2  THÖ BAN BIEÂN TAÄP
   Tinh Baùo Soá 2  Ngaøy 18.04.2008THÖ BAN BIEÂN TAÄP

                  ...
TINH TIN     3
                                               Tinh Baùo...
4  TINH TIN
   Tinh Baùo Soá 2  Ngaøy 18.04.2008
  Tuû Saùch coâng ty

  N  haèm xaây döïng vaø khuyeán khíc...
TINH TIN     5
                                             Tinh Baùo Soá ...
6  TINH TIN
   Tinh Baùo Soá 2  Ngaøy 18.04.2008
   Boä phaän kó thuaät - Thieát keá
  T  rong thaùng 3, boä...
TINH TIN     7
                                              Tinh Baùo S...
8  TINH BAÛNG
   Tinh Baùo Soá 2  Ngaøy 18.04.2008
            Thöôûng
  Nhaân söï ñöôïc khen thöôûn...
TINH BAÛNG     9
                                               Tinh Ba...
10  ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO
   Tinh Baùo Soá 2  Ngaøy 18.04.2008
                        ...
ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO         11
                                        ...
12  ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO
   Tinh Baùo Soá 2  Ngaøy 18.04.2008
   Chieán löôïc xaây döïng thöông hieäu

   ...
ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO         13
                                        ...
14  TINH TRÍ
   Tinh Baùo Soá 2  Ngaøy 18.04.2008
   Ban vaên hoùa thaønh laäp
   ñôøi soáng tinh binh
   ...
TINH TRÍ    15
                                             Tinh Baùo Soá...
16  TRÖÔØNG HOÏC SOÁ
   Tinh Baùo Soá 2  Ngaøy 18.04.2008   THÖÔNG MAÏI ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM

       ÑÖÔØ...
TRÖÔØNG HOÏC SOÁ         17
                                           ...
18  KHAÙM PHAÙ
   Tinh Baùo Soá 2  Ngaøy 18.04.2008
            Kyõ naêng ñaøm phaùn
        ...
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Tinhbao02
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tinhbao02

997 views
934 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
997
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tinhbao02

 1. 1. 2 THÖ BAN BIEÂN TAÄP Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 THÖ BAN BIEÂN TAÄP BAÛN TIN NOÄI BOÄ CUÛA PEACESOFT Baïn thaân meán! N gaøy naøy caùch ñaây 7 naêm veà tröôùc, coâng ty chuùng ta nhaän quyeát ñònh thaønh laäp mang teân Coâng ty TNHH cung caáp caùc giaûi phaùp phaàn meàm Hoøa Bình. Traûi qua raát nhieàu thaêng traàm, nhöõng coá gaéng vaø noã löïc khoâng ngöøng nghæ cuûa ban laõnh ñaïo vaø toaøn theå nhaân vieân, chuùng ta ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån vöôït baäc, ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn, ñöôïc coäng ñoàng trong nöôùc vaø Quoác teá ghi nhaän. Toång bieân taäp: Trong thôøi gian ñaàu, PeaceSoft chuû yeáu laø thieát keá Ñaøo Lan Höông caùc phaàn meàm, website cho caùc doanh nghieäp, nhöng hieän nay ngoaøi nhöõng coâng vieäc truyeàn thoáng Phoù Toång bieân taäp: ñoù, chuùng ta cuõng ñaõ laø moät anh caû trong lónh vöïc Nguyeãn Thò Höôøng Thöông maïi ñieän töû taïi Vieät Nam vaø ñang laán saân sang raát nhieàu lónh vöïc khaùc nöõa. Coá vaán: Nguyeãn Hoøa Bình Hoøa chung khoâng khí cuûa moïi hoaït ñoäng kyû nieäm Nguyeãn Höõu Tuaát ngaøy Thaønh laäp coâng ty, Ban bieân taäp Tinh baùo ñaõ Leâ Vaên Vónh coá gaéng ñuùc keát nhöõng tinh hoa, nhöõng khoù khaên traên trôû trong giai ñoaïn khôûi nghieäp cho ñeán ngaøy Thö kyù Ban bieân taäp: nay, ñeå caùc baïn coù moät caùi nhìn toaøn cuïc cho söï Vuõ Hoaøng Döông phaùt trieån vaø ñi leân cuûa coâng ty trong 7 naêm qua. Hoäi ñoàng bieân taäp: Trong baûn tin ñaëc bieät naøy. Xin ñöôïc göûi ñeán baïn Leâ Thanh Hieán ñoïc nhöõng baøi vieát Söû kyù PeaceSoft cuûa Toång giaùm Nguyeãn Minh Giang ñoác Nguyeãn Hoøa Bình, hay nhöõng ñoái thoaïi vôùi Ñoã Thò Thaéng Phoù toång giaùm ñoác Ñaøo Lan Höông veà caùc Ñoaøn Thò Thuùy chieán dòch Marketting vaø PR thöông hieäu Tieâu Voõ Ñình Phi PeaceSoft vaø ChôïÑieänTöû trong naêm 2008 naøy. Beân caïnh ñoù laø nhöõng lôøi chuùc tuoåi Thieát keá myõ thuaät: naêm môùi cuûa nhaân vieân, caûm nhaän khoâng Traàn Haûi Ñaêng khí vaø nhöõng hoaït ñoäng cho ngaøy leã ñaëc bieät naøy,… Lôøi cuoái, xin thay maët Ban bieân taäp TRUÏ SÔÛ CHÍNH Göûi lôøi chuùc noàng nhieät nhaát ñeán Taàng 1, Toøa nhaø 17T10 ngaøy sinh nhaät cuûa coâng ty, chuùc Trung Hoøa - Nhaân Chính, Q. Thanh Xuaân, Haø Noäi cho PST gaët haùi nhieàu thaønh coâng ÑT: +844 251 2484 | Fax: 844 281 2794 trong naêm tôùi vaø ChôïÑieänTöû seõ CÔ SÔÛ 2 laø moät saøn giao dòch buoân baùn phaùt ñaït. Chuùc taát caû laõnh ñaïo F1405, Toøa nhaø 17T10 Trung Hoøa - Nhaân Chính, Q. Thanh Xuaân, Haø Noäi vaø nhaân vieân lôøi chuùc söùc khoûe ÑT: +844 243 4107 | Fax: 844 281 1494 vaø thaønh coâng! Ban bieân taäp CHI NHAÙNH TP. HOÀ CHÍ MINH Loâ 201, toøa nhaø VP Thuûy Tieân 128 Phan Ñaêng Löu, Q. Phuù Nhuaän ÑT & Fax: +848 292 0210 support@chodientu.vn
 2. 2. TINH TIN 3 Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 PeaceSoft ban haønh chính saùch Quaûn lyù Hoaït ñoäng kyû nieäm chaát löôïng coâng vieäc 7 naêm thaønh laäp coâng ty Ñ aùnh giaù chaát löôïng coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi, moãi boä phaän laø moät ñieàu caàn thieát ôû caùc doanh nghieäp ñeå töø ñoù phaùt hieän nhöõng nhaân toá noøng coát cho coâng ty cuõng nhö boài döôõng nhöõng ngöôøi taøi, coù cô cheá ñaøo taïo theâm cho nhöõng ngöôøi yeáu keùm. Xuaát phaùt töø quan ñieåm ñoù, ngaøy 1/4/2008, Toång giaùm ñoác Nguyeãn Hoøa Bình ñaõ chính thöùc kyù Quyeát ñònh Ban haønh chính saùch quaûn lyù chaát löôïng coâng vieäc . H öôùng tôùi dòp kyû nieäm 7 naêm thaønh laäp coâng ty. Ban vaên hoùa ñaõ ñöa ra raát Chính saùch naøy ñöa ra ñaõ nhaän ñöôïc söï ñoàng tình cuûa raát nhieàu nhieàu hoaït ñoäng ñeå höôûng öùng nhaân söï, bôûi ôû ñoù hoï seõ ñöôïc ghi nhaän vaø ñaùnh giaù moät caùch thöïc ngaøy leã ñaëc bieät naøy: Caùc chaát nhaát, traùnh tröôøng hôïp caøo baèng nhö hieän nay. hoaït ñoäng nhö theå thao goàm Tuy nhieân, moät soá nhaân söï ñaõ caûm thaáy baên khoaên, lo laéng coù leõ vaät tay, caàu loâng, côø caro, do chöa quen vôùi vieäc haøng tuaàn phaûi baùo caùo tình hình coâng vieäc hoaït ñoäng mang yù nghóa vaø vaø phaàn löông ñöôïc chia ra laøm 3 phaàn chính: löông cô baûn, phuï daáu aán nhö cuoäc thi vieát caáp vaø löông traùch nhieäm. truyeän. Beân caïnh ñoù caùc boä Chính saùch naøy ñaõ laø moät thay ñoåi lôùn trong cô cheá chính saùch phaän coøn chuaån bò raát nhieàu cuûa PeaceSoft. Hy voïng noù seõ laøm neân moät cuoäc caùch maïng môùi nhöõng tieát muïc cho ñeâm dieãn trong coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi, moãi boä phaän. nhö Kòch Chí Pheøo thôøi hieän Nguyeãn Höôøng ñaï i cuû a boä phaä n PR – Marketing + Haønh Chính + Ra maét website môùi Chôï xe, muùa haùt Troáng côm cuûa boä phaän Giao dòch vaø L aø moät trong nhöõng muïc tieâu höôùng tôùi leã kyû nieäm ngaøy thaønh laäp coâng ty. Ñeå coù moät website ñaït chuaån vaø xöùng vôùi taàm moät coâng ty chuyeân thieát keá web, ban laõnh ñaïo coâng ty ñaõ quyeát ñònh Phaùt trieån thò tröôøng, muùa Hoà Thieân Nga cuûa boä phaän döï aùn, Men fashion cuûa boä phaän ña thieát keá laïi website cuûa coâng ty nhöng vaãn döôùi teân mieàn phaàn laø con trai (Kyõ thuaät)… www.peacesoft.net. Nhöõ n g hoaï t ñoä n g naø y seõ laø Website ñaõ hoaøn taát vaø ñang ñöôïc caùc boä phaän caäp nhaät thoâng tin. ÔÛ kyû nieä m khoù queâ n vôù i moã i ñoù caùc baïn coù theå xem ñöôïc taát caû caùc hoaït ñoäng, nhöõng vieäc maø coâng thaø n h vieâ n trong coâ n g ty. ty ñang laøm, nhöõng tö vaán höõu ích vaø nhöõng thoâng tin maø baùo chí vieát Höôø n g NT veà coâng ty cuõng nhö ñoái taùc cuûa coâng ty. Ñaây laø söï noã löïc coá gaéng khoâng ngöøng cuûa boä phaän kyõ thuaät, thieát keá ñeå coù moät trang web ra maét ñuùng vôùi moät ngaøy leã ñaëc bieät. Nguyeãn Höôøng Sinh nhaät thaùng 4 V aøo ngaøy cuoái tuaàn qua 05/04, ban ñôøi soáng ñaõ toå chöùc sinh nhaät cho caùc thaønh vieân sinh nhaät vaøo thaùng 01-02- 03-04. Ñeán döï coù ñoâng ñuû caùc thaønh phaàn taàng 1 vaø taàng 14 tuy nhieân thieáu maát CEO cuûa chuùng ta. Cuoäc vui ñöôïc dieãn ra linh ñình vôùi caùc loaïi hoa quaû nhö: döùa, xoaøi xanh, döa haáu vaøng, baùnh kem vaø ñaëc bieät coù caû röôïu vang saønh ñieäu nöõa. Caùc thaønh vieân sinh nhaät ñeàu sung söôùng vui veû nhaän quaø vaø aên uoáng. Vónh Haø sau khi laøm ly röôïu möøng ñaõ haùt baøi “Ñoåi Thay” ñeå chuùc möøng sinh nhaät caùc thaønh vieân. Cuoäc vui dieãn ra trong khoâng khí vui veû ñaàm aám vaø ñaáy tinh thaàn PeaceSoft. ThaéngÑT Xin chuùc möøng sinh nhaät cuûa caùc thaønh vieân support@chodientu.vn
