Ekibi yarına taşıyan liderler

781 views
672 views

Published on

Kuthan Erginbilgiç röportajı. CEOs.

burakbakay.com

Published in: Business, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekibi yarına taşıyan liderler

  1. 1. ‹çimizdeki Lider Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar›na tafl›yan Liderler Liderlik en yal›n anlam›yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas›nda gerçeklefltirdi¤i “pazarlama” baflar›lar›yla liderli¤ini çift yönlü gerçeklefltirmifl bir yönetici. Öncelikle pazarlama dünyas›nda yapt›klar›yla “örnek yönetici” olmufl, markalara yapt›¤› katk›larla, yetifltirdi¤i pazarlama yöneticileriyle bir ekol olmufl... Ayn› zamanda, kendisiyle yola ç›kmak isteyen pazarlamac›lar taraf›ndan takip ediliyor; kifliler O’nunla çal›flmak, O’nun vizyonunu paylaflmak, birlikte hareket etmek istiyorlar. O ise yetinmiyor. Daha iyisini nas›l yapabiliriz diye, dünyan›n dev markalar›na karfl› “ulusal” kimli¤imizle ve içindeki idealizm ile kafa tutuyor. Liderlik yap›yor... Türkiye’deki Pazarlama konusunda çal›flan profesyonellerin mutlaka okumas›, ö¤renmesi ve izlemesi gereken bir Lider Yönetici Kuthan Erginbilgiç... Pazarlama konusuna ilginizin nas›l gelmiflti ve bana “Kuthan flimdi doktor Robert Kolej ve Bo¤aziçi e¤itiminden bafllad›¤›n› ö¤renmek isteriz. Sizi, mu oluyorsun mühendis mi?” dedi. Ben gelen ‘biz her fleyi çok iyi biliriz’ tavr› pazarlama alan›nda duayen yapan iflletmeci olaca¤›m› söylemifltim ama o vard›r... Unilever’deki Ürün Yönetimi’nde baflar›n›z› nas›l yakalad›n›z? zaman doktorluk ve mühendislik d›fl›nda ve sonra sat›flta çal›flt›¤›m y›llara ve daha sonra Portekiz’den Türkiye’ye döndü¤üm Pazarlamaya ilgim daha lise ça¤lar›nda baflka bir nosyon yoktu. Nitekim zamana bakt›¤›mda, tam 1990–1991 biraz tesadüfen bafllad›. Robert Kolej’de Türkiye’de de pazarlama e¤itimi Körfez Krizi sonras›nda Kiflisel Bak›m yak›n arkadafllar›mdan birinin babas› bir verebilecek iyi okullar pek yoktu. O Bölümü’nün bafl›na yeni gelmifltim ve bir Amerikan flirketinde Pazarlama noktada Unilever pazarlaman›n en iyi Avusturyal›n›n yerini alm›flt›m. O zaman Müdürü’ydü. Fakat o zaman okuluydu. 13 y›l› Unilever’de doldurunca art›k “Ben acaba ne kadar iyiyim?” pazarlaman›n Türkiye’de böyle bir prestiji pazarlama içgüdülerim de geliflti. sorusunun cevab›n› bulmak gerekiyordu. yoktu. O zaman gelecekle, meslek Pazarlamada sa¤lam, yerleflmifl Unilever’de 7 y›l›m› doldurmufltum. seçimiyle ilgili Hulusi Amca ile nosyonlar›n ötesinde içgüdünün de Kiflisel Bak›m Kategorisinde bize birçok konuflurken demiflti ki: “Çocuklar önemli oldu¤unu düflünüyorum. ‹flini iyi fleyi esnek bir flekilde yapabilme flans› gelecekte pazarlama, “sat›c› pazar›ndan özümsemifl, üst düzey projelerde çal›flm›fl verilmiflti. Bir Avrupa toplant›s›na gitti¤imiz zaman da Avrupa flunu flöyle al›c› dünyas›na” dönen bir Türkiye’de en insanlarda o nosyonlar daha içsel hale yapaca¤›z dedi¤inde, reddedip ‘hay›r, önemli alanlardan biri haline gelecek”. geliyor. bizim