Your SlideShare is downloading. ×
Tinh bao 5.0
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tinh bao 5.0

821
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
821
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 2 THÖ BAN BIEÂN TAÄP Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 THÖ BAÛN TIN NOÄI BOÄ CUÛA Ban bieân taäp! PEACESOFT Toång bieân taäp: Ñaøo Lan Höông Baïn thaân meán! Phoù Toång bieân taäp: Nguyeãn Thò Höôøng C huùng ta ñang ôû nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng vaø thôøi tieát ñang Coá vaán: chuyeån muøa vôùi caùi se se laïnh cuûa mieàn Baéc. Laéng moät chuùt ñeå Nguyeãn Hoøa Bình taän höôûng khoaûng thôøi gian cuùoâi thu cuûa nhöõng höông hoa söõa noàng Nguyeãn Höõu Tuaát naøn, cuûa nhöõng höông Coám, höông Sen, cuûa nhöõng chieác laù vaøng xaøo xaïc, chuùt tónh laëng beân coác traø ñaù hay cafeù væa heø cuøng nhöõng ngöôøi baïn. Trong khoâng khí ñoù, ban bieân taäp Tinh baùo cuõng ñang gaáp ruùt hoaøn thaønh Thö kyù Ban bieân taäp: Nguyeãn Ñöùc Thuïc tôø Tinh baùo soá 5 - Soá thaùng 10/20008 ñeå cung caáp cho ñoäc giaû nhöõng thoâng tin boå ích, lyù thuù. Trong soá naøy, xin göûi ñeán baïn ñoïc lôøi chuùc möøng cuûa TGÑ Nguyeãn Hoaø Hoäi ñoàng bieân taäp: Bình nhaân ngaøy Phuï nöõ Vieät Nam, xin göûi lôøi chuùc möøng ñeán nieàm haïnh Ñoã Thò Thaéng phuùc ñöôïc laøm boá, laøm meï cuûa caùc thaønh vieân CÑT, xin göûi lôøi chuùc möøng Ñoã Coâng Dieãn HP cuûa caùc anh chò em seõ leân xe hoa trong thaùng naøy. Muïc ñoái thoaïi laõnh Traàn Anh Tuù ñaïo, chuùng ta cuõng seõ cuøng anh Rick Rodgers trao ñoåi veà nhöõng böôùc tieán Vuõ Ngoïc Lan cuûa Trung taâm thöông maïi ñieän töû Quoác teá vaø tieán ñoä hoaøn thaønh, nhaân Phaïm Thò Myõ Dung söï caàn coù, hay nhöõng baøi vieát veà caùc thoùi hö taät xaáu nôi coâng sôû, nhöõng Ñaøo Thò Thuïc Vaân thaønh coâng cuûa caùc doanh nhaân thaønh ñaït trong lónh vöïc TMÑT,… Chaéc haún raát nhieàu ngöøoi trong chuùng ta, ñaëc bieät laø boä phaän kinh doanh ñang thaáp thoûm cho vieäc ra maét phieân baûn môùi cuûa Gian haøng chuyeân Thieát keá myõ thuaät: nghieäp, thì trong soá naøy, baïn cuõng seõ naém sô qua ñöôïc tieán ñoä hoaøn thaønh cuûa noù. Söï ra maét cuûa 4muøa vaø ñònh höôùng marketing cuûa 4muøa Traàn Haûi Ñaêng vôùi kyø voïng seõ taïo neân moät luoàng gioù môùi cho website rao vaët cuûa chuùng ta,…Muïc tinh trí, chuùng ta cuõng seõ cuøng trao ñoåi vôùi anh Traàn Haûi Ñaêng ñeå hieåu hôn ngheà Design vaáât vaû nhö theá naøo? Ban bieân taäp TRUÏ SÔÛ CHÍNH Taàng 1, Toøa nhaø 17T10 Trung Hoøa - Nhaân Chính, Q. Thanh Xuaân, Haø Noäi ÑT: +844 251 2484 | Fax: 844 281 2794 CHI NHAÙNH TP. HOÀ CHÍ MINH Soá 43B, Ñöôøng Traàn Khaéc Chaân, Phöôøng 15, Quaän Phuù Nhuaän,Tp Hoà Chí Minh. ÑT & Fax: +848-292-0945 support@chodientu.vn
 • 2. TINH TIN 3 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 THÖ CHUÙC MÖØNG CUÛA TGÑ NHAÂN NGAØY PHUÏ NÖÕ VIEÄT NAM Göûi caùc chò em Phuï nöõ ngaøy 20-10! N hieàu ngöôøi noùi vôùi toâi: phaùi “döông” chuùng toâi saûng PeaceSoft coù nhieàu nöõ! khoaùi vaø thoaûi maùi trong maùi Ñuùng vaäy, laø 1 trong soá ít nhaø PeaceSoft ½ thôøi gian (8 Cty CNTT coù toång soá Nöõ nhieàu tieáng) môû maét haøng ngaøy. hôn Nam, söï phaùt trieån cuûa Cty Nhaân ngaøy Phuï nöõ Vieät in ñaäm nhieàu ñoùng goùp cuûa phaùi Nam 20/10, ngoaøi nhöõng nöõ ôû taát caû caùc maët traän: Quaûn moùn quaù vaø buoåi tieäc nho lyù – Laõnh ñaïo, Kinh doanh, nhoû, xin göûi lôøi chuùc phe Chaêm soùc khaùch haøng, Kyõ thuaät, ña soá taïi Coâng ty luoân Haønh chính – Keá toaùn… vaø laø neùt giöõ ñöôïc chaát treû trung, “ñaëc saûn” cuûa PeaceSoft moät xinh ñeïp vaø maõi laø nhaân caùch töï nhieân. toá quan troïng nhaát trong Trong moâi tröôøng nhö vaäy, cuoäc soáng vaø söï nghieäp nhöõng tieáng cöôøi, söï chaêm soùc, cuûa phaùi Nam. chaêm chæ taän tuïy vaø chaát “aâm” Nguyeãn Hoaø Bình cuûa caùc chò ñaõ giuùp kích thích CHUÙC MÖØNG HAÏNH PHUÙC CAÙC THAØNH VIEÂN T N haùng 10, trôøi thu maùt meû cöôõi ngöïa ñoùn veà laâu ñaøi tình aùi. goaøi nhöõng nieàm vui cuûa trong laønh laø thaùng thaät lyù Laø moät trong nhöõng nhaân vieân caùc coâ gaùi PS, chuùng ta töôûng cho caùc caëp ñoâi keát “kyø cöïu” taïi vaên phoøng HCM cuõng khoâng queân göûi lôøi toùc xe duyeân. Trong thaùng 10 trong boä phaän Giao dòch, ñaàu chuùc möøng cho 2 oâng boá treû naøy caùc thaønh vieân PS vui möøng thaùng 11 naøy, TuHVC seõ “theo cuûa ñoäi Kyõ Thuaät: Tuaát NH vaø “xuaát chuoàng” ñöôïc maáy coâ gaùi. choàng boû cuoäc chôi”. Chuùng ta Dieãn ÑC. Caùc oâng boá raát töï Xin chuùc möøng HaïnhÑT – hoa cuøng chuùc möøng cho haïnh phuùc hoøa vì : “duø ta coù laø daân laäp haäu Beùc lin cuûa ñoäi Kyõ Thuaät ñaõ cuûa Tuù vaø mong raèng khi an gia trình maùy tính, con ta sinh ra ñöôïc hoaøng töû “Haäu” röôùc veà dinh. thì coâng vieäc cuûa Tuù seõ phaùt trai xòn 100%”. 2 caäu beù thaàn Cuõng xin göûi lôøi chuùc möøng ñeán trieån vaø thaønh coâng hôn nöõa. daân cuûa PS coù teân laø Ñoã haïnh phuùc cuûa DungPTM. Vaäy Chuùc cho taát caû caùc baïn coù moät Doanh Chính(cu Tyù) vaø Nguyeãn laø Dung ma ma cuûa chuùng ta ñaõ cuoäc soáng haïnh phuùc vôùi ngöôøi Hoaøng Baûo (cu Bin). Chuùc 2 tìm ñöôïc nôi beán ñaäu cuûa mình choàng thaân yeâu cuûa mình vaø sôùm chaùu hay aên, choùng lôùn vaø Xin chuùc möøng HöôngNTT cuõng coù Baby ñeå ngaøy 01/06/2010 PS ngoan ngoaõn. ñaõ tuùm ñöôïc caùi “phao” laø anh seõ mua nhieàu quaø hôn nöõa vaø VaânÑTT - Thaéng ÑT Phöông Baéc Giang ñeán 2015 PS seõ xaây döïng rieâng Xin chuùc möøng coâ beù 4mua.vn cho mình moät nhaø treû coâng ty – PhöôngHT ñaõ ñöôïc “Ngöôøi Huøng” PeaceSoft KinderGarten. support@chodientu.vn
 • 3. 4 TINH TIN Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Nguyeãn Thò Höôøng HAÙNG 10 T Vuõ Tröôøng Baûo Sôn VP HCM: Ñeán heïn laïi leân, thaùng (HCM) gia nhaäp theâm thaønh 10 naøy vaên phoøng HCM laïi toå vieân môùi nheù. chöùc sinh nhaät cho caùc thaønh vieân trong thaùng. Ñaëc bieät Thaønh vieân thöù 3: Traàn Leâ Minh thaùng naøy chuùng ta coù sinh nhaät (20/10/82): Quaûng Ngaõi laø nôi Nguyeãn Ñöùc Thuïc cuûa “seáp” Höôøng neân cuõng coù Minh ñöôïc sinh ra vaø. Minh laø phaàn chuaån bò taát baät hôn. Ngaøy ngöôøi duy nhaát trong gia ñình thöù 6 coâng ty cuùp ñieän vaø vaên khoâng theo ngheà sö phaïm. Ba phoøng tranh thuû thôøi gian toå meï, chò hai cuûa Minh laø nhöõng chöùc ñi aên chôi chuùc möøng sinh giaùo vieân, hieän ñang coâng taùc taïi nhaät caùc thaønh vieân thaùng 10. queâ nhaø. ÔÛ nhaø chæ coøn ba meï Ñi caâu caù ôû Thanh Ña neø, aên thoâi vì chò cuûa mình ñaõ laäp gia nhaäu vaø dó nhieân laø khoâng thieáu ñình. Ngoøai ra Minh coøn thích phaàn “saùt phaït baøi” do anh nghe nhaïc dance vaø caùc baûn HuyÑC laøm chuû xò…. nhaïc coå ñieån tröôùc naêm 75. Nguyeãn Haø Thanh CHUÙNG TA CUØNG CHUÙC MÖØNG Traàn Quoác Nghi: moät thaønh vieân SINH NHAÄT CAÙC THAØNH VIEÂN: môùi, raát ñeïp trai, raát naêng ñoäng..tuy nhieân anh chaøng naøy ñaõ Thöù nhaát “seáp” Höôøng naøo: daïo coù vôï..oâi, buoàn moät phuùt cho caùc naøy seáp bò khaøn tieáng lieân tuïc vì baïn nöõ PS, nhaát laø maáy naøng GDV aûnh höôûng cuûa buoåi daõ ngoïai HCM, maát ñi cô hoäi ñöôïc cöa anh Phan Thieát nhöng cuõng laø haäu aáy roài ^_^. Chuùc möøng sinh nhaät quaû cuûa nhöõng ngaøy daøi la maéng NghiTQ, chuùc baïn theâm tuoåi môùi caùc thaønh vieân cuûa vp khi khoâng thaønh coâng, haïnh phuùc vôùi vôï yeâu hoøan thaønh coâng vieäc ^_^. vaø naøng coâng chuùa xinh ñeïp nheù. Nguyeãn Lan Thöông HieáuNT baûo ngaøy naøo khoâng nghe tieáng seáp la seõ aên khoâng VP Haø Noäi: toaøn theå thaàn daân ngon nguû khoâng yeân laø theá… PS chuùc möøng sinh nhaät caùc thaønh vieân Yeân NV(13/10), Thaønh vieân thöù 2: Vuõ Tröôøng Thöông NL (16/10), Thuïc NÑ Baûo Sôn (20/10) vaø Thanh NH (26/10) SônVTB boäc baïch: raát yeâu aâm Caàu chuùc caùc baïn ñaït ñöôïc nhieàu nhaïc, ñaëc bieät laø rock..Ngoaøi ra nieàm vui vaø thaønh coâng treân con baïn aáy coøn thích haùt vaø dance ñöôøng coâng danh söï nghieäp. nöõa. Vaäy laø nhoùm Bar 303 VaânÑTT - ThaéngÑT Ngoâ Vieät Yeân support@chodientu.vn
 • 4. TINH TIN 5 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Thoâng ñieäp yeâu thöông THANG 10 Ù C où theå noùi, maët haøng thôøi trang, myõ phaåm Nhöõng chöông trình töông töï nhö theá khoâng laø hai trong soá nhöõng nhoùm haøng thu huùt nhöõng laø cô hoäi cho ngöôøi mua mua ñöôïc haøng phuï nöõ trong caùc chöông trình khuyeán maõi giaù reû maø cuõng laø cô hoäi cho ngöôøi baùn giôùi thieäu, nhaát. Ñaùnh vaøo taâm lyù tieâu duøng ñoù, nhaân ngaøy quaûng baù thöông hieäu saûn phaåm ñeán tay ngöôøi Phuï Nöõ Vieät Nam 20/10, boä phaän marketing keát tieâu duøng. Vôùi Bolzano, thöông hieäu thôøi trang cao hôïp cuøng phoøng Giao dòch vieân toå chöùc chöông caáp ñònh höôùng kinh doanh baèng hình thöùc B2C trình “Thoâng ñieäp yeâu thöông”. Hình thöùc cuûa ñang chaäp chöõng laøm quen vôùi TMÑT coøn nhieàu chöông trình laø baùn haøng ñaáu giaù 10k, giaûm giaù, khoù khaên, nhöng qua chöông trình naøy ñaõ nhaän khuyeán maõi..caùc maët haøng daønh cho Phuï Nöõ nhö thöùc hôn hieäu quaû cuûa vieäc kinh doanh TMÑT noùi myõ phaåm, thôøi trang, söùc khoûe, ñoà duøng gia chung vaø treân ChôïÑieänTöû noùi rieâng. Anh Ñöùc – ñình…Ñaõ coù hôn 500 saûn phaåm giaûm giaù ñeán 70% ñaïi ñieän cuûa Bolzano trao ñoåi – “trong thôøi gian vaø ñaëc bieät laø chöông trình ñaáu giaù 10k caùc saûn qua vì chöa thaáy ñöôïc vieäc kinh doanh hieäu quaû phaåm thôøi trang cao caáp cuûa hai thöông hieäu thôøi treân Chôï nhieàu neân chuùng toâi vaãn coøn e deø. trang Alcado vaø Bolzano. Nhöng qua caùc chöông trình ñaáu giaù, caùc maët haøng thôøi trang cuûa Bolzano cuõng ñöôïc nhieàu cö Vôùi taâm lyù thích shopping, tìm kieám caùc maët daân treân Chôï quan taâm vaø tham gia ñaáu giaù nhieät haøng thôøi trang giaù reû, chuông trình 20/10 thaät tình. Nhieàu baïn vaøo comment naên næ nhöôøng laïi söï laø moät cô hoäi cho caùc chò em mua saém. Môùi haøng, toâi caûm thaáy raát thuù vò. Laâu daøi, Bolzano seõ ngaøy ñaàu tieân, chöông trình ñaõ thu huùt haøng traêm ñaàu tö boä phaän chuyeän nghieäp hôn phuï traùch thaønh vieân tham gia chöông trình ñaáu giaù 10k caùc maûng naøy treân ChôïÑieänTöû, ñeå uy tín treân saøn saûn phaåm thôøi trang. Caùc shop thôøi trang vaø myõ online cuûa Bolzano cuõng toát nhö Bolzano ñaõ xaây phaåm nhö sanhoden, thegioinuochoa, döïng kinh doanh ôû thò tröôøng offline” hoatuoithaonguyen, ngoc1972…cuõng tham gia nhieàu saûn phaåm giaùm giaù ñeán 70%. Chöông trình ñaõ kheùp laïi vôùi nhieàu phaàn quaø taëng may maén ñöôïc gôûi ñi cho caùc thaønh vieân Thaønh vieân coù nick “calla” taâm söï cuøng CÑT: Töø mua haøng ngay trong ngaøy 20/10. Trong thôøi gian hoâm chöông trình toå chöùc ñeán giôø, ngaøy naøo mình tôùi, phoøng marketing cuõng seõ thöôøng xuyeân toå cuõng leân Chôï ñeå xem caùc saûn phaåm giaûm giaù vaø chöùc nhieàu chöông trình promote ñeå thuùc ñaåy ñaëc bieät laø tham gia ñaáu giaù caùc saûn phaåm thôøi löôïng ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn treân Chôï. Xin gôûi trang. Löôït ñaáu naøo mình cuõng tham gia nhöng lôøi caûm ôn Chò Thaéng, Hieàn vaø caùc thaønh vieân coù nhieàu thaønh vieân khaùc nhanh tay quaù, mình phoøng Giao dòch ñaõ nhieät tình tham gia toå chöùc. khoâng bid kòp. May maén laø mình cuõng ñaõ mua Mong laø nhöõng “thoâng ñieäp yeâu thöông” khoâng ñöôïc vaøi moùn haøng yeâu thích vaø vui hôn nöõa laø nhöõng mang nieàm vui cho ngöôøi vöøa nhaän ñöôïc thoâng tin töø CÑT, mình ñöôïc nhaän mua, ngöôøi baùn maø cho caû hai phaàn quaø laø hai chieác caø vaït cao caáp cuûa ngöôøi laøm chöông trình. Bolzano töø chöông trình mua haøng thanh toùan VanDTT qua Dong A Bank. Moïi laàn oâng xaõ mình hay traùch mình sao cöù lang thang treân Chôï hoøai, laàn naøy mang hai chieác caø vaït veà daèn maët chôi. Mình hi voïng CÑT thöôøng xuyeân toå chöùc caùc chöông trình nhö theá ñeå ngöôøi mua coù cô hoäi mua ñöôïc haøng toát vôùi giaù reû“ Ñoù cuõng laø moät trong nhöõng thaønh vieân bò “nghieän shopping” vaø thöôøng xuyeân leân Chôï saên haøng. support@chodientu.vn
 • 5. 6 TINH TIN Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 TÍNH NAÊNG MÔÙI BOÄ PHAÄN HAØNH CHÍNH –NHAÂN SÖÏ VAØ TIEÁN ÑOÄ HOAØN Trong thaùng vöøa qua coù vaøi söï NgaÑTB ñöôïc thöôûng 200K ñaït thay ñoåi nhoû thaønh tích xuaát saéc trong coâng V THAØNH GIAN HAØNG eà maët nhaân söï: Trong vieäc, nhöng ngöôïc laïi thì coù CÔ BAÛN thaùng vöøa qua coù NgaTTV TuùTA bò phaït 808phuùt töông boä phaän ads, DöôngVH, ñöông 701.389K. Moät con soá kyû RuyPT, CoângTQ, HöngNT boä luïc cuûa thaùng. D öï aùn Pro-eStores laø moät phaän phaùt trieån thò tröôøng nghæ Veà chaám coâng: hieän taïi coâng ty döï aùn môùi cuûa chodien- vì lyù do chuyeån coâng taùc. Thay chuùng ta vaãn coøn böùc xuùc vôùi tu.vn nhaèm mang ñeán vaøo ñoù cuõng coù theâm moät soá caùi maùy taéc buïp taéc buïp. Vieäc cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø thaønh vieân môùi ñoù laø: ThuïcND, vaân tay duøng 3,5 laàn cho chaéc nhoû coù moät giaûi phaùp thöông NghóaTD, HieànTTP, LongTBH boä nhöng cuõng khoâng hieäu löïc ñöôïc maïi ñieän töû toaøn dieän chæ vôùi phaän PR – Marketing. vôùi maùy ngang böôùng. Hieän taïi moät khoaûn ñaàu tö nhoû. Hieän taïi chæ tieâu trong thaùng 10 beân haønh chính ñang nhôø söï trôï veà maët tuyeån duïng: coâng ty giuùp cuûa TuaátNH –Phoù Toång Giai ñoaïn phaùt trieån saûn phaåm chuùng ta ñang tuyeån vò trí Laäp giaùm ñoác ra tay cöùu. Raát mong döï kieán seõ keùo daøi trong 4 trình PHP, Tröôûng phoøng Kinh sang thaùng tôùi tình traïng nan thaùng töø 10/08 ñeán ñaàu 02/09. doanh, Nhaân vieân Kinh doanh, giaûi naøy seõ ñöôïc ñi vaøo oån ñònh. Sau ñoù seõ laø 1 thaùng testing, Nhaân vieân Thieát keá DungPTM ñaøo taïo ñoäi nguõ sales, trieån Ngoaøi ra, trong thaùng vöøa roài coù khai caùc chieán dòch marketing vaø ñeán thaùng thöù 6 (03/09) döï PR – MARKETING kieán Pro-eStores seõ chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng. B oä phaän PR – Marketing keát hôïp vôùi iContact trieån khai Noåi baät nhaát, vaø cuõng laø thieát vaãn duy trì ñöôïc phong ñoä hoaït ñoäng Email Marketing; thöïc nhaát, trong phieân baûn Pro- cuûa mình khi ChôïÑieänTöû Trieån khai ñònh kyø hoaït ñoäng eStores môùi naøy coù leõ laø tính vaãn ñöùng trong Top 100 Alexa Cafeù Baùo chí; Trieån khai chöông naêng Quaûn trò Baùn haøng – Vieät Nam vaø vôùi con soá 164.000 trình: “Tuaàn vaøng” ; Chuaån bò Selling Manager – giuùp caùc thaønh vieân ñaêng kyù. GMV ñaït caùc chöông trình PR – Mar saün doanh nghieäp theo saùt quaù trình gaàn 4 tæ VNÑ vaø Traffic ñaït gaàn saøng cho quaû ñaám theùp veà coâng baùn haøng cuûa mình töø khaâu 760,000 visits (soá lieäu thaùng 09) cuï thanh toaùn tröïc tuyeán seõ quaûn lyù kho, leân lòch baùn, quaûn ñaõ noùi leân lyù do vì sao thôøi gian launching vaøo thaùng 11; Tieáp lyù haøng ñang baùn… ñeán quaûn lyù qua baùo chí laïi toán nhieàu giaáy tuïc trao ñoåi logo vaø banner vôùi vaän chuyeån. möïc vôùi ChôïÑieänTöû.VN nhö vaäy. caùc ñoái taùc coù vò trí töông ñöông Trong thaùng 10, boä phaän vôùi ChôïÑieänTöû, hôïp taùc vôùi caùc Thaäm chí Pro-eStores coøn giuùp Marketing cuõng trieån khai moät baùo ñieän töû cuøng vôùi kyõ thuaät doanh nghieäp bieát ñöôïc laø trong soá chöông trình thuùc ñaåy baùn hoaøn thieän caùc tính naêng, giao ngaøy hoâm nay caàn phaûi göûi haøng vaø thu huùt söï tham gia cuûa dieän cho widgets, laøm sao thu haøng gì, soá löôïng bao nhieâu, ñi caùc thaønh vieân môùi nhö chöông huùt ñöôïc nhieàu hôn caùc khaùch nhöõng ñaâu vaø chæ caàn 1 caùi trình “Ñaêng kyù thaønh vieân nhaän haøng quaûng caùo, khaùch haøng click chuoät laø ñòa chæ daùn treân quaø töø ChôïÑieänTöû.VN”, “Mua mua saém ñeán vôùi ChôïÑieänTöû. bì thö (dispatch label) seõ ñöôïc haøng nhaän quaø taëng cuøng Ñoâng in ra nhanh choùng! AÙ bank”, “Sieâu ñaáu giaù”, “Toân vinh Doanh nhaân, Tri aân phuï Hieän taïi phuï traùch döï aùn coù 3 nöõ”. … Nhöõng söï kieän naøy môùi thaønh vieân chính: Traàn Anh Tuù trieån khai trong thaùng 10 (Project Manager), Traàn Ñöùc nhöng ñaõ mang Anh (Designer) vaø Nguyeãn Haø laïi nhieàu tín hieäu Thanh (Coder). Ñeán ngaøy 20/10 tích cöïc. Ñieàu ñoù döï aùn ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc 10%, ñöôïc theå hieän chuû yeáu laø thieát keá veà content ôû soá löôïng layout vaø logic layout cho caùc thaønh vieân trang (hoaøn thaønh 30%). ñaêng kyù vaø Traffic taêng. Moïi yù kieán ñoùng goùp veà chöùc Keá hoaïch naêng xin göûi veà tuta@peace- trong thaùng 11 soft.net ^^ thanks! boä phaän Tuù TA Marketing seõ support@chodientu.vn
