1
CHƯƠNG 1
LYÙ THUYEÁT HEÄ
THOÁNG
Bieân soïan: MSc. ÑAËNG THÒ BÍCH
HOØAI
Khoa: QUAÛN TRÒ KINH DOANH
2
CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
LYÙ THUYEÁT HEÄ THOÁNG
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP
NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG
3
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
VẤN ĐỀ: khoaûng caùch giöõa ñieàu maø con
ngöôøi mong muoán vaø coù theå thöïc hieän
ñöôïc vôùi caù...
4
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
 Neáu thöïc teá khoâng coù vaán ñeà
maø con ngöôøi laïi chuû quan ñaët ra
vaán ñeà khoâng theå na...
5
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
QUAN ÑIEÅM TOAØN THEÅ: quan nieäm ñaõ
ñöôïc caùc nhaø lyù luaän kinh ñieån cuûa chuû
nghóa Maùc – L...
6
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
- Söï vaät luoân bieán ñoäng vaø thay
ñoåi (suy thoaùi hoaëc phaùt trieån,
dieät vong hay baønh trö...
7
LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
K/N: Laø taäp hôïp caùc boä moân
khoa hoïc nhaèm nghieân cöùu vaø
giaûi quyeát vaán ñeà theo quan ñie...
8
LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
- Phaàn töû: laø teá baøo, coù tính ñoäc laäp
töông ñoái taïo neân heä thoáng.
- Heä thoáng: laø taäp...
9
LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
- Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa heä
thoáng:
Muïc tieâu cuûa heä thoáng: laø caùi
ñích maø heä thoán...
10
LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
Heä quaû:
- Cô caáu nhö moät baát bieán töông
ñoái cuûa heä thoáng: taïo ra traät töï
beân trong pha...
11
LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
 Cô cheá ñieàu khieån cuûa heä
thoáng: laø phöông thöùc taùc ñoäng coù
chuû ñích cuûa chuû theå ñie...
12
Coù boán phöông phaùp ñieàu chænh
thöôøng gaëp sau :
+ Phöông phaùp khöû nhieãu: ñoù laø caùch
ñieàu chænh baèng vieäc ...
13
LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
+ Phöông phaùp chaáp nhaän nhieãu:
do khoâng khoáng cheá ñöôïc ñoái töôïng,
chuû theå phaûi thöøa nh...
14
LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
 Moâi tröôøng cuûa heä thoáng: laø
taäp hôïp caùc phaàn töû, caùc phaân heä,
caùc heä thoáng khaùc ...
15
LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
- Traïng thaùi cuûa heä thoáng: laø khaû naêng
keát hôïp caùc ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa heä
thoáng ...
16
LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
- Chöùc naêng cuûa heä thoáng: taäp hôïp
caùc nhieäm vuï maø heä thoáng phaûi thöïc
hieän taïo khaû ...
17
LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
- Tieâu chuaån cuûa heä thoáng: laø
moät soá quy ñònh, chuaån möïc
duøng ñeå löïa choïn caùc phöông
...
18
QUAN ÑIEÅM NGHIEÂN
CÖÙU HEÄ THOÁNG
 Quan ñieåm nghieân cöùu : laø toång
theå caùc yeáu toá chi phoái aûnh höôûng
ñeán ...
19
QUAN ÑIEÅM NGHIEÂN
CÖÙU HEÄ THOÁNG
o Quan ñieåm Micro (vi moâ, cô caáu, taùc
nghieäp)
- Phaàn töû cuûa heä thoáng laø g...
20
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN
CÖÙU HEÄ THOÁNG
 Phöông phaùp nghieân cöùu heä
thoáng: laø caùc quy taéc maø ngöôøi
nghieân cöùu ...
21
PHÖÔNG PHAÙP
NGHIEÂN CÖÙU HEÄ
THOÁNG
- Xaây döïng moâ hình nghieân cöùu
cuûa heä thoáng phaûi nghieân
cöùu, cuï theå:
+...
22
PHÖÔNG PHAÙP
NGHIEÂN CÖÙU HEÄ
THOÁNG
- Phaân tích, nghieân cöùu treân
moâ hình lyù thuyeát ñaõ thu ñöôïc ôû
böôùc treân...
