• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Tam Quoc Dien Nghia
 

Tam Quoc Dien Nghia

on

 • 823 views

Tam Quoc Dien Nghia

Tam Quoc Dien Nghia

Statistics

Views

Total Views
823
Views on SlideShare
823
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
32
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Tam Quoc Dien Nghia Tam Quoc Dien Nghia Document Transcript

  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tam Qu c Di n Nghĩa (Tam Qu c Chí) La Quán Trungðóng eBook và Share b i Thư vi n sách ñi n t Online: wWw.VietLion.Com …………… H i Ðào Viên Anh Hùng K t Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Ki t L p Công N i Gi n Trương Phi Ðánh Khâm Sai L p Mưu Hà Ti n Tr Ph n Lo n Bàn ph l p, Ð ng Trác m ng Ðinh Nguyên T ng Xích th , Lý Túc d L B Ph Hán Ð , Tr n Lưu lên ngôi L a Ð ng t c, M nh Ð c dâng ki m. Ti p H ch Văn, Các Tr n ng Tào Công Phá Quan i, Tam Anh Chi n L B Ð t Kim Quy t, Ð ng Trác Làm Càn. Gi u Ng c T , Tôn Kiên Trái Ư c Viên Thi u Qua C u Ðu i Công Tôn To n Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu C nh Thăng Vương Tư Ð Khéo D ng Liên Hoàn K . Ð ng Th a Tư ng Náo L ng Phư ng Nghi Ðình. Tr Hung B o, L B Giúp Tư Ð Chi m Trư ng An, Lý Thôi Nghe Gi H . Giúp Nhà Vua, Mã Ð ng Kh i Nghĩa. Báo Thù Cha, Tào Tháo C t Quân. Lưu Hoàng Thúc C u Kh ng Dung B c H iTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 1
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lã Ôn H u Phá Tào Tháo T i B c Dương. Cung T Ba L n Như ng T Châu M nh Ð c M t Phen Ðánh L B . Lý Thôi, Quách Dĩ M t Tr n Gi ao Tranh Dương Ph ng, Ð ng Th a Hai L n C u Giá. Tào M nh Ð c R i Giá ð n H a Ðô L Ph ng Tiên ðang ðêm Cư p T Qu n. Thái S T Ham ð Ti u Bá Vương Tôn Bá Phù Hăng ðánh Nghiêm B ch H C a Nha Môn, Ph ng Tiên B n Kích Sông V Th y, M nh Ð c Thua Quân H i1 Bài Ca M Ð u (Và cũng là bài ca k t thúc) Sông dài cu n cu c ra khơi , Anh hùng : sóng d p, cát vùi thiên thu... D hay, thành b i nào ñâu ? B dâu ch p m t , ngho nh ñ u thành mơ ! Non xanh còn ñó trơ trơ , Tà dương l n l a sư i hơ ánh h ng . Lão ti u g p l i ngư ông , Bên sông gió mát , trăng trong , kho tr i . Rư u vò l i rót khuyên m i , Cùng nhau l i k chuy n th i xa xưa... K ra bi t m y cho v a ? Nói cư i h h , say sưa quên ñ i... H i1 H i Ðào Viên Anh Hùng K t Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Ki t L p Công Phàm th cu c trong thiên h (1), chia r i l i h p, h p r i l i chia. T như nhà Châu m t v n, b y nư c phân tranh, sau ñó nhà T n l i g m thâu v m t m i. R i khi nhà T n b di t vong, ñ cho Hán, S tranh hùng, và cu i cùng Hán ñã di t S ñ thu v m t m i. Nhà Hán k t vua Cao T là Lưu Bang tr m xà kh i nghĩa th ng nh t ñư c thiên h , gi l y ngai vàng cho Ð n khi vua Quang Vũ là Lưu Tú qu t kh i, gi t lo n th n là Vương Mãng, ph c hưng cho nhà H u Hán (2), r i truy n Ð n ñ i vua Hi n Ð thì b chia làm ba nư c. Cái nguyên do r i lo n sau này là do t i hai ông vua Hoàn Ð và Linh Ð . Vua Hoàn Ð gi am c m các b tôi trung tr c, l i tin dùng b n ho n quan, làm cho th nư c b suy vi. Khi vua Hoàn Ð băng hà, vua Linh Ð lên n i ngôi, cóTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 2
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 quan Ð i Tư ng Quân Ð u Vũ và quan Thái Phó Tr n Ph n cùng giúp vi c tr nư c. Hai v tôi th n n y v n m t lòng trung nghĩa, nhưng bên c nh l i có bè lũ ho n quan Tào Ti t chuyên quy n làm b y. Ð u Vũ và Tr n Ph n l p mưu tru di t b n này ñ tr tai h a cho nư c, ch ng may cơ mưu b b i l , hai v tôi th n n y ñ u b chúng hãm h i. T ñó, b n ho n quan càng l ng quy n, chúng liên k t v i lo n th n tác yêu, tác quái. Năm Ki n Ninh th hai (niên hi u c a vua Linh Ð ), tháng tư ngày r m, nhà vua ng ra ñi n Ôn Ð c, v a ng i xu ng ng , b ng có m t tr n cu ng phong r t l n n i lên, r i m t con r n xanh to tư ng t trên sà ngang cung ñi n rơi xu ng n m ngang trên ng . Vua th t kinh ngã lăn ra b t t nh, các quan h u c n ph i ñưa vua vào n i cung c u c p. Nhưng ch trong giây lát, con r n bi n ñi ñâu m t, tr i l i n i lên m t tr n cu ng phong d d i, mưa tuôn như trút nư c. K ñó, mưa ñá l i rơi theo t i hơn n a ngày, nhà c a b hư s p vô s . Vào tháng hai, năm Ki n Ninh th tư, kinh ñô L c Dương l i b ñ ng ñ t, r i nư c bi n dâng lên tràn ng p c m t mi n duyên h i. Dân cư, làng m c, c a c i b sóng cu n ra khơi m t tích. Cũng vào ñ i vua Linh Ð , vào năm Quang Hòa th nh t, t i m t vùng thôn dã, có m t con gà mái hóa gà tr ng, r i ñ n ngày m ng m t tháng sáu, m t lu ng h c khí dài hơn mư i trư ng bay th ng vào ñi n Ôn Ð c. Cũng vào mùa thu năm ñó, trư c nhà Ng c Ðư ng b ng hi n lên m t c u v ng sáng chói. Sư n núi Ng Nguyên b s p l , ñ t ñá ñè ch t ngư i. Ch trong th i gi an m y năm mà không bi t bao nhiêu s vi c ly kỳ x y ra. Vua bu n bã h chi u h i các quan tri u th n t i sao có nh ng hi n tư ng quái g như v y? Quan Ngh Lang Thái Ung dâng s tâu, ñ i ý nói: R n sa, gà mái hóa gà tr ng là ñi m ñàn bà và ho n quan làm lo n nư c... L i tâu r t th ng thi t, khi n nhà vua xem xong cũng ph i não lòng. Vua ch th dài r i quay vào thay áo. B y gi Tào Ti t ñ ng núp ñ ng sau vua, xem tr m ñư c t bi u, th y th t c gi n vô cùng, li n bàn mưu v i bè ñ ng c a h n, l p k gieo t i cho Thái Ung, và cách ch c ñu i Thái Ung v làm th dân nơi ñi n lý. Sau ñó b n Trương Như ng, Tri u Trung, Phong Tư, Tào Ti t, H u Lãm, Ki n Th c, Trình Khoáng, H Huy, Quách Th ng, t t c mư i ngư i h p nhau xưng là Th p Thư ng Th chuyên làm ñi u gi an ác. Vua Linh Ð l i nhu như c, tin dùng Trương Như ng như m t k tôi trung, vi c tri u chính ñ u gi ao cho Trương Như ng quy t ñoán, Ð n n i kêu Trương Như ng b ng Á ph . Tri u ñình càng bê tha th i nát, lòng ngư i mu n n i lo n, gi c giã kh p nơi d y lo n lên như ong v t .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 3
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B y gi , t i qu n C L c có ba anh em h Trương là Trương Giác, Trương B o, và Trương Lương. Trương Giác thi h ng Tú Tài, không qu n ñèn sách n a, ngày ngày vào núi hái thu c. B ng m t hôm, Trương Giác g p m t ông lão m t ñ như hài ñ ng, m t xanh như nư c bi c, tay ch ng g y lê, kêu Trương Giác vào m t hang núi, r i trao cho ba quy n thiên thư và d n: - Ðây là b Thái bình yêu thu t ta ban cho con ñ h c. H c ñư c sách này, con ph i thay tr i mà tuyên hóa, c u dân ñ th . Còn n u manh tâm ñ i d thì s g t l y qu báo không nh . Trương Giác ti p l y Thiên thư, bái t r i yêu c u xin ñư c bi t tên ông lão. Ông lão nói: - Ta chính là Nam Hoa Lão Tiên ñây. D t l i hóa thành lu ng gió mát bay ñi m t. Trương Giác ñư c b sách y, ngày ñêm t p luy n, ch ng bao lâu ñã bi t cách kêu mưa g i gió, và t xưng hi u là Thái Bình ñ o nhân . Vào tháng giêng năm Trung Bình th nh t (cũng ñ i vua Linh Ð ), có b nh th i khí n i lên, lan r ng kh p vùng. Trương Giác ñem bùa phép ñi tr b nh cho dâng gi an, l y hi u là Ð i Hi n lương sư . Lúc ñó Trương Giác l i có d y thêm ñư c hơn năm trăm ñ ñ , cũng h c rành phép bùa chú, nên c th y trò chia nhau vân du kh p nơi. Th y vi c ch a b nh c a Trương Giác có hi u qu , thiên h ñ n m lên, và r nhau theo làm ñ ñ c a Trương Giác m i ngày m t ñông thêm. Trương Giác ñem t t c tín ñ trong thiên h chia ra làm ba mươi sáu phư ng, m i phư ng có hơn m t v n ngư i, và có c m t viên C Soái ñ cai qu n. R i Trương Giác l i t xưng mình là Tư ng Quân, coi c ba mươi sáu phư ng ñó. Chưa h t, Giác còn phao ngôn ñ mê ho c dân chúng r ng: Tr i xanh ñã ch t, tr i vàng nên lên thay. Ð n năm Giáp Tý, thiên h ñ i cát . Giác l i truy n cho các tín ñ dùng ñ t sét tr ng vi t lên nơi c a l n hai ch Giáp Tý , và dân cư kh p tám châu: Thanh, U, T , Ký, Kinh, Dương, Duy n, D , ai mu n ñư c hư ng phư c ph i vi t danh v Ð i Hi n lương sư Trương Giác mà th . Trương Giác ñã có ý làm ph n, nên m t sai ñ ñ là Mã Nguyên Nghĩa ñem vàng b c g m vóc vào tri u lo lót v i tên ho n quan Phong Tư, ñ nh tên này làm n i ng. Trương Giác l i bàn v i hai ngư i em r ng: - Cái khó ñ t nh t là lòng dân. Nay dân ñã thu n theo mình r i, n u không th a cơ ño t thiên h thì ñáng ti c l m. R i Trương Giác v i vã s m c vàng, khăn vàng ñ h n ngày kh i s . Giác sai m t tên ñ t là ư ng Châu mang m t thư ñưa cho Phong Tư, nhưng ch ng may Ðư ng Châu không thích hành ñ ng c a Giác cho nên ch y th ng vào tòa Thư ng Thư cáo bi n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 4
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Th là vi c làm c a Trương Giác b b i l . Vua hay tin ph n lo n li n tri u Ð i Tư ng Quân Hà Ti n vào tri u, truy n b t Mã Nguyên Nghĩa ñem chém, và h ng c c gia quy n Phong Tư hơn ngàn ngư i. Trương Giác th y v y li n g p rút kh i binh, t xưng là Thiên Công Tư ng Quân, phong cho Trương B o làm Ð a Công Tư ng Quân, Trương Lương làm Nhân Công Tư ng Quân. Giác l i rêu rao v i bá tánh r ng: Nay v n Hán ñã h t, có ñ i thánh nhân xu t th , ai n y thu n tr i theo chính, ñ hư ng thái bình an l c. Th là kh p b n phương có hơn b n, năm mươi v n ngư i ñ i khăn Vàng hư ng ng theo Trương Giác làm ph n. Th gi c r t m nh, quan quân nghe gió ñã ch y dài. Hà Ti n li n tâu v i vua c p t c sai s ñ n các Châu, Qu n truy n l nh phòng ng , ngăn ñ ch l p công. Ð ng th i sai Trung Lang Tư ng Lư Th c, Hoàng Ph Tung, và Châu Tu n d n ba ñ i tinh binh chia ra làm ba ñư ng d p gi c. B y gi , gi c Khăn Vàng m t ñ o do Trương Giác c m ñ u, kéo th ng ñ n U Châu xâm l n. Quan Thái Thú châu này là Lưu Yên v n dòng tôn th t ñ t C nh Lăng, vùng Gi ang H , là con cháu L Cung Vương nhà Hán. Lưu Yên th y tình th kh n trương v i tri u quan Hi u Úy Châu Tĩnh vào bàn k . Châu Tĩnh nói: - Quân gi c ñông như nư c lũ, quân ta ít không th nào ngăn n i. Minh công nên g p rút chiêu m nghĩa binh m i gi n i Châu này. Lưu Yên nghe l i li n treo b ng kh p nơi chiêu m nghĩa binh. Ngày kia, b n văn ñưa ñ n Trác Huy n, dân chúng ra xem ñông ngh t. Trong s dân chúng y có m t v anh hùng tánh tình khoan hòa, ít nói, m ng gi n không l ra s c m t, nhưng l i có chí l n, thư ng k t gi ao v i các anh hùng, hào ki t trong thiên h . Ngư i này mình cao tám thư c, hai tai l n như chày, môi ñ như thoa son, h Lưu tên B , t là Huy n Ð c, v n cháu ch t Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Th ng, t c dòng dõi vua Hi u C nh Hoàng Ð nhà Hán. Nguyên trư c kia, th i Hán Vũ Ð , con trai Lưu Th ng là Lưu Trinh ñư c phong tư c Trác L c Ðình H u. V sau, nhân m t bu i t tông mi u, Lưu Trinh vào dâng vàng hành l , ch ng may vàng s c x u, b m t tư c H u (3), và t ñ y con cháu m i có m t chi d i v Trác Qu n l p nghi p. Lưu Huy n Ð c t c là cháu Lưu Hùng, con Lưu Ho ng. Lưu Ho ng có thi ñ u Hi u Liêm, r i làm ch c L i, nhưng m t s m. Huy n Ð c m côi cha, th m r t có hi u. Tánh ham ñ c sách, nhưng nhà nghèo, Huy n Ð c ph i làm ngh ñóng dép, d t chi u ñ sinh s ng. Nhà ông t i thôn Lâu Tang, phía Ðông Nam có m t cây dâu r t l n, cao hơn năm trư ng, ñ ng xa trông như m t chi c l ng v y. Ðã có nhi u ngư i ñi qua trông th y câu dâu kỳ d y, t ng nói: - Nhà này t sanh quý t .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 5
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lúc còn nh , Huy n Ð c thư ng chơi ñùa v i tr con trong làng, và thư ng ñ ng dư i g c cây dâu mà nói: - Tao làm Thiên t , nên ng c xe có l ng n y! Ngư i chú là Lưu Nguyên Kh i nghe nói thư ng m ng: - Cháu ch nói b y. Tuy v y, Nguyên Kh i cũng nói r ng: - Th ng bé này ph i là m t ngư i phi thư ng mai sau. Nhân th y nhà Huy n Ð c nghèo, Lưu Nguyên Kh i tìm cách giúp ñ ñ Huy n Ð c ăn h c. Năm Huy n Ð c mư i lăm tu i, ñư c m cho ñi du h c, th giáo Tr nh Huy n và Lư Th c, l i k t b n v i Công Tôn To n. Ð n nay, Huy n Ð c ñã ñư c hai mươi tám tu i, và ngày hôm y, khi ñ c b n chiêu quân c a Lưu Yên, Huy n Ð c c m khái th dài m t ti ng. B ng nghe ñ ng sau có ti ng ngư i nói l n: - Ð i trư ng phu ph i vì qu c gia mà ra s c, ch than th có ích gì? Huy n Ð c quay ñ u l i, th y ngư i v a nói mình cao tám thư c, m t d như c p, m t c tròn xoe, hàm én râu hùm, ti ng nói r n như s m. Bi t không ph i là ngư i thư ng, Huy n Ð c li n h i thăm tên h . Ngư i y ñáp: - Tôi h Trương tên Phi, t là D c Ð c, ông cha m y ñ i nơi Trác Qu n n y làm ngh bán rư u, m th t, vì v y tôi cũng có chú ít ru ng vư n, thích k t gi ao nh ng anh hùng hào ki t trong thiên h , nay th y ông xem b ng chiêu quân mà than th nên h i th m t l i. Huy n Ð c nói: - Tôi v n là ngư i trong thân t c nhà Hán, h Lưu tên B , ñáng l trong lúc gi c Khăn Vàng d y lo n cũng ph i góp m t ph n c u nư c an dân, nhưng vì s c chưa làm ñư c nên ñau lòng than th . Trương Phi nói: - Nhà tôi cũng có chút ít c a c i, tôi mu n b ra ñ tuy n m m t ñoàn hương dũng, r i cùng ông c ñ i s , ông th y có nên chăng? Huy n Ð c r t m ng, n m tay Trương Phi d t vào trong quán rư u ñàm ñ o. Trong lúc hai ngư i ñang ñ i m bàn th s thì b ng th y m t ñ i h o hán ñ y m t chi c xe ñ ngoài c a r i bư c vào thét t u b o, nói: - Ðem rư u th t ra ñây! Hôm nay ta u ng say sưa cho m t b a ñ ngày mai ñ u quân gi t gi c. Huy n Ð c li c nhìn ra c a th y ngư i này mình cao l n chín thư c, m t ñ như thoa son, m t phư ng mày ngài, tư ng m o ñư ng ñư ng, oai phong l m li t. Bi t ngư i y cũng là m t cái th kỳ nhân, nên Huy n Ð c v i ñ ng d y ti p m i vào ng i chung bàn và h i thăm danh tánh. Ngư i y ñáp: - Tôi h Quan tên Vũ, t là Th Trư ng, sau ñ i là Vân Trư ng, ngư i ñ t Gi i Lương, t nh Hà Ðông. Nhân vì vùng tôi có m t tên th hào th hi p ñáp dânTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 6
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 lành, tôi n i gi n gi t ch t nó r i b ñi lánh n n. Tôi phiêu b t trong gi ang h ñã hơn năm năm, nay nghe có gi c Khăn Vàng n i lên kh y nhi u, nên mu n ñ u quân tr gi c, c u an bá tánh. Huy n Ð c cũng ñem chí nguy n c a mình t bày. Vân Trư ng m ng r u ng ba chung rư u r i theo Huy n Ð c và Trương Phi d t nhau v trang tr i ñ bàn b c. Trương Phi nói: - Mu n làm nên vi c l n, c t nh t ph i hi p s c ñ ng tâm m i ñư c. Sau nhà tôi có m t vư n ñào ñang ti t hoa n r t nhi u, ngày mai chúng ta ñ n ñó t cáo tr i ñ t, k t làm anh em. Huy n Ð c và Vân Trư ng ñ ng thanh khen ph i. Ngày hôm sau, Trương Phi sai gia nhân m trâu ñen, ng a tr ng bày ñ l trong vư n ñào. Ba ngư i ñ ng trư c hương án, vái m i ngư i hai cái r i cùng th r ng: Ba chúng tôi là Lưu B , Quan Vũ, Trương Phi, tuy khác h nhưng k t làm anh em, quy t ñ ng tâm hi p l c, c u kh n phò nguy, trên báo ñáp qu c gia, dư i giúp yên bá tánh. Chúng tôi không mong ñư c sanh cùng năm cùng tháng cùng ngày, ch nguy n ñư c ch t cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hoàng thiên, h u th ch ng giám l i này. Ai b i nghĩa b tr i tru ñ t di t. Th xong, ba ngư i ñem so tu i nhau thì Huy n Ð c ñư c làm anh c , Vân Trư ng làm th , Trương Phi làm em út. Trương Phi l i sai gia nhân b t trâu dê trong chu ng ñem m làm ti c t i vư n ñào, t p trung t t c dũng sĩ trong vùng ñ n ăn u ng. Dũng sĩ t t u có t i hơn ba trăm ngư i, vui say m t b a th t no nê. Hôm sau, m i ngư i chia nhau ñi thu th p khí gi i, m i vi c t m yên, ch hi m m t n i còn thi u ng a ñ c i. Trong lúc ñang lo tính, b ng có m t ngư i ch y vào báo: - Có hai ngư i khách thương, cùng ñoàn tùy tùng d n b y ng a khá ñông, ñang ñi v hư ng trang tr i này. Huy n Ð c nói: - Ðây là tr i giúp ta! Ba anh em v i ra kh i tr i ñón ti p hai ngư i khách thương m i vào trang tr i. Hai ngư i này chính là hai thương gia l n ñ t Trung Sơn, m t ngư i là Trương Th Bình, m t ngư i là Tô Song, hàng năm thư ng lên m n B c mua gi ng ng a kh e ñem v Tràng An bán. Nay vì mi n này có gi c nên không th ñem ng a ñi qua ñư c. Sau khi ñã m i ñư c hai v khách thương vào tr i, Huy n Ð c h i d n ti c ñãi ñ ng, r i ñem ý mu n c u dân ñ th c a mình ra bày t . Hai ngư i khách thương vui lòng hi n cho năm mươi con ng a kh e, l i t ng thêm năm trăm lư ng vàng b c, m t ngàn cân thép t t ñ rèn binh khí và giáp tr . Khách cáo t , Huy n Ð c t ơn ti n chân vài d m r i tr v c y th gi i ch m t ñôi song c ki m. Vân Trư ng cũng ñánh m t cây ñ i ñao Thanh long y m nguy t ,Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 7
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 g i là Lãnh di m c n ng tám mươi hai cân. Trương Phi rèn m t cây trư ng Bát ñi m cương mâu . Ai n y ñ u trang b cương giáp, r i kéo năm trăm quân hương dũng ñ n ra m t quan Thái Thú Lưu Yên. Lưu Yên h i ñ n danh tánh, ba anh em ñ u xưng rõ tên h , riêng Huy n Ð c còn nói cho Lưu Yên bi t mình là tông phái Hoàng Gia. Lưu Yên m ng r nh n Huy n Ð c làm cháu (So theo vai v thì Lưu Yên thu c vai chú bác). Vào thành chưa ñư c vài hôm thì ñã có tin quân thám thính v báo: - Tư ng gi c Khăn Vàng là Trình Vi n Chí th ng lãnh năm v n quân kéo ñ n qu y nhi u Trác Qu n. Lưu Yên li n sai Châu Tĩnh d n ba anh em Huy n Ð c cùng năm trăm quân hương dũng ñi trư c phá gi c. Anh em Huy n Ð c không h ng n ng i, lãnh quân ti n ñ o tr c ch ñ n chân núi Ð i Hưng, và trông th y quân gi c cũng v a kéo ñ n ñó. Huy n Ð c thúc ng a ra trư c tr n, bên t có Vân Trư ng, bên h u có Trương Phi y m h . Huy n Ð c giơ roi thét m ng quân gi c: - Ph n lo n, ñ ng hòng múa r i, hãy xu ng ng a ñ u hàng cho s m. Trình Vi n Chí n i gi n sai Phó Tư ng Ð ng M u ra ñánh. Ð ng M u v a nh y ra ñã b Trương Phi xông ñ n ñâm m t xà mâu trúng ngay gi a ng c, ngã lăn xu ng ng a. Th y Phó Tư ng mình chưa ra tay ñã b h i r i, Trình Vi n Chí li n múa ñao ñ n ñánh Trương Phi, nhưng Vân Trư ng ñã vung Thanh Long Ðao c n l i. Uy l c c a Vân Trư ng r t m nh, Trình Vi n Chí kinh hãi run s , tr tay không k p b Vân Trư ng chém m t ñao ñ t làm hai ño n. Ngư i sau có thơ khen Vân Trư ng và Trương Phi như sau: Anh hùng xu t tr n bu i ñ u tay, M t th xà mâu, m t th ñao. Khí ti t r ng ng i oai l c khét, Chia ba thiên h r ng anh hào. Quân gi c b m t ch tư ng ho ng h t ch y dài. Huy n Ð c xua quân ñu i ñánh, chúng ñ u hàng vô s . Ðoàn quân ñ c th ng kéo v thành ñư c Lưu Yên thân hành ra t n bên ngoài ti p ñón và y l o quân sĩ. Sáng hôm sau, l i có tin gi c Khăn Vàng Ð n vây phá Thanh Châu, và quan Thái Thú Thanh châu là Cung C nh cho ngư i sang c u c u. Lưu Yên li n cho m i Huy n Ð c ñ n thương lư ng. Huy n Ð c nói: - Gi c c y th ñông chia quân khu y r i, nay U châu ñã t m yên, B này xin tình nguy n ñem quân ñ c u Thanh Châu.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 8
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lưu Yên li n sai Châu Tĩnh ñem năm ngàn quân cùng ba anh em Huy n Ð c kéo ñi. Gi c th y c u binh t i li n chia làm ba ñ o, bao vây r t ng t. Huy n Ð c th y mình ít quân quá, không th nào c n i li n cho l nh rút quân ngoài ba mươi d m h tr i. Ðo n nói v i Quan, Trương: - Mu n phá gi c ph i thi hành kỳ binh m i ñư c. R i chia cho Vân Trư ng m t ngàn quân d n ra ph c bên t nơi chân núi, Trương Phi cũng lãnh m t ngàn quân ph c bên h u nơi chân núi. Sáng hôm sau, Huy n Ð c cùng Châu Tĩnh d n quân gióng tr ng ti n ñ n tr i ñ ch. Quân gi c ra nghênh chi n, Huy n Ð c gi thua kéo quân ch y v . Tư ng mình ñ c th , quân gi c t ñu i theo. Khi ñu i ñ n chân núi, b ng nghe m y ti ng chiêng báo hi u, hai toán quân ph c c a Vân Trư ng và Trương Phi ñ ng kéo ra m t lư t ñánh b c h u. Ð o quân c a Huy n Ð c quay l i tác chi n. Ba m t ñánh d n, quân gi c ñ i b i, ch t không bi t bao nhiêu mà k . Chúng b k t c xí, m nh ai n y ch y. Huy n Ð c xua quân truy kích, ñu i ñ n thành Thanh Châu thì quan Thái Thú Cung C nh hay ñư c tin th ng tr n v i m c a thành thúc quân tràn ra ti p ng. Nh ñó mà Thanh Châu ñư c gi i vây, quân gi c t n mác h t. Ngư i sau có thơ khen Huy n Ð c: Mưu hay t rõ s c th n công, Hai c p suy ra kém m t r ng. G p lúc cô cùng, ngư i m i rõ, Tam phân thiên h , x ng anh hùng Cung C nh ñón ti p ba anh em Huy n Ð c và Châu Tĩnh vào thành bày ti c khao thư ng ba quân. Ti c xong, Châu Tĩnh mu n tr v U Châu, Huy n Ð c nói: - G n ñây, nghe quan Trung Lang Tư ng Lư Th c ñánh nhau v i Trương Giác, chúa gi c Khăn Vàng t i Qu ng Tôn. B tôi xưa ñã t ng theo h c Lư tiên sinh, nay mu n ñ n ñó giúp ân sư m t phen. Châu Tĩnh b ng lòng, d n quân tr v m t mình. Ba anh em Huy n Ð c ñem năm trăm quân b n b th ng ñ n Qu ng Tôn, vào dinh ra m t Lư Th c, và nói rõ ý ki n mình tình nguy n phá gi c. Lư Th c m ng l m, lưu ba anh em Huy n Ð c dư i trư ng ñ ñ i l nh. B y gi , Trương Giác có hơn mư i lăm v n quân, chia ra qu y nhi u nhi u ch . Ph n Trương Giác thì gi năm v n, ñang c m c t i Qu ng Tôn, chưa phân th ng b i. Lư Th c b o Huy n Ð c: - Nay Trương Giác b ta vây ñây chưa th làm gì ñư c, nhưng hai ngư i em c a nó là Trương Lương, Trương B o ñang qu y r i Dĩnh Xuyên, ñ i tr n v i Hoàng Ph Tung và Châu Tu n. N u quân gi c Dĩnh Xuyên mà th ng th ñư c thì nơi ñây t b nguy hi m. V y ngươi hãy d n binh mã b n b , và thêm m t ngàn quân ta c p, ñ n Dĩnh Xuyên dò thám tình hình, sau s h n ngày cùng ñánh.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 9
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Huy n Ð c lĩnh m nh, kéo quân ñi su t ngày ñêm m i ñ n Dĩnh Xuyên. B y gi Hoàng Ph Tung và Châu Tu n ñang ñánh nhau v i quân gi c. Gi c núng th ph i rút lui vào Trư ng Xã, d a th m t r ng lau r m r p ñ l p doanh tr i. Hoàng ph Tung bàn v i Châu Tu n: - Gi c tuy ñông, nhưng kh kh o. Chúng l p doanh tr i trong r ng lau, v y ta nên dùng h a công mà ñ t. Li n ñó Hoàng Ph Tung ra l nh cho quân sĩ m i ngư i ñem theo m t bó c khô kéo ñi mai ph c. Ðêm y g p gió l n, quân Hán nh t t phóng h a ñ t tr i. Gi a lúc ñó Hoàng ph Tung và Châu Tu n d n hai ngàn k binh xông vào chém gi t. Tr i gi c l a cháy ng p tr i, quân gi c ho ng h t không k p m t giáp lên yên, b ch y t tán. Quân Hán chém gi t cho ñ n lúc tr i m sáng thì m i th y Trương Lương, Trương B o thu th p tàn quân cư p ñư ng ch y thoát ch t. Quân gi c ch y chưa ñ y ba mươi d m thì l i g p m t tư ng m t nh , râu dài, mình cao b y thư c, ñang c m ñ u m t ñ o quân c m toàn c ñ , ñ ra ch n ñánh. B tr n ph c kích th hai này, quân gi c b t vía kinh h n, l p thì ch t, l p ôm ñ u ch y tr n không còn m t manh giáp. V tư ng nh v a xu t hi n chính là quan K Ðô Úy, ngư i Tiêu Qu n, nư c Bái, h Tào tên Tháo, t là M nh Ð c. Trư c kia, cha Tào Tháo v n h H H u tên là H H u Tung, nhưng sau làm con nuôi quan Trung Thư ng Th Tào Ð ng nên H H u Tung m i ñ i ra là Tào Tung. Tào Tung sanh ra Tào Tháo có ñ t cho Tháo ti u t là A Man, l i có thêm m t tên n a là Cát L i. Lúc thi u th i, Tào Tháo thích chơi b i, săn b n, hát xư ng, nhưng b n lãnh l i r t mưu mô x o quy t. Ngư i chú c a Tào Tháo th y cháu mình du ñãng, ham chơi b h c nên có nhi u l n phi n trách nói cho Tào Tung bi t. M i l n như v y, Tào Tung kêu con vào qu m ng, Tào Tháo ñem lòng gi n chú, m i nghĩ ra m t k . M t hôm, th y chú ñ n chơi, Tào Tháo giã v ngã lăn xu ng ñ t, ng t l m như trúng gió. Ngư i chú th y v y th t kinh v i ch y ñi tìm Tào Tung báo l i. Lúc Tào Tung ch y ra xem, thì th y Tháo v n ñ ng chơi không có vi c chi c . Tào Tung ng c nhiên h i: - Kìa, sao chú con b o là con trúng gió? Tào Tháo th n nhiên thưa: - T trư c ñ n nay con có b nh t t gì ñâu? Có l con ñã làm ñi u gì m t lòng chú, nên chú gi n r a con như v y. Tào Tung nghe l i con, nên v sau Tào Tháo có l i gì ngư i chú phi n trách, Tào Tung ñ u b qua, không trách m ng Tháo n a. Tháo ñư c th càng chơi b i phóng ñãng hơn. Th i y, có ngư i tên là Kiêu Huy n b o Tháo r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 10
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Thiên h lo n to ñ n nơi r i, n u không ph i là ngư i có tài tái th , không ai xoay lo n ra an ñư c. Ngư i tài y có l là ông ñ y. L i có m t ngư i n a Nam Dương, tên Hà Ngung, có d p g p Tào Tháo v nhà, t ý nói: - Nhà Hán s p m t, Tào Tháo s là ngư i an ñ nh thiên h v y. Tào Tháo th y có nhi u ngư i nói ñ n mình, nhưng chưa v a ý. Tháo l i nghe vùng mi n Nam có H a Thi u n i danh là xem tư ng bi t ngư i, li n tìm ñ n y t ki n và h i: - Ông th y tôi là ngư i như th nào? H a Thi u nhìn Tháo m t lúc r i l ng thinh không ñáp. Tào Tháo g n h i ñôi ba l n, H a Thi u m i nói: - Ð i tr , ông là b y tôi gi i. Th i lo n, ông là k gi an hùng. Nghe nói th , Tào Tháo m ng vô cùng. Năm hai mươi tu i, Tào Tháo ñã ñ Hi u Liêm, làm quan Lang r i ñư c thăng Ðô úy L c Dương. Lúc v a Ð n nh m ch c, Tháo ñã sai treo mư i cây roi ngũ s c b n c a thành. Ai ph m ñ n lu t c m t c thì sai quân n c c ra ñánh li n, b t k k có th l c, hay quy n quí. Có m t l n ngư i chú ru t c a quan Trung Thư ng Th Ki n Th c c m dao ñi ñêm, Tháo ñi tu n b t g p, l p t c truy n l nh b t ñem ñ n trư c nha môn mà ñánh, ch ng kiêng n gì h t. B i v y, trong ngoài ñ u s Tháo, không ai dám ph m lu t n a. Uy danh c a Tháo nh ñó l ng l y, nên ñư c thăng làm Quan L nh Ð n Khâu. Nay gi c Khăn Vàng n i lên, Tháo l i ñư c thăng ch c Tr Ðô Úy, d n năm ngàn quân mã kéo ñ n Dĩnh Xuyên tr chi n. V a ñ n nơi, g p lúc Trương Lương, Trương B o b tr n h a công, thua ch y xi ng li ng, Tháo nhân cơ h i ch n ñư ng gi t gi c, chém hơn m t v n ñ u gi c, ño t ñư c ngư i ng a, khí gi i vô s . Trương Lương và Trương B o g p th cùng, m ñư ng máu ch y thoát. Tháo li n kéo quân vào thành ra m t Hoàng Ph Tung và Châu Tu n, r i l i d n binh truy kích Trương Lương và Trương B o. B y gi , Huy n Ð c cùng Quan, Trương cũng v a t i Dĩnh Xuyên, nghe xa xa có ti ng hò reo ñánh gi c, l i th y l a cháy r c tr i v i d n binh t i thì gi c ñã tan r i. Huy n Ð c vào y t ki n Hoàng Ph Tung, Châu Tu n, và nói rõ ý ki n c a Lư Th c. Hoàng Ph Tung nói: - Hai th ng gi c Trương Lương, Trương B o b m t tr n h a công, th cùng l c t n, ch c là chúng ch y sang Qu ng Tôn h p l c v i Trương Giác. Các ngươi hãy t c t c tr v ñó mà giúp Lư tư ng quân d p gi c. Huy n Ð c lĩnh m nh, l i d n quân tr v . Khi ñ n n a ñư ng, b ng th y m t toán quân mã áp gi i m t chi c tù xa, ngư i ng i bên trong l i là Lư Th c. Th t kinh, Huy n Ð c v i t t kh i yên ng a, ch y ñ n h i duyên c . Lư Th c nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 11
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Tôi vây Trương Giác s p phá ñư c binh gi c, thì b ng tri u ñình có sai m t viên Huỳnh Môn quan là T Phong ra m t tr n thám thính tình hình. T Phong ñòi ăn h i l , tôi nói v i h n: Ð n như quân lương hi n còn chưa ñ , l y ñâu ra ti n dư mà ñãi s nhà vua? . T Phong t c gi n v tri u vu t u r ng tôi không ch u ti n quân, c ñ p lũy ñào hào c th , khi n lòng quân tr nãi. Tri u ñình n i gi n, sai quan Trung Lang Tư ng Ð ng Trác ñ n thay tôi c m quân, và b t tôi gi i v kinh tr t i. Trương Phi nghe d t l i, máu gi n s c sôi, toan rút gươm chém m y tên quân h t ng tù xa ñ c u Lư Th c, nhưng Huy n Ð c ñã k p ngăn l i và nói: - Vi c c a Lư tư ng quân ngay gi an s có công lu n xét ñoán, chúng ta không nên b o sát ngư i c a tri u ñình mà mang t i. Trương Phi tr n m t, nhìn chi c tù xa cho ñ n khi m t hút. Vân Trư ng nói: - Lư Trung Lang b b t, ngư i khác c m quân, chúng ta trông c y vào ai mà tr l i Qu ng Tôn? Chi b ng tr v Trác Qu n là hơn. Huy n Ð c nghe l i, cùng v i hai em d n quân v phía B c. Ði chưa ñư c hai ngày, b ng nghe sau núi có ti ng quân reo t m , ba anh em Huy n Ð c li n trèo lên m t ñ nh núi cao, xem th y quân Hán b thua cu n c ch y tr n, còn ñ ng sau gi c Khăn Vàng ñông ñ c, ñang ñu i theo r t hăng. Trên cây ñ i kỳ c a gi c có ñ b n ch : Thiên Công Tư ng Quân . Huy n Ð c ñưa tay ch b n gi c, nói v i Quan, Trương: - Chính th ng này là Trương Giác, k c m ñ u gi c Khăn Vàng gây r i. Chúng ta tham chi n ngay. Ba anh em Huy n Ð c ñ ng phi ng a d n quân lư t t i. B y gi Trương Giác ñã ñánh b i Ð ng Trác, nên kéo binh truy kích r t ng t. Ðang lúc hăng th , b ng g p toán quân c a ba anh em Huy n Ð c ch n l i, chúng r i lo n ngư i ng a ñ p nhào lên nhau, m t c hàng ngũ, b quân Huy n Ð c chém gi t m t tr n, làm cho chúng quay ñ u b ch y hơn năm mươi d m. Ba ngư i c u ñư c Ð ng Trác v tr i. Sau khi h i thăm, bi t ñư c ba anh em Huy n Ð c chưa có ch c v gì, hi n còn là chân tr ng, Ð ng Trác làm m t khinh kh nh, không thèm thi l và ti p ñãi. Huy n Ð c bư c ra ngoài, không nói gì, nhưng Trương Phi thì h m h m nét m t, t ý b t mãn: - H ! Chúng ta lăn mình vào ñ ch quân ñ c u h n, mà h n l i dám vô l như th ! Ph i gi t h n ñi m i ñã gi n. M ng r i, Trương Phi c m xà mâu quay vào trư ng ñ nh gi t Ð ng Trác. Ðó chính là: Nhân tình th thái ñáng bu n than, Ai bi t anh hùng lúc tr ng chân! N u ñư c muôn ngư i như D c Ð c, Trên ñ i ñã h t gi ng vong ân Chú thích:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 12
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 (1) Thiên h t c là Ð qu c Trung Hoa c g m chín châu: Thanh, U, T , Ký, Kinh, Dương, Duy n, D , và Ích. Dư i m i Châu có Qu n và Huy n (2) Vua Hán Cao T ñóng ñô Tràng An (phía Tây) cho nên g i là nhà Tây Hán. Nhà Tây Hán truy n ñ n ñ i vua Bình Ð thì b Vương Mãng gi t và cư p ngôi. Lưu Tú gi t ñư c Vương Mãng, khôi ph c l i cơ ñ nhà Hán, nhưng l i d i ñô v L c Dương (phía Ðông) cho nên t vua Quang Vũ v sau g i là nhà Ðông Hán. (3) Ð i vua Hán Vũ Ð m i khi có cu c t Tông Mi u, các v có tư c H u trong h Lưu ñ u ph i vào dâng vàng làm l . N u vàng c a ai có s c x u, không ñư c sáng ñ p thì ngư i ñó b m t tư c H u. H i2 N i Gi n Trương Phi Ðánh Khâm Sai L p Mưu Hà Ti n Tr Ph n Lo n Ð ng Trác có hi u là Tr ng Dĩnh, ngư i x Lũ Tây, vùng Lâm Thao, làm quan Thái Thú qu n Hà Ðông, v n là m t k có tính kiêu ng o. B i th , Trương Phi v a th y m t ñã ghét, mu n gi t ñi. Huy n Ð c và Vân Trư ng ñ ng can: -Dù sao h n cũng là ngư i c a tri u ñình sai ñ n, chúng ta không nên gi t. Trương Phi h m h : -N u không gi t th ng y mà l i ñây ch u m nh l nh c a nó thì em không th ch u ñư c. Hai anh l i, em ñi nơi khác Huy n Ð c nói: -Anh em ta ñã th ñ ng sanh t thì vi c ñi có nhau. N u em mu n ñi thì chúng ta cùng ñi v y. Trương Phi m ng r : -N u th thì em m i nguôi gi n. Ba anh em Huy n Ð c l i t b Trác Qu n, ngày ñêm kéo quân qua Dĩnh Xuyên theo Chu Tu n. Chu Tu n ti p ñãi anh em Huy n Ð c r t h u, h p binh làm m t, ti n ñánh Trương B o. B y gi , Tào Tháo và Hoàng Ph Tung cũng ñang h p quân ñánh nhau v i Trương Lương Khúc Dương, riêng Trương B o thì l i ñ ch v i Chu Tu n. Trương B o ñem tám, chín v n quân ñóng ñ n sau chân núi khí th r t v ng. Chu Tu n sai Huy n Ð c là tiên phong, kéo quân ñ n gi ao binh. Trương B o hay tin sai Phó Tư ng Cao Thăng d n ba ngàn quân ra ñ i ñ ch. Huy n Ð c khi n Trương Phi ra c chi n. ñánh chưa ñ y ba hi p, Trương Phi ñã vung xà mâu ñâm Cao Thăng ñ ru t nhào xu ng ng a ch t ngay. Trương B o th y th t c gi n, lư t t i vung gươm ni m chú, ñ u b tóc xõa làm phép thu t, t c thì s m ch p n i lên, trên không bao ph m t vùng h c khí. Trong vùng h c khí y l i có vô s binh mã l n lư t rơi xu ng. Trông th y pháp thu t, binh c a Huy n Ð c r i lo n, nên Huy n Ð c v i vã thu quân.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 13
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 V ñ n dinh, Huy n Ð c vào ra m t Chu Tu n và bàn: -Trương B o dùng tà thu t th ng chúng ta, ngày mai chúng ta ph i dùng u v t phá phép c a nó m i ñư c. Chu Tu n khen ph i, khi n quân sĩ s m ng th t cho nhi u, và truy n l nh gi t dê chó ñ l y máu. K ñó, Huy n Ð c khi n Quan Công d n m t ngàn quân mai ph c nơi phía chân núi, ñem theo ng th t, máu dê, máu chó cho nhi u. T t c ñ u d b s n sàng. Tr i m sáng, Huy n Ð c d n m t ñ o binh ra trư c tr i ñ ch khiêu chi n. Trương B o cư i l n nói: -Hôm qua chúng ñã b i binh, nay l i còn dám ñ n ñây n p m ng sao? Li n truy n l nh ba quân nai n t ch nh t r i xách giáp ra trư c tr i. Trương B o v a d n binh ra ñã th y Huy n Ð c múa ki m m ng nhi c. Trương B o n i gi n ni m chú, t c thì cát bay ñá ch y âm khí m t mù, trên không trung ngàn v n binh mã ào t rơi xu ng. Huy n Ð c quay ng a b ch y, Trương B o cư i l n gi c ng a ñu i theo. V a qua kh i núi, hai ñ o binh ph c c a Quan, Trương n i lên m t ti ng pháo hi u, ba quân hăm h xông ra m t lư t, dùng ng th t nhúng vào máu th t lên không, t c thì binh tư ng yêu ma c a Trương B o bi n m t h t. Trương B o th y phép mình b phá th t kinh, v a mu n lui binh, thì hai ñ o binh c a Quan, Trương ñã xông ra ch n l i. Phía sau Huy n Ð c xua quân ñu i t i. Ba ngã ñánh d n l i làm cho ñ i binh c a Trương B o tan v , b ch t r t nhi u. Trương B o m huy t l , qu t ng a ch y dài, Huy n Ð c ñu i theo ñư c vài d m, l tay rút ra m t mũi tên ng m Trương B o b n theo. Trương B o la lên m t ti ng mũi tên c m vào cánh tay phía t , không còn c m thương ñư c n a, ph i ôm c ng a ch y th ng vào Dương Thành ñóng c a c th . Chu Tu n th a th ng, m t m t ñ c quân vây ch t b n c a thành, m t m t cho ngư i ñi dò la tin t c c a Hoàng Ph Tung. Nh c l i t khi Ð ng Trác thay th Lư Th c ñ ñ u chi n v i Trương Giác, Ð ng Trác ñã thua hơn b y tr n. Tin y ñ n tai tri u ñình. Vua li n tri u Ð ng Trác v trách m ng, và sai Hoàng ph Tung ra thay th . Hoàng Ph Tung ñ n nơi thì Trương Giác ñã ch t vì b nh. Trương Lương th ng lĩnh binh mã thay th . Trương Lương c v i Hoàng Ph Tung. Nhưng ch ng bao lâu, l c lư ng c a Trương Lương mòn m i, b Hoàng Ph Tung l p k chém ch t Trương Lương t i Khúc Dương, r i ñào m Trương Giác lên, ch t ñ u ñem v tri u dâng n p. Tri u ñình phong cho Hoàng Ph Tung là Xa K Tư ng quân, tr n nh m t i Ký Châu. Hoàng Ph Tung l i làm s dâng v tri u xin cho Lư Th c kh i t i, và ph c h i nguyên ch c. Tào Tháo cũng có công d p gi c Trương Giác nên ñư c phong làm T Tư ng Nam. Chu Tu n hay ñư c tin y, lòng nao nao, v i th i thúc binh sĩ ngày ñêm phá thành Trương B o r t g p. Trong thành quân sĩ ñ u h t lương th c, th gi c nguyTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 14
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 c p, nên tư ng gi c là Nghiêm Chách ñâm ch t Trương B o, r i ch t ñ u ñem ra ngoài thành dâng cho Chu Tu n. Th là Chu Tu n ñã d p yên ñư c m y Qu n, v i vi t thi p g i v dâng t u. B y gi còn dư ñ ng c a gi c Khăn Vàng l n tr n trong núi non, r ng r m, th nh tho ng kéo ra qu y nhi u dân lành. Tri u ñình l i sai Chu Tu n ñem ñoàn quân chi n th ng ñi d p gi c các nơi hi m y u. Chu Tu n tuân l nh kéo quân ra ñi. Nhưng ñi ñư c vài ngày thì b ng th y trư c m t có m t ñ o binh kéo t i. Ng là quân gi c, Chu Tu n toan cho l nh ñánh, nhưng xem l i tư ng ñi ñ u không ph i là gi c, mà là m t trang thanh niên trán r ng, m t sáng, lưng g u, vai hùm, oai phong l m li t. Ngư i này h Tôn tên Kiên, quê Ngô qu n, ñ t Phú Xuân t là Vân Ðài, dòng dõi Tôn Vũ T , m t nhà quân s l ng danh. Năm Tôn Kiên lên mư i b y tu i, theo cha t i sông Ti n Ðư ng, th y hơn mư i tên h i t c v a cư p thuy n c a m t khách buôn, ñang chia ti n nhau trên b . Tôn Kiên nói v i cha: - Con xin phép b t lũ gi c này. R i nh y lên b múa ñao hò hét, tay ch tr Ðông Tây nhưng g i quân b n m t ñ n. Gi c tư ng là quan quân ñi tu n, v i b h t c a c i ch y tr n. Tôn Kiên ñu i theo chém ñư c m t ñ a. Do ñó, các qu n huy n ñ u bi t danh, ñư c ti n c làm Hi u Úy. Sau ñó, l i có tên yêu t c làm ph n Cói Kê, xưng là Dương Minh Hoàng Ð , t t p th o kh u có hơn vài v n. Tôn Kiên cùng quan quân Châu Qu n phá ñư c gi c chém ñ u H a Xương, và ñ a con c a h n là H a Thi u. Quan Th S Tang Mân th y Tôn Kiên l p ñư c công l n, li n dâng bi u v tri u b o t u. Tri u ñình phong cho Tôn Kiên làm quan Th a Diêm T c, sau ñ i sang Hu Di Th a, r i l i làm H Bì Th a. Nay th y gi c Khăn Vàng n i lên qu y nhi u, Tôn Kiên l i m t l n n a t t p thi u niên trong thôn p, và thu n p m t s võ sĩ mi n sông Hoài, l p thành m t ñ o quân hơn m t ngàn năm trăm ngư i, kéo ñi ti p ng cho quân tri u. Chu Tu n m ng r li n thu d ng Tôn Kiên, cùng nhau hi p binh ñ truy nã gi c cư p. Ch ng bao lâu, các nơi h o lánh ñã d p xong, duy có ba tên gi c l n, dư ñ ng c a Truơng Giác, là Tri u Ho ng, Hàn Trung, Tôn Tr ng, t t p hơn vài v n quân, chi m c nơi Uy n Thành, bên trong cư p c a gi t ngư i, bên ngoài thinh th là ñ tr thù cho ba anh em Trương Giác. Chu Tu n li n léo quân ñ n nơi vây ñánh, sai ba anh em Huy n Ð c ngày ñêm công thành. Trong thành h t lương, Hàn Trung li u th không ch ng n i, sai ngư i ra xin hàng. Chu Tu n không cho. Huy n Ð c nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 15
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Xưa, Hán Cao T s dĩ ñư c thiên h nh ch chiêu d k hàng, thu n p k thu n. Sao nay ông l i không cho Hàn Trung hàng? Chu Tu n ñáp: - Th i y khác, th i nay khác. Xưa nhà T n b o ngư c, H ng Vũ hung tàn, thiên h ñ i lo n, ngư i dân không bi t ai là thánh chúa, nên Hán Cao T ph i t lư ng khoan dung ñ thu ph c thiên h . Nay b n b , dân gi an ai cũng bi t nhà Hán là ch thiên h , ch có gi c Khăn Vàng làm ph n. N u ñ chúng ñ c th thì làm lo n, y u th thì ñ u hàng, là sao gi ñư c lu t pháp? Tha cho chúng ñ u hàng t c là khuy n khích s ph n ngh ch ñó. Huy n Ð c ñáp: - Không cho gi c hàng cũng ph i. Nhưng hi n nay ta vây kín b n m t thành, gi c bí th t t ph i li u t chi n. Muôn ngư i m t lòng thì khó ch ng. Hơn n a trong thành có hơn ba v n sanh linh, ch ng l vì chi n s mà ph i ch t c sao? Chi b ng chúng ta tri t quân hai m t Ðông, Nam ch ñánh hai m t Tây, B c, ñ cho gi c b thành ch y, r i ta b t s ng là hơn. Chu Tu n nghe l i, tri t h t quân hai m t Ðông, Nam, d n v ñánh hai m t Tây, B c. Qu nhiên, Hà Trung d n quân b ch y. Chu Tu n li n cùng v i anh em Huy n Ð c thúc quân ñu i theo chém gi t, và b t Hàn Trung. Quân gi c s ng sót ch y tán lo n. Ðang lúc quân Hàn truy kích, b ng có Tri u Ho ng, Tôn Tr ng d n quân ñ n vây ñánh Chu Tu n, Chu Tu n th y quân gi c ñông nên ph i t m lui. Do ñó, Tri u Ho ng th a th chi m l i ñư c Uy n Thành. Chu Tu n lui mư i d m h tr i, r i ngày hôm sau l i ñ u binh khi n tư ng vây thành. Chu Tu n sai Tôn Kiên ñánh phía Nam Uy n Thành, Huy n Ð c ñánh c a B c, Chu Tu n ñánh c a Tây, ch a c a Ðông nh cho gi c ch y. Tôn Kiên t mình nh y lên m t thành trư c tiên, vung ñao chém luôn m t lúc hai mươi tên gi c. Gi c ho ng s b ch y xu ng h t. Tri u Ho ng th y th li n c m giáo dài phi ng a t i ñâm. Tôn Kiên t m t thành phi thân xu ng, cư p luôn cây giáo c a Tri u Ho ng, r i xông vào gi t gi c. B binh Tôn Kiên hãm thành quá m nh, Tôn Tr ng kéo tàn quân ch y v t ra c a B c, b ng g p Huy n Ð c kéo quân ch n l i. Tôn Tr ng không còn lòng d nào gi ao ñ u n a, v i lách mình qua ñám lo n quân ch y tr n. Huy n Ð c giương cung b n theo m t phát trúng Tôn Tr ng nhào xu ng ng a ch t t c thì. B y gi , ñ i quân c a Chu Tu n th a th ñánh p vào chi m thành, chém hơn m t v n th c p c a gi c. Quân gi c l p ch t l p ñ u hàng. Th là m t gi i Nam Dương hơn mư i qu n ñư c bình ñ nh. Chu Tu n truy n l nh ban sư h i trào, vào th ng Ngân Loan Ði n ra m t. Hán Vương truy n d n ti c khao thư ng quân sĩ và phong cho Chu Tu n làm ch c Xa K Tư ng Quân, kiêm lãnh Hà Nam.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 16
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Chu Tu n dâng bi u xin phong ch c cho Tôn Kiên và ba anh em Huy n Ð c. Tôn Kiên vì có thân th nên ñư c phong ch c Tư Mã, lãnh quân ñi tr n nh m li n. Còn ba anh em Huy n Ð c ch ñ i r t lâu, mà không th y phong thư ng gì h t, lòng l y làm h th n, ch ng bi t vì sao tri u ñình l i có chuy n b t công như v y. M t hôm, ba anh em Huy n Ð c ra ñư ng d o mát gi i khuây, b ng g p xe c a Quan Lang là Trương Quân ñi ngang qua ñó. Huy n Ð c t h t tâm s mình cho Trương Quân nghe. Trương Quân nghe nói c kinh, l p t c vào tri u tâu: - Xưa nh ng cu c n i lo n gây nên thư ng b i nh ng k n nh th n. S dĩ gi c Khăn Vàng t o ph n là vì lũ Th p Thư ng Th khi quân, mua quan bán tư c, k có công không ñư c thư ng, k có t i không b tr ng ph t x ng ñáng, làm m t l công b ng. V y nay b h ph i chém ñ u h t chúng nó và ban b cho dân chúng bi t, thì lòng dân m i yên n. B n Th p Thư ng Th li n tâu v i vua là Trương Quân khi chúa. Vua khi n k t h u ñu i Trương Quân ra. Ðư c vua tín dùng, b n Th p Thư ng Th l i càng ñ c ý bàn v i nhau: - Ðây ch c có k nào có công d p gi c Khăn Vàng mà không ñư c tr ng thư ng nên oán h n sanh ra chuy n y. Bây gi chúng ta ph i tìm ch c nào nho nh phong cho nó, ñ chúng nó an lòng, r i s tìm cách sa th i chúng cũng không mu n. B i l ñó nên Huy n Ð c ñư c phong làm Huy n Úy t i huy n An H , thu c ph Trn ng San, và ph i phó nhi m li n n i ngày hôm y. Huy n Ð c ñư c l nh cho t t c các nghĩa binh c a mình ñư c tr v làng, ch còn ñ l i vài mươi ngư i tâm phúc, r i cùng Quan, Trương th ng ñ n huy n An H nh n vi c. Tr n nh m ñư c b n tháng, nhân dân nơi ñây r t m n ph c ba anh em Huy n Ð c là ngư i có nhi u lương tâm và ñ o ñ c. Ngày kia, Huy n Ð c b t ñư c chi u ch c a Tri u ñình phán r ng: T t c nh ng k có công d p gi c Khăn Vàng ñư c phong làm ch c Huy n Úy ñ u ph i b cách ch c. Huy n Ð c ñoán bi t mình th nào cũng b sa th i, nên ñêm ngày thư ng bàn b c v i hai em chưa bi t vì duyên c gì. B ng có Ð c Bưu di hành ñ n huy n. Huy n Ð c ra thành ngh inh ti p, v a th y Ð c Bưu vào ñ n quán d ch, Ð c Bưu g i Huy n Ð c nói: - Huy n Úy làm ngư i th nào mà xu t thân ñó? Huy n Ð c nói: - Tôi v n là dòng dõi c a Trung Sơn Tĩnh Vương vì lúc n nghe gi c Khăn Vàng t o ph n nên ra t t p nghĩa quân giúp nư c. T Trác qu n tôi ñã d p l n nh hơn ba mươi tr n, vì v y mà ñư c chút ít công lao nên ñư c phong làm ch c Huy n Úy n y. Huy n Ð c nói chưa d t l i thì Ð c Bưu ñã hét l n:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 17
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Sao ngươi dám xưng là Hoàng Thân, l i còn hư báo công lao c a ngươi n a? Nay ta vâng l nh tri u ñình ñ n ñây ñ sa th i các tham quan, ô l i, ngươi có bi t không? Huy n Ð c nghe Ð c Bưu nói th , v i vàng lui ra không dám cãi, tr v huy n bàn v ì các quan l i. Các quan l i bàn tính m t h i r i m i nói v i Huy n Ð c. - Ð c Bưu là m t ñ a b t liêm. Nay nó làm oai như v y là ý nó mu n nài h i l ñó. Huy n Ð c l c ñ u, nghĩ ng i giây lát r i nói: - Ta lâu nay ch ng h l y c a ai m t ñ ng, m t ch nào, v y ti n ñâu mà ñưa cho nó. V chăng, n u có ti n ta cũng không th làm ñư c cái chuy n hèn h như v y. Ð c Bưu th y Huy n Ð c t v không ph c tùng ý mu n c a mình, bèn b t t t c các quan l i bu c vu cho Huy n Úy là ngư i hà l m c a dân. Các quan ñ u khóc lóc xin cho Huy n Ð c. Lúc y, Trương Phi cũng v a ñi ñ n, th y có năm sáu ông già ng i bu n trư c quán d nh khóc lóc. Phi li n kêu l i h i thăm duyên c , thì các ông già kia nói: - Ð c Bưu b t ép b n tôi khai cho Lưu Công là k hà l m, chúng tôi vì c m m n Lưu công nên ñã xin ba b n phen mà chưa ñư c. Nhân lúc Trương Phi v a u ng xong m y chén rư u ñ gi i bu n, nghe nói như v y, lòng n i nóng, li n nh y v i xu ng ng a xông vào quán d ch, ch y th ng ñ n công ñư ng, th y Ð c Bưu ñang ng i v nh chân trên cao thét m ng các Huy n l i b trói ñ n m dư i ñ t. Trương Phi bư c ñ n thét l n: - Th ng kh n n n kia! Ngươi bi t ta là ai mà ngươi dám ñ n ñây làm phách như v y? Ð c Bưu chưa k p nói n a l i thì li n b Trương Phi nh y t i ñá m t ñá vào quai hàm. Ð c Bưu ñau quá, la lên m t ti ng, nhào xu ng ñ t. Chưa ch u thôi, Trương Phi n m râu Ð c Bưu kéo ñi x nh x ch, d n th ng ñ n huy n nha, trói vào c t c , r i b roi ñánh Ð c Bưu m t h i n a, ñ n gãy h t m y ch c cành roi li u. Ð c Bưu ch ng bi t làm sao, ñau quá bu c lòng ph i năn n , nhưng Trương Phi không tha. Lúc y Huy n Ð c ñang ng i m t mình bu n b c, b ng nghe có ti ng huyên náo li n h i k t h u. Và b n này thưa: - Trương tư ng quân ñang trói m t ngư i trư c huy n nha mà ñánh d l m! Huy n Ð c v i vã bư c ra xem thì th y ngư i b ñánh là Ð c Bưu, ông ta th t kinh, ch y l i n m tay Trương Phi kéo l i. Trương Phi nói v i Huy n Ð c: - Anh ñ ng c n ngăn. Th ng này là m t ñ a ăn cư p, không ñánh cho ch t ñ làm gì? Th y Huy n Ð c t i, Ð c Bưu năn n : - Lưu công ơi! Xin c u dùm tánh m ng tôi v i. Huy n Ð c v n lòng nhân t th y v y không cho Trương Phi ñánh n a. Quan Công ñang ñ ng m t bên, bư c ñ n nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 18
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ð i ca ñã l p ñư c công lao r t l n. V i công án y l ra ñ i ca ph i ñư c tr ng thư ng, th mà ñ i ca ch ñư c ch c Huy n Úy nh m n n y. ñã v y, Ð c Bưu l i còn ñ n ñây ñòi c a h i l , làm nh c chúng ta n a. Em nghĩ, không ph i là ch ñ cho chim ph ng hoàng ngh cánh, ch b ng gi t quách Ð c Bưu cho ñã gi n r i tr n, tr v làng tìm cơ l p nghi p là hơn. Huy n Ð c li n l y n treo nơi c Ð c Bưu, và nói: - C như cái t i nhũng l m c a dân cũng ñ cho chúng ta gi t ngươi cho an lòng dân chúng, nhưng vì t tâm, ta dung th cho ngươi ñó. Ngươi hãy ñem n này v gi ao n p cho tri u ñình, và ăn năn h i cãi ñ kh i ân h n sau n y. Chúng ta ñi ñây. Khi Ð c Bưu ñư c th thì ba anh em Huy n Ð c ñi h t. Ð c Bưu quá t c gi n, lén ñi cáo v i quan Thái Thú qu n Dĩnh Châu, vu cáo cho anh em Huy n Ð c mưu ph n. Quan Thái thú Dĩnh Châu ra l nh kh p các huy n t m nã ba anh em Huy n Ð c. B y gi , ba anh em Huy n Ð c d t nhau qua Ð i Châu v i Lưu Khôi. Lưu Khôi th y Huy n Ð c là dòng dõi nhà Hán nên có c m tình gi u nuôi trong nhà. T i tri u, b n Th p Thư ng Th lúc n y l i l ng qu uy n thái quá. Chúng dùng ñ cách tham ô. Nh ng ngư i nào ph c tùng theo chúng thì ñư c ch c quy n, b ng trái l i thì ñ u b chúng làm h i. Chúng l i sai ngư i ñi kh p qu n huy n b t nh ng ngư i nào có công d p gi c Khăn Vàng, ñư c phong ch c tư c ñ u ph i n p l v t cho chúng, n u không chúng tâu v i vua sa th i ngay. B i l ñó, nên nhi u ngư i liêm chính ñã b ch c v làng làm dân, không ch u mang ti ng nh c. Hoàng ph Tung và Chu Tu n là ngư i có công l n trong vi c d p gi c Khăn Vàng, cũng b b n Th p Thư ng th tâu v i vua bãi ch c. Vua l i phong cho nhóm n nh th n như Tri u Trung làm ch c Xa K Tư ng quân, và h t th y mư i ba ngư i trong b n Trương Như ng ñ u lãnh ch c Li t H u. T ñó, vi c tri u chính càng ngày càng hư nát, tri u th n l n x n, dân tình ly tán. T i qu n Trư ng Xa có tên Khu T nh n i lo n. - Ngư Dương có bè lũ Trương C , Trương Thu n làm ph n. Trương C xưng Thiên t , Trương Thu n xưng Ð i Tư ng Quân. Bi u văn hàng ngày c p báo v tri u như cánh bư m, nhưng b n Th p Thư ng Th nh m h t, không cho vua hay. M t hôm vua ng h u viên, ñang y n m v i b n Th p Thư ng Th b ng có quan Giám Ngh Ð i Phu Lưu Ðào ñi th ng vào, quỳ trư c m t vua mà khóc. Vua h i duyên c , Lưu Ðào tâu: - V n m ng thiên h có th nguy bi n trong m t s m m t chi u, th mà b h c ng i y n m v i b n y m ho n này ư? Vua nói: - Nư c nhà ñang lúc thái bình thanh tr , sao khanh l i nói là nguy bi n? Lưu ào tâu: - B n phương gi c giã n i lên như ong, hi n ñang xâm chi m t Châu n ñ n Qu n kia! Cái tai v này cũng ch vì mư i tên Thư ng Th buôn quan bán ch c, h iTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 19
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 dân mà ra! Chúng d i vua lo n phép, cho nên nh ng ngư i ngay th ng ñ u xa lánh tri u ñình. Cái nguy bi n trư c m t, mong b h suy xét. Mư i tên Thư ng Th nghe v y li n quỳ xu ng trư c m t vua, tr t mũ ra, tâu: - Quan ñ i th n ñã không dung thì lũ h th n này ph i ch t. Xin b h m lòng hi u sinh cho chúng tôi ñư c tr v làng cày ru ng, làm vư n, nguy n ñem h t tài trí giúp nư c nhà nuôi quân phá gi c. Tâu xong, tât c mư i tên Thư ng th ñ u khóc r ng lên r t th m thi t, như s p b ñem ñi hành hình v y. Vua gi n m ng Lưu Ðào: - Nhà ngươi cũng có ñ y t , sao l i không dung k h u, ngư i h c a tr m. Nói xong vua l i truy n võ sĩ b t Lưu Ðào ñem chém. Lưu Ðào kêu l n: - Ð u th n rơi không ñáng ti t, ch ti c cho cơ nghi p nhà Hán gây d ng trên b n trăm năm, nay phút ch c ph i tan tành. Võ sĩ trói Lưu Ðào ñem ra ngoài, s p s a hành hình, thì b ng có m t v ñ i th n ch y ñ n quát l n: - Không ñư c h th . ñ ta vào can vua ñã! Võ sĩ th y ñó là quan Tư Ð Tr n Ðam, nên chưa dám khai ñao, còn ch l nh. Tr n Ðam ñi th ng vào h i vua: - Lưu Giám ngh có t i gì mà b h truy n ñem chém? Vua Linh Ð nói: - T i sàm báng c n th n và khi quân. Tr n Ðam nói: - H u h t dân chúng trong thiên h ai cũng mu n ăn s ng mư i ñ a Thư ng Th , sao b h l i kính n chúng như cha m ? Không m t t c công lao mà sao ñ a nào cũng ñư c phong tư c H u. Ðã v y, b n Phong Tư là k tư thông v i gi c Khăn Vàng, toan làm n i ph n, th mà nay b h còn chưa t nh ng , m n chu ng b n ho n quan như th sao? Linh Ð nói: - Phong Tư làm ph n, vi c y còn mù m chưa rõ hư th t. Còn như trong mư i ngư i Thư ng Th há l i không có k nào là trung th n sao? Tr n Ðam d p ñ u dư i ñ t, nh t ñ nh can vua cho kỳ ñư c. Vua n i gi n truy n võ sĩ trói l i ñem ra h ng c cùng v i Lưu Ðào, ch xét x sau. Ngay ñêm ñó, b n Thư ng Th kéo nhau vào ng c gi t ch t hai v trung th n này, r i chúng l i gi chi u vua phong Tôn Kiên làm Thái Thú Trư ng Sa, sai ñi ñánh Khu T nh, bình ñ nh phi n lo n. Chưa ñ y ba mươi ngày, Tôn Kiên ñã d p yên, vi t thi p v tri u cáo báo. Th là vùng Gi ang H ñư c yên, Tôn Kiên ñư c phong làm Ý Trình H u, Lưu Ngu thì ñư c phong làm U Châu M c, lãnh quân ñ n Ngư Dương ñánh Trương Thu n, Trương C .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 20
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B y gi Lưu Khôi Ð i Châu vi t thơ ti n c và b o ba anh em Huy n Ð c ñ n ra m t Lưu Ngu. Lưu Ngu r t m ng, c anh em Huy n Ð c làm Ðô Úy, d n binh vào th ng sào huy t c a gi c ñánh phá k ch li t hai ba ngày li n. Trương Thu n v n là k hung b o hay chém gi t, nên lòng quân sinh bi n. M t tên ñ u m c núp trong trư ng l a gi t ch t Trương Thu n r i ñem ñ u ra ngoài n p cho Huy n Ð c. Trương C th y tình th nguy nan, nên t t ch t luôn. Quân sĩ kéo ra ñ u hàng h t. Ngư Dương bình ñinh, Lưu Ngu dâng bi u tâu rõ công l n c a Lưu B . Tri u ñình xá cho Huy n Ð c cái t i ñánh Ð c Bưu và phong ch c H M t Th a, r i thăng Cao Ðư ng Úy. Sau ñó, Công Tôn To n l i dâng bi u tr n thu t công lao c a Huy n Ð c khi d p gi c Khăn Vàng trư c kia mà ti n c làm Li t B Tư Mã, lãnh ch c Bình Nguyên Huy n L nh. Tri u ñình y t u, Huy n Ð c t i ch n nh m Bình Nguyên, có ñ lương ti n, quân mã, ba anh em m i ñư c thanh nhàn. Còn Lưu Ngu có công d p gi c ñư c phong làm Thái Úy. Năm Trung Bình th sáu, mùa h , tháng tư, vua Linh Ð ñau n ng, bèn tri u Ð i Tư ng Hà Ti n vào cung ñ thương ngh . Hà Ti n v n con nhà hàng heo, nhân cơ h i em gái vào cung làm quý nhân, nh sanh ñư c hoàng t Bi n, nên m i ñư c phong làm Hoàng H u. Hà Ti n cũng nh ñó mà nh m ñư c tr ng ch c. Vua l i l y Vương M Nhân sanh ñ ng Hoàng t Hi p, vì th Hà thái h u ghen ghét dùng thu c ñ c gi t Vương M Nhân ñi. Ð ng Thái H u li n ñem Hoàng t Hi p v cung riêng c a mình ñ nuôi dư ng. Ð ng Thái H u là m c a vua Linh Ð , thư ng ngày khuyên vua l p Hoàng t Hi p làm thái t . Vua cũng b ng lòng, ng t vì ñau n ng nên chưa tính ñ n vi c y ñư c. Trung Thư ng Ngh là Ki n Th c bi t vi c y bèn vào tâu v i vua: - N u b h mu n l p Hoàng t Hi p lên ngôi thì b h ph i gi t Hà Ti n thì sau này m i kh i sanh h u ho n. Vua suy nghĩ r i cho ñòi Hà Ti n vào cung. Khi Hà Ti n v a vào t i c a cung thì g p quan Tư Mã là Phan Ân ñón l i nói: - Ông ch vào cung, Ki n Th c âm mưu mu n gi t ông ñ y. Hà Ti n nghe nói th t kinh v i vã bư c ra v th ng tư dinh, l p t c m i các quan ñ i th n ñ n bàn b c công vi c. Ông nói: - Nay b n ho n quan th , làm nhi u ñ u sàm n nh, n u chúng ta không tìm cách tr h t b n nó, thì chúng ta t không kh i mang h u h a. Hà Ti n v a nói d t l i, thì b ng có m t ngư i bư c ñ n, thưa: - Quy n th c a ho n quan r t m nh, kh i t lúc vua còn nh , chi nhánh trong tri u r t nhi u, gi t làm sao h t ñư c, ph ng như chúng ta không làm n i ñ l cơ mưu t không kh i b di t t c. Hà Ti n quay m t sang nhìn, thì th y ngư i y là Tào Tháo, ông n i gi n n t l n:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 21
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ngươi là ngư i ti u b i, bi t gì mà dám bàn ñ n. Trong lúc m i ngư i còn ñang bàn b c thì Phan An ch y ñ n nói: - Vua ñã băng hà r i, nhưng Ki n Th c l i thương ngh v i b n Th p Thư ng Th không cho phát l ra ngoài. Chúng nó mu n tri u Hà Qu c C u vào cung ñ di t tr h u h a, h u l p Hoàng t Hi p lên làm vua. Phan An nói v a d t l i thì qu có chi u tri u ñòi Hà Ti n vào cung. Tào Tháo th y v y bư c ra nói: - Hôm nay hãy lo tôn tân quân trư c ñã, r i s tính k tr lũ n nh th n sau. Hà Ti n nói: - Như v y ai vì ta, vì xã t c mà lo vi c chánh quân và vi c tr lũ n nh hay không? B ng có ngư i t góc trái bư c ra, thưa: - Xin cho tôi lãnh năm ngàn quân ñ n t i cung phá c a l p tân quân và b t t t c b n Th p Thư ng Th mà gi t cho r i. Hà Ti n xem l i ngư i nói ñó là Tư Ð Viên Thi u, t là Bôn S , hi n ñang gi ch c Tư Ð Huy n Úy. Hà Ti n m ng r , v i vã ñi m năm ngàn quân gi ao cho Viên Thi u. Viên Thi u nai n t h n hòi d n năm ngàn quân Ng Lâm kéo th ng vào cung. Còn Hà Ti n thì cùng v i các quan ñ i th n như: Hà Ngung, Tuân Nhu, Tr nh Thái v.v.. c ng c th y hơn ba mươi ngư i, ñ ng kéo th ng vào trào, l p Thái t Bi n lên ngôi Hoàng ñ . Viên Thi u d n quân ñi th ng vào cung tìm b t Ki n Th c, và nã tróc b n Th p Thư ng Th . Ki n Th c hay tin khi p vía, v i vã nh y ra ng huê viên mà tr n, nhưng b t th i l i g p Trung Thư ng Th là Quách Th ng th y ñư c ñâm m t ki m ch t t t. B n Trương Như ng bi t nguy ñã ñ n nơi li n ch y vào cung van c u Hà Thái H u: - K l p mưu hãm l i tư ng công là Ki n Th c, nay Ki n Th c ñã ch t r i, còn chúng tôi là k vô can, mong Thái h u m lòng nhân che ch cho. Hà Thái h u nói: - Các ngư i ñ ng s n a, ñ ta b o h cho. D t l i, Hà Thái h u li n tri u Hà Ti n ñ n nói: - Anh em ta lúc trư c hàn vi, n u không nh b n Trương Như ng giúp ñ m t tay thì ñâu có quy n cao l c c như ngày hôm nay. V y anh nên nghĩ l i v tình mà dung tha b n Trương Như ng là ph i hơn. Hà Ti n ng m nghĩ giây lâu r i tr ra nói v i các quan: - Ki n Th c là m t tên b o ph n, nay h n ñã ñ n t i r i, còn các ngư i khác ta có th dung tha ñư c, ch nên sát h i chúng làm chi. Viên Thi u nói: - Ð n cây mà không nh t n r thì làm sao kh i b n t ch i. Hà Tiên nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 22
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ý ta ñã cương quy t như v y, ngươi ch có nhi u l i vô ích. Các quan nghe Hà Ti n nói th , ai n y ñ u h m h c lui v dinh. Sáng hôm sau Hà Thái h u giáng ch phong Hà Ti n làm Tham L c Thư ng Thơ, còn các qu n th n c ñ ng gia phong m t tr t. Công vi c làm c a Hà Ti n khi n cho Ð ng Thái H u căm t c, bèn kêu b n Trương Như ng vào cung nói: - Em gái h n trư c kia chính nh ta ti n c nó m i ñư c vua yêu dùng ñ n ngày hôm nay. Hôm nay con trai c a nó ñư c n i ngôi Hoàng ñ , th l c trong ngoài c a nó quá m nh, như v y b n chúng ta có ngày e ph i lâm h i. Trương Như ng nghe Ð ng Thái H u than th , li n bày mưu: - Bây gi Nương Nương làm sao chư ng ch p uy quy n, C u Ð ng Tr ng và phong thêm ch c cho chúng tôi thì m t ngày kia chúng tôi có cơ h i c u nguy tình th . Ð ng Thái H u r t m ng khen Trương Như ng có mưu cao. Ngày th Ð ng Thái H u thi t trào r i giáng ch phong cho Hoàng t Hi p làm Tr n Lưu vương, Ð ng Tr ng làm Biên K tư ng quân, b n Trương Như ng ñ u ñư c gia thêm ch c và cùng d vi c trào chính. Hà Thái H u th y Ð ng Thái H u l ng quy n trong lòng sanh nghi, bèn thi t y n di n trong cung r i th nh Ð ng Thái H u phó y n. Khi d ti c n a ch ng, Hà Thái H u ñ ng d y tay bưng chén rư u nói v i Ð ng Thái H u: - Chúng ta là ph n ñàn bà mà d ñ n vi c trào chính ch ng khác nào chúng ta ñã ñi ngoài ph n s . Nh ng gương xưa còn rành, L H u cũng vì n m tr n quy n mà c dòng h b tru l c, và còn bi t bao nhiêu vi c tai h i khác. Chúng ta hãy noi gương ñó mà tránh ñi nh ng cái d ñ kh i ân h n ngày sau Ð ng Thái H u gi n d m ng l n: - Mi th l c c a con mi làm vua mi dám lo n ngôn như v y. T i ngươi tra thu c gi t Vương m nhân là m t c u thù ta chưa nói ñ n ñó thôi. Hà Thái H u th y Ð ng Thái H u nói quá l i, lòng n i gi n cũng m ng l i: - Ta l y l i hơn l thi t ñ bàn b c, sao mi l i dám xúc ph m ñ n danh d c a ta? Hai bên không ai ch u nh n ai, c m ng ñùa v i nhau không k gì ñ n danh d . B n Trương Như ng hay tin, v i ch y ñ n can ngăn h t l i Ð ng Thái H u m i ch u v cung. Hà Thái H u ñêm y không ng ñư c, bèn g i Hà Ti n ñ n t bày vi c y. R ng sáng Hà Ti n m t m t nhóm h p ñình th n bu c Ð ng Thái H u ph i r i kh i cung ra ph Hà Gi ang, m t khác vây nhà Biên K tư ng quân Ð ng Tr ng. Ð ng Tr ng li u th khó thoát ñư c li n c m ñao t v n nơi h u dinh. B n Trương Như ng th t vía không bi t ch nào nương t a vì th l c c a Ð ng Thái H u ñã tiêu tan trong phút ch c, bèn ñem ti n b c vàng l a ñ n lo lót cho ngư i em Hà Ti n là Hà Miêu nói v i Hà Thái H u ñ ñư c toàn m ng. Nh ñó mà b n Th p Thư ng Th l i v n ñư c dung dư ng và gi ch c quy n như cũ.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 23
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Vi c tri u chính ñã t m yên, Hà Ti n còn s nh ng h u h a nên sai ngư i ñ n Hà Gi ang tìm cách ñánh thu c ñ c Ð ng Thái H u. Cách m y ngày sau có tin Ð ng Thái H u b ng ñ c mà ch t, Hà Ti n bèn d y ñem xác Ð ng Thái H u v chôn nơi Vương Lăng. Công vi c y th u tai ñ n lũ n nh th n nên nhi u ti ng ñ n làm cho Viên Thi u hay ñư c. Viên Thi u li n vào nói l i v i Hà Ti n: - Tôi có nghe ti ng ñ n do b n Th p Thư ng Th rao ra r ng tư ng công ñã gi t Ð ng Thái H u. N u ñ chúng gièm pha như v y e không l i, chi b ng nhân cơ h i n y mà gi t ch t b n chúng ñi thì m i kh i s sanh ra h u ho n. Hà Ti n nghe ñư c vi c y, ngày ñêm còn ñang suy ñi tính l i ñ tìm cách di t tr b n Th p Thư ng Th , thì vi c này b n Trương Như ng hay ñư c. Nhưng th y u không bi t làm sao, b n Trương Như ng l i ñem vàng b c thi t nhi u ñ n lo lót cho Hà Miêu m t l n n a ñ vào nói Hà Thái H u. Hà Miêu vào cung tâu v i Hà Thái H u: - B n Th p Thư ng Th lâu nay r t có công v i tri u chính, nay vì vô c tư ng công Hà Ti n mu n di t tr h e sanh ra r i lo n tri u th n. Hà Thái H u nghe nói khi n quân tri u Hà Ti n vào cung b o: - Tiên Ð m i băng hà; vi c tri u chính còn nhi u r i l m, không nên có ý làm h i các c u th n mà sanh ra r i lo n. Hà Ti n là k không cương quy t nên nghe Hà Thái H u nói như v y cũng ph i vâng l nh lui ra thu t l i ý ki n c a Hà Thái H u cho Viên Thi u nghe. Viên Thi u nói: -L c lư ng chúng ta bây gi ñâu có s b n chúng. N u tư ng công có nghi ng tri u t p các anh hùng hào ki t tr n gi kh p châu, qu n r i tr v cung mà gi t s ch b n chúng nó ñi thì có lo gì b n chúng ph n ng. Hà Ti n nói: - K y r t hay. R i, ông tính phát các h ch văn tri u h i các tr n v h p s c. X y có ngư i bư c t i c n ngăn: - Theo ý ngu h thì vi c y tư ng công không nên làm, và ngư i xưa có câu: Che m t mà b t chim én . Vi c nh m n như th mà còn ph i dùng ñ n mưu chư c hu ng chi vi c qu c gia ñ i s . Nay Tư ng công ch p chư ng binh quy n, mu n làm gì ch ng ñư c mà Tư ng Công ph i tính như v y. Hơn n a anh hùng kh p nơi, m i ngư i có ñ u có chí hư ng riêng, ph ng như Tư ng Công tri u h v mà có m t s ngư i không tuân l nh có ph i Tư ng Công c m giáo mà l i tr cán cho thiên h không? Hà Ti n nghe nói cư i l n và nói: - Ngươi là k h nho, ki n th c bao nhiêu mà dám cùng bàn ñ n ñ i s . Hà Ti n nói v a d t l i l i có m t k v tay cư i to, nói: - Vi c nh như v y mà c n chi ph i bàn ñi bàn l i cho thêm m t. M i ngư i nghe nói quay l i thì th y ngư i y là Tào Tháo.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 24
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 H i3 Bàn ph l p, Ð ng Trác m ng Ðinh Nguyên T ng Xích th , Lý Túc d L B Nh c l i Tào Tháo th y Hà Ti n mu n g i binh mã các nơi v tri u, thì nói r ng: - Xưa nay nh ng b n gi an n nh thì ñ i vua nào ch ng có, y là vi c thư ng s trong ñ i. Nhưng vì Vua g n ñây quá s ng ái, cho chúng nó gi quy n bính mà không n tư c b , nên m i ñ n n i này. Còn mu n tr chúng nó thì ch c n tr t i ñ a c m ñ u là ñ , và ch c n m t tên qu n ng c b t gi am cũng xong. Vi c gì ph i tri u quân ngoài ùn ùn kéo v ? N u c gi t h t b n chúng, vi c t ti t l . Tôi e r ng th t b i ñ y. Hà Ti n b c t c g t: - M nh Ð c cũng có m t ý khác trong b ng n a sao? Tào Tháo b ra ngoài, nói m t mình: - K làm cho thiên h lo n, chính là th ng Ti n. Hà Ti n bèn ng m sai s ñem m t chi u, ngày ñêm ñi t i các Tr n... Ðây nh c l i Ti n Tư ng Quân Ngao Lương H u, Tây Lương Th S là Ð ng Trác vì trư c kia ñánh gi c Khăn Vàng không có công lao gì, b thua luôn Trương Giác m y tr n nên tri u ñình tri u v bu c t i. Nhưng Trác ñã ñem c a ñút lót cho b n Th p Thư ng Th nên kh i t i. Sau l i khéo lu n cúi b n quy n quý trong tri u nên Trác l i ñư c thăng quan vùn v t: t Trung Lang Tư ng, nh y lên Ti n Tư ng Quân, Ngao Hương H u, Tây Lương Th S ! T lúc tr n th ngoài, trong tay th ng lãnh hơn hai mươi v n quân t i Tây Lương, Ð ng Trác ñã có lòng ph n ngh ch, nhưng chưa dám. Lúc y, l i ñư c chi u tri u v , th t là d p may hi m có, Ð ng Trác m ng như c p g p m i, li n ñi m binh mã, l c t c kéo v tri u. Trác c con r là Ngưu Ph làm Trung Lang Tư ng l i tr n ñóng Thi m Tây, còn mình t d n Lý Thôi, Quách Dĩ, Phàn Trù, Trương T ñ u nh m L c Dương t n phát. Mưu sĩ Lý Nhu, cũng là con r c a Ð ng Trác, bàn r ng: - Nay m c d u tuy có chi u tri u , song vi c n y xem ra có hơi ám mu i, n u mu n nên vi c l n thì ph i sai ngư i dâng bi u làm cho danh chánh ngôn thu n thì m i xong. Ð ng Trác nghe Lý Nhu nói th , cư i vang: - Mưu sĩ th t ñáng là k tài ba xu t chúng. Nói r i, Ð ng Trác l p t c làm s như sau: Nay tr m nghe tri u ñình l n x n, dân chúng oán than b i lũ Th p Thư ng Th quy n th , hi p ch vua nên m i sanh ra như v y. Gi t r n không nên ch a ñ c, ñ n cây ph i b i cho t n g c. M nh t tuy ñau nhưng m t l n lành b nh còn hơn nuôi dư ng b nh ho n trong mình. Nay H th n xin khua chiêng gióng tr ng, ñem binh v L c Dương quy t di t tr b n Trương Như ng ñ c u nguy cho xã t c, cho thiên h ñư c an, y là v n h nh.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 25
