явцын шалгалтын сорил №3

8,882 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,026
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

явцын шалгалтын сорил №3

  1. 1. ЯВЦЫН ШАЛГАЛТЫН СОРИЛ №3 “А” хэлбэрийн сорилуудСорил ажиллах заавар: Дараах сорилуудын асуулт тус бүрт тохирох нэг хариултыг сонгоно уу. 1. “Хүн бол үзэгдлийн ертөнцөд ч, мөн чанарын ертөнцөд ч хамаарах ѐс суртахууны хувьд чөлөөт амьтан” гэж хэн нь үзсэн бэ? A. И.Кант* B. Г.Гегель C. Ф.Шеллинг D. Р.Декарт E. Ж.Руссо 2. Аливаа бүхний эхлэл бол “Би”-гийн идэвхитэй үйл ажиллагаа мөн гэж үзсэн философичийг нэрлэнэ үү? A. Л.Фейербах B. К.Маркс C. И.Фихте* D. Ф.Энгельс E. Б.Спиноза 3. Эмпиризм, рационализм хоѐрын дутагдалтай талыг даван туулж, тэдгээрийн зохистой үндэслэлүүдийг нэгтгэх зорилго тавьсаны үндсэн дээр танин мэдэхүйн онолоо боловсруулсан философич хэн бэ? A. Т.Гоббс B. Р.Декарт C. Ф.Бэкон D. И.Кант* E. Ф.Шеллинг 4. И.Кант шүүмжлэлээс хойшхи үедээ ямар асуудлыг голлон авч үзсэн бэ? A. Байгаль ертөнц B. Шашин C. Танин мэдэхүй* D. Хүн төрөлхтөний ирээдүй E. Урлаг 5. Ертөнц бол туйлын санааны буулгалт, үр дүн гэж үзсэн философичийг нэрлэнэ үү? A. Г.Гегель* B. Л.Фейербах C. Ф.Ницше D. И.Кант E. И.Фихте 6. Христос шашны бурхан тэнгэр бол ертөнцийг бүтээгч биш, харин хүн өөрийгөө тэнгэрт аваачиж бурханчилсан байдал мөн гэж хэн үзсэн бэ? A. Ф.Энгельс B. К.Маркс C. Г.Гегель D. Л.Фейербах* E. Ф.Шеллинг
  2. 2. 7. Марксист философийн үүднээс философийн үндсэн асуудлыг томъѐолсон сэтгэгч хэн бэ? A. В.И.Ленин B. К.Маркс C. И.В.Сталин D. Ф.Энгельс* E. Н.Радищев8. Марксист философийн үүднээс дараах асуудлуудын аль нь философийн үндсэн асуудалд хамаарах вэ? A. Хүний ойлгохуйн тухай B. Бурхан тэнгэр ертөнцийг хэрхэн бүтээсэн тухай C. Сэтгэхүй ахуйд, оюун ухааны байгальд хэрхэн харьцах тухай* D. “Би”-гийн ахуйн тухай E. Сэтгэлийн төвлөрлийн тухай9. Гегелийн үзлээр бие биеэ нөхцөлдүүлэхийн зэрэгцээгээр үгүйсгэдэг эсрэг тэсрэг талуудын харилцааг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Тэмцэл B. Зөрчил* C. Дайсагнал D. Нэгдэл E. Шүтэлцээ10. Германы сонгодог идеализмыг хэн үндэслэсэн бэ? A. Ж.Беркли B. Р.Авенариус C. И.Фихте D. Г.Гегель E. И.Кант*11. Матери, орон зай, цаг хугацаа, шалтгаацал зэрэг философи ойлголтууд нь сэрэл, сэтгэцийн үйл явцын эмхлэгдсэн холбоо мөн гэж аль чиглэл нь үздэг вэ? A. Марксизм B. Эмпириокритицизм* C. Фрейдизм D. Постпозитивизм E. Постструктурализм12. “Логикийн хувьд төгс хэл” зохиох зорилт дэвшүүлээд ийм хэлний аливаа өгүүлбэр нь атоман, эсвэл молекулан байна гэж үзсэн философичид аль нь вэ? A. Б.