NTLD - Tâm lý quản lý

333 views
301 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NTLD - Tâm lý quản lý

 1. 1. PHAÀN I: •TAÂM LYÙ QUAÛN LYÙ
 2. 2. NOÄI DUNG • I. Taïi sao caùc nhaø quaûn lyù vaø laõnh ñaïo caàn coù kieán thöùc taâm lyù veà con ngöôøi ? • II. Nghieân cöùu caùc thuoäc tính taâm lyù caù nhaân. • III. Nghieân cöùu moät soá ñaëc ñieåm taâm lyù taäp theå.
 3. 3. I. TAÏI SAO ? • 3 LYÙ DO CÔ BAÛN: 1. Xuaát phaùt töø ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng quaûn lyù – CON NGÖÔØI. 2. Xuaát phaùt töø yeâu caàu cuûa vieäc thöïc hieän muïc tieâu quaûn lyù. 3. Xuaát phaùt töø ñaëc ñieåm cuûa thöïc tieãn hieän nay
 4. 4. II.CAÙC THUOÄC TÍNH TAÂM LYÙ CAÙ NHAÂN • II.1.TÍNH KHÍ • II.2. TÍNH CAÙCH • II.3. NAÊNG LÖÏC CAÙ NHAÂN
 5. 5. II.1. TÍNH KHÍ CUÛA CON NGÖÔØI • KHAÙI NIEÄM: Tính khí cuûa con ngöôøi thöôøng ñöôïc hieåu laø moät thuoäc tính taâm lyù caù nhaân phaûn aùnh cöôøng ñoä vaø toác ñoä dieãn bieán caùc hieän töôïng taâm lyù trong con ngöôøi ñoù tröôùc moät söï vieäc, hieän töôïng nhaát ñònh vaø ñöôïc theå hieän qua caùc haønh vi öùng xöû haøng ngaøy cuûa hoï
 6. 6. • MOÄT SOÁ CAÙCH NHÌN NHAÄN QUA KHUOÂN MAËT(chæ tham khaûo khoâng neân tuyeät ñoái) • Maët troøn : Nhieät tình, nhaïy caûm,vui veû, deã xuùc ñoäng, thieáu cöông quyeát, deã bò aûnh höôûng vaø chieàu theo yù ngöôøi khaùc. Gaëp khaùch haøng loaïi naøy, ngöôøi baùn phaûi khai thaùc tính roäng raõi, noâng noåi, thieáu suy nghó tröôùc khi quyeát ñònh.
 7. 7. • Maët hình luïc laêng (nhieàu goùc caïnh) : khoâng thích vaø khoâng bò ngöôøi khaùc kích ñoäng. Laøm vieäc theo ngaãu höùng, hôi nhaùt, taän taâm vôùi coâng vieäc, deã thay loøng ñoåi daï. Gaëp khaùch haøng loaïi naøy, ngöôøi baùn phaûi khoâng
 8. 8. Gaëp khaùch haøng loaïi naøy, ngöôøi baùn phaûi gôïi leân nhöõng yù töôûng saûn phaåm,tính haøi höôùc cuûa ngöôøi baùn •Maët chöõ nhaät : •thô moäng, giaøu trí töôûng töôïng, nhaïy caûm nhöng ích kyû vaø hay lo laéng.
 9. 9. NHÖÕNG NHAÄN XEÙT LÖU YÙ:  Vôùi caùch hieåu treân, coù theå noùi, tính khí cuûa con ngöôøi chuû yeáu bò aûnh höôûng bôûi heä thaàn kinh cuûa con ngöôøi vaø mang tính baåm sinh.  Caên cöù vaøo caùc tính chaát hoaït ñoäng heä thaàn kinh, coù theå coù 4 loaïi tính khí cô baûn.
 10. 10. Chaäm(khoâng linh hoaït) Khoâng caân baèngYeáuÖu tö Nhanh(Linh hoaït) Khoâng caân baèngMaïnhSoâi noåi Chaäm(khoâng linh hoaït) Caân baèngMaïnhÑieàm tónh Nhanh(Linh hoaït) Caân baèngMaïnhLinh hoaït Toác ñoä chuyeån ñoåi 2 quaù trình cuûa heä thaàn kinh Traïng thaùi cuûa heä thaàn kinh Cöôøng ñoä hoaït ñoäng cuûa heä thaàn kinh Tính chaát thaàn kinh TÍNHKHI Coù theå phaân thaønh 4 loaïi tính khí cô baûn cuûa con ngöôøi nhö sau :
 11. 11. CAÙC NHAØ QUAÛN LYÙ CAÀN LÖU YÙ CAÙC ÑIEÅM SAU: 1/ Moãi tính khí ñeàu coù nhöõng öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm. Vì vaäy, treân thöïc teá coù coâng vieäc phuø hôïp vôùi tính khí naøy nhöng khoâng phuø hôïp vôùi tính khí kia. Khi giao nhieäm vuï ñoøi hoûi phaûi phuû hôïp vôùi tính khí ngöôøi thöïc hieän.
 12. 12. Khoâng thích hôïp : Nhaân söï, maïo hieåm, ñoøi hoûi söï saùng taïo. Thích hôïp : Kieân trì, nhaãn naïi, oån ñònh, coù sö chæ ñaïo cuï theå Coâng vieäc •Taùc phong ruït reø, töï ti • Ngaïi giao tieáp • Khoù thích nghi, thuï ñoäng •Coù traùch nhieäm trong coâng vieäc • Quan heä nheï nhaøng • Kieân trì vaø nhaãn naïi 4. Öu tö Khoâng thích hôïp : Coâng taùc nhaân söï, ñoái ngoaïiThích hôïp : chæ phuø hôïp thöû thaùch trong giai ñoaïn ñaàu Coâng vieäc •Haáp taáp, voäi vaøng • Noùng naûy, deã caùu •Deã bò kích ñoäng, hay thay ñoåi. •Taùc phong maïnh daïn • Quan heä trung thöïc, thaúng thaén • Nhieät tình, soâi noåi, taùo baïo 3. Soâi noåi Khoâng thích hôïp : coâng vieäc thay ñoåi, ñoøi hoûi saùng taïo. Thích hôïp : Coâng taùc toå chöùc, nhaân söï, coâng vieäc lieân quan ñeán cheá ñoä, cs. Coâng vieäc •Ít saùng kieán • Nhaän thöùc chaäm, baûo thuû. • Khaû naêng thích nghi moâi tröôøng keùm •Taùc phong : khoan thai, ít bò kích ñoäng. • Laøm vieäc theo nguyeân taéc* • Nhaän thöùc vaán ñeà saâu saéc 2 Ñieàm tónh Khoâng thích hôïp : Coâng vieäc ñôn ñieäu, ñoøi hoûi tính kieân trì. Thích hôïp : Coâng vieäc ñoåi môùi, hoaït ñoäng soâi noåi, linh hoaït Coâng vieäc Tình caõm thay ñoåi nhanh choùng. Nhaän thöùc vaán ñeà khoâng saâu • Taùc phong : Töï tin, hoaït baùt, vui veû. •Quan heä : Roäng raõi, deã tieáp xuùc, deã thích nghi vôùi moâi tröôøng. • Naêng ñoäng nhieàu saùng kieán 1. Linh hoaït Nhöôïc ñieåmÖu ñieåmTính khí b. Caùc öu khuyeát ñieåm cuûa caùc loaïi tính khí
 13. 13. • 2/ Tính khí gioáng nhau seõ ñaåy nhau vaø tính khí khaùc nhau seõ huùt nhau. • 3/ Tröôùc moät tình huoáng hay moät söï vieäc, tính khí khaùc nhau seõ coù caùch xöû söï khoâng gioáng nhau. • 4/ Haønh vi cuûa con ngöôøi bò chi phoái bôûi nhieàu yeáu toá khaùc nhau, nhö: Tính khí. Tuoåi taùc, Kinh nghieäm soáng,…
 14. 14. • BAØI TAÄP • • XAÙC ÑÒNH TÍNH KHÍ CUÛA CON NGÖÔØI
 15. 15. ÑAÙP AÙN • a/ Cho moãi caâu 1 ñieåm, neáu nhöõng caâu sau traû lôøi laø coù (+):1,3,8,10, 13,17,22,25,27,39,44, 46, 49,53, 56. • Vaø cho moãi caâu 1 ñieåm, neáu nhöõng caâu sau ñaây traû lôøi laø khoâng (-):
 16. 16. • b/ cho moãi caâu 1 ñieåm, neáu nhöõng caâu sau ñaây traû lôøi laø coù (+): 2,4,7,9,11,14,16,19,21,23,26,28 ,31,33,35,38,40,43,45,47,50,52, 55,57. • c/ Cho moãi caâu 1 ñieåm, neáu nhöõng caâu sau ñaây traû lôøi laø coù(+):6,24,36. • Vaø cho moãi caâu 1 ñieåm, neáu nhöõng caâu sau ñaây traû lôøi laø khoâng (-):
 17. 17. Ngöôøi noäi höôùng •Ñaëc ñieåm  Thích coâ ñoäc, khoâng thích xaõ giao.  Ít noùi  Trong loøng coù chöùa chaát ñieàu gì khoù maø loä ra ngoaøi.  Coù thaùi ñoä beàn bæ, caån thaän trong khi laøm vieäc  Thöôøng cho raèng mình khoâng baèng ngöôøi khaùc.  Laøm ngöôøi khaùc khoù hieåu noåi mình, khoù hoøa hôïp vôùi mình.  Thích aûo töôûng.