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hà Ti n ti p ñư c bi u y, v i vã tri u t p các quan văn võ ñ n thương ngh . Quan Th Ng S là Tr nh Thái can r ng: - Ð ng Trác là gi ng sài lang, n u ñ h n v tri u, t nó s ăn th t ngư i. Hà Ti n nhìn Tr nh Thái cư i: - Ngươi l y chi làm b ng c . Công vi c l n mà ña nghi như th thì bao gi m i thành s ñư c. Lư Th c th y v y, bư c ra can: - Tôi v n bi t Ð ng Trác là h ng m t ngư i mà lòng thú d , m t khi vào c m ñình s gây h a ho n. Ph i mau mau ch n h n l i, ñ ng cho vào, thì m i ñư c yên. Các quan văn võ ñ u c can ngăn Hà Ti n, nhưng Ti n v n khăng khăng m t m c không nghe. Tr nh Thái, Lư Th c ñ u b quan mà v . Các quan ñ i th n th y v y, cũng l n lư t b ñi quá n a. Hà Ti n l i cho ngư i ñi ñón Ð ng Trác t i D n Trì. Trác ñóng quân l i, không ti n n a. B n Trương Như ng hay ñư c vi c y, li n bàn v i nhau: - y là mưu c a Hà Ti n. Chúng ta hi n bây gi như cá n m trong ch u, n u ch ng lo ra tay trư c, ñ i nư c ñ n trôn m i nh y thì s b ch t ba h . Li n cho năm mươi tên ñao ph mai ph c cung Trư ng L c, phía trong ñi n Gia Ð c, r i kéo c b n vào quỳ trư c m t Hà Thái H u, khóc lóc thưa: - Nay Ð i Tư ng quân phát chi u tri u quân ngoài v kinh ñ gi t lũ th n. V y mong Thái H u m lòng t bi, c u m ng cho. Hà Thái H u nói: - Vi c y b n ngươi hãy ñ n ph Ð i Tư ng quân mà t t i ñ cho ngư i c u v t cho. B n Trương Như ng v a khóc v a nói: - N u lũ H th n ñem thân t i Tư ng ph , t s nát th t tan xương ngay. Xin Thái H u thương chúng tôi mà tuyên tri u Ð i Tư ng quân vào cung mà ph d . N u b y gi , Ð i Tư ng quân không nghe n a, thì lũ th n xin ch u ch t trư c m t Thái h u. Thái h u li n giáng chi u ñòi Hà Ti n vào. Ti n ñư c chi u, v a mu n ra ñi thì Tr n Lâm can: - Chi u c a Thái h u ñây t là mưu c a lũ Th p Thư ng Th , thi t nghĩ không nên vào. Vào t mang h a. Ti n nói: - Rõ ràng là chi u c a Thái h u ñây, s tai v gì n a? Viên Thi u cũng xen vào: - Nay cơ mưu ñã b i l , Ð i Tư ng quân còn vào cung làm gì? Tào Tháo nói: - Hãy ñòi h t lũ Th p Thư ng Th ra ñây r i Ð i Tư ng quân s vào thì ch ng can chi. Nhưng Hà Ti n g t ñi:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 26
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ðó là ý ki n tr con. Ta n m vi c thiên h trong tay, lũ Th p Thư ng Th dám ñ ng ñ n mình ta sao? Các ngư i ñ ng nghi ng như th ! Viên Thi u nói: - N u Ð i Tư ng Quân mu n vào thì chúng tôi xin d n giáp sĩ theo h t ng, ñ phòng b t tr c. Nói r i, Viên Thi u, Tào Tháo m i ngư i nai n t h n hòi, ñem binh khí theo mình, l i tuy n năm trăm tinh binh, gi ao cho em Thi u là Viên Thu t ch huy. Viên Thu t nai n t g n gh , ñem binh mai ph c nơi Thanh T a. Còn Tháo và Thi u c m gươm h t ng Ti n vào trư c cung Trư ng L c. V a ñ n c a cung thì có Hoàng Môn Quan truy n ch r ng: - Thái H u ch v i m t mình Ð i Tư ng quân. Ngoài ra, không ai ñư c vào. Th là Thi u và Tháo b c n l i ngoài c a. Còn Hà Ti n c ngang nhiên vào không có chút e ng i... Khi ñ n trư c ñi n Gia Ð c thì b ng b n Trương Như ng, Ðoàn Khuê xong ra ñón ch n, mi ng hô t h u vây ch t. Trương Như ng l n ti ng m ng: - B Hà Ti n! Ð ng Thái H u có t i gì mà mày n ph c ñ c gi t h i? Ngày l táng v Qu c M u, sao mày gi ñau không thèm ra d ? Mày ch là ñ con nhà hàng th t hèn h , nh có b n tao ti n c lên Thiên T , mày m i ñư c tôn quý ñ n m c này ch ! Th mà mày ñã không nghĩ ñ n báo ñáp thì thôi, sao l i còn mưu h i b n ta? Mày ch i b n ta là ñ ô tr c, v y thì ai là m t thanh cao? Bây gi Hà Ti n m i bi t nguy, v i tìm l i thoát nhưng các c a cung ñ u ñóng ch t. Hà Ti n chưa bi t x trí cách nào, ñã b ph c quân ñ ra chém Ti n m t ñao ñ t làm hai ño n. Ngư i sau có thơ r ng: V n Hán lâm nguy, khi n gi a trào, Ngu như Hà Ti n n m quy n cao. Khù kh ch ng ch u nghe can gián, M c n n trong ñ n, ch t dư i ñao. Bên ngoài Viên Thi u, Tào Tháo ñ ng ñ i mãi không th y Hà Ti n tr ra, trong lòng sanh nghi. Viên Thi u bèn hô l n: - M i Ð i Tư ng quân lên xe tr v ! B ng b n Trương Như ng xách th c p c a Hà Ti n ném qua m t tư ng ra ngoài, r i lên ti ng tuyên d : - Ð a ng ch th n Hà Ti n mưu ph n, ñã b gi t r i, còn t t c b n a tòng ñ u ñư c tha th . Nghe nói, Viên Thi u ñùng ñùng n i gi n, thét l n: - B n yêm ho n dám mưu sát ñ i th n! Ai mu n tru di t ác ñ ng, phò xã t c, hãy t i ñây tr chi n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 27
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B tư ng c a Ti n là Ngô Khuông li n n i l a ñ t c a Thanh T a. Viên Thu t li n d n binh s n vào trong cung, h g p tên yêm ho n nào là gi t li n, ch ng k l n nh già tr . Viên Thi u, Tào Tháo cũng vung gươm, chém khóa phá c a, xông vào trong cung, l i g p b n Tri u Trung, Trình Khoáng, H Huy, Quách Th ng toan ch y, li n ñu i ñ n Thúy Hoa Lâu, r i b m thây b n n y nát như tương. Lúc y, trong cung ñình l a cháy ng t tr i. B n Trương Như ng, Ðoàn Khuê, Tào Ti t, H u Lãm b n tên l p t c băng mình theo khói l a, ép Thái h u, Thi u Ð , và Tr n Lưu Vương ra phía n i t nh, theo l i sau, ch y v B c Cung. Nói v Lư Th c tuy ñã b quan tư c, nhưng cũng còn t i tri u, lúc b y gi nghe trong cung có bi n, li n m c giáp c m thương, ch y t i ch dư i l u. V a g p Ðoàn Khuê ñem Hà Thái H u ch y t i, Lư Th c thét l n: - Ngh ch t c! Mày b c bách Thái H u ñi ñâu? Khuê quay ñ u ch y tr n. Hà Thái H u li u nhào qua c a s nh y ra, ñư c Lư Th c c u thoát. Ngô Khuông chém gi t t i n i ñình thì g p Hà Miêu c m gươm ch y ra. Khuông hô l n: - Th ng Miêu ñ ng mưu h i anh, hãy gi t nó ñi! Quân sĩ ñ ng thanh hô theo: - Mau chém th ng gi c ph n anh! Miêu toan ch y, nhưng b n m t quân vây kín, băm xác ra như bùn. Viên Thi u l i sai quân sĩ chia nhau lùng b t các gia thu c c a mư i tên Thư ng Th , b t lu n l n nh ñ u gi t h t. Lúc y, t t c nh ng ngư i không có râu, ñ u b nghi là gia quy n c a Th p Thư ng Th , nên b gi t l m vô s . Còn, Tào Tháo thì lo ch a l a trong cung, cho m i Thái H u v tri u ñ nhi p chánh vi c nư c. M t khác, Tháo sai quân ñu i theo b n Trương Như ng ñ tìm vua Thi u Ð . Nói v Trương Như ng, Ðoàn Khuê cư p Vua và Tr n Lưu Vương, băng qua khói l a, su t ñêm ch y không ngh ra núi B c Mang. Vào kho ng canh ba, b ng nghe m t sau có ti ng quân reo ó vang tr i, m t ñoàn binh mã ñu i t i. Thì ra là quan Trung B Duy n L i Hà Nam là M n C ng. C ng phóng ng a lên ch n ñư ng, thét l n: - Ph n th n ch ch y ! Có ta ñ n ñ b t chúng bây ñây ! Trương Như ng ho ng vía, bi t ñã ñ n nư c cu i cùng không th nào tr n thoát ñư c n a, li n li u m ng nh y xu ng sông t t . Còn Vua và Tr n Lưu Vương bơ vơ m t mình, ch ng bi t vi c hung ki t th nào, nên không dám lên ti ng. C hai d t nhau nép mình nơi b sông, trong ñám c gai g n ñ y. M n C ng không th y Vua ñâu, bèn phân quân ñi t tán ki m tìm, nhưng r t cu c không th y, ñành ph i kéo nhau tr v .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 28
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Còn Vua và Tr n Lưu Vương núp ñó ch cho ñ n ñ u canh tư, th y b n b v ng v m i dám bò ra. Ðêm y, sương xu ng như mưa, hai ngư i l nh l o ñói khát, bu n kh ôm nhau mà khóc. Nhưng l i s có ngư i hay ñư c nên không dám khóc to. Tr n Lưu Vương nói v i Vua: - Ch n n y không th lâu ñư c, ph i ñi nơi khác g p, m i s ng ñư c. Th là Vua và Tr n Lưu Vương l y chéo áo bu c l i v i nhau cho kh i l c, r i mò m m lên m t ñê, gai góc ñây ñ t, c mà len chân, nhưng bóng t i d y ñ c không nhìn th y ñư ng l i gì c . Trong lúc ñang lo s , b ng có hàng ngàn ñom ñóm t t p l i, chi u t a sáng như sao sa trư c m t Vua. Th y v y, Tr n Lưu Vương nói: - Hoàng huynh ơi, ñây là tr i giúp anh em ta! Li n theo ánh sáng ñom ñóm mà ñi, d n d n tìm th y con ñư ng. T i canh năm thì chân ñau quá, không th ñi ñư c n a, th y bên chân núi có m t gò c cao, Thi u Ð và Tr n Lưu Vương ñành t m n vào trong gò y. Gò này n m ngay phía sau m t trang vi n. Trang ch ñêm y n m m ng th y có hai bóng m t tr i sa xu ng ñ ng c sau nhà, li n gi t mình th c gi c, v i m c áo ra ngoài, nhìn ngó b n phía, th y trên gò phía sau trang có h ng quan r c tr i. Trang ch lòng hoang mang kinh l , v i t i xem thì th y có hai thi u niên n m trong ñám c , bèn h i: - Hai c u là con nhà ai? Thi u Ð lo s , không dám nói gì. Tr n Lưu Vương tr vào anh mà ñáp: - Ðây chính là ñương kim Hoàng ñ , vì b b n Th p Thư ng Th làm lo n nên ph i lánh mình nơi ñây. Còn ta là Hoàng ñ Tr n Lưu Vương. Trang ch nghe nói th t kinh, v i s p xu ng ñ t l y hai l y, r i thưa: - H th n tên là Thôi Ngh , em c a quan Tư Ð Thôi Li t, nhân vì b n Th p Thư ng Th buôn quan bán tư c, ghét ngư i hi n, nên H th n m i bu n lòng v n d t nơi ñây. Nói xong phò Vua v nhà dâng rư u th t cho vua dùng ñ ñói. Nói v M n C ng ñu i theo Ðoàn Khuê, khi tr i h ng sáng thì b t ñư c ñư c Ðoàn Khuê, li n c t v n: - Thiên t ñâu? Khuê khai r ng khi ch y t i n a ñư ng thì l c m t, không bi t Vua ñi v phía nào n a. M n C ng li n gi t Ðoàn Khuê, c t l y ñ u, treo dư i c ng a, r i chia quân ñi b n m t tìm ki m. Còn M n C ng thì m t mình m t ng a, l n ñi h i dò. B ng C ng ñi t i nhà Thôi Ngh . Ngh ra ñón, th y m t chi c th c p treo l ng l ng trên c ng a, li n h i duyên c . C ng thu t l i rõ ràng. Thôi Ngh m i d n C ng vào ra m t Vua. Chúa tôi cùng khóc. M n C ng tâu: - M t ngày không th thi u Vua. Xin B H hãy h i tri u.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 29
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B y gi nhà Thôi Ngh ch có m t con ng a g y, ñ riêng Vua ng . Tr n Lưu Vương ph i cư i chung ng a v i M n C ng. Ði ñư c vài d m g p ñư c Tư Ð Vương Doãn, Thái Úy Dương Bưu, T Quân Hi u Úy Thu n Vu Quỳnh, H u Quân Hi u Úy Tri u Manh, H u Quân Hi u Úy B o Tín, Trung Quân Hi u Úy Viên Thi u cùng m t ñoàn kho ng trăm ngư i ng a ñ n ngh inh ti p thánh giá. M ng m ng t i t i, Vua tôi ñ u khóc. Trư c h t, các quan sai ñem th c p Ðoàn Khuê v bêu ngoài c a thành làm l nh. R i ch n ng a t t ñ Thi u Ð và Tr n Lưu Vương ng , cùng rư c v kinh. Trư c ñó ít lâu, tr con L c dương thư ng hát m y câu ñ ng dao r ng: Ð không ra ñ , Vương ch ng ph i Vương. Ngàn xe v n ng a, Ch y ñ n B c mang. T c là ñi m sau này ñ b tru t làm Vương, Vương ñư c lên ngôi ñ . ñ n b y gi bi t ng nghi m vào vi c ñó. Xa giá ñi chưa ñư c vài d m, b ng ñàng xa có ti ng tr ng vang l ng, tinh kỳ r p ñ t, b i bay mù tr i, r i m t ñoàn binh mã ào ào kéo ñ n. Bá quan ñ u th t s c. Vua cũng s hãi. Viên Thi u v i thúc ng a ra trư c thét h i: - Binh mã c a ai ñ y? T dư i bóng ng n c thêu r c r , m t tư ng bên kia thúc ng a ra, l n ti ng h i l i: - Thiên t ñâu? Vua càng s , không dám lên ti ng. Tr n Lưu Vương qu t ng a s n ra, n t r ng: - Nhà ngươi là ai? Tư ng y ñáp: - Th S Tây Lương là Ð ng Trác ñây. Tr n Lưu Vương g n gi ng h i: - Ngươi ñ n ñây b o giá hay cư p giá? Th y v m t oai nghiêm c a Tr n Lưu Vương, Ð ng Trác khi p s , thưa: - H th n ñ n ñây ñ b o giá. Tr n Lưu Vương h ch r ng: - Ðã t i h giá, v y Thiên T ng i kia, sao ngươi không xu ng ng a mà thi l ? Ð ng Trác s hãi, l t ñ t xu ng ng a, kh u ñ u bên ñư ng, mi ng tung hô v n tu . Tr n Lưu Vương l i l y l i ng t ngào mà ph úy Ð ng Trác. T ñ u chí cu i, l i l ñư ng hoàng, không ng p ng ng l m l m t ti ng nào. Ð ng Trác th m l y làm l , sinh lòng khâm ph c vô cùng. Và t ñó, Trác ñã có ý ñ nh ph Thi u Ð mà l p Tr n Lưu Vương lên làm vua.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 30
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hôm y, các quan phò Thi u Ð v cung ra m t Hà Thái H u. M con khóc lóc v i nhau, m i ngư i ñ u a l . Khi ki m ñi m l i trong cung, không th y cái n ng c truy n qu c ñâu n a! B y gi Ð ng Trác ñem binh ñóng ngoài thành. Ngày ngày d n giáp sĩ cư i ng a vào thành, hoành hành kh p ph xá, ch búa. Nhân dân trăm h lo s , hoang mang. Trác l i ra vào t do nơi ch n cung ñình, không kiêng k gì h t. Quan H u Quân Hi u Úy là B o Tín t i b o Viên Thi u: - Ð ng Trác t manh tâm làm lo n, nên kíp tr ñi. Viên Thi u nói: - Tri u ñình ñã b hoang mang, nay v a m i ñư c yên, ch nên khinh ñ ng. B o Tín l i t i g p Vương Doãn ñ bàn v vi c y. Doãn cũng nói: - Hãy thong th , ñ tính k xem ñã. B o Tín th y tình th như v y, li n b tri u ñình, kéo h t quân b n b vào núi Thái Sơn. Nói v Ð ng Trác l i ñi chiêu d b n b H anh em Hà Ti n. Bao nhiêu binh mã c a h Hà ñ u v tay Trác h t. Ngày kia, Ð ng Trác bàn riêng v i h i Lý Nhu: - Ta mu n ph b Vua xu ng mà l p Tr n Lưu Vương lên ngôi có ñư c chăng? Lý Nhu nói: - Nay ñang lúc tri u ñình vô ch , nên th a th i cơ mà làm g p ñi, n u ñ ch m e sinh bi n. Ngày mai hãy tri u t p bá quan t i ñi n Ôn Minh trong vư n, nói rõ vi c ph l p. K nào không nghe theo, c chém ñ u. L y quy n uy mà làm, k sách hi n t i ph i th m i xong. Ð ng Trác nghe nói, lòng m ng kh p kh i. Qua hôm sau, khi n quân bày y n ti c nơi vư n Ôn Minh và m i t t c các quan ñ i th n ñ n ñó ñ phó h i. Các quan lúc n y ñ u s Ð ng Trác, nên không có ai dám t ch i. Trác ñ cho các quan t i ñông ñ r i m i c i ng a th ng ñ n trư c c a viên m i ch u xu ng ng a, l i mang gươm vào ti c. U ng v a ñ ng vài tu n rư u, Trác ra l nh ng ng rót, im ti ng nh c, r i l n ti ng nói: - Hôm nay ta m i các quan ñ n ñây v i m c ñích là bày t m t ý ki n. Bá quan ai n y cũng ñ u l ng tai nghe, Trác nói ti p: - Thiên t là chúa t muôn dân, n u không có uy nghi x ng ñáng, không th ph ng s tông mi u, xã t c ñư c. Nay ñ c Kim Thư ng là k nhu như c không ñáng m t c m quy n ch p chánh. Còn Tr n Lưu Vương v n là b c thông minh, hi u h c, có ñ tài ñ c ñ tr dân, ñáng m t k v ngôi c . V y ý ta mu n ph Vua, mà l p Tr n Lưu Vương lên ngôi báu, ch ng hay ý các quan ñ i th n nghĩ như th nào? Các quan ñ i th n nghe nói ñ u im l ng, chưa ai dám nói gì, b ng có m t ngư i ñ ng d y, xô gh bư c ra nói l n: - Không ñư c! Không ñư c! Ngươi là h ng ngư i gì mà dám làm ñ i ngôn như th ? V chăng ñ c Kim Thư ng là con trư ng c a Tiên Ð , s a tr ngôi tr i là lTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 31
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ph i, v l i Ngư i cũng chưa có vi c gì l i l m thì sao ngươi dám nghĩ ñ n chuy n ph l p? Ngươi mu n mưu ñ soán ngh ch chăng? Các quan chăm chú nhìn ra ngư i y là quan Th S Kinh Châu Ðinh Nguyên, Trác n i gi n n t l n: - Nơi ñây n u có k nào ngh ch ý ta thì ch c không còn tánh m ng. C ti c rư u ai n y nhao nhao, còn Ð ng Trác c m gươm toan bư c t i chém Ðinh Nguyên. Lúc y, Lý Nhu ñ ng th y sau lưng Ðinh Nguyên có m t ngư i khí vũ hiên ngang, oai phong l m li t, tay c m m t cây Phương thiên h a kích , tr ng tr ng con m t mà nhìn Ð ng Trác. Nho bi t vi c ch ng xong, li n bư c ñ n gi v can Ð ng Trác: - Hôm nay trong y n m không nên ñem vi c nư c ra bàn, v y xin ñ ngày mai cũng ch ng mu n. Các quan cùng khuyên gi i Ðinh Nguyên, nên Ðinh Nguyên xô gh b ra v . Ð ng Trác tay v n c m ki m, quay l i h i các quan: - L i ta nói có h p công ñ o hay không? Lư Th c bư c ra, nghiêm ngh nói: - Ông nói sai r i. Vi c ph l p vua ph i có duyên c . Xưa vua Thái Giáp vì b t minh nên ông Y Doãn m i ñu i ra Ð ng cung. Xương p Vương lên ngôi m i có hai mươi b y ngày mà làm hơn ba mươi ñi u ác, nên ông Ho t Quang m i ph i t cáo nhà Thái Mi u mà ph ñi. Nay Thánh Thư ng tuy còn thơ u nhưng thông minh nhân trí, chưa l m l i m y may. Ông ch là m t v quan ngoài, chưa t ng tham d tri u chính, l i không có tài như Y Doãn, Ho t Quang, mà dám bàn ñ n chuy n ph l p sao ñư c? Thánh nhân có d y r ng: Có chí như Y Doãn thì ñư c. Không có chí như Y Doãn mà b t chư c làm Y Doãn, y là k soán ngh ch. Ð ng Trác n i gi n rút gươm toan chém Lư Th c, thì quan Ngh lang là Bành Bá v i can: - Lư Thư ng thư là b c có danh v ng, h i n i chư nhân ñ u mong m i. N u gi t ñi, e làm náo ñ ng thiên h . B y gi Trác m i ng ng tay. Quan Tư Ð Vương Doãn nói: - Vi c ph l p r t quan tr ng, không nên ñem bàn lúc trà dư t u h u. Ð m t ngày khác. Khi ti c tan, bá quan ra v , Trác m t còn h m h m, tay c m gươm ñ ng viên môn. B ng Trác th y có m t ngư i l c lư ng, c m kích rong ng a ñi ñi l i l i phía ngoài, bèn h i Lý Nhu: - Ngư i nào ñ y? Lý Nhu ñáp: - Ðó là con nuôi c a Ðinh Nguyên, h L tên B , t là Ph ng Tiên, ngư i y là m t anh hùng trên ñ i có m t không hai. Tư ng quân nên tránh nó k o mang h a. Ð ng Trác nghe nói li n lánh m t vào trong vư n. R ng ngày có quân vào báo v i Ð ng Trác:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 32
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Quân c a Ðinh Nguyên ñ n bên thành khiêu chi n ñòi Tư ng Quân ph i ra binh. Ð ng Trác t c gi n, hi p v i Lý Nhu d n quân ra thành nghênh chi n. Hai bên giàn tr n, r i th y L B hi n ra, ñ u búi tóc, ñ i kim quan, mình m c bào g m trăm hoa l ng giáp ñư ng nghê, lưng th t b o ñ i Ti loan, tay c m tay c m Phương Thiên H a Kích, gi c ng a phò Ðinh Nguyên ra trư c tr n. Ðinh Nguyên ch vào m t Ð ng Trác m ng: - Qu c gia g p lúc không may, lũ yêm ho n l ng quy n ñ n n i muôn dân ñ thán, mi không h có thư c t c công lao nào, sao dám nói càn chuy n ph l p, làm lo n tri u ñình? Ð ng Trác chưa k p tr l i thì sau lưng Ðinh Nguyên, L B ñã phi ng a vung kích ñánh tràn sang. Binh tư ng c a Ð ng Trác không m t ngư i nào dám ra ngh inh ñ ch. Cây kích c a L B ñ n ñâu là quân Trác ch t ñ n ñó, làm cho quân c a Ð ng Trác c lo n. Trác ho ng s quay ñ u ch y. Ðinh Nguyên thúc quân ñánh gi t. Quân Trác ñ i b i m t tr n, ph i lui hơn ba mươi d m m i dám h tr i, ki m ñi m binh mã th y hao hơn phân n a. Trác h p các tư ng, bàn r ng: - Ta th y L B qu là tay phi thư ng. N u ñư c ngư i y, ta còn lo gì vi c thiên h ? Trong lúc y có m t ngư i bư c ñ n thưa: - Chúa công ñ ng lo. Tôi v i L B v n cùng quê quán, bi t rõ h n tuy có tài xu t chúng, song là k h u dũng vô mưu, th y l i mà quên nghĩa. V y tôi xin ñem ba t t lư i ñi thuy t, khi n h n ph i ch p tay v hàng Chúa công. Trác nghe nói m ng r , xem l i thì th y ngư i y là H Bôn Trung Lang Tư ng Lý Túc. Trác h i: - C n ñem theo v t gì ñ d h n? Túc nói: - Tôi nghe Chúa công có con ng a Xích Th , ngày ñi ngàn d m. N u ñư c ng a y v i ít vàng ng c ñ l y lòng h n, r i tôi l a l i thuy t d , t L B ph n Ðinh Nguyên, hàng Chúa công. Trác h i Lý Nhu: - Ý y th nào? Nhu ñáp: - Chúa công mu n g m thâu thiên h l i ti c chi m t con ng a. Trác nghe nói, truy n quân d t con ng a Xích Th ñ n, l i cho l y ra m t ngàn l ng vàng, mươi h t minh châu, và m t cái ñai ng c gi ao cho Túc. Túc t c thì mang t t c l v t th ng ñ n tr i L B . D c ñư ng b quân ph c bao vây, Túc nói: - Các ngươi kíp vào báo v i L Tư ng quân r ng: Có c nhân mu n ñ n thăm. Quân vào báo, B ra l nh cho Túc vào. Chào h i xong, Túc nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 33
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - B y lâu nay xa cách hi n ñ , tôi r t thương nh , khi bi t ñư c hi n ñ ñây nên tôi ñ n thăm vi ng. Nay th y hi n ñ v n khang ki n, tôi r t m ng. L B n m tay Lý Túc thân m t nói: - Ðã h ng lâu xa cách nhau, nay hi n huynh nơi nào? Lý Túc ñáp: - Hi n nay ti n huynh ñang làm ch c H Bôn Trung Lang Tư ng, nghe hi n ñ có lòng khuôn phò xã t c nên ti n huynh vui m ng khôn xi t. Nay có m t con ng a quý, ngày ñi ngàn d m có dư, l i có tài vư t nư c trèo non như ñi trên ñ t b ng, tên là Xích Th , nên ñem t i bi u cho hi n ñ , ñ thêm oai cho hùm ñây. L B bèn khi n quân d t ng a ñ n, qu nhiên con ng a y c mình ñ u ñ như l a, không b n m t s i lông t p màu. T ñ u t i ñuôi dài m t trư ng, t móng lên ñ u cao tám thư c. R i b ng nó g m hí vang r n, gi m vó rung m t ñ t, như s p bay b ng lên không, băng mình qua b v Ngư i sau có thơ v nh ng a Xích th r ng: Ngàn d m phi ñ ng, cát b i tung, Băng sông vư t núi, xé sương h ng. Khác chi r ng l a trên tr i xu ng, Mu n r t cương tơ, v nh c ñ ng. L B th y ng a t t, lòng m ng kh p kh i, bèn t ơn Lý Túc: - Hi n huynh có lòng t t, cho con ng a quý này, tôi ch ng bi t l y gì báo ñáp? Lý Túc nói: - Tôi vì nghĩa khí mà ñ n ñây há c n ñâu ân hu ? B sai d n rư u th t ñãi. Rư u ngà ngà, Túc nói: - Tuy ít g p hi n ñ , nhưng l nh tôn thì Túc ñư c g p luôn. B ñáp: - Hi n huynh say r i! Cha tôi ñã m t t lâu, còn g p làm sao ñư c? Túc cư i l n: - Không ph i th . Tôi nói l nh tôn t c là Ðinh Th S ñ y ch . B bu n bã nói: - Tôi theo Ðinh Ki n Dương cũng là b t ñ c dĩ, b ñi chưa n ñ y thôi! Túc nói: - Hi n ñ là ngư i tài ba l i l c, s c m nh hơn ngư i, anh hùng xu t chúng, b n b bi t tên. L ra ph i ñư c hư ng ch c tr ng quy n cao, có lý ñâu l i ph i cam ch u dư i trư ng ngư i ta v y? L B nói: - Tôi cũng mu n th , ng t vì chưa g p ñư c m t ñ ng minh quân. Lý Túc cư i b o: - Chim khôn l a cây mà ñ u, tôi hi n ch n chúa mà th . N u không s m tìm th i cơ, e khi h i ra thì ñã mu n ñ y. B h i: - Hi n huynh ñã trong tri u, v y có th y ai x ng ñáng là anh hùng ñ i nay?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 34
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Túc ñáp: - Hi n t i tri u ñình, các ñ i th n ai n y tranh giành ngôi th , Vua thì còn nh b k sàm n nh chi m ño t quy n hành. Tôi th y kh p m t bá quan, không ai b ng Ð ng công. Ð ng công là ngư i bi t kính hi n ái sĩ, thư ng ph t công minh, l i có lòng di t n nh phò Vua. Th nào v sau cũng nên nghi p l n, v y hi n ñ còn ñ i gì mà không theo phò ñ l p thân. L B nói: - Tôi cũng mu n theo v Ð ng công ng t vì không ai ti n c . B y gi , Túc bi t công vi c ñã có k t qu , l p t c ñem cái ñai ng c và vàng b c bày ra trư c m t L B . B gi t mình h i: - Hi n huynh ñem nh ng th này t i làm gì? Túc b o cho t h u lui h t ra ngoài, r i m i nói: - Ðây là c a Ð ng công. Ð ng công m ti ng l n c a hi n ñ t lâu. Nay sai Túc này ñem l v t t i kính bi u. Con Xích Th kia cũng là c a Ð ng công sai ñem t ng hi n ñ v y. B nói: - Ð ng công có lòng yêu th này, tôi bi t l y gì ñ n ñáp? Túc nói: - Tài thư ng s c m n như Túc này, mà còn ñư c phong ch c H Bôn Trung Lang Tư ng, thì tài như hi n ñ , n u theo v , t ñư c quy n cao ch c tr ng, phú quý chưa bi t ñ n b c nào? B ng n ng nói: - Tôi chưa có chút công tr ng nào mà làm l ra m t Ð ng công. Khó nghĩ quá. Túc l ng lơ nói: - Công tr ng y ñ i v i ngư i khác thì khó th t, ch như ñ i v i hi n ñ thì d như tr bàn tay, có gì mà ph i lo. Ch s hi n ñ không ch u làm ñ y thôi. B tr m ngâm m t lúc r i nói: - Tôi mu n gi t Ðinh Nguyên r i d n quân ra hàng Ð ng công, ch ng bi t có nên không? Hi n huynh xét th ? Túc v i xuýt xoa nói: - Hi n ñ làm ñư c vi c y thì còn công nào l n b ng. Nhưng vi c ñó c t ph i kh n m t m i ñư c. B h n v i Túc n i trong ñêm y th nào cũng xong vi c. Túc r t hoan h , t giã ra v . Ðêm y, vào lúc canh hai, L B c m gươm bư c vào trong trư ng Ðinh Nguyên. Lúc y, Nguyên ñang th c chong ñèn xem sách, th y B vào, bèn h i: - Ðêm khuya, con vào ñây có vi c gì? B tr m t m ng r ng: - Ta ñư ng ñư ng m t k trư ng phu, há l i ñi làm con c a ngươi sao? Nguyên kinh ng c, tr m t nhìn B h i:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 35
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ph ng Tiên, c sao con l i ñ i lòng như v y? B ch ng ñáp ch ng r ng, bư c t i vung gươm chém Ðinh Nguyên m t nhát, ñ u rơi xu ng ñ t. Ngư i sau có thơ than Ðinh Nguyên r ng: Thuơng thay! Hán m t có Ðinh công, Nuôi ñư c con tài, tư ng c y trông... Ai bi t nòi nào ra gi ng y, Nuôi hùm, hùm c n, xót xa lòng. L i có thơ than L B r ng: Ti c thay! M t ñ p, l c vô song, C ñ nh b t sơn n c ti ng hùng. Quen thói b o tàn, không chút nghĩa, Trách gì thiên h ch ng ai dung. Chém xong, L B xách ñ u Ðinh Nguyên ra ngoài, hô l n: - Ðinh Nguyên là k b t nhân vô ñ o, ta ñã gi t ch t r i. V y thì ai mu n theo ta thì theo, ai không theo thì c t tìm ch khác mà ñi. Quân sĩ th y v y b ñi hơn phân n a. Hôm sau, L B xách ñ u Ðinh Nguyên ñ n g p Lý Túc. Túc v i d n B vào dinh ra m t Ð ng Trác. Ð ng Trác lòng m ng khôn xi t, h i quân bày rư u th t th t ñãi L B , và bư c ñ n trư c m t B , cúi ñ u nói: - Trác này ñư c Tư ng quân hôm nay ch ng khác ñ i h n g p mưa rào v y. L B v i vàng ñ ng d y thi l , m i Trác ng i lên, r i s p l y mà t r ng: - Minh công ñãi B này r t h u, ơn y không bi t l y gì ñ n ñáp. N u Minh công cho phép, B này xin bái Minh công làm nghĩa ph . Trác m ng l m, sai l y giáp vàng, bào g m ban thư ng cho B , r i cùng B y n m say sưa t i ngày. T ñó, Ð ng Trác oai quy n l ng l y, không bi t n nang ai n a. Trác t lĩnh công vi c c a Ti n Tư ng Quân, phong cho em ru t là Ð ng Mân làm T Tư ng Quân tư c H H u, phong cho L B làm K Ðô Úy Trung Lang Tư ng tư c Ðô Ðình H u. Lý Nhu khuyên Trác s m ñ nh ngay mưu k ph l p. Trác li n l p ti c t i ñình trung, r i vi t thi p m i các quan ñ n phó y n. L i sai L B d n hơn ngàn quân giáp sĩ, nai n t ñ y ñ , mai ph c xung quanh. Hôm y, quan Thái Phó Viên Ng i cùng bá quan ñ u ñ n. Rư u ñư c vài tu n, Ð ng Trác ñ ng d y ch ng gươm nói: - Nay Vua nhu như c, hôn ám, không th ph ng s tôn mi u ñư c. Ta noi gương Y Doãn, Ho t Quang, ph Vua xu ng làm Ho ng Nông Vương, l p Tr n Lưu Vương lên làm Hoàng ñ . Ai không thu n, ta chém ñ u? Qu n th n s hãi ng i l ng thinh. Trung Quân Hi u Úy Viên Thi u ñ ng d y, bư c ra kh i gh nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 36
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ð c Kim Thư ng t c v chưa bao lâu, chưa làm gì l i ñ o, ngài mu n b trư ng l p th , chính là mu n t o ph n r i. Trác n i gi n m ng l n: - Vi c nư c hi n trong tay ta. Ta mu n làm gì thì làm, ai dám không thu n? Ngươi tư ng lư i gươm c a ta không bén chăng? Thi u cũng rút gươm ra kh i v , nói l n: - Gươm ngươi bén th t, nhưng gươm c a ta ñây cũng không ph i là lo i s t cùn. Hai ngư i toan ñ i ñ ch trư c ti c. Ðó chính là: Ðinh Nguyên trư ng nghĩa, thân v a thác, Viên Thi u tranh phong, th cũng nguy. H i4 Ph Hán Ð , Tr n Lưu lên ngôi L a Ð ng t c, M nh Ð c dâng ki m. Ð ng Trác mu n gi t Viên Thi u, Lý Nho can r ng: - Vi c chưa ñ nh xong không nên gi t càn. Viên Thi u tay c m thanh b o ki m, cáo t các quan tr ra, treo tr c ti t c a ñông r i b v Ký Châu. Trác b o v i quan thái phó Viên Ng i r ng: - Cháu ngươi vô l , ta tha cho h n cũng là n ngươi. Vi c ph vua l p Tr n Lưu, ngươi nghĩ th nào? Ng i thưa r ng: - Thái úy nghĩ th ph i ñ y! Trác l i nói: - Ai dám ngăn tr vi c l n này, thì ta s l y phép quân tr t i. Các quan s hãi, ñ u nói: - Ngày d y th xin vâng! Cu c y n tan, Trác h i quan Th Trung là Chu B t và quan Hi u Úy là Ngũ Quỳnh r ng: - Viên Thi u phen này ñi, r i s ra sao? Chu B t ñáp: - Viên Thi u câm gi n mà ñi, h truy nã ri t quá t t sinh bi n. V l i h Viên, ñã b n ñ i làm quan ñ n b c tam công, thiên h ñư c nh nhi u l m; h c trò, ñ y t ñâu ñâu c ng có. N u h n thu dùng hào ki t, t p h p ñ ñ ng, r i nh ng anh hùng trong thiên h nhân ñó kh i lên, ñ t Sơn Ðông s không trong tay ông n a. Không b ng ông tha t i h n, cho h n m t ch c qu n thú gì ñ y, thì h n m ng ñư c kh i t i, s không gây ra h u ho n n a. Ngũ Quỳnh nói: - Viên Thi u là ngư i thích mưu k , nhưng không quy t ñoán, không ñánh lo cho l m. B t như c c cho h n m t ch c qu n thú ñ thu ph c lòng dân!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 37
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trác nghe l y làm ph i, ngay hôm y sai ngư i ñ n phong cho Thi u làm thái thú qu n B t H i. Ð n m ng m t tháng chín, Trác rư c vua ra ng ñ n Ôn Ð c, h p h t c văn võ l i. Trác tay c m ki m nói r ng: - Thiên t ngu y u, không tr vì ñư c, nay có m t bài sách văn ñ c cho các quan nghe. R i sai Lý Nho tuyên ñ c: Vua Hi u Linh m t s m, vua sau n i ngôi, b n b ai ai cũng trông mong. Nay xét ra vua ta, thiên t m ng m nh, kém v uy nghi nghiêm ch nh, cư tang bi ng nhác, ñ c x u ñã rõ, không x ng ngôi l n. Hoàng thái h u không có uy nghi c a ngư i m , nhi p chính r i tung. Vi c bà Vĩnh L c thái h u m t, dân chúng có nhi u d ngh . Ð i v i ñ o tam cương và ñư ng Tr i ñ t, ph i chăng có thi u sót nhi u? Tr n Lưu Vương tên Hi p, ñ c h nh nghiêm trang, khuôn phép kính c n, cư tang thương xót, nói năng chính ñính, l i hay ti ng t t, thiên h ai ai cũng bi t. Nên n i ngôi vua, làm phép cho v n th ! Nay ph vua ra làm Ho ng Nông Vương, thái h u thì ph i tr quy n chính. Xin tôn Tr n Lương Vương lên làm hoàng ñ , ng thiên, thu n nhân, ñ yên b ng thiên h ! LÝ Nho ñ c xong bài chi u, Trác thét t h u v c vua xu ng ñi n, l t t th , b t quỳ, ngo nh m t v phương B c, xưng th n nghe chi u, l i b t Hà thái h u, c i ñ ph m ph c ra mà ñ i chi u. Vua và Thái h u kêu khóc, qu n th n trông th y ai cũng xót xa bi th m. Lúc y dư i th m có m t viên quan to, t c t i thét to lên r ng: - Th ng gi c Ð ng Trác kia, ngươi dám l p mưu l u tr i d i ñ t, ta l y máu c h ng bôi vào m t ngươi bây gi ! Nói r i c m cái h t ngà xông th ng vào ñánh Ð ng Trác. Trác gi n l m, sai võ sĩ b t l i xem ai, thì là quan thư ng thư Ðinh Qu n. Trác sai ñem ra chém. Qu n c luôn m m ch i m ng Ð ng Trác cho ñ n lúc ch t; ch t r i, th n s c v n như lúc s ng. Ngư i sau có thơ than r ng: Gi c Ð ng lòng mang d khuy n lang Cơ ñ nhà Hán ñ tan hoang, Trong tri u văn võ m m câm c Ch có Ðinh công th c gi i gi ang! Trác m i Tr n Lưu Vương lên ñi n, Qu n th n làm l m ng xong r i. Trác sai b t Hà thái h u, vua và v vua là Ðư ng th gi am cung Vĩnh An, khóa c a cung, c m qu n th n, không ai ñư c vào thăm. Thương thay! Thi u ñ m i lên ngôi tháng tư, ñ n tháng chín ñã ph i ph .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 38
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tr u Lưu Vương, nh Trác ñư c lên ngôi tr i, v n tên là Hi p, tên ch là Bá Hòa, là con th vua Linh ñ , t c là Hi n ñ v sau. Lúc l p lên, Hi n ñ m i lên chín tu i, ñ i niên hi u năm ñ u là Sơ Bình. Ð ng Trác làm tư ng qu c, l y vua không ph i xưng tên, vào ch u không ph i bư c r o, lên ñi n ñư c ñeo ki m, tác uy tác phúc, không ai bì ñư c. Lý Nho khuyên Trác nên dùng nh ng ngư i có danh v ng ñ thu ph c lòng ngư i; nhân th Lý Nho ti n c tài năng Sái Ung. Trác cho m i Sái Ung, Ung không ch u ñ n. Trác gi n sai ngư i b o Ung h không ñ n thì gi t c h . Ung s , ph i ñ n. Trác th y Ung ñ n, m ng l m, m t tháng thăng ch c ba l n, làm ñ n ch c Th Trung. Trác r t h u ñãi Ung. Thi u ñ , Hà thái h u và Ðư ng phi b gi am cung Vĩnh An, ñ ăn, th c m c, m i ngày m t kém. Thi u ñ không lúc nào ráo nư c m t. M t hôm Thi u ñ trông th y hai con chim én bay trong sân, ngâm m t bài thơ r ng: Xanh xanh khóm c dày C p én ph t phơ bay. Trong veo dòng l c th y, Ngư i ñ ng n i khen hay. Xa trông mây thăm th m, Cung ñi n cũ ta ñây. Bi t ai k trung nghĩa, G cho oán h n này! Ð ng Trác thư ng sai ngư i ñ n dò ý t ; hôm y có k b t ñư c bài thơ ñem trình Ð ng Trác, Trác nói r ng: - Làm bài thơ oán v ng này, ñem gi t ñi là có c r i! Bèn sai Lý Nho và mư i võ sĩ vào cung gi t vua! Vua, thái h u và Ðư ng phi ñương trên l u, th y ngư i cung n báo r ng có Lý Nho ñ n, vua s gi t mình. Nho ñem rư u thu c ñ c dâng vua. Vua h i vi c gì. Nho thưa: - Ngày xuân mát m , Ð ng tư ng qu c sai tôi ñem dâng chén rư u th . Thái h u b o Lý Nho: - Có ph i rư u th thì ngươi th u ng trư c ñi! Nho gi n l m, h i vua: - Ngươi không u ng ph i không? R i g i t h u c m con dao v i t m l a tr ng, ñ trư c m t vua, mà nói r ng: - Rư u th ch ng u ng, thì ph i ch n hai th này. Ðư ng phi quỳ xu ng nói r ng: - Thi p xin thay vua u ng chén rư u này, xin ngài ñ toàn m nh cho hai m con vua. Lý Nho quát m ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 39
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ngươi là ñ a nào, mà dám ñòi ch t cho vua? Nho c m chén rư u ñưa cho Hà thái h u và b o r ng: - Bà ph i u ng trư c ñi! Hà thái h u nhi c m ng Hà Ti n là ñ vô mưu, ñem gi c vào kinh ñô, ñ có cái v ngày nay. Nho b c vua ph i u ng rư u. Vua nói: - Hãy khoan! Ð ta cùng thái h u t bi t ñã. Vua ñau xót l m, làm bài ca như sau: Tr i ñ t chao, trăng sao cũng ñ B ngôi cao, ra ch phiên phong B i ai nên s l lùng? Vi c ñ i ngán ng m, ròn gròng châu tuôn. Ðư ng phi cũng làm bài ca r ng: Tr i nghiêng ñ t l i l tan, Ph n mình thê thi p, trái oan l thư ng! T sinh nay ñã khác ñư ng, M t ngư i m t bóng xót thương t m lòng! Vua và Ðư ng phi ca r i, ôm nhau mà khóc. Lý Nho l i quát m ng: - Tư ng qu c ñ ng ch tin! Các ngư i dùng d ng ñ mong ai c u ñ y? Thái h u thét m ng: - Th ng gi c Ð ng kia! Ngươi h i m con ta, r i tr i l i h i ngươi! Chúng bay tùng ñ ng v i nhau làm ñi u ác, r i chúng bay s b gi t c h cho mà xem! Nho t c l m, hai tay ôm l y thái h u ném xu ng dư i l u, gi t ch t; l i sai võ sĩ th t c Ðư ng phi, rót rư u ñ c b t Thi u ñ u ng ch t, r i v báo Ð ng Trác. Trác sai ñem táng ba m con ngoài thành. T b y gi , Trác ñêm nào cũng vào cung thông dâm v i các cung n , r i thì lên ng trên s p r ng. Thư ng thư ng Trác hay ñem quân ra ngoài thành. M t b a Trác ñ n Dương Thành. B y gi ñang tháng hai, dân m h i hát, con trai con gái t h p nhau xem h i r t ñông. Trác sai quân vây c l i, r i gi t s ch, cư p ñàn bà con gái và c a c i ch t ñ y xe, treo hơn m t ngàn ñ u lâu dư i xe, n i ñuôi nhau kéo v kinh ñô, nói phao lên r ng ñi ñánh gi c th ng tr n. Trác l i sai ñ t ñ u lâu ngư i dư i c a thành, còn ñàn bà con gái và c a c i thì ñem chia cho quân sĩ. Quan vi t k hi u úy tên là Ngũ Phu, tên ch là Ð c Du, th y Ð ng Trác tàn b o quá, t c l m, thư ng m c áo giáp nh vào trong áo ñ i trào, gi t m t con dao ng n, rình ti n d p ñ gi t Trác. M t hôm Trác vào ch u, Phu ra ñón. Lúc Trác ñ n dư i gác. Phu rút dao ra ñâm, không ng s c Trác kh e hơn, hai tay ôm ch t ñư c Phu, L B trông th y, ch y l i ôm Phu ra v t ngã xu ng. Trác h i Phu r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 40
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ai xui ngươi làm ph n? Phu tr n m t thét m ng r ng: - Ngươi không ph i là vua ta, ta không ph i là tôi ngươi, sao l i g i là ph n ñư c? T i ngươi ñ y tr i, ai ai là ch ng mu n gi t ngươi? Ta ti c r ng không xé nh ñư c xác ngươi ra ñ t thiên h ! Trác t c l m, sai Phu ñem ra m . Phu c m ng ch i Ð ng Trác không buông mi ng cho ñ n lúc ch t. Ð i sau có thơ khen Ngũ Phu r ng: Ngũ Phu này cũng b c anh hùng, Ti t li t xem ai ñư c th không? Ðánh gi c, hãy còn danh ti ng ñ , Ngàn thu v ng v c m nh gương chung! Ð ng Trác t khi y ra vào trư ng có quân sĩ m c áo giáp ñi theo h v . Viên Thi u b y gi B t H i, nghe th y Trác l ng quy n, sai ngư i ñưa m t thư cho tư ñ Vương Doãn, thư r ng: Gi c Trác d i tr i b chúa. Ngư i ta ñau xót ñ n n i không n nói, th mà ông c m c k , ñ nó lăng ngư c như con cá nh y vư t qua ñăng, làm thin như không nghe không th y, sao g i là ngư i trung th n ái qu c! Thi u nay chiêu t p binh mã cũng mu n vì nhà vua, quét s ch quân gi c, nhưng chưa dám khinh ñ ng. Ông n u cùng lòng v i tôi, xin tìm cơ h i lo tính ngay ñi. Có vi c gì sai khi n, tôi xin vâng m nh. Vương Doãn ñư c thư, nghĩ mãi không tìm ñư c k gì. M t hôm ñang lúc ch u n i các, Doãn th y ñó có ñ m t các c u th n, bèn nói v i các quan r ng: - Hôm nay là sinh nh t lão phu. ñ n chi u xin m i các quan quá bư c ñ n nhà lão phu xơi rư u. Các quan ñ u nh n l i, h n ñ n chi u s ñ n chúc th . Chi u hôm y Doãn m ti c h u ñư ng. Các quan ñ n c . Rư u ñư c vài tu n, t nhiên Doãn che m t hu hu khóc. Các quan gi t mình h i r ng: - Hôm nay là sinh nh t c a quan tư ñ , sao ngài l i khóc như v y? Doãn thưa r ng: - Hôm nay có ph i là sinh nh t c a tôi ñâu! Tôi vì có m t vi c mu n nói v i các v , nhưng s Ð ng Trác sinh nghi, cho nên mư n c nói thác ra th . Th ng Trác d i vua l ng quy n, xã t c nay mai ñ m t. Ð c Cao Hoàng ngày xưa ñánh nhà T n, di t nư c S , bao nhiêu công phu m i nên ñư c cơ ñ này, ng ñâu nay m t vào tay th ng Ð ng Trác. Tôi khóc là vì th ! Các quan nghe nói cũng ñ u khóc c . Trong ñám ng i có m t ngư i, v tay cư i m lên mà nói r ng: - Các quan th khóc t t i ñ n sáng, l i khóc t sáng ñ n t i, xem khóc có ch t ñư c th ng Ð ng Trác không? Doãn ngo nh l i xem ai, thì là kiêu k hi u úy Tào Tháo. Doãn gi n nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 41
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - T tôn nhà ngươi cũng ăn l c nhà Hán, sao nhà ngươi không bi t nghĩ cách báo qu c, l i còn cư i à? Tháo nói: - Tôi cư i, có ph i cư i gì ñâu! Cư i là cư i các quan không bi t nghĩ k gì tr ñư c th ng Ð ng Trác. Tháo nay tuy không có tài cán gì, nhưng xin l p t c ch t ñư c ñ u th ng Ð ng Trác, treo c a ph ñ t thiên h . Doãn li n ñ ng d y h i r ng: - M nh Ð c có k gì tài th ? Tháo nói: - Tôi lâu nay s dĩ nép mình th Ð ng Trác cũng là vì mu n th a cơ gi t nó. Nay nó r t tin tôi, tôi ñư c g n nó luôn. Nghe quan tư ñ có con dao th t b o, xin cho tôi mư n. Tôi nguy n phen n y vào t n tư ng ph ñâm ch t th ng gi c Ð ng Trác, d u ch t cũng không oán h n gì. Vương Doãn m ng l m nói r ng: - N u M nh Ð c có b ng như th , th c là may cho thiên h l m! Doãn thân hành rót chén rư u m i Tào Tháo. Tháo ñ rư u , c t l i th . Doãn bèn ñem dao th t b o ñưa cho. Tháo u ng rư u xong, gi t dao ñ ng d y ñi ra. Các quan ng i m t lát r i cũng v c . Hôm sau Tháo gi t dao ñ n tư ng ph , h i: - Th a tư ng ñâu? Ð y t nói: - - trong gác. Tháo vào, th y Trác ng i trên giư ng; L B ñ ng h u bên c nh. Trác th y Tào Tháo vào, h i r ng: - Sao hôm nay M nh Ð c ñ n ch m th ? Tháo nói: - Thưa, ng a tôi g y hóa ñi ch m. Trác ngo nh l i b o L B r ng: - Ta có ng a t t Tây Lương m i ti n. Ph ng Tiên ñi ch n m t con ñem l i ñây cho M nh Ð c. B vâng l i ñi l y ng a. Tháo th y còn m t mình Trác, b ng ñã b o d r ng: - Th ng này s nó ñ n lúc ch t ñây! L p t c mu n rút dao ñâm ngay, nhưng l i s Trác kho chưa dám ñâm v i. Trác mình m y to béo, xưa nay không ng i ñư c lâu, bèn ng mình n m xu ng; ngo nh m t vào trong. Tháo l i nghĩ r ng: - Th ng n y th c s ch t! Li n rút dao ra, ch c ñâm. Không ng Trác trông vào trong cái gương, th y bóng Tào Tháo rút dao ra sau lưng, v i vàng quay ñ u l i h i: - M nh Ð c làm gì th ? B y gi L B v a gi t ng a ñ n ngoài gác. Tháo tay ñương c m con dao, v i quỳ xu ng thưa:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 42
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Tháo tôi có con dao quý xin dâng th a tư ng. Trác c m l y dao xem, th y dao dài hơn m t thư c, cán b ng ng c th t b o, lư i th c s c, qu là dao quý, bèn ñưa cho L B c t ñi. Tháo còn ñeo v dao lưng, li n c i ra, ñưa n t cho L B . Trác ñem Tháo ra xem ng a. Tháo t r i xin phép ñem ng a ra cư i th . Trác sai ñem yên cương ñóng ng a cho Tháo. Tháo d t ng a ra ngoài c a tư ng ph , lên yên, r i ra roi ñi nư c ñ i th ng hư ng ñông nam mà ch y. Tào Tháo ñi kh i. L B nói v i Trác r ng: - V a r i tôi trông Tào Tháo hình như có ý mu n ñâm tr m thái sư! Vì thái sư trông th y, h n m i nói l ng ra là ñ n dâng dao. Trác nói: - Ta cũng hơi nghi. Ðang nói chuy n thì Lý Nho ñâu ñ n. Trác h i Lý Nho. Nho nói: - Tháo không có v con gì kinh, ch tr i m t mình quán tr , nay nên sai ngư i ñ n g i. H n ñ n ngay thì qu là h n dâng dao th t, n u thoái thác không ñ n, thì ñích là thích khách. Lúc b y gi ta s b t mà h i. Trác li n sai b n ngư i coi ng c ñi g i Tào Tháo. Lính ñi m t h i l u r i tr v trình r ng: - Tháo không v nhà tr . Có ngư i g p h n cư i ng a ra c a ñông. Lính canh h i ñi ñâu thì h n nói r ng th a tư ng sai ñi có vi c kíp, r i t ng a ñi th ng. Nho nói: - Thôi, không còn nghi ng gì n a, h n ch t d ch y tr n, t t là có b ng hành thích. Trác nói: - Ta tin dùng h n th , sao h n l i mu n h i ta? Nho thưa: - T t nhiên có ngư i ñ ng mưu. B t ñư c Tào Tháo thì ra c . Trác li n tư ñi các nơi, ch nào cũng v hình nh Tào Tháo ai b t ñư c s thư ng ngàn vàng, l i phong cho làm v n h h u; ai ch a ch p s b tr t i. Trong khi y, Tháo c m ñ u c m c ch y. Ch y ñ n Tiêu Qu n, ñi qua huy n Trung Mâu, b quân canh c a thành b t ñư c, ñem n p quan huy n. Tháo khai là khách buôn, h tên là Hoàng Ph . Quan huy n nhìn k Tháo, nghĩ ng i m t lúc r i nói: - Trư c ta c u qu n L c Dương ñã ñư c g p ngươi, chính ngươi là Tào Tháo, ngươi nói d i sao ñư c? Lính ñâu, hãy ñem gi am nó xu ng tr i, ñ n mai ta s gi i v kinh lãnh thư ng. Quan huy n nói th r i cho quân canh c a thành cơm no rư u say r i v . Ð n n a ñêm, quan huy n sai ngư i thân tín xu ng g i Tào Tháo lên, b o d n vào nhà sau ñ h i. Tháo vào, quan huy n h i r ng: - Ta nghe th a tư ng h u ñãi ngươi, sao ngươi l i t chu c l y v vào thân? Tháo nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 43
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ngươi như chim s bi t ñâu ñư c chí chim h ng! ã b t ñư c ta thì c ñem n p mà l y công, hà t t ph i h i nhi u! Quan huy n bèn ñu i c t h u ñi r i b o Tháo r ng: - Anh ñ ng coi thư ng tôi. Tôi ñây không ph i là b n t c l i ñâu... Cũng vì chưa g p ñư c ch ñ y thôi! Tháo nói: - Ông cha ta, ñ i ñ i ăn l c nhà Hán. N u ta không bi t nghĩ cách báo qu c, có khác gì gi ng muông thú! Ta ph i h mình th th ng Ð ng Trác là mu n tìm cơ h i thu n ti n gi t nó. Nay vi c không xong, cũng là lòng tr i! Quan huy n nói: - M nh Ð c bây gi ñ nh ñi ñâu? Tháo nói: - Ta mu n v làng, phát l i kêu g i, v i c chư h u trong thiên h kh i binh gi t Ð ng Trác. Ðó là s nguy n c a ta! Quan huy n nghe nói, bèn c i trói cho Tháo, m i ng i lên trên r i th p xu ng l y hai l y mà nói r ng: - Ông th c là ngư i trung nghĩa ñ i này! Tháo cũng l y ñáp l i, r i h i tên h , quan huy n nói: - Tôi h Tr n, tên Cung, tên ch là Công Ðài; tôi có m già và v con Ðông Qu n. Nay c m b ng trung nghĩa c a ông, xin b ch c quan này, theo ông ñi tr n. Tháo m ng l m. Ngay ñêm hôm y, Tr n Cung thu x p hành trang và l phí, c hai ngư i thay qu n áo, m i ngư i ñeo m t thanh ki m; cư i m t con ng a, ñi v quê Tào Tháo. Ði ñư c ba hôm ñ n Thành Cao, tr i ñã xâm x m t i. Tháo c m roi ng a, tr vào m t ñám cây c i um tùm b o Cung r ng: - - trong này có Lã Bá Sa là b n k t nghĩa v i cha tôi. Tôi mu n vào h i thăm tin nhà, r i ng ñ y m t ñêm; nên không? Cung nói: - Th thì hay l m! Hai ngư i, ñ n c a tr i xu ng ng a vào chào Lã Bá Sa, Sa h i Tháo r ng: - Ta nghe tri u ñình t m nã anh g p l m. Cha anh ph i lánh sang Tr n Lưu r i. Sao anh ñ n ñư c ñây? Tháo bèn ñem chuy n ñ u ñuôi k v i Lã Bá Sa, r i l i tr vào Tr n Cung nói: - N u không g p ñư c quan huy n ñây, thì bây gi ñã th t nát xương tan r i. Lã Bá Sa vái Tr n Cung r i nói: - Cháu nó không g p ñư c ngài, thì h Tào còn gì! ñêm nay xin ngài hãy thong th ngh l i ñây. Nói xong, ñ ng d y vào trong nhà, m t ch c tr ra, b o Tr n Cung: - Nhà tôi không có rư u ngon. ñ tôi sang xóm tây, mua m t bình rư u ngon v u ng. Nói r i l t ñ t cư i l a ra ñi.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 44
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tháo v i Cung ng i nhà, ch t nghe th y sau nhà có ti ng mài dao. Tháo b o Tr n Cung r ng: - Lã Bá Sa ñ i v i tôi không thân thi t gì l m. Chuy n n y ñáng nghi ñ y! Hai ngư i s rón rén bư c vào sau nhà tranh, ch nghe th y có ti ng ngư i nói: - Trói l i mà gi t! Tháo b o Tr n Cung: - Ðúng r i! N u ta không h th trư c, thì s b b t m t! Tháo và Cung hai ngư i cùng rút ki m ñi th ng vào, g p ngư i nào trong nhà gi t ngư i y; gi t m t lúc tám ngư i. Khi vào ñ n b p, ch th y m t con l n trói b n vó, s p ñem ch c ti t. Cung gi t mình nói: - M nh Ð c ơi! Ta ña nghi quá, gi t nh m ph i ngư i t t r i. Hai ngư i v i vàng tr ra lên ng a ñi. ñi ñư c ñ hai mươi d m g p Lã Bá Sa cư i l a v , trư c yên treo hai bình rư u, tay xách m t n m rau qu . Lã Bá Sa h i hai ngư i r ng: - Hi n ñ v i s quân sao l i ñi? Tháo nói: - Tôi là ngư i có t i, không dám lâu. Lã Bá Sa nói: - Ta ñã d n ngư i nhà làm th t con l n r i. S quân v i hi n ñ ng i gì m t ñêm, xin quay ng a l i cho! Tháo c t ng a ñi. ñi ñư c vài bư c, rút ki m ra, quay ng a tr l i, g i Lã Bá Sa h i: - Ai ñi ñ ng sau ông ñ y? Sa quay ñ u l i xem. Tháo chém ngay, Sa ngã xu ng ch t. Cung c s h i Tháo: - Lúc nãy l m ñã ñành, bây gi sao l i còn ñang tay như th ? Tháo nói: - Bá Sa v nhà, th y nhi u ngư i ch t, t t nhiên không ñ im, n u ñem ngư i ñi ñu i thì ta b v ngay. Cung nói: - Bi t r ng mình l m r i, l i còn c Ý gi t ngư i n a th c là ñ i b t nghĩa! Tháo nói: - Thà ta ph ngư i, không ñ ngư i ph ta! Cung im l ng, không nói gì n a. Ðêm trăng sáng ròi r i, hai ngư i c phóng ng a ñi. ñi ñư c vài d m, hai ngư i vào nhà hàng ng . Sau khi cho ng a ăn no, Tháo ñi ng trư c. Cung suy nghĩ: - Ta nh ng tư ng Tào Tháo là ngư i t t, cho nên b quan ñi theo h n. Ai ng h n là h ng ngư i tàn nh n. N u ñ h n s ng ñ i, t t có ngày h n gây ra v l n. Nghĩ v y bèn rút ki m toan gi t Tào Tháo...Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 45
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 y th c rõ là: Mang tâm hi m ñ c ngư i ñâu th , Trác, Tháo hai tên cũng m t phư ng! Chưa bi t Tào Tháo s ng ch t th nào, xem ñ n h i sau s t . H i5 Ti p H ch Văn, Các Tr n ng Tào Công Phá Quan i, Tam Anh Chi n L B Nh c l i Tr n Cung rút gươm, ñang s p h th Tào Tháo, b ng l i nghĩ: - Mình vì vi c nư c theo h n ñ n ñây, n u mình l i gi t h n thì mình cũng b t nghĩa ch ng khác gì h n. Thôi thì b quách h n mà ñi nơi khác cho xong. Nghĩ như th , Tr n Cung tra ki m vào v , lên ng a ñi th ng v hư ng Ðông qu n. Tào Tháo ng cho ñ n lúc m sáng m i th c gi c, không th y Tr n Cung ñâu, Tháo nh th m: - H ! Tr n Cung có l ñã nghi ta là ñ a b t nghĩa nên b ñi r i. Th thì ta cũng ph i ñi g p, không nên trì hoãn nơi ñây n a. N i ngày hôm y, Tháo bôn ba th ng ñ n Tr n lưu tìm gia quy n. Khi g p ñư c thân ph , Tháo li n ñem t t c m i vi c ñã x y ra t i tri u k l i cho Tào Tung nghe, và t ý mu n ñem h t gia s n dùng vào vi c chiêu m nghĩa binh ñ mưu ñ ñ i s . Tào Tung nói: - C a nhà không ñư c bao nhiêu, s không ñ dùng vào vi c l n. G n nhà ta có ngư i h V tên Ho ng, thi ñ Hi u liêm, gia cư thu c vào hàng c phú, tánh tình l i tr ng nghĩa khinh tài. N u ñư c ngư i y giúp cho thì m i mong ñư c vi c. Tào Tháo m ng r bày ti c sai ngư i m i V Ho ng ñ n nhà y n m và nói: - Nay nhà Hán suy vi, Ð ng Trác chuyên quy n làm b y, d i vua h i dân, trăm h ñ u thán oán. Tôi mu n nhân cơ h i này ra s c khuông phò xã t c, khôi ph c l i nhà Hán, n u ñư c ngài giúp cho m t tay thì may m n l m. V Ho ng kh ng khái nói: - Lòng tôi lâu nay ñã ư c v ng như th , song chưa g p ñư c k anh hùng. Nay M nh Ð c ñã có chí l n thì tôi còn ti c gì mà không ñem h t tài s n ra c ng hi n. Tào Tháo m ng r , li n th o t h ch v n phát kh p các ñ o chiêu t p nghĩa binh, kéo c tr ng ñ hai ch Trung Nghĩa r t l n. Chưa ñư c m y ngày, các dũng sĩ kh p nơi ñ n ng m ñông như ki n. Trong s này ñáng k là m t ngư i ñ t Bình Dương nư c V , h Nh c tên Ti n, t là Văn Khiêm, m t ngư i h c Lý tên Ði n, t là Man Thành vùng Sơn dương, huy n Cư l c. Tào Tháo lưu dùng làm th túc dư i trư ng. K ñó, có m t ngư i nư c Bái, thu c Tiêu qu n, h H H u tên Ðôn, v n là dòng dõi H H u Anh th i xưa. T nh , H H u Ðôn ñã t p cư i ng a b n cung, múa thương r t tài. Năm mư i b n tu i, theo th y h c võ, g p k ch i m ng th y, Ðôn n i gi n gi t k y, r i tr n ra x ngoài. Nay nghe Tào Tháo kh i binh, ÐônTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 46
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 cùng ngư i em h là H H u Uyên m i ngư i d n m t ngàn tráng sĩ ñ n giúp Tháo. Hai ngư i này v n là anh em h c a Tháo, vì cha Tháo là Tung v n h H H u, sau làm con nuôi h Tào, m i ñ i ra h này. Ít ngày sau l i có hai anh em Tào Nhân, Tào H ng m i ngư i d n hơn m t ngàn quân ñ n giúp Tháo. Tào Nhân t là T Hi u, Tào H ng t là T Liêm, c hai ñ u gi i v ngh b n cung c i ng a. Thu d ng ñư c m t s hào ki t, Tào Tháo r t m ng, ngày ngày ñi u luy n quân mã trong thôn. V Ho ng thì b c a c i ra s m áo giáp, khí gi i cho quân sĩ, may c qu t, tàng l ng. Thiên h nghe tin t i lương th c ñ n giúp vô s . B y gi Viên Thi u ñang B t H i, cũng chiêu binh mãi mã, luy n t p su t ngày. Khi nghe tin Tào Tháo c s , li n d n ba v n quân r i B t H i kéo ñ n h i th v i quân Tào. Th y ñã ñ n lúc kh i s , Tào Tháo bèn th o m t t h ch văn g i ñ n các tr n chư h u. H ch r ng: Tôi Hi u Úy tên là Tào Tháo, Tánh th ng ngay b cáo viên quan. K t khi Ð ng Trác lăng loàn, Vi c nhà nư c ch a chan nhi u n i. Vua Thi u ñ v n không l m l i, B gi t ñ u quy n n i trong tay. Ngoài nhân dân ng m ñ ng nu t cay, Trong tri u sĩ ñêm ngày ta thán. Ngũ Phu, Ðinh Nguyên, Ðinh Qu ng, Ba gã ñ u b n n vong thân. Ch n cung ñình u trư c phân vân, Trác tàn b o xa g n thi t xĩ. Vâng ngày n thiên nhan m t ch , Ta h i binh nghĩa v c n vương. Qu n Tr n lưu t t n di n thương, Quét tr ñ a nhi u nhương quân tr c. Ð ng hi p s c ra tài ph b c, Như thu c hay g p t t m i lành. T h ch văn ñưa ñ n tr n thành, Xin li t v ph ng hành c p t c. H i6 Ð t Kim Quy t, Ð ng Trác Làm Càn. Gi u Ng c T , Tôn Kiên Trái Ư c Trương Phi t ng a x n vào c a quan, nhưng tên và ñá b n xu ng như mưa, không th nào ti n vào ñư c, ph i quay ng a tr v .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 47
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Chư h u tám x cùng m i Lưu, Quan, Trương ñ n m ng công r i l i sai ngư i v tr i Viên Thi u báo tin m ng. Thi u bèn ñưa t h ch ñ n Tôn Kiên b o Kiên ti n binh. Tôn Kiên li n ñem Hoàng Cái, Trình Ph , ñ n tr i Viên Thu t, r i c m g y v ch xu ng ñ t nói r ng: - Ð ng Trác v i tôi th t không có h n thù gì, nay tôi không nghĩ gì ñ n thân, xông pha mũi tên hòn ñ n ñ tr h n, trư c vì nư c nhà, sau ñ báo thù riêng cho nhà tư ng quân (tr Viên Ng i), th mà tư ng quân nghe l i gièm pha, không phát lương cho tôi, ñ ñ n n i tôi b thua, sao tư ng quân ñành lòng th ñư c? Thu t th y v y, s hãi không bi t nói sao, bèn sai ñem chém ngư i gièm, ñ t l i Tôn Kiên. Khi y b ng có ngư i ñ n báo v i Kiên r ng: - Trên c a i có m t tư ng cư i ng a ñ n tr i, mu n vào h u tư ng quân. Kiên t giã Thu t v tr i, g i h i ai, hóa ra viên tư ng yêu c a Ð ng Trác, tên là Lý Thôi. Kiên h i: - Ngươi l i ñây làm gì? Lý Thôi nói: - Th a tư ng ch kính tr ng tư ng quân thôi! Nay th a tư ng mu n k t thân v i tư ng quân; th a tư ng có m t cô con gái mu n g cho con trai tư ng quân. Tôn Kiên n i gi n m ng r ng: - Ð ng Trác là th ng ngh ch thiên vô ñ o, làm xã t c nghiêng ñ , ta mu n gi t c chín h nhà h n ñi ñ t thiên h , sao l i thèm k t thân v i h n! Ta tha chém cho ngươi, ngươi v mau ñem dâng c a i cho ta. Mau mau lên! Ch m thì ta băm xương ra bây gi ! Lý Thôi l i th i ra v , k v i Ð ng Trác. Trác gi n l m, bèn h i Lý Nho. Nho nói: - L Ôn H u thua tr n m i v , quân sĩ ngã lòng c , không có b ng ñánh nhau n a. Nay nên kéo quân v L c Dương, ñem vua sang Trư ng An, ñ ng vào l i ñ ng gi ao m y hôm nay có nói r ng: Mé Tây m t nhà Hán. Mé Ðông m t nhà Hán. Hươu ch y v Trư ng An, M i kh i ph i g p n n. Mé Tây m t nhà Hán nghĩa là: ñ c Cao T ngày xưa ñóng ñô Trư ng An, truy n ngôi ñư c mư i hai vua. Mé Ðông m t nhà Hán nghĩa là: vua Quang Vũ ñóng ñô L c Dương, cũng truy n ngôi ñư c mư i hai vua. Th là v n tr i xoay v n. Nay th a tư ng l i lên thiên ñô v Trư ng An, m i kh i lo ñư c. Trác m ng nói r ng: - Ngươi không nói thì ta không bi t! Trác bèn ñem L B v L c Dương, r i h i ngay các quan văn võ ñ bàn vi c thiên ñô.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 48
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Khi các quan ñã ñ n ñông. Trác nói r ng: - Nhà Hán ta L c Dương, hơn hai trăm năm nay, khí s ñã h t. Ta xem bây gi vương khí t Trư ng An. V y ta mu n rư c vua v ñó, các quan nên g p rút s m s a hành trang. Tư Ð là Dương Bưu nói r ng: - Trư ng An b tàn phá ñã lâu r i. Nay b ng dưng ta b c tôn mi u, hoàng lăng mà ñi sang ñó, tôi s r ng thiên h kinh ñ ng, mà thiên h kinh ñ ng lên thì d , yên l i thì khó. Xin Th a Tư ng hãy xét cho k . Trác gi n m ng Dương Bưu: - Ngươi l i dám ngăn tr vi c l n nư c nhà à? Thái Úy là Hoàng Uy n cũng nói r ng: - Dương Tư Ð nói th ph i ñ y: trư c kia trong lúc Vương Mãng thoán ngh ch, k ñ n Canh Th y, Xích Mi n i lo n, Trư ng An b ñ t cháy thành ra tro s i. V l i nhân dân xiêu tán, trăm ph n không còn m t hai ph n. Tôi nghĩ không nên b c cung ñi n ñây mà ñi ch ñ t hoang y. Trác nói: - T i L c Dương ñây tr m gi c nhi u l m, nhân dân lo n l c, ñi m t c . Trư ng An có núi Hào, núi Hàm hi m tr ; l i g n Lũng H u, ñá g và g ch ngói d ki m, s a sang cung th t ñ hơn m t tháng thì xong, không ai ñư c nói lôi thôi n a! Tư Ð là Tuân S ng l i can r ng: - Th a Tư ng thiên ñô ñi thì thiên h t t s nhi u ñ ng ngay. Trác t c mình g t r ng: - Ta vì thiên h mà lo vi c thiên ñô, có xá gì nh ng ñ a ti u nhân! Ngay hôm y Trác cách ch c Dương Bưu, Hoàng Uy n, Tuân S ng, giáng xu ng làm th dân. Trác tr ra lên xe, th y có hai ngư i ñ ng trư c vái, trông ra thì là Thư ng Thư Chu B t và Hi u Úy Ngũ Quỳnh, Trác h i có vi c gì. B t nói: - Chúng tôi nghe th a tư ng mu n thiên ñô, nên l i can ngăn. Trác gi n nói: - Trư c ta nghe hai ngươi, dùng Viên Thi u cho h n làm quan, bây gi h n làm ph n. Th ra h n v i các ngươi cùng m t ñ ng! Nói r i, Trác sai võ sĩ ñem Chu B t, Ngũ Quỳnh ra c a ph chém, r i h l nh thiên ñô, h n ñ n ngày hôm sau ph i ñi. Lý Nho xui Ð ng Trác: - Nay ti n lương thi u th n nhi u, L c Dương nhi u nhà giàu, ta nên t ch thu c a c i, l y phát lương cho quân. Phàm bao nhiêu môn h Viên Thi u ngày trư c, nên ñem gi t c ñi ñ l y c a, s thu ñư c vô s . Trác l p t c sai năm ngàn quân thi t k ñi b t c nh ng ngư i giàu L c Dương, c th y m y ngàn h , m i ngư i c m m t lá c lên ñ u, ñ b n ch Ph n Th n Ngh ch ð ng r i ñem ra ngoài chém tu t, bao nhiêu c a c i l y s ch.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 49
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lý Thôi, Quách Dĩ, b t h t c dân L c Dương, ư c m y trăm v n, ñưa sang Trư ng An, c m i m t toán dân l i cho m t ñ i quân ñi ñàn áp, ngư i ch t d c ñư ng không bi t bao nhiêu mà k . L i cho quân sĩ ñi hãm hi p ñàn bà con gái, cư p h t lương th c c a dân, ti ng kêu khóc ñ ng tr i chuy n ñ t. Ngư i nào ñi ch m, ñ ng sau có quân lính ñ c thúc: quân lính c m ñao, gi t ngư i ngay gi a ñư ng. Lúc Trác ra ñi, sai phóng h a ñ t c c a nhà dân chúng, và tôn mi u, cung ph ; Nam, B c hai cung, l a khói mù m t; bao nhiêu cung c m hóa ra tro c . Trác l i sai L B khai qu t h t c nh ng lăng tiên hoàng, h u phi ñ l y vàng b c châu báu. Quân sĩ th y v y cũng th a th ñào m các nhà quan, nhà dân. Ð ng Trác sai x p nh ng ñ vàng b c vóc nhi u ñư c vài ngàn xe, r i b c thiên t và h u phi ph i sang Trư ng An. Tư ng Ð ng Trác tên là Tri u X m, th y Trác ñã b L c Dương, bèn dâng ngay c a Dĩ Th y cho Tôn Kiên. Kiên kéo binh vào trư c. Lưu B , Quan Vũ, Trương Phi vào c a H Lao; chư h u cũng d n quân vào c . Tôn Kiên ñi ñ n L c Dương th y trong thành l a cháy ngùn ng t, ng n l a b c lên t n tr i; dư i ñ t khói ñen mù m t; trong m t quãng hai ba trăm d m, t nh không có ti ng gà kêu chó c n. Ð u tiên Kiên sai quân vào d p l a, ño n ra l nh cho chư h u ñ n ñóng quân mã trên bãi ñ t hoang. Tào Tháo ñ n, th y Viên Thi u cũng ñ y, bèn h i r ng: - Nay Ð ng t c ñã kéo v Trư ng An r i, ta nên th a th mà ñu i theo b t h n m i ph i, B n Sơ l i ñóng quân ñây, là ý làm sao? Thi u nói: - Chư h u ñ u m i m t c , ñu i theo, tôi s không ñư c vi c gì. Tháo nói: - Ð ng t c ñ t cung th t, b c vua thiên ñô; trong nư c r i ñ ng, dân không bi t theo ai. Ðó là lúc tr i h i h n ñ y, nhân lúc n y ch ñánh m t tr n là yên thiên h , sao các ông không ñánh? Chư h u ñ u nói: - Ta không nên khinh ñ ng! Tháo gi n nói r ng: - Ð tr con c , không ñáng cùng mưu ñ vi c l n! Nói r i t d n hơn m t v n quân, sai H H u Ðôn, H H u Uyên, Tào Nhân, Tào H ng, Lý Ði n, Nh c Ti u, luôn ngày ñêm ñu i theo Ð ng Trác. Khi Ð ng Trác ñi ñ n Vinh Dương, Thái Thú là T Vinh ra ti p. Lý Nho nói: - Th a Tư ng m i ñi kh i L c Dương, tôi s có quân ñu i theo nên sai T Vinh ph c quân bên c nh núi ngoài thành; h có quân ñu i theo ñi qua thì c ñ cho ñi, ñ i khi nào ñi kh i ch quân ph c, trong này ta ñánh tr ra, h n t t thua ch y, b y gi ông s ñánh ch n ñư ng, còn quân ñi sau t t không dám ñánh ñu i n a. Trác nghe k y, sai L B ñem tinh binh ñi ch n h u.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 50
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B ñang ñi b ng có m t toán quân Tào x n ñ n. B cư i nói r ng: - Lý Nho ñoán không nh m! B ñem quân mã bày dàn, Tào Tháo t ng a lên g i to: - Ngh ch t c! Bây b c thiên t và ñem trăm h ñi ñâu? L B m ng r ng: - Tên ph n ch kia, sao dám nói càn? H H u Ðôn vác giáo nh y ng a, xông th ng vào ñ ñâm L B . Ðôn v i B ñánh nhau ñư c vài hi p. Lý Thôi d n m t ñ i quân t bên t kéo ra. Tháo l i sai H H u Uyên ra ñ ch. Lúc b y gi l i th y bên h u có ti ng reo. Quách Dĩ kéo quân ra. Tháo sai Tào Nhân ra ñ ch, nhưng ñ ng kia ba m t quân mã ñánh d n l i, th khó ñương n i. H H u Ðôn ch ng v i L B không l i, phi ng a ch y v . B thúc quân vào ñánh g p. Quân Tháo thua ch y kéo v Vinh Dương. Khi ch y ñ n dư i sư n núi, b y gi ñã canh hai, trăng sáng như ban ngày, Tháo s p s a h i quân l i làm b p th i cơm ăn, b ng nghe th y b n m t ti ng reo m m; quân ph c c a T Vinh xông ra. Tào Tháo v i vàng t ng a cư p ñư ng ch y tr n; không ng g p ngay T Vinh, Tháo l i quay ñ y ch y, Vinh giương cung b n m t phát tên trúng ngay vào vai Tháo. Tháo v a ñeo tên v a ch y; ch y qua m t r ng núi, có hai tên lính ph c trong ñám c , trông th y ng a Tháo ñi ñ n, hai ng n giáo cùng phóng ra. May ñâu m t tư ng v a t ng a ñ n, múa ñao chém ch t hai tên lính, c u ñư c Tào Tháo. Tháo trông xem ai thì là Tào H ng. Tháo b o H ng r ng: - Thôi! Ta ñành ch t ñây, hi n ñ nên tr n ñi mau. H ng nói r ng: - Xin ngài lên ng a ngay. Tôi tình nguy n ñi b . Tháo h i: - Gi c ñu i ñ n nơi, ngươi làm th nào? H ng nói: - Thiên h có th không có tôi, nhưng thiên h không th không có ngài! Tháo nói: - Ta n u l i ñư c s ng, th c là nh ngươi ñó! Tháo lên ng a. H ng c i áo giáp, c p ñao ch y theo sau. Ch y ñ n ñ canh tư, ch n m t ñư ng ñi. Ð ng sau nghe th y ti ng reo hò ñã ñ n nơi. Tháo nói: - Thôi! M nh ta ñ n th này, s ng sao ñư c n a! H ng kíp v c Tháo xu ng ng a, c i áo bào ra, cùng Tháo l i qua sông. V a qua ñ n b sông bên kia, quân ñu i cũng v a ñ n, tên b n qua sông như mưa. Tháo c m c c qu n áo ư t, lư t thư t mà ch y, ch y mãi ñ n m m sáng, ñư c hơn ba mươi d m, ñ n m t gò ñ t m i t m ngh hơi m t ch c. B ng nghe có ti ng reo, m t toán quân mã kéo l i, thì ra T Vinh c bên kia sông ch y theo lên m n trên, sang ñò ñu i k p.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 51
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trong khi Tháo ñương ho ng h t. H H u Ðôn, H H u Uyên v a ñem vài mươi quân k ñ n, quát to lên r ng: - T Vinh, ch ñư c h i ch ta! Vinh xông ñ n ñánh H H u Ðôn. Ðôn vác giáo ñâm Vinh ngã xu ng ng a, r i ñánh tan quân Vinh. Ð ng sau, Tào Nhân, Lý Ði n, Nh c Ti n cũng d n d n tìm ñ n, ra m t Tào Tháo, n a lo n a m ng. Tháo thu th p tàn quân, còn ñ năm trăm, kéo v Hà N i. Tàn quân c a Trác ch y v Trư ng An. Ðây nói L c Dương, chư h u chia quân ñóng tr i. Tôn Kiên d p t t l a trong cung, ñóng quân trong thành, ñ t trư ng ngay trên ñ n Ki n Chương r i sai quân quét d n nh ng g ch ngói các cung ñi n. Phàm nh ng lăng t m mà Ð ng Trác ñã khai qu t lên, Kiên sai chôn c t l i c . L i c t ba gi an ñi n, l p c trên n n nhà Thái Mi u, ñ t linh v các vua, gi t trâu m bò, m i chư h u ñ n t . T xong r i, các tư ng ai v tr i y. Kiên v tr i, ñêm hôm y trăng sao vàng v c. Kiên c m thanh ki m ra sân, ng ng m t lên xem thiên văn th y trong t t vi có khí tr ng m m . Kiên than r ng: - Ð tinh không ñư c t , cho nên t c th n lo n nư c, muôn dân ph i l m than, kinh thành không còn gì n a. V a nói v a r nư c m t khóc. Bên c nh có tên lính tr tay b o Kiên r ng: - Kìa, phía Nam ñi n này có hào quang năm s c, t dư i ñáy gi ng b c lên. Kiên li n sai quân sĩ ñ t ñu c xu ng gi ng tìm xem. M t lát quân mò ñem lên ñư c m t cái thây ngư i ñàn bà ch t ñã lâu ngày nhưng chưa nát; ngư i này m c theo l i c a cung ñình, dư i c ñeo m t cái túi g m, m túi ra xem th y m t cái n b ng ng c, vuông b n t c, trên núm d u ch m năm con r ng; bên c nh có s t m t mi ng ph i l y vàng b t l i; m t d u kh c tám ch tri n: Ph M nh Vu Thiên, Ký Th Vĩnh Xương Kiên ñư c n ng c y, h i Trình Ph , Ph nói: - Ð y là ng c t truy n qu c. Ngày xưa, Bi n H dư i núi Kinh Sơn trông th y chim phư ng hoàng ñ u trên hòn ñá, ñem ñá y v ti n vua Văn Vương nư c S . Lúc phá ñá ra trong có hòn ng c. Ð n ñ i nhà T n, năm th 26 (221 trư c công nguyên) vua T n sai th ng c dũa ra làm n qu c b o. Tám ch tri n vi t trên m t n là ch Lý Tư. Năm th 28 T n Th y Hoàng ñi tu n ñ n h Ð ng Ðình, g p sóng to gió l n, thuy n s p ñ m, vua v i vàng ném ng c t y xu ng h m i không vi c gì. Ð n năm th 38, Th y Hoàng ñi tu n ñ n núi Hoa Âm, ñương ñi g p m t ngư i tay c m ng c t ñ ng ñón ñư ng, ñưa cho quân h u nói r ng: Ðem cái n y v tr T Long Nói xong r i bi n m t. n ng c y l i v nhà T n. Ð n năm sau, Th y Hoàng m t. T Anh ñem ng c dâng cho Cao T nhà Hán. Ð n lúc Vương Mãng kh i lo n, hoàng h u vua Hi u Nguyên c m ng c y ñánh Vương T m, Tô Hi n s t m t m t góc, ph i l y vàng b t vào. Vua Quang Vũ ñư c n ng c y Nghi Dương, truy n ñ n bây gi . Khi mư i tên ho n quan làm lo n, b c ñem Thi u ñ ra B c Mang, lúc v th y m t ng c t . Nay tư ng quân l i tìm ñư c, t t là tr i cho tư ng quân ñó.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 52
