Dossier de premsa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
786
On Slideshare
786
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Oficina de Premsa  Dossier de premsa  Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència Dossier de premsa (maig 2010) Gabinet de Premsa 1 Departament d’Acció Social i Ciutadania oficinapremsa.benestar@gencat.net 934 83 10 00
 • 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Oficina de Premsa  Dossier de premsa  Sumari Presentació 3 Objectius de la Llei 3 Novetats de la Llei 4 Consells de Participació d’Infància Taules Territorials d’Infància Drets dels infants i adolescents Risc personal i risc social En cas de maltractaments, es prioritza que l’infant es quedi a casa Centre d’Investigació i Recerca sobre el Maltractament Infantil Distinció entre situacions de risc i de desemparament Informar l’infant Creació del/la procurador/a de la infància Canvis en l’acolliment Nou règim jurídic de l’acolliment preadoptiu Supòsits de menors que cometin infraccions penals Gabinet de Premsa 2 Departament d’Acció Social i Ciutadania oficinapremsa.benestar@gencat.net 934 83 10 00
 • 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Oficina de Premsa  Dossier de premsa  Presentació La Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència serà la cinquena llei impulsada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania que aprovarà el Parlament de Catalunya. I com ha succeït en anteriors lleis d’aquest Departament, aquest text previsiblement tindrà un amplíssim consens que farà possible la seva aprovació per unanimitat. De fet, tret de la Llei d’acollida per a les persones immigrades i retornades a Catalunya, que va rebre el suport dels tres grups del Govern i del primer partit de l’oposició, la resta de normes del Departament d’Acció Social i Ciutadania –Llei de Serveis Socials, Llei del dret a les dones a eradicar la violència masclista i Llei d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència– van ser aprovades amb el vot favorable de totes les forces polítiques de l’arc parlamentari. Aquesta cinquena llei, la dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, representa un canvi de paradigma en la concepció de la infància per part de les nostres institucions i l’ordenament jurídic del nostre país. Fins ara, la legislació que afectava la infància i l’adolescència pivotava sobre la protecció, i consistia en regular la reacció de l’administració quan l’infant i l’adolescent entraven en situació de risc o desemparament i es preveien mesures per pal·liar aquesta situació. Aquesta llei s’adreça a tota la població infantil i adolescent en general i dicta preceptes proactius per aconseguir un major benestar pels infants sense que aquests es trobin en situació de risc. És a dir, aquesta és una norma per a tota la infància, tant per a la que es troba en situació de risc com per a la que no. A més, un dels grans avenços de la Llei dels drets i les oportunitats és que reconeix a l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets i deures, és a dir, que li donem el tracte que tot ciutadà es mereix. Objectius de la Llei La Llei dels drets i les oportunitats de la infància i adolescència desplega una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, la protecció de menors i la promoció de les famílies i de la infància. Aquesta competència està reconeguda en l’actual Estatut, tot i que ja quedava recollida en l’Estatut de 1979. Per això, al nostre ordenament jurídic ja hi havia diverses lleis desplegades sobre aquesta matèria. Precisament, un dels objectius de la Llei és la unificació de la legislació actual relativa a la protecció de la infància. Una d’aquestes lleis, la 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, va ser modificada en dues ocasions posteriors per la Llei 8/1995 i la Gabinet de Premsa 3 Departament d’Acció Social i Ciutadania oficinapremsa.benestar@gencat.net 934 83 10 00
