Ch­¬ng IV: Lý thuyÕt hµnh vi ng­êi s¶n xuÊtCh­¬ng IV: Lý thuyÕt hµnh vi ng­êi s¶n xuÊt
I. Lý thuyÕt ng­êi s¶n xuÊt:
1. Hµm...
Hµm s¶n xuÊt phæ biÕn nhÊt cña c¸c doanh
nghiÖp lµ hµm s¶n xuÊt Cobb - Douglas cã
d¹ng:
Q= A.K.L (α; β > 0, < 1)
+Alµ h»ng...
=> VËy hiÖu suÊt: lµ mèi t­¬ng quan
gi÷a ®Çu vµo vµ ®©ï ra.
* NÕu: α + β < 1: Hµm s¶n xuÊt biÓu thÞ
hiÖu suÊt gi¶m theo qu...
2. S¶n xuÊt trong ng¾n h¹n: (s¶n xuÊt
víi 1®Çuvµo biÕn®æi)
S¶n xuÊt ng¾n h¹n lµ kho¶ngthêi gian mµ h·ng
s¶nxuÊt kh«ngthÓth...
K L Q MPPL APPL
1 0 0 0 0
1 1 10 10 10
1 2 21 11 10,5
1 3 31 10 10,33
1 4 39 8 9,75
1 5 42 3 8,4
1 6 42 0 7
1 7 40 -2 5,71
Víi Kkh«ng ®æi sè lao ®éng t¨ng lªn (L t¨ng)
=>cho sè c«ng nh©n trªn mét m¸y gi¶m vµ
t¨ng lªn ®Õn mét møc nµo ®ã sÏ khiÕn ...
" S¶n phÈmhiÖn vËt cËn biªn cña 1 ®Çu vµo
biÕn ®æi sÏ gi¶m dÇn khi h·ng t¨ ng c­êng sö
dông®ÇuvµobiÕn®æi®ã".
Nguyªn nh©n l...
3.S¶n xuÊt dµi h¹n (longterm
production)
S¶n xuÊt dµi h¹n lµ kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó
lµmtÊt c¶ c¸c ®Çu vµo cu¶ h·ng biÕn ®æ...
Q1
L
K
0
A1K1
L1
A2K2
L2
∆K. MPPk + ∆L . MPPl = 0
Phæ biÕn ®­êng ®ång l­îng cã MRTS gi¶mdÇn
nªn cã h×nh d¹ng sau
* Mét sè ®­êng ®ång l­îng ®Æc biÖt* Mét sè ®­êng ®ång l­îng ®Æc biÖt
L
K
0
Iso quantK1
L1
A1
K2
L2
A2
Q1
Q2
K
0 L
L1
K1
L2
K2
2.2. §­êng ®ång phÝ (2.2. §­êng ®ång phÝ (iiso cost)so cost)
K
0 L
TC/w
TC/r
L1
K1 A1
L2
K2 A2
3. Lùa chän kÕt hîp ®Çu vµo tèi ­u:3. Lùa chän kÕt hîp ®Çu vµo tèi ­u:
q2
Q3
L
K
0 L*
K*
A
Q1
B
C
TC
CMR: Dµi h¹n h·ng cã kh¶ n¨ng tèi thiÓu ho¸ chiCMR: Dµi h¹n h·ng cã kh¶ n¨ng tèi thiÓu ho¸ chi
phÝ s¶n xuÊt h¬n trong ng¾n...
II. Chi phÝ s¶n xuÊtII. Chi phÝ s¶n xuÊt
1. Chi phÝ ng¾n h¹n1. Chi phÝ ng¾n h¹n
FC (fixedcost) lµ nh ngchi phÝkh«ng®æi khi...
FC
VC
TC
TC = FC + VC
C
0 Q
1.2. Chi phÝ1.2. Chi phÝ b×nhb×nh qu©nqu©n
AFC: (AFC: (Average fixed costAverage fixed cost)) AFC = FC/AFC = FC/
QQ
AVC (A...
AVC
ATC
AFC
C
0 Q
MC
1.3. Chi phÝ c Ën biªn (Marginal cost)1.3. Chi phÝ c Ën biªn (Marginal cost)
Lµ sù thay ®æi cña tæng chi phÝ khi cã sù
tha...
2. Chi phÝ dµi h¹n (long term total2. Chi phÝ dµi h¹n (long term total
cost)cost)
2.1. Tæng chi phÝ dµi h¹n (LTC: Longterm...
2. 2. Chi phÝ b×nh qu©n dµi h¹n (LAC:2. 2. Chi phÝ b×nh qu©n dµi h¹n (LAC:
(Longterm average cost)(Longterm average cost)
...
HiÖu suÊt t¨ng theo qui m«HiÖu suÊt t¨ng theo qui m«
C
0 Q
LAC
HiÖu suÊt gi¶mtheo qui m«HiÖu suÊt gi¶mtheo qui m«
C
0 Q
LAC
HiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«HiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«
C
0 Q
LAC = LMC
§a sè LAC h×nh ch÷ U§a sè LAC h×nh ch÷ U
C
0 Q
LAC
* Nguyªn nh©n:
HiÖu suÊt
t¨ng theo qui
m«
HiÖu suÊt gi¶m
theo qui m«
Q*
2.3. Chi phÝ cËn biªn dµi h¹n2.3. Chi phÝ cËn biªn dµi h¹n
(( LMC: Longterm marginal costLMC: Longterm marginal cost))
* K...
HiÖu suÊt t¨ng theo qui m«:HiÖu suÊt t¨ng theo qui m«:
LMC dèc xuèng vµ n»md­íi LACLMC dèc xuèng vµ n»md­íi LAC
C
0 Q
LMC
...
HiÖu suÊt gi¶m theo qui m«:HiÖu suÊt gi¶m theo qui m«:
LMC dèc lªn vµ n»mtrªn LACLMC dèc lªn vµ n»mtrªn LAC
C
0 Q
LACLMC
HiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«HiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«
C
0 Q
LMC =LAC
Khi LAC h×nh ch÷ U:Khi LAC h×nh ch÷ U:
LMC qua ®iÓm cùc tiÓu cu¶ LACLMC qua ®iÓm cùc tiÓu cu¶ LAC
C
0 Q
LACLAC
2.4. Mèi quan hÖ gi÷a SATC vµ LATC2.4. Mèi quan hÖ gi÷a SATC vµ LATC
C
0 Q
SATC1 SATC2 SATC3
LATC
Q1
c
1
c2’
Q2
c2 A
Q3
c3...
III. ChÝ phÝ kinh tÕ vµ chi phÝ kÕ to¸nIII. ChÝ phÝ kinh tÕ vµ chi phÝ kÕ to¸n
1. Chi phÝ kinh tÕ= CPt­êng minh + CPÈn
* C...
III. Lîi nhuËnIII. Lîi nhuËn
1. Kh¸i niÖmvµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn
-Lîi nhuËn kinh tÕ = TR- TC ktÕ
- Lîi nhuË...
2. Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn:
* Doanh thu cËn biªn MR (Marginal Revenue):
Lµ sù thay ®æi cña tæng doanh thu khi cã sù thay ®æi ...
Møc s¶n l­îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ
khi Qthay ®æi th× lîi nhuËn kh«ng thay ®æi
Π/ Q = 0 <=> TR- TC / Q = 0
 MR= MC
T¹i ...
Ch­¬ng V:Ch­¬ng V:
ThÞtr­êng c¹nh tranh vµ ®éc quyÒnThÞtr­êng c¹nh tranh vµ ®éc quyÒn
I. ThÞtr­êng vµ ph©n lo¹i thÞtr­êng
...
Lo¹i thÞ
tr­êng VÝ dô
Sè l­îng
ng­êi sx
Lo¹i s¶n
phÈm
Søc
m¹nh thÞ
tr­êng
Hµng
rµo ra
nhËp
H×nh
thøc CT
phi gi¸
CT
HH
S¶n
...
II. ThÞtr­êng c¹nh tranh hoµn h¶o
( Perfect competitive market)
1. §Æc ®iÓm
2. §­êng cÇu vµ ®­êng doanh thu cËn biªn
H·ngc...
Pe
Qe
P
0 Q
P
0 QQe
Pe
D=MR
ATC
MC
Stt
Dtt
H·ng b¸n mäi s¶n phÈmë møc gi¸ Pe
=> P= MR=> ®­êng doanh thu cËn biªn
trïng víi ®­êng cÇu
* Chøng minh: Q* t¹i ®ã P= MC h·...
