Your SlideShare is downloading. ×
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Kt219
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kt219

98

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
98
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Môc Lôc Lêi më ®Çu.........................................................................................5 Ch¬ng I: mÊy vÊn ®Ò lý luËn vÒ nguyªn vËt liÖu vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh..............................8 I. kh¸i niÖm vµ Vai trß cña nguyªn liÖu- vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh:......................................................................................8 I. kh¸i niÖm vµ Vai trß cña nguyªn liÖu- vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh:......................................................................................8 Qu¸ tr×nh häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a ba yÕu tè c¬ b¶n: søc lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong mäi doanh nghiÖp sÏ kh«ng tù tiÕn hµnh nÕu nh thiÕu ®i mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n trªn. §èi tîng lao ®éng lµ tÊt c¶ c¸c vËt t mµ lao ®éng cã Ých cã thÓ t¸c ®éng vµo nh»m biÕn ®æi nã theo môc ®Ých cña m×nh, trong ®ã nguyªn liÖu chÝnh lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng, nÕu kh«ng cã nã th× kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra bÊt cø lo¹i s¶n phÈm nµo.................8 Víi nh÷ng ®iÒu tr×nh bÇy ë trªn, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nguyªn vËt liÖu ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.........................................................8 Vai trß ®îc thÓ hiÖn:......................................................................8 - Lµ mét yÕu tè c¬ b¶n cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chiÕm tû träng cao..........................................................................................8 - Nguyªn vËt liÖu chÊt lîng tèt hay xÊu quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña s¶n phÈm ........................................................................................8 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu cao hay thÊp quyÕt chi phÝ gi¸ thµnh Nguyªn liÖu cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: ...............................................8 - VÒ mÆt hiÖn vËt: vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ biÕn ®æi hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. .............8 - VÒ mÆt gi¸ trÞ: nguyªn liÖu tiªu hao toµn bé mét lÇn vµ dÞch chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm..................................9 II. Yªu cÇu vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu............................................9 II. Yªu cÇu vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu............................................9 Nguyªn liÖu- vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµ thµnh phÇn quan träng trong vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp..............................................9
 • 2. XuÊt ph¸t tõ vai trß, ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh¸ch quan cña m«i trêng xung quanh th× yªu cÇu qu¶n lý vÒ nguyªn vËt liÖu ®îc ®Æt ra nh sau:................................................................................9 - Nguyªn vËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ s¶n xuÊt, thêng xuyªn biÕn ®éng, c¸c doanh nghiÖp thêng xuyªn ph¶i tiÕn hµnh mua nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ c¸c nhu cÇu kh¸c trong doanh nghiÖp. Do ®ã ë kh©u thu mua ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi lîng, chÊt lîng, quy c¸ch- chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ mua còng nh kÕ ho¹ch mua theo ®óng tiÕn ®é thêi gian phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ, kh«ng ®óng víi quy c¸ch phÈm chÊt cña s¶n phÈm. Khi xuÊt nhËp kho ph¶i c©n ®o ®ong ®Õm cÈn thËn.......................................................................9 - Ph¶i tæ chøc kho tµng, bÕn b·i, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖ c©n ®o , thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i vËt liÖu, tr¸nh h háng mÊt m¸t hao hôt, ®¶m b¶o an toµn lµ mét trong nh÷ng yªu c©u qu¶n lý ®èi víi vËt liÖu............................................9 - Trong kh©u sö dông: ®ßi hái ph¶i sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ nh»m h¹ thÊp møc tiªu hao nguyªn liÖu, vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp, tÝch lòy cho doah nghiÖp, do vËy trong kh©u nµy cÇn tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp, ph¶n ¶nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh................................10 - ë kh©u dù tr÷, ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc, kh«ng bÞ ngõng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øng, mua kh«ng kÞp thêi ho¹c g©y t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu, th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc møc dù tr÷ tèi ®a vµ tèi thiÓu cho tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu. §ång thêi ph¶i t×m nguån cung cÊp thêng xuyªn cã chÊt lîng, gÇn ®Ó ®îc cung cÊp thêng xuyªn vµ gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn.....................................10 Tãm l¹i, ®Ó qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu cã hiÖu qu¶ cao nhÊt th× c¸c doang nghiªp cÇn qu¶n lý chÆt chÏ kh©u thu mua tíi kh©u b¶o qu¶n, sö dông vµ dù tr÷. §©y còng lµ mét trong néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp.................10 III Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu:......................................10 III Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu:......................................10 1.1. Ph©n läai nguyªn liÖu vËt liÖu:..........................................10 1.1. Ph©n läai nguyªn liÖu vËt liÖu:..........................................10 1.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu:....................................................13 1.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu:....................................................13 2
 • 3. 1.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ:............................13 1.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ:............................13 2. KÕ to¸n chi tiÕt NVL:..............................................................15 2. KÕ to¸n chi tiÕt NVL:..............................................................15 2.1. Chøng tõ sö dông: ..............................................................15 2.1. Chøng tõ sö dông: ..............................................................15 2.2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL:.....................................................16 2.2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL:.....................................................16 4. KÕ to¸n tæng hîp NVL:...........................................................17 4. KÕ to¸n tæng hîp NVL:...........................................................17 4.1. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: ...................................................................................................17 4.1. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: ...................................................................................................17 ch¬ng II: ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty cæ phÇn Ba lan ..........................................................................................................23 I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸p triÓn cña c«ng ty:........................23 I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸p triÓn cña c«ng ty:........................23 II. ®Æc ®iÓm tæ chøc häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn ba lan......24 II. ®Æc ®iÓm tæ chøc häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn ba lan......24 1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh:........24 1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh:........24 2. vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty:...........................................24 2. vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty:...........................................24 3.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan:...................................................................25 3.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan:...................................................................25 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®¹t ®îc trong n¨m 2002- 2003:.......................................27 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®¹t ®îc trong n¨m 2002- 2003:.......................................27 5. C¸c h×nh thøc kÕ to¸n ë c«ng ty:...........................................27 5. C¸c h×nh thøc kÕ to¸n ë c«ng ty:...........................................27 III. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Ba lan: .......................................................................................................29 III. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Ba lan: .......................................................................................................29 S¬ ®å tæ chø bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty....................................29 3
