Tinh bao 5.0

984 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tinh bao 5.0

 1. 1. 2 THÖ BAN BIEÂN TAÄP Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 THÖ BAÛN TIN NOÄI BOÄ CUÛA Ban bieân taäp! PEACESOFT Toång bieân taäp: Ñaøo Lan Höông Baïn thaân meán! Phoù Toång bieân taäp: Nguyeãn Thò Höôøng C huùng ta ñang ôû nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng vaø thôøi tieát ñang Coá vaán: chuyeån muøa vôùi caùi se se laïnh cuûa mieàn Baéc. Laéng moät chuùt ñeå Nguyeãn Hoøa Bình taän höôûng khoaûng thôøi gian cuùoâi thu cuûa nhöõng höông hoa söõa noàng Nguyeãn Höõu Tuaát naøn, cuûa nhöõng höông Coám, höông Sen, cuûa nhöõng chieác laù vaøng xaøo xaïc, chuùt tónh laëng beân coác traø ñaù hay cafeù væa heø cuøng nhöõng ngöôøi baïn. Trong khoâng khí ñoù, ban bieân taäp Tinh baùo cuõng ñang gaáp ruùt hoaøn thaønh Thö kyù Ban bieân taäp: Nguyeãn Ñöùc Thuïc tôø Tinh baùo soá 5 - Soá thaùng 10/20008 ñeå cung caáp cho ñoäc giaû nhöõng thoâng tin boå ích, lyù thuù. Trong soá naøy, xin göûi ñeán baïn ñoïc lôøi chuùc möøng cuûa TGÑ Nguyeãn Hoaø Hoäi ñoàng bieân taäp: Bình nhaân ngaøy Phuï nöõ Vieät Nam, xin göûi lôøi chuùc möøng ñeán nieàm haïnh Ñoã Thò Thaéng phuùc ñöôïc laøm boá, laøm meï cuûa caùc thaønh vieân CÑT, xin göûi lôøi chuùc möøng Ñoã Coâng Dieãn HP cuûa caùc anh chò em seõ leân xe hoa trong thaùng naøy. Muïc ñoái thoaïi laõnh Traàn Anh Tuù ñaïo, chuùng ta cuõng seõ cuøng anh Rick Rodgers trao ñoåi veà nhöõng böôùc tieán Vuõ Ngoïc Lan cuûa Trung taâm thöông maïi ñieän töû Quoác teá vaø tieán ñoä hoaøn thaønh, nhaân Phaïm Thò Myõ Dung söï caàn coù, hay nhöõng baøi vieát veà caùc thoùi hö taät xaáu nôi coâng sôû, nhöõng Ñaøo Thò Thuïc Vaân thaønh coâng cuûa caùc doanh nhaân thaønh ñaït trong lónh vöïc TMÑT,… Chaéc haún raát nhieàu ngöøoi trong chuùng ta, ñaëc bieät laø boä phaän kinh doanh ñang thaáp thoûm cho vieäc ra maét phieân baûn môùi cuûa Gian haøng chuyeân Thieát keá myõ thuaät: nghieäp, thì trong soá naøy, baïn cuõng seõ naém sô qua ñöôïc tieán ñoä hoaøn thaønh cuûa noù. Söï ra maét cuûa 4muøa vaø ñònh höôùng marketing cuûa 4muøa Traàn Haûi Ñaêng vôùi kyø voïng seõ taïo neân moät luoàng gioù môùi cho website rao vaët cuûa chuùng ta,…Muïc tinh trí, chuùng ta cuõng seõ cuøng trao ñoåi vôùi anh Traàn Haûi Ñaêng ñeå hieåu hôn ngheà Design vaáât vaû nhö theá naøo? Ban bieân taäp TRUÏ SÔÛ CHÍNH Taàng 1, Toøa nhaø 17T10 Trung Hoøa - Nhaân Chính, Q. Thanh Xuaân, Haø Noäi ÑT: +844 251 2484 | Fax: 844 281 2794 CHI NHAÙNH TP. HOÀ CHÍ MINH Soá 43B, Ñöôøng Traàn Khaéc Chaân, Phöôøng 15, Quaän Phuù Nhuaän,Tp Hoà Chí Minh. ÑT & Fax: +848-292-0945 support@chodientu.vn
 2. 2. TINH TIN 3 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 THÖ CHUÙC MÖØNG CUÛA TGÑ NHAÂN NGAØY PHUÏ NÖÕ VIEÄT NAM Göûi caùc chò em Phuï nöõ ngaøy 20-10! N hieàu ngöôøi noùi vôùi toâi: phaùi “döông” chuùng toâi saûng PeaceSoft coù nhieàu nöõ! khoaùi vaø thoaûi maùi trong maùi Ñuùng vaäy, laø 1 trong soá ít nhaø PeaceSoft ½ thôøi gian (8 Cty CNTT coù toång soá Nöõ nhieàu tieáng) môû maét haøng ngaøy. hôn Nam, söï phaùt trieån cuûa Cty Nhaân ngaøy Phuï nöõ Vieät in ñaäm nhieàu ñoùng goùp cuûa phaùi Nam 20/10, ngoaøi nhöõng nöõ ôû taát caû caùc maët traän: Quaûn moùn quaù vaø buoåi tieäc nho lyù – Laõnh ñaïo, Kinh doanh, nhoû, xin göûi lôøi chuùc phe Chaêm soùc khaùch haøng, Kyõ thuaät, ña soá taïi Coâng ty luoân Haønh chính – Keá toaùn… vaø laø neùt giöõ ñöôïc chaát treû trung, “ñaëc saûn” cuûa PeaceSoft moät xinh ñeïp vaø maõi laø nhaân caùch töï nhieân. toá quan troïng nhaát trong Trong moâi tröôøng nhö vaäy, cuoäc soáng vaø söï nghieäp nhöõng tieáng cöôøi, söï chaêm soùc, cuûa phaùi Nam. chaêm chæ taän tuïy vaø chaát “aâm” Nguyeãn Hoaø Bình cuûa caùc chò ñaõ giuùp kích thích CHUÙC MÖØNG HAÏNH PHUÙC CAÙC THAØNH VIEÂN T N haùng 10, trôøi thu maùt meû cöôõi ngöïa ñoùn veà laâu ñaøi tình aùi. goaøi nhöõng nieàm vui cuûa trong laønh laø thaùng thaät lyù Laø moät trong nhöõng nhaân vieân caùc coâ gaùi PS, chuùng ta töôûng cho caùc caëp ñoâi keát “kyø cöïu” taïi vaên phoøng HCM cuõng khoâng queân göûi lôøi toùc xe duyeân. Trong thaùng 10 trong boä phaän Giao dòch, ñaàu chuùc möøng cho 2 oâng boá treû naøy caùc thaønh vieân PS vui möøng thaùng 11 naøy, TuHVC seõ “theo cuûa ñoäi Kyõ Thuaät: Tuaát NH vaø “xuaát chuoàng” ñöôïc maáy coâ gaùi. choàng boû cuoäc chôi”. Chuùng ta Dieãn ÑC. Caùc oâng boá raát töï Xin chuùc möøng HaïnhÑT – hoa cuøng chuùc möøng cho haïnh phuùc hoøa vì : “duø ta coù laø daân laäp haäu Beùc lin cuûa ñoäi Kyõ Thuaät ñaõ cuûa Tuù vaø mong raèng khi an gia trình maùy tính, con ta sinh ra ñöôïc hoaøng töû “Haäu” röôùc veà dinh. thì coâng vieäc cuûa Tuù seõ phaùt trai xòn 100%”. 2 caäu beù thaàn Cuõng xin göûi lôøi chuùc möøng ñeán trieån vaø thaønh coâng hôn nöõa. daân cuûa PS coù teân laø Ñoã haïnh phuùc cuûa DungPTM. Vaäy Chuùc cho taát caû caùc baïn coù moät Doanh Chính(cu Tyù) vaø Nguyeãn laø Dung ma ma cuûa chuùng ta ñaõ cuoäc soáng haïnh phuùc vôùi ngöôøi Hoaøng Baûo (cu Bin). Chuùc 2 tìm ñöôïc nôi beán ñaäu cuûa mình choàng thaân yeâu cuûa mình vaø sôùm chaùu hay aên, choùng lôùn vaø Xin chuùc möøng HöôngNTT cuõng coù Baby ñeå ngaøy 01/06/2010 PS ngoan ngoaõn. ñaõ tuùm ñöôïc caùi “phao” laø anh seõ mua nhieàu quaø hôn nöõa vaø VaânÑTT - Thaéng ÑT Phöông Baéc Giang ñeán 2015 PS seõ xaây döïng rieâng Xin chuùc möøng coâ beù 4mua.vn cho mình moät nhaø treû coâng ty – PhöôngHT ñaõ ñöôïc “Ngöôøi Huøng” PeaceSoft KinderGarten. support@chodientu.vn
 3. 3. 4 TINH TIN Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Nguyeãn Thò Höôøng HAÙNG 10 T Vuõ Tröôøng Baûo Sôn VP HCM: Ñeán heïn laïi leân, thaùng (HCM) gia nhaäp theâm thaønh 10 naøy vaên phoøng HCM laïi toå vieân môùi nheù. chöùc sinh nhaät cho caùc thaønh vieân trong thaùng. Ñaëc bieät Thaønh vieân thöù 3: Traàn Leâ Minh thaùng naøy chuùng ta coù sinh nhaät (20/10/82): Quaûng Ngaõi laø nôi Nguyeãn Ñöùc Thuïc cuûa “seáp” Höôøng neân cuõng coù Minh ñöôïc sinh ra vaø. Minh laø phaàn chuaån bò taát baät hôn. Ngaøy ngöôøi duy nhaát trong gia ñình thöù 6 coâng ty cuùp ñieän vaø vaên khoâng theo ngheà sö phaïm. Ba phoøng tranh thuû thôøi gian toå meï, chò hai cuûa Minh laø nhöõng chöùc ñi aên chôi chuùc möøng sinh giaùo vieân, hieän ñang coâng taùc taïi nhaät caùc thaønh vieân thaùng 10. queâ nhaø. ÔÛ nhaø chæ coøn ba meï Ñi caâu caù ôû Thanh Ña neø, aên thoâi vì chò cuûa mình ñaõ laäp gia nhaäu vaø dó nhieân laø khoâng thieáu ñình. Ngoøai ra Minh coøn thích phaàn “saùt phaït baøi” do anh nghe nhaïc dance vaø caùc baûn HuyÑC laøm chuû xò…. nhaïc coå ñieån tröôùc naêm 75. Nguyeãn Haø Thanh CHUÙNG TA CUØNG CHUÙC MÖØNG Traàn Quoác Nghi: moät thaønh vieân SINH NHAÄT CAÙC THAØNH VIEÂN: môùi, raát ñeïp trai, raát naêng ñoäng..tuy nhieân anh chaøng naøy ñaõ Thöù nhaát “seáp” Höôøng naøo: daïo coù vôï..oâi, buoàn moät phuùt cho caùc naøy seáp bò khaøn tieáng lieân tuïc vì baïn nöõ PS, nhaát laø maáy naøng GDV aûnh höôûng cuûa buoåi daõ ngoïai HCM, maát ñi cô hoäi ñöôïc cöa anh Phan Thieát nhöng cuõng laø haäu aáy roài ^_^. Chuùc möøng sinh nhaät quaû cuûa nhöõng ngaøy daøi la maéng NghiTQ, chuùc baïn theâm tuoåi môùi caùc thaønh vieân cuûa vp khi khoâng thaønh coâng, haïnh phuùc vôùi vôï yeâu hoøan thaønh coâng vieäc ^_^. vaø naøng coâng chuùa xinh ñeïp nheù. Nguyeãn Lan Thöông HieáuNT baûo ngaøy naøo khoâng nghe tieáng seáp la seõ aên khoâng VP Haø Noäi: toaøn theå thaàn daân ngon nguû khoâng yeân laø theá… PS chuùc möøng sinh nhaät caùc thaønh vieân Yeân NV(13/10), Thaønh vieân thöù 2: Vuõ Tröôøng Thöông NL (16/10), Thuïc NÑ Baûo Sôn (20/10) vaø Thanh NH (26/10) SônVTB boäc baïch: raát yeâu aâm Caàu chuùc caùc baïn ñaït ñöôïc nhieàu nhaïc, ñaëc bieät laø rock..Ngoaøi ra nieàm vui vaø thaønh coâng treân con baïn aáy coøn thích haùt vaø dance ñöôøng coâng danh söï nghieäp. nöõa. Vaäy laø nhoùm Bar 303 VaânÑTT - ThaéngÑT Ngoâ Vieät Yeân support@chodientu.vn