4. §iÓmhoµ vèn, ®ãng cöa hay tiÕp tôc s¶n
xuÊt
* §iÓmhoµ vèn
TR= TC = FC + VC
P.Q= FC + AVC. Q
Qhv = FC/(P- AVC)
* §iÓm®ãn...
P
0 Q
Pe
D=MR
AVC
ATCMC
Pa A
Q*
B
Pb
I
Pe
’
C
5. §­êng cung cña CTHHvµ ®­êng cung
ngµnh* H·ng CTHHcã P= MC nªn ®­êng cung
cña h·ng CTHHtrïng víi ®­êng MC
AVC
MC
P
Q0 Q1...
5. ThÆng d­ s¶n xuÊt (Producer
surplus)
* Kh¸i niÖm:
Q3Q1
P1
Q2
P2
Q
0
P
Pe
D= MR
P0
MC
* Mèi quan hÖgi÷a thÆng d­ s¶n xuÊt vµ lîi
nhuËn:
PS = TR- VC = TR- ( TC -FC )
=> PS = TR- TC + FC = ∏ + FC
=> PS cã mèi q...
III. ThÞtr­êng ®éc quyÒn (Monopoly market)
1. Kh¸i niÖm
2. §Æc ®iÓm
3. Nguyªn nh©n:
4. §­êng cÇu vµ ®­êng doanh thu cËn bi...
MR
P, C
Q0
D
5. QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt cña nhµ ®éc
quyÒn b¸n
* Nhµ ®éc quyÒn tèi ®a hãa lîi nhuËn t¹i
møc s¶n l­îng Q* t¹i ®ã MR= MC
* Gi¸...
ATC
MC
P
Q0
DMR
Q*
P*
A
BPb
Q1
P1 A1
Q2
P
2
A2
* H·ng§Qkh«ngcã®­êngcunghaynãi c¸ch
kh¸c kh«ng cã mèi quan hÖ hµm sè gi÷a P
vµ Qs.
* Trong§QsùdÞchchuyÓn cña®­êngcÇucã
thÓ...
MC
P1
Q1
P2
MR2
D2
MR1
D1
0
P
Q
MC
MR1
D1MR2
D2
Q0
P
Q1Q2
P1
P2
MC
D2
MR2
Q* 1
P1
Q* 2
P2
Q0
P
D1MR1
6. Søc m¹nh ®éc quyÒn b¸n
§Qb¸n ®Æt P> MC=> cã søc m¹nh §Qb¸n
Abba Lerner®­a ra L n¨m1934
L = P- MC ; (0 < L < 1)
P
* Chó ...
7. Ph©n biÖt gi¸: (Price Discrimination)
7.1. Ph©n biÖt gi¸ hoµn h¶o (cÊp 1)
0 Q
P MC
D
MR
MC
MR= D
Q* ’
P* ’
0 Q
P
PS
CS
...
7.2. Ph©n biÖt gi¸ cÊp 2:
P
Q0
ATC
MC
DMR
Q* ’
P* ’
Q*
P* ’
Q2
P2
Q1
P1
7.3. Ph©n biÖt gi¸ cÊp 3:
P
0 Q
MR1
D1
MRtt
QttQ1
P1
MR1 =MR2 =MRtt; Q1 + Q2 = Qtt
MC
MR2
D2
Q2
P2
7.4. §Æt gi¸ theo thêi gian (thêi kú)
MR1 D1 MR2
D2
MC
Q1 Q2
P2
P1
0
Q
P
7.5. §Æt gi¸ theo thêi ®iÓm(cao ®iÓm)
MR1 D1
0
Q
P
MR2
D2
MC
Q2
P2
Q1
P1
7.6. §Æt gi¸ hai phÇn:
MC
0
Q
P
Q1 Q2 Q3 Q4 Q*
P*
CS
IV. ThÞtr­êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o
(Imperfect competition market)
1. C¹nh tranh ®éc quyÒn
* Kh¸i niÖm: Lµ thÞ tr­êng ...
-Mçi h·ng lµ ng­êi s¶n xuÊt duy nhÊt ®èi víi
s¶n phÈmcña m×nh nªn cã søc m¹nh thÞtr­
êng tuy nhiªn Lcña h·ng CT§Q thÊp h¬n...
* Nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®éc quyÒn:
- Sùqui ®ÞnhcñaChÝnhphñ; vÝdô ®iÖnlùc
- Do ®iÒukiÖntùnhiªncho phÐp; KimB«i...
- C¸c h·ng ...
* §­êng cÇu cña h·ng CT§Q
- §­êng cÇu cña h·ng CT§Q chÝnh lµ ®­êng
cÇu thÞ tr­êng v× tuy thÞ tr­êng cã nhiÒu
h·ngsxnh­ngc¸...
* C©n b»ng dµi h¹n cña h·ng CT§Q
P
0 Q
MC
ATC
D
MR
P*
Q*
LN P
0 Q
MR D
LMC
LACP*
Q*
A
- Ng¾nh¹nLN>0=>h·ngnhËpngµnh=>thÞphÇn
gi¶m=>DdÞchchuyÓnsangtr¸i tiÕpxóc LAC
=>LN =0®¹t c©nb»ngdµih¹n
* So s¸nh c©n b»ng DN...
2. ThÞtr­êng ®éc quyÒn tËp ®oµn
2.1. Kh¸i niÖm: Lµ thÞtr­êng chØcã mét sè
h·ng s¶n xuÊt vµ b¸n s¶n phÈm. C¸c s¶n
phÈm gièn...
- C¸c h·ng phô thuéc lÉn nhau, mét h·ng ra
quyÕt ®Þnh ph¶i c©n nh¾c ph¶n øng cña
c¸c ®èi thñ (ph¶n øng nhanh qua gi¸ hoÆc
...
2.3.M«h×nh ®­êng cÇu gÉy khóc trong thÞtr­
êng CT§Q (Thekinkeddemandcurvemodel)
* C¸c h·ng §QT§ ®Òu biÕt r»ng:
+Nªó mét h·...
0 Q
P MC1MC2
D1
D2
MR1
MR2
P*
Q*
- §Æc ®iÓmc¬ b¶n khi ®­êng cÇu g·ykhóc
th×®­êngdoanhthu cËn biªn MR®øt qu·ng
(gi¸n®o¹nt¹i møc s¶nl­îngQ*)
- S¶n l­îng tõ 0...
- T¹i Q* MRbÞ®øt qu·ng, hay cã kho¶ng
trèng gäi lµ “líp ®Öm chi phÝ” cho phÐp
h·ng gi÷ ®­îc gi¸ vµ s¶n l­îng khi chi phÝ
c...
2.4. Lý thuyÕt trß ch¬i:
- NÕu c¸c h·ng hîp t¸c th× sÏ cã hîp ®ång
rµng buéc khiÕn hä cã thÓ ho¹ch ®Þnh
nh÷ngchiÕnl­îc chu...
Ch­¬ng VI
ThÞtr­êng søc lao ®éng
I. Cung søc lao ®éng
1. Kh¸i niÖm:
S
t0
W
W1
t1
W2
t2
2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn cung søc lao
®éng
2.1. ¸p lùc vÒkinh tÕ
2.2. ¸p lùc vÒmÆt t©mlý x· héi
2.3. Sù b¾t buéc ph¶...
*I’chlîi cËnbiªncñalµmviÖc: MUlv
MUnnvµ MUlv còngtu©ntheo qui luËt MU gi¶mdÇn
t* x¸c ®Þnh<=>MUlv =MClv
* §iÓmx¸c ®Þnh thêi...
MUlv
0
TGlv
MUlvMUnn
Mu’lv
MUnn
TGnn
0
MUlv = MClv mµ MClv = MUnn
t1
A
t
2
A2
’
24giê
Mu’lv
A3
t3
* Chó ý: VÒc¸c nh©n tè néi sinh vµ ngo¹i sinh
t0
W
S
W3
t3
A3
A1
t1
W1
W2
t2
A2
(Movement along the supply curve)
t0
W
S1
S2
S3
(Shift of supply curve)
3. §­êng cung lao ®éng vßng vª phÝa sau
(Backward-bending supply curve)
SL
t0
w
t1
w1
t
3
w3
t2
w2
II. CÇu vÒlao ®éng
1. Kh¸i niÖm:
CÇuvÒlao®énglµ dÉnxuÊt, thøph¸t, ph¸t sinh
(deriveddemand) nãphôthuéc vµos¶nl­îngcña
doan...
