1
Bieân soïan: MSc. ÑAËNG THÒ BÍCH HOØAI
Khoa: QUAÛN TRÒ KINH DOANH
CHƯƠNG 6:
HỆ THỐNG
THÔNG TIN QUẢN LÝ
NOV.2007 2
Heä thoáng thoâng tin kinh teá thöôøng
goàm 3 boä phaän chuû yeáu:
 HTTT khoa hoïc
 HTTT keá hoaïch
 HTTT th...
NOV.2007 3
HTTT KHOA HOÏC
 HTTT khoa hoïc: heä thoáng thoâng tin
hoã trôï veà maët lyù thuyeát cho caùc
HTTT khaùc trong ...
NOV.2007 4
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
 KHAÙI NIEÄM
 YEÂU CAÀU
 QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH
 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH...
NOV.2007 5
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
Baûn chaát.
 Laø heä thoáng thoâng tin bao goàm
trung taâm cuûa heä thoáng...
NOV.2007 6
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
 Khaùi nieäm veà quyeát ñònh quaûn
lyù.
- Laø haønh vi saùng taïo cuûa chu...
NOV.2007 7
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
 YÙ nghóa: laø tieàn ñeà, cô sôû cho söï oån
ñònh vaø phaùt trieån cuûa mo...
NOV.2007 8
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
- Ñöôïc ñeà ra treân cô sôû hieåu bieát
veà qui luaät vaän ñoäng khaùch qua...
NOV.2007 9
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
 Chöùc naêng
 Ñònh höôùng: Quy tuï moïi nguoàn löïc
cuûa heä thoáng vaøo ...
NOV.2007 10
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
 Caùc loaïi quyeát ñònh quaûn lyù.
Theo thôøi gian thöïc hieän: daøi
haïn...
NOV.2007 11
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
Theo tính chaát cuûa caùc quyeát ñònh:
- Quyeát ñònh chieán löôïc: quyeát ...
NOV.2007 12
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
Theo phaïm vi thöïc hieän:
- Quyeát ñònh toaøn cuïc: bao quaùt toøan boä
s...
NOV.2007 13
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
Theo caùc phaûn öùng:
Quyeát ñònh tröïc giaùc:
- Xuaát phaùt töø tröïc gia...
NOV.2007 14
HTTT KEÁ HOAÏCH
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ
Quyeát ñònh coù lyù giaûi:
- Mang tính khoa hoïc , döïa treân söï nghieân
...
NOV.2007 15
YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI
CAÙC QUYEÁT ÑÒNH
 Tính khaùch quan vaø khoa hoïc.
 Caùc quyeát ñònh laø saûn phaåm ñaëc ...
NOV.2007 16
YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI
CAÙC QUYEÁT ÑÒNH
 Tính coù ñònh höôùng.
 Moät quyeát ñònh: nhaèm vaøo nhöõng
ñoái töôïng...
NOV.2007 17
YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI
CAÙC QUYEÁT ÑÒNH
 Tính heä thoáng.
 Caùc quyeát ñònh ñöa ra phaûi thoáng
nhaát, nhaát qu...
NOV.2007 18
YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI
CAÙC QUYEÁT ÑÒNH
 Tính toái öu.
Quyeát ñònh ñöa ra phaûi laø quyeát ñònh coù
phöông aùn t...
NOV.2007 19
YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI
CAÙC QUYEÁT ÑÒNH
 Tính phaùp lyù.
- Caùc quyeát ñònh ñöa ra phaûi hôïp
phaùp vaø caùc caá...
NOV.2007 20
YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI
CAÙC QUYEÁT ÑÒNH
 Tính cuï theå veà thôøi gian thöïc
hieän.
Trong moãi quyeát ñònh caàn p...
NOV.2007 21
TOÅ CHÖÙC QUAÙ
TRÌNH RA QUYEÁT
ÑÒNH
 Quy trình ra quyeát ñònh
- Laø khaâu maáu choát cuûa quùa trình
quaûn ly...
NOV.2007 22
TOÅ CHÖÙC QUAÙ
TRÌNH RA QUYEÁT
ÑÒNH
 Sô boä ñeà ra nhieäm vuï.
 Choïn tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu quaû
phö...
NOV.2007 23
TOÅ CHÖÙC QUAÙ
TRÌNH RA QUYEÁT
ÑÒNH
 Sô boä ñeà ra nhieäm vuï:
- Khoâng phaûi bao giôø nhieäm vuï cuõng
ñöôïc...
NOV.2007 24
TOÅ CHÖÙC QUAÙ
TRÌNH RA QUYEÁT
ÑÒNH
  Choïn tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu
quaû phöông aùn.
- Hieäu quaû caùc ...
NOV.2007 25
TOÅ CHÖÙC QUAÙ
TRÌNH RA QUYEÁT
ÑÒNH
 Thu thaäp thoâng tin ñeå laøm
roõ nhieäm vuï ñeà ra.
- Caàn thieát phaûi...
NOV.2007 26
TOÅ CHÖÙC QUAÙ
TRÌNH RA QUYEÁT
ÑÒNH
 Chính thöùc ñeà ra nhieäm vuï.
Coù yù nghóa raát quan troïng ñeå ñeà ra
...
NOV.2007 27
TOÅ CHÖÙC QUAÙ
TRÌNH RA QUYEÁT
ÑÒNH
 Döï kieán caùc phöông aùn coù theå
coù.
− Döïa treân cô sôû nhieäm vuï ñ...
NOV.2007 28
TOÅ CHÖÙC QUAÙ
TRÌNH RA QUYEÁT
ÑÒNH
 Xaây döïng moâ hình.
- Ñeå hình thöùc hoaù vaø logic hoùa caùc
phöông aù...
