Your SlideShare is downloading. ×
0
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung

93

Published on

Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung

Kinh tế vi mô - Chương 2. Cầu, cung

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
93
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ch­¬ng II: CÇu, Cung I. CÇu: (Demand:D) 1. Mét sè kh¸i niÖm: 1.1. Kh¸i niÖmcÇu: cÇu chØ xuÊt hiÖ n khi cã ® ñ hai yÕ u tè ® ã lµ : + Cãkh¶ n¨ ngmua: ng hÜa lµ ph¶i cã tiÒ n, cã ® ñ ng © n s¸ ch. + S½n sµng mua: m uè n m ua, phô thué c vµ o së thÝch cña ng ­ê i tiªu dïng . 1.2. L­îng cÇu: (Quantitydemanded) TacÇnph©nbiÖt cÇuvµ l­îngcÇu:
 • 2. L­îng cÇu lµ m é t sè l­îng hµ ng ho ¸ , dÞch vô cô thÓ t¹ i m é t m ø c g i¸ nhÊt ® Þnh. 1.3. BiÓu cÇu vµ ®­êng cÇu: L­ î ng cÇu (Q)GÝa(P) 1000®/®v Qa Qb Tæng cÇu 14 1 0 1 13 2 0 2 12 3 0 3 11 4 2 6 10 5 4 9
 • 3. * §­êng cÇu: thÓhiÖncÇud­íid¹ng®åthÞ. P 0 Q 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 DA
 • 4. 1.5. CÇu c¸ nh©n – cÇu thÞtr­êng: 2. LuËt cÇu: Kh¸i niÖm: Qd t¨ng lªn ⇔ Pgi¶mvµ ng­îc l¹i Nguyªn nh©n: 2 nguyªn nh©n Mét sè hµng ho¸ kh«ng tu©n theo luËt cÇu Hµngho¸ kh«ngtu©ntheoluËt cÇu, Pt¨ ng Qdt¨ ng=>hµngho¸ Giffen, ®­êngcÇudèc lªn tõtr¸isangph¶i.
 • 5. Hµng ho¸ Giffen Q0 P
 • 6. 3. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn cÇu Qd = F (gi¸, gi¸ hµng ho¸ liªn quan, thu nhËp, thÞ hiÕu, sè l­îng ng­êi mua, kú väng). Qd = F (Px, Py, I, T, N, E)3.1. Thu nhËp (Income: I) * Hµng ho¸ th«ng th­êng(normalgoods) It¨ ng=>Qdt¨ ngëc¸c møc gi¸ =>®­êngcÇu dÞchchuyÓnsangph¶i. Igi¶m=>Qdgi¶mëc¸c møc gi¸ =>®­êngcÇu dÞchchuyÓnsangtr¸i.
 • 7. * Hµng ho¸ thø cÊp (inferiorgoods) 3.2. Gi¸ hµng ho¸ cã liªn quan: (Py) * Hµng ho¸ thay thÕ (Substitute goods) lµ hµngho¸ cã thÓsö dôngthaycho hµngho¸ kh¸c. Pyt¨ ng=>Qdygi¶m=>Qdxt¨ ng=>®­êngcÇu hµngho¸ XdÞchchuyÓnsangph¶ivµ ng­îc l¹i. It¨ ng=>Qdgi¶m=>®­êngcÇud/c sangtr¸i Igi¶m=>Qdt¨ ng=>®­êngcÇud/c sangph¶i.
 • 8. * Hµng ho¸ thay thÕ (complement goods) lµ hµngho¸ ®­îc södông®ångthêivíihµngho¸ kh¸c. Pyt¨ ng=>Qdygi¶m=>Qdxgi¶m=>®­êngcÇu hµngho¸ XdÞchchuyÓnsangtr¸i, vµ ng­îc l¹i. 3.3. ThÞhiÕu (Taste: T) lµ sëthÝchhaysù­u tiªncñang­êitiªudïng®èivíihµnghãahoÆc dÞchvô. - TvÒhµngho¸ dÞchvôthÊp=>cÇuthÊp - Kh«ng quan s¸t T mét c¸ch trùc tiÕp, nªn th­ êng gi¶ ®Þnh T thay ®æi chËm hoÆc Ýt thay ®æi.