23
PHÖÔNG PHAÙP
NGHIEÂN CÖÙU HEÄ
THOÁNG
Öu ñieåm: deã thöïc hieän.
Nhöôïc ñieåm: phụ thuộc trình độ,
nhaân caùch, phaåm ...
24
PHÖÔNG PHAÙP
NGHIEÂN CÖÙU HEÄ
THOÁNG
Phöông phaùp hoäp ñen (black –
box): khi ñaõ bieát ñöôïc ñaàu ra, ñaàu vaøo
cuûa ...
25
PHÖÔNG PHAÙP
NGHIEÂN CÖÙU HEÄ
THOÁNG
+ Quan saùt ñaàu vaøo vaø ñaàu ra
+ Söû duïng caùc phaân tích vöøa ñònh tính
vöøa ...
26
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN
CÖÙU HEÄ THOÁNG
Phöông phaùp tieáp caän heä
thoáng: laø phöông phaùp raát khoù ñoaùn
nhaän cô caá...
27
PHÖÔNG PHAÙP
NGHIEÂN CÖÙU HEÄ
THOÁNG
+ Τöøng phaàn töû khoâng ñöôïc caét rôøi moät
caùch tuyeät ñoái khoûi heä thoáng, ...
28
PHÖÔNG PHAÙP
NGHIEÂN CÖÙU HEÄ
THOÁNG
So saùnh öu nhöôïc ñieåm cuûa caùc phöông
phaùp:
Gioáng nhau:
−   Ñeàu nghieân cöù...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

HTTTQL - C1 lth thong

118

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
118
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HTTTQL - C1 lth thong

 1. 1. 1 CHƯƠNG 1 LYÙ THUYEÁT HEÄ THOÁNG Bieân soïan: MSc. ÑAËNG THÒ BÍCH HOØAI Khoa: QUAÛN TRÒ KINH DOANH
 2. 2. 2 CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN LYÙ THUYEÁT HEÄ THOÁNG CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG
 3. 3. 3 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VẤN ĐỀ: khoaûng caùch giöõa ñieàu maø con ngöôøi mong muoán vaø coù theå thöïc hieän ñöôïc vôùi caùi thöïc teá maø con ngöôøi chöa ñaït tôùi. Ñeå nghieân cöùu vaø phaùt hieän vaán ñeà moät caùch thaáu ñaùo, caàn chuù yù: − Chæ khi xuaát hieän söï mong muoán môùi coù theå naûy sinh vaán ñeà. − Mong muoán ñoù coù theå trôû thaønh hieän thöïc. − Mong muoán chöa ñaït được ở thời điểm thực tế.
 4. 4. 4 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN  Neáu thöïc teá khoâng coù vaán ñeà maø con ngöôøi laïi chuû quan ñaët ra vaán ñeà khoâng theå naøo giaûi quyeát ñöôïcxuaát hieän tình traïng “Khoâng ñònh nghóa ñöôïc vaán ñeà”. Ñeå quaûn lyù thaønh coâng: nhaø quaûn lyù phaûi nhìn vaán ñeà moät caùch toaøn dieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch ñoàng boä treân cô sôû coù quan ñieåm ñuùng ñaén.
 5. 5. 5 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN QUAN ÑIEÅM TOAØN THEÅ: quan nieäm ñaõ ñöôïc caùc nhaø lyù luaän kinh ñieån cuûa chuû nghóa Maùc – Leânin ñeà caäp moät phaàn trong phöông phaùp luaän duy vaät bieän chöùng vaø duy vaät lòch söû Vận dụng quan điểm toàn thể vào kinh tế cần chú ý: -Khi xem xeùt, nghieân cöùu söï vaät phaûi thaáy vaät chaát laø caùi coù tröôùc, tinh thaàn laø caùi coù sau. -Söï vaät luoân toàn taïi trong moái lieân heä qua laïi vôùi nhau, coù taùc ñoäng chi phoái, khoáng
 6. 6. 6 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN - Söï vaät luoân bieán ñoäng vaø thay ñoåi (suy thoaùi hoaëc phaùt trieån, dieät vong hay baønh tröôùng). - Ñoäng löïc chuû yeáu cuûa söï phaùt trieån ôû beân trong söï vaät laø chính (coù söï taän duïng caùc lôïi theá cuûa moâi tröôøng). - Söï taùc ñoäng giöõa caùc vaät bao giôø cuõng mang tính ñoái ngaãu , tính nhaân quaû.