 4. 4. TINH TIN 5 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Thoâng ñieäp yeâu thöông THANG 10 Ù C où theå noùi, maët haøng thôøi trang, myõ phaåm Nhöõng chöông trình töông töï nhö theá khoâng laø hai trong soá nhöõng nhoùm haøng thu huùt nhöõng laø cô hoäi cho ngöôøi mua mua ñöôïc haøng phuï nöõ trong caùc chöông trình khuyeán maõi giaù reû maø cuõng laø cô hoäi cho ngöôøi baùn giôùi thieäu, nhaát. Ñaùnh vaøo taâm lyù tieâu duøng ñoù, nhaân ngaøy quaûng baù thöông hieäu saûn phaåm ñeán tay ngöôøi Phuï Nöõ Vieät Nam 20/10, boä phaän marketing keát tieâu duøng. Vôùi Bolzano, thöông hieäu thôøi trang cao hôïp cuøng phoøng Giao dòch vieân toå chöùc chöông caáp ñònh höôùng kinh doanh baèng hình thöùc B2C trình “Thoâng ñieäp yeâu thöông”. Hình thöùc cuûa ñang chaäp chöõng laøm quen vôùi TMÑT coøn nhieàu chöông trình laø baùn haøng ñaáu giaù 10k, giaûm giaù, khoù khaên, nhöng qua chöông trình naøy ñaõ nhaän khuyeán maõi..caùc maët haøng daønh cho Phuï Nöõ nhö thöùc hôn hieäu quaû cuûa vieäc kinh doanh TMÑT noùi myõ phaåm, thôøi trang, söùc khoûe, ñoà duøng gia chung vaø treân ChôïÑieänTöû noùi rieâng. Anh Ñöùc – ñình…Ñaõ coù hôn 500 saûn phaåm giaûm giaù ñeán 70% ñaïi ñieän cuûa Bolzano trao ñoåi – “trong thôøi gian vaø ñaëc bieät laø chöông trình ñaáu giaù 10k caùc saûn qua vì chöa thaáy ñöôïc vieäc kinh doanh hieäu quaû phaåm thôøi trang cao caáp cuûa hai thöông hieäu thôøi treân Chôï nhieàu neân chuùng toâi vaãn coøn e deø. trang Alcado vaø Bolzano. Nhöng qua caùc chöông trình ñaáu giaù, caùc maët haøng thôøi trang cuûa Bolzano cuõng ñöôïc nhieàu cö Vôùi taâm lyù thích shopping, tìm kieám caùc maët daân treân Chôï quan taâm vaø tham gia ñaáu giaù nhieät haøng thôøi trang giaù reû, chuông trình 20/10 thaät tình. Nhieàu baïn vaøo comment naên næ nhöôøng laïi söï laø moät cô hoäi cho caùc chò em mua saém. Môùi haøng, toâi caûm thaáy raát thuù vò. Laâu daøi, Bolzano seõ ngaøy ñaàu tieân, chöông trình ñaõ thu huùt haøng traêm ñaàu tö boä phaän chuyeän nghieäp hôn phuï traùch thaønh vieân tham gia chöông trình ñaáu giaù 10k caùc maûng naøy treân ChôïÑieänTöû, ñeå uy tín treân saøn saûn phaåm thôøi trang. Caùc shop thôøi trang vaø myõ online cuûa Bolzano cuõng toát nhö Bolzano ñaõ xaây phaåm nhö sanhoden, thegioinuochoa, döïng kinh doanh ôû thò tröôøng offline” hoatuoithaonguyen, ngoc1972…cuõng tham gia nhieàu saûn phaåm giaùm giaù ñeán 70%. Chöông trình ñaõ kheùp laïi vôùi nhieàu phaàn quaø taëng may maén ñöôïc gôûi ñi cho caùc thaønh vieân Thaønh vieân coù nick “calla” taâm söï cuøng CÑT: Töø mua haøng ngay trong ngaøy 20/10. Trong thôøi gian hoâm chöông trình toå chöùc ñeán giôø, ngaøy naøo mình tôùi, phoøng marketing cuõng seõ thöôøng xuyeân toå cuõng leân Chôï ñeå xem caùc saûn phaåm giaûm giaù vaø chöùc nhieàu chöông trình promote ñeå thuùc ñaåy ñaëc bieät laø tham gia ñaáu giaù caùc saûn phaåm thôøi löôïng ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn treân Chôï. Xin gôûi trang. Löôït ñaáu naøo mình cuõng tham gia nhöng lôøi caûm ôn Chò Thaéng, Hieàn vaø caùc thaønh vieân coù nhieàu thaønh vieân khaùc nhanh tay quaù, mình phoøng Giao dòch ñaõ nhieät tình tham gia toå chöùc. khoâng bid kòp. May maén laø mình cuõng ñaõ mua Mong laø nhöõng “thoâng ñieäp yeâu thöông” khoâng ñöôïc vaøi moùn haøng yeâu thích vaø vui hôn nöõa laø nhöõng mang nieàm vui cho ngöôøi vöøa nhaän ñöôïc thoâng tin töø CÑT, mình ñöôïc nhaän mua, ngöôøi baùn maø cho caû hai phaàn quaø laø hai chieác caø vaït cao caáp cuûa ngöôøi laøm chöông trình. Bolzano töø chöông trình mua haøng thanh toùan VanDTT qua Dong A Bank. Moïi laàn oâng xaõ mình hay traùch mình sao cöù lang thang treân Chôï hoøai, laàn naøy mang hai chieác caø vaït veà daèn maët chôi. Mình hi voïng CÑT thöôøng xuyeân toå chöùc caùc chöông trình nhö theá ñeå ngöôøi mua coù cô hoäi mua ñöôïc haøng toát vôùi giaù reû“ Ñoù cuõng laø moät trong nhöõng thaønh vieân bò “nghieän shopping” vaø thöôøng xuyeân leân Chôï saên haøng. support@chodientu.vn
 5. 5. 6 TINH TIN Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 TÍNH NAÊNG MÔÙI BOÄ PHAÄN HAØNH CHÍNH –NHAÂN SÖÏ VAØ TIEÁN ÑOÄ HOAØN Trong thaùng vöøa qua coù vaøi söï NgaÑTB ñöôïc thöôûng 200K ñaït thay ñoåi nhoû thaønh tích xuaát saéc trong coâng V THAØNH GIAN HAØNG eà maët nhaân söï: Trong vieäc, nhöng ngöôïc laïi thì coù CÔ BAÛN thaùng vöøa qua coù NgaTTV TuùTA bò phaït 808phuùt töông boä phaän ads, DöôngVH, ñöông 701.389K. Moät con soá kyû RuyPT, CoângTQ, HöngNT boä luïc cuûa thaùng. D öï aùn Pro-eStores laø moät phaän phaùt trieån thò tröôøng nghæ Veà chaám coâng: hieän taïi coâng ty döï aùn môùi cuûa chodien- vì lyù do chuyeån coâng taùc. Thay chuùng ta vaãn coøn böùc xuùc vôùi tu.vn nhaèm mang ñeán vaøo ñoù cuõng coù theâm moät soá caùi maùy taéc buïp taéc buïp. Vieäc cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø thaønh vieân môùi ñoù laø: ThuïcND, vaân tay duøng 3,5 laàn cho chaéc nhoû coù moät giaûi phaùp thöông NghóaTD, HieànTTP, LongTBH boä nhöng cuõng khoâng hieäu löïc ñöôïc maïi ñieän töû toaøn dieän chæ vôùi phaän PR – Marketing. vôùi maùy ngang böôùng. Hieän taïi moät khoaûn ñaàu tö nhoû. Hieän taïi chæ tieâu trong thaùng 10 beân haønh chính ñang nhôø söï trôï veà maët tuyeån duïng: coâng ty giuùp cuûa TuaátNH –Phoù Toång Giai ñoaïn phaùt trieån saûn phaåm chuùng ta ñang tuyeån vò trí Laäp giaùm ñoác ra tay cöùu. Raát mong döï kieán seõ keùo daøi trong 4 trình PHP, Tröôûng phoøng Kinh sang thaùng tôùi tình traïng nan thaùng töø 10/08 ñeán ñaàu 02/09. doanh, Nhaân vieân Kinh doanh, giaûi naøy seõ ñöôïc ñi vaøo oån ñònh. Sau ñoù seõ laø 1 thaùng testing, Nhaân vieân Thieát keá DungPTM ñaøo taïo ñoäi nguõ sales, trieån Ngoaøi ra, trong thaùng vöøa roài coù khai caùc chieán dòch marketing vaø ñeán thaùng thöù 6 (03/09) döï PR – MARKETING kieán Pro-eStores seõ chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng. B oä phaän PR – Marketing keát hôïp vôùi iContact trieån khai Noåi baät nhaát, vaø cuõng laø thieát vaãn duy trì ñöôïc phong ñoä hoaït ñoäng Email Marketing; thöïc nhaát, trong phieân baûn Pro- cuûa mình khi ChôïÑieänTöû Trieån khai ñònh kyø hoaït ñoäng eStores môùi naøy coù leõ laø tính vaãn ñöùng trong Top 100 Alexa Cafeù Baùo chí; Trieån khai chöông naêng Quaûn trò Baùn haøng – Vieät Nam vaø vôùi con soá 164.000 trình: “Tuaàn vaøng” ; Chuaån bò Selling Manager – giuùp caùc thaønh vieân ñaêng kyù. GMV ñaït caùc chöông trình PR – Mar saün doanh nghieäp theo saùt quaù trình gaàn 4 tæ VNÑ vaø Traffic ñaït gaàn saøng cho quaû ñaám theùp veà coâng baùn haøng cuûa mình töø khaâu 760,000 visits (soá lieäu thaùng 09) cuï thanh toaùn tröïc tuyeán seõ quaûn lyù kho, leân lòch baùn, quaûn ñaõ noùi leân lyù do vì sao thôøi gian launching vaøo thaùng 11; Tieáp lyù haøng ñang baùn… ñeán quaûn lyù qua baùo chí laïi toán nhieàu giaáy tuïc trao ñoåi logo vaø banner vôùi vaän chuyeån. möïc vôùi ChôïÑieänTöû.VN nhö vaäy. caùc ñoái taùc coù vò trí töông ñöông Trong thaùng 10, boä phaän vôùi ChôïÑieänTöû, hôïp taùc vôùi caùc Thaäm chí Pro-eStores coøn giuùp Marketing cuõng trieån khai moät baùo ñieän töû cuøng vôùi kyõ thuaät doanh nghieäp bieát ñöôïc laø trong soá chöông trình thuùc ñaåy baùn hoaøn thieän caùc tính naêng, giao ngaøy hoâm nay caàn phaûi göûi haøng vaø thu huùt söï tham gia cuûa dieän cho widgets, laøm sao thu haøng gì, soá löôïng bao nhieâu, ñi caùc thaønh vieân môùi nhö chöông huùt ñöôïc nhieàu hôn caùc khaùch nhöõng ñaâu vaø chæ caàn 1 caùi trình “Ñaêng kyù thaønh vieân nhaän haøng quaûng caùo, khaùch haøng click chuoät laø ñòa chæ daùn treân quaø töø ChôïÑieänTöû.VN”, “Mua mua saém ñeán vôùi ChôïÑieänTöû. bì thö (dispatch label) seõ ñöôïc haøng nhaän quaø taëng cuøng Ñoâng in ra nhanh choùng! AÙ bank”, “Sieâu ñaáu giaù”, “Toân vinh Doanh nhaân, Tri aân phuï Hieän taïi phuï traùch döï aùn coù 3 nöõ”. … Nhöõng söï kieän naøy môùi thaønh vieân chính: Traàn Anh Tuù trieån khai trong thaùng 10 (Project Manager), Traàn Ñöùc nhöng ñaõ mang Anh (Designer) vaø Nguyeãn Haø laïi nhieàu tín hieäu Thanh (Coder). Ñeán ngaøy 20/10 tích cöïc. Ñieàu ñoù döï aùn ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc 10%, ñöôïc theå hieän chuû yeáu laø thieát keá veà content ôû soá löôïng layout vaø logic layout cho caùc thaønh vieân trang (hoaøn thaønh 30%). ñaêng kyù vaø Traffic taêng. Moïi yù kieán ñoùng goùp veà chöùc Keá hoaïch naêng xin göûi veà tuta@peace- trong thaùng 11 soft.net ^^ thanks! boä phaän Tuù TA Marketing seõ support@chodientu.vn
