Gi¶ng viªn: Hoµng Xu©n B×nh
Ch­¬ng I: Kinh tÕhäc Vi m«vµ nh÷ng vÊn ®Òkinh
tÕc¬ b¶n cña doanh nghiÖp
I.§èi t­îng, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn
cøu m«...
2.1. §èi t­îng
2. §èi t­îng, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
m«n kinh tÕhäc vi m«
2.2. Néi dung nghiªn cøu
Nghiªncøucun...
2.3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
*Ph­¬ngph¸p chung: kÕ t hîp lý luËn vµ thùc tiÔ n,
ph© n tÝch vµ tæ ng hîp, thè ng kª so s¸ nh...
3.2.Hµng ho¸ (Goods)
* Hµng ho¸ h÷u h×nh (visiblegoods)
* Hµng ho¸ v«h×nh (invisiblegoods)
3.3. Sù khan hiÕm(Scarity)
ChØ ...
III. Lùa chän kinh tÕtèi ­u:
1.B¶n chÊt cña sù lùa chän:
* T¹i sao ph¶i lùa chän: v× thÕ g iíi chó ng ta ® ang
sè ng ® Æc ...
* Chi phÝ c¬ héi (opportunitycost) chi phÝ c¬ hé i
cña 1 ho ¹ t ® é ng lµ g i¸ trÞ cña ho ¹ t ® é ng thay thÕ
tè t nhÊt bÞ...
3. Ph­¬ng ph¸p lùa chän
3.1. LîiÝchcËnbiªn: (MU: Marginalutility)
Lµ sù thay ® æ i cña tæ ng lîi Ých khi cã sù thay
® æ i ...
4. §­êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt:
(PPFProductionpossibilityfrontier)
* Kh¸i niÖm: Lµ nh÷ng kÕ t hîp hµ ng ho ¸ m µ m é ...
§­êng PPF nghiªng xuèng tõ tr¸i sang ph¶i
thÓhiÖn 2 nguyªn t¾c kinh tÕ:
Thø nhÊt: cã m é t g iíi h¹ n vÒ c¸ c hµ ng ho ¸
d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kinh tế vi mô - Chương 1

177 views
119 views

Published on

Kinh tế vi mô - Chương 1

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
177
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kinh tế vi mô - Chương 1