Рассел, Л.Витгенштейн* B. И.Кант, Г.Гегель C. К.Ясперс, М.Хайдеггер D. З.Фрейд, Э.Фромм E. Ж.Деррида, М.Фуко13. “Хэл бол тоглоом мөн” гэсэн баримтлалыг хэн нь боловсруулсан бэ? A. К.Поппер B. Л.Витгенштейн* C. Г.Гадамер D. К.Маркс E. Р.Карнап
  3. 3. 14. Цэвэр ухамсрын тухай интуитив мэдлэгийг гарган авах үйл явцыг феноменологи философид юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Ноэма B. Ноэзис C. Феномен D. Эпохэ E. Редукци*15. Шинжлэх ухаан бол хүний үйл ажиллагаанд тустай сэтгэхүйн багаж хэрэгслүүдийг бүтээх зорилготой гэдэг үзлийн нэр аль нь вэ? A. Редукционизм B. Рационализм C. Инструменализм* D. Конвенциализм E. Эмпиризм16. “Хүний оршихуйн үндсэн нөхцөл бол ойлгохуй мөн” хэмээх үзэл аль философид хамаарах вэ? A. Материализм B. Герменевтик* C. Идеализм D. Экзистенциализм E. Структурализм17. Шинжлэх ухаанд бие биетэйгээ нөхцөлдөгч альтернатив онолууд зэрэгцэн оршихын чухлыг аль зарчим нь илэрхийлдэг вэ? A. Фальсификаци B. Верификаци C. Пролифераци* D. Демаркаци E. Парадигм18. Хүн төрөлхтөний сэтгэхүй нь шашны онолын, метафизик бясалгалын, шинжлэх ухааны гэсэн 3 шатыг дамжин хөгжиж ирсэн тухай баримтлалыг хэн нь боловсруулсан бэ? A. К.Ясперс B. С.Кьеркегор C. Э.Фромм D. О.Конт* E. Р.Карнап19. О.Конт ямар шинжлэх ухааныг “нийгмийн физик” гэж нэрлэсэн бэ? A. Социологи* B. Физик C. Метафизик D. Квант физик E. Биологи20. Р.Авенариусын үзлээр психик ба физик зүйлс туршлагад хоѐулаа оролцдог уу? A. Зөвхөн физик зүйлс нь B. Зөвхөн психик зүйлс нь C. Аль аль нь оролцдоггүй D. Огт тийм санаа дэвшүүлээгүй
  4. 4. E. Хоѐулаа оролцдог*21. Дараах филосфичдоос хэнийг нь экзистенциализмын үндсийг тавьсан гэж үнэлдэг вэ? A. О.Конт B. Г.Спенсер C. Г.Гадамер D. С.Кьеркегор* E. Ч.Пирс22. Хэн нь үнэн алдрын шашны төлөөлөгч вэ? A. В.Л.Соловьев* B. К.Ясперс C. К.Маркс D. Аквины Фома E. Эпикур23. Ертөнц бүхэлдээ дээд бие хүн болох бурхан тэнгэрийн бүтээлч идэвхит шинжийн илрэл мөн гэдэг шашны философийн баримтлал аль нь вэ? A. Тейярдизм B. Феноменологи C. Персонализм* D. Фрейдизм E. Фундаментализм24. Дайсагнагч ард түмнүүдийг болон сөргөлдөгч шашнуудыг Бурхан тэнгэрийн хайрын хүчээр эвлэрүүлэх зорилго тавьдаг христос шашны сүүлийн үеийн философи аль нь вэ? A. Неотомизм B. Неопротестантизм C. Персонализм D. Нэгдлийн философи* E. Неоортодокси25. Прагматизм хэмээх нэр томъѐог философид анх оруулсан хүн хэн нь вэ? A. У.