ülkede böyle yapaca¤›z’ Bize de çok cazip gelmiflti bu yorum. diyebiliyorduk. K›z›yorlard› belki ama Böylece iki arkadafl pazarlama okumaya Ne zaman Unilever’de “Ben iyi sonuç ald›¤›n›z müddetçe bunu söyleme karar verdik. Hatta o zamanlar pazarlama pazarlamac› oldum” diye hakk›m›z oluyordu. Dolay›s›yla daha o kadar yabanc›yd› ki, aram›zda çok düflündünüz? Kaç›nc› y›l›n›zda bunu esnek bir ortamda çal›flma flans›m›z komik bir espri vard›. Bir aile büyü¤ümüz hissettiniz? oldu... 12 CEO’s / 2006/ Say›: 35
  2. 2. ‹çimizdeki Lider ‹yi pazarlamac›yla kötüyü ay›ran, hipotezlerin kalitesi ve daha sonra validasyon sürecini nas›l bir yöntemle, ne kadar de¤er katarak yönetti¤i ve denetledi¤idir. Unilever’de yakalam›fl oldu¤unuz taraf› önünüzde bir ekol, bir rol modelin birinci y›l›mda çok üst düzey bir ifl teklifi esnek pazarlama yaklafl›m› olmasayd›, olmamas›d›r. Art› taraf› ise, çok genç gelmiflti. ‘Reddedemezsiniz, paras› çok yedinci y›l›n›z›n sonunda “Ben daha yafllarda, önemli sorumluluklar alma ve yüksek’ tavr›yla... O gece gidip evde flunu iyi bir pazarlamac› oldum”u bu kadar iyi kullan›l›rsa insanlar›n yetiflmesi düflündü¤ümü çok net hat›rl›yorum: rahat söyleyemeyecektiniz... f›rsat›d›r. Üniversitede hep teorik bilgilerle Geldim bir çok yeni projeyi bafllatt›m. Karfl›ma gelip “Ben art›k her fleyi yola ç›kt›k ama pazarlamay› bize bunlar Benim iflimde hedefledi¤im sonuçlar ise ö¤rendim” diyen iki üç y›ll›k ürün ö¤retmedi. O reklam süreci nas›l ifller? en az bir sene sonra ortaya ç›kacak. Böyle Dinamikleri nelerdir?.. ‹nsan›n çal›flmadan bir noktada baflka bir ifle geçersem “Ben yöneticilerine içimden gülüyorum. hakk›yla ö¤renebilece¤i bir fley de¤il. ne kadar iyiyim bu iflte?” sorusunun Egolar›n› yaralamak istemiyorsunuz ama bir f›r›n ekmek yemeleri gerekti¤ini cevab›n› kendime nas›l verece¤im? Bunun Siz Unilever’deki 15 y›ll›k pazarlama tek bir testi vard›, o da kal›p, iflin biliyorsunuz. tecrübenizden sonra nas›l bir kariyer sonucunu görmek. geliflimi planlad›n›z ve Ülker Peki Türkiye’de iyi pazarlamac› olmak Grubu’nda bugünkü pozisyonunuzda Yedinci y›l›n›zda sonuçlar›n› görmek Avrupa veya ABD’ye göre daha m› neleri yapmay› planl›yorsunuz? için çok cazip gelen bir teklifi kabul zor? Türkiye’de pazarlama sektöründe özellikle Unilever’deki o çok esnek zaman, etmiyorsunuz... benim yetiflti¤im döneme bakt›¤›m›zda, dedi¤im gibi, kendim için bir test dönemi Bafllad›¤›m projeleri bitirmek için... önemli köflelerde çok fazla say›da iyi olarak düflündü¤üm bir zamand›. O ifli Çünkü o projeler art›k benim pazarlamac› yoktu. Buna tabii art›s›yla devral›p pazarlama fonksiyonunda bir projelerimdi. ‹kinci kifli olarak de¤il eksisiyle bakmak gerekir. Bunun eksi numaral› sorumlu pozisyona geldim. Bana birinci sorumlu kifli olarak yapt›¤›m CEO’s / 2006/ Say›: 35 13