2. S¶n phÈmdoanh thu cËn biªn cña lao
®éng: MRPl- Marginal Revenue Product of
Labour
* S¶n phÈmcËn biªn cña lao ®éng
(Marg...
MRPL lµ mét ®­êng dèc xuèng tõ tr¸i sang
ph¶i do qui luËt hiÖu suÊt cËn biªn gi¶m dÇn
chi phèi.
Tõ ®Æc ®iÓm cña thÞtr­êng ...
W
L0
D= MRPl = MR.MPl
D= MRPl = P.MPl
W1
Lm Lc
3. Nguyªn t¾c lùa chän tèi ­u trong T2
SL§
MRPl >W=>h·ngnªnthuª thªmlao ®éng
MRPl<W=>h·ngkh«ngnªnthuª thªmlao ®éng
MRPl =W...
III. C©n b»ng trong thÞtr­êng lao ®éng
Trong thÞtr­êngsøc lao ®éng CTHHkhi mét
h·ng muèn thuª lao ®éng h·ng ph¶i chÊp
nhËn...
w
0 L
SlDl
We
Le
W
0 L
MRPL
L*
SlWe
T¹i møc thuª lao ®éng tèi ­u L* ta cã møc l­¬ng
b»ng s¶n phÈmhiÖn vËt cËn biªn We = MR...
2. §iÓmc©n b»ng trong T2
L§ phi c¹nh tranh
2.1. ThÞtr­êng ®éc quyÒn mua
Trong T2
nµy DN lµ ng­êi thuª L§ duy nhÊt trªn
thÞ...
Tæng chi tiªu cña L§ (Total expenditure labour)
TEl = W. L
(tiÒn c«ng nh©n víi sè l­îng lao ®éng )
Tæng chi tiªu cña lao ®...
MEl n»mtrªn ®­êng Sl
Do Sl chØ ph¶n ¸nh møc l­¬ng cña lao ®éng; cßn
MEl ph¶n ¸nh chi phÝ thùc tÕ ph¶i tr¶ khi thuª
thªmmét...
w
0 Q
Sl
MEl
Dl=MRPl
W*
L*
W1
W2
L2
CTHH
H×nh minh ho¹ x¸c ®Þnh L* vµ W* trong T2
§QM
2.2. ThÞtr­êng SL§ §Qb¸n (TradeUnion)
Muèn tiÒn c«ng lµ max , møc L§ (L1) x¸c ®inh
t¹i ®iÓm MRgiao víi Sl, vµ ®Æt L1 trªn ...
W
0 L
SL
Dl
MR
L1
W1
L2
W2
L*
W3
H×nh minh ho¹ quyÕt ®Þnh cña nghiÖp ®oµn trong T2
§QB
2.3. §éc quyÒn song ph­¬ng
* Kh¸i niÖm:
§éc quyÒnsongph­¬ngx¶yrakhi trªnthÞ
tr­êng xuÊt hiÖn c¶ ®éc quyÒn b¸n vµ ®éc
quyÒn...
w
0 Q
SL
MEl
DL
MR
L*
W*
 H×nh minh ho¹ §Q song ph­¬ng
L2
W2
A: §QB
W1
L1
B:§QM
 NÕu 2 bªn kh«ng bªn nµo cã søc m¹nh tuyÖt
®èi th× møc l­¬ng sÏ giao ®éng trong kho¶ng
tõW1®ÕnW2.
 NÕu søc m¹nh ®éc quyÒ...
Ch­¬ng VII: Sù trôc trÆc cña thÞtr­êng vµ
vai trß ®iÒu tiÕt cña ChÝnh phñ
I. Sù trôc trÆc cña thÞtr­êng
NhãmA (giÇu)
NhãmB...
1. ThÞtr­êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o
MC
D
MR
Q0
P,C
C
Q* c
P* c
Q* d
DP* d
P’d
Tõ ®iÓmD=>C: CS thªma1+b1;PS thªma2
-b1
a...
- Sùtrôc trÆc cñathÞtr­êngg©ynªnmÊt
kh«ngcho x· héi(DWL: Deadweight loss)
- XuÊt hiÖnc¸c chi phÝkh«ngcãlîicho nÒn
kinhtÕ: ...
2.1. ¶nh h­ëng ngo¹i øng tiªu cùc:khi mét
ho¹t ®éng cña mét bªn ¸p ®Æt nh÷ng chi phÝ
cho mét bªnkh¸c
* VÝ dô: xÐt ¶nhh­ëng...
MEC dèc lªn tõ 0 v× kh«ng s¶n xuÊt kh«ng cã ¶nh h­
ëng
T¹i Bch­a tÝnh ®Õn MEC nªn s¶n xuÊt lµ Q2, P2;
T¹i A cã tÝnh ®Õn ME...
2.1. ¶nh h­ëng ngo¹i øng tÝch cùc: XuÊt hiÖn
khi ho¹t ®éng cu¶ mét bªn lµm lîi cho mét bªn kh¸c
* VÝ dô: hµng ho¸ c«ng cén...
MEB
MU
MSB
MCPb
Q0
P,C
Qa Qb
A
B
Pa
C
T¹i A ch­a tÝnh ®Õn MEU s¶n xuÊt t¹i Qa
T¹i B®· tÝnh ®Õn MEU khuyÕn khÝch t¨ng Qtõ Q...
3. Sù tån t¹i cña hµng hãa c«ng céng (Public goods):
3.1.Hµng ho¸ t­ nh©n: Lµ c¸c hµng ho¸ dÞch vô ®­îc
mua b¸n b×nh th­ên...
* Hµng ho¸ c«ng céng còng g©y nªn mét t×nh tr¹ng
lµ sù tr«ng chê, û n¹i vµo Nhµ n­íc cña nh÷ng kÎ ¨n
kh«ng, kh«ng chÞu ®Çu...
Kinh tế vi mô - Chương 4. Lý thuyết hành vi người sản xuất
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kinh tế vi mô - Chương 4. Lý thuyết hành vi người sản xuất

209
-1

Published on

Kinh tế vi mô - Chương 4. Lý thuyết hành vi người sản xuất

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
209
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kinh tế vi mô - Chương 4. Lý thuyết hành vi người sản xuất

 1. 1. Ch­¬ng IV: Lý thuyÕt hµnh vi ng­êi s¶n xuÊtCh­¬ng IV: Lý thuyÕt hµnh vi ng­êi s¶n xuÊt I. Lý thuyÕt ng­êi s¶n xuÊt: 1. Hµms¶n xuÊt: 1.1. Hµm s¶n xuÊt: x¸c ®Þnh s¶n l­îng tèi ®a cã thÓ®¹t ®­îc s¶n xuÊt tõ bÊt kú khèi l­îng cho tr­íc nµo cña ®Çu vµo víi mét tr×nh ®é c«ng nghÖnhÊt ®Þnh. Qmax = F (L, K) ( L: labour; K: capital) §Çuvµo, §Çura
 2. 2. Hµm s¶n xuÊt phæ biÕn nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp lµ hµm s¶n xuÊt Cobb - Douglas cã d¹ng: Q= A.K.L (α; β > 0, < 1) +Alµ h»ngsè, tuúthuéc vµo®¬nvÞ®ol­êng, ®Çu ra, ®Çu vµo , biÓu thÞ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt . +α, β lµ h»ng sè cho biÕt tÇm quan träng t­¬ng ®èicñalao®éngvµ vèntrongqu¸ tr×nhs¶nxuÊt. + Mçi ngµnh s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ kh¸c nhau th× α, β kh¸c nhau. + α, β biÓu thÞ hiÖu suÊt theo qui m« s¶n xuÊt cña h·ng.
 3. 3. => VËy hiÖu suÊt: lµ mèi t­¬ng quan gi÷a ®Çu vµo vµ ®©ï ra. * NÕu: α + β < 1: Hµm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt gi¶m theo qui m« (®©ï vµo t¨ng nhiÒu h¬n ®Çu ra) α + β = 1: Hµm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«. α + β > 1: Hµm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng theo qui m« (hÇu hÕt c¸c h·ng cã ®iÒu nµy).