 • 4. ......................................................................................................29 .....................................................................................................29 1. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý chung vÒ nguyªn vËt liÖu. ...........29 1. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý chung vÒ nguyªn vËt liÖu. ...........29 2. Thñ tôc nhËp, xu©t kho NVL:.................................................32 2. Thñ tôc nhËp, xu©t kho NVL:.................................................32 3. KÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt kho NVL t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan:............................................................................................34 3. KÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt kho NVL t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan:............................................................................................34 VD1: c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 114 ngµy19/3/2004 xuÊt 10 c¸i cót 40 cho PX c¬ khÝ lµm ®êng níc khu ph©n xëng bia. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµo chøng tõ ghi sæ nh sau: ..................................38 Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn ba lan – nam ®Þnh ................40 Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn ba lan – nam ®Þnh............................................40 Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn ba lan – nam ®Þnh............................................40 1. ¦u ®iÓm:.................................................................................40 1. ¦u ®iÓm:.................................................................................40 2. Nhîc ®iÓm:.............................................................................42 2. Nhîc ®iÓm:.............................................................................42 3. ý kiÕn ®Ò suÊt:.....................................................................44 3. ý kiÕn ®Ò suÊt:.....................................................................44 KÕt luËn...........................................................................................47 Phô lôc 1........................................................................................48 Phô lôc 2........................................................................................49 Phô lôc 3........................................................................................50 S¬ ®å 1: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn..............................................................................................50 S¬ ®å 1: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn..............................................................................................50 Phô lôc 4...........................................................................................51 S¬ ®å 2: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú:..................................................................................................51 S¬ ®å 2: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú:..................................................................................................51 Phô lôc 7........................................................................................53 .......................................................64 ......................................65 4
 • 5. ......................................65 ......................................................................................................65 ......................................................................................................65 Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· më ra mét m«i trêng th«ng tho¸ng cho c¸c doanh nghiÖp., vµ còng chÝnh c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh tªn thÞ trêng ®Ó tr¸nh r¬i vµo t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu trªn c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau. Trong doanh nghiÖp, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô qu¶n lý cã vai trß ®Æc biÖt quan träng. Th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp lµ c¬ së ®Ó nhËn biÕt ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, nguån vèn, lao ®éng vËt t, t×nh h×nh chi phÝ vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè hÕt søc quan träng, lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cÊu thµnh nªn s¶n phÈm. C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈn cña doanh nghiÖp. ViÖc cung cÊp nguyªn liÖu ®Çy ®ñ, nhÞp nhµng, ®ång bé vµ kÞ thêi th× s¶n xuÊt míi ®Òu ®Æn vµ ®¹t hiÖu qu¶ nÕu kh«ng s¶n xuÊt sÏ bÞ gi¸n ®o¹n, g©y tæn thÊt. Do vËy, h¹ch to¸n vËt liÖu mét c¸ch khoa häc vµ sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu sÏ gãp phÇn h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 5
 • 6. Tõ thùc tiÔn trªn em ®· thÊy râ ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c b¸c, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ ®Æc biªt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS. Lª ThÕ Têng em ®· chän ®Ò tµi Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung luËn v¨n gåm ba ch- ¬ng: Ch¬ng I: Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liªu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh Ch¬ng II: t×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Ba Lan Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan 6
 • 7. Bµi luËn v¨n ®îc hoµn thµnh víi sù lç lùc cña b¶n th©n vµ sù quan t©m gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS. Lª ThÕ Têng cïng ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n n¬i em thùc tËp. Do thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ kh«ng nhiÒu vµ nh÷ng kiÕn thøc lý luËn, kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn bµi luËn v¨n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o cïng b¹n ®äc th«ng c¶m vµ gãp ý kiÕn cho bµi luËn v¨n cña em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn NguyÔn ThÞ Minh Thu 7
 • 8. Ch¬ng I: mÊy vÊn ®Ò lý luËn vÒ nguyªn vËt liÖu vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh I. kh¸i niÖm vµ Vai trß cña nguyªn liÖu- vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh: Qu¸ tr×nh häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a ba yÕu tè c¬ b¶n: søc lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong mäi doanh nghiÖp sÏ kh«ng tù tiÕn hµnh nÕu nh thiÕu ®i mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n trªn. §èi tîng lao ®éng lµ tÊt c¶ c¸c vËt t mµ lao ®éng cã Ých cã thÓ t¸c ®éng vµo nh»m biÕn ®æi nã theo môc ®Ých cña m×nh, trong ®ã nguyªn liÖu chÝnh lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng, nÕu kh«ng cã nã th× kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra bÊt cø lo¹i s¶n phÈm nµo. Víi nh÷ng ®iÒu tr×nh bÇy ë trªn, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nguyªn vËt liÖu ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Vai trß ®îc thÓ hiÖn: - Lµ mét yÕu tè c¬ b¶n cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chiÕm tû träng cao - Nguyªn vËt liÖu chÊt lîng tèt hay xÊu quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña s¶n phÈm - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu cao hay thÊp quyÕt chi phÝ gi¸ thµnh Nguyªn liÖu cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - VÒ mÆt hiÖn vËt: vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ biÕn ®æi hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. 8
 • 9. - VÒ mÆt gi¸ trÞ: nguyªn liÖu tiªu hao toµn bé mét lÇn vµ dÞch chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. II. Yªu cÇu vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Nguyªn liÖu- vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµ thµnh phÇn quan träng trong vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ vai trß, ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh¸ch quan cña m«i trêng xung quanh th× yªu cÇu qu¶n lý vÒ nguyªn vËt liÖu ®îc ®Æt ra nh sau: - Nguyªn vËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ s¶n xuÊt, thêng xuyªn biÕn ®éng, c¸c doanh nghiÖp thêng xuyªn ph¶i tiÕn hµnh mua nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ c¸c nhu cÇu kh¸c trong doanh nghiÖp. Do ®ã ë kh©u thu mua ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi lîng, chÊt lîng, quy c¸ch- chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ mua còng nh kÕ ho¹ch mua theo ®óng tiÕn ®é thêi gian phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ, kh«ng ®óng víi quy c¸ch phÈm chÊt cña s¶n phÈm. Khi xuÊt nhËp kho ph¶i c©n ®o ®ong ®Õm cÈn thËn. - Ph¶i tæ chøc kho tµng, bÕn b·i, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖ c©n ®o , thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i vËt liÖu, tr¸nh h háng mÊt m¸t hao hôt, ®¶m b¶o an toµn lµ mét trong nh÷ng yªu c©u qu¶n lý ®èi víi vËt liÖu. 9
 • 10. - Trong kh©u sö dông: ®ßi hái ph¶i sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ nh»m h¹ thÊp møc tiªu hao nguyªn liÖu, vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp, tÝch lòy cho doah nghiÖp, do vËy trong kh©u nµy cÇn tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp, ph¶n ¶nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - ë kh©u dù tr÷, ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc, kh«ng bÞ ngõng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øng, mua kh«ng kÞp thêi ho¹c g©y t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu, th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc møc dù tr÷ tèi ®a vµ tèi thiÓu cho tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu. §ång thêi ph¶i t×m nguån cung cÊp thêng xuyªn cã chÊt lîng, gÇn ®Ó ®îc cung cÊp th- êng xuyªn vµ gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn. Tãm l¹i, ®Ó qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu cã hiÖu qu¶ cao nhÊt th× c¸c doang nghiªp cÇn qu¶n lý chÆt chÏ kh©u thu mua tíi kh©u b¶o qu¶n, sö dông vµ dù tr÷. §©y còng lµ mét trong néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp. III Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu: 1.1. Ph©n läai nguyªn liÖu vËt liÖu: Nguyªn liÖu vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung vËt chÊt, môc ®Ých, c«ng dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau. §Ó thuËn tiÖn trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt tíi tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu phôc vô cho nhu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu. Ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu lµ viÖc ph©n chia nguyªn liÖu vËt liÖu thµnh tõng nhãm, thø, lo¹i, nguyªn liÖu vËt liÖu kh¸c nhau, mçi 10
 • 11. nhãm, thø, lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu l¹i cã cïng néi dung kinh tÕ hoÆc cïng môc ®Ých sö dông. XÐt vÒ mÆt lý luËn, còng nh trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu kh¸c nhau tïy theo tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt ë mçi doanh nghÖp. Song tõng c¸ch ph©n lo¹i ®Òu ®¸p øng Ýt nhiÒu môc ®Ých qu¶n lý, h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu trong ®¬n vÞ m×nh NÕu c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nguyªn liÖu, vËt liÖu ®îc chia thµnh : - Nguyªn liÖu chÝnh(bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi) ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn liÖu lµ ®èi tîng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm nh s¾t thÐp trong c¸c doanh nghiÖp chÕ t¹o m¸y, xi m¨ng vµ c¸t trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, sîi trong c¸c doanh nghiÖp may...®èi víi nöa thµnh phÈm mua ngoµi, môc ®Ých tiÕp tôc s¶n xuÊt s¶n phÈm, thÝ dô sîi mua ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp dÖt còng ®îc coi lµ nguyªn vËt liÖu. - VËt liÖu phô chØ cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o ra s¶n phÈm nh lµ t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm hoÆc phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, cho vÖc b¶o qu¶n , bao gãi s¶n phÈm... - Nhiªn liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt gåm c¸c lo¹i ë thÓ láng, khÝ, r¾n dïng ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ nh x¨ng dÇu. - Phô tïng thay thÕ: bao gåm c¸c lo¹i phô tïng chi tiÕt dïng ®Ó thay thÕ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i... 11
