HTQLTTC - GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN

611 views
585 views

Published on

HTQLTTC - GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HTQLTTC - GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN

 1. 1. 1
 2. 2. 2 NOÄI DUNG 1. Toång quan veà heä thoáng quaûn lyù theo tieâu chuaån 2. Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo b tieâuộ chuaån ISO 9000 3. Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo b tieâuộ chuaån ISO 14000 4. Heä thoáng quaûn lyù veà traùch nhieäm xaõ hoäi vaø an toaøn söùc khoûe ngheà nghieäp
 3. 3. 3 – Hieåu vai troø vaø caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa heä thoáng quaûn lyù theo tieâu chuaån – Thaáu hieåu quan ñieåm, yeâu caàu cuûa ISO 9000, ISO 14000, SA 8000 – Bieát ñöôïc coâng taùc trieån khai aùp duïng heä thoáng quaûn lyù theo tieâu chuaån – Naém vöõng caùc nguyeân taéc vaø coù khaû naêng xaây döïng heä thoáng taøi lieäu quaûn lyù chaát löôïng, quaûn lyù moâi tröôøng – Aùp duïng ñöôïc caùc kyõ naêng ñaùnh giaù noäi boä MUÏC TIEÂU
 4. 4. 4 Taøi lieäu tham khaûo − Boä moân QTCL - Quaûn lyù chaát löôïng - NXB Thoáng Keâ, 2010. − TS. Ngoâ Thò AÙnh – Heä thoáng quaûn lyù theo tieâu chuaån (Ñeà cöông baøi giaûng - 2010) − TCVN ISO 9000:2007 − TCVN ISO 9001:2008 − TCVN ISO 9004:2000 − TCVN ISO 14000:2005 − Caùc tieâu chuaån SA 8000, OHSAS 18000
 5. 5. 5 Ñaùnh giaù - Ñieåm quaù trình: 30% (baøi taäp, laøm vieäc nhoùm, thaûo luaän, kieåm tra giöõa kyø…) [ - Ñieåm thi keát thuùc hoïc phaàn: 70% Toång coäng: 100%
 6. 6. 6 CHÖÔNG 1
 7. 7. 7 “Heä thoáng laø toång theå goàm caùc boä phaän khaùc nhau coù moái quan heä taùc ñoäng qua laïi vôùi nhau vaø ñöôïc saép xeáp theo moät trình töï nhaèm taïo thaønh moät chænh theå thoáng nhaát, coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc moät soá chöùc naêng hoaëc muïc tieâu nhaát ñònh” “Heä thoáng laø taäp hôïp caùc yeáu toá coù lieân quan laãn nhau hay töông taùc” (Theo TCVN ISO 9000:2007) Khaùi nieäm
 8. 8. 8 “Heä thoáng quaûn lyù laø heä thoáng ñeå thieát laäp chính saùch vaø muïc tieâu vaø ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù” (Theo TCVN ISO 9000:2007) “Heä thoáng quaûn lyù theo tieâu chuaån laø heä thoáng quaûn lyù do moät hoaëc nhieàu toå chöùc tieâu chuaån hoùa xaây döïng vaø ban haønh nhaèm ñöa ra caùc chuaån möïc chung veà quaûn lyù moät caùch hieäu quaû, ñöôïc nhieàu quoác gia thöøa nhaän vaø ñöôïc nhieàu toå chöùc aùp duïng bôûi tính hieäu quaû cuûa noù” Khaùi nieäm
 9. 9. 9  Nhaän bieát ñöôïc caùc quaù trình caàn thieát  Xaùc ñònh trình töï, moái töông taùc caùc quaù trình  Xaùc ñònh chuaån möïc vaø phöông phaùp  Ñaûm baûo saün coù về nguoàn löïc, thoâng tin  Ño löôøng, theo doõi, phaân tích quaù trình  Duy trì vaø caûi tieán lieân tuïc quaù trình  Xaây döïng heä thoáng taøi lieäu vaø löu hoà sô Ñaëc ñieåm caùc HTQL theo tieâu chuaån
 10. 10. 10  Nhu caàu veà moät heä thoáng quaûn lyù thoáng nhaát  Söï hoäi nhaäp vaø hôïp taùc quoác teá  Naâng cao naêng löïc caïnh tranh  Yeâu caàu cuûa khaùch haøng  Keát hôïp lôïi ích toå chöùc vôùi lôïi ích moâi tröôøng vaø xaõ hoäi Söï caàn thieát quaûn lyù theo tieâu chuaån
 11. 11. 11 – Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo ISO 9000 – Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng – EMS ISO 14000 (Environment Management System) – Heä thoáng quaûn lyù veà traùch nhieäm xaõ hoäi – SA 8000 – Heä thoáng quaûn lyù veà an toaøn söùc khoûe ngheà nghieäp – OHSAS 18000 – Heä thoáng thöïc haønh saûn xuaát toát GMP (Good Manufacturing Practices) – Heä thoáng phaân tích moái nguy vaø ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn HACCP (Hazard Analysis And Critical Moät soá heä thoáng quaûn lyù theo tieâu chuaån
 12. 12. 12 – Heä thoáng quaûn lyù an toaøn thöïc phaåm ISO 22000 – Heä thoáng quaûn lyù an toaøn baûo maät thoâng tin (SMS) ISO 27000 – Tieâu chuaån veà quaûn lyù ruûi ro ISO 31000 – Heä thoáng QS 9000, AS 9000 – Heä thoáng chaát löôïng cô baûn Q – Base – Heä thoáng thöïc haønh baùn thuoác toát GPP (Good Pharmacy Practice) – …… Moät soá heä thoáng quaûn lyù theo tieâu chuaån
 13. 13. 13 CHÖÔNG 2
 14. 14. 14 Toå chöùc tieâu chuaån hoùa quoác teá - ISO (The International Organization For Standardization)  23/ 2/ 1947  Treân 170 thaønh vieân (163 quoác gia)  H n 18000 tieâu chuaånơ  Vieät Nam gia nhaäp ISO naêm 1977, thaønh vieân thöù 72 ISO laø gì?