 7. 7. 7 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG K/N: Laø taäp hôïp caùc boä moân khoa hoïc nhaèm nghieân cöùu vaø giaûi quyeát vaán ñeà theo quan ñieåm toaøn theå. Ñoái töôïng nghieân cöùu: caùc quy luaät veà söï ra ñôøi vaø bieán ñoåi cuûa caùc heä thoáng Noäi dung nghieân cöùu: haøng loaït caùc phaïm truø vaø khaùi nieäm nhö phaàn töû, heä thoáng, moâi
 8. 8. 8 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG - Phaàn töû: laø teá baøo, coù tính ñoäc laäp töông ñoái taïo neân heä thoáng. - Heä thoáng: laø taäp hôïp caùc phaàn töû rieâng bieät nhöng coù quan heä vôùi nhau ñeå trôû thaønh moät chænh theå vaø cuøng thöïc hieän moät muïc ñích  Nhö vaäy: heä thoáng tröôùc heát phaûi laø moät toång theå, vaø coù caùc ñieàu kieän nhö sau: − Soá löôïng: töø hai phaàn töû trôû leân. − Chaát löôïng: caùc phaàn töû khaùc nhau nhöng khoâng ñoäc laäp. − Caùc phaàn töû gheùp laïi ñeå cuøng thöïc hieän
 9. 9. 9 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG - Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa heä thoáng: Muïc tieâu cuûa heä thoáng: laø caùi ñích maø heä thoáng caàn phaûi ñaït tôùi taïi moät thôøi ñieåm/sau 1 khoảng thời gian naøo ñoù. Cô caáu cuûa heä thoáng: (coù yù nghóa quan troïng baäc nhaát cuûa LTHT)” laø hình thöùc toàn taïi cuûa heä thoáng phaûn aùnh caáu taïo beân trong cuûa heä thoáng, bao goàm söï saép xeáp traät töï cuûa caùc boä phaän, caùc phaàn töû vaø
 10. 10. 10 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG Heä quaû: - Cô caáu nhö moät baát bieán töông ñoái cuûa heä thoáng: taïo ra traät töï beân trong phaàn töû - Cô caáu luoân bieán ñoåi taïo ra ñoäng naêng cuûa HT - HT coù nhieàu caáu truùc khaùc nhau: tuøy daáu hieäu quan saùt
 11. 11. 11 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG  Cô cheá ñieàu khieån cuûa heä thoáng: laø phöông thöùc taùc ñoäng coù chuû ñích cuûa chuû theå ñieàu khieån ñoái vôùi moïi ñoái töôïng ôû moïi caáp trong heä thoáng, nhaèm duy trì tính troài, cô caáu vaø ñöa heä thoáng tôùi muïc tieâu. Noäi dung chuû yeáu cuûa cô cheá ñieàu khieån bao goàm: − Xaùc ñònh muïc tieâu chung nhaát coù thôøi haïn daøi nhaát − Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin − Toå chöùc caùc moái lieân heä ngöôïc qua caùc thoâng tin phaûn hoài veà caùc haønh vi cuûa
 12. 12. 12 Coù boán phöông phaùp ñieàu chænh thöôøng gaëp sau : + Phöông phaùp khöû nhieãu: ñoù laø caùch ñieàu chænh baèng vieäc boïc ñoái töôïng “voû caùch ly” so vôùi moâi tröôøng: mai ruøa, bao caáp + Phöông phaùp boài nhieãu: tổ chức một bộ bồI nhiễu, nhằm buø đắp nhiễu: baûo hieåm, buø giaù vaøo löông + Phöông phaùp xoùa boû sai leäch: caên cöù vaøo keát quaû cuoái cuøng cuûa ñoái töôïng ñaõ thöïc hieän trong moät chu kyø, coøn neáu coù taùc ñoäng cuûa nhieãu gaây ra, neáu sai huït so vôùi möùc ban ñaàu ñaët ra thì duøng
 13. 13. 13 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG + Phöông phaùp chaáp nhaän nhieãu: do khoâng khoáng cheá ñöôïc ñoái töôïng, chuû theå phaûi thöøa nhaän caùc sai leäch baèng caùch töï chænh söûa laïi muïc tieâu vaø boä taùc ñoäng cuûa mình phuø hôïp vôùi caùc sai leäch cuûa mình do ñoái töôïng taïo ra   où laø caùch ñieàu chænh tieâu cöïc, thaû noåiĐ cuûa chuû theå Ñaàu vaøo cuûa heä thoáng: Laø caùc loaïi taùc ñoäng coù theå coù töø moâi tröôøng leân heä thoáng Ñaàu ra cuûa heä thoáng: laø caùc
 14. 14. 14 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG  Moâi tröôøng cuûa heä thoáng: laø taäp hôïp caùc phaàn töû, caùc phaân heä, caùc heä thoáng khaùc nhöng laïi quan heä vaø taùc ñoäng vôùi heä thoáng (bò heä thoáng taùc ñoäng hoaëc taùc ñoäng leân heä thoáng).  Moät soá yeáu toá khaùc: - Haønh vi cuûa heä thoáng: laø taäp hôïp caùc ñaàu ra coù theå coù cuûa heä thoáng trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh.