 • 9. 3.4. Sè l­îng ng­êi mua (d©n sè) Numberof population N t¨ng => Qd t¨ng ë c¸c møc gi¸=> ®­êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i, vµ ng­îc l¹i. VD: D©nsèHµ néit¨ ng=>l­îngtiªudïngg¹o t¨ ng=>®­êngcÇug¹odÞchchuyÓnsangph¶i. 3.5. Kú väng (Expectation: E) Kú väng lµ dù kiÕn sù thay ®æi trong t­¬ng lai vÒgi¸, thunhËpvµ thÞhiÕulµm¶nhh­ëngtíi l­ îngcÇuhiÖnt¹i.
 • 10. * KúvängcãthÓvÒgi¸, thunhËp, thÞhiÕu, sèl­ îngng­êitiªudïng... * Khikúvänggi¸ trongt­¬nglaigi¶m=>cÇu hiÖnt¹isÏgi¶m=>®­êngcÇudÞchchuyÓnsang tr¸ivµ ng­îc l¹i. => Kú väng vÒc¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn cÇu thay ®æi sÏ khiÕn cÇu hiÖn t¹i thay ®æi. 3.6. Gi¸ hµng ho¸, dÞch vô: Priceof goods orservices Gi¸ lµ nh©n tè néi sinh khi thay ®æi g©y nªn sù vËn ®éng trªn mét ®­êng cÇu.
 • 11. C¸c nh©ntètõ3.1=>3.5g©ynªnsùdichchuyÓn cña®­êngcÇu. 4. Sù vËn ®éng vµ dÞch chuyÓn cña ®­êng cÇu: (Movement andshift of demandcurve) * Sù vËn ®éng trªn mét ®­êng cÇu (Movement alongthedemandcurve) g©ynªn do nh©n tènéi sinhlµ gi¸ hµngho¸ dÞchvô. NÕuPt¨ ngth×vËn ®énglªnphÝatrªnA=>A1,ng­îc l¹iA=>A2;h×nha * Sù dÞch chuyÓn cña ®­êng cÇu (Shift of demand curve): g©ynªnbëinh©ntèngo¹isinh, lµm®­êngcÇudÞchchuyÓnsongsongrangoµiD =>D1hoÆc vµotrongD=>D2; h×nhb
 • 12. D 0 Q P P 0 Q D1 D2 Movement along demand curve H×nh a Shift of demand curve H×nh b D A1Pa1 Qa1 APa Qa A2Pa 2 Qa2
 • 13. 5. Co d·n cña cÇu (Elastricityof demand: ED ) 5.1. Co d·n cña cÇu theo gi¸ (Price-elastricityof demand) a. Kh¸i niÖm * Môc ®Ých tÝnh: so s¸ nh thay ® æ i l­îng cÇu víi c¸ c m ø c g i¸ , ph¶n ø ng cña cÇu víi c¸ c hµ ng ho ¸ kh¸ c nhau cã ® ¬ n vÞ vËt lý kh¸ c nhau, so s¸ nh tû lÖ % kh«ng ph¶i thay ® æ i tuyÖ t ® è i. NhËn xÐt:  EpD < 0 do P, Qquan hÖ tû lÖ nghÞch  EpD kh«ng phô thuéc vµo ®¬n vÞ * Kh¸iniÖm: Lµ sù thay ® «Ø % cña l­îng cÇu chia cho sù thay ® æ i % cña c¸ c yÕ u tè q uyÕ t ® Þnh cÇu.