 3. 3. 4 TINH TIN Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 Tuû Saùch coâng ty N haèm xaây döïng vaø khuyeán khích vaên hoùa ñoïc, naâng cao chaát löôïng ñôøi soáng tinh thaàn, chuùng ta ñaõ phaùt ñoäng phong traøo tham taëng vôùi soá löôïng lôùn nhö: HöôngÑL 29 quyeån, HoàngÑTK 10 quyeån, TuaátNH vaø ThuùyÑT 10 quyeån, ÑaïtNQ 10 quyeån. Hieän nay, toång soá gia uûng hoä saùch, taëng saùch, xaây döïng 1 tuû saùch löôïng saùch cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc ñaêng kyù taëng phong phuù. Sau khi phaùt ñoäng phong traøo, moãi laø 137 quyeån. thaønh vieân coâng ty ñeàu uûng hoä tích cöïc vaø DöôngVH ñaêng kyù taëng saùch. Coù nhieàu thaønh vieân ñaõ Tuû thuoác coâng ty Ñ öôïc giao nhieäm vuï duy trì tuû thuoác coâng ty, ThaéngÑT ñaõ chaïy quanh khu Trung Hoøa - Nhaân Chính ñeå mua cho ñuû nhöõng thöù thieát yeáu nhöng chaúng mua ñuû ñöôïc ñaønh quay veà Haø Ñoâng City mua cho ñuû. Tuû thuoác coù ñuû nhöõng thöù nhö: Loperamide, traø göøng: Cuoán phaêng caûm giaùc raâm ræ ñau buïng sau böõa côm tröa taïi nhaø coâ Nguyeân. Urgo, salonpas, bong, baêng, gaïc, coàn 75 ñoä, nöôùc muoái sinh lyù: haøn gaén nhöõng veát thöông. Cao sao vaøng, daàu phaät linh xoùa ñi nhöõng veát baàm tím do vaät tay, do caáu veùo hay do tai naïn baát thöôøng. Panadol extra: xua tan ñi nhöõng côn nhöùc ñaàu laïi khoâng gaây buoàn nguû Hy voïng raèng vôùi nhöõng thöù thieát yeáu treân seõ giuùp cho caùc tinh binh hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc toát vaø ThaéngÑT cuõng hy voïng raèng tuû thuoác cuûa coâng ty cöù eá daøi daøi cho tôùi cuoái naêm. ThaéngÑT Cuoäc thi vieát truyeän ngaén H öôûng öùng ngaøy thaønh laäp coâng ty vaø cuõng laø moät dòp ñeå toaøn theå caùn boä nhaân vieân trong coâng ty baøy toû noãi nieàm, söï chia seû vôùi coâng ty TuaátNH 200k; GiangNM, HöôøngNT, PhiTVD 100k vaø ThaéngÑT taøi trôï 100k cho hoaït ñoäng theå thao. Tuy nhieân, vieäc vieát vaên khoâng phaûi laø deã ñoái vôùi moïi trong moïi giai ñoaïn, moïi thôøi ñieåm. Ban vaên hoùa ngöôøi neân coù theå noù laø quaù khoù vôùi moät soá baïn, vaø ñaõ toå chöùc cuoäc thi vieát truyeän, thô, kyù söï, töï thôøi gian cuõng laø ñieàu caàn caân nhaéc khi moãi ngöôøi coù caûm,… veà coâng ty, moâi tröôøng laøm vieäc, con ngöôøi, caû nuùi coâng vieäc caàn hoaøn thaønh. Nhöng ñeán thôøi ñoàng nghieäp hay coâng vieäc. Cuoäc thi ñaõ nhaän ñieåm naøy coù theå noùi chöông trình ñaõ coù söï thaønh ñöôïc söï uûng hoä ñoâng ñaûo cuûa nhieàu thaønh vieân, coâng ngoaøi döï tính. vaø nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp, taøi trôï cho giaûi thöôûng HöôøngNT bao goàm: BìnhNH 300k; HöôngÑL, VónhLV, support@chodientu.vn
 4. 4. TINH TIN 5 Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 TIN CAÙC BOÄ PHAÄN Boä phaän Döï aùn K eát quaû thaùng 3 cuûa boä phaän kinh doanh döï aùn phaàn meàm khoâng ñaït ñöôïc nhö keá hoaïch, chæ ñaït ñöôïc 50% keá hoaïch ñaët ra. Moät soá lyù do ty ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp Trung taâm Coâng ngheä PST, chuyeân cung caáp caùc giaûi phaùp phaàn meàm vaø saûn phaåm CNTT. Nhaân söï trung taâm laø caùc caùn ñöôïc ñoäi nguõ kinh doanh vaø Ban laõnh ñaïo phaân boä phoøng kinh doanh döï aùn vöøa vaø nhoû, boä phaän tích, ñaùnh giaù vôùi moät soá lyù do caên baûn; kyõ thuaät hieän nay vôùi toång soá 20 nhaân söï. Trung taâm PST ñöôïc thöøa höôûng toaøn boä cô sôû vaät chaát (1) do thò tröôøng website hieän nay caïnh tranh hieän coù, caùc doøng saûn phaåm, giaûi phaùp vaø thöông raát khoác lieät giöõa caùc nhaø cung caáp, hieäu cuûa Coâng ty PeaceSoft. Vôùi muïc tieâu trung taâm seõ hoaït ñoäng hieäu quaû ñaûm baûo haïch toaùn (2) Nhaân vieân kinh doanh maát raát nhieàu thôøi ñoäc laäp veà thu chi trong thôøi gian ngaén vaø seõ phaùt gian tham gia trieån khai neân coøn ít thôøi gian trieån maïnh meõ trong thôøi gian tôùi caû veà doanh soá, xuùc tieán thò tröôøng, con ngöôøi vaø thöông hieäu, ñöa PeaceSoft trôû thaønh moät trong 10 coâng ty haøng ñaàu trong lónh (3) Do vieäc quaûn lyù vaø hoã trôï nhaân vieân kinh vöïc phaàn meàm vaø CNTT taïi Vieät Nam. doanh chöa saâu saùt. VónhLV Ñeå naâng cao keát quaû kinh doanh vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa boä phaän döï aùn, Ban laõnh ñaïo Trung taâm PST ñaõ quyeát ñònh boå nhieäm anh Leâ Thanh Hieán laøm Quyeàn Tröôûng phoøng kinh doanh döï aùn, trung taâm PST. Vôùi cam keát, anh Hieán seõ daãn daét, hôïp taùc vaø hoã trôï anh em phoøng döï aùn toát hôn ñeå taïo böôùc ñoä phaù caû veà doanh soá vaø môû roäng thò tröôøng. Cuï theå: 1. Thò tröôøng: muïc tieâu trong 3-4 thaùng tôùi seõ XD & phaùt trieån cô cheá CTV - Ñuû roäng, bao quaùt nhaèm ñem laïi nguoàn khaùch haøng oån ñònh haøng thaùng - Xaây döïng nguoàn khaùch haøng töø taát caû caùc lónh vöïc, caùc nguoàn thoâng tin khaùc nhau 2. Phaùt trieån kyõ naêng cöùng vaø meàm cuûa nhaân söï kinh doanh. Seõ xaây döïng caùc Group ñeå coù ñöôïc söï supervise toát nhaát giöõa caùc nhaân vieân, nhaèm giuùp ACEs coù ñoäng löïc hôn 3. Taïo cô cheá thöôûng toát, khuyeán khích tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå, caùc team work nhaèm taïo söï gaén keát Thaønh laäp Trung taâm Coâng ngheä PST Ñeå naâng cao tính chuû ñoäng vaø traùch nhieäm cuûa Boä phaän kinh doanh döï aùn, Ban laõnh ñaïo coâng Boä phaän PR-Marketing T haùng 3, boä phaän PR-Marketing nhaän theâm moät nhaân söï môùi. Taâmpt ñöôïc chuyeån töø boä phaän phaùt trieån thò tröôøng sang boä phaän phaåm thôøi trang heø vaø thu huùt ñöôïc nhieàu doanh nghieäp tham gia. Chöông trình seõ baét ñaàu ngaøy 15/4/2008. Beân caïnh ñoù laø chuaån bò cho ra maét Marketing vaø chuyeân phuï traùch maûng tem tieàn coå trang chuû ñaáu giaù. Boä phaän PR-Marketing seõ coá vaø ñaáu giaù. HieànKT nghæ do khoâng phuø hôïp vôùi gaéng phoái hôïp vôùi caùc boä phaän khaùc ñeán cuoái coâng vieäc vaø coù höôùng môùi cho coâng vieäc cuûa naêm ChôïÑieänTöû seõ loït vaøo top 100 website haøng mình. ñaàu taïi Vieät Nam do Alexa ñaùnh giaù Cuõng trong thaùng 3, boä phaän PR – Marketing ñang hoaøn thaønh chöông trình Hoäi chôï Thôøi trang DöôngVH vôùi hy voïng chöông trình seõ phong phuù caùc saûn support@chodientu.vn