 15. 15. 15 ISO 9000 laø boä tieâu chuaån do Toå chöùc quoác teá veà tieâu chuaån hoùa (ISO) ban haønh nhaèm ñöa ra caùc chuaån möïc cho heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø coù theå aùp duïng roäng raõi trong caùc lónh vöïc saûn xuaát, kinh doanh vaø dòch vuï Khaùi nieäm
 16. 16. 16 – Thaønh laäp UÛy ban kyõ thuaät 176 (TC 176) – Baûn thaûo ñaàu tieân xuaát baûn vaøo naêm 1985 – Coâng boá chính thöùc naêm 1987 vôùi teân goïi ISO 9000 – Soaùt xeùt, söûa ñoåi vaø ban haønh naêm 1994, 2000 – Hieän nay, ISO 9000 ñang trong quaù trình soaùt xeùt, söûa ñoåi caùc tieâu chuaån thaønh phaàn vaø Söï hình thaønh boä tieâu chuaån ISO 9000
 17. 17. 17 ISO 9000 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CƠ SỞ VÀ TỪ VỰNG ISO 9004 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – HƯỚNG DẪN CẢI TIẾN ISO 9001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CÁC YÊU CẦU ISO 19011 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG Caáu truùc boä tieâu chuaån ISO 9000
 18. 18. 18 Giai ñoaïn 1: Chuaån bò - phaân tích vaø hoaïch ñònh Giai ñoaïn 2. Xaây döïng vaø thöïc hieän Giai ñoaïn 3. Chöùng nhaän Xaây döïng HTQLCL theo ISO 9001
 19. 19. 19 1. Cam keát cuûa laõnh ñaïo 2. Thaønh laäp ban chæ ñaïo, nhoùm coâng taùc, chæ ñònh ngöôøi ñaïi dieän laõnh ñaïo 3. Choïn toå chöùc tö vaán (neáu caàn) 4. Khaûo saùt heä thoáng hieän coù vaø laäp keá hoaïch thöïc hieän 5. Ñaøo taïo nhaän thöùc & caùch xaây döïng vaên baûn theo ISO 9001 Giai ñoaïn 1. Chuaån bò – phaân tích vaø hoaïch ñònh
 20. 20. 20 6. Vieát caùc taøi lieäu heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 7. Thöïc hieän heä thoáng chaát löôïng 8. Ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä 9. Caûi tieán heä thoáng vaên baûn vaø/ hoaëc caûi tieán caùc hoaït ñoäng Giai ñoaïn 2. Xaây döïng vaø thöïc hieän
 21. 21. 21 10. Ñaùnh giaù tröôùc chöùng nhaän 11. Haønh ñoäng khaéc phuïc 12. Ñaùnh giaù chính thöùc vaø chöùng nhaän 13. Giaùm saùt sau chöùng nhaän vaø ñaùnh giaù laïi sau 3 năm 14. Duy trì, caûi tieán, ñoåi môùi heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng Giai ñoaïn 3. Chöùng nhaän
 22. 22. 22 Tröôøng hôïp aùp duïng ISO 9000 1. Höôùng daãn ñeå quaûn lyù chaát löôïng trong caùc toå chöùc 2. Theo hôïp ñoàng giöõa toå chöùc (beân thöù nhaát vaø khaùch haøng (beân thöù hai) 3. Ñaùnh giaù vaø thöøa nhaän cuûa khaùch haøng 4. Chöùng nhaän cuûa Toå chöùc chöùng nhaän (beân thöù ba)
 23. 23. 23 + Vieát ra nhöõng gì ñang ñöôïc laøm, caàn ñöôïc laøm + Laøm ñuùng theo nhöõng gì ñaõ ñöôïc vieát + Vaên baûn hoùa moïi qui ñònh trong doanh nghieäp + Deã hieåu, deã aùp duïng + Luoân luoân ñöôïc caäp nhaät Caùc nguyeân taéc duïng ISO 9000
 24. 24. 24 + Nhaân vieân trong toå chöùc coù ñieàu kieän laøm vieäc toát hôn, coâng vieäc oån ñònh hôn, tinh thaàn ñöôïc caûi thieän... + Keát quaû hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ñöôïc caûi thieän, thò phaàn ñöôïc naâng leân, lôïi nhuaän cao hôn... + Khaùch haøng coù theå tin töôûng raèng hoï seõ nhaän ñöôïc nhöõng saûn phaåm phuø hôïp vôùi yeâu caàu Lôïi ích khi aùp duïng ISO 9000
 25. 25. 25 + Quan heä vôùi ngöôøi cung caáp vaø ñoái taùc chaët cheõ hôn, hieåu nhau hôn, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi cung caáp vaø ñoái taùc phaùt trieån oån ñònh vaø cuøng taêng tröôûng... + Trong xaõ hoäi, söùc khoûe vaø an toaøn ñöôïc caûi thieän, giaûm nhöõng taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng, an ninh toát hôn, vieäc thöïc hieän caùc yeâu caàu cheá ñònh vaø luaät phaùp toát hôn… Lôïi ích khi aùp duïng ISO 9000
 26. 26. 26 1. Ñieàu khoaûn 1: Phaïm vi 2. Ñieàu khoaûn 2: Tieâu chuaån vieän daãn 3. Ñieàu khoaûn 3: Thuaät ngöõ – ñònh nghóa 4. Ñieàu khoaûn 4: Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 5. Ñieàu khoaûn 5: Traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo 6. Ñieàu khoaûn 6: Quaûn lyù nguoàn löïc Yeâu c u c a tieâu chuaån ISO 9001:20ầ ủ
 27. 27. 27 a. Yeâu caàu chung b. Yeâu caàu veà heä thoáng taøi lieäu Ñieàu khoaûn 4: Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng
 28. 28. 28 HÖÔÙNG DAÃN COÂNG VIEÄC BIEÂ N BAÛ N BIEÅ U MAÃ U THUÛ TUÏC QUAÛN LYÙ HÖÔÙNG DAÃN COÂNG VIEÄC BIEÂ N BAÛ N BIEÅ U MAÃ U QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT HÖÔÙNG DAÃN COÂNG VIEÄC BIEÂ N BAÛ N BIEÅ U MAÃ U QUI TRÌNH SÖÛA CHÖÕA SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNGNaác 1 Naác 2 Naác 3 Naác 4 SÔ ÑOÀ CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN CUÛA HEÄ THOÁNG
 29. 29. 29 Yeâu caàu veà heä thoáng vaên baûn – Ñôn giaûn, roõ raøng – Deå hieåu, deã aùp duïng – Phuø hôïp tình hình thöïc teá cuûa toå chöùc – Ñöôïc caäp nhaät thöôøng xuyeân – Ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån
 30. 30. 30 Caùc thuû tuïc baét buoäc 1. Thuû tuïc Kieåm soaùt taøi lieäu 2. Thuû tuïc Kieåm soaùt hoà sô 3. Thuû tuïc Ñaùnh giaù noäi boä 4. Thuû tuïc Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp 5. Thuû tuïc Haønh ñoäng khaéc phuïc 6. Thuû tuïc Haønh ñoäng phoøng ngöøa