 6. 6. TINH TIN 7 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 GIAO DÒCH VAØ PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG T haùng 9 vôùi nhieàu khoù khaên caùc thaønh vieân Beân caïnh PTTT thì caùc coâ gaùi phoøng Giao Dòch vaø PTTT ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû khoâng nhö mong Chaêm soùc khaùch haøng vaãn mieät maøi chaêm soùc, ñôïi vaø moät soá thaønh vieân ñaõ phaûi chuyeån thuùc ñaåy khaùch haøng duy trì vaø ñöa theâm saûn coâng taùc. Tuy nhieân thaùng 10 naøy vôùi quyeát taâm phaåm leân baùn treân Chôï. Caùc baïn tích cöïc hôn vaø loøng nhieät tình caùc baïn ñang coá gaéng heát mình trong vieäc vieát nhaät kyù, comment, vaø thuùc ñaåy ñeå ñaàu thaùng 11 moãi baïn coù theå coù rieâng 1 ñoäi vieäc khaùch haøng nhaäp saûn phaåm vaø edit caùc coäng taùc vieân. Muïc tieâu seõ laøm 1 ñaïi chieán dòch thoâng tin caàn thieát. vôùi quy moâ lôùn ñi caùc tænh. ThaéngÑT KYÕ THUAÄT RA MAÉT SITE RAO VAËT 4MUA.VN: GAÁP RUÙT HOAØN THAØNH NGANLUONG.VN: Sau thôøi gian daøi nung naáu yù töôûng vaø xaây döïng Hieän nay, coù raát nhieàu website baùn haøng treân maïng vôùi söï ñoùng goùp cuûa ThanhNH vaø ÑaïtNQ, cuøng theo hình thöùc tröïc tuyeán nhöng thöïc teá, ngöôøi mua söï hoã trôï cuûa TuaátNH vaø HöôngÑL, site rao vaët khoâng coù caùch naøo ñeå thanh toaùn töùc thì cho ngöôøi soá moät Vieät Nam 4mua.vn chính thöùc ra maét baùn maø phaûi söû duïng caùc hình thöùc truyeàn thoáng ngaøy 20/10. Ñaây laø saûn phaåm ñaõ coù nhieàu caûi nhö thanh toaùn tröïc tieáp, chuyeån khoaûn ngaân tieán nhö: Ñaêng tin rao vaët mieãn phí maø khoâng haøng…gaây nhieàu phieàn haø cho ngöôøi mua, vaø ngöôøi phaûi ñaêng kyù thaønh vieân vaø ñaêng nhaäp, Caùc baùn phaûi chaáp nhaän nhieàu ñôn haøng “aûo” nhieàu coâng cuï quaûn lyù taøi khoaûn, ñaêng tin, söûa xoùa tin hôn. Vì vaäy, NgaânLöôïng.vn ra ñôøi nhaèm giaûi quyeát ñôn giaûn vaø tieän duïng; Coâng cuï tìm kieám ñôn khoù khaên trong thanh toaùn tröïc tuyeán cho caùc dòch giaûn, nhanh choùng vaø chính xaùc… chaéc chaén seõ vuï Thöông Maïi Ñieän Töû taïi Vieät Nam. Ñöôïc khôûi ñem laïi söï thaân thieät vaø höõu ích vôùi taát caû ñoái thaûo vaø coá vaán bôûi BìnhNH vaø ñang tieáp tuïc ñöôïc töôïng ngöôøi duøng. phaùt trieån bôûi DieãnDC vaø HoaøngTM, hi voïng saûn phaåm coù theå ra maét trong thôøi gian sôùm nhaát. VAÊN PHOØNG TP. HOÀ CHÍ MINH PHOØNG MARCO VAØ NHÖÕNG DÖÏ ÑÒNH N oùi phoøng cho oaùch theá thoâi vieân nhaän quaø taëng vaø cô hoäi trình laø $3000/thaùng, döï kieán chöù phoøng Mar HCM chæ nhaän maùy nghe nhaïc mp3”, seõ thu huùt haøng ngaøn löôït truy moät phoøng moät ngöôøi vaø HaNoiBank vaø Imax laø ñôn vò taøi caäp mua haøng moãi ngaøy treân nhieàu coâng vieäc cuûa marketing. trôï quaø taëng, chöông trình döï töøng saûn phaåm. Nhöõng ngaøy ñaàu vaøo, boä phaän kieán seõ chaïy ñeán ngaøy 31/12 vaø marketing cuûa HCM vaãn coøn khoù soá löôïng thaønh vieân ñaêng kyù Ngoøai caùc chöông trình toå chöùc khaên do chöa naém baét ñöôïc coâng môùi seõ taêng gaáp ñoâi. ñònh kyø, boä phaän marketing HCM vieäc vaø keát hôïp cuøng caùc boä Vôùi ñònh höôùng chieán löôïc cuõng seõ thöôøng xuyeân toå chöùc caùc phaän ngoøai HN neân coâng vieäc “ChôïÑieänTöû ña daïng maët haøng, hoaït ñoäng trong caùc ngaøy leã töø chöa trieån khai toát. Sau moät thôøi saûn phaåm chaát löôïng vaø giaù nay ñeán cuoái naêm nhö: Ngaøy nhaø gian thöû thaùch vaø laøm quen vôùi toát”, ngoøai vieäc khôûi ñoäng laïi Giaùo VN 20/11, Möøng Giaùng moâi tröôøng, caùch thöùc laøm vieäc, chöông trình “Sieâu ñaáu giaù”, ñaàu sinh, Teát Taây, Naêm môùi…vv hieän nay boä phaän cuõng ñaõ toå thaùng 11 chöông trình “Tuaàn chöùc khaù nhieàu chöông trình thu Vaøng” seõ ra maét vôùi nhieàu doøng Trong caùc chuoãi chöông trình huùt ngöôøi mua, ngöôøi baùn nhö: saûn phaåm ñaëc bieät hôn. “Tuaàn marketing, vôùi muïc tieâu gia taêng chöông trình 20/10, Mua haøng Vaøng” ñöôïc toå chöùc ñònh kyø 2 soá löôïng giao dòch treân Chôï, boä cuøng Dong A Bank, Quaø taëng tuaàn 1 laàn vôùi hình thöùc ñaáu giaù phaän cuõng mong muoán moät söï Doanh nhaân 13/10 vaø Phuï nöõ saûn phaåm khôûi ñieåm10k, böôùc gaén keát toát giöõa caùc phoøng ban VN 20/10, Ñaêng kyù thaønh vieân, giaù 1k. Soá löôïng saûn phaåm ñaáu töø vieäc tö vaán baùn haøng, tö vaán Sieâu ñaáu giaù… giaù ñeán caû ngaøn saûn phaåm vaø mua haøng, hoùa ñôn, thanh toùan, toång giaù trò leân ñeán 500 trieäu. vaän chuyeån… ñeå chaát löôïng dòch Trong quyù 4, vôùi muïc tieâu naâng Chöông trình naøy ñöôïc hôïp taùc vuï cuûa ChôïÑieänTöû chuyeân cao soá löôïng thaønh vieân ñaêng kyù giöõa ChôïÑieänTöû vaø caùc ñoái taùc nghieäp hôn, ñeå xöùng taàm laø môùi, boä phaän marketing toå chöùc lôùn coù nhu caàu quaûng baù thöông moät Ebay Vieät Nam chöông trình “ñaêng kyù thaønh hieäu. Ngaân saùch cho chöông VaânDTT support@chodientu.vn
 7. 7. 8 TINH TIN Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 KEÁ TOAÙN - HAØNH CHÍNH NHAÂN SÖÏ T haùng 10, VPÑD chaøo ñoùn theâm 6 nhaân söï Cô sôû vaät chaát ñöôïc ñaàu tö naâng caáp, VPÑD ñaõ thuoäc boä phaän phaùt trieån thò tröôøng: mua saém theâm maùy chaám coâng, baøn gheá, maùy vi SônVTB, MinhTL, LongQC, NghiTQ, tính, laép vaùch ngaên, … Mong raèng vôùi moâi tröôøng HaïPLT, SangHTT. Moâ hình coäng taùc vieân baét laøm vieäc naøy caùc nhaân söï seõ mang veà keát quaû ñaàu trieån khai. Böôùc ñaàu ñaõ coù khoaûng 10 laøm vieäc toát nhaát. thaønh vieân kyù thoûa thuaän hôïp taùc. Haàu heát caùc baïn laøm vieäc troâng raát naêng ñoäng. Ñeå ñaùp öùng Veà keá toaùn, Hoùa ñôn phaùt sinh taïi Chodientu nhu caàu coâng vieäc, hieän VP ñang coù nhu caàu GDV caäp nhaät chaäm vaø chöa linh hoaït neân qui tuyeån theâm 3 vò trí NV kinh doanh, 2 vò trí NV trình thu chi hoä chodientu chöa toát gaây phieàn phaùt trieån thò tröôøng. loøng ôû ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn ThuTTA BOÄ PHAÄN GIAO DÒCH K eå töø khi phieân baûn môùi ra maét, vieäc chaêm ngöôøi baùn. soùc khaùch haøng cuûa boä phaän GDV taïi Tp. Trong ñieàu kieän cheá ñoä töï ñoäng ñaêng laïi ñaõ gôû HCM ñaõ thuaän lôïi hôn khaù nhieàu. So vôùi boû, BP GDV Tp.HCM seõ noå löïc laøm vieäc saâu saùt tröôùc, soá NBTX duy trì vaø tích cöïc baùn haøng vaãn vôùi töøng ngöôøi baùn beân caïnh tö vaán ñeå ngöôøi baùn chieám tyû leä töông ñoái cao. Tuy nhieân, nhieàu khai thaùc ñöôïc caùc tieän ích môùi cuûa chôï. Vieäc khaùch haøng maûng thôøi trang vaãn phaûn hoài khoù phoái hôïp vôùi caùc boä phaän lieân quan nhö baùn do chôï hieän chæ cho pheùp ñaêng töøng SP moät Marketing, PTTT, nhaäp lieäu cuõng caàn trao chuoát trong khi maët haøng thôøi trang khaù ña daïng vaø hôn nöõa ñeå chôï thöïc söï coù nhöõng ngöôøi baùn vaø lieân tuïc coù haøng môùi. Soá löôïng ngöôøi mua mua saûn phaåm thöïc söï chaát löôïng. haøng ngöôøi baùn taïi Tp. HCM khoâng nhieàu neân Phi TVD cuõng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng tích cöïc cuûa BOÄ PHAÄN KINH DOANH BOÄ PHAÄN PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG Ñ aàu thaùng 9, phoøng kinh doanh ñi aên “thòt caày” vaø haäu quaû laø thaùng 9 vieäc kinh doanh khoâng may maén chuùt naøo ^_^ Ngoøai nhöõng lyù do khaùch quan vaø chuû quan, vieäc kinh doanh gian haøng chuyeân nghieäp treân ChôïÑieänTöû cuõng gaëp nhieàu khoù khaên. Nhieàu doanh nghieäp ñaõ laøm gian haøng cô baûn khi môøi GHCN thì baûo khoâng thaønh coâng, khoâng baùn ñöôïc haøng. Neáu laøm GHCN vôùi muïc ñích quaûng caùo thöông hieäu thì saûn phaåm laïi baét buoäc nhaäp giaù, maø nhö vaäy thì maát coâng phaûi update thöôøng xuyeân….(thoâng tin töø khaùch haøng) Thaùng 9 khoâng thaønh coâng vôùi phoøng kinh doanh, HuyDC bò phaït 100% löông cô baûn vaø phuï caáp. T Thaät laø moät tin ñaùng buoàn. Vôùi tinh thaàn caùi khoù haùng 9 cuõng laø thaùng khoâng toát cuûa boä phaän loù caùi khoân, gian nguy khoâng naûn loøng, thaùng 10 PTTT HCM, maëc duø chæ coøn thieáu 4 DN nöõa vaø nhöõng thaùng cuoái naêm, phoøng kinh doanh ñaõ laø caùc baïn ñaït chæ tieâu ñeà ra, tuy nhieân so coù nhöõng keá hoaïch thieát thöïc ñeå gia taêng doanh vôùi moïi thaùng ñeàu vöôït thì thaùng 9 ñöïoc coi laø soá. Vieäc tuyeån theâm 2 nhaân vieân kinh doanh “thaùng thaát baïi”. Buø laïi caùc baïn saûn phaåm raát trong thaùng 10 vôùi söï ñaøo taïo baøi baûn, phoøng tích cöïc neân thaùng naøo caùc baïn cuõng vöôït chæ kinh doanh hi voïng seõ coù nhöõng böôùc tieán môùi tieâu saûn phaåm ít nhaát laø 5-10%. Baét ñaàu töø thaùng trong nhöõng thaùng cuoái naêm. 10, Boä phaän PTTT HCM ñaõ raùo rieát tuyeån coäng taùc vieân ñeå træeân khai vaø aùp duïng thí nghieäm moâ Vieäc kinh doanh GHCN treân CÑT ngoøai vieäc noã hình Coäng taùc vieân. Vôùi moãi nhaân vieân PTTT seõ löïc cuûa caùc caù nhaân, phoøng kinh doanh cuõng coù 5 coäng taùc vieân vaø seõ eùp chæ tieâu doanh soá cuûa mong muoán coù nhöõng chính saùch thay ñoåi töø ban coäng taùc vieân treân ñaàu nhoùm tröôûng. Vôùi moâ hình laõnh ñaïo trong quy cheá kinh doanh vaø nhöõng tính ñoù, hy voïng noù seõ laø moät luoàng gioù môùi thuùc ñaåy naêng thay ñoåi môùi hoã trôï toát hôn vaø hieäu quaû hôn nhanh thò tröôøng HCM. cho doanh nghieäp tham gia GHCN. HöôøngNT support@chodientu.vn