 4. 4. 2. S¶n xuÊt trong ng¾n h¹n: (s¶n xuÊt víi 1®Çuvµo biÕn®æi) S¶n xuÊt ng¾n h¹n lµ kho¶ngthêi gian mµ h·ng s¶nxuÊt kh«ngthÓthay®æi tÊt c¶ c¸c ®Çuvµo, cãÝt nhÊt lµ 1®Çuvµocè®Þnh. MPPL(Marginal physical product): lµ sù thay ®æi cña sè l­îng s¶n phÈm ®Çu ra khi cã sù thay ®æi cña 1 ®¬n vÞ ®Çu vµo lao ®éng (L). MPPL = Q/L = Q'(L) APPL: s¶n phÈm hiÖn vËt b×nh qu©n (Average physical product): lµ sè l­îng s¶n phÈm ®Çu ra tÝnh cho 1 ®¬n vÞ ®Çu vµo lao ®éng.
 5. 5. K L Q MPPL APPL 1 0 0 0 0 1 1 10 10 10 1 2 21 11 10,5 1 3 31 10 10,33 1 4 39 8 9,75 1 5 42 3 8,4 1 6 42 0 7 1 7 40 -2 5,71
 6. 6. Víi Kkh«ng ®æi sè lao ®éng t¨ng lªn (L t¨ng) =>cho sè c«ng nh©n trªn mét m¸y gi¶m vµ t¨ng lªn ®Õn mét møc nµo ®ã sÏ khiÕn cho nhµ x­ëng còng kh«ng ®ñ chç, thiÕu m¸y mãc .. c¶n trë thao t¸c s¶n xuÊt => NSL§ gi¶m => Q gi¶m => MPPL gi¶m dÇn khi L t¨ng lªn do mçi L t¨ng gãp thªm 1 l­îng gi¶m dÇn vµo qu¸ tr×nh SX. §iÒu nµy phæ biÕn víi mäi h·ng => c¸c nhµ kinh tÕ kh¸c kh¸i qu¸t thµnh qui luËt hiÖu suÊt gi¶mdÇn.
 7. 7. " S¶n phÈmhiÖn vËt cËn biªn cña 1 ®Çu vµo biÕn ®æi sÏ gi¶m dÇn khi h·ng t¨ ng c­êng sö dông®ÇuvµobiÕn®æi®ã". Nguyªn nh©n lµ do khi Lt¨ ng mµ Kkh«ng ®æi dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng hîp lýgi÷a K vµ LkhiÕn n¨ ng suÊt lao ®éng gi¶mdÇn => NSL§cËnbiªngi¶mdÇn. Chó ý: MPPL qua ®iÓmmax cña APPL v× APPL = Q/L => (APPL)' = Qui luËt ®­îc ph¸t biÓu nh­ sau:
 8. 8. 3.S¶n xuÊt dµi h¹n (longterm production) S¶n xuÊt dµi h¹n lµ kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó lµmtÊt c¶ c¸c ®Çu vµo cu¶ h·ng biÕn ®æi. 3.1. §­êng ®ång l­îng (Iso quant) M«t¶ nh÷ng kÕt hîp ®Çu vµo kh¸c nhau ®eml¹i cïng møc s¶n l­îng nh­ nhau * §Æc ®iÓm: MRTS (Marginal rate of technical substitution) gi¶m dÇn?
 9. 9. Q1 L K 0 A1K1 L1 A2K2 L2 ∆K. MPPk + ∆L . MPPl = 0 Phæ biÕn ®­êng ®ång l­îng cã MRTS gi¶mdÇn nªn cã h×nh d¹ng sau
 10. 10. * Mét sè ®­êng ®ång l­îng ®Æc biÖt* Mét sè ®­êng ®ång l­îng ®Æc biÖt L K 0 Iso quantK1 L1 A1 K2 L2 A2
 11. 11. Q1 Q2 K 0 L L1 K1 L2 K2
 12. 12. 2.2. §­êng ®ång phÝ (2.2. §­êng ®ång phÝ (iiso cost)so cost) K 0 L TC/w TC/r L1 K1 A1 L2 K2 A2
 13. 13. 3. Lùa chän kÕt hîp ®Çu vµo tèi ­u:3. Lùa chän kÕt hîp ®Çu vµo tèi ­u: q2 Q3 L K 0 L* K* A Q1 B C TC
 14. 14. CMR: Dµi h¹n h·ng cã kh¶ n¨ng tèi thiÓu ho¸ chiCMR: Dµi h¹n h·ng cã kh¶ n¨ng tèi thiÓu ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt h¬n trong ng¾n h¹n (w, rkh«ngphÝ s¶n xuÊt h¬n trong ng¾n h¹n (w, rkh«ng ®æi)®æi) q1 Q2 L K 0 TC La Ka A A1 La1 A1’ La1’ Ka1’ TCdµi h¹n TCng¾n h¹n
 15. 15. II. Chi phÝ s¶n xuÊtII. Chi phÝ s¶n xuÊt 1. Chi phÝ ng¾n h¹n1. Chi phÝ ng¾n h¹n FC (fixedcost) lµ nh ngchi phÝkh«ng®æi khi møcữ s nl­îngthay®æiả 1.1. ChÝ phÝ cè ®Þnh chÝ phÝ biÕn ®æi, tæng chi phÝ VC (variable cost) lµ nh ng chi phÝ thay ®æi khiữ møc s nl­îngthay®æi: nguyªnvËt liÖu, nh©nc«ng..ả TC (total cost) lµ toµn bé chi phÝ cè ®Þnh vµ biÕn ®æi®Ós nxuÊt ramøc s nl­îng.ả ả TC = FC + VC
 16. 16. FC VC TC TC = FC + VC C 0 Q
 17. 17. 1.2. Chi phÝ1.2. Chi phÝ b×nhb×nh qu©nqu©n AFC: (AFC: (Average fixed costAverage fixed cost)) AFC = FC/AFC = FC/ QQ AVC (Average variable cost) AVC = VC/ Q ATC = AFC + AVC ATC (Averagetotalcost) ATC = TC /Q
 18. 18. AVC ATC AFC C 0 Q MC
 19. 19. 1.3. Chi phÝ c Ën biªn (Marginal cost)1.3. Chi phÝ c Ën biªn (Marginal cost) Lµ sù thay ®æi cña tæng chi phÝ khi cã sù thay ®æi cu¶ mét ®¬n vÞs¶n l­îng ®Çu ra MC = TC / Q= TC’q MC cã h×nh ch÷ U v× ¶nh h­ëng cña qui luËt hiÖu suÊt gi¶mdÇn. CMR: MC ®i qua ®iÓmcùc tiÓu cña AVC vµ ATC ?
 20. 20. 2. Chi phÝ dµi h¹n (long term total2. Chi phÝ dµi h¹n (long term total cost)cost) 2.1. Tæng chi phÝ dµi h¹n (LTC: Longtermtotal cost) Lµ toµn bé chi phÝ ®Ós¶n xuÊt ra mét møc s¶n l­îng nhÊt ®Þnh Q1: TC1 = K1.r1 + L1.w1 Q2: TC2 = K1.r1 + L2.w2 Q2: TC2 = K2.r2 + L2.w2
 21. 21. 2. 2. Chi phÝ b×nh qu©n dµi h¹n (LAC:2. 2. Chi phÝ b×nh qu©n dµi h¹n (LAC: (Longterm average cost)(Longterm average cost) Lµ tæng chi phÝ dµi h¹n tÝnh trªn mét ®¬n vÞ ®Çu ra LAC = LTC/Q Trong ng¾n h¹n qui luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn chi phèi nh­ng trong dµi h¹n chÞu sù chi phèi cña qui luËt hiÖu suÊt theo qui m«.
