Kt225

209 views
134 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt225

 1. 1. Lêi më ®Çu Vèn b»ng tiÒn lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò ®Çu tiªn cho mét doanh nghiÖp h×nh thµnh vµ tån t¹i, lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp hoµn thµnh còng nh thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ph¹m vi ho¹t ®éng cña doang nghiÖp kh«ng cßn bÞ giíi h¹n ë trong níc mµ ®· ®îc më réng, t¨ng c- êng hîp t¸c víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Do ®ã, quy m« vµ kÕt cÊu cña vèn b»ng tiÒn rÊt lín vµ phøc t¹p, viÖc sö dông vµ qu¶n lý chóng cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, kÕ to¸n lµ c«ng cô ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng tÝnh to¸n kinh tÕ vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ tµi s¶n, sö dông tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp chia ra lµm nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh nhng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ h÷u c¬ g¾n bã t¹o thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý thùc sù cã hiÖu qu¶ cao. Th«ng tin kÕ to¸n lµ nh÷ng th«ng tin vÒ tÝnh hai mÆt cña mçi hiÖn t- îng, mçi qu¸ tr×nh : Vèn vµ nguån, t¨ng vµ gi¶m ... Mçi th«ng tin thu ®- îc lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh cã tÝnh hai n¨m: th«ng tin vµ kiÓm tra. Do ®ã, viÖc tæ chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn lµ nh»m ®a ra nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt vÒ thùc tr¹ng vµ c¬ cÊu cña vèn b»ng tiÒn, vÒ c¸c nguån thu vµ sù chi tiªu cña chóng trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó nhµ qu¶nlý cã thÓ n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt, ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèi u nhÊt vÒ ®Çu t, chi tiªu trong t¬ng lai nh thÕ nµo. Bªn c¹nh nhiÖm vô kiÓm tra c¸c chøng tõ, sæ s¸ch vÒ t×nh h×nh lu chuyÓn tiÒn tÖ, qua ®ã chóng ta biÕt ®¬c hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®¬n vÞ m×nh. 1
 2. 2. Thùc tÕ ë níc ta trong thêi gian qua cho thÊy ë c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp nhµ níc, hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t nãi chung vµ vèn b»ng tiÒn nãi riªng cßn rÊt thÊp , cha khai th¸c hÕt hiÖu qu¶ vµ tiÒm n¨ng sö dông chóng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c h¹ch to¸n bÞ bu«ng láng kÐo dµi. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÇn ®Ò trªn vµ th«ng qua mét thêi gian thùc tËp em xin chän ®Ò tµi sau ®Ó ®i s©u vµo nghiªn cøu vµ viÕt b¸o c¸o:“H¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty cæ ph©n th¬ng m¹i- x©y dùng Sãc S¬n” B¸o c¸o gåm ba phÇn: Ch¬ng I : Mét sè vÇn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. Ch¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹I C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i-x©y dùng Sãc S¬n. Ch¬ng III : Mét sè ph¬ng ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i – x©y dùng Sãc S¬n. 2
 3. 3. 3
 4. 4. Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. I. Tæng qu¸t vÒ vèn b»ng tiÒn: 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i vèn b»ng tiÒn: Vèn b»ng tiÒn lµ toµn bé c¸c h×nh thøc tiÒn tÖ hiÖn thùc do ®¬n vÞ së h÷u, tån t¹i díi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ thùc hiÖn chøc n¨ng ph¬ng tiÖn thanh to¸n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vèn b»ng tiÒn lµ mét lo¹i tµi s¶n mµ doanh nghiÖp nµo còng cã vµ sö dông. Theo h×nh thøc tån t¹i vèn b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh: - TiÒn ViÖt Nam: lµ lo¹i tiÒn phï hiÖu. §©y lµ c¸c lo¹i giÊy b¹c do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ph¸t hµnh vµ ®îc sö dông lµm ph¬ng tiÖn giao dÞch chÝnh thøc ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Ngo¹i tÖ: Lµ lo¹i tiÒn phï hiÖu. §©y lµ c¸c lo¹i giÊy b¹c kh«ng ph¶i do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ph¸t hµnh nhng ®îc phÐp lu hµnh chÝnh thøc trªn thÞ trßng ViÖt nam nh c¸c ®ång: ®« lµ Mü (USD), b¶ng Anh (GBP), phr¨ng Ph¸p ( FFr), yªn NhËt ( JPY), ®« lµ Hång K«ng ( HKD), m¸c §øc ( DM) ... - Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý: lµ tiÒn thùc chÊt, tuy nhiªn ®îc lu tr÷ chñ yÕu lµ v× môc tiªu an toµn hoÆc mét môc ®Ých bÊt thêng kh¸c chø kh«ng ph¶i v× môc ®Ých thanh to¸n trong kinh doanh. - NÕu ph©n lo¹i theo tr¹ng th¸i tån t¹i ,vèn b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp bao gåm: - TiÒn t¹i quü: gåm giÊy b¹c ViÖt Nam, ngo¹i tÖ ,b¹c vµng, kim khÝ quý, ®¸ quý, ng©n phiÕu hiÖn ®ang ®îc gi÷ t¹i kÐt cña doanh nghiÖp ®Ó phôc vô nhu cÇu chi tiªu trùc tiÕp hµng ngµy trong s¶n xuÊt kinh doanh. 4
 5. 5. - TiÒn göi ng©n hµng: lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ , vµng, b¹c, kim khÝ quý ®¸ quý mµ doanh nghiÖp ®ang göit¹i tµi kho¶n cña doanh nghiÖp t¹i Ng©n hµng. - TiÒn ®ang chuyÓn: lµ tiÒn ®ang trong qu¸ tr×nh vÇn ®éng ®Ó hoµn thµnh chøc n¨ng ph¬ng tiÖn thanh to¸n hoÆc ®ang trong qu¸ tr×nh vËn ®éng tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c. 2. §Æc ®iÓm vèn b»ng tiÒn vµ nhiÖm vô, nguyªn t¾c h¹ch to¸n: §Æc ®iÓm vèn b»ng tiÒn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vèn b»ng tiÒn võa ®îc sö dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp hoÆc mua s¾m vËt t, hµng ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh, võa lµ kÕt qu¶ cña viÖc mua b¸n hoÆc thu håi c¸c kho¶n nî. ChÝnh v× vËy, quy m« vèn b»ng tiÒn lµ lo¹i vèn ®ãi hái doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý hÕt søc chÆt chÏ v× vèn b»ng tiÒn cã tÝnh lu©n chuyÓn cao nªn nã lµ ®èi tîng cña sù gian lËn vµ ¨n c¾p. V× thÕ trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn, c¸c thñ tôc nh»m b¶o vÖ vèn b»ng tiÒn khái sù ¨n c¾p hoÆc l¹m dông lµ rÊt quan träng, nã ®ßi hái viÖc sö dông vèn b»ng tiÒn cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chÕ ®é qu¶n lý tiÒn tÖ thèng nhÊt cña Nhµ níc. Ch¼ng h¹n tiÒn mÆt t¹i quü cña doanh nghiÖp dïng ®Ó chi tiªu hµng ngµy kh«ng ®îc vît qu¸ møc tån quü mµ doanh nghiÖp vµ Ng©n hµng ®· tho¶ thuËn theo hîp dång th¬ng m¹i, khi cã tiÒn thu b¸n hµng ph¶i nép ngay cho Ng©n hµng. NhiÖm vô. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn, h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - Theo dâi t×nh h×nh thu, chi, t¨ng, gi¶m, thõa, thiÕu vµ sè hiÖn cã cña tõng lo¹i vèn b»ng tiÒn. - Gi¸m ®èc thêng xuyªn t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tiÒn mÆt, kû luËt thanh to¸n, kû luËt tÝn dông. 5
 6. 6. - Híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp cña thñ quü, thêng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu cña thñ quü vµ kÕ to¸n tiÒn mÆt. - Tham gia vµo c«ng t¸c kiÓm kª quü tiÒn mÆt, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kiÓm kª kÞp thêi. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn mÆt bao gåm : - H¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i sö dông thèng nhÊt mét ®¬n vÞ gi¸ trÞ lµ “®ång ViÖt nam” ®Ó ph¶n ¸nh tæng hîp c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn. - NghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ph¶i quy ®æi ra “®ång ViÖt Nam” ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. §ång thêi ph¶i theo dâi c¶ nguyªn tÖ cña c¸c lo¹i ngo¹i tÖ ®ã. - §èi víi vµng b¹c, kim khÝ quý ®¸ quý ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn chØ ¸p dông cho doanh nghiÖp kh«ng kinh doanh vµng b¹c, kim khÝ quý ®¸ quý ph¶i theo dâi sè lîng träng lîng, quy c¸ch phÈm chÊt vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i, tõng thø. Gi¸ nhËp vµo trong kú ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ, cßn gi¸ xuÊt cã thÓ ®îc tÝnh theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: + Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn gi÷a gi¸ ®Çu kú vµ gi¸ c¸c lÇn nhËp trong kú. + Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp tríc, xuÊt tríc. + Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp sau, xuÊt tríc. - Ph¶i më sæ chi tiÕt cho tõng lo¹i ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý theo ®èi tîng, chÊt lîng ... Cuèi kú h¹ch to¸n ph¶i ®iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ ngo¹i tÖ vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý theo gi¸ vµo thêi ®iÓm tÝnh to¸n ®Ó cã ®îc gi¸ trÞ thùc tÕ vµ chÝnh x¸c. NÕu thùc hiÖn ®óng c¸c nhiÖm vô vµ nguyªn t¾c trªn th× h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn sÏ gióp cho doanh nghÖp qu¶n lý tèt vèn b»ng tiÒn, chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu chi vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao. II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: 6
 7. 7. 1. Lu©n chuyÓn chøng tõ: §Ó thu thËp th«ng tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ tr¹ng th¸i vµ biÕn ®éng cña tµi s¶n cô thÓ nh»m phôc vô kÞp thêi ban l·nh ®¹o, chØ ®¹o ®iÒu hµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n, cÇn thiÕt ph¶i sö dông chøng tõ kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn chøng minh b»ng v¨n b¶n cô thÓ tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lËp chøng tõ hîp lÖ chøng minh theo ®óng mÉu vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n, néi dung ghi chÐp quy ®Þnh. Mét chøng tõ hîp lÖ cÇn chøa ®ùng tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®Æc tr- ng cho nghiÖp vô kinh tÕ ®ã vÒ néi dung, quy m«, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm x¶y ra nghiÖp vô còng nh ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nghiÖp vô, ngêi lËp chøng tõ ... Còng nh c¸c lo¹i chøng tõ ph¸t sinh kh¸c, chøng tõ theo dâi sù biÕn ®éng cña vèn b»ng tiÒn lu«n thêng xuyªn vËn ®éng, sù vËn ®éng hay sù lu©n chuyÓn ®ã ®îc x¸c ®Þnh bëi kh©u sau: - T¹o lËp chøng tõ : Do ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra thêng xuyªn vµ hÕt søc ®a d¹ng nªn chøng tõ sö dông ®Ó ph¶n ¸nh còng mang nhiÒu néi dung, ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. Bëi vËy, tuú theo néi dung kinh tÕ, theo yªu cÇu cña qu¶n lý lµ phiÕu thu, chi hay c¸c hîp ®ång ... mµ sö dông mét chøng tõ thÝch hîp. Chøng tõ ph¶i lËp theo mÉu nhµ níc quy ®Þnh vµ cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña nh÷ng ngêi cã liªn quan. - KiÓm tra chøng tõ : Khi nhËn ®îc chøng tõ ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p, hîp lý cña chøng tõ : C¸c yÕu tè ph¸t sinh chøng tõ, ch÷ ký cña ngêi cã liªn quan, tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu trªn chøng tõ. ChØ sau khi chøng tõ ®îc kiÓm tra nã míi ®îc sö dông lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. - Sö dông chøng tõ cho kÕ to¸n nghiÖp vô vµ ghi sæ kÕ to¸n: cung cÊp nhanh th«ng tin cho ngêi qu¶n lý phÇn hµnh nµy: 7