 • 12. - VËt liÖu kh¸c: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm: nh gç, s¾t thÐp vôn hoÆc phÕ liÖu thu nhÆt, thu håi trong qu¸ tr×nh thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. C¨n cø môc ®Ých c«ng dông cña vËt liÖu còng nh néi dung quy ®Þnh ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n th× vËt lÖu cña doanh nghiÖp chia thµnh: + Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. + Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c phôc vô qu¶n lý ë c¸c ph©n xëng, tæ, ®éi, cho nhu cÇu b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. C¨n cø vµo nguån nhËp, vËt liÖu ®îc chia thµnh: + Nguyªn vËt liÖu nhËp do mua ngoµi + Nguyªn vËt liÖu tù gia c«ng chÕ biÕn + Nguyªn vËt liÖu nhËp do gãp vèn liªn doanh Tuy nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tèi u nhÊt, ph¶i thÊy ®îc mét c¸ch cô thÓ sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng thø, lo¹i nguyªn vËt liÖu, th× doanh nhiÖp cÇn ph¶i ph©n chia nguyªn vËt liÖu mét c¸ch tû mØ, chi tiÕt h¬n n÷a theo tÝnh n¨ng lý hãa theo quy c¸ch, phÈm chÊt nguyªn vËt liÖu. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã ph¶i lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu. Sæ danh ®iÓm vËt liÖu lµ mét yÕu tè quan träng gióp cho viÖc h¹ch to¸n ®îc chÝnh x¸c, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c¬ giíi hãa h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. Tõ sæ danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu, khi ®· m· hãa ký hiÖu hãa c¸c tªn nguyªn vËt liÖu th× ®ã lµ c¬ së ®Ó thèng nhÊt tªn gäi vËt liÖu, tr¸nh sù nhÇm lÉn, ®ång thêi ®Ó 12
 • 13. thèng nhÊt ®¬n vÞ tÝnh, thèng nhÊt gi¸ h¹ch to¸n vµ phôc vô cho h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. 1.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu: §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu lµ x¸c ®Þnh chóng theo nh÷ng quy t¾c nhÊt ®Þnh. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, kÕ to¸n nhËp – xuÊt – tån kho nguyªn vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ trÞ thùc tÕ cã nghÜa lµ khi nhËp kho ph¶i tÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ. Khi xuÊt kho còng ph¶i x¸c ®Þnh theo gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo ®óng ph¬ng ph¸p quy ®Þnh. Song trªn thùc tÕ do sù biÕn ®éng thêng xuyªn cña mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu mµ nhiÒu donh nghiÖp ®· sö dông: gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n t×nh h×nh nh©p, xuÊt nguyªn vËt liÖu.Víi u ®iÓm cña lo¹i gi¸ nµy lµ ®¬n gi¶n vµ gi¶m bít sù ghi chÐp tÝnh to¸n hµng ngµy. 1.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ: Gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho: Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, tïy theo tõng nguån nhËp mµ trÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho do mua ngoµi : + §èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ th× gi¸ trÞ vËt t mua vµo lµ gi¸ mua kh«ng thuÕ ghi trªn hãa ®¬n vµ c¸c chi phÝ mua thùc tÕ. + §èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p rùc tiÕp vµ c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT th× vËt t mua vµo lµ tæng gi¸ thanh to¸n (gåm GTGT ®Çu vµo) - §èi víi nguyªn vËt liÖu do doanh nghiÖp tù gia c«ng chÕ biÕn: gåm gi¸ tri thùc tÕ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c (tiÒn thuª gia c«ng chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì). 13
 • 14. - Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh: lµ gi¸ do héi ®ång liªn doanh thèng nhÊt quy ®Þnh. - Gi¸ thùc tÕ phÕ liªu thu håi: lµ gi¸ íc tÝnh cã thÓ sö dông ®îc hay gi¸ trÞ thu håi tèi thiÓu. - Víi NVL ®îc biÕu tÆng: th× gi¸ thùc tÕ NVL lµ gi¸ tÝnh theo gi¸ thÞ trêng t¬ng ®¬ng. Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho: - Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®îc thu mua nhËp kho th- êng xuyªn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, do vËy gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn, ®ît nhËp kho kh«ng hoµn toµn gièng nhau. §Ó t×nh gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho cã thÓ ¸p dông theo c¸c ph¬ng ph¸p sau: + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú. + TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp tríc, xuÊt tríc. + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp sau, xuÊt tríc. + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n: §Ó ®¬n gi¶n thuËn tiÖn trong viÖc h¹ch to¸n NVL, cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n hµng ngµy t×nh h×nhnhËp, xuÊt kho. Gi¸ h¹ch to¸n cã thÓ lµ gi¸ kÕ ho¹ch, gi¸ thùc tÕ cuèi kú tríc. H»ng ngµy sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ ghi trªn c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho. Cuèi kú kÕ to¸n ph¶i ®iÒu chØnh l¹i theo gi¸ thùc tÕ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp. Gi¸ thùc tÕ VL Gi¸ h¹ch to¸n cña HÖ sè gi¸ xuÊt kho = NVL xuÊt kho * NVL 14
 • 15. 2. KÕ to¸n chi tiÕt NVL: XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý NVL trong doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc hÖ thèng chøng tõ, më c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ lùa chän, vËn dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NVL mét c¸ch phï hîp nhÊt. Cô thÓ viÖc tiÕn hµnh kÕ to¸n chi tiÕt NVL ®îc tiÕn hµnh nh sau: 2.1. Chøng tõ sö dông: Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh, ban hµnh theo quyÕt ®Þnh QB 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh, c¸c chøng tõ kÕ to¸n vÒ NVL gåm: - PhiÕu nhËo kho (mÉu 01-VT) - PhÕu xuÊt kho (mÉu 02- VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé(mÉu 03-VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm, hµng hãa (mÉu 08-VT) - Hãa ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (mÉu 02-BH) - Hãa ®¬n cíc phÝ vËn chuyÓn(mÉu 03-BH) Ngoµi nh÷ng chøng tõ b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp cã thÕ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n híng dÉn theo quy ®Þnh tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, thµnh phÇn kinh tÕ, h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau. §èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc ph¶i lËp kÞp thêi, ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung, ph¬ng ph¸p lËp vµ ph¶i ®îc tæ chøc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù vµ thêi gian hîp lý do kÕ to¸n trëng quy ®Þnh phôc vô cho viÖc ph¶n ¸nh, ghi chÐp vµ tæng hîp sè liÖu kÞp thêi cña c¸c bé phËn, c¸ nh©n cã liªn quan. 15
 • 16. 2.2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL: - Tïy thuéc vµo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt ¸p dông trong doanh nghiÖp mµ sö dông c¸c sæ(thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt sau: + Sæ(thÎ) kho + Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt NVL + Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn + Sæ sè d - Sæ(thÎ) kho(mÉu sè 06 -VT) ®î sö dông ®Ó theo dâi sè lîng nhËp - xuÊt- tån kho cña tõng thø NVL theo tõng kho. thÎ kho do phßng kÕ to¸n lËp vµ ghi c¸c chØ tiªu: tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch ®¬n vÞ tÝnh, m· sè NVL vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ c¶ sè lîng vµ gi¸ trÞ tïy thuéc vµo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt ¸p dông trong doanh nghiÖp. - Ngoµi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt nªu trªn, cßn cã thÓ më c¸c b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt, b¶ng kª lòy kÕ tæng hîp nhËp – xuÊt – tån kho NVL, phôc vô cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®îc ®¬n gi¶n, nhanh chãng, kÞp thêi. 2.3. C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NVL: HiÖn nay trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p thÎ kho song song. - Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - Ph¬ng ph¸p sè d. 2.3.1.Ph¬ng ph¸p thÎ song song: (Xem phô lôc 1) 2.3.2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: (Xem phô lôc 1) 2.3.3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d: (xem phô lôc2) 16
 • 17. 4. KÕ to¸n tæng hîp NVL: NVL lµ tµi s¶n lu ®éng, thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp. Theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh hiÖn hµnh(theo Q§/1141/TC/Q§/C§KT ngµy1/11/1995), trong mét doanh nghiÖp chØ ®îc ¸p dông mét trong hai ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: - Ph¬ng ph¸o kª khai thêng xuyªn - Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 4.1. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: - Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn hµng tån kho lµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp, ph¶n ¸nh thêng xuyªn, liªn tôc mét c¸ch hÖ thèng vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt vµ tån kho c¸c lo¹i NVL, thµnh phÇn hµng hãa trªn c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng h¬p trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt. Nh vËy, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho sau khi ®· tËp hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®èi tîng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. * Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: §Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp NVL, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - Tµi kho¶n 152:”nguyªn vËt liÖu” tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c lo¹i NVL theo gi¸ thùc tÕ. + Tµi kho¶n 152 cã kÕt cÊu nh sau: . Bªn nî: ph¶n ¶nh c¸ nghiÖp vô ph¸t sinh t¨ng NVL trong kú. . Bªn cã: ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm gi¶m NVL trong kú do xuÊt ra sö dông. 17
 • 18. . D nî: gi¸ thùc tÕ cña NVL tån kho Tµi kho¶n 152 cã thÓ më thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp hai tïy theo yªu cÇu qu¶n lý. VD: Theo tiªu thøc ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ doang nghiÖp th× tµi kho¶n 152 gåm n¨m tµi kho¶n cÊp hai nh sau: TK1521: Nguyªn liÖu chÝnh TK1522: VËt liÖu phô TK1523: Nhiªn liÖu TK1524: Phô tïng thay thÕ TK1525: ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n TK1528: VËt liÖu kh¸c Tõ nh÷ng tµi kho¶n cÊp hai nµy chóng ta cßn cã thÓ më c¸c tµi kho¶n cÊp ba, bèn kh¸c tïy thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp - TK151”hµng mua ®ang ®i ®êng” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i vËt t, hµng hãa mµ doanh nghiÖp ®· mua hoÆc ®· chÊp nhËn thanh to¸n víi ngêi b¸n, nhng cha vÒ nhËp kho doanh nghiÖp hoÆc ®ang trªn ®êng vÒ nhËp kho. - TK331:”Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n ” Tµi kho¶n 331 dïng ®Ó ph¶n ¸nh mèi quan hÖ thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp vµ ngêi b¸n, ngêi nhËn thÇu vÒ c¸c kho¶n vËt t, hµng hãa, lao vô, dÞch vô theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. + TK 331 cã sè d lìng tÝnh do vËy khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n qui ®Þnh sÏ c¨n cø vµo c¸c chi tiÕt sè d nî tæng hîp l¹i ®Ó ghi vµo chØ tiªu “tr¶ tríc cho ngêi b¸n – m· sè 132” vµ tæng hîp c¸c chi 18
