Kinh tế vi mô - Chương 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kinh tế vi mô - Chương 1

on

 • 53 views

Kinh tế vi mô - Chương 1

Kinh tế vi mô - Chương 1

Statistics

Views

Total Views
53
Views on SlideShare
53
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kinh tế vi mô - Chương 1 Kinh tế vi mô - Chương 1 Presentation Transcript

 • Gi¶ng viªn: Hoµng Xu©n B×nh
 • Ch­¬ng I: Kinh tÕhäc Vi m«vµ nh÷ng vÊn ®Òkinh tÕc¬ b¶n cña doanh nghiÖp I.§èi t­îng, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n kinh tÕhäc vi m« 1. Kinh tÕhäc Vi m« 1.1. Kinh tÕhäc 1.2. Kinh tÕhäc Vi m«: Ng­êi tiªu dïng - Ng­êi s¶n xuÊt - ChÝnh phñ
 • 2.1. §èi t­îng 2. §èi t­îng, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n kinh tÕhäc vi m« 2.2. Néi dung nghiªn cøu NghiªncøucungcÇu Nghiªncøuhµnhvicñang­êitiªudïng Nghiªncøuhµnhvicñang­êis¶nxuÊt Nghiªncøuhµnhving­êitiªudïngvµ ng­êis¶n xuÊt trªnc¸c lo¹ithÞtr­êng: Nghiªncøusùtrôc trÆc cñathÞtr­êngvµ vai trß®iÒutiÕt cñachÝnhphñ:
 • 2.3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu *Ph­¬ngph¸p chung: kÕ t hîp lý luËn vµ thùc tiÔ n, ph© n tÝch vµ tæ ng hîp, thè ng kª so s¸ nh ® è i chiÕ u. . . * Ph­¬ng ph¸p ®Æc thï: ph­¬ ng ph¸ p to ¸ n häc, ph­ ¬ ng ph¸ p ph© n tÝch tõ ng phÇn. 3. Mét sè kh¸i niÖm: 3.1. Tµi nguyªn Tµi nguyªn thiªn nhiªn Søc lao ®éng T­ b¶n
 • 3.2.Hµng ho¸ (Goods) * Hµng ho¸ h÷u h×nh (visiblegoods) * Hµng ho¸ v«h×nh (invisiblegoods) 3.3. Sù khan hiÕm(Scarity) ChØ m è i q uan hÖ g i÷a nhu cÇu vµ kh¶n¨ng ® ¸ p ø ng , khi nhu cÇu > kh¶n¨ng ® ¸ p ø ng II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña Doanh nghiÖp 1. Doanh nghiÖp, qu¸ tr×nh kinh doanh, chu kú kinh doanh sgk 2. VÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp: s¶nxuÊt c¸ig×, nh­ thÕnµovµ choai.
 • III. Lùa chän kinh tÕtèi ­u: 1.B¶n chÊt cña sù lùa chän: * T¹i sao ph¶i lùa chän: v× thÕ g iíi chó ng ta ® ang sè ng ® Æc tr­ng bë i sù khan hiÕ m * ThÕnµo lµ sù lùa chän: Lµ c¸ ch thø c m µ c¸ c thµ nh viªn kinh tÕ sö dô ng ® Ó ® ­a ra c¸ c q uyÕ t ® Þnh tè t nhÊt cã lîi nhÊt cho hä 2. Môc tiªu Ng­êi tiªu dïng Ng­êi s¶n xuÊt ChÝnh phñ
 • * Chi phÝ c¬ héi (opportunitycost) chi phÝ c¬ hé i cña 1 ho ¹ t ® é ng lµ g i¸ trÞ cña ho ¹ t ® é ng thay thÕ tè t nhÊt bÞ bá q ua khi 1 sù lùa chän kinh tÕ ® ­îc thùc hiÖ n. * L­u ý: Chi phÝ c¬ hé i lµ c«ng cô cña sù lùa chän nh­ng ® «i khi nã kh«ng thÓ hiÖ n ® ­îc b»ng tiÒ n TÝnh chi phÝ c¬ hé i chØ xe m xÐt ho ¹ t ® é ng thay thÕ tè t nhÊt bÞ bá q ua v× trªn thùc tÕ khi ta lùa chän 1 ph­¬ ng ¸ n th× cã nhiÒ u ph­¬ ng ¸ n kh¸ c bÞ bá q ua .
 • 3. Ph­¬ng ph¸p lùa chän 3.1. LîiÝchcËnbiªn: (MU: Marginalutility) Lµ sù thay ® æ i cña tæ ng lîi Ých khi cã sù thay ® æ i cña m é t ® ¬ n vÞ hµ ng ho ¸ tro ng m ø c ® é ho ¹ t ® é ng g © y ra 3.2. ChiphÝcËnbiªn(MC: Marginalcost) Lµ sù thay ® æ i cña tæ ng chi phÝ khi cã sù thay ® æ i cña m é t ® ¬ n vÞ hµ ng ho ¸ tro ng m ø c ® é ho ¹ t ® é ng g © y ra 3.3. Nguyªn t¾c lùa chän:  MU >MC : nªnt¨ ngmøc ®ého¹t ®éng  MU <MC : nªngi¶mmøc ®ého¹t ®éng  MU =MC : møc ®ého¹t ®énglóc nµytèi­u Q*.
 • 4. §­êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt: (PPFProductionpossibilityfrontier) * Kh¸i niÖm: Lµ nh÷ng kÕ t hîp hµ ng ho ¸ m µ m é t nÒ n kinh tÕ cã thÓ s¶n xuÊt ® ­îc víi ng uån tµ i ng uyªn nhÊt ® Þnh víi m é t tr× nh ® é c«ng ng hÖ hiÖ n cã. A 0 X Y
 • §­êng PPF nghiªng xuèng tõ tr¸i sang ph¶i thÓhiÖn 2 nguyªn t¾c kinh tÕ: Thø nhÊt: cã m é t g iíi h¹ n vÒ c¸ c hµ ng ho ¸ dÞch vô ® ­îc s¶n xuÊt ra nh»m thÓ hiÖ n sù khan hiÕ m Thøhai: chØ cã thÓ t¨ng s¶n l­îng s¶n xuÊt ra cña hµ ng ho ¸ nµ y b»ng viÖ c g i¶m s¶n l­îng cña hµ ng ho ¸ kh¸ c vµ ng ­îc l¹ i ® iÒ u nµ y thÓ hiÖ n chi phÝ c¬ hé i. C¸c ®iÓmn»mtrªnABCDlµ hiÖuqu¶, c¸c ®iÓmn»mtrongABCDlµ ch­ahiÖuqu¶, c¸c ®iÓm n»mngoµiABCDlµ kh«ngcãkh¶ n¨ ngs¶nxuÊt