 15. 15. 15 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG - Traïng thaùi cuûa heä thoáng: laø khaû naêng keát hôïp caùc ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa heä thoáng xeùt ôû moät thôøi ñieåm nhaát ñònh. - Quyõ ñaïo cuûa heä thoáng: chuoãi caùc traïng thaùi noái heä thoáng töø traïng thaùi ñaàu ñeán traïng thaùi cuoái trong moät khoaûng thôøi gian. - Nhieãu cuûa heä thoáng: caùc taùc ñoäng baát lôïi töø moâi tröôøng hoaëc roái loaïn trong noäi boä heä thoáng (hoaëc caû hai) laøm leäch quyõ ñaïo hoaëc laøm chaäm söï phaùt trieån cuûa heä thoáng ñeán muïc tieâu döï kieán.
 16. 16. 16 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG - Chöùc naêng cuûa heä thoáng: taäp hôïp caùc nhieäm vuï maø heä thoáng phaûi thöïc hieän taïo khaû naêng trong vieäc bieán ñoåi ñaàu vaøo thaønh ñaàu ra; ñaûm baûo heä thoáng ñöôïc toàn taïi.  Chöùc naêng cuûa heä thoáng laø khaû naêng bieán ñoåi traïng thaùi cuûa heä thoáng.
 17. 17. 17 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG - Tieâu chuaån cuûa heä thoáng: laø moät soá quy ñònh, chuaån möïc duøng ñeå löïa choïn caùc phöông tieän thuû ñoaïn ñeå ñoaït ñöôïc muïc tieâu chung cuûa heä thoáng. - Ñoäng löïc cuûa heä thoáng: laø nhöõng kích thích ñuû lôùn ñeå gaây ra caùc bieán ñoåi haønh vi cuûa caùc phaàn töû hoaëc cuûa caû heä thoáng.
 18. 18. 18 QUAN ÑIEÅM NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG  Quan ñieåm nghieân cöùu : laø toång theå caùc yeáu toá chi phoái aûnh höôûng ñeán keát quaû cuûa vieäc nghieân cöùu maø ngöôøi nghieân cöùu khoâng theå ñöôïc boû soùt. (Qđ của TBCN & XHXN) o Theo quan ñieåm Macro (vó moâ, chieán löôïc): − Muïc tieâu, chöùc naêng cuûa heä laø gì? − Moâi tröôøng cuûa heä laø gì? − Ñaàu ra, ñaàu vaøo cuûa heä laø gì?