 8. 8. TINH BAÛNG 9 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 T haùng 10, thaùng cuûa nhöõng söï kieän lôùn: 998 naêm Thaêng Long – Haø Noäi (10/10), Ngaøy Phuï nöõ Vieät Nam (20/10) vaø cuûa muøa cöôùi. Nhöng khoâng vì nhöõng söï kieän ñoù maø chuùng ta boû queân nhöõng söï kieän chaúng nhoû tí naøo ñang dieãn ra töøng ngaøy taïi PS. Vaø Thöôûng – Phaït chính laø haønh ñoäng ghi nhaän nhöõng söï kieän “nhoû nhö con voi” veà thaønh tích vaø vi phaïm taïi PeaceSoft thaùng 10. THÖÔÛNG Ai cuõng baûo ai coá gaéng tí nöõa cho ngaøy chò em 20/10 vaø cho caùi ngaøy maø moät soá nhaân chui ñaàu vaøo roï, boû tay vaøo coøng (cöôùi) :D, nhöng chæ duy nhaát Ñoã Thò Bích Nga (PTTT – Haø Noäi) (aûnh) ñöôïc thöôûng. Maëc duø khoâng hoaøn thaønh chæ tieâu ñeà ra nhöng Nga laïi xuaát saéc trong vieäc thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa Gian haøng chuyeân nghieäp. Chính vì yeáu toá ñoù NgaÑTB ñaõ laø ngöôøi duy nhaát nhaän thöôûng cuûa thaùng naøy. Xin chuùc möøng cho NgaÑBT xinh ñeïp vaø hy voïng thaùng sau seõ coù nhieàu ngöôøi hôn ñöôïc loït vaøo trang baùo ñaày khoù tính vaø vinh döï naøy. Neáu thaùng 8 laø thaùng caùc nhaân söï leân trang thöôûng raát nhieàu vì caùc thaønh tích ñaït ñöôïc thì thaùng 9 laïi laø thaùng coù nhieàu PHAÏT nhaân söï bò phaït nhaát. Töø “laõnh ñaïo caáp cao” ñeán “daân thöôøng”, neáu khoâng hoaøn thaønh chæ tieâu coâng vieäc ñeà ra, vaãn bò aùn phaït “sôø gaùy”. TAÏI HAØ NOÄI: nhòp vôùi caùch laøm vieäc taïi ñöôïc vieäc coù teân trong Tinh Toâi coøn nhôù trong tinh baùo soâ 3 PeaceSoft vaø chuùng ta mong seõ baûng Phaït cuûa thaùng naøy. Cuõng TGÑ Nguyeãn Hoaø Bình ñaõ töï thaáy anh treân Tinh baûng thaùng thoâng caûm do nhaø ôû xa, vaø phaït 100% löông TN cuûa mình vì naøy nhöng khoâng phaûi laø cuûa LongLÑH phaûi ñi khoaûng 1 tieáng Seáp thaáy raèng mình phaûi chòu muïc phaït maø laø muïc Thöôûng. môùi coù theå ñeán VP laøm vieäc traùch nhieäm veà vieäc khoâng ñöôïc, chö keå ñöôøng HCM luoân thaønh coâng cuûa PST thì chæ sau luoân trong tình traïng keït xe. Tuy 2 thaùng, HöôngDL – PTGÑ cuõng VP HCM: nhieân, vôùi 397 phuùt ñi muoän, töï ñöa ra aùn phaït cho mình vôùi Chaúng keùm caïnh Haø Noäi, Vaên LongLÑH vaãn bò ThöTA quy ra vieäc höôûng 73% löông TN do boä phoøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh thoùc ñeå phaït. phaän PTTT chò tröïc tieáp quaûn lyù cuõng maïnh tay khoâng keùm vôùi khoâng ñaït chæ tieâu ñeà ra. nhöõng ngöôøi khoâng ñaït chæ tieâu HuyDC: Khoâng coù gì laø khoù hoaëc vi phaïm noäi quy. Moät vaøi töôûng töôïng, nhöng thaät khoù tin TuùTA: Nhö moät thoùi quen öa göông maët ñieån hình: khi anh HuyDC bò phaït tôùi thích: Show haøng treân Tinh baùo Seáp HöôøngNT: 8% löông traùch 1.787.000 VND. Nguyeân do laø :D, thaùng naøy, TuùTA raát chòu nhieäm cho vieäc Vaên phoøng Hoà Boä phaän kinh doanh chæ ñaït khoù ñi laøm muoän. Coâng ty Chí Minh khoâng ñaït chæ tieâu 43% doanh soá, coøn anh HuyDC khoâng khuyeán khích, nhöng thaùng. Thaät theâ thaûm cho nöõ thì ñi muoän 186 phuùt vaø 2 laàn luoân ghi nhaän nhöõng ngöôøi nhö töôùng göông maãu cuûa chuùng ta. queân check-in. TuùTA. Vaø söï ghi nhaän ñoù ñöôïc LongLÑH: Ñöùng ñaàu veà thôøi gian Hy voïng thaùng sau caû Haø Noäi vaø quy ra thoùc baèng möùc phaït: ñi muoän, luoân hoái haû khi ñeán VP. Hoà Chí Minh seõ vöôït caùc chæ 701.389 VND. Hy voïng trong cty cuøng vôùi oå baùnh mì treân tay, tieâu vaø PS troïn nieàm vui. thaùng 10 naøy, Tuù TA seõ quen nhöng anh vaãn khoâng theå traùnh ThuïcND support@chodientu.vn
 9. 9. 10 GÖÔNG MAËT MÔÙI Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 GÖÔNG MAËT MÔÙI HAØ NOÄI Thaùng 09 vaø 10, Haø Noäi coù theâm 5 nhaân TRÌNH THÒ PHÖÔNG HIEÀN söï môùi. Ban Giaùm ñoác kyø voïng 5 vò trí Sinh nhaät: 02/09/1984 naøy seõ thoåi luoàng gioù môùi vaøo caùc hoaït Boä phaän: Marketing ñoäng cuûa Coâng ty noùi chung vaø hoaït ñoäng Kinh nghieäm: Laøm Phoùng vieân, bieân taäp vieân Ban cuûa boä phaän noùi rieâng. Chuùc “nhöõng Ñoái ngoaøi, Ñaøi Truyeàn ngöôøi baïn môùi ñeán” seõ goùp theâm nhieàu hình Vieät Nam, ñieàu phoái nieàm vui, nuï cöôøi vaø thaønh coâng cuûa vieân söï kieän ôû Vinasa. Sôû thích: Thích muøa ñoâng, PeaceSoft. thích maøu hoàng, hoa NGUYEÃN ÑÖÙC THUÏC höôùng döông vaø Tilip Sôû gheùt: Gheùt möa phuøn Sinh nhaät: 20/10/1984 vaø nhöõng loaøi khoâng chaân. Boä phaän: PR Kinh nghieäm: Toaøn kinh qua nhöõng vieäc maø nghieäm NGUYEÃN XUAÂN HÖNG laïi thaáy kinh. Sôû thích: Gaùi ñeïp, röôïu Sinh nhaät: 27/07/1985 ngon, Cafeù Index…. Boä phaän: Phoøng kyõ thuaät, Sôû gheùt: Veà nhaø luùc 3h vò trí Quaûn trò heä thoáng saùng maø cöûa coång bò khoùa Kinh nghieäm: Môùi chuyeån baèng oáng khoùa khaùc. töø EVNTelecom qua, ñaõ laøm ñöôïc gaàn 2 naêm. Sôû thích: Game, du lòch TRAÀN ÑAÊNG NGHÓA Sôû gheùt: Nhìn gì cuõng thaáy yeâu neân chöa thaáy gheùt gì. Sinh nhaät: 18/05/1983 Boä phaän: Marketing Kinh nghieäm: Nhieàu loaïi kinh nghieäm, nhöng thích TRAÀN BAÙ HOAØNG LONG nhaát laø kinh nghieäm ñi ñeâm bò caûnh saùt cô ñoäng Sinh nhaät: 15/11/1985 baét maø khoâng maát tieàn. Boä phaän: Döï aùn 4mua.vn Sôû thích: Xem baïn beø coù Kinh nghieäm: Em ñi laøm ñöùa naøo maéc vaøi loãi nho laân ñaàu tieân neân cuõng nhoû vôùi mình roài giaû vôø daèn chöa coù kinh nghieäâm gì. vaët noù cho noù phaûi thoän Sôû thích: Nghe nhaïc , du maët ra moät caùch khoå sôû. lòch vaø shopping ... Sôû gheùt: Sôû gheùt thì nhieàu, Sôû gheùt: Bò ngöôøi khaùc nhöng gheùt taát nhöõng caùi noùi doái mình , gheùt laøm gì gì nhaït nhaït, khoâng coù coù maø mình khoâng thích. caù tính khoâng coù say meâ. ThuïcND support@chodientu.vn
 10. 10. GÖÔNG MAËT MÔÙI 11 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 TP. HOÀ CHÍ MINH Moät ngaøy ñaàu thaùng 10. khi ñeán vaên phoøng laøm vieäc thì thaáy raát nhieàu ngöôøi ñöùng tröôùc coång. Cöù ngôõ laø khaùch haøng, khi hoûi ra thì môùi hay laø thaønh vieân phoøng PTTT. Thaùng 10 naøy boä phaän PTTT gia taêng theâm ñeán 6 baïn môùi, chuùng ta cuøng ñieåm maët sô qua nheù PHAN LEÂ TRUÙC HAÏ: 21 VUÕ TRÖÔØNG BAÛO SÔN: tuoåi, vöøa toát nghieäp. Baïn Sinh 14/10/1984, thaùng aáy laø ngöôøi con sinh ra taïi naøy cuõng laø sinh nhaät cuûa Mieàn Taây soâng nöôùc. Caùc baïn aáy nheù. Sôû thích cuûa baïn coù dòp gheù thaêm queâ Sôn laø aâm nhaïc, ñaëc bieät laø höông Haï nheù. rock. Sôn töï thuù laø coøn ñoäc thaân, cuõng chöa coù ngöôøi “Goø Coâng coù bieån Taân yeâu (nhöng laïi baûo laâu laâu Thaønh xaïo tí) neân khoâng bieát laø coù Coù laêng Tröông Ñònh, coù hay chöa nöõa. Chaéc laïi caàu Sôn Qui” phaûi nhôø caùc baïn GDV kieåm chöùng giuùp vuï naøy. Haï yeâu thích coâng vieäc tö vaán, chaêm soùc khaùch Trong coâng vieäc, vôùi kinh nghieäm laøm kinh haøng. Haï mong muoán sau naøy ñöôïc chuyeån qua doanh, Sôn tin töôûng raèng seõ laøm toát coâng vieäc ôû coâng vieäc theo sôû thích. maûng PTTT taïi PS. TRAÀN LEÂ MINH: Sinh naêm 1982, cuõng laø thaønh vieân cuûa gia ñình chuùng