 • 6. TINH TIN 7 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 GIAO DÒCH VAØ PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG T haùng 9 vôùi nhieàu khoù khaên caùc thaønh vieân Beân caïnh PTTT thì caùc coâ gaùi phoøng Giao Dòch vaø PTTT ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû khoâng nhö mong Chaêm soùc khaùch haøng vaãn mieät maøi chaêm soùc, ñôïi vaø moät soá thaønh vieân ñaõ phaûi chuyeån thuùc ñaåy khaùch haøng duy trì vaø ñöa theâm saûn coâng taùc. Tuy nhieân thaùng 10 naøy vôùi quyeát taâm phaåm leân baùn treân Chôï. Caùc baïn tích cöïc hôn vaø loøng nhieät tình caùc baïn ñang coá gaéng heát mình trong vieäc vieát nhaät kyù, comment, vaø thuùc ñaåy ñeå ñaàu thaùng 11 moãi baïn coù theå coù rieâng 1 ñoäi vieäc khaùch haøng nhaäp saûn phaåm vaø edit caùc coäng taùc vieân. Muïc tieâu seõ laøm 1 ñaïi chieán dòch thoâng tin caàn thieát. vôùi quy moâ lôùn ñi caùc tænh. ThaéngÑT KYÕ THUAÄT RA MAÉT SITE RAO VAËT 4MUA.VN: GAÁP RUÙT HOAØN THAØNH NGANLUONG.VN: Sau thôøi gian daøi nung naáu yù töôûng vaø xaây döïng Hieän nay, coù raát nhieàu website baùn haøng treân maïng vôùi söï ñoùng goùp cuûa ThanhNH vaø ÑaïtNQ, cuøng theo hình thöùc tröïc tuyeán nhöng thöïc teá, ngöôøi mua söï hoã trôï cuûa TuaátNH vaø HöôngÑL, site rao vaët khoâng coù caùch naøo ñeå thanh toaùn töùc thì cho ngöôøi soá moät Vieät Nam 4mua.vn chính thöùc ra maét baùn maø phaûi söû duïng caùc hình thöùc truyeàn thoáng ngaøy 20/10. Ñaây laø saûn phaåm ñaõ coù nhieàu caûi nhö thanh toaùn tröïc tieáp, chuyeån khoaûn ngaân tieán nhö: Ñaêng tin rao vaët mieãn phí maø khoâng haøng…gaây nhieàu phieàn haø cho ngöôøi mua, vaø ngöôøi phaûi ñaêng kyù thaønh vieân vaø ñaêng nhaäp, Caùc baùn phaûi chaáp nhaän nhieàu ñôn haøng “aûo” nhieàu coâng cuï quaûn lyù taøi khoaûn, ñaêng tin, söûa xoùa tin hôn. Vì vaäy, NgaânLöôïng.vn ra ñôøi nhaèm giaûi quyeát ñôn giaûn vaø tieän duïng; Coâng cuï tìm kieám ñôn khoù khaên trong thanh toaùn tröïc tuyeán cho caùc dòch giaûn, nhanh choùng vaø chính xaùc… chaéc chaén seõ vuï Thöông Maïi Ñieän Töû taïi Vieät Nam. Ñöôïc khôûi ñem laïi söï thaân thieät vaø höõu ích vôùi taát caû ñoái thaûo vaø coá vaán bôûi BìnhNH vaø ñang tieáp tuïc ñöôïc töôïng ngöôøi duøng. phaùt trieån bôûi DieãnDC vaø HoaøngTM, hi voïng saûn phaåm coù theå ra maét trong thôøi gian sôùm nhaát. VAÊN PHOØNG TP. HOÀ CHÍ MINH PHOØNG MARCO VAØ NHÖÕNG DÖÏ ÑÒNH N oùi phoøng cho oaùch theá thoâi vieân nhaän quaø taëng vaø cô hoäi trình laø $3000/thaùng, döï kieán chöù phoøng Mar HCM chæ nhaän maùy nghe nhaïc mp3”, seõ thu huùt haøng ngaøn löôït truy moät phoøng moät ngöôøi vaø HaNoiBank vaø Imax laø ñôn vò taøi caäp mua haøng moãi ngaøy treân nhieàu coâng vieäc cuûa marketing. trôï quaø taëng, chöông trình döï töøng saûn phaåm. Nhöõng ngaøy ñaàu vaøo, boä phaän kieán seõ chaïy ñeán ngaøy 31/12 vaø marketing cuûa HCM vaãn coøn khoù soá löôïng thaønh vieân ñaêng kyù Ngoøai caùc chöông trình toå chöùc khaên do chöa naém baét ñöôïc coâng môùi seõ taêng gaáp ñoâi. ñònh kyø, boä phaän marketing HCM vieäc vaø keát hôïp cuøng caùc boä Vôùi ñònh höôùng chieán löôïc cuõng seõ thöôøng xuyeân toå chöùc caùc phaän ngoøai HN neân coâng vieäc “ChôïÑieänTöû ña daïng maët haøng, hoaït ñoäng trong caùc ngaøy leã töø chöa trieån khai toát. Sau moät thôøi saûn phaåm chaát löôïng vaø giaù nay ñeán cuoái naêm nhö: Ngaøy nhaø gian thöû thaùch vaø laøm quen vôùi toát”, ngoøai vieäc khôûi ñoäng laïi Giaùo VN 20/11, Möøng Giaùng moâi tröôøng, caùch thöùc laøm vieäc, chöông trình “Sieâu ñaáu giaù”, ñaàu sinh, Teát Taây, Naêm môùi…vv hieän nay boä phaän cuõng ñaõ toå thaùng 11 chöông trình “Tuaàn chöùc khaù nhieàu chöông trình thu Vaøng” seõ ra maét vôùi nhieàu doøng Trong caùc chuoãi chöông trình huùt ngöôøi mua, ngöôøi baùn nhö: saûn phaåm ñaëc bieät hôn. “Tuaàn marketing, vôùi muïc tieâu gia taêng chöông trình 20/10, Mua haøng Vaøng” ñöôïc toå chöùc ñònh kyø 2 soá löôïng giao dòch treân Chôï, boä cuøng Dong A Bank, Quaø taëng tuaàn 1 laàn vôùi hình thöùc ñaáu giaù phaän cuõng mong muoán moät söï Doanh nhaân 13/10 vaø Phuï nöõ saûn phaåm khôûi ñieåm10k, böôùc gaén keát toát giöõa caùc phoøng ban VN 20/10, Ñaêng kyù thaønh vieân, giaù 1k. Soá löôïng saûn phaåm ñaáu töø vieäc tö vaán baùn haøng, tö vaán Sieâu ñaáu giaù… giaù ñeán caû ngaøn saûn phaåm vaø mua haøng, hoùa ñôn, thanh toùan, toång giaù trò leân ñeán 500 trieäu. vaän chuyeån… ñeå chaát löôïng dòch Trong quyù 4, vôùi muïc tieâu naâng Chöông trình naøy ñöôïc hôïp taùc vuï cuûa ChôïÑieänTöû chuyeân cao soá löôïng thaønh vieân ñaêng kyù giöõa ChôïÑieänTöû vaø caùc ñoái taùc nghieäp hôn, ñeå xöùng taàm laø môùi, boä phaän marketing toå chöùc lôùn coù nhu caàu quaûng baù thöông moät Ebay Vieät Nam chöông trình “ñaêng kyù thaønh hieäu. Ngaân saùch cho chöông VaânDTT support@chodientu.vn
 • 7. 8 TINH TIN Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 KEÁ TOAÙN - HAØNH CHÍNH NHAÂN SÖÏ T haùng 10, VPÑD chaøo ñoùn theâm 6 nhaân söï Cô sôû vaät chaát ñöôïc ñaàu tö naâng caáp, VPÑD ñaõ thuoäc boä phaän phaùt trieån thò tröôøng: mua saém theâm maùy chaám coâng, baøn gheá, maùy vi SônVTB, MinhTL, LongQC, NghiTQ, tính, laép vaùch ngaên, … Mong raèng vôùi moâi tröôøng HaïPLT, SangHTT. Moâ hình coäng taùc vieân baét laøm vieäc naøy caùc nhaân söï seõ mang veà keát quaû ñaàu trieån khai. Böôùc ñaàu ñaõ coù khoaûng 10 laøm vieäc toát nhaát. thaønh vieân kyù thoûa thuaän hôïp taùc. Haàu heát caùc baïn laøm vieäc troâng raát naêng ñoäng. Ñeå ñaùp öùng Veà keá toaùn, Hoùa ñôn phaùt sinh taïi Chodientu nhu caàu coâng vieäc, hieän VP ñang coù nhu caàu GDV caäp nhaät chaäm vaø chöa linh hoaït neân qui tuyeån theâm 3 vò trí NV kinh doanh, 2 vò trí NV trình thu chi hoä chodientu chöa toát gaây phieàn phaùt trieån thò tröôøng. loøng ôû ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn ThuTTA BOÄ PHAÄN GIAO DÒCH K eå töø khi phieân baûn môùi ra maét, vieäc chaêm ngöôøi baùn. soùc khaùch haøng cuûa boä phaän GDV taïi Tp. Trong ñieàu kieän cheá ñoä töï ñoäng ñaêng laïi ñaõ gôû HCM ñaõ thuaän lôïi hôn khaù nhieàu. So vôùi boû, BP GDV Tp.HCM seõ noå löïc laøm vieäc saâu saùt tröôùc, soá NBTX duy trì vaø tích cöïc baùn haøng vaãn vôùi töøng ngöôøi baùn beân caïnh tö vaán ñeå ngöôøi baùn chieám tyû leä töông ñoái cao. Tuy nhieân, nhieàu khai thaùc ñöôïc caùc tieän ích môùi cuûa chôï. Vieäc khaùch haøng maûng thôøi trang vaãn phaûn hoài khoù phoái hôïp vôùi caùc boä phaän lieân quan nhö baùn do chôï hieän chæ cho pheùp ñaêng töøng SP moät Marketing, PTTT, nhaäp lieäu cuõng caàn trao chuoát trong khi maët haøng thôøi trang khaù ña daïng vaø hôn nöõa ñeå chôï thöïc söï coù nhöõng ngöôøi baùn vaø lieân tuïc coù haøng môùi. Soá löôïng ngöôøi mua mua saûn phaåm thöïc söï chaát löôïng. haøng ngöôøi baùn taïi Tp. HCM khoâng nhieàu neân Phi TVD cuõng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng tích cöïc cuûa BOÄ PHAÄN KINH DOANH BOÄ PHAÄN PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG Ñ aàu thaùng 9, phoøng kinh doanh ñi aên “thòt caày” vaø haäu quaû laø thaùng 9 vieäc kinh doanh khoâng may maén chuùt naøo ^_^ Ngoøai nhöõng lyù do khaùch quan vaø chuû quan, vieäc kinh doanh gian haøng chuyeân nghieäp treân ChôïÑieänTöû cuõng gaëp nhieàu khoù khaên. Nhieàu doanh nghieäp ñaõ laøm gian haøng cô baûn khi môøi GHCN thì baûo khoâng thaønh coâng, khoâng baùn ñöôïc haøng. Neáu laøm GHCN vôùi muïc ñích quaûng caùo thöông hieäu thì saûn phaåm laïi baét buoäc nhaäp giaù, maø nhö vaäy thì maát coâng phaûi update thöôøng xuyeân….(thoâng tin töø khaùch haøng) Thaùng 9 khoâng thaønh coâng vôùi phoøng kinh doanh, HuyDC bò phaït 100% löông cô baûn vaø phuï caáp. T Thaät laø moät tin ñaùng buoàn. Vôùi tinh thaàn caùi khoù haùng 9 cuõng laø thaùng khoâng toát cuûa boä phaän loù caùi khoân, gian nguy khoâng naûn loøng, thaùng 10 PTTT HCM, maëc duø chæ coøn thieáu 4 DN nöõa vaø nhöõng thaùng cuoái naêm, phoøng kinh doanh ñaõ laø caùc baïn ñaït chæ tieâu ñeà ra, tuy nhieân so coù nhöõng keá hoaïch thieát thöïc ñeå gia taêng doanh vôùi moïi thaùng ñeàu vöôït thì thaùng 9 ñöïoc coi laø soá. Vieäc tuyeån theâm 2 nhaân vieân kinh doanh “thaùng thaát baïi”. Buø laïi caùc baïn saûn phaåm raát trong thaùng 10 vôùi söï ñaøo taïo baøi baûn, phoøng tích cöïc neân thaùng naøo caùc baïn cuõng vöôït chæ kinh doanh hi voïng seõ coù nhöõng böôùc tieán môùi tieâu saûn phaåm ít nhaát laø 5-10%. Baét ñaàu töø thaùng trong nhöõng thaùng cuoái naêm. 10, Boä phaän PTTT HCM ñaõ raùo rieát tuyeån coäng taùc vieân ñeå træeân khai vaø aùp duïng thí nghieäm moâ Vieäc kinh doanh GHCN treân CÑT ngoøai vieäc noã hình Coäng taùc vieân. Vôùi moãi nhaân vieân PTTT seõ löïc cuûa caùc caù nhaân, phoøng kinh doanh cuõng coù 5 coäng taùc vieân vaø seõ eùp chæ tieâu doanh soá cuûa mong muoán coù nhöõng chính saùch thay ñoåi töø ban coäng taùc vieân treân ñaàu nhoùm tröôûng. Vôùi moâ hình laõnh ñaïo trong quy cheá kinh doanh vaø nhöõng tính ñoù, hy voïng noù seõ laø moät luoàng gioù môùi thuùc ñaåy naêng thay ñoåi môùi hoã trôï toát hôn vaø hieäu quaû hôn nhanh thò tröôøng HCM. cho doanh nghieäp tham gia GHCN. HöôøngNT support@chodientu.vn
 • 8. TINH BAÛNG 9 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 T haùng 10, thaùng cuûa nhöõng söï kieän lôùn: 998 naêm Thaêng Long – Haø Noäi (10/10), Ngaøy Phuï nöõ Vieät Nam (20/10) vaø cuûa muøa cöôùi. Nhöng khoâng vì nhöõng söï kieän ñoù maø chuùng ta boû queân nhöõng söï kieän chaúng nhoû tí naøo ñang dieãn ra töøng ngaøy taïi PS. Vaø Thöôûng – Phaït chính laø haønh ñoäng ghi nhaän nhöõng söï kieän “nhoû nhö con voi” veà thaønh tích vaø vi phaïm taïi PeaceSoft thaùng 10. THÖÔÛNG Ai cuõng baûo ai coá gaéng tí nöõa cho ngaøy chò em 20/10 vaø cho caùi ngaøy maø moät soá nhaân chui ñaàu vaøo roï, boû tay vaøo coøng (cöôùi) :D, nhöng chæ duy nhaát Ñoã Thò Bích Nga (PTTT – Haø Noäi) (aûnh) ñöôïc thöôûng. Maëc duø khoâng hoaøn thaønh chæ tieâu ñeà ra nhöng Nga laïi xuaát saéc trong vieäc thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa Gian haøng chuyeân nghieäp. Chính vì yeáu toá ñoù NgaÑTB ñaõ laø ngöôøi duy nhaát nhaän thöôûng cuûa thaùng naøy. Xin chuùc möøng cho NgaÑBT xinh ñeïp vaø hy voïng thaùng sau seõ coù nhieàu ngöôøi hôn ñöôïc loït vaøo trang baùo ñaày khoù tính vaø vinh döï naøy. Neáu thaùng 8 laø thaùng caùc nhaân söï leân trang thöôûng raát nhieàu vì caùc thaønh tích ñaït ñöôïc thì thaùng 9 laïi laø thaùng coù nhieàu PHAÏT nhaân söï bò phaït nhaát. Töø “laõnh ñaïo caáp cao” ñeán “daân thöôøng”, neáu khoâng hoaøn thaønh chæ tieâu coâng vieäc ñeà ra, vaãn bò aùn phaït “sôø gaùy”. TAÏI HAØ NOÄI: nhòp vôùi caùch laøm vieäc taïi ñöôïc vieäc coù teân trong Tinh Toâi coøn nhôù trong tinh baùo soâ 3 PeaceSoft vaø chuùng ta mong seõ baûng Phaït cuûa thaùng naøy. Cuõng TGÑ Nguyeãn Hoaø Bình ñaõ töï thaáy anh treân Tinh baûng thaùng thoâng caûm do nhaø ôû xa, vaø phaït 100% löông TN cuûa mình vì naøy nhöng khoâng phaûi laø cuûa LongLÑH phaûi ñi khoaûng 1 tieáng Seáp thaáy raèng mình phaûi chòu muïc phaït maø laø muïc Thöôûng. môùi coù theå ñeán VP laøm vieäc traùch nhieäm veà vieäc khoâng ñöôïc, chö keå ñöôøng HCM luoân thaønh coâng cuûa PST thì chæ sau luoân trong tình traïng keït xe. Tuy 2 thaùng, HöôngDL – PTGÑ cuõng VP HCM: nhieân, vôùi 397 phuùt ñi muoän, töï ñöa ra aùn phaït cho mình vôùi Chaúng keùm caïnh Haø Noäi, Vaên LongLÑH vaãn bò ThöTA quy ra vieäc höôûng 73% löông TN do boä phoøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh thoùc ñeå phaït. phaän PTTT chò tröïc tieáp quaûn lyù cuõng maïnh tay khoâng keùm vôùi khoâng ñaït chæ tieâu ñeà ra. nhöõng ngöôøi khoâng ñaït chæ tieâu HuyDC: Khoâng coù gì laø khoù hoaëc vi phaïm noäi quy. Moät vaøi töôûng töôïng, nhöng thaät khoù tin TuùTA: Nhö moät thoùi quen öa göông maët ñieån hình: khi anh HuyDC bò phaït tôùi thích: Show haøng treân Tinh baùo Seáp HöôøngNT: 8% löông traùch 1.787.000 VND. Nguyeân do laø :D, thaùng naøy, TuùTA raát chòu nhieäm cho vieäc Vaên phoøng Hoà Boä phaän kinh doanh chæ ñaït khoù ñi laøm muoän. Coâng ty Chí Minh khoâng ñaït chæ tieâu 43% doanh soá, coøn anh HuyDC khoâng khuyeán khích, nhöng thaùng. Thaät theâ thaûm cho nöõ thì ñi muoän 186 phuùt vaø 2 laàn luoân ghi nhaän nhöõng ngöôøi nhö töôùng göông maãu cuûa chuùng ta. queân check-in. TuùTA. Vaø söï ghi nhaän ñoù ñöôïc LongLÑH: Ñöùng ñaàu veà thôøi gian Hy voïng thaùng sau caû Haø Noäi vaø quy ra thoùc baèng möùc phaït: ñi muoän, luoân hoái haû khi ñeán VP. Hoà Chí Minh seõ vöôït caùc chæ 701.389 VND. Hy voïng trong cty cuøng vôùi oå baùnh mì treân tay, tieâu vaø PS troïn nieàm vui. thaùng 10 naøy, Tuù TA seõ quen nhöng anh vaãn khoâng theå traùnh ThuïcND support@chodientu.vn
 • 9. 10 GÖÔNG MAËT MÔÙI Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 GÖÔNG MAËT MÔÙI HAØ NOÄI Thaùng 09 vaø 10, Haø Noäi coù theâm 5 nhaân TRÌNH THÒ PHÖÔNG HIEÀN söï môùi. Ban Giaùm ñoác kyø voïng 5 vò trí Sinh nhaät: 02/09/1984 naøy seõ thoåi luoàng gioù môùi vaøo caùc hoaït Boä phaän: Marketing ñoäng cuûa Coâng ty noùi chung vaø hoaït ñoäng Kinh nghieäm: Laøm Phoùng vieân, bieân taäp vieân Ban cuûa boä phaän noùi rieâng. Chuùc “nhöõng Ñoái ngoaøi, Ñaøi Truyeàn ngöôøi baïn môùi ñeán” seõ goùp theâm nhieàu hình Vieät Nam, ñieàu phoái nieàm vui, nuï cöôøi vaø thaønh coâng cuûa vieân söï kieän ôû Vinasa. Sôû thích: Thích muøa ñoâng, PeaceSoft. thích maøu hoàng, hoa NGUYEÃN ÑÖÙC THUÏC höôùng döông vaø Tilip Sôû gheùt: Gheùt möa phuøn Sinh nhaät: 20/10/1984 vaø nhöõng loaøi khoâng chaân. Boä phaän: PR Kinh nghieäm: Toaøn kinh qua nhöõng vieäc maø nghieäm NGUYEÃN XUAÂN HÖNG laïi thaáy kinh. Sôû thích: Gaùi ñeïp, röôïu Sinh nhaät: 27/07/1985 ngon, Cafeù Index…. Boä phaän: Phoøng kyõ thuaät, Sôû gheùt: Veà nhaø luùc 3h vò trí Quaûn trò heä thoáng saùng maø cöûa coång bò khoùa Kinh nghieäm: Môùi chuyeån baèng oáng khoùa khaùc. töø EVNTelecom qua, ñaõ laøm ñöôïc gaàn 2 naêm. Sôû thích: Game, du lòch TRAÀN ÑAÊNG NGHÓA Sôû gheùt: Nhìn gì cuõng thaáy yeâu neân chöa thaáy gheùt gì. Sinh nhaät: 18/05/1983 Boä phaän: Marketing Kinh nghieäm: Nhieàu loaïi kinh nghieäm, nhöng thích TRAÀN BAÙ HOAØNG LONG nhaát laø kinh nghieäm ñi ñeâm bò caûnh saùt cô ñoäng Sinh nhaät: 15/11/1985 baét maø khoâng maát tieàn. Boä phaän: Döï aùn 4mua.vn Sôû thích: Xem baïn beø coù Kinh nghieäm: Em ñi laøm ñöùa naøo maéc vaøi loãi nho laân ñaàu tieân neân cuõng nhoû vôùi mình roài giaû vôø daèn chöa coù kinh nghieäâm gì. vaët noù cho noù phaûi thoän Sôû thích: Nghe nhaïc , du maët ra moät caùch khoå sôû. lòch vaø shopping ... Sôû gheùt: Sôû gheùt thì nhieàu, Sôû gheùt: Bò ngöôøi khaùc nhöng gheùt taát nhöõng caùi noùi doái mình , gheùt laøm gì gì nhaït nhaït, khoâng coù coù maø mình khoâng thích. caù tính khoâng coù say meâ. ThuïcND support@chodientu.vn
 • 10. GÖÔNG MAËT MÔÙI 11 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 TP. HOÀ CHÍ MINH Moät ngaøy ñaàu thaùng 10. khi ñeán vaên phoøng laøm vieäc thì thaáy raát nhieàu ngöôøi ñöùng tröôùc coång. Cöù ngôõ laø khaùch haøng, khi hoûi ra thì môùi hay laø thaønh vieân phoøng PTTT. Thaùng 10 naøy boä phaän PTTT gia taêng theâm ñeán 6 baïn môùi, chuùng ta cuøng ñieåm maët sô qua nheù PHAN LEÂ TRUÙC HAÏ: 21 VUÕ TRÖÔØNG BAÛO SÔN: tuoåi, vöøa toát nghieäp. Baïn Sinh 14/10/1984, thaùng aáy laø ngöôøi con sinh ra taïi naøy cuõng laø sinh nhaät cuûa Mieàn Taây soâng nöôùc. Caùc baïn aáy nheù. Sôû thích cuûa baïn coù dòp gheù thaêm queâ Sôn laø aâm nhaïc, ñaëc bieät laø höông Haï nheù. rock. Sôn töï thuù laø coøn ñoäc thaân, cuõng chöa coù ngöôøi “Goø Coâng coù bieån Taân yeâu (nhöng laïi baûo laâu laâu Thaønh xaïo tí) neân khoâng bieát laø coù Coù laêng Tröông Ñònh, coù hay chöa nöõa. Chaéc laïi caàu Sôn Qui” phaûi nhôø caùc baïn GDV kieåm chöùng giuùp vuï naøy. Haï yeâu thích coâng vieäc tö vaán, chaêm soùc khaùch Trong coâng vieäc, vôùi kinh nghieäm laøm kinh haøng. Haï mong muoán sau naøy ñöôïc chuyeån qua doanh, Sôn tin töôûng raèng seõ laøm toát coâng vieäc ôû coâng vieäc theo sôû thích. maûng PTTT taïi PS. TRAÀN LEÂ MINH: Sinh naêm 1982, cuõng laø thaønh vieân cuûa gia ñình chuùng ta töø TRAÀN QUOÁC NGHI: Sinh ñaàu thaùng 10 naøy. Minh naêm 1982, Thaønh vieân duy chia seû: Ngaøy ñaàu tieân laøm nhaát trong ñôït naøy ñaõ coù vieäc ôû peacesoft mình raát gia ñình. Nghi vöøa coù moät vui vì mình ñaõ coù nhöõng naøng coâng chuùa raát xinh. ñoàng nghieäp thaät vui tính Nieàm vui cuûa Nghi baây giôø vaø thaân thieän. Ñoïc saùch, laø coâng vieäc vaø gia ñình. aâm nhaïc vaø du lòch laø Muïc tieâu khi tham gia PS, nhöõng sôû thích cuûa mình. Nghi mong muoán coù moät Minh raát thich nhöõng baûn coâng vieäc oån ñònh ñeå laø tình ca ñöôïc saùng taùc tröôùc naêm 1975. Nhöng ñieåm töïa cho gia ñình nhoû nhöõng luùc caêng thaúng thì mình laïi thích nghe cuûa mình. nhaïc dance. Laø daân CNTT neân Minh cuõng coù kieán thöùc vaø kinh nghieäm veà TMÑT, Minh hy voïng raèng vôùi kinh nghieäm vaø khaû naêng cuûa mình, Minh seõ laøm toát coâng vieäc taïi PS. Laâu daøi mình HOÀ THÒ THU SANG, ñònh höôùng seõ theo ngaønh PR vaø mong muoán naêm phoøng PTTT: Sinh naêm 30 tuoåi laø seõ giaùm ñoác PR. Chuùng ta chaøo möøng 1986 nhöng troâng coâ naøng Minh tham gia ñaïi gia ñình PS nheù. chöõng chaïc chöù khoâng gioáng caùc naøng GDV chuùt Vaø vôùi QUANG CAÅM LONG naøo. Laø con gaùi cuûa ñaát voõ sinh naêm 1986, laø moät Bình Ñònh, baïn naøo nghe ngöôøi yeâu thích theå thao, caâu naøy chöa nhæ “Ai veà boùng chuyeàn, boùng ñaù laø Bình Ñònh maø coi,. Con moân theå thao yeâu thích gaùi Bình Ñònh caàm roi nhaát cuûa baïn aáy. Ngoøai theå ñaùnh choàng!” Laøm quen thao thì Long coøn iu aên vôùi Thu Sang ñeå bieát con nhaäu nöõa. Baïn naøo pro gaùi Bình Ñònh theá naøo nheù ^_^. trong lónh vöïc naøy thì hoâm VaânDTT naøo coù cô hoäi thöû xem ai guïc tröôùc nheù. support@chodientu.vn
 • 11. 12 ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 TRUNG TAÂM TMÑT QUOÁC TEÁ VAØ SÖÏ KYØ VOÏNG CUÛA TMÑT VIEÄT NAM Laø thaønh vieân heát söùc ñaëc bieät cuûa Coâng ty, anh Rick Rodgers hieän ñang ñaûm traùch Giaùm ñoác Trung taâm thöông maïi Quoác teá (Cross Border Trade – CBT). Nhaân dòp Tinh baùo soá naøy, PhiTVÑ ñaõ coù cuoäc phoûng vaán anh Rick veà Trung taâm CBT ñang ñöôïc coâng ty gaáp ruùt hoaøn thieän naøy. Thöïc hieän: Ñình Phi PV: Hi anh Rick, raát vui ñöôïc theå cho bieát CBT seõ hoaït ñoäng troø chuyeän vôùi anh veà CBT. nhö theá naøo? Tröôùc heát, anh coù theå giôùi thieäu ñoâi neùt veà CBT? Rick: Khi ra maét, ngöôøi mua Rick Rodgers coù theå deã daøng ñaët mua haøng töø PV: Vaâng, caùi naøy trao ñoåi Rick: CBT laø saûn phaåm hôïp eBay.com (eBay Myõ) thoâng qua rieâng vôùi anh, em chæ caàn cafeù taùc giöõa ChôïÑieänTöû chuùng ta vaø ebay.chodientu.vn. Heä thoáng laø okie thoâi. Trôû laïi vôùi CBT, eBay nhaèm keát noái coäng ñoàng cuûa chuùng ta seõ lieân keát vôùi vaäy muïc tieâu trong thôøi gian ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn taïi Vieät eBay ñeå caùc maët haøng naøy luoân tôùi cuûa CBT? Nam ra khaép theá giôùi. Chuùng ta saün coù taïi ebay.chodientu.vn. seõ ra maét phieân baûn cho pheùp Sau khi ngöôøi mua ñaët leänh mua Rick: Toái thieåu CBT cuõng ngöôøi mua (taïi VN) ñaët haøng vaøo haøng, heä thoáng seõ daãn ñeán phaûi laø trung taâm nhaäp khaåu cuoái naêm nay, phieân baûn daønh NgaânLöôïng.vn ñeå ngöôøi mua haøng ñaàu caùc maët haøng ñieän töû cho ngöôøi baùn döï kieán seõ ra maét thanh toaùn. Caùc khaâu coøn laïi, tieâu duøng vaø thôøi trang taïi Vieät vaøo ñaàu naêm tôùi. Trung taâm naøy nhö ñaõ ñeà caäp, chuùng ta seõ thay Nam. seõ daàn môû roäng ñeán coäng ñoàng maët ngöôøi mua ñaûm traùch. ngöôøi mua ngöôøi baùn khaép nôi Trong voøng 2 tuaàn, ngöôøi mua PV: Vaø caâu hoûi cuoái cuøng. Tieán treân theá giôùi. seõ nhaän ñöôïc moùn haøng vôùi chi ñoä chuaån bò ñeå ra maét CBT nhö phí heát söùc caïnh tranh. theá naøo roài anh? PV: Vaäy coäng ñoàng ngöôøi duøng taïi Vieät Nam seõ ñöôïc lôïi gì töø PV: Ñöôïc bieát Trung taâm CBT seõ Rick: Chuùng ta ñang trong söï hôïp taùc naøy? ñaët truï sôû taïi VPÑD Tp. HCM. giai ñoaïn cuoái cuøng ñeå test saûn Anh coù theå chia seõ theâm moät phaåm. Hieän cuõng ñaõ coù moät soá Rick: CBT seõ mang laïi cô hoäi soá thoâng tin veà Trung taâm naøy ñoái taùc chuùng ta ñang tieáp tuïc mua haøng vôùi haøng traêm trieäu seõ ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo? thöông thaûo. Vaãn caàn theâm thôøi maët haøng ñeå löïa choïn cuøng haøng gian ñeå chuùng ta chaéc chaén coù trieäu ngöôøi baùn taïi “sieâu thò Rick: Trung taâm CBT seõ coù 3 ñöôïc söï hôïp taùc toát nhaát coù theå khoång loà eBay”. Ñaây thöïc söï laø maûng hoaït ñoäng chính: market- ñöôïc. Tieán ñoä nhìn chung laø toát moät traõi nghieäm mua baùn heát ing, chuyeån phaùt vaø dòch vuï vaø CBT seõ nhanh choùng ra maét söùc thuù vò. Hôn nöõa, caùc khaâu khaùch haøng. Hieän ñang laø giaùm trong thôøi gian tôùi. nhö thanh toaùn vaø chuyeån phaùt ñoác chuyeån phaùt taïi Haø Noäi vaø chuùng ta cuõng hoã trôï hoaøn toaøn. anh vaãn ñang chieâu moä vò trí naøy Raát caûm ôn anh Rick ñaõ tham Ñieàu naøy coù nghóa, haàu heát caùc taïi Tp. HCM. Trong thôøi gian tôùi gia cuoäc phoûng vaán. Hy voïng trôû ngaïi chính maø coäng ñoàng anh seõ tieáp tuïc hoaøn thieän khung raèng CBT seõ gaët haùi nhieàu ngöôøi Vieät gaëp phaûi khi giao dòch nhaân söï boä phaän marketing vaø thaønh coâng vaø mang laïi thaät quoác teá ñaõ ñöôïc chuùng ta gôõ boû. dòch vuï khaùch haøng. Ah, neáu em nhieàu $$$ cho Coâng ty trong bieát ai phuø hôïp vôùi caùc vò trí naøy töông lai :D. PV: Thaät tuyeät. Vaäy, anh coù thì giôùi thieäu anh nheù ; ) support@chodientu.vn