 • 14. b. C¸ch tÝnh hÖsè co d·n: * Co d·n kho¶ng (®o¹n) (Arc Elasticity of demand) lµ cod·ntrªnmét kho¶ngh÷uh¹ncña®­ êngcÇuhoÆc cung. C«ng thøc ED p = %∆Q %∆PP 0 Q A2 A1 P2 P1 Q2 Q1 D
 • 15. VÝdô: TÝnhED p(A1A2) khiP2=75, P1=50, Q2=25, Q1=50 ¸pdôngc«ngthøc cã: ED p(A1A2= * Co d·n ®iÓm: (Point Elastricityof demand): lµ sù co d· n t¹ i 1 ® iÓ m trªn ® ­ê ng cÇu. C«ng thøc: ED p =%∆Q/%∆P=dQ/Q:dP/P = dQ/dPx P/Q= Q’(p).P/Q
 • 16. VÝdô: TÝnh hÖ sè co d· n cña cÇu t¹ i ® iÓ m P= 10, Q=5 Hµm cÇu: Q= 10 – 4P Ep = (10 – 4P)’.P/Q= -4. 10/5 = -8 => KhiPt¨ ng1% th×l­îngcÇugi¶m8%.  NhËn xÐt:  HÖsè co d·n ®iÓmchØxÐt t¹i mét møc gi¸ duy nhÊt. Mäi ®iÓmtrªn ®­êng cÇu tuyÕn tÝnh cã ®é co d·n kh¸c nhau  HÖsè co d·n kho¶ng liªn quan ®Õn 2 møc gi¸ ë hai ®Çu kho¶ng
 • 17. c. Ph©n lo¹i hÖsè co d·n: Nghiªncøusùcod·ncÇutheogi¸ tachiarac¸c tr­ênghîp(ED p뮩ylÊytrÞtuyÖt ®èi)  Ed p>1, cÇucod·nt­¬ng®èitheogi¸, ®­êngcÇu tho¶ithÓhiÖnmét sùthay®æinhácñagi¸ khiÕnl­îngcÇuthay®æilín P 0 Q Q1 Q2 P2 P1 D
 • 18.  Ed p<1: lóc nµy®­êngcÇudèc, khigi¸ thay®æi nhiÒuth×l­îngcÇuthay®æiÝt. D Q0 P Q1 Q2 P 2 P1
 • 19.  ED p=1, cÇucod·n®¬nvÞ, ®­êngcÇut¹ovíitrôc hoµnhgãc 45°, gi¸ vµ l­îngthay®æinh­ nhau 0 Q P Q1 Q2 P1 P2 D
 • 20. 0 Q P  ED p = 0, cÇu kh«ng co d·n, ®­êng cÇu lµ ®­êng th¼ng ®øng song song víi trôc gi¸, khi gi¸ thay ®æith×l­îngcÇukh«ngthay®æi. Q1 P 1 P2 D
 • 21. 0 Q P  ED p=+, cÇucod·nhoµntoµn, ®­êngcÇu n»mngangsongsongvíitrôc l­îngcÇu(Q), lóc nµykhigi¸ t¨ ngth×l­îngcÇub»ngkh«ng. D Q1 Q2 P1
 • 22. d. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn co d·n cña cÇu theo g * L­îng thu nhËp chi cho hµng ho¸ (tû träng gi¸ trªn thu nhËp) * Sù s½n cã cña hµng ho¸ thay thÕ: * Thêi gian VÝ dô: thêi giandµi cãthÓbá®­îc thãi quentiªudïng vµ chuyÓn sang dïng lo¹i hµng ho¸ kh¸c , nªn cÇu co d·ntheogi¸ nhiÒuh¬n. VÝ dô: gi¸ vÐm¸ybayvµ gi¸ thuèc ®¸nhr¨ ng VÝ dô: cãrÊt nhiÒulo¹ibiacãthÓthaythÕcho nhaunªncÇucod·ntheo gi¸ nhiÒuh¬nkhikh«ng cãlo¹ibianµo cãkh¶ n¨ ngthaythÕ.
 • 23. e. VËn dông co d·n cÇu theo gÝa: * ¦íc tÝnh sù thay ®æi cña tæng doanh thu (TRtotal revenues) Lo ¹ i c o d · n P t¨ ng P gi¶m Ep > 1 TR gi¶m TR t¨ ng Ep < 1 TR t¨ ng TR gi¶m Ep = 1 TR kh«ng ®æi TR kh«ng ®æi
 • 24. * ¦íc tÝnh sù thay ®æi cña gi¸ c¶ ®Ó lo¹i bá sù d­ thõa hay thiÕu hôt cña thÞtr­êng T×n h t r ¹ n g t h Þt r ­ ê n g Ep > 1 Ep < 1 D­ t h õ a P gi¶m Ýt P gi¶m nhiÒu Th iÕu h ô t P t¨ ng Ýt P t¨ ng nhiÒu
 • 25. 5.2. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp (Incomeelastricityof demand: ED I) * Kh¸i niÖm: lµ sù thay ® æ i % cña cÇu chia cho sù thay ® «Ø % cña thu nhËp. C«ng thøc: ED I =%∆Q/%∆I=dQ/Q:dI/I = dQ/dI x P/Q= Q’(I).I/Q ED I < 0: hµ ng ho ¸ thø cÊp nh­ ng «, kho ai s¾ n, . . 0 < ED I < 1: hµ ng ho ¸ thiÕ t yÕ u, hµ ng ho ¸ b× nh th­ê ng : g ¹ o , … ED I > 1: hµ ng ho ¸ xa xØ hµ ng ho ¸ cao cÊp, tñ l¹ nh, ® iÖ n tho ¹ i di ® é ng . . .