 18. 18. • ÖÙNG DUÏNG  Neân giao cho hoï nhöõng coâng taùc noäi vuï.  Neân phaùt huy thaùi ñoä tính beàn bæ cuûa hoï baèng caùch giao cho hoï giöõ soá saùch chi thu.  Lôïi duïng khuynh höôùng aûo töôûng ôû hoï baèng caùch giao cho hoï nhöõng coâng taùc caàn myõ thuaät, tæ mæ (nhö laäp thoáng keâ, veõ ñoà hình).  Lôïi duïng tính caån thaän cuûa hoï baèng caùch giao cho hoï caùc coâng taùc veà kieåm soaùt, thanh tra, baùc só, ñieâu khaéc.  Nhöõng ngöôøi naøy coù theå laøm vieäc coù hieäu suaát cao nhöng vì thieáu tinh thaàn hôïp taùc neân deã ñöa tôùi nhöõng raéc roái trong khi giao thieäp. Vì theá khoâng neân giao cho
 19. 19. Ngöôøi ngoaïi höôùng •Ñaëc ñieåm  Gioûi xaõ giao, thích saên soùc ngöôøi khaùc.  Laøm vieäc nhanh nheïn, deã thích nghi.  AÊn noùi chaân thaønh.  Hoaït baùt, hieáu ñoäng.  Tính tình oân hoøa,Laøm sai nhaän loãi ngay.  Khoâng giaûo quyeät.  Laøm vieäc bieán hoùa khoâng caâu neä.
 20. 20. ÖÙNG DUÏNG  Khai thaùc khía caïnh xaõ giao cuûa hoï baèng caùch giao cho hoï coâng vieäc “ngoaïi vuï” hay “ñoái ngoaïi”.  Hoï coù khuynh höôùng hieáu ñoäng, laïi linh ñoäng trong coâng taùc neân coù theå giao cho hoï vieäc quaûng caùo, tuyeân truyeàn vaø ñeå hoï tham gia laäp keá hoaïch haønh ñoäng.  Nhöõng con ngöôøi naøy thöôøng trung tröïc vaø naêng noå neân coù theå giao cho chöùc bí thö.  Hoï ñöôïc loøng ngöôøi vaø xoâng xaùo neân coù theå coù vai troø laõnh ñaïo. Moät soá maët haïn cheá cuûa hoï:  Khoâng beàn bæ, khoâng giao xaây döïng coâng trình môùi  Hôi phoùng tuùng khoâng giao quaûn lyù thu chi
 21. 21. Ngöôøi boäc phaùt: • Ñaëc ñieåm  Laøm vieäc caån thaän, quy cuû.  Thích ñeïp.  Coù loøng thích leõ phaûi, nghóa lyù roõ raøng.  Luùc thöôøng leã ñoä hoaøn toaøn nhöng coù luùc noåi traän loâi ñình.  Raát tieát kieäm  Raát baûo thuû  Khaù kieân nhaãn  AÙo quaàn saïch seõ, chænh teà.  Haønh ñoäng coù phaàn chaäm chaïp.  Khoâng thích baùn ñoà cho ngöôøi khaùc.
 22. 22. • ÖÙNG DUÏNG  Khai thaùc öu ñieåm thích nhöõng gì thieát thöïc (thöïc teá) tieát kieäm ôû lôùp ngöôøi naøy ñeå giao cho hoï coâng taùc quaûn lyù.  Hoï thöôøng laø nhöõng ngöôøi ngaên naép, chænh teà neân coù theå giao cho nhöõng chöùc vuï kho, baõi…  Hoï laø nhöõng ngöôøi kieân nhaãn ñeå ñaûm ñöông xaây döïng moät coâng trình môùi.  Coù theå giao cho hoï nhöõng chöùc vuï ñoøi hoûi leã nghi quy taéc (baûo veä, giaùm thò).  Hoï cuõng coù theå laøm troøn
 23. 23. II.2. TÍNH CAÙCH CUÛA CON NGÖÔØI • KHAÙI NIEÄM: • Tính caùch cuûa con ngöôøi ñöôïc hieåu laø moät thuoäc tính taâm lyù caùc nhaân phaûn aùnh nhaän thöùc cuûa con ngöôøi veà theá giôùi xung quanh vaø ñöôïc theå hieän qua haønh vi haøng ngaøy cuûa hoï.
 24. 24. CAÙC NHAÄN XEÙT CAÀN LÖU YÙ: • 1/ Tính caùch con ngöôøi khoâng mang tính baåm sinh. • 2/ Tính caùch laø boä maët ñaïo ñöùc cuûa moãi ngöôøi trong xaõ hoäi. • 3/ Treân thöïc teá coù nhieàu tính caùch khaùc nhau. Nhöng löu yù coù : TÍNH CAÙCH TOÁT VAØ TÍNH CAÙCH XAÁU.
 25. 25. 4 NHOÙM TÍNH CAÙCH CÔ BAÛN VAØ 4 MAÃU NGÖÔØI ÑAËC TRÖNG Tình caûm X aõ ho äi Suy ngh ó Ñie àu haø nh Giaùn tieáp Tröïc tieáp Kín ñaùo Côûi môû
 26. 26. 4 NHOÙM TÍNH CAÙCH CÔ BAÛN : Nhoùm tính caùch suynghó; Nhoùm tính caùch thieân veà tình caûm; Nhoùm tính caùch ñieàu haønh; Nhoù m tính caùch xaõ hoäi.
 27. 27. NHOÙM NGÖÔØI TÍNH CAÙCH QUY CUÕ SUY NGHÓ (THINKER):
 28. 28.  Ñoù laø nhöõng ngöôøi thích tuaân theo traät töï, logic.  Hoï seõ thaáy khoù khaên khi lieân töôûng tôùi nhöõng yù kieán khoâng coù cô sôû vöõng chaéc, vaø nghi ngôø nhöõng ngöôøi hay haønh ñoäng theo caûm tính hoaëc baèng tröïc giaùc.  Tính tæ mæ, saép xeáp ngaên naép thaän troïng, tröôùc khi quyeát ñònh thöôøng phaûi nghieân cöùu nhieàu.  Khaû naêng laéng nghe toát, raát kieân nhaãn.  Ñöa ra quyeát ñònh chaäm, löôõng löï, ñoâi luùc caån troïng quaù ñaùng.
 29. 29.  Daïng ngöôøi naøy thieân veà quy taéc, quy cuõ.  Hoï laøm vieäc coù phöông phaùp.  Khuoân pheùp.  Daïng ngöôøi naøy caõm thaáy raát yeân taâm trong moät moâi tröôøng coù treân coù döôùi raïch roøi.  Töø ngöõ con soá söï chi li laø sôû tröôøng cuûa hoï.  Hoï trung thaønh nhöng baûo thuû.
 30. 30. NHOÙM NGÖÔØI TÍNH CAÙCH ÑIEÀU HAØNH (DIRECTOR)
 31. 31.  Raát coù ñònh höôùng vaø noùng loøng taïo ra söï tieán trieån trong coâng vieäc.  Nhanh choùng xaùc ñònh vieäc caàn phaûi laøm sau khi laéng nghe nhöõng yù kieán ñöôïc ñöa ra.  Ngöôøi nghieân veà haønh ñoäng hôn laø ñi vaøo chi tieát, trong thaûo luaän thöôøng noùi ngaén goïn.  Khoâng caàn bieát toån thöông ñeán ai, chæ bieát vieäc phaûi hoaøn thaønh.  Khoâng ñöôïc kieân nhaãn, laøm vieäc nhanh
 32. 32.  Daïng ngöôøi naøy thích ñieàu khieån ngöôøi khaùc.  Hoï laø ngöôøi coù ñaàu oùc toå chöùc.  Hoï thích ñi ñaây ñi ñoù, thích gaëp nhöõng ngöôøi coù theá löïc.  Hoï khao khaùt quyeàn löïc, söï giaøu coù, ñòa vò xaõ hoäi.  Hoï naêng ñoäng, quyeát ñoaùn, nhieät tình nhöng hoï cuõng laø ngöôøi cô hoäi, nhieàu tham voïng.  Ngöôøi naøy khoâng chòu ñöôïc söï tæ mæ chi li, ñoøi hoûi ñoäng naõo trong moät thôøi gian daøi thì hoï thöôøng deã buoâng tay.