 22. 22. HiÖu suÊt t¨ng theo qui m«HiÖu suÊt t¨ng theo qui m« C 0 Q LAC
 23. 23. HiÖu suÊt gi¶mtheo qui m«HiÖu suÊt gi¶mtheo qui m« C 0 Q LAC
 24. 24. HiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«HiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m« C 0 Q LAC = LMC
 25. 25. §a sè LAC h×nh ch÷ U§a sè LAC h×nh ch÷ U C 0 Q LAC * Nguyªn nh©n: HiÖu suÊt t¨ng theo qui m« HiÖu suÊt gi¶m theo qui m« Q*
 26. 26. 2.3. Chi phÝ cËn biªn dµi h¹n2.3. Chi phÝ cËn biªn dµi h¹n (( LMC: Longterm marginal costLMC: Longterm marginal cost)) * Kh¸i niÖm: Lµ sù thay ®æi cña tæng chi phÝ dµi h¹n khi cã sù thay ®æi cña mét ®¬n vÞ ®Çu ra H×nh d¹ng: Tuú theo h·ng cã t×nh tr¹ng hiÖu suÊt theo qui m«nh­ thÕnµo: LMC = LTC / Q = (LTC)’q
 27. 27. HiÖu suÊt t¨ng theo qui m«:HiÖu suÊt t¨ng theo qui m«: LMC dèc xuèng vµ n»md­íi LACLMC dèc xuèng vµ n»md­íi LAC C 0 Q LMC LAC
 28. 28. HiÖu suÊt gi¶m theo qui m«:HiÖu suÊt gi¶m theo qui m«: LMC dèc lªn vµ n»mtrªn LACLMC dèc lªn vµ n»mtrªn LAC C 0 Q LACLMC
 29. 29. HiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«HiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m« C 0 Q LMC =LAC
 30. 30. Khi LAC h×nh ch÷ U:Khi LAC h×nh ch÷ U: LMC qua ®iÓm cùc tiÓu cu¶ LACLMC qua ®iÓm cùc tiÓu cu¶ LAC C 0 Q LACLAC
 31. 31. 2.4. Mèi quan hÖ gi÷a SATC vµ LATC2.4. Mèi quan hÖ gi÷a SATC vµ LATC C 0 Q SATC1 SATC2 SATC3 LATC Q1 c 1 c2’ Q2 c2 A Q3 c3’ A’
 32. 32. III. ChÝ phÝ kinh tÕ vµ chi phÝ kÕ to¸nIII. ChÝ phÝ kinh tÕ vµ chi phÝ kÕ to¸n 1. Chi phÝ kinh tÕ= CPt­êng minh + CPÈn * Chi phÝ t­êng (explicit): * Chi phÝ Èn (implicit): 2. Chi phÝ kÕto¸n
 33. 33. III. Lîi nhuËnIII. Lîi nhuËn 1. Kh¸i niÖmvµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn -Lîi nhuËn kinh tÕ = TR- TC ktÕ - Lîi nhuËn kÕto¸n = TR- TC kto¸n * C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn LN = TR– TC = P. Q – ATC . Q = Q. ( P- ATC ) * Kh¸i niÖm
 34. 34. 2. Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn: * Doanh thu cËn biªn MR (Marginal Revenue): Lµ sù thay ®æi cña tæng doanh thu khi cã sù thay ®æi cñ mét ®¬n vÞ ®Çu ra. MR= TR/ Q= (TR)’q orTRq+1 - TRq H·ng ph¶i s¶n xuÊt møc s¶n l­îng bao nhiªu ®Ó lîi nhuËn (Π) cùc ®¹i ?
 35. 35. Møc s¶n l­îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ khi Qthay ®æi th× lîi nhuËn kh«ng thay ®æi Π/ Q = 0 <=> TR- TC / Q = 0  MR= MC T¹i møc s¶n l­îng Q* t¹i ®ã MR= MC h·ng ®¹t lîi nhuËn cùc ®¹i
 36. 36. Ch­¬ng V:Ch­¬ng V: ThÞtr­êng c¹nh tranh vµ ®éc quyÒnThÞtr­êng c¹nh tranh vµ ®éc quyÒn I. ThÞtr­êng vµ ph©n lo¹i thÞtr­êng * Kh¸i niÖmthÞtr­êng * Ph©n lo¹i thÞtr­êng * C¸c tiªu thøc ph©n lo¹i
 37. 37. Lo¹i thÞ tr­êng VÝ dô Sè l­îng ng­êi sx Lo¹i s¶n phÈm Søc m¹nh thÞ tr­êng Hµng rµo ra nhËp H×nh thøc CT phi gi¸ CT HH S¶n phÈm n«ng nghiÖp RÊt nhiÒu ®ång nhÊt Kh«ng cã Kh«ng cã Kh«ng cã CT ®Q DÇu géi, bia... NhiÒu Ph©n biÖt B¾t ®Çu cã nh­ng thÊp B¾t ®Çu cã nh­ng thÊp Qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i ®Q T® Xe m¸y, «t«, dÇu má Mét sè Ph©n biÖt hoÆc gièng Cao Cao Qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, thanh to¸n ®Q ®iÖn, ®­ êng s¾t 1 h·ng Duy nhÊt RÊt cao RÊt cao Kh«ng cã, nÕu qu¶ng c¸o chØ ®Ó giíi thiÖu
 38. 38. II. ThÞtr­êng c¹nh tranh hoµn h¶o ( Perfect competitive market) 1. §Æc ®iÓm 2. §­êng cÇu vµ ®­êng doanh thu cËn biªn H·ngchÊpnhËngi¸ s½ncãtrªnthÞtr­êng nªn®­êngcÇuh·ngCTHHlµ ®­êngn»m ngang, t¹imøc gi¸ c©nb»ngcñathÞtr­ êng
 39. 39. Pe Qe P 0 Q P 0 QQe Pe D=MR ATC MC Stt Dtt
 40. 40. H·ng b¸n mäi s¶n phÈmë møc gi¸ Pe => P= MR=> ®­êng doanh thu cËn biªn trïng víi ®­êng cÇu * Chøng minh: Q* t¹i ®ã P= MC h·ng ®¹t lîi nhuËn tèi ®a * Chó ý: §iÒu kiÖn ®Ócã lîi nhuËn P> ATC §iÒu kiÖn ®Ótèi ®a ho¸ lîi nhuËn P= MC
 41. 41. 4. §iÓmhoµ vèn, ®ãng cöa hay tiÕp tôc s¶n xuÊt * §iÓmhoµ vèn TR= TC = FC + VC P.Q= FC + AVC. Q Qhv = FC/(P- AVC) * §iÓm®ãng cöa hay tiÕp tôc s¶n xuÊt
 42. 42. P 0 Q Pe D=MR AVC ATCMC Pa A Q* B Pb I Pe ’ C
 43. 43. 5. §­êng cung cña CTHHvµ ®­êng cung ngµnh* H·ng CTHHcã P= MC nªn ®­êng cung cña h·ng CTHHtrïng víi ®­êng MC AVC MC P Q0 Q1 P1 Q2 P 2
 44. 44. 5. ThÆng d­ s¶n xuÊt (Producer surplus) * Kh¸i niÖm: Q3Q1 P1 Q2 P2 Q 0 P Pe D= MR P0 MC
 45. 45. * Mèi quan hÖgi÷a thÆng d­ s¶n xuÊt vµ lîi nhuËn: PS = TR- VC = TR- ( TC -FC ) => PS = TR- TC + FC = ∏ + FC => PS cã mèi quan hÖtû lÖ thuËn víi ∏ vµ FC
 46. 46. III. ThÞtr­êng ®éc quyÒn (Monopoly market) 1. Kh¸i niÖm 2. §Æc ®iÓm 3. Nguyªn nh©n: 4. §­êng cÇu vµ ®­êng doanh thu cËn biªn
 47. 47. MR P, C Q0 D
 48. 48. 5. QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt cña nhµ ®éc quyÒn b¸n * Nhµ ®éc quyÒn tèi ®a hãa lîi nhuËn t¹i møc s¶n l­îng Q* t¹i ®ã MR= MC * Gi¸ b¸n P* ®­îc x¸c ®Þnh trªn ®­êng cÇu D Lîi nhuËn cùc ®¹i lµ: ∏max = (P* - ATC). Q*
 49. 49. ATC MC P Q0 DMR Q* P* A BPb Q1 P1 A1 Q2 P 2 A2
 50. 50. * H·ng§Qkh«ngcã®­êngcunghaynãi c¸ch kh¸c kh«ng cã mèi quan hÖ hµm sè gi÷a P vµ Qs. * Trong§QsùdÞchchuyÓn cña®­êngcÇucã thÓlµmPthay®æi Q gi÷nguyªn, hoÆc Pgi÷ nguyªn Q thay®æi hoÆc c¶ Pvµ Q ®Òu thay ®æi.