 • 12. ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO 13 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 THÒ TRÖÔØNG TP HCM VAØ COÂNG CUOÄC KHAI THAÙC CUÛA CHÔÏÑIEÄNTÖÛ Thaéng ÑT TP HCM ñöôïc bieát ñeán laø moät thaønh phoá naêng ñoäng baäc nhaát. Tuy nhieân CÑT trong HCM vaãn chöa ñöôc ngöôøi daân ôû ñaây bieát ñeán nhieàu laém, ñaëc bieät laø cö Chaøo chò, ñöôïc bieát chò nhaän daân maïng. Vôùi muïc tieâu cuûa vì toâi hieåu raèng boä phaän PTTT nhieäm vuï vaøo TPHCM trong khi ban laõnh ñaïo coâng ty trong seõ laø moät maáu choát quan troïng VP ñang khoù khaên veà moïi maët, ñeå phaùt trieån. Hoï laø ngöôøi tröïc naêm 2008, nöûa ñaàu naêm vaäy chò ñaõ coù nhöõng böôùc caûi tieáp gaëp, tieáp xuùc vôùi khaùch toå nhö theá naøo ñeå coù ñöôïc 1 VP 2009 seõ phaán ñaáu ñeå CÑT laø haøng ngay luùc ban ñaàu vaø chính HCM oån ñònh nhö hieän taïi? moät trong nhöõng website hoï laø ngöôøi taïo thieän caûm toát ñöôïc öa thích taïi thò tröôøng cho khaùch haøng. Vì theá toâi Noùi laø oån ñònh thì quaû thöïc toâi naøy. Sau ñaây laø cuoäc trao quyeát ñònh seõ baét ñaàu vôùi boä khoâng daùm nhaän, vì hieän taïi phaän PTTT vaø yeâu caàu caùc nhaân ñoåi cuûa phoùng vieân Tinh baùo vaên phoøng vaãn coøn nhieàu khoù vieân PTTT khi ñi gaëp khaùch khaên vaø vôùi muïc ñích laø CÑT seõ vôùi chò Nguyeãn Thò Höôøng - haøng cho toâi ñi cuøng ñeå hieåu trôû thaønh moät trong nhöõng Tröôûng VP ñaïi dieän veà ñònh taâm lyù khaùch haøng trong HCM website TMÑT haøng ñaàu taïi thò höôùng phaùt træeân cho chi vaø cuõng laø hieåu ñöôïc nhaân vieân tröôøng naøy vaãn chöa ñaït ñöôïc. nhaùnh HCM vaø nhöõng kyø trao ñoåi gì vôùi khaùch. Nhöng khi nhaän trao ñoåi cuûa Qua quaù trình tìm hieåu vaø ñi vôùi voïng ñaït ñöôïc Höông DL –PTGÑ veà vieäc vaøo 4 baïn PTTT toâi nhaän thaáy, do laøm vieäc trong chi nhaùnh HCM caùc baïn bò eùp chæ tieâu neân caùc moät thôøi gian, toâi ñaõ caân nhaéc baïn chæ chaêm chaêm “löøa khaùch raát nhieàu, caân nhaéc ôû ñaây haøng” ñeå sao cho hoï kyù thoaû khoâng phaûi laø caùi ñöôïc vaø caùi thuaän hôïp taùc vôùi mình maø maát maø laø toâi seõ laøm ñöôïc gì ñeå khoâng höôùng daãn khaùch moät theå hieän mình vaø ñaùp laïi loøng caùch caån thaän, tyû mæ ñeå khaùch tin cuûa ban laõnh ñaïo. haøng hieåu lôïi ích maø TMÑT hay Khi toâi vaøo trong naøy nhaän CÑT mang laïi cho hoï laø gì? coâng taùc, luùc ñoù VP CÑT taïi Chính vì theá daãn ñeán vieäc chaát HCM ñaõ chuyeån ñòa ñieåm môùi, löôïng cuûa ngöôøi baùn raát thaáp khang trang hôn choã cuõ raát vaø seõ raát vaát vaû cho boä phaän nhieàu. Luùc ñoù chæ coù 8 ngöôøi GDV khi chaêm soùc khaùch laøm vieäc. Sau 2 ngaøy daønh thôøi haøng, bôûi hoï seõ khoâng hieåu gì gian tìm hieåu coâng vieäc moïi veà caùi maø GDV ñang noùi, töø ñoù ngöôøi ñang laøm laø gì, ñöôøng daãn ñeán taâm lyù chaùn naûn vaø höôùng ra sao, ñeå tìm ra moät muoán boû chôï. giaûi phaùp toát nhaát. Moät thöïc teá nöõa caàn phaûi thuùc Coâng vieäc baét ñaàu cuûa toâi laø ñaåy ñoù laø ngöôøi baùn trong HCM hoïp caùc tröôûng boä phaän laïi vaø hoï ñaõ quen vôùi vieäc baùn haøng tìm hieåu tình hình, lyù do taïi sao treân dieãn ñaøn, nhanh goïn, chæ nhaân söï laïi cöù vaøo ra lieân tuïc caàn moät thao taùc hoï coù theå up maø khoâng coù yeáu toá oån ñònh ñeå moät loaït saûn phaåm môùi veà leân phaùt trieån. Ñieàu maø toâi quan ñeå cho thaønh vieân cuûa trang ñoù taâm nhaát ñoù laø boä phaän PTTT, xem vaø contact vôùi hoï mua support@chodientu.vn
 • 13. 14 ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 haøng. Bôûi hoï chæ caàn dieãn ñaøn hieåu hôn veà CÑT. coù support kyõ thuaät nhö ôû Haø nhö moät nôi quaûng baù saûn Qua ñoù, nhöõng nhaân söï naøo Noäi, vôùi moät trình ñoä a bôø côø veà phaåm cho hoï coøn moïi giao dòch naém toát tình hình, seõ ñaøo taïo vaø coâng ngheä thoâng tin nhö toâi vaø vaãn thöôøgn laø tröïc tieáp. “Toâi höôùng daãn ñeå laøm vieäc toát hôn, nhieàu nhaân söï ôû ñaây, quaû laø xem haøng cuûa baïn vaø seõ ñeán nhöõng nhaân söï naøo yeáu keùm seõ moät khoù khaên. Chuùng toâi cöûa haøng cuûa baïn ñeå mua haøng cho nghæ ñeå thay theá moät nhaân thöôøng treâu ñuøa vôùi nhau “ÔÛ vaên vaø traû tieàn”. Nhöng CÑT laïi söï khaùc coù chaát löôïng hôn vaø phoøng CÑT HCM thì nhaân vieân khoâng theå laøm theá ñöôïc, vì moãi taâm huyeát hôn ngay töø buoåi ñaàu. naøo cuõng laø kyõ thuaät heát”. moät moùn haøng khaùch haøng seõ Töø ñoù ñeán nay, VP vaãn ñang Cuõng coù luùc caûm thaáy khaù naûn, phaûi laøm laïi thao taùc, nhö vaây trong quaù trình môû roäng vaø phaùt nhöng caùi ñoù chæ laø thoaûng qua, hoï thaáy maát thôøi gian maø hieäu trieån. Hieän nay nhaân söï chính vì tröôùc khi ñi toâi ñaõ xaùc ñònh quaû ñem veà laïi khoâng cao nhö thöùc trong HCM ñaõ ñaït con soá tröôùc nhöõng khoù khaên maø mình moät soá dieãn ñaøn khaùc. Moät ñieàu 25 nhaân söï vaø soá löôïng coäng taùc phaûi vöôït qua. Duø ít hay nhieàu nöõa, ngöôøi TP HCM raát khaùc vieân laøm maûng PTTT cuõng thì ñoù cuõng laø nhöõng thöû thaùch ngöôøi HN. Vôùi nhòp soáng hoái haû khoaûng 20 ngöôøi. Vôùi hy voïng treân böôùc ñöôøng toâi ñi. Toâi vaãn cuûa moät thaønh phoá phaùt trieån heát thaùng 12, soá löôïng DN vaø soá luoân taâm nieäm moät caâu “Ñöôøng nhaát nöôùc naøy, hoï coù thoùi quen löôïng saûn phaåm treân saøn, chæ ñi khoâng traûi hoa hoàng” neân duø laøm caùi gì cuõng caàn nhanh tieâu kinh doanh seõ vöôït thò ñoâi luùc coù khoù khaên naûn trí vaø choùng, ñôn giaûn,… Ngay caû vieäc tröôøng HN. thaäm chí coù luùc toâi coù suy nghó xem xeùt caùc website baùn haøng muoán döøng laïi nhöng roài toâi laïi cuûa HN vaø HCM cuõng nhaän roõ Nhöõng khoù khaên ban ñaàu coù khoâng theå laøm theá bôûi nhö theá ñieàu ñoù. Neáu ngöôøi HN tæ mæ, laøm chò naûn chí khoâng? ñoäng toâi ñaõ phuï loøng tin cuûa laõnh ñaïo mieâu taû saûn phaåm sao cho haáp löïc naøo ñaõ giuùp chò vöôït qua? vaø phuï caû loøng tin cuûa chính daãn vaø ñeïp thì caùc site baùn mình. Vì theá quyeát taâm laïi troãi haøng trong HCM naøy chæ caàn Khoù khaên lôùn nhaát vôùi toâi daäy vaø toâi caàn phaûi laøm vieäc, ñöa hình aûnh vaø giaù (vì hoï chæ khoâng phaûi laø coâng vieäc maø ñoù caàn phaûi suy nghó, traên trôû hôn coù moät muïc ñích laø quaûng baù laø thoùi quen cuûa mình. Moät nöõa ñeå laøm sao ñaåy nhanh ñöïôc saûn phaåm chöù khoâng phaûi baùn mình trong caên nhaø thaät lôùn vaø tieán ñoä hoaøn thaønh coâng vieäc. haøng theo hình thöùc TMÑT), moãi khi buoåi toái veà toâi laïi caûm Moät ñoäng löïc raát lôùn ñeå toâi vöôït ñieàu ñoù laø moät khoù khaên raát lôùn giaùc raát coâ ñôn vaø laïc loõng, caùc qua ñoù chính laø tình caûm cuûa cho boä phaän PTTT vaø nhaäp lieäu moùn aên thì khoâng phuø hôïp,.. caùc nhaân söï trong naøy daønh cho khi tieâu chí ñoøi hoûi chaát löôïng Nhöng roài daàn daàn noù thaønh toâi. Toâi khaù noùng tính nhöng saûn phaåm treân saøn. quen vaø toâi baét ñaàu caûm thaáy khoâng phaûi vì toâi noùng tính maø Qua nhöõng laàn tieáp xuùc vaø tìm thaân thieän vôùi noù nhieàu hôn. nhaân söï trong naøy thuø gheùt toâi. hieåu, toâi quyeát ñònh hoïp toaøn Beân caïnh ñoù laø thôøi gian ñaàu, Hoï hieåu nhöõng ñieàu toâi ñang theå nhaân vieân trong HCM ñeå coâng vieäc khoâng troâi cho laém, laøm laø cuøng mong muoán cho cho caùc baïn baøy toû taâm tö suy toâi chöa naém vöõng ñöôïc taâm lyù CÑT toát leân, mong hoï laøm vieäc nghó cuûa mình. Toâi vaãn noùi vôùi cuûa nhaân söï ôû ñaây, chöa thöïc söï toát hôn vaø chuyeân nghieäp hôn, caùc baïn ñaây laø moät cuoäc trao hieåu thò tröôøng trong naøy. Tuyeån coù traùch nhieäm hôn vôùi coâng ñoåi chöù khoâng phaûi cuoäc hoïp ñeå duïng nhaân söï ñeå phaùt trieån thì vieäc maø hoï ñang ñaûm traùch. trì trích hay traùch maéng ai caû. tuyeån maõi khoâng ñöïôc maø neáu Moät ñoäng löïc khaùc cuõng khoâng Chuùng ta coù theå noùi taát caû khoâng coù nhaân söï toát thì khoâng keùm phaàn quan troïng chính laø nhöõng gì chuùng ta nghó ñeå laøm theå laøm ñöôïc gì, moät mình toâi söï tin töôûng vaø uûng hoä töø ban sao toâi cuøng vôùi taát caû caùc baïn vaø moät soá baïn nhaân söï chuû choát laõnh ñaïo daønh cho toâi. Vôùi moãi ôû ñaây ñöa CÑT trôû thaønh trang trong naøy duø coù taâm huyeát moät quyeát ñònh, moät chính saùch, web ñöôïc öa thích nhaát taïi HCM nhöng cuõng seõ khoâng theå ñaït moät yù kieán ñöôïc ñöa ra ñeàu ñöôïc vaø muïc tieâu tröôùc maét laø ñaït ñöôïc chæ tieâu ñeà ra. laõnh ñaïo cuøng nghieân cöùu vaø chæ ñöôïc baèng hoaëc vöôït thò tröôøng Moïi ñieàu kieän veà cuoäc soáng vaät baûo raát taän tình ñeå cho toâi coù ñuû HN. Qua ñoù toâi hieåu ñöôïc caùc chaát trong HCM luùc ñaàu cuõng ñieàu kieän toát nhaát hoaøn thaønh baïn cuõng raát traên trôû vôùi hoaït khoâng coù gì mang daùng daáp cuûa moïi muïc tieâu coâng vieäc. Laõnh ñoäng cuûa CÑT vaø mong muoán noù moät coâng ty. Vaøi caùi baøn ñöôïc ñaïo cuõng thöôøng xuyeân vaøo hôn, thöïc söï phaùt trieån. keâ leân, vaøi boä maùy tính maø maùy saâu saùt vôùi moïi hoaït ñoäng cuûa Sau ñoù, toâi tröïc tieáp test laïi caùc tính thì “raát chuùoâi”, thi thoaûng trong naøy hôn, chính vì theá neân kyõ naêng cuûa nhaân vieân (Ñaëc bieät laïi treo hoaëc cheát maùy, luùc thì caùc baïn caûm thaáy vui hôn vaø coá laø nhaân vieân PTTT) vaø höôùng maïng khoâng vaøo ñöôïc. Nhöõng gaéng hôn trong vieäc hoaøn thaønh daãn hoï caùch laøm vieäc vaø trao ñoåi yeáu toá ñoù laøm caû toâi vaø nhaân söï coâng vieäc. cuøng khaùch haøng, ñöa ra nhöõng cuøng naûn, vì coù quaù nhieàu vieäc, tieâu chí cuõng nhö nhöõng con soá nhieàu chæ tieâu caàn hoaøn thaønh Ñònh höôùng cuûa chò cho vieäc cuï theå ñeå yeâu caàu ñaït ñöôïc. Töø nhöng nhöõng yeáu toá khaùch quan PT thò tröôøng trong TPHCM ñoù, chaát löôïng nhaân söï ñöôïc ñoù luoân taùc ñoäng laøm chaäm tieán ntn? Nhöõng yeáu toá naøo seõ giuùp naâng leân vaø khaùch haøng cuõng ñoä cuûa coâng vieäc.ÔÛ ñaây khoâng chò ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy? support@chodientu.vn
 • 14. ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO 15 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Thôøi gian toâi coøn ôû laïi HCM Neáu heát thôøi gian ñoù coâng ty Veà HN chò seõ vaãn tieáp tuïc laøm khoâng nhieàu nöõa, khoaûng hôn 2 vaãn yeâu caàu chò ôû laïi TPHCM coâng vieäc yeâu thích cuûa mình thaùng nöõa vaø vôùi muïc tieâu ñeå thì yù chò theá naøo? laø PR? CÑT trôû thaønh moät website TMÑT haøng ñaàu taïi TP HCM quaû Chaéc laø khoù roài, vì toâi ñaõ coù keá Hieän taïi coâng ty ñaõ coù moät nhaân laø moät ñieàu raát khoù. Caùi naøy noù hoaïch cho mình khi trôû veà HN, söï PR thay theá toâi, maëc duø PR phaûi laø muïc tieâu daøi haïn ít nhaát toâi coøn nhieàu vieäc dang dôû chöa laø coâng vieäc toâi yeâu thích vaø laø 1 naêm hoaëc 1.5 naêm. Trong laøm neân toâi seõ khoâng theå ôû laïi cuõng boû nhieàu thôøi gian ñaàu tö giai ñoaïn ngaén haïn naøy, toâi chæ ñöôïc, maëc duø toâi raát yeâu thích vaø ñònh höôùng noù laø moät ngheà coá gaéng ñeå CÑT trong HCM coù coâng vieäc, moâi tröôøng vaø ñaëc cuûa mình. Nhöng baây giôø veà soá löôïng saûn phaåm treân saøn, soá bieät laø caùc baïn treû trong naøy. chaéc chaén toâi seõ khoâng theå ñaûm löôïng DN hoaït ñoäng tích cöïc Raát vui vaø ñaàm aám. Nhöng chaéc nhaän coâng vieäc ñoù ñöôïc nöõa. Boá baèng hoaëc nhích hôn thò tröôøng Ban laõnh ñaïo coâng ty cuõng ñaõ trí coâng vieäc môùi theá naøo coøn HN khoaûng 20- 30%. Coøn veà chæ coù keá hoaïch tuyeån duïng nhaân phuï thuoäc vaøo Ban laõnh ñaïo. tieâu kinh doanh, chuùng toâi seõ coá söï ñeå thay cho toâi roài. Toâi nghó chæ caàn nieàm ñam meâ gaéng laøm sao ñeå soá tieàn mang vôùi coâng vieäc laø ñöôïc (maëc duø laïi ñuû ñeå cho chi nhaùnh hoaït Phaûi chaêng keá hoaïch veà HN ñeå hôi tieác coâng söùc ñaàu tö cuûa ñoäng ñöôïc maø khoâng phaûi xin laáy choàng? mình cho moät ngheà maø mình döï chi vieän töø HN. (cöôøi) ñoù cuõng laø moät muïc ñích, ñònh theo ñuoåi) nhöng coøn nhieàu caùi khaùc nöõa Chò noùi thôøi gian ôû laïi TPHCM maø toâi caàn hoaøn thaønh. Toâi Caûm ôn chò, chuùc chò cuøng vaên khoâng nhieàu? cuõng ñang coá gaéng ñeå xuùc tieán, phoøng TPHCM seõ ñaït ñöôïc muïc Ñuùng vaäy, theo keá hoaïch toâi seõ ra nhöng moïi chuyeän vaãn coøn phuï tieâu ñeà ra. HN vaøo cuoái thaùng 12 döông lòch thuoäc vaøo “duyeân soá”. Ra maét chuyeân trang rao vaët Giai ñoaïn 3: Phaùt trieån theâm caùc coâng cuï hoã trôï marketing online nhö widget vaø caûi tieán theâm caùc 4mua.vn chöùc naêng caàn thieát 4mua.vn laø chuyeân trang rao vaët (thay theá cho choraovat.vn) ñöôïc ñònh höôùng phaùt trieån theo phong caùch ñôn giaûn, hieäu quaû vaø mang laïi tieän ích toái ña cho ngöôøi duøng, vôùi caùc ñaëc tính noåi baät : Cöïc nhanh – Cöïc deã - Cöïc hieäu quaû. Thay theá choraovat.vn Theo döï kieán, khi 4mua.vn hoaøn thaønh 3 giai ñoaïn treân, ngöôøi duøng seõ coù nhöõng traûi nghieäm Ngöôøi thöïc hieän: PHÖÔNGHT thöïc söï thuù vò: Ñaêng tin rao vaët mieãn phí vaø ñöôïc hieån thò luoân ngay sau khi ñaêng. Ñaây laø döï aùn ñaàu tieân ñöôïc thí ñieåm laøm theo moâ Ñaêng tin nhanh goïn maø khoâng caàn ñaêng kyù hình team ñoäc laäp cuûa PeaceSoft, coù ñaày ñuû caùc thaønh vieân vaø ñaêng nhaäp boä phaän tham gia vaø coù chöùc naêng nhö 1 phoøng Caùc coâng cuï quaûn lyù taøi khoaûn, ñaêng tin, söûa xoùa ban rieâng, naèm döôùi söï quaûn lyù tröïc tieáp cuûa Ban tin ñôn giaûn vaø tieän duïng. laõnh ñaïo coâng ty. Döï aùn ñöôïc chia laøm 3 giai Khi ñaêng kyù trôû thaønh thaønh vieân cuûa 4mua.vn, ngöôøi duøng ñöôïc höôûng ñaày ñuû quyeàn lôïi vaø ñöôïc ñoaïn vaø baét ñaàu ñöôïc trieån khai töø giöõa thaùng 9 tham gia caùc chöông trình khuyeán maïi, caùc naêm 2008. Hieän nay nhoùm döï aùn 4mua.vn ñang chöông trình tích ñieåm nhaän quaø hoaëc caùc chöông gaáp ruùt hoaøn thaønh nhöõng khaâu cuoái cuøng cuûa trình kieám tieàn tröïc tuyeán cuøng 4mua.vn giai ñoaïn 1 ñeå chính thöùc online vaøo ngaøy Caùc chöùc naêng ñaêng tin VIP, ñaêng tin qua SMS vaø 20/10/2008. qua caùc phöông thöùc khaùc cuûa 4mua.vn giuùp ngöôøi duøng coù theå ñaêng tin rao vaët ôû moïi luùc moïi nôi. Giai ñoaïn 1: Hoaøn thieän giao dieän, noäi dung vaø 1 Coâng cuï tìm kieám ñôn giaûn, nhanh choùng vaø soá tính naêng cô baûn nhö: Ñaêng tin nhanh, söûa, chính xaùc. xoùa tin, tìm kieám, xem nhanh v.v. Kho döõ lieäu khoång loà, giuùp ngöôøi duøng coù theå thu nhaän ñöôïc nhieàu thoâng tin thieát thöïc hôn. Giai ñoaïn 2: Hoaøn thieän caùc chöùc naêng ñaêng nhaäp, quaûn lyù taøi khoaûn vaø heä thoáng tính ñieåm PV: Vì sao BLÑ coâng ty laïi quyeát ñònh thöïc hieän thöôûng cho caùc thaønh vieân, heä thoáng kieám tieàn döï aùn naøy trong khi thò tröôøng rao vaët ôû Vieät tröïc tuyeán cuøng 4mua.vn. Nam ñaõ coù nhöõng site khaúng ñònh ñöôïc teân tuoåi support@chodientu.vn