 • 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Oficina de Premsa  Dossier de premsa  Llei 8/2002. La nova llei derogarà les anteriors i donarà més seguretat jurídica a una qüestió tan sensible com la infància. Però també era convenient fer una llei per a tota la infància, tant la que es troba en situació de risc com la que no. Incloure dins d’aquesta Llei el règim de protecció de menors atorga un tracte legislatiu del mateix nivell a tota la infància i adolescència de Catalunya, es trobi en la situació que es trobi. El tercer objectiu és visualitzar a l’infant com a subjecte de drets i oportunitats, ja que aquest és un dret inalienable a tota persona i reconegut en la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides. Un dels principis orientadors de la Llei és tenir en compte la veu de l’infant i l’adolescent en tot allò que l’afecti. I, finalment, el darrer propòsit és posar al dia la normativa que afecta a la infància, ja que la societat ha canviat radicalment en els darrers vint anys, en tot el que fa referència a l’accés a la cultura, a les noves tecnologies, als mitjans de comunicació, etc. Novetats de la Llei  Consells de Participació d’Infància: La participació és un dels principis rectors de la Llei, donar veu i a l’infant i a l’adolescent en tots aquells àmbits on sigui present i en tots aquells temes que l’afectin. Per articular millor aquest dret, la Llei preveu l’impuls de Consells de Participació d’Infància en l’àmbit municipal per tal de donar veu als infants en la gestió del seu poble o de la seva ciutat. I per aquells temes que són d’interès supramunicipal o nacional, la Llei preveu la creació del Consell Nacional d’Infància.  Taules Territorials d’Infància: D’executar les polítiques d’infància i de la seva coordinació n’és responsable el departament competent, actualment el Departament d’Acció Social i Ciutadania. Però per a la seva aplicació i coordinació territorial, es crearan Taules Territorials d’Infància per tot el país.  Drets dels infants i adolescents: La Llei recull i classifica els drets dels infants i adolescents en diferents àmbits: civil, polític, social, familiar, salut, educació, publicitat, mitjans de comunicació, etc. Entre els nous drets reconeguts destaca, en matèria de salut, el dret a decidir sobre la pròpia maternitat, d’acord amb la legislació específica. També regula l’absentisme escolar, la desescolarització i l’abandó escolar i insta les administracions a detectar-ne els casos i a adoptar les mesures necessàries. Gabinet de Premsa 4 Departament d’Acció Social i Ciutadania oficinapremsa.benestar@gencat.net 934 83 10 00
 • 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Oficina de Premsa  Dossier de premsa   Risc personal i risc social: Es distingeix entre el risc que pugui patir l’infant a nivell particular, en el marc de la seva família, i el risc social, que pot afectar a un conjunt d’infants o adolescents de forma conjunta, ja sigui perquè els uneix un element territorial, cultural o social. Una de les novetats de la Llei és que la Generalitat haurà de fer una llista dels indicadors de factors de risc i de protecció i farà recomanacions per identificar-los més fàcilment. La llei preveu una prevenció específica per a l’ablació i la mutilació genital femenina.  En cas de maltractaments, es prioritza que l’infant es quedi a casa: La Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència dóna a l’infant que pateix maltractaments el mateix tractament que la Llei per a l’eradicació de la violència masclista dóna a la dona que es troba en situació de violència masclista. Per aquest motiu, en cas de maltractaments, es prioritza que sigui l’infant maltractat el que es quedi a l’entorn familiar i sigui el maltractador el que hagi de marxar de casa. També en aquest camp, la Llei preveu l’especialització i la formació de les forces i els cossos de seguretat, així com els professionals de la salut i de l’educació, per atendre correctament els menors que hagin patit maltractaments.  Es crearà el Centre d’Investigació i Recerca sobre el Maltractament Infantil: La Llei impulsa la recerca sobre el maltractament infantil. I per assolir aquest objectiu es crea un centre especialitzat dedicat a la recerca sobre el maltractament infantil.  