 51. 51. MC P1 Q1 P2 MR2 D2 MR1 D1 0 P Q MC MR1 D1MR2 D2 Q0 P Q1Q2 P1 P2
 52. 52. MC D2 MR2 Q* 1 P1 Q* 2 P2 Q0 P D1MR1
 53. 53. 6. Søc m¹nh ®éc quyÒn b¸n §Qb¸n ®Æt P> MC=> cã søc m¹nh §Qb¸n Abba Lerner®­a ra L n¨m1934 L = P- MC ; (0 < L < 1) P * Chó ý: - L >> => søc m¹nh §Qcµng lín - L = 0 => P= MC, kh«ng cã søc m¹nh §Q
 54. 54. 7. Ph©n biÖt gi¸: (Price Discrimination) 7.1. Ph©n biÖt gi¸ hoµn h¶o (cÊp 1) 0 Q P MC D MR MC MR= D Q* ’ P* ’ 0 Q P PS CS Q* Q* ’ P* P S
 55. 55. 7.2. Ph©n biÖt gi¸ cÊp 2: P Q0 ATC MC DMR Q* ’ P* ’ Q* P* ’ Q2 P2 Q1 P1
 56. 56. 7.3. Ph©n biÖt gi¸ cÊp 3: P 0 Q MR1 D1 MRtt QttQ1 P1 MR1 =MR2 =MRtt; Q1 + Q2 = Qtt MC MR2 D2 Q2 P2
 57. 57. 7.4. §Æt gi¸ theo thêi gian (thêi kú) MR1 D1 MR2 D2 MC Q1 Q2 P2 P1 0 Q P
 58. 58. 7.5. §Æt gi¸ theo thêi ®iÓm(cao ®iÓm) MR1 D1 0 Q P MR2 D2 MC Q2 P2 Q1 P1
 59. 59. 7.6. §Æt gi¸ hai phÇn: MC 0 Q P Q1 Q2 Q3 Q4 Q* P* CS
 60. 60. IV. ThÞtr­êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o (Imperfect competition market) 1. C¹nh tranh ®éc quyÒn * Kh¸i niÖm: Lµ thÞ tr­êng cã nhiÒu h·ng cung cÊp vµ b¸n s¶n phÈmnh­ng s¶n phÈm cñamçih·ngcãsùph©nbiÖt * §Æc ®iÓm: - Cã nhiÒu ng­êi b¸n - S¶n phÈmkh¸c nhau (dÞbiÖt ho¸)
 61. 61. -Mçi h·ng lµ ng­êi s¶n xuÊt duy nhÊt ®èi víi s¶n phÈmcña m×nh nªn cã søc m¹nh thÞtr­ êng tuy nhiªn Lcña h·ng CT§Q thÊp h¬n so víi §Q v× cã nhiÒu h·ng kh¸c s¶n xuÊt c¸c s¶nphÈmcãkh¶ n¨ ngthaythÕ - ViÖc ranhËp hayrót khái thÞtr­ênglµ t­¬ng ®èi dÔ - H×nhthøc c¹nhtranhchñ yÕu lµ qu¶ngc¸o ®Ó dÞ biÖt ho¸ s¶n phÈm cñam×nh, hËu m·i, ...
 62. 62. * Nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®éc quyÒn: - Sùqui ®ÞnhcñaChÝnhphñ; vÝdô ®iÖnlùc - Do ®iÒukiÖntùnhiªncho phÐp; KimB«i... - C¸c h·ng dùng lªn hµng rµo ng¨ n c¶n sù gia nhËp cñah·ngkh¸c th«ngqua: tÝnhhiÖusuÊt t¨ ng theo qui m«, b»ng ph¸t mÝnh s¸ng chÕ, kiÓm so¸t yÕu tè ®Çu vµo, lao ®éng, hay do qu¶ngc¸o liªntôc t¹o t©mlýtiªudïng. - Sùt¸c ®éngqual¹i gi÷ac¸c h·ng(hîpt¸c, cÊu kÕt); VDthÞtr­êngdÇumáCTHH=>CT§Q
 63. 63. * §­êng cÇu cña h·ng CT§Q - §­êng cÇu cña h·ng CT§Q chÝnh lµ ®­êng cÇu thÞ tr­êng v× tuy thÞ tr­êng cã nhiÒu h·ngsxnh­ngc¸c s¶nphÈmkh¸c nhau - §­êngcÇucñahµngCT§Qdèc xuçngtõ tr¸i sangph¶i tuynhiªntho¶i h¬nso víi§Q * X¸c P* ,Q* , lîi nhuËn cña h·ng CT§Q Q* x¸c ®Þnh t¹i MR=MC, P* x¸c ®inh trªn ®­êng cÇu CT§QcãPthÊp h¬nvµ Qcao h¬nso víi §Q=> LcñaCT§QcòngthÊph¬nso víi §Q
 64. 64. * C©n b»ng dµi h¹n cña h·ng CT§Q P 0 Q MC ATC D MR P* Q* LN P 0 Q MR D LMC LACP* Q* A
 65. 65. - Ng¾nh¹nLN>0=>h·ngnhËpngµnh=>thÞphÇn gi¶m=>DdÞchchuyÓnsangtr¸i tiÕpxóc LAC =>LN =0®¹t c©nb»ngdµih¹n * So s¸nh c©n b»ng DN cña CTHHvµ CT§Q +Gièng: NHcã LN >0=>c¸c h·ng nhËp ngµnh, cuèicïng®¹t c©nb»ngDHkhi LN =0 + Kh¸c: CTHH cung t¨ ng S d/c sang ph¶i, CT§QcÇugi¶m, DdÞchchuyÓnsangtr¸i * Chó ý : Trong dµi h¹n hµng CT§Qcã thÓ ph¶i s¶n xuÊt víi c«ng suÊt thõa?
 66. 66. 2. ThÞtr­êng ®éc quyÒn tËp ®oµn 2.1. Kh¸i niÖm: Lµ thÞtr­êng chØcã mét sè h·ng s¶n xuÊt vµ b¸n s¶n phÈm. C¸c s¶n phÈm gièng nhau gäi lµ §Q T§ thuÇn tuý, s¶nphÈmkh¸c nhaugäi lµ §QT§ph©nbiÖt 2.2. §Æc ®iÓm: - Cã 1 sè h·ng trªn thÞtr­êng nh­ng cã qui m« rÊt lín
 67. 67. - C¸c h·ng phô thuéc lÉn nhau, mét h·ng ra quyÕt ®Þnh ph¶i c©n nh¾c ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ (ph¶n øng nhanh qua gi¸ hoÆc ph¶nøngchËmb»ngviÖc ®­aras/pmíi - Hµngrµo ranhËp rÊt cao nªn sùgianhËp ngµnh lµ rÊt khã th«ng qua: tÝnh kinh tÕ theo qui m«, b¶n quyÒn hoÆc bÞc¸c h·ng cò liªnkÕt “tr¶ ®òa”
 68. 68. 2.3.M«h×nh ®­êng cÇu gÉy khóc trong thÞtr­ êng CT§Q (Thekinkeddemandcurvemodel) * C¸c h·ng §QT§ ®Òu biÕt r»ng: +Nªó mét h·ngt¨ nggi¸ th×c¸c h·ngcßn l¹i kh«ngt¨ nggi¸ +NÕumét h·nggi¶mgi¸ th×c¸c h·ngcßn l¹i sÏph¶i gi¶mgÝatheo
 69. 69. 0 Q P MC1MC2 D1 D2 MR1 MR2 P* Q*
 70. 70. - §Æc ®iÓmc¬ b¶n khi ®­êng cÇu g·ykhóc th×®­êngdoanhthu cËn biªn MR®øt qu·ng (gi¸n®o¹nt¹i møc s¶nl­îngQ*) - S¶n l­îng tõ 0 => Q* h·ng cã ®­êng cÇu tho¶i (D1, MR1), cÇuco d·nlíntheo gi¸ - S¶n l­îng tõ Q* trë lªn h·ng cã ®­êng cÇu dèc (D2, MR2), cÇuco d·nÝt theo gi¸ Tõ c¸c ®Æc ®iÓm nµy nªn h·ng §QT§ cã ®­êng cÇu g·y khóc lµ kÕt hîp cña D1vµ D2
 71. 71. - T¹i Q* MRbÞ®øt qu·ng, hay cã kho¶ng trèng gäi lµ “líp ®Öm chi phÝ” cho phÐp h·ng gi÷ ®­îc gi¸ vµ s¶n l­îng khi chi phÝ cËnbiªnMC thay®æitronglíp®Öm. - “Líp ®Ömchi phÝ” t¹o cho c¸c h·ng §QT§ cã kh¶ n¨ ng gi÷ sù æn ®Þnh trong gi¸ vµ s¶n l­îng tèi ­u, t¹o nªn tÝnh “cøng nh¾c” cñagi¸ vµ s¶nl­îng.