 8. 8. + Ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng lo¹i tiÒn, tÝnh chÊt, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh phï hîp víi yªu cÇu ghi sæ kÕ to¸n. + LËp ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ kÕ to¸n chøng tõ ®ã. - B¶o qu¶n vµ sö dông l¹i chøng tõ trong kú h¹ch to¸n: trong kú h¹ch to¸n, chøng tõ sau khi ghi sæ kÕ to¸n ph¶i ®îc b¶o qu¶n vµ cã thÓ t¸i sö dông ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. - Lu tr÷ chøng tõ : Chøng tõ võa lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó ghi sæ kÕ to¸n, võa lµ tµi liÖu lÞch sö kinh tÕ cña doanh nghiÖp. V× vËy, sau khi ghi sæ vµ kÕt thóc kú h¹ch to¸n, chøng tõ ®îc chuyÓn sang lu tr÷ theo nguyªn t¾c. + Chøng tõ kh«ng bÞ mÊt. + Khi cÇn cã thÓ t×m l¹i ®îc nhanh chãng. + Khi hÕt thêi h¹n lu tr÷, chøng tõ sÏ ®îc ®a ra huû. 2. H¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü: Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã mét lîng tiÒn mÆt t¹i quü ®Ó phôc vô cho nhu cÇu chi tiªu trùc tiÕp hµng ngµy trong s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng thêng tiÒn gi÷ t¹i doanh nghiÖp bao gåm : giÊy b¹c ng©n hµng VIÖt Nam, c¸c lo¹i ngo¹i tÖ , ng©n phiÕu, vµng b¹c, kim lo¹i quý ®¸ quý ... §Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c tiÒn mÆt, tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp ®îc tËp trung t¹i quü. Mäi nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn thu, chi tiÒn mÆt, qu¶n lý vµ b¶o qu¶n tiÒn mÆt ®Òu so thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. Ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª nghiªm cÊm thñ quü kh«ng ®îc trùc tiÕp mua, b¸n hµng ho¸, vËt t, kiªm nhiÖm c«ng viÖc tiÕp liÖu hoÆc tiÕp nhiÖm c«ng viÖc kÕ to¸n. 2.1. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn mÆt: ViÖc thu chi tiÒn mÆt t¹i quü ph¶i cã lÖnh thu chi. LÖnh thu, chi nµy ph¶i cã ch÷ ký cña gi¸m ®èc (hoÆc ngêi cã uû quyÒn) vµ kÕ to¸n 8
 9. 9. trëng. Trªn c¬ së c¸c lÖnh thu chi kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp c¸c phiÕu thu - chi. Thñ quü sau khi nhËn ®îc phiÕu thu - chi sÏ tiÕn hµnh thu hoÆc chi theo nh÷ng chøng tõ ®ã. Sau khi ®· thùc hiÖn xong viÖc thu - chi thñ quü ký tªn ®ãng dÊu “§· thu tiÒn” hoÆc “ §· chi tiÒn” trªn c¸c phiÕu ®ã, ®ång thêi sö dông phiÕu thu vµ phiÕu chi ®ã ®Ó ghi vµo sæ quü tiÒn mÆt kiªm b¸o caã quü. Cuèi ngµy thñ quü kiÓm tra l¹i tiÒn t¹i quü, ®èi chiÕu víi b¸o c¸o quü råi nép b¸o c¸o quü vµ c¸c chøng tõ cho kÕ to¸n. Ngoµi phiÕu chi, phiÕu thu lµ c¨n cø chÝnh ®Ó h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 111 cßn cÇn c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan kh¸c kÌm vµo phiÕu thu hoÆc phiÕu chi nh : GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n tiÒn tiÒn t¹m øng, ho¸ ®¬n b¸n hµng, biªn lai thu tiÒn ... Ta cã phiÕu thu, phiÕu chi vµ sæ quü tiÒn mÆt nh sau: 9
 10. 10. §¬n vÞ: Sè ................... MÉu 01-TT. PhiÕu thu Q§ sè 1141 TC/ C§KT Ngµy 1/ 11/ 1995 Ngµy ................. cña BTC. Nî ............... Cã ................ Hä vµ tªn ngêi nép : ...................................... §Þa chØ : ...................................... Lý do nép : ..................................... Sè tiÒn : .................................... (ViÕt b»ng ch÷) ................................................................................................ .................. KÌm theo ........................chøng tõ gèc. Ngµy th¸ng n¨m. Thñ trëng KÕ to¸n Ngêi lËp Ngêi Thñ ®¬n vÞ trëng biÓu nép quü 10
 11. 11. §¬n vÞ: Sè: .............KT/ KR Ngµy: .................. PhiÕu chi TK Nî Tr¶ cho: .............................................................. Do «ng (bµ) ....................................................... CMT ............cÊp ngµy......................................... ................................. ..................... ký nhËn. DiÔn gi¶i: .................................................... ......................... ® ........................ KÌm ..................................chøng tõ gèc. Ngµy Th¸ng N¨m Ngµy .................. Trëng phßng KiÓm Thñ Ngêi lËp Ngêi nhËn ký tªn: .... kÕ to¸n so¸t quü phiÕu 11
 12. 12. Sæ quü tiÒn mÆt (Kiªm b¸o c¸o quü) Ngµy ......th¸ng .......n¨m.... Sè hiÖu chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Thu Chi Thu Chi Sè d ®Çu ngµy Ph¸t sinh trong ngµy ....................................... Céng ph¸t sinh Sè d cuèi ngµy KÌm theo ............. chøng tõ thu ............ chøng tõ chi. Ngµy ...........th¸ng...........n¨m.... Thñ quü ký 12
 13. 13. 2.2. Tµi kho¶n sö dông vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n: Tµi kho¶n ®Ó sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü lµ TK 111 “TiÒn mÆt”. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n nµy bao gåm: Bªn nî: + C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý nhËp quü, nhËp kho. + Sè thõa quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. + Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng khi ®iÒu chØnh. Bªn cã: + C¸c kho¶n tiÒn mÆt ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, kim khÝ quý, ®¸ quý, vµng , b¹c hiÖn cßn tån quü. + Sè thiÕu hôt ë quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. + Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m khi ®iÒu chØnh. - D nî : C¸c kho¶n tiÒn, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ,vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý hiÖn cßn tån quü. Tµi kho¶n 111 gåm 3 tµi kho¶n cÊp 2. - Tµi kho¶n 111.1 “ TiÒn ViÖt Nam” ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu, chi, thõa , thiÕu, tån quü tiÒn ViÖt Nam, ng©n phiÕu t¹i doanh nghiÖp. - Tµi kho¶n 111.2 “ TiÒn ngo¹i tÖ” ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi, thõa, thiÕu, ®iÒu chØnh tû gi¸, tån qòy ngo¹i tÖ t¹i doanh nghiÖp quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam. - Tµi kho¶n 111.3 “Vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý” ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý nhËp, xuÊt thõa, thiÕu , tån quü theo gi¸ mua thùc tÕ. C¬ së ph¸p lý ®Ó ghi Nî Tk 111 lµ c¸c phiÕu thu cßn c¬ së ®Ó ghi Cã TK 111 lµ c¸c phiÕu chi. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü trªn Tk 111: 13
 14. 14. - ChØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 111 sè tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý thùc tÕ nhËp, xuÊt quü. - C¸c kho¶n tiÒn, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý do ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n kh¸c ký cîc, ký quü t¹i ®¬n vÞ th× qu¶n lú vµ h¹ch to¸n nh c¸c lo¹i tµi s¶n b»ng tiÒn cña ®¬n vÞ. Riªng vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý tr- íc khi nhËp quü ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc vÒ c©n ®o ®ong ®Õm sè lîng, träng lîng vµ gi¸m ®Þnh chÊt lîng, sau ®ã tiÕn hµnh niªm phong cã x¸c nhËn cña ngêi ký cîc, ký quü trªn dÊu niªm phong. - Khi tiÕn hµnh nhËp quü, xuÊt quü ph¶i cã phiÕu thu, chi hoÆc chøng tõ nhËp, xuÊt vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý vµ cã ®ñ ch÷ ký cña ngêi nhËn, ngêi giao, ngêi cho phÐp xuÊt, nhËp quü theo quy ®Þnh cña chÕ ®é chøng tõ h¹ch to¸n. - KÕ to¸n quü tiÒn mÆt chÞu tr¸ch nhiÖm më sæ vµ gi÷ sæ quü, ghi chÐp theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu, chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý, tÝnh ra sè tiÒn tån quü ë mäi thêi ®iÓm. Riªng vµng, b¹c, kim khÝ qóy, ®¸ quý nhËn ký cîc ph¶i theo dâi riªng trªn mét sæ hoÆc trªn mét phÇn sæ. - Thñ quü lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n, b¶o qu¶n vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô xuÊt nhËp tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý t¹i quü. Hµng ngµy thñ quü ph¶i thêng xuyªn kiÓm kª sè tiÒn tån quü thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn sæ quü, sæ kÕ to¸n. NÕu cã chªnh lÖch kÕ to¸n vµ thñ quü ph¶i tù kiÓm tra l¹i ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý chªnh lÖch trªn c¬ së b¸o c¸o thõa hoÆc thiÕu hôt. 2.2.1 KÕ to¸n kho¶n thu chi b»ng tiÒn VIÖt Nam: a) C¸c nghiÖp vô t¨ng : Nî TK 111(111.1) : Sè tiÒn nhËp quü. Cã TK 511 : Thu tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô dÞch vô. 14
 15. 15. Cã TK 711 : Thu tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Cã TK 721 : Thu tiÒn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng. Cã TK 112 : Rót tiÒn tõ ng©n hµng. Cã TK 131, 136, 141 : Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu. Cã TK 121,128,138, 144, 244: Thu håi c¸c kho¶n vèn ®Çu t ng¾n h¹n, c¸c kho¶n cho vay, ký cîc, ký quü b»ng tiÒn. b) C¸c nghiÖp vô gi¶m : Nî Tk 112 : TiÒn göi vµo tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng. Nî TK 121, 221 : Mua chøng kho¸n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n Nî TK 144, 244 : ThÕ chÊp , ký cîc, ký quü ng¾n, dµi h¹n. Nî TK 211, 213 : Mua tµi s¶n cè ®Þnh ®a vµo sö dông. Nî Tk 241 : XuÊt tiÒn cho §TXDCB tù lµm. Nî TK 152, 153, 156 : Mua hµng ho¸, vËt t nhËp kho ( theo ph- ¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn) Nî TK 611 : Mua hµng ho¸, vËt t nhËp kho (theo kiÓm kª ®Þnh kú) Nî Tk 311, 315 : Thanh to¸n tiÒn vay ng¾n h¹n, nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. Nî TK 331, 333, 334 : Thanh to¸n víi kh¸ch, nép thuÕ vµ kho¶n kh¸c cho ng©n s¸ch, thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n cho CNV. .......................................... Cã TK 111 (111.1) Sè tiÒn thùc xuÊt quü. 2.2.2. KÕ to¸n c¸c kho¶n thu, chi ngo¹i tÖ : §èi víi ngo¹i tÖ, ngoµiquy ®æi ra ®ång ViÖt Nam, kÕ to¸n cßn ph¶i theo dâi nguyªn tÖ trªn tµi kho¶n 007 "Nguyªn tÖ c¸c lo¹i". ViÖc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau: - §èi víi tµi kho¶n thuéc lo¹i chi phÝ, thu nhËp, vËt t, hµng ho¸, tµi s¶n cè ®Þnh .... dï doanh nghiÖp cã hay kh«ng sö dông tû gi¸ h¹ch to¸n, khi cã ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô b»ng ngo¹i tÖ ®Òu ph¶i lu«n lu«n 15
 16. 16. ghi sæ b»ng ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ mua vµo cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ. - C¸c doanh nghiÖp cã Ýt nghiÖp vô b»ng ngo¹i tÖ th× c¸c tµi kho¶n tiÒn, c¸c tµi kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ ®îc ghi sæ b»ng ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ mua vµo cña Ng©n hµng ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm nghiÖp vô kinh tÕ ph¸ sinh. C¸c kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ (nÕu cã) cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc h¹ch to¸n vµo TK 413- Chªnh lÖch tû gi¸. - C¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ cã thÓ sö dông tû gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi sæ c¸c tµi kho¶n tiÒn, ph¶i thu, ph¶i tr¶. Sè chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ h¹ch to¸n vµ tû gi¸ mua cña Ng©n hµng t¹i thêi ®Óm nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc hach to¸n vµo tµi kho¶n 413. KÕt cÊu tµi kho¶n 007: Bªn Nî : Ngo¹i tÖ t¨ng trong kú. Bªn Cã : Ngo¹i tÖ gi¶m trong kú. D Nî : Ngo¹i tÖ hiÖn cã. KÕt cÊu tµi kho¶n 413: Chªnh lÖch tû gi¸. Bªn Nî : + Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh gi¶m cña vèn b»ng tiÒn, vËt t, hµng ho¸, nî ph¶i thu cã gèc ngo¹i tÖ. + Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh t¨ng cña c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ. + Xö lý chªnh lÖch tû gi¸. Bªn Cã : + Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh t¨ng cña vèn b»ng tiÒn, vËt t, hµng ho¸ vµ nî ph¶i thu cã gèc ngo¹i tÖ. + Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh gi¶m cña c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ. + Xö lý chªnh lÖch tû gi¸. Tµi kho¶n nµy cuèi kú cã thÓ d Cã hoÆc d Nî. 16