 • 15. 16 ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 vaø choã ñöùng cuûa mình nhö rongbay.com hay 100ñ/visit döïa treân soá löôïng visits töø caùc website muabanraovat.net?Laø coá vaán ñònh höôùng cho döï trao ñoåi logo, 100ñ/visit döïa treân soá löôïng visits aùn 4mua.vn, chò mong muoán 4mua.vn seõ naèm ôû ñeán töø quaûng caùo thoâng ñieäp treân widget cuûa vò trí naøo trong thò tröôøng rao vaët hieän nay? ads@CÑT, Baát cöù chöông trình Marketing naøo ño ñeám ñöôïc hieäu quaû treân Google Analytics ñeàu HöôngÑL: Coù 3 lyù do khieán BLÑ coâng ty quyeát ñöôïc thöôûng 100ñ/visits taïi moãi chöông trình .v.v. ñònh thöïc hieän döï aùn naøy. Caû nhoùm döï aùn ñang noã löïc heát mình ñeå coù theå nhaän ñöôïc nhieàu tieàn thöôûng nhaát, coá gaéng ñeå Lyù do thöù 1: Hieän nay choraovat.vn trung bình ñöôïc nhaäu nheït vaø ñi haùt karaoke …(cöôøi) cuõng ñaõ coù khoaûng 6.000 - 7000 visits maø mình chöa thöïc hieän baát cöù 1 chöông trình marketing PV: Anh laø ngöôøi chòu traùch nhieäm chính trong naøo cho noù caû. Ñeå phaùt trieån site naøy leân 1 taàm vieäc thieát keá giao dieän cuûa döï aùn 4mua.vn, anh môùi, chuùng ta caàn coù 1 hình aûnh môùi hoaøn toaøn coù taâm ñaéc vôùi giao dieän hieän taïi khoâng aï? cho choraovat.vn. Ñoàng thôøi chuùng ta cuõng coù theå taän duïng ñöôïc toaøn boä ngöôøi duøng cuûa chodien- ÑaêngTH: Anh chæ thieát keá theo yeâu caàu cuûa seáp tu.vn (ñaõ naèm trong top 100 Alexa) vì theá BLÑ Höông thoâi em aï, coøn Ñöùc Anh caét HTML. Anh coâng ty quyeát ñònh thay theá 4mua.vn cho chorao- thaáy saûn phaåm hoaøn thaønh toát ñeïp cuõng laø do beân vat.vn hieän taïi. kyõ thuaät gheùp code ñuùng theo thieát keá ban ñaàu chöù khoâng phaûi laø do coâng cuûa 1 mình anh ñaâu (cöôøi). Lyù do thöù 2: Tuy thò tröôøng Vieät Nam ñaõ coù 1 soá Ñoái vôùi giao dieän vôùi cuûa 4mua.vn, anh thích nhaát site rao vaët khaù thaønh coâng nhöng chò nhaän thaáy logo vaø caâu slogan “Mua baùn quanh naêm”. thò tröôøng vaãn coøn choã hoång daønh cho mình, ñaëc bieät laø thò tröôøng rao vaët mieàn Nam, môùi chæ coù PV: Laø ngöôøi chòu traùch nhieäm chính trong vieäc muabanraovat.net nhöng noù chöa thöïc söï maïnh. laäp trình trang 4mua.vn vaø seõ laø ngöôøi hoã trôï kyõ thuaät chính trong suoát quaù trình 4mua.vn Lyù do thöù 3: Treân theá giôùi, Ebay cuõng ñaõ töøng phaùt trieån, anh coù gaëp khoù khaên gì khoâng aï? mua laïi 2 sites rao vaët lôùn cuûa Ñöùc (1 trang veà rao vaët oâ toâ vaø 1 trang rao vaët thoâng tin chung). ÑaïtNQ: Haàu nhö khoâng coù vöôùng maéc gì lôùn, vì Chodientu.vn cuõng ñaõ töøng thieát laäp ñöôïc moái nhöõng thaønh vieân tham gia taïo ñöôïc söï tin töôûng quan heä hôïp taùc vôùi Ebay, vì vaäy neáu mình coù theå laãn nhau vaø ñaït ñöôïc söï ñoàng thuaän raát lôùn trong phaùt trieån ñöôïc toát 4mua.vn, mình coù theå taän caùc yù kieán quan troïng... duïng ñöôïc toát hôn moái quan heä naøy. PV: Ñöôïc bieát anh laø moät trong nhöõng thaønh vieân Muïc tieâu noäi dung maø mình seõ höôùng tôùi chính laø ñaàu tieân cuûa nhoùm phaùt trieån döï aùn 4mua.vn rao vaët oâ toâ vaø caùc rao vaët veà ñoà cuõ. Coù theå coù nhöng saép tôùi anh laïi chuyeån sang boä phaän nhieàu website rao vaët ôû Vieät Nam, nhöng khi khaùc, chæ hoã trôï döï aùn trong giai ñoaïn 1. Anh coù nhaéc tôùi 2 maûng treân, chò hi voïng raèng ngöôøi caûm nghó gì khi saép phaûi rôøi xa nhoùm khoâng? duøng chæ nghó tôùi 4mua.vn maø khoâng nghó tôùi 1 site naøo khaùc. ThanhNH: Mình cuõng raát buoàn khi khoâng ñöôïc laøm vieäc tieáp cuøng nhoùm vôùi caùc baïn. Nhöng PV: Döï kieán cô sôû haï taàng kyõ thuaät seõ ñöôïc khoâng sao. Mình tin laø vôùi nhöõng ngöôøi nhö caùc chuaån bò nhö theá naøo ñeå phuïc vuï cho vieäc ra baïn, seõ tieáp tuïc vaø laøm phaùt trieån theâm, cuõng maét 4mua.vn aï? nhö seõ taïo cho 4mua moät choã ñöùng trong thò tröôøng. Vaø khi ñoù mình seõ raát töï haøo laø ñaõ töøng TuaátNH: 2 maùy chuû cöïc maïnh em aï (cöôøi) ñöôïc tham gia team phaùt trieån 4mua. Mình ñaõ nhaän moät nhieäm vuï môùi vaø cuõng vui laø saép ñöôïc PV: Laø tröôûng nhoùm döï aùn 4mua.vn, chò ñaêng ñöôïc coäng taùc vôùi nhöõng ngöôøi baïn môùi trong kyù chæ tieâu phaùt trieån cuûa 4mua.vn nhö theá naøo team khoâng keùm phaàn thuù vò. vaø chò nghó sao veà cheá ñoä khen thöôûng cuûa nhoùm do BLÑ coâng ty ñeå ra? PV: Tính ñeán thôøi ñieåm hieän taïi, anh laø thaønh vieân gia nhaäp sau cuøng nhaát cuûa nhoùm phaùt PhöôngHT: Trong thaùng ñaàu, nhoùm coù ñaêng kyù trieån döï aùn 4mua.vn vaø cuõng laø thaønh vieân môùi chæ tieâu khoaûng 45.000 visits treân Google- nhaát cuûa gia ñình PeacesSoft. Anh coù caûm nghó Analytics, sang thaùng sau coù theå chæ tieâu ñaêng kyù gì khi mình coù nhöõng 2 caùi “nhaát” nhö vaäy seõ thay ñoåi döïa treân söï phaùt trieån cuûa thaùng naøy khoâng? anh thaáy coâng vieäc quaûn trò vieân ñaõ (cöôøi). Cheá ñoä khen thöôûng cuûa BLÑ daønh cho 4mua.vn cuûa mình nhö theá naøo? nhoùm phaùt trieån döï aùn 4mua.vn raát haáp daãn, ví duï nhö nhoùm ñöôïc thöôûng 100ñ/visit cho vieäc LongTBH: Mình thaät vinh döï khi ñöôc tham gia quaûn lyù ñoäi viral marketing döïa treân hieäu quaû vaøo döï aùn 4mua.vn vaø cuõng laø thaønh vieân môùi cuûa toång soá visits caû nhoùm viral marketing ñaït ñöôïc, gia ñình PS. Sau khi gia nhaäp nhoùm phaùt trieån support@chodientu.vn
 • 16. ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO 17 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 döï aùn 4mua.vn, mình nhaän thaáy raèng 4mua.vn laø PV: Hieän taïi, vieäc chuaån bò keá hoaïch marketing moät trang thoâng tin raát boå ích vaø raát caàn cho cuoäc cho 4mua.vn theá naøo roài aï? Chò coù theå tieát loä soáng hieän taïi. Mình thaáy raát may maén khi chính ngaân saùch marketing haøng thaùng cho 4mua.vn thöùc laø thaønh vieân cuûa nhoùm, ngoaøi coâng vieäc laø bao nhieâu khoâng? mình coøn thaáy söï ñoaøn keát vaø söï nhieät tình cuûa caû nhoùm nöõa. Coâng vieäc quaûn trò vieân cuõng raát PhöôngHT: Ngaân saùch marketing haøng thaùng cho thuù vò, ñaây coù theå seõ laø böôùc ñeäm ñeå mình coù theå 4mua.vn laø 1000$ (khoâng bao goàm chi phí cho laøm toát nhöõng coâng veäc sau naøy . SEO, Quaûng caùo Google Adwords, Affiliates Ads@CÑT, caùc hoaït ñoäng marketing do coâng ty hoã PV: Laø quaûn trò vieân ñaàu tieân cuûa 4mua.vn vaø trôï), tuy nhieân nhoùm cuûa mình khoâng phaûi thaùng tieáp xuùc vôùi 4mua.vn ngay töø ñaàu, hôn ai heát naøo cuõng duøng ñuùng 1000$, maø coù theå thaùng ít chò laø ngöôøi hieåu raát roõ veà 4mua.vn, chò caûm hôn vaø thaùng nhieàu hôn ñeå sao cho ñaït hieäu quaû nhaän theá naøo veà söï khaùc bieät giöõa 4mua.vn vaø toát nhaát. Trong ñôït ra maét 4mua.vn vaøo ngaøy choraovat.vn hieän taïi? 20/10/2008 naøy, do chöa coù caùc chöùc naêng ñaêng nhaäp vaø quaûn lyù thaønh vieân neân seõ raát khoù aùp HöôùngNT: 4mua coù raát nhieàu caûi tieán môùi so vôùi duïng caùc chöông trình hôïp taùc hay khuyeán maïi choraovat.vn caû veà noäi dung laãn hình thöùc. 4mua ñeå thu huùt ngöôøi duøng. Vì vaäy, nhoùm chuû yeáu seõ coù giao dieän ñeïp, ñôn giaûn vaø baét maét ngöôøi taäp trung vaøo caùc hoaït ñoäng viral marketing vaø duøng. Caùc chöùc naêng raát ñôn giaûn vaø deã duøng. taän duïng trieät ñeå caùc keânh cuûa chodientu.vn nhö: Mình tin raèng, chæ trong nay mai, 4mua.vn seõ raát quaûng caùo banner, quaûng caùo treân thoâng ñieäp thaønh coâng. widget, ñaêng tin treân muïc thoâng baùo – tin töùc – söï kieän cuûa chodientu.vn cuõng nhö ñaêng tin treân Peacesoft.net. Ngoaøi ra, nhoùm cuõng coá gaéng trao ñoåi banner vôùi 1 soá sites thích hôïp vaø ñaêng 1 soá baøi PR treân caùc trang rao vaët hieän taïi ôû Vieät Nam ñeå thu huùt chính ngöôøi duøng cuûa caùc sites naøy. NHOÙM PHAÙT TRIEÅN DÖÏ AÙN 4MUA.VN: Coá vaán kyõ thuaät: TuaátNH Coá vaán ñònh höôùng: HöôngÑL Tröôûng nhoùm döï aùn: PhöôngHT Thieát keá myõ thuaät: ÑaêngTH Laäp trình vieân: ÑaïtNQ Hoã trôï laäp trình vieân: ThanhNH Quaûn trò vieân: LongTBH vaø HöôùngNT Thöïc hieän Marketing: PhöôngHT Kinh doanh: seõ boå sung sau khi döï aùn hoaøn thaønh vaø coù theå khai thaùc ñöôïc. support@chodientu.vn
 • 17. 18 KHAÙM PHAÙ Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 JACK MA OÂNG TRUØM TMÑT TRUNG QUOÁC VAØ THAM VOÏNG THAY ÑOÅI THEÁ GIÔÙI INTERNET 42 tuoåi nhöng oâng ñaõ trôû thaønh nhaân vaät khoâng theå khoâng nhaéc ñeán khi noùi veà lónh vöïc Internet cuûa Trung Quoác cuõng nhö cuûa theá giôùi hieän nay. Ñieàu khaùc bieät vaø bí quyeát naøo ñaõ laøm cho oâng coù taàm aûnh höôûng ñeán vaäy? NGÖÔØI NGOAÏI ÑAÏO KINH coøn ñi dòch raát nhieàu ñeå kieám theâm. OÂng ñaõ laäp ra caû moät vaên DOANH INTERNET phoøng dòch thuaät rieâng. Coù theå Chaïm tay vaøo baøn phím maùy vi noùi Jack Ma hoaøn toaøn coù moät tính laàn ñaàu tieân” vaø “bieát thu nhaäp oån ñònh nhôø voán tieáng Internet laø gì chæ caùch ñaây hôn Anh raát khaù cuûa mình. Theá möôøi naêm nhöng oâng ñaõ laøm nhöng oâng khoâng muoán döøng laïi neân moät kyø tích cho TMÑT ôû ñoù. Tieáp xuùc vôùi caùc doanh Trung Quoác. Sinh naêm 1960 taïi nghieäp nhieàu, Jack Ma caøng Haøng Chaâu, boá oâng laø chuû quyeát taâm kinh doanh hôn, chæ coù nhieäm moät ñoaøn kòch noùi, coøn ñieàu laø kinh doanh caùi gì maø thoâi. meï oâng laø coâng nhaân cuûa moät Naêm 1995, trong moät laàn daãn ñaõ ñoät ngoät vieát ñôn xin thoâi nhaø maùy saûn xuaát ñoàng hoà. moät ñoaøn doanh nghieäp ñi Myõ, vieäc giaûng daïy. Jack Ma vay Jack Ma raát ham thích hoïc Jack Ma ñaõ laàn ñaàu tieân ñöôïc möôïn baïn beø ñöôïc 2.000 USD tieáng Anh. Nhieàu khaùch du lòch bieát vaø tieáp caän Internet. Caùc vaø lao ngay vaøo vieäc thieát keá khaùch saïn vaãn coù theå nhôù raèng chuyeân gia taïi Myõ cho anh bieát moät trang web. Ñoái töôïng cuûa ôû tröôùc khaùch saïn cuûa hoï luoân raèng coù theå khai thaùc caùc thoâng trang web naøy seõ laø caùc doanh coù chuù beù Jack leùm lænh vaø baïo tin veà doanh nghieäp qua nghieäp Trung Quoác ñang caàn daïn ñeán laøm quen. Nhöng Internet chöù chaúng nhaát thieát tìm ñoái taùc nöôùc ngoaøi. khoâng phaûi laø baùn böu thieáp phaûi sang taän nôi toán keùm. Theá OÂng tìm caùch lieân heä vôùi Boä hay ñoà löu nieäm maø chæ ñeå hoïc laø maëc duø laø ngöôøi ngoaïi ñaïo Ngoaïi thöông ñeå coù theå thu thaäp tieáng Anh. Caäu beù coù theå say hoaøn toaøn vôùi maùy tính, vôùi nhöõng thoâng tin ñaàu tieân veà caùc söa noùi chuyeän haøng giôø vôùi Internet nhöng Jack Ma ñaõ caûm doanh nghieäp coù nhu caàu khaùch vaø saün saøng ñöa khaùch ñi nhaän thaáy ngay moät keânh khai thöông maïi quoác teá. Beân caïnh chôi thaønh phoá mieãn phí. thaùc thoâng tin tuyeät vôøi. ñoù, moái quan heä khaù thaân thieát Vì theá, Jack Ma ñaõ sôùm thoâng Tuy nhieân, Jack Ma ñaõ thaát vôùi moät soá doanh nghieäp ngöôøi thaïo ngoân ngöõ naøy duø ñoù laø thöù voïng khi vaøo maïng thì chaúng coù Hoa ôû Myõ khi oâng töøng laøm tieáng Anh kieåu Myõ. Jack Ma ñaõ thoâng tin naøo veà caùc doanh phieân dòch cho hoï cuõng ñaõ giuùp giaûi thích vieäc naøy laø oâng thöôøng nghieäp Trung Quoác. oâng ñaõ goõ Jack Ma coù nhöõng hoã trôï caàn xuyeân nghe gioïng ngöôøi Myõ qua caùc töø “China+beer” (bia Trung thieát, ñaëc bieät laø veà kyõ thuaät ñaøi vaø sau ñoù khi thöïc teá cuõng Quoác) vaøo trong oâ tìm kieám cuûa Internet laø lónh vöïc maø Jack Ma toaøn gaëp ngöôøi Myõ hay ngöôøi trang web Yahoo!, nhöng chaúng chæ ham thích chöù muø tòt veà noùi tieáng Anh kieåu Myõ. Naêm nhaän ñöôïc moät keát quaû naøo. Vaø coâng ngheä, kyõ thuaät. 1981, Jack Ma vaøo hoïc tröôøng theá laø oâng ñaõ naûy ra yù ñònh phaûi Nhöõng doanh nghieäp Hoa kieàu Ñaïi hoïc sö phaïm Haøng Chaâu, tìm caùch giuùp cho teân tuoåi cuûa naøy cuõng laø moät trong nhöõng khoa tieáng Anh. Sau khi toát caùc doanh nghieäp Trung Quoác khaùch haønh ñaàu tieân cuûa trang nghieäp, Jack Ma ôû laïi tröôøng vaø ñöôïc xuaát hieän treân Internet, vaø web khi hoï tìm kieám thoâng tin giaûng daïy tieáng Anh. ñoù laø laàn ñaàu tieân oâng tieáp caän veà caùc doanh nghieäp hay ngaønh Nhö phaàn lôùn nhöõng ngöôøi vôùi Internet. haøng saûn xuaát kinh teá trong thoâng thaïo ngoaïi ngöõ khaùc ôû nöôùc. Trang web cuûa Jack Ma Trung Quoác, Jack Ma ñi daïy ñöôïc môû ñeå cung caáp thoâng tin theâm raát nhieàu, nhaát laø trong KHÔÛI NGHIEÄP VÔÙI 2.000 USD cho caùc doanh nghieäp vôùi nhau, thôøi kyø tieáng Anh raát ñöôïc öa Vôùi khaùt khao kinh doanh cuøng hay coøn ñöôïc goïi laø thoâng tin chuoäng. Roài sau naøy Jack Ma moät yù töôûng baát ngôø, Jack Ma B2B (busines to busines). support@chodientu.vn
 • 18. KHAÙM PHAÙ 19 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Coù theå noùi, trang web cuûa Jack beø, Jack Ma cuõng chæ coù veûn web naøy ñaõ coù hôn 10 trieäu Ma laø moät trong nhöõng website veïn 60.000 USD. thaønh vieân vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø ñaàu tieân ñöôïc xuaát hieän ôû Trung Tröôùc tình hình nhö vaäy, Jack ñoái thuû lôùn nhaát cuûa trang web Quoác. Vì vaäy, Jack Ma vaãn coøn Ma quyeát taâm keâu goïi voán ñaàu mua baùn treân maïng lôùn nhaát nhôù laïi moät caùch ñaày töï haøo caùi tö. Ngay töø ñaàu xaùc ñònh mình laø theá giôùi hieän nay laø Ebay. Vôùi ngaøy lòch söû khi oâng cho khai ngöôøi keùm voán, thaäm chí khoâng trang web ñaáu giaù qua maïng tröông trang web naøy. coù voán neân coâng cuï ñeå oâng ñaøm Taobao.com teân tuoåi cuûa Jack Ma say söa vôùi saûn phaåm phaùn goïi voán chính laø yù töôûng Alibaba.com vaø ngöôøi saùng laäp môùi cuûa mình vaø oâng laøm vieäc kinh doanh vaø keá hoaïch phaùt ra noù laø Jack Ma ñaõ chính thöùc khoâng bieát meät, moãi ngaøy chöøng trieån raát tæ mæ vaø raát khaû thi. vöôït qua bieân giôùi Trung Quoác. 16 tieáng ñoàng hoà. Jack Ma ñaõ Ñaõ töøng tham gia raát nhieàu vaøo Hieän nay, coù tôùi gaàn 1 trieäu khoâng ngaàn ngaïi tuyeån nhaän 24 quaù trình ñaøm phaùn thöông maïi ngöôøi nöôùc ngoaøi haøng ngaøy nhaân vieân laøm vieäc cho mình. khi coøn laøm phieân dòch tieáng tham gia ñaáu giaù treân maïng cuûa So vôùi gaàn 3.000 ngöôøi laøm cuûa Anh neân Jack Ma cuõng ñaõ coù Taobao.com. Caùc nhaø khoång loà coâng ty Allibaba.com hieän nay khaù nhieàu kinh nghieäm ñaøm nöôùc ngoaøi nhoøm ngoù vaø saên thì con soá ít oûi ñoù chaúng coù yù phaùn. Nhöõng ngöôøi quen bieát vaø ñoùn Alibaba.com. Theá nhöng nghóa gì. Theá nhöng, ñoù laïi laø caû ñaõ töøng ñaøm phaùn vôùi Jack Ma oâng chuû Jack Ma, maëc duø mieäng moät vaán ñeà vôùi Jack Ma, moät ñaõ thöøa nhaän taøi aên noùi kheùo luoân cöôøi vaø coù caû phaàn taøi töû ngöôøi laàn ñaàu tieân nhaûy vaøo leùo vaø raát thuyeát phuïc cuûa oâng. trong phong caùch cuûa oâng, vaãn thöông tröôøng. Chính nhôø vaäy maø Jack Ma ñaõ laø moät aån soá vôùi caùc ñoái taùc Trong nhöõng naêm ñaàu tieân, thuyeát phuïc ñöôïc moät quó ñaàu tö nöôùc ngoaøi. trang web cuûa Jack Ma raát ít maïo hieåm cuûa coâng ty ñaàu tö ngöôøi ñaêng kyù laøm thaønh vieân. Goldman Sachs tham gia goùp Ñieàu ñôn giaûn vì Internet vaø voán hoã trôï 5 trieäu USD cho Coâng TRÔÛ THAØNH TYÛ PHUÙ ÑOÂ LA website luùc naøy coøn ñöôïc xem ty Alibaba.com. Alibaba, coâng ty nhoû beù laäp neân nhö xa xæ vaø ñaëc bieät xa laï vôùi Caùi teân Alibaba ñöôïc Jack Ma taïi caên phoøng thueâ naêm 1999 phaàn lôùn caùc coâng ty cuûa Trung choïn löïa bôûi oâng muoán raèng cuûa Jack Ma giôø ñaõ coù tieáng Quoác. Nhöõng thoâng tin treân trang web thoâng tin cuûa mình seõ treân tröôøng quoác teá. Lôïi nhuaän trang web môùi chuû yeáu laø veà caùc laø caû moät kho baùu thoâng tin voâ naêm 2006 cuûa Alibaba leân tôùi coâng ty lôùn. Vaø veà nhöõng coâng taän vaø voâ cuøng quí giaù cho moãi 25 trieäu USD vaø naêm nay döï ty lôùn naøy ngöôøi ta coøn coù raát doanh nghieäp, töông töï nhö caâu kieán coøn vöôït ngöôõng naøy raát nhieàu keânh khaùc nhau ñeå khai chuyeän coå tích vôùi caâu thaàn chuù xa, vôùi söï kieän maø Ma mong moûi thaùc thoâng tin. noåi tieáng “Vöøng ôi môû cöûa ra”. töø laâu, söï tham gia cuûa Yahoo. Trong nhöõng laàn sang Myõ, Jack Jack Ma môùi laäp nghieäp nhöng Ngöôøi TQ baét ñaàu goïi anh vôùi Ma cuõng ñaõ kòp nhaän ra raèng ñaõ toû ra laø ngöôøi bieát nhìn xa. caùi teân “Chaøng Alibaba” nhôø website cung caáp thoâng tin veà OÂng khoâng quaù chuù troïng ñeán nhöõng huyeàn thoaïi mang tính coå doanh nghieäp cho doanh nghieäp doanh soá thu ñöôïc nhôø moâi giôùi tích cuûa anh. Trong khi ñoù, caùc nhö kieåu B2B maø oâng ñang laøm hay cung caáp thoâng tin cho nhaø phaân tích cuõng nhö giôùi ñaàu coù nguy cô thaát baïi raát lôùn. doanh nghieäp maø chuù troïng ñeán tö taøi chính khoâng tieác lôøi ca Chính vì vaäy, Jack Ma ñaõ quyeát soá löôïng khaùch haøng. Raát nhieàu ngôïi anh vaø meänh danh Ma laø ñònh taäp trung vaøo caùc doanh dòch vuï thoâng tin ñöôïc “vò vua môùi treân ñaát Trung Hoa” nghieäp nhoû vaø vöøa. Thôøi kyø töø Alibaba.com cung caáp mieãn phí. - ngöôøi coù theå “oâm troïn caû thieân cuoái nhöõng naêm 90 trôû ñi laø thôøi Do vaäy soá löôïng coâng ty gia haï aûo”. kyø buøng noå chöa töøng coù caùc nhaäp thaønh vieân Alibaba.com Nhöng khoâng ai ñoaùn ñöôïc Ma seõ doanh nghieäp nhoû vaø vöøa taïi taêng leân raát nhanh. coøn laøm neân nhöõng ñieàu thaàn kyø Trung Quoác. Chính caùc doanh Thaønh coâng cuûa caùc doanh gì khaùc, chæ thaáy anh ta vaãn nôû nghieäp nhoû vaø vöøa môùi thaønh nghieäp nhôø caùc thoâng tin hoã trôï nuï cöôøi roäng mieäng treân khuoân laäp naøy cuõng laø caùc ñoái taùc tieàm chính laø thaønh coâng cuûa maët xöông xaåu vaø goø maù cao. naêng maø caùc doanh nghieäp nöôùc Alibaba.com. Ñaáy laø quan ñieåm Jack Ma chính thöùc trôû thaønh ngoaøi raát muoán tìm hieåu. kinh doanh cuûa Jack Ma. Moät moät trong nhöõng tyû phuù ñoâla lôïi theá raát lôùn cuûa Alibaba.com cuûa theá giôùi sau phi vuï baùn laïi TAØI TÌNH THU HUÙT VOÁN laø Jack Ma ñaõ xaây döïng trang 35% coå phaàn cuûa coâng ty cho web cuøng luùc baèng caû hai thöù taäp ñoaøn Yahoo. Jack Ma vaø ÑAÀU TÖ tieáng Anh vaø Trung Quoác. Coâng ty Alibaba.com ñaõ thu veà Vôùi ñònh höôùng môùi ñoù Jack Ma Jack Ma ñaõ khoâng khoù khaên khi 1,7 tyû USD, trong ñoù coù 1 tyû quyeát taâm xaây döïng moät website ñöôïc moät ñoái taùc cuûa Nhaät laø USD tieàn maët ñeå ñoåi laáy vieäc chuyeân cung caáp thoâng tin veà Softbank ñaàu tö vaøo 20 trieäu Yahoo naém giöõ 35% coå phaàn doanh nghieäp. Nhöng laïi moät USD. Jack Ma ñaõ duøng tieàn voán cuûa Alibaba.com cuøng vôùi 1 laàn nöõa, Jack Ma raát caàn voán ñeå naøy môû ra trang web ñaáu giaù trong 4 gheá thaønh vieân trong hoäi ñaàu tö. Huy ñoäng moïi nguoàn voán treân maïng Taobao.com lôùn nhaát ñoàng quaûn trò. caù nhaân vaø cuûa hoï haøng, baïn cuûa Trung Quoác. Hieän nay, trang Nguyeãn Höôøng (toång hôïp) support@chodientu.vn
 • 19. 20 TINH TRÍ Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 ÑEÅ LAØ MOÄT PTV: Chaøo anh, anh coù theå ngheà kinh doanh, chæ vôùi con soá DESIGNER döøng vieäc thieát keá laïi moät laø coù keát quaû. Moät taùc phaåm ra chuùt ñeå coù theå trao ñoåi veà ñôøi ñoâi khi vôùi ngöôøi naøy laø ñeïp, coâng vieäc cuûa moät nhaân vieân nhöng vôùi ngöôøi khaùc laïi laø TOÁT Design ñöôïc chöù ? khoâng ñeïp. Vì vaäy noù seõ phuï thuoäc vaøo “con maét cuûa keû si ÑaêngTH: Oh, taát nhieân laø ñöôïc tình”… roài (hi hi) PTV: Trong kinh nghieäm laøm PTV: Coâng vieäc cuûa moät Design thieát keá anh thaáy ñieàu gì laø NgaÑTB coù quaù vaát vaû khoâng anh? khoù khaên ñoái vôùi moät ngöôøi M thieát keá? oãi ngheà ñeàu coù nhöõng ÑaêngTH: Anh nghó neáu mình yeâu caàu ñoøi hoûi chuyeân yeâu thích noù thì moïi söï meät moûi ÑaêngTH: khoù khaên nhaát laø khi seõ sôùm tan bieán vaø thay vaøo ñoù khaùch haøng hoï yeâu caàu nhöõng moân khaùc nhau, song laø söï ñam meâ vaø heát loøng vì noù. caùi vöôït khaû naêng cuûa mình vaø ngheà naøo cuõng caàn coù söï ñam Ñaëc bieät laø ngheà thieát keá - ngheà ñoâi luùc ko nghó ra ñc yù töôûng ñeå meâ vaø nhieät huyeát, taän taâm maø ngöôøi ta thöôøng noùi laø taïo baét ñaàu nöõa, khoù thöïc söï ñoù yeâu ngheà ñeå ñaït ñöôïc nhöõng neân caùi ñeïp. thaønh coâng . Trong tinh baùo kyø PTV: Neáu ñöôïc chia seû ngheà PTV: Theo anh moät ngöôøi laøm thieát keá cuûa mình vôùi ñoàng naøy chuùng toâi muoán cuøng caùc Design thì hoï caàn nhöõng yeâu nghieäp, anh seõ chæ cho hoï baïn tìm hieåu veà moät ngheà maø caàu gì trong coâng vieäc? nhöõng kinh nghieäm gì? hieän giôø ñang raát ñöôïc quan taâm. Ñoù laø coâng vieäc cuûa ÑaêngTH: Tröôùc tieân laø mình ÑaêngTH: Moãi ngöôøi ñeàu coù theá nhöõng Designer, ñeå cuøng hoï phaûi yeâu thích coâng vieäc mình maïnh rieâng vaø cuõng coù nhieàu laøm, caàn coù yù töôûng, nhöng ñieåm yeáu caàn khaéc phuïc vaø trau chia seû nhöõng kinh nghieäm cuõng phaûi coù kó naêng nöõa ñoù laø doài theâm kinh nghieäm ngheà trong coâng vieäc cuõng nhö trong yeâu caàu khaù quan troïng ñaáy. nghieäp. Chia seû nhöõng kinh cuoäc soáng. Phoùng tinh vieân nghieäm cho ñoàng nghieäp laø vieäc Chôï Ñieän Töû ñaõ coù cuoäc trao PTV: Ñeå coù theå thieát keá ñeïp theo laøm thieát thöïc, ñaùng ñc hoan ñoåi vôùi moät ñaïi dieän phoøng anh yeáu toá naøo laø quan troïng? ngheânh, vôùi anh cuõng theá, anh seõ chia nhöõng theá maïnh cuûa Design. ÑaêngTH: Ñeå coù moät thieát mình cho moïi ngöôøi, cuõng nhö keá ñeïp, (noùi ñeïp thì cuõng giuùp ñôõ nhöõng caùi maø moïi ngöôøi khoâng chính xaùc laém vì ko bieát, vaø cuõng caàn hoïc hoûi ôû caùi ñeïp noù khoâng coù ñoàng nghieäp caùi hay caùi môùi ñeå ñònh nghóa maø chæ coù hoaøn thieän mình. khaùi nieäm) thì cuõng caàn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá, PTV: Moâi tröôøng laøm vieäc coù ví duï nhö yeâu caàu cuï theå, roõ aûnh höôùng ñeán vieäc thieát keá raøng, veà thôøi gian ñeå thöïc cuûa caùc anh khoâng? hieän, taùc ñoäng cuûa caûm xuùc nhöng quan troïng nhaåt ÑaêngTH: coâng vieäc naøo cuõng vaãn laø yù töôûng vaø ñuùng theá thoâi, moâi tröôøng laøm vieäc yeâu caàu cuûa khaùch thoaûi maùi thì chaát löôïng coâng haøng. Moät thieát keá vieäc seõ toát hôn. ñeïp laø söï keát hôïp aên yù cuûa moät taäp theå PTV: Caûm ôn nhöõng lôøi chia seû chöù khoâng phaûi cuûa chaân thaønh cuûa anh, chuùc cho moät caù nhaân naøo ñoù. coâng vieäc Design cuûa anh ngaøy Tuy nhieân vôùi ngheà caøng toát hôn, ñem laïi caùi ñeïp thieát keá ñöôïc goïi laø cho ngöôøi khaùc. laøm daâu traêm hoï, noù khoâng gioáng nhö support@chodientu.vn