NOV.2007 29
TOÅ CHÖÙC QUAÙ
TRÌNH RA QUYEÁT
ÑÒNH
 So saùnh caùc phöông aùn quyeát
ñònh.
Coù nhieàu phöông aùn quyeát ñònh ...
NOV.2007 30
TOÅ CHÖÙC QUAÙ
TRÌNH RA QUYEÁT
ÑÒNH
 Ñeà ra quyeát ñònh.
Töø böôùc 6 chuyeån sang böôùc 7, ngöôøi
laõnh ñaïo ...
NOV.2007 31
NHAÂN TOÁ AÛNH
HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT
LÖÔÏNG QÑ QUAÛN LYÙ
 Thieáu thoâng tin.
Nguyeân nhaân:
− Coù thoâng tin nhön...
NOV.2007 32
NHAÂN TOÁ AÛNH
HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT
LÖÔÏNG QÑ QUAÛN LYÙ
 Nhaàm laãn vaán ñeà vôùi giaûi
phaùp.
Caùc vaán ñeà pha...
NOV.2007 33
NHAÂN TOÁ AÛNH
HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT
LÖÔÏNG QÑ QUAÛN LYÙ
 Nhaän thöùc cuûa caù nhaân:
boùp meùo vaán ñeà ñaõ ñöôï...
NOV.2007 34
NHAÂN TOÁ AÛNH
HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT
LÖÔÏNG QÑ QUAÛN LYÙ
 Do coù söï toàn taïi cuûa caùc lôïi ích
khaùc nhau giöõ...
NOV.2007 35
TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC
TAÄP THEÅ
 Vieäc taäp theå chuaån bò quyeát ñònh:
naâng cao tö duy cuûa moïi ngöôøi tham...
NOV.2007 36
TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC
TAÄP THEÅ
 Nhöõng ñaëc ñieåm tính caùch caù nhaân
cuûa caùc thaønh vieân phaûi boå sung ...
NOV.2007 37
TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC
TAÄP THEÅ
 Moät soá quy taéc ngöôøi laõnh ñaïo phaûi
tuaân thuû ñeå ñaûm baûo tính töï d...
NOV.2007 38
TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC
TAÄP THEÅ
- Khoâng duøng quyeàn löïc caùc nhaân
ñeå gaây aûnh höôûng ñoái vôí nhöõng
ngöô...
NOV.2007 39
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP
RA QUYEÁT ÑÒNH
 Phöông phaùp kòch baûn.
- Laø phöông phaùp saép xeáp sô boä
vaán ñeà caàn g...
NOV.2007 40
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP
RA QUYEÁT ÑÒNH
 Phöông phaùp öôùc löôïng chuyeân
gia.
- Huy ñoäng tôùi möùc cao nhaát kieán...
NOV.2007 41
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP
RA QUYEÁT ÑÒNH
 Phöông phaùp caây muïc tieâu.
− Laø phöông phaùp ra quyeát ñònh trong
tröôø...
42
HEÄ THOÁNG
THOÂNG TIN THÖÏC
HIEÄN _TOÅ CHÖÙC
THÖÏC HIEÄN CAÙC
QUYEÁT ÑÒNH
QUAÛN LYÙ
NOV.2007 43
HEÄ THOÁNG THOÂNG
TIN THÖÏC HIEÄN
 Khaùi nieäm:
Laø HTTT nhaèm cung caáp cho caùc nhaø
quaûn lyù trong moät t...
NOV.2007 44
HEÄ THOÁNG THOÂNG
TIN THÖÏC HIEÄN.
 Hoaït ñoäng
Phaûi xaây döïng toát hai coâng cuï laø hoaïch
toaùn vaø thoá...
NOV.2007 45
HEÄ THOÁNG THOÂNG
TIN THÖÏC HIEÄN.
 Nhieäm vuï chuû yeáu:
− Thu nhaän, cheá bieán sô boä caùc soá lieäu
coù k...
NOV.2007 46
HEÄ THOÁNG THOÂNG
TIN THÖÏC HIEÄN.
- Ñaûm baûo cho söï thöïc hieän ñaày ñuû
nhaát hoaïch toaùn kinh teá beân t...
NOV.2007 47
TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN
LYÙ
 Truyeàn ñaït quyeát ñònh vaø laäp
keá hoaïch toå chöùc thöïc hie...
NOV.2007 48
EXPERIENCE
CYCLE
DO
SELF-
REFLECT
EXPERIENCE
APPLY
NOV.2007 49
TRUYEÀN ÑAÏT VAØ
LAÄP KEÁ HOAÏCH TC
THÖÏC HIEÄN
− Caùc quyeát định caàn ñöôïc neâu
thaønh meänh leänh hay chæ ...
NOV.2007 50
TRUYEÀN ÑAÏT VAØ
LAÄP KEÁ HOAÏCH TC
THÖÏC HIEÄN
− Caàn truyeàn ñaït kòp thôøi , ñaày ñuû
vaø chính xaùc
- Phaû...
NOV.2007 51
TRUYEÀN ÑAÏT VAØ
LAÄP KEÁ HOAÏCH TC
THÖÏC HIEÄN
 Keá hoaïch toå chöùc.
 − Xuaát phaùt töø vieäc quy ñònh roõ ...
NOV.2007 52
KIEÅM TRA THÖÏC
HIEÄN QUYEÁT ÑÒNH
 Thoâng qua kieåm tra:
- Ngöôøi laõnh ñaïo taùc ñoäng tröïc
tieáp, tích cöï...
NOV.2007 53
KIEÅM TRA THÖÏC
HIEÄN QUYEÁT ÑÒNH
Nhö vaäy, toå chöùc toát vieäc kieåm tra seõ
ñem laïi cho quaù trình thöïc ...