 17. 17. D Nî: Chªnh lÖch tû gi¸ cÇn ph¶i ®îc xö lý. D Cã: Chªnh lÖch tû gi¸ cßn l¹i. Sè chªnh lÖch tû gi¸ trªn TK 413- Chªnh lÖch tû gi¸, chØ ®îc sö lý (ghi t¨ng hoÆc gi¶m vèn kinh doanh, h¹ch to¸n vµo l·i hoÆc lç) khi cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Riªng ®èi víi ®¬n vÞ chuyªn kinh doanh mua b¸n ngo¹i tÖ th× c¸c nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi ra ®ång VIÖt Nam theo tû gi¸ mua b¸n thùc tÕ ph¸t sinh. Chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua thùc tÕ vµ gi¸ b¸n ra cña ngo¹i tÖ ®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 711- "Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh" hoÆc TK 811- Chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh tû gi¸ ngo¹i tÖ : - C¸c lo¹i tû gi¸ : + Tû gi¸ thùc tÕ: lµ tû gi¸ ngo¹i tÖ ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c c¨n cø cã tÝnh chÊt kh¸ch quan nh gi¸ mua, tû gi¸ do ng©n hµng c«ng bè. + Tû gi¸ h¹ch to¸n: lµ tû gi¸ æn ®iÞnh trong mét kú h¹ch to¸n, th- êng ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû gÝa thùc tÕ lóc ®Çu kú. - C¸ch x¸c ®Þnh tû gi¸ thùc tÕ nhËp, xuÊt quü nh sau: + Tû gi¸ thùc tÕ nhËp quü ghi theo gi¸ mua thùc tÕ hoÆc theo tû gi¸ do Ng©n hµng c«ng bè t¹i thêi ®iÓm nhËp quü hoÆc theo tû gi¸ thùc tÕ khi kh¸ch hµng chÊp nhËn nî b»ng ngo¹i tÖ. + Tû gi¸ xuÊt quü cã thÓ tÝnh theo nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau nh nhËp tríc xuÊt tríc, nhËp sau xuÊt tríc, tû gi¸ b×nh qu©n, tû gi¸ hiÖn t¹i ..... + Tû gi¸ c¸c kho¶n c«ng nî b»ng ngo¹i tÖ ®îc tÝnh b»ng tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ghi nhËn nî. + Tû gi¸ cña c¸c lo¹i ngo¹i tÖ ®· h×nh thµnh tµi s¶n ®îc tÝnh theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ghi t¨ng tµi s¶n (nhËp tµi s¶n vµo doanh nghiÖp) 17
 18. 18. Tr×nh tù h¹ch to¸n: a) Trêng hîp doanh nghiÖp cã sö dông tû gi¸ h¹ch to¸n : - Khi mua ngo¹i tÖ thanh to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam : Nî TK 111(111.2) : (ghi theo tû gi¸ h¹ch to¸n) Cã TK 111(111.1), 331, 311 : (ghi theo tû gi¸ thùc tÕ) Nî (Cã) TK 413 : Chªnh lÖch tû gi¸ (nÕu cã) §ång thêi ghi ®¬n : Nî TK 007- lîng nguyªn tÖ mua vµo. - B¸n hµng thu ngay tiÒn b»ng ngo¹i tÖ: Nî TK 111 (111.2) : ghi theo tû gi¸ h¹ch to¸n Cã TK 511: Ghi theo tû gi¸ thùc tÕ Nî (Cã) TK 413 : Chªnh lÖch (nÕu cã) §ång thêi ghi : Nî TK 007: Lîng nguyªn tÖ thu vµo. - Thu c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng b»ng ngo¹i tÖ : Nî TK 111 (111.2) Cã TK 131 §ång thêi ghi: Nî Tk 007 : Lîng nguyªn tÖ thu vµo. - B¸n ngo¹i tÖ thu tiÒn ViÖt Nam : Nî TK 111 (1111) : Gi¸ b¸n thùc tÕ Cã TK 111 (1112) : Tû gi¸ h¹ch to¸n. Nî TK 811: NÕu gi¸ b¸n thùc tÕ nhá h¬n gi¸ h¹ch to¸n, Cã TK 711: NÕu gi¸ b¸n thùc tÕ lín h¬n gi¸ h¹ch to¸n. §ång thêi ghi: Cã TK 007- lîng nguyªn tÖ chi ra. - Mua vËt t hµng ho¸, TSC§, dÞch vô thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ: Nî TK 211, 214, 151, 152, 153, 627, 641, 641 : Tû gi¸ thùc tÕ Cã TK 111(1112) : Tû gi¸ h¹ch to¸n Nî (Cã) TK 41 : Chªnh lÖch (nÕu cã) §ång thêi ghi: Cã TK 007 : Lîng nguyªn tÖ chi ra. - Tr¶ nî nhµ cung cÊp b»ng ngo¹i tÖ: 18
 19. 19. Nî TK 331 Cã TK 111 (111.2) §ång thêi Cã TK 007- lîng nguyªn tÖ chi ra - §iÒu chØnh tû gi¸ h¹ch to¸n theo tû gi¸ thùc tÕ lóc cuèi kú. Khi chuÈn bÞ thùc hiÖn ®iÒu chØnh tû gÝa ngo¹i tÖ, doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª ngo¹i tÖ t¹i quü, göi Ng©n hµng ... ®ång thêi dùa vµo møc chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ thùc tÕ vµ h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh møc ®iÒu chØnh. NÕu tû gi¸ thùc tÕ cuèi kú t¨ng lªn so víi tû gi¸ h¹ch to¸n th× phÇn chªnh lÖch do tû gi¸ t¨ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 (111.2) Cã TK 413 NÕu tû gi¸ thùc tÕ cuèi kú gi¶m so víi tû gi¸ h¹ch to¸n th× møc chªnh lÖch do tû gi¸ gi¶m ®îc ghi ngîc l¹i: Nî TK 413 Cã TK 111 (111.2) b) Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng sö dông tû gi¸ h¹ch to¸n : - Mua ngo¹i tÖ tr¶ b»ng tiÒn ViÖt Nam : Nî TK 111 (1112) : Gi¸ mua thùc tÕ Cã TK 111 (1111) : Gi¸ mua thùc tÕ §ång thêi: Nî TK 007 : Lîng nguyªn tÖ nhËp quü. - Thu tiÒn b¸n hµng b»ng ngo¹i tÖ : Nî TK 111 (1112) : Tû gi¸ thùc tÕ. Nî TK 131 : Tû gi¸ h¹ch to¸n. Cã TK 511 : Tû gi¸ thùc tÕ. - Thu c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ nhËp quü Nî TK 111(111.2) : Theo tû gi¸ thùc tÕ Cã TK 131 : Theo tû gi¸ b×nh qu©n thùc tÕ nî 19
 20. 20. Cã TK 413 : Chªnh lÖch tû gi¸ (tû gi¸ b×nh qu©n thùc tÕ nî nhá h¬n tû gi¸ b×nh qu©n thùc tÕ) (Nî TK 413 : NÕu tû gi¸ b×nh qu© thùc tÕ nî lín hon tû gi¸ b×nh qu©n thùc tÕ) - XuÊt ngo¹i tÖ mua vËt t, hµng ho¸, TSC§, chi tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ: Nî TK 152, 153, 156, 211, 611, 627, 641, 641 .. (Tû gi¸ thùc tÕ) Cã TK 111 (1112) : Tû gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n. Cã TK 413 : (Sè chªnh lÖch tû gi¸ thùc tÕ lín h¬n tû gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n) §ång thêi: Cã TK 007: Lîng nguyªn tÖ xuÊt quü. - XuÊt ngo¹i tÖ tr¶ nî cho ngêi b¸n: Nî TK 33 : Tû gi¸ nhËn nî Cã TK 111 (111.2) : Tû gi¸ thùc tÕ Cã TK 413 : ChªnhlÖchtûgi¸nhËnnîlính¬ntûgi¸thùctÕ. (Nî TK 413 : NÕu tû gi¸ nhËn nî nhá h¬n tû gi¸ thùc tÕ) §ång thêi : Cã TK 007 : Lîng nguyªn tÖ ®· chi ra. §Õn cuèi n¨m, quý nÕu cã biÕn ®éng lín h¬n vÒ tû gi¸ th× ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i sæ ngo¹i tÖ hiÖn cã t¹i quü theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m, cuèi quý. 20
 21. 21. + NÕu chªnh lÖch gi¶m: Nî TK 413 : Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK 111 (1112) + NÕu chªnh lÖch t¨ng: Nî TK 111 (1112) Cã TK 413 21
 22. 22. S¬ ®å tæng hîp thÓ hiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n thu chi tiÒn mÆt TK 511, 512 TK 111 TK112 Doanh thu b¸n hµng, SP, DV Göi tiÒn mÆt vµo NH Tk 711, 712 TK 121, 128 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, Mua chøng kho¸n, gãp vèn, Ho¹t ®éng bÊt thêng liªn doanh, ®Çu t TSC§ TK 112 TK 152, 153 156,611,211 Rót TGNH vÒ quü Mua vËt t, hµng ho¸, TSC§ TK 131, 136 TK 142,241, 141 627,614,642 Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu C¸c chi phÝ b»ng tiÒn mÆt TK 121,128 TK 331,315 221,222,228 331,333,334 Thu håi c¸c kho¶n ®Çu t, Tr¶ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ Ký cîc, ký quü TK 144,244 TK414,415, 431 XuÊt tiÒn ®i thÕ chÊp, ký quü Bæ xung quü Ký cîc 22
 23. 23. TK338,344 NhËn tiÒn do ®¬n vÞ kh¸c ký cîc, ký quü TK 338 TK 138 TiÒn mÆt thõa quü khi kiÓm kª TiÒn mÆt thiÕu quü khi kiÓm kª 3.KÕ to¸n tiÒn göi Ng©n hµng: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c kho¶n thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c c¬ quan, tæ chøc kinh tÕ kh¸c ®îc thùc hiÖn chñ yÕu qua Ng©n hµng, ®¶m b¶o cho viÖc thanh to¸n võa an toµn, võa thuËn tiÖn, võa chÊp hµnh nghiªm chØnh kû luËt thanh to¸n. Theo chÕ ®é qu¶n lý tiÒn mÆt vµ chÕ ®é thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, toµn bé sè tiÒn cña doanh nghiÖp trõ sè ®îc gi÷ t¹i quü tiÒn mÆt (theo tho¶ thuËn cña doanh nghiÖp víi Ng©n hµng) ®Òu ph¶i göi vµo tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng. C¸c kho¶n tiÒn cña doanh nghiÖp t¹i Ng©n hµng bao gåm: tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý, trªn c¸c tµi kho¶n tiÒn göi chÝnh, tiÒn göi chuyªn dïng cho c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nh tiÒn lu ký, sÐc b¶o chi, sÐc ®Þnh møc, sÐc chuyÓn tiÒn, th tÝn dông. §Ó chÊp hµnh tèt kû luËt thanh to¸n ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sè d cña tõng lo¹i tiÒn göi. 3 3.1. Chøng tõ dïng ®Ó h¹ch to¸n tiÒn göi Ng©n hµng: - C¸c giÊy b¸o Cã, b¸o Nî, b¶n sao kª cña Ng©n hµng. - C¸c chøng tõ kh¸c: SÐc chuyÓn kho¶n, sÐc ®Þnh møc, sÐc b¶o chi, uû nhiÖm chi, uû nhiÖm thu. 3.2. Tµi kho¶n sö dông vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n: H¹ch to¸n tiÒn göi Ng©n hµng (TGNH) ®îc thùc hiÖn trªn tµi kho¶n 112- TGNH. KÕt cÊu vµ néi dung cña tµi kho¶n nµy nh sau: 23
 24. 24. Bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn göi vµo Ng©n hµng. Bªn Cã: C¸c kho¶n tiÒn rót ra tõ Ng©n hµng. D nî: Sè tiÒn hiÖn cßn göi t¹i Ng©n hµng. Tµi kho¶n 112 cã 3 tµi kho¶n cÊp hai : + TK 112.1-TiÒn ViÖt Nam : Ph¶n ¸nh kho¶n tiÒn ViÖt Nam ®ang göi t¹i ng©n hµng. + TK 112.2- Ngo¹i tÖ : Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ngo¹i tÖ ®ang göi t¹i ng©n hµng ®· quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam. + TK 112.3- Vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý : Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý ®ang göi t¹i Ng©n hµng. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 112- TGNH: - Khi ph¸t hµnh c¸c chøng tõ tµi kho¶n TGNH, c¸c doanh nghiÖp chØ ®îc phÐp ph¸t hµnh trong ph¹m vi sè d tiÒn göi cña m×nh. NÕu ph¸t hµnh qu¸ sè d lµ doanh nghiÖp vi ph¹m kû luËt thanh to¸n vµ ph¶i chÞu ph¹t theo chÕ ®é quy ®Þnh. ChÝnh v× vËy, kÕ to¸n trëng ph¶i thêng xuyªn ph¶n ¸nh ®îc sè d tµi kho¶n ph¸t hµnh c¸c chøng tõ thanh to¸n. - Khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ do Ng©n hµng göi ®Õn kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ gèc kÌm theo. Trêng hîp cã sù chªnh lÖch gi÷a sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n cña doanh nghiÖp , sè liÖu ë chøng tõ gèc víi sè liÖu trªn chøng tõ cña Ng©n hµng th× doanh nghiÖp ph¶i th«ng b¸o cho Ng©n hµng ®Ó cïng ®èi chiÕu x¸c minh vµ xö lý kÞp thêi. NÕu ®Õn cuèi kú vÉn cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n chªnh lÖch th× kÕ to¸n ghi sæ theo giÊy b¸o hay b¶n sao kª cña Ng©n hµng. Sè chªnh lÖch ®îc ghi vµo c¸c Tµi kho¶n chê xö lý. (TK 138.3- tµi s¶n thiÕu chê xö lý, TK 338.1- Tµi s¶n thõa chê xö lý). Sang kú sau ph¶i tiÕp tôc kiÓm tra ®èi chiÕu t×m nguyªn nh©n chªnh lÖch ®Ó ®iÒu chØnh l¹i sè liÖu ®· ghi sæ. 24
 25. 25. - Trêng hîp doanh nghiÖp më TK TGNH ë nhiÒu Ng©n hµng th× kÕ to¸n ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ng©n hµng ®Ó tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu. - T¹i nh÷ng ®¬n vÞ cã bé phËn phô thuéc cÇn më tµi kho¶n chuyªn thu, chuyªn chi phï hîp ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c giao dÞch, thanh to¸n. kÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt ®Ó gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh sö dông tõng lo¹i tiÒn göi nãi trªn. 3.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng: ViÖc thùc hiÖn quy ®æi tõ ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng sang ®ång ViÖt Nam ®îc thùc hiÖn t¬ng tù nh ®ång ngo¹i tÖ t¹i quü c¬ quan. 25
 26. 26. S¬ ®å h¹ch to¸n TK 111 TK 112 TK111 Göi tiÒn vµo NH Rót tiÒn göi NH TK511,512 TK152,153 156,611 Doanh thu b¸n s¶n phÈm hµng Mua vËt t hµng ho¸ ho¸, dÞch vô TK131,136, 141 Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu TK 121,128 TK 211,213 221,222 214 Thu håi vèn ®Çu t b»ng Mua TCS§, thanh to¸n, chuyÓn kho¶n chi phÝ XDCB TK338,334 TK311,315, 331,333,336,338 NhËn ký cîc, ký quü cña Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®¬n vÞ kh¸c ph¶i tr¶ TK144,244 TK121,128 Thu håi tiÒn ký cîc, ký quü Mua chøng kho¸n, gãp vèn liªn doanh TK411,441 TK144,244 451, 461 -NhËn vèn liªn doanh do ng©n XuÊt tiÒn ký cîc,ký quü s¸ch cÊp, cæ ®«ng gãp -NhËn tiÒn cÊp díi nép lªn ®Ó TK627,641,642 lËp quü qu¶n lý cÊp trªn. -NhËn kinh phÝ sù nghiÖp Thanh to¸n c¸c kho¶n 26
 27. 27. TK711, 721 chi phÝ phôc vô SX Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt thêng 4. H¹ch to¸n tiÒn ®ang chuyÓn: TiÒn ®ang chuyÓn lµ c¸c kho¶n tiÒn cña doanh nghiÖp ®· nép vµo Ng©n hµng, kho b¹c nhµ níc hoÆc göi vµo bu ®iÖn ®Ó chuyÓn vµo Ng©n hµng hay ®· lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n cña Ng©n hµng ®Ó tr¶ cho ®¬n vÞ kh¸c nhng cha nhËn ®ùc giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng. TiÒn ®ang chuyÓn bao gåm tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®ang ë trong c¸c trêng hîp sau: - Thu tiÒn mÆt hoÆc sÐc nép th¼ng cho Ng©n hµng. - ChuyÓn tiÒn qua bu ®iÖn tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. - Thu tiÒn b¸n hµng nép thuÕ ngay cho kho b¹c ( giao tiÒn tay ba gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi mua hµng vµ kho b¹c nhµ níc) - TiÒn doanh nghiÖp ®· lu ý cho c¸c h×nh thøc thanh to¸n sÐc b¶o chi, sÐc ®Þnh møc, sÐc chuyÓn tiÒn .... 4.1. Chøng tõ sö dông : 4 - GiÊy b¸o nép tiÒn, b¶ng kª nép sÐc - C¸c chøng tõ gèc kÌm theo kh¸c nh: sÐc c¸c lo¹i, uû nhiÖm chi, uû nhiÖm thu. 4.2. Tµi kho¶n sö dông: ViÖc h¹ch to¸n tiÒn ®ang chuyÓn ®îc thùc hÖn trªn tµi kho¶n 113- “TiÒn ®ang chuyÓn”. Néi dung vµ kÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy: Bªn nî : TiÒn ®ang chuyÓn t¨ng trong kú Bªn Cã: tiÒn ®ang chuyÓn gi¶m trong kú D nî : C¸c kho¶n tiÒn cßn ®ang chuyÓn Tµi kho¶n 113 cã hai tµi kho¶n cÊp hai: 27