ta töø TRAÀN QUOÁC NGHI: Sinh ñaàu thaùng 10 naøy. Minh naêm 1982, Thaønh vieân duy chia seû: Ngaøy ñaàu tieân laøm nhaát trong ñôït naøy ñaõ coù vieäc ôû peacesoft mình raát gia ñình. Nghi vöøa coù moät vui vì mình ñaõ coù nhöõng naøng coâng chuùa raát xinh. ñoàng nghieäp thaät vui tính Nieàm vui cuûa Nghi baây giôø vaø thaân thieän. Ñoïc saùch, laø coâng vieäc vaø gia ñình. aâm nhaïc vaø du lòch laø Muïc tieâu khi tham gia PS, nhöõng sôû thích cuûa mình. Nghi mong muoán coù moät Minh raát thich nhöõng baûn coâng vieäc oån ñònh ñeå laø tình ca ñöôïc saùng taùc tröôùc naêm 1975. Nhöng ñieåm töïa cho gia ñình nhoû nhöõng luùc caêng thaúng thì mình laïi thích nghe cuûa mình. nhaïc dance. Laø daân CNTT neân Minh cuõng coù kieán thöùc vaø kinh nghieäm veà TMÑT, Minh hy voïng raèng vôùi kinh nghieäm vaø khaû naêng cuûa mình, Minh seõ laøm toát coâng vieäc taïi PS. Laâu daøi mình HOÀ THÒ THU SANG, ñònh höôùng seõ theo ngaønh PR vaø mong muoán naêm phoøng PTTT: Sinh naêm 30 tuoåi laø seõ giaùm ñoác PR. Chuùng ta chaøo möøng 1986 nhöng troâng coâ naøng Minh tham gia ñaïi gia ñình PS nheù. chöõng chaïc chöù khoâng gioáng caùc naøng GDV chuùt Vaø vôùi QUANG CAÅM LONG naøo. Laø con gaùi cuûa ñaát voõ sinh naêm 1986, laø moät Bình Ñònh, baïn naøo nghe ngöôøi yeâu thích theå thao, caâu naøy chöa nhæ “Ai veà boùng chuyeàn, boùng ñaù laø Bình Ñònh maø coi,. Con moân theå thao yeâu thích gaùi Bình Ñònh caàm roi nhaát cuûa baïn aáy. Ngoøai theå ñaùnh choàng!” Laøm quen thao thì Long coøn iu aên vôùi Thu Sang ñeå bieát con nhaäu nöõa. Baïn naøo pro gaùi Bình Ñònh theá naøo nheù ^_^. trong lónh vöïc naøy thì hoâm VaânDTT naøo coù cô hoäi thöû xem ai guïc tröôùc nheù. support@chodientu.vn
 11. 11. 12 ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 TRUNG TAÂM TMÑT QUOÁC TEÁ VAØ SÖÏ KYØ VOÏNG CUÛA TMÑT VIEÄT NAM Laø thaønh vieân heát söùc ñaëc bieät cuûa Coâng ty, anh Rick Rodgers hieän ñang ñaûm traùch Giaùm ñoác Trung taâm thöông maïi Quoác teá (Cross Border Trade – CBT). Nhaân dòp Tinh baùo soá naøy, PhiTVÑ ñaõ coù cuoäc phoûng vaán anh Rick veà Trung taâm CBT ñang ñöôïc coâng ty gaáp ruùt hoaøn thieän naøy. Thöïc hieän: Ñình Phi PV: Hi anh Rick, raát vui ñöôïc theå cho bieát CBT seõ hoaït ñoäng troø chuyeän vôùi anh veà CBT. nhö theá naøo? Tröôùc heát, anh coù theå giôùi thieäu ñoâi neùt veà CBT? Rick: Khi ra maét, ngöôøi mua Rick Rodgers coù theå deã daøng ñaët mua haøng töø PV: Vaâng, caùi naøy trao ñoåi Rick: CBT laø saûn phaåm hôïp eBay.com (eBay Myõ) thoâng qua rieâng vôùi anh, em chæ caàn cafeù taùc giöõa ChôïÑieänTöû chuùng ta vaø ebay.chodientu.vn. Heä thoáng laø okie thoâi. Trôû laïi vôùi CBT, eBay nhaèm keát noái coäng ñoàng cuûa chuùng ta seõ lieân keát vôùi vaäy muïc tieâu trong thôøi gian ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn taïi Vieät eBay ñeå caùc maët haøng naøy luoân tôùi cuûa CBT? Nam ra khaép theá giôùi. Chuùng ta saün coù taïi ebay.chodientu.vn. seõ ra maét phieân baûn cho pheùp Sau khi ngöôøi mua ñaët leänh mua Rick: Toái thieåu CBT cuõng ngöôøi mua (taïi VN) ñaët haøng vaøo haøng, heä thoáng seõ daãn ñeán phaûi laø trung taâm nhaäp khaåu cuoái naêm nay, phieân baûn daønh NgaânLöôïng.vn ñeå ngöôøi mua haøng ñaàu caùc maët haøng ñieän töû cho ngöôøi baùn döï kieán seõ ra maét thanh toaùn. Caùc khaâu coøn laïi, tieâu duøng vaø thôøi trang taïi Vieät vaøo ñaàu naêm tôùi. Trung taâm naøy nhö ñaõ ñeà caäp, chuùng ta seõ thay Nam. seõ daàn môû roäng ñeán coäng ñoàng maët ngöôøi mua ñaûm traùch. ngöôøi mua ngöôøi baùn khaép nôi Trong voøng 2 tuaàn, ngöôøi mua PV: Vaø caâu hoûi cuoái cuøng. Tieán treân theá giôùi. seõ nhaän ñöôïc moùn haøng vôùi chi ñoä chuaån bò ñeå ra maét CBT nhö phí heát söùc caïnh tranh. theá naøo roài anh? PV: Vaäy coäng ñoàng ngöôøi duøng taïi Vieät Nam seõ ñöôïc lôïi gì töø PV: Ñöôïc bieát Trung taâm CBT seõ Rick: Chuùng ta ñang trong söï hôïp taùc naøy? ñaët truï sôû taïi VPÑD Tp. HCM. giai ñoaïn cuoái cuøng ñeå test saûn Anh coù theå chia seõ theâm moät phaåm. Hieän cuõng ñaõ coù moät soá Rick: CBT seõ mang laïi cô hoäi soá thoâng tin veà Trung taâm naøy ñoái taùc chuùng ta ñang tieáp tuïc mua haøng vôùi haøng traêm trieäu seõ ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo? thöông thaûo. Vaãn caàn theâm thôøi maët haøng ñeå löïa choïn cuøng haøng gian ñeå chuùng ta chaéc chaén coù trieäu ngöôøi baùn taïi “sieâu thò Rick: Trung taâm CBT seõ coù 3 ñöôïc söï hôïp taùc toát nhaát coù theå khoång loà eBay”. Ñaây thöïc söï laø maûng hoaït ñoäng chính: market- ñöôïc. Tieán ñoä nhìn chung laø toát moät traõi nghieäm mua baùn heát ing, chuyeån phaùt vaø dòch vuï vaø CBT seõ nhanh choùng ra maét söùc thuù vò. Hôn nöõa, caùc khaâu khaùch haøng. Hieän ñang laø giaùm trong thôøi gian tôùi. nhö thanh toaùn vaø chuyeån phaùt ñoác chuyeån phaùt taïi Haø Noäi vaø chuùng ta cuõng hoã trôï hoaøn toaøn. anh vaãn ñang chieâu moä vò trí naøy Raát caûm ôn anh Rick ñaõ tham Ñieàu naøy coù nghóa, haàu heát caùc taïi Tp. HCM. Trong thôøi gian tôùi gia cuoäc phoûng vaán. Hy voïng trôû ngaïi chính maø coäng ñoàng anh seõ tieáp tuïc hoaøn thieän khung raèng CBT seõ gaët haùi nhieàu ngöôøi Vieät gaëp phaûi khi giao dòch nhaân söï boä phaän marketing vaø thaønh coâng vaø mang laïi thaät quoác teá ñaõ ñöôïc chuùng ta gôõ boû. dòch vuï khaùch haøng. Ah, neáu em nhieàu $$$ cho Coâng ty trong bieát ai phuø hôïp vôùi caùc vò trí naøy töông lai :D. PV: Thaät tuyeät. Vaäy, anh coù thì giôùi thieäu anh nheù ; ) support@chodientu.vn
 12. 12. ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO 13 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 THÒ TRÖÔØNG TP HCM VAØ COÂNG CUOÄC KHAI THAÙC CUÛA CHÔÏÑIEÄNTÖÛ Thaéng ÑT TP HCM ñöôïc bieát ñeán laø moät thaønh phoá naêng ñoäng baäc nhaát. Tuy nhieân CÑT trong HCM vaãn chöa ñöôc ngöôøi daân ôû ñaây bieát ñeán nhieàu laém, ñaëc bieät laø cö Chaøo chò, ñöôïc bieát chò nhaän daân maïng. Vôùi muïc tieâu cuûa vì toâi hieåu raèng boä phaän PTTT nhieäm vuï vaøo TPHCM trong khi ban laõnh ñaïo coâng ty trong seõ laø moät maáu choát quan troïng VP ñang khoù khaên veà moïi maët, ñeå phaùt trieån. Hoï laø ngöôøi tröïc naêm 2008, nöûa ñaàu naêm vaäy chò ñaõ coù nhöõng böôùc caûi tieáp gaëp, tieáp xuùc vôùi khaùch toå nhö theá naøo ñeå coù ñöôïc 1 VP 2009 seõ phaán ñaáu ñeå CÑT laø haøng ngay luùc ban ñaàu vaø chính HCM oån ñònh nhö hieän taïi? moät trong nhöõng website hoï laø ngöôøi taïo thieän caûm toát ñöôïc öa thích taïi thò tröôøng cho khaùch haøng. Vì theá toâi Noùi laø oån ñònh thì quaû thöïc toâi naøy. Sau ñaây laø cuoäc trao quyeát ñònh seõ baét ñaàu vôùi boä khoâng daùm nhaän, vì hieän taïi phaän PTTT vaø yeâu caàu caùc nhaân ñoåi cuûa phoùng vieân Tinh baùo vaên phoøng vaãn coøn nhieàu khoù vieân PTTT khi ñi gaëp khaùch khaên vaø vôùi muïc ñích laø CÑT seõ vôùi chò Nguyeãn Thò Höôøng - haøng cho toâi ñi cuøng ñeå hieåu trôû thaønh moät trong nhöõng Tröôûng VP ñaïi dieän veà ñònh taâm lyù khaùch haøng trong HCM website TMÑT haøng ñaàu taïi thò höôùng phaùt træeân cho chi vaø cuõng laø hieåu ñöôïc nhaân vieân tröôøng naøy vaãn chöa ñaït ñöôïc. nhaùnh HCM vaø nhöõng kyø trao ñoåi gì vôùi khaùch. Nhöng khi nhaän trao ñoåi cuûa Qua quaù trình tìm hieåu vaø ñi vôùi voïng ñaït ñöôïc Höông DL –PTGÑ veà vieäc vaøo 4 baïn PTTT toâi nhaän thaáy, do laøm vieäc trong chi nhaùnh HCM caùc baïn bò eùp chæ tieâu neân caùc moät thôøi gian, toâi ñaõ caân nhaéc baïn chæ chaêm chaêm “löøa khaùch raát nhieàu, caân nhaéc ôû ñaây haøng” ñeå sao cho hoï kyù thoaû khoâng phaûi laø caùi ñöôïc vaø caùi thuaän hôïp taùc vôùi mình maø maát maø laø toâi seõ laøm ñöôïc gì ñeå khoâng höôùng daãn khaùch moät theå hieän mình vaø ñaùp laïi loøng caùch caån thaän, tyû mæ ñeå khaùch tin cuûa ban laõnh ñaïo. haøng hieåu lôïi ích maø TMÑT hay Khi toâi vaøo trong naøy nhaän CÑT mang laïi cho hoï laø gì? coâng taùc, luùc ñoù VP CÑT taïi Chính vì theá daãn ñeán vieäc chaát HCM ñaõ chuyeån ñòa ñieåm môùi, löôïng cuûa ngöôøi baùn raát thaáp khang trang hôn choã cuõ raát vaø seõ raát vaát vaû cho boä phaän nhieàu. Luùc ñoù chæ coù 8 ngöôøi GDV khi chaêm soùc khaùch laøm vieäc. Sau 2 ngaøy daønh thôøi haøng, bôûi hoï seõ khoâng hieåu gì gian tìm hieåu coâng vieäc moïi veà caùi maø GDV ñang noùi, töø ñoù ngöôøi ñang laøm laø gì, ñöôøng daãn ñeán taâm lyù chaùn naûn vaø höôùng ra sao, ñeå tìm ra moät muoán boû chôï. giaûi phaùp toát nhaát. Moät thöïc teá nöõa caàn phaûi thuùc Coâng vieäc baét ñaàu cuûa toâi laø ñaåy ñoù laø ngöôøi baùn trong HCM hoïp caùc tröôûng boä phaän laïi vaø hoï ñaõ quen vôùi vieäc baùn haøng tìm hieåu tình hình, lyù do taïi sao treân dieãn ñaøn, nhanh goïn, chæ nhaân söï laïi cöù vaøo ra lieân tuïc caàn moät thao taùc hoï coù theå up maø khoâng coù yeáu toá oån ñònh ñeå moät loaït saûn phaåm môùi veà leân phaùt trieån. Ñieàu maø toâi quan ñeå cho thaønh vieân cuûa trang ñoù taâm nhaát ñoù laø boä phaän PTTT, xem vaø contact vôùi hoï mua support@chodientu.vn