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ði m này là ñi m báo tư ng quân s làm vua. V y tư ng quân không nên lâu ch n n y, mà nên v ngay Gi ang Ðông ñ mưu toan vi c l n! - Ngươi nói chính h p ý ta. Ngày mai ta s cáo b nh v . Bàn ñ nh xong, Kiên truy n quân sĩ không ñư c nói h cho ai bi t. Không ng trong ñám quân sĩ có m t ngư i cùng làng v i Viên Thi u, bi t vi c ñó, mu n nhân d p ti n thân, ngay ñêm hôm y l n sang báo v i Viên Thi u. Thi u thư ng cho ngư i y r i gi l i trong quân. Hôm sau Tôn Kiên sang tr i Viên Thi u ñ cáo t , nói r ng: - Tôi hơi khó , xin phép v Trư ng Sa. Thi u cư i nói r ng: - Tôi ñã bi t b nh c a ông r i. B nh y là b nh ng c t ! Kiên th t s c, h i r ng: - Ai nói v i ông th ? Thi u nói: - Nay chúng ta vì nư c ñánh gi c. Ng c t là c a báu tri u ñình, ông b t ñư c, nên ch minh ch , ñ i khi nào gi t ñư c Ð ng Trác, thì ñem tr l i cho nhà vua. Nay ông gi u n y mà b ñi, ñ nh làm gì? Kiên c ch i: - Ng c t làm gì có tôi? Thi u nói: - Cái gì b t ñư c ñáy gi ng ñ n Ki n Chương, bây gi ñâu? Kiên nói: - Tôi không có c a y cư ng b c nhau làm gì th ? Thi u nói: - Mau mau b ra ñây, k o v vào thân bây gi ! Kiên tr tay lên tr i th r ng: - Tôi ñư c c a y mà gi u ñi, thì s ch t dư i mũi tên hòn ñ n. Các tư ng ñ u nói r ng: - Văn Ðài ñã th như th , ch c là không b t ñư c ng c t . Thi u g i ngư i làm ch ng ra, h i Tôn Kiên r ng: - Lúc mò ñư c ng c, có ngư i này ñ y không? Kiên gi n l m, rút ngay ki m ra, ñ nh chém ngư i y. Thi u cũng rút ki m ra b o r ng: - H ngươi chém h n thì ngươi d i ta. Nhan Lương, Văn Sú ñ ng sau lưng Viên Thi u cũng rút ki m ra. Sau lưng Tôn Kiên, Trình Ph , Hoàng Cái, Hàn Ðương, cũng c m ñao lăm lăm trong tay. Các tư ng ñ u xúm l i can ñôi bên. Kiên l p t c tr ra, lên ng a v nh tr i, b L c Dương ñi. Thi u gi n l m, li n vi t m t lá thư, sai ngư i tâm phúc ngay ñêm hôm y ñem sang Kinh Châu, ñưa cho quan Th S là Lưu Bi u, sai Bi u ch n ñư ng Kiên, l y l i ng c t .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 53
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hôm sau có ngư i báo r ng: - Tào Tháo ñu i Ð ng Trác, ñánh nhau Vinh Dương thua to tr v . Thi u bèn sai ngư i ñón Tháo vào tr i, ti c rư u cùng v i Tháo gi i phi n. Trong khi u ng rư u, Tào Tháo than r ng: - Ta trư c kia kh i nghĩa l n, c t là mu n vì nư c tr h i. Các ông ñã có b ng trư ng nghĩa mà ñ n v i tôi, tôi mu n phi n B n Sơn ñem quân Hà N i sang ñóng M ch Tân; còn các quân Toan, Táo c gi v ng Thành Cao, gi c a i Ngao Thương, ngăn Hoàn Viên, Ð i C c, kh ng ch nh ng nơi hi m y u. Còn Công L ñem quân Nam Dương sang ñóng Ðan Tri t, ti n vào c a Vũ Quan, ñ cho cái uy th Tam Ph to lên. Nơi nào cũng thành cao, hào sâu, không ñánh nhau, ch gi làm nghi binh, ñ thiên h trông rõ hình th , cho ta là k thu n ñi tr gi an, thì vi c l n có th ñ nh ngay ñư c. Th mà các ông dùng d ng mãi ch ng ti n quân, làm m t c lòng mong ñ i c a thiên h , tôi l y làm x u h quá! Lũ Thi u không ai nói câu gì. M t ch c ti c tan. Tháo th y lũ Thi u m i ngư i m t b ng, nghĩ cũng không làm ñư c vi c l n, bèn t kéo quân v Dương Châu. Công Tôn To n th y tình c nh th , cũng chán. M t b a To n b o v i Lưu, Quan, Trương: - Tôi xem Viên Thi u không làm nên ñư c trò tr ng gì ñâu; lâu t t sinh bi n , chi b ng chúng ta hãy v . Bèn nh tr i v phía B c. Ði ñ n huy n Bình Nguyên, To n sai Lưu B làm tư ng ñó, gi l y ñ t, nuôi l y quân. Thái Thú Duy n Châu Lưu Ð i, thi u lương h i vay Thái Thú Ðông Qu n là Ki u M o, M o không cho vay, Ð i ñem quân xông vào dinh M o, gi t M o r i thu ph c quân sĩ và thu h t c a quân lương. Viên Thi u th y chư h u m i ngư i ñi m t ng , cũng r i L c Dương kéo quân v Quan Ðông. Th S Kinh Châu là Lưu Bi u, b t ñư c thư c a Viên Thi u xin ñem quân ch n ñư ng Tôn Kiên, li n sai ngay Khoái Vi t và Sái M o d n m t v n quân ra ñón ñư ng ñánh Kiên. Lưu Bi u, tên ch là C nh Thăng, quê Cao Bình, ñ t Sơn Dương, cũng là tôn thân nhà Hán. Lúc còn nh , Bi u k t b n v i b y danh sĩ, b y gi ngư i ta g i là Gi ang H bát tu n . Trong tám ngư i y thì m t ngư i là Lưu Bi u, còn tám ngư i n a là: 1- Tr n Tư ng; 2- Ph m Phang; 3- Kh ng Gi c; 4- Ph m Khang; 5- Ðàn Phu; 6- Trương Ki m; 7- S m Hĩnh. Bi u cùng b y ngư i y k t làm b n, nhưng ngoài ra còn có m y ngư i phù tá. M t là Khoái Lương, ngư i Diên Bình, hai là Khoái Vi t cũng ngư i Diên Bình, ba là Sái M o ngư i Tương Dương. Khoái Vi t, Sái M o d n m t v n quân ra ch n ñư ng Tôn Kiên v a ñ n ñó, Khoái Vi t bày tr n r i nh y ng a ra. Kiên th y Vi t, h i r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 54
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Khoái Vi t c sao ch n ñư ng ta? Vi t nói: - Ngươi ñã làm tôi nhà Hán, sao ñư c gi u ng c t truy n qu c? Ðưa ra ngay ra ñây, ta s cho ñi. Kiên t c l m, sai ngay Hoàng Cái ra ñánh. Sái M o múa ñao l i ñ ch. Ðư c vài hi p, Cái hoa ng n roi, ñánh trúng ngay mi ng kính che ng c M o. M o quay ñ u ng a ch y. Kiên th a th ñu i ñánh kh i c a ô. Lúc b y gi , trong núi b ng th y chiêng tr ng khua r m lên. Thì ra Lưu Bi u v a d n quân ñ n. Kiên ng i trên ng a chào h i t t , r i nói v i Lưu Bi u r ng: - Ta v i C nh Thăng là láng gi ng v i nhau. Sao C nh Thăng l i n tin l i Viên Thi u và x t v i ta làm v y? Bi u nói: - Nhà ngươi d u qu c b o, mu n làm ph n à? Kiên l i th : - Ta mà có c a y trong mình, xin ch t dư i mũi tên viên ñ n. Bi u nói: - Mu n cho ta tin, nhà ngươi ph i ñ cho ta khám c ñ hành Lý. Kiên n i khùng, m ng Lưu Bi u r ng: - Tài s c ngươi th m vào ñâu, mà dám khinh ta! Hai bên s p s a gi ao binh ñánh nhau. Lưu Bi u lui ngay. Kiên th y v y th ng a s n l i. B y gi quân ph c sau hai r ng núi kéo ra; sau lưng Khoái Vi t, Sái M o p l i, vây b c l y Tôn Kiên gi a tr n. Th rõ th c là: Ng c t ñem v không dùng ñư c, L i vì c a y ñ ng binh ñao. Chưa bi t Tôn Kiên làm th nào mà thoát ñư c thân, xem h i sau s rõ. H i7 Viên Thi u Qua C u Ðu i Công Tôn To n Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu C nh Thăng Nh c l i Tôn Kiên ñang b quân Lưu Bi u vây ng t, may nh có ba tư ng Trình Ph , Hoàng Cái, Hàn Ðương ñánh phá vòng vây c u thoát. Tôn Kiên thu góp tàn quân th y hao hơn phân n a, li n kéo v Gi ang Ðông. Và, t ñ y Tôn Kiên ôm m i h n v i Lưu Bi u. B y gi , Viên Thi u ñóng quân Hà n i, lương th o thi u h t, không tìm ñâu ra ñ chu c p cho binh lính. Quan Th s Ký Châu là Hàn Phúc th nh tho ng cho ngư i ch lương th c ñ n giúp. Mưu sĩ Phùng K th y v y, b o nh v i Viên Thi u:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 55
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ð i trư ng phu ph i t mình tung hoành thiên h cho ph chí, c n gì nh v k cho lương? Ký Châu ñ t r ng dân giàu, sao Tư ng quân không ñem quân chi m quách cho r i? Viên Thi u nói: - Ta cũng nghĩ th , nhưng chưa có k hay. Phùng K nói: - Nay ng m sai ngư i mang m t thư g i cho Công Tôn To n, b o Công Tôn To n kéo quân ñánh Ký Châu, và h n s giúp s c r i chia ñôi m nh ñ t y. Tôi ch c th nào Công Tôn To n cũng hưng binh. Còn Hàn Phúc là ñ a vô mưu, n u b Công Tôn To n ñem quân ñánh, th nào cũng m i Tư ng quân ñem binh vào Ký Châu giúp s c. Ch ng y Tư ng quân s t lĩnh m i vi c, r i ch tr bàn tay là l y ñư c, có khó gì? Viên Thi u c m ng, li n th o m t b c m t thư sai ngư i ñem ñ n cho Công Tôn To n. Công Tôn To n xem thư th y Viên Thi u h n cùng ñánh Hàn Phúc, và chia ñ t Ký Châu, lòng m ng l m, l p t c kh i binh. Trong lúc ñó, Viên Thi u l i ng m sai ngư i ñ n báo cho Hàn Phúc bi t. Phúc ho ng s , tri u hai mưu sĩ là Tuân Th m và Tân Bình vào thương ngh . Tuân Th m bàn: - Công Tôn To n th ng lãnh quân hai nư c Yên, Ð i, ñông l m, n u kéo binh ñ n ñ y, Ký Châu chúng ta t m t. V l i, Công Tôn To n l i có ba anh em Huy n Ð c giúp s c thì chúng ta ch ng sao n i? Nay có Viên B n Sơ trí dũng hơn ngư i, dư i trư ng có nhi u danh tư ng. V y bây gi Tư ng quân nên m i Viên B n Sơ ñ n ñây ñ cùng coi vi c cai tr châu qu n v i ta. Ông y s h u ñãi Tư ng quân, và như th không s gì Công Tôn To n n a. Hàn Phúc nghe theo, li n sai viên bi t giá là Quan Thu n ñi m i Viên Thi u. Quan Trư ng s C nh Vũ v i can: - Không nên. Hi n nay Viên Thi u là k cô th , quân lương cùng qu n, ph i nh ñ n chúng ta mà s ng, ch ng khác nào ñ a hài nhi trong tay, không cho bú n a là ch t. Sao chúng ta l i ñem vi c châu qu n mà gi ao cho h n? Làm như th ch ng khác nào d n c p vào chu ng dê. Hàn Phúc nói: - Ta v n là môn h cũ c a h Viên, tài ba kém cõi, may ñư c tr n gi châu qu n n y. Ngư i xưa có nói: L a ngư i tài ñ c mà như ng ngôi . Hu ng h , ta v i Viên B n Sơ nghĩa tr ng, d u hai ngư i có cai tr m t châu cũng ch ng sao. C nh Vũ than: - Tư ng quân ñã có Ý như v y thì Ký Châu coi như ñã m t r i. Hay ñư c vi c y, trong s b h c a Hàn Phúc có hơn ba mươi ngư i b ñi nơi khác. Ch còn C nh Vũ v i Quan Thu n l i, ph c s n ngoài thành ñ ñ i Viên Thi u.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 56
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Vài ngày sau, Viên Thi u d n quân t i. C nh Vũ và Quan Thu n b t th n nh y ra, vung ñao chém Viên Thi u. Nhưng nhanh như c t, Nhan Lương ñã chém ch t C nh Vũ, và Văn X gi t ngay Quan Thu n, Viên Thi u vào thành Ký Châu, cho Hàn Phúc làm Ph n Uy tư ng quân, r i c t ñ t cho b n Ði n Phong, Thư Th , H u Du, Phùng K chia nhau n m gi vi c châu. Th là Viên Thi u ño t h t quy n hành c a Hàn Phúc. Hàn Phúc h i h n thì ñã mu n, b c mình, b c nhà c a, v con lên ng a sang Tr n Lưu, nương nh Thái Thú Trương M c. Công Tôn To n hay tin Viên Thi u ñã chi m Ký Châu, li n sai em là Công Tôn Vi t sang g p Viên Thi u, yêu c u chia ñ t cho mình như l i h a. Viên Thi u b o Công Tôn Vi t: - Hãy v m i l nh huynh sang ñây m i tính chuy n y ñư c. Công Tôn Vi t ra v . Nhưng ñi chưa ñ y năm mươi d m, có m t toán quân ph c xông ra ch n ñư ng, và hô l n: - Ta là gia tư ng c a Ð ng Thái Sư ñây. D t l i, quân sĩ dùng cung tên b t như mưa. Công Tôn Vi t không thoát kh i, ph i t n n. Nh ng quân tùy tùng ch y thoát v báo rõ s th v i Công Tôn To n. To n ñùng ñùng n i gi n m ng l n: - Th ng Viên Thi u l a d i, g t ta ñem binh ñánh Hàn Phúc, ñ chi m tr n Ký Châu. Nay l i cho ngư i gi làm quân Ð ng Trác, h i m ng em ta n a. Thù n y không l không báo? M ng r i, li n kh i binh b n b ñi ñánh Ký Châu. Viên Thi u ñư c tin Công Tôn To n kéo quân t i li n khai thành d n quân ra ng chi n. Hai bên g p nhau trên sông Bàn Hà. Viên Thi u thì b tr n nơi ñ u c u phía ông, còn Công Tôn To n thì dàn quân ñ u phía Tây. Công Tôn To n c i ng a ñ ng trên c u m ng l n: - Th ng b i nghĩa! Ngươi dám d i g t ta sao? Viên Thi u cũng gi c ng a ñ n ñ u c u ch m t Công Tôn To n nói: - Hàn Phúc là ñ a b t tài, tình nguy n ñem Ký Châu gi ao cho ta, vi c y can h gì ñ n ngươi. Công Tôn To n thét lên: - Ngày trư c, ta tư ng ngươi là k trung nghĩa, l i con nhà dòng dõi Tam Công nên m i b u ngươi làm Minh ch . Ng ñâu bây gi ta m i bi t ngươi là ñ sài lang! Ngươi còn m t mũi nào mà ñ ng trên cõi ñ i này n a. Viên Thi u n i gi n quay l i h i các tư ng: - Ai dám ra b t tên ngh ch t c y? Viên Thi u v a d t l i, Văn Xú ñã thúc ng a vung thương xông th ng lên c u. Công Tôn To n gi c ng a t i ñ u c u gi ao phong chưa ñ y mư i hi p ñã ñu i s c b ch y. Văn Xú th a th ñu i theo. To n ch y vào gi a tr n, Xú ñu i vào t n trung quân, xung ñ t ông Tây như vào ch không ngư i, khi n cho ñ i binh c a Công Tôn To n s hãi kéo nhau ch y tr n. B n viên tư ng th h c a Công Tôn To n ñ xô ra c chi n. Văn Xú ñâm m t thương khi n m t tư ng b té xu ng ng a, còn baTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 57
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 tư ng kia b ch y. Xú l i ñu i theo To n ra mãi sau tr n. To n nhìn v phía h m núi mà ch y, Xú thúc ng a ñu i sát t i, n t l n: - Mau xu ng ng a ñ u hàng ñi! Công Tôn To n s quá, ch y ñ n n i rơi h t cung tên mà không hay, cái mũ trên ñ u cũng rơi xu ng ñ t, ñ u tóc t i bù, c phi ng a theo chân núi mà ch y quanh. R i thay, con ng a l i v p chân ngã ph c xu ng, làm cho To n lăn xu ng chân núi. Văn Xú hăm h c m thương t i ñâm. Trong lúc tính m ng Công Tôn To n s p nguy, b ng t sau hòn ñá cao có m t thi u niên dũng tư ng phi ng a ra, c m giáo ñâm Văn Xú m t nhát. Văn Xú v i né mình lùi l i. Công Tôn To n th a d p y bò lên sư n núi lánh n n, và xem th ai ñã c u mình. Thì ra thi u niên mình cao tám thư c, mày r m m t to, uy phong l m li t. Thi u niên ñánh v i Văn Xú năm, sáu mươi hi p v n chưa phân th ng b i. Lúc ñó có quân b h c a To n kéo t i ti p c u. Văn Xú v i quay ng a b ch y. Thi u niên ñu i theo truy kích, nhưng Công Tôn To n ñã g i l i ñ t ơn, và h i tên h . Ngư i y thi l r i ñáp: - Tôi v n ngư i Chân nh, huy n Thư ng Sơn, h Tri u tên Vân, t là T Long, cũng là ngư i ñ a h t thu c quy n Viên Thi u, nhưng th y Viên Thi u không có phò vua c u nư c, nên tôi m i b Thi u ñ n ñây tìm h u quan Thái Thú, không ng l i ñư c g p nơi ñây. Công Tôn To n m ng r d t Tri n Vân v tr i, ch nh ñ n quân ngũ, s a sang khôi giáp. Hôm sau, Công Tôn To n l i chia quân làm hai ñ i t h u, khí th r t hùng m nh như ñôi cánh ñ i bàng. Có năm ngàn con ng a thì quá n a là ng a tr ng. Nguyên trư c kia, khi ñánh nhau v i r Khương, To n l a m t ñoàn k binh cư i r t ng a tr ng ñi tiên phong, n i ti ng là B ch Mã tư ng quân . Sau nhi u tr n b To n ñánh b i, quân Khương c trông th y ng a tr ng là b ch y. Do ñó, To n có r t nhi u ng a tr ng. Viên Thi u hay tin, sai Nhan Lương, Văn Xú ñi tiên phong, m i tư ng d n m t ngàn quân cung n , cũng chia làm hai ñ i t h u, l i truy n l nh r ng: - Ð i bên t c b n cánh quân bên h u c a To n, ñ i bên h u thì b n cánh quân bên t c a To n. L i sai Cúc Nghĩa d n tám trăm quân cung th , h p v i m t v n năm ngàn b binh dàn ngay gi a tr n. Còn Viên Thi u thì t d n vài v n b binh theo sau ti p ng. Công Tôn To n m i thu n p ñư c Tri u Vân, chưa rõ tài s c ra sao, nên sai Tri u Vân d n m t toán quân ñi ng h u, r i sai ñ i tư ng Nghiêm Cương d n quân ñi ti n ñ o. To n thì th ng lãnh trung quân, d ng ng a trên c u, bên mình có trương m t lá c ñ r t l n, thêu ch Soái b ng ch vàng lóng lánh, bay trư c m t. Công Tôn To n truy n l nh gi c tr ng khiêu khích t gi Thìn qua ñ n gi T , mà quân Viên Thi u v n không ti n l i. Tư ng c a Viên Thi u là Cúc Nghĩa truy n quân cung n ph c xu ng sau nh ng t m m c che tên, d n khi nào nghe ti ng pháo l nh m i ñư c b n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 58
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Bên kia, Nghiêm Cương sai ñánh tr ng hò reo vang tr i, r i xông ra ñánh Cúc Nghĩa. Quân c a Nghiêm Cương ñã kéo ñ n g n, mà quân c a Cúc Nghĩa v n còn n m yên không ñ ng. Ch cho ñ ch quân ñ n v a t m, Cúc Nghĩa m i ñ t lên m t ti ng pháo l nh, t c thì tám trăm tên cung n b n ra m t lo t. Nghiêm Cương th t kinh quay v , nhưng Cúc Nghĩa ñã t ng a theo, chém Cương m t ñao lăn xu ng ng a. Quân To n thua to, hai cánh k binh t h u ra c u ng ñ u b quân cung n c a Nhan Lương, Văn Xú chia nhau b n như mưa. Quân Thi u nh t t ñ ng ti ng lên c u. Cúc Nghĩa phóng th ng t i chém ch t viên tư ng vác c . Lá c Soái c a To n ñ xu ng. To n th y th quay ng a b c u mà ch y. Cúc Nghĩa d n quân xông vào h u quân c a To n thì g p ngay Tri u Vân thúc ng a xông ra c n l i. Ðánh ñư c vài hi p, Tri n Vân ñã ñâm Cúc Nghĩa m t giáo ch t lăn, r i m t mình m t ng a xông th ng vào trung quân c a Viên Thi u, t xung, h u ñ t, chém gi t như ñi vào ch không ngư i. Công Tôn To n th y v y cũng d n quân ñánh qu t tr l i, làm cho quân Viên Thi u r i lo n, ch y tơi b i. B y gi , Viên Thi u ñang phía sau, sai quân ñi dò tr n th , ñư c thám mã v báo r ng Cúc Nghĩa ñã chém tư ng ño t c , ñang ñu i gi t quân To n. Thi u c m ng, không phòng b gì n a, li n cùng Ði n Phong d n vài trăm quân vác kích, vài ch c tay mã cung, c i ng a ra trư c quan sát. Thi u cư i ha h b o Công Tôn To n là k vô d ng. Nhưng trong lúc ñang cư i nói, b ng ñâu Tri n Vân ñã phi ng a ñ n trư c m t. Quân cung th th t kinh v i l p tên b n, nhưng tên chưa k p r i n thì Tri n Vân ñã xông vào gi t m t lo t b y, tám ñ a, nh ng tên khác khi p vía b ch y. Ti p ñó, quân Công Tôn To n l i ùn ùn kéo ñ n, bao vây Viên Thi u. Ði n Phong th y th nguy, li n b o Viên Thi u: - Có b c tư ng ñ ng kia, m i Chúa công mau t m lánh vào ñó ch c lác. Viên Thi u ñưa tay tr t cái mũ ñâu mâu ném xuông ñ t, nói l n: - Ð i trư ng phu ñã lâm tr n, mong ñư c ch t gi a chi n trư ng, há l i ch y tr n sao? Quân binh c a Viên Thi u th y th n c lòng, vác kích xông ñ n t chi n. Do ñó, Tri u Vân không sao xông vào ñư c. K ñó l i có ñ i quân c a Thi u v a ñ n k p, l i thêm Nhan Lương cùng kéo quân t i, hai m t cùng ñánh. Tri u Vân ph i b o h Công Tôn To n phá vòng vây, rút v bên kia ñ u c u. Quân Viên Thi u l i th a th ñu i theo làm cho quân Công Tôn To n chen nhau qua c u mà té xu ng nư c ch t vô s . Viên Thi u xông lên trư c, xua quân ñu i Công Tôn To n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 59
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ðu i chưa ñư c năm d m ñư ng, b ng nghe sau lưng núi có ti ng reo hò vang d y, r i m t ñ o binh hùng h kéo ra, ñi ñ u là ba viên tư ng dung m o phi thư ng. Thì ra ñó là ba anh em Lưu Huy n Ð c. S là Huy n Ð c t i huy n Bình nguyên, nghe tin Công Tôn To n gi ao binh v i Viên Thi u, nên ñ n tr chi n. B y gi v a g p lúc, ba con ng a phi t i, ba th binh khí bay l i phía quân Ký Châu, nh m th ng Viên Thi u mà ñánh. Th y ba anh em Huy n Ð c xu t hi n, Viên Thi u s hãi r ng r i, h n vía t c thì bay lên mây xanh. Cây b u ñao ñang c m trong tay rơi xu ng ñ t lúc nào không hay. Thi u v i quay ng a ch y m t m ch... Ba quân li u ch t h v Viên Thi u qua c u. Công Tôn To n thu binh v tr i. Ba anh em Huy n Ð c vào h i thăm, To n nói: - N u không có Huy n Ð c t xa t i c u, thì tôi kh n ñ n r i. K ñó, Công Tôn To n ñem Tri u Vân ñ n gi i thi u v i Huy n Ð c. V a trông th y viên tư ng tr này, Huy n Ð c ñã ñem lòng yêu m n, và sau khi trao ñ i tâm tình, hai ngư i không mu n r i nhau n a Còn Viên Thi u, sau khi thua tr n y, ñành c th không dám ra binh. Công Tôn To n c ít ngày l i ñem binh khiêu chi n, nhưng th y Viên Thi u không ñánh l i rút quân v . Bây gi , t i tri u Ð ng Trác ñã x p ñ t công vi c t m n, cho ngư i ra ngoài thám thính, m i hay tin Viên Thi u và Công Tôn To n ñánh nhau ñã hơn m t tháng tr i. LÝ Nhu nói v i Ð ng Trác: - Viên Thi u và Công Tôn To n ñ u là hào ki t trên ñ i, nay ta mư n chi u Thiên t sai ngư i ñ n gi i hòa, như th t t c hai ngư i mang ơn và ph c tùng Thái Sư. Ð ng Trác khen ph i, li n sai quan Thái phó Mã Nh t Ðàn, và quan Thái b c Tri u Kỳ ñem chi u m nh ra ñi. Hai ngư i n y cùng qua Hà B c m t lúc. Viên Thi u hay tin ra ngoài trăm d m ñón ti p, l y hai l y mà vâng chi u. Ngày hôm sau, hai ngư i l i ñ n dinh Công Tôn To n ñ hi u d . Công Tôn To n cũng b ng lòng, vi t thư ñưa sang Viên Thi u gi i hòa, r i dâng bi u v tri u ti n c Lưu Huy n Ð c làm Bình Nguyên tư ng. Huy n Ð c ph i sang Bình Nguyên tr n nh m nên t bi t Tri u Vân. Hai ngư i c m tay nhau nh l , không n r i. Tri u Vân than r ng: - Trư c ñây tôi tư ng Công Tôn To n là anh hùng, nay xem l i thì Công Tôn To n cũng ch thư ng tình như Viên Thi u mà thôi. Huy n Ð c nói: - Thôi, T Long hãy ch u khó khu t thân nơi ñây, chúng ta s có ngày tái ng . Hai ngư i bùi ngùi giã bi t, lòng l u luy n không nguôi.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 60
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B y gi , Viên Thu t Nam Dương, nghe tin Viên Thi u l y ñư c Ký Châu, v i sai s sang xin m t ngàn con ng a. Viên Thi u không cho nên Viên Thu t oán h n, và t ñó anh em b t hòa nhau. Viên Thu t sai s sang Kinh Châu vay c a Lưu Bi u hai ch c v n h c lương. Lưu Bi u cũng không cho, nên Viên Thu t căm gi n ng m sai ngư i mang thư cho Tôn Kiên, xúi Tôn Kiên ñánh Lưu Bi u. Ð i lư c lá thư y như sau: Trư c ñây, Lưu Bi u ch n ñư ng ñánh ngày, chính là do k c a anh B n Sơ tôi. Này tôi l i nghe tin anh B n Sơ tôi ng m mưu v i Lưu Bi u mu n cùng ñánh chi m Gi ang Ðông c a ông ñ y. V y ông kíp kh i binh ñánh Lưu Bi u. Tôi s giúp ông mà ñánh ch n B n Sơ. Như th s báo ñư c hai m i thù. Và, ông chi m l y Kinh Châu, tôi chi m l y Ký Châu. Xin ch ông ch i ng i... Tôn Kiên ñư c thư li n nói: - Căm h n thay! Th ng Lưu Bi u trư c ñây dám ch n ñư ng v c a ta. Nay không nhân cơ h i này mà r a h n thì còn ñ i ñ n bao gi n a. Li n t p h n Trình Ph , Hoàng Cái, Hàng Dương dư i trư ng ñ bàn lu n. Trình Ph nói: - Viên Thu t là ñ a d i trá, không nên tin v i. Tôn Kiên nói: - Không c n! Ta mu n ñánh Lưu Bi u m t tr n báo thù, d u Viên Thu t không giúp s c cũng ñư c. Bàn ñ nh xong, Tôn Kiên sai Hoàng Cái ra b n sông, s p ñ t chi n thuy n, trang b khí gi i, tích lũy lương th o, l a nh ng thuy n th t l n ñ ch ng a, s p s n ñ b t th n kh i quân. Quân t tác Kinh Châu hay ñư c v i v báo v i Lưu Bi u. Lưu Bi u s hãi tri u t p chư tư ng bàn k . Khoái Lương nói: - Vi c này không ñáng lo, ch c n sai Hoàng T ñem quân ph c Gi ang H làm ti n khu, r i Chúa công thân hành d n ñ i binh Kinh tương ñi làm h u vi n. Ch cho quân Tôn Kiên m i qua sông m i m t, ñánh cho m t tr n t t quân gi c ph i b thua. Lưu Bi u nghe theo và ra l nh cho Hoàng T phòng b Gi ang H , r i kéo ñ i binh s p ñ t ng chi n... L i nói v Tôn Kiên v n có b n ngư i con trai do Ngô phu nhân sinh ra. Con trư ng tên Sách, t Bá Phù. Ngư i th hai tên Quy n t là Tr ng Mưu. Ngư i th ba tên D c, t là Thúc B t. Ngư i th tư tên Khuông, t là QuÝ Tá. Còn ngư i em gái c a Ngô phu nhân l i cũng l y anh r , t c là v th c a Tôn Kiên. Bà này sinh ñư c m t trai m t gái. Trai tên là Lãng t T o An, gái là Nhân. Tôn Kiên l i còn nuôi m t ngư i con trai h Du, tên Thi u t Công L , t c là nghĩa t Tôn Thi n v y.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 61
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B y gi i, ngư i em ru t c a Tôn Kiên là Tôn Tĩnh, t u Ðài, th y anh mình s p xu t quân, m i d t c các con mình ra vái l y trư c ng a nà can ngăn khuyên gi i: - Nay Ð ng Trác chuyên quy n, Thiên t nhu như c, nhân dân lo n l c, các tr n chư h u m i ngư i làm bá m t phương. Gi ang Ðông ta m i yên ñư c ít lâu, theo l ph i c ng c binh l c, sao anh l i vì m t chút gi n nh mà ñ ng binh? Xin anh xét l i. Tôn Kiên b o Tôn Tĩnh - Thôi, em ñ ng ngăn c n. Anh ñang mu n tung hoành kh p thiên h , l nào m t m i thù nh mà không báo? Con trư ng Tôn Kiên là Tôn Sách nói: - Ph thân ñã quy t ñi, con xin cùng ñi v i. Tôn Kiên nh n l i, d n Tôn Sách lên thuy n kép quân ñ n ñánh Phàn thành. B y gi , Hoàng T ñã ph c s n cung n b sông, th y chi n thuy n c a Tôn Kiên kéo ñ n, li n ra l nh b n như mưa. Tôn Kiên truy n cho quân sĩ không ñư c v i ñ ng, c ph c sát xu ng thuy n, r i cho thuy n chèo lui ñ d ñ ch, ñ ng th i ñánh tr ng th uy ba ngày li n. C m i ngày thuy n Tôn Kiên l i lư n sát vào b , r i lùi ra xa. Quân c a Hoàng T c nh m m t b n càn, b n ñ n n i h t s ch c tên. B y gi Tôn Kiên m i ra l nh thu nh t s tên c a ñ ch b n dính hai bên ven thuy n, ư c ñ vài ch c v n mũi. Ngày hôm sau, g p chi u gió thu n, Tôn Kiên sai b n lên b như mưa. Quân trên b ñã h t tên, l i b ph n công b t ng nên ùn ùn b ch y. Tôn Kiên kéo quân lên b . Trình Ph , Hoàng Cái chi ra hai ñư ng ñánh th c vào tr i Hoàng Th , m t sau, Hàn Ðương cũng kéo t i nơi. Th là ba m t ñánh d n l i. Hoàng T thua to, ñành b Phàn thành ch y v Ð ng thành. Tôn Kiên sai Hoàng Cái l i gi các chi n thuy n, còn mình thì thân hành kéo quân truy kích ñ ch. Hoàng T b Tôn Kiên ñu i theo quá g p, ph i dùng l i bày tr n gi a cách ñ ng, ñ nghênh ñ ch. Tôn Kiên cũng dàn quân thành tr n th , thúc ng a ra ñ ng dư c c . Tôn Sách, toàn thân khôi giáp g n gh , c m giáo ñ ng sát bên cha. Bên kia, Hoàng T d n hai tư ng ra tr n. M t tư ng là Trương H , ngư i Gi ang H ; m t tư ng là Tr n Sinh, ngư i Tương Dương. Hoàng T ñ ng gi a, tay c m roi tr Tôn Kiên m ng l n: - Lũ chu t Gi ang Ðông ! Sao dám xâm ph m ñ t ñai c a b c tôn thân nhà Hán? M ng r i sai Trương H ra ñánh. Bên kia Hàn Ðương t trong tr n phi ng a ra ñón l i. Hai tư ng ñánh nhau ñ n ba mươi hi p. Tr n Sinh th y Trương H có v ñu i s c, li n phi ng a ra tr chi n. Tôn Sách th y th , v i c p ng n giáo và nách, giương cung b n ra m t mũi tên, trúng ngay gi a m t Tr n Sinh.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 62
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tr n Sinh té nhào xu ng ng a. Trương H th y Tr n Sinh b ch t m t cách ñ c ng t như v y, tay chân b n r n, b Hàn Ðương chém m t ñao bay n a cái s , óc văng ra ngoài. Th ng th , Trình Ph v i t ng a sang tr n ñ ch, ñ nh b t s ng Hoàng T . Hoàng T không còn tâm trí nào ñ nghĩ cánh ch ng ñ , v i b b mũ, b luôn c ng a, l n tr n vào ñám tàn quân t u thoát. Tôn Kiên xua quân chém gi t, ñu i ñ n t n bò sông Hán th y r i truy n l nh g i Hoàng Cái ñem chi n thuy n lên ñ ng b n Hán gi ang, còn Tôn Kiên thì ti p t c ñánh Kinh Tương Hoàng T thâu th p tàn quân, ñ n ra m Lưu Bi u, nói rõ th quân c a Tôn Kiên m nh l m, không sao c n i. Lưu Bi u lo s , cho tri u Khoái Lương vào bàn. Khoái Lương nói: - Ta v a b thua m t tr n, quân sĩ ñã n n lòng. V y ch nên ñào hào sâu ñáp lũy cao c th ñ tránh mũi gi c, r i ng m sai ngư i qua Ký Châu ñ c u c u Viên B n Sơ gi i vây m i ñư c. Thái M o nói: - Khoái T Nhu bàn k như v y không xong! Quân gi c nay ñã ñên sát chân thành mà còn ñ i quân c u c u, ch ng l chúng ta ch ch t hay sao? Tôi tuy b t tài cũng xinh lãnh binh khai thành quy t m t tr n t chi n. Lưu Bi u thu n l i, Thái M o d n hơn m t v n quân ra kh i thành Tương dương, kéo t i chân núi Hi p sơn bày tr n. Tôn Kiên kéo quân ñ c th ng t ti n ñ n. Th y Thái M o c m quân, Tôn Kiên ch vào m t Thái M o nói v i các tư ng: - Th ng kia là anh ru t ngư i v k c a Lưu Bi u ñ y! Ai ra b t nó cho ta? Trình Ph li n vung cây thi t quy n xà mâu ñ n ñánh Thái M o. Thái M o m i ch ñánh ñ vài hi p ñã ñu i s c, quay ng a ch y dài. Tôn Kiên xua quân ñu i theo gi t quân Kinh tương tơi b i, thây ch t n m ng n ngang ñ y ñ ng. Thái M o ch y thoát vào thành Tương Dương ñóng c a, không dám nói ñ n chuy n gi ao binh. Khái Lương nói v i Lưu Bi u: - Thái M o không nghe l i ph i, khi n cho quân ñ i b i, nay ph i chi u quân lu t mà chém ñ u làm l nh. Lưu Bi u vì m i cư i em gái Thái M o, không n gia hình nên b qua vi c y. Tôn Kiên kéo quân ñ n Tương dươntg li n chia quân vây ch ct b n c a thành, ñánh phá d d i. Trong thành c th không ai dám ra ñánh. B ng m t hôm có tr n gió l c th i ñ n làm gãy ng n c Súy trung quân. Hàn Ðương th t kinh nói v i Tôn Kiên: -Gãy c là ñi m ch ng làm, xin Chúa công hãy t m ban sư. Tôn Kiên nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 63
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ta ñánh tr n nào th ng tr n y, thành Tương dương ch s m t i v tay ta, há vì chuy n gãy c mà thu quân sao? R i ch ng nghe l i Hàn Ðương, và thúc quân phá thành càng g p. Lúc y, trong thành, Khoái Lương cũng ñang bàn v i Lưu Bi u: - Ðêm qua tôi xem thiên văn th y m t vì tư ng tinh s p sa xu ng. C theo ph n dã mà ñoán thì vì sao y ng vào Tôn Kiên. V y Chúa công nên g p rút vi t thư sang c u c u Viên B n Sơ ñi. Lưu Bi u theo l i vi t thư sang c u c u Viên Thi u. Nhưng vi c phá vòng vây ñem thư ra ngoài là vi c khó. Lưu Bi u h i các tư ng: - Ai dám xông ra vòng vây ñ ch ñem thư n y ñ n Ký Châu? Có m t viên ki n tư ng là L Công xin lãnh vi c y. Khoái Lương b o L Công: - Ngươi ñã có gan ñi thì hãy nghe k c a tay ñây: Ngươi hãy l a năm trăm quân thi n x , khi ra l t vòng vây r i ph i ch y ngay ñ n núi Hi n sơn mà mai ph c. Quân gi c th nào cũng ñu i theo. Ngươi chia m t trăm ngư i lên núi tìm nh ng hòn ñá d b trên cao, m t trăm ngư i khác c m cung tên vào ph c trong r ng. Quân gi c ñu i ñ n nơi, ngươi ch ch y th ng mà ph i kéo ba trăm quân ch y quanh co, loanh quanh chân núi, ñ d n gi c vào ch có mai ph c, cho cung tên b n ra, ñá núi t ng xu ng. Th ng gi c thì ñ t pháo liên châu làm hi u ñ trong thành ñánh ra ti p ng. N u gi c không ñu i thì ñ ng ñ t pháo, c vi c lên ñư ng qua Ký Châu. Ðêm nay ch c trăng không sáng l m ñâu. Ð i lúc nhá nhem t i ngươi d n quân ra kh i thành là v a. L Công lãnh k , s p s n binh mã, ch lúc tr i s m t i bí m t m c a Ðông kéo ra. B y gi Tôn Kiên ñang ng i trong trư ng, b ng nghe có ti ng quân mã di ñ ng, v i lên ng a d n ba mươi tên quân k ra kh i tr i ñ xem xét. Quân thám mã l i ñ n báo: - Có m t toán quân t trong thành v a thoát ra ñang ch y th ng v phía chân núi. Tôn Kiên s b l cơ h i, v i vã t c t c ñu i theo, không k p g i thêm tư ng sĩ, ch ñem có ba mươi tên quân k có s n t i ñ y. L Công b y gi ñã chia quân lên núi và vào r ng mai ph c... Tôn Kiên phóng ng a ch y quá nhanh, nên ch ch c lát ñã b xa h n ba mươi tên quân k l i phía sau. Th y ñ ng trư c quân gi c không còn cách bao xa, Tôn Kiên hét l n: - Mu n s ng thì d ng l i! L Công quay ng a l i ñánh. Nhưng ch ñánh ñư c m t hi p, Công l i b ch y, l n vào trong ñư ng núi quanh co mà tr n. Tôn Kiên c ñu i theo mãi, nhưng khi ñ n sau núi thì còn th y L Công ñâu n a. Kiên toan trèo lên núi nhìn xem thì b ng ñâu m t h i c ng n i lên vang d y. T c thì ñá trên núi ném xu ng như mưa và tên trong r ng b n ra như châu ch u. Than ôi Tôn Kiên! Thân th b tên, ñá b n lo n, ñ u v ph c óc, m t ngư i m t ng a ch t chân núi. Năm y Tôn Kiên m i ba mươi b y tu i.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 64
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L Công xu ng ch n ñư c c ba mươi lính k mã c a Tôn Kiên, li n ñánh gi t h t, r i n i pháo hi u. Trong thành nghe ti ng pháo, Khoái Vi t, Hoàng T , Thái M o m c a thành, chia làm ba ñ o quân ñánh ra. Quân sĩ Gi ang Ðông náo lo n, không bi t ñư ng nào mà ch y. Hoàng Cái ñang gi thuy n n i mé sông, nghe ti ng quân reo vang tr i d y ñ t, v i d n quân kéo lên b g p ngay Hoàng T . M i ñánh ñư c vài hi p, Hoàng Cái ñã b t s ng ñư c Hoàng T . Còn Trình Ph th y lo n li n h v ti u ch Tôn Sách tìm ñư ng ch y. V a ra kh i tr i g p ngay L Công, Trình Ph t ng a l i ñánh nhau v i Công. Cũng ch vài hi p, Ph ñã ñâm Công m t xà mâu ch t lăn xu ng ng a. Hai bên ñánh nhau ñ n tr i sáng m i thu quân v . Quân Lưu Bi u kéo vào thành. Còn quân Gi ang Ðông kéo v Hán th y. B y gi , Tôn Sách m i bi t tin cha ñã ch t vì lo n tên, mà thi th b quân Kinh châu khiêng vào thành m t. Sách bèn khóc r ng lên r t th m thi t. Các tư ng sĩ cũng ñ u rơi l . Trình Ph ñ n khuyên gi i, Tôn Sách g t l h i chư tư ng: - Bây gi bi t làm cách nào ñ l y ñư c thi th c a ph thân ta ñem v c qu n? Hoàng Cái nói: - Tôi có b t dư c Hoàng T ñây, nên cho m t ngư i vào thành gi ng hòa v i Lưu Bi u, và h n ñem Hoàng T ñ i l y thi th Chúa công. Cái v a d t l i, thì viên Quân l i là Hoàn Kh i bư c ra thưa: - Trư c ñây tôi có quen bi t v i Lưu Bi u, nay xin lãnh vi c n y ñi s vào thành. Tôn Sách b ng lòng. Hoàn Kh i vào thành ra m t Lưu Bi u nói rõ vi c gi ng hòa và trao ñ i. Lưu Bi u nói: - Thi hài Văn Ðài ta ñã cho t m li m t t , b vào áo quan r i. Ngươi v b o ñem Hoàng T ñ n ñây, r i hai nhà cùng bãi binh, t nay không xâm ph m b cõi nhau n a. Hoàng Kh i bái t ra v , nhưng v a bư c xu ng th m, b ng có Khoái Lương ch y ñ n can Lưu Bi u r i rít: - Không nên! Không nên hòa! Tôi ñã có k l y Gi ang Ðông r i. Xin hãy chém ñ u Hoàn Kh i trư c, r i sau hãy d ng k c a tôi. Ðó chính là Ðu i ñ ch Tôn Kiên v a u ng m ng, C u hòa Hoàn Kh i l i lâm nguy. H i8 Vương Tư Ð Khéo D ng Liên Hoàn K . Ð ng Th a Tư ng Náo L ng Phư ng Nghi Ðình. Khoái Lương nói v i Lưu Bi u r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 65
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ngày nay Tôn Kiên ñã ch t, các con còn bé, nên th a th ti n quân nhanh lên, ch ñánh m t tr n là l y ñư c Gi ang Ðông. N u chúa công tr thây Tôn Kiên và bãi binh v , ñ cho k thù nuôi dư ng s c kh e, ñó là cái v c a Kinh Châu v sau v y! Bi u nói: - Ta còn có Hoàng T bên y, sao n b ñư c? Lương nói: - B m t anh Hoàng T vô mưu, mà l y ñư c c Gi ang Ðông, vi c gì mà còn ph i cân nh c? Bi u l i nói: - Ta v i Hoàng T là b n tâm phúc v i nhau, b y là trái nghĩa. Bi u cho Hoàn Kh i v , h n r ng h bên y tha Hoàng T , thì bên n y cho ñem xác Tôn Kiên v . Tôn Sách tha Hoàng T , r i sang rư c linh c u cha v , rút quân v Gi ang Ðông, táng cha gò Khúc A. Vi c tang xong, Tôn Sách d n quân v Gi ang Ðông v i ngư i hi n, dùng k sĩ; khéo nhún mình tr ng ngư i; hào ki t b n phương d n d n kéo ñ n theo Tôn Sách c . Trong khi y, Ð ng Trác Trư ng An ñư c tin Tôn Kiên ñã ch t, m ng mà nói r ng: - Ta tr ñư c m t m i lo l n trong lòng! Trác h i con Kiên bao nhiêu tu i, có ngư i thưa mư i b y tu i. Trác không cho vào ñâu; t b y gi l i càng kiêu căng t xưng là thư ng ph , khi ra khi vào dùng toàn nghi v thiên t . Trác l i phong em là Ð ng M n làm T tư ng quân, tư c vu h u; cháu là Ð ng Hoành làm Th Trung, coi c quân c m binh. Tôn t c h Ð ng ch ng c già tr , ai cũng ñư c phong tư c h u c . Cách Trư ng An 250 d m, Trác sai ñ p m t cái thành g i là My , b t hai mươi lăm v n dân phu ñ p cao, dày, theo y như ki u thành Trư ng An. Trong thành l i làm nh ng cung th t kho tàng, ch a ñư c ñ lương ăn trong hai mươi năm; l i kéo gái thanh tân tám trăm ngư i ch a trong y; vàng, ng c, g m, vóc, trân châu ch t vào không bi t bao nhiêu mà k . H hàng Trác ñ u ñư c ñem vào c trong thành. Trác thì ñi ñi v v Trư ng An, khi n a tháng m t l n, khi m t tháng m t l n. Công khanh ñưa ñón thư ng ph i ñ ng tr c ngoài c a Hoành Môn. Trác nhi u khi ñ t trư ng d c ñư ng, cùng v i công khanh ăn ti c. M t hôm Trác ra ngoài c a Hoành Môn, các quan ñi ti n. Trác m i các quan l i u ng rư u, ño n cho g i m y trăm hàng binh v a d ñư c ñ t B c ñ n. Trác sai ñem ra trư c ch ăn ti c, ñ a thì ñem ch t chân ch t tay, ñ a thì ñem khoét m t x o mũi, ñ a thì ñem c t lư i, ñ a thì ñem b v c d u ñun. Ti ng kêu khóc vang l ng tr i ñ t. Các quan ñang ăn ti c, th y th ngư i nào ngư i n y ñ u run c m c p, ñánh rơi c ñũa. Trác v a u ng rư u v a cư i nói như không.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 66
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L i m t hôm khác, Trác s nh ñài, h i c bá quan, ng i s p ra hai hàng. Rư u u ng ñư c ñ vài tu n, thì L B ñi t t vào, ghé vào tai Ð ng Trác nói th m m y câu, r i th y Trác cư i mà nói r ng: - ra th ! Nói r i sai L B lôi quan Tư Không, tên là Trương Ôn, ñang ng i d ti c, ñem xu ng nhà dư i. Các quan không bi t ñ u ñuôi th nào ñ u th t s c. M t lát th y quân h u bưng lên m t cái mâm ñ , gi a ñ ñ u lâu Trương Ôn. Các quan ñ u s m t vía. Ð ng Trác cư i nói: - Các quan ñ ng s . Trương Ôn k t liên v i Viên Thu t, toan h i ta. Nhân hai ñ a g i thư cho nhau, ñưa nh m cho con ta là Lã Ôn H u, nên ta m i ñem chém. Các quan không có vi c gì, ñ ng s . Các quan d d r i lui v . Quan Tư Ð Vương Doãn, hôm y v ñ n ph , nghĩ ñ n nh ng vi c trông th y trong b a ti c, ng i ñ ng không yên. Ð n ñêm khuya, trăng sáng v ng v c, Doãn ch ng g y ñi ra vư n sau, ñ ng bên c nh b i ñ mi, ng ng m t lên tr i, mà khóc. Ch t nghe có ti ng ngư i th dài bên c nh ñình M u Ðơn. Doãn rón rén l i nhìn xem ai thì là m t con hát trong ph , tên là Ðiêu Thuy n. Ðiêu Thuy n t thu nh ñư c kéo vào ph , h c múa h c hát, b y gi m i mư i sáu tu i, ñ c tài s c. Doãn thương yêu như con ñ . Doãn ñ ng nghe m t h i lâu, m ng r ng: - Con này ñã có tư tình gì ñây? Thuy n quỳ xu ng thưa r ng: - L y cha, con ñâu có dám tư tình. Doãn h i: - Không có tư tình thì vi c gì canh khuya l i ra ñ ng ñây mà th v n than dài? Thuy n nói: - L y cha! Xin cho con bày t n i lòng Doãn nói: - Con không ñư c gi u gi m, ph i nói cho th c. Thuy n nói: - Con nh ơn cha nuôi n ng, d y b o múa hát, l i ñư c h u ñãi, dù th t nát xương tan, cũng không báo ñư c muôn m t. G n ñây con th y cha m t th m mày chau, t t cha có lo vi c l n gì trong nư c, con v n không dám h i. Nhân chi u hôm nay con th y cha ñ ng ng i không yên, cho nên con cũng bu n r u mà th dài, không ng cha nghe th y. N u cha có vi c gì c n sai b o ñ n con, dù ch t con cũng không ng i. Doãn ñ p g y xu ng ñ t nói r ng: - Ai ng cơ ñ nhà Hán l i trong tay con! Hãy theo cha ñ n nhà gác cha b o! Doãn ñ n ñó, ñu i h t tỳ thi p ra, d t Ðiêu Thuy n ng i lên trên s p, r i th p xu ng l y. Ðiêu Thuy n s hãi, cu i r p xu ng ñ t, thưa r ng: - Sao cha l i làm th ?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 67
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Doãn nói: - Con hãy thương l y sinh linh nhà Hán! Nói r i khóc như nư c su i ch y. Thuy n thưa: - V a r i con ñã thưa, cha có vi c gì sai khi n, d u ch t con cũng không t . Doãn l i quỳ xu ng nói: - Hi n nay trăm h như b treo ngư c, vua tôi ng t ngư ng như tr ng ch ng, th t nguy c p, phi con không ai c u ñư c. T c th n Ð ng Trác s p cư p ngôi vua. Văn võ trong tri u không ai nghĩ ñư c k gì. Ð ng Trác có m t ñ a con nuôi là L B , s c kh e l thư ng. Ta xem hai tên y cùng là tu ng hi u s c. Nay ta mu n dùng m t k liên hoàn: trư c ñem con g cho L B , sau l i ñem con dâng cho Ð ng Trác. Con trong, tùy cơ l p k , ly gián hai b con h n, xui khi n th nào cho L B gi t Ð ng Trác ñ tr k ñ i ác, gi yên xã t c, d ng l i gi ang sơn. Ðó là nh s c con, con nghĩ th nào? Ðiêu Thuy n thưa: - Con xin thưa, d u ch t con cũng không t . Xin ñem ngay con dâng cho chúng, con s l p mưu trong. Doãn nói: - Vi c n y n u ti t l h nhà ta s ch t h t! Thuy n thưa r ng: - Xin cha ch lo. N u con không báo ñ n ñư c nghĩa l n, con s ch t dư i muôn vàn ng n giáo. Doãn l y t . Hôm sau Doãn sai ngư i ñem ng c minh châu, xưa nay v n c t k m t nơi, g i th khéo, làm m t c mũ vàng, m t sai ngư i ñem bi u L B . B m ng r , thân ñ n nhà Doãn t ơn. Doãn làm s n c a ngon v t l ñ i B ñ n. Doãn ra c a ñón rư c vào h u ñư ng, m i ng i lên trên. B nói: - Tôi là m t ti u tư ng trong ph , Tư Ð là là m t v ñ i th n trong tri u, sao l i quá tôn kính như v y? Doãn nói: - Nay thiên h không có ai là anh hùng, tôi ch th y duy có tư ng quân mà thôi. Tôi t lòng tôn kính, không ph i là tôn kính cái ch c tư c c a tư ng quân mà là tôn kính cái tài c a tư ng quân ñó. B m ng l m, Doãn kh n kho n m i rư u, khen l y khen ñ mãi cái ñ c Ð ng Thái Sư và cái tài L B . B cư i vang và u ng rư u th a thích. B y gi Doãn m i ñu i ñ y t lui ra, ch ñ vài ngư i tỳ thi p ñ ng h u rư u. Khi B ngà ngà say, Doãn m i truy n r ng: - G i con em nó ra ñây! M t lát hai th tỳ ñ Ðiêu Thuy n trang ñi m th t l ng l y bư c ra. L B trông th y gi t mình, h i:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 68
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ngư i nào v y? Doãn nói: - Ðó là con gái nh c a lão, tên là Ðiêu Thuy n. Lão nay ñư c ơn tư ng quân có lòng h c mà coi như ch chí thân, nên lão sai nó ra ñ chào tư ng quân. Li n sai Ðiêu Thuy n bưng chén rư u m i. Thuy n nâng chén rư u m i B . Hai bên nhìn nhau, ñ u mày cu i m t. Vương Doãn gi t ng say, nói: - Con c m i tư ng quân u ng vài chén con nhé! C nhà ta ñ u trông nh vào tư ng quân ñ y. B m i Thuy n ng i, Thuy n gi cách th n thùng, mu n lui vào, Doãn nói: - Tư ng quân là b n chí thân v i ta, con c ng i ñ ng ng i. Thuy n khép nép, ng i bên c nh Doãn. L B nhìn Thuy n chòng ch c, không ch p m t, l i u ng thêm vài chén. Doãn m i tr tay vào Thuy n mà b o L B r ng: - Lão v n có ý cho nó h u h tư ng quân làm tỳ thi p, chưa bi t tư ng quân có b ng h c thương ñ n không? B nghe nói v i vàng ñ ng d y, ra ngoài chi u, t mà nói r ng: - N u ñư c như th , tôi xin m t ñ i làm khuy n mã ñ báo ñáp ơn sâu. Doãn nói: - Nay mai xin ch n ngày lành tháng t t, ñưa nó ñ n ph tư ng quân. L B m ng h n h , ñưa m t nhìn Ðiêu Thuy n. Ðiêu Thuy n cũng li c m t ñưa tình ñáp l i. M t ch c ti c tan, Doãn nói: - Lão phu mu n m i tư ng quân ngh l i ñây chơi, nhưng s Thái Sư sinh nghi. B hai ba l n t ñi t l i, r i lui v . Ðư c vài hôm, Vương Doãn trong tri u g p Ð ng Trác, nhân th không có L B ñ y bèn th p xu ng ñ t l y, nói r ng: - Tôi mu n rư c Thái Sư quá bư c l i nhà tôi xơi chén rư u, nhưng không bi t Thái Sư có lòng h c chăng? Trác nói: - Ðư c quan Tư Ð m i, tôi xin ñ n ngay. Doãn l y t , v nhà trang hoàng nhà c a l ch s , bày ñ các món sơn hào h i v ; gi a gi an s nh, kê m t cái s p : g m vóc r i c xu ng ñ t, trong ngoài trư ng r màn che. Bu i trưa hôm sau, Ð ng Trác ñ n, Doãn m c áo ñ i trào ra ñón, l y hai l y r i m i vào. Trác xu ng xe, t h u hơn m t trăm ngư i vác kích ñi th ng vào nhà, ñ ng x p thành hai hàng. Doãn xu ng dư i th m l y hai l y. Trác sai ngư i d t Doãn lên ng i bên c nh. Doãn nói: - Công ñ c Thái Sư to l m! Y Doãn, Chu Công ngày xưa cũng không b ng!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 69
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trác m ng l m. Doãn sai t u nh c và dâng rư u, r t là cung kính. Ð n chi u Trác u ng rư u ñã say, Doãn m i Trác vào nhà trong. Trác quát giáp sĩ lui ra. Doãn bưng m t chén rư u, m ng Trác r ng: - Chúng tôi thu nh có h c thiên văn, ñêm xem tư ng tr i, th y khí s nhà Hán ñã h t. Thái Sư công ñ c ñã vang l ng c thiên h . Ngày xưa, vua Thu n n i ngôi vua Nghiêu, vua Vũ n i ngôi cho Thu n. Th là h p lòng tr i và lòng ngư i l m. Trác nói: - Ta có ñâu dám mong như th ! Doãn nói: - Xưa nay ngư i có ñ o thay ngư i vô ñ o, ngư i không có ñ c như ng ngư i có ñ c, có gì là không ñúng. Trác cư i và nói r ng: - N u m nh tr i v ta, Tư Ð ph i làm nguyên huân. Doãn l i t . B y gi ñèn n n ñ t sáng choang, ch có m y ñ a h u gái ñ ng h u rư u và dâng ñ ăn. Doãn nói: - Phư ng nh c không ñáng ñem ra cung ph ng Thái Sư. Nay có m t con hát c a nhà, xin Thái Sư cho phép ñư c g i ra h u. Trác nói: - Hay l m! Doãn m i sai kéo b c màn ra, ñàn sáo vang l ng, Ðiêu Thuy n ñ ng ngoài mành lư n múa d u dàng, ngoài trông vào th c là ngo n m c. Có bài ca khen Ðiêu Thuy n như sau: Ngư i cung Chiêu Dương ñó nh Cánh h ng bay ph n ph trên tay Ð ng Ðình ch ng ñã qua bay. Lương Châu v nh p nh gi y gót sen M t cành gió t hoa m m Mùi hương ngào ng t dày th m v xuân L i có m t bài thơ n a khen r ng: Én li ng la ñà nh p phách ngà, Mây bay m t áng di u th m hoa. Mày ngài g i khách s u man mác. V ng c xui ngư i d thi t tha, H d ngàn vàng mua ñư c mi ng, L cùng trăm báu x c vào da? Rèm cao múa ño n ai nhìn tr m Nào bi t Tương vương m y k là! Ðiêu Thuy n múa xong. Trác g i l i g n. Ðiêu Thuy n ngoài th m ñi vào, l y hai l y.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 70
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trác th y Ðiêu Thuy n dung nhan xinh ñ p bèn h i Doãn: - Con bé n y là th nào? Vương Doãn thưa: - B m, nó là con hát ph , tên là Ðiêu Thuy n. Trác h i: - Bi t hát không? Doãn sai Ðiêu Thuy n gõ nh p hát m t bài. Th t là: Môi son hé n cánh ñào tân Ng c tr ng hai hàng nh ánh xuân Ð u lư i ñinh hương ñư ng ki m s c R p toan chém c k gi an th n! Ð ng Trác khen n c n . Doãn sai Thuy n dâng rư u. Trác c m l y chén rư u h i r ng: - Xuân xanh năm nay bao nhiêu? Thuy n thưa: - Tu i ti n thi p v a ñôi tám. Trác cư i nói r ng: - Th t là ngư i ch n th n tiên! Doãn ñ ng d y thưa r ng: - Chúng tôi có ý ñ nh mu n dâng lên Thái Sư, không bi t Thái Sư có nh n cho không. Ð ng Trác nói: - Ơn y ta bi t l y gì báo l i. Doãn nói: - N u nó ñư c h u h Thái Sư thì th c phúc cho tôi l m. Trác c m t hai ba l n. Doãn l p t c sai ñưa Ðiêu Thuy n ñ n tư ng ph . Trác ñ ng d y cáo t . Doãn ñi ti n Trác ñ n t n ph r i m i v . Doãn cư i ng a v ñ n x p n a ñư ng, trông th y hai bên ñư ng có ñèn ñ , gi a là L B , cư i ng a c m kích ñi l i. Lúc Vương Doãn ñ n, B d ng ng a, m t tay n m l y áo Vương Doãn r i h i to r ng: - Tư Ð ñã g Ðiêu Thuy n cho ta, nay l i ñem Ðiêu Thuy n dâng cho Thái Sư, sao l i ñùa như th ? Doãn v i vàng ngăn L B , nói r ng: - Nói chuy n ñây không ti n, xin ngài hãy quá bư c l i nhà lão phu. B theo Doãn v . Hai ngư i d t nhau vào nhà trong. Chào h i xong, Doãn nói: - Sao tư ng quân l i trách lão? B nói: - Có ngư i nói v i ta r ng Tư Ð dùng xe ñưa Ðiêu Thuy n vào t n tư ng ph , là c làm sao?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 71
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Doãn thưa: - Rõ kh , tư ng quân không bi t! Hôm qua tri u, Thái Sư b o tôi r ng: -Ta có m t vi c ph i ñ n nhà ngươi. V y tôi m i s a so n ti c nh ñón ti p. Trong khi u ng rư u, Thái Sư h i: -Ta nghe ngươi có con gái tên là Ðiêu Thuy n, ñã g cho con ta là Lã Ph ng Tiên. Có th c không? Ðem con lão ra ñây cho ta coi! Tôi không dám không vâng l nh, ph i g i Ðiêu Thuy n ra l y b ch ng. Thái Sư l i truy n r ng: -Hôm nay t t ngày, ñ ta ñem Ðiêu Thuy n v cho Ph ng Tiên! Tư ng quân th nghĩ xem: Thái Sư thân hành ñ n nơi truy n b o, lão phu sao dám gàn tr ! L B nói: - Quan Tư Ð không có l i gì, tôi trót nghĩ l m, ngày mai tôi xin mang roi ñ n ch u t i. Doãn l i nói: - Con tôi có ít nhi u ñ n trang. Khi nào nó v ph tư ng quân, tôi s mang ñ n. L B t ,r iv . Sáng hôm sau, B nhà nghe ngóng, ch ng th y tin t c gì, bèn sang tư ng ph , vào th ng nhà trong h i tin nh ng ngư i h u. M t ngư i thưa: - Ðêm qua Thái Sư cùng ngh v i ngư i h u m i, bây gi chưa d y. B gi n l m, l n vào sau bu ng n m c a Ð ng Trác ñ dò xem. B y gi Ðiêu Thuy n ñã d y r i, ñang ng i trong c a s ch i ñ u, ch t trông xu ng ao trư c c a s , th y bóng ngư i cao l n, ñ u ñ i mũ b t tóc, bi t ngay là L B , Ðiêu Thuy n c ý chau ngay ñôi mày, làm ra dáng bu n bã, tay c m khăn th nh tho ng nâng lên lau nư c m t. L B ñ ng nhìn h i lâu r i tr ra, m t lát l i vào. Ð ng Trác ng i trung ñư ng, th y B ñ n, h i r ng: - ngoài không có vi c gì ch ? B thưa: - Không. R i ñ ng h u m t bên. Trác ăn cơm, B li c m t dòm tr m, th y trong rèm có ngư i con gái ñi ñi l i l i, hơi thò n a m t ngo nh ra ngoài, li c m t ñưa tình. B bi t là Ðiêu Thuy n, tâm th n mê m n. Trác nhìn th y dáng ñi u c a B như v y, trong lòng nghi ho c li n b o r ng: - Ph ng Tiên không có vi c gì, hãy lui ra! L B b c t c tr ra.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 72
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trác t khi ñư c Ðiêu Thuy n, hơn m t tháng tr i không coi ñ n vi c quan. M t b a Trác hơi khó , Ðiêu Thuy n h t lòng h u h , m c áo không lúc nào c i ñai, c ý chi u chu ng. Trác l i càng yêu quý hơn n a. M t hôm L B vào h i thăm, g p lúc Ð ng Trác ñang ng , Ðiêu Thuy n ñ ng sau giư ng thò n a ngư i ra, trông th y B , l y tay tr vào tim mình r i l i tr vào Ð ng Trác, và luôn luôn g t nư c m t. B c m th y ru t như nát ra. Trác n m, hai m t lim dim, th y B nhìn chòng ch c v phía sau ch mình n m, quay l i thì th y Ðiêu Thuy n ñ ng sau giư ng. Trác n i gi n m ng B r ng: - Mày gh o v yêu c a tao à? Bèn sai t h u ñu i L B ra và t nay c m vào nhà trong. L B t c gi n tr v , ñi ñư ng g p Lý Nho, k l i ñ u ñuôi. Nho l p t c vào ra m t Ð ng Trác, nói r ng: - Thái Sư mu n l y thiên h , sao l i vì m t vi c nh m n mà trách m ng Lã Ôn H u. N u y thay lòng ñ i d , vi c l n h ng m t. Trác h i: - Bây gi nên làm th nào? Nho nói: - S m mai g i y vào, cho vàng l a, dùng l i ng t ngào an i y, thì s không có vi c gì x y ra n a. Trác nghe l i, hôm sau cho g i L B vào nhà trong b o r ng: - Hôm qua trong cơn ñau y u, tinh th n ho ng h t ta có nói m y câu, nhà ngươi ñ ng ñ b ng. Nói r i, sai ñưa cho L B mư i cân vàng và hai mươi t m g m. B l y t r i v , nhưng t lúc y tuy ñ ng h u bên Ð ng Trác, mà ru t gan lúc nào cũng vơ v n chung quanh Ðiêu Thuy n. Khi Trác ñã kh i b nh, vào tri u bàn vi c, B v n c m kích ñi theo. M t b a, Trác ñang ng i bàn vi c v i vua Hi n Ð , B vác kích l n ra c a sau, lên ng a ch y ñ n tư ng ph , bu c ng a c a ph , c m kích vào th ng h u ñư ng, ñ tìm Ðiêu Thuy n. Thuy n b o: - Hãy ra vư n sau bên ñình Phư ng Nghi ñ i thi p! B vác kích ñi trư c, ñ ng bên bao lơn dư i ñình ch m t h i lâu, th y Ðiêu Thuy n r hoa g t li u ñi ñ n, ch ng khác gì tiên trên cung trăng. Thuy n s t sùi khóc b o B r ng: - Ti n thi p tuy không ph i Vương Tư Ð sinh ra, nhưng Tư Ð coi thi p như con ñ . T khi g p tư ng quân ñư c nh n cho làm k nâng khăn s a túi thi p ñã l y làm mãn nguy n l m. Ng ñâu Thái Sư ñem lòng b t lương, làm ô nh c thi p, thi p gi n không ch t ngay ñư c, ch vì chưa g p ñư c tư ng quân ñ t gi l n cu i cùng, cho nên còn nh n nh c s ng ñ n bây gi . Nay may ñư c g p nhau, th là hTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 73
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 r i. T m thân ñã nhơ nhu c này không x ng ñáng th ngư i anh hùng, thi p xin ch t trư c m t chàng ñ t rõ t m lòng thi p! Ðiêu Thuy n nói xong, tay v n bao lơn, m t nhìn ra ao sen, ñ nh nh y xu ng. L B v i vàng ôm ngay l y Ðiêu Thuy n, khóc nói r ng: - Lòng nàng tôi bi t ñã lâu, ch hi m chưa ñư c nói v i nhau ñ y thôi! Ðiêu Thuy n g t tay L B ra, nói r ng: - Ki p này thi p không ñư c làm v chàng, xin h n ñ ki p sau! L B nói: - N u ki p n y không l y ñư c nàng, tôi không ph i là ngư i anh hùng n a. Ðiêu Thuy n nói: - Thi p coi m t ngày dài b ng m t năm, xin chàng thương mà c u v t. B nói: - Tôi lên ñ n ñây, s th ng gi c già nó nghi, tôi ph i ñi ngay. Thuy n lôi v t áo L B l i nói r ng: - Chàng còn s th ng gi c già như th , thi p này không còn mong có ngày nào ñư c trông th y tr i và ñ t n a! B d ng l i nói r ng: - Ð ng v i vàng, ñ tôi nghĩ cách ñã. Nói r i vác kích ñ nh ñi ra. Ðiêu Thuy n níu l i nói r ng: - Khi tôi ch n bu ng ñã ñư c nghe ti ng tư ng quân, l ng l y như s m rót vào tai, tư ng r ng ñ i này ch có m t ngư i như th ch không có hai. Ai ng tư ng quân l i ch u dư i quy n áp ch c a ngư i khác! Nói r i, nư c m t ch y xu ng như mưa. L B th n ñ c m t, d a kích m t ch , quay l i ôm l y Ðiêu Thuy n, d dành an i. Hai ngư i qu n qu n quýt quýt không n buông nhau ra. Ð ng Trác trên ñi n, b ng ngo nh l i không th y L B trong b ng nghi ngay, v i vàng xin cáo t lên xe v ph . Th y ng a c a B bu c trư c c a ph . Trác bèn h i lính canh c a. Lính canh nói: - Ôn H u vào nhà sau. Trác m ng quân canh c a, ñi th ng ngay vào h u ñư ng, không th y L B , Trác g i Ðiêu Thuy n cũng không th y thưa. Trác h i ngư i h u gái. Ngư i h u gái thưa: - Ðiêu Thuy n trong vư n sau ng m hoa. Trác vào vư n sau tìm, th y L B và Ðiêu Thuy n ñang nói chuy n v i nhau bên Ðình Phư ng Nghi, h a kích d ng m t bên. Trác gi n quát to m t ti ng. B th y Trác ñ n, c s , quay ñ u ch y. Trác v ngay l y ng n h a kích ñu i theo. B ch y nhanh, Trác béo ph c ph ch, ñu i không k p, bèn c m kích ném theo L B . B g t rơi xu ng ñ t. Trác nh t kíchTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 74
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 l i ñu i, nhưng B ñã ch y xa. Trác ñu i ra t n c a vư n, thì m t ngư i xăm xăm ch y ñ n, ñâm s m ngay vào Ð ng Trác. Trác ngã quay xu ng ñ t. Th rõ th c là: Khi căm xông th ng trên mây tía. Mình béo lăn k n ñ n ñ t ñen. Chưa bi t ngư i y là ai, xem h i sau m i rõ. H i9 Tr Hung B o, L B Giúp Tư Ð Chi m Trư ng An, Lý Thôi Nghe Gi H . Ngư i ñi va vào Ð ng Trác, t c là Lý Nho. Nho th y Trác ngã, v i vàng ñ Trác ñ ng d y, dìu vào ng i trong thư vi n. Trác h i Lý Nho: - Ngươi ñ n ñây làm gì? Lý Nho thưa: - Tôi ch t qua c a ph , th y nói Thái Sư gi n ñi vào vư n sau tìm L B , tôi v i vàng ch y vào, thì g p L B ch y ra, kêu lên r ng: Thái Sư gi t ta. B i th tôi h p t p vào ñây ñ can ngăn Thái Sư, ch ng may ch m ph i Thái Sư, th t ñáng t i ch t! Trác nói: - Không th tha ñư c th ng ngh ch t c y! H n dám ñùa b n ái cơ c a ta. Th nào ta cũng gi t ch t h n m i nghe. Lý Nho can r ng: - Thái Sư không nghĩ cho chín; ngày xưa vua Trang Vương nư c S , trong b a ti c D t d i mũ ñã tha t i cho Tư ng Hùng ñã ñùa b n v i ngư i v yêu ñ n sau b binh nhà T n làm kh n, ñư c Tư ng Hùng c s c li u ch t c u thoát ñư c. Nay Ðiêu Thuy n ch ng qua là m t ñ a con gái mà L B là m t mãnh tư ng tâm phúc c a Thái Sư, n u Thái Sư nhân d p này ñem Ðiêu Thuy n cho B , ch c B c m ơn l m, l y ch t báo l i Thái Sư, xin Thái Sư nghĩ ñi nghĩ l i. Trác nghĩ ng i h i lâu r i nói r ng: - Ngươi nói cũng ph i, ñ ta nghĩ k xem. Lý Nho t t r i ra. Trác vào ngay h u ñư ng g i Ðiêu Thuy n ra h i r ng: - Sao ngươi có tư tình v i L B ? Ðiêu Thuy n khóc thưa r ng: - Thi p ñang ñ ng xem hoa, b ng L B ñ t ng t ñâu ñ n. Thi p v i vàng toan tránh. B nói: Tôi là con Thái Sư, vi c gì ph i tránh? R i y c m kích ép thi p ñ n Ðình Phư ng Nghi. Thi p th y y có lòng b t lương, s xâm ph m t i mình thi p, ñ nh ñâm ñ u xu ng ao sen t v n, nhưng l i b y ôm ch t l y. Ðang lúc gi ng co không bi t s ng ch t th nào, may có Thái Sư ch y l i c u ñư c tính m nh. Trác l i h i: - Nay ta ñem ngươi g cho h n, ngươi có thu n không?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 75
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ðiêu Thuy n gi t mình, khóc r ng: - Thi p ñã ñư c vào h u quý nhân, nay l i ñem g cho th ng , thi p thà ch t ch không ch u ñư c nh c này! Bèn rút ngay thanh b o ki m treo vách, toan t v n. Trác v i vàng gi ng l y thanh ki m, ôm ch t l y Ðiêu Thuy n và nói r ng: - Ta nói b n ñ y mà! Thuy n n m vào lòng Trác, bưng m t khóc r ng: - Ðây h n là m o c a Lý Nho, Nho v i B hai ñ a là b n thân v i nhau, nên Nho m i bày ra m o này, không k gì ñ n th di n c a Thái Sư và tính m nh c a ti n thi p, thi p ph i x th t chúng nó ra. Trác nói: - Ta sao n b nàng. Ðiêu Thuy n l i nói: - Thái Sư d u có lòng thương yêu, cũng không nên ñây lâu, s b L B làm h i. Trác d dành Ðiêu Thuy n r i nói r ng: - Ngày mai chúng ta v My , cùng hư ng sung sư ng, ñ ng lo gì n a. Thuy n m i lau nư c m t l y t . Hôm sau Lý Nho vào ra m t, nói r ng: - Hôm nay t t ngày Thái Sư nên ñem Ðiêu Thuy n g cho L B . Trác nói: - Chuy n y ta ñã nghĩ r i. L B v i ta là quan h cha con, làm th không ti n. Ta tha t i cho B , ngươi nên truy n ñ t cho B bi t ý ta và tìm l i an i B , th là ñư c r i! Nho nói: - Thái Sư ñ ng d mê ho c vì m t ngư i ñàn bà. Trác gi n ñ i s c m t m ng r ng: - Th thì v con ngươi, ngươi có ñem cho h n không? Vi c Ðiêu Thuy n c m ñư c nói ñ ng ñ n n a, còn nói ta s chém ñ u. Lý Nho tr ra, ng ng m t lên tr i than r ng: - Lũ chúng ta ch t c v tay ngư i ñàn bà! Ð i sau có thơ r ng: Tư Ð khéo mư n khách má ñào, Ch ng dùng gươm giáo, ch ng dùng dao H Lao ba tr n hoài bao s c, Phư ng Nghi chi n th ng y l sao! Ngày hôm y Ð ng Trác h l nh v My , trăm quan ñ u ñi t ng ti n. Ðiêu Thuy n ng i trên xe, xa trông th y L B ñ ng trong ñám ñông ngư i, m t nhìn vào trong xe. Thuy n gi cách che m t làm ra dáng ñau kh bi th m.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 76
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Xe ñã ñi xa. L B còn c m cương ng a ñ ng trên gò ñ t, nhìn ñám b i mù m t than ti c b c d c. Ch t nghe sau lưng có ngư i h i r ng: - Ôn H u sao không theo Thái Sư ñi, l i ñ ng ñ y nhìn xe mà than th ? B quay ñ u l i xem ai, thì ra là Tư Ð Vương Doãn. Chào h i xong, Doãn nói: - Tôi m y b a nay, hơi khó , không ñi ñâu, cho nên chưa có d p g p tư ng quân. B a nay Thái Sư v My , nên tôi ph i gư ng ra ti n, may sao l i g p tư ng quân. Xin h i tư ng quân làm sao l i ñ ng ñây th than? B nói: - Ch vì con gái ông ñ y! Doãn gi cách th t kinh h i r ng: - T hôm y ñ n nay con tôi v n chưa v v i tư ng quân à? B nói: - Th ng gi c già y l y làm thi p c a h n ñã lâu r i! Doãn l i gi cách th t kinh: - Không ng l i như th ! B bèn ñem chuy n k l i ñ u ñuôi cho Vương Doãn nghe. Vương Doãn m t ng a lên tr i, chân d m xu ng ñ t, th ngư i ra không nói gì. Mãi h i lâu, Doãn m i nói r ng: - Không ng Thái Sư l i làm vi c c m thú y... R i kéo tay L B , nói r ng: - Xin tư ng quân hãy ñ n nhà tôi nói chuy n. B theo Doãn v , Doãn m i B vào nhà trong kín ñáo, sai làm rư u kho n ñãi. B l i ñem vi c g p Ðiêu Thuy n Ðình Phư ng Nghi k h t ñ u ñuôi cho Doãn nghe. Doãn nói: - Thái Sư làm nh c con gái tôi, cư p v tư ng quân. Thiên h ngư i ta s chê cư i cho, nhưng ngư i ta không chê cư i Thái Sư ñâu mà ngư i ta ch chê cư i tư ng quân và tôi thôi. Tôi già y u ch ng k làm gì, ch ti c thay tư ng quân là b c anh hùng ti ng tăm l ng l y m t ñ i, mà ph i ch u cái nh c này. B nghe nói, cơn gi n b c lên b ng b ng, n m tay ñ m xu ng bàn, kêu m t ti ng th t to. Doãn v i vàng nói r ng: - Lão trót l l i... xin tư ng quân nguôi gi n! B nói: - Ta th s gi t ch t th ng gi c già y ñ r a nh c. Doãn v i vàng l y tay bưng mi ng B can r ng: - Tư ng quân ch nói, nh ra có liên l y ñ n lão. B nói: - Ð i trư ng phu sinh ra trong tr i ñ t, l ñâu l i c ng m ngùi ch u làm tôi t ngư i khác mãi ru!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 77
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Doãn nói thêm m t câu r ng: - Tài như tư ng quân thì sao Thái Sư có th kìm hãm ñư c. B l i nói: - Tôi mu n gi t th ng gi c già y, nhưng ng i r ng còn vương tình cha con, s ngư i sau chê cư i chăng? Doãn t m t m cư i nói r ng: - Tư ng quân h L , mà Thái Sư h Ð ng, th h i lúc Thái Sư c m kích lao tư ng quân Ðình Phư ng Nghi, li u còn có tình cha con không? B hăng hái ñ ng lên nói r ng: - N u Tư Ð không d y tôi câu y, suýt n a tôi l m. Doãn th y L B ñã quy t tâm gi t Trác bèn b o L B r ng: - Giúp nhà Hán, tư ng quân m i th c là trung th n ñ ti ng trong s xanh mãi mãi. N u tư ng quân giúp Ð ng Trác thì là ph n th n, s ñ ti ng x u muôn ñ i. B ñ ng d y l y Vương Doãn nói r ng: - Ý tôi ñã quy t r i. Tư Ð không nên nghĩ n a. Doãn nói: - Tôi s vi c không xong thì v to. B li n rút con dao ñeo mình, ñâm m t nhát vào cánh tay, ch y máu ra ñ th . Doãn quỳ xu ng l y t , nói r ng: - Hương h a nhà Hán, nay không ñ n n i m t, ñ u là ơn tư ng quân gi kín, ñ ng ñ ti t l ra. Khi nào vi c ñ n nơi tôi s có mưu k . Lúc ñó tôi s xin báo cho tư ng quân bi t. B kh ng khái nh n l i r i tr ra. Doãn l p t c m i quan B c Sa là Sĩ Tôn Th y, quan Tư L Hi u Úy là Hoàng Uy n ñ n ñ bàn vi c y. Th y nói: - Nay vua m t m i kh i, nên sai m t ngư i nói khéo ñ n M m i Trác vào ñây ñ bàn vi c nư c. M t m t l y m t chi u c a thiên t trao cho L B , sai ph c quân trong c a tri u, ñ i Trác vào ñ n nơi s gi t ñi. Chư c y là hơn c . Uy n nói: - Nhưng có ai dám ñi m i không? Th y nói: - Có quan K Ðô Úy Lý Túc là ngư i cùng qu n v i L B . Vì Trác không thăng ch c cho, v n mang b ng oán t c, ta sai ngư i y ñi ch c Trác không nghi ng Doãn cho là ph i, bèn m i L B ñ n nhà bàn b c. B nói: - Ngày xưa xui ta gi t Ðinh Nguyên cũng là ngư i y. Nay h sai mà không ñi, ta s chém ngay trư c. Các quan m t sai m i Lý Túc ñ n. B b o Túc:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 78
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Xưa ông xui tôi gi t Ðinh Ki n Dương ñ v v i Ð ng Trác. Nay Ð ng Trác trên d i thiên t , dư i h i sinh linh, t i ác ñã nhi u, c ngư i và th n ñ u gi n. V y ông hãy mang chi u thiên t , tri u Trác vào ch u, r i ta ph c binh gi t nó ñi, c giúp nhà Hán, cùng làm trung th n nghĩa sĩ, ông tính th nào? Túc nói: - Tôi cũng mu n tr th ng gi c y ñã lâu, hi m vì chưa g p ai cùng lòng. Nay tư ng quân có b ng y, là tr i giúp tôi ñó. Tôi sao dám hai lòng? Nói ño n Túc b m t cái tên ra th . Doãn nói: - Ông làm n i vi c này, lo gì ch ng ñư c quy n cao ch c tr ng. Hôm sau Túc d n vài mươi tên k mã ñ n My , sai ngư i báo tin cho Trác r ng có chi u thiên t ñ n. Trác cho m i vào, Lý Túc vào l y, Trác nói: - Thiên t có chi u gì? Túc thưa: - Thiên t v a m t kh i, mu n h i văn võ cung V Ương ñ bàn như ng ngôi cho Thái Sư, nên sai tôi c m chi u này ñ n ñây. Trác h i: - Ý Vương Doãn th nào? Túc thưa: - Vương Tư Ð ñã sai ngư i ñ p ñ n th thi n, ch mong ñ i Thái Sư v . Trác m ng r nói r ng: - Th o nào ñêm ta n m m ng th y m t con r ng qu n vào mình. Hôm nay qu nhiên có tin m ng. D p này không nên ñ l . Bèn sai b n tư ng tâm phúc là Lý Thôi, Quách Di, Trương T , Phàn Trù lĩnh ba ngàn quân phi hùng gi My r i ngay hôm y s p xe ki u vào kinh. Trác ngo nh l i b o Lý Túc: - H ta làm vua thì cho ngươi làm ch c Ch p Kim Ngô. Túc l y t , xưng th n. Trác vào t gi m . M Trác b y gi ñã hơn chín mươi tu i, h i Trác: - Con ñi ñâu? Trác nói: - Con s p ñi n i ngôi vua nhà Hán. Nay mai m s lên làm Hoàng thái h u ñ y. M Trác nói: - Ta m y hôm nay c nóng ru t gi t mình, s không ph i ñi m hay! Trác nói: - M s p làm qu c m u, ch ng trách gi t mình! Nói r i t giã m . Ð n lúc ñi, b o Ðiêu Thuy n r ng: - Ta làm thiên t , s l p nàng làm quý phi. Ðiêu Thuy n ñã bi t rõ m i chuy n, gi cách h n h m ng r , l y t .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 79
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trác lên xe v Trư ng An, quân sĩ ñi ti n ti n hô h u ng. Ði chưa ñư c ba mươi d m, t nhiên xe g y m t bánh. Trác xu ng xe cư i ng a, ñi chưa ñư c mư i d m, ng a t dưng l ng lên g m thét d t n, lôi ñ t dây cương. Trác h i Lý Túc: - Xe g y bánh, ng a ñ t dây cương, là ñi m th nào? Túc nói: - Th là cái ñi m Thái Sư n i ngôi nhà Hán, thay cũ ñ i m i. T nay Thái Sư s ng i ki u ng c yên vàng. Trác nghe l y làm l t tai. Hôm sau ñương ñi b ng có cơn gió d n i lên m m, mây kéo ngh t tr i, Trác l i h i Túc: - Th là ñi m gì? Túc nói: - Chúa công s p lên ngôi r ng, cho nên m i có nh ng ráng h ng mây tía, ñ thêm oai tr i. Trác l i m ng không lo gì n a. Khi Ð ng Trác ñ n Trư ng An, trăm quan ñ u ra ñón rư t, duy có Lý Nho cáo b nh nhà không ra ñón. Trác ñ n tư ng ph , L B vào m ng. Trác nói: - H ta làm vua, Ph ng Tiên s th ng lĩnh c binh mã trong thiên h . B l y t r i ngh ngay dư i trư ng. Ðêm hôm y, có m t lũ tr ñi ngoài ñư ng hát rong, gió ñưa ti ng hát vào t n màn. Hát r ng: Thiên lý th o Hà thanh thanh Th p nh t b c B t ñ c sinh! (C ngàn d m Sao xanh xanh? Trên mư i ngày Ch ng ñư c s ng) Ti ng hát nghe th c ai oán. Trác nghe th y m i h i Lý Túc: - Tr hát như th , hay d th nào? Túc thưa: - Th nghĩa là h Lưu s p m t, h Ð ng s p lên. M m sáng hôm sau Trác sai bày ghi v , r i b t k h u ngư i h , ñi theo vào trong tri u. B ng th y m t ñ o quân áo xanh, khăn tr ng, tay c m m t cái sào dài trên bu c m nh v i dài m t trư ng, hai ñ u vi t hai ch kh u .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 80
