QTH - ot-07-ch5

85
-1

Published on

QUẢN TRỊ HỌC

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
85
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

QTH - ot-07-ch5

 1. 1. CHÖÔNG 5 CHÖÙC NAÊNG HOAÏCH ÑÒNH I. KHAÙI NIEÄM II. XAÂY DÖÏNG MUÏC TIEÂU III. QUI TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH
 2. 2. I. KHAÙI NIEÄM 1. Khaùi nieäm Hoaïch ñònh laø moät quaù trình ñaët muïc tieâu vaø xaùc ñònh bieän phaùp toát nhaát ñeå thöïc hieän nhöõng muïc tieâu ñoù Hoaïch ñònh cuûa quaûn trò vaïch roõ con ñöôøng ñeå ñi tôùi muïc tieâu ñaõ ñaët
 3. 3. I. KHAÙI NIEÄM 2. Taùc duïng cuûa hoaïch ñònh  Tö duy coù heä thoáng ñeå tieân lieäu caùc tình huoáng quaûn trò.  Hôïp taùc vaø phoái hôïp vôùi caùc quaûn trò vieân khaùc trong toå chöùc.  Saün saøng öùng phoù vaø ñoái phoù vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi.  Cô sôû xaây döïng caùc tieâu chuaån kieåm tra nhaèm laøm cho caùc hoaït ñoäng
 4. 4. I. KHAÙI NIEÄM •3. Caùc loaïi hoaïch ñònh •Hoaïch ñònh chieán löôïc : trong loaïi hoaïch ñònh naøy nhaø quaûn trò xaùc ñònh muïc tieâu daøi haïn ñeå phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh vaø caùc bieän phaùp lôùn coù tính cô baûn ñeå ñaït ñeán muïc tieâu treân cô sôû caùc nguoàn löïc hieän coù cuõng nhö nhöõng nguoàn löïc coù khaû naêng huy ñoäng. •Hoaïch ñònh taùc nghieäp : laø hoaïch ñònh nhöõng hoaït ñoäng cuï theå nhaèm trieån khai caùc muïc tieâu cuûa keá hoaïch chieán löôïc
 5. 5. cao giöõa thaáp Hoïac h ñònh chieán löôïc Hoïac h ñònh taùc nghieä p KEÁ HOAÏCH CHIEÁN LÖÔÏC KEÁ HOAÏCH CHIEÁN LÖÔÏC KEÁ HOAÏCH TAÙC NGHIEÄP KEÁ HOAÏCH TAÙC NGHIEÄP KEÁ HOAÏCH ÑÔN DUÏNG KEÁ HOAÏCH ÑÔN DUÏNG KEÁ HOAÏCH ÑA DUÏNG KEÁ HOAÏCH ÑA DUÏNG
 6. 6. II. XAÂY DÖÏNG MUÏC TIEÂU •1. Khaùi nieäm •Muïc tieâu laø nhöõng mong ñôïi maø nhaø quaûn trò muoán ñaït ñöôïc trong töông lai cho toå chöùc cuûa mình. •Muïc tieâu thöôøng laø nhöõng moác cuï theå, linh hoaït, phaùt trieån töøng böôùc höôùng ñeán muïc ñích laâu daøi cuûa toå chöùc.
 7. 7. II. XAÂY DÖÏNG MUÏC TIEÂU •2. Caùc yeâu caàu cuûa muïc tieâu Ñaûm baûo tính lieân tuïc vaø keá thöøa. Phaûi roõ raøng baèng caùc chæ tieâu ñònh löôïng laø chuû yeáu. Phaûi tieân tieán ñeå theå hieän ñöôïc söï phaán ñaáu cuûa caùc thaønh vieân. Xaùc ñònh roõ thôøi gian thöïc hieän. Coù caùc keát quaû cuï theå.
 8. 8. II. XAÂY DÖÏNG MUÏC TIEÂU • 3. Ñaët muïc tieâu theo loái truyeàn thoáng • Ñaëc tröng chuû yeáu cuûa loái ñaët muïc tieâu treân laø nhöõng muïc tieâu ñaõ ñöôïc ñaët töø treân ñænh roài chia thaønh nhöõng muïc tieâu nhoû hôn cho moãi caáp cuûa toå chöùc
 9. 9. II. XAÂY DÖÏNG MUÏC TIEÂU •4. Quaûn trò baèng muïc tieâu (MBO) •(Management By Objectives) •Ñaëc tính MBO laø moãi thaønh vieân trong toå chöùc töï nguyeän raøng buoäc vaø töï cam keát haønh ñoäng trong suoát quaù trình quaûn trò theo muïc tieâu, töø hoaïch ñònh ñeán kieåm tra.
 10. 10. II. XAÂY DÖÏNG MUÏC TIEÂU •Boán yeáu toá caên baûn cuûa MBO •(1) Söï cam keát cuûa quaûn trò vieân cao caáp (traùch nhieäm laõnh ñaïo) vôùi heä thoáng MBO. •(2) Söï hôïp taùc cuûa caùc thaønh vieân trong toå chöùc ñeå xaây döïng muïc tieâu chung. •(3) Söï töï nguyeän töï giaùc vôùi tinh thaàn töï quaûn cuûa hoï ñeå thi haønh keá hoaïch chung. •(4) Toå chöùc kieåm soaùt ñònh kyø
 11. 11. III. QUAÙ TRÌNH CÔ BAÛNIII. QUAÙ TRÌNH CÔ BAÛN CUÛA HOAÏCH ÑÒNHCUÛA HOAÏCH ÑÒNH 1. Quaù trình cô baûn cuûa hoaïch ñònh Böôùc 1 : Xaùc ñònh muïc tieâu Böôùc 2 : Xaùc ñònh tình theá hieän taïi Böôùc 3 : Xaùc ñònh caùc thuaän lôïi vaø khoù khaên Böôùc 4 : Xaây döïng keá hoaïch Böôùc 5 : Thöïc hieän keá hoaïch
 12. 12. III. QUAÙ TRÌNH CÔ BAÛNIII. QUAÙ TRÌNH CÔ BAÛN CUÛA HOAÏCH ÑÒNHCUÛA HOAÏCH ÑÒNH • 2. Hoaïch ñònh chieán löôïc • * Chieán löôïc OÅn ñònh • * Chieán löôïc Phaùt trieån • * Chieán löôïc Caét giaûm ñeå tieát kieäm • * Chieán löôïc Phoái hôïp
 13. 13. III. QUAÙ TRÌNH CÔ BAÛNIII. QUAÙ TRÌNH CÔ BAÛN CUÛA HOAÏCH ÑÒNHCUÛA HOAÏCH ÑÒNH • 3. Hoaïch ñònh taùc nghieäp Caùc keá hoaïch taùc nghieäp ñöôïc chia thaønh 2 loaïi : 1. Keá hoaïch ñôn duïng vaø keá hoaïch thöôøng tröïc. Nhaø quaûn trò laøm caùc keá hoaïch ñôn duïng ñeå hoaøn thaønh nhöõng muïc tieâu cuï theå vaø chaám döùt khi muïc tieâu ñaõ hoaøn thaønh. 2. Keá hoaïch thöôøng tröïc laø nhöõng caùch thöùc haønh ñoâïng ñaõ ñöôïc tieâu chuaån hoùa ñeå giaûi quyeát nhöõng tình
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×