 • 19. tiÕt cã sè d ®Ó ghi vµo chØ tiªu”ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n- m· sè 331” kh«ng ®îc bï trõ. - TK133”thuÕgi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ” §©y lµ TK ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh phÇn thuÕ GTGT sÏ ®îc khÊu trõ hoÆc ®· ®îc khÊu trõ do mua NVL. Tµi kho¶n nµy cã hai tµi kho¶n cÊp hai: + TK1331: Ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng hãa dÞch vô + TK1332: Ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña TSC§. Ngßai c¸c tµi kho¶n chÝnh trªn, kÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m NVL cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c liªn quan nh: TK111, TK112, TK141, TK128, TK222,TK411... * Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu: KÕ tãan tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®- îc biÓu diÔn kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å h¹ch to¸n sau: (xem phô lôc 3) Nh vËy trªn s¬ ®å 1(phô lôc 3), chóng ta cã thÓ tiÕn hµnh h¹ch to¸n tæng hîp NVL víi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh h»ng ngµy. ë phÇn nµy, cÇn chó ý mét sè trêng hîp ®Æc biÖt sau: - NVL t¨ng do mua ngoµi: Trêng hîp NVL vÒ trong th¸ng nhËp kho vµ ®· cã hãa ®¬n. + Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: KÕ to¸n ghi : Nî TK152(gi¸ mua cha thuÕ + chi phÝ thu mua) Nî TK133(ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ) Cã TK liªn quan: tæng sè tiªn ph¶i thanh to¸n. + Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: Nî TK152:(gi¸ thanh to¸n + chi phÝ thu mua) Cã TK liªn quan:(tæng sè tiÒn cÇn thanh to¸n) 19
 • 20. - Trêng hîp NVL nhËp kho vÒ trong th¸ng nhng cha cã hãa ®¬n thanh to¸n kÕ to¸n ghi sæ theo gi¸ t¹m tÝnh + Víi doanh nghiÖp tÝnh TGTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: Nî TK152: gi¸ t¹m tÝnh mua cha cã thuÕ Nî TK133: thÕ GTGT ®îc khÊu trõ t¹m tÝnh Cã TK liªn quan: tæng gi¸ thanh to¸n t¹m tÝnh ph¶i tr¶ + Víi doanh nghiÖp tÝnh TGTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp Nî TK152 tæng gi¸ thanh to¸n (gåm c¶ thuÕ GTGT) Cã TK liªn quan t¹m tÝnh + Khi cã hãa ®¬n vÒ cã sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ hãa ®¬n vµ gi¸ t¹m tÝnh: . Trßng hîp gi¸ hãa ®¬n > gi¸ t¹m tÝnh tiÕn hµnh ghi bæ sung Nî TK152 ghi theo chªnh lÖch gi÷a hãa ®¬n Nî TK133 vµ gi¸ t¹m tÝnh Cã TK liªn quan . Trêng hîp gi¸ hãa ®¬n < gi¸ t¹m tÝnh kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ghi ®á bót to¸n. Nî TK152 ghi theo chªnh lÖch gi÷a hãa ®¬n Nî TK133 vµ gi¸ t¹m tÝnh Cã TK liªn quan - Trêng hîp NVL cha nhËp kho(tÝnh ®Õn thêi ®iÓm cuèi th¸ng) mµ ®· cã hãa ®¬n kÕ to¸n ghi: 20
 • 21. Nî TK 151: tæng sè tiÒ thanh to¸n ghi trªn hãa ®¬n Cã TK liªn quan (gåm c¶ TGTGT) - Kho¶n triÕt khÊu, gi¶m gi¸ vËt t doanh ghiÖp ®îc hëng, doanh nghiÖp ghi gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n. + TÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Nî TK 331: phÇn triÕt khÊu gi¶m gi¸ doanh nghiÖp hëng Cã TK152: phÇn triÕt khÊu gi¶m gi¸ cha cã thuÕ Cã TK133: phÇn thuÕ ®· ®îc khÊu trõ øng víi phÇn khÊu trõ ®îc gi¶m gi¸ + TÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: Nî TK331 Cã TK152 - Trêng hîp nhËp kho NVL theo ph¬ng thøc ®æi hµng: + Khi xuÊt hµng ph¶n ¸nh doanh thu : Nî TK131: tæng gi¸ thanh to¸n kÓ c¶ thuÕ Cã TK3331: phÇn thuÕ GTGT ph¶i nép cho nhµ níc Cã TK511: doanh thu cha thuÕ + Khi nhËp NVL: Nî TK152(gi¸ cha thuÕ) Nî TK133(thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ) Cã TK131(tæng gi¸ thanh to¸n) Khi dïng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi ng©n hµng thanh to¸n tiÒn thÕ GTGT ph¶i nép cho nhµ níc, kÕ to¸n ghi: Nî TK3331 tiÒn thuÕ GTGT ph¶i nép Cã TK111,112 4.2. kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: - Kh¸i niÖm, tµi kho¶n sö dông : 21
 • 22. Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p kh«ng theo dâi th- êng xuyªn, liªn tôc t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån hµng hãa trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho mµ chØ theo dâi ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån ®Çu kú vµ cuèi kú c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª ®Þnh kú hµng tån kho. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trªn tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp kh«ng c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho mµ c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ NVL tån ®Çu kú, nhËp trong kú vµ kÕt qu¶ kiÓm kª cuèi kú ®Ó tÝnh. ChÝnh v× vËy, trªn tµi kho¶n tæng hîp kh«ng thÓ hiÖn râ gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng cho tõng ®èi tîng, kh«ng biÕt ®îc sè mÊt, h háng (nÕu cã). Kh¸c víi ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú kh«ng sö dông tµi kho¶n 152 ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt trong kú mµ chØ dïng ®Ó kÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ NVL ®Çu kú vµ cuèi kú vµo TK611mua hµng. TK611cã tµi kho¶n cÊp 2 TK6111: mua nguyªn vËt liÖu TK6112: mua hµng hãa Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña sè vËt t, hµng hãa mua vµo vµ xuÊt dïng trong kú. - Ph¬ng ph¸p c¸c nghiÖp vô chñ yÕu: Víi c¸c doanh nghiÖp ¸p dông kiÓm kª hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú th× tr×nh tù kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu ®îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å 2 (xem phô lôc 4) 22
 • 23. ch¬ng II: ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty cæ phÇn Ba lan I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸p triÓn cña c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®îc thµnh lËp trªn c¬ së cæ phÇn hãa XÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng thùc – thùc phÈm Nam Hµ theo quyÕt ®Þnh sè: 15/1998/Q§ - BNN- TCCB3 18/01/1999 cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Thµnh lËp tõ n¨m 1976, xÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh l- ¬ng thùc, thùc phÈm Nam Hµ tríc ®©y lµ xÝ nghiÖp chÕ biÕn mú Nam §Þnh thuéc Së l¬ng thùc Hµ Nam Ninh. N¨m 1987 xÝ nghiÖp ®îc bµn giao tõ së l¬ng thùc Hµ Nam Ninh vÒ Tæng c«ng ty l¬ng thùc miÒn B¾c qu¶n lý. NhiÖm vô chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ: - ChÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm - B¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng l¬ng thùc, thùc phÈm. - Dù tr÷ lu th«ng l¬ng thùc gãp phÇn b×nh æn gi¸ c¶ thÞ trêng vµ tham gia xuÊt khÈu l¬ng thùc. N¨m 1993 xÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng thùc, thùc phÈm Nam Hµ thµnh lËp l¹i theo nghÞ ®Þnh sè: 388 CP vµ ®æi tªn thµnh “c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng thùc, thùc phÈm Nam Hµ” c«ng ty lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty l¬ng thùc miÒn B¾c. Thêi ®iÓm nµy C«ng ty ®· ®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia ®a c«ng suÊt tõ 500.000 lÝt/n¨m lªn 3.000.000 lÝt/n¨m råi lªn 5.000.000 lÝt/n¨m b»ng nguån vèn tù cã cña m×nh. N¨m 1996 do yªu cÇu cñng cè l¹i Tæng c«ng ty l¬ng thùc miÒn B¾c, s¾p xÕp l¹i c¸c ®Çu mèi, c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng 23
 • 24. thùc, thùc phÈm Nam Hµ ®ù¬c s¸t nhËp víi C«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng thùc S«ng Hång Hµ Néi vµ trë thµnh xÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh l¬ng thùc, thùc phÈm Nam Hµ trùc thuéc C«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng thùc S«ng Hång, lµ ®èi tîng h¹ch to¸n ®éc lËp. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cæ phÇn hãa cña nhµ níc vµ ®îc sù hëng øng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp. ngµy 01/01/1999 C«ng ty cæ phÇn Ba Lan chÝnh thøc ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng. II. ®Æc ®iÓm tæ chøc häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn ba lan 1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh: Quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan kh«ng lín, quy tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®«ng ba ca liªn tôc. HiÖn nay c«ng ty ®ang s¶n xuÊt hai lo¹i s¶n phÈm chÝnh lµ: bia vµ b¸nh mú. C«ng ty chØ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm bia vµ s¶n phÈm b¸nh mú. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia ë c«ng ty (xem phô lôc 5) 2. vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty: - Tæng sè cæ ®«ng(CNV) :114ngêi Trong ®ã : + Nam: 59 ngêi – chiÕm 51,75% + N÷: 55ngêi – chiÕm 48,25% - C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 101 ngêi – chiÕm 88,6% - C¸n bé qu¶n lý 13 ngêi – chiÕm 11,4% Trong ®ã : 24
 • 25. + C¸n bé qu¶n lý c«ng ty 7 ngêi chiÕm 53,84% + C¸n bé qu¶n lý ph©n xëng 6 ngêi chiÕm 46,16% - C¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô gióp viÖc 8 ngêi 3.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan: (xem biÓu 01) 3.1.Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban, ph©n xëng. - §¹i héi cæ ®«ng: lµ tæ chøc cao nhÊt trong c«ng ty, bÇu ra héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t - Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ n¬i ®Ò ra ®êng lèi vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD do gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. - Ban kiÓm so¸t: KiÓm tra gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. -Ban gi¸m ®èc: ®iÒu hµnh SXKD cña doanh nghiÖp. - Phßng kü thuËt – nghiÖp vô:X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n vµ c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Qu¶n lý vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ, qu¶n lý thiÕt bÞ vµ lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a b¶o dìng m¸y mãc, thiÕt bÞ. cung cÊp vËt t thiÕt yÕu phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt. Tæ chøc giíi thiÖu, tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, tiªu thô s¶n phÈm. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh :Qu¶n lý nh©n sù, bè trÝ lùc lîng lao ®éng phï hîp víi quy tr×nh s¶n xuÊt, tuyÓn dông, ®µo t¹o, båi d- ìng c¸n bé. Gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng. Qu¶n lý hµnh chÝnh v¨n th. - Phßng kÕ to¸n: qu¶n lý vÒ tµi s¶n, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n, tËp hîp chi phÝ, h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh 25
 • 26. thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n, ®Þnh kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tµi chÝnh. - Phßng KCS: kiÓm tra chÊt lîng cña tÊt c¶ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tríc khi ®a vµo s¶n xuÊt. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy tr×nh c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm tr- íc khi ®a ra thÞ trêng tiªu thô. 26
