CHÖÔNG 8
CHÖÙC NAÊNG KIEÅM
TRA
I. KHAÙI NIEÄM
II. NGUYEÂN TAÉC KIEÅM TRA
III. QUI TRÌNH KIEÅM TRA
IV. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅ...
I. KHAÙI NIEÄM
1. Khaùi nieäm
Chöùc naêng kieåm tra laø ño löôøng vaø
chaán chænh vieäc thöïc hieän nhaèm ñeå
ñaûm baûo c...
I. KHAÙI NIEÄM
2. Taùc duïng cuûa kieåm tra
 Baûo ñaûm keát quaû ñaït ñöôïc phuø hôïp
vôùi muïc tieâu cuûa toå chöùc
 Ba...
II. CAÙC NGUYEÂN TAÉC ÑEÅ
XAÂY DÖÏNG CÔ CHEÁ KIEÅM
TRA
•1. Cô cheá kieåm tra phaûi ñöôïc thieát keá
caên cöù treân keá hoa...
II. CAÙC NGUYEÂN TAÉC ÑEÅ
XAÂY DÖÏNG CÔ CHEÁ KIEÅM
TRA
•4. Vieäc kieåm tra phaûi khaùch quan
•5. Heä thoáng kieåm tra phaû...
III. QUAÙ TRÌNH KIEÅM TRAIII. QUAÙ TRÌNH KIEÅM TRA
CÔ BAÛNCÔ BAÛN
•Quaù trình kieåm tra cô baûn ñöôïc thaáy
ôû baát kyø nô...
III. QUAÙ TRÌNH KIEÅM TRAIII. QUAÙ TRÌNH KIEÅM TRA
CÔ BAÛNCÔ BAÛN
XAÂY DÖÏNG
TIEÂU CHUAÅN
KIEÅM TRA
XAÂY DÖÏNG
TIEÂU CHUAÅ...
IV. CAÙC HÌNH THÖÙCIV. CAÙC HÌNH THÖÙC
KIEÅM TRAKIEÅM TRA
•1. Kieåm tra döï phoøng
•Moät heä thoáng kieåm tra toát ñoái vô...
IV. CAÙC HÌNH THÖÙCIV. CAÙC HÌNH THÖÙC
KIEÅM TRAKIEÅM TRA
•2. Kieåm tra hieän haønh
•Loaïi naøy giuùp cho quaûn trò söûa c...
IV. CAÙC HÌNH THÖÙCIV. CAÙC HÌNH THÖÙC
KIEÅM TRAKIEÅM TRA
•4. Kieåm tra ñieåm troïng yeáu
•nhaø quaûn trò phaûi choïn nhöõ...
IV. CAÙC HÌNH THÖÙCIV. CAÙC HÌNH THÖÙC
KIEÅM TRAKIEÅM TRA
•Ñeå coù theå töïï mình tìm ra caùc ñieåm
troïng yeáu ñeå kieåm ...
IV. CAÙC HÌNH THÖÙCIV. CAÙC HÌNH THÖÙC
KIEÅM TRAKIEÅM TRA
• 4. Nhöõng ñieåm naøo laø ñieåm cho
nhaø quaûn lyù bieát ai laø...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

QTH - ot-07-ch8

86

Published on

QUẢN TRỊ HỌC

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
86
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of " QTH - ot-07-ch8"