 33. 33. NHOÙM NGÖÔØI TÍNH CAÙCH THIEÂN VEÀ TÌNH CAÛM (FEELER)
 34. 34.  Tính nhaõ nhaën vaø thaønh thaät  Thöôøng quan taâm, coi troïng tôùi nhöõng vaán ñeà veà “ñaïo ñöùc”, tình caûm, quan heä ngöôøi vôùi ngöôøi.  Ñoâi khi hoï taäp trung quaù nhieàu vaøo nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán con ngöôøi vaø moâi tröôøng xung quanh hôn laø söï vieäc.  Luoân coù ñuû thôøi gian
 35. 35.  Nhöõng ngöôøi naøy luoân luoân coi troïng caùi ñeïp, phaåm chaát myõ thuaät.  Hoï deã xuùc ñoäng vaø hay mô moäng.  Hoï chæ coù theå laøm vieäc moät mình hoaëc moät nhoùm nhoû.  Hoï khoâng thích cô cheá phöùc taïp raøng buoäc.  Hoï soáng nhieàu vaøo noäi taâm, nhuùt nhaùt, ít noùi.  Hoï khoâng thích laøm vieäc baøn giaáy, thöông maïi.
 36. 36. NHOÙM NGÖÔØI TÍNH CAÙCH XAÕ HOÄI (SOCIALIZER)
 37. 37.  Thích noùi, thích ñuøa, deã laøm quen, ñuøa giôõn.  Coù tính saùng taïo, thích giaûi quyeát caùc vaán ñeà baèng caùch ñöa ra caùc giaûi phaùp môùi, tuy nhieân deã boû cuoäc, thieáu kieân nhaãn.  Ñoâi khi lyù tuôûng hoùa moät caùch quaù ñaùng, hay “ñi treân maây”, thænh thoaûng phaûi bieát keùo hoï veà vôùi thöïc teá.  Laéng nghe nhöõng ngöôøi naøy, neáu baïn khoâng phaûi laø ngöôøi bieát laéng nghe thì raát
 38. 38.  Daïng ngöôøi naøy thích giao thieäp roäng, giuùp ñôõ ngöôøi khaùc.  Hoï coù taâm hoàn vò tha, hoï quan taâm ñeán caùc vaán ñeà xaõ hoäi, taâm lyù ñaïo ñöùc.  Hoï thích tranh caõi caùc ñeà taøi trieát hoïc : Thieän vaø aùc, cöùu caùnh cuoäc ñôøi, chaát löôïng cuoäc soáng.  Daïng ngöôøi naøy raát deã gaàn guûi vaø hôïp taùc.  Hoï coù ñaàu oùc daân chuû, coù taøi huøng bieän, gioûi thuyeát phuïc ngöôøi khaùc.  Ñaây laø loaïi ngöôøi thaân thieän, toát buïng, roäng löôïng, chòu traùch nhieäm, nhieät
 39. 39. CAÙC NHAØ QUAÛN LYÙ CAÀN LÖU YÙ: • 1/ Con ngöôøi laø söï pha taïp cuûa 2 loaïi tính caùch toát vaø tính caùch xaáu. • 2/ Tröôùc 1 tình huoáng tính caùch khaùc nhau seõ coù caùch öùng xöû khoâng gioáng nhau. • 3/ Tính caùch con ngöôøi coù theå thay ñoåi theo thôøi gian . • 4/ Ñaùnh giaù tính caùch con ngöôøi phaûi thaän troïng vaø xem xeùt treân caû 2 maët: Noäi dung vaø hình thöùc cuûa tính caùch.
 40. 40. SAU ÑAÂY LAØ VAÄN DUÏNG TÍNH CAÙCH QUA CAÙC DAÏNG KHAÙCH HAØNG THÖÔØNG GAËP
 41. 41. 1.Daïng khaùch haøng “KHOÂNG KIEÂN ÑÒNH” Ñaëc ñieåm Thaùi ñoä  Hay nghi ngôø Trì hoaõn quyeát ñònh  Thieáu töï tin Höùa heïn  Do döï Tìm kieám thoâng tin  Maéc côõ Tìm kieám söï ñaûm baûo Chuùng ta neân laøm gì ?  Haõy Kieân nhaãn  Ñöa ra nhieàu lôøi ñaûm baûo  Ñöa ra nhieàu lôïi ích cho hoï neáu nhö quyeát ñònh ngay baây giôø  Cho bieát caùc baát lôïi neáu trì hoaõn
 42. 42. Ñaëc ñieåm Thaùi ñoä  Hung Haêng Töø choái NVBH  Deã noåi noøng Töø choái saûn phaåm  Boác ñoàng Phaøn naøn leân caáp GÑ  Töï phuï Haêm doïa  Deã töï aùi 2.Daïng khaùch haøng “ THÍCH CHÆ TRÍCH” Chuùng ta neân laøm gì?  Haõy bình tónh & laéng nghe moät caùch tích cöïc  Ñöøng phaûn öùng  Ñöøng xem vaán ñeà mang tính caù nhaân  Cöôøi vaø töôi tænh
 43. 43. 3.Daïng khaùch haøng “CAÙI GÌ CUÕNG BIEÁT”  Ñaëc ñieåm Thaùi ñộ  Töï tin Xem thöôøng ngöôøi baùn haøng  Bieát moïi thöù Hay noùi veà kieán thöùc cuûa anh ta  Hay khoaùc laùc Muoán daïy baïn caùch laøm vieäc  Hay chaâm bieám Coù phaûn öùng khoâng phuø hôïp  Böôùng bænh Chuùng ta neân laøm gì ?  Chieàu theo söï hieåu bieát cuûa hoï taâng boác hoï  Nhìn nhaän lôøi pheâ bình anh ta ñeå duy trì cuoäc baùn haøng  Khoâng neân thöû thaùch hoï  Ñöøng traû ñuõa  Giöõ veû bình tónh
 44. 44. b.Moâi tröôøng hình thaønh tính caùch Neàn vaên hoùa con ngöôøi lôùn leânNeàn vaên hoùa con ngöôøi lôùn leân Moâi tröôøng soáng con ngöôøiMoâi tröôøng soáng con ngöôøi ïCaùch thöùc giaùo duïc cuûa giaïCaùch thöùc giaùo duïc cuûa gia ñình ñìnhñình ñình
 45. 45. HÖÔÙNG DAÃN BAØI TAÄP VEÀ TÍNH CAÙCH Caùc baïn seõ so saùnh giöõa caâu A vôùi B vaø cho ñieåm nhö sau: • Neáu ñoàng yù hoaøn toaøn vôùi caâu A Baïn seõ cho A : 2 ñieåm vaø B : 0 ñieåm. • Neáu ñoàng yù hoaøn toaøn vôùi caâu B, Baïn seõ cho: B : 2 ñieåm vaø A : 0 ñieåm. • Neáu Baïn thaáy A vaø B töôn g ñöông
 46. 46. TOÅNG KEÁT • Coäng ñieåm cuûa caùc sau: 6, 9 vaø 1 • Coäng ñieåm caùc caâu sau: 2, 7 vaø 1 • Coäng ñieåm caùc caâu sau: 1, 3 vaø 8 • Coäng ñieåm caùc caâu sau: 4, 5 vaø 1
 47. 47. •II.3. Naêng löïc •Naêng löïc caù nhaân, xeùt döôùi giaùc ñoä taâm lyù, ñöôïc hieåu laø nhöõng nhoùm phaåm chaát, taâm lyù nhaát ñònh maø nhôø noù ngöôøi ta coù theå thöïc hieän hay hoaït ñoäng thaønh coâng trong moät lónh vöïc nhaát ñònh.
 48. 48. NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN LÖU YÙ VEÀ NAÊNG KHIEÁU • 1/ Ai cuõng coù naêng khieáu nhaát ñònh. • 2/ Khoâng ai coù theå thaønh coâng treân moïi lónh vöïc. • 3/ Naêng khieáu cuûa con ngöôøi treân thöïc teá ñöôïc chia thaønh nhieàu möùc. • 4/ “ Trình ñoä”, ‘Kinh nghieäm” vaø “naêng khieáu” laø 3 phaïm truø khaùc nhau. • 5/ Ñaùnh giaù naêng khieáu phaûi döïa vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau.