 31. 31. 31 a. Cam keát cuûa laõnh ñaïo b. Höôùng vaøo khaùch haøng c. Chính saùch chaát löôïng d. Hoaïch ñònh e. Traùch nhieäm, quyeàn haïn vaø trao ñoåi thoâng tin f. Xem xeùt cuûa laõnh ñaïo Ñieàu khoaûn 5: Traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo
 32. 32. 32 a. Xaùc ñònh vaø cung caáp caùc nguoàn löïc b. Nguoàn nhaân löïc c. Cô sôû haï taàng d. Moâi tröôøng laøm vieäc Ñieàu khoaûn 6: Quaûn lyù nguoàn löïc
 33. 33. 33 a. Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm b. Caùc quaù trình lieân quan ñeán khaùch haøng c. Thieát keá vaø phaùt trieån d. Mua haøng e. Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï f. Caùc thieát bò ño löôøng Ñieàu khoaûn 7: Taïo saûn phaåm
 34. 34. 34 a. Hoaïch ñònh, trieån khai caùc quaù trình theo doõi, ño löôøng, phaân tích vaø caûi tieán b. Ñaùnh giaù noäi boä c. Theo doõi vaø ño löôøng caùc quaù trình d. Theo doõi vaø ño löôøng saûn phaåm e. Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp f. Haønh ñoäng khaéc phuïc g. Haønh ñoäng phoøng ngöøa Ñieàu khoaûn 8: Ño löôøng, phaân tích vaø caûi tieán
 35. 35. 35 XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG TAØI LIEÄU QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 36. 36. 36 Heä thoáng vaên baûn laø baèng chöùng khaùch quan: Quaù trình ñaõ ñöôïc xaùc ñònh Caùc qui trình ñaõ ñöôïc kieåm soaùt, pheâ duyeät Caùc hoaït ñoäng ñaõ ñöôïc thöïc hieän YÙ nghóa cuûa heä thoáng taøi lieäu
 37. 37. 37 HÖÔÙNG DAÃN COÂNG VIEÄC BIEÂ N BAÛ N BIEÅ U MAÃ U THUÛ TUÏC QUAÛN LYÙ HÖÔÙNG DAÃN COÂNG VIEÄC BIEÂ N BAÛ N BIEÅ U MAÃ U QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT HÖÔÙNG DAÃN COÂNG VIEÄC BIEÂ N BAÛ N BIEÅ U MAÃ U QUI TRÌNH SÖÛA CHÖÕA SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNGNaác 1 Naác 2 Naác 3 Naác 4 SÔ ÑOÀ CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN CUÛA HEÄ THOÁNG
 38. 38. 38 Caùc böôùc xaây döïng HTTL Böôùc 1: Chuaån bò Chæ ñònh ngöôøi chòu traùch nhieäm chính Tìm hieåu vaø dieãn giaûi caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån ISO 9001
 39. 39. 39 Caùc böôùc xaây döïng HTTL Böôùc 2: Xem xeùt caùc quaù trình Xem xeùt khaùi quaùt töøng quaù trình Nhaän bieát nhöõng quaù trình môùi naøo caàn phaûi tieán haønh
 40. 40. 40 Caùc böôùc xaây döïng HTTL Böôùc 3: Phaân tích chi tieát caùc quaù trình Xem xeùt caùch thöùc tieán haønh cuûa quaù trình Laäp keá hoaïch xaây döïng heä thoáng quaûn lyù (taøi lieäu) chaát löôïng
 41. 41. 41 Caùc böôùc xaây döïng HTTL Böôùc 4: Vieát heä thoáng taøi lieäu Vieát heä thoáng taøi lieäu bao goàm caû vieäc xem xeùt, vaän haønh thöû, pheâ duyeät vaø ban haønh Laáy yù kieán ñoùng goùp, xem xeùt, pheâ duyeät, ban haønh
 42. 42. 42 Soaïn thaûo taøi lieäu Yeâu caàu veà noäi dung: Khoâng thieáu, khoâng thöøa Roõ raøng, ngaén goïn, xuùc tích, giaûn dò Coù tính khaû thi, phuø hôïp thöïc teá Linh hoaït, khoâng cöùng nhaéc
 43. 43. 43 Yeâu caàu veà hình thöùc: Soaïn thaûo taøi lieäu Thoáng nhaát khuoân khoå, caùch trình baøy Coù thoâng tin kieåm soaùt Heä thoáng kyù maõ hieäu thoáng nhaát Soaïn treân tôø rôøi hoaëc töøng taäp tin rieâng
 44. 44. 44 Soå tay chaát löôïng − Taøi lieäu moâ taû khaùi quaùt HTQLCL − Ngöôøi soaïn thaûo coù söï hieåu bieát toaøn dieän veà HTQLCL − Do caùn boä quaûn lyù caáp cao, caáp trung vaø chuyeân gia ñaùnh giaù noäi boä quaûn lyù
 45. 45. 45 –Chaát löôïng, kieåm soaùt heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng –Ñaûm baûo tính nhaát quaùn, cung caáp nguoàn thoâng tin cho coâng taùc quaûn lyù –Taäp huaán cho caùn boä coâng nhaân vieân –Duøng ñeå marketing, giôùi thieäu vôùi khaùch haøng Soå tay chaát löôïng Soå tay chaát löôïng laø ñeå chöùng toû söï cam keát ñoái vôùi:
 46. 46. 46 Soå tay chaát löôïng Noäi dung: Danh saùch ngöôøi giöõ soå tay Muïc luïc Trình traïng söûa ñoåi Caùc ñònh nghóa Giôùi thieäu toå chöùc Chính saùch (vaø muïc tieâu) chaát löôïng Sô ñoà caùc quaù trình cuûa toå chöùc Caùc yeáu toá cuûa HTQLCL Phuï luïc
 47. 47. 47 Soå tay chaát löôïng Löu yù khi soaïn thaûo soå tay chaát löôïng: Xaùc laäp vaø lieät keâ caùc chính saùch, muïc tieâu, thuû tuïc, vaên baûn chaát löôïng maø toå chöùc hieän coù Quyeát ñònh hình thöùc vaø caáu truùc cuûa soå tay chaát löôïng Phaân loaïi caùc taøi lieäu hieän coù cho phuø hôïp vôùi hình thöùc vaø caáu truùc cuûa soå tay chaát löôïng
 48. 48. 48 Vieát caùc qui trình/ thuû tuïc laø ñeå moâ taû caùc böôùc thöïc hieän ñeå ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm, naâng cao naêng löïc cuûa coâng taùc quaûn lyù, toå chöùc saûn xuaát Quy trình
 49. 49. 49 Quy trình − Quy trình HTQLCL baét buoäc − Quy trình caàn thieát − Quy trình hoã trôï
 50. 50. 50 Caùc yeáu toá cô baûn cuûa quy trình – What – Why – Who – Where – When – How 5W +1H
 51. 51. 51 Caên cöù xaây döïng quy trình  Chính saùch chaát löôïng  Muïc tieâu chaát löôïng  Thöïc tieãn caùc quaù trình cuûa toå chöùc  Yeâu caàu cuûa tieâu chuaån ISO 9001  Yeâu caàu kieåm soaùt taøi lieäu
