HTTTQL - C4 d bao-tt

237 views
196 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HTTTQL - C4 d bao-tt

 1. 1. 1 CHƯƠNG 4 ĐẢM BẢO THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP Bieân soïan: MSc. ÑAËNG THÒ BÍCH HOØAI Khoa: QUAÛN TRÒ KINH DOANH
 2. 2. NOV.2007 2  VAI TROØ CUÛA TT TRONG QUAÛN LYÙ  ÑAÛM BAÛO THOÂNG TIN  CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN COÂNG TAÙC ÑAÛM BAÛO TT  YEÂU CAÀU CÔ BAÛN CUÛA COÂNG TAÙC ÑAÛM BAÛO TT  XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG ÑAÛM
 3. 3. NOV.2007 3 VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ - Baûn chaát hoaït ñoäng quaûn lyù laø söï taùc ñoäng lieân tuïc vaø coù höôùng ñích cuûa chuû theå quaûn lyù leân caùc ñoái töôïng vaø caùc quaù trình. Mọi söï taùc ñoäng naøy ñeàu ñöôïc xaùc laäp treân cuøng moät cô sôû duy nhaát –thoâng tin. - Boä maùy quaûn lyù; nhaø quaûn lyù caàn ñeán thoâng tin nhö laø cô sôû döõ lieäu cho vieäc ñöa ra nhöõng quyeát ñònh (tìm ra ñaùp soá cho baøi toaùn veà quaûn lyù) cuûa noù. -
 4. 4. NOV.2007 4 VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ - Toå chöùc thöïc hieän quyeát ñònh quaûn lyù: xaùc laäp moái lieân heä thoâng tin ñaûo chieàu giöõa nhaø quaûn lyù vaø ngöôøi thöïc hieän - Quaù trình thöïc hieän quyeát ñònh: quaù trình chuyeån hoùa, vaän chuyeån, ñan xen vaø ñaûo chieàu lieân tuïc cuûa caùc luoàng thoâng tin - Thoâng tin vaø lieân heä thoâng tin coù maët ôû moïi nôi, moïi luùc; vöøa laø
 5. 5. NOV.2007 5 VAI TRÒ CỦA TT TRONG QUẢN LÝ
 6. 6. NOV.2007 6 ÑAÛM BAÛO THOÂNG TIN Coâng taùc ñaûm baûo thoâng tin phaûi bao goàm ba nhieäm vuï cô baûn: - Ñaûm baûo vieäc cung caáp thoâng tin; xöû lí nhöõng thoâng tin ñoù; ñaûm baûo cho söï taùc ñoäng coù hieäu quaû. - Ñaûm baûo vieäc xaây döïng, duy trì, phaùt trieån vaø hoaøn thieän maïng löôùi lieân heä thoâng tin cuøng cô cheá hoaït ñoäng nhaèm phuïc vuï höõu hieäu, beàn vöõng vaø ñaùng tin caäy cho nhieäm vuï 1
 7. 7. NOV.2007 7 ÑAÛM BAÛO THOÂNG TIN - Taïo vaø duy trì moät cô caáu chuyeân traùch vôùi nhaân söï, cô sôû vaät chaát-kó thuaät caàn thieát cuøng vôùi nhöõng phöông thöùc hoaït ñoäng phuø hôïp giuùp hoaøn thaønh hai nhieäm vuï noùi treân. ♣ Ñaûm baûo thoâng tin khoâng phaûi chæ laø chöùc naêng rieâng cuûa cô caáu chuyeân traùch maø coøn laø
 8. 8. NOV.2007 8 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG TÔÙI COÂNG TAÙC ÑAÛM BAÛO TT Coi coâng taùc ñaûm baûo thoâng tin trong quaûn lí nhö moät quaù trình ba khaâu, öùng vôùi ba giai ñoaïn thöïc hieän mang tính ñaëc thuø:  Tìm kieám, khai thaùc, thu thaäp thoâng tin(cung caáp thoâng tin nguyeân lieäu ñaàu vaøo)  Xöû lí thoâng tin (phuïc vuï cho vieäc ra quyeát ñònh quaûn lí – khaâu giöõa)  Taùc ñoäng thoâng tin (phuïc vuï cho vieäc thöïc hieän quyeát ñònh quaûn lí-ñaàu ra).
