Çu t víi c¸c bªn liªn doanh kh¸c. III. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: 1. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty: M« h×nh qu¶n lý lµ mét yÕu tè tèi quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña bÊt kú tæ chøc kinh tÕ nµo. §Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶, C«ng ty Th¬ng M¹i XNK Hµ Néi ®· tõng bíc cñng cè tæ chøc c¬ cÊu phßng ban, n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cò cña C«ng ty cho phï hîp víi c«ng viÖc vµ phôc vô cho kÕ ho¹ch l©u dµi. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu tham mu chøc n¨ng. Mèi quan hÖ gi÷a cÊp trªn vµ cÊp díi lµ mèi quan hÖ phôc tïng. CÊp díi cã tr¸ch nhiÖm phôc vô cÊp trªn, bªn c¹nh ®ã cßn cã nhiÖm vô nh÷ng quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. C¸c phßng ban quan hÖ ®éc lËp víi nhau. Tõng phßng ban sÏ x©y dùng kÕ ho¹ch tr×nh lªn Gi¸m ®èc trong buæi häp giao ban, kÕ ho¹ch ®îc triÓn khai tõ trªn xuèng. C«ng ty cã 7 phßng ban vµ 4 cöa hµng ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau trªn ®Þa bµn Hµ Néi. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý vµ mèi quan hÖ cña c¸c phßng ban ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty NguyÔn ThÞ Hång - K45E Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc
 15. 15. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ NguyÔn ThÞ Hång - K45E Phßn g tµi vô Phßn g XNK1 Phßn g XNK2 Phßn g KHTT Phßn g kinh doanh Phßn g GN vµ VC C¸c cöa hµng Phßn g TCHC TT DV CS søc khoÎ
 16. 16. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban : Gi¸m ®èc lµ ngêi chØ ®¹o chung, cã thÈm quyÒn cao nhÊt, cã nhiÖm vô quo¶n lý toµn diÖn trªn c¬ së chÊp hµnh ®óng ®¾n chñ tr- ¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. Bªn c¹nh Gi¸m ®èc lµ hai Phã gi¸m ®èc còng chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c phßng ban do m×nh qu¶n lý, gióp Gi¸m ®èc l¾m v÷ng t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ó cã kÕ ho¹ch vµ quyÕt ®Þnh sau cïng, gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng. Phßng xuÊt nhËp khÈu1( XNK1) vµ phßng xuÊt nhËp khÈu 2( XNK2), víi chøc n¨ng t×m hiÓu thÞ trêng, b¹n hµng níc ngoµi ®Ó tõ ®ã ký kÕt c¸c hîp ®ång XNK trªn nh÷ng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn XNK. Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng (KHTT) vµ phßng kinh doanh 3 (KD3) cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thÞ trêng trong níc ®Ó cã chiÕn lîc kinh doanh l©u dµi, tham mu cho Ban gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch tiªu thô, theo dâi ho¹t ®éng cña c¸c cöa hµng. Ngoµi ra cßn thùc hiÖn viÖc mua vµ b¸n hµng nhËp khÈu. Phßng giao nhËn vµ vËn chuyÓn: cã nhiÖm vô qu¶n lý giao nhËn vµ vËn chuyÓn hµng ho¸. C¸c cöa hµng: lµ m¹ng líi lu chuyÓn hµng ho¸ trong nø¬c cña C«ng ty, thùc hiÖn viÖc bu«n b¸n lÎ, lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. C¸c chøng tõ liªn quan ®ªn ho¹t ®éng kinh doanh ®ªu ®¬c giöi vÒ C«ng ty lµm c«ng t¸c ho¹ch to¸n. Phßng tµi vô : tæ chøc ho¹ch to¸n toµn bé ho¹t ®éng XNK, kinh doanh gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh thanh to¸n , quyªt to¸n b¸n hµng , thu tiÒn, tiÒn l¬ng , tiÒn thëng , nghÜa vô víi Nhµ níc vµ c¸c NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 17. 17. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh. ®ång thêi tham mu cho Ban gi¸m ®èc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh . Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: phô tr¸ch hµnh chÝnh, ®èi néi, ®èi ngo¹i , lu ch÷ hå s¬ giÊy tê, thñ tôc c«ng v¨n, tæ chøc nh©n sù ®µo t¹o. Bªn c¹nh ®ã phßng cßn chÞu tr¸ch nhiÖm liªn quan ®Õn con ngêi, gi¶i quyÕt ®iÒu hµnh nhng chinh s¸ch vÒ ngêi lao ®éng. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi : NhiÖm vô chung cña phßng kÕ to¸n ( phßng tµi vô) lµ ho¹ch to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn C«ng ty, tõ ®ã ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c chi phÝ kinh doanh, doanh thu tiªu thô vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra, cßn qu¶n lý sö dông vµ b¶o toµn vèn ®îc Nhµ níc giao, x©y dùng kÕ thu chi tiÒn mÆt, nép ng©n s¸ch Nhµ níc. KÕ to¸n còng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh kinh doanh, qu¶n lý vµ sö dông vèn, thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n sach cho Nhµ níc, nh÷ng sæ s¸ch kÕ to¸n lµ nh÷ng b»ng chøng cã tÝnh chÊt ph¸p lý cho c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra c¸c ho¹t ®«ng kinh doanh cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp chung. C¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y kÕ to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 18. 18. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Phßng tµi vô cña c«ng ty gåm cã 7 ngêi mçi ngêi cã mét tr¸ch nhiÖm kh¸c nhau cô thÓ nh sau: KÕ to¸n trëng (kiªm trëng phßng kÕ to¸ tµi chÝnh) : lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n cã nhiÖm vô chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty vµ lµm tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc qu¶n lý kinh tÕ ë C«ng ty Pho phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : lµ ngêi gióp viÖc cho KÕ to¸n tr- ëng vµ thùc hiÖn uû quyÒn khi KÕ to¸n trëng v¾ng mÆt. NguyÔn ThÞ Hång - K45E KÕ to¸n trëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn mÆt, c«ng nî. KÕ to¸n TGNH, c¸c kho¶n vay . KÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n c¸c quü, TSC§ vµ c¸c kho¶n thu. KÕ to¸n hµng ho¸ vµ thñ quü.
 19. 19. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ KÕ to¸n tæng hîp : cã nhiÖm vô tËp hîp sè liÖu vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp nªn b¸o c¸o tµi chÝnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. KÕ to¸n c«ng nî vµ tiÒn mÆt : cã nhiÖm vô kiÓm so¸t vµ th«ng b¸o thêng xuyªn t×nh h×nh t¨ng gi¶m tiÒn mÆt , cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c bé phËn cã liªn quan ®Õn tiÒn mÆt ®Ó ®¶m b¶o chÕ ®é thanh to¸n kiÓm so¸t thêng xuyªn vÒ c«ng nî ®èi víi kh¸ch hµng, víi c«ng nh©n viªn vµ Nhµ níc. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, c¸c kho¶n vay : thêng xuyªn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n tiÒn göi cña C«ng ty t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng, theo dâi t×nh h×nh göi tiÒn, rót tiÒn göi ng©n hµng, t×nh h×nh tr¶ nî cho Ng©n hµng vµ tr¶ nî cho ngêi vay cho Ng©n hµng. Ngoµi ra, cßn cã chøc n¨ng kiÓm tra tÝnh phï hîp cña tõng kho¶n vay. KÕ to¸n c¸c quü, TSC§ vµ doanh thu : ph¶n ¸nh chÝnh x¸c viÖc trÝch lËp c¸c quü cña C«ng ty vµ theo dâi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng lo¹i TSC§. Bªn c¹nh ®ã, cßn ph¶i lµm nhiÖm vô ho¹ch to¸n doanh thu ban ®Çu cung cÊp th«ng tin cho bé phËn kÕ to¸n tæng hîp ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. KÕ to¸n hµng ho¸ vµ thñ quü: lµ ngêi thùc hiÖn c¸c lÖnh thu, chi tiÒn mÆt. Bé phËn nµy cßn theo dâi tõng biÕn ®éng, t¨ng gi¶m c¸c lo¹i hµng ho¸ cña C«ng ty. H×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng kÕ to¸n ë C«ng ty lµ kÕ to¸n thñ c«ng b»ng tay. C¸c bé phËn kÕ to¸n cã nhiÖm vô thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña m×nh, ®Õn cuèi th¸ng cã nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin cho bé phËn kÕ to¸n tæng hîp. ViÖc phèi kÕt gi÷a c¸c phÇn hµnh trong C«ng ty ®îc thùc hiÖn kh¸ chÆt chÏ vµ nhÞp nhµng. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 20. 20. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty: a. VÒ sè lîng: Lµ mét doanh nghiÖp thuéc khèi doanh nghiÖp Nhµ níc cã quy m« ®Õn n¨m 2002 . Lµ lao ®éng lµm viÖc trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. C«ng ty ®· bè trÝ sö dông t¬ng ®èi hîp lý ngêi lao ®éng vµ víi viÖc tinh gi¶m gän nhÑ bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao båi dìng ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tõ n¨m 2002 ®Õn nay tæng sè lao ®éng cña C«ng ty t¨ng lªn ngµy cµng nhiÒu. Song song víi viÖc t¨ng ®éi ngò lao ®éng th× ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng ®· cã nhiÒu c¶i thiÖn, thu nhËp ngµy cµng t¨ng chøng tá t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. §iÒu nµy ®îc thc hiÖn qua b¶ng chi tiÕt sau : ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Lao ®éng Ngêi 74 82 94 106 Thu nhËp bq/ ngêi 1000®/ ngêi/ th¸ng 550 650 750 850 Qua b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy tæng sè lao ®éng cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng. Cô thÓ; tæng sè cña C«ng ty n¨m 1999 lµ 74 ngêi ®Õn n¨m 2000 lµ 82 ngêi, t¨ng 12 ngêi so víi n¨m 1999 t¬ng øng víi +1,108%. Vµ ®Õn n¨m 2002 tæng sè lao ®éng cña C«ng ty ®· lªn ®Õn 106 ngêi t¨ng 12 ngêi t¬ng øng lµ 1,127% so víi n¨m 2001 . Nguyªn nh©n cña sù ra t¨ng lao ®éng ë C«ng ty lµ do ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶, do ®ã C«ng ty më réng kinh doanh ®ßi hái ph¶i bæ sung thªm lao ®éng. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 21. 21. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ MÆc dï sè lîng lao ®«ng cña C«ng ty t¨ng lªn rÊt nhiÒu nhng ®iÒu ®¸ng chó ý lµ ta l¹i thÊy l¬ng b×nh qu©n th¸ng cña mét ngêi trong mét th¸ng l¹i t¨ng lªn rÊt nhiÒu. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn rÊt râ ë trªn ®ã lµ: l¬ng b×nh qu©n th¸ng cña mét ngêi n¨m 2001 lµ 750.000®/ th¸ng ®Õn n¨m 2002 lµ 850.000®/ th¸ng t¨ng 100.000®/ th¸ng t¬ng øng lµ: 1,133% so víi n¨m 2001. §iÒu nµy chøng tá sù bè trÝ lao ®éng ë C«ng ty lµ rÊt hîp lý. §©y lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 22. 22. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ b. VÒ chÊt lîng: Lµ mét doanh nghiÖp thuéc khèi doanh nghiÖp Nhµ níc, cã quy m« ®Õn n¨m 2002 lµ lao ®éng lµm viÖc trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. C«ng ty ®· bè trÝ sö dông lao ®éng hîp lý ngêi lao ®éng vµ víi viÖc tinh gi¶m gän nhÑ bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao båi dìng ®µo t¹o chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®Ò ra chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi nh©n viªn th«ng qua viÖc khen th- ëng, kû luËt kh«ng ngõng khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ dÓ t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng tõ ®ã n¨ng suÊt b×nh qu©n cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK Hµ Néi Néi dung N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 * Tæng sè lao ®éng 82 94 106 Lao ®éng trùc tiÕp Lao ®éng phï trî( mïa vô) Lao ®éng qu¶n lý 64 12 6 72 14 8 80 16 10 * Chuyªn m«n 82 94 106 §¹i häc Cao ®¼ng, trung cÊp Cßn l¹i 22 40 20 28 44 22 32 50 24 Nguån : thèng kª lao ®éng hµng n¨m cña C«ng ty. Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty, ta nhËn thÊy tû lÖ lao ®éng cã chuyªn m«n, tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm mét tû lÖ kh¸ cao trong NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 23. 23. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ tæng sè lao ®éng cña C«ng ty. Cô thÓ: n¨m 2000 tû lÖ lao ®éng cã chuyªn m«n, tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 26,82%, n¨m 2001 chiÕm 29,78%, n¨m 2002 chiÕm 30,78%. H¬n n÷a, tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, chuyªn m«n ®Òu t¨ng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do ®Æc ®iÓm kinh doanh trªn lÜnh vùc th¬ng m¹i, XNK, do ®ã dßi hái ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã kiÕn thøc nghiÖp vô v÷ng vµng, giái, cã kh¶ n¨ng kinh doanh giái, l«i kÐo ®- îc kh¸ch hµng vµ giao tiÕp ®µm ph¸n tèt. Tû lÖ lao ®éng cßn l¹i chñ yÕu lµ lao ®éng trùc tiÕp t¹i c¸c ®¹i lý, bÕn b·i vµ c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty. Sè lao ®éng cã mét sè tr×nh ®é díi ®¹i häc. IV. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK Hµ Néi : 1. §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh: C«ng ty XNK Hµ Néi chuyªn kinh doanh XNK hµng ho¸ vµ kinh doanh lu chuyÓn hµng trong níc. Tuy nhiªn, hai n¨m gÇn ®©y viÖc xuÊt khÈu hµng ë C«ng ty kh«ng thùc hiÖn n÷a do kim ng¹ch xuÊt khÈu thÊp, doanh thu tõ hµng xuÊt khÈu chiÕm tû träng nhá trong tæng doanh thu (chØ kho¶ng 20%) .V× vËy C«ng ty thùc hiÖn hai c«ng viÖc: - NhËp khÈu hµng trong níc vµ b¸n trong níc. - Kinh doanh lu chuyÓn hµng néi ®Þa. C«ng ty kinh doanh ®a d¹ng hµng ho¸ c¸c mÆt hµng trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ trêng. ViÖc b¸n hµng còng ®îc thùc hiÖn ®a ph¬ng thøc: b¸n bu«n, b¸n lÎ, göi hµng ®i b¸n. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng cung ®îc thùc hiÖn ®a d¹ng trªn nguyªn t¾c thËn träng vµ phï hîp víi kh¶ NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 24. 24. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng v¬i môc tiªu chÝnh lµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ kinh doanh cao nhÊt. §èi tîng kinh doanh hµng nhËp khÈu cña c«ng ty thêng lµ hµng ®iÖn tö phôc vô tiªu dïng (lß vi sãng, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ), c¸c NVL( parafin, silicat, thÐp èng, pvc, …), c¸c lo¹i m¸y mãc( m¸y ®µo, m¸y xóc, m¸y c«ng cô ,…). H×nh thøc nhËp khÈu cña C«ng ty bao gåm nhËp khÈu trùc tiÕp vµ nhËp khÈu uû th¸c nhng h×nh thøc nhËp khÈu trùc tiÕp chiÕm ®a sè. Ph¬ng thøc b¸n hµng thêng lµ b¸n bu«n trùc tiÕp qua kho. Ph¬ng thøc nhËp khÈu cña C«ng ty chñ yÕu lµ nhËp khÈu theo gi¸ CIF, ®Þa ®iÓm giao hµng thêng lµ hai c¶ng lín lµ c¶ng H¶i Phßng vµ c¶ng TP. HCM. Ngoµi ra ph¬ng thøc giao hµng cã thÓ lµ ®êng s¾t hoÆc ®êng hµng kh«ng. 2. §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn cña C«ng ty: Lµ doanh nghiÖp Nhµ níc do ®ã vèn kinh doanh cña C«ng ty chñ yÕu lµ nguån ng©n s¸ch cña Nhµ níc cÊp vµ mét phÇn lµ do huy ®éng tõ bªn ngoµi. t×nh h×nh b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®ång vèn cña C«ng ty tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 §V : Tû ®ång N¨m Tæng sè vèn Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng Gi¸ trÞ Tû träng (%) Gi¸ trÞ Tû träng (%) 2000 2001 2002 58,677 155,091 118,596 19,635 18,841 20,516 33,48 12,15 17,3 39,012 136,250 98,080 66,52 87,85 82,7 Nguån : b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 25. 25. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta nhËn thÊy tæng sè vèn cña C«ng ty t¨ng gi¶m kh«ng ®ång ®Òu qua c¸c n¨m vµ sù thay ®æi kh¸ lín trong vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng. Cô thÓ: N¨m 2001 tæng sè vèn cè ®Þnh gi¶m 4,04% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 sè vèn cè ®Þnh l¹i t¨ng lªn 8,9% so víi n¨m 2001. VÒ c¬ cÊu vèn hµng n¨m, tû träng vèn lu ®éng cã sù t¨ng gi¶m Ýt h¬n so víi vèn cè ®Þnh. Nguyªn nh©n lµ n¨m 2002 cã nhiÒu sù biÕn ®éng trªn thÕ giíi, nh ¸nh hëng cuéc chiÕn chèng khñng bè trªn ph¹m vi toµn cÇu dÉn ®Õn sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶, bªn c¹nh ®ã do ¶nh hëng cña thiªn tai lò lôt vÉn liªn tiÕp x¶y ra trong níc, tû gi¸ ngo¹i tÖ so víi VN§ g©y nhiÒu khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 3. C¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ mét sè kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®îc cña C«ng ty: MÆc dï cßn bì ngì , nhng víi ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é , n¨ng lùc phï hîp víi nhiÖm vô cña m×nh, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c cïng víi nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh cã hiÖu qu¶, C«ng ty ®· thùc hiÖn vµ hoµn thµnh môc tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra vµ ®· trë thµnh mét ®¬n vÞ kinh doanh XNK cã doanh thu vµ cã kim ng¹ch lín ë Hµ Néi. §iÒu nµy cã thÓ thÊy th«ng qua b¶ng chØ tiªu sau: B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001 & 2002. ChØ tiªu N¨m2001 N¨m 2002 1. Doanh thu thuÇn 97.0980 101.4930 Trong ®ã: doanh thu hµng ngËp khÈu 77.6390 81.1940 2. gi¸ vèn hµng ho¸. 94.0770 98.2080 3. l·i gép 2.9910 3.2850 NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 26. 26. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ 4. chi phÝ b¸n hµng. 2.3830 2.6000 5.chi phÝ QLND. 4170 5200 6.lîi nhuËn tríc thuÕ. 1370 1650 7. thuÕ thu nhËp DN 6165 528. 8. lîi nhuËn sau thuÕ 7.535 1128 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001 vµ 2002. Theo trªn ta thÊy: doanh thu cña c«ng ty n¨m 2002 ®· t¨ng 4395 triÖu so víi n¨m 2001 ( hay t¨ng 4,5%). Lîi nhuËn cña C«ng ty còng t¨ng, n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 37,45 triÖu ( hay t¨ng 49% ). Ho¹t ®éng cña C«ng ty cã xu híng tèt h¬n. Cô thÓ lµ tû suÊt lîi nhuËn / doanh thu n¨m 2002 la 0,16% trong khi ®ã so n¨m 2001 lµ 0,14% NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 27. 27. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ PHÇN II THùC TR¹NG C¤NG T¸C QU¶N Lý TI£U THô S¶N PHÈM HµNG HO¸ T¹I C¤NG TY TMXNKHN I . Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸: 1- Quan niÖm vÒ tiªu thô: Nh chóng ta ®· biÕt, nhu cÇu cña con ngêi rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p nã bao gåm nhng nhu cÇu sinh lý c¬ b¶n nhÊt nh ¨n mÆc ngñ nghØ vµ nhu cÇu x· héi vÒ sù th©n thiÕt gÇn gòi, uy tÝn vµ t×nh c¶m g¾n bã còng nh nhu cÇu c¸ nh©n vÒ tri thøc. Nh÷ng nhu cÇu kh«ng ®îc tho¶ m·n th× con ngêi lóc nµo còng c¶m thÊy khæ së, thËm trÝ lµ bÊt h¹nh vµ lóc nµo còng cã nhu cÇu ®ßi hái ®¸p øng nhu cÇu ®Çy ®ñ, x· héi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña con ngêi cµng t¨ng lªn. Nhng trªn thùc tÕ mong muèn cña con ngêi lµ v« h¹n thÕ nhng nguån lùc ®Ó ®¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu lµ cã h¹n. V× vËy c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lu«n ph¶i t×m ra hµng ho¸ ®Ó ®¸p øng tho¶ m·n cho nhu cÇu cña con ngêi vµ biÕt râ mong muèn cña ngêi tiªu dïng. Do ®ã, kh¸i niÖm tiªu thô s¶n phÈm chØ dõng l¹i ë viÖc bu«n b¸n s¶n phÈm tíi c¸c c«ng ty hoÆc c¸ nh©n, gi¸ c¶ ®îc quy ®Þnh trong c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh cña nhµ níc. 2. Vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. Tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ lµ mét kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, v× nÕu s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt thu mua vÒ mµ kh«ng tiªu thô ®îc cã nghÜa lµ doanh nghiªp kh«ng cã ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc t¸i s¶n xuÊt më réng vµ sÏ kh«ng cã thÓ tån t¹i ®îc doanh nghiÖp. VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 28. 28. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ hµng ho¸ ®èi víi doanh nghiÖp cßn ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp vµ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . 3. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng t¸c tiªu thô : - Ho¹t ®éng tiªu thô ký kÕt hîp ®ång tiªu thô . - Ho¹t ®éng giao dÞch chñ yÕu diÔn ra t¹i C«ng ty, bÕn b·i bè trÝ t¹i trung t©m ®Çu mèi giao th«ng bu«n b¸n thuËn tiÖn. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy sÏ thu hót ®îc ®èi t¸c, kh¸ch hµng cho C«ng ty . - Ký kÕt hîp ®ång tiªu thô th«ng thêng ®îc thùc hiÖn theo mét m½u thèng nhÊt do Nhµ níc ban hµnh, ngoµi ra cÇn ghi râ thªm c¸c kho¶n môc vÒ chi phÝ giao dÞch, chuyªn chë chÞu tr¸ch nhiÖm vµ thiÖt h¹i trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. - Thñ tôc giao nhËn hµng thanh to¸n hîp lý vµ ®óng ph¸p luËt. 4- Ph¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty : Cã nhiÒu ph¬ng thc tiªu thô ph©n phèi s¶n phÈm hµng ho¸, v× vËy mçi doanh nghiÖp cÇn lùa chän ph¬ng thøc tiªu thô cho thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶. §Ó phï hîp víi ph¬ng thøc kinh doanh, C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ®· chän ph¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp kh«ng qua trung gian mµ giao th¼ng. II – Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô ë C«ng ty . 1. ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm : ThÞ trêng tiªu thô lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo v× nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . Riªng ®èi víi C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi, NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 29. 29. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ viÖc x¸c ®Þnh t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô ®îc ®¹t lªn hµng ®Çu. Tõ khi vît qua ®îc thêi kú bao cÊp tËp trung lµm ¨n thua lç, ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh lµm ¨n cã l·i th× thÞ trêng tiªu thô lu«n ®îc x¸c ®Þnh vµ më réng. NÕu chia theo søc tiªu thô th× cã hai khu vùc lµ : - Khu vùc b¸n ch¹y nhÊt tøc sè lîng tiªu thô lín nhÊt lµ c¸c tØnh, thµnh phè nh: Hµ Néi, H¶i Phßng, Thanh Ho¸, §µ N½ng, Vinh, TP. Hå ChÝ Minh…PhÇn lín c¸c tØnh nµy tËp trung thµnh phè thÞ x· ph¸t triÓn mµ d©n c cã thu nhËp cao h¬n, cã thãi quen tiªu dïng c¸c s¶n phÈm cã sù thay ®æi m½u m· kiÓu d¸ng víi chÊt lîng cao, gi¸ c¶ phï hîp víi ngêi tiªu dïng . - Khu vùc thø hai mÆc dï khèi lîng tiªu thô kh«ng lín nhng cã triÓn väng ®ã lµ c¸c tØnh: Nam §Þnh, B¾c Ninh, B¾c Giang, Hoµ B×nh, Lai Ch©u, Th¸i Nguyªn…. B¶ng doanh thu tiªu thô t¹i mét sè tØnh trong c¶ níc. §¬n vÞ : triÖu ®ång N¨m ThÞ trêng 2000 2001 2002 Doanh thu % Doanh thu % Doanh thu % Hµ Néi 251.110 28,13 272.220 28,03 280.290 27,6 H¶i Phßng 124.540 13,95 130.120 13,4 135.720 13,37 HuÕ 102.000 11,43 110.300 11,35 115.300 11,36 §µ N½ng 99.890 11,2 102.180 10,52 107.180 10,56 PT.HCM 77.520 8,68 85.420 8,8 90.420 8,9 B¾c Giang 70.200 7,84 75.060 7,7 80.160 7,9 Th¸i nguyªn 43.040 4,82 53.040 5,46 58.040 5,7 Hoµ B×nh 34.900 3,95 41.280 4,25 43.280 4,26 Thanh Ho¸ 34.520 3,86 40.710 4,19 41.890 3,22 Nam §Þnh 29.860 3,34 31.760 3,27 32.760 2,94 Yªn B¸i 25.040 2,8 28.890 2,97 29.890 4,12 NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 30. 30. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Tæng 892.440 100 970.980 100 1.014.93 0 100 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy thÞ trêng tiªu thô ë Hµ Néi v½n tiªu thô ®îc nhiÒu h¬n c¶ ( chiÕm 27% - 28%) n¨m 2000-2002, cßn thÞ tr- êng ë Yªn B¸i tiªu thô ®îc Ýt nhÊt chØ chiÕm 2,8 %– 4,12% so víi tæng doanh thu cña c¶ níc . NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 31. 31. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ B¶ng so s¸nh doanh thu gi÷a c¸c n¨m cña mét sè tØnh trong c¶ níc. §¬n vÞ : triÖu ®ång N¨m ThÞ trêng 2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001 ± % ± % Hµ Néi 251.11 0 272.220 280.29 0 +21.110 108,4 +8.070 103 H¶i Phßng 124.54 0 130.120 135.72 0 +5.580 104,5 +5.600 104,3 HuÕ 102.00 110.300 115.30 0 +8.300 108,1 +5.000 104,5 §µ N½ng 99.890 102.180 107.18 0 +2.290 102,3 +5.000 104,9 Tp. HCM 77.520 85.420 90.420 +7.900 110,2 +5.000 105,8 B¾c Giang 70.020 75.060 80.160 +5.040 107,2 +5.100 106,8 Th¸i Nguyªn 43.040 53.040 58.040 +10.000 123,2 +5.000 109,4 Hoµ B×nh 34.900 41.280 43.280 +6.380 118,3 +2.000 104,8 Thanh Ho¸ 34.520 40.710 41.890 +6.190 117,9 +1.180 102,3 Nam §Þnh 29.860 31.760 32.760 +1.900 106,7 +1.000 103,2 Yªn B¸i 25.040 28.890 29.890 +3.850 115,4 +1.000 103,5 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy gi÷a c¸c n¨m cña mét sè tØnh trong c¶ níc t¨ng lªn trong c¸c n¨m mét c¸ch ®Òu ®Æt . §iÒu nµy chøng tá r»ng c¸c mÆt hµng cña C«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng.MÆt kh¸c doanh thu cña C«ng ty ngµy cµng mét t¨ng ®· ph¶n ¸nh hoÆt ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ . 2. Ph©n tÝch c«ng t¸c nghiªn cøu vµ x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu: 2.1. X¸c ®Þnh c«ng t¸c nghiªn cøu cña thÞ trêng lµ mét c«ng t¸c quan träng trong tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, C«ng ty ®· hÕt søc quan t©m ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng. Hµng n¨m th«ng qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm c¸c n¨m tríc, c¸c ®¬n ®Æt hµng c¸c NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 32. 32. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ ho¹t ®éng kinh tÕ cïng víi kÕt qu¶ nghiªn cøu ®iÒu tra nhu cÇu cña thÞ trêng thuéc phßng kÕ ho¹ch cña C«ng ty, c¸c sè liÖu dù b¸o cña thÞ trêng vÒ tiªu thô s¶n phÈm cïng lo¹i víi s¶n phÈm cña C«ng ty trªn b¸o trÝ, dù b¸o cung cÇu cña Nhµ níc, chØ tiªu ®îc giao cña bé th¬ng m¹i cho C«ng ty ®Ó C«ng ty dù kiÕn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm theo c¬ cÊu vµ sè lîng phï hîp .Tuy nhiªn, nguån lùc C«ng ty thùc hiÖn c«ng t¸c nµy gåm 8 ngêi mµ nhiÖm vô chñ yÕu cña ®éi nµy lµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ th«ng qua h×nh thøc giao th¼ng. C«ng ty cha cã phßng Marketing mµ do ®ã c«ng viÖc nghiªn cøu, dù b¸o thÞ trêng vÒ c¬ cÊu khèi lîng s¶n phÈm ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm . 2.2. Ph©n ®o¹n thÞ trêng vµ x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu cña C«ng ty Ph©n ®o¹n thÞ trêng lµ ph©n chia tËp hîp ngêi tiªu dïng thµnh nh÷ng nhãm nhá kh¸c nhau dùa trªn sù kh¸c biÖt vÒ nhu cÇu vµ hµnh vi cña hä. §o¹n thÞ trêng lµ kÕt qu¶ (s¶n phÈm ) cña sù ph©n ®o¹n, nã lµ nhãm ngêi tiªu dïng cã ph¶n øng nh nhau ®èi víi cïng mét tËp hîp kÝch thÝch Marketing . Lµ mét C«ng ty n»m trong lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i, C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ph©n ®o¹n thÞ trêng nh sau: Doanh thu theo khu vùc §¬n vÞ :triÖu ®ång Khu vùc thÞ trêng 2000 2001 2002 Doanh thu % Doanh thu % Doanh thu % MiÒn B¾c MiÒn Trung MiÒn Nam 652.420 168.671 71.349 73,1 18,9 8 720.467 185.457 65.056 74,2 19,1 6,7 751.048 192.836 71.046 74 19 7 Tæng 892.440 100 970.980 100 1.014.93 100 NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 33. 33. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ doanh thu 0 Nguån: kÕt qu¶ doanh thu tiªu thô cña C«ng ty TMXNKHN . Qua b¶ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ theo khu vùc cña C«ng ty ta nhËn thÊy doanh thu tiªu thô trªn thÞ trêng ë MiÒn B¾c cña C«ng ty lµ chñ yÕu vµ lu«n ®¹t ®îc gi¸ trÞ cao nhÊt. Cô thÓ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ n¨m 2000 ë MiÒn B¾c chiÕm 73,1%; n¨m 2001 chiÕm 74,2%; n¨m 2002 chiÕm 74% trªn tæng doanh thu trong c¶ níc. Vµ qua nhiÒu n¨m kingh doanh C«ng ty TMXNKHN nhËn thÊy thÞ trêng ë MiÒn B¾c cã lÏ vÉn lµ thÞ thÞ trêng môc tiªu cña C«ng ty ngoµi ra còng cÇn tró träng h¬n n÷a ®Õn thÞ trêng ë MiÒn b¾c vµ MiÒn nam . 3. Ph©n tÝch c«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm : 3.1. C«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm : Nh chóng ta ®· biÕt, chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm lµ mét chiÕn lîc quan träng trong chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty. ChiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc x©y dùng ngay tõ khi C«ng ty ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc do Bé th¬ng m¹i thµnh lËp vµ tæ chøc qu¶n lý do ®ã mäi chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty lu«n g¾n víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña Nhµ níc. V× vËy chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty kh«ng nh÷nh ph¶i ®¶m b¶o tiªu thô ®îc s¶n phÈm hµng ho¸ mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i, gióp Nhµ níc ®iÒu tiÕt gi¸ c¶ vµ c©n b»ng cung cÇu. ChiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty ®îc x©y dùng víi c¸c néi dung sau : NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 34. 34. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ - Ph¸t triÓn më réng thÞ trêng tiªu thô, tËp trung ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm hµng ho¸ cho thÞ trêng tiªu thô MiÒn B¾c ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng . - §a d¹ng ho¸ h×nh thøc kinh doanh s¶n phÈm hµng ho¸ ®a s¶n phÈm hµng ho¸ vµo tiªu thô trªn thÞ trêng víi c¬ cÊu khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ thÝch hîp . Song song víi viÖc ®a s¶n phÈm hµng ho¸ míi tiªu thô trªn thÞ trêng cßn lo¹i bá bít nh÷ng h×nh thøc kinh doanh cã hiÖu qu¶ thÊp. Víi chiÕn lîc s¶n phÈm C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ®em l¹i doanh thu tiªu thô ®¹t kÕt qu¶ cao . ChiÕn lîc gi¸ c¶: gi¸ c¶ lµ mét tham sè Marketing Mix mµ C«ng ty cã thÓ kiÓm so¸t ®îc. §Ó x©y dùng gi¸ b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ tuú theo c¸c chÝnh s¸ch gi¸ cho phï hîp nh chÝnh s¸ch tho¶ thuËn gi¸, ®©y lµ chÝnh s¸ch gi¸ ®îc C«ng ty sö dông chñ yÕu trªn c¬ së chÝnh s¸ch gi¸ cho s¶n phÈm hµng ho¸ C«ng ty sö dông c¸c ph¬ng gi¸ ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶, ®Þnh gi¸ híng vµ híng vµo c¹nh tranh trªn thÞ trêng. 3.2. X©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ : Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc C«ng ty chó träng, lµ mét biÖn ph¸p gióp C«ng ty phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cô thÓ tõng n¨m. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh bu«n b¸n cña C«ng ty mµ s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty ®îc tiªu thô rÊt nhanh bëi h×nh thøc giao th¼ng cña C«ng ty vµo tÊt c¶ c¸c thêi gian trong n¨m . H¬n n÷a, c¸c mÆt hµng cña C«ng ty lµ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nªn sè lîng hµng ho¸ tiªu thô ngµy cµng nhiÒu. Tõ ®ã C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cho tõng nhãm s¶n phÈm hµng ho¸ cho phï hîp . NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 35. 35. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Trong kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty, C«ng ty x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ sè lîng , chÊt lîng cho mçi quý, mçi th¸ng cô thÓ cho tõng lo¹i vËt t, hµng ho¸ ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch kinh doanh. 4. Ph©n tÝch tæ chøc m¹ng líi tiªu thô : C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ho¹t ®éng trªn mét thÞ trêng réng lín vµ vît qua níc ngoµi, do ®ã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c C«ng ty ®ång thêi sù ph©n bè khu vùc cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc tæ chøc m¹ng líi tiªu thô . Trªn thÞ trêng c¸c tØnh cã c¸c chi nh¸nh cöa hµng r¶i r¸c ë c¸c tØnh nªn viÖc tæ chøc m¹ng líi tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nhÊt ®Þnh . 4.1. Lùa chän kªnh ph©n phèi : Víi ®Æc ®iÓm trªn, C«ng ty vËn dông vµ sö dông kªnh ph©n phèi trùc tiÕp trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp, C«ng ty b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ trùc tiÕp cho kh¸ch hµng qua hÖ thèng cña hµng b¸n. Song hÇu hÕt b¸n giao th¼ng tíi c¸c ®èi t¸c . S¬ ®å hÖ thèng kªnh ph©n phèi NguyÔn ThÞ Hång - K45E C«ng ty Th­¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu - Hµ Néi Ng­êi tiªu dïngNg­êi b¸n lÎ Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi b¸n lÎ
 36. 36. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Trong ®ã : +/ Kªnh 1: trao ®æi trùc tiÕp víi ngêi tiªu dïng qua 4 cöa hµng t¹i: - Sè 56 – L¹c Trung – Hµ Néi . - Sè 64 – Tr¬ng §Þnh – Hµ Néi . - Sè 18 – Chî M¬ - Hµ Néi - Sè 96 – Kh©m Thiªn – Hµ Néi . Kªnh nµy thêng mang l¹i kho¶ng 8% doanh thu 1 n¨m cña C«ng ty . ë kªnh nµy C«ng ty cö nh©n viªn thêng xuyªn b¸n hµng ®Ó hëng l- ¬ng vµ nÕu vît kÕ ho¹ch th× ®îc t¨ng tiÒn thëng .Nh×n chung lµ C«ng ty ¸p dông chÝnh s¸ch ®·i ngé ®èi víi nh©n viªn b¸n hµng. VÒ phÝa cöa hµng cña C«ng ty th× ¸p dông h×nh thøc tr«ng xe miÔn phÝ cho kh¸ch hµng ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®Õn mua . +/ Kªnh 2 : C«ng ty giao hµng cho ngêi b¸n lÎ víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ trêng hay nãi c¸ch kh¸c lµ ngêi bµn lÎ hëng chªnh lÖch gi¸ cña mÆt hµng. Kªnh nµy mang l¹i 20 % doanh thu hµng n¨m cho C«ng ty . +/ Kªnh 3 : Còng nh kªnh 2 nhng C«ng ty ¸p dông chÝnh s¸ch hoa hång cho ngêi b¸n bu«n sau ®ã ngêi b¸n lÎ hëng chªnh lÖch gi¸ tõ ngêi b¸n bu«n. Kªnh nµy tuy phøc t¹p nhng hµng ho¸ cña C«ng ty ®Õn ngêi tiªu dïng trong c¶ níc mét c¸ch dÔ dµng h¬n. Kªnh nµy ®· mang l¹i kho¶ng 72 % trªn tæng doanh thu cho C«ng ty . Nãi tãm l¹i , C«ng ty ®· lùa chon c¸c kªnh ph©n phèi nh vËy lµ hîp lý. C«ng ty sÏ duy tr× vµ ph¸t huy hÖ thèng kªnh ph©n phèi nµy.§Æc biÖt C«ng ty sÏ tró träng kªnh 3 h¬n ®Ó doanh thu cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. 4.2.Lùa chän c¸c phÇn tö trong kªnh ph©n phèi : NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 37. 37. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Víi viÖc lùa chän tæ chøc kªnh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ®· lùa chän c¸c phÇn tö kªnh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ . C¸c ®¹i lý b¸n hµng gåm c¸c tæ chøc c¸ nh©n, c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Æt hµng cña C«ng ty . C«ng ty hëng hoa hång ®¹i lý theo hîp ®ång ®· ký kÕt víi C«ng ty. Hä lµ nh÷ng ngêi lµm thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ph©n phèi s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty . Do C«ng ty cã thÞ trêng ph©n phèi trªn diÖn réng nªn khèi lîng hµng ho¸ ®îc tiªu thô trong th¸ng, quý, n¨m lµ rÊt lín. C«ng ty ®· lùa chän vµ sö dông hîp lý c¸c phÇn tö trong kªnh ph©n phèi 4.3.C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng : B¸n hµng trùc tiÕp lµ mét trong nh÷ng hoËt ®éng xóc tiÕn yÓm trî quan träng. Th«ng qua b¸n hµng, C«ng ty n¾m b¾t ®îc nhu cÇu thÞ trêng vµ cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ mµ C«ng ty cã. B¸n hµng trùc tiÕp lµ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn kh¸ch hµng, ¶nh hëng ®Õn uy tÝn, niÒm tin vµ sù t¸i t¹o hµnh vi mua hµng cña kh¸ch. B¸n hµng th«ng qua phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng, phßng kinh doanh, phßng XNK, Ban gi¸m ®èc cïng víi c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c ®¬n ®Æt hµng. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ h¬n, C«ng ty lu«n khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty t¹o thªm mèi tiªu thô vµ C«ng ty sÏ trÝch tû lÖ chiÕt khÊu, khen thëng cho nh©n viªn nÕu C«ng ty tiªu thô ®îc s¶n phÈm hµng ho¸ vµ cho CB CNV. 4.4. Quan hÖ quÇn chóng vµ khuyÕch tr¬ng kh¸c : Quan hÖ quÇn chóng vµ khuyÕch tr¬ng kh¸c lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn còng gãp phÇn ¶nh hëng tíi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ .MÆc dï NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 38. 38. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ nguån ng©n s¸ch cßn h¹n hÑp, song C«ng ty ®· trÝch ra nguån quü nhÊt ®Þnh ®Ó ñng hé gia ®×nh chÝnh s¸ch trªn ®Þa bµn C«ng ty ®¹t trô së giao dÞch, ñng hé b·o lôt vµ c¸c quü tõ thiÖn. §ång thêi, C«ng ty cßn tham gia c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng, hiÖp héi kinh doanh . 5. Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ . ViÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc C«ng ty thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch hµng n¨m. C«ng t¸c nµy ®îc C«ng ty tæ chøc chÆt chÏ theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cô thÓ. 5.1 Tæ chøc m¹ng líi b¸n hµng . Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ®· kinh doanh bu«n b¸n nhiÒu lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸. ThÞ trêng cña C«ng ty kh¸ réng lín do vËy viÖc tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. §Ó tæ chøc m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ C«ng ty sö dông m¹ng líi kªnh tiªu thô n¨m tríc kÕt hîp víi më réng thªm m¹ng líi kªnh tiªu thô n¨m nay. Tuú theo thÞ trêng hay s¶n phÈm hµng ho¸ C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p tæ chøc m¹ng líi tiªu thô kÕt hîp hai ph¬ng ph¸p “ vÕt dÇu loang” vµ “®iÓm hµng”. 5.2 Tæ chøc lùa chän nh©n viªn: §Ó më réng ph¸t triÓn kinh doanh, hµng n¨m C«ng ty më thªm nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh. H¬n n÷a C«ng ty ph¶i thay thÕ mét sè c¸n bé CNV kh«ng ®ñ søc khoÎ, phÈm chÊt vµ vÒ hu, cÇn tuyÓn thªm c¸n bé CNV míi ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh thÞ trêng nh hiÖn nay. MÆt kh¸c hµng n¨m C«ng ty thêng xuyªn göi c¸n bé nh©n viªn ®i häc, ®µo t¹o kinh nghiÖm thùc tÕ t¹i C«ng ty vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé CNV. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 39. 39. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ III. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi : Trong ho¹t ®éng tiªu thô, C«ng ty ®· tæ chøc m¹ng líi tiªu thô, hÖ thèng kªnh ph©n phèi, ®Çu t tÇng ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng xóc tiÕn. V× vËy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ hµng ho¸ ®· ®em l¹i kÕt qu¶ cao cho C«ng ty. Doanh sè tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. 1.Ph©n tÝch khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô qua c¸c n¨m: +/ VÒ mÆt hiÖn vËt ta cã c«ng thøc: Qtt = Q®k + Qnk - Qck Trong ®ã: - Qtt : lµ khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc tiªu thô. - Q®k : lµ khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ ®Çu kú. - Qnk : lµ khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ nhËp trong kú. - Qck : lµ khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ tån cuèi kú. +/ VÒ mÆt gi¸ trÞ ta cã c«ng thøc : D T = Qtt x Ptt Trong ®ã: - DT : lµ doanh thu b¸n hµng - Qtt : lµ khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô . - Ptt : lµ gi¸ b¸n. Khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô n¨m 2000 → n¨m 2002 cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi Néi dung N¨m §¬n vÞ 2000 2001 2002 Khèi lîng ®Çu kú TÊn 3.627 1.512 1.050 Khèi lîng nhËp trong kú TÊn 4.602 7.562,2 10.289,9 Khèi lîng tiªu thô trong kú TÊn 6.717 8.024,2 10.214,9 Khèi lîng tån cuèi kú TÊn 1.512 1.050 1.125 Doanh thu tiªu thô trong TriÖu 892.440 970.980 1.014.93 NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 40. 40. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ kú ®ång 0 Nguån: sè liÖu thèng kª cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi . Qua b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy: khèi lîng vËt t hµng ho¸ mµ C«ng ty nhËp vµo n¨m sau cao h¬n rÊt nhiÒu so víi n¨m tríc nhng kh«ng ph¶i bÞ ø ®äng mµ ngîc l¹i khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô trong kú còng t¨ng lªn rÊt nhiÒu ®· lµm cho doanh thu cña C«ng ty n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tríc mét c¸ch râ rÖt. Cô thÓ: doanh thu n¨m 2000 lµ 892.440 triÖu ®ång n¨m 2001 lµ 970.980 triÖu ®ång t¨ng 78.540 triÖu ®ång so víi n¨m 2000 t¬ng øng lµ 8,8%, doanh thu n¨m 2001 lµ 1.014.930 triÖu ®ång t¨ng 43.950 triÖu ®ång t¬ng øng 9.04% so víi n¨m 2001. Nh vËy cã thÓ thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ rÊt hîp lý lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh ngµy cµng cao ®· gãp phÇn lµm cho C«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 41. 41. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ KÕt qu¶ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ tõ n¨m 2000 → n¨m 2002. N¨m Doanh thu tiªu thô ( triÖu ®ång) Tû lÖ hoµn thµnh ( % )TH KH 2000 892.440 782.600 114% 2001 970.980 834.200 116,4% 2001 1.014.930 861.100 117,9% Nguån: B¸o c¸o doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ tõ n¨m 2000 → 2002 Nh vËy doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty vît møc kÕ ho¹ch qua c¸c n¨m. Cô thÓ: n¨m 2000 vît møc kÕ ho¹ch lµ 14%, n¨m 2001 lµ 16,4% vµ n¨m 2002 lµ 17,9%. Nguyªn nh©n vît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra nh vËy lµ C«ng ty biÕt ®i ®óng híng lµm ¨n vµ n¾m b¾t ®îc thÞ trêng . §Ó ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ th«ng qua biÖn ph¸p tæ chøc kinh tÕ cô thÓ, më réng thÞ trêng tiªu thô vµ ®ång thêi ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng xóc tiÕn yÓm trî cho ho¹t ®éng tiªu thô, gi÷ v÷ng vµ t¨ng møc doanh thu hµng n¨m. 2. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu doanh thu tiªu thô lîi nhuËn : Doanh thu tõ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty lµ toµn bé sè tiÒn b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ thu ®îc sau khi trõ c¸c chi phÝ nh : c¸c kho¶n gi¶m trõ, chiÕt khÊu. Tæng chi phÝ ho¹t ®éng tiªu thô gåm : - Gi¸ thµnh thu mua. - Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý bao gåm : chi phÝ l¬ng, chi phÝ cho ho¹t ®éng xóc tiÕn, chi phÝ vËn chuyÓn . NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 42. 42. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ - Nép ng©n s¸ch nhµ níc nh thuÕ GTGT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, nép kho¶n thu trªn vèn vµ thuÕ kh¸c. Sau khi lÊy doanh thu tõ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ trõ ®i tæng chi phÝ ta thu ®îc lîi nhuËn. C«ng thøc tÝnh: LN = D T – GT – C¸c kho¶n chi phÝ . Trong ®ã : L N : Lîi nhuËn . D T : Doanh thu . G V: gi¸ vèn. KÕt qu¶ lîi nhuËn ®¹t ®îc cña C«ng ty n¨m 2000-2002 ®îc ph¶n ¸nh ë b¶ng díi ®©y. KÕt Qu¶ Doanh Thu Tiªu Thô S¶n PhÈm Hµng Ho¸ tõ n¨m 2000 – 2002. STT ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n L·i gép (=1-2) Chi phÝ b¸n hµng CFQLD N LN tríc thuÕ (= 3-4-5) ThuÕ TNDN LN sau thuÕ (= 6-7) Tæng CF( =2+4+5+7) Tû xuÊt LN/CF(=8:9) Tû xuÊt LN/D T(= 8:1) Tû xuÊt D T/CF(=1:9) 892.440 865.340 27.100 21.580 3.800 1.720 698 1.022 891.418 0,001146 0,011451 1,0011 970.980 940.770 30.210 23.830 4.170 2.210 616,5 159386,5 969386,5 0,001644 0,001641 1,0016 1.014.93 0 982.080 32.850 25.000 5.200 2.650 528 2.122 1.012.80 8 0,002095 0,002908 1,0021 Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 43. 43. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Qua b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy doanh thu cña C«ng ty cã sù chuyÓn biÕn gia t¨ng. Cô thÓ, doanh thu n¨m 2000 lµ 892.440 triÖu ®ång, n¨m 2001 lµ970.980 triÖu ®ång t¨ng 43.950 triÖu ®ång, vµ n¨m 2002 lµ1.014.930 triÖu ®ång t¨ng 43.950 triÖu ®ång t¬ng øng 4,6% so víi n¨m 2001. MÆt kh¸c, doanh thu tiªu thô t¨ng ®· kÐo theo lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt. Cô thÓ, lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2001 t¨ng 571,5 triÖu t¬ng øng 55,9 % so n¨m 2000, n¨m 2002 t¨ng 528,5 triÖu t¬ng øng 33,2% so n¨m 2001. §iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty më réng ®Çu t kinh doanh vµ m¹ng líi tiªu thô. Ngoµi ra cßn t¨ng thªm ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng xóc tiÕn yÓm trî. Qua ®©y còng cho ta thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy mét cã hiÖu qu¶, ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë c¸c chØ tiªu sau: - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ, theo chØ tiªu nµy khi C«ng ty bá ra mét ®ång chi phÝ th× sÏ thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Qua b¶ng trªn th× chØ tiªu nµy tõ n¨m 2000 ®Õn nay ®Òu t¨ng , cô thÓ lµ n¨m 2000 mét ®ång chi phÝ mµ C«ng ty bá ra sÏ thu ®- îc 0,001146 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2001 lµ 0,001644 ®ång vµ ®Õn n¨m 2002 l¹i t¨ng lªn 0,002095 ®ång. §iÒu nµy chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy mét cã hiÖu qu¶ . - ChØ tiªu lîi nhuËn theo doanh thu cho ta biÕt mét ®ång doanh thu sÏ mang l¹i cho C«ng ty bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. §èi víi chØ tiªu nµy th× tõ n¨m 2000 ®Õn nay C«ng ty còng khai th¸c ®îc lîi nhuËn ngµy cµng cao ®èi víi mét ®ång doanh thu thu ®îc. Cô thÓ, n¨m 2000 lµ 0,001451 ®ång, n¨m 2001 lµ 0,001641 ®ång vµ ®Õn n¨m 2002 t¨ng lªn 0,002908 ®ång. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 44. 44. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ - ChØ tiªu tû suÊt doanh thu theo chi phÝ ph¶n ¸nh mét ®ång chi phÝ bá ra sÏ mang l¹i cho C«ng ty bao nhiªu ®ång doanh thu. Qua sè liÖu ë b¶ng chi ta thÊy chØ tiªu nµy còng t¨ng qua c¸c n¨m. Cô thÓ n¨m 2000 lµ 1,0011 ®ång, n¨m 2001lµ 1,0016 ®ång vµ ®Õn n¨m 2002 t¨ng lªn 1,1021 ®ång . §iÒu nµy chøng tá viÖc khai th¸c ®ång vèn cña C«ng ty lµ ngµy mét cã hiÖu qu¶, kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty ngµy mét t¨ng ®èi víi mét ®ång chi phÝ bá ra lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty ngµy mét t¨ng cho phÐp C«ng ty tiÕp tôc ®Çu t cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty æn ®Þnh vµ ngµy mét ph¸t triÓn. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 45. 45. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty I . §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty : C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp thuéc khèi Nhµ níc do Bé th¬ng m¹i tæ chøc thµnh lËp vµ trùc tiÕp qu¶n lý. Do ®ã ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lu«n ®îc sù quan t©m gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi . Trªn c¬ së thuËn lîi vµ thÕ m¹nh tõ nh÷ng n¨m tríc, ®Æc biÖt trong ba n¨m trë l¹i ®©y ( tõ n¨m 2000 → n¨m 2002) kÕt qu¶ thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch lu«n vît møc víi tiÒm n¨ng s½n cã vÒ c¬ së vËt chÊt, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong n¨m 2000 C«ng ty ®· tõng bíc th¸o gì khã kh¨n, tæ chøc triÓn khai trªn nhiÒu lÜnh vùc, cñng cè vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh duy tr× vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ …nhê ®ã mang l¹i kÕt qu¶ thiÕt thùc tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc cña m×nh trong ®iÒu kiÖn míi. Trong khi ®ã §¶ng uû ®· chØ ®¹o, l·nh ®¹o C«ng ty thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ c¬ së, c«ng khai mäi ho¹t ®éng , b¸m s¸t vµ qu¶n lý toµn diÖn. Nhê ®ã C«ng ty ®· nhËn ®îc sù tÝn nhiÖm, t¹o ®îc uy tÝn víi ®èi t¸c, cñng cè lßng tin cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹o kh«ng khÝ phÊn khëi ®oµn kÕt thèng nhÊt toµn C«ng ty, tõ ®ã huy ®éng ®îc méi tiÒm n¨ng, ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ kh¾c phôc khã kh¨n hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao . NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 46. 46. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ HiÖn nay C«ng ty ®· cã sù kÕt hîp hµi hoµ thÕ hÖ giµ cã kinh nghiÖm víi thÕ hÖ trÎ nhiÖt t×nh n¨ng ®éng biÕt coi träng c¸c mÆt qu¶n lý tµi chÝnh víi c¬ së ®Ó tõ ®ã ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi khi cã ph¸t sinh ®¶m b¶o ®Çy ®ñ kÞp thêi vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o ®¶m ph¸t triÓn vèn ®îc giao ®· t¹o sù tin tëng vµ nhËn sù hç trî, gióp ®ì kÞp thêi cña c¬ quan cÊp trªn . 2- Khã kh¨n vµ th¸ch thøc : VÊn ®Ò thÞ trêng : C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi kinh doanh nhiÒu lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ : n«ng s¶n, vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ. ThÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty n»m trªn nhiÒu khu vùc trong c¶ níc nªn viÖc vËn chuyÓn, giao th«ng h¬i phøc t¹p. VÊn ®Ò kinh doanh: cã lóc, cã n¬i cãn cha thùc hiÖn tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng kinh doanh khai th¸c thÞ trêng. Trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cßn cã trêng hîp cha t×m hiÓu ®èi t¸c lîi dông ®a C«ng ty vµo cuéc tranh chÊp th¬ng m¹i ®· lµm ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng chung. VÊn ®Ò qu¶n lý: T¹i mét sè c¬ së, nguån nh©n lùc quy ho¹ch vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ( nh vÊn ®Ò tiÕp nhËn, chuyÓn c¸n bé…..) cha quy ®Þnh. VÊn ®Ò c¹nh tranh: Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng hiÖn nay, cã c¶ c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ kh«ng lµnh m¹nh. §iÒu ®ã ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty gÆp r¸t nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh lín nh c¸c C«ng ty kinh doanh cïng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty. Do ®ã C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n c¶n trë trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ . NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 47. 47. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ VÊn ®Ò kh¸ch quan : do gÇn ®©y sù khñng ho¶ng kinh tÕ ®· x¶y ra nhiÒu níc trong khu vùc ¶nh hëng ®Õn nÒn kinh tÕ níc ta cã phÇn t¨ng trëng, song ®· x¶y ra t×nh tr¹ng l¹m ph¸t, nÒn kinh tÕ trë nªn d thõa: cung vît qu¸ cÇu, céng thªm cuéc chiÕn chèng khñng bè trªn toµn cÇu do Mü ph¸t ®éng ®· ¶nh hëng rÊt lín ®Õn gi¸ c¶ vµ ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty Trong xu thÕ héi nhËp nÒn kinh tÕ níc ta víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi cïng víi nÒn kinh tÕ c¸c níc trong khu vùc, níc ta ®· tham gia vµo ASEAN, AFTA, c¸c tæ chøc kinh tÕ thÕ giíi kh¸c. Trong néi tr×nh gia nhËp AFTA ®Õn n¨m 2006 th× c¸c mÆt hµng ph¶i gi¶m thu thuÕ CEPT xuèng díi 5%, ®©y võa lµ c¬ héi míi trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ ra thÞ trêng c¸c níc AFTA vµ còng lµ th¸ch thøc lín ®èi víi C«ng ty trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ngay trªn s©n nhµ. II. §Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty: 1. Môc tiªu: Môc tiªu thÞ tríc m¾t: T¨ng nhanh doanh sè thu mua vµ tiªu thô hµng ho¸, tõng bíc më réng ph¸t triÓn thÞ trêng ®¸p øng kÞp thêi ®ång bé nhu cÇu thÞ trêng, gi¶m chi phÝ tiªu thô hîp lý. Môc tiªu l©u dµi: §Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng C«ng ty Th¬ng m¹i XNK – HN ®· x¸c ®Þnh môc tiªu phÊn ®Êu nh: TiÕp tôc duy tr× më réng thÞ trêng, t¨ng cêng biÖn ph¸p qu¶n lý, thùc hiÖn tiÕt kiÖm n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸. TiÕp tôc c¸c bíc ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t vµ qu¶n lý chÆt chÏ mäi ho¹t ®éng liªn quan ®Ó sím hoµn thµnh c¸c h¹ng môc ®a vµo khai th¸c. TiÕp tôc båi dìng cho c¸n bé trÎ b»ng nhiÒu h×nh thøc ®¸p øng kÞp thêi nhiÖm vô míi. TiÕp tôc c¶i thiÖn h¬n vÒ ®êi sèng vËt NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 48. 48. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi lao ®éng, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh d©n chñ ho¸ c¬ së vËt chÊt nh»m x©y dùng khèi ®oµn kÕt, thèng nhÊt toµn C«ng ty. Ph¸t huy vai trß cña Nhµ níc trong viÖc æn ®Þnh gi¸ c¶ thÞ trêng ®ång thêi thu ®îc lîi nhuËn vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. 2. Ph¬ng híng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty: §Çu t më réng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. Thµnh lËp thªm mét sè chi nh¸nh ë mét sè ®Þa bµn quan träng. TiÕp tôc ®Çu t, t¨ng ng©n s¸ch cho viÖc xóc tiÕn ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty, x©y dùng hç trî c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ mµ C«ng ty kinh doanh trªn thÞ trêng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c. TiÕp tôc ®µo t¹o n©ng cao båi dìng chuyªn m«n tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn bé C«ng ty. 3. KÕ ho¹ch, môc tiªu phÊn ®Êu n¨m 2003: Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ trêng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ c¸c n¨m tríc, C«ng ty ®· x©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2003 nh sau: B¶ng sè liÖu kÕ ho¹ch môc tiªu phÊn ®Êu n¨m 2003 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Môc tiªu phÊn ®Êu N¨m 2003 ChØ tiªu ph¸p lÖnh Sè ph¶i nép n¨m nay ChØ tiªu híng dÉn 1. Tæng doanh thu 2. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng 3. S¶n lîng hiÖn vËt 4. Kim ng¹ch XNK 5. Lîi tøc 6. TrÝch khÊu hao c¬ b¶n 7. §Çu t x©y dùng c¬ b¶n triÖu ®ång triÖu ®ång triÖu ®ång triÖu ®ång TÊn TÊn 1000 USD triÖu ®ång triÖu ®ång triÖu ®ång 15.930 15.930 1.685.325 1.685.325 97.805 101.224 967.420 3.512 1.014 2.692 NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 49. 49. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ 8. Thu nhËp b×nh qu©n/ ngêi/th¸ng Ngh×n ®ång 1.050 Nguån: kÕ ho¹ch môc tiªu cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi Trªn ®©y lµ mét sè môc tiªu kÕ ho¹ch cña C«ng ty.Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay C«ng ty ®ang tËp trung mäi nguån lùc ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy. III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tèc ®é ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi : 1. Tæ chøc ¸p dông chiÕn lîc Marketing vµ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng §Ó ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ còng nh ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao, ho¹t ®éng ®iÒu tra tiªu thô cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ chiÕn lîc, kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty. Do ®ã ®iÒu tra vµ nghiªn cøu tiªu thô cã vai trß hÕt søc quan träng ngay tõ khi b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh hay trong suÊt qu¸ tr×nh kinh doanh. HiÖn nay c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng chñ yÕu lµ do phßng kÕ ho¹ch tiªu thô ®¶m nhËn kÕt hîp víi c¸c th«ng tin ®¬n ®Æt hµng tõ c¸c kh¸ch hµng cung cÊp cho C«ng ty. C«ng ty cha cã phßng Marketing riªng biÖt ®¶m nhËn c«ng t¸c ®iÒu tra thÞ trêng, ®¶m nhËn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn hç trî c¸c ho¹t ®éng tiªu thô. H¬n n÷a, thÞ trêng cña C«ng ty réng lín do ®ã viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu tiªu thô ®ßi hái ph¶i cã nguån lùc hîp lý chuyªn lµm c¸c nhiÖm vô trong lÜnh vùc Marketing. §Æc biÖt lµ viÖc thu nhËp th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng vÒ gi¸ c¶ , dÞch vô cña C«ng ty nh: Th«ng tin vÒ gi¸, dÞch vô, s¶n phÈm hµng ho¸ ……cña ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng . NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 50. 50. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ §Ó lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng, hµng n¨m C«ng ty ph¶i lËp kÕ ho¹ch, x¸c ®Þnh môc tiªu cô thÓ, ph¬ng ph¸p, chuÈn bÞ nh©n sù, dù trï ng©n s¸ch, thùc hiÖn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng . 2. Ph¸t triÓn m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ hîp lý: C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi cã thÞ trêng tiªu thô réng lín kh«ng nh÷ng trong níc mµ vît ra c¶ níc ngoµi, ®¬n vÞ chi nh¸nh cña C«ng ty n»m r¶i r¸c, chñ yÕu lµ c¸c tØnh MiÒn b¾c, viÖc sö dông c¸c kªnh ph©n phèi m¹ng líi tiªu thô cña C«ng ty lµ hîp lý. Song vÊn ®Ò quan träng lµ lµm sao ph¶i lùa chän ®îc c¸c phÇn tö, kªnh ph©n phèi mét c¸ch tèi u nhÊt. H¬n n÷a, viÖc ®iÒu phèi dßng hµng ho¸ vµo kªnh, dßng vËn ®éng hµng ho¸ trong kªnh thuËn tiÖn kÞp thêi nhanh chãng, tr¸nh qua nhiÒu kh©u trung gian ®¶m b¶o chi phÝ vËn chuyÓn thÊp nhÊt . Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cÇn më réng c¸c phÇn tö trong kªnh tiªu thô bao gåm c¸c lùc lîng kinh doanh bëi ®©y lµ c¸c phÇn tö cã kh¶ n¨ng tiªu thô tèt do kh¸ch hµng cã nhiÒu kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸. §Ó ®¹t ®îc nh vËy, C«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch giµnh cho hä nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh ®Ó l«i kÐo hä tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ . 3. Tæ chøc ®aß t¹o n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, phæ biÕn kiÕn thøc liªn quan ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ : Trong c¬ chÕ thÞ trêng ngµy nay, tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ngµy cµng trë lªn khã kh¨n mÆc dï cã s¶n phÈm hµng ho¸ tèt, gi¸ rÎ còng cÇn ph¶i cã nh÷ng ngêi kinh doanh giái biÕt l«i kÐo kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh, n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong giao tiÕp, xö lý t×nh huèng. Do ®ã th«ng tin ph¶i n©ng cao chÊt lîng tuyÓn chän, ®µo t¹o båi dìng NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 51. 51. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm trong lÜnh vùc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ . §ång thêi còng ph¶i cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vËt chÊt cho nh©n viªn . Tuy nhiªn C«ng ty ph¶i ho¹ch ®Þnh thµnh chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc l©u dµi. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ®µo t¹o, hµng n¨m C«ng ty ph¶i thêng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o huÊn luyÖn t¹i c«ng ty hoÆc cö ®i häc t¹i c¸c trêng, c¸c ®¬n vÞ kh¸c. §Ó thùc hiÖn ®îc c«ng t¸c nµy C«ng ty ph¶i cã nguån ng©n s¸ch nhÊt ®Þnh ®Ó trî cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®µo hoÆc nh÷ng ngêi tham gia huÊn luyÖn ®µo t¹o. §ång thêi cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn nh t¨ng l¬ng, thëng sau khi hä ®îc ®µo t¹o. 4. Hoµn thiÖn chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ : ChiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ gióp cho C«ng ty cã híng ®i ®óng ®¾n trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. ViÖc x©y dùng chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, thÞ trêng cô thÓ sÏ gióp cho C«ng ty cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n. Sù øng biÕn kÞp thêi víi sù biÕn ®æi thÞ trêng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, nh÷ng ®éng th¸i cña ®èi thñ c¹nh tranh. Hoµn thiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸, thÞ trêng, thêi ®iÓm cô thÓ cho c«ng t¸c tËp trung nguån lùc vµo nhõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt . Dù kiÕn x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cho tõng ®iÒu kiÖn , t×nh huèng cô thÓ . Nh vËy khoi cã t×nh huèng nµy x¶y ra C«ng ty cã s½n ph¬ng ¸n ®Ó kÞp thêi thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt trong tõng trêng hîp cô thÓ. C¸c ph¬ng ¸n dù kiÕn cho tõng t×nh huèng nµy gåm: NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 52. 52. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ - Gi¸ c¶ - Khèi lîng - Ph¬ng ¸n vÒ kªnh tiªu thô - Ho¹t ®éng xóc tiÕn yÓm trî cho ho¹t ®éng tiªu thô . Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. Trong thêi gian tíi C«ng ty ph¶i thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c«ng t¸c nµy cô thÓ cho tõng th¸ng, quý, n¨m. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi, song ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ yªu cÇu cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn cô thÓ. IV – Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi : 1/ NhËn xÐt chung : Nh×n chung sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng C«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh trong nhiÒu c«ng t¸c kh¸c. Tuy vËy vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu xem xÐt vµ rót kinh nghiÖm tõ ®ã cã kÕ ho¹ch phï hîp, ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ, kh¾c phôc khã kh¨n thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Bíc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2002 víi xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, song chóng ta còng ph¶i ®¬ng ®Çu víi khã kh¨n thö th¸ch míi ®Æc biÖt lµ sù ¶nh hëng cña cuéc chiÕn khñng bè trªn ph¹m vi toµn cÇu ®· lµm thay ®æi nhÞp ®é cung cÇu dÉn ®Õn sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng ho¸ nguyªn vËt liÖu nh : ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, l¬ng thùc thùc phÈm, m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng, xe m¸y, c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n vµ h¶i s¶n rõng…¶nh hëng NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 53. 53. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ë trong vµ ngoµi níc. Bªn c¹nh ®ã, do ¶nh hëng cña thiªn tai lò lôt vÉn liªn tiÕp sÈy ra trong níc ë c¶ 3 miÒn céng víi sù biÕn ®éng t¨ng liªn tôc cña tû gi¸ ngo¹i tÖ so víi ®ång ViÖt Nam g©y nhiÒu khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty . Tríc t×nh h×nh ®ã, ®îc sù chØ ®¹o cña cÊp trªn C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ®· tËp trung chØ ®¹o rµ so¸t trªn tõng mÆt ho¹t ®éng . Nhê ®ã tuy cã sù biÕn ®éng song C«ng ty v½n ®¶m b¶o duy tr× tèt c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch mµ Nhµ níc giao phã ®a C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ. 