 • 26. 5.3. Co d·n chÐo cña cÇu ®èi víi gi¸ hµng ho¸ kh¸c (Cross priceelastricityof demand) * Kh¸i niÖm: Lµ sù thay ® æ i tÝnh the o % cña l­îng cÇu chia cho sù thay ® «Ø % cña g i¸ hµ ng ho ¸ cã liªn q uan. * C«ng thøc: ED Py =%∆Qx/%∆Py=dQ/Q:dPy/Py = dQ/dPy. Py/Qx = Q’(Py).Py/Q  ED Py > 0 khi X, Y lµ c¸c hµng ho¸ thay thÕ  ED Py < 0 khi X, Y lµ c¸c hµng ho¸ bæ sung  ED Py = 0 khi X, Y lµ hai hµng ho¸ ®éc lËp.
 • 27. II. Cung: 1.Mét sè kh¸i niÖm: 1.1. Cung (Supply:S)  - Ng­êi b¸n cã kh¶ n¨ng b¸n - S½n sµng b¸n Trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, víi ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi. 1.2. L­îng cung (Quantitysupplied) 1.3. BiÓu cung, ®­êng cung:
 • 28. * BiÓu cung L­ î n g c u n g (100 b« n g h o a ) Gi¸ (P) (1000®) QSa QSb Tæn g c u n g (100 b« n g h o a ) 5 1 0 1 10 2 1 3 15 3 2 5 20 4 3 7 25 5 4 9
 • 29. * §­êng cung; Ph­¬ng tr×nh ®­êng cung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 20 15 10 5 Sb Sa Stt 0 Q P Ps = a + b Qs hoÆc Qs = c + d Ps (b,d > 0)
 • 30. 1.4. Cung thÞtr­êng vµ cung c¸ nh©n * Cung c¸ nh©n * Cung thÞtr­êng 2. LuËt cung: Qs t¨ ng khi P t¨ ng vµ ng­îc l¹i P gi¶m th× Qs gi¶m (gi¶ ®Þnh c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi) V× sao cung l¹i cã qui luËt nh­ vËy ? Pt¨ng => TRt¨ng, TC kh«ng ®æi => LN t¨ng=> Qs t¨ng. Pgi¶m=> TRgi¶m, TC kh«ng ®æi => LN gi¶m=> Qs gi¶m.
 • 31. 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn cung: Qsx =Fx(Px, T, Pi, G, N, E). 3.1. C«ng nghÖ (Technology: T) Tt¨ ng=>NSL§t¨ ng=>TRt¨ ng, TC kh«ng®æi =>LN t¨ ng => Qs t¨ ng => ®­êng cung dÞch chuyÓn sang ph¶i, ng­îc l¹ikhiTgi¶m®­êngcungd/c sangtr¸i. 3.2. Gi¸ c¸c yÕu tè ®Çu vµo: (Pinput: Pi) Pi t¨ ng=>TC t¨ ng, TRkh«ng®æi =>LN gi¶m=> Qs gi¶m => ®­êng cung dÞch chuyÓn sang tr¸i, vµ ng­îc l¹iPigi¶m®­êngcungd/c sangph¶i.