 5. 5. 6 TINH TIN Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 Boä phaän kó thuaät - Thieát keá T rong thaùng 3, boä phaän kó thuaät döï aùn ñaõ aùp duïng quy trình trieån khai döï aùn website vaø ñaõ coù nhöõng thaønh coâng böôùc ñaàu. Söï phoái hôïp giöõa tieâu laøm nhanh caùc coâng vieäc sau: Tuyeån theâm vaø ñaøo taïo cho ñoäi nguõ kó thuaät, hoaøn thieän vaø aùp duïng quy trình quaûn lyù döï aùn lôùn, hoaøn thieän boä khaùch haøng, nhaân vieân kinh doanh, thieát keá vaø FrameWork E4Portal cho JSP vaø .NET,... kó thuaät trieån khai ñaõ chaët cheõ hôn. Moät loaït caùc Kó thuaät ChoDienTu tieáp tuïc hoã trôï vaø trieån khai döï aùn ñaõ trieån khai xong nhö: Con ñöôøng goám söù, caùc chöông trình môùi theo ñuùng yeâu caàu ñaët ra. Emitec, PeaceSoft, Vy Linh, Caùt Baø, Bingo, Mieàn Trình ñoä chuyeân moân cuûa ñoäi nguõ ñöôïc naâng cao ñaát höùa, Vinh An, PCS, ... vaø caùc döï aùn ñang hôn, kó thuaät cuûa HaïnhDT – HoaøngTM - BaûngTD trieån khai cuõng ñaùp öùng ñuùng tieán ñoä ñaët ra. Maëc ngaøy caøng hoaøn thieän, caùc thieát keá cuûa HieànTTT du quaù trình aùp duïng cuõng boäc loä moät soá haïn cheá – TheáNV – ÑaêngTH ngaøy caøng ñeïp hôn. nhöng vôùi söï quyeát taâm cuûa toaøn boä anh em, vôùi Beân caïnh caùc hoaït ñoäng chuyeân moân, kó thuaät kinh nghieäm coù ñöôïc sau 1 thaùng trieån khai vaø cuõng tham gia nhieät tình vaøo caùc hoaït ñoäng vaên söï hoã trôï cuûa cô cheá ñaùnh giaù hieäu quaû coâng vieäc hoùa theå thao vaø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû tuyeät vôøi: chaéc chaén boä phaän kyõ thuaät seõ khaéc phuïc ñöôïc HoaøngTM giaønh giaûi nhaát caàu loâng ñôn Nam, caùc haïn cheá vaø thöïc hieän thaønh coâng muïc tieâu TuatNH voâ ñònh giaûi côø Caro, ... Vôùi muïc ñích: Söùc “Tieán ñoä nhanh, Chaát löôïng toát, Khaùch haøng haøi khoûe, Ñoaøn keát vaø Giaûi trí, kó thuaät ñaët ra muïc loøng”. tieâu: tham gia saâu hôn vaø roäng hôn vaøo taát caû caùc Cuøng vôùi caùc döï aùn nhoû, nhieàu döï aùn lôùn ñang hoaït ñoäng vaên hoùa theå thao cuûa coâng ty. Tröôùc ñöôïc gaáp ruùt trieån khai, bao goàm (Pitac, maét seõ laø cuoäc thi vieát truyeän vaø caùc tieát muïc vaên QAOnline, Viettel, ÑH GTVT), ngoaøi ra, trong ngheä kæ nieäm ngaøy thaønh laäp coâng ty... thaùng 4 vaø thaùng 5 boä phaän kyõ thuaät ñaït muïc GiangNM Giao dieän Website: Vinh An support@chodientu.vn
 6. 6. TINH TIN 7 Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 Boä phaän Giao dòch - PTTT Manager), Quaûn lyù ñaøo taïo vaø coäng ñoàng (Community Development Manager), Phuï traùch döï aùn ñaáu giaù tröïc tuyeán (Auction Project Manager), L oãi heïn vôùi giaûi thöôûng cuûa Ban Giaùm Ñoác vì khoâng ñaït chæ tieâu 50 nghìn saûn phaåm leân saøn vaøo thaùng 02 neân thaùng 3 ñoäi GDV cuøng Account Manager, Nhaân vieân kinh doanh döï aùn phaàn meàm, Nhaân vieân Phaùt trieån thò tröôøng…Trong thaùng tôùi boä phaän Haønh chính seõ PTTT 2 mieàn Nam – Baéc ñaõ coá gaéng ñaåy maïnh phaûi gaáp ruùt tìm ñöôïc caùc öùng vieân ñang coøn soá saûn phaåm leân treân 50 nghìn.Moät tin ñaùng vui thieáu trong caùc vò trí treân. möøng vôùi ñoäi GDV khi soá thaønh vieân hanh toaùn - Veà Nhaân söï coù söï thay ñoåi nhoû ñoù laø ÑoaønNX, qua Pay@chodientu leân ñeán treân 75 trieäu VNÑ. HungNH,ThiNH nghæ vì lyù do chuyeån coâng taùc. Ñaàu thaùng 04 ñoäi GDV ñaõ theâm 4 thaønh vieân vôùi GiangNTH nghæ vì lyù do muoán ñöôïc ôû nhaø chaêm muïc tieâu >100 ñoái taùc môùi, 700 löôït chaêm soùc vaø soùc beù cöng hôn.Ngoaøi ra Coâng ty ñaõ coù theâm >900 saûn phaåm môøi treân saøn vôùi toång soá thaønh moät soá thaønh vieân môùi ñoù laø: HoaVT, HaøLTT, coâng giao dòch qua Pay@chodientu leân ñeán 100 ThuDTM, ThöôngNL ñeàu ôû boä phaän Giao dòch vieân trieäu VNÑ. vaø TrinhCTT boä phaän Kinh doanh döï aùn ThaéngÑT - BHXH: Hieän taïi DungPTM ñaõ laøm xong thaùng 1, thaùng 2, thaùng 3 cuûa quyù I nhöng vaãn coøn raéc roái Boä phaän haønh chính - nhaân söï moät soá theû cuûa nhaân vieân ñaõ ñoùng baûo hieåm töø naêm 2007 vaø göûi coâng vaên ñeán Sôû LÑTBXH veà Phoøng Haønh chính toång hôïp trong thaùng vöøa taêng möùc löông laø 620.000VNÑ qua coù nhöõng thay ñoåi laø: - Giôø giaác laøm vieäc: Moät ñieàu ñaùng ghi nhaän laø töø - Veà tuyeån duïng ñang coøn thieáu moät soá vò trí cao khi Coâng ty ban haønh chính saùch môùi ñeán nay, caáp nhö: TP Thöông maïi ñieän töû quoác teá, TP Kinh haàu heát caùc anh chò em ñeàu daäy sôùm hôn ñeå kòp doanh gian haøng vaø quaûng caùo tröïc tuyeán, Quaûn ñi laøm ñuùng giôø hôn. lyù Marketing vaø xuùc tieán baùn haøng (Promotion DungPTM VAÊN PHOØNG TP. HCM BOÄ PHAÄN GDV: nöõa ñaàu thaùng 04 naøy. Ñoàng nghieäp tham gia, trong thaùng 4 Ñôït taùi cô caáu vaø chuyeân moân thôøi vôùi söï hoaøn thieän veà quy môùi chính thöùc baét ñaàu. Döï hoùa caùc vò trí coâng vieäc phaàn trình & caùc chính saùch lieân kieán laø môøi töø 10 doanh nghieäp naøo daãn ñeán söï ra ñi cuûa 2 quan, chaéc chaén boä phaän PTTT trôû leân tham gia baùn haøng toàn nhaân söï. Ñieàu naøy ñaõ taùc ñoäng cuûa VP seõ gaët haùi nhieàu thaønh kho döôùI hình thöùc ñaáu giaù. khaù lôùn ñeán ñeán vieäc phaùt trieån quaû cao hôn, ñaåy maïnh hôn coäng ñoàng NBTX taïi chôï. Hieän nöõa soá löôïng NBTX taïi thò Hieän anh CöôøngNX ñang phuï taïi, boä phaän GDV ñang gaáp ruùt tröôøng Tp. HCM. traùch boä phaän naøy. hoaøn thieän khung nhaân söï, quy trình vaän haønh, chính saùch BOÄ PHAÄN PHAÙT TRIEÅN ÑOÁI quaûn lyù.. höôùng tôùi môû roäng daàn TAÙC LÔÙN VAØ ÑAÁU GIAÙ BOÄ PHAÄN KINH DOANH quy moâ hoaït ñoäng VP trong thôøi Trong thaùng 3 ñaõ môøi ñöôïc 4 Trong thaùng 04, boä phaän KD gian tôùi. ñoái taùc lôùn tham gia, ñaây laø chính thöùc tuyeån vaø ñaïo taïo nhöõng ñoái taùc coù söï ñaàu tö lôùn nhaân vieân theo chuaån chung BOÄ PHAÄN PTTT: cho vieäc kinh doanh taïi CÑT. Boä cuûa coâng ty vaø ñaõ choïn ñöôïc 2 Vôùi 30 NBTX phaùt trieån ñöôïc phaän phaùt trieån ñoái taùc lôùn vaø NV. Nhöõng nhaân söï naøy seõ trong thaùng cuûa 2 nhaân söï ñaáu giaù ñang quyeát taâm ñöa chính thöùc laøm vieäc vaøo ñaàu hieän taïi, boä phaän PTTT nhìn nhöõng ñoái taùc lôùn naøy trôû thaønh thaùng 5 tôùi vôùi söï aùp löïc cuøng söï chung chöa thöïc söï ñaït ñöôïc nhöõng ngöôøi baùn thaønh coâng choïn loïc töï nhieân thì boä phaän hieäu quaû cao nhö mong ñôïi. tieâu bieåu taïi Chôï - khu vöïc Phía KD seõ coù ñöôïc nhöõng nhaân vieân Nguyeân nhaân chuû yeáu ôû aûnh Nam baèng nhöõng hoã trôï: tö vaán öu tuù nhaát trong 03 thaùng vaø laáy höôûng daây chuyeàn töø boä phaän vaø xaây döïng giuùp doanh nghieäp ñoù laøm neàn taûng ñeå tieáp tuïc GDV cuøng taâm lyù baát oån cuûa boä phaän TMÑT ñeå vaän haønh tuyeån duïng vaø ñaøo taïo nhöõng nhaân vieân khi khaù nhieàu söï coâng vieäc kinh doanh cuûa doanh NV KD môùi. thay ñoåi trong chính saùch ñöôïc nghieäp thaønh coâng. ban haønh gaàn ñaây. Vieäc phaùt trieån doanh nghieäp Anh HuyDC hieän ñang phuï Döï kieán seõ coù 3 ñeán 4 vò trí tham gia ñaáu giaù, trong thaùng 3 traùch boä phaän naøy môùi seõ ñöôïc boå xung ngay trong chöa coù trieån khai môøi doanh PhiTVD support@chodientu.vn
 7. 7. 8 TINH BAÛNG Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 Thöôûng Nhaân söï ñöôïc khen thöôûng thaùng 4 HöôøngNT HieánLT DöôngVH C où leõ ñaây laø thaùng caùc oâng Tieâu Voõ Ñình Phi maëc duø hoaø ñoàng vaø thaân thieän ñoái vôùi nhaân söï, caùc boä phaän khoâng theå coù maët taïi Haø Noäi ñeå moãi con ngöôøi. Ngoaøi nhöõng giôø ñöôïc khen thöôûng nhieàu ñoùn nhaän nieàm vui cuûa mình, laøm vieäc caêng thaúng, chuùng ta nhaát, bôûi leõ thaùng naøy coù moät qua Tinh baùo, xin ñöôïc göûi lôøi cuõng seõ coù nhöõng giôø nghæ ngôi, ngaøy leã troïng ñaïi nhaát trong chuùc möøng ñeán PhiTVD bôûi giaûi trí thaät boå ích, nhöõng cuoäc naê m , ngaø y thaø n h laä p nhöõng ñoùng goùp xaây döïng caùc vui, daõ ngoaïi thaät ngoaïn muïc vaø PeaceSoft. Chính vì vaäy, nhöõng maët hoaït ñoäng cuûa vaên phoøng aán töôïng ñeå moãi ngöôøi khoâng nhaân söï coù coá gaéng trong caû ñaïi dieän mieàn Nam. theå queân. naêm seõ ñöôïc khen thöôûng moät caùch xöùng ñaùng. Veà caùc thaønh tích taäp theå: Xin Moät thieáu xoùt neáu khoâng nhaéc ñöôïc chuùc möøng Boä phaän giao ñeán Ban chính saùch, tuy môùi Tröôùc tieân phaûi keå ñeán 2 truï dòch. Boä phaän giao dòch ñöôïc ñöôïc thaønh laäp theo hình thöùc coät laâu naêm nhaát cuûa coâng ty, baàu choïn laø boä phaän tích cöïc laâm thôøi, nhöng ban chính laõo baø baø Ñoã Thò Thaéng vaø Ñoã