  3. 3. ‹çimizdeki Lider birileri kat› bir çerçeve içinde benim yarat›c›l›¤›m› kullanmama müsaade etmiyor’ mant›¤›… Ben de ‘bu kadar kat› bir yönetim modeli içinde kalmak anlams›z’ diye düflündüm ve yeni bir fleyler deneyeyim dedim. Bir de bu kadar sene uluslararas› firmalarda çal›flm›flt›m ve “Ben flimdi ülkem için nas›l bir katk›da bulunabilirim?” diye kendime soruyordum. Benim biraz naif say›labilecek bu idealist taraf›m hep olmufltur. Nas›l bir ad›m att›n›z ondan sonra? Biraz tesadüfi oldu, hiç akl›mda olmayan bir fleydi. Bankac›l›k sektöründen bir teklif geldi, Citibank’tan. ‹lk baflta ‘ne ilgisi var?’ diye düflündüm, ama sonra cazip geldi. ‹nsanlara de¤er veren bir flirket kültürü benim için hep çok önemliydi. Bir flirket beni bu kadar onore ediyor, söylemiyle insana bu kadar de¤er veriyorsa mutlaka çal›flmas› keyifli olan bir organizasyondur diye düflünmüfltüm. Amerika’da MBA’de okurken finans hocam bana hep “Bak Genel Müdürler hep Finanstan gelir, sen finansç› ol” der dururdu. Ben de ›srarla “Hay›r ben pazarlama okuyaca¤›m” derdim. Finans Sektörü’nden de böyle bir pazarlama ifli gelince ve özellikle H›zl› Tüketim E¤er Coca Cola’n›n kopyas› olacaksan, ben seni Ürünleri Sektörü’nde tecrübesi olan reddederim. Farkl›l›¤›m var diyorsan kal, milliyetçili¤i kiflilerin Citibank’te uluslararas› önemli kullan›rken dikkat et. Markan› tüm dünyada iddial› pozisyonlara geldiklerini görünce bu satacaksan evet; ama onu Türklük kayna¤› olarak teklifle ilgilendim. Çünkü “Tüketici kullanacaksan, bu duygusal sömürüye girebilir Bankac›l›¤›” yap›yorlard› ve direkt olarak marka yönetimini öncelikli projelerdi. Nitekim bir sene sonra Kaç›nc› y›l›n›zda direktör oldunuz? düflünüyorlard›. Sonunda ifle çok uygun, “Demek ki, ben bu ifli iyi yapabiliyorum” Yedinci y›l›mda ben bir kozmetik do¤ru profil oldu¤uma beni ikna ettiler. dedim. Oradan soruya gelirsek benim kategorisinden sorumlu pazarlama O zaman deneyecek, hofl ve yeni bir alan kariyerimi oluflturan anlay›fl›n temelinde müdürü ve 10. y›l›mda art›k pazarlama ortaya ç›kmaya bafllad›. O da, yepyeni bir flu vard›r; ayakkab› boyac›s› bile olsa, direktörü olmufltum. Baflka bir kategori ürün, bir servis satmakt›. Orada, bir gün kendi iflini en iyi flekilde yapan, yapmaya olan deterjandan sorumluydum. evvel efliyle kavga etmifl kiflinin flubede çal›flan insanlara sayg›m sonsuzdur. Bu müflteriyle iliflkisinde ayn› yüksek benim iflim ise e¤er, bu iflte bulundu¤um Sonra nas›l bir geliflme oldu? standard› nas›l sa¤lars›n›z? Raftaki her pozisyonda en iyi olmam gerekti¤i Özellikle 13. y›l›n›zda? flampuan fliflesinden farkl› bir ifl, de¤il mi? kanaatindeyim. O yüzden de hiçbir 13. y›lda daha önce esnekli¤i bar›nd›ran pozisyon Unilever’in kendi yap›lanmas›yla Tav›r olarak da bir fark yaratmak istedik, zaman terfi etmek için çok acele art›k istedi¤ini yapamaz, yurtd›fl›ndan Citibank dünyada böyle olsun olmas›n, etmemiflimdir. Yeni seviyeye haz›r olmak yönetilir hale geldi. Bugün ifle ald›¤›m Türkiye’deki tüketiciyle tüm iletiflimimizi önemlidir; fakat haz›r olduktan sonra da kiflilerde de ayn› sendromu görüyorum: ‘bir dostumuzla konuflur gibi’ orada atalete düflecek kadar uzun süre de ‘Ben bu ifli ö¤rendim, olgunlaflt›m, fakat yapmal›yd›k. kalmamak gerekir. 14 CEO’s / 2006/ Say›: 35