NOV.2007 54
   ÑIEÀU CHÆNH QUYEÁT
ÑÒNH
 Caùc nguyeân nhaân
 − Toå chöùc khoâng toát vieäc thöïc
hieäân quyeát ñònh.
− Coù...
NOV.2007 55
ÑIEÀU CHÆNH QUYEÁT
ÑÒNH
 Chuù yù khi ñieàu chænh:
 − Khoâng neân töï do trong vieäc ñieàu chænh
quyeát ñònh.
...
NOV.2007 56
ÑIEÀU CHÆNH QUYEÁT
ÑÒNH
 − Ngöôøi laõnh ñaïo caàn coù baûn lónh vaø
daùm chòu traùch nhieäm ñeå saün saøng
ñöô...
NOV.2007 57
  TOÅNG KEÁT VIEÄC THÖÏC
HIEÄN
- Qua vieäc toång keát, caùc taäp theå,
caù nhaân bieát ñöïôc hoï ñaõ laøm
vieä...
NOV.2007 58
  TOÅNG KEÁT VIEÄC
THÖÏC HIEÄN
Vieäc toång keát bao goàm nhöõng
noäi dung chính nhö sau:
− Ñaùnh giaù tình hìn...
NOV.2007 59
  TOÅNG KEÁT VIEÄC
THÖÏC HIEÄN
− Phaân tích, tìm chính xaùc caùc nguyeân
nhaân cuûa söï cheânh leäch giöaõ caù...
NOV.2007 60
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HTTTQL - C6 httt qly

298 views
183 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HTTTQL - C6 httt qly

 1. 1. 1 Bieân soïan: MSc. ÑAËNG THÒ BÍCH HOØAI Khoa: QUAÛN TRÒ KINH DOANH CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 2. 2. NOV.2007 2 Heä thoáng thoâng tin kinh teá thöôøng goàm 3 boä phaän chuû yeáu:  HTTT khoa hoïc  HTTT keá hoaïch  HTTT thöïc hieän.
 3. 3. NOV.2007 3 HTTT KHOA HOÏC  HTTT khoa hoïc: heä thoáng thoâng tin hoã trôï veà maët lyù thuyeát cho caùc HTTT khaùc trong doanh nghieäp
 4. 4. NOV.2007 4 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ  KHAÙI NIEÄM  YEÂU CAÀU  QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH  CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG TÔÙI QÑ  TOÅ CHÖÙC TAÄP THEÅ  PHÖÔNG PHAÙP RA QUYEÁT ÑÒNH
 5. 5. NOV.2007 5 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ Baûn chaát.  Laø heä thoáng thoâng tin bao goàm trung taâm cuûa heä thoáng thoâng tin kinh teá, quyeát ñònh cô caáu, söï vaän haønh cuûa maïng löôùi thoâng tin keá hoaïch.  Trong caùc doanh nghieäp: heä thoáng thoâng tin hoã trôï cho caùc quyeát ñònh quaûn lyù.
 6. 6. NOV.2007 6 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ  Khaùi nieäm veà quyeát ñònh quaûn lyù. - Laø haønh vi saùng taïo cuûa chuû theå quaûn lyù, nhaèm ñònh ra muïc tieâu chöông trình, tính chaát hoaït ñoäng cuûa ngöôøi hoaëc caáp phaûi thöïc hieän quyeát ñònh ñoù ñeå giaûi quyeát moät vaán ñeà ñaõ chín muoài treân cô sôû hieåu bieát caùc quy luaät vaän ñoäng khaùch quan cuûa ñoái töôïng quaûn lyù vaø vieäc phaân tích thoâng tin veà hieân
 7. 7. NOV.2007 7 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ  YÙ nghóa: laø tieàn ñeà, cô sôû cho söï oån ñònh vaø phaùt trieån cuûa moät doanh nghieäp.  Ñaëc ñieåm: - Taùc ñoäng tröïc tieáp vaø toaøn dieän vaøo taäp theå nhöõng ngöôøi lao ñoäng. - Chæ ñöôïc ñeà ra khi vaán ñeà ñaõ chín muoài. - Gaén lieàn vôùi vieäc phaân tích, xöû lyù thoâng tin veà vaán ñeà caàn giaûi quyeát.
 8. 8. NOV.2007 8 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ - Ñöôïc ñeà ra treân cô sôû hieåu bieát veà qui luaät vaän ñoäng khaùch quan cuûa heä thoáng bò quaûn lyù. - Quyeát ñònh quaûn lyù môùi chæ chæ ra khaû naêng coù theå. - Coù chu kì soáng cuûa saûn phaåm.
 9. 9. NOV.2007 9 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ  Chöùc naêng  Ñònh höôùng: Quy tuï moïi nguoàn löïc cuûa heä thoáng vaøo caùc muïc tieâu chung trong thôøi gian daøi.  Baûo ñaûm: Quyeát ñònh ñöa ra phaûi xaùc ñònh vaø tính toùan ñöôïc caùc nguoàn löïc cuï theå ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñaõ ñeà ra.  Phoái hôïp: baûo ñaûm söï gaén boù, raøng buoäc cuûa caùc boä phaän cuøng thöïc hieän nhieäm vuï.  Baét buoäc, ñoäng vieân: mang tính
 10. 10. NOV.2007 10 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ  Caùc loaïi quyeát ñònh quaûn lyù. Theo thôøi gian thöïc hieän: daøi haïn, ngaén haïn, trung haïn. Thôøi gian qui ñònh: tuøy thuoäc vaøo phaïm vi quaûn lyù.