Жеймс B. Р.Эмерсон C. С.Ж.Деррида D. К.Барт E. Ч.Пирс*26. Дараах философичдоос хэн нь постпозитивизмын төлөөлөгч вэ? A. Р.Карнап B. К.Поппер* C. О.Конт D. Ж.Деррида E. К.Г.Юнг27. “Либидо” хэмээх ойлголт аль чиглэлд нь хамаарах вэ? A. Бихевиоризм B. Позитивизм C. Психоаналитик* D. Феноменологи E. Фрейдизм
  5. 5. 28. Матери бол бидний ухамсраас үл хамааран оршдог бүхнийг хэлнэ гэж аль нь анх томъѐолсон бэ? A. Эртний дорно тахины орнуудын зарим философи B. Эртний Грекийн сонгодог үеийн философи C. XVIII зууны Францын материалистууд* D. Диалектик материалистууд E. Эллинизмийн үеийн философи29. Сэтгэл бол өөрийн хөдөлгөөнтэй, шилжимтгий, үхэшгүй, өөрөөр хэлбэл санаалаг шинжтэй гэж хэн нь үзсэн бэ? A. Платон* B. Демокрит C. Сократ D. Аристотель E. Фалес30. Хүүхдийн сэтгэхүйн төлөвшлийн судалгаанд үндэслэн хүний танин мэдэхүйн үйл явцыг тайлбарласан үзэл аль нь вэ? A. Генетик эпистемологи* B. Структурализм C. Феноменологи арга зүй D. Бихевиоризм E. Гештальт психологи31. Үнэн бол бидний мэдлэг бодит байдалтай тохирохуй мөн гэсэн үзэл аль нь вэ? A. Конвенциализм B. Корреспондент онол* C. Прагматик онол D. Когерент онол E. Семантик онол32. Үнэний шалгуур бол мэдлэгийн дотоод зохицол, мэдлэг өөр хоорондоо зөрчилгүй байх явдал мөн гэж аль онол нь үздэг вэ? A. Прагматик B. Семантик C. Когерент* D. Корреспондент E. Конвенциал33. Ёс зүйн хууль ба зарчмууд харьцангуй шинжтэй гэсэн үзлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Ёс зүйн рационализм B. Ёс зүйн релятивизм* C. Ёс зүйн универсализм D. Утилитаризм E. Ёс зүйн абсолютизм
  6. 6. “В” хэлбэрийн сорилууд Сорил ажиллах зааварДараах 5 асуулт, 5 хариулт бүхий багцалсан сорилуудыг нэг асуултад нэг зөв хариулт байхаархаргалзуулна уу. 34. И.Кант шүүмжлэлээс өмнөх үеийн философидоо ямар асуудлыг голлон авч үзсэн бэ? 35. И.Кант шүүмжлэлээс хойшхи үеийн философидоо ямар асуудлыг голлон авч үзсэн бэ? 36. И.Кантын философи дахь “практик оюун ухаан” гэдэг ойлголт юуг илэрхийлдэг вэ? 37. Г.Гегель бие биенээ нөхцөлдүүлэхийн зэрэгцээгээр үгүйсгэдэг эсрэг, тэсрэг талуудын харилцаа гэж юуг нэрлэсэн бэ? 38. Марксист философийн үүднээс үнэн гэж юуг илэрхийлсэн бэ? A. Зөрчлийг B. Ёс суртахууныг C. Байгаль ертөнцийг D. Хүний бодол бодит байдалтай тохирохуйг E. Танин мэдэхүйг Хариу: (1-C, 2-E, 3-B, 4-A, 5-D) 39. “Өөртөө байгаа юм” гэдэг ойлголт хэнийх нь философийн гол ойлголт вэ? 40. Эсрэг тэсрэг талуудын зөрчил бол аливаа юмсын хөдөлгөөн, хөгжлийн эх сурвалж мөн гэдэг үзлийг хэн боловсруулсан бэ? 41. Г.