 52. 52. 52 Quy trình − Muïc ñích − Phaïm vi aùp duïng − Ñònh nghóa, chuù thích chöõ vieát taét − Moâ taû quy trình (5W + 1H) − Phuï luïc (caùc taøi lieäu, vaên baûn, höôùng daãn coâng vieäc, bieåu maãu ñính keøm) Noäi dung:
 53. 53. 53 Quy trình – Teân quy trình, soá hieäu quy trình – Laàn ban haønh – Ngaøy ban haønh – Soá cuûa trang/toång soá trang – Chöõ kyù ngöôøi soaïn thaûo, kieåm tra – Chöõ kyù ngöôøi pheâ duyeät Thoâng tin kieåm soaùt:
 54. 54. 54 QUY TRÌNH - Lần BH - Ngày BH ………. QP – …… QUY TRÌNH ………….. Biên soạn ……………………. ……………. Chữ ký Kiểm tra ………………………. ………………. Chữ ký Phê duyệt ……………………… ………….. Chữ ký
 55. 55. 55 QUY TRÌNH ……………. - Ký hiệu …………… - Trang ...../ …. - Lần BH …. - Ngày BH ../…/ 200… 1. MỤC ĐÍCH 2. PHẠM VI 3. VIỆN DẪN 4. TRÁCH NHIỆM 5. QUY TRÌNH 6. MẪU BIỂU ĐÍNH KÈM 7. PHỤ LỤC CÁC LẦN HIỆU CHỈNH Ban hành lần 1 ………………………………….. Hiệu chỉnh lần 1 …………………………………… Hiệu chỉnh lần 2 …………………………………… ………………………………… …………………………………… …………………………………. ………………………………… …………………………….. ……………………………………
 56. 56. 56 Quy trình Nhöõng khoù khaên thöôøng gaëp: Traùch nhieäm khoâng ñöôïc phaân coâng roõ raøng CBCNV khoâng thöïc hieän theo quy trình Quy trình khoâng ñöôïc caäp nhaät Vieát quy trình mang tính hình thöùc, khoâng phaûn aûnh thöïc teá coâng vieäc/quaù trình
 57. 57. 57 Vieäc laäp caùc höôùng daãn coâng vieäc laø ñeå chi tieát hoùa caùc böôùc thöïc hieän giuùp cho moïi ngöôøi deã daøng thöïc hieän ñuùng theo yeâu caàu cuûa coâng vieäc ñöôïc giao Höôùng daãn coâng vieäc
 58. 58. 58 Höôùng daãn coâng vieäc Noäi dung: Roõ raøng, ñôn giaûn Ñaày ñuû, ngaén goïn
 59. 59. 59 Höôùng daãn coâng vieäc − Caâu ñôn − Duøng töø deã hieåu − Traùnh vieát taét − Thuaät ngöõ roõ raøng Vaên phong:Vaên phong:
 60. 60. 60 HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Lần BH : Ngày BH: WI - …………. HƯỚNG DẪN ………. Biên soạn Kiểm tra Phê duyệt
 61. 61. 61 HƯỚNG DẪN …………… - Ký hiệu WI - - Trang - Lần BH - Ngày BH 1.VIỆN DẪN : 2.PHẠM VI ÁP DỤNG: 3.GIẢI THÍCH TỪ NGỮ: 4.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN : 5.BIỂU MẪU: CÁC LẦN HIỆU CHỈNH: Ban hành lần 1 …………………. Hiệu chỉnh lần 1 ………………….. Hiệu chỉnh lần 2 ……………….
 62. 62. 62 Caùc hoà sô löu tröõ veà chaát löôïng laø baèng chöùng khaùch quan veà caùc coâng vieäc ñaõ ñöôïc thöïc hieän cuûa heä thoáng Bieåu maãu vaø hoà sô
 63. 63. 63 Bieåu maãu vaø hoà sô – Ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát – Deã hieåu – Deã ñieàn thoâng tin – Tieän lôïi cho söû duïng
 64. 64. 64 Đơn vị: ………………………………… LÝ LỊCH THIẾT BỊ Tên thiết bị …………………………….. Mã số …………………………………….. Nhà sản xuất……………………………. Nhà cung cấp …………………………… Ngày đưa vào sử dụng………………….. Bộ phận sử dụng ………………………… Người cài đặt thiết bị …………………………………………………………………. Chi tiết bảo hành: Đơn vị/ Người bảo hành 吜Địa chỉ Điện thoại Người liên hệ Cấu hình ban đầu (ghi rõ cấu hình thiết bị khi cài đặt, bao gồm cả phần cứng và phần mềm): QF – 25/CNTT
 65. 65. 65 ÑAÙNH GIAÙ NOÄI BOÄ ISO9001
 66. 66. 66 Ñònh kyø caàn khaùm toång quaùt ñeå xaùc ñònh tình traïng söùc khoeû Toå chöùc ñònh kyø caàn: Ñaùnh giaù noäi boä ñeå xem xeùt tính hieäu löïc vaø hieäu quaû cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ÑAÙNH GIAÙ NOÄI BOÄ
 67. 67. 67 Phaân loaïi hình thöùc ñaùnh giaù  Theo ñoái töôïng ñöôïc ñaùnh giaù:  Ñaùnh giaù saûn phaåm: theo tieâu chuaån JIS, DIN, TCVN, ASTM, …  Ñaùnh giaù heä thoáng: theo tieâu chuaån ISO 9001, ISO 14001, SA8000, OHSAS 18001, GMP, HACCP ….
 68. 68. 68 Phaân loaïi hình thöùc ñaùnh giaù  Theo chuû theå thöïc hieän ñaùnh giaù:  Ñaùnh giaù beân thöù nhaát: do coâng ty töï thöïc hieän  Ñaùnh giaù beân thöù 2: do khaùch haøng/ñaïi dieän khaùch haøng thöïc hieän  Ñaùnh giaù beân thöù 3: do toå chöùc chöùng nhaän thöïc hieän nhö QUACERT, BVQI, DNV, TUV, ITS…
 69. 69. 69 Chuyeân gia ñaùnh giaù - AUDITOR Coù 2 loaïi chuyeân gia ñaùnh giaù:  Chuyeân gia ñaùnh giaù noäi boä (Internal Auditor)  Chuyeân gia ñaùnh giaù beân ngoaøi (External Auditor)
 70. 70. 70 Ñònh nghóa ñaùnh giaù Theo ISO 9000:2005 “Ñaùnh giaù laø quaù trình coù heä thoáng, ñoäc laäp vaø ñöôïc laäp thaønh vaên baûn ñeå nhaän ñöôïc baèng chöùng ñaùnh giaù vaø xem xeùt ñaùnh giaù chuùng moät caùch khaùch quan, ñeå xaùc ñònh möùc
 71. 71. 71 Ñaùnh giaù Laø vieäc kieåm tra caùc baèng chöùng thöïc hieän ñoái chieáu vôùi chuaån möïc ñeå keát luaän Phuø hôïp  Nhaän xeùt/Ñeà nghò  Khoâng phuø hôïp
 72. 72. 72 Ñaùnh giaù noäi boä Ñaùnh giaù cuûa beân thöù nhaát, ñöôïc toå chöùc hoaëc mang danh toå chöùc töï tieán haønh ñoái vôùi caùc muïc ñích noäi boä vaø coù theå laøm cô sôû cho vieäc töï coâng boá söï phuø hôïp cuûa toå chöùc
 73. 73. 73 Ñaùnh giaù noäi boä Muïc ñích cuûa vieäc ñaùnh giaù : - Thöïc hieän coâng vieäc coù phuø hôïp vôùi hoạch định khoâng/yeâu cầu khoâng? - Coù aùp duïng moät caùch coù HIEÄU LÖÏC vaø ñöôïc duy trì khoâng?