 11. 11. NOV.2007 11 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ Theo tính chaát cuûa caùc quyeát ñònh: - Quyeát ñònh chieán löôïc: quyeát ñònh ñöôøng loái phaùt trieån chuû yeáu trong thôøi gian töông ñoái daøi. - Quyeát ñònh chieán thuaät: nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu coù tính chaát cuïc boä hôn, baûo ñaûm thöïc hieän nhöõng muïc tieâu tröôùc maét vaø laøm thay ñoåi töùc thôøi höôùng phaùt trieån cuûa heä thoáng. - Quyeát ñònh taùc nghieäp: coù tính chaát ñieàu chænh, nhaèm khoâi phuïc hoaëc thay
 12. 12. NOV.2007 12 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ Theo phaïm vi thöïc hieän: - Quyeát ñònh toaøn cuïc: bao quaùt toøan boä söï phaùt trieån kinh teá _ xaõ hoäi cuûa heä thoáng. - Quyeát ñònh boä phaän: coù quan heä ñeán moät hoaëc moät soá boä phaän naøo ñoù cuûa heä thoáng. - Quyeát ñònh chuyeân ñeà: lieân quan ñeán moät nhoùm vaán ñeà nhaát ñònh hoaëc moät soá chöùc naêng quaûn lyù nhaát ñònh.
 13. 13. NOV.2007 13 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ Theo caùc phaûn öùng: Quyeát ñònh tröïc giaùc: - Xuaát phaùt töø tröïc giaùc cuûa con ngöôøi. - Ñöôïc caên cöù vaøo quyeát ñònh tröôùc ñoù, nghóa laø ngöôøi ta laøm laïi nhöõng ñieàu maø tröôùc ñoù. - Ñöôïc ñeà ra trong tröôøng hôïp töông töï khaù deã daøng - Deã phaïm phaûi sai laàm.
 14. 14. NOV.2007 14 HTTT KEÁ HOAÏCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LYÙ Quyeát ñònh coù lyù giaûi: - Mang tính khoa hoïc , döïa treân söï nghieân cöùu, phaân tích vaán ñeà coù heä thoáng. - Caùc söï vieäc ñöôïc neâu ra, caùc giaûi phaùp ñöôïc tính toaùn vaø ñem ra so saùnh ñeå ñi tôùi caùc quyeát ñònh toái öu nhaát, hoaøn haûo nhaát. - Laø quyeát ñònh caàn thieát trong moïi tröôøng hôïp - Theå hieän khaû naêng saùng taïo theo tö duy logic  caùc quyeát ñònh thöôøng chính xaùc,
 15. 15. NOV.2007 15 YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI CAÙC QUYEÁT ÑÒNH  Tính khaùch quan vaø khoa hoïc.  Caùc quyeát ñònh laø saûn phaåm ñaëc bieät cuûa lao ñoäng quaûn lyù; laø cô sôû ñaûm baûo cho tính hieän thöïc vaø hieäu quaû cuûa vieäc thöïc hieän chuùng khoâng ñöôïc chuû quan, tuøy tieän thoùat ly thöïc teá.  Laø saûn phaåm chuû quan saùng taïo cuûa con ngöôøi  baûo ñaûm tính khaùch quan khoâng phaûi laø ñôn giaûn.  Tính khoa hoïc: theå hieän ôû nhöõng cô sôû veà nhaän thöùc, naém vöõng caùc ñoøi hoûi cuûa quy luaät khaùch quan vaø nhöõng
 16. 16. NOV.2007 16 YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI CAÙC QUYEÁT ÑÒNH  Tính coù ñònh höôùng.  Moät quyeát ñònh: nhaèm vaøo nhöõng ñoái töôïng nhaát ñònh, coù muïc ñích, muïc tieâu,tieâu chuaån nhaát ñònh.  Vieäc ñònh höôùng: nhaèm ñeå ngöôøi thöïc hieän thaáy ñöôïc phöông höôùng coâng vieäc caàn laøm vaø caùc muïc tieâu caàn phaûi ñaït.
 17. 17. NOV.2007 17 YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI CAÙC QUYEÁT ÑÒNH  Tính heä thoáng.  Caùc quyeát ñònh ñöa ra phaûi thoáng nhaát, nhaát quaùn vôùi nhau trong toång theå heä thoáng quyeát ñònh ñaõ coù vaø seõ coù nhaèm ñaït tôùi muïc ñích chung.  Traùnh tình traïng caùc quyeát ñònh maâu thuaãn, loaïi tröø laãn nhau gaây khoù khaên cho caùc caáp thöïc hieän.
 18. 18. NOV.2007 18 YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI CAÙC QUYEÁT ÑÒNH  Tính toái öu. Quyeát ñònh ñöa ra phaûi laø quyeát ñònh coù phöông aùn toát nhaát (phöông aùn toái öu) trong soá phöông aùn coù theå coù.  Tính coâ ñoïng, deã hieåu. - Tieát kieäm ñöôïc thoâng tin, tieän lôïi cho vieäc baûo maät vaø di chuyeån. - Maët khaùc laøm cho ngöôøi thöïc hieän hieåu ñuùng veà muïc tieâu, phöông tieän vaø caùch thöùc thöïc hieän.
 19. 19. NOV.2007 19 YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI CAÙC QUYEÁT ÑÒNH  Tính phaùp lyù. - Caùc quyeát ñònh ñöa ra phaûi hôïp phaùp vaø caùc caáp thöïc hieän phaûi chaáp haønh thöïc hieän nghieâm chænh. - Phaûi phuø hôïp vôùi phaùp luaät, thoâng leä hieän haønh ñeå traùnh ñuøn ñaåy traùch nhieäm ra quyeát ñònh trong caùc caáp quaûn lyù
 20. 20. NOV.2007 20 YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI CAÙC QUYEÁT ÑÒNH  Tính cuï theå veà thôøi gian thöïc hieän. Trong moãi quyeát ñònh caàn phaûi ñaûm baûo veà thôøi gian trieån khai, thöïc hieän vaø hoaøn thaønh ñeå thôøi gian thöïc hieän khoâng keùo quaù daøi.  Tính kòp thôøi. Caùc quyeát ñònh phaûi ñaûm baûo yeâu caàu kòp thôøi vì moät quyeát ñònh ñöa ra quaù sôùm hoaëc quaù muoän so vôùi thôøi
 21. 21. NOV.2007 21 TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH  Quy trình ra quyeát ñònh - Laø khaâu maáu choát cuûa quùa trình quaûn lyù - Quyeát ñònh söï phaùt trieån hoaëc dieät vong cuûa caû heä thoáng.