 • 20. LINK TINH 21 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Thoùi xaáu ôi, taïm bieät nheù! veà trí nhôù, vì vaäy ngay khi thaáy ñoà vaät khoâng coù teân mình, baïn seõ nhôù ngay ñeán vieäc traû noù. Nhôù duøng xong vieäc gì thì traû luoân. Ñaõ laø thoùi quen xaáu thì khoù boû vaø thöôøng gaây phieàn haø khoâng 6. NOÙI CHUYEÄN ÑIEÄN THOAÏI chæ cho mình maø cho caû ngöôøi khaùc. Teä hôn, thoùi quen xaáu QUAÙ TO nôi coâng sôû coù khi coøn aûnh höôûng ñeán söï nghieäp cuûa baïn. Baïn khoâng theå kieåm soaùt ñöïoc aâm löôïng cuûa mình moãi khi nghe Vaäy laøm sao ñeå noùi lôøi taïm bieät vôùi chuùng? ñieän thoaïi. Raát nhieàu ngöôøi caûm thaáy phieàn haø vaø thieáu taäp trung 1. “BUOÂN DÖA LE” kyø moät saùng kieán naøo ôû “chaøng khi baïn laøm nhö vaäy. Neáu baïn Coâng vieäc ôû coâng ty chöa ñuû baän ba phaûi” naøy. Keát quaû: baïn trôû ñang laøm vieäc trong moät vaên hay sao maø baïn coøn coù thôøi gian thaønh moät haït caùt caâm laëng vaø phoøng coù khoâng gian môû, ñieàu “buoân döa” theá? Haõy luoân nhaéc chìm nghæm trong coâng ty. naøy coøn laøm aûnh höôûng ñeán mình caâu noùi “khoâng phaûi vieäc naêng suaát cuûa coâng ty. cuûa mình” nheù. Cöù thöû hình Giaûi phaùp: Lieät keâ danh saùch dung chuyeän rieâng tö cuûa baïn nhöõng lôøi höôùng daãn cuûa seáp maø Giaûi phaùp: Khi nghe ñieän thoaïi, cuõng bò ñoàng nghieäp mang ra baïn ñaõ töøng ñoàng yù vôùi oâng aáy. haõy vaøo phoøng kín (neáu cuoäc noùi laøm ñeà taøi bình luaän, khi ñoù Kieåm tra laïi xem coù caùi naøo khieán chuyeän daøi vaø quan troïng, coù tính baïn seõ thaáy thoâng caûm hôn cho baïn phaûi suy nghó laïi khoâng. Hoïc chaát coâng vieäc). Neáu laø moät cuoäc nhöõng “khoå chuû”. caùch suy nghó vaø ñöa ra yù kieán. ñieän thoaïi rieâng tö, neân ra ngoaøi Chòu khoù tham khaûo vôùi caùc ñoàng haønh lang. Nhôù ñieàu chænh ñieän Giaûi phaùp: Haõy chuyeân taâm hôn nghieäp, tích cöïc laøm vieäc theo thoaïi ôû möùc aâm thanh hôïp lí. cho coâng vieäc. Coi coâng vieäc vaø söï nhoùm. Haõy chöùng toû raèng baïn laø phaán ñaáu laø nieàm vui cuûa mình, khi ngöôøi coù chính kieán. 7. THIEÁU TÖÏ TIN ñoù, baïn seõ khoâng coøn coi nhöõng Loøng tin laø moät yeáu toá raát quan troïng buoåi voâ boå cuøng ñoàng nghieäp laø 4. PHO BAØY CUOÄC SOÁNG trong ñôøi soáng cuõng nhö trong coâng “moùn” khoâng theå thieáu nöõa. RIEÂNG TÖ vieäc. Neáu baïn khoâng tin vaøo chính Ñöøng cho raèng moïi ngöôøi ñeàu mình thì ngöôøi ñoái dieän cuõng seõ 2. CAÅU THAÛ muoán bieát cuoäc soáng rieâng tö cuûa khoâng tin baïn vaø nhö vaäy hoï seõ coi Moät buoåi hoïp khoâng ñöôïc chuaån bò baïn. Neáu khoâng phaûi laø ngöôøi baïn laø moät nhaân vieân thieáu naêng löïc. töø tröôùc, moät baûn baùo caùo khoâng thích buoân döa leâ, thì hoï chæ ñeà ñöôïc vieát nhaùp, thoáng keâ thieáu khoa caäp ñeán vaán ñeà naøy vì pheùp lòch Giaûi phaùp: Luoân chuaån bò thaät hoïc vaø luoäm thuoäm, ñaày loãi chính söï thoâi. Raát coù theå nhöõng chuyeän kyõ nhöõng gì ñònh laøm, ñònh noùi. taû,... Taát caû ñieàu ñoù khieán seáp vaø aám öùc ôû nhaø, döa caø maém muoái Khi moïi thöù ñeàu ñaõ ôû trong ñaàu ñoàng nghieäp nghó raèng thaø baïn ñöøng cuûa baïn ñang laøm phieàn hoï ñaáy. baïn, hieån nhieân baïn seõ töï tin. laøm coøn hôn. Chaéc chaén laàn sau, seáp seõ khoâng giao vieâc cho baïn nöõa. Giaûi phaùp: Neáu coù ai ñoù thöïc söï 8. DAØI DOØNG VAØ NHIEÀU LÔØI quan taâm ñeán baïn chaân thaønh, hoï Baïn phaûi maát ñeán 5 phuùt ñeå keát Giaûi phaùp: Haõy taïo thoùi quen töï seõ chuû ñoäng hoûi han vaø laéng nghe thuùc moät lôøi nhaén voâ cuøng ñôn giaûn. chuaån bò ít nhaát 15 phuùt tröôùc moãi baïn. Haõy bieát giöõ nhöõng chuyeän Neáu quaû nhö vaäy thì baïn ñuùng laø buoåi hoïp. Hoïc caùch soaùt laïi moïi saûn rieâng cho mình, traùnh tình traïng ngöôøi nhieàu lôøi. Coù theå ñoâi khi moïi phaåm tröôùc khi giao noù cho ngöôøi töï baïn cho hoï cô hoäi cöôøi nhaïo ngöôøi thaáy baïn thaät ñaùng yeâu nhöng khaùc. Kieåm soaùt moïi giaáy tôø cuûa chính baïn. Khi baïn ñi khoûi, hoï seõ hoï cuõng cho raèng baïn thaät laém ñieàu. mình ñeå ñaûm baûo chaéc chaén raèng cöôøi vaøo söï ngoác ngheách cuûa baïn Hoï seõ khoù chòu khi baïn caát lôøi, hoï noù khoâng maéc nhöõng loãi “laõng xeït”. ñaáy. Haõy nhôù caâu: “vaïch aùo cho chæ muoán traû lôøi qua loa cho xong ngöôøi xem löng”. chuyeän. Thaäm chí, hoï thaáy ñau ñaàu 3. MOÄT ANH CHAØNG “BA PHAÛI” khi baïn cöù “hoùt” líu lo suoát ngaøy. “Gioù chieàu naøo theo chieàu aáy” 5. “CAÀM NHAÀM” ÑOÀ DUØNG CUÛA chính laø ñaëc ñieåm deã thaáy ôû ÑOÀNG NGHIEÄP Giaûi phaùp: Tieát cheá lôøi noùi cuûa baïn. Moät nhaân vieân luoân xuoâi Coù theå ñoù chæ laø nhöõng ñoà vaät raát mình. Chuyeân taâm vaøo coâng theo yù kieán cuûa seáp, trong buoåi nhoû nhö caùi buùt, maùy tính hay cuïc vieäc ñeå khoâng coøn thôøi gian noùi hoïp, ai noùi gì baïn cuõng gaät guø, taåy. Baïn khoâng coá yù “aên caép” nhöõng chuyeän voâ boå, laøm phieàn baïn khoâng theå ñöa cho seáp moät chuùng nhöng baïn luoân möôïn roài ngöôøi khaùc. saùng kieán naøo bôûi baïn voán ñaõ queân khoâng traû. Laâu daàn, ñoàng Seõ maát raát nhieàu thôøi gian vaø noã löïc löôøi suy nghó vaø hay xuoâi theo nghieäp seõ thaáy raát phieàn khi phaûi ñeå coù theå töø boû nhöõng thoùi quen ngöôøi khaùc. cho baïn möôïn roài laïi phaûi töï ñi ñoøi. xaáu . Nhöng neáu chuùng ta quyeát Seáp chaùn ngaáy caùi gaät ñaàu cuûa taâm, chaúng coù gì laø khoâng boû ñöôïc. baïn. Ñoàng nghieäp cuõng bieát Giaûi phaùp: Daùn teân mình vaøo caùc Theo (Daân Trí) raèng chaúng theå “moi” ñöôïc baát ñoà vaät cuûa baïn. Baïn gaëp vaán ñeà support@chodientu.vn
 • 21. 22 LINK TINH Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 MUOÂN MAËT CHUYEÄN NHAÂN SÖÏ NGHÆ VIEÄC N haân söï vaø chaát löôïng nhaân söï, chuyeän nhöng vieäc nhaân söï ñoøi taêng löông thöôøng laø coù lyù khoâng cuûa rieâng moät coâng ty naøo, duø ñoù laø do chính ñaùng. Coù theå hoï coù nhöõng ñoùng goùp quan nhaø nöôùc hay tö nhaân, doanh nghieäp nöôùc troïng taïo ra lôïi nhuaän cho coâng ty nhöng möùc thu ngoaøi hay trong nöôùc thì chuyeän nhaân söï nhaåy nhaäp chöa xöùng taàm; cuõng coù theå neáu ñöôïc traû vieäc vaãn laø chuyeän khoâng cuûa rieâng ai löông cao hôn, hoï toaøn taâm toaøn yù vôùi coâng ty Ñaõ coù raát nhieàu nhöõng phaân tích chæ ra taïi sao hôn... nhöng moät lyù do phoå bieán hieän nay laø do nhaân söï nghæ vieäc vaø trong ñoù coù voâ vaøn lyù do nhö: giaù caû taêng cao, ñôøi soáng cuûa ñaïi boä phaän ngöôøi Moâi tröôøng laøm vieäc, möùc löông, cheá ñoä ñaõi ngoä… lao ñoäng ñaõ thöïc söï gaëp khoù khaên. Nhö chuùng ta ñeàu bieát chaát löôïng nhaân söï cuûa Haàu heát nhaân vieân luoân saün sang laøm theâm giôø, nhaän Vieät Nam khoâng heà toát chuùt naøo khi maø hoï chuû theâm vieäc khi caàn neáu ñöôïc tính löông laøm theâm. yeáu naém vöõng veà lyù thuyeát nhöng thöïc haønh thì Caùc khoaûn phaït khi vi phaïm noäi quy cuûa cty cuõng raát chaùn, khaû naêng naém baét vaø thuyeát trình caàn ñieàu chænh hôïp lyù, ví duï, ñi laøm muoän, khoâng khoâng toát. chaám coâng, khoâng taét thieát bò laøm vieäc nhö maùy Tuyeån ñöôïc moät nhaân söï toát ñaõ khoù nhöng giöõ tính, quaït…Vaø khoaûn thu nhaäp haøng thaùng bò ñöôïc nhaân söï toát ñoù ôû beân mình coøn khoù hôn. thanh toaùn chaäm treã ñoâi laàn cuõng laøm aûnh höôûng Khi maø xaõ hoäi luoân vaän chuyeån vaø chuyeän thuyeân khoâng toát tôùi taâm lyù cuûa nhaân vieân. chuyeån nhaân söï gioáng nhö moät laõnh ñaïo cao caáp nhaän xeùt: “Nhaân söï chuyeån vieäc cuõng gioáng nhö MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC laø chuyeån nhöôïng caàu thuû trong boùng ñaù. Toâi thaáy nhaân söï ñoù toát, toâi seõ mua laïi vôùi nhöõng khoaûn Doanh nghieäp baïn ñaõ traû cho nhaân söï moät möùc cheá ñoä öu ñaõi toát hôn ñeå thu huùt ñöôïc nhaân söï löông xöùng ñaùng maø coù leõ khoâng coâng ty naøo traû ñoù veà beân mình”. Vaø töø ñoù daãn ñeán vieäc caïnh ñöôïc, aáy vaäy maø nhaân söï vaãn nghæ vieäc. Moâi tranh gay gaét trong vieäc “giaønh giaät” nhaân söï tröôøng laøm vieäc cuõng laø moät ñieàu luoân ñöôïc nhaéc Trong moät cuoäc khaûo saùt cuûa Vnexpress.net thì ñeán. Neáu coâng ty cuûa baïn chæ chaêm chaêm vôùi vieäc 50% ñang tìm kieám moät coâng vieäc môùi cho mình, kieám tieàn vaø traû tieàn cho nhaân vieân maø khoâng coù 40% khaúng ñònh mình ñang coù moät coâng vieäc toát moâi tröôøng laøm vieäc toát, khoâng coù vaên hoaù doanh nhöng neáu coù coâng vieäc naøo toát hôn hoï saün saøng nghieäp thì ñieàu ñoù cuõng khoâng taïo neân söï höùng chuyeån sang choã môùi vaø chæ coù 10% baèng loøng vôùi khôûi trong nhaân söï. Moät moâi tröôøng vaên hoùa toát, coâng vieäc cuûa mình. ôû ñoù ñoàng nghieäp luoân vui veû vaø laõnh ñaïo luoân Qua ñoù, ta nhaän thaáy raèng raát nhieàu nhaân söï taïo ñieàu kieän laøm vieäc toát nhaát cho nhaân vieân thì hieän ñang khoâng baèng loøng vôùi coâng vieäc cuûa ñoù cuõng laø moät ñieåm nhaán ñeå nhaân söï coù theå toàn mình. Lyù do taïi ñaâu. taïi laâu cuøng doanh nghieäp Chuùng ta bieát raèng, coù raát nhieàu doanh nghieäp maø LÖÔNG VAØ CHEÁ ÑOÄ ÑAÕI NGOÄ nhaân söï ôû ñoù ñöôïc traû löông khoâng cao, nhöng khi Ñoù coù leõ laø lyù do muoân thuûa cuûa nhaân söï khi nghæ vieäc. hoï ñöôïc môøi sang moät doanh nghieäp khaùc laøm vôùi Hoï caàn moät möùc löông cao hôn ñeå caûi thieän ñieàu kieän möùc löông coù theå gaáp röôõi, nhaân söï ñoù vaãn khoâng soáng ñöôïc toát hôn, cheá ñoä ñaõi ngoä nhaân söï nhö sang vôùi moät lyù do raát ñôn giaûn “Ñi laøm, tieàn löông thöôûng, nhöõng ngaøy leã teát, ngaøy nghæ hay baûo hieåm,… laø moät ñieàu raát quan troïng nhöng toâi thích moâi ñoù coù leõ laø moät trong nhöõng lyù do muoân thuûa cuûa nhaân tröôøng laøm vieäc maø toâi ñang coù, ôû ñoù toâi ñöôïc thaû söï. Trong khi ñoù doanh nghieäp thöôøng mong muoán toái söùc phaùt huy khaû naêng cuûa mình, ñöôïc soáng thaät ña hoaù lôïi nhuaän maø ít quan taâm ñeán ñôøi soáng cuûa vôùi mình hôn. Toâi vaø Seáp laø bình ñaúng…” nhaân vieân. Khi thaáy nhaân söï vieát ñôn xin nghæ vieäc roài Beân caïnh ñoù vôùi moät vaên phoøng laøm vieäc saïch seõ môùi cuoáng cuoàng ñaøm phaùn vôùi nhaân söï veà möùc löông, & yeân tónh, muøa heø maùt meû, muøa ñoâng aám aùp, cheá ñoä,… Ñieàu ñoù lieäu coù laøm cho nhaân söï thaáy thoaûi coù ñuû aùnh saùng vaø khoâng khí trong laønh, trang maùi hôn khoâng khi tieáp tuïc ôû laïi laøm vieäc. phuïc ñi laøm theå hieän söï chuyeân nghieäp, lòch söï, Caùc CEO thöôøng phaøn naøn laø: nhaân söï ñoøi taêng cheá ñoä laøm vieäc theo giôø giaác linh hoaït …laø nhöõng löông, gaây theâm aùp löïc cho chi phí ñaàu vaøo. Khoâng ñieàu kieän tuyeät vôøi ñeå caùc nhaân vieân coù theå laøm phuû nhaän thöïc teá ôû choã naøy choã khaùc, coù nhöõng vieäc thoaûi maùi suoát 8 tieáng/ngaøy. Hieân nay, nhaân vieân luoân ñöa ra nhöõng ñoøi hoûi quaù ñaùng, PeaceSoft cuõng ñaõ xaây döïng ñöôïc moät moâi tröôøng khoâng gaén quyeàn lôïi cuûa mình vôùi doanh nghieäp... laøm vieäc khaù lyù töôûng sau khi thöïc hieän vieäc support@chodientu.vn
 • 22. LINK TINH 23 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 naâng caáp vaên phoøng, mua saém trang thieát bò laøm cho caùc nhaân vieân môùi, giuùp cho hoï hoäi nhaäp vieäc cho nhaân vieân…Xoùa boû hoaøn toaøn tình traïng nhanh choùng vôùi moâi tröôøng laøm vieäc caùch ñaây khoaûng 1 naêm: maùy tính, ñieän thoaïi Khi maø caùc nhaân vieân söû duïng coâng cuï troø baøn vaø thaäm chí laø ngheá ngoài, quaït… khoâng ñuû chuyeän tröïc tuyeán (chat Yahoo, Skype) hay caùc duøng hoaëc xuoáng caáp. dieãn ñaøn daønh cho nhöõng cuoäc giao tieáp khoâng chính thöùc thì caùc seáp chôù coù lo laéng raèng hoï seõ xao nhaõng coâng vieäc, maø ngöôïc laïi, hoï seõ laøm CÔ HOÄI PHAÙT TRIEÅN vieäc hieäu quaû hôn khi ñöôïc tieáp xuùc gaàn guõi vôùi Vieãn caûnh thaêng tieán hoaëc ñöôïc nhaän traùch nhieäm caùc ñoàng nghieäp moãi ngaøy. nhieàu hôn trong heä thoáng cuûa doanh nghieäp cuõng laø moät ñieàu khuyeán khích nhaân vieân gaén boù vôùi LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ NHAÂN SÖÏ ñi laøm vieäc ñeàu mong muoán mình coù moät choã ñöùng, moät vò trí naøo ñoù taïi coâng ty. Chính vì theá KHOÂNG MUOÁN CHUYEÅN VIEÄC raát nhieàu nhaân söï khi ñöôïc phoûng vaán “Taïi sao Ñieàu khoù khaên ñoái vôùi moät doanh nghieäp laø laøm anh/chò laïi nghæ vieäc ôû coâng ty cuõ” thì toâi daùm theá naøo maø ôû ñoù nhaân söï sôï coâng ty ñuoåi vieäc chaéc coù tôùi 50% traû lôøi raèng: Vì ôû ñoù toâi khoâng coù mình chöù khoâng phaûi laø coâng ty lo giöõ nhaân söï ôû cô hoäi phaùt trieån, toâi seõ khoù coù theå tìm ñöïoc choã laïi. Bôûi khi hoï rôøi khoûi coâng ty ñoù roài hoï khoù coù ñöùng cuûa mình,… Moät caùn boä phoûng vaán raát haøi theå tìm ñöïôc moät coâng vieäc naøo toát hôn, moät moâi loøng veà caâu traû lôøi ñoù vaø cho raèng hoï laø ngöôøi coù tröôøng laøm vieäc vaø cheá ñoä ñaõi ngoä toát hôn theá vôùi chí tieán thuû, coù ñònh höôùng töông lai ngheà nghieäp naêng löïc maø hoï coù. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù doanh cuûa mình. Tuy nhieân, thaät tieác laø nhöõng vò trí quaûn nghieäp caàn ñaùnh giaù ñuùng chaát löôïng nhaân söï vaø lyù nhö phoù phoøng, tröôûng phoøng…taïi PeaceSof laïi coù söï ñaõi ngoä xöùng ñaùng vôùi coâng söùc maø hoï laøm haàu heát laø do nhöõng ngöôøi môùi vaøo laøm vieäc ôû cty ñöôïc, khi hoï ñöôïc traû coâng xöùng ñaùng hoï seõ ñaûm nhieäm. Raát hieám trong soá ngöôøi ñaõ laøm vieäc khoâgn coù taâm lyù chuyeån vieäc maø seõ doác loøng vì gaén boù nhö ThaéngDT, PhiTVÑ… coâng vieäc maø hoï ñang coù, coù söï ñam meâ cuûa noù,… Qua nhöõng phaân tích treân, chuùng toâi ñaõ coù cuoäc VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP ñieàu tra nhoû xung quanh vaán ñeà nhaân söï vaø yeáu Toâi coøn nhôù coù moät laàn, moät anh baïn laø GÑ Döï toá naøo laø quan troïng ñeå nhaân söï coù quyeát ñònh ôû aùn vaø Phaùt trieån cuûa trang Thueâ xe caàm tôø Tinh laïi cuøng coâng ty. Vaø ñaây laø keát quaû. baùo cuûa PeaceSoft leân vaø coù noùi vôùi toâi moät caâu “Vaên hoaù Coâng ty em raát khaùc bieät”. Khi ñöôïc hoûi Keát quaû cuoäc khaûo saùt ñöïôc ñaùnh soá töø 1 ñeán 5. nhöõgn khaùc bieät ñoù laø gì thì anh ta noùi “Laøm ra 5 laø thang ñieåm cao nhaát cho moät löïa choïn. laøm, chôi ra chôi,…” Vaâng, coù leõ nhöõng bieåu hieän quan taâm ñeán nhaân vieân nhö toå chöùc sinh nhaät, taëng quaø vaø lieân hoan Caùc yeáu toá Ñieåm nhaân dòp ngaøy leã teát.. cuõng laø nhöõng ñieàu ñöôïc Moâi tröôøng laøm vieäc 213 caùc nhaân vieân ñaùnh giaù cao. Noäi dung coâng vieäc 190 Moïi nhaân vieân seõ gaén boù laâu hôn vôùi doanh nghieäp Cô hoäi phaùt trieån 214 neáu vaên hoùa cuûa doanh nghieäp ñoù laøm hoï caûm Möùc löông vaø thöôûng 222 thaáy thoaûi maùi nhö ôû gia ñình mình chöù khoâng Vaên hoùa doanh nghieäp 188 phaûi moät kieåu vaên hoùa ñaày tính eùp buoäc vaø ñe doïa. Moái quan heä coâng vieäc vôùi nhaø quaûn lyù 205 Moái quan heä coâng vieäc vôùi ñoàng nghieäp 203 MOÁI QUAN HEÄ COÂNG VIEÄC VÔÙI NHAØ QUAÛN LYÙ Nhö vaäy, vôùi 52 phíeâu phaùt ra vaø thu veà hôïp leä, phoùng vieân Tinh baùo ñaõ coù ñöïoc con soá lyù töôûng cho Moái quan heä giöõ nhaân vieân vaø nhaø quaûn lyù hieän nhöõng tieâu chí, cuõng nhö nhöõng mong muoán cuûa nay ñaõ trôû thaønh moät yeáu toá haøng ñaàu trong vieäc nhaân söï taïi PeaceSoft vaø coù leõ ñaây cuõng laø moät con giöõ chaân nhaân vieân gioûi. Tuy nhieân, khoâng ít soá chung cho taát caû caùc cuoäc ñieàu tra veà nhöõng yeáu ngöôøi dôøi boû cty chæ vì nhaø quaûn lyù khoâng thöïc toá ñoù. Caùc baïn vaãn daønh nhieàu moái quan taâm hôn hieän ñöôïc lôøi höùa cuûa mình. caû ñoù laø möùc löông vaø thöôûng, ñöùng ngay sau noù laø moâi tröôøng laøm vieäc, cô hoäi phaùt trieån. Ñaây coù leõ laø MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC ÑOÀNG NGHIEÄP nhöõng yeáu toá then choát nhaát. Cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng ñoù laø caùc moái quan heä ñoàng nghieäp, laõnh Nhöõng nhaân vieân gioûi thöôøng caïnh tranh vôùi nhau ñaïo vaø vaên hoaù doanh nghieäp. Beân caïnh ñoù raát nhieàu khieán cho taùc ñoäng qua laïi giöõa hoï raát quan troïng nhaân söï coøn ñöa ra nhöõng yù kieán khaùc nhö: “Quan ñeå ñaït ñöôïc söï haøi loøng trong coâng vieäc. Vaø hoï taâm ñeán nguyeän voïng, yù kieán cuûa nhaân söï”, hay cuõng caàn coäng taùc vôùi nhau ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû “Chính saùch coâng ty toát thì nhaân vieân môùi gaén boù laâu cao trong coâng vieäc. daøi ñöôïc”, “Coù söï thoáng nhaát veà cheá ñoä laøm vieäc”,… Coâng ty cuõng caàn quan taâm ñeán vieäc ñònh höôùng TaânNN support@chodientu.vn