 49. 49. Nhöõng löu yù khi ñaùnh giaù naêng löïc. 1.Naêng löïc chæ phuø hôïp vôùi moät lónh vöïc nhaát ñònh. 2.Naêng löïc coù nhieàu möùc ñoä khaùc nhau : NAÊNG KHIEÁU ; TAØI NAÊNG ; THÒEÂN TAØI •Möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc. •Tính ñoäc laäp cuûa ngöôøi thöïc hieän coâng vieäc. •Ñieàu kieän thöïc hieäc coâng 3. Khi ñaùnh giaù naêng löïc khoâng neân döïa vaøo keát quaû cuoái cuøng maù
 50. 50. • BAØI TAÄP ÑAÙNH GIAÙ • NAÊNG KHIEÁU CAÙ NHAÂN
 51. 51. HÖÔÙNG DAÃN TRAÛ LÔØI VEÀ NAÊNG KHIEÁU • Nhoùm 1 : 3, 6, 16, 17, 20, 21, 29. • Nhoùm 2 : 8, 9. 10, 19. 27. 31, 34. • Nhoùm 3 : 4, 5, 14, 18, 19, 22, 30. • Nhoùm 4 : 1, 2, 14, 15, 17, 26, 33. • Nhoùm 5 : 11, 12, 23, 24, 28, 32, 35. • Nhoùm 6 : 1, 7, 13, 15, 25, 26, 33.
 52. 52. III.MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ TAÂM LYÙ TAÄP THEÅ • 1/ Moái lieân heä giöõa quan heä chính thöùc vaø quan heä khoâng chính thöùc trong moät taäp theå. • 2/ Caùc phöông phaùp taùc ñoäng ñeán taâm lyù taäp theå vaø caù
 53. 53. III.1. Moái quan heä giöõa quan heä chính thöùc vaø khoâng chính thöùc trong moät taäp theå. Quan heä chính thöùc laø nhöõng moái quan heä thieát laäp töø caùc yeâu caàu coâng vieäc cuûa moät toå chöùc vaø ñöôïc theå hieän trong caùc vaên baûn, quy cheá, Quan heä khoâng chính thöùc laø nhöõng moái quan heä ñöôïc thieát laäp moät caùch ngaãu nhieân, boät phaùt giöõa caùc caù nhaân trong taäp theå do nhöõng lyù do mang tính chaát hoaøn toaøn caù nhaân, nhö : Truøng hôïp sôû thích, tính khí, quan ñieåm…
 54. 54. Nhaø baùc hoïc MARINO – Ngöôøi YÙ ñaõ thöïc hieän ñieàu tra trong moái quan heä giöõa caùc caù nhaân trong moät taäp theå döïa treân caâu traû lôøi cuûa hai caâu hoûi döôùi ñaây : •Trong taäp theå naøy baïn thích laøm vieäc vôùi ai ? Vaø khoâng thích laøm vieäc vôùi ai ? •Tröôøng hôïp thích ñaùnh daáu + khoâng thích ñaùnh daáu –
 55. 55. Caùc phieáu ñeàu mang daáu -5.Bò coâ laäp Caùc phieáu coù ∑ - > ∑ +4.Bò xa laùnh Caùc phieáu coù ∑ + = ∑ -3.Chaáp nhaän ñöôïc Caùc phieáu coù daáu + > -2.Tích cöïc (ngöôøi ñöôïc öa chuoäng) Caùc phieáu ñeàu mang daáu +1.Ngoâi sao taäp theå CÔ SÔÛ ÑAÙNH GIAÙ PHAÂN LOAÏI
 56. 56. Taïo chaát xuùc taùc, loâi keùo hoaït ñoäng cuûa taäp theå. 6.Tyû leä noàng coát. haïn cheá tính xaáu vaø naâng cao hieäu quaû caùc phöông phaùp gaây aûnh höôûng veà maët taâm lyù. 5.Giôùi tính Taïo söï phong phuù söùc soáng trong taäp theå. 4.Ña daïng hoùa theá heä trong taäp theå. Taïo khaû naêng öùng xöû trong coâng vieäc.Taïo noäi taâm taâm lyù phong phuù chotaäp theå. 3.Ña daïng hoùa caùc loaïi tính khí. Ñeå coù theå hieåu nhau, hieåu vieäc.2.Naêng löïc q. lyù -Neáu quaù lôùn : söû duïng quan heä chính thöùc – -Quy moâ nhoû : Seõ thieân veà quan heä khoâng chính thöùc 1.Soá löôïng caùc thaønh vieân. AÛNH HÖÔÛNGYEÁU TOÁ Caùc yeáu toá caàn löu yù khi thöïc hieän keát hôïp 2 moái quan heä trong moät taäp theå
 57. 57. III.2. MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN TAÂM LYÙ TAÄP THEÅ • Phöông phaùp laây lan taäp theå. Laø moät hieän töôïng phoå bieán trong taäp theå ñang hoaït ñoäng. Hieän töôïng laây lan taâm lyù ñöôïc bieåu hieän döôùi hai hình thöùc : * Hieän töôïng dao ñoäng töø töø. * Hieän töôïng buøng noå.
 58. 58.   Phöông phaùp dö luaän xaõ hoäi trong taäp theå • * Dö luaän xaõ hoäi trong taäp theå traûi qua ba giai ñoaïn: • Giai ñoaïn 1 : Xuaát hieän nhaän xeùt hay yù kieán naøo ñoù veà moät hieän töôïng hoaëc moät vaán ñeà maø taäp theå chöa coù ñieàu kieän nghieân cöùu kyõ ñeå bieát roõ. • Giai ñoaïn 2 : Nhaän xeùt hoaëc yù kieán ñoù ñöôïc trao ñoåi vôùi moät soá ngöôøi trong taäp theå. • Giai ñoaïn 3 : Nhaän xeùt hoaëc yù kieán ñoù ñöôïc nhieàu ngöôøi trong taäp theå ñoàng tình vaø coi ñoù laø yù kieán cuûa nhieàu
 59. 59. Moät soá phöông khaùc: • - Phöông phaùp duøng uy tín caù nhaân; • - Phöông phaùp söû duïng caùc phong tuïc , taäp quaùn vaø tính truyeàn thoáng cuûa toå chöùc vaø xaõ hoäi; • - V.v…
 60. 60. 4.Kín ñaùo 1.Tröïc tieáp 2.Giaùn tieáp 3.Côûi môû Text 4 MAÃU NGÖÔØI ÑAËC TRÖNG :
 61. 61. NGÖÔØI TRÖÏC TIEÁP:
 62. 62.  Laø nhöõng chuù boø toùt, coù quyeàn löïc vaø coù khaû naêng ñöông ñaàu vôùi caùc xung ñoät.  Laø nhöõng ngöôøi thaúng thaén vaø ñieàu khieån caùc cuoäc hoïp, seõ noùi ra quan ñieåm cuûa hoï maø thaäm chí baïn khoâng muoán nghe noù;  Thích ganh ñua, khoâng kieân trì vaø thöôøng coù tính ñoái ñaàu, luoân ñi theo caùch suy nghó rieâng cuûa mình, thích tranh luaän;  Laø ngöôøi coá tìm moïi caùch ñeå ñaït thaønh tích trong coâng vieäc, thích ñoät phaù vaø khoâng quaù caâu neä ñeán nhöõng nguyeân taéc vaø chính saùch,  Söï mô hoà khoâng nhöõng khoâng ngaên caûn maø coøn
 63. 63. NGÖÔØI GIAÙN TIEÁP:
 64. 64.  Laø nhöõng chuù gaáu, hoï ñoái ñaàu vôùi nhöõng ruûi ro, ñöa ra quyeát ñònh vaø nhöõng thay ñoåi moät caùch thaän troïng, ñi töøng böôùc nhöng chaéc chaén;  Khoâng döùt khoaùt nhöng laïi chín chaén trong giao tieáp, coù caùch cö xöû kín ñaùo vaø hoøa nhaõ. khi gaëp tình huoáng nghieâm troïng thì hay neù traùnh xung ñoät;  Ñeå traùnh xung ñoät xaûy ra, hoï laø nhöõng ngöôøi kheùo leùo trong giao tieáp, coù tính nhaãn naïi vaø tinh thaàn hôïp taùc, ñoái vôùi nhöõngvaán ñeà khoâng quan troïng thì thöôøng tuaân theo luaät leä hôn laø tranh caõi, tuy nhieân khi coù baèng chöùng thì saün saøng baûo veä quan ñieåm  Khoâng ñöa ra caùc saùng kieán nhöng hoï luoân ñôïi ngöôøi khaùc ñöa ra saùng kieán ñeå coù cô hoäi tieáp caän. -