 28. 28. TK1131- “TiÒn ViÖt Nam”: Ph¶n ¸nh tiÒn ®ang chuyÓn b»ng tiÒn ViÖt Nam. TK 113.2-“Ngo¹i tÖ”: Ph¶n ¸nh tiÒn ®ang chuyÓn b»ng ngo¹i tÖ. 28
 29. 29. 4.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp: TK 511 TK 113 TK 112 Thu tiÒn b¸n hµng b»ng tiÒn TiÒn ®ang chuyÓn ®· göi vµo mÆt, sÐc nép th¼ng vµo NH ng©n hµng TK 111 TK 331 XuÊt quü nép NH hay chuyÓn Thanh to¸n cho nhµ cung cÊp tiÒn qua bu ®iÖn TK 112 TK 311 TGNH lµm thñ tôc ®Ó lu Thanh to¸n tiÒn vay ng¾n h¹n cho c¸c h×nh thøc T.T kh¸c TK 131,136,138 TK 315 Thu nî chuyÓn th¼ng qua Thanh to¸n nî dµi h¹n ®Õn NH hoÆc bu ®iÖn h¹n tr¶ 5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n: Thùc hiÖn ghi chÐp vµo sæ s¸ch kÕ to¸n lµ c«ng viÖc cã khèi l- îng rÊt lín vµ ph¶i thùc hiÖn thêng xuyªn, hµng ngµy. Do ®ã, cÇn ph¶i tæ chøc mét c¸ch khoa häc, hîp lý hÖ thèng kÕ to¸n míi cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña nh©n viªn kÕ to¸n, ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c chØ tiªu kinh tÕ theo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý t¹i doanh nghiÖp hoÆc c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n göi cho cÊp trªn hay t¹i c¬ quan nhµ níc. H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n trong doanh nghiÖp bao gåm: Sè lîng c¸c mÉu sæ, kÕt cÊu tõng lo¹i sæ, tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi 29
 30. 30. chÐp tõng lo¹i sæ, mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n víi nhau vµ gi÷a sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. ViÖc lùa chän néi dung vµ h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n cho phï hîp víi doanh nghiÖp phô thuéc vµo mét sè ®iÒu kiÖn sau: §Æc ®iÓm cña tõng lo¹i h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tÝnh chÊt phøc t¹p cña ho¹t ®éng tµi chÝnh, quy m« doanh nghiÖp lín hay nhá, khèi lîng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu hay Ýt. Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý. Tr×nh ®é nghiÖp vô vµ n¨ng lùc c«ng t¸c cña nh©n viªn kÕ to¸n. §iÒu kiÖn vµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n. HiÖn nay, theo chÕ dé quy ®Þnh cã 4 h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n : - NhËt ký- sæ c¸i - NhËt ký chung - NhËt ký chøng tõ - Chøng tõ ghi sæ. Mçi h×nh thøc ®Òu cã u nhîc ®iÓm riªng vµ chØ thùc sù ph¸t huy t¸c dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thÝch hîp. 5.1. H×nh thøc nhËt ký- sæ c¸i: §Æc ®iÓm chñ yÕu : H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký- Sæ c¸i cã ®Æc ®iÓm chñ yÕu lµ mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc ghi sæ theo thø tù thêi gian kÕt hîp víi viÖc ph©n lo¹i theo hÖ thèng vµo sæ NhËt ký- Sæ c¸i. HÖ thèng sæ bao gåm: Sæ kÕ to¸n tæng hîp: sö dông duy nhÊt mét sæ lµ sæ NhËt ký- sæ c¸i. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: bao gåm sæ chi tiÕt TSC§, vËt liÖu thµnh phÈm tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng ®èi tîng 30
 31. 31. cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt mµ kÕt cÊu, mçi sæ kÕ to¸n chi tiÕt ë mçi doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ kh¸c nhau. * ¦u, nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông: - ¦u ®iÓm : DÔ ghi chÐp, dÔ ®èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu. 5 - Nhîc ®iÓm : Khã ph©n c«ng lao ®éng, khã ¸p dông ph¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n, ®Æc biÖt nÕu doanh nghiÖp sö dông nhiÒu tµi kho¶n, khèi lîng ph¸t sinh lín th× NhËt ký- sæ c¸i sÏ cång kÒnh, phøc t¹p. - Ph¹m vi sö dông : Trong c¸c doanh nghiÖp quy m« nhá, nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Ýt vµ sö dông Ýt tµi kho¶n nh c¸c doanh nghiÖp t nh©n quy m« nhá. 5.2. H×nh thøc “chøng tõ ghi sæ” §Æc ®iÓm chñ yÕu: Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ tríc khi ghi vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp. Trong h×nh thøc nµy viÖc ghi sæ kÕ to¸n theo thø tù thêi gian t¸ch rêi víi viÖc ghi sæ kÕ to¸n theo hÖ thèng trªn 2 lo¹i sæ kÕ to¸n tæng hîp kh¸c nhau lµ sæ ®¨ng ký CT- GS vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. HÖ thèng sæ kÕ to¸n : - Sæ kÕ to¸n tæng hîp : Gåm sæ ®¨ng ký CT- GS vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. 6 - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt : T¬ng tù trong NK- SC. * ¦u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông : - ¦u ®iÓm : DÔ ghi chÐp do mÉu sæ ®¬n gi¶n, ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu, thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c vµ c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. - Nhîc ®iÓm : Ghi chÐp cßn trïng l¾p, viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu thêng bÞ chËm. 31
 32. 32. - Ph¹m vi sö dông : ThÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ lín cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. 5.3. H×nh thøc NhËt ký- chøng tõ: §Æc ®iÓm chñ yÕu : KÕt hîp gi÷a viÖc ghi chÐp theo thø tù thêi gian víi viÖc ghi sæ theo hÖ thèng, gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt, gi÷a viÖc ghi chÐp hµng ngµy víi viÖc tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o cuèi th¸ng. HÖ thèng sæ kÕ to¸n : - Sæ kÕ to¸n tæng hîp : C¸c nhËt ký chøng tõ, c¸c b¶ng kª. 7 - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt : Ngoµi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt sö dông nh trong hai h×nh thøc trªn (CT- GS vµ NK- SC) cßn sö dông c¸c b¶ng ph©n bæ. * ¦u nhîc, ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông : - ¦u ®iÓm : Gi¶m bít khèi lîng ghi chÐp, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c. - Nhîc ®iÓm : KÕt cÊu sæ phøc t¹p, kh«ng thuËn tiÖn cho c¬ giíi ho¸ - Ph¹m vi sö dông : ë c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín, nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, tr×nh ®é nghiÖp vô cña kÕ to¸n v÷ng vµng. 5.4. H×nh thøc NhËt ký chung: §Æc ®iÓm chñ yÕu: C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®îc ph¸t sinh vµo chøng tõ gèc ®Ó ghi sæ NhËt ký chung theo thø tù thêi gian va néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¶n ¸nh ®óng mèi quan hÖ kh¸ch quan gi÷a c¸c ®èi tîng kÕ to¸n (quan hÖ ®èi øng gi÷a c¸c tµi kho¶n) råi ghi vµo sæ c¸i. HÖ thèng sæ: 8 - Sæ kÕ to¸n tæng hîp: Sæ nhËt ký chung, c¸c sæ nhËt ký chuyªn dïng, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n (111, 112, 113) 9 - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: T¬ng tù nh c¸c h×nh thøc trªn. 32
 33. 33. 33
 34. 34. Ch¬ng II Thùc tr¹ng C«ng t¸c kÕ to¸n vèn B»ng tiÒn t¹i c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng sãc s¬n. I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña c«ng ty C«ng ty CP TM-TH Sãc S¬n lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i,c«ng ty cã bÒ dÇylÞch sö g¾n liÒn víi sù th¨ng th¨ng trÇm cña ®Êt níc vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ trong suèt 38 n¨m qua.C«ng ty ®îc thµnh lËp trªn c¬ së s¸t nhËp bëi hai ®¬n vÞ lµ c«ng ty b¸ch ho¸ c«ng nghÖ phÈm vµ c«ng ty thùc phÈm. Thùc hiÖn ®uêng lèi dæi míi cña §¶ng vµ nhµ níc,do yªu cÇu qu¶n lý ngµy 13/3/1993 uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh 653/Q§-UB s¸t nhËp hai c«ng ty b¸ch ho¸ c«ng nghÖ phÈm vµ c«ng ty thùc phÈm thµnh c«ng ty th¬ng m¹i x©y dùng Sãc S¬n ®ãng t¹i 124 khu B-thÞ trÊn Sãc S¬n .C«ng ty cæ ph©n th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n lµ mét DNNN cã quy m« nhá víi diÖn tÝch 7848m2 n»m r¶i kh¾p trªn c¸c khu vùc ®«ng dan trªn toµn huyÖn.Víi mét c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn l¹c hËu.MÆc dï vËy ngay tõ khi s¸t nhËp víi nhiÖm vô kinh doanh th¬ng m¹i phôc vô nhu cÇu cña CBCNV vµ nh©n d©n,thùc hiªn ho¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp,CBCNV tron c«ng ty ®· ®oµn kÕt nhÊt trÝ nç lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô mµ cÊp trªn giao cho. §Õn cuèi n¨m 1989 §¶ng vµ nhµ níc cã chñ tr¬ng s¾p xÕp vµ tæ chøc l¹i doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c chØ gi÷ l¹i mét sè DN lín thuéc ngµnh chñ chèt víi môc ®Ých t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ then chèt cña thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc.§ång thêi huy déng c¸c nguån lùc ®ang n¨m trong d©n ®Ó n©ng cao sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi. 34
 35. 35. N¨m 1999 hën øng sù ®æi míi nµy c«ng ty th¬ng nghiªp tæng hîp Sãc S¬n ®îc UBND huyÖn Sãc S¬n chon lµm ®iÓm ®Ò nghÞ víi UBND thµnh phè Hµ Néi cho phÐp c«ng ty TNTH Sãc S¬n tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ 100% theo nghÞ ®Þnh 44/CP-TT ®©y lµ DNNN ®Çu tiªn cña huyÖn ®îc cæ phÇn ho¸.Sau 7 th¸ng chuÈn bÞ c¸c bíc tiÕn hµnh ngµy 30/6/1999 UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 5673/Q§- UB chÝnh thøc chuyÓn c«ng ty TNTH Sãc S¬n thµnh C«ng ty cæ ph©n th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n.C«ng ty chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn víi sã vèn ®iÒu lÖ lµ 4tû ®ång ®îc chia thµnh 8000 cæ phiÕu mçi cæ phiÕu trÞ gi¸ 500 ngh×n ®ßng trong ®ã cæ phÇn ban cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty lµ 58% t¬ng øng 2320triÖu ®ång,b¸n cho ®èi t- îng ngoµi c«ng ty lµ 42% t¬ng øng 1680 triÖu ®ång .§©y thùc lµ bíc chuyÓn lín trong lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n.ViÖc cæ phÇn ho¸ ®· thay ®æi h×nh thøc së h÷u cña c«ng ty,nÕu nh tríc ®©y c«ng ty thuéc së h÷u cña nhµ níc th× hiÖn nay 100% ngêi lao ®«ng trong c«ng ty lµ chñ së h÷u cña c«ng ty,tÊt c¶ cïng chung môc ®Ých lµ lµm c«ng ty lín m¹nh ®êi sèng ngêi lao ®énh ®îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao. 1.2 Sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Víi ®Æc thï lµ c«ng ty th¬ng m¹i phôc vô cho thÞ trêng ®«ng d©n m¹ng líi kinh doanh r«ng kh¨p trªn ®Þa bµn,nh÷ng n¨m gÇn ®©y quy m« kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ®îc më réng: +N¨m 2001: 12.156triÖu +N¨m 2002: 15.273 triÖu ThÞ trêng tiªu thô ngµy cµng ®îc më réng c«ng ty cã 45 quÇy kinh doanh t¹i bèn khu vùc ®«ng d©n c vµ n¨m ®¹i lý t¹i c¸c x·.MÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ x¨ng dÇu vµ kinh doanh têi vô.Di ®«i víi viÖc më r«ng quy m« kinh doanh c«ng ty cµn n©ng cao chÊt lîc hµng ban víi tinh thÇn thai ®é tËn t×nh. 35
 36. 36. 2. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n. Doanh nghiªp th¬ng m¹i lµ DN chuyªn lµm nhiªm vô lu th«ng hµng ho¸,võa lµ ngêi mua hµng,vïa lµ ngêi b¸n hµng.§Ó thùc hiÖn tèt vµ cã hiÖu qu¶ nhiªm vô cña mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ ph¶i tæ chøc mét bé m¸y qu¶n lý trªn c¬ së hiÖu qu¶ vµ tݪt kiÖm nhÊt. C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n lµ mét ®¬n vÞ ho¹ch to¸n ®éc lËp.Do ®ã c«ng ty ®· tæ chøc mét bé m¸y qu¶n lý trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ thóc ®Èy kinh doanh ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiªn cho DN tån t¹i. Ngay sau khi cæ phÇn ho¸ c«ng ty ®· thùc hiªn s¨p xÕp l¹i ho¹t ®éng kinh doanh,bé m¸y qu¶n lý víi ph¬ng ch©m mét ngêi lµm ®îc nhiÒu viÖc.Do vËy nhiÒu phßng ban ®îc x¸c nhËp víi nhau. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n ®îc bè trÝ theo s¬ ®å sau : 36 H§QT BKS G§§H P.G§ kinh doanh P.G§ tæ chøc hµnh chÝnh P.kinh doanh thÞ tr­êng P.kÕ to¸n tµi vô Cöa hµng sè 1 Cöa hµng sè 2 Cöa hµng sè 3 Tæ chøc hµnh chÝnh