 74. 74. 74 8.2.2 Ñaùnh giaù noäi boä Toå chöùc phaûi: - Hoaïch ñònh chöông trình ñaùnh giaù- Hoaïch ñònh chöông trình ñaùnh giaù - Xaùc ñònh chuaån möïc, phaïm vi, taàn- Xaùc ñònh chuaån möïc, phaïm vi, taàn suaát, phöông phaùp ñaùnh giaùsuaát, phöông phaùp ñaùnh giaù - Ñaûm baûo tính khaùch quan, coâng- Ñaûm baûo tính khaùch quan, coâng baèng trong quaù trình ñaùnh giaùbaèng trong quaù trình ñaùnh giaù
 75. 75. 75 Toå chöùc phaûi ñònh kyø tieán haøønh ÑGNB toái thieåu 1 naêm/1 laàn (tuyø thuoäc vaøo thöïc teá duy trì HT taïi toå chöùc) vaø ñaùnh giaù ñaày ñuû caùc ñieàu khoaûn trong tieâu chuaån. Coù theå chia thaønh nhieàu ñôït ñaùnh giaù moãi laàn moät vaøi ñieàu khoaûn Taàn suaát ñaùnh giaù noäi boä HTQLCL
 76. 76. 76 Quy trình ÑGNB  Laäp keá hoaïch/chöông trình ñaùnh giaù  Chuaån bò ñaùnh giaù  Tieán haønh ñaùnh giaù  Baùo caùo keát quaû ñaùnh giaù  Haønh ñoäng KP-PN-CT  Giaùm saùt keát quaû haønh ñoäng KP-PN-CT  Keát thuùc ñaùnh giaù
 77. 77. 77 Laäp keá hoaïch ñaùnh giaù Keá hoaïch ñaùnh giaù:  Noäi dung ñaùnh giaù taïi töøng boä phaän  Thôøi gian ñaùnh giaù  Boä phaän ñöôïc ñaùnh giaù  Chuyeân gia ñaùnh giaù
 78. 78. 78 Yeâu caàu kyõ naêng chuyeân gia ñaùnh giaù  Kyõ naêng laøm vieäc theo nhoùm  Kyõ naêng giao tieáp  Kyõ naêng nghe, hieåu vaø naém baét vaán ñeà  Kyõ naêng truyeàn ñaït  Kyõ naêng phaân tích vaø nhaän ñònh  Ñöôïc ñaøo taïo veà phöông phaùp vaø kyõ naêng ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä  Am hieåu hoaït ñoäng trong coâng ty
 79. 79. 79  Khaùch quan, coâng baèng, trung thöïc  Côûi môû, lòch söï  Khieâm toán  Bieát baûo maät thoâng tin Yeâu caàu veà chuyeân gia ñaùnh giaù
 80. 80. 80 Chuaån bò ñaùnh giaù noäi boä – Thoâng baùo muïc ñích, noäi dung, lòch trình ñaùnh giaù – Thoâng baùo danh saùch ñoaøn ñaùnh giaù
 81. 81. 81  Xem xeùt keát quaû ñaùnh giaù vaø haønh ñoäng khaéc phuïc laàn tröôùc cuûa boä phaän ñöôïc ñaùnh giaù  Laäp baûng caâu hoûi ñaùnh giaù (checklist), duøng 5W + 1H vaø döïa vaøo ISO 9001, taøi lieäu toå chöùc, yeâu caàu khaùch haøng, luaät ñònh  Xaùc ñònh chuaån möïc ñaùnh giaù, nghieân cöùu tröôùc taøi lieäu cuûa boä phaän seõ ñaùnh giaù hoaëc xem xeùt tröôùc hoaït ñoäng taïi boä phaän Chuaån bò ñaùnh giaù noäi boä
 82. 82. 82 Tieán haønh ñaùnh giaù - Hoïp khai maïc - Thöïc hieän ñaùnh giaù - Hoïp beá maïc
 83. 83. 83 Hoïp khai maïc ñaùnh giaù noä – Giôùi thieäu ñoaøn ñaùnh giaù – Neâu muïc ñích, phaïm vi, phöông phaùp vaø noäi dung ñaùnh giaù – Xaùc ñònh thôøi bieåu, thôøi löôïng ñaùnh giaù – Trao ñoåi nhöõng vaán ñeà chöa roõ raøng – Laäp bieân baûn
 84. 84. 84  Ñaët caùc caâu hoûi  Chæ söû duïng nhöõng caâu phuø hôïp thöïc teá  Nhöõng vaán ñeà ñaõ bieát thì khoâng caàn hoûi  Neáu chuyeân gia ñaõ quen thì khoâng caàn laäp tröôùc baûng caâu hoûi Thöïc hieän ñaùnh giaù
 85. 85. 85 Kyõ thuaät ñaùnh giaù Ñaùnh giaù laø quaù trình thu thaäp thoâng tin. Caùc chuyeân gia ñaùnh giaù caàn hieåu vaø söû duïng linh hoaït moät soá phöông phaùp thu thaäp thoâng tin sau:  Phoûng vaán  Quan saùt thöïc teá  Xem xeùt hoà sô  Söû duïng ngoân ngöõ noùi  Söû duïng ngoân ngöõ cöû chæ
 86. 86. 86 Neân:  Söû duïng töø ngöõ ñôn giaûn, deã hieåu  Söû duïng caâu hoûi môû, baét ñaàu baèng nhöõng töø: Laøm theá naøo? ÔÛ ñaâu? Khi naøo? Ai? Taïi sao?  Haïn cheá söû duïng caâu hoûi ñoùng. Tuy nhieân khi caàn thieát cuõng caàn neâu caâu hoûi ñoùng nhaèm:  Xaùc ñònh phaïm vi vaán ñeà caàn quan taâm  Xaùc nhaän laïi vaán ñeà sau khi trao ñoåi, tìm hieåu  Keát hôïp dieãn ñaït baèng cöû chæ ñeå taêng hieäu quaû vieäc trao ñoåi thoâng tin Kyõ thuaät ñaùnh giaù