 65. 65. NGÖÔØI CÔÛI MÔÛ
 66. 66.  Laø ngöôøi coù taám loøng côûi môû , ñöôïc bieåu hieän qua veû maët hay cöû chæ thaân thieän, theå hieän tình caûm moät caùch nhanh choùng vaø ít bò boái roái tröôùc ngöôøi khaùc;  Trong giao tieáp thöôøng ñöùng baèng ngoùn chaân,taïo ra caùc moái quan heä nhanh, thích hoûi teân tröôùc tieân, söï hoïp taùc trong cuoäc noùi chuyeän hôn laø noäi dung cuûa noù;  Hoï thích thö giaõn, thích töï do, giaûi trí, khoâng thích vaïch keá hoaïch thoài gian vaø khoâng thaát voïng khi ngöôøi khaùc laõng phí thôøi gian;
 67. 67. NGÖÔØI KÍN ÑAÙO
 68. 68.  Laø ngöôøi ít theå hieän tình caûm ra beân ngoaøi, hoaëc coù theå goïi laø maët laïnh nhö tieàn, tuy nhieân hoï laø ngöôøi thaän troïng vaø cö xöû toát.  Thöôøng giöõ khoaûng caùch veà maët töï nhieân vaø taâm lyù, khoâng deã hieåu nhöng neáu tìm hieåu thì baïn seõ bieát laø hoï thích taát caû moïi ngöôøi.  Laø ngöôøi ñònh höôùng, ít khi laïc ñeà trong giao tieáp, laø ngöôøi ñöa ra caùc quyeát ñònh trong thöïc teá, muoán nhìn thaáy caùc con soá thoáng keâ vaø baèng chöùng xaùc thöïc;  Laø ngöôøi laøm vieäc coù keá hoaïch vaø toân
 69. 69. 1.Daïng khaùch haøng “KHOÂNG KIEÂN ÑÒNH” Ñaëc ñieåm Thaùi ñoä  Hay nghi ngôø Trì hoaõn quyeát ñònh  Thieáu töï tin Höùa heïn  Do döï Tìm kieám thoâng tin  Maéc côõ Tìm kieám söï ñaûm baûo Chuùng ta neân laøm gì ?  Haõy Kieân nhaãn  Ñöa ra nhieàu lôøi ñaûm baûo  Ñöa ra nhieàu lôïi ích cho hoï neáu nhö quyeát ñònh ngay baây giôø  Cho bieát caùc baát lôïi neáu trì hoaõn
 70. 70. Ñaëc ñieåm Thaùi ñoä  Hung Haêng Töø choái NVBH  Deã noåi noøng Töø choái saûn phaåm  Boác ñoàng Phaøn naøn leân caáp GÑ  Töï phuï Haêm doïa  Deã töï aùi 2.Daïng khaùch haøng “ THÍCH CHÆ TRÍCH” Chuùng ta neân laøm gì?  Haõy bình tónh & laéng nghe moät caùch tích cöïc  Ñöøng phaûn öùng  Ñöøng xem vaán ñeà mang tính caù nhaân  Cöôøi vaø töôi tænh
 71. 71. 3.Daïng khaùch haøng “CAÙI GÌ CUÕNG BIEÁT”  Ñaëc ñieåm Thaùi ñộ  Töï tin Xem thöôøng ngöôøi baùn haøng  Bieát moïi thöù Hay noùi veà kieán thöùc cuûa anh ta  Hay khoaùc laùc Muoán daïy baïn caùch laøm vieäc  Hay chaâm bieám Coù phaûn öùng khoâng phuø hôïp  Böôùng bænh Chuùng ta neân laøm gì ?  Chieàu theo söï hieåu bieát cuûa hoï taâng boác hoï  Nhìn nhaän lôøi pheâ bình anh ta ñeå duy trì cuoäc baùn haøng  Khoâng neân thöû thaùch hoï  Ñöøng traû ñuõa  Giöõ veû bình tónh
 72. 72. 4.Daïng khaùch haøng “ TRAÀM LAËNG ” Ñaëc ñieåm Thaùi ñoä • Khoâng côûi môõ Khoâng quyeát ñònh • Khoâng quaù giao du Laéng nghe raát toát • Ñieàm tónh • Beà ngoaøi nghieâm khaéc Traùnh traû lôøi caâu hoûi Chuùng ta neân laøm gì ?  Ñaët caâu hoûi môû  Duøng söï im laëng ñeå buoäc anh ta traû lôøi  Tieáp xuùc vôùi toác ñoä bình thöôøng  Toû ra thaân thieän
 73. 73. 5.Daïng khaùch haøng “ CÔÛI MÔÛ” ÑAËC ÑIEÅM THAÙI ÑOÄ  Deã meàm loøng Noùi nhieàu  Töï tin Traùnh ñeà caäp ñeán coâng vieäc  Thaân thieän Thích thaân thieän vôùi moïi ngöôøi  Tin töôûng Thích toû ra toát buïng  Haøi höôùc Khoâng quan taâm ñeán thôùi gianChuùng ta neân laøm gì ?  Ñaët caâu hoûi ñoùng  Ñöøng bò laïc höôùng  Höôùng hoï vaøo coâng vieäc kinh doanh hieän haønh
 74. 74. 6.Daïng khaùch haøng “BAÛO THUÛ ” Ñaëc ñieåm Thaùi ñoä  Cöông quyeát Thích traû giaù  EÙp buoäc Luoân ñoøi giaûm giaù  Khoù tính Hay ñeà caäp ñeán vaán ñeà caïnh tranh  Töï troïng cao Thích ngaét lôùi ngöôøi khaùc  Khoâng deã tin Chuùng ta neân laøm gì ?  Thaät bình tónh  Laéng nghe caån thaän  Phaûi chuaån bò toát
 75. 75. 7.Daïng khaùch haøng “TÍCH CÖÏC ” Ñaëc ñieåm Thaùi ñoä  Raát tích cöïc Luoân ñaët caâu hoûi  Thích quan taâm Ñaët ra phaûn khaùng coù lyù  Thoâng minh Laéng nghe  Coù tính logic Thöïc teá  Nhieät tình Suy tính tröôùc  Töï löïc  Quan taâm ñeán keát quaû Chuùng ta neân laøm gì ?  Tieáp xuùc moät caùch chöõng chaïc  Haõy chaân thaät  Söû duïng kyõ naêng baùn haøng  Chaáp nhaän thöû thaùch cuûa anh ta  Ñöøng lôïi duïng hoï
 76. 76. 8.Daïng khaùch haøng “TIEÂU CÖÏC” Ñaëc ñieåm Thaùi ñoä  Baûo thuû Khoâng chaáp nhaän yù kieán môùi  Khoâng thoâng minh Quan taâm raátchi tieát  Thieáu töï tin Hay ñeà caäp vaán ñeà quaù khöù  Khoâng thích maïo hieåm Khaét khe thoùi quen mua haøng  Khoâng coù oùc töôûng töôïng Khoù thuyeát phuïc veà cô hoäi môùi Chuùng ta neân laøm gì ? Xaây döïng töø nhöõng thaønh coâng trong quaù khöù Ñöa ra nhieàu baèng chöùng ñeå hoã trôï yù töôûng môùi Ñoái phoù nhöõng töø choái moät caùch kieân nhaãn Giôùi thieäu SP môùi moät caùch töø toán
 77. 77. 2.2.Ngöôøi baùn haøng vaø moät soá caùch nhìn qua khuoân maët bieát caùch quaûn lyù khaùch haøng
 78. 78. • MOÄT SOÁ CAÙCH NHÌN NHAÄN QUA KHUOÂN MAËT(chæ tham khaûo khoâng neân tuyeät ñoái) • Maët troøn : Nhieät tình, nhaïy caûm,vui veû, deã xuùc ñoäng, thieáu cöông quyeát, deã bò aûnh höôûng vaø chieàu theo yù ngöôøi khaùc. Gaëp khaùch haøng loaïi naøy, ngöôøi baùn phaûi khai thaùc tính roäng raõi, noâng noåi, thieáu suy nghó tröôùc khi
 79. 79. • Maët traùi xoan : haáp daãn ngöôøi khaùc, giaøu caûm xuùc hay mô moäng, thieáu kieân trì. Gaëp khaùch haøng loaïi naøy, ngöôøi baùn phaûi coù haøng kòp thôøi,vui veû,vaø bieát giöû khach.