 • 27. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®¹t ®îc trong n¨m 2002- 2003: §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu Cuèi 2002 Cuèi 2003 So s¸nh Chªnh LÖch % 1.Doanh thu thuÇn 1163425273 0 1200673426 9 372481539 0,03 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 1279272350 6 1217440095 4 -618322522 -0,04 4. Chi phÝ b¸n hµng 794566021 715471333 -79094688 -0,1 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 722821309 829259969 106438660 0,14 6. Lîi nhuËn thuÇn ho¹t ®éng kinh doanh. (267585810 6) (171239790 0) -963460206 -0,6 3 Qua b¶ng trªn ta thÊy: . Doanh thu n¨m 2003 ®· t¨ng lªn 0,03% lµ do gi¸ b¸n t¨ng lªn vµ sè lîng SP s¶n xuÊt ra còng t¨ng lªn . Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 gi¶m h¬n so víi n¨m 2002 lµ do ®Þnh møc kü thuËt gi¶m, sè lîng s¶n phÈm t¨ng lªn vµ chi phÝ cè ®Þnh gi¶m ®i, khÊu hao còng gi¶m t¬ng ®èi ...Nhng gi¸ vèn hµng b¸n vÉn lín h¬n doanh thu thÇn. C«ng ty ®· cè g¾ng gi¶m chi phÝ b¸n hµng nhng cha gi¶m ®îc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Do ®ã c«ng ty bÞ thua lç trong n¨m 2002 vµ n¨m 2003, mÆc dï sè lç n¨m sau ®· gi¶m h¬n sè lç n¨m tríc. 5. C¸c h×nh thøc kÕ to¸n ë c«ng ty: 5.1 H×nh thøc kÕ to¸n: ë c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®· sö dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. V× lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn khi ¸p 27
 • 28. dông h×nh thøc ghi sæ nµy cña kÕ to¸n, c«ng ty còng hoµn toµn tu©n thñ ®óng ®Æc ®iÓm quy tr×nh ghi sæ cña h×nh thøc nµy, nghÜa lµ hµng ngµy khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh th× kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó ghi theo thø tù thêi gian vµ néi dung, nghiÖp vô kinh tÕ theo ®óng mèi quan hÖ kh¸ch quan gi÷a c¸c ®èi tîng kÕ to¸n (®èi tîng ®èi øng cña tµi kho¶n). kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ (chøng tõ tæng hîp), sau ®ã tõ chøng tõ ghi sæ, ghi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n. (Xem phô lôc 6) HÖ thèng sæ kÕ to¸n mµ c«ng ty cæ phÇn Ba Lan sö dông bao gåm : - Sæ kÕ to¸n tæng hîp : sæ c¸i tµi kho¶n, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông tai c«ng ty: - Niªn ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/ 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n vµ nguyªn t¾c chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c: ViÖt Nam ®ång - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: chøng tõ ghi sæ - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn lai . Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho: theo gi¸ gèc . Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ hµng tån kho cuèi kú theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn . Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai thêng xuyªn. 28
 • 29. III. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Ba lan: S¬ ®å tæ chø bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng: chÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c huy ®éng, ®iÒu hßa vèn, tæ chøc chØ ®¹o kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. KÕ to¸n tæn hîp gåm: KT tiªu thô, KT thanh to¸n, KT tµi s¶n cè ®Þnh, KT nguyªn vËt liÖu, KT gi¸ thµnh. KÕ to¸n c¸ nghiÖp vô kh¸c gåm: KT tiÒn l¬ng, KT tiÒn mÆt, KT tiÒn göi ng©n hµng, KT c«ng nî. Thñ quü: qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c lÖnh thu chi tiÒn mÆt. H×nh thøc sæ kÕ to¸n cña c«ng ty: (xem phô lôc 6) 1. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý chung vÒ nguyªn vËt liÖu. 1.1 §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu vµ ph©n lo¹i ë c«ng ty: §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu: C«ng ty cæ phÇn Ba Lan lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, víi hai lo¹i s¶n phÈm chÝnh lµ: Bia vµ b¸nh mú. §©y lµ hai lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó phôc vô cho nhu cÇu thùc phÈm trªn thÞ tr- êng. Víi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm vËt liÖu cña c«ng ty sö dông ®Ó s¶n xuÊt ra bia gåm: Malt, g¹o, hoa houblon, cao th¬m, men bia, enzin, phô gia, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ söa ch÷a...VËt liÖu cña b¸nh mú lµ: bét mú, men ph¸p, bét kÝch në... 29 KÕ to¸n trëng KTtæng hîp gåm KTCP, GTvµ KTBCTC KTc¸c nghÖp vô kh¸c Thñ quü
 • 30. Còng gièng nh tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c trªn thÞ trêng, c«ng ty muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng th× cÇn ph¶i ®a ra thÞ trêng lo¹i s¶n phÈm cã chÊt lîng cao mµ gi¸ thµnh ph¶i hîp lý nhÊt ®èi víi ngêi tiªu dïng, ®ång thêi ph¶i ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt (lîi nhuËn lín nhÊt) cho c«ng ty. §Æc biÖt víi doanh nghiÖp mµ trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm vËt liÖu chiÕm tû träng lín tõ 70- 80% gi¸ thµnh s¶n xuÊt th× viÖc qu¶n lý chi phÝ nãi chung vµ qu¶n lý vËt liÖu nãi riªng lµ v« cïng cÇn thiÕt, bëi v× chØ cÇn cã mét sù biÕn ®éng nhá cña gi¸ NVL sÏ kÐo theo sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o ra vµ nh thÕ sÏ bÊt lîi cho doanh nghiÖp . Víi lý do trªn yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi NVL ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ tõ kh©u mua vµo, xuÊt sö dông, b¶o qu¶n dù tr÷, gièng nh yªu cÇu chung cña mäi doanh nghiÖp. Sao cho ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, tr¸nh g©y l·ng phÝ trong s¶n xuÊt. Ph©n lo¹i vËt liÖu á doanh nghiÖp: Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®îc chia thµnh hai lo¹i sau: + Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm : ë ®©y bao gåm tÊt c¶ nh÷ng NVL tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm bia vµ b¸nh mú bao gåm: . Bia:g¹o, malt, hoa houblon, cao th¬m, men bia... . B¸nh mú: bét mú, men ph¸p, bét kÝch në... + Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c phôc vô nhu cÇu qu¶n lý ë c¸c ph©n xëng... nh: phô tïng thay thÕ, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ , ®å b¶o hé lao ®éng, c¸c ®å phô vô cho c«ng t¸c qu¶n lý v¨n phßng(bãng ®iÖn...). C¸ch ph©n lo¹i nµy cha râ rµng, c«ng ty cha chia nguyªn vËt liÖu thµnh: 30
 • 31. . Nguyªn liÖu chÝnh . VËt liÖu phô . Nhiªn liÖu... C¸ch ph©n lo¹i kh«ng chi tiÕt vµ c«ng ty cha cã sæ danh ®iÓm vËt t. Nguån nhËp vµ xuÊt NVL: - Víi c¸c lo¹i NVL kÓ trªn, ®¬n vÞ kh«ng tù chÕ ra c¸c lo¹i NVL ®îc, nguån nhËp duy nhÊt cña c«ng ty lµ mua ngoµi ®iÓn h×nh mét sè nguån nhËp vËt liÖu cña c«ng ty: . G¹o nhËp tõ c«ng ty TNHH Thóy §¹t –Nam §Þnh . Bét mú H¹ Long, bét mú Kim Ngu nhËp tõ c«ng ty TNHH Phi Vò 1.2. T×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh, ®Ó ®¶m b¶o viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu kÞp thêi, hîp lý c«ng ty còng ®· cã c¸c kho chøa hµng b¶o ®¶m cho hµng ®îc b¶o qu¶n tèt. ë kho ®Òu bè trÝ thñ kho, víi nhiÖm vô ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho hµng ngµy vµ b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, c«ng ty ®· cã nh÷ng quy chÕ, néi quy râ rµng vÒ b¶o qu¶n vµ sö dông NVL. Cô thÓ, víi tõng ®Æc ®iÓm cña NVL mµ quy ®Þnh nh÷ng thø, lo¹i cã thêi gian sö dông nhÊt ®Þnh. Khi tiÕn hµnh nhËp kho NVL thñ kho ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra sè lîng còng nh chÊt lîng cña NVL. Ngoµi ra, c«ng ty còng cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ ngêi lao ®éng nh thñ kho, c¸n bé qu¶n lý, nÕu cã vi ph¹m dÉn ®Õn thiÖt hai trong s¶n xuÊt 31
 • 32. kinh doanh díi h×nh thøc båi thêng hoÆc kû luËt, khiÓn tr¸ch ®uæi viÖc tïy theo møc ®é vi ph¹m. 1.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. T¹i c«ng ty nguyªn vËt liÖu ®îc nhËp chñ yÕu tõ nguån trong n- íc. Víi c¸c chñng lo¹i NVL mua vµo th× phÇn cíc phÝ vËn chuyÓn th- êng do bªn b¸n chÞu, nghÜa lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho cña c«ng ty lµ gi¸ ghi trªn hãa ®¬n cha cã thuÕ GTGT nhng cã c¶ chi phÝ thu mua. VD: NhËp kho malt cña c«ng ty THHH Th¸i t©n theo hãa ®¬n sè 0010550 ngµy 24/ 03/ 2004. Gi¸ mua ghi trªn hãa ®¬n lµ: 331.500.000(kh«ng bao gåm TGTGT). Gi¸ thùc tÕ nhËp kho lµ 331.500.000®. HiÖn nay c«ng ty ®ang chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh VD: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 174 ngµy 31/ 03/ 2004 xuÊt 11.200kg malt cho bé phËn s¶n xuÊt bia thµnh tiÒn lµ: 75.314.600® 2. Thñ tôc nhËp, xu©t kho NVL: 2.1 §èi víi vËt liÖu nhËp kho Nguyªn vËt liÖu nhËp vµo ®îc tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm nhng cha cã biªn b¶n kiÓm nghiÖm. Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lý hîp lÖ cña hãa ®¬n ®èi chiÕu c¸c chØ tiªu, chñng lo¹i quy c¸ch vËt liÖu, sè lîng, khèi lîng phÈm chÊt ghi trªn hãa ®¬n víi thùc tÕ th× thñ kho sÏ tiÕn hµnh nhËp kho. Sau khi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña nh÷ng ngêi liªn quan nh ngêi giao hµng, thñ kho, phô tr¸ch cung tiªu, sÏ ®îc lËp thµnh 3 liªn : 1 liªn thñ kho gi÷ ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo thÎ kho 1 liªn göi cho bé phËn cung øng 32
 • 33. 1 liªn göi cho phßng kÕ to¸n VD: C«ng ty ®· mua g¹o tÎ cña c«ng ty TNHH Thóy §¹t- Nam §Þnh theo hãa ®¬n GTGT sè 0000320 . (Xem phô lôc 7) Khi vËt liÖu vÒ ®Õn kho c¨n cø vµo hãa ®¬n thÊy hîp lý cho tiÕn hµnh nhËp kho sè hµng thùc nhËp. (Xem phô lôc 8) 2.2. thñ tôc xuÊt kho NVL: Khi cã nhu cÇu sö dông nguyªn vËt liÖu nh©n viªn ë c¸c ph©n xëng lËp phiÕu xuÊt kho cã ch÷ ký cña qu¶n ®èc ph©n xëng råi chuyÓn cho phßng kü thuËt , phßng vËt t kiªm tra ®èi chiÕu møc tiªu hao nguyªn v©t liÖu vµ kÕ hoach s¶n xuÊt. Trëng phßng kü thuËt ký x¸c nhËn vµo phiÕu, thñ kho c¨n c vµo vËt liÖu cßn l¹i trong kho ®Ó xuÇt kho, ghi lîng thùc xuÊt vµ ký vµo phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký ngêi nhËn hµng, thñ kho, phô tr¸ch cung tiªu vµ ®îc lËp thµnh 3 liªn : 1 liªn chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n 1 liªn thñ kho gi÷ l¹i ®Ó ghi vµo thÎ kho 1 liªn giao cho ngêi lÜnh vËt t Thñ kho göi phiÕu xuÊt kho vµ ®¬n xin lÜnh vËt t lªn phßng kÕ to¸n, phßng kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ nµy ®Ó xuÊt kho. VD: ngµy 31/ 3/ 2004 xuÊt 8.000 kg g¹o tÎ cho ph©n xëng bia (Xem phô lôc 9) KT ®Þnh kho¶n: Nî TK621- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Cã TK152 – nguyªn vËt liÖu xuÊt kho 2.3. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Ba Lan: §Ó theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån kho cña NVL theo tõng lo¹i, sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i c«ng ty sö dông ph¬ng 33