 19. 19. 19 QUAN ÑIEÅM NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG o Quan ñieåm Micro (vi moâ, cô caáu, taùc nghieäp) - Phaàn töû cuûa heä thoáng laø gì? - Heä coù bao nhieâu phaàn töû? - Caùc moái quan heä toàn taïi giöõa caùc phần töû
 20. 20. 20 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG  Phöông phaùp nghieân cöùu heä thoáng: laø caùc quy taéc maø ngöôøi nghieân cöùu söû dụng ñeå tìm ra quy luaät vaän ñoäng cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu  Phöông phaùp moâ hình hoaù: laø phöông phaùp nghieân cöùu heä thoáng trong tröôøng hôïp bieát roõ ba yeáu toá ñaàu vaøo, ñaàu ra vaø cô caáu cuûa heä thoáng. Trình töï söû duïng phöông phaùp moâ hình hoaù goàm caùc böôùc:
 21. 21. 21 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG - Xaây döïng moâ hình nghieân cöùu cuûa heä thoáng phaûi nghieân cöùu, cuï theå: + Xaùc ñònh roõ yù ñoà vaø muïc tieâu nghieân cöùu; + Quy ñònh caùc ñaëc tröng quan troïng caàn nghieân cöùu; + Quan saùt moät soá haønh vi cuûa heä thoáng; + Thieát laäp raøng buoäc giöõa muïc tieâu, yù ñoà vaø ñaëc tröng thoâng qua caùc keát quaû quan saùt haønh vi (moâ hình).
 22. 22. 22 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG - Phaân tích, nghieân cöùu treân moâ hình lyù thuyeát ñaõ thu ñöôïc ôû böôùc treân. - Ñoái chieáu keát luaän ruùt ra töø moâ hình vôùi keát quaû thöïc teá. - Chænh lyù laïi caùc keát quaû cuûa moâ hình baèng lyù thuyeát cho phuø hôïp, sau ñoù ñem söû duïng keát quaû trong thöïc teá.
 23. 23. 23 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG Öu ñieåm: deã thöïc hieän. Nhöôïc ñieåm: phụ thuộc trình độ, nhaân caùch, phaåm chaát cuûa ngöôøi nghieân cöùu.
 24. 24. 24 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG Phöông phaùp hoäp ñen (black – box): khi ñaõ bieát ñöôïc ñaàu ra, ñaàu vaøo cuûa heä thoáng; khoâng naém chaéc ñöôïc cô caáu.  Phaûi xaùc ñònh roõ moái quan heä giöõa ñaàu ra vaø ñaàu vaøo theo trình töï sau :
 25. 25. 25 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG + Quan saùt ñaàu vaøo vaø ñaàu ra + Söû duïng caùc phaân tích vöøa ñònh tính vöøa ñònh löôïng ñeå tìm ra quy luaät hình thaønh cô caáu coù theå coù cuûa heä thoáng. + Kieåm tra quy luaät hình thaønh cô caáu ñaõ thieát laäp so vôùi thöïc teá. + Chænh lyù laïi keát quaû vaø ñem vaøo söû duïng.
 26. 26. 26 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG Phöông phaùp tieáp caän heä thoáng: laø phöông phaùp raát khoù ñoaùn nhaän cô caáu, ñaàu vaøo ñaàu ra cuûa heä thoáng. Caùch giaûi quyeát: phaân tích heä thoáng ban ñaàu thaønh moät loaït caùc phaân heä nhoû hôn coù moái quan heä raøng buoäc vôùi nhau duø laø yeáu nhöng khoâng theå boû qua. Vieäc phaân tích phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau:
 27. 27. 27 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG + Τöøng phaàn töû khoâng ñöôïc caét rôøi moät caùch tuyeät ñoái khoûi heä thoáng, ñoàng thôøi phaûi nghieân cöùu taùc ñoäng cuûa phaân heä vaø phaàn töû trôû laïi heä thoáng. + Tính troài ôû phaân heä chöa coù hoaëc raát yeáu + Heä thoáng chæ phaùt trieån khi laø heä môû + Caùc heä thoáng phöùc taïp laø caùc heä thoáng coù cô caáu phaân caáp, bao goàm nhieàu phaân heä. + Heä thoáng laø moät söï “choàng chaát” caùc cô caáuphaûi keát hôïp caùc cô caáu khaùc nhau ñeå tìm neùt ñaëc tröng ñieån hình cuûa heä
 28. 28. 28 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU HEÄ THOÁNG So saùnh öu nhöôïc ñieåm cuûa caùc phöông phaùp: Gioáng nhau: −   Ñeàu nghieân cöùu caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø beân trong cuûa heä thoáng. −    Ñeàu caàn thoâng tin töø beân ngoaøi. Khaùc nhau:
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×