 80. 80. • Maët hình luïc laêng (nhieàu goùc caïnh) : khoâng thích vaø khoâng bò ngöôøi khaùc kích ñoäng. Laøm vieäc theo ngaãu höùng, hôi nhaùt, taän taâm vôùi coâng vieäc, deã thay loøng ñoåi daï. Gaëp khaùch haøng loaïi naøy, ngöôøi baùn phaûi khoâng neân neâu giaù caû
 81. 81. • Maët chöõ ñieàn : töï tin, yù chí, coù nghò löïc, ñaùng tin caäy. Khi hoï ñaõ quyeát ñieàu gì thì khoù maø thay ñoåi ñöôïc. Hoï khoâng quanh co, löøa loïc, khoâng doái traù, daáu dieám. Gaëp khaùch haøng loaïi naøy, ngöôøi baùn khoâng neân giôùi thieäu haøng xaáu maø baûo toát seõ gaây baát bình, ñaùng lo ngaïi vì hoï laø nhöõng ngöôøi coù ñaàu oùc
 82. 82. Gaëp khaùch haøng loaïi naøy, ngöôøi baùn phaûi gôïi leân nhöõng yù töôûng saûn phaåm,tính haøi höôùc cuûa ngöôøi baùn •Maët chöõ nhaät : •thô moäng, giaøu trí töôûng töôïng, nhaïy caûm nhöng ích kyû vaø hay lo laéng.
 83. 83. • Maët hình tam giaùc : nhanh nheïn, ham hieåu bieát, nghò löïc phi thöôøng, quaû quyeát nhöng gian ngoan, thuû ñoaïn, hay töï aùi vaø noåi caùu. Gaëp khaùch haøng loaïi naøy, ngöôøi baùn phaûi coù baûn lóng vaø trình ñoä, söï hieåu
 84. 84. 2. Moät soá trình ñoä vaên hoùa trong ñoái nhaân xöû theá. 2.1 Kyõ thuaät trao danh thieáp  Neáu danh thieáp coù daáu ôû goùc phaûi phía treân thì khaùch thaêm kín ñaùo.  Neáu coù daáu hieäu beân traùi phía treân thì ñeán chuùc möøng thuaàn tuùy.  Neáu ñaùnh daáu ôû goùc beân phaûi phía döôùi thì khaùch ñeán töø bieät.  Neáu ñaùnh daáu toaøn boä beân caïnh traùi cuûa taám danh thieáp thì khaùch ñeán muoán gaëp gôõ toaøn boä gia ñình.  Ñoái vôùi doanh nhaân nam khoâng caàn ghi Man.  Ñoái vôùi doanh nhaân nöõ thì phaûi ghi Mrs hay Miss.  Kích thöôùc cuûa taám danh thieáp thöôøng laø 87mm vaø 55mm.  Trong tröôøng hôïp taám danh thieáp bò nhaøu hoaëc dô thì tuyeät ñoái khoâng ñöôïc trao danh thieáp ñoù bôûi vì ngöôøi ta cho ñoù laø khoâng toân troïng hoï.
 85. 85. 2.2 Kyõ thuaät baét tay. Theo quy ñònh quoác teá khi ngöôøi nam gaëp ngöôøi nöõ, neáu ngöôøi nöõ khoâng ñöa tay ra thì ngöôøi nam tuyeät ñoái khoâng ñöôïc baét tay.  Ngöôøi lôùn tuoåi ñöa tay ra tröôùc  Ngöôøi coù chöùc vuï cao ñöa tay baét ngöôøi coù chöùc vuï thaáp.  Neáu töøng caëp gaëp nhau thì thöïc hieän ñuùng nguyeân taéc : nöõ baét tay nöõ, nam baét tay nöõ, nam baét tay nam.  Nhöõng caùi baét tay xieát chaët : bieåu loä moät moái tình caõm vöõng chaéc  Nhöõng caùi baét tay quaù mau leï : ngöôøi öa thích tö lôïi, coù yù lôïi duïng keû khaùc laøm coâng cuï cho hoï.
 86. 86.  Nhöõng ngöôøi vöøa naém tay, vöøa noùi chuyeän khi gaëp nhau : laø con ngöôøi thaät loøng töû teá vaø ñaày nhieät tình.  Nhöõng ngöôøi khi töø bieät laïi ñöa baøn tay leân naém caùnh tay cuûa ngöôøi ñoái dieän ñoù laø con ngöôøi chaát phaùt, thaønh thaät, bieát toân troïng tình baèng höõu.  Khi baét tay caûm thaáy aám aùp : ñoù laø nhöõng ngöôøi coù söùc khoûe, söùc laøm vieäc, ngöôïc laïi baøn tay laïnh leûo chöùng toû söùc khoûe keùm, söùc laøm vieäc khoâng laâu beàn.
 87. 87. 2.3 Caùch thaét Caravat  Tuyeät ñoái khoâng duøng ñaàu goái ñeå thaét.  Khoâng ñöôïc thaét beân ngoaøi vì thaét ngoaøi ngöôøi phöông Taây raát kî.  Maøu saéc thoâng thöôøng trong kinh doanh ngöôøi ta thöôøng duøng maøu ñoû.  Caø vaït coøn tuøy thuoäc vaøo saéc phuïc ñeå löïa choïn cho phuø hôïp.
 88. 88. 2.4 Caùch taëng hoa vaø yù nghóa cuûa töøng loaïi hoa.  Taêng hoa laø moät trong nhöõng nghieäp vuï ñaàu tieân trong giao tieáp vaø thöông löôïng maø theo caùc chuyeân gia taâm lyù caùi gì ñaàu tieân thöôøng ñeå laïi aán töôïng saâu saéc.  Theo phong tuïc quoác teá, khi taëng hoa neân taëng soá leû, bôûi vì soá chaün daønh cho nhöõng ngöôøi ñaõ cheát.  Taëng hoa phaûi neân loaïi tröø con soá 13.
 89. 89. YÙ nghóa cuûa caùc loaïi hoa seõ giuùp chuùng ta traùnh ñöôïc nhöõng sô xuaát ñaùng tieán trong ñaøm phaùn kinh doanh hoaëc trong laàn tieáp xuùc ñaàu tieân hoaëc laøm quen vôùi ñoái töôïng :  Hoa cuùc : ñoù laø nieàm vinh haïnh vôùi ngöôøi Nhaät nhöng laø ñieàu sæ nhuïc ñoái vôùi ngöôøi Phaùp.  Hoa traéng : laø lôøi than vaõn  Hoa hoàng ñoû : laø lôøi theà öôùc.  Hoa hoàng ñoû thaém : bieåu hieän cho tình yeâu say ñaém cuoàng nhieät.  Hoa hoàng ñoû than : noãi ñau ñôùn trong tim.  Hoa hoàng ñoû daïi : laø tình yeâu ñau ñôùn.  Hoa caåm chöôùng : ngöôøi nhaän hieåu raèng ngöôøi taëng mình saën saøng laøm noâ leä cho tình yeâu.  Hoa mimoza (hoa trinh nöõ) : bieåu hieän cho tình yeâu môùi chôùm nôû.
 90. 90.  Hoa Vioâlette : bieåu hieän cho söï kín ñaùo.  Hoa pense (hoa töông tö ) : bieåu hieän cho söï luoân luoân nghó ñeán nhau.  Hoa Muguet (hoa linh lan) : laø bieåu hieän cho söï hoàn nhieân trong saùng.  Hoa maøu gaø : noùng loøng mong muoán nghe caâu traû lôøi.  Hoa lan : tình caûm kín ñaùo.  Hoa ñaøo, hoa mai : lôøi chuùc toát laønh.  Hoa höôùng döông : söï thuûy chung son saét.  Hoa sen : söï thanh cao ñaäm ñaø chung
 91. 91. • 4. Voâ thöùc vaø caùc cô cheá töï veä : • 4.1 Voâ thöùc  Voâ thöùc laø nhöõng hieän töôïng taâm lyù khoâng coù söï tham gia cuûa yù thöùc vaø chuùng xaûy ra ngoaøi söï kieåm soaùt cuûa con ngöôøi.  Haønh vi öùng xöû cuûa con ngöôøi thöôøng xuaát phaùt töø ñoäng cô thuùc ñaåy nhaèm ñaït tôùi moät muïc tieâu nhaát ñònh. Ñoäng cô ñoù, muïc ñích ñoù thöôøng ñöôïc chuùng ta yù thöùc vaø kieåm soaùt.  Nhöng vaãn coù nhöõng haønh vi, cöû chæ, caâu noùi ñöôïc chuùng ta thöïc hieän theo voâ thöùc, töùc laø khoâng nhaän bieát ñöôïc ñoäng cô vaø muïc ñích cuûa haønh ñoäng.  Voâ thöùc coù theå ñöôïc hình thaønh töø baûn naêng, nhöõng yeâu caàu töï nhieân; nhöng cuõng coù khi laïi laø moät haønh ñoäng voán laø coù yù thöùc, nhöng ñöôïc laäp ñi laäp laïi nhieàu
 92. 92. 4.2 Caùc cô cheá töï veä • Caùc cô cheá töï veä thöôøng laø :  Cô cheá ñeø neùn :  Cô cheá ñeàn buø:  Cô cheá qui chuïp :  Cô cheá giaû taïo :  Cô cheá di
 93. 93. 5. Theá giôùi quan • Laø heä thoáng quan ñieåm cuûa con ngöôøi veà töï nhieân, xaõ hoäi vaø baûn thaân, xaùc ñònh phöông chaâm haønh ñoäng cuûa ngöôøi ñoù. • Trong nhöõng daïng ñaëc bieät cuûa theá giôùi quan laø nieàm tin. • Nieàm tin laø moät heä thoáng quan nieäm maø con ngöôøi nhaän thöùc ñöôïc qua hieän thöïc ñeå xem xeùt cuoäc ñôøi, ñeå ñònh höôùng haønh
 94. 94. 6. Caûm xuùc – tình caûm Caûm xuùc : Laø nhöõng rung caûm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi nhöõng söï vaät, hieän töôïng coù lieân quan ñeán vieäc thoûa maõn nhu caàu. Tình caûm : Laø nhöõng rung caûm ñaõ trôû neân oån ñònh, beàn vöõng vaø keùo daøi.