nhaát trong caùc hoaït ñoäng phong saùch ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp Thò Kim Hoàng, 2 laõo baø baø naøy traøo. Chính nhöõng yeáu toá ñoù ñaõ ñaùng neå vaø ñaõ cho ra ñôøi moät ñaõ nhaän ñöôïc kyû nieäm chöông laøm neân moät boä phaän giao dòch cô cheá chính saùch laøm vieäc môùi cuûa chính Toång giaùm ñoác kyù khaù noåi troäi vaø vui veû hoaø ñoàng, maø noù ñöôïc ñaùnh giaù seõ taïo taëng cho nhöõng ñoùng goùp beàn maëc duø coù theå khoâng nhaän ñöôïc neân böôùc ngoaët trong coâng vieäc bæ vaø quan troïng cho söï phaùt giaûi thöôûng trong caùc cuoäc thi cuûa moãi caù nhaân, moãi boä phaän. trieån cuûa coâng ty ñeán ngaøy nhieàu baèng caùc boä phaän khaùc Maëc duø cô cheá môùi ra ñôøi vaø hoâm nay. nhöng boä phaän giao dòch luùc hieäu quûa cuûa noù chöa nhìn thaáy naøo cuõng ñaûm baûo ñöôïc con soá ñöôïc nhieàu, nhöng ñaùnh giaù Cuõng xin ñöôïc chuùc möøng oâng tham gia ñoâng ñaûo nhaát. Xin nhöõng thaønh coâng ñoù laø khoâng Traàn Haûi Ñaêng vaø OÂng Traàn Ñöùc caûm ôn vaø xin chuùc möøng boä nhoû. Vì vaäy, Ban giaùm ñoác Anh - Caùn boä phoøng Thieát keá - phaän Giao dòch. quyeát ñònh thöôûng baèng khen Kyõ thuaät, ñaõ nhaän ñöôïc baèng vaø tieàn maët cho Ban Chính khen vaø moãi ngöôøi moät suaát hoïc Ban vaên hoaù tuy thaønh laäp chöa saùch bôûi nhöõng ñoùng goùp trong boång tieáng Anh taïi Trung taâm ñöôïc bao laâu, nhöng vôùi nhöõng vieäc xaây döïng cô cheá, chính Anh ngöõ Luaân Ñoân cho nhöõng coá gaéng, noã löïc khoâng nghæ ñaõ saùch quaûn lyù nhaân söï vaø chaát noã löïc vöôït khoù vaø phaán ñaáu laøm cho vaên hoaù PeaceSoft baét löôïng coâng vieäc hieäu quaû. khoâng ngöøng trong coâng vieäc. ñaàu coù nhöõng khôûi saéc vaø daáu aán rieâng. Trong dòp naøy, ban Xin ñöïôc chuùc möøng caùc caù Tieáp ñeán, xin chuùc möøng 2 laõnh ñaïo coâng ty cuõng khoâng nhaân, taäp theå ñöôïc khen thöôûng thaønh vieân cuûa Ban vaên hoaù: Leâ queân moät boä phaän quan troïng trong thaùng naøy vaø mong raèng Thanh Hieán vaø Vuõ Hoaøng Döông ñoù ñaõ goùp phaàn laøm neân vaên sang thaùng sau, khi cô cheá cho nhöõng ñoùng goùp tích cöïc hoùa doanh nghieäp. Xin chuùc chính saùch môùi ñöôïc aùp duïng, vaøo caùc hoaït ñoäng xaây döïng vaên möøng Ban vaên hoaù vaø mong chuùng ta seõ thaáy nhieàu hôn nöõa hoaù doanh nghieäp. raèng ban vaên hoùa seõ phaùt huy göông maët cuûa caùc nhaân söï heát khaû naêng cuûa mình ñeå xaây trong trang baùo ñaëc bieät naøy. Ñaïi dieän vaên phoøng mieàn Nam, döïng moät moâi tröôøng vui veû, support@chodientu.vn
 8. 8. TINH BAÛNG 9 Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 Nhaân söï ñöôïc taêng löông X in ñöïôc chuùc möøng caùc nhaân söï: Ñoã Thò Bích Nga - Boä phaän Marketing, Traàn Thò Thu Hieàn, Nguyeãn Vaên Theá - Boä phaän Thieát keá vaø Leâ Thò Thu Hieàn - Boä phaän giao dòch ñaõ nhaän ñöôïc quyeát ñònh taêng löông trong thaùng 4 cuûa Toång giaùm ñoác vì coù nhöõng noã löïc ñoùng goùp trong coâng vieäc vaø NgaÑTB HieànLTT hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc giao moät caùch xuaát saéc. Mong raèng trong thaùng tôùi, chuùng ta seõ phaùt hieän theâm nhieàu nhaân söï tích cöïc hôn nöõa vaø moãi ngöôøi trong chuùng ta cuøng coá gaéng, noã löïc ñeå ñöôïc thöôûng hoaëc nhaän ñöôïc söï taêng löông thích ñaùng so vôùi coâng söùc maø mình boû ra, söï phaùt trieån cuûa caùc baïn cuõng chính laø TheáNV HieànTTT söï phaùt trieån ñi leân cuûa coâng ty. HöôøngNT Nhaân söï Nhaân söï bò tröø löông Phaït bò phaït löông nhieàu nhaát. M M oät ngöôøi ít noùi, caàn maãn aëc duø khoâng phaûi laø trong coâng vieäc tuy nhaân söï coù soá giôø ñi Nhaân söï nhieân chò ñaõ loït vaøo top muoän kyû luïc, nhöng soá ñi muoän nhieàu nhaát nhöõng ngöôøi ñöôïc ñöa neân tinh giôø ñoù cuõng ñuû ñeå DöôngVH laø baûng thaùng naøy do khoâng ngöôøi bò tröø löông nhieàu nhaát. M oät nöõ ñoàng nghieäp nhoû update thoâng tin khuyeán maïi Khi ñöôïc hoûi lyù do vì sao, coâ noùi” nhaén, xinh xaén vaø raát thöôøng xuyeân nhö ñöôïc giao, vì Em ñaõ coá gaéng khoâng leân tinh nheï nhaøng cuûa phoøng kyõ vaäy HoøaÑM ñaõ bò phaït 100K. baûng thaùng tröôùc, theá maø thaùng thuaät laïi laø ngöôøi phaù vôõ kyû luïc Moãi ngöôøi khi laøm vieäc ñeàu coù naøy vaãn ñöôïc loït vaøo toáp nhöng ñi muoän cuûa anh chaøng YenNV traùch nhieäm vôùi nhöõng coâng nhaân söï bò… Em seõ phaán ñaáu thaùng tröôùc, vôùi 431 phuùt ñi vieäc mình laøm thì coâng vieäc seõ thaùng tôùi ñeå hình aûnh xinh ñeïp muoän cuûa Ngoandt Thaùng tôùi, luoân luoân ñaït ñöôïc hieäu quaû toát cuûa mình seõ khoâng coøn laø nhaân vôùi nhöõng chính saùch môùi cuûa nhaát. Hy voïng trong thaùng tôùi söï bò phaït nöõa maø seõ laø nhaân söï coâng ty. Chuùng ta hy voïng ñaây teân chò seõ khoâng coøn treân tinh ñöôïc thöôûng chaúng haïn..(hi hi)”. seõ laø con soá ñi muoän kyû luïc cuûa baûng cuûa coâng ty nöõa. Chuùng ta hy voïng thaùng tôùi naêm ñeå khoâng ai coù theå vöôït chuùng ta seõ khoâng gaëp laïi qua ñöôïc nöõa. Duongvh trong muïc nhaân söï bò phaït löông nhieàu nhaát nöõa. Nga ÑTB support@chodientu.vn
 9. 9. 10 ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 Laõnh ñaïo noùi gì veà CÔ CHEÁ, CHÍNH SAÙCH MÔÙI 1 Chaøo anh, töø ñaàu thaùng ñeán nay, nhaân söï taïi PeaceSoft ñang xoay quanh vieäc Coâng ty quyeát ñònh ban haønh chính saùch quaûn lyù chaát löôïng coâng vieäc. Xuaát phaùt töø ñaâu maø ban laõnh ñaïo coâng ty coù yù ñònh laøm moät cuoäc thay ñoåi nhö vaäy? Toâi seõ laáy ví duï cho baïn hình aûnh moät chieác xe: Vôùi moät chieác xe khi boä maùy khoâng ñöôïc toå chöùc toát, phoái hôïp khoâng ñoàng boä thì noù laøm vieäc seõ khoâng hieäu quaû daãn ñeán tieâu hao nhieàu nhieân lieäu. Caøng ñoå nhieàu nhieân lieäu thì caøng gaây laõng phí maø noù vaãn ì aïch, trì treä… Ñoái vôùi PeaceSoft, lónh vöïc kinh doanh cuûa chuùng ta laø kinh doanh baèng taøi saûn trí tueä, chaát xaùm. Caùc yeáu toá truyeàn thoáng nhö: Tö lieäu saûn xuaát, voán, coâng ngheä,… khoâng coøn laø yeáu toá quyeát ñònh, maø yeáu toá quyeát ñònh ñeán söï thaønh baïi cuûa coâng ty laø yeáu toá veà con ngöôøi, nhaân löïc vaø coâng ngheä quaûn lyù, ñieàu ñoù seõ laøm cho caùc boä phaän hoaït ñoäng toát vaø keát hôïp vôùi nhau moät caùch nhuaàn nhuyeãn, tieâu hao ít nhieân lieäu, nhöng hieäu quaû thaät baát ngôø. Ví duï: Raát nhieàu coâng ty maùy tính, cöûa haøng ñieän maùy, töø choã laø moät doanh nghieäp, cöûa haøng nhoû leû, Toång giaùm ñoác: Nguyeãn Hoøa Bình nhöng khi phaùt trieån ñeán moät quy moâ lôùn thì nhöõng ngöôøi quaûn lyù lao ñoäng khoâng theå quaûn lyù heát vaøi Baét ñaàu töø 1/4/2008, PeaceSoft traêm nhaân vieân vôùi moät moâ hình quaûn lyù cuõ kyõ, daãn trieån khai chính saùch quaûn lyù chaát ñeán ñieàu laõng phí seõ xaåy ra, trong khi tyû leä lôïi löôïng coâng vieäc. Theo ñoù moãi nhuaän, yeáu toá caïnh tranh veà giaù caøng lôùn thì vieäc laøm caùch naøo ñeå caøng ít laõng phí seõ caøng phaùt trieån moät nhaân söï seõ phaûi coù keá hoaïch toát hôn vaø laøm vieäc seõ hieäu quaû hôn. Nhö vaäy, yeáu haøng tuaàn, thaùng cho coâng vieäc toá coâng ngheä quaûn lyù seõ raát quan troïng… cuûa mình vaø seõ phaûi baùo caùo Moät trong nhöõng lyù do ñaàu tieân laø cuøng vôùi nhu thöôøng xuyeân cho laõnh ñaïo tröïc caàu phaùt trieån maïnh veà nhaân söï thì vieäc trao tieáp cuûa mình. Sau ñaây laø nhöõng quyeàn, phaân quyeàn cho caùn boä quaûn lyù, ñaùnh giaù taâm söï cuûa Toång Giaùm ñoác naêng löïc nhaân söï, bieát tìm ra nhöõng ñieåm yeáu, ñieåm maïnh cuûa nhaân söï ñeå coù nhöõng ñieàu chænh Nguyeãn Hoaø Bình veà vieäc ban thích hôïp cuõng nhö laø tìm ra nhöõng boä phaän yeáu haønh vaø loä trình aùp duïng cô cheá keùm ñeå khaéc phuïc… chính saùch môùi naøy. Töø tröôùc ñeán nay, vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng nhaân support@chodientu.vn