 • 34. ph¸p thÎ song song ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL ®îc tiÕn hµnh song song gi· thÎ kho vµ phßng kÕ to¸n. S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt NVL theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song nh sau: (xem biÓu 02) VD: trong th¸ng 3/ 2004 sau khi nhËn ®îc phiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho thñ kho lËp thÎ kho cho lo¹i vËt liÖu g¹o (xem phô lôc 10) (Xem sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu – phô lôc 11) 3. KÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt kho NVL t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan: KÕ to¸n tæng hîp lµ viÖc sö dông tµi kho¶n ®Ó ph¶n ¸nh kiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c ®èi tîng kÕ to¸n cã néi dung kÕ to¸n ë d¹ng tæng qu¸t: C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ.VËt liÖu cña c«ng ty ®îc nhËp vµo tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, chñ yÕu lµ mua ngoµi. Do vËy viÖc sö dông hãa ®¬n chøng tõ lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng, ®¬n gi¸ vËt liÖu mua ngoµi ph¶i ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh gi¸ b¶n th©n NVL, thuÕ GTGT t×nh h×nh thanh to¸n mua NVL víi ngêi b¸n. 3.1. KÕ to¸n tæng hîp nhËp NVL: C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - Tk152: Nguyªn vËt liÖu, Tk1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh TK1522: Nguyªn vËt liÖu phô, TK1523: Nhiªn liÖu, TK1524: Phô tïng thay thÕ Ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh: TK111 ”tiÒn mÆt” TK112”tiÒn göi ng©n hµng” TK331 ”ph¶i tr¶ ngêi b¸n” TK141”t¹m øng” TK133”thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ” TK311”vay ng¾n h¹n”... 34
 • 35. ë c«ng ty NVL chñ yÕu lµ mua ngoµi nhËp kho . C¨n cø vµo c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, phßng vËt t dù ®Þnh møc dù tr÷ NVLvµ møc dïng NVL ®Ó lËp kÕ ho¹ch mua NVL. C¸c nghiÖp vu thu mua, nhËp NVL ®îc ghi chÐp vµo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp nh sau: *Trêng hîp mua NVL thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: Khi mua NVL kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c hãa ®¬n cña ngêi b¸n, biªn b¶n nghiªm thu vËt t, phÕu nhËp kho, c¸c phiÕu chi, giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng cã liªn quan ®Õn viÖc mua vËt liÖu ®Ó lËp b¶ng kª, chøng tõ ghi sæ, ®¨ng ký vµo chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 152 vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan theo ®Þnh kho¶n. (Xem sæ c¸i tµi kho¶n 152 – phô lôc 12) VD: Ngµy 31/ 03/ 2004 bµ T©m mua 80kg phô gia ®¬n gi¸ lµ: 26364®/kg cña c«ng ty THHH Trêng Giang Gi¸ thùc tÕ lµ: 80kg * 26.364®/kg = 2.109.120® ThuÕ GTGT 10% lµ: 210.912® Tæng sè tiÒn thanh to¸n lµ: 2.320.032® C¨n cø vµo hãa ®¬n cña c«ng ty THHH Phi Vò sè 0000482 ngµy 31/ 03/ 2004 vµ phiÕu nhËp kho sè 120 kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ nhËp m¸y tÝnh: Nî TK 152: 2.109.120 Nî TK 133: 210.912 Cã TK 111: 2.320.032 *Trêng hîp mua vËt liÖu ph¶i thanh to¸n qua ng©n hµng. VËt liÖu vÒ kho kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 152 – nguyªn vËt liÖu nhËp kho Nî TK 133(1331) – thuÕ GTG ®îc khÊu trõ Cã TK112- tæng gi¸ thanh to¸n 35
 • 36. VD: ngµy 15/ 03/ 2004 mua bét mú h¹ long cña c«ng ty TNHH Phi Vò víi sè lîng lµ: 10.250kg ®¬n gi¸ lµ: 4.350® Gi¸ thùc tÕ lµ: 10.250 * 4.350 = 44.587.500® ThuÕ GTGT 5% lµ: 2.229.375® Tæng sè tiÒn thanh to¸n lµ: 46.816.875® C¨n cø vµo hãa ®¬n mua vËt liÖu sè 000351ngµy 15/ 03/ 2004 phiÕu nhËp kho sè 110 kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 152: 44.587.500® Nî TK 133: 2.229.375® Cã TK 112: 46.816.875® * Trêng hîp mua NVL b»ng tiÒn t¹m øng . Theo giÊy ®Ò ghÞ t¹m øng cña «ng Ph¹m Xu©n Hng sè 137 ngµy 03/ 03/ 2004 ®Ò nghÞ t¹m øng 3.000.000® ®Ó mua hãa chÊt NAOH. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n : Nî Tk 141: 2.200.000 Cã TK 111: 2.200.000 (Xem giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng vµ phiÕu chi phô lôc 14, 15) Khi nhËp kho NVL vµ thanh to¸n tiÒn t¹m øng kÕ to¸n ghi: Nî TK 152: 2.000.000 Nî TK133: 200.000 Cã Tk141: 2.200.000 (Xem giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng – phô lôc 16) * Trêng hîp mua cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n: Lµ nhiÖp vô thêng xuyªn x¶y ra, kÕ to¸n ph¶i theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n qua TK 331 b»ng viÖc lËp sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n c«ng nî. Mçi ngêi b¸n ®Òu ph¶i lËp sæ chi tiÕy riªng tr¸nh 36
 • 37. t×nh tr¹ng nhÇm lÉn. KÕ to¸n cã thÓ kiÓm tra c¸c kho¶n c«ng nî víi ngêi b¸n. VD: ngµy 31/ 03/ 2004 nhËp mua men cña c«ng ty Phi Vò cha thanh to¸n tiÒn. Gi¸ cha cã thuÕ lµ: 4.280.200®, thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10% c¨n cø vµo vµo hãa ®¬n sè 000367 ngµy 31/ 03/ 2004 kÕ to¸n ®Þnh kho¶n : Nî TK 152: 4.280.200 Nî TK1331: 428.020 Cã TK 331: 4.708.220 th¸ng 03/ 2004 c«ng ty cã sæ chi tiÕt c¸c kho¶n c«ng nî sau (xem biÓu sè 17) 3.2. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt Nguyªn vËt liÖu C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n: - TK152: nguyªn vËt liÖu - TK621: chi phÝ vËt t trùc tiÕp cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm ë c¸c ph©n xëgn s¶n xuÊt - TK627: gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ë c¸c ph©n xëng Ngoµirac«ngtycßnsödôngmétsètµikho¶nkh¸cnh:TK641,642... ViÖc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh . Khi xuÊt nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo viÖc kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho, thñ kho chuyÓn phiÕu vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó lËp b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu, lËp chøng tõ ghi vµo sæ c¸i TK152 vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. (Xem chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i tµi kho¶n 152- phô lôc 12, 18) 37
 • 38. * Trêng hîp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt s¶n phÈm : Trong c«ng ty xuÊt kho vËt liÖu chñ yÕu dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. Khi nhËn ®îc b¶ng kª chi tiÕt vËt liÖu kÌm theo chøng tõ xuÊt, kÕ to¸n vËt t kiÓm tra so s¸nh gi÷a chøng tõ xuÊt vµ b¶ng kª chi tiÕt xuÊt. Sau ®ã kÕ to¸n ®Þnh kho¶n tõng phiÕu xuÊt nh sau: VD1: c¨n cø vµo phiÕu xuÊt sè 174 ngµy 31/ 03/ 2004 xuÊt 8.000kg g¹o tÎ víi gi¸ lµ 34.395.508® cho ph©n xëng s¶n xuÊt bia, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n : Nî TK6211: 34.395.508 Cã TK152: 34.395.508 VD2: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt sè 168 ngµy 31/ 03 xuÊt 30.000kg bét mú víi gi¸ lµ: 159.431.700® cho ph©n xëng b¸nh mú. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK6212: 159.431.700 Cã TK152: 159.431.700 * XuÊt kho vËt liÖu dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp vµ s¶n xuÊt chung kÐ to¸n ®Þnh kho¶n: VD1: c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 114 ngµy19/3/2004 xuÊt 10 c¸i cót 40 cho PX c¬ khÝ lµm ®êng níc khu ph©n xëng bia. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµo chøng tõ ghi sæ nh sau: Nî TK6271: 60.000 CãTK152:60.000 VD2: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 170 ngµy 31/03/ 2004 xuÊt bãng ®iÖn cho PX c¬ khÝ th¾p s¸ng khu PXSX b¸nh mú . KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: 38
 • 39. Nî TK6272: 120.000 Cã TK152: 120.000 - XuÊt kho nguyªn liÖu cho CPBH: VD: theo phiÕu xuÊt 109 ngµy 5/3/2004 xuÊt 02 ¾c qui nhËt 12v.85AH cho Hïng l¸i xe, gi¸ 1.409.080® kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK641: 1.409.080 Cã TK152: 1.409.080 - XuÊt kho nguyªn liÖu dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp VD: Theo phiÕu xuÊt 110 ngµy 5/3/2004 xuÊt 01 phiÔu thñy tinh cho phßng KCS gi¸ 22.727® kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK642: 22.727 Cã TK152: 22.727 S¬ ®å : H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. (BiÓu 03) Cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng nhËp, xuÊt , tån vËt t. (xem phô lôc 19) 39
 • 40. Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn ba lan – nam ®Þnh Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn ba lan – nam ®Þnh. 1. ¦u ®iÓm: C«ng ty cæ phÇn Ba Lan lµ mét c«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n ®Ó cã mét chç ®øng trªn thÞ trêng. Song víi sù nç lùc mang tÝnh toµn diÖn vÒ mäi mÆt, c«ng ty ®· vît qua ®îc nhiÒu khã kh¨n. C«ng ty ®· t¹o ®îc cho ®¬n vÞ m×nh ch÷ tÝn trong lßng kh¸ch hµng vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng cña s¶n phÈm. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy mét phÇn lµ nhê vµo c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung vµ qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu nãi riªng... XuÊt ph¸t tõ viÖc nhËn thøc râ sù ¶nh hëng cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu bá ra trong kú ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o ra, c«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu tõ kh©u mua vµo, dù tr÷ b¶o qu¶n ®Õn kh©u sö dông. - ë kh©u mua vµo: c«ng ty ®· giao nhiÖm vô cô thÓ cho tõng c¸n bé tiÕp liÖu vÒ tõng th, lo¹i nguªen vËt lÖu cô thÓ do ®ã ®· ®¶m b¶o ®î viÖc cung cÊp dÇy ®ñ kÞp thêi nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p tæ chøc oh©n lo¹i hãa ®¬n, chøng tõ mét c¸ch kîp lý. - ë kh©u dù tr÷ , b¶o qu¶n: xÝ nghiÖp ®· x¸c ®Þnh ®îc vËt liÖu dù tr÷ hîp lý ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt liªn tôc, kh«ng g©y ø ®äng. hÖ th«ng kho tµng ®îc bè trÝ ®Çy ®ñ, thuËn tiÖn vµ ®îc b¶o vÖ tèt tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu. 40
 • 41. - ë kh©u sö dông: Tõng nhu cÇu sö dông nguyªn v¹t liÖu ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ®Òu ®îc kiÓm tra xÐt duyÖt dùa trªn c¬ së nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc tiªu hao. Do ®ã c«ng ty ®· qu¶n lý ®îc nguyªn vËt liÖu ®a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch chÆt chÏ, ®óng ®ñ, lu«n híng tíi môc tiªu gi¶m tèi ®a chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ vÉn ®¶m b¶o tiªu chuÈn ch¸t lîng kü thuËt vµ sè lîng s¶n phÈm t¹o ra. - ViÖc lùa chän cho c«ng ty mét nguån nhËp thÝch hîp vÒ mÆt vÞ trÝ ®Þa lý, nguån nhËp lu«n ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu mua vµo, ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ ®em l¹i kÕt qu¶ h÷u Ých cho c«ng t¸c tæ chc qu¶n lý chung vÒ nguyªn vËt liÖy t¹i c«ng ty. - VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n ®· thùc hiÖn t- ¬ng ®èi ®Çy ®ñ tõ kh©u hoµn chØnh lu©n chuyÓn chøng tõ ®Õn kh©u ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n. C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn rÊt phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, ®¸p øng ®- îc nhu cÇu theo dâi thêng xuyªn sù biÕn ®éng cña vËt t, tiÒn vèn cña c«ng ty mét c¸ch cËp nhËp nhÊt. - HÇu hÕt hÖ thèng sæ tµi kho¶n kÕ to¸n cña c«ng ty sö dông theo chÕ ®ä mÉu biÓu quy ®Þnh, nhê ®ã ®· t¹o ra sù thèng nhÊt gi· c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n trong c«ng ty ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý chung. MÆc dï c«ng ty chØ cã mét phßng kÕ to¸n tæng hîp ®¶m nhËn kÕ to¸n chung cña toµn c«ng ty, nhng víi chøc n¨ng nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh phßng kÕ to¸n ®· lu«n hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc ®îc giao. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em nhËn thÊy r»ng c«ng t¸c kÕ to¸n tæ chøc nguyªn vËt liÖu ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt 41