 87. 87. 87 Khoâng neân:  Söû duïng caâu hoûi khoâng cuï theå deã gaây hieåu laàm hoaëc taïo ra söï caêng thaúng khoâng caàn thieát.  Söû duïng nhöõng töø ngöõ ít thoâng duïng, khoù hieåu  Hoûi nhöõng vaán ñeà ñaõ bieát  Hoûi nhieàu caâu hoûi cuøng moät luùc Kyõ thuaät ñaùnh giaù
 88. 88. 88 Quaûn lyù thôøi gian ñaùnh gia:  Phaân chia thôøi gian ñaùnh giaù hôïp lyù  Chuù yù daønh thôøi gian cho vieäc ghi cheùp  Chuyeân gia caàn luoân löu yù tôùi thôøi gian vaø noäi dung ñaùnh giaù cuûa mình Kyõ thuaät ñaùnh giaù
 89. 89. 89 Thaùi ñoä khi ñaùnh giaù  Khoâng toû thaùi ñoä vui möøng khi tìm thaáy ñieåm khoâng phuø hôïp  Nhìn söï vieäc, xem xeùt hoà sô phaûi ñaùnh giaù ñuùng thöïc teá, khoâng ñöôïc suy dieãn Kyõ thuaät ñaùnh giaù
 90. 90. 90 Trình töï ñaùnh giaù  Ñaùnh giaù treân lyù thuyeát – ñaùnh giaù treân taøi lieäu  Ñaùnh giaù vieäc hieåu taøi lieäu (nhaän thöùc)  Choïn maãu kieåm tra  Xem xeùt hoà sô lieân quan ñeán maãu Kyõ thuaät ñaùnh giaù
 91. 91. 91 Keát quaû ñaùnh giaù - Phuø hôïp (Conformity, Conformance) - Nhaän xeùt/Ñeà nghò (Observation points) - Khoâng phuø hôïp (Non-conformity, Non- conformance)
 92. 92. 92 Söï khoâng phuø hôïp - Söï khoâng phuø hôïp veà heä thoáng - Söï khoâng phuø hôïp veà quaù trình - Söï khoâng phuø hôïp veà saûn phaåm
 93. 93. 93 Baùo caùo söï khoâng phuø hôïp - Nôi/ khu vöïc cuûa heä thoáng coù söï khoâng phuø hôïp - Möùc ñoä cuûa söï khoâng phuø hôïp - Daãn chöùng cuï theå veà söï khoâng phuø hôïp - Lónh vöïc lieân quan ñeán söï khoâng phuø hôïp
 94. 94. 94 Tröôûng ñoaøn chæ ñònh töøng chuyeân gia ñaùnh giaù nhaän xeùt sau khi ñaùnh giaù Tröôûng ñoaøn toùm taét vaø keát luaän Tröôûng ñoaøn môøi caùc beân ñöôïc ñaùnh giaù cho yù kieán Thaûo luaän vaø giaûi quyeát caùc yù kieán cuûa beân ñöôïc ñaùnh giaù (neáu coù) Laäp bieân baûn, tuyeân boá beá maïc Hoïp beá maïc ñaùnh giaù noä boä
 95. 95. 95 Baùo caùo keát quaû ñaùnh giaù noäi boä − Teân caùc thaønh vieân cuûa ñoaøn ñaùnh giaù, ñaïi dieän beân ñaùnh giaù − Thôøi gian ñaùnh giaù − Phaïm vi vaø chuaån möïc ñaùnh giaù − Toùm taét nhöõng keát luaän chính − Nhöõng ñieåm khoâng phuø hôïp − Ñeà nghò cuûa ñoaøn ñaùnh giaù, thôøi gian hoaøn thaønh khaéc phuïc (neáu coù) − Xaùc nhaän baèng chöõ kyù cuûa beân ñöôïc ñaùnh giaù
 96. 96. 96 Chuù yù:  Phaûi baùo caùo roõ raøng vaø coù baèng chöùng khaùch quan  Khoâng baùo caùo Who trong vaán ñeà khoâng phuø hôïp Baùo caùo keát quaû ñaùnh giaù noäi boä
 97. 97. 97 Khaéc phuïc, phoøng ngöøa vaø caûi tieán - Caùc ñôn vò lieân quan thöïc hieän khaéc phuïc/ phoøng ngöøa/caûi tieán caùc vaán ñeà lieân quan - Phaûi xaùc ñònh ñuùng baûn chaát cuûa vaán ñeà - Ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng tieán ñoä - Ñaûm baûo thöïc hieän coù hieäu quaû
 98. 98. 98 CHÖÔNG 3
 99. 99. 99  Sau hoäi nghò thöôïng ñænh veà traùi ñaát taïi Rio De Janeiro-Brazil thaùng 6/1992 thì vaán ñeà moâi tröôøng ñaõ noåi leân nhö moät lónh vöïc kinh teá  Naêm 1993, Toå chöùc tieâu chuaån hoaù quoác teá (ISO) ñaõ trieån khai xaây döïng boä tieâu chuaån veà quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14000  ISO 14000 ñöôïc ban haønh naêm 1996, caäp nhaät naêm 2004  Khuyeán khích caùc quoác gia aùp duïng nhaèm baûo veä ISO 14000 laø gì?
 100. 100. 100 Goàm 20 tieâu chuaån, trong ñoù coù 2 tieâu chuaån chính:  ISO 14001 laø caùc yeâu caàu ñoái vôùi heä thoáng  ISO 14004 laø caùc vaên baûn höôùng daãn xaây döïng heä thoáng ISO 14000 laø gì?