 1. 1. CHÖÔNG 8 CHÖÙC NAÊNG KIEÅM TRA I. KHAÙI NIEÄM II. NGUYEÂN TAÉC KIEÅM TRA III. QUI TRÌNH KIEÅM TRA IV. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅM TRA
 2. 2. I. KHAÙI NIEÄM 1. Khaùi nieäm Chöùc naêng kieåm tra laø ño löôøng vaø chaán chænh vieäc thöïc hieän nhaèm ñeå ñaûm baûo caùc muïc tieâu vaø keá hoaïch vaïch ra ñaõ vaø ñang ñöôïc hoaøn thaønh. Nhö vaäy kieåm tra laø chöùc naêng cuûa moïi nhaø quaûn trò töø nhaø quaûn trò cao nhaát ñeán nhaø quaûn trò thaáp nhaát trong toå chöùc
 3. 3. I. KHAÙI NIEÄM 2. Taùc duïng cuûa kieåm tra  Baûo ñaûm keát quaû ñaït ñöôïc phuø hôïp vôùi muïc tieâu cuûa toå chöùc  Baûo ñaûm caùc nguoàn löïc cuûa toå chöùc ñöôïc söû duïng moät caùch höõu hieäu.  Laøm saùng toû vaø ñeà ra nhöõng keát quaû mong muoán chính xaùc hôn theo thöù töï quan troïng.  Phaùt hieän kòp thôøi nhöõng vaán ñeà vaø nhöõng ñôn vò boä phaän chòu traùch nhieäm ñeå söûa sai.  Laøm ñôn giaûn hoaù caùc vaán ñeà uyû quyeàn, chæ huy, quyeàn haønh vaø traùch nhieäm.
 4. 4. II. CAÙC NGUYEÂN TAÉC ÑEÅ XAÂY DÖÏNG CÔ CHEÁ KIEÅM TRA •1. Cô cheá kieåm tra phaûi ñöôïc thieát keá caên cöù treân keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, vaø caên cöù theo caáp baäc cuûa ñoái töôïng ñöôïc kieåm tra. •2. Coâng vieäc kieåm tra phaûi ñöôïc thieát keá theo ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa caù nhaø quaûn trò •3. Söï kieåm tra phaûi ñöôïc thöïc hieän taïi nhöõng ñieåm troïng yeáu
 5. 5. II. CAÙC NGUYEÂN TAÉC ÑEÅ XAÂY DÖÏNG CÔ CHEÁ KIEÅM TRA •4. Vieäc kieåm tra phaûi khaùch quan •5. Heä thoáng kieåm tra phaûi phuø hôïp vôùi baàu khoâng khí cuûa toå chöùc •6. Vieäc kieåm tra caàn phaûi tieát kieäm, vaø coâng vieäc kieåm tra phaûi töông xöùng vôùi chi phí cuûa noù •7. Vieäc kieåm tra phaûi ñöa ñeán haønh ñoäng
 6. 6. III. QUAÙ TRÌNH KIEÅM TRAIII. QUAÙ TRÌNH KIEÅM TRA CÔ BAÛNCÔ BAÛN •Quaù trình kieåm tra cô baûn ñöôïc thaáy ôû baát kyø nôi naøo, kieåm tra baát kyø caùi gì, cuõng bao goàm 3 böôùc : (1) xaây döïng caùc tieâu chuaån, (2) ño löôøng vieäc thöïc hieän nhieäm vuï theo caùc tieâu chuaån naøy vaø (3) ñieàu chænh söï khaùc bieät giöõa caùc tieâu chuaån vaø caùc keá hoaïch
 7. 7. III. QUAÙ TRÌNH KIEÅM TRAIII. QUAÙ TRÌNH KIEÅM TRA CÔ BAÛNCÔ BAÛN XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN KIEÅM TRA XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN KIEÅM TRA ÑO LÖÔØNG KEÁT QUAÛ THÖÏC TEÁ ÑO LÖÔØNG KEÁT QUAÛ THÖÏC TEÁ ÑIEÀU CHÆNH KHAÙC BIEÄT ÑIEÀU CHÆNH KHAÙC BIEÄT
 8. 8. IV. CAÙC HÌNH THÖÙCIV. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅM TRAKIEÅM TRA •1. Kieåm tra döï phoøng •Moät heä thoáng kieåm tra toát ñoái vôùi nhaø quaûn trò phaûi bao goàm vieäc kieåm tra mang tính chaát döï phoøng, töùc laø moät söï kieåm tra nhaèm tieân lieäu tröôùc vieäc sai soùt seõ xaûy ra tröø khi phaûi coù bieän phaùp ñeå ñieàu chænh ngay trong hieän taïi.
 9. 9. IV. CAÙC HÌNH THÖÙCIV. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅM TRAKIEÅM TRA •2. Kieåm tra hieän haønh •Loaïi naøy giuùp cho quaûn trò söûa chöõa kòp thôøi khoù khaên môùi phaùt sinh. Loaïi naøy thöïc hieän baèng caùch giaùm saùt tröïc tieáp. •3. Kieåm soaùt phaûn hoài •Ñaây laø loaïi kieåm soaùt thoâng duïng nhaát, xaûy ra sau hoaït ñoäng. Nhöng mang tính thuï ñoäng.
 10. 10. IV. CAÙC HÌNH THÖÙCIV. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅM TRAKIEÅM TRA •4. Kieåm tra ñieåm troïng yeáu •nhaø quaûn trò phaûi choïn nhöõng ñieåm quan taâm ñaëc bieät vaø chæ vôùi söï quan taâm ñeán caùc ñieåm aáy, nhaø quaûn trò seõ coù theå chaéc chaén ñöôïc raèng toaøn boä hoaït ñoäng cuûa cô sôû ñang dieãn tieán bình thöôøng theo döï truø
 11. 11. IV. CAÙC HÌNH THÖÙCIV. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅM TRAKIEÅM TRA •Ñeå coù theå töïï mình tìm ra caùc ñieåm troïng yeáu ñeå kieåm tra, nhaø quaûn trò neân töï hoûi mình caùc caâu hoûi sau ñaây : •1. Nhöõng ñieåm naøo laø ñieåm phaûn aùnh roõ nhaát muïc tieâu cuûa ñôn vò mình ? •2. Nhöõng ñieåm naøo laø ñieåm phaûn aùnh roõ nhaát tình traïng khoâng ñaït muïc tieâu ?
 12. 12. IV. CAÙC HÌNH THÖÙCIV. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅM TRAKIEÅM TRA • 4. Nhöõng ñieåm naøo laø ñieåm cho nhaø quaûn lyù bieát ai laø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà söï thaát baïi ? • 5. Tieâu chuaån kieåm tra naøo ít toán keùm nhaát ? • 6. Tieâu chuaån kieåm tra naøo coù theå thu thaäp thoâng tin caàn thieát maø khoâng phaûi toán keùm nhieàu quaù ?
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×