 • 23. 24 LINK TINH Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 CAÛM XUÙC TAÂN BINH Moãi ngöôøi chuùng ta, khi böôùc vaøo moät moâi tröôøng môùi ñeàu mang theo nhöõng caûm xuùc, suy nghó vaø tham voïng rieâng. Ñaây chính laø luùc ñeå hoï noùi veà mình, veà nhöõng khoù khaên hay thuaän lôïi trong cuoäc soáng, coâng vieäc, veà hoaøi baõo, öôùc mô, veà PeaceSoft vaø veà nhöõng thöù raát con ngöôøi: AÊn, nguû, nghæ. THUÏCND THÖÏC HIEÄN HIEÀNTTP: luoân luoân ñöôïc chia seû. Moïi PV: Hieàn caûm thaáy moâi tröôøng ngöôøi raát hoøa ñoàng vaø vui tính vaø con ngöôøi PeaceSoft theá PV: Cô duyeân naøo ñöa Hieàn gia nöõa. Mình khoâng bieát noùi gì naøo? nhaäp gia ñình PeaceSoft? hôn, caùm ôn Peacesoft ñaõ cho Hieàn 1 cô hoäi. HieànTTP: Moät moâi tröôøng naêng HieànTTP: Hieàn gia nhaäp ñaïi gia ñoäng vaø chuyeân nghieäp ñình Peacesoft cuõng laø moät söï PV: Tröôùc khi vaøo PeaceSoft, Con ngöôøi raát thaân thieän vaø côûi tình côø. Tröôùc ñaây laø ôû Hieäp hoäi Hieàn ñaõ töøng truy caäp hay môû. doanh nghieäp phaàn meàm Vieät nghe ñeán ChôïÑieänTöû.VN Nam, mình cuõng coù raát nhieàu toø chöa? PV: Coâng vieäc chính cuûa Hieàn ôû moø veà ChôïÑieänTöû vaø veà HieànTTP: Tröôùc ñaây Hieàn cuõng PeaceSoft laø gì? Peacesoft nhöng chöa coù dòp taän ñaõ nghe raát nhieàu ngöôøi baïn maét chöùng kieán. Giôø ñaây khi ñaõ cuûa Hieàn noùi veà ChôïÑieänTöû, HieànTTP: Hieän giôø mình laø trôû thaønh moät thaønh vieân trong moïi ngöôøi baûo cöù tìm treân ñoù Promotion Manager, coâng vieäc ñaïi gia ñình naøy, Hieàn thaáy raát muoán gì coù naáy. Hieàn cuõng raát cuûa mình cuõng khaù caêng thaúng. töï haøo vaø haïnh phuùc khi ñöôïc toø moø neân truy caäp lieàn. Nhöng Mình xaây döïng vaø trieån khai caùc laøm trong moät moâi tröôøng phaûi thöøa nhaän raèng chöông trình co-promotion (ví duï chuyeân nghieäp nhö vaäy. ÔÛ ChôïÑieänTöû lôùn nhanh nhö thoåi ñaáu giaù ñaëc bieät, 20/10 v.v…), Peacesoft yeáu toá con ngöôøi luoân :) Vaø giôø thì ñuùng laø Caàn gì? - caùc chöông trình online vaø ñöôïc coi troïng haøng ñaàu, vaø Coù naáy! ruøi offline khaùc (ví duï chöông trình support@chodientu.vn
 • 24. LINK TINH 25 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Ngöôøi baùn cuûa naêm, hoäi thaûo coù theå thöïc hieän giao dòch treân laøm vieäc maø toâi buoäc phaûi invis- v.v..) vaø phuï traùch phaùt trieån ChôïÑieänTöû hieäu quaû nhaát. ible hoaëc laø khoâng duøng ñeán coupon center: ñaøm phaùn vôùi ChôïÑieänTöû cuõng ñang noã löïc Yahoo Messenger. Cuõng laø laàn ngöôøi baùn.... heát mình ñeå taïo neân thoùi quen ñaàu tieân maø saùng ra tænh daäy mua saém cho ngöôøi tieâu duøng. phaûi cuoáng cuoàng chaïy ñeán coâng PV: Hieàn coù gaëp khoù khaên gì Moät töông lai khoâng xa nöõa, moïi ty cho kòp giôø ñieåm danh :D. trong thôøi gian qua khoâng? Vaø ngöôøi seõ thaáy ChôïÑieänTöû seõ laø Toâi nhôù hoâm phoûng vaán chò Hieàn caàn söï hoã trôï gì töø BGÑ söï löïa choïn duy nhaát cho ngöôøi Höông DL hoûi toâi khaù nhieàu, vaø ñoàng nghieäp? mua vaø ngöôøi baùn. buoåi phoûng vaán keùo daøi hôn döï ñònh cuûa toâi. Luùc gaàn xong, toâi HieànTTP: Khoù khaên thì coù chöù PV: Rieâng tö moät chuùt, Hieàn coøn ñöôïc bonus theâm 1 caâu: 5 vì Hieàn môùi vaøo maø. Moïi thöù xinh xaén ñaùng yeâu theá naøy, naêm nöõa em seõ laøm gì. Quaû ñeàu môùi meû vaø laï laãm. Hieàn chaéc haún ñaõ coù nôi coù choán roài thöïc toâi cuõng chöa theå nghó ñeán ñöôïc BGD vaø caùc ñoàng nghieäp chöù? (Ñöøng laøm ñau khoå cho vieäc 5 naêm nöõa, khi maø muïc hoã trôï raát nhieàu. Chò HöôngDL nhöõng ai ñang coøn mô moäng tô tieâu cuûa toâi luoân ñaët ra theo vaø chò ThaéngDT thì chæ baûo taän töôûng nha :D) moác thôøi gian tuaàn hoaëc thaùng. tình luoân laøm cho Hieàn khoâng Ví duï, ngaøy ñaàu tieân phaûi bieát coù caûm giaùc môùi vaøo vaø xa laï. HieànTTP: Hihi... Caùi naøy bí heát teân Ban giaùm ñoác, tuaàn ñaàu Caùi gì khoâng hieåu chò ñeàu chæ maät, ko theå tieát loä thieân cô ñöôïc tieân coá gaéng tìm ñöôïc 1 quaùn aên baûo taän nôi. Ñaëc bieät laø caùc baïn (Chæ baät mí thui laø Mình ñang tröa vöøa yù, tìm ñöôïc quaùn cafeù ñoàng nghieäp phoøng Marketing, rình xem trong Peacesoft coù anh uoáng ñöôïc vaø thaùng ñaàu tieân toâi caùc baïn aáy ñaõ giuùp ñôõ Hieàn raát naøo ñaùng iu khoâng...:D phaûi bieát ñöôïc teân caùc thaønh nhieàu. vieân PS. Muïc tieâu nghe coù veû ñôn giaûn nhöng ñeán luùc naøy toâi PV: Theo Hieàn, PeaceSoft noùi NGHÓATD: Laàn ñaàu tieân ñang hoang mang lieäu trong chung vaø ChoDienTu noùi rieâng thaùng naøy toâi coù kòp ñaït chæ tieâu coù nhöõng ñieåm yeáu naøo? ñeà ra khoâng. HieànTTP: Ñieåm yeáu haû, mình Tuaàn ñaàu tieân vieäc aên tröa coù chöa thaáy coù ñieåm yeáu gì caû. veû thuaän lôïi khi voâ tình aên tröa Mình chæ toaøn thaáy ñieåm maïnh vôùi caùc seáp ôû 1 haøng côm raát thoâi. hihi... Thaät ra thì theo nhö ngon vaø saïch seõ. Coøn cafeù, moät mình nghó thì ChôïÑieänTöû ñaõ thoùi quen khoâng theå thieáu cuûa khaúng ñònh ñöôïc vò theá taàm toâi laïi khoâng theå naøo uoáng quoác teá cuûa mình. Tuy nhieân, ñöôïc ôû ñaây. Vaäy laø 1 muïc tieâu vaãn toàn taïi moät vaøi ñieåm yeáu maø toâi ñaõ khoâng theå naøo ñaït nhö: caùc ngöôøi baùn treân ñöôïc trong tuaàn ñaàu tieân. Coøn ChôïÑieänTöû kyõ naêng chöa cao, muïc tieâu thaùng ñaàu tieân ñang vaø thoùi quen cuûa ngöôøi tieâu duøng gaàn ñeán deadline maø toâi vaãn thì vaãn quen nhöõng caùch mua chöa bieát tìm ñaâu ra phöông baùn truyeàn thoáâng. Nhöng coù theå thöùc ñeå coù theå hoaøn thaønh vì Peacesoft nhìn thaáy töông lai ñöôïc chæ tieâu ñeà ra. tröôùc, vaø vì ChôïÑieänTöû ñaàu tö cho söï phaùt trieån saép tôùi neân Khi maø moïi vieäc gaëp khoù khaên, nhöõng khoù khaên gaëp phaûi laø ngöôøi ta coù nhieàu caùch ñeå vöôït khoâng theå traùnh khoûi. qua noù, coøn toâi, toâi hi voïng seõ coù quyù nhaân phuø trôï. Vì theá PV: Ñeå khaéc phuïc nhöõng ñieåm mong raèng quyù nhaân naøo ôû PS yeáu ñoù, Hieàn coù giaûi phaùp gì muoán phuø trôï cho toâi ñaït ñöôïc khoâng? keá hoaïch trong thaùng xin môøi gheù qua nhaø cuûa toâi ôû 360 ñeå HieànTTP: ChôïÑieänTöû luoân coù Khi ñeán vôùi PS toâi coù raát nhieàu giuùp ñôõ toâi trong nhöõng ngaøy nhöõng ñoäi nguõ chuyeân vieân caùi ñaàu tieân: Laàn ñaàu tieân traû caêng thaúng naøy nheù: chuyeân ñi ñeán chaêm soùc khaùch lôøi phoûng vaán xin vieäc, laàn ñaàu http://360.yahoo.com/fire- haøng, giôùi thieäu vaø höôùng daãn tieân chôø ñôïi keát quaû, laàn ñaàu work1805. cho ngöôøi baùn cuõng nhö ngöôøi tieân laøm vieäc vôùi seáp ngöôøi nöôùc mua caùch laøm nhö theá naøo ñeå ngoaøi, laàn ñaàu tieân trong giôø support@chodientu.vn
 • 25. LINK TINH XÌ 26 XAÛ Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 TREÙT CUOÁI TUAÀN P T haûi noùi ñoù laø 1 buoåi xaû haéng ÑT vôùi cöông vò cuûa “chò caû aåm thöïc” stress thaät söï cuûa caùc töø khi ñeán ñaõ laêng xaêng chaïy ñi gaëp ngöôøi thaàn daân PS taïi HN. Theo keá hoaïch ñaët ra naøy ngöôøi kia, chui xuoáng beáp nhoøm xem chuùng toâi seõ xuaát phaùt töø coâng ty sau giôø aên tröa nhaø beáp laøm aên theá naøo, daën doø, tính toaùn tieàn nhöng ngay töø saùng taát caû caùc ACE ñaõ nhoän nhòp nong, cöôøi cöôøi, noùi noùi vôùi chò chuû quaùn cöù nhö chuaån bò cho cuoäc vui chôi chieàu nay. Heïn hoø maõi laø thaân quen laém. Sau 1 voøng moûi chaân Thaéng roài ñeán 2h30 chuùng toâi môùi baét ñaàu cuoäc haønh ÑT cuõng phaûi chui leân nhaø saøn vaø ñöa 2 boä tuù lô trình xuoáng Khu sinh thaùi Caàu Dieãn. khô cho caùc baïn gaùi. Caùc naøng naõy giôø vaãn say söa aên uoáng giôø baét ñaàu ngoài chôi baøi. Ñ aây laø ñòa ñieåm khaù quen thuoäc cuûa PS vì laàn naøy laø laàn t2 cty xuoáng ñoù vaø laø laàn T3 cuûa 1 soá thaønh vieân trong coâng ty. Hoâm nay trôøi töï nhieân khaù oi böùc, moà hoâi moà keâ ai cuõng tuùa ra. Caùc chò em phoøng giao dòch theå hieän roõ söï naêng noå nhieät tình cuûa mình nhö luùc caùc chò em chaêm soùc khaùch haøng vaäy. Quyønh LT vaø baø baàu Tuù PTC nhaän nhieäm vuï ñi mua baùnh sinh nhaät. Soá laø TP Thaéng ÑT hoâm nay coù yù “ñaïi tieän” toå chöùc luoân sinh nhaät cho caùc baïn cuûa Ñ thaùng 8 vaø thaùng 9. Dung PTM xöùng danh vôùi eå taïo khoâng khí vui veû hôn thì caàn phaûi coù chöùc Dung “mama toång quaûn” chaïy ngöôïc chaïy caû caùc boys nhöng caùc boys nhaø ta cöù maûi xuoâi mua ñoà, quaû thöïc söï nhieät tình cuûa Dung meâ beân baøn Bi-A khieán Thaéng ÑT vaø Dung mama khieán cho ACE ñöôïc böõa thaät “Söôùng”. mama phaûi chaïy xuoáng kieäu leân vaãn khoâng chòu. Sau 30 phuùt loø doø treân ñöôøng thì chuùng toâi ñaõ coù Cuoái cuøng khoâng hieåu do chaùn chôi Bi-A hay do maët taïi Khu sinh thaùi. Noù vaãn theá, vaãn con ñöôøng 2 mama keâu goïi maø caùc chaøng ñaõ leân nhaø saøn rôïp boùng caây, vaãn thaáy caùi caûm giaùc maùt maét vì cuøng caùc chò em sung söôùng. caây xanh nhöng ñaõ coù raát nhieàu böôûi Dieãn roài. Vì Ñaàu tieân caùc ACE sung söôùng baèng maøn “ ñaùnh böôûi coøn xanh vaø trôøi oi böùc neân chuùng toâi moãi cheùn”. Xin thöa “ñaùnh cheùn” ôû ñaây khoâng phaûi laø ng 1 nôi. Caùc baïn trai thì chôi Bi-A coøn caùc baïn ñi röûa cheùn maø laø aên ñoù aï. Maáy anh chò phuïc vuï gaùi thì ra leàu ngoài. Hoâm nay, trôøi oi böùc, maët hoà laàn löôït beâ caùc moùn ngon noùng hoåi leân. Muøi caù, bò bao phuû bôûi 1 lôùp reâu xanh troâng raát kinh thòt gaø thôm phöùc, muøi beùo ngaäy cuûa nhöõng chieác khuûng, xa xa caùc leàu ñeà coù ngöôøi ngoài caâu. Sau 1 baùnh khoai, muøi thôm cuûa toûi trong ñóa rau xaøo hoài ngoài goït hoa quaû thì caùc baïn gaùi khoâng chòu vaø muøi bia ngaøo ngaït. Taát caû nhöõng thöù ñoù ñaùnh ñöôïc söùc oi noùng beøn keùo taát leân nhaø saøn baät maïnh vaøo khöùu giaùc cuûa caùc thaønh vieân PS vaø quaït vuø vuø cho maùt. baét ñaàu chuùng toâi naâng ly. support@chodientu.vn
 • 26. LINK TINH 27 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 phaûi chaën caùc naøng ñöùng veà choã cuõ. Baét ñaàu cuoäc chôi, Theá NV phaûi dung tay vít vai Lan VN xuoáng ñeå ñöùng cho chaéc, coøn Quyønh LT thì caàm coå chai phuïc vuï Seáp toång thaät ñieâu luyeän. Caùc coå ñoäng vieân hoâ coá leân, coá leân roài oâm buïng cöôøi saèng saêc. Cuoái cuøng thì ñoâi Theá NV vaø Lan VN ñaõ chieán thaéng. Theá NV sau 1 hoài “buù bia” ñaõ tuït khaên bòt maét xuoáng trong taâm traïng “leâ teâ pheâ”, khoâng hieåu do bia hay do thöù gì khaùc. Sau cuoäc thi 3 ñoäi ñaõ chuïp hình laøm kyû nieäm. S au moät hoåi roâm raû caïch coác thì khoâng khí trôû neân tónh laëng, luùc naøy chæ coøn nghe thaáy nhöõng tieáng nhai cheïp cheïp, tieáng coác ñaët xuoáng baøn vaø tieáng cöôøi hí hí nho nhoû. Roài ñuøng moät caùi, caùi loa phoùng thanh TUÙ PTC vaø caùc chò em phoøng giao dòch baét ñaàu ñöôïc phaùt. Soá laø caùc chò em taäp trung aên uoáng neân ñóa thòt gaø ñaõ vôi ñi nhanh choùng, chæ coøn veûn veïn coù moãi caùi ñaàu gaø vaø phao caâu, caùc naøng baét ñaàu treâu gaép vaøo baùt cuûa nhau. Cuoái cuøng thì caùc naøng cuõng nghó ra, thoâi thì caùc cuï ñaõ noùi : “nhaát thuû nhì vó” , caùc naøng seõ taëng “moùn quaø nhoû” cho seáp Bình NH. Qua baøn tay Baûng TÑ seáp nhaän ñöôïc vaø caûm thaáy maõn nguyeän, roài seáp giaû vôø gaät guø laøm thaày boùi xem ñaàu gaø khieán cho caùc nhaân vieân 1 traän cöôøi vôõ buïng. S au moät hoài no neâ Nga ÑTB baét ñaàu ñöùng daäy khôûi ñoäng baèng maøn ruùt taêm tham gia troø chôi “Buù Bia”. Nghe ñeán teân troø chôi vaø moâ taû sô qua cuûa Nga ÑTB thì caùc chaøng vaø caùc naøng ñaõ sôï chaïy roài. Nhöng vôùi söï kheùo leùo cuûa Nga ÑTB vaø loøng nhieät tình tham gia cuûa Seáp Bình NH thì ai cuõng tham gia boác thaêm trong hoài hoäp vaø lo laéng. Ñaàu tieân Quyønh LT theå hieän ngay söï may maén cuûa mình baèng chieác taêm cuït ñaàu, coù nghóa laø naøng laø ngöôøi ñaàu tieân ñöôïc tham döï chôi. Sau 1 hoài veà phía nöõ coù Quyønh LT, Nga TTV vaø Lan VN, coøn phía nam coù Baûng TÑ, Theá NV vaø seáp Bình NH. Baét ñaàu cuoäc chôi caùc baïn nam buoäc phaûi bòt maét, bòt maét seáp Bình NH vaø Theá NV thì thaät ñôn giaûn nhöng khoù khaên nhaát laø vôùi Baûng TÑ. Soá laø chaøng sôû höõu 1 ñoâi maét “boà caâu saâu”, muõi cao neân caùi baêng roân cuûa ban toå chöùc khoâng theå bòt noåi. Coù naøng nghó ra caùch: thoâi thì laáy giaáy veä sinh nheùt vaøo choã maét ñoù, nhöng Baûng TÑ khoâng chòu. Cuoái cuøng moïi ngöôøi ñaønh bòt laáy leä. Sau 1 hoài chuaån bò Thaéng ÑT ñaõ coù ñuû 3 chai bia(moãi chai chæ chöùa 1/3) cho 3 ñoâi chôi laø Baûng TÑ – Nga TTV; Bình NH – Quyønh LT; Theá NV – Lan VN. Caùc baïn nöõ baét ñaàu keïp bia vaøo naùch ñeå cho caùc baïn nam tieán tôùi vaø dung mieäng mình ñeå uoáng bia. Baét ñaàu 3 chaøng trai tieán ñeán beân 3 coâ gaùi thì caùc naøng ruù leân vaø chaïy ñi. Ban toå chöùc buoäc support@chodientu.vn
 • 27. 28 LINK TINH Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 C uoäc thaùc loaïn thöù nhaát ñaõ keá thuùc, chuùng caén nhöõng mieáng döa ñaàu tieân. Sau mieáng ñaàu toâi böôùc vaøo cuoäc thaùc loaïn thöù 2. Ñoù laø tieân thì ñoâi Thònh NH vaø Hieàn LTT ñaõ chaïy boû maøn “aên döa”. Nga ÑTB laïi baét ñaàu toå chöùc cuoäc, 2 ñoâi coøn laïi raát haêng, phoàng moàm trôïn maét boác taêm. Laàn löôït, Duyeán ÑT, Hieàn LTT vaø Höông aên thaät nhanh. Duyeán ÑT vôùi öôùc nguyeän “aên döa DDL boác ñöôïc taêm cuït. Coøn veà phía nam coù Thònh cuøng seáp Tuaát” ñaõ nhanh choùng aên heát quaû döa NH, Phong BT vaø Tuaát NH may maén. Ñeå cho cuoäc nhöng do vui möøng khoân xieát naøng ñaõ ñaùnh rôi chôi ñöôïc thöïc hieän deã daøng Nga ÑTB ñaõ goït bôùt maát mieáng döa cuoái cuøng. Phong BT vaø Höông DL cho quaû döa chuoät nhoû ñi, ñoàng thôøi naøng cuøng naõy giôø vaãn mieät maøi phoái hôïp, cuoái cuøng Phong Thaéng ÑT laøm maãu tröôùc ñeå caùc thaønh vieân ñoäi BT ñaõ ruùt kinh nghieäm töø ñoâi Tuaát NH, chaøng ta chôi deã daøng hình dung. Ñoäi chôi 1 nam vaø 1 nöõ boû nguyeân 1 mieáng treân moâi maø khoâng daïi doät aên döa sao cho chæ coøn 1 mieáng treân moâi trong nuoát heát hay ñeå rôi maát. thôøi gian ngaén nhaát. Caùc ñoäi chôi ñöôïc töï choïn Chieán thaéng cuoái cuøng ñaõ nghieâng veà Phong BT theo gôïi yù cuûa khaùn giaû Phong BT – Höông ÑL; vaø Höông ÑL. Tuy nhieân cuoäc chôi naøy chaúng coù Thònh NH – Hieàn LTT; Tuaát NH – Duyeán ÑT. Caùc thöôûng gì ngoaøi nhöõng traøng phaùo tay cuûa khaùn baïn nam phaûi chaép tay ra sau vaø bò buoäc laïi coøn giaû. Chæ coù ñoâi Thònh NH vaø Hieàn LTT bò ban toå caùc baïn nöõ thì coù khaùn giaû göõa tay hoä. Trong tieáng chöùc phaït quaøng tay vaøo nhau uoáng heát chai bia. reo hoø coå vuõ cuûa khaùn giaû thì caû 3 ñoäi ñaõ baét ñaàu S au 2 traän cöôøi caùc thaønh vieân PS baét ñaàu thaáy oaûi nhöng khoâng khí laïi ñöôïc haâm noùng leân vôùi maøn “ÔÙt daäp löûa”. Maøn naøy BTC laáy tinh thaàn töï nguyeän vì heát taêm :D. Thaønh vieân tham gia chôi caàn phaûi ñep quaû ôùt giöõa 2 chaân, ñung ñöa sao cho quaû ôùt ñoù coù theå daäp taét ngon neán. Do voäi vaõ maø BTC ñaõ khoâng mua ñöôïc neán to neân ñaønh duøng neán sinh nhaät. Baûng TÑ, Thònh NH vaø Hoaøng TM ñaõ töï nguyeän tham gia chôi. Caùc chaøng baét ñaàu buoäc ôùt vaøo hoâng roài ñoàng loaït ñung ñöa ñeå daäp neán, vôùi tö theá nöûa ñöùng nöûa ngoài maø khoâng phaûi quyø caùc chaøng haêm hôû daäp löûa. ÔÙt cuûa Thònh NH ñaõ ñaàu haøng, chæ coøn ôùt Baûng TÑ vaø Hoaøng TM cöù caàn maãn daäp cho heát choã neán. Cuoái cuøng Hoaøng TM laø ngöôøi daäp taét caây neán cuoái cuøng vaø ñöôïc thöôûng traøng voã tay khen ngôïi cuûa khaùn giaû cuøng vôùi caùi nhìn aâu yeám ñaày töï haûo cuûa ngöôøi yeâu. support@chodientu.vn
 • 28. LINK TINH 29 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 S au 3 cuoäc thaùc loaïn ñem laïi nhöõng traän cöôøi saùng khoaùi thì chuùng toâi baét ñaàu maøn “ñaùnh cheùn thöù 2” ñoù laø Laåu. Quaû thaät taát caû ñeàu ñaõ no nhöng do BTC ñaët maát roài neân cuøng coá. Heát maøn bia baét ñaàu maøn röôïu, seáp Bình NH chaïy xuoáng xe xaùch leân chai Vodka xòn maø seáp ñeå giaønh töø laâu leân khao nhaân vieân. Baét ñaàu maøn caïch coác thöù 2, sau 15 phuùt thì caùc thaønh vieân baét ñaàu ngaéc ngoaûi vaø ngoài taùm. Trong luùc ñang taùm töï nhieân coù 1 con vaät laï bay veøo veøo, vuø vuø vaøo baøn aên khieán cho caùc chò em ruù leân sôï haõi. Roài theá naøo con vaät ñoù bieán maát, 5 phuùt sau seáp Höông ÑL keâu aàm leân “coù con gì ñaêng sau löng”, seáp Bình ngoài caïnh tieän tay ñaõ ñaäp “buïp” 1 phaùt truùng con coân truøng laï ñoù khieán noù ñieân leân bay toaùn loaïn, ñoàng nghóa vôùi vieäc caùc thaønh vieân ruù leân vaø chaïy ñi troán, Phong BT ñaõ trôû thaønh “ngöôøi huøng dieät ong “ ñeå cöùu myõ nhaân. S au caùc cuoäc thaùc loaïn thì tôùi maøn “Ñaïi Tieän” cuûa Thaéng ÑT. “Ñaïi tieän” ôû ñaây yù chæ laø Thaéng ÑT ñaõ nhaân dòp ñi chôi naøy maø toå chöùc sinh nhaät thaùng 8 vaø thaùng 9 cho caùc thaønh vieân. AÛnh Sinh nhat.JPG Luùc naøy ñaõ laø 7h, trôøi toái ñen nhö möïc roài maø chò chuû quaùn chaéc khoù chòu laém vì choàng con ñang ñôïi ôû nhaø neân caùc thaønh vieân PS baét ñaàu haùt möøng sinh nhaät vaø caét baùnh aên. Maëc duø ñaõ raát no nhöng ai cuõng chen vaøo laøm mieáng baùnh traùng mieäng vì quaû thöïc baùnh quaù ngon. Caùc chò em aên xong coøn tieác muùt tay chuøn chuït. Seáp Bình NH nhaän ñieän cuûa Maãu haäu ñaõ nhanh choùng ra veà vôùi ñieäu chaøo raát ngoä ngónh. AÛnh. Binh NH ra ve.JPG Caùc ACE cuõng ñoàng loaït keùo veà noäi thaønh ñeå thöïc hieän cuoäc thaùc loaïn cuoái cuøng, ñoù laø “Haùt Karaoke”. Sau 1 hoài löôïn voøng choïn phoøng thì chuùng toâi ñaõ choïn ñöôïc 1 phoøng ôû phoá La Thaønh. Caùc chaøng vaø naøng baét ñaàu theá hieän gioïng ca cuûa mình. Duyeán ÑT laàn ñaàu tieân thaùc loaïn maøn naøy cuøng coâng ty neân ñaõ raát haêng haùi choïn baøi vaø solo khieán cho caùc chò em khaùc phaûi nhaûy leân cöôùp mic ñeå ñöôïc haùt. Theá NV vaø Hoaøng TM cuõng khoâng keùm, 2 chaøng song ca raát tình töù baøi “……”. Ñaõ ñeán 10h vaø chuùng toâi phaûi traû phoøng cho top khaùc neân nhanh choùng moãi ngöôøi 1 ngaû, keát thuùc 1 buoåi ñi chôi ñaày thuù vò ñeå baét ñaàu 1 tuaàn môùi ñaày vui veû. ThaéngÑT support@chodientu.vn