 13. 13. 14 ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 haøng. Bôûi hoï chæ caàn dieãn ñaøn hieåu hôn veà CÑT. coù support kyõ thuaät nhö ôû Haø nhö moät nôi quaûng baù saûn Qua ñoù, nhöõng nhaân söï naøo Noäi, vôùi moät trình ñoä a bôø côø veà phaåm cho hoï coøn moïi giao dòch naém toát tình hình, seõ ñaøo taïo vaø coâng ngheä thoâng tin nhö toâi vaø vaãn thöôøgn laø tröïc tieáp. “Toâi höôùng daãn ñeå laøm vieäc toát hôn, nhieàu nhaân söï ôû ñaây, quaû laø xem haøng cuûa baïn vaø seõ ñeán nhöõng nhaân söï naøo yeáu keùm seõ moät khoù khaên. Chuùng toâi cöûa haøng cuûa baïn ñeå mua haøng cho nghæ ñeå thay theá moät nhaân thöôøng treâu ñuøa vôùi nhau “ÔÛ vaên vaø traû tieàn”. Nhöng CÑT laïi söï khaùc coù chaát löôïng hôn vaø phoøng CÑT HCM thì nhaân vieân khoâng theå laøm theá ñöôïc, vì moãi taâm huyeát hôn ngay töø buoåi ñaàu. naøo cuõng laø kyõ thuaät heát”. moät moùn haøng khaùch haøng seõ Töø ñoù ñeán nay, VP vaãn ñang Cuõng coù luùc caûm thaáy khaù naûn, phaûi laøm laïi thao taùc, nhö vaây trong quaù trình môû roäng vaø phaùt nhöng caùi ñoù chæ laø thoaûng qua, hoï thaáy maát thôøi gian maø hieäu trieån. Hieän nay nhaân söï chính vì tröôùc khi ñi toâi ñaõ xaùc ñònh quaû ñem veà laïi khoâng cao nhö thöùc trong HCM ñaõ ñaït con soá tröôùc nhöõng khoù khaên maø mình moät soá dieãn ñaøn khaùc. Moät ñieàu 25 nhaân söï vaø soá löôïng coäng taùc phaûi vöôït qua. Duø ít hay nhieàu nöõa, ngöôøi TP HCM raát khaùc vieân laøm maûng PTTT cuõng thì ñoù cuõng laø nhöõng thöû thaùch ngöôøi HN. Vôùi nhòp soáng hoái haû khoaûng 20 ngöôøi. Vôùi hy voïng treân böôùc ñöôøng toâi ñi. Toâi vaãn cuûa moät thaønh phoá phaùt trieån heát thaùng 12, soá löôïng DN vaø soá luoân taâm nieäm moät caâu “Ñöôøng nhaát nöôùc naøy, hoï coù thoùi quen löôïng saûn phaåm treân saøn, chæ ñi khoâng traûi hoa hoàng” neân duø laøm caùi gì cuõng caàn nhanh tieâu kinh doanh seõ vöôït thò ñoâi luùc coù khoù khaên naûn trí vaø choùng, ñôn giaûn,… Ngay caû vieäc tröôøng HN. thaäm chí coù luùc toâi coù suy nghó xem xeùt caùc website baùn haøng muoán döøng laïi nhöng roài toâi laïi cuûa HN vaø HCM cuõng nhaän roõ Nhöõng khoù khaên ban ñaàu coù khoâng theå laøm theá bôûi nhö theá ñieàu ñoù. Neáu ngöôøi HN tæ mæ, laøm chò naûn chí khoâng? ñoäng toâi ñaõ phuï loøng tin cuûa laõnh ñaïo mieâu taû saûn phaåm sao cho haáp löïc naøo ñaõ giuùp chò vöôït qua? vaø phuï caû loøng tin cuûa chính daãn vaø ñeïp thì caùc site baùn mình. Vì theá quyeát taâm laïi troãi haøng trong HCM naøy chæ caàn Khoù khaên lôùn nhaát vôùi toâi daäy vaø toâi caàn phaûi laøm vieäc, ñöa hình aûnh vaø giaù (vì hoï chæ khoâng phaûi laø coâng vieäc maø ñoù caàn phaûi suy nghó, traên trôû hôn coù moät muïc ñích laø quaûng baù laø thoùi quen cuûa mình. Moät nöõa ñeå laøm sao ñaåy nhanh ñöïôc saûn phaåm chöù khoâng phaûi baùn mình trong caên nhaø thaät lôùn vaø tieán ñoä hoaøn thaønh coâng vieäc. haøng theo hình thöùc TMÑT), moãi khi buoåi toái veà toâi laïi caûm Moät ñoäng löïc raát lôùn ñeå toâi vöôït ñieàu ñoù laø moät khoù khaên raát lôùn giaùc raát coâ ñôn vaø laïc loõng, caùc qua ñoù chính laø tình caûm cuûa cho boä phaän PTTT vaø nhaäp lieäu moùn aên thì khoâng phuø hôïp,.. caùc nhaân söï trong naøy daønh cho khi tieâu chí ñoøi hoûi chaát löôïng Nhöng roài daàn daàn noù thaønh toâi. Toâi khaù noùng tính nhöng saûn phaåm treân saøn. quen vaø toâi baét ñaàu caûm thaáy khoâng phaûi vì toâi noùng tính maø Qua nhöõng laàn tieáp xuùc vaø tìm thaân thieän vôùi noù nhieàu hôn. nhaân söï trong naøy thuø gheùt toâi. hieåu, toâi quyeát ñònh hoïp toaøn Beân caïnh ñoù laø thôøi gian ñaàu, Hoï hieåu nhöõng ñieàu toâi ñang theå nhaân vieân trong HCM ñeå coâng vieäc khoâng troâi cho laém, laøm laø cuøng mong muoán cho cho caùc baïn baøy toû taâm tö suy toâi chöa naém vöõng ñöôïc taâm lyù CÑT toát leân, mong hoï laøm vieäc nghó cuûa mình. Toâi vaãn noùi vôùi cuûa nhaân söï ôû ñaây, chöa thöïc söï toát hôn vaø chuyeân nghieäp hôn, caùc baïn ñaây laø moät cuoäc trao hieåu thò tröôøng trong naøy. Tuyeån coù traùch nhieäm hôn vôùi coâng ñoåi chöù khoâng phaûi cuoäc hoïp ñeå duïng nhaân söï ñeå phaùt trieån thì vieäc maø hoï ñang ñaûm traùch. trì trích hay traùch maéng ai caû. tuyeån maõi khoâng ñöïôc maø neáu Moät ñoäng löïc khaùc cuõng khoâng Chuùng ta coù theå noùi taát caû khoâng coù nhaân söï toát thì khoâng keùm phaàn quan troïng chính laø nhöõng gì chuùng ta nghó ñeå laøm theå laøm ñöôïc gì, moät mình toâi söï tin töôûng vaø uûng hoä töø ban sao toâi cuøng vôùi taát caû caùc baïn vaø moät soá baïn nhaân söï chuû choát laõnh ñaïo daønh cho toâi. Vôùi moãi ôû ñaây ñöa CÑT trôû thaønh trang trong naøy duø coù taâm huyeát moät quyeát ñònh, moät chính saùch, web ñöôïc öa thích nhaát taïi HCM nhöng cuõng seõ khoâng theå ñaït moät yù kieán ñöôïc ñöa ra ñeàu ñöôïc vaø muïc tieâu tröôùc maét laø ñaït ñöôïc chæ tieâu ñeà ra. laõnh ñaïo cuøng nghieân cöùu vaø chæ ñöôïc baèng hoaëc vöôït thò tröôøng Moïi ñieàu kieän veà cuoäc soáng vaät baûo raát taän tình ñeå cho toâi coù ñuû HN. Qua ñoù toâi hieåu ñöôïc caùc chaát trong HCM luùc ñaàu cuõng ñieàu kieän toát nhaát hoaøn thaønh baïn cuõng raát traên trôû vôùi hoaït khoâng coù gì mang daùng daáp cuûa moïi muïc tieâu coâng vieäc. Laõnh ñoäng cuûa CÑT vaø mong muoán noù moät coâng ty. Vaøi caùi baøn ñöôïc ñaïo cuõng thöôøng xuyeân vaøo hôn, thöïc söï phaùt trieån. keâ leân, vaøi boä maùy tính maø maùy saâu saùt vôùi moïi hoaït ñoäng cuûa Sau ñoù, toâi tröïc tieáp test laïi caùc tính thì “raát chuùoâi”, thi thoaûng trong naøy hôn, chính vì theá neân kyõ naêng cuûa nhaân vieân (Ñaëc bieät laïi treo hoaëc cheát maùy, luùc thì caùc baïn caûm thaáy vui hôn vaø coá laø nhaân vieân PTTT) vaø höôùng maïng khoâng vaøo ñöôïc. Nhöõng gaéng hôn trong vieäc hoaøn thaønh daãn hoï caùch laøm vieäc vaø trao ñoåi yeáu toá ñoù laøm caû toâi vaø nhaân söï coâng vieäc. cuøng khaùch haøng, ñöa ra nhöõng cuøng naûn, vì coù quaù nhieàu vieäc, tieâu chí cuõng nhö nhöõng con soá nhieàu chæ tieâu caàn hoaøn thaønh Ñònh höôùng cuûa chò cho vieäc cuï theå ñeå yeâu caàu ñaït ñöôïc. Töø nhöng nhöõng yeáu toá khaùch quan PT thò tröôøng trong TPHCM ñoù, chaát löôïng nhaân söï ñöôïc ñoù luoân taùc ñoäng laøm chaäm tieán ntn? Nhöõng yeáu toá naøo seõ giuùp naâng leân vaø khaùch haøng cuõng ñoä cuûa coâng vieäc.ÔÛ ñaây khoâng chò ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy? support@chodientu.vn