  4. 4. ‹çimizdeki Lider Bu durumda baflar›l› olmak için öncelikle flirketlerde ne mevcut bunu bilmek gerekir. Benim gibi birini seçtiklerine göre belli beklentileri vard›r. Demek ki zaten de¤iflmek istiyorlard›r. Di¤er taraftan bu flirketler baflar›s›z flirketler de¤illerdir. Türkiye’deki insan yap›m›z› ve gerekir. Benim gibi birini seçtiklerine göre gerekiyor? iliflkisel özelliklerimizi, Bankac›l›k belli beklentileri vard›r. Demek ki zaten Hipotez gelifltirmesi laz›m. ‹yi sektöründe, iletiflimde nas›l de¤iflmek istiyorlard›r. Di¤er taraftan bu pazarlamac›yla kötüyü ay›ran, de¤erlendirdiniz? flirketler baflar›s›z flirketler de¤illerdir. O hipotezlerin kalitesi ve daha sonra Müflteriye bir fley yaz›lacaksa, onu bir zaman burada ilk ifl, “beni de¤iflim için validasyon sürecini nas›l bir yöntemle, ne arkadafl›n›za nas›l anlat›rsan›z öyle yaz›n. istediler, her fleyi de¤ifltireyim” de¤il, bu kadar de¤er katarak yönetti¤i ve Bir üslup oluflturun. Bu tabii yabanc› bir flirketi güçlü k›lan özellikler ne onu denetledi¤idir. bankada daha zor iflleyebilir ama en anlamakt›r. Bu aflamadan sonra ‘flimdi bu az›ndan bir fark›m›z olsun. Bankada bunu de¤erleri kaybetmeden ne getirebilirim?’ Hipotez ve validasyondan ne oluflturmaya çal›flm›flt›m. Güzel bir diyebilmektir. Pazarlama yönetimi sadece anlad›¤›n›z›, herkesin bildi¤i Cola denemeydi. Tabii bankan›n kendi pazarlamadan geçmez. Organizasyonel Turka örne¤iyle aç›klar m›s›n›z? sorunlar› da çok büyüktü. Türkiye’de bir de¤iflim için Pazarlamay›, bütün flirket Cola Turka’da soru “pazarlamada çok model seçmifllerdi ve modeli tüm içindeki süreçlerde de do¤ru yerleflmifl, marka de¤eri pazarlama dünyaya örnek gösteriyorlard›. Bir konumland›rmal›s›n›z. kitaplar›nda örnek olarak anlat›lan ve tüm müddet sonra mevcut finansal zorluklar, dünyada tan›nan global markalara karfl› oray› çal›flmas› zor bir yer haline fiirketi güçlü k›lan özelliklere nas›l damara dokunabilecek bir ifl getirmeye bafllad›. Önünüzde finansal bak›yoruz ve buna göre pazarlamay› yap›labilir?” idi. Bunu yaparken nedenlerle engeller olunca, orada nas›l etkin k›lar›m diyoruz, peki ya ‘milliyetçilik’ bir alternatif kulvar olabilirdi pazarlama anlam›nda bazen sizi tatmin bundan sonra? ama ‘atefl etraf› ›s›tmal› ama elimizi de edecek pek bir fley yap›lamaz duruma Ona bir strateji çiziyoruz. Tabii ki strateji yakmamal›yd›. Peki, nas›l yapmal› diyerek geliniyor. vizyonu olmadan olmaz. ‹flin stratejiyle bafllad›k ve bu hipotezle, tüketiciye uyumlu olmas› laz›m. Bu yüzden flirketi ifadesiyle araflt›rmaya girifltik. “Cola Turka Sonra Efes Grubu’na geçtiniz, 3 y›lda ve markay› anlama dönemi çok önemli. flunlar› diyecek ve fluna benzemeyecek, neyi de¤ifltirdiniz ya da neyi özgün olacak.” Bu kimli¤iyle ilgili bir getirdiniz? Bu ne kadar sürüyor? hipotezdir. Bugün kola sektörüne girmek Efes’te, pazara giren yeni ülkeler ve farkl› Birkaç ay. Bu sürede zaten markay› için de¤iflik bir sürü yol var. Birço¤unun yerel markalar vard›. 