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trác l i h i Lý Túc: - Ngư i y là ngư i th nào? Túc nói: - H n là m t th ng r . R i b o tư ng sĩ c vi c ñ y xe ñi. Trác vào ñ n tri u, các quan ñ u m c áo trào, ñ ng ñón c hai bên ñư ng. Lý Túc tay c m thanh b o ki m, v n xe Ð ng Trác ñ y ñi. Ð n c a B c D ch, quân sĩ ñ u b ngăn c l i ngoài c a, ch có hai mươi ngư i ñư c ñ y xe ñi vào. Trác vào kh i c a, th y b n Vương Doãn, ai n y ñ u c m ki m ñ ng ñi n, s h i Lý Túc: - H c m ki m là ý gì? LÝ Túc không tr l i, c vi c ñ y xe th ng vào. Vương Doãn b y gi m i thét to lên r ng: - Ph n t c ñã ñ n ñây, võ sĩ ñâu? Hai bên hơn m t trăm võ sĩ kéo ra, ngư i c m gươm, k vác dao, cùng ñ xô l i ñâm Ð ng Trác. Trác m c áo giáp trong, giáo ñâm không th ng, ch b thương tay, ngã xu ng xe, Trác g i to lên r ng: - Con ta Ph ng Tiên ñâu? L B ñ ng ñ ng sau, nghe th y g i ñ n tên, bèn thét to lên m t ti ng r i ch y ra nói r ng: - Nay ta vâng chi u vua gi t th ng gi c này! M t ng n kích ñâm trúng ngay c h ng Ð ng Trác, Lý Túc li n c t ñ u Trác, l y tay xách lên. L B tay trái c m kích, tay ph i thò vào b c, l y t chi u ra, nói to lên r ng: - Ph ng chi u vua, gi t ñư c t c th n là Ð ng Trác r i, còn các ngư i khác tha cho c ! Các tư ng sĩ ñ u reo: - V n tu ! Ð i sau có thơ r ng: Bá nghi p thành công hóa ñ vương Không thành cũng v n ñư c giàu sang Ai bi t lòng tr i không thiên v My thành ra ñ t nát hoang. L B l i hô lên r ng: - Giúp Ð ng Trác làm ñi u tàn ngư c, ñ u t Lý Nho c , ai ñi b t nó cho ta? Lý Túc xin ñi. Ch t có ti ng reo ngoài c a tri u r i có ngư i vào báo r ng: - Ngư i nhà Lý Nho ñã trói Lý Nho ñem l i n p. Vương Doãn sai ñi u Lý Nho ra ch chém; r i l i sai ñem ñ u và thây Ð ng Trác ñi di u, loan báo kh p các ng ñư ng cho m i ngư i cùng bi t.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 81
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Thây Trác to béo, quân sĩ l y m i c m vào r n ñ t l a làm ñèn, m ch y ñ y c ra ñư ng cái; nhân dân ai ñi qua cũng l y g ch ñá ném vào ñ u, l y chân ñ p vào thây. Vương Doãn l i sai L B cùng v i Hoàng Ph Tung, Lý Túc lĩnh năm v n quân ñ n My b t ngư i nhà Ð ng Trác và t ch biên gia s n. Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương T , Phàn Trù, nghe tin Trác ñã ch t, mà L B thì ñ n My , li n d n quân phi hùng, ngay ñêm hôm y ch y ra Lương Châu. L B ñ n My , trư c h t tìm Ðiêu Thuy n. Hoàn Ph Tung sai ñem nh ng con gái nhà lương thi n b Ð ng Trác b t hi p vào làm tỳ thi p, tha cho v nhà c . Còn bao nhiêu h hàng thân thu c nhà Ð ng Trác, không c l n bé già tr ñ u ñem ra gi t s ch. M Trác cũng b gi t, em Trác là Ð ng M n, cháu Trác là Ð ng Huynh cũng b chém, ñ u bêu ñi các ngã ba. L i t ch thu nh ng c a c i ch a trong nhà, vàng vài mươi v n l ng, b c vài trăm v n l ng, v c, nhi u, châu báu, ñ ñ c không bi t bao nhiêu mà k . Xong r i Tung v báo v i Vương Doãn bi t. Doãn khao thư ng quân sĩ th c to, m ti c y n l ñư ng tư ng ph , h p c các quan l i u ng rư u ăn m ng. Ðang ăn b ng có ngư i vào báo r ng: - Thây Ð ng Trác ñang phơi ch , b ng có m t ngư i ñ n cúi xu ng thây khóc vang lên. Doãn gi n l m, quát r ng: - Gi t ñư c Ð ng Trác, quan dân ai ai cũng m ng c , ñ a nào l i dám khóc? Võ sĩ ñâu, ra trói c h n ñi u vào ñây ta h i? M t lát quân d n ngư i khóc vào, tư ng là ai, hóa ra quan Th Trung Sái Ung. Doãn t c gi n nói: - Nay tr ñư c th ng gi c Ð ng Trác ñi, là may cho xã t c l m. Ngươi là b tôi nhà Hán, ñã không m ng cho xã t c, l i khóc th ng gi c là c làm sao? Ung xin nh n t i nói r ng: - Tôi tuy ch ng ra gì, cũng có bi t ñôi ñi u nghĩa l n l ñâu l i theo Ð ng Trác. Nhưng vì tôi v i Trác có chút ơn tri ng , nên tôi t c m xúc thương khóc. Tôi cũng bi t như th là có t i n ng. Nhưng xin ngài hãy r ng th cho: n u b thích ch vào m t, ch t chân nhưng v n ñư c s ng chép n t pho Hán s ñ chu c t i, thì may cho tôi quá! Các quan ti c Ung là ngư i tài, ai cũng c s c nói h . Quan Thái Phó là Mã Nh t Ð cũng ghé vào tai Doãn nói th m r ng: - Sái Ung là ngư i tài, không m y ñ i có ñư c. Ð cho h n s ng làm n t pho Hán s cũng là m t ñi u hay! V l i Ung là m t ngư i hi u h nh, nay ñem gi t ñi, e m t lòng thiên h . Doãn nói: - Ngày xưa, vua Hi u Vũ không gi t Tư Mã Thiên. Sau ñ cho Tư Mã Thiên chép n t sách s , vì th cho nên m i có sách s gièm pha truy n ñ n bây gi . NayTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 82
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ñang lúc v n nư c suy y u, chính s nh m l n, không nên ñ k n nh th n c m bút bên mình u chúa, chúng ta s b h n chê cư i. Mã Nh t Ðê không nói gì n a, ñi tr ra, nói riêng v i các quan r ng: - Vương Doãn cũng không toàn m nh ñư c ñâu! Ngư i hi n là rư ng m i nhà nư c, sách s là ñi n c nhà nư c. B c rư ng m i, ñ t c ñi n c , b n lâu làm sao ñư c? Doãn không nghe l i Mã Nh t Ðê, sai b Sái Ung vào ng c, b t ph i th t c ch t. Các sĩ phu b y gi nghe th y chuy n, ai cũng thương khóc. Ngư i ñ i sau bàn r ng Ung khóc Ð ng Trác ñã là không ph i, nhưng Doãn gi t Ung thì cũng là quá l m. Có thơ than Ung r ng: Ð ng Trác chuyên quy n th t b t nhân Ung sao rư c l y v vào thân? B y gi Gia Cát n m trong núi Ðâu ch u ra th k lo n th n? Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương T , Phàn Trù tr n sang Thi m Tây, sai ngư i ñ n Trư ng An, dâng bi u xin tha t i. Vương Doãn nói: - Ð ng Trác làm lo n, là b i b n ñ a giúp c . Nay tuy ñ i xá thiên h , duy b n ñ a y không th tha ñư c. S gi v báo Lý Thôi, Thôi nói: - Xin tha không ñư c, thì cùng ñi tr n c là xong! Mưu sĩ là Gi H bàn r ng: - Các ông b quân mà ñi tr n m t mình thì ch m t ngư i ñình trư ng, cũng b t trói l i ñư c. Chi b ng ta d t p ngư i Thi m Tây, và quân mã c a mình, kéo th ng vào Trư ng An ñánh báo thù cho Ð ng Công. Ðư c ra thì l y danh nghĩa tri u ñình mà hi u l nh thiên h . Ng thua, b y gi s ch y cũng chưa mu n. B n Lý Thôi l y làm ph i, li n nói phao lên Tây Lương r ng: - Vương Doãn mu n gi t s ch c ngư i Tây Lương. Dân chúng ñ u s hãi. Lũ Lý Thôi l i nói khích r ng: - Ch u ch t u ng cũng vô ích, có ai theo ta làm ph n không? Dân chúng xin theo c . B i th lũ Lý Thôi m ñư c hơn mư i v n quân, chia làm b n ñư ng, kéo vào Trư ng An. Ði ñư ng l i g p con r Ð ng Trác là Trung Lang tư ng Ngưu Ph , ñem năm ngàn quân ñi báo thù cho cha v . Lý Thôi h p hai toán làm m t, sai Ph làm ti n khu ñi trư c, b n tư ng d n d n kéo ñi sau. Vương Doãn nghe th y binh Tây Lương kéo ñ n bèn bàn v i L B . B nói: - Tư Ð ñ ng lo. Tôi coi chúng nó như ñàn chu t!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 83
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 R i cùng v i Lý Túc ñem quân ra. Túc ñi trư c nghênh ñ ch, cùng Ngưu Ph ñánh nhau m t tr n. Ph ch ng không n i, thua ch y. Ch ng ng canh hai ñêm hôm y, nhân lúc Túc không phòng b , Ngưu Ph kéo quân ñ n cư p tr i Lý Túc. Quân Túc r i rít b tr i ch y ra hơn ba mươi d m, ch t m t quá n a. Túc vào ra m t L B . B n i gi n m ng r ng: - Sao ngươi dám làm m t nhu khí c a ta? Nói r i li n chém ñ u Lý Túc, treo ñ u c a quân. Hôm sau L B ti n binh, cùng Ngưu Ph ñ i ñ ch. Ph ñ ch sao n i ñư c B , cho nên l i thua ch y. Ðêm hôm y Ngưu Ph g i tư ng tâm phúc tên là H Xích Nhi b o r ng: - L B kiêu dũng l m, th khó ñ ch n i. Sao b ng ta không cho b n Lý Thôi bi t, ng m gi u vàng b c, châu báu, ñem vài ba ngư i thân tín, b tr n ñi. H Xích Nhi ưng thu n. Ngay ñêm hôm y Ngưu Ph nh t nh nh vàng b c, châu báu b tr i ñi, ch ñem ba b n ngư i ñi theo. Ði ñ n m t con sông, lúc s p qua ñó, H Xích Nhi trông th y c a c i ng t m t, mu n chi m l y m t mình, li n gi t Ngưu Ph ñem ñ u Ph ñ n dâng L B . B h i ñ u ñuôi, ngư i ñi theo khai r ng: - Xích Nhi gi t Ph ñ l y c a. B gi n, l p t c gi t ngay Xích Nhi. L B d n quân ti n lên, g p ngay quân mã Lý Thôi kéo ñ n. B không ñ i cho bày tr n, vác kích t ng a thúc quân xông vào, quân Lý Thôi không ch ng ñư c, lui hơn năm mươi d m, d a vào sư n núi c m tr i. Lý Thôi cho m i Quách Dĩ, Trương T , Phàn Trù l i bàn r ng: - L B tuy kh e nhưng vô mưu, không lo s m y. Nay ta ñóng quân c a hang, m i ngày ra khiêu chi n m t l n. Quách tư ng quân thì lĩnh quân ñánh m t sau, b t chư c l i Bành Vi t qu y r i S ngày xưa. Nghe khua chiêng thì ti n binh, nghe ñánh tr ng thì rút quân. Trong khi y thì hai ông chia quân ra hai ñư ng ñi t t vào l y Trư ng An. Bên nó ñ u ñuôi không ti p ng ñư c nhau, t t nhiên s thua. M i ngư i dùng k y. L B d n quân ñ n dư i núi, Lý Thôi ñem binh ra ñánh, B h m h m xông vào tr n. Thôi lui ch y lên núi. Trên núi tên ñá b n xu ng như mưa, B không lên ñư c. Ch t có ngư i báo r ng: - Quách Dĩ ñ ng sau ñánh l i. B v i vàng quay l i ñánh, nhưng nghe th y ti ng tr ng vang lên, quân Dĩ ñã lui r i. B v a toan thu quân, thì m t chiên khua, quân Thôi trên núi l i ñánh xu ng. B chưa k p ñ i ñ ch, ñ ng sau Quách Dĩ l i ti n lên ñánh. Khi L B tr l i thì Dĩ l i ñánh tr ng rút quân v . L B t c ñ y ru t, ròng rã b n hôm, B mu n ñánh kh ng ñánh ñư c, mu n thôi cũng không thôi ñư c. Ðang lúc t c mình có thám mã l i báo r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 84
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Trương T , Phàn Trù, hai cánh quân mã kéo vào Trư ng An, kinh thành nguy c p l m! B v i vàng thu quân v , Lý Thôi, Quách Dĩ nhân th ñánh d n l i. B v i quá không tham ñánh n a, ch tháo ñư ng ch y v kinh cho nhanh, ngư i ng a x n xáo t n th t khá nhi u. Khi B v ñ n Trư ng An, th y quân gi c ñông ngh t, ch ng khác mây che mưa ph , vây kín thành trì, B ñánh không ñư c. Quân sĩ th y B hung b o, b ñi theo gi c khá nhi u. B lo l m. Vài hôm sau, dư ñ ng c a Ð ng Trác là Lý Mông, Vương Phương trong thành làm n i công cho gi c, m tr m c a thành, b n m t gi c kéo ùa c vào. L B h t s c ch ng c không n i, d n vài trăm quân k mã ñ n trư c c a Thanh Tòa, g i Vương Doãn b o r ng: - Th nguy c p l m r i, xin Tư Ð lên ng a, cùng ra c a quan v i tôi, ta s tìm k khác. Doãn c v ng vàng nghiêm ch nh như không, nói r ng: - May ra nh th n linh xã t c nhà nư c ñư c yên là s nguy n c a tôi; n u không tôi xin ñem thân cùng ch t v i nư c. G p ho n n n mà b tr n tránh ñ thoát thân, thì tôi không làm. Xin Ôn H u vì tôi mà nói v i các b n Quan Ðông h t s c lo tính vi c nư c. L B hai ba l n gi c. Doãn nh t ñ nh không ñi. Ðư c m t lúc, các c a thành l a cháy ngùn ng t, L B ph i b c v con, d n hơn m t trăm quân k mã ch y ra ngoài c a i, ñi theo Viên Thu t. Lý Thôi, Quách Dĩ th cho quân tha h cư p bóc, Quan thái thư ng khanh Ch ng Ph t, quan thái b c L Quỳ, quan ñ i h ng lô Chu Hoàn, thành môn hi u úy Thôi Li t, vi t k hi u úy Vương Kỳ ñ u ch t vì n n nư c. Quân gi c vây kín n i ñình. Các th th n tâu xin vua lên c a Tuyên Bình ñ d p lo n. Lúc vua lên c a lũ Lý Thôi trông th y l ng vàng, li n d ng ng a l i, mi ng hô v n tu . Vua Hi n Ð ñ ng trên l u h i r ng: - Các ngươi chưa tâu xin, dám t ti n vào Trư ng An, ý các ngươi mu n làm gì? Thôi, Dĩ ng ng lên tâu r ng: - Muôn tâu b h , Ð ng Thái Sư là b y tôi nhà vua t dưng b Vương Doãn mưu gi t. Nay chúng tôi ñ n tìm Vương Doãn ñ báo thù cho Ð ng công, ch không dám làm ph n. Chúng tôi ñư c trong th y Vương Doãn xin rút quân ngay. Vương Doãn b y gi ñ ng c nh vua, nghe th y nói th , tâu r ng: - Tôi nguy n vì nư c gi t Trác. Nay ch ng may s ñ n th này, xin b h ñ ng ti c tôi mà l vi c nư c ra. Tôi xin xu ng g p hai tên gi c. Vua dùng d ng không n . Doãn t trên l u Tuyên Bình nh y xu ng ñ t, quát to lên r ng: - Vương Doãn ñây! Lý Thôi, Quách Dĩ rút gươm ra m ng r ng: - Ð ng Thái Sư có t i tình gì mà ngươi gi t?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 85
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Doãn nói: - T i Ð ng Trác ñ y tr i su t ñ t, nói sao cho xi t. Hôm h n ch t Trư ng An, t quan chí dân, ai là không m ng, các ngươi l i không bi t à? Thôi, Dĩ l i h i r ng: - , Ð ng Thái Sư có t i ñã ñành, chúng ta thì có t i gì, sao xin tha cũng không ñư c? Vương Doãn ch i r m lên mà m ng r ng: - Ngh ch t c nói làm chi cho l m! Vương Doãn ta ch ch ch t mà thôi. Thôi, Dĩ gi t Doãn ngay dư i l u. S quan có thơ khen Vương Doãn r ng: Vương Doãn bày mưu hay, Gi an th n b gi t ngay. Thương dân nên t c ru t, Xót nư c l i chau mày. Sao t , lòng trung giãi. Mây cao, khí nghĩa ñ y. Ð n nay h n vía y, Quanh qu t Phư ng Lâu này. Lũ Lý Thôi gi t Vương Doãn xong r i, m t m t sai ngư i b t c h hàng nhà Doãn gi t s ch. Sĩ dân ai n y ñ u thương khóc. Lý, Quách l i bàn nhau r ng: - Ðã ñ n th n y, còn vua không gi t n t ñ mưu vi c l n, còn ñ i ñ n bao gi ? Hai ñ a c m gươm reo to, kéo vào trong cung. Th rõ th c: Ð u s t t i, tai n n h t G p quân t c ñ ng l i sinh nguy. Chưa bi t tính m nh vua Hi n Ð ra sao, xem h i sau s rõ. H i 10 Giúp Nhà Vua, Mã Ð ng Kh i Nghĩa. Báo Thù Cha, Tào Tháo C t Quân. Lý Thôi, Quách Dĩ hai ñ a mu n gi t vua Hi n Ð . Trương T , Phàn Trù can r ng: - Không nên! Nay ta v i gi t vua như th , tôi e r ng thiên h không ph c. Không b ng c ñ ñ y, r i d chư h u vào trong c a quan; trư c h t tr h t vây cánh, r i sau ta s li u, như th m i tính xong ñư c vi c thiên h . Lý Thôi, Quách Dĩ nghe l i bèn ñóng quân l i. Vua trên l u phán h i r ng: - Vương Doãn ñã b gi t r i, sao quân mã chưa rút? Lý Thôi, Quách Dĩ thưa r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 86
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Muôn tâu b h , chúng tôi có công v i nhà vua, chưa ñư c phong tư c, cho nên chia dám lui quân. Vua phán h i: - Các ngươi mu n ñư c phong tư c gì? Lý, Quách, Trương, Phàn b n ñ a c u phong ch c hàm gì, ñ u t tay vi t ra dâng lên, ñòi vua ph i phong như th . Vua b t bu c ph i nghe theo: Lý Thôi là Sa K tư ng quân, Trì dương h u, lĩnh Ch c Tư L Hi u Úy, ñư c dùng c ti t, lư i ph vi t. Quách Dĩ, làm h u tư ng quân, M Dương H u cũng ñư c dùng c ti t, lư i ph vi t. Hai ngư i cùng gi quy n chính trong tri u. Phàn Trù, làm h u tư ng quân, V n Niên H u. Trương T , làm phiêu k tư ng quân, Bình Dương H u Trương, Phàm hai ngư i lĩnh binh ra ñóng ñ n Hoàng Nông. Còn lũ Lý Mông, Vương Phương ñ u ñư c phong làm Hi u Úy. Vua phong xong, c b n t ơn, r i lĩnh binh ra ngoài thành. B n y l i sai ngư i ñi tìm ñ u và thây Ð ng Trác. Tìm ñư c ít nhi u da xương v n nát, chúng l y g thơm, kh c thành hình th , ch p ghép ñâu vào ñ y, cúng t th c to, áo mũ quan quách, dùng theo ñám ma nhà vua, ch n ngày t t làm l c t ñám rư c sang táng My . Táng xong, b ng nhiên tr i n i s m sét, mưa to gió l n, m t ñ t ng p sâu vài thư c. M t ti ng sét ñánh vào áo quan Ð ng Trác, ñ u và thây b t c ra ngoài. Lý Thôi ñ i t nh mưa, l i ñem táng l i. Ðêm hôm y tr i l i mưa to, s m sét l i ñánh vào áo quan Trác như trư c; ba l n c i táng không xong, da xương th t v n Ð ng Trác b m y l n sét ñánh tan tành. Lý Thôi, Quách Dĩ, c m ñư c quy n chính, tàn ñãi dân chúng, trăm h kh s ñiêu ñ ng. Chúng l i m t sai nh ng ngư i tâm phúc h u bên c nh vua ñ dò la ý t . Vua Hi u Ð b y gi như ng i trên chông gai. Các quan trong tri u thăng giáng ñ u do hai ñ a Thôi, Dĩ c . Mu n thu ph c lòng ngư i, chúng m i Chu Tu n vào tri u, phong làm ch c Thái B c, cho d tri u chính. M t hôm có ngư i báo r ng: - Thái Thú Tây Lương là Mã Ð ng, Thái S T nh Châu là Hàn To i, hai ngư i d n hơn mư i v n quân, kéo ñ n Trư ng An, nói r ng vào ñ ñánh gi c. Hai ngư i y v n ñã có sai ngư i vào Trư ng An, m t k t v i Th Trung là Mã Vũ, gián ngh ñ i phu là Ch ng Thi u, Tá Trung Lang Tư ng là Lưu Ph m, ñ ba ngư i y làm n i ng. Ba ngư i m t tâu v i vua phong cho Mã Ð ng làm chinh tây tư ng quân, Hàn To i làm ch n tây tư ng quân, trao cho m i ngư i m t t m t chi u, sai h p s c nhau l i ñ ñánh gi c. Lý, Quách, Trung, Phàn nghe tin hai cánh quân y s p ñ n, h p nhau ñ bàn. Mưu sĩ là Gi H nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 87
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Hai ñám quân y t xa ñ n, ch nên ñ p thành cao, hào sâu c th ñ ch ng l i, b t quá ch ñ trăm ngày, chúng c n lương là ph i rút. B y gi ta s kéo quân ñu i theo, ch c ch n b t ñư c. Lý Mông, Vương Phương nói r ng: - K y không hay. Chúng tôi xin lĩnh m t v n tinh binh ra ñánh; l p t c chém ñ u Mã Ð ng, Hàn To i dâng dư i c . Gi H nói: - H mà ñánh nhau, t t ta thua! Hai ngư i b o H r ng: - N u hai chúng tôi thua, xin ch u chém ñ u. Nhưng n u chúng tôi ñư c, ông cũng ph i n p ñ u cho chúng tôi. H m i b o Lý Thôi, Quách Dĩ r ng: - Phía Tây Trư ng An, ngoài hai trăm d m, có núi Tr p Ch t, ñư ng y hi m tr , nên sai Trương T , Phàn Trù hai tư ng y ra ñóng ñ n ñ y gi cho v ng, r i hãy ñ m c Lý Mông, Vương Phương lĩnh quân ra ñánh. Lý, Quách nghe l i, ñi m m t v n rư i quân mã gi ao cho Lý Mông, Vương Phương. Hai ngư i m ng r , ñem quân ñi, ra kh i Trư ng An hai trăm tám mươi d m h tr i ñóng quân ñó. Quân Tây Lương ñ n, hai ngư i d n quân ra ñánh. Lúc hai bên dàn tr n r i Mã Ð ng, Hàn To i sóng ng a cùng ra trư c tr n, tr Lý Mông, Vương Phương m ng r ng: - Gi c ph n nư c kia, ai ra b t l y nó! Nói chưa d t l i, có tư ng tr tu i, m t ñ p như ng c, m t sáng như sao, mình h tay vư n, b ng beo lưng sói, tay c m m t ng n giáo dài, mình cư i con ng a c c ñ p, t trong tr n t ra. Tư ng y v n là con Mã Ð ng, tên là Mã Siêu, t là M nh Kh i, m i có mư i b y tu i, kh e m nh không ai b ng. Vương Phương th y Siêu còn bé khinh thư ng, nh y ng a l i ñánh. Chưa ñư c mư i hi p, Mã Siêu ñâm Phương ch t ngã xu ng ñ t, r i quay ng a tr v . Lý Mông th y Phương ch t, t ng a theo sau Mã Siêu ñ ñánh tr thù. Siêu c l ng th ng ñi tr v làm ra v không bi t. Mã Ð ng c a tr n g i to: - Ð ng sau có ngư i ñu i theo. Ð ng nói chưa d t l i, ñã th y Mã Siêu b t s ng Lý Mông ngay trên mình ng a. Té ra Siêu v n bi t có Mông ñu i, l như không trông th y, ñ i cho Mông ñ n, phóng ñao ra ñâm. Siêu m i tránh sang m t bên. Mông ñâm h t, hai con ng a giáp nhau. Siêu b y gi m i qu tay vư n ra b t s ng ñư c Mông. Quân Lý Mông không có ch , ch y tr n tán l c c . Mã Ð ng, Hàn To i th a th ñu i ñánh, th ng to, xông th ng ñ n c a thành h tr i r i ñem Lý Mông ra chém bêu ñ u. Lý Thôi, Quách Dĩ th y Mông, Phương cùng b gi t c , m i tin là Gi H có tài bi t trư c, b y gi m i nh t ñ nh dùng k c a H , ch gi v ng các c a thành, m cTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 88
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 bên kia khiêu chi n th nào cũng không ra. Qu nhiên chưa ñư c hai tháng, quân Mã Ð ng, Hàn To i c n lương, hai tư ng ph i bàn nhau rút quân v . Gi a lúc y thì trong thành, ñ y t Mã Vũ ra thú v i lũ Lý, Quách, kháo r ng ch nó cùng v i Lưu Ph m, Ch ng Thi u liên k t v i Mã Ð ng, Hàn To i ñ làm n i ng. Lý, Quách gi n l m b t h t c già tr , bé l n ba nhà ñem ra ch chém, r i mang ba ñ u lâu ra bêu trư c c a thành. Mã Ð ng, Hàn To i th y quân lương ñã h t, n i ng l i b ti t l , ph i nh tr i ñem quân v . Lý, Quách sai Trương T ñem quân ñu i Mã Ð ng, sai Phàn Trù ñem quân ñu i Hàn To i. Quân Tây Lương thua to, may ñư c Mã Siêu ñi h u quân ñánh lùi ñư c quân Trương T . Phàn Trù ñu i Hàn To i d n d n k p, g n ñ n Tr n Thương, Hàn To i quan ng a l i b o Trù r ng: - Tôi v i ông ngư i cùng làng v i nhau, nay sao vô tình quá th ! Trù th y nói, d ng ng a l i nhìn r i nói r ng: - Có l nh trên sai, ta ph i tuân theo! To i l i nói: - Tôi l i ñây cũng vì vi c nư c, sao l i quá b c bách nhau như th ? Trù nghe xong, quay ng a l i, thu quân tr v , ñ cho To i ñi. Không ng có cháu Lý Thôi là Lý Bi t ñi theo sau, th y Phàn Trù tra Hàn To i, v mách v i chú. Thôi gi n l m, mu n ñem binh ra ñón ñánh Phàn Trù. Gi H l i can r ng: - Nay nhân tâm chưa ñư c yên, mà c d y binh mãi mãi không nên, sao b ng m m t ti c rư u, m i Trương, Phàn ñ n ñ m ng công, r i ñang cu c rư u b t Trù ñem chém ch ng ph i khó nh c gì. Lý Thôi ưng theo k y, bèn m ti c m i hai ngư i ñ n. Trương, Phàn h n h ñ n ăn y n. Ðang gi a ti c Lý Thôi s m m t l i r i nói r ng: - Phàn Trù sao dám tư thông v i Hàn To i, ñ nh làm ph n hay sao? Trù gi t n y mình, chưa k p tr l i thì m y tay ñao ph ñã vào kéo Trù ra, chém ngay trư c ti c. Trương T trong th y khi p ñ m, cúi r p xu ng t n ñ t. Lý Thôi nâng T d y mà nói r ng: - Trù mưu ph n, nên ta ph i gi t. Ngươi là tâm phúc v i ta, vi c gì mà s . Nói r i Thôi ñem quân c a Trù, gi ao cho T qu n lĩnh. T d n quân v Ho ng Nông. T khi Quách Dĩ ñánh ñư c quân Tây Lương, chư h u không ai dám ch ng l i, Gi H l i khuyên r ng: - Ph i c t gi cho dân ñư c yên; ph i tin dùng nh ng ngư i hi n tài. T b y gi tr ñi, tri u ñình m i hơi th y có v d ch u.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 89
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Nhưng không ng l i có ñám gi c Khăn Vàng Thanh Châu n i d y, t quân vài mươi v n kh i lo n, cư p bóc c a dân. Thái B c là Chu Tu n xin ti n c m t ngư i ñ ñi d p gi c. Thôi, Dĩ h i ai, Tu n nói: - Mu n phá gi c Sơn Ðông, phi Tào Tháo không xong. Lý Thôi nói: - Bây gi Tào Tháo ñâu? Chu Tu n thưa: - Hi n Tháo ñang làm Thái Thú Ðông Qu n, trong tay có nhi u quân sĩ, giá sai ngư i này ñi ñánh gi c, thì không m y b a gi c s tan. Lý Thôi m ng l m, ngay ñêm hôm y th o t chi u cho ngư i mang ra Ðông Qu n, sai Tào Tháo cùng v i tư ng T B c là Pháo Tín ñi ñánh gi c. Tháo vâng chi u h p v i Pháo Tín, cùng ti n quân ñánh gi c Th Dương. Pháo Tín vào ñ t gi c, b gi c gi t ch t. Còn Tào Tháo ñu i gi c ñ n t n T B c, gi c hàng vài v n ngư i. Tháo l i dùng ngay gi c làm ti n khu, quân ñi ñ n ñâu, gi c hàng ñ n ñ y. M i ñư c hơn m t trăm ngày chiêu an ñư c hơn b n mươi v n quân hàng. V a ñàn ông, ñàn bà kéo l i theo Tháo hơn m t tri u ngư i. Tháo tuy n l y nh ng quân tinh nhu , ñ t riêng m t cánh quân g i là quân Th ch Châu, còn bao nhiêu ñu i v cho làm ru ng. T ñó uy danh Tào Tháo m i ngày m t l ng l y, ti ng ñ n v ñ n t n kinh, tri u ñình phong cho Tháo làm Ch n Ðông tư ng quân. Tào Tháo Duy n Châu chiêu m thu dùng nh ng ngư i hi n sĩ. - Làng Dĩnh Âm châu Dĩnh Xuyên, có m t nhà hai chú cháu cùng ñi theo Tào Tháo. Ngư i chu, h Tuân tên Túc, t là Văn Như c, nguyên là con Tuân Côn. Úc trư c ñã th Viên Thi u, bây gi b Thi u v v i Tháo. Tháo cùng Úc nói chuy n xong r i m ng l m nói r ng: Ngư i này là T Phòng c a ta ñây!, r i cho làm hành quân tư mã. Ngư i cháu tên là Tuân Du, tên ch là Công Ð t, v n có ti ng là m t danh sĩ, trư c ñã làm hoàng môn th lang, sau b quan v làng, nay theo chú sang v i Tào Tháo, Tháo cho làm hành quân giáo th . Tuân Du l i nói v i Tháo r ng: - Tôi nghe Duy n Châu có m t ngư i hi n sĩ, v n Ðông An, h Trình tên D c, t là Tr ng Ð c, nhưng không bi t bây gi ñâu? Ngư i y chúa công nên dùng. Tháo nói: - Ta ñã bi t ti ng Trình D c t lâu. Nói r i sai ngay ngư i v t n Ðông An ñ h i cho ñư c, th y h b o r ng: Trình D c ñang trong núi ñ c sách. Tháo cho m i ra, Trình D c ñ n bái ki n, Tháo m ng l m. D c l i b o v i Tuân Úc r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 90
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Tôi là ngư i quê k ch, h c hành chưa ñư c m y, không x ng ñáng v i s ti n c c a ông. Nay tôi bi t có m t ngư i cùng làng v i ông, tên là Quách Gia, t là Ph ng Hi u, ngư i y th c là hi n sĩ th i nay. Sao ông không tri u ra? Úc s c nh ñ n nói r ng: - Suýt n a tôi quên m t ngư i y! Úc nói chuy n ngay v i Tào Tháo. Tháo cho ñi m i Quách Gia. Gia ñ n Duy n Châu bàn vi c thiên h v i Tào Tháo, r i l i ti n Tháo m t ngư i n a, dòng dõi vua Quan Vũ, ngư i Thanh Ð c, h Lưu tên Hoa, t là T Dương. Tháo cho m i Hoa ñ n. Hoa l i ti n hai ngư i n a, m t ngư i Sương p, h Mãn tên S ng, t là Bá Ninh; ngư i n a Vũ Thành h Lã tên Ki u, t là T Khác. Tháo cũng ñã bi t ti ng hai ngư i y, cho nên ñ t ngay làm trung quân tùng s . Hai ngư i l i ti n Tháo m t ngư i n a, h Mao tên Gi i Bình Kỳ, t là Hi u Tiên. Tháo cũng cho làm tùng s . Ðư c ít b a l i có m t tư ng n a, ñem vài trăm quân mã l i xin theo Tháo, ngư i C Binh, tên là Vu C m, t là Văn T c. Tháo th y ngư i y b n cung cư i ng a gi i, võ ngh hơn ngư i, li n cho làm Ti n Quân Tư Mã. M t hôm H H u Ðôn l i d t m t ngư i c c to l n l i ra m t Tào Tháo. Tháo h i ai, Ðôn thưa r ng: - Ngư i y Tr n Lưu, h Ði n tên Vi, s c kh e không ai ñ ch n i. Trư c Vi ñã theo Trương M c, li n gi t vài mươi ngư i r i tr n vào núi . Tôi ñi săn g p Ði n Vi ñang ñu i h nh y qua su i, nay tôi ñem v dâng chúa công. Tháo nói: - Ta xem ngư i này, tư ng m o khôi ngô, t t là ngư i có s c kh e. Ðôn l i nói: - Ði n Vi t ng báo thù cho b n, gi t ngư i xách ñ u ra ngoài ch , hàng m y trăm ngư i không dám ñ n g n. Y s d ng ñư c hai ng n kích s t, n ng tám mươi cân, c p ng i trên ng a, vung múa nh như bay. Tào Tháo l p t c sai Vi ra th kích. Vi c p ñôi kích lên ng a nh nhàng ñi l i như bay. B ng b y gi có m t cơn gió to, lá c l n tr ng dư i trư ng lung lay s p ñ . Quân sĩ l i xúm xít ôm gi không n i. Ði n Vi th y v y, t trên ng a nh y xu ng, quát to m t ti ng, ñu i quân sĩ lui ra, r i m t tay n m ch c l y, c t c ñ ng im phăng ph c gi a lu ng gió. Tháo th y th m ng nói r ng: - Ngư i n y th c là Ác Lai ngày xưa ñây! Li n cho làm trư ng ti n ñô úy, c i ngay áo g m ñang m c cho Ði n Vi, l i cho thêm m t con ng a th c t t và m t b yên ch m.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 91
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 T b y gi b h Tào Tháo, văn có ngư i tài, vũ có tư ng gi i, uy danh Tháo l y c Sơn Ðông, Tháo bèn sai Thái Thú Thái Sơn là Ung Thi u, v qu n Lương Gia ñón cha là Tào Tung. Tung trư c Tr n Lưu, t khi lo n lánh sang Lương Gia. B y gi ti p ñư c thư bèn cùng em là Tào Ð c và ngư i nhà hơn b n mươi ngư i, l i ñem hơn m t trăm ñ y t , ng i m y trăm xe, kéo nhau v Duy n Châu. Lúc ñi qua T Châu, quan thái thú ñ y là Ðào Khiêm, tên ch là Cung T , ngư i ôn h u hòa nhã, v n xưa nay v n mu n làm quen v i Tào Tháo, nay th y cha Tào Tháo ñi qua ñ a h t mình bèn thân hành ra ñón chào l y cung kính, m ti c kho n ñãi m y ngày li n. Lúc Tung ñi, Khiêm thân ñưa ra kh i thành, r i l i sai Ðô Úy là Trương Kh i ñem năm trăm b binh ñi h t ng. Khi Tung và ngư i nhà ñi ñ n ñ a gi i ñ t Hoa và Phí, bây gi vào cu i h sang thu, b ng g p cơn mưa to, ph i vào ngh nh m t ngôi chùa. Sư tăng trong chùa ra ti p. Tung thu x p cho ngư i nhà nơi ăn ch ngh r i sai Trương Kh i ñem quân mã ñóng hai bên hành lang chùa. B mưa ư t c qu n áo và hành trang, quân sĩ ñ u kêu ca oán thán. Trương Kh i m i g i nh ng ñ u m c th h ñ n m t ch v ng b o r ng: - Chúng ta v n là dư ñ ng Khăn Vàng, b t ñ c dĩ ph i ñ u hàng Ðào Khiêm. T y ñ n gi chưa th y ñư c l i l c gì. Nay c a c i nhà h Tào ch t ñ y bao nhiêu xe c , các anh em mu n phú quý, cũng ch ng khó gì. Canh ba ñêm hôm nay, chúng ta b c a chùa vào và gi t h t c nhà Tào Tung, l y s ch c a c i, r i ta l i cùng nhau v r ng làm ngh l c th o, k y anh em nghĩ th nào? Quân sĩ ñ u cùng thu n c . Ðêm hôm y mưa gió chưa d t. Tung ñương ng i b ng nghe bên ngoài b n m t có ti ng hò reo r m rĩ, Tào Ð c c m gươm ra xem vi c gì, b ñâm ch t ngay. Tung v i vàng d t m t ngư i thi p ch y vào bu ng phương trư ng, ñ nh nh y qua tư ng ñi tr n, ch ng may ph i ngư i thi p to béo không ra l t. Tung v i vàng cùng ngư i thi p n vào trong chu ng tiêu, r i c hai ñ u b lo n quân gi t m t. Ung Thi u là ngư i Tào Tháo sai ñi ñón Tào Tung, ch y thoát, sang v i Viên Thi u. Kh i gi t h t c nhà Tào Tung, l y s ch c a c i, ñ t chùa, ñem năm trăm quân tr n v Hoài Nam. Ð i sau có thơ r ng: A Man v n có ti ng gi an hùng; H i c nhà Sa th t nh n lòng. B ng ch c g p ngay ngư i khác h i, Lòng tr i báo ng khi p hay không? B y gi b h Ung Thi u có m t ngư i tr n ñư c v báo v i Tào Tháo. háo nghe tin khóc lăn xu ng ñ t, m i ngư i v c d y, Tháo nghi n răng l i nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 92
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ðào Khiêm h i! Dám th cho quân gi t cha ta. Thù này ngươi v i ta không ñ i tr i chung ñư c! Nay ta kh i h t ñ i quân, sang gi t s ch c T Châu m i h ñư c gi n này! Li n sai Tuân Úc, Trình D c lĩnh ba v n quân l i gi Nhân Thành, Ph m Huy n, Ðông An, còn bao nhiêu quân kéo c ñ n T Châu, sai H H u Ðôn, Vu C m, Ði n Vi làm tiên phong. Tháo h l nh r ng: - H ñánh ñư c thành trì nào, bao nhiêu dân trong thành ñ u ph i ñem gi t nh n ñ báo thù cho cha ta. B y gi có thái thú C u Gi ang tên là Biên Như ng, v n là b n thân v i Ðào Khiêm, nghe th y T Châu có n n, ñem năm ngàn quân l i c u. Tháo nghe th y gi n l m, sai H H u Ðôn ñón ñư ng gi t ch t Biên Như ng. Tr n Cung khi y làm tùng s Ðông Qu n, chơi r t thân v i Ðào Khiêm, nghe th y tin Tào Tháo kh i binh báo thù cho cha, ñ nh gi t c dân T Châu, sáng tinh sương hôm y ñ n xin vào ra m t Tào Tháo. Tháo bi t r ng Cung vào ñ nói cho Ðào Khiêm, ñã toan không ti p sau l i nghĩ ñ n ân cũ khi xưa, nên ph i m i vào. Cung vào nói r ng: - Nay tôi nghe th y ông ñem ñ i binh ñ n T Châu, báo thù cho tôn ph , ông ñ nh ñi ñ n ñâu gi t s ch muôn dân, cho nên tôi ñ n ñây xin trình bày m t l i: Ðào Khiêm v n là hi n nhân quân t , ch không ph i là ñ ham l i quên nghĩa. Tôn ph ch ng may b h i là t i c a Trương Kh i, ch không ph i t i c a Khiêm. V l i, dân chúng các châu huy n không có thù gì v i tư ng quân, xin tư ng quân nghĩ l i cho k r i s làm. Tháo n i gi n nói r ng: - Trư c kia ông ñã b ta mà ñi, nay còn m t nào l i trông th y nhau? Ðào Khiêm h n gi t c nhà ta, ta th moi ru t móc gan h n ra, m i h ñư c gi n. Ông làm thuy t khách cho Ðào Khiêm, nhưng ta ch ng nghe, thì làm th nào? Tr n Cung t bi t Tào Tháo tr ra, than r ng: - Chuy n này ta cũng không m t nào trông th y Ðào Khiêm n a! Nói r i gi c ng a sang v i thái thú Tr n Lưu là Trương M c. Tào Tháo ñi ñ n ñâu cũng cho quân tàn h i dân chúng ñ n ñ y, ñào m cu c m ngư i ta, ai ai cũng s . Ðào Khiêm T Châu nghe th y Tháo gi t dân h i l m, bèn ng a m t lên tr i mà khóc r ng: - Ta ñ cho dân T Châu m c ph i n n này, ph i mang t i v i tr i ñ t! R i l p t c h p các quan l i ñ bàn. Tào Báo nói: - Quân Tào ñã ñ n nơi, l ñâu ta l i ng i khoanh tay mà ch u ch t. Tôi xin giúp s quân phá gi c. Ðào Khiêm b t ñ c dĩ ph i ñem quân ra ñón, xa trông th y quân Tháo tr ng xóa, t a h như sương sa tuy t t a, trung quân d ng hai lá c tr ng, trên ñ b n ch to: Báo thù r a h n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 93
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Quân mã dàn thành th tr n, Tào Tháo cư i ng a ra, mình m c ñ tang, tr roi thét m ng. Ðào Khiêm cũng cư i ng a ra dư i c a c , nghiêng mình, vái mà nói r ng: - Ta v n mu n k t hi u v i minh công, nên m i sai Trương Kh i ñi h t ng. Không ng tư ng gi c Trương Kh i, ng a quen ñư ng cũ; ñ n n i x y ra vi c như th . Qu tình t i oan, xin minh công xét k cho. Tháo quát m ng r ng: - Th ng già kia! Ngươi ñã gi t cha tao, còn dám n m m? Ai ra b t s ng th ng gi c già kia vào ñây! H H u Ðôn nh y ra. Ðào Khiêm v i vàng ch y v tr n. Ðôn xong l i. Tào Tháo thúc ng a ra ñánh. Hai ng a ñang gi ao nhau, b ng ñâu n i tr n gió to, s i cát bay mù m t; Hai bên ñ u thu quân v . Ðào Khiêm vào thành bàn v i quân sĩ: - Quân Tháo th to, khó ñ ch l m. Ta nên t trói mình, thân ñ n dinh quân Tào, tùy nó hành t i, ñ c u l y dân trong qu n T Châu! Khiêm nói chưa d t l i, có m t ngư i ti n lên thưa r ng: - S quân tr n th T Châu ñã lâu, dân chúng ai cũng c m ph c. Nay quân Tào tuy nhi u, nhưng v t t ñã phá ñư c thành ngay. S quân hãy c cùng v i trăm h gi thành cho v ng. Tôi tuy r ng b t tài, nhưng dám hi n m t k nh , làm cho Tào Tháo ch t không có ch chôn. Ai n y gi t mình h i k làm sao? Th th c là: B i mu n c u thân nên k t oán Ai hay ñ t tuy t có ñư ng sinh! Chưa bi t ngư i hi n k là ai, xem ñ n h i sau s rõ. H i 11 Lưu Hoàng Thúc C u Kh ng Dung B c H i Lã Ôn H u Phá Tào Tháo T i B c Dương. Ngư i hi n k cho Ðào Khiêm v n là ngư i Ðông H i, tên là My Chúc, t là T Tr ng. Chúc nguyên là con nhà hào phú, m t b a ra thành L c Dương mua bán, ñi xe v ñ n n a ñư ng g p m t ngư i con gái xinh ñ p xin cho ñi xe nh . Chúc xu ng ñi b , như ng xe cho ngư i con gái y ng i. Ngư i y c nh t ñ nh m i My Chúc lên ng i. Chúc lên xe, ng i th c nghiêm trang, m t không trông ngang. Ði ñư c vài d m, ngư i con gái xin xu ng xe, t giã My Chúc nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 94
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ta là H a Ð c tính quân phương Nam, ph ng m nh Thư ng Ð xu ng ñ ñ t cháy nhà ngươi. Nay th y ngươi ñãi ta có l phép, nên ta b o cho ngươi bi t trư c. Ngươi nên v nhà mau, d n d p h t ñ ñ c ñi. Ðêm nay ta s ñ n. Nói r i bi n m t. Chúc th t kinh, v i vàng ch y v , trong nhà có gì d n ñi h t. T i hôm y qu nhiên trong b p phát h a, nhà c a cháy h t. Chúc cũng vì th mà ñem gia tài phân tán, c u giúp ngư i nghèo khó. V sau Ðào Khiêm ñón v c làm bi t giá tùng s . B y gi My Chúc hi n k r ng: - Tôi xin sang qu n B c H i c u Kh ng Dung ñ n c u. L i xin sai m t ngư i n a sang Thanh Châu c u c u Ði n Kh i. Hai nơi y cho quân mã ñ n thì Tào Tháo t t ph i lui. Khiêm nghe l i, vi t hai b c thư, r i h i: - Dư i trư ng có ai dám sang Thanh Châu không? M t ngư i xin ñi, là Tr n Ð ng, t là Nguyên Long, ngư i Qu ng Lăng. Nguyên Long ñi r i, My Chúc cũng ñi sang B c H i, Ðào Khiêm t mang quân gi thành. Kh ng Dung, t là Văn C , ngư i làng Khúc Ph , nư c L , là cháu ñ i th 20 ñ c Kh ng T ; con quan ñ úy thái sơn là Kh ng Tr . Dung v n thông minh t thu nh . Năm lên mư i tu i, Dung có vào y t ki n quan doãn Hà Nam tên là Lý Ung. Lúc ñ n c a, quan canh h i ñi ñâu, Dung nói: - Ta là thông gia v i Lý tư ng. Khi vào ñ n nơi, Lý Ung m i h i: - T ngươi có h hàng gì v i t nhà ta? Dung nói: - Ngày xưa Kh ng T t ng h i Lão T v vi c l , nhà Dung v i nhà ông ch ng ph i ñ i ñ i thông gia v i nhau là gì? Ung l y làm kỳ. Ðư c m t h i, có thái trung ñ i phu là Tr n Vĩ ñ n chơi. Ung tr vào Kh ng Dung mà nói r ng: - Ð a bé này là kỳ ñ ng! Tr n Vĩ bĩu môi nói r ng: - Nh ng ñ a thu nh thông minh như th , ngày sau l n v t t ñã ra gì! Dung li n ng ñ i ngay r ng: - Thưa ông, h n thu nh ông thông minh l m! C b n ñi v i Tr n Vĩ cùng cư i lên, mà nói r ng: - Ngư i này l n lên t t là ngư i gi i trong ñ i. T ñ y Dung n i ti ng, sau làm Trung Lang tư ng, d n d n ñư c làm Thái Thú B c H i. Kh ng Dung tính ưa th t khách, thư ng nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 95
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Trên ch ng i lúc nào cũng ñông khách, trong h lúc nào cũng có rư u, th là sư ng nh t tr n gi an. Dung B c H i ñư c sáu năm, dân chúng r t là yêu m n. Hôm y Dung ng i chơi v i khách, có ngư i vào báo r ng có My Chúc T Châu mu n vào h u. Dung cho m i vào, h i có vi c gì, Chúc ñưa thư c a Ðào Khiêm ra, r i nói r ng: - Tào Tháo vây g p l m, xin minh công sang c u cho. Dung nói: - Ta v i Ðào Cung T là ch chí thân, v T Tr ng l i thân hành ñ n t n ñây, l ñâu ta l i không c u; nhưng ta v i Tào M nh Ð c không có thù oán gì. V y trư c h t ta tư ng hãy nên sai ngư i ñưa thư gi i hòa ñã, n u Tháo không nghe, b y gi ta s kh i binh. Chúc nói: - Tào Tháo c y có nhi u quân, quy t không ch u hòa. Dung li n sai m t m t thì ñi m binh s n, m t m t cho ngư i ñưa thư cho Tào Tháo. Lúc ñang bàn b c, ch t có ngư i vào báo r ng: - Có dư ñ ng c a ñám Khăn Vàng ngày xưa, tên là Qu n H i, ñem m y v n quân ñ n ñ nh phá thành. Dung th t kinh, v i vàng ñi m quân ra thành ñ nghênh chi n. Qu n H i t ng a ra nói r ng: - B c H i nhi u lương, cho ta vay m t v n h c, ta s lui quân ngay. H không ta ñánh phá thành trì, già tr s không m t ngư i nào s ng sót. Dung m ng mà nói r ng: - Ta là b y tôi nhà ñ i Hán, gi ñ t c a nhà ñ i Hán, có ñâu l i ñem lương cho gi c. Qu n H i gi n l m, múa ñao t ng a ch y th ng vào ñánh Kh ng Dung. Tư ng Dung là Tôn B o, vác giáo nh y ra ñ ch, ñư c vài hi p b H i chém ch t, quân Dung r i lo n, ch y c vào thành, H i chia quân ra b n m t vây thành. Dung trong lòng b c t c, My Chúc cũng bu n chán l m. Hôm sau, Kh ng Dung lên thành trông th y th gi c l n m nh, càng thêm lo phi n. Ch t th y m t ngư i cư i ng a vác giáo xông vào ñám gi c, t xung, h u ñ t như vào ch không ngư i, r i ch y th ng ñ n dư i thành, g i to m c a. Dung không bi t là ai, chưa dám m c a. Quân gi c x n ñ b hào, ñ nh vào gi t ngư i y, nhưng ngư i y quay mình l i ñâm m t lúc ch t luôn vài ch c ñ a ngã ng a. Chúng ph i lui ch y c . Dung b y gi m i sai m c a m i vào. Ngư i y xu ng ng a, b giáo, lên th ng trên m t thành, chào Kh ng Dung, Dung h i tên h , ngư i y thưa r ng: - Tôi là ngư i Hoàng Huy n, ñ t Ðông Lai, h là Thái S tên là T , t là T Nghĩa. M tôi ñư c ñ i ơn ngày nhi u l m. Hôm n tôi Liêu Ðông v nhà thăm m .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 96
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Nghe tin gi c vây thành, m tôi m i b o r ng: Ta ñã nhi u l n ñ i ơn ngài, nay con ph i ñi c u. B i v y m t mình tôi cư i ng a ñ n ñây. Kh ng Dung m ng l m. Nguyên khi trư c, Dung tuy không bi t m t Thái S T , nhưng v n bi t ti ng là anh hùng. Nhân th y T ñi v ng xa, có m già nhà, nhà cách thành hai mươi d m, Dung thư ng sai ngư i ñem bi u g m l a. Bà m c m cái ñ c y nên sai con l i c u. Dung kính tr ng Thái S T h t lòng, t ng m t b áo giáp, ng a và yên. T nói: - Tôi xin mư n ngài m t ngàn tinh binh n a ñ ra ngoài thành phá gi c. Dung nói r ng: - Ông tuy kh e th c, nhưng th gi c to l m, không nên coi thư ng. T nói: - M tôi c m h u ñ c c a ngài, nên sai tôi ñ n, n u không phá ñư c gi c, tôi cũng không còn m t nào dám v trông th y m . V y xin c ñ tôi ra, quy t m t tr n t chi n. Dung nói: - Ta nghe có Lưu Huy n Ð c là anh hùng ñ i b y gi . Giá m i ñư c Huy n Ð c l i c u, thì m i gi i ñư c vây. Ch hi m chưa bi t nh ai ñi cho ñư c. T nói: - Xin ngài vi t thư, tôi xin mang ñi! Dung m ng, vi t thư gi ao cho T . T m c áo giáp lên ng a, lưng ñeo cung tên, tay c m giáo, ăn no, s m s a ñ , m c a thành, phi ng a ra ñi. Lúc g n ñ n b hào, quân gi c xúm vào ñánh. T ñâm luôn ch t m y ñ a, vư t qua vòng vây ch y ra. Qu n H i th y có ngư i trong thành ra, t t là ñi c u c u, li n ñem vài trăm quân k ñu i theo, tam m t vây l i. T d ng ng n giáo, giương cung ñ t tên, b n c tám m t, không phát nào là không có ngư i ngã ng a, gi c s không dám ñu i n a. T thoát ñư c, ngay su t ngày ñêm ñ n Bình Nguyên, vào ra m t Lưu B . Thư l xong, T nói h t s tình Kh ng Dung b vây, r i ñưa thư ra. Lưu B xem thư xong, h i: - Ông là ai? T nói: - Tôi là Thái S T , ngư i nhà quê Ðông H i. Tôi v i Kh ng Dung không ph i anh em h hàng, cũng không ph i láng gi ng làng m c; ch vì nghĩa khí ñ i v i nhau nên có ý chia x ưu ho n v i nhau. Nay Qu n H i b o lo n, B c H i b vây, không bi t c y vào ñâu, nguy s m t i. Kh ng Dung nghe ngài là ngư i nhân nghĩa, hay c u ngư i kh n, giúp k nguy, nên sai tôi xông pha gi a vòng giáo mác, phá vòng vây ñ n ñây c u c u ngài. Lưu B t v tôn kính nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 97
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Kh ng B c H i cũng bi t r ng trong ñ i có Lưu B à? L p t c cùng Quan Vũ, Trương Phi ñi m ba ngàn tinh binh kéo sang B c H i. Qu n H i th y quân ñ n c u, d n quân ra ñ i ñ ch. L i th y quân Lưu B ít nên khinh thư ng không s . Lưu B cùng v i Quan, Trương và Thái S T cư i ng a ñ ng ra trư c tr n. Quân H i hăm h ra ñánh. T ñang ñ nh xông ra. Quan Vũ ñã nh y ra trư c. H i ñ ch n i sao ñư c Quan Vũ; m i ñư c vài mươi hi p, m t nhát thanh long ñao ñã chém ch t ngay Qu n H i dư i chân ng a. T , Trương hai ng a cùng ra, hai giáo ñ u múa, xông vào ñám quân gi c, Lưu B thúc quân ñánh ri t. Kh ng Dung trên thành trông th y T , Quan, Trương ba ngư i vào trong ñám gi c, không ai ñương n i, xông xáo t a h như h gi a ñàn dê, li n kéo binh ra thành, hai ñ u ñánh d n l i, quân gi c thua ch y, ñ u hàng vô s , còn bao nhiêu tan v c . Kh ng Dung ñón Lưu B vào thành, chào l xong r i, m m t ti c y n th c to ăn m ng, l i d n My Chúc ra chào Huy n Ð c. My Chúc nhân th nói vi c Trương Kh i gi t Tào Tung, nay Tào Tháo th binh ñ n cư p phá T Châu, b i v y Ðào Khiêm sai y ñ n c u c u Kh ng Dung. Lưu B nói: - Ðào Cung T là ngư i quân t , không ng m c ph i oan n y! Dung nói: - Ông là tôn thân nhà Hán, nay Tào Tháo tàn h i trăm h , c y kh e, khinh y u. Sao ông không cùng v i tôi ñi c u Ðào Cung T m t th ? Lưu B nói: - Tôi ñâu dám t vi c y, nhưng tư ng ít, binh y u, lo r ng không làm n i vi c. Dung l i nói: - Tôi nay ñi c u Cung T tuy là tình b n, nhưng cũng vì nghĩa l n, ông há không có b ng trư ng nghĩa hay sao? Lưu B ñáp: - Có ph i th xin Văn C hãy ñi trư c, khoan cho tôi còn sang Công Tôn To n mư n thêm năm ba ngàn quân mã, r i s ñ n sau. Dung l i d n: - Xin ông ch sai h n. Huy n Ð c nói: - Ông cho tôi là ngư i th nào! Thánh nhân ñã d y r ng: Xưa nay ai cũng ch t, nhưng không có tín thì không ra ngư i. Nay dù mư n ñư c quân hay không, th nào tôi cũng ph i ñ n c u T Châu. Dung b ng lòng, sai My Chúc v báo trư c cho Ðào Khiêm, r i thu x p kh i hành. Thái S T l y t Kh ng Dung, nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 98
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Tôi vâng l i m , sang ñây giúp ngài. Nay công vi c xong xuôi c r i, th s Dương Châu là Lưu Do, là ngư i cùng qu n v i tôi, có thư l i g i, không ñi không ñư c. Xin ñ khi khác l i có d p g p nhau. Dung ñem vàng l a t ơn. T không ch u l y gì c , ra v . M T th y T v , m ng nói r ng: - M m ng cho con báo ñư c ơn B c H i. Nói xong l i sai T sang Dương Châu. Nay không nói chuy n Kh ng Dung kh i binh sang c u T Châu v i. Hãy nói chuy n Lưu B ñ n g p Công Tôn To n và nói chuy n c s tình mình mu n sang c u T Châu. To n h i r ng: - Tào Tháo không có thù gì v i ông, t i gì ông l i ñi giúp bên n ñánh bên kia? Lưu B nói: - Tôi ñã h a v i ngư i ta r i, th nào cũng ph i ñi. To n cho mư n hai ngàn quân mã. Lưu B xin cho Tri u T Long ñi theo. To n b ng lòng. Lưu, Quan, Trương d n ba ngàn quân b n b c a mình ñi trư c, Tri u Vân d n hai ngàn quân kéo ñi sau, cùng ñ n T Châu. Trong khi y thì My Chúc v báo v i Ðào Khiêm r ng: - Kh ng Dung ñ n giúp, l i m i thêm ñư c c Lưu B . Tr n Nguyên Long cũng v báo r ng: - Ði n Kh i vui lòng ñem quân sang c u. B y gi Ðào Khiêm m i hơi v ng d . Hai cánh quân Kh ng Dung, Ði n Kh i m i ñ n, s quân Tào m nh th nên ñ ng xa, d a vào sư n núi ñóng tr i chưa dám khinh ti n. Tào Tháo th y hai ñám quân c u vi n ñã ñ n, cũng chia quân ra gi , chưa dám kéo c vào phá thành. Lưu B ñ n sau, vào ra m t Kh ng Dung, Dung nói: - Quân Tháo th l n l m, mà Tháo l i khéo dùng mưu m o, ta không nên ti n v i, ñ i xem tình hình th nào ñã. Lưu B nói: - Tôi ch lo trong thành không có lương, khó gi ñư c lâu. Nay hãy xin sai Quan Vân Trư ng và Tri u T Long lĩnh b n ngàn quân ñây v i ông. Tôi thì cùng v i Trương Phi kéo qua tr i Tào Tháo, ñi t t ñ n T Châu, ñ vào bàn v i Ðào s quân. Dung m ng l m, h n nhau v i Ði n Kh i hai ngư i l p th giác, còn Vân Trư ng v i T Long thì lĩnh binh ñ ti p ng hai bên. Lưu B , Trương Phi hai ngư i d n m t ngàn quân mã, kéo qua bên c nh tr i Tào Tháo. Quân ñang ñi th y trong tr i n i m t ti ng tr ng, quân mã, b kéo ra như nư c v , Vu C m ñ ng ñ u, d ng cương ng a l i g i to lên r ng: - B n cu ng ñ x nào kéo ñi ñâu ñ y?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 99
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trương Phi ch ng nói ch ng r ng, xông th ng vào ñánh Vu C m. Hai bên ñánh nhau ñư c vài hi p, Lưu B múa ñôi ki m, kéo quân tràn lên, Vu C m thua ch y, Trương Phi ñi ñ u chém gi t, r i vào th ng ñ n dư i thành T Châu. Trên thành trông xu ng th y lá c ñ , vi t năm ch tr ng th c to: Bình Nguyên Lưu Huy n Ð c. Ðào Khiêm kíp sai ngư i m c a. Huy n Ð c vào thành, Khiêm ti p ñón, m i v ph nha, thi l xong, m ti c y n kho n ñãi. Ðào Khiêm th y Lưu B di n m o hiên ngang, nói năng khoán ñ t, trong b ng l y làm m ng r , sai ngay My Chúc ñem c bài, n T Châu ra, xin như ng ch c cho Lưu B . Lưu B ng c nhiên h i: - Th này là ý ngài ra làm sao? Khiêm nói: - Nay thiên h r i lo n, rư ng c t nhà vua không c t lên ñư c. Ngài là Tôn thân nhà Hán, nên ra s c giúp nư c. Tôi nay già r i, không làm gì ñư c n a, ngài ch có ch i. Tôi xin t vi t m t bài bi u dân lên tri u ñình. Lưu B ñ ng ra ngoài chi u l y hai l y nói r ng: - B tuy là dòng dõi nhà Hán, nhưng công nh , ñ c m ng, làm m t ch c tư ng Bình Nguyên còn s không n i, nay vì ñ i nghĩa ñ n giúp ông, sao ông l i d y th ? Hay là ông ng tôi có b ng tham lam gì chăng? N u tôi có b ng th tr i s không thương tôi. Khiêm nói r ng: - Xin ngài ch nghĩ th , y là th c tình c a tôi. Khiêm ba l n như ng, Lưu B nh t ñ nh không ch u. My Chúc th y hai ngư i, k như ng ngư i ch i, dùng d ng mãi, bèn ti n lên thưa r ng: - Nay quân gi c dư i thành, xin hai ngài hãy bàn k phá gi c ñã. Khi nào ñánh tan ñư c gi c r i, b y gi xin các ngài hãy như ng thành cho nhau. Lưu B nói: - Tôi hãy ñưa thư cho Tào Tháo, khuyên y gi i hòa. N u y không nghe l i, b y gi ta s ñánh cũng không mu n. Bèn truy n h ch cho ba tr i hãy ñóng binh không ñư c ñ ng v i. R i sai ngư i ñưa thư cho Tào Tháo. Tháo ñương trung quân, cùng các tư ng bàn vi c, b ng có ngư i vào báo T Châu có chi n thư mang ñ n. Tháo m ra xem. Thư r ng: T khi B ñư c ti p tôn nhau ngoài c a quan ñ n gi , m i ngư i m t phương, không ñư c g n gũi bên ngoài. V a r i tôn ph Tào h u b h i, là vì tên Trương Kh i b t nhân, ch không ph i là t i Ðào Cung T . Hi n gi , ngoài thì dư ñ ng gi c Khăn Vàng qu y nhi u; trong thì bè cánh Ð ng Trác làm lo n. Xin minh công hãy lo vi c tri u ñình trư c, r i sau hãy nghĩ ñ n thù riêng, rút quân vây T Châu v , ñ c u n n nư c, thì T Châu may l m, thiên h may l m!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 100
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tào Tháo xem thư xong, n i gi n m ng r ng: - Lưu B là ai, dám ñưa thư l i ngăn ta, trong thư l i có ý m a mai? Nói r i truy n ñem chém s ñưa thư, r i ra s c ñánh thành. Quách Gia can r ng: - Lưu B t xa l i c u, trư c dùng l sau dùng binh, chúa công nên l y l i t t ñáp l i, làm cho Lưu B khinh thư ng, phòng b tr n i, r i ta s ti n binh ñánh thành, m i d phá ñư c. Tháo nghe l i, truy n th t ñãi s giã, r i vi t thư tr l i. Ðang khi bàn b c, ch t có ng a lưu tinh l i báo r ng: - L B ñã ñánh phá Duy n Châu, hi n ñang ti n binh chi m c B c Dương. Nguyên L B t khi g p lo n Lý Thôi, Quách Dĩ, tr n ra c a Vũ Quan, ñ nh ñi theo Viên Thu t. Thu t ghét B là ngư i ph n phúc không dùng. B l i ñ n v i Viên Thi u, ñư c Thi u dung n p. Thi u cùng B ñánh tan Thư ng Sơn. T y B l y làm ñ c chí, khinh nh n nh ng tư ng sĩ c a Thi u. Thi u gi n mu n gi t. B l i b sang v i Trương Dương. Dương dùng B . B y gi Bàng Thư Trư ng An, c u ñư c v con L B , sai ñưa l i tr . Lý, Quách bi t, bèn chém Bàng Thư, r i ñưa thư cho Trương Dương sai gi t L B . B l i b Dương, sang v i Trương M c. Gi a lúc y thì em Trương M c là Trương Siêu ñưa Tr n Cung l i ra m t M c. Cung b o M c r ng: - Nay thiên h b chia x , anh hùng ñ u n i d y, ông có ñ t ngàn d m, sao l i ch u dư i quy n ngư i khác, há ch ng hèn l m sao! Nay Tào Tháo ñánh m t ñông, Duy n Châu b tr ng, L B là dũng sĩ ñ i nay, giá ông cùng v i L B ñánh l y Duy n Châu, thì có th làm nên nghi p l n. Trương M c c m ng, li n sai L B ra phá Duy n Châu, r i chi m c B c Dương, ch có ba x Nhân Thành, Ðông An, Ph m Huy n là nh có Tuân Úc, Trình D c l p k c gi ñư c, còn các x khác ñ u b phá v c . Tào Nhân ñánh nhau mãi, nhưng ñánh không n i, vì th ph i cho ñi c p báo v i Tào Tháo. Tháo nghe tin báo gi t mình, nói r ng: - N u Duy n Châu m t, ta s không còn ch v n a. Ph i kíp lo toan ngay. Quách Gia nói: - Lúc này chúa công nên t chút ân tình v i Lưu B , rút quân v l y l i Duy n Châu. Tào Tháo l y làm ph i, l p t c vi t thư ñáp l i Lưu B , r i nh tr i lui binh. S gi v T Châu, vào thành g p Ðào Khiêm, ñưa trình thư c a Tào Tháo, r i nói quân Tào ñã lui. Khiêm m ng l m, sai ngư i m i Kh ng Dung, Ði n Kh i, Quan Vũ, Tri u Vân vào thành h i h p. Y n ti c xong, Khiêm m i Lưu B lên gh trên, ch p tay thưa r ng: - Lão phu này tu i già, hai con l i không có tài, không kham n i ñư c vi c l n nư c nhà. Lưu công là dòng dõi nhà vua, ñ c r ng tài cao, nên nh n l y T Châu. Lão phu tinh nguy n cáo v dư ng b nh.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 101
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lưu B nói: - Kh ng Văn C sai tôi ñ n c u T Châu là vi c nghĩa. Nay b ng dưng tôi gi l y T Châu, thiên h t t b o tôi là ngư i b t nghĩa. My Chúc nói: - Nay v n Hán ñã suy, ñ t nư c r i lo n, d ng công l p nghi p chính lúc này. T Châu c a giàu ngư i nhi u, dân ñinh k có trăm v n. Lưu s quân không nên t ch i. Lưu B nói: - Vi c y tôi quy t không th vâng m nh. Tr n Ðăng nói: - Ðào ph quân nhi u b nh l m, không sao coi n i ñư c công vi c, xing minh công ñ ng t ch i. Lưu B nói: - Viên Công L b n ñ i làm tam công, trong nư c ai cũng trong mong. Nay Công L Th Xuân, sao không tìm mà như ng? Kh ng Dung nói: - Viên Thi u là h ng ngư i vô d ng, ch ng khác m t b xương khô trong m , còn ñáng ñ làm chi. Nay tr i cho s quân ch ng l y, sau có h i l i cũng mu n. Lưu B nh t ñ nh không ch u. Ðào Khiêm khóc nói r ng: - N u ông b tôi mà ñi, tôi ch t cũng không nh m m t ñư c! Vân Trư ng nói: - Ðào Công ñã nói h t ñi u, th c lòng như ng cho, xin anh hãy nh n l y vi c châu. Trương Phi cũng nói: - Không ph i là mình c ñòi l y châu qu n c a ngư i ta. Ngư i ta có b ng t t như ng cho mình, vi c gì c ph i khăng t ch i? Lưu B nói r ng: - Các em mu n hãm ta vào vi c b t nghĩa hay sao? Ðào Khiêm hai ba l n như ng, Lưu B c m t m c không nghe. Khiêm m i nói: - N u ông nh t ñ nh không nghe thì g n ñây có m t p g i là Ti Bái, có th ñóng ñ n. Xin ông t m ñóng quân mà ñó b o v T Châu. Ông nghĩ th nào? M i ngư i ñ u khuyên Lưu B nên l i p Ti u Bái, Lưu B nh n l i. Khiêm khao quân xong, Tri u T Long cáo t ra v . Lưu B c m tay Tri u T Long r nư c m t t bi t. Kh ng Dung, Ði n Kh i cũng cáo bi t, d n quân v . Lưu, Quan, Trương cùng d n quân b n b ñ n Ti u Bái, s a sang thành quách, ph d dân cư ñ y. Tào Tháo kéo quân v , Tào Nhân ra ñón, nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 102
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - L B th to, l i có Tr n Cung giúp. Duy n Châu, B c Dương m t c , duy còn có Nhân Thành, Ðông An, Ph m Huy n, ba x y nh có Tuân Úc, Trình D c bày mưu ñ t m o nên còn gi ñư c v ng. Tháo nói: - Ta ch c L B có s c kh e nhưng không có mưu m o, ch ng ñáng lo l m. Nay hãy l p tr i ñâu ñ y, r i sau s bàn. L B bi t Tào Tháo ñem quân v , ñã ñ n Ð ng Huy n bèn cho g i phó tư ng là Ti t Lan và Lý Phong b o r ng: - Ta mu n dùng hai ngư i ñã lâu, nay m i có d p. Hai ngư i d n m t v n quân, gi l y Duy n Châu cho v ng, ñ ta ñem quân ñi ñánh Tào Tháo. Hai ngư i vâng l nh. Tr n Cung v i vàng h i r ng: - Tư ng quân b Duy n Châu, ñ nh ñi ñâu? B nói: - Ta mu n ñóng quân B c Dương, ñ thành th chân ñinh. Cung nói: - H ng m t! Ti t Lan không gi ñư c Duy n Châu. - phía nam ñư ng này, cách ñây m t trăm tám mươi d m, có núi Thái Sơn. Ch y hi m l m, nên ñem m t v n tinh binh ph c ñó. Quân Tào Tháo nghe Duy n Châu m t, t t nhiên g p ñư ng ti n lên, th nào cũng ph i ñi qua ñó. Ta ñ i cho h n kéo quân qua m t n a, ñ ra ñánh m t tr n có th b t s ng ñư c Tào Tháo. L B b o r ng: - Ta ñóng B c Dương, còn m t m o hay hơn, ngươi bi t ñâu! Bèn không nghe l i Tr n Cung, sai Ti t Lan gi Duy n Châu, còn mình thì ñem quân ñi. Khi Tào Tháo ñem quân ñ n quãng ñư ng h m Thái Sơn, Quách Gia b o r ng: - Không nên ñi v i. Ch này t t có ph c binh! Tháo cư i nói r ng: - L B là ñ vô mưu cho nên m i gi ao Duy n Châu cho Ti t Lan gi , còn h n thì kéo quân sang B c Dương. Ch này ch c không có binh ph c. Tào Nhân ñâu, hãy lĩnh m t cánh quân vây l y Duy n Châu, ñ ta kéo quân lên ñánh L B B c Dương. Tr n Cung B c Dương v i L B nghe th y quân Tào ñã ñ n g n, bèn thưa v i L B r ng: - Quân Tào nay t xa l i, t t m i m t c , nên ñánh ngay, ñ ng cho h n ngh ngơi ñ dư ng s c. B nói: - Ta m t mình m t ng a tung hoành kh p thiên h , có s gì Tào Tháo. C ñ cho h n ñóng tr i, ta s b n h n cho mà xem. Quân Tào Tháo g n ñ n B c Dương, l p v ng doanh tr i. Hôm sau Tháo ñem chư tư ng ra dàn tr n ngoài ñ ng. Tháo cư i ng a ñ ng dư i c a s , xa trông th y binh L B kéo ñ n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 103
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hai bên bày tr n xong, L B cư i ng a ra trư c, hai bên có tám ki n tư ng ñ ng kèm. 1. Trương Liêu, tên ch Văn Vi n, ngư i Mã p, qu n Nh n Môn. 2. Tang Bá, tên ch Tuyên Cao, ngư i Hoa Âm, qu n Thái Sơn. Hai tư ng y l i d n sáu tư ng là Hách Manh, Tào Tinh, Thanh Liêm, Ng y T c, T ng Hi n, H u Thành và năm v n quân. Tr ng ñánh vang l ng. Tháo tr B nói r ng: - Ta v i ngươi không thù h n gì, sao ngươi l i cư p châu qu n c a ta? B nói: - Thàng trì nhà Hán, ngư i nào cũng có ph n, có ph i c a riêng c a nhà ngươi ñâu? Li n sai Tan Bá t ng a ra ñánh. Bên Tào, Nh c Ti n ra nghênh ñ ch. Hai ng a gi ao nhau, ñôi ñao ñ u múa, ñánh nhau ñư c hơn ba mươi hi p, chưa phân ñư c thua. H H u Ðôn t ng a xông vào ñánh giúp. Trương Liêu cũng v i ra ñánh ch n l i. L B nóng m t vác kích phi ng a xông vào tr n. Ðôn, Ti n ñ u thua ch y c , quân Tào thua to, ph i lui ba b n mươi d m. L B thu quân v . Tào Tháo thua m t tr n, v tr i, cùng chư tư ng lu n bàn. Vu C m nói: - Sáng nay lên núi trông th y phía tây thành B c Dương, B có m t tr i, ư c ch ng ch có m t ít quân ñóng. Ðêm nay t t h n tư ng ta v a thua, không phòng b gì. Ta nên d n quân ra ñánh. N u l y ñư c tr i y, quân L B t t s . Tào Tháo nghe l i, sai sáu tư ng là Tào H ng, Lý Ði n, Mao Gi i, Lã Ki n, Vu C m, Ði n Vi, d n hai v n quân mã b li n ñêm hôm y theo ñư ng nh kéo vào phía tây B c Dương. Hôm y L B v tr i khao quân. Tr n Cung nói r ng: - Tr i mé tây là nơi kh n y u, n u Tào Tháo ñ n ñánh úp thì làm th nào? B nói: - Hôm nay h n m i thua m t tr n, làm sao còn dám ñ n! Cung nói: - Tào Tháo là m t tay dùng binh th c gi i. Nên ñ phòng h n ñánh b t ng . B bèn sai Cao Thu n, Ng y T c và H u Thành d n binh ñ n gi tr i phía tây. Ch p t i hôm y, Tào Tháo kéo quân ñ n tr i phía tây, b n m t ùa vào, quân gi tr i không ch ng n i ch y toán lo n c . Tháo cư p ñư c tr i, g n ñ n canh tư, thì b n Cao Thu n m i kéo quân ñ n. Tháo d n quân ra ñánh. Hai bên ñánh nhau ñ n g n sáng. Ch t nghe ti ng tr ng r m rĩ, L B ñem quân ñ n c u. Tháo b tr i ch y.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 104
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ð ng sau Cao Thu n, Ng y T c, H u Thành ñánh th c lên, m t trư c thì L B kéo quân l i, Vu C m, Nh c Ti n, hai ngư i ñ ch B không n i, Tháo c trông v phía B c mà ch y. Sau núi có m t toán quân kéo ra, t thì Trương Liêu, h u thì Tang Bá. Tháo sai Lã Ki n, Tào H ng ra ñánh cũng không l i. Tháo l i quay ch y v phía tây. Ðang ch y, ch t l i nghe th y ti ng reo m m, r i th y m t toán quân ñ n. Ði ñ u có b n tư ng là Hách Manh, Tào Tinh, Thành Liêm, T ng Hi n kéo ra ch n ñư ng Tào Tháo. Các tư ng Tào li u ch t mà ñánh, Tào m i xông lên ñư c trư c. B ng nghe th y ti ng mõ ñánh, tên b n ra như mưa. Tào Tháo không th nào ti n lên ñư c n a, không bi t có cách gì thoát, v i kêu l n r ng: - Ai ñ n c u ta? Gi a lúc y, trong ñ i k mã, có m t tư ng nh y ra là Ði n Vi, hai tay c m hai ng n kích, kêu to lên r ng: - Chúa công ñ ng lo! Nói r i nh y tót xu ng ng a, c p ñôi kích dài, l y vài mươi ng n ño n kích, n m trong tay, ngoành m t l i b o ngư i ñi theo r ng: - Lúc nào gi c ñ n cách ñ mư i bư c, hãy g i ta! R i dang chân, bư c nhanh, xông vào mũi tên mà ñi. Quân k bên L B vài mươi ngư i xông ñ n, lính hô lên: - Gi c còn cách mư i bư c r i! Vi nói: - Cách năm bư c hãy g i! Quân l i g i r ng: - Cách năm bư c r i! Bây gi Vi c m kích ném ra, c m i ng n kích là quân B ch t m t ngư i, không sai m t ng n nào, m t lúc gi t ch t vài mươi ngư i. Quân L B tan ch y, Vi l i c m hai thanh kích l n, nh y lên ng a, xông vào ñánh. B n tư ng c a L B là Hách, Tào, H u, T ng không ñ ch n i ñ u ch y tr n c . Ði n Vi ñánh tan quân L B , c u ñư c Tào Tháo. Các tư ng theo sau cũng d n d n kéo ñ n cùng nhau tìm ñư ng v tr i. Trông tr i ñã tà tà v chi u, ñ ng sau l i th y ti ng reo, L B phi ng a c m kích, ñu i theo xông ñ n g i to lên r ng: - Th ng gi c Tào Tháo kia, ñ ng ch y n a! B y gi bên Tào ngư i ng a m i m t, m i ngư i nh n nhác trông nhau, ai cũng mu n ch y thoát thân c . Th là: Ðã hay thoát kh i vòng vây trư c, Còn s khôn ñư ng gi c ñu i sau. Chưa bi t phen này Tháo s ng ch t th nào, xem h i sau s rõ.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 105
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 H i 12 Cung T Ba L n Như ng T Châu M nh Ð c M t Phen Ðánh L B . Tào Tháo ñang ch y lu ng cu ng, may ñâu phía Nam có m t toán quân kéo ñ n. Nguyên là H H u Ðôn d n quân l i c u, ch n ngang ñư ng ñánh nhau v i L B . Ðánh nhau ñ n xâm x m t i, m t cơn mưa to như trút nư c xu ng, hai bên ñ u d n quân v . Tháo v ñ n tr i, tr ng thư ng Ði n Vi, gi ao cho làm ch c Lĩnh Quân Ðô Úy. L B v tr i, cùng Tr n Cung bàn b c, Cung nói: - Trong thành B c Dương, có m t nhà giàu, h Ði n, ñ y t hàng trăm, ngàn ngư i, có ti ng trong qu n này. Ta nên khi n nhà y m t sai ngư i ñưa thư cho Tào Tháo r ng: Lã Ôn H u tàn b o b t nhân, lòng ngư i r t oán ghét; nay mu n ñem quân sang Lê Dương; ch còn có Cao Thu n trong thành, nên l p t c ti n ngay, ta xin làm n i ng... N u Tháo ñ n, d cho vào trong thành, r i b n m t phóng h a, ngoài ñ t quân ph c. Tháo tuy có tài ngang tr i d c ñ t cũng không thoát ñư c. L B nghe theo, m t d h Ði n ñưa thư cho Tào Tháo. Tháo nhân lúc m i thua, còn ñương lo l ng, ch t có ngư i vào báo h Ði n B c Dương sai ngư i ñưa m t thư ñ n. Thư r ng: L B ñi sang Lê Dương, trong thành b không. Xin ngài ñ n ngay, tôi nguy n làm n i ng. Trên thành c m lá c tr ng, vi t to m t ch nghĩa làm m t hi u. Tào Tháo c m ng nói r ng: - Tr i cho ta B c Dương r i! Bèn tr ng thư ng cho ngư i ñưa thư, r i l p t c thu x p kh i binh. Lưu Hoa nói r ng: - L B tuy vô mưu, nhưng có Tr n Cung nhi u m o l m. Tôi ch s trong vi c này có ph n l a d i; ta ph i phòng trư c. Minh Công mu n ñi thì nên chia quân ra làm ba ñ i. Hai ñ i ph c ngoài thành ñ ti p ng, m t ñ i vào thành, như th m i ñư c. Tháo nghe l i chia quân ra làm ba ñ i, ñ n thành B c Dương. Tháo ñi trư c nghe ngóng, trông th y trên m t thành c c m ñ c c , trên góc c a tây có m t lá c tr ng có ch Nghĩa, trong b ng ñã m ng th m. Gi ng hôm y, hai tư ng trong thành kéo quân ra ñánh, ti n quân là H u Thành, h u quân là Cao Thu n. Tào Tháo sai Ði n Vi cư i ng a ra, xông th ng vào ñánh H u Thành. Thành ñ ch không n i, quay ng a ch y vào. Vi ñu i x n ñ n t n bên c u hào. Cao Thu n ch ng không ñư c cũng lui binh vào trong thành. Trong khi y có ngư i trong thành, th a cơ ch y ra ngoài, ñ n ra m t Tào Tháo nói là ngư i h Ði n, ñưa trình m t thư, trong thư h n r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 106
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ðêm nay, h i canh m t, trên thành khua chiêng làm hi u thì tư ng quân ti n binh vào. Tôi làm n i ng, dâng thành. Lý Ði n can r ng: - Chúa công nên ñ ng ngoài thành, ñ chúng tôi vào. Tháo nói to r ng: - Ta không ñi thì ai ch u xông lên trư c? Nói r i t lĩnh binh xông th ng vào. B y gi m i ñ u canh m t, trăng chưa lên, ch nghe th y trên c a tây có ti ng tù và, r i l i có ti ng reo. Trên c a l a ñ t sáng r c; c a thành m to; c u treo b xu ng. Tào Tháo t ng a lên trư c, ñi th ng ñ n t n nha th , trên ñư ng ch ng th y m t ngư i nào c . Tháo bi t là m c mưu, v i vàng quay ng a tr l i hô quân lui ra. Lúc y trong châu nha có m t ti ng pháo n , b n c a thành l a cháy r c tr i; tr ng ñánh vanh l ng, ngư i reo r m rĩ, như sóng c n b réo. Mé Ðông, Trương Liêu tr ra, mé Tây Tang Bá ch y l i, hai bên ñánh d n vào. Tháo ch y ra c a B c, l i b Hách Manh, Tào Tinh ñánh cho m t tr n. Tháo ch y ra c a Nam, l i b Cao Thu n, H u Thành ch n ñánh, may có Ði n Vi tr n m t nghi n răng, xông vào ñánh c u. Cao Thu n, H u Thành ph i ch y ra ngoài thành. Ði n Vi ñu i ra ñ n c u treo, ngo nh l i không th y Tào Tháo. Vi l i ñánh vào trong thành, ñ n c a g p Lý Ði n, Vi h i: - Chúa công ñâu? Ði n nói: - Ta cũng tìm không th y. Vi b o Ði n: - Ngươi ra ngoài thúc quân ng c u, ta vào tìm chúa công. Lý Ði n ñi ra, Ði n Vi vào thành, tìm mãi không th y, l i ñánh tr ra, ra kh i b hào g p Nh c Ti n. Ti n h i: - Chúa công ñâu? Vi nói: - Tôi vào ra hai l n r i, tìm chúa công mãi không th y. Ti n nói: - Hai chúng ta ph i cùng ñánh vào ñ c u chúa công. Hai ngư i cùng tr vào, ñ n bên thành, thì h a pháo trên thành rơi xu ng ng a, Nh c Ti n không sao vào ñư c. Ði n Vi xông pha khói l a, l i vào thành ñi tìm Tào Tháo. Tào Tháo nhìn th y Ði n Vi ñánh ñ n tìm mình nhưng Tháo b b n m t quân mã ch n chung quanh nên không tìm ñư c ñư ng c a Nam, ñành ph i ch y v c a B c, th nào g p ngay L B , nhưng trong bóng l a nh p nhoáng, B không bi t là ai. L B c m kích t ng a l i. Tháo l y tay che m t ra roi t ng a ñi th ng. L B ñ ng sau x n ng a lên, c m ng n kích gõ vào mũ Tào Tháo h i r ng: - Tào Tháo ñâu? Tháo tr tay nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 107
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ngư i cư i ng a vàng ñ ng trư c kia. B t ng a ñu i theo ngư i ñ ng trư c. Tào Tháo quay ng a l i ch y ra c a Ðông, may g p ngay Ði n Vi. Vi h v Tháo, m m t ñư ng máu ra ñư c ñ n c a thành. Chung quanh thành l a cháy ngùn ng t, c rác ch ng ch t kh p c , ch nào cũng có l a. Ði n Vi c m kích g t l a ra hai bên, t ng a xông vào khói l a ra trư c. Tháo cũng theo sau ra ñư c. V a ñ n c a thành, có m t cái xà cháy trên nhà rơi vào chân ng a c a Tào Tháo, ng a ngã g c xu ng. Tháo l y tay ñ y cái xà ra, l a bén vào c cánh tay và ñ u tóc. Ði n Vi quay ng a l i c u. V a may H H u Uyên cũng ñâu ñ n. Hai ngư i c u ñư c Tháo d y, xông qua l a ch y ra. Tháo cư i ng a c a Uyên, Vi ñánh m ñư ng ñ ch y. Ðánh nhau mãi ñ n sáng, Tháo m i v ñư c tr i. Các tư ng vào l y h i thăm, Tháo ngo nh m t lên cư i nói r ng: - Ta l m m c ph i k th t phu, th r ng thù này th nào cũng báo ñư c. Quách Gia nói: - Có k gì nên làm ngay! Tháo nói: - Nay nên nhân k c a h n mà làm k c a mình: ta nói phao lên r ng ta b l a cháy ch t b ng, B t t d n quân l i ñánh. Ta ph c binh trong núi Mã Lăng, ñ i h n ñ n n a ch ng, ñ ra mà ñánh thì quy t b t ñư c L B . Quách Gia nói: - Th c là m t k hay! Li n sai quân sĩ phát tang, ñ tr phao tin ñi r ng Tào Tháo ñã ch t. Có ngư i ñ n B c Dương báo v i L B r ng: - Tháo b l a cháy b ng c chân tay, v ñ n tr i thì ch t. L B l p t c ñi m quân mã, kéo ñ n núi La Lăng. Quân ñi g n ñ n tr i Tào, m t ti ng tr ng n i lên, ph c binh b n m t ra. L B c ñánh, m t s ng m t ch t, m i thoát ñư c, t n h i m t ngư i quân mã, ch y v B c Dương gi v ng không dám ra n a. Năm nay có m t th sâu, g i là sâu hoàng ăn h i lúa má. - vùng Quan Ðông (Trư ng An) m i h c thóc giá năm mươi quan. Dân chúng ñói quá ph i ăn th t l n nhau. Tào Tháo nhân h t lương, d n quân v ñóng Nhân Thành. L B cùng ñem quân v ñóng Sơn Dương. Vì v y hai bên cùng t m bãi binh. B y gi Ðào Khiêm T Châu ñã sáu mươi ba tu i, ch t b b nh, b nh m i ngày m t n ng, bèn m i My Chúc, Tr n Ðăng ñ n bàn vi c. Chúc nói: - Quân Tào Tháo b T Châu ñi, cũng ch vì L B cư p Duy n Châu mà thôi. Năm nay h n bãi binh cũng là vì m t mùa. Ch c r ng sang xuân th nào h n cũng ñ n. Ph quân ñã hai l n như ng ch c cho Lưu Huy n Ð c, b y gi ph quân cònTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 108