 • 29. 30 LINK TINH Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Phan Thieát – Muõi Neù C uoái thaùng 9, vaên phoøng Peacesoft-HCMC coù moät chuyeán du lòch thaät vui veû BIEÅN GOÏI - GAÙI XINH… veà mieàn ñaát champa Bình Thuaän. Caû vaên phoøng nhö haùo höùc ñoùn chôø ngaøy naøy töø raát laâu roài. coâng taùc chuaån bò ñaõ ñöôïc vaên phoøng chuaån bò tröôùc ñoù caû Vaøi neùt veà Phan Thieát – Muõi Neù chuïc ngaøy chæ ñeå cho moät keá Bình Thuaän laø moät tænh thuoäc vuøng Duyeân Haûi Nam Trung Boä, caùch hoaïch hoaøn haûo hôn, höùa heïn TP HCM khoaûng 200km veà phía baéc xuoâi doïc theo quoác loä 1A. Bình moät chuyeân ñi ñaày thuù vò vaø thöû Thuaän vôùi nhöõng bôø bieån uoán löôïn, nhöõng ñoài caùt truøng ñieäp, thaùch. Vaø theá laø moät keá hoaïch baøi baûn nhöõng con ngöôøi thaân thieän, gaàn guõi ñaõ taïo thaønh moät quaàn theå ñaõ ñöôïc vaïch ra: Saøi Goøn - Phan vaên hoùa-du lòch voâ cuøng ñaëc tröng cuûa xöù sôû Champa naøy. Thieát – Muõi Neù – Hoøn Rôm - ñaûo Keâ Gaø. Ñeå coù ñöôïc loä trình naøy, caû vaên phoøng ñaõ tranh luaän moät buoåi thaät naûy löûa vôùi tinh thaàn taát caû vì chuyeán ñi thaân yeâu. Loä trình laø theá, nhöng coâng vieäc chuaån bò leân keá hoaïch noä dung cho chuyeán ñi môùi thaät haáp daãn, thuù vò. Raát nhieàu yù töôûng ñaõ ñöôïc neâu ra vaø cuoái cuøng vaên phoøng cuõng löïa choïn ñöôïc moät soá troø chôi haáp daãn vaø phuø hôïp vôùi ACE Peacesoft nöõa. Trong ñoù phaûi keå ñeán laø: Boùng chuyeàn baõi bieån, naøo ta cuøng keùo, nhaûy ba chaân, ñaù banh tình yeâu, ñaõi caùt tìm vaøng vaø cuoái cuøng laø: leo ñoài Chu Moâng,… Moïi coâng vieäc ñaõ ñöôïc phaân coâng thaät roõ raøng, moïi ngöôøi vôùi nhöõng nhieäm vuï ñöôïc giao, ngaøy ñeâm chuaån bò cho chuyeán ñi naøy, höùa heïn moät chuyeán ñi khoâng theå naøo queân ñöôïc. Chuyeán ñi vôùi khaåu hieäu: “Muõi Neù- Phan Thieát- Bieån goïi- Gaùi xinh…” ñaõ in saâu vaøo taâm trí töøng thaønh vieân cuûa vaên phoøng töø ngaøy ñoù. Mong chôø moät söï buøng noå maïnh meõ cho chuyeán du lòch coù moät khoâng hai naøy. Coâng taùc chuaån bò roài cuõng saün saøng, ngaøy mong chôø roài cuõng ñaõ ñeán, môùi ñaàu giôø chieàu, taát caû moïi ngöôøi ñaõ taäp hôïp ñaày ñuû taïi vaên phoøng cho chuyeán ñi vaøo saùng mai. Peacesoft luoân ñaëc bieät, vì theá, giôø khôûi haønh cuõng ñaëc bieät: SUOÁT ÑEÂM KHOÂNG NGUÛ Ñoù thöïc söï laø moät ñeâm maát nguû ñoái vôùi caùc thaønh vieân PeaceSoft taïi HCM. 8h toái, chuùng toâi ñaõ support@chodientu.vn
 • 30. LINK TINH 31 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 taäp hôïp taïi VP HCM. Luùc ñaàu laø chöù. Laïc nhöng vui, moïi ngöôøi Sau khi moø vaø ñoaùn ñöôïc vaät. haùt hoø nhaûy muùa, nhöng sau cuøng cöôøi ñuøa noùi chuyeän. cuõng döôùi söùc eùp cuûa moïi ngöôøi, khi ñeâm ñaõ veà khuya thì moät soá chính vì vaäy maø coøn ñöôøng trôû HieáuNT phaûi maëc thöù naøy vaøo baïn nöõ tuï taäp laïi buoân neân ngaén hôn, ñeïp hôn…ñeïp vì ngöôøi, trong kinh dò..ñuùng chaát chuyeän,taùn gaãu, caùc baïn nam khung caûnh ñeïp vaø ñeïp bôøi Peacesoft-HCMC. Moïi ngöôøi thì sang quaùn Bi – a beân caïnh ñeå nhöõng thaønh vieân Peacesoft uûng hoä heát mình… laøm vaøi vaùn vaø cuõng laø ñeå ngaém ñaùng yeâu, thaân thieän…. caùc em chaân daøi xinh ñeïp. Cuoái cuøng thì cuõng tôùi ñöôïc Muõi 3h saùng ñaõ ñeán, chuùng toâi baét MUÕI NEÙ CHAØO ÑOÙN Neù…ñöùa con cöng cuûa du lòch ñaàu luïc ñuïc keùo nhau leân xe. Bình Thuaän. Hieän nay, Muõi Neù Moät soá ngöôøi buoàn nguû vaø caûm Ñaàu giôø chieàu hoâm ñoù caû ñoaøn laø nôi coù maät ñoä resort cao nhaát thaáy caàn coù moät giaác nguû ñeå laáy xuaát phaùt ñi Muõi Neù, moät ñòa caû nöôùc, nhöõng ñoài caùt phaúng söùc ngaøy mai chôi tieáp. Moät soá danh noåi tieáng cuûa du lòch Bình mòn, nhöõng bôø bieån trong xanh, baïn thì khoâng muoán maát ñi thôøi Thuaän cuõng nhö cuûa caû nöôùc. nhöõng haøng döøa thaúng taép vaø gian quyù baùu naøy neân cuøng Muõi Neù laø moät phöôøng thuoäc tp nhöõng khu resort sieâu caáp ñaõ nhau ngoài haùt, môû ñaøi vaø laéc lö Phan Thieát, caùch Phan Thieát taïo neân moät Muõi Neù coù moät theo tieáng nhaïc… Sau 3 giôø khoaûng 20 KM veà phía baéc. Nhìn khoâng hai. Moät nôi lyù töôûng cho chinh chieán, ñoaøn quaân töø xa, Muõi Neù nhö moät caùnh nghæ döôõng… Peacesoft cuõng tôùi ñöôïc Phan buoàn vöôn ra bieån, ñaàu Muõi Neù Thieát, thaønh phoá Phan Thieát uoán vaøo nhö che chôû cho taøu Caû Ñoaøn quyeát ñònh döøng chaân nhoû beù, yeân bình khaùc haún thuyeàn truù nguï ôû ñaây cuõng chính taïi baõi taém Soùng Bieån Xanh sau khoâng khí cuûa Saøi Goøn naùo vì vaäy maø noù ñöôïc ngöôøi daân nôi voâ vaøn nhöõng baõi taém môøi goïi. nhieät nhö mang ñeán moät caûm ñaây goïi trìu meán vôùi caùi teân Muõi giaùc môùi meû hôn cho ñoaøn quaân Neù. Vaø cuõng chính vì vaäy bieån ôû Khu baõi taém Soùng Bieån Xanh aån Peacesoft-HCMC. ñaây thoaûi hôn, döôøng nhö cuõng mình trong nhöõng haøng döøa Caû ñoaøn döøng chaân taïi Khaùch trong xanh hôn…Muõi Neù trôû ñang nghieâng mình ra bieån, saïn Kathy, moät khaùch saïn naèm thaønh ñòa ñieåm du lòch khoâng nhöõng baõi caùt traûi daøi vaø nhöõng khoâng xa trung taâm thaønh phoá. theå thieáu cuûa du khaùch moãi khi nhaø haøng sang troïng… Moïi ngöôøi nhö ñöôïc böôùc vaøo ñeán vôùi Bình Thuaän… moät khoâng gian môùi, nhöõng con Sau khi chuïp hình löu nieäm taïi ñöôøng vaéng, nhöõng haøng döøa Ñeå chuaån bò cho vieäc taém bieån baõi ñaäu xe khu du lòch. Moïi thaúng taép, xa xa laø nhöõng baõi ñöôïc deã daøng hôn, chuùng toâi ngöôøi tieán vaøo baõi bieån vaø bieån traûi daøi nhö baát taän môû ra quyeát ñònh chôi troø “chæ ñieåm chuaån bò cho caùc troø chôi saép moät khoâng gian voâ cuøng thoaùng thoaùt y”, coù nghóa laø chæ tôùi ai laø tôùi. Moïi coâng taùc chuaån bò tröôùc ñaõng, trong laønh. Sau khi ñaët ngöôøi ñoù phaûi côøi aoù ^_^. Chæ ñoù chuïc ngaøy döôøng nhö phaùt choã ôû khaùch saïn xong, moïi nghe thoâi ñaõ thaáy haáp daãn phaûi huy taùc duïng khi caùc troø chôi ngöôøi leân phoøng caát ñoà ñaïc vaø khoâng naøo. Neáu coù maët ôû ñoù, ñeàu dieãn ra troâi chaûy maø khoâng chuaån bò ñi aên saùng. Phan Thieát moïi ngöôøi seõ töôûng töôïng ñeán gaëp moät söï coá naøo quaù lôùn veà thaät laï, khoâng coù nhieàu quaùn moät vuøng ñaát xa xoâi treân ñaûo duïng cuï, tuy raèng khi toå chöùc coù xaù, nhaø haøng sang troïng nhö Haoai, maø ôû ñoù thoå daân maëc phaùt sinh raát nhieàu… caùc TP khaùc. Chuùng toâi phaûi khoá nhieàu hôn maëc quaàn vaäy. Troø ñaàu tieân toå chöùc laø Boùng khoù khaên laém môùi tìm ñöôïc moät Chöùng minh cho ñieàu naøy nheù: chuyeàn baõi bieån: coù laøm môùi choã aên maø theo lôøi anh HuyNQ thaáy coâng söùc toå chöùc vaát vaû thoå ñòa ôû ñaây thì ôû TP naøy ngöôøi Cuoái cuøng thì gaàn nhö taát caû caùc nhö theá naøo, loay hoay maõi maø ta toaøn aên nhö vaäy. Haõy cuøng MEN ñeàu thoaùt y heát caû, noåi caû ñoaøn môùi choân ñöôïc hai caùi chuùng toâi khaùm phaù moät böõa aên baän nhaát vaãn laø seáp BìnhNT vôùi coät löôùi nhöng khoâng laøm sao saùng taïi Phan Thieát nheù… taám thaân traéng noõn vaø khoâng cho noù coá ñònh ñöôïc, phöông aùn moät chuùt muïn khieán nhieàu chò cuoái cuøng laø 2 ngöôøi giöõ 2 Sau khi ñaùnh cheùn no neâ, caû em luùc ñoù cuõng phaûi thoát leân… coät…ñuùng laø yù töôûng ñoäc ñaùo khi ñoaøn ruû nhau ñi daïo bieån. Tuy Chæ coù ñieàu laø khoâng coù chò em rôi vaøo beá taéc… naèm trong thaønh phoá, nhöng naøo chòu thoaùt y caû. Chò Cuoái cuøng thì troø chôi cuõng ñöôïc Phan Thieát vaãn giöõ cho mình VanDTT xung nhaát nhöng cuõng baét ñaàu, boán ñoäi goàm: ñöôïc nhöõng baõi bieån trong xanh chæ giaùm ñöa tuùi ñoà cuûa mình ra Ñoäi 1: Haøng Khuûng vaø hoang sô nhö theá naøy. vaø theá laø moät troø chôi môùi laïi Ñoäi 2: Ñaïi Baøng baét ñaàu, Troø chôi “moø tay ñoaùn Ñoäi 3: Soùng Thaàn Sau gaàn 2 tieáng daïo bieån, chaân vaät”. Ñoäi 4: Ma caø roàng tay nhö raõ rôøi…Moïi ngöôøi quyeát Theå leä thì raát ñôn giaûn thoâi, seõ Troø chôi seõ thöïc hieän theo luaät ñònh voøng veà khaùch saïn nghæ thoø tay vaøo tuùi ñoà vaø ñoùan coi loaïi tröïc tieáp. Moãi vaùn ñaáu 15 ngôi theo ñuùng keá hoaïch vieát ra. ñoù laø caùi gì gioáng nhö troø “Tam ñieåm vaø 2 ñoäi seõ ñoåi saân cho Trong luùc ñi veà khoâng chuù yù theá Sao Thaát Baûn ” ñöôïc chieáu treân nhau sau moãi nöûa vaùn ñaáu… naøo maø caû ñoaøn coøn bò laïc nöõa HTV7 haøng tuaàn vaäy. Môû maøn laø traän ñaáu giöõa: Ñaïi support@chodientu.vn
 • 31. 32 LINK TINH Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Baøng vaø Soùng Thaàn… Lo laéng xuaát hieän treân göông KHAÙM PHAÙ ÑAÛO KEÂ GAØ maët caùc caàu thuû. Moïi ngöôøi cuøng Saùng hoâm sau, ñoaøn quaân Haøng loaït caùc traän ñaáu ñöôïc dìu seáp BinhNT vaøo trong khu Peacesoft tieáp tuïc leân ñöôøng dieãn ra, caøng veà sau caùc traän quaûn lyù baõi taém nghæ ngôi vaø thaùm hieåm ñaûo Keâ Gaø. Moät ñòa chieán caøng trôû neân haáp daãn cuoái cuøng ñaõ quyeát ñònh ñöa seáp danh cuõng khaù noåi tieáng ôû Bình hôn, kòch tính hôn…vaø cuoái cuøng ñi Beänh Vieän vì lo laéng veát Thuaän, Ñaûo Keâ Gaø laø moät ñaûo ñoäi Ñaïi Baøng ñaõ xuaát saéc giaønh thöông coù theå vaøo xöông vaø nhoû thuoäc huyeän Haøm Thuaän giaûi nhaát chung cuoäc troø chôi: cuõng sôï bò nhieãm truøng nöõa…Caû Nam, caùch tp Phan Thieát “Boùng chuyeàn baõi bieån”… ñoaøn leân xe ñi veà nhöng cuõng khoaûng 20 Km xuoâi theo quoác loä khoâng heát lo laéng cho seáp. Theá 1 veà phía nam. Ñaûo Keâ Gaø coøn Keá ñeán laø troø chôi: “Naøo ta cuøng laø khoâng theå leo ñoài Chu Moâng hoang sô laém, noù ñeïp, thaät ñeïp. keùo”. Ñaây laø cô hoäi ñeå caùc ñoäi nhö döï tính. Nhöng khoâng phaûi bieån vôùi baõi caùt daøi thaät bieåu tröng söùc maïnh cuûa mình. vì theá maø maát vui. Veà ñeán Phan daøi…Nöôùc bieån trong xanh nhö Ñoäi Haøng Khuûng vôùi söï goùp maët Thieát, laïi thaät nhieàu yù töôûng aên môøi goïi moïi ngöôøi haõy thoûa cuûa seáp BinhNT ñaõ laàn löôït vöôït chôi naûy ra. Peacesoft-HCM thích maø vuøng vaãy… qua caùc ñoái thuû söøng soû khaùc maø…yù töôûng naèm trong moãi con nhö: Ñaïi Baøng, Ma caø roàng, chæ ngöôøi, vaø baát cöù khi naøo caàn, noù ÑI THUYEÀN BÔI THUÙNG chòu thua ñoäi Soùng Thaàn vì coù seõ troãi daäy, luoân khao khaùt vaø böùc töôøng quaù vöõng chaéc ñoù laø luoân maïnh meõ… Moïi ngöôøi ñöôïc ñi treân nhöõng con anh R.Rick…hichic… thuyeàn thuùng gaäp geành giöõa bieån Veà ñeán Phan Thieát, moïi ngöôøi khôi, ñieàu ñoù chæ caøng laøm taêng Sau moät hoài giaèng co caêng cuøng nhau aên toái vaø ñi daïo bôø theâm nieàm haùo höùc ñöôïc ra vôùi thaúng, cuoái cuøng ñoäi Soùng thaàn bieàn, moät soá phaàn töû quaù khích Haûi Ñaêng Keâ Gaø, moät trong nhöõng ñaõ giaønh giaûi nhaát. caû 4 ñoäi nhö coøn thueâ taxi ñi loøng voøng Phan ngoïn Haûi Ñaêng lôùn vaø quan troïng meät nhoaøi nhöng vaãn tích cöïc thieát nöõa chöù, ñuùng laø chæ coù ôû baäc nhaát Bình Thuaän… tham gia troø chôi tieáp theo, troø Peacesoft thoâi..^_^. Seáp BinhNT tuy bò thöông töø chôi mang teân “Ñaù banh tình hoâm tröôùc nhöng vôùi tinh thaàn yeâu”… Ñeâm hoâm ñoù. Moïi ngöôøi cuøng aên chôi khoâng sôï möa rôi vaø cho ÔÛ troø chôi naøy, moãi ñoäi seõ chia nhau aên haûi saûn, uoáng bia…cuøng duø luùc ñoù trôøi möa taàm taõ…vôùi laøm 2 caëp 1 nam 1 nöõ. Moãi caëp cöôøi, cuøng noùi…Moïi meät moûi cuûa söï trôï giuùp cuûa moïi ngöôøi, seáp seõ buoäc chaân laïi vôùi nhau vaø ôû moät ngaøy daøi nhö tan bieán BìnhNT cuõng ra ñöôïc tôùi ñaûo, moãi chaân buoäc seõ treo moät heát…thay vaøo ñoù laø nhöõng kæ ñöôïc phieâu löu cuøng thuyeàn chuøm bong boùng. Caùc ñoäi seõ nieäm khoâng theå naøo queân…Moïi thuùng vaø taän höôûng veû ñeïp coù cuøng lao vaøo daãm boùng cuûa ngöôøi cuøng ca haùt, cuøng nhaûy moät khoâng hai naøy… nhau vaø ñoäi naøo coøn laïi boùng muùa. Haøng loaït nhöõng vuõ ñieäu ñaõ Sau gaàn 3 tieáng ñoàng hoà thaùm cuoái cuøng khi caùc ñoäi khaùc vôõ ñöôïc trình dieãn: Muùa coät, Muùa hieåm ñaûo Keâ Gaø, moïi ngöôøi cuøng heát boùng thì daønh chieán thaéng. löûa, Muùa “thoaùt y”… ñeàu ñöôïc caùc nhau quay trôû veà Phan Thieát ñeå Sau moät hoài giao tranh quyeát vuõ coâng ñieâu luyeän cuûa chuaån bò cho cuoäc haøng trình tieán lieät. Ñoäi Haøng Khuûng ñaõ xuaát Peacesoft-HCMC thöïc hieän. Anh veà Saøi Goøn theo lòch trình ñaõ saéc giaønh chieán thaéng vôùi moät ÑaïtBT ñaõ ñeå laïi cho chò em moät ñònh…moãi ngöôøi moät caûm giaùc, quaû bong boùng cuoái cuøng coøn laïi aán töôïng khoù phai vôùi giaøn “moùc nhöng chaéc chaén raèng moïi ngöôøi ôû chaân seáp BìnhNT. Quaû laø moät loáp” môùi cöùng cuûa mình, Anh ñeàu coù chung moät caûm nhaän veà traän chieán “vó ñaïi” cho ñoäi quaân LongLDH thì ñeå laïi aán töôïng vôùi ñaûo Keâ Gaø…Keâ Gaø ñeïp tuyeät… Haøng Khuûng. Cuoái cuøng thì caùi chieâu muùa caøo caøo khoâng theå Veà ñeán Phan Thieát, moïi ngöôøi gì ñeán cuõng ñaõ ñeán, Ñoäi Haøng queân ñöôïc. TienÑTT, ThuyKTT, taém röûa, nghæ ngôi cho buoåi Khuûng böôùc leân muïc cao nhaát Trang, YeánNT thì ñeå laïi aán töôïng chieàu xuaát haønh. Cuoäc ñi Keâ Gaø cuûa vinh quang…^_^ vôùi anh em baèng caùch maëc 2, 3 thaät meät nhöng vui. Moïi ngöôøi lôùp quaàn aùo vaø baét ñaàu muùa coøn ñöôïc thöôûng thöùc moät böõa Sau ñoù chuùng toâi tieáp tuïc chôi thoaùt y, loät töøng caùi vaø quaêng vaøo aên ñaëc saûn bieån ngon mieäng taïi taïi baõi bieån, moät yù nghó naûy ñaùm ñoâng anh em ñang haùo höùc nhaø anh HuyNQ. Moät böõa côm sinh theâm, chuùng ta ñaùnh boùng mong chôø moät. “söï kieän” gia ñình aáp aùp vôùi naøo laø: Gheï chuyeàn baõi bieån taïi sao laïi laï…Ñuùng laø chæ laøm cho moïi töôi haáp, caù Thu canh chua, caù khoâng ñaù banh baõi bieån ngöôøi möøng huït thoâi…Tieác moãi Thu chieân gioøn, Toâm caøng nhæ…theá laø taát caû ñoäi quaân HieáuNT vaø anh PhiTVD, ngöôøi thì nöôùng…taát caû döôøng trôû neân Peacesoft, khoâng keå nam nöõ ñau buïng, ngöôøi thì truùng gioù laøm ngon hôn khi ôû TP Phan thieát xa lieàn chia ñoäi baù banh. Ñaù banh khoâng theå quaäy phaù vôùi anh chò xoâi naøy, moïi ngöôøi nhö ñang thaät thoaûi maùi, thaät vui veû em phoøng 303 ñöôïc… ñöôïc ôû nhaø vaäy…caûm giaùc gia nhöng cuõng thaät meät…Moïi ngöôøi Cuoái cuøng, moïi ngöôøi cuõng ñi ñình aám aùp bieát bao…Thaàm caùm cuøng cöôøi, cuøng noùi vaø cuøng ñaù… vaøo giaác nguû, moät ñeâm veà ôn gia ñình anh Huy thaät nhieàu Sau moät cuù va chaïm seáp BìnhNT Peacesoft ñaùng nhôù ñeán noãi toái vì böõa côm ñaày yù nghóa naøy… ñaõ bò chaán thöông ngoùn chaân. hoâm ñoù toâi naèm mô…^_^ Ñeán heïn laïi leân, roài cuõng tôùi giôø support@chodientu.vn
 • 32. LINK TINH 33 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 xuaát phaùt, tröôùc khi leân xe, moïi ngöôøi coøn nhôø chò gaùi anh HuyNQ mua quaù trôøi möïc vaø ñoà bieån veå laøm quaø. Moät moùn quaø ñaäm chaát bieån cuûa moät vuøng ñaát ñang giaøu leân nhieàu vì bieån… TRÔÛ LAÏI SAØI GOØN 4h ñuùng, caû ñoaøn xuaát phaùt veà laïi TPHCM. Vaø moùn khoaùi khaåu laø ñaùnh baøi laïi baét ñaàu ñöôïc trieån khai. Treân chuyeán xe ñöôïc chôi thì HöôøngNH ñöôïc tham gia naøy. Seõ khoâng theå naøo queân toå chöùc chia thaønh 2 saøn maø baây vaø nhieàu ngöôøi khaùc nöõa. nhöõng phuùt giaây daïo bieån cuøng giôø moãi khi ñi chôi chuùng toâi ai caùc baïn, caùc anh chò. Seõ khoâng cuõng quen goïi noù thaønh 2 TOP ñoù Macao soâi noåi hôn LasVegas raát theå naøo queân nhöõng luùc quaäy laø saøn LasVegas, coøn moät saøn luùc nhieàu bôûi coù nhieàu baïn treø tham phaù cuûa phoøng 303 maø ñeán giôø baét ñaàu laø saøn Campuchia, gia vaø vôùi hoï vui, cöôøi laø chính. vaãn coøn in saâu trong ñaàu…seõ nhöng sau moät hoài ñöôïc naâng Sau hôn 2 tieáng ñoàng hoà, HieáuNT khoâng theå naøo queân nhöõng luùc caáp leân thaønh Macao. ñaõ chieán thaéng taïi Macao vaø anh chôi troø chôi treân bôø bieån vui oâm heát soá tieàn daønh duïm ñöôïc thaät vui vaø caû luùc seáp BìnhNT bò Saøn LasVegas goàm nhöõng “ñaïi leân LasVegas, nhöng chæ thaéng chaán thöông nöõa…Cuõng seõ gia” nhö BìnhNH, HuyDC, ñöôïc 1 vaùn, sau ñoù laø roãng tuùi vaø khoâng theå naøo queân ñöôïc caûm Quang, HuyNV, HöôøngNH,… maëc veà queâ chuyeån ngheà thaønh coå vuõ giaùc ngoài thuyeàn thuùng leânh duø luùc ñaàu HöôøngNH xin tham ñoäng vieân kieám tieàn. ñeânh treân bieån, ñöôïc naèm treân gia nhöng khoâng ñöôïc BÌnh NH nhöõng baõi bieån trong xanh, cho chôi, vì sôï raèng con gaùi seõ Chuyeán ñi ñeå laïi trong loøng bao ñöôïc nghe soùng voã rì raøo nhö aên ko theo ñöïôc saøn naøy, nhöng aán töôïng veà con ngöôøi, vuøng ñaát sau vaøo taâm trí…Taát caû, taïo neân sau moät hoài LasVegas xuoáng caáp nôi ñaây…caøng töï haøo hôn khi moät chuyeán ñi Muõi Neù khoâng vaø ñaõ baét ñaàu tuyeån choïn ngöôøi sinh ra trong gia ñình Peacesoft theå naøo queân. support@chodientu.vn
 • 33. 34 LINK TINH Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 CAÛM NHAÄN CUÛA MOÄT SOÁ THAØNH VIEÂN: TRANG(THAØNH VIEÂN MÔÙI): Trang thaáy raát vui, ñieàu aán töôïng nhaát laø khoâng ngôø caùc thaønh vieân cuûa coâng ty mình laïi “heát mình” nhö vaäy vaø raát ñoaøn keát nöõa… PeaceSoft cuûa mình thaät söï ñaõ laø 1 ñaïi gia ñình vui veû,ñoaøn keát tuy môùi vaøo laøm vieäc khoâng bao laâu, nhöng Trang caûm nhaän ñöôïc söï nghieâm tuùc, thoaûi maùi khi laøm vieäc, nhöng cuõng raát heát mình khi “aên chôi”… R.RICK: it was a lot of fun, good excer- cise and a good trip. everybody seemed to get along pretty well. so it was nice to be with a happy group. PHITVD: Chuyeán ñi thöïc söï raát yù nghóa, vui söôùng (duø chöa ñöôïc tôùi ñænh), nhieàu kyû nieäm ñeïp.. thöïc söï anh raát thích vaø caûm ôn coâng ty ñaõ taïo ñieàu kieän nhö theá cho nhaân vieân mình HÖÔØNGNT: Raát tuyeät, moïi ngöôøi raát vui vaø chôi nhieät tình, chæ tieác laø khoâng ñi ñöôïc ñoài caùt. Vuï naøy chaéc phaûi baét ñeàn Seáp Bình. Ñaây coù leõ laø chuyeán du lòch raát thuù vò maø chò khoâng theå queân cuøng VP HCM. Lôøi bình: Chuyeán ñi ñaõ keát thuùc, nhöng coøn moät soá ñieàu maø phoùng vieân Tinh baùo chuùng toâi chöa ñieàu tra roõ. … Bar 303 hoaït ñoäng theá naøo vaøo ñeâm 26 ? (Nghe noùi coù vaøi vieân thuoác traéng…) Yeán, HuyDC…vaø moät soá thaønh vieân maát tích ñeâm 26. hoï ñaõ ñi ñaâu, laøm gì ??? Treân chuyeán xe veà Thaønh phoá, taïi Casino Lasvegas ai thaéng, ai thua vaø moät soøng baøi ôû tænh leû leân Lasvegas laøm gì ? cô hoäi naøo choï hoï…. Chuùng ta ñoùn chôø caâu traû lôøi vaøo kyø sau. HieáuNT support@chodientu.vn