 37. 37. Trong c«ng ty c¬ quan cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt lµ ®¹i héi ®ång cæ ®«ng(§H§C§).§H§C§ cña c«ng ty gåm 63 cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt,häp Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn ®Ó th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m vµ th«ng qua ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty.§H§C§ còng cã quyÒn quyÕt ®Þnh chµo b¸n cæ phiÕu vµ møc cæ tøc hµng n¨m cña tõng lo¹i cæ phiÕu.§H§C§ còng cã thÓ tæ chøc l¹i hoÆc gi¶i thÓ c«ng ty.Nh vËy §H§C§ lµ chñ së h÷u cña c«ng ty cã quyÒn chiÕm h÷u,®Þnh ®o¹t sè phËn cña c«ng ty.Díi§H§C§ lµ héi ®ång qu¶n trÞ(H§QT)quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña c«ng ty.H§QT cã ba thµnh viªn trong ®ã cã mét chñ tÞch vµ phã chñ tÞch.H§QT cã nhiÖm vô quyÕt ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty,quyÕt ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh.§Çu t,gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng,c¸c hîp ®ång quan träng cã gi¸ trÞ lín,ph¶i ®îc H§QT th«ng qua míi ®îc thùc hiÖn.Nãi chung H§QT ®ua ra c¸c ®êng lèi,c¸c nghÞ quyÕt vÒ ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty,æ chøc bé m¸y qu¶n lý ®ång thêi ®a ra c¸c quy chÕ qu¶n lý néi bé.Trong H§QT th× chñ tich H§QT cã nhiÖm vô lËp ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng,theo dâi tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña H§QT. Ban kiÓm so¸t(BKS)cña c«ng ty gåm ba ngêi trong ®ã cã mét kiÓm saot viªn trëng vµ hai kiÓm saot viªn.KiÓm so¸t viªn trëng lµ ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n tµi chÝnh.BKS cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p hîp lý trong viÖc qu¶m lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n,kiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh.Cô thÓ lµ ban kiÓm so¸t ph¶i thÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m nh»m ph¸t hiÖn sai sãt gian lËn cña c¸c bé phËn vµ ®a ra tr×nh §H§C§ xem sÐt quyÕt ®Þnh.Th«ng qua kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o c¸c quyÕt ®Þnh,quy chÕ qu¶n lý néi bé,c¸c nghÞ quyÕt chØ ®¹o cña §H§C§ vµ §H§QT . 37
 38. 38. Trong H§QT mét thµnh viªn ®îc bÇu lµm gi¸m ®èc ®iÌu hµnh(G§§H)cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty theo c¸c nghÞ quyÕt cña H§QT vµ ph- ¬ng ¸n kinh doanh cña c«ng ty ®· ®ùoc §H§C§ phª duyÖt.Gi¸m ®èc qu¶n lý trùc tiÕp phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ m¹ng líi kinh doanh.Díi gi¸m ®èc lµ mét phã gi¸m ®ècphô tr¸ch kinh doanh qu¶n lý trùc tiÕp phßng kinh doanh thÞ trêng.Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh hµnh chÝnh,qu¶n lý trùc tiÕp phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Phßng kÕ to¸n tµi vôcã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnhcña nhµ níc, xö lý chøng tõ ,lËp b¸o c¸o tµi chÝnh,b¸o c¸o qu¶n trÞ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty,t vÊn cho gi¸m ®æctong viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã quyÒn tham mu c¸c ®Çu mèi chØ ®¹o vµ thùc hiÖn c¸c lÜnh vùc tæ chøc qu¶n lý c¸n bé lao ®éng tiÒn l- ¬ng,®µo t¹o,thi ®ua,khen thëng, kû luËt. Phßng kinh doanh thÞ trêng phßng nµy cã nhiÒu chøc n¨ng ®îc x¸c nhËp bëi phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kinh doanh tæng hîp .HiÖn nay phßng nµy cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh,kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸,tæ chøc lËp vµ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng,nghiªn cøu më réng thÞ trêng,t×m kiÕm vµ tæng kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ . Ba cöa hµng lµ n¬i thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¸n hµng ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ phßng kinh doanh thÞ trêng vµ nhu cÇu hµng ho¸ b¸n ra.Thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh c«ng t¸c tæ chøc c¸c phßng ban liªn quan ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é l’;ng thëng vµ quyÒn lîi kh¸c cho nh©n viªn. 3.M«i trêng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn TM-XD Sãc S¬n : 38
 39. 39. C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i tõ nhiÒu n¨m nay,c«nh ty lu«n ®øng v÷ng trªn thÞ trêng,lµ mét DN quan träng trong lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i cña huyÖn Sãc S¬n nhÊt lµ tõ khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ th× mäi quyÒn lîi cña mçi cæ d«ng ®Òu g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.Do vËy bé m¸y l·nh ®¹o cña c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh,viÖc ph©n phèi lîi nhuËn vµ ®iÒu lÖ cña c«ng ty lu«n quan t©m,khuyÕn khÝch vµ cã chÕ ®é d·i ngé kÞp thêi ®èi víi CBCNV. Lµ mét c«ng ty C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n,c«ng ty lµ mét DN kinh doanh th¬ng m¹i lu«n ®øng v÷ng trªn thÞ trêng trong nhiÒu n¨m qua.Kh¸ch hµng cña c«ng ty lµ c¸c c¬ quan,xÝ nghiÖp,n«ng trêng,trang tr¹i,®ãng trªn ®Þa bµn ,c¸c ®¬n vÞ bé ®éi,CBCNV vµ nh©n d©n.C¸c mÆt hµng mµ c«ng ty khai th¸c,kinh doanh ®Òu ®îc chän lùa,nghiªn cøu phï hîp víi thÞ trêng ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý. Lµ mét DN th¬ng m¹i nªn c«ng ty lu«n lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.C«ng ty võa cã nhiÖm vô mua hµng,võa cã nhiÖm vô b¸n hµng.Do vËy c«ng ty x¸c ®Þnh râ c¸c th«ng tin vÒ c¸c DN,c«ng ty s¶n xuÊt ,c¸c nhu cÇu kinh doanh vÒ sè lîng,chÊt lîng,gi¸ c¶,chÝnh s¸ch b¸n hµng vµ kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ cña c«ng ty ®ã.Th«ng qua ®ã c«ng ty x¸c ®Þnh râ ®Æc ®iÓm cña tõng nguån hµng,lùa chän c¸c nhµ cung cÊp hµng ho¸ tèt nhÊt vÒ chÊt lîng,cã uy tÝn,giao hµng víi ®é tin cËy caovµ gi¸ thµnh hîp lý. 4. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty gåm 2 lo¹i kÕ to¸n lµ: - KÕ to¸n t¹i c«ng ty. 39
 40. 40. - KÕ to¸n t¹i c¸c cöa hµng KÕ to¸n t¹i c¸c cöa hµng cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c chøng tõ ban ®Çu vµ h¹ch to¸n ban ®Çu, ghi chÐp lËp b¶ng kª chi tiÕt... Sau ®ã chuyÓn c¶ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nµy ®Ó ghi chÐp hµng ngµy. Sau ®ã kÕ to¸n lËp c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt, tæng hîp vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. TÊt c¶ c¸c sæ s¸ch vµ chøng tõ kÕ to¸n ®Òu ph¶i cã sù kiÓm tra phª duyÖt cña kÕ to¸n trëng vµ gi¸m ®èc c«ng ty. T¹i c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty ®îc ph©n c«ng víi c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô râ rµng ®Ó hoµn thµnh phÇn viÖc kÕ to¸n ®· giao. Bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn TM-XD Sãc S¬n. gåm cã 5 ngêi ®¶m nhiÖm c¸c phÇn kÕ to¸n kh¸c nhau gåm : KÕ to¸n trëng, 3 kÕ to¸n viªn vµ 1 thñ quü mçi ngêi ®¶m nhiÖm 1 phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ . S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n 1. Trëng phßng kÕ to¸n Phô tr¸ch chung vµ ®iÒu hµnh toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban gi¸m ®èc vµ Nhµ níc vÒ qu¶n lý vµ sö dông c¸c lo¹i lao ®éng vËt t tiÒn vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc h¹ch to¸n c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña 40 Trëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n thuÕ kÕ to¸n l¬ng Thñ quü
 41. 41. Nhµ níc, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ lËp c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh. - ChØ ®¹o trùc tiÕp híng dÉn c«ng nh©n viªn díi quyÒn thuéc ph¹m vi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh, cã quyÒn ph©n c«ng chØ ®¹o trùc tiÕp tÊt c¶ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n t¹i c«ng ty lµm viÖc ë bÊt cø bé phËn nµo. - C¸c tµi liÖu tÝn dông... liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu ph¶i cã ch÷ ký cña kÕ to¸n trëng míi cã t¸c dông ph¸p lý. 2. KÕ to¸n c«ng nî : KÕ to¸n cung cÊp lµ nh÷ng ngêi thay mÆt gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch , thanh to¸n c«ng nî c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn, vèn vay, h¹ch to¸n theo l¬ng kh¸ch hµng t¹m øng. 3. KÕ to¸n thuÕ : Hµng th¸ng lËp kª khai thuÕ GTGT ®Çu ra, ®Çu vµo, theo dâi t×nh h×nh nép ng©n s¸ch Nhµ níc ,lËp kÕ ho¹ch vµ quyÕt to¸n thuÕ GTGT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, tiÒn nép sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc 4. KÕ to¸n tiÒn l¬ng BHXH, BHYT, KPC§ : Thanh to¸n sè l¬ng ph¶I tr¶ cho tõng ngêi trªn c¬ së tiÒn l¬ng thùc tÕ vµ tû lÖ phÇn tr¨m theo quy ®Þnh. 5. Thñ quü kiªm tµI s¶n cè ®Þnh : TiÕn hµnh thu chi t¹I doanh nghiÖp ,hµng th¸ng c©n ®èi vµo c¸c kho¶n thu chi vµo cuèi ngµy, theo dâi tµI s¶n cè ®Þnh , ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ trªn c¬ së nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã cña C«ng ty vµ tû lÖ trÝch khÊu hao ®· ®îc côc qu¶n lý vèn vµ tµI s¶n cña thµnh phè Hµ néi phª duyÖt. Do t×nh h×nh kinh doanh mang tÝnh chÊt ph©n t¸n, ®Ó t¹o sù n¨ng ®éng trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, c«ng ty ®· qu¶n lý vµ cung cÊp mét sè chÊt chñ yÕu cho c¸c cöa hµng , ®ång thêi ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ tµi chÝnh cho c«ng ty. C¸c cöa hµng tù quyÕt ®Þnh ph- 41
 42. 42. ¬ng ¸n b¸n hµng, tæ chøc b¸n hµng theo kÕ ho¹ch ®Ò ra. Mäi chøng tõ thu chi tµi chÝnh ®Òu ph¶i ®îc thèng kª giao cho phßng kÕ to¸n tµi vô c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n chung toµn c«ng ty . + Ph¬ng thøc h¹ch to¸n: C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n b¸o c¸o ë c¸c cöa hµng. H¹ch to¸n tËp trung t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ 42 Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ sæ gèc Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 43. 43. Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng (quý) : §èi chiÕu kiÓm tra 43
 44. 44. 5. T×nh h×nh lu©n chuyÓn chøng tõ trong c«ng ty: Chøng tõ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn lµ c¬ së ®Ó thu nhËp th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c vÒ sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn trong c«ng ty, lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ trong c«ng ty bao gåm c¸c kh©u sau: * Chøng tõ ph¸t sinh tríc khi ®Õn phßng kÕ to¸n gåm: +PhiÕu thu +PhiÕu chi + Th«ng t kÌm hîp ®ång, biªn b¶n thanh lý, thanh to¸n + GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng + C¸c v¨n b¶n ®· ®îc duyÖt vÒ chi tr¶, thanh to¸n kh¸c kÌm c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n liªn quan. ....................... * KiÓm tra vµ thùc hiÖn phÇn hµnh : Phã phãng kÕ to¸n sau khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ trªn sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra chøng tõ vµ giao cho kÕt to¸n chi tiÕt phÇn hµnh vèn b»ng tiÒn. C¨n cø vµo chøng tõ nµy kÕ to¸n phÇn hµnh lËp phiÕu thu, phiÕu chi ... råi tr×nh lªn kÕ to¸n trëng kiÓm tra sau ®ã tr×nh lªn cÊp trªn ký duyÖt. KÕ to¸n phÇn hµnh chÞu tr¸ch nhiÖm cËp nhËt sè liÖu vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt råi bµn giao l¹i sæ chi tiÕt cho kÕ to¸n tæng hîp. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp lËp c¸c chøng tõ ghi sæ vµ ®¨ng ký chøng tõ vµ sö dông nã lµm c¨n cø vµo sæ c¸i råi tr×nh tµi liÖu nµy cho trëng phßng ký duyÖt. 44