 101. 101. 101  Söï noùng leân cuûa traùi ñaát  Söï oâ nhieãm khoâng khí, nöôùc vaø ñaát  Söï caïn kieät cuûa caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân  Söï thay ñoåi cuûa thôøi tieát  … Lyù do aùp duïng ISO 14000
 102. 102. 102 Moâi tröôøng laø: − Khoâng khí, nöôùc, ñaát − Nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân − Heä thöïc vaät, heä ñoäng vaät, con ngöôøi − Nhöõng gì chung quanh chuùng ta Khaùi nieäm
 103. 103. 103 − OÂ nhieãm: laø söï thay ñoåi tính chaát cuûa moâi tröôøng, vi phaïm tieâu chuaån moâi tröôøng − Tính chaát moâi tröôøng: laø tính chaát lyù hoïc, hoùa hoïc vaø ñieàu kieän vi sinh cuûa moâi tröôøng − Tieâu chuaån moâi tröôøng: laø nhöõng Khaùi nieäm
 104. 104. 104 Yeáu toá gaây oâ nhieãm: − Do khí thaûi − Do raùc thaûi − Do nöôùc thaûi Ñoái töôïng gaây oâ nhieãm: thieân nhieân, con ngöôøi Yeáu toá, ñoái töôïng gaây oâ nhieãm
 105. 105. 105 − Chính saùch moâi tröôøng: laø coâng boá cuûa toå chöùc veà yù ñònh vaø nguyeân taéc lieân quan ñeán keát quaû hoaït ñoäng toång theå veà moâi tröôøng cuûa mình, taïo ra khuoân khoå cho caùc haønh ñoäng vaø cho vieäc ñeà ra caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu moâi tröôøng cuûa mình − Muïc tieâu moâi tröôøng: laø muïc ñích toång Khaùi nieäm
 106. 106. 106 − Chæ tieâu moâi tröôøng: laø yeâu caàu chi tieát veà keát quaû hoaït ñoäng, ñöôïc löôïng hoùa khi coù theå, aùp duïng cho toå chöùc hoaëc caùc boä phaän cuûa noù nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu moâi tröôøng − Khía caïnh moâi tröôøng: laø yeáu toá cuûa caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm, dòch vuï cuûa moät toå chöùc coù theå taùc ñoäng qua laïi vôùi moâi tröôøng − Taùc ñoäng moâi tröôøng: laø baát kyø söï thay ñoåi naøo gaây ra cho moâi tröôøng, duø laø coù haïi hoaëc coù lôïi, toaøn boä hoaëc töøng phaàn do caùc hoaït Khaùi nieäm
 107. 107. 107 Quan heä khía caïnh vaø taùc ñoäng Nguyeân nhaân Haäu quaû Khía caïnh Taùc ñoäng Nöôùc thaûi Caù cheát
 108. 108. 108 Caùc yeâu caàu cuûa ISO 14001 4.3.3 Muïc tieâu vaø chöông trình QLMT 4.3.1 Khía caïnh MT 4.3.2 Caùc yeâu caàu PL Vaø yeâu caàu khaùc 4.4.1 Nguoàn löïc, vai troø, traùch nhieäm 4.4.2 Naêng löïc, ñaøo taïo vaø nhaän thöùc 4.4.3 Trao ñoåi thoâng tin 4.4.4 Heä thoáng taøi lieäu 4.4.5 Kieåm soaùt taøi lieäu 4.4.6 Kieåm soaùt ñieàu haønh 4.4.7 ÖÙng phoù söï coá khaån caáp 4.5.1 Giaùm saùt vaø ño löôøng 4.5.3 Söï KPH, KP, PN 4.5.2 Ñaùnh giaù söï tuaân thuû 4.5.5 ÑGNB 4.5.4 Kieåm soaùt HS 4.1 Yeâu caàu chung 4.2 CSMT 4.3 Hoaïch ñònh 4.4 Thöïc hieän 4.5 Kieåm tra 4.6 XXLÑ
 109. 109. 109 − Thieát laäp heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng − Xaùc ñònh phaïm vi − Thöïc hieän vaän haønh heä thoáng − Duy trì vaø caûi tieán lieân tuïc 4.1 Yeâu caàu chung
 110. 110. 110 − Phuø hôïp vôùi baûn chaát, qui moâ, taùc ñoäng moâi tröôøng − Phuø hôïp vôùi luaät phaùp, yeâu caàu khaùc − Cam keát caûi tieán lieân tuïc, ngaên ngöøa oâ nhieãm − Vaên baûn hoùa vaø duy trì ôû moïi caáp − Laø cô sôû laäp muïc tieâu, chæ tieâu moâi tröôøng 4.2 Chính saùch moâi tröôøng
 111. 111. 111 − 5W + H − Hieåu bieát caùc khía caïnh taùc ñoäng moâi tröôøng − Hieåu caùc qui ñònh phaùp luaät − Coù chieán löôïc caûi tieán lieân tuïc 4.3 Hoaïch ñònh
 112. 112. 112 Yeâu caàu thieát laäp thuû tuïc nhaèm: − Nhaän dieän caùc khía caïnh moâi tröôøng cuûa caùc hoaït ñoäng, cuûa saûn phaåm vaø cuûa dòch vuï chòu söï kieåm soaùt hoaëc aûnh höôûng − Xaùc ñònh caùc khía caïnh taùc ñoäng quan troïng − Xem xeùt taùc ñoäng => thieát laäp muïc tieâu, chæ tieâu moâi tröôøng 4.3.1 Khía caïnh moâi tröôøng
 113. 113. 113 Caàn chuù yù ñeán: − Khí thaûi − Nöôùc thaûi − Chaát thaûi raén ñoäc haïi − OÂ nhieãm ñaát, daân cö − Söû duïng taøi nguyeân thieân nhieân 4.3.1 Khía caïnh moâi tröôøng
 114. 114. 114 − Ñöôïc laäp vaø phoå bieán ôû moïi chöùc naêng vaø moïi caáp − Phuø hôïp chính saùch moâi tröôøng (coù caû ngaên ngöøa oâ nhieãm) − Laäp muïc tieâu theo SMART − Söû duïng 5W + 1H ñeå xaây döïng chöông trình − Moät chöông trình theå hieän caùc noäi dung: traùch nhieäm, phöông tieân, thôøi gian,… 4.3.3 Muïc tieâu, chæ tieâu, chöông trình
 115. 115. 115 − Nguoàn löïc, vai troø, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn − Naêng löïc ñaøo taïo nhaän thöùc − Trao ñoåi thoâng tin − Heä thoáng taøi lieäu, kieåm soaùt taøi lieäu − Kieåm soaùt ñieàu haønh 4.4 Thöïc hieän vaø ñieàu haønh
 116. 116. 116 Laø kieåm soaùt caùc vaán ñeà: − Toàn tröõ, saûn xuaát − Vaän chuyeån, phaân phoái − Khí thaûi, chaát thaûi − ...... 4.4.6 Kieåm soaùt ñieàu haønh
 117. 117. 117 − Giaùm saùt vaø ño löôøng − Ñaùnh giaù söï tuaân thuû − Söï KPH, khaéc phuïc, phoøng ngöøa − Kieåm soaùt hoà sô − Ñaùnh giaù noäi boä 4.5 Kieåm tra
 118. 118. 118 Böôùc 1. Chuaån bò – hoaïch ñònh − Laäp chính saùch, cam keát cuûa laõnh ñaïo − Thaønh laäp ban chæ ñaïo – Boå nhieäm ÑDLÑ − Ñaùnh giaù ban ñaàu, laäp keá hoaïch thöïc hieän − Phaân tích khía caïnh moâi tröôøng vaø ñaët ra muïc tieâu, chæ tieâu vaø chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng Caùc böôùc trieån khai aùp duïng ISO 14001