Гегелийн идеализмыг шүүмжилж, Германы материалист, атеист философийн үндсийг тавьсан философич хэн нь вэ? 42. Марксист философийн үүднээс философийн үндсэн асуудлыг томъѐолсон сэтгэгч хэн нь вэ? 43. И.Фихтегийн үзэл санааг шууд залгамжилсан сэтгэгч хэн нь вэ? A. Л.Фейербах B. Г.Шеллинг C. Г.Гегель D. И.Кант E. Ф.Энгельс Хариу: (1-D, 2-C, 3-A, 4-E, 5-B) 44. Позитивизмыг хэн нь үндэслэсэн бэ? 45. Эмпириокритицизмийн төлөөлөгч нь хэн бэ? 46. Неопозитивизмийн төлөөлөгч нь хэн бэ? 47. Экзистенциализмийн үндсийг тавьсан сэтгэгч хэн бэ? 48. Герменевтик философийн төлөөлөгч нь хэн бэ? A. С.Кьеркегор B. Э.Мах C. О.Конт D. Г.Гадамер E. Р.Карнап Хариу: (1-C, 2-B, 3-E, 4-A, 5-D) 49. Феноменологи философийн төлөөлөгч нь хэн бэ? 50. Прагматизм хэмээх нэр томъѐог философид оруулсан сэтгэгч хэн бэ? 51. Неопрагматизмийн төлөөлөгч нь хэн бэ?
  7. 7. 52. Постпозитивизмийн төлөөлөгч нь хэн бэ?53. Постструктурализмийн төлөөлөгч нь хэн бэ? A. А.Рорти B. К.Поппер C. Ж.Деррида D. Ч.Пирс E. Э.Гуссерль Хариу: (1-E, 2-D, 3-A, 4-B, 5-C)54. Матери, орон зай, цаг хугацаа, шалтгаацал зэрэг философи ойлголтууд нь сэрэл, сэтгэцийн үйл явцын эмхлэгдсэн холбоо мөн гэж аль чиглэл нь үздэг вэ?55. Философийн судлах зүйл бол байгаль ертөнц биш харин хэлний задлан шинжилгээ мөн гэж аль чиглэл нь үздэг вэ?56. Ертөнц бүхэлдээ дээд бие хүн болох Бурхан тэнгэрийн бүтээлч идэвхит шинжийн илрэл мөн гэж аль чиглэл нь үздэг вэ?57. Нийгмийн үйл ажиллагаа бол хүн жинхэнэ ахуйгаасаа бурхан тэнгэрээс холдож буй хэрэг мөн гэж аль нь үздэг вэ?58. Шинжлэх ухааны аливаа онол үүсэхээсээ л алдаа агуулдаг гэж аль нь үздэг вэ? A. Эмпириокритицизм B. Персонализм C. Неоортодокси D. Фаллибилизм E. Неопозитивизм Хариу: (1-A, 2-E, 3-B, 4-C, 5-D)59. Цэвэр ухамсрын тухай интуитив мэдлэгийг гарган авах үйл явцыг феноменологи философид юу гэж нэрлэдэг вэ?60. Экзистенциалист философид “Би”-гийн ахуйг юу гэж нэрлэдэг вэ?61. Сэтгэлийн нэг төлөв нөгөө рүү шилжих үйл явцыг жишээ нь бэлгийн дур хүслээ урлаг, спортын сонирхлоор солих үйл явцыг З.Фрейд юу гэж нэрлэсэн бэ?62. Тейяр де Шардений философийн нэг чухал ойлголт нь юу вэ?63. Э.Гуссерль мэдрэхүйн ба ухамсрын үйл чиглэж буй судлагдахууныг юу гэж нэрлэсэн бэ? A. Ноэма B. Редукци C. Экзистенци D. Сублимаци E. Омега цэг Хариу: (1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-A)