 1. 1. Gi¶ng viªn: Hoµng Xu©n B×nh
 2. 2. Ch­¬ng I: Kinh tÕhäc Vi m«vµ nh÷ng vÊn ®Òkinh tÕc¬ b¶n cña doanh nghiÖp I.§èi t­îng, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n kinh tÕhäc vi m« 1. Kinh tÕhäc Vi m« 1.1. Kinh tÕhäc 1.2. Kinh tÕhäc Vi m«: Ng­êi tiªu dïng - Ng­êi s¶n xuÊt - ChÝnh phñ
 3. 3. 2.1. §èi t­îng 2. §èi t­îng, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n kinh tÕhäc vi m« 2.2. Néi dung nghiªn cøu NghiªncøucungcÇu Nghiªncøuhµnhvicñang­êitiªudïng Nghiªncøuhµnhvicñang­êis¶nxuÊt Nghiªncøuhµnhving­êitiªudïngvµ ng­êis¶n xuÊt trªnc¸c lo¹ithÞtr­êng: Nghiªncøusùtrôc trÆc cñathÞtr­êngvµ vai trß®iÒutiÕt cñachÝnhphñ:
 4. 4. 2.3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu *Ph­¬ngph¸p chung: kÕ t hîp lý luËn vµ thùc tiÔ n, ph© n tÝch vµ tæ ng hîp, thè ng kª so s¸ nh ® è i chiÕ u. . . * Ph­¬ng ph¸p ®Æc thï: ph­¬ ng ph¸ p to ¸ n häc, ph­ ¬ ng ph¸ p ph© n tÝch tõ ng phÇn. 3. Mét sè kh¸i niÖm: 3.1. Tµi nguyªn Tµi nguyªn thiªn nhiªn Søc lao ®éng T­ b¶n
 5. 5. 3.2.Hµng ho¸ (Goods) * Hµng ho¸ h÷u h×nh (visiblegoods) * Hµng ho¸ v«h×nh (invisiblegoods) 3.3. Sù khan hiÕm(Scarity) ChØ m è i q uan hÖ g i÷a nhu cÇu vµ kh¶n¨ng ® ¸ p ø ng , khi nhu cÇu > kh¶n¨ng ® ¸ p ø ng II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña Doanh nghiÖp 1. Doanh nghiÖp, qu¸ tr×nh kinh doanh, chu kú kinh doanh sgk 2. VÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp: s¶nxuÊt c¸ig×, nh­ thÕnµovµ choai.
 6. 6. III. Lùa chän kinh tÕtèi ­u: 1.B¶n chÊt cña sù lùa chän: * T¹i sao ph¶i lùa chän: v× thÕ g iíi chó ng ta ® ang sè ng ® Æc tr­ng bë i sù khan hiÕ m * ThÕnµo lµ sù lùa chän: Lµ c¸ ch thø c m µ c¸ c thµ nh viªn kinh tÕ sö dô ng ® Ó ® ­a ra c¸ c q uyÕ t ® Þnh tè t nhÊt cã lîi nhÊt cho hä 2. Môc tiªu Ng­êi tiªu dïng Ng­êi s¶n xuÊt ChÝnh phñ
 7. 7. * Chi phÝ c¬ héi (opportunitycost) chi phÝ c¬ hé i cña 1 ho ¹ t ® é ng lµ g i¸ trÞ cña ho ¹ t ® é ng thay thÕ tè t nhÊt bÞ bá q ua khi 1 sù lùa chän kinh tÕ ® ­îc thùc hiÖ n. * L­u ý: Chi phÝ c¬ hé i lµ c«ng cô cña sù lùa chän nh­ng ® «i khi nã kh«ng thÓ hiÖ n ® ­îc b»ng tiÒ n TÝnh chi phÝ c¬ hé i chØ xe m xÐt ho ¹ t ® é ng thay thÕ tè t nhÊt bÞ bá q ua v× trªn thùc tÕ khi ta lùa chän 1 ph­¬ ng ¸ n th× cã nhiÒ u ph­¬ ng ¸ n kh¸ c bÞ bá q ua .
 8. 8. 3. Ph­¬ng ph¸p lùa chän 3.1. LîiÝchcËnbiªn: (MU: Marginalutility) Lµ sù thay ® æ i cña tæ ng lîi Ých khi cã sù thay ® æ i cña m é t ® ¬ n vÞ hµ ng ho ¸ tro ng m ø c ® é ho ¹ t ® é ng g © y ra 3.2. ChiphÝcËnbiªn(MC: Marginalcost) Lµ sù thay ® æ i cña tæ ng chi phÝ khi cã sù thay ® æ i cña m é t ® ¬ n vÞ hµ ng ho ¸ tro ng m ø c ® é ho ¹ t ® é ng g © y ra 3.3. Nguyªn t¾c lùa chän:  MU >MC : nªnt¨ ngmøc ®ého¹t ®éng  MU <MC : nªngi¶mmøc ®ého¹t ®éng  MU =MC : møc ®ého¹t ®énglóc nµytèi­u Q*.
 9. 9. 4. §­êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt: (PPFProductionpossibilityfrontier) * Kh¸i niÖm: Lµ nh÷ng kÕ t hîp hµ ng ho ¸ m µ m é t nÒ n kinh tÕ cã thÓ s¶n xuÊt ® ­îc víi ng uån tµ i ng uyªn nhÊt ® Þnh víi m é t tr× nh ® é c«ng ng hÖ hiÖ n cã. A 0 X Y
 10. 10. §­êng PPF nghiªng xuèng tõ tr¸i sang ph¶i thÓhiÖn 2 nguyªn t¾c kinh tÕ: Thø nhÊt: cã m é t g iíi h¹ n vÒ c¸ c hµ ng ho ¸ dÞch vô ® ­îc s¶n xuÊt ra nh»m thÓ hiÖ n sù khan hiÕ m Thøhai: chØ cã thÓ t¨ng s¶n l­îng s¶n xuÊt ra cña hµ ng ho ¸ nµ y b»ng viÖ c g i¶m s¶n l­îng cña hµ ng ho ¸ kh¸ c vµ ng ­îc l¹ i ® iÒ u nµ y thÓ hiÖ n chi phÝ c¬ hé i. C¸c ®iÓmn»mtrªnABCDlµ hiÖuqu¶, c¸c ®iÓmn»mtrongABCDlµ ch­ahiÖuqu¶, c¸c ®iÓm n»mngoµiABCDlµ kh«ngcãkh¶ n¨ ngs¶nxuÊt

×