3 y›lda pazara giren hissetmeye bafll›yorsunuz. Bunun için iyi yapt›¤›, o zamana kadar iflin marka bu yeni 5–6 ülkedeki yerel markalar›n dinlemeniz ve marka imaj› ile ilgili de¤erinden çok “ben büyüklerle rekabet pazarlama konumland›rmalar› yap›ld›. araflt›rma yapman›z gerekiyor. edemem, o halde paras› olmayana bunu ucuza satay›m, buradan kazanay›m” Türkiye’de kaç marka vard›? Çok marka olunca bunu her biri için mant›¤›yd›. Dünyada bunun örnekleri Türkiye’de o zaman 3 marka vard›; ama yapmak laz›m, de¤il mi? var; fakat dünyada fiyatta bafla bafl gitme bunun d›fl›nda, gitti¤imiz ülkeler de Evet, tabii bir de ana marka için... örne¤i yok. Hipotezi valide ederken ad›m önemli bir pazard›. Mesela Rusya’da 2 Ülker’de de, Efes’te de ana markan›n ad›m gördük: marka vard›. Sorumuz fluydu; Uluslararas› ayr›ca anlafl›lmas› gerek. Bu süreçten ‘E¤er Coca Cola’n›n kopyas› olacaksan, bir marka sinerjisi nas›l oluflur, sonra, flimdi neredeyiz ve nereye gitmek ben seni reddederim. Farkl›l›¤›m var kaynaklar›m›z› nas›l etkin kullan›r›z, yeni istiyoruz sorular›yla vizyonumuzu diyorsan kal, milliyetçili¤i kullan›rken bir ülke pazar›na girersek ne yapabiliriz? çiziyoruz. Bu, flirkette hem stratejiyi dikkat et. Markan› tüm dünyada iddial› izleyecek olan pazarlama grubunun satacaksan evet; ama onu Türklük fiirkette nas›l bir liderlik rolü kafas›nda net bir flekil oturtmak, hem de kayna¤› olarak kullanacaksan, bu üstleniyorsunuz? fiirketten flirkete üst yönetime, nereye do¤ru yola duygusal sömürüye girebilir. Dünya liderlik misyonunuz de¤ifliyor mu? ç›kt›¤›m›z› yans›tabilmek aç›s›ndan arenas›nda Türk markas› olarak rekabet Çünkü gitti¤iniz yer belki de sizin önemli. Bundan sonra da, do¤ru yönde ediyorsan ve de farkl›l›¤›n varsa ben bunu istedi¤iniz de¤iflime haz›r olmuyor... gidiyor muyuz diye ad›m ad›m ölçmek de¤erli bulurum.’ Bu durumda baflar›l› olmak için öncelikle laz›m. flirketlerde ne mevcut bunu bilmek ‹yi pazarlamac› olmak için ölçmek mi Pazar araflt›rmas›n› de¤erlendirirken CEO’s / 2006/ Say›: 35 15
  5. 5. ‹çimizdeki Lider ‹nsan yetifltirmek iflimizin çok önemli bir parças›... Ben ilk baflta çok yak›n çal›fl›r›m, yani benim alt› ay birlikte çal›flt›¤›m bir gruba gitseniz ve yöneticilik tarz›m› sorsan›z ‘öff, her ifle kar›fl›r’ diye nitelerler. Ama o kiflilerle 2–3 y›l doldurdu¤umda sorsan›z, farkl› bir profil ç›kar. Art›k ilk aylardan sonra onlar› serbest b›rakma zaman› gelmifltir. araflt›rma karar›n› yöneticiler verir. kadrolar› var. Devaml› konseptlerle grup olsun istedik. Bu yaklafl›m flirket Araflt›rma bize yaln›zca niteleyici bilgi beslenirler. Burada ise konseptleri bizim içinde de çok olumlu yank› buldu. Çünkü verir. Pazarlamac›n›n ifliyse bunu uygun yaratmam›z gerekiyor, yoksa kopya yurt d›fl› operasyonlarda, benim de flekilde paketleyip, kabul ettirmenin kal›yorsunuz. O zaman farkl› bir ihtiyaç tecrübelerimden bildi¤im kadar›yla do¤ru yolunu bulmakt›r. Kalbim ortaya ç›k›yor. Bizim