 • 34. LINK TINH 35 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Laøng raén Leä Maät laø THÒT RAÉN LEÄ MAÄT: moät ñòa ñieåm haáp daãn daønh cho nhöõng COÙ AÊN MÔÙI THAÁY! ngöôøi toø moø thích khaùm phaù vaøo theá giôùi loaøi khoâng chaân. vaø taêng Bass. Maõi meâ laéc lö, gaät guø, rung rinh, Seáp chaïy quaù choã reõ vaøo Laøng raén Leä Maät chöøng 2km. Cuõng chaúng sao, xaêng ñaõ ñaày, thôøi gian coøn nhieàu, cöù loøng voøng tí ñeå Rick thöôûng thöùc muøa thu vaø hoa söõa. Chaúng phaûi Rick vöøa khen muøa thu Haø Noäi tuyeät vôøi ñoù sao. Cuoái cuøng, caø ñoaøn cuõng tìm ra ñöôøng vaøo laøng raén sau nhöõng cuoäc ñieän thoaïi vaø hoûi thaêm nhöõng ngöôøi beân ñöôøng. TuùTA vaø ngöôøi yeâu ñöùng chôø saün ôû ñoù, vaø taát caû… 1, 2, 3 ta xoâng thaúng vaøo. Quoác Trieäu laø teân quaùn maø Seáp N hö keá hoaïch ban ñaàu, böõa leõ ñang töôûng töôïng ñeán caûnh choïn. Goïi laø quaùn theá thoâi, chöù tieäc thòt raén ñaõ ñuùng heïn, xuoáng ñaåy xe, hay nhöõng con raén ñaây ñích thò laø moät toøa dinh thöï duø soá löôïng thaønh vieân hoå mang maø cuõng coù theå laø veà hoaønh traùng vôùi nhöõng caây coät tham gia cuoái cuøng chæ coù 7 nhöõng chæ tieâu kinh doanh thaùng laøm baèng caùc loaïi goã quyù hieám. ngöôøi: Seáp BìnhNH, HöôngDL, tôùi… Rick thì thi thoaûng laïi reo Sau moät voøng tham quan nhöõng TuaátNH, Rick Rodgers, ThuïcND leân khi thaáy moät vaøi coâ gaùi Vieät traên, raén, kyø ñaø, nhím… ñuû caùc vaø vôï choàng nhaø TuùTA. Nam cöôõi SH vaø xaêm hình ôû loaïi, caû ñoäi leân taàng 2 vaø ngoài Ñuùng 7h30, caû ñoäi leân xe vaø xuaát löng… Chieác Mondeo Ford 2.0 vaøo moät chieác baøn ñaõ ñöôïc phaùt töø Coâng ty. Rieâng TuùTA coù vaãn laëng leõ bon bon maø khoâng chuaån bò saün. Chuû quaùn Quoác nhieäm vuï ñi ñoùn vôï ôû moät nôi xa moät lôøi keâu ca xaêng heát. Thi Trieäu aân caàn tieáp ñoùn vaø giôùi laém. Xe môùi chaïy ñöôïc khoaûng thoaûng, noù pha thaúng vaøo nhöõng thieäu veà nhöõng loaïi raén, loaïi naøo 100m, Seáp Bình ñaõ hoûi: Gaàn ñaây chieác xe taûi haïng naëng hay taxi ngon vaø ñuû aên cho caû ñoäi 7 coù choã naøo ñoå xaêng khoâng nhæ? treân ñöôøng nhö moät lôøi thaùch ngöôøi. Phaûi maát 3 laàn, Seáp môùi Hoûi thì hoûi theá thoâi, chöù Seáp thöùc ñaày ngaïo maïn. Coøn treân xe, choïn ñöôïc moät con öng yù maø laïi raønh ñöôøng bieát thöøa laø khoâng nhöõng caâu chuyeän cöôøi baát taän khoâng quaù ñaét. Seáp HöôngDL coù. Maø muoán coù thì ñi traùi ñöôøng, ñöôïc Seáp Bình daãn daét moät caùch döôøng nhö khoâng bieát sôï raén laø nguy cô sang ñeán Leä Maät muoän kheùo leùo vaø ñaày baát ngôø. gì, töï tin ñöùng gaàn nhöõng con laø caùi chaéc. Theá neân, xe cöù thaúng Cuoái cuøng, sau taàm 20km sau raén vaãn coøn ñoäc vaø baøn taùn moät ñöôøng tieán, coøn Seáp choác choác khi xuaát phaùt töø Coâng ty (tröôùc caùch haøo höùng. Trong luùc seáp laïi: “Caây xaêng ôû ñaâu nhæ? Moïi ñoù Seáp baûo xaêng chæ ñuû chaïy Bình say söa keå veà ñaëc ñieåm ngöôøi chuaån bò tinh thaàn xuoáng ñöôïc vaøi km thoâi), moät ñieåm baùn nhöõng con raén, tieåu söû oâng chuû ñaåy nheù!” Anh TuaátNH uûng hoä: leû xaêng treân ñöôøng Nguyeãn Vaên quaùn vaø 10 moùn ñaëc saûn maø caû “Luùc naøo ñaåy xe ñeå em caàm laùi Cöø cuõng hieän ra. Nhö nhìn thaáy ñoäi saép ñöôïc thöôûng thöùc, thì :D”. Rick khoâng hieåu laém, nhöng con moài, chieác MF 2.0 choàm leân Rick tranh thuû taùc nghieäp. Vôùi cuõng gaät ñaàu taùn thaønh. Xe vaãn phi thaúng vaøo ngay saùt oâng chuû tay ngheà cuûa moät Paparazzi, chaïy theâm vaøi caây nöõa maø chöa oát xaêng nhö muoán aên töôi nuoát Rick toùm ñöôïc nhieàu caûnh ngoaïn coù vaán ñeà gì, Seáp Bình vaãn lieân soáng. Coøn seáp thì sung söôùng muïc chaúng keùm gì Georgia tuïc hoûi caây xaêng, nhöng tay thì heát to: Em ôi, ñaày bình! Cassimatis ghi laïi nhöõng khoaûng khoâng queân taêng Volume, coøn Rôøi khoûi oát xaêng, Seáp töï tin khaéc cuûa Julia Roberts, Nicole chaân thì daäp theo tieáng Bass. thaáy haún. Thay vì baät nhaïc tröõ Kidman hay Paris Hilton… TuùTA Seáp Höông thì coù veû traàm tö. Coù tình, Seáp chôi haún nhaïc dance cuõng taän duïng trieät ñeå thôøi gian support@chodientu.vn
 • 35. 36 LINK TINH Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 aâu yeám “thieân thaàn beù nhoû” vöøa Böõa aên keát thuùc khi treân baøn giôùi thieäu veà nhöõng thaønh vieân chæ coøn nhöõng xöông raén vaø gia trong ñoaøn. vò. Ai cuõng xuyùt xoa vaø tieác reû vì Con raén bò “kill” moät caùch ñeâm ñaõ muoän maø raén thì heát khoâng thöông tieác baèng nhöõng maát roài. Döa haáu vaø hoùa ñôn ñoäng taùc uyeån chuyeån vaø mang ra keát thuùc cho moät ñeâm chuyeân nghieäp. Traùi tim noùng tieäc vui veû vaø ñaùng nhôù. hoåi vaãn nguyeân nhòp ñaäp treân Thòt raén (hoå mang) vöøa ngon laïi chieác ñóa laø minh chöùng toát vöøa boå. Noù toát cho caû thaàn kinh nhaát veà söùc soáng cuûa raén qua vaø gaân coát maø ñaïi khaùi laø toát caâu noùi “Raén giaø raén loät, ngöôøi cho caû taâm - sinh lyù. Noùi chung giaø ngöôøi tuoát vaøo saêng”. aên thòt raén vaø coù theâm nhöõng Maät vaø tieát raén ñöôïc chia ñeàu ra cheùn röôïu quyù thì seõ luoân mang 14 cheùn röôïu. Seáp Bình coù veû laïi caûm giaùc sung söôùng, saûng noùng loøng chôø ñôïi moùn naøy neân khoaùi, laâng laâng. khi röôïu ñöa ra laø Seáp zoâ luoân. Vôùi 260K/ngöôøi cho moät böõa toái Vaø laàn löôït, moïi ngöôøi naâng cheùn, vui veû, say söa (röôïu uoáng mieãn moãi ngöôøi moät caûm xuùc. Seáp phí, coøn ñöôïc mang veà nheù) caû BìnhNH: Tuyeät! Rick: Great! Chò ñoaøn tieáp tuïc haønh trình ñeán HöôngDL: Oh my God! Anh nhaø anh TuaátNH ôû Khu ñoâ thò TuaátNH: Wow! TuùTA: Blah blah Vieät Höng – Long Bieân. Seáp coù blah…. Nhöng ñeàu chung moät veû nhö ngaám röôïu neân cho xe ñieåm laø ñeàu SÖÔÙNG vì röôïu maät chaïy nhanh hôn, vaø cho nhaïc raén nhö chaïy vaøo taän ruoät gan vaø heát côõ. Veøo moät caùi, khu nhaø ngaám ñeán taän töøng teá baøo. anh TuaátNH hieän ra hoaønh Rieâng traùi tim raén ñöôïc chia laøm traùng vaø ngaïo ngheã. 3 daønh cho anh BìnhNH, Rick Caên phoøng anh TuaátNH ôû taàng 4. vaø TuùTA. Coù veû nhö uoáng röôïu Khi caû ñoaøn vaøo, beù Hoaøng Baûo maø coù 1/3 traùi tim hoøa laãn vaãn coøn chöa nguû vaø ñaõ saün saøng trong ñoù thì seõ raát söôùng neân ñoùn nhöõng vò khaùch quyù. Môùi 3 Seáp uoáng xong quay ngay sang thaùng thoâi, nhöng beù naëng tôùi hôn chò Höông, coøn TuùTA chaúng keùm 6Kg, chöùng toû boá meï beù chaêm beù caïnh khi vöøa khaø vöøa aâu yeám ñeán möùc naøo. Beù ngoan ngoaõn cho Hoaøng Anh beân caïnh. Rick thì caùc baùc, caùc coâ beá. Nhöng coù veû “cool” vaø mô veà nôi ñoù xa xoâi… Hoaøng Baûo thích Rick hôn caû khi Seáp BìnhNH laø ngöôøi saønh nhaát khi cöù chaêm chaêm nhìn Rick khoâng kieâm luoân vai troø chuû nhaø giôùi thieäu thoâi :D. Chò HöôngDL thì beá roõ veà caùc moùn ñaëc saûn thòt raén. Ñuùng kheùo, nhöng chò cuõng muoán test nhö nhöõng gì Seáp noùi, böõa tieäc thòt thöû anh Bình coù ñuû tieâu chuaån raén coù 10 moùn. Trong ñoù coù 7 moùn khoâng neân yeâu caàu anh beá Hoaøng chính: Nöôùng, Xaøo laên, Haàm thuoác Baûo. Vaø ñöông nhieân, Seáp qua kyø baéc, Xöông raén, Chaû laù loát v.v... vaø saùt haïch moät caùch xuaát saéc trong 3 moùn phuï: Xoâi, Chaùo, Suùp. Vaø laàn söï ngöôõng moä cuûa caùc anh em coøn löôït, caùc moùn aên ñöôïc ñöa ra. Ai laïi. Chæ ñeán khi beù Hoaøng Baûo toû nhìn cuõng öïc öïc… vaø thi nhau gaép. ra muoán nguû, caû ñoaøn môùi chaøo ra Trong suoát böõa aên, xen laãn tieáng veà (duø chò HöôngDL vaãn coøn muoán caïch caïch cuûa cheùn röôïu, tieáng con ôû laïi beá chaùu). yeång heùt loaïn xò ngaäu ñaàu haønh Taïm bieät gia ñình anh Tuaát, lang, tieáng nhai, tieáng xuyùt xoa cuûa chieác MF quay ñaàu haân hoan ngöôøi thöôûng thöùc laø nhöõng caâu trong tieáng nhaïc khuya. chuyeän hoùm hænh maø anh BìnhNH Duø ñeâm muoän vaø moät haønh trình vaø TuaátNH thay nhau keå. xa, nhöng coù veû nhö chaúng ai Caû ñoäi ñaëc bieät nghieâng ngaû khi thaáy meät maø vaãn coøn ñoù dö vò cuûa chöùng kieán Rick, chò Höông vaø thòt raén, röôïu raén, röôïu ong vaø caû TuùTA thöôûng thöùc “ong cheát” nuï cöôøi saùng laïn cuûa beù Hoaøng (ong ngaâm röôïu). Ai cuõng nhaên Baûo. Ngaøy mai, taát caû laïi baän roän nhoù, aø oâi, nhöng chæ coù Rick vaø vôùi nhöõng muïc tieâu vaø keá hoaïch chò HöôngDL laø vöôït aûi moät caùch ñöa con taøu PeaceSoft thaúng tieán. suoân möôït. Coøn TuùTA thì phaûi Nhöng tieäc raén Leä Maät thöïc söï laø nhôø ñeán Hoaøng Anh hoä toáng ra moät böõa toái tuyeät vôøi. WC ñeå giaûi quyeát. ThuïcNÑ support@chodientu.vn
 • 36. TINH VAÊN 37 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Ve veû veø ve Tính caùch côûi môû Göûi lôøi thaân thöông Nghe veø Peacesoft Hay keå chuyeän zui Ñeán toaøn Peacesoft Thaân hình beùo toát Môùi laáy vôï thui Toâi muoán keå noát Trong Peacesoft mình Chính laø seáp Vónh Nhöng taïi quaù nhieàu Toång giaùm ñoác Bình Nghó buïng ñaùnh lieàu Yeâu ñôøi vui tính Minh Giang bình tónh Laàn sau keå tieáp Töôûng ít noùi thoâi Hay cöôøi leùm lænh Chôù nhaàm baïn ôi Con trai lòch thieäp Chaêm chæ töôi xinh Noùi nhieàu laém ñoù Con gaùi töôi xinh Tính caùch thoâng minh Khoûe khoaén thoâng minh Laø chò Höông ñaáy Daùng ngöôøi nho nhoû Laïi nhieàu naêng khieáu Ñoã Thò Bích Nga Vaøi caâu noùi teáu OÂi vui bieát maáy Lui tôùi gaàn xa Treâu moïi ngöôøi thoâi Ñoâi vôï choàng Teen Nhieät tình naêng ñoäng Thôøi gian ñang troâi Vui veû hoàn nhieân Giôø toâi phaûi nguû… Gia ñình Tuaát,Thuùy Yeâu ñôøi vui soáng Hay noùi cöôøi to Coâng vieäc taän tuïy Coâng vieäc khoûi lo Nghieâm vôùi moïi ngöôøi Chò Nguyeãn Höôøng ñaáy Nhöng raát hay cöôøi Ñoù laø chò Thaéng Hieàn hoøa bieát maáy Ít noùi nhaát phoøng Seõ thaät troáng vaéng Ñaáy moïi ngöôøi troâng Neáu thieáu Traàn Hoaøng Taâm – Maco ñaáy Gioïng noùi oang oang Hay treâu ngöôøi khaùc Coøn ñaây nöõa naøy Ñinh Haïnh maûnh mai Vaø laïi chính xaùc Ngoài toaøn choã “trai” Khi nghó baùc Hoøa Trong phoøng kyõ thuaät Suy nghó saâu xa Quanh naêm maëc vaùy Suoát ngaøy ñeán muoän Ñích thò laø em Chuùng ta ñaõ thaáy Nhöng moïi ngöôøi xem Chò Ñoã Kim Hoàng Baây giôø ñaõ khaùc Chöa töøng noùi khoâng Kính chaøo coâ baùc Vôùi vieäc haùt muùa Em: Vuõ Hoaøng Döông Ta caàn keå nöõa Chò Phaïm Myõ Dung Vui veû treû trung “Ñoùng vai Thò Nôû” Vuõ Hoaøng Döông Taùc phaåm döï thi saùng taùc vaên hoïc veà PeaceSoft support@chodientu.vn
 • 37. 38 TINH VAÊN Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Hich PEACESOFT Traàn Ñöùc Anh (Taùc phaåm döï thi saùng taùc vaên hoïc PeaceSoft) Töïa: ty ngaøy caøng phaùt trieån hôn nöõa, laøm sao ñeå moãi khi nhaéc Ta thöôøng nghe: Thöông tröôøng laø chieán tröôøng cuoäc chieán ñeán Peacesoft baøn daân thieân haï seõ nghó ngay tôùi moät coâng ñaáu naøo cuõng khoác lieät cuõng hao toån binh töôùng, nhöng neáu ty phaàn meàm vôùi nhöõng saûn phaåm chuyeân nghieäp hôn, coù thuû lónh toát thoâng minh taøi trí hôn ngöôøi coäng vôùi ñoäi coâng ngheä cao hôn, saün saøng tröôùc nhöõng yeâu caàu khoù quaân hung haäu tinh nhueä phaàn thaéng aét haún seõ veà ta. nhaát cuûa khaùch haøng. Ñeå roài sau naøy moãi laàn tôùi ngaøy kyû Trong thôøi ñaïi coâng ngheä thoâng tin ngaøy nay cuoäc chieán nieäm thaønh laäp coâng ty (16/4) ta laïi coù nhöõng caùi ñeå khoâng phaûi duøng tôùi binh ñao nhöng cuõng khoâng keùm phaàn “ngôïi”, ñeå laïi phaûi toán haøng traêm tôø giaáy A4, haøng nghìn khoác lieät. ngoøi buùt, hay phaûi moøn baøn phím hoûng caû chuoät ñeå vieát Töø xöa coâng ngheä thoâng tin ñoái vôùi chuùng ta vaãn coøn laø leân nhöõng trang söû veû vang ta cuõng cam loøng. moät thöù gì ñoù raát xa xæ coù theå noùi laø trong tình traïng mit Khuyeân: tòt. Töø khi coù caùi computer chuùng ta ñaõ thaáy mình thaät nhoû Nay anh em ta ñöôïc laøm vieäc cuøng nhau, chia seû vôùi nhau beù vaø caàn phaûi hoïc hoûi hieàu hôn nöõa. Thoâi nhöõng chuyeän moãi khi phaûi giaûi quyeát nhöõng vieäc khoù khaên, giuùp ñôõ nhau xa xoâi ta khoâng baøn tính tôùi nöõa. Nay ta chæ baøn tính tôùi trong coâng vieäc. Thôøi gian laøm vieäc cuøng nhau nhieàu hôn hieän taïi vaø töông lai, tôùi nôi maø ta ñang laøm vieäc Peacesoft caû ôû vôùi gia ñình, maëc duø chuùng ta ñeán töø khaép moïi mieàn Solutions company. cuûa toå quoác chaúng heïn tröôùc maø laïi quen nhau ñoù laø caùi Ngôïi: “Duyeân” cuûa chuùng ta. Bình NH laø ngöôøi theá naøo? Maø ñöa peacesoft töø moät coâng Vaäy chuùng ta haõy cuøng nhau xaây döïng thaønh moät ñaïi gia ty nhoû non treû trôû thaønh toång coâng ty coù vò theá treân thò ñình lôùn, gia ñình Peacesoft ôû ñoù chæ coù nieàm vui, nieàm tröôøng thöông maïi ñieän töû, ñöôïc toaøn daân thieân haï bieát ñeán haïnh phuùc, cuøng nhau doác söùc xaây döïng moät Peacesoft vôùi saûn phaåm noåi tieáng laø Chôïñieäntöû.vn, ñang caïnh tranh ngaøy caøng lôùn maïnh ñeå saùnh vai vôùi caùc coâng ty Software khoác lieät vôùi caùc saûn phaåm cuøng haïng khaùc. Khoâng chæ coù noåi tieáng treân theá giôùi. theá nhöõng phaàn meàm, nhöõng websites cuûa chuùng ta, saûn Chuùc: phaåm cuûa trí tueä loøng nhieät huyeát, saûn phaåm coù tính öùng Nhaân ngaøy thaønh laäp coâng ty, ngaøy hoäi lôùn cuûa Peacesoft duïng cao ñaõ ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø noùi nhieàu chæ toån giaáy möïc hao moøn baøn phím, toán thôøi ñöôïc khaùch haøng tin duøng. gian cuûa anh em phaûi ngoài ñoïc moûi maét thoâi thì xin döøng Peacesoft coù ñöôïc ngaøy ñeå ngoài vieát leân nhöõng lôøi “ngôïi” buùt taïi ñaây. Chuùc Peacesoft thaønh coâng - thaéng lôïi – phaùt theá naøy ñoù laø nhôø taøi trí vaø söùc löïc cuûa Bình NH Höông trieån, chuùc anh em luoân maïnh khoûe, anh em kyõ thuaät thì DL, vaø Tuaát NH nhöõng ngöôøi ñaõ khôûi xöôùng ñaët neàn moùng code ít ñi maø chaát löôïng, anh em thieát keá laøm saûn phaåm cho Peacesoft. naøo thì khaùch haøng OK ngay saûn phaåm ñoù. Anh em kinh Luaän: doanh thì doanh soá luoân “over load” khieán phoøng keá toaùn Huoáng chi Anh em ta sinh ra trong thôøi @ coâng ngheä phaûi lao ñao vì tính doanh thu. Chò em phoøng Maco thì thoâng tin buøng noå. Hoïc coâng ngheä laäp trình, thieát keá web- ngaøy cang ma coâ hôn nöõa…. thoâi moûi tay roài vieát nhieàu quaù site, quaûng caùo, marketing…maø chöa tìm ñöôïc nôi duïng voõ, moøn caû baøn phím. khoâng ñöôïc theå hieän, ñöôïc duøng nhöõng caùi mình ñaõ ñöôïc hoïc ñöôïc ñaøo taïo thì ñoù laø ñieàu thaät söï ñaùng tieác vaø laõng phí. Nay ñöôïc nôi nhö Peacesoft duïng voõ, ta coù cô hoäi ñeå theå hieän mình, ñöôïc laøm nhöõng gì mình ñaõ hoïc, ñöôïc laøm caùi mình yeâu thích ñoù laø caùi vui lôùn nhaát. Ngaãm: Khi môùi ra tröôøng ta thöôøng tôùi böõa queân aên, nöûa ñeâm voã goái, ruoät ñau nhö caét, nöôùc maét ñaàm ñìa, chi lo moät ñieàu khoâng tìm ñöôïc nôi duïng voõ. Nay noãi lo ñoù khoâng coøn nöõa maø thay vaøo ñoù laø caûm giaùc khaùc. Noãi loøng traên trôû ngaøy ñeâm khi laøm vieäc ôû Peacesoft ñoù laø laøm sao ñeå luoân coâng support@chodientu.vn
 • 38. TINH VAÊN 39 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 GIAÛI ÑAÙP 1 OÂ CHÖÕ 2 3 NHAÂN DÒP 4 20/10 5 6 7 8 9 1.Thoâng ñieäp cuûa CÑT muoán göûi ñeán moïi ngöôøi vaøo ngaøy 20-10 10 laø gì? 2. Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ Vieät 11 Nam ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm bao nhieâu? 13 3. Moät trong nhöõng tính caùch cuûa ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam laø 14 gì? 12 4. “Thaân em vöøa traéng laïi vöøa troøn, ba trìm baåy noåi vôùi nöôùc 15 non” Hai caâu thô naøy cuûa nöõ thi só naøo? 5. Saùng taùc cuûa Hoaøi An, coù caâu: “Meï laø tia naéng thaép saùng Giaûi thöôûng söôûi aám taâm hoàn con” Giaûi thöôûng cuûa Tinh baùo thaùng 10 seõ laø moät chuyeán du lòch Australia trò giaù 50K daønh cho ai coù ñaùp aùn chính xaùc vaø nhanh nhaát 6. Kieåu aùo noåi tieáng cuûa mieàn Thoâng tin xin göûi veà: Vuõ Ngoïc Lan – Phoøng Mar Taây Nam Boä maø phuï nöõ thöôøng Emaill: lanvn@peacesoft.net maëc. 7. Saùng taùc noåi tieáng cuûa nhaïc Ñaùp aùn cuûa tinh baùo thaùng 09/2008: Ñaáu giaù tröïc tuyeán cuøng sao. só Y Vaân noùi veà meï. Ngöôøi coù ñaùp aùn nhanh nhaát laø Nguyeãn Lan Thöông. Boä Phaän: Giao dòch 8. “Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn/ Nghóa meï nhö nöôùc trong … chaûy ra”. Ñaùp aùn oâ chöõ kyø tröôùc: 9. Caùc baø raát khoù chòu vôùi aâm thanh naøy cuûa choàng khi nguû. C H O X E 10. “Ñaïo toøng phu laáy chöõ … laøm ñaàu” (Truyeän Kieàu). T O A N P H A T C O M P U T E R 11. Ngöôøi sinh thaønh ra ta. S A O K H U E 12. Moùn quaø maø ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam thöôøng ñöôïc taëng vaøo S A O V A N G D A T V I E T ngaøy 20/10? C A N G I C O N A Y 13. Giaëc ñeán nhaø ... cuõng ñaùnh” 14. Nöõ NSND coù gioïng haùt töøng S H O P H A T T I E U gaén lieàn vôùi nhöõng ca khuùc nhö H O A B I N H Taøu anh qua nuùi, Muøa xuaân laøng luùa laøng hoa… S I N H N H A T L A N T H U B A Y 15. Nöõ ca só ñaõ theå hieän raát T H A N G T U thaønh coâng ca khuùc Chuoâng gioù cuûa NS Voõ Thieän Thanh ôû P H A M P V C chöông trình Baøi haùt Vieät 2006. D A U G I A G I O V A N G Xin chuùc möøng Ñoã Thò Bích Nga, Phoøng PTTT ñaõ coù ñaùp aùn nhanh vaø chính xaùc nhaát CHUÙ YÙ: Ñaùp aùn phaûi laø tieáng Ñaùp aùn oâ chöõ soá 4: Xin chuùc möøng Nguyeãn Lan Thöông phoøng Giao dòch ñaõ coù ñaùp aùn ñuùng vieät coù daáu. vaø nhanh nhaát support@chodientu.vn
 • 39. 40 TINH VAÊN Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 CHÍNH LAØ ÑAÂY Moät laäp trình vieân sau khi cheát, hoàn bay leân trôøi, ñöôïc thieân söù ñoùn tieáp : - Sinh thôøi anh khoâng gaây nhieàu toäi loãi, ôn treân cho pheùp anh ñöôïc choïn vaøo thieân ñaøng hoaëc ñòa nguïc Anh xin thieân söù cho xem thieân ñaøng. Ñoù laø moät trung taâm vi tính hieän ñaïi, toaøn nhöõng maùy ñôøi môùi nhaát, multimedia khoâng cheâ vaøo ñaâu ñöôïc, server thì khoûi baøn…, noùi chung ñuùng laø thieân ñaøng. Thieân söù tuyeân boá : Truyeän cöôøi - Neáu choïn thieân ñaøng, anh seõ laø user ôû ñaây. Anh chaøng laäp trình vieân söôùng meâ tôi, nhöng vaãn ñeà nghò theâm: - Toâi muoán xem theâm ñòa nguïc. - Thì cuõng chính laø ñaây, chæ coù ñieàu anh seõ laø “ngöôøi quaûn lyù heä DAÙM LAØM DAÙM CHÒU thoáng”. Laø choã thaâ n tình, moä t con quyû môø i moä t tay hacker treû tuoå i xuoá n g tham quan ñòa nguïc. Chaøng hacker nhìn thaá y maù y tính eâ heà , moï i ngöôø i ñeà u ngoà i chôi DOOM, vaø o Internet thoaû i maù i , quaä y meä t nghæ… Anh ta tuyeâ n boá raè n g sau khi cheá t seõ vaø o ñòa nguï c naø y . 30 naê m sau, anh ta cheá t vaø ñöôï c ñöa tôù i ñòa nguï c . Vaã n laø caû n h xöa, nhöng ngöôø i ñaõ khaù c . Cô man naø o laø quyû döõ gaø o theù t heø nhau ñoø i xeù phay, haà m nhöø xöông anh ta TRUYEÄN CÖÔØI trong vaïc daàu laøm laåu. Hacker hoû i con quyû : Phoùng vieân phoûng vaán moät phuï - Sao laï i theá naø y , nhöõ n g nöõ, laø vôï môùi cöôùi cuûa moät caû n h oâ n g cho toâ i xem ngaø y chuyeân gia maùy tính loãi laïc: xöa ñaâ u ? - - Boï n chuù n g laø nhöõ n g ngöôø i Cuoäc soáng cuûa chò sau khi laäp bò aê n caé p account, chuû ngaâ n gia ñình ra sao? haø n g bò beû khoù a , nhaø quaû n trò maï n g… hoï chôø anh ñaõ laâ u - Nhö nhau caû thoâi. Thôøi con roà i . Anh ñaõ daù m laø m thì daù m gaùi toâi phaûi chôø ñeán luùc aûnh chòu ñi taét maùy ñeå tieãn anh aáy veà, coøn baây giôø hoâm naøo cuõng phaûi chôø ñeán luùc aûnh taét maùy ñeå ñöa aûnh veà nhaø. KHOÂNG TÌM THAÁY Moät khaùch haøng böïc töùc goïi tôùi coâng ty maùy tính : - Anh baùn maùy in gì “dzoûm” quaù ! Maùy tính cuûa toâi cöù baûo laø “khoâng tìm thaáy maùy in”. Maëc duø toâi ñaõ coá xoay maø n hình höôùng veà phía maùy in nhöng noù vaãn “khoâng thaáy maùy in”. - !!?? support@chodientu.vn