 10. 10. ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO 11 Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 söï vaø hieäu quaû coâng vieäc chöa toát daãn ñeán tình naêng löïc yeáu keùm neân môùi sôï coâng cuï quaûn lyù traïng nhöõng nhaân söï coù naêng löïc keùm khoâng naøy. Toâi khaúng ñònh laïi laàn nöõa raèng coâng cuï ñöôïc phaùt hieän, nhöõng nhaân söï coù naêng löïc gioûi ñaùnh giaù naøy toát cho nhaân söï vaø toát cho söï phaùt khoâng ñöôïc nhìn nhaän vaø ñaùnh giaù xöùng taàm, trieån chung cuûa coâng ty, noù coù taùc ñoäng tích cöïc laøm trieät tieâu ñoäng cô phaán ñaáu cuûa nhaân söï. cho moâi tröôøng laøm vieäc, coù moâi tröôøng cho nhaân Laøm heát hoaëc khoâng laøm heát coâng vieäc ñöôïc giao söï toát vaø ñaøo thaûi nhöõng nhaân söï keùm khoâng phuø thì vaãn nhaän ñuû quyeàn lôïi, ngöôøi gioûi vaø ngöôøi hôïp vôùi boä maùy cuûa coâng ty. khoâng gioûi vaãn nhaän ñöôïc quyeàn lôïi nhö nhau 3 hoaëc khi bò cho thoâi vieäc caùc nhaân söï khaùc hoaëc Anh coù tin töôûng khi ñöa chính saùch naøy baûn thaân nhaân söï vaãn nghó raèng mình laøm vieäc seõ thay ñoåi cô cheá laøm vieäc cuûa taát caû moïi hieäu quaû trong khi thöïc teá coù nhieàu vò trí yeáu ngöôøi khoâng? keùm, ñaõ gaây laõng phí raát nhieàu cho coâng ty nhöng Töø nhöõng kinh nghieäm caù nhaân, kinh nghieäm khi nghæ vieäc caùc nhaân söï khaùc laïi hieåu nhaàm quaûn lyù vaø nhöõng thaát baïi ñaõ töøng gaëp, toâi thaáy raèng nhaân söï ñoù laøm vieäc raát toát… ñaây laø ñieàu maø mình ñang thieáu. Xuaát phaùt tröø nhöõng lyù do treân vaø cuøng vôùi vieäc “Loøng daân ñoàng thuaän”, ñoù laø söï uûng hoä, nhaát trí taàm nhìn, söï phaùt trieån vöôït baäc cuûa coâng ty cuûa caùc caáp quaûn lyù, nhaân söï trong coâng ty ñeàu trong thôøi gian tôùi, coäng vôùi vieäc chuùng ta ñang ñaùnh giaù cao quy cheá quaûn lyù môùi naøy. tieáp caän vôùi raát nhieàu nhaø ñaàu tö chieán löôïc ñaúng Tieàn leä thaønh coâng cuûa moâ hình naøy ôû nhöõng caáp theá giôùi. Neáu chuùng ta coù heä thoáng quaûn lyù coâng ty lôùn khaùc maø ban chính saùch hoïc hoûi ñöôïc vaø ñieàu haønh yùeâu keùm thì caïnh tranh ñeå nhaän laø raát nhieàu. ñöôïc söï ñaàu tö laø raát thaáp. Ñaùp öùng nhu caàu phaùt 4 trieån cuûa coâng ty vaø kyø voïng cuûa nhaø ñaàu tö thì Vai troø cuûa tröôûng boä phaän ñöôïc phaùt huy vieäc caàn coù moät chính saùch quaûn lyù chaát löôïng vaø naêng löïc nhaân söï ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng coâng vieäc laø moät ñieàu caàn thieát. thöïc chaát. Tuy nhieân hieän moïi ngöôøi vaãn chöa quen vôùi cô cheá naøy? Vaäy coù moät loä trình 2 Moät tuaàn sau khi ban haønh chính naøo ñeå thöïc hieän khoâng? saù c h, anh thaá y keá t quaû cuû a vieä c naø y Ñaùnh giaù thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå naøy laø moät nhö theá naø o ? ñieàu môùi vaø phöùc taïp ñeå hieåu cho toaøn theå caùn Tröôùc heát, chính saùch naøy nhaän ñöïôc söï uûng hoä boä vaø nhaân vieân trong coâng ty, tính chaát cuûa noù vaø ñoùng goùp cuûa caùc tröôûng boä phaän, bôûi caùc cuõng môùi vaø xa laï vôùi nhieàu ngöôøi. Ñoái vôùi doanh tröôûng boä phaän cuõng ñang gaëp vaán ñeà nhö coâng nghieäp vöøa vaø nhoû cuõng coù nhöõng yeáu toá khaùc, vì ty ñang gaëp laø khoâng coù coâng cuï ñeå ñaùnh giaù vaäy vieäc aùp duïng khoâng theå daäp khuoân vaø nhanh nhaân söï moät caùch coâng baèng vaø khaùch quan choùng moät caùch ñoät ngoät maø caàn phaûi coù thôøi nhaát. Tröôùc ñaây, vieäc ñaùnh giaù nhaân söï ñöôïc laøm gian ñeå thích nghi. Chuùng ta seõ coù caû thaùng 4 ñeå theo caûm quan vaø khoâng coù cheá taøi ñeå xöû lyù nhaân taäp döôït thoùi quen ñoù. söï yeáu keùm cuõng nhö ñoäng vieân nhöõng nhaân söï Tieáp tuïc tuyeân truyeàn, giaûi thích vôùi taát caû nhaân coù naêng löïc, khoâng coù moâi tröôøng ñeå taïo söï caïnh söï veà yù nghóa, muïc ñích cuûa chính saùch ñeå cho tranh cuûa moãi nhaân söï…Thaønh coâng cuûa chính thaáy chính saùch naøy khoâng aûnh höôûng ñeán quyeàn saùch naøy chính laø söï höôûng öùng vaø ñoùng goùp coâng lôïi cuûa baát cöù ai tröø khi nhaân söï ñoù laøm vieäc keùm söùc cuûa caùc tröôûng boä phaän cho boä khung cuûa vaø laøm vieäc khoâng heát traùch nhieäm. Thöïc hieän coâng ty. chính saùch naøy nhaân söï ñöôïc höôûng quyeàn lôïi Thoâng qua baùo caùo cuûa caùc Tröôûng boä phaän trong hôn tröôùc kia ñoù laø vieäc nhaân söï ñöôïc taêng moät moät tuaàn ñaàu toâi thaáy raèng tinh thaàn vaø moâi baäc löông cô baûn, baûo hieåm cuõng seõ ñöôïc taêng tröôøng laøm vieäc ñaõ coù söï thay ñoåi ñaùng keå. Moãi leân theo möùc löông cô baûn caù nhaân phaûi laäp keá hoaïch haøng tuaàn, haøng Taùc ñoäng tích cöïc cuûa cô cheá chính saùch naøy laø thaùng vaø daãn ñeán nhaân söï ñoù coá gaéng, loã löïc vaø vieäc cho nhöõng nhaân söï coù naêng löïc toát thaáy raèng coù tinh thaàn traùch nhieäm hôn, saùng taïo hôn vôùi hoï seõ ñöôïc nhìn nhaän nhö theá naøo khi coù nhöõng phaïm vi coâng vieäc cuûa mình. saùng kieán baèng vieäc höôûng nhöõng ñieåm A+ vaø Ñoái vôùi laõnh ñaïo, veà laâu daøi, cô cheá naøy seõ ñaùp 1/3 thaùng löông traùch nhieäm. öùng ñöôïc vieäc quaûn lyù hieäu quaû vaø chaát löôïng Vieäc ñaêng kyù chæ tieâu trong thaùng ñaàu mang tính ngay caû khi coâng ty phaùt trieån vaø nhaân söï leân taäp thoùi quen vaø chöa coù söï phaûn bieän cuûa ngöôøi ñeán 500 ngöôøi. quaûn lyù tröïc tieáp. Töø thaùng 5, taát caû caùc keá Beân caïnh ñoù cuõng coù nhöõng yù kieán khoâng chính hoaïch ñeàu ñöôïc phaûn bieän vaø phaûi thöïc hieän söï thöùc hoaëc baøn luaän haäu tröôøng veà chính saùch taêng tröôûng, ñoàng thôøi coâng ty cuõng taäp trung naøy. Tuy nhieân toâi tin raèng ñaây coù theå laø do coâng nhieàu hôn cho caùc hoaït ñoäng xaây döïng moâi taùc tuyeân truyeàn cuûa Tröôûng boä phaän chöa toát tröôøng vaên hoaù vaø chaêm lo ñeán ñôøi soáng tinh daãn ñeán nhaân vieân hieåu laàm chính saùch toát ñeïp thaàn cuûa caùn boä coâng nhaân vieân ñeå moïi ngöôøi cuûa thoaû öôùc taäp theå naøy hoaëc nhöõng ngöôøi phaûn thaáy thoaûi maùi vaø gaén boù sau nhöõng giôø laøm vieäc ñoái neáu coù laø nhöõng ngöôøi coù quyeàn lôïi bò aûnh ñaày traùch nhieäm. höôûng. Nhöõng ngöôøi nhö theá laø nhöõng ngöôøi coù HöôøngNT support@chodientu.vn
 11. 11. 12 ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 Chieán löôïc xaây döïng thöông hieäu PeaceSoft 2008 PhiTVÑ thöïc hieän Thöông hieäu tuy chæ laø moät taøi saûn voâ hình nhöng ñoùng moät vai troø cöïc kyø quan troïng ñoái vôùi söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa baát kyø moät doanh nghieäp. Nhaân dòp Kyû nieäm 7 naêm thaønh laäp coâng ty, P. TGÑ Coâng ty, chò HöôngÑL (xin pheùp ñöôïc goïi chò thaân maät nhö vaäy) ñaõ coù vaøi baøy toû xoay quanh chieán löôïc xaây döïng thöông hieäu PeaceSoft vaø ChôïÑieänTöû trong naêm 2008 naøy. PhiTVÑ: Lôøi ñaàu tieân, xin göûi ñeán nghieäp chaâu AÙ do taïp chí Red PhiTVÑ: Thöông hieäu thöôøng ñaïi chò lôøi nhöõng chuùc toát ñeïp nhaát Herrings (Myõ) bình choïn, ñeán dieän cho moät giaù trò naøo ñoù trong nhaân dòp Kyû nieäm 7 naêm ngaøy nay chuùng ta vaãn laø DN TMÑT nhaän thöùc cuûa khaùch haøng. Vaäy thaønh laäp coâng ty. Caâu hoûi ñaàu ñaàu tieân cuûa Vieät Nam coù ñöôïc vôùi PeaceSoft vaø ChôïÑieänTöû, ñoù tieân daønh cho chò: Thöông hieäu thaønh tích naøy. laø gì thöa chò? PeaceSoft vaø ChôïÑieänTöû ñaõ coù choã ñöùng nhö theá naøo trong lónh PhiTVÑ: Vaäy trong naêm 2008 HöôngÑL: Laø “Caàn gì? – Coù vöïc TMÑT vaø lónh vöïc CNTT noùi naøy, chieán löôïc xaây döïng thöông naáy!”