 95. 95. V. CAÙC PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO CÔ BAÛN : 2-DAÂN CHUÛ 1-ÑOÄC ÑOAÙN V.V.. TÌNH HUOÁNG 3.TÖÏ DO
 96. 96. - Nhöõng ngöôøi coù ñaàu oùc caù nhaân - Nhöõng ngöôøi noäi höôùng. ÑOÁI TÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG  Deã sinh ra hieän töôïng hoãn loaïn, voâ toå chöùc.  Phaùt huy cao saùng kieán cuûa moïi ngöôøi.  Ít tham gia vaøo hoaït ñoäng cuûa taäp theå .  Taát caû ñöôïc tham gia hoaït ñoäng.  Quyeàn quyeát ñònh thuoäc veà l/ñaïo TÖÏ DO - Nhöõng ngöôøi coù t/thaàn hôïp taùc. - Nhöõng ngöôøi thích soáng t/theå ÑOÁI TÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG Toán keùm thôøi gian  Ngöôøi laõnh ñaïo maø nhu nhöôïc seõ theo ñuoâi qc  Caáp döôùi phaán khôûi hoà hôõi laøm vieäc.  Khai thaùc saùng kieán cuûa moïi ngöôøi  Thu huùt nhieàu ngöôøi tham gia  UÛy quyeàn roäng raõi  Thoâng tin hai chieàu  Quyeát ñònh thoâng qua taäp theå. DAÂN CHUÛ - Nhöõng ngöôøi coù t/ñoä choáng ñoái - Nhöõng ngöôøi khoâng töï chuû. ÑOÁI TÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG Trieät tieâu tính saùng taïo cuûa quaàn chuùng. Boùp ngheït tính chuû ñoäng saùng taïo cuûa caáp döôùi Giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch nhanh choùng. Noù caàn thieát khi taäp theå môùi thaønh laäp. Khi taäp theå ñoù nhieàu maâu thuaån khoâng thoáng nhaát. Ngöôøi laõnh ñaïo naém baét caùc thoâng tin, quan heä trong toå chöùc ñöôïc thöïc hieän moät chieàu töø treân xuoáng. Ngöôøi laõnh ñaïo chæ döïa vaøo kinh nghieäm, uy tín, chöùc traùch ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh khoâng thaûo luaän, khoâng baøn baïc. ÑOÄC ÑOAÙN (CÖÔÕNG BÖÙC, ÑOÄC TAØI) KHUYEÁT ÑIEÅM ÖU ÑIEÅM ÑAËC ÑIEÅM (ÑOÁI TÖÔÏNG ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG) PHONG CAÙCH
 97. 97. • Caàn söû duïng phöông phaùp ñoäc taøi vôùi nhöõng loaïi ngöôøi sau : • Nhöõng ngöôøi hay coù thaùi ñoä choáng ñoái :  Hoï khoâng thích quyeàn löïc. Hoï laø ngöôøi ngang taøng, hay gaây goã.  Do ñoù phöông phaùp ñoäc taøi seõ ñöôïc aùp duïng ñeå cheá ngöï tính khí ñoù, höôùng naêng löïc cuûa hoï vaøo nhöõng muïc tieâu mong muoán. • Nhöõng ngöôøi khoâng töï chuû :  Loaïi ngöôøi naøy luoân caûm thaáy thieáu yù chí vaø nghò löïc.  Vì vaäy ñoái vôùi hoï caàn phaûi coù nhöõng quy ñònh cöùng raén.  Hoï thöôøng thaáy aâu lo vaø baát ñònh neân caàn coù nhaø
 98. 98. • Caàn söû duïng phöông phaùp daân chuû ñoái vôùi nhöõng loaïi ngöôøi sau : • Nhöõng ngöôøi coù tinh thaàn hôïp taùc :  Hoï saün loøng coäng taùc vôùi ngöôøi khaùc khoâng coù nghóa laø phuû nhaän taøi naêng, caù tính cuûa mình.  Tuy nhieân moät nhaân vieân coù caù tính nhö theá naøy seõ phaùt huy naêng löïc cao nhaát neáu ñöôïc laõnh ñaïo theo phöông phaùp daân chuû, vaø hoï raát ít caàn söï laõnh ñaïo. • Nhöõng ngöôøi thích loái soáng taäp theå :  Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng thích ñöôïc laøm vieäc trong taäp theå anh em baïn ñoàng nghieäp.  Phöông phaùp daân chuû laø ñaéc saùch nhaát ñeå laõnh ñaïo hoï.  Hoï caàn raát ít söï giaùm saùt maø vaãn phaùt huy ñöôïc naêng löïc toái ña vaø hoï laøm vieäc vì muïc ñích cuûa taäp theå laø chuû yeáu. 
 99. 99. • Ñoái vôùi nhöõng loaïi ngöôøi sau neân ñeå cho hoï töï do hoaït ñoäng : • Nhöõng ngöôøi hay coù ñaàu oùc caù nhaân :  Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng ñöôïc phaùt huy naêng löïc cao nhaát neáu ñöôïc laõnh ñaïo baèng phöông phaùp töï do hoaït ñoäng, mieãn laø hoï nhaân thöùc ñöôïc coâng vieäc hoï laøm.  Hoï thöôøng thích nhöõng lôøi khen vaø ñöôïc moïi ngöôøi chuù yù ñeán naêng löïc cuûa mình. • Nhöõng ngöôøi khoâng thích giao tieáp vôùi xaõ hoäi :  Phöông phaùp naøy seõ taïo ra baàu khoâng khí thích hôïp cho hoï.  Taïo ñieàu kieän cho hoï laøm vieäc vaø phaùt huy toát naêng löïc cuûa hoï.