 72. 72. 2.4. Lý thuyÕt trß ch¬i: - NÕu c¸c h·ng hîp t¸c th× sÏ cã hîp ®ång rµng buéc khiÕn hä cã thÓ ho¹ch ®Þnh nh÷ngchiÕnl­îc chung(vµ ng­îc l¹i). - Lý thuyÕt trß ch¬i m« t¶ nh÷ng quyÕt ®Þnh th«ng minh nhÊt cña c¸c h·ng phô thuéc lÉn nhau. Nh÷ng trß ch¬i kinh tÕ tiÕn hµnh mét c¸ch hîp t¸c hoÆc kh«ng hîpt¸c. - NÕuhîp t¸c th×Pcao vµ Qgi¶m, lîi nhuËn t¨ ng tuynhiªn th­êng kh«ng ch¾c ch¾n, do c¸c h·ng th­êng ph¸ cam kÕt ®Ó t¨ ng lîi nhuËncho riªngm×nh.
 73. 73. Ch­¬ng VI ThÞtr­êng søc lao ®éng I. Cung søc lao ®éng 1. Kh¸i niÖm: S t0 W W1 t1 W2 t2
 74. 74. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn cung søc lao ®éng 2.1. ¸p lùc vÒkinh tÕ 2.2. ¸p lùc vÒmÆt t©mlý x· héi 2.3. Sù b¾t buéc ph¶i lµm viÖc 2.4. Giíi h¹n vÒthêi gian tù nhiªn Mét ngµy chØcã 24 giê = TGlv + TGnn => lùa chän TGlv vµ TGnn cho tèi ­u * Ých lîi cËn biªn cña nghØng¬i: MUnn
 75. 75. *I’chlîi cËnbiªncñalµmviÖc: MUlv MUnnvµ MUlv còngtu©ntheo qui luËt MU gi¶mdÇn t* x¸c ®Þnh<=>MUlv =MClv * §iÓmx¸c ®Þnh thêi gian lao ®éng tèi ­u lµ ®iÓmtho¶ m·n: MUlv = MClv mµ MClv = MUnn => t* ®­îc x¸c ®Þnh t¹i ®iÓmmµ Ých lîi cËn biªn cña lµmviÖc b»ng Ých lîi cËn biªn cña nghØ ng¬i. MUlv t¨ng => t t¨ng, ng­îc l¹i MUlv gi¶mt gi¶m
 76. 76. MUlv 0 TGlv MUlvMUnn Mu’lv MUnn TGnn 0 MUlv = MClv mµ MClv = MUnn t1 A t 2 A2 ’ 24giê Mu’lv A3 t3
 77. 77. * Chó ý: VÒc¸c nh©n tè néi sinh vµ ngo¹i sinh t0 W S W3 t3 A3 A1 t1 W1 W2 t2 A2 (Movement along the supply curve)
 78. 78. t0 W S1 S2 S3 (Shift of supply curve)
 79. 79. 3. §­êng cung lao ®éng vßng vª phÝa sau (Backward-bending supply curve) SL t0 w t1 w1 t 3 w3 t2 w2
 80. 80. II. CÇu vÒlao ®éng 1. Kh¸i niÖm: CÇuvÒlao®énglµ dÉnxuÊt, thøph¸t, ph¸t sinh (deriveddemand) nãphôthuéc vµos¶nl­îngcña doanhnghiÖp. Dl W L 0 L1 W1 L2 W2
 81. 81. 2. S¶n phÈmdoanh thu cËn biªn cña lao ®éng: MRPl- Marginal Revenue Product of Labour * S¶n phÈmcËn biªn cña lao ®éng (Marginal product of labour) MRPl = Q /L = Q’l MPl tu©n theo qui luËt n¨ng suÊt cËn biªn gi¶m dÇn * MRPl = TR/L= MR. MPL * CTHH: MR= P=> MRPL = P. MPL * §Q: MR# P=> MRPL = MR.MPL # P.MPL
 82. 82. MRPL lµ mét ®­êng dèc xuèng tõ tr¸i sang ph¶i do qui luËt hiÖu suÊt cËn biªn gi¶m dÇn chi phèi. Tõ ®Æc ®iÓm cña thÞtr­êng §Q cã gi¸ cao h¬n MC nªn ®­êng MRPl ë thÞtr­êng §Q dèc h¬n vµ n»md­íi ®­êng MRPl trong thÞtr­êng CTHH. MR= MC mµ P> MC => P> MRvµ P.MPl > MR. MPl =>cïngmét møc l­¬ngth×h·ng§Qbao giê còngthuª Ýt nh©nc«ngh¬nso víih·ng CTHH.
 83. 83. W L0 D= MRPl = MR.MPl D= MRPl = P.MPl W1 Lm Lc
 84. 84. 3. Nguyªn t¾c lùa chän tèi ­u trong T2 SL§ MRPl >W=>h·ngnªnthuª thªmlao ®éng MRPl<W=>h·ngkh«ngnªnthuª thªmlao ®éng MRPl =W=>lóc nµyh·ng®¹t ®­îc lùachän tèi ­u trong viÖc thuª lao ®éng, h·ng nªn d÷ng l¹i sèl­înglao ®éngnµy
 85. 85. III. C©n b»ng trong thÞtr­êng lao ®éng Trong thÞtr­êngsøc lao ®éng CTHHkhi mét h·ng muèn thuª lao ®éng h·ng ph¶i chÊp nhËn møc gi¸ tiÒn c«ng s½n cã trªn thÞtr­ êng. Cã nghÜa lµ møc tiÒn c«ng ®· ®­îc h×nhthµnhs½ntrªnthÞtr­êng =>®­êng CUNG ®èi víi 1h·ng thuª lao ®éng trong thÞtr­êng CTHHlµ mét ®­êng co d·n hoµn toµn => n»mngang vµ song song víi trôc hoµnh) (§­êngcÇulµ MRPL)
 86. 86. w 0 L SlDl We Le W 0 L MRPL L* SlWe T¹i møc thuª lao ®éng tèi ­u L* ta cã møc l­¬ng b»ng s¶n phÈmhiÖn vËt cËn biªn We = MRPl
 87. 87. 2. §iÓmc©n b»ng trong T2 L§ phi c¹nh tranh 2.1. ThÞtr­êng ®éc quyÒn mua Trong T2 nµy DN lµ ng­êi thuª L§ duy nhÊt trªn thÞ tr­êng nªn ta cã ®­êng cÇu cña h·ng chÝnh lµ ®­êng cÇu cu¶ thÞ tr­êng. §­êng cung cña thÞ tr­êng còng chÝnh lµ ®­êng cung L§ ®«Ý víi h·ng. * Mét sè kh¸i niÖm:
 88. 88. Tæng chi tiªu cña L§ (Total expenditure labour) TEl = W. L (tiÒn c«ng nh©n víi sè l­îng lao ®éng ) Tæng chi tiªu cña lao ®éng: Total expenditure labour MEl = ∆TE / ∆L Lµ sù thay®æi tæng chi tiªu lao ®éng khi cã sù thay ®æi cña mét ®¬n vÞ ®Çu vµo lao ®éng.
 89. 89. MEl n»mtrªn ®­êng Sl Do Sl chØ ph¶n ¸nh møc l­¬ng cña lao ®éng; cßn MEl ph¶n ¸nh chi phÝ thùc tÕ ph¶i tr¶ khi thuª thªmmét l®bao gåmc¶ l­¬ng vµ c¸c CP# nh­ b¶o hiÓm... L* lµ sè L§ thuª tèi ­u x¸c ®Þnh lµ giao cña MEl vµ MRPl (=Dl) Wë T2 L§ §QM b»ng ®Æt L* trªn ®­êng cung Sl vµ ®ã lµ møc l­¬ng W* . thÊp h¬n møc l­¬ng khi thÞ tr­êng lao ®éng lµ c¹nh tranh (x¸c ®Þnh b»ng giao cña Sl vµ Dl).
 90. 90. w 0 Q Sl MEl Dl=MRPl W* L* W1 W2 L2 CTHH H×nh minh ho¹ x¸c ®Þnh L* vµ W* trong T2 §QM
 91. 91. 2.2. ThÞtr­êng SL§ §Qb¸n (TradeUnion) Muèn tiÒn c«ng lµ max , møc L§ (L1) x¸c ®inh t¹i ®iÓm MRgiao víi Sl, vµ ®Æt L1 trªn ®­êng cÇu Dl ta ®­îc møc l­¬ng rÊt cao W1. Muèn tèi ®a ho¸ sè L§ ®­îc thuª th× nghiÖp ®oµn sÏ chän t¹i ®iÓm L* ,W* lµ giao cña Sl vµ Dl Muèn tèi ®a ho¸ doanh thu (TRmax), nghÜa lµ tæng tiÒn l­¬ng lµ lín nhÊt th× nghiÖp ®oµn sÏ chän ®iÓmmµ MR= 0, nghÜa lµ L2 vµ W2.
