แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ

31,859 views
31,173 views

Published on

แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษครับ วิชาอื่น ๆ ก็นำไปใช้ได้ครับ

Published in: Education
7 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
31,859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
354
Comments
7
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ

  1. 1.  โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง ..................................................... เสนอ ผู้จัดทา ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. อาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………………………………………………………. โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานนีเ้ ป็นส่วนประกอบของการเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
  2. 2. ตารางการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกโครงงานของนักเรียน ก่อนตัดสินใจเลือกทาโครงงานใด นักเรียนควรทาตารางวิเคราห์ในทานองต่อไปนี้ แล้วให้คะแนนตามรายการในช่องของแต่ละโครงงาน ดังนี้ มากที่สุด = 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 แล้วรวมคะแนนแต่ละโครงงาน โครงงานที่ได้รับคะแนนมากที่สุดเป็นโครงงานที่ควรพิจารณาเลือก รายการ โครงงานที่ 1 โครงงานที่ 2 โครงงานที่ 3 โครงงานที่ 4 โครงงานที่ 51. ความถนัด / ความสนใจ ในการทางานตามโครงงานนี้2. ความต้องการ/ ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้3. ความรู้ / ประสบการณ์เดิมที่สามารถนามาใช้ในโครงงานนี้4. ความพร้อมทางด้านเงินทุน5. ความพร้อมทางด้านเวลา6. ความพร้อมทางด้านแหล่งเรียนรู้และวิทยากร7. การสนับสนุนจากผู้ปกครอง8. ความพร้อมของคณะผู้ทางาน ( ถ้าทางานเป็นกลุ่ม )9. การสนับสนุนจากเพื่อน10. การสนับสนุนจากครูผู้สอน11. การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์อื่น ๆรวมคะแนน
  3. 3. หน่วย : รายวิชา : โครงงาน ( Project work)ตอน : ระดับ:เรื่อง: ลาดับที่ ระยะเวลา : ตามศักยภาพผู้เรียน การเรียนรู้แบบบูรณาการ หัวข้อเรื่อง (Theme) ……………………………………………………………………………………………… ตอนที่ 1 การวางแผนปฏิบัติงาน ชื่อโครงงาน ……………………………………………………………………………………………… หลักการและเหตุผล ( Rational Criterion ) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… วัตถุประสงค์ ( Objective) 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 5. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… วิธีดาเนินงาน ( Procedure ) ขั้นตอนการปฏิบติงาน ั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การวางแผน 1. …………………………………………………………………………. ………………………………… …………………………… ……………………… 2. …………………………………………………………………………. ………………………………… …………………………… ……………………… 3. ………………………………………………………………………… ……………………………….. …………………………… ……………………… การปฏิบัติงานตามแผน 1. …………………………………………………………………………. ………………………………… …………………………… ……………………… 2. ………………………………………………………………………… ………………………………… ……………………………. ………………………. 3. …………………………………………………………………………. ……………………………….. ……………………………. ……………………… การประเมินผล 1. ………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………… ……………………… 2. ………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………… ……………………… 3. ………………………………………………………………………….. ………………………………. …………………………… ………………………
  4. 4. แหล่งข้อมูลความรู้ ( Resources)1. …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..2. …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..3. …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..4. …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..5. …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ( Materials )1. ……………………………………………… 2. ……………………………………………………2. ……………………………………………… 4. ……………………………………………………5 . ……………………………………………… 6. ……………………………………………………งบประมาณ (Budget) จานวนเงิน……………………………..บาท แหล่งที่มา………………………………………….ระยะเวลา ( time )เริ่มดาเนินงาน ……………………………………………..สาเร็จงาน……………………………………ผู้รับผิดชอบโครงงาน (man)1. ………………………………………………หัวหน้าโครงงาน / เจ้าของโครงงาน2. ………………………………………………กรรมการ3. ………………………………………………กรรมการ4. ………………………………………………กรรมการ5. ………………………………………………กรรมการและเลขานุการผู้เกี่ยวข้อง ( Encouragers)1. ……………………………………………… ครูที่ปรึกษา (advisor)2. ………………………………………………บรรณาธิการ (Editor)ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( Useful )1. ……………………………………………… 2. ……………………………………………………3. ……………………………………………… 4. ……………………………………………………ลงชื่อ………………………………….เจ้าของโครงงาน ลงชื่อ…………………………………ผู้อนุมัติ (………………………………….) (………………………………….)วันที่…………….เดือน…………………..พ.ศ. …….. วันที่…………….เดือน…………………พ.ศ………