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 kh e cho nên Huy n Ð c nh t ñ nh không ch u nh n. Nay b nh ph quân ñã n ng, nên l i cho m i Huy n Ð c sang mà như ng ch c m t l n n a, l n này Huy n Ð c ch c không t ch i. Khiêm m ng l m, sai ngư i ñi m i Lưu B l i bàn vi c quân. Lưu B ñem Quan Vũ, Trương Phi và vài mươi tên k mã ñ n T Châu. Ðào Khiêm cho m i vào ch n m, Lưu B h i thăm xong. Khiêm nói: - Tôi m i ông ñ n ñây không ph i có vi c gì ñâu, ch có m t vi c: tôi bây gi b nh ñã nguy r i, không bi t s m t i ch t lúc nào. V y xin minh công thương l y thành trì nhà Hán, nh n l y bài n T Châu này, thì tôi ch t m i nh m ñư c m t. Lưu B h i: - Ông có hai con, sao không truy n cho, l i g i tôi? Khiêm nói: - Tôi có hai th ng con, th ng l n tên Thương, th ng bé tên Ung, hai ñ a cùng hèn kém l m, không sao kham n i ñư c vi c nư c. Tôi m t mai nh m m t l i, cũng trăm nh minh công d y b o chúng nó, không nên cho chúng nó coi ñ n vi c châu. Lưu B nói: - M t mình tôi ñ m ñương sao n i vi c to l n y! Khiêm thưa: - Tôi xin c m t ngư i ñ giúp ông, ngư i B c H i, h Tôn, tên Càn, t là Công H u. Ông nên dùng ngư i y làm tùng s . Khiêm l i g i My Chúc b o r ng: - Lưu Công là hào ki t ñ i nay, ngươi nên th cho khéo nhé! Huy n Ð c v n còn t ch i... Lúc y Ðào Khiêm l y tay tr vào b ng r i t t th . Các quan làm l ñi u vi ng xong r i, li n ñem bài n gi ao cho Lưu B , Lưu B nh t ñ nh không nh n. Hôm sau c dân châu kéo vào ñ y ph , van khóc nói r ng: - Lưu s quân b ng không ch u nh n vi c qu n này thì dân chúng tôi không sao s ng yên ñư c. Quan, Trương hai ngư i cùng khuyên hai ba l n, Lưu B m i ch u quy n lĩnh công vi c T Châu; dùng Tôn Càn, My Chúc làm ph tá; Tr n Ðang làm m c quan; ñem h t quân mã Ti u Bái vào thành, treo b ng khuyên dân yên nghi p, r i s m s a vi c tang, Lưu B và quan quân l n nh , ñ u ñ tr . T l linh ñình xong, an táng Ðào Khiêm trên bãi cao bên Hoàng Hà, r i ñem t di bi u c a Ðào Khiêm dâng lên tri u ñình. Tào Tháo Nhân Thành, ñư c tin Ðào Khiêm ñã ch t và Lưu B lĩnh ch c m c T Châu, gi n l m nói r ng: - Thù ta chưa báo xong! Lưu B n a mũi tên không t n, ng i yên mà ñư c T Châu. Phen này ta quy t trư c gi t Lưu B , sau v m thây Ðào Khiêm ñ r a oán cho thân ph ta! L p t c truy n l nh c t quân sang ñánh T Châu. Tuân Úc lên can r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 109
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Xưa nay Cao T gi Quan Trung, vua Quang Vũ gi Hà N i, ñ u là ñư c sâu r b n g c; ti n lên thì ñánh ñư c gi c, lui v thì gi ñư c thành, cho nên tuy có lúc nguy kh n, nhưng v sau cũng v n làm n i ñư c nghi p l n. Minh Công lúc ñ u v n kh i s Duy n Châu, mà ñ t Hà, ñ t T l i là ñ t hi m trong thiên h và cũng là Quan Trung, Hà N i ngày xưa, nay như c b ng Minh Công sang l y T Châu, ñ binh ñây thì L B l i th a cơ ñ n cư p, th là b m t Duy n Châu. N u T Châu l i không l y ñư c, Minh Công s ñi ñâu? Nay Ðào Khiêm tuy ch t, nhưng ñã có Lưu B gi . Dân T Châu ñã quy ph c Lưu B l m, t t nhiên c s c giúp Lưu B . Minh Công b Duy n Châu ñ sang l y T Châu, thì khác nào b cái l n ñi tìm cái nh , b ch g c ñi tìm ch ng n, ñem s yên mà ñ i l y s nguy. Xin Minh Công ph i nghĩ cho chín ñã! Tháo nói: - Năm nay m t mùa, thi u lương ăn, quân sĩ c ñóng ñây cũng không xong. Tuân Úc nói: - Không b ng ta kéo sang m t ñông, l y ñ t Tr n cho quân sang ăn ñó. V l i dư ñ ng Khăn Vàng là Hà Nghi, Hoàng Thi u Nh Nam và Dĩnh Xuyên, cư p bóc châu qu n, vàng l a, lương th c có nhi u. Nh ng gi c c y phá d như chơi. Phá chúng nó, l y lương th c ñ nuôi quân sĩ, như th tri u ñình cũng m ng, dân gi an cũng h . Chính là m t vi c làm thu n lòng tr i ñó! Tháo m ng l m, li n cho H H u Ðôn, Tào Nhân l i gi Nhân Thành, mình thì ñem quân sang l y ñ t Tr n, Nh Nam, và Dĩnh Xuyên. Ðám dư ñ ng Khăn Vàng là Hà Nghi và Hoàng Thi u th y quân Tào kéo ñ n, ñem binh ra ñánh. Hai bên giáp tr n nhau núi Dương Sơn. Quân gi c tuy nhi u nhưng toàn là nh ng ñ lăng nhăng, h n ñ n không thành ñ i ngũ. Tháo sai l y cung m nh, n c ng b n sang. Ði n Vi cư i ng a ra. Hà Nghi sai phó nguyên soái ra ñánh, ñánh nhau chưa ñư c ba hi p, b Vi ñâm ch t lăn xu ng ng a. Tào Tháo th a th d n quân x n qua núi Dương Sơn ñóng tr i. Hôm sau Hoàng Thi u t d n quân l i. Bày tr n xong sai m t tư ng ñi b ra, ñ u ñ i khăn vàng, mình m c áo xanh, tay c m côn s t, thét to lên r ng: - Ta là Ti t Thiên D Sao Hà Man, ai dám ra ñây ñ u v i ta nào? Tào H ng quát to m t ti ng, phi mình t trên ng a nh y xu ng ñ t, vác ñao ñi b ra. Hai ngư i trư c tr n ñánh nhau ba b n mươi hi p, chưa phân th ng b i. H ng gi cách thua ch y, Hà Man x n vào. H ng dùng k ñà ñao, quay mình l i chém trúng Hà Man; H ng l i b i thêm m t nhát n a, Hà Man ch t. Lý Ði n th y th phi ng a th ng vào tr n gi c. Tư ng gi c Hoàng Thi u chưa k p ñ phòng, b Ði n b t s ng. Quân Tào ñánh gi t quân gi c, cư p ñư c vô s ti n b c, lương th c. Còn Hà Nghi th cô, d n vài trăm quân k ch y v thung lũng Cát Pha.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 110
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lúc ñang ñi ñư ng, ch t g p m t toán quân trong núi kéo ra, m t tráng sĩ ñ ng ñ u, mình cao tám thư c, lưng to mư i chét tay, c m thanh ñao l n ra ch n ñư ng. Nghi vác ñao ñánh, ch m i ñư c m t hi p, ñã b tráng sĩ y b t s ng. Quân sĩ lu ng cu ng ñ u xu ng ng a ch u trói. Tráng sĩ xua c vào thung lũng Cát Pha. Ði n Vi truy kích Hà Nghi t i Cát Pha, thì có m t tráng sĩ d n quân ra ch n l i. Vi h i: - Ngươi cũng là gi c Khăn Vàng à? Tráng sĩ ñáp: - Lũ Khăn Vàng có vài trăm k mã, ta ñã b t nh t c trong thung lũng này. Vi h i: - Sao không ñem ra n p? Tráng sĩ nói: - H ngươi ñ ch ñư c v thanh ñao trong tay này thì ta ñem chúng nó ra n p. Vi gi n l m, vác ñôi kích l i ñánh. Hai ngư i ñánh nhau t gi thìn ñ n gi ng , không ai thua ai ñư c, hai bên cùng t m ngh . Ðư c m t lát, tráng sĩ l i ra thách ñánh. Ði n Vi cũng ra, ñánh nhau ñ n mãi chi u t i. Hai ngư i cùng m i, hai ngư i l i ph i t m ngh l n n a. Quân th h Ði n Vi ch y v báo v i Tào Tháo. Tháo th t kinh, v i vàng d n các tư ng l i xem. Hôm sau tráng sĩ l i ra thách ñánh nhau. Tháo trông th y ngư i y oai phong l m li t, trong b ng m ng th m, d n Ði n Vi r ng: - Nay ngươi hãy gi cách thua ñi! Vi vâng l i ra ñánh, ñư c ba mươi hi p, Vi gi cách thua ch y v tr n, tráng sĩ x n ñ n, trong c a tr n cung n b n ra tua t a. Tráng sĩ ph i quay tr v . Tháo kíp d n quân lùi l i năm d m, m t sai ngư i ñào s n m t h m h , ph c s n câu th . Hôm sau l i sai Ði n Vi d n hơn trăm quân k ra. Tráng sĩ cư i mà nói r ng: - Tư ng ñã thua, sao l i còn dám ñ n ñánh? Nói r i li n phóng ng a ra ñánh. Ði n Vi ñánh ñư c vài hi p l i quay ng a ch y. Tráng sĩ c s c ñu i theo, không ng c ngư i l n ng a cùng sa xu ng h c , b quân ph c ra trói l i ñem v n p Tào Tháo. Tháo v i vàng xu ng trư ng, m ng ñu i quân sĩ, t c i trói cho tráng sĩ, sai ngư i l y áo m c cho, m i ng i t t , r i h i tên h làng m c ñâu, tráng sĩ nói: - Tôi là ngư i Tiêu Huy n, nư c Tiêu, h H a tên Ch , t là Tr ng Khang. Nguyên trư c g p bu i lo n l c, t c tôn t c vài trăm ngư i, ñ p m t cái lũy trong thung lũng này ñ ch ng c . M t b a có gi c ñ n, tôi sai ngư i nhà l y ñá v n ñ s n, r i tôi c m ñá ném ra, ch ng sai hòn nào. Gi c th y v y ph i ch u lui. L i m t hôm n a gi c ñ n, trong thung lũng tôi không có lương, ph i hòa v i gi c xin ñem trâu cày ñ i cho chúng, ñ l y g o. Lúc g o gi c ñã ñưa ñ n r i, gi c d t trâu raTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 111
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ngoài c a thung lũng thì trâu ñ u ch y ngư c tr l i, tôi l y tay n m l y hai ñuôi trâu kéo l i ñi gi t lùi ñư c hơn m t trăm bư c. Gi c th y th ñ u th t kinh, không dám l y trâu n a. B i th tôi m i gi ñư c ñây yên n, không vi c gì. Tháo nói: - Ta bi t ngươi ñã lâu. Nay ngươi có ch u hàng không? Ch nói: - B ng tôi mu n th ñã lâu r i. Ch v d n c h hàng vài trăm ngư i ra hàng Tào Tháo. Tháo cho làm ô Úy, thư ng r t h u r i ñem Hà Nghi, Hoàng Thi u ra chém. Nh Nam, Dĩnh Xuyên, t y ñ u bình ñ nh c . Tháo rút quân v . Tào Nhân, H H u Ðôn ra ti p ki n, nói r ng: - M y hôm nay quân ñi dò thám v báo r ng Duy n Châu, quân sĩ Ti t Lan, Lý Phong ra ngoài ñi ăn cư p, thành b tr ng không, chúa công ñem quân v a th ng tr n v mà ñánh, ch m t tr n là h ñư c thành. Tháo li n ñem quân ñi ñư ng t t ñ n Duy n Châu. Ti t Lan, Lý Phong không ng có quân ñ n, chưa k p phòng b , nhưng cũng ph i ñem quân ra ngoài thành ñ ñánh. H a Ch nói: - Tôi xin b t hai ñ a này ñ làm l ra m t. Tháo m ng sai Ch ra tr n. Lý Phong vác h a kích l i ñánh. Hai ng a gi ao nhau m i ñư c hai hi p, Ch chém Phong ch t lăn xu ng dư i ng a. Ti t Lan v i vàng ch y v . Lý Ði n ch n ngang bên c u. Lan không dám vào thành, d n quân kéo v C Giã, ñang ñi g p ngay Lã Ki n t ng a l i ñu i b n m t phát tên, Lan ch t ngã quay xu ng ñ t. Quân Ti t Lan, Lý Phong v tan c . Tháo l y ñư c Duy n Châu. Trình D c xin ti n binh l y l i n t B c Dương. Tháo sai H a Ch , Ði n Vi làm tiên phong; H H u Ðôn, H H u Uyên làm t quân; Lý Ði n, Nh c Ti n làm h u quân; Tào Tháo t lĩnh trung quân; Vu C m, Lã Ki n làm h u quân. Quân Tào ñ n B c Dương, L B mu n ra ñánh, Tr n Cung can r ng: - Không nên ñánh v i. Ð i các tư ng ñ n ñây ñ y ñ ñã, r i hãy hay. B nói: - Ta có s ai! Không nghe l i Tr n Cung, B c ñem quân ra tr n, c m ngang ng n kích thét m ng. H a Ch ra ñ ch, hai bên ñánh nhau hai mươi hi p chưa bên nào ñư c thua. Tháo nói: - M t ngư i không th ng n i L B ñư c. Nói r i sai Ði n Vi ra giúp H a Ch ñánh L B .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 112
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hai tư ng giáp l i ñánh, bên t thì Ðôn, Uyên, bên h u thì Ði n, Ti n, cùng kéo ra, sáu tư ng quây qu n l i ñánh m t mình L B . B ch ng ñ không xu , ph i quay ng a ch y v thành. H Ði n trên thành th y B thua ch y v , kíp sai ngư i ra kéo c u lên. B g i to: - M c a! Ði n nói: - Ta ñã hàng Tào tư ng quân r i! B ch i to m t h i r i ñem quân sang Ð nh Ðào. Tr n Cung v i vàng b o v v con L B m c a ñông ch y ra ngoài thành. Tháo l y ñư c B c Dương, tha cho h Ði n các l i khi trư c. Lưu Hoa bàn v i Tào Tháo r ng: - L B là m t con h d . Nay h n ñang cùng kh n không nên khoan dung cho h n m t chút nào. Tháo bèn sai Hoa gi B c Dương, t mình d n quân ñ n Ð nh Ðào. B y gi L B cùng Trương M c, Trương Siêu trong thành, còn Cao Thu n, Trương Liêu, Tang Bá, H u Thành, ñi tu n ñ ki m lương chưa v . Quân Tào Táo ñ n Ð nh Ðào, ñ i m y ngày L B không ch u ra ñánh, bèn rút quân lui b n mươi d m h tr i. Nhân b y gi lúa m ch T Qu n ñã chín. Tháo sai quân ra g t v ñ ăn. Quân ñi thám v báo v i L B . B ñem quân l i, ñi ñ n g n tr i Tào Tháo, trông v phía t th y r ng r m um tùm, s có quân ph c l i ph i tr v . Tháo bi t quân B quay tr v , b o v i chư tư ng r ng: - L B nghi trong r ng có quân ph c. Ta nên c m rõ nhi u tinh kỳ ñ ñánh l a h n. Mé tây tr i có m t d i ñư ng ñê không có nư c, ta nên ñem tinh binh ra ph c ñó. Ngày mai L B t t ñ n ñ t r ng, quân ph c tr ra ñánh t p h u ch c b t ñư c L B . Tháo nói xong làm ngay. Trong tr i Tháo ch ñ ñ năm mươi ngư i ñánh tr ng và b t b n trai gái b t ñư c dân thôn hò reo, còn bao nhiêu tinh binh ph c c sau ñê. Qu nhiên L B nghi trong r ng có quân ph c, h p t p v k chuy n v i Tr n Cung. Cung nói: - Tào Tháo có nhi u qu k , không nên khinh chi n ñâu. B nói: - Ta dùng m o h a công, ch c phá ñư c quân ph c. Li n sai Tr n Cung, Cao Thu n, gi thành r i hôm sau kéo ñ i quân vào r ng ñánh gi c. Ði xa xa ñã trông th y trong r ng có c , kéo quân ñi x n lên, b n m t sai phóng h a. R ng cháy ngùn ng t nhưng ch ng th y ngư i nào; mu n kéo quân v tr i Tào Tháo, thì nghe th y ti ng tr ng ñánh r m r c lên. Trong b ng L B còn ñương nghi nghi ho c ho c, thì ch t sau tr i có toán quân kéo ra. B t ng a x n l i. B ng nghe th y m t ti ng pháo n , r i quân ph c sau ñê tr ra.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 113
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 H H u Ðôn, H H u Uyên, H a Ch , Ði n Vi, Lý Ði n, Nh c Ti n, t ng a kéo c ra. L B li u không ñ ch n i, v i vàng ch y tr n. Tư ng B là Thành Liêm b Nh c Ti n b n m t mũi tên ch t. Quân B ba ph n ch t m t hai. Quân thua có ñ a ch y ñư c v báo v i Tr n Cung. Cung nói: - Thành tr ng không, khó gi , chi b ng hãy b ch y. Li n cùng v i Cao Thu n ñưa v con L B b Ð nh Ðào mà ñi. Quân Tào Tháo th a th ng ñánh b a vào thành, ñánh ñ n ñâu ñư c ñ n ñó, d như ch tre. Trương Siêu t v n ch t, Trương M c ch y sang v i Viên Thu t. M t s Sơn Ðông v tay Tào Tháo c . Tháo ph d dân chúng s a sang thành quách l i. L B ñang khi ch y tr n, g p ngay các tư ng ñi ki m lương ñã v . Tr n Cung cũng v a tìm ñ n nơi. B nói: - Quân ta dù ít, còn ñ phá ñư c Tào Tháo. Li n l i kéo quân tr l i. Th th c là: Ðư c thua, thua ñư c là thư ng Quay binh ñánh l i ai lư ng ñư c ñâu! Chưa bi t L B phen này ñư c thua th nào, xem h i sau m i t . H i 13 Lý Thôi, Quách Dĩ M t Tr n Gi ao Tranh Dương Ph ng, Ð ng Th a Hai L n C u Giá. Tào Tháo ñánh phá ñư c L B Ð nh Ðào. B thu nh t tàn quân mã b b , cùng các tư ng ñ nh quay tr l i ñánh nhau v i Tào Tháo. Tr n Cung can r ng: - Nay Tào Tháo binh th l n, mình chưa tranh dành ñư c v i h n. Hãy nên tìm x nào yên thân, v sau s tính cũng không mu n. B h i: - Ta l i mu n sang v i Viên Thi u, nên không? Cung nói: - Hãy nên sai ngư i sang Ký Châu, dò xem tình ý ra sao, r i hãy ñi. B nghe l i. B y gi Viên Thi u Ký Châu nghe th y Tào Tháo ñánh nhau v i L B . Mưu sĩ c a Thi u là Th m Ph i nói r ng: - L B là m t gi ng h sói. N u h n l y ñư c Duy n Châu, t t sang chi m c Ký Châu. B t như c ta giúp Tào Tháo ñánh L B , v sau kh i lo. Thi u sai Nhan Lương ñem năm v n quân sang giúp Tào Tháo.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 114
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Quân do thám nghe ñư c tin, v báo v i L B . B s l m, bàn v i Tr n Cung. Cung nói: - Tôi nghe ông Lưu B m i lĩnh ñ t T Châu, ta nên sang nh ông y. B nghe l i Cung, sang T Châu. Có ngư i báo v i Lưu B , B nói: - L B là ngư i anh dũng ñ i nay, ta nên ra ñón. My Chúc nói: - L B là gi ng h lang, không nên ch a. Ch a h n, t t có khi h n h i ngư i. Huy n Ð c nói: - Trư c kia n u không có L B ñánh Duy n Châu, thì T Châu sao thoát ñư c n n. Nay h n th cùng mà v v i ta, thì còn có b ng gì khác n a. Trương Phi nói: - Ð i huynh b ng r t t t. Nhưng ph i ñ phòng m i ñư c. Lưu B lĩnh quân ra kh i thành ba mươi d m ñ ñón L B . Hai ngư i cùng sóng ñ u ng a ñi vào thành, vào ñ n t n châu nha. Chào m ng xong, m i ngư i an t a. B nói: - T khi Vương tư ñ gi t Ð ng Trác, v sau g p cu c bi n lo n c a b n Thôi, Dĩ, tôi ph i long ñong x Quan Ðông. Chư h u nhi u ngư i không dung, g n ñây l i g p Tào Tháo b t nhân, xâm chi m T Châu. May nh có s quân c s c c u Ðào Cung T , tôi b y gi cũng ñánh úp ñư c Duy n Châu, m i chia ñư c th c a Tào Tháo; không ng tôi l i m c ph i mưu gi an, hao quân t n tư ng. Nay xin v v i s quân, cùng toan vi c l n. Chưa bi t ý s quân nghĩ làm sao? Huy n Ð c nói: - Ðào s quân m i m t, không có ai qu n lĩnh T Châu, nên sai tôi t m quy n cai qu n. Nay may có tư ng quân ñ n ñây, tôi xin như ng l i. Nói r i li n ñem bài n gi ao cho L B . B ch c giơ tay ñ l y, l i th y sau lưng Lưu B có Quan Vũ, Trương Phi, hai ngư i ñ u có v m t t c gi n c . B gi cách cư i nói r ng: - Tôi là m t ñ a dũng phu, làm th nào ñư c châu m c. Lưu B l i xin như ng. Tr n Cung nói: - Khách m nh, không l n ñư c ch . Xin s quân ñ ng nghi. Lưu B m i thôi, sai m ti c y n kho n ñãi, r i sai d n d p m t nơi tươm t t ñ L B ngh ngơi. Hôm sau L B làm ti c m i l i Huy n Ð c. Lưu, Quan, Trương cùng ñi. U ng rư u ñ n a ch ng, L B m i Huy n Ð c vào nhà trong. Quan, Trương cùng theo vào. L B sai v con ra l y. Huy n Ð c hai ba l n khiêm t n không dám nh n. L B nói: - Hi n ñ t t ph i khiêm như ng. Trương Phi nghe th y câu y, tr n m t thét m ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 115
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Anh ta là cành vàng lá ng c. Ngươi là ñ a nào dám g i anh ta là hi n ñ ? L i ñây, ta ñánh v i ngươi ba trăm hi p. Lưu B v i vàng m ng át ñi. Quan Công khuyên Trương Phi ñi ra, r i l y l i ôn t n nói v i L B r ng: - Em tôi u ng rư u say nói càn, xin anh ñ ng ch p. B l ng yên không nói. M t h i, ti c tan. L B ti n Lưu B ra t n c a, Trương Phi cư i ng a ñi ngang ngoài c a thét to: - L B , ta ñánh v i ngươi ba trăm hi p. Lưu B v i vàng sai Quan Công ra b o Trương Phi ph i thôi ñi. Ð n hôm sau, L B ñ n t giã Lưu B nói r ng: - S quân không n b tôi, nhưng ch s l nh ñ không dung. V y tôi xin ñi nơi khác. Lưu B nói: - N u tư ng quân ñi thì t i tôi ch ng hóa ra to l m ru. Em tôi h n h n v i tư ng quân, hôm khác tôi xin b t h n ñ n xin l i. G n ñây có p Ti u Bái, khi trư c tôi cũng ñóng ñ n ñó. Xin tư ng quân ch n h p hòi t m ñ n ngh ng a. Lương th c và quân nhu, tôi xin cung ng c . L B t ơn Lưu B , r i d n quân ra ñóng Ti u Bái. Lưu B t b a y chê trách Trương Phi mãi. Tào Tháo t khi bình ñư c Sơn Ðông, dân bi u tâu v tri u ñình. Tri u ñình thăng ch c cho Tháo làm Ki n Ð c tư ng quân, phong làm Phi ñình h u. Lúc b y gi Lý Thôi t làm ð i Tư Mã. Quách Dĩ t làm ð i Tư ng Quân, hoành hành không còn v n ai c . Tri u ñình không ai dám m mi ng. Thái Úy là Dương Bưu, ð i T Nông là Chu Tu n m t tâu v i vua Hi n Ð r ng: - Nay Tào Tháo c m hơn 20 v n quân, mưu th n, dũng tư ng trong tay có vài mươi ngư i. N u ñư c ngư i y ñ phù trì xã t c, tiêu tr ñ a gi an phi, thì thiên h may l m! Hi n Ð khóc nói r ng: - Tr m b hai ñ a gi c y khinh nh n ñã lâu. N u gi t ñư c thì hay l m. Bưu tâu r ng: - Th n có m t m o, trư c làm cho hai ñ a t tàn h i l n nhau, r i sau m i m i Tào Tháo ñem binh vào gi t, quét s ch lũ gi c ñ yên tri u ñình. Hi n Ð h i: - K y là k gì? Bưu tâu: - Th n nghe v Quách Dĩ r t hay ghen, nay sai ngư i ñ n xúi v h n, dùng k ph n gián, hai ñ a gi c t t gi t l n nhau. Vua li n vi t t m t chi u, ñưa cho Dương Bưu, sai Bưu thi hành k y. Bưu l p t c sai v , l y c có vi c ñ n ph Quách Dĩ, nhân d p b o v Dĩ r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 116
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Tôi nghe Quách tư ng quân thư ng cùng v i phu nhân Lý Tư Mã có tư tình v i nhau, tình thân m t l m. N u quan Tư Mã bi t chuy n t t b tai v . Phu nhân nên gi gìn ñ ng cho ñi l i n a là hơn. V Dĩ ñem lòng ng ngay ch ng, nói: - Th o nào! M y ñêm nay nhà tôi không v . Ch ng hóa ra ñi làm vi c vô s y. Giá phu nhân không nói thì tôi không bi t, ñ t nay tôi xin gi gìn. V Bưu t giã v . V Dĩ ra ti n, hai ba l n t ơn r i m i tr vào. Ðư c vài ngày, Quách Dĩ l i s p sang nhà Lý Thôi ăn y n. V ng i, không cho ñi nói r ng: - Lý Thôi là ngư i b t tr c l m. Và th i nay hai ngư i anh hùng không ch c ñ ng lâu ñư c v i nhau. Phu quân sang bên y, ví d trong khi ăn u ng, Lý Thôi ñánh thu c ñ c, thi p làm th nào? Quách Dĩ nh t ñ nh không nghe. V hai ba l n ngăn can. Bu i chi u Lý Thôi sai ngư i ñem bi u m t mâm rư u. V Dĩ b thu c ñ c vào ñ ăn r i m i bưng vào cho ch ng. Dĩ ñ nh ăn ngay, v nói: - Ð ăn ngoài ñưa l i, không nên ăn ngay. Nói r i ñem ñ m i ít cho chó ăn th . Chó ăn ch t li n. T ñ y Quách Dĩ có b ng ng Lý Thôi. M t hôm tan ch u, Lý Thôi l i m i Quách Dĩ v nhà u ng rư u. Dĩ cũng ñ n. Ð n ñêm tan ti c, Dĩ say m i tr v . Ng u nhiên ñêm hôm y ñau b ng. V th y v y m i nói: - Thôi l i ăn ph i thu c ñ c r i! Nói r i sai l y nư c phân cho u ng. Dĩ u ng xong th ra h t ñ ăn, thì kh i ñau b ng. Dĩ gi n l m, nói r ng: - Ta v i Lý Thôi cùng toan vi c l n v i nhau, nay b ng dưng mu n h i ta. Ta không li u trư c t t m c tay h n. Li n s a sang giáp binh b n b mình ñ ñi ñánh Lý Thôi. Có ngư i báo v i Thôi. Thôi n i gi n nói r ng: - Quách Dĩ sao dám th . Thôi cũng ñem giáp binh b n b l i ñánh Hai ngư i h p binh vài v n dư i thành Trư ng An ñánh nhau chán r i, th a th cư p bóc c a dân. Cháu Lý Thôi là Lý Tiêm, d n quân ñ n vây cung ñi n, r i l y hai c xe, m t c ch thiên t , m c c ch Ph c hoàng h u, r i sai Gi H , T Linh ñi giám áp xa giá; còn bao nhiêu phu nhân n i th ñ u ph i ñi b c . Trong khi m i ngư i kéo ra c a H u T , g p ngay binh Quách Dĩ ñ n, b n nhau tua t a. Cung nhân b ch t vô s . Lý Thôi t ñ ng sau ñánh l i, Quách Dĩ ph i rút lui, xa giá m o hi m ra ngoài thành, không ai phân gi i ñi u gì, b ñưa ngay ñ n dinh Lý Thôi. Quách Dĩ lui binh vào cung b t h t cung t n thái n ñem v tr i, r i phóng h a ñ t cung ñi n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 117
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hôm sau, Quách Dĩ bi t Lý Thôi cư p m t thiên t bèn ñem binh ñ n trư c c a tr i ñánh nhau. Vua và hoàng h u ñ u s hãi l m. Ð i sau có bài thơ than r ng: T khi Quang Vũ trung hưng Truy n ñ i trên dư i, m i ch ng mư i hai. Hoàn, Lin, vô ñ o n i ngôi, Ho n quan chuyên chính, ra ñ i ñã suy, Tam công Hà Ti n ra gì? Mu n tr chu t xã g i chi gi an th n? Ðu i sài rư c h vào trong, Tây Châu gi c Ð ng n i lòng dâm hung Tư Ð mưu c y má h ng , Khi n cho Ð ng, L l n cùng gi t nhau. Gi c tan dân ñã b t s u, Bi t ñâu Lý, Quách ra m u hung hăng! Kinh thành c r m gai ch ng Sáu cung ñói khát kh ñàng can qua. V n tr i ñ n bu i sút sa Anh hùng chia x sơn hà lìa tan Vua sau coi ñ y nên răn, L vàng ch ñ cho tan m hoài. Sinh linh gan nát óc l y, Máu oan lai láng tràn ñ y non sông Ta xem s xót thương lòng, Th ly thơ trư c hãi hùng xưa nay Bào tang gi l y l i này, Giươm th n c m v ng v n bày k cương. Khi quân Quách Dĩ ñ n, Lý Thôi ra tr i ñánh nhau. Quách Dĩ thua rút v . Lý Thôi m i ñem xa giá vua và hoàng h u r i sang My , sai cháu là Lý Tiêm coi gi , c m n i s , không cho ai vào. Vua tôi ăn u ng b a có b a không. Th th n ngư i nào ngư i y ñói v c m t. M t b a vua cho ngư i ra h i Lý Thôi l y năm h c g o và năm b xương trâu ñ cho k h u ngư i h ăn. Thôi n i gi n m ng r ng: - S m chi u ñã dâng cơm r i, còn ñói gì n a? R i l y nh ng th t thiu cơm v a ñem cho. Hôi quá không ai ăn ñư c vua m i m ng r ng: - Ngh ch t c dám khinh ta như th à! Quan Th Trung là Dương Dỳ kíp tâu r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 118
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Quân h n ñã tàn b o ñ n th này, xin b h hãy nên nh n, không nên trêu t c h n. Vua cúi ñ u không nói gì n a, tay áo c n g t hai hàng nư c m t ch a chan. Ch t th y t h u vào báo r ng: - Có m t ñám quân mã, gươm giáo sáng choang, chiêng tr ng om sòm, l i ñây c ub h . Vua sai ra xem ai, thì là Quách Dĩ, l i càng lo thêm. - Ngoài thung lũng ti ng ngư i reo r m rĩ t c là Lý Thôi d n quân ñ n ñánh Quách Dĩ. Thôi c m roi tr vào Dĩ m ng r ng: - Ta ñ i ñãi v i ngươi không b c b o gì, sao ngươi l i r p tâm h i ta, h Dĩ? Dĩ tr l i: - Mày là ñ a ph n t c, ch ng gi t ñ làm chi? Thôi nói: - Ta b o v vua ñây, sao l i là ph n t c? Dĩ nói: - Th là b c hi p vua, sao g i là b o v vua? Thôi nói: - Nói làm chi nhi u, ta v i ngươi không dùng quân sĩ, ch hai ngư i ñánh nhau, ngư i nào th ng thì ñư c ñem vua ñi. Hai ngư i li n ñánh nhau ngay trư c tr n. Ðánh nhau ñư c mư i hi p, chưa rõ ai ñư c thua, thì th y Dương Bưu t ng a l i g i to lên r ng: - Xin hai tư ng quân hãy ng ng tay. Tôi ñã m i các quan ñ n ñây ñ gi ng hòa. Hai bên ai v tr i n y. Dương Bưu và Chu Tu n h i h p các quan tri u th n hơn 60 ngư i, kéo nhau ñ n tr i Quách Dĩ dàn hòa trư c. Dĩ b t các quan gi am c l i. Các quan kêu r ng: - Chúng tôi ñ n ñây ñ bàn ñi u hay, sao l i ñ i x như th ? Quách Dĩ nói: - Lý Thôi b c hi p thiên t , thì ta cũng b c hi p công khanh, ch kém gì? Dương Bưu nói: - M t ngư i hi p thiên t , m t ngư i hi p công khanh là ra làm sao? Dĩ n i gi n lên, c m ki m toan gi t Dương Bưu, có quan trung lang tư ng là Dương M t c can mãi, Dĩ m i tha cho Bưu và Chu Tu n, còn các quan thì gi am c l i trong tr i. Ra ngoài Bưu b o v i Tu n r ng: - Anh em mình làm tôi xã t c, nay không c u ñư c chúa, s ng trên ñ i cũng là th a. Nói xong hai ngư i ôm l y nhau khóc, ng t ngã lăn xu ng ñ t. Tu n v nhà lo nghĩ thành b nh ch t. T b y gi Thôi, Dĩ c m i ngày m t l n ñánh nhau ròng rã hơn 50 ngày tr i, quân ch t không bi t bao nhiêu mà k .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 119
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lý Thôi tính hay ưa tà ñ o và thu t yêu quái, thư ng thư ng cho bà c t lên ñ ng trong quân. Gi H can mãi không nghe. Quan Th Trung là Dương Kỳ th y v y li n m t tâu v i vua r ng: - Th n xem Gi H , tuy làm tâm phúc Lý Thôi nhưng th c b ng v n chưa t ng quên vua. B h nên bàn v i h n. Ðang nói thì Gi H ñâu ñ n. Vua ñu i t h u ñ ng ra xa, r i khóc b o H r ng: - Ngươi có thương nhà Hán mà c u l y tr m không? H ph c xu ng ñ t, l y thưa r ng: - Xin b h ch nói ra. B ng th n v n v n mu n th , th n xin s li u vi c y. Vua g t nư c m t t H . Ðư c m t ch c, Lý Thôi l i ñeo ki m ñi th ng vào. M t vua xám ng t. Thôi nói v i vua r ng: - Quách Dĩ là ñ a b t nhân, h n dám gi am gi các công khanh, l i mu n b c hi p c b h , không có tôi, xa giá b xiêu d t r i. Vua ch p tay t , Thôi m i ra. R i l i có Hoàng Ph L ch vào ra m t, vua bi t L ch là ngư i nói khéo, l i là ngư i làng Lý Thôi, bèn sai L ch ra gi i hòa hai bên. L ch vâng chi u, ñ n tr i Quách Dĩ nói. Dĩ b o: - H Lý Thôi có ñưa thiên t ra thì ta tha các công khanh. L ch l i ñ n Lý Thôi b o r ng: - Nay thiên t bi t tôi là ngư i Tây Lương, cùng làng v i ông, nên sai tôi ñ n gi i hòa cho hai ông. Dĩ ph ng chi u r i, còn ông th nào? Thôi nói: - Ta có công ñánh ñư c L B , làm ph ng chính ñã b n năm nay, công tr ng r t nhi u. Thiên h ai cũng bi t. Quách Dĩ b t quá là m t ñ a ăn tr m ng a mà thôi, th mà h n dám ăn hi p công khanh, và ch ng l i ta. Ta th phên này ph i gi t h n. Ông th trông xem quân sĩ và k ho ch c a ta, có ñánh n i ñư c tên Quách Dĩ không? L ch nói: - Không nên, ông ơi! Ngày xưa H u Ngh x H u Cùng c y mình b n gi i, không bi t lo nghĩ, ñ n n i tuy t di t. V a m i r i, Ð ng thái sư cư ng th nh bao nhiêu, r i sau th nào, m t ông ñã trông th y rành rành, L B ñ i ơn Ð ng thái sư mà l i gi t Ð ng thái sư, ch trong giây phút, ñ u thái sư treo c a ch , xem th thì cư ng th nh có v ng ch c gì. Tư ng quân mình làm thư ng tư ng c m ph vi t, c p c ti t, h hàng con cháu ñ u ngôi cao; ơn nư c không ph i không h u. Quách Dĩ hi p công khanh, ông hi p vua, th thì bên nào nh , bên nào n ng. Lý Thôi gi n l m, rút ki m ra m ng r ng: - Thiên t sai ngươi n i d y ñ làm nh c ta hay sao? Trư c h t ta hãy chém ñ u ngươi! K ðô Úy là Dương Ph ng can r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 120
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Nay chưa tr ñư c Quách Dĩ, l i ñem gi t s nhà vua, tôi e Quách Dĩ v n c ñ kh i binh, chư h u ai cũng s giúp h n. Gi H cũng c can, Thôi m i nguôi cơn gi n. H ñ y Hoàng Ph L ch ra. L ch kêu to lên r ng: - Lý Thôi không ph ng chi u, mu n gi t vua ñ lên ngôi báu. Th trung là H M c v i vàng ngăn nói r ng: - Ð ng nói câu y, s s không l i cho b n thân. L ch m ng r ng: - H M c! Ngươi cũng là tôi tri u ñình, sao l i v bè v i gi c. Vua nh c thì tôi ph i ch t. Dù ta b Lý Thôi gi t, là ta tr n ñ o làm tôi ch sao? L ch v a nói v a m ng mãi không thôi. Vua th y v y v i vàng sai L ch tr v Tây Lương. Quân Lý Thôi quá n a là ngư i Tây Lương, l i ñư c ngư i nư c Khương giúp ñ . Hoàng Ph L ch ñ n Tây Lương, nói toáng lên r ng: - Lý Thôi mưu làm ph n, h ai theo h n là gi c và tai h a v sau s không lư ng ñư c. Nhi u ngư i Tây Lương tin l i c a L ch, lòng quân sĩ c a Lý Thôi cũng d n d n nao núng. Thôi nghe tin y gi n l m, kíp sai h bôn là Vương Sương ñu i theo. Sương bi t L ch là ngư i trung nghĩa, không ñi ñu i v báo r ng: - Không bi t L ch ñi ñ ng nào. M t m t thì Gi H d ngư i nư c Khương r ng: - Thiên t cũng bi t các ngươi là trung nghĩa, ñánh mãi thì kh nh c. B i v y b h có m t chi u cho các ngươi v qu n, ngày sau s có thư ng to. Ngư i nư c Khương ñang oán s n Lý Thôi không cho hư ng tư c, li n nghe l i Gi H , kéo c v . H l i m t tâu v i vua r ng: - Lý Thôi tham mà vô mưu, th y binh lính b v , b ng ñã lo s , b h nên l y tr ng tư c mà gi h n. Vua li n h chi u phong Lý Thôi làm ñ i tư mã, Thôi m ng nói r ng: - Phúc này th t là th n thánh ban cho ta. L y thánh v n l y, có cúng có bái cũng có hơn! Thôi thư ng to cho các ñ ng c t, còn quân tư ng thì không nói gì ñ n. K ðô Úy là Dương Ph ng gi n l m bàn v i T ng Qu r ng: - Chúng ta ra s ng vào ch t, xông pha mũi tên hòn ñ n, mà té ra công tr ng không b ng m y m ñ ng bóng. T ng Qu nói: - Th thì sao không gi t h n ñi mà c u thiên t . Ph ng nói: - Ngươi trong quân ñ t l a làm hi u, r i ta ngoài kéo binh vào ti p ng.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 121
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hai ngư i h n nhau canh hai ñêm hôm y kh i s . Không ng vi c không kín, ti t l ra có ngư i nghe th y, báo v i Lý Thôi. Thôi gi n sai ngư i b t T ng Qu gi t ñi. Dương Ph ng d n binh ngoài ch mãi không th y hi u l a. Lý Thôi t ñem quân ra, v a g p Dương Ph ng ñ n. Hai bên ñánh nhau ñ n canh tư, Ph ng không ñánh n i, ch y v Tây An. T ñ y, quân th Lý Thôi m i ngày m t suy, l i thư ng thư ng b Quách Dĩ ñ n ñánh, quân sĩ b gi t ch t r t nhi u, ch t l i có ngư i báo r ng: - Trương T th ng lĩnh m t cánh ñ i quân t Thi m Tây ñ n, mu n gi ng hòa cho hai bên, nói rao lên r ng: bên nào không nghe thì ñánh. Thôi nhân th l y lòng Trương T , sai ngư i ñ n Quách Dĩ c u hòa. Dĩ cũng ph i vâng theo. Trương T dâng bi u m i thiên t ra chơi Ho ng Nông. Vua m ng nói r ng: - Ta ñã lâu nay nh Ðông Ðô l m. Nay nhân th ñư c v , l y làm may l m. Li n h chi u phong Trương T làm Phiêu K tư ng quân. T dâng lương th c, rư u th t ñ cung c p cho các quan. Quách Dĩ cũng tha cho các công khanh ra tr i. Lý Thôi cũng thu x p xa giá ñ v Ðông Ðô, sai vài trăm quân ng lâm, c m kích ñi h t ng. Khi loan giá qua Tân Phong ñ n Bá Lăng, tr i v ti t thu, b ng n i cơn gió l nh, nghe th y có ti ng reo, r i th y vài trăm quân ñ n ñ u c u ch n ñư ng không cho xa giá ñi, quát to h i r ng: - Ngư i nào qua ñây? Th Trung là Dương Kỳ t ng a lên c u nói r ng: - Xe vua qua ñây, ñ a nào dám ngăn tr ? Có hai tư ng ra nói: - Chúng tôi vâng l nh Quách tư ng quân sai gi c u này, phòng k gi an phi. Có ph i xa giá vua ñi, xin ñư c trong th y vua, chúng tôi m i tin. Dương Kỳ m rèm châu ra, vua m i d b o r ng: - Tr m ñây, sao các ngươi không lui quân? Các tư ng trông th y, ñ u reo: v n tu ! r i ñ ng ra hai bên, ñ xa giá ñi qua. Xe ñi r i, hai tư ng v báo v i Quách Dĩ. Dĩ nói: - Ta ý mu n ñánh l u Trương T , b t xa giá quay v My , sao các ngươi l i t ti n tha ngay? Dĩ li n chém hai tư ng r i kh i binh ñi ñu i xe vua. Xe ñi ñ n huy n Hoa Âm, b ng nghe ñ ng sau có ti ng reo vang d y, g i to r ng: - Xa giá ñ ng ñi v i! Vua khóc b o v i ñ i th n r ng: - V a thoát hang sói, l i g p mi ng hùm. Bây gi tính làm sao? Các quan s m t vía. Quân gi c g n ñ n nơi, ch t nghe ñ ng sau có ti ng tr ng ñánh, r i có m t tư ng ñi lên trư c, sau có m t lá c l n ñ b n ch Ð i Hán Dương Ph ng, kéo hơn m t ngàn quân ra.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 122
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Nguyên Dương Ph ng t khi b Lý Thôi ñánh, d n quân ñ n ñóng núi Chung Nam, nghe tin vua ñi qua ñ y nên ñ n ñ ñi theo h giá. Gi a khi y quân Dĩ ñ n nơi. Hai bên dàn thành th tr n. Tư ng Quách Dĩ là Thôi Dũng phóng ng a ra, m ng Ph ng là ph n t c. Ph ng gi n l m, ngo nh ñ u l i g i: - Công Minh ñâu? M t tư ng, tay c m búa l n, qu t ng a hoa lưu ch y ra, xông th ng vào ñánh Thôi Dũng. Hai ng a gi ao nhau, ch m t hi p, ñ u Dũng ñ t rơi dư i chân ng a. Ph ng th a th ñánh tràn vào, Quách Dĩ thua to, lui hai mươi d m. Ph ng thu quân bái ki n thiên t . Vua d b o r ng: - Ngươi c u ñư c tr m, công th c to! Ph ng cúi ñ u l y t . Vua phán h i: - Tư ng v a chém ñư c gi c là ai? Ph ng d t tư ng y l i l y t dư i xa giá, r i thưa r ng: - Ngư i này v n Dương Qu n, x Hà Ðông, h T tên Ho ng, tên ch là Công Minh. Vua l y l i ph d . Dương Ph ng h v xa giá ñ n ñóng Hoa Âm. Tư ng quân là Ðoàn i dâng y ph c và ñ ăn u ng. Ðên hôm y vua ngh trong tr i Dương Ph ng. Quách Dĩ thua m t tr n, hôm sau ñem quân kéo ñ n c a tr i thách ñánh, T Ho ng cư i ng a ra trư c. Dĩ th ñ i quân vây b c tám m t. Vua và Dương Ph ng cùng b kh n trong vây. Ðương lúc nguy c p, ch t nghe mé ðông Nam, có ti ng reo n i m, r i th y m t tư ng kéo quân mã ñ n, phá quân gi c tan v . T Ho ng m i th a th ñánh ra, quân Dĩ b thua ch y tan v . Tư ng y ñ n ra m t vua, ñó là qu c thích Ð ng Th a. Vua khóc k l i chuy n trư c. Th a tâu r ng: - Xin b h ñ ng lo, tôi xin cùng v i Dương tư ng quân th chém hai ñ a gi c y ñ yên thiên h . Vua truy n l nh ñi mau ñ n Ðông Ðô. Xa giá ñi su t ñêm y ñên Ho ng Nông. Quách Dĩ thua, kéo quân v , v a g p ngay Lý Thôi, Dĩ nói: - Dương Ph ng, Ð ng Th a c u giá ñ n Ho ng Nông r i. N u ñ chúng ñi ñư c ñ n Sơn Ðông, có ch ñ ng chân v ng vàng, t t nhiên s b cáo thiên h , m i chư h u ñ n ñánh anh em ta, thì ba h nhà chúng ta cũng không gi n i. Thôi nói: - Nay Trương T ñóng quân Trư ng An, chưa nên khinh ñ ng. Ngươi cùng ta nên t quân l i m t nơi, r i ñ n th ng Ho ng Nông, gi t phăng Hi n Ð ñi, chia thiên h làm ñôi m i ngư i m t n a thì có hay không? Dĩ m ng l m, xin vâng ngay. Hai ngư i h p quân làm m t, ñi ñ n ñâu cư p bóc vét s ch c a dân ñ n ñ y. Dương Ph ng, Ð ng Th a nghe tin quân Thôi, Dĩ kéo ñ n, li n quay binh tr l i, ñánh nhau to Ðông Giáu. Thôi, Dĩ bàn v i nhau r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 123
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Quân ta nhi u, quân chúng it. Ta c ñánh b a ñi là ñư c. Nói xong r i, Lý Thôi t , Quách Dĩ h u, kéo tràn quân l i, ñ y c núi, l p c ñ ng. Ph ng, Th a hai ngư i c li u ch t mà ñánh, ch gi ri t l y xa giá c a vua và hoàng h u còn các quan, các cung nhân và s sách, ñ ñ c, các th c a vua dùng, ph i v t b c . Quách Dĩ kéo quân vào Ho ng Nông cư p bóc, Ð ng Th a, Dương Ph ng h xa giá ch y sang Thi m B c. Thôi, Dĩ chia quân hai ñư ng ñi ñu i. Th a, Ph ng m t m t sai ngư i cùng v i Quách Dĩ gi ng hòa, m t m t m t ñưa chi u ch ñ n Hà Ðông, kíp v i tư ng B ch Ba là Hàn Tiêm, Lý Nh c và H Tài, ñem quân mã ba x l i c u. Lý Nh c nguyên là gi c c t t p núi r ng. Nay b t ñ c dĩ cũng ph i tri u ñ n. Quân ba x ñư c tin vua tha t i, l i cho làm quan, li n ñem c quân sĩ b n doanh c a mình ñ n, ph i h p v i Ð ng Th a cùng nhau h i h p làm m t l y l i Ho ng Nông. B y gi Lý Thôi, Quách Dĩ ñi ñ n ñâu, cư p bóc ñ n ñ y, ngư i già y u ñem gi t s ch, ngư i kh e m nh b t ñi theo làm quân, khi nào ñánh nhau b t dân binh ñi trư c, g i là quân c m t . Th gi c Lý, Quách to l m. Quân Lý Nh c ñ n g p gi c V Dương. Quách Dĩ sai quân ñem áo s ng, ñ ñ c b c d c ñư ng. Quân Nh c th y áo s ng ng n ngang c ñ t, tranh nhau nh t l y, nh n nháo m t c hàng ngũ. Thôi, Dĩ hai cánh quân ñánh d n l i. Quân Nh c thua to. Dương Ph ng ch ng ch không n i, h giá ch y sang m t B c. Quân gi c ñu i theo sau lưng. Lý Nh c nói: - Vi c kíp r i xin thiên t lên ng a ñi trư c. Vua nói: - Ta không n b trăm quan ch y l y m t mình. Các quân cùng kêu khóc ñi theo. H Tài b quân gi c gi t m t. Ph ng, Th a, th y gi c ñu i g p l m, tâu xin vua xu ng xe ñi b . Ði ñ n b Hoàng Hà, Lý Nh c tìm ñư c m t chi c thuy n nh ñ sang sông. B y gi tr i ñang giá rét. Vua và hoàng h u d t nhau ñ n b sông, b cao quá không xu ng ñư c thuy n. Ð ng sau gi c s p ñ n nơi. Dương Ph ng nói r ng: - Nên c i cương ng a ra, ch p n i l i, bu c vào lưng vua, ñ ñưa xu ng thuy n. Trong ñám có Qu c C u là Ph c Ð c c p vài ch c t m l a tr ng, ch y l i nói r ng: - Trong lúc quân r i lo n, tôi có nh t ñư c l a này, xin ñem ñ bu c. Hành Quân Hi u Úy là Thư ng Ho ng l y l a bu c vào lưng vua và hoàng h u, sai quân sĩ ròng vua xu ng thuy n trư c. Lý Nh c c m thanh ki m ñ ng ñ u thuy n. Qu c c u Ph c Ð c (v n là anh hoàng h u) cõng hoàng h u xu ng.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 124
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trên b nh ng ngư i chưa ñư c xu ng, tranh nhau v n vào dây neo, Lý Nh c l y ki m ch t dây rơi c xu ng nư c. Khi ch ñư c vua và hoàng h u sang sông, l i ñ y thuy n l i ñ ch các quan và quân sĩ. Nh ng ngư i tranh nhau xu ng trư c b ch t g y c ngón tay kêu khóc r m tr i. Lúc sang ñư c bên kia sông, t h u vua ch còn có hơn mư i ngư i. Dương Ph ng tìm ñư c m t cái xe trâu, rư c vua ñ n Ð i Dương. Hôm y ph i nh n ñói. Ð n t i m i ki m ñư c ngôi nhà ngói vào ng . Các bô lão ñem cơm dâng, ñ vua và hoàng h u xơi, nhưng g o x u cơm h m, vua và hoàng h u không sao nu t ñư c. Hôm sau vua h chi u phong cho Lý Nh c làm chinh b c tư ng quân, Hàn Tiêm làm chinh ñông tư ng quân, r i l i lên xa giá ñi. Lúc ñi có hai ñ i th n tìm ñ n khóc và l y trư c xa giá. Hai ngư i y là thái úy Dương Bưu và thái b c Hàn Dung. Vua và hoàng h u cũng khóc. Hàn Dung m i tâu r ng: - Lý Thôi, Quách Dĩ r t tin l i tôi, tôi nguy n li u thân sang d chúng bãi binh. Xin b h gi l y long th . Hàn Dung ñi r i, Lý Nh c m i vua vào tr i Dương Ph ng t m ngh , Dương Bưu l i m i vua v huy n An p. Vua ñ n An p không có nhà nào cao s ch, vua và hoàng h u ph i vào tr trong nhà tranh, b n m t c a ngõ không có, ch có rào gai tre. Vua và các quan ñ i th n vào trong nhà tranh y bàn vi c. Các tư ng ñóng quân bên ngoài hàng rào ñ b o v . B n Lý Nh c t khi ñ n giúp vua, ra m t chuyên quy n. Các quan hơi có ai nói ch m ñ n, chúng m ng li n ngay trư c m t vua. Chúng l i ñưa cho vua ăn u ng nh ng rư u ñ c cơm thô. Vua cũng c ph i c n răng mà ch u. Lý Nh c và Hàn Tiêm l i có hơn hai trăm ñ y t b h , nào th y cúng, nào th y thu c. Hai ñ a tâu cho làm hi u úy, ng s c . Kh c n không k p, l y dùi v ch gõ ra làm n, ch ng ra th th ng gì n a. Hàn Dung sang nói v i Lý Thôi, Quách Dĩ. Hai tên gi c y cũng nghe, tha cho các quan và nh ng cung nhân ñư c v . Năm y m t mùa to. Trăm h ph i ăn nh ng rau c và ăn táo tr b a, ch t ñói kh p c thôn dã. Thái thú Hà N i là Trương Dương dâng g o th t, thái thú Hà Ðông dâng l a v i, vua cũng hơi ñư c ung dung m t chút. Ð ng Th a, Dương Ph ng bàn nhau r ng: - Ta nên sai ngư i ñi s a l i các cung ñi n L c Dương ñ rư c xa giá v Ðông Ðô. Lý Nh c không nghe, Ð ng Th a m i b o Nh c r ng: - L c Dương v n là nơi thiên t ñóng ñô. An p là ch ñ t nh , không sao ñ ñư c xa giá ñ y. Nay ph ng giá v L c Dương là ph i hơn. Lý Nh c nói: - Có ph i th , các ông c vi c ph ng giá ñi, ta c ñóng ñây. Dương Ph ng, Ð ng Th a c ph ng giá ñem ñi.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 125
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Nh c l i, sai ngư i k t liên v i Lý Thôi, Quách Dĩ, bàn nhau cùng l i ñ cư p giá. Ph ng, Th a v i Tiêm bi t trư c ñư c mưu y, li n ñêm hôm y dàn bày quân sĩ, ñ gìn gi giá vua, ñi v t ngay ñ n Cơ Quan. Lý Nh c nghe tin y, không ñ i quân Thôi, Dĩ ñ n n a, t mình d n quân mã b n b mình ñi ñu i xa giá. Ð n canh tư ñu i k p ñ n dư i núi Cơ Sơn, thét to lên r ng: - Xa giá không ñư c ñi v i. Lý Thôi, Quách Dĩ ñây! Vua Hi n Ð s run không ñư c. Th rõ th c là: Khi xưa ñôi gi c, ñôi quân; Nay thì ba gi c h p qu n v i nhau. Chưa bi t vua Hi n Ð phen này làm th nào mà thoát n n. Xem ñ n h i sau s rõ. H i 14 Tào M nh Ð c R i Giá ð n H a Ðô L Ph ng Tiên ðang ðêm Cư p T Qu n. Lý Nh c ñem quân ñu i theo xa giá, trá xưng là Lý Thôi, Quách Dĩ. Vua gi t mình lo s , Dương Ph ng nói: - Ðây là Lý Nh c ñ y. Ph ng sai T Ho ng ra ñánh, Lý Nh c t mình ra ñ ch. Hai ng a gi ao nhau, m i ñư c m t hi p, Ho ng chém m t nhát búa, Nh c ch t ngã dư i chân ng a. B n gi c còn l i ch y tan tác c . Ph ng b o v xa giá ñi qua Cơ Quan, Thái Thú là Trương Dương ñem thóc lúa ra ñón c nh ñư ng, vua phong cho Dương làm ð i Tư Mã. Dương t t vua ra ñóng ñ n Giã Vương. Vua vào L c Dương trông th y c a nhà b ñ t cháy h t c ; ñư ng sá r m r p; c m c cao l p m t; trong cung ñi n ch có tư ng ñ , vách nát. Vua sai Dương Ph ng c t t m m t cái cung nh ñ . Trăm quan vào tri u m ng ñ u ph i ñ ng trong ñám gai góc. Vua h chi u ñ i niên hi u Hưng Bình làm Ki n An năm ñ u. Năm y m t mùa to. Dân L c Dương còn ñư c vài trăm nóc nhà, cũng không có gì ăn, ph i ra ngoài thành, bóc v cây, ñào r c mà ăn. Còn các quan thì t Thư ng Thư tr xu ng cũng ph i ra thành hái rau. Có nhi u ngư i b ñè ch t nh ng ch tư ng ñ vách nát. Khí v n ñ i nhà Hán lúc b y gi th c là suy ñ n, không khi nào ngư i ta t ng th y nh ng c nh kh não như ng y. Ð i sau có thơ than r ng: Máu loang r n tr ng núi Mang Ðư ng C ñ tung hoành kh p b n phương.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 126
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ðu i s c hươu T n, gây xã t c, Ð p quay ng a S , m phong cương. Vua hèn nên ñ gi an tà l m; Nư c lo n sinh ra gi c giã hoang. Trông th y ñôi kinh khi v n n n, D u r ng d s t cũng sinh thương. Thái Úy là Dương Bưu tâu v i vua r ng: - Trư c b h ñã giáng chi u, chưa k p sai ai mang ñi. Nay Tào Tháo Sơn Ðông, binh hùng tư ng gi i. Nên truy n g i y vào ch u ñ giúp nhà vua. Vua nói: - Trư c ta ñã giáng chi u r i, ngươi không c n ph i tâu n a. C sai ngư i mang ñi l p t c là xong. Bưu lĩnh ch , sai ngay ngư i sang Sơn Ðông v i Tào Tháo. Tào Tháo Sơn Ðông, nghe tin xa giá vua ñã v ñ n L c Dương, h p nh ng mưu sĩ ñ bàn. Tuân Úc nói: - Ngày xưa, T n Văn Công ph ng Tương Vương vào làm vua, chư h u ai cũng ph c. Hán Cao T ñ tang Nghĩa Ð , ai cũng theo. Nay thiên t m c n n, tư ng quân nhân d p này, c t nghĩa binh, ph ng thiên t ñ theo nguy n v ng c a dân chúng, sách lư c r t hay. N u ta không làm ngay, ngư i khác s làm trư c ta. Tháo m ng r , ñang thu x p ñ c t quân ñi thì có s gi nhà vua ñem chi u ñ n. Tháo ti p ñư c t chi u, c t quân ñi li n. Vua L c Dương, trăm vi c còn thi u th n c . Thành quách ñ nát cũng chưa s a sang ñư c. Ch t l i có ngư i báo r ng: - Lý Thôi, Quách Dĩ l i s p kéo quân ñ n. Vua s hãi m i h i Dương Ph ng: - S Sơn Ðông chưa v , nay quân Lý, Quách l i ñ n, làm th nào bây gi ? Dương Ph ng, Hàn Tiêm ñ u nói: - Hai chúng tôi xin h t s c ñánh ñ b o v b h . Ð ng Th a nói: - Thành quách không b n, binh lính l i ít, ñánh ng thua thì làm th nào? Sao b ng rư c giá tránh sang Sơn Ðông có hơn không? Vua theo l i. Nay hôm y kh i giá sang Sơn Ðông. Trăm quan không ngư i nào có ng a cư i, ñ u ñi b theo giá. V a ra kh i L c Dương, chưa ñi ñư c m t bư c ñư ng nào, ñã th y ñ ng xa xa, b i b c mù tr i, chiêng tr ng vang r m, không bi t cơ man nào là quân mã kéo ñ n. Vua và Hoàng H u run s quá không nói ñư c, ch t th y m t tên k mã ñ n, t c là s gi ñi Sơn Ðông tr v . S gi ñ n trư c giá l y r i tâu r ng: - Tào tư ng quân kh i h t c quân Sơn Ðông, vâng chi u m nh ñ n ngay và nghe th y Lý Thôi, Quách Dĩ xâm ph m vào L c Dương, cho nên trư c h t sai HTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 127
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 H u Ðôn làm tiên phong, d n mư i viên tư ng gi i và năm v n tinh binh l i ñây trư c ñ h giá. Vua nghe th y th , trong b ng m i hơi yên. Ðư c m t lát qu H H u Ðôn d n H a Ch , Ði n Vi l i l y quân l y t ki n vua. Vua úy d v a xong, l i có ngư i báo: - M t ðông có m t toán quân kéo ñ n. Vua sai H H u Ðôn ra xem ai. Ðôn tr v tâu r ng: - Ðó là m t b quân c a Tào Tháo ñã ñ n. Ðư c m t h i Tào H ng, Nh c Ti n, Lý Ði n vào ra m t. Ba ngư i tâu xưng tên tu i xong, H ng tâu r ng: - Anh tôi th y gi c s p ñ n, s H H u Ðôn không ñánh n i, nên sai chúng tôi ñi g p ñư ng ñ n ñây ñ giúp b h . Vua m ng phán r ng: - Tào tư ng quân th m i th c là b y tôi xã t c! Vua phán r i sai h giá ñ ñi. Gi a lúc y l i có thám mã báo r ng: - Lý Thôi, Quách Dĩ ñem quân kéo tràn ñ n. Vua sai H H u Ðôn chia quân làm hai cánh ra ñón ñánh. M t bên Ðôn, m t bên H ng, chia ra hai ñư ng, quân k ñi trư c, quân b ñi sau, ñánh nhau r t hăng v i Lý Thôi, Quách Dĩ. Quân Thôi, Dĩ thua to. Ðôn, H ng chém ñư c hơn m t v n ñ u gi c; v ng th r i xin rư c vua ñi tr l i L c Dương. Vua tr v cung, H H u Ðôn ñóng quân ngo i thành. Hôm sau, Tào Tháo t lĩnh ñ i ñ i binh mã kéo ñ n. L p tr i ñâu vào ñ y r i vào ra m t vua, l y dư i th m. Vua cho Tháo ñ ng d y, tuyên d ôn t n. Tháo tâu r ng: Tôi ñư c nh ơn nhà nư c, lúc nào cũng lo vi c báo ñ n. Nay Lý Thôi, Quách Dĩ hai ñ a gi c ñ y t i ác. Tôi có hai mươi v n tinh binh, l y chính nghĩa ñánh gi an tà, th nào cũng th ng, ñánh t t ph i ñư c. Xin b h gi gìn long th , l y xã t c làm tr ng. Vua li n phong cho Tào Tháo lĩnh ch c Tư L Hi u Úy, cho c ti t và lư i ph vi t, coi tòa thư ng thư. Lý Thôi, Quách Dĩ bi t Tháo t xa m i ñ n, bàn nhau mu n ñánh ngay. Gi H can r ng: - Không nên, Tào Tháo binh hùng, tư ng dũng. Không b ng ñ u hàng may ra thì kh i ph i t i. Lý Thôi gi n m ng r ng: - Ngươi dám làm nh c nhu khí c a ta! Nói r i rút ki m toan chém Gi H . Các tư ng c s c ngăn can, m i tha. Ðêm hôm y Gi H lên ng a m t mình v th ng quê nhà. Hôm sau, Lý Thôi ñem quân mã ñ n ñánh quân Tào Tháo.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 128
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tháo sai H a Ch , Tào Nhân, Ði n Vi lĩnh ba trăm quân thi t k ñem ra ri u trư c tr n Lý Thôi ba vòng r i m i bày tr n. - Bên gi c, cháu Lý Thôi là Lý Thiêm, Lý Bi t cư i ng a ra trư c. Chưa k p nói ñi u nào, H a Ch ñã t ng a xông vào, ñưa m t nhát ñao, Lý Thiêm ch t quay xu ng ñ t. Lý Bi t trông th y gi t mình cũng ngã ng a, r i b H a Ch chém n t. Ch xách hai ñ u ch y v . Tào Tháo m ng v vào lưng H a Ch nói r ng: - Anh th c là Phàn Khoái c a ta. Li n sai H H u Ðôn ñem quân ra m t t , Tào Nhân lĩnh quân ra m t h u, Tháo t lĩnh trung quân xông vào tr n. M t ti ng tr ng n i lên, ba ñ i quân cùng ti n. Quân gi c ch ng c không n i, thua ch y. Tháo c m thanh b o ki m thúc quân vào, ñu i gi t su t ñêm. Gi c ch t nhi u l m, xin hàng không bi t bao nhiêu mà k . Thôi, Dĩ ch y tr n v phía Tây, h t ha h t ho ng, như chó l c ch ; t bi t thân không còn nương t a vào ñâu ñư c n a, hai ñ a cùng tr n vào nơi r ng rú làm gi c c ki m ăn. Tào Tháo ñem binh v , ñóng ñ n ngoài thành L c Dương. Dương Ph ng, Hàn Tiêm hai ngư i bàn v i nhau r ng: - Tào Tháo phen này có công to, t t s n m tr ng quy n, sao còn dung b n chúng ta? Bèn vào tâu v i vua, r i mư n ti ng xin ñi ñu i Lý Thôi, Quách Dĩ, kéo quân b n b c a mình sang ñóng Ð i Lương. M t hôm vua sai s vào tr i Tào Tháo, ñ g i Tháo vào cung bàn vi c. Tháo nghe tin có s ñ n, m i vào ñinh thì th y ngư i y mày cong m t ñ p, tinh th n s ng khoái. Tháo nghĩ th m r ng: - Nay Ðông Qu n này tr i làm ñói kém, t quân lính cho chí dân, ai ai cũng có v ñói, sao ngư i này béo t t ñư c như th này. Nhân m i h i ngay r ng: - Tôi trông m t ngài ñ y ñ n l m, xin dám h i ñi u dư ng như th nào mà ñư c như v y? S thưa r ng: - Thưa tôi cũng không có phép gì l cho l m, v n ch ăn nh t ba mươi năm nay! Tháo g t ñ u h i r ng: - Ngài hi n làm ch c gì? S nói: - Tôi v n ñ khoa Hi u Liêm, nguyên làm ch c Tùng S theo Viên Thi u và Trương Dương. Nay nghe tin thiên t ñã v ñô, tôi ñ n ch u vua, ñư c phong làm Chánh Ngh Lang. Tên tôi là Ð ng Chiêu, bi u t Côn Nhân, quê T Âm, x Ð nh Ðào.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 129
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tháo ñ ng d y nói r ng: - Tôi nghe ti ng ngài ñã lâu, nay may ñư c th a ti p ngài ñây. Nói r i Tháo ñ t ti c rư u trong trư ng ñ kho n ñãi r i l i g i Tuân Úc ra cùng h i ki n. Ch t tin báo có m t ñ i quân ñi sang phía Ðông, không bi t quân nào. Tháo h i r ng: - H có b ng nghi tôi chăng? Ð ng Chiêu nói: - Chúng là lũ vô mưu. Minh công hà t t ph i lo. Tháo l i h i: - Th còn Lý, Quách chuy n này chúng kéo ñi thì r i ra th nào? Chiêu thưa: - H không vu t, chim g y cánh, ch ng m y lúc s b minh công b t ñư c, c n gì ph i ñ ý. Tào Tháo th y Ð ng Chiêu nói câu nào cũng l t tai, bèn h i ñ n nh ng vi c l n trong tri u. Chiêu nói r ng: - Minh công c t quân nghĩa binh ñ tr b o lo n, vào tri u giúp thiên t , y là công nghi p c a ngũ bá. Nhưng các tư ng m i ngư i m t b ng, v t t h ñã theo ph c c . Nay minh công mãi ñây, tôi e có ñi u b t ti n. Ch có cách rư c vua v H a Ðô là hơn. Nhưng tri u ñình xiêu d t mãi, m i v ñư c kinh ñô xa g n trông mong, ai cũng mu n ñư c yên n m t chút. Nay l i r i xa giá ñi nơi khác, ch c lòng ngư i cũng không ph c. Nhưng ñ i có làm ñư c vi c phi thư ng m i có công phi thư ng. Xin minh công quy t k ñi. Tháo c m l y tay Chiêu cư i nói r ng: - y v n là b n chí tôi ñó! Nhưng tôi còn e r ng Ð i Lương có Dương Ph ng, trong tri u có các ñ i th n, ñã ch c ñâu không sinh bi n ñư c! Chiêu nói: - Lo chi vi c ñó! Minh công nên ñưa thư sang cho Dương Ph ng ñ cho h n yên tâm, r i nói rõ cho các ñ i th n r ng kinh ñô bây gi không có lương. Rư c xa giá sang H a Ðô ñ ñư c g n L Dương, v n lương cho ti n, không ñ n n i xa xôi thi u th n như ñây. Các ñ i th n nghe rõ, ñ u vui lòng nghe theo. Tháo nghe l i Chiêu nói, m ng r quá ch ng. Khi Chiêu t bi t, Tháo l i n m tay nói r ng: - V sau tôi có làm vi c gì xin ngài d y b o cho! Chiêu t r i cáo v . T ñó, Tào Tháo ngày ngày bàn v i mưu sĩ v vi c r i ñô. B y gi thái s l nh là Vương L p, m t b a nói riêng v i tôn chính là Lưu Ng i r ng: - Tôi có xem thiên văn t mùa xuân năm ngoái ñ n gi , sao Thái B ch (sao kim) ph m vào sao Tr n Tinh kho ng sau Ngưu và sao Ð u, r i l i qua d i Ngân Hà; vàTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 130
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 sao Thái B ch g p nhau Thiên Quan. Kim v i H a h i v i nhau, t t nhiên có vua m i ra. Tôi xem khí v n nhà Hán ñã h t, trong ñ t T n, Ng y t t có ngư i n i lên. Vương L p l i m t tâu v i vua r ng: - M nh tr i lúc ñ n, lúc ñi, ngũ hành th nh suy b t thư ng. Thay H a là Th , thay nhà Hán có l là ñ t Ng y. Tào Tháo nghe tin y, sai ngư i b o L p r ng: - Tôi cũng bi t ông trung v i tri u ñình, nhưng thiên cơ huy n bí l m, xin ông ch nói nhi u. Táo ñem chuy n y thu t l i v i Tuân Úc. Úc nói: - Nhà Hán v n l y ñ c H a làm vua. Mà Minh Công l i mình Th , H a Ðô cũng thu c Th , ñ n ñ y t t hay. H a sinh Th , mà Th thì vư ng M c. Chính h p v i l i Ð ng Chiêu, Vương L p. Minh Công t t sau này phát l n. T y Tào Tháo nh t quy t thiên ñô. Hôm sau Tháo vào ra m t vua tâu r ng: - Ðông Ðô b tàn phá ñã lâu, b y gi không s a sang l i ñư c, v l i chuy n v n lương th c, v t v khó nh c l m. H a Ðô g n L Dương; thành quách, cung th t, ti n lương, ngư i, c a c i gì cũng có ñ . Tôi xin rư c xa giá v H a Ðô. Ng a trông lư ng thánh ưng cho. Vua ph i nghe. Các quan ông nào cũng s Tào Tháo m nh th không ai dám ngăn ñi u gì, li n ch n ngày ñ kh i giá. Tháo t d n quân ñi trong nom. Các quan cũng ñi theo c . Ði chưa ñư c vài d m ñ n m t ch gò cao, b ng th y ti ng reo m m, r i th y Dương Ph ng, Hàn Tiêm kéo quân ra ch n ñư ng. T Ho ng ñ ng ñ u kêu to lên r ng: Tào Tháo cư p thánh giá ñem ñi ñâu? Tháo phóng ng a ra xem, trông th y T Ho ng uy phong l m li t, có lòng khen th m, li n sai H a Ch ra tr n. Hai ngư i bên ñao bên búa, ñánh nhau hơn năm mươi hi p chưa th y bên nào ñư c bên nào thua. Tháo sai gõ chiêng rút quân v , g i các mưu sĩ l i bàn r ng: - Dương Ph ng, Hàn Tiêm không ñáng k , ch có T Ho ng th c là tư ng tài. Ta không n l y s c m nh ñ ch l i, mu n dùng k chiêu d thì hơn. Hành quân tùng s là Mãn S ng nói: - Chúa công ñ ng lo. Tôi v i T Ho ng, có quen bi t nhau. T i hôm nay ñ tôi gi làm tên lính, l n vào tr i anh ta, tôi thuy t ph c anh ta, anh ta s sang hàng chúa công. Tào ưng ý l m, cho S ng ñi. Ðêm hôm y S ng ăn m c gi làm tên lính, ñi l n vào ñ i quân bên kia, l n ñ n trư c màn T Ho ng, th y Ho ng th p n n m c áo giáp ñang ng i. S ng ñánh b o xông ñ n t n trư c m t, vái r i h i r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 131
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - C nhân lâu nay v n m nh kh e? Ho ng gi t mình ñ ng d y, nhìn k S ng r i h i r ng: - Anh có ph i là Man Bá Minh Sơn Dương ñó không? Có vi c gì ñ n ñây? S ng nói: - Tôi hi n ñang làm Tùng S dinh Tào tư ng quân, hôm nay trư c tr n, trông th y c nhân, mu n dâng m t câu nói, nên li u ch t l i ñây. Ho ng m i ng i, h i ý làm sao. S ng nói: - Ông là ngư i dũng lư c, ñ i nay hi m có, sao l i ph i khu t thân ñi theo b n Dương Ph ng, Hàn Tiêm. Tào tư ng quân là ñ ng anh hùng th i nay, bi t yêu ngư i hi n, kính k sĩ, thiên h ñ u bi t ti ng. Hôm nay trư c tr n, th y ông kh e m nh, trong b ng mư i ph n kính yêu, không n sai tư ng kh e ra ñ gi t nhau. B i v y Tào công sai tôi ñ n ñây ñ m i ông. Xin ông b ch t i, qua nơi sáng, ñ cùng Tào công làm nên nghi p l n. T Ho ng nghĩ ng i m t h i, chép mi ng than r ng: - Ta cũng bi t Dương Ph ng, Hàn Tiêm không ph i là tay l p ñư c nghi p, nhưng theo ñã lâu r i, bây gi không n b . S ng l i nói: - Ông há l i không bi t r ng: chim khôn tìm cây mà ñ u, ngư i hi n ch n ch mà th . Nay ông ñã g p ñư c ch ñáng th , b l m t cơ h i t t sao g i là ngư i trư ng phu? Ho ng ñ ng d y t nói r ng: - Xin nghe l i ngài d y! S ng nói: - Ðã v y, sao ông không gi t ngay Dương Ph ng, Hàn Tiêm ñ làm l y t ki n. Ho ng nói: - Làm b y tôi mà gi t ch , ñi u y th c là b t nghĩa, tôi quy t không làm! S ng nói: - Ông th c là ngư i nghĩa sĩ! T Ho ng li n d n vài mươi tên k mã, ngay ñêm hôm y cùng v i Mãn S ng, ch y sang tr i Tào Tháo. Có ngư i báo v i Dương Ph ng, Ph ng gi n l m ñem ngay m t ngàn k mã ñu i theo, g i to lên r ng: - Ph n t c T Ho ng ñ ng ch y n a! Trong khi ñang ñu i, ch t nghe th y m t ti ng pháo n , trên núi dư i ñ ng l a ñu c sáng choang, quân ph c b n m t kéo ra. Tào Tháo t d n quân ñi trư c, quát lên r ng: - Ta ñ i ñây ñã lâu. Ch ñ cho b n chúng ch y thoát. Dương Ph ng khi p ñ m, ch c thu quân v nhưng ñã b quân Tào vây b c. May ñâu, gi a lúc y Hàn Tiêm kéo quân l i c u. Hai bên ñánh nhau, Ph ng ch y ñư c thoát; Tháo th a th ñánh. Quân sĩ Ph ng, Tiêm ñ u hàng quá n a.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 132
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hai ngư i th cô, nh t nh nh quân sót r i sang v i Viên Thu t. Tháo thu quân v dinh, b y gi Mãn S ng d n T Ho ng vào ra m t. Tháo m ng r , ñãi T Ho ng r t h u, r i rư c loan giá v H a Ðô s a sang nhà c a, cung mi u, l p tôn mi u, xã t c, cùng các tòa, các dinh và các nha môn; l i xây thành quách, l p kho tàng. Lũ Ð ng Th a c th y ba mươi ngư i, ñ u ñư c phong làm li t h u. Thư ng ngư i có công, ph t k có t i, các vi c h t th y ñ u do Tào Tháo coi xét. Tháo t phong mình làm ñ i tư ng quân, Vũ Bình H u; Tuân Úc làm Th Trung Thư ng Thư L nh; Tuân Du làm Quân Sư; Quách Gia làm Tư Mã T T u, Lưu Vi p làm Tư Thông Duy n Tào; Mao Gi i, Nhi m Tu n làm ði m Nông Trung Lang Tư ng, coi v vi c thúc ñ c ti n lương; Trình D c làm tư ng qu n Ðông Bình; Ph m Thành, Ð ng Chiêu làm quan l nh L c Dương; Mãn S ng làm quan l nh H a Ðô; H H u Ðôn, Tào H ng, Tào Nhân ñ u làm tư ng quân; Lã Ki n, Lý Ði n, Nh c Ti n, Vu C m, T Ho ng ñ u làm Hi u Úy; H a Ch , Ði n Vi làm ðô Úy. Còn bao nhiêu tư ng sĩ ñ u phong quan c . T ñ y quy n to trong nư c ñ u vào tay Tào Tháo. N i các vi c l n tri u ñình, trư c trình Tào Tháo, sau m i tâu vua. Khi Tháo ñã ñ nh xong vi c l n, m i m m t cu c y n h u ñư ng, h p các mưu sĩ l i bàn r ng: - Lưu B ñóng quân T Châu, t lĩnh ch c, coi vi c ñó. M i r i L B nhân ta ñánh thua, cũng ch y v ñ y, B cho Ti u Bái. N u hai ngư i y ñ ng tâm kéo ñ n xâm ph m vào H a Ðô, cũng là m t ñi u nguy, ta v n trong b ng v n lo vi c y. Các ông có nghĩ ñư c k gì tr ñư c hai ngư i y không? H a Ch nói: - Tôi xin lĩnh năm v n tinh binh, ñi chém ñư c ñ u Lưu B , L B ñem vào dâng th a tư ng. Tuân Úc l i can H a Ch r ng: - Tư ng quân kh e thì kh e th c, nhưng tư ng quân không bi t dùng m o. Nay H a Ðô m i d ng, chưa ñư c v ng vàng, chưa nên h p t p c t quân. Tôi xin hi n m t k , g i là k Hai H Tranh Ăn. Lưu B bây gi lĩnh T Châu, nhưng chưa có chi u m nh. V y minh công nên tâu Hoàng thư ng giáng chi u cho y ñư c th c th làm ch c m c T Châu; nhân th ñưa cho Lưu B m t b c m t thư sai y gi t L B . N u Lưu B tuân l nh gi t ñư c L B thì y m t tay phù tá; b ng y không gi t n i thì L B gi t y. Th g i là cái k hai h tranh ăn. Tào Tháo nghe k y, li n tâu xin chi u m nh, r i sai ngay s sang T Châu, phong cho Lưu B làm Chinh ðông tư ng quân, Nghi Thành ðình H u, lĩnh T Châu m c, l i ñưa thêm m t phong m t thư. Lưu B T Châu, nghe tin vua d i ñô sang H a Ðô, s p s a dâng bi u chúc m ng, ch t có ngư i báo: có s nhà vua ñ n. B ra ñón rư c vào thành, l y t ân m ng xong r i, m y n thi t ñãi s gi . S nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 133
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ngài ñư c ân m ng này, ñ u là nh có Tào Th a Tư ng h t s c ti n c . Lưu B t ân. S b y gi m i ñưa m t thư ra, Lưu B xem xong thư nói r ng: - Vi c này xin ñ thong th cho tôi bàn lu n. Ti c tan, B m i s gi ra ngh ngoài quán khách, ñêm hôm ñó bàn v i các tư ng. Trương Phi nói: - L B là ngư i vô nghĩa, gi t h n ñi có ng i gì. Lưu B nói: - Ngư i ta th cùng v v i ta. N u ta gi t ñi, th là b t nghĩa. Trương Phi nói: - Làm ngư i t t khó l m! Lưu B nh t ñ nh không nghe. Hôm sau, L B l i m ng. Lưu B cho ra m i vào, B nói: Nghe ngài m i ñư c ân m nh tri u ñình, nên tôi ñ n m ng. Lưu B cám ơn. Trong khi y Trương Phi c m ki m ñ i c ng ñư ng, ñ nh L B ra thì gi t. Lưu B trông th y v i vàng ngăn l i. L B kinh hãi, nói r ng: - D c Ð c ch lăm lăm gi t ta, là c làm sao? Trương Phi thét lên r ng: - Tào Tháo b o ngươi là ñ a vô nghĩa, b o anh ta gi t ngươi. Lưu B v i vàng quát Trương Phi ra, m i L B vào h u ñư ng, nói rõ ñ u ñuôi, r i ñưa m t thư c a Tào Tháo cho L B xem. L B xem xong thư, khóc nói r ng: - y là tên gi c Tào h n mu n cho hai chúng ta không ñư c hòa v i nhau ñó. Lưu B nói: - Xin anh ñ ng lo. Tôi quy t không bao gi làm ñi u b t nghĩa y. L B hai ba l n bái t . B gi B l i u ng rư u mãi ñ n chi u m i v . L B v , Quan, Trương m i h i Lưu B r ng: - Huynh trư ng làm sao không gi t L B ? Lưu B nói: - Ðó là Tào Tháo h n s ta cùng v i L B ñ ng mưu ñánh h n, cho nên h n dùng k y, ñ cho hai bên gi t l n nhau. Sao mình l i có th ñ cho h n l i d ng ñư c. Quan Công g t ñ u b o: Ph i! Trương Phi nói: Tôi ch mu n gi t tên gi c y ñ kh i ph i lo v sau. Lưu B nói: - Làm th sao g i là trư ng phu? Hôm sau Lưu B ti n s gi v kinh; dâng bi u t ân và ñưa thư tr l i Tào Tháo, nói xin ñ thong th s làm.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 134
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 S v kinh vào ra m t Tào Tháo, thu t chuy n Huy n Ð c không gi t L B . Tào Tháo m i h i Tuân Úc: - K y không xong làm th nào? Úc nói: - Tôi l i có m t k n a, g i là k xua h nu t sói. Tháo nói: - K y th nào? Úc nói: - Tư ng quân nên sai ngư i ñi h i thăm Viên Thu t, r i m t b o Thu t r ng: Lưu B dâng m t bi u mu n l y Nam Qu n, Thu t t t gi n ñánh Lưu B . Minh công l i ñưa chi u rõ ràng sai Lưu B ñánh Viên Thu t. Hai bên ñánh nhau, L B t t sinh b ng khác, th g i là: xua h cho nó nu t sói. Tháo ưng ý l m, m t m t sai ngay ngư i ñ n Viên Thu t, m t m t l y chi u vua, sai ñem ñ n T Châu. Lưu B T Châu nghe có s ñ n, ra thành m i ñón vào. B m chi u ra ñ c, chi u sai Lưu B kh i binh ñánh Viên Thu t. Lưu B vâng l nh, ti n s v trư c. My Chúc nói: - Ðây l i là k Tào Tháo! Lưu B nói: - Ðành là k c a Tào Tháo, nhưng l nh vua thì ph i vâng theo. Nói r i l p t c ñi m quân mã, ngay hôm y kéo ñi. Tôn Càn nói: - Trư c h t hãy nên c ngư i gi l y thành. Quan Công thưa: - Em xin gi . Lưu B nói: - Ta s m t i lúc nào cũng c n ñ n em bàn các vi c, r i nhau ra làm sao ñư c? Trương Phi nói: - Em xin gi . Lưu B b o Phi r ng: - Em thì gi làm sao ñư c! M t là em rư u vào hung hăng lên, ñánh lính tráng, hai là em làm vi c gì cũng coi thư ng, không ch u nghe ai can gián. Ta không ñành lòng. Phi nói: - T gi tr ñi, em xin không u ng rư u. Không ñánh lính tráng, ai can b o gì em cũng xin nghe. My Chúc nói: - Tôi e r ng b ng nghĩ không ñư c như mi ng nói. Phi gi n m ng My Chúc r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 135