. Ñaây laø muïc tieâu theo ñuoåi chung hieän nay? hieäu PeaceSoft vaø ChôïÑieänTöû vaø “nhaán” vaøo nhaän thöùc cuûa ñöôïc ñònh höôùng nhö theá naøo? khaùch haøng cuûa chuùng ta. HöôngÑL: Toâi nghó laø khoâng Khaùch haøng khi coù nhu caàu mua caàn mình phaûi töï nhaän xeùt nöõa. HöôngÑL: Tieáp tuïc giöõ vöõng vò baùn vaø ñaáu giaù seõ nghó ñeán Vì nhöõng giaûi thöôûng lieân tieáp trí Uy tín soá 1 hieän nay trong ChôïÑieänTöû ñaàu tieân. trong suoát 3 naêm qua ñaõ noùi leân lónh vöïc, ñoàng thôøi tieáp tuïc ñaåy taát caû: nhö Sao Khueâ do caùc maïnh ñeå CÑT vaø caùc dòch vuï PhiTVÑ: Nhöõng chieán dòch chuyeân gia Coâng ngheä cuûa Hieäp khaùc cuûa coâng ty ñöôïc bieát tôùi Marketing cuï theå laø gì ñeå hieän thöïc hoäi phaàn meàm Vinasa ñaùnh giaù, vaø söû duïng nhieàu hôn nöõa. hoùa thaønh coâng chieán löôïc naøy? nhö BITCUP do coäng ñoàng ngöôøi Chieán löôïc xaây döïng thöông duøng TMÑT bình choïn qua hieäu PeaceSoft vaø ChôïÑieänTöû HöôngÑL: Khoâng chæ laø PCWorld, nhö Sao Vaøng Ñaát lôùn nhaát naêm nay chính laø Marketing, ñeå xaây döïng thöông Vieät do Hieäp hoäi doanh nghieäp giaønh ñöôïc söï hôïp taùc, khai hieäu vaø hình aûnh, chuùng ta phaûi trao taëng vaø ghi nhaän laø DN thaùc ñoäc quyeàn veà thöông hieäu hoaøn thieän moïi khaâu dòch vuï, CNTT duy nhaát naèm trong 145 vaø kinh doanh vôùi taäp ñoaøn taát caû nhöõng gì lieân quan tôùi thöông hieäu noåi tieáng nhaát Vieät eBay taïi Vieät Nam. Khi moät haønh vi, nhaän thöùc, ñaùnh giaù Nam. Caû 3 löïc löôïng lieân quan “OÂng vua” veà TMÑT cuûa Theá giôùi cuûa khaùch haøng. Vì Marketing tôùi chuùng ta laø ngöôøi duøng, hôïp taùc vôùi ChôïÑieänTöû, ñieàu ñoù chæ giuùp khaùch haøng nghe tôùi, doanh nghieäp, giôùi chuyeân moân noùi leân raát nhieàu ñieàu. Phaûi noùi bieát tôùi vaø quyeát ñònh duøng dòch ñeàu ñaõ coù söï ñaùnh giaù roài. Naêm theâm raèng, trong lòch söû phaùt vuï cuûa chuùng ta, coøn khi khaùch 2007, thöông hieäu cuûa PeaceSoft trieån cuûa coâng ty töø tröôùc ñeán haøng coù quay laïi hay khoâng, vaø ChôïÑieänTöû khoâng chæ ñöôïc nay, chieán löôïc “Ñöùng treân vai ñaùnh giaù thöïc söï theá naøo veà bieát tôùi taïi Vieät Nam, coäng ñoàng ngöôøi khoång loà” ñaõ theå hieän laø chuùng ta, thì nhöõng hoaït ñoäng quoác teá cuõng ñaõ ghi nhaän nhöõng moät chieán löôïc ñuùng ñaén trong nhö giao dòch, nhö hoã trôï, chaêm noã löïc ñaàu tö vaø phaùt trieån vieäc xaây döïng thöông hieäu cuûa soùc, nhö öu vieät hoùa giuùp phaàn TMÑT cuûa chuùng ta taïi leã trao PeaceSoft. meàm thaân thieän, thaäm chí caû vaán giaûi toân vinh Top 100 Doanh ñeà toác ñoä server ñeàu raát quan support@chodientu.vn
 12. 12. ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO 13 Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 troïng. Rieâng veà Marketing, naêm trong lónh vöïc naøy, “ñöôøng xa ñoaøn keát, vöõng vaøng, cuøng nay chuùng ta seõ ñaåy maïnh 3 môùi bieát ngöïa hay”, doanh nhau noã löïc laøm toát coâng vieäc, maûng: xaây döïng nhieàu chöông nghieäp naøo quyeát taâm vaø toàn taïi vì söï thaønh coâng cuûa coâng ty trình Promotion haáp daãn, ñöa ñöôïc ñeán khi thò tröôøng buøng ñeán töø söï noã löïc haèng ngaøy cuûa coâng cuï Ads@CÑT trôû neân phoå noå, ñoù seõ laø doanh nghieäp moãi caù nhaân. bieán tôùi caùc website vaø blog, ñi saâu thaønh coâng, coøn hieän giôø chæ coù xaây döïng coäng ñoàng vôùi nhöõng 2 töø “kieân trì”… PhiTVÑ: Raát caûm ôn chò ñaõ tham hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø hoäi thaûo. gia cuoäc phoûng vaán ñaëc bieät naøy. PhiTVÑ: Thaønh coâng caàn söï Chuùc chò vaø Coâng ty khoâng ngöøng PhiTVÑ: Beân caïnh vieäc seõ coù ñoàng loøng. Qua ñaây, chò coù nhaén gaët haùi nhieàu thaønh coâng môùi, nhöõng ñoái taùc taàm côõ ñoàng haønh nhuû gì ñeán toaøn theå anh chò em thaéng lôïi môùi. cuøng Coâng ty trong thôøi gian tôùi, trong ñaïi gia ñình PeaceSoft? coøn coù nhöõng thuaän lôïi naøo khaùc HöôngÑL: Xin caùm ôn! Chuùc giuùp chieán löôïc xaây döïng thöông HöôngÑL: Con ñöôøng coøn xa, Tinh Baùo phaùt trieån, xöùng hieäu PeaceSoft vaø ChôïÑieänTöû ñaït khoù khaên coøn nhieàu, vì vaäy, toâi ñaùng laø cô quan ngoân luaän cuûa ñöôïc thaønh coâng nhö mong muoán? mong anh chò em trong ñaïi gia Tinh Hoäi. ñình PeaceSoft seõ phaán ñaáu HöôngÑL: Trong thôøi gian tôùi, cuøng xaây döïng moät taäp theå khi coù theâm nhöõng ñoái taùc taàm côõ ñoàng haønh, chuùng ta seõ môû roäng theâm nhieàu hoaït ñoäng, seõ coù raát nhieàu thaùch thöùc môùi ñaët ra, nhieàu vaán ñeà môùi phaùt sinh, vaäy chuùng ta phaûi chuaån bò saün saøng töø baây giôø. Thuaän lôïi ñeå ñaït thaønh coâng nhö mong muoán hoaëc hôn mong muoán, ñoù chính laø söï quyeát taâm cuûa toaøn boä töø nhaø ñaàu tö, ñoäi nguõ laõnh ñaïo tôùi toaøn theå ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân. Vôùi nhaø ñaàu tö, ñieàu naøy ñöôïc theå hieän baèng loä trình ñaàu tö Round 2, ngoaøi IDG, coøn coù söï tham gia cuûa moät OÂng lôùn môùi trong lónh vöïc CNTT vaø TMÑT treân theá giôùi laø SoftBank. Vôùi ñoäi nguõ quaûn lyù, laõnh ñaïo vaø toaøn boä caùn boä nhaân vieân, söï quyeát taâm theå hieän trong noã löïc caûi toå veà chính saùch, cô cheá, taäp trung vaø taâm huyeát xaây döïng moâi tröôøng vaên hoùa ñeå coù moät taäp theå ñoaøn keát, vöõng maïnh, thu huùt nhieàu nhaân taøi. PhiTVÑ: Theo chò, nhöõng khoù khaên naøo ñang ñôïi ôû phía tröôùc? HöôngÑL: Khoù khaên lôùn thì toâi chöa thaáy, nhöng nhöõng khoù khaên nhoû haèng ngaøy cuûa rieâng PeaceSoft vaø khoù khaên chung cuûa thò tröôøng thì raát nhieàu, chaúng haïn nhö chuùng ta vaãn lieân tuïc “ñoùi khaùt” veà nhaân söï, ñaëc bieät laø nhaân söï cao caáp, soá löôïng doanh nghieäp saün saøng ñaàu tö cho TMÑT chöa nhieàu, ngöôøi duøng chöa coøn ngaàn ngaïi duøng caùc phöông tieän thanh toaùn tröïc tuyeán .v.v… Nhö vaäy, support@chodientu.vn
 13. 13. 14 TINH TRÍ Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 Ban vaên hoùa thaønh laäp ñôøi soáng tinh binh ñoåi thay gì? Cuoái thaùng 02/2008, ban vaên hoùa ñöôïc thaønh laäp taïo ra böôùc ngoaët trong taát caû caùc hoaït ñoäng vaên hoùa tinh thaàn cuûa anh em PeacSoft. Caùc phong traøo theå thao, caùc buoåi lieân hoan khoâng dieãn ra töï phaùt maø coù toå chöùc vaø raát chaát löôïng. Ñieàu naøy coù ñoùng goùp raát lôùn cuûa thaønh vieân ban vaên hoùa vaø ban giaùm ñoác. Trong soá ñoù khoâng theå khoâng noùi ñeán Phoù ban vaên hoùa phuï traùch ñôøi soáng... PV: Chaøo chò, coù baän laém ThaéngDT: Theo chò cuõng khoâng thuoác, thaêm hoûi ngöôøi oám, khoâng? Cho em phoûng vaán phaûi manh muùn ñaâu nhöng taïi möøng ñaùm cöôùi, lieân hoan, pic- chuùt nheù? caùi ñaàu taàu chöa vöõng caùc toa nic, thaêm quan ... Ngoaøi ra chò sau cuõng aûnh höôûng. Hôn nöõa coøn phoái hôïp vôùi caùc maûng theå ThaéngDT: Baän, baän laém nhöng vieäc laøm daâu thieân haï neân moãi thao, truyeàn thoâng ñeå laøm cho maø vôùi em thì OK ngöôøi noùi moät kieåu. Chò seõ coá anh em Sung söôùng nhaát. Ñeå gaéng khaéc phuïc ñöôïc nhöõng khoâng khí laøm vieäc trong coâng PV: Lôøi ñaàu xin chuùc chò ñöôïc ñieåm naøy nhöng ñeå khaéc phuïc ty bôùt caêng thaúng thì chò ñaõ coù baàu vaøo vò trí: Phoù ban vaên ñöôïc thì caàn caû söï hoã trôï töø nhieàu keá hoaïch hoaït ñoäng hoùa phuï traùch maûng ñôøi soáng töøng thaønh vieân trong nhöng chöa noùi ñöôïc, em chôø PeaceSoft. xem nheù! ThaéngDT: Hi, caûm ôn PV: Chò coù keá hoaïch gì cho PV: Coù veû haáp daãn vaø bí maät PV: Cho em hoûi 1 caâu beân leà hoaït ñoäng ñôøi soáng cuûa tinh gheâ, nhöng chò thaáy coøn vaán nheù! Chò coù toán keùm nhieàu binh PeaceSoft trong thôøi ñeà vöôùng maéc gì khi aùp duïng cho vieäc vaän ñoäng tranh cöû gian tôùi chöa? khoâng? khoâng? ThaéngDT: chaéc chaén roài, chò ñaõ ThaéngDT: Hieän taïi thì chöa ThaéngDT: Chaúng toán keùm gì leân 1 baûn hoaøn chænh döïa treân nhöng caàn moïi thaønh vieân cho ñaâu, sau hôn 2 naêm laøm vieäc nhöõng lôïi ích maø coâng ty ñem yù kieán khi thöïc hieän vaø coâng hieán moïi ngöôøi tin laïi cho nhaân vieân töôûng vaø baàu vaøo thoâi. PV: Keá hoaïch môùi cuûa chò coù caét giaûm 1 soá hoaït ñoäng cuûa PV: Caâu hoûi ñaàu tieân nheù, PV: Chò coù theå noùi qua veà keá anh chò em, ví duï: lieân hoan khaåu hieäu hoaït ñoäng cuûa hoaïch ñoù khoâng? tröa thöù 6, taëng 50,000 cho “Maûng ñôøi soáng” laø gì? ngöôøi sinh nhaät, ... Chò coù theå ThaéngDT: Keá hoaïch thì daøi giaûi thích roõ hôn cho Tinh ThaéngDT: Laøm cho anh em laém, Chò chæ ví duï moät soá thoâi. Binh PeaceSoft roõ hôn ñieàu thoûa maõn laø muïc tieâu cuûa Nhö em bieát tröôùc ñaây mình naøy khoâng? chuùng toâi chöa coù toå chöùc sinh nhaät cho caùc thaønh vieân maø chæ laø ñeán ThaéngDT: Thöïc ra ñoù khoâng PV: Ñöôïc bieát trong thôøi gian ngaøy thì taëng hoa, laàn naøy phaûi laø caét giaûm maø chæ laø hình tröôùc hoaït ñoäng ñôøi soáng khaù minh seõ toå chöùc cho taát thaønh thöùc chuyeån ñoåi thoâi, caùc anh manh muùn vaø töï phaùt, chò vieân trong thaùng vaøo 1 ngaøy coá chò em coù nhieàu quyeàn lôïi hôn ôû ñaùnh giaù gì veà ñieàu naøy? ñònh. Vaø moät loaït caùc hoaït caùc hoaït ñoäng khaùc. Hôn nöõa ñoäng khaùc nhö tuû saùch, tuû mình ñaõ coù 1 buoåi toå chöùc sinh support@chodientu.vn