 14. 14. ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO 15 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 Thôøi gian toâi coøn ôû laïi HCM Neáu heát thôøi gian ñoù coâng ty Veà HN chò seõ vaãn tieáp tuïc laøm khoâng nhieàu nöõa, khoaûng hôn 2 vaãn yeâu caàu chò ôû laïi TPHCM coâng vieäc yeâu thích cuûa mình thaùng nöõa vaø vôùi muïc tieâu ñeå thì yù chò theá naøo? laø PR? CÑT trôû thaønh moät website TMÑT haøng ñaàu taïi TP HCM quaû Chaéc laø khoù roài, vì toâi ñaõ coù keá Hieän taïi coâng ty ñaõ coù moät nhaân laø moät ñieàu raát khoù. Caùi naøy noù hoaïch cho mình khi trôû veà HN, söï PR thay theá toâi, maëc duø PR phaûi laø muïc tieâu daøi haïn ít nhaát toâi coøn nhieàu vieäc dang dôû chöa laø coâng vieäc toâi yeâu thích vaø laø 1 naêm hoaëc 1.5 naêm. Trong laøm neân toâi seõ khoâng theå ôû laïi cuõng boû nhieàu thôøi gian ñaàu tö giai ñoaïn ngaén haïn naøy, toâi chæ ñöôïc, maëc duø toâi raát yeâu thích vaø ñònh höôùng noù laø moät ngheà coá gaéng ñeå CÑT trong HCM coù coâng vieäc, moâi tröôøng vaø ñaëc cuûa mình. Nhöng baây giôø veà soá löôïng saûn phaåm treân saøn, soá bieät laø caùc baïn treû trong naøy. chaéc chaén toâi seõ khoâng theå ñaûm löôïng DN hoaït ñoäng tích cöïc Raát vui vaø ñaàm aám. Nhöng chaéc nhaän coâng vieäc ñoù ñöôïc nöõa. Boá baèng hoaëc nhích hôn thò tröôøng Ban laõnh ñaïo coâng ty cuõng ñaõ trí coâng vieäc môùi theá naøo coøn HN khoaûng 20- 30%. Coøn veà chæ coù keá hoaïch tuyeån duïng nhaân phuï thuoäc vaøo Ban laõnh ñaïo. tieâu kinh doanh, chuùng toâi seõ coá söï ñeå thay cho toâi roài. Toâi nghó chæ caàn nieàm ñam meâ gaéng laøm sao ñeå soá tieàn mang vôùi coâng vieäc laø ñöôïc (maëc duø laïi ñuû ñeå cho chi nhaùnh hoaït Phaûi chaêng keá hoaïch veà HN ñeå hôi tieác coâng söùc ñaàu tö cuûa ñoäng ñöôïc maø khoâng phaûi xin laáy choàng? mình cho moät ngheà maø mình döï chi vieän töø HN. (cöôøi) ñoù cuõng laø moät muïc ñích, ñònh theo ñuoåi) nhöng coøn nhieàu caùi khaùc nöõa Chò noùi thôøi gian ôû laïi TPHCM maø toâi caàn hoaøn thaønh. Toâi Caûm ôn chò, chuùc chò cuøng vaên khoâng nhieàu? cuõng ñang coá gaéng ñeå xuùc tieán, phoøng TPHCM seõ ñaït ñöôïc muïc Ñuùng vaäy, theo keá hoaïch toâi seõ ra nhöng moïi chuyeän vaãn coøn phuï tieâu ñeà ra. HN vaøo cuoái thaùng 12 döông lòch thuoäc vaøo “duyeân soá”. Ra maét chuyeân trang rao vaët Giai ñoaïn 3: Phaùt trieån theâm caùc coâng cuï hoã trôï marketing online nhö widget vaø caûi tieán theâm caùc 4mua.vn chöùc naêng caàn thieát 4mua.vn laø chuyeân trang rao vaët (thay theá cho choraovat.vn) ñöôïc ñònh höôùng phaùt trieån theo phong caùch ñôn giaûn, hieäu quaû vaø mang laïi tieän ích toái ña cho ngöôøi duøng, vôùi caùc ñaëc tính noåi baät : Cöïc nhanh – Cöïc deã - Cöïc hieäu quaû. Thay theá choraovat.vn Theo döï kieán, khi 4mua.vn hoaøn thaønh 3 giai ñoaïn treân, ngöôøi duøng seõ coù nhöõng traûi nghieäm Ngöôøi thöïc hieän: PHÖÔNGHT thöïc söï thuù vò: Ñaêng tin rao vaët mieãn phí vaø ñöôïc hieån thò luoân ngay sau khi ñaêng. Ñaây laø döï aùn ñaàu tieân ñöôïc thí ñieåm laøm theo moâ Ñaêng tin nhanh goïn maø khoâng caàn ñaêng kyù hình team ñoäc laäp cuûa PeaceSoft, coù ñaày ñuû caùc thaønh vieân vaø ñaêng nhaäp boä phaän tham gia vaø coù chöùc naêng nhö 1 phoøng Caùc coâng cuï quaûn lyù taøi khoaûn, ñaêng tin, söûa xoùa ban rieâng, naèm döôùi söï quaûn lyù tröïc tieáp cuûa Ban tin ñôn giaûn vaø tieän duïng. laõnh ñaïo coâng ty. Döï aùn ñöôïc chia laøm 3 giai Khi ñaêng kyù trôû thaønh thaønh vieân cuûa 4mua.vn, ngöôøi duøng ñöôïc höôûng ñaày ñuû quyeàn lôïi vaø ñöôïc ñoaïn vaø baét ñaàu ñöôïc trieån khai töø giöõa thaùng 9 tham gia caùc chöông trình khuyeán maïi, caùc naêm 2008. Hieän nay nhoùm döï aùn 4mua.vn ñang chöông trình tích ñieåm nhaän quaø hoaëc caùc chöông gaáp ruùt hoaøn thaønh nhöõng khaâu cuoái cuøng cuûa trình kieám tieàn tröïc tuyeán cuøng 4mua.vn giai ñoaïn 1 ñeå chính thöùc online vaøo ngaøy Caùc chöùc naêng ñaêng tin VIP, ñaêng tin qua SMS vaø 20/10/2008. qua caùc phöông thöùc khaùc cuûa 4mua.vn giuùp ngöôøi duøng coù theå ñaêng tin rao vaët ôû moïi luùc moïi nôi. Giai ñoaïn 1: Hoaøn thieän giao dieän, noäi dung vaø 1 Coâng cuï tìm kieám ñôn giaûn, nhanh choùng vaø soá tính naêng cô baûn nhö: Ñaêng tin nhanh, söûa, chính xaùc. xoùa tin, tìm kieám, xem nhanh v.v. Kho döõ lieäu khoång loà, giuùp ngöôøi duøng coù theå thu nhaän ñöôïc nhieàu thoâng tin thieát thöïc hôn. Giai ñoaïn 2: Hoaøn thieän caùc chöùc naêng ñaêng nhaäp, quaûn lyù taøi khoaûn vaø heä thoáng tính ñieåm PV: Vì sao BLÑ coâng ty laïi quyeát ñònh thöïc hieän thöôûng cho caùc thaønh vieân, heä thoáng kieám tieàn döï aùn naøy trong khi thò tröôøng rao vaët ôû Vieät tröïc tuyeán cuøng 4mua.vn. Nam ñaõ coù nhöõng site khaúng ñònh ñöôïc teân tuoåi support@chodientu.vn
 15. 15. 16 ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 vaø choã ñöùng cuûa mình nhö rongbay.com hay 100ñ/visit döïa treân soá löôïng visits töø caùc website muabanraovat.net?Laø coá vaán ñònh höôùng cho döï trao ñoåi logo, 100ñ/visit döïa treân soá löôïng visits aùn 4mua.vn, chò mong muoán 4mua.vn seõ naèm ôû ñeán töø quaûng caùo thoâng ñieäp treân widget cuûa vò trí naøo trong thò tröôøng rao vaët hieän nay? ads@CÑT, Baát cöù chöông trình Marketing naøo ño ñeám ñöôïc hieäu quaû treân Google Analytics ñeàu HöôngÑL: Coù 3 lyù do khieán BLÑ coâng ty quyeát ñöôïc thöôûng 100ñ/visits taïi moãi chöông trình .v.v. ñònh thöïc hieän döï aùn naøy. Caû nhoùm döï aùn ñang noã löïc heát mình ñeå coù theå nhaän ñöôïc nhieàu tieàn thöôûng nhaát, coá gaéng ñeå Lyù do thöù 1: Hieän nay choraovat.vn trung bình ñöôïc nhaäu nheït vaø ñi haùt karaoke …(cöôøi) cuõng ñaõ coù khoaûng 6.000 - 7000 visits maø mình chöa thöïc hieän baát cöù 1 chöông trình marketing PV: Anh laø ngöôøi chòu traùch nhieäm chính trong naøo cho noù caû. Ñeå phaùt trieån site naøy leân 1 taàm vieäc thieát keá giao dieän cuûa döï aùn 4mua.vn, anh môùi, chuùng ta caàn coù 1 hình aûnh môùi hoaøn toaøn coù taâm ñaéc vôùi giao dieän hieän taïi khoâng aï? cho choraovat.vn. Ñoàng thôøi chuùng ta cuõng coù theå taän duïng ñöôïc toaøn boä ngöôøi duøng cuûa chodien- ÑaêngTH: Anh chæ thieát keá theo yeâu caàu cuûa seáp tu.vn (ñaõ naèm trong top 100 Alexa) vì theá BLÑ Höông thoâi em aï, coøn Ñöùc Anh caét HTML. Anh coâng ty quyeát ñònh thay theá 4mua.vn cho chorao- thaáy saûn phaåm hoaøn thaønh toát ñeïp cuõng laø do beân vat.vn hieän taïi. kyõ thuaät gheùp code ñuùng theo thieát keá ban ñaàu chöù khoâng phaûi laø do coâng cuûa 1 mình anh ñaâu (cöôøi). Lyù do thöù 2: Tuy thò tröôøng Vieät Nam ñaõ coù 1 soá Ñoái vôùi giao dieän vôùi cuûa 4mua.vn, anh thích nhaát site rao vaët khaù thaønh coâng nhöng chò nhaän thaáy logo vaø caâu slogan “Mua baùn quanh naêm”. thò tröôøng vaãn coøn choã hoång daønh cho mình, ñaëc bieät laø thò tröôøng rao vaët mieàn Nam, môùi chæ coù PV: Laø ngöôøi chòu traùch nhieäm chính trong vieäc muabanraovat.net nhöng noù chöa thöïc söï maïnh. laäp trình trang 4mua.vn vaø seõ laø ngöôøi hoã trôï kyõ thuaät chính trong suoát quaù trình 4mua.vn Lyù do thöù 3: Treân theá giôùi, Ebay cuõng ñaõ töøng phaùt trieån, anh coù gaëp khoù khaên gì khoâng aï? mua laïi 2 sites rao vaët lôùn cuûa Ñöùc (1 trang veà rao vaët oâ toâ vaø 1 trang rao vaët thoâng tin chung). ÑaïtNQ: Haàu nhö khoâng coù vöôùng maéc gì lôùn, vì Chodientu.vn cuõng ñaõ töøng thieát laäp ñöôïc moái nhöõng thaønh vieân tham gia taïo ñöôïc söï tin töôûng quan heä hôïp taùc vôùi Ebay, vì vaäy neáu mình coù theå laãn nhau vaø ñaït ñöôïc söï ñoàng thuaän raát lôùn trong phaùt trieån ñöôïc toát 4mua.vn, mình coù theå taän caùc yù kieán quan troïng... duïng ñöôïc toát hôn moái quan heä naøy. PV: Ñöôïc bieát anh laø moät trong nhöõng thaønh vieân Muïc tieâu noäi dung maø mình seõ höôùng tôùi chính laø ñaàu tieân cuûa nhoùm phaùt trieån döï aùn 4mua.vn rao vaët oâ toâ vaø caùc rao vaët veà ñoà cuõ. Coù theå coù nhöng saép tôùi anh laïi chuyeån sang boä phaän nhieàu website rao vaët ôû Vieät Nam, nhöng khi khaùc, chæ hoã trôï döï aùn trong giai ñoaïn 1. Anh coù nhaéc tôùi 2 maûng treân, chò hi voïng raèng ngöôøi caûm nghó gì khi saép phaûi rôøi xa nhoùm khoâng? duøng chæ nghó tôùi 4mua.vn maø khoâng nghó tôùi 1 site naøo khaùc. ThanhNH: Mình cuõng raát buoàn khi khoâng ñöôïc laøm vieäc tieáp cuøng nhoùm vôùi caùc baïn. Nhöng PV: Döï kieán cô sôû haï taàng kyõ thuaät seõ ñöôïc khoâng sao. Mình tin laø vôùi nhöõng ngöôøi nhö caùc chuaån bò nhö theá naøo ñeå phuïc vuï cho vieäc ra baïn, seõ tieáp tuïc vaø laøm phaùt trieån theâm, cuõng maét 4mua.vn aï? nhö seõ taïo cho 4mua moät choã ñöùng trong thò tröôøng. Vaø khi ñoù mình seõ raát töï haøo laø ñaõ töøng TuaátNH: 2 maùy chuû cöïc maïnh em aï (cöôøi) ñöôïc tham gia team phaùt trieån 4mua. Mình ñaõ nhaän moät nhieäm vuï môùi vaø cuõng vui laø saép ñöôïc PV: Laø tröôûng nhoùm döï aùn 4mua.vn, chò ñaêng ñöôïc coäng taùc vôùi nhöõng ngöôøi baïn môùi trong kyù chæ tieâu phaùt trieån cuûa 4mua.vn nhö theá naøo team khoâng keùm phaàn thuù vò. vaø chò nghó sao veà cheá ñoä khen thöôûng cuûa nhoùm do BLÑ coâng ty ñeå ra? PV: Tính ñeán thôøi ñieåm hieän taïi, anh laø thaønh vieân gia nhaäp sau cuøng nhaát cuûa nhoùm phaùt PhöôngHT: Trong thaùng ñaàu, nhoùm coù ñaêng kyù trieån döï aùn 4mua.vn vaø cuõng laø thaønh vieân môùi chæ tieâu khoaûng 45.000 visits treân Google- nhaát cuûa gia ñình PeacesSoft. Anh coù caûm nghó Analytics, sang thaùng sau coù theå chæ tieâu ñaêng kyù gì khi mình coù nhöõng 2 caùi “nhaát” nhö vaäy seõ thay ñoåi döïa treân söï phaùt trieån cuûa thaùng naøy khoâng? anh thaáy coâng vieäc quaûn trò vieân ñaõ (cöôøi). Cheá ñoä khen thöôûng cuûa BLÑ daønh cho 4mua.vn cuûa mình nhö theá naøo? nhoùm phaùt trieån döï aùn 4mua.vn raát haáp daãn, ví duï nhö nhoùm ñöôïc thöôûng 100ñ/visit cho vieäc LongTBH: Mình thaät vinh döï khi ñöôc tham gia quaûn lyù ñoäi viral marketing döïa treân hieäu quaû vaøo döï aùn 4mua.vn vaø cuõng laø thaønh vieân môùi cuûa toång soá visits caû nhoùm viral marketing ñaït ñöôïc, gia ñình PS. Sau khi gia nhaäp nhoùm phaùt trieån support@chodientu.vn