 45. 45. * TËp hîp, lu tr÷ chøng tõ: C¸c chøng tõ gèc sau khi ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó lËp sæ ®¨ng ký chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt sÏ ®îc lu mét b¶n trong b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, mét b¶n kh¸c ®îc ®ãng l¹i thµnh quyÓn vµ lu gi÷ kÌm víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt. C¸c chøng tõ nµy ®îc b¶o qu¶n, lu tr÷. Khi hÕt thêi h¹n lu tr÷ sÏ ®- îc bé phËn lu tr÷ ®a ra huû. 6. §Æc ®iÓm thu chi vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn TM- XD Sãc S¬n. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh, C«ng ty lu«n ph¶i cã vèn nhÊt ®Þnh. Ngoµi vèn cè ®Þnh C«ng ty cßn ph¶i cã mét sè vèn lu ®éng ®ñ ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong vèn lu ®éng th× vèn b»ng tiÒn lµ rÊt quan träng. Bëi vèn b»ng tiÒn cã thÓ sö dông trùc tiÕp ®Ó chi tr¶ nh÷ng kho¶n mua s¾m, hay ®Ó tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Vèn b»ng tiÒn hiÖn cã cña C«ng ty bao gåm: TiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi t¹i ng©n hµng, kho b¹c. KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi c¸c kho¶n tiÒn nµy. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn TM_XD Sãc S¬n. 1- Néi dung ph¶n ¸nh c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn. 1. 1 KÕ to¸n tiÒn mÆt. H×nh thøc h¹ch to¸n chøng tõ ghi sæ:C¨n cø vµo c¸c chøng tõ thu,chi ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ.Chøng tõ ghi sæ sau khi lËp xong ®îc ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ®Ó lÊy sè hiÖu sau ®ã c¨n cø vµ chøng th ghi sæ®Ó ghi vµo sæ c¸i.Sè liÖu tõ c¸c chøng tõ thu,chi còng ®îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ quüvµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Trong n¨m 2003 ®· hoµn thµnh nhiÒu kÕ hoach b¸n hµng ®Ò ra lµm doanh thu cao quü tiÒn mÆt cña C«ng ty t¨ng. §Ó phôc vô cho 45
 46. 46. c¸c cöa hµng ®îc tèt h¬n C«ng ty ®· chi mét sè tiÒn t¬ng ®èi lín C«ng ty chi tiÒn mua vËt t, c«ng cô dông cô, n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ dông cô cho viÖc b¸n hµng ®îc tèt h¬n, C«ng ty còng ®· nhîng b¸n mét sè tµi s¶n mµ C«ng ty kh«ng sö dông n÷a, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp c¸c ®Þnh kho¶n lµm t¨ng lîng tiÒn mÆt cu¶ C«ng ty trong th¸ng 10(TrÝch mét sè nghiÖp vô) - 7/10 C«ng ty nhîng b¸n m¸y ph«t« trÞ gi¸ 10.543.720 bao gåm c¶ thuÕ GTGT 10%. Kh¸ch hµng ®¶ thanh to¸n b»ng tiªn mÆt. Nî TK 111 : 10.543.720® Cã TK 333 : 985.520® Cã TK 711 : 9.585.200® -11/10 XuÊt b¸n cho c«ng ty cæ phÇn B×nh An 6 500 lÝt x¨ng M90 tæng gi¸ thanh to¸n c¶ thuÕ lµ 34.784.750® Nî TK111:34.784.750® Cã TK511: 31.622.500® Cã TK333: 3.162.250® - 15/10 Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt víi sè tiÒn lµ 670 triÖu ®ång Nî TK 111 : 670.000.000® Cã TK 112 : 670.000.000® -16/10 C«ng ty TNHH Hång V©n thanh to¸n sè nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt 45.000.000® Nî TK111:45.000.000® Cã TK131: 45.000.000® -22/10 ChÞ TrÇn ThÞ Loan thanh to¸n sè tiÒn thõa t¹m ønglµ 3.245.000® Nî TK111: 3.245.000® Cã TK141: 3.245.000® - 28/10 C«ng ty nhËn b¸o c¸o doanh thu cña cöa hµng sè 1 46
 47. 47. Nî TK 111 : 361.900.000® Cã TK 511 : 329.000.000® Cã TK 333 : 32.900.000® C«ng ty cæ phÇn TM-XD Sãc S¬n PhiÕu thu Ngµy 7/10/2003 Nî TK: 111 Cã TK: 333,711 Hä tªn ngêi nép: NguyÔn V¨n Hïng §Þa chØ: Phßng kÕ to¸n nhîng b¸n 1 m¸y photo. Sè tiÒn: 10.543.720® §· nhËn ®ñ sè tiÒn: mêi triªu n¨m tr¨m bèn ba ngh×n b¶y tr¨m hai m¬i ®ång Ngµy 7/10/2003 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn hä) KÕ to¸n trëng (Ký, tªn hä) Thñ Quü (Ký, tªn hä) Ngêi nép (Ký, tªn hä) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Thñ trëng ®¬n vÞ NH (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 47
 48. 48. B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i. Lo¹i chøng tõ gèc: PhiÕu thu Th¸ng 10 n¨m 2003 §¬n vÞ : ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT …. …………. ….. 7/10 nhîng b¸n m¸y photo 333 985.820 711 9.858.200 11/1 0 B¸n x¨ng cho c«ng ty CP B.An 511 31.622.500 333 3.162.250 … ………. ….. 15/1 0 Rót tiÒn göi ng©n hµng nhËp quü 112 670.000.000 16/1 0 C«ng ty TNHH Hång V©n TT Nî 131 45.000.000 …. …….. ….. 22/1 0 Thanh to¸n thõa t¹m øng 141 3.245.000 …. ……….. …. 28/1 0 C«ng ty nhËn b¸o c¸o doanh thu 511 329.000.000 333 32.900.000 48
 49. 49. …. ……… Céng 1.026.721.00 0 * Ngoµi ra c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm gi¶m quü tiÒn mÆt cña c«ng ty .: - Ngµy 5/10 mua dÇu diªsel cña c«ng ty x¨ng dÇu khu vùc I Nî TK 156 : 86.941.100® Nî TK 133 : 8.694.110® Cã TK 111 : 95.635.210® -Ngµy 7/10 T¹m øng cho anh Bïi Thanh T©m sè tiÒn 10.000.000® Nî TK 141: 10.000.000® Cã TK : 10.000.000® -Ngµy 10/10 C«ng ty mua mét m¸y vi tÝnh trÞ gia 7.218.750® bao gå c¶ thuÕ GTGT 10%. C«ng ty ®É thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Nî TK 211 : 6.562.500® Nî TK 133 : 565.250® Cã TK 111 : 7.218.750® - Ngµy 12/10 C«ng ty thanh to¸n nî kú tríc ch tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam.Tæng sè thanh to¸n lµ 315.769.000® Nî TK 331 : 315.769.000® 49
 50. 50. Cã TK 111 : 315.769.000® - Ngµy 17/10 Thuª söa ch÷a s©n sau nhµ kho sè tiÒn ph¶i tr¶ 5.100.000 bao gå thuÕ GTGT 10% c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Nî TK 241 : 4.100.000® Nî TK 133 : 410.000® Cã TK 111 : 5.100.000® -Ngµy 25/10 Rót tiÒn mÆt göi ng©n hµng sè tiÒn lµ 150.000.000® Nî TK112: 150.000.000® Cã TK111: 150.000.000® - Ngµy 28/10 NhËn ®îc ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn cña c«ng ty ®iÖn lùc sè tiÒn ph¶i thanh to¸n lµ 3.740.000® Nî TK 641,642 : 3.400.000® Nî TK 133 : 340.000® Cã TK 111 : 3.740.000® C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n PhiÕu chi Ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2003 Nî TK: 156 Nî TK:133 Hä tªn ngêi nhËn: NguyÔn V¨n TuyÕn Cã TK: 111 §Þa chØ: C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc I Lý do: §Ó mua dÇu Sè tiÒn: 95.635.210® (B»ng ch÷: ChÝn n¨m triÖu s¸u tr¨m ba n¨m ngh×n hai tr¨m m¬õi ®ång) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: ChÝn n¨m triÖu s¸u tr¨m ba n¨m ngh×n hai tr¨m m¬õi ®ång 50
 51. 51. Ngµy 2/11/2001 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn hä) KÕ to¸n trëng (Ký, tªn hä) Thñ Quü (Ký, tªn hä) Ngêi nhËn (Ký, tªn hä) 51
 52. 52. B¶ng tËp hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Tªn chøng tõ: PhiÕu chi Th¸ng 10 n¨m 2003 §¬n vÞ : ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT …. …………. ….. 5/10 Mua dÇu Diesel 156 86.941.100 133 8.694.110 7/10 T¹m øng 141 10.000.000 …. …………. …… 10/1 0 Mua m¸y vi tÝnh 211 6.562.500 133 656.250 12/1 0 Thanh to¸n nî kú tríc 331 315.769.00 0 …. …….. ….. 17/1 0 Thuª söa ch÷a s©n sau nhµ kho 241 4.510.000 …. …….. …… 25/1 0 Rót tiÒn mÆt göi ng©n hµng 112 150.000.00 0 …. ……… …….. 28/1 0 Tr¶ tiÒn ®iÖn 641,64 2 3.400.000 133 340.000 …. ……… Céng 823.120.00 0 52
 53. 53. C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30/10/2003 Sè: 15 §¬n vÞ tÝnh: VN§ TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 11 1 711 333 Nhîng b¸n m¸y ph«t« 9.858.200 985.582 11 1 511 333 B¸n x¨ng cho c«ng ty CP B×nh An 31.622.500 3.162.250 11 1 112 Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt 670.000.000 11 1 131 C«ng tu TNHH Hång V©n thanh to¸n nî 45.000.000 11 1 141 Thanh to¸n tiÒn thõa t¹m øng 3.245.000 11 1 511 333 B¸o c¸o doanh thu cña cöa hµng 329.000.000 32.900.000 Céng 1.026.721.000 KÌm theo 9 chøng tõ gèc 53
 54. 54. Ngêi lËp (Ký, tªn hä) KÕ to¸n trëng (Ký, tªn hä) C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30/10/2003 Sè 21 §¬n vÞ tÝnh: VN§ TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 15 6 13 3 111 Mua hµng ho¸ 86.941.100 8.694.110 14 1 111 T¹m øng 10.000.000 ………. ……… 21 1 13 3 111 Mua m¸y vi tÝnh 6.562.50 0 656.2 50 …………. ………. 33 1 111 Thanh to¸n nî 315.769.000 ………….. ……… 11 2 111 Rót tiÒn mÆt göi ng©n hµng 150.000.000 ………….. ………. 24 1 13 3 111 Thuª söa ch÷a s©n sau 4.100.000 410.000 54
 55. 55. Céng 823.220.000 KÌm theo…12. chøng tõ gèc Ngêi lËp (Ký, tªn hä) KÕ to¸n trëng (Ký, tªn hä) 55
 56. 56. C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sè 243 §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn SH NT 15 29 1.026.721.000 ……….. 21 29 823.120.000 ………... Céng 6.653.986.097 KÌm theo chøng tõ gèc. Ngêi lËp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) 56
 57. 57. C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n Tªn TK: TiÒn mÆt SHTK: 111 Sæ c¸i-CTGS §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ DiÔn gi¶I TK §/ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d ®Çu kú 635.134.07 8 34 5/10 Mua hµng ho¸ dÇu Diesel 156 ,13 3 86.941.100 8.694.110 61 7/10 Nhîng b¸n m¸y ph«t« 711 ,33 3 9.855.200 985.520 35 7/10 Chi t¹m øng 141 10.000.000 36 10/10 Mua m¸y vi tÝnh 211 ,13 3 6.562.500 656.250 62 11/10 B¸n x¨ng 511 ,33 3 31.622.500 3.162.250 37 12/10 C«ng ty thanh to¸n nî 331 315.769.00 0 …………………. 65 15/10 Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÌn mÆt 112 670.000.00 0 66 16/10 C«ng ty TNHH Hång V©n thanh to¸n nî 131 45.000.000 39 17/10 Thuª söa ch÷a s©n sau nhµ kho 241 ,13 4.100.000 410.00 57
 58. 58. 3 0 …………………... 41 25/10 Rót tiÌn mÆt t¹i quü ®em göi ng©n hµng 112 150.000.00 0 ………………… 71 28/10 B¸o c¸o doanh thu 511 ,33 3 329.000.000 32.900.000 43 28/10 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn níc 641 ,64 2,1 33 1.100.000 2.300.000 340.000 Céng sè d cuèi kú 434.009.41 0 KÌm theo chøng tõ gèc Ngêi lËp (Ký, tªn hä) KÕ to¸n trëng (Ký, tªn hä) 58
 59. 59. C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n Sæ quü tiÒn mÆt Trang: 01 nt Sè phiÕu Sè tiÒn Thu Ch i DiÔn gi¶i tk ® Thu Chi Tån Sè d ®Çu kú 635.134.07 8 5/1 0 34 Mua hµng ho¸ 156 133 86.941.100 8.694.110 548.192.97 8 539.498.86 8 7/1 0 61 Nhîng b¸n m¸y ph«t« 711 333 9.855.20 0 985.520 549.354.06 8 550.339.58 8 7/1 0 36 Mua m¸y vi tÝnh 211 133 6.562.500 656.250 543.777.08 8 ………… …. …. 12/ 10 37 C«ng ty thanh to¸n nî 331 315.769.00 0 523.768.06 0 ………… …. .... 17/ 10 39 Thuª söa ch÷a nhµ kho 241 133 4.100.000 410.000 476.098.87 6 ………... …. .… Sè d cuèi kú 434.009.41 59
 60. 60. 0 1-2 KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng Hµng ngµy kÕ to¸n tËp hîp giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, uû nhiÖm chi, giÊy b¸o nî, b¸o cã, chøng tõ ghi sæ, b¶ng kª chøng tõ sæ c¸i, c¸c chøng tõ gèc C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong th¸ng. *TrÝch mét sè nghiÖp vô lµm gi¶m TGNH - Ngµy 5/10 rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt Nî TK 111 : 670.000.000® Cã TK 112 : 670.000.000® - Ngµy 10/10 tr¶ tiÒn mua nguyªn vËt liÖu th¸ng tríc Nî TK 152 : 15.960.000® Cã TK 112 : 15.960.000® - Ngµy 11/10 chi tr¶ t¹m øng b»ng tiÒn göi ng©n hµng. Nî TK 141 : 12.000.000® Cã TK 112 : 12.000.000® 60
 61. 61. Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a GiÊy b¸o nî (Bé tµi chÝnh) C¨n cø th«ng t duyÖt y dù to¸n: Sè 252 Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2003 Yªu cÇu kho b¹c Nhµ níc : Cho rót tiÒn göi Nî TK: 111 Chi ng©n s¸ch sè tµi kho¶n 178 Cã TK: 112 Chi ng©n s¸ch sè tµi kho¶n 178 §¬n vÞ ®îc hëng: C«ng ty CPTM –XD Sãc S¬n Sè tµi kho¶n: T¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a. Lý do: chi tiÒn mua hµng ho¸. Sè tiÒn lµ: 670.000.000® ViÕt b»ng ch÷: S¸u tr¨m b¶y m¬i triÖu ®ång. 61
 62. 62. C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 – 10 – 2003 Sè 290 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Sè tiÒn SH NT Nî Cã Nî Cã 5 11/10 Chi t¹m øng tiÒn göi NH 141 112 12.000.000 6 5/10 Rót tiÒn göi NH nhËp quü tiÒn mÆt 111 112 670.000.00 0 10 10/10 Chi tiÒn tr¶ tiÒn nî NVL kú tríc 152 112 15.960.000 Céng 697.960.00 0 KÌm theo…. chøng tõ gèc Ngêi lËp (Ký, tªn hä) KÕ to¸n trëng (Ký, tªn hä) 62