 • 32. 3.3. Sè l­îng ng­êi s¶n xuÊt (Numberof producer) N t¨ ng=>Qs t¨ ng=>®­êngcungd/c sangph¶i N gi¶m=>Qs gi¶m=>®­êngcungd/c sangtr¸i 3.4. Sù ®iÒu tiÕt cña ChÝnh phñ:Policyof Government GthuËnlîi=>Qs t¨ ng=>®­êngcungd/c sangph¶i VÝdô: gi¶mthuÕhayt¨ ngtrîcÊpchong­êis¶nxuÊt Gkhãkh¨ n=>Qs gi¶m=>®­êngcungd/c sangtr¸i VÝdô: t¨ ngthuÕhaygi¶mtrîcÊpcho ng­êis¶nxuÊt
 • 33. 3.5. Kú väng cña ng­êi s¶n xuÊt: (Expectation: E) Lµ nh÷ng dù kiÕ n sù thay ® æ i vÒ g i¸ , g i¸ c¸ c yÕ u tè ® Çu vµ o , sù ® iÒ u tiÕ t cña ChÝnh phñ tro ng t­¬ ng lai. . lµ m thay ® æ i l­îng cung hiÖ n t¹ i. VÝdô: DùkiÕn Pi t¨ ng, Qs hiÖn t¹i t¨ ng®Ógi¶m chiphÝhaydùkiÕnthuÕt¨ ng, Qs hiÖnt¹it¨ ng... 3.6 Gi¸ h¸ng ho¸ dÞch vô: Priceof goods orservices Gi¸ lµ nh©n tè néi sinh, khi gi¸ thay®æi g©ynªn sù vËn ®éng däc trªn mét ®­êng cung (Ha), c¸c nh©n tè ngo¹i sinh tõ 3.1 ®Õn 3.5 g©y nªn sù dÞch chuyÓn cña ®­êng cung sang ph¶i hoÆc sangtr¸i(Hb)
 • 34. S S S1 S2 0 Q P 0 Q P H×nh a Movement along supply curve H×nh b Shift of supply curve A A1 A2 Qa2 Qa Qa1 Pa1 Pa Pa2
 • 35. III. C©n b»ng thÞtr­êng: Equilibriumpoint of market 1. §iÓmc©n b»ng trªn thÞtr­êng: Equilibriumpoint * Kh¸i niÖm: Lµ mét tr¹ngth¸i(t×nhhuèng) trong®ã kh«ngcãsøc Ðplµmchogi¸ vµ s¶nl­îngthay®«Ø. 3 c¸ch x¸c ®Þnh ®iÓmc©n b»ng E (Pe, Qe): C¨n cø vµo biÓu cung, biÓu cÇu. C¨n cø vµo ®­êng, ®uêng cÇu C¨n cø vµo ph­¬ng tr×nh ®­êng cung, cÇu
 • 36. 2. T×nh tr¹ng d­ thõa vµ thiÕu hôt cña thÞtr­ êng (Surplus andshortageof market) Khi P1 > Pe => Qs1 > Qd1 => cung v­ît (excess supply) => g©y ra søc Ðp lµm gi¶m gi¸ => l­îng d­ thõa lµ: MN = Qs1- Qd1 Khi P2 < Pe => Qd2 > Qs2 => hiÖn t­îng thiÕu hôt trªn thÞ tr­êng, cÇu v­ît (excess demand) => g©y ra søc Ðp lµm t¨ng gÝa vµ l­îng thiÕu hôt lµ : IJ= Qd2 – Qs2 Quim« cñasùd­ thõahaythiÕuhôt phôthuéc vµo Sùkh¸c biÖt gi÷aPvµ Pe §édèc cña®uêngcungvµ ®­ßngcÇu
 • 37. S D Q0 P E Qe Pe M NP 1 Qd1 Qs1 I JP2 Qs2 Qd2
 • 38. 3. KiÓmso¸t gi¸ c¶: (Pricecontrol)  Kh¸i niÖm: 3.1. Gi¸ trÇn (Ceilingprice) (Pmax) Môc ®ÝchHËuqu¶ BiÖnph¸p S D P 0 Q E Qe Pe PtrÇn Qs1 Qd2 I J
 • 39. 3.2. Gi¸ sµn (Floorprice) Pmin Môc ®Ých HËu qu¶ BiÖn ph¸p S D Q0 P P sµn Qd Qs E Qe P e
 • 40. ¶nh h­ëng thay thÕvµ thu nhËp ¶nh h­ëng thay thÕcña mét sù thay ®æi trong gi¸ lµ sù ®IÒu chØnh cÇn t­¬ng øng víi riªng sù thay ®æi gi¸ t­¬ng øng. Khi thu nhËp thay ®æi th× cã ¶nh h­ëng tíi l­ îng hµng ho¸ tiªu dïng tuy nhiªn nã cßn phô thuéc vaß hµng ho¸ mµ chóng ta xÐt.
 • 41. A B

×