 16. 16. ÑOÁI THOAÏI LAÕNH ÑAÏO 17 Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 döï aùn 4mua.vn, mình nhaän thaáy raèng 4mua.vn laø PV: Hieän taïi, vieäc chuaån bò keá hoaïch marketing moät trang thoâng tin raát boå ích vaø raát caàn cho cuoäc cho 4mua.vn theá naøo roài aï? Chò coù theå tieát loä soáng hieän taïi. Mình thaáy raát may maén khi chính ngaân saùch marketing haøng thaùng cho 4mua.vn thöùc laø thaønh vieân cuûa nhoùm, ngoaøi coâng vieäc laø bao nhieâu khoâng? mình coøn thaáy söï ñoaøn keát vaø söï nhieät tình cuûa caû nhoùm nöõa. Coâng vieäc quaûn trò vieân cuõng raát PhöôngHT: Ngaân saùch marketing haøng thaùng cho thuù vò, ñaây coù theå seõ laø böôùc ñeäm ñeå mình coù theå 4mua.vn laø 1000$ (khoâng bao goàm chi phí cho laøm toát nhöõng coâng veäc sau naøy . SEO, Quaûng caùo Google Adwords, Affiliates Ads@CÑT, caùc hoaït ñoäng marketing do coâng ty hoã PV: Laø quaûn trò vieân ñaàu tieân cuûa 4mua.vn vaø trôï), tuy nhieân nhoùm cuûa mình khoâng phaûi thaùng tieáp xuùc vôùi 4mua.vn ngay töø ñaàu, hôn ai heát naøo cuõng duøng ñuùng 1000$, maø coù theå thaùng ít chò laø ngöôøi hieåu raát roõ veà 4mua.vn, chò caûm hôn vaø thaùng nhieàu hôn ñeå sao cho ñaït hieäu quaû nhaän theá naøo veà söï khaùc bieät giöõa 4mua.vn vaø toát nhaát. Trong ñôït ra maét 4mua.vn vaøo ngaøy choraovat.vn hieän taïi? 20/10/2008 naøy, do chöa coù caùc chöùc naêng ñaêng nhaäp vaø quaûn lyù thaønh vieân neân seõ raát khoù aùp HöôùngNT: 4mua coù raát nhieàu caûi tieán môùi so vôùi duïng caùc chöông trình hôïp taùc hay khuyeán maïi choraovat.vn caû veà noäi dung laãn hình thöùc. 4mua ñeå thu huùt ngöôøi duøng. Vì vaäy, nhoùm chuû yeáu seõ coù giao dieän ñeïp, ñôn giaûn vaø baét maét ngöôøi taäp trung vaøo caùc hoaït ñoäng viral marketing vaø duøng. Caùc chöùc naêng raát ñôn giaûn vaø deã duøng. taän duïng trieät ñeå caùc keânh cuûa chodientu.vn nhö: Mình tin raèng, chæ trong nay mai, 4mua.vn seõ raát quaûng caùo banner, quaûng caùo treân thoâng ñieäp thaønh coâng. widget, ñaêng tin treân muïc thoâng baùo – tin töùc – söï kieän cuûa chodientu.vn cuõng nhö ñaêng tin treân Peacesoft.net. Ngoaøi ra, nhoùm cuõng coá gaéng trao ñoåi banner vôùi 1 soá sites thích hôïp vaø ñaêng 1 soá baøi PR treân caùc trang rao vaët hieän taïi ôû Vieät Nam ñeå thu huùt chính ngöôøi duøng cuûa caùc sites naøy. NHOÙM PHAÙT TRIEÅN DÖÏ AÙN 4MUA.VN: Coá vaán kyõ thuaät: TuaátNH Coá vaán ñònh höôùng: HöôngÑL Tröôûng nhoùm döï aùn: PhöôngHT Thieát keá myõ thuaät: ÑaêngTH Laäp trình vieân: ÑaïtNQ Hoã trôï laäp trình vieân: ThanhNH Quaûn trò vieân: LongTBH vaø HöôùngNT Thöïc hieän Marketing: PhöôngHT Kinh doanh: seõ boå sung sau khi döï aùn hoaøn thaønh vaø coù theå khai thaùc ñöôïc. support@chodientu.vn
 17. 17. 18 KHAÙM PHAÙ Tinh Baùo| Soá 5 | Ngaøy 30.10.2008 JACK MA OÂNG TRUØM TMÑT TRUNG QUOÁC VAØ THAM VOÏNG THAY ÑOÅI THEÁ GIÔÙI INTERNET 42 tuoåi nhöng oâng ñaõ trôû thaønh nhaân vaät khoâng theå khoâng nhaéc ñeán khi noùi veà lónh vöïc Internet cuûa Trung Quoác cuõng nhö cuûa theá giôùi hieän nay. Ñieàu khaùc bieät vaø bí quyeát naøo ñaõ laøm cho oâng coù taàm aûnh höôûng ñeán vaäy? NGÖÔØI NGOAÏI ÑAÏO KINH coøn ñi dòch raát nhieàu ñeå kieám theâm. OÂng ñaõ laäp ra caû moät vaên DOANH INTERNET phoøng dòch thuaät rieâng. Coù theå Chaïm tay vaøo baøn phím maùy vi noùi Jack Ma hoaøn toaøn coù moät tính laàn ñaàu tieân” vaø “bieát thu nhaäp oån ñònh nhôø voán tieáng Internet laø gì chæ caùch ñaây hôn Anh raát khaù cuûa mình. Theá möôøi naêm nhöng oâng ñaõ laøm nhöng oâng khoâng muoán döøng laïi neân moät kyø tích cho TMÑT ôû ñoù. Tieáp xuùc vôùi caùc doanh Trung Quoác. Sinh naêm 1960 taïi nghieäp nhieàu, Jack Ma caøng Haøng Chaâu, boá oâng laø chuû quyeát taâm kinh doanh hôn, chæ coù nhieäm moät ñoaøn kòch noùi, coøn ñieàu laø kinh doanh caùi gì maø thoâi. meï oâng laø coâng nhaân cuûa moät Naêm 1995, trong moät laàn daãn ñaõ ñoät ngoät vieát ñôn xin thoâi nhaø maùy saûn xuaát ñoàng hoà. moät ñoaøn doanh nghieäp ñi Myõ, vieäc giaûng daïy. Jack Ma vay Jack Ma raát ham thích hoïc Jack Ma ñaõ laàn ñaàu tieân ñöôïc möôïn baïn beø ñöôïc 2.000 USD tieáng Anh. Nhieàu khaùch du lòch bieát vaø tieáp caän Internet. Caùc vaø lao ngay vaøo vieäc thieát keá khaùch saïn vaãn coù theå nhôù raèng chuyeân gia taïi Myõ cho anh bieát moät trang web. Ñoái töôïng cuûa ôû tröôùc khaùch saïn cuûa hoï luoân raèng coù theå khai thaùc caùc thoâng trang web naøy seõ laø caùc doanh coù chuù beù Jack leùm lænh vaø baïo tin veà doanh nghieäp qua nghieäp Trung Quoác ñang caàn daïn ñeán laøm quen. Nhöng Internet chöù chaúng nhaát thieát tìm ñoái taùc nöôùc ngoaøi. khoâng phaûi laø baùn böu thieáp phaûi sang taän nôi toán keùm. Theá OÂng tìm caùch lieân heä vôùi Boä hay ñoà löu nieäm maø chæ ñeå hoïc laø maëc duø laø ngöôøi ngoaïi ñaïo Ngoaïi thöông ñeå coù theå thu thaäp tieáng Anh. Caäu beù coù theå say hoaøn toaøn vôùi maùy tính, vôùi nhöõng thoâng tin ñaàu tieân veà caùc söa noùi chuyeän haøng giôø vôùi Internet nhöng Jack Ma ñaõ caûm doanh nghieäp coù nhu caàu khaùch vaø saün saøng ñöa khaùch ñi nhaän thaáy ngay moät keânh khai thöông maïi quoác teá. Beân caïnh chôi thaønh phoá mieãn phí. thaùc thoâng tin tuyeät vôøi. ñoù, moái quan heä khaù thaân thieát Vì theá, Jack Ma ñaõ sôùm thoâng Tuy nhieân, Jack Ma ñaõ thaát vôùi moät soá doanh nghieäp ngöôøi thaïo ngoân ngöõ naøy duø ñoù laø thöù voïng khi vaøo maïng thì chaúng coù Hoa ôû Myõ khi oâng töøng laøm tieáng Anh kieåu Myõ. Jack Ma ñaõ thoâng tin naøo veà caùc doanh phieân dòch cho hoï cuõng ñaõ giuùp giaûi thích vieäc naøy laø oâng thöôøng nghieäp Trung Quoác. oâng ñaõ goõ Jack Ma coù nhöõng hoã trôï caàn xuyeân nghe gioïng ngöôøi Myõ qua caùc töø “China+beer” (bia Trung thieát, ñaëc bieät laø veà kyõ thuaät ñaøi vaø sau ñoù khi thöïc teá cuõng Quoác) vaøo trong oâ tìm kieám cuûa Internet laø lónh vöïc maø Jack Ma toaøn gaëp ngöôøi Myõ hay ngöôøi trang web Yahoo!, nhöng chaúng chæ ham thích chöù muø tòt veà noùi tieáng Anh kieåu Myõ. Naêm nhaän ñöôïc moät keát quaû naøo. Vaø coâng ngheä, kyõ thuaät. 1981, Jack Ma vaøo hoïc tröôøng theá laø oâng ñaõ naûy ra yù ñònh phaûi Nhöõng doanh nghieäp Hoa kieàu Ñaïi hoïc sö phaïm Haøng Chaâu, tìm caùch giuùp cho teân tuoåi cuûa naøy cuõng laø moät trong nhöõng khoa tieáng Anh. Sau khi toát caùc doanh nghieäp Trung Quoác khaùch haønh ñaàu tieân cuûa trang nghieäp, Jack Ma ôû laïi tröôøng vaø ñöôïc xuaát hieän treân Internet, vaø web khi hoï tìm kieám thoâng tin giaûng daïy tieáng Anh. ñoù laø laàn ñaàu tieân oâng tieáp caän veà caùc doanh nghieäp hay ngaønh Nhö phaàn lôùn nhöõng ngöôøi vôùi Internet. haøng saûn xuaát kinh teá trong thoâng thaïo ngoaïi ngöõ khaùc ôû nöôùc. Trang web cuûa Jack Ma Trung Quoác, Jack Ma ñi daïy ñöôïc môû ñeå cung caáp thoâng tin theâm raát nhieàu, nhaát laø trong KHÔÛI NGHIEÄP VÔÙI 2.000 USD cho caùc doanh nghieäp vôùi nhau, thôøi kyø tieáng Anh raát ñöôïc öa Vôùi khaùt khao kinh doanh cuøng hay coøn ñöôïc goïi laø thoâng tin chuoäng. Roài sau naøy Jack Ma moät yù töôûng baát ngôø, Jack Ma B2B (busines to busines). support@chodientu.vn

×