 22. 22. NOV.2007 22 TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH  Sô boä ñeà ra nhieäm vuï.  Choïn tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu quaû phöông aùn.  Thu thaäp thoâng tin  Chính thöùc ñeà ra nhieäm vuï.  Döï kieán caùc phöông aùn coù theå coù.  Xaây döïng moâ hình.  So saùnh caùc phöông aùn quyeát ñònh.  Ñeà ra quyeát ñònh.
 23. 23. NOV.2007 23 TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH  Sô boä ñeà ra nhieäm vuï: - Khoâng phaûi bao giôø nhieäm vuï cuõng ñöôïc ñeà ra ñöôïc ngay moät caùch chính xaùc. - Phaûi laøm roõ nhieäm vuï ñaõ ñeà ra. - Haàu heát caùc vaán ñeà thöôøng, thöôøng aån naùu döôùi daïng khoù hieåu. Vaán ñeà ñoái vôùi ngöôøi quaûn lyù naøy coù theå khoâng phaûi laø vaán ñeà ñoái vôùi ngöôøi quaûn lyù khaùc.
 24. 24. NOV.2007 24 TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH   Choïn tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu quaû phöông aùn. - Hieäu quaû caùc phöông aùn phaûi theå hieän tính toång hôïp, nghóa laø caû veà kinh teá vaø xaõ hoäi. - Caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù phaûi cuï theå, deã hieåu, roõ raøng vaø phaûi löôïng hoùa ñöôïc. - Coù nhieàu tieâu chaån ñaùnh giaù tuøy theo muïc ñích,nhieäm vuï ñeà ra. - Thöôøng caùc tieâu chuaån ñöôïc choïn töø
 25. 25. NOV.2007 25 TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH  Thu thaäp thoâng tin ñeå laøm roõ nhieäm vuï ñeà ra. - Caàn thieát phaûi thu thaäp moïi thoâng tin. - Neáu thoâng tin coøn thieáu thì phaûi coù bieän phaùp boå sung thích hôïp. - Caùc thoâng tin thu ñöôïc caàn phaûi chænh lyù chính xaùc.
 26. 26. NOV.2007 26 TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH  Chính thöùc ñeà ra nhieäm vuï. Coù yù nghóa raát quan troïng ñeå ñeà ra quyeát ñònh ñuùng ñaén.  Chæ coù theå chính thöùc ñeà ra nhieäm vuï sau khi ñaõ xöû lyù thoâng tin thu ñöôïc qua keát quaû nghieân cöùu veà tính chaát cuûa nhieäm vuï, tính caáp baùch cuûa vieäc giaûi quyeát nhieäm vuï ñoù, caùc tính huoáng coù theå xaûy ra, vieäc xaùc ñònh muïc ñích vaø tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu quaû.
 27. 27. NOV.2007 27 TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH  Döï kieán caùc phöông aùn coù theå coù. − Döïa treân cô sôû nhieäm vuï ñaõ ñöôïc chính thöùc ñeà ra − Neâu nhöõng phöông aùn quyeát ñònh sô boä trình baøy döôùi daïng kieán nghò. − Caàn phaûi xaây döïng, xem xeùt kyõ moïi phöông aùn vaø khoâng ñeå soùt baát kyø moät phöông aùn coù theå coù naøo. - Trong xaây döïng vaø xem xeùt caùc phöông
 28. 28. NOV.2007 28 TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH  Xaây döïng moâ hình. - Ñeå hình thöùc hoaù vaø logic hoùa caùc phöông aùn döï kieán ôû böôùc treân - Giuùp cho ngöôøi laõnh ñaïo nghieân cöùu caùc phöông aùn quyeát ñònh vôùi hao phí veà söùc löïc, phöông tieän vaø thôøi gian ít nhaát. - Tính toùan hieäu quûa caùc phöông aùn theo tieâu chuaån ñaùnh giaù ôû böôùc 2. - Choïn moät phöông aùn quyeát ñònh toái öu.
 29. 29. NOV.2007 29 TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH  So saùnh caùc phöông aùn quyeát ñònh. Coù nhieàu phöông aùn quyeát ñònh coù hieäu quaû cao nhö nhau, coù cô caáu saûn xuaát saép xeáp khaùc nhau. Caùc moâ hình toaùn khoâng theå phaûn aùnh ñöôïc moïi maët Ngöôøi laõnh ñaïo phaûi vaän duïng kinh nghieäm, khaû naêng vaø caùc theå cheá hieän haønh veà quaûn lyù ñeå caân nhaéc löïa choïn phöông aùn coù hieäu quaû nhaát
 30. 30. NOV.2007 30 TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH  Ñeà ra quyeát ñònh. Töø böôùc 6 chuyeån sang böôùc 7, ngöôøi laõnh ñaïo ñaõ coù moät nhoùm nhaát ñònh caùc phöông aùn toái öu Ngöôøi laõnh ñaïo phaûi ñöa ra baøn baïc taäp theå. Quyeát ñònh cuoái cuøng phaûi do ngöôøi laõnh ñaïo cao nhaát quyeát ñònh vaø chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà quyeát ñònh ñoù.