Distinció entre situacions de risc i de desemparament: A dia d’avui, quan un infant es troba en una situació en què necessita la intervenció dels equips professionals d’atenció a la infància i l’adolescència, la Generalitat ha de desemparar prèviament aquell menor i assumir-ne la tutela per poder actuar. En alguns casos, si és possible, el menor es quedarà amb la seva pròpia família, rebent un suport assistencial i/o econòmic del Departament. Aquest escenari és el que anomenem “atenció en família pròpia”, que agrupa un total de 1.146 tuteles1, un 14’1% del total, que en els propers mesos seran retornades als pares i/o mares dels menors. Aquest canvi és degut a la següent distinció que introdueix el nou marc normatiu: - Situació de risc: l’infant es veu limitat o perjudicat a nivell personal, però no és necessària la separació del seu nucli familiar. En aquests casos, no s’assumirà la tutela del menor - Desemparament: l’infant es troba en una situació en què li falten elements bàsics per al seu desenvolupament personal i cal aplicar una mesura que impliqui la separació del seu nucli familiar 1 Dades de 31 de març de 2010 Gabinet de Premsa 5 Departament d’Acció Social i Ciutadania oficinapremsa.benestar@gencat.net 934 83 10 00
 • 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Oficina de Premsa  Dossier de premsa   Notificació a l’adolescent: L’infant i l’adolescent són subjectes de dret i com a tal, se’ls ha d’escoltar i se’ls ha de facilitar la participació. La Llei estableix que s’ha de notificar les resolucions de l’administració als adolescents, els quals les podran impugnar. Així mateix, s’ha d’informar tant a l’infant com a l’adolescent de les mesures que se li adoptaran, de la seva situació i de les actuacions que caldrà seguir.  Creació del/la procurador/a de la infància: Aquesta figura tindrà la funció de inspeccionar els recursos d’atenció a la infància, atendre les sol·licituds i queixes dels menors tutelats, atendre les peticions del síndic de greuges i elevar al departament competent recomanacions i propostes en l’àmbit de les situacions dels infants i adolescents.  Canvis en l’acolliment: La Llei preveu noves modalitats d’acolliment: - Acolliment familiar permanent: s’acordarà quan es prevegi que el desemparament serà definitiu i no es consideri més favorable a l’interès de l’infant l’aplicació de l’acolliment preadoptiu o que aquest no sigui possible - Acolliment professional: els acollidors professionals seran seleccionats per la seva titulació, formació o experiència en el tractament amb infants, i acolliran infants o adolescents amb diversitats funcionals, grups de germans o necessitats educatives especials  Nou règim jurídic de l’acolliment preadoptiu: - S’estableix un termini de dos mesos perquè els pares biològics de l’infant puguin oposar-se a la resolució de l’acolliment preadoptiu i un cop la resolució sigui ferma no caldrà el consentiment del progenitor per a continuar amb l’adopció. L’adopció s’acordarà per resolució de l’Administració i, en el cas d’haver-hi reclamació judicial, amb un sol procés n’hi haurà prou. - Fins ara, la llei no preveu uns terminis perquè els pares puguin recórrer per la via judicial les resolucions que s’emeten des de l’Administració. Amb la qual cosa quan es proposa una mesura d’acolliment preadoptiu, els pares biològics poden oposar-se fins i tot a resolucions anteriors, com podria ser la de desemparament, i poden apel·lar a les sentències als jutjats de primera instància. Això provoca que els expedients pendents de resolució judicial puguin durar anys i anys, amb la inseguretat que això provoca respecte el futur de l’infant i dels pares adoptants. - Aquest canvi de règim jurídic provocarà que entre que es constitueix l’acolliment preadoptiu fins que es constitueixi Gabinet de Premsa 6 Departament d’Acció Social i Ciutadania oficinapremsa.benestar@gencat.net 934 83 10 00
 • 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Oficina de Premsa  Dossier de premsa  l’adopció, transcorri un màxim d’un any i mig, mentre que avui en dia aquest procés es pot allargar tres o quatre anys, potser més.  Mediació i coordinació per als delictes de menors de 14 anys: En cas d’infracció per part dels infants menors de 14 anys, que no poden ser imputats penalment, s’estableixen procediments de mediació per reparar el dany que hagin pogut causar. Gabinet de Premsa 7 Departament d’Acció Social i Ciutadania oficinapremsa.benestar@gencat.net 934 83 10 00