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ta theo anh ta ñã lâu năm, chưa t ng có th t tín câu nào, sao ngươi dám khinh ta như th ? Lưu B nói r ng: - Ðã ñành như th , nhưng ta v n chưa yên tâm. Em nên m i Tr n Nguyên Long l i ñây ñ giúp; s m chi u t nay em ph i b t u ng rư u, ñ ng ñ h ng s m i ñư c. Tr n Ðăng vâng lĩnh l i. Lưu B d n dò ñâu ñ y c r i, d n ba v n quân mã b , r i T Châu sang Nam Dương. Viên Thu t nghe th y tin Lưu B dâng bi u mu n l y châu huy n, gi n l m nói r ng: - H n là ñ a d t chi u, ñóng dép, nay chi m gi ñư c qu n to, ñ ng ngang v i chư h u. Ta ñ nh ñánh h n, h n nay l i ñ nh s a ta à? Th c là t c quá! Thu t nói r i, li n sai thư ng tư ng là K Linh d n mư i v n quân kéo sang T Châu. Hai bên g p nhau Vu Thai. Lưu B ít binh, d a vào c nh núi, men sông ñóng tr i. K Linh, là ngư i Sơn Ðông, s d ng m t thanh ñao ba mũi, n ng năm mươi cân, hôm y kéo quân ra tr n, quát m ng r ng: - Lưu B là m t ñ a thôn phu. Sao dám xâm ph m vào ñ t ta? Lưu B nói: - Ta nay ph ng chi u c a vua sang ñây ñánh k ngh ch th n. Sao ngươi dám kháng c . T i ngươi ñáng ch t! K Linh gi n l m, múa ñao xông vào ñánh. Quan Vũ quát r ng: - Th ng th t phu kia, ch ñư c c y kh e! Nói r i t ng a ra ñánh nhau v i K Linh. Ðánh ñư c hơn ba mươi hi p, chưa phân bên nào ñư c bên nào thua, K Linh kêu to lên: Hãy ngh !. Quan Công quay ng a v ñ ng ñ i c a tr n. K Linh sai phó tư ng là Tuân Chính ra. Quan Công không thèm ñánh, b o r ng: - Ngươi v g i K Linh ra ñây! Chính nói: - Ngươi là vô danh h tư ng, không x ng ñánh nhau v i K tư ng quân. Quan Công ñiên ru t, xông vào chém Tuân Chính, ch m t nhát ch t ngay. Lưu B thúc quân ñánh tràn vào tr n. K Linh thua to, lui v gi c a sông Hoài Âm không dám ra ñánh n a, ch sai quân sĩ cư p dinh rình tr i, nhưng h tên nào ra thì quân T Châu ñánh gi t ph i thua ch y. Nay ta hãy ñ hai bên ch ng c nhau, mà nói chuy n Trương Phi nhà gi vi c T Châu.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 136
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 T khi Lưu B ñi, bao nhiêu vi c t p v , Trương Phi gi ao m c Tr n Ðăng coi sóc, còn vi c quân cơ l n thì t mình suy xét làm l y. M t hôm Phi m m t ti c y n, m i các quan ñ n ăn. Các quan ng i ñâu ñó r i, Trương Phi m i nói r ng: Khi anh tôi ñi, có d n nên b t u ng rư u, s r ng say sưa r i h ng vi c, v y tôi xin m i các quan hôm nay u ng m t b a th c say, r i t mai tr ñi, c m h n, không ai ñư c u ng n a, ph i giúp tôi ñ gi thành trì. Hôm nay ph i u ng cho th c say m i ñư c! Trương Phi nói xong, ñ ng d y c m chén m i các quan. Khi c m chén ñ n trư c m t Tào Báo, Báo t ch i r ng: - Tôi theo thiên gi i không u ng rư u. Phi nói: - Nh ng h o hán ñánh nhau gi t ngư i, sao l i không u ng rư u. Hôm nay, ta mu n ngươi u ng m t chén. Tào Báo s quá c u ng m t chén. Trương Phi c m chén m i t t c các quan, r i rót m t c c th c to cho mình, h p m t h p h t nh n, l i rót c c n a, làm m t ch p ñ mư i c c r u ñ y. Lúc b y gi ý ch ng say quá, Trương Phi l i ñ ng d y c m chén ñi vòng m i các quan, khi ñi ñ n trư c Tào Báo, Báo nói: - Tôi th c không sao u ng ñư c n a. Phi h i: - Ngươi v a u ng ñư c sao bây gi l i t ch i. Báo nh t ñ nh không u ng. Trương Phi b y gi say rư u nóng tính, n i gi n m ng r ng: - Ngươi dám trái tư ng l nh ta, ñáng ñánh m t trăm roi. Tr n Ðăng can r ng: - Khi ông Huy n Ð c ñi d n ông như th nào? Phi nói: - Ngươi là quan văn, ch coi vi c văn thôi, ñ ng có cai qu n ta ñây! Tào Báo không làm sao ñư c, kêu r ng: - Xin D c Ð c n m t con r tôi mà tha l i cho tôi! Phi h i: - R ngươi là ai? Báo thưa: -L B ! Phi gi n l m quát r ng: - Ta v n không mu n ñánh ngươi, nay ngươi l i ñem L B d a ta, thì ta ñánh, ta ñánh ngươi cũng như ñánh tên L B . Các quan xô c l i can cũng không ñư c. Quân lính lôi Tào Báo ra ñánh ñ n năm mươi roi, các quan năn n ngăn can mãi m i thôi.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 137
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ti c tan. Tào Báo tr v , gi n quá, ngay ñêm hôm y sai ngư i c m phong thư, ñi t t ñ n Ti u Bái, vào ra m t B , k h t ñ u ñuôi chuy n Trương Phi vô l . Trong thư l i nói r ng: Lưu B ñã sang Hoài Nam, ñêm hôm nay nhân Trương Phi say rư u, kéo quân ñ n ñánh úp l y T Châu, là m t d p ít có, không nên ñ l L B xem xong thư, cho m i Tr n Cung ñ n bàn, Cung nói: - Ti u Bái không ph i là nơi lâu ñư c. Nay T Châu ñã có cơ l y ñư c, không l y ngay ñi, sau h i không k p. B nghe l i, l p t c m c áo giáp lên ng a, d n năm trăm k mã ñi trư c, sai Tr n Cung d n ñ i quân ñi sau. Cao Thu n cũng kéo quân ñ n theo. Ti u Bái cách T Châu có b n mươi d m, ñi m t thôi ng a thì ñ n. L B ñ n dư i thành, lúc ñ u canh tư trăng sáng v ng v c, trên thành không ai bi t. L B ñ n t n bên thành g i r ng: - Lưu s quân có vi c cơ m t sai ngư i ñ n. Trên thành có quân báo v i Tào Báo, Báo lên thành xem r i sai quân sĩ m c a ra. B y gi L B m i n i m t ti ng hi u, quân sĩ ñ u kéo ùa vào thành, ti ng reo kinh ñ ng. Trương Phi say rư u ñang ng trong nhà. T h u v i vàng lay t nh d y b o r ng: - L B ñã l a m ñư c c a thành, quân h n kéo c vào r i. Trương Phi gi n quá, v i vàng m c áo giáp, vác ng n bát xà mâu, v a ra ñư c c a ph lên ñư c mình ng a, thì quân L B ñ n nơi. B y gi Phi hãy còn say rư u, không ñánh ñư c kh e. L B cũng bi t s c m nh c a Trương Phi, không dám ñánh ráo ri t quá. Mư i tám tư ng k mã nư c Yên b o v Trương Phi, ch y ra c a Ðông. V con Lưu B trong ph , Trương Phi cũng không k p nhìn ñ n. Tào Báo th y Trương Phi ch còn vài mươi ngư i ñi theo, l i khinh y còn say, ñem hơn m t trăm ngư i ra ñu i. Phi trông th y Báo, gi n l m, t ng a l i ñánh, ch ba hi p, Tào Báo thua ch y. Trương Phi ñu i ñ n b sông, c m ng n mâu t ñ ng xa phóng l i, trúng gi a lưng Tào Báo, c ngư i l n ng a ch t lăn xu ng sông. Trương Phi ñ ng ngoài thành, hò g i quân sĩ. Ngư i nào ra ñư c ñ u theo y ñi sang Hoài Nam. L B vào ñư c thành, ph d dân r i sai m t trăm quân gi c a nhà Lưu B , không cho ai ñư c vào. Trương Phi d n vài mươi tên k mã ñi th ng ñ n Vu Thai vào h u Lưu B , nói h t c chuy n Tào Báo cùng L B , trong ng ngoài h p, ñang ñem ñánh úp l y T Châu. Các quan nghe chuy n ai cũng m t máu m t, duy Lưu B ch than có m t câu: - Ðư c cũng ch ng nên m ng, m t cũng ch ng nên lo!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 138
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Quan Vũ h i: - Th còn ch ñâu? Trương Phi nói: - Hãm c trong thành. Lưu B nín l ng ch ng nói câu gì. Quan Công d m chân m ng r ng: - Khi trư c ngươi ñòi gi thành, nói nh ng câu gì? Anh d n ngươi như th nào? Bây gi thành trì thì m t, ch l i b hãm, th ra làm sao? Phi nghe anh m ng, s hãi không bi t ñư ng nào, rút ngay ki m ra ñ nh t v n. Th th c là: Nghiên b u n c rư u sao vui? Rút ki m t v n s thôi ñã r i! Chưa bi t tính m ng Trương Phi ra sao, xem ñ n h i sau s rõ. H i 15 Thái S T Ham ð Ti u Bá Vương Tôn Bá Phù Hăng ðánh Nghiêm B ch H Cu i h i trư c, ñang nói chuy n Trương Phi rút ki m ra s p t v n, Lưu B trông th y v i vàng bư c lên gi t l y ki m, v t xu ng ñ t r i nói r ng: - Xưa có câu r ng: Anh em như chân tay, v con như áo m c . Áo rách còn d may, chân tay gãy, ch p sao ñư c? Ba anh em ta k t nghĩa v i nhau vư n ñào, ñã th cùng s ng ch t v i nhau. Nay dù m t thành trì, v con ñi n a, sao n ñ anh em n a ñư ng ch t ñi cho ñành. Phương chi thành trì không ph i c a ta, v con ta b hãm trong thành, nhưng ta ch c L B không n gi t, cũng còn nghĩ k c u ñư c. Hi n ñ l m m t lúc, vi c gì ñã ñ n n i quyên sinh? Lưu B nói xong r nư c m t khóc. Quan, Trương cũng khóc c . Viên Thu t bi t r ng L B ñã cư p T Châu, sai ngư i ñ n nói v i B r ng: H B cùng giúp ñánh Lưu B s ñưa cho năm v n h c lương, năm trăm ng a, m t v n l ng v a vàng v a b c, m t ngàn t m vóc nhi u. B ưng ý l m, sai ngay Cao Thu n d n năm v n quân ñ n ñánh mé sau Lưu B . Lưu nghe tin y, nhân khi mưa d m, rút quân b Vu Thai ch y, mu n v l y Qu ng Lăng. Khi Cao Thu n ñ n nơi, Lưu B ñã ñi r i. Thu n vào ra m t K Linh, ñòi nh ng ñ Viên Thu t ñã h a cho. Linh nói: - Ông c v . Ð tôi vào nói v i chúa tôi. Thu n t giã K Linh, v thu t l i v i L B . B còn ñang h nghi, ch t có thư Viên Thu t ñưa ñ n, trong thư nói r ng: Cao Thu n tuy có ñ n giúp, nhưng Lưu B chưa tr ñư c. Ð i khi nào b t ñư c Lưu B , b y gi tôi s ñưa các ñ ñã h a ñ n cho ngài.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 139
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B gi n l m, cho Viên Thu t là ñ th t tín, mu n kéo quân sang ñánh, Tr n Cung can r ng: - Không nên! Viên Thu t gi Th Xuân, binh nhi u lương r ng. Ch nên khinh ñ ch. Không b ng m i Lưu B l i ñóng Ti u Bái ñ làm vây cánh cho ta. V sau sai Lưu B làm tiên phong, trư c ñánh Viên Thu t sau ñánh Viên Thi u r i có th tung hoành thiên h ñư c. B nghe l i, sai ngư i ñem thư ñi m i Lưu B . B y gi Lưu B ñã kéo quân v Ðông l y ñ t Qu ng Lăng, b Viên Thu t vào cư p tr i, quân lính hao h t quá n a, g p s c a L B ñ n, ñưa thư m i v Ti u Bái. Lưu B m ng l m. Quan, Trương nói: - L B là ñ a b i vông ơn nghĩa, không nên tin. Lưu B nói: - H n l y b ng t t ñãi ta, vi c gì ph i nghi? Ba anh em l i kéo quân v T Châu. L B s Lưu B còn nghi ho c, trư c h t sai ngư i ñưa tr l i gia quy n. Cam phu nhân và My phu nhân v g p Lưu B k h t s tình, nói r ng L B sai ngư i gi c a nhà, không cho ai ñư c vào, l i thư ng sai th thi p ñưa ñ ăn, th c dùng ñ n, không bao gi ph i thi u th n. Lưu B m i b o Quan, Trương r ng: - Ta ñã bi t L B t t không h i gia quy n ta! Lưu B vào thành ñ t L B . Trương Phi không ch u theo vào, ñem hai ch v Ti u Bái trư c. Lưu B vào ra m t l y t L B . B nói: - Tôi không ph i mu n cư p thành. B i vì Trương Phi ñây, hay say rư u gi t ngư i, tôi e x y ra chuy n b t tr c, nên tôi l i gi h ñ y thôi! Lưu B nói: - Tôi v n mu n như ng anh ñã lâu. B gi d ng như ng l i cho Lưu B . Lưu nh t quy t không ch u, v ñóng Ti u Bái. Quan, Trương trong b ng không b ng lòng. Lưu B nói: - Nhún mình yên ph n, ñ ñ i th i, không th cư ng l i s m nh ñư c! L B thư ng thư ng sai ngư i ñưa lương ăn và v i l a ñ n. T b y gi hai bên l i hòa thu n v i nhau. Trong khi y thì Viên Thu t Th Xuân m ti c y n to, h i tư ng sĩ l i ăn u ng. Ch t có ngư i báo r ng: - Tôn Sách ñi ñánh Thái Thú Lư Gi ang là L c Khang, th ng l i tr v . Thu t g i Sách ñ n, Sách l y dư i th m. Thu t h i han chuy n trò xong r i cho Sách ng i d ti c.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 140
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Nguyên Tôn Sách t khi cha m t, v Gi ang Nam kính ngư i hi n, tôn k sĩ, sau nhân Ðào Khiêm cùng v i c u Sách, là Thái Thú Ðan Dương tên là Ngô C nh không hòa v i nhau, Sách m i ñem m và gia thu c v Khúc A, mình thì sang v i Viên Thu t. Thu t yêu Sách l m, thư ng v n than r ng: - Giá ta có ñư c ñ a con như Tôn Lang, ch t cũng không ân h n gì n a. Thu t cho Sách làm Hoài Nghĩa Hi u Úy, sai ñem binh sang ñánh T Lang Kinh Huy n. Sách ñánh ñư c. Thu t th y Sách gi i, l i sai sang ñánh L c Khang, cũng ñánh ñư c. B y gi tr v . Sách vào ăn ti c. Khi ti c ñã tan, Sách v tr i, nghĩ trong ti c Thu t ñãi mình khí ng o b m t chút, trong b ng bu n b c, bèn l n ñi bách b dư i bóng trăng ngoài sân. Nh ñ n s ngày xưa, cha là Tôn Kiên thì anh hùng như th mà mình thì lưu l c th này, b t giác hu hu c t ti ng khóc. Ch t có ngư i ngoài ñ n cư i to lên h i r ng: - Bá Phù sao th ? Khi Tôn công còn, vi c gì cũng dùng ñ n ta, nay ngư i có vi c gì không quy t, sao ch ng h i ta mà l i khóc th ? Sách trông xem ai, thì là Chu Tr , tên ch là Quân Lý, ngư i Ðan Dương; nguyên là tùng s c a Tôn Kiên ngày xưa. Sách g t nư c m t m i ng i nói r ng: - Tôi khóc là vì tôi gi n tôi không n i ñư c chí cha tôi ngày xưa. Tr nói: - Sao không nói v i Viên Công L , mư n binh kéo sang Gi ang Ðông, mư n ti ng là ñi c u Ngô C nh, nhưng s th c là ñ mưu ñ nghi p l n, sao l i c ch u mãi dư i ngư i ta? Hai ngư i ñang bàn nhau, ch t l i có m t ngư i n a ñâu ch y vào nói r ng: - Các ông bàn nhau vi c gì tôi ñã bi t r i, nay tôi có trăm quân tinh tráng, xin giúp Bá Phù m t tay. Sách nhìn xem ai thì là mưu sĩ c a Viên Thu t tên là Lã Ph m, tên ch là T Hoành, ngư i Nh Dương. Sách m ng l m, m i cùng ng i nói chuy n. Lã Ph m nói: - Tôi ch lo Viên Thu t không cho mư n quân. Sách nói: - Tôi có m t v t báu ñ làm tin. V t y là truy n qu c ng c t c a cha tôi ñ l i cho. Ph m nói: - Công L thèm ñư c ng c ñó ñã lâu. Hôm sau Sách vào ra m t Viên Thu t, khóc nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 141
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Thù cha tôi chưa báo ñư c, ngày nay c u tôi là Ngô C nh l i b th s Dương Châu là Lưu Do b c bách. M già và v con c Khúc A, e r ng s b h i. V y tôi xin mư n tư ng quân vài ngàn hùng binh ñ sang sông c u n n, và ñ thăm nhà. S minh công không tin, tôi xin ñem ng c t c a cha tôi ñ l i, ñ làm tin. Thu t th y ng c t v ngay l y xem, m ng l m nói r ng: - Ta không ph i c u chi ng c t c a ngươi, nhưng hãy t m ñ ñây, ta cho mư n ba ngàn binh, năm trăm ng a, khi nào bình ñ nh r i ph i v ngay. V ngươi nay ch c nh ngôi th p, khó gi ñư c quy n l n, ta c t cho ngươi lên làm Tri t Sung Hi u Úy, ði n Kh u Tư ng Quân. Ngay ngày hôm ñó cho lãnh quân ñi. Sách l y t r i d n quân mã, ñem c Chu Tr , Lã Ph m và tư ng cũ c a cha là Trình Ph , Hoàng Cái, Hàn Ðương, ch n ngày kh i binh. Ði ñ n L ch Dương, g p m t toán quân, có m t ngư i ñi trư c, dáng ñi u phong lưu, nghi dung ñ p ñ , trông th y Tôn Sách, nh y xu ng ng a vái m t vái. Sách nhìn xem ai, thì là Châu Du, t là Công C n, ngư i Thư Thành, qu n Lư Gi ang. V n khi Tôn Kiên ñánh Ð ng Trác, Du ñem gia quy n v Thư Thành. Du v i Sách hai ngư i cùng m t tu i, chơi v i nhau r t thân, k t làm anh em. Sách hơn Du có vài tháng. Du th làm anh. Chú Châu Du là Châu Thư ng, làm thái thú Ðan Dương. B a y Du sang thăm chú, ñi ñ n ñó g p Tôn Sách. Sách m ng l m, ñem s tình k v i Du. Du nói: - Tôi xin h t s c khuy n mã, ñ cùng huynh mưu toan nghi p l n. Sách nói: - Ta nay ñư c Du, vi c l n t t ph i xong. R i b o Chu Tr , Lã Ph m cùng ñ n g p Châu Du. Du b o Sách r ng: - Huynh nay mu n làm vi c to, có bi t Gi ang Ðông có hai h Trương không? Sách h i: - Ai v y? Du nói: - M t ngư i Bành Thành, tên là Trương Chiêu, t là T B . M t ngư i Qu ng Lăng, tên là Trương Hoành, t là T Cương. Hai ngư i y ñ u có tài ngang tr i d c ñ t, nhân tránh lo n ñ n ñ y, sao huynh không ñón m i hai ng ơi y. Sách sai ngư i ñem ñ l ñ n m i Trương Chiêu, Trương Hoành. Hai ngư i t ch i, không ñ n. Sách ph i thân ñ n t n nơi, cùng hai ngư i nói chuy n. Sách r t l y làm b ng lòng, c m i ñi m i l i mãi, hai ngư i m i ch u nh n l i. Sách cho Trương Chiêu làm Trư ng S , kiêm ch c Ph Quân Trung Lang Tư ng; Trương Hoành làm tham mưu, Chánh Ngh Hi u Úy. Cùng nhau bàn mưu sang ñánh Lưu Do.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 142
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lưu Do, t là Chính L , ngư i Mâu Bình qu n Ð ng Lai, cũng là Tôn thân nhà Hán, cháu quan Thái Úy Lưu S ng, em quan th s Duy n Châu Lưu Ð i. Trư c làm Th S Dương Châu, ñóng Th Xuân, sau b Viên Thu t ñu i sang Gi ang Ðông, cho nên ñ n Khúc An . B y gi Lưu Do nghe th y quân Tôn Sách ñ n, v i vàng h p các tư ng ñ bàn. B tư ng là Trương Anh nói: - Tôi xin lĩnh m t cánh quân, ñóng ñ n Ngưu Ch , quân gi c d u có trăm v n cũng không dám ñ n g n. Nói chưa d t l i, dư i trư ng l i có m t ngư i kêu to lên r ng: - Tôi xin làm b tiên phong! Các tư ng nhìn xem ai, thì là Thái S T , ngư i Ðông Lai. T , t khi gi i ñư c vây B c H i cho Kh ng Dung, sang v i Lưu Do. Do gi l i dư i trư ng. Do b o: - Ngươi còn it tu i, chưa nên làm ñ i tư ng, hãy nên t h u ta ñ nghe m nh l nh. T không b ng lòng lùi ra. Trương An lĩnh quân ñ n Ngưu Ch , ch a mư i v n h c lương l u các. Tôn Sách d n quân ñ n. Trương Anh ra ñ ch. Hai bên h i quân trên bãi sông Ngưu Ch . Trương Anh ra ng a ch i m ng, Hoàng Cái ra ñánh nhau v i Trương Anh, chưa ñư c vài hi p, b ng th y trong quân Trương Anh b i r i, r i th y nói: Trong tr i có ngư i phóng h a! Anh v i rút quân v . Tôn Sách th a th ñánh d n. Trương Anh th cùng ph i b Ngưu Ch ch y tr n vào trong núi sâu. Ngư i phóng h a trong tr i nguyên là hai viên ki n tư ng. M t là Tư ng Khâm t là Công Ð ch, ngư i Th Xuân x C u Gi ang, m t là Chu Thái, t là Âu Bình, ngư i H Sái x C u Gi ang. Hai ngư i g p ph i th i lo n, t quân trong sông Dương T , cư p bóc ki m ăn; v n nghe ti ng Tôn Sách là ngư i hào ki t Gi ang Ðông, hay c u ngư i hi n, m i k sĩ, cho nên d n ñ ñ ng hơn ba trăm ngư i ñ n theo. Sách m ng l m, dùng làm trư ng ti n hi u úy, thu ñư c hơn b n ngàn quân hàng, li n ti n binh lên ñóng Tr n Ðình. Trương Anh thua tr v , vào ra m t Lưu Do. Do gi n mu n ñem chém, l i có các mưu sĩ là Trích Dung và Ti t L can mãi m i tha, sai Trương Anh ñem quân ñóng thành Linh Lăng ñ ch ng gi c. Do t lĩnh quân ra mé nam núi Th n Ðình c m tr i. Tôn Sách ñóng phía B c núi y. Hôm sau Sách g i ngư i ñó h i r ng: - G n ñây có mi u nào th vua Hán Quang Vũ chăng?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 143
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ngư i y thưa: - Có mi u trên ñ nh núi. Sách nói: - Ðêm ta chiêm bao th y vua Quang Vũ g i ta vào tương ki n. Ta ñ nh lên mi u y c u. Trư ng s là Trương Chiêu can r ng: - Không nên ñi! Mé nam núi này có tr i Lưu Do. Ng h n có ph c binh thì làm th nào? Sách nói: - Ta ñã có th n thánh phù h , vi c chi còn ph i s ? Nói xong li n m c áo giáp, c m giáo, lên ng a, r i ñem b n Trình Ph , Hoàng Cái, Hàn Ðương, Tư ng Khâm và Chu Thái c th y 13 ngư i cùng cư i ng a lên núi. Ð n mi u, xu ng ng a, vào th p hương l bái, Sách quỳ xu ng kh n r ng: - Tôi là Tôn Sách. Xin nguy n r ng n u l p ñư c nghi p l n ñ t Gi ang Ðông, khôi ph c l i ñư c cơ ñ c a cha tôi ngày xưa, tôi xin s a sang ñình mi u b n mùa l bái. Sách kh n vái xong ñi ra mi u, lên ng a ngo nh l i b o các tư ng: - Ta mu n qua bên kia núi, dòm xem dinh tr i Lưu Do ñóng ra làm sao? Các tư ng ai cũng ngăn: - Không nên! Sách không nghe, c vi c ñi. Các tư ng cũng ph i ñi theo. Ð n phía Nam núi, ñ ng trên trông xu ng r ng rú và tr i Lưu Do ñóng. Có quân canh ñư ng, ch y v báo v i Lưu Do. Do nói: - Ðây là m o Tôn Sách ñ n d mình ñây, không nên ra ñánh. Thái S T nh y lên nói r ng: - Lúc này không b t Tôn Sách thì còn ñ i ñ n lúc nào? Nói xong không ñ i l nh Lưu Do, t m c ngay áo giáp, lên ng a c m giáo ra ngoài tr i, hô lên: - Ai có gan thì theo ta! Các tư ng không ai nhúc nhích. Ch có m t ti u tư ng bư c ra nói: - Thái S T th m i g i là tư ng gi i. Ta nên ñi giúp m t tay. Nói r i lên ng a ñi theo Thái S T . Các tư ng ñ u t m t m cư i. Tôn Sách ng m ñ n a gi m i quay ng a tr v . V a ñi qua ñư c ñ nh núi nghe th y ñ ng sau có ngư i thét: - Tôn Sách ñ ng ch y n a! Sách ngo nh l i th y hai tư ng cư i ng a ñ n, Sách g t 12 tư ng ra, m t mình c m ngang ng n giáo, cư i ng a ñ ng ñ i dư i núi. Thái S T h i to:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 144
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ngư i nào là Tôn Sách? Sách h i: - Ngươi là ñ a nào? T ñáp: - Ta là Thái S T Ðông Lai, ta l i ñây ch c t ñ b t Tôn Sách. Sách cư i nói: - Ðây! Tôn Sách ñây! Cho c hai ñ a chúng bay l i ñánh m t mình ta, ta không s . N u ta s , sao g i là Tôn Bá Phù? T nói: - T t c các ngươi ñ u ñ n, ta cũng không s . Nói xong thúc ng a múa kích vào ñánh Tôn Sách. Sách vác giáo l i ñ ch. Hai ng a gi ao nhau, ñánh ñư c hơn năm mươi hi p, ñư c thua chưa phân, lũ Trình Ph ñ ng ngoài khen th m r ng gi i. T th y Sách ñánh giáo không h mi ng nào. Gi cách thua ch y ñ d cho Tôn Sách ñu i ra xa. T không ñi ñư ng cũ lên núi, l i r v sau núi mà ch y. Sách v a ñu i v a thét to: - Ch y không ph i là h o hán! T trong b ng nghĩ th m: - H n có 12 ngư i ñi theo, ta ch tr i m t mình. Ví dù b t ñư c h n, cũng b chúng cư p m t. Ph i d cho h n ñi m t ñư ng n a, ñ cho chúng không bi t ñư ng nào mà tìm, b y gi ta s ra tay. B i th v a ñánh v a lùi. Sách cũng c ñu i, ñu i nhau mãi ñ n ch b ng ph ng, b y gi T m i quay l i ñánh. Ðánh nhau ñư c 50 hi p n a. Sách phóng ng n giáo l i. T tránh ngay ñư c, l i tr tay b t ñư c giáo. T l i phóng giáo l i, Sách cũng tránh ñư c và giơ tay b t l y giáo, r i n m ch t l y. T ch y l i gi ng kích v , hai ngư i kéo co nhau r i cùng nh y c xu ng ng a. Ð ng a ch y ñi ñâu không bi t n a. Lôi kéo nhau chán r i, hai ngư i cùng buông c giáo ra, túm l y nhau mà ñánh. Hai bên, bên nào áo chi n cũng rách tan nát. Sách nhanh tay v ñư c cái kích ng n gài lưng T ; T gi t ngay ñư c mũ ñ u mâu c a Sách. Sách c m kích ñâm T ; T l y mũ che ñ . Gi a lúc y có ti ng reo m m kéo ñ n, quân ti p ng c a Lưu Do, ư c hơn ngàn ngư i. Sách ñã l y làm nguy, may ñâu b n Trình Ph , 12 tư ng cư i ng a cũng v a tìm ñư c ñ n. Hai ngư i b y gi m i buông nhau ra. T lên m t con ng a khác, l i c m l y giáo tr v .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 145
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ng a c a Tôn Sách, Trình Ph b t ñư c, Sách cũng nh t l y kích r i lên ng a. M t ngàn quân Lưu Do cùng 12 tư ng Tôn Sách hai bên ñánh nhau. Ðánh l n quanh mãi ñ n t n dư i núi Th n Ðinh. B y gi l i th y ti ng reo, Châu Du kéo quân ñ n, Lưu Do l i d n ñ i quân xu ng núi. Khi y tr i ñã vàng vàng t i, t dưng n i cơn mưa gió, hai bên cùng thu quân v . Hôm sau, Tôn Sách d n quân ñ n trư c tr i Lưu Do, Do cũng ñem quân ra ñón. Khi hai bên b y tr n, Tôn Sách l y cái kích nh rút ñư c c a T hôm trư c, ñem bu c ñ u giáo, c m ra gi u trư c tr n, r i sai quân hô to lên r ng: - Giá Thái S T không ch y mau chân thì ñã b kích này ñâm ch t. T cũng ñem mũ ñ u mâu c a Sách ra trư c tr n sai quân hô lên r ng: - Ð u Tôn Sách ñã ñây r i! Hai bên nh o bán l n nhau, reo m c lên. Bên c y kh e, bên khoe tài. Thái S T phóng ng a ra ñ nh cùng Tôn Sách quy t phân th ng b i. Sách s p s a ra, Trình Ph nói: - Chúa công lo là ph i khó nh c. Tôi xin ra b t h n. Trình Ph ra tr n. T nói: - Ngươi không ñánh ñ ch v i ta. V g i Tôn Sách ra ñây! Trình Ph t c l m, vác giáo xông vào ñánh T . Hai ng a gi ao ñ u ñư c hơn 30 hi p, b ng th y Lưu Do khua chiên thu quân. T h i Lưu Do: - Tôi ñã s p b t ñư c tư ng gi c sao l i thu quân v ? Do nói: - Có ngư i báo r ng: Châu Du ñã ñem quân ñánh úp l y Khúc A, vì có ngư i Lư Gi ang, tên là Tr n Vũ ti p ng cho h n vào thành. Cơ nghi p nhà ta ñã m t, không nên mãi ñây; ph i kíp sang M t Lăng, h i c quân mã c a Ti t L , Trích Dung l i ñ ti p ng. Thái S T theo Lưu Do lui quân. Tôn Sách không ñu i cũng thu quân v . Trư ng s Trương Chiêu nói: - Bên h n b Châu Du l a l y Khúc A, không dám ham ñánh, ñêm nay ta nhân th nên ñ n cư p tr i. Sách ưng ý, ñang ñêm chia quân làm năm ñư ng, kéo ñ n l y tr i Lưu Do. Quân Do thua to, ch y tán lo n c . Thái S T m t mình không ch ng n i, d n hơn mư i quân k mã ngay ñêm hôm y ch y sang Kinh Huy n. Tôn Sách l i v a ñư c thêm m t tay ph tá n a là Tr n Vũ t là T Li t. Vũ mình cao b y thư c, m t vàng, con ngươi ñ , hình dung c quái. Sách yêu l m cho làm hi u úy, sai ñi tiên phong ñánh Ti t L . Vũ d n hơn mư i k mã, xông vào trong tr n chém hơn năm mươi ñ u gi c.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 146
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ti t L th y v y ñóng ch t c a thành không dám ra n a. Sách ñang ñánh phá thành, có ngư i báo r ng: - Lưu Do h i v i Trích Dung sang l y Ngưu Ch . Sách gi n l m, t ñ ñ i quân kéo v Ngưu Ch . Lưu Do, Trích Dung hai ngư i cùng cư i ng a ra ñón ñánh. Tôn Sách nói: - Ta nay ñã ñ n ñây, sao các ngươi không hàng ngay ñi? - Sau Lưu Do b ng có m t ngư i vác giáo cư i ng a ra, ñó là b tư ng tên là Vu Mi, cùng Sách ñánh nhau, chưa ñư c ba hi p, b Sách b t s ng r i quay ng a tr v tr n. Tư ng Lưu Do là Phàn Năng, th y Vu Mi b b t li n vác giáo ñu i theo, ng n giáo ñâm g n ch m ñ n lưng Tôn Sách, quân Sách th y v y m i kêu to lên r ng: - Sau lưng có ngư i ñâm tr m! Sách quay ñ u l i, th y Phàn Năng ñã ñ n g n, quát to m t ti ng, như ti ng sét. Phàn Năng khi p ñ m, ngã quay xu ng v ñ u ra ch t. Sách v ñ n c a c , ñem Vu Mi b xu ng ñ t, thì ra Vu Mi b c p nách ñã ch t k p t bao gi . Cùng m t lúc, c p ch t m t tư ng, quát ch t m t tư ng, t ñ y ai cũng g i Tôn Sách là Ti u Bá Vương. (H ng Võ ngày xưa là Bá Vương) Lưu Do thua to. Quân sĩ hàng Sách quá n a. Sách l i chém ñư c hơn m t v n th c p. Do và Trích Dung ch y sang D Chương, ñi theo Lưu Bi u. Tôn Sách ñem quân v l i ñánh M t Lăng. Ð n c nh b hào, Sách ñ ng chiêu d Ti t L hàng, ch t có m t mũi tên trên thành b n xu ng trúng ngay vào ñùi trái Tôn Sách. Tôn Sách ngã ng a. Các tư ng v i vàng ñ n c u, ñ Sách d y ñem v tr i nh tên ra, l y thu c d u d t vào. Sách nhân th cho quân ñi nói phao lên r ng b tên b n ch t. C cánh quân làm l c ai, nh tr i kéo v . Ti t L tư ng Tôn Sách ch t th t, ñêm hôm y li n kh i c quân trong thành cùng v i kiêu tư ng là Trương Anh, Tr n Hoành, kéo ra thành ñu i ñánh. B ng ñâu quân ph c b n m t tr ra, Tôn Sách ñ ng ñ u ñi trư c g i to lên r ng: - Tôn Lang ñây mà! Quân gi c trông th y m t vía v t c gươm giáo, ph c xu ng ñ t l y, Sách truy n l nh không ñư c gi t m t ngư i nào. Trương Anh quay ng a ch y v b Tr n Vũ ñâm ch t. Tr n Hoành b Tư ng Khâm b n ch t; Ti t L ch t trong ñám lo n quân. Sách vào M t Lăng, ph d cho dân yên nghi p r i ñem quân sang Kinh Huy n ñ b t Thái S T .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 147
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Thái S T chiêu ñư c hai ngàn quân tinh tráng và quân cũ c a mình, toan ñi báo thù cho Lưu Do. Tôn Sách v i Châu Du bàn nhau k b t s ng Thái S T . Châu Du ra l nh bao vây ba m t, ñ ch a m t m t c a ñông huy n cho T ch y. Cách huy n 25 d m, ph c binh ba nơi, T ra kh i thành ch y ñư c ñ n ñ y, ngư i m t, ng a m i, t t nhiên b b t. Nguyên nh ng quân c a Thái S T d ñư c quá n a là ngư i r ng núi, chưa bi t k lu t nhà binh. V thành Kinh Huy n l i không ñư c cao. Ðêm hôm y Tôn Sách sai Tr n Vũ, m c áo ng n c m ñao, trèo lên m t thành trư c ñ t l a. T th y trên thành l a cháy, lên ng a ch y ra c a ñông. Tôn Sách ñem quân l i ñu i, ñu i ñ n ba mươi d m thì thôi. T ch y ñư c năm mươi d m, ngư i ng a ñ u ñã m i m t, gi a lúc y trong ñám c lau bên ñư ng có ti ng reo n i lên. T v i ch y, hai bên ñư ng ch ng ch t nh ng dây, ng a vư ng c ng ngã g c xu ng. Thái S T b b t s ng, gi i v tr i Tôn Sách. Lúc quân lính s p gi i T ñ n nơi, Sách bi t trư c ra t n c a dinh, quát ñu i quân lính, t ra c i trói, r i ñem áo c m bào m c cho T , m i vào trong tr i nói r ng: - Ta bi t T Nghĩa là m t ñ ng trư ng phu. B i Lưu Do ngu xu n, không bi t dùng T Nghĩa làm ñ i tư ng cho nên ñ n n i có tr n thua này. T th y Sách ñ i ñãi mình t t , xin xu ng hàng, Sách c m l y tay T cư i nói r ng: - Khi ñánh nhau Th n Ðình, giá th ông b t ñư c tôi, thì có h i nhau không? T cũng cư i ñáp r ng: - Cũng chưa bi t ch ng! Sách cư i m lên, m i vào trư ng, m i lên ng i trên, sai m ti c y n kho n ñãi. T ñ ng d y nói r ng: - Lưu quân m i thua, lòng quân tan rã tôi xin v ñ thu nh t tàn quân, ñ giúp minh công. Không bi t minh công có tin không? Sách ñ ng d y t mà nói r ng: - B ng tôi v n ư c như th . Nay xin h n v i ông, trưa mai tôi xin ñ i ông tr l i. T vâng l i r i ñi. Các tư ng ng c nhiên nói r ng: - Thái S T ñi chuy n này t t không tr l i ñâu! Sách nói: - T là ngư i tín nghĩa không trái ư c v i ta. Các tư ng ch ng ai tin. Hôm sau c m m t cây nêu ñ ño bóng m t tr i trư c c a tr i, r i các tư ng cùng xúm c chung quanh ñ ñ i gi ng . Cây nêu v a ñ ng bóng, th y Thái S T d n hơn m t ngàn quân ñ n. Các tư ng ñ u ch u Tôn Sách là bi t ngư i.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 148
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tôn Sách t ñư c vài v n quân, bình tr ñư c Gi ang Ðông, v yên dân chúng, ngư i kéo v theo vô s . Dân Gi ang Ðông ai cũng g i Sách là Tôn Lang. Nghe tin quân Tôn Sách ñ n, dân chúng ñ u s hãi b ch y c , nhưng khi Sách ñ n nơi, không cho phép ngư i nào cư p bóc c a dân, cho ñ n gà chó cũng không kinh ñ ng. Nhân dân th y th ai cũng m ng, ñem trâu rư u ñ n tr i ñ m ng. Sách l i ñem vàng, ñem l a ra thư ng l i. Ti ng vui m ng, hân hoan vang kh p ñ ng n i. Phàm nh ng quân cũ c a Lưu Do, ai mu n theo thì cho theo, ai không mu n theo thì c p thư ng cho v làm ru ng. Dân Gi ang Nam ai cũng khen Tôn Sách là ngư i nhân ñ c. B i v y quân th m i ngày m t th nh. B y gi Sách m i rư c m , c u và các em cùng v Khúc A; sai em là Tôn Quy n cùng v i Chu Thái gi Tuyên Thành, Sách thì lĩnh binh sang Nam ñ l y Ngô Qu n. B y gi Nghiêm B ch H t xưng là Ðông Ngô Ð c Vương, gi Ngô Qu n. B ch H sai b tư ng gi Ô Trình và Gia Hưng. B y gi nghe tin quân Tôn Sách ñ n, B ch H sai em là Nghiêm Dư ñem quân ra. Hai bên g p nhau Phong Ki u. Dư vác ñao cư i ng a ñ ng trên c u. Sách mu n ra ñánh, Trương Hoành can r ng: - Ch tư ng là v n m nh c a ba quân, ai cũng trông c y c vào, không nên khinh thư ng quân ti u kh u. Xin tư ng quân t c n th n. Sách t nói r ng: - L i tiên sinh nói như vàng ñá. Nhưng n u tôi không ch u xông vào mũi tên hòn ñ n thì tư ng sĩ ai ch u dùng s c! Bèn sai Hàn Ðương cư i ng a ra. Khi Hàn Ðương ñi lên ñ n c u, ñã th y Tư ng Khâm, Tr n Vũ bơi thuy n nh theo b sông, lư n sang ñư c bên kia c u, b n tên tua t a lên quân ñ ng trên b , hai ngư i nh y lên ñánh gi t, quân Nghiêm Dư ph i lui ch y. Hàn Ðương kéo quân th ng ñ n c a thành. Gi c ch y c vào trong thành. Sách chia quân, ñư ng th y ñư ng l c cùng ti n, vây b c c l y Ngô Thành. Vây luôn ba ngày không ai dám ra ñánh. Sách d n quân ñ n dư i c a thành ñ chiêu d . Trên thành m t viên tỳ tư ng, tay trái c m ch c thanh ván ñ lên, tay ph i tr xu ng ch i m ng. Thái S T ng i trên ng a giương cung ñ t tên xong r i ngo nh l i b o chư tư ng r ng: - Xem ta b n trúng vào tay trái tên kia nhé!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 149
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Nói chưa d t l i, dây cung tách m t ti ng, qu nhiên trúng gi a bàn tay trái tên tư ng trên thành, l i xuyên qua tay c m ch c vào t m ván. Ngư i trên thành dư i thành ai cũng reo lên. H v i vàng c u tư ng y ñem xu ng thành. B ch H trông th y th t kinh nói r ng: - Quân h n có ngư i tài như th , ta ñ ch sao ñư c? Bàn nhau mu n cùng hòa. Hôm sau B ch H sai Nghiêm Dư ra thành, vào ra m t Tôn Sách. Sách m i Dư vào trư ng u ng rư u. Rư u ñã say, Sách h i Dư: - Ý l nh huynh mu n th nào? Dư nói: - Mu n cùng v i tư ng quân chia ñôi Gi ang Ðông. Sách n i gi n m ng r ng: - Ðàn chu t nh t l i ñòi ngang hàng v i ta à! M ng r i thét ñem Nghiêm Dư ra chém. Dư rút ki m ñ ng d y. Sách phóng ki m trúng ngư i Nghiêm Dư g c xu ng, c t ngay l y ñ u, sai ngư i ñưa vào thành. B ch H bi t ch ng không ñ ch n i, b thành ch y. Sách kéo quân ñu i theo. Hoàng Cái ñánh l y ñư c Gia Hưng, Thái S T ñánh l y ñư c Ô Trình, m y châu ñ u bình ñ nh c . B ch H ch y v Dư Hàng, cư p bóc d c ñư ng, l i b th dân ñ y tên là Lăng Tháo ñem ngư i làng ra ñánh, B ch H ph i thu quân v C i Kê. Hai cha con Lăng Tháo l i ñi ñón Tôn Sách. Sách cho làm tòng chinh hi u úy, cũng d n quân sang qua sông. B ch H t quân, dàn kh p b n sông phía Tây. Trình Ph ñánh m t tr n l i th ng ñu i mãi ñ n thành C i Kê. Thái thú C i Kê tên là Vương Lãng, mu n ñem quân ra c u B ch H , có ngư i can r ng: - Không nên c u, Tôn Sách dùng quân nhân nghĩa; B ch H là m t tư ng b o ngư c. Nên b t B ch H ñem dâng Tôn Sách. Lãng nhìn xem ai bàn k y; thì là Ngu Phiên, t là Tr ng Tư ng, ngư i C i Kê, hi n ñương làm qu n l i. Lãng gi n m ng Phiên. Phiên th dài tr ra. Lãng ñem binh h i v i B ch H , dàn quân cánh ñ ng Sơn Âm; hai bên ñ i tr n. Tôn Sách cư i ng a ra b o Vương Lãng r ng: - Ta c t quân nhân nghĩa ñi d p Tri t Gi ang, sao ngươi dám vào hùa v i gi c? Lãng m ng r ng: - B ng ngươi tham không có ch ng, ñã ñư c Ngô Qu n r i còn mu n chi m n t b cõi ta. Nay ta quy t báo thù cho h Nghiêm!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 150
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tôn Sách gi n l m, s p ra ñánh nhau thì Thái S T ra lúc nào r i. Vương Lãng múa ñao t ng a, ñánh nhau v i T chưa ñư c vài hi p, tư ng Lãng là Chu Hán nh y ra ñánh ñ . Bên này Hoàng Cái cũng t ng a ra ti p ng, ñánh v i Chu Hân. Hai bên ñánh tr ng vang l ng, ñánh nhau quy t li t. T nhiên th y ñ ng sau tr n Vương Lãng b i r i. M t toán quân ñâu t sau lưng ñánh l i. Lãng th t kinh kíp quay ng a tr l i ñón ñánh. Quân ñánh t p h u y là Châu Du và Trình Ph , trong khi hai bên ñánh nhau, ñi t t l n m t sau. Ð ng trư c ñ ng sau ñánh d p l i. Quân Lãng ít không ch ng xu , cùng v i B ch H , Chu Hân, c ñánh ñ m l y m t ñư ng máu ch y vào thành, c t c u lên, ñóng v ng c a thành l i. Ð i quân Tôn Sách th a th , x n ñ n mãi dư i thành, chia quân ra b n c a. Vương Lãng trong thành th y Sách ñánh kíp l m, l i mu ng kéo quân ra quy t ñánh m t tr n s ng ch t cũng ñành. B ch H can r ng: - Th quân Tôn Sách to l m, túc h ch nên thành cao hào sâu gi cho v ng. Không ñ y m t tháng, quân kia h t lương t t ph i ch y. B y gi ta th a th ra ñu i, có th ch ng ph i ñánh cũng phá tan ñư c. Lãng nghe k y, gi v ng thành không ra. Tôn Sách ñánh luôn m y hôm không phá ñư c thành, bèn cùng chư tư ng bàn mưu k . Tôn Tĩnh nói: - Vương Lãng c y hi m gi thành, khó phá ngay ñư c. Ti n lương ñ t C i Kê quá n a ch a Tra Ð c. - ñây cách ñ y ch vài mươi d m, không b ng ta hãy ñem binh gi l y Tra Ð c trư c. Trong binh pháp có nói r ng: ñánh ch không phòng b , ra nơi không ng , là th ñó. Sách m ng nói: - M o hay c a chú ñ phá ñư c gi c. Li n h l nh sai các c a thành ñ t l a gi , c m c hi u ñ làm nghi binh, r i ñêm hôm y b bao vây, kéo quân sang m t nam. Châu Du hi n m t k r ng: - Chúa công kéo c quân, Vương Lãng t t ra thành ñu i theo. N u h n ra ta nên d ng kỳ binh mà ñánh. Sách nói: - Ta ñã s p s n c r i. L y thành ch n i ñêm nay. Bèn h l nh cho quân mã ñi. Vương Lãng nghe tin báo Tôn Sách rút quân mã ñi, li n d n quân lên chòi canh trông xem, th y dư i thành khói l a v n ngùn ng t, tinh kỳ ñâu v n ñ y, trong b ng còn nghi ho c, Chu Hân nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 151
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Tôn Sách ch y r i, bày ra m o này ñ ñánh l a ta ñ y thôi, nên ñem quân ra ñu i ñánh. Nghiêm B ch H nói: - Tôn Sách chuy n này ñi, ch c là ñ n Tra Ð c. Tôi xin ñem b binh cùng Chu tư ng quân ñu i theo. Lãng nói: - Tra Ð c là ch ta ch a lương, c n ph i ñ phòng c n th n. Ngươi ñi trư c, ta theo sau ñ ti p ng. B ch H cùng Chu Hân d n năm ngàn quân ra thành ñu i theo. Bây gi m i canh m t. Ði kh i thành ñư c hơn hai mươi d m, b ng ñâu trong r ng r m, có m t ti ng tr ng n i, r i l a ñu c sáng r c c lên. B ch H th t kinh, li n quay ng a tr l i, thì có m t tư ng ch n ngang ñư ng. Chính là Tôn Sách. Chu Hân múa ñao l i ñánh, b Sách ñâm m t mũi giáo ch t. Quân th y th xu ng hàng c . B ch H c ch t m m t ñư ng, r i ch y v Dư Hàng. Vương Lãng nghe ti n quân ñã thua, không dám vào thành, d n b binh ch y ra góc b ñi tr n. Tôn Sách thu quân tr l i, th a th l y ngay thành trì, v yên nhân dân. Ðư c m y hôm có ngư i mang ñ u B ch H ñ n dâng. Tôn Sách nhìn ngư i y, mình cao tám thư c, m t vuông, m m r ng; h i tên h là gì, thì ngư i y xưng tên là Ð ng T p, t là Nguyên Ðõi, ngư i C i Kê. Sách m ng l m, cho làm Bi t B Tư Mã. T ñó x Ðông bình ñ nh ñư c c . Sách sai chú là Tôn Tĩnh gi ñ y; sai Chu Tr làm thái thú Ngô Qu n, còn mình thì thu quân v Gi ang Ðông. Em Sách là Tôn Quy n cùng v i Chu Thái gi Tuyên Thành. Ch t có gi c núi b n m t kéo ñ n. B y gi ñem ñã khuya, không k p ch ng c . Thái ôm Quy n lên ng a ñ ch y. Gi c vác ñao xông vào chém. Thái c i tr n ra, xu ng ng a ñi b , c m ñao ñánh nhau v i gi c, m t lúc gi t luôn ñư c hơn mư i ñ a. Sau có m t tên gi c, t ng a vác giáo nh y x vào ñ gi t Chu Thái. Thái n m ngay ñư c giáo, r y gi c ngã xu ng, cư p ñư c ng a gi c, ñánh ri t m ñư c ñư ng ra, c u ñư c Tôn Quy n. Gi c th y v y ch y c . Thái b c th y mư i hai v t thương n ng, sưng lên, g n ch t. Sách nghe tin lo l m. Ð ng T p nói: - Tôi ñã nhi u phen ñánh nhau v i gi c b , b thương may có m t ngư i qu n l i C i Kê, tên là Ngu Phiên, ti n c m t th y thu c, ch a cho ch n a tháng là kh i.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 152
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Sách h i: - Ngu Phiên có ph i là Ngu Tr ng Tư ng không? T p thưa: - Ph i. Sách nói: - Ngư i y là hi n sĩ, ta nên dùng. Li n sai Trương Chiêu, Ð ng T p ñ n m i Ngu Phiên. Phiên ñ n. Sách th t ñãi c c h u, cho làm Công Tào. Nhân nói chuy n th y thu c, Phiên nói r ng: - Ngư i y là ngư i Tiêu Qu n, nư c Bái, tên là Hoa Ðà, t là Nguyên Hóa; th c là th n y bây gi , tôi xin ñưa ñ n ñ y t ki n. Ðư c m y b a Phiên ñem Hoa Ðà ñ n. Sách th y ngư i m t còn tr , mà tóc b c phơ phơ, t a như m t ông tiên, ti p ñãi làm m t thư ng khách, r i m i xem b nh cho Chu Thái. Hoa Ðà xem r i nói: - B nh này ch a th c d . Cho thu c r t m t tháng Chu Thái kh i h n. Sách m ng l m, h u t Hoa Ðà r i ti n binh ti u tr gi c núi. Gi ang Nam bình ñ nh c . Sách chia cho các tư ng gi các c a i, m t m t vi t bi u tâu v tri u ñình, m t m t k t gi ao v i Tào Tháo, m t m t ñưa thư cho Viên Thu t ñ ñòi l i ng c t . Viên Thu t t khi n m ñư c t phù, có ý mu n gi l y ñ xưng hoàng ñ , khi ti p ñư c thư Tôn Sách, li n ñưa thư ñáp l i tìm c thoái thác không tr , r i kíp Tri u Trư ng S là Dương Ð i Tư ng; Ðô Ð c là Trương Huân, K Linh, Ki u Di; thư ng tư ng là Lôi B c, Tr n Lan, c th y hơn ba mươi ngư i, bàn v i nhau r ng: - Tôn Sách mư n quân mã c a ta ñ kh i s , nay ñã l y h t ñư c ñ t Gi ang Ðông, ñã quên ơn ta, l i dám ñòi l i ng c t , th c là x c láo, có phương k gì tr h n ñi chăng? Dương Ð i tư ng nói: - Tôn Sách gi ch hi m Trư ng Gi ang, binh gi i, lương nhi u, cũng chưa d tr ñư c. Nay ta nên hãy ñánh Lưu B trư c ñ báo thù xưa vô c sang ñánh ta. R i sau ta hãy s a Tôn Sách, cũng không mu n. Nay tôi xin dâng m t k làm cho Lưu B ph i b b t l p t c ngay bây gi . Th là: Ch ng t i Gi ang Ðông tìm h báo; L i sang T Qu n b t gi ao long! Chưa bi t k c a Dương Ð i Tư ng hi n ra làm sao, xen t i h i sau s rõ. H i 16 C a Nha Môn, Ph ng Tiên B n Kích Sông V Th y, M nh Ð c Thua QuânTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 153
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Dương Ð i-tư ng xin dâng m t k ñ b t Lưu B . Viên Thu t h i k ra làm sao. Ð i-tư ng nói: - Lưu B ñóng quân Ti u Bái. Tuy r ng d l y nhưng còn L B gi T Châu. L n trư c ta ñã h a ñem vàng, l a, lương và ng a cho L B , nay v n chưa ñưa thì có l h n giúp Lưu B . Chúa công nên sai ngư i ñưa lương cho h n, trư c n a mua chu c l y lòng h n, ñ ta có sang ñánh Lưu B h n ñ ng ñ ng binh, h a chăng ta m i b t ñư c Lưu B , r i sau ta ñánh L B , ñánh L B r i sau l y T Châu. Thu t nghe l i, li n sai Hàn D n ñem hai mươi v n h c thóc và m t b c m t thư ñưa cho L B . B m ng l m, tr ng ñãi Hàn D n, D n v cáo v i Vi n Thu t. Thu t sai K Linh làm ñ i tư ng, Lôi B c, Tr n Lan làm phó tư ng, ñem vài v n quân sang ñánh Ti u Bái. Lưu B nghe tin bàn v i chư tư ng. Trương Phi xin ra ñánh. Tôn Càn nói: - Nay Ti u Bái binh ít, lương hi m, nên ñưa thư v T Châu, c u c u L B . Trương Phi nói: - L B nào h n ch u c u mình! Lưu B nói: - Càn nói ph i ñ y. Li n ñưa thư sang T Châu, thư r ng: T khi ñư c nh tư ng quân nghĩ ñ n cho tôi nương thân ñ t Ti u Bái, tôi th c bái ph c ñ c cao c a ngài. Nay Viên Thu t mu n báo thù riêng sai K Linh ñem binh ñ n huy n. Nguy s m t i. Phi tư ng quân không ai c u ñư c. Xin tư ng quân ñem quân ñ n, c u cho n n g p này, thì chúng tôi ñư c hân h nh l m. L B xem xong thư, bàn v i Tr n Cung r ng: - M i r i Viên Thu t ñưa lương và g i thư cho ta ñ c u ta ñ ng c u Lưu B . Nay Lưu B l i c u c u. Ta nghĩ Lưu B ñóng Ti u Bái v t t có bao gi h i ñư c ta. Ch Viên Thu t n u ñánh ñư c Lưu B , ch n h n l i k t liên v i các tư ng Thái Sơn ñ ñánh ta, ta s không yên ñư c v i h n. Không b ng ñi c u Lưu B . Nói r i li n ñi m quân ñi. K Linh c t quân kéo b a ñi, ñi ñ n mé sông Nam huy n Bái, l p doanh tr i ñóng quân, ban ngày c m c ñ i c trên núi dư i sông; ban ñêm ñ t l a sáng choang c trên tr i dư i ñ t. Trong huy n Lưu B ch có hơn năm ngàn ngư i, mi n cư ng ra ngoài huy n b trí l p doanh tr i. Ch t có ngư i ñ n báo: - L B d n quân ñ n mé Tây Nam, cách huy n có m t d m, l p tr i ñóng quân. K Linh th y L B ñ n c u Lưu B , sai ngay ngư i ñưa thư trách r ng th t tín. L B xem xong thư cư i nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 154
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ta có m t k làm cho Viên, Lưu không bên nào trách ñư c ta. Nói r i sai s sang m i c K Linh và Lưu B ñ n ăn y n. Lưu B th y B m i, mu n ñi ngay, Quan, Trương can r ng: - Anh không nên ñi. L B có b ng b t lương gì chăng? Lưu B nói: - Ta ñ i ñãi h n t t , t t h n không h i ta. Lưu lên ng a ñi, Quan, Trương cũng ñi theo ñ n tr i L B . Khi vào chào B , B nói: - Nay tôi ñ n ñây ñ g n n cho ông. Ngày khác ông ñ c chí, ñ ng quên tôi nhé! Lưu B t ơn, L B m i ng i. Quan, Trương c m ki m ñ ng ñ ng sau, ch t có ngư i báo: - K Linh ñã ñ n. Lưu B nghe th y, gi t n y mình, mu n lánh m t ñi. L B nói: - Nay ta m i hai ông ñ n ñ cùng bàn, không ñư c nghi ho c gì c . Lưu B chưa rõ tình ý làm sao, trong b ng nghi nghi ho c ho c. K Linh xu ng ng a vào tr i, trông th y Lưu B ng i trong trư ng cũng m t vía, quay mình tr ra. L B bư c lên kéo l i, như kéo ñ a tr con. K Linh s nói r ng: - Th ra tư ng quân ñ nh gi t tôi à! B nói: - Ðâu l i th ! Linh l i h i: - Hay là tư ng quân ñ nh gi t th ng tai to kia? B l i nói: - Cũng không ph i. Linh l i h i: - Th thì ra làm sao? B nói: - Lưu B cùng ta như anh em m t nhà v y. Nay b tư ng quân sang ñây ñe d a, nên ta ñ n c u. Linh l i s , nói r ng: - N u th thì tư ng quân gi t tôi r i! B nói: - Có l ñâu th . Tính tôi không hay ñánh nhau, ch mu n làm cho thôi ñánh nhau. Tôi nay ñ nh gi i hòa cho hai ông. Linh nói: - Xin dám h i cách gi i hòa th nào? B nói: - Tôi có m t phép, nhưng còn tùy lòng tr i! Nói r i kéo Linh vào trong trư ng, ñ hai ngư i g p nhau, Lưu B , K Linh ñ u có lòng nghi k l n nhau.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 155
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L B ng i gi a, m i K Linh ng i bên t , Lưu B ng i bên h u, r i sai m ti c y n, u ng rư u. Rư u ñư c vài tu n, B nói: - Hai bên cùng n m t ta thì cùng bãi binh c . Lưu B không nói gì. K Linh nói: - Tôi ph ng m nh chúa công tôi, ñem sang ñây mư i v n quân ch c t b t Lưu B , bãi binh th nào ñư c? Trương Phi ñ ng sau lưng Lưu B nghe nói n i gi n, tu t ngay ki m ra quát to lên r ng: - Binh ta tuy ít, nhưng ta coi các ngươi như ñàn tr mà thôi, ngươi có b ng lũ gi c khăn vàng hàng trăm v n không, mà dám toan h i anh ta? Quan Công v i vàng ngăn nói r ng: - Hãy xem ch ý c a L tư ng quân ñ nh th nào, b y gi v tr i ñánh nhau cũng không ch m. L B nói: - Ta m i hai bên ñ n ñ gi i hòa, ch không có m i ñ n ñây ñ ñánh nhau. Bên này K Linh t c gi n l m, mà bên kia Trương Phi ch lăm lăm mu n ñánh. L B cũng n i gi n lên mà bên kia Trương Phi ch lăm lăm mu n ñánh. L B cũng n i gi n lên mà truy n r ng: - Quân ñâu! Ðem kích ra ñây! Quân ñem kích ra ñưa cho L B . K Linh, Lưu B không bi t th nào, cùng s m t vía. B nói: - Ta can hai bên mãi không nghe. V y ñ tùy lòng tr i ñ nh quy t vi c này! Không ai hi u L B ñ nh làm gì. L B sai quân mang h a kích ra ngoài c a nha môn, c m t n ñ ng xa cùng ki t, r i ngo nh l i b o hai ngư i r ng: - T ñây ra ñó, cách 150 bư c. Ta xin b n m t phát tên, n u trúng vào ng nh kích thì hai bên ph i bãi binh; như c b ng b n không trúng thì m c ý hai bên ñi mà ñánh nhau. Ta ñ nh như th , ai không nghe thì ta g m s c v i bên kia ñ ñánh. K Linh th y kích c m xa th mư i ph n ch c c mư i r ng: L B tài ñ n ñâu cũng không sao b n tin ñư c, li n ưng theo ý L B . Lưu B thì v n ñành mu n th r i. L B m i hai bên ng i xu ng, m i ngư i u ng m t chén rư u, rư u c n chén r i, B sai ñem cung l i. Huy n Ð c kh n th m, ch mu n cho b n trúng là hay. L B vén tay áo bào, ñ t mũi tên, giương h t s c cung. Dây cung b t ñánh t ch m t ti ng, tên ra vùn v t, mư i m t nhìn theo; ch p m t m t cái trúng ngay ng nh kích. Các tư ng trên trư ng dư i th m ñ u reo m v tay. Ð i sau có thơ khen r ng: Ôn H u b n gi i th t di u kỳ! T ng nha môn g ñư c nguy.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 156
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tr i r ng qu nhiên hơn H u Ngh ! Vư n kêu hơn h n s c Do Cơ. Dây gân h kéo cung căng th ng, Tên cánh di u bay v t v t ñi. Ðuôi báo lung lây xuyên ng nh kích. Hùng binh mư i v n có làm chi? L B b n trúng h a kích r i mi ng cư i ha h , v t cung xu ng ñ t, c m tay Lưu B và tay K Linh nói r ng: - y là tr i b t hai bên ph i bãi binh ñó! Nói r i, truy n quân sĩ rót rư u, m i m i ngư i u ng m t c c to làm b ng s ng trâu r ng. Lưu B trong lòng m ng r . K Linh thì ng i ng n n a gi , r i nói v i L B r ng: - L i tư ng quân d y thì tôi ph i nghe, nhưng bây gi v nói v i chúa công tôi, sao chúa công tôi tin? B nói: - Ð ta vi t thư cho Viên Công L thì xong ch gì? Rư u u ng ñư c vài tu n n a, K Linh xin lĩnh thư v trư c. Linh v r i, B b o Lưu B r ng: - Không có tôi thì ông nguy nhé! Lưu B l y t r i cùng v i Quan, Trương tr v . Hôm sau quân mã ba nơi cùng kéo v c . Lưu B v Ti u Bái, L B v T Châu, còn K Linh v Hoài Nam vào ra m t Viên Thu t, k h t L B b n kích nha môn ñ gi i hòa, r i dânh trình thư c a L B . Thu t xem thư gi n l m nói r ng: - L B l y bao nhiêu lương thóc c a ta, nay l i l y trò tr con này ñ mà bênh Lưu B . Phen này ta quy t ñem ñ i quân ñi ñánh Lưu B , xong r i ñánh L B nhân th . K Linh nói: - Chúa công không nên v i vàng: L B dũng l c hơn ngư i; v l i có t t c ñ t T Châu. Ví b ng L B , Lưu B c hai ngư i, ñ u ñuôi cùng c u giúp l n nhau, chưa d ñánh ñư c h n ñâu. Tôi nghe v L B là h Nghiêm có ñ a con gái, ñã ñ n tu i c p kê r i. Chúa công thì có con trai. Nên sai ngư i sang T Châu c u thân v i h n. N u L B thu n g con cho con chúa công, t t y ph i gi t Lưu B , k y g i là k : sơ b t gián thân . Viên Thu t nghe k y, l p t c sai Hàn D n ñem l v t sang T Châu c u hôn. D n ñ n T Châu, vào ra m t L B , thưa r ng: - Chúa công tôi m ti ng tư ng quân, mu n c u l nh ái làm dâu ñ k t duyên T n T n. B vào bàn v i v .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 157
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Nguyên L B có hai v , m t thi p. V n ch có h Nghiêm làm v c , Ðiêu Thuy n làm thi p. Sau ñ n Ti u Bái l i l y con gái Tào Báo làm v hai. H Tào ch t trư c không có con; Ðiêu Thuy n cũng không có con nào. Duy ch có h Nghiêm sinh ñư c m t con gái. L B yêu con gái y l m. Khi B vào bàn v i v thì h Nghiêm nói r ng: - Tôi nghe Viên Công L tr n Hoài Nam ñã lâu, binh nhi u, lương l m, có th làm nên thiên t nay mai. N u y thành ñư c nghi p l n thì con ta m i có ph n làm ñư c h u phi. Nhưng ch ng bi t h n ta có m y con? B nói: - Ch có m t m ng mà thôi! V nói: - Như th thì nên g ñ t ñi. Mai sau con ta d u ch ng h u phi, T Châu ta cũng ch c ñư c v ng b n không ph i lo gì. B nghe l i v , ñãi Hàn D n t t , nh n l i g con. Hàn D n v trình v i Viên Thu t. Thu t l p t c s m ñ ñ sính l , l i sai Hàn D n ñưa sang T Châu. L B nh n l , m ti c thi t ñãi, lưu nhà khách ngh ngơi. Hôm sau Tr n Cung ñ n t n nhà khách, vào chào Hàn D n, ng i r i ñu i t h u ra, mà b o v i D n r ng: - Ai hi n k y, ñ Viên Công cùng Ph ng Tiên k t dâu gia? Có ph i ñ nh l y ñ u Lưu B chăng? D n gi t mình, ñ ng d y t mà nói r ng: - Xin Công Ðài ñ ng h chuy n y. Cung nói: - Ta thì không nói ra, nhưng ch s vi c châm t t có ngư i khác bi t thì h ng m t mà thôi. D n nói: - Th thì làm th nào, xin ông d y cho. Cung nói: - Ð ta vào h u Ph ng Tiên, nói ñ ñưa ngay con gái y sang. Như th ñư c không? D n m ng l m, t ơn mà nói r ng: - N u ñư c th thì Viên Công ñ i ơn ngài nhi u l m. Cung t D n, vào h u L B mà nói r ng: - Tôi nghe ông g con gái cho con Viên Công L , th c là hay l m. Nhưng bao gi m i cho cư i? B nói: - Hãy ñ thong th s bàn. Cung nói: - Ngày xưa, t hôm d m ñ n hôm cư i bao lâu có ñ nh l c ; thiên t thì m t năm; chư h u thì n a năm; ñ i phu thì m t mùa; th dân thì m t tháng...Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 158
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B nói: - Viên Công L , tr i cho ñư c qu c b o, nay mai s p làm vua, thì theo l thiên t có ñư c không? Cung nói: - Không nên. B h i: - Th thì theo l chư h u? - Cũng không nên. - Th thì theo l ñ i phu? - Cũng không nên. B t c h i r ng: - Th anh mu n b o tôi theo l th dân hay sao? - Không ph i th ! - Th thì ý anh ra làm sao? Cung thưa: - Nay chư h u trong thiên h tranh hùng v i nhau. Ông cùng Viên Công L k t thân, ñã ch c không ai ghen ghét chưa? N u mà ñ lâu còn kén ngày lành tháng t t, ng có ngư i rình lúc gi t t y, ph c binh n a ñư ng, toan chuy n b t lương, thì làm sao? V y bây gi chúa công ñã không cho thì thôi, mà ñã ưng cho thì nhân lúc chư h u chưa bi t, ñưa ngay con gái ñ n Th Xuân, cho riêng m t bi t quán, r i s ch n ngày thành thân, th có ph i muôn ph n v ng c , không ng i gì n a? B m ng nói r ng: - Công Ðài nói chí ph i. B vào b o v i h Nghiêm ngay ñêm hôm y s m s a ñ cư i, thu x p ng a quý xe thơm; sai T ng Hi n, Ng y T ch, cùng Hàn D n, ñưa con gái ñi, ti ng tr ng ti ng nh c r m rĩ, ñưa ra kh i thành. B y gi cha Tr n Ðăng là Tr n Khuê, dư ng lão nhà, nghe th y ti ng nh c, h i ñày t vi c gì, ñày t k chuy n cư i xin là th . Khuê nói: - M o ñó là m o Sơ b t gián thân ñó. Lưu B nguy ñ n nơi! Nói th r i tuy b nh chưa kh i cũng g ng gư ng l i g p L B và nói r ng: - Tôi nghe tư ng quân s p ch t, nên tôi ñ n vi ng. L B gi t n y mình h i: - Vì sao l i th ? Khuê nói: - B a trư c Viên Thu t cho ñem vàng l a ñ n bi u ông, là có ý ñ gi t Lưu Huy n Ð c, ông m i l y chuy n b n kích gi i hòa. Nay t dưng ñ n c u k t dâu gia, y là mu n l y con gái ông ñ làm tin ñó. Khi nào con ông ñã v nhà y, y l i sang ñánh Lưu B ñ l y Ti u Bái. Ti u Bái m t thì T Châu cũng nguy. V l i khi ñã k t thân v i y r i, ho c có khi ñ n vay lương, có khi y ñ n mư n binh. Ông mà cho y mư n ra, thì ông ñã v t v v y, l i còn k t oán v i ngư i khác; n u ông không giúp, thì thân thích lìa nhau và l i gây ra s ñánh nhau. Hu ng chi ông ñã bi tTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 159
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 r ng Viên Thu t có ý mu n xưng ñ . Mu n xưng ñ là làm ph n, th ra ông còn k t thân v i ph n t c, thiên h ai còn dung ông n a? B nghe nói th t kinh mà r ng: - Tr n Cung h n làm l ta! V i vàng sai Trương Liêu ñem binh ñu i theo, ñ n ngoài ba mươi d m, lôi con gái tr v , và b t Hàn D n ñem gi am l i, r i sai ngư i sang nói v i Viên Thu t r ng: Ð n trang s m chưa ñ . Khi nào s m s a xong s ñưa con gái sang. Tr n Khuê l i xui L B cho gi i Hàn D n sang H a Ðô n p cho tri u ñình. L B còn ñang t n ng n chưa ñ nh b nào, thì có ngư i ñ n báo r ng: - Lưu B Ti u Bái chiêu quân t u ng a, không bi t có tình ý gì. B nói: - Ðó là vi c thư ng c a ngư i làm tư ng thôi, có l gì? Ðang nói chuy n thì T ng Hi n, Ng y T c ch y vào báo r ng: - Hai chúng tôi vâng m nh minh công sai sang Sơn Ðông mua ng a, có t u ñư c hơn ba trăm ng a t t, ñi v ñ n ñ u ñ a gi i huy n Bái, b k cư p ra cư p m t m t n a. H i dò ra thì ñám cư p y là Trương Phi, là em Lưu B gi làm gi c núi ñ n ăn cư p. L B gi n l m, l p t c ñi m binh ñ n Ti u Bái ñánh Trương Phi. Lưu B nghe th t kinh, v i vàng d n quân ra ñón. Khi hai bên bày tr n r i, Huy n Ð c cư i ng a ra mà h r ng: - Huynh trư ng có vi c gì ñem quân ñ n ñây? B tr m ng r ng: - nha môn ta v a b n kích ñ c u ngươi kh i ñư c n n l n, nay c sao ngươi l i cư p ng a c a ta? Lưu B nói: - Tôi nay thi u ng a có sai ngư i ra b n m t tìm mua, ch có ñâu dám cư p c a huynh trư ng? L B gi n m ng r ng: - Ngươi sai em là Trương Phi ra cư p c a ta m t trăm rư i con ng a t t, bây gi l i ch i à? Trương Phi vác mâu cư i ng a ra nói r ng: - Chính ta cư p ng a ñ y! Ngươi làm gì n i ta? B nói: - Tên gi c m t tròn kia, ngươi ñã bao nhiêu l n khinh ta? Phi nói: - Sao ta cư p ng a c a ngươi thì ngươi bi t t c, ngươi cư p T Châu c a anh ta, sao không nói? B vác kích l i ñánh Trương Phi. Phi cũng vác mâu l i ñ ch. Hai ngư i ñánh nhau hơn m t trăm hi p, chưa phân ñư c thua. Lưu B s l vi c ra, v i vàng khua chiêng thu quân v thành. L B chia quân vây b n m t.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 160
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lưu B v g i Trương Phi trách r ng: - Ch t i ngươi cư p ng a c a h n nên sinh s th này. Th thì ng a ñâu? Phi nói: - G i c vào các chùa. Huy n Ð c sai ngay ngư i ñ n tr i L B , xin ñem n p tr ng a r i hai bên cùng bãi binh. L B mu n cho, Tr n Cung nói: - Nay không gi t Lưu B ñi, ngày sau t t h n h i mình. B l i nghe, không cho n a l i càng ra ri t ñánh thành. Lưu B v bàn v i Tôn Càn, My Chúc, Càn nói: - Tào Tháo gi n L B . Không b ng ta b thành ch y sang H a Ðô, v v i Tào Tháo, r i mư n quân ñánh L B , k y là hơn c . Lưu B h i: - Ai dám ra trư c, phá vòng vây bây gi ? Trương Phi xin ñi. Lưu B sai Trương Phi ñi trư c, Quan Công ñi sau. Còn mình thì gi a, gi gìn v con già tr , ñương ñêm canh ba, nhân bóng trăng sáng, ra c a B c ch y, g p ngay T ng Hi n, Ng y T c. Hai tư ng y b Trương Phi ñánh m t tr n ph i lui. Lưu B ra kh i vòng vây. M t sau Trương Liêu ch y ñu i. Quan Công ñánh cho ph i ñ ng l i. L B th y Lưu B ñi r i không ñu i theo n a, vào thành yên dân, r i sai Cao Thu n gi Ti u Bái; mình l i v T Châu. Lưu B ch y sang H a Ðô, ñóng tr i ngo i thành, trư c h t sai Tôn Càn vào ra m t Tào Tháo, nói r ng: - Vì b L B ñánh, xin ñ n nương nh . Tháo nói: - Huy n Ð c v i ta như anh em. Li n m i vào tương ki n. Hôm sau Lưu B ñ Quan, Trương ngoài thành, d t Tôn Càn, My Chúc vào y t ki n Tào Tháo, Tháo ñãi làm b c khách quý. Khi Lưu k h t chuy n L B , Tháo nói r ng: - B là ñ vô ơn, ta v i hi n ñ ph i h p s c l i ñ tr h n m i ñư c. Lưu B t ơn. Tháo m y n thi t ñãi, ñ n chi u ti n ra v . Tuân Úc vào nói r ng: - Lưu B là ngư i anh hùng. Nay không tr s m ñi, t t ñ lo v sau. Tháo ch ng b o làm sao, Úc ra, Quách Gia vào. Tháo h i: - Úc xui ta gi t Lưu B . Nên không? Gia nói: - Không nên, chúa công c t quân nghĩa binh, vì trăm h tr k hung b o, gi ñi u tín nghĩa, ñ m i hào ki t còn lo ngư i ta ch ng ñ n, nay Huy n Ð c có ti ng anh hùng, vì cùng kh n, m i v v i ta, n u l i gi t ñi, ch ng hóa ra mình h i ngư i hi n. Nh ng ngư i chí sĩ trong thiên h nghe th y sinh ng còn ai bư c chân vàoTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 161
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 c a chúa công n a, chúa công cùng v i ai mà ñ nh vi c thiên h ? Tr ñư c cái lo m t ngư i, mà làm c n tr lòng trông ngóng c a b n b . Cái cơ yên nguy, xin chúa công ph i xét m i ñư c. Tháo m ng nói r ng: - Ngư i nói chính h p b ng ta. Hôm sau Tháo dâng bi u ti n Lưu B , xin cho lĩnh ch c m c D Châu. Trình D c can r ng: - Lưu B v sau t t không ch u dư i ngư i khác ñâu, không b ng gi t trư c ñi. Tháo nói: - Nay ñương lúc d ng anh hùng, không nên gi t m t ngư i ñ m t lòng thiên h . Ta v i Quách Gia cùng m t ý ki n. Tháo không nghe l i Trình D c, l i l y ba ngàn quân và m t v n h c lương, gi ao cho Lưu B , sai ra D Châu nh n ch c, ti n quân ñóng Ti u Bái, chiêu t p nh ng binh cũ c a mình ñ r i ñánh L B . Huy n Ð c ñ n D Châu, sai ngư i v h n v i Tào Tháo ñ nh ngày c t quân cùng ñi ñánh L B . Khi Tháo s p ñi, có ng a lưu tinh ñ n báo r ng: - Trương T t Quan Trung d n quân ñ n ñánh Nam Dương, l ph i tên bay b n ch t. Nay cháu T là Trương Tú c m quân, dùng Gi H là mưu sĩ, k t liên v i Lưu Bi u ñóng quân Uy n Thành, mu n ñem quân l i ph m c a Khuy t ñ cư p giá. Tháo t c l m, mu ng ñem binh ra ñánh, l i s L B ñ n cư p H a Ðô, m i h i Tuân Úc xem có k gì. Tuân Úc nói: - Vi c y th c d , L B là ñ a vô mưu, th y l i thì hoa m t lên, minh công nên sai s sang T Châu, thăng quan thư ng h u cho h n, b t h n ph i hòa v i Lưu B . L B ñư c thư ng t t không nghĩ xa xôi gì n a. Tháo ưng ý, li n sai Ph ng Quân ðô Úy là Vương T c ñem b ng s c cùng t gi i hòa sang T Châu. M t ñư ng thì c t ngay mư i lăm v n quân ñi ñánh Trương Tú, chia quân ra làm ba ñư ng; cho H H u Ðôn làm tiên phong, quân mã ñ n V Th y ñóng tr i. Gi H th y v y khuyên b o Trương Tú r ng: - Quân Tào th l n l m, ta không ñ ch n i. Chi b ng ñem quân ñ u hàng. Tú nghe, sai Gi H ñ n tr i Tháo nói trư c, Tháo th y Gi H ng ñ i nhanh nh u, có b ng yêu m n, mu n dùng làm mưu sĩ. H nói: - Tôi trư c theo Lý Thôi, m c t i v i thiên h ; nay theo Trương Tú, tôi nói gì, bày k gì Trương Tú cũng theo, nên không n b . H nói r i ra v ; hôm sau ñưa Tú vào y t ki n Tào Tháo. Tháo ti p ñãi th c h u. Tú d n binh vào ñóng trong Uy n Thành, l p doanh tr i liên ti p nhau, dài hơn mư i d m. - ñư c vài ngày, Tú m i hôm m y n m t l n m i Tháo. M t b a Tháo u ng rư u say, vào giư ng ng , h i nh t h u r ng: - Trong thành có k n không?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 162
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ð a cháu, con c a anh Tháo, tên là Tào An Dân, bi t ý Tháo, vào thưa th m r ng: - Thưa chú, chi m hôm qua, cháu trông th y c nh quán sá có m t ngư i ñàn bà, mư i ph n xinh ñ p. Cháu h i ra thì là v Trương T , thím Trương Tú. Tháo nghe nói, li n sai An Dân ñem 50 giáp binh ra ñòi vào. Ðư c m t lát, binh d n vào. Tháo trông ra qu nhiên là xinh ñ p, h i h chi, thì ngư i ñàn bà thưa r ng: - Thi p h Châu, v n là v Trương T . Tháo h i: - Phu nhân có bi t ta không? - Thi p ñư c nghe uy danh Th a Tư ng ñã lâu. Nay m i ñư c bái ki n. - Ta cho Trương Tú hàng cũng vì phu nhân ñó, n u không ta ñã gi t c h h n r i. Th c ñ i ơn tái sinh c a ngài. Tháo nói: - Hôm nay tr i xui ñư c g p phu nhân, th c là may quá. Ðêm hôm nay xin cùng chăn chi u, r i s theo ta v kinh ñô, yên hư ng giàu sang. Phu nhân có thu n không? Châu th l y t . Ðêm hôm y cùng ng trong trư ng. Hôm sau Châu th nói: - Thi p lâu trong thành, Trương Tú t t sinh nghi, v s mi ng ti ng ngư i ngoài. Tháo nói: - Ð n mai tôi xin cùng phu nhân ra tr i ngoài thành. Hôm sau Tháo ra ngh ngoài thành, sai Ði n Vi canh gi bên ngoài, ai vào ph i báo trư c, cho vào m i ñư c vào. Vì th , tin t c trong ngoài không thông. Tào Tháo m i ngày cùng h Châu vui thú, không tư ng gì ñ n v n a. Ngư i nhà Trương Tú, có ngư i m t báo v i Trương Tú. Tú gi n l m nói r ng: - Th ng gi c Tháo h n làm nh c ta quá! Bèn m i Gi H ñ n bàn. H nói: - Vi c y ñ ng ti t l ra v i. Ngày mai ñ i lúc Tào Tháo ra trư ng bàn vi c, th i nên làm th này... th này... Hôm sau Tào Tháo ng i trong trư ng. Trương Tú vào b m r ng: - Nh ng binh lính m i hàng, nhi u ñ a ñi tr n, xin Th a Tư ng cho ñem ñ n vào trung quân. Tháo ưng thu n. Tú li n d i ñ n vào, chia làm b n tr i r i ñ nh ngày kh i s . Nhưng Tú còn lo Ði n Vi kh e m nh, khó lòng g n ñư c, bàn v i thiên tư ng là H Xa Nhi. H Xa Nhi s c ñ i ñư c 500 cân, m t ngày ñi ñư c 700 d m cũng là m t ngư i tài. Khi y Tú h i, H Xa Nhi nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 163
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ði n Vi ch gi i v ñôi thi t kích. Ngày mai chúa công cho m i h n ñ n u ng rư u, cho u ng th c say hãy ñ v . B y gi tôi s l n vào ñám quân sĩ ñi theo h n, l n vào trong phòng, ăn tr m ñư c ñôi kích thì không s gì h n n a. Tú m ng l m, sai chu n b cung tên, giáp binh, b o trư c các tr i, ñ n h n sai Gi H m i Ði n Vi ñ n chơi, kh n kho n m i rư u. Vi ñ n, t i sai v . H Xa Nhi ñi l n trong ñ i quân, l n vào trong tr i. Ðêm hôm y, Tào Tháo cùng h Châu ñang u ng rư u trong trư ng, ch t nghe ngoài có ti ng xôn xao và ti ng ng a kêu. Tháo sai ngư i ra coi xem có vi c gì, quân vào báo r ng: quân Trương Tú ñi tu n ñêm. Tháo không nghi gì n a. Ð n canh hai sau tr i l i có ti ng reo, r i quân l i vào báo r ng: - Trên nh ng xe c có l a cháy. Tháo truy n r ng: - y là chúng nó l ñánh rơi l a, không ai ñư c xôn xao. Ðư c m t h i thì b n m t l a cùng cháy c . B y gi Tháo m i ho ng s , v i vàng sai g i Ði n Vi. Ði n Vi say rư u ñang ng , trong mơ màng ch t nghe ti ng chiên tr ng và ti ng ngư i reo hò, gi t n y mình vùng d y, s ñ n ñôi thi t kích thì không th y ñâu c . - Ngoài gi c ñã ñ n c a. Vi v i vàng gi t l y ñao lưng c a lính canh, ch y ra, ngoài ñã th y vô s quân mã, c m ch t giáo dài ñánh b a vào tr i. Vi ph i nh t s ng nhì ch t mà lăn s vào ñám quân y, chém gi t m t lúc ch t hơn hai mươi ngư i, quân mã y m i lui, l i có quân b kéo ñ n. Hai bên giáo mác tua t a như ng n lau, mình Vi không m t m nh giáp, trên dư i b vài mươi nhát ñâm. Vi v n c lăn s vào ñánh; ñao m không dùng ñư c, Vi b ñao, hai tay v ngay l y hai ngư i làm khí gi i, quăng ñ p m t lúc ch t tám chín ngư i. Gi c th yth không dám ñ n g n, ch ñ ng ñ ng xa b n tên l i. Tên b n như mưa, Ði n Vi v n li u ch t gi c a tr i, nhưng quân gi c ñã kéo ñư c vào c a sau, Ði n Vi l i b m t mũi giáo ñâm trúng gi a lưng. Vi kêu to m t ti ng, máu ch y ñ y ñ t r i ch t. H n ch t ñư c n a gi r i mà v n không ai dám ñi qua c a trư c. Tào Tháo nh có Ði n Vi ch n gi c a trư c m i l n ra sau tr i lên ng a tr n thoát, ch có Tào An Dân ñi b ch y theo. Lúc ch y, ng a Tháo b m t mũi tên, nhưng may ñư c con ng a t t, ng a Ð i Uyên, càng ñau càng ch y kh e. Ch y g n ñ n b sông D c Th y thì gi c ñu i k p. An Dân b băm nh ra như bùn, Tháo v i qu t ng a l i qua sông mà ch y. V a sang ñ n b bên kia, thì gi c b n m t tên, trúng vào m t ng a. Ng a ngã g c xu ng ñ t. May ñâu, gi a lúc y thì con trư ng Tháo là Tào Ngang ñem ngay con ng a ñang cư i như ng cho cha. Tháo lên ng a ch y. Tào Ngang b tên l c b n ch t, Tháo ñi ñư ng g p các tư ng m i thu th p tàn quân l i.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 164
