QTH - ot-07-ch4

201 views
167 views

Published on

QUẢN TRỊ HỌC

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

QTH - ot-07-ch4

 1. 1. CHÖÔNG 4 QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ I. KHAÙI NIEÄM II. QUAÙ TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH III. CAÙC COÂNG CUÏ RA QUYEÁT ÑÒNH IV. NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ CUÛA QÑQT
 2. 2. I. KHAÙI NIEÄM 1.Khaùi nieäm Ra quyeát ñònh laø quaù trình nhaän dieän vaø xaùc ñònh vaán ñeà caàn giaûi quyeát, tìm kieám vaø choïn löïa caùc giaiû phaùp phuø hôïp ñeå thöïc thi nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toå chöùc 3 chuû ñieåm cuûa quaù trình quyeát ñònh Vaán ñeà Giaûi phaùp Thöïc hieän
 3. 3. I. KHAÙI NIEÄM Quyeát ñònh quaûn trò laø haønh vi saùng taïo cuaû nhaø quaûn trò nhaèm ñònh ra nhöõng ñöôøng loái vaø tính chaát hoaït ñoäng cuaû moät ñoái töôïng (toå chöùc) nhaèm giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà naûy sinh vaø ñaõ chín muoài, treân cô sôû phaân tích caùc qui luaät khaùch quan ñang vaän ñoäng, chi phoái ñoái töôïng vaø treân khaû naêng thöïc hieän cuaû ñoái töôïng (toå chöùc)
 4. 4. 1. Tính khoa hoïc & ngheä thuaät 2. Gaén lieàn vôùi quaù trình thoâng tin 3. Aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû cuûa toå chöùc
 5. 5. I. KHAÙI NIEÄM • 2 . Phaân loaïi • 2.1 Theo tính chaát cuûa vaán ñeà ra quyeát ñònh  Quyeát ñònh chieán löôïc  Quyeát ñònh chieán thuaät  Quyeát ñònh taùc nghieäp • 2.2 Theo thôøi gian thöïc hieän  Quyeát ñònh daøi haïn  Quyeát ñònh trung haïn  Quyeát ñònh ngaén haïn
 6. 6. I. KHAÙI NIEÄM • 2.3 Theo phaïm vi thöïc hieän  Quyeát ñònh toaøn cuïc  Quyeát ñònh boä phaän • 2.4 Theo chöùc naêng quaûn trò  Quyeát ñònh keá hoaïch  Quyeát ñònh veà toå chöùc  Quyeát ñònh ñieàu haønh  Quyeát ñònh veà kieåm tra • 2.5 Theo phöông thöùc soaïn thaûo  Caùc quyeát ñònh ñöôïc laäp trình tröôùc  Caùc quyeát ñònh khoâng laäp trình
 7. 7. I. KHAÙI NIEÄM •3. Caùc caáp laøm quyeát ñònh Taát caû caùc caáp quaûn trò ñeàu phaûi laøm quyeát ñònh. Phaïm vi, noäi dung, taàm aûnh höôûng laø khaùc nhau Moãi nhaø quaûn trò ñeàu coù nhöõng vaán ñeà phaûi quyeát ñònh trong phaïm vi quyeàn löïc cuûa mình
 8. 8. I. KHAÙI NIEÄM 4. Chöùc naêng vaø yeâu caàu cuaû quyeát ñònh quaûn trò 4.1 Caùc chöùc naêng cuaû quyeát ñònh quaûn trò 1. Chöùc naêng Ñònh höôùng 2. Chöùc naêng Baûo ñaûm 3. Chöùc naêng Phoái hôïp 4. Chöùc naêng Baét buoäc
 9. 9. I. KHAÙI NIEÄM • 4.2 Caùc yeâu caàu cô baûn cuaû quyeát ñònh quaûn trò 1. Caên cöù khoa hoïc 2. Tính thoáng nhaát 3. Tính thaåm quyeàn 4. Phaûi coù ñoái töôïng cuï theå 5. Tính thôøi gian 6. Tính hình thöùc
 10. 10. II. QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH • 1. Moâi tröôøng laøm quyeát ñònh Moâi tröôøng chaéc chaén (Oån ñònh) TÖ DUY SO SAÙNH Moâi tröôøng khoâng chaéc chaén TÖ DUY XAÙC SUAÁT + KINH NGHIEÄM Moâi tröôøng raát mô hoà (Moâi tröôøng ruûi ro) TÖ DUY MAÏO HIEÅM + LINH CAÛM
 11. 11. • 2. Caùc böôùc ra quyeát ñònh quaûn trò Nhaän ra vaø xaùc ñònh tình huoáng Nhaän ra vaø xaùc ñònh tình huoáng Xaây döïng tieâu chuaån ñaùnh giaù Xaây döïng tieâu chuaån ñaùnh giaù Tìm kieám caùc phöông aùnTìm kieám caùc phöông aùn Ñaùnh giaù caùc phöông aùn Ñaùnh giaù caùc phöông aùn Choïn phöông aùn toái öuChoïn phöông aùn toái öu Quyeát ñònh & thöïc hieänQuyeát ñònh & thöïc hieän
 12. 12. II. QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH •3. Caùc hình thöùc quyeát ñònh •3.1. Quyeát ñònh caù nhaân •3.2. Quyeát ñònh coù tham vaán •3.3. Quyeát ñònh taäp theå.
 13. 13. Caùc phong caùch ra quyeát ñònh Noäi dung Nhaø quaûn trò ñoäc laäp ra quyeát ñònh. Moâ hình 1 Moâ hình 2 Moâ hình 3 Moâ hình 4 Nhaø quaûn trò ñeà nghò caáp döôùi cung caáp caùc thoâng tin, sau ñoù ñoäc laäp ñöa ra quyeát ñònh. Nhaø quaûn trò trao ñoåi rieâng leû vôùi caáp döôùi c lieân quan ñeå laéng nghe yù kieán & ñeà nghò cuûa sau ñoù ra quyeát ñònh Nhaø quaûn trò trao ñoåi vôùi caáp döôùi ñeå laáy yù k & ñeà nghò chung cuûa hoï, sau ñoù ra quyeát ñònh Moâ hình 5 Nhaø quaûn trò baøn baïc vôùi taäp theå, laáy yù kieán quyeát ñònh döïa treân yù kieán ña soá

×