 9. 9. NOV.2007 9 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG  Khaâu tìm kieám, khai thaùc vaø thu thaäp thoâng tin
 10. 10. NOV.2007 10
 11. 11. NOV.2007 11 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG  Khaâu xöû líù thoâng tin ñaàu vaøo - Khaâu trung taâm cuûa quaù trình ñaûm baûo thoâng tin - Chaát löôïng:phuï thuoäc + Chaát löôïng cuûa taäp thoâng tin ñaàu vaøo + Chaát löôïng cuûa chính coâng taùc xöû lyù thoâng tin.
 12. 12. NOV.2007 12 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG Keát quaû coâng taùc xöû lyù chòu söï chi phoái cuûa nhöõng yeáu toá sau:  Muïc tieâu, caáp ñoä xöû lyù ñöôïc xaùc ñònh;  Chaát löôïng taäp döõ kieän ñöôïc löïa choïn ñeå ñöa vaøo xöû lyù (coâng taùc xöû lyù sô boä taäp thoâng tin döõ lieäu ñaàu vaøo);  Phöông phaùp, phöông tieän vaø trình ñoä xöû lyù;  Thôøi gian ñöôïc daønh cho coâng vieäc xöû
 13. 13. NOV.2007 13 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG  Taùc ñoäng thoâng tin
 14. 14. NOV.2007 14 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG
 15. 15. NOV.2007 15 YEÂU CAÀU CÔ BAÛN CUÛA COÂNG TAÙC ÑAÛM BAÛO TT - Noäi dung cô baûn laøm neân chaát löôïng coâng taùc baûo ñaûm thoâng tin  hieäu quaû cuûa coâng taùc ñaûm baûo ñöôïc theå hieän qua chaát löôïng cuûa thoâng tin.  Tính khaùch quan, trung thöïc: caùc khaâu trong coâng taùc ñaûm baûo phaûi döïa treân nguyeân taéc löôïc boû, haïn cheá ñeán möùc toái ña nhöõng yeáu toá chuû quan  Tính toång hôïp vaø coù heä thoáng: ñoøi hoûi caùc taäp thoâng tin phaûi laø nhöõng thoâng tin ñaõ ñöôïc toång hôïp vaø heä
 16. 16. NOV.2007 16 YEÂU CAÀU CÔ BAÛN Thoâng tin ñöôïc toång hôïp vaø heä thoáng hoùa: - Taêng ñöôïc tính bao quaùt, tính haøm suùc vaø coâ ñoïng - Deã tieáp thu, toái öu hoaù caùc coâng ñoaïn xöû lyù - Giuùp caùc caáp quaûn lyù tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaø coâng söùc, giaûm quaù taûi vaø taêng hieäu quaû khi laøm vieäc vôùi thoâng tin - Coù söùc bao quaùt - Tuy nhieân, ñieàu naøy coøn phuï thuoäc
 17. 17. NOV.2007 17 YEÂU CAÀU CÔ BAÛN  Tính ñaày ñuû vaø toái öu: - Caùc taäp thoâng tin phaûi thoûa maõn caùc ñieàu kieän caàn vaø ñuû - Bao quaùt ñöôïc nhöõng maët, nhöõng lónh vöïc, phaïm vi khoâng gian vaø thôøi gian caàn thieát vöøa ñuû cho vieäc ra vaø thöïc hieän quyeát ñònh quaûn lyù. - Cho pheùp giaûm ñeán möùc thaáp nhaát chi phí cho ñaûm baûo thoâng tin vaø söû duïng thoâng tin coù hieäu quaû, traùnh gaây nhieãu loaïn.
 18. 18. NOV.2007 18 YEÂU CAÀU CÔ BAÛN  Tính chieán löôïc: Caùc taäp thoâng tin phaûi ñöôïc xaây döïng treân tieàn ñeà cuûa moät boä phaän thoâng tin ít vaø chaäm bieán ñoåi, coù tính ñònh höôùng vaø taàm bao quaùt cao taïo thaønh neàn taûng chieán löôïc cho noù.  Tính thôøi söï: Caùc taäp thoâng tin phaûi coù ñöôïc nhöõng thoâng tin caäp nhaät.  Tính coâ ñoïng, logic, cuï theå vaø roõ raøng (moät nghóa): thoâng tin phaûi ñöôïc gia coâng, xöû lyù sao cho ngaén goïn, khoâng truøng laëp, chaët cheõ vaø deã caûm thuï nhaát.