 100. 100. 4.LAÕNH ÑAÏO THEO TÌNH HUOÁNG  Ngöôøi Laõnh ñaïo seõ thaønh coâng khi phong caùch laõnh ñaïo phuø hôïp vôùi tình huoáng.  Phong caùch laõnh ñaïonaøy coù ñaëc ñieåm: Ñònh höôùng: Noùi vôùi caáp döôùi nhöõng kyø voïng veà hoï, cung caáp caùc höôùng daãn, lòch trình, quy ñònh vaø chuaån möïc AÛnh höôûng tích cöïc ñeán söï thoûa maõn vaø kyø voïng cuûa caáp döôùi, ngöôøi thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï khoâng roõ raøng Hoã trôï: Ñoái xöû bình ñaúng vôùi caáp döôùi vaø quan taâm ñeán lôïi ích cuûa hoï. AÛnh höôûng tích cöïc ñeán söï thoûa maõn cuûa caáp döôùi, ngöôøi thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï khoù khaên nhieàu aùp löïc Tham gia: Caáp döôùi ñoùng goùp yù kieán. AÛnh höôûng tích cöïc ñeán söï thoûa maõn cuûa caáp döôùi, ngöôøi ñang haùo höùc tham gia vaøo nhöõng vieäc môùi meû Ñònh höôùng keát quaû: Muïc tieâu thaùch thöùc, nhaän maïnh söï xuaát saéc, caûi tieán lieân tuïc, duy trì nieàm tin. AÛnh höôûng tích cöïc
 101. 101. Khi choïn moät phöông phaùp laõnh ñaïo, söû duïng nhaân vieân thích hôïp thì nhaø quaûn trò caàn phaûi quan taâm ñeán nhöõng ñieàu naøy : V.V… 2.Taäp theå 4.Caù tính 3.Tình huoáng TAÙC ÑOÄNG NHAÂN VIEÂN ONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO 1.Nhaâ n vieân Tuøythoäc vaøo
 102. 102. • Nhöõng kinh nghieäm thöïc teá cho thaáy ngöôøi ta ruùt ra nhöõng nhaän xeùt sau:  Trong caùc phöông phaùp laõnh ñaïo, seõ coù moät phöông phaùp “töï nhieân” ñoái vôùi nhaø quaûn trò hôn nhöõng phöông phaùp khaùc.Nhìn chung, ñoái vôùi baïn neân aùp duïng phöông phaùp naøy toát hôn nhöõng phöông phaùp coøn laïi.  Duø thích phöông phaùp naøo ñi nöõa, nhaø quaûn trò cuõng coù luùc duøng moät trong phöông phaùp ôû möùc ñoä khaùc nhau.  Chaéc chaén neáu nhaø quaûn trò thích moät phöông phaùp laõnh ñaïo thì ñieàu naøy aûnh höôûng raát lôùn ñeán söï löïa choïn cuûa nhaø quaûn trò.  Neáu tình huoáng thay ñoåi, hay coù nhöõng yeáu toá ñoøi hoûi baïn söû duïng phöông phaùp thích hôïp nhaát. Do ñoù nhaø quaûn trò neân kieåm tra caù tính cuûa mình tröôùc khi
 103. 103. VI.HÖÔÙNG GIAÛI QUYEÁT CAÙC KHOÙ KHAÊN TRONG VA LAÏNH ÑAÏO Giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch coù heä thoáng Quaûn lyù caùc khuûng hoaûng khoâng bò loâi cuoán. 4. Giaûi quyeát vaán ñeà naøy laïi naûy sinh vaán ñeà khaùc. Tham khaûo yù kieán eâ - kíp tröôùc khi ra quyeát ñònh. Laøm roõ tính höõu ích cuûa quyeát ñònh.  Phaân caáp nhöõng quyeát ñònh thöù yeáu. 3. Nhieàu quyeát ñònh khoâng ñöôïc thöïc hieän. Xaây döïng thôøi gian bieåu. Xaùc ñònh muïc tieâu roõ raøng. Ngheä thuaät söû duïng thôøi gian. 2. Maát nhieàu thôøi gian cho nhöõng coâng vieäc vaët. Caûi tieán toå chöùc Ra quyeát ñònh caån thaän hôn UÛy quyeàn hieäu quaû hôn. 1. Töø phía caùc nhaø quaûn trò HÖÔÙNG GIAÛI QUYEÁTVAÁN ÑEÀ ÑAËT RA
 104. 104. 2.Caùc yeáu toá cuûa quyeàn löïc  Quyeàn kieåm soaùt quaù trình ra quyeát ñònh  Quyeàn lieân keát giöõa caù nhaân vaø caùc toå chöùc khaùc  Quyeàn theå cheá hoùa caùc quy ñònh vaø caùc quyeát ñònh.  Quyeàn hôïp taùc, lieân minh.  Do naêng löïc kinh nghieäm baûn thaân.  Do quan heä giao tieáp vaø quen bieát.  Do uy tín cuûa baûn thaân, phaåm chaát caù nhaân.  Quyeàn haïn do heä toå chöùc quy ñònh chính thöùc  Quyeàn ñöôïc kieåm soaùt taát caù caùc lónh vöïc cuûa toå chöùc  Quyeàn ñöôïc khen thöôûng vaø tröøng phaït  Quyeàn kieåm soaùt vaø phaân phoái thoâng tin.  Quyeàn kieåm soaùt moâi tröôøng laøm vieäc cuûa toå chöùc NOÄI DUNG
 105. 105. 3.Caùc chieán löôïc gaây aûnh höôûng nhaèm taïo quyeàn löïc cho ngöôøi laõnh ñaïo • CHIEÁN LÖÔÏC • 1. Chieán löôïc thaân thieän • 2. Chieán löôïc trao ñoåi • 3. Chieán löôïc ñöa ra lyù do • 4. Chieán löôïc quyeát ñoaùn • 5. Chieán löôïc tham khaûo caáp treân • 6. Chieán löôïc lieân minh • NOÄI DUNG 1. Gaây thieän caõm vôùi ngöôøi khaùc ñeå hoï coù caùch nghó toát veà ta. 2. Thöông löôïng giaûi quyeát vaán ñeà treân cô sôû “Hai beân cuøng coù lôïi” 3. Ñöa ra caùc thoâng tin, chöùng côù… ñeå baøo chöõa vaø thuyeát phuïc yù kieán cuûa mình. 4. Ñöa ra caùc quyeát ñònh taùo baïo, khi gaëp khoù khaên 5. Ghi nhaän vaø xin yù kieán caáp treân(tranh thuû yù kieán cuûa caáp döôùi) 6. Söû duïng ngöôøi khaùc nhaèm taïo uy tín cho mình
 106. 106. 4.UÛY QUYEÀN TRONG QUAÛN TRÒ : 4.1.K/NIEÄM .  UÛy quyeàn (delegation) laø giao phoù quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cho ngöôøi khaùc ñeå hoï thay quyeàn thöïc hieän moät nhieäm vuï rieâng bieät.
 107. 107. Nguyeân nhaân khoâng phaân quyeàn 11 22 33 -Khoân g tin caáp döôùi -AÛnh höôûng lôïi ích caù nhaân: quyeàn kieåm soaùt -Ñaëc ñieåm caù nhaân
 108. 108. Taùc duïng cuûa phaân quyeàn 1 V.V..-Taêng thôøi gian cho nhaø laõnh ñaïo 2 43 -Phaùt trieån khaû naêng, loøng nhieät tình/nhieät huyeát cuûa caáp döôùi -Taêng chaát löôïng coâng vieäc
 109. 109. 4.3.PHAÂN QUYEÀN GIAO VIEÄC KHI NAØO?  Caáp döôùi coù ñuû thoâng tin, khaû naêng?  Caáp döôùi coù ñuû nhieät tình, quyeát taâm?  Khaû naêng phaùt trieån cuûa caáp döôùi khi ñöôïc giao vieäc?  Caáp döôùi hieåu, coù cuøng caùch suy nghó vaø ñaùnh giaù vaán ñeà?
 110. 110. 4.4.NGUYEÂN TAÉC PHAÂN QUYEÀN GIAO VIEÄC1. Giao vieäc roõ raøng vaø ñaày ñuû 2. Cho pheùp caáp döôùi tham gia vaøo quaù trình giao vieäc 3. Caân ñoái giöõa traùch nhieäm vaø quyeàn haïn 4. Taïo ñöôïc söï uûng hoä ñoái vôùi coâng vieäc ñöôïc giao 5. Giao vieäc moät caùch lieân tuïc 6. Traùnh giao vieäc ngöôïc 7. Söï uûy quyeàn khoâng laøm maát ñi hay thu nhoû traùch nhieäm cuûa ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn. 8. Quyeàn lôïi, nghóa vuï traùch nhieäm cuûa ngöôøi uûy quyeàn vaø ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn phaûi baûo ñaûm vaø gaén boù vôùi nhau. 9. Noäi dung, ranh giôùi cuûa nhieäm vuï ñöôïc uûy quyeàn phaûi xaùc ñònh roõ raøng. 10. UÛy quyeàn phaûi töï giaùc khoâng aùp ñaët. 11. Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn phaûi coù ñaày ñuû thoâng tin tröôùc khi baét tay vaøo vieäc. 12. Luoân luoân phaûi coù söï kieåm tra trong quaù trình thöïc hieän söï uûy quyeàn.
 111. 111. 4.5.QUY TRÌNH PHAÂN QUYEÀN GIAO VIEÄC  Giao vieäc hieäu quaû: Nhaán maïnh keát quaû chöù khoâng phaûi phöông phaùp  Khi giao vieäc caàn laøm roõ: - Muïc tieâu mong muoán - Nhöõng höôùng daãn - Caùc nguoàn löïc - Quyeàn haïn, traùch nhieäm - Nhöõng haäu quaû coù theå xaåy ra
 112. 112. Nguyeân nhaân daãn ñeán keát quaû coâng vieäc ngheøo naøn Thieáu haønh vi/thaùi ñoä tích cöïc -Thieáu kyõ naêng caàn thieát Thieáu ñoäng vieân caûn trôû cuûa moâi tröôøng Quaûn lyù keát quaû keùm Quaûn lyù khoâng chuyeân nghieäp

×