20140612 elearning

502 views
348 views

Published on

ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສຶກສາ Learnsquare

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20140612 elearning

 1. 1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการเรียนการสอนทางไกล บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อานวยการ ฝ่ ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
 2. 2. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล สื่อการเรียนรู้ 2
 3. 3. Video conference • RAMA CME – http://ramacme.ra.mahidol.ac.th/ 3
 4. 4. Types of eLearning • CAI – Computer-Aided Instructions • WBI/WBT/WBL – Web-Based Instructions – Web-Based Training – Web-Based Learning • eLearning – LMS (Learning Management System) • mLearning (Mobile Learning) 4
 5. 5. Augmented Reality: AR 5
 6. 6. สื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต • Anywhere Anytime • Cross-Platform • Graphical Hypertext Information System • Non-Linear • Multimedia • Interactive 6
 7. 7. ทาไมต ้องปรับเปลี่ยน รูปแบบเดิม • การเรียนรู้ในแบบแผน • การเรียนแบบเงียบๆ • การบรรยาย • การส่ง/รับความรู้ใน เวลาเดียวกัน รูปแบบใหม่ • การเรียนรู้ตลอดชีวิต • การเรียนรู้แบบปฏิสัมพัน์์ • การสนับสนุน • การส่ง/รับความรู้ต่างเวลา 7
 8. 8. การเรียนรู้รูปแบบใหม่ • สังคมดิจิทัล • สังคมแห่งการเรียนรู้ • การเรียนรู้ตลอดชีวิต • การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การเรียนรู้ในห ้องเรียนปกติ การเรียนรู้แบบส่วนบุคคล 8
 9. 9. e-Learning 9
 10. 10. e-Learning System Framework Learning Management System Learning Content Management System Learning Tools 10
 11. 11. 11
 12. 12. eLearning Software OSS • Learn Square • Moodle • Atutor • Sakai Commercial • Blackboard 12
 13. 13. รูปแบบของสื่อผ่านเว็บ Courseware • Text Online • Low Cost Interactive Online – MOOCs (Mass Open Online Courses) • High Quality Multimedia & Interactive Online 13
 14. 14. Courseware Tools • http://www.xmind.net • http://www.slideshare.net • http://youtube.com • LibreOffice • PhotoScape • Xmind • XnView • CamStudio • FreeMind • Audacity • PDF Creator • GIMP • NVU • Open Flash e-Book • NotePad++ 14 https://ninite.com/
 15. 15. แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบ eLearning • เลือก LMS ให ้ตรงกับความต ้องการ และสภาพ ความเป็นจริงของผู้เรียน/ผู้สอน • มีระบบเก็บ Educational material ที่เกี่ยวข ้อง – Open Educational Resources • https://www.oercommons.org/ • http://openclipart.org/ • การออกแบบ Story Board 15
 16. 16. http://www.google.com/trends/ • Joomla, phpnuke 16
 17. 17. LMS – Learning Management System • ระบบการจัดการเรียนการสอนนับเป็นหัวใจสาคัญของ การเรียน e-Learning • สามารถสร ้างสภาพแวดล ้อมเปรียบเสมือนกับการเรียน ในห ้องเรียนปกติ – ตรวจสอบการเข ้าเรียน, ชื่อผู้ที่เข ้าเรียน, ความก ้าวหน้าใน การเรียน, บทที่เรียน, เวลาที่เรียน, ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน, การสมัครเรียน, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การถามตอบ, ระบบประเมินผล, ห ้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับค ้นคว ้า, เอกสารอ ้างอิง ระบบติว ระบบพี่เลี้ยง 17
 18. 18. Learning Content Management System • ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน และ เนื้อหาวิชา • ใช ้ในการบริหารจัดการส่วนการทางานต่างๆ ใน เว็บไซต์ • บริหารจัดการเนื้อหาได ้อย่างรวดเร็ว • เน้นการจัดการระบบผ่านเว็บ (Web interface) – เช่น การนาเสนอบทความ ถาม/ตอบปัญหา ห ้อง สนทนา 18