 19. 19. NOV.2007 19 YEÂU CAÀU CÔ BAÛN  Tính phaân caáp: vieäc cung caáp vaø phaùt thoâng tin phaûi phuø hôïp vôùi thaåm quyeàn cuûa moãi caáp, moãi boâ phaän, caù nhaân quaûn lyù.  Tính thöôøng xuyeân, oån ñònh, ñoàng boä: thoâng tin phaûi ñöôïc cung caáp moät caùch ñeàu ñaën, lieân tuïc theo nhöõng ñònh kyø vaø lòch bieåu quy ñònh, vôùi nhöõng noäi dung vaø dung löôïng töông ñoái oån ñònh, ñoàng boä.  Tính coù quaûn lyù cuûa thoâng tin:thoâng tin, luoàng, keânh vaø lieân heä thoâng tin
 20. 20. NOV.2007 20 HEÄ THOÁNG ÑAÛM BAÛO TT  CÔ CAÁU: goàm 2 thaønh phaàn cô baûn - Boä maùy chuyeân traùch thöïc hieän taùc nghieäp thoâng tin: keát caáu roõ raøng veà nhaân söï, cô sôû vaät chaát_ kyõ thuaät cuøng caùc chöùc naêng, nhieäm vuï vaø phöông thöùc hoaït ñoäng cuõng ñöôïc aán ñònh moät caùch roõ raøng thöïc theå höõu hình taäp trung - Maïng löôùi caùc lieân heä thoâng tin, caùc nguoàn maét xích cung caáp thoâng tin:toûa roäng vôùi nhöõng moái lieân heä ñan xen ít coá ñònh, khoâng ngöøng theâm, bôùt, chuyeån hoaù vaø bieán ñoåi mang naëng
 21. 21. NOV.2007 21 HEÄ THOÁNG ÑAÛM BAÛO TT  CHÖÙC NAÊNG: − Tìm kieám, phaùt hieän caùc nguoàn caáp vaø nhaän tin, cung caáp thoâng tin thöôøng xuyeân, ñaày ñuû vaø kòp thôøi. − Phaùt hieän, xaây döïng, cuûng coá caùc lieân heä thoâng tin, caùc luoàng vaø keânh daãn, taïo neân moät maïng löôùi höõu hieäu vaø ñaùng tin caäy phuïc vuï cho caùc quaù trình ñaûm baûo thoâng tin − Thöïc hieän caùc taùc nghieäp thoâng tin ñöôïc aán ñònh treân cô sôû caùc nguoàn vaø lieân heä thoâng tin
 22. 22. NOV.2007 22 HEÄ THOÁNG ÑAÛM BAÛO TT  NGUYEÂN TAÉC  Nguyeân taéc heä thoáng: ñaûm baûo söï keát noái höõu cô caùc chöùc naêng, nhieäm vuï vaø söï caân ñoái tyû leä giöõa caùc khaâu - HT thoûa maõn 2 ñ/k: vöøa laø HT rieâng, vöøa laø phaân heä trong HT DN  Nguyeân taéc môû: ñaûm baûo cho heä thoáng luoân coù khaû naêng môû roäng khoâng ngöøng caùc moái lieân heä vôùi theá giôùi beân ngoaøi vaø ñoùn nhaän thoâng tin töø ñoù.
 23. 23. NOV.2007 23 HEÄ THOÁNG ÑAÛM BAÛO TT  Nguyeân taéc phaùt trieån: ñaûm baûo cho heä thoáng ñöôïc trang bò nhöõng cô sôû vaät chaát– kyõ thuaät vaø coâng ngheä ñuû hieän ñaïi, löïc löôïng ñuû maïnh taïo döïng ñöôïc caùc cô sôû thoâng tin ñuû roäng, ñuû saâu vaø tin caäy; ñaùp öùng moïi yeâu caàu veà phaùt trieån DN trong hieän taïi vaø töông lai.  Nguyeân taéc caäp nhaät: ñaûm baûo cho heä thoáng luoân coù ñöôïc nhöõng thoâng tin môùi nhaát, tieáp caän ñöôïc vôùi ñoái töôïng thôøi ñieåm cuoái cuøng  nhöõng
 24. 24. NOV.2007 24 HEÄ THOÁNG ÑAÛM BAÛO TT  Nguyeân taéc an toøan_ ñaûm baûo cho heä thoáng coù khaû naêng giaùm saùt chaët cheõ caùc luoàng, keânh, nguoàn, caùc lieân heä ngaên chaën moïi söï thaát thoaùt, roø ræ cuõng nhö nhieãu loaïn, taéc ngheõn hay quaù taûi thoâng tin.  Nguyeân taéc toái öu_ ñaûm baûo cho heä thoáng ñöôïc thieát keá, trang bò cuõng nhö ñöôïc toå chöùc moät caùch hôïp lyù nhaát  hoaït ñoäng hieäu quaû vaø tieát kieäm

×