 63. 63. C¸c nghiÖp vô lµm t¨ng tiÒn göi ng©n hµng cña C«ng ty. *TrÝch mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú lµm t¨ng TGNH : -Ngµy 12/10 c«ng ty cæ phÇn-xd Thuû Lîi II Thanh to¸n nî kú tríc b»ng TGNH víi sè tiÒn lµ 48.789.000. Nî TK112: 48.789.000 Cã TK 131: 48.789.000 -Ngµy15/10 C«ng ty b¸n x¨ng cho C«ng ty TNHH Phong Mai .Tæng sè tiÒn ph¶i thu lµ 53.112.125(bao gåm c¶ thuÕ GTGT).Kh¸ch hµng ®· thanh to¸n b»ng TGNH. Nî TK112: 53.112.125 Cã TK511: 48.283.750 Cã TK333: 4.828.375 - Ngµy 21/10 Thu tõ quü ký cîc ng¾n h¹n Nî TK 112 : 16.000.000® Cã TK 144 : 16.000.000®- -Ngµy 26/10 Rót quü tiÒn mÆt ®em göi ng©n hµng víi sè tiÒn lµ 250.000.000. Nî TK 112: 250.000.000 Cã TK 111: 250.000.00 - Ngµy 29/10 Thu l·i tiÒn göi qua ng©n hµng Nî TK 112 : 18.500.000® Cã TK 711 : 18.500.000® 63
 64. 64. Ng©n hµng C«ng th¬ng §«ng Anh GiÊy b¸o cã (Bé tµi chÝnh) C¨n cø th«ng t duyÖt y dù to¸n: Sè 248 Ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2003 Yªu cÇu kho b¹c Nhµ níc : Göi tiÒn vµo ng©n hµng Nî TK: 112 Thu ng©n s¸ch sè tµi kho¶n 78 Cã TK: 111 Thu ng©n s¸ch sè tµi kho¶n 78 §¬n vÞ ®îc hëng: C«ng ty CPTM –XD Sãc S¬n Sè tµi kho¶n: T¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a. Lý do: Göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng Sè tiÒn lµ: 250.000.000® ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m n¨m m¬i triÖu ®ång. 64
 65. 65. C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 – 10 – 2003 Sè 293 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ DiÔn gi¶I TK Sè tiÒn SH NT Nî Cã Nî Cã 99 12/10 Thu nî kú tríc cña c«ng ty cæ phÇn – xd Thuû Lîi II 112 131 48.789.000 100 15/10 B¸n x¨ng cho c«ng ty TNHH Phong Mai 112 511 333 48.283.750 4.828.750 111 21/10 Thu tõ quý ký cîc ng¾n h¹n 112 144 16.000.000 112 29/10 Thu l·i tiÒn göi th¸ng 9 112 711 18.500.000 113 26/10 Rót quü tiÒn mÆt ®em göi ng©n hµng 112 111 250.000.00 0 Céng 368.401.50 0 KÌm theo…. chøng tõ gèc Ngêi lËp (Ký, tªn hä) KÕ to¸n trëng (Ký, tªn hä) 65
 66. 66. C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ §¬n vÞ: ®ång TT Chøng tõ Sè tiÒn SH NT 290 30/10 697.960.000 ……………. 293 30/10 368.401.500 ……………. 2.517.908.356 KÌm theo ... chøng tõ gèc Ngêi lËp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) 66
 67. 67. C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n trÝch sæ c¸i- ctgs Tªn TK: TiÒn göi ng©n hµg SHTK: 112 §¬n vÞ tÝnh: VN Tt Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Sè tiÒn SH NT §¦ Nî Cã Sè d ®Çu kú 1.269.903.90 0 1 5/10 Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü 111 670.000.00 0 2 10/1 0 Tr¶ tiÒn mua hµng ho¸ th¸ng tríc 331 15.960.000 3 11/1 0 Chi t¹m øng 141 12.000.000 4 12/1 0 C«ng ty cæ phÇn-xd Thuû Lîi II thanh to¸n nî kú tríc 131 48.798.000 5 15/1 0 B¸n x¨ng 511 333 48.283.750 4.828.375 6 21/1 0 Thu tõ quü ký cîc ng¾n h¹n 144 16.000.000 7 26/1 0 Rót tiÒn mÆt ®em göi ng©n hµng 111 250.000.000 8 29/1 0 L·i tiÒn göi ng©n hµng 711 18.500.000 Céng ph¸t sinh trong kú 386.410.125 697.960.00 0 67
 68. 68. Sè d cuèi kú 958.354.025 C«ng ty CP TM- XD Sãc S¬n sæ tiÒn göi ng©n hµng Trang sè Chøng tõ Sè tiÒn Sè NT DiÔn gi¶i TK §¦ Göi vµo Rót ra Cßn l¹i Sè d ®Çu kú 1.269.903.90 0 5/10 NhËp quü tiÒn mÆt 111 670.000.00 0 599.903.900 10/1 0 Tr¶ tiÒn mua hµng ho¸ 331 15.960.000 583.943.900 11/1 0 T¹m øng 141 12.000.000 571.943.900 12/1 0 C«g ty CP-XD Thuû Lîi II Thanh to¸n 131 48.798.000 620.741.900 15/1 B¸n x¨ng 511 333 53.112.500 673.854.400 21/1 0 thu quü ký cîc ng¾n h¹n 144 16.000.000 689.854.400 26/1 0 §em tiÒn mÆt göi ng©n hµng 111 250.000.00 0 939.854.400 29/1 0 Thu l·i TGNH 711 18.500.000 958.354.025 Céng 958.354.025 68
 69. 69. 2- §èi chiÕu vµ ®iÒu chØnh sæ s¸ch. Toµn bé hÖ thèng sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ to¸n cña c«ng ty sau khi ®îc lËp vµ hoµn chØch, ®Òu ®îc lu tr÷ trong m¸y vi tÝnh, nhê vËy ®· gi¶m bít sè lîng sæ s¸ch cÇn lu tr÷ còng nh t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho viÖc t×m kiÕm, ®èi chiÕu, kiÓm tra, ®iÒu chØnh sæ s¸ch. Theo ®Þnh kú hµng th¸ng, kÕ to¸n chi tiÕt vèn b»ng tiÒn tiÕn hµnh in sæ cho tõng tµi kho¶n ®Ó chuyÓn cho phã phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c bé phËn cã liªn quan ®èi chiÕu vµ lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n cÇn thiÕt phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý . 2.1 §èi chiÕu, kiÓn tra vµ ®iÒu chØnh nghiÖp vô ph¸t sinh tiÒn mÆt t¹i quü. ViÖc qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i kÐt b¹c cµng tèt th× cµng h¹n chÕ ®- îc sù mÊt m¸t thiÕu hôt, chªnh lÖch víi sæ s¸ch. Song, cho dï thñ quü cã cÈn thËn thÕ nµo ch¨ng n÷a th× viÖc thõa hay thiÕu tiÒn mÆt vÉn cã thÓ x¶y ra. Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù chªnh lÖch tiÒn mÆt gi÷a s¸ch vµ thùc tÕ lµ: - Khi nhËn hoÆc chi tiÒn, th«ng thêng sè lîng tiÒn ph¸t sinh rÊt nhiÒu, thñ quü kh«ng kiÓm so¸t ®îc mét c¸ch chÆt chÏ sè lîng tiÒn mµ m×nh ®· nhËn hoÆc ®· chi nh : Kh«ng ®Õm hÕt ®îc hoÆc kh«ng kiÓm so¸t ®îc sè nghiÖp vô ph¸t sinh do cã sù chªnh lÖch rÊt Ýt qua mçi nghiÖp vô mµ sè ph¸t sinh l¹i qu¸ nhiÒu. - Do nh÷ng nguyªn nh©n vÒ mÆt kü thuËt nh m¸y ®Õm tiÒn, cã thÓ bÞ trôc trÆc hoÆc kh«ng ph©n biÖt ®îc nh÷ng tê tiÒn kh¸c chñng lo¹i. 69
 70. 70. - Do kÕ to¸n chi tiÕt vèn b»ng tiÒn kh«ng ph¶n ¸nh hÕt tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong ngµy, hoÆc còng do bÞ nhÇm lÉn sè liÖu khi ph¶n ¸nh mét nghiÖp vô ph¸t sinh nµo ®ã mµ cha ph¸t hiÖn ®îc kÞp thêi. ChÝnh v× vËy viªc kiÓm tra, ®èi chiÕu sè tiÒn thùc tÕ cßn tån quü vµ trªn sæ s¸ch gi÷a hai bªn nh©n viªn kÕ to¸n vµ thñ quü lµ hÕt søc cÇn thiÕt . Cã nh vËy míi cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng chªnh lÖch sai sãt cã thÓ x¶y ra. Khi x¶y ra t×nh tr¹ng chªnh lÖch nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra l¹i sè ph¸t sinh cña tõng nghiÖp vô trªn sæ s¸ch cña m×nh trong kú, sau ®ã hai bªn ®èi chiÕu víi nhau ®Ó ®i ®Õn mét sù thèng nhÊt. Khi ®ã tuú vµo sù sai lÖch ë kh©u nµo, cña ai th× ngêi ®ã cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu chØnh l¹i trªn sæ s¸ch cña m×nh. NÕu sai sãt thuéc vÒ thñ quü th× thñ quü ph¶i ®iÒu chØnh l¹i sè liÖu trªn sæ quü cho ®óng víi thùc tÕ. NÕu sai sãt thuéc vÒ nh©n viªn kÕ to¸n th× nh©n viªn ®ã ph¶i ®iÒu chØnh l¹i sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt ,chøng tõ ghi sæ,sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ t¬ng øng ®Ó m¸y ®iÒu chØnh l¹i sè liÖu trªn c¸c sæ kÕ to¸n mµ m¸y ®· tù ®éng trÝch ra. NÕu cã c¸c chøng tõ, sæ s¸ch mµ nh©n viªn kÕ to¸n ®· chuyÓn ®i n¬i kh¸c th× tiÕn hµnh lËp biªn b¶n, lËp chøng tõ ghi sæ míi,®¨ng ký chøng tõ ghi sæ míi ®iÒu chØnh l¹i sæ cò. Trêng hîp hai bªn sæ s¸ch cïng thèng nhÊt sè liÖu víi nhau nhng vÉn chªnh lÖch víi sè tiÒn thùc tÕ cßn tån quü khi kiÓm kª, th× hai bªn lËp biªn b¶n víi sè chªnh lÖch ®ã vµ nh©n viªn kÕ to¸n sÏ cã tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch nµy vµo sæ kÕ to¸n. NÕu chªnh lÖch thùc tÕ t¨ng so víi sæ s¸ch kÕ to¸n ghi : Nî TK : 111.1 70
 71. 71. Cã TK : 338.1 NÕu chªnh lÖch thùc tÕ gi¶m so víi sæ s¸ch, kÕ to¸n ghi: Nî TK : 138.1 Cã TK : 111.1 Sau ®ã sÏ tr×nh lªn cÊp trªn ®Ó t×m ra nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Trêng hîp sæ s¸ch cña kÕ to¸n vµ thñ quü ®· thèng nhÊt víi nhau vÒ sè liÖu cïng víi thùc tÕ cßn tån ë kÐt b¹c, ®Ó ®¶m b¶o kÕ to¸n vµ thñ quü cÇn xem xÐt l¹i c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú ®Ó cã thÓ t×m th©ý nh÷ng sai sãt chªnh lÖch ®¸ng tiÕc. Khi ph¸t hiÖn chªnh lÖch gi÷a sæ s¸ch ph¶n ¸nh vµ thùc tÕ ph¸t sinh mµ trªn sæ s¸ch vµ thùc tÕ tån quü ®ång nhÊt, kÕ to¸n ®iÒu chØnh l¹i c¸c nghiÖp vô ®· ghi sæ ®ång thêi ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch ®ã nh trªn (tuú vµo tõng trêng hîp cô thÓ). 2.2.§èi chiÕu, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh nghiÖp vô ph¸t sinh TGNH. VIÖc kiÓm tra , ®èi chiÕu vµ ®iÒu chØnh trªn tµi kho¶n TGNH nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt sè tiÒn ®· ph¸t sinh vµ hiÖn cßn d t¹i tµi kho¶n tiÒn göi gi÷a sæ s¸ch cña NH vµ sæ s¸ch cña nh©n viªn kÕ to¸n c«ng ty. Th«ng thêng mçi khi nhËn ®îc giÊy b¸o cña NH vÒ nghiÖp vô ph¸t sinh trªn tµi kho¶n TGNH cña c«ng ty, nh©n viªn kÕ to¸n sÏ ®èi chiÕu c¸c chøng tõ, sæ s¸ch cña m×nh víi sæ s¸ch cña NH vÒ sè ph¸t sinh, sè d cña tµi kho¶n. Do c¶ hai bªn cïng qu¶n lý nh÷ng sè liÖu ph¸t sinh trªn mét tµi kho¶n duy nhÊt th«ng qua hÖ thèng sæ s¸ch kh¸c nhau nªn c¶ hai ®Òu cè g¾ng kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng chªnh lÖch x¶y ra vµ thùc tÕ ë c«ng ty vÉn cha x¶y ra t×nh tr¹ng nµy. Tuy nhiªn dï rÊt cÈn thËn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n còng nh viÖc ghi sæ vµ hÖ thèng kiÓm so¸t rÊt cã hiÖu qu¶ ë NH vµ ë ®¬n vÞ 71
 72. 72. më tµi kho¶n, song khi c«ng viÖc vµ nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu th× t×nh tr¹ng nhÇm lÉn vÉn cã thÓ x¶y ra. Khi cã sù chªnh lÖch, dï cho lµ do nguyªn nh©n g×, ph¸t sinh ë kh©u nµo th× c¶ hai bªn còng cÇn cã sù ®èi chiÕu, kiÓm tra sæ s¸ch ®Ó tiÕn tíi thèng nhÊt vÒ sè ph¸t sinh còng nh sè d thùc tÕ cña ®¬n vÞ , tõ ®ã cã thÓ ®iÒu chØnh kÞp thêi sæ s¸ch cña mçi bªn. NÕu cha kÞp thêi t×m ra nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù chªnh lÖch ®ã mµ kú quyÕt to¸n ®· ®Õn th× nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i t¹m thêi c¨n cø theo sè liÖu cña NH ®Ó ph¶n ¸nh vµo TK 112. Sè chªnh lÖch sÏ ®îc ph¶n ¸nh nh sau. NÕu sæ s¸ch cña nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh thõa so víi sæ s¸ch NH, kÕ to¸n ghi: Nî TK 138.1 Cã TK 112 NÕu sæ s¸ch kÕ to¸n thiÕu so víi sæ s¸ch cña NH, kÕ to¸n ghi: Nî TK112 Cã TK 338.1 Sang kú sau kÕ to¸n ph¶i tiÕp tôc t×m nguyªn nh©n cña sù chªnh lÖch ®ã vµ kiÕn nghÞ nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu hoµ chªnh lÖch gi÷a hai hÖ thèng sæ s¸ch víi cÊp trªn. 72
 73. 73. Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i-x©y dùng sãc s¬n I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty phÇn th¬ng m¹i- x©y dùng Sãc S¬n. 1. §¸nh gi¸ chung: Tõ khi ®îc thµnh lËp l¹i ®Õn nay, C«ng ty CPTM- XD Sãc S¬n lu«n ph¶i ®èi ®Çu víi hµng lo¹t khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ kh¸c, nhng C«ng ty CPTM-XD Sãc S¬n ®· cã nh÷ng cè g¾ng ®¸ng ghi nhËn trong 73
 74. 74. viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ tr- êng. Lµ mét doanh nghiÖp h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp víi quy m« kinh doanh võa c«ng ty ®· ph¶i t×m cho m×nh mét bé m¸y qu¶n lý, mét ph¬ng thøc kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. Song, bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè trªn, t×nh thÇn ®oµn kÕt còng ®ãng vai trß quan träng trªn bíc ®êng tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Ban l·nh ®¹o c«ng ty lu«n quan t©m vµ ®éng viªn c¸n bé trong c«ng ty rÌn luyÖn vÒ ®¹o ®øc, tinh thÇn còng nh kü n¨ng nghiÖp vô, khuyÕn khÝch hä ®oµn kÕt phÊn ®Êu ®i lªn. C«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh doanh nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng ®· kh«ng ngõng ®îc cñng cè vµ hoµn thiÖn, thùc sù trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn nay,C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i Sãc S¬n ®ang sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nh©t, ®ång thêi ¸p dông h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ”. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc t¬ng ®èi gän nhÑ, mçi kÕ to¸n viªn ®Òu ®- îc ph©n c«ng c«ng viÖc râ rµng. Tr×nh ®é cña nh©n viªn kh«ng ngõng ®îc n©ng cao thêng xuyªn ®îc ®µo t¹o vµ båi dìng nghiÖp vô chuyªn m«n, biÕt vËn dông khÐo lÐo vµ nhÞp nhµng gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ t¹i c«ng ty, biÕt ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n phï hîp víi thùc tÕ ph¸t sinh ®ång thêi cã thÓ gi¶m ®îc khèi lîng c«ng viÖc ghi chÐp thõa ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu cã thÓ sö dông ®îc m¸y vi tÝnh nªn c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn nhanh chãng, sè liÖu lu«n chÝnh x¸c. Do ®Þa bµn kinh doanh réng lín nªn c«ng ty ®· ¸p dông kiÓu võa tËp trung võa ph©n t¸n ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña m×nh. §©y lµ sù lùa chän hÕt søc phï hîp, ®¶m b¶o tÝnh thèng 74