 19. 19. มาตรฐานเกี่ยวกับ e-Learning • Airline Industry CBT Committee (AICC) – Focus on standards for airline training e.g. tests, lessons, modules ect. (www.aicc.org) • EDUCAUSE Institutional Management System Project (IMS) – Vendor group working to build standards for e-learning based on work of AICC (www.imsglobal.org) • Advanced Distributed Learning (ADL) – US Federal government initiative (www.adl.org) – Development of SCORM • Alliance of Remote Institutional Authoring and Distribution Network for Europe (ARIADNE) – An industry association focusing on e-learning standards issues (ariadne.unil.ch) 19
 20. 20. มาตรฐานเกี่ยวกับ e-Learning • IEEE Learning Technology Standards Committee (IEEE LTSC) – Accredits the standards for the US that emerge from the other groups (ltsc.ieee.org) • ISO/IEC JTC1 SC36 (ITLET) – IT for Learning, Education and Training • Advanced Learning Infrastructure Consortium (ALIC) – Japanese Consortium for promotion of e-leaning technology and infrastructure (www.alic.gr.jp) • e-Learning Consortium Japan (eLC) – Vendor/User company working to promote e-learning business and technology (www.elc.or.jp) 20
 21. 21. The SCORM A “Reference Model” that: • Integrates industry specifications from many other organizations – AICC, IMS, IEEE, ARIADNE, etc. • Provides a unified learning content model • Defines a standardized web “run-time” environment • Takes the first step on the path to defining a true learning architecture 21
 22. 22. API Adapter SCORM API Delivery Service Tracking Service Sequencing Service Content Management Service Learner Profiles Service Testing/ Assessment Service Course Administration Service Local Content Repository Remote Content Repositories SCORM Content Packages Browser (Presentation) Generalized Learning Management System Model Selection Launch SCORM Tracking Data SCORM Content (SCOs & Assets) 22
 23. 23. เริ่มต ้นอย่างไร • บุคลากร/การสนับสนุน • ทุน/งบประมาณ • เนื้อหา • เทคโนโลยี • ความรู้ 23
 24. 24. e-Learning Team • Project managers • Subject matter experts • Instructional designers • Graphic artists • Videographers • Animators • Writers • Sound Editor • Programmers • Administrator/Web Master • Teacher/Instructor • Mentor/TA • Student / Learner • Quality controllers 24
 25. 25. ทุน/งบประมาณ • บุคลากร • เครื่องมือ/อุปกรณ์ • ความรู้ • การดาเนินการระยะ ยาว • ที่มาของทุนเริ่มต ้น • ที่มาของทุน ดาเนินการ • แหล่งรายได ้อื่นๆ 25
 26. 26. เนื้อหา • ความรู้ทั่วไป • ตามหลักสูตร • ความรู้เฉพาะทาง • ความรู้ขั้นสูง • แหล่งข ้อมูล • ลักษณะการได ้มา • ความถูกต ้องของ เนื้อหา • ลิขสิท์ิ์ 26
 27. 27. เทคโนโลยี ผู้พัฒนา • ระบบคอมพิวเตอร์ • ระบบเครือข่าย • ระบบการผลิต ผู้เรียน • ระบบคอมพิวเตอร์ • ระบบเครือข่าย • ระบบการนาเสนอ 27
 28. 28. การดาเนินการ • พัฒนาด ้วยตนเอง • เลือกระบบจัดการสาเร็จรูป – บริการฟรี – จาหน่าย • ว่าจ ้างผลิต 28
 29. 29. Instructional design • การออกแบบการสอน • รูปแบบการสอนที่มีลาดับขั้นตอนและหลักการ • การวางแผนการสอนอย่างมีระบบระเบียบแบบ แผน • การจัดทาแผนการสอน • การพัฒนาเนื้อหาการสอน การประเมินผล • การวิเคราะห์เป้าหมาย การพัฒนาเพื่อ ตอบสนองความต ้องการด ้านการเรียน การ พัฒนาเนื้อหา การทบทวนและปรับปรุง และการประเมินผล 29