 • 42. ®Þnh, víi mong muèn ®îc gãp phÇn hoµn chØnh h¬n trong c«ng t¸c nµy, em m¹nh d¹n ®a ra mét sè ý kiÕn cña m×nh ®Ó bæ sung thªm vµo phÇn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. 2. Nhîc ®iÓm: a. Nh÷ng tån t¹i trong qu¸ tr×nh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu: ViÖc ph©n lo¹i nguyªn vË liÖu cña c«ng ty. Trªn thùc tÕ c«ng ty sö dông tiªu thøc ph©n lo¹i lµ: dùa vµo môc ®Ých sö dông cña vËt liÖu còng nh néi dung, quy ®Þnh ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n, do ®ã chia lµm hai läai: - Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. - Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c. Víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty, vËt liÖu cÇn dïng cho s¶n xuÊt cã nhiÒu chñng lo¹i, mµ viÖc qu¶n lý chia ra lµm hai lo¹i nh trªn th× kh«ng n¾m ch¾c ®îc c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu lµ kh¸c nhau, gi¸ trÞ sö dông cña mçi lo¹i vËt liÖu trong nhãm lµ nh nhau. VÝ dô nh trong nhãm nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt th× lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao nh g¹o, malt... vµ c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ cã gi¸ tri thÊp ..., ®Òu ®îc tËp hîp ®ång ®Òu vµo tµi kho¶n 152 vµ ®îc tÝnh vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, miÔn lµ nã ®îc dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt. H¬n n÷a, sù ph©n chia nµy ®a ra yªu cÇu qu¶n lý chÆt chÏ ®èi víi nhµ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ rÊt khã kh¨n bëi v× khèi lîng, chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu lµ rÊt lín, kh«ng t¸ch thµnh nh÷ng nhãm nhá cô thÓ ®îc. b. Hoµn thiÖn vÒ tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - VÒ tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n: 42
 • 43. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña c«ng ty theo h×nh thø “chøng tõ ghi sæ” nhng c«ng ty kh«ng ph¶n ¸nh c¸c chøng tõ ghi sæ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ nªn tr×nh tù ghi sæ cha theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty nªn thùc hiÖn theo quy ®Þnh chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. (S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ – phô lôc 6) - VÒ lËp sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: H×nh thøc mµ c«ng ty ¸p dông ®ã lµ h×nh thøc kÕ to¸n “chøng tõ ghi sæ”nhng thùc tÕ c«ng ty kh«ng sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. c. thñ tôc vÒ lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t. - mét sè thiÕu sãt vÒ thñ tôc lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t khi mua hµng vÒ c«ng ty: + MÆc dï khi mua nguyªn vËt liÖu vÒ c«ng ty, ®· cã qu¸ tr×nh tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm vËt t theo tiªu thøc sè lîng, chÊt lîng. Nhng c«ng ty cha lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t. + C«ng ty cha x¸c ®Þnh ®îc cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm cña ngêi mua vËt t cho c«ng ty hoÆc ngêi g©y ra c¸c lçi trong trêng hîp vËt t ®îc mua vµo cã sù cè vÒ mÆt tiªu chuÈn kü thuËt. + Phßng KCS cña c«ng ty cßn qu¸ nghÌo nµn. C¸c dông cô kiÓm nghiÖm ®«i khi kh«ng ®¸p øng ®îc cho yªu cÇu kiÓm nghiÖm cña c¸c s¶n phÈm... d. §Çu t cho c«ng t¸c kÕ to¸n: §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng, c«ng ty cha thùc sù ®Çu t vµ quan t©m ®Õn viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ vµo trong c«ng t¸c kÕ 43
 • 44. to¸n.C«ng t¸c kÕ to¸n vÉn cßn rÊt thñ c«ng, mÊt rÊt nhiÕu thêi gian. Bªn c¹nh ®ã c¸c chÈn mùc kÕ to¸n míi hÇu nh cha ®îc ¸p dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n. 3. ý kiÕn ®Ò suÊt: a.Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu : Theo em viÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu trong c«ng ty nªn dùa vµo tiªu thøc ph©n lo¹i lµ: c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ trong c«ng ty ®Ó ph©n lo¹i: - Nguyªn liÖu chÝnh gåm: g¹o, malt, men ... - VËt liÖu phô gåm: bét läc, cao th¬m... - Nhiªn liÖu gåm :dÇu mì... - Phô tïng thay thÕ gåm: cót, chæi than, ®Öm khíp... C«ng ty nªn chia nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt bia vµ b¸nh mú riªng b»ng c¸ch chia TK152(NVL) thµnh TK1521(NVL dïng cho s¶n xuÊt bia) TK1522(NVL dïng cho s¶n xuÊt b¸nh mú). C¸ch lËp nµy sÏ gióp ph©n chia râ NVL dïng cho s¶n xuÊt bia vµ b¸nh mú. ThuËn tiÖn h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n mµ biÕt ®îc møc tiªu hao cña tõng lo¹i s¶n xuÊt. §ång thêi, c«ng ty nªn lËp sæ danh ®iÓm vËt t nh sau: - Mçi nhãm, mçi thø vËt liÖu ®îc quy ®Þnh mét m· riªng, s¾p xÕp mét c¸ch trËt tù tiÖn cho viÖc theo dâi th«ng tin vÒ tõng nhã, tõng lo¹i, tõng thø vËt liÖu ®Ó ghi vµo thÎ kho, sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ c¸c sæ kh¸c. Nhê ®ã mµ c«ng viÖc h¹ch to¸nnguyªn vËt liÖu sÏ chÝnh x¸c h¬n, thËn tiÖn h¬n, gi¶m ®îc thêi gian khi cã c«ng t¸c kiÓm tra cßn t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp nh÷ng th«ng tin kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Bé m· vËt liÖu ®îc x©y dùng mét c¸ch khoa 44
 • 45. häc hîp lý tr¸nh ®îc viÖc ghi trïng lÆp, dÔ dµng sö dông vµ cã thÓ bæ sung m· sè vËt liÖu míi. - ViÖc m· hãa tªn c¸c lo¹i vËt liÖu trong sæ danh ®iÓm vµ s¾p xÕp theo thø tù . Trong sæ danh ®iÓm ph¸i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ, thèng nhÊt gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ hîp lý phôc vô chung cho nhu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. VÖc lËp sæ danh ®iÓm ë c«ng ty cã thÓ theo ph¬ng ph¸p sau: Më tµi kho¶n cÊp hai cña tµi kho¶n 152: TK1521 lµ nhãm nguyªn liÖu chÝnh, tiÕp ®ã lµ m· sè cho tõng nhãm nguyªn liÖu chÝnh TK1522 lµ nhßm vËt liÖu phô, tiÕp ®ã lµ m· sè cho tõng nhãm vËt liÖu phô TK1523 lµ nhãm nhiªn liÖu, tiÕp ®ã lµ m· sè cho tõng nhãm nhiªn liÖu TK1524 lµ nhãm phô tïng thay thÕ, tiÕp ®ã lµ m· sè cho tõng nhãm phô tïng thay thÕ. VD: mÉu sæ danh ®iÓm vËt liÖu cã thÓ lËp nh sau: (xem phô lôc 19 ) b. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Theo em ®Ó phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n vµ ®Ó thuËn tiªn cho viÖc ghi chÐp, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu c«ng ty nªn më “sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ”. ViÖc më sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ sÏ gióp cho kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng cña c«ng ty ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo mét tr×nh tù thêi gian, nã cã t¸c dông nh mét sæ ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chøng tõ ghi sæ vµ ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu víi b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. 45
 • 46. MÉu sæ cã thÓ ®îc më nh sau: (xem biÓu 04) c. LËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t : C«ng ty nªn lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan ë chÝnh kh©u mua vµo, ®ång thêi n©ng cao ý thøc cña nh©n viªn tiÕp liÖu. - C«ng ty nªn ®µu t cho phßng KCS nh÷ng ph¬ng tiÖn kiÓm tra chÊt lîng, ®Ó phßng nµy cã thÓ ®Èm nhËn ®óng vµ ®ñ chøc n¨ng chÝnh cña m×nh, tr¸nh t×nh tr¹ng x¶y ra thiÕu sãt trong kiÓm nghiÖm, g©y ra hËu qu¶ cho c«ng ty. Biªn b¶n kiÓm nghiÖm ®îc lËp theo mÉu sau: (xem biÓu 05) d. §Çu t cho c«ng t¸c kÕ to¸n: C«ng ty nªn ®Çu t cho c«ng t¸c kÕ to¸n nh: nhËp mua m¸y vi tÝnh. Tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é cho nh©n viªn phßng kÕ to¸n ®Ó hä cã ®ñ kh¶ n¨ng thÝch øng víi khoa häc c«ng nghÖ còng nh cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ¸p dông c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n míi. 46
 • 47. KÕt luËn Qua c¸c phÇn ®· tr×nh bÇy ë trªn, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh l¹i vai trß quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Nã ®· gióp cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh b¶o qu¶n tèt nguyªn vËt liÖu, ng¨n ngõa c¸c hiÖn t- îng tham «, l·ng phÝ vËt liÖu lµm thiÖt h¹itµi s¶n cña doanh ghiÖp , ®ång thêi gãp phÇn n©ng cao viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguyªn vËt liÖu kh«ng ngõng phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝch lòy, t¨ng tèc ®é chu chuyÓn cua vèn kinh doanh. MÆc dï trong thêi gian qua kÕt qu¶ lµm ¨n cña c«ng ty cha cao nhng c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung. Tõ nh÷ng bµi häc thùc tÕ tÝchlòy ®îc trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp ®· gióp em cñng cã vµ n¾m v÷ng h¬n nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®îc häc trong nhµ trêng. Trªn c¬ së lý luËn thùc tiÔn ®è, víi lßng mong muèn ®îc gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc hoµn thiÖn h¬n n÷a trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan, em ®· m¹nh d¹n ®a ra mét sè quan ®iÓm cña m×nh hy väng r»ng chóng h÷u Ých ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶n ¬ ban l·nh ®¹o c«ng ty cæ phÇn Ba Lan , c¸c c¸n bé nhËn viªn phßng kÕ to¸n vµ thÇy gi¸o , PGS. Lª thÕ Têng ®É tËn t×nh góp ®ì ®Ó em hoµn thiÖn bµi luËn v¨n nµy. 47
 • 48. Phô lôc 1 S¬ ®å c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu: S¬ ®å1: 1. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu trªn ph¬ng ph¸p thÎ song song: Ghi chó : : Ghi cuèi ngµy : Ghi cuåi th¸ng : §èi chiÕu, kiÓm tra 2. Ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: S¬ ®å 2: KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu trªn ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: (1) (1) (2) (4) (2) (3) (3) Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu, kiÓm tra 48 ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp Sæ KT chi tiÕt B¶ng kª tæng hîp N- X - T ThÎ kho Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp Chøng tõ xuÊt b¶ng kª xuÊt Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn
 • 49. Phô lôc 2 S¬ ®å 3: KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu trªn ph¬ng ph¸p sè d: Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu, kiÓm tra 49 ThÎ kho Chøng tõ xuÊt B¶ng kª xuÊt b¶ng lòy kÕ xuÊt Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp B¶ng lòy kÕ nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Sæ sè d­