 92. 92. W 0 L SL Dl MR L1 W1 L2 W2 L* W3 H×nh minh ho¹ quyÕt ®Þnh cña nghiÖp ®oµn trong T2 §QB
 93. 93. 2.3. §éc quyÒn song ph­¬ng * Kh¸i niÖm: §éc quyÒnsongph­¬ngx¶yrakhi trªnthÞ tr­êng xuÊt hiÖn c¶ ®éc quyÒn b¸n vµ ®éc quyÒnmuasøc lao ®éng. * §éc quyÒn b¸n: ®iÓm A, L2 = MR x Sl, cßn gi¸ W2 x¸c ®inh trªn ®­êng cung hä mong muèn ®¹t ®­îc ®iÓmtèi ­u lµ (W2 , L2). * §éc quyÒn mua: ®iÓm B, L1 =MEL x DL, møc l­¬ng W1 x¸c ®Þnh trªn Sl, ®IÓm(W1, L1).
 94. 94. w 0 Q SL MEl DL MR L* W*  H×nh minh ho¹ §Q song ph­¬ng L2 W2 A: §QB W1 L1 B:§QM
 95. 95.  NÕu 2 bªn kh«ng bªn nµo cã søc m¹nh tuyÖt ®èi th× møc l­¬ng sÏ giao ®éng trong kho¶ng tõW1®ÕnW2.  NÕu søc m¹nh ®éc quyÒn mua>®éc quyÒn b¸n th× møc l­¬ng sÏ gÇn víi W1 vµ ng­îc l¹i nÕu nÕu ®éc quyÒn mua <®éc quyÒn b¸n th× møc l­¬ng sÏ gÇnvíiW2.  Trong tr­êng hîp søc m¹nh ®éc quyÒn mua vµ ®éc quyÒn b¸n lµ ngang nhau th× thÞ tr­ êng sÏ x¸c ®Þnh ®iÓm tèi ­u t¹i kÕt hîp (L*, W*).
 96. 96. Ch­¬ng VII: Sù trôc trÆc cña thÞtr­êng vµ vai trß ®iÒu tiÕt cña ChÝnh phñ I. Sù trôc trÆc cña thÞtr­êng NhãmA (giÇu) NhãmB(nghÌo) 0 A B C
 97. 97. 1. ThÞtr­êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o MC D MR Q0 P,C C Q* c P* c Q* d DP* d P’d Tõ ®iÓmD=>C: CS thªma1+b1;PS thªma2 -b1 a1 a2 CS b1
 98. 98. - Sùtrôc trÆc cñathÞtr­êngg©ynªnmÊt kh«ngcho x· héi(DWL: Deadweight loss) - XuÊt hiÖnc¸c chi phÝkh«ngcãlîicho nÒn kinhtÕ: qu¶ngc¸o, vËn®énghµnhlang... 2. ¶nh h­ëng ngo¹i øng (externality) * Khi nµo xuÊt hiÖn ¶nh h­ëng ngo¹i øng: khi mét ho¹t ®éngtiªudïnghays¶nxuÊt cãt¸c ®éng®èi víic¸c ho¹t ®éngtiªudïnghays¶nxuÊt kh¸c. * Cã 2 lo¹i ¶nh h­ëng ngo¹i øng:
 99. 99. 2.1. ¶nh h­ëng ngo¹i øng tiªu cùc:khi mét ho¹t ®éng cña mét bªn ¸p ®Æt nh÷ng chi phÝ cho mét bªnkh¸c * VÝ dô: xÐt ¶nhh­ëngngo¹i øng tiªu cùc do « nhiÔm tõ viÖc s¶n xuÊt s¬n tæng hîp (gi¶ sö ®©ylµ mét ngµnhs¶nxuÊt trongthÞtr­êng CTHH). MSC: Marginal social cost- chi phÝ cËn biªn cña x· héi do cã ¶nh h­ëng ngo¹i øng MEC: Marginal externality cost- chi phÝ cËn biªn ngo¹i øng MSC = MC + MEC
 100. 100. MEC dèc lªn tõ 0 v× kh«ng s¶n xuÊt kh«ng cã ¶nh h­ ëng T¹i Bch­a tÝnh ®Õn MEC nªn s¶n xuÊt lµ Q2, P2; T¹i A cã tÝnh ®Õn MEC => P= MSC, s¶n xuÊt Pe,Qe MEC MC MSC D P Q0 A B Qe Q2 Pe P2 CP
 101. 101. 2.1. ¶nh h­ëng ngo¹i øng tÝch cùc: XuÊt hiÖn khi ho¹t ®éng cu¶ mét bªn lµm lîi cho mét bªn kh¸c * VÝ dô: hµng ho¸ c«ng céng, ho¹t ®éng quèc phßng, an ninh, khu vui ch¬i c«ng viªn, v­ên hoa c«ng céng,.. Lîi Ých cËn biªn cña x· héi: MSBMarginal social benefit lµ tænglîi Ýchmµ thùc tÕXHthu®­îc tõthªmmét nhµ trånghoa. Lîi Ých cËn biªn ngo¹i øng: (MEB: Marginal externality benefit) lµ Ýchlîi thùc sùthu®­îc tõviÖc cãthªmmét nhµ n÷atrånghoa MSB= MU + MEB CPcËn biªn(MC): lµ chi phÝ®Óthªmmét hégia®×nhtrångho
 102. 102. MEB MU MSB MCPb Q0 P,C Qa Qb A B Pa C T¹i A ch­a tÝnh ®Õn MEU s¶n xuÊt t¹i Qa T¹i B®· tÝnh ®Õn MEU khuyÕn khÝch t¨ng Qtõ Qa=> Qb Tamgi¸c ABC lµ ¶nh h­ëng ngo¹i øng tÝch cùc mang l¹i
 103. 103. 3. Sù tån t¹i cña hµng hãa c«ng céng (Public goods): 3.1.Hµng ho¸ t­ nh©n: Lµ c¸c hµng ho¸ dÞch vô ®­îc mua b¸n b×nh th­êng trªn thÞ tr­êng vµ viÖc tiªu dïng cña ng­êi nµy lo¹i trõ viÖc tiªu dïng cña ng­êi kh¸c. 2 ®Æc ®iÓm lµ: cã thÓ lo¹i bá (excludabitity)vµ cã thÓ gi¶m bít (disminishability): c¾t tãc, ti vi... 3.2. Hµng ho¸ c«ng céng (Public goods): Hµng ho¸ c«ng céng lµ nh÷ng hµng ho¸ dÞch vô mµ viÖc tiªu dïng cña ng­êi nµy kh«ng lo¹i trõ sù tiªu dïng cña ng­êi kh¸c. * VÝ dô: ho¹t ®éng quèc phßng, b¶o vÖ tÇng «z«n, c«ng viªn...Trôc trÆc do kh«ng ®¸p øng ®­îc lîi Ých riªng mµ cho tÊt c¶Trôc trÆc 2 gi¸ b»ng 0 nªn luîng tiªu dïng lµ v«cïng lín
 104. 104. * Hµng ho¸ c«ng céng còng g©y nªn mét t×nh tr¹ng lµ sù tr«ng chê, û n¹i vµo Nhµ n­íc cña nh÷ng kÎ ¨n kh«ng, kh«ng chÞu ®Çu t­ hoÆc ph¸ ho¹i hay sö dông l·ng phÝ c¸c hµng ho¸ c«ng céng. * vÝ dô: qui ®Þnh kh«ng ®­îc ph¸ ho¹i c©y cèi nh­ ng nhiÒu ng­êi cø ®µo hoa mang vÒ nhµ ®Ó trång råi l¹i ®Ó Nhµ n­íc mang hoa ®Õn trång l¹i. => §Ó kh¾c phôc sù trôc trÆc nµy nµy cÇn cã sù phèi hîp tËp thÓ; sù hîp t¸c gi÷a c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ nh­ mong muèn. Mét x· héi cµng v¨n minh th× cµng cã nhiÒu hµng ho¸ c«ng céng.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×