 30. 30. ISD =Instructional System Development Forecasting Planning ExecutingGathering Reporting Follow-up Analysis DevelopmentImplementation Evaluation Design 30
 31. 31. ขั้นการวิเคราะห์ • ศึกษา/สารวจ กลุ่มเป้าหมาย • ศึกษา/สารวจเนื้อหา • ศึกษา/สารวจความ พร ้อมด ้านเทคโนโลยี • ศึกษา/สารวจ เครื่องมือ • ศึกษาจาก แหล่งข ้อมูล • สอบถาม • สัมภาษณ์ 31
 32. 32. กลุ่มเป้าหมาย • ประเภท • ความรู้เดิม/ความรู้พื้นฐาน • รูปแบบวิ์ีการเรียนรู้ • เพศ/อายุ • ข ้อจากัดการเรียนรู้ 32
 33. 33. เนื้อหา • แหล่งข ้อมูล • ลักษณะการได ้มา • ความถูกต ้องของเนื้อหา • ลิขสิท์ิ์ • รูปแบบการนาเสนอ 33
 34. 34. การออกแบบ • กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ – อะไรคือสิ่งที่ผู้เรียนต ้องการ – อะไรคือสิ่งที่ต ้องการถ่ายทอด • ออกแบบโครงร่าง • ออกแบบเว็บ Artistic Technology Social Activities 34
 35. 35. เทคโนโลยี ผู้พัฒนา • ระบบคอมพิวเตอร์ • ระบบเครือข่าย • ระบบการผลิต ผู้เรียน • ระบบคอมพิวเตอร์ • ระบบเครือข่าย • ระบบการนาเสนอ 35
 36. 36. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ • ด ้านพุท์ิพิสัย (Cognitive) – ความรู้ – ความรู้ ความเข ้าใจ การนาไปใช ้การวิเคราะห์ การ สังเคราะห์ การประเมิน • ด ้านจิตพิสัย (Affective) – อารมย์ ความรู้สึก – การยอมรับ, ปฏิกิริยาตอบสนอง, การสร ้างค่านิยม, การรวบรวม, การปรับตัว • ด ้านทักษะพิสัย (Psychomotor) – การ เคลื่อนไหวทางร่างกาย 36
 37. 37. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 37
 38. 38. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ • ด ้านพุท์ิพิสัย (Cognitive) – ความรู้ – ผู้เรียนสามารถอ์ิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได ้ • ด ้านจิตพิสัย (Affective) – อารมณ์ ความรู้สึก – ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการใช ้คอมพิวเตอร์ในการทางาน • ด ้านทักษะพิสัย (Psychomotor) – การเคลื่อนไหว ทางร่างกาย – ผู้เรียนสามารถออกแบบนามบัตรได ้ภายใน 1 ชั่วโมง 38
 39. 39. วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ รวบยอดความคิด สร ้างความรู้ ตอบโต ้ เว็บไซต์นาเสนอความรู้ เว็บไซต์กิจกรรม/ทดสอบ/ประเมิน เว็บไซต์ Interactive & Communication 39
 40. 40. ออกแบบบทเรียน • ผู้เรียนมีโอกาสโต ้ตอบกับบทเรียนได ้ทันที • ตอบคาถามได ้โดยไม่ผิด หรือมีโอกาสแก ้ตัว – ผิดเป็นครู • แสดงผลการทดสอบทันที • บทเรียนย่อย • ผู้เรียนเป็น “พระเอก” 40
 41. 41. กิจกรรม • ขั้นนา – เร ้าผู้เรียน รู้หรือไม่รู้ • ขั้นสอน – เสนอความรู้ใหม่ • ขั้นสอบ – เป็นการสอบท ้ายเนื้อหากิจกรรม วัดว่าผู้เรียนบรรลุ วัตถุประสงค์หรือไม่ 41
 42. 42. ขั้นนา • สินค ้าออกสาคัญของไทย ได ้แก่ ข ้าว ยาง ปลา ไม ้สัก เพชรพลอย ศิลปกรรม • สินค ้าออกสาคัญของไทย 2 ชนิด ได ้แก่ – – ขั้นลอกเลียน 42
 43. 43. Design • ประชุมทีม – ผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร – ผู้เชี่ยวชาญด ้านเนื้อหา – ผู้เชี่ยวชาญด ้านเทคนิค – นักออกแบบกราฟิก – นักเรียน นิสิต นักศึกษา • พัฒนาแนวคิด – ท่องเว็บอื่นๆ – แหล่งข ้อมูลใหม่ๆ – กาหนดรูปแบบหลัก 43
 44. 44. Design • ร่างโครงสร ้าง (Storyboard) • วางแผนการนาทาง (Navigator) • พัฒนาต ้นแบบ – อ่านง่าย – ข ้อมูลกะทัดรัด – บ่งชี้เป้าหมายอย่างชัดเจน • ออกแบบกราฟิก/สื่อต่างๆ 44
 45. 45. ขั้นนา • รูปแบบการเขียนเศษส่วน 1/3 – เลข 1 เป็นเลขที่อยู่บนเส ้น เรียกว่า เศษ – เลข 3 เป็นเลขที่อยู่ใต ้เส ้น เรียกว่า ส่วน • ถ ้าเขียนเศษส่วนเป็น 5/7 – เลข เป็น เรียกว่า – เลข เป็น เรียกว่า 45
 46. 46. Develop • Setup Server • Setup LCMS • Content – Text – Graphics – Multimedia 46

×