yepyeni konseptleri özellikle çevre ülkelerinde yetiflmifl Benecol’un ilk araflt›rmas›n› yapt›¤›m›zda, yaratacak bir yap›ya ihtiyac›m›z vard›. pazarlamac› bulmak çok zor. Yeni geliflen Ürün Müdürü gelip “maalesef tüketiciler bu ülkelerde yetiflmifl pazarlamac›lar 15 direkt reddettiler” demiflti. O zaman Siz bütün dünyaya ait bir Global sene sonra ortaya ç›kar. fiu anda bizim dedik ki reddettiklerine bakmay›n. Neyi Pazarlama tak›m› m› kurdunuz? çal›flt›¤›m›z ülkeler uzman pazarlamac› ve neden reddettiler anlayal›m, onu Evet, 6–7 ayd›r kurulma aflamas›nda olan ihtiyac› olan, kendi içinde yetiflmifl bulal›m. Ve yeni bir hipotez... ve global bir sorumlulu¤u amaçlayan bir pazarlamac›s› bulunmayan ülkelerdir. pazarlama tak›m› kurduk. Tabii önce Hepsi gelece¤i parlak çocuklar olabilir Ülker bugün nerede? Kaç y›ld›r do¤ru kiflilerden oluflan, tüketiciyi ve ama henüz kendi bafllar›na strateji dizayn Ülker’desiniz ve burada nas›l bir yön kategoriyi anlayan, do¤ru stratejik edebilecek noktada de¤iller. ‹nsanlara çiziyorsunuz? Global Pazarlama diye içgörüleri oluflturan bir tak›m olmam›z haz›r olmad›klar› görevleri yüklerseniz flart. Bu aflamadan sonra dünyaya aç›lmay› hem markan›z› y›prat›rs›n›z, hem de bir grubunuz olufltu, biraz ondan düflünebiliriz. Ama Global Pazarlama’n›n onlar›n kariyerini riske atars›n›z. Bunu bahseder misiniz? çok iyi ölçmek laz›md›r. ‹nsan yetifltirmek Esas olarak Global Pazarlamay› oluflturma ad› sadece hoflumuza gitti¤i için global iflimizin çok önemli bir parças›... Ben ilk nedenimiz, çok yo¤un bir flekilde günlük olmad›. Ayn› zamanda Ülker önce baflta çok yak›n çal›fl›r›m, yani benim alt› ifllerin içindeyken, stratejik düflünmeye bölgesel sonra global bir flirket olma ay birlikte çal›flt›¤›m bir gruba gitseniz ve daha az zaman›m›z kal›yordu. Halbuki yolunda gitti¤i için, ayn› zamanda yöneticilik tarz›m› sorsan›z ‘öff, her ifle rakip oldu¤umuz çokuluslu yurtd›fl›nda da pazarlama stratejilerini kar›fl›r’ diye nitelerler. Ama o kiflilerle 2–3 organizasyonlarda strateji yapacak yurtd›fl› idare edebilecek, yön gösterebilecek bir y›l doldurdu¤umda sorsan›z, farkl› bir profil ç›kar. Art›k ilk aylardan sonra onlar› serbest b›rakma zaman› gelmifltir. Çünkü art›k ben biliyorum ki onlar yetiflti, belli nosyonlar, belli kal›plar kafada olufltu, bir ifle nas›l yaklaflacaklar›n› anlamaya bafllad›m. Art›k kendi yaratt›klar›n› uygulmaya f›rsat verme zaman›d›r. Bundan sonra ifl daha çok önlerini açma, yol gösterme ve iflini kolaylaflt›rmad›r onlar›n kendi geliflimi aç›s›ndan. Benim bugün çal›flt›¤›m arkadafllara geliflmeleri için baflka neye ihtiyaçlar› var onu anlatmaya çal›fl›yorum. Hangi yönlerde geliflmeleri laz›m, bu bazen ayn› pozisyonda olur, bazen iflin tarifini de¤ifltirerek olur, bazen onlar›n yaklafl›mlar›nda kendileri ile ilgili fleyleri açmakla olur. Bu çok aktif bir süreç dedi¤im gibi. ‹flin içine gireceksiniz, elinizi kirleteceksiniz, beraber bunun için ayr› zaman, özel çaba harcayacaks›n›z. 16 CEO’s / 2006/ Say›: 35

×