 14. 14. TINH TRÍ 15 Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 nhaät chung cho toaøn theå caùc baïn soáng cho anh chò em khoâng? caùc thaùng tröôùc nhöng caùc trong 1 thaùng, vaøo ngaøy ñoù cuõng Vì chò khoâng thöïc söï hieåu taâm thaùng tôùi chaéc chaén laø khoâng coù kinh phí cho anh chò em lieân lyù cuûa ngöôøi coù gia ñình, aûnh höôûng. Hôn nöõa ban vaên hoan. Tieàn sinh nhaät ôû ñaây seõ ngöôøi ñang yeâu. hoùa coøn coù caùc thaønh vieân ñöôïc quy ñoåi thaønh quaø cho coù yù khaùc maø, moïi ngöôøi seõ giuùp ñôõ nghóa chöù khoâng phaûi laø khoâng ThaéngDT: Caùi naøy thì em khoûi nhau. Noùi chung coâng vieäc coù. lo, chöa coù choàng thì ñaõ coù chò khoâng theå ñoå leân ñaàu moät Hoàng ñeå hoûi. Nhöng vì chöa coù ngöôøi maø moãi moät thaønh vieân PV: Keå töø khi nhaän chöùc, chò choàng neân chò coù nhieàu thôøi trong coâng ty ñeàu caàn coù yù ñaõ toå chöùc hoaït ñoäng gì cho gian cho caùc hoaït ñoäng hôn. thöùc giuùp ñôõ laãn nhau. anh em roài? PV: Em nghó söï nhieät tình PV: Moät caâu hoûi rieâng tö nheù, ThaéngDT: Mình môùi nhaän chöùc coäng vôùi vieäc tieáp thu yù kieán chò coù keá hoaïch gì trong thôøi chöa laâu neân môùi vöøa roài vaøo cuûa anh chò em seõ giuùp laáp gian tôùi khoâng? ngaøy 05/04 mình toå chöùc sinh ñöôïc khoù khaên ñoù. nhaät chung cho caùc baïn thaùng ThaéngDT: Hoïc theâm moät soá 1-2-3-4 vaø cuoäc lieân hoan dieãn ThaéngDT: Chò cuõng nghó vaäy, thöù nöõa ra raát aán töôïng, thuù vò. Mình ñaõ laø daâu chaêm hoï thì caàn cuõng phaùt ñoäng phong traøo goùc loøng nhieät tình vaø cuõng caàn söï PV: Theá coøn keá hoaïch cho baøn saïch ñeå cho khoâng khí, laéng nghe yù kieán cuûa moïi ngöôøi tình yeâu? quang caûnh nôi laøm vieäc thoaûi nhöng khoâng vì theá maø “ba maùi hôn. phaûi”. Cuõng phaûi noùi theâm yù ThaéngDT: Uhm, khoù noùi ñaáy vì kieán cuûa caùc thaønh vieân trong chaû bieát theá naøo maø laàn. PV: Em hoûi tieáp nheù, Chò coù coâng ty ñeàu laø toát tuy nhieân choàng chöa? tuøy töøng hoaøn canh, giai ñoaïn PV: Giôø chò coù muoán noùi theâm maø ta coù theå duøng noù. gì vôùi ñoäc giaû khoâng? ThaéngDT: Hoûi hay thaät, em bieát roài maø cöù hoûi PV: Hoaït ñoäng ñôøi soáng coù laáy ThaéngDT: Hy voïng ban ñôøi nhieàu thôøi gian cuûa chò soáng seõ laøm cho caùc anh chò PV: Theá coøn ngöôøi yeâu? khoâng? Coù laøm aûnh höôûng em söôùng vaø muoán söôùng hôn nhieàu ñeán coâng vieäc cuõng nhö nöõa thì caùc anh chò em cuõng ThaéngDT: Moät choàng hoà sô em cuoäc soáng rieâng cuûa chò caàn tham gia tích cöïc caùc hoaït aï, em cuõng noäp hoà sô ñi, thaân khoâng? ñoäng cuûa ban ñôøi soáng. Mong quen thì cho qua voøng göûi xe. raèng anh chò em heát söùc uûng hoä ThaéngDT: Trong thaùng 4 thì vaø ñoùng goùp yù kieán ñeå ban vaên PV: Lieäu ñieàu ñoù coù aûnh mình nghó laø coù 1 chuùt aûnh hoùa noùi chung vaø ban ñôøi soáng höôûng ñeán vieäc chaêm soùc ñôøi höôûng bôûi vì mình toå chöùc cho noùi rieâng hoaït ñoäng ñöôïc toát hôn taïo moät moâi tröôøng toát ñeïp cho toaøn taäp theå. Raát caûm ôn chò tham gia phoûng vaán, chuùc chò vaø keá hoaïch ñôøi soáng seõ thaønh coâng, mang ñeán cho anh em nhöõng hoaït ñoäng thöïc söï boå ích. Cuõng xin chuùc rieâng chò luoân vui veû, treû trung, xinh ñeïp vaø sôùm CÖA ñöôïc moät chaøng hoaøng töû ñeïp trai. GiangNM Profile: Hoï vaø teân: Ñoã Thò Thaéng Ngaøy sinh: 06/04/Bí maät (Noùi ra sôï eá choàng) Daân toäc: Kinh Toân giaùo: Khoâng Tình traïng hoân nhaân: Ñoäc thaân Tình traïng yeâu ñöông: tieàm naêng Sôû thích: aên uoáng, nghe nhaïc Sôû ñoaûn: khoâng coù Caâu noùi öa thích nhaát: Taát caû chuùng sanh ñeàu coù caùi nghieäp cuûa mình support@chodientu.vn
 15. 15. 16 TRÖÔØNG HOÏC SOÁ Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 THÖÔNG MAÏI ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM ÑÖÔØNG XA MÔÙI BIEÁT NGÖÏA HAY T röôùc naêm 2005, TMÑT cuûa Vieät Nam môùi chæ CÑT trong töông lai. ñöôïc manh nha hình thaønh, soá löôïng caùc Khaùc vôùi saøn mua baùn ñaáu giaù CÑT, Aha theo website TMÑT chæ ñeám treân ñaàu ngoùn tay ñuoåi moâ hình so saùnh giaù (comparision shopping) vôùi moät vaøi caùi teân phoå bieán, ñöôïc nhaéc ñi nhaéc vaø ñaùnh giaù saûn phaåm, taäp trung vaøo caùc maët laïi nhö golmart.com.vn, heya.com.vn, haøng CNTT. Tuy nhieân, sau gaàn 2 naêm hoaït ñoäng megabuy.com, chodientu.com, coøn laïi ña soá vaãn vaø cuõng laø ngöôøi tieân phong theo ñuoåi moâ hình laø caùc website thoâng tin Rao vaët. Tuy nhieân, naøy, Aha vaãn chöa thöïc söï taïo aán töôïng ñaëc bieät. nhöõng website tieân phong chöa ñuû söùc ñeå taïo neân Trong khi cô sôû döõ lieäu thoâng tin ñaùnh giaù saûn söï ñoät bieán cho moät thò tröôøng coøn quaù môùi meû, phaåm laø ñieàu quan troïng nhaát cuûa moâ hình nhöng ñoøi hoûi quaù nhieàu nguoàn löïc taøi chính ñaàu tö laâu thöïc teá caùc thoâng tin naøy chöa phaûi laø lôïi theá daøi, noã löïc kieân trì theo ñuoåi vaø “ñaøo taïo” thò rieâng coù cuûa Aha ñeå thöïc söï khieán cho ngöôøi tröôøng. Sau chöøng 2-3 naêm hoaït ñoäng, moät soá duøng internet buoäc phaûi vaøo website cuûa hoï, khi website ñaõ rôi vaøo traïng thaùi “moûi”, daàn daàn ñi maø ña phaàn caùc thoâng tin taïi ñaây ñöôïc laáy töø caùc xuoáng, “traûi thaûm” cho nhöõng theá heä website nguoàn khaùc nhau nhö treân internet, treân baùo nhö TMÑT tieáp theo. taïp chí theá giôùi vi tính PC World v.v… Nhieàu dieãn ñaøn khaùc nhö handheldvn, vozforums, Softvnn coù Töø naêm 2006, toác ñoä phaùt trieån cuûa TMÑT ñaõ veû vaãn laø nôi ñöôïc tin töôûng ñeå tìm kieám thoâng ñöôïc ñaåy maïnh, moät loaït website môùi ñöôïc ra tin vaø caùc ñaùnh giaù veà caùc saûn phaåm coâng ngheä, ñôøi, coù phöông phaùp phaùt trieån thò tröôøng toát phaàn meàm hôn caû. Trong khi naêng löïc cuûa ñoäi hôn, vôùi söï ñaàu tö baøi baûn, vaø ñaëc bieät, nhaän nguõ chuyeân gia saûn phaåm, haï taàng maùy moùc ñieàu thöùc cuûa ngöôøi duøng ñaõ daàn daàn thay ñoåi sau kieän ñeå phaân tích saûn phaåm chöa theå so saùnh vôùi nhöõng noã löïc quan taâm cuûa caùc cô quan quaûn lyù, test lab vaø chuyeân gia cuûa PCW, Aha chaéc chaén caùc ngaân haøng vaø nhöõng nhaø ñaàu tö trong lónh seõ phaûi caïnh tranh tröïc tieáp vôùi PCW khi chuyeân vöïc v.v…. Nhieàu caùi teân môùi ñaõ ra ñôøi vaø ñöôïc bieát trang online Mua Gì ÔÛ Ñaâu vôùi moâ hình Cnet ra ñeán nhö aha.vn, 123mua.com.vn, vatgia.com, maét. Ngoaøi caùc vaán ñeà treân, website Aha döôøng 5giay.com, rongbay.com, muare.vn, vaø moät soá nhö vaãn thieáu caùc hoaït ñoäng, söï kieän xuùc tieán teân tuoåi ít noåi tieáng baèng nhö marofin.com, giuùp ngöôøi duøng vaø doanh nghieäp deã daøng tieáp 1001shoppings.com.vn, khaihoanmon.com.vn, caän nhau. btsplaza.com … ñaõ vaø ñang tröïc tieáp caïnh tranh Gioáng nhö ña soá caùc website TMÑT (tröø moâ hình vôùi ChôïÑieänTöû, thaäm chí vatgia ñaõ trôû thaønh moät dieãn ñaøn), söï phaùt trieån Aha ñoøi hoûi nguoàn löïc taøi hieän töôïng cuûa TMÑT Vieät Nam khi nhanh choùng chính ñaàu tö laâu daøi do nguoàn thu hieän taïi haïn cheá, voït leân daãn ñaàu veà traffic chæ sau vaøi thaùng hoaït do ñoù baøi toaùn taøi chính cuõng laø moät vaán ñeà quan ñoäng. Trong boái caûnh caïnh tranh naøy, toâi muoán troïng, thaäm chí caàn tính tröôùc caû tình huoáng neáu ñöa ra moät soá phaân tích, ñaùnh giaù veà caùc website khoâng tieáp tuïc nhaän ñöôïc söï ñaàu tö cuûa IDGVV. “ñoái thuû” hieän nay, töø ñoù vaïch ra nhöõng theá maïnh Maëc duø khoâng tröïc tieáp caïnh tranh, Aha vaãn laø 1 caïnh tranh khaùc bieät vaø caùc böôùc phaùt trieån cuûa website CÑT caàn tieáp tuïc theo saùt caùc böôùc phaùt HOÀ SÔ AHA.VN HOÀ SÔ 123MUA.COM.VN Thôøi ñieåm ra maét: Naêm 2006 Thôøi ñieåm ra maét: Naêm 2006 Nguoàn löïc taøi chính: ñaàu tö Nguoàn löïc taøi chính: ñaàu tö cuûa IDGVV cuûa VinaGame Dòch vuï: Website so saùnh giaù Dòch vuï: Sieâu thò baùn haøng vaø ñaùnh giaù saûn phaåm CNTT, tröïc tuyeán, theo moâ hình töông töï moâ hình cuûa Amazon.com Cnet.com Xeáp haïng Alexa: oån ñònh ôû Xeáp haïng Alexa: oån ñònh xung möùc treân 20,000 quanh vò trí 9,000 support@chodientu.vn
 16. 16. TRÖÔØNG HOÏC SOÁ 17 Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 trieån cuûa hoï ñeå hoïc hoûi vaø ruùt kinh nghieäm. Neáu so saùnh cuï theå hôn veà Vatgia vaø CÑT, CÑT Maëc duø coù nhieàu ñieåm thuaän lôïi nhö naém trong tay hieän taïi vaãn ñöôïc giôùi chuyeân moân ñaùnh giaù cao coäng ñoàng game thuû tröïc tuyeán lôùn nhaát Vieät Nam hôn veà uy tín, möùc ñoä ñaàu tö baøi baûn vaø nghieâm (treân 2 trieäu gamers), coù theå taän duïng coäng ñoàng tuùc. Nhöõng noã löïc naøy cuûa chuùng ta khoâng giuùp ngöôøi duøng taïi 1 trong nhöõng website daønh cho giôùi CÑT ñi nhöõng böôùc daøi maø laø nhöõng böôùc nhoû vaø treû lôùn nhaát hieän nay laø zing.vn, ñaõ mua laïi dieãn vöõng chaéc, giuùp CÑT thöïc söï laø moät saøn mua baùn ñaøn tin hoïc soá 1 Vieät Nam laø ddth.com, vaø ñöôïc söï thöïc söï, khoâng coøn giôùi haïn laø moät saøn ñôn uûng hoä veà caû taøi chính vaø söï quan taâm cuûa ban thuaàn cung caáp thoâng tin. Ngoaøi ra, vatgia thöïc söï laõnh ñaïo Vinagame, tuy nhieân, 123mua vaãn chöa giuùp chuùng ta khoâng “nguû queân” treân nhöõng thöïc söï hoaït ñoäng hieäu quaû vaø taän duïng ñöôïc thaønh coâng daãn ñaàu trong lónh vöïc cuûa mình. nhöõng theá maïnh lôùn veà thöông hieäu vaø coäng ñoàng cuûa mình. Coù theå noùi, vôùi nhöõng thuaän lôïi keå treân Ngoaøi 3 caùi teân keå treân, hieän nay ôû Vieät Nam coøn 123mua ñaùng ra phaûi laø website coù khaû naêng phaùt raát phoå bieán caùc website cung caáp thoâng tin mua trieån maïnh nhaát (booming). Veà moâ hình, ñieåm baùn döôùi hình thöùc raovat vaø dieãn ñaøn vôùi nhöõng khaùc bieät cuûa 123mua vôùi CÑT ñoù laø moâ hình caùi teân rongbay.com, muabanraovat.com, thuaàn tuùy B2C, khoâng coù söï keát hôïp vôùi C2C. muare.vn, 5giay.com… Thöïc teá treân theá giôùi, moâ hình rao vaët luoân luoân song song toàn taïi vôùi caùc moâ hình TMÑT thöïc söï, ngöôïc laïi, moâ hình dieãn HOÀ SÔ VATGIA.COM ñaøn daàn daàn bò mai moät do khoâng hoã trôï ñöôïc Thôøi ñieåm ra maét: Thaùng 9 hình thöùc thanh toaùn tröïc tuyeán vaø khoâng thuaän naêm 2007 tieän cho vieäc quaûn lyù, theo doõi thoâng tin, chæ phuø Nguoàn löïc taøi chính: ñaàu tö hôïp vôùi ñieàu kieän thò tröôøng maø trong ñoù caùc cuûa IDG thaønh phaàn tham gia coù nhieàu thôøi gian trao ñoåi, Dòch vuï: Mua baùn, Thoâng tin thaûo luaän, thaäm chí laø taùn gaãu. Tuy nhieân, hieän vaø So saùnh giaù; moâ hình keát taïi, ñaây laø caùc website cung caáp cho chuùng ta raát hôïp giöõa Rakuten.jp vaø nhieàu thoâng tin höõu ích veà thò tröôøng, veà ngöôøi Kakaku.jp baùn, do ñoù caùc website naøy thuoäc nhoùm “khoâng caïnh tranh” maø laø nhoùm “khai thaùc” cuûa ChôïÑieänTöû. Coù theå noùi, Vatgia.com laø moät hieän töôïng cuûa Tröôùc thöïc teá cuûa thò tröôøng, chuùng ta vaãn tieáp TMÑT Vieät Nam vì toác ñoä phaùt trieån nhanh choùng tuïc ñaåy maïnh ñaàu tö, kieân trì theo ñuoåi con trong moät thôøi gian ngaén. Moâ hình Vatgia.com laø ñöôøng ñaõ choïn, thu huùt theâm nhöõng nguoàn löïc söï keát hôïp cuûa nhieàu moâ hình khaùc nhau, töø saøn hoã trôï töø beân ngoaøi ñeå laøm ñoøn baåy cho söï thoâng tin - mua baùn - so saùnh giaù, hoïc hoûi theo phaùt trieån cuûa CÑT nhö baøi vieát veà chieán löôïc moâ hình cuûa Rakuten.jp vaø ñaõ khaúng ñònh ñöôïc phaùt trieån marketing toâi ñaõ phaân tích trong soá thaønh coâng trong ñieàu kieän TMÑT coøn haïn cheá ôû baùo naøy. Vieät Nam. Söï thaønh coâng aán töôïng cuûa Vatgia coù theå ñeán töø maáy lyù do chính sau: 1. Chuaån bò toát veà Coù theå noùi, söï phaùt trieån cuûa caùc website TMÑT thoâng tin saûn phaåm vôùi “concept” ban ñaàu laø nôi hieän nay ôû Vieät Nam, vöøa laø söùc eùp caïnh tranh taäp hôïp toaøn boä caùc thoâng tin cuûa caùc doanh cho chuùng ta, nhöng cuõng laø moät tín hieäu ñaùng nghieäp tröïc tuyeán, ñaùnh ñuùng vaøo nhu caàu tìm möøng chung, vì voâ hình chung caùc website naøy khaûo giaù ngöôøi duøng hieän taïi (nhu caàu khaûo giaù cuøng nhau taïo thò tröôøng, cuøng thuùc ñaåy TMÑT hieän taïi nhieàu hôn laø nhu caàu mua saém tröïc phaùt trieån. TMÑT ôû Vieät Nam duø khoâng coøn laø tuyeán); 2. Taän duïng toái ña bieän phaùp Viral khaùi nieäm môùi meû, nhöng vaãn naèm trong giai Marketing maø ít website TMÑT tröôùc ñoù laøm ñöôïc, ñoaïn phaùt trieån ban ñaàu, chöa tôùi thôøi kyø buøng keát hôïp vôùi söï quan taâm ñuùng möùc ñeán maûng noå. Do ñoù, caùc website hieän nay phaûi coù keá search engine marketing (SEM); 3. Taän duïng ñöôïc hoaïch ñaàu tö daøi haïn, kieân trì duy trì hoaït ñoäng hieäu öùng words of mouth ngay töø thôøi ñieåm ra maét cuûa mình, chuaån bò saün veà nguoàn löïc taøi chính laàn ñaàu tieân. Maëc duø coù nhieàu yù kieán cho raèng, buø ñaép cho nhöõng chi phí hoaït ñoäng trong khi Vatgia ñaõ söû duïng tôùi nhöõng bieän phaùp “cheat”, tuy nguoàn thu töø hoaït ñoäng TMÑT coøn raát haïn cheá. nhieân roõ raøng söï thaønh coâng cuûa vatgia raát ñaùng Con ñöôøng TMÑT coøn daøi vaø treân ñoù “ñöôøng xa ñeå nhieàu website TMÑT hieän nay hoïc hoûi. môùi bieát ngöïa hay”! Lan Höông support@chodientu.vn
 17. 17. 18 KHAÙM PHAÙ Tinh Baùo Soá 2 Ngaøy 18.04.2008 Kyõ naêng ñaøm phaùn trong giao tieáp M oãi doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc Kyõ naêng phaùn ñoaùn taâm lyù khaùch haøng saûn xuaát hay cung caáp dòch vuï thì khaùch haøng luoân laø moät nhaân toá quan troïng Khi laàn ñaàu tieân baïn giao tieáp vôùi moät ngöôøi coù haøng ñaàu. Beân caïnh caùc hoaït ñoäng chieán löôïc theå laø tröïc tieáp hay chæ laø trao ñoåi qua ñieän thoaïi, phaùt trieån nhaèm thu huùt khaùch haønh nhö: Saûn baïn ñeàu coù moät caûm nhaän rieâng ñoái vôùi ngöôøi ñoù phaåm ña daïng, phong phuù, khuyeán maïi hay caùc cho duø ñoù laø caûm nhaän môø nhaït hay saéc neùt. Nhö öu ñaõi ñaëc bieät… thì kyõ naêng giao tieáp vôùi khaùch vaäy vieäc baïn xaùc ñònh taâm lyù cuûa khaùch haøng taïi haøng luoân ñöôïc nhieàu doanh nghieäp raát coi troïng. thôøi ñieåm ñoù khoâng phaûi laø quaù khoù khaên. Neáu Trong baøi vieát naøy, toâi muoán trao ñoåi cuøng caùc khaùch haøng cuûa baïn laø moät ngöôøi toû ra ham hieåu ñoàng nghieäp cuûa mình veà moät soá kyõ naêng cô baûn bieát veà vaán ñeà baïn ñang trao ñoåi thì baïn seõ trong giao tieáp vôùi khaùch haøng ñeå ñaït ñöôïc thaønh khoâng maát nhieàu thôøi gian ñeå höôùng daãn cho hoï coâng trong coâng vieäc. maø baïn neân ñi luoân vaøo vaán ñeà chính caàn trao support@chodientu.vn

×