 75. 75. nhÊt, tæng hîp trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o c«ng ty. Víi viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hîp lý vµ lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n phï hîp ®· gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty. Nh ®· ph©n tÝch râ ë phÇn tríc, trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty th× h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn lµ mét kh©u v« cïng quan träng. Nhê nhËn thøc râ ®iÒu nµy, c«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n còng nh qu¶n lý vµ sö dông vèn b»ng tiÒn. ViÖc gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n tiÒn mÆt trong kÐt ®îc ®¶m b¶o tÝnh an toµn cao. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc cËp nhËt hµng ngµy nªn th«ng tin kinh tÕ mang tÝnh liªn tôc vµ chÝnh x¸c. C«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp ®îc ®¬n gi¶n ho¸ tíi møc tèi ®a, cho phÐp ghi chÐp kÞp thêi mét c¸ch tæng hîp nh÷ng hiÖn tîng kinh tÕ cã liªn quan ®Õn t×nh tr¹ng biÕn ®éng cña vèn b»ng tiÒn. HÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông ®Ó theo dâi sù biÕn ®éng cña vèn b»ng tiÒn hoµn toµn tu©n thñ theo quy ®Þnh vµ ®· ®îc chi tiÕt tèi ®a cho tõng lo¹i tiÒn. Sù chi tiÕt ®ã ®· cho phÐp ban l·nh ®¹o n¾m b¾t ®îc nh÷ng sè liÖu cô thÓ vµ chi tiÕt cña vèn b»ng tiÒn , tõ ®ã cã thÓ ra c¸c quyÕt ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ hîp lý. Sæ s¸ch kÕ to¸n ®îc lËp vµ ghi chÐp râ rµng, rµnh m¹ch. ViÖc lu tr÷ th«ng tin vµ lËp sæ s¸ch ®· ®îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh vµ chØ in ra víi sù lùa chän ®èi víi sæ s¸ch cÇn thiÕt phôc vô cho kinh doanh , qu¶n lý. Nªn doanh nghiÖp ®· trùc tiÕp gi¶m ®- îc mét phÇn chi phÝ, ®ång thêi gi¶m ®îc sè lîng c¸c chøng tõ vµ sæ lu tr÷ ë kho. 75
 76. 76. Trªn ®©y lµ mét sè nh÷ng nhËn xÐt vÒ u ®iÓm cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i x©y dùng Sãc S¬n nãi chung vµ phßng kÕ to¸n nãi riªng trong viÖc t×m ra con ®êng cã tÝnh hiÖu qu¶ nhÊt cho kinh doanh. 2.Mét sè nh÷ng tån t¹i: Do ®Þa bµn ho¹t ®éng qu¸ réng nªn viÖc tËp hîp sè liÖu chøng tõ sæ s¸ch cßn chËm ch¹p, dÉn ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú thêng kh«ng ®óng thêi h¹n g©y chËm trÔ trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®èi víi nhµ qu¶n lý. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu vµ chi tiÒn trong kú cña doanh nghiÖp theo tõng ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng ®Çu t vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Th«ng qua nã chñ doanh nghiÖp cã thÓ dù ®o¸n ®îc lîng tiÒn mang l¹i tõ c¸c ho¹t ®éng trong t¬ng lai. Nhµ qu¶n lý còng cã thÓ thÊy tríc ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n trong ký ho¹t ®éng tíi ... V× sù quan träng ®ã mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu lËp b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. Nhng cho ®Õn nay C«ng ty XDCT 54 vÉn cha sö dông vai trß cña b¸o c¸o nµy. HiÖn nay c«ng ty ®· sö dông m¸y vi tÝnh ®Ó lu tr÷ sè liÖu vµ sæ s¸ch nhng vÉn chØ lµ thùc hiÖn phÇn mÒm th«ng thêng nh: Word, Excel chø cha cã mét phÇn mÒm riªng biÖt ®Ó phôc vô c«ng t¸c kÕ to¸n nªn doanh nghiÖp vÉn cha thùc sù ph¸t huy hÕt vai trß cña m¸y tÝnh trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, cha tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng cña nh©n viªn kÕ to¸n vµ thêi gian lËp, ghi chÐp , tæng hîp sè liÖu vµ chuyÓn sæ. II. Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i-x©y dùng Sãc S¬n. 76
 77. 77. HiÖn nay, C«ng ty kh«ng ngõng ®Èy m¹nh mèi quan hÖ kh«ng chØ víi c¸c tæ chøc trong níc mµ c¶ víi c¸c tæ chøc quèc tÕ. Do ®ã yªu cÇu thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ rÊt quan träng. Trong khi ®ã c«ng ty chØ cã tµi kho¶n 112.2: “TiÒn göi Ng©n hµng b»ng ngo¹i tÖ” dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m ngo¹i tÖ cña ®¬n vÞ t¹i Ng©n hµng mµ kh«ng ®¨ng ký sö dông TK 111.1 “TiÒn m¨t t¹i quü b»ng ngo¹i tÖ”. §iÒu nµy ®· g©y nªn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. Gi¶ sö khi kh¸ch hµng ®Õn thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ th× ®¬n vÞ l¹i kh«ng thÓ nhËp quü mµ ph¶i cö mét ngêi ®i ®æi lÊy ®ång ViÖt Nam hoÆc ®em göi vµo tµi kho¶n tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng. §©y lµ sù l·ng phÝ thêi gian vµ nh©n c«ng mét c¸ch v« lý. V× vËy theo em doanh nghiÖp nªn ®¨ng ký sö dông thªm tµi kho¶n 111.2 “TiÒn mÆt t¹i quü b»ng ngo¹i tÖ” ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thuËn lîi. - C«ng ty cã tµi kho¶n TGNH t¹i c¸c NH nh : NH C«ng th¬ng §èng §a, §«ng Anh,Gia L©m,... nªn viÖc ghi chÐp chi tiÕt ®èi víi tõng NH lµ rÊt cÇn thiÕt, bëi nã gióp cho qu¸ tr×nh kiÓm tra sæ s¸ch ®îc dÔ dµng h¬n. C«ng ty còng ®· tiÕn hµnh ghi chi tiÕt nhng theo em cÇn ph¶i ghi chi tiÕt h¬n n÷a ®èi víi tõng NH vµ tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. - C«ng ty cÇn trang bÞ thªm m¸y vi tÝnh cho phßng kÕ to¸n ®ång thêi ph¶i tæ chøc ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho nh©n viªn kÕ to¸n vÒ ch¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y nh»m qu¶n lý chÝnh x¸c ®îc c¸c con sè. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng cÇn ph¶i x©y dùng mét ch¬ng tr×nh kÕ to¸n thèng nhÊt trªn m¸y vi tÝnh nh»m tù ®éng ho¸ ë møc ®é cao nhÊt c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn nãi riªng 77
 78. 78. - C«ng ty nªn tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ nh»m gióp cho nh÷ng nhµ qu¶n lý cã ®îc c¸c quyÕt ®Þnh mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. - Do ®¬n vÞ cha cã mét ®Þnh møc tiÒn mÆt tån quü cô thÓ còng nh mét kÕ ho¹ch thanh to¸n tiÒn c«ng nî thèng nhÊt nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sè tiÒn mÆt cã t¹i quü cña ®¬n vÞ kh«ng æn ®Þnh, cã lóc qu¸ Ýt cã lóc qu¸ nhiÒu. §iÒu nµy dÔ g©y nªn nh÷ng khã kh¨n cho C«ng ty trong viÖc chi tiªu tiÒn mÆt phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc g©y ø ®äng qu¸ nhiÒu tiÒn lµm vßng quay cña vèn bÞ chËm l¹i. §Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm nµy, theo em C«ng ty nªn x©y dùng mét ®Þnh møc tiÒn mÆt tån quü cô thÓ trong tõng kú h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕ ho¹ch thu chi tiÒn mÆt trong kú. §Þnh møc nµy cã thÓ ®îc xª dÞch trong kú h¹ch to¸n, nhng kh«ng ®îc phÐp t¨ng qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp g©y t×nh tr¹ng bÊt æn trong quü tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng cÇn lËp kÕ ho¹ch thu håi vµ thanh to¸n c«ng nî sao cho sè tiÒn sÏ ph¶i tr¶ nî còng nh sè tiÒn nî sÏ thu håi c©n ®èi nhau, ®¶m b¶o ®îc nhu cÇu thu , chi tiÒn mÆt cña C«ng ty. 78
 79. 79. KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp, kÕt hîp víi nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn, em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn võa mang tÝnh lý luËn võa mang tÝnh thùc tÕ cao. §Ó kÕ to¸n ph¸t huy ®îc vai trß cña m×nh trong qu¶n lý kinh tÕ th«ng qua viÖc ph¶n ¸nh víi gi¸m ®èc mét c¸ch ch¨t chÏ, toµn vÑn tµi s¶n tiÒn vèn cña c«ng ty ë mäi kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin chÝnh x¸c vµ hîp lý phôc vô cho viÖc l·nh ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty lµ mét tÊt yÕu, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Vèn b»ng tiÒn ®· trë thµnh vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu ®èi víi mäi doanh nghiÖp còng nh c¸c nhµ qu¶n lý th× viÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn ®ßi hái còng ph¶i ®îc kiÖn toµn. Do h¹n chÕ vÒ hiÓu biÕt lý luËn vµ thùc tiÔn, h¬n n÷a thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ tr×nh bµy bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái sai sãt vµ h¹n chÕ. Em rÊt mong cã ®îc sù ®ãng gãp vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« cïng c¸n bé phßng kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« Phïng ThÞ Lan H¬ng vµ c¸c c« chó trong C«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµ Sinh viªn TrÇn Hång Mai 79
 80. 80. 80
 81. 81. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §ép lËp-Tù do-H¹nh phóc ******** NHËn xÐt b¸o c¸o chuyªn ®Ò cña gi¸o viªn híng dÉn §Ò bµi: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i-x©y dùng Sãc S¬n. Gi¸o viªn híng dÉn: Phïng ThÞ Lan H- ¬ng Sinh viªn: TrÇn Hång Mai Líp/kho¸ : K10B-GTVT NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸: Hµ Néi ,ngµy….. th¸ng…..n¨m 2004 Gi¸o viªn híng dÉn 81
 82. 82. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §ép lËp-Tù do-H¹nh phóc ******** NHËn xÐt b¸o c¸o chuyªn ®Ò cña c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng sãc s¬n. §Ò bµi: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»n tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i-x©y dùng Sãc S¬n. Ngêi nhËn xÐt: Chøc vô: Sinh viªn: TrÇn Hång Mai Líp/kho¸ : K10B-GTVT NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸: Hµ Néi ,ngµy….. th¸ng…..n¨m 2004 Ngêi nhËn xÐt 82
 83. 83. môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch¬ng I: Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn 3 I.Kh¸i qu¸t vÒ vèn b»ng tiÒn 3 1.Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i vèn 3 2.§Æc ®iÓm vèn b»ng tiÒn,nhiÖm vô vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n 4 II.Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 5 1.Lu©n chuyÓn chøng tõ 5 2.H¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü 7 2.1.Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn mÆt 7 2.2.Tµi kho¶n sö dông vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n 11 2.2.1.KÕ to¸n c¸c kho¶n thu,chi b»ng tiÒn mÆt 12 2.2.2.KÕ to¸n c¸c kho¶n thu,chi b»ng ngo¹i tÖ 13 3.KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng 20 3.1.Chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n TGNH 20 3.2.Tµi kho¶n sö dôngvµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n 20 3.3.Tr×nh tù h¹ch to¸n TGNH 21 4.H¹ch to¸n tiÒn ®ang chuyÓn 23 4.1.Chøng tõ sö dông 23 4.2.Tµi kho¶n sö dông 23 4.3.Tr×nh tù h¹ch to¸n 24 5.H×nh thøc sæ kÕ to¸n 24 5.1.NhËt ký sæ c¸i 25 5.2.Chøng tõ ghi sæ 26 5.3.NhËt ký chøng tõ 26 5.4.NhËt ký chung 27 Ch¬ng II:Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i x©y dùng Sãc S¬n. 28 I.§Æc ®iÓm t×nh h×nh chung 28 83
 84. 84. 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n 28 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh 28 1.2.Sù ph¸t triÓn cña c«ng ty 29 2.C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lýkinh doanh cña C«ng ty 30 3.M«i trêng kinh doanh 32 4.Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 33 5.T×nh h×nh lu©n chuyÓn chøng tõ 37 6.§Æc ®iÓm thu,chi vèn b¨ng tiÒn t¹i c«ng ty 38 II.Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n 38 1.Néi dung ph¶n ¸nh vèn b»ng tiÒn 38 1.1.KÕ to¸n tiÒn mÆt 38 1.2.KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng 51 2.§èi chiÕu vµ ®iÒu chØnh sæ s¸ch 60 2.1§èi chiÕu kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh nghiÖp vô ph¸t sinhtiÒn mÆt t¹i quü 60 2.2.§èi chiÕu , kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh nghiÖp vô ph¸t sinhTGNH 62 Ch¬ng III:Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n 64 I.NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 64 1.§¸nh gi¸ chung 64 2.Mét sè tån t¹i 66 II.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc S¬n 67 KÕt luËn 69 NhËn xÐt cña GVHD NhËn xÐt cña c«ng ty 84
 85. 85. 85

×