2/ Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thµnh h¬n n÷a c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ : 2.1. VÒ phÝa Nhµ níc : Víi xu thÕ héi nhËp kinh tÕ, c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty rÊt cã nh¹y c¶m trong con m¾t cña kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng, h×nh thøc, m½u m· vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Do vËy nhµ níc cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch qu¶n lý thÞ trêng cô thÓ gióp cho C«ng ty b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh trong c«ng b»ng vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh chèng vi ph¹m ph¸p luËt. Xö lý nghiªn minh c¸c trêng hîp vi ph¹m ph¸p luËt g©y rèi thÞ trêng . §èi víi chÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng : Nhµ níc cÇn cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh tÝn dông ng©n hµng hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ®îc vay vèn ®Çu t thuËn tiÖn. §ã chÝnh lµ cho phÐp doanh nghiÖp tËn dông ®îc c¬ héi thuËn lîi trªn thÞ trêng. Ngoµi ra, Nhµ níc cÇn cã chÝnh s¸ch qu¶n lý gi¸, kÞp thêi ®iÒu chØnh khi l¹m ph¸p hoÆc gi¶m ph¸p s¶y ra th«ng qua kiÓm so¸t gi¸ trªn NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 54. 54. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ thÞ trêng , cã biÖn ph¸p kÝch cÇu hîp lý th«ng qua chÝnh s¸ch thuÕ, trî gi¸, bï lç hç trî cho C«ng ty khi cÇn thiÕt . 2. 2. VÒ phÝa C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi : §Ó thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p, nhiÖm vô ®· ®Ò ra. C«ng ty cÇn cã ®iÒu kiÖn nh»m hoµn thµnh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. Cô thÓ: * VÒ kinh doanh : - Trªn c¬ së gi¸m s¸t c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch ®îc giao, cÇn n¾m b¾t kÞp thêi tÞnh h×nh thÞ trêng tropng vµ ngoµi níc ®Ó më réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n©ng cao kh¶ n¨ng héi nhËp trong ®iÒu kiÖn míi . - §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cung øng tiªu thô vËt t , hµng ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng c¸c ho¹t ®éng còng nh tiÕp nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸, c¸c hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ díi d¹ng “ ch×a kho¸ giao tay” . - T×m kiÕm kh¸ch hµng díi nhiÒu h×nh thøc nh t×m kiÕm th«ng tin vÒ thÞ trêng vµ ®èi t¸c trªn m¹ng Internet, duy tr× ho¹t ®éng tiÕp xóc thêng xuyªn víi kh¸ch hµng nhÊt lµ víi c¸c ®¬i vÞ trong C«ng ty ®Ó n¾m b¾t th«ng tin vÒ ®Çu t kinh doanh ®Ó tõ ®ã cã c¬ héi tham gia vµo c¸c gãi thÇu cung cÊp vËt t m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó võa ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh võa n©ng cao n¨ng lùc vÒ ®Êu thÇu . * VÒ c«ng t¸c qu¶n lý : C«ng ty cÇn t¨ng cêng h¬n n÷a c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch, gi¸m s¸t hµng ho¸ vµ gi¸m s¸t c¸c chi phÝ. §Æc biÖt trong kh©u tiªu thô nh»m h¹n chÕ sù l¹m dông vµ thÊt tho¸t vèn, ®ång thêi tÝch cùc thu håi vèn vµ xö lý c«ng nî tån ®äng. Qu¶n lý bè trÝ ®µo t¹o ®é ngò c¸n NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 55. 55. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ bé CNV thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng vÒ d©n chñ ho¸, c«ng khai c¸c ho¹t ®éng nh»m ph¸t huy nh©n tè con ngêi vµ n¨ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung. Díi sù chØ ®¹o cña §¶ng uû ph«i hîp víi tæ chøc c«ng ®oµn tËp hîp søc m¹nh cña khèi ®oµn kÕt, ®éng viªn ®îc toµn thÓ c¸n bé CNV tham gia tÝch cùc vµo phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 56. 56. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ KÕt luËn Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp diÔn ra khèc liÖt, ho¹t ®éng qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ g¾n liÒn víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cµng tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ th× cµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. MÆt kh¸c, qua ho¹t ®éng tiªu thô míi cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tiÕp theo, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t hay cã thÓ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót vèn tõ bªn ngoµi. Nh vËy ho¹t ®éng tiªu thô thùc sù lµ yÕu tè quan träng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng qu¶n lý tiªu thô, ngay tõ khi thµnh lËp C«ng ty ®Õn nay C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ®· vµ ®ang tÝch cùc ®a ra c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô, tõng bíc th¸o gì khã kh¨n vµ v¬n lªn kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr- êng. C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t vèn, tæ chøc s¾p xÕp kinh doanh, ®µo t¹o båi dìng n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô, tay nghÒ cho c¸n bé CNV trong C«ng ty. KÕt hîp víi ho¹t ®éng tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. Tõ ®ã C«ng ty ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty kh«ng nh÷ng ®· ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao gióp C«ng ty më réng s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ trêng thu lîi nhuËn mµ cßn gióp b×nh æn gi¸ c¶ thÞ trêng vµ gi÷ v÷ng ®îc vai trß cña mét doanh nghiÖp Nhµ níc trong c¬ chÕ thÞ trêng. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi, ®îc sù gióp ®ì híng dÉn cña thÇy gi¸o: TrÇn Hoµng Long, cïng c¸c c« chó, anh chÞ NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 57. 57. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ trong C«ng ty n¬i em thùc tËp vµ qóa tr×nh nghiªn cøu tµi liÖu em ®· ph©n tÝch vµ nªu ra nh÷ng mÆt ®¹t ®îc , c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi, nh÷ng c¬ héi còng nh nh÷ng khã kh¨n vµ c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô cña C«ng ty. Tõ ®ã ®· m¹nh d¹n nªu ra mét sè kiÕn nghÞ chñ yÕu nh»m kh¾c phôc h¹n chÕ vÒ phÝa C«ng ty còng nh vÒ phÝa Nhµ níc ®Ó gióp C«ng ty th¸o gì c¸c khã kh¨n trong kh©u tiªu thô cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã em còng ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tèc ®é ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty. Em hy väng r»ng c¸c ®Ò xuÊt cña em gãp phÇn tÝch cùc gióp C«ng ty ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô vµ tõ ®ã cã thªm søc m¹nh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ngµy cµng chiÕm vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . Víi kiÕn thøc cña mét sinh viªn thùc tËp em ®· cè g¾ng häc hái kinh nghiÖm thùc tÕ vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty cïng víi nh÷ng ý kiÕn cña m×nh ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò qu¶n lý. Em kÝnh mong ®îc sù bæ xung gãp ý cña thÇy gi¸o: TrÇn Hoµng Long cïng c¸c c« chó, anh chÞ n¬i C«ng ty em thùc tËp ®Ó b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· truyÒn ®¹t gi¶ng d¹y kiÕn thøc cho em trªn gi¶ng ®êng, sù gióp ®ì h- íng dÉn thùc tËp cña thÇy gi¸o: TrÇn Hoµng Long cïng toµn thÓ c¸c c« chó, anh chÞ ®ang c«ng t¸c t¹i C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi n¬i em thùc tËp. Hµ Néi ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2003. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 58. 58. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Danh s¸ch tµi liÖu tham kh¶o 1/ Gi¸o tr×nh Marketing cña trêng §¹i Häc Th¬ng M¹i. 2/ Qu¶n trÞ Marketing cña nhµ suÊt b¶n thèng kª 1997. 3/ Gi¸o tr×nh kinh tÕ cña trêng Cao §¼ng Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp I. 4/ Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp cña trêng Cao §¼ng Kinh TÕ Kü ThuËt C«ng NghiÖp I. 5/ T¹p chÝ Th¬ng M¹i – Kinh tÕ ph¸t triÓn – Gi¸ c¶ thÞ trêng. 6/ Tµi liÖu néi bé C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi : - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty . - §iÒu lÖ C«ng ty . - B¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2000, 2001, 2002. - B¸o c¸o lao ®éng thu nhËp n¨m 2000, 2001, 2002. - Thèng kª c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨m 2000, 2001, 2002. - B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2002 vµ nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m 2003. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 59. 59. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ NguyÔn ThÞ Hång - K45E
 60. 60. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ ý kiÕn cña c¬ quan thùc tËp ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Hµ Néi, ngµy ……th¸ng…… n¨m…… NguyÔn ThÞ Hång - K45E

×