 31. 31. NOV.2007 31 NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT LÖÔÏNG QÑ QUAÛN LYÙ  Thieáu thoâng tin. Nguyeân nhaân: − Coù thoâng tin nhöng thieáu chính xaùc. − Nhieàu ngöôøi quaûn lyù löïa choïn thoâng tin vì noù coù saün hôn laø chaát löôïng cuûa noù. − Chi phí quaûn lyù thöôøng bò giôùi haïn  giôùi haïn luoân caû khaû naêng tìm kieám phöông aùn. − Giôùi haïn veà khaû naêng xöû lyù thoâng tin cuûa moãi caù nhaân.
 32. 32. NOV.2007 32 NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT LÖÔÏNG QÑ QUAÛN LYÙ  Nhaàm laãn vaán ñeà vôùi giaûi phaùp. Caùc vaán ñeà phaûi ñöôïc “ñònh nghóa” môùi coù theå ñöa ra ñöôïc quyeát ñònh ñuùng ñeå giaûi quyeát. Chöa ñònh nghóa ñöôïc vaán ñeà maø ñaõ tìm caùc giaûi phaùp giaûi quyeát thì seõ toán coâng voâ ích: gaây ra nhöõng haäu quaû xaáu trong thôøi gian daøi.
 33. 33. NOV.2007 33 NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT LÖÔÏNG QÑ QUAÛN LYÙ  Nhaän thöùc cuûa caù nhaân: boùp meùo vaán ñeà ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. - Trình ñoä, kinh nghieäm , vò trí, lôïi ích, sôû thích… cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh - Nhöõng yeáu toá taâm lyù, ñaïo ñöùc, vaên hoùa cuõng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa caùc quyeát ñònh.
 34. 34. NOV.2007 34 NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT LÖÔÏNG QÑ QUAÛN LYÙ  Do coù söï toàn taïi cuûa caùc lôïi ích khaùc nhau giöõa nhöõng nhaø quaûn lyù. Lôïi ích khaùc nhau nhaän thöùc veà vaán ñeà khaùc nhau; löïa choïn caùc phöông aùn khaùc nhau.  Nhöõng tieàn leä quyeát ñònh tröôùc ñaây giôùi haïn söï löïa choïn hieän nay. Caùc quyeát ñònh ñöôïc ñöa ra: coù lieân quan ñeán söï löïa choïn trong quaù khöù quyeát
 35. 35. NOV.2007 35 TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC TAÄP THEÅ  Vieäc taäp theå chuaån bò quyeát ñònh: naâng cao tö duy cuûa moïi ngöôøi tham gia trong quaù trình tieáp xuùc vaø trao ñoåi thaûo luaän.  Nhaèm taïo ra nhöõng quyeát ñònh coù chaát löôïng cao vaø söï baûo ñaûm thöïc hieän quyeát ñònh coù hieäu quaû.  Khi toå chöùc: caàn chuù yù ñeán nhöõng ñaëc ñieåm taâm lyù caù nhaân cuûa töøng thaønh vieân.
 36. 36. NOV.2007 36 TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC TAÄP THEÅ  Nhöõng ñaëc ñieåm tính caùch caù nhaân cuûa caùc thaønh vieân phaûi boå sung cho nhau taïo thaønh khoái thoáng nhaát höõu cô  Nhöõng tranh luaän baát ñoàng trong khi thaûo luaän: raát caàn thieát ñeå giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch saùng taïo vaø ñoäc ñaùo.  Ngöôøi tham gia thaûo luaän: coù thaùi ñoä thieän chí vaø uûng hoä laãn nhau ñeå tìm ra chaân lyù.  Ngöôøi laõnh ñaïo: caàn chuù yù taïo ra baàu
 37. 37. NOV.2007 37 TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC TAÄP THEÅ  Moät soá quy taéc ngöôøi laõnh ñaïo phaûi tuaân thuû ñeå ñaûm baûo tính töï do vaø saùng taïo cao:  - Khoâng caûn trôû ngöôøi muoán phaùt bieåu yù kieán. - Khoâng gaây söùc eùp ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù yù kieán traùi ngöôïc vôùi yù kieán laõnh ñaïo baèng caùc keát luaän hình nhö laø cuûa toå chöùc. - Pheâ phaùn yù kieán chöù khoâng pheâ
 38. 38. NOV.2007 38 TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC TAÄP THEÅ - Khoâng duøng quyeàn löïc caùc nhaân ñeå gaây aûnh höôûng ñoái vôí nhöõng ngöôøi tham gia thaûo luaän. Keát thuùc thaûo luaän: laõnh ñaïo phaûi ñöa ra yù kieán keát luaän vaø phaûi chính thöùc ñöa ra quyeát ñònh cuoái cuøng, ñoàng thôøi phaûi chòu traùch nhieäm hoaøn toøn veà quyeát ñònh ñoù.
 39. 39. NOV.2007 39 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP RA QUYEÁT ÑÒNH  Phöông phaùp kòch baûn. - Laø phöông phaùp saép xeáp sô boä vaán ñeà caàn giaûi quyeát trong moái quan heä giöõa noù vôùi caùc vaán ñeà khaùc coù khaû naêng hoaëc chaéc chaén seõ phaùt sinh trong töông lai. - Phöông phaùp ñöôïc thöïc hieän töông töï nhö kyõ thuaät vieát kòch baûn.