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B y gi , quân Thanh Châu do H H u Ðôn qu n lĩnh, th a th v các thôn quê cư p bóc nhân dân. Quan binh l hi u úy là Vu C m ñem ngay quân b n b d p b t, v yên nhân dân. Quân Thanh Châu ch y v ñón Tào Tháo, khóc lóc l y xu ng ñ t kêu r ng: - Vu C m làm ph n ñu i gi t quân mã Thanh Châu. Tháo th t kinh. Ðư c m t h i thì H H u Ðôn, H a Ch , Lý Ði n, Nh c Ti n ñ u ñ n. Tháo truy n: - Vu C m làm ph n, chư tư ng nên ñem quân ra ñánh. Vu C m th y c b n Tào Tháo ñ n, ñem quân ra dàn thành góc tr n, ñào hào c m tr i. Có k th y v y b o C m r ng: - Quân Thanh Châu vu cho ông làm ph n, nay th a tư ng ñã ñ n, ông chưa ra nói cho minh b ch, sao l i l p tr i trư c? Vu C m nói: - Nay gi c ñu i sau lưng, ñã s p ñ n nơi. N u không phòng b trư c thì l y gì mà ñ i ñ ch v i gi c. Minh bi n là vi c nh , ñánh gi c là vi c quan h hơn. L p tr i v a xong thì quân Trương Tú hai ñư ng kéo ñ n. Vu C m thân ra trư c nghênh ñ ch. Tú v i lui quân. Các tư ng th y Vu C m xông lên trư c, bèn d n quân ñánh ào lên, ñu i gi t hơn m t trăm d m. Quân Tú thua to. Tú th cùng, nh t nh nh tàn quân v theo Lưu Bi u. Tào Tháo thu quân ñi m tư ng. Vu C m vào h u, k h t c chuy n quân Thanh Châu ñi ăn cư p, làm m t lòng dân, nên y m p ph i d p ñi. Tháo h i: - Sao ngươi không nói gì v i ta, mà l p tr i trư c là ý th nào? C m l i ñem l i ñã nói trư c mà gi i thích minh b ch ñ Tào Tháo nghe. Tháo khen r ng: - Tư ng quân trong lúc b i r i, th mà nghiêm ñư c binh, b n ñư c lũy, m c ngư i gièm pha, ch u khó nh c làm cho ñang thua hóa ra ñư c, dù danh tư ng ñ i xưa, v t t ñã có ai hơn. Tháo thư ng cho Vu C m m t b ñ vàng, phong cho làm Ích Th ðình H u; l i trách H H u Ðôn tr quân không nghiêm, r i làm l t Ði n Vi. Tháo thân ra cúng t khóc than, r i ngo nh l i b o các tư ng r ng: - Ta m t m t con trư ng và m t cháu yêu, cũng không thương là m y, ch thương khóc Ði n Vi mà thôi. Các tư ng ai cũng c m thương. Hôm sau Tháo h l nh rút quân v H a Ðô. Nay hãy nói chuy n Vương T c ñem chi u ñ n T Châu. L B m i T c vào ph , m ñ c chi u thư, thì chi u phong cho B làm Bình ðông tư ng quân, cho n th , l i ñưa thư riêng c a Tháo. Vương T c nói ñi nói l i mãi v i L B r ng Tào công kính tr ng. B m ng l m. Ch t có ngư i báo Viên Thu t sai ngư i sang. B g i vào h i, ngư i y nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 165
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Viên công nay mai s p lên ngôi hoàng ñ , l p ngôi ñông cung, sai tôi sang thúc hoàng phi v Hoài Nam. B n i gi n quát r ng: - Ph n t c sao dám th ? Li n gi t k s c a Viên Thu t và ñóng gông Hàn D n, sai Tr ng Ðăng mang t t bi u và gi i Hàn D n cùng Vương T c ñ n H a Ðô ñ t ân vua và ñáp thư Tào Tháo, và xin th c th ch c m c T Châu. Tháo bi t vi c k t hôn Viên Thu t v i L B ñã l làng r i, m ng l m, ñem Hàn D n ra chém ngoài ch . Tr n Ðăng nói nh v i Tháo r ng: - L B là gi ng sài lang, kh e mà vô mưu, khinh ñư ng vi c lui và t i, nên s m li u tr ñi. Tháo nói: - Ta v n bi t L B là m t loài sói lòng tham, không nên nuôi lâu. Nhưng phi cha con nhà ông thì không ai dò h t ñư c tình hình h n. Ông nên cùng v i ta mưu toan vi c y. Ðăng nói: - Th a tư ng ñ nh làm gì, tôi xin n i ng. Tháo m ng l m, bi u tâu cho Tr n Khuê là cha Tr n Ðăng ăn l c trung nh thiên th ch và cho Ðăng làm Thái Thú Qu ng Lăng. Ðăng t t r i v , Tháo c m tay Ðăng d n r ng: - Vi c phương Ðông tôi gi ao phó cho ông ñó. Ðăng g t ñ u xin vâng, v T Châu vào g p L B . B h i chuy n. Ðăng cũng k vi c Tào Tháo cho cha ăn l c và mình ñư c làm thái thú. B gi n l m nói r ng: - Ta sai ngươi sang ñ c u ch c m c T Châu cho ta, ta ch ng ñư c gì, mà cha con ngươi ñ u ñư c hi n quý, th là ta b cha con ngươi ñem bán ñ làm l i cho mình. L B nói xong rút ki m toan chém Tr n Ðăng. Ðăng cư i ha h mà nói r ng: - Sao tư ng quân l i t i hi u như th ! Th nào là t i hi u? Ðăng thưa: - Tôi vào g p Tào công, nói r ng: Nuôi tư ng quân như nuôi h , nên cho ăn no th t, n u không ăn no thì t t c n ngư i. Tào công cư i nói r ng: Ta ñãi Ôn H u như nuôi chim c t, cáo th chưa tr ñư c chưa dám cho ăn no v i, b i vì ñói thì còn dùng ñư c, ch no thì bay m t. Tôi h i: Cáo th là gì? Tào công nói: Viên Thu t Hoài Nam, Tôn Sách Gi ang Ðông, Viên Thi u Ký Châu, Lưu Bi u Kinh Châu, Lưu Chương Ích Châu, Trương L Hán Trung, tuy n là cáo th c . B nghe nói, ném ki m xu ng ñ t, cư i r ng: - Tào công th c bi t ta ñó! Gi a lúc y thì có ngư i l i báo r ng: - Viên Thu t ñem quân ñ n l y T Châu!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 166
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L B th t kinh. Th th c là: Hôn nhân gây s can qua, Tư ng là T n - T n, hóa là Vi t - Ngô. Chưa bi t r i ra th nào, xem ñ n h i sau s rõ. H i 17 Viên Công L Hưng Binh B y ð o Tào M nh Ð c H i Tư ng Ba Mi n Viên Thu t Hoài Nam ñ t r ng lương nhi u, l i có ng c t c a Tôn Sách g i làm tin, có ý mu n ti m xưng ñ hi u, h i c các b y tôi bàn r ng: - Xưa Hán Cao T ch ng qua là m t ngư i ñình trư ng T Thư ng, th mà l y ñư c thiên h . T b y gi ñ n nay ñã b n trăm năm, khí s ñã h t. Trong b n b lo n t tung như v c sôi. Mà nhà ta thì b n ñ i làm ñ n tam công, trăm h ai cũng trông ngóng. Ta mu n ng v n tr i, thu n lòng ngư i, lên ngôi c u ngũ, các ngư i nghĩ th nào? Ch B là Diêm Tư ng can r ng: - Xưa H u T c nhà Chu, ch a ñ c ch t công; ñ n ñ i Văn Vương, thiên h chia ba có hai ph n, còn ph i th nhà Ân. Nay minh công gia th tuy r ng quý, nhưng chưa ñư c th nh b ng nhà Chu. Nhà Hán tuy r ng suy, nhưng chưa ñ n n i tàn b o như vua Tr nhà Ân. Vi c y quy t không nên làm. Thu t gi n nói r ng: - Ta h Viên do t h Tr n mà ra, mà h Tr n v n là cháu vua Ðõi Thu n ngày xưa; thu c v hành Th , l y Th k vào H a chính ng v n tr i. V l i có câu s m r ng: Thay nhà Hán y là ch cau gi a ñư ng. Tên t ta là Công L , th thì chính ng câu s m y. L i có ng c t truy n qu c, n u ta không làm vua, thì hóa ra trái ñ o tr i m t. Ý ta ñã quy t, ai còn can n a ta chém. L p t c ñ t hi u g i là Tr ng Th , l p ra các quan, ñài, s nh: cư i ki u long phư ng, t th n Nam Gi ao, B c Gi ao, l p con gái Phùng Phương làm hoàng h u, l p con trai làm Ðông cung, r i sai s sang T Châu ñ xin cư i con gái L B v làm Ðông cung phi. Nhưng nghe nói L B ñem gi i Hàn D n vào H a Ðô và ñã b Tào Tháo chém r i, Thu n gi n l m, li n c Trương Huân làm Ð i tư ng quân th ng lĩnh ñ i quân hơn hai mươi v n, r i chia làm b y ñ o sang ñánh T Châu: 1. Trương Huân ñi gi a; 2. Thư ng tư ng Ki u D ñi bên t ; 3. Tr n K ñi bên h u; 4. Phó tư ng Lôi B c ñi bên t ; 5. Tr n Lan ñi bên h u; 6. Hàng tư ng Hàn Tiêm ñi bên t ; 7. Dương Ph ng ñi bên h u.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 167
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ð o nào cũng th ng lĩnh tư ng ñ i, ch n ngày c t quân; l i sai th s Duy n Châu Kim Thư ng làm Thái Úy coi v n ti n lương cho b y ñ o quân. Thư ng không nghe, Thu n gi t Thư ng, l y K Linh làm ñô c u ng s ñ ti p ng cho b y ñ o quân. Thu n t lĩnh ba v n quân sai Lý Phong, Lương Cương, Nh c T u làm thôi ti n s , ñ ñi l i c u ng quân b y ñ o. L B sai ngư i ñi d thám, bi t tin ñ o quân Trương Huân ñi theo ñư ng cái l n ñ n l y T Châu; ñ o Ki u D thì l y Ti u Bái; ñ o Tr n K l y Nghi Ðô; ñ o Lôi B c thì l y Lương Gia; ñ o Tr n Lan thì l y K Th ch; ñ o Hàn Tiêm thì l y H Phì; ñ o Dương Ph ng thì l y Tu n Sơn. C b y ñ o quân mã, m i ngày ñi ñư c 50 d m, ñi ñ n ñâu cư p phá ñ n ñó. B nghe thám v báo th , cho ñi m i các mưu sĩ l i ñ bàn. Tr n Cung và cha con Tr n Khuê cũng ñ n c . Tr n Cung nói: - Cái v T Châu này ch là do cha con Tr n Khuê gây ra, n nh tri u ñình ñ c u tư c l c, mà ñ v lây ñ n tư ng quân. Nay nên ñem hai ngư i y chém ñi, mang ñ u sang n p Viên Thu t, thì l p t c Thu t rút quân v ngay. L B l p t c sai ngư i lôi cha con Tr n Khuê, Tr n Ðăng ra chém, Tr n Ðăng cư i to lên nói r ng: - Sao l i hèn th ? B y ñ o quân Viên Thu t ta coi như c rác mà thôi. Vi c gì ph i lo cu ng lên như v y? B truy n khoan chém r i b o Tr n Ðăng r ng: - H ngươi có k gì phá ñư c gi c thì ta tha cho. Ðăng nói: - N u tư ng quân nghe l i tôi, thì T Châu quy t không lo ng i gì c . B nói: - Th nói ñi! Ðăng nói: - Quân Thu t tuy nhi u nhưng là quân ô h p, không thân tín nhau. N u ta l y chính binh mà gi , l y kỳ binh mà ñánh, t t nhiên thành công. Tôi l i có m t k n a: không nh ng là gi v ng ñư c T Châu l i còn b t s ng ñư c Viên Thu t. L B h i k ra làm sao, Ðăng nói: - Hàn Tiêm, Dương Ph ng nguyên là c u th n nhà Hán; nhân s Tào Tháo mà ch y; không có nơi nương t a cho nên ph i theo Viên Thu t. Thu t t t cũng khinh thư ng h , mà h h n cũng không vui lòng ñ cho Thu t sai khi n. N u bây gi ta ñưa thư cho hai ngư i y, nh h làm n i ng, r i ta l i nh Lưu B làm ngo i h p, ch c là b t s ng ñư c Thu t. B nói: - Ngươi ph i ñem thư cho Dương Ph ng, Hàn Tiêm nhé? Ðăng xin vâng.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 168
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B li n dâng bi u ñ n H a Ðô, và ñưa thư sang D Châu cho Lưu B , r i m i sai Tr n Ðăng d n vài quân k , sang trư c ñư ng H Phì ñ ñón Hàn Tiêm. Khi Hàn Tiêm d n quân ñ n, l p tr i r i, Ðăng vào y t ki n. Tiêm h i: - Ngươi là ngư i c a L B l i ñây làm gì? Ðăng nói: - Ta là công khanh nhà Hán, sao l i g i là ngư i c a L B ? Như tư ng quân trư c làm tôi nhà Hán, bây gi l i làm tôi th ng ph n t c, th là công c u giá Quan Trung ngày xưa hóa thành công c c. Tôi tr m nghĩ l y làm ti c cho tư ng quân. V l i tính Viên Thu t là ñ a ña nghi, tư ng quân theo h n r i sau h i t i thân. Nay không s m li u ñi, sau h i không k p n a. Tiêm than r ng: - Tôi cũng mu n v v i nhà Hán, ng t vì không có ñư ng v . B y gi Ðăng m i ñưa thư c a L B ra. Tiêm xem xong nói r ng: - Tôi xin lĩnh l i L Ôn H u. Xin ông c v trư c, ñ tôi cùng Dương tư ng quân s tr giáo ñánh l i Viên Thu t. Ông v nói v i L Ôn H u h th y l a cháy làm hi u thì ñem binh ñ n ti p ng, t t là ñư c. Ðăng t giã Tiêm v trình v i L B . B chia quân ra làm năm ñ o: Cao Thu n d n m t ñ o ti n lên ñ n Ti u Bái ñ ch ng v i Ki u D ; Tr n Cung d n m t ñ o ñ n Nghi Ðô ñ ñ ch v i Tr n K ; Trương Liêu và Tang Bá d n m t ñ o ñ n Lương Gia ñ ñ ch v i Lôi B c; T ng Hi n, Ng y T c d n m t ñ o ñ n K Th ch ñ ñ ch v i Tr n Lan; L B thì t d n m t ñ o ñi ra ñư ng cái l n ñ ñón Trương Huân. M i ñ o ñem ñi m t v n quân, còn th a ñ l i gi thành. L B ra kh i thành ñư c ba mươi d m ñóng tr i. Quân Trương Huân kéo ñ n, li u ch ng ñ ch v i L B không n i, lùi l i hai mươi d m ñóng ñ n ñ ñ i quân b n ñ o ti p ng. Canh hai ñêm hôm y Hàn Tiêm, Dương Ph ng ñem quân kéo l i ñ t l a làm hi u, quân L B ùa vào tr i Trương Huân. Quân Huân cu ng cu ng. L B th a th ñánh d n vào. Huân thua ch y. L B ñu i v a ñ n sáng, g p quân K Linh ti p ng cho Trương Huân v a ñ n. Hai bên v a s p s a ñánh nhau, thì Hàn Tiêm, Dương Ph ng hai ñ o cùng ñánh xô ñ n. K Linh cũng thua ch y n t. L B ñu i theo ñánh. B ng th y mé sau núi có m t toán quân kéo ra.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 169
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - ngoài có m t hàng c bay ph t ph i, trong m t ñ i quân mã, vác nh ng c v r ng v phư ng, cùng là ki m vàng búa b c, mao tr ng, vi t vàng; dư i thì tán tía l ng vàng. Viên Thu t mình m c áo giáp vàng, nách ñeo ñôi ñao, cư i ng a ñ ng trư c c a tr n, g i m ng L B là ñ a ph n ch . B gi n vác kích xông vào. Tư ng Thu t là Lý Phong, vác giáo ra ñ ch. ánh nhau chưa ñư c ba hi p, b L B ñâm vào cánh tay. Phong b giáo ch y. B thúc quân vào ñánh gi t. Quân Viên Thu t cu ng cu ng ch y tr n. L B d n quân ñu i theo, cư p gi t ñư c ng a và áo giáp vô s . Viên Thu t d n b i quân ch y, m i ñư c vài d m, sau núi có m t toán quân kéo ra, ch n ngang ñư ng ñi. M t tư ng ñ ng ñ u toán quân y là Quan Vân Trư ng, g i to lên r ng: - Ph n t c, không ch u ch t ñi, còn ch y ñâu? Viên Thu t c m ñ u c m c ch y, quân sĩ tán lo n b Quan Công ñánh m t tr n th t d d i. Viên Thu t thu nh t ñư c ít tàn quân ch y v Hoài Nam. L B th ng tr n, m i Quan Công, Hàn Tiêm, Dương Ph ng v c T Châu, m m t ti c y n to ăn m ng. Quân sĩ cùng ñư c khao thư ng c . Hôm sau Quan Công t t xin v . L B tâu xin cho Hàn Tiêm làm m c Nghi Ðô; Dương Ph ng làm m c Lương Gia. Lúc B mu n lưu hai ngư i l i T Châu, Tr n Khuê nói: - Hai ngư i y không nên ñ T Châu. C cho h sang gi Sơn Ðông thì tôi ch c ch trong m t năm, bao nhiêu thành quách ñ t Sơn Ðông ñ u v tay tư ng quân c . B nghe Khuê, t m cho hai ngư i ra ñóng Nghi Ðô, Lương Gia ñ ñ i ân m nh. Tr n Ðăng th y v y m i h i cha r ng: - Sao cha không ñ hai ngư i y T Châu, làm tay trong cho mình ñ gi t L B . Khuê nói: - Th ng hai ngư i cùng hi p s c giúp L B thì có ph i hóa ra thêm nanh vu t cho h không? Ðăng ph c cao ki n c a cha. Viên Thu t thua v Hoài Nam, sai ngư i sang Gi ang Ðông, h i Tôn Sách cho mư n quân ñ báo thù. Sách gi n mà nói r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 170
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ngươi l y không ng c t c a ta, ti m xưng ñ hi u, làm ph n nhà Hán, x c láo không bi t ñ o, ta ñang mu n ñem quân sang h i t i ngươi, ñ i nào l i ñi giúp ñ a ph n t c? Bèn vi t thư c tuy t Viên Thu t. Thu t xem thư gi n nói r ng: - Th ng tr con mi ng còn hơi s a mà dám x c à, ta ph i ñánh trư c nó ñi m i ñư c. Trư ng s là Dương Ð i tư ng ngăn can mãi Thu t m i thôi. Tôn Sách t khi ñưa thư, s Viên Thu t ñem quân ñ n, ñi m binh gi c a sông. Ch t có s Tào Tháo ñ n, ñem chi u ch cho Sách làm Thái Thú C i Kê, và sai kh i binh sang ñánh Viên Thu t. Sách bàn b c v i các tư ng, mu n kh i binh, Trư ng S là Trương Chiêu can r ng: - Thu t tuy r ng m i thua, nhưng binh nhi u lương ñ , chưa d ñánh ñư c, không b ng ñưa thư cho Tào Tháo, b o h n c sang ñánh trư c, r i ta làm h u ng. Hai bên cùng hi p l i ñánh, quân Thu t ph i thua, v y ta ch c ñư c v n ph n, v n nh t có thua, có Tào Tháo c u ñ . Sách nghe l i, sai s gi c như th sang trình v i Tào công. Tào Tháo v ñ n H a Ðô thương nh Ði n Vi l p mi u ñ th , r i phong cho con Ði n Vi là Ði n Mãn làm Trung Lang, ñem v ph nuôi. B y gi có quân báo Tôn Sách sai s gi ñem thư ñ n. Tháo xem xong thư, l i có ngư i báo r ng: - Viên Thu t thi u lương ra cư p Tr n Lưu. Tháo mu n th a cơ sang ñánh, sai Tào Nhân gi l y H a Ðô, còn bao nhiêu tư ng sĩ b t ph i ñi c . Quân mã b c th y mư i b y v n ngư i, xe lương hơn m t ngàn chi c, m t m t sai ngư i ra h n v i Tôn Sách, Lưu B , L B . Khi quân ñi ñ n ñ a gi D Châu, Lưu B d n quân ra ñón. Tháo sai m i vào tr i, Lưu B vào dâng hai cái ñ u. Tháo gi t mình h i: - Ð u nào? Lưu B nói: - Ðây là ñ u Dương Ph ng, Hàn Tiêm. Tháo h i: - Sao l i gi t hai ngư i y? Lưu B thưa: - L B sai hai ngư i quy n coi Nghi Ðô, Lương Gia và tâu xin cho ñư c th c th ch c m c hai nơi y. Không ng i hai ngư i th quân cho ăn cư p c a dân, ai cũng ta thán. B i th tôi có làm m t ti c rư u, m i hai ngư i ñ n bàn vi c. Trong khi u ng rư u, tôi ném chén làm hi u sai Quan, Trương là hai em tôi ñem hai ngư i gi t ñi, b t h t quân hàng ph c. Vì th nên nay l i thú t i v i Th a Tư ng. Tháo nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 171
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ông tr h i cho nhà nư c, y là công to, sao l i g i là t i? Tháo thư ng cho Lưu B , r i hai bên cùng h p binh l i, ñ n ñ a gi i T Châu. L B ra ñón. Tháo l y l i ng t ngào d dành L B , phong cho làm t tư ng quân, h a r ng: khi nào v H a Ðô s ñ i n khác. B m ng l m. Tháo chia quân L B t , quân Lưu B h u, còn mình t lĩnh ñ i quân gi a; sai H H u Ðôn, Vu C m làm tiên phong. Viên Thu t bi t quân Tào ñã ñ n nơi, sai Ki u D ñem năm v n quân làm tiên phong. Hai bên g p nhau giáp gi i Th Xuân. Ki n D t ng a ra trư c, ñánh nhau v i H H u Ðôn, chưa ñư c ba hi p, b Ðôn ñâm ch t. Quân Thu t thua ch y v thành. Gi a lúc y l i có ngư i báo r ng: - Tôn Sách ñem thuy n ñánh m t Tây; L B ñem binh ñánh m t Ðông; ba anh em Lưu, Quan, Trương d n binh ñánh m t Nam; Tào Tháo thì d n mư i b y v n quân ñánh m t B c. Thu t nghe báo v i vàng h p c văn võ l i ñ bàn. Dương ñ i tư ng nói: - Ð t Th Xuân luôn m y năm nay nư c l t r i n ng to, dân gi an ñói khát c c kh . N u bây gi l i c t quân thì nhi u dân quá, t t dân oán mình, gi c ñ n khó lòng mà c ñư c, không b ng ñóng quân Th Xuân, không ñánh nhau v i quân ñ ch, ñ i quân ñ ch c n lương t t nhiên sinh bi n. Bây gi b h hãy nên ñem quân ng lâm qua sông Hoài, trư c là sang ch lúa chín, sau n a là hãy t m lánh th m nh c a quân ñ ch. Thu t nghe l i, cho Lý Phong, Nh c T u, Lương Cương và Tr n K , c th y b n tư ng v i mư i v n quân ñ gi Th Xuân, còn bao nhiêu tư ng gi i, cùng là vàng b c châu báu trong kho, thu x p nh t nh nh h t ñem qua sông Hoài Nam. Quân Tào Tháo mư i b y v n m i ngày ăn lương t n l m. Các qu n l i m t mùa, chuy n v n không k p. Tháo thúc quân ñánh mau. Lũ Lý Phong c ñóng ch t c a thành không ra. Quân Tháo ñánh thành hơn m t tháng, lương ăn g n h t. Tháo ñưa thư sang vay Tôn Sách ñư c mư i v n h c lương. Quan coi lương là Vương H u th y ít quá không ñ phát cho quân, vào b m v i Tháo, h i xem nên làm th nào? Tháo nói: - Ðem h c nh mà phát cho chúng nó, t m c p c u l y m t lúc. H u l i h i: - Th ng quân sĩ kêu ca thì nói th nào? Tháo nói: - Ta ñã có cách. H u vâng l nh, l y h c nh ñong lương phát cho quân.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 172
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tháo cho ngư i ñi dò các tr i, ch nào cũng th y quân ta thán r ng: th a tư ng ñánh l a quân. Tháo th y v y m t cho ngư i ra ñòi Vương H u vào b o r ng: - Nay ta mu n mư n ngươi m t cái, ñ d p yên lòng quân, ngươi ñ ng nên ti c. H u h i: - Th a tư ng mu n dùng cái gì? Tháo nói: - Ta mu n mư n cái ñ u ngươi ñ d p yên lòng quân. H u th t kinh, kêu oan, Tháo l i nói: - Ta cũng bi t ngươi không có t i, nhưng không gi t ngươi thì lòng quân sinh bi n, sau khi ngươi ch t, v con ngươi ta nuôi cho, ngươi ñ ng lo. Vương H u mu n nói n a, nhưng Tháo ñã g i ngay ñao ph vào lôi H u ra ngoài c a chém r i bêu ñ u lên m t cái sào dài, y t th r ng: Vương H u c tình làm ñ u nh , ñ ăn c p lương vua, nay chi u quân pháp tr t i. B i th quân sĩ không oán gì n a. Hôm sau Tào Tháo h l nh cho các tư ng r ng: - H n cho ba ngày, h không c s c phá ñư c thành, các tư ng ph i chém c . Tháo thân ñ n t n dư i thành, ñ c thúc quân sĩ v n chuy n ñ t ñá ñ l p hào. Trên thành tên ñá b n xu ng như mưa. Có hai tì tư ng s hãi lui ra, Tháo rút ngay ki m chém li n ngay dư i thành, r i xu ng ng a ñ ñ l y ñ t l p h . B i th tư ng sĩ l n nh , ai cũng ph i c lăn vào. Trên thành ch ng c không n i, quân Tào tranh nhau lên thành, ch t g y khóa c a thành, ào ào kéo vào. Lý Phong, Tr n K , Nh c T u, Lương Cương ñ u b b t s ng. Tháo sai ñem c b n tư ng ra ch chém, ñ t s ch c ñ ñài cung mi u, và bao nhiêu nh ng ñ ph m c m trong thành Th Xuân, cho quân cư p l y s ch. Tháo bàn mu n ti n binh sang sông Hoài ñu i theo Viên Thu t. Tuân Úc can r ng: - M y năm nay ñói kém, lương th c khan thi u, n u l i ti n binh thì nh c quân và h i dân, v t t ñã có l i, không b ng t m v H a Ðô, ñ i sang xuân lúa chín, quân lương ñ dùng, b y gi ta s li u. Tháo ng y ng chưa quy t, ch t có k mã ñ n báo r ng: - Trương Tú nương nh Lưu Bi u, nay l i tung hoành l m. Các huy n Nam Dương, huy n Gi ang Lăng l i làm ph n, Tào H ng ch ng v i gi c không n i, thua luôn m y tr n, nên sai ñ n cáo c p. Tháo ñưa ngay thư cho Tôn Sách, sai vư t qua sông bày tr n làm nghi binh ñ Lưu Bi u không dám ti n quân; Tháo thì ngay hôm y rút quân v , ñ bàn vi c sang ñánh Trương Tú. Lúc ñi, sai Lưu B l i v ñóng ñ n Ti u Bái, cùng L B k t làm anh em, ph i c u giúp l n nhau, không ñư c xâm ph m nhau n a. L B ñem quân v T Châu, Tháo nói th m v i Lưu B r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 173
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Tôi sai ông ñóng Ti u Bái cũng là m o ñào h s n ñ b t h ñó. Ông nên cùng v i cha con Tr n Khuê bàn b c, ñ ng ñ l m l ñi u gì, tôi s làm ngo i vi n. D n dò xong r i t bi t nhau. Tào Tháo d n quân v H a Ðô, có ngư i báo r ng: - Ðoàn Ai ñã gi t ñư c Lý Thôi, Ngũ T p gi t ñư c Quách Dĩ, mang ñ u l i dâng. Ai l i b t ñư c h hàng Lý Thôi, già tr hơn hai trăm ngư i, gi i vào H a Ðô ñem n p. Tháo sai ñem chia ra các c a thành chém bêu ñ u; nhân dân ai cũng h d . Vua lên ñi n h i t p các tri u th n văn võ, m ti c y n thái bình ăn m ng, phong cho Ðoàn Ai là ñ ng kh u tư ng quân; Ngũ T p làm ñi ng l tư ng quân, ñ u ñem quân ra tr n th Trư ng An. Hai ngư i t ơn r i tr ra. Tháo tâu r ng: - Trương Tú làm lo n, Tháo xin c t quân ra ñánh. Vua thân ng loan giá ti n Tháo. B y gi v tháng tư năm th ba niên hi u Ki n An. Tháo lưu Tuân Úc l i H a Ðô, sai binh khi n tư ng t th ng lĩnh ñ i quân kéo ñi. Khi quân ñi qua m t nơi lúa ñã chín, dân th y quân ñ n ch y tr n không dám ra g t lúa. Tháo sai ngư i ñi hi u d h t c ph lão thôn quê cùng các quan s t i r ng: - Ta ph ng chi u vua, ñem quân ñánh gi c, tr h i cho dân. Nay ñang mùa lúa chín, b t ñ c dĩ ph i kh i binh. Quân tư ng l n nh ñi qua nh ng ru ng, ai d m lên lúa ñ u b chém. Quân pháp th c nghiêm, nhân dân không vi c gì ph i lo s c . Trăm h nghe l i hi u d , ch nào cũng vui m ng ca t ng, kéo c ra ñư ng bái v ng. Quan quân ñi qua các ru ng lúa ñ u ph i xu ng ng a, l y tay ñ t ng bông lúa m ch, l n lư t truy n tay nhau mà ñi, không ai dám d m b a. Tháo cư i con ng a ñang ñi, b ng có m t con chim gáy trong b i lúa bay v t ra. Ng a Tháo gi t mình l ng lên, nh y ngay vào trong ñám lúa, xéo nát c m t vùng lúa m ch. Tháo l p t c g i hành quân ch b truy n ph i lu n t i mình xéo lúa. Ch B nói: - Sao l i có th k t t i Th a Tư ng? Tháo nói: - Ta ñ t ra phép, ta l i t ph m, thì sao chúng ph c? Li n rút ki m toan t v n. Các tư ng v i vàng ngăn l i. Quách Gia nói: - C như nghĩa sách Xuân Thu ngày xưa, thì pháp lu t không áp d ng v i ngư i tôn quý. Th a Tư ng th ng lĩnh ñ i quân, sao l i t sát? Tháo dùng d ng m t h i r i nói r ng: - Có ph i sách Xuân Thu có nghĩa th , thì ta hãy t m tha t i cho ta kh i ch t.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 174
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 R i l y ki m c t tóc mình v t xu ng ñ t mà nói r ng: - C t tóc ñ thay ñ u! R i sai ngư i c m n m tóc ra, truy n b o ba quân r ng: - Th a Tư ng xéo ph i lúa, ñáng l chém ñ u làm hi u l nh. Nay hãy c t tóc ñ thay! Quân tư ng nghe th y ñ u r n tóc gáy, không ai dám sai phép quân. Ð i sau có thơ r ng: Mư i v n quân hùng l m b ng sao? M t ngư i ra l nh c m th nào? Thay ñ u, c t tóc, nghiêm quân pháp, Trí trá Tào Man y m i cao! Trương Tú nghe th y Tháo d n binh ñ n, ñưa ngay thư sang Lưu Bi u, nh làm h u ng, m t m t cùng v i Lôi T , Trương Tiên hai tư ng, ñem quân ra ngoài thành nghênh ñ ch. Hai tr n quây tròn l y nhau. Trương Tú cư i ng a ra, tr vào Tháo m ng r ng: - Ngươi là ñ a gi nhân gi nghĩa, không bi t liêm s , sánh v i c m thú không khác gì! Tháo gi n l m sai H a Ch ra. Tú sai Trương Tiên ra ti p chi n. Ðánh nhau ñư c ba hi p, Ch chém Trương Tiên ch t. Quân Tú thua to, Tháo ñem quân ñu i ñánh ñ n dư i thành Nam Dương. Tú vào thành ñóng c a không dám ra. Tháo vây ñánh thành, th y hào r ng nư c sâu, khó ñ n ñư c g n thành, sai quân sĩ ñ ñ t l p hào; l i dùng nh ng ñ y v i d ng ñ t và nh ng c i g c rác, ch ng ch t l n l n c bên thành, ñ làm b c trèo vào; l i làm thang cao ñ dòm vào trong thành. Tháo cư i ng a ñi di u chung quanh thành ba hôm ñ nhìn xem ñ a th , r i truy n quân sĩ ch t c i g c rác góc c a tây, h i h p chư tư ng, theo góc y trèo vào thành. Gi H trong thành, trông th y quang c nh như th b o v i Trương Tú r ng: - Ta bi t ý Tào Tháo r i, nay nên bi n k h n thành k c a ta. Th th c là: Ðã khôn g p ph i ngư i khôn n a; Hay d i trêu ngay k d i hơn. Chưa bi t k Gi H ra làm sao, xem ñ n h i sau m i rõ. H i 18 Gi Văn Hòa Li u Mưu Quy t Th ng Gi c H H u Ðôn Rút Tên Nu t Con Ngươi Gi H bi t ý Tào Tháo, mu n bi n k Tháo thành k c a mình, bèn b o Trương Tú r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 175
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Tôi trên thành, th y Tào Tháo ñi chung quanh thành xem xét ba hôm nay, h n th y g c ðông Nam màu g ch, ñ t m i cũ không ñư c ñ u, hàng rào chông chà ñã nát quá n a, ý h n mu n ñánh vào m t y, nhưng mà gi v ch a c rác góc Tây B c ñ ñánh l a ta rút quân v gi Tây B c, r i h n nhân ñêm t i, trèo lên góc ðông Nam ti n quân vào thành. Trương Tú v i h i: - Th thì làm th nào? H thưa: - Khó chi vi c y. Ngày mai nên sai quân tinh tráng ăn cơm no, m c qu n áo ch n, ph c c trong bu ng các tr i mé ðông Nam, còn dân trong thành thì ăn m c gi làm lính gi m t Tây B c. Ð n ñêm m c k cho chúng nó trèo vào góc ðông Nam, ñ i khi chúng nó vào trong thành r i, thì b n m t phát pháo hi u, bao nhiêu quân ph c ñ ra, Tháo ch y ñi ñ ng tr i. Tú nghe, dùng k y. Qu th c có quân thám, báo v i Tào Tháo r ng: Trương Tú rút c quân v m t Tây B c, hò reo gi thành, còn m t ðông Nam b tr ng. Tháo m ng mà reo lên r ng: - H n m c k ta r i! Li n sai quân sĩ s p s n thu ng cu c ñ ñào thành vào; ban ngày ch ñem quân ñánh m t Tây B c, ñ n t i vào ñ canh hai m i ñem c tinh binh ra góc ðông Nam, l i qua hào, d n s ch hành rào chông. Trong thành v n im phăng ph c. Quân Tháo kéo ùa c vào, b ng nghe m t ti ng súng n , quân ph c b n m t ñ ra. Quân Tào v i vàng rút lui. Trương Tú thúc quân dũng tráng ñánh vào. Quân Tháo thua to. Tháo ra thành ch y hơn hai mươi d m. Tú ñánh mãi ñ n tang t ng sáng m i rút quân v . Tháo ñi m quân m t hơn năm v n ngư i; xe lương cùng các ñ khí gi i mang ñi theo m t nhi u l m; Lã Ki n, Vu C m ñ u b thương. Gi H th y Tháo thua ch y, b o ngay Trương Tú ñưa thư cho Lưu Bi u, sai ñem quân ra ch n ñư ng sau. Bi u ñư c thư mu n kéo quân ñi ngay, ch t có thám mã ñ n báo r ng: - Tôn Sách ñóng quân H Kh u. Khoái Lương nói: - Sách ñóng binh H Kh u là m o c a Tào Tháo ñ y. Nay Tào Tháo m i thua, n u mình không th a th ñánh ngay, v sau t t r i sinh lo. Bi u m i sai Hoàng T gi v ng c a i, mình t ñem quân ñ n huy n An Chúng, ch n ñư ng Tào Tháo, m t m t gi ao ư c v i Trương Tú. Tú th y Bi u ñã kh i binh, cùng Gi H ñem quân ñu i Tào Tháo. Tào Tháo d n quân ñi d n d n ñ n Tương Thành, g n sông D c Th y.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 176
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tháo t dưng ng i trên ng a, khóc hu hu lên. Các tư ng ng c nhiên h i vì c gì, Tháo nói r ng: - Ta khóc là vì nh năm ngoái ñ i tư ng c a ta là Ði n Vi ch t ch này. Nghĩ ñ n, ta l i thương mà khóc. Tháo lau nư c m t r i truy n l nh hãy ñóng quân mã l i ñó, bày m t l l n, t vong h n Ði n Vi. Tháo t mình th p hương khóc r i l . Ba quân ai th y cũng ñ ng lòng. T Ði n Vi xong r i, Tháo t cháu là Tào Dân và con c là Tào Ngang, r i l i t c nh ng quân lính ch t ñ y năm trư c, t c ñ n con ng a Ð i Uy n cùng ch t m t tr n. Hôm sau Tuân Úc sai ngư i ñ n báo r ng: - Lưu Bi u giúp Trương Tú ñóng quân An Chúng, ñ nh ch n ñư ng ta. Tháo tr l i Úc r ng: - M i ngày ta ñi có vài d m. Không ph i là ta không bi t có quân gi c ñu i theo sau ñâu. Ta ñã ñ nh ñâu vào ñ y c r i. N u ñ n An Chúng, ta ch c phá ñư c quân Tú. Các ngươi ch lo. Nói r i, gi c quân ñi cho mau ñ n ñ u huy n An Chúng. Quân Lưu Bi u ñã gi c nh ng ch n hi m y u, ñ ng sau thì Trương Tú kéo quân ñu i theo. Tháo sai quân ñêm hôm y ñào nh ng nơi hi m m ñư ng mai ph c kỳ binh. Ð n s m hôm sau, Lưu Bi u, Trương Tú, hai bên h i quân v i nhau, th y quân Tháo có ít, tư ng Tháo ñã ñi tr n r i, kéo quân vào ñư ng h m ñ ñánh. B y gi Tháo m i th quân ph c ra, ñánh v tan c quân hai nhà, r i ra kh i c a huy n An Chúng, h tr i mé ngoài c a i ñóng quân. Lưu Bi u, Trương Tú thua, nh t nh nh tàn quân r i cùng bàn v i nhau. Bi u nói: - Không ng l i m c ph i k Tào Tháo! Tú nói: - Ð thong th ta s li u. Hai bên cùng ñóng quân An Chúng. Tuân Úc do thám ñư c r ng Viên Thi u mu n ñem quân ti n vào H a Ðô, l p t c sai ngư i ñem thư cho Tào Tháo. Tháo th t kinh, ngay hôm y rút quân v . Quân Trương Tú có ñ a do thám th y th , v báo v i Tú. Tú mu n ñu i theo. Gi H can r ng: - Không nên ñu i, ñu i t t thua! Lưu Bi u không nghe, nói r ng: - Nay không th a th ñu i d n ñi, b phí m t cơ h i hay. Bi u c khuyên Tú, cùng d n m t v n quân ñu i theo. Ði ñư c mư i d m, ñu i k p h u quân Tào Tháo. Quân Tào c s c ñánh l i. B u, Tú thua to ch y v .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 177
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tú than v i H r ng: - T i tôi không nghe l i ông, qu nhiên thua th t. Gi H cư i b o r ng: - Bây gi hai ông nên thu quân l i mà ñu i. Bi u và Tú nói: - V a thua xong, l i còn ñu i làm gì n a? H nói: - Hai ông c ñu i ñi. Phen này ch c h n là ñư c. H thua c ch t ñ u tôi ñi. Tú tin l i H , Bi u còn nghi ho c, không ch u ñi. Tú d n quân m t mình ñi ñu i. Quân Tháo qu nhiên thua to. Xe ng a lương th o b ñ y c ra ñư ng mà ch y. Tú ñương ñu i, sau núi b ng có m t cánh quân kéo ra, không dám ñu i n a, thu quân v An Chúng. Lưu Bi u th y Tú ñư c tr n v , m i h i Gi H : - Trư c ñem quân th ng ñu i quân thua ông b o r ng t t thua; sau ñem quân thua ñu i ñánh quân th ng, ông l i b o t t ñư c. Trư c sau ñ u như l i ông c . Sau cùng hai vi c ông nói hai cách ñ u nghi m c , xin ông gi ng cho tôi nghe. H thưa: - Vi c y d hi u! Tư ng quân d u bi t dùng binh, nhưng không ph i là tay ñ ch n i v i Tào Tháo. Tào Tháo thua ch y t t nhiên ph i ñ nh ng tư ng gi i ñi sau ñ phòng quân ñu i, quân ta dù gi i cũng không ñ ch n i, b i v y tôi bi t t t là thua. Tháo s dĩ v i lui quân, ch c vì H a Ðô có vi c, khi ñã ñánh ñư c quân ta, t t nhiên xe nh ñi nhanh không phòng b gì n a, ta nhân lúc Tháo không phòng b mà ñu i, ch c là ñư c. Lưu Bi u, Trương Tú ñ u ph c là cao ki n. H l i khuyên Bi u v Kinh Châu và Tú gi l y Tương Thành ñ giúp ñ l n nhau. Hai bên ñ u thu quân v . Ðây nói lúc Tào Tháo ñang ñi nghe th y báo: - H u quân b Trương Tú ñu i ñánh. Tháo li n ñem các tư ng l i c u, ñã th y quân Trương Tú rút v r i, b y gi ñám h u quân thua l i b m v i Tháo r ng: - Cũng may sau núi có toán quân ra ch n ñư ng, n u không thì b b t h t c . Tháo v i h i: - Ngư i nào th ? M t tư ng vác giáo, xu ng ng a vào bái ki n Tào Tháo, thì là Tr n Oai Trung Lang tư ng, ngư i Gi ang H , h Lý tên Thông, t là Văn Ð t. Tháo h i: - Anh ñâu ñ n? Thông nói: - G n ñây tôi gi Nh Nam. Nghe tin Th a Tư ng ñánh nhau v i Trương Tú, Lưu Bi u, nên tôi ñ n ñ ti p ng.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 178
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tháo m ng, phong cho Thông làm Ki n Công H u, sai gi mé Tây ñ t Nh Nam ñ phòng Bi u, Tú. Thông l y t r i ñi. Tháo v H a Ðô, dâng bi u tâu Tôn Sách có công, xin phong làm Th o Ngh ch tư ng quân, tư c Ngô H u, sai s c m chi u ñ n Gi ang Ðông, sai ph i phòng ñánh Lưu Bi u. Tháo v ph . Các quan ñ u ñ n chào m ng xong c r i, Tuân Úc m i h i r ng: - Th a Tư ng ñi thong th ñ n An Chúng. Sao bi t r ng t t phá ñư c gi c? Tháo nói: - Quân ñi không có ñư ng v , t t s ng ch t cũng ph i c ñánh. Ta ñi thong th là ñ d ñ ng kia h n ñ n, v ta ñã có quân ph c ch ch c ñ ñánh. Th thì làm gì mà không ch c ñư c! Tuân Úc bái ph c. B y gi Quách Gia m i vào. Tháo h i: - Sao ông l i ch m th ? Gia s vào trong tay áo l y ra m t phong thư, ñưa cho Tào Tháo thưa r ng: - Viên Thi u sai ngư i ñưa thư cho Th a Tư ng, nói r ng mu n ñem quân ñánh Công Tôn To n, ñ n mư n binh lương. Tháo nói: - Ta nghe Thi u mu n dòm H a Ðô, nay th y ta v , nên m i xoay ra cách khác. Nói r i m thư ra xem. Th y l i l kiêu ng o, Tháo h i Gia r ng: - Viên Thi u láo. Ta mu n sang ñánh, ng t vì s c ta không n i, nên làm th nào? Quách Gia thưa: - H Lưu không ñ ch ñư c h H ng, ông cũng ñã bi t, th mà H ng Vũ sau b b t là vì Cao T có nhi u mưu trí. Nay Viên Thi u có mư i ñi u thua, còn ông có mư i ñi u ñư c, do ñ y quân Thi u tuy m nh, nhưng không ñáng s . Tính Thi u hay v v i nghi l . Ông thì d dãi t nhiên, th là ñư c v ñ o. Thi u hành ñ ng trái l . Ông thu n l ph i, th là ñư c v nghĩa. T ñ i Hoàn, Linh ñ n gi , tri u chính ñ nát vì quá khoan r ng. Nay Thi u khoan quá, mà ông thì nghiêm ñ ñưa vào quy c , th là ñư c v chính tr . Viên Thi u ngoài khoan hòa, mà trong nghi k , l i dùng toàn nh ng ngư i thân thích. Ông thì ngoài gi n d , trong sáng su t, dùng ngư i toàn là nhân tài, th là ñư c v ñ lư ng. Thi u nhi u mưu mà ít quy t ñoán. Ông ñư c mưu hay là làm ngay, th là ñư c v mưu lư c. Thi u hi u danh. Ông thì l y b ng th c ñãi ngư i, th là ñư c v ñ c. Thi u nghĩ ch g n, quên ch xa. Ông thì nghĩ ñâu cũng kh p, th là ñư c v nhân.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 179
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Thi u hay nghe gièm pha, ng v c ngư i. Ông thì không tin nh ng ñ a sàm n nh, th là ñư c v s sáng su t. Thi u ph i trái h ñ . Ông thì phép t c phân minh, th là ñư c v văn. Thi u thích hư trương thanh th , nhưng không bi t cách dùng binh. Ông thì l y ít ñánh ñư c nhi u, dùng binh như th n, th là ñư c v võ. Ông có mư i ñi u ñư c y, ñánh th ng Thi u có khó gì. Tháo cư i nói r ng: - Ông nói th ! Tôi sau có ñ ñư c mư i ñi u y. Tuân Úc nói: - Quách Ph ng Hi u k mư i ñi u ñư c c a ông và mư i ñi u thua c a Viên Thi u, qu là h p ý tôi l m. Quân Thi u dù nhi u cũng không ñáng s . Gia l i nói: - Nay tôi xin l i hi n m t k : L B T Châu là m t m i lo trong lòng. Nay Thi u lên m t B c ñ ñánh Công Tôn To n. Ta nhân h n ñi xa hãy ñánh L B trư c, quét s ch cõi ðông Nam ñã, r i s ñánh Viên Thi u sau. Th là hơn c . N u ta ñang ñánh Viên Thi u. L B th a cơ xâm ph m H a Ðô, thì l i h i to. Tào Tháo cho là ph i, bèn bàn vi c kéo quân sang ðông ñánh L B . Tuân Úc nói: - Hãy sai ngư i sang h n v i Lưu B , ñ i xem v báo th nào, b y gi ta s kh i binh. Tháo nghe l i, m t m t ñưa thư cho Lưu B , m t m t h u ñãi s Viên Thi u, tâu cho Thi u làm ð i Tư ng Quân Thái Úy, và ðô ð c c b n châu: Ký, Thanh, U, Tĩnh, l i ñưa m t thư nói r ng: ông c sang ñánh Công Tôn To n, tôi s giúp ông. Thi u ñư c thư m ng l m, li n sai ti n quân ñánh Công Tôn To n. - T Châu, m i l n y n h i tân khách, cha con Tr n Khuê c c l c ca t ng L B . Tr n Cung không b ng lòng, nhân lúc v ng nói v i L B r ng: - Cha con Tr n Khuê ngoài m t n nh tư ng quân, nhưng thâm hi m khó lư ng ñư c. Tư ng quân ph i gi gìn cho khéo. B gi n m ng r ng: - Ngươi vô c gièm pha, mu n h i ngư i t t hay sao? Cung tr lui ra than r ng: - L i trung ch ng nghe. Lũ ta s m c n n c . Cung mu n b L B ñi nơi khác, nhưng không n , l i s ngư i ta chê cư i, c ngày bu n r u, không vui. M t hôm Cung ñem vài mươi quân k ñi săn Ti u Bái ñ gi i trí, ch t g p trên ñư ng cái quan m t ngư i cư i ng a tr m phóng ng a lên trư c. Cung có b ng nghi, b ngay vây săn, ñem quân ch y ñư ng t t ñu i k p, h i r ng: - Ngươi là s gi c a ai? Ngư i cư i ng a bi t Cung là b h L B , s lúng túng không nói ñư c.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 180
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Cung sai khám trong mình, b t ñư c m t phong m t thư c a Lưu B tr l i Tào Tháo. Cung l p t c lôi c ngư i l n thư l i trình L B , B h i ngư i mang thư, ngư i mang thư thưa: Tào th a tư ng sai tôi mang thư ñưa ñ n Lưu D Châu, nay ñư c thư tr l i, tôi không bi t trong thư nói gì. B m thư ra xem, thư nói r ng: - Tôi vâng l i minh công, mu n tr L B , ngày ñêm v n ph i lưu tâm. Ng t tôi binh m n tư ng ít chưa dám khinh ñ ng. N u Th a Tư ng c t quân sang ñánh tôi xin làm ti n khu. Nay xin s p binh s a giáp ñ ñ i m nh ngài. L B xem xong gi n l m, li n sai ñem chém s gi , r i sai Tr n Cung, Tang Bá k t liên v i gi c Thái Sơn là Tôn Quan, Ngô Ðôn, Doãn L và Xương Hi, sang phía ðông ñánh các qu n Sơn Ðông, Duy n Châu. B sai Cao Thu n, Trương Liêu ñánh Bái Thành, b t Lưu B ; sai T ng Hi n, Ng y T c sang phía tây ñánh Nh Nam, Dĩnh Xuyên; B thì th ng lĩnh trung quân ñ c u ng ba m t. Cao Thu n d n quân t T Châu s p ñ n Ti u Bái, có ngư i vào báo v i Lưu B . Lưu B h p ngay các quan l i bàn. Tôn Càn nói: - Trư c h t nên cáo c p ngay v i Tào Tháo ñã. Lưu B h i: - Ai sang H a Ðô bây gi ? - Dư i th m có m t ngư i bư c ra xin ñi, h i ra thì là ngư i cùng làng v i Lưu B , tên là Gi n Ung, t là Hi n Hòa, hi n ñương làm M c Tân. Huy n Ð c l p t c vi t thư gi ao cho Ung, sai ph i c p t c ñi cho mau ñ n H a Ðô c p c u. M t m t chu n b khí c gi thành. Lưu B gi c a Nam, Tôn Càn gi c a Tây, Quan Công gi c a B c, Trương Phi gi c a ðông; l i sai My Chúc và em là My Phương gi trung quân. Nguyên My Chúc có em gái g cho Lưu B làm v th , b i th Lưu B m i sai gi trung quân ñ trông nom v con. Khi quân Cao Thu n ñ n, Huy n Ð c ñ ng trên ñ ch lâu h i r ng: - Ta cùng Ph ng Tiên không hi m khích gì, c sao d n quân ñ n ñây? Thu n nói: - Ngươi k t liên v i Tào Tháo, quy t h i ch ta, nay vi c ñã ti t l , sao không ch u trói ngay! Thu n nói xong v y quân vào thành, Huy n Ð c ñóng c a không ra. Hôm sau Trương Liêu d n quân ñánh c a B c. Quan Công ñ ng trên thành b o Trương Liêu r ng: - Tôi trông ông nghi bi u cũng không ph i ngư i thư ng, sao l i khu t thân theo gi c? Trương Liêu nghe nói, cúi ñ u xu ng, ch ng nói gì c .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 181
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Vân Trư ng bi t r ng ngư i y có khí trung nghĩa, không n nói quá, và cũng không ra ñánh. Liêu d n quân lui ñ n c a ðông. Trương Phi ra ñánh. Có ngư i báo v i Quan Công, Quan Công v i vàng ra c a ðông xem thì th y Trương Phi v a ra thành thì Trương Liêu ñã lui quân. Phi mu n ñu i theo, Quan Công g i l i b o vào thành. Phi nói: - H n s mà ch y làm sao không ñu i? Quan Công nói: - Võ ngh ngư i y ch ng kém gì hai anh em ta ñâu. Vì anh ñã l y l i ph i b o y, nên y có b ng h i không ñánh nhau v i ta ñó. Phi t y không ra ñánh n a ch sai quân sĩ c gi l y thành. Gi n Ung ñ n H a Ðô, vào ra m t Tào Tháo, k h t ñ u ñuôi. Tháo h p mưu sĩ l i ñ bàn, nói r ng: - Nay ta mu n sang ñánh L B , ch ng lo gì Viên Thi u ch n nách, nhưng ch s Lưu Bi u v i Trương Tú chúng ch c ñ ng sau ñánh t p h u. Tuân Du nói: - Hai ngư i y m i thua, chưa dám khinh ñ ng. L B kiêu dũng l m, n u ñ cho h n k t liên ñư c v i Viên Thu t, tung hoành bên vùng Hoài, T thì khó lòng tr ñư c. Quách Gia nói: - Nay nhân h n m i làm ph n, b ng quân chưa ai ph c, ta nên ñánh ngay ñi. Tháo l p t c sai H H u Ðôn, H H u Uyên, Lã Ki n lĩnh năm v n quân ñi trư c. T mình th ng ñ i quân l n lư t kéo ñi sau. Gi n Ung cũng theo v . Có thám mã báo v i Cao Thu n. Thu n báo v L B . H u Thành, Hách Manh, Tào Tính d n hơn ba trăm quân k ti p ng. Cao Thu n, sai ra ñón Tháo ngoài Bái Thành ba mươi d m. L B t d n ñ i quân ñ n ti p ng sau. Lưu B trong thành Ti u Bái th y Cao Thu n lui quân, bi t r ng quân Tào ñã ñ n, ch ñ Tôn Càn gi thành; My Chúc, My Phương gi nhà, mình thì ñem Quan, Trương ra ngoài thành, chia ñư ng ñóng tr i, ti p ng Tào Tháo. H H u Ðôn d n quân ñi lên, v a g p ngay Cao Thu n kéo quân ñ n, l p t c vác giáo cư i ng a ra thách ñánh. Cao Thu n l i ñ ch. Hai bên ñánh nhau b n năm mươi hi p. Cao Thu n ch ng ñ không n i, thua ch y v tr n. Ðôn t ng a ñu i theo. Thu n ch y vòng quanh tr n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 182
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ðôn không tha cũng ch y vòng quanh ñu i. Tào Tín ñ ng trong tr n trông th y hai ngư i ñu i nhau ng m giương cung ñ t tên, nhìn th c ñích xác, b n m t phát trúng ngay m t bên t H H u Ðôn. Ðôn kêu to m t ti ng, l y tay rút mũi tên ra, không ng c con ngươi cũng b t ra. Ðôn nói r ng: Tình cha huy t m không nên b , r i ñút con ngươi vào m m nu t ch ng, l i c m giáo t ng a xông vào ñánh Tào Tín. Tín chưa k p ñ phòng b Ðôn ñ n ñâm m t nhát vào gi a m t, ch t ngã quay xu ng. Quân sĩ hai bên trông th y ai cũng khi p ñ m. Ðôn gi t ñư c Tín r i quay ng a v . Cao Thu n t ñ ng sau ñu i l i v y quân kéo ùa c lên. Quân bên Tào thua. H H u Uyên h v anh ch y thoát. Lã Ki n, Lý Ði n rút b i quân v T B c ñóng tr i. Cao Thu n ñư c tr n y r i quay v ñánh Lưu B . Gi a lúc y ñ i quân L B cũng ñ n. B cùng Trương Liêu, Cao Thu n chia quân làm ba ñư ng ti n ñánh... Th m i bi t r ng: Mãnh tư ng nu t ngươi tuy ñánh gi i, Tiên phong trúng ñ n khó lâu b n? Chưa bi t Huy n Ð c chuy n này ra làm sao, xem ñ n h i sau s rõ. H i 19 Ðánh H Bì, Tào Tháo dùng k , L u B ch Môn, L B vong thân L B c Trương Liêu, Cao Thu n ñi ñánh Vân Trư ng, còn L B ñ ch v i Trương Phi, Huy n Ð c thì tr chi n cho hai em . L B ñánh th c hai mũí dùi, Quan Trương ph i né tránh Huy n Ð c ch y v Bái Thành, L B rư t theo. C a thành v i m ñón Huy n Ð c, nào ng L B d n quân như bay xông th ng vào thành. Huy n Ð c v i ch y ra c a Tây, b c v con gia quy n. L B ra l nh chiêu an. Mê Trư c nói : - Vi c này do Tào Tháo ch không ph i Huy n Ð c. L B tr l i : - , ta v i Huy n Ð c là ch b n cũ , sao n làm h i gia quy n ngu i . Nói r i cho ñưa gia quy n Huy n Ð c v T Châu. L i khi n Trương Liêu, Cao Thu n l i gi Ti u Bái, còn mình thì qua Di n Châu và San Ðông. Lúc này , Quan Trương ph i vào núi mà n. Còn Huy n Ð c ñang ch y nghe m t ngư i kêu, té ra Tôn Càng. Tôn Càng khuyên v ñ u Tào Tháo.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 183
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Huy n Ð c y theo và lên ñư ng ngay. D c ñư ng ñói khát, ñư c dân chúng ñem l v t ñãi ñ ng. Ít lâu sau, th y trư c m t b i bay mù tr i. Té ra là quân c a Tào Tháo. Huy n Ð c d t Tôn Càng vào ra m t, ñư c Tào Tháo ân c n ñón nh n. Khi binh Tào ñ n T B c thì có H H u Huyên ngh inh ñón , Huyên k vi c H H u Ðôn b tên trúng m t hi n còn n m dư ng b nh. Tào Tháo cho ñưa Ðôn v H a ñô. M t khác sai quân ñi dò tin, ñư c bi t L B cùng Tr n Cung , Tang Bá ñang hoành hành Di n Châu. Tháo li n sai Tào Nhơn ñánh m t Ti u Bái còn Huy n Ð c cùng mình hi p nhau ñi ñánh L B . D c ñư ng, Tháo ñánh tan ñ o quân ăn cư p núi Thái San. L B lúc này ñă v T Châu hay tin li n cùng Tr n Ðăng ñi ñánh Ti u Bái, sai Tr n Khuê l i gi T Châu. Khuê d n r ng : - Nên nh vi c Tào Công y thác . Ðăng nói : - Vi c bên ngoài xin c m c con, ch ng nào L B ch y v thì cha ñ ng cho h n vào, con ñã có k . Sau ñó Tr n Ðăng vào nói v i L B : - T Châu nay b n m t ñ u th ñ ch. V y nên d i b t lương v H Bì. B khen ph i và cho luôn gia quy n sang H Bì ñ an tâm hơn. Sau ñó B cùng Tr n Ðăng ñi c u Ti u Quang. N a ñư ng, Tr n Ðăng xin ñi trư c ñ dò ñ ng tĩnh. T i Ti u Quang, Tr n Cung rư c Ðăng vào, Ðăng nói d i : - Ôn H u trách các ông sao không ti n t i mà ch c th . Th nào các ông cũng b qu ñó . Tr n Cung nói : - Tôi th y binh Tào ñang m nh, nh ông thưa l i Chúa Công ch nên c th mà thôi . Tr n Ðăng gi v g t ñ u. Sau ñó, Ðăng lên m t thành nghe ngóng, th y binh Tào ñã t i, bèn b n xu ng m t mũi tên có mang theo b c m t thư. Hôm sau, Ðăng t gi Tr n Cung v thưa v i L B : - Chúa Công nên mang binh g p t i ti p ng Tr n Cung . B g t ñ u và d n khi c n, Tr n Cung hãy n i h a lên làm hi u. Sau ñó Ðăng l i t i b o Tr n Cung : - T Châu ñang nguy kh n, ông ph i mau v c u . Cung li n d n quân ñi ngay, Tr n Ðăng li n n i h a làm hi u. Ðêm y vì t i tr i hai ñ o binh Tr n Cung và L B l m tư ng nhau là ñ ch, ñánh nhau ch t h i vô s . Sau ñó hai ngư i nh n ra nhau, m i bi t ñ u m c mưu Tr n Ðăng c , li n kéo ñi T Châu. Ð n c a thành thì tên trên b n xu ng.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 184
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Mê Trư c nói xu ng : - Mi ño t thành c a ta thì nay ph i tr , ñ ng vô n a. B li n cùng Tr n Cung ñ nh sang Ti u Bái thì n a ñư ng ñã g p Trương Liêu và Cao Thu n cũng kéo binh v . Thì ra Trương Liêu b Tr n Ðăng g t b o L B b vây T Châu nên kéo quân ñi c u. L B hét lên như s m, th gi t Tr n Ðăng m i thôi. Sau chót l i kéo quân ñi Ti u Bái cũng ñã th y ph t ph i lá c Tào Tháo r i. L B ch i m ng Tr n Ðăng, Ðăng trên ñáp : - Ta là tôi nhà H n, ñâu là tôi c a mi . L B xông t i ñánh thành, g p Trương Phi. Cao Thu n ra ñ ch v i Trương Phi, không l i, L B ra ti p tay thì b n phía l i có binh Tào ñ ñ n. L B ch y v hư ng Ðông, binh Tào ñu i theo. B ng có m t tư ng ra ch n ñư ng. Thì ra là Vân Trư ng. Ðàng sau thì Trương Phi s p t i, L B không dám ñánh, ch y g p v H Bì. H u Thành ra ti p ñón, rư c vào thành. Nói v Quan Công và Trương Phi d t nhau v ra m t Huy n Ð c, ba anh em m ng m ng t i t i. X y có Mê Trư c báo tin cho Huy n Ð c bi t c gia quy n v n ñư c bình an. K ñó, cha con Tr n Khuê vào ra m t Tào Tháo, Tháo truy n m ti c khao thư ng h t m i ngư i. Sau ñó kéo ñi ñánh H Bì. Trình D c thưa : - Nay L B ch còn m t H Bì này n u áp b c y l m, y v v i Viên Thu t thì thành m t h u h a. V chăng b n Tang Bá, Tôn Quang San Ðông cũng chưa bình ñ nh ñư c. V y thì ph i c m t tư ng gi i ngăn ch n ñư ng t t Hoài Nam khi n L B không ti p xúc v i Viên Thu t m i ñư c . Tháo li n nh Huy n Ð c ñi ngăn ch n ñư ng Hoài Nam. Huy n Ð c ñ Mê Tru c và Gi ng Ung l i T Châu, còn mình v i Quan, Trương và Tôn Càng kéo quân ra ñi. Chính Tào Tháo kéo ñ i binh ñi ñánh H Bì. L B H Bì th y lương th c ñ y ñ , l i có sông V Th y hi m tr thì an lòng c th . Tr n Cung b o : - Quân Tào m i ñ n, nên nhân cơ h i dánh cho m t tr n . B nói : - Quân ta v a thua, nên cho dư ng s c. Ch binh nó kéo ñ n ñây, ta ñánh cũng không mu n. V l i chúng khó mà qua ñư c sông V Th y. Khi Tào Tháo l p tr i xong, li n cho quân t i trư c thành nhi c m ng. Tr n Cung lúc ñó ñ ng c nh L B nói r ng :Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 185
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Th ng Tào Tháo này qu là ñ a gi an hùng . Nói r i b n m t mũi tên, trúng ngay vào cây l ng vàng che ñ u Tào Tháo. Tháo t c l m, truy n ñánh thành g p . Tr n Cung khuyên L B r ng binh Tào lâu thì th nào cũng h t lương, v y B nên mang quân ra m t nơi ngoài thành, còn trong thành c m c Tr n Cung gi . Tháo ñánh thành thì L B ñánh b c h u, như v y làm sao mà Tháo l y ñư c thành. L B khen k r t hay. Nói r i s p s a ra ñi. V là Nghiêm th h i : - Ch ng hay phu quân ñi ñâu ? B ñem mưu k cua Tr n Cung ra nói, Nghiêm th bu n r u ñáp : - R i thành có b gì thì thi p bi t trông c y vào ai . L B l i dùng d ng trong khi Tr n Cung gi c ñi g p vì nghe tin Tào Tháo s p h t lương mà ch n ñư ng lương, thì th nào Tháo cũng thua. L B vào nói chuy n v i Ðiêu Thuy n thì Ðiêu Thuy n cũng nói như Nghi m Th , âu cũng là s L B s p h t v y. T ñó B không ñi ñâu n a, c c ngày u ng rư u v i thê cùng thi p. Tr n Cung th y v y than r ng : - T i này ñ n ch t không có ñ t mà chôn . H a T vào thưa v i L B : - Xưa kia Tư ng Quân còn l i h a làm suôi v i Viên Thu t. Nay nên nh Viên Thu t ñánh b c h u mà gi i nguy . B li n vi t thư cho H a T mang ñi. L i sai Trương Liêu và Hích M nh d n binh ñ ñưa ñư ng. Ðêm y, thoát ra kh i tr i Huy n Ð c. Huy n Ð c khi hay tin thì ñã mu n, Hích M nh thì ñi theo b o h H a T còn Trương Liêu thì quay v thành, ch t g p Vân Trư ng. Hai bên chưa k p gi ao phong thì Cao Thu n xông ra ñưa Trương Liêu vào thành. Còn H a T khi ñ n Th Xuân, ra m t Viên Thu t mà ñưa thư. Viên Thu t xem r i b o : - Ngày trư c L B gi t s tuy t tình suôi gia, nay còn biên thư làm gì ? H a T thưa : - Ph ng Tiên trư c chót nghe l m ñ a n nh, nay th t lòng ăn năn . Thu t l i nói : - N u không ch u binh Tào vây, ñ i nào B g con gái cho con ta . Sau khi suy nghĩ h i lâu Viên Thu t quy t ñ nh : - Mu n ta ñem binh ñi c u thì hãy ñưa con gái c a y ñ n ñây trư c ñã. H a T ñành mang l i nói y tr v . L B nói : - Làm sao mà ñưa ñi ñư c bây gi ?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 186
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 H a Ty nói : - V a r i quân Tào b t ñư c Hích M nh, mưu cơ c a mình ñã l . V y phi Tư ng Quân thì ch ng ai mang n i ti u thư ñi. B nghe theo, sai quân d n s n m t chi c ti u xa, r i d n Trương Liêu cùng Cao Thu n ñi theo h t ng. Sang canh hai, L B kêu con gái ta, l y l a n t k quanh mình, l y giáp che phía ngoài r i ñai con sau lưng, c m kích lên ng a. C ñoàn ra kh i thành, t c thì ti ng pháo n vang, Quan Công , Trương Phi cùng xông ra kêu : - L B ch ch y . L B ch mong tìm ñư ng mà ñi thì Huy n Ð c cũng l i d n binh kéo t i. L B tuy s c m nh vô ñ ch nhưng s con b thương nên không dám xông pha. Lúc ñó l i thêm H a Ch , T Quang m m kéo t i . L B ñành ph i rút vào thành. T ñó, L B càng thêm bu n b c, c ngày ch u ng rư u làm khuây. Tào Tháo ñánh mãi H Bì mà không ñư c, ch t nghe tin Thái Thú Hà N i là Trương Dương mu n ñem binh ñi c u L B nhưng b phó tư ng là Dương Vu gi t ñi. Sau ñó Tào Tháo bàn vói các tư ng : - Nay B c có Viên Thi u, Ðông có Lưu Bi u, Trương Tú , thành H Bì vây mãi không ăn thua, ý ta mu n lui v H a ñô, ph ng có nên chăng ? Quách Gia hi n k : - Ngăn nư c con sông Nghi, con sông Tú, th nào cũng xong . Tào Tháo c m ng, khi n quân ngăn ngay nư c hai con sông y, r i d t các tư ng lên ch cao xem nư c ch y ñ vào thành H Bì . Ch ng bao lâu, ch còn c a Ðông thành là khô ráo, ba c a kia ng p h t. Quân vào báo L B nói : - Ta có ng a Xích Th , ch y ñư c trên nư c lo gì. Nói r i l i u ng rư u. Ngày kia ch t soi gương th y mình vì t u s c mà g y gu c bèn ra l nh c m rư u, h ai u ng thì chém ñ u . Trong lúc y có H u Thành m t m t s ng a nay tìm l i ñư c m ng l m, ñ t m t ít ru u ñ ăn m ng. Nhưng s L B nên H u Thành c m m t bình ru u ñ n dâng L B mà r ng : - Tôi m ng tìm ñư c ng a, mu n ñ t chút ru u ñ m ng nhưng s có l nh c a Tư ng Công nên mang bình rư u này t i ñ xin phép. L B c gi n truy n quân mang ra ehém. Các tư ng ñ xô l i ngăn c n, L B m i thôi, nhưng b t H u Thành ch u m t trăm roi. Quân lính th y v y l i càng chán n n. Ng y Th c nói : - Nu c ng p châu thành, b n ta không bi t s ng ch t th nào mà sao L B c ñi m nhiên như không. T ng Hi n nói : - Tôi mu n b thành mà ñi, anh thì sao ? Ng y Th c nói :Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 187
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Chi b ng ta nên qua ñ u Tào Công là hơn . H u Thành nói : - Hai ông có ý dâng thành ñ u Tào Công thì ph n tôi ăn tr m con ng a Xích Th . Thương ngh xong, ñêm y H u Thành d t ng a Xích Th ñi v hư ng Ðông, Ng y Th c m c a cho ñi. H u Thành mang ng a sang dâng Tào Tháo và nói ý Ng y Th c ,T ng Hi n mu n dâng thành và s d ng c tr ng làm hi u, Tào Tháo m ng l m, ñ c quân phá thành. L B tìm ng a thì ng a ñă b m t, li n xách kích ñi b n m t thành ch ng gi , t i t i binh Tào m i lui. L B trong mình ñã m t, li n lên l u thiu thiu ng . T ng Hi n li n ăn c p cây kích trư c, ch L B ng say l y dây c t luôn L B vào gh . L B th c d y, kên t h u, nhưng ch ng có ai. Trên thành c tr ng d ng lên, binh Tào ùa vào như nư c. T ng Hi n quăng cây kích c a L B xu ng làm tin. Trương Li u, Cao Thu n , Tr n Cung ñ u b b t. Tào Tháo, Huy n Ð c vào thành, lên ng i trên l u B ch Môn. Các ngu i b b t ñư c ñưa t i. L B tuy m nh, nhưng kêu lên : - Trói ch t quá, xin n i b t . Tào Tháo ñáp : - Trói hùm ph i trói cho ch c ch . B nhìn th y b n T ng Hi n ñ ng g n ñ y , li n b o : - Ta ñãi không b c, sao n ph n ta ? T ng Hi n ñáp : - Ch ng nghe l i tư ng sĩ, ch nghe v con, không b c là gì ? Khi d n Cao Thu n t i, Tào Tháo h i han, Thu n không thèm ñáp, t c th i b chém. Tr n Cung b d n ñ n . Tào Tháo h i : - Lâu nay Công Ðài có m nh gi i không ? Tr n Cung b o : - Ngươi th t là k tâm thu t x o trá nên ta m i b ngươi ñó . Tào Tháo l i h i : - Th L B thì sao ? Cung ñáp : - B vô mưu nhưng không qu trá như ngươi ñâu . Tào Tháo l i h i : - Bây gi ông tính sao ñây ? Tr n Cung hét l n :Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 188
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ch còn cái ch t, sao c h i mãi ? Tháo l i nói : - Ông ch t ñã ñành, nhưng v con ông tính sao ? Tr n Cung ñáp : - L y hi u tr thiên h thì không gi t m ngư i. L y nhân tr thiên h thì không gi t v con ngư i. Ðó là vi c c a ngươi , tùy ngươi ñ i x . Nói xong Tr n Cung ñi th ng t i pháp trư ng. Tào Tháo làm b ñi theo, r i than van, r i khóc lóc, l i nói to v i quân sĩ : - Các ngươi ph i ñem gia quy n Công Ðài v H a ñô mà c p du ng . Tr n Cung cũng ch ng quay l i, ñi th ng t i ch ch u chém. Ai n y ñ u sa nư c m t, Tào Tháo truy n ph i khâm li m t t . Trong khi Tào Tháo theo ti n Tr n Cung thì L B nói vói Huy n Ð c : - Sao ông ch ng m t l i nói giúp nhau . Huy n Ð c g t ñ u . Khi Tào Tháo tr l i, L B nói : - Tha cho tôi ông làm chánh, tôi làm phó thì ñ nh thiên h có khó gì. Tào Tháo quay l i h i ý ki n Huy n Ð c. Huy n Ð c nói : - Ngài có còn nh chuy n Ðinh Ki n Dương và Ð ng Trác không ? L B hét lên : - Th ng kia th t ch ng có tín nghĩa gì h t ! Tháo sai quân mang L B ñi. L B còn nói to : - Th ng tai l n kia, mi quên chuy n b n kích nơi viên môn r i sao ? X y có ngư i nói l n : - Ch t thì ch u ch t còn nói làm gì ? Ðó là Trương Liêu . Ngoài kia , L B ñã b quân sĩ th t c ch t , r i ñem bêu ñ u . Tào Tháo h i Trương Liêu : - Ai ñó như quen m t ? Trương Liêu ñáp : - Ph i B c Dương , ta ti c r ng l a chưa thiêu ch t tên gi an hùng như mi . Tào Tháo rút gươm ra toan chém . H i 20 Tào Tháo Ra Săn Ru ng H a Ði n Ð ng Th a Vâng Chi u Trong N i Các Nh c l i, Tào Tháo rút ki m toan chém Trương Liêu thì Huy n Ð c n m tay kéo l i, còn Vân Trư ng quỳ trư c m t khuyên can. Huy n Ð c nói: - Ngư i này có m t t m lòng son s t, r t nên lưu d ng.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 189
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Vân Trư ng l i nói: - Tôi v n bi t Văn Vi n là ngư i trung nghĩa, nên tôi nguy n ñem tánh m ng ra ñ b o ñ m. Tào Tháo v t ngay ki m xu ng ñ t, cư i ha h nói: - Ta cũng bi t Văn Vi n là ngư i trung nghĩa, nên ñùa chơi ñ y thôi! R i li n t tay c i trói và c i áo mình m c cho Trương Liêu, l i m i ng i trên. Trương Liêu c m vì m ý nên ch u ñ u hàng. Tào Tháo phong cho Trương Liêu làm Trung Lang tư ng, ban tư c Quan N i H u, r i sai chiêu an Tang Bá. B y gi , Tang Bá nghe L B ñã ch t, Trương Liêu ñã hàng nên d n quân b n b ñ n quy hàng. Tháo thư ng cho r t h u. Tang Bá l i d ñư c Tôn Quan, Ngô Ðôn, Doãn L t i hàng. Ch còn Xương Hy chưa quy thu n. Tào Tháo phong Tang Bá làm Lang gia tư ng, b n Tôn Quan cũng ñ u ñư c quan ch c và ñư c l nh ñóng gi vùng duyên h i các châu Thanh, T . Tào Tháo truy n ñem gia quy n L B v H a ñô, phong tư c cho các tư ng sĩ m i quy hàng, m ti c khao thư ng ba quân. K ñó truy n l nh nh tr i ban sư. Khi ñi qua ñ t T châu, bá tánh ñ u th p hương quỳ thưa: - Xin ñ Lưu S quân l i tr n nh m ñ t T châu. Tào Tháo nói: - Huy n Ð c có công r t l n, v y ñ v tri u lãnh tư c r i s tr ra cũng ch ng mu n. Trăm h bái t , Tháo li n g i Xa K tư ng quân là Xa Tr mà gi ao cho quy n lãnh T Châu. Quân v ñ n H a Xương, Tháo phong thư ng cho các tư ng sĩ xu t chinh, lưu Huy n Ð c trong tư ng ph , ngh ngơi trong m t cái nhà sát bên trái. Hôm sau, Hi n Ð thi t tri u. Tháo tâu rõ quân công c a Huy n Ð c, Huy n Ð c ch nh t tri u ph c l y trư c ñan trì. Vua tuyên tri u lên ñi n h i: - T tiên c a khanh là ai? Huy n Ð c tâu: - Th n là h u du c a Trung Sơn Tĩnh Vương, huy n tôn c a Hi u C nh Hoàng Ð , cháu Lưu Hùng, con Lưu Ho ng. Vua li n truy n n i giám ñem quy n Tôn t c th ph ra xem, r i sai quan Tông Chánh Khanh tuyên ñ c lên như sau: Hi u C nh Hoàng Ð sinh mư i b n ngư i con trai. Ngư i con th b y là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Th ng; Lưu Th ng sinh ra L c Thành Ðình H u Lưu Trinh; Trinh sinh Bái H u Lưu Ngang; ngang sinh Chương H u Lưu L c; L c sinh Nghi Th y H u Lưu Luy n; Luy n sinh Khâm Dương H u Lưu Anh; Anh sinh An Qu c H u Lưu Ki n; Ki n sinh Qu ng Lăng H u Lưu Ai; Ai sinh Gi ao Th y H u LưuTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 190
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hi n; Hi n sinh T p H u Lưu Thư; Thư sinh Kỳ Dương H u Lưu Ngh ; Ngh sinh Lưu Tr ch H u Lưu T t; T t sinh Dĩnh Xuyên H u Lưu Ð t; Ð t sinh Phong Linh H u Lưu B t Nghi; B t Nghi sinh T Xuyên H u Lưu Hu ; Hu sinh Ðông qu n Ph m l nh Lưu Hùng; Hùng sinh Lưu Ho ng; Ho ng sinh Lưu B . Vua so trong th ph thì Huy n Ð c thu c vai chú c a vua, m t r ng h n h , bèn m i vào trong Thiên ñi n l y l chú cháu mà ñãi Huy n Ð c. Hi n Ð nghĩ th m trong lòng r ng: - Tào Tháo l ng quy n không k Tr m ra gì. Nay Tr m có ñư c ngư i chú anh hùng là Tr m có k giúp r i! Bèn phong cho Huy n Ð c làm T tư ng quân, tư c Nghi Thành Ðình H u, và bày y n ti c kho n ñãi. Y n m xong, Huy n Ð c t ơn lui ra. T ñó m i ngư i ñ u g i Huy n Ð c là Lưu Hoàng thúc. Tào Tháo v ñ n ph , b n Tuân Húc cùng mưu sĩ ñ n ra m t và nói: - Thiên t nhìn Lưu B là chú, e không l i cho Minh công. Tào Tháo l i nói: - Tuy Thiên t ñã nhìn h n là Hoàng thúc, song ta l i dùng chi u vua sai khi n h n, h n càng ph i t ra h t lòng ph c tùng. Hu ng chi nay ta ñ h n t i H a Ðô, ti ng tuy g n vua, kỳ th t là n m trong tay ta, ta còn s gì? Tào Tháo l i nói: - Hi n nay ta ch s có Dương Bưu là ch thân thích v i Viên Thu t. N u h n làm n i ng cho hai anh em h Viên thì h i này ch ng ph i nh . Ta ph i nên tr g p ñi m i ñư c. Li n ng m sai ngư i vu cáo cho Dương Bưu là tư thông v i Viên Thu t r i b t Dương Bưu và gi ao cho Mãn S ng x tr . Lúc y có Thái Thú qu n B c h i là Kh ng Dung còn l i H a ðô m i khuyên can Tháo: - Nhà Dương công ñã b n ñ i có thanh ñ c, nay há vì chuy n h Viên mà b t t i cho ñành. Hu ng chi Dương công ngày trư c b o t u mà rư c Th a Tư ng v kinh, nay sao l i làm ñi u b t nghĩa như v y, ch ng s tri u th n chê cư i Th a Tư ng hay sao? Tháo nói: - y là l nh c a tri u ñình, ch ta có can chi Dung nói: - Th thì gi s xưa kia Văn Thành Vương gi t Thi u Công, ph ng Châu Công cũng nói mình không bi t ñư c chăng? Tào Tháo b t ñ c dĩ ph i tha ch t cho Dương Bưu, nhưng cách quan ch c ñu i v quê quán. Quan Ngh Lang là Tri u Ng n gi n Tào Tháo chuyên quy n, li n làm s tâu v i vua h ch t i r ng: - Tào Tháo không có m nh vua mà dám t ti n b t quan ñ i th n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 191
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tào Tháo căm t c, li n b t Tri u Ng n gi t ñi. T ñó, bá quan ñ u s hãi, im hơi l ng ti ng. M t hôm mưu sĩ Trình D c nói v i Tào Tháo: - Thanh th c a Minh công ngày càng m nh. Sao không nhân lúc này mà mưu vi c vương bá ñi? Tào Tháo có v suy nghĩ, nói: - Ta xem vây cánh c a tri u ñình còn m nh l m, ñ ta m i Thiên t ñi săn ñ dò thêm ñ ng t nh th nào. Bèn l a ch n ng a hay, chó săn t t, d b ñ cung tên. T p h p quân lính ngoài thành xong r i, Tháo vào rư c Thiên t ñi săn. Hi n Ð phán: - Vi c săn b n Tr m e không ph i là chánh ñ o? Tháo tâu: - Nh ng Ð vương ngày xưa v n thư ng săn b n b n mùa: Xuân là sưu, H là miêu, Thu là ti n, Ðông là thú, ra ch gi ao ngo i ñ bi u dương uy vũ v i thiên h . Nay ñang lúc b n b nhi u nhương, chính nên mư n vi c săn b n ñ gi ng võ. Hi n Ð không dám không nghe, bèn lên ng a Tiêu dao, ñeo B u ñi u cung, mang Kim phê ti n ng giá xu t hành. Huy n Ð c cùng Quan, Trương cũng mang cung d t tên, trong mình l ng y m tâm kính, tay c m binh khí, d n vài ch c quân k theo vua ra H a ði n. Tào Tháo thì cư i ng a Phi ði n, kéo mư i v n tinh binh, ñưa Thiên t ñi săn. Hôm y, quân sĩ bao vây m t vòng săn chu vi dài hơn hai trăm d m. Tháo cư i ng a ñi sát c nh vua, s t l i có m t ñ u ng a, ñ ng sau là các tùy tư ng tâm phúc c a Tháo, còn bá quan văn võ ñi xa xa phía sau, không dám ti n g n. Khi vua rong ng a t i H a ði n, vua th y Huy n Ð c d t ng a ñ ng ñón bên ñư ng, li n phán: - Hôm nay Tr m mu n xem tài b n Hoàng thúc ñây. Huy n Ð c lãnh m ng, lên ng a ñi theo. Khi ñ n g n m t b i r m, b ng có m t con th ch y v t ra. Huy n Ð c li n b n m t mũi tên, t c thì trúng ngay con th y. Vua h t s c khen ng i. R i t i cái gò ñ t, l i th y m t con hươu l n t ñám cây gai r m r p nh y ra. Vua giương cung b n luôn ba mũi tên mà không trúng, bèn ngo nh l i b o Tháo: - Khanh hãy b n ñi! Tào Tháo xin vua cho mư n cung ng c v i tên vàng, r i b n m t phát trúng ngay mình hươu. Hươu ngã lăn xu ng ñám c . Các quan, các tư ng v i ch y ñ n xem th y kim phê ti n, ng là c a vua b n, ñ u nh y nhót reo m ng, hư ng v phía vua mà tung hô v n tu .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 192
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B ng Tháo thúc ng a s n lên, ñ ng ch n trư c m t vua ñ ñón l y nh ng l i chúc t ng y. H t th y bá quan, chư tư ng, ai n y ñ u th t s c... Nhưng m t ti ng gi t m nh giây cương v ng lên ñâu ñó, và m t ánh ñao lóe lên! Thì ra Vân Trư ng sau lưng Huy n Ð c ñã t c gi n xung thiên, m t phư ng qu t lên, c p mày t m d ng ngư c, lăm lăm cây ñ i ñao, gi c ng a s n ra ñ chém Tháo! Huy n Ð c th y th , h t ho ng xua tay ñ o m t ra hi u ngăn l i. Vân Trư ng th y anh như th , nên không dám ra tay. Huy n Ð c bèn ñ n trư c m t Tháo, nghiêng mình m ng r ng: - X thu t c a Th a tư ng th n di u vô cùng, ít ai sánh k p. Tào Tháo cư i l n, nói: - y là nh h ng phúc c a c a Thiên t ñó. R i quay ng a l i vái m ng vua, nhưng v n l ñi không dâng tr cây cung kh m ng c, mà ñeo luôn bên mình. Vòng săn ñã d p, ti c y n ñư c m ra gi a r ng. Y n m xong, vua tr v H a ðô. M i ngư i ñ u v nhà. Vân Trư ng li n h i Huy n Ð c: - Tào t c khi quân ph m thư ng như v y, em mu n gi t ñi ñ tr h i cho nư c, sao anh l i c n em? Huy n Ð c gi ng gi i r ng: - Ném chu t s b ñ quý. Tháo nó sát bên vua, ch chênh l ch m t ñ u ng a. V l i, b h c a nó h v kh p chung quanh. Em vì cơn gi n nh t th i mà khi xu t b o ñ ng, n u vi c không thành, l i t n thương ñ n Thiên t , có ph i t i l n ñ v ñ u chúng ta không? Vân Trư ng băn khoăn nói: - N u ch ng gi t ñ a ph n ngh ch y, t ñ tai h a v sau. Huy n Ð c khuyên gi i: - Vi c ñó ph i ñ i tùy th i. Hãy nên gi kín ñi u ñó, ch có h ra. Nói v Hi n Ð khi v cung trong lòng bu n b c, khóc v i Ph c Hoàng h u r ng: - Tr m t ngày lên ngôi ñã g p nhi u b n gi an hùng áp ch ñ ñi u. Trư c h t là cái v Ð ng Trác, sau ñ n cái lo n Lý Thôi, Quách Dĩ, nh ng n i kh mà k thư ng nhân chưa ph i ch u, Tr m v i ái khanh ñã ph i tr i r i. Sau này ñư c Tào Tháo, nh ng tư ng là b y tôi rư ng c t, không ng nó chuyên l ng qu c quy n, t ti n tác oai tác phúc. M i khi Tr m th y m t nó, không khác gì b chông gai ñâm sau lưng! Cho t i hôm nay, gi ch vi trư ng mà nó dám ñ ng ch n trư c m t Tr m ñ ñón l y l i chúc t ng. Th t là khi quân ph m thư ng h t ch nói. S m t i t nó có âm mưu soán ngh ch. V ch ng ta chưa bi t s ng ch t lúc nào? Ph c h u bu n bã tâu:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 193