 119. 119. 119 Böôùc 2. Xaây döïng heä thoáng taøi lieäu Böôùc 3. Thöïc hieän vaø theo doõi Böôùc 4. Ñaùnh giaù noäi boä, khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa Böôùc 5. Ñaùnh giaù chöùng nhaän, duy trì vaø caûi tieán Caùc böôùc trieån khai aùp duïng ISO 1400
 120. 120. 120 Veà maët moâi tröôøng: − Giuùp cho doanh nghieäp quaûn lí moâi tröôøng moät caùch coù heä thoáng vaø keát hôïp chaët cheõ vôùi caûi tieán lieân tuïc − Giaûm thieåu caùc taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng − Naâng cao yù thöùc baûo veä moâi tröôøng trong toå chöùc Lôïi ích khi aùp duïng ISO 14001
 121. 121. 121 Veà maët thò tröôøng: − Naâng cao uy tín vaø hình aûnh cuûa doanh nghieäp − Naâng cao naêng löïc caïnh tranh nhôø naâng cao hieäu quaû kinh teá trong hoaït ñoäng moâi tröôøng − Phaùt trieån beàn vöõng nhôø ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa cô quan quaûn lyù moâi tröôøng vaø coäng ñoàng xung quanh Lôïi ích khi aùp duïng ISO 14001
 122. 122. 122 Veà maët kinh teá: − Giaûm thieåu möùc söû duïng taøi nguyeân vaø nguyeân lieäu ñaàu vaøo − Giaûm thieåu löôïng raùc thaûi taïo ra vaø chi phí xöû lyù − Traùnh caùc khoaûn tieàn phaït veà vi phaïm yeâu caàu phaùp luaät veà moâi tröôøng − Giaûm thieåu caùc chi phí veà phuùc lôïi nhaân vieân lieân quan ñeán caùc beänh ngheà nghieäp Lôïi ích khi aùp duïng ISO 14001
 123. 123. 123 Veà maët phaùp lyù: − Taêng cöôøng nhaän thöùc quy ñònh phaùp luaät veà quaûn lí moâi tröôøng − Quan heä toát vôùi chính quyeàn vaø coäng ñoàng Lôïi ích khi aùp duïng ISO 14001
 124. 124. 124 CHÖÔNG 4
 125. 125. 125 * Tieâu chuaån Traùch nhieäm xaõ hoäi 8000 (SA8000) ban haønh vaøo 10/1997, söûa ñoåi laàn thöù nhaát vaøo cuoái naêm 2001 vaø phieân baûn môùi nhaát ñöôïc ban haønh 5/2008 • * SA8000 ñöôïc phaùt trieån döïa treân caùc coâng öôùc cuûa Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá, caùc Tuyeân ngoân nhaân quyeàn, cuõng nhö caùc Coâng öôùc veà Quyeàn treû em SA 8000 laø gì?
 126. 126. 126 * SA8000 aùp duïng cho taát caû caùc coâng ty baát keå quy moâ, ngaønh coâng nghieäp vaø ñòa ñieåm hoaït ñoäng * Muïc tieâu cuûa SA8000 ñeå ñaûm baûo tuaân thuû Quy taéc haønh xöû veà Traùch nhieäm xaõ hoäi trong hoaït ñoäng saûn xuaát haøng hoaù vaø cung caáp dòch vuï SA 8000 laø gì?
 127. 127. 127 * Yeâu caàu cuûa khaùch haøng * Nhaän thöùc veà caùc yeâu caàu cuûa Toå chöùc lao ñoäng Quoác teá ngaøy caøng cao ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån * Toå chöùc Thöông maïi Quoác teá (WTO) taùc ñoäng ñeán thöïc tieãn kinh doanh hieän taïi * Cung caáp moät moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn vaø laønh maïnh cho ngöôøi lao ñoäng * Theå hieän vieäc chaêm soùc cho ngöôøi lao ñoäng Lyù do aùp duïng SA 8000
 128. 128. 128 1. Lao ñoäng treû em 2. Lao ñoäng cöôõng böùc 3. Söùc khoûe vaø an toaøn 4. Töï do nghieäp ñoaøn vaø thöông löôïng taäp theå 5. Phaân bieät ñoái xöû 6. Thi haønh kyû luaät 7. Thôøi gian laøm vieäc 8. Löông boång 9. Heä thoáng quaûn lyù Yeâu caàu cuûa SA 8000
 129. 129. 129 Quan taâm ñeán caùc vaán ñeà sau:  Xaùc ñònh chính saùch  Xem xeùt laõnh ñaïo  Boå nhieäm ñaïi dieän cuûa toå chöùc  Xöû lyù caùc moái quan taâm cuûa caùc beân lieân quan ñoái vôùi söï phuø hôïp/KPH  Kieåm soaùt hoà sô Heä thoáng quaûn lyù
 130. 130. 130 * Khaùch haøng coù theå coù ñöôïc nieàm tin raèng caùc saûn phaåm mua vaøo ñaõ ñöôïc saûn xuaát trong ñieàu kieän ñaûm baûo coâng baèng vaø an toaøn * SA 8000 seõ cung caáp moät lôïi theá caïnh tranh hôn ñoái thuû vaø cung caáp öu ñieåm ñeå thu huùt khaùch haøng tieàm naêng Lôïi ích khi aùp duïng SA 8000
 131. 131. 131  OHSAS 18001:2007 tieâu chuaån Quoác teá ñöôïc coâng nhaän toaøn caàu veà heä thoáng quaûn lyù an toaøn vaø söùc khoûe ngheà nghieäp. Noù ñöôïc ban haønh vaøo 7/2007, thay theá cho tieâu chuaån OHSAS 18001:1999, vôùi muïc ñích xaùc ñònh caùc vaán ñeà veà an toaøn vaø söùc khoûe ngheà nghieäp  OHSAS 18001 cung caáp moät khuoân khoå ñeå quaûn lyù hieäu quaû caùc vaán ñeà an toaøn vaø söùc khoûe ngheà nghieäp bao goàm caû vieäc tuaân thuû phaùp luaät aùp duïng cho caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc vaø xaùc ñònh caùc moái nguy OHSAS 18001 laø gì?
 132. 132. 132  Toå chöùc naøo muoán loaïi boû hoaëc giaûm thieåu ruûi ro cho ngöôøi lao ñoäng vaø caùc beân lieân quan khaùc, nhöõng ngöôøi coù theå tieáp xuùc vôùi caùc ruûi ro veà an toaøn vaø söùc khoûe ngheà nghieäp lieân quan vôùi caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc  Toå chöùc ñaõ coù moät phaàn caùc yeáu toá theo yeâu caàu cuûa OHSAS 18001 coù theå ñöôïc boå sung vaø naâng caáp ñeå cung caáp moät heä thoáng quaûn lyù Ai seõ aùp duïng OHSAS?
 133. 133. 133 1. Chính saùch an toaøn – söùc khoûe ngheà nghieäp 2. Hoaïch ñònh 3. AÙp duïng vaø ñieàu haønh 4. Khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa 5. Xem xeùt cuûa laõnh ñaïo Yeâu caàu cuûa OHSAS 18001
 134. 134. 134 − Tieát kieäm, giaûm chi phí veà söùc khoûe vaø tai naïn − Taïo cô cheá kieåm soaùt an toaøn, söùc khoûe ngheà nghieäp − Thöïc hieän phuø hôïp yeâu caàu phaùp luaät − Cung caáp baèng chöùng − Caûi thieän caûm nhaän cuûa khaùch haøng Lôïi ích khi aùp duïng OHSAS 18000

×