 • 50. Phô lôc 3 S¬ ®å 1: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn TK151 TK152,153 TK621 NhËp kho hµng ®ang XuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n ®i ®êng kú tríc xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm TK111,112,141,331 TK627,641,642,241 NhËp kho do mua ngoµi XuÊt dïng cho qu¶n lý , phôc vô s¶n xuÊt, b¸n hµng,QLDN, XDCB TK133 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ TK411 TK632 (157) NhËn gãp vèn liªn doang XuÊt b¸n, göi b¸n cæ phÇn, cÊp ph¸t TK154 TK154 NhËp kho do tù chÕ, thuª XuÊt tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng ngoµi gia c«ng chÐ biÕn chÕ biªn TK128,222 TK128,222 NhËp l¹i vèn gãp liªn XuÊt gãp vèn liªn doanh doanh TK338 (3381) TK138 (1381) Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª chê ch¬ xö lý xö lý TK421 TK421 50
 • 51. Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh Chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸l¹i gi¸ l¹i Phô lôc 4 S¬ ®å 2: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: TK 151,152,153 TK611 TK151, 152,153 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ VL,CCDC KÕt chuyÓn gi¸ trÞ VL, CCDC tån ®Çu kú tån cuèi kú TK111,112,141,331 TK111,112,138 Thanh to¸n tiÒn TriÕt khÊu hµng mua ®îc hëng gi¶m gi¸, hµng mua tr¶ l¹i TK133 ThuÕ GTGT TK333,(3333) TK621,627 ThuÕ nhËp khÈu Gi¸ trÞ vËt liÖu, cc«ng cô dông cô xuÊt dïng TK411 TK111,138. 334 NhËn gãp vèn liªn doanh ThiÕu hôt, mÊt m¸t TK421 TK421 51
 • 52. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ t¨ng Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ gi¶m Phô lôc 5 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia: 52 Nguyªn liÖu chÝnh: mait, g¹o NghiÒn thµnh bét Sµng trén ®Òu gao, malt NÊu bia Läc th« §un hoa houblon Lµm l¹nh Lªn men chÝnh Lªn men phô Läc, b·o hßa co N¹p bæ sung coThµnh phÈm
 • 53. Phô lôc 7 Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 MÉu sè: 01 GTGT – 3LL GC/ 2003B 0000320 §¬n vÞ b¸n: C«ng ty THHH Thóy §¹t. §Þa chØ: Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn M¹nh HiÒn Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn Ba Lan §a chØ : 5 ®êng Th¸i B×nh – TP Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt – MS 06 00161270 STT Tªn hµng hãa dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn G¹o tÎ kg 10.000 3476,19 34761904 Céng tiÒn hµng: 34.761.904® ThuÕ suÊt TGTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 1.738.096® Tæng céng tiÒn hµng: 36.500.000® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång. 53
 • 54. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) ( Ký, ghi râ hä tªn) ( Ký ghi râ hä tªn) Phô lôc 8 §¬n vÞ:........ MÉu sè: 01 – VT Q§ sè: 1141 – TC/Q§/C§KT Sè: 121 PhiÕu nhËp kho Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Hä tªn ngêi giao hµng: PhËm ThÞ T©m Theo hãa ®¬n sè 00320 ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 cña c«ng ty TNHH Thóy §¹t NhËp t¹i kho ¤ng Du©n. Sè TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt (SP, hµng hãa) M· sè §¬n vÞ tÝn h Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 G¹o tÎ kg 10.000 3.476,19 34.761.904 ThuÕ 5% 1.738.096 Céng 36.500.000 Sè tiÒn (b»ng ch÷): ba m¬i s¸u triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång. 54
 • 55. Ngêi nhËn. Thñ kho. KÕ to¸n trëng. Thñ trëng ®¬n vÞ. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 9 MÉu sè: 01 – VT §¬n vÞ ........ Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT PhiÕu xuÊt kho Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2004 Hä tªn ngêi nhËn hµng: ¤ng Du©n.§Þa chØ: Ph©n xëng bia. Lý do xuÊt: s¶n xuÊt th¸ng 03/2004 . XuÊt t¹i kho: PX bia. Sè TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt(SP,hµn g hãa) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 G¹o tÎ kg 8.000 34.395.508 Céng 34.395.508 55
 • 56. Céng thµnh tiÒn(b»ng ch÷): hai bÈy triÖu hai tr¨m lÎ mét ngh×n t¸m tr¨m ®ång. Ngêi nhËn. Thñ kho. KÕ to¸n trëng. Thñ trëng ®¬n vÞ. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 10 MÉu sè: 06/VTQ§ Sè 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 01/11/1995 cña BTC ThÎ kho Ngµy lËp thÎ ................. Tê sè ........................ Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t, s¶n phÈm, hµng hãa............. M· sè ............................. ®¬n vÞ tÝnh:Kg Ngµ y nhË p xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng Ký nhËn kÕ to¸n Sè phiÕu ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån NhË p xuÊ t 56
 • 57. 950 88 6/03 nhËp g¹o - Thóy §¹t 12.00 0 121 31/03 NhËp g¹o – Thóy §¹t 10.00 0 174 31/03 XuÊt Du©n PX bia 8.00 0 ... ... ... ... ... ... ... Tån cuèi kú 4.95 0 Phô lôc 11 sæ chi tiÕt nguyªn vË liÖu sæ më ngµy 01/01/2004 Tªn vËt liÖu: g¹o tÎ Quy c¸ch, phÈm chÊt: kho Du©n §¬n vÞ tÝnh: kg M· sè: Chøng tõ DiÔ n gi¶i TK §.¦ §¬n gi¸ nhËp XuÊt Tån Sè N Lîng TiÒn L T L T 950 98921 75 88 6/ 3 T© m nhË 3380,9 5 12000 405714 29 57
 • 58. p 121 31 /0 3 TN 3476,1 9 10000 347619 04 174 31 /0 3 XuÊ t du© n 800 0 3439 5508 cén g PS 22000 753333 33 800 0 3439 5508 Tån 149 50 50830 000 Phô lôc 12 sæ c¸i tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n : Nguyªn liÖu, vËt liÖu Trang: Sè hiÖu: 152 Ngµ y th¸n g Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §.¦ Sè tiªn S è N- T Nî Cã Tån ®Çu kú 1293842662 48 31/ 3 NhËp vËt t 111 19818920 58
 • 59. 60 31/ 3 NhËp NL, VL 331 611805388 61 31/ 3 NhËp NL,VL 141 36025404 72 31/ 3 XuÊt NVL - 401861831 PS 667649712 401861831 D cuèi kú 1559630543 Phô lôc 13 Sè:72 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/ 3/ 2004 C. tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn S N Nî Cã Nî Cã XuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông 3/ 2004 6211 6212 6271 6272 6413 811 6411 642 152 152791578 169533635 43708314 5068850 1409080 25657861 3652513 40000 401861831 Céng 401861831 401861831 Phô lôc 14 GiÊy ®Ò nghi t¹m øng Sè: c137/ 3 §¬n vÞ:...... §Þa chØ:.............. Ngµy ..3...th¸ng.3...n¨m 2004 Tªn t«i lµ: Ph¹m Xu©n Hng §Þa chØ: HC §Ò ghÞ cho t¹m øng sè tiÒn : 2.200.000® (ch÷): hai triÖu hai tr¨m ngh×n ®ång Lý do t¹m øng: mua hãa chÊt. Thêi h¹n thanh to¸n 31/ 3/ 2004 59
 • 60. Ngêi nhËn Phô tr¸ch . KÕ to¸n trëng. Thñ trëng ®¬n vÞ. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 15 Sè: 461 phiÕu chi Ngµy 3 th¸nh 3 n¨m 2004 Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: Ph¹m Xu©n Hng. §Þa chØ: HC. Lý do chi: Mua hãa chÊt. Sè tiÒn: 2.200.000® (ch÷): hai triÖu hai tr¨m ngh×n ®ång. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn:(b»ng ch÷):.......................... 60
 • 61. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:........................................... Sè tiÒn quy ®æi:........................................ Phô lôc 16 GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng ngµy 31/ 3/ 2004 Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: Ph¹m xu©n Hng. §Þa chØ: HC DiÔn gi¶i I. Sè tiÒn t¹m øng 1.Sè tiÒn t¹m øng kú tríc cha hÕt II. phiÕu chi sè: 461 ngµy 3/ 3/ 2004 III. chªnh lÖch sè tiÒn t¹m øng kh«ng chi hÕt Sè tiÒn 0 2.200.000 2.200.000 0 KÌm theo chøng tõ hãa ®¬n mua vËt t. Ngêi nhËnT.T Phô tr¸ch . KÕ to¸n trëng. Thñ trëng ®¬n vÞ. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) phô lôc 17 Sæ chi tiÕt thanh to¸n Sæ më ngµy 01/ 01/ 2004 TK:331 §èi tîng: T©m c«ng ty Phi Vò – Nam §Þnh. Chøng tõ DiÔn g¶i TH ®îc triÕt khÊu TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d SH NT Nî Cã Nî Cã D ®Çu n¨m 11871 97 15/ 3 T©m nhËp bét mú 152 133 55287800 12 0 31/ 3 NhËp phô gia 152 133 4280200 61
 • 62. 11 4 30/ 3 NhËp bét mú 152 133 32791500 10 2 25/ 3 NhËp bét mú 152 133 56897400 14 3 5/3 Thanh to¸n tiÒn bét mú 111 40000000 16 3 15/ 3 Thanhto¸n tiÒn bét mú 111 55287800 ... ... ... ... ... ... ... Céng PS 21392157 1 14925690 0 7107180 0 Phô lôc 18 Sæ danh ®iÓm vËt t Ký hiÖu Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt liÖu §¬n vÞ Ghi chóNhãm vËt liÖu Sæ danh ®iÓm 1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 152101 152101 G¹o kg 125102 152102 Malt kg 152103 152103 Bét mú kg 1521031 Bét mú kim ngu kg 1521032 Bét mú h¹ long kg 62
 • 63. 152104 152104 Phô gia kg ... ... ... ... 1522 1522 VËt liÖu phô kg 15221 Men th¬m kg ... ... ... 1523 1523 Nhiªn liÖu lÝt 15231 DÇu lÝt 15232 X¨ng lÝt ... ... ... 1524 1524 Phô tïng thay thÕ Phô lôc 19 Tæng hîp nhËp , xuÊt, tån( quý I / 2004) Tªn §¬n vÞ §Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú SL T SL T SL T SL T Houblo n kg 717 5982583 9 970 10933000 0 128 1322570 0 1299, 8 13430273 9 G¹o kg 235 0 7861659 4210 0 13888561 3 2950 0 9591737 2 1495 0 50829900 Enzym e kg 5 1501500 0 20 54600000 7,78 2201083 0 17,22 47604170 ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... BiÓu 01: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 63
 • 64. Ghi chó : QH trùc tuyÕn QH chøc n¨ng 64 §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc P kü thuËt nghiÖp vô P kÕ to¸n tµi vô P tæ chøc hµnh chÝnh P K C S PX bia PX b¸nh mú PX c¬ khÝ PX ®iÖn l¹nh PX nåi h¬i
 • 65. Phô lôc 6 S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chó ý: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu 65 (3)(2b ) (1a ) Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Sæ chi tiÕt B¶ng chi tiÕt sè PS Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¸o c¸o kÕ to¸n (1b) (2a ) (4) (5) (6) (6)
 • 66. BiÓu 02: S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ s«ng song (1) (1) (2) (2) (3) Ghi chó: :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :§èi chiÕu kiÓm tra 66 ThÎ kho Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt B¶ng kª tæng hîp N, X, T
 • 67. BiÓu 03: S¬ ®å : H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. TK111,112,331 TK152 TK621 XuÊt kho NVL dïng cho SX Mua NVL nhËp kho TK627 TK133 TGTGT ®îc XuÊt NVL cho SX chung KhÊu trõ TK642 TK141. XuÊt NVL cho CPQLDN Mua NVL b»ng TiÒn t¹m øng TK641 XuÊt dïng cho CP b¸n hµng 67
 • 68. BiÓu 04: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu ngµy, th¸ng Sè hiÖu ngµy, th¸ng 1 2 3 4 5 6 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Céng ... Céng ... - Sæ nµy cã.................trang, ®¸nh sè tõ 1 ®Õn............... - ngµy më sæ.................... Ngµy ....th¸ng .....n¨m 2004 Ngêi lËp biÓu. KÕ to¸n trëng. Gi¸m ®èc. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 68
 • 69. BiÓu 05: Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do –H¹nh phóc Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (VËt t, s¶n phÈm, hµng hãa) Ngµy... th¸ng... n¨m... B¶n kiÓm nghiÖm gåm: ¤ng (bµ)...............................trëng ban ¤ng (bµ)................................ñy viªn ¤ng (bµ)................................ñy viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: Tªn nh·m hiÖu quy c¸chVL M· sè §¬n vÞ tÝnh KiÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi chó SL ®óng QC-PC SL kh«ng ®óng QC- PC ... ... ... ... ... ... ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Sè vËt liÖu trªn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lµm thñ tôc nhËp kho. §¹i diÖn kü thuËt. Thñ kho. Trëng ban . (§¹i diÖn phßng tµi chÝnh) 69

×