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - C tri u công khanh hư ng l c nhà Hán mà không l y có m t ngư i c u ñư c qu c n n hay sao? Ph c h u nói chưa d t l i, b ng có ngư i ngoài c a bư c vào tâu: - B h và Hoàng h u ch lo. Th n xin c m t ngư i có th tr ñư c h a l n ñó. Vua xem l i thì ngư i y chính là cha c a Ph c Hoàng h u, tên là Ph c Hoàn. Vua g t l , h i: - Qu c trư ng cũng bi t rõ Tào t c l ng quy n ư? Ph c Hoàn tâu: - Vi c b n hươu H a Ði n, ai mà không bi t. Ng t vì trong tri u ñ y d y nh ng h hàng và b h c a Tào t c c . N u không tìm ñư c ngư i qu c thích thì khó tr gi c giúp B h n a? Lão th n không có binh quy n, khó mà làm ñư c vi c này. Vua h i: - Th vi c y thì Qu c trư ng d y nên phó thác cho ai? Ph c Hoàn tâu: - Có quan Xa K tư ng quân là Qu c c u Ð ng Th a. B h có th phó thác ñư c ñ y. Hi n Ð nói: - Ð ng Qu c c u ñã t ng c u n n nư c. Tr m bi t rõ l m. Nên tìm vào ñây mà cùng bàn vi c l n. Ph c Hoàn li c m t nhìn b n phía r i l i nói: - Nh ng ngư i t h u c a B h ñ u là tâm phúc c a Tào t c. N u s vi c ti t l thì tai v không nh . Vua h i: - V y thì bi t làm sao cho ñư c? Hoàn tâu r ng: - Th n có m t k này: B h hãy sai may m t cái áo bào và m t ñai ng c ñái, m t ban cho Ð ng Th a. Trư c khi ban, hãy l ng m t t m t chi u vào bên trong ñai áo. V ñ n nhà, th y chi u ch , t Qu c c u ngày ñêm lo li u k sách. Như th thì qu th n cũng không bi t ñư c. Vua khen ph i. Ph c Hoàn li n t t i lui ra. Vua bèn t c n ñ u ngón tay út, l y máu mà vi t m t t m t chi u, l i sai Ph c Hoàng h u khâu ñính t chi u vào bên trong l p g m tía, r i g p l i, t tay l ng vào ñai áo y. Xong ñâu ñó, sai n i s ñi tri u Ð ng Th a. Ð ng Th a vào cung bái ki n xong, vua phán: - Ðêm qua, Tr m và Hoàng h u cùng nhau nh c l i nh ng ngày kh c c Bá lăng, Hoàng hà, nh t i công l n c a Qu c c u, nên nay tìm vào y l o v y. Ð ng Th a li n cúi l y t ơn. Hi n Ð d n Ð ng Th a ra kh i ñi n, qua nhà Thái mi u, r i trèo lên gác Công th n. Vào trong gác, vua thân ñ t hương làm l .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 194
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L xong, d t Ð ng Th a l i xem ng m nghía các b c chân dung. Trư c h t, nhìn vào b c tư ng Hán Cao T chính gi a, vua h i Ð ng Th a: - Cao T Hoàng Ð nhà ta kh i thân t ñ t nào? M nghi p ra sao nh ? Ð ng Th a kinh l , tâu: - Muôn tâu, B h phán h i th th n ñ y ch ? Vi c ñ c Cao T sao B h l i không bi t? Cao Hoàng xu t thân t m t v Ðình trư ng trên sông T , c m ba thư c gươm, chém r n kh i nghĩa, tung hoành b n b , ba năm di t T n, năm năm phá S mà ñư c thiên h , l p nên cơ nghi p muôn ñ i. Hi n Ð th dài than: - T tiên ta anh hùng như th mà con cháu hèn y u th này. Th t ñáng bu n thay! R i vua ch hai b c tư ng hai bên h i: - Ðây có ph i là Lưu H u Trương Lương và T n H u Tiêu Hà không? Ð ng Th a tâu: - Chính ph i. Ð c Cao T khi khai cơ sáng nghi p ñư c là nh công ñ c hai v này. Vua quay l i th y t h u ñ ng cách khá xa, li n h gi ng b o nh Ð ng Th a: - Khanh cũng nên c g ng như hai v này mà ñ ng bên mình Tr m nhé! Ð ng Th a nghe phán, áy náy tâu: - H th n không chút công lao, ñâu dám sánh như th . Vua an i: - Tr m nh cái công khanh c u giá Tây Ðô, chưa phút nào quên mà ch ng có chút gì ñ ban cho. R i tr vào chi c ñai ng c áo bào ñang m c: - V y khanh hãy m c l y chi c áo c a Tr m ñây, th t l y chi c ñai này, thì lúc nào cũng th y như bên mình c a Tr m v y. Th a cúi ñ u l y t . Vua bèn c i áo bào, ñai ng c trao cho Th a mà ân c n d n dò: - Khanh v nhà, hãy xem xét l i cho c n th n. Ch ph lòng Tr m nhé! Th a hi u ý, bèn m c áo, th t ñai c n th n, r i bái t xu ng gác. Nhưng s m ñã có k ñi báo Tháo r ng: - Vua cùng Ð ng Th a lên Công Th n Các nói chuy n gì y... Tháo v i vào tri u xem. B y gi Th a xu ng kh i gác, v a ra t i c a hoàng cung thì g p Tháo ñi t i. Th a v i tìm l i tránh m t, nhưng ñã mu n và cũng ch ng có l i nào, ñành ñ ng d p ra bên ñư ng, ch p tay thi l . Tháo h i: - Qu c c u ñi ñâu ñó v y? Th a nói: - B m, tôi v a ñư c Thiên t tuyên tri u vào, ban cho áo g m, ñai ng c ñây . Tháo h i:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 195
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Vì sao mà ñư c ban? Th a nói: - Thiên t nh ñ n công tôi c u giá nơi Tây Ðô ngày trư c nên ban cho th này. Tháo nói: - M ng c ñái cho ta coi. Th a bi t trong c m bào và ng c ñái t có m t chi u, s Tháo bi t ñư c nên c dè d t không mu n m . Tào Tháo li n n t k t h u l t h t ra. Tháo c m xem k ñ n n a canh gi , r i nói: - Qu cái ñai ng c r t quí! R i l i truy n: - C i luôn áo bào ra ta xem. Ð ng Th a trong lòng s hãi ch ng dám trái l i, ph i c i áo dâng lên. Tào Tháo c m l y giơ lên soi qua ánh n ng, xem k t ng ly t ng tí. Xem xong x tay m c luôn vào mình, th t lưng ñai ng c r i quay l i h i t h u: - Dài ng n ra sao? T h u thưa: - B m, v a v n l m . Tào Tháo quay l i nói v i Ð ng Th a: - Qu c c u hãy cho l i ta c m bào và ng c ñái này ñư c không? Ð ng Th a th t kinh li n nói: - Ơn Thánh thư ng ñã ban cho tôi, l nào tôi l i dám cho ngư i khác. Tào Tháo l i h i: - Qu c c u mà lãnh c m bào và ng c ñái này ch ng bi t có mưu k chi không? Ð ng Th a th ra, m t mày bi n s c, li n nói gư ng: - Tôi ñâu dám nghĩ vi c y, n u Th a tư ng có mu n thì tôi xin như ng l i cho. Tào Tháo nói: - Ông ch u ơn vua, tôi ñâu dám có tham v ng như v y, y là tôi mu n nói th ông chơi ñó thôi. Nói r i li n c i áo ñưa tr cho Ð ng Th a. Ð ng Th a hú vía v i vã cúi ñ u ra v . Ðêm y, Ð ng Th a v ñ n dinh, ng i m t mình trong thư phòng, ñem áo bào ra xem xét k càng. Nhưng l t ñi, l t tr l i mãi, dò tìm r t t m mà t nh không th y gì c . Th a trong lòng bu n bã, nghĩ b ng: - Thiên t cho ta c m bào, ng c ñái l i khi n ta v coi cho k lư ng, ch ng ph i không có vi c gì, sao nay ta tìm ch ng th y d u tích gì, là nghĩa làm sao? Nghĩ r i li n ñ ng c ñái nơi gh l t qua l t l i tìm ki m, nhưng cũng ch th y màu ng c lung linh óng ánh, có ch m hình con r ng nh bò trong ñám hoa, bên trong may g m tía làm lót, ñư ng kim m i ch vuông v n, th ng ngay. Và cũng ch ng có d u v t gì khác l .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 196
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Th a nghi ho c trong lòng, l i ñ t lên án thư dán m t vào mà tìm ñi, xét l i. Tìm tòi gi lâu, m i m t quá, v a n m xu ng gh ngh , thì b ng cây ñèn trên án ch p ch n, ng c b c cháy thành hoa, r i hoa ñèn n cái tách , b n r t xu ng ñai áo l a bén vào l n lót. Th a v i vàng l y tay ph i ñi, thì ñã cháy th ng m t ñám nh , l ra m t t m l a tr ng, bên trong th p thoáng có v t máu. Th a v i vã l y dao c t ra xem, th y m t t m t chi u do chính Thiên t vi t b ng máu. Chi u r ng: Tr m nghe, trong ñ o l n nhân luân thì cha con làm tr ng, trong ph n tôn ti thì vua tôi làm tr ng. G n ñây gi c Tháo l ng quy n, d i hi p Quân ph , kéo bè k t ñ ng, làm b i ho i Tri u cương, m i vi c s c phong, thư ng ph t ñ u không do Tr m làm ch . Tr m ngày ñêm lo l ng, s thiên h nguy ñ n nơi m t. Khanh là ñ i th n c a nư c, là ngư i chí thân v i Tr m, nên ghi nh công ơn ñ c Cao Hoàng xưa kia sáng nghi p gi an nan. Hãy c h p nh ng li t sĩ trung nghĩa lư ng toàn, gi t h t gi an ñ ng, ph c an xã t c, thì tông mi u nhà Hán may l m. C n ngón tay l y máu, Tr m vi t chi u này trao cho khanh. Khanh ph i th n tr ng, lo tính cho k , ch ph ý Tr m. Năm Ki n An th tư, mùa xuân, tháng ba. Nay chi u. Ð ng Th a ñ c xong thì nư c m t trào tuôn lai láng. Lòng s u ñau, su t ñêm ch p m t không yên. R ng ngày ng i d y, l i ñ n thư phòng, ñem t chi u ra ñ c ñi, ñ c l i ñôi ba l n, tìm mãi không có mưu chi ñ tr Tào Tháo li n ñ t chi u lên án. Nghĩ mãi m t óc, b t giác g c xu ng gh ng thi p lúc nào không hay. B y gi có quan Th lang Vương T Ph c ñ n chơi. Ngư i canh c a bi t rõ là b n thi t c a Ð ng Th a, không dám ngăn tr . T Ph c ñi th ng vào thư vi n, th y Ð ng Th a n m ph c trên gh mê m t, tay áo ñè lên m t t m l a tr ng ñ l ra m t ch Tr m . T Ph c nghi ng li n rút tr m xem. Xem xong gi u vào tay áo mình, r i ñánh th c Ð ng Th a d y: - Qu c c u! Qu c c u! Sao yên tâm ng k th ! Ð ng Th a d y không th y t chi u ñâu thì h n bay vía l c, tay chân run l p c p. T Ph c nói: - A, ông mu n gi t Tào Công h ? Tôi ph i ñi xu t thú m i xong! Ð ng Th a v a khóc v a nói: - T Ph c ơi! N u ông làm th thì nhà Hán h ng m t! Nhưng T Ph c nói: - y là tôi nói chơi ñó, cha con tôi ñ u ăn l c nhà Hán l nào tôi l i không có lòng ngay. Tôi nguy n giúp s c v i ông, cùng di t tr ñ a qu c t c. Th a lau nư c m t, nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 197
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ông có lòng như th , th t là ñ i h nh cho nư c. T Ph c n m tay Ð ng Th a nói: - Thôi, bây gi chúng ta hãy cùng vào nhà kín l p t nghĩa tr ng li u l y ba h mà báo ơn vua. Th a c m ng, l y ra m t b c l a tr ng, vi t m y l i nghĩa tr ng cam k t, r i ký tên, ghi t c a mình vào trư c tiên. T Ph c cũng c m bút ký tên, ghi t vào theo. Ký xong, T Ph c nói: - Tư ng quân Ngô T Lan là ch chí thân v i tôi. Có th m i cùng mưu vi c ñư c. Ð ng Th a nói: - Ð i th n ñ y tri u, ch có Trư ng Th y Hi u Úy Sùng T p v i Ngh Lang Ngô Th c là ch gan ru t v i tôi, t có th cùng chúng ta lo vi c này. Ðang bàn b c, tên gia ñ ng vào báo: - B m, có Sùng Hi u Úy và Ngô Ngh Lang t i thăm. Th a nghe tin m ng r nói: - Ðây là tr i giúp ta! Nhưng Ð ng Th a khuyên T Ph c hãy t m tránh vào sau bình phong, Th a ra ñón ti p hai ngư i vào thư vi n. Trà nư c xong, Sùng T p nói: - Cái vi c ñi săn H a Ði n v a qua, ông có t c gi n không? Ð ng Th a gi v nói: - Gi n tuy có gi n, nhưng làm gì ñư c? Ngô Th c gi n d nói: - Ta th gi t th ng gi c y. Ti c r ng không có ai giúp ta m t tay! Sùng T p hăng hái: - Vì nư c tr h i, d u ch t ti c gì thân! B ng Vương T Ph c t sau bình phong bư c ra d a: - Rõ ràng nhé! Hai ngư i ñã manh tâm mưu sát Tào Th a tư ng, ta ph i ñi xu t thú k o v l n! Có Ð ng Qu c c u làm ch ng cho ta ñây r i. Sùng T p càng gi n d , m ng: - Trung th n không s ch t! Chúng ta ch t ñi làm ma nhà Hán ch s ng ñ a tòng dua n nh th ng qu c t c như mày sao? Ð ng Th a b t cư i, li n lên ti ng: - Thôi ñi. Chính hai chúng tôi cũng lo làm vi c y, ñang mu n g p hai ông ñây. Vương Th lang nói ñùa ñ y! Nói r i, Th a rút m t t m t chi u trong tay áo ñưa ra cho hai ngư i xem. Hai ngư i ñ c t huy t chi u mà tuôn tràn su i l . Ð ng Th a l i ñem t nghĩa tr ng ra m i ký tên vào. T Ph c nói: - Hai ông hãy ng i ñây lát n a nhé. Ð tôi ñi m i Ngô T Lan ñ n luôn.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 198
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Nói r i T Ph c ra ñi. Ði chưa bao lâu ñã m i ñư c Ngô T Lan ñ n ra m t m i ngư i. R i cũng ñ c chi u và ký tên vào nghĩa tr ng. Ký xong Ð ng Th a m i t t c vào h u ñư ng u ng rư u. Ðang ñàm ñ o, b ng l i có tin báo: - Thái Thú Tây Lương Mã Ð ng ñ n thăm. Ð ng Th a truy n cho Môn l i: - Bây ra xin l i r ng ta ñang b nh không th ti p ki n ñư c. Môn l i vâng l i ra báo như th . Mã Ð ng n i gi n nói: - Th là làm sao? M i hôm qua ta ñ ng ngoài c a Ðông Hoa, chính m t ta th y rõ ràng h n m c áo g m th t ñai ng c ñi ra, bây gi kêu ñau n ng? Ta không ph i vô s mà t i ñây. Sao l i c tuy t không ti p? Ngư i canh c a l i ch y vào k rõ l i l và s gi n d c a Mã Ð ng. Ð ng Th a li n ñ ng d y nói: - Các ông ñ i ch c lát ñ tôi ra xem. Ð ng Th a ñón m i Mã Ð ng vào s nh ñư ng. Chào h i an t a xong. Ð ng trách: - Tôi m i vào ch u nh n m nh, s p ph i ñi xa, nên t i ñây t giã nhau, sao Qu c c u l i mu n lánh m t? Ð ng Th a nói: - Thân hèn ñau b nh b t ng , không ra ñón ti p ñư c. Th t có t i v i S quân. Mã Ð ng nhìn th ng vào m t Ð ng Th a nói: - V m t tươi t nh h n h th kia, sao g i là ñau? Ð ng Th a ch ng bi t tr l i sao n a. Ð ng rũ áo ñ ng ph t d y th dài m t cái, r i v a bư c xu ng th m v a nói: - Nh ng h ng này không ph i m t c u nư c! Ð ng Th a nghe nói xúc ñ ng, níu tay gi l i h i: - Ông b o ai là ngư i không ñáng m t c u nư c? Mã Ð ng nghi n răng nói: - Cái vi c b n hươu H a Ði n, tôi còn t c u t gan, ñ y ph i ñây! Ông là ngư i thân thích c a nhà vua mà cũng ñ m chìm trong t u s c, không nghĩ k ñánh gi c. Như th ñâu ph i ngư i phò n n c u nguy cho nhà Hán? V n còn s Mã Ð ng l a d i mình, Th a gi b kinh hãi nói: - Tào Th a tư ng là ñ i th n rư ng c t c a nư c, c tri u ñình trông c y vào, sao ông ăn nói như th ? Ð ng ñùng ñùng n i gi n m ng: - Ð n ngươi cũng cho th ng gi c Tào là ngư i t t n a à? Th a nói: - ñây tai vách m ch r ng, xin ông nói nho nh ch ... Ð ng càng gi n, m ng l n hơn n a: - Thôi, ñ tham s ng s ch t! Không ñáng cùng lu n bàn vi c l n!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 199
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 M ng r i, l i toan ñ ng d y. Th a bi t Ð ng là ngư i trung nghĩa, li n b o: - Ông hãy nguôi gi n. Tôi m i ông vào ñây xem cái này... Ð ng Th a d n Ð ng vào thư phòng, ñem t chi u ra xem. Mã Ð ng ñ c xong n khí xung thiên, tóc râu d ng ngư c, tr n m t nhíu mày, răng c n ch t môi, máu ch y ñ y mi ng! Ðo n b o Ð ng Th a: - Khi nào ông ra tay, tôi s ñem h t binh mã Tây Lương v ti p ng ngay! Ð ng Th a m i Mã Ð ng vào h i ki n v i b n ngư i kia, r i l y t nghĩa tr ng b o Ð ng ký vào. Ð ng t c thì chích máu hòa rư u cùng m i ngư i u ng mà th : - Chúng ta th cùng ch t, quy t không ph l i ư c! Th xong, Mã Ð ng tr vào năm ngư i kia nói: - N u ñư c ñ mư i ngư i như th này làm th p nghĩa t ñ i s ph i thành. Ð ng Th a nói: - K sĩ trung nghĩa lúc này khó mà ñư c nhi u. N u mưu vi c v i k không ra gì e mang h i. B y gi Ð ng nghĩ cách tìm thêm ngư i, li n b o Th a l y cu n s Uyên hàng l t (ghi tên các tri u th n) ra xem xét. Khi xem t i tên nh ng ngư i tôn th t h Lưu. Ð ng b ng ñ p tay xu ng bàn nói: - Ðây r i! Sao ta không bàn vi c v i ngư i này? M i ngư i cũng v i h i: - Ai? Ngư i nào th ? Mã Ð ng không ng n ng i, tr tay vào s , ñ c tên ngư i y lên... Ðó chính là: Ðã hay Qu c thích vâng minh chi u, L i có Hoàng thân giúp Hán tri u. H i 21 Tào Tháo U ng Rư u Lu n Anh Hùng Vân Trư ng L a Mưu Gi t Xa Tr Nh c l i, Ð ng Th a và các b n h i Mã Ð ng: - Ông mu n r thêm ngư i nào? Ð ng tr tay vào quy n Uyên hàng, l t (1), nói: - Hi n có quan M c D Châu là Lưu Huy n Ð c ñây. Sao ta không m i cùng mưu vi c? Ð ng Th a phân vân nói: - Ngư i y tuy là Hoàng Thúc, nhưng hi n ñang nh v , giúp r p Tào Tháo, sao ch u làm vi c này? Mã Ð ng nói: - B a hôm ñi săn, gi a ch n vi trư ng, lúc Tào Tháo ñón l y l i chúc t ng, tôi th y rõ Quan Vân Trư ng sau lưng Huy n Ð c ñã giơ ñao lên, toan chém Tháo,Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 200
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 và Huy n Ð c ñã ñưa m t ngăn l i. Ðó không ph i Huy n Ð c không mu n gi t Tháo, ch vì ng i nanh vu t Tháo quá nhi u, e s c không n i ñ y thôi. Ông c th m i xem. Tôi tin ch c Huy n Ð c ph i hư ng ng. Ngô Th c nói: - Vi c ñó không nên v i quá. Hãy thong th bàn l i xem. Bàn b c xong, gi i tán, ai v nhà n y. Ðêm hôm sau, Ð ng Th a ng m ñem t chi u trong mình, ñi trong ñêm t i ñen m t, l n t i công quán Huy n Ð c t m trú. Ngư i canh c a vào báo, Huy n Ð c ra ñón m i vào các gác nh an t a. Quan, Trương ñ ng h u bên c nh. Huy n Ð c h i: - Qu c c u ñang ñêm t i ñây, t có vi c gì? Th a th l : - Ban ngày cư i ng a t i thăm, s Tháo sinh nghi, nên ph i g p nhau lúc ñêm t i này. Huy n Ð c sai l y rư u ra m i. Th a nói: - Hôm trư c, gi a ch vòng săn, Vân Trư ng mu n gi t Tháo. Tư ng quân l i ñưa m t l c ñ u can ngăn, là th nào? Huy n Ð c s hãi, v i h i ch a: - Ai b o v i ngài như th ? Th a qu quy t nói: - Ph i, m i ngư i ñ u không th y, ch riêng tôi nhìn rõ mà thôi? Huy n Ð c không th d u di m ñư c n a, bèn nói: - Qu th t xá ñ th y Tháo ti m l , vư t Vua, nên b t giác n i gi n như th . Th a l y tay che m t, khóc r ng: - N u th n t tri u ñình ai cũng ñư c như Vân Trư ng thì lo gì thiên h ch ng yên n. Huy n Ð c s chính Tháo sai Th a ñ n dò thám mình, nên gi t ng nói: - Tào Th a tư ng tr nư c gi i như th , sao ngài l i nói thiên h không yên? Th a bi n s c m t, ñ ng d y trách r ng: - Th y ông là v Hoàng thúc nhà Hán, tôi m i moi gan phơi ph i ñ ông hay. Sao ông n gi d i th ? Huy n Ð c bi n b ch: - S Qu c c u có mưu l a nên tôi th lòng ñó thôi. Th a bèn rút t Y ñái chi u ñưa cho xem. Huy n Ð c xem xong, lòng ñau như xé, căm gi n không nén n i! Th a l i ñưa ra t Nghĩa tr ng . Huy n Ð c th y ñã có 6 ngư i ký tên là: 1. Xa K Tư ng Quân Ð ng Th a 2. Công B Th Lang Vương T Ph c 3. Trư ng Th y Hi u Úy Sùng T pTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 201
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 4. Ngh Lang Ngô Th c 5. Chiêu Tín Tư ng Quân Ngô T Lan 6. Tây Lương Thái Thú Mã Ð ng Huy n Ð c bèn nói: - Ông ñã mang chi u ñánh gi c, B này dám không ñem s c khuy n mã ra giúp sao! Th a t ơn và m i ký tên vào. Huy n Ð c bèn ghi thêm vào Nghĩa tr ng m y ch : T tư ng quân Lưu B . Ký tên r i, trao l i cho Th a. Th a nói: - Hãy thong th ñ tìm thêm ba ngư i n a cho ñ Th p nghĩa mà tr qu c t c. Huy n Ð c căn d n r ng: - Ph n nên t t . Ch khinh xu t mà ti t l u! R i bàn b c mãi t i canh năm, Th a m i cáo v . V ph n Huy n Ð c v n ñ phòng vi c Tháo có th mưu h i, nên thư ng ra vư n sau tr ng rau, t tay x i ñ t tư i cây, làm k gi ngây gi d i. Quan, Trương th y th , h i r ng: - Huynh trư ng sao không lưu tâm t i vi c l n thiên h , l i ñi làm cái vi c nh m n c a k t m thư ng th này? Huy n Ð c ch tr l i v n t t: - Vi c này hai em không th bi t ñư c. Quan, Trương không dám h i n a. R i m t ngày kia, Quan, Trương ñ u ñi v ng, ch còn m t mình Huy n Ð c nhà, ñang tư i rau ngoài vư n, b ng th y H a Ch , Trương Liêu d n vài ch c tên quân ñi th ng vào báo r ng: - Th a Tư ng sai chúng tôi m i S quân ñ n ngay! Huy n Ð c trong lòng kinh hãi, v i h i: - Có vi c gì mà kh n c p th ? H a Ch nói: - Không bi t là vi c gì. Ch th y sai chúng tôi ñ n m i. Huy n Ð c ñành ph i theo hai tư ng vào Ph ra m t Tháo. V a th y m t Huy n Ð c, Tháo ñã cư i, h i: - H m! Ông nhà lo toan vi c l n ghê nh ? Huy n Ð c nghe qua, m t tái như gà c t ti t! Nhưng Tháo ñã n m l y tay d t th ng vào h u viên, h i r ng: - Huy n Ð c h c làm vư n có khó không? B y gi Huy n Ð c m i hi u ra, bèn ung dung ñáp: - Vì ch ng có vi c gì làm, nên bày trò tiêu khi n ñ y . Tháo tr tay lên nh ng cây mai xanh t t nói: - V a r i, nhân ng m r ng mai, th y ñ u cành qu xanh ñâm mơn m n, b ng xúc c m nh l i năm qua, khi ñem quân ñi ñánh Trương Tú. Hôm y gi a ñư ng h tTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 202
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 nư c u ng, tư ng sĩ ñ u khát cháy c , ta b ng nghĩ ra m t k , bèn l y roi ng a tr b a v phía trư c mà nói l n: Kìa! Trư c m t chúng ta có r ng mai ñ y qu ñ y! Quân sĩ nghe nói t i qu mai, ñ u thèm a nư c mi ng. Th là ai n y ñ khát. Nay th y mai tươi phô qu ng t, không th không thư ng th c. Nhân l i m i c t ñư c ít rư u, nên m i S quân t i ti u ñình cùng u ng cho vui. Tâm th n Huy n Ð c ñã yên ñ nh, bèn thong dong theo Tháo vào ti u ñình, th y ñã bày s n vò chén; nh ng qu mai tươi mơn m n ñ t trong ñĩa gi mâm, bên c nh là m t vò rư u m i c t thơm tho. Hai ngư i ng i xu ng, cùng nhau nâng chén kh khà thư ng th c. Rư u ñư c n a ch ng, b ng trên không mây kéo ñen k t, s p ñ cơn mưa. Ngư i ñ ng h u dư i th m tr tay lên không nói: - Có r ng l y nư c! Tháo cùng Huy n Ð c ra v n lan can nhìn xem. Tháo h i: - S quân có rõ phép bi n hóa c a r ng chăng? Huy n Ð c thưa: - B m, chưa hi u th nào c ! Tháo ñang s n h ng rư u, thao thao nói: - Con R ng bi n hóa có khi to, khi nh , lúc bay cao, lúc n kín. Khi vươn mình to l n thì cu n mây, phun mù. Khi thu hình nh bé ñ tàng hình n tích. Lên cao thì bay lư n kh p vũ tr . T m n thì chìm l ng dư i ba ñào. Nay ñang ti t xuân, r ng th a th i mà bi n hóa, cũng như con ngư i g p khi ñ c chí, tung hoành. Con r ng trong loài v t cũng ví như ngư i anh hùng trong ñám ngư i. S quân t ng l ch duy t h h i, chơi kh p b n phương, t rõ nh ng ai là anh hùng th i nay? Xin nói cho bi t? Huy n Ð c thong th nói: - B này m t th t, làm sao nh n bi t anh hùng? Tháo nói: - Thôi! Xin ñ ng quá khiêm như th ! Huy n Ð c nói: - B vô tài thi n h c, t lâu s ng trong tăm t i, nay nh ơn Th a Tư ng, B ñư c vào tri u làm quan. Qu th t ch ng bi t nh ng ai là anh hùng trong thiên h ... Tháo g ng h i: - Dù không bi t m t ñi n a, cũng có nghe ti ng ch ? B y gi , Huy n Ð c m i làm b suy nghĩ, r i k ra: - Kìa như Viên Thu t Hoài Nam, binh nhi u lương ñ , chi m c m t phương, có th g i là anh hùng? Tháo cư i nói: - H n ch là b xương khô trong m ! S m t i r i ta b t s ng cho mà xem! Huy n Ð c l i nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 203
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Th thì Viên Thi u Hà B c kia, nhà b n ñ i làm ñ n Tam công, quan l i tay chân, cùng môn h ñ y d y kh p nơi, nay chi m Ký châu như h c nh t phương, văn quan võ tư ng r t nhi u, có th g i là anh hùng? Tháo l i cư i n a: - Viên Thi u m t béo mà gan non, háo mưu mà vô ñoán, gánh vi c l n thì ti c thân, th y l i nh l i quên m nh, không ph i là anh hùng! Huy n Ð c l i suy nghĩ giây lát r i nói: - Có ngư i kia n i ti ng là m t trong Tám tay tài tu n , uy tr n chín châu: ñó là Lưu C nh Thăng, có th g i là anh hùng? Tháo l c ñ u: - Lưu Bi u ch có hư danh, không có th c tài. Ðâu ph i là anh hùng! Huy n Ð c nói: - Th thì có ngư i này ñang ñ huy t khí hăng hái, trí dũng kiêm toàn, hi n làm lãnh t toàn cõi Gi ang Ðông: như Tôn Bá Phù ñã ñáng m t anh hùng v y. Tháo v n chưa ch u: - Tôn Sách nh ti ng c a cha mà ñư c th . Chưa ph i là anh hùng! Huy n Ð c nói: - Th thì Lưu Quý Ng c Ích châu có th g i là anh hùng chăng? Tháo nói: - Lưu Chương tuy là giòng Tôn Th t, nhưng ch làm con chó gi nhà mà thôi! Anh hùng gì? Huy n Ð c nói: - V y còn nh ng ngư i như Trương Tú, Trương L , Hàn To i... thì th nào? Tháo v tay cư i ha h : - Chao ôi! Cái lũ ti u nhân lúc nhúc y, ñ m x a ñ n làm gì! Huy n Ð c k t thúc: - V y thì ngoài nh ng ngư i v a k , B ch ng bi t có ai n a. Tháo dõng d c nói: - Ngư i anh hùng y à? Ph i là ngư i nuôi chí l n trong tim óc, l i ph i có mưu cao k gi i, có tài bao tàng c máy vũ tr trong lòng, có chí nu i tr i m a ñ t, y m i ñáng m t anh hùng ch ? Huy n Ð c h i: - Ai là ngư i ñư c như th ? Tháo ch ng úp m gì n a, tr tay sang Huy n Ð c, r i l i tr v ng c mình mà nói th ng ra r ng: - Anh hùng trong thiên h ngày nay, ch có S quân v i... Tháo này thôi! Huy n Ð c nghe qua, gi t n y mình lên! Ðôi ñũa c m trên tay b t giác rơi xu ng ñ t! May thay, lúc y tr i s p ñ mưa, v a v n có ti ng s m n ran!... Huy n Ð c m i t t cúi xu ng, v a lư m ñôi ñũa v a nói r ng: - Oai tr i to th t! V a nghe m t ti ng, ñã ñ n n i này...Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 204
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tháo cư i h i: - Trư ng phu mà cũng s s m à? Huy n Ð c nghiêm trang nói: - Ð n Thánh nhân xưa kia, nghe s m r n gió thét cũng còn bi n s c m t n a là tôi! Th là Huy n Ð c k p th i thác ra chuy n s s m mà che ñ y ñư c cái s th c c a mình. Tháo thì cho r ng Huy n Ð c còn t m thư ng, t ñó không nghi ng n a. Ngư i sau có thơ khen Huy n Ð c r ng: Gư ng vào hang c p t m nương thân, L m t anh hùng, ñũa r t lăn! V i vã b y ra trò s s m, Tùy cơ ng bi n l như th n. Cơn mưa v a d t, b ng th y hai ngư i xông xáo vào h u viên, tay c m b o ki m lăm lăm, ch y s ng s c th ng t i ti u ñình. T h u không sao c n n i. Tháo nhìn ra m i bi n là Quan Vân Trư ng và Trương Phi. Nguyên lai, hôm y, Quan, Trương ra ngoài thành săn b n. Khi tr v nghe tin Huy n Ð c b H a Ch , Trương Liêu m i ñi r i, thì c m t m ch ch y th ng vào Tư ng ph , l i nghe nói Huy n Ð c ñang h u viên, s x y ra chuy n gì chăng, nên xung ñ t b t k mà vào kỳ ñư c. B y gi th y rõ Huy n Ð c ñang ng i ñ i m v i Tháo, hai ông m i yên tâm, bèn ch ng gươm ñ ng l i. Tháo h i: - Hai ngư i ñ n ñây làm gì? Vân Trư ng thưa: - B m, nghe Th a tư ng cùng gia huynh u ng rư u, nên chúng tôi t i xin múa ki m cho ti c thêm vui. Tháo cư i nói: - Ðây ñâu ph i ti c H ng môn mà c n ñ n H ng Trang, H ng Bá? (2) Huy n Ð c cũng cư i. Tháo bèn g i quân h u: - Hãy l y rư u cho hai Phàn Khoái u ng, ñ hú vía! Quan, Trương bái t . Ch c lát ti c tan, Huy n Ð c cái bi t tr v . Vân Trư ng nói: - Huynh trư ng làm hai em s h t h n! Huy n Ð c ñem chuy n ñánh rơi ñũa thu t l i cho hai em nghe. Quan, Trương cùng h i: - Như v y là ý th nào? Huy n Ð c nói: - Ta s dĩ h c vi c làm vư n, là mu n cho Tháo coi thư ng anh không có chí l n. Không ng Tháo l i nh n anh làm anh hùng, nên anh gi t mình ñ n n i ñánh rơi ñũa. Anh s Tháo sinh nghi, v i mư n chuy n s s m ñ che ñ y...Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 205
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Quan, Trương cùng bái ph c: - Huynh trư ng th t là cao ki n! Hôm sau, Tháo l i m i Huy n Ð c vào u ng rư u n a. Ðang u ng b ng có tin báo: - Mãn S ng ñi thám thính Viên Thi u ñã tr v . Tháo cho g i ngay vào h i. Mãn S ng nói: - Công Tôn To n ñã b Viên Thi u di t r i! Huy n Ð c gi t mình, v i h i: - Ð u ñuôi ra sao? Mong ông k cho nghe? S ng thu t l i r ng: - To n ñánh nhau v i Thi u, g p b t l i, m i ñ p lũy cao bao quanh thành hình trôn c. Bên trên thì xây l u cao mư i trư ng, g i là l u D ch kinh, tr 30 v n h c g o, làm k c gi lâu dài. Quân sĩ kéo ra kéo vào b t th n. N u x y có toán nào b quân Thi u vây, các tư ng xin ra c u thì To n g t ñi mà r ng: N u c c u như th , thì sau này m i khi ra tr n, k nào cũng trông ñ i ñư c c u, không ai ch u t chi n n a. Nói r i c b m c. Vì th , m i khi quân Thi u ñ n ñánh, quân To n ñ u hàng r t nhi u. To n cô th , m i sai ngư i mang thư v ñây c u c u v i Th a tư ng. Không ng gi a ñư ng s gi b quân Thi u b t ñư c. To n l i ñưa thư qua Trương Yên, ng m h n ñ t l a làm hi u, trong ñánh ra, ngoài ñánh vào. Nhưng ngư i ñưa thư cũng b Viên Thi u b t n t. Thi u bèn nhân k trong thư, ñ t l a ngoài thành l a d To n. To n kéo quân ra ñánh thì b ph c binh b n m t b vây. Quân hao t n m t quá n a, To n ph i rút vào thành c th . Sau ñó, Thi u ng m sai quân ñào ñư ng h m... d n d n vào th ng bên dư i l u To n r i chui lên phóng h a. To n không còn ñư ng ch y, li n ñem v con ra gi t trư c, r i treo c t t . Thây c nhà b l a cháy thành than. Hi n Thi u ñã thu h t quân c a To n, thanh th r t l n. Em Thi u là Viên Thu t Hoài Nam kiêu xa quá ñ , không thương quân dân, b h làm ph n r t nhi u. Thu t ñã ph i sai ngư i qua nói v i Thi u, xin như ng l i Ð hi u. Thi u ñòi l y n ng c, Thu t ñã h a t mình mang t i n p. Hi n Thu t ñã r i Hoài Nam ñ qua Hà b c. N u hai anh em y hi p s c thì ta khó mà tr ñư c. Xin Th a tư ng tính g p ñi m i xong. Nghe tin Công Tôn To n ñã ch t, Huy n Ð c nh t i công ơn ti n c mình ngày trư c, lòng b i h i thương c m. L i không bi t Tri u T Long ra sao, lưu l c v ñâu, lòng càng áy náy không yên, nhân nghĩ th m r ng: - Nay mình không th a cơ h i, tìm k thoát thân, thì bi t ñ i t i bao gi ? Bèn ñ ng d y nói v i Tháo: - Viên Thu t n u ch y sang v i Thi u, t ph i qua l i T châu. Xin cho B m t ñ o binh kéo ñi tri t ñư ng, có th b t ñư c Thu t! Tháo cư i nói: - Ðư c r i. Ngày mai tôi s tâu Thiên t , cho ông kh i binh. Hôm sau, Huy n Ð c vào ch u Vua. Tháo sai Huy n Ð c t ng ñ c 5 v n binh mã kéo ñi ñánh Viên Thu t.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 206
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tháo l i sai hai tư ng Chu Linh, L Chiêu cùng ñi. Huy n Ð c bái bi t Vua. Hi n Ð a l ti n ñưa. Huy n Ð c v i vã v nhà tr , su t ñêm s a so n quân khí yên cương, ñeo n Tư ng quân, thôi thúc tư ng sĩ lên ñư ng g p rút. Ð ng Th a gi c ng a theo ra ngoài trư ng ñình mư i d m ti n ñưa. Huy n Ð c d n Th a: - Xin Qu c c u yên tâm. Tôi ñi chuy n này th nào cũng báo ñư c ân m nh. Th a nói: - Ông nên lưu tâm. Ch ph lòng Thiên t . Hai ngư i chia tay. Quan, Trương ng i trên ng a h i anh: - Huynh trư ng xu t chinh l n này, sao có v v i vàng th ? Huy n Ð c nói: - Ta ñang như chim trong l ng, như cá trong lư i. Ta ñi chuy n này cũng như cá ra bi n c , chim lư n tr i xanh, không còn b ràng bu c gì n a! R i sai Quan, Trương thúc gi c Chu Linh, L Chiêu kéo quân ñi g p. B y gi Trình D c và Quách Gia ñi ki m gi o ti n lương tr v H a Ðô, nghe tin Tháo ñã sai Huy n Ð c ti n binh ra T châu, thì v i vã vào can r ng: - Th a tư ng sai Lưu B kéo quân ñi làm gì th ? Tháo nói: - Sai ñi ch n ñư ng Viên Thu t. Trình D c nói: - H i B còn làm D châu M c, chúng tôi xin gi t ñi, Th a tư ng ñã không nghe. Nay l i gi ao cho binh mã, chính là th r ng ra bi n, th h v r ng r i! Sau này mu n tr , còn làm sao ñư c n a? Quách Gia cũng nói: - Th a tư ng dù không mu n gi t B , cũng không nên sai ñi như th . C nhân có câu: M t ngày th k ñ ch, ñ m i lo muôn ñ i . Xin Th a tư ng xét l i. Tháo nghe l i, bèn sai H a Ch ñem năm trăm quân khinh k ñu i theo, g i Huy n Ð c tr l i. H a Ch l p t c kéo quân ñi. Huy n Ð c ñang ti n quân, b ng th y phía sau b i bay mù m t, bèn b o Quan, Trương r ng: - Ðây t là quân Tào ñu i theo! Li n cho h dinh tr i, sai Quan, Trư ng c m binh khí ñ ng ch s n hai bên. H a Ch ñ n nơi, th y binh giáp nghiêm ch nh, bèn xu ng ng a vào dinh ra m t Huy n Ð c. Huy n Ð c h i: - Ông ñ n ñây làm gì? Ch nói: - Vâng l nh Th a Tư ng, m i Tư ng quân tr v , có vi c c n thương ngh .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 207
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Huy n Ð c nghiêm ngh nói: - Tư ng bên ngoài, có khi m nh Vua cũng không theo. Hơn n a, ta ñã vào ch u Thiên t , l i có quân m nh c a Th a tư ng r i, không còn ph i bàn gì n a. Ông hãy mau tr v , b m l i v i Th a tư ng dùm ta như th . H a Ch nghĩ th m: - T trư c, Th a tư ng v n chơi thân v i y l m. Nay Th a tư ng cũng không h b o ta ñ n ñây ñ ñánh nhau... Chi b ng c tr v b m l i như th , xem ý Th a tư ng sao ñã. Nghĩ v y, Ch bèn t bi t, kéo quân v ra m t Tháo, thu t l i nh ng l i Huy n Ð c ñã nói. Tháo do d chưa quy t ñ nh ra sao, thì Trình D c, Quách Gia cùng nói: - Lưu B không ch u h i binh, ñ bi t lòng sinh bi n r i ñ y. Nhưng Tháo g t ñi mà r ng: - Ta ñã sai Chu Linh, L Chiêu ñi kèm, như v y y v t t ñã dám có lòng kia khác. Hu ng chi chính ta sai ñi, còn h i ti c th c m c làm gì? Bèn không tính chuy n ñu i theo Huy n Ð c n a. Ngư i sau có thơ lu n Huy n Ð c r ng: Gi c ng a xua quân, v i ru i rong, Chi u vua cài áo, kh c ghi lòng. Hùm tung cũi s t, v non hi m, R ng vư t ao tù t i bi n Ðông. B y gi Mã Ð ng th y Huy n Ð c ñã ñi kh i, l i nghe tin biên c nh c p báo, cũng v i lên ñư ng v Tây Lương. Huy n Ð c ñem quân t i T châu. Th s Xa Tr ra ñón. Y n ti c xong, b n Tôn Càn, My Trúc cùng ñ n ra m t. Huy n Ð c v ph thăm gia ñình. M t m t sai ngư i ñi thám thính xem Viên Thu t ñâu? Thám t v báo r ng: - Viên Thu t xa x thái quá, b n Lôi B c, Tr n Lan ph i b Thu t kéo quân ra Tung sơn r i. Thanh th ñã m t, Thu t vi t thư xin như ng Ð hi u cho Viên Thi u. Thi u ra l nh tri u Thu t ñ n. Thu t thu th p quân mã v i nh ng ñ ng d ng trong cung c m ra ñi, hi n ñã g n t i ñ a ph n T châu. Huy n Ð c nghe tin Thu t s p ñ n, bèn d n Quan, Trương cùng Chu Linh, L Chiêu v i 5 v n quân kéo ñi ch n ñánh. Ði chưa bao lâu ñã g p ngay K Linh. Trương Phi ch ng nói n a l i, vung xà mâu t i ñánh li n. Ðánh chưa h t 10 hi p, Phi ñã thét lên m t ti ng như s m, ñâm Linh ch t lăn xu ng chân ng a. Quân Linh thua ch y tơi b i. R i Viên Thu t t d n quân t i. Huy n Ð c chia binh ba ñư ng: Chu Linh, L Chiêu ñi bên t , Quan, Trương ñi bên h u, Huy n Ð c lĩnh quân ñi gi a.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 208
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Th y m t Viên Thu t, Huy n Ð c d ng ng a dư i c m ng l n: - Tên ph n t c b t ñ o kia! Nay ta vâng chi u t i ñánh mày, mày hãy khoanh tay ch u hàng ngay ñi, m i mong kh i t i ch t! Viên Thu t m ng l i: - Th ng d t chi u, ñóng dép sao dám khinh ta? R i ph t c v y quân ñánh sang. Huy n Ð c t m lui trung quân, d ñ ch tràn sang, ñ cho hai ñ o hai bên ñánh k p l i, chém gi t quân Thu t m t tr n kh ng khi p, thây n m ñ y n i, máu ch y thành ngòi. Quân tàn b i b tr n ñi vô s . Thu t l i b Lôi B c, Tr n Lan t trong núi ñ ra cư p h t lương th o ti n b c, ñang mu n tr v Hoài Nam thì b n gi c cư p l i t i ñánh t p h u cho m t tr n n a, ñành ph i ñóng l i Gi ang Ðình, ki m ñi m th y ch còn hơn m t ngàn quân, mà ñ u là nh ng ngư i già y u. B y gi ñang ti t tr i ñang nóng n c, lương th c h t c , ch còn ñ 30 h c g o m ch, ñem phân phát cho quân sĩ. Ngư i nhà Thu t ph i nh n ăn. Nhi u k ñói l mà ch t. Thu t ñói b ng, toan ăn cơm, nhưng vì quen mi ng nh ng cao lương m v , nên cơm g o x u không th nào nu t ñư c, m i g i nhà b p l y m t ñ nh p cho ñ khát. Nhà b p nói: - Ch có... máu, ch làm gì có m t? Nghe l i nói cay chua, Thu t ñang ng i trên giư ng, kêu r ng lên m t ti ng, ngã quay xu ng ñ t, th ra ñ n m t ñ u máu r i ch t! B y gi là năm Ki n An th 6, tháng tư. Ngư i sau có thơ r ng: Hán m t binh ñao n i b n phương, Ngu như Viên Thu t dám xưng cu ng. N i nhà, ch ng gi l Công Tư ng, Cư p nư c, xây li u nghi p Ð Vương. Gi i thích... s m truy n, xưng ng v n, Tin mê n ng c, c khoa trương. Quân tan, lương h t, ñòi chi m t, Th huy t n m co, rõ... ch t ñư ng! Thu t ch t r i, cháu là Viên D n ñem linh c u cùng v con Thu t ch y v Lư Gi ang, nhưng b T C u ñón ñư ng gi t h t c nhà. C u cư p l y n ng c, ñưa v H a Ðô, dâng Tào Tháo. Tháo m ng l m, phong cho C u làm Thái Thú Cao lăng. Th là Truy n qu c ng c t v tay Tháo. Huy n Ð c nghe tin Viên Thu t ñã ch t, bèn vi t bi u tâu v tri u ñình. L i vi t thư trình v i Tháo, sai Chu Linh, L Chiêu mang v H a Ðô, nhưng lưu s binh mã c a hai tư ng l i, ñ gi T châu.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 209
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 M t m t thân ra ngoài thành, ñi chiêu d nh ng nhân dân th t tán tr v an cư l c nghi p. Chu Linh, L Chiêu v H a ñô ra m t Tháo, nói rõ Huy n Ð c gi h t binh mã l i. Tháo n i gi n, toan chém hai ngư i. Tuân Húc can r ng: - Quy n Lưu B . Hai tư ng không th làm gì ñư c! Tháo m i tha cho hai tư ng. Húc l i bày k : - Th a tư ng nên vi t thư riêng g i cho Xa Tr , d n l a b p mà tr ñi. Tháo y k , ng m sai ngư i qua T châu g p Xa Tr , truy n quân ch . Tr m i Tr n Ðăng t i m t bàn vi c gi t Huy n Ð c, Ðăng nói: - Vi c này d l m. Hi n Lưu B ñang ra ngoài thành an dân, ch m y ngày n a y tr v . Tư ng quân c cho quân sĩ ph c bên thành, g n hai bên c a, r i gi t ng ra ñón ti p. Ð i khi t i g n, c chém cho m t ñao. Tôi ñ ng trên m t thành s sai b n xu ng ñám h u quân c a y. Th là xong vi c l n. Xa Tr nghe l i, s a so n. Tr n Ðăng v nhà k rõ ñ u ñuôi cho cha nghe. Tr n Khuê b t Ðăng ph i ñi báo trư c cho Huy n Ð c bi t. Ðăng vâng l i cha, phi ng a ñi báo. Ra kh i thành ñư c m t quãng thì g p Quan, Trương. Ðăng li n báo rõ tình hình như th ... S là Huy n Ð c ñã tr v , nhưng còn ñi sau. Quan, Trương v trư c. Trương Phi nghe rõ âm mưu, hăm h ñòi ñánh thành ngày. Vân Trư ng c n l i: - Không ñư c! Nó ph c binh c a thành rình ta, n u ñ n t m c mưu. Ta có k này, có th gi t Xa Tr . Ðêm nay, th a lúc t i tr i, ta gi làm quân Tào m i kéo ñ n T châu, l a Xa Tr ra ñón mà ñánh úp, gi t ngay ñi là xong. Trương Phi y k làm ngay. Nguyên s quân b h c a Quan, Trương lúc b y gi v n s n c hi u c a Tào Tháo. Áo giáp cũng m t ki u y. Vào canh ba ñêm ñó, kéo t i g n thành, kêu m c a. Quân trên thành h i: - Quân mã c a ai? Dư i thành tr l i: - Ðây là binh mã c a Trương Văn Vi n ñư c Tào Th a tư ng sai t i. Quân báo cho Xa Tr . Tr v i m i Tr n Ðăng t i bàn r ng: - Không ra ñón thì s Th a tư ng nghi. Ra ñón l i s b l a. Bi t làm sao? Nói r i, Tr lên m t thành ñáp r ng: - Ðêm t i quá, không rõ th c hư th nào. Hãy t m ñóng bên ngoài, ñ i sáng mai s h i ki n! Dư i thành kêu:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 210
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Quân có vi c cơ m t. N u ñ ch m s Lưu B bi t. M c a mau! Xa Tr còn dùng d ng chưa quy t. Nhưng ngoài thành m t hai kêu c a g p quá, Tr bèn m c áo giáp lên ng a, d n m t ngàn quân, m c a thành kéo ra. Ra kh i c u treo, g i l n: - Văn Vi n ñâu? Nhưng ánh l a sáng r c lên, ch ng th y Trương Liêu ñâu, mà ch th y m t tư ng m t ñ râu dài, múa ñao gi c ng a s n t i quát m ng: - Ð th t phu kia! Sao dám b y gi an k h i huynh trư ng ta? Xa Tr kinh h n b t vía, gư ng ñánh v i Vân Trư ng chưa ñư c vài hi p ñã quay ng a ch y v thành. Nhưng ch y t i ñ u c u treo l i b Tr n Ðăng sai quân b n lo n tên xu ng như mưa. Xa Tr ñành vòng quanh thành mà ch y. Vân Trư ng ñu i sát t i, vung ngang m t ñao, chém Tr ch t lăn, r i c t l y th c p, giơ cao lên g i quân trên thành r ng: - Xa Tr là ñ a ph n t c, ta ñã gi t r i. Ngoài ra, ai n y ñ u vô t i. Hãy hàng ñi cho kh i ch t! Quân sĩ ñ u tr giáo xin hàng. Náo ñ ng ch ch c lát, r i quân dân yên n ngay. Vân Trư ng ñem ñ u Xa Tr ñi ñón Huy n Ð c, k rõ vi c Xa Tr mưu h i nên ph i chém ñ u. Huy n Ð c kinh hãi mà r ng: - N u Tào Tháo kéo ñ n thì làm th nào? Vân Trư ng nói: - Em v i D c Ð c s nghênh chi n! Huy n Ð c ân h n mãi, r i vào thành T châu. Ph lão cùng trăm h ñ ng hai bên ñư ng ñón ti p. Huy n Ð c v ph tìm Trương Phi, thì th y Phi ñã ñem c nhà Xa Tr ra gi t h t! Huy n Ð c than r ng: - Gi t m t ngư i tâm phúc c a Tháo, ñ i nào h n ch u b qua? Nhưng Tr n Ðăng nói: - S quân kh i lo. Tôi có m t k ñ y lui quân Tào... Ðó chính là: Thân cô, ñã thoát xa hang c p, M o gi i r i ñây t t khói lang. Chú thích: Chim Uyên, chim L c ñi có hàng, ñ ng có l i, gi ng như bá quan trong tri u Xưa S Bá Vương H ng Vũ có m i Hán Vương Lưu Bang t i H ng Môn d ti c. Ti c n a ch ng, Ph m Tăng b o nh H ng Trang rút ki m ra trư c xin múa làm vui , ñ r i th a lúc b t ng chém ch t Hán Vương. Nhưntg H ng Bá bi t ý, mu n che ch cho Hán Vương, cũng bư c ra múa ñôi v i Trang, r i g t Trang ra m t bên, che ñ không cho h i Hán Vương.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 211
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Sau ñó, Phàn Khoái bi t tin, ch y th ng ñ n ti c H ng Môn, c u nguy cho Hán Vương. H i 22 Viên, Tào Kh i Ba Quân Mã B Quan, Trương B t Hai Tư ng Vương, Lưu Nh c l i, Tr n Ðăng hi n k cho Huy n Ð c r ng: - Tào Tháo ch s Viên Thi u. Hi n Thi u như con h chi m c b n châu Tinh, U, Thanh, Ký. Quân giáp sĩ có t i m t trăm v n, văn quan võ tư ng r t nhi u, th l c r t m nh. Sao S quân không sai ngư i sang ñó c u c u? Huy n Ð c phân vân nói: - Thu nay ta không qua l i v i ngư i, ph n ta m i h i em ngư i, có lý nào ngư i l i ch u giúp ta. Tr n Ðăng nói: - ñây có m t ngư i thông gia v i Viên Thi u ñã ba ñ i r i, n u ñư c b c thư c a ngư i y, t Viên Thi u không n t ch i. Huy n Ð c h i: - Ngư i nào th ? Tr n Ðăng ñáp: - Ngư i này chính là ngư i v n ñư c S quân tr ng ñãi kính l hàng ngày ñó. Huy n Ð c ch t nh ra: - Là Tr nh Khanh Thành tiên sinh ph i không? Tr n Ðăng cư i ñáp: - Chính ph i. Nguyên Tr nh Khanh Thành t c là Tr nh Huy n, t nh có tài và hi u h c, t ng th nghi p Mã Dung. M i khi Mã Dung ng i gi ng bài thì buông trư ng ñ . Phía ngoài h c trò ng i, phía trong thì ñoàn con hát h u vui. Nh ng cô h u gái thì ñ ng hai bên. Tr nh Huy n h c v i th y su t ba năm mà luôn luôn nhìn th ng, không bao gi nghiêng m t li c ngang m t cái. Mã Dung l y làm l , lòng khen th m. Khi thành tài, Huy n xin ngh tr v . Mã Dung than r ng: - H t th y h c trò c a ta, ch có m t mình Tr nh Huy n lãnh h i ñư c cái h c bí truy n c a ta! Trong nhà Tr nh Huy n, ai cũng bi t ch . Ð n lũ ñ y t gái cũng thông thu c Kinh Thi. M t hôm có con h u ăn nói th t th làm trái ý Huy n, Huy n b t quỳ dư i th m r t lâu. M t con khác ñi qua trông th y, h i ñùa b n r ng: - Vì sao mà sa vào ch bùn l y như v y? (1) Con h u b ph t ñám ngay: - Ch t khi l l i, g p ph i lúc ông y ñang gi n. (2) y, ñ i ñ n p nhà phong nhã như th . Ð i Hoàn Ð , Huy n làm quan ñ n ch c Thư ng Thư. Sau g p lo n Th p Thư ng Th , Huy n b quan, v làm ru ng T Châu.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 212
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Khi Huy n Ð c còn Trác qu n, ñã có h c v i Tr nh Huy n, ñ n khi làm quan M c T châu v n thư ng ñ n nhà th nh giáo và kính l r t h u. B y gi Huy n Ð c nh ra, m ng l m, bèn hi p v i Tr n Ðăng ñ n nhà Tr nh Huy n nh vi t thư. Tr nh Huy n kh ng khái nh n l i, vi t m t phong thư gi ao cho Huy n Ð c. Huy n Ð c li n sai Tôn Càn ñi su t ñêm ñem qua Hà B c. Viên Thi u xem thư xong, nghĩ th m: - Huy n Ð c ñã h i em ta, l nào ta l i giúp h n, ng t vì có thư c a Tr nh Thư ng thư, n u không ñi thì không ñư c. Viên Thi u li n tri u t p h t các quan văn võ ñ bàn vi c hưng binh ñánh Tào Tháo. Mưu sĩ Ði n Phong can r ng: - Binh chinh chi n luôn m y năm, bá tánh ñ u kh c c, kho ñ n thi u h t r i. Nay không th kh i ñ i binh ñư c n a. Ch nên trư c sai ngư i v Kinh dâng tin th ng tr n lên Thiên T . N u không báo ti p ñư c thì hãy dâng bi u k t i Tào Tháo ngăn ñư ng không cho ta phò Vua. R i sau này ñem binh ra ñóng Lê Dương, tăng thêm chi n thuy n dàn Hà N i, s a sang khí gi i, chia quân tinh nhu ñi ñóng ch n các ch biên gi i. Như th , trong vòng ba năm, vi c l n t thành. Mưu sĩ Th m Ph i nói: - Không ñư c! V i tài th n võ c a Minh công, l i thêm ñ t Hà B c cư ng th nh này thì hưng binh ñánh gi c Tào d như tr bàn tay. Vi c gì ph i ch ñ i d nh dang ngày này qua tháng khác? Mưu sĩ Thư Th l i nói: - Cái sách lư c ch th ng không ph i s cư ng th nh. V l i Tào Tháo gi i thi hành pháp l nh, quân sĩ tinh luy n, không như h ng Công Tôn To n ng i m t xó ch u kh n. Nay n u b cái k hay báo ti p tâu công mà ñi kh i quân vô danh nghĩa, thi t nghĩ Minh công không nên làm. Nhưng mưu sĩ Quách Ð nói: - Nói th là sai! Ðem binh ñánh Tào Tháo, sao g i là vô danh? Lúc này, Minh công nên k p th i mưu ñ i nghi p. Xin th theo l i Tr nh Thư ng thư, h p cùng Lưu B , nêu cao ñ i nghĩa, tiêu di t gi c Tào, trên h p ý tr i, dư i h p lòng dân. Th c là cơ h i r t t t. Th là b n mưu sĩ tranh lu n gi ng co, Viên Thi u trù tr chưa bi t quy t ñ nh ra sao? B ng l i có hai mưu sĩ H a Du, Tuân Th m t bên ngoài bư c vào. Thi u nói: - Hai ngư i này có nhi u ki n th c ñây. Th h i xem ch trương th nào? Hai ngư i vào thi l xong, Thi u h i: - Có Tr nh Thư ng thư g i thư ñ n ñây, b o ta giúp Lưu B ñánh Tào Tháo. V y nên kh i binh hay không kh i binh? Hai ngư i ñ ng thanh thưa: - Minh công l y nhi u ph c ít, l y m nh ñánh y u, ñánh gi c nhà Hán ñ phò nhà Hán. Nên kh i binh l m!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 213
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Viên Thi u cư i nói: - L i hai ngươi nói r t h p ý ta! Li n vi t m t phong thư phúc ñáp, sai Tôn Càn tr v trao cho Huy n Ð c, h n chu n b s n sàng ti p ng. Sau ñó, Viên Thi u sai Th m Ph i và Phùng K làm Th ng quân; Ði n Phong, Tuân Th m, H a Du làm mưu sĩ, còn Nhan Lương và Văn Xú làm Tư ng quân, kh i mư i lăm v n mã quân, mư i lăm v n b quân, c ng h t là ba mươi v n tinh binh, nh m hư ng Lê Dương ti n phát. Thi u phân phát xong r i, Quách Ð ti n lên nói: - Nay Minh công l y ñ i nghĩa mà ñánh Tào Tháo. V y ph i làm h ch loan truy n trong nhân dân, hài t i c a Tháo, làm cho rõ cái l khi n ta kh i binh, ñ cho danh chánh ngôn thu n thì m i có thêm uy l c. Thi u nghe l i, sai viên thư ký Tr n Lâm th o t h ch. Nguyên Tr n Lâm t Kh ng Chương, tài văn n i ti ng. Th i Hoàn Ð ñã làm quan Ch B , vì can ngăn Hà Ti n không ñư c, r i g p lo n Ð ng Trác, ch y lo n lên Ký Châu, ñư c Viên Thi u dùng làm Ký Th t. B y gi Tr n Lâm vâng l nh c m bút th o ngay m t bài h ch. H ch văn như sau: Thư ng nghe r ng: b c minh chúa g p nguy mà ch bi n, k trung th n lo n n nư c mà tùng quy n. Cho nên, có ngư i phi thư ng r i sau m i có vi c phi thư ng. Có vi c phi thư ng r i m i có công lao phi thư ng. Ngư i phi thư ng y không ph i ai cũng có th b t chư c làm n i. Xưa kia, nhà T n m nh g p lúc vua y u, Tri u Cao n m h t quy n bính, chuyên ch vi c tri u ñình, t mình tác oai tác phúc. Thiên h nhi u ngư i oán h n nhưng không ai dám nói gì. Th mà r i h n cũng ch t th m cung V ng Di, t tông mang ti ng ô nh c, ñ ti ng x u lưu muôn ñ i. Cho ñ n cu i ñ i bà Lã h u, hai tên S n, L c chuyên chính, bên trong gi c hai quân, bên ngoài th ng ch hai nư c Lương, Tri u, l m quy n qu c s , quy t vi c nơi C m ñình, dư i lăng loàn, trên suy y u, b n b ai cũng ñau lòng. Vì th Dáng H u (3) v i Chu Hư H u (4) m i hưng binh ph n n , tru di quân ngh ch b o, tôn l p ñ c Thái Tông (5) làm hưng th nh l i Vương ñ o, b n cõi quang minh r c r . Ðó là cái gương l n: Ð i th n tùng quy n v y. Ngày nay có viên Tư Không Tào Tháo làm càn. Ông nó tên Ð ng, làm Trung Thư ng Th , ñã t ng thông v i b n T Qu n, T Hoàng làm ñi u yêu nghi t, tham tàn càn r , t n thương phong hóa, tàn ngư c nhân dân. Cha nói tên Tung, v n con nhà ăn mày ñư c d t v nuôi, nh có c a ti n mua l y ch c v , xe vàng khiêng ng c ñút lót ch quy n môn, tr m c p ñ nh tư, làm nghiêng ñ ñ qu c b o. Ð n nó tên Tháo, con th ng tôi t , cháu tên quan ho n, nên ch ng có n t na gì, tai quái luông tu ng, ham lo n l c, vui trong tai v c a nư c non.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 214
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 M c ph (6) ñây, ñ ng th ng quân ưng dương, t o tr lũ hung ngh ch. G p h i Ð ng Trác cư p quy n h i nư c, ñã vung gươm khua tr ng, truy n l nh ra Ðông H , chiêu t p anh hùng, không k ngư i x u n t hèn, ch c t dùng l y vi c, nên m i ñ Tào Tháo ñư c cùng mưu vi c, cho gi m t cánh quân, tư ng r ng chim ưng, chó săn cũng có chút tài kh d ng. Không ng Tháo là ñ a ngu si d t nát, ti n li u lui b y, làm t n quân mã, m t c nhu khí ba quân. M c ph l i ph i rèn luy n l i quân binh, s a sang quân ngũ, r i tâu xin cho nó sang Ðông qu n làm Th S Duy n châu. Thân dê ñ i l p c p, n m ñư c quy n hành, nh ng tư ng r i nó s ñem thân khuy n mã ñ báo ñư c tr n thua khi trư c như quân T n báo thù T n. Th mà nó nhân ñư c th , dám làm trò l n vư t qua rào, hung hăng tàn b o, chi m c liên miên, h i ngư i hi n, gi t ngư i ngay. Quan c Thái Thú C u Gi ang Biên Như ng là b c anh tài tu n vĩ, thiên h ñ u bi t ti ng, nhìn ngay nói th ng, không l i dua n nh, mà cũng b nó gi t h i, ñ u bêu ng n giáo, v con b n n di t vong. T ñó kh p k sĩ ai ai ñ u t c gi n, nhân dân ch n ch n càng xót xa căm h n. M t ngư i vung cánh tay, trăm h cùng hư ng ng, nên quân nó b phá T Châu, ñ t nó m t v tay L B . Thân nó bơ vơ nơi cõi Ðông, không bi t nương t a vào ñâu? M c ph nghĩ ñ n nghĩa cành m nh nâng ñ nhánh m m , v cũng v n không dung ñ ng gi c, cho nên l i giương c , m c giáp, gióng tr ng, khua chiêng ñem quân t i c u nó và ñánh quân L B tan v , c u cho nó kh i cái n n t vong, l i ph c h i cho nó cái ñ a v phương bá. Th thì, M c ph tuy không có công ñ c gì v i trăm h Duy n Châu nhưng ñã làm phúc l n cho Tháo l m v y. V sau, khi loan giá v Ðông Ðô, b lũ gi c theo cư p, b y gi Ký Châu ñang có vi c c nh c p phía B c, M c ph chưa th r i ra ñư c, nên ñã sai quan tùng s Trung lang T Huân ñ n truy n cho Tháo ph i vào mà s a sang ch n tôn mi u, giúp ñ u quân. Th mà Tháo nó dám rông r làm càn, hi p vua d i giá ra ch khác. Nó khinh nh n vương th t, làm b i ho i pháp ch , r i lo n k cương, ng i khuynh loát c Tam ñài, chuyên ch h t c tri u chính, mu n thư ng ai m c lòng, mu n gi t ai c nói. Yêu ai thì làm r ng t i ba ñ i, ghét ai thì gi t c ba h . Ai t t p lu n bàn thì b chém công khai. Ai bí m t d ngh thì b gi t th m lén. Trăm quan ph i ng m mi ng, ngư i ñi ñư ng ch ñưa m t cho nhau, không ai dám nói ti ng nào. Ch c Thư ng Thư ch còn bi t ghi chép bu i tri u h i Công Khanh, ng i ñ ng cho có v . Như c Thái úy Dương Bưu, tr i coi hai Ty, ñ a v nh t ph m qu c gia, thì Tháo gư m m t căm ghét, vu oan t i tình, ñánh ñ p th m thương, tư c h t ch c quy n, ñu i ra ñi n lý. Tháo ñã t ý làm càn, không thèm coi hi n cương ra gì n a. Văn ngh lang Tri u Ng n, lòng trung nói th ng, nghĩa y ñáng khen, Thánh tri u nghe h p ñ o, long nhan vui tươi, gia thư ng tư c l c. Tháo li n ganh t , mê ño t Thánh minh, ch n l p ñư ng l i, không cho ai vào ch u Vua, r i t ti n b t Ð i th n, không tâu mà gi t, Vua ch ng bi t gì.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 215
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L i như Lương Hi u Vương là anh em cùng m v i Ð c Tiên Ð , lăng t m tôn quý, d u ñ n cây dâu cây t , g c bá cành tùng cũng ñáng ñư c kính tr ng thay, th mà Tháo nó thân ñem tư ng sĩ quân lính ñ n khai quan qu t m , phơi thây gi a tr i, cư p l y vàng b c châu báu, ñ n nay Thánh tri u còn chưa ráo l , sĩ dân v n còn ñau lòng (7). Nó l i còn ñ t ra ch c Trung lang tư ng ñào m , ch c Hi u úy b i vàng, ñi ñ n ñâu tàn h i ñ n ñó, d u ngư i ch t n m dư i ñáy m v n không tha, bi t bao nhiêu hài c t b bươi móc l l gi a tr i. Thân ngôi Tam công mà nó quen thói tr m cư p, làm nhơ c nư c, làm nh c muôn dân, gây v ñ c ñ a cho c vong h n ngư i ch t. Chính s nó thì tinh ranh th m kh c, ñi u lu t b y ra trói bu c kh p m t, c m b y chăng ñ y ñư ng kh p l i, khi n ai n y giơ tay ñ ng ph i lư i, bư c chân m c ph i tròng. Cho nên dân vô t i hai x Duy n, D ñau kh l m than, ti ng rên la th u ch n Ð Ðô r t là ai oán. Tr i xem s sách c kim, nh ng k làm tôi tham tàn kh c li t cũng nhi u, nhưng không k nào tai h i b ng tên Tháo ngày nay n a. M c ph ñang b n h i t i ñ a ngo i gi an, chưa k p răn trách ñ n nó t c là còn n n ná r ng dung, tư ng nó s s a l m, c i l i ñi chăng? Th mà nó v n lòng lang d i sói, manh tâm gây v , mu n ñ p ñ r t rư ng, làm cho nhà Hán th cô s c y u. Nó hãm h i ngư i trung, chính là nó mu n c ng c ñ a v ñ c tài ñ ñư c t làm ác như con cú ñ c v y. Trư c ñây, M c ph gióng tr ng B c chinh, tr tên gi c d Công Tôn To n, ph i c m vòng vây m t năm tr i, Tháo nhân lúc quân gi c chưa tan, dám ng m mưu thông v i gi c, ñưa thư h n h p, ngoài m t gi cách giúp vua, trong lòng rình toan ñánh úp. May ñư c k ñưa thư ti t l , gi c To n b bêu ñ u, và n c ñ c c a tên Tháo ph i r t l i, ch ng mưu ñư c ñi u b i nghĩa. Ng th là yên, ng ñâu nó l i dám ñóng ch n Ngao thương, ngăn sông gây vi c, toan ñem ñôi càng con b ng a ñ c n bánh Long xa! M c ph nay ph ng oai linh nhà Hán ñi d p b n phương. Quân có kích dài trăm v n ng n, ng a kh e nghìn ñàn, ph n khích tinh th n như tráng sĩ, s c l c t a Hoàng, D c, Ho ch (8), vương th m nh n c ng, cung b n. Quân ñ i Tinh châu vư t núi Thái hàng mà ñi. Binh mã Thanh Châu l i ngang sông T , Tháp mà t i (9). Ð i quân băng qua sông Hoàng hà ñánh m t trư c, quân Kinh châu l i ti n vào ñ t Uy n, Di p ñánh m t sau. Th m nh như s m ran c p ñu i vào gi c, thì khác gì n i l a l n mà ñ t m c khô, d c nư c bi n c ñ tư i lò than nh ! Gi c Tháo th nào mà ch ng b tiêu di t? V l i nh ng quân sĩ c a Tháo có th ñánh tr n ñư c, ñ u là nh ng ngư i quê quán hai châu U, Ký b b t bu c mà ph i theo. Ai ai cũng có b ng oán, mu n v quê hương, a nư c m t trông v phương B c. Ngoài ra, nh ng ngư i Duy n, D ñ u là nh ng quân sĩ c a L B , Trương Dương còn sót l i, vì b c hi p, t m th i ñi theo, cánh quân n thù ghét cánh quân kia, s n sàng tr giáo. N u ta lên gò cao ñánh tr ng, ph t c tr ng ñ m ñư ng cho h v hàng, t t h s b ch t i, tìm ch sáng. Ch m t tr n thì như ñ t l ngói tan, không c n ph i ñâm chém ñ máu.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 216
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hi n nay nhà Hán suy vi, cương duy l ng l o, Thánh tri u không có m t ngư i nào giúp, tay chân như b trói, không th nào vùng v y ñư c. ñ t tr c thu c tri u ñình, nh ng v gi n luy n ñ u ph i cúi ñ u x p cánh, không th trông c y vào ai. Tuy có k sĩ trung nghĩa, nhưng b lo n th n b o ngư c hi p ch , thì còn phát tri n khí ti t c a mình làm sao? Hơn n a, Tháo nó sai hơn b y trăm tinh binh tay chân ngày ñêm vây kín cung khuy t, ngoài m t gi làm quân túc v , kỳ th c là gi am c m nhà Vua. M c ph s r ng cái m m ph n ngh ch t ñó m i lúc m t n y n thêm, lúc này là lúc k trung th n ph i ñem gan óc báo ñ n, là cơ h i ñ các li t sĩ l p công báo qu c. Há ch ng nên cùng h t s c ru? Tháo nó l i hay gi thác chi u Vua, sai ñi g i binh các nơi ti p vi n. S r ng các châu qu n xa không rõ mưu gi an, l i tư ng r ng l nh Thiên T th c mà giúp l m k ngh ch, thì hóa ra theo gi c ph n Vua, m t h n danh nghĩa, ñ ti ng cư i cho thiên h sau này. V y mà nh ng b c khôn ngoan t không làm như th ! Nay mai quân Tinh, U, Thanh, Ký, b n châu cùng ti n (10). Thư ñưa t i Kinh Châu m i cùng ra binh v i Ki n Trung tư ng quân h p làm thanh th (11). Các châu qu n hãy ch n ch nh nghĩa binh, liên l c v i nhau nơi c nh gi i, th vũ dương uy, cùng khuông phò xã t c, th là cái công phi thư ng ñã rõ r i v y. Ai l y ñư c th c p Tào Tháo s ñư c phong H u năm mươi v n h , thư ng ti n năm mươi v n. Nh ng Thiên, Tỳ, Tư ng, Hi u ai ñem quân ñ n hàng, ñ u không b h i han gì c . Ta s n sàng m r ng ñư ng ân tín, ban thư ng tuyên dương cho ngay. Nay làm t h ch này b cáo kh p thiên h , ñ b n phương bi t r ng Thánh tri u ñang b cái n n câu thúc nguy c p! Viên Thi u xem xong t h ch thì m ng l m, li n sai ngư i ñi ñưa ñ n các châu qu n, và y t th b n ñò, treo dán kh p các c a i. T h ch truy n lan t i H a Ðô, b y gi Tào Tháo ñang b c m gió nh c ñ u, n m trên giư ng dư ng b nh. T h u ñem vào trình, Tháo xem xong, r n tóc rùng mình, m hôi ra như t m, b t gi c th y h t nh c ñ u, ng i ph t d y, nh y xu ng ñ t, quay h i Tào H ng: - Có bi t ai làm bài h ch này không? H ng thưa: - Nghe ñâu Tr n Lâm ch bút. Tháo cư i b o: - Tài văn còn ph i có võ lư c ñi kèm n a ch ! Văn Tr n Lâm hay, nhưng võ Viên Thi u kém thì sao? Nói r i li n h p các mưu sĩ bàn vi c nghênh ñ ch. Kh ng Dung hay ñư c vi c y li n ra m t Tào Tháo mà can r ng: - Viên Thi u th l c ñang m nh, không nên ñánh v i h n, x hòa thì hay hơn. Tuân Húc nói: - Viên Thi u là ñ vô d ng, hà t t ph i d ng hòa?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 217
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Dung nói: - Viên Thi u có ñ t r ng dân cư ng. B h như H a Du, Quách Ð , Th m Ph i, Phùng K ñ u là nh ng k sĩ trí mưu. Ði n Phong, Thư Th là nh ng trung th n. Nhan Lương, Văn Xú ñ u là nh ng võ tư ng dũng lư c quán tam quân. Ngoài ra b n Cao Lâm, Trương Cáp, Thu n Vu Quỳnh ñ u là nh ng danh tư ng ñ i nay. Sao b o Thi u là k vô d ng ñư c? Húc cư i, nói: - Quân Thi u nhi u, nhưng không ch nh. Ði n Phong tính cương mà hay ph m thư ng. H a Du tham lam mà không có trí. Th m Ph i t chuyên mà vô mưu. Phùng K tính qu quy t nhưng vô d ng. M y k y không th dung ñư c nhau, t sinh n i bi n. Còn Nhan Lương, Văn Xú ch có cái s c kh e c a k th t phu, ñánh m t tr n có th b t ñư c. Ngoài ra là nh ng b n lau nhau, lúc nhúc, d u có trăm v n ñi n a ñáng k làm gì? Kh ng Dung l ng thinh không nói n a. Tháo m ng r nói: - Th t ñúng như lu n li u Tuân Văn Như c! Li n l p t c sai Lưu Ð i làm Ti n quân, Vương Trung làm H u quân d n năm v n binh, kéo c hi u Th a tư ng, ti n ra T châu ñánh Lưu Huy n Ð c. Nguyên Lưu Ð i là Th s Duy n châu, sau Tháo kéo ñ n, Ð i xin hàng. Tháo phong cho ch c Thiên tư ng. Nay cho lãnh binh cùng Vương Trung. Còn Tháo góp h t các tư ng d n ñ i quân hơn hai mươi v n kéo ñ n Lê dương c Viên Thi u. Trình D c nói: - S e Lưu Ð i, Vương Trung làm không nên vi c. Tào Tháo nói: - Ta cũng bi t hai tư ng y không ph i là ñ ch th c a Lưu B , nhưng hãy t m hư trương thanh th như v y. R i sau s li u. Bèn d n hai tư ng: - Không ñư c khinh chi n. Ph i ñ i ta phá xong Viên Thi u thì s quay binh v ñánh Lưu B . Lưu Ð i, Vương Trung vâng l nh kéo ñi. Còn Tháo cũng kéo binh ra Lê dương. Ð n nơi, quân hai bên ñóng cách nhau ch ng tám mươi d m. Bên nào cũng ñào h m ñ p lũy ñ phòng ch không ch u ñánh. Hai bên c m c như th t tháng tám ñ n tháng mư i. V phía Hà b c, vì H a Du th y Th m Ph i ñư c lãnh binh thì không thích. Thư Th cũng gi n Viên Thi u không dùng k c a mình. Các mưu sĩ b t hòa v i nhau, nên ch ng bu n nghĩ ñ n vi c ti n th gì. Viên Thi u nghi ho c trong lòng, cũng không bu n nghĩ t i ti n binh n a. Tháo dò bi t ñư c, bèn g i hàng tư ng Tang Bá, b h cũ c a L B , sai ñóng gi m t Thanh, T ; sai Vu C m, Lý Ði n ñóng ñ n trên sông, ñ Tào Nhân t ng ñ c ñ i quân ñóng gi Quan Ð . Tháo t mình d n m t cánh quân v H a ñô.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 218
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Nói v Lưu Ð i, Vương Trung d n năm v n quân ra ñ n T châu cách ch ng m t trăm d m thì h tr i, hư trương c hi u Th a tư ng nơi trung quân, chưa dám ti n binh, ch sai quân ñi nghe ngón tin t c m t tr n Hà B c. Huy n Ð c không rõ quân Tào Tháo hư th c th nào nên cũng không dám b o ñ ng, ch cho ngư i ñi Hà B c thám thính xem sao. B ng Tháo sai ngư i t i truy n cho Lưu Ð i, Vương Trung ti n ñánh. Hai ngư i h p nhau trong tr i thương ngh . Lưu Ð i nói: - Th a tư ng thúc gi c ñánh thành như v y ông hãy ti n binh ñi trư c! Vương Trung thoái thác: - Th a tư ng sai ông ñi trư c, sao ông l i n nh tôi? Lưu Ð i nói: - Ta là ch tư ng, l nào l i ñi trư c? Vương Trung nói: - V y tôi và ông cùng ti n m t lư t v y. Lưu Ð i nói: - Thôi, ñ ta v i ngươi b t thăm, h ai b t trúng thì ñi trư c. Khi vò hai m nh gi y r i g p, thì Vương Trung b t ñư c thăm có ch tiên , Ð i ñư c ch h u . Vương Trung ñành d n l y m t n a quân mã ti n ñánh T châu. Huy n Ð c nghe binh mã Tào Tháo kéo ñ n, li n th nh Tr n Ðăng vào thương ngh : - Viên B n Sơ tuy ñóng binh t i Lê Dương, nhưng vì các mưu sĩ b t hòa nên không ch u ra binh. Còn Tào Tháo lúc n y không bi t h n nơi ñâu mà nơi Lê Dương không th y d ng c hi u c a h n, còn nơi ñây l i có, th là làm sao? Tr n Ðăng nói: - Tào Tháo nó qu quy t l m. Th nào h n cũng coi Hà B c là tr ng, ch c th nào h n cũng có m t ñó. B i th , h n c ý kéo c hi u ñây ñ hư trương thanh th . Tôi ch c Tháo không có ñây ñâu. Huy n Ð c quay l i h i Quan, Trương: - Hai em, ai dám ra ñó thám thính tình hình c a gi c không? Trương Phi li n bư c ra nói: - Em xin ñi. Huy n Ð c nói: - Em tính nóng n y, e r ng làm hư vi c c a anh. Trương Phi nói: - D u có th ng Tào Tháo ñ n n a, em cũng xin b t v ñây! Vân Trư ng l i bư c ra nói: - Xin ñ em ñi xem ñ ng tĩnh th nào? Huy n Ð c nh n l i và nói: - Vân Trư ng ñi, anh m i an d .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 219
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Vân Trư ng li n d n ba ngàn quân kéo ra kh i thành. B y gi ti t tr i m i sang ñông, mây xám kéo u ám, hoa tuy t bay tơi b i. Ngư i ng a dàn tr n ngoài mưa tuy t xong, Vân Trư ng c m ñao gi c ng a ra, l n ti ng g i Vương Trung ra nói chuy n. Trung thúc ng a ra nói: - Th a Tư ng ñã t i ñây, sao không hàng ñi? Vân Trư ng ñáp: - Hãy m i Th a Tư ng ra ñây, ta có vi c c n ñàm ñ o. Vương Trung nói: - Th a Tư ng há ñi h mình nói chuy n v i m t ñ a th t phu kia sao? Vân Trư ng c gi n, vung ñao t i chém. Vương Trung múa giáo ñón ñánh. Hai ng a gi ao k , ñánh ch ng vài hi p, Vân Trư ng gi thua b ch y. Vương Trung rư t theo. Ð n chân núi, Vân Trư ng hét lên m t ti ng quay ng a tr l i, múa ñao chém. Trung ch ng ñ không n i, v i quay ng a ch y tr n. Vân Trư ng bèn c p ngư c ñao tay trái, thúc ng a ñu i sát r i ñưa tay m t n m l y th c lưng, lôi xi t Trung kh i yên ng a, b t s ng b n m ngang trên lưng ng a mà v tr n. Quân Vương Trung b ch y tán lo n. Vân Trư ng áp gi i Vương Trung v T Châu n p cho Huy n Ð c. Huy n Ð c truy n k t h u d n vào và h i: - Ngươi là ai? Làm ch c gì mà dám m o xưng là Tào Th a Tư ng? Vương Trung run l p c p nói: - Tôi ñâu dám man trá. Vì có l nh Th a Tư ng b t ph i hư trương thanh th ñ làm nghi binh như v y. Qu th c Th a Tư ng không có ñây. Huy n Ð c cư i th m, r i sai l y áo xiêm cho Vương Trung m c, l y cơm rư u cho ăn u ng, và r i sai quân t m gi am l i, ch b t ñư c Lưu Ð i s hay. Vân Trư ng nói: - Em bi t ý anh mu n gi i hòa, nên c b t s ng d n v . Huy n Ð c nói: - Ta e D c Ð c nóng n y gi t m t Vương Trung nên không dám sai ñi. Cái h ng ngư i như th gi t làm chi vô ích, c ñ s ng mà gi ng hòa hay hơn. Trương Phi nghe qua, hăm h nói: - Nh ca ñã b t ñư c Vương Trung, v y ñ em ra b t Lưu Ð i cho. Huy n Ð c nói: - Lưu Ð i trư c kia ñã t ng làm Th S Duy n Châu. H i ñánh Ð ng Trác H Lao quan, h n ñư ng ñư ng là m t m t chư h u. Nay h n lãnh Ti n quân t i ñây, không th khinh ñ ch. Trương Phi nói: - Cái ñ chu t nh t y, k làm gì? Em s làm như nh ca: b t s ng nó v ñây cho kỳ ñư c. Huy n Ð c nói: - Ch s em h i m t m ng nó, làm l vi c l n thôi!Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 220
  • wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trương Phi cam k t: - N u em gi t nó, em ñ n m ng em cho ñ i ca. Bu c lòng, Huy n Ð c phát cho Trương Phi ba ngàn quân. Trương Phi m ng r , li n kéo binh ra kh i thành khiêu chi n. Lưu Ð i nghe tin Vương Trung b b t, thì s hãi ch m t m c ñóng c a tr i không ra. Trương Phi ngày ngày ñ n trư c tr i ch i m ng, khiêu khích. Nhưng Ð i nghe cái tên Trương Phi v i ti ng quát như s m, thì càng s rúm ngư i l i, không dám ló ñ u ra! Qua ba ngày r i mà Lưu Ð i v n c th , Trương Phi trong lòng bu n b c, li n n y ra m t k , bèn truy n l nh cho quân sĩ canh hai ñêm nay ñi cư p tr i ñ ch. Ban ngày, Trương Phi vào trư ng u ng rư u gi t ng say, tìm v ch t i quân sĩ, r i b t m t tên lính canh, ñánh cho m t tr n th t ñau và trói trong dinh, l i nói r ng: - Ð i ñêm nay, khi c t quân, s chém ñ u nó t c ! Nhưng sau ñó, l i bí m t b o t h u th ra. Tên quân thoát ñư c, tr n ra kh i tr i, ch y ngay sang tr i Lưu Ð i ñ u hàng và báo: - Trương Phi ñ nh ñêm nay ñ n cư p tr i Tư ng quân ñó. Lưu Ð i hay ñư c tin, l i th y tên quân b ñánh ñ p tàn nh n, thương tích n ng n , nên tin l i ngay. Ð i bèn b tr i tr ng không, ñem h t quân ra ph c bên ngoài, ch Trương Phi ñ n cư p tr i thì vùng ra gi t. Ðêm y, Trương Phi chi quân ba ñ o: m t ñ o ư c ch ng ba mươi ngư i vào th ng tr i Lưu Ð i mà phóng h a, còn hai ñ o kia l n ra ph c sau tr i, c trông l a hi u cháy mà hai m t giáp công. Ð n canh ba, Trương Phi t d n tinh binh ñi ch n h n l i sau c a Lưu Ð i. Khi ba mươi ngư