 40. 40. NOV.2007 40 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP RA QUYEÁT ÑÒNH  Phöông phaùp öôùc löôïng chuyeân gia. - Huy ñoäng tôùi möùc cao nhaát kieán thöùc, kinh nghieäm cuûa caùc nhaø chuyeân moân thuoäc nhieàu lónh vöïc khaùc nhau vaøo vieäc ra caùc quyeát ñònh coù taàm chieán löôïc. - Ñöôïc thöïc hieän döôùi nhieàu hình thöùc phong phuù. - Caàn phaûi chuù yù loaïi boû nhieãu trong
 41. 41. NOV.2007 41 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP RA QUYEÁT ÑÒNH  Phöông phaùp caây muïc tieâu. − Laø phöông phaùp ra quyeát ñònh trong tröôøng hôïp baát ñònh “vaán ñeà coù caáu truùc loûng leûo”. − Muïc tieâu phaûi giaûi quyeát: “goác caây” giaûi quyeát caùc muïc tieâu nhoû hôn: caùc nhaùnh caây(logic) − Phaân tích caùc muïc tieâu thaønh moät caây muïc tieâu: lieân keát caùc muïc tieâu cuûa moïi caáp vôùi caùc phöông tieän cuï theå ñeå ñaït ñöôïc chuùng.
 42. 42. 42 HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN THÖÏC HIEÄN _TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN CAÙC QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN LYÙ
 43. 43. NOV.2007 43 HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN THÖÏC HIEÄN  Khaùi nieäm: Laø HTTT nhaèm cung caáp cho caùc nhaø quaûn lyù trong moät thôøi gian ngaén nhaát caùc loaïi thoâng tin phaûn hoài coù chaát löôïng cao veà moái quan heä trong saûn xuaát kinh doanh, veà söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa ñoái töôïng quaûn lyù, veà caùc qui luaät kinh teá, veà caùc dieãn bieán cuûa caùc hoaït ñoäng, thöïc chaát ñoù laø söï thöïc hieän caùc quyeát ñònh quaûn lyù.
 44. 44. NOV.2007 44 HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN THÖÏC HIEÄN.  Hoaït ñoäng Phaûi xaây döïng toát hai coâng cuï laø hoaïch toaùn vaø thoáng keâ:  − Hoaïch toaùn vaø thoáng keâ veà coâng cuï lao ñoäng, veà caùc nguoàn voán ñaàu tö.  − Hoaïch toaùn thoáng keâ veà saûn xuaát: phaûn aùnh söï vaän ñoäng saûn xuaát, tieâu duøng vaø phaân phoái caùc saûn phaåm cho xaõ hoäi  − Hoaïch toaùn thoáng keâ veà chi phí saûn xuaát, veà taøi chính, veà hieäu quaû cuûa
 45. 45. NOV.2007 45 HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN THÖÏC HIEÄN.  Nhieäm vuï chuû yeáu: − Thu nhaän, cheá bieán sô boä caùc soá lieäu coù khaû naêng phaân tích lôùn − Kieåm tra phaân tích dieãn bieán cuûa vieäc thöïc hieän keá hoaïch. − Chuaån bò soá lieäu coù tính chaát döï baùo giuùp cho laõnh ñaïo ban haønh caùc quyeát ñònh linh hoaït trong moïi caáp quaûn lyù.
 46. 46. NOV.2007 46 HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN THÖÏC HIEÄN. - Ñaûm baûo cho söï thöïc hieän ñaày ñuû nhaát hoaïch toaùn kinh teá beân trong xí nghieäp. Caùc phöông phaùp söû duïng: phaân tích vaø toång hôïp caùc taøi lieäu moät caùch khoa hoïc.  Ñeå löïa choïn cheá bieán sô boä thoâng tin thöïc hieän: -- Naém vöõng caùc soá lieäu löu thoâng giöõa caùc taøi lieäu thoâng tin cuûa caùc coâng ty trong thôøi kyø khaùc. - Xaây döïng caùc “chuoãi ñoäng” ñeå xaùc
 47. 47. NOV.2007 47 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN LYÙ  Truyeàn ñaït quyeát ñònh vaø laäp keá hoaïch toå chöùc thöïc hieän  Kieåm tra vieäc thöïc hieän quyeát ñònh  Ñieàu chænh quyeát ñònh  Toång keát tình hình thöïc hieän quyeát ñònh
 48. 48. NOV.2007 48 EXPERIENCE CYCLE DO SELF- REFLECT EXPERIENCE APPLY
 49. 49. NOV.2007 49 TRUYEÀN ÑAÏT VAØ LAÄP KEÁ HOAÏCH TC THÖÏC HIEÄN − Caùc quyeát định caàn ñöôïc neâu thaønh meänh leänh hay chæ thò ñeå noù coù hieäu löïc nhö moät vaên baûn haønh chính. − Trong baûn thaân quyeát ñònh phaûi döï tính laøm caùi gì, quy ñònh ai laøm, laøm ôû ñaâu, khi naøo vaø laøm baèng caùch naøo, ai kieåm tra thöïc hieän quyeát ñònh? Bao giôø kieåm tra vaø kieåm tra nhö theá naøo?