  5. 5. หน่วย : รายวิชา : โครงงาน ( Project work)ตอน : ระดับ:เรื่อง: ลาดับที่ ระยะเวลา : ตามศักยภาพผู้เรียน การเรียนรู้แบบบูรณาการ หัวข้อเรื่อง (Theme)…………………………………………………………… ตอนที่ 2 ผลงาน ( product) : การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ผลงานที่ปรากฏ / ศิลปะ / แผนภาพ/ รูปภาพประกอบโครงการ
  6. 6. หน่วย : รายวิชา : โครงงาน ( Project work)ตอน : ระดับ:เรื่อง: ลาดับที่ ระยะเวลา : ตามศักยภาพผู้เรียน ตอนที่ 3 การประเมินผล (Evaluation) 30 คะแนน 1. ประเมินจากการเขียนโครงงาน / ปฏิบัติงาน / ผลสาเร็จของงานรายการประเมิน เต็ม ได้1. การวางแผนก่อนทางาน ( ระดมความคิด / การกาหนดขั้นตอน / สรุปแนวความคิด) 5 ………2. การเขียนโครงการ ( หลักการ / วัตถุประสงค์ / วิธีดาเนินการ / ผู้รับผิดชอบ ) 5 ………3. การเตรียมการ (แผนงาน / บุคคล/ เวลา / เครื่องมือ / สถานที่ / เแหล่งเรียนรู้) 5 ………4. การปฏิบัติงาน (ขั้นตอน / ความร่วมมือ / การบันทึกผล / แก้ไข - ปรับปรุง ) 5 ……..5. ชิ้นงาน ( ความถูกต้อง / ครบถ้วน / ประณีต / ตรงตามวัตถุประสงค์ - เป้าหมาย ) 10 ……..รวมคะแนนที่ได้สรุปผลการประเมิน (25 - 30 ) ดีมาก / (20 - 24 ) ดี /(15 - 19 ) / พอใช้ ตากว่า 15 ปรับปรุง 2. การประเมินศักยภาพการเรียนรู้ ระดับที่มากที่สุด (4) มาก (3 ) มาก (2 ) ปานกลาง (1) น้อย พฤติกรรมที่แสดง 4 3 2 11. ทักษะการเรียน เช่น การสารวจ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผล2. ทักษะการคิด เช่น คิดหลากหลาย คิดไตร่ตรอง และคิดสร้างสรรค์3. ทักษะการสื่อสาร เช่น คาศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน4. ทักษะการจัด เช่น การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุง5. การทางานร่วมกับบุคคลอื่น เช่น การทางานในระบบกลุ่ม และการร่วมกันคิดร่วมกันทา6. ความขยันอดทน ประหยัด อดออมในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน7. การควบคุมตนเองได้ เช่น อดกลั้น เชื่อมั่น มีเหตุผล และมีสติในการทางาน8. ความรับผิดชอบ เช่น ตรงต่อเวลา มีระเบียบ มีความซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเอง9. การช่วยเหลือผู้อื่น ความเสียสละ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสรุปความคิดเห็นเฉลี่ย มากที่สุด…………….มาก………………ปานกลาง…………..น้อย……………. ผู้ประเมิน เพื่อน…………………….คะแนน นักเรียน……………………คะแนน ครู…………………..คะแนน
  7. 7. ตอนที่ 4 การสรุปและนาเสนอผลงาน ( Presentation ) 10 คะแนน1. ชื่อโครงการ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….2. หลักการและเหตุผล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3. วัตถุประสงค์ 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. เป้าหมาย : เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………………………………………. เชิงคุณภาพ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………5. การปฏิบัติงานย่อ ๆขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ผลงานที่ได้รับ ปัญหา / การแก้ไข 1. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 2. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 3. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 4. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 5. ……………………………… ……………………………… ………………………………6. ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงงาน 1. ความพึงพอใจในการทาโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….................................................. 2. ความยากง่ายและข้อค้นพบ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. ประโยชน์ที่ได้รับ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. สรุป อภิปราย และนาเสนอเกี่ยวกับผลงานและนาเสนอของนักเรียน ( สาหรับครู) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. สรุปคะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้……………………คะแนน ลงชื่อ………………………………………………..ครูผู้ประเมิน………………/…………./…………..

×