  8. 8. “К” хэлбэрийн сорилуудСорил ажиллах зааварСорилуудыг дараах кодоор хариулна уу. (Код: 1, 2, 3-А, 1, 2, 3, 4-В, 2, 4-С, 4-D, бүгд зөв-Е) 64. Германы сонгодог философийн төлөөлөгчдөөс нэрлэнэ үү? 1. И.Кант* 2. Г.Гегель* 3. Л.Фейербах* 4. Ф.Ницше 5. К.Маркс 65. Марксист философийн төлөөлөгчдөөс нэрлэнэ үү? 1. Ф.Шеллинг 2. Ф.Энгельс* 3. И.Фихте 4. К.Маркс* 5. Л.Фейербах 66. Эмпириокритицизмийн төлөөлөгчдийг нэрлэнэ үү? 1. Р.Карнап 2. Э.Мах* 3. К.Поппер 4. Р.Авенариус* 5. П.Фейерабенд
  9. 9. “Е” хэлбэрийн сорилууд Дараах кодоор хариулна уу. (Код: зөв, зөв, зөв-А, зөв, зөв, буруу-В, зөв, буруу, буруу-С,буруу, зөв, буруу-D, буруу, буруу, буруу-Е) 67. Эртний Грекийн сэтгэгч Сократ зөв сэтгэлгээний тухай шинжлэх ухаан болох логикийг үндэслэсэн. Учир нь тэрээр логикийн хуулиуд болох эсрэг тэсрэгийн нэгдэл тэмцлийн тухай хууль, үгүйсгэлийн үгүйсгэлийн тухай хууль, тооны өөрчлөлтөөс чанарын өөрчлөлтөнд шилжих тухай хуулиудыг боловсруулсан. 68. Ёс зүйн хууль ба зарчмууд харьцангуй шинжтэй гэсэн үзлийг ѐс зүйн релятивизм хэмээн нэрлэдэг. Учир нь “релятив” хэмээх үг нь “харьцангуй” гэсэн утгатай. 69. Ертөнцийг үзэх үзэл гэдэг бол шинжлэх ухааны дээд үнэн. Ийм учраас гүн ухаан бол тухайн эрин үеийн хамгийн сайн системчлэгдсэн, дээд хэмжээгээр ухаажсан ертөнцийг үзэхүй мөн. 70. Ахуй гэдэг нь оршин буй бүхнийг тэмдэглэдэг философийн ойлголт. Яагаад гэвэл ахуйн үндсэн хэв маягт байгалийн ахуй, нийгмийн ахуй, хүний ахуй, оюун санааны ахуй хамрагддаг. 71. Дуализм бол плюралист үзэл мөн. Яагаад гэвэл хоѐр хүчин зүйлийг ертөнцийн эхлэл хэмээн үздэг. 72. Урлаг, утга зохиолын бүтээлүүдийг судладаг постструктуралист аргыг деконструкци гэдэг. Яагаад гэвэл деконструкцийн зорилго нь сэдвийн далд утга, эсрэг үзэл бодол зэргийг илрүүлэхэд оршдог. 73. Платон гэгээрсэн шилдгүүдийн засаглалыг дэмжиж байсан. Учир нь тэрээр философичид хаан байх ѐстой гэж үзжээ. 74. “Европын гудайлт” номыг О.Шпенглер туурвисан. Учир нь тэрээр иргэншил бол соѐлын өтлөлт, аажим мөхөл гэж үзсэн. 75. Ж.С.Милль үзэхдээ зүй ѐс бол эрх мөн гэжээ. Яагаад гэвэл тэрээр нийгэм дэх баялгийн хуваарилалтад эрх чөлөөний үүднээс хандах ѐстой гэсэн либертарианизмийг баримтлаж байлаа. ХАРИУ 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Е А D А А А А А Е

×