 50. 50. NOV.2007 50 TRUYEÀN ÑAÏT VAØ LAÄP KEÁ HOAÏCH TC THÖÏC HIEÄN − Caàn truyeàn ñaït kòp thôøi , ñaày ñuû vaø chính xaùc - Phaûi kieåm tra vieäc tuyeân truyeàn, giaûi thích trong taäp theå veà yù nghiaõ vaø taàm quan troïng cuûa quyeát ñònh.  Keá hoaïch toå chöùc
 51. 51. NOV.2007 51 TRUYEÀN ÑAÏT VAØ LAÄP KEÁ HOAÏCH TC THÖÏC HIEÄN  Keá hoaïch toå chöùc.  − Xuaát phaùt töø vieäc quy ñònh roõ giôùi haïn hieäu löïc cuûa quyết ñònh vaø phaûi tuaân theo ñuùng giôùi haïn ñoù trong quaù trình thöïc hieän. − Phaûi cuï theå vaø chi tieát. − Tröôùc tieán trình thöïc hieän keá hoaïch caàn chuù yù ñaëc bieät ñeán vaán ñeà tuyeån choïn caùn boä: soá löôïng caàn thieát; chuyeân moân thích hôïp.  Keá hoaïch toå chöùc caàn naêng ñoäng
 52. 52. NOV.2007 52 KIEÅM TRA THÖÏC HIEÄN QUYEÁT ÑÒNH  Thoâng qua kieåm tra: - Ngöôøi laõnh ñaïo taùc ñoäng tröïc tieáp, tích cöïc ñeán haønh vi cuûa caùc caáp vaø caùc caù nhaân thöïc hieän quyeát ñònh. − Ngöôøi laõnh ñaïo coù ñieàu kieän ñeå phaùt hieän ra caùc khaâu, caùc vaán ñeà caàn uoán naén vaø ñieàu chænh ñeå vieäc thöïc hieän luoân luoân ñi theo quyõ ñaïo ñaõ ñònh.
 53. 53. NOV.2007 53 KIEÅM TRA THÖÏC HIEÄN QUYEÁT ÑÒNH Nhö vaäy, toå chöùc toát vieäc kieåm tra seõ ñem laïi cho quaù trình thöïc hieän quyeát ñònh söï linh hoaït caàn thieát, neáu khoâng xaõ hoäi seõ chòu nhöõng thieät haïi lôùn. - Muïc ñích cuûa vieäc kieåm tra khoâng chæ laø kòp thôøi phaùt hieän nhöõng sai leäch vôùi chöông trình ñaõ ñònh, maø coøn ñeå kòp thôøi ñeà ra nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng leäch laïc môùi.
 54. 54. NOV.2007 54    ÑIEÀU CHÆNH QUYEÁT ÑÒNH  Caùc nguyeân nhaân  − Toå chöùc khoâng toát vieäc thöïc hieäân quyeát ñònh. − Coù nhöõng thay ñoåi ñoät ngoät do nguyeân nhaân beân ngoaøi gaây ra. - Coù sai laàm nghieâm troïng trong baûn thaân quyeát ñònh vaø moät soá nguyeân nhaân khaùc.
 55. 55. NOV.2007 55 ÑIEÀU CHÆNH QUYEÁT ÑÒNH  Chuù yù khi ñieàu chænh:  − Khoâng neân töï do trong vieäc ñieàu chænh quyeát ñònh. - Ñoái vôùi caùc quyeát ñònh ñöôïc ñeà ra trong ñieàu kieän baát ñònh caàn döï kieán tröôùc nhöõng söûa ñoåi trong quaù trình thöïc hieän Khoâng nhaát thieát ñieàu chænh chæ laø do söï xuaát hieän tình huoáng baát lôïi maø nhieàu khi do phaùt hieän ñöôïc caùc khaû naêng môùi maø tröôùc ñoù chöa ñöôïc döï kieán.
 56. 56. NOV.2007 56 ÑIEÀU CHÆNH QUYEÁT ÑÒNH  − Ngöôøi laõnh ñaïo caàn coù baûn lónh vaø daùm chòu traùch nhieäm ñeå saün saøng ñöông ñaàu vôùi nhöõng phaûn ñoái ñeå ñieàu chænh quyeát ñònh − Nhöõng söûa ñoåi nhoû khoâng caên baûn seõ taïo neân söï xaùo troän veà maët toå chöùc, gaây ra söï maát oån ñònh cuûa nhieäm vuï vaø daãn ñeán nhöõng thieät haïi lôùn hôn so vôùi vieäc khoâng söûa ñoåi.
 57. 57. NOV.2007 57   TOÅNG KEÁT VIEÄC THÖÏC HIEÄN - Qua vieäc toång keát, caùc taäp theå, caù nhaân bieát ñöïôc hoï ñaõ laøm vieäc nhö theá naøo, ñaït keát quaû ra sao, lao ñoäng cuûa hoï coù taàm quan troïng nhö theá naøo cho xaõ hoäi. − Laø söï hoïc taäp thöïc tieãn töø chính coâng vieäc cuûa mình. − Vieäc toång keát phaûi ñöôïc xem xeùt chu ñaùo ôû taát caû caùc giai ñoïan, phaân tích roõ taát caû nhöõng thaønh
 58. 58. NOV.2007 58   TOÅNG KEÁT VIEÄC THÖÏC HIEÄN Vieäc toång keát bao goàm nhöõng noäi dung chính nhö sau: − Ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän muïc tieâu, xaùc ñònh roõ keát quaû, chaát löôïng, luaän chöùng vaø phöông höôùng cuûa quyeát ñònh. - Phaùt hieän nhöõng tieàm naêng chöa ñöôïc söû duïng trong quaù trình thöïc hieän quyeát ñònh.
 59. 59. NOV.2007 59   TOÅNG KEÁT VIEÄC THÖÏC HIEÄN − Phaân tích, tìm chính xaùc caùc nguyeân nhaân cuûa söï cheânh leäch giöaõ caùc chæ tieâu kinh teá- kyõ thuaät vaø saûn xuaát xaõ hoäi so vôùi möùc ñaõ ñeà ra trong quyeát ñònh ban ñaàu. − Caàn söû duïng caùc phöông phaùp theo quan ñieåm heä thoáng. - Caàn phaûi xaây döïng keá hoaïch toång keát, löïa choïn vaø kieåm tra nhöõng thoâng tin caàn thieát, tìm ra nhöõng nguyeân nhaân thaønh coâng hoaëc thaát baïi vaø ñaùnh giaù
 60. 60. NOV.2007 60

×