ขั้นตอนการสมัคร Hotmail   1. พิมพ www.hotmail.com จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ  2. คลิกปุมลงทะเบียน จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ
3. คลิกปุมรับฟรี จะปุมบนหรือปุมลางก็ได จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ4. ในชอง Live ID ใหใสชื่อตามที่เราตองการเปนภาษาอังกฤษ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สมัครใช้ hotmail

112,788 views
112,615 views

Published on

สมัครใช้ hotmail

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • by nont.noon onfeb13,2013
  สมัคใช้hotmail
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • kkk
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
112,788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
245
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมัครใช้ hotmail

 1. 1. ขั้นตอนการสมัคร Hotmail 1. พิมพ www.hotmail.com จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ 2. คลิกปุมลงทะเบียน จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ
 2. 2. 3. คลิกปุมรับฟรี จะปุมบนหรือปุมลางก็ได จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ4. ในชอง Live ID ใหใสชื่อตามที่เราตองการเปนภาษาอังกฤษ โดยไมมการเวนวรรค กรณีชื่อซ้ํา ี ใหปอนชื่อใหมหรือตัวเลยตอทายอีกครั้งหนึ่ง ตัวอยาง bcc12345 กรณีชื่อซ้ําจะเปน bcc12345bcc เทานั้น และชองที่ติดกันใหเลือก Hotmail.com5. ในชอง e-mail สํารองไมตองใสขอมูล6. password หรือรหัสผานใหตงเองตามใจชอบ โดยอยาลืมจดรหัสผานไวดวย ควรตั้งรหัสผาน ั้ ใหอยูในระดับปานกลางหรือคาดเดาไดยาก7. ปอนขอมูลสวนตัว ปเกิด ใหปอนป ค.ศ. มิใช ป พ.ศ. เชน 19.. (ไมควรใสขอมูลที่เปนจริง)8. เมื่อปอนเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิกปุม ยอมรับ9. เมื่อปรากฏหนาจอสุดทายใหคลิกปุม คลาสสิค10. e-mail ของคุณพรอมใชงานแลว -------------------------------------------

×